Raadsinformatie

Raadsvergadering 18 april 2016

Naam
Download het audiobestand (80,76 MB)
Download de gesproken tekst (1,33 MB)
Download de vergaderstukken in pdf (15,32 MB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • - Spoeddebat
 • 12 Lokaal Onderwijsbeleid
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
 • 5 De besluitenlijst van 21 maart 2016
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen en ..
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
 • 8 Inlichtingen college
 • 9 Vragenuur
 • 10 Interpellaties
 • 11 Rondvraag
 • 12 Lokaal Onderwijsbeleid
 • 12a Motie vreemd aan de orde Kademuur Muss..
 • 12 Lokaal Onderwijsbeleid
 • 12a Motie vreemd aan de orde Kademuur Muss..
 • 12b Motie vreemd aan de orde Startnotitie ..
 • 13 Sluiting
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 0:45 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Stadskanaal, vandaag op 18 april, redelijke belangstelling op de publieke tribune, dus welkom aan een ieder die het debat wil volgen zowel het spoeddebat als de reguliere agenda. Ook een welkom aan de pers. Misschien dat we het predicaat van saaie gemeente vandaag gaan kwijtraken, maar ik weet niet of dat het geval is dat gaan we merken in die zin. Ik wil de agenda voor wat betreft punt 1 en 2 volgen, dus hiermee de opening gedaan. Zonder te vergeten dat ik ook de luisteraars welkom kan heten die dit willen volgen
 • 2 Mededelingen
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   en u mede te delen dat de heer Nijenbanning van de VVD en mevrouw Zeegers van de SP vanavond wegens ziekte niet aanwezig zijn dus we zijn met 21 raadsleden in getal.
 • - Spoeddebat
  • Rapport Kort veur de kop een tussenrapport (381,86 KB)
  • 0:52 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U heeft als volledige raad gevraagd om een spoeddebat over het rapport “Kort voor de kop”. Ik zeg het maar niet in het Gronings want dat gaat me altijd verkeerd af dus ik geef er maar een vertaling aan. U heeft dat gedaan op basis van artikel 79 van het reglement van orde en daarvoor heb ik ook toestemming verleent omdat vandaag gelijk te doen voorafgaand aan de reguliere agenda die al eerder gepubliceerd was dus we gaan het rapport “kort voor de kop” in bespreking geven. En ik ga vragen wie daarover het woord zouden willen voeren. Alle fractievoorzitters. Dan geef ik het woord aan de heer Boels van het CDA.
  • 4:23 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Voorzitter dank u wel. Een spoeddebat over het rapport “Keurt veur de kop” een tussenbalans. Keurt veur de kop een tussenbalans alleen al die titel, die titel is wat dynamisch. Keurt veur de kop en balans, dat klinkt een beetje als ja dat staat wat haaks op elkaar en dat vinden we ook eigenlijk wel van dat rapport. Er is veel geschreven en er is waarschijnlijk nog veel meer gezegd de afgelopen tijd, maar of nou uiteindelijk onze inwoners, onze inwoners van deze gemeente en de inwoners van de regio waar het over gaat, daar beter van worden valt te bezien. Maar het is wel een heel belangrijk thema en daarom is het goed dat wij als raad hier ons nu hier kunnen over uitspreken en dat wij met zijn allen in gezamenlijkheid dit spoeddebat hebben gearrangeerd. Het rapport ligt er, een rapport van een tweetal gebiedsregiseurs die een drietal taken hebben. Ruwweg; van het niet te onderscheiden in het toezichthouden om een proces van uitvoering van het akkoord van Westerlee, onderlinge samenhang bevorderen van de vijf initiatieven en het samen ontwikkelingen van een gebiedsstrategie. En dat alles in opdracht van onze provincie Groningen. Voor ons nu als CDA de vraag, nu het rapport er ligt, volgt dit college nog de visies. Vele visies zoals we die kennen, visies bijvoorbeeld op het gebied van bestuur, het sociale domein, nou laat ik dit zeggen wij kunnen ons daarin vinden. Maar we lezen ook wel gestelde aanbevelingen en dat zijn er nogal wat. Soms met een hele grote impact en soms ook wat kleiner. Als je dan leest over een goed nieuws App nou ja dat lijkt wel wat opvallend. Sommige aanbevelingen kennen ook wel een groot open deur gehalte. Afstemming met NOM en de economic board ja dat lijkt ons eigenlijk wel een vanzelfsprekendheid. We lezen ook wel over wat zaken misschien wat verder van ons af te zetten nou laten wij daar duidelijk over zijn de betrokkenheid van het bestuur en het management van Wedeka wij hechten daar zeer veel waarde aan, reeds bestaande kennis en expertise heeft zich tot nu toe bewezen. Wij maken bij deze aanbevelingen ook de aantekening dat wij als raad het mandaat moeten blijven behouden. Gemeenteraden het laatste woord, ga dus door de ingeslagen weg, wij houden de regie. Dat punt. Wat vragen zo her en der. Hoe wordt eigenlijk gedacht over het stopzetten van de samenwerking met adviesbureau Twijnstra en Gudde, we horen via andere kanalen dat dat inmiddels is gebeurd, is dat ook juist. Als je dat rapport dan een aantal keren doorleest want zo verging het ons wel je moet hem echt een aantal keren doorlezen en er boven gaan hangen dan realiseer je je soms nog meer waar het nou eigenlijk daadwerkelijk om gaat, om opbouw, opbouw van sociale werkvoorziening en vervangende en aanvullende werkgelegenheid voor een substantieel deel voor onze beroepsbevolking in deze regio, dus werk, werk en nog eens werk. In ieder geval twee dingen zijn dan wel erg belangrijk; eensgezindheid en daadkracht. Eensgezindheid, bij eensgezindheid past ook een vorm van zelfreflectie. En het was daarom goed om vorige week dinsdag dat artikel van onze burgemeester in de krant te lezen, goed om dergelijke zaken te onderkennen en daar in samenhang aan te blijven werken, dat is positief. Maar het gaat ook vooral om werk en dus om daadkracht. Twee personen worden in het rapport met name genoemd, wonderlijk, één of eigenlijk inmiddels twee zie ik, maar één is hier aanwezig en die is ook onze burgemeester en we lezen; die gaat er maximaal voor, die heeft de juiste contacten met de ondernemers, maximaal gaan voor werk. Wij dachten wellicht wordt het ooit nog wel een werkwoord; galamaximaliseren. En dat betekend dan; maximaal gaan voor werk. Galama maximaliseren. Wij wensen een ieder betrokken in dit proces veel wijsheid in de verdere uitvoering. Houdt de regie samen vast, houdt die daadkracht vast, galamaximaliseer en zorg eensgezind voor balans. Werkgelegenheid voor al onze inwoners. Tot zover in de eerste termijn, dank u wel.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Boels, dit woord ga ik nooit meer vergeten. Meneer Idema, SP.
  • 0:57 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dank u wel voorzitter. Laat ik beginnen dat het om de werknemers gaat van Wedeka en Synergon, en juist niet om de bestuurders van deze regio. De SP vindt het dan ook beschamend dat het kennelijk zo slecht gaat en dat wij via de media dit moesten vernemen. Een paar conclusies van een tussenbalans waar ik van gruwde, van gruwel. Geen gewenste doorbraak, onduidelijkheid over de financiën, regie ontbreekt, onduidelijke context van externe bureaus, onvoldoende afstemming, geen binding met het bedrijfsleven, gemeentelijke herverdeling conflicteert, misgunnen van posities, ontbreekt aan bestuurlijke draagkracht, irritatie van bestuurlijk gedoe. Graag zou de SP van het college horen hoe zij de conclusies hebben ervaren, hoeveel euro is er inmiddels voorgefinancierd en zijn de externe bureaus gevraagd om per omgaande hun werkzaamheden te stoppen. Ik hoor net van de heer Boels dat ze inmiddels gestopt zijn maar dat hoor ik graag van het college. Dit was mijn bijdrage.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Idema. Dan ga ik naar meneer Van Beek, CU.
  • 0:4 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ik moet maar eens even in de benen denk ik.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat doet u niet zo heel erg vaak meneer Van Beek.
  • 0:2 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Nee, daarom. Ik denk ??????????????
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, het is goed voor uw rug ook, ja.
  • 0:2 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   En ik heb ook een bladzijde of 10 dus
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat meent u niet, zo ken ik u niet.
  • 5:46 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Nee daarom ik hou ook wel eens van een grapje. Voorzitter een spoeddebat, ik heb het nog niet eerder meegemaakt en ik denk velen van u allen hier in de zaal ook niet. Maar we vinden als CU dat er wel wat gezegd moet worden vanavond. Over het tussenrapport, ja ik mijn Gronings is ook niet zo best dus ik ga ook gewoon voor “kort voor de kop”. Veel is er gezegd en nog veel meer is er geschreven en met name in de pers, in de laatste anderhalve week. Ik ga maar direct naar de inhoud. Wat ons bevreemd is het feit dat er maar twee personen genoemd worden in de rapportage, u mevrouw Galama en meneer Mug, volgens mij zit hij boven mij. Eerste opmerking; wij vinden dit ongepast om zo over iemand te schrijven in de openbaarheid. Mede door het feit dat er wel met 50 personen is besproken en dat er dan maar twee genoemd worden. Dan de berichtgeving omtrent uw persoon mevrouw Galama, zaken als eigenzinnig, dominant, een struikelblok, het wordt allemaal genoemd. Het is niet leuk om te lezen en zal zeker voor u als persoon niet prettig zijn. Ik herken echter wel een aantal zaken, u bent, net zoals genoemd wordt, en uzelf zegt in een reactie die we konden lezen, “what you see is what you get”. U bent duidelijk, u draait er niet omheen als het over de belangen van Stadskanaal gaat. U kijkt zelfs verder als Stadskanaal, u hebt zeker de regio op het oog, u bent gepassioneerd en wordt gelukkig samen met de heer Mug weggezet als mensen met daadkracht, dat kunnen wij waarderen, u bent gepassioneerd schreef u, maar ook een beetje gefrustreerd. Dat snappen we en er worden wel eens dingen gezegd die we beter niet hadden kunnen zeggen. Hoewel qua duidelijkheid laat het niets te wensen over, maar dat het op deze wijze gepubliceerd wordt zegt volgens ons meer iets over de regiseurs. Tenzij het de bedoeling was om het op deze wijze te publiceren en zoveel onrust te veroorzaken. Herrie in de tent lijkt het wel en dat vind ik vreemd terwijl we toch zo ons best doen om het zo goed mogelijk te regelen voor Synergon, Wedeka en met name voor hun medewerkers. Een aantal constateringen uit het rapport herkennen wij, en mede raadsleden u denk ik ook wel, dat voelen we wel aan. In december vorig jaar was er nog een impasse in het traject, een meningsverschil met betrekking tot de zienswijze over de TDC’s. Nu ligt er echter een contourenschets waarin de vijd TDC’s dichtbij de gemeente blijven en niet opgaan in één grote organisatie. Het rare is als je het rapport “kort voor de kop” leest denk je dat er niets gebeurd, maar de contourenschets waar ik het net over had die is vorige week door alle deelnemende colleges ondertekend. Hoe verhoudt zich dit tot het rapport van vanavond. Twijnstra en Gudde, het werd net al genoemd, daarvan heb ik gehoord de vervolgopdracht is weken geleden al niet opnieuw gegund en de constatering in het rapport komt dus wat mij betreft te laat. Door de gebiedsregisseurs zijn een aantal gemeenten wordt geschermd met 18 miljoen waarvan wij steeds gezegd hebben we moeten eerst maar eens zien of we het krijgen, het kan zelfs nog wel eens een sigaar uit eigen door worden. Herindeling wordt hier bij ingetrokken dat lijkt ons geen goede zaak, laten we dit gescheiden houden. Pekela en Veendam, Stadskanaal hebben zich uitgesproken nader onderzoek in te stellen naar een fusie en daartoe benodigde gelden zijn beschikbaar gesteld. Stadskanaal heeft zich bij monde van mevrouw Galama steeds nadrukkelijk uitgesproken m.b.t. de herindeling. Onze denkwijze is in de loop der jaren niet gewijzigd. Eerst SA5 en na de fusie zoals het nu lijkt van Vlagtwedde en Bellingwedde de SA3. Zo kan ik nog wel doorgaan voorzitter maar ik wil naar de conclusies en aanbevelingen uit het rapport “kop voor de kop”. Binnen het advies en doorzettingsmacht voor de regisseurs is voor ons als CU een stap te ver. We willen als fractie en als raad niet op afstand gezet worden. Goed is dat ondanks alle ontwikkelingen er door de colleges toch gewoon doorgegaan wordt. De contourenschets die ligt er nu en nu het businessplan, dat komt voor de zomer zoals ik begrepen heb naar de colleges en na de zomer naar ons als raad. Voorzitter laat ik het nog even kort zeggen; CU Stadskanaal staat achter het verwoorde tot nu toe uitgevoerde beleid en visie van college en dus achter onze burgemeester Galama, portefeuillehouder Boen en natuurlijk ook achter de heer Mug van Wedeka. We zouden graag zien dat er naar de toekomst toe niet meer op zo’n vervelende en onprofessionele wijze over onze bestuurders wordt gesproken dan wel geschreven. We verwachten wel duidelijkheid, daadkracht en passie van onze bestuurders, dat verwachten we eigenlijk ook wel van onze medebestuurders, maar het is natuurlijk de toon die de muziek maakt. Voorzitter tot slot, laten we hiermee ophouden, laten we niet meer over elkaar praten, maar met elkaar constructief als afzonderlijke gemeentes en colleges en raden aan de slag gaan voor onze mensen van Wedeka en Synergon. Deze mensen en de regio verdienen het beste. Tot zover.
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema, SP.
  • 0:5 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Meneer Van Beek betekend dat u zegt van dat de gebiedsregisseurs hun werkzaamheden moeten staken?
  • 0:6 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ik zeg daarbij niet achter dit rapport staan van deze gebiedsregisseurs.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Van Beek. Gaan we naar de heer Hofstra, PvdA.
  • 5:17 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Met permissie blijf ik op mijn plek want anders ben ik bang dat ik in de war kom met mijn paparassen. Voorzitter de raad van Stadskanaal die heeft raadsbreed een verzoek tot een spoeddebat ingediend en zoals u net al zei misschien komen we dan vanavond van ons imago van saaie gemeente af. We hebben het namelijk niet eerder meegemaakt een spoeddebat. Voorzitter de bewoordingen die Middel en Kremer kiezen in het rapport “keurt veur de kop” liegen er niet om. Enkele voorbeelden; er zou een functionele eenduidige regie ontbreken, nauwelijks afstemming zijn laat staan binding met het lokale bedrijfsleven, de projecten uit deel 2 van het akkoord van Westerlee zouden nauwelijks van de grond komen, kop derveur, en het ontbreekt aan bestuurlijke daadkracht. De 18 miljoen is een sigaar uit eigen doos. Twijnstra en Gudde maakt daar voor veel geld een potje van enzovoort. Ook in de media heeft het rapport de nodige stof doen opwaaien. De nuance ontbreekt daarin nogal eens volgens ons in die berichtgeving. Zo wordt burgemeester Galama in het Dagblad van het Noorden van 8 april daar wordt een niet al te flatteus beeld van geschetst, ze zou dominant en overleg mijdend zijn. Maar in het rapport, in het rapport zelf, wordt dat beeld meteen genuanceerd door te noemen dat ze de enige is met goede contacten met het bedrijfsleven. In een interview met Dagblad van het Noorden van dinsdag 12 april zegt onze burgemeester dat ze de kritiek wel herkend, what you see is what you get, en redelijk gepassioneerd, meneer Boels die zei het net ook al, zelfreflectie. Meneer Van Beek die noemde het net ook al, wij herkennen wel dat beeld en wij zeggen dan als een vrije interpretatie van onze kant; onze burgemeester is ook wat keurt veur de kop. Overigens moet ons van het hart dat wij het niet verstandig vinden en ongepast dat Middel en Kremer twee personen met name noemen, we vinden dit onnodige schade doen aan het verloop van het proces. Het is jammer dat naast de inhoudelijke kant van de zaak allerlei terechte of onterechte denkbeelden een eigen leven zijn gaan leiden en nu zo een prominente rol gaan spelen bij de behandeling van dit rapport. We moeten niet uit het oog verliezen voor wie en wat het akkoord van Westerlee bedoelt is. Het gaat om een fatsoenlijke baan voor duizenden mensen, werk, werk, werk, daar gaat het om. Daarom willen we bij de constateringen die Middel en Kremer doen verder niet al te lang stil staan. We vinden het belangrijker om nu te focussen op de toekomst en op de aanbevelingen. Middel en Kremer doen maar liefst 17 aanbevelingen. We lichten er een paar uit; duidelijkheid over de 18 miljoen is toch echt een sigaar uit eigen doos en wij vragen ons van onze kant ook af is dat wel genoeg, start een begeleidingsprogramma voor ondernemers, verminder de vergaderfrequentie, pluk meteen het laaghangende fruit en ga zo maar verder. Voorzitter wij kunnen ons bij deze aanbevelingen wel iets voorstellen maar we hebben wel een belangrijke kanttekening erbij. Ook vinden we het jammer dat er nog geen reactie is van de provincie en van de staatssecretaris en die komt volgende week in dit gebied en dan kunnen we daar misschien wel een reactie van vernemen. Vooral een kanttekening bij bullet vier en vijf, over de positie en de rol van de gebiedsregisseurs. De gebiedsregisseur ?????? een kerngroep vormen met de twee wethouders en de twee directeuren. Eén van de twee wethouders is dan ook wethouder Boen, we zijn benieuwd wat de wethouder hier van vindt. De gebiedsregisseurs hebben het over, binnen het advies, doorzettingsmacht en zonder last of ruggespraak. Wij vinden dat de raden altijd het laatste woord moeten hebben. de raden hebben de democratische legitimiteit en zelfs de plicht hiervoor binnen dat kader moeten ook Middel en Kremer opereren. Middel en Kremer lijken dit enigszins paradoxaal ook in te zien want bij de een na laatste bullet staat; maak lokale bestuurders medeverantwoordelijk voor de uitwerking van de uitvoering. Bij verantwoordelijkheid hoort volgens mij altijd autoriteit, wij kunnen als raden niet ergens verantwoordelijk voor zijn als wij er niets over te bepalen hebben. De uiteindelijke zeggenschap blijft dus bij de raad. In ieder één beveling is al opgevolgd en dat hoorde ik net ook graag een bevestiging, de samenwerking met Twijnstra en Gudde is opgezegd. Het kan niet zo zijn dat van de 18 miljoen, sigaar uit eigen doos of niet, een groot deel opgaat aan dit soort bureaus. Verder hebben wij nog wat losse vragen en kanttekeningen bij het rapport. Meneer Van Beek die had het er net volgens mij ook al over, wat is de verbinding tussen keurt veur de kop en de contourennota die een paar dagen later uitkwam. Als het proces zo slecht verloopt als door Middel en Kremer wordt geschetst hoe kan het dan dat er toch een contourennota wordt gemaakt waar alle gemeenten een handtekening onder hebben gezet. Ook zijn we erg benieuwd hoe de regisseurs precies hun doorzettingsmacht voor zich zien. En zoals al gezegd voorzitter wij zijn erg benieuwd naar de reactie van de provincie en de staatssecretaris over dit rapport. Voorzitter tot zover onze reactie in eerste termijn, dank u wel.
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra. Mevrouw Meertens, GBS. U komt ook naar voren. Gaat uw gang.
  • 4:20 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja voorzitter dank u wel. Er is al veel geschreven over de situatie in Oost-Groningen, vele knappe koppen en vooraanstaande burgers hebben zich in de afgelopen jaren hierover gebogen. Lijvige rapporten zijn gepresenteerd en we kennen ze allemaal. Al deze rapporten hebben één ding gemeen; het moet anders in Oost-Groningen. de inhoudt van deze rapporten wordt door de meeste partijen in de regio geheel dan wel gedeeltelijk onderschreven, maar ergens iets van vinden en er vervolgens naar handelen dat zijn twee verschillende zaken. Het lukt schijnbaar niet om de situatie te veranderen, je denkt er is voortgang geboekt, maar dan is er wel weer iemand die bij voorkeur via de media op de een of andere manier wil laten weten dat hij of zij toch een andere mening is toegedaan want daar zijn we met zijn allen in Oost-Groningen wel goed in. Voor wat betreft de vermeende impasse rondom het akkoord van Westerlee, en ik noem het maar even zo, omdat er nu ook tegelijkertijd met deze tussenbalans een contourenschets ligt heeft het provinciebestuur van Groningen samen met de staatssecretaris van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten dat er twee gebiedsregisseurs moesten worden benoemd. Ze kregen de opdracht toezicht te houden op de voortgang van de uitvoering van het akkoord van Westerlee en het bevorderen van de vijf werkgelegenheidsinitiatieven uit het akkoord. Ook het samen met de gemeenten en andere partijen ontwikkelen van een gebiedsstrategie behoort tot de opdracht. De nu gepresenteerde tussenbalans met de titel “keurt veur de kop” heeft op de perikelen in het Drentse provinciehuis na de gemoederen in de media maar ook in de wandelgangen behoorlijk bezig gehouden. De gebiedsregisseurs hebben inderdaad “keurt veur de kop” hun bevindingen gepresenteerd, misschien wel een beetje te “keurt veur de kop”. Het is heel bijzonder dat in een dergelijk rapport kun je het gezien de opzet misschien wel helemaal een rapport noemen dat daar mensen met naam en toenaam worden genoemd en dan ook nog op een dergelijke wijze. Wij als GBS vinden dat een vreemde keuze. We kunnen ons niet voorstellen dat er niet meer bestuurders binnen deze regio zijn die op een bepaalde manier tegen zaken aankijken en die op een bepaalde manier dat uiten en een bepaalde rol spelen. We hoeven de kranten maar op te slaan zo ik zo zeggen. het is wat ons betreft geen goede zaak voor het hele proces dat deze keuze door de gebiedsregisseurs is gemaakt. Er is een tweetal mensen die het voor de buitenwacht nu de zwarte piet toebedeelt krijgen, dat is inderdaad wel heel erg “keurt veur de kop”. Enfin mede hierdoor is het de gebiedsregisseurs wel gelukt om voldoende aandacht te krijgen en dat was wellicht ook de bedoeling. De zaak wakker schudden en dat is gelukt. Maar voorzitter genoeg hierover, nu terug naar de tussenbalans. Wat GBS betreft ligt hier een stuk met daarin een aantal goede elementen. Het is een duidelijk rapport en het legt de vinger op zaken die dringend aangepakt moeten worden. Het verbaasd ons wel dat één van de opdrachten van de gebiedsregisseurs is om toezicht te houden op de voortgang van het proces van het akkoord van Westerlee en dat er in een tussenbalans voor zover ik heb kunnen constateren niet gerept wordt over de onlangs gepresenteerde contourenschets waarin een duidelijke voortgang al dan niet tandenknarsend door een aantal partijen gepresenteerd wordt. Is er hier dan ook al sprake van een wijze van langs elkaar heenwerken? Om mijn verhaal verder niet te lang te maken voorzitter wil ik me nu beperken tot de conclusies en aanbevelingen. Voor zover wij als raad hier iets van zouden kunnen mogen vinden, want wij zijn immers niet echt partij in het geheel, want dat zijn het ministerie en de provincie, maar toch. GBS kan zich grotendeels vinden in de conclusies en aanbevelingen. Niemand kan ontkennen dat een goede samenwerking dringend nodig is, er wordt ons inziens een aantal goede voorstellen gedaan en één punt wil ik benadrukken. Een kerngroep zoals hier voorgesteld zou onze instemming kunnen hebben, maar niet met dat volledige mandaat. Uiteraard dient de rol van de raden gerespecteerd te worden. Het kan ons inziens niet zo zijn dat een dergelijke kerngroep zonder last of ruggespraak naar betrokken gemeenteraden kan opereren. De raden mogen hierbij niet buiten spel gezet worden. voorzitter dat was het wat ons betreft. Wij zijn benieuwd naar de reactie van de staatssecretaris en de provincie want zij zijn immers de opdrachtgevers. Dank u wel.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Meertens. Meneer Pals, D'66.
  • 1:11 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter “keurt veur de kop”, het is nogal een titel. De titel doet zondermeer recht aan de notitie van onze gebiedsregisseurs, Bert Middel en Gerard Kremer, daarvoor willen wij althans onze waardering uitspreken. Voorzitter een spoeddebat iets wat we nog nooit eerder hebben meegemaakt, maar iets wat ons meteen laat zien van wat er in het rapport bedoelt wordt. Een spoeddebat met partijen en ook een spoeddebat waarin we uitleg van het college willen, een spoeddebat die D’66 in de openbaarheid wil voeren waar alle burgers waarvoor we hier zitten het ook kunnen horen. We zijn dan ook verbijsterd dat overige fractievoorzitters samen met leden van het college afgelopen donderdagavond achter gesloten deuren overleg hebben gehad. Voorzitter wij willen een debat in de openbaarheid voeren zonder vooroverleg, daarom ben ik hierbij niet aanwezig geweest.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Van Beek, CU.
  • 0:13 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja ik vind het een beetje vervelend wat u nu zegt, u had gewoon dezelfde uitnodiging en u kreeg gewoon enige toelichting, niet meer en niet minder en nu heeft u het bijna al over achterkamertjes politiek en daar wens ik mij even van de distantiëren. Dat zijn uw woorden en houdt u ze alstublieft bij uzelf.
  • 0:4 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dat was ook de bedoeling meneer Van Beek ik heb ze ook aan u gericht, dus het is precies
  • 0:4 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Maar dan wil ik even in de openbaarheid zeggen dat u bepaalde uitspraken doet die mij niet aanstaan.
  • 0:5 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nee, ok, dat is prima daarvan akte meneer Van Beek, maar het is toch gezegd. D’66
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals ogenblikje. Meneer Boels, CDA.
  • 0:08 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja ik deze toon ook, ik wil me er ook absoluut van distantiëren. U gaf het al aan wij zijn ook gewoon mensen, wij hebben, ik vond het nogal wat zo’n spoeddebat voor onze inwoners, laat ik gewoon heel eerlijk zijn we hebben ook gewoon gesproken over hoe gaat het eigenlijk zo’n spoeddebat. En dat u nu dingen zit te suggereren ik wil me daar verder van
  • 0:4 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Meneer Boels ik heb het niet over de inhoudt, ik was er niet bij dus als u zo reageert dan heeft u waarschijnlijk ook
  • 0:2 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja maar dat was uw keuze
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U hebt nu allen de gelegenheid om in de openbaarheid debat te voeren dus gaat uw gang.
  • 0:4 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Precies. D'66 heeft behoefte aan een echt open debat
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:7 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ik ben nog even benieuwd, meneer Pals, normaal gesproken bent u altijd toch bij het fractievoorzittersoverleg aanwezig?
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ja
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel, meer wil ik niet vragen.
  • 0:40 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja maar dan heb ik behoefte als u mij daarop wil vastleggen heb ik toch wel even behoefte om dat anders uit te leggen. Een spoeddebat zoals we al hebben gezegd is een uniek is wat men in de raad hebben en als er iets is wat een spoeddebat behelst dan nodigt de raad het college uit om een spoeddebat te voeren, heb je daar van tevoren overleg over met het college of je hebt van tevoren voor het spoeddebat overleg dan vind ik dat niet juist in de haak dat is onze enige punt vandaar ook dat we niet zijn geweest, andere overleggen zal ik altijd aanzitten zolang het woord spoeddebat niet recht doet en dat spoeddebat ook niet in de weg zit, het is niet meer het is niet minder, maar helaas
  • 0:2 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ik vind het een beetje inconsequent maar
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:6 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Mijn overbuurman en zuiderbuurman die hebben er ook al wat over gezegd dus daar laat ik het bij.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U distantieert zich ervan, ok. Meneer Idema, SP.
  • 0:23 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja ik voel me nu ook verplicht om wat te zeggen. Ik heb ook bij dat overleg gezeten waar de heer Pals het over heeft. Ik weet dat ik vrijdagavond heb ik een uitnodiging gedaan naar alle fractievoorzitters om als fractievoorzitters bij elkaar te komen, daar is in benoemd; interpellatiedebat.
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, had ik aangevraagd vorige week.
  • 0:15 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Had jij aangevraagd. En alles met elkaar, het heeft deze wending gegeven zoals het nu ligt. Ik heb het aangevraagd en dat is ook de reden dat ik bij het voorzittersoverleg ben geweest en ik voel dat niet als achterkamertjes politiek, laat ik dat helder stellen want we hebben het niet over de inhoud gehad.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Waarvan akte. Meneer Pals vervolgt u uw betoog.
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja eens even kijken waar ik nou gebleven ben, dat is
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Het mooie van interpellatie, daar houdt u van
  • 0:7 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja het mooie van interpellatie is dat je er, de bedoeling is niet dat ik van apropos komt want dat doe ik niet. (er gaat een ringtone van een telefoon af) Voorzitter
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, weet u ik heb het voordeel dat ik hem aan mag houden in het kader van de piket, dus ik ga niet trakteren
  • 0:2 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dat heeft u niet gemeld van tevoren
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Er wordt ons weer een krakeling
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat is inherent aan mijn functie meneer Hofstra dat ga ik niet iedere keer melden.
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik had gehoopt op een krakeling, maar helaas het gaat niet door.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Kraakt u maar iets anders meneer Pals.
  • 0:12 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Goed, dat gaan wij zeker doen voorzitter. Nu lijkt, ik ga weer verder, nu lijkt dat juist (weer het geluid van de telefoon) voorzitter, dat zijn al twee krakelingen
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaat u verder.
  • 1:39 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Goed. Nu lijkt dat dit juist dit spoeddebat een bevestiging is van dat wat de gebiedsregisseurs hebben geconstateerd. D’66 is van mening dat de regisseurs niet alleen een snoeihard beeld presenteren maar ook nadrukkelijk om onze steun vragen voor de noodzakelijke vervolgaanpak. En dat is wat D’66 betreft dan ook een onderwerp van dit spoeddebat. “Keurt veur de kop” beschrijft zonder enige terughoudendheid of politieke correctheid over de bestuurlijke situatie in Oost-Groningen. Een situatie die bij “grenzeloos gunnen” al naar voren kwam en later nogmaals bij het akkoord van Westerlee. Dus bij de eerste lezing van “keurt veur de kop” denk je; dat is niet mis. Om al heel snel ???????? te denken, maar dat wisten we eigenlijk al. Op dat wisten we al reageerde de heer Bert Middel op RTV Noord, zijn reactie past helemaal in de stijl van het rapport. Als je dat al wist waarom is er dan nog steeds niets gedaan. en dat is natuurlijk het probleem, we weten het maar er veranderd niets of zeer weinig. Wij vinden dat het tijd wordt om door te pakken en de moeizame bestuurscultuur in Oost-Groningen nu echt aan te pakken. D’66 ziet de aanpak vanuit het akkoord van Westerlee op dit moment als een belangrijke kans om te zorgen voor een goede toekomst voor de inwoners van Oost-Groningen. een kans die er alleen is als er bestuurlijk ook goed gaat worden samengewerkt. Dit moet niet wederom een kans zijn die strand in vele overleggen.
  • 0:1 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   voorzitter
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Van Beek, CU.
  • 0:06 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja dank u. Hoe verklaart u dan dat er gewoon een contourenschets genoteerd wordt terwijl het volgens u allemaal niks is.
  • 0:21 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Contourenschets wat eigenlijk, dat is eigenlijk ook niet, de contourenschets is vandaag eigenlijk niet aan de orde meneer Van Beek, we hebben vandaag over het rapport “keurt veur de kop” en dat heeft de bewoners van, onze inwoners dermate gechoqueerd dat we het daar over hebben. De contourenschets is nog niet op de agenda gezet
  • 0:10 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Nee, u heeft het over, met alle respect, dat er gewoon allemaal niets van deugd, van alle bestuurders die maar rollebollend over elkaar heengaan, laat ik het maar zo uitdrukken, dat is wat u zegt.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dat zeg ik niet.
  • 0:1 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Nou woorden van die strekking.
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Misschien heeft u dat in uw gedachte, maar ik niet
  • 0:10 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Nou zo komt het in ieder geval over dus dan denk ik dat je niet helemaal duidelijk bent, maar de contourenschets daar gaat het inderdaad niet over, maar is wel een gevolg van dat de bestuurders gewoon doorgaan met het proces en dat is iets anders als wat u zegt.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals.
  • 0:35 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar ik zeg het niet meneer Van Beek, dat u weet, de inhoud van dat, we hebben het over de inhoud van het rapport “keurt veur de kop” we hebben het niet over de contourenschets en als ik dan heel flauw aan u pareer dan kan ik zeggen de contourenschets is wederom een rapport zoals neergezet door alle bestuurders in Oost-Groningen, we hebben ons nog niet omgedraaid en de contourenschets ligt er op straat en wordt ook weer over gedebatteerd. Ik bedoel en zo gaat het tot nu toe met ieder rapport, het is begonnen met het rapport “grenzeloos gunnen” is een hele goede schets geweest contourenschets, Wat is er van terechtgekomen? Helemaal niets en eigenlijk kunt u
  • 0:2 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Dat laatste zijn uw woorden dan.
  • 0:6 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja ok u wil me steeds woorden in mijn mond leggen maar u bent daar ook ik ken u als een realist en u weet wat voor rapporten hier terechtkomt.
  • 0:3 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Houd het vooral bij uzelf zou ik zo zeggen.
  • 0:4 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja maar goed het is ook mijn toespraak meneer Van Beek dus vandaar.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals.
  • 0:54 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   De vraag van de gebiedsregisseurs die vandaan voorligt is of wij als politiek verantwoordelijke nog altijd samen het eens zijn over het doel van Westerlee. En het doel van Westerlee is werken aan gelegenheid voor alle doelgroepen in Oost-Groningen in het belang van een goede toekomst voor alle inwoners van Oost-Groningen. De noodzakelijke randvoorwaarden worden ook door de regisseur weergegeven. Stop met deelbelangetjes, stop met politieke en bestuurlijke spelletjes, college en portefeuillehouder neem de aan u gegeven verantwoordelijkheid, geef daarom enkele mensen mandaat om stevige maatregelen te kunnen nemen. Dus geen gezeur meer over de plek van het TDC, geen gezeur meer of er wel of niet een gemeentelijke herindeling moet komen, geen gezeur meer over wie hoeveel van de SW afneemt, geen gezeur meer over appels en peren.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:5 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dus meneer Pals vindt dat Middel en Kremer bepalen of er in Oost-Groningen wordt ge-herindeelt en met wie?
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nee, dat zeg ik niet, nee dan heeft u niet goed geluisterd, sorry.
  • 0:01 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nou dan heb ik u de gelegenheid gegeven om dat beeld even recht te zetten.
  • 0:09 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nee. Maar dat heb ik niet gezegd. Niet meer wijzen naar andere gemeenten
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, meneer Hofstra vroeg u of u het beeld recht kon zetten want hij heeft het anders begrepen.
  • 1:28 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Oh ik zal het even, nee de gebiedsregisseurs gaan niet over de herindeling. Ik herhaal mijn woorden; dus geen gezeur meer over de plek van de TDC, geen gezeur meer of er wel of niet een gemeentelijke herindeling moet komen, geen gezeur meer over wie hoeveel van de SW afneemt, geen gezeur meer over appels en peren. Niet meer wijzen naar andere gemeenten, niet meer overleggen om het overleggen, maar wel een college wat verantwoording neemt, niet alleen voor ons maar voor de hele regio, een college met een burgemeester die ook verbindend met andere bestuurders kan optreden. En een college met een portefeuillehouder die het woord voert over zijn portefeuille en vooral ook actie. Actie door een kleine bestuurlijke daadkrachtige groep de ruimte te geven om te beslissen wat nodig is waarbij alles dat nodig is voor het doel een goede toekomst voor alle inwoners van Oost-Groningen zo spoedig uitgevoerd mag en kan ook worden. We zijn benieuwd of andere fracties de analyses van de gebiedsregisseurs ook onderschrijven en we zijn nog meer benieuwd of de andere fracties de door de gebiedsregisseurs voorgestelde werkwijze kunnen steunen. Wat D’66 betreft wordt door de regisseurs een prima aanpak voorgesteld en we willen graag dit legitimeren met de volgende motie.
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:7 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Heb ik meneer Pals nou goed begrepen dat hij de gebiedsregisseurs doorzettingsmacht wil geven?
  • 0:0 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ja
  • 0:2 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Bent u het
  • 0:00 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   maar wel met voorwaarde, dat staat in de motie als u
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   meneer Pals
  • 0:07 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Bent u het niet geweest die in het verleden altijd heeft gehamerd op meer invloed van de raden op het akkoord van Westerlee?
  • 0:08 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ja
  • 0:4 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   U bent toch van democraten D'66, niet van doorzettingsmacht 66?
  • 0:5 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, ik zou zeggen meneer Hofstra wacht onze motie af daar staat duidelijk in
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   ik ben heel benieuwd
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou ja ik lees hem voor met uw welnemen voorzitter
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Fijn dat u weer via de voorzitter spreekt want u bent beiden ook zeer gepassioneerd in uw vragen en opmerkingen. Leest u de motie voor meneer Pals.
  • 2:06 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Goed motie. De raad van de gemeente Stadskanaal is bijeen op 18 april 2016. Constaterende dat; de heren Middel en Kremer als gebiedsregisseurs en hun notitie “keurt veur de kop” een even stevige als realistische schets geven van de belemmeringen om te komen tot een goede Oost-Groninger brede aanpak van de werkgelegenheid. En overwegende dat de kans die het akkoord Westerlee biedt om tot een goede aanpak te komen voor een Oost-Groninger brede aanpak niet belemmerd mag worden door een al dan niet vermeend gebrek aan politieke wil. Deze raad die wil om Oost-Groningen ook qua werkgelegenheid weer op de kaart te zetten onderschrijft het wenselijk is dat deze raad dat onomwonden laat weten aan de beide gebiedsregisseurs. Spreekt uit; dat de gemeenteraad van Stadskanaal het beeld geschetst door de gebiedsregisseurs deelt. Dat de gemeenteraad van Stadskanaal vertrouwen heeft en de door deze regisseurs gewenste onconventionele aanpak dat de gemeenteraad van Stadskanaal daarom mandaat geeft aan de beide gebiedsregisseurs voor de in de “keurt veur de kop” geschetste aanpak en werkwijze binnen de volgende kaders. Bullit 1, het mandaat is tot het einde van het proces Westerlee. Bullit 2, het mandaat betreft alle uitvoeringszaken. Bullit 3, formeel door de raden te nemen besluiten worden door namens de regisseurs aan de raden voorgelegd. Bullit 4, zaken als herindeling vallen niet in het mandaat. En bullit 5, de regisseurs informeren de raden drie keer per jaar over de voortgang waarbij de eerste keer specifiek aandacht gegeven wordt aan verdere uitwerking van hun visie en verdere aanpak. Bullit verder, dat de griffie namens de raad de gebiedsregisseurs en de vijf andere betrokken gemeenteraden op de hoogte stelt van dit besluit. Dat de raad het college opdraagt ondersteuning te geven in de geest van in de “keurt veur de kop” genoemde aanbevelingen en wat verder voor de aanpak van de regisseurs noodzakelijk is. Dat de raad het college opdracht geeft uitvoering te geven aan al hetgeen dat verder logischerwijze voortvloeit uit deze motie en gaat over tot de orde van de dag.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Heeft u een ondertekende versie voor mij meneer Pals.
  • 0:8 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   voorzitter
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema, SP.
  • 0:5 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   De SP wil hem graag mede ondertekenen.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U wordt niet genoemd, maar ik neem aan dat het zo aangevuld kan worden, ik geef hem terug. Ik heb meegelezen met een niet getekende exemplaar en constateer dat ie aan de vereisten voldoet en onderdeel uit kan maken van de beraadslagingen. Kunt u de extra handtekening halen. Dan gaan we naar de laatste spreker en dat is de heer Mellies van de fractie Mellies.
  • 2:50 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja dank je wel voorzitter. Ik hoop dat u het mij toestaat dat ik blijf zitten, ik ben niet zo lang van draad dus. Goed “keurt veur de kop” een tussenbalans, een acht pagina’s tellend keurt rapport waarin de heren Middel en Kremer op geheel Groningse wijze keurt maar krachtig zeg maar verslag doen van de voortgang van het akkoord van Westerlee. En daarbij nemen ze niet bepaald een blad voor de mond. Mijn eerste reactie op de berichtgeving en de media was toch wel een van; getver daar gaan we weer. Maar ook waarom moeten wij dit toch weer uit de media vernemen, waarom heeft het college ons niet eerder geïnformeerd, maar goed gedane zaken nemen geen keer het rapport ligt er ik heb het meerdere keren gelezen en het heeft me afwisselend verbaasd, verrast, maar toch ook met vragen achter gelaten. Op de eerste plaats wil ik hier noemen de kanttekening onderaan bladzijde 4, waar staat dat de sociale werkvoorziening in Oost-Groningen de grootste werkgever is en dat er teveel medewerkers zijn die er niet thuishoren. Het zou, zo schrijven ze, uit de hand gelopen zijn, dat verbaasd mij enigszins. Hoe komen de schrijvers erbij dat er teveel medewerkers zijn die er niet thuishoren. Ik ben benieuwd hoe het college dit ziet. En dan even verderop staat geschreven dat waar reeds SW medewerkers uitgestroomd zijn, bijvoorbeeld detachering van medewerkers groenvoorziening vanuit de Wedeka, lijken de nadelen groter dan de voordelen. Het betekend verlies van het meest winstgevende deel van de werkvoorzieningsschap. Dit is een interessante, want wordt hier nu eigenlijk gesuggereerd, dat aan het einde van het proces dat moet leiden tot een nieuw werk- en ontwikkelbedrijf. De exploitatie ervan wellicht ons per saldo meer gaat kosten dan nu het geval is, als dit niet valt uit te sluiten dienen we dan niet realistisch te zijn en nu het nog kan het een en ander nog eens goed tegen het licht aanhouden en misschien tot de conclusie komen dat voortzetting van dit deel van het akkoord realistisch gezien misschien toch niet zo’n goed idee is. Ik vraag me het af. Voorts staan er in het rapport een zestal voorbeelden van hardnekkige beelden en aannames opgesomd die volgens de schrijvers soms wel, maar zeker niet altijd alle grond missen, ja en dan ben ik nu toch wel heel erg benieuwd welke van die opgesomde beelden en aannames nu wel en welke niet waar zijn. Kan het college keurt de genoemde zes voorbeelden even aanstippen en ze ontkrachten dan wel bevestigen. Aan het eind van het rapport komen de schrijvers
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Mellies kunt u even verduidelijken waar u dat terugvindt in het rapport.
  • 0:16 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Gelijk aan het eind van de kanttekeningen, even kijken hoor, staan enkele voorbeelden waarvan de eerste begint met afbouw van Synergon en Wedeka en er worden nog zes puntjes als voorbeeld aangehaald. Hebt u het?
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ja
  • 1:15 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Aan het eind van het rapport komen de schrijvers tot een aantal conclusies en doen aanbevelingen. En wat opvalt is toch wel dat wat mij betreft de beste aanbeveling er niet bij staat. Maar wel al eerder in het rapport genoemd wordt namelijk onder het kopje kanttekeningen, waarin ze stellen dat, en ik citeer; het rond werkgelegenheid en sociale werkvoorziening raadzaam zou zijn om één in plaats van drie nieuwe gemeenten in Oost-Groningen te vormen. Dit zou de eenheid en beleid en de afstemming tussen de verschillende plaatsen ten goede komen. Einde citaat. Wat mij betreft het meest zinnige blikje tekst uit het hele rapport. Werk, werk, werk is het credo van ons huidige kabinet en dat geldt voor onze regio nog wel het meest. We dienen alles op alles te zetten om in onze regio extra werkgelegenheid te creëren, vertaald naar het akkoord van Westerlee vind ik dan ook dat daarom maximaal ingezet moet worden op het tweede deel van het akkoord, het daadwerkelijk creëren van arbeidsplaatsen. Dat dient wat mij betreft de focus op te liggen. Hier moeten slagen gemaakt worden en ik zou dan ook geen problemen hebben dat de uitvoerders van dit deel van het akkoord hier een vergaand mandaat voor krijgen. En hier wil ik het even bij laten. Dank u wel.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Mellies. Dan hebben we de eerste termijn gehad inclusief de motie die ingebracht is en constateer ik dat het 20.15 uur is en stel ik voor dat we 10, 15, 10 minuten, 15 minuten, 10? 10 minuten schorsen. Dat is niet zo handig op het moment dat de koffie net ingeschonken is, maar het betekend wel dat u er rustig van kunt genieten.
  • 0:04 schorsing
  • 0:20 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik heropen de vergadering, excuus voor de iets langere tijd qua schorsing. Ik geef het woord aan wethouder Boen. Ga uw gang.
  • 3:15 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Dank u wel voorzitter. Het rapport met die titel, rapportage van de heren Middel en Kremer, dat heeft het nodige stof doen opwaaien, dat is duidelijk. Het heeft nadrukkelijk de pers gevonden en ik hecht eraan om even aan te geven, daar was een opmerking over, dat alle betrokkenen, de pers, de provincie, de staatssecretaris en wij, tegelijkertijd op de hoogte zijn gesteld van het rapport. Dat betekend dus dat wij het niet eerder hadden dan andere partijen en dat het dus ook niet aan ons was om dat verder te verspreiden. Iedereen, de hele provincie heeft er tegelijkertijd kennis van kunnen nemen. Dat even als inleiding. Als het al gaat over wat er verder in het rapport allemaal aan de orde komt, of het rapport laat ik het rapportage noemen, dat geeft iets beter weer wat het is zo wordt het ook door de schrijvers neergezet, dan denk ik dat het goed is om nog even in gedachten te nemen wat wij als gemeente de afgelopen periode, zeg maar vanaf januari 2015, ter zake van het akkoord van Westerlee hebben gedaan. Wij hebben natuurlijk vanuit onze gemeente regelmatig kenbaar gemaakt wat onze visie was op datgene wat er in het akkoord werd voorgesteld, we hebben daar ook onze vragen bij gehad in de zin van laten we met elkaar een aantal dingen verduidelijken zodat we helder weten waar we het met elkaar over hebben en dat heeft niet in alle gevallen geleid tot een bevredigend antwoord. Dat dat antwoord er niet was dat heeft ons er in ieder geval niet van weerhouden om in het volle bewustzijn een handtekening te zetten onder het akkoord. omdat wij het een te belangrijke aangelegenheid vonden om op dat moment te zeggen van nou laten we het maar niet doen want nog niet alles is even duidelijk. We hebben het vertrouwen uitgesproken dat we wellicht na enig pijnlijden toch met elkaar tot een goede invulling van het verhaal zouden kunnen komen. En daar hebben we ook zoals op meerdere andere beleidsterreinen als gemeente een consistente lijn in gevolgd. En die consistente lijn die heeft er in ieder geval toe geleid dat we zoals dat door sommigen genoemd werd de impasse van een aantal maanden geleden nu zoals we dat hadden afgesproken een contourenschets ligt en dat we over een paar maanden een business-case tegemoet mogen zien waarin een doorkijk wordt gemaakt naar de nieuwe uitvoeringsorganisatie zal ik het nog maar even in klassieke termen noemen die er dan straks ten behoeve van de inwoners van ons gebied zal gaan functioneren. Ondertussen
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 1:12 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Een vraag aan de wethouder, de wethouder refereert aan de contourenschets en ik heb ook al in mijn inleiding gezegd; we hebben het hier vanavond over het rapport “keurt veur de kop”. En dat rapport heeft afgelopen week vanaf het moment dat ie geïntroduceerd is heeft ie terecht zoals u zegt veel stof doen opwaaien en de contourenschets is dacht is als ik het goed herinner deze week op de mat gevallen en maar is het dan juist dat u nu het rapport “keurt veur de kop” dat u dat nu vermengd met de contourenschets die er nu is. als u ja zegt dat de contourenschets nu heel belangrijk is geworden dan suggereert u in feite van dat het rapport “keurt veur de kop” te vroeg is geweest. Als u dat zegt dan zou u het rapport “keurt veur de kop” zou u teniet doen. Dus mijn vraag is even hoe relevant is de contourenschets, ik begrijp dat de contourenschets belangrijk is voor de evaluatie voor de verdere uitgang van dat proces, maar in hoe ver is de contourenschets nu van belang voor het rapport “keurt veur de kop”.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Boen.
  • 1:18 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja dank u wel voorzitter. Ik heb geprobeerd aan te geven welke lijn wij als gemeente gevolgd hebben en wat het resultaat van het volgen van die consistente lijn tot nu toe geweest is en het laatste resultaat wat wij met de acht gemeenten in de regio hebben bereikt is dat er een contourenschets ligt. Dat past helemaal in de afspraken die wij gemaakt hebben over hoe we vanuit het plan van aanpak de verder uitwerking van het akkoord ter hand hebben genomen. Het rapporteren zoals de gebiedsregisseurs dat gedaan hebben was geen onderdeel van gesprek binnen de stuurgroep in Oost-Groningen. Met andere woorden als het gaat over de contourenschets en over de rapportage dan hebben we te maken met verschillende auteurs die op dat moment onafhankelijk van elkaar bezig waren. Ik wil die twee dingen niet met elkaar vermengen maar ik wil alleen vaststellen dat op het moment dat wij in de besluitvorming via het plan van aanpak en de verdere stappen die we genomen hebben komen tot een contourenschets dat dat een resultaat is wat er gewoon ligt. Dat er inmiddels ook twee gebiedsregisseurs aan de slag zijn die een aantal gesprekken voeren en daar vervolgens over rapporteren dat is een gegeven wat daarnaast gelegd kan worden.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:02 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Wethouder maar zoals u het nu een beetje schetst over die contourenschets wilt u dan, kan ik dan, laten we het zo zeggen; kan ik er dan uit voortmaken dat in feite de gebiedsregisseurs die zo’n kritisch rapport schrijven als dit die zijn niet op de hoogte gebracht over de inhoud van de contourenschets. Want u heeft gezegd het zijn twee sporen dus als je twee sporen hebt dan, en die twee sporen matchen elkaar niet dan heb je het ene spoor is keurt veur de kop en het ander spoor is, en dat matcht dus niet dan heeft u of de mensen de rapporteurs van de contourenschets hebben de gebiedsregisseurs iets onthouden dat ze eigenlijk hadden moeten verwerken in het keurt veur de kop rapport. Onderschrijft u dat?
  • 0:03 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   dat onderschrijf ik niet
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Boen.
  • 0:05 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Sorry even voorzitter.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, ik gaf u het woord.
  • 0:00 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Fijn dank u wel. Dat onderschrijf ik niet en wel om de volgende reden; de gebiedsregisseurs hebben in hun rapportage aangegeven dat zij een aantal gesprekken hebben gevoerd, 49 mensen hebben zij gesproken, en op basis van die gesprekken hebben zij hun document geschreven, dat is wat zij gedaan hebben en ze hebben zich dus verder niet bemoeid met het traject wat er op dat moment liep binnen de uitvoering van het akkoord van Westerlee, maar zij hebben gesprekken gevoerd, ze hebben geïnventariseerd en daar is hun rapportage uit voort gekomen. Met de verschillende onderdelen, kanttekeningen, beelden, aannames, conclusies, aanbevelingen, dat is hun verhaal.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaat u verder meneer Boen.
  • 1:24 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Dank u wel voorzitter. Met betrekking dus tot de lijn die wij gevolgd hebben, ik herhaal nog maar even, dat is een consistente lijn geweest en ik ben blij dat een aantal partijen ook nadrukkelijk heeft uitgesproken dat zij dat beleid en de visie die wij als gemeente hebben gepresenteerd en ook met uw raad hebben gecommuniceerd dat zij die steunen. Zoals ik net al aangaf naar aanleiding van de vragen van de heer Pals, de heren Middel en Kremer hebben hun rapportage geschreven zij zeggen ook dat die geheel en al voor hun verantwoordelijkheid komt en ik denk dat het goed is om dat vast te stellen, dat geeft in ieder geval aan waar het verhaal vandaan komt en wie er op de inhoud van datgene wat zij geschreven hebben kan worden aangesproken. Dat neemt natuurlijk niet weg dat er een aantal aanbevelingen en conclusies in het stuk voorkomen die door een aantal fracties op zijn gesteund in ieder geval waarvan wordt gezegd van wij herkennen daar een aantal zaken in en zeker waar die zaken betrekking hebben op het doorbreken van mogelijke stagnatie in het proces en het wegnemen van bepaalde hindernissen dan denk ik dat dat conclusies en aanbevelingen zouden kunnen zijn waar we nader met elkaar over in gesprek moeten gaan.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:11 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Als ik u goed beluister wethouder dan zegt u van wat de heren Middel en Kremer hebben geschreven is eigenlijk een dat is hun aan te rekenen, het is voor hun eigen rekening en verantwoording.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Meneer Idema.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nee, ik wou graag een bevestiging.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, volgens mij op een gegeven moment meneer Pals inventariseer ik even wie er nog meer willen spreken behalve u.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ok, maar ik ben nog niet klaar.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, maar u moet even wachten voordat u antwoord krijgt want ik ga nu naar meneer Idema van de SP.
  • 0:24 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dank u wel voorzitter. Wat ik mij afvraag als ik de wethouder hoor dat ie eigenlijk zegt van een aantal fracties een aantal raadsleden die ondersteunen de, een aantal aanbevelingen en conclusies, maar ik heb gevraagd wat het college van het rapport vindt. En vooral van de aanbevelingen.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Idema. Wethouder Boen.
  • 0:22 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja om even terug te komen op wat de heer Pals noemde, volgens mij staat dat ook in de rapportage zo beschreven, dat het een verhaal is waar de heren Middel en Kremer het auteursrecht nadrukkelijk voor opeisen. Zij voeren de gesprekken, zij rapporteren daarover.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 1:07 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Goed dus dan hebben we de heren Middel en nou ja u beaamt het, de heren Middel en Kremer schrijven op eigen conto, eigen verantwoording en dat soort dingen, maar dan moet het u toch verontrusten dat de opdrachtgevers van deze heren dat is de provincie en niet in de lange leste niet de minste mevrouw Kleinsma die volgende week hier op bezoek komt en die waarschijnlijk al lang keurt veur de kop, die zal het ook niet kunnen uitspreken denk ik, maar ja goed die denkt er is iets met een kop, die heeft dat rapport in Den Haag allang gelezen, verontrust het u dan niet ontzettend dat als u volgende week met de staatssecretaris om tafel zit dat zij dan dit rapport tevoorschijn halen en zegt beste wethouder wat vindt u daarvan behoudens dan de contourennota, want er zijn meerdere nota’s de staatssecretaris voorgelegd is ook niet helemaal goed uit de verf gekomen, dat is nog eufemisme, dan denk ik dat u daar toch wel een probleempje gaat krijgen bij de staatssecretaris om dit te verdedigen.
  • 0:08 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boels, CDA.
  • 0:27 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, wat bedoelt u eigenlijk. Het zal wel aan mij liggen, rapport keurt veur de kop staat boven 4 april, de contourennota staat onder 4 april, dus ja die zullen op dezelfde dag finaal zijn geworden veel dingen, aanbevelingen, uit het rapport staan als uitwerking in die contourennota, er gebeuren veel dingen, wat is eigenlijk uw vraag want ik begrijp het niet zo goed.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:02 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Mijn vraag is; wij hebben een spoeddebat bij elkaar geroepen om te praten over het rapport “keurt veur de kop” en de uitnodiging staat erop niet dat wij over contourennota’s gaan praten, zoals ik al eerder heb gezegd, de contourennota is de afgelopen week verstuurd aan de raad en is nog niet op de agenda geweest. Dat is mijn punt.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Is het nu duidelijk meneer Boels?
  • 0:5 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Zijn opmerking is duidelijk, de vraag is mij niet duidelijk, maar
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok. Wethouder Boen.
  • 2:18 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja dank u wel voorzitter. Nog even richting de heer Pals, het is natuurlijk niet de bedoeling dat hier vanavond de contourenschets, contourennota, ter discussie wordt gesteld. Ik heb hem genoemd als een gegeven, het is een feit dat die er ligt en ik denk dat dat genoemd mag worden gelet op de schets die ik gegeven heb van de activiteiten die er tot nu toe zijn uitgevoerd. De heer Idema die vraagt naar wat de mening is van het college over de aanbevelingen zoals die in het stuk staan genoemd, ik ga daar niet puntsgewijs vertellen van nou dat vinden we een goeie of dat vinden we een minder goeie, ik denk dat je de rapportage zo moet lezen dat de beide gebiedsregisseurs hebben aangegeven, er is een aantal dingen nadrukkelijk te verbeteren, wij hebben zelf ook al eerder opmerkingen gemaakt over de bestuurlijke spaghetti die er hier in Oost-Groningen is dat hebben we gedaan in relatie tot het rapport grenzeloos gunnen 1 en 2, waarbij we hebben aangegeven van nou daar staan een aantal belangrijke opmerkingen in daar hebben we onze conclusies uit getrokken ten aanzien van het consistente beleid wat we gevoerd hebben ten aanzien van herindeling, en mogelijke herindelingen en ik denk dat ook daarvoor geldt, net zoals datgene wat hier staat dat wij graag met de regisseurs verder in gesprek willen over hoe wij met elkaar kunnen komen tot een goeie invulling van die conclusies en aanbevelingen. Want ik denk dat dat het belangrijkste is wat ze hebben aangegeven, zij zeggen er liggen hier een aantal kanttekeningen er zijn wat beelden en aannames, maar het belangrijkste is denk ik dat we gaan naar de conclusies en aanbevelingen en daarvan zeggen wij daar zouden wij graag met de gebiedsregisseurs verder in willen en in gesprek willen gaan over hoe we dat zo concreet mogelijk kunnen uitwerken en dan hebben we dat natuurlijk voor ogen, laat dat nog even duidelijk gezegd zijn, dat hebben we voor ogen ten behoeve van onze inwoners, onze mensen die doelgroep van de participatiewet zijn, om het maar even zo onvriendelijk te formuleren. Maar daar gaat het wel om.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:55 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter ik ben blij dat u de komende tijd aandacht gaat besteden aan de conclusie en aanbevelingen van dit rapport, ik vraag mij eigenlijk wel af u heeft dit rapport ook al een tijdje op uw bureau liggen en waar ik natuurlijk heel nieuwsgierig naar ben is van kunt u iets zeggen welke conclusies en aanbevelingen u wel en niet gaat overnemen. Want eigenlijk laat u de raad in het ongewisse door te zeggen van we hebben dat rapport gelezen, ik neem het mee naar mijn bureau ik ga de conclusies en aanbevelingen ga ik ernstig bestuderen en dan, dan komt u er weer op terug of hoe moet ik, hebben we volgende week een soort verslag van u waarin u zegt van dat vind ik goed, dat vind ik goed en dat vind ik goed, dat je daarmee weer naar de gebiedsregisseurs gaat. Maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat u heeft het gelezen welke conclusies en aanbevelingen zou u ongewijzigd willen overnemen. Wellicht staan ze in de motie.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Boen.
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema, SP.
  • 0:3 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja het was mijn vraag dus Pals die kaapt hem een beetje bij me weg, maar ik
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat hoort bij de politiek
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja dat hoort bij de politiek dat ben ik met u eens, maar ik
  • 0:3 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Hebben jullie misschien een voorbespreking gehad meneer Idema.
  • 0:02 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nee, helemaal niet. Nee, maar ik onderschrijf wat de heer Pals zegt want het is mij totaal onduidelijk wat er nu van de conclusies wat het college van de conclusies vind en wat ze met de aanbevelingen doen, dus ook graag antwoord daarop.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Boen.
  • 1:20 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja ik denk dat datgene wat ik net gezegd heb dat dat op zich vrij duidelijk is, er staan conclusies en aanbevelingen, wij geven aan dat wij daar graag met de gebiedsregisseurs verder over in gesprek willen, we willen graag met hun verder gaan om ervoor te zorgen dat het proces wat hier in deze regio naar hun idee niet snel genoeg verloopt of niet daadkrachtig genoeg wordt opgepikt omdat op een vlottere manier en een betere manier, met beter resultaat dan tot nu toe te laten verlopen en dat betekend niet dat wij met een lijstje op pad gaan waarvan we zeggen nou van aanbeveling 1 dat lijkt ons prima, aanbeveling 2 dat vind ik minder daar moeten jullie nog eens even over nadenken jongens, zo werkt dat niet. Wat we wel vinden, en dat wil ik dan even als reactie geven op datgene wat u in uw motie hebt aangegeven, dat is dat er op het moment, laat ik een voorbeeld eruit nemen, dat er wordt gevraagd om een verregaand mandaat zonder dat precies is aangegeven waar dat over zou moeten gaan en je zou daar mee akkoord gaan dan denk ik dat je toch wel een behoorlijke grote stap zet, misschien zelfs een iets te grote stap. Want dan zou je het er op zijn minst met elkaar over moeten hebben. en ik schat ook in dat de gebiedsregisseurs dat gesprek graag met ons willen voeren daarover.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema, SP.
  • 0:21 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Voorzitter met alle respect ik vind het echt een nietszeggend antwoord waar ik echt niks mee ken terwijl andere raadsleden hier ook hebben betoogd van zet de raad niet weg onder doorzettingsmacht dan denk ik van hier kunnen we helemaal niks mee. Ik weet nou niet wat er met de aanbevelingen wordt gedaan.
  • 0:33 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Kleine interruptie meneer Kremer? (er wordt iets gezegd zonder microfoon aan) Maar volgens mij heeft u het spoeddebat aangevraagd en heeft u vragen en ligt er niet een stuk voor wat het college inbrengt met een mening over aanbevelingen of niet en wat de positie daarvan is, dus ik speel de bal toch even naar uzelf terug. Ik geloof dat meneer Pals het woord wou voeren, D’66.
  • 0:33 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dan speel ik de bal weer terug want nogmaals de wethouder heeft dat rapport allang op zijn bureau liggen net zolang dan wij ik bedoel het is een perfecte moment geweest dan vraag ik ????????? een tijdslijn wanneer wij reactie krijgen op uw, op de conclusies en aanbevelingen wat u ervan vindt en dan hecht ik er waarde aan dat we daar een limiet aan stellen van een week of tien dagen dat we dat dan krijgen alvorens hoe u er nou over denkt over dit rapport daar heb ik behoefte aan.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat is uw vraag. Wethouder Boen.
  • 1:06 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja voorzitter op zich denk ik een interessante vraag van de heer Pals en ook van de heer Idema, maar ik wil toch even terug gaan naar wat de status is van de rapportage die hier voorligt. Het is een rapportage die de beide gebiedsregisseurs hebben geschreven en het is een rapportage gericht aan de provincie en aan de staatssecretaris. Wij zullen aanstaande maandag over een week de staatssecretaris hier in de regio ontvangen dan zullen we het hier ook over hebben, wij gaan met de gebiedsregisseurs daarover in gesprek, maar ik denk niet dat het aan de orde is op dit moment om puntsgewijs van onze kant al aan te geven van nou dat vinden wij een goede conclusie en dat vinden wij een minder goede conclusie dat is op dit moment niet aan ons om dat te zeggen. de gebiedsregisseurs hebben aangegeven dat zij graag verder willen, maar dat betekend wel dat er dan een aantal afspraken worden gemaakt en die zitten voor een deel in die conclusies en aanbevelingen en daar gaan we het met hun over hebben. En dat betekend dus dat dat gesprek een bepaalde uitkomst zal hebben en daar zullen we u uiteraard over informeren.
  • 0:08 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema, SP.
  • 0:4 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dus als ik het goed begrijp dan gaat mevrouw Klijnsma u vertellen wat u moet doen.
  • 0:8 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Dat is wel een hele grote stap, ineens.
  • 0:2 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, nee, maar dat is de conclusie die ik even trek.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Het was geen vraag meneer Idema.
  • 0:0 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   nee
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ok
  • 0:05 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Goed, nee dan is die conclusie geheel voor uw rekening denk ik voorzitter. Ik ga even verder, ik denk dat het goed is om naar aanleiding van het feit dat door verschillende fracties is ingegaan op het feit dat er een tweetal functionarissen in deze regio heel nadrukkelijk zijn genoemd voorkomend in het rapport en die twee functionarissen die zijn hier ook vanavond aanwezig, tenminste in het begin wel ik kan niet zien of de heer Mug nog aanwezig is
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   nog steeds, nog steeds
  • 1:29 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Die is nog steeds aanwezig, ja normaal gesproken merk je wel dat ie er is, maar vanavond even niet. Nou ik zit hier in dekking dacht ik. Ik zou normaal gesproken wat terughoudender willen zijn in de reacties daarop, maar ik denk dat datgene wat er nu over bijvoorbeeld de heer Mug wordt verteld in het rapport dat dat nou toch laten we zeggen enigszins overdreven is. ik denk dat het goed is om even in gedachten te nemen dat wij met de directie van Wedeka sinds dat zij aan het roer zijn gekomen als besturen van het werkvoorzieningsschap als het gaat om de financiële handel en wandel van het bedrijf met een gerust hart de zaken aan de directie hebben kunnen overlaten. En dat dat niet alleen ons idee en onze waarneming was dat moge blijken uit het feit dat ook de directie van Emco in Emmen, Coevorden, Borger Odoorn, gevoerd wordt door dezelfde directie. En ik denk dat wanneer en waar er af en toe opmerkingen zijn gemaakt die wellicht het functioneren van die directie in een wat merkwaardig daglicht zouden stellen dat die wat mij betreft en wat ons betreft (er gaat een telefoon af)
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja maar dit wordt wel trakteren de volgende keer, want dat is een mooie afspraak in deze raadzaal en dat mag een krakeling zijn. Wethouder Boen gaat u verder.
  • 1:58 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja ik was bezig met wat te vertellen over de prestaties van de directie van Wedeka en Emco en ik denk dat op het moment dat daar op de een of andere wijze wat neerbuigend over gesproken wordt dat wij daar vrij krachtig mag ik wel zeggen afstand van moeten nemen. Ik denk dat de wat dat betreft de prestaties van de directie de afgelopen jaren dusdanig zijn geweest dat wij daar als gemeente dus ook de inwoners van deze gemeente blij mee mogen zijn. En waar het gaat om onze voorzitter die ook een aantal keren wordt genoemd, krantenartikelen die zijn er aan gewijd, dan denk ik dat het af en toe misschien wel eens vervelend is dat er iemand is die de vinger op de zere plek wenst te leggen en af en toe wat mensen wakker schud uit een bijna euforisch volgen van mooie voorbeelden die worden geschetst en vergezichten die er feitelijk niet zijn en ik denk dat je daar op zijn tijd ook even nadrukkelijk een reactie op moet geven. En dat is gebeurd en niet iedereen is daar even blij mee of even vrolijk van maar ik herinner mij dat ook op andere plekken in de politiek er ?????? wel eens werd geroepen nou dat kan dan zo zijn maar ik zit hier ook niet om u blij of vrolijk te maken. het gaat er om dat wij iemand hebben die voor de inwoners van deze gemeente staat en die voor het bestuur van deze gemeente staat en dat doet met consistentie, met vertrouwen van ons, en ook op een manier waarvan wij kunnen zeggen en hier herkennen wij ons in. Dat lijkt mij ten aanzien van de voorzitter van deze raad een duidelijk standpunt wat ons betreft dus daar wil ik me wel heel nadrukkelijk over uitspreken.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:5 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter mooie woorden wethouder wat u gezegd heeft over onze bestuurders
  • 0:00 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Dank u wel.
  • 0:53 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   En u en ik of de hele raad weet inmiddels wel hoe onze bestuurders zijn en hoe ze zijn en wat ze hebben gepresteerd en wat ze allemaal gedaan hebben dus dat is ook alleen maar niets dan hulde en ik ben het ook absoluut met u eens dat in dat rapport dat dat niet netjes is geformuleerd dat zijn we denk ik met zijn allen wel over eens, maar het is natuurlijk wel zo heeft u in de tussentijd nog contact gehad met de mensen die dit hebben geschreven want ik bedoel ik ben er wel heel nieuwsgierig naar waarom omdat u ze zo aanmerkelijk verdedigd dan denk ik van kijk communicatie is zenden en ontvangen en blijkbaar hebben ze iets anders ontvangen dan wat u zendt en heeft u daar nog contact over gehad met de heer Middel ik bedoel uw politiek lijntje met de heer Middel is heel kort dus ik had hem even gebeld van ja hoe staat het, heeft u dat gedaan.
  • 0:2 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ik heb de heer Middel gebeld.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   En wat was het antwoord.
  • 0:05 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ik heb hem deze vraag niet gesteld, ik heb het over andere dingen met hem gehad.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Maarsingh, CDA.
  • 1:25 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja goed ik zit een beetje met kromme tenen en ik spreek nou even persoonlijk als gemeenteraadslid. Kijk laat de heer Middel en Kremer nou hun rapport eens verdedigen, laten wij ons daar nu even niet mee bemoeien, laten zij nou eens even hun constateringen doen en uitleggen aan wie dan ook in deze wereld. Ik lees wel dat als het over de heer Mug gaat, nou worden er mensen persoonlijk genoemd, dat er vervolgens in het volgende stipje wel staat dat het management bij Wedeka deugd. En dan had ik van u verwacht heer Pals dat u dat ook eens gezegd had. En dat gaat ook over onze burgemeester, als er nou iemand is die contacten heeft met het bedrijfsleven en werk zoekt, ik kreeg voor de vergadering een briefje in handen gedrukt dat er inmiddels al 60 mensen waren gedetacheerd bij Wedeka, praat daar nu eens over en dan denk ik bij mezelf; waarom moet een college nou verdedigen wat in dit rapport staat. Laten die rapporteurs dat maar eens verdedigen aan het college en met hen praten over de toekomst. En nou ga ik even heel ver, en laten wij hier in deze raad niet elkaar het mes in de rug steken. Dank u wel.
  • 0:0 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   voorzitter
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja nu wordt het interessant en wil iedereen, ik geef eerst het woord aan meneer Idema van de SP.
  • 0:04 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dank u wel voorzitter. Meneer Maarsingh nou wordt u wel heel erg persoonlijk vind ik. Want ik heb ook van de heer Pals gehoord dat ie hier hulde geeft aan deze bestuurder, aan onze burgemeester, en dat hij ook respect heeft van wat bij Wedeka gebeurd daar gaat het niet om, maar er staat wel iets in het rapport wat minder leuk is en daar moeten we het over hebben.
  • 0:51 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nee maar goed als gemeenteraadslid reageer ik nu even zeg maar op de discussie die er nu wordt gevoerd en op het feit dat gevraagd wordt aan het college om uit te leggen wat deze rapporteurs hebben opgeschreven. Nou laten zij dat zelf maar uitleggen, ik vind dat ons college zich niet hoeft te, deze mensen dit rapport niet hoeft te verdedigen die hebben gezegd we gaan met de gebiedsregisseurs in gesprek, die moeten maar eens uitleggen en wat ze nog meer zeggen en daar kunnen wij het alleen maar over eens zijn, wij willen samen werken aan die contourennota die er nota bene ook al lag en waar misschien de gebiedsregisseurs nog niet over geïnformeerd waren denk ik dan bij mezelf dat is jammer maar goed.
  • 0:0 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema, SP.
  • 0:09 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja maar nu wordt het wel heel verwarrend, de contourennota noemt u, die heb ik met mijn fractie nog niet besproken dus daar wil ik het ook helemaal niet over hebben, ik wil het gewoon hebben, want daarvoor is dit spoeddebat van vanavond, over de kop derveur.
  • 0:3 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja maar ik denk, ik denk wij even
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Keurt veur de kop bedoelt u.
  • 0:30 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nee, maar ik denk dat wij met elkaar even verstandig moeten zijn en moeten praten waar het werkelijk over moet gaan dat is over de toekomst van Wedeka en Synergon over hoe geven wij daar inhoudt aan en wie voert de regie en hoe doen we dat met het oog op een goede toekomst voor die bedrijven, daar gaat het iedereen om, daar gaat het om en voor de mensen die er werken, daar gaat het om. Daar moeten we het over hebben.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Maarsingh. Meneer Pals.
  • 0:05 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou ja goed ik wil toch even op meneer Maarsingh reageren. Meneer Maarsingh ik heb ook in mijn opmerking gezegd over onze bestuurders, ik heb het voor hun opgenomen en u bent echt wel het bewijs dat u wel heel veel zendt, maar helemaal niets ontvangt.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Maarsingh, CDA.
  • 0:13 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ik heb inderdaad geluisterd dat ook de heer Pals zijn respect uitsprak voor de manier van besturen vanuit deze gemeente en de manier van het management voeren, dat heb ik begrepen. Maar dat was nou net wel op het laatste moment.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder vervolgt u uw betoog.
  • 3:44 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja ik wil met betrekking tot datgene wat er allemaal is opgeschreven en hoe dat is opgeschreven nog wel even één punt noemen. In de inleiding zeggen de regisseurs dat ze gesprekken hebben gevoerd met mensen, dat dat open gesprekken waren, dat iedereen laten we maar zeggen doordrongen was van het feit dat er met betrekking tot de twee SW bedrijven en de andere taken die er lagen dat er serieuze opdrachten lagen, dat daar hard aan gewerkt moest worden. Eén van de dingen die ook bij de gesprekken werd aangegeven dat was dat die gesprekken in vertrouwelijkheid zouden plaatsvinden. Die vertrouwelijkheid, ja daar kun je over twijfelen in hoeverre je dat nog terugvindt in de rapportage die er is, maar ik wil het wel even noemen als een gegeven dat door de regisseurs is genoemd bij het begin van de gesprekken. En wellicht is dat ook de reden geweest dat er open en zonder mail in de mond is gesproken door alle betrokkenen. Ik denk dat door datgene wat er, en dat bleek net ook al over de tijdens de discussie, over deze rapportage het akkoord van Westerlee en het tweede deel van de werkzaamheden van de commissie Van Zijl want daar hebben ze het ook nadrukkelijk over dat er wellicht een wat ingewikkelde situatie zou kunnen ontstaan. We hebben het akkoord en we hebben deel twee van de commissie en de gebiedsregisseurs die gaan, en dat is zo ook in deel twee van het rapport van de commissie Van Zijl aangegeven, zich nadrukkelijk bemoeien met het verhaal van de economische ontwikkeling zoals die in kop derveur wordt geschetst, kwam er dacht ik wel goed uit, en dat is iets waar zij in feite de rol overnemen van de commissie Van Zijl die ten aanzien van het eerste deel een regierol had. Dat betekend wel dat de beide heren zich nadrukkelijk met beide onderdelen gaan bemoeien of aan het bemoeien zijn. En dat betekend dus uitvoering van het akkoord enerzijds en het ervoor zorgen dat de initiatieven die zijn genoemd in het tweede rapport van de commissie dat die invulling krijgen en invulling krijgen op een voortvarende wijze. Als het erom gaat wat er ten aanzien van onze inwoners en onze burgers wordt gezegd dan lezen we ook nog wel eens wat over van nou die zijn natuurlijk niet gebaad bij allerlei vormen van bestuurlijke discussie die er plaatsvinden dat klopt natuurlijk. Aan de andere kant is het zo dat het werk in onze TDC’s dat dat gewoon doorgaat. Er moet natuurlijk ook niet de indruk gewekt worden dat wij binnen de kortste keren het aantal mensen vallend onder de participatiewet hier 6500 mensen dat we die aan het werk krijgen, dat betekend dat er werkgelegenheid naar deze regio moet komen, dat is iets waar gemeenten voor staan, dat is ook iets waar het UWV voor staat, wij proberen in samenhang en in samenwerking met die organisaties zo veel mogelijk te realiseren, maar het is niet iets wat natuurlijk heel gemakkelijk gaat, dus ik denk dat het terecht is dat er wordt aangegeven dat er een stevig traject voor ons ligt, maar ik denk ook dat het goed is dat wij uitspreken dat wij samen met de gebiedsregisseurs die taak willen oppakken en met hun een laten we maar zeggen voortvarend aan de slag gaan met de opgave oplossen die er in dit gebied zijn.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:17 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou mooi statement van de wethouder eerlijk gezegd dat we met zijn allen uitspreken dat we de gebiedsregisseurs gaan steunen. Heeft u een voorstel hoe we dat gaan doen? wij hebben een motie ingediend maar misschien heeft u zelf nog een voorstel hoe we dat dan gaan doen.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder.
  • 0:09 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Voorzitter dank u wel. Wij zijn natuurlijk behalve dat wij zelf proberen met de gebiedsregisseurs in gesprek te komen zijn we natuurlijk erg benieuwd naar wat provincie en staatssecretaris vinden van het rapport zoals het er nu ligt. En ik denk dat wij zoals ik al eerder heb aangegeven met betrekking tot de conclusies en aanbevelingen en ik hoop dat wij daar aanstaande maandag afspraken over kunnen maken met de conclusies en aanbevelingen willen wij graag met de gebiedsregisseurs aan de slag.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaat u verder
  • 0:1 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   nee, ???????????
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals. Ja ik probeer het tempo er in te houden. Meneer Pals.
  • 0:21 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dus even afrondend denk ik veel hangt af van het gesprek wat u krijgt aanstaande maandag met de staatssecretaris, dan verwacht ik toch dat we dan tussen en hoeveel tijd daar tussen zit, een week, anderhalve week, een brief krijgen van u waarin staat dit zijn de aanbevelingen geweest dit nemen we over en dat is vooral onze uitdrukkelijke steun aan de gebiedsregisseurs
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals u stelt deze vraag voor de derde keer en dat begrijp ik, dat begrijp ik, maar ik kijk ook even naar de andere fracties of dit überhaupt wordt ondersteund want anders blijven we in herhaling vallen en dat lijkt mij niet gewenst.
  • 0:3 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   voorzitter
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Van Beek, CU.
  • 0:55 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Dank u wel voorzitter. Ik hoor wat u zegt wethouder, portefeuillehouder, ik begrijp ook wel wat u zegt, ik heb natuurlijk een aantal dingen aangehaald en dat laatste heb ik volgens mij tegen meneer Idema gezegd van nou ik sta niet achter dit rapport zoals het geschreven is, natuurlijk zitten hier dingen in die best goed zijn, ik heb er ook een paar genoemd, maar er zitten een aantal dingen in wat ons een stap te ver gaat. Als ik lees ?????? advies en doorzettingsmacht oftewel de raad komt op afstand dat is mij een stap te ver. En daar wou ik graag toch wel een antwoord van u op hebben of u die mening zou kunnen meenemen. Laat ik het dan maar zo zeggen. Ik vind het mooi hoor dat u in gesprek gaat en de gewone dingen die hier staan en die genoemd worden ik bedoel zo’n App en een afstemming zoeken ja ik vind het allemaal prima hoor, maar die andere dingen wat ik net genoemd heb die niet.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals.
  • 0:09 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik zou meneer Van Beek willen vragen wat vindt u dan van onze motie want in onze motie wordt nadrukkelijk gezegd dat de raden niet op afstand komen.
  • 0:21 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Nou ik kan er wel antwoord op geven maar volgens mij als u goed geluisterd heeft hoeft u mij deze vraag helemaal niet te stellen wat ik van uw motie vindt maar ik begrijp u totaal niet. altijd roept van de raad is aan zet, u zet nu alles buiten spel, dus ik hoef er eigenlijk niet eens op in te gaan ik vind het gewoon niks. Om dan maar even keurt veur de kop te zeggen.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boels, CDA. Meneer Pals zet u even de microfoon uit. Meneer Boels, CDA.
  • 0:48 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja zo passeren nogal wat vragen de revue. Als we dan direct maar met die motie verder gaan, die motie als er een referendum aan ten grondslag lag zouden we die nog, nee, wij, snap er ook vrij weinig van, wij ondersteunen die motie niet. Laat dat duidelijk zijn. Omdat wij een en zo heb ik het ook, het zou raar zijn zou ook haaks staan ????? op het betoog wat wij gehouden hebben als CDA fractie dat wij erg veel waarde hechten aan de kennis en de expertise die huist in Wedeka en dat we er jarenlang goede resultaten hebben gezien dat we die belangrijk vinden en dat wij niet de raden op afstand buiten spel willen gaan zetten dus dat op dat front volgens mij vroeg u ook nog of wij over anderhalve week een verslag willen hebben inclusief een actielijst en notulen van het gesprek wat maandag plaatsvindt, dat hoeven wij ook niet exact op zo’n korte termijn.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Duidelijk. Anderen? Meneer Hofstra, PvdA.
  • 1:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Ja ik heb de portefeuillehouder gehoord en de andere deelnemers aan de beraadslaging. De portefeuillehouder gaat in gesprek met de regisseur en met de staatssecretaris en de provincie, nou dat hebben wij in onze bijdrage ook al aangegeven dat we daar heel benieuwd naar zijn naar de reactie van wat toch formeel de opdrachtgevers zijn van deze tussenrapportage, daar hechten wij ook heel veel waarde aan en om dan met een kleine bocht ook terug te komen op de motie die meneer Pals wil indienen; wij vinden die motie op dit moment dan ook prematuur. Wij willen eerst graag weten wat de formele opdrachtgevers van die rapportage ervan vinden en wij hebben in onze eerste termijn gezegd dat we in onze sommige aanbevelingen wel kunnen vinden maar als het dan gaat over doorzettingsmacht dat er altijd bij de raad blijft en we kiezen ook onze eigen woorden daarin. Dus ik zou de heer Pals willen adviseren om de motie aan te houden.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Meertens, GBS.
  • 0:6 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja voorzitter meneer Hofstra die zegt het in iets andere bewoordingen dan ik het zelf had willen zeggen maar ik kan me daar helemaal bij aansluiten.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Duidelijk. Anderen nog? niet het geval. Wethouder.
  • 1:04 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   ja dank u wel voorzitter ja het is natuurlijk niet zo dat wij vinden dat doorzettingsmacht zoals die hier genoemd wordt dat die moet worden uitgewerkt in de zin dat colleges en raden buiten spel worden gezet dat kan naar mijn idee niet de bedoeling zijn en volgens mij is dat ook niet de bedoeling, maar nogmaals dan begeef ik me op glad ijs want dan zou ik treden in de gedachten van de beide gebiedsregisseurs en dat wil ik eigenlijk niet doen. maar het is natuurlijk volstrekt helder dat wij binnen het bestel wat wij hanteren te maken hebben met een raad, er is een college en die gemeenteraad die heeft bevoegdheden en die bevoegdheden die blijven. Dat staat wat mij betreft absoluut niet ter discussie. Dus op het moment dat wij ook lezen in een motie van er wordt doorzettingsmacht en dergelijke richting de gebiedsregisseurs aanbevolen dan hebben wij daar in ieder geval heel nadrukkelijk onze vraagtekens bij omdat zoals ik eerder heb aangegeven wij graag met de gebiedsregisseurs verder willen en dus in gesprek willen gaan over hoe we het proces zo goed mogelijk in deze regio kunnen gaan organiseren.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema, SP.
  • 0:10 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Hoor ik de wethouder nu zeggen dat in de motie de doorzettingsmacht op die manier wordt genoemd? of bedoelt.
  • 0:05 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Nou het punt is dat in de conclusies en aanbevelingen iets over doorzettingsmacht wordt gezegd en in de motie ook en dat begrip is op dat moment voor mij en voor het college te onduidelijk om te kunnen zeggen van ja laten we dat maar gaan doen met zijn allen. En op het moment dat er dan wordt gezegd van doorzettingsmacht prima maar dan gaat het niet over de herindeling ja dan leg je dus een bepaalde beperking op daar kan ik me iets bij voorstellen, maar dat geeft dus wel aan dat het de betekenis van dat begrip doorzettingsmacht niet voor iedereen even duidelijk is. en op het moment dat er een begrip wordt gehanteerd dat niet eenduidig is gedefinieerd en dan zeg ik het zo maar even dan denk ik dat het onverstandig is om daar al op vooruit te gaan lopen.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder komt u tot afronding?
  • 0:3 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Graag voorzitter als mij die gelegenheid gegeven wordt.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik ga eerst meneer Idema van de SP nog even het woord geven.
  • 0:7 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja waar het om gaat. Ik heb de motie niet voor me liggen, maar in de motie wordt in een boele, zoals meneer Klaas dat
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De motie staat ondertussen op uw i-pad meneer Idema, bij het
  • 0:9 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ok dan zou ik hem kunnen citeren, maar ik doe het even in mijn eigen woorden. Daar staat heel duidelijk dat de raad gewoon volledig tot hun recht komt.
  • 0:21 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Heeft u hem voor u liggen wethouder want u bedoelt het mandaat is tot aan het einde van het proces van Westerlee, u geeft mandaat hè. Ja. Dat vertaald de wethouder door als doorzettingsmacht. Zie ik dat goed meneer Boen?
  • 0:06 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja dat ziet u goed voorzitter. Het mandaat betekend, ja wat dat betekend in dit geval dat is de vraag.
  • 0:37 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja maar mandaat voorzitter dat is, de griffier heeft toch wel zo’n boek waar dat in staat, maar bij mandaat geef je alle zeggenschap weg. Hier staat gewoon; het mandaat betreft alle uitvoering staken. Ja het moet niet gekker worden, dan kunnen wij dus wel eerst even vakantie houden zeg maar tot dat zij klaar zijn en dan komt de mededeling hoe het afgelopen is met Wedeka. Volgens mij moeten wij ons dat als fracties even goed realiseren wat hier staat. Dit gaat héél erg ver.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mooi is dat wij ook met vakantie kunnen samen met u. Dat zou best prettig zijn, dat zal ik niet ontkennen, maar
  • 0:4 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nou het kan nog tegenvallen hoor.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Goed, meneer Pals.
  • 0:31 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, het spijt me te constateren dat meneer Maarsingh niet alleen zend, maar ook slecht leest, want als u de volgende bullits leest in de motie meneer Maarsingh staat duidelijk waar wij de bevoegdheden willen leggen in de raad. Dus eigenlijk kunt u helemaal niet op vakantie, uw verlof wordt ingetrokken want u moet bovenop de bok zitten wat de gebiedsregisseurs u gaan rapporteren en u gaan melden.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Oh alleen wij kunnen op vakantie, ja dat is mooi, ok.
  • 0:35 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter ik heb dat ook allemaal wel gelezen, maar voordat wij weten wat er allemaal staat te gebeuren en nog niet weten hoe die gesprekken lopen en nog niet eens weten hoe andere raden daar in zitten, dan gaan wij toch geen moties overnemen waarin gesproken wordt over mandaten enzovoort denk ik dan. Kijk dan denk ik dat je gewoon zo’n motie eerst eens even weer in je zak moet steken en een beetje herschrijven enzo zodat je ook zelf, meneer Pals, op de bok blijft zitten.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   We zullen de motie straks in stemming brengen lijkt mij. Wethouder ik vroeg u om enigzins tot afronding te komen.
  • 1:19 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja ik ga mijn best daarvoor doen voorzitter. Ik probeer even samen te vatten zover ik de zaak begrepen heb. er ligt een rapportage, die rapportage die heeft tot de nodige reacties geleidt. Ik heb proberen aan te geven hoe wij in een aantal dingen die daarin genoemd zijn en die ook door uw raad zijn genoemd hoe wij daarin staan. Volgens mij is het van belang dat we kijkend naar de consistentie in ons eigen beleid, vaststellen dat wij graag een eind willen maken aan wat wij dan noemen de bestuurlijke spaghetti die daar heerst met alle problemen die daarbij horen en dat betekend dus dat wij graag met de gebiedsregisseurs waar wij van inschatten dat zij een waardevolle bijdragen kunnen leveren aan onze regio, verder willen, in gesprek willen over hoe we dat zo goed mogelijk kunnen realiseren en dan gaat het niet alleen over het SW bedrijf, maar dan gaat het ook over deel 2 van de rapportage van de commissie Van Zijl en die heeft vooral te maken met gebiedsstrategie en economische ontwikkeling. En ik vind dat we daar deze kans die er voor ligt dat we die moeten grijpen, maar dat we dat wel met zin en verstand moeten doen. Dank u wel voorzitter.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Boen. Behoefte aan een tweede termijn? Iets ingedikte hoop ik. Meneer Hofstra, meneer Pals, meneer Idema, iedereen? Nee. Ik ga gewoon even volgorde van de eerste termijn langs. Meneer Boels nog behoefte? Geen behoefte, meneer Idema, SP.
  • 0:38 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, toch ik wel graag voorzitter. Het is wel jammer want de heer Maarsingh benoemd van wat andere raden doen, ik heb begrepen dat Oldambt een soortgelijke motie ook heeft aangenomen en zeg maar de gebiedsregisseurs de in hun volle omvang zeg aan het werk laten gaan, het blijkt dat ook Veendam diezelfde kant op neigt te gaan, wat ik nog niet helemaal zeker weet, maar dat komt tot mijn conclusie dat Stadskanaal weer alleen opereert en dat vind ik jammer. En ik, wat ik nog graag wil
  • 0:0 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:10 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Misschien kan meneer Idema even verduidelijken waar Stadskanaal dan al eerder alleen heeft geopereerd zou hebben want dat beeld herken ik niet en volgens mij is dat ook niet gebeurd.
  • 0:16 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nou ja kijk, maar dan ga ik het over de gemeentelijke herindeling hebben, over de vijf gemeentes die herverdeelt moesten worden, daar ging het ook die kant en dat vind ik dan jammer, maar daar wil ik het liever nu niet over hebben, maar in ieder geval dat Stadskanaal nu alleen komt te staan in deze hele rapport
  • 0:12 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ik snap niet waar u het precies over heeft meneer Idema volgens mij moet u daar zich ook maar niet op dit moment nou u zei het zelf ook al het is hier nu niet aan de orde.
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Het is nu niet aan de orde, nee.
  • 0:5 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Maar ik vind het dus geen voorbeeld dat Stadskanaal al eerder alleen geopereerd zou hebben , daar ben ik het niet mee eens.
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ok, dat mag.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boels, CDA.
  • 0:08 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja Stadskanaal weer alleen komt te staan, dat, nee maar ik hoor de portefeuillehouder zojuist zeggen van er ligt een rapport en wij gaan nu aan de slag en in gesprek met de gebiedsregisseurs om vooruit te gaan dan denk ik dat dat in samenspraak met al die gemeenten die betrokken zijn dat dat heel erg van belang is. Het zou raar zijn als de portefeuillehouder had gezegd; nee we stoppen deze gesprekken. Dan, dan kwamen we alleen te staan en dan hadden onze inwoners een probleem, maar we gaan het gesprek aan en we gaan samen slagkrachtig met daadkracht vooruit, dat heb ik gehoord.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Boels, meneer Idema.
  • 0:15 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Voorzitter, kijk waar het om gaat, ik heb ook het rapport gelezen van de heren, van de gebiedsregisseurs, en die stellen eigenlijk van; geef ons nu de ruimte om verder te kunnen. Dan verwachten we van de gemeenteraden dat ze achter ons gaan staan en niet met voorbehouden.
  • 0:4 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Er staat nergens in de rapportage dat dat van de gemeenteraden verwacht wordt.
  • 0:6 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nee, daar staat niet van gemeenteraden maar daar staat dat ken je er wel uit concluderen. Ja,nee
  • 0:1 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dat doet u.
  • 0:17 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dat doe ik zeker. Maar ik ga even verder met wat ik wou zeggen. De conclusie is aanbeveling van de gebiedsregisseurs worden onderschreven door de fractie van de SP, met name de aanbevelingen zijn voor de SP goede uitgangspunten waar verder aan gewerkt kan worden om de problemen in de eigengereide bestuurslagen naar een achtergrond te worden geplaatst.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Punt. Meneer Van Beek, CU.
  • 0:19 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja ik wou nog even terugkomen op voordat u begon voor te lezen. Ik bedoel achter het rapport of achter de regisseur scharen van een gemeenteraad is toch helemaal niet ter sprake hier het is een rapportage aan mevrouw de staatssecretaris en de provincie en dat is het en wij hebben hier eigenlijk niks mee van doen.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema.
  • 0:14 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Voorzitter, dat klopt, maar als je het rapport leest, tussen de regels door, dan staat er echt wel van dat ze in ieder geval verwachten dat de vijf of acht gemeentes achter de gebiedsregisseur gaan staan.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat was uw bijdrage meneer Idema? Ok, ga ik kijken of meneer Van Beek nog behoefte had aan een tweede termijn.
  • 0:05 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Nee, het enigste wat ik eigenlijk zeggen wil is de laatste drie regels die ik in allereerste termijn heb gezegd en volgens mij heb ik dat onze wethouder horen zeggen; laten we niet meer over elkaar praten, maar met elkaar constructief aan de gang gaan voor onze gemeente, Wedeka, regio en in ieder geval de mensen van Wedeka. Daar wil ik het bij laten.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Van Beek. Meneer Hofstra? Tweede termijn.
  • 0:30 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja dank u wel voorzitter. Waarmee de wethouder zijn betoog afsloot dat beviel mij wel, graag in gesprek met de regisseurs in gesprek over de conclusies en aanbevelingen ook met provincie en Klijnsma, dus eendrachtig en met daadkracht verder. Ik denk dat dat een hele goeie afsluiting was van het betoog en ik denk ook dat het proces wordt vervolgd.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra, mevrouw Meertens GBS geen behoefte? Meneer Pals, D’66 geen behoefte, toch wel.
  • 0:41 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja ik had trouw mijn handje omhoog. Ja voorzitter betoog aanhorende van de wethouder, dank daarvoor voor het betoog, het is natuurlijk wel zo dat, wat mij een beetje het gevoel bekruipt vanavond is we hebben een rapport keurt veur de kop, ik heb het idee dat de zwarte piet wel toch wel een beetje bij de heer Middel en de heer Kremer wordt neergelegd, we nemen er ??????? wat afstand van et cetera. Maar goed we moeten natuurlijk als raad wel in ogen houden dat wij natuurlijk een dat het gaat om de zwakken in onze samenleving en ik denk dat dat voorop moet staan dus dat wou ik nog even benadrukken. Verder heb ik nog een interessante
  • 0:2 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Voorzitter volgens mij is het iedereen
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:4 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Iedereen in deze zaal daar ook met meneer Pals over eens. Waar we het voor doen, werk, werk, werk.
  • 0:42 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou dat is mooi. Dat is, ik bedoel altijd iedere bijdrage is welkom ook voor werk, werk, werk en daar hebben de gebiedsregisseurs dus een heel goed, waarschijnlijk een goeie plan van aanpak van, maar wat ik wil zeggen is er zijn een paar opties voorbij gekomen en één optie is en ik heb het van de SP gehoord en ik heb het ter linker zijde gehoord en ik heb het ter rechter zijde hoor dan is dat de motie aangehouden kan worden. en de motie kan aangehouden worden dat tot zolang de wethouder het gesprek heeft gevoerd met de staatssecretaris en alle belanghebbenden, daar verslag van doet en dan de motie weer op tafel legt. Ik vraag me af wat vindt de raad daarvan.
  • 0:27 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ik zit even te denken want dan is het een motie mogelijkerwijs vreemd aan de orde van de dag, want dan staat er misschien niet iets op de agenda dus dan moet u hem toch veranderen. U zou hem ook in kunnen trekken op moment dat u informatie gekregen heeft want de wethouder heeft gezegd ik informeer u over de gesprekken met provincie en staatssecretaris dus er komt een moment waarop u geïnformeerd wordt dan kunt u altijd met een nieuwe motie komen maar dat is even de afweging.
  • 0:01 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja ik het is ik krijg geen reacties van de rest van de raad dus ze vinden het allemaal
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we zo kijken
  • 0:05 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   over het aanhouden van de motie dus misschien zou u
  • 0:19 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U hebt, nee maar goed, het wordt u meegegeven omdat u een indicatie hebt denk ik van hoe de stemverhouding ligt. Dus u kunt wat dat aangaat intrekken en zeggen ik kom er wel op een ander moment terug en misschien actueler u kunt hem ook aanhouden, maar dan kan het een motie zijn die vreemd aan de orde van de dag moet zijn en dan moet u hem toch herformuleren.
  • 0:7 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter dan blijft de motie staan zoals het is dan hebben we in ieder geval stemming gepeild zeg maar.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, dan gaan we de stemmingen zometeen even peilen. Last but not least, meneer Mellies, fractie Mellies.
  • 0:58 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   ja dank u wel voorzitter. Nou goed dat we verder moeten met zijn allen op een constructieve wijze lijkt mij evident. Ik vind het toch jammer dat het college niet genegen is om ergens op inhoudelijk te reageren op het rapport. Ik bedoel er staan toch een aantal dingen in waarvan ik denk van ja dat ik zou graag willen weten hoe het college daar nou tegenover staat. Is daar nog een manier dat wij gaandeweg dat nog te weten komen, ik bedoel, kijk ik hoor bijvoorbeeld van Pekela die was al vrij vlot met een, de wethouder van Pekela, met een statement dat hij in grote lijn het rapport wel kon ondersteunen, de heer Zwagerman uit Winschoten kwam met hetzelfde, wij horen eigenlijk niks van het college op geen enkele wijze. Of dat nou ondersteund wordt sommige danwel alle aanbevelingen constateringen, we horen helemaal eigenlijk niks.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Volgens mij heeft de wethouder u uitgebreid in zijn betoog op een gegeven moment aangegeven waarom hij niet per aanbeveling nu een statement maakt. Omdat we het eerst helder op het netvlies willen hebben van de gebiedsregisseurs wat staat jullie precies voor ogen hoe kunnen we tot samenwerking komen. Dus volgens mij gaan we nu een beetje in herhaling vallen vandaar dat ik even als voorzitter ingrijp, dus
  • 0:07 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja, sorry goed, maar dat kunnen wij dan nog wel verwachten dan zeg maar.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mogelijk ja, de wethouder heeft toegezegd dat als er informatie is dat dat naar u toekomt.
  • 0:2 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Nou dan wachten we dat af. Dank u wel.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, dat was de tweede termijn dan ga ik even……… u wou toch geen derde termijn meneer Pals hè. Nee u wou de motie in stemming brengen.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nee, ik wou even schorsen.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U wou schorsen voordat we een oordeel uit stemming en inventarisatie doen over de motie
  • 0:6 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, want ik sta nog steeds in dubio over het aanhouden en op het indienen van de motie.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Vijf minuten genoeg? Ja, ok schorsen we vijf minuten.
  • 0:3 schorsing
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik begin, wat een stilte, ik begin vast weer want mevrouw Sterenborg schuift zo wel aan. Ik geef het woord aan de heer Pals want die heeft om de schorsing gevraagd.
  • 0:20 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter alvorens uit te spreken van wat we gaan doen met de motie heb ik nog wel even behoefte aan een toezegging van de wethouder. En de wethouder wil ik vragen dat is u heeft gesprekken met de staatssecretaris, u heeft gesprekken
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, dan ga ik toch even ingrijpen. U heeft gevraagd om een schorsing om uw standpunt te bepalen of u de motie wou intrekken of wou aanhouden, ik geef u geen derde termijn meer.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Oh dat is dan heel jammer.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Het is wel mooi geprobeerd maar ja u kent mij
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ja
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja en we hebben nu afgesproken dat de tweede termijn was afgerond en dat we het over de motie zouden hebben en u hebt een schorsing gevraagd volgens mij om de afweging te doen om in te trekken of aan te houden. Dat mag u aangeven.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ok, dus ik heb niet veel keuzes.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   nee
  • 0:00 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dan wordt bij deze is voorlopig de motie ingetrokken.
  • 0:42 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Akkoord dan kunnen we daarmee dit spoeddebat over het rapport “kort veur de kop” afronden. Daarmee concludeer ik dat ik dan toch even een schorsing ga houden voordat wij aan de reguliere vergadering gaan beginnen aangezien ik denk dat hier en daar en op de tribune misschien wel een beetje leegstroomt. En ik zie de journalisten al haast maken want die moeten nog voor twaalf uur hun stukken schrijven ongeveer. En die ruimte wil ik ze geven dus ik schors de vergadering 10 minuten en dan gaan we over naar het vaststellen van de agenda van de reguliere vergadering.
 • Besluitvorming met debat

 • 12 Lokaal Onderwijsbeleid
  • 12. Lokaal Onderwijsbeleid (331,79 KB)12.1. Kadernota Talent Centraal (2,18 MB)
  • 0:9 schorsing
  • 0:47 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wij gaan naar agendapunt 12, Lokaal Onderwijsbeleid en ik ga vragen wie daarover het woord wil voeren. Wanders, Klinkhamer, wie nog meer, Bieze, Dijkstra, CDA, dan heb ik zes fracties. Vijf. Mevrouw Sanders, CDA.
  • 1:02 M. Sanders-Sanders
   raadslid CDA
   M. Sanders-Sanders
   Voorzitter de nota die wij met belangstelling hebben gelezen ziet er compleet en uitgebreid uit. Alle mogelijkheden die kunnen en moeten gebeuren aan kinderen en jongeren worden genoemd en als we alles goed lezen en ervan uitgaan dat we hiermee doorgaan dan zijn wij op de goede weg. Er wordt gesproken over maatwerk, aanpak van laaggeletterdheid en achterstandskinderen en jeugd. Er worden oplossingen en instanties aangedragen en dit alles is zeer positief. De notitie is praktisch en biedt voor iedereen kansen. De goede activiteiten moeten we behouden zo niet uitbreiden en zeker ook de vinger aan de pols houden en evaluatie is nodig maar overleg moet blijven. De taalachterstanden moeten kleiner worden en daarom doorgaan op deze weg en namens het CDA kunnen wij instemmen en meegaan met de beleidskader talent centraal. Het CDA is ook zeer betrokken bij kinderen, scholing en jeugd, samen de toekomst aangaan, er samen voor gaan. Tot zover.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sanders. Meneer Dijkstra, CU.
  • 3:18 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Dank u wel voorzitter. Goed dat u nu met deze kadernota talent centraal komt als gevolg van decentralisaties naar de gemeente. 1 januari 2015 en de invoering van passend onderwijs augustus 2014. In de nota staat beschreven hoe het onderwijs daarbij ieder kind een passende onderwijsplek heeft en dat de gemeente een goede leefomgeving biedt en ondersteuning bij onderwijs overstijgende ontwikkelingsproblemen. In deze kadernota “talent centraal” zijn de taken, bevoegdheden en mogelijkheden die de gemeente vanuit de verschillende beleidsterreinen heeft gebundeld. Daarmee wordt de preventie en daar waar nodig het tijdig helpen bij het opvoeden van de ontwikkeling binnen de voorschoolse opvang en scholen als belangrijke vindplekken vorm gegeven. Dat is een goede zaak. De CU vindt het verstandig dat u aangeeft dat landelijke en lokale ontwikkelingen aanleiding kunnen zijn voor het opstarten van een nieuwe beleidsnota en dat het initiatief ook van de raad uit kan gaan. In deze kadernota geeft u aan dat de opheffing van scholen en de implementatie van passend onderwijs gevolgen heeft voor de leerlingen vervoer. Goed dat de mogelijkheid van leerlingenvervoer voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen blijft gewaarborgd. Wanneer de school die aansluit bij hun levensovertuiging te ver weg is komen kinderen mogelijk hiervoor in aanmerking, prima. Ten aanzien van het integrale huisvestingsplan onderwijs staat dat u gaat voor een duurzame en toekomstbestendig onderwijs waarbij u nadenkt over effectief en efficiënt gebruik van gebouwen, prima. Het verplaatsen van voorzieningen naar leegstaande ruimte in een schoolgebouw is daar een mooi voorbeeld van. ook het delen van ruimten doordat scholen opgaan in een multifunctionele accommodatie is efficiënt en effectief. Wel staan we op het standpunt dat bij dat samenwerken de identiteit niet mag ondersneeuwen en gewaarborgd moet blijven. Dat er bij nieuw aanvullend gewijzigd en te ontwikkelen beleid extra kansen gecreëerd worden door goede maatregelen voor kwetsbare jongeren zonder arbeidsperspectief is positief. Ook de volwassen educatie waarbij het laaggeletterdheid en schuld provincie wordt aangepakt waarbij vrijwilligers worden ingeschakeld om de kosten te dekken krijgt alle aandacht, een goede zaak. De maatregelen voor jongeren tot 27 jaar met beperkingen die met het UWV en het TDC kwetsbare jongeren naar de arbeidsmarkt te leiden zijn hoopvol. Dat het rijk extra middelen beschikbaar stelt om het gebruik van voorschoolse voorzieningen door niet tweeverdieners te bevorderen om het te stimuleren gebruik te maken van de voorschoolse voorzieningen is goed voor de eenverdieners en voor de alleenstaande ouders. In bijlage 8 zien we in de kadernota overzicht provincie en vroeghulpvoorzieningen een overzicht van 23 organisaties vanuit verschillende beleidsvelden preventie licht hulp en ondersteuning voor jeugd en gezinnen. Prachtig al die mogelijkheden voor extra hulp. Mijn vraag is hoe je ervoor zorgt dat deze voorzieningen bekend worden bij de diverse doelgroepen zodat optimaal gebruik van kan worden gemaakt. Er is brede ondersteuning voor deze kadernota, het draagvlak is dus optimaal aanwezig. En wij kunnen instemmen met deze kadernota “talent centraal”. Dank u.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Dijkstra. Meneer Bieze, GBS.
  • 2:3 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja dank u wel voorzitter. De anderen hebben het al gezegd de kadernota ziet er goed uit, wij moeten natuurlijk alles doen om onze jeugd zo hoog mogelijk opgeleid te krijgen en zo goed mogelijk een plek binnen bedrijven en instanties te kunnen geven qua werk. U geeft aan wat u al doet en u geeft ook aan wat u van plan bent om te doen dus ik zal verder over de nota geen opmerkingen maken. ik heb nog wel een vraag; als ik naar de financiën kijk en als je naar de nota kijkt dan hebt u het over leerlingen vervoer, het aantal leerlingen neemt het totaal in Stadskanaal of is totaal in Stadskanaal met 19% afgenomen en u geeft in de nota aan dat het nog maar zeer de vraag is of de kosten voor het leerlingen vervoer zullen gaan dalen. Voorzitter ik neem toch aan dat wij niet in de situatie terecht gaan komen zoals we dat meende ik jaren geleden hebben gehad dat iemand van Stadskanaal naar Zwolle moet worden vervoerd en ik ga er toch niet vanuit dat dat meer cliënten gaan worden en dat daardoor de kosten niet zullen dalen. Dus ik ben wel even benieuwd wat de wethouder hierover te zeggen heeft. ook omdat dat leerlingenvervoer niet in de risicopagina wordt genoemd. voorzitter dan nog even een vraag van mijn kant en dat gaat over bladzijde 26, u weet waarschijnlijk dat ik een echte Kanaalster ben, maar daar staat beneden op bladzijde 26; dit betekend dat de subsidiering voor de brede scholennetwerk aan Maarsstee, Maarswold en Ter Maarssen, met twee s’en, verschuild van het onderwijs naar de Stichting Welstad. Nou ik kijk maar even in het rond, ik ken hier wel een Plan Ter Maars, ik ken ook een huize Ter Maars, maar ik ken niet Ter Maarssen met twee s’en. Dus ik wil graag duidelijkheid hebben wat dat is. Dank u.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Bieze. Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 2:31 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dank u wel voorzitter. Voor ons ligt het kadernota “talent centraal”. U als college vraagt de gemeenteraad om dit bestuurlijke document vast te stellen. In dit kadernota heeft het college beschreven wat de bestaande kaders zijn, welke visie u heeft voor de toekomst en welke nieuwe ideeën u wilt gaan uitvoeren. Centraal in deze nota is zorg dragen voor een toekomstbestendig aanpak om de verbinding tussen passend onderwijs en zorg voor jeugd optimaal vorm te geven. Het kind heeft namelijk de toekomst. Belangrijk in dit schrijven is dat het kind met zijn ouders/verzorgers centraal wordt gezet. De nota zoals deze is beschreven biedt perspectief voor de ontwikkeling van de kinderen en hun ouders in onze gemeente. Door onder meer als beginpunt preventief te werken, het versterken van eigen kracht van jeugdigen en ouders, het bieden van laagdrempelig en eenvoudig toegankelijk hulp, één gezin-één plan en wat ons betreft een budget, ontstaat er een sluitende structuur voor ondersteuning van jeugdigen en gezinnen met betrekking school en thuissituatie. Wat onze fractie betreft zijn dit prima uitgangspunten. De nota geeft in brede zin de duidelijke kaders weer. Hoe de uitvoering van dit kadernota in de praktijk zal zijn moet blijken. Als fractie van de PvdA vinden we het belangrijk dat kinderen niet tussen wal en schip dreigen te raken. Vinden we belangrijk dat ouders meebeslissen in de keuzes die gemaakt worden voor hun kind met betrekking schoolkeuze, regulier onderwijs of speciaal onderwijs. En gaan we als fractie vanuit dat deze kadernota minder bureaucratische regelgeving zal opleveren. Mocht het kadernota vastgesteld worden hoe wordt deze kadernota dan gecommuniceerd naar onze inwoners. De invoering van de nieuwe financieringssystematiek van het rijk voor de uitvoering van het gemeentelijke onderwijs achterstand beleid die voorzien is voor 2017 kan gevolgen hebben voor de hoogte van de aan ons gemeente beschikbaar gestelde middelen zegt u. Kunt u aangeven wat hiervan de consequenties zijn. Deze door het rijk voorgenomen en aangekondigde beleidsaanpassingen kunnen financiële consequenties hebben en waar nodig zal het beleid daarop moeten worden aangepast. Op welk beleidsterrein gaat u dan aanpassingen doen? en als laatste in navolging wat de heer Bieze zegt over Ter Maarsen, onze vraag hierbij is; wat maakt het dat de coördinatie van al uw netwerken brede school vanuit de stichting, de subsidiering naar de stichting Welstad is gegaan. En welke voordelen levert dit op voor de gemeente. Tot dusver.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u meneer Klinkhamer. Mevrouw Wanders, SP.
  • 1:20 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Voorzitter. Voor ons ligt het beleidskader lokale educatieve agenda van Stadskanaal. Het is duidelijk dat dit stuk met zorg is samengesteld waarbij wordt aangegeven wat het huidige beleid is en wat er zal gaan veranderen op het gebied van onderwijs en andere vlakken die hiermee in aanraking komen. Betreffende het stuk hebben we enkele vragen. Er staat onderzocht wordt of bijvoorbeeld via gidsgelden de inzet op activering voor jongeren bij het trainings- en diagnose centrum, TDC, kan worden uitgebreid naar het domein en het bewegen, gezonde levensstijl en cultuurbeleving omdat hiermee de kansen op arbeidsparticipatie vergroot kunnen worden. we hopen niet dat het college ervanuit gaat dat jongeren zonder een baan automatisch te weinig bewegen een ongezonde levensstijl hebben en bovendien niet sociaal en cultureel actief zijn. Maar even voor de beeldvorming; hoe denkt het college dit in te gaan vullen. We moeten namelijk onmiddellijk denken aan het project van Delfzijl. Enkele weken geleden was namelijk in de krant te lezen dat tewerkgestelden mee werden genomen naar een supermarkt waar ze hun karretje moesten vullen met gezonde producten en vervolgens weer het karretje moesten legen. Dat project genaamd; fit voor werk, is
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:9 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ik wil er eigenlijk geen gewoonte van maken, maar de SP dwingt mij er min of meer toe. Het woord tewerkgestelden viel hier weer en daar nemen wij nadrukkelijk afstand van.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:08 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou ja hetzelfde ritueel, het woord tewerkgestelden is nogmaals, de SP hebben we nu al zo vaak gevraagd om dat woord tewerkgestelden niet te bezigen in hun taalgebruik en ik vind het nou ja ik heb er geen woorden voor.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U sluit zich aan bij meneer Hofstra begrijp ik. Mevrouw Wanders.
  • 0:13 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Ja dank u voorzitter. Even tussendoor, even voor de heer Hofstra en de heer Pals, de officiële definitie van tewerkstelling is; het geven van werk
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Hoeven wij niet te horen
  • 0:1 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Bieze, GBS.
  • 0:20 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja twee mensen hebben al gezegd hoe ze erover dachten, ik moet toch maar even aansluiten, er wordt duidelijk een vraag aan de SP gesteld om dit woord niet meer te gebruiken en de SP dendert gewoon voort met haar speech dus ik wil toch vragen waarom u dit woord gebruikt.
  • 0:00 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Omdat het tewerkstelling is.
  • 0:05 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Dat is uw visie, maar ik heb een heel ander beeld bij tewerkstelling.
  • 0:07 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Wij houden ons bij de officiele definitie.
  • 0:6 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Vindt u dat het een neutrale term is of vindt u de term niet een beetje teveel belast door het verleden.
  • 0:11 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Het kan zijn dat anderen het beladen vinden, dat kan, maar wij veranderen niet qua mening wat dat betreft.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Als u er iets
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wacht even meneer Pals nadat mevrouw Sterenborg het woord heeft gehad, u bent zo snel.
  • 0:10 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Als u er iets anders mee bedoelt als wat wij daar mee bedoelen dan zou het toch verstandig zijn om een ander woord te gebruiken wat hetzelfde lading heeft voor u.
  • 0:10 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Nou misschien hebben we wel dezelfde mening aan het woord toebedeeld, dezelfde betekenis.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:32 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik zou mevrouw Wanders willen vragen; doet u de mensen zelf niet tekort. Als ik geniet van een, of geniet geniet niet, maar als ik een uitkering van de gemeente zou hebben en ik zou tewerkgesteld worden en ik kom op een feestje en daar zeggen ze van ik ben tewerkgesteld dan denk ik dat is toch een idioot woord in gezelschap, ik bedoel u bedoelt ook de mensen die u dan die u zo betiteld als tewerkgestelde doet u in mijn optiek, of in onze optiek, doet u echt tekort.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Wanders, SP.
  • 0:9 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Ja voorzitter even naar de heer Pals, als het gaat om hoe de inwoners daar over denken denk ik niet dat ze het echt met u eens zijn.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:05 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter ja nou ik dat is ook het laatste woord, we hebben 34.000 inwoners in Stadskanaal en ik denk dat u maar over een heel klein deeltje hebt en ik denk als je met die mensen er indringend over sprook over de betekenis van het woord tewerkgestelde dan denk ik van wat voor beelden mensen daarbij hebben dan denk ik dat het nog wel eens tegenvalt uw percentage.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Er is een oproep gedaan aan de SP en die neemt u mee hoop ik en uw overwegingen en het lijkt me zinvol om nu het betoog maar verder te laten gaan. Mevrouw Wanders SP.
  • 0:42 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Dank u voorzitter, ja nou ik ga nog even weer overnieuw over het project van Delfzijl. Enkele weken geleden in de krant was namelijk te lezen dat tewerkgestelden mee werden genomen naar de supermarkt, waar ze hun karretje moesten vullen met gezonde producten en vervolgens weer het karretje moesten legen. Dat project genaamd “fit voor werk” is onmiddellijk stopgezet na een behoorlijke ophef op sociaal media. Kunnen we ervan uitgaan dat de GIDS- gelden niet voor zulke onzinnige projecten gaan gebruiken. En tot slot over welk bedrag van GIDS- gelden dat naar het TDC zou gaan hebben we het? Dank u voorzitter.
  • 0:29