Raadsinformatie

Raadsvergadering 30 mei 2016

Naam
Download het audiobestand (55,52 MB)
Download de gesproken tekst (914,32 KB)
Download de vergaderstukken in pdf (25,95 MB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
 • 5 De besluitenlijsten van 4 en 18 april ..
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen en ..
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
 • 8 Inlichtingen college
 • 9 Vragenuur
 • 10 Interpellaties
 • 11 Rondvraag
 • 12 Voortgang Nieuw Veenlanden
 • 13 Verklaringen van geen bedenkingen
 • 14 Concept begroting SOZOG 2017
 • 15 Overname gebouwen Noorderpoort
 • 16 Sluiting
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 0:37 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Een hartelijk welkom aan de leden van de raad die op de heer Van Beek na van de CU compleet is. De heer Van Beek die we namens college en raad beterschap hebben gewenst en een leuke mand hebben laten bezorgen met inhoud, namens u allen. Een woord van welkom aan de mensen op de publieke tribune, maar vooral ook aan de vertegenwoordigers van de pers en voor degenen die onze raadsvergadering via de radio mochten beluisteren die heet ik ook van harte welkom bij deze vergadering.
 • 2 Mededelingen
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Volgens mij zijn er verder geen mededelingen, links of rechts.
 • 3 Vaststellen agenda
  • 03. Vaststellen agenda (207,7 KB)
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat brengt mij dan bij het vaststellen van de agenda. En dan is de vraag zoals altijd of die vastgesteld kan worden conform de wijze waarop die voorligt. Is het geval? mooi.
 • 4 Insprekers
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar punt 4, wat we over kunnen slaan want er hebben zich geen insprekers gemeld voor de vergadering van vanavond.
 • Informatieve stukken

 • 5 De besluitenlijsten van 4 en 18 april 2016
  • 05. De besluitenlijst van 4 april 2016 (208,53 KB)05.1. De besluitenlijst van 18 april 2016 (235,41 KB)
  • 1:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En dan ga ik met u naar de besluitenlijst van de ingelaste raadsvergadering van 4 april die in die zin ook een vrij kort verslag kent. Want dat ging met name over de zienswijze die ingediend zou kunnen worden voor de windparken, Drentse Monden en Oostermoer. Heeft iemand redactioneel daar opmerkingen bij, pagina 1 of 2, naar aanleiding van, niet het geval. Dan zijn ze vastgesteld [voorzitter klopt met hamer]. Gaan we naar de besluitenlijst van 18 april. Redactioneel pagina 1, 2, 3 of 4. [voorzitter klopt met hamer] Vastgesteld. Naar aanleiding van, zelfde pagina nummering, 1, 2, 3 of 4, nee. Dan waren weer concreet en goed met dank aan de notulist.
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen en moties
  • 06. Lijst met openstaande toezeggingen en moties (294,3 KB)
  • 0:26 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar de lijst met openstaande toezeggingen en moties. Iemand die daarover het woord wil voeren, zijn van de kant van het college geen op- of aanmerkingen over? Niemand. Volgens mij is de regenbui nog niet over hoor, dit gaat wel in een heel erg hoog tempo.
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
  • 07. Lijst met ingekomen stukken gewijzigd (199,98 KB)07.1. College over samenwerkingsovereenkomst regionaal werkbedrijf werk in zicht (206,47 KB)07.1.1. Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Werk in Zicht (1,15 MB)07.2. Beantwoording vragen raad en schriftelijke vragen overname schoolgebouwen Noorderpoort (5,11 MB)07.3. Platform gastouderopvang over geen leges heffen bij registreren gastouder (2,48 MB)
  • 0:40 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Lijst met ingekomen stukken. U hebt een gewijzigd exemplaar op uw i-pad gekregen waarin van twee naar drie punten over is gegaan. Ik zou graag zo meteen de fractie van GBS in de gelegenheid willen stellen om aan te geven wat de motivering was om de brief aan het platform gastouderopvang op de agenda te willen zetten, maar even de vraag; zijn er vragen over 1 of 2, twee kunt u betrekken bij agendapunt 15, dus ik neem aan dat u dat integraal meeneemt, blijft 1 over, geen opmerkingen. GBS, mevrouw Meertens.
  • 2:07 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja voorzitter dank u wel. GBS heeft deze brief op de ingekomen stukken lijst laten zetten, in dit schrijven van het platform gastouderopvang wordt omschreven hoe een en ander in zijn werk gaat. Ook wordt gesproken over het heffen van leges in de gastoudersector door gemeenten. We kunnen lezen dat gemeenten jaarlijks een bedrag uit het gemeentefonds krijgen voor toezicht en handhaving van kinderopvang. Alleen als dit bedrag niet toereikend is mogen gemeenten maximaal kostendekkende leges heffen voor inschrijving in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Uit onderzoek is gebleken dat bij gemeentes waar leges wordt geheven er alleen al in de afgelopen jaar 26% minder gastouders zijn ingeschreven dan bij gemeentes waar geen leges worden geheven. Men veronderstelt in deze brief dat deze gastouders die veelal de leges niet kunnen opbrengen dan verdwijnen in het grijze circuit. Hierdoor zijn ze uit beeld bij de gemeente en kan er geen of niet voldoende toezicht worden gehouden. Bovendien blijkt uit de brief dat gastouders die bij de ouders thuis opvangen voor ieder nieuw gezin opnieuw ingeschreven moeten worden en ook steeds opnieuw leges moeten betalen. Zo kan het voorkomen dat gastouders wel twee of drie keer per jaar leges moeten betalen. Voorzitter als dit het geval is is dat geen goede zaak volgens ons. Wij willen het college de volgende vragen stellen; worden er binnen onze gemeente leges geheven voor gastouders? En zo ja kunt u aangeven om wat voor bedrag het gaat. Komt het binnen onze gemeente voor dat gastouders meerdere keren leges betalen. als het antwoord bij deze laatste vraag ja is dan zouden wij het college willen vragen te onderzoeken of het mogelijk is deze dubbele leges af te schaffen en wij willen de overige fracties vragen ons verzoek naar dit onderzoek te ondersteunen. Want voorzitter, werk, werk en nog eens werk. Dat is afgelopen jaar het moto binnen onze regio en ook van de gemeente Stadskanaal. Wij willen zoveel mogelijk mensen aan het werk hebben in onze eigen regio, maar ook daarbuiten. Voor gezinnen met werkende ouders is daarbij goede toegankelijke kinderopvang onontbeerlijk. En of je nu kiest voor reguliere opvang of voor gastouders die keuze is aan de ouders zelf. we moeten ons inziens er alles aan doen om kinderopvang voor iedereen bereikbaar te maken en daarbij moeten we ook ons inziens stimuleren dat het voor degenen die hun brood als gastouder willen verdienen op een goede en verantwoorde manier kan. Daarbij hebben we er als gemeenten ook alle belang bij dat we wel zicht hebben op de gastouderopvang zodat het op een veilige en goede manier plaats kan vinden, het mes snijd daarbij aan twee kanten. Dank u wel.
  • 0:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Doe ik even een voorstel van orde, is het verstandig om de portefeuillehouder eerst even te laten antwoorden voordat ik u vraag om ook een standpunt in te nemen eventueel over het verzoek van de fractie van de GBS? Ja? goede volgorde? Wethouder Hamster.
  • 1:33 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel voorzitter. Mevrouw Meertens eindigt haar betoog met het belang van goede opvang en dat delen wij. Heel erg werk, werk, werk staat bovenaan, dus inderdaad ook deze tak van sport, deze commerciële tak van sport willen wij zeker niet al teveel in de weg leggen en dat doen we dan ook niet. Er worden bij aanmelding €20,- aan leges gevraagd. Daarmee wordt alle dienstverlening georganiseerd en verder worden geen kosten in rekening gebracht. Bijvoorbeeld niet de €467,50 die wij vervolgens aan de GGD moeten betalen om die eerste keuring te doen, noch de €327,76 die wij per steekproefsgewijs controle in opvolgende jaren kwijt zijn aan deze branche. Voor deze €20,- wordt het bureau ingeschreven en zijn wij als gemeente gehouden aan die controles en die bekostigen wij vanuit de middelen die we vanuit het rijk krijgen. Het afgelopen jaar hebben we daar €700,- aan overgehouden. Dus voor de twee tientjes leges en het rijksbijdrage denken wij dat wij dit goed georganiseerd hebben. Daarenboven hebben wij hier het uitgangspunt van kostendekkendheid van de leges voor alle diensten die wij hier verlenen waarvoor leges gevraagd worden in het kader van de ombuiging hebben we gezegd dat willen we nog eens onder de loep leggen. Hoe zit dat nou met die kostendekkendheid, hebben we daar redelijke verhoudingen in en zeker tot die tijd zou ik u voor willen stellen er niks aan te doen.
  • 0:09 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Mag ik nog even wat vragen. Klopt het dan dat gastouders maar één keer lege hoeven te betalen of moeten zij meerdere keren lege betalen.
  • 0:19 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   De gastouders zelf betalen vaak niet eens omdat de gastouderbureaus waarvoor zij werkzaam zijn deze kosten voor hun rekening nemen. En dat gebeurd dus eenmalig. Als het gastouderbureau zegt wij doen het niet dan betalen de gastouders zelf, dus eenmalig. Bij een aanmelding van een nieuwe locatie wordt er eenmalig een lege gevraagd.
  • 0:9 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Oh maar dan is onze vraag ook verder niet meer aan de orde want dat ging ons er om dat mensen niet meer dan één keer lege moesten betalen. Dus dan is er antwoord op mijn vraag gegeven. Dank u wel.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maar even voor de duidelijkheid, dat betekend dat eigenlijk de fractie van GBS niet vraagt om een onderzoek en dat ik eigenlijk de anderen niet aan hoef te kijken of ze daar wel of niet mee instemmen. Klopt dat?
  • 0:4 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Nee, het ging ons om dat mensen niet meerdere keren leges hoefden te betalen. Dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, volgens mij hebben we dan, ik zie iedereen knikken, voldoende.
  • 0:1 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Voorzitter.
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja meneer Kremer. Zeg ik het weer, ja, weet je ik ben op een leeftijd dat dit zit er een keer in en die fout die maak je dan dus vaker en ik kan hem niet ombuigen meneer Klinkhamer.
  • 0:3 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ik heb u niet om verantwoording gevraagd mevrouw
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   excuus, excuus
  • 0:22 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Wij sluiten wel aan bij GBS, alleen het punt is van die €19,-, het was 19 waarschijnlijk is ie een euro omhoog gegaan dat ie nu 20 is, maar volgens de site staat ie op €19,-, vergelijk je daarbij Oldambt, Winschoten en Veendam daar vragen ze over de €300,-. Dat is wel een heel ander verhaal dus wat dat betreft we laten het zoals het is onze fractie.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Herbevestiging en ondersteuning voor het standpunt van, verkondigd door de wethouder. Goed dat waren dan de lijst met ingekomen stukken.
 • 8 Inlichtingen college
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   We hebben geen inlichtingen vanuit het college.
 • 9 Vragenuur
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Er zijn geen zaken ingediend voor het vragenuur
 • 10 Interpellaties
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   noch een verzoek om interpellatie
 • 11 Rondvraag
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat brengt mij al bij de rondvraag. Mevrouw Sanders, meneer Maarsingh, meneer Boels, Gelling, mevrouw Schrör, Mellies, Dijkstra, Van der Heide, mevrouw Sterenborg, mevrouw Meertens, meneer Bieze, meneer Pals, ja.
  • 0:54 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter, twee kleine vragen. De eerste is naar aanleiding van het krantenbericht vanmorgen van de CU en eigenlijk kijk ik nou dan de CU ook weer aan, over het stationeren van politieagenten in Ter Apel terwijl wij in februari in deze raad hebben besproken dat het niet zo zou zijn dat agenten vanuit dit district worden, extra worden ingezet in Ter Apel dat dat wordt onttrokken dus eigenlijk is het ook een vraag naar de CU vanwaar uw vraag in de krant vanmorgen. Dat is vraag 1. Mijn tweede vraag is; het kan zijn dat het helemaal ontschoten is dat het maar de huishoudelijke hulp 2015 de uitspraak die de centrale raad van beroep heeft gedaan wat is het effect in onze gemeente geweest en hoe is het geland.
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Meneer Nijnenbannning, mevrouw Kroom, meneer Hofstra, meneer Klinkhamer, mevrouw Schipper, mevrouw Zeegers, meneer Idema, mevrouw Luijken.
  • 0:3 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ja, ik had eigenlijk dezelfde vraag als de heer Pals over de huishoudelijke hulp.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Kremer.
  • 0:18 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Ja voorzitter. In de eerdere raadsvergadering heb ik gevraagd dat er vervelende kruizen staan bij de Veenhofsweg en de Alterveersterweg, daar heb ik eerder even vragen over gesteld en die zijn nog niet verwijderd en als je er langs rijd staat er gewoon heel duidelijk kan je het zien en ik denk dat het gewoon heel vervelend is dat het er nog steeds staat.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Kremer, mevrouw Wanders. Mevrouw Sterenborg zal ik u eerst de gelegenheid geven om de vraag van D’66 meneer Pals te beantwoorden.
  • 0:13 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   U heeft kunnen lezen dat wij die vragen gesteld hebben via de wekelijkse mail, ook via de persberichten dat wij gesteld hebben en we wachten de beantwoording af binnenkort hebben we ook overleg met de politie en dan kunnen we daar verder op ingaan.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals.
  • 0:22 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar we hebben in februari dit onderwerp behandelt dit is ook door ons is die vraag gesteld en er is ook door de voorzitter op gereageerd en even ter mijn nieuwsgierigheid is er dan in de tussentijd nu is er in tussentijd nu iets veranderd, zijn er nu wel agenten daar gelokeerd waarvan u denkt van daarom vraag ik nu die vragen of
  • 0:41 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Voor zover wij weten, voor zover onze informatie strekt zijn de agenten in Ter Apel op het bureau die eerder werkzaam waren, of anders werkzaam waren, hier in Stadskanaal op het bureau. Dus die mensen zijn daar heengegaan, maar goed dat kan straks waarschijnlijk ook als wij de vragen beantwoord krijgen komt daar duidelijkheid over en dan het is jammer dat die kennis dat de mensen die nu op het bureau in Stadskanaal nee bij de noodhulp zijn dat die elders uit de regio komen en niet meer hier in eerste instantie uit Stadskanaal. Maar goed we wachten de beantwoording af ik bedoel voor ons is het ook onduidelijk anders hadden we geen vragen gesteld.
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Er is een prachtige procedureafspraak waaraan wij moeten voldoen en er zal zeker vanuit de formatie van het team Ommelander-Oost antwoord komen hoe dat in elkaar steekt. De vraag van de uitspraak in het kader van de Wmo, wethouder Hamster.
  • 0:47 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja dank u wel voorzitter. Ja het was niet een uitspraak, het waren er drie in de media en dat waren nog een hele serie die wat minder aandacht kregen. Zover wij tot op heden hebben kunnen begrijpen lijken wij de juiste dingen aan het doen te zijn. Wij hebben, u heeft, enige tijd geleden hier nieuw beleid vastgesteld en daarbij hebben wij heel duidelijk de mogelijkheid open gelaten op de hoofdvraag van valt het wel of niet onder de Wmo te kunnen anticiperen. Dus wij denken dat die beleidsregels wel houdbaar zijn, maar u heeft ook wel gemerkt dat bijvoorbeeld de VNG nog niet een uitgebreide reactie hebt gegeven op deze uitspraken en ook intern zijn we nog wel even verder aan het kijken en het rekenen of wij wellicht nog dingen over het hoofd gezien hebben. Maar tot op heden ga ik ervanuit dat wij onverkort door kunnen.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder. En de laatste vraag voor wethouder Brongers.
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Voorzitter
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U had nog een vraag naar aanleiding van het antwoord? Meneer Hofstra.
  • 0:06 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ik heb nog een vraag naar aanleiding van het antwoord van meneer Hamster. Kijk er hebben natuurlijk sommige mensen bezwaar gemaakt, best wel veel overigens, en daar maken we ons niet zoveel zorgen om want die zitten die hebben we in beeld, maar er zijn natuurlijk ook mensen waarvan we kunnen aannemen dat die geen gebruik meer maken van de huishoudelijke hulp omdat bijvoorbeeld een bezwaar in te dienen hun teveel rompslomp was. Hoe gaat u daarmee om, dat die mensen niet tussen wal en schip vallen.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:28 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou ja ik wil eigenlijk meneer Hofstra aanvullen want ik heb er vaak heb ik er aandacht voor gevraagd dat betreft 200 mensen in deze gemeente die tussen wal en schip zijn gevallen op een of ander manier waarvan wij vaak hebben aangedrongen spoor die mensen op en kijk nog eens van wat de reden is waarom ze weggevallen zijn. En inderdaad deze uitspraak van de Wmo lijkt me nou typisch zo’n uitspraak om die 200 mensen nog eens een keer bij langs te gaan. Dat is even ter aanvulling van meneer Hofstra.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik geef het woord nog een keer aan de wethouder en voor de rest lijkt mij dit een onderwerp wat vooral ook op de avond die u organiseert eind juni verder uitgediept zou kunnen worden. Wethouder Hamster.
  • 1:31 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Voorzitter die laatste suggestie die u doet die had ik bijna zelf hier willen doen. Wij gaan inderdaad eind juni met u praten over het sociaal domein breed. Wmo/huishoudelijke hulp is een van de punten die daarbij aan de orde zal komen en ik vermoed dat we dan u ook nog wat verder toe kunnen lichten wat eventueel de uitspraken van de centrale raad van beroep precies betekend hebben. De concrete vraag die nu gesteld wordt; hoe gaan wij om met die groep. Daarin is ons beleid niet gewijzigd, wij hebben u verteld er zijn mensen inderdaad geweest die hebben bezwaar aangetekend en daar hebben wij de procedure mee doorlopen al die bezwaren zijn inmiddels afgehandeld er zijn mensen die zijn in zorg gebleven, die hebben inderdaad allemaal een nieuw arrangement gekregen, en er zijn mensen om er voor hen bekende redenen wellicht niet voor ons dan die hebben gezegd van wij dienen geen bezwaar in wij leggen ons neer bij nieuwe indicatie of wij redden ons zelf. Wat ook een variant is die wij uiteraard erg toejuichen, maar die ten allen tijde en dat heb ik al meerdere malen gezegd, ze hebben ten allen tijde de kans om weer terug te komen om zich te melden om de gemeente weer op te zoeken en de afgelopen week sinds de uitspraken hebben wij opgemerkt dat er weer mensen zijn die zich ook melden. Ze hebben eerder de weg naar de gemeente gevonden, bij de eerste aanvraag van huishoudelijke hulp en we gaan ervan uit als mensen dat eerder hebben gekund en we hebben van hen bepaald dat ze regie hadden dat is bij ieder van die personen bepaald, dat ze de weg naar gemeente weer kunnen vinden op het moment dat zij denken dat dat nodig is.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Hamster.
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik wou hem nu toch graag afronden meneer Hofstra.
  • 0:11 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Even kort, zou dat kunnen. Die 200 mensen zijn dat 200 mensen wat meneer Pals zegt, die laatste categorie die u noemt, ik geloof dat we daar niet echt een getal voor hebben.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dit onderwerp is te diepgaand om even in de rondvraag af te doen meneer Hofstra bewaar dat nu even voor die gezamenlijke avond.
  • 0:12 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dan sluit ik af met dat ik blij ben dat de wethouder de oproep doet van; mensen u kunt zich opnieuw een aanvraag indienen als u dat, ik denk dat dat nodig is want daar sluiten we ons bij aan.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan wethouder Brongers.
  • 0:8 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja voorzitter spijtig dat te horen morgenvroeg als eerste wordt het verwijderd.
  • 0:2 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Ja, dank u wel.
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Was dat de rondvraag.
 • Besluitvorming met debat

 • 12 Voortgang Nieuw Veenlanden
  • 12. Voortgang Nieuw Veenlanden (323,14 KB)12.1. Vaststellingovereenkomst beeindiging samenwerking (622,06 KB)12.2. Raadsvoorstel 15 november 2007 (368,97 KB)12.3. Overenkomst Nieuw Veenlanden (1,46 MB)12.4. Kasstromen afwikkeling NieuwVeenlanden (683,94 KB)12.5. Gunning project uitbreiding Nieuw Veenlanden (531,22 KB)12.6. Afronding Nieuw Veenlanden (245,34 KB)
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wij gaan naar agendapunt 12, de voortgang van Nieuw Veenlanden. Wie mag ik daarover het woord geven. Kremer, Hofstra, Nijenbanning, Pals, Meertens, Sterenborg, Mellies en Maarsingh. Meneer Maarsingh, CDA.
  • 2:34 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja voorzitter dank u wel. Wij hebben hier een voorstel over een project, ja goed dingen in het leven gaan niet altijd zo zoals wij allemaal zouden willen en bij de start van dit project waren er natuurlijk heel andere ambities als op dit moment maar als dan de realiteit is zoals het nu is en wat u ook vanuit het college op een goede manier opschrijft dan is het ook maar goed om adequaat besluiten te nemen om zeg maar de kosten zoveel mogelijk te beperken en vandaaruit ook dit voorstel en het voorstel is dus om via de uitgifte van 10 bouwkavels door de gemeente Borger-Odoorn die het werk te laten doen en de kosten van de beëindiging voor onze rekening te nemen, €935.000,-, dat was in 2015 overigens al voorzien, wij zijn er ook over geïnformeerd, maar als wij doorgaan dan gaat het gaan de kosten oplopen tot misschien wel 1,5 tot 2,4 miljoen. Voorzitter wij hebben daar nog eens goed over nagedacht en wij zijn het eens met uw voorstel. Wij hebben nog een paar kleine vraagjes. Het is goed dat de afwikkeling gebeurd door Stadskanaal, Borger-Odoorn, dat kost een paar centen maar dan doe je ook geen dubbel werk, die 10 bouwkavels ja dat kost ook een paar centen, risico van de BTW heffing dat is vanwege het feit dat bij openbare bestemmingen er best sprake kan zijn van BTW heffing en van daaruit de vraag van ons; is dat nu zeker dat de grond voor, die er over blijft, en hoe groot is dat, is dat 20.000 of 30.000 vierkante meter, waar gaat die grond naartoe, is dat openbare ruimte. En leggen wij daar nou €65,- de vierkante meter op toe. als dat zo is is dat zo, maar dat is natuurlijk toch nog wel even een belangrijke vraag. Dus even de vraag hoe is dat hoe is die rekensom tot stand gekomen, wij gaan er overigens vanuit dat u uw werk goed doet of laat doen door de ambtenaren, maar het is toch wel even interessant als het hier gaat om grote bedragen, hoe is die rekensom van €658.000,- tot stand gekomen. Overigens voorzitter, nogmaals gezegd, wij gaan akkoord met het voorstel, wij vinden dat u nu een beslissing moet nemen en dan heb je het ook afgewerkt.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat is goed om vooraf te weten meneer Maarsingh dank u wel. Meneer Kremer, SP.
  • 1:5 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Ja dank u wel voorzitter. Voorzitter als we dit agendapunt lezen vraagt u de raad van beëindiging van dit project, project Nieuw Veenlanden. Een sprookje die uitging als een nachtkaars, dat was de eerste gedachte toen de SP dit stuk las over Nieuw Veenlanden. Eerst was het de Drentse Horn en later werd het Nieuw Veenlanden. De SP kan zich goed voorstellen dat er geen, weinig kavels worden gekocht in 2012 werd er een kavel verkocht en in 2014 ook. Gezien de toekomstbeeld die bestaat uit het windmolenpark die zover als de horizon strekt ja lijkt me dat geen mooi toekomstbeeld, iets wat de SP ook geen voorstander is. Om door te gaan met dit project kost de gemeente maximaal 2,4 miljoen als er geen kavels worden verkocht. Bij verkoop van kavels wordt het verlies minder. Voorzitter we hebben aan het college nog een vraag; wanneer worden de gronden die worden vrijgegeven van de gemeente Borger-Odoorn die naheffing die de fiscus die de gemeente Borger-Odoorn kan ontvangen, kunt u daar iets meer over vertellen. Tot zover.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Kremer. Mevrouw Sterenborg, CU.
  • 0:08 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja dank u wel voorzitter. Destijds toen we die plannen maakten voor de Drentse Horn hadden we er andere verwachtingen van, maar helaas is het anders gelopen. We kunnen instemmen met de afhandeling en volgens ons wordt er zo recht gedaan aan de grondeigenaren en wordt het op een juiste manier afgerond. Dank u wel.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sterenborg. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:39 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Bedankt voorzitter. Ja het stoppen met Nieuw Veenlanden dat hing al een poosje in de lucht vooral na ook het stoppen met de Drentse Horn. Helaas heeft het niet zo mogen zijn, de crisis heeft de vraag naar woningen behoorlijk aangetast en we durven ook wel te zeggen dat de windmolenplannen als het ware de laatste nagel in de doodskist waren voor dit plan. Tijd dus om ons verlies te nemen en af te schrijven. Dat het getuigd van goed bestuur om de laatste kavels nog af te maken anders blijven die huizen er rommelig bij staan en dat is volgens ons in strijd met de uitgangspunten van een goede ruimtelijke ordening. De fractie kan dus instemmen met genoemde beslispunten. Dank u wel voorzitter.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra. Mevrouw Meertens, GBS.
  • 0:49 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja voorzitter om heel kort te zijn; wij kunnen hiermee instemmen. Het is jammer dat het project Nieuw Veenlanden niet van de grond is gekomen en hebben wat dat betreft de tijd niet mee gehad. Wij zijn wel heel benieuwd in hoeverre mogelijk te realiseren windpark van invloed is geweest op de geringe belangstelling voor de bouwkavels. We realiseren ons dat gezien het geschetste tijdsframe aanvang van plannen tot en met heden dit waarschijnlijk slechts in de afgelopen jaren een rol heeft gespeeld maar toch. Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat dit ongetwijfeld potentiele kopers op andere gedachten heeft gebracht en dat zij de keuze op andere kavels elders hebben laten vallen. Wij vragen u dan ook of het mogelijk is te onderzoeken of een tegemoetkoming met betrekking tot de schade, tussen aanhalingstekens, vanuit het rijk op de aan of andere manier haalbare kaart is. Dank u wel.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Meertens. Meneer Nijenbanning, VVD. Zou u de microfoon aan willen zetten meneer Nijenbanning.
  • 0:45 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Dat zal ik doen, bij deze. Ja wij kunnen instemmen met het voorstel. Het is beter om nu het verlies te nemen dan nog door te gaan naar een onbegaanbare pad. Ik sluit me echter aan bij de vragen van de heer Maarsingh, wat zijn de effecten en met name hoe groot is het risico met betrekking tot de BTW na heffing. Voorts ook de vraag omdat de financiële afwikkeling in 2015-2016 zal gaan plaatsvinden wat is het effect op de vennootschapsbelasting. En ook de vraag van meneer Maarsingh wat wordt de nieuwe bestemming en hoe gaat men om met de verkoop van de in eigendom zijnde gronden en ook de vraag van gemeentebelangen van is het college voornemens om een claim tot nadeel compensatie bij de provincie Drenthe c.q. EZ neer te leggen. Dat waren mijn vragen.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Nijenbanning. Meneer Pals, D'66.
  • 1:8 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter, ja ik maak het rijtje dan maar af want ja het is inderdaad doodzonde dat zo’n plan niet volstaat met woningen, levendigheid en extra inwoners voor deze gemeente, maar helaas ik zeg altijd gekscherend sinds 2008 is er nog wel wat gebeurd in de wereld. Voor de rest wij stemmen in met deze plannen dat dat ook wordt gerealiseerd en afgewikkeld, maar onze vraag is ook dat en dat staat in dat stuk u heeft een soortement schuldige gevonden waarom dit mede dit plan niet doorgaat en dat zijn inderdaad de windmolens, twee fracties hebben daar op geanticipeerd, en wij vragen ons nu af wat heeft u ook een planschade ingediend bij de overheid want volgens mij is het nu tijd om aan de bel te trekken en als u echt kunt aantonen dat onder invloed van het aanbrengen van die windmolen u zoveel schade heeft dat u daardoor volstrekt geen kavel meer verkoopt dan zijn wij erg nieuwsgierig van wat heeft u als claim ingediend bij de overheid om deze schade althans voor ons te gaan beperken.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Meneer Mellies, fractie Mellies.
  • 0:22 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja dank je wel voorzitter. Van mij geen betoog, ik kan heel kort zijn, het raadsvoorstel ziet er goed uit. We stemmen daarmee in, allebei de beslispunten. Nog wel even een allesomvattende en afsluitende vraag; als wij vanavond instemmen met dit voorstel klopt het dan dat we geen enkel belang meer hebben financieel of anders in het oorspronkelijke plan de Drentse Horn. Dat was mijn vraag, dank u wel.
  • 0:20 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Duidelijk dank u wel. Ik kijk naar de wethouder. Een korte schorsing, en een korte schorsing is vijf minuten? Ja. Ik schors de vergadering vijf minuten.
  • 0:6 schorsing
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik heropen de vergadering en geef het woord aan wethouder Gelling.
  • 3:2 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja voorzitter dank u wel. Laat ik beginnen met partijen dank te zeggen voor hun instemming dat zij ook inzien dat het juist afhechten van dit plan een goede en ook een noodzakelijke is. Om even in te gaan op de vragen. Er werden vragen gesteld over de naheffing BTW, het risico wat daarover bestaat om u te duiden in aantal vierkante meters; tien kavels betreft 6000m2 en hechten we alles af dan zou dat betekenen dat het gaat om 27.000m2. Daarover kan naheffing plaatsvinden, maar dat is alleen indien de bestemming wijzigt. Destijds heeft er al een verrekening plaatsgevonden en op het moment dat nu de bestemming wijzigt dan zou er sprake kunnen zijn van een naheffing. Let wel Borger-Odoorn, zo hebben we dat afgesproken, heeft de inspanningsverplichting om in ieder geval de komende tien jaar in hun bestemming dat niet te zullen gaan wijzigen. Pas op het moment dat na die periode er bestemmingen zouden wijzigen dan zou het risico van naheffing er zijn. Vandaar ook dat we gemeenten hebben, uiteraard u, dat mee te geven. Wat is het effect van de windturbines. De heer Hofstra verwoorde dat op zich wel mooi, of dat wezenlijk is, laten we constateren dat al langer de resultaten van het hele project zijn tegengevallen. U kent de geschiedenis en we hebben geconstateerd dat we vanaf 2012 daar nog twee kavels, twee woningen hebben verkocht. Laten we wel formuleren dat het beoogt windpark of de windparken daar zeker niet aan toe hebben bijgedragen, sterker nog dat zal inderdaad misschien het laatste zetje zijn geweest. Dat betekend wel degelijk dat het iets is wat we willen meenemen. Voor de goede orde, planschade dat kan pas als het hele plan onherroepelijk is afgerond. Desondanks zitten we natuurlijk wel op het puntje van de stoel om dat goed in de gaten te houden en datzelfde betreft bijvoorbeeld de compensatieregeling. Als de minister, als minister Kamp zijn plannen werkelijk doorzet dan zullen we uiteraard alles op alles zetten om dat in te brengen wat ervoor zorg draagt dat wij daarin onze bijdrage kunnen krijgen en dat zijn we ook verplicht aan onze inwoners. Dan voor wat betreft de vennootsbelasting, 2015 is nog geen vennootsbelasting, het is een nieuw instrument, indien wij dat al zouden moeten betalen dan wordt het alleen maar aangezien wij hier een verlies nemen dan wordt ook dat alleen maar minder en dat is wat ik u daarover kan melden. En dan heb ik volgens mij daarmee de vragen gehad voorzitter.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ga ik dat even inventariseren of dat het geval is. Over de vragen en de antwoorden in eerste termijn. Meneer Pals, D’66.
  • 0:31 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja dank u voor de beantwoording wethouder. Mijn vraag blijft toch een beetje overeind staan; hoeveel schade heeft het plan opgelopen door die windmolens. Want als u een compensatieschade gaat indienen dan zult u daar toch over nagedacht moeten hebben van over wat voor substantiële bedragen praat je dan. Of gaat u, waar gaat u dan op af, of doet u net vinger in de lucht en zal wel ongeveer zoveel zijn.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Duidelijk. Meneer Mellies uw vraag was ook niet voldoende beantwoord?
  • 0:10 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Nee, ik had nog een allesomvattende en afsluitende vraag. Als we vanavond instemmen met dit voorstel klopt het dan dat we geen enkel belang meer hebben, financieel of anders, in het oorspronkelijke plan de Drentse Horn.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, en meneer Maarsingh.
  • 0:36 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja, voorzitter ik had nog even een vraag gesteld over die afwaardering van die €65,- per vierkante meter, bij drie hectare, maar goed laat dat maar, maar ik wil nog wel even vragen; krijgt de grond nu de bestemming van openbare ruimte of houdt het gewoon dezelfde bestemming of geef je het uit als landbouwgrond om die BTW want die tien jaar dat is natuurlijk een interessant gegeven dat moet je benutten want dat scheelt ons weer 62 tot 63.000 euro natuurlijk. Dus dat moet je benutten en Borger-Odoorn moet zich daar maar even mee redden.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Volgens mij heeft de wethouder dat net geantwoord meneer Maarsingh, maar
  • 0:1 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ik heb het niet goed gehoord.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Hij gaat het vast nog even verduidelijken. Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:3 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja ik had dezelfde vraag als de heer Maarsingh; wat wordt de nieuwe bestemming van die bouwgronden.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder.
  • 0:28 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Wat wordt de nieuwe bestemming van die bouwgronden. Die bouwgronden zullen vooralsnog niet een andere bestemming krijgen, vooralsnog blijft dat bouwgrond. Het risico daarmee voor het deel niet de tien kavels betreffende dat nemen we eventueel met zijn drieën, als drie partijen, voor die 10 kavels betreft dat het risico van de gemeente Borger-Odoorn, aangezien dat deel uitmaakt van het afhechten van het totale plan. Planschade onderzoek
  • 0:2 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter dat is niet helemaal
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Maarsingh wilt u even wachten tot de wethouder de vragen uit eerste termijn verder verduidelijkt en dan geef ik u het woord. Wethouder Gelling.
  • 0:56 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Planschade, uiteraard wordt daar verder naar gekeken dan alleen maar even met de vinger in de lucht. Op het moment dat het windpark zoals is beoogt dat dat er gaat komen dan zal ook nadrukkelijk meegeworden vanaf welk moment waar, wanneer, wat heeft gespeeld. Dus we zullen die tijdsmomenten zullen we daar zeker bij betrekken en dat betekend dat we ook proberen afgezet tegen het plan wat dan een mogelijk reëel planschade zou zijn. Dus die doorrekening vind dan wel plaats, alleen dat kan echter pas op he moment dat het plan onherroepelijk niet door gaat. En dan zullen we ook gedrieën zeker kijken, daarover is allang gesproken, zullen we gedrieën kijken in hoeverre daar een rekening voor is neer te leggen. Voor wat betreft de vraag van de heer Mellies; klopt het dat we dan geen enkel belang meer hebben. Dat klopt.
  • 0:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En hier was de wens de vader van de gedachte. Dat de wethouder zei; als het plan niet doorgaat. Dat willen we allemaal, maar u bedoelt als het wel doorgaat. Meneer Pals, D’66. Voordat ik u het woord geef ga ik eerst even terug naar meneer Maarsingh.
  • 1:12 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja voorzitter dank u wel voor de beantwoording van de vragen via u aan de wethouder. Maar het is mij nog niet helemaal duidelijk. Kijk die 10 bouwkavels die waarderen wij af, €194.000,- x 3 dat is de afwaardering dan, en ik hoor wel of dat niet klopt, en die €658.000,- dat is de afwaardering van die 40 bouwkavels. En als je dat uitrekent dat is dat natuurlijk toch een bedrag van afwaardering van €1.974.000,- en wij hebben daar geen kritiek op maar het is wel de realiteit en als de bestemming er dan op ligt, op blijft liggen, dan hebben wij ook niks op tegen als dat ons €63.000,- scheelt, maar het is natuurlijk wel zo mocht er weer ruimte nodig zijn in Borger-Odoorn dan kunnen zij die grond vanwege het vasthouden aan de bestemming daar gewoon voor gebruiken. Laten wij er maar afscheid van nemen en de krotten in Musselkanaal een beetje opknappen als een nieuw gebouw ??????? . Dank u wel.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Een ander moment, een andere vergadering. Meneer Pals, D'66.
  • 0:32 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter, ja u gaf al een beetje een voorzetje, wij hebben te maken met een wethouder die niet zoveel heeft met windmolens en ik begrijp dat het in dit stadium heel lastig is, ik begrijp dat het in dit stadium heel lastig is om het bedrag te bepalen, maar het zou het u want u bent toch heel erg in de weer met dit plan. Ik denk toch dat u binnen afzienbare tijd toch wel eens met een serieus bedrag op tafel moet komen
  • 0:7 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Wat gebeurd hier nu? Wij hebben toch een voorstel op papier?
  • 0:21 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik kan als voorzitter u daar een antwoord op geven. U hebt een voorstel gebaseerd op de huidige situatie en meneer Pals heeft even de glazenbol opnieuw voor zich, die kijkt graag strategisch naar voren en probeert de wethouder een uitspraak te ontlokken om vast een bedrag te noemen wat hij in gaat dienen. Gaat deze wethouder echt niet doen. Maar goed, oh sorry dat is niet mijn plek.
  • 0:05 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dat is dan heel jammer voorzitter, maar ik wou alleen maar zeggen de wethouder zou er een goede sier mee kunnen maken.
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Een goede sier mee kunnen maken. Volgens mij vraagt u altijd feitelijkheden van ons als dagelijks bestuur meneer Pals en nu doet u heel wat anders. Wethouder sorry, ga uw gang.
  • 0:11 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja dank u wel. Nee u heeft inderdaad gelijk dat ik daar geen bedragen over ga noemen, dat heb ik net ook geprobeerd te vermijden. Wel aangegeven dat wij daar heel serieus naar kijken, maar nee bedragen ga ik u niet noemen.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Zijn daarmee de vragen uit eerste termijn voldoende beantwoord. Is er nog behoefte aan een tweede termijn want de wethouder blijft netjes staan dus is er nog behoefte, nee blijf nog even staan want als er behoefte is aan een tweede termijn dan gaan we dat gewoon achter mekaar door doen. Is niet een behoefte? Dank u wethouder Gelling. Mag ik daarmee concluderen dat de raad unaniem instemt met het voorstel wat voorligt? Is dat een terechte conclusie. [voorzitter klopt met hamer] Aldus besloten.
 • 13 Verklaringen van geen bedenkingen
  • 13. Verklaring van geen bedenkingen (343,73 KB)13.1. Verklaring van geen bedenkingen onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (627,28 KB)
  • 0:34 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar agendapunt 13; verklaringen van geen bedenkingen. Meneer Kremer, Hofstra, Meertens, Sterenborg, Mellies en mevrouw Schrör. Anderen niet? nee. Fractie Mellies, de heer Mellies.
  • 1:31 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja dank u wel voorzitter. In wetgeving is bepaald dat bij het afgeven van een omgevingsvergunning waarin wordt afgeweken van een bestemminsplan de gemeenteraad om een zogenaamde verklaring van geen bedenkingen gevraagd dient te worden. De raad dient deze verklaring af te geven als het van oordeel is dat er sprake is van goede ruimtelijke ordening en kan deze weigeren als ze van oordeel is dat er geen sprake is van goede ruimtelijke ordening. Op 18 oktober 2010 heeft de toenmalige raad besloten een aantal activiteiten aan te wijzen als categorie waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen tegen de omgevingsvergunning is vereist. Met als doel het college en alle gevallen de bevoegdheid te geven voor de verlening van de omgevingsvergunning en hiermee tevens de procedure voor het aanvragen te bespoedigen. Een aantal jaren heeft dit prima gefunctioneerd, maar uit jurisprudentie is nu toch gebleken dat het raadsbesluit van destijds te algemeen geformuleerd is geweest met gevolg dat wij als raad als gemeenteraad de afgelopen tijd voor enkele projecten weer gevraagd zijn om een verklaring van geen bedenkingen. Tijdens deze procedures is zowel vanuit de raad als het college de wens geuit de huidige algemene verklaringen van bedenkingen aan te passen zodat deze wel voldoet aan de wettelijke eisen. Met het voorliggende voorstel wordt hier aan tegemoetgekomen en wij stemmen daarom in met de beslispunten zoals gesteld. Van de groenbeleidscategorie van geen bedenkingen Stadskanaal 2016, dank u wel.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Mellies. Dan geef ik het woord aan mevrouw Schrör, CDA.
  • 0:52 J. Schrör- de Lange
   CDA
   J. Schrör- de Lange
   Dank u voorzitter. Wij als CDA kunnen ons vinden in het feit dat er een nieuwe lijst van categorieën wordt vastgesteld waarbij geen verklaring van geen bedenkingen is vereist. We achten het college bevoegd om te beoordelen of een activiteit in overeenstemming is of in strijd is met de goede ruimtelijke ordening. Dit is praktisch en zorgt voor een sneller verloop van de procedures voor de aanvragen. Voor de zaak van relatief grote omvang waarvan een groter milieubelasting te verwachten is waarover maatschappelijke discussie kan ontstaan en/of die niet in overeenstemming zijn met het geldende beleid zullen wij wanneer dan zienswijzen zijn ingediend alsnog de procedure voor een verklaring van geen bedenkingen doorlopen. Wij gaan akkoord met de vernieuwde lijst categorieën verklaring van geen bedenkingen Stadskanaal 2016. Tot zover, dank u voorzitter.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Mevouw Meertens, GBS.
  • 0:22 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja voorzitter wij kunnen instemmen met de voorliggende lijst categorieën verklaring van geen bedenkingen Stadskanaal 2016. Het is ons inziens een duidelijke lijst. Het zal wat ons betreft wellicht aan te bevelen zijn om deze werkwijze na verloop van tijd te evalueren. Het is wat ons betreft aan de portefeuillehouder om daar eventueel vorm aan te geven. Dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Meertens. Meneer Kremer, SP.
  • 0:01 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Ja dank u wel voorzitter. Wij gaan akkoord met de verklaring van geen bedenkingen alleen we hebben nog één vraag. Als bij de verklaringen van geen bedenking trendmatige ontwikkelingen zijn zal graag de SP daar worden geïnformeerd, is dat ook mogelijk. Tot zover.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik had even de neiging om nu heel traag te gaan antwoorden, maar de cake verhinderd dat. Mevrouw Sterenborg, CU.
  • 0:14 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel voorzitter. We hebben kennis genomen van het raadsvoorstel, het is goed dat dat nu geregeld wordt. Omdat we ook meedoen met de pilot is het een logische stap voor een geleidelijke overgang. Dank u wel.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 1:52 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Afgelopen maanden hebben we als raad een paar keer een verklaring van geen bezwaar behandelt, moeten behandelen misschien wel, voor de raad was het geen gemakkelijke opgave. En dit was omdat meneer Mellies het ook al aangaf volgens jurisprudentie de enige manier waarop we dat konden doen nadat het oude raadsbesluit uit 2010 niet meer, die procedure niet meer zo doorlopen kon worden. We hebben die beide keren ook aangegeven dat de gang van zaken wat ons betreft anders moest. En met de nieuwe verordening stellen we duidelijk vast in welke gevallen geen verklaring van geen bedenkingen vereist is en wanneer wel. Dus in welke gevallen het college respectievelijk de raad een afweging moet maken. In grote lijnen zijn we het met het voorstel van het college eens, en wel vinden we belangrijk dat het college politiekgevoelige zaken aan de raad voorlegt. We willen bijvoorbeeld van zo’n situatie als de geschiedenis met de stankoverlast van de bio-vergister aan de Van Boekerenweg voorkomen. Formeel kan het college in zo’n geval zelf een besluit nemen als de bio-vergister geen gasopslag heeft, maar als initiatief, welk initiatief dan ook, dichtbij de bebouwde kom ligt is het toch goed om het aan de raad voor te leggen. Het geval van de vergister is puur een voorbeeld, we kunnen ons voorstellen dat er meer zaken in de toekomst kunnen voorkomen die politiek gevoelig liggen. Graag een reactie van de wethouder hierop. In de gevallen waarin in de toekomst wel een verklaring van geen bedenkingen aan de raad wordt gevraagd vinden we dat de raad ook volop gebruik moet maken van het instrumentarium dat de raad ter beschikking staat. Anders gezegd de zienswijzen moeten worden behandelt in de hoorcommissie. Nu wordt de hoorcommissie alleen nog ingezet voor formele bestemmingsplan wijzigingen. We roepen de raad dan ook om de verordening dienovereenkomstig aan te passen in de toekomst. Tot zover onze bijdrage in eerste termijn.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra. En dan waren dat uw bijdragen. Mevrouw Sterenborg, CU.
  • 0:13 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja een vraag aan meneer Hofstra. U noemde een voorbeeld zopas, maar als het bestemmingsplan toereikend is dan kan dat toch gewoon plaatsvinden of wilt u ook graag daarover ????????????
  • 0:18 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nee maar dan hoeft een verklaring van geen bedenkingen ook niet te worden afgegeven door ons, überhaupt niet. Dat is juist als het in strijd is met het bestemmingsplan, als we een uitzondering over het bestemmingsplan willen toestaan. En als het niet in strijd is met het bestemmingsplan hoeft het hier sowieso niet te komen. Dat staat volgens mij ook in de punten.
  • 0:03 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan is het helder wat u bedoelt.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Akkoord, wethouder Gelling.
  • 0:3 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ik begreep de vraag van de heer Kremer niet, zou u die nog een keer kunnen herhalen.
  • 0:12 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Ja. Voorzitter als er trendmatige ontwikkelingen zijn dan willen wij graag worden geïnformeerd. Dat was de vraag.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Volgens mij wordt elk besluit van het college op een collegebesluit geformuleerd, daar krijgt u inzicht van en op het moment dat het college een besluit neemt kunt u zien welke afwijking dat is en daar vragen over stellen. Dus hoeven we volgens mij geen nieuwe procedure voor te bedenken. U weet elk besluit wat het college neemt op een gegeven moment hebt u ter inzage dus kunt u vragen over stellen. Kunnen we gelijk door wethouder Gelling? Mooi, geef ik het woord aan wethouder Gelling.
  • 0:00 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja dank u wel voorzitter. Ook hier graag wil ik beginnen met dank voor uw instemming. Wat hier voorligt is een poging om u minder met zaken te belasten, maar ook om het voor initiatiefnemers qua tijdswinst voordeel te bieden. We hebben een lijst opgesteld die heeft u allemaal kunnen doornemen, de vraag van de heer Hofstra daarbij was nog wel op het moment dat het politiekgevoelige of überhaupt gevoelige besluiten betreft en u noemt het voordeel van een bio-vergister, gaat u daar dan mee naar de raad? Ja dat gaan wij doen. En volgens mij kan ik ook niet duidelijker zijn dan dat. En u had voor mij al geantwoord en dan heb ik volgens mij de vragen gehad voorzitter.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Is dat het geval leden van de raad? Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:13 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja een korte vraag wij hebben op het dat was eigenlijk meer als oproep naar de raad bedoelt om in het vervolg ook de hoorcommissie in stelling te brengen als we wel een verklaring van geen bedenkingen nodig is, maar misschien kan de wethouder ook zeggen wat hij daarvan vindt.
  • 0:49 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Op het moment dat het een wijziging bestemmingsplan betreft is er uiteraard de procedure die via de hoorcommissie loopt. Op het moment dat het gaat om een omgevingsvergunning is dat niet aan de orde en daar zal niet een wijziging in plaatsvinden. Maar ik denk dat u dit misschien meer moet bekijken als op het moment dat er werkelijk zaken spelen dan ligt ie bij u voor aan de raad, op het moment dat het gaat om wezenlijke dingen als het gaat om wijziging van beleid of maar goed ik hoef de hele lijst niet te herhalen, dan komen we bij u. En dat is een hele duidelijke wijziging ten opzichte van hoe het eerder plaatsvond. En ja u kunt ervan op aan dat we zullen gaan evalueren, anders dan de voorgaande keren of het op deze manier werkt, daar zullen we uiteraard aan gaan toetsen mocht blijken dat er dingen uit naar voren komen zullen we ook ons bij u melden.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voldoende meneer Hofstra?
  • 0:3 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Voor dit moment is het voldoende. ja
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Vragen beantwoord? behoefte aan een tweede termijn? Trek ik dezelfde conclusie als bij het vorige agendapunt dat de raad unaniem instemt met de lijst van categorisering voor de verklaringen van geen bezwaar. [voorzitter klopt met hamer] Aldus. Dank u wel.
 • 14 Concept begroting SOZOG 2017
  • 14. Conceptbegroting 2017 SOZOG (311,73 KB)14.1. SOZOG begroting 2017 (228,91 KB)14.2. Jaarstukken 2015 SOZOG (544,75 KB)
  • 0:26 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar agendapunt 14, conceptbegroting SOZOG. Wie wil daarover het woord voeren? Maarsingh, Mellies, de drie M’s, Meertens, verder niet. Ik kan er ook niks aan doen, maar het valt gewoon zo. Mevrouw Meertens geef ik u als eerste het woord, GBS.
  • 0:05 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja voorzitter wij kunnen kort zijn, wij kunnen instemmen met uw voorstel. Dank u.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Mellies gaat dat ook zo kort?
  • 0:2 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja, ik ga ook akkoord voorzitter.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou dat is mooi.
  • 0:29 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Maar ik heb wel even een vraag nog of een opmerking. In de jaarrekening over 2015 viel mij op dat er een bedrag op de bank staat die best wel aanzienlijk is in vergelijking met de bedragen die jaarlijks uitgegeven worden voor administratieve- en accountantskosten dat zijn luttelijke bedragen maar op de balans staat een bedrag van €85.000,- en dat is wel een hele hoop. Kunt u misschien aangeven waarom dat is? dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Zei u jaarrekening?
  • 0:2 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja, de jaarrekening 2015.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok. Meneer Maarsingh, CDA.
  • 0:06 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja voorzitter wij doen het meestal niet als CDA fractie dat wij direct zeggen we gaan akkoord want dan trekt u als voorzitter de conclusie en misschien denkt u wel dan hoef je verder ook niks meer te zeggen, maar wij zeggen wel nu
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Zo ongeveer meneer Maarsingh.
  • 0:14 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Dat wij akkoord gaan met uw voorstel om geen zienswijze in te dienen en wij willen u als college ook nog even een compliment geven, daar zijn we niet al te royaal mee meestal maar wij vinden het wel een hele goede zaak
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Daar wil ik wel iets van zeggen als het mag, maar
  • 1:51 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Wij vinden wel dat het heel goed is dat die 9 gemeenten samenwerken op dit dossier want dat is een goede positie om efficiënt te werken en de afzet van afval om die afzet in te kopen en voor een marktconforme prijs die volgens onze informatie, maar misschien kan de wethouder daar iets over zeggen, ook lager is dan voorheen want in feite is er geen afval meer. Voorzitter wij hebben ook even gekeken naar die cijfers en dan is het iedere keer zo’n €11.000,- voor 2016 was het €15.350,- en dat is natuurlijk een stuk hoger maar als je dan nog even goed leest dat stuk dan zie je ook dat er een nieuw contract voor restafval is afgesloten voor een periode van 5 jaar en dat is toch op 4,5 om het toch precies te zeggen en dat is natuurlijk een hele lange periode en wij kunnen ons voorstellen dat dat toch enig overleg vraagt en ook onderhandeling en als de uitkomst van de uiteindelijke prijs goed is voor de burgers, en misschien kan de wethouder daar iets over zeggen, maar dan is dat natuurlijk goed bestede tijd en ik denk dat wij niet ontevreden moeten zijn denken wij als CDA fractie dat wij ook het secretariaat voeren en dat wij ik las het voorzitterschap ook zelfs doen dus dat je de touwtjes ook een beetje in handen hebt, dus met andere woorden voorzitter wij gaan ervanuit dat die €15.350,- in 2016 te maken heeft met het opnieuw afsluiten en uitwerken enzovoort juridisch laten beoordelen van contracten en wie weet dat bedrag zou ook misschien nog wel mee kunnen vallen aan het eind van 2016 want dat hebben we nog niet afgerond. We gaan akkoord voorzitter.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Maarsingh. Andere fracties hadden niet de behoefte dus dan geef ik het woord aan wethouder Brongers.
  • 1:03 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja dank u wel voorzitter. Misschien kan ik het ook zo kort houden. Dank voor de reacties van een aantal fracties en op voorhand ook de instemming. Een vraag over de €85.000,- op jaarrekening, daar betalen wij onze rekeningen van, dat zit aardig ruim bij kas, maar dat betekend ook dat wij verder dus geen schulden hebben en dat is een gezonde financiële positie. Als we het hebben over de vragen van het CDA en de opmerkingen, kijkende naar 2016 hebben wij ongeveer, gaan we nog uit van 100 uren die wij besteden aan administratie en secretariaatswerkzaamheden. Voor 2017 kunnen wij dat terugbrengen omdat wij nu meer in een beheers situatie kunnen gaan werken en dat is wat dit samenwerkingsverband ons heeft opgeleverd. en op dit moment zijn er ook geen nieuwe ontwikkelingen die extra tijd vragen. Ik noemde al even de meerwaarde, dat betekend ook van dit samenwerkingsverband dat betekend ook voor de contracten die vorig jaar zijn afgesloten en die per 1 juli 2017 ingaan en dan heb ik het over de verwerking van restafval van de Sita. Dat was het volgens mij voorzitter.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik kijk even rond. Is dat het geval? Meneer Mellies, meneer Maarsingh, mevrouw Meertens
  • 0:24 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Het had misschien zo kunnen zijn dat wij nog hadden gehoord dat het ook een beetje goedkoper was voor de komende periode, want wij lezen in de krant regelmatig dat de afzet van afval toch goedkoper wordt en dat is gelukkig en goedkoper dan het contract wat nu voorbij is bijvoorbeeld voor restafval. Want dat is natuurlijk alleen meer goed voor de burger.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Brongers.
  • 0:14 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Voor wat betreft het restafval werken wij kostendekkend en waar dat door bijvoorbeeld aanbesteding goedkoper kan gezamenlijke aanbesteding goedkoper kan levert dat ook iets op voor de burger inderdaad.
  • 0:23 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Brongers. Nogmaals dezelfde conclusie? unaniem akkoord met instemming met de begroting 2017 van de SOZOG. [voorzitter klopt met hamer] Aldus. Dan stel ik voor dat wij 10 minuten pauzeren voor wij overgaan tot het laatste agendapunt van vanavond. Goed idee? 10 minuten.
  • 0:4 pauze
 • 15 Overname gebouwen Noorderpoort
  • 15. Overname schoolgebouwen Noorderpoort (508,6 KB)15.1. Beantwoording vragen raad en schriftelijke vragen overname schoolgebouwen Noorderpoort (5,11 MB)15.2. Diverse raadsvoorstellen (4,09 MB)
  • 0:32 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Goed dames en heren, ik heropen de vergadering en inventariseer wie van u het woord wil voeren over agendapunt 15, overname van de schoolgebouwen Noorderpoort. Mevrouw Zeegers, meneer Klinkhamer, Nijenbanning, Pals, Bieze, Sterenborg, Mellies en Boels. Mevrouw Sterenborg, CU.
  • 2:28 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel voorzitter. Allereerst wil ik u bedanken voor de uitgebreide beantwoording van de vragen gesteld door de SP, hierdoor zijn heel wat vragen beantwoord en we hebben de geschiedenis zo goed in beeld. In het raadsstuk wat voorligt gaat het over de overdracht van de gebouwen van Noorderpoort aan de gemeente Stadskanaal. Het voortgezet onderwijs van het Noorderpoort is vorig jaar aan het Ubbo Emmius overgedragen. Dat deze besturen dit autonoom hebben besloten heeft natuurlijk te maken met onze onderwijsvrijheid waar we dankbaar voor mogen zijn. Dit betekend dat we twee grote schoolgebouwen moeten worden overgenomen voor 9 miljoen euro. Wij zitten hier niet op te wachten op deze gebouwen maar het is een taak voor de gemeente om het Ubbo Emmius te huisvesten. Een vraag die bij ons steeds weer naar boven komt is; had dit raadsstuk al niet eerder moeten en kunnen worden besproken. Immers in 2013 is besloten door het Noorderpoort en het Ubbo Emmius dat de leerlingen van het voortgezet onderwijs van het Noorderpoort per 1 augustus 2015 overgedragen worden naar het Ubbo Emmius. U geeft aan dat alle opties en mogelijkheden onderzocht zijn en nu ligt er dit raadsvoorstel. Financieel is het inderdaad ongewenst om een structurele tekort van €275.000,- ten laste van de meerjarenraming 2017-2019 te brengen. het structurele batig saldo in 2019 van €134.000,- is niet toereikend voor het dekken van deze lasten. De CU begrijpt dat gezien de huidige financiële situatie de inzet van de algemene reserve niet verantwoord is omdat de bufferfunctie van de algemene reserve in stand moet worden gehouden om te voorkomen dat de ondergrens van 8 miljoen in gevaar komt. Wanneer u 2,5 miljoen onttrekt aan de reserve verkoop aandelen essent vervalt natuurlijk een deel van de rentebaten als structureel dekkingsmiddel. Kunt u ons uitleggen of de langdurige geldlening van ruim 9,1 miljoen ten opzichte van omslagrente van 4% zoveel rentevoordeel oplevert in exploitatie dat het structureel tekort van €49.000,- kan worden opgevangen in 2019. Wel vinden we het belangrijk dat er overeenstemming is bereikt. We wachten uw antwoorde af. Dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sterenborg. Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 2:47 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dank u wel voorzitter. Voor ons ligt het document; overname schoolgebouwen Noorderpoort. U vraagt de raad om in te stemmen met de financiële consequenties van deze overname en deze in de begroting 2016 in de meerjarenraming te verwerken. Tijdens de besloten raadsvergadering van 23 november 2015 heeft u de raad toegezegd dat u de historie van dit proces in een chronologisch tijdspad aan de raad zou toesturen, dit heeft u gedaan waarvoor onze dank. Het is een overzichtelijk document geworden. De fractie van de PvdA heeft het document nauwkeurig bestudeerd. Enerzijds een lastig en moeilijk stuk om bepaalde zaken te beoordelen vanwege sommige besluitvormingen die in het verleden zijn gemaakt, anderzijds geeft het document een duidelijk en helder tijdspad weer waarin de besluiten zijn genomen. Afgelopen november werden we plots geconfronteerd met een bedrag van 9 miljoen euro dat betaald moet worden. Deels wordt dit door het rijk vergoed, deels moet dit door de gemeente worden opgehoest. Het gevolg is dat met alle minnen en plussen uiteindelijk 2,5 miljoen uit essentgelden wordt gehaald. Dit is een immens groot bedrag waar we als fractie niet op gerekend hadden en tegelijkertijd riep dit bij ons de nodige vragen op. Was dit bedrag al voor november 2000 bekend, u bent hier namelijk in 2013 al over geïnformeerd. Zo ja waarom heeft u ons als verantwoordelijke portefeuillehouder de raad hierover niet ingelicht. U had dan zelfs de gemeenteraad om advies kunnen vragen en u had de raad mee kunnen nemen in uw besluitvorming. Dan was het voor ons minder uit de lucht komen vallen. U hebt het niet gedaan, misschien kon u niet anders. Desalniettemin kwalificeren wij dit als niet handig. Begrijpt u dat zo’n gigantisch groot bedrag voor ons als fractie rauw op ons dak valt. Met de wijsheid in pacht achteraf had dit ook anders gekund. Daarnaast is voor ons de rol van het Noorderpoort niet even duidelijk geweest, het lijkt alsof het Noorderpoort u voor een voldongen feit heeft gesteld met het gevolg dat u als college niet anders kon om in te stemmen met deze 9 miljoen. Als fractie vinden wij het belangrijk om zulke onverwachte besluiten met zulke omvangrijke financiële consequenties in de toekomst te voorkomen. Hoe gaat u hier vorm aan geven. Wij willen van u graag een reactie op onze gestelde vragen. Terug naar het hier en nu. De andere kant van de medaille is er staat wel een prachtig gebouw met heel veel mogelijkheden voor onze jongeren in onze gemeente. Het waarborgt het voortgezet onderwijs waar we als fractie erg content mee zijn en voor deze jongeren betekend dit perspectief voor de toekomst. Hier mogen we als gemeente uiteraard trots op zijn. Tot zover voorzitter.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Klinkhamer. Mevrouw Zeegers, SP.
  • 5:31 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Ook de SP bedankt het college voor de uitgebreide uitleg omtrent het Noorderpoort. Maar de SP is bepaalt niet blij met de hele gang van zaken rondom deze kwestie. Eind 2012 bezwoer het Noorderpoort nog dat zij het VMBO in Stadskanaal niet zou afstoten. Het VMBO en MBO waren te sterk met elkaar verweven in onderwijsuitvoering en huisvesting. Toch mogen wij er wel vanuit gaan dat er op datzelfde moment al onderhandelt werd met Ubbo Emmius over de overname van alle niet MBO leerlingen, want een goed half jaar later al werd de plannen bij de gemeente Stadskanaal bekend. Noorderpoort heeft de gemeente op een heel slinkse manier een flinke loer gedraaid door ondanks hun belofte in 2012 binnen no-time het VMBO toch af te stoten. Appingedam en Groningen zijn ons daarin voorgegaan en Groningen moest 5 miljoen betalen. u als college was van dit beleid van Noorderpoort op de hoogte en u had beter direct argwaan gekregen en die uitspraak in 2012 meteen zwart op wit moeten eisen. Door toen niet meteen te handelen heeft het college zichzelf met de rug tegen de muur laten zetten, dat is toch wel een beetje een blunder. Noorderpoort heeft door eerst te gaan bouwen en pas in een later stadium de gemeente in te lichten heel slim voorkomen dat de gemeente medezeggenschap zou krijgen in de bouwplannen en ook in de kosten van bouw en inrichting. Door eerst te bouwen en vervolgens alle niet MBO onderwijs af te stoten kon het Noorderpoort een vrij maar toch prijzig gebouw neerzetten en een groot aandeel in de onkosten achteraf op de gemeente verhalen. Het is naar de mening van de SP onderhandelen met voorbedacht rade. Het Noorderpoort stelt dat ze niet willen verhuren omdat ze het geld opnieuw willen investeren, welke gemeente is de volgende op rij. Het college noemt drie varianten waarop invulling gegeven kan worden aan de huisvestingsplicht. Er is echter nog een vierde mogelijkheid en dat is de Engelandlaan terugkopen en op de locatie Sportparklaan huren. Deze optie is kennelijk niet overwogen, maar zou gezien de onzekerheid door de steeds nieuwe veranderingen in het VMBO de komende jaren een betere oplossing kunnen zijn. Nu weer is er het vies van de onderwijsraad om het VMBO te clusteren naar twee richtingen; een theoretische richting MAVO en een opleiding vakmanschap. Ook worden VMBO en MBO gestimuleerd om samen een onderwijsprogramma aan te bieden. Den Haag zou bijvoorbeeld ook best kunnen besluiten die opleiding VMBO vakmanschap geheel onder te brengen bij het MBO, omdat het dan veel beter aansluit. Afwachten en voorlopig de Sportparklaan voor een jaar of vijf/tien huren en dan heroverwegen is volgens de SP daarom de betere keus. Noorderpoort is voor ruim 90% eigenaar van de Sportparklaan op basis van leerlingaantallen van twee jaar geleden moet de gemeente zich dus voor ruim 42% van die 90 inkopen en is dan voor ongeveer de helft van de totale bouw- en inrichtingskosten eigenaar. Dan heb ik een paar vragen; hoe sterk is de weigering om te verhuren als de gemeente stelt zich voorlopig niet te willen inkopen op de Sportparklaan en is die 42% nog steeds gerechtvaardigd met de huidige leerlingaantallen. Hoe hoog is de totale prijs voor het gebouw Sportparklaan, ergens vond ik een bedrag van 17 miljoen. Is in de overnameprijs gerekend met het feit dat de gemeente per 1 augustus alleen een jaar de kapitaallasten aan Noorderpoort heeft betaald zijn deze kosten afgetrokken van de koopsom. En mag de gemeente net als op de Frankrijklaan ook anderen van het gebouw gebruik laten maken als er op een gegeven moment ruimte is. De SP is van mening dat de overnameprijs voor het gebouw, Sportparklaan, een veel te hoog bedrag wordt gevraagd. Wij willen dat er nogmaals onderhandelt wordt. Eerst een periode huren om reden dat het VMBO nog teveel aan veranderingen onderhevig is en het nog maar de vraag is of het VMBO niet leegloopt. Huren of anders toch een lagere prijs bedingen. Voor wat betreft de Engelandlaan wordt er een vergelijk gemaakt tussen kopen of nieuwbouw, nieuwbouw zou volgens college ongeveer twee keer zo hoog uitpakken, maar het huidige gebouw gaat toch hooguit 20 jaar mee. Een nieuw gebouw toch zeker 40 jaar dus dat is eigenlijk een beetje om het even. Komende woensdag zal de koop getekend worden, de raad moet maar bij het kruisje tekenen. Afkooplening Frankrijklaan, de gemeente krijgt inmiddels weer geld uit Den Haag voor de VMBO leerlingen vanwege de hernieuwde huisvestingplicht. Het geld uit Den Haag is echter veel te weinig er moeten miljoenen bij gelapt worden. aan die plicht zal dus ruimschoots voldaan worden door aankoop of huur van de gebouwen. Noorderpoort was enige eigenaar van de Frankrijklaan en heeft ie zelf gekozen opnieuw te bouwen. En het gebouw Frankrijklaan voortijdig af te breken. De resterende hypotheek is naar mening van de SP dus volledig voor rekening voor Noorderpoort. Toch moet onze gemeente €530.000,- aan Noorderpoort betalen voor afkoop vanwege huisvestingsplicht voor een schoolgebouw dat er inmiddels niet meer is, dit vinden wij totaal onbegrijpelijk. De gemeente gaat dus op deze manier dubbelop betalen en daar wouden we graag een antwoord over. Tot zover.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Zeegers. Meneer Boels, CDA.
  • 1:06 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, dank u wel voorzitter, dank u wel. Ja dat is nou niet direct wat je denkt bij dit voorstel, overname van het schoolgebouwen van het Noorderpoort. Bij twijfel niet inhalen en bij teveel emotie maar geen besluit te nemen, we hebben het over dit agendapunt reeds eerder gehad en het wat teruggelegd. Zaken werden in de tijd wat duidelijker. Dank voor de zeer uitvoerige en accurate verslaglegging, maar is sluit me in die zin aan bij de heer Klinkhamer, waarom niet eerder zo uitvoerig geïnformeerd. Ja en dan lezen we het voorstel weerstand, tegenzin, wat zou je wel niet met al dit geld kunnen doen. Eerst, in alle eerlijkheid, bleef er bij de CDA fractie wel enige tijd sprake van emotie. En lazen we ook nog in de pers dat we eigenlijk wel blij moeten zijn met dergelijke schoolgebouwen, nou blij, maar goed. Dan het Noorderpoort, dat nieuwe gebouw, dat mooie nieuwe gebouw, dat architectonische hoogstandje, we mochten overal bij zijn, ik herinner mij en wij herinneren ons ongetwijfeld die rondleiding en die opening, het is een prachtige school, dat moet gezegd en het is mooi, erg mooi voor de jeugd in onze omgeving.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:4 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Misschien even ter aanvulling, maar de raad was niet uitgenodigd bij de opening.
  • 0:3 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Nee, maar het was wel vrij toegankelijk meneer Pals.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaat u verder meneer Boels.
  • 2:31 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dank u wel voorzitter. Nu, nu komt de rekening, niet voor die opening maar wel voor die scholen. Al dat geld, zouden zoals gezegd, nog vele andere zaken voor gedaan kunnen worden, maar door het stuk en die uitvoerig verslaglegging komt wel realiteitsbesef en zien we dat er een drietal opties zijn, drietal wat ons betreft, niet vier zoals de SP zegt. Overname van deze eigendommen, zelf bouwen of huren van het Noorderpoort. En met reden omkleed van zelf bouwen want dan laat je scholen leegstaan kort gezegd en huren van het Noorderpoort want zij willen zich richten op hun primaire taak; onderwijs geven. Twee opties vallen af en één blijft dan over. Zo simpel is het eigenlijk, we hebben geen andere keuze. Maar wel wat vragen en opmerkingen. Dit kost heel veel geld en één ding wil je dan dat dit nooit weer gebeurd, als CDA fractie willen we het horen, laat dit nou nooit weer gebeuren. Dat kan ook niet want het Noorderpoort heeft geen gebouwen hier meer, maar ook niet bij andere zaken. Dat wij zo dusdanig verrast worden voor zoveel geld. En als we dan kijken naar de exploitatie, dan zien we toch een aantal zaken waar we nog vragen over hebben. Hoe komt het dat onze nettolasten hoger zijn dan die rijksbijdrage, voor de huisvestingzorgplicht ontvangt onze gemeente immers een rijksbijdrage via de algemene uitkering van het gemeentefonds en onze nettolasten blijven hoger, hoe zit dat eigenlijk, hoe kan dit nu eigenlijk. En dan nog wat mooie zinnen, structureel levert de huidige marktrente van langlopende leningen ten opzichte van de omslagrente, die is momenteel 4%, een rentevoordeel op in de exploitatie naar verwachting kunnen we, ik citeer; hiermee de structurele nadelen worden opgeheven. Daar moet je onderwijs voor genoten hebben, mooie zinnen, maar sta daar nu dat verwacht mag worden dat er geen structurele nadelen zijn, dus eigenlijk gezien de huidige marktrente die wij kennen in het schemaatje zoals opgenomen pagina 9, is de realiteit veel rooskleuriger. Als we dan in ieder geval kijken vanaf 2017 en verder, eigenlijk zijn er in de reële wereld zoals wij nu in leven geen nadelen structureel te verwachten dat vind ik eigenlijk best wel een hele dat vinden wij een hele belangrijke zaak. Is dat zo? Dan nu de bittere pil en dat was het dan ook, dan verder werken aan de toekomst, de toekomst van onze gemeente de jeugd goed onderwijs voor onze jeugd. Tot zover voorzitter in eerste termijn. Dank u wel.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Boels. Dan geef ik het woord aan de heer Bieze van GBS.
  • 4:06 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja dank u wel voorzitter. Zoals eerder door onze fractie is aangegeven ligt dit agendapunt ons zeer zwaar op de maag. Het is dan ook niet niks wat u van ons vraagt, een krediet van 6,6 miljoen voor het verkrijgen van het appartementsrecht op de locatie Sportparklaan van het Noorderpoort. Dan nog een krediet van 2,5 miljoen voor het verkrijgen van het onroerend goed aan de Engelandlaan. En u vraagt ook nog een budget van €530.000,- voor het afkopen van de vergoedingsverplichting VWO van het Noorderpoort. opgeteld komen we dan tot een totaalbedrag van ruim 9,6 miljoen die wij als gemeente maar even moeten zien op te hoesten. We hebben blijkbaar met een voldongen feit te maken en moeten om dit alles te kunnen betalen waarschijnlijk ook nog eens onze essentreserve gaan aanspreken. De verantwoordelijke schoolbesturen van het Noorderpoort en het Ubbo Emmius hebben ons als gemeente voor het genoemde voldongen feit geplaatst zoals u aangeeft hebben deze besturen begin oktober 2013 een intentieverklaring ondertekend, deze verklaring behelst de overdracht van alle VMBO leerlingen van het Noorderpoort naar het Ubbo Emmius. De gemeente is hierover door de besturen in september 2013 formeel mondeling geïnformeerd. Voorzitter alhoewel u aangeeft dat de betreffende besturen op grond van de wet dit besluit zelfstandig mochten nemen hebben wij daar grote moeite mee. Bij dit soort majeure veranderingen waar miljoenen euro’s gemeenschapsgeld mee is gemoeid trek je naar onze mening in het gehele traject en dus ook het voortraject als gezamenlijke partners op en licht je als schoolbesturen de gemeente niet vlak voor het eindsignaal alleen formeel mondeling in. Het kan toch niet waar zijn dat de schoolbesturen bepalen en de gemeente vervolgens maar moet gaan betalen. Als we vervolgens bijvoorbeeld lezen dat het bestuur van het Noorderpoort voor de locatie Engelandlaan onterecht bedragen declareert waardoor de overname van die Engelandlaan voor ons nog eens 1,2 miljoen duurder zou zijn uitgevallen wekt dat bij ons als fractie weinig vertrouwen. Gelukkig hebt u een en ander goed gecontroleerd en is op deze wijze schade voor de gemeente voorkomen. Dan naar de rol van de gemeente. Onze vraag naar het college is; of wij voorafgaand aan de ondertekening van de intentieverklaring niet alleen formeel maar ook informeel over de overdracht van leerlingen zijn ingelicht en zo ja op welke momenten dit is gebeurd. Daarnaast is onze vraag of u in het gehele voortraject voldoende alert bent geweest en deze ontwikkeling aan hebt zien komen. De laatste vraag is of u van mening bent dat u deze raad optimaal over dit dossier hebt ingelicht. Graag uw antwoorden hierop. Zoals eerder aangegeven voorzitter ligt dit dossier ons zwaar op de maag, wij denken daarbij ook aan de beeldvorming die dit voorstel bij onze inwoners en organisaties kan oproepen. Aan de ene kant hebben we als gemeente al jarenlang stevig de broekriem aan moeten halen, inmiddels is er zo’n 10 miljoen bezuinigd hiervoor zijn lasten verhoogd, subsidies verlaagt en voorzieningen versobert en we zijn er nog niet want op de 13e van de volgende maand praten we in dit huis over een nieuw ombuigingsplan van nog eens minimaal 1 miljoen. En dan nu dit voorstel met een uitgave van bijna 10 miljoen, dat wordt er al gauw gezegd dat er aan de ene kant steeds minder mogelijk is en dat we aan de andere kant als gemeente het geld met bakken tegelijk uitgeven. Graag uw mening hierover. Voorzitter dat was het in de eerste termijn, dank u.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Bieze. Dan gaan we naar de fractie Mellies, de heer Mellies.
  • 2:39 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja dank u wel voorzitter. Door de komst van een wetswijziging verticale scholengemeenschap heeft Noorderpoort in 2004 als verticale scholengemeenschap, met zowel voortgezet onderwijs als middelbaar beroepsonderwijs MBO, gebouwen van onze gemeente overgenomen. Nu iets meer dan 10 jaar verder is Noorderpoort met Ubbo Emmius overeen gekomen dat deze per 1 augustus 2015 het gedeelte voortgezet onderwijs van Noorderpoort overneemt, daarmee vervalt de huisvestingsplicht voor Noorderpoort en hebben wij als gemeente weer de wettelijke verantwoordelijkheid om de ca. 1000 leerlingen voortgezet onderwijs huisvesting te bieden. In een besloten raadsvergadering eind vorig jaar is een voorstel van het college besproken over het beschikbaar stellen van een krediet voor het in eigendom krijgen van de gebouwen aan de Sportparklaan en de Engelandlaan. Er is toen vanuit de gemeenteraad een groot aantal vragen gesteld ook heeft de fractie van de SP op 25 februari jongstleden schriftelijke vragen gesteld over het voorstel. De antwoorden op de gestelde vragen van de raad en van de SP fractie zijn uitgewerkt in een collegebrief, in de brief wordt uitgebreid ingegaan op de historie, proceschronologie en communicatie in diverse varianten waarop de gemeente invulling kan geven aan haar huisvestingsplicht met daarbij de financiële consequenties. Het is al met al een zeer technisch verhaal en eerlijk is eerlijk het heeft me wel wat moeite gekost om het een en ander goed in te laten werken. Ik heb me ook dikwijls afgevraagd waarom het allemaal zo omslachtig moet, kon het nou echt niet makkelijker. Naar mijn mening wordt in de brief van het college de diverse varianten goed onderbouwd uitgelegd en met het college is mijn fractie het erover eens dat overname van de beide gebouwen, Engelandlaan en Sportparklaan, toch de beste optie is. Ware het niet dat we het vreemd blijven vinden dat voor wat betreft de dekking van de kapitaallasten we niet volledig gecompenseerd worden door het rijk, de heer Boels haalde het ook al even aan. En dat we een noodsprong moeten doen door het inzetten van een deel van de reserve Essent. Dat is jammer, dat geld hadden we ook anders kunnen besteden. Voorzitter we kunnen niet anders dan akkoord gaan met de 6 beslispunten in het voorstel, maar wil hier wel gezegd hebben dat het allemaal geen schoonheidsprijs verdient. En hierbij doel ik niet op het werk van het college en de ambtelijke organisatie, maar doel ik meer op de omslachtige manier waarop het een en ander landelijk in wetgeving is geregeld. Dank u wel.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Mellies. Meneer Pals, D'66.
  • 4:16 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter, ja het is een lastig dossier maar heel wat collega’s hebben het al aangemerkt en het ligt menig collega zwaar op de maag en wat moet je ermee en dat dossier zit eigenlijk zo in elkaar als je tegen stemt ja dan moet je nieuw bouwen en als je voor stemt nou ok dan gaat het zoals het gaat en zoals de voorstellen zijn, maar we hebben toch wel wat punten van kritiek op de Noorderpoort met name. Want wat bij ons eigenlijk naar voren komt is dat het Noorderpoort, en dat staat ook in het stuk, heeft duidelijk aangegeven we willen niet verhuren en vervolgens is het college aan de slag gegaan met optie 2 en optie 3 met bouwen en met het investeringsplan zoals die nu ligt, maar ik denk wel eens van als het college echt had gezegd; heren, dames van het Noorderpoort u is het gebouw en u verhuurt het maar aan ons. Dan zou dat denk ik een betere opstelling zijn geweest vanuit de raad, vanuit het college. Want ik zie ook geen onderbouwing van wat nu de optie is geweest, zou kunnen zijn om het te huren. Want excusez le mot, maar wij kunnen niet aan de indruk, wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat het Noorderpoort heeft een gebouw gebouwd, Noorderpoort heeft vaste inkomens van zijn leerlingen en dan denk ik van ja als je €1000,- in de maand verdient kun je geen villa bouwen voor een miljoen en bij ons is toch het achterdochtige wat nog steeds meeklinkt in ons verhaal is van had het Noorderpoort dat bewust of niet bewust geweten dat hij een gebouw neerzet en nogmaals het is een prachtig gebouw energetisch goed dus in feite moeten we er ook trots op zijn, maar had het ook een tandje minder gekund als men zich meer en beter aan de realiteit gehouden. Dat in eerste. Voor de rest voorzitter lijkt het dat de over de u heeft iets gezegd over het verhuren dat heeft u ook in de brief van de gemeente neergezet, maar daarin geeft u zelf al aan als wij het gebouw hadden gehuurd dan heeft u zegt dan komen wij in problemen met dan in de praktijk met allerlei dagelijkse beslommeringen die een gebouw heeft waarvan wij dan eigenaar zouden zijn of waarvan wij dan het beheer moeten doen. Ik denk voor mezelf onzin, met een goed beheerplan had je dat plan best kunnen aangaan en ook beter kunnen bestuderen en als optie kunnen aandragen, is niet gebeurd. Voorzitter wat wij, wat echt een compliment is dat is echt dat is dat er in een of ander onderhandelingsronde met het Noorderpoort 1,3 miljoen even vlot wordt verdient. Ik er is nog een raadscollega heeft daar op geënt en dat geeft toch altijd weer wat een raar gevoel dan denk ik van wat is perceptie en wat is werkelijkheid en je zou bijna denken de Noorderpoort heeft vanuit een perceptie geredeneerd en wij gelukkig, en complimenten daarvoor, vanuit de gemeente vanuit een werkelijkheid geredeneerd en hebben nog even die 1,3 miljoen kunnen binnenrooien waarvoor onze grote complimenten want als we niet hadden opgelet en wat meneer Bieze ook naast me zegt dan hadden we dat geld waren we dan ook kwijt geweest. Dus onze vraag is ook; wat is nou de huurprijs geweest, dat is eigenlijk niet besproken. Dan hebben we nog een vraag over dat afboeken van dat geld dat die €530.000,- ja het lijkt misschien wel een goede zaak om €530.000,- af te boeken en wat dat betreft is dat absoluut misschien ook de juiste weg want maar misschien kan het CDA zich daar beter in vinden want dat we dat niet doen want het CDA zegt continue geld lenen kost niks, maar als we het niet zouden doen zou het ons €690.000,- kosten dus dat is toch wel even een verschilletje 160.000.
  • 0:1 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Oh, voorzitter, voorzitter, voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boels, CDA.
  • 0:6 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Laat ik ook de heer Pals dan ook een klein beetje onderwijzen, wij roepen niet continue dat geld lenen niets kost, integendeel.
  • 0:6 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik, sorry, ik kan mij niet aan de indruk onttrekken, maar uw buurman doet het zeker meneer Boels.
  • 0:6 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter wij hebben, ik heb genoemd, dat de rente historisch laag is.
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Absoluut, maar het kost wel geld meneer Maarsingh
  • 0:5 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Dat is logisch, lenen kost altijd geld en dat is maar goed ook want anders zouden alle spaarders het in een sok stoppen.
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, maar goed dat
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Laten we de mogelijkheden van de rente en de marktrente op een gegeven moment betrekken op dit onderwerp en dit agendastuk en niet breder.
  • 1:28 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   We zitten toch nog even met de overname van de, we zitten totaal met dat stuk in de maag maar goed even de Frankrijklaan dat is denk aan het end van uw stuk zegt u een zinnetje wat natuurlijk in vastgoed een heel interessant stuk is; dat mocht het Ubbo Emmius het onderwijs staken in Stadskanaal en de gemeente krijgt het weer terug, krijgen we het om niet terug. Dat betekend dat wij het terugkrijgen in de staat waarin het op dat moment bevind en wij geen geld hoeven te investeren in de aangebrachte investeringen. En we vragen ons af waarom is dat niet voor het gebouw van de Engelandlaan gebeurd. Ik bedoel geldt daar dat om niet principe niet, staat dat niet nog ergens in een achterafregeltje waarvan u denk nou dat ga ik nog eens bestuderen. Mijn volgende vraag is van als u ziet wat wij aan geld moesten af, die €530.000,-, dat is voor, ik noem het nog steeds ouwe MTS gebouw, maar achteraf denk ik is dat gebouw dan niet te vroeg afgebroken. Was het dan niet verstandiger geweest om dat gebouw door te zetten, gewoon kostentechnisch zeggen van nou we hebben nog zoveel leningen en dan gaan we na die tien jaar gaan we eens kijken wat we met dat gebouw willen. Is dat ooit een optie en is dat ooit besproken. Tot zover onze bijdrage voorzitter.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 2:46 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja dank u wel voorzitter. Ja we zijn verheugd dat er nu een betere onderbouwing ligt van het collegevoorstel zoals we dat in november waar we kennis van hebben genomen en het bevreemd ons uiteraard dat het zolang heeft moeten duren en dat je gewoon eerst tot overeenstemming komt met het Noorderpoort College en met het Ubbo Emmius en dan vervolgens een half jaar nodig bent om tot een onderbouwing van het bedrag te komen waarmee je de deal hebt beklonken, we krijgen heel sterk de indruk dat er in dit stuk nu een doorredenering is toegepast. En ja vervolgens komen in het stuk worden een aantal scenario’s naar voren gebracht en ja elk weldenkend mens kan deze voorstelling niet serieus nemen. Kortom we staan gewoon als raad denk ik met de rug tegen de muur tenzij we over willen gaan tot kapitaal vernietiging en dat is denk ik iets wat we absoluut niet willen hier in dit huis. Goed ik heb nog wel een aantal vragen hierbij en één vraag is ook al aan de linkerkant van mij gesteld van welke actie heeft het college ondernomen op het moment dat zij in kennis is gesteld van de fusie of de overdracht van de VO leerlingen van het Noorderpoort College naar het Ubbo Emmius, heeft men toen de besturen er op gewezen dat daarmee de huisvestingsplicht naar de gemeente zou komen en dat bij nieuwbouw de verordening huisvesting, onderwijshuisvesting van toepassing is, want ik heb het idee dat men nu maar is gaan bouwen en achteraf heeft gekeken ja wat staat er in de verordening, welke normendrager zouden we moeten hanteren en ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat er veel luxer is gebouwd dan dat we met onze basisscholen bijvoorbeeld doen. Daarnaast heb ik een vraag van, vorig jaar is de deal beklonken met de beide besturen en mijn vraag heel concreet van; is het appartementsrecht ook al notarieel vastgelegd op dit moment of is het nog iets wat boven de markt hangt. Wat zou kunnen betekenen dat er nog onderhandelingsmogelijkheden liggen. Ja en een derde vraag is meer technisch van aard, het rijk heeft in de jaren negentig de levensduur van onderwijshuisvesting van 40 jaar opgerekt naar 60 jaar en in de algemene uitkering zijn ook de afschrijvingstermijnen voor 60 jaar opgenomen voor onderwijshuisvesting. In dit voorstel gaat u uit van 40 jaar, dan is het logisch dat de rijksbijdrage niet kostendekkend is want er zit gewoon een gat van 20 jaar tussen. Waarom heeft het college deze keuze gemaakt. Om in plaats van 60 jaar, zoals het rijk doet, nu af te gaan schrijven in 40 jaar. Wat de financiële effecten zijn heb ik niet doorgerekend maar dat kunt u waarschijnlijk heel goed zelf. Dat waren voorlopig in de eerste termijn even mijn vragen.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Nijenbanning. Wethouder.
  • 0:2 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Voorzitter laten we even 10 minuten schorsen.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja. Ok, 10 minuten.
  • 0:3 schorsing
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dames en heren ik heropen de vergadering en ik geef het woord aan wethouder Hamster. Ga uw gang.
  • 8:34 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel voorzitter. Ja wij bespreken vanavond een complexe materie die de nodige gevoeligheden kent en een afronding van een inmiddels jarenlang proces. En de raad heeft zich in stevige bewoording uitgesproken. En ik denk ook dat het college veel van de geuite gevoelens kan delen en een deel van de constateringen gewoon terecht zijn. De heer Maarsingh begon agendapunt 13 met de zin; dingen gaan niet altijd zoals je zou willen. Wellicht dat dit op dit dossier ook van toepassing is. Ik denk dat ik mijn beantwoording in een aantal stappen moet gaan doen. Ik wil beginnen met een korte uiteenzetting over de aanleiding en de noodzaak, vervolgens ingaan op verschillende onderdelen van deze overeenkomst waar u de vragen over gesteld hebt en ten slotte het proces dat wij als college gevolgd hebben, ook naar u als raad toe. En om met het eerste te beginnen, we hebben nu inmiddels ongeveer 25 kantjes aan informatie gestuurd in een raadsvoorstel en een collegebrief. Het is goed om te horen dat u de collegebrief verhelderend vond, daar zijn heel veel ambtelijke uren in gestoken, dus die complimenten die hebben ze ongetwijfeld gehoord. De korte samenvatting van deze documenten is te geven eigenlijk in twee zinnen. De eerste zin luidt; het Noorderpoort draagt het voortgezet onderwijs over aan het Ubbo Emmius waarmee de gemeente huisvestingsverantwoordelijkheid krijgt voor ongeveer 1000 extra leerlingen, dat is de aanleiding. En de uitwerking is de tweede zin; de overname van de Engelandlaan en een deel van de Sportparklaan is de enige redelijke variant, maar die kost meer geld dan wij in onze algemene uitkering er jaarlijks voor bij krijgen. En op die aanleiding hebben wij geen invloed, none whatsoever. En dat voelt niet goed, totaal niet. Normaal gesproken probeer je bij dergelijke grootschalige operaties dat mensen die de keuzes nemen ook verantwoordelijk zijn voor de gevolgen voor de consequenties van een dergelijke keuze en dat lijkt in dit geval niet op te gaan. En wat het daarbij extra ingewikkeld maakt en dat heeft uw raad ook opgemerkt, is de korte tijdspanne tussen het bouwen van de Sportparklaan, dat was 1, en het besluit om het voortgezet onderwijs af te stoten, dat was 2. Er werd al gebouwd toen wij geïnformeerd werden over het feit dat deze actie liep. En de Sportparklaan is een prachtig gebouw, meerdere malen geconstateerd, misschien wel het mooiste schoolgebouw van de provincie, trots hoor ik voorbijkomen, maar het kent daarmee ook een prijskaartje. Noorderpoort heeft als lijn dat zij op kwaliteit willen bouwen en dat kunnen zijn doen omdat zij zelf ???? de exploitatie voordelen ervan hebben, als zij duurzame stevig goeie gebouwen neerzetten dan hebben ze zelf de baten ervan op de lange termijn. Het beroerde voor ons is dat wij die baten niet hebben want de exploitatievoordelen gaan voor een groot deel dus naar het Noorderpoort en voor 42% naar het Ubbo Emmius. Onze uitkering die wij krijgen, dat is een normbekostiging, waar wij schoolgebouwen voor bouwen, op dit moment krijg ik regelmatig terug vanuit het onderwijs voorzieningen waarmee we de, het gebouw aan de Acaciahage aan het bouwen zijn u bent wel krap, strak op de prijs aan het bouwen, ik zeg van ja nee wij hanteren die normbekostiging waaruit wij een schoolgebouw willen realiseren. Het Ubbo Emmius heeft binnen haar lumpsum de mogelijkheid om te kiezen hoe ze haar gelden inzet, zetten ze meer in op het onderwijs, zetten ze wat meer in op de gebouwen, zetten ze wat meer op alle andere kosten. En die schuif die zit bij ons binnen de algemene uitkering met een aantal punten, hij wordt alleen nu heel duidelijk omdat wij die keus niet zelf kunnen maken. Terug naar het proces, met name de gang van zaken heeft uiteraard ook bij ons de wenkbrauwen doen fronsen. En tot de nodige gesprekstof geleid met al die partners. Hoe dat ook mag voelen, we hadden en hebben er geen invloed meer op. Het gebouw staat er en Noorderpoort kan aantonen dat zij tot ver in 2012 echt niet de intentie hadden om deze exercitie uit te voeren. En dan moet je op een gegeven moment verder. Dus zijn wij alert genoeg geweest vanaf het moment dat wij geïnformeerd werden was het voor ons nieuw en zijn wij aan het handelen gegaan. Wij werden geïnformeerd en u zegt van was dat ongeveer aan het einde, u had daar een mooi woord voor meneer Nijenbanning, ik kan hem niet terugvinden, u had er, op het laatste moment zijn we geïnformeerd, nee wij werden geïnformeerd op het moment dat de intentieverklaring getekend, vlak voordat de intentieverklaring getekend werd, die werd getekend en vervolgens zijn wij in het proces meegegaan met de werkgroepen die op dat moment aan het werk gingen om te onderzoeken of die intentie ook in een werkelijke gevolg zou uitmonden en één van die werkgroepen was dus de onderwijshuisvesting waar wij meteen mee aan de slag zijn gegaan. Naast aanleiding blijkt ook de uitwerking een grote mate van noodzakelijkheid te kennen. De opties zoals die u geschetst zijn en met name de brief wijzen in één richting. Helemaal die opdracht niet accepteren is geen optie, nieuw bouwen of huren zijn allemaal minder aantrekkelijk of gaan voorbij aan onze verantwoordelijkheid. Ook in de bredere zin, en daar wil ik nog even inzoomen, op onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, Noorderpoort wil niet verhuren daar hebben ze een duidelijke reden voor, zij zijn geen vastgoedbedrijf, Noorderpoort is een onderwijs instelling die inderdaad vastgoed heeft om die primaire taak te kunnen vervullen. Ze hebben de lijn als zij de middelen niet krijgen dan willen ze eigenlijk ook het vastgoed er niet voor hebben. En daar kunnen wij mee discussie aan gaan voeren maar als wij nu deze exercitie niet doen dan levert het dat het Noorderpoort in andere delen van de provincie waar zij ook bezig zijn met het investeren in een onderwijsvoorziening levert dat problemen op, dus mocht u nu vanavond zeggen van wij gaan hier niet mee akkoord dan zullen andere gemeenten boos bij u aankloppen van verdorie wat gebeurd ons nou onze onderwijsvoorzieningen staan onder druk omdat Noorderpoort niet door kan financieren. En die maatschappelijke verantwoordelijkheid ik zeg van ja ons, ik hoor iemand hier in de raad zeggen ons wordt een loer gedraaid, los daarvan hebben wij volgens mij een brede verantwoordelijkheid om te kijken van hoe moeten wij omgaan met wat daar staat. En met die constateringen hebben we de hele boekhouding die constateringen dat we eigenlijk niks konden aan die aanleiding en er maar één redelijke variant was om dit geheel op te lossen zijn we de boekhouding uit gaan pluizen en de verantwoordelijkheden hebben we daarbij scherp proberen af te bakenen. Waar is de gemeente toegehouden en wat behoort aan het Noorderpoort, wat zijn de toevoegingen en waarden waar wij als gemeente geen verantwoordelijkheden hebben en welke investeringen zijn dus Noorderpoort. En zo hebben we het oorspronkelijke bod van het Noorderpoort afgepeld en zijn we gekomen tot het gedeelte waar we als gemeente echt aan de beurt zijn. Dus zelfs die eerste jaar huur is al van die koopsom af, sterker nog de eerste twee jaar, want het eerste jaar was het Noorderpoort nog zelfstandig het tweede jaar huren we, dus wij betalen 38/40e van 42, 24% van de koopprijs. Dus op die manier hebben we echt heel scherp door proberen te rekenen en op dit moment, nog op dit moment lopen de discussies hoe schrijft het Noorderpoort af , is het inderdaad lineair of is het, hoe is de andere term, in animiteiten want dat zou ook weer een aantal tienduizenden euro’s verschil op kunnen leveren. En zo scherp proberen wij inderdaad af te bakenen dat we alleen maar doen waar we echt aan gehouden zijn. En na de vele vragen die u stelde toen wij het stuk eind vorig jaar voor het eerst inbrachten hebben we ook de tijd genomen het geheel nog eens goed tegen het licht te houden en een tweede paar externe ingehuurde ogen de deal te laten ontleden. En die kwamen tot dezelfde conclusie, dat is een verklaring ook waarom het wat langer geduurd heeft. Die kwamen tot dezelfde conclusie, sterker nog die legden nog meer de nadruk op de consequenties van het niet overnemen van de gebouwen, waarmee we niet alleen Noorderpoort met een probleem opzadelden maar voor ons zelf een nieuw probleem van leegstand wellicht ook zouden creëren. Voorzitter ik merk dat ik al deels vragen van de raad aan het beantwoorden ben en daarmee kom ik aan bij het tweede deel van mijn betoog. Een pregnante vraag is ook de €530.000,-, waarom is bij het platgaan van de Frankrijklaan, laat ik het zo maar zeggen, stelde de heer Pals de vraag, ook niet die betalingsverplichting verdwenen. Die Frankrijklaan die kwam niet om niets aan ons terug, de Frankrijklaan was een gebouw van het Noorderpoort, is een andere constructie, is een andere verantwoordelijkheidsverhouding, die 530.000 daar hebben we u in de brief van proberen te overtuigen was wel degelijk een verantwoording van ons. En we hebben het op een meest financiële aantrekkelijke manier proberen op te lossen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit nooit weer zal gebeuren
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:32 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja ik wil even terugkomen op die 530.000, u zegt dat de gemeente of er staat in het stuk dacht ik dat de gemeente garant staat voor dat bedrag, voor het VWO, maar heeft u het college van bestuur van het Noorderpoort ook voorgehouden dat van, bij mij thuis is het van je lost eerst je ouwe lening af en dan pas begin je met iets nieuws, is dat een suggestie die u ook het Noorderpoort gedaan heeft. Dus eerst je eigen gebouwen afschrijven voordat je iets nieuws gaat bouwen. Nu heb je dubbele last en voor die keuze van het college van bestuur krijgen wij de rekening.
  • 1:3 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja, dat hebben wij het college van bestuur voorgehouden, dat het niet geheel terecht zou zijn waarbij wij vervolgens naar onze verantwoordelijkheidsverhoudingen zijn gaan kijken en tot de conclusie zijn gekomen dat het terecht zou zijn als we hem wel weer terug zouden krijgen. Noorderpoort heeft al die jaren, en dat hebben zij ons teruggegeven, keurig aan hun verplichtingen voldaan, wij zouden inderdaad niet laten bestaan dat een oudere rekening als het ware blijven staan op een gebouw dat er niet meer is. Zij hebben de lening laten bestaan en zeg van ja we hebben keuring aan onze verplichtingen voldaan, van de lening die de gemeente oorspronkelijk nog is aangegaan waarin u inderdaad dat staat nog in de jaarrekening volgens mij die u binnenkort krijgt, waar wij garant voor staan, dus hoe dan ook u heeft er mee te maken en op een gegeven moment hebben wij gezegd van ja dan zullen we het op een praktische manier op moeten lossen en dat is zoals het hier voorgesteld staat. Waarbij het Noorderpoort dus heeft gezegd van; ok dan nemen wij het deel tussen die 530 en de 600 zoveel nog wat voor onze rekening namelijk de rente en de afschrijving, de extra kosten bovenop de hoofdsom waar wij garant voor zouden staan.
  • 0:2 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Mag ik even tussendoor?
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Zeegers, SP.
  • 0:01 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Een garantstelling is toch meer dat de gemeente garant staat voor het geval Noorderpoort zijn hypotheek niet kon betalen.
  • 0:02 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Klopt
  • 0:05 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   En het Noorderpoort had het wel kunnen betalen.
  • 0:07 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Behalve dan dat het geen
  • 0:09 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Waarom moeten wij dat dan doen?
  • 0:4 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Er is geen hypotheek meer voor dat pand, voor die lening.
  • 0:3 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Hadden ze moeten aflossen.
  • 2:00 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Wat ik u zeg, wij hadden het anders gedaan. Zij hebben met het geheel van hun financiële constructies en hun financiële verplichtingen die zij aangegaan zijn hebben zij ervoor gekozen om dit gedeelte van het geheel overeind te laten. En wij hebben daar vervolgens gezegd van hoe verhoudt het zich dat tot het geheel en het leek ons binnen het geheel acceptabel om het zo te doen. De heer Nijenbanning spreekt ook over de 60 tot 40 jaar verhouding, wij zouden een over 60 jaar uitgesmeerd het geld krijgen als het ware voor onze huisvesting, wij krijgen per leerling een bepaalde vergoeding, daar heeft u gelijk in. In onze financiële verordening, eentje die op het VNG is gebaseerd, hebben wij vastgelegd dat wij in 40 jaar afschrijven. Waarom doen wij dat? omdat wij ook de verplichting hebben om na 40 jaar de discussie met de scholen te gaan voeren of er wellicht een nieuw gebouw zou moeten vereisen, wij schrijven in 40 jaar af zowel technisch maar ook als financieel. Dat kan betekenen dat wij vervolgens de verplichting aangaan om nog eens 20 jaar het gebouw in stand te laten na een grootschalige renovatie, maar als wij over een langere termijn uit zouden gaan schrijven zou ons dat ernstig beperken in de mogelijkheden na 40 jaar om opnieuw te investeren want dan hebben we nog een verplichting 20 jaar lang lopen. Vanuit onze financiële verordening hebben we dus die 40 jaar en die hebben we ook op dit stuk toegepast. De nodige aandacht van uw raad werd ook gelegd bij de voorlaatste alinea van het raadsvoorstel waarin wij opmerken dat wij naar verwachting de structurele nadelen op kunnen vangen door een verschil in marktrente en omslagrente. Met name de heer Boels las bijna dezelfde tekst voor. En dat is best een technisch verhaal in een erg versimpelde versie komt er op neer dat wij onder andere door deze overeenkomst, dus mevrouw Sterenborg niet alleen op deze overeenkomst maar o.a. door deze overeenkomst er aan gehouden zijn opnieuw een langjarige lening aan te trekken. Het is feitelijk een toevalligheid, wij lenen niet bij voorstel maar op het totaal van onze financiering en wat daarin nodig is. en wij rekenen nu nog met 4% omdat onze lening en portefeuille een gemiddelde van iets minder dan 4% kent. Een nieuwe lening die wij aan zullen trekken zal een stuk goedkoper zijn, meneer Maarsingh zegt een heel stuk lager, absoluut, de tarieven zijn erg laag, maar die zal het geheel van onze lening, het gemiddelde ervan richting de 3% brengen. In de perspectief nota kunt u dan ook al het voorstel lezen om vanaf de komende begroting te gaan rekenen met een omslag van 3%, maar als we nu al zouden mogen rekenen met die 3% dan zouden de structurele lasten een stuk meer in de buurt komen van nul. Sterker nog, er misschien wel iets onder duiken. En dat is met 4% is nog niet zo dus we moeten het nu op deze manier verwerken, maar wij weten al dat wij straks naar 3% gaan waardoor die structureel ???????? weg kan lopen.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boels, CDA.
  • 0:14 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Nou ik vind het mooi dat u dat zo zegt want dat tabelletje gaat uit van lasten en van vele jaren nog en aanzienlijke lasten en wat u nu zegt is ja, als we gewoon naar de werkelijkheid kijken waar we nu in leven op 30 mei 2016 dan hebben we wellicht helemaal geen structurele lasten.
  • 0:10 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   U mag hem zo interpreteren. De reëel betaalde rente gaat een stuk minder zijn dan wat we nu prognosticeren in de structurele lasten.
  • 0:3 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:5 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Maar die 2,5 miljoen die zijn wel uit de Essentgelden, laat dat ook maar even duidelijk zijn.
  • 1:49 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   De eerste en tweede last heeft u helemaal gelijk in dat kost ons 2,5 miljoen van ongeveer 11 van onze Essent-reserve en uiteraard hadden we dat liever niet gedaan. Maar voorzitter wat mijn betreft kom ik daar ongeveer aan het derde en het laatste deel en de procesgang en met name die ?????? ons raad. Wat ik met name hoor in de reacties van de fracties is het gevoel overvallen te zijn door met name de omvang van de deal, de hoogte van de bedragen, en daarbij wordt, ik denk terecht, de vraag gesteld of de raad daar niet eerder over geïnformeerd had moeten worden. Vanaf het moment dat voor de gemeente dit hele proces begon, eind 2013, hebben wij keurig als college zowel een p&c cyclus als een huisvesting document, bijvoorbeeld het IAP, melding gemaakt van het feit dat dit dossier speelde en ook opgemerkt dat het nog niet nader bekende financiële consequenties zou kunnen hebben. Ik heb u bij eerder vragen in deze raad opgemerkt dat zowel de omvang van het bedrag als de deadline van overname onderdeel van de onderhandelingen zou kunnen zijn, dus mevrouw Sterenborg als u vraagt van hadden we dit niet al veel eerder moeten besluiten, ja idealiter hadden we dit besloten voordat de overgang een feit was, maar wij hebben als college heel duidelijk gezegd wij willen ons niet onder druk laten zetten door een eventuele deadline om dan besluiten te nemen waar we niet achter kunnen staan. Dus wij hebben de tijd genomen en we hebben gezegd en ook met het Noorderpoort afgesproken totdat er een finale-overeenkomst ligt zullen wij huren tegen kapitaalslasten. Terug naar het proces. We zijn er heel lang van uit gegaan dat de financiële consequenties voor het grootste deel opgevangen zouden kunnen worden, zouden moeten kunnen worden, door de rijksbijdrage. Ook toen het Noorderpoort met bedragen kwam die daar ver bij uit de buurt waren. En we hebben continue geprobeerd die bedragen tot redelijke proporties terug te brengen. Tot het eind toe
  • 0:0 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:13 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Even uw vorige antwoord, om wat voor bedragen gaat dat want u noemt dat gaat bedragen om die ???????????????? uitleggen of u noemde een aantal bedragen ja niet inhoudelijk noemt u bedragen maar u noemt iets over bedragen, wat van bedragen zijn dat.
  • 0:10 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Het is begonnen met 13,5 miljoen. U hoort het goed, 13,5 miljoen. Waarbij wij vervolgens dus heel scherp aan het kijken zo van dit kan niet kloppen.
  • 0:1 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Hoe duur was dat gebouw dan?
  • 0:2 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   17 miljoen was de investeringssom.
  • 0:02 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   En daar zaten de inrichtingskosten bij?
  • 0:04 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja, dacht ik wel.
  • 0:06 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   En waarom moet dan nog de gemeente dan 13 miljoen?
  • 2:24 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja dat vonden wij dus ook niet terecht. En dat ging voor die twee gebouwen plus alles wat daar bijkwam, maar dat is dus het beginpunt, misschien was het wel zo’n openingsbod, moet je het zo kwalificeren. Wij hebben gezegd nee wij brengen dit terug tot waar wij voor staan. En dat is dus een stuk afgeleide daarvan geworden. Maar ja het geeft ongeveer de grootheden weer, we zijn er heel lang van uitgegaan, en dat wilden wij ook, dat wij terug konden brengen tot wat mogelijk was waar wij de middelen voor kregen. Het is ook de insteek geweest om het neutraal weg te laten lopen en dat is uiteindelijk wel gelukt. Het kost echter wel, en dat merkt meneer Klinkhamer op, een vors stuk van onze Essent-reserve, en de omvang van 9 miljoen is natuurlijk dusdanig groot, zeker als je bedenkt in de eerder grootheden er al over spraken, dat ik met gevoel dat u heeft dat u zich overvallen voelt goed kan indenken. Zeker na de gebrekkig krantenberichten eind vorig jaar waarbij het ook nog leek alsof het volledig op ons bordje terecht zou komen. Ik trek het mij aan dat dat gevoel zich heeft kunnen ontwikkelen, dat had niet mogen gebeuren. Het duidt namelijk op het feit dat u nog niet in de gelegenheid was om de omvang te duiden. En terugkijkend met de kennis van nu, altijd makkelijk, maar toch, met de kennis van nu, terugkijkend denk ik dat het wijs was geweest om u al dan niet achter gesloten deuren te informeren over de grootheden waarover wij spraken en de omvang van het risico meer te duidden. Dus als de vraag gesteld wordt; laat dit nooit meer gebeuren, ja het Noorderpoort heeft inderdaad geen schoolgebouwen meer tenzij wij ook nog de huisvestingsverantwoordelijkheid krijgen voor het MBO, maar dat zal ook weer een wetswijziging met zich meebrengen die wij over zouden moeten nemen, binnen onderwijshuisvesting kunnen wij dat soort dingen op dit moment niet voorzien, maar binnen het geheel van onze bezigheden zullen wij natuurlijk als college scherp moeten blijven om u te informeren op de juiste momenten over de juiste hoeveelheden geld en risico’s. Voorzitter tot slot. Bij mijn voorbereiding speelden de woorden van Maarten Luther door mijn hoofd; ik sta hier ik kan niet anders. En los van alle gevoelens en gedachtes die je kunt hebben bij de aanleiding en de inhoud van die overeenkomst, uw woorden zijn gehoord en ze dragen verder dan deze raadzaal. Ze hebben uw college weer op scherp gezet en voor zover de media het niet zullen doen zal ik het ook in de richting van de betrokkenen partijen nogmaals voor mijn rekening nemen. Maar we staan wel ergens voor, we kunnen niet anders. Voorzitter dank u wel.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Hamster. Ik wil even inventariseren of daarmee de vragen en opmerkingen in voldoende mate zijn beantwoord want het, nee daarom ga ik ook even inventariseren meneer Nijenbanning, omdat de wethouder zeg maar in zijn totaliteit op een gegeven moment denk ik de boel gebundeld heeft, gaan even kijken naar de vragen en opmerkingen uit eerste termijn die nog nadere toelichting behoeven en ik geef u eventueel ruimte voor een tweede termijn straks. Mevrouw Zeegers, SP.
  • 0:11 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Ik had een vraag gesteld of de gemeente ook anderen in het gebouw mag toelaten. En ik vraag me af zijn we inderdaad compleet uit onderhandelt.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik inventariseer even wethouder hoor, meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:7 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja ik heb in de eerste termijn gevraagd of het appartementsrecht reeds notarieel bekrachtigd was. Daar heb ik nog geen antwoord op gekregen.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, klopt krijgt u antwoord op. Anderen in het kader van, meneer Klinkhamer PvdA.
  • 0:37 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ik zit even met mijn eindvraag die ik stelde over hoe kunt u dit voorkomen. Ja u kunt natuurlijk niet dingen voorkomen die u niet weet. Dat is een lastige, maar misschien moeten we de vraag stellen de dingen die u wel weet of als u een beetje een vooruitziende blik heeft, uw alertheid wat u ook in uw betoog weer of dat u vanuit die expertise die u heeft ga ik ervanuit dat u samen met de ambtenaar een vooruitziende blik heeft, stel dat u die heeft, kunt u dan vervolgens ons een of andere manier hierbij betrekken. Om te voorkomen dat wij dus ook situaties krijgen.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, dank u wel meneer Klinkhamer. Nog anderen in het kader van de vraagstelling en opmerkingen in eerste termijn. Meneer Bieze, GBS.
  • 0:22 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja voorzitter ik sloot mijn eerste bijdrage af met de vraag van hoe u aankijkt tegen het feit dat wij aan de ene kant 10 miljoen hebben bezuinigd tot op dit moment en dat wij nu aan de andere kant 10 miljoen uitgeven, wat het gevoel van de maatschappij hierin is en ik wil
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U wilt de mening van de wethouder horen voordat u de microfoon uitzet meneer Bieze, is overgekomen. Meneer Klinkhamer.
  • 0:3 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Even naar meneer Bieze; we geven netto geen 10 miljoen uit.
  • 0:08 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Het gaat mij even om de beeldvorming. Het gaat wel om, het zijn 9,6 miljoen totaal en mensen zitten niet zo technisch in het verhaal dat ze tot op detailniveau weten wat hier speelt.
  • 0:5 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Meneer Bieze als u 10 miljoen noemt dan draagt u zelf aan de beeldvorming bij.
  • 0:3 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Nou ik denk dat dat wel meevalt voorzitter.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Anderen nog over de vragen en opmerkingen in eerste termijn. Meneer Mellies, meneer Boels, mevrouw Sterenborg? Niet het geval. Wethouder kunt u de ontbrekende vragen en opmerkingen beantwoorden.
  • 1:26 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja laat ik ze op volgorde doen dan vergeet ik er zeker geen. Dank voor deze aanvullende of herhaalde vragen. Mogen wij anderen in het gebouw toestaan? Wij hebben de plicht om het onderwijs te voorzien in een plek waar zij kunnen huisvesten. Wij kunnen nu niet zeggen van de 42 van een procent van de 90 die wij kopen dat wij daar weer andere dingen mee gaan doen, dan zullen wij een ander appartement een aanvullend appartement of desnoods aan moeten bouwen. De 42% die wij kopen die komt volledig nu ter beschikking van het Ubbo Emmius. Zijn we compleet uit onderhandelt? Nou u heeft van mij in een tussenzin horen zeggen dat we nog steeds over bijvoorbeeld de huursom in gesprek zijn we vragen nu inderdaad krediet om het op te lossen zoals het er staat, maar wellicht dat we daar wel weer ruimte in vinden het zal daarin niet meer worden. Maar een punt wat bijvoorbeeld ook nog speelt is het gymonderwijs. Er is geen gymzaal gebouwd bij de Sportparklaan, Noorderpoort heeft een huurcontract afgesloten bij het Pagecentrum, op dit moment zijn we er nog niet uit of we die overnemen. In onze beleving is dat een contract die het Ubbo is aangegaan, dus wij vinden dat wij wel plekken hebben waar gegymd kan worden. Dat zijn discussies die nog lopen en waar ja waar we nog een antwoord op moeten vinden hier en daar. Voor de aankoopsom zijn we uit onderhandelt, daar ligt iets voor. Het appartementsrecht. Wij hebben een klein appartement en we zijn op dit moment nog aan het uitschrijven, aan het, hoe moet ik dat goed zeggen, het is nog niet ondertekend.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nog niet notarieel gepasseerd.
  • 2:02 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Het is nog niet notarieel gepasseerd, als wij nu aanschaffen, we hebben aanschafprijs vastgesteld en ook ongeveer de verhouding waarin de stemmen komen te liggen en hoe die ingevuld moeten worden en wat de verhouding daarin is, maar het moet nog passeren. Hoe kunt u dit voorkomen. Ja ik bedoel volgens mij begreep u de complexiteit van die vraag toen u begon aan te vullen van ja u kunt niet voorspellen wat u nog niet weet. Ik wou dat ik die gave had en als ik hem had dan zou ik hem optimaal inzetten om ook u te kunnen infomeren natuurlijk, nee wat wij daar moet u van uit kunnen gaan dat wat wij weten dat wij u daarover informeren, daar hebben wij plichten in, u vindt keurig risico paragrafen in onze begrotingen en alle plekken waar we die maar kunnen plaatsen, u wordt geïnformeerd als wij zaken aan zien komen waarvan we denken van dat kon wel eens een probleem worden dat kon wel eens een risico opleveren dat kon wel eens geld gaan kosten. Of ook wel eens positieve dingen daar willen we u ook wel eens over informeren, moeten we vaker doen. Maar nee dat is zoals wij werken hier, wij hebben als college hebben we uiteraard de actieve informatieplicht ????????? zoals we dat weten en volgens mij mijn derde deel van mijn betoog ging erover dat wij achteraf moeten concluderen dat we daar misschien niet optimaal in gehandeld hebben de afgelopen jaren. Beeldvorming. Ja dit is niet leuk meneer Bieze. Dit is niet leuk, 10 miljoen uitgeven, ja wij geven inderdaad 9,1 miljoen uit aan gebouwen en nog een deel van een aflossing van een lening, wij krijgen, dat moet het verhaal zijn en dat is het verhaal ook, in ieder geval 2/3 van het bedrag terug van het rijk, maar dit kost een gedeelte van de reserve die wij liever niet in hadden gezet. Hoe verhoudt dat zich met de bezuinigingen, ja wij hebben incidenteel nou een stuk van de reserve op te hoesten terwijl wij structureel 10 miljoen hebben bezuinigd. Volgens mij is het duidelijk dat wij als college dit hele dossier ook liever niet op deze manier op ons bordje gehad. Maar wij kunnen niet anders dan dit zo accepteren die aanleiding en vervolgens de beste oplossing ervoor proberen te zoeken en dat is wat wij op deze manier gedaan hebben. Volgens mij voorzitter waren dat de vijf aanvullende vragen die nog gesteld werden.
  • 0:33 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Akkoord, dank u wel wethouder. Dan ga ik naar de tweede termijn. Wie heeft behoefte aan een tweede termijn, even inventariseren. Dat is de heer Mellies, meneer Boels, meneer Bieze, meneer Nijenbanning, Klinkhamer niet, mevrouw Zeegers niet, nee, het mag, u mag ja of nee zeggen, geen behoefte dus, ok, dan doe ik het even in de volgorde waarin aangemeld. Meneer Mellies, fractie Mellies.
  • 0:42 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja dank u wel voorzitter. Ja even een vraag aan de portefeuillehouder; is het ooit nog overwogen om één locatie te kopen in plaats van twee. We hebben nu voor iets meer dan duizend mensen de verplichting van een huisvesting daarvan hebben al 600 onderdak aan de Engelandlaan en iets van een kleine 350 geloof ik aan de Sportparklaan. Is het ooit overwogen om die 450 mensen die nu thans op de Sportparklaan vertoeven om die ergens tijdelijk onder te brengen en dan niet het pand aan de Sportparklaan te kopen. Dat was even een vraag.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Mellies. Meneer Boels, CDA.
  • 0:27 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja voorzitter dank u wel. Het is gewoon een vervelend incident en niemand wordt hier blij van. Ik vind het allemaal wel goed om te horen dat de wethouder de portefeuillehouder de juiste toon aanslaat en dat moet gezegd. Hij zegt het heeft ons ook als college op scherp gezet, hier is van geleerd. Laten we dan op die manier ook verder gaan en zorgen dat dit bij een incident blijft. Tot zover, dank u wel voorzitter.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Boels. Meneer Bieze
  • 0:1 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:4 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Wijze woorden van der heer Boels en die ondersteunen wij hier ook in.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Bieze, GBS.
  • 1:06 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Voorzitter dank u wel. Ik wil de wethouder bedanken voor zijn duidelijke beantwoording, ook voor de uitspraak dat hij zegt dat hij zelf binnen het college zich dit aantrekt. Ik hoop van de andere kant voorzitter dat dit geluid ook bij de twee besturen terechtkomt dat zij zich dit ook gaan aantrekken want ik vind dat zij en dat heb ik al eerder gezegd een betere en een andere rol zich hadden moeten aanmeten in dit proces en als ik dan hoor dat men begint met een bedrag van 13,5 miljoen dan lijkt dat meer op een soort veiling dan een onderhandeling dan dat ze samen optrekken en verantwoordelijk zijn voor het onderwijs in Stadskanaal. Wij gaan akkoord met het voorstel dat begrijpt u, we kunnen ook niet anders, maar we hopen dat alle partijen hiervan leren en hebben geleerd. Dank u.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Bieze. Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:08 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja in reactie op het antwoord van de wethouder op het al dan niet vestigen van een notariële akte. Verwacht de wethouder dat hij nu nog een half huur moet vragen en dat die binnenkort terugkomt of in de begroting of want we zijn inmiddels een half jaar verder dus dat betekend dat we daarop de huurkosten dan voor zouden moeten bedragen ter hoogte van de kapitaallasten neem ik aan dat was de oorspronkelijke afspraak. En ja verder zou ik willen aansluiten toch bij ook de woorden van de heer Boels daar waar je eigenlijk als gemeente trots zou willen zijn op een prachtig schoolgebouw, mijn kinderen gaan er naartoe en het is echt een enorm mooi het geeft een enorme uitstraling enorme boost voor het onderwijs in Stadskanaal en met name het beroepsonderwijs in Stadskanaal, ja wordt toch wel overschaduwt door het feit dat wij als gemeente bestuur achteraf de rekening gepresenteerd krijgen en ja ik hoop ook dat dit in de toekomst niet meer zal voorkomen.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Nijenbanning, wethouder.
  • 1:32 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ik had niet goed meegeteld met het aantal insprekers, ik heb mijn snoepje nog niet helemaal op. Hebben wij overwogen één locatie te kopen en de 450 leerlingen ergens anders onder te brengen vraagt de heer Mellies. u heeft in onze brief gelezen dat wij verschillende opties hebben onderzocht over een nieuwbouw en huren en kopen. Waarbij wij ook hebben aangegeven wat het nieuw bouwen voor 450 leerlingen qua normbedragen zou vergen want verder hebben wij niet hier in de omgeving, nabije omgeving, of de kern Stadskanaal kom je dan op uit, een plek waar dus ongeveer 450 leerlingen zouden kunnen huisvesten. Erg realistisch andere opties zijn er in dat punt dus ook gewoon niet. ik ben natuurlijk blij met de woorden van CDA, PvdA en gedeeltelijk de VVD dat ze zeggen van nou laten we dit als incident zien en verder gaan, laten we dat doen. Hoe gaat dat nu met het ondertekenen van dat appartementsrecht. U heeft kunnen lezen als u vanavond akkoord gaat dat overmorgen de Engelandlaan passeert en de Sportparklaan zullen wij per 1 augustus 2016 overnemen. Waarom per dat moment? Omdat dan het gebouw twee jaar staat en de BTW verplichtingen niet meer gelden. Dus vanaf dat moment zullen wij een appartement hebben en tot die tijd, zo is het ook afgesproken, zullen wij huren. Voorzitter dank u wel.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder. Voldoende om uw afweging te kunnen maken? Kunnen we unaniem besluiten?
  • 0:03 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   voorzitter
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:6 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ik was nog even benieuwd naar de SP of zij die heronderhandelingen nog in willen zetten. Hoe realistisch die nog is.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Als u antwoord is het handig als u de microfoon aanzet mevrouw Zeegers dan komt dat ook op de band.
  • 0:8 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Nee maar goed ik heb begrepen dat er niks meer te onderhandelen valt dus dan kan ik daar wel over vragen, maar dat begrijp ik ook wel. Dus vandaar dat ik het dus niet gezegd heb.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   dan ga ik kijken
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:15 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   U noemde heronderhandelen wel als een alternatief waarom u niet voor het voorstel van het college kon stemmen. Als dat alternatief wegvalt dan kunt u toch ook achter het voorstel van het college gaan staan lijkt mij.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Zeegers, SP.
  • 0:8 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Nee, omdat wij het nog steeds niet eens zijn met die 530.000. Naar ons idee is het dubbelop betalen en ik vind dat gewoon teveel.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:07 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dan kunt u natuurlijk ook instemmen en dan kunt u een stemverklaring afleggen voor die 530.000.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De procedure wordt u aangereikt mevrouw Zeegers.
  • 0:4 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Onze fractie wij hebben besloten dat we dus tegen stemmen.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U, ik zou de conclusie ongeveer hebben durven te trekken door te zeggen dat de van de 22 raadsleden waarschijnlijk de fractie van de SP tegen ging stemmen en gevraagd zou hebben of de conclusie juist was en u hebt het al gegeven. Mag ik concluderen dat andere fracties wel instemmen en dat we met 17 tegen 5 dan toch dit raadsvoorstel met de 6 genoemde beslispunten die daar volgens mij duidelijk in verwoord zijn accorderen en ook de doorwerking tot stand brengen in het kader van de begroting en de meerjarenbegroting. Is dat een juiste conclusie? aldus. [voorzitter klopt met hamer]
 • 16 Sluiting
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan dank ik u voor uw uithoudingsvermogen onder deze temperaturen vanavond in deze zaal en dan zou ik zeggen geniet nog even van een drankje en straks wel thuis.