Raadsinformatie

Raadsvergadering 13 juni 2016

Naam
Download het audiobestand (121,29 MB)
Download de gesproken tekst (1,96 MB)
Download de vergaderstukken in pdf (9,98 MB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
 • 5 Lijst met ingekomen stukken
 • 7 Vragenuur
 • 8 Interpellaties
 • 9 Rondvraag
 • 10 Algemene Beschouwingen 2016
 • 11 Vaststellen Voorjaarsnota 2016
 • 12 Vaststellen Ombuigingsplan 2016-2019
 • 13 Vaststellen Perspectiefnota 2017-2020
 • 14 Sluiting
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 1:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dames en heren welkom bij de raadsvergadering van vandaag 13 juni. Op zich de meest belangrijke vergadering denk ik van het jaar kijkend naar de staat van de gemeente via voorjaarsnota, eventuele wijzigingen via het ombuigingsplan, maar vooral ook bij de perspectiefnota die toch richtinggevend is voor de uitwerking van de begroting die u in november gaat vaststellen. Ik heet ook iedereen welkom op de publieke tribune. Hoewel ik op dit moment nog heel veel mensen uit eigen organisatie waarneem. In ieder geval is de pers vertegenwoordigd en ik weet ook dat er via de verbinding luisteraars zijn waar ook de pers bij genoemd mag worden, dus ik hoop dat die in die zin een interessante raadsvergadering mee gaan maken en voldoende aandacht hebben voor de richting die u vandaag gaat uitspreken.
 • 2 Mededelingen
  • 1:19 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Twee raadsleden zijn vandaag niet aanwezig, dat is de heer Bert van Beek van de CU. Ik kan u wel meedelen dat het de goeie kant uitgaat met de heer Van Beek. ik heb hem ook bezocht en moest namens hem ook nog de dank uitspreken voor de attentie die ontvangen is van de raad en college. En ik begrijp dat hij zich oriënteert om goed de zomer door te komen in de hoop in het najaar in september weer aan te kunnen schuiven in de raad. En de tweede afwezige is de heer Kremer van de SP en dat is denk ik een heugelijke mededeling van waarom zijn afwezigheid vandaag is zoals hij is want hij is zaterdagavond, zaterdagnacht vader geworden. Nou dan denk ik op een gegeven moment dat zijn ingrijpende gebeurtenissen en je leven dat vergt ook best wel even een paar dagen van blijdschap, herstel van alle vermoeidheid, het zal waarschijnlijk ook gepaard gaan onderbroken nachten en dergelijke dus dat dan je hoofd nog niet helemaal stilstaat bij de agendapunten van vandaag is logisch. Vanaf deze plaats feliciteren wij ze met de geboorte van de dochter Faye.
 • 3 Vaststellen agenda
  • 03. Vaststellen agenda (206,78 KB)
  • 1:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wij hebben met u gecommuniceerd dat de agendapunten 11, 12 en 13 integraal worden behandelt bij de algemene beschouwingen van agendapunt 10, dus daar vindt ook de discussie en het debat plaats. De andere agendapunten sec 11, 12 en 13 dat zijn dus alleen nog kwesties straks van stemmingen. Eventueel stemmingen bij het desbetreffende agendapunt over amendementen het besluitstuk zelf of een eventuele motie die ingediend is, maar integraliteit van het belang van deze drie stukken wordt behandeld bij agendapunt 10. U krijgt allemaal als fracties tien minuten om uw highlights uit de algemene beschouwingen naar voren te brengen. ik ga kijken hoe dat in de tijd uitkomt, dat is mede afhankelijk van de interrupties die u onderling gaat plegen. Misschien dat daarna geschorst kan worden voordat het college haar eerste termijn ingaat. En al naar gelang het debat vandaag gaan we de rest van de programma vandaag of vanavond invullen. In ieder geval wordt er gezorgd voor een warme maaltijd ergens rond 18.30 uur. De vraag is dus dan ook met deze mededelingen en dit vooraf of de agenda vastgesteld kan worden zoals die voorligt. Is dat het geval? akkoord gaan we het zo doen.
 • 4 Insprekers
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wij hebben geen insprekers.
 • Informatieve stukken

 • 5 Lijst met ingekomen stukken
 • 7 Vragenuur
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Er hebben zich geen schriftelijke vragen aangediend voor het vragenuur
 • 8 Interpellaties
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   noch voorstellen voor interpellaties
 • 9 Rondvraag
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dus dat brengt me bij de rondvraag. Mevrouw Wanders, SP.
  • 0:09 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Ja voorzitter, dat gaat even over de toegankelijkheid van de website van de gemeente. En dan vooral over de toegankelijkheid voor doven en slechthorenden. We hadden op een gegeven moment met de vergaderingen dat we terug konden lezen op de site bij de vergaderingen zelf en dat was ook voor ons heel handig, maar dus ook voor doven en slechthorenden. En nou was mijn vraag waarom dat we dat niet meer doen en of dat weer terugkomt.
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, dank u wel mevrouw Wanders. Mevrouw Luijken, meneer Idema, mevrouw Zeegers, mevrouw Schipper, meneer Klinkhamer. In een keer goed, meneer Hofstra.
  • 0:33 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja dank u wel voorzitter. Naar aanleiding van een bericht in Dagblad van het Noorden op 3 juni over de bouwplannen bij Blauwe Stad die in strijd zouden zijn met het regionaal wonen en leefbaarheidsplan de Blauwe Stad daar zouden weer voor ik geloof 150 woningen gebouwd worden terwijl eigenlijk in het regionaal wonen leefbaarheidsplan hebben afgesproken dat we geen grootschalige nieuwe woonruimte meer toevoegen zijn benieuwd wat de portefeuillehouder daar van vindt. Van die ontwikkeling.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra, mevrouw Kroom, meneer Nijenbanning.
  • 0:14 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja dank u wel voorzitter, ik heb twee vragen. De eerste vraag is; bij de wekelijkse mail hebben wij de eerste kwartaal rapportage Werk en Inkomen ontvangen, dank daarvoor. Kan het college aangeven waardoor het aantal personen dat gebruik maakt van de Wet Werk en Bijstand
  • 0:19 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Nijenbanning mag ik u onderbreken. Wij hebben een procedure hoe om te gaan met de stukken die via de wekelijkse mail binnenkomen en op welke lijst u ze graag terug wilt zien. Als u ze inbrengt voor de agendacommissie voor dezelfde raadsvergadering waar mevrouw Sterenborg nu ook graag de politie inzet op wil hebben, prima, maar
  • 0:17 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja dan zou ik, dan is dat mijn verzoek om die rapportage daar in te brengen bij die agenda van 26 juni dacht ik of 27 juni. En de volgende brief, dat is de brief van de basketbalvereniging Jahn II in zake het gebruik van de sportaccommodaties.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Zelfde procedure denk ik.
  • 0:00 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, ja.
  • 0:42 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik neem aan dat de leden van de agendacommissie samen met de griffie dit gehoord hebben dat we dat meenemen bij de agendering voor de stukken voor 27 juni. Meneer Pals, meneer Bieze, mevrouw Meertens, Sterenborg, Van der Heide, Dijkstra, meneer Mellies, mevrouw Schrör, Gelling, Boels, Maarsingh en mevrouw Sanders. Nee? Hebben we daarmee de rondvraag geïnventariseerd. Dat betekend dat voor wethouder Gelling de vraag van de PvdA openstaat. Wethouder Gelling.
  • 0:52 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja dank u wel voorzitter. De bouwplannen rondom de Blauwe Stad hebben we ondertussen al her en der voor wat commotie gezorgd. De gedeputeerde die daar uitspraak over gedaan heeft ligt daarmee ook niet op één lijn met de gedeputeerde die gaat over het RWOP, die heeft duidelijk stelling genomen met andere woorden de bouwactiviteiten rondom de Blauwe Stad zoals weer geopperd zijn staan haaks op wat wij inderdaad melden in het regionaal woon- en leefbaarheidsplan, daarin is gedeputeerde Eikenaar die daarover gaat ook erg stellig. Het is daarbij ook tegenstrijdig met eerder gemaakte afspraken daaromtrent en we hebben ook laten weten dat wij in het verlengde van wat wij in het RWOP hebben gesteld ervan uitgaan dat dat ook gehandhaafd blijft. En verder dan dat is het even afwachten.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voldoende meneer Hofstra?
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Helder antwoord, bedankt.
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Nijenbanning wilt u de microfoon uitzetten. Ja , dank u wel. Dan de vraag van mevrouw Wanders over de website. U zegt dat we hem niet terug kunnen luisteren op dit moment. En volgens mij is dat
  • 0:1 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   niet teruglezen
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ook
  • 0:14 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Ik zal het even anders uitleggen. Bij vergadering eerder dit jaar kon men op de agendapunten klikken en dan zag men ook hoe de gesprekken gingen.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik geef, ik laat even de ICT- specialist van onze gemeente dat beantwoorden want volgens mij kan dat allemaal nog steeds, maar meneer Willems kan dat perfect uitleggen.
  • 0:28 K. Willems
   griffier
   K. Willems
   Als het goed is dan kan dat nog steeds, het kan wel zijn, want die raadsvergaderingen worden helemaal uitgetypt, dat weet u, dat doe iemand bij ons, dat dat niet gelijk de volgende dag klaar is dus dat er enige tijd eroverheen gaat. Ik zal even nagaan waar we nu zijn, maar ik zit net zelf even te kijken en 4 april heb ik bijvoorbeeld wel, dus ik neem aan dat de recente vergaderingen er nog aankomen, maar we doen het in principe, we doen het nog steeds.
  • 0:1 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Ok, dank u.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Daarmee de vragen in de rondvraag voldoende beantwoord?
 • Besluitvorming met debat

 • 10 Algemene Beschouwingen 2016
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we naar de Algemene Beschouwingen. En dan geef ik het woord aan, ik neem aan de fractievoorzitter van het CDA, de heer Boels.
  • 1:47 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja voorzitter, dank u wel, de Algemene Beschouwingen 2016. Wij moeten wederom 1 miljoen euro ombuigen en veel gehoorde kreet in de wandelgangen in de gemeente overal. Het CDA wil ruimte houden voor nieuwe initiatieven en daarnaast ook nadrukkelijk grenzen stellen, maar laten we vooral niet onderbelicht laten dat we trots mogen zijn, trots op onze mooie gemeente, samen mochten we mooie dingen bereiken, mogen we mooie dingen bereiken, er wordt hard gewerkt aan een nieuw OK-complex bij het Refaja ziekenhuis, ruim 26 kilometer berm is verhard, met bermbeton, ondernemers tonen lef en initiatief, bijvoorbeeld met het voortvarend aanpakken en ontwikkelen van het Mercurius Businesspark. Er wordt door bedrijven weer fors geïnvesteerd in onze gemeente en ronduit uniek was Musailkanaal, vrijwilligers hebben daar echt een wereldprestatie geleverd, het kon minder. Vrijwilligers krijgen echter steeds meer verantwoordelijkheden, wij willen hier nu de aandacht op vestigen. Van druk naar nadruk op de vrijwilligers, handen af van dit fundament van onze samenleving in de volgende Algemene Beschouwingen zullen we de highlights benoemen. We bereikten de bijna 2200 mantelzorgers in 2015 onvoldoende voor wat betreft het mantelzorg compliment, wat gaat het college hier concreet aan doen. Voorgesteld wordt onderzoek te doen naar een taakstellende bezuiniging om het opbouwwerk, de CDA fractie vindt het opbouwwerk belangrijk en daarom
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:27 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja ik kom even terug op die mantelzorgers, ik was, wij waren net zo teleurgesteld als u dat ze onvoldoende bereikt hebben, maar nou roept u het college wederom om er wat aan te doen, maar wat vind u zelf wat er aan moet gebeuren want het college is blijkbaar niet in staat geweest om die mantelzorgers allemaal te bereiken en nou roept u het college wederom, hetzelfde college die dat niet in staat was roept u er om om er wat aan te doen, heeft u zelf een idee.
  • 9:4 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Daar hebben wij zelf wel ideeën over, maar we hebben er ook technische vragen gesteld, dat ene heeft u al kunnen lezen wat de werkelijke achtergronden wellicht zijn, ik ben in ieder geval benieuwd wat gaat het college eraan doen, want ze zeggen we hebben wel inzichtelijk wat de redenen zijn waarom het niet op die manier werd uitgevoerd dan ben ik nu benieuwd, een soort kader stellende rol, wat gaat er dan nu plaatsvinden waarom het op de komende dit jaar wel beter gaat. Het heeft volgens mij te maken met communicatie en daar komen we later nog op terug. Maar allereerst opbouwwerk, CDA fractie vindt opbouwwerk belangrijk en we gaan er daarom van uit dat er alleen bezuinigd wordt als voldoende is gebleken dat er ruimte in de budgetten zit. Kan het college dit bevestigen. Dan de wijkraden. We constateren dat de vrijwilligers van de wijkraden steeds meer taken op hun bordje krijgen. De wijkraden dat zijn de ogen en oren van de wijk, in de wijk, de ogen en oren van bijvoorbeeld dat ene kind, dat anders in een isolement zou geraken. De CDA fractie is voorstander van meer maatwerk inzake de verschillende wijkraden, van druk naar nadruk op deze vrijwilligers. Meer maatwerk, ook financieel inzake wijkraden hoe ziet het college dit? Wij ondersteunen het onderzoek naar de blijverslening, maatwerk is ook hier erg van belang, zij die willen, kunnen eventueel zo lang mogelijk blijven wonen op de plek die hun dierbaar is. Al onze buitengebieden en Vledderveen, dat zijn zogenaamde witte vlekken op het gebied van snel internet. De CDA fractie vindt dat de buitengebieden en Vledderveen ontsloten dienen te worden op snel internet en wel zo snel mogelijk. Steeds meer horen we hier negatieve geluiden van bedrijven en specifiek ook van agrariërs. Is het college dit met ons eens en kan zij een concreet tijdpad aangeven. College nu we geen concessies meer doen op het beeld/kwaliteitsniveau inzake openbaar groen. Wij hebben hier al veelvuldig aandacht voor gevraagd. Wij vinden dat ons openbaar groen gewoon niet verzorgd is, gewoon slecht eigenlijk. Goed onderhoud van openbare ruimte is voor iedereen van belang en maakt wonen, werken, vestigen en recreëren aantrekkelijk en geeft mensen ook gewoon een veilig gevoel het moet simpelweg beter. Graag zien wij dit jaar nog een evaluatie. Kan het college dit toezeggen? Voor wat het verkopen van groenstroken betreft laat ook hier het aloude credo gelden; ja tenzij. En dan van groenstroken naar dierenweides, afstoten wordt onderzocht, om welke weides gaat dit dan specifiek en laten we, kan dit ook gaan over eventueel op een andere manier in beheer geven van deze weides. Onderzoek gaat ????? gericht plaatsvinden op het totale budget van onderwijs achterstandsbeleid. Wat ons betreft zou dit alleen mogelijk zijn als de door het rijk ingezette ontwikkelingen effect hebben gesorteerd, anders niet. Is het college dit met ons eens. En dan lezen we; grensoverschrijdende samenwerking is waardevol, we gaan er daarbij vanuit dat het landsgrensoverschrijdend samenwerking betekend en vanuit onze gemeente zijn er dit jaar nog twee mensen bemiddeld naar werk in Duitsland. Nog steeds bereiken ons signalen dat er substantiële vraag is naar arbeid aldaar. Wat onderneemt het college om tot betere resultaten te komen. Buurtmoestuinen, een fantastisch woord en ook een prachtig initiatief, de CDA fractie ziet het graag dat het komt tot verder en meer ontwikkelen van deze buurtmoestuinen in onze wijken en dorpen. Voor relatief geringe bedragen kunnen mensen op een gezonde wijze meer in eigen onderhoud voorzien. Buurtmoestuintjes zijn relatief goedkoop, zorgen voor gezond eten en dragen bij aan het terugdringen van een eventueel sociaal isolement. Wij zijn groot voorstander. Wat gaat het college concreet voor acties ondernemen om buurtmoestuintjes verder te ontwikkelen. Het DB van Wedeka is er opnieuw in geslaagd de begroting op een positieve wijze bij te stellen. we spreken onze waardering uit richting directie alsmede het management. En dit geldt eveneens voor de betrokken ondernemers die lef en initiatief tonen door het aannemen van medewerkers in het kader van detachering, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voortgang van de sanering en herinrichting van het Mercurius Business park verloopt goed, complimenten voor de aanpak door de eigenaren, onze gemeente en de provincie. scherpe aandacht blijft nodig, risico's zijn groot en we het college ons, zoals we gewend zijn inmiddels, met regelmaat te blijven informeren. Bij het gemeentelijk afval brengstation was sprake van agressie en bedreigingen tegen medewerkers, we spreken onze oprecht afschuw daarover uit. Agressie en bedreigingen zijn pertinent onacceptabel. En dan, communicatie. Het budget wordt verminderd wellicht, in deze raad ging het vaak over communicatie en juist informeren van onze inwoners is van eminent belang. bezuinigingen lijken ons derhalve onverantwoord. En dan concreet de vraag; wat wordt er dan exact minder gecommuniceerd. Het budget van €3.000,- inzake presentjes bij huwelijken en geboortes zouden we gaan verlagen, wij zijn simpelweg tegen. Koester het dierbare kostbare en dat voor lage kosten. Wij worden als raad uitvoerig geïnformeerd over ICT zaken, maar de eerlijkheid zich dat wij in ieder geval als CDA fractie dit specifieke en moeilijke materie vinden en zijn grote financiële consequenties en er kunnen ook grote gevolgen zijn. we denken aan privacy zaken, data-lekken al die dingen, zijn de andere raadsfracties het met het CDA eens dat wij hier eens een raadscommissie aan zouden moeten besteden. Eensgezinde draagkracht verwachten wij inzake het akkoord van Westerlee. Keurt veur de kop vernuftige besluiten nemen, dat verwachten wij. Op korte termijn middels een bestuurlijk advies. Onze voorwaarde blijft staan om zoveel mogelijk aanwezige kennis en kunde optimaal te blijven benutten. Dit jaar hebben wij ingestemd met de doorontwikkeling van het huishoudelijke hulp. Alertheid blijkt zeer geboden, met als blijvend uitgangspunt dat geen mensen tussen wat en schip belanden, dat zijn eigenlijk best eenvoudige woorden, maar een keiharde grens, een krachtige grens. We mogen geen mensen uit het oog verliezen, op basis van het ICS onderzoek zou worden onderzocht of besparingen mogelijk zijn en wij wachten dit onderzoek op korte termijn af. we hebben, al weer een tijdje terug, een substantieel bedrag gereserveerd inzake het onderhoud van bruggen en beschoeiingen langs ons gehele Stadskanaal. Kunnen wij nog dit jaar een plan van aanpak hieromtrent verwachten? En dan, in de perspectiefnota staat een verdeling in categorieën van a t/m c, een prioriteringslijst, wij, het CDA fractie, tekent hierbij aan dat wij zwembaden niet in een lagere categorie willen inschalen, wij immers als raad gaan hier binnenkort over discussiëren, laten we dan die discussie voeren in zijn totaliteit. We zien een fors aantal PM-posten opgenomen, liefst 20, het is niet eenvoudig voor ons om de maatschappelijke en financiële consequenties te beoordelen. We gaan er derhalve van uit dat zoals gebruikelijk de consequenties via de planning en control cyclus, te weten in november via de begroting aan ons kenbaar worden gemaakt. Kan het college dat op die wijze bevestigen? En dan, we zien het voorstel een 1,5% taakstelling door te voeren op subsidies, generiek, €146.500,-. Het CDA fractie ziet reeds langer een langdurende ontwikkeling van het verschuiven van rijkstaken naar gemeenten, en van uiteindelijk gemeenten simpelweg naar de inwoners, de vrijwilligers. En mede daardoor ontstaat er steeds meer nadruk op onze vrijwilligers, ook tijdens werkbezoeken constateren wij dat meer en meer. We hebben daarom kritisch gekeken naar het voorgestelde 1,5% bezuiniging op die taakstelling op die subsidies in 2018 en 19. Dat is niet eenvoudig, maar eigenlijk hadden we die taakstelling liever helemaal niet, met die kleine clubs en verenigingen, handen af immers van onze vrijwilligers, we koesteren wat zij decennialang hebben opgebouwd, wij willen daarom eigenlijk niet bezuinigen, maar we moeten er wel kritisch naar kijken. Generiek 1,5% is ons daarom teveel, wij stellen daarom voor om van die €146.500,- een PM-post te maken. Ontzie de kleine, van druk naar nadruk op die vrijwilligers en we hebben daarvoor een amendement gemaakt. Afrondend voorzitter, een richtinggevend kader voor een verdere ontwikkeling en uitwerking en planvorming richting de begroting van 2017. Dat is ons doel. Samen mochten wij in deze gemeente al veel mooie dingen bereiken, het begon hier reeds mee, samen willen we nog meer mooie dingen bereiken in onze gemeente Stadskanaal. In het belang van onze inwoners, in het belang van de generatie die na ons komt. we willen grenzen stellen, niet alles wegbezuinigen. Vanuit de bijbel kennen wij het begrip "naastenliefde". Wij willen dat in deze actualiteit vertalen naar een samenleving waarin iedereen mee kan blijven doen. En nadrukkelijk hebben we daarom de vrijwilliger centraal gezet. Van druk naar nadruk op onze vrijwilligers. Nadruk op het fundament van onze samenleving. Afrondend denken we vooral aan bovendien ook aan alle mensen hier in dit huis die hun werk doen. ik zou bijna zeggen gewoon hun werk doen, maar in deze dynamische tijden valt het allemaal niet mee. Succes gewenst met de uitvoer van ieders taken en wij hechten er nadrukkelijk waarde aan een ieder Gods onmisbare zegen toe te wensen bij de uitoefening van zijn of haar taak en verantwoordelijkheid. Voorzitter tot zover.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Boels, u heeft geoefend. Het is bijna precies op 10 minuten, dan denk ik van nou dat is feilloos.
  • 0:2 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, ja ik heb heel veel geoefend. Dank u wel.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U hebt 5 seconden over, dit is timing en planning.
  • 0:2 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ik wou een voorbeeld stellen voor de rest van de fractie voorzitter.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ah ha, dank u.
  • 0:02 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ik heb het amendement nog voorzitter zal ik die even voorlezen dat is misschien nu op dit moment
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Laat u dat al integraal doen ik neem aan dat u dat ook gelijk in eerste termijn nu wil doen.
  • 0:08 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   ja
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Akkoord.
  • 0:07 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Amendement de raad van de gemeente Stadskanaal, in vergadering bijeen op 13 juni 2016; Overwegende dat in het Ombuigingsplan 2016-2019 voor 2018 en 2019 een algemene taakstelling van 146.500 euro op subsidies van 1,5% cumulatief is opgenomen en dat met name kleine organisaties en verenigingen bij deze bezuinigingen moeten worden ontzien. Besluit; in het ombuigingsplan 2016-2019 de bedragen zoals genoemd in de tabellen onder ‘diverse producten/taakstelling subsidies’ bij de programma’s 1 tot en met 6 en het ‘onderdeel algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien’ te wijzigen in ‘PM’ en de bedragen op bladzijde 15 ‘Samenvatting taakstellingen’ dienovereenkomstig aan te passen. Ingediend namens het CDA, de CU, GBS, PvdA, de SP, D'66, VVD en de fractie Mellies.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De complete raad.
  • 0:1 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja
  • 0:27 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dit was ook een voorbeeld? wat u mee wou geven. Hij voldoet aan de vereisten meneer Boels en zal onderdeel uitmaken bij de stemmingen die we aangaan over agendapunt omtrent de Ombuigingsplan. Dank u wel. En dan de fractie van de SP. Meneer Idema aan u het woord.
  • 3:30 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Voorzitter, de algemene beschouwingen 2016. Het gaat goed met Nederland stelt het Kabinet. Dames en heren laat u niets wijs maken, wie arm is, wie in een arm gezin geboren wordt heeft nog steeds meer kans om ook arm te blijven, maar de rijken worden steeds rijker. Onze regering doet hier niets aan. Het Kabinet heeft misschien hun eigen begroting op orde, maar daarmee gaat het nog niet goed met Nederland in Stadskanaal. Het zoet van dit Kabinet zal door veel mensen uiteindelijk een bitter randje hebben. Dit Kabinet heeft de eigen problemen doorgeschoven naar de gemeente, die moesten zich maar zien te redden met de forse kortingen op Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet. Voor deze decentralisatie is er veel op onze gemeente afgekomen. Veel gaat er inmiddels goed, maar ook heel veel nog niet. Zo hebben veel ouderen, chronisch zieken en gehandicapten minder, veel minder schoonmaakhulp dan ze nodig hebben. ook de psychische hulpverlening gaat nog veel te veel mis. De financiële positie van onze gemeente verslechterd verder en er moet opnieuw bezuinigd worden. Dit zal ten koste gaan van de voorzieningen voor de burgers. Het voormalig Philipsterrein heeft ons nu al een flinke miljoenenstrop bezorgd en dan is er nog de gedwongen aankoop van 2 schoolgebouwen voor het VMBO onderwijs voor een kleine 10 miljoen. Het Haagse geld voor de huisvesting voor 1000 leerlingen die het Noorderpoort heeft overgedaan naar het Ubbo Emmius dekt de onkosten bij lange na niet. Er moet structureel veel geld bij door de verkoop van 2,5 miljoen Essentgelden mist Stadskanaal nu wel de jaarlijkse opbrengst hiervan. Het college heeft nog veel dure projecten op de plan liggen terwijl de nieuwe MFA in de Hagenbuurt nog gebouwd moet worden, zijn er alweer plannen voor een volgende MFA. Ook de vele oude schoolgebouwen, vele andere oude schoolgebouwen, hebben in de nabije toekomst renovatie of vervanging nodig. Dan zijn er plannen voor Musselkanaal en het centrumplan voor Stadskanaal, samen voor 5 miljoen. De laatste met een totaal kostenplaatje van 15 miljoen zal onze gemeente 4,2 miljoen gaan kosten. De SP vraagt zich met recht of dit financieel wel verstandig is. er zijn nog steeds veel risico's voor Stadskanaal, naast de risico's die genoemd zijn in pagina 1 van de ombuigingsplan heeft onze gemeente net met de Veenlanden weer een flinke strop gehad. En de verdere sanering van het Mercuriusplein is nog een groot risico. wel is de SP blij dat er begonnen is met het opruimen en saneren van het Mercuriuspark. Tevens wordt er alles aan gedaan om het mozaïekbeeld op het terrein, die op het terrein staat, te behouden. Ook is de sanering van het voormalig gasfabriek nog steeds een risico van een miljoen. Uit de beantwoording van de technische vragen blijkt dat we een mogelijk risico van doorbetalingsverplichting kunnen hebben van maximaal 2,4 miljoen aan alle bijzonder onderwijs besturen als de stichting Primius in het gelijk wordt gesteld. Door de vele en flinke risico's moet er nieuwe bezuinigingsronden komen. De bezuiniging die vooral de beurs kan treffen. Stadskanaal mag dan trots zijn op de dure school op het sportparkterrein en straks voor veel geld het centrum opknapt, het ziet ernaar uit dat de inwoners daardoor hun zwembad kunnen kwijtraken. En door tekorten op subsidies steeds minder voor de burgers mogelijk is.
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Voorzitter.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:9 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Waar haalt meneer Idema zijn informatie vandaan dat het ernaar uitziet dat dat ten koste gaat van de zwembaden. Ben ik wel nieuwsgierig naar want volgens mij moeten we die discussie nog voeren hier.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema.
  • 0:10 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja meneer Hofstra dat is zeker zo, die discussie moet er nog komen, maar alles wijst een beetje op dat de zwembaden toch een te dure kostenpost is voor de gemeente Stadskanaal.
  • 0:3 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Heb ik nog nergens gezien meneer Idema.
  • 0:3 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nee, maar die indruk hebben wij sterk want het geld is wel een keer op.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaat u verder meneer Idema.
  • 0:07 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Waar was ik gebleven…. Willen gezinnen nog wel in Stadskanaal steeds met minder voorzieningen wonen. Weegt een iets mooier centrum daar wel tegenop. De voorjaarsnota, in de gemeente Stadskanaal kunnen mensen
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals.
  • 0:25 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja ik verbaas me een beetje over uw opmerking van; willen gezinnen nog wel in Stadskanaal wonen. Terwijl wij denk ik met zijn allen heel trots zijn juist op deze gemeente omdat we alle voorzieningen hebben en ook al zal er een voorziening afvallen of iets minder zijn, we hebben het wel. En waarom stelt u die vraag, aan wie stelt u de vraag, stelt u de vraag aan ons als raad of stelt u die vraag aan het college, of aan uzelf dat kan ook nog.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema.
  • 0:13 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   De vraag stel ik aan het college en ik vraag mij met name af juist als er steeds minder voorzieningen komen of de inwoners, al in een krimpend gebied, nog steeds meer willen weggaan. Dat is onze indruk.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals.
  • 0:06 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar kunt u, ja even voor mijn beeld, maar kunt u daar een voorbeeld want u zei minder voorziening wat ik denk dat u het begrip voorzieningen dan wat helder moet maken. Een winkel is dat voor u een voorziening of is een zwembad voor u een voorziening. Ik bedoel u moet het toch wat
  • 0:08 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Een zwembad is een voorziening, uitkering, sorry, sorry
  • 0:9 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik heb behoefte aan wat scherpere uitleg over wat u vindt van een voorziening, dan is voor mij het beeld ook helder, waarom iemand dan in Veendam of Winschoten gaat wonen.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Ik geef u het woord weer meneer Idema.
  • 0:15 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nou het is moeilijk uit te leggen, voorzieningen is alles eigenlijk hè, ook de uitkeringen, hulp bij instanties, zwembaden, sportverenigingen van alles wat je daarbij bedenken kunt, alles wat de gemeente faciliteert in feite.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:19 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Om bij het eerste te beginnen, dat is de uitkering want dat daar dat vind ik een beetje een vreemde opmerking, dus u zegt mensen gaan weg omdat de uitkering niet scherp genoeg is of dat de uitkering niet hoog genoeg is of er wordt geen aandacht aan besteed want dat vind ik wel een beetje een rare opmerking eerlijk gezegd.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema.
  • 0:15 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Voorzitter, het komt regelmatig voor dat mensen heel veel moeite hebben bij het nieuwe KCC om dingen voor elkaar te krijgen en daardoor dat mensen gewoon in de problemen komen en denken van we gaan wel naar een andere gemeente, dat is één van de voorbeelden bij uitkeringen, en dat is toch een voorziening.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals.
  • 0:13 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar dan zou ik als ik u was het college oproepen of de verantwoordelijke wethouder op te roepen om het KCC wat scherper te stellen want als dat waarheid is wat ik niet weet, maar als dat zo is dan zou ik het college daartoe oproepen als ik u was.
  • 0:6 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nou dat doen we voorlopig nog niet, maar in feite komt dat er wel op neer.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dit is we gaan dit beschouwen als een opmerking van de zijde van de fractie van de SP.
  • 0:2 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, is goed.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Maarsingh, CDA.
  • 0:18 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Mag ik een vraag stellen aan de heer Idema, ik kon dat niet goed verstaan. En het is goed om te horen dat u zegt; we zijn blij dat het Mercuriuspark wordt aangepakt en opgeruimd wordt, dat is een goed geluid, maar u zei wij willen wel wat behouden, en dat verstond ik niet goed.
  • 0:16 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Oh ja, wat wij graag willen behouden dat is dat mozaïek beeld die op het park staat wat wij als motie ook ingediend hebben en wat ook ondersteuning ondervindt van de rest van de raad. De muur, ja
  • 0:2 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ik dacht dat u zei de pijp, maar het is de mozaïek.
  • 0:2 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Mozaïek, ja, mozaïek.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema, vervolgt u.
  • 0:40 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   In de gemeente Stadskanaal kunnen mensen met een laag inkomen een beroep doen op sociale participatiefonds en de individuele inkomenstoeslag, maar ondanks gemeentelijke armoede en schuldenbeleid komen veel mensen met een laag inkomen maandelijks tot wel €100,-, wel 100 euro's tekort voor om vaste lasten te betalen. Dit heeft ook grote impact op de kinderen. Wij zijn blij dat het kindpakket wordt ingevoerd maar tegelijkertijd zou het niet nodig moeten zijn. Dit geldt ook voor de voedselbank, het zou niet nodig moeten zijn, maar intussen heeft deze wel zoveel aanvragen dat ze financieel niet meer aankunnen en achterstand in de verwerking. Is het college bereid om de subsidie van de voedselbanken te verhogen.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:32 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja u brengt mij weer in verwarring eerlijk gezegd want enigszins bent u blij dat het er is en anderzijds, en ik snap die opmerking hoor, en anderzijds zegt u van het is schandalig dat het er is eigenlijk. En eigenlijk zou u daar een ander soort beleid op willen hebben vanuit de raad naar de bewoners toe. maar kunt u dan ook aangeven of dat u de wethouder eens vraagt van om eens met een alternatief te komen dat want inderdaad voedselbanken is denk ik iedereen een doorn in het oog een beschaafd land zou dat niet moeten willen, maar heeft u een idee wat het dan wel.
  • 0:2 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   U heeft het over de voedselbanken he.
  • 0:08 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ja, nee u noemt zelf de voedselbanken, terwijl wij, maar ik wil er nog even bij opmerken terwijl we eigenlijk in een gemeente wonen met de laagste gemeentelijke lasten, dus dat moet u wel vind ik ook in het verhaal vermelden, maar misschien komt u daar nog op.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals, meneer Idema.
  • 0:28 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nou ja ik dacht dat u eerst ook de kind-pakketten bedoelde, maar de voedselbanken inderdaad wat wij vinden, en dat hebben we al veel vaker gezegd, dat er veel meer vanuit de gemeente naar de voedselbanken moet worden gekeken van hoe kunnen we mensen op een andere manier helpen dat ze dan in plaats van dat ze 10 jaar lang bij een voedselbank lopen, want dat kan nooit de bedoeling zijn. Wij willen veel meer dat in Stadskanaal of de ambtenaren van de gemeente Stadskanaal veel meer inzet op van hoe kunnen we dit verbeteren met elkaar.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaat u verder.
  • 1:11 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja. De bezuinigingen op de Wmo heeft voor een hoop onrust gezorgd, niet alleen op die van huishoudelijke hulp maar ook op andere delen van de zorg. Regelmatig komen er klachten bij ons binnen van ouders die zich niet gehoord voelen of begrepen voelen. Wanneer zij hulp aanvragen voor hun kinderen moeten zij veel te lang wachten waardoor de situatie thuis en op school uit de hand gaan lopen. Ook in het contact komen met het Centrum Jeugd en Gezin en Veiligheid laat te wensen over. graag aandacht hiervoor. Dan is er nog een grote groep inwoners die nu geen hulp meer krijgt, maar die hulp misschien wel heel erg nodig heeft. De SP wil graag dat het college hier actief op anticipeert. De doorontwikkeling in het beleid van de huishoudelijke hulp werd op bepaalde onderdelen door de SP gesteund, maar we zijn er nog niet. De uitspraak van de rechter op 18 mei jongstleden is een belangrijke uitspraak. Huishoudelijke hulp is geen algemene voorziening, maar een voorziening die onder de Wmo valt. Ook hier heeft de SP voor gepleit, de SP wil niet alleen maar negatief zijn er gaan ook dingen gelukkig goed. Dat maakt de cliënten tevreden. Zo zien we het graag. De SP vindt het schandalig dat de inwoners kennelijk naar de rechter moeten om
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:09 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Meneer Idema heeft nu heel veel dingen genoemd die niet goed gaan, daar geeft hij dan ook uitgebreid voorbeelden bij, maar heeft hij ook voorbeelden van dingen die wel goed gaan. Daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar wat hij daarvan vindt.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema.
  • 0:7 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nou ik heb niet direct voorbeelden, maar er gaan heel veel dingen wel goed, dat heb ik gezegd. Of ik daar concrete voorbeelden bij heb? nee.
  • 0:3 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nou ik ben toch blij om te horen dat u vindt dat er heel veel dingen goed gaan.
  • 0:5 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja dat gaan er zeker, ja. Maar we zitten hier ook niet alleen maar om te vertellen wat alles goed gaat.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaat u verder.
  • 1:14 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, ik ga verder. Ook hier heeft de SP voor gepleit. De SP wil niet alleen maar negatief zijn maar er gaan ook dingen gelukkig goed. Dat maakt de cliënt tevreden. Daar was ik al geweest. De SP vindt het schandalig dat inwoners kennelijk naar de rechter moeten om hun zorg ??????? te kunnen krijgen. Het welzijn van onze inwoners moet altijd voorop staan, laten we de komende jaren er met zijn allen er op toezien dat er door de bezuinigingen geen mensen tussen wal en schip gaan vallen. Helaas kunnen wij met dank aan de woonvisie een verder afbraak verwachten van de sociale huurwoningen. Er zullen 600 woningen van Lefier worden gesloopt waarbij de krimp als excuus wordt gebruikt om het slopen goed te praten. Hiermee wordt de woningnood groter voor mensen met een smalle beurs. Met name het slopen in Musselkanaal brengt de inwoners daar enorm veel onzekerheid. De SP vindt dat dezelfde aantal sociale woningen dat wordt gesloopt ook weer moeten worden bijgebouwd en geen langere wachttijden. De SP blijft vasthouden aan het standpunt dat alle drie zwembaden moeten blijven bestaan, zeker in een land als Nederland wat een waterland is er een grotere kans op overlijden als gevolg van verdrinking. Een zwembad en ook zwemles behoort bereikbaar te zijn voor iedereen zowel vanuit financieel oogpunt als financiële afstand.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Sterenborg CU, ik liet even de zin afmaken mevrouw Sterenborg dat is wel handig in het verhaal.
  • 0:8 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja dat snap ik ook, maar ik snap ook dat de 10 minuten heel kort zijn, maar als u iets langzamer praat dan kan ik het volgen want ik weet niet van tevoren wat uw bijdrage was, misschien kunt u ietsje langzamer dan
  • 0:01 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Moet ik het stukje opnieuw lezen?
  • 0:06 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Niet alles uiteraard, de laatste zin, de laatste zin is goed.
  • 0:21 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ok, ik probeer het. De SP blijft vasthouden aan het standpunt dat alle drie zwembaden moeten open blijven bestaan. Zeker in een land als Nederland waterland is er een grotere kans op overlijden als gevolg van verdrinking. Een zwembad en ook zwemles hoort bereikbaar te zijn voor iedereen zowel vanuit financieel oogpunt als vanuit afstand.
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:4 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Het verheugt me, maar roept u op dat verplicht schoolzwemmen weer moet worden ingevoerd.
  • 0:9 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nee, daar roep ik niet tot op. Hebben we de vorige keer wel gedaan, vorige keer wel gedaan en zou ook wel een wens zijn van ons, maar we roepen er niet toe op.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Oh dat is dan wel jammer want
  • 0:00 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja maar voorzitter het is toch de heer Idema zegt dat nu maar niet maar het is toch wel heel goed meneer Idema dat kinderen zwemmen leren. Leren zwemmen.
  • 0:02 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   ja
  • 0:15 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Want ze gaan niet meer in militaire dienst, vroeger waren mensen die in militaire dienst kwamen en niet konden zwemmen die gingen er 's nachts of 's morgens om 03.00 uur uit en verplicht naar het zwembad dus het is een eerste levensbehoefte. Ik had er eigenlijk op gerekend dat u dat gezegd had.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank voor de opmerking meneer Maarsingh, meneer Idema.
  • 0:12 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik had aan meneer Klaas al uitgelegd van dat dat wel een wens is van de SP, maar geen verdere, ja? ok, we zijn het eens.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema ga verder.
  • 0:33 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Theater Geert Teis is dit jaar 35 jaar eigendom van onze gemeente, veel bekende artiesten zijn er graag geziene gasten. Het theaterbezoek kan echter wel een stimulans gebruiken om meer mensen de kans te geven een seizoen of abonnement te kopen zou een gespreide betaling een optie kunnen zijn. Is het misschien verstandiger om het theater te privatiseren, wat zijn daar de voor – en nadelen van. De SP is altijd voorstander geweest van de aanleg van een spoorlijn Stadskanaal-Veendam en de mogelijkheid die door te trekken naar Emmen. Bij de provincie is er geld gereserveerd, laten we 2016 gebruiken om verdere afspraken hierover te maken.
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:23 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ik denk dat meneer Idema wel weet dat er één theater is in Nederland dat uit kan financieel, dat is volgens mij dat van meneer Van der Ende. Privatisering dat leidt dan vaak tot tekorten en misschien zelfs wel sluiting, hoe kijkt u daar tegen aan. Is dat voor u acceptabel of is de cultuursector toch ook belangrijk voor u.
  • 0:09 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Is heel erg belangrijk voor ons, maar wij vragen ook alleen maar om een onderzoek te doen om te kijken of privatisering de, nee wij vragen om de voor- en nadelen van een privatisering en misschien zijn daar mogelijkheden in. maar nu is het zo als mensen hier in de wijde omgeving een kaartje willen kopen dat ze al vooraf, heel lang van tevoren een groot bedrag moeten betalen om een kaartje te kunnen bemachtigen. Wij zullen ook graag zien of de optie er is dat mensen daar ook gespreid kunnen betalen. Dan heb je meer toegang tot.
  • 0:4 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:9 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar, even naar meneer Idema, maar dat zijn twee dingen volgens mij want u, want ik bedoel het kaartje gespreid betalen is een voorstel en privatisering.
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, zijn twee dingen.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema.
  • 0:06 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   De SP staat voor een eerlijke samenleving met gelijke kansen op eerlijk werk en eerlijk inkomen voor mensen met en zonder beperkingen, goede opleidingen, goede begeleiding, echte banen en fatsoenlijk inkomen. Dankzij de sterfhuisconstructie ten aanzien van Wedeka moeten werknemers uitstromen naar regulier werk. Er is echter een structureel tekort aan banen. Naast de werknemers van Wedeka worden ook de bijstandsgerechtigden ingezet op banen. Werken zonder lonen leidt tot armoede, een groeiende groep mensen die werkt krijgt hiervoor geen salaris. Dit leidt tot meer goedkope banen zonder CAO, zonder pensioenpremie
  • 0:07 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:22 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, ik ben het helemaal met u eens hoor dat het is lastig om hier werk te krijgen en als je uit moet werken met behoud van uitkering, maar behoud van uitkering wil wel zeggen dat je een uitkering krijgt. Of wilt u nu in uw bijdrage beweren dat er mensen zijn die voor niks werken, helemaal voor niks, want een uitkering is ook een vorm van salaris.
  • 0:16 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nee, een uitkering is een ondersteuning in het levensonderhoud, dat is geen loon, maar het is wel geld, maar wij willen veel meer dat er geen verdringing op de arbeidsmarkt is, dat is ons streven.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:21 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik ben het helemaal met u eens, in een ideale wereld en in een goeie wereld heeft iedereen een vast inkomen, een vaste baan en heeft ook recht op goed loon, maar als het er niet is dan denk ik toch wel dat Stadskanaal toch een beschaafde gemeente is dat we mensen toch voorzien van een zekere mate van een inkomen waar iets tegenover staat. En dat kunt u toch niet gratis noemen.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema.
  • 1:33 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Daar zijn we zeker niet tegen, wij zijn vooral een voorstander van dat je probeert mensen met een uitkering gewoon bij de samenleving te betrekken, dat is wat anders als je ze zeg maar echte banen geeft met een uitkering, als u begrijpt wat ik bedoel. Ik ga hier nog verder op in hoor. De uitkeringsgerechtigden blijven hierdoor in een bestaansminimum, armoede neemt toe, werknemers met een vast contract lopen steeds meer risico hun baan te verliezen aan iemand die moet werken zonder loon. De SP vindt werken zonder loon onacceptabel en voert lokaal en landelijk actie om dit te stoppen. De ombuigingen, door de vele open eindjes in het voorstel is naar mening van de SP niet mogelijk er een goed oordeel over te vormen. Er zijn vele PM-posten met name op de subsidies en dan is er ook nog geen indicatie bij vermeld. Dat de leges kostendekkend moeten worden daar zijn we voor, wel vinden wij dat de minima voor de noodzakelijk verplichte zaken vrijstelling moet kunnen krijgen, bijvoorbeeld voor paspoort en legimitatie. ICT, komt ieder jaar met forse bedragen weer terug. is daar niet op te bezuinigen? En we zijn het eens met het CDA om dat een keer in een commissievergadering te behandelen. De SP is de partij die ervoor kiest om niet bij de pakken neer te gaan zitten, de SP kiest ervoor om samen met mensen en buurten en wijken solidariteit te organiseren en te strijden voor een betere toekomst. De beste manier om de omstandigheden te verbeteren is en blijft via werk, werk zorgt ervoor dat je inkomen hebt en dat er brood op de plank komt.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U gaat de laatste minuut in meneer Idema.
  • 1:7 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja ik schiet op. Een uitkering is een vangnet, geen oplossing, er moeten in Stadskanaal weer mensen aan het werk. Dat is noodzaak voor de mensen zelf, voor hun omgeving en voor de gemeente. de uitdaging voor Stadskanaal als sociale gemeente is participatie?????? organiseren in de ware betekenis van het woord, niet zoals bedoelt door het huidige Kabinet waarbij iedereen op zichzelf wordt teruggeworpen, maar als uitgangspunt dat ieder individu verantwoordelijk is voor zijn eigen problemen en beperkingen en ellende. Voorzitter ik rond af. Zo op het eerste gezicht lijken alle beleidsregels wel aan de nieuwe wetten te voldoen maar het is dan toch voor de SP een duivels dilemma regels te moeten goedkeuren die je liever niet had gezien. Sterker nog; waar we nooit voor gekozen zouden hebben, maar die wel voldoen aan de nieuwe wetten waar je tegen was en nog steeds tegen bent. Aangaande alle besluiten die wij als raad nemen zal de SP beoordelen of hij voldoet aan onze kernwaarden. Menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Ons kritisch geluid zal blijven. Dank u wel voorzitter.
  • 0:35 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Idema. Ik heb begrepen dat de bijdrage van de SP fractie nu ongeveer digitaal op uw i-pad aan het verschijnen is zodat als u wilt mevrouw Sterenborg nog bepaalde stukken terug kunt lezen gedurende deze middag en avond. Dat gaat u niet gelijk lukken want ik geef nu het woord aan u als plaatsvervangend fractievoorzitter van de CU.
  • 6:06 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja dank u wel voorzitter. Leden van de raad, college, belangstellenden op de publieke tribune en u die meeluistert. Als CU hopen we een constructieve bijdrage te leveren aan deze algemene beschouwingen. Wij herhalen niet alles wat wij in de geschreven algemene beschouwingen genoemd hebben, wij gaan uit van zowel de mondelinge als de schriftelijke bijdrage. Die luidt de titel; perspectief voor Stadskanaal. De afgelopen jaren heeft Stadskanaal al zo'n 10 miljoen euro bezuinigd en nog zijn we er niet. een nieuwe bezuinigingsronde komt er aan, het college stelt voor minimaal 1 miljoen te bezuinigen, maar wij vragen ons af of dit voldoende is. Naast dit feit is er ook de behoefte plannen en wensen te realiseren zoals we kunnen lezen in het bijgevoegde raadsvoorstel. Wij wezen u vorig jaar op onze grote God, die nooit loslaat wat zijn hand begon, wij willen u dit jaar tijdens onze beschouwingen ook wijzen op de bijbel waar in Johannes 3 vers 16 staat; want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enig geboren Zoon heeft gegeven opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar het eeuwige leven heeft. De CU zet zich in voor het werk wat hier gedaan moet worden gelukkig kunnen wij in deze raad in alle rust en vrede de belangen vertegenwoordigen en behartigen van en voor onze inwoners. Stadskanaal met haar inwoners verdient het dat wij als gemeente, college en raad ons best hiervoor doen. wij zien perspectief voor Stadskanaal. Voorzitter de CU fractie wil u bedanken voor de wijze waarop een en ander is georganiseerd m.b.t. het ombuigingsplan waarover in verschillende bijeenkomsten uitvoerig is gesproken. Een compliment is zeker op zijn plaats aan de ambtelijke organisatie die dit heeft mogelijk gemaakt. Eveneens willen wij u bedanken voor het beantwoorden van de technische vragen. De CU maakt zich zorgen over zorgmijding bij de hoge bijdragen, zoals u weet hebben wij u hier eerder aandacht voor gevraagd. Kunt u ons informeren over de stand van zaken over dit onderwerp? De hervorming van het zorglandschap begint vorm te krijgen, wij zien de vruchten hiervan, maar wij zien ook nieuwe schotten ontstaan tussen de deelnemers. Wij horen bijvoorbeeld dat wijkverpleegkundigen veel taken naar zich toegeschoven krijgen die ook gedaan kunnen worden door de Wmo medewerker. Dit moeten we niet willen. Krijgt u signalen dat het ook speelt in onze gemeente? en zo ja wat kan de gemeente betekenen om dit te voorkomen. Snel internet, we hebben het er al vaker over gehad op o.a. het platteland is het een levensbehoefte geworden en wordt door menigeen geschaard als een nutsvoorziening. Wij willen u nogmaals wijzen op de Economicbord Groningen, snel internet is belangrijk voor onder andere de ????????? in de zorg en gaat naar onze mening zelfs krimp tegen. Tevens is het voor de ondernemer in het buitengebied van groot belang dat er snel internet komt. Wat kunt u hierin betekenen, buiten het feit om dat het wordt meegenomen in de pilot van Fledderveen, deze pilot en het onderzoek naar alternatieven door TNO zijn in een afrondende fase, wij zijn zeer benieuwd naar de uitkomsten hiervan. Wanneer verwacht u dat wij deze gegevens kunnen inzien? Goede bereikbaarheid is voor Stadskanaal erg belangrijk, via alle vormen van vervoer en zoals u weet ziet de CU uit naar de spoorverbinding Veendam-Stadskanaal. En wat ons betreft voegen we hier Emmen aan toe. Nu is het spoorwegennet weer aan wijzigingen onderhevig en de provincie houdt de vinger aan de pols. Gedeputeerde Staten wil een realisatiebesluit in de huidige bestuursperiode dit duurt ons allemaal veel te lang, met zoveel dwarsliggers zou je kunnen zeggen dat het spoor nu snel gelegd kan worden. Wellicht kan het proces versneld worden als u bij de onderhandelingen inbrengt dat Stadskanaal met vergevorderde plannen komt. U kunt hier beginnen bij het concreet maken van een trein- busstationslocatie op het Mercuriuspark. Het is wel van essentieel belang dat er een goede busverbinding blijft tussen het centrum van Stadskanaal en de andere kernen. Door de wetswijziging over het verlenen van voorrang aan statushouders bij toewijzing aan een huurwoning krijgt de gemeenteraad de maximale ruimte om de woonruimte verdeling voor statushouders en andere woningzoekenden naar eigen inzicht te regelen. Welke afspraken heeft u erover gemaakt met de wooncorporaties over de huisvesting van statushouders en andere kwetsbare groepen? Het is goed om te constateren dat de verhoudingen tussen ondernemers en gemeente goed zijn, deze lijn moeten we vasthouden. Waarbij het ook duidelijk is dat de rol van de gemeente vooral faciliterend is. Wij zijn van mening dat de gemeente alles in het werk moet stellen om meer ondernemers met kansrijke initiatieven aan te trekken. Het centrum van Stadskanaal kent wat gebreken. Wij zijn verheugd over de plannen om het centrum compacter en leefbaar te houden, dit onderwerp zal deze maand nog besproken in deze raadzaal, het is duidelijk dat er iets moet gebeuren, niets doen is wat ons betreft geen optie. De bedrijfsunits aan de Tinnegieter zijn al een aantal jaren een doorn in het oog. Door de garantstelling moet er jaarlijks €50.000,- betalen wanneer alle units leegstaan, het lijkt alsof de tegenover de garantstelling staande inspanningsverplichtingen niet geleverd wordt. Wij vinden dat er actiever gezocht moet worden naar huurders en ondernemers voor de leegstaande bedrijfsunits. Zijn hierover bepalingen opgenomen in de overeenkomst waar we de exploitant Zink B.V. op kunnen wijzen? Het is onze roeping om zorgvuldig om te gaan met de aarde en de natuurlijke hulpbronnen, daar waar de mens het verschil kan maken door slimme manieren te bedenken om de aarde niet uit te putten heeft de overheid een taak om deze initiatieven waar mogelijk te faciliteren. U weet de CU is voor duurzame energie en windenergie kan daar een middel voor zijn. We lezen dat de lobby tegen het grootste windmolenpark, gepland op Drents mondgebied, inmiddels €64.000,- heeft gekost. Kunnen we deze kosten te zijner tijd nog ergens declareren? Wat betreft de herindeling,
  • 0:07 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:7 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Is de mening van de CU fractie ten aanzien van het park, windmolenpark Drentse Monden Oostermoer, veranderd?
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   nee
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   dat scheen net zo door.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Onze mening is dat de grootte waarin het nu plaats zou gaan vinden ons te groot is, dat hebben we al eerder hier gezegd.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Bieze, GBS.
  • 0:16 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Voorzitter, dan gaat u denk ik uit van 50 molens die er nu zouden komen te staan, maar het laatste bericht wat ik gelezen heb dat er wel eens teruggegaan zou kunnen worden naar 27 molens. Of 37, ja sorry, hoe staat u daar tegenover.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ik vind dat positieve ontwikkelingen.
  • 0:2 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Mat ik daar wat over zeggen?
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Zeegers, SP.
  • 0:00 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Dat zijn dan wel windmolens die niet met 3 Megawatt zijn, maar 4,2 Megawatt en die maken dus meer lawaai.
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat is een mededeling die u doet zonder dat we nu het hele project inhoudelijk inschieten, maar u had geen vragen aan, ten aanzien van de tekst die mevrouw Sterenborg naar voren bracht. Nee? Gaat u verder mevrouw Sterenborg.
  • 0:0 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Bieze, GBS.
  • 0:8 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Toch even ter verduidelijking, u geeft aan dat vinden wij een positieve ontwikkeling, betekend dat ook dat dat uw beslissing beïnvloed.
  • 0:20 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja u confronteert mij nu mee dat het van 50 naar 37 gaat, mevrouw Zeegers zegt nu er zal meer lawaai zijn, dus daar kan ik op dit moment nog geen antwoord op geven. Maar zoals ik zopas ook aangegeven heb, wij zijn niet tegen die windmolens, alleen de grootte waar het voor gepland staat dat dus wel. Dus wij wachten nu verder af wat er gaat gebeuren.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaat u verder mevrouw Sterenborg. Mevrouw Wanders, SP.
  • 0:01 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Ja dan zijn wij wel heel benieuwd waar de CU de grens heeft gelegd en wat voor aantal.
  • 2:07 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Die hebben wij niet gelegd en die gaan wij op dit moment ook niet leggen. Wat betreft de herindeling, vorig jaar noemden we en ik citeer; "de CU Stadskanaal wil dan ook geen energie meer steken in perspectiefloze samenwerking". U heeft ons standpunt kunnen lezen in onze schriftelijke versie, wij kijken uit naar de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek. Welke kant het ook op gaat het is belangrijk om hier snel duidelijkheid over te hebben zodat inefficiënt besturen vermeden kan worden. Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor de verarming van de heffingsmogelijkheden van onze gemeente, van gemeenten als daar duidelijkheid over is. kunt u onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een heffing op vakantiewoningen? Wij willen nu ingaan op de door u gedane voorstellen in het ombuigingsplan 2016-2019. De drie D's moeten wat de CU betreft worden ontzien. Bij de behandeling van de jaarrekening zullen wij hier op terugkomen, maar vooralsnog staan wij positief tegenover uw voorstel. In 2018 zullen gesubsidieerde instellingen gekort worden met 1,5%. Wij pleiten hier voor maatwerk, het moet niet zo zijn dat instellingen met toegevoegde waarde voor de maatschappij het niet meer kunnen opbrengen en vervolgens verdwijnen of dat de druk op de vrijwilligers te hoog wordt. Wij maken ons zorgen over het onderhoudsniveau van de openbare ruimte, wij zijn dus ook niet voor het verder verlagen van het onderhoudsniveau. Op basis van het vorige ombuigingsplan 2014-2017 is tot en met 2017 rekening gehouden met 3% stijging van de OZB. U stelt nu voor bovenop de 2% trendmatige stijging vanaf 2018 de OZB te willen verhogen met 1%. U zult begrijpen dat dit niet onze voorkeur heeft. Uw voorstel is echter in lijn met het bestuursakkoord en daarom gaan wij hiermee akkoord. De stijging van de woonlasten moet wat ons betreft beperkt blijven.
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:13 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja die opmerking van het moet beperkt blijven, maar ik heb het al eerder genoemd volgens de cijfers zijn wij de goedkoopste gemeente van Groningen sowieso, dus hoe goedkoop wilt u blijven.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Goedkoop, de goedkoopste.
  • 0:18 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja ok, maar ik, maar wat is dan uw grens. Als u zegt van Stadskanaal is de bodem dan volgt Veendam, nou daar heb je dan twee vergelijkingen zegt ze nou wij gaan net onder, ik noem even een voorbeeld, wij gaan net onder Veendam zitten of we blijven op het niveau van Stadskanaal met een kleine verhoging.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Sterenborg.
  • 1:00 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Kijk dat de woonlasten soms, dat het soms noodzakelijk is dat de woonlasten stijgen daar zullen wij dan mee akkoord gaan, maar dan moet het wel echt noodzakelijk zijn, aangegeven waarom dat zo is. Kijk en als het dan maar in lijn blijft met die OZB verhoging dan is het voor ons acceptabel. Volgens ons moet er kritisch gekeken worden naar de voorzieningen een en ander mogelijk om te bezuinigen is de zwembaden hierover moet zo snel mogelijk duidelijkheid komen. We hebben vernomen dat het agendapunt wederom is uitgesteld, dit kan toch niet. In 2012 was reeds bekend dat de toekomst van de buitenbaden in 2016 zou plaatsvinden, wij vinden niet dat we de betrokkenen nog langer in onzekerheid kunnen laten. Tot slot, voorzitter we wachten de reactie van het college in eerste termijn af en zullen daar waar nodig in tweede termijn nog reageren. We willen nu alvast van de gelegenheid gebruik maken om college en ambtenaren, de raad en de inwoners van Stadskanaal Gods zegen toe te wensen bij de uitwerking en uitvoering van de voorjaarsnota en perspectiefnota zodat onze inwoners perspectief hebben in Stadskanaal.
  • 0:36 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sterenborg. Keurig binnen de tijd. Dan gaan we naar de fractie van de PvdA, meneer Hofstra. Ga uw gang meneer Hofstra.
  • 1:02 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Voorzitter een jaar geleden zeiden we op deze plek dat de economie groeit en gelukkig zien we de afgelopen jaar dat die trend zich heeft doorgezet, maar ondanks de positieve landelijke ontwikkelingen is de financiële situatie van onze gemeente dusdanig dat het college voorstelt om 1 miljoen te bezuinigen. Dit lijkt mee te vallen maar het gaat hier wel om het 11e miljoen, we hebben al eerder flink bezuinigd. De bezuinigingen zijn nodig omdat er namelijk nog veel financiële risico's zijn en aan de andere kant staan er ook een paar grote investering op stapel. Zoals bijvoorbeeld de centrumaanpak van Stadskanaal en de integrale aanpak van Musselkanaal. Een MFA in Cereswijk en een eventueel nieuw station blijven voor ons een grote wens en kosten ook het nodige. Het college heeft in het raadsvoorstel bij de perspectiefnota hier een prioritering in aangebracht, wij kunnen ons bij deze prioritering goed iets voorstellen, maar we willen wel kwijt dat die prioritering wat ons betreft geen voorschonk neemt op de uitgestelde zwembadendiscussie. Ik geloof dat het CDA dat ook al noemde. Het Kabinet nadert de eindstreep, over een jaar zitten we waarschijnlijk midden in de Kabinetsformatie, een mogelijk risico dat onze fractie ziet aankomen is een eventueel nieuwe bezuinigingsdrift van een nieuw Kabinet. We schrokken nogal van de zogenaamde menukaart van het Ministerie van Financiën waarin voor 50 miljard aan bezuinigingen mogelijk is. We hebben inmiddels onze buik wel vol van de gerechten die op dit menu staan.
  • 0:03 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:8 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik vind het wel leuk dat u dat zegt eerlijk gezegd als fractievoorzitter van de PvdA dat u nu even afgeeft aan uw eigen Kabinetsbeleid. Ik vind het opmerkelijk.
  • 0:14 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   De menukaart was bedoelt meneer Pals als menukaart voor bij een volgende formatie, dus we zullen dan zien wat daar van terecht komt en wellicht dat uw partij dan ook weer kan aanschuiven. We zitten inmiddels ook al op de helft van deze raadsperiode
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Luijken, SP.
  • 0:8 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   U bent het er toch wel mee eens dat de toestanden die nu spelen in het land dat dat mede veroorzaakt is door uw eigen partij.
  • 7:39 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   De PvdA heeft naar aanleiding van de financiële crisis en de beïnvloed daarvan op de begroting maatregelen genomen die vaak niet leuk zijn, maar wel noodzakelijk zijn. Net zoals dat wij vandaag ook weer voor 1 miljoen hier in Stadskanaal aan de lat staan, dat is niet leuk, maar dat is vaak niet anders mevrouw Luijken. Overigens gemeentes waarin uw partij zitting neemt in het bestuur die doen hetzelfde. We zitten inmiddels ook al op de helft van deze raadsperiode. Een groot deel van deze raadsperiode staat in het teken van de decentralisaties. Wat we vorig jaar zeiden geldt nu ook nog, de vinger goed aan de pols houden en als de zaken niet goed lijken te gaan geen incidenten politiek bedrijven en desnoods te repareren. Een groot aantal maatregelen staan nu nog op PM, de precieze invulling qua bedragen van dit restant aan bezuinigingen zal duidelijk worden bij de begrotingsbehandeling in november. Deze zal dan vervolgens volgens de afgesproken procedure ter beoordeling aan de raad worden voorgelegd. Voor ons is 1 miljoen niet heilig, als we met iets minder bezuinigen een belangrijke voorziening in stand kunnen houden moeten we dat zeker overwegen. De ontwikkelingen rond windmolenpark Drentse Monden/ Oostermoer lijken in een stroomversnelling te zijn geraakt. Wij willen minder palen en meer panelen. Het is goed dat er in de landelijke media ook steeds meer aandacht is voor de plannen in onze regio ???????????????? om goed te kunnen doorgronden wat hier leeft. Het is opmerkelijk dat de weerstand tegen windmolens hier het grootst is van heel Nederland, wat de plannen in onze regio niet maakt is de situatie rond Lofar. Plaatsing van 50 windmolens met een tiphoogte van 200 meter zal de ontvangst van de Lofar-antennes onaanvaardbaar storen. De komst van de molens dreigt dan ook een astronomische investering van 100 miljoen euro teniet te doen om nog maar te zwijgen van de reputatieschade in de internationale wetenschappelijke gemeenschap. Waar wij graag wel een stroomversnelling hadden gezien en waar die juist uit is gebleven is de spoorlijn Groningen-Stadskanaal, we lezen in de voorjaarsnota dat de regelgevingen het ons niet gemakkelijk maakt en vooral het feit dat de STAR over het spoor rijdt en dit ook in bezit heeft is een complicerende factor. Wij begrijpen heel goed dat de STAR graag wil blijven rijden, maar als we moeten kiezen tussen een reizigersspoorlijn of een museumspoorlijn, kiezen we voor het eerste. Er ligt 68 miljoen euro op de plank, een echte spoorverbinding moet de spoorwens van de STAR toch juist verheugen. Een oplossing moet gevonden kunnen worden, waar een wil is is een spoorweg, schreven wij vorige maand dan ook in onze column. Voorzitter hierboven hebben wij enkele zaken uitgelegd, we zullen nu ook de programma's bij langsgaan en we gaan ook naast een mondelinge bijdrage uit van een schriftelijke bijdrage. Voorzitter er wordt voorgesteld een onderzoek naar kostenbesparing te doen op de voorziening voor gehandicapten. Volgens ons moet het uitgangspunt van zo'n onderzoek niet puur op besparing gericht zijn maar moet de onderzoeksvraag zijn; hoe kunnen we de voorzieningen zo goed mogelijk organiseren. En aan de hand daarvan kunnen er wellicht efficiëntie voordelen gehaald worden. Het college wil ook graag een onderzoek doen naar de blijverslening. Deze lening geeft huiseigenaren meer flexibiliteit om in hun zorgbehoefte te voorzien. Wij hebben de blijverslening ook al eerder aangekaart, wij zijn hier dan ook voorstander van. De taakstelling voor de subsidies bedraagt 1,5% structureel, eerder hebben wij al aangegeven dat we een generieke korting van 1,5% tekort door de bocht vinden. Bij sommige kan misschien wat meer gekort worden en bij anderen misschien juist minder. Hier geldt dus; maatwerk toepassen. in die zin ondersteunen wij ook het amendement dat wij mede ondertekend hebben van het CDA. We hebben een speciale kanttekening bij de bibliotheek, de bibliotheek speelt een belangrijke rol bij de taalontwikkeling van zeer jonge kinderen. Eind vorig jaar gaf de bibliotheek voor de raad een verhelderende presentatie hierover. Een achterstand in de peuterjaren opgelopen kan laten nauwelijks meer ingehaald worden. juist in onze regio is de taalontwikkeling zeer belangrijk. Ook hebben we gezien dat er 20% zou worden gekort op de Pauw, graag willen we een reactie van het college op de brief van de Pauw hierover. Het college stelt ook voor onderzoek te doen naar alternatieve exploitaties van de dierenweides, wat ons betreft kan dat niet leiden tot sluiting vooral omdat Wedeka hier werkzaam is. Snel internet in Vledderveen is al eerder genoemd, we zijn heel erg benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek hiernaar en we zijn ook blij met de plannen van het Groninger Economic Bord. We denken wel dat 30 megabyte nog aan de lage kant is. Wij hebben gezien in de voorjaarsnota dat er dit 2 ton is uitgegeven aan doortrekken van de Nederlandlaan naar de Europalaan. Wat ons betreft was het chiquer geweest als het college voor dit bedrag in de raad was gekomen. We snappen wel dat dit in de wijkvisie stond maar die is inmiddels ook al uit 2007. Ook een opmerking over de verkeerssituatie in Musselkanaal. We denken dat de markeringen op het wegdek de verkeersveiligheid ten goede komt en we wachten ook nog met smart op een oplossing voor de ongemakkelijke verkeerssituatie aan de Marktstraat. Om in Musselkanaal te blijven. Er bereiken ons geluiden dat de jeugd in Lint niet goed wordt bereikt, we willen graag dat het college dit onder de loep neemt en desnoods met oplossingen komt. Voorzitter de SP heeft ook al aangehaald de situatie rond Primenius, we verwachten dat de portefeuillehouder de gebouwen kwestie van Noorderpoort nog vers in het achterhoofd hebbende de raad hier actief hierover geïnformeerd. Voorzitter inmiddels is de kerngroep naar aanleiding van Keurt veur de kop en Kop derveur aan de slag gegaan, wij zien uit naar een behandeling van de business case in de vergadering van 11 juli. Ook hebben we dit jaar een forse meevaller van een dikke 4 ton op de bijdrage voor Wedeka en wellicht kan de portefeuillehouder deze meevaller toelichten. We hopen dat de bijdrage ook structureel omlaag kan en na het zomerreces zal de nieuwe jaarraming van Wedeka hierover meer duidelijkheid moeten verschaffen. Wel zijn we verbaasd over dat er nog geen beschutte werkplaatsen zijn ingevuld. Er zijn dan ook nog geen indicaties bij het UWV aangevraagd. We zijn benieuwd naar de redenen hiervoor. We zien in het dossier ruimte en milieu vooral risico's op saneringen, Philipsterrein is al uitgebreid genoemd, we gaan ervan uit dat het college, mocht de sanering duurder uitvallen dan begroot, dat het college ook weer aanklopt bij de provincie. Het CDA noemde ook de situatie rond het afval brengstation, wij schrikken daar ook van. berichten over inbraak, illegale dumpingen, agressie en bedreigingen, dat kan toch niet. Voor 11.500,- hebben we nu een camerasysteem aangelegd, de problemen zijn hiermee gelukkig wel verminderd maar toch zou het eigenlijk niet nodig moeten zijn. Mensen moeten hun fatsoen kunnen bewaren en wat vaker tot 10 tellen. Nu moeten onze inwoners door dit hufterige gedrag een hogere afvalstoffenheffing ophoesten. Het college heeft verschillende activiteiten ondernomen in het kader van een lobby tegen het windpark Drentse Monden Oostermoer. Het is belangrijk dat het college hiermee doorgaat en niet in een val trapt van de procesmoeheid. Voorzitter we zijn het niet eens met het afschaffen van presentjes voor huwelijken en geboortes. Het gaat maar om een klein bedrag en bovendien vinden we het belangrijk dat onze burgers zo op een persoonlijke manier benaderd worden. heugelijke gebeurtenissen moeten niet onopgemerkt voorbij laten gaan en we hopen dan ook dat meneer en mevrouw Kremer ook inmiddels een presentje hebben gekregen.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaat u het brengen meneer Hofstra?
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   desnoods wel
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Goedzo.
  • 0:03 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   We hebben ook amendement daarvoor ingediend. Voorzitter kom ik bij het laatste punt, één na laatste punt, excuus, in de perspectiefnota worden formatieonderzoek voor het sociaal domein en de informatiebeleidsplan genoemd, voor wat betreft de eerste lezen we tussen de regels door dat hier geld bij moet in de toekomst. Het is belangrijk dat hier eerst naar efficiëntie wordt gekeken. Bijvoorbeeld beter samenwerken in communicatie tussen ambtenaren, soms hebben wij de indruk dat van één gezin, één plan, één regisseur soms niet veel terechtkomt. Voor het KCC geldt dit ook, het is belangrijk dat in één keer goed wordt gewerkt, een antwoord als dat kunt u lezen op onze website vinden we niet wenselijk.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Komt u tot afronding meneer Hofstra.
  • 1:24 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja. De OZB, het college stelt voor om de OZB met 1% extra te verhogen, hoewel dit natuurlijk nooit leuk is vinden we dit alleszins redelijk. Onze gemeente is namelijk de gemeente met de laagste lokale lasten van de hele provincie en ook in de vorige bezuinigingsrondes hebben wij niet klakkeloos de OZB verhoogt, maar ook in eigen vlees gesneden. Daarom zijn wij voorstander van het in stand houden van voorzieningen door een bescheiden OZB verhoging en als het aan onze fractie had gelegen had de OZB ook met 2% extra omhoog gemogen, maar ?????????????????? mevrouw Sterenborg de andere kant op, het bestuursakkoord laat dat niet toe. Als laatste over de Wmo, we hebben gezien op het antwoord van de technische vragen dat het beleid naar aanleiding van de uitspraak van 18 mei niet verder aangepast hoeft te worden, maar zoals ook al eerder vermeld tijdens de rondvraag in de raad van 30 mei blijven we ons wel zorgen maken over de categorie mensen die geen huishoudelijke hulp meer krijgen en ook geen bezwaar hebben gemaakt vorig jaar. deze mensen zijn nu buiten beeld en formeel heeft de gemeente geen verplichtingen meer jegens deze groep, maar met deze mensen is wel een keukentafelgesprek gevoerd dus we mogen aannemen dat ze regie kunnen voeren over hun huishouding. Maar toch willen we deze groep graag meegeven dat zij altijd een nieuwe aanvraag kunnen indienen als ze hulp nodig hebben. Tot zover onze bijdrage in eerste termijn voorzitter.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. U wilt verder niks indienen in eerste termijn?
  • 0:2 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Als u dat meteen wilt, kunnen
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, dat hoeft voor mij niet. U wilt
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ik heb hem hier volgens mij wel
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou ik help u even want wat mij betreft is het niet nodig om hem in eerste termijn direct in te dienen, maar voor het geval dat
  • 0:2 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   laten we het meteen maar doen
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, dacht ik al. Misschien goed dat u hem even voorleest.
  • 1:04 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Zal ik doen. De raad van de gemeente Stadskanaal, in vergadering bijeen op 13 juni 2016; Overwegende dat het geven door de gemeente van een presentje blijk geeft van betrokkenheid bij geboorte en huwelijken; het geven van een blijk van betrokkenheid belangrijk is voor een persoonlijke benadering van de inwoners van onze gemeente; Besluit op bladzijde 13 van het Ombuigingsplan 2016-2019 de passage: “Het budget voor materialen kan met € 3.000,00 verlaagd worden indien het geven van presentjes voor huwelijken en geboorten afgeschaft wordt. Voor vergoeding van kosten in verband met vernummering c.q. vernaming van straatnamen aan particulieren en bedrijven is in de begroting € 500,00 geraamd. Het budget wordt niet gebruikt en kan vervallen. De structurele besparing bedraagt totaal € 3.500,00.” te wijzigen in: “Voor vergoeding van kosten in verband met vernummering c.q. vernaming van straatnamen aan particulieren en bedrijven is in de begroting € 500,00 geraamd. Het budget wordt niet gebruikt en kan vervallen. De structurele besparing bedraagt totaal € 500,00”. Dank u wel voorzitter.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra. Uw amendement voldoet aan de vereisten, is mede ondertekend door de CU, GBS en door het CDA.
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dat klopt inderdaad.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou dat is wel vernoemenswaardig denk ik, of vermeldingswaardig in die zin en we gaan hem betrekken bij het agendapunt van het vaststellen van het ombuigingsplan.
  • 0:0 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel.
  • 0:25 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Gaan we naar de fractie van GBS, mevrouw Meertens. Ga uw gang.
  • 7:06 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja dank u wel voorzitter. In onze algemene beschouwingen hebben we de drie agendapunten samengevoegd. De crisis heeft ook onze gemeente fors geraakt, we hebben de laatste bezuinigingsronde nog niet afgerond en de afgelopen jaren hebben we al voor ongeveer 10 miljoen aan lasten verhoogd en bezuinigingen doorgevoerd. Een deel van dat bedrag was bedoelt om weer vet op de botten te krijgen. We betreuren dit dat dit door allerlei oorzaken niet gelukt is. U stelt ons nu voor om de komende jaren nog eens minimaal 1 miljoen om te buigen, wanneer houdt dit nu eens op voorzitter, waarom kan de gemeente Stadskanaal niet wat andere gemeenten zoals Oldambt, De Wolden en Hoogeveen wel kunnen, namelijk geld overhouden. De crisis lijkt op zijn retour maar dit betekend niet dat onze zorgen over de hoge werkeloosheid de armoede en de krimp minder zijn geworden en wij hopen dat alle onderzoeken die er zijn gedaan nu eens eindelijk tot concrete positieve resultaten voor onze regio gaan leiden. Ook dit jaar bevatten de voorliggende stukken geen grote beleidswijzigingen en weinig nieuw beleid, dat is gezien onze financiële situatie nog steeds terecht. Begrotingstechnisch kennen we nog een aantal niet of moeilijk te kwantificeren zaken zoals de decentralisatie van taken van het rijk naar de gemeenten en de milieu saneringen van het Mercurius Park. Dan nu naar de voorliggende stukken en er is al veel aan de orde geweest vanmiddag maar nu volgt wat ons betreft een samenvatting van onze beschouwingen. Met verbazing hebben wij gelezen dat voor het waarderen van de mantelzorgers maar €40.000,- van het beschikbare budget is besteed. Er is €160.000,- op de plank blijven liggen en maar 400 van de door u verwachte 2000 blijken van waardering zijn naar de mantelzorgers uitgereikt. Wij roepen u nogmaals op om meer mantelzorgers beter in beeld te krijgen. de communicatie op welke wijze een blijk van waardering door betrokkenen kan worden aangevraagd moet verbeteren. Voor wat betreft de toekomst van de zwembaden zitten wij te wachten op uw voorstellen. In de media lazen we dat er vanuit Musselkanaal inmiddels een plan voor het behoud van het zwembad ligt en wanneer kunnen wij die informatie verwachten. Graag uw reactie. In het ombuigingsplan wordt bij wegen aangegeven dat er nieuwe aanbestedingen plaats gaan vinden. U verwacht op het onderhoudsbudget een voordeel van €30.000,- te realiseren, hoe kan het dat u nu al weet dat u dit bedrag als voordeel in kunt boeken. U kent de uitkomsten van de aanbestedingen toch nog niet. Het roept bij ons de vraag op of er in het verleden bij de aanbestedingen wel alert genoeg is geweest. voor wat betreft het onderhoud van de wegen vragen wij ons af hoe het met de kwaliteit van de reparaties staat en daarmee bedoelen we niet alleen de kwaliteit van de reparaties van het asfalt maar ook de lappendeken aan kleuren die her en der is ontstaan. u stelt voor om op zoek te gaan naar een alternatieve vorm van exploitatie voor de dierenweides of ze zelfs af te stoten. Onderzoeken vinden wij prima maar wij zullen in ieder geval niet akkoord gaan met sluiting van de dierenweides. Ook vragen wij hierbij aandacht voor de betreffende medewerkers die veelal geen sterke positie op de arbeidsmarkt hebben. Voorzitter dan de spoorlijn Stadskanaal-Veendam, de trein zal volgens de provincie in 2019/2020 gaan rijden. Wij zitten inmiddels in juni 2016 en er is nog steeds geen besluit genomen, laat staan dat er perspectief op realisatie is. vorig jaar hebben wij daar ook al opmerkingen over gemaakt. Uit de beantwoording van onze vragen lijkt het dat de uiteindelijke horizon bij dit project ver te zoeken is, wij vragen ons opnieuw af of het ooit zover zal komen dat reizigers per spoor van Groningen naar Stadskanaal kunnen reizen. Voorzitter omdat de speelplaatsen in goede staat verkeren kunnen we op basis van een goed onderhoudsplanning €10.000,- besparen, daarnaast verlaagt u het budget op vervanging en renovatie. Wij dringen er bij u op aan om strikt aan een goede onderhoudsplanning te houden zodat wij in de toekomst niet geconfronteerd worden met langdurig achterstallig onderhoud en daardoor dus hogere kosten. Dan hebben we nog de taakstelling voor De Pauw van 20%. Bij de wekelijkse mail troffen wij een brief aan gedateerd 26 mei waarin men uiteenzet dat deze korting voor De Pauw het einde zou kunnen betekenen. Voorzitter wij willen graag uw reactie op de inhoud van deze brief. En voor het Geert Teis theater heeft de coalitie afgesproken te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor het verbeteren van de exploitatie van het theater. We zijn nu halverwege deze bestuursperiode en wat is de stand van zaken en wanneer kunnen wij dit voorstel verwachten. Voor wat betreft de bewindvoeringskosten constateren wij al enige tijd dat het een open einde regeling is. Door wettelijke maatregelen is deze regeling kort geleden ook nog eens verruimd waardoor het aantal cliënten blijft toenemen en daarmee ook de kosten. U hebt al meerdere malen aangegeven onderzoek te zullen gaan doen naar anders organiseren, u wilt zich gaan richten op preventieve aanpak en wij willen concreet van u weten of u nog met dit onderzoek moet starten of dat u al bezig bent. Ook willen wij graag weten wanneer u met voorstelling richting de raad gaat komen. We lezen met verbazing dat alle ruimtes in het bedrijfsverzamelgebouw van Zink leeg staan en dat wij daarvoor garantstellingskosten moeten betalen. als wij toch al moeten betalen is er dan geen enkele ondernemer, organisatie en/of startup die wij als gemeente een tijdelijk gratis bedrijfsruimte kunnen helpen. Graag uw reactie hierop. Een foutieve aanbestedingsprocedure bij de Omgevingsdienst blijkt de oorzaak van problemen, deze fout veroorzaakt vertraging, hierdoor wordt extra personeel ingezet waardoor er minder capaciteit voor de primaire proces beschikbaar is. hoe is het toch mogelijk dat na zoveel ervaring met aanbestedingsprocedures dit nog steeds fout kan gaan. Wat ons betreft wordt de taakstelling van 10% voor 2016 niet opgeschort en gaan we dus ook geen extra bijdragen betalen. Onze mening omtrent de plannen rondom het windpark is in de afgelopen periode niet gewijzigd, dit moet wat ons betreft van tafel. Daarvoor mag u wat ons betreft alle u ter beschikking staande wettelijke instrumenten gebruiken. Wij gaan dan ook vanzelfsprekend akkoord met het door u gevraagde budget van €25.000,- om onder andere de gemeenten Borger Odoorn en Aa en Hunze te ondersteunen. En bij uw voorstel om €3.000,- te bezuinigen op het geven van een presentje voor huwelijken en geboortes konden wij een glimlach niet onderdrukken. €3.000,- waar praten we over, we gaan dan ook niet akkoord met dit voorstel. U stelt voor om vanaf 2018 de onroerendzaakbelasting boven trendmatig met 1% per jaar te verhogen, dit is ook al vaker aan de orde geweest en dit komt bovenop de al door ons vastgestelde trendmatige verhoging vanaf 2018 van 2% per jaar. GBS heeft in het verleden al meerdere malen aangegeven moeite te hebben met de verhogingen van de OZB en met de laatste trendmatige verhoging van 2% zijn wij schoorvoetend akkoord gegaan. Deze 1% extra verhoging per jaar is voor ons dan ook niet bespreekbaar. En voor de
  • 0:07 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   voorzitter
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boels, CDA.
  • 0:19 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja ik zit nog, Hoogeveen spookt nog steeds een beetje door mijn hoofd, aan het begin; we moeten dezelfde gemeente gaan worden als Hoogeveen, maar u hoe gaan we dat doen dan want ten eerste is er nou laat ik zeggen de structuur van deze gemeente al compleet anders en ten tweede gaan we in ieder geval niet de kosten verhogen, hoe ziet u dat voor zich dan, hoe
  • 0:22 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Nou ik heb niet gezegd dat wij zo moeten worden als de gemeente Hoogeveen alleen de gemeente Hoogeveen blijkt geld over te houden, dat hebben we in de pers kunnen lezen, maar ja de OZB dat is voor ons gewoon een struikelblok, wij hebben in ons verkiezingsprogramma gezegd dat wij dat niet ?????? matig willen verhogen. Dus gaan wij daar ook niet mee akkoord. En hoe het dan op een andere manier moet ja daar kunnen we de discussie dan nog over aangaan.
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:14 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja ik vind het wel een opmerkelijk standpunt wat u nu ineens gaat was dat een, in het coalitieakkoord was het een vrij onderwerp, dat u nu een ander standpunt mag innemen voor het OZB, was het een vrij onderwerp of
  • 0:9 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Wij hebben in het coalitieakkoord geen ander onderwerp geen ander standpunt ingenomen in het coalitieakkoord is een bepaald percentage genoemd en daar gaan wij nu boven en daar zijn wij het niet mee eens.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:23 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Zou u mij dan eens op weg kunnen helpen wat percentage dat dan was want kijk dan is het de the lowest of the lowest, want ik bedoel wij OZB tarieven van in Stadskanaal we zitten op 0,16% en voor de hele provincie op 0,18% wat, u vind nu al dat we te hoog zitten ten aanzien toen u startte in de coalitie.
  • 0:00 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Nee, ik zeg niet dat we te hoog zitten, wij zijn het er alleen niet mee eens dat we het maar steeds boven trendmatig verhogen. Trendmatige verhoging akkoord, maar boven trendmatige verhoging kunnen wij niet mee akkoord gaan.
  • 0:01 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ok
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaat u verder mevrouw Meertens. Nee, meneer Hofstra PvdA.
  • 0:5 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja één opmerking, hoe denkt u dat gat anders in te vullen, als u die 1% achterwege wilt laten.
  • 0:3 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Daar heb ik op dit moment geen oplossing voor.
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dat is jammer.
  • 0:1 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   ja
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:24 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja ik vind het toch een beetje te gemakkelijk wat u nu zegt want u zegt van daar hebben we geen oplossing voor u bent het er niet mee eens en u bent wel een coalitie partij, ik vind dat een interessante ontwikkeling eerlijk gezegd. Als u helemaal daar niets tegenover stelt want dan kan ik me voorstellen als u in een coalitie bespreking zit dan zetten we dat ertegenover om onze zin te krijgen, maar ok ik heb nog nooit in een coalitie gezeten dus ik weet niet hoe het werkt.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   mevrouw Meertens
  • 1:18 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Dan ga ik daar verder ook niet op in, ik ga gewoon verder met mijn verhaal. Voor de jaren 2018 en 2019 wilt u een algemene taakstelling van 1,5% op de subsidies gaan bewerkstelligen. Wij lopen niet warm voor dit voorstel. In de eerste plaats niet omdat wij de afgelopen jaren al fors op subsidies hebben gekort en in de tweede plaats niet omdat wij de gevolgen voor betrokkenen op dit moment niet kunnen inschatten. Wij zijn het dan ook eens met het amendement wat net is naar voren gebracht. U wilt onderzoeken of verzenden van stukken via de mail mogelijk is en ook voordeel oplevert en we roepen u op om rekening te houden met ouderen en anderen die niet over internet beschikken of daar niet mee overweg kunnen graag uw reactie hierop. En dan voorzitter, bij het ombuigingsplan moet ons nog het grote aantal PM posten van het hart. Posten waar in veel gevallen nog onderzoek voor nodig is om tot het juiste bedrag te komen. Hierdoor is het plan met wel heel veel losse einden. Inzicht in de cijfers die bij de PM posten horen is wat ons betreft dan ook van groot belang. Het zou immers zo kunnen zijn dat het ene onderzoek zoveel besparing oplevert dat het andere niet of in mindere mate nodig is. En graag horen we van u hoe u hier in de toekomst mee om wil gaan en welke toezeggingen u ons kunt doen. Dank u wel.
  • 0:25 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Meertens. Gaan we naar de fractie van de VVD de heer Nijenbanning. Ga uw gang.
  • 1:08 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja zoals ik reeds in de krant heb laten melden is, het worden moeilijke tijden, financieel moeilijke tijden voor de gemeente Stadskanaal. De regio kent een sterke krimp en het college zal alles op alles moeten zetten om deze krimp op gepaste wijze op te vangen. De voorliggende perspectiefnota is dan ook opgesteld in deze context; weinig nieuw beleid, behoedzaam en gericht op een sluitende meerjarenraming. Een compliment voor dit college. Dat vinden wij een verstandige keuze, we roepen het college echter wel op om de ombuigingen actief door te voeren want er zitten redelijk veel aannames in die verdere uitwerking behoeven. Er zijn redelijk veel PM posten, wat de vorige spreekster ook heeft gezegd die nog verdere invulling behoeven. En we zien dan ook de uitwerking van de PM posten graag tegemoet. We zijn echter van mening dat naast de toegepaste, het lijkt wel een kaasschaaf methode, er ook een herbezinning op de voorzieningen niveau die plaatsvinden, met name op het fysieke voorzieningen niveau. Stadskanaal zou meer inzet op concentratie van gemeentelijke huisvesting kunnen plegen door bijvoorbeeld concentratie van buurtactiviteiten en onderbrenging in schoolgebouwen, concentratie van onderwijsvoorzieningen, terugdringen van het aantal buitensport accommodaties, 1 in plaats van 4 voetbalcomplexen, 1 lawaaisportcentrum in plaats van 2. Er dient een visie geformuleerd te worden op het fysieke voorzieningenniveau niet in discussie over zwembaden sec. We zien daar ook graag een integrale huisvestingsvisie van dit college op korte termijn tegemoet om een gefundeerde discussie over het voorzieningenniveau te kunnen voeren.
  • 0:09 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema, SP.
  • 0:11 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Mag ik aan de heer Nijenbanning vragen wat hij bedoelt met; op één locatie. Dat betekend Onstwedde, Mussel, Musselkanaal en Stadskanaal op één locatie?
  • 0:32 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Dat is voor ons geen noodzaak, maar wat ik hier probeer te zeggen is dat we gewoon moeten zeggen we moeten de voorzieningen in samenhang met elkaar gaan bekijken en dat betekend dat we misschien drie open kunnen houden dat we misschien twee kunnen openhouden maar door misschien andere huisvestingsvoorzieningen af te kunnen stoten of te kunnen sluiten of meer instanties, meer instellingen, samen te kunnen voegen zouden we daar een besparing kunnen realiseren waardoor je die zwembaden misschien open kunt houden en dat is wat ik graag zou willen zien, een integrale huisvestingsvisie voor dat soort voorzieningen.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaat u verder meneer Nijenbanning.
  • 1:19 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Niet alleen het verhogen van kosten bewust zijn maar ook investeren, investeren in een aantrekkelijk woonklimaat, waarderen van ruimte en rust en het bieden van goede vervoersvoorzieningen waaronder de spoorlijn naar Groningen. deze belangrijke verbinding is op geen enkele wijze zichtbaar in de voorliggende stukken. De financiële vertaling van eventuele plannen of planvorming zien we niet terug in de perspectiefnota. En het lijkt ons daarom ook dat het college nog niet heeft nagedacht over bijvoorbeeld de planvorming voor een stationslocatie of voorbereiding van realisatie van voorzieningen die een spoorlijn, een hoofdspoorlijn, noodzakelijk gedaan zouden moeten worden. En we denken ook dat het college hiermee niet het juiste signaal afgeeft aan de provincie, er ontbreekt een stukje eagerness in de beeldvorming. Belangrijk voor de VVD is dat er geen lastenverzwaring voor de inwoners optreed. Het is door meerdere sprekers al gezegd; geen verhoging van onroerendzaakbelasting en de overige heffingen. Maximaal kostendekkend. Dus géén boven trendmatige belastingverhoging in 2018 en verder. Ook de truc met de rioolheffing waarbij de veegkosten doorgeschoven worden, de veegkosten van bestrating en straten worden doorgeschoven naar de rioleringsfonds en die daar dus tot een verhoging van de rioleringslasten leiden. Dat leidt ook tot
  • 0:1 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   mag ik even vragen stellen
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Maarsingh mag
  • 0:0 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ik liep hier net
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   meneer Maarsingh
  • 0:6 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   even van de parkeerplaats de ingang in. Mag ik geen vraag stellen mevrouw de voorzitter?
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gelukkig ik wou u het woord geven, ik wou er zelfs bij vermelden meneer Maarsingh dat u de partij van het CDA vertegenwoordigd, maar moet u mij wel even de kans geven.
  • 0:42 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Excuus mevrouw de voorzitter, maar ik dacht het moet snel, dus, goed dat zal ik voortaan doen. Nee, maar hoe wilt u dat dan oplossen. Want toen ik van de parkeerplaats hier het gemeentehuis inliep toen zag ik dat alle putjes verstopt waren dus er moet wel wat aan gebeuren. en dat is ook in het belang van de bevolking, het is gewoon goed dat het water wegloopt dus op de een of andere manier is dat toch ook een voorziening voor de bevolking waarvan ik denk maak je eigen straatje misschien zelf schoon maar dat is in dit geval een beetje ingewikkeld, bij een gemeentehuis in ieder geval, maar aan de Hoofdstraat zou het kunnen. Maar het moet natuurlijk wel goed zijn. Hoe wilt u dat dan doen?
  • 0:29 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ik ben het helemaal met u eens meneer Maarsingh, maar inderdaad waar ik op doel is dat in het, in de perspectiefnota of in het ombuigingsplan daar wordt genoemd dat de kosten voor de straatveger die worden niet ten laste van het rioleringsfonds gebracht en daarmee is een ombuiging ingeboekt, en ja ik vind het een beetje een truc. En het leidt uiteindelijk tot lastenverzwaring want die kosten komen niet in het rioleringsfonds terecht en die worden weer versleuteld over het aantal aanslagen. Dat was mijn bedoeling.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:20 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Als er beter wordt geveegd dan betekend het ook dat de riolering minder capaciteit nodig heeft dat dat voor de doorstroming beter is dus inhoudelijk is het wel redelijk dat dat dan ten koste komt van rioolheffing. Ten minste tussen de regels door dacht ik dat ook meneer Maarsingh dat bedoelde, maar die doet er wat langer over.
  • 0:5 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja maar als je wat ouder wordt doe je er wat langer, mevrouw de voorzitter mag ik daar op reageren?
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik dacht al wanneer gaat hij het nou vragen, maar het duurt ook even om te verwerken denk ik en aan te passen. Meneer Maarsingh, CDA.
  • 0:9 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Wat ik wilde zeggen mevrouw de voorzitter aan de heer Hofstra dat hij helemaal gelijk heeft, maar dat heeft misschien ook iets te maken met de leeftijd, maar goed ik hoop dat u dat zelf ook nog een keer ervaart. Dank u wel.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Beide gevallen leeftijd sowieso maar ook van het rioleringsstelsel. We zijn er weer bij uitgekomen. Meneer Nijenbanning gaat u verder.
  • 0:58 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Goed. Last but not least hebben we ook nog het akkoord van Westerlee, dit door het college van B&W afgesloten akkoord gaat de gemeente nog enkele miljoenen kosten en dan hebben we het alleen nog maar over de cofinanciering die de minister als voorwaarde heeft gesteld. En het idee dat het samenvoegen van de Wedeka en Synergon arbeidsplaatsen gaat opleveren gaat ons echt te ver. Wij zien de business case in juli dan ook graag tegemoet, we zijn wel benieuwd wat daar uit gaat komen. De gemeentelijke herindeling zal ons waarschijnlijk ook op het dossier van Westerlee een stap verder kunnen helpen, dan hebben we in ieder geval twee overlegpartners minder. Dit dossier, de gemeentelijke herindeling, wordt gelukkig voortvarend aangepakt dankzij de inzet van de portefeuillehouder en de ambtelijke organisatie, maar ook wat van de gemeentelijke herindeling is onzeker, het is onze indruk dat nog niet alle partijen er al vooralsnog volledig voor gaan. Voorlopig zit de handrem er nog op. Voor zover de eerste termijn voorzitter.
  • 0:25 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Nijenbanning. Dat is inderdaad een record qua inbreng qua tijd in ieder geval. Volgens mij komt deze bijdrage ook op uw i-pad te staan en dan kunt u daar ook kennis van nemen. Klopt dat meneer Nijenbanning? Ja hè? Ja. Gaan we naar de fractie van D'66, meneer Pals. Ga uw gang.
  • 3:13 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, het is tijd voor de algemene beschouwingen van 2016, een beschouwing met helaas weer een ombuigingsronde. Jammer, maar iets wat wederom noodzakelijk is om een toekomstbestendige gemeente te blijven. Er ligt weer een jaar achter ons met veel gebeurtenissen en over het algemeen durven we te zeggen dat Stadskanaal, de gemeente Stadskanaal, is er goed uitgekomen. Wel liggen nog grote uitdagingen, niet alleen voor Stadskanaal, maar voor heel Oost-Groningen. Het akkoord van Westerlee met nog steeds worden uitgewerkt verder uitgewerkt worden en de eerste miljoenen zijn al verdampt. Een kritisch rapport over de bestuurscultuur ligt achter ons, we hopen dat dit soort rapporten niet meer nodig zijn en dat de bestuurders samen met een open blik voor een gemeenschappelijke Oost-Groninger belang gaan. Voorzitter, D'66 vindt nog steeds dat een herindeling ons gebied kan versterken, de onderzoeken lopen en D'66 hoopt dat hierin snel progressie zal worden geboekt. De grootste investering die er het komende jaar aankomt is een investering in een centrum, een centrum dat belangrijk is voor onze gemeente en zijn inwoners. wel moeten we ons in deze tijden afvragen hoeveel geld het ons op dit moment waard is. Een miljoenen investering, is een miljoenen investering echt noodzakelijk, er zijn net miljoenen in de Hoofdstraat gestoken. D'66 vind dat er een grote verantwoordelijkheid ligt bij de ondernemers en pandeigenaren. Begint een goed in het centrum niet bij het aangezicht van de winkels die er zijn, moedig het huidige planeigenaren van leegstaande panden niet juist aan om rustig achterover te leunen, vragen waarop D'66 een duidelijk antwoord hoopt te krijgen tijdens de behandeling van deze grote investering en we zijn benieuwd naar de alternatieven. Voorzitter D'66 vind de gemeente Stadskanaal een fantastische gemeente en is dat een gemeente een fantastische gemeente is met vele goede voorzieningen en we willen dit graag houden. Wel zal er de komende tijd naar de vele uitgaven kritisch moeten worden blijven gekeken. Iets wat we zeker zullen blijven doen. En dan naar de beslispunten die voor ons liggen. We zullen de stukken behandelen in de volgorde zoals ze op de agenda staan, we zullen het kort en bondig houden of in ieder geval dat proberen. In programma 1 van de voorjaarsnota en zorg valt het ons op dat er in het eerste kwartaal al 51 meldingen van huishoudelijk geweld zijn binnengekomen, iets waar 160 over het hele jaar helaas verwacht zijn, vorig jaar waren dat er een stuk minder. Komt dit doordat er proactiever gehandelde wordt of doordat er meer gevallen van huiselijk geweld zijn.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:2 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ik neem aan dat meneer Pals geen 51 gevallen van huishoudelijk geweld, maar
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   huiselijk geweld, sorry
  • 0:1 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   huiselijk geweld
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Oh ik zei huishoudelijk geweld? ok, nou ja
  • 0:2 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Anders hebben we een ander probleem hier in de gemeente.
  • 1:03 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar een huiselijk geweld is beter opgelost dan een huishoudelijk geweld. D'66 maakt zich ernstig zorgen over de komst van de spoorlijn. Het aanleggen lijkt het probleem niet, het exploiteren wel. D'66 zal zich ook binnen eigen partij hard blijven maken voor de realisatie van deze spoorlijn en wij nemen aan dat de andere partijen in de raad dat ook bij hun partijen zullen blijven doen. Wat we echt missen is meer aandacht voor duurzaamheid. Het enige wat we hier over vinden zijn de zonnepanelen op de Bast, dat is een mooi voorbeeld van hoe het kan. Waarom zijn hierover nog niet meer concrete plannen, wij vinden dat juist de gemeente een voorloper in duurzaamheid moet zijn en dat levert geld op. D'66 heeft goed onderwijs vanaf jonge leeftijd hoog in het vaandel, de gemeente Stadskanaal heeft goede onderwijsvoorzieningen waar we blij mee zijn en trots op zijn. Wel zal er nadrukkelijk aandacht moet blijven voor het onderwijs hierop kan de gemeente dan ook niet bezuinigen. D'66 vind dat er ook op muziek en kunstonderwijs niet bezuinigd kan worden. D'66 vind overschrijdende samenwerking een belangrijke optie voor het terugdringen van de werkeloosheid. In Duitsland is meer werk
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:09 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Meneer Pals noemt net onderwijs en de muziekschool, rekent hij daar ook de bibliotheek bij.
  • 0:14 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja. Maar goed het is eigenlijk kunst, muziek, kunstonderwijs en algemeen, maar bibliotheek heeft zeker een bijdrage in het geheel en heeft ook zeker onze belangstelling dat daar niet op bezuinigd gaat worden.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaat u verder.
  • 5:13 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   D'66 vindt grensoverschrijdende samenwerking een belangrijke optie voor het terugdringen van de werkeloosheid. In Duitsland is meer werk en het lijkt erop dat wij hier nog steeds niet van profiteren. Wij vinden dan ook dat er nog meer gewerkt moet worden om de glazen muur te verwijderen en de kansen benutten van de situatie in Duitsland. D'66 vindt het schokkend te lezen dat ook bij het gemeentelijke afval brengstation al zover is gekomen dat daar agressie en bedreiging plaatsvindt. We worden deze werknemers ook een cursus aangeboden van hoe om te gaan met agressie. Agressie kan immers een grote impact hebben op werknemers en er moet dus alles aan gedaan worden om dit te bestrijden. Voorzitter met de gevraagde investering zal D'66 akkoord gaan, echter dan nu het ombuigingsplan. Wij snappen dat ombuiging een noodzakelijk is, maar we hebben wel moeite met het ombuigingsplan zoals dat nu voor ons ligt. Van de 56 ombuigingen die voor ons liggen zijn er 26 PM posten, kortom 26 waar nog concrete aanvulling aan is gegeven of moet worden gegeven en 26 van de posten waarvan de uitwerking nog niet weten. ik als eenvoudig raadslid kan niet zien welke kosten hier exact bespaart kunnen worden. Schijnbaar kan het gemeentelijk apparaat dat op dit moment ook nog niet. Anders hadden we hier toch wel bedragen gestaan. Kortom voorzitter hoe kunnen we instemmen met een plan waar deze mate van onduidelijkheid in zit. Wij hebben hier moeite mee. Vele zaken zijn voor D'66 bespreekbaar, een verhoging van de OZB hebben we over algemeen geen momenteel geen moeite mee, onze lasten zijn nu al erg laag. En gewoon laag is wat ons betreft ook akkoord. Fijn is het niet, maar helaas de tijd is er naar. De zwembaden discussie moet nog volgen, hiervoor is dan ook een ???? post opgenomen, we zullen hierop onze visie tijdens deze discussie dan ook geven. Meer moeite hebben we met het verdere ombuiging op Stichting Centrum voor de Kunsten en De Pauw. D'66 denkt dat muziekonderwijs van grote waarde voor kinderen kan zijn en dat de gemeente hier dan ook moet bijdragen. Nieuwe bezuinigingen hierop lijkt ons dan ook absoluut niet verstandig. Graag, en daar roepen we het college voor op, zouden we een visie willen vanuit het college. Op kunst, muziek en cultuur binnen onze gemeente. het enige wat we er nu over zien is dat het eventuele zaken zijn waarop bezuinigd kan worden. Een forse bezuiniging is gepland op de externe communicatie, D'66 lijkt het niet verstandig. Juist in deze tijden van verandering is communicatie des te belangrijker. De burgers moeten weten waar ze terecht kunnen en goed en helder geïnformeerd worden over veranderingen die gaande zijn. D'66 vindt een bezuiniging op de opvang van zwerfdieren onacceptabel, het asiel in Stadskanaal draait op vrijwilligers, giften en donaties en heeft een zeer belangrijke functie, een functie die we dan ook volledig in tact willen laten, hiervoor mag de gemeente zeker iets meer doen dan enkel en alleen de wettelijke taken. En als laatste de perspectiefnota. We hebben de perspectiefnota doorgenomen en hier momenteel geen grote bijzonderheden gevonden. Er blijven grote onzekerheden voor de gemeente in de toekomst. Te denken valt aan het akkoord van Westerlee en verdere rijks-bezuinigingen, iets waarvan niemand op dit moment de exacte uitwerking kan weten. Voorzitter we zullen dit dan ook nauwlettend volgen. We zijn wel zeer enthousiast over de blijvers regeling, dat lijkt ons dan ook zeer interessant voor onze vergrijzende gemeente. we hopen dan ook dat u hierop op korte termijn bij ons terugkomt. Als laatste willen we een stuk uit het bestuursakkoord te nemen en die volgt; onze bestuursstijl is open, transparant en integer. Onze stijl is een stijl van samenwerken, faciliteren, regisseren en communiceren. We staan open voor goede ideeën en faciliteren het gesprek hierover. Wij werken samen met onze inwoners, bedrijven, instellingen en partners in de regio aan de ontwikkeling en uitvoering van het beleid. Wij creëren randvoorwaarden en maken zaken vooral mogelijk, we streven naar vergroting van zelfredzaamheid voor onze bewoners, we zijn herkenbaar, benaderbaar en zichtbaar in dorpen en wijken. Voorzitter iets verderop lezen we; wij initiëren en faciliteren platforms voor overleg en afstemming. Voorzitter een onderdeel uit het bestuursakkoord waar we volledig mee eens zijn. Momenteel komen weer grote zaken voor onze gemeente aan zoals de ontwikkeling van het centrum
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U zit in de laatste minuut meneer Pals.
  • 0:15 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Wij sluiten ons volledig aan bij uw standpunt uit het bestuursakkoord en roepen u dan ook op om een burgertop te organiseren voor onze gemeente waarin u en wij in overleg kunnen met burgers over deze zaken. We zullen hier daarvoor ook een motie indienen.
  • 0:1 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   voorzitter
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   meneer Boels, CDA.
  • 0:03 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dat was het.
  • 0:9 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja dat ongeveer 83% van wat u zei herkende ik want ik heb gewoon het idee dat u geknipt en geplakt heeft uit de inbreng van al onze andere partijen. Ik vroeg me nog af waarom u dat niet doet trouwens, maar
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Wat zegt u?
  • 0:8 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Waarom niet vooraf, vele partijen in deze raad die brengen gewoon hun stukken van tevoren in, bijna alle partijen, behalve uw partij, maar mijn vraag is waarom
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Mag ik daar nu even op reageren.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals kunt u ook even wachten tot meneer Boels is uitgesproken en ik u het woord geef.
  • 0:06 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Nou ja ik maakte gewoon een opmerking. Ik vroeg; waarom een burgertop. We zien bijvoorbeeld bij de centrumvisie ontwikkeling van Stadskanaal dat velen, velen zijn betrokken zowel toeristen, ondernemers, mensen die hier in het centrum kopen, u had daar terecht een punt dat wellicht de inwoners die boven de winkels wonen in mindere mate zijn betrokken, maar die zouden ook als consument kunnen zijn gevraagd, dat soort zaken vinden plaats, ik denk dat dat belangrijk is. We zagen het zojuist in mei bij de ontwikkeling van de Florawijk in Musselkanaal, het was een fantastische avond zie de voorzitter van dorpsbelangen Musselkanaal dat burgers zijn betrokken, de inwoners worden gehoord. Waarom dit initiatief.
  • 1:4 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou ja het is vrij duidelijk meneer Boels, de Florawijk eerlijk gezegd daar heb ik ook mijn complimenten over gegeven aan de raad van of niet aan de raad van maar aan de mensen van Musselkanaal dat dit een van de mooiste initiatieven is die ik tot nu toe de afgelopen jaren heb gezien. Dat is hoe je samenwerkt. Een burgertop gaat natuurlijk een beetje verder, kijk u doelt van ja we hebben een winkelcentrum, we hebben mensen die winkelen gevraagd, dat zijn natuurlijk passanten, waar we natuurlijk extra nieuwsgierig voor zijn en burgertop is in meerdere gemeenten geweest, in Leek wordt er nu weer een georganiseerd trouwens in samenwerking met uw partij dus die zijn daar hartstikke enthousiast op in Leek, in Appingedam is er met uw partij is er een geweldige burgertop geweest, Groningen heel groot, maar het gaat er om dat je bewoners vraagt en niet bewoners die betrokken zijn bij organisaties maar de gewone bewoners die vanwege belangstelling voor een onderwerp gevraagd worden wat willen ze nu van een gemeente als Stadskanaal. En dat kan alles zijn.
  • 0:3 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Misschien moet ik mijn vraag wat concreter zeggen; wat doen wij nu verkeerd.
  • 0:9 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Wij doen niks verkeerd. Alleen wat wij verkeerd doen, en dat krijgt ie, wat we verkeerd doen is echt de burgers en de man in de straat te vragen, wat wij doen is
  • 0:8 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Maar dat gebeurd toch in de Florawijk, dat is met de centrumvisie gebeurd, dat gebeurd bij de wijkraden, wat doen we verkeerd? Niks zegt u, dat was een duidelijk antwoord.
  • 0:46 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nee, ik zeg dat we wel iets verkeerd doen. want kijk wat je doet met wijkraden is dat je alleen over de eigen wijk praat, maar dat je bijvoorbeeld over concrete plannen over wat vindt men nu eigenlijk van het openen van zwembaden, ik bedoel ik kan me voorstellen dat je ik weet wie daar veel belangstelling voor heeft dat zijn natuurlijk ouders met kinderen die willen zwemmen, maar er zullen ook ouderen zijn die zeggen nou van mijn mag die wel dicht. Je weet niet de exacte impact van een voorziening in deze plaats als je niet weet hoe de rest van de bevolking erover denkt en u weet als geen ander we leven in een tijd op dit moment waarin mensen meer en meer inspraak willen. en mensen willen meer gehoord en geluisterd worden en dat kun je niet alleen over laten aan partijen en aan wijkraden en aan dat soort mensen die directe belangen hebben.
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema, SP.
  • 0:3 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Zoals u dat omschrijft meneer Pals lijkt het op een denktank.
  • 0:23 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja zo kun het noemen, ja. Maar goed je moet wel zo'n denktank handen en voeten geven, je moet natuurlijk wel zeggen van als er een concreet plan is dat je wel iets doet met die plannen. Je kunt natuurlijk niet zeggen van dan laat dat maar, dus het moet wel geformaliseerd worden. Maar nogmaals het CDA is in heel wat gemeenten in Groningen hartstikke voorstander dus ik kan met niet voorstellen dat u tegen bent.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dient u hem in meneer Pals zou ik zeggen.
  • 0:50 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Goed de motie. De raad van de gemeente Stadskanaal, in vergadering bijeen op 13 juni 2016; Overwegende 1. dat het belangrijk is om goed te luisteren naar ideeën uit de samenleving; 2. dat het met name van belang is dat ideeën van diegenen die niet door een organisatie vertegenwoordigd zijn niet verloren gaan; punt 3. dat in het bestuursakkoord het initiëren en faciliteren van platform voor overleg en afstemming is genoemd; punt 4. dat diverse gemeenten inmiddels succesvol burgertops hebben georganiseerd; Verzoekt het college een plan en begroting uit te werken om binnen een jaar een burgertop in onze gemeente te organiseren en dit voor te leggen aan de gemeenteraad. En gaat over tot de orde van de dag.
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Ingediend door de fractie van D'66 voldoet aan de vereisten en ja gaan we behandelen bij het laatste punt perspectiefnota over bij de vaststelling.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, goed.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. En dan de laatste fractie, nummer 8, de fractie Mellies. Meneer Mellies aan u het woord.
  • 4:44 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja dankjewel voorzitter. Onze regio wordt samen met nog 8 andere regio's in Nederland aangemerkt als krimpregio. Regio's die te maken hebben met bevolkingsdaling. Dat stelt ons voor een aantal problemen. Provincies en gemeentes zijn allereerst verantwoordelijk voor de aanpak van de gevolgen van bevolkingskrimp. Belangrijk hierbij is dat zij niet langs elkaar heen werken, maar wij kunnen het niet alleen, wij werken dan ook samen met andere partijen. Zoals woningcorporaties, scholen, zorginstellingen, actieve burgers en bedrijven in de regio. Daarnaast, en dat zouden we bijna vergeten, hebben we natuurlijk ook nog te maken met de uitvoering van bestaande taken die gelden voor alle gemeenten, en de voorliggende nota's geeft het college dat stand van zaken weer van de lopende begroting, geeft ons inzicht in ontwikkelingen in de financiële positie voor de komende jaren en legt nieuwe beleidswensen en uitgangspunten voor de begroting 2017 aan ons voor. We willen op een aantal daarvan kort reageren. Gemeenten zijn op grond van de Wmo verplicht om het algemeen toezicht op kwaliteit en rechtmatigheid te gaan uitvoeren. In de voorjaarsnota lezen we dat het college het voornemen heeft dit te gaan doen vanuit een eigen visie op de reikwijze van toezicht op kwaliteit en rechtmatigheid de schaal van organiseren, zelf, regionaal of provinciaal en de prioritering daarvan. De fractie Mellies is van mening dat toezichthouden een op zichzelf staande functie is die al onafhankelijk dient te worden uitgevoerd. Toezichthouden vergt expertise en ervaring, wij dan ook dat dit het beste kan worden gedaan door organisaties en/of instellingen die daar enige tijd ervaring mee hebben. wij denken bijvoorbeeld aan de GGD. Stichting Vluchtelingenwerk Noord-Nederland ontvangt voor haar werk jaarlijks een subsidie, de hoogte van de instroom van vluchtelingen is van invloed op de subsidiering. Voor 2016 is door de gemeente een subsidie van €115.000,- toegekend waarvan 83.000 via het COA en 32.000 via het participatiebudget. Vanaf 2017 vervalt deze laatste bijdrage omdat de activiteiten van vluchtelingenwerk niet meer zouden voldoen aan de voorwaarden van het participatiebudget. Het college wil toch het subsidiebedrag van 115.000 euro voortzetten vanaf 2017 zou hierdoor dan structureel een nadeel in de begroting ontstaan van €32.000,-. Dit nadeel zien we dan ook in de perspectiefnota verwerkt. Inmiddels is 28 april jongstleden een nieuw uitwerkingsakkoord verhoogde asielstroom van kracht geworden, wij zijn benieuwd wat dit akkoord in financiële opzicht voor onze gemeente gaat betekenen. Onlangs is er een nieuw lokaal akkoord afgesloten met prestatieafspraken tot en met 2020. Sinds de nieuwe woningwet 2015 zijn corporaties hiertoe verplicht. Eén van de afspraken is dat Lefier de huren voor 2016 niet verhoogt en dat in het jaar 2025 voor alle woningen in haar bezit een woonquote van 30% gerealiseerd zal zijn. Daartoe verlaagd Lefier bij ongeveer 450 woningen de huur, wij vinden dat een goede zaak. Ook staan wij positief tegenover het uitgangspunt dat Lefier de afspraken en doelstellingen uit het lokaal akkoord realiseert zonder woningen te verkopen. In het Dagblad van het Noorden viel kort geleden te lezen dat de bibliotheek in Stadskanaal moeite heeft de financiële lasten te dragen. De stichting zinspeelt op een eventuele verhuizing. We zouden het jammer vinden als de bibliotheek van de huidige plek aan de Continentenlaan zou gaan verdwijnen. Het is een mooi centraal gelegen plek, direct aan het winkelcentrum en met ruime parkeermogelijkheden in de directe omgeving. We onderkennen de problemen van de stichting, maar hopen dat de oplossing elders gezocht wordt. Kan het gebouw wellicht gedeeld worden met andere organisaties, bedrijven of instellingen zodat ze elkaar completeren. Wij doelen op synergie, een win/win situatie. In de perspectiefnota valt te lezen dat de gemeente nog niet de definitieve
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:07 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja even terugkomend op de bibliotheek, in mijn beleving is de bibliotheek een zelfstandige organisatie, het vastgoed is ook van hun zelf heb ik begrepen, en u roept het college nu op om in te grijpen? Of mee te denken of wat wilt u.
  • 0:29 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Nou vorig jaar hebben wij met een selectie van de gemeenteraad een hele leuke avond gehad bij de bibliotheek en zijn een aantal onderwerpen en ideeën ter sprake gekomen en er waren interessante ideeën en ik geloof best dat, ik snap het wel dat de stichting het zelf in beheer heeft, maar daar zou wel iets bij in kunnen. Er zijn misschien aanverwante stichtingen die feeling hebben met de bibliotheek ook en dat dat onder één dak gehuisvest kan worden, we zien
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   meneer Pals.
  • 0:8 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar ja het is me nog niet duidelijk, u roept, is het een vraag aan de burgertop of is het een vraag aan het college. Zou het college zich daar mee willen bemoeien?
  • 0:03 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Het zou interessanter zijn voor de burgertop. Nou ik geloof dat ik gelezen had in het krantenartikel dat de gemeente er nog niet aan wou, aan de besprekingen, maar dat gaat zeker komen en ik hoop dat het college daar ook constructief invulling aan geeft of in ieder geval in meedenkt.
  • 0:05 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   meneer Pals.
  • 0:6 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik hoop dat het college dan in tweede termijn op deze vraag terugkomt, want ik heb nog steeds geen vraag gehoord namelijk.
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U stelt een overbodige vraag volgens mij meneer Pals want er komt vast een reactie uit het college op denk ik de opmerkingen die u in het algemeen heeft gemaakt en die meneer Mellies ook maakt ten aanzien van de bibliotheken. Gaat u verder meneer Mellies.
  • 3:06 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ik vervolg mijn betoog. In de perspectiefnota valt te lezen dat de gemeente nog niet de definitieve formatie voor de taken binnen het sociaal domein heeft vastgesteld. Het bureau Berenschot is gevraagd een formatie onderzoek in te stellen naar het sociaal domein. Het bureau zou methodieken bieden om de formatie te berekenen en kunnen dan vergeleken worden met landelijke benchmark gegevens. Wij vragen ons af of het nou echt noodzakelijk is deze externe dure expertise in te huren, heeft het rijk deze gegevens zelf niet voor handen. We zitten nog midden in de transformatie van het sociaal domein ook zitten we nog midden in een herindelingsprocedure. De fractie Mellies vraagt zich af of het niet wijzer is te wachten totdat een en ander achter de rug is om pas dan te bezien of er eventueel meer Fte's nodig zijn. Tot die tijd vinden wij dat terughoudendheid betracht dient te worden met uitbreiding van de formatie. Hetzelfde geldt voor de investering in automatisering, we vragen ons af of al de genoemde investeringen echt niet uitgesteld kunnen worden tot na een eventuele herindeling. Binnenkort staat de toekomst van de openlucht zwembaden op de agenda. De baden zijn toe aan groot onderhoudt dan wel vervanging wat aanzienlijke kosten met zich meebrengt. De vraag is of deze investeringen te rechtvaardigen zijn en wat de eventuele andere opties zijn. Wij zijn van mening dat vervanging van alle drie de baden niet realistisch is. een optie die volgens ons wel interessant zou kunnen zijn is de mogelijkheid van verzelfstandiging van de baden, het bad de Horsten heeft hiertoe al een plan ingediend en we zijn benieuwd naar dit plan en of dit ook mogelijk een optie is voor de andere baden. We staan achter de integrale gebiedsaanpak Musselkanaal zoals die onlangs is gepresenteerd. De voorgestelde integrale gebiedsaanpak is een goede manier om Musselkanaal vitaal te houden. Ook vindt onze fractie dat een goede zaak dat de inwoners worden betrokken bij de invulling van de open ruimte die ontstaan zijn door de verdunning in de Florawijk. De fractie Mellies is het eens met de stelling dat de leefbaarheid in onze gemeente en de regio mede afhankelijk is van een goed functionerend ????? winkelcentrum. Met de nadruk op "mede". De leefbaarheid is natuurlijk niet alleen maar afhankelijk van een goed functionerend al dient gezegd dat een al te grote winkelleegstand inderdaad niet wenselijk is. Toch vinden we ook dat er ruimte moet blijven voor nieuwe ondernemers om zich te vestigen in het centrum van Stadskanaal. De conceptvisie winkelcentrum Stadskanaal die 23 mei jongstleden is behandelt in de raadscommissie gaf ons een inkijkje in de mogelijkheden, wij vinden de investeringen aanzienlijk. Vooral gezien de uitgaven waartoe we kort geleden ook al hebben moeten besluiten. Ook merken we dat toch ook langzaamaan de panden in het winkelcentrum weer bezet raken. Wellicht doordat de economie weer wat aantrekt. We zien daarom thans de urgentie niet om het centrum al te radicaal aan te pakken, we pleiten meer voor een geleidelijke aanpak. Voorzitter afrondend. We vinden het belangrijk dat de gevolgen van de krimp in goede banen wordt geleid en dat daarbij samenwerking gezocht blijft worden met ketenpartners, actieve burgers en bedrijven. Maar ook dat onze inwoners goed geïnformeerd worden zodat er maximaal draagvlak is voor toekomstige plannen. Leefbaarheid staat voorop, het doel moet blijven dat het goed wonen is in onze gemeente met een passend aanbod aan voorzieningen. Dank u wel.
  • 0:20 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Mellies. Dat was de laatste bijdrage vanuit de fracties in eerste termijn. ik stel voor dat we 20 minuutjes schorsen. Dat betekend op mijn horloge 16.25 uur, en loop ik voor of achter meneer Maarsingh.
  • 0:7 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja, ik weet niet wat uw, wat uw tijdpad was, maar het is 2 minuten over 4, mooi op tijd.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Loop ik iets voor, ja. 16.25 uur terug graag en dan kunnen we even een hapje frisse lucht nemen.
  • 0:3 schorsing
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dames en heren, ik heropen de vergadering en zoals te doen gebruikelijk geef ik als eerste het woord aan de portefeuillehouder financiën en die staat al helemaal klaar, gebrand om los te gaan. Wethouder Hamster aan u het woord.
  • 4:15 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja dank u wel voorzitter en zoals te doen gebruikelijk, om uw woorden te gebruiken, zal ik beginnen met het onderdeel financiën in mijn portefeuille en dan als dat gedeelte is afgerond doorgaan naar de andere onderdelen; zorg, jeugd en tenslotte onderwijs. Voorzitter ik moet zeggen ik heb genoten van de discussie in de raad. Het was een mooie discussie, oppositieleden die een deel van hun betoog ???????????? lopen te citeren van het prachtige proza van onze coalitieakkoord, bijna complimenten van alle oppositiefracties en de mooiste discussie was wellicht van hoe kijken wij aan tegen de staat van Stadskanaal. Het CDA begon met de woorden van wij zijn trots, zelfs de SP moest toegeven dat er een hoop goed ging, maar laat u niets wijs maken, en het is een mooie discussie, een goede discussie, ook goed om te horen denk ik in deze raad dat we met zijn allen constateren dat er een hoop goed gaat. Nou zijn wij Groningers niet zo van om te roemen in onszelf, er gaat niks boven Groningen, zeker niks boven het maaiveld, maar het is goed om te constateren dat de dingen goed gaan. Volgens mij zijn we ook allemaal wellicht in de politiek gegaan een keer omdat we dachten dat de dingen nog te verbeteren waren. En dat constateren wij als coalitie hier en daar ook wel, maar misschien moeten we het meer uit gaan dragen. En als we naar hetgeen kijken dat er gepresenteerd is dan zit er een beetje een dubbele boodschap in lijkt het. Aan de ene kant zeggen wij er zijn een serie noodzakelijke investeringen om Stadskanaal minstens op het niveau te houden, wellicht nog verder te brengen, als dat het op dit moment is, dat zijn grote projecten we hebben ze in uw bijdrage allemaal voorbij horen komen, de centrumplannen, het MFA, het hele lijstje is bekend. Aan de andere kant dient er wel bezuinigd te worden, gezond te houden, financieel gezond te houden. Eén van de dingen die goed gaat in Stadskanaal kunnen we redelijk mooi opmaken uit wat de provincie publiceert over de staat van onze gemeentefinanciën. Van alle gemeenten in de provincie Groningen zijn we degenen met de meeste groene vlakjes, dat is ?????????????, rente en belasting capaciteit, we doen het gewoon goed. Structurele ruimte, staan wel een paar rooie vlakjes, je kunt het opzoeken als je op de site van de provincie gaat zoeken naar gemeentefinanciën en even doorklikt naar financiële kengetallen, staat er een prachtig overzichtje. Dus doen wij het minder dan gemeentes om ons heen waar geld overblijft mevrouw Meertens, ik denk het niet, wij hebben hier de naam en de ambitie ook om financieel gezond te zijn en te blijven. En ja wij gaan over 2015 ook wat geld overhouden, maar dat is natuurlijk incidenteel, wij willen Stadskanaal structureel gezond houden en helaas hebben we daar ook dit keer weer een bezuinigingsronde voor nodig. En dat is, meneer Hofstra had het over de menukaart die het ministerie van financiën gepubliceerd heeft, in ons geval geen menukaart, het is een dieet wellicht om gezond te blijven. U heeft er een paar doperwtjes van de presentjes wellicht uitgetrokken, maar de rest hebben wij echt wel nodig om inderdaad gezond te blijven, enerzijds vet op de ribben te houden en aan de andere kant niet te dik te worden. Een schijf van 56 zo u wilt. En we hebben 7 ton concreet ingevuld, dus als ik raadsleden hoor zeggen ja ik weet niet wat ik ermee moet, we hebben 7 ton ingevuld en er zijn ook nog een hoop dingen die nog uitwerking behoeven, de PM posten zoals we ze noemen. En meneer Pals die wil graag goed onderwijs en goed onderzoek, dat willen wij ook, voordat wij naar buiten gaan dat kunnen wij bezuinigen, zoveel willen wij bezuinigen, willen wij in beeld hebben wat kan en wat de consequenties zijn. En wij kunnen ons als college ook heel goed voorstellen dat u dat ook wilt, dat u wilt weten dat kan en wat zijn de eventuele consequenties. Dus wij spreken gewoon met u af, zo snel wij dat kunnen, en dat zal echt niet allemaal bij de komende begrotingsvergadering zijn, maar zo snel wij dat kunnen zullen wij inzicht verschaffen over wat een invulling van de bezuiniging zou kunnen zijn zodat u als raad ook weer een oordeel over kunt vellen bij een volgende punt in de P&C cyclus.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:6 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Betekend het dan dat het ombuigingsplan wordt uitgesteld over twee maanden?
  • 0:03 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Nee voorzitter dat betekend het absoluut niet. Wij hebben heel veel concrete voorstellen gedaan waarvan, als u vandaag instemt, wij gewoon met de uitvoering gaan beginnen. En ik denk dat met name de partijen die ombuigingen op hun dak krijgen, willen ik zeggen, die te maken krijgen met ombuigingen, gewoon behoefte hebben aan zo snel mogelijk duidelijkheid. Dus ik zou u ook willen zeggen van als u vandaag instemt, de concrete bedragen, waar u mee instemt daar gaan we gewoon mee aan het werk. Over de posten die nog ingevuld moeten worden daar komen we bij u op terug.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals.
  • 0:34 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar dan kunnen we, dan kunnen instellingen in de raad elkaar de hand geven want wij hebben ook behoefte aan concrete invullingen zoals u het zegt. Dan heb ik toch meer de behoefte denk ik van we wachten nog even met het vaststellen van het ombuigingsplan totdat we weten van wie wordt er, nou ja getroffen is een naar woord in dit geval, maar waar gaat het om en hoe worden bezuinigingsplannen concreet want u bent toch met ons eens dat je als je 26, wat had ik geteld, 26 post PM is is eigenlijk een beetje ja is teveel vind ik voor een ombuigingsplan want
  • 0:1 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boels, CDA.
  • 0:7 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Het zijn er 20 volgens mij, een aantal dubbele, geen 26, maar dat ter zijde. Het is toch
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   er is 26 keer PM geteld.
  • 0:46 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja dat klopt er is 26 keer PM geteld, waar een aantal dubbele bij zijn en dan komt u op 20, maar dat maakt op zich niet zoveel uit, het zijn er veel. Waar u mee instemt in mijn optiek is toch, ik vraag het ook aan de wethouder, wij hebben er ook over gevraagd als CDA fractie, dat we nu aangeven we zouden willen dat er een onderzoek plaatsvindt of er eventuele ombuigingsmogelijkheden mogelijk zijn, wellicht is dat nog niet eens zo. Als u vindt dat we op PM post X absoluut niet moeten om gaan buigen zouden we dat nu graag horen. Als we zeggen van ja ga maar een onderzoek aan en we zien het terug in de reguliere P&C cyclus dan gaat het op die manier, dus volgens mij kunnen we er op die manier prima mee instemmen. Het is niet zo dat we nu zeggen het is een PM post ga maar aan de slag en dat over een jaar blijkt dat we er 5 ton op bezuinigd hebben. Dat mag natuurlijk niet zo zijn.
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66