Raadsinformatie

Raadsvergadering 27 juni 2016

Naam
Download het audiobestand (51,49 MB)
Download de gesproken tekst (802,42 KB)
Download de vergaderstukken in pdf (28,22 MB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
 • 5 De besluitenlijst van 30 mei 2016
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen en ..
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
 • 8 Inlichtingen college
 • 9 Vragenuur
 • 10 Interpellaties
 • 11 Rondvraag
 • 12 Wijziging Verordening Jeugdhulp Stadsk..
 • 13 Voorlopige jaarrekening 2015 en algeme..
 • 14 Financiële jaarstukken Veiligheidsregi..
 • 15 Financiële stukken van de Gemeenschapp..
 • 16 Bezwaarschrift Lig- en stageldverorden..
 • 17 Sluiting
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 0:44 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De een na laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Ik heet u van harte welkom dat geldt ook voor de mensen op de publieke tribune, media en mogelijk luisteraars die geïnteresseerd zijn in de agendapunten van vanavond. In ieder geval wordt het uitgezonden en dat hadden we bij de algemene beschouwingen niet helemaal als ik goed ben geïnformeerd. Afwezigheid van de heer Van Beek van de CU, de heer Nijenbanning van de VVD en de heer Klinkhamer van de PvdA. 20 raadsleden, even aantal.
 • 2 Mededelingen
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Zijn er mededelingen? Niet, nee, geen anderen.
 • 3 Vaststellen agenda
  • 03. Vaststellen agenda (209,53 KB)
  • 0:21 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ik met u de agenda vaststellen zoals die voorligt. Waarbij ik opmerk dat u zowel ten aanzien van de besluitenlijst van 30 mei een gewijzigde versie op uw i-pad heeft ontvangen alsook van de lijst met ingekomen stukken. Conform? Gaan we de agenda zo volgen.
 • 4 Insprekers
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat doen we vandaag niet met de insprekers op een van de agendapunten want die zijn er niet.
 • Informatieve stukken

 • 5 De besluitenlijst van 30 mei 2016
  • 05. De besluitenlijst van 30 mei 2016 gewijzigd (223,76 KB)
  • 1:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dus dat brengt mij al bij agendapunt 5; de besluitenlijst van 30 mei in gewijzigde vorm zei ik al en die gewijzigde vorm heeft vooral te maken dat 30 mei op de lijst met ingekomen stukken onder 7.3 een aanpassing stond, of een standpunt gevraagd werd over leges voor het registreren van het gastouders bureau-schap en daar hebben wij na toelichting door de wethouder kennis van genomen. Goed de besluitenlijst. Redactioneel pagina 1, 2 en 3. Niet, dan is ie daarmee vastgesteld. [voorzitter klopt met hamer] Wederom met dank voor de correctheid en juistheid. Naar aanleiding van, pagina 1, 2 of 3. Niet het geval.
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen en moties
  • 06. Lijst met openstaande toezeggingen en moties (294,88 KB)
  • 0:28 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we naar de lijst met openstaande toezeggingen en moties. De eerste op de lijst onder 50 daarvan wordt voorgesteld om die te verplaatsen naar het najaar 2016 omdat het overleg meer vergt zoals in de toelichting is gegeven. Kan dat uw instemming hebben? Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:08 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Het kan onze instemming hebben wel de opmerking dat het belangrijk is dat dat zo snel mogelijk rondkomt rond de MFA Cereswijk.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Punt 82 daarvan is de uitvoering aanstaande woensdagavond dus die mag ik nog niet van de lijst halen tot ie geweest is, maar is qua datum in ieder geval wel bijtijds. Ik kijk al even naar mevrouw Kroom want die zit me ook scherp op te nemen van klopt dat wel. Punt 97 van de lijst; de herijking van het armoedebeleid voor wat betreft het kindhulppakket. Daarover heeft u de stukken ontvangen en daarvan stel ik dus ook voor dat we die van de lijst afhalen. Eens? en punt 98; kademuur Musselkanaal, wil wethouder Brongers graag het woord.
  • 0:23 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja dank u wel voorzitter. Gevraagd was om uiterlijk 1 juli een opname te maken van de technische staat van de kademuur. Wij hebben recentelijk het onderzoeksrapport ontvangen, dat betekend dat het onderzoek op dit moment is afgerond en wij zijn op dit moment bezig om de conclusies te beoordelen en komen daar graag in oktober bij u op terug.
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Akkoord? Dat wordt oktober. Andere vragen of opmerkingen nog over punten die op de lijst staan. Niet het geval.
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
  • 07. Lijst met ingekomen stukken gewijzigd (204,07 KB)07.1. College over Lokaal Akkoord 2016 tm 2020 (465,69 KB)07.1.1. Lokaalakoord 2016 tm 2020 (2,06 MB)07.2. College over advies Participatieraad inzake wijziging Verordening Jeugdhulp Stadskanaal en reactienota (226,52 KB)07.2.1. Advies Participatieraad inzake wijziging Verordening Jeugdhulp Stadskanaal (110,89 KB)07.2.2. Concept Reactienota op advies Participatieraad (182,78 KB)07.3. College over aanbesteding onderzoeken SA3 (817,34 KB)07.4. Schriftelijke vragen politieinzet Stadskanaal antwoord (1,33 MB)
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we naar de lijst met ingekomen stukken. Iemand die daarover het woord wil voeren. Punt 2 wordt aan u geadviseerd om die te betrekken bij agendapunt 12 en de anderen voor kennisgeving aan te nemen. Mevrouw Kroom, PvdA.
  • 2:43 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Dank u wel voorzitter. Wij willen heel graag iets kwijt over het lokaal akkoord Stadskanaal. Een belangrijk akkoord waar veel inwoners de komende tijd mee te maken krijgen. Een degelijk document, veelzijdig, doordacht en veel aandacht voor betaalbaarheid van de sociale huurwoning voorraad. We herkennen een spanningsveld tussen enerzijds investeren in duurzaamheid en anderzijds in de woonquoten van 30% te halen. Een serieuze maar uitdagende opgave. We hebben echter wel de behoefte om bepaalde punten nader toe te lichten, het zijn er vier. Allereerst de opdracht passend huisvesten, de woningwet 2015 bepaald dat er passend gehuisvest moet worden. Met andere woorden een woningzoekende met recht op huurtoeslag moet worden gehuisvest in een woning met een huurprijs onder de voor hen geldende aftoppingsgrens. Dat is gezien onze woningvoorraad geen gemakkelijke opgave. Niet voor de corporatie maar ook niet voor de gemeente die daar ook verantwoordelijkheid in heeft. En we hebben op onze column, met de titel “passend wonen in Stadskanaal” vele reacties ontvangen. Daarbij zaten verschillende berichten dat inwoners al dan niet met een handicap door hun lage inkomen geen passende woning konden krijgen. Lefier heeft de mogelijkheid om 5% van de gevallen, in 5% van de gevallen af te wijken, maar wat als dit percentage wordt overschreden en pakt Lefier deze ruimte in de wet op of laten we deze mensen in de kou staan. De gemeente financiert WMO voorzieningen in woningen voor woningcorporaties. Is het niet veel verstandiger om de voorzieningen door Lefier zelf te laten uitvoeren en niet door bedrijven die daar misschien zelf niet zo erg voor gespecialiseerd zijn. In het kader van het scherp incassobeleid van Lefier hopen wij van harte dat hiermee onder andere bedoelt wordt dat bij één maand achterstand contact wordt gezocht met betrokkenen om te kijken waar de schoen wringt en dat niet volstaan kan worden met alleen het versturen van een aanmaning. Tenslotte voorzitter, in het hoofdstuk “voorraad ontwikkeling” wordt gesproken over een herstructureringsplan in Musselkanaal, Florawijk. Wij zullen hier tijdens de raadsvergadering op 11 juli nader bij stilstaan, maar reeds nu willen bedrukken dat wij de voorkeur geven aan eerst bouwen en dan pas slopen.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel, ik kijk even naar de wethouder of hij gelijk wil reageren of dat, ja, wethouder Gelling.
  • 0:17 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja dank u wel voorzitter. Ik heb notie genomen van uw opmerkingen. Wat ik daarover kan zeggen is dat ik die meeneem in de frequente gesprekken die wij hebben met Lefier en daar ook met uw aandacht voor zullen blijven houden.
  • 0:4 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Daar zijn we blij mee met die toezegging, dank u wel.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik ga hem niet op de lijst met toezeggingen zetten, even voor alle
  • 0:1 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Dat hoeft niet, dat hoeft niet.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, nee maar u verwoord het in het woord; toezegging. Om misverstanden te voorkomen, het is een heel duidelijk punt zoals aangegeven, de wethouder zegt toe; we nemen het mee. U kunt er altijd een keer naar informeren, maar het is geen toezegging.
  • 0:1 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   En wij volgen het.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Heel goed zijn we het eens, mooi, duidelijk. Anderen? Mevrouw Sterenborg, CU.
  • 2:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja ik wou het graag, ingekomen stuk nummer vier hebben. Maar dat zal u niet verbazen. Allereerst willen wij u bedanken voor de vlotte en zorgvuldige, uitgebreide beantwoording van onze vragen omtrent de politie inzet. Zoals duidelijk is geworden hadden wij zorgen over de aanrijdtijden van de politie in de basis politiezorg. Met name in de avond en nachtelijke uren in onze gemeente. Sinds dit voorjaar is er een extra politiepost in Ter Apel gekomen, wat wij begrijpen. Deze is 24-7 bemenst. Voor zover onze informatie strekt worden deze diensten hoofdzakelijk ingevuld door personeel van bureau Stadskanaal. Hierdoor vindt er een verschuiving plaats van politie inzet, er komen agenten van elders van het flexteam die minder regionaal bekend zijn en niet alle in’s en out’s van het gebied en haar inwoners kennen. Met name de onbekendheid van de agenten uit het flexteam baren ons zorgen. Immers deze gebiedsvreemde agenten kennen niet alle wijken en wat minstens zo belangrijk is; ook niet de specifieke problemen van onze gemeente. Naar aanleiding van uw beantwoording en een gesprek met de unit chef van Ommelanden Oost hebben wij vernomen dat sinds de invoering van de politiepost dit voorjaar er nu een en ander is verbeterd en verbeterd gaat worden, onder anderen de invulling van de diensten. U geeft aan dat de agenten uit het flexteam stad Groningen en omstreken die hier worden ingezet meer eigen worden in onze regio, maar dit kost natuurlijk tijd en dat kan niet in drie maanden optimaal zijn. We hopen dat deze lokale kennis op korte termijn weer op het oude niveau is. Ook geeft u aan dat de wijkagent de kennis heeft over dorpen en wijken en dat zij ook surveillance diensten draaien maar slechts 20% van hun diensten is ingepland voor noodhulp. Verder hebben wij vernomen dat er in september geëvalueerd gaat worden, dit lijkt ons een goede zaak. Zodat daar waar nodig bij gestuurd kan worden. Dit zal ook ten goede komen van het bureau Stadskanaal. Wij blijven het volgen.
  • 2:31 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Anderen? Ik ben blij dat u tevreden bent met de beantwoording van de vragen, u trekt er ook een aantal conclusies uit die ik niet helemaal met u deel en dat heeft te maken met het feit op een gegeven moment dat voorheen was er een bureau Stadskanaal/Vlagtwedde qua basisteam wat met elkaar functioneerde over het hele gebied dat is nu Ommelanden Oost en daar is alleen een post in Ter Apel tijdelijk bij gekomen met alle aandacht, maar we hebben het wel over een basisteam wat functioneert in het hele gebied; team Ommelanden Oost nationale politie. Ook vroeger met het basisteam Vlagtwedde/Stadskanaal werden er regelmatig flexteams ingezet, extra inzet projecten die uitgevoerd worden werden ook in het kader van de noodhulp qua inroostering in het andere gebieden of als daar een incident plaatsvond waar toevallig een eenheid uit een ander basisteam dichterbij was als vanuit ons eigen basisteam werd dat ingezet. We werken wel met politie en met professionals en het is niet zo dat de veiligheid en de eventuele incident bestrijding alleen zinvol en zorgvuldig uitgeoefend kan worden als die alleen gebaseerd is op de aanwezige kennis in deze regio, dat aangaat hebben we teveel met professionals te maken. Dat we altijd een verbeterslag kunnen maken en dat we nu delen gezien de problematiek die we in Ter Apel hebben gehad binnen de regio met verspreiding van het team dat hebben we ook gedaan met branden in Winschoten en diezelfde toezegging hebben wij ook als er een incident zou zijn in Stadskanaal. Dus dat er iets verbeterd kan en mag worden dat is altijd het geval anders zou de politie ook niet, dat maakt ook invloed ja welke hamer je gebruikt geloof ik, maar ik zou niet willen spreken in het kader van zware gebiedsvreemdheid, specifieke kennis of verbetering alleen als gevolg van lokale kennis want ik vind dat wij ons corps dan tekort doen in de situatie dus ik ben blij dat we uw vragen goed hebben beantwoord en dat u het blijft volgen maar u statement kan ik niet helemaal delen want dan doe ik ons corps tekort ben ik van mening. Geeft geen aanleiding tot reactie. Dan hebben we het punt afgehandeld.
 • 8 Inlichtingen college
  • 1:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar de inlichtingen vanuit het college. Eentje ten aanzien van de uitnodiging die u heeft ontvangen voor volgende week maandagavond, de raadsconferentie van Pekela, Stadskanaal en Veendam. Als het goed is gaat morgen de uitnodiging en het procesvoorstel over hoe die avond ongeveer ingevuld zal worden de deur uit naar u toe en tevens krijgt u documenten op grond waarvan het bureau de aanbesteding heeft gewonnen waarin ook het procesvoorstel in zijn totaliteit, zoals hun dat voor ogen hebben en hoe ze dat ook graag met u willen delen en afstemmen, zal meegestuurd worden zodat u een vrij breed project hebt over de vier onderzoeksdelen hoe die daarin verwerkt zijn. De herindelingskern komt er apart later in maar de andere drie worden daarin beschreven en ik dacht dat voor de beeldvorming en voor de discussie volgende week maandag handiger was omdat als onderbouwing, als een input voor die avond ook mee te krijgen. Dus komt naar u toe. Wordt een drukke week. Geen andere inlichtingen vanuit het college?
 • 9 Vragenuur
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   niks aangemeld voor vragenuur
 • 10 Interpellaties
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   of interpellaties
 • 11 Rondvraag
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dus dat brengt mij bij de rondvraag. Mevrouw Sanders, meneer Maarsingh, meneer Boels, Gelling, mevrouw Schrör, meneer Mellies, Van der Heide, Dijkstra, mevrouw Sterenborg, mevrouw Meertens.
  • 0:19 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja voorzitter ik hoorde vanmiddag op het journaal dat er op dit moment acties gaande zijn bij de brandweer om o.a. te protesteren tegen de verhoging van de pensioenleeftijd en zij zeiden dat ook deze actie zich naar alle waarschijnlijkheid in de komende dagen zullen uitbreiden en ik zat me af te vragen of u weet wat de situatie binnen onze Veiligheidsregio is.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Bieze, meneer Pals.
  • 0:49 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter het is een wederkerende vraag en dat gaat wederom over onze “pleinlijn”. Ik verzoek toch echt de wethouder en bijna smeek ik het voor de laatste keer dat er nu toch echt met een plan van aanpak komt dat werkt. Want in mijn observatie is toch echt de helft brand niet en van die ene helft stond het in het onkruid dus dan zag je het ook al niet. Dus het is toch echt werkelijk of we kunnen het niet onder de knieën krijgen dan haal die dingen weg en stop er iets anders of neem een bedrijf in de armen die het wel kan, maar ik bedoel we hebben nu nog licht maar voor de winter zou het toch echt opgelost moeten zijn. En ik hoop dat het ook de laatste keer is dat ik het vraag.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Mevrouw Kroom, meneer Hofstra, mevrouw Schipper, Zeegers, de heer Idema, mevrouw Luijken.
  • 0:55 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ja, ik heb iemand, een klacht binnengekregen over asbest wat in de struiken achter de Annemonenstraat zou liggen dat schijnt in maart al doorgegeven te zijn door de medewerkers die het moesten weghalen en dat natuurlijk niet mochten van hun chef, baas, en ik vroeg me af wat de gemeente hiermee gaat doen en hoe lang dat nog moet blijven liggen. En er is een klacht binnengekomen van door bewoners op het, hoe heet dat daar, ja ik denk dat het ook gewoon Diemerplein is, in ieder geval achter de woningen waar gehandicapten mensen ook wonen en zo, daar ligt iedere keer een grote stapel tuinafval, dat is al eerder gebeurd al eerder weggehaald, maar ook nu blijft het heel lang liggen. Dus steeds meer mensen gaan daar hun tuinafval dumpen.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Waar was dat mevrouw Luijken?
  • 0:1 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Diemerplein is Musselkanaal.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Diemerplein Musselkanaal, ok. Meneer Kremer.
  • 0:11 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Ja, voorzitter. Ja ik wist niet waar ik het moest plaatsen, maar ik wil graag iedereen bedanken voor alle kaartjes en pressenties namens mijn vrouw en de kleine. Bij deze.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Mevrouw Wanders.
  • 0:35 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Voorzitter, enkele weken geleden zijn er huizen gecontroleerd op asbest. Daarbij zijn o.a. de ventilatiegaten en kruipruimtes bekeken, er is geconcludeerd dat er asbest in de leidingen en buizen aanwezig is en we hebben begrepen dat er tijdens die controles ongeveer 150 huizen de kruipruimtes zijn verzegelt. De SP wil graag weten wat de gevolgen verder zijn. En dan hebben we het met name over de gezondheidsrisico’s en of er stappen zullen worden ondernomen om asbest te verwijderen. Dank u.
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Kunt u aangeven in welke buurt die huizen staan? Waar was dat? Wel in onze gemeente hoop ik.
  • 0:11 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Ja, ja absoluut. Ja, absoluut. Het zijn huizen van Lefier in Plan ter Maars. Ik zal het even nagaan.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, goed gaan we kijken wat we kunnen beatwoorden en anders wordt dat op aangeven van nadere toelichting nog wel beantwoord. Wethouder Brongers.
  • 1:21 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja dank u wel voorzitter. Maar te beginnen bij de eerste vraag van de heer Pals over de openbare verlichting die het niet doet en daarnaast vermeld dat het hopelijk de laatste keer is dat ie dit naar voren brengt, dat hoop ik met u meneer Pals. Wij blijven daar alert op, het is wel belangrijk dat mensen blijven melden. En ik heb u eerder gezegd wij hebben te maken met een verouderd systeem en wij zijn op lange termijn bezig om onze verlichting daar te vervangen, maar dat heeft nog de nodige tijd nodig dus het zal nog wel een keer weer voorkomen, wellicht helaas, dat de lampen het niet doen. De asbest klachten. De voorbeelden die u noemt die zijn mijn niet bekend, ik wil daar wel naar kijken en meer kan ik er op dit moment niet van zeggen. En dat geldt voor beide opmerkingen, ook over het onderzoek en 150 woningen die gebeurd zijn is mij op dit moment niet helemaal bekend wat daar de stand van zaken is en welke controle dat dat geweest is.
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Met misschien de aanvulling dat het waarschijnlijk ook via het servicenummer is binnengekomen mevrouw Luijken, of niet. Weet u dat ook? Dat die klachten over het asbest ook via de servicenummer binnengekomen zijn.
  • 0:3 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Nou de klachten zijn binnengekomen door mensen die
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Bij u. Maar weet u ook of die mensen contact met ons hebben opgenomen met de service
  • 0:30 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ja zeker want die mensen doen dat, die werkten bij Wedeka, die hebben in maart de opdracht gekregen om in de bebossing daar alle rommel die natuurlijk de inwoners zelf daar neergegooid hebben weg te halen en die kwamen asbest tegen die hebben dat tegen hun chef gezegd en die hebt daar een melding van gemaakt. Wil ik verder geen namen noemen, maar…het zijn in principe mensen van Wedeka die daar werken maar
  • 0:16 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Nee wij hebben ons beleid over hoe om te gaan met asbest en als dat gemeld is bij de klachtenlijn bij de servicelijn dan is het de bedoeling inderdaad dat er actie op ondernomen wordt. Ik kan op dit moment niet veel meer zeggen dan ?????????????????????
  • 0:17 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Maar inmiddels natuurlijk in maart waren die struiken natuurlijk helemaal kaal en klein dan kon je het gewoon zien liggen. Ik ben zelf gaan kijken maar inmiddels is natuurlijk alles begroeit en overwoekert en je ziet het niet meer liggen nu, maar het is niet weggehaald, het zit er nog steeds onder.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maar inwoners hebben het daar zelf gedumpt?
  • 0:04 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Nou ik neem aan dat sinterklaas het niet gedaan heeft.
  • 0:31 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee ok duidelijk. Mogen we afspreken dat het ene punt in de organisatie nagevraagd wordt of dat bekend is van de Molenstraat en dat u nog even mevrouw Wanders, Maarswold?, welke straat, kunt u die inlichtingen er nog even bijgeven dan kunnen we gericht navragen want anders komen wij niet verder. Ja, dus een mail aan de wethouder. En meneer Pals wou reageren over de Pleinlijn.
  • 1:10 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter, ja die vraag van de Pleinlijn, volgens mij zitten we daar nu al vier jaar over af en toe eens een opmerking over te plaatsen en de wethouder antwoord wederom keurig wat we eraan gaan doen, alleen het antwoord wordt steeds wanhopiger volgens mij want ze kunnen er gewoon niks aan doen want anders hadden ze het wel opgelost. Wat me een beetje opvalt in uw betoog of in uw antwoord is dat u zegt we hebben te maken met een verouderd systeem, maar in mijn weten is dit systeem hooguit zeven jaar oud. Dan slijten de dingen hier wel heel hard. Volgens mij is het gewoon een waardeloos systeem een niet werkend systeem en ik mag de wethouder toch wel verzoeken, en ik zou dolgraag dat dit op de actielijst zou komen, dat u een datum noemt dat u met een plan van aanpak komt van het wordt verwijdert of het wordt herplaatst of het wordt gerepareerd, dat het 100% werkt. Want na de vakantie is weer zo’n uitstel. En ik hoop dat u een antwoord durft te geven van wanneer u het dat het op de actielijst komt en dat u zegt van dan en dan is het klaar over en er wordt nooit weer een vraag over gesteld.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder.
  • 0:7 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja voorzitter vooralsnog komt het niet op de actielijst, dat is mijn antwoord.
  • 0:01 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals. U bedoelt de ????????????
  • 0:39 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Een toezegging, ik bedoel echt een toezegging dat dat nou eens een keer klaar is, dat het gewoon een, want het is niet een nieuw probleem, het is een wederkerend probleem, het is een probleem van vier jaar, volgens mij heeft u zelf daar wel eens opmerkingen over geplaatst toen u nog deelnam in deze raad, het is al een wederkerend probleem en nogmaals het wordt zo langzamerhand ook een gevaarlijk probleem. Want ik bedoel er zit op bepaalde plaatsen brand er helemaal geen licht in die Pleinlijn dus het kan ook nog wel eens tot gevaar wijken. En het enige wat ik vraag is een probleem die u al vier jaar heeft benaderd moet u toch eens een einddatum durven te noemen van dan en dan is het opgelost.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder, meneer Hofstra PvdA.
  • 0:06 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja ik snap wat meneer Pals bedoelt maar ik denk dat als het over meer gaat dan alleen reparatie, want u heeft het ook over weghalen meneer Pals, dat de raad daar dan uitgebreider naar moet kijken want dan zou het ook invloed kunnen hebben over hoe wij bijvoorbeeld het centrum opnieuw gaan inrichten.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:19 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou maar ja als het aankomt op het weghalen dat is helemaal akkoord dan komt het waarschijnlijk weer in de raad terug, maar dat is ook een antwoord dat is we halen het weg en dan herplaatsen we het, maar als de wethouder nu zegt van het wordt voor 1 maart herplaatst vernieuwd en er komt iets anders dan kan ik daar echt mee leven, maar nu niet met dat antwoord.
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maar bedoelt u de lantaarnpalen als ik het zo mag noemen of bedoelt u die mooie pinguïns, die bedoelt u, ok even voor alle duidelijkheid. Wethouder.
  • 0:07 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja ik kan herhalen wat ik gezegd heb voorzitter; dat staat niet op de actielijst en ik doe daar ook geen toezeggingen over wanneer dat dat eventueel wel zou komen. Het is nu niet daar op genoemd. En veiligheid is nimmer in het geding, laat ik dat voorop stellen.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:20 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Mijn laatste opmerking voorzitter, mijn enige vraag is waarom durft u na vier jaar, na vier jaar continue vragen over de Pleinlijn, waarom durft u daar nou geen datum over te noemen, ik bedoel dat is toch, want wilt u weer vier jaar weer nou ja laten we het maar even ruim nemen, wilt u weer vier jaar termijn noemen, waarom noemt u dat niet.
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema, SP.
  • 0:12 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik wil toch de heer Pals bijvallen hierbij. We hebben de volgende raadsvergadering gaat over de vernieuwing van het centrum en ik denk van als u dit zo in stadium laat dan hoeft u niet aan een nieuw centrum te denken.
  • 0:5 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Maar voorzitter dit gaat wel een beetje ver.
  • 0:28 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik wou even een soort voorstel doen wat misschien een oplossing kan bieden van huishoudelijke aard, zoals we dat noemen. Kan de wethouder wel aangeven binnen korte termijn of ze met een uitgebreid verhaal komt of met een, over het verouderde systeem of een situatie van het is nog lang niet aan de beurt het duurt nog een tijd, maar het wordt gerepareerd, zeg maar een soort voorinformatie voor een eventuele discussie die wel of niet moet plaatsvinden.
  • 0:9 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Dat kan ik wel met u afspreken, dat wij binnenkort met een zeg maar voorstel komen hoe een en ander in de planning is opgenomen.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Bijna tevreden meneer Pals?
  • 0:10 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou ja nog niet helemaal want dan denk ik dan hebben we een mooie besluitenlijst dan hecht ik er ook waarde aan dat er even een datum op de besluitenlijst of op de toezeggingenlijst.
  • 0:26 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan ga ik hem oplossen, dan is dit een toezegging die op de toezeggingenlijst komt op een gegeven moment en ik geef dan de maand september aan waarbij een kort A-viertje aangeeft op een gegeven moment welke stappen worden ondernomen om welke redenen en dan moet u niet verwachten dat het dan van a tot z helemaal uitgediscussieerd is maar dat u meer een timetable hebt van wat u kunt verwachten. Kan dat uw instemming hebben? kunnen we het zo doen wethouder?
  • 0:1 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Lijkt me goed voorzitter.
  • 1:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja , dan doen we het zo. Dan nog de vraag over de veiligheidsregio en de actie bereidheid die bij een aantal corpsen al in andere veiligheidsregio’s is uitgesproken. Als ik goed ben geïnformeerd is die bij ons nu afhankelijk van het overleg daarover, om te beoordelen of de brandweercorps van de veiligheidsregio Groningen mee gaat doen aan de acties of niet. Eén ding is in ieder geval zeker, zelfs bij deelname zou men te allen tijde voldoende paraatheid achter de hand hebben om echte brandincidenten en dergelijke op te kunnen lossen, men zal alleen minder plezierige voorkomende activiteiten uitvoeren ten behoeve van de samenleving. Het eeuwige voorbeeld wat dan genoemd wordt is de kat uit de boom et cetera waar ze niet meer voor komen, oefeningen en een stukje minder voorlichting, dus je zou kunnen zeggen wat we op andere terreinen wel eens de zondagsdienst noemen die mag u dan ook verwachten van de brandweer. Eventuele actiebereidheid en het recht op demonstratie kunnen we hen niet ontnemen, net als anderen niet. Voldoende mevrouw Meertens? ja. Hebben we daarmee de rondvraag voldoende behandelt? Het geval.
 • Besluitvorming met debat

 • 12 Wijziging Verordening Jeugdhulp Stadskanaal 2015
  • 12. Wijziging Verordening Jeugdhulp Stadskanaal 2015 (359,99 KB)12.1. Overzicht van wijzigingen Verordening Jeugdhulp Stadskanaal (292,06 KB)12.2. Verordening Jeugdhulp Stadskanaal 2015 (594,87 KB)12.3. Nadere regels Jeugdhulp Stadskanaal 2015 (599,08 KB)12.4. Brief college aan Participatieraad (325,95 KB)12.5. Bericht in het gemeenteblad (511,87 KB)12.6. Motie jeugdhulp (242,58 KB)
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar agendapunt 12, wijziging Verordening Jeugdhulp Stadskanaal 2015. Mag ik weten wie daarover het woord wil voeren. Mevrouw Luijken, mevrouw Schipper, mevrouw Meertens, Van der Heide, mevrouw Schrör en de fracties Mellies en D’66 nog niet in ieder geval. Mevrouw Schrör, CDA.
  • 0:33 J. Schrör- de Lange
   CDA
   J. Schrör- de Lange
   Voorzitter de fractie van het CDA kan akkoord gaan met de wijziging van de Verordening Jeugdhulp Stadskanaal 2015. Ook met de wijziging van de nadere regels Jeugdhulp Stadskanaal 2015 met daarbij de adviezen van de participatieraad zijn wij het eens. de procedure voor de verwijzing naar Jeugdhulp wordt hiermee vereenvoudigd. De criteria voor de toekenning moet hierbij echter niet versoepeld worden ten opzichte van voorheen. Tot zover, dank u voorzitter.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Schrör, mevrouw Luijken SP.
  • 0:05 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Voorzitter ja ik heb eigenlijk alleen maar even een vraagje over artikel 3, ja ik wil er gewoon een beetje meer uitleg over want volgens mij verschilt de tekst niet veel van wat het was dus misschien kan de wethouder ja het gewoon effe toelichten.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Luijken. Dan gaan we naar de heer Van der Heide, CU. Mevrouw Schror wilt u de microfoon uitzetten.
  • 4:55 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ik loop even naar voren. Voorzitter “it takes a villages to raise a child” ??????? het spreekwoord wat zoveel betekend; je hebt een heel dorp nodig om een kind op te voeden. Zo begon de CU in de Tweede Kamer eind 2013 de bijdrage m.b.t. de regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid. De parlementaire werkgroep koos daarvoor de titel; jeugdzorg dichterbij. Om hun rapport kracht bij te zetten. Het gaat om de inzet van familie, buren en vrienden, maar daar straks meer over. Terug naar vanavond, terug naar onze rol. Voor ons ligt het voorstel tot wijziging verordening jeugdhulp Stadskanaal 2015, het is goed te zien dat de verordening zorgvuldig wordt gewijzigd door o.a. gewijzigd rijksbeleid. Goed te zien dat de wijziging voor het niet meer innen van een oude bijdrage voor jeugdhulp hierin ook is verwerkt. Belangrijk is ook de toevoeging van artikel 19 in de verordening in zake het betrekken van ingezetenen bij de uitvoering van de jeugdwet. Uiteraard is de participatieraad daarvoor het aangewezen adviesorgaan maar zoals u zelf ook aangeeft strekt dit verder naar inwoners, cliënten en vertegenwoordigers van cliënten. In datzelfde artikel 19 wordt ook verwezen naar de nadere regels jeugdhulp Stadskanaal 2015. In een nieuw artikel 12 wordt die dan ook uitgewerkt wat het betrekken precies inhoud er komt minstens één maal per jaar overleg over beleid betreffend de jeugdhulp en de uitvoering daarvan. Wij horen graag wanneer de eerste bijeenkomst gepland wordt. We zijn het met de participatieraad eens dat de aangebrachte wijziging duidelijk omschreven zijn, het is goed te vernemen dat het ingebrachte punt wat betreft het waarborgen van de rechtsbescherming voor belanghebbenden reeds verwerkt is door het college in het raadsvoorstel wat vanavond voor ons ligt. Ook zien we dat er een wijziging plaatsvind in de nadere regels. Bij artikel 5, er wordt een nieuw lid toegevoegd, lid 2 en dat luidt; als de jeugdige of zijn ouders een familiegroepsplan, als bedoelt in artikel 1.1 van de wet hebben opgesteld, betrekt het college dat als eerste bij het onderzoek bedoelt in het eerste lid. En alhoewel het voorstel van het college is om deze nadere regels voor kennisgeving aan te nemen ziet de fractie van de CU dit familiegroepsplan niet voldoende terug. Vandaar dat wij een motie willen indienen. Voorzitter voordat ik deze motie ga voorlezen wil ik graag aangeven waarom. Om kinderen in de knel bij te staan met snelle hulp is besloten om te gaan voor één plan, één gezin, één regisseur en sociale wijkteams. De hulp moet efficiënt en effectief zijn. Geen langdradig proces maar snel erbij. Ik kan er beroepshalve ook over meepraten. Nogmaals wij hebben daar het grote netwerk van de kinderen, de buren en de familie hard nodig. Wij komen de woorden; eigen krachten, eigen netwerk vaak tegen, straks zult u het ook horen in de motie, het wordt ook als leidraad gebruikt in de wet, maar als u naar de feitelijke tekst van die wet kijkt zie je het eigenlijk niet zo vaak terugkomen in de volgordelijkheid van de zorg die gegeven moet worden. Het eigen netwerk moet tussen de oren komen van alle professionals en hulpverleners mocht dat nog niet voldoende het geval zijn. dat zorgt er namelijk voor dat gezinnen met hun eigen mogelijkheden de regie kunnen houden, de regie kunnen voeren met de expertise die de professionals kunnen bieden. Het is dus goed om te zorgen dat ouders het recht krijgen om eerst een familienetwerkberaad te houden. Waar een familiegroepsplan opgesteld kan worden. de gemeenten hebben nu immers ook de taak om de organisatie rondom een familiegroepsplan te organiseren en te faciliteren. Dat zagen wij als CU niet voldoende terug in de nadere regels. Het is goed dat u zelf met een wijziging bent gekomen dat als er een familiegroepsplan is opgesteld dat dit door het college als eerste wordt betrokken bij het gesprek tussen deskundigen, de jeugdigen en/of zijn of haar ouders. Maar het moet over meer gaan dan dit. De jeugdwet verplicht gemeenten immers hun beleid te richten op het tot stand brengen en het uitvoeren van familiegroepsplannen. Het is dan logisch dat het familiegroepsplan ook een uitdrukkelijke plek krijgt in de verordening dan wel de nadere regels. Vandaar dat er geregeld moet worden dat de jeugdige en/of zijn ouders die zich tot de gemeente wenden met een hulpvraag altijd gewezen worden op de mogelijkheid een familiegroepsplan op te stellen. En dat zij indien gewenst hierbij ondersteuning krijgen. It takes a village to raise a child. Wij wensen het college, de ambtenaren, overige professionals maar ook onszelf wijsheid en kracht toe. Voorzitter dit brengt mij bij de motie.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   graag
  • 1:26 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   De raad van de gemeente Stadskanaal in vergadering bijeen op 27 juni 2016 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders om de verordening van jeugdhulp Stadskanaal 2015 te wijzigen en om kennis te nemen van de wijziging van de nadere regels jeugdhulp Stadskanaal 2015 overwegende dat; zowel in de verordening als in de nadere regels niet wordt gesproken over het familiegroepsplan dat blijkens artikel 1.1 van de jeugdwet onder een familiegroepsplan moet worden verstaan een hulpverleningsplan of plan van aanpak opgesteld door de ouders samen met bloedverwanten, aanverwanten of anderen die tot de sociale omgeving van de jeugdige behoren. Dat een familiegroepsplan belangrijk is om ouders en jeugdigen te versterken in hun eigen kracht en regie te laten houden wanneer er sprake is van problemen. Dat gemeenten verplicht zijn om ondersteuning te bieden bij het opstellen van de familiegroepsplan. Verzoekt hierbij het college om aan het eerste lid van artikel 4 van de nadere regels jeugdhulp Stadskanaal 2015 toe te voegen. Volgende zin. Hierbij brengt het college de jeugdige en zijn ouders op de hoogte van de mogelijkheid om binnen een redelijke termijn een familiegroepsplan als bedoelt in artikel 1.1 van de wet op te stellen. Als de jeugdige en zijn ouders daarom verzoeken draagt het college zorg voor ondersteuning bij het opstellen van een familiegroepsplan, en gaat over tot de orde van de dag.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Was getekend de fractie van de CU.
  • 0:1 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   jawel
  • 0:25 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. De motie voldoet aan de vereisten en kan betrokken worden bij de beraadslaging. Het origineel, ik neem aan dat het andere op het i-pad verschijnt bij een ieder. 12.6. Goed dank u wel meneer Van der Heide. Mevrouw Schipper, PvdA.
  • 0:35 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja dank u wel voorzitter. Voor ons ligt een wijziging verordening jeugdhulp en door die wijziging kunnen we dan weer aan de wet en de regelgeving voldoen. We hebben ook kunnen lezen dat de participatieraad enkele tekstuele wijzigingen heeft gedaan zodat we dus niet op een verschillende manier de tekst kunnen lezen. We gaan hiermee akkoord op alle beslispunten en ik kan er nog aan toevoegen dat wij de motie die net voorgelezen is door de CU gaan steunen. Dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Schipper. Mevrouw Meertens, GBS.
  • 1:57 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja voorzitter wij willen u complimenteren met de voorliggende stukken. Het feit dat de participatieraad is gevraagd te adviseren is ons inziens een goede zaak. Wij zijn verheugd dat door gewijzigd rijksbeleid de inning van de oude bijdrage voor jeugdhulp van de baan is. Gelukkig hadden wij dit al opgeschort en nu is dit dus een feit. Een hele geruststelling voor betrokkenen neem ik aan. U schrijft in uw oplegger dat de communicatie hieromtrent plaats zal vinden via het elektronisch gemeenteblad en voorzitter in onze algemene beschouwingen hebben wij hier ook op gewezen, niet iedereen in onze gemeente is voldoende digitaal onderlegt of beschikt over digitale middelen. Wij kunnen ons ook voorstellen dat velen niet het bestaan van het elektronische gemeenteblad kennen. U kunt er ons inziens niet van uit gaan dat u op deze wijze de hele doelgroep bereikt. Is dit inderdaad de enige wijze waarop u dit punt communiceert of is de doelgroep nog op een andere wijze geïnformeerd, graag een korte toelichting van de portefeuillehouder hierop. En dat brengt mij nog op het volgende punt; in de leesmap is een document toegevoegd genaamd “bericht in het gemeenteblad”, ik neem dat dit het artikel is waar u op duidt bij het kopje; communicatie. Het gaat hier om een artikel gedateerd 12 april 2016 en in de aanhef van dit artikel staat dat het college van B&W besluit enzovoort enzovoort. Kunt u mij uitleggen waarom dit besluit al in april in het elektronisch blad heeft gestaan en waarom het nu pas als beslispunt hier ter tafel ligt, is dat gebruikelijk. En verder zouden wij nog graag willen weten of er al nader is nagedacht over de wijze waarop ingezetenen worden betrokken bij het beleid jeugdhulp. In de stukken staat te lezen dat de raad de uitvoering hiervan delegeert aan het college en dat is op zich een prima zaak. Wij zijn echter wel benieuwd hoe u hieraan invulling gaat geven en op welke wijze en wanneer dat plaats gaat vinden. zou u hier al wat over kunnen zeggen? Dank u wel.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Meertens. Dan geef ik het woord aan de portefeuillehouder, wethouder Hamster.
  • 4:51 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel voorzitter. Aantal zaken waar ik even op in moet gaan. Allereerst vroeg de SP om toelichting op artikel 3, zoals u wellicht weet hebben vanuit de jeugdwet huisartsen en specialisten ook de bevoegdheid om jeugdigen door te verwijzen naar hulp en wij als gemeente hebben dan te vergoeden, wij waren gewent, wij zijn nog gewent om bij iedere verwijzing vanuit een huisarts of een specialiste ook nog een beschikking erachteraan te sturen, alsof we die zelf zouden verstrekken, maar dat is eigenlijk een papieren wereld, dat kost heel veel moeite terwijl het eigenlijk geen toegevoegde waarde heeft. Mocht het voor de betrokken cliënt van belang zijn om ook een beschikking in huis te hebben als ??????? een bezwaar te maken dat zouden redenen kunnen zijn dan verstrekken we die maar we gaan het niet meer automatisch doen bij elke doorverwijzing door een huisarts/ specialist. Dus even een ja een beetje ruimte die je zelf geeft in het oplossen van een beetje bureaucratie die overbodig is. Ik vond het een mooie vraag; wanneer gaat de afstemming met de andere domeinen plaatsvinden, wanneer wordt die eerste afspraak gemaakt. Nou de eerste afspraken die zullen dateren ergens uit 2009 in de aanloop naar ons beleid in 2014 hebben we met al deze partijen al dan niet via de kerngroep van ondersteunende zorgpartijen die mee hebben gepraat over jeugdbeleid breed en het regionaal transitie arrangement hebben gesproken en wij zijn in Stadskanaal gewend om met al deze partijen regulier overleg te hebben. Onderwijs spreken wij jaarlijks in een op evenstemming gericht overleg rondom jeugdplan en passend onderwijs, veilig thuis bespreken wij zowel in de uitvoering als bestuursmatig op verschillende momenten, eigenlijk wordt hier nu vanuit Den Haag, zo werkt een decentralisatie blijkbaar, voor ons bepaald wat goed is om te doen terwijl we dat eigenlijk al tijden aan het doen zijn. En ze hebben vanuit Den Haag ook bepaald dat wij dit in een verordening vast dienen te leggen, dus doen wij dat netjes. In de praktijk zijn we al bezig en het is, of dit nu werkelijk toegevoegde waarde heeft in Stadskanaal denk ik niet, maar het is natuurlijk wel goed om te bepalen wat we doen. ik zo meteen bij de moties, laat ik eerst even over communicatie met betrokkenen, het bericht in het elektronisch gemeenteblad begint GBS over, dat is ja zoals wij geacht worden te communiceren op het moment dat er verordeningen of nadere regels worden vastgesteld hebben wij te publiceren zodat mensen daar bezwaar tegen kunnen indienen en aan de andere kant er ook gewoon kennis van kunnen nemen. en wij zijn gewend dat via het elektronisch blad te doen, ik kijk even naar de voorzitter mocht ik zaken hier niet helemaal correct hebben dan wordt ik graag aangevuld, wij hebben al gecommuniceerd omdat het college op dat moment ook nadere regels vaststelde we hadden hem dus gewoon te publiceren. De communicatie met jeugdige cliënten dat is op zich wel mooi dat hebben we een beetje in de luwte gedaan, er is provinciebreed gewerkt aan een digitaal platform met heel veel inbreng van de jeugdigen op de vorming daarvan en zo snel jeugdigen te maken krijgen met jeugdzorg worden zij erover geïnformeerd. Rond 1 juli is eigenlijk de start, maar dat proberen we vooral in de luwte te doen, omdat we vooral niet het idee willen geven van dit is iets van de gemeente voor de jongeren maar we het eigenlijk door de jongeren zelf geadopteerd willen zien worden en het ook naar een stoerder imago willen laten krijgen dan dat het iets is vanuit de overheid georganiseerd voor jongeren. Dus op die manier proberen we de cliëntervaringen van die jongeren ook werkelijk binnen te krijgen, ik heb hem zo niet paraat maar ik zal proberen woensdagavond ook de url voor u beschikbaar te hebben zodat we misschien even een kijkje kunnen nemen. Dan nog even de motie. Ik heb een beetje moeite met die eerste overweging waarin staat dat er nog niks in de nadere regels genoemd staat, want dat is wel het geval, in paragraaf 5.2 van de nadere regels wordt het familiegroepsplan genoemd. U heeft wel een punt meneer Van der Heide, in die zin dat het actief erover communiceren, en het aanbieden van ondersteuning als er om gevraagd wordt, dat dat gewoon van ons gevraagd wordt en dat we dat nog niet verwerkt hebben, dus ik zou in die zin op die overweging na gewoon de motie over willen nemen en u de handreiking doen waarbij de eerste volgende aanpassing van de nadere regels dat wij deze tekst op zullen nemen en tot die tijd gewoon gaan handelen volgens hetgeen u voorstelt. Voorzitter daarmee ben ik wat mij betreft aan het eind.
  • 0:48 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik ga toch nog even uw vraag over de communicatie proberen uit te leggen, want de vraag van mevrouw Meertens van waarom duurt het zo lang, wij hebben het besluit over de nadere regels, de verandering, gepubliceerd 12 april, een dag na het besluit, daartoe zijn we ook verplicht, het andere deel, de wijziging in de verordening gaat in morgen indien u er vanavond allemaal mee instemt en dat is de reden waarom het zolang duurt en dat is dus netjes gecommuniceerd en wij mogen met dat besluit niet wachten om te publiceren en dat hebben we dus anticiperend op een positieve instemming vanavond die dan qua verordening morgen in werking treedt hebben we netjes gepubliceerd, dat is wetmatige verplichtingen.
  • 0:32 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Mag ik daar nog iets over vragen, niet alleen hierover, maar ook over de communicatie want er was natuurlijk heel veel te doen over die eigen bijdrage van de ouders en dat is nu wettelijk geregend dat dat niet meer zo is, maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die zich daar in het begin heel veel zorgen over gemaakt hebben. En ik zat me af te vragen of die mensen ook nog op een andere manier geïnformeerd zijn dan alleen maar via zo’n formeel besluit op een elektronisch gemeenteblad.
  • 0:14 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Wij hebben de betrokkenen, alle betrokkenen, halverwege vorig jaar op het moment dat wij de eigen bijdrage hebben opgeschort een brief gestuurd, dus zij waren op de hoogte van het feit dat wij niet meer zouden innen tot nader bericht en dat nader bericht hoeven wij niet te versturen.
  • 0:7 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Maar waarom dan niet tot nader bericht. Omdat het nu een wet is.
  • 1:0 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Nee, vorig jaar hielden wij ons eigenlijk niet aan de wet. Wij pleegden een kleine vorm van ongehoorzaamheid door niet die bijdrage te innen want in de wet stond geformuleerd dat wij die bijdrage dienden te innen en wij hebben besloten als college die bijdrage niet te innen en hebben daarover de betrokkenen geïnformeerd wij dienden echter de slag om de arm te houden dat de staatssecretaris na ons besluit zou zeggen van beste gemeente jullie hebben te innen want dat staat in de wet dat heeft de staatssecretaris gelukkig niet gedaan, maar wij moesten die mogelijkheid open houden daarom de cliënten konden nog niet met volle 100% zekerheid zeggen dat we die inning later op een later moment ook niet zouden doen dus vandaar tot nadere orde. Wij hebben nog niet een bericht weer gestuurd in 2016 dat het nu helemaal niet meer gaat gebeuren, dat laatste nieuws dat er was is dat wij niet innen tot een ander bericht en als er wel geïnd zou moeten worden dan hadden wij de cliënten daar zelfs al voorafgaand aan dit jaar over moeten berichten zodat ze zich er op voor konden bereiden.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Daarmee de, meneer Van der Heide, CU. Gaat nog over de eerste termijn? of, want de wethouder gaat naar zijn plaats.
  • 0:1 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja, een reactie ik kom straks terug op de motie.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Een reactie, ja ok.
  • 0:01 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ik kan niet helemaal meegaan in het feit of in de wat de wethouder zegt dat het slechts een formaliteit is de wijziging van het verordening van de nadere regels, misschien kan de wethouder daar nog iets verder op ingaan.
  • 0:05 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ik begrijp niet helemaal wat u bedoelt met slechts een formaliteit.
  • 0:5 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Nou ik heb u net horen zeggen dat het eigenlijk al gebeurde zoals het nu wordt gewijzigd.
  • 0:5 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Het familiegroepsplan hebben we het nou over.
  • 0:2 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Nee, de wijzigingen die nu worden voorgesteld.
  • 0:22 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Nee dat ging over de communicatie met andere partijen, zoals die nu door de wet, de wetgever, de Tweede Kamer aan ons zijn op gaan dragen om ook in de verordening vast te leggen. Het was al praktijk, de Tweede Kamer vindt het goede praktijk en draagt nu de gemeenten ook op om dat vast te leggen in een verordening. Dus in die zin wij voeren, wij communiceerden al met al die partijen het enige verschil is dat we het nu ook vastgelegd hebben dat we het doen.
  • 0:1 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja dan begrijp ik hem.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Behoefte aan een tweede termijn? Meneer Van der Heide CU, meneer Pals D’66. Meneer Van der Heide, CU.
  • 0:37 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja nog even over de opmerking van de wethouder dat volgens mij de eerste bulit, of eerste streepje van de overweging klopt, het wordt nu bij de wijziging wordt het wel genoemd alleen in de originele werd het niet genoemd dus vandaar dat ik het dat het er zo instaat van er wordt niet gesproken over. Maar in de wijziging zoals ik ook heb uitgesproken wordt er in artikel 5 lid 2 al wel over gesproken. Het middel heeft haar doel bereikt dus ik trek bij deze de motie in en ik dank de wethouder met de toezegging dat het uitgevoerd wordt zoals het omschreven staat in de motie.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Pals, D'66.
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou dan ben ik ook klaar voorzitter.
  • 0:20 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou dan kunnen we 12.6 weer verwijderen, die is ingetrokken en kan ik daaruit concluderen dat de raad unaniem instemt met de wijziging van de verordening en het kennisnemen van de nadere regels zoals vastgesteld door het college. [voorzitter klopt met hamer] Aldus.
 • 13 Voorlopige jaarrekening 2015 en algemeen en financieel kader 2017 van Wedeka Bedrijven
  • 13. Voorlopige jaarrekening 2015 en algemeen en financieel kader 2017 Wedeka (330,45 KB)13.1. Jaarverslag en rekening Wedeka 2015 (478,92 KB)13.2. Algemeen en financieel kader 2017 Wedeka (909,24 KB)13.3. Accountantsverslag Wedeka 2015 (737,8 KB)13.4. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant (163,34 KB)13.5. Gemeenten jaarrekening (313,42 KB)13.6. Concept brief raad aan Wedeka (188,62 KB)
  • 0:28 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar agendapunt 13; de voorlopige jaarrekening 2015 en het algemeen financieel kader 2017 van werkvoorzieningsschap Wedeka. Wie wil daarover het woord voeren? Meneer Boels, Sterenborg, Meertens, Pals, Hofstra, Wanders. Mevrouw Meertens, GBS.
  • 1:21 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja voorzitter wij nemen kennis van de beslispunten die voorliggen namelijk de voorlopige jaarrekening 2015 en het algemene financieel kader 2017 van Wedeka bedrijven. Het zijn zware tijden voor de werkvoorzieningsschap, dat het lastig is om een goed algemene financieel kader voor 2017 op te stellen gezien de vele onduidelijkheden is ons inziens begrijpelijk. Dat het dit jaar niet lukte om te voldoen aan de eis om de stukken voor de gestelde datum van 1 februari aan te leveren is iets waar wij gezien de situatie wel mee kunnen leven, we gaan er echter wel van uit dat er volgend jaar wel aan deze eis zal worden voldaan. Voorzitter wij zijn de afgelopen weken veelvuldig door het KNMI gewaarschuwd met code geel en zelfs code oranje, codes voor gevaarlijk weer, zo vaak zelfs dat niemand zich er eigenlijk meer iets van aantrekt en dat in de delen van het land waar er geen zwaar weer was het zelfs als uitermate irritant werd ervaren. We moeten waken dat dit soort situaties zich ook niet gaan voordoen binnen de werkvoorziening, alert zijn en goed de vinger aan de pols houden is gewenst. Dat ondanks alle onzekerheden en aankomende veranderingen het verslag jaar 2015 zo goed is verlopen is voor ons een reden om de directie van Wedeka en haar medewerkers bij deze een groot compliment te geven. Dat was het tot zover, dank u wel.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Meertens. Meneer Pals, D'66.
  • 0:03 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter, ik heb mijn systeem een beetje in de war maar goed dan moet ik het uit mijn hoofd doen. Ja sinds dinsdag heb ik een ander systeem en het werkt niet helemaal, maar ik doe het uit mijn hoofd
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U bedoelt nu toch wel uw i-pad hoop ik he
  • 0:07 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ja, ja, ja,ja
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, ok.
  • 2:25 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar de tijd nadert dat het ook toch dus ik bedoel laten we ons niet zelf voor de gek houden. Wij hebben een vraag over, van de Wedeka, we hebben een vraag over de topinkomens, het staat genoemd in het jaarverslag, of de jaarrekening die ?????? is ingediend, de inkomen van de heer Mug is nou ja is hoger dan wat wettelijk mag, volgens de wet- en regelgeving mag je tot 2017 mag je dat nog gaan betalen en na 2017 is er een driejarentermijn om het af te bouwen. En onze vraag is, tenminste als ik de wet goed interpreteer en goed gelezen heb, en onze vraag is wat gaat u er aan doen en hoe wordt het afgebouwd met en hoe gaat u om met het topinkomen van de Wedeka, van meneer Mug in dit geval. Het tweede risico wat we eigenlijk niet terug kunnen vinden is, en dat zingt natuurlijk al een paar jaar nu in de jaarrekening van de Wedeka, is het verlofuren risico, dat schijnt nog steeds een zee van verlofuren schijnt er bij de Wedeka te zijn waar nog steeds geen adequaat antwoord op is gekomen, hoe gaan ze daar mee om, hoe wordt het verrekend en hoe wordt dat afgebouwd. Eigenlijk is daar nog steeds geen goed antwoord op gekomen en we vragen ons af hoe dat nu verder gaat. En de laatste plaats is; de Wedeka dat gaat over de beschutte werkplekken, in 2015 heeft men helaas geen kans gezien om een beschutte werkplek te bieden, dus ik, tenminste als ik het gelezen heb, en in 2016 is dan onze vraag, wat wordt er in hoeveel werk beschutte werkplekken worden er in 2016 ingediend en zeker ook in het licht van het afgelopen weekend waarin mevrouw Kleinsma heeft gezegd dat de gemeentes nu toch wel echt gedwongen worden om beschutte werkplekken te, om met beschutte werkplekken te komen voor de gemeentes en ik neem aan dat dat geen loos alarm is wat mevrouw Kleinsma zegt en ik vraag en onze vraag is dan ook van in hoeverre speelt dat in onze gemeente.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 1:15 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Dit jaar voor het eerst naar aanleiding van nieuwe wetten over gemeenschappelijke regelingen vooraf de voorlopige jaarrekening en het algemene financieel kader. Afgelopen jaar 2015 heeft Wedeka dus boven verwachting goed gedraaid, dat betekend dat voor de deelnemende gemeenten, dus ook voor onze gemeente, minder bijdrage en ook het lopende boekjaar verloopt wat dat betreft voorspoedig, maar wel wordt in dit stuk aangegeven dat voor 2017 de gevolgen van Westerlee de business case die er nog niet is daarom ook nog niet inzichtelijk kan zijn, dat lijkt me logisch. In september dan komen we dan met een ingevuld plaatje hoe dat dan zit, gelukkig is er wel goed nieuws voor wat betreft verschillende dingen waardoor het resultaat ook misschien zou meevallen, bijvoorbeeld de WLIV, de wet lage inkomens voordeel, maar hoe dat dan in de praktijk uit zal pakken daar moeten we dan in september zien wanneer de nieuwe conceptbegroting uitkomt en een nieuw concept meerjarenraming. Tot zover voorzitter.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra. Mevrouw Sterenborg, CU.
  • 0:31 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja dank u wel voorzitter. Ook wij hebben kennis genomen van de voorlopige jaarrekening 2015 en het financieel kader 2017 van Wedeka. We lezen dat in de toekomst Wedeka de begroting voor 1 februari van het volgend jaar moet aanleveren, op deze manier kan de raad haar zienswijze hierover indienen waardoor de invloed van de raad kan worden versterkt. Hierbij moeten we echter wel opmerken dat wanneer de begroting in zo'n vroeg stadium moet worden opgesteld in nauwkeurigheid afneemt. Verder willen wij ook onze complimenten uitspreken naar Wedeka.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sterenborg. Mevrouw Wanders, SP.
  • 0:53 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Dank u voorzitter. Ik had enkel een paar vragen. Wij vragen ons af in hoeverre garantiebanen worden gegarandeerd, dus hoeveel banen heeft dit inmiddels sinds vorig jaar opgeleverd. Dan nog enkele vragen over pagina 29 van het jaarverslag van Wedeka, verbonden partijen 3.4 over de WWB uitkeringen. Er staat; de vennootschap fungeert in formelen zin als werkgever, de betaalde lonen worden door de gemeenten vergoed terwijl eventuele inleenvergoedingen weer ten gunste van de gemeente komen. Wordt met betaalde lonen de bijstandsuitkeringen bedoelt? En dan de laatste vraag; klopt het dat Wedeka winst uit werk door uitkeringsgerechtigden overhevelt naar de BV? Dank u.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En last but not least, meneer Boels, CDA.
  • 2:31 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja dank u wel voorzitter. Ja de voorlopige jaarrekening 2015 en het algemene financieel kader 2017 van Wedeka bedrijven. Dit met een tweetal beslispunten, kennis nemen van de jaarrekening en kennis nemen van het kader. Dat kennisnemen dat hebben we gedaan, wij als CDA spreken onze waardering uit in de richting van directie management voor het gevoerde financiële beleid in 2015. Vorig jaar nog behandelden we dit stuk als een ingekomen stuk nu kunnen we in ieder geval over de jaarrekening zeggen dat we daar gewoon tevreden mee zijn, goed om dat te benoemen. Het is al eerder gerefereerd door andere partijen. In tegenstelling tot eerdere jaren kunnen we nu vooraf kennis nemen van deze voorlopige jaarrekening en van het kader. Voor het algemene en financiële kader geldt dat hij eigenlijk op 1 april, of uiterlijk 1 april, aangeboden had moeten worden. uiteraard om als input te dienen voor de perspectiefnota. Dat is niet gebeurd maar het is wel een afspraak en wij gaan er daarom gewoon vanuit dat het volgend jaar wel zo zal zijn. En daarmee, dat allemaal gezegd te hebbende, onderschrijven wij ook de conceptbrief naar Wedeka zoals die voorligt. Er ligt immers ook gewoon een goedkeurende verklaring door de accountant, deze oordeelt dat er een getrouw beeld wordt gegeven. Het begrootte tekort dat is fors lager dan voorzien, voor een groot deel veroorzaakt door lagere bedrijfslasten. Voor onze gemeente betekend dat dat we recht hebben op terugbetaling van ruim 9 ton, €900.000,-, in onzekere tijden, of eigenlijk ook in gewoon normale tijden, een substantieel bedrag voor onze gemeente. wij vroegen ons af of we dit geld nou zouden moeten labelen, of wij dit geld, laten we het populair noemen, gewoon op een spaarrekening zetten voor onzekere tijden, onzekere tijden die we hier toch zeker zien, we weten niet exact wat er allemaal op ons afkomt. Nu zagen we, zeer concreet eigenlijk, vandaag in het persbericht over de jaarrekening, onze jaarrekening van onze gemeente over 2015, dat daar laten we zeggen aandacht aan zou worden besteedt. Wij komen daar dus over veertien dagen op terug. Het algemene en financiële kader is daadwerkelijk een kader op hoofdlijnen, het valt in de huidige tijdens de huidige omstandigheden te begrijpen, Wedeka heeft aangetoond op de juiste manier te kunnen werken binnen deze kaders. De CDA fractie heeft daar vertrouwen in. Wij wensen management en directie succes en kracht om dit vertrouwen ook door te geven aan de medewerkers en dat zij ook vertrouwen mogen blijven hebben in een stabiele toekomst. Voorzitter tot zover dank u wel.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Boels. Meneer Pals had dacht ik een vraag aan u.
  • 0:15 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja hoe ziet u dat labelen van die 9 ton, want ik bedoel als ik de jaarcijfers goed lees dan komt het niet voort uit de pure winst, het is gewoon 9 ton, en ik bedoel en dan wilt u 9 ton labelen, ik bedoel hoe ziet u dat.
  • 0:15 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja dat is een mooie vraag meneer Pals, wij komen daar over veertien dagen op terug omdat wij vandaag ook hebben kunnen kennisnemen van onze eigen jaarrekening waarin ook een voorstel wordt gedaan en ik moet u eerlijk bekennen dat we dat nu afwegen ten opzicht van onze ideeën en dan zien met wat voor voorstel wij daaromtrent komen.
  • 0:26 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Daarmee de eerste termijn gehad van de kant van de raad. Ik schors de vergadering 15 minuten, ik zie een aantal mensen opgelucht ademhalen, meneer Idema, ik verwacht u 20.50 uur terug en dan krijgt u de eerste termijn van de beantwoording van de portefeuillehouder.
  • 0:2 schorsing
  • 0:28 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik heropen de vergadering en ik geef het woord aan wethouder Boen.
  • 1:59 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Voorzitter dank u wel. Allereerst ben ik blij met de constatering van een aantal fracties dat de directie van Wedeka het afgelopen jaar zodanig goed gedraaid heeft met de medewerkers dat zij de complimenten van deze raad verdienen, daar wil ik me natuurlijk van harte bij aansluiten, ik denk dat er een mooi resultaat is behaalt en dat, ook al is het vanwege een aantal wellicht incidentele redenen, maar dat het toch maar zo moet gebeuren dat de getallen er zo liggen zoals ze er liggen. Ik wil even een paar dingen die door verschillende fracties zijn genoemd bij langsgaan ik denk dat de fractie van GBS duidelijk heeft aangegeven, en daar zijn wij het natuurlijk mee eens, dat alertheid en een vinger aan de pols houden, zeker als het gaat om deze voorziening, natuurlijk geboden blijft. Daar hoeven we niet van mening over te verschillen. Vanuit de fractie van D'66 is de vraag gesteld over het inkomen van de directeur van het SW bedrijf en het klopt, en dat hebt u ook in het jaarverslag kunnen lezen, dat de BNT aangeeft een lager getal dan het bedrag wat de heer Mug in dit geval voorbij ziet komen. Er is echter ook een overgangsregeling en die overgangsregeling die behelst een periode van twee jaar en wij gaan ervanuit dat gelet ook op de leeftijd van de directeur het probleem op afzienbare tijd zal zijn opgelost. En daar bedoel ik mee dat de heer Mug de pensioengerechtigde leeftijd nadrukkelijk in het vizier heeft.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:42 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter mooi voor meneer Mug dat ie het zicht van de haven met het mooie salaris binnenvaart. Het is zo dat, bij mijn weten is 2017 is het laatste jaar dat het gerespecteerd wordt dacht ik hè. Betekend dat meneer Mug dan eind dit jaar met vakantie gaat of met zijn verlofuren of dat meneer Mug afscheid neemt, of, want uw antwoord vind ik een beetje vaag, want ik weet niet eens hoe oud meneer Mug is, dus in die zin is het een beetje vaag, dus bouwt u nu af in 2017, stel meneer Mug moet nog drie jaar, bouwt u het in 2017 dan af of niet.
  • 0:7 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ik ga ervanuit dat het probleem zich in 2017 heeft opgelost.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:15 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter het bevreemd mij een beetje van een voorzitter van de Wedeka dat ie niet echt weet hoe oud meneer Mug is want als meneer Mug dan wel die leeftijd heeft dan had u daar wel duidelijker antwoord en u gaat er nu vanuit dat het opgelost is. Dat vind ik nou niet echt een concreet antwoord voorzitter.
  • 0:23 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Nou ik baseer dat op de leeftijd van de heer Mug en dat is natuurlijk niet een geheim, maar de heer Mug die hoopt in oktober 2017 de pensioengerechtigde leeftijd te bereiken en hoopt hierbij natuurlijk van harte ondersteunen en daarmee is naar mijn idee het probleem opgelost. Het verhaal van
  • 0:2 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:13 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Mag ik meneer Pals een vraag stellen. Ik kan mij herinneren meneer Pals dat wij, ik geloof dat het in 2014 was in september, een motie hier op de vloer is geweest over de topinkomens, wat vond u er toen van? volgens mij heeft u die niet ondersteund.
  • 0:03 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik dacht dat ik dat wel ondersteund had, maar dat was een hele andere motie, dat had te maken met de top, dat had te maken volgens mij was lag de relatie tussen de hoogte van de inkomen en dacht ik het aanbestedingsbedrag voor de huishoudelijke hulp volgens mij. Maar ik sorry, ik weet het niet, maar wij zijn er wel op tegen.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Interessant debat, maar er is overgangsrecht zoals u allen weet in het kader van de WNT dus u voert een theoretische discussie.
  • 1:03 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Goed dank u wel voorzitter dan ga ik verder. De heer die heeft een vraag gesteld over het verhaal van het beschut werken. U weet dat in het kader van de participatiewet die vorig jaar januari is ingegaan dat er iets veranderd is in de toegang tot bijvoorbeeld het beschut werken, maar ook in toegang tot de indicatie Wajong betekend dat daar een stuk strenger naar gekeken wordt. Wij hebben in onze participatienota die in 2014 is vastgesteld afgesproken dat wij beschut werken aanbieden in een omvang van maximaal 28 uur per week. Betekend wel dat er dan mensen moeten zijn die aan de laten we maar zeggen eisen voldoen voor het beschutte werk en op dit moment is het zo dat de personen die bij ons zijn binnengekomen via bijvoorbeeld het TDC dat daar nog geen mensen bijzitten die aan die nieuwe eisen van dat beschutte werken voldoen. Nou heeft mevrouw Kleinsma, die wij natuurlijk altijd buitengewoon serieus nemen, die heeft aangegeven dat zij zich zorgen maakt over het beschutte werk en ook de SER heeft vorige week een rapport het licht laten doen schijnen waarin wordt aangegeven dat het belangrijk is om de voorziening van de sociale werkvoorziening om die in beeld te houden en niet te snel af te bouwen. Nou dat zijn denk ik zaken die wij ons in deze regio nadrukkelijk ter harte hebben genomen, we hebben natuurlijk nog onze omvangrijke SW bedrijven en zijn prima in staat om als het zich voordoet van de infrastructuur van die bedrijven gebruik te maken om beschut werk aan te bieden, maar dat betekend wel dat er dan ook mensen moeten zijn die ook voor dat beschutte werk in aanmerking komen.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:28 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dus eigenlijk verteld u een heel positief verhaal wethouder dat wij in de hele regio niemand hebben die voor beschut werk in aanmerking komt, dat is op zich een compliment denk ik voor de regio, maar ik had daar nog een vraag aan bijgesteld want dat heeft mevrouw Kleinsma nu ook verordonneert dat niet alleen de overheid kan aanwijzen maar ook ouders en scholen kunnen nu met kandidaten aankomen die in aanmerking komt voor beschut werken, hoe kijkt u daar tegenaan.
  • 2:04 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Nou het is zo voorzitter dat ik, laten we het maar zo zeggen, het aantal mensen wat wij in beschut werk hebben geplaatst de afgelopen tijd en dat zijn er dus betrekkelijk weinig geweest, daar kun je van zeggen nou dat is een positieve ontwikkeling dat is natuurlijk nog maar de vraag of het dat is want het heeft natuurlijk wel iets te maken met de manier waarop de nieuwe regelgeving rond de participatiewet hoe we die ten uitvoer brengen. nou dat is natuurlijk niet een verhaal waarvan wij vorig jaar hebben gezegd en zo en zo gaat het gebeuren maar dat is iets wat nog steeds in ontwikkeling is en wij zullen gewoon heel goed moeten kijken naar wat we met de doelgroepen die we hebben wat we daarmee doen, hoe we die optimaal kunnen opvangen binnen de mogelijkheden die we op dit moment hebben, dus dat is even het verhaal ten aanzien van het beschutte werk. Met betrekking tot doelgroepen die in het verleden dus voor januari 2015 eigenlijk heel gemakkelijk instroomden in de sociale werkvoorziening, en dan heb ik het over bijvoorbeeld leerlingen die vanuit het PRO/ VsO onderwijs instroomden ja daar ligt het nu even wat ingewikkelder. Die worden wel automatisch toegelaten tot het zogenaamde doelgroepen register voor een afspraakbaan, maar dat wil niet zeggen dat zij daarmee één op één een kwalificatie Wajong dan wel beschut werk krijgen dus daar moeten we een ander traject mee lopen. Dan was bij de fractie van D'66 nog de vraag over het verhaal van het verlofuren stuwmeer. Het is zo dat bij beide SW bedrijven die we hier hebben in de regio er aanzienlijke hoeveelheden verlofuren zijn opgebouwd, hoe wordt daarmee omgegaan, het betekend in feite dat op het moment dat iemand voor afscheid, pensionering in aanmerking zou kunnen komen dat die pensionering een bepaalde periode eerder ingaat dan de feitelijke datum en dat wordt vervolgens gewoon keurig in de exploitatie verwerkt. Dat betekend dus dat je laten we maar zeggen over de tijd verdeelt daarmee te maken hebt, daar wordt gewoon rekening mee gehouden en dat levert niet de door sommige voorspelde rampen op dat er plotseling van de een op de andere dag grote bedragen moeten worden gereserveerd om dit probleem op te lossen.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:9 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dus u beperkt het opnemen van de verlofuren dat koppelt u aan het afscheid nemen van je baan bij pensionering.
  • 0:3 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Dat is de praktijk die op dit moment gevolgd wordt.
  • 0:29 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja ok, maar ik kan me voorstellen dat er iemand die veertig is een zee van verlofuren heeft, hoe wordt daar dan mee omgegaan. Laat ik de vraag anders stellen; heeft u überhaupt een inschatting hoe dat zit met die verlofuren. Kijk als u zegt van als iemand met pensionering gaat nou ja dan is het een mooie regeling kun je een jaartje of half jaartje eerder weg, maar hoe moet ik dat inschatten. Is dat 80% van de verlofuren of is dat 50%, heeft u daar een inzicht in?
  • 0:30 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Nee ik weet niet wat het percentage is van het aantal verlofuren wat iemand waar iemand recht op zou hebben en wat er dan op het laatst op deze manier verzilvert moet worden. maar het is wel zo dat de wijze van daarmee omgaan, zoals ik die nu schets, dat die gewoon regulier niet tot problemen leidt, het kan keurig worden opgelost, en wat dat betreft gebeurd dat tot tevredenheid van beide partijen.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals.
  • 0:48 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja maar eigenlijk is het niet de kern van de zaak, ik bedoel u heeft het nu over een oplossing, hoe how to deal met verlofuren, maar de kern van de zaak is van hoeveel, hoe groot is dat meer van verlofuren. En ik denk als je de financiële cijfers lijst dan ken ik het niet terug, maar verlofuren vertegenwoordigen denk ik een heel grote som geld. In die verlofuren is al dat zingt al denk ik twee jaar zo in de markt boven de Wedeka dus ik hecht er toch wel waarde aan om u op te roepen om een overzicht te maken van waar heb je het over en hoeveel geld praat je het over en wat is het risico voor Wedeka, behoudens dan wat u zegt het wordt gebruikt bij pensionering. Kan ik u daar een afspraak met u over maken dat u met zo'n overzicht komt.
  • 0:11 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Daar kunt u een afspraak over maken en ik denk dat dat een afspraak is die ook op niet al te lange termijn laten we maar zeggen vorm kan krijgen.
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:24 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Kan het op de toezeggingenlijst komen voor september want kijk de cijfers want we hebben nu een beetje unieke we hebben nu te maken met voorinformatie van de jaarrekening van de Wedeka, maar komt het dan op tijd bij dè jaarrekening terecht zodat we daar kennis van kunnen nemen. En dan hoort het denk ik toch op een
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja u zette net op tijd de microfoon uit meneer Pals, het laatste dat heb ik niet gehoord, maar ik zet hem niet op de toezeggingenlijst want u vroeg om een afspraak met de heer Boen, die ga ik niet regelen via de toezeggingenlijst.
  • 0:21 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nee maar dat is niet mijn, nee ik hoef met meneer Boen, het is altijd wel gezellig om even koffie te drinken bij meneer Boen, maar ik heb het niet in die zin heb ik het niet over een afspraak, ik heb het een afspraak dat meneer Boen met een lijst komt over waar praten we over ten aanzien van de verlofuren, vijver of meer, bij de Wedeka.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder
  • 0:14 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Zoals ik net heb aangegeven ben ik bereidt om daar enige naspeuring in te verrichten en wat mij betreft kunnen we het daar, u gaf aan september, nou dat lijkt mij een redelijke termijn om het er dan over te hebben.
  • 0:30 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En nu is het een toezegging. Ja. Mag ik hem koppelen aan de behandeling van de begroting meneer Pals, vindt u dat goed, want het lijkt me een mooi integraal moment om te spreken over de toekomst er uit ziet en wat buiten de balans blijkende verplichtingen kunnen zijn. We zetten hem op de toezeggingenlijst voor de behandeling bij de begroting 2017.
  • 2:30 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Dan ga ik verder voorzitter. Ik heb nog even een opmerking ten aanzien van het onderwerp beschut werken, ik ben daar net op ingegaan, maar ik denk wel dat het goed is om ons te realiseren dat zowel het realiseren van beschut werk als het realiseren van afspraakbanen, want die vraag werd door de SP gesteld dat dat niet een zaak is van onze sociale werkvoorziening, maar dat dat een taak is van de gemeentelijke overheid enerzijds en de werkgevers/ ondernemers anderzijds. Met betrekking tot de andere vragen van de SP daar werd iets gevraagd over verbonden partijen, dat heeft nadrukkelijk te maken met de rol die Wedeka bv speelt als laten we maar zeggen rechtsopvolger van de Baanderij en dat betekend dat er nog een aantal mensen aan het werk zijn via WIB/ID banen en dat wordt verder administratief door Wedeka bv afgehandeld. En dat betekend dat, laten we maar zeggen, datgene wat er betaald moet worden dat dat natuurlijk voor een deel gebeurd op basis van bijdrage die de gemeente levert, want gesubsidieerde banen betekend dat er via de gemeente richting Wedeka subsidies gaan dus dat is laten we maar zeggen ook een zaak van de afrekening die er dan uiteindelijk met gemeente plaatsvindt, maar het is gewoon een onderdeel van de exploitatie van Wedeka en daarnaast wordt er ook nog door de Baanderij zelf een jaarlijkse verantwoording afgelegd. Ja dus daar hebben we het dan op dat moment over. Het CDA heeft nog iets gevraagd over het labelen van bedragen. Nou wij hebben daar volgens mij afspraken over hoe wij daar binnen onze begroting mee omgaan, dus ik denk niet dat dat op dit moment aan de orde is, ik denk dat de opmerking van het CDA waarbij een ieder succes wordt gewenst met de voortgang dat we die zeker ter harte zullen nemen en dat we die ook zullen doorgeven aan de betrokkenen. Waarmee ik naar mijn idee de vragen beantwoord heb voorzitter.
  • 0:29 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat gaan we inventariseren. Is dat waar de vragen en opmerkingen uit de eerste termijn voldoende beantwoord? dat is het geval. Dank u wel wethouder. Behoefte aan een tweede termijn? Mag ik dan concluderen dat we ten aanzien van de voorlopige jaarrekening 2015 kennisnemen en dat ook doen ten aanzien van het algemene financieel kader 2017? Algemene stemmen. [voorzitter klopt met hamer] Aldus.
 • 14 Financiële jaarstukken Veiligheidsregio Groningen
  • 14. Financiele jaarstukken Veiligheidsregio Groningen (346,55 KB)14.1. Jaarverslag en jaarrekening 2015 (1,06 MB)14.2. Concept Beleidsbegroting VRG 2017 (443,82 KB)14.3. Zienswijze op begroting VRG 2017 (430,93 KB)14.4. Toelichting concept beleidsbegroting VRG 2017 (1,95 MB)14.5. Toelichting Jaarstukken VRG 2015 (1,24 MB)14.6. VRG over aanbiedingsbrief financiele stukken (691,58 KB)
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar het volgende agendapunt en dat is agendapunt 14, de financiële jaarstukken van de Veiligheidsregio en daarvoor draag ik de voorzittershamer over aan mevrouw Sterenborg.
  • 0:32 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja fijn dat ik een hamer heb. Ik zal even inventariseren wie het woord wil voeren. Meneer Boels, mevrouw Meertens, meneer Dijkstra, Hofstra, Idema. Dan geef ik het woord aan meneer Boels.
  • 1:43 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Voorzitter dank u wel. De financiële stukken van de Veiligheidsregio Groningen. Het gaat goed en nu verder, zo begint het voorwoord van het uitgebreide jaarverslag van deze Veiligheidsregio Groningen. We hebben er met belangstelling kennis van genomen en spreken onze waardering er voor uit. Een tweetal jaren is deze veiligheidsregio nu onderweg en na het leggen van een stevige sobere basis is ??????????? nu vereist. We zien dat er voor de toekomst kritisch wordt gekeken naar het nog doelmatiger en doeltreffender inzetten van mensen en middelen en dat zal ook moeten. En voor wat betreft die mensen, het valt wel op, het valt echt op en dat is positief, maar liefst 68 vrijwilligers zijn in dienst getreden, een pluim daarvoor. Maar zo lezen we ook geschikte en gemotiveerde vrijwilligers blijven immer welkom. En dan de middelen, een positief bericht. We constateren dat er sprake is van een voordeel van onze gemeente, maar is dat voordeel over het resultaat is dat ook een voordeel over het resultaat van onze gemeente over 2015 of anders gezegd; zorgt dit positieve resultaat ervoor dat onze gemeente bijna €100.000,- bij kan schrijven. Dat zou toch een mooie opsteker zijn, we horen het graag van de portefeuillehouder. Dan tenslotte de zienswijze, zonder al te technisch te worden, wij onderschrijven de opmerking dat er op deze wijze geen juist beeld wordt gegeven de begroting van 2017, lasten die wel gemaakt worden zouden waarschijnlijk eventueel gecompenseerd kunnen worden door incidentele meevallers, dat is nogal wat. Dat creëert natuurlijk geen zuiver beeld. Een juist beeld wordt er wel gecreëerd door de lasten wel in de begroting op te nemen in die zin onderschrijven wij de zienswijze zoals geschreven. Tot zover in de eerste termijn.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Boels. Meneer Idema, SP.
  • 0:54 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dank u wel voorzitter. Ja een prima stuk, meneer Boels zei het al; in grote lijnen kunnen we ons ook vinden in de eerste twee beslispunten. De zienswijze hebben we wel een opmerking en vraag over. Met name over dat wat mevrouw Meertens zei van GBS over de staking die op het moment bij de brandweer is, over de functionele leeftijdsontslag, daar speelt het over en over het salaris, dat is wel een iets waar je rekening mee moet houden, staat ook wel in de zienswijze dat daar onvoldoende mee rekening is gehouden, maar toen was nog niet die staking, dus ik vind dat dat misschien nog wel extra aangedikt kan worden. verder wat we in de zienswijze hebben gemist dat is met name de vrijwilligers waar meneer Boels het al over had, de vrijwilligers die moeilijk te verkrijgen zijn en dat er veel en vaak mensen afhaken. Dank u wel.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   voorzitter
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Galama.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ik vragen of meneer Idema dat laatste nog even wil verduidelijken van wat hij mist over de vrijwilligers in de zienswijze?
  • 0:15 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Zover als ik in de zienswijze heb gezien staat er niks over het werven van vrijwilligers. Ik zou graag zien dat er wat actiever geworven wordt en gekeken wordt naar vrijwilligers die zich kunnen aandienen bij de brandweer.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Dijkstra, CU.
  • 0:20 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Dank u wel voorzitter. wij hebben kennis genomen van de jaarstukken van de VRG, we kunnen instemmen met de begroting in 2017 en de jaarrekening van 2015. U heeft een zienswijze opgesteld over de begroting 2017 ook hier kunnen wij ons in vinden. dank u.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Mevrouw Meertens, GBS.
  • 1:23 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja voorzitter ook wij hebben kennis genomen van de voorliggende stukken en er zitten nog een paar items in waar wij opmerkingen danwel vragen over hebben. Alhoewel gemeld wordt dat het de continue aandacht heeft blijft het moeilijk te begrijpen dat niet in alle gevallen voldaan kan worden aan de wettelijke opkomsttijd. Het zal je als slachtoffer maar gebeuren dat de hulpverlening net niet op tijd is, iedere seconde telt voor de slachtoffer maar ook voor de hulpverlener. Ook voor deze laatste groep is het toch niet te verteren dat je te laat bent en iemand niet meer kunt helpen. Er is daarom ons inziens een goede zaak dat er met spoed een nieuw regionaal dekkingsplan komt en dat er gekeken wordt naar mogelijk optimalisatie van de kazernedekking. Op bladzijde 6 wordt vermeld dat alle clusters zijn opgeroepen om jeugdbrandweer te starten en onze vraag is of er in Stadskanaal ook een dergelijke groep is en zoja of er voldoende belangstelling is en hoe vindt de werving plaats. Op bladzijde 6 wordt eveneens vermeld dat in het kader van risicobeheersing de VRG brandveiligheidsbewustzijn wil vergroten door het inzetten van niet repressieve vrijwilligers. Kunt u uitleggen wat wij daaronder moeten verstaan en hoe dit vorm gegeven is in onze gemeente. Is er bijvoorbeeld een link naar het wijkgericht werken en zijn er contacten met de wijkraden. Wij kunnen instemmen met de gevraagde beslispunten en onderschrijven de zienswijze zoals die voorligt. Dank u wel.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 1:6 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Allereerst willen wij graag van de gelegenheid gebruik maken om de brandweer, de medewerkers daarvan en vooral de vrijwilligers hartelijk te danken voor hun inzet die vaak met risico van eigen lijf en leden gepaard gaat. We hebben gelezen dat elk dodelijk slachtoffer is natuurlijk één teveel maar dat er 14 keer sprake was van een tijdige redding, dat is heel mooi. En daarnaast gebeurd dat alles ook nog met een positief resultaat dus in die zin grote complimenten namens onze fractie. We hebben inderdaad kunnen lezen de staking die op dit moment plaatsvindt dus benieuwd wat voor effect dat heeft op de financiering op de langere termijn en wij zijn ook blij dat er wordt gewerkt aan de middelen om paraatheid te verhogen. Het ziet er goed uit de begroting en ook de jaarrekening dus tot zover onze bijdrage in eerste termijn.
  • 0:8 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Hofstra. Mevrouw Galama.
  • 4:50 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel voorzitter en ook dank aan de fracties die gesproken hebben en hun complimenten hebben gemaakt ten aanzien van de mensen die werken. of het nou de professionals zijn of de vrijwilligers voor de VRG maar die inderdaad op een gegeven moment hun even af en toe niet helemaal zeker zijn in de taak die ze uitoefenen om "haven en goed", zoals ze dat met een mooie naam noemen te beschermen. Dat doen ze in de hele provincie Groningen binnen de veiligheidsregio en ik denk inderdaad dat het een groot compliment waard is dat wij zo weinig echte incidenten hebben en eventueel slachtoffers moeten betreuren. Meneer Boels die spreekt zijn waardering ook uit, maar die zegt op een gegeven moment van het feit dat er nu een toename is van 68 vrijwilligers voor de hele veiligheidsregio, er zijn ook een aantal mensen vertrokken, maar per saldo 68 is netjes. Of het op een lange termijn voldoende is om met het vrijwilligers bestand en de problemen die er soms toch zijn om mensen te werven in het kader van beide partners die vaak werkzaam zijn, schoolgaande kinderen hebben met alle verplichtingen van dien wordt het wel het soms steeds moeilijker om binnen de opkomsttijd naar de brandweerkazerne toe voldoende mensen te kunnen werven. Daar wordt aandacht aan besteedt in die zin, proberen steeds die paraatheid op het niveau te houden, ik zou daar niet iets, zoals meneer Idema voorstelt, over willen zeggen in de zienswijze. hij wordt beschreven in de begroting als een zeg maar een inspanning die continue wordt verricht, daar wordt ook op gelet, de zienswijze gaat echt over, alleen over, de begroting 2017 en de financiële insteek en die zou ik niet willen belasten met andere aspecten waarvan ik denk die zitten in het beleidsplan opgenomen en daar heeft men ook alle belang bij en wij hebben daar ook alle belang bij als eigenaren van de veiligheidsregio als ik het zo mag zeggen want naar mate wij steeds verder stappen zouden moeten nemen naar geprofessionaliseerde brandweer dan betekend dat ook op een gegeven moment dat we te maken krijgen met beroepsprofessionals en dat zou een heel andere financiële insteek worden. 2015 heeft de VRG al €5.000,- eerder teruggestort naar de deelnemende gemeenten als een zeg maar teruggave vooruitlopend op totale resultaat 2015 dat wat verwacht werd en ja dat heeft voor onze gemeente betekend dat wij in de jaarrekening 2015 €95.000,- op konden nemen als gevolg van het feit dat we 62.000 uit die teruggave hebben ontvangen en in het kader van de nacalculatie van de opleidingen 33.000 positief terug konden ontvangen dus in de jaarrekening 2015 is 95.000 terug van de veiligheidsregio van de deelname die wij daarin hadden te voldoen. De opkomsttijden en de seconden die dat moeizaam kunnen zijn en eventuele slachtoffers hebben, ik zou het zo dramatisch niet stellen zoals u doet mevrouw Meertens, want als wij kijken naar het feit dat de opkomsttijden vaak niet voldoen aan de norm van ongeveer 95% binnen de tijd, dat gaat ook niet, dat gaan we het huidige bestand aan brandweerkazernes in de provincie Groningen niet halen. Nu niet en volgend jaar niet. Dan kun je twee dingen doen op een gegeven moment dan kun je zeggen nou dan gaan we op elke hoek van de straat een brandweerkazerne bouwen, ik hoor u dan zuchten op het moment dat dan zo'n investering plaats zou moeten vinden en de vraag is of daarmee de veiligheid echt beter gegarandeerd is of dat de veiligheid eigenlijk heel goed werkt op dit moment en ook aanwezig is voor onze inwoners. Het nieuwe regionale dekkingsplan zal daardoor op een gegeven moment een heel ander uitgangspunt kunnen namelijk meer risico gestuurd werken. en dat heeft heel erg te maken met; welk incident wordt er gemeld met welk risico. En als ik het dan mag
  • 0:0 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   voorzitter
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Idema.
  • 0:27 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Wij hebben een werkbezoek gebracht aan de brandweer, vorig jaar dacht ik, en toen heeft de brandweer ons verteld dat ze heel graag wel een, om de aanrijdtijden te kunnen garanderen, hebben ze gezegd van in Musselkanaal zou een brandweerkazerne moeten maar wij hebben daar geen beschikking over mensen die dat kunnen doen als vrijwilliger. Dat was hun antwoord toen. En niet over de kosten.
  • 4:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik zeg van je kunt het oplossen door een brandweerkazerne te gaan bouwen op een gegeven moment dat is een hele dure voorziening, wij hebben altijd gekozen in de afgelopen jaren om dat niet te gaan doen, in het regionaal dekkingsplan wordt er meer, wat ik zei, risico gestuurd dan zal het betekenen dat er meer regionaal gewerkt gaat worden en dat het kan zijn dat er bij een brand in Musselkanaal zeg maar het corps uit Valthermond er sneller bij is dan vanuit Stadskanaal en dat ze tegelijkertijd worden opgeroepen, dus er wordt meer ingespeeld op een gegeven moment wat kan regionale samenwerking dan zeg maar voor mogelijkheden creëren dan ten opzichte van brandweerkazernes gaan bouwen en zeker heeft u gelijk en een punt als je dat al zou doen dan moet je ook nog mensen hebben zowel professionals als vrijwilligers om dat dan ook te kunnen bemensen anders heeft dat nog geen zin. Die insteek zal niet gekozen worden. Om daar brandweerkazernes aan toe te voegen. Er zal meer gekeken worden waar liggen de risico's wat betekend dat qua incidenten en hoe wordt er dan gereageerd op die incidenten. En als het een incident is van er staat een loods in de brand, ik noem het nu even een beetje cru, op het bedrijventerrein maar het lijkt nog geen gevaar van overslaan hebben dan zal daar anders mee omgegaan worden dan als je een woonhuis hebt wat bewoond wordt en waar de directheid en aanwezigheid van de snelheid op een gegeven moment veel sterker is. dat wordt in het regionaaldekkingsplan uitgewerkt en dat komst straks voor binnen het bestuur van de veiligheidsregio. De jeugdbrandweer. Ja wij hebben een jeugdbrandweer, die gaat na de zomer ook verder van start dus dat is ook met name bedoelt, er zijn ook voldoende, het is een mooie club en de bedoeling is vooral door de jeugd te enthousiasmeren in een jeugdbrandweercorps dat je daardoor wat makkelijker de toekomstige vrijwilligers kunt krijgen maar misschien ook met hun goeie ideen om met een frisse blik tegen het vrijwilligerswerk aan te kijken. De brandveiligheid, de bewustzijnsvergroting, nou u hebt misschien gelezen, gehoord van de pilot die in Vlagtwedde wordt uitgevoerd waarin een zeg maar brandweervrouw vooral aan de voorlichtende ????????? kant aan de voorlichting doet om ook te kijken bij mensen of bij wijkraden zou dat kunnen zijn van hoe kunnen we mensen nou informeren. Welke kleine handelingen kunnen ze zelf doen, dan moet u ook denken aan het brandalarmpje wat je in huis kunt hebben, allerlei maatregelen die je kunt treffen om een opkomende brand zelf te blussen. Daar wordt ontzettend op geïnvesteerd en alles wat je aan de preventieve kant weet te voorkomen mag je van hopen dat je die aan de uiteindelijke kant van zeg maar van het bestrijden van een eventuele brand minder nodig heeft. Nou dat zien wij dus ook met die verschillende incident beoordelingen en opkomsttijden waarin je kunt zien dat er relatief goed gewerkt wordt. Hebben die, wil ik toch nog even toevoegen voor mevrouw Meertens, hebben die opkomsttijden waar we dan niet aan de verplichtingen en aan de normen voldoen dan zoveel meer schade opgeleverd, dat is de vraag die wij ook gesteld hebben, en zegt de verzekeringsmaatschappij bijvoorbeeld van; wij hebben veel grotere schadeposten in het plattelandsgebied van provincie Groningen als gevolg van te late opkomsttijden? Nee, die cijfers hebben we niet precies inhoudelijk. Dat doet zich dus niet voor in de zin, dus je kunt je ook afvragen wat een precieze norm qua opkomsttijd betekend behalve dat het een criterium is.
  • 0:1 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Voorzitter
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Meertens.
  • 0:17 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ik heb ook alleen die vraag maar gesteld omdat het heel expliciet in het stuk genoemd werd over aanrijdtijden waar niet aan voldoen werden en nieuwe het kijken naar een nieuwe dekking voor kazernespreiding en dat soort dingen dus vandaar mijn vraag.
  • 2:26 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja nou het is vaak het beeld op een gegeven moment dat als er ergens gepubliceerd wordt dat je niet voldoet aan de norm van de opkomsttijden alsof dat negatief zou zijn alsof het effect daarvan dus ook veel desastreuzer zou zijn dan in de praktijk zo is. De brandweer gaat inzetten op een andere vorm van aansturing en een andere vorm van regionaal dekken en deze norm waar wij mee in werken mee in de Veiligheidsregio Groningen is zelfs een mogelijk voorbeeld van waarmee er ook naar gekeken wordt voor de politie-eenheid in Noord-Nederland om te kijken op een gegeven moment kun je dat niet verschillend categoriseren omdat het niet zo is dat als je niet binnen die ooit bedachte normen, want wat is de waarde van die norm moet dat 85% zijn moet dat 90 zijn, is ooit vastgesteld. Als je daar niet aan voldoet of de gevolgen dan negatiever zijn nou dat is dus bij de brandweer niet het geval. ja de staking en de effecten op langere termijn, ik heb ook die glazen bol niet. Heb ik al een keer eerder richting meneer Pals gezegd, ik kan er niet inkijken, er is overleg, er zijn op dit moment stakingen of dat betekend op een gegeven moment dat de FLO op een gegeven moment de verlenging om in dienst te kunnen blijven op een gegeven moment door zal gaan of niet door zal gaan en wat het betekend kan ik op dit moment niet inschatten. Als ik dat wel kon dan was er vast geen situatie van stakingen want dan zou het zijn dat het partijen eruit waren er wordt normaliter wel gewoon gerekend met de normale CAO's die betaald worden en vrijwilligers vergoedingen, maar of het gaat betekenen dat heel veel mensen zouden vertrekken omdat ze gewoon anders niet met vervroegd pensioen mogen of de brandweer niet mogen verlaten ja van een vrijwilliger kun je dat nooit eisen van een professional wel. En voorzitter ja dank voor de onderstreping van de zienswijze, ik denk dat we daar financieel gezien correct mee handelen. Opmerking die we daar ook in maken dat structurele lasten niet incidenteel gedekt mogen worden en zeker opgenomen moeten worden in een begroting om te laten zien wat de totale volume is. Ja die zullen we inbrengen bij de regio en ik ben nieuwsgierig of de PvdA die zienswijze ook onderstreept. Volgens mij heb ik de vragen beantwoord.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Zijn er vragen blijven liggen voor de eerste termijn? Mevrouw Schipper.
  • 0:01 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Niet voor de eerste termijn hoor ik had gewoon even een zo maar een vraag. Nu we het toch over de brandweer hebben. Ik was eigenlijk even nieuwsgierig hoe, wanneer dat altijd met sirene gereden mag worden. Mag dat ook midden in de nacht?
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Als daar aanleiding toe is, ja.
  • 0:07 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja, maar ook in een stille straat ofzo? Dat maakt niet uit?
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Als men onderweg is naar een incident en een brand die geblust moet worden en men overreed alle regels ten aanzien van het verkeer en snelheid dan hoop ik dat ze die sirene voeren want anders zo het veel risicovoller zijn.
  • 0:6 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja, nee, ik heb het dan echt over een situatie om drie uur 's nachts. Dat er dus geen kip op de weg is.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Als ze onderweg zijn naar een incident waarvoor ze opgeroepen zijn van de meldkamer dan mogen zij de sirene voeren en doen ze het ook.
  • 0:2 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ok, nou dat was mijn vraag. Dank u wel.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Op dat moment gaat het blussen van de brand voor het eventuele nachtrust van de inwoners van de stille straat.
  • 0:06 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel mevrouw Galama. Is er behoefte aan een tweede termijn? Dat is niet het geval, dan kan ik concluderen dat de raad kan instemmen met de beslispunten over agendapunt; financiële jaarstukken VRG. Dan geef ik de voorzittershamer terug aan mevrouw Galama.
 • 15 Financiële stukken van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg Groningen
  • 15. Financiele stukken Publieke Gezondheid en Zorg Groningen (422,81 KB)15.1. Jaarverslag jaarrekening gr PGenZ 2015 (710,02 KB)15.2. Actualisatie begroting PGenZ 2016 (59,36 KB)15.3. Ontwerp begroting PGenZ 2017 (1020,43 KB)15.4. Voorlopige zienswijze (145,16 KB)15.5. Toelichting Jaarverslag en Jaarrekening PGenZ 2015 (37,75 KB)15.6. Accountantsverslag PGenZ (869,92 KB)15.7. Brief financiele jaartukken PGenZ (49,39 KB)15.8. Oplegger ontwerp begroting 2017 (40,9 KB)15.9. Concept brief raad aan PGenZ definitieve zienswijze jaarstukken (200,98 KB)
  • 0:35 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sterenborg en dan ga ik naar agendapunt 15; de financiële stukken van de WGR Publieke Gezondheid en Zorg in Groningen. Wie van u. Boels, Dijkstra, Schipper. Die drie fracties? Geef ik u als eerste het woord mevrouw Luijken.
  • 1:31 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Dank u wel voorzitter. Ja een lang stuk, een heel lang stuk, 77 pagina's. Voor en tegens, dingen die goed gaan, dingen die minder goed gaan. Ik wilde toch vooral kijken naar wat er nu speelt. Toevallig vandaag in het nieuws dat er hoger dan gemiddeld in de rest van Nederland mensen omkomen aan hart- en vaatziektes in Groningen. Wet gerelateerd aan de armoede en het roken, maar goed dat er in het stuk staat dat we vooral aan preventie doen dus inlichten, inlichten, inlichten en zorgen dat er misschien wat meer banen komen. Dan heb ik nog een opmerking en dat staat verder niet in het stuk, de wachttijden voor de jeugdzorg voor GGZ van jongs is 74 dagen in Stadskanaal, dat is hoger dan gemiddeld in andere gemeentes in Groningen. Ik denk dat we wel moeten waken dat dat niet nog veel hoger wordt en het liefst nog minder natuurlijk want na de eerste intake moet je ook weer wachten voordat je aan de beurt bent. En wat ik wel verontrustend vond ook is dat het autismeteam Noord-Nederland die hebben zelfs een wachttijd van 180 dagen en dat vind ik wel heel erg veel. Dat was het.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Luijken. Mevrouw Schipper, PvdA.
  • 0:26 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja dank u wel voorzitter. We hebben het over de financiële stukken en onze fractie kan in alle 5 beslispunten wel instemmen. Wel willen we toch in wat betreft beslispunt 4, de zienswijze, dat we toch wel op de hoogte blijven van de eventuele financiële risico's en zoals die ook wel vermeld staan in de zienswijze. Dank u wel dat was het.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Schipper. Meneer Dijkstra, CU.
  • 1:11 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Ja dank u wel voorzitter. Wij zijn content met de goede financiële resultaten van het programma van de GGD en van het programma van de RIG. Bij het programma gezondheid zal het de komende periode gaan over de implementatie van het bestuurlijk besluit over de koers van de publieke gezondheid en de positionering van de GGD. Zodat de regio en de uitvoeringsorganisatie gereed is voor 2018. Dit besluit zal eind 2016 door de gemeenteraden en het Algemeen Bestuur worden genomen. De CU is van mening dat in het najaar van 2016 de kaders/ plannen dienen te worden toegelicht door het college aan de raad zodat onze raad over de koers de taken en de positionering van de GGD nog zijn zegje kan doen en zo de invloed van de raad op de plannen van deze organisatie optimaal te benutten. In de zienswijze wordt ons inziens duidelijk aangegeven dat het belangrijk is en blijft om betrokken te worden bij het toekomstperspectief vanwege de onzekerheden die het meerjarenprogramma 2017-2020 kent met inhoudelijke en financiële risico's en om de keuzes die gemaakt moeten worden. Tot zover.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Boels, CDA.
  • 0:51 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, dank u wel voorzitter. De financiële stukken van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg in Groningen. Een fors aantal stukken, uitgebreide stukken, de CDA fractie heeft er met belangstelling kennis van genomen en complimenten voor de wijze waarop wij hierover geïnformeerd zijn. De sprekers voor mij hebben een aantal dingen aangegeven waar wij nog even kort bij stil willen staan dat is de bestemming van het resultaat over 2015. Wat opvalt is dat er een tweetal nieuwe reserves worden opgebouwd. Het is goed om wat vet op de botten te hebben om wat achter de hand te hebben voor onvoorziene omstandigheden anderzijds willen we er ook bij aantekenen dat het geen beleid moet worden om het surplus maar toe te voegen bij nieuw te vormen voorzieningen, maar voor nu kunnen wij ons vinden in deze handelswijze. En dan over de zienswijze, wij kunnen ons ook, wij onderschrijven deze geformuleerde zienswijze van het college van het B&W. Tot zover in eerste termijn.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Wethouder Hamster aan u het woord.
  • 3:05 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel voorzitter. Dank ook voor de brede instemming. Het zijn roerige tijden voor de PGenZ waar drie bestuurlijke opdrachten eigenlijk langs elkaar heenlopen. In ieder geval drie grote discussies, de koers van de gemeenschappelijke regeling als geheel, wat willen we eronder laten vallen en wat niet, hoe moeten we dat zien in bredere kader van het sociale domein, de koers van de GGD, met name de stad Groningen met hele scherpe beelden over hoe zij hun wijkteams willen ontwikkelen en wat ze er al dan niet in onder willen brengen en ten derde hoe gaan wij na 2018 door met de inkoop van de jeugdhulp. En dat zij drie onderwerpen die nog rond deze zomer vol besproken worden en die wellicht tot besluiten zullen gaan leiden die hier ook in de raad aan de orde zullen komen want uiteindelijk zult u gaan over een eventuele vormwijziging van de GGD. Zult u de opdracht moeten gaan verstrekken om wederom een bepaalt budget al dan niet in gezamenlijkheid, al dan niet in solidariteit beschikbaar te stellen voor de inkoop van jeugdhulp. Dus die discussie, ik hoor het van twee kanten wordt inderdaad hier op een gegeven moment ook in de raad gevoerd over hoe gaan wij verder na 2018 met zowel de PGenZ als de GGD als de jeugdhulp en daar hangt ook die bestemming van het resultaat mee samen, die discussies worden op dit moment zo scherp gevoerd dat we ervanuit gaan dat dat wellicht structuurwijzigingen tot gevolg heeft en dan liever inderdaad ietsje vet op bot te hebben of op de ribben hebben, waar heb je vet op, liever geen vet dan komen we zometeen bij de vraag van mevrouw Luijken, maar dat is, ja u begrijpt wat ik bedoel, dat we eerst geld beschikbaar hebben voor het geval er eventueel kosten, extra kosten, volgen uit die structuurwijzigingen dus inderdaad zullen we dat scherp in de gaten houden en dat staat ook in de zienswijze zoals we die indienen. Dat wij aan de voorkant gewoon inzage willen hebben in de financiële consequenties van eventuele structuurwijzigingen. Ja en de vragen van mevrouw Luijken, ja het zijn constateringen, wij hebben de jeugdzorg zo ingekocht dat wij inderdaad vier contractmanagement partijen kunnen sturen in bepaalde ontwikkelingen die wij al dan niet wenselijk vinden. Wachttijd is natuurlijk niet wenselijk, we hebben heel dringend de afspraak gemaakt met partijen dat urgente zaken direct opgepakt worden en de beoordeling daarvan ligt zowel bij ons als bij de professional of iets heel urgent is en of het wachten kan verdragen. We moeten natuurlijk ook voor zijn dat zaken niet urgent gaan worden omdat ze te lang blijven liggen. Ik zal dit nog eens aan de orde stellen die wachttijden bij de RIG want inderdaad dat mag niet uit de hand gaan lopen. Ja en de gezondheid van onze bevolking is een probleem dat al de nodige decennia wellicht eeuwen hier speelt, wat continue aandacht moet blijven houden en wat het ook zeker heeft in het door u genoemde voorbeeld; het project Groningen hart veilig is iets wat op dit moment heel duidelijk loopt om ook de hart- en vaatziekten weer zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:28 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja nog even een opmerking over de gezondheid van onze inwoners. Ik ja ik hecht altijd aan "waar staat je gemeente.nl" en ik denk dat de wethouder zich helemaal niet hoeft te schamen want de waardering van de gezondheid staat hier op 7,5 en voor de hele provincie op 7,6 dus ik denk we dat of waar staat je gemeente.nl klopt niet of het rapport van de wat op tafel ligt is niet goed omschreven, maar ik denk niet dat we ons nou zo ernstig zorgen hoeven te maken.
  • 0:1 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   dat is een interessant cijfer
  • 0:1 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Luijken, SP.
  • 0:01 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ook al komen er inderdaad, Groningen kwam inderdaad beter eruit dan andere delen van Nederland op bepaalde vlakken, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat we niet de vinger aan de pols moeten houden in plaats van vet op de ribben.
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:15 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik zeg ook niet dat wij de vinger niet aan de pols moeten houden, gezondheid gaat boven alles, maar ik denk ook niet dat we moeten overtrekken dat wij nou in een echte regio wonen als je de cijfers ziet die echt dramatisch zijn. dus je kunt ook overtrekken.
  • 0:05 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   ik zit te denken of ik nou nog moet ingaan op deze discussie, maar meneer Pals ik vind het bijna een uitdaging want wij hebben hier de nodige opgaven meneer Pals. Eén op de vier zwangere vrouwen in deze provincie rookt nog, om er één voorbeeld te noemen, die mogelijkerwijze blijvende schade kan hebben. De hart- en vaatziekte is hier een groot probleem, er zijn hier heel veel zaken waarin wij gewoon zien, onze inwoners heb ik laatst gehoord die leven gemiddeld een jaar korter dan mensen in de rest van het land en dat kan verschillende oorzaken hebben, maar wij denken dat er nog genoeg werk is, zeker in de preventieve sfeer, en die we ook moeten blijven proberen om de gezondheid van onze inwoners op een hoger peil te brengen en ik denk dat de GGD daar een mooi vehikel voor is. Voorzitter dank u wel.
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De wethouder neemt aan dat hij voldoende antwoord heeft gegeven aan uw vragen en opmerkingen in eerste termijn en meneer Dijkstra geeft al aan dat het mogelijk niet zo zou zijn. Of wou u gebruik maken van de tweede termijn.
  • 0:2 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Nou ik wou eigenlijk voor de tweede termijn even wat
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan bent u wel heel snel, want ik was aan het inventariseren of de eerste termijn voldoende beantwoord was, maar ik geloof dat dat klopt. Behoefte aan een tweede termijn? meneer Dijkstra ga uw gang.
  • 0:20 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Nou ik ben op zich tevreden met het antwoord van de wethouder, maar ik vroeg me af of die vergadering die er aan zit te komen vermoed ik, hoop ik, dat het ook inderdaad iets is waar we invloed kunnen uitoefenen op de plannen van de GGD. U hebt zoiets aangegeven, misschien kunt u dat nog eens precies herhalen wat de bedoeling is.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik ga even inventariseren wethouder of er nog meer vragen/opmerkingen in de tweede termijn zijn. niet het geval. Wethouder.
  • 0:30 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Nou voorzitter de wet regelt de nodige dingen rondom gemeenschappelijke regelingen en verantwoordelijkheidsverhoudingen en ik hou altijd wel van verantwoordelijkheid goed scheiden. Daar waar de raad aan zet is om invloed uit te oefenen op een structuur, en bij een gemeenschappelijke regeling is dat zeker aan de orde en bent u gewoon aan zet en dan zullen we u daarvoor ook in de positie brengen, ik hoor u als u zegt van we willen graag aan de voorkant invloed uitoefenen en ik zal proberen indien nodig u daar zoveel mogelijk voor in positie te brengen.
  • 0:5 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Dank u wel, mooi antwoord.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat is ook leuk ja, goed mag ik dan concluderen dat u met algemene stemmen instemt met de vijf genoemde beslispunten. [voorzitter klopt met hamer] Aldus. Dan hebben we daarmee agendapunt 15 behandelt.
 • Besluitvorming zonder debat

 • 16 Bezwaarschrift Lig- en stageldverordening Spoordok Musselkanaal 2016
 • 17 Sluiting
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan dank ik u voor uw komst en dan wens ik u wel thuis. Tot over twee weken. Nee, volgende week maandag zien we elkaar bij de raadsconferentie.