Raadsinformatie

Raadsvergadering 11 juli 2016

Naam
Download het audiobestand (90,78 MB)
Download de gesproken tekst (1,37 MB)
Download de vergaderstukken in pdf (42,70 MB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
 • 5 De besluitenlijst van 13 juni 2016
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen en ..
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
 • 8 Inlichtingen college
 • 9 Vragenuur
 • 10 Interpellaties
 • 11 Rondvraag
 • 12 Winkelcentrum Stadskanaal
 • 13 Vaststellen Integrale gebiedsontwikkel..
 • 14 Vaststellen Bestemmingsplan "Stadskana..
 • 15 Jaarverslag en jaarrekening 2015
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 0:37 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   (begin van de opname mist) Uw laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Welkom ook aan de leden van de pers, aan de vele mensen op de publieke tribune, maar met twee van die belangrijke onderwerpen over centrum van Stadskanaal en Musselkanaal kan dat ook bijna niet anders. Goed om dat te zien en welkom aan onze luisteraars die mogelijk delen van de raadsvergadering volgen of misschien de hele raadsvergadering.
 • 2 Mededelingen
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik heb bericht van verhindering van de heer Van Beek van de CU en dat is ook de enige vandaag dus we zijn bijna helemaal compleet.
 • 3 Vaststellen agenda
  • 03. Vaststellen agenda (207,96 KB)
  • 1:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik wil graag met u de agenda vaststellen zoals die voorligt, en ik ben blij om te kunnen zeggen; zoals die voorligt, want dat betekend dat we ook de jaarrekening 2015 van de gemeente kunnen bespreken, maar ook kunnen vaststellen. En daarvoor is tot echt denk ik 18.45 uur vanavond nog hard gewerkt door mensen uit de organisatie, door mensen van de griffie, zeker uw griffier heeft heel erg aangedrongen bij de accountant om het vandaag te leveren zodat we vanavond ook konden besluiten en niet een aparte raadsvergadering hoefden te beleggen, dus ik wil ook graag dat de griffier even uitzet van wat nu de verschillen zijn tussen de memo, de aangegeven heeft tussen het verslag van bevinding en de controle verklaringen om daarmee ook u gerust te kunnen stellen dat we vanavond inderdaad hopelijk op dit agendapunt een definitieve hamerslag kunnen geven. Meneer Willems.
  • 3:0 K. Willems
   griffier
   K. Willems
   De verklaring, maar dat weet u waarschijnlijk al, is dit jaar later gekomen dat u gewend bent. Dat komt omdat, dat speelt in heel Nederland, bij alle gemeenten er problemen waren bij de accountantscontrole in het sociale domein. Alle gemeenten moesten wachten op de accountantsverklaringen voor wat betreft de controles bij de Sociale Verzekeringsbank en de Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten, RIGG. Dat heeft ertoe geleid dat tot en met vandaag de werkzaamheden zijn uitgevoerd bij de accountant. Afgelopen week behelsde dat een review, een her-controle, van het werk, van het eigenlijke werk van de accountant. Het is niet alleen de accountant die de spullen controleert, maar het wordt ook nog weer eens door een andere accountant gecontroleerd. Zo heeft men besloten dat nodig is. Die review die was vanmiddag omstreeks 15.30 uur afgerond en zoals dat heet; met stoom en kokend water, een beetje gemopper links en rechts, zijn de stukken uiteindelijk klaar gekomen. Dat betekend dat ik aan uw leesmap een drietal stukken heb toegevoegd, de controleverklaring. Zonder die controleverklaring kunt u geen jaarrekening en jaarverslag vaststellen en er is aan toegevoegd het definitieve verslag van bevindingen. Als u vanavond de jaarrekening en het jaarverslag vaststelt volgt u niet helemaal de letter van de wet, want de letter van de wet schrijft voor dat het twee weken moet worden gepubliceerd. De wet kent daar echter geen sanctie bij, die is ook nog nooit toegepast en alom wordt aangenomen dat dat, zeker onder de huidige omstandigheden, niet van belang is en dat dat mag worden gepasseerd. We hebben verder even een vergelijking gemaakt tussen het conceptverslag van de bevindingen wat u al had en het definitieve verslag van bevindingen, dat staat ook in de memo die ik u heb gestuurd. De verschillen die zitten hem in de eerste alinea in de aanbiedingsbrief, er zit een verschil op de voormalige bladzijde 16, betreft Europese aanbestedingen, en uiteraard bladzijde 21 en 22 voor wat betreft het Sociaal Domein, die zijn herschreven. Dat zijn de verschillen tussen het conceptverslag van bevindingen en de definitieve versie ervan. Nogmaals het is 18.45 uur binnengekomen, het verslag iets eerder dus het is allemaal nog heel vers. En u heeft nu een verklaring van de accountant gekregen zoals het heet met beperkingen en daarover heeft de accountant afgelopen woensdag al een bespreking gehad met de rekeningcommissie. Dank u wel voorzitter.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel griffier. Dat betekend hoop ik dat we de agenda kunnen volgen zoals die voorligt. Bent u eens.
 • 4 Insprekers
  • 0:26 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we naar agendapunt 4. Ik hoop dat dat alleen koffie is, gaat goed, gelukkig. Dan vervolgen wij met het feit dat zich geen insprekers gemeld hebben voor de agendapunten vanavond.
 • Informatieve stukken

 • 5 De besluitenlijst van 13 juni 2016
  • 05. De besluitenlijst van 13 juni 2016 (230,12 KB)
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En dat ik u meeneem naar de besluitenlijst van 13 juni. Is er iemand die aanmerkingen heeft, redactioneel, ten aanzien van pagina 1, 2, 3 of 4. Niet het geval [voorzitter klopt met hamer], zijn ze vastgesteld. Opmerkingen of vragen naar aanleiding van, 1, 2, 3 en 4. Overduidelijk verslag gegeven.
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen en moties
  • 06. Lijst met openstaande toezeggingen en moties (378,99 KB)
  • 0:41 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar de lijst met openstaande toezeggingen en moties. U ziet onder nummer 82, de bijeenkomst van het Sociaal Domein, die heeft u gehad, vorige maand kan ik zeggen, het is nog maar kort geleden, maar het was vorige maand. En ik stel voor om deze toezegging van de lijst af te voeren. Eens, aldus. Vragen of opmerkingen naar aanleiding van de overige punten? Niet het geval. Wel, meneer Dijkstra, CU.
  • 0:6 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Ik ben een beetje te vroeg. Ik wil eigenlijk een punt toevoegen. De toezeggingen lijst.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Aan de lijst met toezeggingen en moties? ja, nee, dan bent u echt te vroeg.
  • 0:1 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Nee, precies dan wacht ik even.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat gaat nog niet lukken, nee moeten we niet hebben want dan wordt het een lange lijst ben ik bang. Hebben we deze lijst zo vastgesteld
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
  • 07. Lijst met ingekomen stukken (219,99 KB)07.1. College over wijzigingen minimabeleid Kindpakket (303,59 KB)07.1.1. Communicatiestrategie Kindpakket (191,8 KB)07.1.2. Folder Kindpakket (6,27 MB)07.2. College over eerste kwartaalrapportage 2016 (222,16 KB)07.2.1. Kwartaalrapportage (401,38 KB)07.3. Basketball verenging Jahn II over terugkoppeling problematiek (33,67 KB)07.3.1. Beleidsplan BV Jahn II (122,15 KB)07.3.2. Fragment herziening tarieven en subsidiebeleid sport (600,8 KB)07.3.3. Weekrooster Spont (14,47 KB)07.3.4. Competitierooster sporthal de Spont 20152016 (206,59 KB)07.4. College over verkeerssituatie Marktstraat (730,43 KB)
  • 0:21 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En dan gaan wij naar de lijst met ingekomen stukken. Daar staan vier punten op. Wil iemand over punt 1 het woord voeren? mevrouw Meertens, meneer Van der Heide. Mevrouw Meertens, GBS.
  • 1:7 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja voorzitter dank u wel. Wij zijn blij dat dit punt voortvarend wordt opgepakt en dat er nu een communicatie strategie is gemaakt waar de voorliggende folder kindpakket deel van uitmaakt. Het is ons inziens goed dat een en ander nu overzichtelijk op een begrijpelijke manier op een rijtje staat. Het is goed om te streven zoveel mogelijk ervoor te zorgen dat de betreffende inwoners met ingang van het nieuwe schooljaar voldoende op de hoogte zijn van de mogelijkheden zodat geen kind buiten de boot valt. Wij kunnen ons voorstellen dat het voor veel van onze inwoners die voor dit pakket in aanmerking komen een lastige materie is. Immers voor ieder in de folder genoemd onderdeel gelden weer andere regels en richtlijnen. Realiseert u zich wel dat alleen in deze folder bij zo'n tien verschillende www adressen informatie aangevraagd kan worden, dat is wel heel veel. Zou het daarom niet wenselijk zijn om bij ieder www adres ook een telefoonnummer op te nemen of zelfs de verwijs naar één telefoonnummer voor informatie zodat mensen daar gericht doorverwezen kunnen worden. Dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Meertens. Meneer Van der Heide, CU.
  • 0:04 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja allereerst complimenten voorzitter voor de wijze waarop het opgepakt is naar aanleiding van de algemene beschouwingen van vorig jaar, het kindpakket wordt nu overal goed opgenomen en nu wordt het ook goed gecommuniceerd, daarvoor complimenten. En ja ik heb de folder hier voor me volgens mij zie ik wel één telefoonnummer staan dat is die van de gemeente ik neem aan dat die ook de coördinerende rol op zich neemt. Maar nogmaals complimenten.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Van der Heide. Meneer Klinkhamer, ik moet even nadenken bij uw naam, dat weet u ondertussen.
  • 0:3 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   U begint het al aardig te leren voorzitter.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, dat ligt niet aan u, dat ligt aan mij. Het komt uiteindelijk goed. Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:17 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Goed ik sluit me ook aan bij wat voorganger zei, het is een goed stuk, een goede folder waarbij ook echt gericht op de ouders en op het kind, en het kind centraal wordt hier wel duidelijk, komt duidelijk naar voren. Dus compliment voor degene die het opgesteld heeft. Kindvriendelijk dus prima.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Ik geef het woord aan wethouder Boen.
  • 0:43 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Dank u wel voorzitter en dank u wel raad voor de woorden die gesproken zijn. Ik wil even kort ingaan op de vraag vanuit de fractie van GBS. In de folder is geprobeerd om een aantal zaken die er op dit moment spelen rond laten we maar zeggen de invulling van het kindpakket om die bij elkaar te brengen. dat betekend ook dat er een aantal verschillende websites bij genoemd wordt van de betrokken partijen. Wat wordt opgemerkt over het telefoonnummer van de gemeente, dat is natuurlijk een plek waar iedereen natuurlijk met zijn vragen terecht kan en op een fatsoenlijke manier kan worden doorverwezen.
  • 0:8 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ik zou het telefoonnummer iets explicieter en wat duidelijker vermelden, maar dat is mijn persoonlijke mening.
  • 0:22 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Een tip voor de wethouder. Voldoende beantwoord daarmee? Gaan we naar punt twee, de eerste kwartaalrapportage Werk en Inkomen, de heer Nijenbanning heeft eerder verzocht om dat punt dus die krijgt ook als eerste het woord. Iemand anders nog over hetzelfde punt? Niet. Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:51 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja dank u wel voorzitter. Ja ik had toch nog een vraag, die had ik al eerder willen stellen, en hoewel het eerste kwartaal al enige maanden achter ons ligt wil ik toch nog een vraag voorleggen aan het college. Zoals je in de tabellen kunt zien is er toch een sprake van een stijgende tendens van het aantal WWW uitkeringen en we zitten qua stijgingspercentage zelfs, WWB voor de duidelijkheid, we zitten qua stijging zelfs aan de bovenkant tussen de Groninger gemeenten. Heeft het college een verklaring voor deze stijging en wat zijn de financiële consequenties hier eventueel van voor het lopende begrotingsjaar. Want het algemeen beeld is toch dat de economie aantrekt en wij zien dus het feit dat werkgelegenheid aantrekt zien we hier een stijging van het aantal WWB uitkeringen dus dat ja misschien is daar een analyse op gemaakt dan zou ik daar graag kennis van nemen.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Nijenbanning. Wethouder Boen.
  • 1:39 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja dank u wel voorzitter. Uiteraard is het zo dat wij de cijfers over het verloop van de mensen die in onze gemeente bijstandsuitkering krijgen dat we die zo goed mogelijk proberen te analyseren. Om met de laatste vraag te beginnen, hoe zit dat met het laten we maar zeggen gelijktijdig of na ijl effect van het economische herstel als we daar al over mogen spreken en ontwikkeling van de uitkeringen nou daar zit een bepaalde tijd tussen. Dat hebben we ook gemerkt toen de tijden wat slechter werden, dat had in eerste instantie leek het geen effect op de uitkeringen maar dat ijlt wat na. Als we kijken naar de ontwikkeling zoals die door het jaar heengaat want dan hebben we het even over de gevolgen voor de begroting dan is het natuurlijk zo dat als we naar de afgelopen jaren kijken dat er dan een rond deze periode een soort van piek is in het aantal mensen dat een uitkering aanvraagt en dat we zien dat na het einde van het jaar toe dat aantal weer afneemt waardoor we gemiddeld op jaarbasis redelijk kunnen uitkomen op de getallen die we in de begroting hebben neergezet dus ik wil daar nog niet al te zeer op vooruitlopen natuurlijk want we zullen moeten afwachten hoe het gaat. Punt is wel dat we nu heel nadrukkelijk bezig zijn om ook binnen het TDC te volgen welke mensen op welk moment een uitkering aanvragen en nou we zullen dat ongetwijfeld in een van de volgende rapportages betrekken.
  • 0:19 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voldoende meneer Nijenbanning. Ja. Gaan we naar punt 3, basketbal vereniging Jahn II. Meneer Mellies, meneer Bieze, Nijenbanning, Schipper. Meneer Bieze, GBS.
  • 1:52 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Dank u wel voorzitter. Ik ben een van de deelnemers van het gesprek dat op 4 februari jongstleden met Jahn II heeft plaatsgevonden en ik moet u zeggen dat ik toch wel een beetje geschrokken ben van het hetgeen ik daar gehoord heb. Het gaat niet alleen om de tarieven van het Pagecentrum, die blijkbaar veel hoger liggen dan die in de Spont, zij krijgen compensatie dat weet ik, maar die compensatie blijkt niet voldoende te zijn om het tariefverschil tussen het Pagecentrum en de Spont te nivelleren. Er werd ook nog opgemerkt, en dat staat ook in de mail, dat de tarieven oplopend zijn dus de tarieven stijgen ook constant. Wat ik ook erg vind is dat er geconstateerd wordt dat er in de sporthal van het Pagecentrum niet wordt geïnvesteerd. Er schijnt oude belijning te liggen die al vier jaar niet meer voldoet aan de normen van de basketbalbond en nou ja ik wil daar toch graag aandacht voor vragen richting het college om daar mee aan de slag te gaan. Wat de club ook zegt is dat het aantal commerciële activiteiten en evenementen van het Pagecentrum toeneemt en dat daardoor de beschikbaarheid van de sporthal steeds lager wordt waardoor de competitie van Jahn II in gevaar komt. Nou dat zijn een aantal opmerkingen die wij graag willen plaatsen, ik ben erg benieuwd naar het antwoord van de wethouder. De club zei op 4-2 dat zei al een gesprek had gehad met de wethouder, het is nu juli en ik denk dat er nu actie moet worden ondernomen en dat wij op korte termijn, en misschien moet dat wel op de toezeggingenlijst, terugkoppeling komt van hetgeen er bereikt is.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Bieze. Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:46 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja ik sluit mij aan bij de woorden van de heer Bieze en ik zou daar nog aan toe willen voegen dat wij als gemeente toch het als onze taak zien om meer mensen in beweging te krijgen, meer mensen te laten sporten, we hebben daar zelfs een aantal functionarissen voor aangetrokken en op het moment dat wij daar denk ik redelijk in slagen dat wij onvoldoende capaciteit hebben om die mensen op te vangen of dat verenigingen de deur dicht moeten doen omdat de kosten de pan uitrijzen dus mijn vraag was eigenlijk want ik ga er eigenlijk al vanuit dat het college in gesprek is, ik bedoel februari het is echt maanden geleden, de competitie begint straks al weer dus ik ga ervanuit dat het college in gesprek is met het bestuur van Jahn II en ik vraag mij af wat de oplossingsrichting is die het college voor ogen heeft.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Nijenbanning. Meneer Mellies, fractie Mellies.
  • 0:59 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja dank u wel voorzitter. Nou veel is natuurlijk al gezegd door mijn voorgangers. Ja door een oplopend verschil in het tarief tussen het Pagecentrum en de gemeentezalen komt de basketbalvereniging al jaren niet meer uit met een maximumbudget van de compensatieregeling. Ter verduidelijking; het maximumbudget wat zij krijgen is €55.160,-. Het tarief van onze eigen gemeentezaal is €19,80 dat van het Pagecentrum €46,50 en het verschil dat is dus het compensatietarief is €26,70. Dat bedrag van de compensatieregeling delen door het compensatietarief dan kom je uit op 208 uren. Nou ter vergelijk de basketbalvereniging heeft het afgelopen seizoen de zaal 239 uren gehuurd en het seizoen daarvoor 242 uren, ze komen dus op de 30 à 40 uur per jaar te kort. Waarbij ze om de financiën onder controle te houden al in mei moeten stoppen met trainen.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Mellies mag ik u onderbreken.
  • 0:2 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Jazeker
  • 0:36 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Het is een ingekomen stuk, ik wil graag van u horen wat wilt u met dat ingekomen stuk, het staat op een gegeven moment voor kennisgeving aangegeven, ik begrijp eigenlijk uit de vele opmerkingen dat u daar mogelijk toch nader bij stil wilt staan, maar zoals u het benaderd is het bijna een cijferrekenkundige reeks die je verwacht dat hij bijna uit een voorstel naar voren komt. Ik ben bang dat niemand dat op dit moment kan volgen. Dus als het u erom gaat van de, kunt u de vraag wat u expliciet graag wil bereiken iets meer naar voren brengen zodat de wethouder dat mee kan nemen zo in zijn antwoord.
  • 0:21 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Goed zal ik doen. Dus met andere woorden met de compensatieregeling komen ze niet meer uit en we willen graag een reactie van het college hieromtrent. Ook nog even een vraag, het blijkt dat de basketbalvereniging in tegenstelling tot de gemeentezalen geen 50% jeugdkorting ontvangt voor zaalhuur. Klopt dit, graag een reactie. Dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Mevrouw Schipper, PvdA.
  • 0:29 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja dank u wel voorzitter. Wij waren er ook bij in februari en ik heb de afgelopen weekenden ook nog veel contacten gehad ook met besturen van Janh II en we maken eigenlijk hetzelfde zorgen als wat de vorige fracties allemaal hebben gedaan en mijn vraag is dus ook heel gericht naar de wethouder, wat is de bedoeling en hoe kan het probleem hierdoor voor Jahn II worden opgelost. Dank u wel.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Schipper. Wethouder Gelling.
  • 1:10 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja, dank u wel voorzitter. Laat ik beginnen met te vertellen dat het mij deugd doet dat Jahn II in navolging van de gesprekken die zij eerder met u gehad heeft met een uitgebreide terugkoppeling is gekomen om de problematiek te schetsen. Die problematiek is ons bekend. Zoals werd gevraagd; ja wij zijn in gesprek met Jahn II, veelvuldig en uitgebreid, we begrijpen de lastige situatie voor hen en we zijn op dit moment ook gezamenlijk, want die gesprekken verlopen prima, gezamenlijk aan het kijken hoe we daar de oplossingen voor kunnen vinden. De oplossingen 1, 2, 3 zijn er nog niet zozeer. U stelt ook nog een vraag over de compensatieregeling, die loopt gewoon door en dat is ook een van de dingen waar naar gekeken zal worden wat we daarmee kunnen alsook naar bijvoorbeeld de algemene bezettingsgraad van de binnensport accommodaties. Ik kan u niet anders zeggen dan dat wij uitgebreid met hen in gesprek zijn, we hen heel goed begrijpen daarin, de problematiek snappen en dat we samen kijken naar oplossingen.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:14 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar voorzitter de wethouder is al een tijdje bezig ik bedoel het is nog van voor de winter en ik denk hoe lang moet een kip broeden op een oplossing, laten we het maar heel kort vragen. En wat voor oplossing kunt u bieden.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Meneer Bieze, GBS.
  • 0:15 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja dank u wel voorzitter. Ik heb gevraagd op welke termijn er duidelijkheid zou kunnen zijn, ik heb ook gezegd kunnen we dit niet gewoon op de toezeggingenlijst plaatsen, en het moet toch mogelijk zijn dat na de zomervakantie dit punt opgelost zou kunnen zijn. Dank u.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Bieze. Wethouder Gelling.
  • 0:20 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja dank u wel voorzitter. Of ik direct na de zomer een oplossing heb dat kan ik u niet toezeggen, wat ik u wel kan aangeven is dat ik met een uitgebreide beantwoording voor u kom wat de stand van zaken is, hoe de gesprekken verlopen en in welke denkrichting of welke denkrichtingen er zijn. Ik vind het geen probleem om dat toe te zeggen voorzitter.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Kunt u ook een datum noemen wethouder.
  • 0:8 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Nou ik red dat voor de zomer niet meer. Dat zult u begrijpen, maar ik kan me inderdaad voorstellen dat we dat kort na het reces doen.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Schipper, PvdA, ik had u overgeslagen, ga uw gang.
  • 0:1 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   sorry
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik zei ik had u overgeslagen, ga uw gang.
  • 0:11 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja naar aanleiding van de antwoorden die de wethouder nu geeft is het mogelijk dat we dan in september/oktober hier een agendapunt weer krijgen zodat het dus wel degelijk op de agenda komt te staan.
  • 0:1 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boels, CDA.
  • 0:24 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja ik denk dat ik met mevrouw Schipper mee ga voelen, kijk het concentreert zich nu heel erg op Jahn II want dat staat op de agenda, maar u noemt ook de binnensportaccommodaties, het complete subsidiebeleid is veel breder en er zijn nog meer her en der geluiden te horen, is het goed en het hoeft ook niet direct na het zomerreces, heb ik meer behoeft aan kwaliteit dan aan snelheid dat we het met zijn allen gaan hebben over de echt over de subsidies, in zijn volle breedte voor alle sportverenigingen.
  • 1:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nu gaan we, ik ga even een voorstel van orde doen want u heeft het over een ingekomen stuk en niet over een agendapunt. Ik stel me voor dat de wethouder zoals hij heeft toegezegd voor 1 oktober verslag doet van waar we staan in de gesprekken, wat de mogelijkheden zijn en tot wat voor wijzigingen dat zou moeten leiden. Als het een zaak is waar het college uit kan komen dan gaan we daar niet een zwaar opgetild verhaal van maken want dan komen ook de subsidies en de mogelijke percentages van bezuinigingen et cetera dus we moeten niet alles vervlechten, je moet eerst zien of we dit probleem op kunnen lossen. Mag ik dit met u afspreken dat we voor medio september, lukt dat wethouder medio september, voor 1 oktober. Met een memo komen en informatiebrief aan u van waar we staan hoe of wat, mocht er aanleiding zijn waarbij we tot wijzigingen moeten komen dan zou het altijd als een bespreekpunt, een agendapunt, naar voren gebracht kunnen worden. Ik maak er een tweetrapsraket van meneer Idema.
  • 0:7 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja ik wou voorstellen om het als standpunt innemen voor de raad, als ingekomen stuk.
  • 1:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, de agendacommissie, daar zit u volgens mij zelf in, heeft voorgesteld om het voor kennisgeving aan te nemen. ik zei net u had het misschien beter in handen van het college kunnen stellen want dan had u er een reactie op gekregen, ik hoor uit de discussie dat u dat nu eigenlijk voorstelt, college kom met een reactie, geef inzicht wat hier de richting in kan zijn om tot een oplossing te komen vanwege het belang wat u onderschrijft wat Jahn II naar voren heeft gebracht. U krijgt voor 1 oktober krijgt u die informatie en als er andere zaken nodig zijn waarbij wisseling, verandering van beleid nodig is dan komen we bij u via een agendapunt. Nou helderder kan ik hem volgens mij niet maken. Akkoord? Aldus. Die komt op de lijst met toezeggingen meneer Bieze. Nu vastgesteld. Gaan we naar ingekomen stuk nummer 4, mevrouw Kroom, meneer Nijenbanning, meneer Pals. Mevrouw Kroom, PvdA.
  • 2:32 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Dank u wel voorzitter. Tijdens de algemene beschouwingen van juni 2015 heeft onze fractie gevraagd een oplossing te zoeken voor de verkeershinder aan de Marktstraat in Musselkanaal. U kiest in een brief van 13 juni voor een parkeerverbod, waarmee de doorstroom van de Marktstraat gegarandeerd wordt. Wij zijn blij dat er een oplossing wordt geboden en er een einde komt aan de onveilige situatie en de grote ergernis. We begrijpen dat de betrokken winkeliers liever een andere oplossing hadden gezien. We hebben dan ook begrip voor hun reacties in de media, maar we moeten het belang van de inwoners van Musselkanaal en de mensen die er beroepsmatig gebruik maken van deze straat niet uit het oog verliezen. We willen u daarom graag in gedachte meenemen naar september 2008. Inwoners hebben toen tijdens een druk bezochte bijeenkomst hun wensen en dromen kenbaar mogen maken. Met stip bovenaan stonden veiligheid en verkeer. De verkeersproblematiek aan de Marktstraat werd daar aangeduid met de bewoordingen; Marktstraat-drama. In de brief van de stichting dorpsbelangen Musselkanaal van 8 juli jongstleden vraagt zij ons niet teveel te laten beinvloeden door het verleden, maar ook nu nog zijn de reacties van de inwoners als het gaat om ellende aan de Marktstraat niet van de lucht. Verschillende inwoners maar ook o.a. gehandicapten platform en Veilig Verkeer Nederland hebben zich positief uitgelaten over het voorgenomen besluit een parkeerverbod in te stellen voor de Marktstraat. We hopen van harte dat er een punt achter deze langdurige kwestie kan worden gezet en dat de ondernemersvereniging Musselkanaal en de Stichting dorpsbelangen Musselkanaal zich alsnog kunnen verenigen met de wens van velen om deze onwenselijke en verkeerssituatie op te lossen. Ten slotte voorzitter, we hebben begrepen dat het totale verkeerscirculatieplan van centrum Musselkanaal in de herfst van dit jaar zal worden besproken in een breder verband. Wij kunnen ons indenken dat een deel van de parkeergelegenheid aan het Willem Diemerplein aan de achterkant van de winkels, de blauwe zone, wordt opgeheven om parkeermogelijkheden te optimaliseren. We raden u aan om dan opnieuw met betrokkenen om tafel te gaan en alle opties nog eens de revue te laten passeren. Wie weet wordt naast een verkeersverbod ook nog het ei van Columbus gevonden waar alle partijen zich wel in kunnen vinden. Dank u wel.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Kroom. Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:09 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, dank u wel voorzitter. De vraag die ik ten aanzien van deze brief heb is vrij kort ik ben gewoon nieuwsgierig hoe de procesgang is geweest, ook de brief van dorpsbelangen Musselkanaal die kent u waarschijnlijk ook en voor mij is gewoon de vraag van heeft er voldoende afstemming plaatsgevonden met de winkeliers, met de middenstand, met de omwonenden aan de betreffende straat, aan de Marktstraat, en ja dat is in het kort mijn vraag van hoe is de procesgang geweest, wie zijn er betrokken en heeft er voldoende afstemming plaatsgevonden.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Nijenbanning. Meneer Pals, D'66.
  • 1:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter, vanavond behandelen we het gebiedsontwikkelingsplan in Musselkanaal en ik heb vaak mijn complimenten erover uitgesproken hoe dat proces is gegaan. Maar hoe presteren we het weer met zijn allen, de wethouder misschien voorop, om nog weer op 8 juli een brief van de gemeente of van de dorpsbelangen te ontvangen omdat ze naar aanleiding van een stuk in de krant iets hebben vernomen dat zij het niet eens met de gewijzigde situatie zoals er hier geschetst wordt en daar 8 juli een brief over schrijven. Ik weet niet wie het nou aan het rechte eind heeft en wat nu de meest praktische voordeel is, maar ik ben even, net als de heer Nijenbanning, wel erg nieuwsgierig naar uw communicatiekanalen met stichting dorpsbelangen, want het kan toch niet zo zijn iets in de krant, 8 juli krijgen we een brief van twee kantjes met steekhoudende argumenten en u gaat over tot de orde van de dag.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals, ik geef het woord aan wethouder Brongers.
  • 1:00 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja voorzitter dank u wel. In de eerste plaats zal ik even ingaan op de opmerkingen en de uiteindelijke vraag van de PvdA. Dank voor de ondersteuning zover en het begrip hebben voor de keuze om de problematiek aan de Marktstraat op te lossen. U vraagt om in totaliteit de verkeerssituatie nog eens te beoordelen naast het reeds besluit van het parkeerverbod, ook kijkend ernaar wat straks nog op de agenda staat is het gebruikelijk waar wijzigingen plaatsvinden dat de verkeerssituatie in totaliteit nog wordt beoordeelt dus in die zin neem ik dat graag mee en gaan wij daarover in gesprek met betrokkenen. De heer Nijenbanning vraagt om het proces, ik zal dat nog even in het kort schetsen; nadat de vraag is voorgelegd om te kijken naar een oplossing voor de situatie aan de Marktstraat en het betreft een onveilige situatie hebben wij varianten bekeken met voor- en nadelen. Uiteindelijk zijn wij uitgekomen op een parkeerverbod, het college heeft dat met redenen omkleed besproken nadat het collegebesluit is genomen is telefonisch overleg geweest met dorpsbelangen voordat het persbericht is uitgegaan en dat vond ik een zorgvuldige werkwijze. En vervolgens is de communicatie naar u als raad volgens de gebruikelijke lijnen verlopen. Dat voor zover het proces voorzitter.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:50 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dat telefoontje heeft blijkbaar zoveel los gemaakt dat ze toch twee kantjes sturen, we hoeven geen gesprekverslag, maar ik heb toch niet het idee wethouder dat u to the point bent gekomen ten aanzien van deze problematiek. U heeft waarschijnlijk, zo stel ik mij dat telefoontje voor, gezegd van donderdag, woensdag komt er een persbericht in de krant en wij gaan over tot een parkeerverbod en waarschijnlijk heeft u een mededeling gedaan, want anders kan ik me niet voorstellen dat een serieuze club als stichting dorpsbelangen naar de raad een brief van twee kantjes stuurt. Mijn tweede vraag is; u heeft gezegd wij gaan inderdaad over de gebiedsontwikkeling Musselkanaal gaan we nog evalueren en als ik goed beluister heb heeft u gezegd dit punt kan weer meegenomen worden in het totale verkeerscirculatieplan in Musselkanaal?
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Anderen? Meneer Nijenbanning.
  • 0:13 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja ik wil graag weten wat de overweging van u geweest is om een aantal scenario's op te zetten, dat begrijp ik, maar om vervolgens die scenario's niet met de omwonenden en de winkeliers die het direct raakt te bespreken alvorens een keuze te maken.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder.
  • 1:10 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja voorzitter ik denk dat hier een ietwat verkeerde beeldvorming ontstaat. Nadat wij de varianten hebben bekeken hebben wij de varianten en ook de mogelijkheden besproken met de verschillende belanghebbenden. Ook mevrouw Kroom heeft zojuist aangegeven dat het gehandicapten platform bijvoorbeeld, Veilig Verkeer Nederland, gekomen zijn tot de keuze van een parkeerverbod. Dat betekend dat wij de mogelijkheden hebben besproken. In het voorstel dat u heeft ontvangen staat ook vermeld dat de ondernemers in Musselkanaal, en mag ik zeggen, misschien niet, alle ondernemers, want ook van een aantal ondernemers hebben wij positieve geluiden gehoord omtrent dit besluit, dat die liever een andere oplossing hadden gezien. En dan nog even terugkomend op de beoordeling van de situatie in totaliteit, het besluit over het parkeerverbod is nu genomen en de overige situatie gaan wij bekijken met o.a. de gebiedsontwikkeling in de rest van Musselkanaal.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals laatste ronde.
  • 0:5 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja. Dus het verbod blijft.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Nijenbanning verder nog? anderen? Nee. Wethouder.
  • 0:3 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Dat besluit is genomen. Correct.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Daarmee de lijst met ingekomen stukken behandeld.
 • 8 Inlichtingen college
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we over naar agendapunt 8, inlichtingen vanuit het college. Wethouder Hamster.
  • 0:30 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel voorzitter. Even een positief bericht. Enige tijd geleden zijn er door uw raad vragen gesteld naar aanleiding van het onrust rondom AC de Regenboog, het activiteiten centrum. Ik kan u mee delen dat vanaf 1 juli NOVO de begeleidingscliënten heeft overgenomen van Lentis en dat de Regenboog blijft bestaan, in ieder geval een jaar op de huidige locatie en ondertussen zoekt NOVO nog oplossingen om ook de huisvestingssituatie passend te krijgen.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder. Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:4 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dat is een goed bericht voorzitter. Mag ook wel een keer gezegd worden.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Zo begon de wethouder ook, met een positief bericht. Ja, heel goed. Ok.
 • 9 Vragenuur
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar agendapunt 9 en 10, vragenuur
 • 10 Interpellaties
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   interpellaties niet ingediend.
 • 11 Rondvraag
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Rondvraag. Mevrouw Wanders.
  • 0:53 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Voorzitter, in de straat, aansluitend op de garageboxen achter de Engelandlaan, en volgens mij is dat een stukje Beemsterlaan, missen verscheidene stenen. Naast dat het niet netjes lijkt kunnen zich hierdoor ook vervelende ongelukken voordoen. We willen graag weten wanneer dit opgelost gaat worden. En in een vorige vergadering hadden we al naar voren gebracht dat er van zo'n 150 huizen de kruipruimte was verzegeld in verband met asbest. Ik heb het dus over Lefier. De stroomversnelling huizen worden inmiddels al aangepast en asbest wordt uit deze huizen op dit moment verwijderd hadden we begrepen. We zijn benieuwd of er inmiddels contact met Lefier is geweest en of er al iets meer bekend is over wat er nu allemaal met de huizen gaat gebeuren. Dank u.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat eerste punt mevrouw Wanders dat brengt u nu naar voren naar aanleiding van dat het via de servicelijn niet werkt?
  • 0:09 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Ik heb inderdaad begrepen dat er al is gebeld en dat er nog niet is gereageerd, maar
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok. Meneer Kremer.
  • 0:18 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Ja voorzitter, wij hadden een vraag over de business case van dat akkoord van Westerlee. Waarom heeft Stadskanaal geen commissie over dit voorgenomen besluit omdat vrijdag dit naar Den Haag wordt gestuurd. De SP vraagt dit omdat de gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde dit wel doen. Dank u wel.
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Vraag helder? ja. Mevrouw Luijken, meneer Idema, mevrouw Zeegers, mevrouw Schipper, meneer Klinkhamer, meneer Hofstra, mevrouw Kroom, Nijenbanning, Pals.
  • 0:40 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Afgelopen week werden we door de provincie, ten minste zo leek het wel, overvallen, daar zij Geveke 150 bouwkavels hebben toegekend aan de regio Blauwe Stad en het leek wel of alle bestuurders in Oost-Groningen op scherp stonden zo niet op zijn achterste benen en breed overleg zou zijn aangekondigd en ik zou graag willen weten wat onze wethouder zijn standpunt is ten aanzien, en wat zijn inbreng is ten aanzien van deze problematiek van 150 woningen in de Blauwe Stad en het gevolg van mogen we hier wel en niet bijbouwen.
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:5 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Volgens mij is die vraag door mij twee vergaderingen geleden ook al gesteld.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En is die toen niet beantwoord? ok. Dus eigenlijk vindt u dat de wethouder niet op de vraag in hoeft te gaan.
  • 0:4 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nou even ter verduidelijking en ook ter herinnering aan meneer Pals.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, maar volgens mij was het standpunt van de provincie toen anders. Doet er niet toe u hebt de vraag gesteld u krijgt antwoord denk ik. Meneer Bieze.
  • 0:49 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja dank u wel voorzitter, het gaat ook even om de business case rond het akkoord van Westerlee, het is mij echt niet helemaal duidelijk hoe het proces nu verloopt. De SP die maakte daar ook al een opmerking over, want volgens mij is het zo dat u als college voor 15 juli een voorgenomen besluit moet nemen, dat betekend dat er een voorstel ligt van een kerngroep onder leiding van de heren Middel en de andere naam ben ik even kwijt, de heer Kremer, de SP zegt ook al het wordt in de raden van Bellingwedde en Vlagtwedde voor die 15e besproken dat doen wij niet, maar dan is het voor ons wel belangrijk denk ik hoe u staat in dat voorstel van de kerngroep, van de kerncommissie. Want dat weten wij dus niet.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat is duidelijk. Mevrouw Meertens.
  • 1:43 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja voorzitter ik heb twee punten. Ik wil graag kort terugkomen op de bijeenkomst van vorige week maandag in Veendam m.b.t. het onderzoek naar de gemeentelijke herindeling. Het startschot is daarmee gegeven en het was een plezierige bijeenkomst, ons inziens een goed begin van een traject wat de komende tijd veel van u, het ambtelijk apparaat en ook van ons als raad zal vragen. Twee opmerkingen, of vragen voorzitter, we hebben moeite met de tijdstraject zoals vermeld in de ons toegezonden stukken van Van Beerenschot, we hebben vraagtekens bij de haalbaarheid van de genoemde streefdatum om 31 oktober een integraal rapport op te leveren. Wat ons betreft willen we nog graag een keer gezegd hebben dat kwaliteit wat ons betreft vooropstaat en dat het tijdspad wat ons betreft secundair is. En daarbij voorzitter hebben wij als raad en in het verleden meerdere keren aangegeven dat wij in ieder geval met een delegatie van onze raad op de bok willen zitten bij dit traject en niet als bezemwagen als laatste over de eindstreep willen komen. En dat voorzitter zien we op dit moment onvoldoende terug. Ons eerstvolgende raadsvergadering is op 19 september dan is conform de planning van Van Beerenschot, om maar in de terminologie te blijven, al een deel van de kwalificatie reeds gelopen. Graag uw nadrukkelijke aandacht hiervoor. En verder wilde ik nog wat vragen over een hospice want vorig jaar in de raadsvergadering van juli hebben wij hierover gesproken en het is al een tijdje stil op dit gebied. Wij zijn benieuwd naar de huidige stand van zaken en verder is ons ter ore gekomen dat medewerkers van buurtzorg ook bezig zijn met het opzetten van een hospice in deze regio gecombineerd met een soort logeerhuis. Is dat bij u bekend? En kan de portefeuillehouder ons op beide punten kort informeren. Dank u wel.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Meertens. Mevrouw Sterenborg, meneer Van der Heide.
  • 0:31 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja ik merk dat meerdere raadsleden behoefte hebben aan nog een stukje verduidelijking voor de zomer, heb ik ook op het gebied van de spoorverbinding. Vandaag kwam een vraag voorbij van een burger van ik zie spooronderdelen liggen naast het spoor, ergens bij Veendam, Arriva verwijst naar Prorail, misschien kunnen zij verduidelijken, Prorail geeft antwoord; de spoorverbinding van Veendam naar Stadskanaal wordt doorgetrokken. En verwijzen ze naar een oud persbericht, maar is toch een mooi stukje toezegging. Is er nog een verduidelijking op dat gebied.
  • 0:22 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Die hoeft niet op onze lijst hè. Meneer Dijkstra, meneer Mellies, mevrouw Schrör, meneer Gelling, meneer Boels, meneer Maarsingh, mevrouw Sanders. Goed, de vraag van de SP, mevrouw Brongers.
  • 1:13 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja voorzitter, de onveilige situatie aan de Beemsterlaan of die al gemeld is was u niet helemaal bekend dan wel er was nog geen reactie op gekomen. Ik zal dat morgenvroeg in de organisatie neerleggen zodat daar inderdaad reactie opkomt. En voor wat betreft uw vraag van Lefier, de vorige raadsvergadering daar zijn wij nog mee in gesprek en hebben we nog verder geen uitsluitsel, maar inmiddels ook overlegd met de ODG over dit onderwerp. En dan als laatste de spoorverbinding. Goed deze berichten te horen denk ik. Wij zijn nog steeds in overleg met de provincie, er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden, de provincie heeft aangegeven, en volgens mij heb ik dat ook in de algemene beschouwingen verwoord, dat het realisatiebesluit in deze bestuursperiode van de Gedeputeerde Staten wordt genomen en wij zijn nadrukkelijk daarover in overleg.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Boen.
  • 1:32 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja dank u wel voorzitter, paar vragen over de voortgang rond de business case Westerlee. Zoals u allemaal weet is vorige week vrijdag de business case verspreidt geworden in brede lagen van de bevolking. Dat betekend ook dat er ten aanzien van dit punt en de besluitvorming daaromtrent een wat andere route is gekozen door de gebiedsregisseurs dan die wij normaal gesproken gewend zijn. elke raad en elk college weet wat er moet gebeuren, de colleges moeten voor 15juli een besluit nemen daarover en de raden moeten voor eind september daarover een besluit nemen. hoe dat per gemeente wordt georganiseerd dat is uiteraard de verantwoordelijkheid van elke gemeente. Wij hebbe ervoor gekozen om het als volgt te doen, we gaan als college morgen een besluit nemen over de business case dat besluit zal natuurlijk worden gecommuniceerd en we hebben op 19 september, op de agenda van de raad, de bespreking van de business case staan. Even voor de helderheid het besluit wat het college neemt dat is een voorgenomen besluit want er zijn ook nog ondernemingsraden die over het een en ander wat te vinden hebben. Dus dat is de weg die wij hier in bewandelen en het is zeer wel mogelijk dat binnen de kaders van 15 juli en eind september door andere gemeenten en andere raden en andere weg gevolgd wordt.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Maarsingh, CDA.
  • 0:37 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter mag ik even vragen wat de wethouder zegt dus nu dat het college morgen een beslissing neemt, standpunt inneemt, en hoorde ik hem nu zeggen dat dat ook wel eens verschillend kan zijn bij de diverse raden, maar hoorde ik hem ook zeggen of op de achtergrond of denken wij willen in ieder geval een sterke betrokkenheid houden bij de besluitvorming omtrent de verdere gang van zaken, daar willen wij sterk bij betrokken zijn en ik denk dat het goed is dat wij ook als raad daar sterk bij betrokken zijn. Kan daar nog iets over gezegd worden?
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U loopt vooruit op een te behandelen stuk in het college maar ik neem aan dat u het in algemene zin bedoelt. Wethouder Boen.
  • 0:52 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Dank u wel voorzitter. Waar het gaat over verschillend omgaan met het ik het over de procedure, dat even voor de duidelijkheid, en niet over de inhoud van het stuk. In het verleden werd daar nog wel eens wat over afgesproken door de verschillende gemeenten met elkaar. Dat is in dit geval maar heel beperkt gebeurd, dus ik zeg wat ik zojuist gezegd heb dat herhaal ik even, we houden ons aan het kader van die 15 juli en eind september voor respectievelijk voorgenomen collegebesluit en het oordeel van de raad over het stuk. En volgens mij voldoen we daarmee aan de afspraken die er gemaakt zijn. En dat uw raad daar natuurlijk nadrukkelijk bij betrokken wilt zijn dat lijkt me helder en dat blijft u ook.
  • 0:22 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Laten we niet vooruit lopen op iets wat nog besloten moet worden meneer Maarsingh. Als uw voorzitter van de raad probeer ik mogelijkheden te creëren om fractievoorzitters vroegtijdig voor het zomerreces te informeren, laten we het daar maar even op houden. Tenminste als meneer Boels daar mee instemt. Oei ik loop weer te hard, voor op de bok.
  • 0:1 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   U doet het nu wel bijzonder voorzitter.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wat zegt u?
  • 0:1 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   U doet het wel bijzonder, maar
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja maar ik leer zoveel van u meneer Maarsingh dat scheelt.
  • 0:4 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ik heb geproeft wat de portefeuillehouder bedoelde te zeggen.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, het havenkwartier. Wethouder Gelling.
  • 1:36 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja voorzitter. Het college van Gedeputeerde Staten heeft wat ons betreft een bijzonder besluit genomen. Wat is de mening van Stadskanaal in die hele kwestie. Wat ons betreft, en dat is ook de mening van de collega gemeenten die allen deelnemen in het regionaal woon- en leefbaarheidsplan, wat ons betreft is dat zeer onverstandig. In onze beleving wijkt de provincie af van gemaakte afspraken op het moment dat het haar past, zeker daar waar het een financieel voordeel denkt te kunnen behalen, zij wijkt af op een aantal afspraken. Onder andere over het aantal te bouwen woningen waarmee de nullijn niet wordt aangehouden. De demarcatielijn, woningen vanaf een bepaalde prijs bestemd in de Blauwe Stad het havenkwartier wordt niet nageleefd. Twee consequenties die o.a. maken dat de woningmarkt in onze regio, die het toch al lastig heeft, verder onder druk wordt gezegd. onnodig onder drukt. We hebben voorafgaand aan het besluit van het college hebben wij bij de Gedeputeerden er op aangedrongen dit besluit niet te nemen. Dat hebben wij vergezeld doen laten gaan van een schrijven richting het college waarin onverbloemd en heel duidelijk ons standpunt is weergegeven. Naar aanleiding van het besluit dat we dus niet hebben kunnen voorkomen, heeft er een spoed overleg plaats gehad en om het netjes uit te drukken hebben wij het college gevraagd uitleg te geven over deze situatie en hun standpunten.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Gelling. Ik maak even de ronde af meneer Pals. Ik ga terug naar wethouder Boen voor de vragen over de hospice.
  • 0:36 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja dank u wel voorzitter. Het kopt dat wij een besluit hebben genomen om een subsidie toe te kennen aan het hospice, wij hebben sindsdien eigenlijk niets meer vernomen over de ontwikkelingen, behalve dat men het zeer op prijs stelde dat het subsidie bedrag beschikbaar werd gesteld. Dus meer kan ik daar niet over zeggen. Het verhaal over buurtzorg dat zich op dit terrein zou willen bewegen is voor mij een nieuwtje ik was daar niet van op de hoogte.
  • 1:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Ik zag nog een paar, oh nee ik moet zelf de vraag nog beantwoorden van mevrouw Meertens over het startschot wat we maandag 4 juli hebben gehad in het Veenkoloniaal museum in het kader van de nadere onderzoeken van de mogelijke herindeling met Veendam en Pekela. Nou ik ben blij dat u dat ook gewoon een goede bijeenkomst vond, ik denk de elementen die u noemt over het tijdstraject als wel de betrokkenheid op een gegeven moment die ingevuld moet worden dat dat elementen zijn geweest die ook afgelopen maandag naar voren zijn gekomen en die nu in de uitwerking verder gestalte krijgen dus daar komen wij bij u op terug. Mogelijk via de instelling van een begeleidingsgroep uit de raden. Maar ze zijn verwerkt en ze zijn ook meegenomen dat weet ik. Reacties naar aanleiding van antwoorden? Ik zag u meneer Pals.
  • 0:53 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter het antwoord van de wethouder, ja nou goed dat is het hij had eigenlijk niet hoeven af te reizen naar Groningen want het stond eigenlijk al in de krant gepubliceerd dus wat dat betreft blijft u eigenlijk wel een beetje in de swung zitten van één huis afbreken, één huis opbouwen en dat is ongeveer de ontwikkeling die we in dit gebied hebben, maar er is in tussentijd natuurlijk wel iets meer gebeurd in de Blauwe Stad en tot uw verbazing heeft u waarschijnlijk afgelopen weekend kunnen vernemen dat de belangstelling enorm was. En die 150 woningen denk ik ook niet dat Geveke daarmee blijft zitten eerlijk gezegd. Stimuleert u dat niet als u dan onder elkaar bent en zegt van nou dat, maar blijkbaar is er meer behoefte aan nieuwbouw, nul energie woningen et cetera dan aan de bestaande woningvoorraad en hoe kunnen we dat benaderen.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Laatste ronde heren. Wethouder Gelling nog behoefte aan een reactie?
  • 0:06 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja een korte reactie voorzitter. Ik begrijp wat de heer Pals aangeeft ik heb ook inderdaad vernomen dat er een tot heden een grote belangstelling is, het probleem daarvan is is dat er nu gebouwd wordt voor woningen terwijl er in een zelfde prijscategorie alleen in de regio rondom Winschoten er al een paar honderd woningen leeg staan en er dus gebouwd wordt straks voor extra leegstand. Problemen die we daarmee voor ons uitschuiven en als daarmee de nullijn gehanteerd zou worden namelijk dat er extra teruggenomen zou moeten worden uit de woningvoorraad dan zou dat op zich het probleem nog niet zijn, maar dat is niet het geval. Dus wij zien op langere termijn dat dit best nog enige lastigheden met zich meebrengt.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Hebben we daarmee de rondvraag behandeld.
 • Besluitvorming met debat

 • 12 Winkelcentrum Stadskanaal
  • 12. Winkelcentrum Stadskanaal (342,07 KB)12.1. Visie winkelcentrum Stadskanaal (3,46 MB)12.2. Subsidieaanvraag Stadskanaal 22 maart (1,4 MB)
  • 0:32 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar agendapunt 12, winkelcentrum Stadskanaal. Wie van u wil daarover het woord voeren. Idema, Kroom, Nijenbanning, Pals, Bieze, Sterenborg, Mellies en Boels. Mevrouw Kroom, PvdA.
  • 5:05 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Dank u wel voorzitter. Vandaag wordt ons gevraagd akkoord te gaan met vijf beslispunten die met elkaar het plan Winkelcentrum Stadskanaal vorm moeten geven. Gaat de raad akkoord met deze beslispunten dan zal dat betekenen dat Stadskanaal de komende jaren een metamorfose zal ondergaan. De visie Winkelcentrum Stadskanaal is een veelomvattend plan waar veel partijen invloed op hebben en nog veel belangrijker; aan mee moeten doen om dit plan te laten slagen. Goed dat wij tijdig en professioneel zijn voorgelicht wat de plannen precies inhouden en wat de gevolgen zijn als we niets doen. zeer gemotiveerd met deze informatie op zak heeft onze fractie de plannen bestudeerd en heeft vervolgens een rondje centrum gelopen. Dat laatste hielp ons bijzonder goed om te zien wat er precies met de plannen wordt bedoelt. U kunt wel denken; je kent je eigen dorp toch wel? Ik kan u echter verzekeren het is anders wanneer je specifiek met de plannen in je hand het centrum bekijkt dan dat je met je boodschappenlijstje rondloopt. Onze fractie is het eens, het is een gedurfd plan, geen halve maatregel, nee het is een plan met lef. Plannen die alleen dan kunnen slagen als iedereen er in gelooft en bereid is aan een gezamenlijk plan mee te werken. Ook wij hebben daar een rol in. En kunnen zeggen dat wij in grote lijnen enthousiast zijn over de visie en de plannen die hierin staan verwoord. Is er echter ook voldoende draagvlak bij de ondernemers en de vastgoedeigenaren. Het bestuur van de algemene handelsvereniging Stadskanaal is eveneens enthousiast en blij met deze visie, maar het plan betekend wel wat voor alle betrokkenen. Hebben ook zij het lef en de mogelijkheden om dit plan te laten slagen. De handelsvereniging heeft inmiddels haar vertrouwen uitgesproken over de daadkracht van het college en ze zijn beschikbaar om te allen tijde de bijdrage te leveren. Maar wat als de provincie de subsidie aanvraag niet honoreert. Wat als een van de andere spelers afhaken. Daar willen we wel heel graag een antwoord op hebben. ook hebben we inhoudelijk enkele vragen. We missen in de visie de mening van de direct omwonenden van het centrum, zij zijn wel gehoord als klant maar niet als inwoner. Wanneer komen deze mensen in beeld, dat is de vraag. De verkeerssituatie rond het centrum moet opnieuw worden beoordeelt eveneens de bewegwijzering en de parkeerroute. We vragen u daar niet al te lang mee te wachten. Want deze zijn van groot belang van het welslagen van het hele plan. Ook vragen wij u goed te luisteren naar de wensen van de winkeliers en de omwonenden en niet alleen vanuit een tekentafel situatie te redeneren. Dat brengt ons bij de vraag hoe de plannen zich verhouden rondom de buslijn. Het lijkt in de visie er op alsof deze lijn over de Navolaan voor theater Geert Teis komt te lopen. Wij willen graag weten of dat klopt. Graag zien wij de toegankelijkheid is de norm toegevoegd bij de thema's die nog verder moeten worden uitgewerkt. De zogenoemde achterkanten, lees Hemenweg, zijn een knelpunt op zich. Vaak zijn deze naargeestig en armoedig, in ieder geval geen pareltje voor het dorp. U heeft inmiddels de parkeerplaatsen aan de Hemenweg opgeknapt en dat is al een hele verbetering, maar de overzijde, eigendom van de winkels aan de Hoofdstraat zijn niet presentatief. Wij doen bij deze een oproep richting deze eigenaren om op een slimme manier ook dat gebied voor het oog aantrekkelijk te maken. Ziet u hier een mogelijkheid om dat te stimuleren, dat is de vraag. Wij willen graag dat de leegstandverordening gelijk als in Oldambt wordt ingevoerd. Kunt u aangeven of dit ook in de lijn van de verwachtingen van Stadskanaal past. We hoen van harte dat naast de opmerking van de stakeholders ook de aanbevelingen van de studenten en de uitkomst van de enquête Winkelcentrum zullen worden meegenomen en in de verdere uitwerking in de plannen zoals die kunt u daar een toezegging over doen. Tenslotte vragen wij de miniaturen die de gemeente in haar bezit heeft een rol te laten spelen voor de invulling van de leegstaande winkelpanden, die kunnen toch op een ludieke manier ook leerzaam zijn en daar ook een functie in bekleden. Dit was het tot de eerste termijn. Dank u wel.
  • 0:42 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Kroom. En voordat ik nu een tweede spreker de gelegenheid geef denk ik moet ik even verklaren waarom iedereen van u aan het ijs zit, dat is voordeel van de eerste want dan is het rustig, maar de oorzaak is een hele andere want ons raadslid, mevrouw Schipper van de PvdA, viert vandaag haar verjaardag en heeft gemeend ons allen hier op een verkoelend iets, misschien bent u van iets mooier weer uitgegaan dan het vandaag was, maar op een verkoelend iets te trakteren en ik denk dat het gepast is om namens uw raad, college en een ieder hier aanwezig mevrouw Schipper van harte te feliciteren, goede jaren in goede gezondheid en dank voor de traktatie.
  • 0:8 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Dank u wel.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ga ik naar meneer Boels, CDA.
  • 4:39 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Voorzitter dank u wel. Stadskanaal, Stadskanaal heeft het allemaal, wie kent die slogan niet. als wij zoeken op internet, op het centrum van Stadskanaal is dat hetgene wat die website het eerste weergeeft; Stadskanaal heeft het allemaal. Wij kennen die slogan. En we hebben inderdaad in het centrum veel goede punten, maar we zitten ook opgescheept met wat minder fraaie aspecten. Leegstaande panden naast prachtige ondernemers, naast prachtige winkels, het en der misschien iets minder sterk ondernemerschap naast hele goeie ondernemers. Lege terrassen op sommige dagen, naast volle terrassen tijdens verassend Stadskanaal. Stadskanaal heeft het allemaal, maar misschien dus wel iets teveel. Daar moet wat aan worden gedaan. De leefbaarheid in onze gemeente en de regio is afhankelijk van een goed functionerend kernwinkelcentrum. Het CDA fractie vindt daarom ook dat een gezamenlijke investering nodig is, maar dan ook echt gezamenlijk en in de juiste proporties. Iedereen heeft daarin zijn verantwoordelijkheid, dit voor het behoud van de regiofunctie en de daarmee gepaard gaande werkgelegenheid. Wij vinden namelijk de werkgelegenheid van een belangrijke voorwaarde voor het welzijn van onze inwoners, het creëren en vasthouden van werkgelegenheid in onze gemeente is van belang om een sociale zekerheid te bieden aan onze inwoners. De gemeente heeft daarin een aanjagersrol voor wat betreft het stimuleren van deze economische ontwikkeling en het behoud en uitbreiding van deze werkgelegenheid. Onze gemeente draait op het midden- en kleinbedrijf. Het centrum van onze gemeente kan worden gezien als de grootste werkgever van onze gemeente, maar zoals gezegd daar dragen we samen de verantwoordelijkheid voor, overheid en bedrijfsleven. In vergelijking met andere regionale winkelcentra wordt de urgentie in ons centrum ook nog eens het grootst ervaren. Dat noopt ons tot het maken van keuzes, van ons als politiek en van ondernemers. Een stevige visie ligt hier aan ten grondslag, het is het uitgangspunt, veranderingen in de gewenste richting vereisen duidelijke keuzes. Gebaseerd op die duidelijke visie met als pijler; modern ondernemerschap, een fysieke pijler en de regiofunctie. Een aantal dingen vallen daar in op, er is gewoon simpel plaats voor zelfreflectie. De professionele ondernemer is de ondernemer van de toekomst. Goed dat dit zo in deze visie is opgenomen. het verder professionaliseren van ondernemerschap is belangrijk, daarmee wordt dit niet enkel kil investeren in het centrum, maar ook echt investeren in iedereen en iedereen die ertoe doet. Panden, mensen, alles. Deze forse investering vraagt immers ook nadrukkelijk een verantwoordelijkheid van alle betrokken mensen. Wat we ons daarbij wel afvragen; kunnen ook andere ondernemers in onze gemeente van deze kennis profiteren. Goed dat in die visie ook wordt gedacht aan, laten we zeggen, relatief kleinere zaken, praktische zaken, zoals bijvoorbeeld het eenvoudig te implementeren gratis Wi-Fi of het wat duidelijker aangeven van openbare toiletgelegenheden, kleine en soms eenvoudig op te lossen zaken, overal is aan gedacht. Het betreft een forse som geld en weliswaar op een goede manier verdeelt, maar toch blijft dit een hele forse investering van onze gemeente. Onze inbreng is, als dit punt wordt aangenomen, redelijk gegarandeerd. Hoe zit dit eigenlijk met de andere partijen, hoe gegarandeerd is de inbreng van de provincie en die van de private partijen. Worden wij daarbij op de hoogte gehouden van de voortgang hieromtrent en hoe zit het met de fasering van dit plan. Worden wij gedurende dit traject zorgvuldig en accuraat op de hoogte gehouden van de voortgang. Het economisch tij lijkt immers enigszins te kantelen, nationaal, maar geldt dat ook voor deze regio. Dan uit de visie en de raadplegingen die zijn geweest wezen dat mensen betrokken willen blijven bij de verdere planontwikkeling, bijvoorbeeld ook vanuit de participatieraad wezen we dit, het is goed dat mensen in de aanloop reeds betrokken waren, we gaan ervan uit dat zij dat ook in de verdere ontwikkeling van dit plan blijven. Stadskanaal heeft het allemaal, ik begon daar reeds mee. Wellicht tijd voor een nieuwe slogan. Stadskanaal heeft het allemaal? Dat is misschien toch te veel van het goede, we moeten ons onderscheiden, op kwaliteit en op prijs. Stadskanaal daar staat prijs en kwaliteit centraal of niet alleen de prijzen zijn geniaal in Stadskanaal of de klant centraal in Stadskanaal. Tot zover voorzitter in eerste termijn. Dank u wel.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Boels. Meneer Idema, SP.
  • 3:8 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dank u wel voorzitter. Een ambitieus plan, in de beleving van de SP te ambitieus, de visie van het plan om het centrum compacter te maken daar kan de SP zich in vinden, maar dat de gemeente nu de vastgoedsector moet financieren terwijl dat deze de afgelopen jaren weinig tot niets hebben gedaan, is volgens ons niet goed voor het moraal voor onze inwoners want als het om onze voorzieningen gaat voor onze inwoners wordt er bezuinigd en zelfs afgebroken en moeten onze inwoners zelf zaken regelen. Teveel prestige zit verborgen in het plan, de belangen van de inwoners, ondernemers kunnen worden geschaad en dan kunnen zij geen inspraakprocedure meer opstarten, dit vindt de SP onacceptabel. De centrumbewoners zijn zelf in het geheel niet gehoord terwijl dat zij onderdeel zijn en worden van het plan. We hebben met veel kleine zelfstandige ondernemers gesproken en een deel vindt dat ze zich niet gehoord voelen en dat de gemeenteplannen maakt dat voor hen weinig tot niets zullen opleveren. Maar dat ze wel hun beurs moeten trekken of dat zij plots niet meer bij het centrum horen. Welke garanties zijn er dat de winkeliers naar het compacte centrum gaan of juist naar een plek buiten de voorgestelde zone of zelfs stoppen met onderneming. De SP vindt dat onze gemeente moet faciliteren en onderhouden. Neem bijvoorbeeld de pleinlijn, vaak is hier in de raad aandacht voor gevraagd en tot dusver niet tot een oplossing heeft geleidt. De uitstraling van het winkelgebied is van eminent belang voor het winkelend publiek. Het college heeft tot nu toe weinig gedaan om de onlogische looproutes toegankelijk te maken terwijl dat in onze optiek al veel eerder had kunnen worden gerealiseerd. Maximaal 4,2 miljoen en 2,9 miljoen gemeenschapsgeld, dit geld is vooral nodig om de panden te kopen, passages op te knappen en achterstallig onderhoud pas hieraan moeten de ondernemers laten zien wat ze ervoor over hebben. wij denken dat de ondernemers eerst moeten laten blijken wat ze willen zoals hun eigen panden en parkeerplaatsen fatsoenlijk onderhouden. De SP vraagt zich af wat de investeerders en de ondernemers tot nu toe hebben aangegeven wat ze willen bijdragen en welke concrete plannen ze hebben. is het niet zo dat deze partners het initiatief moeten nemen in plaats van de huren hoog te houden en vast te houden aan lange contractafspraken. Ook hebben wij nog te maken met landelijke ketens die hun eigen plan trekken en vanuit het landelijke eigen beleid opereren. Steeds vaker gaan grote ketens en kleine ondernemingen failliet en dan hebben we weer een gapend gat een gapend lege plek in het centrum. Internet verkoop is niet aan het stagneren, integendeel deze markt wordt steeds groter. Al heel vaak zijn dure bureaus geweest die ideale vergezichten hebben voorspeld, al deze voorspellingen zijn na een paar jaar weer achterhaald. Dus vooruitkijken naar 2035 is echt onzin. Tot zover voorzitter.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Idema.
  • 0:00 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Voorzitter mag ik de SP een vraag stellen.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Bieze, GBS.
  • 0:51 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Want de SP wil dus blijkbaar niet aan deze plannen meewerken, ik constateer dat er grote leegstand is in het hele winkelgebied en dat daar volgens mij iets aan moet gebeuren, ik constateer ook, en dat staat ook in dat stuk, dat de werkgelegenheid onder druk staat, een soort werkgelegenheid waar de SP volgens mij om moet zitten te springen, en dan praat ik niet over topbanen met topsalarissen, maar dan praat ik over het MBO2 niveau maximaal. Ik begrijp de stellingname van de SP in totaliteit niet, nu willen wij iets gaan doen, samen met alle partijen en u zegt nou ja dat is allemaal gemeenschapsgeld dat kunnen we beter in de pleinlijn stoppen, dat kunnen we beter in onderhoud stoppen et cetera, et cetera. Ja ik denk dat we er zo niet komen voorzitter..
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema, SP.
  • 0:12 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Voorzitter ik heb niet gezegd dat we de visie niet onderschrijven dus we onderschrijven de visie dat er wat moet gebeuren, maar dat er 4,2 miljoen gemeenschapsgeld in gestopt moet worden dat vinden wij niet acceptabel.
  • 0:11 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja voorzitter maar wij investeren in de openbare ruimte volgens mij vooral en daar zijn wij verantwoordelijk voor.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema, SP.
  • 0:20 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja voorzitter ik denk dat wij niet verantwoordelijk zijn om gebouwen die slecht onderhouden zijn door private ondernemers dat die maar opgekocht moeten worden door de gemeente. Daar zijn wij absoluut op tegen. Dat is het grootste punt en ander punt is natuurlijk van punt 5 dat er geen inspraak mogelijkheid meer is voor niemand. Dat vinden we een bezwaarlijk iets, van het hele plan.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De heer Boels, CDA.
  • 0:03 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, maar ik begrijp het niet helemaal goed hoor, u ziet dus wel het probleem, maar u vindt 4,2 miljoen dan te weinig of zo en wilt u ook nog 3 miljoen voor de pleinlijn of hoe moet ik het zien. Ik denk niet dat het helemaal waar is, maar wat wilt u dan doen.
  • 0:07 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   4,2 miljoen vinden wij veel te veel.
  • 0:4 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Maar dan blijft de vraag; wat dan?
  • 0:11 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja wat dan, ik denk dat de ondernemers in eerste instantie aan zet zijn en dan gemeente die moet faciliteren op allerlei voorzieningen en faciliteren daarin.
  • 0:3 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Voorzitter mag ik nog een keer?
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja dat mag u meneer Bieze, GBS.
  • 0:17 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Kijk de heer Idema heeft het over kleine ondernemers en in het stuk staat ook dat heel veel ondernemers hun eigen loon al niet meer kunnen betalen, en dan denk ik dat wij over die kleine ondernemers praten. Dus als wij niks doen dan gaan die kleine ondernemers sowieso op de fles volgens mij.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema, SP.
  • 0:23 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Met alle respect, kijk die kleine ondernemers daar heb ik ook mee gesproken en sommigen die zijn helemaal niet zo blij met deze ontwikkelingen, helemaal niet, integendeel zelfs. Daarnaast is het zo dat ik ook met investeerders heb gesproken en er zijn ook investeerders in Stadskanaal die het goed doen, die hun panden er prima bijstaan hebben. Maar er zijn ook investeerders die er een rotzooitje van trappen en die panden moeten juist verkocht worden, daar hebben wij moeite mee.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:25 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Nou ja even reagerend op de woorden van de heer Bieze dat toch relatief veel kleine ondernemers het water tot aan de lippen staat en toch vragen wij nog een deelname, een bijdrage van 8 miljoen, het lijkt mij heel moeilijk met elkaar te rijmen, van wie gaat die 8 miljoen dan terugbetalen, ook al zijn het de vastgoedeigenaren dan zijn het wel de middenstanders die huur moeten gaan betalen en ja die is over het algemeen toch wel kostendekkend. Sterker nog, winstgevend.
  • 0:1 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   voorzitter
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wie spreekt mij aan? Meneer Mellies? Ja.
  • 0:25 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja, daar komt nog bij, ik heb een beetje de indruk als ik de heer Bieze zo hoor en ook anderen dat door het winkelcentrum compacter te maken dat dat ten goede komt aan de werkgelegenheid. Dat moet u mij toch eens uitleggen want ik geloof niet dat als alles gaat verhuizen naar het Europaplein, bij wijze van spreken, dat dan spontaan alle ondernemers opeens werknemers in dienst gaan nemen. Want volgens mij hebben we met zijn allen hier niets meer uit te geven, dus ik zie dat niet helemaal zo. Misschien dat de heer Bieze dat even uit kan leggen.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Bieze, GBS.
  • 0:01 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Voorzitter kijk als we niks doen dan gebeurd er niks en een stilstand is altijd achteruitgang heb ik geleerd, ook in Stadskanaal, wij moeten iets doen. U ziet het ook om u heen, u ziet hoe Delfzijl zich ontwikkeld nadat het gerevitaliseerd is, u ziet hoe het in Oldambt gaat en dan zouden wij niks moeten doen omdat het bestedingspatroon naar beneden gaat of nee het is juiste de bedoeling dat mensen hier naartoe komen en we praten ook niet alleen over het winkelen, maar we praten ook over het beleven. Want klanten winkelen niet alleen meer zoals vroeger met een tasje in de arm, klanten willen ook beleving zien en horen. Dus het gaat om het concept, het gaat niet alleen om het winkelen.
  • 0:03 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   voorzitter
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Mellies, fractie Mellies.
  • 0:25 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Dan denk ik dat we toch een verschillende mening daarover hebben. Kijk het internet aankopen dat is een gegeven en mensen die mogen graag in hun luie stoel internetaankopen doen en ik zie niet gebeuren als het winkelcentrum compacter wordt dat spontaan in een keer mensen naar het centrum toe gaan, daar geloof ik niks van, ik zie dat niet zo, en daar komt bij ik zie ook dat de centra in Winschoten, Oldambt en Delfzijl weer anders zijn, maar volgens mij ken je daar nou ook een kanon afschieten want er komt nog niemand.
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, ik ga even kijken of de bijdrage van de fracties vervolgd kunnen worden. Ik was gebleven bij de heer Idema van de SP, ik ga nu naar de heer Nijenbanning van de VVD.
  • 1:40 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja dank u wel voorzitter. ????????? een ambitieus plan om het centrum nieuw leven in te blazen. Alvorens verder te gaan op de inhoud hebben we daar toch nog wel wat vragen bij. In de eerste plaats, het professionaliseren van ondernemerschap, een hele mooie volzin, maar kan de wethouder concreet aangeven wat hier nu mee bedoelt wordt. Ik bedoel er wordt nu 1 miljoen voor uitgetrokken en wij van de VVD zouden graag meer inzicht willen hebben van ja wat betekend dat en wat krijgen wij, wat krijgen de inwoners daarvoor terug. En de vraag is mede bedoelt om de afweging te kunnen maken of wij het hier hebben over een overheidstaak of dat het gewoon het ondernemerschap betreft. In het voorliggende stuk wordt gesproken over het uitlokken van ondernemers om 8 miljoen te gaan investeren. Hoe denkt de wethouder dit te gaan doen. De term "uitlokken" is voor ons omgeven door onzekerheid, gaan de ondernemers het wel of niet doen. En welke factoren spelen in de ogen van wethouder hierbij een rol. Daarnaast wil ik ook verwijzen naar de brief van de handelsvereniging, die al sceptisch is ten aanzien van de financiering door ondernemers. Hoe kijkt de wethouder hier tegenaan. Kan de wethouder bijvoorbeeld ook aangeven in welke volgorde activiteiten gaan plaatsvinden en is er ruimte voor go no go besluit op basis van de voortgang op het moment dat partijen afhaken, niet meer meedoen en waar je misschien als gemeente toch al voor 2-3 miljoen geïnvesteerd hebben dan valt dat plan desondanks helemaal in duigen want het plan moet integraal uitgevoerd worden om tot een succes te kunnen leiden. En het laatste en dan kan ik helemaal meegaan met de heer Idema van de SP, waarom stelt het college voor om geen inspraak te dulden, is de wethouder ergens bang voor? Dat waren voor de eerste termijn mijn vragen voorzitter.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Nijenbanning. Ga ik naar mevrouw Sterenborg van de CU.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel voorzitter.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Nijenbanning zet u de microfoon nu even uit? Dank u.
  • 2:59 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Op dit moment kent het centrum van Stadskanaal wat gebreken en zoals eerder genoemd is; veel leegstand. Er is geen duidelijke looproute en het centrum is te langgerekt waardoor bezoekers niet het gehele centrum bezoeken omdat de looproute te lang is. naast deze gebreken heeft het centrum ook een aantal goede punten; zoals de zaterdagmarkt en de diversiteit van de winkels. Graag zien wij dat die sterke punten behouden blijven. Het plan wat nu voorligt kunnen wij grotendeels ondersteunen. In het voortraject hebben diverse overleggen plaatsgevonden met onder andere de centrum winkeliers en de stakeholders om de knelpunten en mogelijkheden te inventariseren. Ook is er een enquête gehouden en is de participatieraad betrokken. Het is duidelijk dat er iets moet gebeuren, het centrum moet compacter gemaakt worden en de uitstraling zal moeten worden verbeterd. Een leegstand van 17% is meer dan gemiddeld en de te verwachten stijging van de leegstand is zorgwekkend. Als gemeente hebben wij hierin een taak, niet om op de stoel van ondernemers te zitten, maar wel om onze rol te pakken om voorwaarden te scheppen en mogelijkheden te bieden. Het is belangrijk om met de ondernemers in gesprek te blijven en zij met ons om zo goed van elkaar te weten wat we willen. waar willen we naartoe. Als gemeente moeten we ons openstellen voor de ideeën van ondernemers. De visie zal gefaseerd uitgevoerd worden zodat ook kan worden ingespeeld op wensen van bewoners en ondernemers. Het centrum zorgt voor 15% van de werkgelegenheid, een grote werkgever dus. Juist voor mensen met een opleidingsniveau MBO2 die goed vertegenwoordigd is in onze gemeente is de detailhandel een goede werkgever. Wij maken ons echter wel zorgen over de buslijn die gepland is op de huidige Navolaan. Deze kan ons inziens negatief effecten hebben voor de zaterdagmarkt. Kunt u ons vertellen hoe de nieuwe indeling van de markt in deze plannen is? want de markt is een van de sterke punten van ons centrum en dat willen we graag zo houden. Dit heeft ook negatieve effecten voor de Albert Heijn, theater Geert Teis, Grand Café het Raadhuis, de parkeerplaats en het gemeentehuis. Deze voorzieningen worden door de aanleg van de buslijn afgesneden van het centrum. Ook zal deze buslijn de groene wig zoals deze in de plannen genoemd is splitsen. Al met al lijkt het ons niet verstandig om een nieuwe buslijn aan te leggen op de Navolaan. Wat betreft de financiering, we blijven het veel geld vinden. Het is goed dat er intentie overeenkomsten worden tussen ondernemers en vastgoedeigenaren zodat duidelijk is dat de visie breed gedragen wordt en men zich eraan confirmeert, ook financieel. Dat is wat de CU betreft een harde voorwaarde voor de cofinanciering. Nog één vraag; zijn de juridische consequenties goed afgedekt? Ook nu we afzien van een inspraak procedure? Tot zover voorzitter.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sterenborg. Meneer Pals, D'66.
  • 1:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter, ja wij leven in rare tijden, als je de afgelopen weken ziet dan hebben we alleen in Stadskanaal alweer afscheid moeten nemen van de firma Sterenborg, van de firma Scheer & Foppen, van de Mitra, die wel es waar franchise is, maar wat ook nog altijd weer onzeker is. Er is een mooie zaak die veel publiek trekt die stopt vanwege leeftijdsbeëindiging, wat we ervoor terugkregen, dat is alleen al in één week tijd is het vier van bedrijven waarvan je denkt van joh. Tijdens de inspraakavond heb ik al gezegd dat als Blokker holding, waar nu jaarlijks 50 miljoen bij, en ik herhaal het nog even, als de familie stopt met het investeren in Blokker holding zijn we nog eens 5 bedrijven kwijt in dit mooie centrum, dus ik wilde maar aangeven in onze optiek moet dit gewoon een tijdje uitrazen. Wat voor plannen je ook doet je draait je om en een winkel is alweer leeg en je blijft aan het herindelen in het hele gezamenlijke plan.
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:08 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Begin van het jaar kan ik mij herinneren dat meneer Pals heel erg heeft zitten te hameren op dat er zo snel mogelijk een plan zou komen voor het centrum want, ik citeer hem; het centrum staat eigenlijk wel een beetje op springen gezien de leegstand die het centrum nu kent. Is de urgentie dan weg meneer Pals? Ik kan het echt niet rijmen dat u nou dan zegt van de markt moet even laten uitrazen.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals.
  • 0:40 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik denk dat u niet goed luistert, ik denk dat u, ik heb gezegd; de markt, afgelopen weken zijn er alweer zoveel bedrijven omgevallen dat heeft te maken met de ontwikkeling in de economie op dit moment. Dat is een heel ander argument dan dat u mij probeert in de schoenen te schuiven door te zeggen; wij moeten leegstand invullen. Want de overheid namelijk, misschien is dat dan nog een opmerking richting u, de overheid richt namelijk geen winkels in en de overheid zorgt ook niet dat de winkels vol komen want we beheersen dat vak niet en we kunnen dat niet en dat is ook niet iets wat bij de overheid thuis hoort dus in die zin wat de overheid moet doen is faciliteren, faciliteren, faciliteren nog eens faciliteren.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:28 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Voorzitter, volgens mij is het plan wat nu voorligt een prima voorbeeld van dat de overheid gaat faciliteren, overheid gaat toch niet zelf hier winkels oprichten, we gaan faciliteren dat we de teloorgang van het centrum een halt toeroepen. Dat is ook het idee van het compacter maken van het centrum, dat niet elke pand dat er een leegstaand pand naast is zodat het allemaal gefragmenteerd raakt en dat het allemaal op een bij elkaar in de buurt is zodat er ook een goede looproute is.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals.
  • 0:10 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter het verheugd met altijd dat de mensen gaan invullen wat ik wil gaan zeggen, want ik bedoel ik heb nou, het is echt schitterend, want ik heb nog helemaal niks over dat plan gezegd meneer Hofstra.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Vandaag niet. Gaat u verder.
  • 1:59 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dus vandaar ik bedoel meneer Hofstra probeert voor mij in te vullen. Kijk zo'n visieplan zoals die er ligt dat wijzen wij ook niet af, dat is op zich een heel mooi plan en het is altijd goed dat je daar sterk in dat je dat goed presenteert, wij hebben tijdens de avond de inbrengavond hebben we wel wat inbreng gehad door te zeggen van nou ja de leegstandsverordening hebben we ingebracht, we gezien dat daar in ieder geval aan gedacht is, we hebben onze diepe teleurstelling uitgesproken dat in een visieplan de link met het station Stationslaan niet was ingevuld, dus dat plan heeft ook best wel wat haken en ogen, maar goed een plan is een plan en het is mooi dat het plan er ligt. Maar de rode draad in dat hele verhaal is eigenlijk, en of je het nou linksom, rechtsom, onderom en andere kant weer gaat scannen, de rode draad in het hele verhaal blijft de garanties. Want het college spreekt alleen maar over intenties over de vastgoed partijen voor die 8 miljoen en dat is natuurlijk een prachtige opmerking, maar wordt totaal niet ingevuld hoe men die intenties wilt gehonoreerd wil zien. Wat collega Nijenbanning ook al zegt het kan niet zo zijn dat wij halverwege 2 miljoen hebben uitgegeven en de intentie is ineens van de vastgoed investeerders is ineens over en out en zitten we weer met een half plan terwijl wij gerekend hebben op 8 miljoen, dus ik vind dat een voorwaarde voor dit plan en ik roep ook al mijn collega's op om de wethouder toch op te roepen om te komen met een goed voorstel over een intentieplan wat hij er wil in hebben en ik wil zelfs zover gaan dat de wethouder misschien zover gaat dat hij zegt van nou een bankgarantie van 8 miljoen zou heel mooi zijn en die kunnen we casseren. Ik heb het niet gelezen maar het is wel we hebben wel te maken met mensen die dat gewend zijn in de vastgoed wereld, dus die werken altijd met bankgaranties.
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:07 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Volgens mij is dat nu juist de crux, dat er, hier gaat het om ondernemers, u zegt net er zijn ketens, landelijke ketens, die wegvallen waar we weinig invloed op hebben, dus garanties die zijn er nooit gegeven, maar u vraagt dan om een bankgarantie van 8 miljoen terwijl u eigenlijk zegt van het water staat sommigen tot aan de lippen, dat kan ik niet helemaal met elkaar rijmen.
  • 0:51 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou ja goed kijk samen uit samen thuis meneer want het is natuurlijk wel zo er wordt van de gemeente wordt een investering gevraagd of van de gemeenschap laten we dat ook nog even voorop stellen, wat meneer Idema ook terecht zegt het is 4,4 miljoen van de gemeenschap en we zullen de komende periode in deze samenhang nog hele zwaarwegende besluiten moeten nemen wat niet gehonoreerd kan worden, dus in die zin denk ik van het is samen uit en het is samen thuis. Wij, de overheid, de gemeentes stelt zich fijn op de provincie heeft de neiging om mee te doen in dit hele plan dan denk ik ook dat de private partijen wat steviger in het zadel moeten staan en wat steviger toezeggingen moeten geven die de wethouder alleen kan eisen en waarvan wij verwachten dat de wethouder daar ook een plan bij heeft.
  • 0:00 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   voorzitter, voorzitter, voorzitter
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boels, CDA.
  • 0:15 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja ik zit tijdje nu te luisteren, maar eigenlijk bent u dus dolenthousiast over dit plan, u vindt het fantastisch dat de gemeente faciliteert om dit te bewerkstelligen, maar u zegt eigenlijk alleen nog maar wethouder geef nou even aan dat die private partijen ook echt zo dolenthousiast zijn zoals ik ben, dat is het beetje, heb ik het dan kort samengevat, of.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, maar goed
  • 0:3 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dank u wel, dat was even mijn vraag, dank u.
  • 0:26 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja maar goed dat heeft wel, in die zin, maar in die zin ben ik natuurlijk niet enthousiast over de intenties en over de opmerking over intenties, ik bedoel daar ben ik absoluut niet enthousiast over. In die zin, ik heb het visieplan zal ik ook volstrekt niet afwijzen want op zich is het best zitten daar goeie dingen aan zaken in, dat heb ik ook niet gezegd dat ik herhaal het nog een keer, maar waar ik niet enthousiast van word is van die 8 miljoen wat waar intenties worden gevraagd en geen garanties. Tot zover onze
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat was uw bijdrage meneer Pals, dank u wel. Gaan we naar meneer Bieze, GBS.
  • 3:42 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja dank u wel voorzitter. We leven in een tijd van grote veranderingen die hoe je het ook went of keert grote impact op ons leven hebben. Discussies over bijvoorbeeld de zorg, de arbeidsmarkt, de energie voorziening, digitalisering en globalisering enzovoorts zijn aan de orde van de dag. Die veranderingen gelden ook voor fysieke- en internetwinkels. Fysieke winkelketens met gevestigde namen zoals V&D, freerecordshop, Miss Etam en de Schoenenreus, ze zijn inmiddels allemaal failliet daartegenover staan grote internetwinkels zoals bijvoorbeeld Bol.com, Sallando en Coolblue, die elk jaar grote groeicijfers laten zien. Winstcijfers is wat minder volgens mij. Dit alles heeft ook grote impact op het winkelcentrum van Stadskanaal. Een centrum dat altijd al een belangrijke regiofunctie had en dat willen wij in ieder geval graag zo houden. Wij weten niet wat het meest actuele leegstandcijfer is, maar in uw voorstel wordt gesproken over 17%. De prognose is dat dit cijfer nog verder zal stijgen. Duidelijk is dat het koopgedrag van klanten fors is veranderd. Verder hebben we te maken met demografische ontwikkelingen, vergrijzing en ontgroening, jongeren trekken weg. Er staan veel winkels leeg en het zal duidelijk zijn dat dit de aantrekkelijkheid van ons centrum niet bevorderd. Ook voor de nog wel aanwezige ondernemers is dit geen visitekaartje en zo komen we steeds meer in een negatieve spiraal terecht. Ondernemers luiden al langer de noodklok. Ik heb het zelf zonet ook al gezegd, sommigen kunnen zelfs met moeite het hoofd boven water houden. Ook de werkgelegenheid is in gevaar en daar hebben wij toch ook wel een verantwoordelijkheid, zoals al eerder hier is gezegd. Voorzitter er moet dus wat gebeuren. Er liggen verschillende rapporten waarin in onze ogen goede verbetervoorstellen worden gedaan. Het creëren van een nieuwe kern, een winkelgebied, vinden wij een goede zaak. Het aantal vierkante meters winkelvloeroppervlakte moet fors naar beneden worden gebracht. Wij lezen dat de totale winkelvloeroppervlakte in het centrum zo'n 71.000 vierkante meter bedraagt. Het beoogde kernwinkelgebied zal 28.000 vierkante meter bedragen, een verschil van 43.000 vierkante meter. Ons is niet duidelijk hoeveel vierkante meter winkelvloeroppervlakte we nu in totaliteit, definitief uit de markt willen gaan nemen. graag uw reactie hierop. Er zal gesloopt moeten worden en het openbare ruimte in en rondom het winkelcentrum zal moeten worden aangepast. De uitstraling van de winkels en de puien zal moeten worden verbeterd, daarmee wordt een meer open karakter gecreëerd. Er ligt voor iedereen die het betreft een grote uitdaging te wachten. Van alle partijen wordt dan ook een constructieve bijdrage verwacht. Op financieel gebied zal de portemonnee moeten worden getrokken, ook door alle betrokken partijen. In totaliteit is zo'n 15 miljoen euro nodig en daar zit bij onze fractie nog wel enige onzekerheid voorzitter, anderen hebben daar ook al op gewezen, wij willen namelijk niet in de situatie terechtkomen dat wij als gemeente 4,2 miljoen euro beschikbaar stellen en dat vervolgens de aangevraagde provinciale subsidie van 2,8 miljoen niet afkomt en of de 8 miljoen euro vanuit de private partijen. Onze vraag is dan ook wat de stand van zaken is rond die aanvraag van de provinciale subsidie. Daarnaast vragen wij ons af of de afgesloten of nog af te sluiten intentieverklaringen bij de private partijen voldoende waarborgen voor realisatie van de plannen bieden. Ook hierop graag uw reactie. Dat was het in eerste termijn, dank u.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Bieze. Dan ga ik naar meneer Mellies van fractie Melllies.
  • 2:07 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja dank u wel voorzitter. Ja door de voornamelijk de vlucht die internet aankopen heeft genomen en doordat mensen toch ook minder te besteden hebben afgelopen jaren hebben veel winkels hun deuren moeten sluiten en dat niet alleen in Stadskanaal, we zien dat deze trend al geruime tijd gaande is in heel Nederland. In onze regio is met de gemeente Hoogezand-Sappemeer, Veendam, Stadskanaal, Oldambt en de provincie Groningen gepoogd te komen tot een gezamenlijke visie op de regionale detailhandel structuur. Er is een regionale foto van de detailhandel gemaakt en deze foto is ingegaan op de sterke en zwakke punten van de vier regionale winkelcentra. Deze regionale detailhandel foto heeft als basis gediend voor het opstellen van een eigen visie op het winkelcentrum Stadskanaal met hierin een concrete aanpak. De visie is samen met direct betrokkenen ondernemers, eigenaars van panden, financiers en ondernemersorganisaties tot stand gekomen. Wij staan in zoverre achter de visie dat we onderkennen dat het winkelcentrum Stadskanaal wel wat compacter kan en mag. Echter we zien niet de noodzaak of de urgentie om dit ineens en al te rigoureus aan te pakken. We hebben dit ook in onze algemene beschouwingen aangehaald. Wij pleiten dan ook voor een geleidelijke aanpak. De bijdrage van maximaal 4,2 miljoen die wij als gemeente Stadskanaal op dienen te hoesten vinden wij te hoog. Ongeacht of provincie en ondernemers en vastgoedeigenaren nu wel of niet er aan bij willen dragen. Te meer ook daar de kapitaallasten die ermee gemoeid zijn ergens vandaan gehaald zal moeten worden en dan doel ik op de ombuigingen die kort geleden gepresenteerd zijn. Nee dan liever nu kennis nemen van de winkelvisie die thans voorligt en dit als leidraad nemen voor afzonderlijke voorstellen in de toekomst, van project tot project. Waarbij we als raad elk van deze projectjes afzonderlijk op zijn merites en haalbaarheid kunnen schatten al naar gelang de financiële situatie van dat moment. Zoals gezegd voorzitter; wij staan sympathiek ten opzichte van de visie. Het kan en mag allemaal compacter, echter we zien dus niet de noodzaak en urgentie om dit op korte termijn te verwezenlijken. We pleiten dus zoals gezegd voor een geleidelijke aanpak. Tot zover in eerste termijn dank u wel.
  • 0:26 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Mellies. Ik ga de portefeuillehouder gelegenheid geven om zich even terug te trekken na al dit soort opmerkingen uit uw midden en dat betekend dat wij even kunnen schorsen. Ik kijk even, tien minuten? Ja, proberen we rond 21.15 uur in deze koele raadzaal terug te zijn.
  • 0:3 schorsing
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik heropen deze vergadering. Ik geef het woord aan wethouder Gelling. Ga uw gang.
  • 0:34 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja dank u wel voorzitter. Er zijn veel vragen gesteld, opmerkingen gemaakt, ik zou graag eerst met uw goedvinden de hoofdlijnen willen schetsen, het is namelijk een integrale benadering en veel staat met elkaar in verbinding. Ik zou daardoor graag nut en noodzaak in mijn beleving willen aangeven het proces dat is gevolgd, het overall budget en de fasering die daar bij horen en mochten er daarna vragen zijn zou ik die graag dan willen beantwoorden. Als dat uw instemming kan hebben.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U vraagt om even geen interrupties, maar in eerste instantie even de hoofdlijn te schetsen. Kunnen we dat afspreken? Ja. Ga uw gang.
  • 8:49 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Dank u wel. Voorzitter het doet mij deugd dat ik hier namens college mag staan om met u als raad de visie Winkelcentrum Stadskanaal te behandelen. Een visie waardoor menigeen al langer om is verzocht en zo heeft inderdaad de heer Pals al vaker vanuit nut en noodzaak gevraagd; wanneer doen we wat. De visie Winkelcentrum Stadskanaal waar gaat het om, een visie gebaseerd op de gedachte hoe houden we de regionale functie van het winkelcentrum van Stadskanaal sterk door het toekomst bestendig te maken. Want er is, dat is al een aantal keren door u aangegeven, veel gebeurd in ???????? en land en er zal zeker als wij niets doen ook nog heel veel gaan gebeuren. De detailhandel is sterk in beweging, u ziet de leegstand er is een veranderde vraag van consumenten, veel meer gericht inderdaad op beleving, de heer Bieze stipte dat ook aan, en ook zeker de internet aankopen hebben hun invloed. Het rapport van SER-noord, het ministerie van EZ middels de Retail deal en ook het verhaal van dat u eerder van INretail heeft gehoord, zij onderschrijven dit. En om ervoor te zorgen dat we inzicht krijgen in de dingen die we moeten doen zijn er regionale afspraken gemaakt. Afspraken ter afstemming en de eerste aanzetten daardoor zijn niet voor niets op initiatief van Stadskanaal al in 2013 gemaakt. En er is vervolgens in gezamenlijkheid met Veendam, Winschoten, Hoogezand, de provincie en MKB-Noord in kaart gebracht waar de goede en de minder goede punten zijn. En op basis van deze foto, het woord viel ook al, met een sterkte/ zwakte analyse hebben we gemeend u een visie voor te leggen die de minder goede punten aanpakt en de goede verstevigd. En nu ligt deze visie voor en om te komen tot deze visie hebben we in het proces veel partijen betrokken, in onze beleving alle partijen waarvan wij hebben verondersteld een eigen plek te hebben binnen het geheel van het winkelcentrum. U kunt daarbij denken aan de winkelcentrum winkeliers, de marktcommissie, vastgoed partijen, maar bijvoorbeeld ook via een enquête. Consumenten zijn de gesprek aangegaan met de participatieraad en bijvoorbeeld op scholen met de scholieren. Want het is een nut, maar zeker een noodzaak om te komen tot een toekomstbestendig winkelcentrum. En dat is het nu niet, u kent met mij de voorbeelden van de leegstaande panden, maar liefst 17% leegstand in het centrum en inclusief de rand daaromheen 19%. De lange aanlooproutes en de indruk die dat bij elkaar geeft en het doet me in dat kader deugd, zoals de PvdA in haar bijdrage aangaf dat zij zelf op onderzoek is gegaan door anders dan het doen van de gewone boodschappen te kijken wat gebeurd er in dat centrum, wat is er aan de hand. En dat zij ook tot eenzelfde conclusie is gekomen. Ook door de provincie en MKB-Noord is onderkend dat de situatie in Stadskanaal urgent is. Een sterk winkelcentrum geeft winkeliers de ruimte, is een economische factor van belang en denkt u hierbij alstublieft ook aan de werkgelegenheid en het vergroot daarmee de leefbaarheid in de regio. Stadskanaal heeft een verzorgingsgebied van een 60.000 inwoners in deze regio. De kwaliteit van de leefbaarheid in Stadskanaal, maar ook in de regio dus, is hiermee gemoeid. Houdt u namelijk ook rekening met een negatief vliegwieleffect als we niets doen. In een eerdere vergadering schetste de heer Nijenbanning dit scenario ook al eens eerder, want verdere leegstand zal ook maken dat andere voorzieningen zullen gaan verdwijnen. Stadskanaal wordt dan steeds leger en het is voor andere partijen dan simpelweg niet meer interessant in de plaats Stadskanaal gevestigd te zijn. U kunt dan denken aan bijvoorbeeld een bioscoop, maar bijvoorbeeld ook aan een ziekenhuis waar we ons sterk voor maken. U kunt denken aan dienstverlening en aan andere zaken en ik wil graag bij u aanstippen dat juist de detailhandel een branche is die een baan biedt aan velen. Bij elkaar opgeteld een van de grootste, zo niet de grootste, werkgever bij ons in de regio, in de gemeente. En het is een branche die juist voor de scholieren, waar we ook de gesprekken mee hebben gevoerd, in de toekomst op LBO of MBO niveau, een plek biedt op de arbeidsmarkt. En deze baangelegenheid die moeten we willen behouden. We zullen dus iets moeten doen, maar dat kunnen we niet alleen. In het sterk veranderde winkellandschap zal iedere speler op het speelveld zijn rol moeten nemen en in dat opzicht ben ik content met de brief van de centrum winkeliers, de handelsvereniging Stadskanaal, waarin zij aangeeft heel specifiek hun rol te willen nemen. Onze rol, als lokale overheid, is om het startschot te geven, om te faciliteren, een doorbraak te forceren en om partijen te verbinden. Om maatregelen te nemen die anderen in staat stellen vervolgens hun rol te nemen. En de markt alleen is niet in staat de omvang van deze problematiek aan te pakken, maar wij kunnen en wij doen dat niet alleen. En om ervoor te zorgen dat dit een zekere borging heeft dienen partijen middels een convenant, een intentieverklaring, aan te geven hier een rol in te nemen. Zij kunnen dan niet achterover leunen en moeten in de actieve stand gaan en hun bijdrage leveren. Ervaringen van andere plaatsen, waar dergelijke ingrepen hebben plaatsgevonden, sommige plaatsen dichtbij huis, maar ook elders in het land, hebben dan duidelijk gemaakt dat er sprake is van een positief effect op de private investeringen. Ik wil u een paar voorbeelden noemen; Meppel, Hardenberg, Dedemsvaart, Drachten, Uithuizen, Delfzijl, Winschoten. Allen gingen ze ons voor. Het multiplier effect met een gemiddelde van factor 2 tot 3 is u in de raadscommissie vergadering door de heer Bert Broekhuis geschetst. Maar wij willen ons niet rijk rekenen en met een bedrag van 8 miljoen hebben we in dit geval dan voorzichtig gerekend. Want hoe verzeker je dat externe partijen meedoen, elkaar op de blauwe ogen vertrouwen is daarvoor niet een goede basis. En om dat te ondervangen stellen wij convenanten op. Nogmaals het geheel vraagt om een visie met een doorkijk naar maatregelen en ik heb daar een tijd over nagedacht hoe ik u dat het beste zou kunnen schetsen dat bij een visie een overall budget past en ik wil dat graag proberen te verduidelijken met een voorbeeld en ik heb de volgende vergelijking elders al eens een keer eerder gebruikt. Ik wil u graag het voorbeeld geven. zie het als een huis dat u wilt gaan bouwen, daarvoor heeft u een bouwtekening nodig en u moet weten hoe het huis eruit komt te zien, welke gebruiksfunctie het moet hebben, hoe de fundering moet zijn, welke bakstenen u gebruikt, waar ramen deuren komen et cetera, hoe het dak moet komen liggen. En om dat voor elkaar te krijgen dient het te worden gefinancierd en u sluit daarvoor een bouwdepot af. En vanzelfsprekend begint u dan bij de bouw met een logische eerste stap; namelijk de fundering. En vervolgens gaat u verder en bij iedere volgende fase in het bouwproces haalt u daarvoor een benodigd deel uit het bouwdepot. U kunt dan gestructureerd gaan bouwen, verantwoord, met de juiste partners en in de juiste volgorde. In het voorstel vragen wij als college u met ons deze route te volgen vanuit een visie waarvan wij overtuigd zijn, en die door vele partijen wordt onderschreven, met de daarbij horende maatregelen en waarin we de elementen hebben verwerkt om ervoor te zorgen dat op het juiste moment de juiste dingen doen. En om de heer Boels aan te halen; wellicht heeft Stadskanaal het dan weer allemaal. Voor zover de inleiding voorzitter, ik zou dan nu graag verder ingaan op de vragen.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ga je gang.
  • 0:50 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   In willekeurige volgorde. Er is gevraagd over hoe gaan we dat communiceren en ik ben met u eens dat is wezenlijk in deze. Naast de P&C cyclus die voor u gebruikelijk is waarin ook de stand van zaken zal worden opgenomen willen we per deelproject alle betrokkenen op de hoogte houden. Dat gaan we doen, dat hebben we gedaan, wat betekend dat voor iedereen, hoe ver zijn we gevorderd, een communicatiebrief stellen wij ons voor met updates voor bijvoorbeeld de winkeliers, de vastgoedpartijen, voor de omwonenden en ook voor u als raad. Om er voor te zorgen dat u in dat hele proces wat niet allemaal in één jaar plaatsvindt maar wat een doorkijk heeft naar de toekomst om u daarin mee te nemen.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema, SP.
  • 0:5 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Tot nu toe is er niet met de centrumbewoners gesproken, wat is daar de reden van.
  • 0:50 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Met uw goedvinden parkeer ik hem even en kom ik daar zo bij u op terug. Er is een vraag gesteld over de buslijn, volgens mij de PvdA en CU, de buslijn zoals die nu is geschetst dat is een voorbeeld, dat is niet een definitieve versie. Bij een deelproject worden de infrastructurele kanten altijd onderdeel en worden in navolging ook meegenomen. U kunt dan onder andere denken aan verkeerslijnen, maar dus ook aan het openbaar vervoer, maar bijvoorbeeld ook bereikbaarheid voor parkeren. Als de situatie anders wordt zullen we in navolging daarvan ook de diverse aspecten vervolgens moeten gaan bekijken. Er is veel gevraagd over
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:15 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja u geeft aan naarmate infraprojecten voortschrijden moeten we zaken opnieuw gaan bekijken en opnieuw afwegingen maken, maar één van de beslispunten is dat u geen inspraak wilt hebben. en juist die afwegingen die worden toch gevoed door mensen, door partijen die inspraak leveren.
  • 0:1 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Nou ik zeg niet
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   wethouder
  • 0:47 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Neem me niet kwalijk voorzitter, ik zeg niet dat ik geen inspraak wil hebben, maar het werkt in deze zo dat wij een totaal verhaal neerleggen, een visie neerleggen. Met daarbij een doorkijk naar maatregelen. En even heel formeel als bestuursorgaan is het aan ons hoe we een inspraak procedure vormgeven, maar let wel dat betekend niet dat er geen inspraak zal zijn. die zullen we meenemen in de voortvloeiende deelprojecten. Op het moment dat we met de stappen, en ik schets nog even weer het voorbeeld wat ik u gegeven heb, het huis, op het moment dat je bezig bent met een volgende bouwfase zullen we alle betrokkenen daarin meenemen en zal er ook sprake kunnen zijn van een inspraakprocedure. Dus juist veel gerichter dan nu voor het totaal verhaal.
  • 0:10 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Dan zou ik toch graag willen zien dat u naar hetgeen wat u nu zegt dat u ook het besluit als zodanig formuleert. Dat u zegt per fase gaan we kijken welke inspraakprocedure passend is.
  • 0:29 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wij komen straks even terug op het beslispunt want dat lijkt mij afhankelijk van het gehele voorstel en ik denk dat we straks nog even moeten spreken over het onderscheid tussen een formele inspraakprocedure of het betrekken van omwonenden en inwoners per deelproject, waar je dan heel gericht op uitnodigt. Maar we houden hem vast meneer Nijenbanning. Meneer Pals, D'66.
  • 0:36 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja ik wil nog even terugkomen op uw deelproject. Op zich zou dat een heel goed voorstel zijn om dit plan in deelprojecten uit te laten voeren en dat we ook op die manier erover gaan stemmen straks, maar dat ter zijde. Maar als u al in deelprojecten continue iedereen inspraak wil hebben, dat is een prima zaak hoor dat u inspraak wilt hebben op ieder deelproject en op ieder traject eigenlijk, maar bent u dan niet bang dat dat dan volledig financieel uit de hand gaat lopen. Want ik bedoel we hebben, het grootste voorbeeld wat we in dit land hebben is dan de Noord-Zuidlijn in Amsterdam, nou u weet de afloop.
  • 0:09 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Bij de Noord-Zuidlijn gaan ze ook wel anders met dingen om. Op het moment dat daar een scheur in een huis ontstaat is heel Amsterdam in rep en roer, ik nodig men van harte uit om hier in het noorden te komen kijken. Maar ik snap wat u zegt.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaat u verder wethouder.
  • 0:20 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Weer terug naar de opmerking van de heer Idema, u zegt van in het hele proces mis ik omwonenden. Dat ben ik dus niet geheel met u eens. Als consument hebben we hen geraadpleegd over de functie van het winkelcentrum en gaat het over de verschillende aanpakken die we voorstaan dan zullen we ook omwonenden daar zeker in worden meegenomen.
  • 0:2 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema, SP.
  • 0:11 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Maar u bent het toch met me eens dat de inwoners, de centrumbewoners zeg maar, de mensen die in het centrum wonen, dat die niet gehoord zijn in deze tot nu toe.
  • 0:4 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Niet als inwoner, wel als consument, daarin hebben zij uitgebreid hun zegje kunnen doen.
  • 0:5 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, nee dat is een flauw antwoord want de mensen zijn gewoon niet betrokken bij het hele plan. En die wonen er tenslotte.
  • 0:02 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   U en ik zijn het niet eens.
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder gaat u verder.
  • 1:07 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Er is een vraag gesteld over de betrokkenheid, over de deelname van de centrumwinkeliers. Welnu ik kan u melden dat de centrumwinkeliers zich ondertussen hebben aangesloten bij de netwerkorganisatie van MKB-Noord. In het kader van de aanpak detailhandel; de Retaildeal. Dat betekend dat zij nu ook al invulling geven aan de professionalisering. En welke stappen dienen wij nu te zetten, dienen wij te nemen als winkelier, als ondernemer. Die deelname die is niet belangeloos, daar zetten zij zich voor in en dat kost hen geld. Voor wat betreft de deelname van winkeliers, hoe worden inwoners daar nu beter van. Welnu ik ben ervan overtuigd, en dan kom ik ook weer uit op leefbaarheid, een goed functionerend winkelcentrum met goed functionerende winkels en winkeliers die zich daar voor inzetten biedt een heel stuk aan leefbaarheid. En op het moment dat we dat hier weten te behouden voor Stadskanaal dan profiteren wel degelijk inwoners daarvan. Er is
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:18 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ik zou graag een uitgebreider antwoord willen hebben op mijn vraag over het professionaliseren van dat ondernemerschap. Want bij mijn weten is het ondernemerschap, zijn ondernemers heel goed in staat om kansen te zien en om zichzelf te verkopen en ik vind het ook dan hun eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat ze zich goed positioneren in de markt.
  • 0:1 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Dat ben ik met u eens.
  • 0:2 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   En dat we daar als overheid geen rol in hebben.
  • 0:15 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Nee, daar hebben zij heel duidelijk zelf een rol in. Ze hebben ook aangegeven die rol te willen nemen, dus in dat opzicht ben ik het helemaal met u eens. Maar dat wij van hen vragen om in het grote geheel een rol te nemen dat kunt u met me eens zijn dat is wezenlijk in deze totale aanpak.
  • 0:4 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Inderdaad wezenlijk, maar dat hoeft geen miljoen te kosten.
  • 1:23 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Het miljoen is niet slechts dan voor de professionalisering, maar dat miljoen is onder andere ook bestemd om hen te helpen van hoe ga je bijvoorbeeld met je winkelpand om want we kennen ook de voorbeelden en die zijn helaas meer dan ons allen wellicht lief is, van winkeliers die met moeite de laatste tijd het een en ander hebben kunnen volhouden. En wellicht dat als steuntje in de rug kunnen hebben om in de vaart der volkeren dan toch wel weer te kunnen aanhaken. Ik denk dat wij als lokale overheid nu moeten bereid zijn om die rol ook te nemen in het faciliteren en het op gang helpen daarvan. Dan de subsidie van de provincie. De criteria van de provincie daarvoor zijn heel duidelijk. Als wij kijken naar die criteria voor bijvoorbeeld het leefbaarheidsfonds van de provincie, dat hebben we voor onszelf getoetst, daar doen wij volledig aan en wij zullen dan ook alles op alles zetten om die provinciale subsidie voor elkaar te gaan boksen en met hen zijn wij daarover in gesprek en wordt er intensief overleg gevoerd. Met betrekking tot de convenanten, de intentieverklaringen
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:9 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Met andere woorden wethouder, de subsidie van de provincie, daar bent u al een jaar mee bezig trouwens, is nog steeds niet helemaal rond.
  • 0:1 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Nee, dat weet u.
  • 0:6 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ook dat blijft, ook in dit plan, ik bedoel dit zal ook in dit plan blijft dat gewoon zweven.
  • 0:22 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Blijft in zoverre zweven dat de provincie heeft aangegeven daarover op latere termijn uitspraken te doen en hoezeer ik ook heb aangegeven dat ik dat moment graag naar voren gehaald zie worden, de provincie heeft daarin zelfstandig natuurlijk de bevoegdheid om daarin hun momenten te bepalen. Ze hebben aangegeven dat dat niet eerder zal zijn dan dit najaar. Dat spijt mij, maar daar heb ik mee te maken.
  • 0:26 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dan vraag ik mij in alle oprechtheid af, waarom komt u dan nu met dit plan. Want ik bedoel inderdaad de maand september is al eigenlijk al in februari/maart genoemd. Dan vraag ik me werkelijk af waarom komt u dan nu met het plan, ik bedoel als je nog zekerder wilt zijn van dit plan dan had ik toch gewacht tot september en dan had ik als ik die keiharde toezegging van het provincie had had het plan wat sterker financieel onderbouwt geworden.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema, SP.
  • 0:15 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Voorzitter ik ga even met de heer Pals mee en ik dacht dat de heer Nijenbanning het nog mooier verwoorde, het is wel zo als we vanavond akkoord gaan met dit plan dat betekend gewoon dat er panden aangekocht kunnen worden.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, kijk even naar de beslispunten meneer Idema. Er staat een keurig beslispunt dat onder voorbehoud toekenning subsidie van de provincie. Dus als wij die subsidie niet krijgen dan zetten we het niet een, twee, drie in werking. U moet wel het geheel van de beslispunten daarbij betrekken.
  • 0:10 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, maar luister, ik denk dat ik het goed gelezen heb, in te stemmen met maximaal 4,2 miljoen. Dat wil niet zeggen dat er niet vast begonnen kan worden met
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Onder voorbehoud van toekenning van de aangevraagde provinciale subsidie en onder voorwaarde dat er een intentieovereenkomst blablablabla verder
  • 0:6 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   En hoe kan het dan dat er al onderhandelt wordt met vastnet.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   wethouder
  • 0:47 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja, ik zit me af te vragen of ik daar op in wil gaan voorzitter. Ik zal in ieder geval eerst proberen antwoord te geven op de opmerking van de heer Pals. Waarom nu dit plan, op het moment dat de provincie nog geen duidelijkheid heeft gegeven. Ik zou hem willen omdraaien; juist nu dit plan. Om in alles duidelijk te maken dat we hier in Stadskanaal met vastgoedbeheerders, met winkeliers, met diverse alle andere partijen dat wij er klaar voor zijn. en dat we in de startblokken staan. En dat we aangeven dat wij nu een plan hebben liggen waar we met zijn allen de schouders onder kunnen zetten. Waarbij we feitelijk richting de provincie zeggen van; u kunt nu niets anders meer doen dan met ons mee te gaan. En volgens mij is dat het enige juiste uitgangspunt.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik ga eerst naar meneer Boels van het CDA.
  • 0:15 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja voorzitter. Ja want dat die energie ik begrijp niet, ik zit al een tijdje te luisteren, waarom hier zo negatief wordt gedaan, waarom we niet gewoon blij zijn met elkaar. Laten we optimistisch zijn, laten we gewoon zeggen Stadskanaal, Stadskanaal die kan het weer. De VOC mentaliteit, dat.
  • 0:8 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ik vond het al een beetje op Balkenende lijken meneer Boels.
  • 0:26 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Het kan toch niet zo zijn dat wij onze middenstand niet ondersteunen. De ruggengraat van deze gemeente, ik meen het, ik ben echt bijna sprakeloos en verbaasd. Maar laten wij handelsgeest, daadkracht en durf tonen. Ik ben sprakeloos, maar ik ondersteun en onderschrijf de woorden, de ambitieuze woorden, die de wethouder zojuist uitsprak. Daadkracht, durf en ambitie.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boels. Mevrouw Sterenborg, CU.
  • 0:9 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja wij hebben hier als raad toch steeds op gehamerd dat we dit graag snel op de agenda willen hebben. En nu zegt u dat u het eigenlijk te vroeg vindt en dat kan ik niet goed rijmen.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:37 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou ja zoals je weet we leven nu in juli, september zou er een toezegging komen, dan ben je twee maanden verder. Even de vakantie over getild, dus dat zou mooi geweest zijn als u die definitief toezegt. En ik kwam ook zomaar niet bij deze uitspraak zijnde dat ik de brief van de algemene handelsvereniging Stadskanaal heb gelezen waarin men degelijk spreekt van; we spreken onze, ik citeer; we spreken onze zorgen uit over de hoognodige provinciale subsidie, die essentieel is voor de totale aanpak. Dus ze hebben zelf, de handelsvereniging zelf, heeft al een twijfel ten aanzien van die subsidie, dus ik volg alleen hun brief.
  • 0:1 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter mag ik
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, nee u bent nog niet aan de beurt meneer Maarsingh. Echt even wachten. Mevrouw Kroom, PvdA.
  • 0:12 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Nou ik wil graag even reageren want ik lees in die brief helemaal geen twijfel en ik vind het terecht en dat doen wij namelijk ook allemaal stuk voor stuk, onze zorgen uiten. En dat is wat anders dan hier twijfel hebben, en ik lees hier geen twijfel uit die brief.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Kroom. Meneer Maarsingh, CDA.
  • 0:52 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja voorzitter, uiteraard ondersteun ik de woorden van onze fractievoorzitter, dat begrijpt u wel. Maar nou draai ik voor de tweede periode mee in deze raad en zo lang nou de zeg maar de innovatie van het winkelcentrum aan de orde is hebben eigenlijk alle fracties gezegd wat mevrouw Sterenborg ook zei, hoelang duurt dat nou meneer de wethouder. doet u nog iets meneer de wethouder? komt er nog iets van meneer de wethouder? En toen hebt u dat nog gerekt en u hebt het nog uit kunnen stellen tot vlak voor de reces, die toezegging is er geweest, en nou ligt het plan er voorzitter en dan is het toch eigenlijk onbegrijpelijk dat er nu weer gezegd wordt; maar waarom wacht u niet even. Ik weet vanuit mijn vorige leven, hoe Delfzijl
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   vorige leven meneer Maarsingh?
  • 1:12 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nou ja ik bedoel in mijn werkzame leven, hoe bijvoorbeeld Delfzijl bijna afgebroken is met hulp en steun van de provincie. Het was gewoon een armoedig zootje. En men is in staat geweest met gemeenschapsgeld af te breken, te herbouwen, een winkelcentrum te bouwen met provinciaal geld, ook in Winschoten is dat gebeurd. Wij zijn nooit in die situatie geweest. Er is geen ondernemer, mevrouw de voorzitter, beste mensen dat collega's, er is geen ondernemer die morgen 5 ton op tafel legt en zegt; ik begin alvast. Wij zullen als raad de omstandigheden, de facilitering moeten doen en dan beweegt iedereen. En dit is nou zo'n helder stuk, onder voorwaarde van die 2,4 miljoen. Dan gaan wij het doen, ik zou zeggen ga het doen dan weet je zeker dat je die 2,4 miljoen krijgt. En als wij dan afspreken dat we in een paar stappen doen, ga het doen, zorg dat die 2,4 hier komt en niet elders verspijkerd wordt. Goed voorzitter ik lucht mijn hart een beetje
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik hoor het.
  • 0:22 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ik wil daar niet het zomerreces mee in, maar ik begrijp niet dat wij niet allemaal een vreselijke positieve houding aannemen. Bij dit initiatief waar we zelf op aangedrongen hebben. laten we nou die VOC, ja ik lees het hier, maar laten wij er nou wat van maken in onze gemeente, maar goed.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ik hoor een grote oproep om de kip en ei discussie over wat moet eerst te stoppen. Ik geef de wethouder de gelegenheid om verder te gaan.
  • 1:01 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja dank u wel voorzitter. En dan de vraag waar veel partijen of die veel partijen hebben gesteld; de convenant, de intentieverklaringen. Hoe zit dat nou en ik hoor u eigenlijk daarachter vragen is dat voldoende juridisch sterk. Nou waar het om gaat is dat de uitwerking van de visie winkelcentrum Stadskanaal dat gaat niet ineens. Nogmaals per deelproject zal het zijn beslag gaan hebben. En in ieder deelproject zullen we dan met verschillende partijen en investeerders om tafel gaan zitten. En op dat moment willen we de afspraak ook helder hebben, die willen we scherp hebben. Jij doet zoveel procent, jij doet zoveel, wij doen zoveel et cetera. De beslispunten, de opdracht die u feitelijk als raad ons daarbij meegeeft die convenant en die intentieverklaring die maken ook dat wij naar externen een stok achter de deur hebben want het verhaal is dan heel simpel als u niets doet, als u uw rol niet wilt nemen dan wij eerst ook nog niet. Om ervoor te zorgen dat het bij iedereen duidelijk is dat we met zijn allen hier een rol in hebben, dat wij als gemeente er klaar voor zijn, maar dat ook zij zeker hun bijdrage zullen moeten hebben en dat willen we doen zoals ik eerder aangaf niet op basis van blauwe ogen, iedereen kan heel vriendelijk kijken, maar dat willen wij concreter en vandaar de intentieverklaringen. En u heeft, als u instemt, in de beslispunten dan ook ons dat meegegeven dat dat een voorwaarde is. En volgens mij kunnen we hem niet helderder maken dan dat.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:50 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja dan wil ik toch even teruggaan een paar stappen in uw verhaal. U begon zelf over het bouwen van een huis en een bouwdepot, en dat is het enige wat ik namens de VVD vraag, een bouwdepot, ik wil de garantie dat die 8 miljoen en die 2,8 van de provincie op tafel komen en als u zegt we gaan per fase gaan we kijken, dan zeggen we procentje daar paar procent daar, paar procent daar, als u twee jaar verder bent heeft u geen onderhandelingspositie. En dan zegt die ondernemer van moet je luisteren u heeft al zoveel geïnvesteerd het zou kapitaal vernietiging zijn als u nu zou stoppen. U heeft geen onderhandelingspositie op dat moment. En daar zit ook onze vrees, inhoudelijk, en dat beluister ik bij alle fracties vindt men het een degelijk en een goed plan, er zitten misschien zwakke kanten er zitten sterke kanten aan, inhoudelijk is er waarschijnlijk niks op af te dingen, het gaat mij om de financiële deugdelijkheid van het hele plan en de onderhandelingspositie die je als gemeente aanneemt.
  • 0:2 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Maar voorzitter, u wil dus eerst
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ga uw gang meneer Boels.
  • 0:08 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   U wilt dus zwart op wit van elke ondernemer, of in totaal die 40 ondernemers waar ik in de stukken over las, dat die gegarandeerd 8 miljoen en dan pas kunnen wij een besluit nemen, dat is wat u wilt.
  • 0:16 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, wat mij betreft gaat de eerste, bij infraprojecten doe je hetzelfde, je doet de planstudie voordat je naar de realisatie gaat zorg je dat de contracten getekend zijn. En er is niks mee om de plannen die hier nu gepresenteerd werd om concreet te maken, verbintenissen over aan te gaan en dan van start te gaan.
  • 0:2 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:16 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Meneer Nijenbanning doet net of de gemeente dan overgeleverd is aan de vastgoedeigenaren, maar daarom hebben we nou juist in dit plan ook bijvoorbeeld de vastgoedverordening opgenomen. Dat zijn stokken achter de deur, we gaan werken met, we houden een wortel voor, maar we hebben ook een stok achter de deur, dus beide kanten werkt het op.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   wethouder
  • 0:52 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja dank u wel. Meneer Nijenbanning vraagt om 100% garanties. Die gaat u niet krijgen. U mag er daarbij wel van op aan, uiteraard wil ik benadrukken, dat wij uitstekend in het oog houden hoe het zit met de financiële situatie. Wanneer we op welk moment hebben uitgegeven en wat wij nog in pot hebben en wat wij nog willen aan verdere maatregelen en wat dat gaat kosten. En dat we die lijn blijven bewaken daar kunt u van op aan. en dat moet ervoor zorgen dat we niet ins Blaue hinein gaan investeren tot dat we op een gegeven moment halverwege komen en die pot blijft leeg, nee dat zullen wij uiteraard bewaken. Maar 100% garantie die zult u niet gaan krijgen. Voorzitter en dan heb ik volgens mij wel de vragen gehad.
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema, SP.
  • 0:6 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   De wethouder zou nog even terugkomen op dat garantie. Even kijken, nee op de inspraakprocedure.
  • 0:25 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Volgens mij heeft de wethouder zopas over de inspraakprocedure antwoord gegeven en heb ik aangestipt dat we bij beslispunt 5 nog eventjes, na de tweede termijn eventueel, stil zullen staan tussen het verschil van inspraak en betrekken per deelproject wat dat betekend. Nou dan is daarmee uw vraag al beantwoord.
  • 0:3 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   de heer Idema zegt iets, maar heeft de microfoon niet aan.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan hebben we toch de vragen in eerste….. Mevrouw Sterenborg, CU.
  • 0:01 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, u noemde zopas dat dit een gebouw was, zo moesten we het zien, dat gebouwd werd, een gebouw bouw je niet op zand, maar als we dan, en dat ging u gefaseerd uitvoeren, straks wordt ook nog op een gegeven moment steeds gefaseerd inspraak gehouden, maar hoe moeten we dat dan zien als we de visie wel vaststellen zoals die hier ligt, zopas noemde ik al de buslijn, en u zei van dat kan ook nog wel anders worden, maar je stelt zo'n visie wel vast. Hoe moet ik dat zien.
  • 0:05 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Op het moment dat u, als ik mag voorzitter.
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ga uw gang wethouder.
  • 0:9 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Op het moment dat u een huis wilt bouwen laat u door een bouwkundige of een architect ook een tekening maken zodat u weet hoe uw huis eruit komt te zien, maar daarmee heeft u uw tuinpad nog niet aangelegd.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mooie beeldspraak.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Maar dat tuinpad staat al wel ingetekend op een bepaalde plek.
  • 0:3 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Voorzitter.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Bieze, GBS.
  • 0:16 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik heb een vraag gesteld over de onttrekking van het aantal vierkante meters winkelvloeroppervlakte. Daar staan wel getallen in de stukken, maar wat is het totaal wat we als winkelvloeroppervlakte gaan onttrekken aan het totale bestand.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U noemde het verschil tussen 71 en 28, uit mijn hoofd meneer Bieze.
  • 0:1 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja, precies.
  • 0:25 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Wat, als we alles gerealiseerd hebben, exact de totale aantal vierkante meters zal zijn dat zal ook afhangen van de verdere vordering in het project, dus die kan ik op voorhand heel moeilijk u schetsten. Ik kan u, maar die heb ik op dit moment niet paraat, wel een raming geven over als we de maatregel nemen zoals die hier staan wat dat exact teweeg brengt aan vierkante meters. Het gaat om vele tienduizenden.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Goed. Mag ik concluderen dat wij gaan inventariseren wat u voor de tweede termijn nog in wilt brengen want ik kan me voorstellen dat dat nog nodig zal zijn en dat deze vraag nog even meegenomen wordt in de beantwoording van de tweede termijn meneer Bieze. Ja, want het gaat u om de indicatie procentueel gezien. Wethouder dank, ik ga inventariseren wat fracties in willen brengen voor de tweede termijn. Mag ik ervan uitgaan dat elke spreker uit eerste termijn ook wil spreken in tweede termijn. Dat is het geval en mevrouw Kroom zit voor op het puntje van de stoel. Geef ik u weer als eerste het woord.
  • 0:14 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Ik blijf altijd graag op het puntje zitten want dan blijf ik tenminste op de stoel zitten, anders val ik er misschien wel af. Een vraag, wij hebben vragen gesteld en hebben nog niet op alle vragen antwoord gekregen. Is dat dan nu verstandig om er iets over te zeggen of in de tweede termijn.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U bent nu bij de tweede termijn heb ik net geconcludeerd.
  • 0:4 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Ok, excuus.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ga uw gang.
  • 0:52 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Dank u wel. Ik wil even inhaken op de reactie van mevrouw Sterenborg van de CU, even over die buslijn. Het gaat nou niet specifiek over die buslijn daar hebben wij ook over gesproken het gaat over de algemene verkeerssituaties in het centrum en ik denk dat het verstandig is als we een toezegging krijgen dat er over de totale verkeerssituatie, dus niet alleen maar dat dat nu op die plaatjes staat als parkeerplaatsen of als doorstroming, maar dat er naar totale plannen gekeken wordt, dat is nummer één. En daar hoort eigenlijk ook de toegang van ?????? norm bij, daar willen we ook graag een toezegging over hebben. We hebben ook gesproken over de leegstandsverordening. Ik heb eerlijk gezegd niet gehoord dat we daar een antwoord op gekregen hebben, maar ik kan het verkeerd hebben. Zeker weet ik dat we nog niet een antwoord hebben gekregen op de miniaturen. Dat was het.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Kroom. Dan als ik dezelfde volgorde aanhoud dan kom ik nu bij meneer Boels.
  • 0:54 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Voorzitter, dank u wel. Waar wij nog een beetje mee worstelen, dit is een heel groot plan voor deze gemeente, en wij hopen van harte dat ie wordt aangenomen maar het is een het gaat om misschien nog wel meer dan 15 miljoen. Het is een ja een heel groot plan, een forse investering en dan hoor ik de wethouder zeggen ja we gaan waarschijnlijk informeren via een communicatiebrief en daar zult u niet alleen de raad mee bedoelt hebben, maar ik dacht wel ja alleen de raad informeren via de planning en control cyclus zo twee keer per jaar is misschien wel wat, maar kunt u daar nog eens wat meer over vertellen. gaat u ons ja op een andere wijze periodiek bijpraten over de plannen over de evaluatie en de verdere uitvoering, dit grootschalige project die ons volgens mij allemaal zeer interesseert, ik denk dat die meer verdient dan een communicatiebrief of enkel de P&C cyclus. Dank u wel voorzitter.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Boels. Meneer Idema, SP.
  • 1:16 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   voorzitter we hadden al verteld dat wij en dat heb ik ook van alle partijen gehoord dat wij de visie wel kunnen onderschrijven, wij blijven moeite houden met dat de investeerders gewoon hun voordeel hier uit kunnen halen. Met name de investeerders die hun panden zo hebben gesitueerd en slecht onderhouden hebben dat die gewoon daar baat bij hebben. daar hebben wij heel veel moeite mee, met name de mensen die van de Navolaan de ondernemers van de Navolaan die gaan naar een andere plek verhuizen mogelijk in het centrum, mogelijk gaan ze ook helemaal niet meer ondernemen want ze zijn er misschien wel helemaal flauw van, maar die mensen moeten naar een duurdere plek. Wie garandeert dat dat betaald kan worden want ik heb ook van een investeerder gehoord; hij zegt als ik een duur pand heb dan kan ik hem niet onder de prijs verhuren om redenen dat mijn waarde van het pand naar beneden gaat. Is daar voldoende rekening mee gehouden. Verder weten we heel goed dat de winkeliers, zeg maar de ondernemers, de grootste werkgever zijn van deze omgeving, maar dat gaat ook naar rato terug als het centrum naar rato teruggaat. Dus daar moeten we ook terdege rekening mee houden. Intentieverklaring is geen garantie, dat hebben wij heel duidelijk gehoord.
  • 0:4 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Voorzitter, voorzitter mag ik daar even op reageren.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Bieze, GBS.
  • 0:7 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Kijk de SP kijkt er op die manier tegenaan, dus als wij het centrum verkleinen dan gaat de werkgelegenheid naar rato naar beneden.
  • 0:00 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   ja
  • 0:22 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Wat u denk ik vergeet is dat als dit centrum echt gaat aantrekken en er dus nieuwe winkels komen en nieuwe mogelijkheden komen dat die werkgelegenheid weer zal toenemen. En dat hoor ik u even niet zeggen. Ook dat is een beweging voorzitter die je landelijk ziet dat er nieuwe initiatieven gaan ontstaan door ondernemers die een winkel willen exploiteren.
  • 0:1 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   voorzitter
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Mellies, fractie Mellies.
  • 0:7 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Dat stelt de heer Bieze dan wel zo leuk, maar als we straks al die winkels gaan slopen dan is er helemaal geen ruimte meer voor nieuwe ondernemers om zich te vestigen.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dat is wel heel negatief.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema u was aan het woord met de tweede termijn.
  • 0:11 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nou en verder blijven wij heel veel moeite houden met het zorgvuldige voorbereiden van de verkregen draagvlak en af te zien van een inspraakprocedure. Daar blijven we moeite mee houden. dank u wel voorzitter.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:48 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja ik blijf gewoon moeite houden met het professionaliseringsverhaal dat blijft toch in vage bewoordingen het stimuleren, het mee sjorren van ondernemers, ja dat voor een miljoen, ik bedoel ik heb zelf een bedrijf en als ik mezelf in de markt wil zetten moet ik ook opleiding volgen moet ik ook zorgen dat ik een website heb, moet ik ook van allerlei zaken, maar die moet ik zelf gaan betalen dus dat ten aanzien van het ondernemerschap. Daarnaast blijf ik gewoon vinden dat de financiële onderbouwing niet deugdelijk is, onvoldoende garanties biedt voor een goede uitkomst zeker als de heer Gelling ook nog aangeeft dat 8 miljoen voorzichtig gerekend is. ja dan krijg ik toch wel wat kriebels over mijn rug. En het is 8 miljoen en die moet terugverdient worden in omzet en het verzorgingsgebied groeit niet.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:19 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nee, wat ik begrepen heb meneer Nijenbanning is dat die 8 miljoen voorzichtig gerekend is in de zin van het multiplier effect. Dus een multiplier effect is hier dan voorzichtig gerekend, met andere woorden als we gemiddelde nemen, Nederlands gemiddelde, dan had het ook meer kunnen zijn. Dus het is juist de wethouder is hier juist voorzichtig te werk.
  • 0:34 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Daar verschillen we van menig over denk ik. Ja goed ik blijf gewoon punt ik vind de financiële onderbouwing onvoldoende en ik vrees dat het met grote vrees dat in de samenhang dat het project heeft kans van slagen als we het integraal kunnen oppakken. En op het moment dat daar onderdelen uit gehaald worden dan valt het als een kaartenhuis in elkaar en dan is het multiplier effect wat door iedereen hier benoemd wordt valt dan ook weg. en ja dat met grote vrees dus ik zou ook graag een fasering van de plannen willen zien wat in die onderlinge samenhang ook duidelijk wordt gemaakt.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Nijenbanning. Mevrouw Sterenborg, CU.
  • 0:22 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja dank u wel voorzitter. In de eerste termijn hebben we nog even de markt benoemd hoe die er straks uit gaat zien of daar al een visie op is, waren we wel benieuwd naar. En bij beslispunt 5 daar komen we straks nog even op terug maar hoe is dat juridisch afgedekt als we geen inspraakprocedure houden. dat zou ik graag nog even willen weten. Dank u wel.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sterenborg. Meneer Pals, D'66.
  • 0:18 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter, wij als we dat plan zo bekijken dan blijft eigenlijk onze mening eigenlijk echt overend staan van samen uit samen thuis, laten we maar vrij simpel zeggen. en we missen dat toch eigenlijk in dit plan. Onze volgende vraag
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boels, CDA.
  • 0:1 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Wat mist u in dit plan?
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Wat denkt u.
  • 0:3 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   ja ik waarom
  • 0:02 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Wat denkt u, ik bedoel wij hebben nu de hele avond zolang deze discussie gehoord hebben wij gehamerd op die 8 miljoen en wij hebben geen vertrouwen in dat hele intentieverklaring
  • 0:04 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   U heeft geen vertrouwen in ondernemers.
  • 0:18 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   U legt mij woorden in de mond wat absoluut niet zo waar is, wij hebben dus, en dat bedoel ik dus met samen uit samen thuis. als je samen het plan gaat revitaliseren dan ga je ook samen de plannen aanpakken en dan ga je ook samen de hele financiële onderbouwing ga je
  • 0:9 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Als we één stuk hebben gehad waarin staat dat we samen met de provincie, samen met de ondernemers in deze regio ons centrum met zijn allen gaan oppakken dan is het wel dit stuk, samen uit samen thuis. Daar staat dit stuk voor.
  • 0:22 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Meneer Boels, we hebben het over dat geld, we hebben het niet over dat plan. Wij hebben ons uitgesproken, het visieplan, het centrumplan zijn we hartstikke positief over, daar bestaat geen verschil van mening over, alleen onze verschil van mening blijft nog steeds op het financiële vlak zitten en daar hebben wij dus een andere mening over dan u meneer Boels. We hebben nog één vraag aan de wethouder en dat is
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Naast het financiele vlakje wat u bedoelt.
  • 0:41 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja dat is we hebben nog een vraag, heeft de wethouder eigenlijk ook inzicht in de komende tijd ik bedoel misschien over een reis van een jaar anderhalf jaar, hoeveel huurcontracten er aflopen in het centrum van Stadskanaal en hoeveel huurders van plan zijn om door te zetten en niet door te zetten en hoeveel huurders er zijn die vanwege leeftijdsredenen hun bedrijf beëindigen. Want dat mis ik eigenlijk wel in dit plan. wij zetten wel en daar bedoel ik ook een beetje met er zijn heel veel winkels omgevallen afgelopen tijd, maar wat is nu de intentie van de ondernemers zelf als ze er zitten blijven blijven ze er zitten en dat missen wij wel in dit plan en dat zou ik graag onderbouwd willen zien.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Is duidelijk meneer Pals, dank u wel. Meneer Bieze, GBS.
  • 0:43 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja dank u wel voorzitter. Ik heb al veel gezegd, wij zijn voorstander van dit plan en als er onwillige schapen in de kooi zijn dan moet je daar iets aan doen en daar hebben wij de leegstandsverordening voor en misschien kunnen we dan nog eens op basis van bestemmingsplan wijzigen gingen we ook iets doen. Er is even aan de orde geweest de informatievoorziening richting de raad, ik denk dat het wel belangrijk is dat de raad op de hoogte gehouden wordt en dat mag best in vertrouwelijkheid, hoewel en wie met wie er intentieverklaringen zijn afgesloten of worden afgesloten. Dank u.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Mellies, fractie Mellies.
  • 0:49 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja dank u wel voorzitter. ja zoals gezegd het is niet dat wij onsympathiek ten opzichte van deze visie staan. Het kan en mag en wat ons betreft alleen allemaal wat compacter, echter we zien dus niet de noodzaak en urgentie om dit op korte termijn te verwezenlijken. Ik heb er moeite mee om nu al een besluit te nemen over het vrijmaken van zoveel geld, teveel onzekerheden en daarbij komt dat we niet overtuigd zijn van de extra werkgelegenheid die het plan na voltooiing op moet leveren. Meneer Maarsingh had al een voorbeeld van de centra Delfzijl en Winschoten, dat is een mooi voorbeeld, die zijn ook verbouwd met deels gemeenschapsgeld en waar helemaal niet bewezen is dat er meer werkgelegenheid dat dat meer werkgelegenheid opgeleverd heeft, dus ja ik ben daar niet van overtuigd. De heer Bieze haalde net even een puntje aan, dat vind ik wel een interessante trouwens, kijk wat
  • 1:09 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Maar nou worden mij de woorden een beetje verkeerd in de mond gelegd. Ik zei; Delfzijl zag er heel armoedig uit. In mijn tijd in de ????? zijn wij daar geweest en ik dacht wat ben ik blij dat ik in Stadskanaal woon. En niet in Delfzijl, wat moet dit wel worden en wat is er veel veranderd. En dat bedoel ik, en als wij niks doen veranderd er hier ook niks. en dan is er geen ondernemer die iets aanpakt want die voelt zich gewoon alleen. Intentie is intentie, maar ik vind het nogal wat als ondernemersorganisaties "de intentie uitspreken" en dat overeenkomst willen tekenen om mee te doen. want ook ondernemers kunnen alleen voor zichzelf en niet voor anderen. Dus die 7 miljoen of die 8, hoeveel was het, die is er niet in een keer. Die is er ook zomaar niet, maar als wij niks doen, en dat bedoelde ik te zeggen, dan gebeurd er ook niks in onze gemeente. daar moet en daar zijn wij verantwoordelijk voor en wij kunnen pappen en nat houden maar wij moeten iets doen en met name als bevolkingsgroepen in dit geval de ruggengraat van onze economie, als die bereid zijn om iets te doen dan zullen wij die uitgestoken hand moeten aanpakken en dan is het heel goed om goed te volgen wat er gebeurd, maar er zal iemand zijn en dat zijn wij die de eerste stap moeten zetten om die 2,4 miljoen binnen te krijgen en vervolgens zelf ook 4,2 miljoen te doen, in stappen, en geen onzinnige dingen maar gewoon goeie dingen, en Delfzijl, en dat was de vraag, is er van opgeknapt. En wie had dat gedacht
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, nee, wacht. Ik ben niet voor niks door u ingehuurd. Mevrouw Sterenborg, CU.
  • 0:13 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja dank u wel voorzitter. Meneer Mellies u noemde net van dat u niet ziet zitten dat als het centrum compacter wordt dat er meer werkgelegenheid komt, maar bent u niet bang dat er minder werkgelegenheid komt als we niks doen.
  • 0:6 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Nou er zitten nu ook al gaten in het centrum en voor de werkgelegenheid maakt dat niks uit.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dus laat maar lopen het gaat toch verder van ons af.
  • 0:5 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ik ga er niet minder uit, ik denk al niet minder nu dan straks met een compacter winkelcentrum.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:11 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Het valt me erg tegen van meneer Mellies als er een reactie komt van er zitten nu ook al gaten in het centrum. Ik proef echt in sommige delen van deze raad; het was niks, het is niks, het wordt niks. En daar moeten wij eens van af.
  • 0:19 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Goed. Dan ga ik de vraag stellen of daarmee voldoende inhoud is gegeven aan de tweede termijn. Kunt u dit soort overpeinzingen even in een schorsing tot u door laten dringen want ik schors de vergadering voor 15 minuten.
  • 0:3 schorsing
  • 0:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dames en heren, ik heropen de vergadering. We hebben nog een paar punten op de agenda staan. Ik geef het woord aan de wethouder voor beantwoording in tweede termijn, wethouder Gelling.
  • 4:06 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja dank u wel voorzitter. Vragen nog met betrekking tot de intentieovereenkomsten, wezenlijk dus daar wil ik mee beginnen. Wij vragen aan de grote partijen om een intentieovereenkomst te onderschrijven en u kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld de provincie wij als gemeente lokale overheid, maar bijvoorbeeld ook de centrumwinkeliers. En feitelijk hebben ze dat al gedaan met het schrijven wat zij u en ons hebben doen toekomen. U kunt zich ook voorstellen dat het heel moeilijk is voor de winkelier die bijvoorbeeld gevestigd is aan de Hoofdstraat dat die een intentieverklaring optekent voor dat wat wij van plan zijn, ik noem maar eens wat, aan de Navolaan. U zult begrijpen dat dat niet zo werkt dus niet voor ieder totaal zal een onafhankelijke winkelier daarvoor een intentie afspreken. Wel is het zo dat als wij met concrete maatregelen willen gaan komen waarbij een betreffende winkelier partij is dat wij wel degelijk van hen willen weten van wat spreken wij daarover af en geef aan wat jij daarmee wilt. En doe je niks dan zullen wij ook niet het voortouw gaan nemen want wij willen voorkomen dat anderen in de leunstand gaan staan. Dan het bedrag, eigenlijk zou ik dat willen beantwoorden met een tegenvraag. U geeft aan dat is veel geld en ja dat is het, maar kunt u ook aangeven waarom dat zoveel is. Als ik een paar voorbeelden noem, we hebben de aanpak gehad van de Hoofdstraat waar nog heel veel over gesproken wordt waarbij u afgelopen weekend eens te meer heeft kunnen zien hoeveel profijt we daarvan hebben en hoe mooi het eruit ziet. En wat dat doet aan sfeer en aan beleving en aan uitstraling. We hebben De Bast in Onstwedde gehad, MFA Noord waar nog heel veel over gesproken wordt, vergelijkbare bedragen. En nu geven we aan dat dat nodig is voor een heel winkelcentrum. Volgens mij doen we dan geen extra dingen en is een dergelijk bedrag wat ertegenover staat reëel. Ik wil u best een paar voorbeelden noemen van plaatsen die als lokale overheid een rol hebben genomen en daar bedragen voor uittrekken. Uithuizen heeft onlangs aangegeven 4 miljoen te willen doen. ik kan u aangeven dat bijvoorbeeld Hardenberg en Dedemsvaart in gezamenlijkheid 42 miljoen hebben gedaan. Plaatsen niet groter dan dat wij zijn als Stadskanaal. Drachten 30 miljoen, om u aan te geven dat wil je met concrete ontwikkelingen komen dat daar inderdaad wel bedragen mee gemoeid zijn, maar als ik u probeer dat in perspectief te plaatsen, volgens mij valt het dan nog mee. en ja dat is een behoorlijk bedrag, maar in perspectief volgens mij valt het dan op zijn plek. Ten aanzien van werkgelegenheid heb ik eigenlijk ook een tegenvraag. Want wat wilt u gaan doen als we niets doen. We zijn het er allemaal over eens die voorspellingen zijn er en die verzin ik nu niet, dat de leegstand verder zal gaan toenemen. Dat betekend dat banen zullen gaan verdwijnen. Wilt u proberen om dat te voorkomen of wat wilt u anders doen als deze banen verdwijnen. Dan voor wat betreft inspraak, we hebben een heel uitgebreid voortraject gehad waarbij we heel uitgebreid ook heel veel partijen hebben gesproken. Dat betekend op de visie, want dat is het uiteindelijk, dat op de visie er nu geen formele inspraakprocedure is, maar op het moment dat we met maatregelen komen, ik geef u een voorbeeld, we proberen de onderdoorgang van de Oude Markt naar de Europalaan te vergroten waardoor de doorkijk beter wordt, waardoor het transparanter wordt, we zullen dan met partijen om tafel gaan. Bijvoorbeeld met DELA als daar betreffend vastgoedpartij, maar ook met de winkeliers die het daar aangaat en ook met de omwonenden. Dan zullen zij allen hun zegje kunnen doen en dat is ingebakken in het hele verhaal.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema, SP.
  • 0:4 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   En is dat dan inspraakprocedure of is dat gewoon mee kunnen praten.
  • 3:00 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ik heb de overtuiging dat als zij vanaf het begin daarin mee kunnen praten dat ook inspraakprocedures niet aan de orde hoeven te zijn. Dan voor wat betreft de vierkante meters bestemmingsplan capaciteit. We gaan uit van de bestaande bestemmingsplancapaciteit, maar wij willen heel veel wegsaneren. Als ik, één van de voorbeelden die genoemd wordt is bijvoorbeeld het pand aan de Navolaan, zowel beneden als boven is daar heel veel vierkante meters verkoopvloeroppervlakte in bestemming. Op het moment dat we dat gaan saneren dan komen we op substantiële vierkante meters. Waar u ook aan kunt denken is het herbestemmen van daar waar nu een winkelbestemming op ligt in bijvoorbeeld de aanloopgebieden op het moment dat daar winkels verdwijnen zullen we wat met die bestemming moeten gaan doen. Als we dat weghalen en als we dat dan alles bij elkaar optellen zoals we dat u in grote lijnen hebben geschetst dan komen wij inderdaad op het aantal van 71 naar 28 duizend vierkante meter. Nogmaals u stelt een visie vast, althans ik hoop dat u dat dadelijk gaat doen, een visie waarvan we overtuigd zijn en we hebben geprobeerd in die visie u een verbeelding te geven van een aantal maatregelen. Daar gaat nog heel veel uit voortvloeien, uit voortkomen de maatregelen die we willen nemen maar nogmaals het is een verbeelding, een vertaling voor onze gedachte daarin en in dat opzicht is bijvoorbeeld ook een buslijn meegenomen, maar die is nog niet definitief. Op het moment dat dat in het verhaal verder komt dan beloof ik u dan kom ik daar op terug en dan zult u daarover heel concreet worden geïnformeerd. Dan een vraag met betrekking tot de miniaturen, eigenlijk is het verhaal heel simpel. Tot nog niet zolang geleden zijn we met geïnteresseerden daarover in gesprek geweest, maar dat is op dit moment niet. Als zij, en dat is niet zo moeilijk om dat te controleren, vrij inzetbaar zijn dan nodig ik inderdaad, en volgens mij hebben heel veel partijen dat vanavond gehoord, dan nodig ik ondernemers of winkeliers uit om met ons te kijken hoe we daar invulling aan gaan geven. want ik ben met u eens als dat een goede invulling geeft voor een nu lege etalage dan winnen we daar allemaal bij. Dan heb ik volgens mij nog één vraag staan voorzitter en dat betreft de communicatie. Het is een heel groot plan dat ben ik met de heer Boels eens en dat verdient een goede communicatie en wat ik geprobeerd heb aan te geven is dat we naast de P&C cyclus, daarin zult u uiteraard worden geïnformeerd, maar dat we daarnaast een communicatiemiddelen in het leven willen roepen. Waarbij we omwonenden informeren, waarbij we winkeliers informeren, vastgoedpartijen en ook u als raad en verdere betrokkenen. Met een continue update op het moment dat er dingen te melden zijn of dat we dingen gaan wijzigen of noem het maar. Daarnaast kan ik mij voorstellen dat we een aparte avond beleggen waarbij we u ook bijpraten en u bent ook van harte welkom u te laten uitnodigen om met mij een rondgang door het centrum te maken zodat ik u kan vertellen over wat er plaatsvindt. want ik ben het helemaal met u eens dit verdient een goede communicatie en u verdient het om daarin goed op de hoogte te worden gehouden. Als u daarmee instemt dan zullen we daartoe de aanzetten gaan nemen en graag bereid om u daarin proactief te informeren.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boels, CDA.
  • 0:47 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja dan doen we die rondgang na het reces wethouder, maar het lijkt me, het is goed dat u ons meeneemt in de communicatie, het is goed dat wij voortdurend op de hoogte worden gehouden maar wat ik misschien ook niet helemaal duidelijk heb gezegd, maar ook bedoelde, dat ook de communicatie en transparantie richting alle partijen van belang is met ons als raad maar ook met ondernemers, maar ook duidelijk zijn in transparant zijn en de verantwoordelijkheden dat het ook niet zo kan zijn, u noemde net twee locaties in deze gemeente, dat vastgoedpartijen wellicht nog mensen trekken naar panden terwijl we wellicht misschien intern al weten dat op termijn dat pand niet meer, dat soort zaken, dat we transparant zijn dat we zoveel mogelijk richting iedereen duidelijk en helder hebben wat er in de toekomst gaat gebeuren. Transparantie en communicatie.
  • 0:24 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ik ben het met u eens dat zullen we meenemen. En op het moment dat we dat gedaan hebben en op het moment dat ik met u een rondgang kan maken door het centrum van Stadskanaal en we zijn een heel stuk verder dan hoop ik op dat moment in gezamenlijkheid te kunnen constateren dat Stadskanaal het dan weer allemaal heeft. En dan heb ik volgens mij de vragen beantwoord voorzitter.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:29 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter. U heeft nog niet mijn vraag beantwoord althans mijn oproep daartoe en ook de vraag, om eens een inventarisatierondje te maken in het centrum van aflopende huurcontracten en mensen die verder willen met hetzelfde huurcontract en die de intentie hebben aangegeven na afloop van dat huurcontract ik blijf zitten en ik huur gewoon weer vijf jaar door. En een inventarisatie van winkeliers die vanwege leeftijdsredenen gaan stoppen.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder.
  • 0:06 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja dank u wel. Ik heb niet paraat om hoeveel het gaat, ik weet dat er ambtelijk een inventarisatie is geweest. Het zal niet zoveel moeite kosten om u die informatie te doen toekomen.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Kroom, PvdA.
  • 0:6 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Ik wil graag nog even stilstaan bij de leegstand verordening, of die wordt meegenomen ja of nee.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   wethouder
  • 0:6 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Een leegstandsverordening zou een heel goed middel kunnen zijn om her te gaan bestemmen. En in dat opzicht nemen we dat mee.
  • 0:8 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   En ook de zorgen dat de winkeliers of de eigenaren van de panden het pand netjes onderhouden op het moment dat het nog leeg staat?
  • 0:17 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Wat mij betreft is dat überhaupt een taak en een verantwoordelijkheid van een pandeigenaar, maar heel concreet, aan de Poststraat zijn bijvoorbeeld winkelpanden op het moment dat daar een leeg staat is niemand erbij gebaat als daar een winkelbestemming op blijft dus daar zullen wij zeker mee aan de slag gaan.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Sterenborg, CU.
  • 0:10 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja ik had de vraag gesteld of het juridisch kan dat we geen inspraakprocedure houden, dat het rechtsgeldig is, dat we daar later achteraf geen nawerk van krijgen.
  • 0:12 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Dat is correct, ik had er geen antwoord op gegeven, maar ik heb dat tijdens de schorsing gevraagd en mij is verteld dat dat juridisch staat. Dus dat klopt.
  • 0:56 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ik daaruit concluderen dat de vragen vanuit de tweede termijn zijn beantwoord? Ja. Dan dank ik de wethouder en dan gaan we over tot stemming, waarbij de vijf beslispunten dus in die zin verwoord blijven zoals ze er staan. Ik wil een inschatting maken maar dat doe ik niet, mag ik de fracties horen die tegen dit voorstel willen stemmen. Dan concludeer ik dat het voorstel met 14 tegen 8 is aangenomen en dat de gehele oppositie heeft tegengestemd en de coalitie heeft voor gestemd. [voorzitter klopt met hamer] Aldus.
 • 13 Vaststellen Integrale gebiedsontwikkeling Musselkanaal
  • 13. Vaststellen Integrale gebiedsontwikkeling Musselkanaal (309,33 KB)13.1. Integrale gebiedsontwikkeling Musselkanaal (4,21 MB)13.2. Rapport Concire en Zwarte Hond Musselkanaal (11,19 MB)13.3. Kostenraming bij subsidieaanvraag Musselkanaal (311,81 KB)
  • 1:28 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar het volgende agendapunt. Agendapunt 13, en dat gaat over de Integrale Gebiedsontwikkeling van Musselkanaal. Ik hou even een paar minuten stilte want de helft van de tribune loopt weg, dus. En dat doet geen recht aan het volgende agendapunt. Wie wil het woord voeren over de Integrale Gebiedsontwikkeling van Musselkanaal. Mevrouw Luijken, mevrouw Kroom, meneer Pals, meneer Bieze, Sterenborg en meneer Boels, meneer Nijenbanning en meneer Mellies in eerste termijn niet begrijp ik. Meneer Boels, CDA.
  • 2:26 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja voorzitter, dank u wel. De Integrale gebiedsontwikkeling van Musselkanaal want krimp moet je niet bestrijden, maar juist in goede banen proberen te leiden. Om bedreigingen tegen te gaan is het van belang om de kwaliteiten van Musselkanaal te ondersteunen en te versterken. We lezen dat de sociale kwaliteit van Musselkanaal zit in een betrokken gemeenschap met vele actieve verenigingen. Musselkanaal toont zich daarmee een vitaal dorp en dat willen we graag zo houden. Ik denk nu aan de VOC in Mussailkanaal. Daarom ligt nu hier voor de Integrale gebiedsontwikkeling van Musselkanaal, dit om Musselkanaal vitaal te houden. Het is samengesteld door een zeer groot aantal partijen, dat moet gezegd, eendrachtig is samengewerkt. Een gebiedsontwikkeling is gemaakt die stoelt op een viertal pijlers; wonen, economie, sociaal en de collectieve ruimte. Een goede samenhang en wij kunnen ons vinden in deze visie, daarin staan goede kaders en gaat ook uit van de kracht van de inwoners van Musselkanaal zelf. er worden voorwaarden gecreëerd, maar veel eigen verantwoordelijkheid wordt ook gegeven. Op de druk bezochte bijeenkomst van 25 mei jongstleden, nota bene tijdens de avondvierdaagse, bleek dat het geven van die verantwoordelijkheid terecht is. Men kwam in grote getale en participeerde actief. Op 23 mei hebben wij hier in een openbare en opiniërende raadscommissie gesproken over dit thema. Het is goed dat vragen die wij toen gesteld hebben zijn verwerkt in dit raadsvoorstel. Nog wel een aantal vragen; hoe worden wij nou concreet op de hoogte gehouden van de voortgang van dit project wat een lange doorlooptijd kent. Visie staat vast, maar het gaat over fors aantal jaren. Zijn er tussentijds evaluaties en hoe vinden die dan exact plaats. Het betreft hier, laat dat wel gezegd, immers een proefproject, we moeten ook niet te star vasthouden als toch blijkt dat we ergens moeten bijsturen. Op 29 maart heeft het college besloten tot een subsidie aanvraag, wat is de actuele status daarvan. Ja en dan die kaders, goed om de zaak in goede banen te leiden, maar laten we de boel niet teveel op slot zetten. Nou ja ik wil resumerend afronden, we omarmen dit plan. Het kan ook bijna niet anders doordat het met zoveel participanten en medeondertekenaars, bijvoorbeeld als dorpsbelangen Musselkanaal, de handelsvereniging is samengesteld. Musselkanaal daar winkel je ook in de toekomst het liefst en woon je het liefst. Tot zover in eerste termijn.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Boels. Mevrouw Luijken, SP.
  • 2:09 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Dank u wel voorzitter. Nou meneer Boels heeft het eigenlijk allemaal al gezegd. Het is een heel mooi plan en ik denk ook dat de inwoners van Musselkanaal verdienen dat het verbeterd. Wat me wel opvalt wat ook in het stuk staat is dat er vooral de krimp zich nu al aankondigt doordat er vooral koopwoningen leeg staan, dus geen sociale huurwoningen, ik heb toen in de commissie vergadering hebben we aangegeven dat wij liever zagen da in plaats van meteen weer te gaan slopen eerst nieuwe sociale huurwoningen te bouwen, nou dit is gelukkig gehonoreerd. Er komen in eerste instantie 20 nieuwe woningen zodat de mensen uit de Begoniastraat daar aanspraak op kunnen maken als eerst bewoners. Dit heeft dan een periode van twee jaar. Ik maak me wel zorgen over de collectieve ruimtes, op de avond die geweest is in Musselkanaal hebben de bewoners vooral besloten dat daar een soort groenvoorziening van gemaakt zou moeten worden, maar als we zien hoe de kwaliteit van de huidige groenvoorziening is in Musselkanaal dan houd ik eigenlijk mijn hart vast, want dan krijgen we volgens mij een soort nieuwe rimboe erbij en dat kan de bedoeling niet zijn. Ook zagen wij het op zich niet zitten om daar moestuintjes te gaan maken, de meeste mensen in Musselkanaal hebben zelf gewoon een achtertuin en die hebben daar ook gewoon eten in, maar als dat ten goede zou komen van bijvoorbeeld de voedselbank dan zijn wij daar wel heel erg voorstander van. want dan trek je ook die sociale lijn weer door, dus nou ja daar moeten we gewoon rekening mee houden dat die collectieve ruimtes dat dat niet zomaar windparkjes worden en honden uitlaat plaatsen want dat is waar het op neerkomt. Dan de weg die ze dicht hebben gemaakt, de doorgaande weg bij het winkelcentrum, bij de Willem Diemerplein die zouden we graag weer gewoon open willen, die is nu dicht en niemand weet eigenlijk waarom je moet alleen maar omrijden met je auto, kost alleen maar meer uitlaatgassen. Je komt aan de achterkant, aan de andere kant het winkelcentrum binnen als je dus in Musselkanaal zelf woonachtig bent. Nou het ziet er gewoon niet uit, want een groot gedeelte is helemaal niet gedaan, dus er is nog genoeg te doen. En daar wou ik het tot zover bij laten.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Luijken. Mevrouw Sterenborg, CU.
  • 0:03 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja dank u wel voorzitter. Voor ons ligt het stuk over de Integrale gebiedsontwikkeling in Musselkanaal. De kern van dit concept is dat de oorspronkelijke lintbebouwing versterkt wordt. Hierdoor zullen de panden buiten het kerngebied leeg komen te staan en deze kunnen herbestemd, verplaatst of gesloopt worden. In de Florawijk worden woningen van mindere kwaliteit gesloopt en in lagere aantallen teruggebracht. Op deze manier ontstaat er verdunning van de woningvoorraad. Een effectieve manier om de toekomstige krimp op te vangen en verpaupering tegen te gaan. Het lijkt ons goed dat bewoners kunnen mee beslissen over nieuwe beheers concepten voor leegkomende panden en ruimte. De bewonersavond van 25 mei jongstleden over dit onderwerp was een goed bezochte en constructieve avond. Dank u.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Mevrouw Kroom, PvdA.
  • 3:6 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Dank u wel voorzitter. Goed dat er over het algehele kerngebied Musselkanaal en in de samenhang wordt nagedacht. Het rapport uit 2014 van de Zwarte Hond helpt daarbij om goed inzicht te krijgen waar de kansen liggen. De integrale gebiedsontwikkeling Musselkanaal is ambitieus en veelomvattend. Een voorbeeldproject wordt het genoemd waardoor het veel extra geld vanuit de provincie te verwachten is. een kans voor de Musselkanaalsters om hun dorp toekomstbestendig en prettig leefbaar te maken. Mooie plannen waar wij graag ja tegen zeggen. Hoe zeker is echter dat de subsidie aanvraag bij de provincie wordt toegekend en wat staat er te gebeuren wanneer dat bedrag niet wordt gegund, daar willen we graag een antwoord op. Zoals gezegd een veelomvattend plan, we moeten in het kader van de tijd ons beperken tot zaken die wij van belang vinden. Allereerst de complimenten richting Lefier. Lefier maakt zich sterk om te bouwen aan het lint, dichtbij de voorzieningen zoals uitgesproken door de SP tijdens de raadscommissie in mei van dit jaar. Ze hebben ook naar de bewoners wiens woning op de slooplijst staat geluisterd, ook dit is net aangehaald door de SP en dat hoef ik niet verder uit te leggen, wij zijn heel blij dat daar naar geluisterd is. De open ruimte in Florawijk is na de sloop niet die na de sloop zal ontstaan zal worden ingevuld door de omwonenden zelf. geen plan om ja of nee tegen te zeggen, nee vanuit de bewoners zelf kunnen plannen worden gesmeed. Om daar een eerste stap in te zetten is op 25 mei, ook al eerder aangehaald, een druk bezochte bewonersavond georganiseerd die door, op deze manier zijn de eerste contouren duidelijk geworden. Voor het verkrijgen van een compact koopcentrum wordt een vastgoedregisseur aangesteld, als deze regisseur zijn of haar taak verstaat dan kan dat van veel betekenis zijn. De ondernemersvereniging en de stichting Dorpsbelangen Musselkanaal zullen zich op verschillende manieren inzetten voor het welslagen van de plannen. Deze taak wordt grotendeels uitgevoerd door vrijwilligers en kan cruciaal zijn voor het welslagen van het geheel. In het rapport van de Zwarte Hond wordt ook aangehaald dat de relatie tussen de gemeenten en de bewoners van Musselkanaal zwak is. Musselkanaalsters voelen zich achtergesteld ten opzichte van het dorp Stadskanaal en lijken daardoor soms minder trots op hun eigen plek. Sla de handen ineen en laat zien wie de ambassadeurs van Musselkanaal zijn. Er is een groep stakeholders die met elkaar veel kunnen betekenen, ze kunnen zichtbaar maken wat er goed is in het dorp en zichtbaar maken wat er niet goed is en wat zij denken te kunnen veranderen. Laat ook zien dat plannen kunnen slagen als dat er mogelijkheden zijn als je ervoor inzet. Voor zover.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Kroom. Meneer Bieze, GBS.
  • 0:30 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja dank u wel voorzitter. Ik ga mijn verhaal niet voorlezen want alle positieve elementen zijn al benoemd. Wij hadden ook de vraag hoe het zit met de provinciale subsidie en wij zijn heel blij dat de provincie dit als een pilotproject ziet. Waar nog wel een vraagteken voor ons bij staat is inderdaad het beheer van de openbare ruimte en het beheren van voorzieningen, maar misschien kan de wethouder daar verduidelijking in geven. Dank u.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Bieze, en dan meneer Pals, D'66.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik maak het nog korter voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ik ben voor
  • 0:57 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Grote complimenten aan Stichting Dorpsbelangen en alle inwoners van Musselkanaal voorwege dit mooie plan. ik heb het al eerder gezegd dit is echt een voorbeeld en een pilot zoals het moet en zoals je samen tot een goed resultaat komt, waar je eigenlijk als raad weinig meer over te vertellen hebt. Alleen we hebben nog een puntje; dat behelst punt 1.2, dat gaat over de kanaalbebouwing, dat is dat de drager van het dorp. En dat begint met een prachtige zin; zowel stedenbouwkundig als in het collectieve geheugen van de inwoners, we willen dan, we hebben er vaker wel aandacht voor gevraagd, wij willen dan ook de architect oproepen die dat soort woningen gaat bouwen om eigenlijk een Kanaalstreekse architectuur te omarmen die we echt kennen in dit gebied en wij willen dan ook de architect oproepen om dat soort plannen voor te leggen en dan kom ik graag op de avond als het gekozen moet worden.
  • 0:22 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Wethouder, direct? Vijf minuten.
  • 0:9 schorsing
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik heropen de vergadering en geef het woord aan wethouder Gelling. Ga uw gang wethouder.
  • 4:55 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Dank u wel voorzitter. Ik zou graag willen beginnen voorzitter met dank te zeggen voor de complimenten, maar ik zou vooral die complimenten willen doorspelen. Want wat voorligt is tot stand gekomen in samenspraak met heel veel partijen, we hebben heel veel gesprekken gevoerd, we hebben heel veel mensen daarbij betrokken die allen hun bijdrage hebben geleverd, dus volgens mij gaan daar de complimenten naar uit. Want wat nu voorligt is een doorkijk voor Musselkanaal voor de toekomst, voor een compact en leefbaar dorp, een dorp wat weliswaar midden in een krimpgebied ligt, maar dat we toekomstbestendig willen maken. juist om die krimp te begeleiden. Een dorp met een eigen identiteit, waar de mensen die daar wonen ook juist daar willen wonen, een vitaal dorp. Een dorp ook wat een plan verdient van met en door de inwoners tot stand gekomen. En dan de vraag; wat doen we nou als die subsidie niet doorgaat? Eigenlijk geldt hier hetzelfde voor. met dit plan zeggen we feitelijk dat de inwoners er klaar voor zijn, dat dorpsbelangen er klaar voor is, de huurdersvereniging schaart zich hier achter, de ondernemers zeggen dat het goed werkt. Als wij als gemeente Stadskanaal zeggen; dit is wat ons betreft een goed plan met een doorkijk naar de toekomst. Dan kan in onze beleving de provincie niet anders dan daarin meegaan. U leest in het plan ook dat de subsidie een voorwaarde is en dat betekend ook dat dat een voorwaarde is voor de uitvoering, maar nogmaals ik heb daar alle vertrouwen in, want als juist de provincie aangeeft dat dit een pilot project is dat juist de gedeputeerde ook aangeeft van goh ga daar eens kijken en ga daar eens in gesprek hoe een en ander tot stand moet gaan komen, dan hebben wij er alle vertrouwen in dat dat goed komt en dat dat goed zit. En dan de invulling, we hebben het over een collectieve ruimte en dat hebben we heel bewust zo genoemd, het is niet een openbare ruimte, ja uiteraard is hij openbaar, maar waar vaak gedacht wordt aan een openbare ruimte, ach dat is een stukje grasveld, dat is mooi ingezaaid, je laat je hond uit en dat is het dan. Maar juist omdat deze ruimte deel uitmaakt van die Florawijk en dat we juist daarin de betrokkenheid hebben gevraagd van de inwoners, proberen we hen ook in die positie te plaatsen dat zij kunnen meedenken en dat hebben ze tot dusverre met graagte omarmt en ik verwijs daar alleen naar de bijzonder succesvolle avond die we daar hebben mogen beleven en die ook zijn vervolg zal gaan hebben na de zomer. Waarin ook de inwoners hebben aangegeven enthousiast te zijn, niet alleen over het feit dat ze mogen meedenken, maar daar ook nu gewoon heel concreet ruimte voor wordt ingelast. En dan kan het zo zijn dat die collectieve ruimte ingevuld wordt met een idee vanuit de inwoners. en dan kan het zo zijn dat we misschien ons wel achter de oren krabben van goh, maar volgens mij heb ik daar juist alle vertrouwen in. want als we als alle partijen met elkaar daarover in gesprek gaan en er op durven vertrouwen dat deze nieuwe vorm van burgerparticipatie dat die zijn uitwerking zal gaan hebben, dat betekend ook dat mensen zich daarvoor verantwoordelijk voelen om het goed te houden en om hun best daarvoor te blijven doen. En als ik dan verwijs naar dat proces hoe een en ander tot nu is tot stand gekomen durf ik ook mijn vertrouwen uit te spreken dat het ook straks goed zal gaan. En dan voorzitter, de weg naar het Willem Diemerplein die onderdoorgang, ik kan eigenlijk alleen maar verwijzen dat dat deel uitmaakt van een ander plan, namelijk de aanpak van het Willem Diemerplein en daarover is besloten met instemming tot stand gekomen en dat maakt ook in deze geen deel uit van het plan, maar als daar kritiek op zijn, ik heb ze genoteerd en dat zou u dan misschien al genoeg moeten zeggen. Maar nogmaals daar besluiten wij nu niet over. En eigenlijk zou ik willen afsluiten met nogmaals de complimenten te maken voor alle partijen die erbij betrokken zijn geweest en die ook het lef hebben gehad om de subsidie aanvraag die wij hebben gedaan om die mede te ondertekenen. En volgens mij zegt dat al heel veel over dit plan. Dank u wel.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder nog iets over de communicatie met de raad want ik voel de vraag alweer komen.
  • 0:44 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   U heeft gelijk, vanuit enthousiasme was ik die vergeten mee te nemen, maar ik zal proberen dat enthousiasme ook te vertalen in de communicatie, want net als bij het vorig agendapunt beseffen wij ons dat dit een plan is wat een grote impact heeft en waarbij heel veel partijen zijn betrokken en dat willen we vooral ook graag zo blijven houden. Dus een vergelijkbare aanpak zoals ik u die net heb geschetst kan ik mij ook voor me zien voor wat betreft de aanpak hier in Musselkanaal. Dus met regelmaat u informeren maar ook met regelmaat de betrokkenen informeren. En bij wijze van spreken nodig ik u wederom uit om met mij te gaan kijken in Musselkanaal. Volgens mij gaan we nog veel op pad.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder. Zijn daarmee de vragen en opmerkingen uit eerste termijn beantwoord? meneer Pals, D'66.
  • 0:22 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter ik had nog opgeroepen voor dat bouwers en ontwerpers met plannen komen tot een Kanaalstreek eigen architectuur. En daar had ik toe opgeroepen het zou van de wethouder heel mooi zijn om dat te gaan stimuleren en dat te entameren en ik zou graag willen weten hoe hij daarover denkt.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   wethouder
  • 0:29 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ik kan me dat helemaal voorstellen meneer Pals, er is alleen een praktische, nou lastigheid misschien, wij zijn niet degenen die daar gaat bouwen. Dat doet Lefier. Dus het is feitelijk aan hen om dat te bepalen en u zult ook begrijpen dat juist als je ook een betaalbaarheid van wonen daarin meeneemt dat kosten en ontwerp daarin op elkaar zullen worden afgestemd, maar ik ben met u eens dat daar aandacht voor moet zijn en die boodschap zal ik graag overdragen.
  • 0:24 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Daarmee de eerste termijn voldoende beantwoord? behoefte aan een tweede termijn? eigenlijk niet. Dank u wel wethouder. Dan ga ik kijken of ik hem gelijk in stemming kan brengen. En mag ik concluderen, ik doe een gok, dat deze raad dit voorstel unaniem steunt. [voorzitter klopt met hamer] Aldus.
 • 14 Vaststellen Bestemmingsplan "Stadskanaal Kern, Acaciahage"
  • 14. Vaststellen bestemmingsplan Stadskanaal Kern Acaciahage (294,82 KB)14.1. Bestemmingsplan Stadskanaal Kern Acaciahage (2,66 MB)14.2. Plankaart (220,19 KB)
  • 0:50 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar agendapunt 14 en dat is het vaststellen van het Bestemmingsplan Stadskanaal Kern, Acaciahage. Wie wil daarover het woord voeren. Mellies, Meertens, Hofstra, Maarsingh zag ik, Kremer, CU niet, VVD niet, D'66 niet. Ok, gaan we, meneer Kremer, SP.
  • 0:7 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Ja dank u wel voorzitter. We hebben het stuk gelezen en ja we kunnen het eigenlijk kort en krachtig houden, wij gaan akkoord met dit plan.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Daar houden wij van. Mevrouw Meertens, GBS.
  • 0:51 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   ja voorzitter, wij hebben dit stuk met interesse gelezen. Het feit dat gekozen is voor een voorziening va twee lagen deed ons in eerste instantie wel even schrikken, immers in de betreffende wijk is verder alleen maar laagbouw. En nu we de motivatie gelezen hebben om hiervoor te kiezen kunnen we dit plan echter wel onderschrijven. Een op logische wijze scheiden van twee scholen duurzaamheid en energiebesparing zijn hierbij voor ons belangrijke termen. Ook het feit dat omwonenden en instanties zich hier niet tegen verzet hebben is voor ons een goede maatstaf. We hebben gelezen dat naast dit bestemmingsplan wordt gewerkt aan het verbeteren van de bereikbaarheid en daarmee ook de verkeersveiligheid in het plangebied en we zien de plannen daaromtrent graag tegemoet. Want dat daar nog wat werk aan de winkel is dat moge duidelijk zijn. Voorzitter we kunnen instemmen met het voorliggende plan. Dank u.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Meertens. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:19 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja voorzitter, ook wij kunnen kort zijn. Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om in twee bouwlagen te gaan bouwen en dat is nodig voor een nieuwbouw van onder andere CBS De Ark en OBS De Hagenhof, die afgelopen weekend veertig jaar bestonden waarmee nog de hartelijke felicitaties.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra. Meneer Mellies, fractie Mellies.
  • 0:51 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja dank u wel voorzitter. Ja september vorig jaar is er besloten op de locatie Acaciahage nieuw onderwijs voorziening te bouwen ter vervanging van de basisscholen Hagenhof, de Ark en de Gabrieldamschool door efficiënter gebruik te maken van energie en de ruimte van het schoolterrein is ervoor gekozen te bouwen in twee lagen. Het huidige bestemmingsplan laat het bouwen in twee lagen niet toe vandaar dit nieuwe bestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan heeft voor een ieder ter inzage gelegen omwonenden zijn hierover geïnformeerd zoals we kunnen lezen in het voorstel heeft het plan niet geleid tot zienswijze. Voorzitter gevraagd wordt het bestemmingsplan Stadskanaal Kern Acaciahage met de bijbehorende stukken ongewijzigd vast te stellen ten einde de realisatie van de onderwijsvoorziening mogelijk te maken. Bij deze, dank u wel.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Maarsingh, CDA.
  • 2:20 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja voorzitter, wij sluiten ons als CDA aan bij de vorige sprekers, bij de vorige fracties moet ik zeggen, wij zijn dus ook akkoord. we hebben nog wel een paar vraagjes. Ja het woord toekomstbestendig voorzitter is vanavond al heel vaak gebruikt en hier ligt dan weer zo'n voorstel dat er ook toekomstbestendig wordt gebouwd. We hebben het steeds over krimp, maar als we het aantal leerlingen bekijken dan durven wij het dus aan om helemaal nieuw te bouwen voor de Ark, Hagenhofschool, Gabrieldamschool en een peuterspeelzaal. Ik bedoel het is ook hier weer gedurfd, het is heel goed dat het gebeurd en het is heel bijzonder en dan positief dat niemand in de omgeving heeft gereageerd. Dat is ook wel heel bijzonder in positieve zin. Omdat die twee bouwlagen die zijn er en dan hebben wij een klein vraagje voorzitter over bladzijde 7 van stuk 14.1. Daar staat tussen haakjes; misschien met een kap. En dat betekend dus in feite dat het twee lagen kunnen worden en ook nog een kap er op en dat is misschien nog mooier niet meer plat maar kap, maar goed, onze vraag is dan even wij hebben op 7 september krediet afgegeven voor de bouw van deze school en nou hebben wij de laatste tijd al veel over financiën en scholen gediscussieerd, dat wilden wij niet doen nu, wij gaan er gewoon van uit dat binnen dat mandaat en die VNG normbedragen plus 10% voor energiebesparing en voor schone lucht en weet ik wat allemaal nog meer, dat we daar allemaal binnen blijven, binnen die beschikbare financiële middelen en dat er een hele mooie school wordt gebouwd waar de kinderen voor de toekomst heel goed iets opsteken en een hele plezierige tijd hebben. Dus wij gaan akkoord met het voorstel, maar de vraag daar willen wij graag nog even een antwoordje op.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Dan geef ik het woord aan wethouder Hamster.
  • 2:43 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel voorzitter, heel veel instemming op het bestemmingsplan en dat is goed om te vernemen. Het is nodig dat we dit doen inderdaad om het mogelijk te maken in twee lagen te gaan bouwen. Dat kan, dat kan in die wijk, daar staan heel veel woningen met ook twee lagen en een kap en de school zou er heel mooi tussen passen en dat heeft ook als voordeel, zeker als je naar de vierkante meters van de huidige scholen kijkt, dat het een stukje compacter kan en dat het ook veel ruimte om het gebouw heen geeft en daar waren de omwonenden ook weer heel blij mee, dat hebben we in de inspraak gehoord en daarmee kan het gewoon iets