Raadsinformatie

Raadsvergadering 19 september 2016

Naam
Download het audiobestand (101,62 MB)
Download de gesproken tekst (1,51 MB)
Download de vergaderstukken in pdf (24,01 MB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
 • 5 De besluitenlijst van 27 juni 2016 en ..
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen en ..
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
 • 8 Inlichtingen college
 • 9 Vragenuur
 • 10 Interpellaties
 • 11 Rondvraag
 • 12 Beleidsprioriteiten politie-inzet 2017
 • 13 Aanvulling zienswijze op de begroting ..
 • 14 Definitief besluit business case Akkoo..
 • 15 Sluiting
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Het eerste stuk van de opname ontbreekt.
 • 2 Mededelingen
  • 1:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Van ons raadslid mevrouw Kroom van de PvdA. Die is vanwege een begrafenissituatie in het westen des lands, afstand tussen het westen en Stadskanaal is niet zo groot maar soms kan dat gewoon wel heel lastig zijn om daarmee een raadsvergadering op tijd te kunnen halen. En het betreurt me eigenlijk ook om te moeten zeggen dat wethouder Brongers vanavond niet aanwezig kan zijn, haar echtgenoot heeft in het weekend een hartaanval gehad. Dat zijn natuurlijk dagen waarbij je in de situatie kwetsbaar kan zijn, spanning is en in die zin hebben wij vanuit het college in ieder geval gezegd van neem vooral de tijd en de rust voor de situatie thuis, ik hoop dat ik binnenkort betere berichten met u kan delen, maar zij is er vanavond dus niet bij en misschien gaan we het op hele kleine puntjes even proeven in het kader van rondvragen of zo maar dan moeten we maar even improviseren, ik hoop dat u daar allen begrip voor heeft.
 • 3 Vaststellen agenda
  • 03. Vaststellen agenda (207,64 KB)
  • 0:21 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voor ligt de agenda voor vandaag waarbij is aangegeven dat agendapunt 15 voorgesteld wordt om dat in te trekken en met het verwijderen van agendapunt 15 zou ik u willen vragen kan de agenda dan gevolgd worden zoals die voorligt. Meneer Pals.
  • 0:24 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter ik heb nog wel even een vraag over de agenda, maar misschien dat het later in de rondvraag ook kan. Maar als agendapunt 15 vervalt zoals u ook al in uw mail heeft medegedeeld, vraag ik mij af hoe u dat nou doet met de zienswijze. Omdat het Algemeen Bestuur vergadert op 3 oktober en 15 oktober moet het in het provinciehuis liggen.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat klopt, procedureel is dat juist. Ik geef het woord aan wethouder Boen.
  • 0:55 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, dank u wel voorzitter. wij hebben min of meer gedacht of laat ik het zo zeggen dat het indienen van een zienswijze op de begroting, meerjarenbegroting van Wedeka het beste kan plaatsvinden op het moment dat er ook besluitvorming over de business case in het kader van het akkoord van Westerlee heeft plaatsgevonden. Mogelijkerwijs zou dat consequenties kunnen hebben en ik denk dat het verstandig is om wanneer dat rondje besluitvorming is afgerond te kijken naar onze zienswijze m.b.t. de begroting Wedeka. We weten ook allemaal welke termijnen daar voor staan, maar ik denk toch dat we ons deze ruimte in dit geval moeten gunnen om tot een goed afgewogen besluit te komen.
  • 0:30 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En in aanvulling daarop meneer Pals gaan we een dynamische, creatief, innovatieve procedure volgen om te zorgen dat uw zienswijze wel voor de AB vergadering van 3 oktober vastgesteld kan worden. en dat doen we in overleg met uw griffie. Voldoende? want uw positie wilt u innemen dus ja? dan kunnen we de agenda zo vaststellen. Aldus.
 • 4 Insprekers
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ga ik met uw welnemen naar agendapunt 5, want voor agendapunt 4 hebben zich geen insprekers gemeld.
 • Informatieve stukken

 • 5 De besluitenlijst van 27 juni 2016 en 11 juli 2016
  • 05. De besluitenlijst van 27 juni 2016 (229,39 KB)05.1. De besluitenlijst van 11 juli 2016 (227,38 KB)
  • 1:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En dan neem ik u mee met de besluitenlijst van 27 juni. Redactioneel, pagina 1, 2, 3 en 4. Geen opmerkingen.[voorzitter klopt met hamer] Zijn ze daarmee vastgesteld. Naar aanleiding van, pagina 1, 2, 3 en 4. Niet het geval, dank u wel. Dan de besluitenlijst van 11 juli. Zelfde procedure, redactioneel, pagina 1, 2, 3 of 4. Ook niet. [voorzitter klopt met hamer] Aldus vastgesteld met dank aan de notuliste. Naar aanleiding van, pagina 1, 2, 3 en 4. Overduidelijk blijkbaar, dank u wel.
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen en moties
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
  • 07. Lijst met ingekomen stukken (224,67 KB)07.01. College over pilot snel internet Vledderveen (426,28 KB)07.02. College over jaarverslag 2015 vergunningverlening toezicht en handhaving Wabo (500,85 KB)07.02.1. Jaarverslag 2015 omgevingsdienst (299,24 KB)07.03. College over jaarverslag 2015 en jaarprogramma 2016 Waterketen (1,54 MB)07.03.1. Jaarverslag 2015 en jaarprogramma 2016 Waterketen (3,9 MB)07.04. College over rapportage Regionaal Ondernemings Instituut (493 KB)07.04.1. Rapportage Stadskanaal Regionaal Ondernemings Instituut (2,62 MB)07.05. Winkeliers Navolaan over verhuizingsloop winkelpanden (497,85 KB)07.06. Veiligheidshuis Groningen over jaarverslag 2015 jaarplan 2016 (446,99 KB)07.07. College over Starterslening (432,18 KB)07.08. College over ontwikkelingen Omgevingsdienst Groningen (147,74 KB)07.08.1 Eindrapportage evaluatie ODG Deel A (388,41 KB)07.08.2 Eindrapportage evaluatie ODG Deel B (777,94 KB)
  • 0:22 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we naar de lijst met ingekomen stukken. Iemand over de lijst met ingekomen stukken? En ik wil het graag in de volgorde van de mededelingen doen als dat kan. Punt 1, ik zie meneer Boels, mevrouw Sterenborg, mevrouw Meertens en meneer Hofstra. Meneer Boels, CDA.
  • 0:50 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Voorzitter dank u wel, ja naar aanleiding van dit ingekomen stuk, de pilot snel internet in Vledderveen, toch een aantal vragen van onze kant. reeds in de algemene beschouwingen, eigenlijk daarvoor ook al, hebben we aandacht gevraagd voor snel internet, niet alleen in Vledderveen, maar eigenlijk alle witte vlekken die wij kennen in onze gemeente. de vlekken waarde download snelheid niet hoger komt, of onder de 30MB ligt, we horen daar steeds vaker mensen over, klagen is negatief, maar mensen roepen daarover, hebben er een mening over en ondervinden daar hinder van, agrarische ondernemingen vooral. In Vlagtwedde, in die regio lezen we dat er nu een soort belangstellingsregistratie procedure op gang komt, we lezen over 40 miljoen die beschikbaar is en eigenlijk kortom voorzitter wat is de actuele stand van zaken want er moet nu toch echt wel snel wat gaan gebeuren in onze gemeente. Dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Boels. Mevrouw Sterenborg, CU.
  • 0:16 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja dank u wel voorzitter. ik kan mij daarbij aansluiten wat meneer Boels zopas zei, er zijn natuurlijk heel veel initiatieven zowel particulier als vanuit het Economic Board en dat is van de provincie en we hope dat u de vinger aan de pols houd en Stadskanaal en omgeving kunt voorzien van snel internet.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Meertens, GBS.
  • 0:2 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Dat was precies wat ik ook wilde zeggen. Dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En dan gaan we inventariseren of meneer Hofstra ook hetzelfde wou zeggen, PvdA.
  • 0:01 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nou nog even een heel korte aanvullende vraag. Wij vroegen ons af goh die pilot biedt op korte termijn geen soelaas, maar kunnen wij dat geld wat dan aan die pilot besteedt is nog besteden aan, misschien is daar nog iets van over, aan alsnog het implementeren hiervan samen met Economic Board.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Ik geef het woord aan wethouder Gelling die mevrouw Brongers vervangt vandaag. Wethouder Gelling.
  • 2:20 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja dank u wel voorzitter. snel internet, de provincie heeft en met ons een ambitie om dat in het buitengebied te realiseren en de ambities van de provincie zijn op dit moment heel duidelijk verwoord. Gedeputeerde Broens heeft aangegeven dat binnen twee jaar snel internet in de buitengebieden gerealiseerd dient te worden. Het college van GS heeft een provinciale zeg maar regeling vastgesteld waarin zij 80% van aansluitingen financieel wil vergoeden met een maximum tot €5.000,- per aansluiting. Dat is bestemd voor de aannemer die dat gaat realiseren want internet is anders dan andere infrastructurele zaken, niet iets wat des overheids is met dat is aan de particuliere markt voorbehouden. Dus dat gaat ondersteund worden. Op basis daarvan na de vele gesprekken die daarover hebben plaatsgevonden ook met de provincie, maar bijvoorbeeld ook met plaatselijk belang Vledderveen. Die daarin haar rol meer dan pakt moet ik zeggen, wat gaat er nu gebeuren. wij ondersteunen dat en zijn samen met plaatselijk belang Vledderveen tot de oplossing gekomen dat zij graag dit willen oppakken en vervolgens zoals genoemd werd belangstellingsregistratie gaan verrichten. De flyers daarvoor zijn gemaakt, het drukwerk hebben wij als gemeente verzorgt en verspreiding daarvan gaat binnenkort gebeuren in de buitengebieden zodat het huishoudens ook zal gaan bereiken die het betreft. Er word ook samengewerkt met Vlagtwedde werd ook aangehaald en dat is in deze alleen maar bijzonder verstandig en handig aangezien een van de criteria is dat het om minimaal 500 aansluitingen moet betreffen en dat ook minimaal in één gemeente moet plaatsvinden, dus in gezamenlijkheid komen we eerder aan die criteria waardoor er wordt veronderstelt dat ook eerder gerealiseerd kan worden. We zijn daar volop mee bezig. U zult ook de flyer gaan ontvangen die wij in gezamenlijkheid met Vledderveen hebben opgesteld en er is een informatieavond op 26 september, maar u zult daarvan kennis kunnen nemen.
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voldoende beantwoord voor de sprekers? Ja. Ingekomen stuk 2, 3, 4 5,
  • 0:1 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   voorzitter
  • 0:28 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou u hebt de microfoon al aan meneer Kremer dus u gaat ervan uit dat ik u als eerste het woord geef, maar moet ik nou nog even over denken. Maar in ieder geval meneer Kremer, meneer Nijenbanning, Pals, Schipper, Meertens. Ik wil u niet tegen de haren instrijken meneer Kremer, SP, geef ik u het woord.
  • 0:6 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Ja dank u wel voorzitter. Wij willen graag weten wat de stand van zaken was over de verhuizingssloop aan de Navolaan.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Nijenbanning.
  • 0:06 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, ik sluit mij aan bij de vraag die hier gesteld is, maar ik zou ook graag willen weten; de winkeliers die geven aan, met name het puntje communicatie, zij zijn niet op de hoogte gebracht, zij zijn niet geïnformeerd over de plannen, over de planvorming. De raad heeft hierin een besluit genomen om geen inspraak meer te dulden in de wetenschap dat met alle belanghebbenden, zo heeft meneer Gelling dat verwoord, dat met alle belanghebbenden gesproken is. Hier is de inkt nog niet droog of een van de speerpunten van de plan de winkeliers aan de Europalaan komen met hun bezwaren dus ik wil heel graag weten of er al een gesprek heeft plaatsgevonden, welke afspraken daaromtrent gemaakt zijn, want u tast de broodwinning van deze mensen aan.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Schipper, PvdA.
  • 0:15 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Nou meneer Nijenbanning van de VVD had exact dezelfde vragen die ik ook, ik verbaas me er ook over dat dit na het besluit genomen was, dat toen alles naar voren kwam dat er dus geen, althans volgens de winkeliers, geen gesprekken zijn geweest.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En mevrouw Meertens, GBS.
  • 1:41 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja voorzitter u vraagt ons deze brief voor kennisgeving aan te nemen, maar toch nog even een opmerking. De betreffende winkeliers uiten hun bezorgdheid over de inhoud van de centrumvisie en met name over de gevolgen die dat kan hebben voor de locatie waarin zij hun winkels gevestigd hebben. inmiddels hebben wij via de mail een verslagje ontvangen van gesprek dat eind augustus tussen de betreffende winkeliers en onze wethouder heeft plaatsgevonden. Wij vinden het positief dat de wethouder actief geanticipeerd heeft op de grote onrust die er leeft bij betreffende winkeliers door met hen in gesprek te gaan. en wij begrijpen dat hij deze onrust niet of slechts gedeeltelijk weg heeft kunnen nemen. De centrumvisie hebben we onlangs aangenomen en de eventuele consequenties daarvan voor winkeliers onderkennen wij. Dat niet iedereen positief denkt in de mogelijkheden die deze visie met zich mee kan brengen en dat dit voor een aantal ondernemers onzekerheden oplevert is logisch. Daar zijn wij ons terdege van bewust. Wij willen met nadruk beklemtonen en hierbij doen wij ook een beroep op onze wethouder, dat ten aanzien van de voortgang betrekking hebbende op de centrumvisie er steeds goed en openlijk gecommuniceerd moet worden met alle betrokkenen. Grote onrust moet zoveel mogelijk worden voorkomen want ondanks onze mooie en ambitieuze plannen ten aanzien van het centrum van Stadskanaal hebben wij vooral die zelfstandig opererende winkeliers nodig om van ons centrum ook in de toekomst een succesvol winkelgebied te maken. en het is wat ons betreft wel heel erg jammer dat er zoals het lijkt binnen de centrum winkeliers sprake is van verschillende kampen en dat de groep Navolaan winkeliers hun standpunt en mening niet goed vertegenwoordigd voelt binnen deze groep. Dat is een zorgelijke ontwikkeling en die heeft wat ons betreft de nodige aandacht nodig.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema, SP.
  • 0:8 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik heb er nog een vraag over; is het aan de centrumwinkeliers om met deze groep mensen te praten of is het aan het college?
  • 0:20 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Het is aan het college om met deze groep te praten, maar de voorzitter van de centrumwinkeliers heeft hier meerdere keren zijn standpunt vertegenwoordigd en heeft nooit verteld dat er een groep binnen zijn groep is die het niet eens is met de centrumvisie. Want hij heeft hier steeds gezegd dat ze heel positief zijn. Vandaar deze opmerking. Dank u wel voorzitter.
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Meertens. De agendacommissie heeft juist besloten om het in handen van het college te stellen. Want voor kennisgeving zou te simpel zijn gezien de impact, maar de wethouder komt daar zo op terug. Meneer Pals u wou ook nog op dit punt?
  • 0:59 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter. Dat het aan de communicatie schort is wel duidelijk inmiddels. Meerdere collega raadsleden hebben daar op aangeslagen, dus daar hoef ik niks meer over te zeggen, maar ja het is inderdaad in handen gesteld van het college en nou vraag ik me wel even af is het in vertrouwde handen bij de wethouder, want, en ik vraag het hier om, want je hebt een Navolaan winkelcentrum, je hebt een stripje Navolaan waar winkeliers in zitten, het zit helemaal vol en dan vervolgens hebben we een mooi plan en in dat plan zou de winkels van de Navolaan worden gesloopt om een open winkelgebied te maken, ik zeg het even in grote stappen, dus ik vraag me nu wel even af wat nou de mening is van de wethouder van het verzet van de winkeliers en is hij nog steeds van plan om dat plan zoals dat nu voorligt om dat door te zetten.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Dan geef ik het woord aan wethouder Gelling.
  • 3:08 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Dank u wel voorzitter. Naar aanleiding van het schrijven van de winkeliers gevestigd aan de Navolaan heb ik met hen een gesprek gehad, dus er heeft direct daarna actie plaatsgevonden. Wat ik nu ga zeggen heb ik hen ook uitgelegd. De winkeliers in het centrum van Stadskanaal hebben zich verenigd, die hebben zich verenigd in de Centrum Winkeliers en in de Handelsvereniging. En zij hebben een bestuur en dat bestuur is de formele spreekbuis van de centrumwinkeliers en met dat bestuur heb ik veelvuldig en heel veel frequent gesprekken gevoerd waarbij wij vanuit het huis hier hen iedere keer op de hoogte hebben gebracht van de stand van zaken, hebben gepolst wat de meningen waren, hoe dat leefde binnen de centrumwinkeliers et cetera. Daar heeft veelvuldig communicatie plaatsgevonden. Op basis daarvan en op basis van wat er besproken is bij de algemene ledenvergaderingen van de centrumwinkeliers, waar wij als gemeente ook twee keer aanwezig zijn geweest waarbij het nadrukkelijk over de plannen gingen om te komen tot een goede visie, op basis daarvan konden wij niet anders constateren dat er vanuit de centrumwinkeliers draagvlak bestond. U heeft bij uw besluitvorming voor de visie ook dat schriftelijk van hen mogen vernemen. Zo heb ik dat de winkeliers aan de Navolaan uitgelegd en zij waren het met mij eens dat dat op zich ook een logische gang van zaken is, dus in dat opzicht liggen we gelukkig weer op één lijn. Ik heb een gesprek met hen gehad en heb hen ook geprobeerd uit te leggen waar de beslispunten uit bestaan, wat ik net hoorde van en dan gaat straks die Navolaan dat gaat direct gesloopt worden, dat is uiteraard niet zo. Op het moment dat we ertoe overgaan en daarvoor heeft u zelf een heel aantal voorwaarden gesteld dat het pand door partijen aangekocht zou kunnen worden betekend dat niet dat het van de ene op de andere dag tegen de vlakte gaat. En uiteraard is het zo dat overeenkomsten die bestaan gerespecteerd dienen te worden. dat heb ik de winkeliers ook verteld en met hen ook een vervolgafspraak gemaakt op het moment dat er nieuwe ontwikkelingen zijn wederom om tafel te gaan. Dat heb ik teruggekoppeld richting de voorzitter van de centrumwinkeliers en met hem bewaken wij dit wel degelijk heel goed. En op het moment dat daar verder ontwikkelingen zijn houdt ik u daar uiteraard van op de hoogte. En voor wat betreft de vraag van de heer Pals ben ik voornemens om de visie zoals u die heeft vastgesteld ervoor te zetten daar kan ik heel kort op zijn; ja. Zonder aanziens des persoons of ondernemers hebben wij gekeken naar het totale geheel en wat goed zou zijn voor het centrum van Stadskanaal in zijn algemeenheid en in een groter verband en u was het daarmee eens en u heeft daarmee ingestemd. Voor het centrum van Stadskanaal sta ik er nog volledig achter dat het een goede visie is.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema, SP.
  • 0:19 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ten eerste wil ik even zeggen dat wij niet ingestemd hebben. Meneer Gelling heeft u achteraf geen spijt ervan dat u gezien de situatie en wat is ontstaan dat de betrokken winkeliers niet door het college zijn benaderd.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema. Meneer Pals, D'66.
  • 0:36 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, ja ik wil ook even benadrukken we waren absoluut niet eens met die plannen dus dat even terzijde, maar als ik u goed beluister voorzitter, als ik de wethouder goed beluister voorzitter dan heb ik het idee dat de schuld eigenlijk bij de voorzitter van de centrumwinkeliers ligt, dat die een hiaat heeft gemaakt en dat hij de winkeliers niet goed heeft geïnformeerd en dat vind ik toch wel een beetje jammer dat u dat zo zegt en buitendien denk ik van daar hoort de communicatielijn ook niet helemaal te liggen ten opzichte van zulke ingrijpende plannen.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:39 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja ik vind het prima dat u met de handelsvereniging praat of vereniging voor centrumwinkeliers hoe ze ook mogen heten, maar daar waar het gaat om direct economisch belanghebbenden dan vind ik het niet meer dan fatsoenlijk dat ie ook direct rechtstreeks door de gemeente worden aangesproken, dat kan niet via een vereniging of via een belangen want ik kan mij heel goed voorstellen dat 90% van die handelsvereniging inkomsten hebben, maar die 10% die het direct raakt en die het ook economisch raakt die worden bedreigd in hun voortbestaan, ik bedoel inkopen moet je nu voor de collectie van volgend jaar, maar als je niet weet waar je gehuisvest bent dan wordt het heel lastig en dan brengt dat onrust en zorgen met zich mee en dat verdienen deze mensen niet.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:09 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ik vind dat meneer Nijenbanning nu wel heel kort door de bocht gaat door te zeggen ze zijn bedreigd in hun voortbestaan volgens mij is dat nu juist wat de wethouder probeert te zeggen, elk deelproject gaan we weer apart in gesprek met de mensen die daar direct belanghebbend zijn.
  • 0:20 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Nou ik heb het de wethouder nog niet horen zeggen, ik heb hem horen zeggen dat de overeenkomsten, de lopende overeenkomsten, gerespecteerd worden maar op het moment dat mensen, winkeliers, gedwongen worden om te gaan verhuizen dan moeten ze niet gerespecteerd worden, dan moeten de gecompenseerd worden en mochten er eventueel hogere huurlasten zijn dan moet die gecompenseerd worden. U kunt deze mensen niet economisch benadelen.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boels, CDA.
  • 0:17 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja ik lees in de brief van de winkeliers helaas moeten zij constateren dat de steun concreter gemaakt kan worden. Dus doet men gewoon een appèl op meer communicatie vanaf heden en volgens mij moet dat de vraag zijn; wethouder wordt er vanaf heden beter dan in het verleden gecommuniceerd.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Gelling.
  • 0:09 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Daarop is het antwoord; ja. Ik heb met hen daar hele duidelijke afspraken over gemaakt waar zij mee hebben ingestemd. In het najaar zal er vervolg overleg plaatsvinden tenzij er eerder dan dat moment andere ontwikkelingen zijn. Dus ja we hebben daar over de communicatie afgesproken.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Nijenbanning, VVD, laatste ronde.
  • 0:13 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja ik leg hem anders uit dan de heer Boels, volgens mij gaat het om ook financiële steun, op het moment dat gedwongen verhuizing aan de orde is dan moeten die winkeliers gecompenseerd worden voor eventuele meerkosten. En heeft u daar rekening mee gehouden in uw plannen.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Gelling.
  • 0:23 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Nou voorzitter op het gevaar af dat we die visie overnieuw gaan doen, maar ik ben bang dat de heer Nijenbanning, met excuus dat ik het zo zeg, delen van het plan dan van de visie heeft gemist want daarin wordt nadrukkelijk gesproken over een compensatie, over een verhuissubsidie et cetera. En voorzitter we hebben goed overleg met de winkeliers alsook met de centrumwinkeliers en daar wil ik het voor nu maar bij laten.
  • 0:20 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Duidelijk. Hij wordt in handen van het college gesteld dat is natuurlijk een doorgaand proces dus u kunt de wethouder daar vaker op bevragen. Dat naar aanleiding van de ingekomen stukken. Ga ik nog naar de laatste drie. 6, 7, meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:43 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Ja eerder in dit huis hebben wij al voorstellen die voor de starterslening zijn altijd ondersteund, we waren ook gealarmeerd door deze brief en de brief sluit met zodra er nieuwe ontwikkelingen rond dit onderwerp te melden zijn zullen wij u daarover informeren. Nu hebben wij zelf ook wat navraag gedaan bij de SVN en het blijkt dat er een constructie ontwikkeld is die ervoor zorgt dat ook na januari aanstaande een starterslening nog kan worden verstrekt. En dat zal in de vorm van een combinatielening zijn dus wij willen graag even weten of het college hiervan op de hoogte is en of dat ook goed wordt gecommuniceerd naar de inwoners. Dank u wel.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nog meer over punt 7? Wethouder Gellling.
  • 1:06 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Wat de heer Hofstra zegt is correct. Gelukkig hebben wij met de SVN ook daar overleg over en zijn we daar aan beide kanten voorbij gepraat. Er is alleen, zijn we achter gekomen, samen met de SVN, dat wij op het moment dat wij de wijziging voor de starterslening hier hebben vastgesteld, hebben wij in de verordening al aangegeven dat die, en dan word ik even heel technisch, productspecificatievrij is, en dat betekend dat zonder al te veel omwegen, en wij zijn dat verder nader aan het onderzoeken samen met de SVN en ook juristen, zou het moeten zijn dat binnen de huidige kaders die wij daarvoor gesteld hebben onverkort de starterslening ook in januari door zou kunnen gaan. Op het moment dat wij dat definitief hebben en dat is nog niet zo anders had ik u die mededeling gedaan, maar op het moment dat we dat definitief hebben zullen wij u daarover zo spoedig mogelijk over berichten, maar het ziet er goed uit.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema, SP.
  • 0:4 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik neem aan dat we een nieuw voorstel krijgen.
  • 0:26 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Dat is even afhankelijk van hoe dat voorelkaar zit als binnen de kaders van de verordening zoals die is vastgesteld daar geen wijziging hoeven plaats te vinden omdat zoals ik het al zei wij hem productspecificatievrij hebben gemaakt, dat betekend dat je daarin enige nuance hebt en daar hoeft dus an sich niet een wijziging in plaats te vinden hoeft dat niet want dan veranderd er feitelijk niks aan wat we eerder hebben afgesproken, maar dat wordt op dit moment allemaal nagezocht.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maar de informatie over de wijzigingen en de betekenis daarvan gaat dan wel naar de raad.
  • 0:2 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   uiteraard
  • 0:24 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De laatste, de brief over de ontwikkelingen ODG. Meneer Bieze, GBS. Niet meneer Bieze? Ik gaf u het woord meneer Bieze, GBS.
  • 1:34 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Oh dat heb ik gemist voorzitter, excuses. Ja voorzitter in juni 2014 hebben wij zienswijze besproken rond de ODG en het punt dat er vanaf 2016 een korting zou worden toegepast een efficiëntiekorting en als die efficiëntiekorting niet zou worden gehaald dat dat niet mocht beteken dat de gemeente Stadskanaal haar bijdrage zou gaan verhogen. Ik wil het niet te lang maken, maar er ligt inmiddels een eindrapport of een evaluatie OmgevingsDienst Groningen, een eindrapportage, u hebt daar een brief bijgeschreven en ik moet zeggen dat wij toch wel geschrokken zijn van datgene wat wij in die eindrapportage hebben moeten lezen. de vraag is van wat gaat er eigenlijk wel goed binnen de ODG want er wordt een groot aantal punten genoemd waar het niet goed is gegaan. Er is in mei een nieuwe directeur aangetreden wij gaan ervan uit dat daardoor verbeteringen zullen gaan plaatsvinden want op deze voet kan het natuurlijk niet doorgaan. U stelt voor om die efficiëntiekorting van 10% om dat
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Bieze ik ga u even vragen wat de vraag is naar aanleiding van hiervan, want in die brief staat ook dat we dat behandelen bij de begroting en die heeft u volgende maand al op de agenda staan dus voordat we nou helemaal inhoudelijk het stuk ingaan zonder de onderliggende stukken.
  • 1:35 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Het is een inleiding voorzitter en die zal niet lang zijn, er liggen gewoon stukken en die, ja vind ik, u mag daar van menig verschillen, ik zal het aan het afronden, er zijn een aantal zaken die gewoon niet goed gaan, er is een nieuwe directeur, er ligt een verbeterplan, de efficiëntieslag die gemaakt wordt daarvan zegt u, en ook andere deelnemers waarschijnlijk, van nou die gaat niet door en dat gaat ons geld kosten. In 2016 73.000 en in 2017 en 18 ieder ook nog eens 37.000. Wij hebben moeite met datgene wat daar staat omdat we eerder hebben besloten dat dat niet het geval zou zijn, dat we niet extra zouden geen betalen. voorzitter er worden een aantal doelstellingen in de brief genoemd en daar staat ook in dat het doel is dat per 1 mei 2017 de basis op dit punt op orde te hebben, het doel. Ja, voorzitter vanaf 2013 bestaat deze dienst, u geeft aan dat de organisatie in groeifase zit, we zijn bijna drie jaar verder, ik vraag mij dus af of dat doel van 2017, mei 2017, nu wel wordt gehaald of niet. En of daar zodanig op gestuurd gaat worden dat wij dat wij kunnen zeggen in mei 2017 wij hebben ons doel gehaald. Dus dat is de vraag; halen wij dat doel nu of niet. Dank u.
  • 0:48 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou ik ga toch even naar de raad kijken want hier brengt u ook een mooi punt naar voren denk ik om met de agendacommissie te bespreken want als daar overal adviezen staan voor kennisgeving aan maar u gaat gewoon lekker ouderwets alvast een voorsprong nemen op de stukken die nog aangeboden moeten worden vind ik dat zeker vanavond heel erg jammer en zeker op dit agendapunt. Het is de portefeuille van mevrouw Brongers dus dan denk ik om dan nu al even standpunten of toezeggingen op te doen terwijl ze niet aanwezig is en u volgende maand uitgebreid begroting, verbeterplan en dergelijke op de agenda heeft staan denk ik niet dat we via de ingekomen stukken deze weg moeten volgen want dan is het een gevolg van dat wij u actief informeren. Dus ik zou in deze echt een beroep op de raad willen doen zullen we dit punt even tot volgende maand laten wachten.
  • 0:21 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja voorzitter het is allemaal al beslist dat wij het volgende, de volgende vergadering op de agenda krijgen en de stukken kunnen wij ons op voorbereiden en de vragen die nu gesteld worden en zo kunnen nog wel eens meer vragen komen, maar ik geef u gelijk als voorzitter u moet direct dit punt afhameren want het is een ingekomen stuk. We gaan toch niet discussiëren op ingekomen stukken.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Heb ik daarmee de algemene opinie te pakken?
  • 0:28 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Voorzitter. (microfoon staat niet aan) als we over de Navolaan discussiëren dan discussiëren we wel uitgebreid en bij dit punt mag helemaal niks gezegd worden. En ik ben het met u eens hoor, dat het volgende maand op de agenda staat, maar die stukken die komen nu in onze inbak en volgens mij mogen we daar best iets over zeggen.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Die zijn al veel eerder verstuurd ja, maar we proberen ook elkaar een beetje aan een procedure te houden meneer Bieze die we hebben afgesproken. Zijn niet aangebracht van tevoren op een gegeven moment ondanks dat de stukken binnen waren bij de agendacommissie, vandaar voor kennisgeving aangenomen, in handen stellen van het college is wat anders want dan krijg je ze niet de volgende maand al terug en de lange termijnagenda daar gaat u over en daarop hebt u al kunnen zien dat dit punt uitgebreid terugkomt en wat ik verder vraag is gewoon ook even in het kader van de portefeuilleverdeling laten we die discussie dan ook naar aanleiding van de stukken diepgaand ingaan en eventueel met de portefeuillehouder in plaats van even een toezegging te vragen tussendoor van wethouder Gelling in dit geval. Zijn we het eens? mooi, gaan we het niet behandelen.
 • 8 Inlichtingen college
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan ga ik met u naar de inlichtingen vanuit het college en ik geloof niet dat een van de wethouders in die zin punten had.
 • 9 Vragenuur
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   vragenuur
 • 10 Interpellaties
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   en interpellaties kan ik overslaan
 • 11 Rondvraag
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En dan ben ik bij de rondvraag. Mevrouw Wanders, meneer Kremer, mevrouw Luijken, meneer Idema, mevrouw Zeegers, ja? mevrouw Zeegers, SP.
  • 0:20 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Ik zit me af te vragen hoe het met de handhaving bij de bio-vergister is want ik werd vannacht weer eens wakker door een vreselijke walgelijke lucht die mijn kamer binnen kwam. En dat is wel vaker gebeurd van de zomer en ik heb begrepen dat dat wijkje behoorlijk te lijden heeft eronder.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Zeegers. Mevrouw Schipper, PvdA.
  • 1:03 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja dank u wel. ik heb eigenlijk twee dingen, een is een mededeling en dat gaat dus, en het andere is een vraag, de eerste gaat over de familie Alieva, daar hebben wij al eens een keertje eerder is iemand komen inspreken, hebben we het al vaker over gehad, dat is een familie uit Musselkanaal die mogen dus blijven en daar zijn we heel blij mee dat dit gezin, de moeder met de zoon nu mag blijven. Dat is één. En de volgende is van, wij hebben, ik heb een berichtje gekregen van, of heb ik in elk geval in handen gekregen en ik weet niet of het college die al heeft, dat gaat over de nationale "comming out day" en dat gaat dus over, die is 11 oktober, en aangezien hij niet meer op de ingekomen stukken kan voor de volgende vergadering wou ik vragen van is het hier bij het college bekend en zo ja zijn wij in het bezit van een regenboogvlag en zou die uit kunnen op 11 oktober. Dat is mijn vraag hierover. Dank u wel.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:31 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dank u wel voorzitter. Wij hebben in onze gemeente een aantal grote groepen MBO'ers 16/17 jarigen die momenteel wat in de knel zitten omdat ze geen gratis vervoer hebben en andere schoolbenodigdheden. Per 1 januari 2017 komt die regeling er wel en onze vraag is aan de wethouder of er nog een mogelijkheid is of ziet u nog mogelijkheden om deze groep MBO'ers 16/17 jarigen ter overbrugging nog wat te compenseren qua gratis vervoer en andere benodigdheden.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra. Meneer Nijenbanning, Pals.
  • 0:14 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter we hebben de eerste avond van de herindeling hebben we achter de rug in Musselkanaal, en ik heb begrepen de opkomst was niet zo bijster groot eerlijk gezegd, en ik
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik miste u al
  • 0:23 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik zal mijn leven beteren en ter opluistering als dat dan één stoel extra scheelt dan, maar ik denk niet dat het de bedoeling is dat raadsleden daar massaal aanwezig zijn het is meer de bedoeling denk ik dat inwoners massaal aanwezig zijn en ik denk dat we meer aan hun mening is want als ik goed geluisterd naar de gebieds
  • 0:2 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Het een sluit het ander niet uit meneer Pals.
  • 0:44 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ok, nou ja goed wilt u als stoelvulling fungeren dan gaat uw gang ik heb mijn eigen agenda, maar daar gaat het helemaal niet om, het gaat er even om de inwoners zijn voldoende, of zijn in mijn optiek via de geschreven pers geïnformeerd, maar ik denk kunnen we nog een tandje meer doen door want de volgende avond is in Stadskanaal-Noord om net zo als bij de windmolenacties en dat soort dingen dat je iedereen even een persoonlijke uitnodiging in de bus stopt. Misschien dat je nog extra aandacht er op zet van inwoners grijp uw kans en neem deel.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals, meneer Bieze, mevrouw Meertens
  • 0:19 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja voorzitter ik wou graag van deze gelegenheid gebruik maken om een compliment uit te delen en een compliment voor de winkeliersvereniging en andere organisatoren van het formule 1 weekend op de afgelopen dagen hier in Stadskanaal dat was zeer succesvol en zeer druk bezocht en zo willen we graag dat ons centrum op de kaart gezet wordt. Dank u wel.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Meertens, mevrouw Sterenborg, meneer Van Beek.
  • 0:00 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Als u toestemming geeft zou ik graag een opmerking willen maken. ik wou graag even de raad, het college, griffie en ambtelijk apparaat bedanken voor getoonde belangstelling tijdens mijn ziekte de afgelopen maanden. Dank u wel.
  • 0:24 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Blij u weer te zien meneer Van Beek, meneer Van der Heide, meneer Dijkstra, Mellies, mevrouw Schror, meneer Gelling, Boels, Maarsingh. Dan kijk ik even naar meneer, wethouder Gelling, in het kader van de vraagstelling door mevrouw Zeegers, SP.
  • 1:1 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Mag ik daarover een opmerking maken, ik woon een kilometer afstand en als ik het behoorlijk vind stinken dan is dat in dat wijkje dus heel erg. Dus het heeft vannacht behoorlijk tekeer gegaan.
  • 0:3 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   even
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wie gaar er trakteren de volgende keer?
  • 0:3 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Daar boven ergens.
  • 0:8 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Voor de melding wellicht goed te weten, u weet dat het daar vandaan kwam?
  • 0:8 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   ( er wordt luid gelachen) Voorzitter
  • 0:3 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Want dan heb ik antwoord op mijn vraag voorzitter.
  • 0:04 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Ik had mijn raam open staan, het kwam echt van buiten.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Zeegers als het van binnen kwam dan was het een heel ander probleem. Meneer Maarsingh, CDA.
  • 0:19 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja voorzitter ik denk dat mevrouw Zeegers dan in het vervolg ook even naar buiten moet gaan en gewoon de bron moet opzoeken, want tot en met 15 september was het uitrijden van organische mest toegestaan. Nou wordt dat wel direct ondergedekt, maar helemaal reukloos is het niet
  • 0:6 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Meneer Maarsingh ik ken het verschil.
  • 0:3 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Dan bent u wel heel bijzonder.
  • 0:29 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan lijkt mij dit een mooi onderwerp voor raadsleden in een eventuele schorsing nog eens te bespreken, de wethouder heeft toegezegd of de geuroverlast dat er gekeken wordt of die passend was binnen de vrijstellingsdagen en binnen de normen et cetera en ik neem aan dat hij daar even op terugkomt via de portefeuillehouder. Akkoord. Wethouder Boen.
  • 0:06 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Dank u wel voorzitter. De vraag naar een mogelijke oplossing voor de situatie rond de MBO studenten dat is er een die al langer speelt in dit land. Wij hebben natuurlijk nog niet zo heel lang geleden besloten tot het invoeren van het kindpakket, wat met name bedoelt is voor leerlingen die het voortgezet onderwijs gaan binnenkomen. Ik denk dat er, en die vraag is al eerder bij ons gekomen, die heb ik ook neergelegd intern, dat het verstandig is om te kijken naar welke mogelijkheden er zijn voor scholieren die naar het MBO gaan, ook de school zelf heeft er natuurlijk een bepaalde rol in en ik denk dat het ook verstandig is om wanneer we een eerste evaluatie plegen rond de invoering van het kindpakket dat we ook even kijken in hoeverre deze problematiek daarbij speelt.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Luijken, SP.
  • 0:10 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Het is toch zo dat het gewoon landelijk geregeld is via DUO dat je als ouders, als je kind verder dan 10 kilometer van huis op school zit, een vergoeding kan krijgen?
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Boen.
  • 0:9 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Er is voor MBO leerlingen ook een OV kaart beschikbaar, maar die gaan in principe in op het moment dat leerlingen 18 jaar zijn.
  • 0:3 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ja, ik heb het ook over kinderen beneden de 18 jaar.
  • 0:2 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   ja
  • 0:4 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Dan is het toch gewoon geregeld lijkt mij?
  • 0:7 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Volgens mij niet. Betekend dat leerlingen die dus
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Luijken wacht even het antwoord af, krijgt u daarna de gelegenheid.
  • 0:04 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Betekend dat leerlingen die nog geen achttien zijn, dat die voor een belangrijk deel zelf moeten opdraaien voor de kosten.
  • 0:15 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Dat snap ik en dat wordt ook anders in de toekomst, maar voor nu kunnen dus leerlingen beneden de achttien jaar kunnen ouders via DUO een vergoeding krijgen als je kind verder dan 10 kilometer van huis op school zit. Dus dat is dan in ieder geval een tegemoetkoming.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   wethouder Boen.
  • 0:10 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Dat klopt dat kan een tegemoetkoming zijn, maar dat zal niet in alle gevallen natuurlijk een oplossing bieden, dus vandaar dat het mooi zou zijn als daar net zo als voor de achttienjarigen een integrale regeling voor zou komen.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:4 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Op welke termijn kunnen we die evaluatie dan weer terugkrijgen?
  • 0:24 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Er zijn op dit moment nog geen afspraken gemaakt over wanneer die evaluatie precies gaat plaatsvinden, maar we hebben bij de invoering van het kindpakket in ieder geval aangegeven dat we met de partijen waarmee we gesproken hebben voordat pakket werd samengesteld dat we daar ook mee in gesprek blijven om te kijken van hoe pakt het uit en zijn de effecten zoals wij ze bedoelt hebben.
  • 0:6 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Maar stel dat dat in november gebeurd dan hebben we al vier maand achter de rug en hoe gaat het ter overbrugging, of gaat dat met terugwerkende kracht.
  • 0:12 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ik wil niet vooruitlopen op de uitkomsten van de evaluatie voorzitter en ook niet over de maatregelen die we daaraan moeten gaan koppelen, ik denk dat we dat gewoon even zullen moeten afwachten.
  • 0:4 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   We komen er wel op terug, dank u.
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Klinkhamer. Dan heeft uw partijgenote, mevrouw Schipper, de vraag gesteld over "comming out day" op 11 oktober. Wij zullen de regenboorvlag hijsen, hebben we al besloten.
  • 0:3 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Dat is fijn, dank u wel.
  • 2:39 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En meneer Pals, ik zal nog even voor alle duidelijkheid aangeven waarom we de procedure starten met de burgerparticipatie, het economisch profiel, de maatschappelijke organisaties en instellingen, was volgens mij vooral op aandringen van de raden van de drie gemeenten zelf omdat proces in te zetten. En volgens mij hebben we op 4 juli in de bijeenkomst met elkaar in het Veenkoloniaal museum afgesproken dat dat nou buiten alles juist de mogelijkheid was bij de, zeker bij de avonden waarin onze inwoners gehoord worden van de drie gemeenten, om u als raadslid de kans te geven om zeg maar niet te wachten op de informatie die via het onderzoeksbureau of via de colleges op u kunt, maar dat u uw eigen inwoners als volksvertegenwoordiger zou kunnen horen. Dus in die zin denk ik van is het heel belangrijk dat u aanschuift, dat u niet wordt uitgenodigd om daar een politieke discussie te voeren, dat hebben we ook afgesproken, want dat doen we naar aanleiding van het rapport wat opgeleverd gaat worden. Aantal deelnemers in verhouding was misschien in Musselkanaal niet het hoogst, maar ik denk stemming was prima. Ook toen hadden we een beetje te maken met gigantisch tropische weersomstandigheden, dus ik kan me ook voorstellen dat mensen die tevreden zeggen die denken van nou ik ga lekker in de achtertuin zitten in plaats van in een zaaltje deze discussie te voeren, maar een tandje erbij en op persoonlijke uitnodiging, huis aan huis bedoelt u, dat gaat niet meer lukken. In de zin er is een volledig communicatie plan vastgesteld dat gaat via de kranten, de radio, met herhaling, dat gaat via een sociaal media, facebook en al. Als het goed is ziet u woensdag het ook opnieuw voor volgende week wat in de krant staan en u hebt ook een beetje in het kader aangegeven qua budget voor het geheel, nou drie gemeenten huis aan huis alle inwoners dan moet u echt opnieuw de portemonnee trekken, maar we hebben hier een mooi communicatieplan uitgezet en het is niet zo op een gegeven moment van dat wij per definitie kunnen zeggen van wat de samenstellingen en de aantallen inwoners moeten of kunnen zijn. Maar we herhalen op, langs diverse communicatielijnen, en uiteindelijk gaan de burgers aangeven in hoezeer ze het waardevol vinden om bij zo'n avond aanwezig te zijn. Maar ik zou als raadslid zeker gaan luisteren.
  • 0:1 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:40 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Nog even ter aanvulling, wij hebben als PvdA hebben wij nog een column geschreven in de Kanaalstreek, of de Nieuwsbode en ook over dit onderwerp. En even naar meneer Pals, het is jammer dat meneer Pals nu zegt van dat het waarschijnlijk wat niet zo'n meerwaarde heeft omdat er te weinig inwoners zijn. Nou ik heb het als zeer prettig ervaren meneer Pals en ik kan u zeker aanraden om ook maar eens in Stadskanaal en ook eens even uw grenzen te verleggen naar Pekela en Veendam om eens een keer te gaan kijken hoe het daar gaat en ik zal u zeggen dat de mensen die ik heb gesproken, en dat klopt dat waren niet veel, maar het was voor mij heel waardevol en ik gun u dat ook meneer Pals.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:29 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter je moet altijd kijken is het communicatieplan effectief genoeg, ik bedoel of er nou meerwaarde is voor, want ik vind eerlijk gezegd ik vind 30 personen opkomende op iets wat heel belangrijk is vind ik niet veel en als je 30 goede gesprekken hebt gehad vind ik, in die zin is maar heel, heel, heel laag percentage in afspiegeling van de bevolking, maar goed als u daar tevreden mee bent ga uw gang en trek uw conclusies. Wat zegt u?
  • 0:2 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   ???????????????????????
  • 0:31 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar ik denk toch dat, u zegt dat het een, je moet wel even kijken naar de effectiviteit van de communicatieplan en als daar dertig mensen op afkomen en dat is te weinig en je zou dus dat kunnen opvangen door een eenvoudige folder in de huis aan huis bladen te schuiven dan denk ik dat je nog wel even een extra attentie waarde want duizend folders tegenwoordig kost 6 tientjes en dat rondbrengen van de Kanaalstreek en van de Nieuwsbode gebeurd sowieso. Dus ik denk dat het budgettair nog wel meevalt.
  • 1:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou dat denkt u maar dat mag u dan aangeven, maar wij hebben de lijn uitgezet en het waardvolle van die avonden is ook als je ze bijwoont dat je hoort waarom mensen misschien niet aanwezig zijn of wat de algemene opinie is. Er werd ook een peiling gehouden hoe tevreden men was et cetera en hoe men tegen herindeling aankeek. En als je die antwoorden hebt kijk je misschien ook iets anders aan tegen de opkomst of niet. daarom zeg ik het is belangrijk om te luisteren. Wij hebben met de middelen die u heeft hebben wij met de herhalingen die plaatsvinden hebben wij hem uitgezet. En ik kan niemand dwingen om daar aanwezig te zijn, ondanks dat we met hogere opkomsten rekening houden. Dat was denk ik de rondvraag. Dan kan ik twee dingen doen, even schorsen of het eerste agendapunt pakken, ik kijk ook even naar de raad. Eerst de agendapunten maar even pakken? Dan ga ik de voorzittershamer overgeven aan onze tweede voorzitter, ondervoorzitter van de raad, meneer Boels van het CDA want bij agendapunt 12 en 13 ben ik portefeuillehouder. Meneer Boels neemt u hem over?
 • Besluitvorming met debat

 • 12 Beleidsprioriteiten politie-inzet 2017
  • 12. Beleidsprioriteiten politieinzet 2017 (296,57 KB)
  • 0:8 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja dank u wel voorzitter. Agendapunt 12, Beleidsprioriteiten politie-inzet 2017, met een tweetal beslispunten
  • 0:1 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   voorzitter
  • 0:2 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, excuses
  • 0:5 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ik had aangegeven via de griffie dat ik bij dit punt met debatvorming niet ga deelnemen.
  • 0:56 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, dat was bekend heer Van der Heide bij debatvorming, bij dit agendapunt verlaat u tijdelijk even de zaal. Beslispunt 1 voor de politie-inzet in 2017 dezelfde beleidsprioriteiten aanwijzen als in 2016 en 2 daarbij de voorgestelde rangorde hanteren, ondermijning, geweldzaken inclusief huiselijk geweld en veilige publieke taak, alcohol- en drugsgebruik en daaraan gerelateerde criminaliteit en overlast in het algemeen en specifiek in relatie tot jongeren inclusief jeugdgroepen en ten slotte woninginbraken en woning- en straatovervallen. Wie mag ik bij dit agendapunt het woord geven. Idema, Hofstra, Sterenborg, Mellies. Meneer Idema van de SP aan u het woord.
  • 0:21 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dank u wel voorzitter. nou ik heb niet zoveel toe te voegen, wij zijn, voor de vakantie zijn wij door, hebben we de politie uitgenodigd om samen met ons naar de prioriteiten te kijken en wij hebben geconstateerd in samenspraak met de politie dat we de prioritering zo laten zoals het is. Dus wij kunnen akkoord gaan met dit agendapunt.
  • 0:4 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dank u wel heer Idema. Meneer Hofstra van de PvdA.
  • 0:27 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Ja, 9 juni hebben wij inderdaad hier in dit huis met de andere raden prioriteiten opgesteld. Nog wel even, ook akkoord daarmee trouwens, maar wel even nog een vraag. Ik geloof dat het vorige week of twee weken geleden was, was er een woninginbraak c.q. overval hier in Stadskanaal of dat nog leidt tot een verandering van aanpak en hoe daar mee om wordt gegaan.
  • 0:5 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dank u wel meneer Hofstra. Mevrouw Sterenborg van de CU.
  • 0:24 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja dank u wel voorzitter. Het is goed om te vernemen dat de vaste agenten van het bureau Stadskanaal weer dienst doen in hun eigen gebied, dat brengt rust en is goed voor de lokale bekendheid. Ook dat er een avond georganiseerd is daar zijn wij zeer over te spreken, er was ruimte om de prioriteiten te bespreken en waarin ook ruimte was voor onze eigen inbreng. En verder kunnen we instemmen met de prioriteiten zoals in het voorstel staat.
  • 0:5 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dank u wel mevrouw Sterenborg. Meneer Mellies van de fractie Mellies.
  • 0:23 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja dank u wel voorzitter. ja, goed het is allemaal al gezegd door mijn voorgangers. 9 juni jongstleden hebben we een uiterst informatieve gezamenlijke raadsvergadering gehad waarin we zijn bijgepraat door de politie voor wat betreft de resultaten over de voorgaande periodes. Verheugd te horen dat we in een veilige gemeente wonen en ik kan kort zijn, ik kan instemmen met de beslispunten zoals die genoemd zijn in het raadsvoorstel. Dank u wel.
  • 0:2 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dank u wel meneer Mellies. Meneer Gelling van het CDA.
  • 0:03 P. Gelling
   raadslid CDA
   P. Gelling
   Ja het meeste is al gezegd, de heer Mellies die zei het ook al, we hebben nog één opmerking. Wij willen graag dat er bij incidenten soepel geschakeld kan worden, dus dat er bij calamiteiten op andere gebieden enige flexibiliteit zit en de prioritering. Dus dat men zou kunnen schakelen.
  • 0:08 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dank u wel meneer Gelling. Portefeuillehouder mag ik u het woord geven.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voorzitter vindt u het goed als ik blijf zitten?
  • 0:1 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   ja
  • 2:28 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Want ik hoor eigenlijk alleen maar een brede instemming met het voorstel zoals het voorligt en dat is natuurlijk niet verbazingwekkend want het is in wezen op uw bespreking samen met de drie andere gemeenteraden uit ons basisteam mee tot stand gekomen dus dan denk ik van uw wensen zijn daar ook besproken en de resultaten die geboekt waren dus dank op een gegeven moment voor de instemming en voor het feit dat dat positief ervaren is. Twee opmerkingen, meneer Hofstra vraagt naar de woninginbraak, de overval in de woning, en hoe daarmee wordt omgegaan. Zorgvuldig met inachtneming van de, ja hoe moet ik dat netjes zeggen, de omstandigheden ter plekke en het is niet een geval waar ik specifiek op in wil gaan vanuit privacy redenen, er wordt aan gewerkt, maar het is natuurlijk wel iets als dit zich zou voordoen en een trendontwikkeling zou zijn zoals we die bijvoorbeeld in andere steden wel zien, waarin met name galerijflats waar ouderen wonen en dergelijke dit soort praktijken worden uitgevoerd dan zouden we daar sterker op in moeten zetten. Deze heeft de aandacht en verder kan ik daar niet specifiek op dit moment op ingaan. Wat meneer Gelling vraagt van het CDA van we stellen nu prioriteiten vast en ook de prioriteiten die in andere gemeenten worden vastgesteld en daarmee onderdeel zijn van ons veiligheidsplan bepalen voor een deel op een gegeven moment de politie-inzet vanuit de formatie van het team Ommelander Oost. Altijd is er flexibiliteit, op het moment dat je een trend ziet, en we hebben in het verleden trends gehad, denk maar even aan de branden in Winschoten, denk even aan de winkeldievenstallen in Ter Apel, de extra instroom van vluchtelingen. Op dat moment moet je als gemeenten en als politie in gezamenlijkheid kunnen schakelen en anders kunnen inzetten want dan vraagt de actualiteit om flexibiliteit. Hebben we altijd gedaan, doen we nog, we doen zelfs hebben we een afspraak als dat in heel specifiek in één gemeente voorkomt we ook gewoon grip hebben dat de formatie in onze eigen gemeente even tijdelijk iets minder kan zijn. Maar dat vergt volgens mij inspelen op arkwater, veiligheidseisen die we stellen. Aldus voorzitter.
  • 0:14 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dank u wel mevrouw de portefeuillehouder. Is er behoefte aan een tweede termijn? die is er niet. Kan ik dan vaststellen dat dit agendapunt unaniem wordt vastgesteld. [voorzitter klopt met hamer] Bij deze.
 • 13 Aanvulling zienswijze op de begroting 2017 Veiligheidsregio Groningen
  • 13. Aanvulling zienswijze op de begroting 2017 VRG (342,06 KB)13.1. Zienswijze begroting 2017 VRG (282,96 KB)13.2. VRG over verwerking herijking begroting VRG 2016 2017 (164,43 KB)13.3. Herijking deels dempen in 2016 (206,77 KB)
  • 0:28 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Gaan we verder met agendapunt 13, Aanvulling zienswijze op de begroting van 2017 van de Veiligheidsregio Groningen, met één beslispunt. De aanvulling van de zienswijze op de begroting 2017 van de Veiligheidsregio Groningen bekrachtigen. Wie mag ik daartoe het woord geven, mevrouw Sterenborg en de heer Maarsingh. Meneer Maarsingh van het CDA aan u het woord.
  • 1:32 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   ja voorzitter wij begrijpen dat er een aanvulling moet zijn voor de begroting van 2017 en ja goed het is natuurlijk nooit plezierig dat wij met 3/10% meer moeten financieren want dat gaat structureel natuurlijk om een behoorlijk bedrag, maar gezien het feit dat het rijk al een aantal jaren bezig is geweest met de herijking van het gemeentefonds is het wel een voldongen feit. dus met andere woorden voorzitter; wij kunnen niet anders dan akkoord gaan met dit voorstel. Daar gaan wij ook mee akkoord, wij hebben nog wel één vraag over de invoering. Die invoering dat zou in 2016 en 2017 zijn voor 2/3 en 1/3, dat is bedoelt als soepele overgang, dat is alleen maar goed voor gemeenten die meer moeten betalen, maar dan staat er in het stuk dat wij in 2016 €13.710, - meer moeten betalen en vanaf 2017 structureel, dus 2017 en volgende jaren, €36.300,-. Terwijl in het stuk staat dat er een overgangsregeling is van 2/3 en 1/3. Kunt u dat nog even uitleggen? Overigens gaan wij wel akkoord met het voorstel, maar dat vinden wij een beetje een moeilijke uitleg.
  • 0:01 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dank u wel meneer Maarsingh. Mevrouw Sterenborg van de CU, mag ik u het woord geven.
  • 0:08 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel voorzitter. Wij onderschrijven de zienswijze en daar wou ik het bij laten.
  • 0:5 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dank u wel mevrouw Sterenborg. Portefeuillehouder mag ik u het woord geven?
  • 2:22 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan blijf ik nog een keer zitten meneer de voorzitter. Want dan begrijp ik dat er brede steun is voor de aanvulling op de zienswijze die u in juni al eerder heeft vastgesteld. En meneer Maarsingh vraagt mij om uit te leggen wat 1/3, 2/3 betekend in de structurele lasten voor de gemeente. Laat ik allereerst zeggen en ik denk wel dat dat goed is om te weten, dat het in wezen budgettair neutraal is. want wij ontvangen het vanuit de uitkeringen van het gemeentefonds en er wordt ons nu gevraagd om het door te sluizen. Wij hebben in 2016 dus iets meer ontvangen en daar hebben wij zoals bijna alle gemeenten, misschien op de stad na, overheen gekeken, dus dat hebben we gewoon als dekkingsmiddel gebruikt voor andere uitgaven. Wat wij vroeger ook deden. Toen RBZG zoals dat toen nog heette goedkoper kon presteren als nu via de Veiligheidsregio, kregen wij meer vanuit het gemeentefonds dan wij betaalden voor de brandweerzorg. Nu is door die herijking aangegeven dat we in 2016 meer hebben ontvangen en dus ook door moeten sluizen en daar is een hele discussie over gevoerd hoe geef je dat nou als zachte landing bij de gemeenten die dat in de begroting al anders hadden besteed en daarvan is het voorstel op een gegeven moment dat er meer lasten voor 1/3 dit jaar genomen worden, ze hebben meer ontvangen dan we nu aan de Veiligheidsregio doorschuiven, en in 2017 nog een keer extra 36.500 naast de reguliere verhoging die al een gevolg was van de regionalisering. Ik wou bijna reorganisatie zeggen, niet het goede woord. Regionalisering, en naast de lasten van het doorschuiven van het onroerend goed naar de VR, want daar hebben wij dan weer een voordeeltje, dat we dit met elkaar hebben afgesproken en dan zitten we op 1 januari 2018 op de verplichting die we met zijn allen zijn aangegaan bij de regionalisering van 2014. Mits we niet opnieuw meer of minder krijgen, want dan krijgen we die discussie nog een keer. Heb ik het daarmee uitgelegd meneer Maarsingh?
  • 0:4 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nou op uw manier wel, maar goed.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Heeft u het ook begrepen meneer Maarsingh of niet?
  • 1:14 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nou ik begrijp wel wat u zegt, maar het is de vraag natuurlijk ook of dat ook klopt. Want dan zou je je afvragen, kijk dan, u zegt in feite; wij hebben in het verleden ook meer gekregen, maar dat hebben wij gebruikt voor andere dingen, ook wel voor goede dingen uiteraard, maar dan vraag je je toch af wat de zin is van al deze dingen als het allemaal niks uitmaakt. Zo is het ons inziens niet, het is gewoon zo dat wij een hogere bijdrage moeten betalen dat een deel daarvan terugkomt via het gemeentefonds en dat er toch, maar dat hoeft nu niet want daar hebben we ook geen tijd voor, maar ik wilde even precies uitleg over dat punt en dat heb ik nou niet van u begrepen, maar maakt u zich daar niet druk om. Als u rechtovereind kunt houden dat wij geen cent meer betalen, dat het budget neutraal is, dan is dat helemaal prima. Overigens trekken wij onze goedkeuring niet in, want als wij een gemeente zijn die meer moet bijdragen op grond van goede argumenten en regelgeving dan doen we dat gewoon. Punt.
  • 0:2 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ik geef het woord aan de portefeuillehouder.
  • 0:28 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   nou meneer Maarsingh allereerst had ik de stemmen al even geteld dus dat scheelt in de discussie. Het tweede is, wij hebben in 2016 vanuit de uitkering van het gemeentefonds meer gekregen voor de brandweerzorg dan wij doorsluisden, 1/3 van die verhoging moeten we alsnog nabetalen over dit jaar, 2/3 van die verhoging moeten we volgend jaar betalen. dus volgens mij klopt mijn rekensommetje. Weet u wat ik nou echt jammer vindt?
  • 0:2 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nee, dat weet ik niet.
  • 0:26 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, maar laten we elkaar ook gewoon even scherp houden als het erop aankomt, toen wij vorig jaar 95.000 terug kregen bijna de behandeling in juni, heb ik u niet gehoord. En toen dacht ik dat is een voordeel van de vastgoedsituatie die we eerder hebben gehad en dat is een voordeel hoe wij opleidingen hebben bekostigd. Per saldo op een gegeven moment geef ik dus geen cent, geven wij, sorry, geen cent teveel uit daar waar het niet hoeft.
  • 0:30 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nou dat ben ik, dank u wel voorzitter, daar ben ik het mee eens dat is natuurlijk nog niet helemaal antwoord op mijn vraag, maar geeft niks, wij hebben gezegd wij gaan akkoord met deze zienswijze dus wij vragen alleen even een beetje uitleg want twee jaar terug hoorde u ons niet, maar nog twee jaar daarvoor hebt u ons wel gehoord en toen zijn wij helemaal akkoord gegaan met alle plannen voor reorganisatie en huisvesting enzovoort, dus er zijn alleen maar goede dingen gedaan hoor en laten we dan niet dieper graven voorzitter.
  • 0:22 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dank u wel meneer Maarsingh. Ik inventariseer of er behoefte is aan een tweede termijn, maar ik ga er genoegzaam van uit dat???????????????????? ik mag concluderen dat wij dit agendapunt ook unaniem vaststellen. [voorzitter klopt met hamer] Bij deze en ik geef graag het woord weer aan onze voorzitter. Mevrouw Galama.
  • 0:20 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Boels. Ik kijk even naar de klok. Zullen we even 10 minuten schorsen? Dan kan ik het meneer Maarsingh misschien nog een keer uitleggen. 20.45 uur, dank u wel.
  • 0:2 schorsing
 • 14 Definitief besluit business case Akkoord van Westerlee
  • 14. Definitief besluit business case Akkoord van Westerlee (350,4 KB)14.1. Business case Akkoord van Westerlee (384,2 KB)14.1.1. Rekenmodel Business case Akkoord van Westerlee (170,05 KB)14.2. Conceptbrief gemeenteraad aan kerngroep (197,89 KB)14.3. Advies ondernemingsraad gemeente Stadskanaal (322,09 KB)14.4. Brief College aan raad 13 juli 2016 bijlagen (5,65 MB)14.5. Advies ondernemingsraad Wedeka (1,13 MB)14.6. Advies professor Engels (269,71 KB)14.7. Motie van afkeuring (731,04 KB)
  • 0:26 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik heropen de vergadering en dan vangen we aan met agendapunt 14, Definitief besluit over de business case Akkoord van Westerlee. Wie wil daarover het woord voeren? Idema, Hofstra, Nijenbanning, Pals, Meertens, Sterenborg, Mellies, Boels. Meneer Boels, CDA.
  • 7:8 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja voorzitter dank u wel. Terwijl de heer Maarsingh mij nog bijpraat over de VRG, zijn we inmiddels aanbeland bij een definitief besluit over de business case Akkoord van Westerlee. Definitief, definitief, dat woordje zien we eigenlijk weinig in een voorstel wat hier ter tafel ligt. U ziet het hier wel, definitief instemmen met de business case. Dat is wat er vanavond voorligt en de aanloop hiernaartoe is er veelvuldig over gesproken. Het Akkoord van Westerlee kent in al zijn facetten reeds een bewogen geschiedenis laat ik het daar maar op houden. Een solide en gedragen akkoord dat is wat wij eigenlijk zouden willen, met zijn allen, maar zover is het nog niet deze avond. Allereerst is het goed om maar eens de situatie te overzien, om goed en consistent te kunnen besluiten. In de afgelopen tijd, ik zou bijna zeggen afgelopen jaar, is er veel gebeurd, begin 2015 is dit akkoord van Westerlee reeds getekend en op 12 april, ik ga maar snel door de tijd heen, kwam het zogenaamde contourenschets, dat was het uitgangspunt voor het opstellen van deze business case. Met stoom en kokend water kwam exact de deadline van 1 juli de business case gereed. Wellicht is dat er ook de reden van het stuk op belangrijke onderdelen nog niet de gewenste duidelijkheid en concreetheid biedt. Iets wat wij als CDA fractie wel hadden verwacht, het is wel erg algemeen en dat levert risico's op. Op 13 juli zond ons college een brief met voorbehouden, naar het zogenaamde kernteam en wij als raad werden ook toen weer accuraat op de hoogte gehouden. Zo schets ik heel in het kort wat er allemaal is gebeurd, maar het moet wel gezegd, wat zijn onze inwoners hier nou eigenlijk mee opgeschoten, wat zijn de medewerkers van Wedeka hier nu beter van geworden, hoeveel banen heeft dit eigenlijk opgeleverd. werk, werk, werk, we roepen het continue, maar dit was werk voor heel veel onderzoekers, werk voor heel veel raadsleden en wat collegeleden en vele ambtelijke ondersteuning, maar naar wat echt om gaat, het heeft nog onvoldoende concrete resultaten bereikt en vanavond besluiten we dus definitief over deze business case. Een business case waar ook andere gemeenten, waaronder Wedeka gemeente iets van vinden, het is daarom denk ik ook goed om naar dat perspectief te kijken. Zo stemde Vlagtwedde vorige week over onderhavige business case. Het voorstel aldaar kent een tweetal beperkingen, maar volgende week spreekt de raad van de gemeente Veendam zich uit. Wat daar wordt besloten moeten we afwachten, maar het collegevoorstel kent alvast een zestal voorwaarden. En dan de OR, de OR van Wedeka, zij gaan nog een stapje verder dan ons college. vanuit Stadskanaal voeren we immer een zo consistent mogelijke koers. Dit met als grondslag tal van visies, visie op bestuur, visie op dienstverlening, visie op regionale samenwerking en bijvoorbeeld ook de visie op het sociale domein. Daarin werd de integrale samenwerking immer bepleit. Er waren bijvoorbeeld hebben we aangegeven dat de gedecentraliseerde taken niet zomaar weg te kunnen organiseren. Onze dienstverlening gaat uit van een samenhang tussen de drie D's en alle aanverwante thema's en daarop voeren wij zelf de regie. Als CDA hebben we dit immer onderschreven, ook hier in deze raad hebben op formele en meer informele momenten ruimschoots die steun gegeven. bijvoorbeeld op de wat informele bijeenkomst van 19 december vorig jaar. Ook de CDA fractie onderschrijft de op te zetten ontwikkelagenda voor de TDC's. Echter dit dient door de colleges te worden vastgesteld met als opdracht aan de directeur te worden gegeven. Ook wij stellen vast dat een fusie tussen de twee SW bedrijven nu niet aan de orde is. Het reserveren van 1 miljoen voor dat doel is derhalve niet nodig. Bestuurscommissie, daarover is veel gezegd, maar het is niet nodig, zelfs ongewenst. Uiteraard staan we een goede samenwerking voor, we kunnen en moeten leren van elkaars kennis en ervaring, we moeten blijven zorgen voor meer efficiëntie. Professor Engels bevestigd nadrukkelijk die lezing. Een bestuurscommissie kan niet aan de orde zijn. Bij niet fuseren moet er geen bestuurscommissie komen die de directie, de TDC's en het beleid aansturen en grote invloed heeft op de werkwijze en de financiën. Van belang blijft het om de kader stellende rol van de raad te behouden. De huidige bestuurlijke organen handhaven en de rol van onze gemeenteraad moet blijven, ten minste voor dat aandeel waarvoor het verantwoordelijk is. laten we ook reëel zijn, waar gaat het eigenlijk nog over met die zogenaamde grote verschillen, deze moeten toch op te lossen zijn. De gestelde voorwaarden zijn daarmee deels, de nadere wensen zijn daarmee deels wensen tot nadere verduidelijking en uitwerking. We blijven waarde hechten aan de goede samenwerking met alle stakeholders in dit dossier. Goed samenwerken in het belang van onze inwoners. Zij immers, zij zullen uiteindelijk de rekening moeten betalen indien wij nu te grote risico's nemen. Door akkoord te gaan met deze business case met te grote risico's. Partijen moeten nader tot elkaar komen, wij doen daar een zeer dringend appèl op. Wethouder aan u dan de vraag; hoe ziet u dat eigenlijk? Bent u van mening dat ????????? bereikt moet kunnen worden. Nou ja voorzitter alles overziend concluderen we dat de business case grote hoofdlijnen kent, hoofdlijnen die verdere uitwerking verdienen, verdere concretisering en duiding. De voorwaarden en meer in detail zoals deze gesteld zijn door ons college kunnen we onderschrijven, in lijn met Veendam en deels Vlagtwedde. En juist ook met de OR van Wedeka. Laten we zeggen met een ieder die Wedeka een warm hart toedraagt. Wij dus en velen met ons willen gewoon een degelijk solide en houdbaar akkoord in het belang van de werkenden, in het belang van Wedeka en de inwoners die uiteindelijk de rekening zullen moeten betalen. Waarbij we de rol, de huidige rol van de gemeenteraad, behouden willen zien. Het is daarbij opvallend dat zij die de regie moesten voeren en niet in zijn geslaagd voldoende samenhang en een duurzaam plan van aanpak te ontwikkelen. Dit om echt iets te doen aan de arbeidsproblematiek zonder dat wij als raden op onwerkbare afstand komen te staan. U vraagt ons overigens niet om in te stemmen met voorliggende brief, van het kernteam, wij hechten er waarde aan dat wij dat wel willen. Wat ons betreft zijn zoals gezegd de hoofdlijnen te dun en het op afstand zetten van de raad ongewenst, dit zijn wat ons betreft zaken waarbij partijen zeker nader tot elkaar moeten kunnen komen. Wellicht komt het ook doordat het krap tegen de deadline is aan geweest. Daar kunnen en mogen onze inwoners toch niet de dupe van worden. We willen ons weer gaan richten op de toekomst, de gemeente Stadskanaal is geen dwarsligger, wij willen gaan voor een stabiel akkoord, orde op zaken en ook gaan richten op de andere mensen die het echt nodig hebben, zij die echt werk nodig hebben. Werken aan de arbeidsproblematiek daar moeten wij werk van maken. Voorzitter tot zover in eerste termijn.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Boels. Meneer Idema, SP.
  • 0:44 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Voorzitter, vanavond staat het business case van Westerlee op de agenda. Het college vindt dat een aantal mitsen en maren moeten worden opgenomen in de gezamenlijk afgesproken business case. Op zich lijken deze extra bepalingen redelijk voor de hand liggend, maar nadat wij hebben gesproken met de gebiedsregisseurs heeft de SP een hele andere kijk op de gang van zaken gekregen. Wij vinden het treurig dat het college op deze manier zaken heeft gedaan en hierover niets aan de raad heeft verteld. Met name over deze gang van zaken vanuit het onderhandelingsproces, wij vinden dat de wethouder niet goed heeft gehandeld in het gezamenlijk belang en zelfs een ander beeld heeft neergezet bij de raad.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:11 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Het beeld dat de raad niet op de hoogte was van ontwikkelingen zodra die zich voordeden is bij ons leeft dat absoluut niet, volgens mij zijn wij heel netjes, zelfs midden in de vakantie geïnformeerd over alle ontwikkelingen.
  • 0:06 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Klopt, alleen wat wij afgelopen donderdagavond van de gebiedsregisseurs hebben gehoord waren wij niet van op de hoogte. Dat die onderhandelingen waren gestrand of dat ze niet op de hoogte waren en dat werd ons heel duidelijk verteld hier.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boels, CDA.
  • 0:10 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Wat bedoelt u exact, want ik heb er ook aan gerefereerd op 13 juli is bijvoorbeeld een brief naar het kernteam gegaan, wat is exact uw punt waarop u zegt van er is onvoldoende geïnformeerd of
  • 0:34 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Wij hebben afgelopen donderdag met de gebiedsregisseurs gepraat, die hebben een beeld neergezet dat de wethouder, van dit college, met mandaat, in eerste instantie 8 vergaderingen met een soort mandaat heeft gehad en vervolgens heeft hij gezegd ik heb geen mandaat gehad. En daar werden de gebiedsregisseurs afgelopen maandag, vorige week maandag, van op de hoogte gesteld. Nou dat vind ik niet kunnen. Daar kreeg ik last van plaatsvervangend schaamte zelfs. Ik denk zo gaan we niet met elkaar om.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaat u verder meneer Idema.
  • 0:22 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Voor het belang van alle medewerkers van de groep Wedeka is de SP van mening dat de wethouder niet langer deze portefeuille mag behouden. Wij vinden dat het college zo snel mogelijk het vertrouwen moet herstellen ook in het belang van andere grote projecten door imago schade. En niet te vergeten de vele miljoenen die dreigen verloren te gaan. Wij gaan niet verder in op het college voorstel en zullen deze ook afwijzen. Dank u wel voorzitter.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:26 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   De heer Idema geeft aan dat hij afgelopen donderdag net zoals de rest van ons uitgebreid in gesprek geweest is met de gebiedsregisseurs, dat klopt, u weet ook dat daar geen hoor en wederhoor heeft plaatsgevonden. Dat kan vanavond, dat u dan voordat u een antwoord heeft van de portefeuillehouder uw conclusie al klaar heeft dat vind ik eerlijk gezegd wel erg op de zaak vooruitlopen meneer Idema.
  • 0:25 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nou dat kan zo zijn ik heb ook met andere mensen gesproken en van de laatste week moet ik zeggen dat ik een aardig verkeerd beeld heb gekregen waar ik erg van geschrokken ben en vandaar deze opmerking. En ik vind en ik geloof wat de heren hebben gezegd, die hebben in het bijzijn van het college hebben ze verteld wat zij hebben ervaren dus ik ga ervan uit dat ze hier niet hebben zitten te liegen.
  • 0:14 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Het gaat mij erom dat u iedereen gelooft, maar u geeft niet eerst de portefeuillehouder gelegenheid om zijn visie op de zaak toe te lichten. En dat steekt mij.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema.
  • 0:8 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dank u wel voorzitter. Dat mag.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Sterenborg, CU.
  • 0:59 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel voorzitter. Vanavond zullen we besluit moeten nemen over de business case Akkoord Westerlee. Een business case die eigenlijk nog één ding omvat; een nieuwe bestuurslag voor de SW bedrijven en de TDC's. Toen enkele maanden geleden de contourenschets is vastgesteld heeft onze fractie al gezegd dat wij als raad niet op afstand willen worden gezet. Een standpunt dat door de ruime meerderheid van deze raad uitgesproken is. we hebben kennisgenomen van de opmerkingen van professor Engels die aangeeft dat het juridisch onvoldoende verankerd is en dat ernstig wordt getwijfeld of het voorgestelde model voldoende recht doet aan de positie met name de politieke bestuurlijke eindverantwoordelijkheid van de gemeenteraad. In termen van democratische legitimatie, politieke controle en openbaarheid, zoals ik al eerder aangaf; dat is iets wat de CU niet wil.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:43 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter even een vraag aan mevrouw Sterenborg. Dus u haalt het rapport van professor Engels erbij, heeft u goed gelezen, maar ik heb die avond ook een vraag gesteld aan gebiedsregisseurs of zij, want de vraag was namelijk dat kwam voort uit de raadsvergadering in Sellingen, maar in Vlagtwedde of gemeente Vlagtwedde dezelfde vraag had gesteld van is het juridisch in orde. En ik heb de vraag expliciet gesteld aan de heren gebiedsregisseurs en heb ook expliciet toen gezegd het is ja het is juridisch in orde. Dus wie gaat u nu geloven?
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Meertens, GBS.
  • 0:11 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Voorzitter mag ik een vraag stellen? was het een besloten, vertrouwelijke vergadering, mogen wij daaruit rapporteren of mogen we niet over die vergadering hier verder praten die hier vorige week heeft plaatsgevonden.
  • 0:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Er is geen vertrouwelijkheid vastgesteld op die avond, wat ik heb gezien in de media vooraf en eventueel achteraf is die ook niet pertinent gehandhaafd dus voelt u zich vrij om te spreken over die avond.
  • 0:3 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Van der Heide, CU.
  • 0:5 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Volgens mij hebben de gebiedsregisseurs daarop geen antwoord gegeven en gezegd van dan moet u de business case beter lezen.
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nee, nee, voorzitter.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals.
  • 0:22 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   De gebiedsregisseurs hebben dat niet gezegd meneer Van der Heide, ik heb een expliciete vraag gesteld van hoe zit het juridisch in elkaar, want er wordt veel over getwijfeld, dat is niet alleen in Vlagtwedde, maar dezelfde vraag werd in Oldambt gesteld en daar hebben ze expliciet op gezegd van ja dat is in orde dat is toegestaan met juristen, dus wat wij hebben voorgesteld kan wel.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De vraag is door de heer Wilken beantwoord. Meneer Klinkhamer.
  • 0:29 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Meneer Pals die stelt de vraag van hoe, als er hoe is dan betekend ook dat er een uitleg moet zijn. vervolgens komt u met een conclusie van wat de gebiedsregisseurs zeggen van ja alles is dichtgetimmerd en het is allemaal juridisch allemaal verantwoord. Maar de hoe vraag van u die heb ik nog niet gehoord, dus kunt u eens duidelijk zijn van waar baseert u dat dan op. Hebt u van de gebiedsregisseurs gehoord de tekst en uitleg over de juridische haalbaarheid.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:28 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja meneer Klinkhamer het is heel leuk wat u poneert, maar dat is inderdaad ook niet mijn insteek. Mijn insteek is, en dan komen we even terug bij de speech van mevrouw Sterenborg, is, zij haalt het rapport van de heer Engels aan, en mijn vraag is; wie met wie gaat u nu volgen. De gebiedsregisseurs of de heer Engels. Dat is het. En nogmaals
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Er zijn een aantal adviezen gegeven over dit punt, u hebt volgens mij een vraag gesteld aan mevrouw Sterenborg, daar komen we zo op terug. Meneer Boels, CDA.
  • 0:17 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja volgens mij zei de CU, en volgens mij hebben wij het ook gezegd, een bestuurscommissie zien wij al niet zitten en professor Engels bevestigd dat. Het is niet zo dat wij nu en masse achter professor Engels aanrennen. Maar we hebben zelf een keus gemaakt en zelf een standpunt en dat wordt ook juridisch onderbouwt.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En nu geef ik het woord terug aan mevrouw Sterenborg want u stelde een vraag aan haar. Mevrouw Sterenborg.
  • 4:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel voorzitter. Allereerst; u weet best waarin ik geloof. Meneer Boels heel hartelijk dank voor de uitleg. Zo had ik hem graag ook verwoord. Duidelijk meneer Pals? Nee. Hebben we het later nog wel over. Even kijken waar ik gebleven was. zoals ik al eerder aangaf is dat iets wat de CU niet wil. We willen zeggenschap houden en de toezicht op zowel SW bedrijf als de doorontwikkeling van de TDC's. We hebben kennis genomen van het advies van de ondernemingsraad, graag hadden we gezien dat de opmerkingen die het college van Stadskanaal heeft, zoals verwoord in het raadsvoorstel, waren of worden meegenomen in de business case. De heren Kremer en Middel hebben inmiddels echter meermaals aangegeven dat het nu niet meer mogelijk is om nog wijzigingen aan te brengen op de business case. Wij worden als raad dus wel degelijk aan de zijlijn gezet. Welke zin heeft het voorleggen aan de gemeenteraden als we zo onder druk worden gezet? Er lag een contouren schets die door alle acht betrokken gemeenteraden akkoord bevonden was en dat was geen sinecure, het duurde meer dan een jaar na het ondertekenen van het oorspronkelijk akkoord voordat men het eens was over de schets van deze nieuwe organisatie. Toch heeft de kerngroep besloten deze volledig naast zich neer te leggen en iets nieuws te produceren. Het ????????? nieuw licht, de business case. Dan is het toch niet vreemd dat een raad hier wellicht andere gevoelens over heeft. Wellicht kan de portefeuille hierop reageren en ook op zijn eigen rol in het kernteam, die toch bijzonder lijkt te zijn met dit collegestandpunt over de business case. Wat we het meest betreuren is dat het hele akkoord en de business case op geen enkele wijze nog heeft bijgedragen aan het versterken van de positie van de zwakkeren in de samenleving. De mensen voor wie wij het als CU doen. De mensen die langs de kant staan, met een uitkering, worden met deze business case op geen enkele wijze geholpen. Sterker nog in onze beleving is het risico van het weg organiseren van het werk deel een risico in de één gezin, één plan, één regisseur gedachte. Waar we in Stadskanaal zo hard op aan het werk zijn. de mensen in de SW zitten goed en veilig, met een zeer beschermde positie en een goede CAO. En dat is zo en dat blijft zo. Deze business case gaat niet in op zorgen en problemen van mensen maar is een poging om een financieel probleem van gemeenten op te lossen. En dat doet het dan ook nog niet eens. De 10 miljoen die nog steeds van de schamele bijdrage van de staatssecretaris valt in het niet bij de kortingen die onze regio is opgelegd. Wij hadden graag gewild dat de focus zou gaan naar alle andere mensen die niet het comfort van de SW indicatie hebben. mensen die onder de participatiewet vallen, mensen met een arbeidsbeperking die zich na 1 januari 2015 melden en mensen in de bijstand. Alle mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die graag aan het werk willen, maar deze business case biedt geen oplossing voor de versterking van de economie, het versterken van de arbeidsmarkt en de infrastructuur. Het creëren en binnenhalen van banen, onze belangrijkste opgave. En het is triest dat het geld, en zoals het nu lijkt, de hele samenwerking daardoor zo afhankelijk gemaakt wordt van een wankel een overbodig construct om SW bedrijven aan te sturen. Voorzitter we willen onderstrepen dat het gezamenlijk uitvoeren van de participatiewet in deze regio van groot belang is. we denken dat het door het college gestelde voorwaarden geen afbreuk doen aan de uitgangspunten van het akkoord van Westerlee. En kunnen ons dus vinden in het raadsvoorstel. Dank u wel.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   dank u wel mevrouw Sterenborg. Meneer Pals, D'66.
  • 0:28 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja nog een vraag aan mevrouw Sterenborg. Donderdagavond is ook expliciet aan de gebiedsregisseurs gevraagd van als de raad akkoord gaat met het collegevoorstel hebben de beide heren aangegeven dan trekken ze de stekker eruit, zo is het gevraagd en zo is het ook geantwoord, dus met andere woorden als u akkoord gaat met het collegevoorstel dan bent u het er ook mee eens dat u de stekker uit het akkoord van Westerlee trekt.
  • 0:12 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ik zou graag het antwoord eerst willen weten van de wethouder hoe het op dit moment ervoor staat en dan kunnen we dan besluiten wat we exact gaan doen, maar u weet nu mijn insteek en die is zoals ik hem nu net verwoord heb.
  • 0:7 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik wou alleen nog even, voorzitter, ik wou alleen nog even herhalen wat de consequenties zijn als u
  • 0:7 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Die consequenties zoals u die op dit moment noemt die hebben wij ook helder in beeld en wij vragen ons af wat het ons waard is.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sterenborg. Meneer Pals, D'66.
  • 2:03 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter ik, wij zijn wat dat betreft ten aanzien van de definitieve business case akkoord van Westerlee kunnen we een beetje kort zijn eerlijk gezegd. met weemoed och ja wat is weemoed, maar ik herinner nog steeds de avond van 18 april 2016 waarin wij een motie voorstel hadden en die helaas die we weer hebben ingetrokken waarin dat ging namelijk over de notitie Keurt veur de kop van Middel en Kremer waarin wij voorstellen van heren ga nu echt je gang en trek je even niets aan van de gemeente met de samenwerkende gemeentes houdt dat even op afstand en neem de regie en kom met wat moois. Eigenlijk zijn we eigenlijk is het jammer dat dat behoudens dan met Oldambt is de motie wel aangenomen maar dat niemand meeging in de motie want eigenlijk hadden we dan een andere wereld gehad dan deze wereld waarin we nu zitten met een akkoord van Westerlee en een rapport, een definitieve business case akkoord van Westerlee, waarin we eigenlijk nu eigenlijk helemaal klem zitten tussen de belofte van als jullie akkoord gaan dan trekken we de stekker eruit en als jullie niet akkoord gaan nou ja dan moet je ook nog maar eens afwachten. Dus in die zin is het een beetje een rare situatie geworden en dan komt er nog bij dat is dan over de juridische aspect waar meneer Engels een brief heeft over geschreven en op onze vraag expliciet aan de gebiedsregisseurs waarin die zeiden van het is juridisch hartstikke goed in orde en als je dan de rapportage van meneer Engels ernaast legt dan is het niet in orde. Dus ook al gaan we nu hartstikke akkoord met dit akkoord dan ligt de volgende bom is heeft zich alweer aangemeld en hebben we over twee maanden alweer in de krant staan; dat akkoord van Westerlee staat alweer onder spanning met een diverse interpretaties over het juridische aspect en over dat soort zaken dus eigenlijk hebben we daar al lang geen zin meer in. We hebben een paar vragen aan de wethouder
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:17 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Meneer Pals die vroeg net aan mevrouw Sterenborg wie zij nu gelooft en mevrouw Sterenborg gaf daar een heel duidelijk antwoord op, maar voor het geval voor deze discussie de gebiedsregisseurs of meneer Engels, hoe zit dat dan met u. want meneer Engels is natuurlijk ook niet de eerste de beste.
  • 0:25 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nee, maar dat daarom zeg ik; ik voorzie meneer Engels is niet de eerste de beste, maar de gebiedsregisseurs die ze waarschijnlijk geconstateerd hebben zijn ook niet de eerste de besten. Dus en als die twee alweer conflicteren, nogmaals ik herhaal mijn woorden, dan heb je alweer een bom gelegd onder de volgende sessie die plaatsvindt van hoe gaan we nu verder en hoe wordt het kader gesteld en hoe wordt het juridisch opgebouwd. Dus die ?????????? hebben wij daar geen zin in.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wacht even meneer Klinkhamer want meneer Boels was u voor dus die geef ik dan eerst de gelegenheid. Meneer Boels, CDA.
  • 0:20 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dank u wel voorzitter. ja misschien ben ik te snel, dat is ook wel eens een keer leuk, u zei wij hebben er helemaal geen zin meer in. En net viel u mevrouw Sterenborg nogal aan, wij als CDA hebben ook continue gezegd er moet nog verbinding gezocht kunnen worden, we trekken helemaal nergens een stekker uit en ik hoor u eigenlijk zeggen weg met dat stopcontact gooi die stekker maar weg einde oefening.
  • 0:18 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou ja goed u weet vanaf het begin van twee jaar geleden u weet vanaf deze zetel hebben we meerdere malen over het akkoord van Westerlee gehad en ik kan u verzekeren en u kunt dat meerdere bijdragen van D'66 kunt u dat herhalen, dat het niet onze vertroetelkindje is
  • 0:2 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   U zou graag willen dat de stekker eruit ging.
  • 0:14 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Het is niet ons troetelkindje want ik denk als je het op een andere manier had aangepakt dan was het een was het wel een troetelkindje geworden maar het is geen troetelkindje geworden want het kindje is eigenlijk een beetje dood geboren.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:33 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ja meneer Pals ik ben wel heel benieuwd stel nou dat meneer Engels hier ook had gezeten, de eerste dag en de tweede dag hadden de gebiedsregisseurs hier gezeten, dan was ik wel heel benieuwd van want u oordeelt eigenlijk op de gebiedsregisseurs omdat u fysiek/ verbaal contact hebt en meneer Engels die toch met een heel uitgebreid rapport komt die oordeelt u nu al zoiets van nou ja goed daar ga ik niet dat geloof ik gewoon niet, dus ik vind het eigenlijk heel jammer dat u op dat stuk nou niet even een overstijgende blik hebt om daar eens een goede beoordeling op te geven, op beide rapporten. Op een uitspraak en andere het rapport.
  • 0:03 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ja voorzitter het spijt me dat meneer Klinkhamer niet in staat is om goed te luisteren en meneer Klinkhamer niet in staat is om dingen en zaken goed te verwoorden. Nogmaals speciaal voor meneer Klinkhamer, sorry dat ik u verveel, maar speciaal voor meneer Klinkhamer vanavond, meneer Engels heeft een rapport geschreven over hoe het in juridische aspect in elkaar zit, die zegt ik heb er niet zoveel vertrouwen in, laat we het maar even in Jip en Janneke taal voor u neerzetten, maar bedoel als je een gebiedsregisseur vraagt van hoe zit dat met die juridische aspecten dan zeggen ze ook dat is hartstikke goed in orde.
  • 0:08 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   En u gelooft dat Jip en Janneke taal van de gebiedsregisseurs klakkeloos door het antwoord; ja.
  • 0:29 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nee meneer Klinkhamer ik denk dat u het spel niet doorziet, ik ga wel even wat verder. Het is namelijk zo bij de volgende als het akkoord wordt aangenomen dan zullen die twee partijen en die twee meningen weer tegenover gesteld worden en worden weer uitgespeeld in het overleg tussen de diverse gemeentes. Dus ik bedoel we blijven weer een bommetje creëren over dit aspect en dat gaat ook helemaal in op wat ik geloof en wat ik denk en wat ik doe, dat heeft er niets mee te maken. Kan ik doorgaan
  • 0:1 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Nou ja maar voorzitter
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   nee, nee, nee, nee, ik probeer er gewoon lijn in te houden want anders voorzie ik een Babylonische discussie. Mevrouw Sterenborg, CU.
  • 0:00 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Maar u bent het toch wel met mij eens dat het juridisch aspect wel heel belangrijk is dat het wel duidelijk moet zijn welke consequenties het daadwerkelijk heeft. We kunnen toch niet zomaar klakkeloos iets aannemen waarvan wij de gevolgen niet overzien.
  • 0:16 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Absoluut. Maar ik neem ook niets aan, waar is de raad toch echt, zal ik het nog eens een keer in Jip en Janneke taal uitleggen? dus ik bedoel u snapt toch wel dat ik dat niet aanneem. Ik heb niet gezegd meneer Engels heeft gelijk, ik heb ook niet gezegd de gebiedsregisseurs hebben gelijk.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dat heb ik ook niet gedaan.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:16 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   ik vind dat nu de heer Boen tekort wordt gedaan. De heer Boen heeft onderdeel uitgemaakt van het kernteam en is gekomen met het advies zoals het thans voorligt, dus ik denk dat de heer Boen kan toelichten hoe dit juridisch advies, het advies om tot een bestuurscommissie te komen, hoe dat heeft plaatsgevonden en hoe dat is opgebouwd.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Goed, voorlopig kunt u agree to disagree op dit punt binnen de partijen, mag u nu verdergaan meneer Pals.
  • 1:09 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter een vraag die we hebben aan de wethouder, want we zitten toch echt een beetje met de positie van de wethouder in de maag. En dat is namelijk het volgende; de wethouder heeft samen met de andere zes leden van het kernteam akkoord van Westerlee heeft hij zijn akkoord gegeven over Westerlee en is daarmee onder de arm is die weer naar Stadskanaal afgereisd en ja en toen, toen kwam er opeens een brief met het voorlopig besluit van het college waarin stond dat er weer voorwaarden werden gesteld over akkoord van Westerlee. Dan, eerlijk gezegd, vinden we dat niet zo heel erg geloofwaardig want ik bedoel je bent als voorzitter van de kerngroep ben je niet de eerste de beste, zo kijken we tegen de positie van de wethouder aan, en ten tweede is het een heel raar fenomeen om tegen zes gemeentes te zeggen van wij denken er zo wij gaan akkoord met de definitieve business case om vervolgens terug te gaan naar het college en te zeggen van nee wij gaan akkoord met de aanvullende voorwaarden. Dus wat ons heel erg interesseert is wat is er besloten in uw collegeoverleg. Hoe is de business case daarin behandelt en is daar ook over gestemd, wij zouden graag willen weten is er een stemming plaatsgevonden, welke wethouder stond wel of niet achter het akkoord van Westerlee en over de case van Westerlee. Want u heeft daar overleg over gehad.
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, even binnen procedures om gelijk helderheid te scheppen, u heeft een unaniem raadsvoorstel liggen. Dat beantwoord uw vraag al. Anders zou u moeten vragen waar zijn de meerderheid- of minderheidsstandpunten.
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dat vraag ik nu.
  • 0:30 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, ik geef u alvast een antwoord voordat we misverstanden krijgen, u heeft een unaniem raadsvoorstel voor u liggen. Dat is uw antwoord al. Heb ik geen meneer Engels of iemand anders voor nodig om u dit antwoord zo te geven. nee, maar gewoon even dat we niet gaan discussiëren over misverstanden. Als u een raadsvoorstel zou hebben waarin verschillen, meerderheids- en minderheidsstandpunten, waren ze aangegeven in uw raadsvoorstel. Duidelijk toch?
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   nee
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou moet ik even denken welke Jip en Janneke taal ik dan moet
  • 0:05 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dat kunt u duizend keer zeggen
  • 0:26 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals als er een college lid zou zijn die het niet eens was met wat vanavond aan u gepresenteerd is dan had u in het raadsvoorstel een meerder- of een minderheidsstandpunt gehad. Dat konden twee minderheid en drie minderheid of omgekeerd u heeft een unaniem raadsvoorstel, dat zegt dat het college unaniem u iets voorlegt. Dus laten we daar niet over discussiëren.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, ok, goed helaas, maar
  • 0:15 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Voorzitter, dan zou ik graag van de wethouder willen horen wat er tussen het moment van het uitbrengen van dit advies namens die kerngroep en tussen de behandeling in het college wat hem zijn mening heeft doen herzien. Wat dat de motivatie voor is.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik neem aan dat dat ook komt, dat is eerder genoemd. Meneer Pals.
  • 1:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Goed. Het volgende wat we graag willen weten; wat de wethouder nu vindt van zijn eigen positie. Want we denken dat door zo te handelen een akkoord, een handtekening te zetten onder een business case akkoord, vervolgens met een ander voorstel naar de raad van Stadskanaal unaniem te komen, wij vragen ons nu werkelijk af wat de wethouder nu wil en wat zijn hoe hij nu zelf denkt over zijn positie. Want stel de business case van Westerlee wordt afgeschoten, we gaan niet akkoord, hij zal weer terug moeten naar die werkgroep en hij zal weer gaan onderhandelen met de werkgroep die hem eigenlijk denk ik toch ook weer niet erg loyaal zal ontvangen want die zegt meneer Boen u heeft ons wel een worst voorgehouden, maar vervolgens is die worst weg en zitten wij weer met de brokken en hoe gaat dat nu verder met u en uw positie. Dus onze vraag aan de wethouder expliciet is; hoe denkt hij over zijn positie binnen het geheel.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Maarsingh.
  • 0:32 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja voorzitter, het gaat nu steeds over de wethouder en de portefeuillehouder, alle fracties hebben tot nu toe nog gevraagd over meneer de wethouder vertel er iets over, vertel eens hoe het allemaal zit en hoe het gegaan is. en de vraag zou kunnen zijn aan u meneer Pals; wat wilt u nou eigenlijk, wat wilt u en hoe denkt u nou over dat akkoord van Westerlee, nee het voorstel wat hier voorligt, ik denk dat u zich daar beter over kunt uitspreken, wat wilt u nu eigenlijk.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals.
  • 0:23 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Meneer Maarsingh ik dacht dat ik daar wel duidelijk over ben, wat wilt u, wat wilt u, ik heb al gezegd dat akkoord van Westerlee heeft is niet een heeft een het heeft geen warme belangstelling voor D'66 fractie dus in die zin is dit het antwoord. En wat ik wil is van de wat ik wil van de wethouder is dat de wethouder gewoon zijn vragen beantwoord die we gesteld hebben.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boels, CDA.
  • 0:9 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ik begin mij bijna zorgen te maken, meneer Pals de fractie van u, u bent visionair, u bent altijd degene van mensen bij elkaar brengen en dan is dit het.
  • 0:4 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja meneer Boels dit is het.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Was dat ook het einde van uw betoog in eerste termijn meneer Pals? Dank u wel. Ga ik naar meneer Hofstra, PvdA.
  • 1:55 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja dank u wel voorzitter. Voor ons de uitwerking van de business case voor de SW bedrijven naar aanleiding van akkoord van Westerlee. Ik wil graag beginnen met een kleine terugblik, meneer Boels deed het ook al, het akkoord van Westerlee is op 27 februari 2015 getekend. ongeveer een jaar daarvoor is de kwestie van de werkgelegenheid in Oost-Groningen in een stoomversnelling geraakt. Vooral door de dreigende sluiting van Aldel en de metaal afdeling van Synergon. In onze ogen wordt een economie van een gebied vooral verbeterd door structuur versterking. Dat wil zeggen aandacht voor onderwijs, infrastructuur et cetera. We vinden het dan ook jammer dat er voor gekozen is om eerst met deel 1 te beginnen, namelijk aanpakken van de SW. In de SW zijn er twee taken die we moeten oplossen, door de participatiewet mag er na 1 januari 2015 niemand meer instromen in de SW. Voor deze mensen doen we het en daar moet een oplossing voor worden gevonden, daarnaast neemt het aantal mensen wat bij de SW werkt langzaam af. dat betekend dat er door Wedeka minder geld verdient kan worden, dit terwijl de kosten van Wedeka maar langzaam dalen. Ook is de uitstroom kleiner dan verwacht. Dit betekend dat de tekorten toenemen en de bedrijfsvoering van Wedeka is dus prima het zijn externe factoren die het tekort veroorzaken. Wedeka had niet voor niks een reserve van 7 miljoen. Om deze problemen het hoofd te bieden is het belangrijk dat de TDC's verder worden doorontwikkeld. Deze doen het op dit moment ook al goed, zie bijvoorbeeld het artikel in het blad SBCM, Wedeka cliëntgerichte diagnose via de TDC methodiek. Daar werd deze methodiek als praktijkvoorbeeld aangeprezen. Ook is er een vorm van niet vrijblijvende samenwerking geopperd, deze zou in de vorm van een bestuurscommissie moeten worden gegoten. Overigens vinden we het ook jammer dat er over de herindeling geen uitspraken zijn gedaan door de gebiedsregisseurs want wij vinden de beste vorm van niet vrijblijvende samenwerking een herindeling. Onder de fusie die wenselijk is
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:10 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Meneer Hofstra, de gebiedsregisseurs hebben wel iets over de herindeling gezegd en die hebben gezegd die willen er ver maar dan ook verre van afblijven. Ik denk het heel verstandig.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra.
  • 2:57 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja u vindt dat verstandig en ik vind dat een gemiste kans. Omdat een fusie nu niet wenselijk is, is uit de kokers van de regisseurs en de kerngroep de constructie van een bestuurscommissie gekomen. Dit idee is onder hoge druk tot stand gekomen, er moest immers een plan liggen voor 1 juli om aanspraak te maken op de bijdrage uit Den Haag. Wij vragen ons hardop af of dit allemaal wel goed doordacht is. Het lijkt erop of er teveel met oogkleppen is gekeken naar de beroemde 18 en later 10 miljoen. Samenwerking is belangrijk maar de manier waarop is dat ook. De meningen lopen uiteen of het juridisch überhaupt kan in het kader van de gemeenschappelijke regelingen of deze bestuurscommissie doorgang kan vinden. Afgaande op de mening van hoogleraar Engels denken we dat deze constructie niet kan, maar los daarvan vinden we het onwenselijk dat de kaderstellende- en controlerende taak verder van de raden af komt te staan. Dit is slecht voor de democratische legitimiteit. Ook de commissie Jansen adviseerde in het herindelingstraject om gemeenschappelijke regelingen erg voorzichtig mee om te gaan en waar mogelijk te vermijden door herindeling. Ik wil ook graag stukje voorlezen van het advies van meneer Engels hierover. Hij zegt; indien het voorgestelde pad voor gemeenschappelijke sturing daadwerkelijk zou worden gevolgd lijken de onderscheidende gemeenteraden over weinig ruimte te beschikken om voor een andere variant te kiezen. Daarmee wordt de democratische grondslag voor deze commissie wel heel dun en in wezen vrijwel puur formeel procedureel van aard. Zorgelijk is daarnaast dat de gemeenteraad in de voorgestelde setting nauwelijks tot geen invloed kan uitoefenen op het functioneren van beide bedrijven. De commissie wordt boven de bestaande bestuursorganen geplaatst en komt daarmee vrijwel geheel los te staan van de gemeenteraad, van een daadwerkelijke politieke controle kan dan nauwelijks meer sprake zijn, dit klemt temeer nu niet duidelijk is op welk niveau van openbaarheid de commissie zal gaan opereren. Daarom vinden wij, en wij vinden dat de taak van de gemeenteraad om die punten wel goed over te nemen, daarom vinden we de instelling van een bestuurscommissie op dit moment een onverantwoorde sprong in het diepe. Voorzitter naast de mensen die na 1 januari 2015 niet meer kunnen instromen gaat het ook om de mensen die nu al bij Wedeka werken. deze mensen kunnen gerust zijn hun rechten zijn gegarandeerd. Het is niet zo dat hun baan afhankelijk is van het slagen van deze business case of met het ontvangen van 10 miljoen uit Den Haag. Want die 10 miljoen mag alleen voor het ombouwen van de Wedeka en Synergon gebruikt worden. Sterker nog, de OR van Wedeka als vertegenwoordiger van mensen die daar werken bij Wedeka verzet zich tegen de bestuurscommissie. Wij hechten veel waarde aan dat standpunt en begrijpen dat ook heel goed. Onrust moet zoveel mogelijk vermeden worden en wij zijn dan ook heel verbaasd dat juist de SP regelrecht tegen dit standpunt van de OR ingaat.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema, SP.
  • 0:5 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik heb het niet over het standpunt van de Ondernemings Raad gehad.
  • 0:10 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nou dat bewijst mijn punt, daar gaat u helemaal aan voorbij en dat vind ik nogal verontrustend. Dat is toch een belangrijke achterban, van u ook.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:18 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   U zegt net de mensen van Wedeka hebben hun posities behouden, wat verontrust u dan zo eerlijk gezegd want ik bedoel u probeert de SP in een discussie te betrekken wat ze niet gezegd hebben, geeft u mij eens aan wat verontrust u dan.
  • 0:23 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   De opmerking was niet tegen u gericht meneer Pals, maar tegen de SP. En het verbaasd mij dat juist een partij als de SP die in het verleden heel vaak met het standpunt van de OR in de hand hier allerlei dingen aan de kaak heeft proberen te stellen, nu het standpunt van dezelfde Ondernemings Raad volledig negeert, wat ook door meneer Idema nu al wordt bevestigd.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema, SP.
  • 0:9 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik wil nogmaals bevestigen dat we het niet negeren, maar dat we het er niet over gehad hebben, we hadden een andere discussie over de positie van de heer Boen.
  • 0:7 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja maar als u het er niet over heeft gehad, heeft u het toch genegeerd. Ik kan geen andere conclusie trekken. Voorzitter ik ga verder.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:18 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ja , ik vind de discussie wel heel merkwaardig worden eigenlijk hoor, u maakt zich ergens zorgen over, SP negeert de OR, maar wat is dan uw punt, waarom zouden zij dat daar nu bovenop, eigenlijk u zegt het eigenlijk vanuit een houding van nou wij houden er wel rekening mee
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals zal ik meneer Idema de microfoon gunnen?
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ja, eigenlijk wel.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ja nou juist dat lijkt me het wijste op een gegeven moment want dan merken we de onderscheid tussen de fracties. Meneer Idema, SP.
  • 0:24 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Laat ik zo beginnen, we hebben nadrukkelijk het advies van de OR gelezen en dat herkennen wij. Het is ons nu om het even hoe de bestuursraden of de bestuurscommissie eruit komen te zien. Dat heeft even nu geen prioriteit bij ons, de prioriteit heeft dat wij geschrokken zijn van de situatie die is ontstaan door het mitsen en maren in het business
  • 0:13 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Voorzitter, kunt u misschien duiden waarom dat geen prioriteit heeft want dat vind ik wel heel merkwaardig. Ik snap dat dat andere voor u prioriteit heeft, maar ik vind van essentieel en cruciaal belang dat u aangeeft waarom dat nu dan geen prioriteit zou hebben. Want dit is, dit is nogal wat.
  • 0:5 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nee, maar wij zeggen nee tegen, sorry voorzitter, voorzitter mag ik het woord?
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, ik grijp wel in als het uit de hand loopt meneer Idema.
  • 0:19 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Meneer Boels, wij hebben gezegd dat wij even over het business akkoord vanavond spreken en wij vinden het zo in en in triest dat die business case blijkt te mislukken, door de opstelling van het college van Stadskanaal.
  • 0:3 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dus ik begrijp als de wethouder een antwoord heeft gegeven dan gaan we verder over die business case.
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Misschien, misschien wel ja.
  • 0:1 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Nou ja laten we dat maar doen dan.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik geef het woord terug aan meneer Hofstra.
  • 0:30 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   De gebiedsregisseurs hebben afgelopen donderdag volgens mijn expliciet aangegeven dat de bestuurscommissie integraal onderdeel is van een plan. dat meneer Idema nu zegt dat hem dat eigenlijk helemaal niet zoveel kan schelen dat vind ik heel bijzonder want daarmee geeft hij eigenlijk aan dat maakt me niet uit of die bestuurscommissie er wel of niet komt. En omdat 100% verbonden is met het slagen van de business case zoals aangegeven is door de gebiedsregisseurs geeft u eigenlijk aan dat u dat ook niet zoveel uitmaakt of die business case nou slaagt, ik vind het een vreemde opstelling.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema.
  • 0:17 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Wat ik ermee wou zeggen, dat ik even op dit moment, even pas op de plaats maak over het onderwerp inhoudelijk omdat ik vind dat we eerst die business case moeten helder krijgen hoe dat is ontstaan en dat vragen we aan de wethouder.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Maarsingh, CDA.
  • 1:32 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Mevrouw de voorzitter, ik ja goed het wordt allemaal een beetje warrig, u bent de voorzitter en u grijpt graag in, maar u geeft ons, u geeft de raad wel heel veel rek, maar ik hoor van de heer Hofstra dat hij zegt; wij willen geen bestuurscommissie, dat vinden wij onverantwoord, wij willen als raad niet op afstand worden gezet en de bevindingen van jurist Engels, professor Engels, die bevestigen wat wij daarover gezegd hebben, dat zegt de heer Hofstra. De heer Idema zegt nou wij gaan helemaal niet met dat voorstel akkoord, maar nu zegt de heer Idema wij willen eerste weten wat de wethouder erover zegt, nou dan denk ik dat wij daar ook even op moeten wachten. maar de vraag aan u was, en dit is een hele belangrijke vraag, de OR van Wedeka die gaat nog veel verder, die wil absoluut geen bestuurscommissie en die gaat eigenlijk nog veel verder dan het college voorstel en dat moet u en ons toch allemaal aanspreken. Dus ik denk dat iedereen een beetje voorbarig is en dat het misschien nog wel helemaal geen gek voorstel is en dat u het wel omarmt als SP. Moet omarmen zou ik moeten zeggen. Ja de heer Pals die weet, je weet niet wat je daar aan hebt, maar goed.
  • 0:19 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou volgens mij zijn er nu een aantal standpunten voldoende herhaalt. Ik geef meneer Hofstra opnieuw het woord voor het vervolg van zijn betoog en we kijken na de eerste termijn even of u eventueel in een schorsing elkaar kunt verduidelijken van wat belang. Meneer Hofstra gaat u verder.
  • 1:12 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. De gebiedsregisseurs hebben al eerder kenbaar gemaakt, ze deden dat afgelopen donderdag ook nog weer en ook al eerder in de media hebben ze dat gedaan, dat het wat hun betreft een ja of een nee is. het is dus slikken of stikken. Wat wij dan bijzonder vinden is dat ook Vlagtwedde in zijn commissievergadering een voorbehoud heeft gemaakt. Wij vinden het raar dat dan daar nog helemaal geen reactie op gekomen is, op afgelopen donderdag van de gebiedsregisseurs niet. we zouden het hypocriet vinden als Vlagtwedde wel een voorbehoud kan maken en wij niet. Het feit dat ze zeggen het is een ja of een nee, daar laten wij ons niet door onder druk zetten. Er zijn in de afgelopen maanden diverse keren berichten in de media verschenen waarin naar onze mening Stadskanaal onterecht in een slecht daglicht werd gesteld. De gebiedsregisseurs hebben naar onze mening in het beste geval te weinig gedaan om dit beeld recht te zetten en in het ergste geval dit beeld zelfs versterkt. Het moet ons van het hart dat we deze gang van zaken niet waarderen. Tot zover onze bijdrage in eerste termijn voorzitter.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra. Dan ga ik naar meneer Mellies, fractie Mellies.
  • 0:02 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja dank u wel, u verast mij voorzitter.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, maar daar houd ik van. Moet niet voorspelbaar worden meneer Mellies.
  • 3:06 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Akkoord, goed ik zal even beginnen met de provinciale staten, 24 september 2014, in de vergadering alweer bijna twee jaar geleden, is met ruime meerderheid een motie aangenomen die het college van Gedeputeerde Staten opriep om samen met gemeente, het bedrijfsleven, de vakbeweging, de sociale werkvoorzieningsbedrijven en de onderwijssector in de regio middels inschakeling van onafhankelijk gezaghebbende deskundigen te komen tot een samenhangend en langjarig plan van aanpak waarmee de hardnekkige arbeidsmarkt problematiek in onze regio zou moeten worden bestreden en daarbij onze inwoners een reëel uitzicht te bieden op ontwikkeling. Zo stond het in de motie omschreven. Al eerder werd een motie van dezelfde strekking aangenomen in de Tweede Kamer, de motie Samson, Slob, Van der Slaaij, de oproep werd voortvarend opgepakt want nog geen maande later was daar met steun van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de commissie ruim baan voor Oost-Groningen onder leiding van de heer Van Zeijl. Deze onafhankelijke gezaghebbende deskundigen, laten we ze maar zo noemen, had dus de opdracht te komen tot een plan van aanpak voor de hardnekkige arbeidsmarkt problematiek in onze regio. Maar werd tevens gevraagd ook iets te doen aan de financieel onhoudbare situatie van de sociale werkvoorziening en te komen tot een perspectiefrijke uitvoering van de Participatiewet met behoud van werkgelegenheid. Dat dan wel weer. Dit laatste heeft geleid tot het veel besproken akkoord van Westerlee en waar de business case die voorligt de uitwerking is of althans poogt te zijn. inmiddels is duidelijk geworden dat relevante doelen in het akkoord van Westerlee te rooskleurig, te ambitieus zijn voorgesteld. Het streven dat uiterlijk in 2018 60% van de SW'ers gedetacheerd zou moeten zijn, bij private en publieke opdrachtgevers, gaat bij lange na niet gehaald worden. verder moesten de gemaakte afspraken in het akkoord bijdragen aan het verbeteren van het exploitatie resultaat van de uitvoering van de WSW. Uit de business case blijkt overduidelijk dat een fusie tussen de beide SW bedrijven geen financiële voordelen oplevert. En ja wat blijft er dan nog over van de strekking van het akkoord zou je zeggen. het enige dat nu nog overblijft is hoe we eventueel gezamenlijk de participatiewet kunnen uitvoeren en daar gaat de business case dan ook over. de business case die voorligt probeert hier een oplossing voor de bieden maar eerlijk gezegd het is geen sterk stuk en het heeft mij niet kunnen overtuigen van het belang. Een haastig samengesteld en vaag compromis en in mijn ogen zeker geen concrete blauwdruk voor een nieuw op te zetten uitvoeringsorganisatie. Te veel onduidelijkheden en in die zin ga ik mee met het college en dat ze terecht een aantal voorbehouden of beperkingen maakt in het voorstel. De business case die voorligt is naar mijn mening niets anders dan een halfslachtig laatste poging om vooral nog maar iets van die miljoenen binnen te harken. Gênant. Verspilling van gemeenschapsgeld om het te besteden aan een nieuwe uitvoeringsorganisatie, dus in die zin kan de business case mijn goedkeuring niet wegdragen en mag de streep door het akkoord van Westerlee. Zo ik heb het gezegd. Het geld kan volgens mij veel beter besteed worden aan het creëren van werkgelegenheid en concrete banen. Er is onevenredig veel nadruk komen te liggen op het akkoord van Westerlee, de aanbod kant, en in mijn ogen te weinig op het onderdeel om te komen tot versterking van de regionale economie, de vraagkant. Een pas op de plaats, rust in de tent, lijkt wat mij betreft op dit moment gewenst.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema, SP.
  • 0:14 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Mag ik een vraag stellen aan de heer Mellies. U zegt van het geld kan beter besteed worden aan werkgelegenheid, maar u heeft ook wel in de gaten dat het geld er niet meer is nu, als het akkoord niet wordt getekend.
  • 0:3 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Nee, dat is prima, is geen enkel probleem.
  • 0:4 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   En waar ga je het dan mee doen, die werkgelegenheid.
  • 0:2 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Nee, nee, dan moet je verder luisteren wat ik nog te zeggen heb.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Maarsingh.
  • 0:33 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter mag ik eens even, nou wordt er weer een conclusie getrokken. Kijk als het zo is dat wij ons op glad ijs begeven met een bestuurscommissie, als Wedeka hard werkt aan de herstructurering in de ombouw zoals die door het rijk is opgelegd, als daar goede resultaten worden bereikt waarom hebben wij dan niet recht op ons deel van het geld, het moet niet gekker worden in dit land. Nee, het moet niet gekker worden in dit land mevrouw de voorzitter.
  • 0:21 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja maar we doen al net alsof we het geld al binnen hebben, daar moet u dan nog iets voor indienen, maar de vraag van meneer Idema was op een gegeven moment aan de fractie Mellies als wij niet instemmen en het geld is verloren op een gegeven moment en meneer Mellies gaf een heel kort antwoord, ik weet niet of u ook nog een toelichting daarop wou geven want u was een het woord, even voor de, om het bij het punt te houden.
  • 0:00 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Nou kijk, natuurlijk dat geld dat kunnen we goed gebruiken, maar niet voor de business case en niet voor het opzetten van een nieuwe uitvoeringsorganisatie en goed ik zeg al de nadruk is teveel komen te liggen op die business case, op de akkoord van Westerlee, en er wordt totaal voorbijgegaan dat het ook banen op moet leveren en dat is mijn probleem een beetje, dus ik had liever gezien dat daar het geld heengegaan was.
  • 0:41 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja maar mevrouw de voorzitter, maar het is hier wel een principieel punt, maar goed ik hoef daar niet voor te vechten, daar moet u voor vechten, de mensen die daarvoor aangewezen worden, kijk wij hebben gelezen hoeveel mensen al buiten het bedrijf zijn geplaatst, dat is toch redelijk ook landelijk gezien is dat succesvol geweest, er wordt gewerkt aan de TDC's, ook dat lijkt succesvol te worden. er wordt geherstructureerd, met of zonder een akkoord van Westerlee. Mevrouw Kleijnsma lacht in haar vuistje, als zij het geld kan binnen houden, dat geef ik u op een briefje, kan ze het elders uitgeven. Dat geld hoort hier! Ik zeg er niks meer over.
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou dat ga ik controleren meneer Maarsingh of dat zo is, we gaan in ieder geval de eerste termijn af maken zodat er straks ook de gelegenheid komt om gewoon van de kant van de portefeuillehouder antwoord te geven. Meneer Mellies komt u, gaat u verder.
  • 1:04 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Dank u wel voorzitter. Zoals gezegd; een pas op de plaats, rust in de tent lijkt wat mij betreft op dit moment gewenst. Ook met het oog op de diverse gemeentelijke herindelingen die gaande zijn in onze regio. Concluderend voorzitter, laten we alsjeblieft onze tijd, energie en middelen richten op waar we in Oost-Groningen het meest om verlegen zitten. En dat is werk, werk en nog eens werk. Daar helpen we uiteindelijk de mensen het meeste mee. De hoofdopdracht van de commissie Van Zijl was te komen met een samenhangend en langjarig plan van aanpak waarmee de hardnekkige arbeidsmarkt problematiek in Oost-Groningen kan worden bestreden en dat onze inwoners een reëel uitzicht hebben op een ontwikkeling. Geen speld tussen te krijgen lijkt me, een duidelijke opdracht en ik wil in de eerste termijn daarom mijn betoog afsluiten met een vraag aan de portefeuillehouder; wat vindt de portefeuillehouder eigenlijk van dit gedeelte van de opdracht. Is het volgens hem adequaat uitgevoerd door de commissie Van Zijl. Ligt er wat hem betreft een samenhangend en langjarig plan op tafel dat uitzicht biedt op werkgelegenheid. Tot zover dank u wel.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Mellies. Dan ga ik naar meneer Nijenbanning, VVD.
  • 3:19 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja dank u wel voorzitter. Ja goed het college heeft een akkoord getekend 2015 en nu wordt de raad gevraagd om uitsluitsel te geven over de business case. Ten aanzien van de voorliggende business case hebben we nog wel een aantal vragen c.q. opmerkingen. De eerste betreft het sturingsmodel, nou er is al veel over gezegd, maar voorgesteld wordt om een bestuurscommissie te vormen. Gezien de juridische advisering lijkt dit een oplossing die niet haalbaar is, daarnaast is de VVD ook van mening dat sturing op uitvoeringsorganisaties zoals de Wedeka eenduidig dient te zijn en dat de raad voldoende invloed moet kunnen blijven uitoefenen zonder daarbij gehinderd te worden door allerlei juridische constructies waar wij, als gevolg daarvan, eerst bediscussieerd moet worden wie nu welke bevoegdheden heeft en wie welke besluiten kan nemen. terwijl de rekening uiteindelijk bij de gemeente gepresenteerd wordt. De directie, de opmerking ten aanzien van de directie voering. Kan de wethouder aangeven welke voordelen het heeft om één directeur te benoemen voor beide schappen, dit veronderstelt namelijk dat het strategisch beleid, de missie en de visie van beide schappen niet ver uit elkaar liggen want anders wordt het voor een directeur wel erg lastig om leiding te geven aan beide organisaties. Daarnaast wordt in de business case ook duidelijk aangegeven dat het beleid en uitvoering van de TDC lokaal ingekleurd dient te worden en wordt. Het is voor een directeur toch geen doen om invulling te geven aan de wensen en eisen van zeven gemeenten die participeren, dit lijkt ons vragen om problemen en veroorzaakt hoge kosten. hoe kijkt de wethouder hier tegenaan. Vervolgens de ontwikkelagenda, kan de wethouder aangeven, concreet, wat er beter kan, er wordt overal gezegd dat de TDC's goed functioneren en dat het zelfs een exportmiddel kan zijn. Dus waarom nog een ontwikkelagenda opstellen, tuurlijk het kan altijd beter, maar tegen deze kosten, die 5 miljoen, die zou ook op andere wijze besteedt kunnen worden als de TDC's goed functioneren. En dat lijkt zo te zijn. Tot slot, het college geeft aan dat de business case nog vaak vaag is en uitwerking behoeft. Kan de wethouder aangeven welke zaken verder uitwerking behoeven en zou het advies van het college dan niet moeten zijn om te wachten met definitieve besluitvorming totdat deze zaken verder uitgewerkt gaan worden. Vervolgens het financieringsplaatje, is er al een reactie beschikbaar vanuit het rijk met betrekking tot de rijksbijdrage. Er is al vaak gezegd van blijft er geld beschikbaar als de business case van tafel gaat, kan de wethouder daar misschien iets van zeggen wat de primaire reactie van het rijk is geweest en hoe het rijk daar op dit moment instaat. En vervolgens betekend dit dat concreet het rijk nog 10 miljoen beschikbaar heeft indien de business case akkoord wordt bevonden. En vervolgens las ik ook in een van de stukken dat de gemeenten worden gekort voor 1,5 miljoen en wegens het niet halen van de uitstroom werd er 1 miljoen extra over de jaren 2015-2020 dus dat betekend dat in vier jaar tijd 10 miljoen, dus die 10 miljoen die eventueel beschikbaar is van het rijk, verdampt daarmee. En dat betekend dus dat die 5 miljoen, die voor de ontwikkelagenda wordt uitgetrokken, dat die dus uit eigen zak betaald moet worden. kan zijn dat het tekort door de bocht is, maar ik hoor graag een reactie van de wethouder hierover. Goed ten aanzien van het proces daar is al heel veel van gezegd, maar ik wacht nu eerst even de reactie van de wethouder af. Dit was mijn eerste termijn, dank u voorzitter.
  • 0:20 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Nijenbanning. En last but not least mevrouw Meertens, GBS.
  • 4:51 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja voorzitter. Een van de allereerste soapseries op de televisie was Peyton Place, de ouderen onder ons kunnen zich dat vast nog wel herinneren, de uitzendingen begonnen altijd met de slogan; this is the continuing story of Peyton Place. En wat heeft dit te maken de voorliggende agendapunt hoor ik u denken. Je zou bijna kunnen zeggen dat we hier te maken hebben met de continuing story of Westerlee, niet dat we dit dossier willen bagataliseren of kleineren voorzitter, zeker niet, daarvoor is het veel en veel te belangrijk. Maar het dossier op zich krijgt bijna alle kenmerken van een soapserie. Er zijn verliezers en winnaars, er zijn good en bad guys en als je niet alle uitzendingen hebt gezien dan raak je de draad al snel kwijt. De media smult van alles wat er over dit dossier naar buiten kan worden gebracht met als gevolg dat onze inwoners, maar zeker de betrokken medewerkers er helemaal geen hout meer van snappen, want de een roept dit en de ander zegt dat. De hoofdrolspelers maken dankbaar gebruik van de pers en media om rollebollend over elkaar ieder de eigen mening te verkondigen en de publieke opinie van hun gelijk te overtuigen, maar ja wie heeft nu gelijk. Voorzitter dit was misschien wel een te ludieke inleiding naar een zeer, zeer serieuze zaak. Vandaag vraagt u ons een definitief besluit te nemen op de business case, u geeft in uw oplegger aan dat u het versterken van de gezamenlijke uitvoering van de participatiewet in Oost-Groningen onverkort onderschrijft en dat u ons voorstelt om in te stemmen met de business case maar dan wel onder een aantal voorwaarden. En deze voorwaarden worden genoemd onder de punten a t/m f. Het is zoals gezegd een zeer lastig dossier en wij hebben stukken over en weer gelezen, argumenten bekeken, punten aangestipt en overwegingen gemaakt. U geeft overduidelijk aan dat de voorliggende business case op een aantal punten niet overeenkomt met de contourenschets die in april jongstleden door de betrokken gemeenten zijn ondertekend. Wij kunnen daar in meegaan. We zijn niet de enige gemeente die op- en aanmerkingen op de business case heeft, ook het college van Veendam en de raad van Vlagtwedde hebben soortgelijke punten naar voren gebracht en ook de OR van Wedeka heeft ongeveer in dezelfde bewoordingen haar mening weergegeven. Daarnaast ontvingen wij gisteren te elfder ure via de griffie het advies van professor Engels m.b.t. het instellen van de in de business case genoemde bestuurscommissie en dit advies op verzoek van de raad van Veendam is uitgebracht hebben wij allemaal kunnen lezen en is hier ook al het nodige over gezegd. Om een lang verhaal kort te houden voorzitter, wij als GBS kunnen ons vinden in uw standpunten en de voorbehouden die u maakt ten aanzien van de voorliggende business case. Dat uw standpunten en wellicht het hier te nemen besluit consequenties kan hebben voor de business case en het vervolg van het traject is overduidelijk. Bij een positieve reactie van deze raad op uw beslispunten hebben wij gehoord dat de Staatssecretaris op z'n minst not amused zal zijn. De beide gebiedsregisseurs hebben wederom via de pers laten weten dat het plat gezegd slikken of stikken is. het is heel jammer dat zij vooraf de deur dicht lijken te gooien voor verdere onderhandelingen waardoor wellicht met een aantal aanpassingen op zeer korte termijn er wel een akkoord tot stand zou kunnen komen op deze business case. Immers door de reacties van Stadskanaal, Veendam en ook Vlagtwedde en ook de OR is duidelijk waar de schoen in het huidige plan mogelijk wringt. Wij vinden het erg vervelend dat hierdoor weer het beeld ontstaat dat wij hier in Oost-Groningen niet willen en kunnen samenwerken en dat hier en daar weer een zwarte piet neergelegd gaat worden is wel zeker. Wij zijn er echter van overtuigd dat door zowel ons college, de gemeente Veendam en ook Vlagtwedde een aantal punten is gemaakt die steekhoudend zijn en die zeker deze business case tot een beter einde hadden kunnen brengen. wij zijn wel erg benieuwd of de beide gebiedsregisseurs toch nog genegen zullen zijn om de opmerkingen van de bijna grootste partners mee te nemen. Dat mag toch zeker van doorgewinterde bestuurders en een doorgewinterde ondernemer worden verwacht gezien hun publieke reacties is het antwoord hierop waarschijnlijk al wel duidelijk, maar ja hoop doet leven. Voorzitter afrondend brengt ons dit bij een punt waar we toch niet omheen kunnen en die we aan de orde moeten stellen. Als eerste naam van de degenen die de business case zou die voorligt hebben ondertekend staat de naam van onze wethouder, maar ook de naam van de directeur van Wedeka staat in dit rijtje. En dat is op zijn zachtst gezegd toch wel een dingetje. Hoe is het mogelijk dat er door alle betrokken gemeenten en organisaties een document wordt ondertekend waarop in een later stadium ook o.a. door onze gemeente voorbehouden worden gemaakt. Wij willen daar op dit moment niet verder op ingaan want wij gaan ervanuit dat de wethouder daar in zijn eerste reactie dieper op in zal gaan en wij vragen hem een verklaring hiervoor en dat was het op eerste termijn. Dank u wel.
  • 0:27 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Meertens, namens GBS. Dan is dat de eerste termijn en ondanks dat er nu koffie ingeschonken wordt ga ik toch even schorsen. Ik kijk ook even naar de kant van het college. 15 minuten? 20 minuten wat is, 15 minuten? 20 minuten. Ik heb het 21.50 uur, klopt dat? Dan zien we elkaar terug om 22.10 uur.
  • 0:2 schorsing
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dames en heren ik heropen de vergadering en geef het woord aan wethouder Boen.
  • 17:25 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Dank u wel voorzitter. Het voorliggende raadsvoorstel dat is voorzien van een uitgebreide toelichting, maar ik denk dat het goed is om toch nog een paar dingen, een aantal elementen, die hebben geleid tot dit voorstel, te memoreren. En daarbij zal ik zo meteen ook ingaan op mijn eigen rol in dit dossier. Vanaf het moment van het sluiten van het akkoord van Westerlee is er discussie geweest over de invulling van het begrip; één uitvoeringsorganisatie. En met name de positie van de TDC's daarin. Voordat het akkoord gesloten kon worden werd er geen discussie gevoerd over de invulling van dat begrip, hoewel wij daar verscheidene malen al Stadskanaal en Veendam op hadden aangedrongen. In november 2015 hebben de gemeenten Veendam en Stadskanaal via een open brief aan betrokken partijen nogmaals duidelijk verwoord hoe wij het akkoord interpreteren. En overigens is dat het enige moment geweest waarop wij via de pers hebben gecommuniceerd. Kernpunten van ons standpunt waren toen en die zijn nu nog steeds een separate afbouw van de beide SW bedrijven, geen scheppen van een nieuwe grote GR en de TDC's blijven onder aansturing van de gemeente waarbij de regionale coördinatie van de activiteiten plaats kan vinden door een programmaleider op basis van een door de betrokken gemeenten opgesteld uitvoeringsplan. En met name dat laatste punt vloeit voort uit onze visie op de uitvoering van onze taken binnen het sociaal domein en wij hebben die visie voor 1 januari 2015 met elkaar geformuleerd, daar besluiten over genomen en we hebben in december 2015 nog eens met de raad gesproken over de inhoud van die visie, de samenhang tussen de verschillende beleidsterreinen en de keuzes die wij daarin hadden gemaakt. In de contourenschets waarover in april 2016 een besluit is genomen vonden wij voldoende elementen terug die pasten bij de visie. En om daar een voorbeeld van te geven, wij willen graag, en zo hebben wij dat ook in de notitie samen met de burger genoteerd, in het geval van problematiek in een gezin, bij dat ene gezin, één plan en één regisseur. Dat betekend dat onder verantwoordelijkheid van de gemeente de acties worden ingezet om de problemen op te lossen, samen met de betrokkenen. En juist omdat wij in onze gemeente vaak met gecombineerde problematiek te maken hebben betekend dat dat in veel gevallen het feit dat de betrokkenen geen werk heeft aan de orde is. en daarnaast spelen daar vaak dan nog andere zaken, en het zou natuurlijk heel merkwaardig zijn wanneer wij het onderdeel werk, het feit dat iemand werk zoekt, dat we dat ver weg van ons zouden organiseren en zouden uitbesteden binnen een gemeenschappelijke regeling waar wij dan als gemeente weer betrekkelijk weinig zicht en vat op hebben. Ook vinden wij dat in onze TDC's snel gereageerd moet kunnen worden en daadkrachtig moet kunnen worden opgetreden in situaties die zich voor kunnen doen. U hebt afgelopen zaterdag kunnen lezen dat wij initiatief gestart zijn met DOK 4 en Wedeka om te komen tot een zogenaamde commerciële werkplaats. Een plek waarin op basis van beschikbare vacatures mensen worden opgeleid, worden geschoold voor in dit geval een baan in de techniek. Daar hebben we snel een besluit over genomen, betekend dat we daar ook bij wijze van spreken deze week mee kunnen starten. Dat is een voorbeeld van het beleid wat wij graag zouden willen uitvoeren. Het imago dat onze gemeente heeft dat is er een van een lastige, eigenwijze en niet op samenwerking gerichte gemeente. Ik denk dat de feiten dat weerspreken. En die feiten hebben betrekking met onze rol hier in de arbeidsmarktregio die hebben betrekking met onze rol in de centrale arbeidsmarktregio, die hebben betrekking op onze inzet daar, ambtelijk en bestuurlijk, en die hebben te maken met onze verantwoordelijkheden die wij daar oppakken en die verantwoordelijkheden die hebben met name te maken met de uitvoering van de verschillende plannen waarvoor bijvoorbeeld ESF subsidies richting onze regio komen. Daarin speelt Stadskanaal een belangrijke rol. Wij hebben als college de afgelopen periode een consistente lijn gevolgd en die consistente lijn in dit dossier houdt in dat wij zoals we dat in de contourenschets hebben aangegeven de mogelijkheid open lieten voor de twee SW bedrijven, Synergon en Wedeka, om te fuseren. Om in ieder geval te komen tot één nieuw werkvoorzieningsschap. Een interpretatie van het akkoord was dat in dat werkvoorzieningsschap de TDC's één op één moesten worden opgenomen, daar onderdeel van moesten worden en ook vanuit de centrale aansturing van het werkvoorzieningsschap hun opdrachten zouden moeten kunnen krijgen. Wij hadden daarover een andere mening, onze interpretatie van het akkoord, waarin sprake is van TDC's als werkwijze die onderdeel worden van, hield in dat wij zeiden prima laten we onderzoeken of een fusie inderdaad meer waarde heeft, maar wij willen graag gelet op onze visie dat de plek en de aansturing van de TDC's in belangrijke mate bij de gemeente ligt. Dat is een discussiepunt gebleven. Wat we in de contourenschets duidelijk hebben aangegeven is dat er wat ons betreft een werkbedrijf is wat plek biedt voor het beschut werken en een ontwikkelbedrijf, bestaande uit de TDC's, dat ervoor moet zorgen dat onze werkzoekende inwoners zo goed mogelijk worden voorbereid op een plek op de arbeidsmarkt. We hebben daar instrumenten voor, die instrumenten hanteren we, die zijn in onze regio in de arbeidsmarktregio identiek, daar hebben we met elkaar van tevoren dus over gesproken en we zijn daar tot eenduidige oplossingen gekomen. Daar hebben we dus, om het zo maar eens te zeggen, goed in samengewerkt. De contourenschets daarover is besluitvorming plaatsgevonden in april en dat was ongeveer dezelfde tijd dat de gebiedsregisseurs een opwachting maakten en laten we maar zeggen de bestaande structuren terzijde schoven en met hun eigen verhaal op pad gingen. Dat heeft opgeleverd de business case zoals die er nu ligt, die moest voor 1 juli worden opgeleverd, colleges moesten voor 15 juli een besluit daarover nemen en tot eind september hebben de raden de mogelijkheid om hier iets van te vinden. lange tijd is er uitgegaan van het laten fuseren van de beide SW bedrijven, oftewel anders gezegd, het gezamenlijk oprichten van een nieuw SW bedrijf. De business case heeft een aantal dingen heel duidelijk aangetoond en ik wil daar even met nadruk op ingaan want het betreft dingen waarover laat ik het zo zeggen op sommige momenten wat misverstanden zijn ontstaan. Die misverstanden hebben bijvoorbeeld te maken gehad met het feit dat het weliswaar leek alsof de bedrijfsvoering bij Wedeka beter ging dan bij Synergon, maar er waren ook lijken in de kast. Een van de dingen die onomstotelijk in de business case voorbij is gekomen is dat de bedrijfsvoering bij Wedeka uitstekend is, we hebben daar vaak onze waardering voor uitgesproken hier ???????????? en ik wil dat nog een keer doen, onze directie heeft het daar prima gedaan, laat daar geen misverstanden over bestaan. En laat de feiten spreken voor wat ze zijn en die feiten die spreken heel duidelijk, die zijn bijna aan het woord in Jip en Janneke taal, daar zit geen woord Spaans bij. Die bedrijfsvoering die is prima op orde. Er werd genoemd in de bijdragen het opbouwen van een reserve van 7 miljoen, absoluut een gevolg daarvan. Het feit dat Wedeka met Emco een overeenkomst heeft over het uitlenen laat ik het zo maar noemen van de directie aan Emco geeft ook aan dat die kwaliteit van de directie niet alleen door ons gezien wordt maar ook door de Emco-groep. Waarbij Emmen natuurlijk de grootste gemeente is en ook het nodige te melden heeft. Wat er uit de business case bovendien bleek was dat de financiële afwegingen die gemaakt zouden moeten worden in dit geval in ieder geval maar één conclusie konden hebben, namelijk dat er niet gefuseerd moest worden. een helder verhaal. In het akkoord van Westerlee staat in het voorwoord dat de tekorten van de SW bedrijven dat die natuurlijk een molensteen zijn om de nek van de gemeenten. Als het gaat om de financiële hulp die er vanuit het akkoord werd geboden is ook heel helder aangegeven dat het maximaal beschikbare bedrag niet mocht worden gebruikt voor het terugdringen van de tekorten. Dus het bedrag van 18 miljoen waarover gesproken is was niet bestemd voor het terugdringen van tekorten. Bovendien was die 18 miljoen een bedrag wat maximaal beschikbaar gesteld zou kunnen worden op basis van ingeleverde plannen. Dat brengt mij ook even bij het punt van 5 miljoen die net genoemd werd voor de ontwikkeling van de TDC's, ook daar gaat het om een bedrag wat in de gedachten van de business case voor die ontwikkeling is gereserveerd, maar zal pas toegekend kunnen worden op het moment dat er ook concrete plannen zijn. ik denk ook dat het goed is om te noemen het standpunt van de OR in deze. De OR van Wedeka heeft een aantal jaren geleden toen de Wet Werken Naar Vermogen zou worden ingevoerd een notitie geschreven onder de titel; het dak moet eraf. Daarin heeft de OR aangegeven wat er naar hun idee zou moeten gebeuren met het bedrijf om zoveel mogelijk klaar te zijn voor de nieuwe ontwikkelingen die de Wet Werken naar Vermogen en aan de hand Participatiewet met zich hebben meegebracht. En u kunt zich voorstellen dat dat een pijnlijk proces is want in feite heb je het dan over het inkrimpen van je bedrijf, het hebt het over het feit dat je oplossingen bedenkt om in de sterfhuisconstructie die er vanuit het rijk werd aangegeven om daar zo goed mogelijk in te overleven, welke stappen je daarvoor moet zetten. Wat dat betreft wordt er vanuit die hoek op een goede manier meegedacht en waarderen wij ook heel nadrukkelijk het standpunt van de OR. Om even terug te keren naar de financiën daarover, uit de business case is eenduidig naar voren gekomen dat de bijdrage van de Wedeka gemeenten aan het toekomstige tekort van de nieuwe organisatie vergeleken met de huidige situatie met 50% zouden toenemen. U zult begrijpen dat dat niet een verhaal is waar ik graag in deze raad kom. Want het betekend dat als dit zich voortzet, als het structureel verhaal zou zijn en wij zouden ingaan op die fusie, dat we met deze consequentie gewoon keihard worden geconfronteerd. En een andere financiële consequentie die ik nog even wil noemen is het feit dat de bekostiging van de sociale werkvoorziening, het is een voorziening, dat die is gebaseerd op een landelijke ontwikkeling waarbij er per jaar zoveel procent van de mensen uitstroomt. Zoals u weet gaan we van 90.000 mensen in de SW naar 30.000 op termijn en daarbij wordt door het ministerie een bepaald uitstroom percentage gehanteerd en waar we nu keihard mee geconfronteerd worden is het feit dat dat uitstroompercentage niet spoort met de werkelijke getallen, maar dat er geen aanpassing plaatsvind van het macrobudget. Dat macrobudget gaat dus uit van voor dit jaar, ik noem maar een willekeurig getal, 75.000 mensen in de SW terwijl het er in feite 80.000 zijn, dat betekend dat er voor 5.000 mensen in feite bedragen moeten worden op tafel gelegd door de gemeente. Er vindt daarin geen aanpassing plaats door het rijk. En dat betekend met de voorziene korting die zal verlopen van laten we zeggen een €27.000,- naar €22.500,- per SE, per werknemer, dat we daarmee versneld natuurlijk voor structurele lasten komen te staan die laten we maar zeggen die 10 miljoen waar we het over hebben, laten verdwijnen als sneeuw voor de zon. Terwijl ze daar eigenlijk niet eens voor gebruikt mogen worden. Maar om dat bedrag in perspectief te zetten, dit is waar wij mee geconfronteerd worden. En dan lijkt het soms heel eenvoudig, ach paar tientjes, honderd euro, tweehonderd euro, driehonderd euro per persoon wat maakt het uit, nou heel veel maakt het uit. Op het moment dat wij niet een korting van €500,- hebben maar van 900 betekend dat voor onze regio gewoon structureel een miljoen euro extra die er opgehoest moet worden door de gemeente. dat is de kern van het verhaal. Dus subsidie korting, zorg ervoor dat het subsidie resultaat van de SW bedrijven negatief blijft en steeds negatiever wordt. Daar wordt in het akkoord van Westerlee en dus ook in deze business case in principe niets aan gedaan. Gemeenten staan voor deze kortingen
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D''66.
  • 0:54 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, de wethouder, ik heb toch een vraag aan de wethouder die in zijn beantwoording toch een, in mijn optiek, een mooie one man, one gemeente show afgeeft en dan vraag ik me af u heeft heel veel vragen gesteld en u heeft voor zichzelf ook heel veel aangegeven waarom u niet meedoet aan de gezamenlijkheid om Oost-Groningen gezamenlijk bij elkaar te houden, waarom heeft u dan niet veel en veel eerder de stekker er niet uit getrokken. Want ik bedoel wat u nu opnoemt dan denk ik van dat had u eigenlijk verleden jaar al kunnen doen. en in feite zijn we nu in een positie beland waarin wij nu op alle haar op snaar een week voordat het rapport bij mevrouw Klijnsma moet worden ingeleverd dat we nu moeten pas ingrijpen. Ik begrijp dat niet.
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder.
  • 0:45 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Dank u wel voorzitter. ik denk dat het duidelijk is dat wij door de ondertekening van het akkoord hebben aangegeven dat wij bereid zijn om ons in te spannen om in gezamenlijkheid hier in Oost-Groningen iets te realiseren. Toen het akkoord ondertekend werd op 27 februari vorig jaar heb ik aangegeven dat het echte pijnlijden nog zou beginnen en dat had te maken met het simpele feit dat een aantal zaken waarvan wij als gemeente Stadskanaal en ook de gemeente Veendam vonden dat we die van tevoren hadden moeten bespreken niet aan de orde waren geweest. En de punten waar ik het de hele tijd over heb, verschil van mening over die ene uitvoeringsorganisatie, was daar een heel essentieel onderdeel van. En wij hebben natuurlijk
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema, SP.
  • 0:05 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Even voortbreidend op de heer Pals zijn vraag, was er geen compromis mogelijk op dat front. Want u zegt nu van ja we hebben het er wel over gehad en dit was een belangrijk item bij ons, maar heeft u ook onderhandelt over dit punt want ik heb van de gebiedsregisseurs gehoord dat dit een totale verassing was wat u deed.
  • 0:44 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Over het verhaal van de gebiedsregisseurs daar zal ik het zo meteen nog over hebben, waar het nu even over gaat dat is de besluitvorming die voor die tijd heeft plaatsgevonden en dat lag in de contourenschets die we met elkaar hebben vastgesteld. En in die contourenschets werd helder aangegeven naar ons idee hoe we zowel de functie van ontwikkelbedrijf als van werkbedrijf konden realiseren. Dus wij zijn tot op het laatste moment bezig geweest om te realiseren dat er hier in Oost-Groningen een fatsoenlijke organisatie zou worden opgebouwd waarmee wij onze werkzoekende inwoners uitstekend zouden kunnen bedienen. Die intentie is er geweest en is er nog.
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals.
  • 0:47 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, maar u neemt zelfs woorden in de mond over een fatsoenlijke organisatie, dus eigenlijk had u te maken, laten we wat ?????????????????, eigenlijk had u te maken met een onfatsoenlijk voorstel. En ik begrijp dan ook niet waarom u dan überhaupt nog weer bent aangeschoven als u er nou over denkt zoals u erover denkt, dan denk ik waarom heeft u ons als raad dan zo lang laten worstelen met dit dossier maar ook heel Oost-Groningen en ook Synergon gemeentes et cetera, waarom heeft u dat dan gedaan, ik begrijp dat, ik begrijp uw argumentatie niet, ik begrijp niet wanneer heeft u nou, heeft u laten we het eens anders vragen, heeft u nooit gedacht en nou trek ik de stekker eruit.
  • 1:12 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Voorzitter ik denk dat het teveel eer voor mij is om te veronderstellen dat ik in mijn eentje in staat ben om in Oost-Groningen gemeente besturen en anderen te laten bungelen in de zin van nou gaan jullie maar eens een tijdje met dit onderwerp bezighouden dan ben je even rustig want zo interpreteer ik uw woorden hierin, dat is absoluut niet aan de orde. Wij hebben in de volle overtuiging en ook in het volle besef en bezit van onze geestelijke vermogens, laat ik dat er ook maar even bijzetten, een weg uitgestippeld waarin wij naar onze mening een verhaal konden neerzetten voor onze burgers hier als het gaat om begeleiding naar werk. En dat hebben wij op basis van de inhoud namelijk fatsoenlijk en op de plek onze inwoners begeleiden neergelegd in de contourenschets. En dan kunt u zeggen van ja het feit dat het resultaat misschien niet helemaal is van wat we ervan gedacht hadden hadden we het er dan wel, hadden we er dan wel aan moeten beginnen. Dan denk ik dat is wel een hele gemakkelijke vraag. Want je hebt wel de intentie om met iets aan de slag te gaan.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 1:07 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Met alle respect wethouder, maar zo komt het bij mij niet over. Met alle intenties, dat u zegt van om mee aan de slag te gaan. Want in feite hebben we heen hele ernstige avond, we hebben dat akkoord, dat business case akkoord en u heeft uw aanvullende voorwaarden maar daar komt u straks nog op hoe u tot dat beraad bent gekomen dat antwoord krijgen we dan ook nog, dan denk ik ik vraag me werkelijk af is uw intentie echt om Oost-Groningen op de kaart te zetten, is uw intentie echt om werkgelegenheid te creëren voor die mensen die aan de kant staan die 10.000 mensen die werkbehoefte hebben, want ik denk als u steeds uw eigen agenda trekt en steeds weer want zo komt uw verhaal nou bij me over u trekt steeds uw eigen agenda wij hebben een goede TDC, Wedeka's en knalbedrijf et cetera dat is prima goed dat we het hebben, maar eigenlijk concentreert u zich wel helemaal binnen onze eigen gemeentegrenzen terwijl de bedoeling was van het akkoord van Westerlee was juist en ik denk ook van de staatssecretaris om Oost-Groningen op de kaart te zetten en zorgen dat we hier werk krijgen. En zoals u nu beantwoord heb ik het idee, zo komt het bij me over, dat u daar niet aan gewerkt heeft.
  • 2:4 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Voorzitter ik denk dat het belangrijk is om twee dingen even goed van elkaar te onderscheiden en ik denk dat de heer Mellies keurig heeft aangegeven welk onderscheid daar gemaakt moet worden. We hebben vanuit de statenfractie, van de staat moet ik zeggen, de motie "ruim baan voor Oost-Groningen" gehad. De heer Mellies heeft daar aan gerefereerd die was inderdaad bedoelt om ervoor te zorgen dat er een economische versterking van dit gebied zou plaatsvinden, dat er werkgelegenheid zou komen et cetera. U weet net zo goed als ik dat overheden niet gaan over het creëren van werkgelegenheid, wat hun primaire taak is, is om ervoor te zorgen dat mensen voor de arbeidsmarkt geschikt zijn gemaakt. Op het moment dat ze dat niet zijn, wanneer ze geen startkwalificatie bijvoorbeeld, wanneer ze onvoldoende scholing hebben gehad, daar liggen de taken en de verantwoordelijkheden voor de gemeente, die moet ervoor zorgen dat die mensen op een fatsoenlijke manier kunnen worden opgeleid en kunnen worden voorbereid op die arbeidsmarkt. Het verhaal van de werkgelegenheid, waar de commissie Van Zijl zich ook mee bezig heeft gehouden maar dan in deel twee van zijn werkzaamheden, ja dat zag er toch wat anders uit dan het akkoord, die twee dingen die lopen nu doorelkaar, ik geef toe dat dat misschien wat onduidelijkheid veroorzaakt, maar het is natuurlijk wel nog steeds zo dat wij ons moeten concentreren op datgene wat we moeten doen om mensen aan het werk te krijgen en dan is onze taak en verantwoordelijkheid vooral om te zorgen dat ze voldoende gekwalificeerd zijn en dan zullen wij in samenwerking met andere partijen, want daar hebben we ondernemers en werkgevers voor nodig, zullen wij moeten zien dat die werkgelegenheid deze kant op komt. die werkgelegenheid naar Oost-Groningen halen dat is een moeilijke maar niet een onhaalbare zaak. En daar zetten wij ons ook voor in.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:06 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik waardeer uw woorden wethouder, dat u zegt; daar zetten wij ons voor in. Maar ik bedoel u ontneemt mij niet het beeld dat u zich inzet voor de gemeenten Stadskanaal en dat doet u met verve en dat is prima, maar u doet wat u niet doet en dat beeld komt echt niet bij mij naar boven en ook niet met uw aanvulling over dat definitieve akkoord is dat u zich inzet voor de regio, dat u zich inzet voor heel Oost-Groningen gebied want Stadskanaal is groter dan dat en u heeft te maken met zes bestuurders die gezamenlijk dat ideaal en dat idee hadden van werkgelegenheid hier naartoe halen en u blijft maar eigenlijk in uw eigen kring draaien en dat beeld neemt u bij mij niet weg helaas.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Boen.
  • 1:18 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Voorzitter dat is jammer dan ga ik daar nog toch een poging toe wagen, soms moet dat een paar keer gezegd worden. Het is natuurlijk absoluut niet zo dat wij vanuit Stadskanaal alleen maar naar ons eigen gebied kijken. De inzet die wij plegen die gaat over samenwerking voor deze regio, voor Oost-Groningen voor dit onderdeel van de arbeidsmarkt regio. We praten over werkinzicht Oost-Groningen, daar zetten wij ons met elkaar voor in en dat is ook de focus, dat is ons gebied. En dat ik nu even speciale aandacht schenk aan ons werkvoorzieningsschap en onze visie op het TDC, dat staat los van het feit dat wij, want het TDC is iets waar we in Stadskanaal goed aan werken, kan beter maar we werken daar goed aan, en het is iets wat ook in de rest van de regio plaatsvindt door intensieve samenwerking dus wij zijn wel degelijk gericht op die regio, maar in die regio bevinden zich een aantal verschillende gemeenten en die verschillende gemeenten die hebben allemaal hun eigen visie en wij zullen moeten proberen om binnen dat gegeven met elkaar tot goede afspraken te komen over datgene wat wij willen bereiken.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals.
  • 0:17 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dus eigenlijk zegt u nu, want u heeft een hele belangrijke taak in dat hele proces gehad, u was voorzitter of u bent nog, voorzitter van de Wedeka, u heeft samengewerkt met de directies van Synergon nou ja enfin dat hele team. Dus eigenlijk zegt u van; mijn opdracht is mislukt.
  • 0:23 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Nou dat is een wat voorbarige conclusie denk ik. Als u zegt van de opdracht was gelukt als u inderdaad voor 6.000 extra mensen werk had gecreëerd hier binnen twee jaar, ja als dat de eis was geweest dan moet ik inderdaad toegeven dat is niet gelukt, maar dat wil niet zeggen dat datgene wat we tot nu toe gedaan hebben dat dat ook niks geweest is.
  • 0:36 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik refereer even aan uw eigen woorden, u zegt van ik ben bezig geweest om die kar te trekken, zo hard dat hier werk komt, zorgen maar ook u bedoelt namelijk ik heb ook te maken met andere bestuurders, daar doelt u op, u heeft gezegd van ik ben niet alleen, ik heb te maken met zes andere bestuurders en dat bedoel ik dan bent u eigenlijk, dan is uw opdracht in die zin mislukt om die andere bestuurder niet te overtuigen van in gezamenlijkheid, pak dat heel Oost-Groninger gebied gezamenlijk aan en daarin bent u in mijn ogen gefaald.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat is meer een conclusie die u nu trekt meneer Pals en de wethouder was bezig met zijn betoog, ik denk dat het goed is dat hij dat vervolgd en dan kijken we of uw conclusie terecht is qua peiling straks. Wethouder.
  • 3:38 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Dank u wel voorzitter. Ik heb het net even kort gehad over de feitelijke situatie bij ons SW bedrijf, ik heb het gehad over de rol van de OR daarin. ik denk dat het goed is om ook even in te gaan op het verhaal van de bestuurscommissie die in de business case wordt genoemd, daarvan is het nodige gezegd vanavond, experts zijn erbij gehaald en het beeld wat ontstaat is dat het in de uitvoering lastig is. wij hebben in ons voorstel helder aangegeven dat wij het ook een onwenselijke situatie vinden. Ik kom daar zo meteen, als ik het heb over mijn eigen rol in dit verhaal, nadrukkelijk op terug. Wat ik nog even wil benadrukken en dan kom ik toch weer even terug op het verhaal van de werkgelegenheid dat is dat wij eigenlijk van elkaar zouden moeten scheiden; aan de ene kant de mensen die op dit moment in het SW bedrijf aan het werk zijn, daar hun werk doen, daar hun garanties hebben, hun CAO hebben en een duidelijke rechtspositie in dit verhaal, daarnaast hebben wij de plicht en de opdracht om inwoners van ons die bezig zijn om een baan te vinden om die zo goed mogelijk te begeleiden. En laten wij die discussies over het SW bedrijf en over hoe we die andere groep zo goed mogelijk kunnen begeleiden, laten we die discussie nou maar eens even van elkaar scheiden. En het verhaal van de SW bedrijven, het is een voorziening die hebben wij, we staan voor de financiële consequenties van dat verhaal, daar hoeven we het verder niet met elkaar over te hebben, dat is het verhaal en daar gaan we mee verder. En dat moet in ieder geval ook de SP geruststellen dat wij die voorziening zo veel mogelijk en zo goed mogelijk in stand willen houden. maar het andere verhaal hoe gaan wij mensen naar een baan toe begeleiden, wat gaan wij doen in ons ontwikkelbedrijf, dat moet voor ons vanaf de komende tijd heel nadrukkelijk de focus hebben. Ik wil nog een paar aspecten noemen van de samenwerking of vermeende tegenwerking in deze regio, dat zijn ook dingen die afgelopen donderdag voor een deel voorbij zijn gekomen en een van de punten die genoemd werd en die ook in de afgelopen periode regelmatig voorbij komen dat is het verhaal van de concurrentie tussen de beide SW bedrijven. Ik denk dat het goed is om ook dat beeld eens en voor altijd maar van ons netvlies te laten verdwijnen want als ik kijk naar de periode mei-september van dit jaar dan is er door Wedeka voor ongeveer €130.000,- toegevoegde waarde richting Synergon gegaan. En in de periode daaraan voorafgaand ongeveer hetzelfde, dus dat betekend dat we voor dit jaar al op ruim 2,5 ton zitten aan toegevoegde waarde die vanuit opdrachten aan Wedeka richting Synergon is gegaan. Ik kan mij met de beste wil van de wereld niet voorstellen hoe iemand dat concurrentie kan noemen. De positie
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:20 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, maar dan heb ik toch wel de nieuwsgierige vraag van donderdag van de gebiedsregisseur, meneer Kremer was daar helder in, die vindt het namelijk van wel dat Wedeka en Synergon concurrerend zijn ten opzichte van elkaar. Dus wie heeft nu het juiste verhaal vraag ik mij af en hoe komt meneer Kremer daar dan bij.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder.
  • 1:8 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ik hoef mij gelukkig niet te verantwoorden hier voor deze uitspraken van de heer Kremer, dat doe ik ook met plezier dat niet verantwoorden, waar het mij even om gaat dat is dat op het moment dat dergelijke uitspraken gedaan worden dan verwacht je dat die ook gefundeerd zijn. en ik ben natuurlijk wel zo beleefd en fatsoenlijk dat ik richting onze directie dan even contact opneem en vraag van kun je daar misschien iets meer over vertellen of hoe zit dat. En op het moment dat dan vanuit beide directies van de SW bedrijven wordt aangegeven dat men niet precies weet waar dit over gaat dan denk ik van nou dan is het misschien goed om in dit soort situaties gewoon man en paard te noemen en te zeggen van ik weet van dit en ik weet van dat. Vooralsnog zijn dat voor mij verhalen die geen hout snijden en koers ik op datgene wat er door directie van Wedeka wordt aangegeven en de getallen die ik net noem die zijn verifieerbaar, die kunt u als u wilt met de betrokkenen bespreken, daar is geen enkele onduidelijkheid over.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:11 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dus met andere woorden wethouder, ik vind het wel een interessante quote voor de aanwezige journalisten eerlijk gezegd, dat de heer Kremer kletst uit zijn nek.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat zijn uw woorden. Wethouder ga verder.
  • 2:35 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Volgens mij klopt dat voorzitter, dat zijn de woorden van de heer Kremer en zoals gezegd ik ga mij daar niet voor verantwoorden natuurlijk. Ik wil graag verder. We hebben het gehad over het de werkwijze en het functioneren de bedrijfsvoering bij Wedeka, ik denk dat het goed is wat ook de heer Hofstra heeft aangegeven, om vast te stellen dat we met de TDC een mooi instrument in handen hebben, dat wij, en daar zijn wij als Stadskanaal, mag ik dat dan even noemen, als Stadskanaal als gemeente, zijn wij een warm voorstander van het feit dat wij de werkwijze in de TDC's verder ontwikkelen en door ontwikkelen, dus wat dat betreft is het volslagen terecht dat er sprake is van een ontwikkelagenda binnen dit verhaal. Het geld daar heb ik het al even over gehad, dat is een verhaal wat denk ik ook in het juiste perspectief gezien moet worden en daar wil ik nog wel even één opmerking over maken. Dat heeft te maken met het feit dat natuurlijk in de business case gesproken wordt over bedragen die beschikbaar zouden zijn voor het door ontwikkelen van TDC en dergelijke. Kijk ik vind het jammer dat niet iedere fractie is ingegaan op laten we maar zeggen de inhoud van de business case en ik vond het jammer dat vanuit de SP inhoudelijk daar weinig over werd gezegd want de consequentie is natuurlijk wel, dat als je zegt van nou ik ondersteun dat plan niet of ik ondersteun het wel, consequentie is dat er iets met de financiën moet gebeuren. En op het moment dat wij met elkaar zeggen van we vinden dat er wat moet gebeuren met de door ontwikkeling van de TDC's dan moet daar natuurlijk in geïnvesteerd worden. Dat hebben we de afgelopen periode ook gedaan, maar op het moment dat daarnaast nog andere bedragen voorbij komen ja dan zullen wij toch met elkaar daar afspraken over moeten maken en dan kunt u zeggen van ja ok regio prima laten we daar wat voor regelen met elkaar, maar waar het dan wel even om gaat dat is dat er in de gemeente Stadskanaal een portemonnee moet worden getrokken zoals die ook moet worden getrokken op het moment dat er tekorten zijn bij de SW bedrijven. En we proberen dat zo goed mogelijk in de hand te houden, maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat ik hier straks moet gaan uitleggen dat wij door overambitieus te zijn onze inwoners opzadelen met de extra bijdragen, laat dat helder zijn, het moet wel binnen het kader wat we met elkaar hebben afgesproken moet het gerealiseerd kunnen worden.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema, SP.
  • 0:33 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik heb heel duidelijk aangegeven dat we bewust niet op de inhoud zijn ingegaan omdat wij het proces zo belangrijk hebben gevonden. En wat me daarbij is bijgebleven dat we heel veel energie en geld gestoken hebben in het business akkoord, de Zijlstra werkgroep en nu het business akkoord uiteindelijk die voorligt, dat we dan niet in staat zijn om te kunnen samenwerken, dat zit me heel erg dwars en dat wou ik vooral naar voren brengen.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:28 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Meneer Idema die kan toch niet de inhoud los van het proces zien, dat begrijp ik echt niet, er liggen hier beslispunten voor die gaan over de inhoud van de business case, wat doet u daar dan straks mee. Gaat u daarvan zeggen nou daar stemmen we tegen, u heeft in de eerste termijn heeft u ook gezegd van nou de bestuurlijke organisatie is me eigenlijk om het even hoe dat zit, ik begrijp dat niet, als SP heeft u toch een mening over de inhoudelijke kant van deze business case.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema, SP.
  • 0:18 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Voorzitter, natuurlijk hebben we dat, maar als onze wethouder op pad sturen om tot een samenwerking te komen en we horen afgelopen donderdag hoe dat gegaan is dan zijn wij zeer verbaasd en dan denken we van moeten we nog wel over de inhoud hebben in plaats van over het proces.
  • 0:21 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou u stuurt altijd een dagelijks bestuur oftewel een college op pad, laten we dat onderscheid even maken en u mag iets over het proces zeggen, dat is wat anders, maar proces blijft van invloed op het uiteindelijke raadsvoorstel en besluit wat voorligt meneer Idema dus dat zijn wel twee dingen. Misschien nog even in het achterhoofd
  • 0:2 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   meneer Hofstra
  • 0:7 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   De heer Idema heeft gezegd ik heb wel een mening over die inhoud, maar dan wil ik ook graag dat die mening hier dan vanavond voor het voetlicht wordt gebracht.
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat begrijp ik, maar misschien kunnen we dat nog even bewaren voor de tweede termijn om de verwarring niet groter te maken want ik wil graag dat de wethouder de eerste probeert af te ronden want dan geeft u dat ook gelegenheid om die discussie verder aan te gaan. Wethouder Boen.
  • 3:1 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Dank u wel voorzitter. Als we kijken naar het proces wat zich heeft afgespeeld dan denk ik dat het vanaf het begin af aan duidelijk is geweest met welke positie ik in de kerngroep ben gaan zitten. De positie was er één van voorzitter van het werkvoorzieningsschap, dat moge duidelijk zijn, maar daarnaast betekende dat ook dat ik verantwoordelijk was voor de terugkoppeling van datgene wat er in de kerngroep aan de orde kwam naar de medebestuurders van Wedeka. Dat heb ik ook gedaan en afgezien van het feit dat we daarover heldere afspraken hebben gemaakt binnen de kerngroep, want er werd gezegd voorzitters het is jullie verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat er terugkoppeling plaatsvindt, is er natuurlijk wel het verhaal dat uiteindelijk raden gaan over de besluitvorming, dat moet ook duidelijk zijn. en in het eerste traject, de periode tot en met laten we maar zeggen de een na laatste vergadering van de kerngroep, is er ook voortdurend afstemming geweest over datgene wat daarbij aan de orde is gekomen. Toen op een bepaald moment duidelijk werd dat een fusie van de SW bedrijven niet aan de orde was en wij daar ook vanuit Wedeka heel nadrukkelijk op hadden ingestoken van dat moeten we niet gaan doen, toen is er in een soort van stroomversnelling een plan ontwikkeld om toch voor een aansturing te kiezen die een beetje beantwoorde aan het verhaal van die ene uitvoeringsorganisatie. Er werd behoorlijke druk uitgeoefend ten tijde van dat verhaal en het heeft ertoe geleid dat ik heb gezegd ok er ligt hier een resultaat daar ga ik mee naar de Wedeka-gemeenten. En als ik nu kijk naar dat verhaal zoals het daar ligt op het moment dat ik terugging naar de gemeenten en gesproken heb met mijn collega-bestuurders toen werd duidelijk dat daar toch nog wel wat verschillen lagen. Mijn fout, en ik zeg het maar zoals het is, is geweest dat ik op dat moment het besluit heb genomen om met het verhaal richting de gemeente te komen. Het punt is geweest, en ik heb dat net ook al even aangegeven, dat er een behoorlijke tijdsdruk was en dat er op het laatst onvoldoende terugkoppeling met de andere gemeenten heeft kunnen plaatsvinden, maar dat neemt niet weg dat ik op dat moment een ander besluit had moeten nemen. Het moet volstrekt duidelijk zijn
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema, SP.
  • 0:7 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Wat ik niet snap, en ik dacht dat meneer Pals daar ook al op doelde, dat daar gewoon drie maanden tussen kan zitten. Dat snap ik dan niet.
  • 0:4 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Waar zit drie maanden tussen meneer Idema als ik vragen mag.
  • 0:13 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Voor de vakantie hebben we in feite de grote lijnen al van de mitsen en maren gehoord van het college, dan is er nog genoeg tijd en ruimte om toch te onderhandelen tot 19 september.
  • 1:10 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ik zal u zeggen, want u wilt weten hoe het proces gegaan is, ik zal u zeggen hoe het proces gegaan is. Wij hebben op 29 juni vergadert op 30 juni heb ik nog uitgebreid gesproken met de heer Wilke, over de invulling van de business case, en op 1 juli moest die gepresenteerd worden. We hebben het vervolgens besproken in het college en ik heb het ook besproken met andere bestuurders, ik heb de dinsdag daarop contact opgenomen met de heer Middel en ik heb hem uitgelegd dat ik tegen een aantal hobbels aanliep, wat is daar nog aan te doen en het antwoord is hetzelfde als wat uw raad donderdagavond heeft gekregen. Namelijk dit is het verhaal, hier gaan we het mee doen, punt. Niets meer en niets minder. Gelet op het feit dat dat de reactie was hebben wij, met de andere gemeentebesturen, gemeentebesluiten te moeten nemen zoals we die genomen hebben.
  • 0:6 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   De heren gebiedsregisseurs hebben hier verkondigd dat ze het uit de krant hebben vernomen.
  • 0:5 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Dat hebben zij verkondigd. Wat hebben zij uit de krant vernomen
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boen, meneer Boen wacht even want meneer Idema stelt u de vraag over de tijdsspanne tussen en het gezegde van de gebiedsregisseurs, maar ik zag ook de heer Nijenbanning de microfoon pakken.
  • 0:28 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja waar ik nu nieuwsgierig naar ben is dat u heeft met op dat moment afstemming gezocht met bestuurders, ook ons eigen college en heeft aangegeven ik zie een aantal hobbels, dat heeft u niet weerhouden om uiteindelijk u terug te trekken of uw naam niet onder de business case te zetten. Wetende dat er geen draagvlak, of weinig draagvlak, bij de bestuurders van de Wedeka was.
  • 0:28 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Nou in de tijd was het dus even iets anders, de hobbels die heb ik geconstateerd nadat ik de terugkoppeling had gepleegd met de medebestuurders van Wedeka nadat de business case de vorm had gekregen die hij had, dus dat is daarna gebeurd en niet voor die tijd. En daarover heb ik de heer Middel benaderd en gezegd van ik loop hier tegenaan.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:23 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, wij worden nu toch erg nieuwsgierig naar het tijdspad wethouder. Het is natuurlijk wel zo dat, of het is zo dat als u zegt van toen ik terug ging naar de Wedeka was het verhaal toch even wat anders dan wat wij beoogt hadden in de business case van Westerlee. Dat is ongeveer een beetje de vrije vertaling.
  • 0:2 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   een beetje
  • 0:56 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ja, maar goed u bent toch in staat gebleken om even 1, 2, 3,4 ,5 toevoegingen te maken die het akkoord of definitieve business case een beetje onderuit halen want daar komt het eigenlijk op neer. Althans dat komt zo over bij de regisseurs. Dan snap ik werkelijk niet wat u nu, hoe uw verhouding is met de Wedeka en wat uw lijntjes zijn met de Wedeka. Ik kan me toch voorstellen dat je toch in de auto stapt en je autotelefoon gebruikt en zegt van nou ik zit met dat en dat dilemma want de heren gebiedsregisseurs hebben ook gezegd u heeft acht keer, meende ik, vergadert over de business case akkoord van Westerlee, dus er zijn acht contact momenten geweest waarin u hebt kunnen uitleggen waarin het bij u schortte en u heeft ook acht keer de gelegenheid gehad om contact op te nemen met Wedeka en met het college. Ik begrijp dat niet.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boels, CDA.
  • 0:3 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Wat is het probleem meneer Pals.
  • 0:15 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Het probleem meneer Boels is dat wij te maken hebben met een wethouder die het eigenlijk een beetje heeft laten verslonzen, die het in die zin heeft laten verslonzen die zit acht keer in een overleg over
  • 0:24 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Nou volgens mij meneer Pals heeft hij uitvoerig een tijdspad geschetst, is het onder stomend kokend water op 1 juli gereed gekomen en is het dan volgens mij zo, gelukkig is het dan zo, dat zo'n akkoord gesloten wordt onder nadrukkelijke voorbehoud van deze raden. Dat zal wat zijn zeg. En dat het dan blijkt dat er wellicht zo her en der en zo voort, ik snap niet zo goed waar u op doelt.
  • 0:40 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik zal het uitleggen. Begrijpt u werkelijk niet meneer Boels dat als een bestuurder, een topbestuurder, een handtekening zet onder de business case akkoord van Westerlee, waar zes collega gemeentes, dat gaat over de hele regio, bij betrokken zijn en vervolgens gaat die dezelfde bestuurder na acht keer overleggen en zegt dat hij onder tijd en stoom en kokend water moet werken en dat hij dan weer terugkomt naar de Wedeka die het dan niet eens is blijkbaar in bestuurlijk overleg met het business case van akkoord van Westerlee, als u niet begrijpt hoe ernstig dat is dat u dat gewoon dat dat een overlegje is geweest dan sorry maar dan begrijp ik u niet.
  • 0:2 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   dat zijn uw woorden
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester