Raadsinformatie

Raadsvergadering 24 oktober 2016

Naam
Download het audiobestand (44,28 MB)
Download de gesproken tekst (686,59 KB)
Download de vergaderstukken in pdf (10,20 MB)
 • 1 Opening
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
 • 5 De besluitenlijst van 19 september 201..
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen en ..
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
 • 8 Inlichtingen college
 • 9 Vragenuur
 • 10 Interpellaties
 • 11 Rondvraag
 • 12 Ontwerpbegroting 2017 van de Omgevings..
 • 13 Vaststellen vergaderschema 2017
 • 14 Sluiting
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 0:55 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De raadsvergadering van vandaag 24 oktober en ik constateer dat wij voor de volle 100% aanwezig zijn. En dat is blij om te zien want we hebben de laatste paar keren af en toe wat afmeldingen gehad en dat we nu compleet zijn is denk ik heel erg mooi om te constateren. Ook een welkom aan de media, ja meneer Drenthe zit daar, dus , ja is toch wel enigszins, de rest volgt samen, met denk ik een deel van onze inwoners, de raadsvergadering via RTV Parkstad, moet ik nu zeggen. RTV 1, het was Parkstad, ja u hebt helemaal gelijk. Nou gewoon nummer 1, dus toch, ja.
 • 3 Vaststellen agenda
  • 03. Vaststellen agenda (206,55 KB)
  • 0:30 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ik met u de agenda vaststellen zoals die voorligt. En dat betekend dat we bij de ingekomen stukken een tweede gewijzigde versie ontvangen hebben met de lijst van ingekomen stukken, het waren er oorspronkelijk vier, zijn de toevoegingen aan gekomen tot en met nummer zeven. Akkoord? Agenda kan gevolgd worden?
 • 4 Insprekers
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan kan ik u meedelen dat zich gezien de uitgebreide agenda van vanavond geen insprekers hebben gemeld.
 • Informatieve stukken

 • 5 De besluitenlijst van 19 september 2016
  • 05. De besluitenlijst van 19 september 2016 (231,47 KB)
  • 0:35 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dus dat brengt mij bij agendapunt vijf en dat is de besluitenlijst van 19 september. Redactioneel, de pagina's 1, 2, 3 en 4. Geen op- en aanmerkingen. [voorzitter klopt met hamer] dan zijn ze vastgesteld met dank aan de notuliste. Naar aanleiding van, pagina 1, 2, 3 of 4. Ze zijn verhelderend en duidelijk.
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen en moties
  • 06. Lijst met openstaande toezeggingen (301,52 KB)
  • 1:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we naar de lijst met openstaande toezeggingen. Nummer 50 de eerste op uw lijst die komt aan de orde bij agendapunt 9, bij het vragenuurtje, dus daar hoeven we nu niet op in te gaan. Nummer 88 stel ik u voor om af te voeren, u hebt een opiniërende raad gehad waarin de nota duurzame energie, de insteek en richtingen is besproken en die komt terug op de termijnagenda dus die zou ik hier af willen voeren. Dat kan uw instemming hebben? Akkoord. Dan stel ik u ook voor om 99 van de lijst af te voeren, dat gaat over de eventuele kortingen op de subsidies. Nou u hebt ondertussen de stukken voor de begrotingsvergadering van 7 november ontvangen en daarin is antwoord gegeven op wat hier toegezegd was, dus die voeren we af.
  • 0:4 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Voorzitter mag ik nog wat over punt 93 zeggen?
  • 0:31 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U krijgt zo van mij de gelegenheid, ik wou even de stukken die afgevoerd kunnen worden daarna ga ik even wethouders Brongers het woord en dan kunnen we kijken wat nog open staat. Goed? 99 vanaf, en ik stel u ook voor om 103 af te voeren. Eens? Dan heb ik daar volgens mij de juiste punten genoemd om af te voeren. Dan ga ik naar wethouder Brongers.
  • 0:1 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Schipper
  • 0:4 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Als dit afgevoerd wordt, hij blijft toch wel op de agenda staan, die van de basketbalvereniging.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Die staat bij de lijst met ingekomen stukken die u vandaag voor heeft.
  • 0:04 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja, ok.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dus hij is beantwoord en daarmee van deze lijst af te voeren. Mevrouw Brongers, u had een aantal punten.
  • 0:02 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja, dank u wel voorzitter. Ten eerste punt, het punt van de kademuur aan de A-kade. Ik heb u reeds gemeld dat er een onderzoek heeft plaatsgevonden naar de technische staat van de kademuur, op grond van die uitkomsten hebben we gezegd dat het goed zou zijn om ook een archief onderzoek te doen en daar in dat onderzoek komen een aantal zeg maar bijzondere factoren naar aan de orde die onder meer te maken hebben met het eigenaarschap en de bouwconstructie en derhalve is mijn voorstel om dit punt te verschuiven naar februari. De komende tijd willen we graag gebruiken om een gedegen plan van aanpak te maken want wij zien ons waarschijnlijk genoodzaakt om toch maatregelen te nemen en dat willen we graag goed doen.
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Heb ik het goed gehoord dat u zei; eigenaarsschap.
  • 0:2 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Dat heeft u goed gehoord.
  • 0:4 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ok, en wat is het probleem dan over het eigenaarsschap van de kademuur.
  • 0:32 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Het is, een beetje terugkijkend in de geschiedenis, toenmalig was er een andere eigenaar, de huidige eigenaar heeft een parkeerplaats aangelegd terwijl oorspronkelijk de bedoeling was dat er een terras zou komen en dan komen we uit met gewichtssituaties want een parkeerplaats neemt meer gewicht met zich mee dan bijvoorbeeld een terras en dan komen we ook uit op onderbouw, de constructie, maar dan wordt ik wel heel technisch en daar willen we graag goed naar kijken.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En dat is de reden waarom we zeggen de complexiteit is dusdanig waarom de wethouder vraagt om het tot februari door te mogen schuiven zonder dat we nu inhoudelijk alles uitdiepen meneer Pals.
  • 0:05 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, maar het is ook geen inhoudelijke vraag, het is een opmerking.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, meneer Pals.
  • 0:28 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   En ik vind wel dat het wel héél lang duurt want ik bedoel die kademuur dat hebben wij dacht ik met mijn collega mevrouw Kroom hebben we dacht ik in maart/april al aangeslingerd en dus je kunt eigenlijk zeggen van daar gaat een termijn van een jaar overheen voordat u überhaupt ervan uit bent of dat u er überhaupt klaar mee bent van wat gaan we doen en de uitvoering zal dan nog wel een half jaar dus bij deze onze opmerking we vinden het wel heel erg lang duren.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Kroom, PvdA.
  • 0:5 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Wij zijn blij dat het zorgvuldig gebeurd en uiteindelijk komt er dan ook hopelijk een goede oplossing voor.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Waarvan akte, februari 2017? Akkoord. Gaat u verder wethouder Brongers.
  • 0:55 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Dan kom ik bij de pleinlijn voorzitter, daar is afgesproken dat wij de kwaliteit zullen inventariseren. Dat is ook gebeurd en we hebben geconstateerd dat de pinguïns nu in een fase zijn beland waarin vervanging noodzakelijk is, dat traject gaan wij inzetten. Een aantal pinguïns zijn al verwijderd, o.a. op de hoeken en daarnaast is het zo dat bij de oversteeklocaties de pinguïns worden vervangen door armaturen met led-verlichting wat ook een duurzamere effect heeft en de verdere werkzaamheden zullen in het najaar en in het voorjaar verder 2017 worden uitgevoerd binnen het gestelde onderhoudsbudget.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema, SP.
  • 0:3 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   De pinquins midden op de weg, bedoelt u de rotondes neem ik aan.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, niet op de weg. We hebben veel, maar volgens mij hebben we nog geen pinguïns midden op de weg.
  • 0:7 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nee, om de rotonde, daar staan ook pinquins, die bedoel ik. Zwarte pinquins.
  • 0:7 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja, rond de viertondes komen ook de armaturen met de led-verlichting.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:55 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter ik wil, ook weer naar de wethouder toe, dat geldt hetzelfde als voor de kademuren, toch wel mijn teleurstelling uitspreken dat het weer wederom weer enorm lang gaat duren want zolang ik in de raad zit hebben wij het al over de pleinlijn. Het is nu weer zondag worden de klokken weer een uur teruggezet dus we hebben hem nu nodig. En niet pas het afwerkingsplan in het voorjaar, ik bedoel van de week hebben we heb ik nog een rondje gereden nou er brand heel veel ook gewoon niet en dat ding heeft natuurlijk twee functies. De eerste functie is over de representativiteit van ons winkelcentrum en ons centrum. En de tweede heeft natuurlijk absoluut te maken met veiligheid en ik vind wel, inmiddels vindt ik wel, dat als u het weer uitschuift naar het voorjaar dat het klaar is dat u ook zo langzamerhand begint te spelen met de veiligheid.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Brongers.
  • 0:20 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Wij hebben aandacht voor veiligheid en wij kunnen niet in een week alle pinguïns verwijderen en armaturen vervangen, daar hoort een traject bij. Ik heb uitgelegd dat wij daar al mee begonnen zijn en dat dat gefaseerd plaats gaat vinden zo spoedig als mogelijk, maar dat heeft eenmaal tijd nodig.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:03 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Wellicht ten overvloede, maar wij nemen dan aan dat het gefasseerd gebeurd dat de knelpunten dus waar het in de bochten en zo dat dat dan daar eerder gebeurd met het oog op de veiligheid.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   wethouder
  • 0:3 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Dat laatste verstond ik even niet.
  • 0:2 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dat de knelpunten het eerste aan bod komen.
  • 0:7 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   wij nemen die knelpunten inderdaad als eerste in het uitvoeringstraject mee.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En punt 100, wethouder Brongers.
  • 0:15 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Daarvan voorzitter wou ik graag de datum verschuiven naar 19 december zoals ook in de tekst genoemd staat. De uitkomst van de evaluatie wordt op 19 december aan u aangeboden.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Kroom, PvdA.
  • 0:3 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Excuus, ging dat over de wijkraden?
  • 0:3 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Nee, dat ging over de evaluatie van het groen. Punt 100.
  • 0:3 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Dank u. 19 december. Ja, dank u.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Meertens, GBS.
  • 0:13 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja, voorzitter ik wou nog graag wat zeggen over punt 93. Daar staat een datum genoemd van 3 november voor een raadsinformatieavond over het wijkgericht werken en volgens mij klopt die datum niet want 3 november is er een bijeenkomst in het kader van de SA3.
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Volgens mij heeft u een uitnodiging gehad voor 17 november, kan dat kloppen, ja, nee u hebt gelijk hier staat hij fout. Wordt veranderd. Daarmee de lijst met openstaande toezeggingen in voldoende mate besproken?
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
  • 07. Lijst met ingekomen stukken gewijzigd 2 (205,29 KB)07.1. College over clientervaringsonderzoek Wmo gegevens 2015 (1,12 MB)07.2. Provincie Groningen over stand van zaken gemeentelijke herindeling (294,29 KB)07.3. Diverse organisaties over flyer snel internet buitengebied (118,99 KB)07.4. Provincie Groningen over beoordeling hoofdstuk IBT jaarrekening 2015 (217,32 KB)07.5. College over beoordeling provincie paragraaf IBT jaarrekening 2015 (1,27 MB)07.6. College over basketbalvereniging Jahn 2 (1,58 MB)07.7. Schriftelijke vragen openluchtzwembaden antwoord (1,15 MB)
  • 0:37 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar de lijst met ingekomen stukken. Zoals ik bij het vaststellen van de agenda zei van heeft u een gewijzigd overzicht daarvan gekregen omdat de punten 7.5, 7.6 en 7.7 nog toegevoegd zijn nadat de agendacommissie de agenda had vastgesteld. Dus ik mag aannemen dat we de punten 1 t/m 4 conform kunnen vaststellen? Dank u wel. Over de nagekomen ingekomen stukken? Meneer Boels, CDA.
  • 0:30 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dank u wel voorzitter. Ja, over punt 7, de beantwoording van de schriftelijke vragen omtrent de openluchtzwembaden, onze hartelijke dank voor deze beantwoording. Prettig dat er op deze manier aan gewerkt wordt, wij doen een oproep aan alle betrokken partijen om te komen tot verder constructief overleg om een duurzame oplossing te vinden en wij roepen daar van harte toe op als CDA fractie om al die drie baden de toekomst te borgen in onze gemeente. Dank u wel voorzitter.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Boels. Mevrouw Schipper, PvdA.
  • 2:5 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Dank u wel voorzitter. Dit gaat over Jahn II de basketbalvereniging, ik vind het positief dat er gekeken is, of geprobeerd te kijken, voor een oplossing om, weliswaar een tijdelijke oplossing, om toch aandacht ervoor te vragen dat ze toch wel behoorlijk in de financiële problemen kunnen komen als er wat meer uren komen en ook aan ruimtegebrek. Ik heb daar toch een paar vragen over. Die compensatiepotje die er is dat dus als zij de verschillen maken tussen normale huur en huur bij het Pagecentrum, dat dus daar zit een bepaalde bedrag in en als dat bedrag nou op is is dat dan einde verhaal en gaan we volgend jaar weer verder, dat houdt dus in dat als er een eventuele groei is bij zo'n basketbalvereniging dat er dan geen extra uren kunnen worden gedraaid of ze moeten het allemaal zelf oplossen en aangezien het basketbal al een dure sport is wordt dat een beetje problematisch. En de volgende vraag wat ook betrekking heeft op die compensatiepotje, is dat alleen voor deze vereniging of is dat ook voor andere verenigingen, kunnen die gebruik maken van hetzelfde potje. En ik heb ook gelezen dat er dus nu ook een stukje middenveldje van het grote zaal wordt gebruikt voor de jeugd, ja dat is een tijdelijke oplossing ik hoop echt dat er dus door het onderzoek wat hier uitgevoerd wordt dat er dan in de toekomst dat het dan beter, dat er toch een andere oplossing voor zal kunnen komen want ik begrijp wel dat er toch heb ik wel begrepen van wat ik naar geïnformeerd heb dat er toch wel een ietsje groei zit in de basketbalvereniging en dat zal toch wel voor problemen kunnen zorgen. Ik hoop echt dat er een uit het onderzoek wacht ik af en ik hoop dat daar een positiviteit uitkomt. Dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Mevrouw Meertens, GBS.
  • 0:53 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja voorzitter op dinsdag 18 oktober stond er een artikel in het Dagblad van het Noorden waarin een woordvoerder van Jahn II aangeeft dat de zorgen over de trainingsfaciliteiten groot blijven ondanks de oplossing die voor het komend seizoen zijn bedacht. Wij hebben ook uw voorliggende brief gelezen en zonder al te veel nu op de problematiek in te gaan gaan wij ervan uit dat dit probleem de aandacht blijft houden en dat er zoveel mogelijk gezocht wordt naar oplossingen zodat de sporters zoals die van Jahn II niet ontmoedigd en belemmerd worden in het uitvoeren van hun sportieve activiteiten. Het lijkt ons inderdaad een goede zaak om accommodatie behoefte breder te trekken voor alle binnensportverenigingen waarbij de problematiek van Jahn II wordt meegenomen en we wachten met belangstelling de uitkomsten van het in kaart brengen van deze behoefte af en zien hoe eventuele voorstellen indien bijstelling van het sportbeleid nodig is af. dank u wel.
  • 0:27 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Daarmee de vragen gehad? Dan geef ik het woord aan wethouder Boen.
  • 1:34 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja dank u wel voorzitter. Met betrekking tot de vragen van mevrouw Schipper van de PvdA, de compensatieregeling die staat in de brief beschreven, dat betekend dat er een bedrag beschikbaar is voor clubs die vanaf het prille begin gebruik maken van het Pagecentrum die kunnen dus gebruik maken van die compensatieregeling, die is gemaximeerd, daar stond een bedrag voor oorspronkelijk van €5.000,- dat is geïndexeerd inmiddels tot €5.560,- en dat is echt de bovengrens voor datgene wat er beschikbaar is. Dus dat betekend op het moment dat dat bedrag op is dan is het ook op. Compensatieregeling dus zoals gezegd is alleen van toepassing op verenigingen die vanaf het begin gebruik maken van het Pagecentrum. Als het erom gaat wat er in de toekomst gaat gebeuren, nou er gaat natuurlijk een accommodatie onderzoek plaatsvinden voortbordurend op datgene wat er door ICS al is aangegeven. Uiteraard zijn er contacten met de betrokken verenigingen die contacten die zullen ook warm gehouden worden ook over dit onderwerp is contact geweest met de basketbalvereniging en ook zij zullen net zoals andere verenigingen worden meegenomen in het verhaal van het accommodatie onderzoek.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voldoende? Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:16 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja dit is een verzoek aan de heer Boen om ook de hockeyclub Stadskanaal en omstreken te betrekken in het onderzoek want die maken in de winterperiode gebruik van de sporthal in Nieuw-Buinen. Dus die maken gebruik van een andere gemeente om hun uren in te kunnen vullen dus graag ook die betrekken in het onderzoek.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   wethouder Boen
  • 0:3 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Dat is ons bekend.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Schipper, PvdA.
  • 0:18 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja ik heb toch nog even een vraag over die compensatieregeling. Ik snap als de pot leeg is dat het dan gebeurd is, maar als dat dan inhoud dat dit soort verenigingen in de problemen komen is er dan iets nog een andere mogelijkheid dat ze dus ergens wat geld vandaan kunnen halen.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Boen.
  • 0:40 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Het zou mooi zijn als wij overal geld vandaan zouden kunnen halen, dat is helaas niet zo. Er is een onderzoek natuurlijk op dit moment, wat ik heb aangekondigd en wat ook in de brief staat aangekondigd, naar de accommodaties die beschikbaar zijn en dat onderzoek doen we natuurlijk niet voor niks, dus het gaat erom dat we proberen om een zo goed mogelijke invulling te vinden voor de behoefte die er bij de sportverenigingen bestaan, maar ook binnen de kaders die er beschikbaar zijn. dus dat is het antwoord wat ik kan geven. Ik kan verder niet op detail ingaan op wat er in welk voorliggend geval dan ook zou gaan of zou kunnen gebeuren.
  • 0:6 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Nou ja misschien dat het dan toch een goeie aandachtspunt kan zijn in het onderzoek. Dank u wel.
  • 0:4 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Dat kan het zeker.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel.
 • 8 Inlichtingen college
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan ga ik over naar agendapunt 9, omdat agendapunt 8, inlichtingen uit het college geen aanleidingen zijn om daarover vanuit het college mededelingen te doen.
 • 9 Vragenuur
  • 0:22 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Kom ik bij het vragenuurtje waarvoor mevrouw Kroom van de PvdA heeft aangekondigd dat zij vragen wil stellen. Even voor de procedure mevrouw Kroom, ik geef u de gelegenheid en daarna de wethouder, dan mag u verduidelijkende vragen stellen en dan krijgt u weer antwoord van de wethouder en daarna staat ie open voor de raad. Mevrouw Kroom, PvdA.
  • 1:13 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Dank u wel voorzitter. Onder de kop; buurtcentrum Cereswijk soberder, verscheen in Dagblad van het Noorden op 14 oktober een artikel waarin werd vermeld dat, en ik vat dat nu maar even kort samen, er minder geld kan worden besteed voor de realisatie van de MFA in Cereswijk. Belangrijkste reden; het huishoudboekje van de gemeente moet op orde worden gehouden. Door bezuinigingen zal een nieuw buurtcentrum in Cereswijk soberder uitvallen dan bedoeld is. Dit bericht verbaasd ons vooral omdat wij van het college of uit gemeentelijk persbericht niets hierover hebben vernomen. Hierover hebben we drie vragen; vraag 1, heeft u inderdaad de keuze om minder geld uit te trekken voor de MFA reeds gemaakt, graag willen wij daarom weten of deze berichtgeving in de krant correct is en vraag 3, wij begrijpen uit hetzelfde artikel dat de plannen voor de MFA in een vergevorderd stadium zijn en vragen u daarom de raad nu op de hoogte te stellen van de huidige stand van zaken van het MFA. Tot zover.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Kroom. Wethouder Boen.
  • 3:18 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja dank u wel voorzitter. Wij hebben inderdaad kennis genomen op 14 oktober van het artikel wat in het Dagblad van het Noorden is verschenen en met wij bedoel ik dan in dit geval heel concreet mijn collega Hamster en ikzelf. En laat ik het zo zeggen wij waren niet verschrikkelijk blij met de manier waarop er op dat moment aandacht werd gegeven aan een aantal maatregelen waarvan wij denken dat ze genomen moeten worden. Het stuk was in die zin erg gericht op de situatie in Cereswijk en eigenlijk was het zo dat datgene wat wij ook in het verhaal over de begroting hebben opgeschreven dat dat één op één was doorvertaald naar de situatie van het MFA. Nou dat schept natuurlijk een wat verkeerd beeld en een vertekend beeld laat dat duidelijk zijn. In zijn algemeenheid geldt dat wij en dat weet u inmiddels ook dat wij als het gaat om investeringen doen dat we heel goed moeten kijken naar welke investeringen we gaan, hoe groot die zijn et cetera. Algemene gedachte is dat we terughoudend daarin moeten zijn, dat we zuinig aan moeten doen en dat we voor een aantal projecten nog heel nadrukkelijk op zoek moeten naar geld. En die algemene boodschap die wij hebben die is in dit geval door de journalist één op één zoals ik zei doorvertaald naar de situatie in Cereswijk. De status van de wijkvoorziening die is nog steeds zoals die was die is onveranderd. Dat betekend namelijk dat dat nog steeds in onderzoek is en wij zijn in overleg met de partijen die betrokken zijn bij het verhaal en dan hebben we het over wensen, dan hebben we het over wat er nodig is, dan hebben we het over wat er zou moeten gebeuren, dan hebben we het over wat het zou moeten en mogen kosten. Betekend dat we natuurlijk ook tegelijkertijd op zoek zijn naar financiële middelen daarvoor en dat betekend dat we in gesprek zijn met de andere partijen om van hun te weten wat er aan mogelijke bijdrage door hun geleverd zou kunnen worden. Daarnaast wordt er natuurlijk gekeken naar de mogelijkheden voor subsidies, wat volstrekt helder moet zijn dat is dat er over het verhaal nog geen besluit is genomen, noch door de raad noch door het college in de zin van het gaat niet door of het gaat wel door, het is in onderzoek, laat dat heel duidelijk zijn dat is ook gecommuniceerd met de betrokken partijen, dat is de staat waarin het project zich nu bevindt. Waar we uitspraken over moeten doen dat is over het ambitie niveau dat we graag willen nastreven en met name dat ambitie niveau gekoppeld aan de kosten die dan bij het verhaal betrokken zijn. Dus dat is de stand van zaken.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Kroom.
  • 0:49 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Ik wil allereerst even bedanken voor deze toelichting, toch begrijpen wij niet helemaal hoe dat nu kan dat dat verhaal van Cereswijk zo uitgelicht wordt als het gaat over een toelichting tot bezuinigingen en de begroting. Uiteindelijk gaat het ook niet alleen over een MFA, maar het gaat over een wijk in Stadskanaal waar mensen van de huidige Stobbe, onder anderen, heel erg veel gebruik maken, dus als er zo'n berichtgeving is dan gaat dat ook gelijk weer alle kanten op, dus het zou wel prettig zijn als daar ook wat helderheid, als het kan zo snel mogelijk, gegeven wordt om te ontzorgen wat daar nu op dit moment speelt.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder
  • 0:58 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik denk dat het goed is om aan te geven dat wij de reactie die ik net verwoord heb dat wij die op vrijdag 14 oktober richting OPRON, richting Welstad en richting de wijk hebben doorgegeven, dus wij hebben in ieder geval meteen aangegeven wat wij vonden van het artikel en in welk daglicht dat bezien moest worden. Dat is één. Wij zijn natuurlijk ook met de gebruikers in gesprek en ook bij de gebruikers hebben wij aangegeven hoe de stand van zaken is, dus wat mij betreft kan daar geen misverstand of onduidelijkheid zijn over hoe wij op dit moment met dit project aan de slag zijn. En dat vanuit de journalist een bepaalde invulling wordt gekozen nou dat vinden wij jammer, dat zou niet onze invulling zijn geweest, maar uiteindelijk is hij degenen die daarvoor verantwoordelijk is.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Kroom, PvdA.
  • 0:49 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Duidelijk als het gaat om het verhaal van de journalist. Er is een reactie gegeven richting de gebruikers, ik mag hopen dat zij dat dan ook naar hun bewoners doorvertalen. Is daar ook dan duidelijk in gemaakt of in die richting die gebruikers ook duidelijk gemaakt wanneer er dan een beslissing genomen wordt? Want uiteindelijk, iets wat er in al die stukken in de krant of waar dan ook terugkomt dit speelt niet sinds een halve maand of een half jaar dit speelt al jaren. En die mensen die willen graag een vervanging voor hun oude Stobbe of een alternatief daarvoor vinden, ik denk dat het verstandig is dat er op een gegeven moment net zo goed als dat hier toezeggingen gedaan worden van we verwachten dan en dan, daar een uitkomst dat we dat ook aan hun toezeggen.
  • 0:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wacht even wethouder, ik ga even kijken of er nu nog andere raadsleden zijn die behoefte hebben om over dit onderwerp gebruik te maken van vragen, verduidelijkende vragen. Niet het geval? Wethouder Boen.
  • 0:20 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja dank u wel voorzitter. In het bericht wat wij richting Welstad, OPRON en de wijk hebben gestuurd hebben wij aangegeven dat wij hopen nog dit schooljaar de besluitvorming over het verhaal te kunnen afronden. Dus dat betekend concreet voor de zomervakantie.
  • 0:9 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Heb ik in ieder geval een toezegging. Ik hoop dat het eerder gaat gebeuren, dank u wel.
  • 0:33 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Moet ik nog wel even concluderen of dat een toezegging is. Want anders krijgt u hem niet op de lijst. Maar ik denk dat hier wel een hele duidelijke datum genoemd wordt mevrouw Kroom dat heeft u er dan uitgesleept dus die komt op de lijst met toezeggingen en c.q., mag ik dat zo zeggen, c.q. op de lange termijnagenda, een van die twee daar moet hij bij ingevuld worden. Dus als hij niet op de lange termijnagenda kan krijgt u hem op de lijst met toezeggingen en moties. Daarmee voldoende beantwoord mevrouw Kroom?
  • 0:14 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Voldoende beantwoord en ik hoop dat in het vervolg dit soort dingen juist als het gaat over dit soort gevoelige dingen wat in een buurt speelt wat zorgvuldig wordt opgenomen door de journalisten. En ik ben heel benieuwd naar de nieuwe plannen.
 • 10 Interpellaties
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Goed gaan we naar agendapunt 10 waar geen gebruik van gemaakt wordt.
 • 11 Rondvraag
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ga ik naar de rondvraag. Mevrouw Sanders, meneer Maarsingh, meneer Boels, mevrouw Schrör, CDA.
  • 0:39 J. Schrör- de Lange
   CDA
   J. Schrör- de Lange
   De CDA fractie vraagt aandacht voor de gevaarlijke situatie op de Verbindingsweg in Musselkanaal, daar zijn recent op de kruising meerdere ernstige ongelukken gebeurd. Volgens de CDA fractie zou het verstandig zijn iets te doen aan de lokale verkeerssituatie. Kan de wethouder hier iets over zeggen? en zou daarbij ook aandacht kunnen zijn voor het zicht van de bestuurder, daar dit aan een aantal zijden van het kruispunt door zeer hoge bossage. Graag zie ik een overleg met Veilig Verkeer Nederland en met omwonenden hier een passende oplossing voor gevonden kan worden. Hartelijk dank.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel, meneer Gelling, meneer Mellies.
  • 1:14 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja , dank u wel voorzitter. Twee puntjes, de eerste gaat over de openbaar making van de WOZ waarde van huizen in Nederland per 1 oktober zouden deze allemaal geopenbaard moeten zijn, ware het niet dat de helft van de gemeenten dat nog niet gedaan heeft, waaronder wij ook. Nou had ik wel al begrepen dat het mogelijk is om de WOZ waarde hier in het gemeentehuis op te vragen indien gewenst, mijn vraag was eigenlijk wanneer komt Stadskanaal ook centraal in dat systeem te staan, dat is even een vraag. De andere vraag gaat over het proces richting de herindeling, we zouden vorige week een toekomstforum hebben, een zogenaamde burgertop, maar het blijkt dus een burgertopflop te zijn want van de 240 mensen die uitgenodigd zijn via de gemeentelijke basisadministratie hebben zich 4 aangemeld en ja dat verbaasde mij nogal en mijn vraag was eigenlijk hebt u zelf een idee waardoor dit zou kunnen komen en of we nog iets gaan doen ter vervanging van deze bijeenkomst. Dat waren mijn vragen, dank u wel.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Mellies, meneer Dijkstra, meneer Van der Heide, meneer Van Beek, mevrouw Sterenborg, mevrouw Meertens, meneer Bieze, meneer Pals.
  • 1:39 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter onlangs bent u weer de buurt in geweest en dat artikel, we hebben daar verslag van gekregen in de Kanaalstreek en wat mij het meest frappeerde of wat mij het meest triggerde was eigenlijk het oude dossier waar onze wethouder toen hij nog raadslid was zich ook altijd druk om heeft gemaakt, en dat is het verpauperde gebouw naast de Jumbo dat in 2013 is gesloopt. En het terrein ligt braak volgens het verslag, nou dat kunnen we dagelijks zien, en onkruid is de baas, nou dat kunnen we ook zien. En de buurman stelt een hele terechte vraag; waarom er niet harder wordt opgetreden tegen de projectontwikkelaar. Nou gelukkig fair play, de wethouder erkent dat het er niet uitziet, het is hem gelukkig een doorn in het oog, dus in die zin volle aandacht zou ik zo zeggen. Een dossier die hem zeker al vier jaar een doorn in het oog is en we zijn bezig met een juridische check op dit moment en dan vraag ik me af, en het artikel eindigt; we gaan de eigenaar vragen om snel met een plan te komen voor de invulling van het terrein. Anders gaan we de voorbereidingen treffen om de koopovereenkomst te ontbinden, de finale nadert. En mijn vraag is dan; wanneer is die finale dan geëindigd. En mijn tweede opmerking is; volgens mij kunt u maar zo een koopovereenkomst niet beëindigen, maar goed uw voorganger was een slimme man en heeft dat misschien bedongen. Dus dat zijn eigenlijk de twee vragen die ik heb.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   u niet?
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nee, nee, niet gestudeerd.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals toch. Vraag is duidelijk. Meneer Nijenbanning.
  • 0:22 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja ik heb even een vraag m.b.t. de spoorlijn Stadskanaal-Veendam. Afgelopen maand is er weer een bestuurlijk overleg geweest tussen de provincies en de minister Schultz van Haegen en ja ik wilde graag weten wat nu de stand van zaken is, zijn er al concreet toezeggingen gedaan door de minister en is er al overeenstemming tussen gedeputeerden en de minister, kunt u daar iets meer van zeggen.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Kroom, meneer Hofstra.
  • 0:32 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja dank u wel. Vanmorgen stond er een klein stukje in het Dagblad van het Noorden over detachering van de autowassers van Wedeka, wij vroegen ons af hoe dat nou precies in zijn werk gaat of die mensen zeg maar nu in Veendam aan de slag gaan en wat dat dan betekend of er in Stadskanaal of de carcleaning daar meeverhuisd of dat dat blijft, we vroegen ons even af hoe dat precies zat. Want we hebben het idee dat het namelijk best wel een goed lopende service is, dus we denken dat het wel jammer zou zijn als het hier wegging, maar even ter verduidelijking.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Klinkhamer, mevrouw Schipper.
  • 0:02 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja dank u wel. Het gaat over het proeftraject van de witte belijningen aan ik geloof dat het de Semsstraat is, ik heb er in het verleden al eens een keertje wat eerder over gevraagd en nou is mijn vraag eigenlijk van wat houdt deze traject in en gaat het nog lang duren en als het dan zo is krijgen we dan eventueel wel weer de belijningen langs het kanaal. Dank u wel.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Zeegers.
  • 0:19 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Ik had eigenlijk een vraag, maar meneer Pals heeft mij een beetje het gras voor de voeten weggemaaid. Dat postkantoor, dat oude terrein, heeft er echt ontzettend verpauperd bijgelegen de hele zomer en het is dan nu wel even gemaaid, maar dat gaat natuurlijk weer gebeuren. Dus daar moet echt eens wat gebeuren.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema, mevrouw Luijken.
  • 0:25 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Vorige week hebben we allemaal uit de krant kunnen vernemen dat de bewoners van de Dirk de Ruiterstraat nogal wat problemen hebben, ik weet dat er morgen overleg plaatsvind tussen de bewoners, Lefier en de gemeente dus ik wil er niet teveel over zeggen, maar er is eigenlijk één vraag die iedere keer weer naar boven komt en waar niemand een antwoord op weet; waarom krijgen de bewoners die daar een tuin hebben geen groencontainer.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Kremer.
  • 0:39 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Ja, dank u wel voorzitter. Dat gaat over de vuilniswagen in Waterland en specifiek aan de Zwaard, dat is een doodlopende weg en daar wonen mensen die aardig op leeftijd zijn en wat blijkt nu dat die vrachtwagen daar niet kan komen en ja als het een beetje mooi weer is is het nog niet zo'n probleem voor die mensen met de volle container naar voren te lopen naar Stuurboord, maar met slecht weer ja is dat een beetje ondoenlijk. Nou blijkt dat gewoon die vrachtwagen daar niet kan komen op de een of andere manier, dus ik wil kijken wat daar aan te doen is.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En mevrouw Wanders, nee, dank u. Dat is een heel rijtje, gaan we verdelen, wethouder Brongers een aantal vragen voor u. Wilt u de spits afbijten.
  • 0:41 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ik ga mijn best doen voorzitter. Ik begin maar bij de eerste vraag, die kwam van het CDA over de verkeersveiligheid op de Verbindingsweg. De situatie is ons bekend, inmiddels hebben wij daar weer belijning aangebracht om de situatie te verbeteren wat ook het gedrag van de weggebruiker in positieve zin zou moeten beinvloeden en wij gaan met VVN een onderzoek doen naar de verdere verkeersveiligheid, want als het gaat om de bossages dat is niet in ons eigendom maar dat is van de bewoners aldaar en mogelijk kunnen we daar een oplossing voor vinden.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:10 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Volgens mij hebben we hier in deze raad het kruispunt Exloërweg, want daar gaat het over, hebben we al, nee, daar gaat het niet over. Dan ben ik weer
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   te laat
  • 0:03 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Duidelijker wat het nu is.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat was de eerste. Mevrouw Brongers.
  • 0:03 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   De tweede vraag gaat over de bestuurlijk overleg betreffende de spoorlijn. De uitkomsten van het overleg wat genoemd wordt door de heer Nijenbanning zijn mij niet bekend, wij hebben wel weer een bestuurlijk overleg geplant staan en ook ambtelijk is er nog steeds overleg over de actuele situatie, er zijn inderdaad gesprekken gaande dat is ons bekend, maar de uitkomsten dus op dit moment nog niet als het gaat om het hebben bereikt van overeenstemming. Dan de derde vraag voorzitter dat betreft de belijning aan de Semsstraat, morgenavond is er een bijeenkomst geplant voor omwonenden en ook dorpsbelangen, verenigingen om de situatie te evalueren en dit maakt daar onderdeel van uit.
  • 0:07 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   waar is die bijeenkomst?
  • 0:10 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   In de Semsstraatkerk. Heeft in het persbericht, persagenda bent u daar over geïnformeerd.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan de Kruisstraat, de vraag van mevrouw Luijken.
  • 0:48 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja, over de groencontainer. Wij hebben daar al eerder afspraken over gemaakt, de situatie waar het om gaat, ook daar wonen oudere mensen en ook minder valide mensen, derhalve is een groencontainer wellicht voor deze doelgroep ook moeilijk verplaatsbaar. Morgenvroeg staat een afspraak geplant met omwonenden en zullen wij constructief kijken hoe wij deze situatie op kunnen lossen. En de laatste vraag, die situatie is mij op dit moment niet bekend dat daar geen auto kan komen, daar moet ik even naar verstaan.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Kremer, SP.
  • 0:12 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   ja het was mij eerst ook niet duidelijk tot zij daar een keer langsliepen met folders en ja ik heb de mensen er om gevraagd en zij dachten dat zij al contact hadden gehad met de gemeente en ja ze hadden nog geen antwoord gekregen dus vandaar dat ik het ook weer vraag.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Punt pakt de wethouder op. Wethouder Hamster.
  • 1:04 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel voorzitter. Twee vragen in mijn richting, allereerst van de heer Mellies over het openbaar worden van onze WOZ-waarden. Inmiddels zijn ze openbaar en via een tijdelijk ontsluiting schrijft u mee knoop—WOZ.nl, het is ook bereikbaar via onze website, inderdaad inwoners die zich bij onze balie melden konden het op die manier ook krijgen, dat is niet de definitieve oplossing, wij hopen op 14 april dat de software leverancier zover is dat wij de definitieve overstap kunnen maken naar het landelijke netwerk. Dat is de eerste vraag, de tweede vraag ging van de heer Hofstra over de carcleaning van Wedeka. Even het brede plaatje, er zijn natuurlijk twee bewegingen aan de gang, allereerst de beweging naar buiten, mensen die op dit moment bij Wedeka werken die een SW indicatie hebben die wij zoveel als mogelijk proberen te detacheren bij reguliere werkgevers, maar daarnaast de veel grotere beweging dat het bedrijf zal krimpen. Dus er zullen takken verdwijnen, kleiner worden of buiten de deur geplaatst worden. Wat er nu gebeurd is dat zes werknemers bij een ander bedrijf in dienst kunnen gaan treden, mits de OR daar mee instemt en mits zij daar inderdaad passen. En als dat zo is dan zullen ze voor dat bedrijf in Pekela gaan werken op welke
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, nee, mag ik aanvullen wethouder Hamster. Dat bedrijf is gevestigd op het bedrijventerrein in onze gemeente, is overgenomen door een aantal externen waarvan iemand woonachtig is in Pekela, maar het bedrijf blijft waar het is, in onze gemeente.
  • 0:26 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Bedankt voor die aanvulling. Voor het, ja, in Pekela woonachtige persoon die een bedrijf heeft dat gevestigd is hier dat is dan de volledige juiste formulering, maar als alles dus in kannen en kruiken komt dan zullen zij blijkbaar zelfs op de huidige locatie hun werk voortzetten en dus dat gaat gewoon door, dat is dus een andere afsluiting dan ik bedacht had, maar
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Volgens mij net iets positiever dus daarom durf ik hem aan te vullen want het bedrijf wordt ook nog uitgebreid.
  • 0:06 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja, de hoofdlijn erin is dat met medewerking van de OR en medewerkers er een hoop nodig is tegenwoordig. En die hoofdlijn moeten we pakken en nu houd ik snel op voordat ik nog meer rare dingen zeg. Dank u wel voorzitter.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Mellies.
  • 0:13 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Even kort nog over de WOZ waardes, ik hoor dat er een tijdelijke oplossing komt, nou is het wel de bedoeling dat het dus vanaf volgend jaar het op de WOZ waarde???????? dat er nou komt te staan dat is wel duidelijk?
  • 0:16 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Nu had ik net een hap genomen om mijzelf te stoppen met praten, ja 14 april 2017 is op dit moment de geplande datum dat wij volledig overgaan naar het landelijke netwerk en het is op dit moment al werkzaam via de tijdelijke ontsluiting.
  • 0:2 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Akkoord dank u wel.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Gelling.
  • 1:0 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja, dank u wel voorzitter. Het terrein aan de Poststraat, nummer 16 uit mijn hoofd, voormalig postkantoor, we hebben de eigenaren vorig jaar aangeschreven, niet voor het eerst, dat ze nog een jaar de tijd hebben gekregen om tot plannen te komen om uiteindelijk een aanvraag te doen voor een bouwvergunning aldaar of voor dat terrein aldaar en dat is niet gebeurd. We hebben zoals u heeft kunnen lezen in juli dus die check gedaan, het blijkt inderdaad dat met dank aan mijn voorganger dat wij voorwaarden hebben opgenomen in de koopovereenkomst en daarvan hebben wij nu uitsluitsel, dat er de mogelijkheid bestaat blijkens die voorwaarden tot ontbinding van de overeenkomst op het moment dat zij nu niet tot actie overgaan en wij hebben hen aangeschreven dat zij nog dit jaar dat dienen te doen. En dan heeft u meteen een datum voor uw finale.
  • 1:47 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En dan de last but not least de vraag van de fractie Mellies over het toekomstforum, ja u noemt het een flop, dat zijn uw woorden, er zijn 40 adressen per gemeente steekproefsgewijs uit ons bestand, dus plaats, leeftijd, sexe allemaal verdeelt tot twee keer toe want er is dus ook een tweede groep nog uitgenodigd waarbij uit die groepen niet meer dan vier mensen of zes mensen zich hadden opgegeven of nee hadden gereageerd moet ik zeggen waarvan twee zeiden wij voelen ons niet geroepen om daar een oordeel over te kunnen geven, om mee te kunnen doen in die discussie. En waarom andere mensen op een gegeven moment niet wensen deel te nemen ja dat kan ik vanuit privacy regelingen op een gegeven moment niet precies nagaan want dan zou het geen steekproef meer zijn, dan zou ik iedereen kunnen bellen en dat kan dus niet, dus daarmee hebben we eigenlijk geconcludeerd dat van de 240 adressen die zijn aangeschreven mensen geen belangstelling toonden om zeg maar naar die toekomstforum toe te komen en ja ik kan ze moeilijk dwingen. Dus dan kun je hooguit concluderen dat dat voor de steekproef zeg maar voor het aantal adressen wat benaderd is niet voldoende aanleiding is om te zeggen van ja daar spendeer ik de avond aan. en daar kan ik dan hooguit kennis van nemen, maar we hebben ze in ieder geval wel binnen het proces in ruime mate de gelegenheid geboden. En dat kwalificatie ja daar zult u mij niet aan horen want dat ga ik er niet aan geven.
  • 0:17 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Nee, dat is duidelijk en dat is ook geen probleem ja ik vind het jammer dat er niet meer mensen gehoor hebben gegeven en het blijft ook een beetje gissen naar is het dan omdat mensen geen interesse hebben of hebben we dan de verkeerde mensen aangeschreven, maar ja goed dat is al twee keer gebeurd
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, verkeerde mensen kan niet want u hebt gevraagd om een
  • 0:5 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Zeg is dus twee keer al aangeschreven hebt en er reageren dus zo weinig mensen vind ik het nog jammer dat het niet
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, het is ook niet twee keer dezelfde groep die aangeschreven is, maar u kunt niet zeggen de verkeerde mensen want het is een steekproef.
  • 0:5 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja dat snap ik alleen ik vind het jammer dat er niet meer gevolg gegeven is dat is even het punt.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat ben ik met u eens dat is jammer, maar het is dus als je een echte steekproef wil nemen kan je van tevoren niet selecteren.
  • 0:10 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Dat is duidelijk, maar goed waar ik dan ook even naar toe wil is gaan we dan nog iets daarvoor in de plek doen of is het hiermee gedaan en
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wij zullen dit punt ook bespreken in de begeleidingsgroep vanuit de raden, die is woensdagavond, heeft ook te maken met wat er natuurlijk verder in de planning en in het proces is meegenomen, wat er wel in gebeurd, niet in gebeurd daar kan ik niet op vooruitlopen dat is een zaak van drie raden.
  • 0:4 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   We wachten het af, dank u wel.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Daarmee de vragen voldoende beantwoord?
 • Besluitvorming met debat

 • 12 Ontwerpbegroting 2017 van de Omgevingsdienst Groningen
  • 12. Instemmmen met Ontwerpbegroting 2017 Omgevingsdienst Groningen (312,24 KB)12.1. Zienswijze ontwerpbegroting 2017 en begrotingswijziging 2017 (68,29 KB)12.2. Ontwerpbegroting 2017 ODG (438,99 KB)12.3. Begrotingswijziging 2017 ODG (147,21 KB)12.4. ODG over Ontwerpbegroting 2017 Voorjaarsnota 2016 en ConceptVerbeterplan (122,84 KB)12.4.1. Voorjaarsnota 2016 ODG (313 KB)12.4.2. ConceptVerbeterplan ODG (569,71 KB)12.4.3. Eindrapportage evaluatie ODG Deel A (388,07 KB)12.4.4. Eindrapportage evaluatie ODG Deel B (777,24 KB)12.5. ODG over nadere toelichting aanbiedingsbrief begrotingswijziging 2017 (71,42 KB)
  • 0:30 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Goed dan neem ik u mee naar agendapunt 12. En dat is de ontwerpbegroting 2017 van de Omgevingsdienst Groningen. De ontwerpbegroting en de eerste begrotingswijziging daarop. Wie mag ik daarover het woord geven? Meneer Maarsingh, CDA.
  • 4:2 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Dank u wel voorzitter, aan ons wordt gevraagd als raad om in te stemmen met de zienswijze van het college over het over de ontwerpbegroting, over de begroting 2017 van de Omgevingsdienst Groningen zodat deze begroting ook definitief vastgesteld kan worden want dat is nog niet gebeurd, dat was namelijk het voorbehoud van u als college. Voorzitter er is in deze raad al een aantal keren gesproken over het reilen en zijlen van de ODG en er zijn al eerder afspraken gemaakt over de efficiëntieslag die gemaakt zou moeten worden, 10% met ingang van 2016, dat is niet nieuw. Het betekend voor ons een bijdrage , het zou een verlaging betekenen van €74.000,- in onze bijdrage voor 2016 en wij weten inmiddels dat dat niet gelukt is. voorzitter wij vinden het eigenlijk als CDA fractie erg jammer dat dat zo is want daar schieten wij even niks mee op in de gevolgen. En wij begrijpen dat er allerlei argumenten zijn en hebben daar ook kennis van genomen en dat er nu gevraagd wordt om voor 2016 geen efficiëntieslag te maken en voor 2017 en 2018 een slag van 5% per jaar en dat gaat dan dus over €34.000,- per jaar. En dan vanaf 2019 zal die 10% weer ingevuld moeten worden en u schrijft ook in uw brief; dat moet het uitgangspunt zijn. Dat schrijft u aan de ODG. De directeur is inmiddels weg, er worden verbeter plannen gemaakt en de nieuwe directie, horen wij alom, trekt er hard aan. en dat concept verbeterplan kost €474.000,- en dat definitieve verbeterplan kost zelfs €665.000,-. Voorzitter wat is eigenlijk de reden dat het nu ineens €191.000,- duurder is. Heeft dit nou te maken met de afvloeiing van de directie. In 2019 voorzitter komt er een afname van producten en diensten en het gaat niet meer op basis van lumpsumfinanciering, hoe kunnen wij dan controleren of de 10% taakstelling ook wordt gerealiseerd. Voorzitter als een van de argumenten wordt door de ODG genoemd; wij hebben te weinig tijd voor het werk. En dat werk is dan vergunning verlening, toezicht en handhaving, we weten het allemaal, we hebben bijna alles overgedragen en zegt men verder, en ik citeer; wij zijn teveel tijd nodig voor het lossysteem, wij noemen dat gewoon het schrijfwerk. En dat is toch wel een zorgelijke uitspraak. En hoewel voorzitter wij het nu niet willen hebben, en daar gaat het nu ook niet over, over de inhoudelijke slag en de kwaliteit van het werk, daar gaat het natuurlijk uiteindelijk toch wel om. Eén van de redenen van de oprichting, en we zijn er allemaal bijna bij geweest, van de ODG in dit land maar ook in Groningen was om ook duidelijk een kwaliteit slag te maken. En een relevante vraag zou kunnen zijn, maar wij stellen hem niet, is dat ook gelukt. En die vraag zou je best kunnen stellen, maar het gaat er niet over.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maar u stelt hem niet.
  • 0:2 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Wij vragen u wel, nee ik stel hem niet
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ok
  • 1:17 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Wij vragen u hou dat eens even heel scherp in de gaten. Voorzitter als zaken die op afstand komen van de gemeente en voor ons als raad wordt het er niet altijd beter op. En ook groter hoeft niet altijd beter te zijn. dat is een opmerking die wij in dit kader toch even willen maken, dus geen vraag. Voorzitter wij begrijpen dat er geen ontkomen aan is om niet akkoord te gaan met dat voorstel, maar het gaat hier wel om een belangrijk dossier waarin veel geld omgaat, wij betalen ook als gemeente een hele hoge bijdrage en wij willen aan het college vragen om de vinger aan de pols te houden, natuurlijk antwoord op de vragen en om ons ook actueel te blijven informeren over de voortgang. Dus wij hebben zorgen, wij zijn niet negatief, wij stemmen voor want wij willen eens wat vrolijk worden in de komende periode ook gezien wat er allemaal nog aan belangrijke stukken in de komende vergaderingen voorliggen, dat is een
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Houdt u dat vast meneer Maarsingh, houdt u dat vast.
  • 0:05 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Wij gaan akkoord met de zienswijze, voor alle duidelijkheid, daar hoeven wij geen tweede termijn voor, maar wij willen wel antwoord op de vraag en die vinger aan de pols vinden wij heel erg belangrijk voor u als college.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Maarsingh. Meneer Kremer, SP.
  • 1:20 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Ja, dank u wel voorzitter. Met het samenvoegen van de toezichthandhavingstaken van de gemeente heerst ?????????????? zal alles gemakkelijker en efficiënter worden het toverwoord was toen; Omgevingsdienst Groningen, ODG. Nu drie jaar laten blijkt dat de ODG de zaken niet op orde heeft. Er is de raad een te rooskleurige voorstelling gegeven en de taakstelling van 10% moest worden aangepast om de doelstelling van 5% te behalen. De SP maakt zich daar zorgen over. Eén van de belangrijkste knelpunten die genoemd is is het invoeren van het LOS-systeem. Medewerkers hebben meer uren nodig en kunnen minder tijd besteden aan hun primaire taken. De SP vraagt zich dat dit niet tot problemen heeft geleidt en welke garanties geeft de ODG dat het LOS in 2019 zijn opgelost. Verder is de SP opgevallen dat de loonkosten hoger liggen dan bij andere gemeentes, kan het college ook aangeven wat de reden hiervan is. Verder is er blij dat er een verbeterplan ligt bij de ODG, temeer de SP heeft contact gezocht met de ODG en we hebben geen enkele respons teruggekregen. Graag horen wij wat de reden van daar is. Wel hopen wij dat de komende tweeënhalf jaar goede stappen worden gezet naar een kwalitatief en een goede ODG. Tot zover voorzitter.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U stelt de vraag aan de wethouder van; waarom de ODG uw vraag niet beantwoord heeft?
  • 0:13 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Nee, dat wij diverse malen ODG hebben benaderd als persoon en als raadslid en totaal geen respons hebben gekregen en ook burgers hebben het ODG gebeld en die hebben ook geen respons gekregen.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Kremer. Gaan we naar mevrouw Sterenborg, CU.
  • 1:23 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel voorzitter. Helaas moeten we concluderen dat de ODG nog niet zover is als we hadden verwacht. Een en ander lijkt langer te duren om de organisatie goed op de rails te krijgen en dat is jammer, maar het feit ligt er. Hoe heeft het zolang kunnen duren? Zijn we met zijn allen te optimistisch geweest? hebben we de klus onderschat? Maar hoe nu verder, er is een verbeterplan opgesteld en hier hebben we kennis van genomen. Het is goed om te realiseren waar nu de verbeterslagen te halen zijn, te analyseren, sorry. Er zal hard aan moeten worden getrokken en een ieder zal zijn verantwoordelijkheid moeten nemen. Nog een hele opgave, zeker met in acht neming van de risico's zoals beschreven. We hebben kennis genomen van de ontwerpbegroting 2017 van de ODG. Het ziet er financieel anders uit dan we hadden gehoopt. Er is een taakstelling opgelegd van 10% en er wordt gevraagd om een investering voor het verbeterplan. Je zou toch verwachten dat je zonder deze extra investering al een taakstelling moet kunnen realiseren. Ook hebben we de zienswijze die door het college is opgesteld gelezen, goed dat u van deze mogelijkheid gebruikt maakt en wij kunnen ons in deze zienswijze vinden. Wilt u ons op de hoogte houden over de verdere afwikkeling van deze zienswijze? Tot zover, dank u wel.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sterenborg. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:07 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Er is door mijn drie voorgangers al heel veel gezegd. We vinden het terecht dat het college die efficiëntiebesparing van 10% dat daar nog eens weer op gehamerd wordt en we vinden het ook wel vreemd dat zo'n herstelplan dat dat 5% van het jaarlijks budget moet kosten, lijkt ons behoorlijk veel, maar goed het zij zo. Dus daar willen we nog graag een antwoord op hoe het kan dat dat zoveel kost en we zijn verder akkoord met dit voorstel. Nog een kleine opmerking dat in de tekst het lumpsum zag twee keer staan dat het met een p is.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra. Meneer Bieze, GBS.
  • 2:08 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Dank u wel voorzitter. Als we de door het BMC advies tussen februari en april uitgevoerde eindevaluatie van de ODG lezen dan wordt onze fractie daar niet vrolijk van. Sinds 2013 verzorgt die ODG voor 23 gemeenten in Groningen en de provincie de vergunningverlening, toezicht en handhavingstaken op het gebied van milieu, bouwen en wonen. Drie jaar na de start blijkt de ODG nog steeds niet aan haar initiële doelstelling en verwachtingen te voldoen en is de basis nog niet op orde. Bij de deelnemers worden eigenaars- en opdrachtgeversrol nog niet adequaat ingevuld het is een haperend samenspel tussen deelnemers en uitvoeringsorganisatie en bij de uitvoeringsorganisatie schieten de bedrijfsvoering en de informatievoorziening tekort. Er zijn problemen met leiderschap, organisatie en cultuur, kortom de conclusie is dat de situatie begin 2016 zorgwekkend is. Voorgesteld wordt om tot een doorstart te komen. Die doorstart betekend een standaardisatie van de dienstverlening en versterking van het professioneel opdrachtgeverschap. Voor het ODG geldt dat er een scherpe focus op de bedrijfsvoering en de informatievoorziening moet komen. Op 1 mei 2017, en dat is het zo, moet de basis op orde zijn. Wij zijn na de gedane evaluatie een half jaar verder, kunt u ons aangeven of het verbeterproces naar wens verloopt. Voorzitter voor deze doorstart moet de financiële functie binnen het ODG worden versterkt en is er extra inhuur nodig en daarnaast heeft het dagelijks bestuur besloten om in 2016 af te willen zien van de opgelegde 10% taakstelling en de taakstelling voor 2017 en 2018 met 5% te verlagen. Wij hebben om twee redenen moeite met dit voorstel; in de eerste plaats omdat wij denken wie er met de figuurlijke pet naar gooit zelf ook maar met een oplossing voor de ontstane situatie moet gaan zoeken, maar in de tweede plaats omdat wij in de raadsvergadering van 24 juni 2014 een zienswijze hebben vastgesteld dat bij het niet realiseren van de taakstelling dit niet mag leiden tot het verhogen van de deelnemersbijdrage c.q. de verlaging van de dienstverlening aan de deelnemers, dat gaan we nu dus wel doen. Voor dit jaar ongeveer 74.000 en voor 2017 en 2018 €37.000,-. Voorzitter er ligt een verbeterplan, dat is een goede zaak, maar wij willen wel eerst antwoord op onze vragen voordat wij eventueel akkoord kunnen gaan met de begroting en de wijzigingsbegroting en wij kunnen instemmen met de zienswijze. Dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Maarsingh, CDA.
  • 0:13 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja ik had ook wel kunnen interrumperen, maar ik doe het nu liever zo. Wat bedoelt de heer Bieze eigenlijk met wie er met de pet naar gooit, wat betekend dat precies.
  • 0:05 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja volgens mij zei ik figuurlijke pet voorzitter, maar er komt uit het BMC advies wel een beeld naar voren van dat het allemaal niet zo goed draaide, ik heb daar een groot aantal voorbeelden van genoemd, en nou ja ik vind dat wel een beetje met op sommige onderdelen wel een beetje met de pet gooien. En ik vind dat ja wie zich brand moet zich soms maar eens even op de blaren zitten en op basis daarvan, maar ook op de basis van de besluitvorming in deze raad, waar we dus nu en als het wordt aangenomen van terugkomen, ja heb ik daar wel moeite mee. Dank u.
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Maarsingh
  • 1:24 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter ik had graag gewild dat de heer Bieze even zou zeggen nou die heeft er met de pet naar gegooid, ik snap het wel die heeft er niks van gebakken, dat betekend het in feite, maar vindt u dan dat de directeur er niks van gebakken heeft of dat de mensen er niks van gebakken hebben of, kijk iedereen wil natuurlijk graag dat die doelstelling die had natuurlijk gehaald moeten worden, maar er met de pet naar gooien betekend zo ongeveer we zijn achterover gaan liggen en hebben alles maar laten lopen. Dat gaat wel een beetje ver moet ik zeggen. Ik denk wel dat de heer Bieze met zijn kritische geluiden enigszins gelijk heeft, maar dat heeft ook te maken dat als wij iets op afstand zetten dan wordt het er niet eenvoudiger op als er problemen zijn. en het ingrijpen in die problemen kun je het beste doen in je eigen, ik zeg altijd eerst bij mijn vrouw en dan bij mijn kinderen, maar dat eerste moet je vergeten dat helpt niks, maar je begint ???????????????????? in eigen gemeen en zo ga je wel door, maar als het verder weg komt is ingrijpen wel heel moeilijk, maar dat was ook van mijn kant een beetje bedoelt als een algemene opmerking.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U kwam gelukkig niet bij de schoonfamilie, ik werd al blij. Meneer Pals, u wou het woord, D'66.
  • 0:9 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja ik heb nog even een vraag aan meneer Maarsingh. Wat is het verschil tussen de bijdrage van meneer Bieze en uw bijdrage, want u doet nog iets ernstigers
  • 0:3 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja, nee, waar het verschil is
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Maarsingh
  • 0:1 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Mag ik
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, u mag nog niet.
  • 0:03 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   U heeft nog helemaal niet gehoord waarom ik dat vind.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik wou meneer Pals even zijn punt duidelijk laten maken dan kunt u er volledig op reageren. Meneer Pals.
  • 0:14 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   U heeft echt in uw bijdrage genoemd dat u twijfelt aan de kwaliteit van de dienstverlening of aan de expertise daar komt het eigenlijk op neer. En dat vind ik wel net zo ernstig dan dat je er met de pet naar gooit, dus de pot verwijt de ketel in dit geval.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Maarsingh, CDA.
  • 2:25 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Een pot en een ketel voorzitter die kunnen vaak heel goed op elkaar passen en als ik de heer Bieze aankijk nou zou dat best kunnen zijn natuurlijk. Maar goed, kijk wat ik bedoeld heb te zeggen met, kijk het verschil tussen ons is dat de heer Bieze zegt ik wil eerst antwoord op mijn vragen en ik wil het onderste uit de kan weten voordat wij akkoord gaan en onze fractie heeft gezegd wij zijn zeer kritisch, wij weten wat er gebeurd is dat wisten wij ook al, wij hebben er vaker over gediscussieerd, wij vinden dat er orde op zaken moet komen, wij vinden dat het college de vinger aan de pols moet houden, maar het college heeft ons ook al een keer geïnformeerd dat zij dat zelf ook vind. En als ik de brief lees met de zienswijze er in dan is het niet allemaal tevredenheid wat daar gebeurd. Nou kunnen wij mekaar een beetje opjutten, maar we kunnen ook zeggen, daarom zei ik wees vrolijk, over dingen die wel goed zijn en die vinden wij ook in onze gemeente dat is ook een houding, maar dat is het verschil en wat ik gezegd heb over de kwaliteit meneer Pals daar twijfel ik niet aan, daar heb ik nu geen reden voor, maar de oorsprong van het ontstaan, het inrichten van de ODG in dit land is toch geweest dat men een kwaliteitslag wil maken. Men heeft eigenlijk gezegd; als gemeente kun je dat allemaal niet meer je hebt overal geen verstand van en weet ik wat er nog meer, je moet overal specialisten voor hebben en als je dat nou samen doet kan het allemaal beter en efficiënter. Nou beter heb ik geen oordeel over want dat is natuurlijk het punt voorzitter waar het over gaat, daar gaat het om, de kwaliteit moet beoordeelt worden, wij vinden dat u ook daar scherp op moet toezien en als dat niet gebeurd door u dan zullen wij als er signalen komen dat het niet deugd met de kwaliteit, of men is niet snel genoeg of wat ook dan zullen wij daar op reageren, maar niet eerder dan dat u als college die daar dichtbij zit dat de kans hebt gehad om dat te doen. Dus dat is het verschil, ik twijfel er niet aan maar dat zou, heb ik gezegd, een goede vraag kunnen zijn. ??????????????? politieke formulering, maar dat zou een goede vraag kunnen zijn.
  • 0:44 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat is nou het mooie van de lokale politiek, dat elke fractie op haar eigen wijze die politiek mag bedrijven en de een wat sneller aangeeft dat hij met een standpunt tevreden is en een ander zegt van nou daar wil ik eerst wel een paar vragen over stellen want ik neem het college ook serieus is ongeveer het verschil, laten we nu terugkeren naar de hoofdlijn en de kaders van het feit van waar de ODG voor is opgericht en wat daar tot stand moet komen en wat er nu in de begroting 2017 van de ODG naar voren wordt gebracht en in de zienswijze en daar gaat de wethouder straks op reageren. Ik ben volgens mij aangekomen bij de heer Nijenbanning van de VVD.
  • 0:55 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja dank u wel voorzitter, ja er is al veel gezegd, er zijn een aantal kritische noten al, hebben er al geklonken en ook de VVD betreurd ook het feit dat de taakstelling niet ingevuld kan worden. Temeer dat we binnen onze eigen gemeente ook immers eigen vlees moeten snijden vinden we ook dat andere partijen dat zouden moeten kunnen. En als je het verbeterplan leest dan lijkt er een bureaucratisch molog of zoals de heer Maarsingh zei van de schrijverij is niet op orde, dan lijkt er een intern een in zichzelf gekeerde organisatie te ontstaan, een bureaucratisch molog, terwijl we juist iets anders voor ogen hadden bij de vorming van de omgevingsdiensten. Een snelle, een adequaat toegeruste, deskundige uitvoeringsorganisatie, dus het lijkt de verkeerde kant op te gaan, maar misschien kan het met het verbeterplan toch enigszins ten goede gekeerd worden. Ja we zien de antwoorden van de wethouder met belangstelling tegemoet alvorens we een besluit hierover willen nemen.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Nijenbanning. Meneer Pals, D'66.
  • 5:34 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter toen we het rapport doornamen was het echt wel even schrikken geblazen, dat was althans onze eerste reactie, en dat schrikken geblazen begon eigenlijk direct al bij het zogenaamde concept verbeterplan met o.a. de volgende regel; er van op aan kunnen dat afspraken zowel interne partners als externe partners worden nagekomen. Hierbij wordt dus uitgegaan van basistrouw over en weer, dat stralen we uit, dat willen we graag ook terug van onze klanten. Doen wat is afgesproken, daar waar dat niet mogelijk is gaan we in gesprek. Het bijbehorende gedrag, doen wat we zeggen, zeggen wat we doen, dat is toch wel heel bijzonder als je dat leest want dat zoiets überhaupt vastgesteld moet worden door een organisatie als de ODG en dat het niet vanzelfsprekend is, dat heeft ons eigenlijk wel teleurgesteld, dat een overheidsorgaan dat met zoveel woorden moet stellen dan is er in onze optiek best wel een verbeterplan noodzakelijk. Onze eerste vraag aan het college is dan ook; wat denkt het college van deze regel en opvatting. Wat doet het college eraan dat deze regel overbodig wordt. Hoe kan het college garanderen dat hier expliciet gemaakte achterliggende werkhouding altijd en absoluut aanwezig is bij het ODG. En dan nog, nog meer concreet, kan het college ons verklaren hoe het zover heeft kunnen komen dat er een verbeterplan nodig is. Wat heeft ons college er aan gedaan, of eigenlijk in casu onze bestuurder, mevrouw Brongers, die in het dagelijks bestuur zit van het ODG, dus die zit er eigenlijk nog dichter bij het vuur en zal nog frequenter daarmee vergaderen. Wat heeft het college nagelaten? Uit de analyse en de evaluatie blijkt wel dat er nog wat op aan te merken is op de wijze van opdrachtgeverschap door de gemeenten en provincie, maar laten we de provincie vooral in het ODG niet vergeten. Dus niet alleen op de ODG, wat gaat de gemeente, lees het college, daaraan veranderen, wat ze daarin samen met de andere opdrachtgevers. Er zijn meer collega colleges zal ik maar zeggen. In het verleden was er, ook vanuit onze gemeente, nogal wat commentaar op de uitvoering van taken van de ODG. wat gaat daar nu gebeuren, we lezen wel dat de ODG ondersteuning gaat krijgen en dat flink daarin geïnvesteerd worden, maar de uitvoering dan. Wie garandeert ons voorzitter dat er nu wel een oplossing komt voor de problemen bij de ODG, maar dus ook bij de opdrachtgevers. Er is zoveel mis. Wat denkt het college hieraan te doen. Welke concrete stappen zullen daarbij gezet worden en op welke termijn mogen we dan verwachten dat de problemen wel opgelost zijn. Dan nog zou D'66 graag de mening van het college willen weten aangaande de zinsnede die al dadelijk in het begin van het verbeterplan staat. In het evaluatierapport omgevingsdienst is een aantal conclusies getrokken die betrekking heeft op het functioneren van het MT en waar het dagelijks bestuur voor verantwoordelijk is. De volgende conclusies zijn o.a. getrokken; stevige vraagtekens bij de competenties rond leiderschap, control en transparantie. Nog erger; sprake van spanningen binnen de MT, die ook steeds meer doordringen op de werkvloer. Nog erger; dominante leidingschapstijl in het lijnmanagement vooral gericht op zelfsturing. Deze stijl past in de omgeving van professionals, maar gezien de fase van de ontwikkeling is het van belang ruimte bieden aan een breder pallet aan stijlen, coachen, overtuigend en waar nodig directief. Dat zijn mooie zinnen in een wereld van waar ellende schuilgaat. Dat mag je ook wel zeggen. We zouden graag van het college willen horen hoe aan deze situatie een einde gemaakt gaat worden. En vanzelfsprekend hoe heeft het zover kunnen komen. Ten slot nog een paar opmerkingen en wat we missen in dit rapport is zoals u bekend heeft de provincie opdracht gegeven aan de noordelijke rekenkamer om een doorlichting te doen voor het ODG. en de noordelijke rekenkamer was met name ingeseind om de risico bedrijven, BRZO bedrijven, om die in kader te brengen, maar de noordelijke rekenkamer heeft ook nog iets meer gezegd over het ODG en dat is toch wel een vraag die ik aan het college wil voorleggen. In één van de opmerkingen van het noordelijke rekenkamer was, en dat geeft toch te denken, dat de provincies met de omgevingsdiensten vooral een kwaliteitsverbeteringen nastreven dus de kwaliteitsslag zal moeten gebeuren terwijl veel gemeenten, en dat is weer herkenbaar in deze zienswijze, vooral op zoek zijn naar lagere uitgaven. En dat is een situatie die de rekenkamer heeft gesignaleerd en daar wouden ze toch graag antwoord op hebben. Verder zou ik willen eindigen dat we eigenlijk toch wel als we dit lezen toch wel een beetje compassie moeten hebben met onze ambtenaren die wij hebben overgeheveld naar Veendam, die vanuit een mooie werksituatie in Stadskanaal zijn overgeheveld naar Veendam en wellicht in een situatie binnenkomen waar ze niet om hebben gevraagd en we wensen hun daar dus ook heel veel sterkte in Veendam.
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Ik denk dat wij even schorsen. Kwartiertje? Dus ik verwacht u 21.05 uur terug. Ja? Dank u wel.
  • 0:8 schorsing
  • 0:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Goed ik heropen de vergadering en ik geef het woord aan wethouder Brongers.
  • 3:46 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja dank u wel voorzitter. En ook dank aan de reacties vanuit de verschillende fracties en misschien moet ik ook wel zeggen dank voor uw kritische reacties want door u is ook al opgemerkt dat wij als college ook al het een en ander opgemerkt hadden over het functioneren van de ODG. Wat zijn nu eigenlijk de twee grote knelpunten in de huidige situatie. Het is ook door u allemaal genoemd; de invoering van het LOS-systeem en afzien van de 10% taakstelling. Wij hebben hier u inderdaad al eerder over geïnformeerd. Waarom is dat LOS-systeem nu zo belangrijk, om toch efficiënter te kunnen werken en waarom kost dat de nodige tijd en ook de nodige investeringen. Dat heeft te maken met het feit dat niet alle gemeenten op hetzelfde niveau werken en dat maakt dat het nogal complex is en dat wij als gemeente Stadskanaal hebben veel taken ingebracht en doen in dit systeem ook mee als pilot en we hopen dat een en ander per 1 januari gerealiseerd is. Het efficiënte werken van de ODG blijft een opgave, dat heeft u kunnen lezen in de zienswijze. dat hebben we daarin zo verwoord en ook de oorspronkelijke doelstelling blijft van kracht op professionele wijze en met de nodige kennis invulling geven aan een schone en veilige leefomgeving in onze gemeente. Hebben wij daar al iets van gemerkt de afgelopen tijd? Jazeker. De experts en de kennis die wij gebruikt hebben bij de inhoudelijke verlengingen van de vergunningen hebben ons daadwerkelijk iets opgeleverd en zijn ook zichtbaar. Ik denk dat het goed is om hier te noemen. De evaluatie, hebben verschillende fracties gezegd, daar worden wij niet vrolijk van. De een is ervan geschrokken, de ander heeft zijn teleurstelling uitgesproken en hoe gaan wij daar nu verder mee om. Wel daarom ligt nu het verbeterplan en daarom hebben we die 10% taakstelling ook laten vervallen. Is het verbeterplan ambitieus? Ja het is ambitieus. Hebben wij er vertrouwen in? Wij hebben er vertrouwen in en de eerste stappen zijn ook al gezet. Overigens is het ook zo dat omgevingsdiensten in Nederland zo ongeveer in dezelfde periode zijn zeg maar opgericht en dat onze ODG, zo noem ik het maar even, zich niet in een uitzonderlijke situatie bevind. Ook de andere ODG's hebben te maken met knelpunten en opstartfase en alles wat daar mee te maken heeft. Hoe zit dat nou met die €191.000,-.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:35 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter ik begrijp dat de wethouder zegt van andere ODG's hebben ook dezelfde opstart problemen. Verzacht het u als bestuurder dan en zegt van nou ja die anderen hebben ook dat probleem dus probleem kan hier ook bestaan. En buitendien denk ik dat het u niet helemaal bekrachtigd want volgens mij heeft de rekenkamer van de provincie Drenthe een rapport uitgebracht over hun ODG waarin echt een prima rapport naar voren is gekomen. Dus volgens mij zijn er voorbeelden in dit land dat het heel goed gaat zelfs.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder.
  • 1:36 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Wat ik aan wil geven is dat wij de situatie binnen onze ODG, zo noem ik het maar even, erg serieus nemen, daarom hebben wij ook de evaluatie uit laten voeren en daarom ligt er ook een verbeterplan. Als wij niet in staat zouden zijn om kritisch te kijken naar eigen handelen en hoe wij de eerste jaren gefunctioneerd hebben dan zou ik daar afbreuk aan doen, maar dat is niet wat ik wil zeggen. Wat genoemd is hebben wij misschien vanaf het begin de klus onderschat, nou dat heeft u ook in het voorstel van het college kunnen lezen, wij waren ambitieus, waar een nieuwe organisatie opgericht wordt met veel mensen, 23 gemeenten, één provincie, vergt dat het nodige en heeft dat ook tijd nodig om daar een eenheid van te maken en uniform te kunnen werken. Hebben wij ook, kunnen wij garantie bieden over de verbeteringen die in het verbeterplan zijn voorgesteld en hoe controleren we dat nu. Inmiddels hebben wij als gemeente maandelijkse rapportages met de omgevingsdienst waarin cijfers, producten worden aangegeven, gekeken wordt of afspraken worden nagekomen en dat is al een vorm van controle die wij nu hier in huis zeg maar in de vingers hebben om de controle goed te blijven uitoefenen. Op alle niveaus
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:35 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, ik zou toch de wethouder willen vragen, waar controleert u dan specifiek op, kijk want het is nu zo bij komt er nu in dit hele rapport een beetje naar voren dat er heel veel, of heel veel is overdreven misschien, maar ik heb er ook geen inzicht in, van dat de taken gewoon niet worden gedaan omdat men het te druk heeft met intern gedoe in plaats van dat men echt op pad is om te controleren, dus waar stuurt u dan echt doelbewust op, wat wilt u nou als verantwoordelijke dagelijks bestuurder en portefeuillehouder, wat wilt u dan van hen weten iedere maand.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   wethouder
  • 1:15 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Wij willen de cijfers weten van het aantal vergunningen verlening wat is verleend in combinatie met de jaarlijkse afspraken die wij maken en dat controleren wij en dat houden wij maandelijks inmiddels bij en dat is een middel wat voor ons in ieder geval goed werkt om daar op te sturen. In het verbeterplan zijn verbetervoorstellen opgenomen op alle niveaus, zowel intern de organisatie binnen de ODG ook als extern bij de opdrachtgevers, dat is ook al door een van uw fracties genoemd, als ook bij de eigenaren. En dat zijn de colleges van de verschillende gemeenten. Ook daar liggen de nodige uitdagingen om ons daar verder in te verstevigen en ons ook meer bewust te worden van die rol en wat dat inhoudt, dat heeft u ook in het verbeterplan kunnen lezen. Ik denk voorzitter dat ik in grote lijnen alle onderdelen die door verschillende fracties genoemd zijn, bij langs ben geweest en ik wou het in de eerste termijn hier graag bij laten.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Kremer, SP.
  • 0:06 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Wij hadden nog wat vragen gesteld over loonkosten en contact, dat heb ik nog niet bij u gehoord.
  • 0:17 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   U heeft gelijk, dank u. De gemeente die blijft bevoegd gezag, dus nieuwe opdrachten en nieuwe taken komen ook binnen bij de gemeente en die worden van hieruit doorgezet aan de ODG.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Kremer, SP.
  • 0:9 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Voorzitter, ik vraag over loonkosten had ik het over en over contact dat wij als burger bellen naar het ODG en geen respons krijgen. Dat was de vraag.
  • 0:6 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Mijn antwoord was op uw tweede vraag, misschien wilt u de loonkosten vraag nog even herhalen.
  • 0:12 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   De loonkosten gaat het over dat de loonkosten hoger liggen dan bij andere gemeentes als in Stadskanaal, dus wij betalen meer qua loonkosten als andere gemeentes.
  • 0:14 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Het lijkt me een beetje een technische vraag, dat antwoord moeten we op dit moment even schuldig blijven waarom dat zo is. Ik heb natuurlijk ook geen zicht op de loonkosten in andere gemeenten, maar
  • 0:05 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nou voorzitter, de heer Kremer had het misschien nog wel kunnen lezen, er staat gewoon in; wij hebben, iedere gemeente heeft mensen overgedragen. En er waren mensen met een bepaalt salaris op een bepaalt niveau en met ervaring en in schalen en wij hebben een aantal mensen overgedragen die wat meer kwaliteit in huis hadden en daarmee ook wat een hoger salaris en dan ben je dat gaat dus gewoon door, dat zijn opgebouwde rechten en dat staat er ook in. En nu voorzitter toch even zo is, ik had nog de vraag gesteld over die €191.000,- . Hoe kan dat nou of is het nou naar zo'n vertrekkende directeur, ja je leest vaak veel in de krant dat moet je niet allemaal geloven wat er in de krant staat ik hoor het liever van u.
  • 0:19 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wijze uitspraak meneer Maarsingh. Twee vragen nog; de loonkosten zijn hoger in relatie tot de inbreng van Stadskanaal, misschien dat u dat nog nader kunt specificeren en waarom is het verschil in hoogte toegenomen voor het verbeterplan, van wat eerder aangegeven was en wat nu verhoogd is.
  • 0:1 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Kremer.
  • 0:03 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Ik kom nog even terug want, wat wij vragen heel simpel vraag als ik contact opneem met de ODG en die bel ik en dan krijg ik een bandje die moet ik inspreken, telefoonnummer achterlaten en dat doe ik verschillende keren en dat wordt niet teruggekoppeld en als ik dan voor iemand anders moet inspreken om dingen te regelen doe ik precies hetzelfde namens die persoon en dat wordt ook niet geregistreerd of er wordt ook niet teruggebeld. Wat is daar de reden van? Ja ik weet niet hoor als ik andere bedrijven bel dan krijg ik een persoon aan de telefoon die verbindt mij door en dan krijg ik de juiste afdeling, maar als ik een bandje moet inspreken en dan mag hopen dat zij mij terugbellen vind ik wel een beetje raar.
  • 0:8 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Dit laatste wat u noemt dat neem ik graag mee als signaal in ons overleg.
  • 0:3 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Dank u wel.
  • 0:25 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Voor wat betreft de loonkosten ook nog even een aanvulling op het antwoord van de heer Maarsingh. Als inderdaad is er bepaald personeel ingebracht die al in een bepaalde loonschaal zat, binnen de ODG betalen wij niet meer loon dan elders, dat heeft met de plaatselijke medewerkers zeg maar te maken.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:30 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter ik begin het een beetje een merkwaardige vergadering te vinden, dat een raadslid antwoorden moet geven op een vraag die de wethouder niet kan beantwoorden en ik twijfel absoluut niet aan de wijsheid van meneer Maarsingh, maar ik zou toch graag van de wethouder en de portefeuillehouder willen horen of de woorden van meneer Maarsingh en zijn constatering waarom meneer Kremer een vraag stelt en het antwoord of dat juist is want wij gaan nu toch wel erg de wereld een beetje op de kop zetten ?????????
  • 0:23 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, nee, we hebben allemaal het recht om vragen te stellen net zo goed als u nu een verbinding legt met de vraagstelling van de SP is ieder gerechtigd om in de raad om op een gegeven moment daar iets aan toe te voegen of een vraag te stellen dus laten we dat elkaar dat recht niet afnemen. Helder? ok. Wethouder Brongers.
  • 0:6 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ik begrijp niet helemaal wat meneer Pals nu vraagt voorzitter.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we proberen om dat te verduidelijken. Meneer Pals, D'66.
  • 0:8 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Op de bijdrage van meneer Maarsingh op het antwoord van meneer Kremer over de loonkosten en waarom wij meer loonkosten betalen dan normaal of dat klopt.
  • 0:01 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Daar heb ik net een aanvulling op gegeven.
  • 0:04 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou dat was de vraag.
  • 0:18 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ik had al eerder gevraagd of in ieder geval opgemerkt dat ik in grote lijnen alle opmerkingen van de verschillende fracties heb behandelt in de eerste termijn en daaropvolgend nog een vraag van de SP, wat mij betreft
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ik ga even inventariseren wethouder of dat het geval is of de vragen en opmerkingen uit de eerste termijn daarmee zijn beantwoord. Meneer Pals, D'66.
  • 0:18 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter ik had nog een opmerking of een vraag eigenlijk over de noordelijke rekenkamer of u bekend bent met het resultaat wat de noordelijke rekenkamer heeft geschreven in opdracht van de provincie, maar de provincie moeten we niet naast ons neerleggen. Of u daarmee op de hoogte bent en waarom wij het niet bij onze stukken hebben gekregen.
  • 0:36 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   U refereert aan het rapport van de rekenkamer en de ODG en de provincie en de BRZO gemeenten, Stadskanaal is geen BRZO gemeente, u refereert ook aan de kwaliteitsverbetering die daarin genoemd werd. Ik heb dacht ik geantwoord dat wij binnen onze ODG experts hebben zitten, mensen met kennis en kunde en we van de kwaliteitsverbetering al is aangetoond door de uitvoering van de vergunningverlening in de toezichthouding en handhaving.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Zijn de vragen en opmerkingen uit de eerste termijn in voldoende mate beantwoord? Meneer Maarsingh, CDA.
  • 2:53 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja voorzitter, of ik was er even niet bij, maar ik heb nog nooit duidelijk gekregen hoe dat nou met die €191.000,- zit en ik wil ook nog wel tegen u zeggen als college, en dat moet u zien als een compliment, als men zeg maar in het bestuur van de ODG de begroting goedgekeurd wil hebben, men heeft daar termijnen voor gesteld, en dit college zegt nadat er een kritische discussie is geweest dat kun je lezen in de brief op basis van de tekst die er in de zienswijze is opgeschreven, dan willen wij u daar graag voor complimenteren, daar moet u niet eigenwijs van worden, dus u moet daar wel mee doorgaan, want zo hoort dat ook als u zegt wij zijn zeer kritisch want eigenlijk hebt u al die vragen die wij gesteld hebben in deze raad ook gesteld denk ik dan in, daar hoeft u ons geen verslag van te doen, in die brief en vervolgens hebt u gezegd we gaan niet eerder echt akkoord dan dat onze raad ook akkoord gaat en dat is de reden dat wij die zienswijze opschrijven. Nou wij hopen dat u daar ook mee doorgaat als dat zinvol is en ook werkbaar want het moet wel werkbaar zijn. Het blijft natuurlijk, en dat moeten wij ons allemaal realiseren, blijft des te verder het van huis des te moeilijker is het te sturen en des te langer duurt het om in te grijpen. Dat is gewoon zo. En daarom mijn laatste vraag voorzitter aan de wethouder; blijft u ons op de hoogte houden en daar hoeft u niet extra voor te werken, gewoon blijft u ons informeren over de stand van zaken en over de gang van zaken want dat is ook goed voor ons allemaal en niet in het minst voor de ODG zelf want zij moeten ook functioneren anders loopt het niet goed af, er moet verbeterd worden en kunt u ook iets zeggen, u zei ja wij zien al verbeteringen, wij zien al dat het beter wordt, om nou te voorkomen dat er direct de discussies daar het is ook niks en het wordt ook niks en het is ook nooit iets geweest, u krijgt toch signalen van onze vergunning aanvragers of het goed gaat of dat het niet goed gaat. Nou bewaakt u dat goed en houdt u ons daar van op de hoogte want daar gaat het natuurlijk ook allemaal om. Als iemand een vergunning nodig heeft die moet weten waar hij aan toe is en dat moet niet via de telefoon lang duren en niet terug enzovoort dat regelt u wel, maar blijf ons informeren.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, we worden niet eigenwijs, we doen het wel op onze eigen wijze en ondertussen heeft u twee vragen gesteld. Toch? 1, houdt u ons op de hoogte en kunt u iets aangeven over de reeds ingezette verbeteringen. En die €191.000,- , dus het zijn er ondertussen drie mevrouw Brongers. Ik zal straks ingrijpen want anders worden het er tien bij meneer Maarsingh en dan wordt het lastiger. We hadden het over de inventarisatie of de vragen en opmerkingen uit eerste termijn voldoende beantwoord waren. Meneer Kremer.
  • 0:07 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   ja
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat is het geval, dat is mooi. Ik zie verder geen mensen die het woord willen voeren dus dan ga ik ervanuit als u de vragen van meneer Maarsingh nog beantwoord mevrouw Brongers dat we daarmee in ieder geval de eerste termijn hebben gehad.
  • 0:56 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Laat ik dan beginnen voorzitter met de vraag van €191.000,-, volgens mij heb ik hem ook al even genoemd maar dat ter zijde. Dat bedrag is in de begrotingswijziging opgenomen en het totaalbedrag, ik kan niet de exacte bedragen van elk onderdeel noemen, maar bij het opstellen van het verbeterplan waren de exacte bedragen nog niet helemaal bekend dus vandaar deze wijziging. Houden wij u op de hoogte, dat doen wij via onze reguliere P&C cyclus en mocht daar aanleiding toe zijn dan hebben wij ook nog wel eens de gewoonte om te werken met een memo om u actief te informeren bij bijzondere omstandigheden, maar ik ga ervanuit dat wij nu aan ons verbeterplan kunnen werken en dat dat niet nodig zal zijn.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder, gaan we kijken of er behoefte is aan een tweede termijn. Niemand niet. Dank u wel wethouder, dan kijk ik even, mag ik concluderen dat fracties instemmen met de begroting 2017 en de eerste begrotingswijziging 2017 die daar al op is toegepast en de manier waarop het college dat in de zienswijze die al gecommuniceerd is richting ODG, dat dat door u als raad wordt bekrachtigd, dat is het geval? Unaniem [voorzitter klopt met hamer] Aldus.
 • Besluitvorming zonder debat

 • 13 Vaststellen vergaderschema 2017
  • 13. Vaststellen vergaderschema 2017 (198,76 KB)13.1. Vergaderschema raad 2017 (215,37 KB)
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan hebben we nog een hamerstuk. Dus ik laat mevrouw Sterenborg, CU.
  • 0:11 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, het spijt me maar ik mis een fractie vergadering in juni en ik denk dat 6 juni er nog bij moet. Voor de begrotingsvergadering aan, voor de algemene beschouwingen aan.
  • 0:35 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou hebt u net zo'n mooi schema gekregen tot en met de memo die daar aan toegevoegd is om te verduidelijken waarom de vergadering van juli naar voren is gehaald, ontbreekt er inderdaad een fractievergadering. 6 juni moet hier alsnog ingevoerd worden in het schema. Ik beloof u dat de griffie dat gaat doen en dat u een compleet, juist exemplaar krijgt voor het jaar 2017. Mag ik hem dan nu afhameren? Meneer Hofstra.
  • 0:02 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Voorzitter, even heel kort. Misschien is het goed dat iedereen nu alvast in zijn agenda schrijft dat 22 september raadsexcursie is.
  • 0:24 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Volgens mij was het zeg maar het canselen daarvan niet het gevolg van dat ie niet vroegtijdig was aangekondigd, maar de wijzigingen op het laatste moment. Daarom is het ook nog een onderwerp van discussie van hoe het ingevuld gaat worden zodat iedereen daarvan gebruik kan maken. Dank u wel meneer Hofstra.
 • 14 Sluiting
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan sluit ik de vergadering en dan wens ik u wel thuis en succes in de komende weken.