Raadsinformatie

Raadsvergadering 07 november 2016

Naam
Download het audiobestand (86,96 MB)
Download de gesproken tekst (1,28 MB)
Download de vergaderstukken in pdf (7,31 MB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Lijst met ingekomen stukken
 • 8 Rondvraag
 • 9 Najaarsnota 2016
 • 10 Programmabegroting 2017
 • 11 Sluiting
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 0:46 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Welkom, de begrotingsvergadering voor de begroting 2017, tegelijk met de behandeling van de najaarsnota 2016. Welkom aan de raadsleden, aan de vertegenwoordigers van de media, aanwezig of via de radio. Dat geldt natuurlijk ook voor andere belangstellenden die aanwezig zijn op de publieke tribune of die via de radioverslaggeving deze agenda gaan volgen of voor een gedeelte gaan volgen.
 • 2 Mededelingen
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik heb een bericht van verhindering van mevrouw Wanders van de SP die helaas wegens ziekte niet in staat is om vanavond aanwezig te kunnen zijn. Voor het overige zijn wij compleet. Ik kijk even om me heen of er andere mededelingen zijn. Niet het geval.
 • 3 Vaststellen agenda
  • 03. Vaststellen agenda (204,23 KB)
  • 2:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan wil ik graag samen met u de agenda vaststellen, waarbij opgemerkt dat u bij agendapunt 10 een erratum heeft ontvangen in zake de begroting 2017, waarbij het overzicht van de investeringskredieten een krediet voor de tractie middelen is weggevallen en wat u via het erratum alsnog toegevoegd heeft gekregen. U zult vandaag op de agenda geen lijst met openstaande toezeggingen en moties zien, noch het verslag van vorige week maandag, omdat wij afgesproken hebben, twee keer in dit jaar en dat is na de behandeling van de perspectiefnota en na de vergadering voorafgaand aan de begrotingsvergadering, deze niet op te voegen die ziet u gewoon regulier terug in de raadsvergadering van 21 november. En u heeft gezien dat er vragen waren ingediend voor het vragenuurtje. De griffier liep een beetje op de troepen vooruit door de vragen aan u door te sturen terwijl ze nog onder mijn aandacht gebracht moesten worden en ik heb op basis van het reglement van orde artikel 109, lid 2, besloten om die vragen niet vanavond te laten behandelen, maar in de raadsvergadering van 21 november en dat heeft alles te maken met de procedure, u hebt afgelopen woensdag de business case die door de welwillende gemeente naar de staatssecretaris is gestuurd heeft u ontvangen, die was rond het middaguur binnengekomen. De portefeuillehouder heeft heel snel in overleg met het college gehandeld om u actief te informeren, dus u had ze 's avonds allemaal op de i-pad, maar we hebben dat nog niet kunnen bespreken. We hebben dat ook nog niet naast het raadsbesluit van 19 september kunnen leggen dus een zinvolle behandeling van de vragen vanavond is in die zin niet mogelijk en dat lijkt mij in de vergadering van 21 november wel. Akkoord? Meneer Pals D'66.
  • 0:31 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter, ik heb daar toch een vraag over, over dat vragenuurtje, nou ja daar zijn de meningen wel over verdeelt. Maar nou vraag ik mij wel af, wij krijgen nog een agendapunt ingekomen stukken en bij de ingekomen stukken, dat is bij agendapunt 4, zijn twee brieven binnengekomen over afschrift brief aan Klijnsma, en over de gebiedsregisseurs. Betekend dat we daar ook geen vragen over kunnen stellen, dat u daar geen antwoord op geeft?
  • 0:58 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U stelt een vraag over de ingekomen stukken waarmee u eigenlijk aangeeft dat u het advies van de agendacommissie om ze voor kennisgeving aan te nemen niet wil volgen, nou dat kunt u bij het ingekomen stuk doen, maar dat zijn brieven die door het college aan de raad zijn verstuurd en het rapport een onvoltooid einde waar u op doelt die aan de raad is gestuurd voordat de nieuwe business case van de welwillende gemeente tot stand is gekomen. Als u ook vragen daarover, ook een zinvol antwoord wil hebben en ook het college in staat heeft gesteld om zich daar een mening over te vormen voordat we die vragen gaan beantwoorden, dan kunt u over die brieven vragen stellen maar dan is de business case nog niet echt aan de orde. Het is uw reglement. Kunnen we daarmee de agenda vaststellen? aldus.
 • Informatieve stukken

 • 4 Lijst met ingekomen stukken
 • 8 Rondvraag
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar punt 8, de rondvraag. Meneer Kremer, mevrouw Luijken.
  • 0:24 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ik had nog een vraagje over Dirk de Ruiterstraat. Vorige keer heeft de portefeuillehouder aangegeven dat er een gesprek zou plaatsvinden tussen gemeente, Lefier en dorpsbelangen en inwoners. Uit het gesprek is helemaal niets gekomen en de inwoners blijven met de vraag zitten dat ze gewoon graag groencontainers willen.
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Luijken, meneer Idema, mevrouw Zeegers, mevrouw Schipper, meneer Klinkhamer, Hofstra PvdA.
  • 0:03 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Wij zijn als fractie nogal, dat is meer een opmerking dan een vraag, nogal geschrokken over de ophef rondom de CGN, Noorse broeders, we vragen ons af of die berichtgeving het imago van onze gemeente goeddoet, het is goed dat de arbeidsinspectie dit oppakt, zodat de onderste steen ook bovenkomt, dat wouden we toch even gezegd hebben.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra, mevrouw Kroom, meneer Nijenbanning, Pals, Bieze.
  • 0:35 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja voorzitter, een vraag over de sociaal economische raad, die informatie verstrekt richting burgers over windturbines, mijn vraag is of het college bekend is met het rapport wat de ombudsman heeft geschreven omtrent twee klachten van belangenorganisaties en die klachten zijn gegrond verklaart. Het komt er in feite op neer dat de sociale economische raad onvolledige en onjuiste informatie verstrekt zou hebben. Dus de vraag is; is het college daarvan op de hoogte.
  • 0:25 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Bieze, mevrouw Sterenborg, Van Beek, Van der Heide, Dijkstra, meneer Mellies, meneer Gelling, mevrouw Sanders, Schror sorry, ik was te snel ja ik ging te snel, neem me niet kwalijk. Meneer Boels, meneer Maarsingh, mevrouw Sanders, nee. Wethouder Gelling wij vragen u.
  • 0:16 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Dank u wel voorzitter. Wij zijn daarvan op de hoogte, maar evengoed dank voor het opmerkzaam maken. Dat wordt op dit moment volledig betrokken bij de gespreksvoering daaromtrent die wij ook weer richting Kamerleden zullen betrekken, dus dat wordt volop gebruikt.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Daarmee voldoende beantwoord meneer Bieze?
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we naar agendapunt 9 en 10, sorry, wethouder Brongers de vraag van mevrouw Luijken neem me niet kwalijk.
  • 0:29 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja dank u wel voorzitter. De vraag ging over de ontwikkelingen aan de Dirk de Ruiterstraat, er heeft inderdaad een gesprek plaatsgevonden met omwonenden en andere partijen, daar zijn bepaalde afspraken gemaakt en aan een aantal afspraken is inmiddels uitvoering gegeven, het is inderdaad zo dat dit nog niet tot volle tevredenheid is van de bewoners daar en wij zijn nog met Lefier in overleg hoe we dat nader invulling kunnen geven.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   mevrouw Luijken.
  • 0:29 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Voorzitter, nou bepaalde afspraken gemaakt, er is één afspraak gemaakt en dat is dat er aan de voorkant een afrit verandert zou worden omdat je anders niet linksaf kan met een scootmobiel, dat is zo veranderd dat dat nog steeds niet kan, dus dat is inderdaad mislukt voor de rest zijn er totaal geen afspraken gemaakt. Er is alleen maar gezegd door de andere partijen tegen de inwoners; wij doen dit volgens de regels en volgens de wet en daar kan u het mee doen. Einde verhaal.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Brongers.
  • 0:16 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja voorzitter, voor alle duidelijkheid ik was niet bij dat gesprek uiteraard aanwezig, ik heb daar wel verslag van ontvangen en zoals gezegd wij zijn in nader overleg met lefier om te kijken hoe wij hier uit kunnen komen.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel, dan hebben we nu wel de vragen beantwoord.
 • Besluitvorming met debat

 • 9 Najaarsnota 2016
 • 10 Programmabegroting 2017
  • 10. Vaststellen Programmabegroting 2017 (305,01 KB)10.1. Programmabegroting 2017 (1,53 MB)10.2. Erratum Programmabegroting 2017 (179,42 KB)10.4. Motie OZB (719,59 KB)10.5. Motie grijs en groen (212,01 KB)
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Najaarsnota en de begroting 2017. Meneer Boels, CDA, aan u het woord.
  • 10:8 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dank u wel, ook griffier, en voorzitter. De programmabegroting 2017, wij willen graag beginnen met het uiten van onze complimenten. Complimenten voor allen hier in dit huis die hebben meegewerkt aan deze begroting, in roerige tijden ligt er een fundamenteel document. Deze programmabegroting is een goed stuk, uitvoerig maar ook prettig leesbaar, CDA fractie spreekt haar complimenten daarvoor uit. Ja de begroting is een methode om zich zorgen te maken nog voor dat het geld uiteindelijk is uitgegeven in plaats van daarna. En zorgen zouden ons eigenlijk ook wel enigszins kunnen en mogen maken. De structurele exportatieruimte van deze gemeente is namelijk gering, we moeten meer geld uitgeven dan we binnen krijgen. Er moet iets gebeuren om dat onder controle te krijgen, het CDA gaat voor stabiel financieel beleid, een goed evenwicht tussen inkomsten en uitgaven. En voor die duurzame stabiliteit zijn nu wel ingrepen noodzakelijk. Maar we moeten vooral ook nuchter en realistisch blijven, Stadskanaal is een financieel gezonde gemeente, met stevige reserves en dat alles uit zich in deze solide programmabegroting. Waarin rekening is gehouden met de zwaksten in onze samenleving. Reeds tijdens de algemene beschouwingen hebben wij onze beleidswensen kenbaar gemaakt en op een aantal van die zaken gaan wij nu nader in. Zoals vrijwilligers, verder bezuinigen op vrijwilligers zagen we toen niet zitten en zien we nog steeds niet zitten. Wij gaven het toen reeds te kennen, wij vinden de druk op het fundament van onze samenleving ongewenst, van druk naar nadruk op die vrijwilligers, goed om nu in deze begroting te lezen dat dat is overgenomen, vrijwilligers in Stadskanaal blijven worden ontzien. Het CDA staat pal voor die vrijwilligers. En dan de jongeren, een opleiding is het fundament onder de toekomst van onze jongeren. En mede daarom is het schokkend om te zien dat het schoolverzuim zo hoog is, dat moet met hand en tand worden bestreden. Er blijkt geen analyse te zijn over dit afwijkend scoren omtrent schoolverzuim, zo blijkt uit de beantwoording van de technische vragen. Het is opvallend, erg opvallend, wanneer, is onze vraag, gaat deze analyse plaatsvinden en hoe gaan we zorgen dat dit veel en veel beter zal gaan binnen onze gemeente. Wanneer worden wij hierover geïnformeerd? Ook in Stadskanaal is laaggeletterdheid een probleem, meer nog dan elders in Nederland. Er wordt daaraan al hard gewerkt, maar toch mede hierdoor zijn wij kritisch op de bezuinigingen op de bibliotheek. Wat voor effect heeft deze bezuiniging eigenlijk exact, gaat dit om, laten we zeggen, franje of kunt u ons meenemen in de gevolgen van deze bezuinigingen. We gaven het al aan, er is wat onbalans in onze inkomsten en uitgaven op de korte termijn of anders gezegd we krijgen minder geld binnen dan we willen uitgeven, of misschien moeten uitgeven. Onze spaarrekening heeft nog een stevige som geld, deze som geld koesteren wij omdat die is voor incidenten, wij willen werken aan een duurzaam evenwicht. In de onderliggende begroting is nu gezocht naar een oplossing door de onroerendzaakbelasting te verhogen met 12%. Een forse ingreep en laten we zeggen substantiële verhoging. Daarover hebben we wel enkele vragen; is onze portefeuille, zijn de waardes in de WOZ portefeuille actueel, is dat echt de reële waarde. Is de waarde die wij in al het onroerend goed in de gemeente hebben toegekend juist en innen we dus als gevolg daarvan de reële belastingen. Heel positief is het, erg positief is het, de gemiddelde lastendruk in onze gemeente voor onze inwoners nagenoeg gelijk blijft. Dat is gewoon een slimme oplossing, afvalscheiding in deze gemeente is een succes en mede daardoor zien we dat de tarieven fors kunnen dalen, positief. En dat met nog steeds inzameling twee keer per week. Bijzonder en we zijn er content mee. we vragen ons wel af hoe kunnen wij deze tarieven op dit lage niveau blijven handhaven, wat is het beeld, wat is het doorkijkje voor de komende jaren. Wij willen daar graag een reactie op. En dit geldt tevens voor de riool- en reinigingsheffingen, kunnen die zo blijven. Wat is de toekomstvisie. Als CDA hebben we immer gepleit voor een gezond begrotingsevenwicht en vinden het noodzakelijk fundament onder een goed en gezond huishoudboekje. De reeds genoemde OZB stijging hadden wij niet voorzien. Bij de algemene beschouwingen voorzagen wij wel iets anders en dat was dat er wat moest gebeuren omtrent het groenonderhoud. In december verwachten wij daaromtrent resultaten van een onderzoek. Een gedegen evaluatie is zeer zeker van belang, maar wanneer zouden we een echt besluit kunnen nemen. Wij willen nu alvast een voorschot nemen, incidenteel, om direct vanaf de start van het nieuwe jaar een verschil te kunnen maken, het CDA wil gewoonweg een hogere kwaliteitsniveau van onze openbare ruimte. Dan moet er wel accuraat en preventief worden gehandeld van 1 januari, direct. Alhoewel het gras dan natuurlijk nog niet zo heel hard groeit, maar laten we trots kunnen zijn op onze gemeente, op onze mooie gemeente. kan toegezegd worden dat vooruitlopen op die resultaten het beeldkwaliteitsniveau vanaf begin 2017 van een substantieel hoger niveau zal zijn? eventueel willen wij dit kracht bijzetten met het indienen van een motie, maar we wachten eerst de antwoorden op onze vragen af. De CDA fractie heeft schriftelijke vragen gesteld present omtrent de openlucht zwembaden in onze gemeente. Het is goed om nu te vernemen dat er wordt gewerkt aan een duurzame oplossing, dat er gewerkt wordt om oplossingen van onderaf. Wel vragen wij het noodzakelijk onderhoud in 2017 op een accurate wijze uit te voeren, kan dit worden toegezegd? Kort nog wat andere zaken. Er wordt gesproken over een substantiële formatie uitbreiding en dat onderzoek verder wordt ontwikkeld. Wij gaan ervanuit dat wij hierin worden meegenomen. Over het interbestuurlijk toezicht volgt ook een paragraaf, althans een paragraaf waarin staat te lezen dat er een nieuwe manier van werken zal volgen. Wij juichen het toe en kunnen daarmee instemmen met de tweede beslispunt van deze begroting. Dan de voorjaarsnota, we worden uitvoerig geïnformeerd over de actuele stand van zaken, we plussen en minnen in de najaarsnota leiden tot een positief resultaat, echter vooral nu in het najaar maakt een zwaluw nog geen zomer, laten we tussen de oogharen doorkijken en dan zien we stevige risico's. het is mooi dat het resultaat positiever is, maar pas aan het einde van dit jaar kunnen we exact de balans opmaken. Laten we dus niet te positief zijn. Enkele vragen daaromtrent nog, de nieuw onderwijsvoorzieningen aan de Acaciahage, de kosten vallen wat hoger uit, toch zien we dat de schoolbesturen een substantieel deel hebben toegezegd, waarom moeten wij dan wel een totale krediet verlenen, wat ligt aan ten grondslag. wij gaan verder akkoord met de voorgestelde investering en kredieten binnen de najaarsnota. Ik werk toe naar een afronding. Om onze wensen te kunnen realiseren en onze dienstverlening naar onze inwoners op peil te houden is het voorstel om OZB te verhogen, het is goed om dan ook eens te kijken naar wat we eigenlijk met zijn allen al hebben gerealiseerd, zaken waar we nog immer ook profijt van hebben en waar werkgelegenheid in deze gemeente een grote rol speelt. Bijvoorbeeld het Mercurius Business Park, inmiddels het Local Energy Park, er wordt nog immer hard gewerkt. Wat is eigenlijk de actuele stand van zaken en voorzitter wanneer wordt hier in Stadskanaal het eerste brood gebakken op zonne-energie, hoe zit het met de kavels, zijn er reeds kavels verkocht? Goed om te zien dat er steeds meer reuring is in het centrum van onze gemeente, het centrum van Stadskanaal, met vereende krachten worden steeds weer nieuwe en prijzenswaardige initiatieven genomen en ontwikkeld hier in deze gemeente, reuring, en steeds meer zoekers. We zien wel uit naar een verdere ontwikkeling van het centrum, zowel hier in Stadskanaal als in Musselkanaal en communicatie blijft daarbij van groot belang. Recent vroegen wij als CDA fractie naar de ontwikkelingen omtrent snel internet, een einde aan die zogenoemde witte vlekken. Het project gaat inmiddels met dezelfde snelheid als het gewenste internet. Veel media aandacht, er wordt de komende weken weer veel bewonersbijeenkomsten, de verwachting is een hoog goed voor onze inwoners en de bedrijven. En van geheel andere orde, maar ook wel noemenswaardig is de opvang van asielzoekers binnen onze gemeente, dat gaat gewoon goed. Vele mensen worden opgevangen in Stadskanaal en zorgt voor vele banen. Het gebeurd in harmonie. Voorzitter het jaar nadert zijn einde en daarom ligt hier nu ook een begroting voor het volgende jaar. Het was een roerig jaar vooral, maar we mogen dankbaar zijn. Dankbaar voor een stabiele gemeente en een goede begroting waarmee ook zwakkeren worden ontzien. Een gemeente waarin we in gezamenlijkheid werken aan onze doelen. Het CDA fractie blijft werken vanuit groot vertrouwen, vertrouwen op onze God en vanuit dat vertrouwen wensen wij ieder Gods onmisbare zegen toe dit bij de uitoefening van zijn of haar taak en toekomstige verantwoordelijkheid. Tot zover in eerste termijn voorzitter, dank u wel.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Boels. Gaan we naar de SP, meneer Idema.
  • 1:38 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dank u wel voorzitter. We behandelen vanavond de begroting van 2017 en de najaarsnota van 2016. In het voorjaar 2014 werd er tijdens de coalitieonderhandelingen door een aantal fracties nadrukkelijk gesteld dat onze gemeente niet zou gaan potverteren. Nu tweeënhalf jaar later ontkomt de SP niet aan de indruk dat dit nu juist wel aan het gebeuren is. Met een geschatte algemene reserve van nog maar 11,8 miljoen, eind 2017, komt het door de raad vast te stellen absolute minimum van 8 miljoen toch wel akelig dichtbij. De SP is niet van mening dat onze algemene reserves kost wat kost op peil van 16 of 18 miljoen moet blijven, maar het maakt ons wel uit waaraan het geld wordt uitgegeven. De SP besteedt het liever aan de inwoners dan aan stenen. Een sociale uitleg uit de crisis dat is waar de SP voor staat. In deze begroting zitten zeker goede beleidsvoornemens. Zoals matig verhogen van de OZB en optrekken van de collectieve zorgverzekeringen tot 130% van het sociaal minimum. Maar helaas ook zaken die absoluut niet onze voorkeur hebben, zoals de vele miljoenen voor het centrumplan. Waar we wel als gemeente met heel veel moeite nog wat kunnen ombuigen en zo al zoveel hebben bezuinigd op voorzieningen zoals bibliotheek, muziekschool, sport, op groen, op ouderen, chronisch zieken en gehandicapten is er
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:10 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   De heer Idema geeft hier zelf toe dat er afgelopen jaren heel veel bezuinigd is en hij begint zijn betoog met dat we aan het potverteren zijn. Die twee kan ik niet helemaal goed bij elkaar krijgen, misschien kunt u dat nog eens duidelijk maken meneer Idema.
  • 0:12 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik zal het proberen. Wij hadden ooit een pot met reserves die is behoorlijk ingeslonken, dat bedoel ik met potverteren. Dat staat los van de bezuinigingen.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Van Beek, CU.
  • 0:02 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Meneer Idema daar hebben we toch ook dingen voor teruggekregen of heb ik dat nou verkeerd.
  • 0:05 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, maar ik heb dit ook niet als verwijt neergezet.
  • 0:4 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Dan is het toch geen potverteren? Dan is het toch slim investeren in de toekomst van Stadskanaal.
  • 0:12 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nee, maar toen we met een coalitievorming bezig waren toen werd er heel duidelijk gesteld door de coalitie partijen dat ze niet aan potverteren deden en dat de SP dat wel zou doen. Dat is mijn opmerking hierbij.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Van Beek, CU.
  • 0:13 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   En ik zeg u dat wij niet aan het potverteren zijn, maar aan het investeren in een gedegen voorziening voor Stadskanaal en er zijn meerdere voorzieningen die zijn er gerealiseerd en volgens mij bent u ook daar wel van op de hoogte.
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Daar ben ik van op de hoogte, maar
  • 0:2 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Dan moet je het geen potverteren noemen
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema wacht u even, meneer Van Beek maakt u uw zin af.
  • 0:2 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Dan moet u het geen potverteren noemen.
  • 0:6 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Maar zo is het tijdens de coalitievorming door de coalitiepartners genoemd.
  • 0:4 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Meneer Idema dat maakt u ervan, dat het potverteren is.
  • 0:00 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nee, dat is zo gezegd. Maar ja
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra van de PvdA had ook nog behoefte om te reageren.
  • 0:08 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, een vraag aan meneer Idema; had u dan gewild dat wij als gemeente nog meer hadden bezuinigd.
  • 0:3 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nee, wat minder hadden uitgegeven.
  • 0:5 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Volgens mij is dat, komt dat op hetzelfde neer meneer Idema.
  • 0:7 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nee, bezuinigen is in mijn optiek wat anders als je gebruikt maakt van het reserve potje wat je hebt.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaat u verder meneer Idema.
  • 1:12 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Even kijken waar ik was gebleven. In deze begroting zitten zeker goede beleidsvoornemens, zoals boven trendmatig verhogen van de OZB, optrekken van de collectieve zorgverzekering en tot 130% van het sociaal minimum, maar helaas ook zaken die absoluut niet onze voorkeur hebben, zoals de vele miljoenen voor het centrumplan. Waar we als gemeente al heel veel moeite en nog heel wat kunnen ombuigen en zo al zoveel hebben bezuinigd op de voorzieningen zoals bibliotheek, muziekschool, sport, op groen, op ouderen, chronisch zieken en gehandicapten is het aan onze inwoners niet te verkopen dat er nu wel weer miljoenen uitgegeven gaan worden aan het winkelgebied. Mensen zien dit terecht als zoveelste prestige object. En zitten ook niet te wachten op een jachthaven, zeker nu als zoveel extra meter stijgers zijn aangelegd en het vaartoerisme daar ook nog gratis kunnen overnachten. We hebben de afgelopen periode als gemeente veel tegenslag gehad, de extra miljoenen door gedwongen overname van de Noorderpoortgebouwen, sanering van het Mercuriusplein met nog steeds aanwezig risico.
  • 0:2 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:6 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ik weet niet of meneer Idema de najaarsnota goed gelezen heeft, maar we hebben een enorme meevaller op het gebied van overname van de Noorderpoortgebouwen.
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dat heb ik gelezen.
  • 0:2 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Volgens mij komt dat dan wel ongeveer quitte.
  • 0:4 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nou dat betwijfel ik, dat betwijfel ik ten zeerste. Het was wel 10 miljoen.
  • 0:01 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dat is per jaar wat de meevaller is.
  • 4:29 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, dat klopt, maar volgend jaar kan het leerlingenaantal wel weer dalen en dat valt het weer tegen. Er is of er gaat veel uitgegeven worden aan groot onderhoud van diverse scholen en binnenkort de bouw van het dure schoolgebouw aan de Acaciahage. De begroting van deze school wordt ook eens dik overschreden door extra isolatiemateriaal, isolatie maatregelen bedoel ik. Op kosten van de gemeente maar de school zelf plukt het voordeel hiervan ook de lagere inkomsten uit de gemeentefonds en bijvoorbeeld CAO ontwikkelingen voor gemeente personeel zijn zaken die ons financieel een fiks nadeel opleveren. Van deze regio is bekend dat de armoede hier veel groter is dan in de rest van Nederland. De brandende vraag is; welke keuzes moeten wij maken om de lasten niet neer te leggen bij onze meest kwetsbare inwoners en instellingen. De kansarmen moeten kansrijker worden. Wij vinden dat de gemeente Stadskanaal, vooral de inwoners met de laagste inkomens zoveel mogelijk moeten ontzien. Want het kan toch niet de bedoeling zijn dat grote groepen voor hun leven veroordeelt zijn tot armoede. Ongelijkheid neemt nog steeds toe en blijft bij ongewijzigd beleid alleen maar toenemen. Vangnetregeling huishoudelijke hulp, is in het leven geroepen om mensen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum financieel te helpen. In de najaarsnota wordt aangegeven dat een deel van dit budget voor de vangnet is overgeheveld naar de collectieve zorgverzekering. Wij hebben vorig jaar juist bepleit dat de grote groep inwoners in aanmerking moet kunnen komen voor het vangnet. In de jeugdzorg zijn vooral wachtlijsten die ontstaan door psychiatrische hulp erg zorgelijk, wachtenden zijn te lang, wel 86 dagen. Geld voor de zorg moet naar de zorg. De SP gaat ervanuit dat door de extra budget van een half miljoen voor het apparaat deze wachttijden tot het verleden behoren. Werken zonder loon is voor de SP een voortdurende vloek. Werken moet beloond worden, de SP verontrust het dat het aantal bijstandsgerechtigden in Stadskanaal niet echt veel zakken. Voor 2016 was een uitstroom begroot op 350, eind september was dat nog maar een derde daarvan. Voor 2017 is het aantal uitstromers opnieuw hoger geschat, nu 375, hoe denkt het college dat nu wel voor elkaar te kunnen krijgen. De SP kan zich ermee verenigen dat uitkeringsgerechtigden tijdelijk worden ingeschakeld bij bedrijven en vrijwilligheidsorganisaties om arbeidsritme op te doen en werkervaring, mits de periode ????????? tot principe maximaal drie maanden. In uitzonderlijke gevallen tot maximaal zes maanden, maar dan alleen bij bedrijven die daadwerkelijk de intentie hebben om de mensen een baan aan te bieden. Het moet geen draaideurbaan worden. De SP wil dat er alles aan gedaan wordt om te voorkomen dat de reguliere banen worden verdrongen. Wij zijn van mening dat door het gratis of tegen geringe kosten aanbieden van arbeidskrachten er veel banen met name aan de onderkant van de arbeidsmarkt zullen verdwijnen. Bovendien zorgt het aanbieden van gratis arbeidskrachten voor een oneerlijke concurrentie tussen bedrijven die er wel en bedrijven die er geen gebruik van maken. De SP vindt verder dat er keuze mogelijkheid moet zijn voor een cliënt om te kijken in welke sector en welke baan zij/hij werkervaring wil opdoen, bij haar kwaliteiten of opleiding. De SP is een groot voorstander van het instellen van onafhankelijke toetsingscommissie die toetst of de aangeboden baan voldoet aan de voorwaarden die door de gemeente zijn gesteld. Eventuele klachten van cliënten zouden wellicht door deze onafhankelijke commissie kunnen worden behandelt. De SP vindt dat een inleenvergoeding zoveel mogelijk ten goede moet komen aan de cliënt om inzet en motivatie van de cliënt te stimuleren. Welke maatregelen zijn genomen om de arbeidsverdringing tegen te gaan. Nou twijfel ik even over dat akkoord van Westerlee want die wordt behandelt in de volgende vergadering,
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De vragen die meneer Pals gesteld heeft worden behandelt in de volgende vergadering.
  • 0:44 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, nou dan stel ik nog wel hier even. Het akkoord van Westerlee heeft veel stof doen opwaaien, de gemeente Stadskanaal en Veendam doen niet meer mee aan een moeizaam tot stand gekomen akkoord, via de media en nu ook door de gebiedsregisseurs wordt er een oproep gedaan om alsnog aan te sluiten in een uitnodiging om in ieder geval het gesprek aan te gaan, het gaat ten slotte om werkgelegenheid en veel geld. Overweegt het college nog om hier gehoor aan te geven. De SP vindt dat de gemeente Stadskanaal trots moet zijn dat ze maar liefst drie openlucht zwembaden hebben en vindt dat er alles aan gedaan moet worden om deze ook na 2017 open te houden. Voor het vaartoerisme wordt dit jaar
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Meertens, GBS.
  • 0:9 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   De heer Idema die gaf aan dat hij alleen wilde investeren in mensen en niet in stenen en nu heeft u het wel over de zwembaden, volgens mij bestaan die ook uit steen en water.
  • 0:5 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, dat klopt maar van die stenen maken mensen weer gebruik.
  • 0:3 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Zo ken ik er ook nog een paar.
  • 0:8 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja dat klopt, maar zwemmen vinden wij ongelofelijk belangrijk, hebben we altijd betoogt dat de zwembaden moeten blijven.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Volgens mij gaan we de volgende keer in de openlucht vergaderen.
  • 1:23 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Voor vaartoerisme wordt dit jaar, wordt dit jaar jaar in jaar uit alles uit de kast gehaald, nogmaals vele honderden meters gratis aanlegsteigers en er wordt weer een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een jachthaven in het centrum, laat niet alleen de toeristen maar ook onze eigen gezinnen leuke vakanties hebben, daarom vragen wij het college nu eerst eens aan de bevolking, aan eigen bevolking te denken en in het voorjaar met een positief voorstel te komen zodat de zwembaden in ieder geval de komende tien jaar gegarandeerd zijn. Een windpark in het Mondengebied zal rampzalig zijn voor het leefgenot. Tegengaan van de verdere krimp in onze regio voor de broodnodige investering van het bedrijfsleven in het toerisme. Wij pleiten daarom hartstochtelijk voor een zonne-energie en niet voor windmolens. Wij zijn dan ook verheugd dat het college dit ondersteund en onderkent en hopen dat het college de gang naar de rechter wil gaan maken. Met betrekking tot de herindeling blijft de SP zeer sceptisch, wij wachten het eerste concept van het rapport af. Tot slot, de SP heeft waardering voor alle ambtenaren die hebben gezorgd voor het tot stand komen deze begroting en najaarsnota. Toch zijn we sceptisch en staan we afwijzend tegen een aantal voorliggende maatregelen en we blijven ons verzetten tegen maatregelen die ten koste gaan aan gelijkheid, menselijke waardigheid en solidariteit. Tot zover mijn eerste termijn.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Idema. Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:44 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Als ik even het betoog van de heer Idema hoor dan zit daar best wel goede ideeën in, er zit ook wat behoudenheid in, maar er zit ook een beetje een algemeen beschouwelijke stuk in. En u zegt, u noemt een aantal dingen en u trekt daar conclusies uit die toch wel min of meer nou ja zwart wit vind ik het een beetje laat ik het zo maar noemen, dus ik nodig u uit om nou eens een keer met vervolgens wat u nu zegt te riskeren in een goede voorstellen met beleid te komen zodat we met zijn allen ook eens even hierover mee kunnen denken want u roept wel heel vaak de dingen, uiteindelijk blijft het ergens liggen en als u nou eens gaat vertalen in goede voorstellen zodat we met zijn allen daar eens over na kunnen denken. Dat wou ik even ????????
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema.
  • 0:4 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dank u wel voor de tip.
  • 0:25 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Kort en duidelijk meneer Klinkhamer. Mevrouw Sterenborg, CU. Ga uw gang.
  • 2:10 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Voorzitter, leden van de raad, college, belangstellenden op de publieke tribune en u die meeluistert. Wij hebben in juni van dit jaar onze algemene beschouwingen de titel perspectief voor Stadskanaal meegegeven. Ook hebben wij toen gewezen op God die de wereld zo lief had dat hij zijn enig geboren Zoon heeft gegeven opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dat is volgens de CU Stadskanaal pas echt perspectief. Wij willen ook nu weer een constructieve bijdrage leveren. Wij willen u als college en de ambtenaren bedanken voor de voorliggende programmabegroting. Een duidelijk stuk waar veel werk in zit, mede doordat ook de opzet is veranderd. We zien een aantal zaken die genoemd zijn tijdens de algemene beschouwingen terug in deze begroting, daarvoor dank. Naar aanleiding van onze opmerkingen vorig jaar zagen wij een duidelijk overzicht in de Kanaalstreek over inkomsten en uitgaven. Onze complimenten daarvoor. Voordat wij de programmabegroting vaststellen eerst iets over de najaarsnota. Wij zien in de najaarsnota geen herziene meerjarenraming, die zien wij in de programmabegroting, daar komen we later nog over te spreken. Toch een aantal opmerkingen; dankzij de positieve financiële mutaties in deze najaarsnota komt de begrotingssaldo op 106.000 positief. Het te verwachten rekeningresultaat is 720.000. Voorzitter een aantal zaken, jaren spreken wij al over onder uitputting over diverse zaken, ook nu zien we bijvoorbeeld bij de mantelzorg dat gelden niet benut worden, zeker op dit punt omdat wij de mantelzorgers hoog hebben vinden wij dit niet kunnen. dit is al het tweede jaar. Voor ons is het heel belangrijk dat deze middelen terechtkomen bij de kwetsbare groep. De CU roept het college op om een ander beleid te gaan voeren zodat volgend jaar de gelden wel besteed worden. kunt u zich in dit voorstel vinden? En ook vragen wij dit aan de andere partijen of zij hiermee kunnen instemmen. Voorzitter
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:09 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter even een vraagje naar mevrouw Sterenborg is, ik ben het helemaal met u eens dat de gevraagde gelden voor die mantelzorg, want die duiden op het mantelzorg compliment waarschijnlijk.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   ja
  • 0:19 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, ik denk dat uw oproep, maar heeft u zelf ook een voorstel, dit is het tweede jaar in rij dat u dat opmerkt en wij hebben als D'66 die opmerking ook al eens een keer geplaatst, maar waarschijnlijk heeft u daar nou eens over nagedacht hoe kun je nu met een mooie grafic in de krant dat anders. Heeft u daar zelf nog een voorstel over.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ik denk dat het goed is dat we daar als raad een keer over spreken, dat we daar eens over sparren.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaat u verder mevrouw Sterenborg.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Wat zegt u?
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   En dan komt meneer Klinkhamer wel met een voorstel.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dat lijkt me goed.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:4 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   U weet natuurlijk daar moet ik even op reageren, maar dat is een hele goeie tip hoor die neem ik mee.
  • 0:4 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Voorzitter, ik heb ook nog een tip.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Luijken. De stemming stijgt.
  • 0:15 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ja, precies. Ik denk dat zolang wij minimaal acht uur mantelzorg eis hebben voor de VVV bon dan hou je natuurlijk dat steeds minder mensen gebruik maken van die mantelzorg bon.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Sterenborg.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Voorzitter, ik ga gewoon verder, ik heb het gehoord.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U neemt het tot u, ok, gaat u verder.
  • 3:42 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Voorzitter, we zien een afwaardering in de paragraaf grondbeleid, de CU is tevreden met het feit dat u kijkt naar verkoop van de strategische gronden als de pachtcontracten aflopen. Dit is in overeenkomst met hetgeen u toegezegd heeft in 2015. Nog een aantal opmerkingen naar aanleiding van de programmabegroting, we hebben allemaal tijdens de presentatie van de begroting de oorzaak van de achteruitgang en de maatregel om een positieve begroting te krijgen gehoord, de rek om te bezuinigen is eruit. Ruim tien miljoen is er in de laatste jaren bezuinigd, ook onze algemene reserve krimpt en wij willen niet dat de ondergrens van acht miljoen in gevaar komt. Voorzitter, wij als CU hebben het er al eerder over gehad, de ondergrens van acht miljoen in de algemene reserve, deze grens is door ons afgesproken reeds ver voor de invoering van de decentralisaties, vindt u als college en dit vragen wij ook aan de andere partijen van de raad, het nu geen tijd worden dat deze grens opgehoopt wordt. Ons weerstandsvermogen loopt terug, risico's zijn toegenomen en er is minder bestedingsruimte voor nieuw beleid. De wensen die in het voorjaar bij de algemene beschouwingen zijn genoemd zijn nu niet allemaal gedekt in de begroting en meerjarenraming. Er zijn extra maatregelen genomen, bezuinigingen worden doorgevoerd om de tekorten te minimaliseren, als dit niet was gedaan hadden we een tekort gehad in 2017 van 1,2 miljoen en oplopend naar 1,6 miljoen in 2020. Nu is er een positief overschot van €267.000,- in 2017 en 0,8 miljoen in 2020, structureel sluitend. Voorzitter ik wil naar de extra verhoging van 12% OZB, u begrijpt dat wij als CU hier niet vrolijk van worden, wij begrijpen echter de inzet van u als college om dit te doen. Dat desondanks de gemiddelde lastendruk van onze inwoners toch nog daalt is voor ons een reden om dit jaar er akkoord mee te gaan. voor ons is een gedegen verantwoord financieel beleid namelijk ook van groot belang. we willen echter een motie indienen met betrekking tot de 1% boven trendmatige verhoging van de OZB. Wij willen volgend jaar omstreeks deze periode bij de begrotingsbehandeling van 2018 vaststellen dat de boven trendmatige verhoging van de OZB komt te vervallen. Hiervoor willen wij een motie indienen. En ik wil graag nu de tekst voorlezen. De raad van de gemeente Stadskanaal in vergadering bijeen op 6 november 2016, overwegende dat de opbrengst van de OZB de komende jaren fors en boven trendmatig verhoogd wordt, dat de financiële positie van de gemeenten ertoe dwingt om ook de belastingen te verhogen naar vele miljoenen van ombuigingen, dat de rijksbijdragen aan de gemeente de afgelopen jaren hebben gefluctueerd en het moeilijk bleek om de ontwikkelingen daarbij daarvan te voorspellen, dat de inwoners niet meer dan noodzakelijk belast dienen te worden draagt het college op om bij de opstelling van de begroting 2018 en de meerjarenraming tot 2021 kritisch te kijken naar de noodzaak van de al ingeboekte boven trendmatige belastingverhoging en bij gelijkblijvend of verbeterd financieel perspectief voor te stellen om deze niet door te voeren, waarmee de verhoging 2% is en niet 3% en gaat over tot de orde van de dag.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaat u ondertussen verder mevrouw Sterenborg.
  • 2:12 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, het CDA sprak over een eventuele motie over groen en grijs en hier kunnen wij ons ook in vinden. We lezen dat er in 2017 een aanpassing van de tarieven wat betreft begrafenisrechten zal worden gedaan, wat ons betreft hoeft dit zoals u bekend is niet kostendekkend te zijn. 2017 zal ook een belangrijk jaar worden ten aanzien van de besluitvorming over de zwembaden en de sportaccommodaties, wij spreken ons hier nu niet over uit. Wij zijn wel zeer benieuwd naar het nadere onderzoek m.b.t. de zwembaden, naar aanleiding van het voorstel van zwembad de Horsten te Musselkanaal om een dorpsbedrijf te ontwikkelen. Voorzitter op pagina 27 zien we een aantal indicatoren staan, wij als CU maken ons hier toch wel zorgen over. Als eerste wil ik noemen het ??????verzuim van jongeren dat wel ingeschreven staat, maar ongeoorloofd afwezig is, ook de andere jeugdindicatoren doet ons schrikken, bij de avond sociaal domein werd hier ook al naar verwezen, wij horen ook vanuit het veld dat er aan toename is van het aantal vechtscheidingen, is dit u ook bekend. Zoals u weet is daar door ons als raad een motie voor ingediend. Is er een link te leggen tussen de vechtscheidingen en de jeugdproblematiek in het algemeen? Voorzitter in de krant lazen wij dat met betrekking tot de haven in Stadskanaal een bedrag genoemd wordt van 3 miljoen, laten we direct duidelijk zijn, dat is een bedrag dat wij er niet voor over hebben. Wij vragen ons zelfs af of een voorstudie nodig is, ieder onderzoek kost immers weer het nodige. Dan zijn er wel andere zaken dan wel voorzieningen die wat ons betreft voorrang genieten. Voorzitter, wij hadden als CU graag gezien dat alles gerealiseerd word, wij weten ook dat dat op dit moment financieel gezien lastig is. zoals het nu lijkt zullen de windmolens in het Mondengebied er komen, college wij vragen u om zich hard te maken om hier te pleiten voor compensatie voor onze inwoners. Wij denken hierbij aan werkgelegenheid en structuurversterking zoals de spoorverbinding Veendam-Stadskanaal-Emmen.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:21 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja ik wil even aanhaken op het punt van de windmolens die hier geplaatst worden. De bewoners die met name daar in de buurt van de Julianastraat wonen krijgen te maken met een enorme waardedaling van hun woningen, dat is een nadelig effect van die windmolenparken en anderzijds krijgen ze ook te maken met een OZB stijging van 5%. Hoe kijkt u daar tegenaan? Of van 12%.
  • 0:05 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Hoe ik daar tegenaan kijk? Dat is een feit denk ik. We kunnen moeilijk zeggen van dat de OZB stijging voor een bepaalde groep niet geldt.
  • 0:9 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Maar bent u het met mij eens dat die eigenaren van die woningen daar dubbel gepakt worden op dit moment, door dit besluit te nemen van die 12%.
  • 0:12 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Die 12% geldt voor de hele gemeente, dus of je, als u zegt ze worden gepakt dan blijven ze gepakt of je nu allemaal 12% doet of allemaal 12% niet, ik bedoel
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:6 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, ik maak toch bezwaar tegen wat meneer Nijenbanning hier zegt; dubbel gepakt. Alsof wij die windmolens neerzetten, dat is wel een beetje
  • 0:4 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Voor de burger is het vaak een overheid meneer Hofstra.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, en het is aan ons de taak om daar onderscheid in te brengen bij de burgers.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Rondt u af mevrouw Sterenborg?
  • 0:8 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dat was de bedoeling. Rest mij nog te zeggen dat wij iedereen; raad, college, ambtenaren en inwoners van onze mooie gemeente Gods zegen toewensen. Tot zover mijn eerste termijn.
  • 0:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. dan ga ik tevens aangeven dat de motie die door u ingediend is mede namens de fracties van GBS, PvdA en het CDA voldoet aan de vereisten en onderdeel uitmaakt van de beraadslagingen. Dank u wel. Meneer Pals, D'66.
  • 0:6 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Mogen wij de motie nog bespreken of komt dat later.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U krijgt de motie allemaal op uw i-pad.
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou mevrouw Sterenborg loopt weg.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Wlt u mij wat vragen? nou dat mag wel, van mij tenminste.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja. Er is sowieso ruimte meneer Pals om de motie ook nog in de schorsing te bespreken en op terug te komen, maar vragen stellen mag altijd. Meneer Pals, D'66.
  • 0:35 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ja dan heb ik toch wel een vraag over de motie die u heeft ingediend want u had niet gezegd namens wie u de motie indient, maar ik vind het toch een beetje frappant eerlijk gezegd dat de motie ook namens GBS is ingediend. Want het was met zeker in de algemene beschouwingen was het met name de GBS die heeft gezegd; 2% daar gaan wij schoorvoetend mee akkoord, met verhoging van de OZB, 3% is onbespreekbaar. En nou ondertekenen ze een motie die veel meer is
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   nee
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar in ieder geval wel 2+1, dat is wel 3%, tenminste zo
  • 0:2 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Nee, 2% voor het komende jaar.
  • 0:26 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals misschien is het toch goed dat u even wacht tot u de motie op uw i-pad heeft en hem even goed bestudeert want u spreekt langs elkaar heen. U heeft hem denk ik iets anders begrepen. Bewaar hem sowieso voor de tweede termijn, lijkt me handig. Staat ie al op de i-pad griffier? Ja, 10.4 op uw i-pad. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 4:46 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Voorzitter dank u wel. Allereerst hartelijk dank voor het beantwoorden van de technische vragen die wij hebben gesteld over de programmabegroting. De programmabegroting 2017, met een meerjarenraming en een najaarsnota, deze stukken zullen wij zoals gebruikelijk samen behandelen. ten opzichte van de perspectiefnota van nog geen half jaar oud zie je behoorlijk opgelopen lasten. Vorig jaar zeiden we op deze plek ook al dat het vaak moeilijk is en misschien wel praktisch onmogelijk de financiële ontwikkelingen juist in te schatten. Zaken die daarin opvallen zijn bijvoorbeeld Wedeka, investeringen in stedelijke vernieuwing, bijstandsuitkeringen, apparaatslasten. Desondanks sluit de begroting positief, met €267.000,-, en de meerjarenraming met 864.000. Maar daar worden wel behoorlijk wat extra maatregelen voor genomen. Het college legt gemotiveerd uit waarom nog weer extra bezuinigen nu niet aan de orde is. Kort samengevat; de rek is eruit. Om toch baas over eigen portemonnee te blijven en preventief toezicht van de provincie te voorkomen wordt er gekeken naar de inkomsten kant. zo wordt de OZB in één keer fors verhoogd. Bij de algemene beschouwingen zeiden wij dat een bescheiden verhoging niet leuk maar wel redelijk is. Nu stelt u een eenmalige verhoging van 12% voor, u begrijpt dat wij daar goed over na moesten denken. Echter zoals al eerder is gezegd is de financiële situatie ten opzichte van juni verslechterd. Maar minstens even belangrijk is het feit dat de afvalstoffen heffing en de rioolheffing volgend jaar ook met 12 en 10% dalen. Zo'n forse daling is uitzonderlijk, die zorgt ervoor dat de gemeentelijke lasten ongeveer gelijk blijven voor een huishouden met een gemiddelde WOZ waarde. Inwoners met een huis met een lagere waarde gaan er zelfs financieel op vooruit, waar huiseigenaren van duurdere huizen iets meer gaan bijdragen. Dat past goed in onze filosofie van; de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Daarnaast blijven de lokale lasten in Stadskanaal laag. Deze argumenten maken dat we het eenmalig verhogen van de OZB kunnen ondersteunen. Daar komt de trendmatige verhoging van 3% bovenop. Er is een motie ingediend waarin staat dat nut en noodzaak van een deel van die verhoging nog eens tegen het licht moet worden gehouden. Wij kunnen daarmee instemmen, de OZB moet niet meer dan noodzakelijk worden verhoogd. Verdere highlights uit begroting van najaarsnota. Op bladzijde 15 lezen we heel kort door de bocht een zinnetje; onderzoek MFA Cereswijk. In de vergadering van 24 oktober hebben we in het vragenuur aangegeven dat we benieuwd zijn naar de stand van zaken hieromtrent. Cereswijk verdient volgens ons namelijk zo'n voorziening. U zegt het toe dat voor het einde van het schooljaar een voorstel hieromtrent te verwachten is en wij wachten dat af. Ook hebben wij vragen gesteld over bladzijde 27; het schoolverzuim. Het CDA en CU gaven het ook al aan in hun betoog, we maken ons zorgen over deze cijfers, vooral omdat wij de trend niet kunnen zien. Zijn hier ook geen cijfers beschikbaar van de inspectie, moeten wij hierbij afgaan op het CBS, c.q. waar staat je gemeente. Voorzitter wij hebben ook een vraag gesteld over de OGGZ, gelukkig geeft het college aan dat bezuinigen niet zozeer het doel is, maar dat de bezetting wel wordt verkleint. Houdt het college de kwaliteit goed in de gaten? Gooi als het ware niet de oude schoenen weg voordat er nieuwe aangeschaft zijn. Voor wat betreft de collectieve verzekering zijn we verheugd dat vanaf 1 januari mensen met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm hiervoor in aanmerking komen. Denkt het college ook aan de communicatie richting onze inwoners hierover? Rond deze tijd wordt het namelijk weer mogelijk om van verzekeraar te veranderen. Op het gebied van de spoorlijn Veendam-Stadskanaal zien we in de stukken nog steeds niets nieuws. In de vorige week uitgekomen nota; uitgangspunten regionale aanbesteding 2020-2035 van de provincie Groningen, staat de lijn wel vermeld. Is dit nieuws? Lijdt dit tot nieuwe inzichten? Zoals hier ook al eerder vermeld; de windmolens. Die lijken helaas in tegenstelling tot de spoorlijn
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:41 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, meneer Hofstra even een vraag, u komt steeds weer terug op de spoorlijn en ik begrijp ook wel dat dat een heel belangrijk speerpunt is van u en van al uw raadscollega's, maar informeert u wel eens bij de provincie zelf daarover, vraag ik me wel eens af. Ik heb het idee, PvdA is toch een redelijk grote partij ook binnen Gedeputeerde Staten heeft u ook een eigen fractie, heeft u daar wel eens, spart u daar wel eens over. ik heb altijd het idee als u over de spoorlijn begint dat u al die vragen stelt die eigenlijk bekend zijn over de spoorlijn en die ook heel makkelijk bij de provincie te halen zijn.
  • 3:20 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nou meneer Pals zoals u weet hebben wij helaas geen vertegenwoordiger meer in Gedeputeerde Staten, wel in Provinciale Staten en daar vragen wij dat inderdaad ook aan en daar houden wij ook een vinger aan de pols, maar wij willen ook graag vanuit deze lijn, vanuit de collegelijn, weten of daar nieuws is. Voorzitter de windmolens, die lijken helaas in tegenstelling tot de spoorlijn tot nu toe wel door te gaan vinden, wij vinden nog steeds dat alles in het werk gezet moet worden om dat te voorkomen als het niet kan om alle juridische stappen die mogelijk zijn te zetten om zoveel mogelijk het onderste uit de kan te halen voor onze gemeente. voorzitter we blijven het bijzonder vinden dat juist in onze regio waarin relatief veel mensen gebruik maken van de participatiewet er geen aanvragen voor beschut werk zijn binnengekomen. Wij vragen ons hardop af de selectiecriteria van het UWV niet te streng zijn. Op pagina 36, bij economie en arbeidsmarkt, lezen we over techniek en innovatie. We hebben hier wat nadere vragen over, er zijn trajecten waar de gemeente een poging doet om samen met het bedrijfsleven om mensen die onder de participatiewet vallen, een baan te creëren. Dit vinden we een goed idee en zulke trajecten moet volgens ons een realistisch perspectief op een baan een toverwoord zijn. Daarom de vraag; welke afspraken met deze bedrijven worden gemaakt hierover. We hebben een vraag gesteld over de proef met led-verlichting langs de Semsstraat. Het college antwoord dat deze maand wordt begonnen met het vervangen van de armaturen. Dit vinden we een goede zaak en is ook hard nodig want de kapotte verlichting is een ergernis voor inwoners en raad. Onze vraag is; gebeurd dit langs de lengte van het hele kanaal? Dus van noord tot en met Musselkanaal. En hoe vindt de uitrol plaats? Gaat u de drukste routes en de routes waar de meeste lampen stuk zijn het eerst aanpakken. Hetzelfde geldt voor de proefbelijning, ook langs de Semsstraat, we hebben gehoord dat deze proef een groot succes is en voor de verkeersveiligheid vinden we het belangrijk dat deze ook over de gehele lengte van de weg wordt aangebracht. In het voorjaar hebben we aangegeven dat we 1,5% korting op elke subsidie ontvangen te kort door de bocht vonden. Meneer Boels die zei er ook al wat over, wij wilden graag maatwerk. We zijn er blij mee dat het college dit heeft veranderd. We zien ook dat de korting voor de bibliotheek in stand is gebleven, brengt deze korting van 1,5% de taalontwikkeling in gevaar, graag een nadere uitleg van de portefeuillehouder hierover. De bibliotheek speelt namelijk een belangrijke rol bij de taalontwikkeling van jonge kinderen. Eind vorig jaar gaf de bibliotheek voor de raad een verhelderende presentatie hierover. Juist in deze regio is taalontwikkeling zeer belangrijk. Wij vragen ons dan ook af of een deel van de gelden van de kans voor de Veenkoloniën hiervoor worden besteedt of eventueel voor kunnen worden besteedt. Er is namelijk ook een duidelijk verband tussen een slechte gezondheid en een taalachterstand. Over het groen is ook al veel gezegd door ons en andere partijen in het verleden en vanavond ook weer. Op verzoek van de raad is de evaluatie hiervan naar voren gehaald. Dit is natuurlijk niet voor niks gedaan want we vermoeden dat de beloofde beeldkwaliteitsniveaus niet worden gehaald. Daarom hebben we de motie mede ondertekend die eenmalig twee ton voor grijs en vooral groen vrijmaakt.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik ben het spoor bijster, ik heb één motie goedgekeurd en onderdeel laten zijn van de beraadslaging, maar meer zijn er bij mij nog niet ingediend.
  • 0:00 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Volgens mij is die wel aangekondigd door de heer Boels.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Afhankelijk van de beantwoording.
  • 0:05 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, maar we marcheren alvast een beetje voort.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En u hebt nu de behandeling door de andere partijen al gehad. Dat is handig. Ok, hij volgt blijkbaar nog.
  • 0:2 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Hij volgt nog.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Hoeft ie ook niks te zeggen dus dat scheelt.
  • 0:58 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Belangrij is hierbij wel dat het geld goed wordt besteed. In de najaarsnota lezen we dat de financiële ruimte in het lopend boekjaar groter is geworden. Dit is gedeeltelijk te danken aan een hogere gemeentelijke bijdrage vanuit het rijk en ook hebben we een behoorlijke meevaller rond de overdracht van schoolgebouwen van Noorderpoort naar het Ubbo. Dit wil echter niet zeggen dat onze problemen hiermee structureel zijn opgelost. Sterker nog; de wisselende gemeentelijke bijdrage vanuit het rijk geven het grillige verloop van deze bijdragen aan. en als we naar de lange termijn kijken dan zien we dat onze algemene reserve is geslonken. Tenslotte; we maken ons zorgen over de gang van zaken rond de overschrijvingsregeling van Primenius. Aangezien de zaak nog niet uit de wereld is geholpen concluderen wij dat de kans groter is geworden dat we nog iets met over de brug moeten komen en dat zouden we helaas niet leuk vinden. Tot zover onze bijdrage in eerste termijn voorzitter.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra. Dan gaan we naar GBS, mevrouw Meertens. Ga uw gang.
  • 3:5 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja voorzitter dank u wel. Vanavond behandelen we de programmabegroting 2017 en de najaarsnota 2016. Die behandeling doen we in een periode waarin eindelijk sprake is van economisch herstel. Volgens de ranglijst van het World Economic Forum is Nederland op dit moment de beste economie van het gehele Europese Unie en zijn wij wereldwijd gestegen van plaats 5 naar plaats 4. Dit is de hoogste positie die wij ooit hebben gehad, maar wat zegt dat over deze regio, onze eigen gemeente en de individuele welvaart van mensen. In het persbericht dat u op basis van de begroting 2017 uitbracht kopt u de woorden; Stadskanaal schrijft zwarte cijfers. En vervolgens tekent u nog op dat er meerjarig kleine plusjes zijn te verwachten, maar voorzitter de afgelopen jaren hebben we drie bezuinigingsronden van in totaal 10 miljoen euro moeten doorvoeren, belastingen verhoogd en voorzieningen aangepast. Wat we ook op basis van al deze maatregelen zouden doen is het opbouwen van een financiële buffer voor de toekomst. Zijn we door dit alles beter uitgekomen? Wij vragen ons het inmiddels af. Om financieel niet door het ijs te zakken moeten we ook de begroting 2017 en de meerjarenraming voor de vierde keer rigoureuze maatregelen nemen. we moeten bijvoorbeeld schrappen in ons ambitie niveau om stedelijke vernieuwing door te kunnen voeren en u stelt ons voor om de OZB in één klap met extra 12% te verhogen. zijn we er dan? Nee, want de weg ligt geplaveid met financiële risico's waarvan we niet weten wat de uitkomsten zullen zijn. Nogal wat van deze risico's komen door het huidige regeringsbeleid. We hebben bijvoorbeeld te maken met een openeinde regelingen, behoorlijke schommelingen in algemene uitkeringen en oplopende tekorten bij de SW waardoor gemeenten steeds hogere bijdragen uit eigen zak moeten gaan betalen. voorzitter onze fractie vraagt zich inmiddels af wat bijvoorbeeld de VNG voor gemeenten zoals de onze nu eigenlijk doet. Realiseren ze zich eigenlijk wel hoe moeilijk wij het hebben en behartigen ze onze belangen wel voldoende. Want het houdt een keer op om met allerlei kunst en vliegwerk steeds maar weer proberen zwarte cijfers te schrijven en dat is niet eerlijk ten opzichte van de ambtenaren die telkens maar weer het ei van Columbus moeten uitvinden en zeker ook niet voor onze inwoners. Ik gooi de knuppel maar in het hoenderhok voorzitter, moeten we maar eens duidelijk een sein afgeven door een keer met duidelijke redenen omkleed geen zwarte cijfers meer te willen schrijven. Als veel meer gemeentes dat zouden doen dan moet de landelijke politiek zich toch wel een keer achter de oren gaan krabben dat het zo niet verder kan. Natuurlijk weten we dat dit niet echt een reële optie is
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:02 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter even twee vragen eigenlijk, als je de VNG, Vereniging Nederlandse Gemeentes, u vraagt zich af doen die hun best wel genoeg voor onze gemeentes, maar daar zit impliciet de vraag in zijn daar gemeentes die wel voordeel hebben dan van het VNG, kunt u een soort referentie aangeven en zeggen van nou het VNG heeft bij de nou ik noem maar wat Den Haag werkt die anders dan in Stadskanaal, ik ben eigenlijk nieuwsgierig
  • 0:7 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ik denk dat de VNG misschien beter voor de grotere gemeenten opkomt, maar dat is een aanname van mij, dat kan ik niet staven.
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nee, ok, maar goed het is wel een vermoeden eigenlijk.
  • 0:2 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ik heb daar wel sterk het vermoeden van.
  • 0:5 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, ok, nou ja goed het is een interessante opmerking omdat als dat zo is dan lijkt me dat toch wel dat je daar
  • 0:2 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ik ben ook wel benieuwd wat onze wethouder daar op te zeggen heeft.
  • 0:17 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja absoluut. Mijn tweede vraag is, dat ging over, dat was uw laatste opmerking over de nou ik ben hem kwijt eerlijk gezegd, u had, nou sorry
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan geef ik het woord aan meneer Nijenbanning, misschien voelt die dat aan.
  • 0:28 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja ik weet de vraag van de heer Pals ook niet meer, helaas. Nee, ik wil nog even aanhaken op wat mevrouw Meertens hier zegt van het vermoeden dat grotere gemeenten meer belang hebben bij de VNG, ik wil dat bestrijden. Grotere gemeenten maken juist geen gebruik van de VNG, die hebben een G4 overleg, die hebben een G20 overleg, die hebben een G30 overleg en die behartigen hun eigen belangen, dus die maken integendeel tot wat u beweert helemaal geen gebruik van de VNG.
  • 0:5 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Nee, maar dan blijft mijn vraag wel of de VNG wel voldoende zeg maar onze belangen behartigd in Den Haag.
  • 0:15 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Volgens mij zijn wij vertegenwoordigd in de verschillende besturen van VNG, dus u kunt hier uw hartenkreet neerleggen, maar ik neem aan dat ook vanuit ons college er voldoende contacten zijn, er is elk jaar een mooi symposium waar deze hartenkreet neergelegd kan worden.
  • 1:12 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ik heb net ook al aangegeven dat ik het antwoord van de wethouder afwacht op deze vraag. En dan ga ik verder. In de afgelopen jaren heeft GBS steeds grote moeite gehad met de boven trendmatige verhogingen van de OZB. Bij de laatste voorgestelde verhoging hebben wij zelfs tegen gestemd en nu wilt u de OZB met ineens 12% verhogen. Deze verhoging is volgens u te rechtvaardigen doordat de totale lokale lastendruk van Stadskanaal ten opzichte van andere gemeenten laag is. En daarnaast geeft u aan dat naast deze verhoging de afvalstoffenheffing voor het ledigen van containers het komende jaar fors verlaagd. Hierdoor valt de gemiddelde totale lastendruk lager uit. Ondanks dat blijven wij best grote moeite houden met die 12% extra OZB verhoging. Het brengt ons in een spagaat, maar omdat wij ook begrijpen dat het gewoon niet anders kan en omdat er sprake is van een balans in de totale lasten en ook een gedegen financieel beleid voor ons van groot belang is willen wij het toch in overweging nemen. Voorzitter nog een aantal andere punten
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:09 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, ik kom toch even weer terug op uw motie, eerlijk gezegd ik heb hem nog niet op mijn i-pad dus wij hebben straks nog tijd om even over de motie te praten, maar waarschijnlijk moet het nog even zinken voorzitter hoor dus, maar u zegt u geeft nu zelf aan dat u in een spagaat zit met die 12%.
  • 0:1 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja, dat klopt.
  • 0:15 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar u heeft ook aangegeven wat ik al eerder heb aangegeven, in de algemene beschouwingen heeft u gezegd; 2% en alles wat daarboven komt is onbespreekbaar. Dat waren harde, dat waren hele nou ja harde woorden richting het college.
  • 0:1 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Dat klopt inderdaad dat ben ik helemaal met u eens.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Even wachten mevrouw Meertens, meneer Pals is aan het woord.
  • 0:6 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   En ik vraag me nu even af ondanks dat ik de motie niet heb gelezen, hoe moet ik dat nu interpreteren.
  • 0:9 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ik denk dat u eerst de motie even moet lezen want er staan een aantal punten in die wel van belang zijn denk ik voordat u conclusies trekt.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Meertens.
  • 3:47 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Voorzitter, waarom bereiken wij bijna 90% van de mantelzorgers niet. In ons antwoord, in antwoord op onze technische vraag geeft u duidelijk aan wat u doet om mantelzorgers te ondersteunen. En in onze ogen zijn dat goede instrumenten, maar toch wat kunnen we nog meer doen om die 90% fors te laten dalen. Ook graag hierop uw reactie. Met verbazing lezen wij dat op basis van het definitief ontwerp van de nieuw te bouwen onderwijsvoorzieningen aan de Acaciahage de kosten ruim €676.000,- hoger uitvallen dan verwacht. Volgens ons was de laatste melding van de wethouder dat de overschrijding €215.000,- zou bedragen. Daar waar we aan de ene kant pijnlijke maatregelen moeten nemen om ons gemeentelijk huishoudboekje een beetje op orde te houden lijkt het aan de andere kant soms wel of we er fors buiten voorliggende goedkeurende begrotingen kan worden gewerkt. Graag ook hierop uw reactie. Er wordt door burgers veel geklaagd dat de overheid er niet voor hen is, dat de overheid toch maar doet wat haar goed dunkt en dat men geen inspraak en zeggenschap over zaken heeft. Klagen is één, maar vervolgens zelf ook verantwoordelijkheid nemen is even iets anders, dat blijkt wel uit de opkomstcijfers voor de informatiebijeenkomsten en het gedwongen moeten annuleren van de burgertop rond de eventuele herindeling. Het gebrek aan betrokkenheid blijkt ook uit de lage opkomst bij de drie wijkbijeenkomsten rond de invulling van de groen en ruimte van het oude Noorderpoort. Dit baart ons in ieder geval grote zorgen en wij gaan ervan uit dat dat bij u ook het geval is. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat die burger zich wel betrokken gaat voelen. Graag uw reactie hierop. En ruim bijna vijf jaar rijd er al een personen trein tussen Veendam en Groningen, in de jaren voor 2012 lag er een budget om tot realisatie van de spoorverbinding tussen Veendam en Stadskanaal te komen. in 2012 is er door de provincie extra budget beschikbaar gesteld en in 2018 zou de trein gaan rijden. Dat werd later al opgerekt naar 2019 of 2020. Het is inmiddels eind 2016 en nog steeds is iedereen aan het onderzoeken of die trein wel gaat rijden of niet. De grote twijfels die we al jarenlang rond dit project hebben worden daarmee nog steeds niet weggenomen en wij hebben u een vraag gesteld waarop wij geen antwoord hebben gekregen. U verwijst ons door naar het antwoord dat u aan de PvdA hebt gegeven, uw antwoord deze fractie dat de provincie Groningen het ministerie van infrastructuur en milieu en ProRail in overleg zijn om de status van de spoorlijn vast te stellen. En wij spraken niet van de status van de spoorlijn, maar willen van u weten wanneer de door u vermelde plan-uitwerkingsfase zal zijn afgerond. Graag hierop uw antwoord. En onze grote twijfels worden verder gevoed door het op 26 oktober jongstleden verschenen ontwerpprogramma van Eisen Concessies regionaal spoorvervoer 2021-2035 in de provincies Groningen, Friesland en Niedersachsen. Hierin staat op bladzijde 7 dat er in de komende jaren nog onderzoek plaatsvindt naar de mogelijke doortrekking van de lijn naar Stadskanaal. Als alle betrokken partijen nog steeds van mening zijn dat deze spoorlijn van groot belang is voor het Veenkoloniaal gebied dan moet die besluitvorming dan nu nog maar eens in stroomversnelling komen. Het duurt ons allemaal veel te lang. Voorzitter dan rest ons nog een compliment uit te delen aan de ambtenaren die bezig zijn geweest met deze begroting. Het is een goed leesbaar stuk en het is ongetwijfeld veel werk geweest. Dank u wel.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Meertens. Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 1:1 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, voorzitter dank u wel. Voor ons liggen de najaarsnota 2016 en de begroting 2017. De VVD wil allereerst haar waardering uitspreken aan de ambtelijke organisatie voor de opgeleverde documenten die er goed verzorgd uitzien. Ondanks het formele karakter zijn ze dit jaar ook voorzien van de nodige humor, zoals het plaatsen van een fietsenstalling op de grond van de buurman. Het is een hoop informatie die we tot ons hebben gekregen en ik wil me dan ook gaan richten op een aantal aspecten uit de begroting. Allereerst de verhoging van de OZB, er is al veel over gezegd, maar het bevreemd de VVD toch steeds weer dat het sluitend maken van de begroting geschied over de ruggen van woningbezitters. Zij zijn immers niet verantwoordelijk voor de exploitatie van deze gemeente en kunnen deze ook niet beinvloeden. Daarnaast ontbreekt hiermee ook de doorkijk naar een samenhang in het economisch beleid
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:4 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ik neem aan dat meneer Nijenbanning ook weet dat wij de gemeente zijn met de laagste gemeentelijke lasten van de hele provincie.
  • 0:1 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Dat klopt, alleen
  • 0:02 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dan vind ik het wel een beetje tendentieus als u dan hier zegt; over de ruggen van onze inwoners wordt de begrotingssluiting gemaakt .
  • 0:07 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Nee, niet over de ruggen van onze inwoners. Over de ruggen van de woningbezitters. Dat is iets anders.
  • 0:09 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Die wonen hier toch ook?
  • 0:8 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Het hebben van een huis is hier schijnbaar duurder dan in omliggende gemeentes. Ik wil graag verder gaan met mijn betoog.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, ik geef eerst even mevrouw Sterenborg van de CU het woord meneer Nijenbanning.
  • 0:10 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   U zegt dat de woningbezitters geen invloed hebben op het beleid wat gevoerd wordt maar volgens mij kunnen ze stemmen en ze kunnen ons allemaal bellen.
  • 0:11 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Maar ze hebben geen direct invloed op het uitgave niveau van deze gemeente. 90-95% van de gemeentelijke begroting ligt gewoon vast in doorlopende afspraken dus die zijn amper te beinvloeden.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik wil u best graag het woord geven meneer Maarsingh, maar moet u mij wel de gelegenheid geven om dat te doen. Meneer Maarsingh, CDA.
  • 0:28 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Dank u wel mevrouw de voorzitter. Ja, het is natuurlijk gewoon zo, dat weer iedereen, dat woningbezitters OZB betalen, maar ik weet zeker dat een aantal woningbezitters gewoon meepraten als het gaat over beleid, niet vanuit hun achtergrond ik heb een woning, maar, hebt u zelf ook een woning?
  • 0:10 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ik heb inderdaad een woning hier en daarom maak ik hier mijn stem ook kenbaar namens alle woningbezitters die op mij hebben gestemd.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaat u verder meneer Nijenbanning.
  • 3:8 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, ik wilde graag verdergaan met de samenhang naar het economische beleid. Onze inwoners kunnen helaas het geld maar één keer uitgeven, de 9 ton, de bijna 9 ton die nu wordt binnengehaald door de extra boven trendmatige verhoging, kan ook door onze inwoners maar één keer worden uitgegeven. Enerzijds gaat dit college miljoenen investeren in levensvatbaarheid van het winkelcentrum, anderzijds haalt zij dus een fors stuk omzet bij deze winkeliers vandaan. Dus door die betaling die aan de gemeente verricht moet worden, dat is toch jammer en dat werkt contra productief. Daarnaast, en zo is het door meerdere partijen al genoemd, ervaren de inwoners een lager niveau van onderhoud in het groen en in het grijs. In een economie als het onze is het altijd nog zo dat als je minder kwaliteit levert dat je er normaal gesproken ook minder voor hoeft te betalen. Hier in onze gemeente gaat het juist andersom, we leveren een lagere kwaliteit en we vragen de woningbezitters om daar meer voor te gaan betalen. ik kan het niet uitleggen. Daarnaast de participatiewet, de gemeenten om ons heen die deelnemen aan het akkoord van Westerlee hebben een degelijke business case neergelegd bij het Ministerie. De VVD kan de financiële effecten van de invoering van de participatiewet, o.a. de ontmanteling van het werkvoorzieningsschap en het versterken van de TDC's , niet terugvinden in de voorliggende begroting. Een globale becijfering geeft aan dat het resultaat van de Wedeka in 2020 zo ca. 6,6 miljoen negatief zal zijn. Tel daar de frictiekosten op die voor de zes gemeenten op het personele vlak van 30 Fte's mee gaan tellen, voor Stadskanaal zou je dan pak hem beet 20 Fte à 75.000 per Fte kunnen rekenen, dan is dat snel een 1,5 miljoen, die lasten die vind ik niet terug in onze begroting. Daarnaast de verbeteraanpak voor de TDC's, deze kosten zijn voor de zes gemeenten geraamd op 4,6 miljoen, die gemeenten krijgen daar de vergoeding voor van het rijk, Stadskanaal moet deze kosten, als we niet gaan instemmen met het akkoord van Westerlee en niet gaan participeren, zal die voor eigen rekening moeten nemen. Ook die kosten, die samenhangen met de keuze voor het akkoord van Westerlee, zijn niet verwerkt in onze begroting. En gezien de behandeling die op 21 november gaat plaatsvinden over het akkoord van Westerlee wil ik hier niet verder op ingaan, maar we willen gewoon het laten bij de constatering dat de begroting op dit punt dus niet volledig is. De spoorlijn Veendam-Stadskanaal, er is al wat over gezegd. veel verder dan de uitspraak in de stukken dat er een ambtelijk en bestuurlijk overleg plaatsvind komt dit college op dit moment niet, dat is ronduit beschamend. In de ogen van de VVD zou het college proactief moeten zijn. In de planvorming bijvoorbeeld een stationsgebied al lang en breed een uitvoering moeten hebben, en van de plank moeten kunnen halen zodra de provinciale besluitvorming afgerond is. Dan pas staat er met planvorming en de benodigde procedures betekend een grote stagnatie in de ontwikkeling van onze gemeente, met andere woorden; niet langer op de handen blijven zitten, maar aan de slag. Ook in de begroting zien we geen financiële ruimte gereserveerd voor deze ontwikkeling van een eventueel stationsgebied. Al met al constateren we dat de begroting ons inziens niet volledig is en kan de begroting ook niet op de instemming van de VVD rekenen. Dat voor zover in de eerste termijn voorzitter.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boels, CDA.
  • 0:09 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ik zit een beetje te luisteren, maar wat dan? Moet de OZB naar 36% ofzo dat we al die plannen wel kunnen realiseren en hoe had u de begroting dan sluitend willen krijgen, wat is uw plan.
  • 0:5 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, daar hebben we een college voor die daar goed voor betaald wordt. Die 12% die vind ik niet acceptabel.
  • 0:4 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Nee, nee, wat is het plan van de VVD fractie om deze begroting sluitend te krijgen.
  • 0:29 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Het plan is dat we gewoon tegen een aantal investeringen waar we nu als raad al ja tegen hebben gezegd, pak o.a. de centrumwinkeliers, pak o.a. negen of tien miljoen voor het Noorderpoort college, dat zijn investeringen die hebben we gedaan en daar moeten we nu voor op de blaren zitten, daar zijn wij tegen geweest. dat hadden we niet moeten doen. En als het college nu meent dat gewoon de woningbezitters met 12% extra te gaan belasten, ja dat is niet een keuze waar de VVD achter kan staan. Dus een lager investeringsvolume was voor de VVD wenselijk geweest.
  • 0:5 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Minder investering aan ondernemers, dat is wat u graag zo had gewild ??????.
  • 0:07 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Als het om staatssteun gaat wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat was uw bijdrage meneer Nijenbanning? Ja, dank u wel.
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Mag ik nog een vraag stellen aan de heer Nijenbanning.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik denk het wel, hij is nog niet zo ver weg. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:8 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Meneer Nijenbanning zegt; de belasting wordt 12% verhoogt, maar de gemeentelijke lasten voor een gemiddelde woningbezitter dalen licht. Dat zegt u er niet bij.
  • 0:3 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Nee, maar voor de woningbezitters gaat ie omhoog.
  • 0:19 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Voor de bezitters van een gemiddelde woning dalen de gemeentelijke lasten als we de rioolheffing en de afvalstoffenheffing erbij optellen, die zijn ook met 10 en 12% gedaald, dat zijn unieke waardes met zo'n daling, dan vind ik het billijk dat daar ook die OZB, als we dat nodig hebben, tegenover staat.
  • 0:4 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Dat uw partij dat billijk vindt is algemeen bekend, onze partij is daar geen voorstander van.
  • 0:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Nijenbanning. Gaan we naar meneer Pals, D'66. Meneer Pals gaat uw gang.
  • 6:15 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Leden van de raad, geacht college en medewerkers en belangstellende op de tribune en thuis. De lijfspreuk van Bredero was; het kan verkeren. Mooi beschreven in zijn gedicht "boeren gezelschap". Waarin alles begint op een vrolijke toon, maar het gedicht eindigt met een vechtpartij. Nu is een vechtpartij hier niet aan de orde, maar in spreekwoordelijke zin wel. een vechtpartij om de algemene reserve die voor 3 miljoen wordt aangesproken. Hoe moedig het CDA en de coalitie begon bij zijn aantreden om geen greep in de kas te doen hoe jammer te moeten constateren dat we in een vechtpartij zijn beland. Zoals het lijkt is dit momenteel onvermijdelijk, maar het kan verkeren. Voorzitter, ten eerste onze complimenten voor de mooie infographic, zoals dat tegenwoordig heet, die gepubliceerd is. D'66 is van mening dat het belangrijk is om duidelijk en overzichtelijker naar onze burgers te communiceren en dit draagt daar zeker aan bij. Voorzitter naar aanleiding van de begroting hebben we nog een aantal vragen of onduidelijkheden. Sporten is erg belangrijk en dan steekt onze gemeenschap met een cijfer van niet sporters van 58,9 ten opzichte van landelijk met een cijfer van 49,9 er schril bij af. Wat kunnen we doen om dit cijfer omhoog te krijgen en deelname te bevorderen, want uiteindelijk is sport te belangrijk voor de gezondheid. Een belangrijke bijdrage aan het sporten en bewegen in onze gemeente wordt ook geleverd door zwemmen en dit wordt veel gedaan in de buitenbaden. D'66 wil dan ook al vooruitlopend op de te voeren discussie aangeven dat D'66 vindt dat alle buitenbaden open moeten blijven. D'66 is zich ervan bewust dat dit geld kost, maar dit college heeft de afgelopen jaren al laten zien dat voor mooie plannen er geld gevonden kan worden. En gelukkig staan wij niet alleen in ons streven, ook het CDA heeft opgeroepen om de toekomst van de drie baden te borgen. Onze lokale omroep is samengegaan met de omroep in Veendam, betalen beide gemeenten hiervoor evenveel? D'66 vindt cultuur voor kinderen belangrijk, immers jong geleerd is oud gedaan, er komt een schoolvoorstelling minder in Geert Teis. Is hier ook een reactie van scholen op ontvangen? En hoeveel kinderen zullen hierdoor een bezoek aan ons prachtige theater moeten missen. Voorzitter het is mooi om te zien dat er duidelijke overzichten vanuit "waar staat je gemeente.nl" zijn opgenomen, dit geeft een mooi inzicht in de daadwerkelijke resultaten van onze gemeente. Wat D'66 juist zorgelijk vindt is dat schoolverzuim in Stadskanaal extreem hoog is, juist met het oog op de toekomst zijn opleidingen in onze regio erg belangrijk. Welke maatregelen zijn er genomen om dit verzuim te beperken en welke maatregelen zullen er nog meer genomen kunnen worden om dit verzuim te beperken. Een grote opgave voor onze gemeente en regio blijft het creëren van banen, dit komt ook weer duidelijk uit de service naar voren. D'66 vraagt zich af waarom er in de cijfers niet in de leeftijdsgroep tot 66 jaar gerekend wordt, immers we zullen steeds langer moeten werken en het zal van invloed zijn op de cijfers. Complimenten aan het college om de zorg uitkering nog meer geschikt te maken voor zieken en minima door het verhogen van de norm naar 130%. Juist in deze tijd moeten we door dit soort veranderingen de zwakkere in onze samenleving steunen. Een goede dienstverlening aan onze burgers is van groot belang, uiteindelijk is het de burgers om te beoordelen hoe zij het contact met de ambtenaren ervaren. Worden hiervoor momenteel ook klanttevredenheidsonderzoeken gedaan of is dit een idee om te gaan doen. Te denken valt aan een simpele korte enquête naar mail-contact of contact via sociaal media. Er komen weer verkiezingen aan, er wordt voor gekozen om het aantal stembureaus te verminderen. D'66 vraagt zich af of dit verstandig is want democratie moet makkelijk bereikbaar zijn. Ook vraagt D'66 zich af of het stembureau op het gemeentehuis in ieder geval open zal zijn. Bij het referendum was dit niet het geval. Wellicht ook voor mijn collega raadsleden om over dit aspect voor partijen na te denken en hiervoor een mening te zeggen straks bij de beantwoording van de wethouder want anders zou er eventueel nog een motie in wording zijn voorzitter. Voorzitter het valt D'66 op dat er geen kosten zijn geraamd voor de kademuur in Musselkanaal en voor de Pleinlijn. Betekend dit dat dit volledig binnen bestaande budgetten uitgevoerd zal gaan worden. Er wordt een geldlening aangetrokken van 10 miljoen, althans dat verwacht men. Gaat deze lening nog steeds door en wat is de reden, afgezien van een lage rente, dat deze lening aangetrokken wordt. Voorzitter D'66 vindt het goed om te zien dat u meer sociaal media met de burgers wilt gaan communiceren, betekend dit concreet dat hier één of meerdere communicatie medewerkers voor ingezet zullen gaan worden. D'66, voorzitter, D'66 wil het college en het ambtelijke apparaat bedanken voor een stabiele begroting, wel een met risico's en uitdagingen, maar in deze toch onzekere tijden lijkt dat niet onvermijdelijk, waarvoor onze dank.
  • 0:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. En dan als laatste spreker in de eerste termijn de heer Mellies van de fractie Mellies.
  • 3:49 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja, dank je wel voorzitter. Vandaag behandelen we de najaarsnota 2016 en de begroting voor 2017. Ik wil eerst kort de najaarsnota aanstippen. Uit de nota valt op te maken dat we voor 2016 afstevenen op een positieve rekening resultaat. Dat stemt ons allen natuurlijk zeer tevreden, te meer ook daar in de primitieve begroting alsook in de voorjaarsnota nog werd uitgegaan van een tekort over dit jaar. zoals het er nu uitziet zal het rekening resultaat 2016 uitkomen op een saldo van 720.000 voordelig, zoals gezegd een mooi resultaat. In het bijbehorende raadsvoorstel vraagt u ons kredieten beschikbaar te stellen voor investeringen genoemd in hoofdstuk 4 van de najaarsnota het betreft hier investeringen in riolering, aanlegsteigers en extra krediet voor de realisatie van de nieuwe onderwijsvoorziening Stadskanaal aan de Acaciahage. noodzakelijke investeringen. Mijn fractie kan hiermee instemmen. Wel heb ik nog even een vraag, en dat heeft de heer Boels van het CDA ook al gesteld, het betreft de investering aan de school, onderwijsvoorziening, daar wordt een investering gevraagd van 676.000 waarbij staat dat het schoolbestuur zelf daar 263.000 voor wil bijdragen, maar er wordt ons wel de volledige investering aangerekend dus graag even een uitleg daarover. Dank u wel. Ga ik door met de begroting voor het volgend jaar. Het algemeen beeld, we zien een begroting 2017 die structureel sluitend is, ook de meerjarenraming voor de jaren 2018 t/m 2020 laat positieve saldi zien. Dat ging niet zonder slag of stoot, daar waren wel extra maatregelen voor nodig, toch, zo lezen we op bladzijde 1, zijn daarmee de zorgen over onze begrotings- en financiële positie niet opgelost. De maatregelen perken de budgettaire ruimte verder in en verhogen het risico op tegenvallers en tekorten. We zien daarom dan ook dat de begroting weinig ruimte laat voor eigen nieuw beleid. Het frustrerende blijft dat we als gemeenten wel allerlei zaken en medebewind krijgen, maar ook de verantwoordelijkheid over het uitvoeren van allerlei taken als jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning in de participatiewet bijvoorbeeld, maar dat we dat niet één op één gecompenseerd krijgen van het rijk. En dat vinden we jammer. Voor de rest mijn complimenten aan het college en de ambtelijke organisatie om toch de begroting voorlopig sluitend te krijgen. Dan wil ik nog een tweetal zaken aanroeren, namelijk de werkgelegenheid en het onderwijsachterstandenbeleid. Te beginnen met het laatste, het onderwijsachterstandenbeleid. Dit beleid is erop gericht om alle kinderen zoveel mogelijk een gelijke start te bieden bij het begin van het basisonderwijs. Voor het aanbieden van voorschoolse- en vroegschoolse educatie, afgekort VVE, krijgen gemeentescholen geld van het rijk. Dit gebeurd thans op basis van het opleidingsniveau van ouders, de zogenaamde "gewichten regeling". Het opleidingsniveau van de ouders of verzorgers bepaalt het zogenaamde gewicht dat een school toekent aan een leerling. Als een leerling een gewicht krijgt toegekend betekend dit dat de school of gemeente extra geld krijgt, hoe hoger het gewicht hoe hoger het bedrag, scholen en gemeenten kunnen met behulp van dit extra geld kinderen helpen bij het verhelpen of voorkomen van een onderwijsachterstand. Nu valt er in de begroting, bij het programma onderdeel jeugd en educatie, te lezen dat
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:4 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja even een vraagje, heeft u het over gewicht.
  • 0:3 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja er wordt gewichten aan toegekend.
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar hoe moet ik dat zien, dat
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   geen kilo's
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nee, maar hoe, heeft u ook onderzocht hoe
  • 4:30 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Nou er zijn dus vanuit het rijk aan die gewichten worden dan, er zijn tabellen voor, wat een school of een gemeente krijgt aan gelden om dus het onderwijsachterstand aan te pakken. Die gegevens zijn bekend trouwens hoor. Ik ga verder. Nu valt er in de begroting bij het programmaonderdeel jeugd en educatie te lezen dat nieuw beleid afhankelijk wordt gesteld aan ontwikkelingen in de rijksbijdrage, dat zou ik toch graag anders zien. Ik zou graag zien dat wij als gemeente hierin ons eigen plan trekken, een eigen visie op onderwijsachterstand met een bijbehorend budget, los en onafhankelijk van de bijdrage van het rijk. Gezien de sociaal economische status van ons gebied, de laaggeletterdheid, maar vooral ook gezien de belabberde scores op indicatoren op dit onderdeel lijkt het mij evident hier actief op te sturen. Bij de behandeling in het voorjaar van de perspectiefnota zij daar uitgebreider op terugkomen. Voor nu zou ik graag van het college vernemen hoe zij hier tegenaan kijkt. Werkgelegenheid, de begroting gaat over beleid, wat we gaan doen en wat het mag kosten over de verdeling van de centen. Die centen hebben we niet in overvloed, het is een schaars goedje. Een ander schaars goedje is werk, daar is hier in de gemeente, maar ook in de regio veels te weinig van, het blijft een immense opgave om mensen aan een baan te helpen. Ruim 1000 mensen in de bijstand, genoeg aantal mensen in de WW en dan ook nog eens honderden SW medewerkers die naar een reguliere werkgever geleidt dienen te worden. Het lijkt een schier onmogelijke taak, het creëren van werkgelegenheid blijkt niet zo eenvoudig. Toch zou naar mijn mening hier wat meer de focus op moeten liggen. Eind 2014 kreeg de commissie Ruim baan voor Oost-Groningen onder leiding van de heer Van Zijl een tweeledige opdracht. De hoofdopdracht was te komen tot een samenhangend en langjarig plan van aanpak waarmee de hardnekkige arbeidsmarkt problematiek in het gebied kon worden bestreden. En waar onze inwoners een reëel uitzicht op ontwikkeling zou worden geboden. De andere opdracht was iets te doen aan de financieel onhoudbare situatie van de beide SW bedrijven. Het laatste heeft geleid tot het welbekende en veel besproken akkoord van Westerlee en voor de uitvoering daarvan was onder voorwaarde geld beschikbaar. We weten allemaal hoe het uitgepakt heeft, ik wil hier verder ook niets over kwijt. De hoofdopdracht dus van de commissie was te komen tot een samenhangend en langjarig plan van aanpak voor meer werkgelegenheid. Een half jaar na het verschijnen van het akkoord van Westerlee was er dan eindelijk het rapport "Kop erveur". Een rapport met hierin een vijftal initiatieven, die zeer zeker het onderzoeken waard zijn, maar toch zeker niet het samenhangend en langjarig plan van aanpak waar we allemaal op gehoopt hadden. Verre van dat. Alle aandacht ging uit, en nog steeds, naar de uitvoering van het akkoord van Westerlee en we hebben verder niets meer over de plannen voor meer werkgelegenheid vernomen. Wat doen we hieraan. Gaan we de provincie, maar ook de staatssecretaris van sociale zaken en werkgelegenheid, hier nog eens voorzichtig op wijzen. Dienen we ons voor wat betreft het creëren van werkgelegenheid zelf niet wat meer activistischter op te stellen. Vandaag een bericht van Mario Miskovic op RTV Noord met als kop; ondernemers zijn negatief imago Veenkoloniën zat, de trots moet terug. Een groep ondernemers heeft de handen ineen geslagen, ze willen vanaf nu een positief imago opbouwen rondom de nieuwe Veenkoloniën, dat doen ze door de succesvolle bedrijven en initiatieven onder de aandacht te brengen en samen te laten werken. De personen achter de nieuwe Veenkoloniën zijn ambitieus, over een x aantal jaren willen ze hier een innovatiecentrum hebben dat hier ter plekke kijkt wat mogelijk is. Een prachtig initiatief om als gemeente op te pakken dunkt me. De wil is er wel, nu nog de weg. Tot zover mijn bijdrage, dank u wel.
  • 0:22 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Mellies. Dat betekend dat we de eerste termijn hebben gehad van uw kant, vanuit de raad, ik stel voor om, kijk even ter linker zijde, vijftien minuten? Vijftien minuten te schorsen, dan verwacht ik u terug in de raadzaal. Dank u wel.
  • 0:7 schorsing
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dames en heren, ik heropen de vergadering en ik geef het woord aan wethouder Hamster.
  • 4:12 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel voorzitter. Zoals gebruikelijk zal ik beginnen met eerst een korte schetsende financiële positie, vervolgens de vragen vanuit de financiële portefeuille en tot slot eindigen met de andere onderdelen van mijn portefeuille. En wat betreft die financiële positie kan ik die redelijk kort schetsen, die is gezond. Inkomsten en uitgaven zijn in balans, reserve positie is voldoende, maar tegelijk met die vaststelling moeten we concluderen dat dat niet zonder slag of stoot is gebeurd en dat die status geen vanzelfsprekendheid is. Want om gezond te blijven bezuinigen we dit hele decennium, van 2010 tot 2019. En als we naast de drie ombuigingsplannen ook de ingrepen van de nu voorliggende begroting meerekenen voor een totaal van inmiddels ruim 13 miljoen, een bedrag van jewelste. En door al die ingrepen kennen we nu een balans tussen inkomsten en uitgaven en hebben we zelfs de mogelijkheden om hier en daar nog te investeren, ondanks al die ingrepen, kennen nog een ruime voorzieningen aanbod, lage lasten en is die ruimte om te investeren. Niet pot verteren, investeren. Dit decennium kenmerkt zich voor Stadskanaal daarom met keuzes maken, niet altijd de leukste keuzes, maar wel gericht op behoud, versterking en ontwikkeling. Gericht op, wat het college betreft, primair werk, werk, werk. Welke zaken doen we wel, welke doen we minder en wat doen we niet meer. welke projecten doen we het eerst en welke prioriteiten leggen we lager. De afgelopen jaren gingen vaak over onzekerheden, we wisten niet wat ons te wachten stond. We dachten structurele ruimte te creëren die binnen relatief korte tijd weer verdwenen leek te zijn, door met name grillig verloop in rijksvergoedingen en beleid. Het kan verkeren, haalde de heer Pals Bredero aan. Maar zover het in ons beeld ligt en wij er grip op hebben zijn de zaken in Stadskanaal op orde. Met dien verstande dat we scherp moeten blijven. De overschotten zijn minimaal op een omvang, op een begroting met een omvang zoals wij die hebben. Mevrouw Meertens gooide een knuppel in het hoenderhok, is het nu genoeg met bezuinigen, moeten we niet gewoon stoppen met snijden, en feitelijk zeggen tegen Den Haag; los het nu zelf maar even op. Nee, op het principiële niveau is het niet hoe het college wil besturen. Is niet de opdracht die wij in ons bestuursakkoord hebben gekregen en laten we eerlijk zijn tot op heden lukt het ook gewoon. Ook op het praktisch niveau een nee. Stel nu dat wij zeggen we houden ermee op, is dat er gebeurd dat wij onszelf aan de provincie uitleveren en wat die gaat doen is naar onze kengetallen kijken en die ziet dat wij een belastingcapaciteit hebben van ver onder de 95% wat zij nog steeds als groen zien. Dus nu wij zelf deze keuze maken houden we ook de ruimte om andere keuzes nog zelf te maken. We zijn dan niet alleen de regie kwijt, iets wat we niet zouden moeten willen, maar ook de keuze over het gedeelte van de ruimt die we op willen vullen. U stelde ook een vraag over de VNG, helpt die ons wel voldoende, is die er wel voor ons. Nou het is een vereniging namens 390 gemeenten en waar de VNG de laatste tijd met name op gericht is is eigenlijk al op de volgende kabinetsperiode. Wij kunnen binnen nu en een aantal maanden een nieuw kabinet verwachten en die zal, er wordt hier en daar getwijfeld aan de aantal maanden, er zullen verkiezingen zijn, dat kunnen we zeker weten, en dat zal een kabinet opleveren en die zullen gaan onderhandelen over een regeerakkoord. De inzet van de VNG is er nu op gericht om de onderhandelende partijen bewust te maken van het feit dat de opschalingskorting van tafel moet en dat er geen efficiëntiekorting meer op gemeenten kan zijn o.a.. Dit zijn twee belangrijke speerpunten en dat willen ze nu ook al onder de aandacht brengen van de verschillende partijen in de Tweede Kamer die wellicht zullen gaan onderhandelen en daar kunt u ongetwijfeld ook een bijdrage aan leveren, ik, zover ik kan zien heb ik het idee dat de VNG daar wel de juiste speerpunten zet en de juiste dingen aan het doen is.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:35 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Mooi dat u dat zo omschrijft dat VNG goeie dingen doet, maar eigenlijk de bijdrage van mevrouw Meertens heeft ons toch wel een beetje aan het denken gezet. Heeft mevrouw Meertens een punt door te zeggen van VNG daar zit een verschilletje tussen een gemeente als Stadskanaal en een gemeente als Den Haag, hadden we beter opgelet dan hadden we misschien gunstiger uit de cijfers gekomen zeg maar. Herkend u dat, is dat wat de bijdrage van mevrouw Meertens, nogmaals, heeft ons wel aan het denken gezet natuurlijk.
  • 5:46 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Het is altijd goed om te zien dat mensen aan het denken gezet worden. Het kabinet heeft gestreefd de afgelopen jaren als je bijvoorbeeld kijkt naar het sociaal domein, naar wat ze objectieve verdeelmodellen noemen, te realiseren, die zin klopt niet helemaal, ze hebben geprobeerd objectieve verdeelmodellen in het leven te roepen voor de verschillende punten en daarbij hebben ze getracht zo veel mogelijk kengetallen van verschillende gemeenten naast elkaar te zetten om het zo eerlijk mogelijk te verdelen. Wat je bij Stadskanaal ziet is dat we de ene er positief uitschieten en de andere negatief, in heel veel gemeenten geldt dat. Er zijn weinig gemeenten, en Leeuwarden is een voorbeeld, grote stad, die binnen het sociaal domein op alle kanten er negatief uit lijkt te schieten. En je zult altijd krijgen dat er voordeel en nadeel gemeenten zijn en dan is er ook al weer getracht om dat binnen band?????????? te houden. Wat ik sterk vind aan de VNG is dat ze er op richten van maar de onwezenlijke dingen, bijvoorbeeld die opschalingskorting terwijl er geen opschaling meer gevraagd wordt en het samen de trap op trap af precies zo binnen de rijksbegroting regelen dat het met op het zorgdomein niet goed uitkomt, dat er voor een brede reeks van gemeenten daar de juiste speerpunten gekozen worden. En ik denk die objectieve verdeelmodellen lijken soms hier en daar erg ondoorzichtig te zijn, VNG als totaal club probeert dat wel boven tafel te krijgen van maar hoe is dat nou tot stand gekomen, hoe kan het nu dat er zoveel verschillen ontstaan en waar ze ontstaan kunnen we ze duiden en moeten ze wellicht weer aanpakken. Ik ga verder voorzitter en ik denk dat ik aan moet komen bij het meest besproken punt van vanavond; de OZB. Laat ik daar mee beginnen, de OZB, die waarden die absoluut wettelijk verplicht actueel zijn en in Stadskanaal staan wij ons er ook voor dat wij erg accuraat zijn in de waardebepaling omdat we gebruik maken van hele recente verkoopwaarde en dat proberen door te vertalen naar alle woningen die daar relevant voor zijn. die OZB verhogen, die opbrengst, doen we niet lichtzinnig, laat dat duidelijk zijn. Elke suggestie als het is een sluippost en als het even niet lukt dan wordt die OZB verhoogt die werp ik verre van mij. Wij hebben de hele decennium, laat ik het nog maar een keer zeggen, hebben we geprobeerd de lasten zo eerlijk mogelijk te verdelen, over de volledige breedte van alle taken die wij aan het doen zijn proberen we te besparen, scherp te zijn, maar de steen is uitgeknepen wat betreft die uitgave. Ik denk dat dat een terechte kernschets van meneer Hofstra was, die steen is uitgeknepen. Wat we nu zagen is, doordat alle andere gemeentelijke lasten daalt dan dat we eigenlijk een mogelijkheid kregen om het relatief pijnloos voor onze inwoners door te voeren. en dat heeft ons als college ertoe gebracht van nou dit is dan het moment om het dan toch te doen. En zaken als dubbel geraakt worden, doordat wij zulke acute reële waarden hebben betalen die mensen binnen het geheel van de opbrengst een kleinere bijdrage omdat hun woningwaarde in verhouding minder OZB zal binnen brengen dan. Dus absoluut niet dubbelgeraakt. Het moment om het nu te doen maakt dat het voor een zeer groot deel van onze bevolking nou nagenoeg ongemerkt zal gebeuren. Sterker nog, een gemiddelde inwoner, laat ik het nog een keer zeggen, is gewoon goedkoper uit volgend jaar. Minder lasten in 2017 dan in 2016. En mensen die volgend jaar wel iets meer betalen zijn nog altijd een stuk goedkoper uit dan de gemiddelde inwoner in bijna elke gemeente, willekeurig welke dan ook, in het noorden van het land, op een paar Friese gemeenten na. Maar die nemen we dan maar even niet in beschouwing. Er is een amendement ingediend om, zo interpreteer ik hem dan maar, de meerjaren boven trendmatige verhoging voorwaardelijk nog niet door te voeren. kijk volgend jaar hoe het ervoor staat, als de financiële positie gelijk gebleven is of verbeterd is, best college overweeg het dan of die OZB verhoging nog nodig is. Nou ik ben heel blij dat u hem voorwaardelijk heeft gemaakt, dat u niet heeft gezegd van; doe het nu, ook gezien het feit dat ze veel dingen kunnen verkeren en dat we daar volgend jaar een wijs besluit over zullen gaan nemen dus. Ik wil er nog wel een ding aan toevoegen, ik begrijp dat ik onderbroken word, nee ik word niet onderbroken, die ene toevoeging is dat wij erg voorzichtig willen zijn gezien ook dat hele brede verhaal over onze positie een keer verteld met het terugbrengen van de structurele inkomsten natuurlijk, we hebben niet voor niets die verhoging toegepast omdat we menen op dit moment dat die heel erg hard nodig is, dus we zullen niet lichtzinnig ook omgaan met het weer terugbrengen van de structurele inkomsten. CU stelt een vraag over de ondergrens van de algemene reserve, of die niet omhoog zou moeten, nu zowel de omvang van de begroting als de mate waarin de risico's gelopen worden gestegen zijn. En dat is op zich een interessante vraag, de vraag is wel wat een goed moment is om die te beantwoorden. U weet allemaal dat wij in een herindelingsdiscussie zitten, er worden financiële posities van verschillende gemeenten met elkaar vergeleken en wellicht vindt er een harmonisatie plaats waar op dat moment het heel logisch is bij de vorming van zo'n nieuwe gemeente om een nieuwe ondergrens voor een gemeente te bepalen. Als we zelfstandig door zouden gaan als Stadskanaal, zouden moeten gaan, zullen er meer vragen gesteld worden over organisatie, over hoe vinden wij ons in samenwerkingsverbanden en hoe gaan wij om met onze financiën zal er ook een van zijn, wat vinden we als zelfstandige gemeente een ondergrens, op dit moment zou ik die vraag dus even naar de toekomst willen schuiven voordat we, tot het moment dat we weten hoe de toekomst van onze gemeente eruit gaat zien. Ik wil nog één opmerking maken omdat er een aantal opmerkingen gemaakt zijn over kengetallen. U weet allemaal
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:44 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ik begrijp dat u de suggestie van de CU over de ondergrens is natuurlijk een hele reële vind ik, want ??????????? van je moet een ondergrens hebben, maar u zegt van we beginnen er even niet aan want in het kader van de herindeling is het ook nou we weten nooit waar we uitkomen en wat dan de nieuwe ondergrens zal zijn denk ik voor de totale gemeente, dat is prima maar zegt u dan ook daarbij van, maar dan stoppen wij ook met het ontschotten uit de algemene reserve. Want er is nu 3 miljoen uit gehaald en dat je dan zegt van ja maar daar stoppen we dan ook mee, dat je zegt van daar maken we, wij halen ook niks meer uit de algemene reserve. Wat er nu in zit blijft zo als het is.
  • 1:29 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ik zeg dat wij heel voorzichtig moeten zijn met het besteden van middelen uit die algemene reserve, wij bieden u niet voor niets een begroting en een meerjarenraming aan, die plusjes laat zien zodat wij niet uit die algemene reserve hoeven te putten. U heeft een ondergrens van 8 miljoen gesteld, u heeft geen ondergrens van 11,8 miljoen gesteld, maar omdat wij niet willen potverteren, ik zeg het nog maar een keer, maar heel bewust willen zijn met onze investeringen, zullen wij niet meer eruit halen dan werkelijk noodzakelijk is. Ik wilde naar de kengetallen, dat is even een stukje techniek. U weet allemaal u heeft nieuwe kengetallen gekregen in deze begroting en er zijn over een aantal kengetallen zijn vragen gesteld, ik kom zo even specifiek terug op verzuim, maar in zijn algemeenheid wil ik zeggen het is zoals wij dit opgedragen hebben gekregen vanuit het rijk, dus er zullen hier en daar oude data in staan, u heeft inderdaad nog weinig vergelijkingsmateriaal omdat het de eerste keer is en na de vaststelling van deze begroting en in alle andere gemeenten kunt u het overzicht gaan zien van hoe het er in de rest van het rijk eraan toegaat, dat even in zijn algemeenheid, ik kom zo terug dus op verzuim. Nog één vraag van D'66, financieel over het aantrekken van een lening, moet dat nou wel, wanneer doet u dat nou, dat is onderdeel van onze totale financieringssystematiek, we doen het als het nodig is. Eigenlijk is dat de opmerking, we koppelen het niet aan een project of aan een uitgave als het weer in beeld komt dan proberen we dat te doen. ik hoop dat daarmee uw vraag beantwoord is als u verder de techniek in wil dan verwijs ik u graag door.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:13 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik begrijp uw opmerking, alleen onze vraag is; gaat dat ook door. Want u had nog een in de programmabegroting stond het als soortement slag om de arm dat u nog niet wist dat u het ging doen.
  • 1:28 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Die slag om de arm houd ik nog steeds of en wanneer we, waarschijnlijk wel, maar wanneer is nog niet geheel duidelijk. Financiering gaat dus nog steeds op rolletjes. Voorzitter daarmee kom ik wat mij betreft aan het einde van de zaak uit de financiën portefeuille en wil ik graag verder gaan met het deel onderwijs. Er zijn ook een stel fracties die vragen heeft gesteld over de Acaciahage, daar is inderdaad vermoeden wij dat we met het oorspronkelijk geraamde budget voor de bouw het bouwbudget niet uitkomen, daarvoor vragen we u extra krediet. En dat krediet bestaat uit drie gedeelten; een deel is wat de scholen bijdragen, dat komt dus aan de inkomsten kant erbij, heeft u wel als krediet beschikbaar te stellen. tweede deel is wat wij kunnen kapitaliseren uit een overschot dat we al geraamd hadden, of nee niet wat we geraamd hadden, we bleken een structureel overschot te hebben als we dat kapitaliseren is dat ook ongeveer 2 ton. Wat er nieuw nodig is, is een investering inderdaad van ongeveer €215.000,- wat de 10/11 duizend euro structureel is. Als we die drie gedeelten optellen komen we aan de 676, omdat wij de bouwheer zijn, omdat wij de partij zijn die gaan aanbesteden moeten we dat krediet als geheel beschikbaar hebben om dat keurig met een stempel van de accountant te kunnen doen. Dus even heel scherp, we vragen u nu feitelijk iets meer dan 2 ton nieuw en de rest was of van de scholen of hadden we al.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Mellies, fractie Mellies.
  • 0:7 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   En dan komt er dus na die tijd een constructie dat dus het schoolbestuur dat ons weer dat terugbetaald zeg maar.
  • 0:0 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   ja
  • 0:3 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja, ok, dank u wel.
  • 1:03 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Het tweede, het onderwijs achterstanden beleid. U vroeg net meneer Mellies, dat is ook een vraag van u, die ontwikkelingen los zien van de rijksbijdragen, dat onderwijsachterstandenbeleid die middelen daarvan zetten wij vooral in voor onze peuterspeelzalen. Wij hebben heel veel geïnvesteerd in de opleiding van de medewerkers van Welstad, van stichting peuterwerk, die daarmee zorg dragen voor de, het onderwijsachterstandenbeleid aan onze peuters, een klein deel daarvan gaat zitten in het maken van de afspraken met de scholen. Dat doen we al grotendeels los van de rijksbijdrage, feitelijk de helft van het bedrag dat wij onze peuterspeelzalen besteden komt vanuit rijksbijdragen en er zit ook nog ongeveer 4,5 ton eigen geld in omdat we het zo belangrijk vinden. wat we nu wel zien is dat rijk aan de ene kant heel veel eisen gaat stellen en aan de andere kant het vermoeden bestaat dat we minder geld zullen gaan krijgen, laat ik het zo maar zeggen, en dat heeft wellicht consequenties voor onze peuterspeelzalen als we niet besluiten om er extra geld bij te leggen. En omdat wij toch het idee hebben dat zoveel mogelijk binnen bestaande middelen moet willen we nu eerst eens kijken wat de consequenties zijn als we binnen dan beschikbare budget doen en daar proberen dus in mee te nemen op het moment dat dat voor de deur staat.
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Mellies
  • 0:15 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Voor het beleid zoals wij het voeren zeg maar maakt het niks uit, het is niet zo dat we nu iets achter houden omdat we afwachten wat het rijk gaat doen, ik bedoel het beleid is ingezet dat voeren we uit en ongeacht dus de middelen die het rijk nog ter beschikking gaat stellen.
  • 1:04 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Wij hebben een kortdurend contract gesloten met stichting peuterwerk omdat wij wisten dat er ontwikkelingen aan zaten te komen. Rijksontwikkelingen op het gebied van onderwijsachterstandenbeleid enerzijds peuterwerk en de harmonisatie zoals dat mooi heet tussen kinderopvangwerk en peuterspeelzaalwerk, dat gaat gevolgen hebben voor ons peuterwerk. En welke is nog niet geheel helder vandaar dat we het op de wijze hebben opgeschreven zoals het hier staat. Het derde punt, daarmee kom ik aan bij verzuim. Dat is dus een voorbeeld van een nieuw cijfer, we hebben geen vergelijking ten opzichte van eerdere jaren met hetzelfde cijfer in dezelfde verhouding en we hebben natuurlijk wel kennis van de cijfers hier. We hebben nog geen analyse gemaakt van hoe dit cijfer zich verhoudt tot hetgeen wij doen. ik wil wel meteen zeggen het hoeft niet negatief te zijn dat wij hoger scoren dan landelijk want nog niet zolang geleden kregen wij als RMC regio Veendam, het regionale centrum waar leerplicht en vroegtijdig schoolverlaters gemeten worden kregen wij een landelijke prijs omdat wij het meeste onze kinderen in beeld hadden. Het kan best zijn, dat is een aanname, dat wij de afspraak inmiddels zo goed gemaakt hebben dat wij gewoon eigenlijk het verzuim het beste in beeld hebben. en daardoor het beste beleid kunnen voeren want het cijfer dat erboven stond is het absolute verzuim oftewel kinderen die niet eens meer ingeschreven stonden stonden we veel lager dan landelijk. Die analyse moet volgen, ik schiet hier voor de vuist weg, ik weet niet of dat heel handig is, en hoe wordt u erover geïnformeerd, vanaf nu krijgt u dat cijfer terugkomen en zo snel wij meer weten over de inhoud zullen wij u daar via deze cyclus dan ook over informeren en er is nog één handvat, laat me die nog toevoegen, wij hebben de plicht vanuit de leerplichtwet om jaarlijks aan u een leerplichtjaarverslag te presenteren en daar heeft u vorig jaar nog een van gehad.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boels, CDA.
  • 0:18 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja dank u wel. Ja u zegt het zelf een beetje het hoeft niet zo te zijn, het is een aanname en er volgt analyse, maar dit is nogal wat en we worden dan geïnformeerd waarschijnlijk bij de algemene beschouwingen voor het eerst over de ontwikkeling van dit cijfer, maar kunt u wel toezeggen dat we op iets kortere termijn hierover geïnformeerd worden want dat lijkt me in dit verband wel erg reëel.
  • 0:30 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ik zou het heel logisch vinden om het wel gewoon in de P&C cyclus te blijven houden, los van de vraag wanneer die analyse komt wil ik hem al goed maken en dat kan te maken hebben dus met definiëring, van hebben we het over dezelfde groepen, hebben we het inderdaad goed in zicht en als dat zo is wat voor gevolgen heeft dat dan. Op kortere termijn kunt u waarschijnlijk nog een leerplichtjaarverslag verwachten en er zal ook een meerverhaal in staan over hoe wij ons beleid voeren en welke gevolgen dat heeft.
  • 0:06 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   U onderkent het probleem maar geeft gewoon aan dat u zes maanden de tijd nodig heeft om een goeie analyse uit te voeren, dat is wat u eigenlijk zegt.
  • 0:7 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Nou als ik u eerder cijfers zou kunnen leveren zou ik het graag doen, maar we werken hier via de P&C cyclus en dat vind ik geen rare gewoonte.
  • 0:1 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   helder
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:13 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nog even een extra toevoeging, het gaat ook ons niet zozeer om de vergelijking met de rest van het land, maar ook wat de ontwikkelingen door de tijd genomen zijn. Wat de afgelopen jaren gebeurd is en hoe de ontwikkelingen de komende jaren zullen zijn.
  • 0:18 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja en dan is het een interessante vraag of de verzuimcijfers zoals die nu landelijk aangeleverd zijn nota bene of die matchen met de cijfers die we de afgelopen jaren zelf verzameld hebben omdat de kans heel groot is dat daar verschillende definities en grootheden in gebruikt worden. En dan zit je weer bij de algemene kengetallen discussie.
  • 0:5 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Kunnen we aan de hand van onze eigen cijfers alsnog die trend zien, door de tijd heen.
  • 0:23 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   En dan kan ik kijken naar de cijfers die we tot op heden hebben en dat is ongeveer tot 2015, zagen wij niet zulke rare opvallende ontwikkelingen daarin, dat kan ik u nu al zeggen. En de vraag is nu dus van hoe verhoudt dat zich dat tot de rest en waarom zou er dan verschil in zijn. Ik zal de heer Boels toezeggen zou snel ik wat kan melden wil ik dat doen, maar ik zou er niet eerder op rekenen dan in de P&C cyclus. Is dat een mooie toezegging?
  • 0:3 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Nou dan wachten wij vol spanning op korte termijn af inderdaad.
  • 0:2 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Decemberwijziging komt er misschien ook nog aan.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:52 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar goed als ik de wethouder goed begrijp is het gevecht om de cijfers, hoe interpreteer je het, hoe lever je het in, hoe heeft Nederland gescoord op dat punt, maar dat laat de vraag niet onbeantwoord denk ik of van we hebben te maken of laten we het anders vragen hebben we te maken hier in onze gemeente met een hoger of met lager schoolverzuim, wat is uw indruk. Want ik bedoel kijk schoolverzuim is niet iets wat dit jaar is uitgevonden dus spijbelen is altijd al aan de orde geweest en we hebben natuurlijk leerplichtambtenaren denk ik die er op toezien dus hier zijn denk ik, afgezien van de cijfers die u noemt en dat tabelletje, zijn er in dit huis cijfers bekend van leerplichtambtenaren van de daadwerkelijke situatie nu en wat is daar uw idee over.
  • 3:25 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Klopt die leveren we u ook jaarlijks in het leerplichtjaarverslag, een wettelijke verplichting vanuit de leerplichtwet, daarin staan de cijfers van het jaar weergegeven, van een schooljaar gaat dat vaak over, de indruk die ik heb is dat wij hier een stevig team leerplicht hebben die goeie contacten heeft met de scholen waardoor inderdaad het ook op tijd gemeld wordt zodat, en dan kom ik bijna bij het volgende punt waar ik naar toe wil, en we er ook op in kunnen gaan zetten. Een beweging die we nu aan het maken zijn is het positioneren van het team leerplicht, fysiek ook in ons centrum van jeugd, gezin en veiligheid. Verzuim op zich, nou er zijn een aantal tieners inderdaad die puberaal gedrag vertonen en daar op aan moet pakken, maar heel vaak wat je ziet is dat verzuim een symptoom wordt van een andere problematiek. Dat het thuis niet gezellig of veilig is. En dus moet ook die link heel snel gelegd worden naar het bredere jeugdzorg en dan kom ik bij de vraag die de CU gesteld heeft, er werd bijna een direct verband gelegd met vechtscheidingen, ik zou het in een breder verband willen zien zoals het hier in de raad meer gesproken is vanavond over gewoon de sociaal economische situatie van dit gebied. Er zijn 1 op de 7 kinderen staat er in een van de kengetallen heeft een vorm van jeugdzorg. Wat we hebben gezien is dat van 1 op die 7 ook nog weer op de zeven het niet zelfstandig of volledig thuis kan wonen. Dat zijn cijfers waar je van schrikt. Nu krijgen we daar in onze jeugdbudgetten ook best wel veel geld voor in vergelijking met andere gemeenten dus het wordt wel erkend dat wij een specifiek gebied hebben ook op specifiek veel zorg daarop moeten leveren en dat proberen we dus te doen. Vechtscheidingen, even door in die richting, daar heeft u inderdaad een jaar of twee geleden een motie voor ingediend, op dat moment hebben wij daar specifiek op ingekocht zoals we dat kunnen doen als gemeente, gezinscoaching is opgeplust, er zijn pakketten ingekocht bij aanbieders die daarin gespecialiseerd zijn, een kies kinderen in echtscheiding situaties, is een vorm van jeugdhulp die ingezet wordt met kinderen in groepen met elkaar en met een begeleider praten van nou wat betekend dit nou voor mij en ja het is erg dat het nodig is maar het is er wel en het wordt aangeboden. De volgende stap die we zouden moeten willen maken is nog een stap eerder. Welllicht relatieondersteuning is nu een landelijke item aan het worden en voorkomen dat echtscheidingen vechtscheidingen worden, dus meer in het preventieve gaan zitten. En dat zijn speerpunten voor de komende jaren. Wachtlijsten, ja SP stelt de vraag over, of nou zelfs geen vraag, constateert dat er wachtlijsten zijn binnen de jeugdzorg en met name de jeugd GGZ. En dan moet ik eerst beginnen met de SP een pluim geven om dat hebben ze niet alleen vanavond hier gemeld, dat hebben ze ook al via de lijn mij gemeld een paar weken geleden, waardoor ik, ik was er niet van op de hoogte, waardoor ik de RIG heb kunnen benaderen van nou wat gebeurd hier kunt u het duiden dit is toch niet zoals we het afgesproken hebben, het is niet zoals we het afgesproken hebben, jeugd GGZ instellingen hebben zorg te leveren en als ze het op dat moment zelf niet kunnen doen hebben ze of zelf maar extra in te huren of het over te dragen aan een andere gecontracteerde aanbieder, die afspraken zijn redelijk helder, sinds die melding van u zijn de aantallen in de regio een beetje gedaald, de lengte van de wachtlijsten, in Stadskanaal nog niet voldoende. dus ik zal er na vanavond nog een keer extra de aandacht op vestigen, dit is niet zoals we het afgesproken hebben, dat ben ik helemaal met u eens, dat is niet wat wij willen, wachtlijsten.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:01 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Welke mogelijkheid hebben wij als gemeenten om hun daar op aan te spreken. Hebben wij daar ook doorzettings macht ofzo voor.
  • 0:15 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   In ons contract zijn zaken afgesproken over hoe wij hier mee omgaan. Onze contracten moet ik zeggen. Ik ben hiermee wat mij betreft aan het eind van de onderdelen jeugd en onderwijs. Rest mij nog het deel; werk en inkomen. En daar waar ik net zonet
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:14 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Kon hem net nog even onderbreken, nog even over het vorige onderwerp, kunt u nog een soort visie of een prognose geven van straks als de RIG al hun financiën overdraagt aan de gemeente. Wat zou dat betekenen voor onze gemeente.
  • 0:2 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   De RIG de financien overdraagt
  • 0:22 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nou ja alle geldstromen gaan nu naar de RIG, de 23 gemeentes die daarbij verbonden zijn die verdelen dat geld, dat wordt ingekocht en de RIG die lijkt, misschien, of houdt op te bestaan uiteindelijk en dan zou het allemaal naar de gemeentes gaan, dus al die verantwoordelijkheden en
  • 2:53 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ik zal u hier onderbreken, wij gaan deze maand nog in het college spreken over de toekomst van de RIG. Vanuit de PGNZ, het bestuur van de RIG zeg maar, is het voorstel naar de 23 gemeenten gegaan om nog 3 jaren door te gaan met de RIG. Als inkoop organisatie namens de gemeente en parallel moeten we dan ook de vragen gaan beantwoorden en hoe willen wij verder transformeren en wat betekend dat wellicht voor solidariteit. Want we hebben de afgelopen drie jaar of nee deze drie jaar hebben we solidariteit financieel met elkaar afgesproken is dat iets wat we voort willen gaan zetten. Daar gaan wij in november in het college over spreken en dan wordt dan ongetwijfeld wat budgetrecht en solidariteit betreft en op iets langere termijn ook over transformatie van zorg, dan heb je het over 2018, ook met uw raad gesproken, dus dat verwacht ik ergens komend voorjaar met u te gaan doen. Dan ga ik nu echt verder met werk en inkomen. De SP gaf haar visie op hoe om te gaan met werkzoekenden en wat zou daar wel en niet mogen vragen van mensen die gebruik maken van de gemeentelijke dienstverlening, laat ik het zo maar zeggen. Gedeeltelijk kunnen we met u meegaan, ik kan u melden dat we het niet anders uitvoeren dan hier in deze raad met elkaar afgesproken is en uiteraard binnen de wettelijke kaders en zoals we dat inmiddels gewend zijn te doen. Dat is even heel algemeen, maar op dit moment voldoende. Wij gaan de volgende keer spreken over de business case, daar ga ik nu dus niet al te veel over vertellen op dit moment. Waar ik nog wel even op in moet gaan is het verhaal van de VVD die meent dat wij de nodige zaken niet opgenomen zouden hebben rondom dit dossier. Dat ben ik gewoon hardgrondig met u oneens. Ik denk dat u er volledig naast zit. Wat wij in de begroting en de meerjarenraming hebben opgenomen zijn de meest recente financiële cijfers van Wedeka en daarmee binnen is opgenomen afbouw en een stuk reorganisatie. Wat we nog extra gevraagd hebben, ook middels een zienswijze vanuit deze raad, maak ons voor onze perspectief nota van volgend jaar inzichtelijk wat die reorganisatie en die frictiekosten met zich mee zou brengen en wat dat eventueel voor financiële consequenties voor de gemeente zou hebben zodat we dat mee kunnen nemen. dus die krijgt u gewoon bij de volgende perspectiefnota. Het derde punt; u zegt van TDC, ja daar krijgen we nu ook geen geld meer voor. Ook incorrect door ESF subsidies krijgen wij 1,5 miljoen voor dit gebied om onze TDC's door te ontwikkelen en nog niet zo lang geleden hebben we ook miljoenen vanuit de provincie gekregen voor een versnellingsagenda om de zaken die wij in het TDC aan het ontwikkelen zijn gewoon goed voort te kunnen zetten. Dus ik denk dat u ernaast zit en ik hoop dat u met deze informatie straks alsnog in kunt stemmen met de begroting zoals we die gepresenteerd hebben. Voorzitter het kan verkeren, ik ben klaar.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat gaan we dan even inventariseren wethouder Hamster. Ik zie meneer Mellies de vinger opsteken. Meneer Mellies, fractie Mellies.
  • 0:43 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja dank u wel voorzitter. Ja ik had toch nog even een vraag over dat plan van de Commissie Ruim Baan, die zou zorgen voor werkgelegenheid, ik bedoel het hele circus is komen te liggen op het akkoord van Westerlee, ik bedoel de vraagkant, maar de aanbodkant daar horen we vrij weinig over. er zijn vijf initiatieven gepresenteerd door de heer Van Zijl en zijn commissie, ik hoor daar niks meer over, ik hoor trouwens helemaal niks over werkgelegenheid creëren vanuit die hoek, is daar iets over bekend, gaan we er nog iets mee doen, hebben we daar misschien de provincie of het ministerie van SZW nog op aangesproken, dat die opdracht nog opgepakt gaat worden, wat is daar de stand van zaken van eigenlijk.
  • 0:08 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ik twijfel tussen nu gaan praten en op mijn lip bijten. Op mijn tong bijten is het hè? Ik denk dat het wijs is om deze discussie te betrekken bij wellicht het vragenuur over twee week waar we het gaan hebben over de opbrengsten en van de business case zoals we die hebben mogen ontvangen vorige week.
  • 0:2 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   doen we dat
  • 0:2 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   dank u wel
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. De heer Hofstra, PvdA.
  • 0:15 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   We hadden een vraag gesteld over leer- werktrajecten in het kader van techniek en innovatie, welke afspraken met bedrijven zoal worden gemaakt om bijvoorbeeld te zorgen dat het perspectief gewaarborgd is op een baan.
  • 0:3 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ik zit te kijken
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, ik kom er op terug.
  • 0:7 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja, de portefeuillehouder economie komt daar op terug.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema.
  • 0:10 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, graag. Wij hadden ook een vraag gesteld over wat gaat u doen aan de verdringing van de onderkant van de arbeidsmarkt.
  • 1:19 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Wij hebben hier te maken met 10.000 mensen die een baan zoeken. Het is een ontzettend ingewikkelde opgave om zoveel mogelijk mensen aan een baan te helpen. Daarbij doen we ons uiterste best om zo goed als het gaat mensen op een geschikte baan te krijgen. en het interessante is dat het altijd lastig blijft om te bepalen wanneer er nu verdringing plaatsvindt door een bepaalde groep daar extra op te investeren en wanneer dat niet het geval is. en ik denk niet dat dat een discussie is die wij hier in deze raad zouden moeten voeren wanneer verdringing verdringing is, maar dat het vooral aan ons is om binnen de wettelijke kaders en regelgeving zoals die er is ons uiterste best te doen om zoveel als mogelijk deze mensen naar een baan te begeleiden en daar alle middelen voor in te zetten. En dan zullen wij altijd van mening blijven verschillen wat verdringing is en wat niet. ik denk dat het weinig zinvol is om daar in deze raad over van gedachten te blijven wisselen. Daar waar ik de ambitie heb en het college met mij en volgens mij een groot van de raad om passend werk te vinden en daar ook extra middelen voor in te zetten als we die daarvoor krijgen.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Hamster. Dan geef ik het woord aan wethouder Brongers.
  • 2:23 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Dank u wel voorzitter. Ook u als raad bedankt voor de diverse inbrengen en ik zal graag een reactie geven. Laat ik beginnen bij de spoorlijn; diverse fracties, onder meer de PvdA, GBS, VVD, maar ook de CU, refereren aan de spoorlijn. En in de reacties hoor ik ongeduld, kan het nu niet wat sneller, wat duurt het allemaal lang. Dit zijn echter processen die zorgvuldigheid vergen en ook de nodige tijd in beslag nemen. Er is op dit moment nog geen zicht op de uitwerking of op de afronding van de plan uitwerkingsfase, maar er worden wel stappen gemaakt. Is er zo hebben wij in de perspectiefnota immers nog de spoorlijn Veendam-Emmen als prioriteit aangemerkt. Overigens is het ook zo dat toenmalige staatssecretaris Mansveld eens gezegd heeft; misschien in 2027, is de spoorlijn Veendam-Stadskanaal gerealiseerd. Dat betekend dat zij ook al een toekomst visie had wat de nodige tijd met zich mee zou brengen. Er wordt nog even gerefereerd aan de nota van uitgangspunten door de PvdA, heeft dit nu tot nieuwe inzichten geleid. Nou dit document is een voorbereidend document op het programma van Eisen zoals u wellicht bekend is voor de nieuwe concessie af te spreken in 2020 en in concreto ,GBS heeft dat ook al genoemd, staat de spoorlijn Veendam-Stadskanaal daarin genoemd, dus laat dat ook een positief teken zijn. hebben wij al plannen op de plank liggen zoals de heer Nijenbanning aangeeft. Nee, op dit moment niet daar is het wat mij betreft de tijd ook nog niet voor en dat heeft te maken met het nemen van besluiten en het maken van plannen op het juiste moment, want wij zetten ook graag onze mensen en middelen efficiënt en effectief in.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:25 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter, hebben wij ook plannen, op de vraag van de VVD, maar ik denk wel dat u wel plannen heeft alleen u noemt ze niet. kijk er is natuurlijk al een heel plan dat is bij het vorige college al begonnen om op het oude Philipsterrein in ieder geval een emplacement te gaan ontwikkelen et cetera, dus u heeft wel degelijk plannen. En ik vind het wel een beetje ver gaan om nou te zeggen van we hebben geen plannen.
  • 0:13 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Waar ik op doel is dat wij geen concrete plannen al op de plank hebben liggen en dan refereer ik aan de woorden van de heer Nijenbanning want zo concreet zijn die plannen nu nog niet.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:13 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar houdt dat dus in dat u op het Philipsterrein totaal geen rekening houdt met de ontwikkeling van de spoorlijn, dat lijkt met toch wel heel sterk want ik bedoel u
  • 0:21 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Toentertijd bij de ontwikkeling van het MBP, het oude Philipsterrein, zijn afspraken gemaakt die gelden nog steeds en nogmaals de concrete plannen, en ik refereer aan de woorden van de heer Nijenbanning, die zijn niet verder uitgewerkt.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:54 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Maar die afspraken die zijn bekend en dat zou een stimulans zijn voor het Mercuriusterrein, maar realiseert u zich wat het doortrekken van het station van de Star naar, het spoor, naar het Philipsterrein, daar ligt een spoor, alleen op het moment dat je daar met hoge snelheden gaat reizen wat dat betekend voor de bebouwingsomgeving van die spoorlijn en wat het bestemmingsplan technisch betekend, realiseert u zich hoeveel tijd dat gaat kosten om dat te realiseren en hoeveel geld. Want dat is waar ik met name over struikel, dat de provinciale besluitvorming straks een keer afgerond is en dan mag je toch hopen dat het voor 2020 zal gaan plaatsvinden, dat u vervolgens dan nog allerlei procedures moet gaan opstarten die echt langdurig zullen zijn, die waarschijnlijk ook heel veel bezwaar en beroep procedures gaan kennen en dan ja dan bent u zo weer tien jaar verder voordat er hier nog maar een spoorstaaf op de grond gelegd wordt.
  • 0:22 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Nee, ik begrijp uiteraard wat u zegt en daarvoor hebben wij ook regelmatig dan wel frequent overleg om op het juiste moment in te stappen en met deze onderwerpen rekening te houden en daar zijn we zeer wel van op de hoogte.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:9 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   De wethouder noemde net 2027, wij vinden dat wel veel te lang duren, ik hoop dat de wethouder het daar ook wel mee eens is dat het eigenlijk wel sneller moet dan 2027.
  • 1:1 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ik zei niet dat ik dat gezegd heb, dat waren de woorden van toenmalig staatssecretaris mevrouw Mansveld. Om even te duiden dat dit soort trajecten een lange weg met zich meebrengen. Mijn voorkeur gaat ook inderdaad uit naar eerder en daar zullen wij alles op inzetten. Dan de openbare verlichting. Een onderwerp wat ook door de PvdA is genoemd voorzitter, recentelijk heeft er een belevingsonderzoek plaatsgevonden aan de Semsstraat en de uitkomsten daarvan worden meegenomen in de verdere uitvoering van de vervanging langs het hele Stadskanaal, gevaarlijke situaties verbeteren heeft daarbij de prioriteit en tevens houden we rekening met de reflecterende belijning, want die is, zo heeft het belevingsonderzoek uitgewezen, heeft voorkeur naast de reguliere witte belijning.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Maarsingh, CDA.
  • 0:53 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Mevrouw de voorzitter mag ik even een vraag stellen of even een positieve opmerking maken, en eigenlijk ook in richting van de heer Hofstra. Men is de laatste week heel actief bezig om de verlichting op een geweldig mooie manier te repareren, complimenten daarvoor. u was eerst bezig om daar van die rare paaltjes neer te zetten met zo'n ding erop en nu heeft u, bent u bezig om prachtige kappen op de bestaande lantaarnpaal te zetten, ik heb als AOW'er al even gekeken hoe lang dat duurde, één man kan in 20 minuten praten en de hele kap vervangen, die ze op maat gemaakt heeft hij mij verteld en het lijkt geweldig mooi dus het zou misschien goed zijn voorzitter dat wij daar eens een keer een excursie organiseren om te zien hoe dat nu verbeterd.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Er is niemand die u tegenhoudt om dat te gaan doen.
  • 0:02 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ik zal de complimenten overbrengen, dank daarvoor.
  • 0:7 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dan kunt u vast wel uitrekenen meneer Maarsingh hoe snel ze dan klaar kunnen zijn als ze het in 20 minuten per lampje kunnen doen.
  • 0:5 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nou ik heb alle palen niet geteld, maar misschien kunnen wij dat samen eens een keer doen. Kom even op de koffie.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Als u ze maar niet van het werk afhoudt meneer Maarsingh.
  • 0:18 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ik heb die man een compliment gegeven, dat mag ook wel eens een keer, en dan hoor je heel veel, maar die man die werkte snel en dat ging goed en die vertelde mij; deze kappen zijn apart voor de gemeente Stadskanaal gemaakt, die hebben ze op het gemeentehuis bedacht nota bene.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mooi, innovatief. Wethouder Brongers gaat u verder.
  • 2:22 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Kom ik op het onderwerp afvalstoffenheffing en rioolrechten en aanverwante zaken. CDA en GBS o.a. vragen zich af of het zo kan blijven dat de burger financieel wordt beloont voor het scheiden van afval. Nu ligt het voorstel voor om het vastrechttarief te handhaven en de variabele kosten te verlagen. Dat kan uw instemming krijgen heb ik begrepen en ook al gaan wij uit van het kostendekkend principe uiteraard willen wij vinden wij de gedachtegang aannemelijk dat de burger zijn of haar best doet dat dat in de portemonnee merkbaar zou moeten zijn als het gaat om het scheiden van afval. Bij het ontwikkelen van vangbeleid, daar zijn we mee bezig, daar bent u ook van op de hoogte, is dit een uitdaging om ook dit in die zin te realiseren naast overigens ook de milieudoelstelling die niet benoemd mag blijven. Kunnen de rioolrechten op peil blijven, nou bij het vaststellen van het afvalwaterplan in het begin van dit jaar is afgesproken dat de rioolheffing de komende jaren zal stijgen van €204,- naar €219,-, dat betekend €16,- in de vier jaar. laat onverlet dat de gemiddelde lasten toch dalen. Dan kom ik bij een vraag van D'66, over hoeveel betalen wij nu aan de lokale omroep die gefuseerd is en is dat evenveel als de andere gemeenten. Wij betalen conform gemaakte afspraken een bedrag per inwoner aan de lokale omroep. En als het gaat om de kosten voor de kademuur en de Pleinlijn, ook daar had de heer Pals van D'66 nog een vraag over, wij zijn bezig met het plan van aanpak voor de kadermuur, dat is nog niet helemaal af dus de kosten zijn ook nog niet helemaal inzichtelijk en de pleinlijn vallen onder het groot onderhoud. Dan kom ik bij
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 1:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar u maakt, ik blijf het de wethouder een beetje, ik blijf het een beetje raar vinden wethouder dat als we in maart al iets aankaarten over een probleem in Musselkanaal over een kademuur waar u met al uw ambtelijke apparaat naar gaat kijken en u maakt een schets, weet ik veel wat u allemaal gaat doen, dat dat niet is opgenomen in de programmabegroting van 2017. U heeft zoveel tijd gehad om het te doen en toch mis ik het in die programmabegroting. Ik begrijp eigenlijk eerlijk gezegd uw werkwijze niet, het gaat wel heel erg langzaam, dat is eigenlijk en dat geldt precies zelfde voor de pleinlijn, ik herhaal mijn woorden van de vorige keer, onze fractie wij zijn al vier jaar bezig met de pleinlijn een plan van aanpak et cetera en dat stelt ons echt teleur dat daar niet concreet iets van in de programmabegroting staat, sterker nog u heeft er niet eens met één woord over gerept.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Brongers.
  • 1:27 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   ik maak even onderscheidt tussen twee dingen die u e noemt, de heer Pals, enerzijds de kosten voor de kademuur. In de vorige vergadering heb ik uitgelegd wat daar de reden voor was en dat proces loopt parallel aan de voorbereidingen tot het vaststellen van de programmabegroting, dus dat is daarvan de reden en als het gaat om de pleinlijn zoals ik zei dat valt onder groot onderhoud en daar wordt nu ook al aan gewerkt en dat is opgenomen in de lijst van toezeggingen inderdaad. Dan kom ik bij het groenonderhoud voorzitter. Ook daar hebben, bijna alle fracties denk ik, de nodige opmerkingen over gemaakt. Zoals ook eerder toegezegd worden de uitkomsten van de evaluatie van de groenschouwen aan u voorgelegd in december. Wij hebben nog ruim 3 miljoen beschikbaar voor het onderhoud in 2017. De evaluatie lijken ons een goede basis voor verdere afspraken in de uitvoering, ik vraag me af of u misschien iets vooruit loopt op deze uitkomsten en daar wou ik het eerst maar even bij laten.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat klinkt alsof u een punt zet achter alle vragen wethouder, maar klopt dat.
  • 0:03 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Zo heb ik het ook bedoeld.
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Oh zo heeft u dat bedoelt, ja, ok, dan ga ik even inventariseren of dat het geval is, of alle vragen daarmee vanuit uw portefeuille beantwoord zijn uit eerste termijn. Is het geval? nee, meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:7 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   We hadden een vraag gesteld over de 1,5% korting bij de bibliotheek of dat de taalontwikkeling
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, maar daar krijgt u een andere portefeuillehouder te horen.
  • 0:4 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Dank u voorzitter.
  • 0:23 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja iedereen moet er geloof ik nog even aan wennen, maar het is wel een mooie manier om ons scherp te houden op dit tijdstip. Andere vragen voldoende beantwoord. Dank u wel wethouder Brongers. Gaan we naar wethouder Boen.
  • 3:22 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja dank u wel voorzitter. Logische overgang lijkt mij om het onderwerp bibliotheek en laaggeletterdheid maar even bij de horens te vatten. Er staat inderdaad een bezuiniging van 1,5% op de bibliotheek. Wij zijn uiteraard met partijen die bij laaggeletterdheid betrokken zijn en dat is de bibliotheek en dat is ook de stichting lezen en schrijven, in gesprek over het uitvoeren van activiteiten op het gebied van laaggeletterdheid en dat heeft niet alleen met taal te maken maar dat heeft ook te maken met digitale vaardigheden en wij schatten in dat die activiteiten daarover zijn we nog steeds en voortdurend in gesprek dat die gewoon doorgang vinden en dat die dus niet in gevaar komen ten gevolge van de korting van 1,5%. Er is ook nog een opmerking gemaakt over de rol die wellicht het programma "kans voor de Veenkoloniën" hierin kan spelen. Nou binnen dat programma is er een programmalijn; participatie. En onderdeel van die programmalijn is taal en lezen, laaggeletterdheid in de bredere zin en dat betekend dat ook in dat kader er activiteiten zullen worden gepland op dit thema. Er zijn opmerkingen gemaakt over mantelzorg, er wordt gezegd 90% van het budget is niet besteedt. Nou het is een stukje minder, we hebbe vorig jaar een kleine 20% van de mantelzorgers kunnen bereiken en die 20% dan hebben we het over het aantal wat voor onze gemeente statisch was geprognosticeerd. Voor dit jaar geldt dat er een toename is van 50% punten, dat betekend dat er nu ongeveer een kleine 30% van de mantelzorgers zich heeft geregistreerd. Toevallig ben ik vanmiddag bij de eerste bijeenkomst geweest waarbij het mantelzorgcompliment is uitgereikt, blijk van waardering. Daarmee doen we het denk ik ook in vergelijking met landelijke getallen nog niet zo slecht want daar ligt het percentage op 25%. Dat vinden wij natuurlijk wel wat aan de lage kant. en het moge duidelijk zijn dat we ook voor het komend jaar wat extra activiteiten gaan uitvoeren om mantelzorgers zoveel mogelijk te benaderen, te informeren en ze aan te zetten om zich te laten registreren. Dat betekend dat we de komende periode ook vooral extra aandacht zullen besteden aan de jonge mantelzorgers. Om het beleid daarvoor nu te gaan wijzigen, dit is het tweede jaar dat we dat op deze wijze doen, besluit daarover is vorig jaar in oktober genomen, dat lijkt ons wat aan de vroege kant, uiteraard houden we bij wat het resultaat is van de inspanningen maar ik denk dat het wat te vroeg is om nu reeds na te denken over een ander beleid, uiteraard denken we wel na over het feit hoe we het beschikbare bedrag zo goed mogelijk ten goede kunnen laten komen aan de doelgroep.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Van Beek, CU.
  • 0:7 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ik begrijp dat u wel een toezegging doet dat u een grotere inspanning zult verrichten om die mantelzorgers te bereiken.
  • 0:11 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Nou ik denk dat het zo is voorzitter dat wij al een inspanning verrichten, maar dat we onze inspanningen zullen uitbreiden om een groter resultaat te behalen.
  • 0:4 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Zou ik dan mogen weten wat voor een extra inspanning u gaat verrichten.
  • 1:42 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ik heb net genoemd dat de jonge mantelzorgers in beeld moeten worden gebracht, wij hebben ook in het besluit van vorig jaar oktober aandacht voor gevraagd. Betekend dat we nu bezig zijn om met de betrokken partijen, waaronder Welstad, maar ook anderen, afspraken te maken over hoe we met name die doelgroep in beeld kunnen krijgen. en dat zullen we op korter termijn met de betrokken professionals gaan bespreken. En voor de rest mag ik misschien nog aanvullen dat is vanmiddag nog nadrukkelijk aan de aanwezigen heb gezegd van hoort spreekt het voort laat mensen die zich ook als mantelzorger in onze gemeente bewegen laat die zich registreren. Vanuit de SP voorzitter was er een opmerking over de collectieve zorgverzekering in relatie tot het vangnet. Het is zo dat er vanuit het budget voor de collectieve zorgverzekering een bedrag richting het vangnet is gegaan en dat heeft te maken met het feit dat wij van mening waren, en nog steeds zijn, dat een deel van dat gedecentraliseerde budget van de zorgverzekering rustig naar het vangnet kon worden overgebracht. Uiteindelijk gaat het om het bedienen van dezelfde doelgroep, namelijk de inwoners die laten we maar zeggen aan de kant van de minima zitten en dat betekend gewoon dat we door deze actie in staat zijn om die doelgroep die ook in aanmerking komt voor de collectieve zorgverzekering ook via het vangnet extra te bedienen.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Luijken, SP.
  • 0:5 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ik had begrepen dat het andersom was, het geld van het vangnet is naar de
  • 0:3 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   nee
  • 0:3 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   ok
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaat u verder wethouder.
  • 1:40 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Goed, er is een opmerking gemaakt over zwembaden door een aantal partijen, ik denk dat het niet verstandig is om vooruit te lopen op de discussie die daarover gaat plaatsvinden, wat wel duidelijk moge zijn dat is dat uiteraard voor het besluit om in 2017 de baden open te houden er ook de noodzakelijke onderhoudsactiviteiten zullen plaatsvinden. Die zijn inmiddels geïnventariseerd en er is een beeld over datgene wat er de komende periode zal moeten gaan gebeuren. Vanuit de PvdA is er nog een vraag gesteld over de OGGZ en uiteraard, of een vraag gesteld, er is een opmerking gemaakt, en het moge duidelijk zijn dat ook op dit terrein waar de kwaliteit van de zorg die geboden wordt dat we die in de gaten houden en op het moment dat wij het idee hebben dat ie in het geding komt zullen we uiteraard daarin handelen. Tot slot, de heer Pals had nog een opmerking over het aantal sporters in de gemeente, 58% en 49% waren de getallen die hij noemde, het gaat daarbij om geregistreerde sporters en inderdaad wij wijken daarbij wat af van het landelijke gemiddelde, maar er is natuurlijk een steeds toenemende aantal sporters dat ongeregistreerd zo maar op eigen houtje gaat hardlopen, fietsen of anderszins gaat bewegen. Dat kunnen wij niet tegenhouden, maar dat is natuurlijk een bijzonder goede ontwikkeling, maar het betekend wel dat ze op die manier niet geregistreerd worden. dus ik zou, maar dat geldt denk ik in dit geval nadrukkelijk voor deze twee percentages, daar toch wat genuanceerd mee om willen gaan.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:53 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik begin me zo langzamerhand af te vragen de cijfers die wij noemen want uw collega Hamster had ook al over de interpretatie van de cijfers, u heeft het over de interpretatie van de cijfers dan vraag ik me, ik begin me nu een beetje in het gevoel te krijgen van wat moeten we eigenlijk met die cijfers, want het is niet goed of het deugd niet of het is niet goed geïnterpreteerd of ten opzichte van landelijk dan denk ik ja is het, als eenvoudig raadslid laat ik het zo zeggen daar is geen peil op te trekken eerlijk gezegd want wat wij ook al opmerken over cijfers, u pareert dat toch weer van nou ze kloppen niet, ze deugen niet, dus ja dan denk ik wat doen wij eigenlijk met de cijfers, dat is misschien aan het hele college gericht of misschien aan iedereen hier, dat we misschien toch iets anders met die cijfers om moeten gaan.
  • 0:29 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, voorzitter het is natuurlijk zo dat er nog steeds geld meten is weten. alleen je moet wel weten wat je meet en in welke eenheid je meet. Ik denk dat we op zich uit cijfers de nodige informatie kunnen halen, dat we er wel genuanceerd mee om moeten gaan en dat zeg ik niet omdat die cijfers perse niet kloppen, maar omdat we voorzichtig moeten zijn met de conclusies die we eraan moeten verbinden. Dat is eigenlijk mijn opmerking daarbij.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals.
  • 0:09 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar dan gaat uw spreekwoord; meten is weten, niet op.
  • 0:4 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Dat gaat op onder de omstandigheden die ik zojuist genoemd heb.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Luijken, SP.
  • 0:24 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Voorzitter ik wilde toch nog even terugkomen op bladzijde 13 onder het kopje; collectieve ziektekostenverzekering vangnet regeling, staat heel duidelijk een deel van het budget van de vangnet regeling huishoudelijke hulp is overgeheveld naar het collectief ziektekosten regeling. En niet andersom. Of lees ik het niet goed, of begrijp ik het niet goed.
  • 0:30 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Nou ik ga ervan uit dat u het goed gelezen hebt, maar dat zal ik dan eventjes moeten uitzoeken. Volgens mij is het wel omgekeerd. Daarmee heb ik volgens mij de vragen die er waren beantwoord.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:21 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Wij hebben ook nog even stilgestaan bij de communicatie over de collectieve verzekering tot 130% van de bijstandsnorm. In antwoord op de technische vragen staat er wordt met Menzis een communicatie strategie bepaald, maar let het college er ook op dat dat tijdig gebeurd want het is rond deze tijd weer de mogelijkheid om te switchen van zorgverzekeraar.
  • 0:37 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Dat klopt en de eerste acties die zijn ook in gang gezet als het goed is verschijnt er deze week op de gemeentepagina nog de nodige informatie over de collectieve zorgverzekering en er zijn inmiddels ook brieven uitgegaan naar de verschillende partijen die laten we maar zeggen met mensen in aanraking komen die voor die zorgverzekering in aanmerking zouden kunnen komen, dus dat betekend Welstad, Humanitas et cetera. Dat was het wat mij betreft voorzitter.
  • 0:26 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De vragen uit de portefeuille van wethouder Boen naar voldoende beantwoord? Dat is het geval, dank u wel. Gaan we naar wethouder Gelling. Wethouder Gelling ga uw gang.
  • 2:34 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Dank u wel voorzitter. Als ik goed heb geluisterd zijn er voor wat betreft mijn portefeuille geen vragen gesteld, echter zijn er wel een aantal opmerkingen gemaakt. Vooral gericht op het besluit van de minister m.b.t. het windpark de Drentse Monden-Oostermoer, en daar wil ik toch wel graag op ingaan. Er is door de SP en de PvdA aangemoedigd tot het nemen van juridische stappen. Welnu het volgende daarover; bestuursrechtelijk zijn er voor ons als lokale overheid, en dat is in overeenstemming met de crisis- en herstelwet, geen juridische stappen mogelijk. We zijn, omdat dat ons in zekere zin niet lekker zit, zijn wij aan het onderzoeken in hoeverre wij vanuit zeg maar een volkshuisvestelijke opgave, namelijk het opkomen voor de belangen van onze inwoners, aangezien wij veelvuldig hebben verkondigd dat in onze beleving zij in hun leef- en woonklimaat zullen worden aangetast, zijn wij aan het onderzoeken in hoeverre een civielrechtelijke procedure mogelijk is. Het bijzondere daarvan is echter dat over nog geen enkele jurisprudentie bestaat. Om dat goed in beeld te brengen in hoeverre dat haalbaar is om te kijken of zoiets überhaupt ontvankelijk kan worden verklaard, zullen we dat goed in beeld moeten brengen, dat vraagt enige tijd en daar zijn we op dit moment druk mee bezig. Dan de opmerking van de CU m.b.t. compensatie. In reactie op het besluit van de minister hebben wij bij hem aangegeven dat compensatie bij daadwerkelijke realisatie want zover is het nog niet maar bij daadwerkelijke realisatie, compensatie ook ruimhartig aan de orde moet zijn. Dat hebben we bij hem onder de aandacht gebracht en dat zullen we blijven doen. Vervolgens is er hierover overleg met zowel Kamerleden alsook met gedeputeerden aan zowel Groningse en Drentse zijde en hebben we hier ook overleg over met onze buurgemeenten om ook hierin te kijken hoeverre wij in gezamenlijkheid kunnen optreden, want we zijn het in dat opzicht helemaal met u eens, compensatie zal aan de orde moeten zijn dat heeft dus alle aandacht en wij zetten ons erop in ons daar ook hard voor te maken. En dan heb ik volgens mij mijn bijdrage gehad voorzitter.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Kort en krachtig, we gaan kijken of dat zo is. Meneer Pals, D'66.
  • 0:10 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter ik ben ook een beetje de portefeuilles kwijt, maar u heeft ook Geert Teis in uw portefeuille.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat is wethouder Boen.
  • 0:5 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Nee, dat is Brongers.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Gelling. Mevrouw Sterenborg neemt u hem even over?
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, het woord is aan de portefeuillehouder, mevrouw Galama.
  • 0:40 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik zal proberen het ook kort te houden voorzitter en ik ga even van klein naar hopelijk iets groter qua onderwerpen. Er waren een paar wat meer detailvragen gesteld over de communicatie door D'66 voor wat betreft het gebruik van sociale media, waarvan de heer Pals een voorstander is, maar dat zat een beetje de vraag achter van ja gaat u daar dan gelijk ook nieuwe medewerkers op zetten of uitbreiding in die zin. Antwoord is simpel; nee. Dat geldt ook een beetje voor de stembureaus, we hebben vorig jaar voor
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals.
  • 0:40 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, ik vind de bijdrage van de portefeuillehouder om simpelweg nee te zeggen dat is natuurlijk goed recht van de portefeuillehouder, maar begrijpt de afdeling communicatie wel hoe communicatie dan werkt tegenwoordig of met social media, met FaceBook en met ik bedoel een beetje bedrijf en ook geldt ook voor overheid heeft bijvoorbeeld een webcare-team in zijn midden en waarom zou dat nou geen idee zijn voor onze gemeente, want als u geen mensen beschikbaar stelt zal het ook nooit echt gaan lukken met social media in de zin van geen eenrichting verkeer maar visa ?????????????
  • 2:21 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maar het is dan toch verbazingwekkend voorzitter als ik dat zo mag noemen dat de gemeente Stadskanaal na de gemeente Groningen, de stad, degene is met de meeste volgers en de meeste communicatie in die zin via sociaal media dus ik begrijp niet waar u deze wetenschap weg haalt. Aan de andere kant heb ik natuurlijk wel te maken, en kom zometeen nog op het hoofdstukje formatie, dat alle taken die ons toebedeelt zijn dat wij dat wel doen op dit moment met een organisatie waarin we een aantal jaren geleden behoorlijk het mes hebben gezet. Dat vraagt heel veel keuzes en dat vraagt afwegingen. En het zijn niet alleen onze mensen van de afdeling communicatie die de sociale media gebruiken, als het goed is dan heeft u via de sociale media ook vast de informatie gezien over de noordelijke promotiedagen, over de dag voor de ondernemers en dergelijke, dus dat gebeurd ook voor onze ambtenaren die op reguliere beleidsterreinen bezig zijn en in die zin denk ik van we kunnen zeggen van ja dan willen we graag een team omheen zetten met alle liefde, ik wil ze graag hebben, maar dan zult u op een gegeven moment budget vrij moeten maken en een afweging moeten maken of we daar meer formatieve inzet op gaan plegen of op een aantal andere terreinen. En mijn keuze op dit moment is en zelfs heb ik in het ombuigingsplan kunt zien budget ingeleverd op de afdeling communicatie om gewoon afwegingen te maken en de bezetting die er nu zit die kan dat meer dan aan om dat te doen. Dus voorlopig geen voornemen tot uitbreiding van het team. En dat brengt mij ook een beetje bij de evaluatie van het aantal stembureaus. We hebben vorig jaar met het referendum met drie stembureaus minder gewerkt, dat kan ook in de praktijk, dat is voldoende. u hebt een punt het is, mag het bijna niet zeggen, maar zeg het toch, belachelijk dat het gemeentehuis geen stembureau heeft, dus die komt zeker terug. Alleen we vullen hem niet aan naar het oorspronkelijke aantal en dat heeft te maken met de bereikbaarheid die goed is, het aantal vrijwilligers wat voldoende is, wat het ook makkelijker maakt om in een aantal ploegen te gaan werken en daardoor gewoon niet een heel erg vermoeiingseffect op de avond te krijgen als dat nodig is.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals.
  • 0:9 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dus als ik het goed heb dan bij de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer dan hebben we drie of dan hebben we drie stembureaus minder.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Minder als niet als vorig jaar want dat is het gelijke aantal ongeveer, maar minder als we oorspronkelijk hadden.
  • 0:09 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja wat de oorsprong is en kunt u dan ook ja ik weet niet misschien is het teveel gevraagd, maar kunt u ook aangeven welke bureaus dat zijn?
  • 2:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, dat heb ik niet in mijn hoofd zitten, dat is maart volgend jaar en ik heb niet alle adressen in mijn hoofd. Maar in ieder geval wel gewoon in het gemeentehuis weer, het is het huis van onze inwoners en daar hoort ook een stembureau, zo wordt dat gevoeld. Er is enigszins gesproken over het proces waarin wij verkeren met het peilen van de bevolking, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en dergelijke in relatie tot betrokkenheid van de burgers. Mevrouw Meertens van GBS bracht dat naar voren en als u mij vraagt van ben je ook teleurgesteld over de opkomst van die avond; ja. Maar ik wil ze niet per definitie alleen maar negatief uitleggen want dan denk ik van als je dat zou doen dan zou je kunnen zeggen van ja dan komen er waarschijnlijk mensen die alleen maar ontevreden zijn misschien wel naar de bijeenkomsten, dat was niet het geval. Wij hebben daar ook een aantal metingen gehad op diverse terreinen van wat burgers belangrijk vinden en dan is het niet een houding van alleen het gebeurd toch maar, ze doen toch maar wat ze willen, soms is er ook een vorm van tevredenheid, soms is er ook een keuze van wat vind ik vandaag belangrijk en als ik niet direct met de gemeente te maken heb en ze regelen de zaken dan vinden we het ook goed. En soms denk ik ook wel ja worden we afgerekend op ons eigen gemeentelijk beleid of worden we soms ook afgerekend op wat mensen van het landelijk beleid vinden en wat ze dagelijks in de media en in de pers voorgeschoteld krijgen, ik kan dat niet precies goed meten. Wat ik wel weet, als we gewoon af en toe kijken naar effecten van waar staat je gemeente, maar ook een veiligheidsmonitor wat burgers vinden van hun omgeving, van de veiligheid, van de dienstverlening, dan doen wij het niet slecht. Dus ik wil hem per definitie qua opkomst niet slecht uitleggen, misschien is het gewoon geen zaak waarin de burgers heel erg bij betrokken zijn.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Meertens.
  • 0:14 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Zo had ik hem ook eigenlijk niet helemaal bedoelt, het ging mij er meer om van ja hoe krijgen we het toch voor elkaar dat we die burger wat meer betrekken en misschien zijn er in het land nog wat meer best practises waardoor je het op een iets andere manier zou kunnen invullen.
  • 9:56 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, maar dan ben ik in die omgekeerde volgorde ook heel erg nieuwsgierig hoe u dat vanuit uw volksvertegenwoordigende rol inventariseert want is het wel altijd zo dat als een burger bij een onderwerp niet betrokken is dat het per definitie slecht is. Weet ik niet. Ik denk dat als we naar de hele ontwikkeling in de samenleving kijken dat het veel meer per standpunt per beleidsveld per keuze wat je aangaat op een gegeven moment betrokkenheid is en niet meer zoals we een paar decennia terug zagen dat mensen eigenlijk veel meer bezig waren met wat er allemaal gebeurde. Dat kan de consequentie zijn van de "ik samenleving" die de afgelopen jaren toch behoorlijk leidend was, maar waarvan we gelukkig wel een aantal voorbeelden zien dat het heel anders toegaat, dat mensen in wijken weer tot oplossingen komen tot ze een stukje naar elkaar omkijken maar soms ook simpel, vandaag was er nog zo een van we delen gewoon het materiaal dan hoeven we het niet allemaal zelf meer aan te schaffen want we delen gewoon onderhoudsmateriaal voor de tuin of voor het klussen in huis. Nou dan denk ik slimme oplossing. Ik ga door naar de formatie voorzitter waar nog gesproken werd over de formatie en de eventuele risico's die we daarin lopen die we aangegeven hebben in de begroting op pagina 76 met een eventuele verhoging van het budget van maximaal 2 ton. Heeft alles te maken met het formatie onderzoek wat wij plegen in het kader van het sociaal domein, daarin heeft ook het bureau Beerenschot eigenlijk een vergelijk gemaakt met andere vergelijkbare gemeenten qua grootte net als wij en waaruit blijkt dat wij in principe op het sociale domein werken met een onderbezetting. Daarvoor heeft u al enigszins middelen gereserveerd om in te kunnen zetten, daarvoor moet nog een discussie plaatsvinden of er misschien een hoger percentage van de rijksbudgetten ingezet moet worden voor de uitvoeringskosten, maar in ieder geval schatten wij in dat er eventueel bijgeplust moet worden en dat dat een risico inhoud van een uitzetting van 2 ton van het bedrijfsvoering budget. Zo snel wij dat onderzoek afgerond hebben en in het college hebben gehad wordt u daar bij de voorjaarsnota over geïnformeerd. En dan ja daar eindig ik toch maar mee, dat heeft toch te maken met een aantal vragen over werk, werk, werk. Het CDA vroeg o.a. hoe zit het nou met het Mercurius Business Park. En dan denk ik van goh dat is iets wat wij al aangepakt hebben waarvan ik denk daarin heeft de gemeente Stadskanaal moed laten zien om problemen die op je afkomen noodzaak die je ziet om die niet van je af te schuiven naar de toekomst maar ze bij de kop te pakken. Dat heeft ook een stukje werkgelegenheid gecreëerd en in die zin vind ik dat geen potverteren maar hebben we heel welbewust hier in deze raad gekozen voor de investeringen. We hebben gezien dat het aanzien van het Mercurius Business Park echt vooruit is gegaan, dat wordt ook in de buitenwereld echt zo beleefd, we hebben al heel wat gesloopt en gesaneerd, maar we zijn er nog niet. hebben we dan al kavels verkocht? Nee. Op dit moment niet. Maar wat we wel hebben gedaan, deze ondernemers die Mercurius Business Park in handen hebben, die hebben we ondertussen wel twee aanvragen ingediend voor zonneparken, eentje op het Mercurius Business Park van 14,5 hectare, zeg ik dat goed? Nee, dat zeg ik niet goed, en eentje op het bedrijventerrein van 18 hectare. Daar hebben ze de vergunningen voor verleend gekregen het is alleen afhankelijk van de sde+ subsidie of ze in deze ronde kunnen scoren en als ik minister Kamp goed heb begrepen dan is die overvraagt want zijn er heel veel aanvragen in het kader van zonneparken ingediend, maar dat wordt in januari bekend en ik hoop dat dit er met deze investeringen inderdaad een subsidie krijgen want dan betekend het aanleggen van de zonneparken betekend ook weer een stukje werkgelegenheid in zijn totaliteit. En dat is volgens mij ook wat meneer Mellies van de fractie Mellies bedoelde met een stukje focus, wat is er nou eigenlijk terechtgekomen van het tweede deel van de commissie Van Zijl. Nou nog niet zo veel. Het zijn mooie plannen, maar dat is niet echt een al uitgevoerd die ook geleid heeft tot extra banen, dan denk ik op een gegeven moment dan zijn er dan mag het wat activistischer en dan denk ik op een gegeven moment dat betekend ook dat wij niet stil moeten zitten om te wachten of daar nog iets gebeurd maar ondertussen gewoon door moeten gaan, nou dan ben ik blij met het feit dat wij ook weer inzetten op de ondernemersdag en de noordelijke promotiedagen. U verwees ook even naar trots zijn op de regio, nou ik heb begrepen, ik heb snel even nagekeken, dat hier een aantal ondernemers zijn uit Pekela en Veendam die de krachten bundelen. Compagnons zuid- en oost Groningen doen het ook. VVBK doet het ook, Compagnons zuid- en oost Groningen staan overigens bij ons op het plein morgen en overmorgen, en denk dat we die krachten veel meer moeten bundelen, ons niet moeten laten beperken door gemeentegrens om met ondernemers samen te werken, want dat brengt ons wel in de gelegenheid om meer werk te creëren en ook met het bedrijfsleven meer afspraken te maken en in die zin denk ik van het is toch wel heel erg mooi en wel opvallend dat de medewerkers vanuit de sociale werkvoorzieningsschap die gedetacheerd zijn niet zozeer bij ons op de loonlijst zijn gekomen te staan, maar vooral bij ons lokale bedrijfsleven werken. zijn allemaal contracten met bedrijven die ook maatschappelijk verantwoord willen ondernemen, die een bepaalde zekerheid ook willen vertalen om dat ze mogelijk aangesproken worden op afspraakbanen en daar hebben we een heel mooi rijtje van ingevuld ondertussen. Is dat dan genoeg? Nee. Kunnen we nog meer doen? ja. We hebben een pilot gestart voor de commerciële werkplaats, dat is eigenlijk in aanvulling op de range met de TDC maar dan echt vanuit de ondernemersgedachte, daar ligt ook overleg met de provincie om tot subsidiering te komen, maar vooruitlopend daarop hebben de gemeenten Veendam en Stadskanaal gezegd; weet je test maar vast 50 mensen die werk zoeken. Test ze maar of ze geschikt zijn voor techniek. En dan komen er ook mensen die niet geschikt zijn voor techniek, althans dat denken, omdat ze daar niet voor opgeleid zijn of dat ze daar nooit in die sector gewerkt hebben, en die door een test kunnen laten zien dat ze misschien wel meer affiniteit hebben met zo'n baan dan ze gedacht hadden. En wij hebben gezegd bij de Parel testen en daarna een assessment om daadwerkelijk te kijken of je gemotiveerd bent of je aansluiting zou kunnen zoeken, kunnen vinden ook als je opgeleid bent, bij de bedrijven die zitten te springen hier en daar om mensen en daar hebben wij gezegd doe er maar vast 50 we zien wel wat eruit komt, die investering is het waard. En het blijkt dat mensen soms vanuit de zorg heel geschikt lijken voor techniek en aan het werk komen op die manier. En daar moeten wij misschien wel veel meer naar kijken dan naar alleen maar wat staat er op de cv en wat zijn we gewend of wat vinden we leuk, nee in welke sectoren is het werk. Nou de commerciële werkplaats gaat eraan werken en tevens zijn we in overleg met ook de Hanzehogeschool om te kijken naar hoe kunnen we nou zorgen dat er meer werk en meer een innovatieve mogelijkheden ontstaan in onze regio in plaats van alleen misschien in de stad Groningen en dan komen we toch weer op de drie overheidsondernemers en onderwijs die moeten samenwerken want die match moet gewoon een keer goed gemaakt worden. En dan denk ik van ja zonder allerlei commissies, ik ben blij, ik heb er afgelopen vrijdag weer een bedrijf geopend, Payroll Company in Stadskanaal. Vrijdag ben ik bij een uitbreiding van een groot bedrijf in onze gemeente, ondertussen heeft BNI zich gevestigd, Fit20 heeft zich gevestigd, er zijn een aantal detailhandelszaken gestart dus we proberen wel via onze contacten steeds meer werkgelegenheid te creëren en daar hoort, daar hoort, ik zeg het toch maar en dan spreek ik voor mijn beurt denk ik want het behoort eigenlijk tot de portefeuille van wethouder Gelling, maar daar behoort ook het centrum gebied bij. Want als we dat laten liggen dan kunt u bij die 10.000 er nog 1.500 optellen en dan kunnen we zeggen ja daar investeren we niet in, maar als we dat doen moet we het nergens meer in doen want dan kunnen we nooit investeren. Het zijn wel 1.500 banen. Waarvan ik denk als je dat van je af laat drijven en je niet meer gaat onderscheiden en niet meer aantrekkelijk bent ja dan verdwijnen ze inderdaad naar een andere regio, dan zou de 10.000 zouden er 11.500 worden, dan wordt het helemaal schier onmogelijk meneer Mellies om dat naar werk te begeleiden. Volgens mij zijn we op de goeie weg, maar het zal nooit af zijn qua werkgelegenheid. Dat was het voorzitter.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Zijn er nog vragen blijven liggen. Meneer Hofstra.
  • 0:25 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nou een korte aanvullende vraag meer voorzitter, de portefeuillehouder had het net over een proef met 50 mensen en die worden dan gekeken of ze geschikt zijn voor technisch werk, als die mensen dan niet geschikt blijken wordt dat dan ook snel weer in een ander, komen die mensen ook snel weer in een ander traject, hoe gaat dat met, dat ze snel weten waar ze aan toe zijn zeg maar.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik begrijp u niet.
  • 0:06 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Perspectief, als ze niet geschikt zijn wat is het perspectief.
  • 0:33 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja als je een e-portfolio, noemen we dat met een mooie naam, hebt en je komt niet aan de bak en je wordt getest voor techniek en er blijkt uit de test dat je niet geschikt bent of niet gemotiveerd, ja dan val je terug op wat er op dat moment is en dat kan zijn dat iemand in het kader van de werkzaamheden van de sociale werkplaats op een gegeven moment gepoogd wordt om arbeidsfit te worden dan, maar je kunt soms niet het schier onmogelijke vragen. De aansluiting, er zit gewoon een gap
  • 0:7 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nee, maar ik ga ervan uit dat er van die 50 mensen een idee is van hoeveel arbeidsplaatsen ongeveer ingevuld kunnen worden bijvoorbeeld.
  • 0:40 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja nou ga ik niet de hele problematiek van de WSW en van de bijstand beantwoorden want dat is mijn portefeuille niet, maar de 50 die deze test doen, 25 van Veendam en 25 van Stadskanaal, die zijn wel door klantmanager geselecteerd op mogelijkheden, op motivatie om deze test te doen. Die test bewijst al heel snel of je verder moet in een assessment en een opleiding want ik bedoel als het eruit komt dat dat niet lukt en de test is vrij goed uit gekomen van de eerste 15 personen, maar ja dan val je terug op wat er is.
  • 0:8 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Dan geef ik de voorzittershamer weer terug aan de burgemeester. Dank u wel.
  • 0:22 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sterenborg, dan ga ik inventariseren of er behoefte is aan een tweede termijn. heeft u behoefte meneer Pals of heeft u een vraag. Ja, meneer Pals, D'66.
  • 0:27 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, misschien kunnen we het zo afhandelen, want deze vraag is blijven liggen over het schooltoneel. Over dat er minder cultuur voor de kinderen, dat er minder schoolvoorstellingen worden gegeven in Geert Teis en onze vraag is of scholen daar ook op hebben gereageerd. En om hoeveel kinderen gaat het dan die dan een voorstelling moeten missen.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boen, oh nee, sorry mijn fout, ik ben ook nog niet gewent aan de portefeuille verdeling. Toe maar.
  • 0:09 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Dank u voorzitter. Of scholen daar iets van gevonden hebben, dat zijn, de scholen maken zelf afspraken met Geert Teis over deze voorstellingen en om dat dit seizoen wat minder leerlingen zijn zeg maar zijn ze met Geert Teis overeengekomen om dat in drie keer te doen in plaats van in vier keer. En dat heeft ook te maken met de kosten die dat met zich meebrengt en zo zijn ze onderling tot deze overeenstemming gekomen.
  • 0:8 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel mevrouw Brongers.
  • 0:29 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voldoende meneer Pals. Is er behoefte aan een tweede termijn? Even inventariseren of iedereen behoefte heeft aan een tweede termijn. Alle sprekers? Ja, meneer Boels.
  • 1:22 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, dank u wel voorzitter. Aantal, wij zijn content en tevreden met de meeste antwoorden die we gekregen hebben, goed dat er zo op onze vraag is ingegaan, goed dat is uitgesproken dat de gelden omtrent de Acaciahage uiteindelijk wel weer bij ons terug gaan komen die zijn toegezegd. Ook omtrent de OZB, goed antwoord van de portefeuillehouder wat we uitgaan van een actuele en reële waarde, dat is voor ons ook de grondslag om akkoord te kunnen gaan met die 12% verhoging, de portefeuille is gewoon op orde dus er worden de juiste belastingen geint ook onze burgemeester gaf een uitvoerig betoog omtrent de werkgelegenheid en local energy park, misschien vanaf januari meer informatie omtrent het eerste zonnebrood hier in deze gemeente, dat zou positief zijn en nu we dan toch in de groensector zijn beland, het antwoord omtrent groen was voor ons wel wat maar ja laten we zeggen wat magertjes, wij staan voor en hebben dat bij meerdere partijen gehoord, voor een substantiële verandering vanaf volgend jaar, de discussie moeten we ook nog maar afwachten want we willen graag een incidenteel voorschot daar alvast op nemen en als we dan exact hetzelfde bedrag gaan besteden als dit jaar dan weten we wat daar van resultaat kan zijn. Wij willen daartoe een motie indienen die wil ik graag voorlezen voorzitter.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ga uw gang meneer Boels.
  • 1:6 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   De raad van de gemeente Stadskanaal, in vergadering bijeen op 7 november 2016, Overwegende dat bij de Algemene Beschouwingen in 2016 reeds is toegezegd dat de evaluatie van de Kadernota kwaliteit openbare ruimte op 19 december aan ons zal worden aangeboden en ten tweed een positieve verandering van de kwaliteit van de openbare ruimte direct vanaf 1 januari gewenst is en ten derde vooruitlopende op deze discussie hieromtrent nu reeds een voorschot genomen moet worden om aan het begin van 2017 goed van start te kunnen gaan. Draagt het college op om In 2017 € 200.000 , - te dekken uit de bestemmingsreserve incidentele bestedingen en extra te besteden aan ‘grijs / groen’, zodat het beeldkwaliteitsniveau, in afwachting van verdere besluitvorming hieromtrent, een eerste extra positieve impuls krijgt. En gaat over tot de orde van de dag. Ingediend door de fracties van CDA, PvdA, CU, GBS, SP, D'66 en de fractie Mellies. Tot zover voorzitter dank u wel.
  • 0:23 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Boels. Motie voldoet aan de vereisten meneer Boels en maakt onderdeel uit van de beraadslagingen. Verder geen behoefte aan een tweede termijn? Mevrouw Meertens, GBS.
  • 0:28 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja, voorzitter ik wilde nog even opmerken dat het antwoord ten aanzien van de spoorlijn wat ons betreft de zorgen die wij daar over hebben niet echt wegneemt, infrastructuur uitbreiding brengt ook werk dus daar hebben we het net ook over gehad en wat ons betreft zou er toch nog wel wat meer op aangedrongen kunnen worden dat die spoorlijn er toch wat meer met spoed gaat komen. Te meer omdat er ook naar de Eemshaven in het voorjaar 2018 al gestart wordt met een aanleg van een spoorlijn.
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Waarvan akte. Dat is uw bijdrage voor de tweede termijn mevrouw Meertens? ja, dank u. Ik ga even inventariseren. Mevrouw Sterenborg, CU, geen behoefte aan een tweede termijn. Meneer Idema behoefte aan een tweede termijn?
  • 0:25 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Twee dingetjes, dat gaat over de Acaciahage, daar is wel een duidelijk antwoord op gekomen, maar wij vinden toch wel dat het echt fors boven de begroting uitkomt en we weten niet hoeveel geld dat er precies terugkomt. En dan nog even de vangnet regeling,
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wacht even meneer Idema, meneer Boels, CDA, wou u denk ik een vraag stellen of een opmerking maken.
  • 0:03 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, dat het fors boven de begroting uitkomt, ik begreep niet helemaal wat uw opmerking was meneer Idema.
  • 0:17 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nee, ik heb het niet over de begroting, ik heb het over de financiering van het schoolgebouw, van de Acaciahage. daar heb ik het over, daar komen we fors boven. Er komt weer een deel terug doordat de school dat later terugbetaald, maar we weten nog niet hoe dat er precies uitziet.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Volgens mij heeft de wethouder daar antwoord op gegeven meneer Idema, ik weet niet of het helder genoeg is geweest maar anders krijgt de wethouder van mij zo nog even gelegenheid.
  • 0:12 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, graag. En dan de vangnetregeling. ik neem aan dat de portefeuillehouder inmiddels heeft gelezen waar wij het gelezen hebben en wordt gecorrigeerd? Klopt nog steeds wat u zei.
  • 0:12 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ik zal dat voorzitter even intern bespreken. Want ik ga ervan uit dat we wel met de goeie teksten moeten tevoorschijn komen in de najaarsnota.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Idema. Meneer Hofstra, PvdA, tweede termijn?
  • 0:26 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Op dit moment, nee. Dank u wel. Misschien nog even kort, nou we hebben in de eerste termijn al gezegd van over het groen en grijs dat we die motie steunen en bij de evaluatie zelf mede ondertekenen zelf, bij de evaluatie zelf dan gaan we ook in op zaken die wij belangrijk daarin vinden dat is wel belang dat die 2 ton goed besteed wordt en goed zichtbaar besteed wordt dat er ook een zichtbaar impuls aan de openbare ruimte wordt gegeven.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Hoeven we daar niet voor te schorsen, dat scheelt. Meneer Nijenbanning, nee, meneer Pals, meneer Mellies, fractie Mellies, geen behoefte aan een tweede termijn. Dan ga ik even inventariseren of wij behoefte hebben om te stemmen over de motie voor wat betreft de OZB of dat de opmerking die de wethouder heeft gegeven voldoende was.
  • 0:06 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   We willen hem heel graag in stemming brengen.
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U wilt hem in stemming brengen en meneer Boels, deze moet natuurlijk ook in stemming want ja dat dacht ik al, ok, ik geef in ieder geval de wethouder nog de even de gelegenheid om Acaciahage qua krediet nog een keer uit te leggen.
  • 1:31 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Voorzitter dank u wel daarvoor en als u me toestaat ook nog even één ander klein dingetje, maar laat ik beginnen met Acaciahage. Van de €676.000,- wordt iets minder dan 2,5 ton door de scholen bijgedragen, zelfs meer 260, dat is de gedeelte waarvan wij hebben gezegd dat is het niet wettelijk verplicht voor ons, dat zijn de dingen die toegevoegd worden op voorspraak van de scholen zelf en waar wij niet aan gehouden zijn, dat geld wordt door de scholen overgemaakt, dan blijft ongeveer 4 ton over, de helft daarvan hebben we boven water weten te halen doordat we nog structureel ruimte in het budget bleken te hebben toen het helemaal toegewezen was en wat moeten we in één keer nemen en wat kunnen we op langjarig nemen dus dat hebben we dus ook gewoon gehaald uit de structurele middelen die beschikbaar werden gesteld. Het enige wat we nu vragen is van doe daar nog 10-11 duizend euro structureel bij op, dat kapitaliseren we ook, en dat maakt 2 ton en dat is het geheel van het bedrag dat u nu in één keer als krediet gevraagd wordt beschikbaar te stellen. Het is erg technisch wellicht kunt u de presentatie uit de fractievoorzitters nog een keer terugkijken daar staat het helemaal in uitgewerkt. En het tweede dingetje voorzitter wat ik in eerste termijn vergeten ben wat denk ik wel heel relevant is, volgens mij heb ik nagenoeg alle fracties horen zeggen complimenten en dank aan het ambtelijk apparaat voor het opstellen van deze begroting en ik heb nog niet gezegd dat wie die uiteraard over gaan brengen want ik denk dat dat wel zinvol is.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Hamster. Daarmee de vragen en opmerkingen, mevrouw Sterenborg, CU.
  • 0:7 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, ik had een vraag aan meneer Idema of de vraag zo helder was na de aanleiding van de beantwoording van meneer Hamster.
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, hoor.
  • 0:12 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   En staat u er nu nog steeds zo in. Gaat u akkoord met de extra uitgaven voor de Acaciahage.
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, daar gaan we akkoord mee.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   ok
  • 1:58 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Kan ik dan overgaan tot het in stemming brengen van de twee moties en daarna de beslispunten van de najaarsnota, de moties gaan over de begroting. Dan gaan we eerst naar de najaarsnota. Mag ik concluderen dat de najaarsnota met algemene stemmen wordt aangenomen in het kader van het wijzigen van de begroting 2016 kennisnemen van de najaarsnota voor de overige punten en het accorderen van de investeringen zoals in hoofdstuk 4 is genoemd. Klopt dat? [voorzitter klopt met hamer] Aldus. Gaan we dan naar de twee moties. De motie die ingediend is door de fracties van CU, PvdA, GBS en CDA omtrent volgend jaar opnieuw beoordelen of de 1% extra voor de begroting 2018 onroerendzaakbelasting ingevoerd moet worden of dat bij gelijkblijvend of verbeter financieel perspectief die niet ingevoerd moet worden. Is daarover hoofdelijke stemming gewenst? Is er een fractie die tegen deze motie zou willen stemmen? dat is de fractie van de SP, D'66 en Mellies, dan concludeer ik dat ie met 16 voor en 6 tegen is aangenomen. Iedereen kijkt heel ongeloofwaardig, ja klopt volgens mij hoor. Ga ik naar de motie van meneer Boels, in eerste instantie aangekondigd, de instemming verkregen, ik vind het echt een wonder hoor, instemming verkregen voordat we, ingediend was, is door de hele
  • 0:6 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dat is ons geloof mevrouw, dat is ons geloof.
  • 0:22 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Het is een motie ingediend op een fractie na uit de raad en dat is de fractie van de VVD, de rest heeft hem allemaal ondertekend. Is mijn conclusie terecht als ik zeg dat de VVD tegen deze motie stemt en de rest ermee instemt. Dan is de motie met 21 stemmen voor en 1 stem tegen aangenomen.
  • 0:39 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we nu over naar het beslispunt van de Programmabegroting, dat is inclusief het erratum, maar daar had ik al op gewezen. Kunt u instemmen met de Programmabegroting 2017 en instemmen met de paragraaf daarin voor wat betreft het interbestuurlijk toezicht. Mag ik de fracties zien die tegen de begroting willen stemmen. En dat is alleen de fractie van de VVD. Dan is de begroting aangenomen met 21 stemmen voor en 1 stem tegen.
 • 11 Sluiting
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En dat betekend dat wij aan het einde zijn gekomen van deze raadsvergadering, netjes. En dan wens ik u voor straks wel thuis, dank voor uw belangstelling en tot de volgende.