Raadsinformatie

Raadsvergadering 19 december 2016

Naam
Download het audiobestand (54,46 MB)
Download de gesproken tekst (820,50 KB)
Download de vergaderstukken in pdf (30,11 MB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
 • 5 De besluitenlijst van 7 en 21 november..
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen en ..
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
 • 8 Inlichtingen college
 • 9 Vragenuur
 • 10 Interpellaties
 • 11 Rondvraag
 • 12 Besluit Wet Markt en Overheid, algemee..
 • 13 Verordeningen gemeentelijke belastinge..
 • 14 Aanpassen Algemene Plaatselijke Verord..
 • 15 Financieel kader
 • 16 Programma en Overzicht onderwijshuisve..
 • 17 Decemberwijziging 2016
 • 18 Sluiting
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 0:35 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Welkom leden van de raad, belangstellenden op de publieke tribune, pers of eventueel luisteraars via RTV1. De laatste raadsvergadering van 2016 en dan zitten we inderdaad alweer zo dicht bij de grens naar 2017. De tijd lijkt te vliegen en we gaan kijken of dat vanavond ook het geval is want je weet het maar nooit bij de laatste raadsvergadering van het jaar.
 • 2 Mededelingen
  • 0:21 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Helaas moet ik twee leden van de raad afmelden, dat zijn de heer Mellies van de fractie Mellies en mevrouw Luijken van de SP, beide wegens ziekte. Nou weet ik niet of de griepepidemie ook al bij ons heeft toegeslagen, maar ik geloof wel dat ze het te pakken hebben. Dus wij wensen ze vanaf deze plaats beterschap.
 • 3 Vaststellen agenda
  • 03. Vaststellen agenda (208,32 KB)
  • 0:43 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U heeft een agenda gekregen waarbij vandaag op het allerlaatste moment aan agendapunt 14 een erratum is toegevoegd waarbij u eigenlijk wordt voorgesteld om niet, wat wij anders altijd doen in december, tarieven vaststellen en dan hopelijk in januari of uiterlijk februari de laatste en definitieve tarieven voor de onroerendzaakbelasting, maar we zijn zo ver dat we dat vanavond definitief kunnen presenteren dus aan u wordt voorgesteld om middels het erratum dan ook gelijk definitief met de tarieven in te stemmen. Kunnen we dat op deze wijze doen bij agendapunt 14.
  • 0:3 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Het is bij agendapunt 13.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U hebt gelijk, sorry, agendapunt 13. Maar gaan we het op deze manier doen? Akkoord.
 • 4 Insprekers
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan kijk ik even naar de agenda en dan zit ik bij agendapunt 4 en daarvoor hebben zich geen insprekers gemeld.
 • Informatieve stukken

 • 5 De besluitenlijst van 7 en 21 november 2016
  • 05. De besluitenlijst van 7 november 2016 (224,55 KB)05.1. De besluitenlijst van 21 november 2016 (230,39 KB)
  • 1:20 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dus dat betekend dat we naar de besluitenlijst gaan en we hebben er vanavond twee te behandelen, die van de begrotingsvergadering van 7 november en daar begin ik mee. Is er iemand die redactioneel opmerkingen wil maken over pagina 1, 2 of 3. Niet het geval. [voorzitter klopt met hamer] Zijn ze vastgesteld met dank voor de notulering. Naar aanleiding van; pagina 1, pagina 2 of pagina 3. Niet het geval. Dan gaan we naar de besluitenlijst van 21 november. Redactioneel pagina 1, 2, 3 of 4. Geen op- of aanmerkingen. [voorzitter klopt met hamer] Zijn ook die vastgesteld met dank voor de notulering. Naar aanleiding van nog; pagina 1, 2, 3 of 4. Ja volgens mij gaat de verslaggeving zo goed dat er geen aanleiding is om er lang bij stil te staan dus dat doe ik dan ook maar niet. Klopt dat? Ja, dan hebben we daarmee de besluitenlijst behandelt.
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen en moties
  • 06. Lijst met openstaande toezeggingen en moties (297,48 KB)
  • 0:30 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we naar de lijst met openstaande toezeggingen en moties. Het lijkt wel alsof we deze week beginnen met de laatste puntjes af te ronden voor het nieuwe jaar daar waar het nog kan. In die zin heeft u voor punt 100 die op de lijst staat vandaag een brief gehad en mijn vraag is; mag ik aan de hand van die brief concluderen dat die er af mag. Of ben ik nu echt te snel. Mevrouw Schipper, PvdA.
  • 0:06 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja, dank u wel. Ja we hebben hem ook net inderdaad net binnen gekregen en bij ons bestaat toch wel de behoefte of we dit nog even bespreken, is dat nog, komt dat nog op de agenda te staan of
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou dat is mijn vraag eigenlijk een beetje, want als ik nu te snel ben dan laat ik hem staan en dan zetten we gewoon de nieuwe datum van de raadsvergadering van januari er bij.
  • 0:10 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Kijk want er komt wel een schouw en daar willen we ons natuurlijk graag voor aanmelden, maar er is toch wel wat, toch wel wat vragen die we erover hebben dus we willen hem er toch graag op laten staan.
  • 0:30 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan laten we hem staan tot 30 januari, wordt de datum veranderd en dan blijft ie op deze lijst staan. Akkoord? Portefeuillehouder ook akkoord, ja, goed. Andere op- of aanmerkingen over de lijst met, u krijgt zo meteen mondeling toelichting van de portefeuillehouder over punt 104, zijn er verder nog op- of aanmerkingen over te maken of vragen aan de hand van? niet. Geef ik het woord aan wethouder Brongers, punt 104.
  • 3:36 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja, voorzitter dank u wel. Het betreft de situatie rondom de bio-vergister en het aantal, de aantallen overlast die eventueel aan de orde zijn, dat heeft ook te maken met een aantal klachten die er in het verleden geweest zijn en nu overigens ook nog wel voorkomen. Ik wil graag een mondelinge toelichting geven en de situatie wat uitleggen met dien verstande dat u zo rond eind deze week een nadere toelichting krijgt en argumenten en het hele verhaal nog zelf ook eens kunt beoordelen. Waar gaat het nu eigenlijk over en wat hebben wij allemaal gedaan. Als we het hebben over de maisopslag wat bij de bio-vergister hoort dan wordt dat inmiddels afgedekt. Eén van de acties om de geuroverlast te verminderen. Als we het hebben over de voerinstallatie, die wordt in bakken opgeslagen en die bakken worden inmiddels ook afgesloten met een deksel en hierdoor wordt ook geuroverlast voorkomen. De vergisters zelf, daar hebben we ook ervaringen opgedaan met de vergister in Veendam en ook ons oor daar ter luister gelegd. En dat betekend dat de druk wordt afgenomen naar 2,5 millibar en ook dit is een effect, of een maatregel, om de geurklachten te doen afnemen. Als we kijken naar andere onderdelen van het vergistingsproces, en dan bedoel ik de decanter, dan hebben we daar ook maatregelen voor genomen om de situatie af te dekken en waar fracties gescheiden worden met name de dunne fracties die worden gefilterd door een bio-filter en daarna wordt nog een koolfilter geplaatst om ook daardoor klachten te doen verminderen. De mixers die een onderdeel zijn van het proces die worden vervangen door een andere soort en ook dat is een maatregel die hinder moet voorkomen. Door de Omgevingsdienst is onderzoek uitgevoerd om te kijken van is de geur die vrijkomt nu nog binnen het toelaatbare norm of niet. De apparatuur waarmee dit gemeten werd, dat werd gedaan met zogenaamde elektronische neuzen, en die bleken niet al te geschikt te zijn om deze metingen uit te voeren en derhalve is bepaald dat er een onderzoek plaatsvind door een erkend bedrijf. Wij zullen een werkbezoek brengen bij de bio-vergister en wij zullen een bewonersavond organiseren met de, in aanwezigheid van uiteraard de omwonenden, de Omgevingsdienst, de eigenaar van het bedrijf en wij als afvaardiging van de gemeente. En als laatste voorzitter gaan wij in de zomer van 2017 experimenteren met een pilotgeur, dat doen wij vanuit de provincie, en wij zijn als gemeente aangewezen om ook in deze pilot mee te draaien. Daar maken wij van harte gebruik van en ook deze App zal de communicatie met omwonenden moeten verbeteren. Tot zover in notendop een aantal acties die zijn ondernomen ten aanzien van de bio-vergister.
  • 0:39 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan ga ik u een voorstel doen van orde. Want het is denk ik toch op een aantal onderdelen wel enigszins technisch en ik zie ook een aantal gezichten van in de zin van kunnen we hier zo een, twee, drie op reageren. De portefeuillehouder heeft u toegezegd dat het eind deze week ook schriftelijk naar u toekomt en ik stel voor om hem op de lijst voor 30 januari te laten staan. Dan kunt u het schrijven lezen, gespreken en dan is denk ik interactie tussen raad onderling of tussen raad en college het handigst. Is dat een goed voorstel? Bijna, meneer Maarsingh.
  • 0:23 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Een heel goed voorstel voorzitter, maar als het dan toch nog even duurt, kan de portefeuillehouder ook nog, er is heel wat gebeurd want ik weet er een beetje van, van die sector, maar daar is heel veel geïnvesteerd. Kan zij ook nog eens even navragen hoeveel er nu precies geïnvesteerd is. Want dat lijkt me niet mis.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Portefeuillehouder.
  • 0:3 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Financieel bedoelt u, door de eigenaren.
  • 0:13 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja van de eigenaren. Want de hele route is langsgelopen, wat u allemaal noemde, van decanters tot voeding, tot scheiding, tot en zo voort en zo voort
  • 0:07 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Dat klopt, de eigenaar heeft ook zeker medewerking verleent en financieel geïnvesteerd om de situatie zo dragelijk mogelijk te maken, laat ik het zo formuleren.
  • 0:6 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Maar goed, mijn vraag was dus; bent u ook even, zou u dat er ook even bij willen
  • 0:4 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ik zal het met de eigenaar overleggen.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   We spreken af dat het schrijven naar u toekomt en dat we hem op de lijst met toezeggingen zetten, of laten staan, voor 30 januari. Akkoord? Heel goed.
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
  • 07. Lijst met ingekomen stukken (204,83 KB)07.01. College over jaarrapportage jeugdhulp in de regio Groningen 2015 (174,03 KB)07.01.1. RIGG jaarrapportage jeugdhulp in de regio Groningen 2015 (927,67 KB)07.02. College over jaarverslag 2015 Commissie Rechtsbescherming (173,72 KB)07.02.2. Jaarverslag 2015 Commissie Rechtsbescherming (689,44 KB)07.03. Bewoners Dirk de Ruiterstraat over handtekeningenactie (594,39 KB)07.03.1. Reumactief over Dirk de Ruiterstraat in Musselkanaal (1,81 MB)07.04. College over jaarstukken Scholengroep OPRON (450,23 KB)07.04.1. Collegevoorstel (488,23 KB)07.04.2. Bestuursverslag OPRON 2015 (1,37 MB)07.04.3. Jaarrekening OPRON 2015 (113,31 KB)07.04.4. Stichting Scholengroep OPRON controleverklaring (666,17 KB)07.05. College over starterslening blijft bestaan (1,59 MB)07.06. College over evaluatie informatieveiligheid gemeente Stadskanaal 20152016 (582,91 KB)07.06.1. Samenvatting Rapportage (268,6 KB)07.06.2. Rapportage evaluatie 20152016 (349,91 KB)07.06.3. Risico inventarisatie en evaluatie Stadskanaal 2015 (388,49 KB)07.06.4. Informatiebeveiligingsplan onderdeel BRP (1,85 MB)07.06.5. Beveiligingsplan Suwinet 2016 (692,14 KB)07.06.6. Calamiteitenplan archieven 2016 (542,04 KB)07.06.7. Continuiteitsplan elektriciteit en ICT 2015 (1,09 MB)07.07. VNG over ledenbrief stand van zaken aanpak personen met verward gedrag (272,38 KB)
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar de ingekomen stukken, agendapunt 7. En bij nummer drie van de ingekomen stukken staat het advies om het in handen te stellen van het college, maar ondertussen is daar aan gewerkt en heeft u ook een reactie teruggekregen van wat de mening is over de uitvoeringen die daar hebben plaatsgevonden als gevolg van het overleg dus ik zou u daar willen voorstellen om te zeggen we nemen het voor kennisgeving aan. Akkoord? Iemand over de lijst met ingekomen stukken? Meneer Kremer, mevrouw Kroom, meneer Nijenbanning. Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 1:39 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja het gaat over de jaarstukken van de OPRON, nog bedankt voor de toezending van het jaarverslag en de jaarstukken ?????????????????? Ja in tegenstelling tot het college maakt de VVD zich wel degelijk zorgen over de continuïteit van het OPRON. Met een negatief resultaat van ruim 600.000 euro in 2014 wordt er nu een negatief resultaat van 1,2 miljoen voorgeschoteld en dat vinden wij toch een substantieel bedrag en wel iets waarom we ons zorgen over te maken. Dit negatieve resultaat wordt weliswaar volledig op het conto geschreven op het conto geschreven van het verbetertraject waar we als raad ook mee hebben ingestemd, maar tussen neus en lippen wordt in de toelichting ook maar even vermeld dat we in dit plan dat we ten opzichte van dit plan ook nog een nadeel hebben van €300.000,-. Dus ook het verbeterplan kost meer dan oorspronkelijk ingeschat en ja mijn verwachting zou dan ook zijn dat het expliciet terugkomt in de raad, maar goed ik hoor graag de beantwoording van de wethouder hierover. En ons als VVD lijkt dan ook het intensiveren van toezicht in het licht van deze financiële ontwikkelingen toch wel een noodzaak. En daarnaast hebben we ook als VVD de vraag hoe het college aankijkt tegen de financiële beloning van de voorzitter van het college van bestuur. Dit is bijna twee/drie keer het salaris van een gemiddelde onderwijzer en ja dat lijkt ons onevenwichtig en boven proportioneel. Gezien de omvang van de organisatie van maar 300Fte. Dus daar zou ik ook graag een reactie van de wethouder op willen.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nog meer over dit punt, dit was ingekomen stuk nummer 4, iemand anders. Nee. Mevrouw Kroom u had
  • 0:27 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Dank u wel voorzitter. Punt nummer vijf, over de starterslening. Wij zijn heel blij dat de starterslening een vervolg krijgt, voor de starter zelf zal het nagenoeg bijna hetzelfde zijn. We zijn blij dat er een creatieve oplossing is gevonden zodat er ook komende periode met name voor jonge inwoners een eigen huis haalbaar is.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:49 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ja, het gaat om punt 1, het jaarrapportage van de RIG. Het is laten we zeggen een helder en duidelijk verslag met een duidelijk visie. En ik wil ook wat complimenten geven aan de RIG over het perspectief wat daar ook benoemd is voor de toekomst. En als ik nu eens een aantal dingen noem dat er bijvoorbeeld een jeugdhulpplatform is ontstaan dat er naast de frontoffice een backoffice is ontstaan, dat er inhoudelijk, als ik kijk even naar de jeugdhulp ambulant, dat die wat verminderd is omdat er wat meer in het netwerk wordt gewerkt, dat zijn toch wel grote stijgingen en complimenten daar voor het verslag. Dus ik wil ook op dat stuk vandaag gaan zitten, afgezien dat er misschien mogelijk nog wel verbeterpunten zijn, maar die laat ik even achterwege en ik wou alleen dit stuk even melden.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Klinkhamer. Meneer Nijenbanning, nog een ander punt.
  • 1:30 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, ik zou graag nog iets agendapunt of ingekomen stuk nummer 2, het jaarverslag van de commissie rechtsbescherming. Ja de VVD wil de commissie rechtsbescherming bedanken voor hun inzet in 2015 en het uitvoerige verslag wat zij hierover hebben gedaan. Met betrekking tot het verslag en de brief van het college hierop wil ik toch graag even bij dit verslag stilstaan. Als we naar de tabel op bladzijde 15 van het verslag kijken waar een overzicht van de bezwaren is gegeven dan zien we dat een groot aandeel van de bezwaren en beroepen in behandeling is genomen. 4% is ingetrokken, 10% is ongegrond verklaard, dan resteert er een groot aantal bezwaren dat in behandeling is genomen, de commissie geeft aan in het verslag dat het verweer kwalitatief goed is onderbouwd en dan rijst bij de VVD de vraag van; waar gaat het dan fout. Als toch ruim 86% in behandeling genomen moet worden en waar een uitspraak over gedaan dient te worden. Dat is vraag 1. En de VVD is van mening dat het voeren van bezwaren en beroepsprocedure zoveel mogelijk gemeden moet worden, daar is niemand mee gediend. Welke mogelijkheden ziet het college om te voorkomen dat de gemeente in deze situaties lijnrecht tegenover de burger komt te staan waarbij de VVD uiteraard nadrukkelijk van mening is dat het binnen de gestelde kaders dient te geschieden. Dat was mijn tweede vraag hierover.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Duidelijk. Daarmee rond wethouder Gelling behoefte om te reageren op de starterslening?
  • 0:13 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Nee, ja in zoverre dat dank voor uw opmerking. We zijn van mening dat met een creatieve oplossing dit zijn doorgang kan blijven hebben. Dank u.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we naar OPRON, wethouder Hamster.
  • 1:53 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel voorzitter. Het zal u niet verbazen dat ik ernstig van mening verschil met VVD over de staat van OPRON. De begeleidende brief die wij gestuurd hebben, hebben wij volgens mij duidelijk onderbouwt waarom wij denken dat OPRON het gewoon goed doet. Er was een verbeterslag nodig, dat hebben we ook met zijn allen hier geconstateerd, daar heeft de OPRON die een ruim eigen vermogen had gezegd van nou dan willen wij gewoon het geld dat voor onderwijs bestemd is daar ook voor gaan investeren. Dat is een tijdelijke investering vanuit eigen middelen en die zetten zij goed in. Het allerbelangrijkste, de kwaliteit van het onderwijs verbeterd, de fikse opgave die ze hadden in de terugloop van het aantal leerlingen ook meer dan het marktaandeel normaal gesproken zou moeten vasthouden daalde de leerlingen, hebben zij in de organisatie goed op weten te vangen door bestuursbureau de juiste keuzes te maken, door het personeel een aantal gewoon mee te laten bewegen met de krimp van het aantal leerlingen. Nee, ik verschil van mening met u wat er aan de hand is bij OPRON, ik denk dat het er op dit moment steeds beter aan toe gaat dat de vruchten merkbaar worden van wat er allemaal verslagen ingezet worden dus ik denk dat wij hier de juiste keuze maken door geen zienswijze in te dienen en het zo aan u te sturen zoals we dat gedaan hebben. Uw specifieke vraag over de beloning van de voorzitter van de commissie van bestuur, dat is trouwens een eenmanschap tegenwoordig, daar waar twee directeuren waren. Die valt keurig binnen de wettelijke normen, ik ben het met u eens dat het uiteindelijke perspectief moet zijn dat er weer iemand vast in dienst komt die daar tegen reguliere tarieven betaald wordt. Zal ik meteen de vraag over jeugdzorg ook meenemen voorzitter.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, graag.
  • 0:32 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Want de complimenten van de heer Klinkhamer geef ik uiteraard graag door aan de organisatie die de RIG heet en dat is ook een organisatie waar ambtenaren en medewerkers van deze gemeente hard in aan het werk zijn om het zo goed mogelijk te organiseren. We waren ook blij met de cijfers van 2015, ik denk dat we kunnen concluderen dat het eerste jaar naar omstandigheden erg goed verlopen is en uiteraard moeten er nog dingen verbeterd worden, ik vind het al een prestatie dat wij weten wat er verbeterd moet worden en dan zijn we al verder weer dan andere regio's dus complimenten dank er voor we geven ze door.
  • 1:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En dan de vraag van de VVD over het jaarverslag van de commissie rechtsbescherming. Fijn dat u complimenten ook aan de commissie overbrengt die zullen wij met ze delen. U hebt alleen een vraag over pagina 15, over het hoge percentage wat toch geleidt heeft tot behandeling van een bezwaarschrift en het verweer, maar als we even terugkijken naar de thema's waar dat betrekking op heeft dan is dat natuurlijk de hele discussie die we hebben meegemaakt over de huishoudelijke hulp. En toen ook afgesproken dat de bezwaren die gemaakt waren dat die ook fatsoenlijk werden afgehandeld en die hebben natuurlijk te maken met de overgang naar het eerste standpunt wat ook door u als raad is ingenomen wat later heeft geleid tot bijstelling van het beleid ondertussen moesten we die verweerschriften en die bezwaarschriften wel behandelen dus het is wel een verklaarbaar hoog percentage binnen het sociale domein mede op grond van de discussie rond de huishoudelijke hulp. Voldoende? dan hebben we daarmee agendapunt 7 behandelt
 • 8 Inlichtingen college
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   en dan gaan we naar inlichtingen vanuit het college. Wethouder Boen.
  • 1:26 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik wil graag even de raad informeren over het volgende; er gaat deze week een brief uit naar de inwoners van deze gemeente die in het bezit zijn van een taxipas. Die brief behelst een verklaring van de aanpassing van de tarieven per 1 november jongstleden. En die aanpassing van de tarieven die is door de raad vastgesteld voor 1 januari 2015, alleen door misverstanden in de communicatie zijn die tarieven niet doorgevoerd en zijn ook door zowel de gemeente als taxibedrijf De Grooth, die het een en ander uitvoert, de gebruikers van de taxipas niet geïnformeerd over gewijzigde tarieven en die zijn ook verder niet gehanteerd. Toen die omissie is vastgesteld is de afspraak gemaakt dat met ingang van 1 november jongsleden de tarieven wel zullen worden gehanteerd zoals ze voor januari 2015 zijn vastgesteld en dat betekend dat daarover deze week de betrokkenen zullen worden geïnformeerd. Dat was mijn mededeling voorzitter.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Kroom, PvdA.
  • 0:13 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Kunt u duidelijk aangeven wat dan dat voor consequenties voor de mensen met een taxipas heeft. dat is me niet helemaal duidelijk geworden door het verhaal. dank u.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Boen.
  • 0:23 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, dank u wel voorzitter. Voor de mensen die een taxipas bezitten en gebruik hebben gemaakt van de taxi vanaf 1 januari 2015 tot 1 november 2016 betekend dat dat ze in feite voor een lager tarief hebben gereisd dan was afgesproken dus volgens mij kunnen we voor de inwoners dan spreken van een meevaller.
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voldoende? nou de brief naar de mensen met de taxipas.
  • 0:2 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Ja, maar daar hebben we ook inzage in. Dank u wel.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat weer wel. Ok. Wethouder Gelling.
  • 1:03 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja, dank u wel voorzitter. U heeft ongetwijfeld afgelopen zaterdag een artikel gelezen in het Dagblad van het Noorden waar het ging over het windpark, windturbine park, de Drentse Monden Oostermoer, waarbij er een 15 december een motie is ingediend door de Kamerleden Vos van de PvdA en Smaling van de SP om de regering te verzoeken een bezinningsperiode in te lassen en om gedurende die periode ook te kijken wat er nou concreet mogelijk is aan alternatieven voor het opwekken van duurzame energie, dat dient morgen, een spannende periode. Ik heb daar vandaag contact gehad met een aantal Kamerleden daarover om hen vooral het te benadrukken, het belang daarvan, en hen te verzoeken de motie te onderschrijven zodat in onze beleving ook werkelijk naar alle argumenten gekeken kan worden. Een spannende procedure morgen aangezien en een klein inkijkje in het politiek daar in Den Haag dat de motie is ondertekend door de PvdA terwijl de hele PvdA fractie daar nog niet direct mee eens was dus er wordt achter de schermen heel hard gewerkt om deze en gene mee te krijgen. mocht dat een meerderheid opleveren dan hebben we weer een klein doelpuntje gescoord. Nou daarvan wilde ik u in kennis stellen. Dank u wel.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U doet dus een oproep om vanavond niet te lang te vergaderen en alsnog al die fracties te benaderen. Nou gaan we doen.
  • 0:2 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter mag ik even kort reageren?
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:11 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Het is inderdaad lijkt er weer wat te schuiven op het moment dat is natuurlijk harstikke mooi en we kregen ook niet vanavond bericht binnen dat aanleg van zonnepanelen op het Mercurius Business Park kan gaan beginnen.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou moet u mij niet het gras voor de voeten wegmaaien.
  • 0:12 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Maar dat geeft mooi aan hoe het ook kan. En dat duurzame energie belangrijk is, maar duurzaamheid is niet alleen ?????????? energie maar het moet ook sociaal en economisch voor de regio duurzaam zijn.
  • 1:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ga ik u nog wat blijer maken want het mooie was dat ik wou zeggen; ik kan onmiddellijk aanvullen op wethouder Gelling, want het is niet alleen ruim 6 hectare op Mercurius Business park maar het is ook 20 hectare op het bedrijvenpark Stadskanaal. Betekend dat we gewoon zo'n 24-25 hectare zonnepanelen in onze gemeente aangelegd worden. dat gebeurd door de eigenaren natuurlijk, maar het betekend wel dat we ongeveer energie gaan voorzien voor 55 huishoudens in onze gemeente, daar is ongeveer een investering mee gemoeid meneer Maarsingh van, 5500 sorry zei ik niet, nee, is ongeveer een investering mee gemoeid meneer Maarsingh van 18 miljoen voor die twee zonnepanelen parken en dat betekend toch dat de aanleg gebeurd voor een groot in door regionale bedrijven, maar dat er in het kader van aanleg en onderhoud ook een stukje werkgelegenheid misschien gecreëerd wordt. Dus volgens mij bedienen wij de Kamer vanavond ter plekke en zouden ze met dit soort initiatieven inderdaad gewoon nog even zich moeten bezinnen voordat ze het windmolenpark definitief maken. Meneer Maarsingh.
  • 0:37 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja u hebt helemaal gelijk, 18 miljoen, dat is niet mis te verstane investering en het zal ook wat werkgelegenheid geven want ze moeten ook allemaal weer schoongemaakt worden ieder jaar, maar het is natuurlijk het is alleen maar doorgegaan omdat, gelukkig, de SDE beschikking is gekomen voor dit project. De SDE beschikking is natuurlijk doorslaggevend om zonneparken en windmolens en vergisters te bouwen en groene energie te produceren dus dat moet u er dan even bijzeggen en het gaat natuurlijk ook om een miljoenen bedrag maar het is ongeveer in de orde van grote van vijf molens, 25 hectare.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja en het mooie is meneer Maarsingh wij doen dit soort mededelingen ook pas wanneer we zeker weten dat de investering ook door kan gaan en dat de SDE+ subsidie ook is uitgekeerd. Niet alleen maar op gewenste ontwikkelingen, maar gewoonlijk die doorgaan, dus dit is denk ik een heel mooie eindejaar bericht denk ik. Goed, kijken wat de regionale vertegenwoordigers daarvan vinden in de Kamer.
 • 9 Vragenuur
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   vragenuurtje, niet.
 • 10 Interpellaties
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   interpellaties niet ingediend
 • 11 Rondvraag
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ben ik bij de rondvraag. Mevrouw Sanders, meneer Maarsingh.
  • 2:8 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja, voorzitter een paar vragen en eerst even een klein speelveldje. Er is op dit moment heel veel discussie bij activiteiten clubs in onze gemeente. En het gaat dan om het gebruik van de locaties die onder Welstad vallen, zoals De Spont en de Bolster en anderen, en de discussie is eigenlijk het grootst bij de biljartclubs. En dan gaat het hier voornamelijk over de verhoging van de contributie van 50% in een, inmiddels wordt voorgesteld twee jaar. En in die gesprekken in dat overleg is sprake van een niet goede sfeer, dat is geen goede zinsopbouw, maar ik doe dat bewust, slecht vindt ik altijd zo slecht, van een niet goede sfeer in het overleg. En Welstad beroept zich hierbij op het uitvoeren van bezuinigingen die door ons als raad zijn vastgesteld. En dat klopt ons inziens helemaal. Maar de gebruikers ervaren een verhoging van 50% en heel snel wel als wel heel erg veel, en wel heel snel. En onze vragen; is deze discussie bij u als college bekend en als u nou kijkt naar de bezuiniging of de meeropbrengst, om hoeveel geld gaat dat dan precies. De volgende vraag; is de wethouder bereid om hier aandacht aan te besteden en hier serieus naar te kijken en in goed overleg te begeleiden, want je moet er altijd met elkaar uitkomen. En ten slotte voorzitter een mededeling; als CDA fractie hechten wij eraan dat de activiteiten clubs hun dingen, hun activiteiten kunnen blijven doen op acceptabele voorwaarden. Wij vinden deze activiteiten van groot belang voor de sociale cohesie van onze burgers en dan gaat het over alle leeftijdsgroepen. Dat was het.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Maarsingh, meneer Boels, mevrouw Schrör, meneer Gelling, Dijkstra, Van der Heide.
  • 0:19 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja, ik had een vraag aan de portefeuillehouder wat de stand van zaken is met betrekking tot het snel internet in Stadskanaal en wat de gemeente daar nog aan gedaan heeft qua acties omdat deze week de sluitingsdatum is voor de belangstellingsregistratie en zijn we zeer geinteresseerd naar.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Van der Heide, meneer Van Beek, mevrouw Sterenborg.
  • 0:33 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, raadsbreed zijn er zorgen rond het ziekenhuis Refaja. Het CDA heeft hier vorige week schriftelijke vragen over gesteld en de PvdA heeft hiermee over geflyerd afgelopen zaterdag en ook vanuit de bevolking en het personeel horen we dat er zorgen zijn. Als verloskunde uit het Refaja verdwijnt heeft het naar alle waarschijnlijkheid ook gevolgen voor de kinderafdeling. En afgezien van dit feit heeft het ook gevolgen voor vestigingsklimaat en de werkgelegenheid. En zoals u hoort houdt ook de CU dit bezig. Kunt u vertellen welke acties het college neemt of heeft genomen.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Mevrouw Meertens, GBS.
  • 0:3 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja, ik had precies dezelfde vraag als mevrouw Sterenborg.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Bieze, meneer Pals.
  • 1:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter. Twee vragen, de eerste is een opmerking. We willen graag aanhaken bij de vraag van het CDA over de biljartclubs, dus dat komt via u komt dat dan wel weer binnen neem ik aan. Tweede vraag is; het gaat even over pleegkinderen. Ik weet niet, er is nu een discussie gaande dat pleegkinderen die in een pleeggezin zitten dat zodra ze 18 worden wordt de pleegvergoeding niet meer toegekend in sommige gemeentes en dat terwijl een pleegkind er vaak nog niet aan toe is om zelfstandig op zijn eigen benen te staan, vaak zitten ze nog in een studie situatie, en onze vraag ons; hoe gaan wij om met dat soort situaties omdat de gemeentes nu verantwoordelijk zijn voor de uitkering die pleeggezinnen krijgen. stopt dat per 18, zo ja waarom, zo nee wat kunnen we er aan doen.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Punt is duidelijk denk ik ja, meneer Nijenbanning, mevrouw Kroom, meneer Hofstra.
  • 0:43 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. ja ik geloof dat mevrouw Sterenborg en mevrouw Meertens er ook al wat over hebben gezegd, maar inderdaad wij hebben met betrekking tot Refaja dezelfde vraag, wij hebben afgelopen weekend inderdaad geflyerd op de markt, er komen veel reacties binnen en dat baad ook heel veel mensen van de bevolking zorgen en de reactie is dan ook vaak van de pijnpoli is ook al weg en zou verloskunde ook nog weggaan, er leven veel zorgen inderdaad de oproep om nou ja voor de schriftelijke vragen van het CDA staan natuurlijk bepaalde termijn, maar om die termijn niet af te wachten en om al eerder met Treant in gesprek te gaan over de situatie als college. Dank u wel voorzitter.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Klinkhamer, mevrouw Schipper.
  • 0:41 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja dank u wel. Ik had ook dezelfde vragen als wat het CDA had en D'66 ook. Maar ik had er nog wel even een aanvulling van, dat is bij mij ook al bekend dat er ook al bepaalde verenigingen elders hun heil hebben gezocht omdat ze dus eigenlijk min of meer toch op eigen benen zouden moeten staan door, was hun verteld door Welstad, is dat ook bekend bij het college want, ik dacht, ik werd even in de rede gevallen, maar ik had er dus nog een aanvullende vraag, dus voor de rest delen we de zorg ook wat de biljartclub wat de heer Maarsingh ook al had gezegd. Dank u wel.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Mevrouw Zeegers SP, meneer Idema, meneer Kremer, mevrouw Wanders.
  • 0:5 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Nou ja wij delen de zorgen ook over Refaja dus wij hebben eigenlijk dezelfde vragen.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Raadsbreed. Meneer Boels.
  • 0:13 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Volgens mij moeten we met zijn allen constateren dat we gewoon raadsbreed unaniem met zijn allen staan achter het Refaja en iedereen knikt ook, het is jammer dat RTV noord niet aanwezig is dat ze dit kunnen filmen, maar we zijn heel benieuwd naar de reactie van de portefeuillehouder, raadsbreed
  • 0:3 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Misschien luisteren ze naar de ????????????, dat weet je niet
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Klinkhamer.
  • 0:09 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Het is natuurlijk niet dat het geconstateerd wordt dat raadsbreed, maar eigenlijk moet je als hele raad hier ook iets mee willen en ook iets mee gaan doen en zo moeten we denk ik onze krachten gaan bundelen.
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mooie initiatieven. We gaan kijken waar het toe leidt zo meteen, het lijkt me dat zowel het Refaja als de biljartclub, wethouder Boen.
  • 3:1 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja voorzitter, dank u wel. Ik zal het verhaal beginnen met de betrokkenheid van Welstad. Bij het proces van, waar mogelijk, verzelfstandiging van een aantal activiteiten clubs, om dat in een wat breder kader te plaatsen. We hebben natuurlijk met elkaar afgesproken, en daar heeft deze raad ook een besluit over genomen, om te bezien in welke mate activiteiten door activiteitengroepen in een grotere mate van zelfstandigheid zouden kunnen worden uitgevoerd. En dat heeft heel plat gezegd te maken met de overgang van het fenomeen van; zorgen voor naar zorgen dat. Dat is niet altijd een proces wat zonder verdere discussie verloopt, betekend ook dat er in het verleden de nodige gesprekken zijn gevoerd vanuit Welstad met de betrokken groeperingen. Er wordt aangegeven dat die gesprekken niet altijd het resultaat hebben gehad wat je van goede communicatie misschien zou verwachten, maar ik denk wel dat er een duidelijke dialoog is geweest tussen de betrokken clubs, nee ik moet zeggen groepen, en Welstad. Uiteraard is het zo dat de signalen die de afgelopen twee weken met name bij ons zijn gekomen dat we die serieus nemen en dat betekend ook dat ik vorige week contact heb opgenomen met Welstad, met de manager hier in Stadskanaal, en met haar is de afspraak gemaakt dat zij in ieder geval met de betrokken groepen nogmaals expliciet in gesprek gaat over datgene wat er zou moeten gebeuren in het licht van de ontwikkelingen die wij met elkaar voor de verschillende groepen hebben afgesproken. Dat betekend niet dat het verhaal daarmee is afgelopen, maar het betekend wel dat het gesprek wordt voortgezet. En ik denk dat dat een goeie zaak is dan kunnen ook de onduidelijkheden die er wellicht gerezen zijn die kunnen uit de wereld geholpen worden en dan hoop ik dat er tussen Welstad en de betrokken groepen een goede afspraak gemaakt kan worden over hoe nu verder. Nou ik denk wel dat het van belang is om het aspect van de mogelijke verzelfstandiging van deze groepen zoals we dat met elkaar hebben ingezet, dat we dat niet uit het oog moeten verliezen. En om alleen maar te roepen het gaat om bezuinigingen dat lijkt me wat te kort door de bocht, we hebben hier ook heel nadrukkelijk met elkaar een inhoudelijk argument aangegeven. Dat voor wat betreft de
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Maarsingh, CDA.
  • 1:01 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter, de PvdA gaf een hele mooie aanvulling op die verzelfstandiging want daar gaat het ook om, maar wat hier speelt is, laat ik het gewoon maar zeggen, men luisterde, ik wil niet zeggen men luistert want ik hoop dat dat door uw ingrijpen beter wordt, maar men luistert ook gewoon niet naar mekaar en dan is een gesprek gaat maar heel erg moeilijk, maar ik heb ook gevraagd; waar gaat het nou precies over en hoeveel geld wordt er nu bezuinigd. Wij hebben namelijk zelf die beslissing genomen als raad dus wij moeten ook voor de consequenties staan alleen je kunt dus wel op een moment in een situatie terechtkomen dat je zegt mensen we hebben dat wel besloten dat ging met die hele lange rij met bezuinigingen en dit zat er ook onder, maar laten wij nou zorgen dat wij het werk van al die vrijwilligers en die activiteiten clubs dat we dat niet ten onder laten gaan maar dat we het stimuleren, dat kun je ook zeggen. Want het is natuurlijk een geweldig groot goed dat er zoveel groepen zijn die met mekaar bezig houden enzovoort dan hoef je er zelf niet achteraan om het zo maar eens te zeggen en er zijn nog sociale contacten het is allemaal goed. Dus ik heb ook gevraagd om hoeveel geld gaat het nou precies, dat hadden wij zelf moeten weten, maar goed het is aan ons voorbij gegaan, maar u weet dat misschien precies.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:35 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter waar het op neerkomt is eigenlijk want de wethouder kan dan is ook prima dat hij wederom met Welstad in de aan de slag gaat alleen is de wethouder bereidt om te komen met een ander soortement voorstel aan de raad want blijkbaar hebben wij een voorstel geaccepteerd wat niet werkt voor die verenigingen. Dus het enige wat de wethouder moet doen is denk ik met een ander voorstel aan de raad komen of een andere opdracht aan Welstad van u gaat er nu zo om, want een Welstad zal echt niet gaan veranderen als hun opdracht niet wijzigt.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Anderen? Wethouder Boen.
  • 1:47 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   ja dank u wel voorzitter. De vraag van meneer Maarsingh; over hoeveel geld gaat het precies. Die kan ik hier op dit moment niet beantwoorden, maar ik denk ook niet hoewel het wellicht een legitieme vraag lijkt dat het daar over moet gaan en dat wil ik ook in verband brengen met datgene wat de heer Pals naar voren brengt. Kijk het is natuurlijk zo dat wij met de Tintengroep, met Welstad een contract hebben afgesloten dat we daarin met elkaar beschreven hebben wat de activiteiten zijn die zij moeten uitvoeren, dat contract is gebaseerd op een kadernota die wij hier hebben vastgesteld daar wordt uitwerking aan gegeven en uiteraard worden de resultaten daarvan ook straks met ons besproken. Er wordt een jaarverslag ingeleverd, financiële verantwoording et cetera. Ik denk dat het op dit moment veel te ver gaat om te zeggen van nou het college moet maar ingrijpen en zich persoonlijk gaan bezighouden met de uitvoering van de werkzaamheden door Welstad, dat lijkt me niet aan de orde. Te meer omdat ik ook de conclusie die u trekt meneer Pals absoluut niet, sorry voorzitter, de conclusie van de heer Pals die kan ik absoluut niet delen, dat gaat mij veel te kort door de bocht dus ik denk dat wij en daar heb ik actie voor ondernomen op het moment dat er een signaal komt van wellicht is de communicatie wat onvoldoende geweest, dat ik dan zeg van dan lijkt het mij verstandig dat partijen met elkaar in gesprek gaan, dat de zaken nog eens even goed verduidelijkt worden en dat op basis daarvan tot goede afspraken kan worden gekomen. Binnen het kader van het contract wat we hebben afgesloten met Welstad, binnen het kader van wat wij hier in de raad besloten hebben m.b.t. de kaders waarbinnen dat contract zich moet afspelen.
  • 0:7 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nou voorzitter nog even dit punt en dan houd ik er ook over op.
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Maarsingh, meneer Maarsingh ik wil wel graag gewoon iedereen de kans kunnen geven om even te spreken. Dus als u even wacht.
  • 0:0 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   ik wacht wel even.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:45 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter, ik denk dat we toch een verschil van mening hebben met de wethouder. Kijk ten principale zou ik tegen de portefeuillehouder zeggen; bemoeit u zich vooral niet met de gang van zaken van Welstad, maar maakt u zich vooral druk met de opdrachten die de raad en die het college geeft aan Welstad. En als dat een niet werkende opdracht is geweest dan zou ik toch wederom het advies geven kijkt u goed naar de opdracht en kom terug bij de raad met te zeggen van die opdracht die wij hebben gegeven werkt niet en dat zou een beter voorstel zijn ter ??????? van de clubs en de verenigingen, dat we dat en dat voorstel gaan doen dat de verenigingen wel tevreden zijn en dat het wel past want er zitten meer haken en ogen aan dat, dus het lijkt me beter dat u naar de opdracht moet kijken.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat zei u net ook, maar nou ga ik naar meneer Maarsingh van het CDA.
  • 1:31 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja voorzitter ik wil daarin de heer Pals ondersteunen want kijk als wij praten over hetzelfde en wij veranderen niet, wij leggen het elkaar beter uit, dan worden de mogelijkheden van deze clubs niet anders van. laat ik het maar gewoon simpel zeggen; wij kunnen hier besluiten nemen die we zelf niet altijd van voor tot achter kunnen overzien en als dit nu gaat over €10.000,-, ik noem maar even iets, en je hebt heel veel vrijwilligers en clubs die daar gebruik van en daarvan kunnen profiteren, dan moeten wij, vinden wij, daar nog eens even goed naar kijken. Ik heb duidelijk gezegd wij hebben zelf de afspraken gemaakt dus we moeten de hand in eigen boezem steken maar we kunnen terugkeren van een verkeerd pad, dat kan, waarom zouden we dat niet willen. Nou en wij doen toch, en is niks met elkaar te vergelijken dat weet ik, maar we doen zomaar even in een avond over vijf minuten hebben we het soms over een onderwerp wat ons 70.000 euro of 90 of 100 tegenvalt en dan kunnen we er helemaal niks aan doen, kunnen we ook helemaal niet over discussiëren en dat hoeft ook niet, maar het gaat hier om maatwerk. Maatwerk in de besluitvorming die zich nu evalueert. En ik ben het eens ik vind ook dat de wethouder maar dan moet je direct niet tegen die wethouder zeggen, maar die wethouder die moet die portefeuillehouder moet de ruimte hebben om met een alternatief voorstel te komen.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Duidelijk. Mevrouw Schipper, PvdA.
  • 0:58 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja dank u wel. Ik vind het allemaal een beetje een rare discussie worden want ik denk dat de wethouder net dus heel duidelijk heeft gezegd dat hij weer in gesprek gaat met Welstad en wij hebben ook mensen van Welstad op bezoek gehad en het is dus het is niet allemaal zo vreselijk wat er dus dat het wordt wel een beetje opgeblazen, ik heb het idee dat er nu wat wordt geschoten op iets wat dus eigenlijk nog helemaal niet aan de orde is. En ik denk voordat je dus iets een relatie zal ik maar zeggen kapot gaat maken door allerlei dingen te gaan roepen die dus niet aan de orde zijn zou ik jammer vinden. Ik denk dat zowel de wethouder als de mensen van de verenigingen en Welstad best met elkaar om de tafel kunnen gaan zitten om toch tot een goede oplossing te komen. Want zoveel dingen zijn er niet aan de hand. Het moet gewoon goed geregeld worden er moet goed gecommuniceerd worden en ik denk dat dat beter is als dat je nu allerlei dingen gaat roepen wat dus nog niet aan de orde is. dank u wel.
  • 0:9 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Even voor alle duidelijkheid, ik schiet niet op de wethouder, ik schiet op niemand. ik schiet gewoon op ons eigen raadsbesluit. Dat wil ik even weer bekijken.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En anderen denken; niet geschoten is altijd mis. Wethouder Boen.
  • 1:58 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja dank u wel voorzitter. nog even reagerend op wat de heer Pals zegt. ik heb het ook bij het vorige antwoord aangegeven. Ik deel zijn conclusie absoluut niet en ik denk dat dat ook door de opmerkingen van mevrouw Schipper wordt aangegeven, dat het wat nou laat ik het anders zeggen dat het veel te prematuur is om dit soort conclusies op dit moment te trekken. Ik denk dat ook de conclusie van de heer Maarsingh dat er een verkeerd besluit genomen zou zijn of dat wij een verkeerd contract hebben afgesloten, dat die voorbarig is, zoals ik heb aangegeven is het zo dat wij natuurlijk met Welstad in gesprek zijn over de uitvoering van hun contracten, dat doen we op gezette tijden, op het moment dat er iets speelt dat ons iets ter ore komt zoals in dit geval dan neem ik contact op met betrokkene en dan komen er afspraken zoals die nu zijn gemaakt. Dat betekend dat het gesprek opnieuw wordt gevoerd met de betrokkene en ik ga ervanuit dat binnen de kaders die door ons als raad door u als raad zijn aangegeven dat daarin de acties van Welstad plaatsvinden. En het gaat mij veel te ver om zeggen van nou we moeten nu onze uitgangspunten voor die kadernota gaan veranderen omdat het op dit punt niet goed zou uitkomen. Nou die conclusie die trek ik niet, er is ook voldoende aanwijzing voor om die nog niet te trekken, dus wij wachten af wat de gesprekken van Welstad met de betrokken activiteiten groepen opleveren, het signaal wat is afgegeven door die groepen, het signaal wat door u is afgegeven dat hebben wij ter harte genomen, we hebben daarop actie ondernomen en ik ga ervan uit dat dat leidt tot een oplossing die past binnen de kaders die we met elkaar hebben afgesproken. Dank u wel voorzitter.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Ik zeg de raad toe dat we hem op de lijst met openstaande toezeggingen toezeggen om u het resultaat van die bevindingen welke kant het ook uitgaat op een gegeven moment u daarover te informeren. Het tweede punt wethouder Boen.
  • 3:03 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja dank u wel voorzitter. Tweede punt; het Refaja. Even voor de duidelijkheid, wij zijn 24 november door de raad van bestuur van de Treant zorggroep geïnformeerd over het feit dat het traject van locatie profilering liep en dat betekende dat de raad van bestuur met de medewerkers zich gaat beraden over hoe de zorg het best gewaarborgd kan worden op de verschillende locaties van de Treant zorggroep. Wij zouden daar als betrokken partijen bij betrokken worden op het moment dat de interne discussie had geleid tot een resultaat, dat traject is natuurlijk doorkruist door het uitlekken van een interne discussienota waarover we in de krant hebben kunnen lezen wat de inhoud daarvan is. in ieder geval van een aantal mogelijkheden die daarin voorbijkomen. Nou het zal u duidelijk zijn dat datgene wat wij daar gelezen hebben dat dat vraagt om een reactie van het college. Die reactie zijn wij op dit moment aan het schrijven, ik heb vorige week contact gehad met Guus Bruins over de zaak zoals die zich op dit moment ontwikkeld, hij was op de hoogte van het feit dat er schriftelijke vragen gesteld waren dus als ik even inhaak op datgene wat de heer Boels net aangaf dan is het absoluut duidelijk dat ook bij de Treant zorggroep men zich bewust is van het feit dat de raad in Stadskanaal uiteraard grote zorgen heeft bij mogelijke beperkingen van het aanbod van het ziekenhuis. Dat is denk ik iets wat verder gaan nadere duiding behoeft dat is absoluut duidelijk. Dat is ook in het verleden door ons aangegeven, er is natuurlijk met betrekking tot de hele OK problematiek een duidelijk standpunt ingenomen door het gemeentebestuur, raad en college en ik denk dat dat op dit punt ook aan de orde is. dus wees ervan overtuigd dat wij absoluut doordrongen zijn van de zorg en de zorg die heeft natuurlijk te maken met het werkgelegenheidsaspect, maar natuurlijk ook vooral met datgene wat er vanuit het ziekenhuis kan worden aangeboden voor onze regio. Wij hebben de vorige keer toen we schriftelijk hebben gereageerd, dat is al heel wat jaren geleden, op de problematiek, daarover ook contact gehad met onze buurgemeenten, ik denk dat het verstandig is om dat ook in dit geval te doen en hoewel wij natuurlijk niet van onze kant direct willen vooruitlopen op wat het resultaat zal zijn van de interne discussie denk ik dat gewoon helder moet zijn waar wij wat dit verhaal betreft staan.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Boen. Gaan we naar wethouder Brongers.
  • 1:5 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja dank u wel voorzitter. Betreft het antwoord op de vraag met betrekking tot snel internet. Zoals bekend heeft dorpsbelangen Vledderveen de belangstellingsregistratie uitgevoerd in onze gemeente, althans in de grijze gebieden, naar aanleiding van het aantal aanmeldingen en na bijna de laatste avond informatieavond in de verschillende wijken en dorpen hebben wij met dorpsbelangen om tafel gezeten en gekeken wat de stand van zaken was en of eventueel nog extra actie nodig was om de belangstelling nog wat te doen toenemen en derhalve hebben wij besloten om nog een brief te zenden en een oproep te doen aan degenen die ze nog niet hadden aangemeld. En we hopen dat dat nog de nodige bijdrage levert en verder zijn wij net zoals u in afwachting van 21 december want dat is de sluitingsdatum waarop marktpartijen bij de provincie kunnen inschrijven.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:16 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ja dit is weer een heel ander onderwerp hoor die ik normaal niet in mijn portefeuille heb, maar ik ga hem toch stellen. Is het al een beetje bekend hoeveel percentage er binnen is gekomen? Want er moest een aantal percentage geloof ik van 60% of 50%, kunt u daar
  • 0:14 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja het aantal percentage wat we moesten halen is wel bekend, maar hoe de laatste stand van zaken heb ik op dit moment even niet paraat en er komt ook nog steeds wat binnen. We gaan wel de goede richting uit dus dat biedt perspectief.
  • 0:09 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ja ok, maar kunt u ongeveer vertellen wat het percentage nu is, want er waren nog best wel, ik ben toen in Alteveer ook geweest, best wel wat zorgen om die percentages te halen. En kunt u iets aangeven wat nu de percentages momenteel is.
  • 0:6 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Zoals ik al zei; het exacte percentage op dit moment is mij even niet bekend. Nee.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voldoende? Wethouder Hamster.
  • 1:26 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ik neem aan dat u de pleegzorgvraag bedoelt voorzitter. De vraag of er ook problematiek bekend is rondom 18-/18+, ik kijk ook naar collega Boen van wiens portefeuille is dit nou. En dat is misschien typisch een verschijnsel inderdaad, het gaat, het is domein overstijgend. Een kind die 18 wordt, dat is over het algemeen redelijk voorzienbaar, 18 jaar, maar hij vervalt dan van de jeugdzorg in Wmo en/of wet langdurige zorg. Nu zijn er in Stadskanaal ??????????? geen problematieken bekend op dit moment en dat komt misschien ook omdat Menzis aan zorgpartijen een checklist heeft verstrekt waarin zij vanaf hun 16e levensjaar kunnen gaan bepalen van nou waar staat het kind nu, is die onderweg naar zelfstandigheid en zo nee wat is er uitstroommogelijkheden en hoe kunnen we dat op tijd vormgeven. Wat wij wel zien op dit moment is wat extra instroom van 18plussers in beschermd wonen of daar een causaal verband is kunnen we op dit moment niet zeggen. Maar dus op dit moment geen problematiek zoals het lijkt in Stadskanaal, Menzis probeert er samen met de gemeente goed aan te werken om het ook te voorkomen en wij hebben gewoon de zaken op orde wat betreft beschermd wonen en daar hebben we ook redelijk recent nog het project gestart dat jongeren zelfstandig kunnen gaan wonen als ze daarmee in hun huurcontact ook zeggen dat zij hulp zullen accepteren gedurende de tijd dat ze daar wonen zolang het nodig is. Dus we proberen er ook aan te werken. Tot zover voorzitter.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Voldoende? ja, dan hebben we daarmee de rondvraag gehad
 • Besluitvorming met debat

 • 12 Besluit Wet Markt en Overheid, algemeen belangonderzoek Spoordok, afhandeling bezwaarschrift
  • 12. Besluit Wet Markt en Overheid afhandeling bezwaarschrift (329,86 KB)12.01. Eindrapport Camperplaats Stadskanaal (727,75 KB)12.02. Beantwoording vragen mevrouw Diedel (360,47 KB)12.03. Reactie mevrouw Diedel 1192016 (2,9 MB)12.04. Brief raad CRB mevrouw Diedel en verslag hoorzitting 20092016 (178,67 KB)12.05. Aanbod schikking mevrouw Diedel (277,29 KB)12.06. Raadsvoorstel 20 oktober 2014 (899,83 KB)12.07. Bezwaarschrift mevrouw Diedel (30,7 KB)12.08. Advies commissie rechtsbescherming bezwaarschrift mevrouw Diedel (477,42 KB)12.09. Advies PlasBossinade (692,68 KB)12.10. Bijlage advies PlasBossinade Handreiking Wet markt en overheid (536,42 KB)12.11. Raadsvoorstel 21 maart 2016 (307,77 KB)12.12. Conceptbesluit op bezwaar (342,39 KB)12.13. Verslag hoorzitting 15092015 (199,87 KB)
  • 0:37 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En gaan we over naar agendapunt 12. Besluit Wet Markt en Overheid, algemeen belangenonderzoek Spoordok en afhandeling van het bezwaarschrift. Wie wil daarover het woord voeren. Kremer, Hofstra, Pals, Bieze en Boels en Nijenbanning. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:54 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Voorzitter we houden het kort. Het is twee jaar en twee maanden op één dat na, zat ik net even te kijken, dat wij een raadsbesluit hebben genomen dat het Spoordok onder uitzondering algemeen belang Wet Markt en Overheid zou vallen, nou daar we weten allemaal het traject het is inmiddels een behoorlijk dossier. De commissie rechtsbescherming heeft een poosje terug geadviseerd; ga dat nu nog eens goed uitzoeken, hoe dat nu precies zit. Dat is nu gebeurd door Sweco, maar liefst tien argumenten worden gegeven waarom terecht was dat de raad een uitzonderingspositie heeft bedongen in het kader van algemeen belang voor Spoordok. Die tien argumenten zijn volgens mij heel grondig doorgespit en daar zijn wij het ook mee eens, dus wat ons betreft akkoord met de vier beslispunten van het raadsvoorstel. Tot zover voorzitter.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra. Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:37 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja dank u voorzitter voor de uitgebreide informatie m.b.t. dit dossier waar zoals de heer Hofstra ook al zei ruim twee jaar overheen is gegaan. Er is een vervelende situatie ontstaan. Dat er m.b.t. de camperplaatsen enigszins concurrentie is ontstaan dat is denk ik evident en de VVD heeft ook na uitvoerige bestudering van het dossier kan zij instemmen met de vier beslispunten zoals die worden voorgesteld door het college.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Nijenbanning. Meneer Boels, CDA.
  • 3:10 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Voorzitter dank u wel. Ja voorzitter de PvdA heeft het op dag nauwkeurig ongeveer allang deze materie al speelt en dat is al heel lang. We spreken hier allang over, in maart van dit jaar hadden we het ook over dit onderwerp en toen lag het advies voor van de commissie rechtsbescherming, een advies om te komen tot een goed en een gedegen onderzoek, die duidelijkheid in deze lastige en soms ook pijnlijke materie zou geven, besloten toen in deze raad unaniem tot het onderzoek en een onderzoek dat zou moeten worden uitgevoerd door een grote en een goede partij, toen nog Grondmij inmiddels Sweco. En nu ligt er eindelijk dat onderzoek en wij moeten er iets van vinden. het is een helder onderzoek en dat is prettig en een dossier waarover al heel veel is gezegd. Normaliter mag ik toch bijna zeggen kennen we hier altijd raadsvoorstellen die goed zijn onderbouwt, dat is gemeengoed, maar dit raadsvoorstel dat kent heel veel bijlagen, het is uit in den treure onderzocht en dat is goed. Dat geeft nu voor eens en voor altijd helderheid. En dan komen er in de marge van het onderzoek toch ook nog wel een aantal feiten naar boven die toch ook wel minder prettig zijn, het zogenaamde nachtregister. We lezen erover dat onderzocht gaat worden of dit nou eigenlijk wel verplicht is in het geval van een camperstaplaats. Lijkt ons nou niet ook een hele lastige casus, wij vinden dat hier gewoon snel duidelijkheid over moet ontstaan. Een ander onderwerp is de situatie van het langer laten staan van mensen op die camperstaplaats met maximum aantal uren, er geldt heel duidelijk een maximum aantal uren; 72. We lezen dat ?????????????? ook wel wordt gehandhaafd, dat had al veel langer moeten gebeuren, moet nu zeker gebeuren. verder zit er nog een verschil in het huidige aantal staplaatsen in relatie tot het bestemmingsplan, wij willen hier wel graag een reactie op van de wethouder. hoe kon dit nou zo gebeuren en hoe gaan we zorgen dat dit soort zaken in de toekomst gewoon niet weer gebeurd. Jammer dat dit zo vanuit dit onderzoek en vanuit dit onderzoek naar voren moet komen, dit mag ons als gemeente gewoonweg niet overkomen. En dan het feitelijke onderzoek van Sweco, het haalt een fors aantal heldere en klare feiten naar boven. Wij citeren even een aantal belangrijke feiten. Er wordt in de directe omgeving, aldus Sweco, niet voorzien in een dergelijke activiteit door de markt. De camping begeeft zich slechts marginaal op dezelfde markt als Spoordok, blijkt uit dit ???????? onderzoek en het tarief dat in rekening wordt gebracht is marktconform. Daarmee zegt men kan worden gezegd dat de camperplaats aan het Spoordok wordt aangemerkt als activiteit van algemeen economisch belang. er wordt op basis van dit onderzoek substantieel bijgedragen aan indirecte werkgelegenheid in Musselkanaal. De kosten voor ons als gemeente wegen daarmee ruimschoots op tegen een spin-offs van de camperplaats. Daarmee zijn voor onze fractie de feiten helder. Het door de commissie rechtsbescherming geadviseerde onderzoek geeft gelukkig helder resultaten, de conclusies zijn voor ons klip en klaar. Het CDA fractie wil zich hierbij aansluiten en wij hopen dat hiermee ook een goede afronding kan komen voor dit langlopend dossier. Tot zover voorzitter, dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Boels. Meneer Kremer, SP.
  • 0:24 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Ja dank u wel voorzitter. ja de meeste vragen die we hadden die zijn al gesteld, ook bij het CDA wat wij ons ook afvroegen is over die handhaving van die 72 uur. Ja wordt er ook toezicht op gehouden en daar zijn we ook heel nieuwsgierig naar en verder zijn we ook in de hoofdlijnen mee akkoord van het rapport.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Kremer. Meneer Pals, D'66.
  • 0:56 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter. om te beginnen D'66 hecht heel erg aan de wet bescherming van markt en overheid. En we zijn nog steeds van mening dat toen wij deze gedenkwaardige draad op 20 oktober 2014 het besluit nam om een camping aan te wijzen voor een uitzonderlijk belang dat wij niet goed zijn geïnformeerd, dat houden wij staande. Wij hebben in die avond waarop de raad het besluit heeft genomen, waren we niet geïnformeerd middels het accountant rapport die wij toen hadden meegestuurd gekregen waarin de accountant heeft vermeld dat daar nog een camping was in de buurt van Musselkanaal. Ik heb het niet geweten, ik heb al drie keer hebben wij gezegd dat hadden wij nooit in mee moeten beslissen dus vandaar ook nogmaals onze uitspraak; we hadden dat niet moeten doen. Ik hecht wel een beetje
  • 0:01 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Voorzitter mag ik daar even op reageren?
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Bieze, GBS.
  • 0:22 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Dat zegt de heer Pals nu wel zo, maar zelfs de commissie rechtsbescherming zegt in haar advies dat wij dat gewoon zouden kunnen doen dus dat we in deze situatie die algemeen verklaring zouden hebben kunnen uitvoeren en besluiten. Dus het is volgens mij helemaal niet zo wat u zegt.
  • 2:08 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Meneer Bieze het is wel zo zoals ik het zeg, ik bedoel, kijk wij zijn gewoon, ik kan u het accountantsrapport laten zien en of wij nu wel of niet gerechtigd zijn om iets van een algemeen belang aan te wijzen dat is een heel andere opmerking die u plaatst dan dat de raad geïnformeerd is en ik houd staande, en ik kan het u bewijzen, dat de raad niet goed geïnformeerd is, maar ok het is een gepasseerd station, we zijn met zijn allen hebben wij algemeen belang in dat algemene belang hebben wij de camperstaplaats aangewezen als een camperstaplaats voor algemeen belang. Vervolgens, het is een lang traject, twee jaar heeft dit geduurd, het heeft heel wat rapportages en wind doen opwaaien en inderdaad er is nu een rapport gekomen van de commissie rechtsbescherming waarin veel mitsen en maren. Maar waar ik geen enkele raadslid over hoor in de bijdrage is toch de brief van PlasBossinade van 9 februari 2016. Het is ik bedoel commissie rechtsbescherming en ook het college denk ik vonden het waarschijnlijk van belang om nog eens even de stofkam of het even door een andere partij te laten nazien en dat dossier van PlasBossinade dat zeiden de advocaten ook daar dus uit Groningen dat rapport liegt er eigenlijk niet om. Ik zal u een kleine bloemlezing geven wat in de brief staat voor zover u het niet heeft gelezen. Maar er staat in; "conclusie, de conclusie van de advocaten zegt; ik ben het eens met het oordeel van de commissie rechtsbescherming dat in het aanwijs besluit van 20 oktober 2014 het algemeen belang kader van de camperplaats nog niet voldoende is gemotiveerd". Dus de advocaten schrijven dat in als reactie op hun eigen rapport dat niet voldoende is gemotiveerd. Blijkbaar vindt onze raad dat wel, maar een hoog rechtsgeleerde als dat bureau vinden ?????????. Vervolgens, in dezelfde brief, schrijft de advocate schrijft dat bij de beschrijving van het algemeen belang, en nogmaals D'66 hangt erg veel aan het algemeen belang, zal de gemeenteraad specifiek aandacht moeten besteden aan de vraag of de markt zelf al voorziet in het aanbod van de desbetreffende diensten. In dat geval geldt namelijk als hoofdregel dat geen sprake is van marktfalen en dat een algemeen belang aanwijzing achterwege moeten blijven dus de advocaat zelf zegt; raad het was helemaal niet nodig om dat in algemeen belang te laten doen. Er was een camping aanwezig, er is een camping, het hoeft er geen uitzonderlijk belang te zijn.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Bieze.
  • 0:24 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja voorzitter nog een keer, maar wel even over dit punt. Volgens mij spreekt het rapport van Sweco, de vroegere Grondmij, duidelijk uit dat er buiten het Spoordok, binnen de gemeente Stadskanaal, niet specifiek zo'n voorziening aanwezig is. Dus er is helemaal geen sprake van concurrentie volgens ons.
  • 0:18 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik vind het toch altijd opmerkelijk dat dan leden van de raad voorbij gaan aan een eindrapport van een advocaten- en notariskantoor, PlasBossinade, waar die reageert op het rapport. Dat vind ik wel heel uitzonderlijk dat u dat doet. Maar goed dat is
  • 0:29 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Voorzitter wij gaan niet voorbij aan het schrijven van PlasBossinade, maar er ligt een onafhankelijk onderzoek van een onafhankelijk bureau, een nader onderzoek gevraagd door de commissie rechtsbescherming, dat onderzoek is gedaan, daar komen een aantal conclusies uit en een van die conclusies is datgene die u net melde.
  • 0:30 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja goed dat zijn uw conclusies, u betrekt de ene conclusie, wij hechten echt aan het rapport van PlasBossinade, waar dan toch wat tegenspraak in is. en dat wil ik toch nog wel even herhalen. Ik denk dat wij niet bang moeten zijn maar goed de raad zal waarschijnlijk in overgrote meerderheid akkoord gaan met de beslispunten van dit, hetgeen wij als D'66 fractie erg betreuren, maar dat zij zo.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boels, CDA.
  • 0:27 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, betreuren, maar kunt u ons of mij in ieder geval, maar ons meenemen, u heeft ook ingestemd met dit onderzoek in maart, maar unaniem stonden wij achter het doen van dit onderzoek en nu ligt er een onderzoek en dan ja, maar ik proef een beetje dat u het niet met de conclusies eens bent, maar wij huren dit bedrijf in, dit bedrijf doet fundamenteel onderzoek en komt met klip en klare conclusies. En dan bevalt u dat niet en dan gaat u terug, maar legt u het eens uit, hoe zit dat.
  • 0:20 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou ik kan u het exact helder uitleggen, uiteraard zijn wij akkoord gegaan om een goed onderzoek te doen naar de camperstaplaatsen, ik denk eens waren we het toch sowieso al niet dat dat aangewezen wordt als een bijzondere
  • 0:1 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, maar dan had u tegen moeten stemmen.
  • 0:38 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nee, nee, maar goed u heeft ons nog nooit horen zeggen dat wij voorstander waren voor die maatregel die de raad heeft genomen. Het enige wat wij hebben gezegd dat is nou ja goed waarvoor nu voor de vierde keer onze spijt is uitgesproken dat we spijt hebben dat we akkoord gegaan zijn toen met het besluit in 2014. Maar vervolgens heb je natuurlijk wel te maken met een brief van PlasBossinade, vervolgens heb je wel een brief en dat zijn natuurlijk ook niet de eerste de beste mensen die reageren juist op dit rapport van commissie rechtsbescherming, dus ik hecht aan de commissie rechtsbescherming, maar ik hecht ook aan
  • 0:11 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja voorzitter, u haalt volgens mij, deze brief die lag er allang, toen hebben we met zijn allen gezegd nu gaan we een onderzoek doen, dat onderzoek ligt er en dat onderzoek heeft conclusies en wat vindt u van die conclusies, dat is mijn vraag.
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nee, ik hecht aan wat PlasBossinade zegt.
  • 0:4 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dan had u niet moeten instemmen met dat onderzoek in maart, want de brief lag er allang.
  • 0:01 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nogmaals, u vindt dat onderzoeken van de rechtscommissie vindt u heel belangrijk en onze fractie vindt de onderzoek van PlasBossinade heel belangrijk. en in die zin verschillen wij dan van mening, waarin klip en klaar staat het aanvallen op het rapport.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Nijenbannning, VVD.
  • 0:22 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja ik hecht aan de woorden van een advocaat, maar ik hecht ook aan de onderzoeksresultaten van de Sweco. Want mijns inziens beantwoord die rapportage de vragen die PlasBossinade terecht gesteld heeft en u bent het waarschijnlijk niet eens met de uitkomst, maar kunt u dan aangeven op welke punten u vindt dat de vragen van PlasBossinade niet beantwoord zijn.
  • 0:7 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dat geeft PlasBossinade zelf aan in hun brief, die zegt in zijn brief
  • 0:6 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Maar als u vroegtijdig, die brief is van 2014 van PlasBossinade, het rapport is van 2016 en is een beantwoording van
  • 0:13 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   De brief van PlasBossinade is van 9 februari 2016, dat is een reactie op het rapport van de commissie rechtsbescherming. Eigenlijk is dat de eindconclusie. Maar goed voorzitter ik rond af.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat lijkt me handig.
  • 0:41 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja lijkt mij ook handig want het is toch, ja. Waarom het handig is om af te ronden is toch, dat is toch wel even weer de opmerking die in de brief staat van dat advocatenkantoor is dat wij ons denk ik toch naar aan de leiding van onze uitspraak ons heel terdege moeten beseffen dat de autoriteit de consumentenmarkt, de Recron, als je dat googlet tegenwoordig, Recron gaat alleen maar over dit soort zaken, dus ik ben bang dat onze gemeente nog niet af is van deze zaak. Als u denkt dat we daarmee klip en klaar, voor eeuwig en altijd de zand over hebben gestrooid, ik denk het niet. Gezien ook de conclusie van PlasBossinade.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boels.
  • 0:11 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Voorzitter, ik vind het toch jammer, u heeft nu ingestemd in maart met het doen van een onderzoek, rapport ligt er nu met resultaten en u heeft geen enkele inhoudelijke reactie op dat rapport gegeven en dat vind ik toch jammer.
  • 0:07 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, maar u geeft als raad geen enkele inhoudelijke conclusie op de brief van PlasBossinade, dus het verwijt wat u mij geeft kan ik u terug retoucheren touche met PlasBossinade.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 1:11 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Als we even naar de tijdlijn kijken, er is in februari van dit jaar is er een brief gekomen van PlasBossinade waarin wordt gezegd welke vragen nader antwoord behoeven. De rechtscommissie heeft dat ook gezegd. De raad was het daarmee eens dat bepaalde dingen nader moesten uitgezocht, daar staat geen antwoord op die vraag, daar staat alleen de vragen die bij een nader onderzoek moeten worden gesteld. Vervolgens hebben wij in maart unaniem besloten, u dus ook meneer Pals, net zoals dat u in oktober 2014 ook voor heeft gestemd, met een nader onderzoek, nu een half jaar later is dat onderzoek er en daar staan 10 argumenten waarin antwoord wordt gegeven op de vragen die de commissie rechtsbescherming hebben gesteld en die PlasBossinade hebben gesteld. Kunt u niet zeggen ik verwijs weer naar PlasBossinade, nee daar staan de vragen in en de antwoorden zijn nu en meneer Nijenbanning heeft dat ook al gevraagd als u het dan niet eens bent met de antwoorden op die vragen dan moet u ook maar aangeven van welke van die 10 punten u het niet eens bent. En daar ben ik dan wel hee nieuwsgierig naar want nu hutselt u maar wat rapporten doorelkaar en komt u weer terug tot iets van februari wat nu niet meer op de agenda staat, dus maak het even wat duidelijker alstublieft.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:32 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter ik hou mij bij de brief van PlasBossinade, ik hou mij bij die conclusies omdat ik ook hecht aan hun mening en nogmaals het beantwoord ook voor onze fractie aan de Wet Markt en Overheid waar wij een groot voorstander van zijn en in die zin past het helemaal in onze lijn om daarop afwijzend te reageren.
  • 0:18 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Voorzitter nog een vraag aan meneer Pals, als u dan in februari het al zo hardgrondig eens was met het advies van PlasBossinade, waarin eigenlijk alleen maar vragen zijn opgeworpen, waarom hebt u dan in maart ingestemd met nader onderzoek. Want dat was dan volgens u niet nodig u had uw mening al klaar liggen.
  • 0:37 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou ik denk dat we ingestemd hebben denk ik ook uit compassie met de ondernemer zelf, want de ondernemer zelf komt hier helemaal niet aan het woord of dat wordt niet hier over tafel besproken, maar ook in de ondernemer zelf want ik denk dat mevrouw Diedel van de camping waar het over gaat die mevrouw is al twee jaar echt in de barricade geklommen dus ook voor haar, ook voor haar bedrijf was het denk ik een goede zaak dat er ook een onafhankelijke partij naar gaat kijken. En niet dat de uitspraak van de raad dat doet, maar dat wil niet zeggen dat we het ermee eens zijn.
  • 0:02 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, ik krijg het plaatje van meneer Pals niet helemaal meer compleet mevrouw de voorzitter, maar dat ligt misschien aan mij.
  • 0:31 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maar ik denk u moet als raad wel een besluit nemen over het geheel ter afronding vanavond, u komt er zo niet uit denk ik want het wordt een soort welles/nietes situatie, daar moeten we de avond verder niet mee vullen. Ik denk dat er een aantal statements van verschillende fracties zijn gemaakt, een aantal vragen nog die door de portefeuillehouder beantwoord moeten worden en ik denk dat het verstandig is dat we daartoe overgaan en dan kunnen we daarna zien wat het in eventueel qua besluitvorming betekend. Wethouder Brongers, aan u het woord.
  • 0:3 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Voorzitter volgens mij had ik mij ook als spreker gemeld.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   oh, niet gezien.
  • 0:3 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ik heb wel geïnterrumpeerd, ja u hebt mijn naam ook genoemd, dus
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Neem me niet kwalijk meneer Bieze want dan geef ik u eerst nog de gelegenheid voordat de wethouder gaat spreken.
  • 1:8 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja dank u wel. Nou ik heb natuurlijk niet zoveel meer toe te voegen want u voelt wel aan welke richting GBS gaat. Maar ik wil toch wel even mijn verbazing uitspreken over datgene wat de heer Pals zegt. De D'66 fractie die altijd gaat voor vernieuwing, veranderingen, investeringen en dat soort zaken. kijk voor ons zijn twee conclusies heel erg belangrijk en die wil ik u toch nog even noemen. Camperaars brengen extra bestedingen en levendigheid in Musselkanaal. Levendigheid en extra geld, ik heb gelezen meer dan een ton. En het Spoordok is een waardevolle aanvulling op het lokaal toeristisch product. Dat is volgens mij ook heel belangrijk omdat wij toerisme als speerpunt in ons beleid hebben staan. Nou daarvan zegt de heer Pals dus ook van voor mij is dat niet zo belangrijk, hij vindt het advocatenkantoor blijkbaar belangrijker dan alles wat ik net genoemd heb. Dank u, dat was mijn bijdragen en wij zijn het eens met het college.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Bieze, meneer Pals nog een reactie.
  • 0:10 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Denkt u dat een zelfstandig ondernemer het anders zou doen dan onze gemeentelijke camping. Ik bedoel ik vind wel dat u een hele rare conclusie trekt.
  • 0:14 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Voorzitter, in de stukken, en dat houd ik erover op, in de stukken staat ook dat het Spoordok niet is te vergelijken met de camping die deze mevrouw beheert.
  • 0:25 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Laten we even proberen het onderscheid tussen camping en camperstaplaats helder te hebben, anders verspreken we ons snel en dat maakt het niet echt helderder. Ik geef nu het woord aan de wethouder. Wethouder Brongers.
  • 2:27 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja voorzitter dank u wel. Ik zou kunnen zeggen we gaan nog even terug in de tijd, maar qua chronologische volgorde heeft u een bijlage ontvangen waar het overzicht van de activiteiten duidelijk is uitgelegd en dat lijkt me te volstaan. Twee punten eigenlijk waar het om gaat; bent u naar aanleiding van dit onderzoek en de uitkomsten in staat om een gedegen besluit te nemen of uw besluit in stand te houden als het gaat om het aanwijzen van activiteit als algemeen belang van camperplaats Spoordok. het onderzoek heeft uitgewezen dat de aanwijzing op juiste gronden is besloten, ik denk dat we het zo kunnen formuleren en dat heeft ook de instemming van, althans de meeste, van uw raadsfracties. Nog een tweetal punten die van belang zijn in dit, het CDA heeft daar iets van genoemd, hoe zit het nu met die staplaatsen van 25 naar 40. Die situatie is de afgelopen jaren zo gegroeid door uitbreiding van de bestemming en dat heeft rond 2004 plaatsgevonden. Daarbij is wel gekeken naar de bestemming als, aangemerkt als verblijfsrecreatie doeleinden en wij willen daar wel graag helderheid over en zullen kijken hoe wij dit kunnen legaliseren. De 72 uur, de termijn van het staan aldaar, wordt inmiddels vanaf dit jaar ook gehandhaafd voor wat betreft de informatievoorziening daaromtrent is dat ook duidelijk te lezen op de site en in die zin ook meer bekend gemaakt bij de gebruiker. Dan nog voor wat betreft opmerkingen rondom het nachtregister. Wij kijken inderdaad of wij in deze situatie ook hiertoe verplicht zijn en zullen kijken naar een praktische oplossing zodat wij ook op dat gebied daaraan voldoen. Als ik dan kijk naar de bijdrage van D'66
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ogenblikje, meneer Boels van het CDA heeft denk ik een vraag.
  • 0:13 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, u zegt met het nachtregister; we gaan kijken of we daar aan moeten voldoen en zullen, maar kunt u ook een termijn aangeven waaraan wij dat dat geregeld is want het lijkt ons niet zo heel moeilijk, dat moet gewoon goed zijn.
  • 1:1 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Dat is ook goed en ik ben het met u eens dat het inderdaad goed moet zijn. De termijn zal inderdaad niet zolang duren, wij moeten even goed de wettekst nakijken, kijken hoe we het nu geregeld hebben voor wat betreft het aanmelden en het monitoren van de gegevens die we nu doen. Als blijkt dat wij aanpassingen moeten doen als het gaat om de nachtregister dan zullen wij dat op zo pragmatisch mogelijke wijze doen. En dat lijkt me een uitvoeringszaak die wij vanaf vanavond naar uw college, na uw raadsbesluit, misschien moet ik zeggen na 1 januari want de recesperiode zit er even aan te komen, maar onmiddellijk oppakken. Voor wat betreft de bijdrage van D'66 voorzitter ik zou willen zeggen het lijkt me dat u als raad daar voldoende op gereageerd heeft en ik heb daar geen aanvullingen op.
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder. Daarmee vragen en opmerkingen voldoende beantwoord? Meneer Kremer, SP.
  • 0:25 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Ik had volgens mij een vraag gesteld, maar ik weet niet dat die gesteld is omdat er heel veel vragen waren al gesteld. Onze vraag was nog van die 72 uur, wordt daar nog een uitzondering op gemaakt of is 72 uur blijft 72 uur. Want als ik bijvoorbeeld de Snikkeweek bekijk is dat een langere periode met activiteiten. Dus mijn vraag is erover van blijft dan die 72 uur ook gehandhaafd daarin.
  • 0:8 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   De 72 uur hebben wij vastgesteld en die blijft ook zo als zodanig gehandhaafd, 72 uur.
  • 0:2 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Ok, dank u wel.
  • 0:49 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Behoefte aan een tweede termijn? Is mijn conclusie gerechtvaardigd dat met uitzondering van de fractie van D'66 de andere fracties instemmen met de vier specifieke beslispunten zoals verwoord in het raadsvoorstel. [voorzitter klopt met hamer] dan is het voorstel aangenomen met 20 stemmen voor en één stem tegen van de fractie van D'66. Kan ik overgaan naar het volgende agendapunt of moet ik een kleine schorsing, nu, ik vraag het even een de leden van de raad. Gewoon doorgaan.
 • 13 Verordeningen gemeentelijke belastingen 2017
  • 13. Verordeningen gemeentelijke belastingen 2017 (456,8 KB)13.1. Tarieventabel legesverordening Stadskanaal 2017 (607,59 KB)13.2. Tarieventabel Verordening afvalstoffenheffing Stadskanaal 2017 (281,63 KB)13.3. Kaarten behorende bij besluit woonschepenlocatie 2017 (1,2 MB)
  • 0:23 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar het volgende agendapunt en dat is dan agendapunt 13, de Verordeningen gemeentelijke belasting 2017. Wie wil daarover het woord voeren. Alleen Hofstra? Meneer Hofstra u heeft het woord, PvdA.
  • 0:00 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ik wil eigenlijk alleen even een compliment geven dat het deze keer is gelukt, volgens mij is het al een keer eerder in deze raad gezegd van goh jammer dat het nooit lukt om ze voor de jaarwisseling al te sturen, de beschikking, dat het hu wel is gelukt, dus complimenten daarvoor en eens met de beslispunten.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Wethouder behoefte?
  • 0:20 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja, nee, graag, dank voor de complimenten want inderdaad afdeling belastingen heeft hier een huzarenstukje uitgehaald. Terechte complimenten en mooi dat we nu in een keer, u in een keer er vanaf bent. Voor de inwoners misschien nog even een goede toevoeging, maakt niet heel veel verschil, het is met name de service aan u wat goed gelukt is.
  • 0:2 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   volgend jaar weer.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Als het zich zo voordoet dan doen we de volgende keer zonder debat. Heb ik vast geconcludeerd voor volgend jaar.
 • 14 Aanpassen Algemene Plaatselijke Verordening Stadskanaal 2008
  • 14. Aanpassen Algemene Plaatselijke Verordeningen Stadskanaal 2008 (667,37 KB)14.1. APV gemeente Stadskanaal 2008 geconsolideerde versie (741,43 KB)14.2. Toelichting gewijzigde APV (655,07 KB)
  • 0:43 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Goed agendapunt 14, hoezo 13 mevrouw Sanders, die hebben we net gehad. Ik snap dat het ineens snel gaat, maar, wat wilt u zeggen, daar hebben we net mee ingestemd. Meneer Gelling niet, de raadsleden niet zo afleiden want. Dan gaan we nu naar agendapunt 14; de Aanpassing van de APV. Mevrouw Sterenborg wilt u de voorzittershamer van mij overnemen?
  • 0:21 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja dat doe ik. Wie wenst hierover het woord te voeren. Meneer Kremer, Hofstra, Van Beek, Maarsingh. Meneer Kremer aan u het woord.
  • 0:41 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Dank u wel voorzitter. De SP is blij dat de APV wordt geüpdatet, want de laatste keer was ongeveer 2008/2013, dus daar zijn we heel blij mee. Ook zijn we echt blij mee dat de digitale opkopersregistratie word er in gevoerd en het digitaal opkooploket. Want dat kan, is heel belangrijk. Verder is de SP opgevallen dat de aankondiging van de betogingen dat die twee dagen van tevoren moeten aangemeld worden. Graag zien we dat dat teruggebracht wordt naar één dag, want dan kunnen betogingen of acties kunnen spontaan ontstaan en dat zal dan jammer zijn dat dat niet kan omdat we daar een termijn van twee dagen hebben. Tot zover.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Maarsingh, CDA.
  • 3:18 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja voorzitter, wij zijn ook blij dat deze nieuwe tekst er ligt, het is wel een heel boekwerk geworden, 43 pagina's tekst en 59 pagina's toelichting en dat is met elkaar 102. Maar goed wij zeiden al we zijn blij, wij volgen de SP daarin want het geeft wel heel veel duidelijkheid, op vele onderwerpen en dan gaat het erover wat wel en niet mag. Want er mag meer wel dan niet. En die duidelijkheid voorzitter vinden wij goed voor iedereen, zowel voor de gebruikers van de regelgeving als ook voor de handhavers. Want duidelijke regels is één, maar het moet ook gehandhaafd worden. Wij zien dit voorstel als een actualisatie van de huidige regelgeving en dat is ook zo als je de toelichting goed leest. Je zou kunnen zeggen een verpraktisering, maar dat is geen goed Nederlands woord. Maar iedereen snapt dat wel. Wel hebben wij wat langer stilgestaan bij hoofdstuk 3 en in dat hoofdstuk daar gaat het heel uitgebreid en uitvoerig zijn daar is daar een regeling omschreven over prostitutie, de sexbranche en aanverwante onderwerpen. Nou weet ik niet precies wat dat is, maar ik citeer gewoon uit dat hoofdstuk. Ja ik ben heel serieus en dat komt nog want wij hebben ons als CDA wel even afgevraagd willen wij dit allemaal zo wel in onze gemeente en moeten wij alles wat hierover in de tekst staat wel zo opschrijven en regelen. En als je er goed over nadenkt voorzitter is onze conclusie deze activiteiten willen wij eigenlijk liever niet. En daar denken wij niet anders in dan alle andere fracties, denken wij. En we willen het ook niet stimuleren, maar voorzitter wij willen ook niet ontkennen dat deze activiteiten in onze wereld, en ook in vroegere tijden al, plaatsvinden. Ja ik kan heel wat voorbeelden noemen, maar goed dat heb ik niet in de tekst staan en dat doe ik ook niet. En dat betekend voor onze fractie dat het ook goed geregeld moet worden, met strakke voorwaarden en duidelijke regels voor de ondernemers, de aanbieders en de gebruikers. Dus geen mensenhandel, kijken naar het gedrag, de leeftijdencontrole onderzoek enzovoort enzovoort. Zo kunnen we nog een hele rits opnoemen. Voorzitter onze conclusie is dat we niet duidelijk genoeg kunnen zijn bij dit onderwerp met het opschrijven van de regelgeving en de voorwaarden. En wij voegen er aan toe handhaaf er dan ook op. En als CDA gaan wij akkoord met de voorgestelde teksten op de 43 pagina's.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Maarsingh. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:49 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Ja volgens mij wordt in het begeleidend schrijven, het is inderdaad een lang stuk geworden, maar ja goed dat zijn natuurlijk alle verordeningen, in het begeleidend schrijven duidelijk aangegeven waarom een en ander wordt aangepast. Meneer Maarsingh gaat ook op een bepaald aspect nog heel diep in geloof ik, nou ja goed dan kan. De heer Kremer die stelde nog een vraag over betogingen, maar ik dacht dat het in de oude verordening ook al 48 uur was meneer Kremer. Misschien dat daar nog even verduidelijking over kan komen. Maar ik snap wel uw behoefte dat er af en toe wat kan zijn waardoor min of meer spontaan een betoging kan worden opgezet. Dus daar graag nog even wat verduidelijking over. Verder akkoord.
  • 0:7 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Van Beek, CU.
  • 0:30 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja voorzitter dank u wel. Een nieuwe APV die hier voor ligt, er is al wat meer over gezegd, wij gaan het alleen hebben over artikel 3 zoals u zult begrijpen. We hebben in eerste instantie dacht ik even dat de heer Maarsingh voor wat mij betreft de goeie kant opging, maar helaas concludeer ik dat hij toch weer wat bijdraaide en het eigenlijk allemaal wel prima vindt wat er in staat.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Maarsingh.
  • 0:31 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Het ging hier over het standpunt van de CDA fractie en ik heb heel duidelijk gezegd; toen wij er goed over nadachten, en ik dacht ook aan vroeger tijden, toen schoten mij allemaal namen te binnen die ik al even hoorde roepen en toen dachten wij laten we het alsjeblieft goed regelen en handhaven. Nou dat was een beetje de conclusie dus ik weet niet of u nou u moet niet al te voorbarig zijn met uw conclusie dat ik ineens de verkeerde kant op boog.
  • 0:2 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Nee, nee, nee, dat doe ik niet hoor.
  • 0:02 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Maar ik laat u graag uitspreken.
  • 2:07 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ik ga gewoon verder met hetgeen wat ik u wilde mededelen. Mensenhandel, gedwongen prostitutie zijn winstgevende bedrijven en criminele activiteiten. Een vals beeld wordt geschept van vrouwen dat ze vrijwillig diensten verlenen en het wordt gewoon in stand gehouden en in werkelijkheid is het gewoon een nachtmerrie voor een heleboel dames die worden uitgebuit en erger nog misschien wel verkracht. Legalisering van de prostitutie heeft niet tot minder uitbuiting en mensenhandel geleid en dan vinden wij het toch wel vreemd dat we hier nu in een keer al een aantal zaken gaan reguleren in een APV. Terwijl de wet regulering prostitutie er nog niet eens door is in Den Haag. Dus wat dat betreft vinden wij wel dat het college al wat op de zaken vooruitloopt. En meneer Maarsingh ik moet u nageven er staan natuurlijk dingen in ook ter bescherming van de dames, maar u begrijpt dat wij gewoon tegen het fenomeen prostitutie zijn. CU die zou graag een einde zien aan deze vorm van moderne slavernij, zo zien wij het gewoon. En wat ons betreft kan dus het hele artikel 3 uit de APV wel geschrapt worden. wij willen geen prostitutie in de gemeente Stadskanaal. Wat ons betreft dus naar een nuloptie en niet zoals nu mogelijk is twee prostitutie bedrijven dan wel escortbureaus. Dat er geen aanvragen zijn dat stemt ons natuurlijk tevreden en we hopen natuurlijk zeker dat het zo blijft. Wij realiseren ons natuurlijk wel dat de gehele raad er niet zo over denkt, maar we wilden u dit geluid niet onthouden en we willen toch opkomen voor de dames die dit niet kunnen vanwege uitbuiting of mensenhandel. Daar wou ik het in eerste instantie even bij laten voorzitter.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Hofstra.
  • 0:21 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Alle begrip voor het principiële standpunt van de CU. Waar ik wel wat bezwaar tegen maak, maar misschien heeft meneer Van Beek dat niet zo bedoelt, dat hij naar mijn idee impliceert dat de rest van de raad niet zou opkomen voor vrouwenrechten en voor de bestrijding van vrouwenhandel en mensenhandel. Dat wou ik nog even meegeven.
  • 0:42 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Nou dat is niet mijn bedoeling geweest om dat te insinueren, het is meer mijn bedoeling geweest omdat de mogelijke meerderheid van deze raad akkoord gaat met de invulling van artikel 3. Kijk en nog even terug te komen op de heer Maarsingh en dat hij zegt van handhaven, handhaven, dat heb ik u twee of drie keer horen zeggen. als ik kijk naar dames die gedwongen worden in een thuissituatie hun diensten te verlenen waar dus geen toezicht is, waar zelfs geen vergunning voor afgegeven hoeft te worden dan denk ik dat het heel lastig wordt en dan roep ik bij deze de portefeuillehouder op om dat te gaan regelen.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Galama, portefeuillehouder.
  • 5:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou voorzitter in eerste instantie dank met toch wel de steunbetuiging van veel fracties dat het goed is om te actualiseren, dat ondanks dat het veel pagina's zijn dat het wel duidelijkheid schept in wat er mag en wat er niet mag en daarmee instrumenten aan levert aan handhavers om de tools te hebben om ook te kunnen optreden daar waar nodig is en misschien niet pragmatisch, maar misschien mogen we het wel verchroniseren, we zijn hier een beetje pragmatisch in deze provincie dus dan denk ik van die duidelijkheid wordt wel geschapen. Het draait met name om hoofdstuk 3 en in die zin denk ik begrijp ik het principiële standpunt van de fractie van de CU. Ik begrijp ook de behoudenheid in de bijdrage van het CDA. Aan de andere kant denk ik dan zou u, tenzij u zegt van we hadden daar nooit dat op moeten nemen, maar we hebben het ten opzichte van wat er voorheen in de APV stond alleen maar aangescherpt in die zin. Daar werd gesproken over twee prostitutie bedrijven, seksbedrijf, waarin we eigenlijk de ontwikkeling die doorgegaan is van escortbedrijven en dergelijke buiten beschouwing lieten. Dus ik denk op een gegeven moment daar waar we nu dat onder een hele brede kapstok brengen en zeggen maximaal twee, net als wat in de vorige APV stond, maar nu scherper toegericht op, dat kan een sexinrichting zijn, dat kan een escortbedrijf zijn, maar daar waar het plaats zou vinden in onze gemeente kan dat alleen op basis van een vergunning waarbij we ook de randvoorwaarden kunnen stellen die daarbij horen, de zorg, de zorgplichtregistratie en dergelijke, hebben we ten opzichte van wat we onder de ouder beschrijving hadden hebben we het eerder aangescherpt dan dat we zeggen we lopen ergens op vooruit. Want het feit dat het zo slecht en zo moeilijk is om iets te regelen is voor een aantal gemeenten eigenlijk de aanleiding geweest om van nou ja als het in Den Haag dan niet wat scherper geregeld wordt maar we zien wel de consequenties van mensenhandel en dergelijke en de problematiek eventueel in het kader van openbare orde en veiligheid dan gaan we het vast zelf regelen en dat kan via de APV. Dat hebben we hier gedaan, daar kun je principieel op tegen zijn, dat begrijp ik ook als je zegt van ik wil dat gewoon liever niet in onze gemeente, maar het was mogelijk en we hebben het nu aangescherpt. En dat moet dus ook daar waar het bedrijfsmatig, mag ik het zo zeggen, klinkt een beetje raar, bedrijfsmatig plaatsvindt mag dat alleen als je een vergunning hebt. Gebeurd het zonder vergunning dan hebben we dus in het kader van toezicht samen met politie en dergelijke ook de tools om op te treden. En daarin hebben we nu dus ook de bedrijven die eventueel met deze diensten adverteren hebben we mogelijkheden om op te treden die we voorheen niet hadden. En ik vind het belangrijk in die zin om daar waar je denkt van het is een kwestie van uitbuiting en of dat nou van dames is of van heren, want laten we die niet vergeten, dat bestaat ook, dan denk ik op een gegeven moment daar moet we dus gewoon iets tegen doen en in die zin ben ik eigenlijk blij dat ik zo als het nu lijkt van andere fracties wel die ruimte krijg om er iets mee te kunnen doen als dat nodig is. De SP vraagt om de aankondiging voor de betoging met 24 uur terug te brengen, daar zou ik geen voorstander van zijn, deden we in het stond in de oude tekst ook niet, was ook gewoon 48 uur, dat willen we graag in stand houden. Dat wil niet zeggen, dat wil niet zeggen dat als er een spontane actie plaats zou vinden of een betoging dat in goed overleg dat niet mogelijk zou zijn, maar als u zegt maak het maar veel korter dan maakt dat eventueel voor een betoging afhankelijk van wat het is want het kan een politieke partij zijn, het kan een vakbond zijn, kunnen rechtsextremistische groepen zijn of juist de hele andere kant, als dat echt binnen 24 uur aangekondigd moet worden en geregeld kan die tijd van mij tekort zijn om de juiste randvoorwaarden de stellen in het kader van veiligheid. Is het een spontane actie voor een goed doel waarin je zegt van dit idee is opgekomen we willen dat vanavond doen en we hebben hier en daar aandacht voor, is in goed overleg altijd iets mogelijk, maar dat is wat anders dan te zeggen alles maar inkorten in 24 uur, want dat heeft wel vaker betekend dat we daar gewoon door in de problemen kwamen, dus dat zou ik niet formeel in de APV op willen nemen.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Kremer.
  • 0:6 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Ja u neemt me eigenlijk de woorden uit de mond, want dat was eigenlijk ook wat wij bedoelden. Dus dat wij, hiervoor dank.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou dan zijn we het eens, dat is heel fijn.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:17 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, meneer Kremer u bent het met de uitleg van de burgemeester eens, wij ook en volgens mij past er ook heel goed bij wat de burgemeester aan het begin heeft gezegd; we zijn pragmatisch in Groningen. En in goed overleg is er veel mogelijk, dus akkoord.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Maarsingh.
  • 0:06 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja voorzitter dat wilden wij ook eigenlijk zeggen, maar het is altijd zo mooi als je het even met voorbeelden zegt. Ik denk dat in deze tijd dat wij het opperhoofd van deze gemeente, oneerbiedig gesproken, de burgemeester van deze gemeente de gelegenheid moet geven als er iets dreigt dat zij zich daar goed op voor kan bereiden en alle diensten die daarbij betrokken zijn. maar als wij morgen met elkaar vinden, met het college, dat wij toch even met elkaar bij Refaja moeten staan omdat daar zeg maar hele belangrijke dingen worden besproken dan moeten wij niet twee dagen achterlopen, maar ik begrijp hier nou uit die 48 uur blijft bestaan, maar als wij het met elkaar heel zinvol vinden dat er toch dingen duidelijk worden dan kan in goed overleg dat geregeld worden. Dat is de interpretatie?
  • 0:48 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik kan er hetzelfde woord voor gebruiken voorzitter van verchroniseren dan maar, niet om nu te zeggen per definitie dan is het al ok, ook bij een spontane actie moet je je even achter de oren kunnen krabben van is dit goed georganiseerd want wat doet ook een goed initiatief, die hoeft niet altijd een protest te zijn, maar een goed initiatief wat doet het soms in wat aanzuigende werking het heeft en dan moeten wij wel even stil kunnen staan van op een gegeven moment stellen we daar de juiste voorwaarden of aandachtspunten bij vast om te zorgen dat het ook, hoe goed bedoelt of hoe slecht bedoelt, hoe protesterend ook bedoelt, dat het wel betekend dat we de openbare orde en veiligheid gewoon in de gaten kunnen houden. Want het is wel het eerste uitgangspunt.
  • 0:21 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Mijn vraag was ook gebaseerd het gaat nooit zonder de burgemeester c.q. het college om. U moet daar even de kans voor hebben, hoe best het ook bedoelt is en welke uitwerking, u bent niet voor niks burgemeester. En als dat zo blijft dan hebben wij het goed voor mekaar. Want u kunt snel beslissen volgens mij.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Maarsingh. Volgens mij heb ik daarmee de opmerkingen ook wel gehad voorzitter, anders hoor ik het graag.
  • 0:17 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Is er behoefte aan een tweede termijn? dat is niet het geval. Daarmee kan ik concluderen dat de beslispunten zijn aangenomen. Geef ik de voorzittershamer
  • 0:2 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Voorzitter, wacht even.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Van Beek, CU.
  • 0:9 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja ik wou misschien toch nog wel even een opmerking maken dat ik de CU niet akkoord gaat met artikel 3. Misschien dat daar een aantekening van gemaakt kan worden of iets dergelijks.
  • 0:00 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dat is een stemverklaring?
  • 0:03 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, laten we het daar maar op houden.
  • 0:10 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ok, daarmee concludeer ik dat dit voorstel is aangenomen met een stemverklaring van de CU.
  • 0:12 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Voorzitter, even voor de duidelijkheid, stemt de CU nou voor met aantekening tegen hoofdstuk 3 of stemt de CU tegen want hoofdstuk 3 is niet goed.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   meneer Van Beek
  • 0:6 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Wij zijn tegen artikel 3, hoofdstuk 3, dus de prostitutie paragraaf, laat ik het maar zo noemen dan. Daar zijn wij op tegen.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   en de rest bent u voor
  • 0:1 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Zijn wij mee akkoord.
  • 0:9 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ok, helder. Goed dan geef ik de voorzittershamer terug aan mevrouw Galama.
 • 15 Financieel kader
  • 15. Financieel kader (428,74 KB)15.1. Brief van de rekeningcommissie aan de raad (164 KB)
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou is de koffie net ingeschonken begrijp ik dus dan gaan we rustig door met agendapunt 15. Wie wil over agendapunt 15 het woord voeren. Mevrouw Zeegers, mevrouw Zeegers, SP.
  • 0:8 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Wij willen ons aansluiten bij de conclusie van de rekeningcommissie. En dat was het.
  • 0:24 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ik concluderen dat iedereen dan instemt met agendapunt 15? En daarmee de financiële verordening 2016 vaststelt, de nota reserves en voorzieningen 2016-2019. En de nota waardering en afschrijving vaste activa 2016-2019. Unaniem. [voorzitter klopt met hamer]
 • 16 Programma en Overzicht onderwijshuisvesting 2017
  • 16. Programma en Overzicht onderwijshuisvesting 2017 (327,98 KB)
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Agendapunt 16, Programma en Overzicht onderwijshuisvesting 2017. Meneer Idema, Hofstra, Nijenbanning en Dijkstra en Sanders. Mevrouw Sanders, CDA.
  • 0:03 M. Sanders-Sanders
   raadslid CDA
   M. Sanders-Sanders
   Voorzitter ons wordt gevraagd een krediet beschikbaar te stellen ten behoeve van de permanente capaciteitsuitbreiding en daar kunnen wij mee instemmen. Want onderwijs moet en ruimte moet er ook voldoende zijn. het budget voor het verwijderen van asbest zal zeker ook moeten worden toegepast omdat we toch allen willen dat onze kinderen in een veilige omgeving onderwijs kunnen volgen. Het CDA is positief over de ontwikkelingen en dat er geld aan besteed gaat worden dat zal dan wel moeten. De financiële consequenties nemen we mee in de meerjarenplanning. Als gemeenteraad zijn we verantwoordelijk voor de constructiefouten, reparatie, herstel is dan noodzakelijk. Misschien kunnen of moeten wij in het vervolg meer geld reserveren als een soort post onvoorzien, voor grotere bouwprojecten. Tot zover.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sanders. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:41 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Ja, grotendeels kunnen we aansluiten wat mevrouw Sanders ook al heeft gezegd. Er zijn vijf aanvragen eigenlijk ingediend er zijn ook twee afgewezen, nou volgens mij is dat ook heel goed gemotiveerd aangegeven waarom dat zo is. Ik wou nog even speciaal uitlichten de asbestsanering en verbeteren brandveiligheid schoolgebouw Engelandlaan. Heel goed dat daar na overleg een verdeling voor een verdeling van de kosten is gekomen waarbij Noorderpoort en onze gemeente en het Ubbo met zijn drieën voor hun rekening nemen, dus dat wou ik even uitleggen dat ik dat goed vind dat dat na overleg zo is gedaan. dank u wel voorzitter.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra. Meneer Idema, SP.
  • 0:37 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dank u wel voorzitter. Wij hebben twee vragen nog en dat is dan welke toekomstrichting denkt de Neuteboomschool in verband met de condensvorming, want ook met de condensvorming heb ik begrepen van de school, dat daar ook een schimmel ontstaat die misschien mogelijk schadelijk is voor de kinderen. De tweede vraag is, wat zijn de consequenties van de juridische eigendom, overgedragen juridische eigendom. Dat waren de vragen. Van de Engelandlaan bedoel ik daarmee.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Idema. Meneer Dijkstra, CU.
  • 1:34 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Dank u wel voorzitter. Fijn dat er op een goede manier door u wordt geanticipeerd op de groei van het aantal leerlingen op de Zandtange in Mussel. Door een vergoeding toe te kennen aan de door het schoolbestuur voorgefinancierde capaciteitsuitbreiding van deze school. Bij het verhelpen van de constructiefout in de Meester Neuteboomschool vindt de CU het verstandig om met het schoolbestuur in gesprek te gaan voor het opstellen van een nieuw toekomstperspectief. Vanwege de leeftijd van accommodatie is de perspectief immers niet gericht op de instandhouding van deze accommodatie. Het is wel belangrijk dat u aangeeft indien het echt noodzakelijk is delen van het dak te gaan herstellen. Ten aanzien van de asbestsanering en het verbeteren van de brandveiligheid van het schoolgebouw aan de Engelandlaan Ubbo Emmius is het te prijzen dat ze de kosten van de asbestsanering hebben voorgefinancierd. Goed dat de herstelwerkzaamheden grotendeels worden bekostigd met €200.000,- bijdrage van Noorderpoort en de eigen bijdragen van Ubbo Emmius van €50.000,-. Ook bij de Pietprinsschool is de asbestsanering voorgefinancierd en wordt het met dit voorstel gefinancierd door de gemeente, het gaat een levensduur verlengende renovatie van het onderwijs accommodatie waardoor constructiefouten worden hersteld. De instemming van de schoolbesturen van het programma en overzicht 2017 is verkregen zodat we kunnen constateren dat er voldoende draagvlak is. Onze fractie gaat ook akkoord met de genoemde beslispunten, dank u.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Dijkstra. Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 1:15 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Dank u wel voorzitter. Het is goed om te zien dat er in december een voorstel ligt met betrekking tot onderwijshuisvesting. We hebben echter nog wel twee vragen. De eerste betreft de aanvraag van de Neuteboomschool, de gemeente erkend dat er vaak sprake is van een constructiefout waarvoor zij de verantwoordelijkheid dragen, althans voor het verhelpen van de kosten en de kosten daarvan en mijn vraag hierbij is van er wordt geadviseerd om deze aanvraag in toekomstig perspectief te plaatsen, aan welk perspectief denkt het college dan en op welke termijn is dat te verwachten want een dergelijke situatie is denk ik, ik denk dat ik het met meneer Idema eens ben, niet goed voor de gezondheid van de kinderen en van de docenten die daar toch 40 uur per week of 30 uur per week verblijven. En de tweede vraag richt zich op de Zandtange, ik lees hier uit de stukken dat de leerling populatie zes jaar lang redelijk stabiel en constant blijft en daarna gaat afnemen en desondanks stelt u toch een permanente huisvestingsaanvraag voor. Dus die twee dingen die rijmen niet helemaal met elkaar want semipermanent is stukken goedkopen dan permanent en zou ook passend zijn voor als oplossing voor de Zandtange. Dus graag uw reactie.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Verder geen fracties het woord? Dan geef ik het woord aan portefeuillehouder Hamster.
  • 3:05 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Voorzitter dank u wel. De meeste vragen gingen over de Neuteboom en misschien moet ik daar ook even gewoon mee beginnen. Neuteboom heeft inderdaad een lekkage en die vindt zijn grond in een constructiefout van het dak en wij hebben al gezegd van nou als er wat aan gebeurd dan zijn we als gemeente aan de beurt en er staat ook een bedrag genoemd en dat is wel een dusdanig bedrag dat we niet denken van we moeten alleen naar het dak kijken dan moet je ook gaan kijken van hoe is de school in die wijk gesitueerd wat gebeurd er met die school en wij weten inmiddels ook dat de school die aan de overkant staat een compleet andere vraag heeft ingediend, namelijk die groeien uit hun jasje. En het is heel logisch om die beide vragen eens met elkaar te gaan verbinden. Wat gebeurd er in Maarsveld en waar komt u als raad voor te staan en ook perspectief nog breder trekken want de VVD vraagt terecht wat is het perspectief. Wij hebben zoals u weet heel veel scholen uit de jaren '60 en '70 en sommige nog net wat ouder. We hebben in de Hagen buurt zijn we er nu een aantal aan het aanpakken, we hebben hier en daar al een aantal scholen bij de tijd gebracht. Een heel mooi voorbeeld is hier achter de Willibrordschool en ook het Heilig Hart in Mussel ziet er weer prachtig uit. Een andere school in Mussel die vanavond op het programma staat die kan er ook weer een hele tijd tegen, maar er staat nog een, bijvoorbeeld in Musselkanaal staan drie scholen die ook van dezelfde tijd zijn en op Stadskanaal Noord staan twee scholen. We hebben als college gezegd eigenlijk moeten wij 2017 besteden om die scholen eens goed nog tegen het licht te houden en ze in de tijd weg te zetten wanneer we er waarschijnlijk voor komen te staan. En Neuteboom is urgent, dus daar moeten we volgend jaar wel een besluit over nemen van wat gaan we ermee doen. Maar het is ook wel wijs, voor u ook in financieel perspectief, om te kijken van op welk moment komen wij nu voor bepaalde keuzes te staan. Dus zo breed wil ik het perspectief wel trekken. Met inderdaad urgentie van de Neuteboom wel in het achterhoofd. Op dit moment zover wij weten zijn er geen gezondheidsrisico's die dusdanig zijn dat er nog snellere ingrepen nodig zijn. laat ik ook maar zo concreet zijn, als er natuurlijk situaties ontstaan die schadelijk zijn voor leerlingen en of personeel dan vraagt dat om nog snellere actie. Voor zover wij weten is dat op dit moment niet aan de hand. De Zandtange is een bijzonder verhaal inderdaad, hadden wij prachtig verbouwd, vernieuwbouwd, we hadden nog niet geopend en tijdens de opening merkte de directeur al op; moet u eens meekomen ze zitten hier inderdaad op het podium van een lokaaltje en ze zitten in het bezemhok, zitten ze nou zo ongeveer, de opslag, wordt nu les gegeven die kinderen we zijn echt te krap geworden. Nou daar voeren we het gesprek over zeggen van nou we kunnen, wij voeren gewoon de test uit zoals we dat doen, wat is het perspectief, hoeveel leerlingen zijn er, waar gaat dat heen, hoe lang blijft het perspectief daar en de school die zei daar gaan we niet op wachten wij investeren alvast. We zijn met elkaar overeengekomen hetgeen hier voorstaat en wat er nu nodig is voor permanente huisvesting is ook hetgeen dat daar nodig is. Er wordt wel iets gekrompen maar niet zoveel dat ze weer zakken onder de norm die zegt dat er niet geïnvesteerd zou hoeven worden. Volgens mij klopt de zin. Voorzitter en volgens mij was ik daarmee door de vragen heen.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat gaan we inventariseren wethouder, meneer Nijenbanning VVD.
  • 0:9 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja ik had ook de vraag gesteld van waarom is er gekozen voor permanent en niet voor semipermanent, maar als ik uw beantwoording beluister dan heeft het bestuur voor u gekozen.
  • 1:7 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Nee, wij hebben de vergoeding achteraf bepaald van op welke nou, laat ik bij het begin beginnen. Wij hebben bepaald wat wij op basis van alle normen daar zouden moeten doen. hoeveel vierkante meters heeft de school en op basis van prognoses en leerlingen aantallen waar hebben ze recht op. En dat is wat hier staat en daar is de school niet blij mee want ze hebben er meer in geïnvesteerd dan wij geven uiteindelijk, maar uiteindelijk zijn we er in het oog toch wel overeengekomen dat dit het bedrag moet zijn, maar ook voor de permanente uitbreiding, dus langer dan 15 jaar, zijn dit de vierkante meters die wij zouden moeten vergoeden. En ik was nog een vraag vergeten voorzitter, wat is het consequente van juridisch eigendom, van de SP. Laat ik eerst zeggen, dat doen we bij alle scholen, en dat is gewoon ook heel pragmatisch. Wij houden een economische eigendom oftewel de school mag niet zomaar verkocht worden, ze zullen naar ons terug moeten gaan als de school verlaten wordt of als ze denken van wij hebben een mooier plekje op het oog. Maar het is wel heel pragmatisch dat de school ook zelf intern kan gaan bouwen zonder dat alles via u als raad moet of wij als college toestemming moeten gaan geven om met die school gewoon bezig te gaan. er kan gewoon gewerkt worden.
  • 0:25 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Daarmee de vragen en opmerkingen uit eerste termijn voldoende beantwoord? Behoefte aan een tweede termijn? Niet het geval. Mag ik concluderen dat de raad unaniem is in het vaststellen van het onderwijshuisvestingsprogramma en daarmee de beslispunten 1 t/m 3 accordeert? Aldus. [voorzitter klopt met hamer].
 • 17 Decemberwijziging 2016
  • 17. Vaststellen Decemberwijziging 2016 (288,86 KB)17.1. Decemberwijziging 2016 (228,49 KB)
  • 0:30 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar het laatste agendapunt en dat is de Decemberwijziging. Wie van u. Hofstra, wat een eensgezindheid vanavond, geweldig. Ga ik het toch redden wethouder Hamster. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:22 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, dank u wel voorzitter. ik heb eigenlijk ook maar een vraag, er staat op bladzijde 3 onderaan over het programma "gezond in de stad gids" dat er een standbudget beschikbaar is van €335.000,- en dat dat bedrag in 2017 gereserveerd wordt op algemene dekkingsmiddelen. Was onze vraag; houdt dat in dat die gelden voor de gids behouden blijven. Dat was eigenlijk onze vraag.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Verder geen vragen. Wethouder Hamster.
  • 0:5 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja. Als u daartoe besluit.
  • 0:20 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ik dan concluderen dat we met unanieme stemmen de begroting 2016 en de begroting 2017 wijzigen volgens de bijlage 1 en 2 van de decemberwijziging. En de rest voor kennisgeving aannemen? [voorzitter klopt met hamer] Aldus.
 • 18 Sluiting
  • 1:34 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan nog twee opmerkingen, voordat ik definitief de vergadering sluit. Normaliter is de heer Fransen hier aanwezig die altijd het geluid verzorgt, nou heeft hij vanwege gezondheidsredenen is hij er al een paar keer niet geweest. Maar meestal hebben we de goede gewoonte om namens u de heer Fransen aan het eind van het jaar te bedanken voor het aanwezig zijn en het verzorgen van het geluid. Dus dat gaan we dit jaar ook weer doen en dat wordt deze keer netjes bij hem privé bezorgt maar wel namens u. En tweede, vorig jaar zijn voor het eerst gestart om ook gewoon eens een fatsoenlijke traditie in gang te zetten voor een kerstattentie voor de leden van de raad en die staat voor u klaar beneden, dus u kunt als u wilt die vanavond, mocht u deze week niet meer in het gemeentehuis komen, kunt u meenemen naar huis. En dan wil ik u daarbij ook bij die attentie, maar sowieso namens het college, namens de ambtelijke organisatie, directie en managementteam hele fijne kerstdagen toewensen een heel mooi uiteinde, laten we hopen dat we het rustig maar wel heel plezierig en zonder incidenten door kunnen beleven en dat we gewoon weer de energie vinden voor een mooi nieuwjaar 2017. Waarbij we u graag op 9 januari zien. Dank u wel.