Raadsinformatie

Raadsvergadering 04 april 2016

Naam
Download het audiobestand (14,98 MB)
Download de gesproken tekst (274,22 KB)
Download de vergaderstukken in pdf (3,18 MB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
 • 5 Ontwerpbesluiten windpark De Drentse M..
 • 6 Sluiting
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 0:55 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dames en heren, welkom leden van de raad, media aandacht en aandacht op de publieke tribune. Een ingelaste raadsvergadering in het kader van de ontwerpbesluiten die gedeponeerd zijn over de windparken de Drentse Monden en Oostermoer en onze hoop om voor de termijn voordat die verstreken is een gezamenlijke zienswijze als college en raad aan de minister te doen toekomen. En daarna, straks gaan we over naar de raadscommissie maar dan neemt mevrouw Sterenborg de voorzittershamer over.
 • 2 Mededelingen
  • 0:30 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ik de agenda, nee ik moet eerst de mededelingen doen en dat betekend dat mevrouw Luijken niet aanwezig is vanwege ziekte van de SP, meneer Nijenbanning andere bezigheden heeft van de VVD en dat meneer Pals nog wel verwacht wordt, maar dat hij aangekondigd heeft dat hij inderdaad later verschijnt dan 19.30 uur. Of dat nog op tijd voor de raadsvergadering is of voor de raadscommissie dat is mijn nog niet bekend maar dat zullen we vanzelf gaan zien.
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan kan ik u vertellen dat op dit agendapunt geen insprekers zich hebben aangekondigd
 • 5 Ontwerpbesluiten windpark De Drentse Monden en Oostermoer
  • 05. Ontwerpbesluiten windpark De Drentse Monden en Oostermoer (317,93 KB)05.1. Zienswijze (224,19 KB)05.2. Antwoordnota vooroverlegreacties inpassingsplan (577,71 KB)05.3. Moties (403,19 KB)05.4. Staatscourant (612,74 KB)05.5. Ministerie van Economische Zaken over ontwerpbesluiten Windpark DDMO (915,88 KB)
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   en dat we dus alleen de discussie aan kunnen gaan over agendapunt 5, de zienswijze op de ontwerpbesluiten. Wie mag ik daarover het woord geven. Mevrouw Zeegers, Hofstra, Sterenborg, Mellies en Boels. Begin ik bij u meneer Boels, CDA.
  • 4:01 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja dank u wel voorzitter. Ontwerpbesluit windpark De Drentse Monden en Oostermoer, ja voorzitter het gaat over duurzaamheid, duurzaamheid is eigenlijk wel voor ons het kantelpunt, het fundament in het beslispunt, hoe ga je daar nu concreet mee om, hoe geef je daar handen en voeten aan hier in onze gemeente Stadskanaal. De vraag hield ons al vaker bezig en nu wederom. Wij als CDA fractie wij zijn voor duurzaamheid en ook voor innovatie, voor groei, duurzame groei, wij streven naar een balans tussen mens, milieu en de economie. Zodat we de wereld goed kunnen achterlaten voor onze kinderen, voor hen die na ons mogen komen. En concreet betekend dat dat we komen tot 14% duurzame energie in 2020, dat is een harde afspraak die gemaakt is met de Europese Unie. Een duurzame samenleving daar gaan we voor en daar zal windenergie prima onderdeel van uit kunnen maken, maar een voorwaarde daarbij is wel dat zoals we dat ook hier in het bestuursakkoord hebben afgesproken dat er ruim voldoende draagvlak is voor de plannen die hier omtrent worden ontwikkeld. In deze raad is vrijwel, een vrijwel unanieme houding geweest tegen deze massaliteit, concreet is er in dit dossier weinig duurzaam draagvlak. Onze inwoners, onze middenstanders zij zitten hier in meerderheid niet op te wachten en weten ook dat er zaken spelen, dat er initiatieven worden ontwikkeld en ook wel van harte, van harte dat die projecten, die alternatieve projecten goed van de grond kunnen komen of op de grond kunnen worden geplaatst, als het zonnepanelen zijn. Een duurzame samenleving, een duurzame samenleving maken wij met zijn allen, met zijn allen in deze gemeente. En in eerste instantie roept dan het verzenden van 16.000 brieven toch wel wat vragen op. Enerzijds denk ik ja zo mobiliseren we mensen en anderzijds vragen we ons af wat zijn de achtergronden hier nou van, nog los van de kosten had wellicht ook gewoon via onze mooie website gekund, ligt er zo wel een wat activistisch toontje onder dit dossier. Het vergroot wellicht ook tegenstellingen terwijl duurzame relaties toch ook hier van belang zijn, we moeten samen verder. Het rijk, het rijk stelde zich in ieder geval niet al te bereid willend op. Het rijk zocht inderdaad niet naar duurzaam draagvlak, maar wat is nu de volgend stap, hoe gaan we nu verder, wat als het rijk gewoon doorgaat, gaat onze wethouder dan wellicht straks voor een windmolen liggen die eventueel wordt gebouwd, ketend hij zich vast aan een hek, hoe gaan we verder, hoe komen we samen verder. De commissaris van de koningin, de koning, van Drenthe hij zei reeds al als de gevangenissen dicht gaan dan ook geen windmolens. De gevangenissen blijven gelukkig open, maar komen er dan ook windmolens. Ja de wijze waarop het nu gebeurd via advertenties, via een grote advertentie in een krant, het heeft ons ook wel wat verbaasd. We riepen zelfs de inwoners van andere gemeenten op. Nog de vorige vergadering alhier werd er toch wat schamper gedaan over ons voorstel om inzake huishoudelijke hulp onze inwoners, onze mensen die zorg nodig hebben, onze mensen, onze inwoners die zorg verlenen juist te informeren, gewoon via de Kanaalstreek. En nu dan een enorme advertentie in een groot landelijk, nou ja landelijk dagblad, in een groot dagblad hier in het noorden. Duurzaamheid en verbindingen blijven zoeken dat draagt in onze optiek bij aan gedragen oplossingen. In dat verband noemen we als voorbeeld de gemeente Groningen. Deze gemeente betrekt momenteel ook hun inwoners om te komen tot gedragen en dus duurzame plannen omtrent energie. Hoe staat het momenteel eigenlijk met onze alternatieve plannen in onze gemeente, wat is bekend en wat moet er nog gebeuren. We denken dan aan die maatschappelijke kosten en baten analyse die gemaakt is, het solarpark, het verduurzamen van woningen hier in deze gemeente, roepen dat we tegen zijn, ja ik zou bijna zeggen dat is wel eenvoudig, maar samen komen tot duurzame oplossingen en daarin investeren met veel energie dat is pas echt een opgave. Het CDA fractie wil dat de gemeente zich niet altijd laat leiden door bedreigingen maar juist samenwerken en uitdaging en perspectief. Alsook dat we ons blijven inzetten om mee te praten aan de windmolens vlak over de gemeentelijke grens, om daarmee zoals de zienswijze ook eindigt een plan te ontwikkelen dat kan rekenen op maatschappelijk draagvlak gekoppeld aan een duurzame economische ontwikkeling. Wij ondersteunen derhalve deze zienswijze maar blijven oproepen tot duurzaamheid. Want duurzaamheid dat is niet immer de tegenstellingen blijven benadrukken, onderbuik gevoelens hoe reëel ook te blijven aanspreken dat is in gesprek gaan, in gesprek blijven, over een alternatieve manier van invullen en op een positieve manier, samen in gesprek dat is daadwerkelijk duurzaam. Tot zover in eerste termijn, dank u wel.
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Boels. Gaan we naar mevrouw Zeegers, SP.
  • 2:14 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Ja meneer Boels heeft al zoveel gezegd dus dat hoef ik niet te herhalen. Het windpark dat is alleen maar heel erg slecht voor onze regio. Veel te veel overlast voor de bedrijven en voor de bewoners, omdat er dus niet constant nee, nee, nee gezegd moet worden maar ook daadwerkelijk wat bedacht is dus het solarpark van de grond gekomen door de bedrijven een aantal en “platform Storm” die zijn er heel erg druk mee en het ziet er naar uit dat dat solarpark zelfs meer gaat opleveren dan dat hele windpark. En op waarschijnlijk veel minder grond. Dus er zijn wel goeie alternatieven alleen ja dat moet dus in Den Haag nog doordringen, bijkan, dus vandaar ook de zienswijze. Ik vind het een goed stuk waarvoor dank aan de wethouder en het college. Dan heb ik twee dingetjes erin zitten, daar staat wat over Lofar, ik vind dat een beetje aan de korte kant, ik zou daar graag bij willen zien nog dat het ook een belangrijk Europees project is. En dat er dus de schade ook over de grens gaat, dus hoe dat verwoord wordt dat mag de wethouder zelf doen. Op pagina 3, bij gebrek aan motivering de laatste alinea daar wordt gepraat over het Mondengebied, maar moet daar niet Oostermoer ook bij genoemd worden. Dat zijn eigenlijk de twee vragen. Dat de wethouder 16 of het ja de college het gemeente die 16.000 brieven rondstuurt vind ik op zich wel een goeie zaak. Op die manier betrek je toch ook de burger bij het hele proces en je helpt mensen om een zienswijze in te dienen, want dat is wel gebleken dat heel veel mensen dat gewoon niet durven en niet kunnen. Dus tot zover.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Zeegers. Gaan we naar mevrouw Sterenborg, CU.
  • 3:10 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja dank u wel voorzitter. Het is niet de eerste keer dat wij over dit onderwerp spreken, wij als raad hebben veel mitsen en maren naar voren gebracht en zoals u ons vaker hebt horen zeggen de CU gaat uit van de Bijbelse opdracht om verantwoord om te gaan met Gods schepping en daar hoort volgens ons ook bij dat er alternatieven komen voor fossiele brandstoffen. De CU is voor duurzame energie en ook niet tegen windenergie, wij zien ook kansen voor ons onze gemeente als er windturbines worden geplaatst. Denk hierbij aan geld wat deze kant opkomt en in het gebied wordt uit gegeven. Ook zijn er kansen voor de werkgelegenheid, maar we zijn ons ervan bewust dat dit bij een solarpark waarschijnlijk groter is. Eind 2014 heeft de raad een motie aangenomen waarin we het college opgedragen hebben om te voorkomen dat de voorliggende grootschalige windmolenplan tot stand zal komen. Het ging ons toen om de grootschaligheid van dit plan. Inmiddels is het plan hier en daar wat aangepast qua omvang. We hebben kennis genomen van de zienswijze en kunnen ons hierin vinden. de afstand tot de bebouwing moet in acht genomen worden en dit is bij wet geregeld. Ook wij vinden dat de minister niet gevoelig is voor de uitslag van het draagvlak onderzoek. Wat betreft de consequenties voor het radiotelescoopnetwerk Lofar, deze moeten goed onderzocht worden voordat daadwerkelijk wordt gestart met de realisatie van het park. Het kan toch niet zo zijn dat de investeringen en onderzoeken door plaatsing van windturbines wordt teniet gedaan. Hier is in de Tweede Kamer ook aandacht voor gevraagd door Agnes Mulder en Carla Dik-Faber. In de zienswijze worden dingen genoemd die mogelijk negatieve effecten hebben op onze gemeente, op de inwoners van onze gemeente, maar of dit daadwerkelijk ook negatief is zal de toekomst uit moeten wijzen. Hierbij doel ik bijvoorbeeld op de waardevermindering van woningen en het versterken van de krimp en als het gebied onaantrekkelijk wordt voor toerisme valt nog te bezien. Wel kunnen we ons vinden naar deze argumenten worden genoemd in de zienswijze zodat er goed gekeken wordt naar mogelijke negatieve facetten bij het plaatsen van windturbines. We hebben gemerkt dat de rijksoverheid ook een brief naar inwoners in Stadskanaal, Musselkanaal, Stadskanaal-noord heeft verspreidt waarin een en ander wordt uitgelegd. Ook wordt hierin de suggestie gegeven om mee te investeren of participeren. Zojuist heb ik ook kennis kunnen nemen van die brief dat wij kunnen meeprofiteren op verschillende manieren misschien kunt u daar iets meer van vertellen wat de bedoeling daar precies van is. Deze mogelijkheid om mee te profiteren is voor ons een voorwaarde. Nogmaals, we kunnen ons vinden in de zienswijze zoals die voorligt maar niet in het beoogd effect zoals in het raadsvoorstel staat. Dit is ons inziens niet de uitvoering van de motie van 17 november 2014. Hier hebben we het college opgedragen om alles wat in hun macht ligt te doen om te voorkomen dat het nu voorliggende grootschalige windmolenplan tot stand zal komen. kleiner kan volgens ons wel en dan aanvullen met zonne-energie lijkt ons een goede optie. Dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sterenborg. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 2:4 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Inderdaad er is vanavond al weer heel veel gezegd en er is in eerdere vergaderingen ook al heel veel gezegd in die zin is het natuurlijk een herhaling van zetten, maar goed we hebben hier nu het inpassingsplan zoals wij het de zienswijze, conceptzienswijze, gelezen hebben denken wij dat dat een goede zienswijze is. Ook wij zijn niet tegen duurzame energie, maar wij vragen ons wel hardop af of het voorstel tot het windmolenpark wat nu voorligt, het grootschalige voorstel, of dat wel duurzaam is. Wij vinden dan in het geval van dit windpark dat aan de sociale en economische dimensies van het begrip duurzaamheid voorbij wordt gegaan. Het is namelijk de bedoeling dat dit voorgenomen windpark, daar zijn de meningen ook over verdeelt, hernieuwbare energie gaat leveren. Waardoor de omvang in een negatieve sociale en economische gevolgen van het windpark voor onze regio zal het windpark ons inziens niet duurzaam zijn. Dat is pas het geval als er een alternatief is dat naast hernieuwbaar ook op sociaal en economisch vlak bevredigend is. Voorzitter zoals u weet hebben wij twee week geleden, 19 maart, ook zelf met een zienswijze op de markt gestaan, we waren dan ook blij dat de gemeente in casu het college dit ook op heeft gepakt, 16.000 brieven versturen dat was voor onze fractie wat teveel in omvang om dat zelf te doen, laten we dat maar even zo zeggen, maar we laten zeggen goed voorbeeld doet goed volgen dus daar zijn wij blij mee. Overigens is onze zienswijze ook nog steeds te downloaden en op te sturen. Wij hebben de zienswijzen ook naast elkaar gelegd van onszelf en van gemeente, wij denken dat het inhoudelijk overeenkomt, dus in die zin goede zienswijze. wat mevrouw Zeegers net zei over Lofar daar kan ik me nog iets bij voorstellen dat dat er op zich nog iets uitgebreider in mag dat dat ook leidt tot internationale reputatieschade op wetenschappelijk gebied. Tot zover, dank u wel voorzitter.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra. Meneer Mellies, fractie Mellies.
  • 1:8 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja dank je wel voorzitter. Nou ik denk dat het wel duidelijk is hoe we met zijn allen tegen dit plan aankijken en het is ook niet zo dat we tegen duurzame energie zijn, maar meer tegenover de wijze waarop dit plan ons door de, nee laat ik het anders formuleren, ons opgedrongen wordt. We kunnen ons vinden in de zienswijze zoals die voorligt. Er zijn een groot aantal argumenten netjes samengevoegd tot een vijftal hoofdargumenten, niks op aan te merken. Waar we nog wel even benieuwd naar zijn is, we hebben een aantal maanden geleden een lobbyist in de hand genomen, we zouden graag willen weten hoe de samenwerking eigenlijk is verlopen, werkt die nog steeds voor ons of is ie inmiddels al van zijn taken ontheven en verder zou het college misschien even kort aan kunnen geven ook even voor de luisteraars hoe nu het verder gaat straks na 20 april, tot 20 april ligt de kans open om een zienswijze in te dienen, wat gebeurd er na 20 april. Tot zover, dank u wel.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Mellies. Fractie van de, ik dacht dat u zopas niet aangaf, maar toch?
  • 0:09 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ik liep een beetje achter de feiten aan voorzitter, dus iets korts dan nog, ik had wat ruzie met mijn i-pad.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou dan mag u gewoon als laatste eindigen, dat blijft misschien het meeste hangen. Aan u het woord, mevrouw Meertens.
  • 0:14 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Nou ik heb niet veel te zeggen want er is al heel veel gezegd voorzitter. Wij kunnen ons vinden in de zienswijze en ook het verzenden van de brieven vinden wij een goede zaak en zo worden al onze inwoners goed geïnformeerd en kunnen zij zelf op een gemakkelijke wijze bepalen of zij tot actie over willen gaan. Dank u wel.
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Kort en krachtig, dank u wel mevrouw Meertens. Wethouder, behoefte aan korte schorsing of niet? Nee in een keer. Wethouder Gelling aan u het woord.
  • 7:47 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja voorzitter dank u wel. Allereerst laat ik beginnen met dank zeggen voor uw ondersteuning van de zienswijze zoals die door college is opgesteld. een zienswijze die een bundeling vormt van alle eerdere opmerkingen die wij richting het ministerie, richting de heer Kamp hebben doen uitgaan. Een zienswijze nu voor, als reactie moet ik zeggen op het rijksontwerp inpassinsplan wat voorligt, wat de minister heeft ingediend m.b.t. windturbineparken De Drentse Monden en Oostermoer. Daar heeft u een aantal vragen over gesteld en één daarvan is, want we hebben wellicht doen besluiten tot een wat opmerkelijke actie, namelijk het versturen van een brief en het doen plaatsen van een advertentie. Waarom hebben we dat gedaan. Bij een heel aantal bijeenkomsten waarbij ik ben geweest, in gesprek te zijn geweest met inwoners uit dit gebied, ook aangegeven dat als zij daar wat van vinden van dit windpark dat men met een reactie moet komen op het moment dat het daar is. De vraag die ik onmiddellijk terugkreeg van maar hoe moet dat, dan hoe doe ik dat, waar stuur ik dat naar toe, ik vind dat erg ingewikkeld, kunt u daar niet iets mee. Wat we ook hebben gemerkt is dat het schrijven namens ministerie en ook initiatiefnemers richting inwoners niet de duidelijkheid heeft gegeven ten aanzien van de procedure, tot wanneer kan men reageren. Op basis van die beide gegevens hebben wij gemeend er verstandig aan te doen om inwoners te informeren over wat er nu gebeurd. Dat die zienswijze er ligt en mocht men daar wat van vinden dat er de gelegenheid is om te reageren tot 20 april, maar dat dit ook werkelijk nu het moment is om dat te gaan doen. En om ze te ondersteunen in hoe dat te doen hebben wij een concept, zienswijze bijgevoegd, gestel men is het er niet mee eens dan zouden ze daar gebruik van kunnen maken. met daarbij meteen het adres waar dat naartoe te zenden. De reacties die daar tot dusverre op zijn geweest, want ook bij het KCC hebben wij hier vandaag een heel aantal reacties gehad, was inderdaad van dank voor het sturen van die zienswijze, maar klopt het inderdaad dat het adres wat daar staat dat dat het is waar ik het naartoe dien te zenden. En soms ook reacties van goh over welk windpark of windturbineparken gaat het dan precies. Blijkt dat in informatievoorziening richting inwoners kunnen wij constateren daar nog steeds onduidelijkheid in is geweest en dat doet ons alleen maar bevestigen in het feit dat het versturen van deze brief in onze beleving althans dat dat een zeer goede is geweest. Stellen wij ons daarmee activistisch op? Dat hebben we geprobeerd niet te doen. we hebben ook geschetst van als college, als gemeente, ook op basis van de motie die u heeft ingediend om dat in het werk te stellen om deze grootschaligheid tegen te gaan, wij vinden hier wat van, wij vinden deze grootschaligheid voor deze regio teveel. En bent u het met ons eens dan kunt u overgaan tot het inzenden van die brief. Is het zo activistisch dat ik er straks voor ga liggen. Nou ik heb enig omvang mee, maar zover wens ik niet te gaan. dat betekend niet dat wij niet alles in het werk zullen stellen om ons geluid te laten horen. En dan kom ik bij de vraag van de heer Mellies, hoe zit het dan bijvoorbeeld met een lobbyist. Ja die is nog steeds, indien wij daartoe verzoeken, voor ons aan het werk. Zo hebben wij volgende week weer een overleg met hem geplant staan. Wat hij doet is er voor ons ervoor zorgen dat de lijnen met politiek Den Haag, met Kamerleden, dat die kort blijven. Dat juist in deze periode waarin er heel veel gebeurd, waarin er heel veel moties worden ingediend dat over en weer de lijnen kort blijven en men van elkaar op de hoogte is van wat er speelt. En in onze beleving is dat wezenlijk, juist nu. En daar maken wij dankbaar gebruik van. Dan kom ik bij een motie en dan maak ik toch even weer de koppeling richting de zienswijze, ik zou u willen verzoeken dat wij nog een motie betrekken in onze zienswijze, die is afgelopen week ingediend, kamerlid Smaling heeft dat gedaan, waarin hij de minister opdracht tot het doen laten uitvoeren van een maatschappelijke kosten/baat analyse om daarmee gelet op de sterke ontwikkelingen die solarparken, zonne-energie doormaken om die te betrekken in die kosten/baten analyse en om tegenelkaar af te zetten wat is nu het effect zon tegen wind. Die motie is afgelopen week met meerderheid van stemmen aangenomen en ik kan mij voorstellen, en ik ga er eigenlijk van uit dat u dat met mij eens bent, dat wij dat alsnog in onze zienswijze betrekken. Dat was vers van de pers en vandaar dat dat nog niet in uw zienswijze zoals die hier in concept ligt heeft gestaan. Ik neem ook uw opmerking mee over Lofar, of dat niet sterker kan. En dan ligt er nog de vraag met betrekking tot participatie. Daarover wordt gesproken in het bestuurlijk platform waar ik deel van mag uitmaken en is er ook nadrukkelijk over gesproken en gedeputeerde Stelpstra van de provincie Drenthe heeft aangegeven dat ie daar voor dit gebied graag het delete in wil nemen. Waarbij ik heel nadrukkelijk in het bijzijn van medewerkers van het ministerie heb aangegeven dat ditmaal, zeker Stadskanaal, niet vergeten mag worden. Dus jazeker dat houden wij nauwlettend in de gaten. Deze zienswijze, nogmaals een bundeling van heel veel wat wij al eerder hebben aangegeven. We hebben dat geprobeerd te rubriceren en die dient voor 20 april binnen te zijn. En dan is uw vraag. Kunnen wij dan nog iets. Het bijzonder is en dat is onder andere de strijd die onze buurgemeenten voeren, het betreft hier, aldus het ministerie, één windturbinepark, en dat wordt bestreden. Oorspronkelijk was ook de gebiedsvisie van de provincie Drenthe er op gericht dat het drie gebieden zouden zijn. en in eerdere gesprekken heeft dat ook plaatsgevonden dat er drie verschillende initiatieven zouden zijn, maar dat wordt gevoegd tot één. En omdat het dan, en nu wordt ik even technisch, de 150 Megawatt, of de 100 Megawatt gaat overschrijden, in dit geval 150, is daarmee het een rijks coördinatieregeling en daardoor de crisis- en herstelwet van toepassing. En die crisis- en herstelwet maakt het voor ons als lokale overheid niet mogelijk om bestuursrechtelijke stappen te gaan nemen. En daarom is het zo belangrijk dat wij dit moment aangrijpen om heel erg duidelijk te laten horen wat wij vinden en om dat samen met onze inwoners, mits zij uiteraard dat met ons van mening zijn, dat wij ons geluid laten horen. En dat hebben wij vertaald in deze zienswijze. Uw opmerkingen daarover zullen wij meenemen. Volgens mij tot zover.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder. Begrijp ik dat u beide opmerkingen van mevrouw Zeegers op de brief, op de zienswijze overneemt?
  • 0:0 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   ja
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En aanvult met de laatste strekking van de motie Smaling.
  • 0:1 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   ja
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Die betrekt de raad dan ook in het feit dat de zienswijze aangepast kan worden en ligt de vraag voor of u het college kunt mandateren om ook die laatste motie er nog in te verwerken. Ja?
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:04 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Wat ons betreft is het antwoord op die laatste vraag ja, maar ik heb ook nog wel een aanvullende vraag aan de wethouder.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik wou even inventariseren of de eerste
  • 0:08 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   akkoord
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   termijn dan voldoende beantwoord is want dan gooi ik hem in de tweede termijn. Dat was geen vraag die is blijven liggen, denk ik uit de eerste termijn. Ok, tweede termijn. Meneer Hofstra.
  • 0:21 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja kan heel kort hoor, de wethouder zei in eerste termijn wat over de onduidelijkheid van de inzendtermijn en over het adres waar het heen moest. Misschien is het nog wel even goed dat de wethouder hier in het openbaar ook met de media en de radio erbij nog even het adres noemt. En klopt het dat er twee keer de termijn opgeschoven is of één keer.
  • 0:1 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   een keer
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   een keer
  • 0:2 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   tot 20 april
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Zeegers, SP.
  • 0:29 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Ja ik kreeg uit de stukken ergens, ik kan niet meer precies zeggen waar het stond, de indruk dat de transporten deels door onze gemeente gaan, over onder andere de Drouwener brug en op Noord ergens verder weg nog een brug, ben ik de naam even van kwijt. Is dat iets wat nog met een zienswijze meegenomen wordt of staat dat erbuiten maar is dat iets voor latere zorg.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Nog meer, meneer Mellies, fractie Mellies.
  • 0:20 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Dank u wel voorzitter. Ja nog even op de vraag, wat gaat er dan straks na 20 april precies gebeuren even een ken de wethouder misschien even kort duiden, tijdsspanne van na 20 april hoeveel weken gaat er dan nog overheen eer de minister komt met een uitspraak. Kunt u daar misschien even iets over uitweiden. Dank u wel.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Even de verdere procedure. Anderen nog behoefte aan een tweede termijn? nee. Wethouder Gelling.
  • 0:45 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja dank u wel. Even ingaand op de, het antwoord van de heer Hofstra, excuses voorzitter had ik tussendoor al gegeven. Mevrouw Zeegers transport dat hebben wij in een eerdere reactie op een gegeven moment ook aangegeven. We zullen kijken in hoeverre dit nu eens mee te nemen, maar is zeker een punt van aandacht. De heer Mellies, na 20 april. Dan vindt er nog, wordt er nog een concept definitief milieu effect rapport opgesteld wat de minister wederom betrekt in zijn besluitvorming en de minister is voornemens net voor, maar waarschijnlijker net na de zomer tot besluitvorming te komen.
  • 0:2 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Melllies, fractie Mellies.
  • 0:4 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   En dan zou het dus ook kunnen betekenen dat na de zomer de schop er in gaat zeg maar even
  • 0:53 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Nou kijk als lokale overheid worden wij niet in de gelegenheid gesteld om bestuursrechtelijk een gang te maken, dat neemt niet weg dat dat voor heel veel andere organisaties, maar ook inwoners, wel aan de orde is en die bezwaren zullen ook betrokken moeten worden dus het is maar niet zo dat op een gegeven moment die minister aangeeft van nou ik vind het nu allemaal wel mooi en nu hak ik de knoop door en nu gaat ook meteen na de zomer de schop erdoor of de schop in de grond. Zo werkt dat niet. Ook alle bezwaren zullen daarbij betrokken moeten worden en de minister zal zeker ook en met uitleg daarover moeten geven en kan dat niet de instemming hebben zeg maar van bezwaarmakers dan staat het hen in de gelegenheid om daar dan nog procedureel verdere stap in te maken.
  • 0:2 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Duidelijk dank u wel.
  • 0:46 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Wat ik u niet heb medegedeeld of wat ik niet heb opgemerkt is, er zijn informatiebijeenkomsten geplant geweest door het ministerie en initiatiefnemers en helaas was het zo dat voor de gemeente Stadskanaal er één dag geplant was. eerder heeft directeur Smallenbroek van het ministerie aangegeven dat als een bijeenkomst vol zou zijn dat er een nieuwe geplant zou worden. er is of komt een schrijven naar u toe waarin wij aangeven dat 12 april er nieuwe informatiebijeenkomst is voor de gemeente Stadskanaal en wel in Stadskanaal zelf. Daar kunt u gebruik van maken en daaraan hebben we ook gerefereerd in het schrijven dat wij richting inwoners hebben gedaan.
  • 0:8 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Je kan het al zien bij het ministerie van Economische Zaken die nieuwe datum, staat al genoteerd.
  • 0:13 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Dat weet ik, maar voor het geval dat het mensen was ontgaan en ook gelet op de toeluisteraars her en der, 12 april is er nog wederom een gelegenheid om u te laten informeren en daar waar nodig te vertellen wat u vindt.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat wordt georganiseerd in?
  • 0:2 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Pagedal
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Goed, voldoende beantwoord de vragen? Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:16 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nou over het adres, de wethouder die, ik heb hem hier voor me, Bureau energieprojecten inspraakpunt windpark DMOM Postbus 248, 2250 AE Voorschoten. Dat bedoel ik dat u dat nog even wou zeggen.
  • 0:2 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja, dank u wel voor de aanvulling.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Goed voorbeeld doet volgen hè meneer Hofstra.
  • 0:4 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Bureau energieproject en het precieze adres wist ik niet uit mijn hoofd, maar dank u voor de aanvulling.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, goed. Dank u wel wethouder Gelling. Kunnen wij concluderen dat de aanwezige raadsleden, meneer Boels, CDA.
  • 0:3 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Voorzitter de heer Maarsingh wil graag een stemverklaring afleggen.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Een korte stemverklaring van de heer Maarsingh.
  • 0:6 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja voorzitter dank u wel, ja ik ga het niet weer drie pagina’s doen zoals vorig jaar in december of november
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, dat is geen stemverklaring over het algemeen.
  • 0:2 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Mag twee minuten dacht ik staat in het boek.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, maar die krijgt u makkelijk vol.
  • 1:07 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter wij, het klinkt misschien een beetje bijzonder, maar ik heb, ik zeg nogmaals dat het windpark Oostermoer en conceptplan en de Monden gaat over afgesproken invulling van een afgesproken taakstelling tussen de provincie Drenthe en de gemeenten. Dat is één voorzitter. Het tweede argument is dat ik het volstrekt oneens ben met de argumenten in de zienswijze genoemd, vertrekkende ondernemers, dalende huizenprijzen, gezondheidsrisico, dat is absoluut niet waargenomen in alle regio’s waar windmolens zijn gebouwd tot nu toe, met name de werkgelegenheid nam toe voorzitter en ik vind het een gemist kans dat u in de zienswijze niet een alternatief voorstel hebt geplaatst. Bijvoorbeeld laat ik een persoonlijk voorstel noemen, 25 molens i.p.v. 50 en 125 hectare zonnepanelen. De vraag is dan, maar daar mag ik me niet mee bemoeien, is er eigenlijk al sdj aangevraagd,
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Maarsingh u geeft nu een stemverklaring u kan geen vragen meer stellen tijdens een stemverklaring.
  • 0:1 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nee dat is goed. Ik stem dus tegen.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat was duidelijk, goed. Mag ik concluderen dat we dan met 19 stemmen voor en één stem tegen op een gegeven moment de zienswijze vaststellen? [voorzitter klopt met hamer] Aldus.
 • 6 Sluiting
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan sluit ik hierbij de raadsvergadering. Dan gaan we enigszins herschikken voor de raadscommissie met haar eigen agenda. 10 minuutjes schorsen hoor ik. Dat betekend 20.15 uur gaarne terug.