Raadsinformatie

Raadsvergadering 27 februari 2017

Naam
Download het audiobestand (83,91 MB)
Download de gesproken tekst (1,22 MB)
Download de vergaderstukken in pdf (26,24 MB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
 • 5 De besluitenlijst van 19 december 2016
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen en ..
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
 • 8 Inlichtingen college
 • 9 Vragenuur
 • 10 Interpellaties
 • 11 Rondvraag
 • 12 Nota Grondbeleid 2017-2020
 • 13 Wijziging Verordening maatschappelijke..
 • 14 Koersdocument Publieke Gezondheid in d..
 • 15 Vaststellen nieuw Reglement van Orde
 • 16 Sluiting
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 0:58 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dames en heren, raadsleden welkom. Eerste raadsvergadering in het nieuwe jaar 2017, het lijkt even geleden ten opzichte van de raadsvergadering van medio december, maar we gaan nu toch echt formeel weer aan de slag. Ik moet melden dat José Schrör, fractielid van het CDA, vanavond niet aanwezig kan zijn, dus we zijn met 22 raadsleden. Ik denk dat het goed is om daarnaast iedereen op de publieke tribune welkom te heten. Ook de mensen die in gang op de stoel hebben plaatsgenomen, maar zeker ook onze luisteraars via RTV1. En niet te vergeten de pers die aandachtig deze raadsvergadering gaat volgen, welkom.
 • 2 Mededelingen
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Hebben wij andere mededelingen behalve de afwezigheid van mevrouw Schrör? Nee.
 • 3 Vaststellen agenda
  • 03. Vaststellen agenda (208,19 KB)
  • 0:24 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan zou ik u willen vragen of wij de agenda zoals die voorligt kunnen vaststellen. Daarbij opgemerkt die u allen een gewijzigde lijst van de ingekomen stukken hebt ontvangen. Alsook een erratum bij agendapunt 13 en bij agendapunt 15. Iedereen daarvan in bezit? Kunnen we de agenda zo vaststellen? dat is het geval, dan gaan we die volgen.
 • 4 Insprekers
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Er hebben zich geen insprekers gemeld.
 • Informatieve stukken

 • 5 De besluitenlijst van 19 december 2016
  • 05. De besluitenlijst 19 december 2016 (244,09 KB)
  • 0:46 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dus ik ga met u naar de besluitenlijst van 19 december van het vorige jaar. Heeft u daar op- of aanmerkingen over. Redactioneel op pagina 1, 2, 3 of 4. Niet het geval, dan zijn ze daarmee vastgesteld. [voorzitter klopt met hamer] Met dank aan de notuliste. Heeft u naar aanleiding van het verslag van 19 december vragen op opmerkingen. Pagina 1, 2, 3 en 4. Ook niet het geval, dan zijn ze bijna iedere keer heel erg helder en duidelijk en dat is een mooie constatering, toch?
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen en moties
  • 06. Lijst met openstaande toezeggingen en moties (295,64 KB)
  • 0:50 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan neem ik u mee naar de lijst met openstaande toezeggingen en moties. Ik wil u voorstellen om punt 58, de visie over de bereikbaarheid, af te voeren. Want die is behandelt in de raadscommissie van 13 februari. En punt 104, de beantwoording, de toelichting en de schriftelijke uiteenzetting die u nog heeft ontvangen over de bio-vergister, daarmee ook aan het punt voldaan. Dus mogen we die twee afvoeren? Dat is het geval, dan gaan we dat doen. Dan wil ik in ieder geval graag wethouder Brongers het woord geven over het punt 98, de beroemde kademuur. Wethouder Brongers.
  • 1:1 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Dank u wel voorzitter. Wij hadden de toezeggingen gedaan om u vanavond een plan van aanpak te presenteren. We hebben inmiddels de technische staat van de kademuur onderzocht, dat heb ik de vorige keer ook gemeld en tevens hebben wij gekeken naar hoe de stand van zaken was met betrekking tot de eigendom situatie ook naar de omgeving van de kademuur. Naar aanleiding van deze uitkomsten willen wij graag in gesprek gaan met de belanghebbenden om verschillende opties te bespreken en ook graag de bijbehorende consequenties daar in mee te nemen. ik hecht er waarde aan om dat aan de voorkant goed te regelen en die gesprekken aan te gaan met een blijvende insteek om een passende en goede oplossing te vinden voor zoals uw voorzitter al zei; deze beroemde kademuur en de aanblik in het centrum van Musselkanaal. Het streven is om in mei u hierover nader te informeren.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema, SP.
  • 0:6 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik zag, en ik weet niet hoe lang dat ze er staan, maar er staan allemaal van die grote roadblocks nu op. Heeft dat ermee te maken?
  • 0:23 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Op de parkeerplaats bedoelt u. Ja, daarover zijn afspraken gemaakt met de eigenaar ook van De Gelegenheid en recentelijk is er heeft er enige zeg maar verzakking plaatsgevonden, hebben wij acuut daaromtrent maatregelingen getroffen om de veiligheid te blijven borgen.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:03 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, nog even een vraag. U komt medio mei komt u er weer op terug of is dan dat u echt al iets gerepareerd heeft. Want het is nogal een tijdje dat het onderweg is. Ik wil u daar
  • 0:19 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja dat het al een tijdje onderweg is kan ik uiteraard niet ontkennen, maar zoals ik al zei wij streven hier vooral naar zorgvuldigheid en een goede passende oplossing en daarvoor gaan we graag in gesprek met eerst ook de belanghebbenden om een zo goed mogelijk draagvlak te creëren voor een gewenste situatie.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maar agenderen we dan mei eventueel voor de laatste stand van zaken of mogelijkerwijze ook voor een voorstel als er andere ingrepen moeten plaatsvinden.
  • 0:15 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Als er andere ingrepen moeten plaatsvinden dat zal ik dat u als raad voorleggen. Mocht er aanleiding toe zijn dan kan ik u ook tussentijds informeren via een raadsbrief.
  • 0:29 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Als u de portemonnee moet trekken dan komt er aan raadsvoorstel en anders als het zeg maar normaal opgelost kan worden binnen het bestaande budget dan komt er een informatiebrief over de stand van zaken. Mogen wij dan de vergadering van mei agenderen op deze lijst? Ja, akkoord gaan we dat zo doen. Iemand anders over de lijst met openstaande toezeggingen of moties. Niet het geval.
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
  • 07. Lijst met ingekomen stukken gewijzigd (60,69 KB)07.01 Brief aan college GS over ontwerpprogramma van Eisen aanbesteding regionale treindiensten (345,21 KB)07.02. College over informatie uitkomsten groenschouw (850,44 KB)07.03. College over Informatiebeveiligingsbeleid gemeente Stadskanaal 20172020 (161,72 KB)07.03.1. Informatiebeveiligingsbeleid gemeente Stadskanaal 20172020 (864,13 KB)07.04. Schriftelijke vragen Refaja antwoord (537,56 KB)07.04.1. Uitgaande brief colleges aan treant zorggroep (174,83 KB)07.04.2. Brief colleges van 2010 (1,25 MB)07.05. College over informatiebrief over andere financiering WIWIDbanen (120,92 KB)07.05.1. Bijlagen bij raadsbrief 18 januari 2017 besluit 1e fase loonwaardebepaling WIW ID banen (9,14 MB)07.06. College over biovergister Stadskanaal (2,14 MB)07.07. Diverse gemeenten over brief Tweede Kamer Alternatief voor windparken Veenkolonien (81,23 KB)07.07.1. Reactie Provinciale Staten Drenthe (65,67 KB)07.08. Gemeente Tiel over motie accountantsverklaring bij jaarrekening (189,17 KB)07.09. Schriftelijke vragen Omgevingsdienst Groningen antwoord (766,05 KB)07.09.1. ODG over stand van zaken Omgevingsdienst Groningen (303,45 KB)
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar de gewijzigde lijst van de ingekomen stukken. Iemand die daarover het woord wil voeren. Meneer Kremer, SP.
  • 0:23 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Ja dank u wel voorzitter. Wij hebben de uitkomst van de groenschouw gelezen en in de groenschouw wordt aangegeven dat de kwaliteit, beeldkwaliteit voldoet, maar als we het stuk verder lezen dan blijkt dat de kwaliteit van bomen heel slecht is en de kwaliteit van het gazon. Nou vraagt de SP zich af van hoe dit zich verhoudt met de beeldkwaliteit.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Duidelijk. Andere vragen? Meneer Bieze, GBS.
  • 0:17 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja, voorzitter dat gaat om het ontwerp programma van eisen aanbesteding openbaar vervoer. Waarin u de provincie een brief op 16 december vorig jaar hebt gestuurd en waarin u een tweetal vragen hebt gesteld. Ik was benieuwd of u daar al reactie vanuit de provincie op had gehad.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Bieze. Meneer Boels, CDA.
  • 1:8 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja dank u wel voorzitter. Ten eerste inderdaad ook over de groenschouw zoals de SP al aangaf. We hebben die nota gelezen, hartelijk dank daarvoor. De uitkomst geeft in die zin aan dat we voldoen aan de kaders zoals we die zelf gesteld hebben. we lezen in die brief ook alvast een vooruitblik naar dat komende jaren de grasvelden er niet uit zullen zien en dat er, vooral ook in de Parkwijk wegens ziekte, maar ook wegens ouderdom vele bomen gekapt zullen worden. Dat aan de ene kant, aan de andere kant voldoet het dus wel aan onze kaders dus wij, CDA fractie, geeft toch aan dat wat ons betreft op termijn wij de kaders ter discussie willen gaan stellen omdat er anders het zo blijft. Dat als reactie daarop en dank voor de brief, wij maken ook graag deel uit van de groenschouw die wij als raadsleden mogen volgen. Dat aan de ene kant, aan de andere kant voldoet het dus wel aan onze kader, dus wij CDA fractie geeft toch ????? dat wat ons betreft op termijn wij de kaders ter discussie willen gaan stellen omdat het anders het zo blijft. Dat als reactie daarop en dank voor de brief. Wij maken ook graag deel uit van de groenschouw die wij als raadsleden mogen volgen. Dat aan de ene kant voorzitter, aan de andere kant de beantwoording van de schriftelijke vragen omtrent het Refaja. In de tussentijd zijn er allerlei zaken ook gebeurd, wij zouden graag willen, kunnen we vanavond ook nog even een korte actuele stand van zaken krijgen daaromtrent. Wat is momenteel aan de hand, wat zijn de nieuwe feiten die wij kennis van kunnen nemen. Tot zover, dank u wel.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik ga eerst naar meneer Pals, want die had ik gezien over
  • 0:32 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou het is heel kort voorzitter. Het gaat even over punt 6; bio-vergister. We willen toch graag een compliment uitdelen aan de uitvoerige uiteenzetting waarin dit probleem is aangepakt en ik denk ook zeker dat we vertrouwen moeten hebben in de ondernemer dat die het goed oplost. Het enige puntje waar we nog op zitten te wachten zijn de snuffelpalen, maar dat zal denk ik wel, zoals het er nu uitziet hebben we er alle vertrouwen in.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wat een plezierig bericht meneer Pals, dank u wel. Mevrouw Meertens GBS.
  • 0:16 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja voorzitter de heer Boels vroeg naar de stand van zaken ten aanzien van het Refaja, wij hadden eigenlijk een beetje dezelfde vraag ten aanzien van het windmolenpark want de stukken die hier bijgevoegd waren die zijn vrij gedateerd en misschien dat de portefeuillehouder daar nog iets over kan zeggen. Dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Wanders, SP.
  • 1:14 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Ja dank u voorzitter. Terwijl vele gemeenten de WIW ID banen schrappen en duizenden werknemers daardoor in de WW, bijstand of Wajong zijn beland of nog gaan belanden heeft onze gemeente gelukkig een constructie gevonden die ons voor nog hogere werkeloosheid behoed, onze complimenten daarvoor. Er zijn echter nog wel wat onduidelijkheden voorzitter, ja dit gaat over punt 7.5 en 7.5.1, met name onduidelijkheden voor de werknemers die onder de WIW en ID banen vallen. Zo is het niet duidelijk of er een onafhankelijke contactpersoon voor hen is. Ook is het voor hen niet duidelijk wat hun rechten en plichten zijn. Worden de werknemers hierover nog geïnformeerd? Daarnaast willen wij graag weten of het klopt dat de groep mensen die al vele jaren zijn gedetacheerd via de Wedeka en werkzaam zijn bij de Baanderij onder de CAO van de Baanderij vallen. En wij willen graag weten of dit ook nog gaat veranderen. Tot slot wil de SP graag weten of het inmiddels al duidelijk is waarom de Refaja en Welstad geen inleenvergoeding betalen. dank u.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Wanders. Zijn we door de vragen heen? Dan geef ik als eerste het woord aan wethouder Brongers.
  • 1:13 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja dank u wel voorzitter. Begin ik maar bij de eerste vraag over het Programma van Eisen, we hebben nog geen bericht van de provincie ontvangen als reactie op onze ingediende brief. Dan de vragen van de SP over de groenschouw, punt 2 van de ingekomen stukken, de heer Kremer refereert aan de vitaliteit van bepaalde onderdelen en dat staat eigenlijk een beetje los van het beeldkwaliteitsniveau wat in ieder geval in de evaluatie naar voren is gekomen. En ik kan mij voorstellen dat als u straks als raad de schouw mee gaat bekijken dat u dan ook voldoende tekst en uitleg krijgt wat dat inhoudt. En daar ook voldoende een beeld van kunt vormen. En ten aanzien van het punt bio-vergister, dank u wel de heer Pals voor uw reactie in deze. En dat waren volgens mij mijn vragen voorzitter.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voldoende op deze punten vanuit de portefeuille van mevrouw Brongers? Ga ik naar wethouder Boen.
  • 2:27 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja dank u wel voorzitter. Met betrekking tot de ontwikkelingen rond het Refaja ziekenhuis. In januari hebben we gesproken met de fractievoorzitters en ze geïnformeerd over de acties die er tot nu toe geweest zijn en die nog op stapel staan. Inmiddels is er in ieder geval als het gaat om de ontwikkelingen binnen Treant wel het een en ander gebeurt. Er is op de eerste plaats een bijeenkomst geweest afgelopen 13 februari in Hoogeveen waarbij een bijeenkomst georganiseerd door de raad en het college van Hoogeveen, waarin alle inwoners zich hebben kunnen mengen in de discussie over het ziekenhuis in Hoogeveen en met name de Treant groep natuurlijk als het gaat om het voorgestelde beleid, die bijeenkomst is zeer druk bezocht geweest. inmiddels is ook vanuit de zorgverzekeraar Zilveren Kruis duidelijk geworden dat zij niet geheel tevreden waren met de plannen die uitgelekt waren en dat zij op dit moment ook in gesprek zijn met Treant over de locatie profilering, datzelfde geldt voor Menzis, de zorgverzekeraar waar wij hier vooral met het Refaja mee te maken hebben die zijn ook op dit moment in gesprek met Treant. Wij hebben gelukkig goede contacten met beide. Voor aanstaande vrijdag staat er een gesprek geplant met mijn collega's in Emmen en Hoogeveen, wethouders Jan Bos en Eric Giethoorn. En aansluitend vindt er een gesprek plaats met de raad van bestuur van Treant, in ieder geval met Carla van der Wiel, en dan zullen wij in ieder geval van haar kant horen in hoeverre de voorstellen locatieprofilering inmiddels wat definitiever zijn geworden. Dat voor nu even, met daaraan toegevoegd nog even het laatste bericht wat u vandaag ook hebt kunnen lezen dat de inspectie voor de gezondheidszorg nog steeds een intensief toezicht blijft hanteren voor het ziekenhuis in Emmen en in Stadskanaal. Tot zover.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boels, CDA.
  • 0:26 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja dank u wel voor deze toelichting. Er gebeuren veel zaken, dat is goed om te horen. Nog steeds is de definitieve locatieprofilering nog niet helder, dat blijft ons toch wel zorgen baren. Het is goed dat u vinger aan de pols houdt en wij zullen ook samen met onze Tweede Kamer fractie hier in op blijven trekken om de ziekenhuiszorg in de regio te blijven borgen zoveel als mogelijk en daar kunnen we als raad wat minder aan doen, maar onze Tweede Kamer fracties zijn nu aan zet op dat opzicht. Dank u wel.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Boels. Wethouder Gelling.
  • 1:46 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Dank u wel voorzitter. Met betrekking tot beoogd windturbinepark de Drentse monden Oostermoer, zoals u in de ingekomen stukken heeft kunnen lezen is er een brief namens de drie gemeenten richting het Ministerie gegaan alsook een afschrift aan de Kamer fracties. dat heeft ertoe geleid dat er een motie is ingediend in gezamenlijkheid door het CDA en de SP, waarin de minister werd gevraagd om de vergunningen verleent voor het realiseren van de windturbines om die vergunningen in te trekken en om daarmee gelegenheid te geven voor het onderzoeken van een alternatief in de vorm van een solarpark. Deze motie alsook de eerdere motie ingediend door de SP en de PvdA waarin zij de minister verzoeken om te komen tot een bezinningsperiode bij de moties heeft de minister naast zich neergelegd en ik kan u wel zeggen tot mijn spijt heeft de Kamer dit geaccepteerd. Wat is nu de stand van zaken tot aan de Raad van State de uitspraak van de Raad van State zullen er evenwel geen activiteiten worden ontplooit, dat betekend dat het daarmee ook over de verkiezingen heen wordt getild en het dus aan een volgend Kabinet en een volgende Kamer is om daar verder hun zegje over te doen. De Raad van State heeft evenwel aangekondigd extra advies te willen inwinnen alvorens tot uitspraak te komen om zich daarover te laten adviseren en dat betekend dat de beoogde datum waarop zij uitspraak wilden doen namelijk 18 mei dat die naar alle waarschijnlijkheid ook niet zal worden gehaald. En dat is de laatste stand van zaken.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Gelling. Mevrouw Zeegers, SP.
  • 0:10 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Daar wou ik één dingetje aan toevoegen. 23 maart gaat Kamp wel praten met Powerfield en de ondernemers over het solarpark.
  • 0:17 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Dat is bekend, maar net als u was ook ik in Den Haag en hebben we beide van die minister mogen vernemen dat hij dat voornamelijk ziet als optie en/en en dat we niet de illusie moeten koesteren dat hij dat wil beschouwen als alternatief dus ik temper daarmee de hoop en de verwachting.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Gelling. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:04 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja dank u wel voorzitter. Ik weet inmiddels ook dat in Borger Odoorn een motie is aangenomen voor een procesbegeleider, vooral om het alternatief van het zonnepark om dat ook echt een alternatief te laten zijn met een vergunning aanvraag en dat soort dingen. Wat bent u van plan om daarmee te doen.
  • 0:25 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Die plannen zijn mij bekend, ik heb daarover ook een aantal malen inmiddels contact gehad met mijn collega uit Borger Odoorn, de heer Buitelaar, wij proberen de trajecten daar dus zoveel mogelijk parallel te laten lopen en daar waar nodig ook te kijken of wij hen daarin kunnen ondersteunen. Want ons beider doel is om te kijken in hoeverre de ontwikkelingen mogelijk te maken zijn, dat moge duidelijk zijn.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   voldoende meneer Hofstra?
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   prima
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u. Wethouder Hamster.
  • 2:5 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel voorzitter. De vraag over de WIW ID groep, dat is een verhaal met een geschiedenis, die geschiedenis bijgevoegd, uw raad heeft een aantal malen de rechtspositie van die personen bepaald, herhaald vastgesteld en een werkgarantie voor deze mensen herbevestigd. De participatiewet biedt mogelijkheden, dat hebben we in ons coalitie akkoord ook opgemerkt, om op een nette manier deze mensen toch vanuit die oude regelingen in de nieuwe systemen te krijgen, daarvoor hebben we de eerste fase nu aangevangen. U stelt er een aantal vragen over. zijn deze mensen nu volledig geïnformeerd zowel in groepen als persoonlijk de mensen die nu in de eerste fase zitten hebben informatie gehad wat de situatie voor hen is. De loonwaarde bepaling zal plaatsvinden uiteraard onafhankelijk van gemeente en werkgever op de werkplek zelf om te kunnen kijken wat kunnen die mensen nu wel en wat voor waarde kunnen zij verdienen. En daarmee zullen we het gesprek aangaan met de werkgever over de bereidheid om dat bedrag ook werkelijk te gaan betalen voor wat die mensen ook aan loonwaarde opleveren. En die fase zijn we nog niet, op dit moment vindt die loonwaarde bepaling plaats, die zijn aangevraagd, daar zal een aantal maanden overheen gaan. U heeft gevraagd naar het CAO van de Baanderij, nou wij hebben die mensen geen baangarantie beloofd inclusief CAO, we hebben ze een werkgarantie beloofd. Over CAO's hebben we het dus ook nog niet gehad in die zin. Waarom geen inleenvergoeding door een aantal bedrijven, ja dat is een historisch gegroeid fenomeen. U zag vanaf 2013 wordt al getracht dit WIW ID groep weer af te bouwen en bij de totstandkoming van die banen zijn er allemaal verschillende afspraken gemaakt met werkgevers en dat heeft ertoe geleid dat die zaken zo historisch gegroeid zijn. We zien dit als kans om het weer zorgvuldig naar de toekomst toe op een goede manier vorm te geven met dat die mensen ook gaan verdienen wat ze opleveren en voor de rest krijgen wij ?????? budget de middelen. Dus het is ook zelfs nog een besparing voor ons als gemeente als we het goed doen. En volgens mij heb ik daarmee uw vragen beantwoord.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Akkoord, mevrouw Wanders, mevrouw Meertens GBS.
  • 0:03 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja voorzitter mag ik daar nog even verder op ingaan want in de bijlagen wordt onder beslispunten gesproken over een evaluatie in augustus of september en wij vragen ons af of wij als raad daarvan ook op de hoogte worden gesteld van die uitkomst van die evaluatie.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   wethouder Hamster
  • 0:5 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Het lijkt mij niet meer dan logisch als wij volgende stappen zetten dat wij u erover informeren.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Daarmee de ingekomen stukken naar behoren behandelt.
 • 8 Inlichtingen college
  • 0:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we naar de inlichtingen vanuit het college. Geef ik het woord aan wethouder Boen, maar dat is niet meer nodig realiseer ik mij ineens, ik had het netjes opgeschreven, maar dat ging over het Refaja, maar de raad was u al voor. Ga ik naar wethouder Hamster.
  • 0:20 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja dank u wel voorzitter. Even een mooie mededeling; wij hebben een succesvolle aanbesteding gehad voor de nieuwbouw van de onderwijsvoorziening aan de Acaciahage. twee lokale bedrijven hebben de opdracht gekregen binnen budget, binnenkort zal start bouw zijn en we hopen u ook een uitnodiging toe te doen komen van het feestelijke moment. Wanneer weet ik nog niet.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan constateer ik daarmee dat de inlichtingen vanuit het college zijn behandeld.
 • 9 Vragenuur
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   vragenuurtje
 • 10 Interpellaties
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   interpellaties, geen punten voor ingebracht.
 • 11 Rondvraag
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ga ik naar de rondvraag. Mevrouw Wanders, meneer Kremer.
  • 0:02 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Ja, voorzitter wij maken ons zorgen over, of de SP maakt zich zorgen over de oversteek bij de Buinersluis. Dat is niet de zijde van de cafetaria Het Gemaaltje, maar aan de andere kant. Als je naar de andere zijde wilt oversteken komt het geregeld voor dat de automobilisten de fietsers, want het meestal een fiets/loop gedeelte dat ze dat niet zien, er gebeuren geregeld gevaarlijke situaties, ik heb het zelf ook meegemaakt, en als ik goed opgelet heb tijdens de praktijk en theorie examen, is dat verkeer van rechts heeft toch voorrang en dat gebeurd daar niet omdat de automobilist dat gewoon over het hoofd ziet. Dus er gebeuren gevaarlijke situaties, dus graag willen we gaan kijken van dat er iets mogelijk is dat het iets overzichtelijker wordt dat je vanaf de sluis komt dat de automobilisten die er komen dat ze dat wel goed overzicht hebben daar.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Kremer. Mevrouw Luijken, SP.
  • 0:24 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ik heb twee keer eerder aan de bel getrokken over de wachtlijsten bij Jongs, GGZ, Lentis. Ik zag vandaag dat de wachttijden weer gegroeid zijn, we zijn nu van 86 naar 95 dagen gegaan. Het valt me ook op dat wij eigenlijk de enige gemeente zijn van de 23 die zo hard stijgen en ik zou het toch wel prettig vinden als we daar iets aan gaan doen.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. meneer Idema, mevrouw Zeegers, mevrouw Schipper, meneer Klinkhamer, Hofstra.
  • 0:15 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja dank u wel voorzitter. Voorzitter gister viel het mij op dat er aan de dr. Kinglaan een hele rij bomen staat die is gemarkeerd met een rode stip. Ben benieuwd wat daarvan de bedoeling is, worden die gekapt en zo ja waarom.
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Daar mag je vast op stemmen meneer Hofstra. Sorry, dat was een beetje open goal.
  • 0:3 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Daar worden potloodjes van gemaakt werd hier links gezegd.
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Daarna ja. Maar u wilt de bestemming van die bomen en die rooie stip. Goed. Mevrouw Kroom, meneer Nijenbanning, meneer Pals.
  • 0:30 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter, voor de kerst of een maand voor de kerst heeft de wethouder ons beloofd om nog uit te kijken van naar de bestemming van het oude postkantoor aan de Poststraat, daar zou een gesprek plaatsvinden met de investeerder, dat zou waarschijnlijk opgeruimd worden, het zou netjes gemaakt worden, nou mijn waarneming zelf is dat daar weinig beweging is en mijn vraag is hoe staat het ermee.
  • 0:20 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Duidelijk meneer Pals. Meneer Bieze, mevrouw Meertens, mevrouw Sterenborg, Van Beek, Van der Heide, Dijkstra, Mellies.
  • 0:25 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja dank u wel voorzitter. Mijn vraag betreft het terrein van het voormalig Noorderpoort college aan de Frankrijklaan, hoek Frankrijklaan/Europalaan, dat ligt nu al een poosje braak en er staan nog wel twee objecten op. Een rijtje gebouwen, de noodlokalen volgens mij, en een kunstwerk. En mijn vraag was eigenlijk wat is eigenlijk de status van het terrein en wordt er nog wat met die twee objecten gedaan. Dank u wel.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Mellies, meneer Gelling, meneer Boels.
  • 0:37 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja dank u wel voorzitter. het snel internet in onze gemeente, we hebben er al als CDA fractie, en ook andere fracties wel, veelvuldig vragen over gesteld en recent bleek dat het nu eindelijk echt van de grond komt. dat is een groot compliment voor iedereen die daar bij betrokken is, zoals de vrijwilligers ook uit Vledderveen. Het is goed nieuws voor de inwoners in de buitengebieden de ondernemers aldaar, de laatste tijd bereiken ons wel wat vragen over wanneer het nu echt dan van de grond komt. wanneer mensen geïnformeerd worden. Dat lijkt wat na de zomervakantie te zijn maar misschien kan de portefeuillehouder daar nog een reactie op geven want mensen zijn nu een beetje in het ongewisse. Die mensen hebben ook iets minder snel internet dus Dank u wel.
  • 0:4 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Voorzitter het moet wel in de grond komen, niet van de grond.
  • 0:2 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Het gaat ook via WiFi meneer Hofstra
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Tenzij je een postduif laat opstijgen of zo, maar ja. Duidelijke vraag. Meneer Maarsingh en mevrouw Sanders. Gaan we kijken of we de vragen kunnen beantwoorden. Ik kijk eerst naar wethouder Brongers.
  • 1:47 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja dank u wel voorzitter. te beginnen bij de vraag van de heer Kremer betreffende de oversteek op de Buinersluis. De situatie is daar ons bekend en daar hebben wij ook al eens naar gekeken en inmiddels zijn er wel extra borden geplaatst om de veiligheid te bevorderen. Dan de vraag van de bomen met de rode stip. De bomen worden gemarkeerd als er iets mee moet gebeuren en wat er in dit geval mee moet gebeuren dat is mij niet bekend, maar ik ga ervan uit dat het niet bestemd is voor rode potloodjes. De opmerking over snel internet. Goed te horen dat het in die zin goed is ontvangen. Ik denk dat wij als gemeente ook blij zijn met het convenant wat we hebben gesloten. Althans met de bedoeling om voor onze inwoners in de buitengebieden snel internet te realiseren. We hebben wat dat betreft goed zaken gedaan. En ??????? in deze die verzorgt ook het gehele communicatie traject zowel aan de voorkant als tijdens de uitvoering als tijdens de nazorg. Op dit moment worden nog wat puntjes op de i gezet en daarna gaat de vraagbundeling plaatsvinden. Dus vanaf deze kant wellicht ook een oproep om aan onze burgers om in ieder geval van deze gelegenheid gebruik te maken om aan te geven om mee te doen en ook binnenkort over snel internet te kunnen beschikken. Tot zover voorzitter.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voldoende. Dan gaan we naar de vragen voor wethouder Gelling. Vraag eerder gezegd.
  • 0:45 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Voorzitter dank u wel. Met betrekking tot het oude postkantoor, we hebben inderdaad zoals we ook hadden gemeld de investeerder gesproken om hem nog één maal de gelegenheid te geven om met een initiatief te komen zoals we dat eerder hadden afgesproken, dat heeft de investeerder nagelaten en dat betekend dat hij vervolgens is aangeschreven en daarmee is een start gemaakt met het juridisch traject. Want zoals ik u eerder ook heb aangegeven de situatie zoals die daar nu bijligt is niet wenselijk en wij zullen trachten via een juridisch traject om te kijken of we daar dan een goeie oplossing voor kunnen vinden.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:8 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter mag ik dan vragen; wat dat juridisch traject wordt, wordt dat onteigening, of wordt dat bestemmingsplanwijziging, wat gaat u doen, want dit is wel algemeen.
  • 0:27 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Zoals ik u ook daarover eerder heb gemeld, mijn voorganger heeft destijds de wijsheid gehad om een clausule op te nemen in de overeenkomst waarbij dan sprake zou kunnen zijn van onteigening en dat traject is ingezet. Dan is er een vraag voorzitter, als ik zo vrij mag zijn, over het terrein van het Noorderpoort.
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, mag. Ik had hem anders waarschijnlijk bij de verkeerde wethouder neergelegd omdat het een packagedeal was, maar dit geeft mooi aan het collegiale werken in het college, dus ga vooral uw gang.
  • 0:08 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   De noodlokalen die er staan, die er nu nog staan, die zijn eigendom van het Noorderpoort. Het Noorderpoort heeft daarvoor een koper gevonden en binnen niet al te lange termijn zullen die dus naar de andere eigenaar toegaan, elders. De vrijgekomen locatie aan de Frankrijklaan is onderwerp van gesprek, daarover zijn we ook in gesprek met inwoners van de wijk, om o.a. te kijken hoe we dat een goeie invulling kunnen geven en in het verleden is bijvoorbeeld gesproken over een waterberging in combinatie met groenparkachtige omgeving. Maar dat is nog niet een definitieve invulling.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Mellies, fractie Mellies.
  • 0:9 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   We hadden nog een vraag over het kunstwerk wat daar staat, er staat zelfs nog een leuke omheining omheen, is het de bedoeling dat daar nog een bestemming voor gevonden wordt.
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ik nu wel bij u blijven wethouder Gelling of ga ik nu naar mevrouw Brongers? We hebben het nu over kunstwerken, dus….. wethouder Brongers.
  • 0:21 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Wij zijn op dit moment bezig om te kijken welke kunstwerken wij in onze gemeente allemaal hebben, waar die staan en wat daarvoor nodig is om die te blijven behouden voor zover we dat nog willen of niet en daar maakt dit kunstwerk ook onderdeel van uit dus de uiteindelijke toekomst van dit kunstwerk is nog niet bekend zeg maar.
  • 0:01 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   In ieder geval dank voor uw antwoord.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel en dan kom ik toch bij wethouder Hamster.
  • 0:07 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Deze kan ik niet doorgeven denk ik.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, dat denk ik niet, dit is de vraag van mevrouw Luijken dus die laat ik aan u.
  • 0:31 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Voorzitter, mevrouw Luijken heeft een punt, dit willen wij niet, wij willen geen wachttijden, dat hebben we ook niet afgesproken, het staat zo niet in de contracten en mevrouw Luijken heeft er al eerder aandacht op gevestigd. Even een kleine opmerking erbij; de spoedgevallen gaan gelukkig wel door, de wachtlijsten zoals die hier staan zijn door het RIG onder de aandacht gebracht, inmiddels door de directie van de RIG, maar aanstaande donderdag spreek ik zelf met Lentis. Dat wil niet zeggen dat het meteen opgelost is, maar we tillen naar het bestuurlijk niveau.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Daarmee uw vragen en opmerkingen in de rondvraag voldoende behandeld? Dat is het geval.
 • Besluitvorming met debat

 • 12 Nota Grondbeleid 2017-2020
  • 12. Vaststellen nota Grondbeleid 20172020 (322,91 KB)12.1. Nota Grondbeleid 20172020 (227,39 KB)12.2. College over voornemen afbouw bestemmingsplancapaciteit (1,73 MB)
  • 0:32 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we naar agendapunt 12, de Nota Grondbeleid. Mag ik zien wie daarover het woord wil voeren. Kremer, Hofstra, Nijenbanning, Pals, Bieze, Sterenborg, Mellies en Maarsingh. Meneer Bieze, GBS.
  • 1:02 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Dank u wel voorzitter. Voor ons ligt ter besluitvorming de geactualiseerde Nota grondbeleid. Ook op dit onderdeel van het gemeentelijk beleid is er de afgelopen jaren door maatschappelijke- en financiële ontwikkelingen veel veranderd. Waar we bijvoorbeeld jaren geleden nog dachten het plan Drentse Horn te kunnen gaan realiseren hebben we nu grote bedragen gedwongen moeten afboeken. Door voornoemde ontwikkelingen verwachten we de komende jaren dan ook geen grote opgaven op het gebied van het realiseren van woningbouwlocaties en bedrijventerreinen. We hebben nog een aantal gemeentelijke woningbouwlocaties beschikbaar, voor drie van die locaties stelt u voor de prijzen voor bouwkavels te verlagen. U hebt daar in onze ogen goede redenen voor. Het is goed dat u voor het eventueel verlagen van de kavelprijzen ook marktonderzoek door verkoopmakelaars hebt laten doen. wij hopen dat door deze maatregel de verkoop van kavels zal gaan stijgen. Voor wat betreft de aanwijzing van strategische en niet-strategische pachtgronden en het afbouwen van de bestemmingsplan capaciteit kunnen wij ons vinden in uw voorstel. Voor wat betreft de financiering van dit geheel hebt u onderzocht of dit vanuit krimpgelden zou kunnen worden gedekt. Dit blijkt volgens u niet mogelijk te zijn, u stelt ons nu voor om het bedrag vanuit de algemene reserve te gaan dekken. Onze vraag is of we echt geen andere dekkingsmogelijkheden beschikbaar hebben. Dan nog een laatste vraag; als we deze maatregelen niet zouden nemen, komt dan ook een goedkeurende accountants verklaring in gevaar. Dat was het in eerste termijn voorzitter dank u wel.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Bieze. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 2:41 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Ja de herziening van de Nota Grondbeleid uit 2013. In de afgelopen periode hebben we gezien dat de rol van de gemeente is verschoven van een meer actieve naar een regisserende rol. Er zijn in de afgelopen vier jaar geen nieuwe projecten tot stand gekomen, integendeel we hebben sommige kavelprijzen al verlaagd en hebben ook afscheid genomen van het project Drentse Horn. Het voorstel dat we nu behandelen behelst drie elementen, om te beginnen stelt het college voor om de pachtgronden die inmiddels niet meer strategisch zijn te verkopen, dit op voorspraak van de raad, voorbeelden zijn hierbij fase twee van de Blauwe Kamer Alteveer en grond voor het ooit voorgenomen miniatuurpark, compleet met luchtkasteel. Gronden die nog wel strategisch zijn houd de gemeente, voorbeeld zijn bijvoorbeeld stroken grond in de buurt van de toekomstige spoorlijnontwikkeling. Ook in dit kader, in dit stuk wordt het niet expliciet genoemd, maar we willen het college graag meegeven geen afstand te doen van de laatste woning aan het einde van de Stationslaan. Het verkopen van de pachtgronden moet een kleine 8 ton opleveren. Wij vragen ons af of dit realistisch is. Ten tweede, het is nu weer tijd om verschillende kavelprijzen aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid, het gaat hier om een kleine 40 stuks. In het bijzonder worden in dit voorstel de kavelprijzen van de tuinen aan Onstwedde, de Blauwe Kamer in Alteveer en het LTS-park in Musselkanaal genoemd. De eerste twee gaan van €100,- naar €80,- per vierkante meter en de laatste van €130,- naar €100,-. Vooral de Blauwe Kamer valt op. Oorspronkelijk gepland voor maar liefst 85 woningen, in 2010 werd begonnen met de eerste fase, maar er zijn nog geen kavels verkocht. Bij andere projecten zien we dat er druppelsgewijs toch wel wat verkocht wordt. Misschien is het in het geval van de Blauwe Kamer meer nodig, in de vorm van bijvoorbeeld promotie of flexibele verkoop. Wij zien ook graag dat we hier in overleg gaat met bijvoorbeeld Dorpsbelangen Alteveer en andere belanghebbenden. Hoe staat u daar tegenover. Ten slotte is het voorstel om een voorziening in het leven te roepen voor het risico dat ontstaat als gevolg van het afbouwen van de bestemmingsplan capaciteit. Is op grond van het BVV verplicht. Met het aannemen van deze nota geeft de raad wel een richting aan voor het bestemmingsplan, maar de echte wijziging daarvan vinden in een later stadium plaats. We zijn wel benieuwd hoe het college tot juni 2020 nog gaat proberen kavels verkocht en/of bebouwd te krijgen. Is dat alleen met de stok achter de deur van het wegbestemmen of gaat u ook nog in gesprek met eigenaren van deze percelen. Tot zover bijdrage in eerste termijn, dank u wel voorzitter.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra. Meneer Kremer, SP.
  • 1:7 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Dank u wel voorzitter. U vraagt de raad om een Nota Grondbeleid 2017-2020 vast te stellen. De SP vindt het jammer dat grond en Stadskanaal niet goed samen gaan. Eerst de Drentse Horn waar de gemeente verlies moest opnemen voor de bouwlocatie aan de Drentse zijde en nu vraagt de gemeente ook om de prijsverlaging door te voeren op haar gronden binnen haar eigen gemeente. gezien de huidige situatie dat de economie weer aantrekt en de verkoop van gronden in de lift zit, gaat de gemeente de prijs van bouwkavels verlagen. Dit vindt de SP geen goed plan en vraagt ook om dit niet te gaan doen. Verder wordt in het stuk de woonvisie 2015-2020 aangehaald, in deze visie staat dat de sociale huurvoorraad moet worden verminderd. Toen heeft de SP tegen gestemd en we zijn nog steeds tegen. De SP vindt dat er nog steeds sociale en betaalbare huurwoningen moeten zijn. Tot zover.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:08 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   De SP die zegt nu plompverloren van we zijn tegen verlaging van de kavelprijzen, maar waarom is de SP daar tegen.
  • 0:17 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Als u ziet bijvoorbeeld in Waterland en in de Kromme Wijk daar wordt heel veel gebouwd en dat gaat door en dat schiet als paddenstoelen uit de grond en dat zou toch gewoon jammer zijn dat we in Stadskanaal dat we daar de grondprijs gaan verlagen en dat er gewoon heel veel woningen worden verkocht.
  • 0:11 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja maar meneer Kremer het wordt alleen verlaagd van de drie projecten die hier staan aangegeven, Tuinlaan, Blauwe Kamer en LTS-park Musselkanaal. Niet van de plekken die u noemt.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   meneer Kremer, SP.
  • 0:7 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Nou wat ik begrepen heb voorzitter gaat het over alle stukken, dus vandaar dat ik het ook genoemd heb.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan denk ik dat de portefeuillehouder straks duidelijkheid gaat scheppen in dit geval. Dat was uw bijdrage meneer Kremer? Ja, dank u. Dan gaan we naar meneer Maarsingh, CDA.
  • 2:02 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Dank u wel voorzitter. Voorzitter het CDA is het eens met een actualisering van het grondbeleid en met een aangepaste ontwikkelopgave voor de woningmarkt op basis van de gewijzigde situatie, want het is natuurlijk nogal wat gewijzigd. De inzichten en de mogelijkheden idem dito. En de vraag is dan hoe spelen wij in op bijvoorbeeld de mogelijkheden van het centrum van Stadskanaal in combinatie met het centrumaanpak, hoe kunnen we vormgeven aan een integrale dorpsaanpak in Musselkanaal en hoe houden wij dorpen zoals Onstwedde, Alteveer en Mussel leefbaar en aantrekkelijk om er te wonen en op een manier dat die dorpen ook gewild zijn voor jongeren, anders gezegd hoe geven we onze dorpen een kans voor de toekomst. En dat zeggen wij voorzitter omdat er vorige week nou eindelijk eens een positief bericht was over ons dorp Mussel, waar heel positief werd gesproken ten aanzien van krimp, er was geen krimp, het leven onderling, het verenigingsleven en de bouw van woningen. En daarom zeggen wij eigenlijk voorzitter; regeren is vooruitzien, we laten niet alles zoals het is, maar ook gooi geen oude schoenen weg voordat we nieuwe hebben en ik kom er straks op terug. Maar op basis van deze oude wijsheden hebben wij de voorstellen van het college nog eens even bekeken en beoordeelt en dan zitten in deze nota een aantal voorstellen waar we het mee eens zijn. maar er blijven nog wel een aantal vragen over en wij hopen dat daarover duidelijkheid komt van het college. voorzitter het gaat over heel veel voorstellen, die soms zeer ingrijpend zijn voor bijvoorbeeld particuliere eigenaren van gronden. 349 wooneenheden wegbestemmen is niet niks. Schoot mij trouwens persoonlijk straks nog even te binnen hoe zit het in de verhouding wegbestemmen locatie oud postkantoor, maar goed dat staat niet op papier. Voorzitter een vraag; is het absoluut zeker, dat is de eerste vraag, dat bij een aanzegtermijn van drie jaar er geen risico van planschade is. laten we beginnen waarover we het eens zijn, als CDA fractie, allereerst dat we het grondbeleid willen actualiseren, wij zeiden dat al, wij kunnen ons uiteraard vinden om ruimte te geven aan actuele uitvoerbare plannen. Waar denkt het college dan aan. we zijn het eens met de verkoop van niet strategische gronden, die we als gemeente in eigendom hebben. tenminste als de pachttermijnen afgelopen zijn. gesproken wordt over een opbrengst van €788.000,-, we zouden kunnen vragen over hoeveel hectare hebben we het dan precies want wij weten dat de grondprijzen nogal zijn gestegen
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Maarsingh ik zou me vanuit het strategisch belang van de gemeente voor kunnen stellen dat we niet "en detail" over verkoopprijzen van gronden verder spreken dan die openbaar bekend worden gemaakt in het kader van de woningbouw.
  • 0:3 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nou dan heeft u alvast antwoord gegeven op die vraag.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   dank u wel.
  • 4:51 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja u bent dacht ik niet de portefeuille maar goed. We zijn het eens met de verlaging van de verkoopprijzen zoals voorgesteld voor de kavels voor bijvoorbeeld de Tuinlaan, de Blauwe Kamer en het LTS-park. En we zijn het dan ook eens met de voorziening die daarvoor getroffen moet worden. het is altijd nog zo voorzitter als je een beetje marktconform werkt en je kunt dan verkopen, is altijd beter dan er gras inzaaien met dode plekken. Voorzitter maar als voorgesteld wordt om in 2020 een definitief besluit te nemen over het uit de markt nemen van overgebleven kavels zoals aan de Schoolkade, LTS-park en Blauwe Kamer dan is onze vraag; waarom moeten wij daarvoor dan nu al een voorziening treffen. Kunnen wij in die tussenliggende periode niet onze uiterste best doen om die percelen wel verkocht te krijgen, desnoods voor een lagere prijs. En hebben wij daarbij goed in beeld dat er toch nog heel veel jonge mensen, wij noemen dat starters, zijn die een woning willen bouwen, dat hoeft niet luxe en groots te zijn, maar wel comfortabel en goed geïsoleerd. Dat is een overweging die wij u graag mee willen geven. dan over het heikele punt van wegbestemmen op zich. Het voorstel van wegbestemmen hoek Nederlandlaan/Europalaan zijn we het mee eens. u heeft het over een andere bestemming en dan is onze vraag; waar denkt u dan aan. En de prijs in de boeken is €3,- per vierkante meter, dat komt ons wel heel erg laag over want voor €3,- de vierkante meter koop je dus helemaal niks meer in dit land. Waarom stelt u niet voor om het op te waarderen. Wij kunnen ons voorstellen dat u kavels van onroerend goed eigenaren die al jaren op dergelijke kavels geen activiteiten ondernemen en dergelijke kavels laten verwaarlozen met als gevolg verpaupering, dat u van deze kavels de woonbestemming afhaalt. Maar is het ook bij particuliere kavels nog mogelijk om daar een beetje maatwerk te leveren. Als het allemaal heel netjes is en er is een opleving in de economie en er is ineens toch wat meer vraag is het dan wel verstandig om rits zo, die 300 weet ik hoeveel, kavels weg te bestemmen. In ieder geval zijn wij van mening dat wegbestemde contingenten in een dorp dat we ons uitermate moeten inspannen om die contingenten ook weer in het dorp te bestemmen. Anders komt er heel veel discussie tussen de dorpen onderling en dat willen wij eens aan u voorleggen en hoe u daar tegenaan kijkt. En die starters woningen dat willen wij nogmaals onderstrepen, dit stimuleert en dat kwam toch ook een beetje uit het verhaal in Mussel, maar dit stimuleert de mogelijkheid van de bouw van toch goeie woningen, niet luxe, wel comfortabel, energie zuinig en het bindt dus jonge mensen aan onze gemeente en dat vinden wij heel erg belangrijk. In de woonvisie Stadskanaal 2015-2025 hebben wij vastgesteld voorzitter dat verdunning van woonvoorraad gecombineerd kan worden met beperkte nieuwbouw. Dat kan via het slopen van 1, 2 of 3 woningen waarbij we een of twee woningen terugbouwen en dat geeft een sterke verbetering van het aanzien voor de omgeving. Daar zijn wij sterk voor. er wordt gesproken in de notitie over de verkoop van openbaar groen en infrastructuur en particulieren, wat bedoelt u daar nou precies mee. Bedoelt u daar nou mee het volgende? Wij zijn als CDA voor een ruimhartig beleid ten aanzien van de verkoop van groenstroken, voor een redelijke prijs. Daar faciliteren wij onze burgers mee en het bindt de bewoners aan hun huis en werkplek. Het ontlast ons als gemeenten voor kosten van onderhoud, van het openbaar groen, het bespaart dus kosten en het aanzien wordt veelal en vaak beter, minder dode plekken. Het loopt op dit moment niet en dat moet beter. En als er bijvoorbeeld leidingen of kabels liggen wat vaak zo'n argument is waarom het niet doorgaat of er staat een boom, dan kan bij overdrag de toegang voor onderhoud enzovoort geregeld worden en overdrag hoeft niet vanwege een boom gehinderd te worden want ook daar kunnen afspraken gemaakt worden. Vraag zeven, bent u het daar mee eens. Dank u wel.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Maarsingh. Geef ik het woord aan de fractie Mellies, de heer Mellies.
  • 1:07 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja dank u wel voorzitter. Ja goed in 2015 hebben wij de woonvisie vastgesteld en daar hebben we kennis kunnen maken met de term afbouwbestemmingsplancapaciteit. 24 januari jongstleden heeft het college zich uitgesproken, of de intentie uitgesproken, om dus een aantal locaties waarvoor de woningsbestemming geldt te verwijderen, een viertal van die locaties die wij dan als gemeente in bezit hebben dat is dan een voorziening of daar wil het college een voorziening voor treffen. Voor wat betreft de beslispunten kunnen wij ons wel vinden, er moet gewoon wat gebeuren en dat begrijpen we ook wel, maar toch deze stukken gelezen hebbende kwamen er toch wel een hele hoop vragen op waarvan ik op den duur zei van ja dit heeft eigenlijk niks met het voorstel te maken, maar het leeft wel. ik bedoel we hebben toen die woonvisie vastgesteld en er zijn toen een heel aantal dingen gebeurd, denk ook even ontwikkeling in het regionaal leefbaarheidsplan, en daarmee ook een menukaart, heel interessant allemaal, alleen ik vraag me af of het niet misschien mogelijk zou zijn of wij niet op een later tijdstip, dus even buiten de besluitvorming over deze 4-5 beslispunten, daar kan ik mij nog wel in vinden, of het mogelijk zou kunnen zijn of wij niet eens een keer bijgepraat kunnen worden of geïnformeerd kunnen worden over de toekomst en wat er nou precies gaat gebeuren, wat de kansen en bedreigingen zijn voor de toekomst. En daar wou ik het eigenlijk even bij laten voorzitter.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Mellies. Dan ga ik naar meneer Nijenbanning, VVD.
  • 1:3 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja dank u wel voorzitter. De Nota Grondbeleid 17-20 is een nota die er helaas niet eentje is van groei. Integendeel we moeten zelfs rekening houden met een forse krimp. Zelfs een woningoverschot van 600 stuks in 2025 wordt voorspeld. De benadering die in de nota gekozen is is er eentje van voorzichtigheid, maar helaas wel een realistische benadering. Het is een gedegen nota en wij kunnen daar ook mee instemmen. Ten aanzien van de financiering zou ik nog wel het volgende van de wethouder willen weten; er wordt gesteld dat de krimpgelden die wij ontvangen als doeluitkering, de 1,2 miljoen, dat die niet ingezet kunnen worden ter dekking van de afwaardering van de gronden en de wijziging van de bestemmingen, maar dat die aangewend dient te worden voor een menukaart, ik heb, ik weet wel wat een menukaart is maar niet in deze context, dus ik zou graag van de wethouder willen horen welke menukaart dat betreft en wat we daar van kunnen verwachten.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Nijenbanning. Gaan we naar meneer Pals, D'66.
  • 2:23 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter dank u. Het voorstel wat hier voor ons ligt hebben wij ook nog vragen over. Om te beginnen, ik wou eigenlijk beginnen bij het voorstel op 2.3, daar staat heel dapper dat als uitvoerder van de woonbeleid wordt hier voorgesteld om de intentie uit te sproken de woonbestemming van locaties et cetera, en we vragen ons af, het is een puntje van orde, of wij wel, of het niet moet zijn dat het college uitvoerder is van dit voorstel en niet de raad. dat is even een puntje van orde want dat vonden we een vreemde opmerking in dat stuk. Een tweede vraag is; die gaat over de afwaardering en woonbouwproject, over de Tuinlaan daar zijn al meerdere vragen over gesteld en ook wij als D'66 fractie schrikken ook een beetje van de verlaagde grondprijzen waardoor er meer dan twee ton reële waarde verloren gaat. Dit lijkt in onze optiek lijkt dat een beetje op weggeven en of dat nou echt ook wel nodig is en of u daar, en meneer Maarsingh heeft ook een beetje in die richting gevraag, of daar ook een visie op is en wie dat überhaupt heeft bepaald om 2 ton op grondprijzen af te waarderen, des te meer omdat die opmerking is hier ook al geplaatst, woningmarkt ontzettend aantrekt en de bouwhonger in dit land toeneemt. Dat is de ene vraag. Dan hebben we een vraag, u heeft in dat stuk wat u meestuurt daarin schrijft u dat plannen niet voldoen aan deze criteria en krijgen nog dat gaat over afbouwen van de bestemmingscapaciteit, en dat we nog 2020 de tijd krijgen om dat te realiseren. Onze vraag is waarom moeten we überhaupt wachten tot 2020, met het uit de markt nemen van deze bestemmingscapaciteit. Waarom nu al niet starten omdat we nog steeds 600 woningen moeten gaan krimpen en dat is voorwaar geen opgave en dan is het toch beter is het voor de markt om dat nu mee te beginnen om het uit de markt te halen. Dan creëer je een automatische krapte.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Maarsingh, CDA.
  • 1:36 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Mag ik even vragen aan meneer Pals, misschien heeft hij mij verkeerd verstaan, maar ik heb geen pleidooi gehouden om de grondprijzen niet te verlagen namens de fractie, wij zijn het eens met de verlaging van die grondprijzen. Er staat ook duidelijk beargumenteerd in het kader van de marktwerking, hoe zijn we concurrerend met onze grondprijzen en laat ik nou even een voorbeeld noemen, wij hebben heel veel geld besteed aan dat terrein aan de Schoolkade in Musselkanaal, dat is nog maar een aantal jaren geleden, De Haan voormalige fabriek, en dan is het toch wel heel erg jammer als je zo'n perceel wegbestemd, dus we zijn ook niet bij voorbaat voor alles wegbestemmen, maar je kunt beter je grond verkopen, overigens is daar geen prijsdaling voorgesteld, maar je kunt beter je grond verkopen voor een beetje minder en verkopen dan een grasveld aanleggen die je ieder week moet maaien. En bovendien laten we ook heel realistisch zijn voorzitter, soms is het zo dat jongeren die een hypotheek willen hebben dat die grondprijs dat is vaak de beperkende factor want het is toch een heel bedrag en dan die hypotheek verstrekker doet vaak een beetje moeilijk als je dat zelfs in erfpacht kunt geven, niet dat het ons voorstel is, maar dan krijgen zij veel eerder de mogelijkheid om een hypotheek te nemen en dus u hebt mij waarschijnlijk even verkeerd begrepen.
  • 2:51 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dank voor de inbreng van meneer Maarsingh, maar dat is ook juist wat ik vraag meneer Maarsingh, die twee ton waar wij het over hebben, wij willen juist graag even een visie op de zaak, waarom twee ton afwaarderen en u geeft al waarschijnlijk vanuit het CDA gedacht een visie waarop ik eigenlijk zit te wachten op de visie van het college daarover. Een vraag, een na laatste vraag, de niet gerealiseerde bestemmingsplancapaciteit op niet strategische gronden is in privé bezit, dat kunnen we eigenlijk niet goed uit het stuk halen en het zit wat ons betreft een beetje weggemoffeld in dat stuk. Volgens ons is er een bepaling in de wet dat zonder kosteloos stelling van deze capaciteit na een bepaalde tijd uit de markt kan worden genomen door een bestemmingsplan wijziging. Met andere woorden er zijn natuurlijk ook heel veel kavels die in particuliere handen zijn. Nou bijvoorbeeld een goed voorbeeld is nou inderdaad vanavond wat de wethouder zegt over de Poststraat, we raken het niet eens met de ondernemer, wordt een juridische procedure gestart en waarschijnlijk volgt onteigening van dat stukje grond. Dus vandaar ook dat we het eigenlijk vragen in deze woonvisieplan van of in dat grondplan voorstel van hoeveel privébezit zit er in dat plan verwerkt. Want eigenlijk is het zo wij als overheid wij zijn de netste jongetjes van de klas, wij voldoen echt en wij willen bestemmingsplan en wij willen gronden uit de markt halen, maar wij vinden eigenlijk "gelijke monniken, gelijke kappen". We vinden van als de overheid een statement maakt vinden we ook dat vanuit de particuliere bestemmingsplancapaciteit ook een statement moet worden gemaakt. Dit allemaal onder het mom verkrap de markt en stabiliseer daarmee de prijzen en bescherm de zittende bewoners want dat komt niet zo goed in dit stuk naar voren, maar als je krapte hebt dan ga je ook de mensen die nog van plan zijn en met een stuk grond om dit te bebouwen houd je hun eigen waarde in de hand op deze manier. Onze laatste vraag is; het grondbedrijf is in iedere gemeenten in Nederland is natuurlijk een hachelijke onderneming in een krimpgebied zoals wij dat hebben. je denkt dat je veel grond hebt door de krimp ben je het zo kwijt en wij zijn heel veel geld kwijt. En dat, stel dat, er is even een stel dat prijs wat we nu hebben, stel dat de landbouwgronden nog meer gaan dalen, dan zit je weer met afboeking of verlies in dit geval en in deze zin roepen we het college op om te komen met een risico paragraaf hierover en onze vraag is of deze nog is te leveren.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boels, CDA.
  • 0:9 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja ik probeer het allemaal een beetje te volgen maar nu begrijp ik hier weer niet de gronden van de landbouw prijzen nog meer gaan dalen zei u, nog meer gaan dalen.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ja
  • 0:6 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dan heb ik dat wel goed verstaan, ik was het even, dan hecht ik ook iets minder waarde aan de rest van het betoog, maar
  • 0:8 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, maar denkt u dan dat ze gaan stijgen. Tot zover onze bijdrage.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Last but not least, mevrouw Sterenborg, CU.
  • 2:58 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel, u zegt het. Het is goed dat de gemeente de rol van regisseur blijft houden, dit mede met het oog op het omgevingsplan. De CU is van mening dat voor de prijsverlaging van de beschikbare kavels niet het juiste moment is gekozen, aangezien de woningmarkt nu juist weer aantrekt en daardoor de vraag van de kavels toeneemt. Is dit niet het paard achter de wagen spannen? Naar ons idee is daarom de voorgestelde afwaardering van de kavelprijzen van 130 naar 100 euro per vierkante meter te fors. Zelf zouden wij eerder gekozen hebben voor een lichtere prijsdaling, naar bijvoorbeeld 110 of 120 euro per vierkante meter. Er wordt ook gesproken over een planwijziging van woningbouw naar een andere bestemming, kan het college bevestigen dat hierdoor geen planschade betaald hoeft te worden aan de particuliere eigenaren van deze gronden. Het is goed om te lezen dat u de suggestie van de CU over heeft genomen over de verkoop van pachtgronden. In Alteveer worden kavelprijzen verlaagt naar €80,- per vierkante meter. Het gaat hier om zowel kavels voor twee-onder-een-kap woningen als om kavels van vrijstaande woningen. Normaal zijn kavels voor twee-onder-een-kap woningen toch goedkoper? En waarom is dit in Alteveer niet het geval. Ook is het nogal tegenstrijdig dat aan de ene kant gesproken wordt over de afbouw van de woningcapaciteit en de andere kant het verlagen van de kavelprijzen zodat hier woningen kunnen worden gebouwd. Er wordt met het vanavond te nemen besluit gepoogd om meer kavels te verkopen terwijl we in 2020 juist kavels met een woningbestemming willen schrappen. Dit is en/en. Zou het niet beter zijn te kiezen of/of. Naar ons idee zijn deze maatregelen tegenstrijdig aan elkaar. we hebben begrepen dat u in gesprek bent met de jeugd en met plaatselijkbelang Mussel i.v.m. woningbouw, hier had de heer Maarsingh het ook al over. klopt dit? Door de hele gemeente worden kavelprijzen verlaagd, behalve in Mussel, waarschijnlijk omdat hier meer vraag is naar kavels dan in de rest van de gemeente. De kavelprijzen staan door verlagingen in de rest van de gemeente volgens ons niet meer in verhouding. De prijs voor een kavel in Mussel is €130,- per vierkante meter, gelijk aan een kavel aan de Molenwijk in Stadskanaal. Zijn deze prijzen reëel gezien de voorzieningen in de buurt? De Molenwijk ligt nabij het centrum van Stadskanaal en er zijn daarnaast nog een aantal faciliteiten in de buurt zoals scholen en een ouderen centrum. Dit is in Mussel niet het geval, qua locatie zou het vergelijkbaar zijn met de kavels in Alteveer en Onstwedde. Daarom zouden wij de prijzen van de kavels in Mussel ook graag verlaagd zien, dit om de prijsverhouding binnen de gemeente te herstellen. Wat vindt u als college hiervan? tot zover onze eerste termijn.
  • 0:44 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sterenborg. Ik kijk even naar de portefeuillehouder, heeft u schorsing nodig. Nee. Het woord is aan wethouder Gelling. Ga uw gang. Wethouder Gelling.
  • 2:49 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja voorzitter dank u wel. Ik zal even de papieren een beetje ordenen. Voorzitter, ik denk dat het goed is om te beginnen met een korte inleiding. Waarom een Nota Grondbeleid. Zoals in dit voorstel ook staat de nota is aan een herziening toe en de huidige was vastgesteld tot en met 2016. En in de nota dienen we, gelet op een actuele situatie, juiste waarderingen toe te kennen aan gronden. De nota grondbeleid voorziet in; 1: een afwaardering van kavels en 2: een voorziening ter dekking van risico's die het mogelijk wegbestemmen van plancapaciteit in 2020 met zich meebrengt. Wellicht pakt ik daar een heleboel vragen mee, maar ik zal proberen een korte technische uitleg daarvan te geven voorzitter. Het afwaarderen van kavels, de afwaardering is een definitieve verlaging van de boekwaarde van de gronden en heeft een tweetal redenen. De eerste is met het aankondigen van het voornemen om de plancapaciteit in 2020 weg te bestemmen, geven wij grondeigenaren drie jaar de tijd om hun plannen alsnog te realiseren. Die tijd geven wij onszelf ook, aangezien wij ook zelf kavels in eigendom hebben. met de verlaging van de kavelprijzen verwachten wij verkoop te stimuleren en daarmee financiële consequenties van het wegbestemmen te beperken. De boekwaarde van onze kavels dient marktconform te zijn, dat wordt getoetst. En het gaat daarbij niet uitsluitend om de hoogte of het bedrag van de waardering, maar er moet ook een realistische verkoopplanning onderliggen waaruit blijkt dat de boekwaarde uit de verkopen terugverdient kan worden. Bij grondexploitaties waar al jaren geen kavels verkocht zijn is de accountant bijzonder alert op marktconformiteit. Als wij niet afwaarderen en ook geen kavels verkopen is het risico zeer wel aanwezig dat de accountant dit als fout in de jaarrekening aanmerkt. We hebben de afgelopen jaren in gesprekken met de accountant daar, om het populair uit te drukken, iedere keer mee weg kunnen komen maar nu is wel het moment gekomen om daar actie in te ondernemen. Dan een voorziening ter dekking van risico's die het mogelijk wegbestemmen van de plancapaciteit in 2020 met zich meebrengt.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:50 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ja voorzitter ik wil toch de portefeuillehouder eens vragen waar haal je de wijsheid vandaan haalt dat de accountant zegt dat wij nu in het laatste jaar zitten dat we die foutmarge moeten corrigeren. Want u zegt als we het nu niet doen dan krijgen we een geen goedkeurende accountantsverklaring. Maar dan heb ik altijd met mijn vele omgang met accountants altijd geleerd als je dan een hele goede onderbouwing hebt en je hebt een hele goede waarom, ik bedoel dat ligt ook een beetje verwoord in de vragen die we hebben, en de visie over dat afwaarderen, dan zal een accountant dat toch altijd honoreren dus waar zit nu dat puntje van de accountant bij u dat de accountant dan een negatieve rapportage, zo zeg ik dan maar even, afgeeft. Wat is dan het punt.
  • 0:1 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   wat u zegt is juist
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ogenblikje wethouder. Meneer Maarsingh, CDA.
  • 0:58 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Dan kan dat ook direct meegenomen worden. Kijk als je de kavelprijs afwaardeert dan snappen wij dat dat natuurlijk boekhoudkundig meegenomen moet worden. maar als je nog drie jaar lang voor sommige locaties kansen wilt benutten en of het nou voor 130, 100 of 80 euro is, maar wil je kansen benutten dan is het wel heel strak van een accountant, ik weet niet of ze allemaal dan zo zijn in dit land, dat je nu alvast moet afwaarderen omdat je een notitie schrijft waarin het mogelijk is dat je in 2020 een definitieve besluit, misschien is dat ook wel een accountant die daar anders tegenaan kijkt en anders dan schrapt u dat toch gewoon bij wijze van spreken dan zegt u toch nou in 2020 praten we daar wel eens even over.
  • 0:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Laten we even het antwoord afwachten waarom het nodig is want dat is de vraag die meneer Pals heel direct stelt en ik denk dat we de wethouder even de gelegenheid moeten geven om hem te beantwoorden voordat we van verdere veronderstellingen uitgaan. Wethouder Gelling.
  • 1:25 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja dank u wel voorzitter. Wat de heer Pals opmerkt is terecht maar ik hoop inderdaad daar dadelijk duidelijkheid in te verschaffen. Indien wij niet alle kavels verkopen die nu op de lijst met weg te bestemmen plancapaciteit staan moeten wij in 2020 bij daadwerkelijk wegbestemmen ons verlies nemen, ook hier geldt weer dat er een realistische verkoopplanning onder moet liggen. Het is niet reëel te veronderstellen dat dan alle kavels verkocht zullen zijn. het treffen van een voorziening voor een eventueel te lijden verlies is dan verplicht. Een voorziening is nog geen verlaging van de boekwaarde maar een soort reservering van mogelijke verliezen. Een voorziening kan in de loop der tijd altijd naar boven of naar beneden worden bijgesteld en naar mate wij meer kavels verkopen dan nu geplant kan de voorziening naar beneden worden bijgesteld. Het wegbestemmen gebeurd pas in 2020 en dat beslist u dan. Wij maken opnieuw een lijst op basis van criteria die o.a. in de woonvisie zijn opgenomen. de voorziening is ter dekking van het risico. Nogmaals, op het moment dat wij de inschatting maken dat in 2020 er een risico is op een verlies zijn we er aan gehouden om nu daar een voorziening voor aan te leggen.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:03 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ja voorzitter, ik begrijp eigenlijk de insteek van de portefeuillehouder eigenlijk niet en ik geloof dat er meerdere raadsleden zijn die dat niet zo begrijpen omdat ik meerdere opmerkingen heb gehoord dat men zegt van waarom zou je nu de prijzen verlagen. Dat is eigenlijk een cruciale vraag. En eigenlijk commercieel gezien is het eigenlijk een hele gevaarlijke insteek die u kiest. Want bij een aantrekkende bouwmarkt zullen de grondprijzen stabiel blijven zon niet verhoogt, maar laten we niet uitgaan van de verhoging maar over dat het blijft zoals het is. En als u nu al voorzieningen gaat treffen voor een verlaagde bouwprijs, nou dan weet ik het wel als ik een kavel ga kopen, dan denk ik van dan kijk ik even naar de financiële staat van de overheid en dan biedt ik in ieder geval niet de prijs die u ervoor vraagt.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Maarsingh.
  • 0:50 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter als ik het goed begrijp dan wordt het mij toch wel wat duidelijker wat de wethouder zegt, die zegt dus nu; als wij mogelijk kavels niet verkopen dan dienen wij nu een reservering voor een voorziening te treffen. Dan treffen wij geen voorziening, maar dan reserveren wij daar alvast en in 2020 wordt pas echt duidelijk of die voorziening ook mogelijk was. ja dat is toch iets anders dan in het stuk staat, denk ik, klopt dat. Dus met andere woorden wij reserveren dat want dat is een mogelijk risico, maar het wordt niet afgewaardeerd voor 2020 want echte afwaardering dat gebeurd pas in 2020 als het niet lukt en als wel lukt dan is die reservering er en die komt gewoon weer in de boeken.
  • 1:57 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Met uw goedvinden laat ik proberen dat te verwoorden, mogelijk anders te verwoorden. Wij stellen u een tweetal zaken voor, het afwaarderen van grondprijzen en dat doen wij, en ik noem een aantal voorbeelden u kunt daarbij denken aan de Tuinlaan in Onstwedde of de Blauwe Kamer in Alteveer omdat daarvoor geen belangstelling is. Wij proberen nog één maal middels het verlagen van kavelprijzen daar tot een ontwikkeling te komen. Daar inwoners de gelegenheid geven iets te realiseren. Die afwaardering hebben wij bepaald in overleg met lokale makelaars, dat is niet iets wat uit de lucht gegrepen wordt, maar daarover hebben wij overleg gevoerd wat daarin te doen verstandig was, die inschatting voor kavelprijzen is dus na overleg tot stand gekomen en die vindt u ook terug in wat wij u voorstellen. Dat is voor wat betreft het afwaarderen, dan is er ook een aantal zaken waarin wij voorzien dat daar geen of minder ontwikkeling zal zijn. op het moment dat wij nu voorzien dat daar geen ontwikkeling zal zijn dan zijn wij eraan gehouden om daarvoor nu op het moment dat wij op basis van het inschatten dat geen ontwikkeling zal zijn het voorstel u doen toekomen om een bestemming daar af te halen doen wij u het voorstel om dat te doen en dat effectueert u in 2020. Maar op het moment dat dat in 2020 dient te gebeuren geeft heel simpel, de voorschriften geven aan en de accountant geeft dat aan, dat wij daarvoor omdat wij dat risico nu inschatten daar ook al nu voor 2020 een voorziening dienen aan te leggen.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:19 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja dat is even een technisch verhaal, maar een voorziening wordt getroffen op het moment dat je geen vermijdbare kosten meer hebt. Op het moment dat het optreden van de kosten dus de afwaardering het gevolg is van een raadsbesluit wat in 2020 genomen moet worden dan maakt het onderdeel uit van het weerstandsvermogen van deze gemeente, dus onderdeel van de algemene reserve en geen voorziening.
  • 0:35 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik ga nu even ingrijpen als voorzitter van deze raad ondanks dat het mijn portefeuille niet is maar wel in het belang van een juiste en duidelijk discussie, wij gaan hier langs elkaar heen. Ik ga even tien minuten schorsen om even de punten op die twee aspecten gewoon klip en klaar en helder verwoord te krijgen want we krijgen nu inschattingen van verschillende mensen over wat er precies bedoelt wordt en dat hangt als het ware boven de markt, boven deze discussie en dat is niet goed. Dus ik ga even tien minuten, kwartiertje schorsen, komen we terug en gaat de wethouder verder met zijn beantwoording.
  • 0:2 schorsing
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik heropen de vergadering en geef het woord aan wethouder Gelling.
  • 2:39 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja dank u wel voorzitter. De schorsing maakt dat ik ook even de gedachten weer heb kunnen ordenen, want ik kom tot de constatering dat wellicht ik niet helemaal duidelijk ben geweest inderdaad door mogelijk twee dingen doorelkaar lopen en ik zal proberen dat in wat andere woorden voor u nogmaals te schetsen. We hebben twee lijnen waar we mee te maken hebben. De eerste is het afwaarderen van kavelprijzen, dat is definitief, dit moet niet verward worden met een te treffen voorziening en het afwaarderen van kavelprijzen dat doen we o.a. na overleg met lokale makelaars om ontwikkelingen te stimuleren zodat de kavelprijzen marktconform zijn en op basis daarvan we proberen nogmaals tot verkopen over te gaan. Dan zijn er kavels die in 2020 niet verkocht zijn, we maken een inschatting hoeveel dat zijn en dat gebeurd op basis van ervaringscijfers, dat gebeurd op basis van marktontwikkelingen en ook hierin nogmaals na overleg met lokale makelaars. De waarden van niet verkochte kavels daarvoor treffen wij een voorziening, die voorziening is een stukje van de algemene voorziening die wij als het ware apart zetten voor het risico wat we lopen in 2020 bij, nogmaals, bij niet verkochte kavels. Wat zou er gebeuren als wij niets zouden doen, welke discussie zouden wij dan bijvoorbeeld hebben met de accountant. Dan gaat het erom of de waarde van de gronden zoals die in 2016 in de boeken staat of die waarden of die juist is met andere woorden of de gronden terugverdient kunnen worden op basis van een realistische verkoopplanning. We kunnen zeggen dat de waarde van de gronden zoals ze nu in de boeken staan niet realistisch zijn, niet marktconform zijn. we kunnen dat wat in de boeken staat niet realiseren. De accountant zal ons daarop dus gaan aanspreken op het moment dat wij geen maatregelen treffen. En nogmaals we nemen daarvoor dus twee maatregelen, de ene is het verlagen van de prijzen om zoveel mogelijk te verkopen en de andere is een voorziening treffen voor eventuele verliezen.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:08 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   U geeft aan de waarde van de gronden is niet marktconform, ik zou u toch dringend willen adviseren om dit te toetsen met de accountant. Datgene wat u nu zegt, want u loopt vooruit, u kijkt bij de waardering van gronden op moment op de balansstaten, wat is dan de actuele waarde van die gronden en niet wat de actuele waarde over drie jaar is, dus ik zou het laten toetsen bij de accountant en ik ga ervan uit dat ie bij de jaarrekening dit dan ook wel verwerkt.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   wethouder
  • 1:31 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Dat is juist. Dan heeft u, en ik hoop dat ik hiermee een aanzet heb gegeven om die twee lijnen helder te maken, dan zijn er verder een heel aantal vragen gesteld en die zal ik proberen voor u goed te beantwoorden. Het wegbestemmen is een heikel punt werd genoemd. wat we eigenlijk doen is kavels tussen aanhalingstekens opruimen daar waar geen animo voor is en dat maakt juist dat we aan de ene kant uit de markt halen, want we zullen die nullijn moeten vasthouden, we zullen op het moment dat we gaan bouwen ook uit die voorraad moeten terugnemen en dat betreft woningvoorraad maar dat betreft ook voorraad in kavels. Dat zorgt ervoor dat we juist veel meer vraaggericht met plancapaciteit kunnen omgaan. In de woonvisie hebben we ook afgesproken en de heer Maarsingh haalde dat ook aan dat we dan kunnen overgaan tot beperkt nieuwbouw, want dat wij uit de markt nemen betekend niet dat we daarmee niet tot bouw zouden over kunnen gaan. we leggen dat langs een meetlat en bijvoorbeeld zoals ze ook bij de woonvisie hebben gemeld, je zou daarmee expliciet kunnen toevoegen in kwalitatief opzicht aan de woningvoorraad, bijvoorbeeld ook als het gaat om specifieke doelgroepen en u kunt daarbij denken aan starters. Zo zijn we inderdaad in Mussel in gesprek met jongeren om te kijken wat daar eventueel aan de orde zou kunnen zijn.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Maarsingh, CDA.
  • 2:8 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter dat is heel goed, dat is eigenlijk heel goed, alleen nog even een vraag; wat verstaat de wethouder precies onder de nullijn. Kijk wij denken, kijk als je nou zegt daar achter de bibliotheek, zeg maar dat stuk, dat schrappen wij, u zult nog wel antwoorden op de vraag wat u er dan mee gaat doen, dat begrijpen wij wel, maar alles over één kam scheren en wegbestemmen als er in drie jaar geen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om te bouwen, misschien moet je daar toch nog wel eens kijken naar maatwerk. En de vraag blijft; als er in 2020 besloten wordt, want wij hebben het wel goed begrepen wat er in die stukken staat hoor, maakt u zich geen zorgen, als je over afwaardering kavelprijzen dat ga je direct verwerken want dat is een vaststaand feit en daar zijn wij een groot voorstander van om dat zo te doen, maar wat wij niet willen is de oude schoenen weggooien voordat we nieuwe hebben, met andere woorden als er kansen zijn om toch te bouwen door een groep die er om vraagt en met name de jongeren dan moet je die vasthouden en dan moet je ze de gelegenheid geven om te bouwen. Nou zeggen wij niet dat u dat niet wilt, wij zeggen wij willen samen met u naar maatwerk kijken en wij willen zoveel mogelijk mensen hier houden, iedereen praat over krimp, maar laten we ook eens praten over perspectief. Kijk eens wat positiever tegen de toekomst aan nou en dus de vraag blijft wel is het nou echt wel nodig dat je die voorziening treft. Je kunt wel zeggen dat in 2020 het anders is dan nu en negatiever, maar je kunt ook zeggen het is positiever. En wat voor recht heeft zo'n accountant om te zeggen nou ja je hebt erover gepraat je denkt eraan enzovoort enzovoort dus ga maar alvast afwaarderen.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:47 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, ik heb dit een poosje aangehoord, maar het moet me toch van het hart dat ik het heel bijzonder vind dat hier een paar fracties over die wegbestemming zo uitgebreid hebben. we hebben al in twee eerdere gelegenheden het daarover gehad, bijvoorbeeld 7 september 2015 toen we het regionaal woon- en leefbaarheidsplan hebben vastgesteld, waar dat ook al in staat, uitgebreid zelfs, toen is er behalve onze fractie niemand over gevallen en nu komt er een heel verhaal van sommige fracties waarbij ik denk van ja is dat niet een beetje te laat en de wethouder geeft volgens mij ook heel goed aan dat het niet zomaar is dat het dan verhaal afgelopen is. de wethouder heeft ook wel aangegeven we kunnen ook doelgroepenbeleid hanteren, dat kan allemaal als we die nullijn ook nog in stand houden dat kan allemaal gecombineerd worden.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Maarsingh, ogenblikje. Meneer Kremer, SP.
  • 0:01 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Voorzitter de PvdA heeft het over de woonvisie, maar wij hebben in 2015 hebben wij tegen gestemd dus even ter correctie.
  • 0:07 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Waarvan akte meneer Kremer, ik had het ook niet over uw fractie.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Maarsingh.
  • 0:09 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nou voorzitter, wij waren het eens met de woonvisie en om alle onduidelijkheid even, dus wij zijn nu ook niet tegen wegbestemmen. Ik heb een aantal voorbeelden genoemd namens onze fractie waarin wij zelfs een groot voorstander zijn van wegbestemmen. Wij hebben wel gevraagd; bent u er zeker van dat u bij particuliere kavels dat er geen claims komen. Nou daar zal de wethouder nog wel op antwoorden, maar wij zijn verder waar geen perspectief is voor wegbestemmen. We hebben wel gezegd misschien is het mogelijk om nog wat maatwerk te bekijken want er zijn best nog mogelijkheden en kansen die misschien voor 2020 benut kunnen worden en ja iedere kans is er weer één, dus wij zijn niet tegen, wij denken met u mee.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Punt is duidelijk meneer Maarsingh. Meneer Pals, D'66.
  • 0:33 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   nou ja een kleine aanmerking of een opmerking is, ook naar meneer Hofstra, we hebben inderdaad in 2015 hebben we de woonvisieplannen vastgesteld, alleen 2015 en nu als u de markt bekijkt zoals waarin wij ons nu in bevinden is er toch wel wat gaande en dat is, in onderschrijf ook een beetje, nou ik durf het bijna niet meer meneer Maarsingh te steunen want dan zal ik het wel niet begrepen hebben, maar ik mis toch een beetje in de bijdrage van de wethouder mis ik toch de visie en de kans op de toekomst dat dat wel goed gaat en dat is
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou dan gaan we kijken of de wethouder dat duidelijk kan maken van wat gebeurd er als je wel een voorziening hebt getroffen maar er is ondertussen een dusdanige positieve ontwikkeling die ook van toepassing is op die gronden, wat gebeurd er dan, want dat is de vraag die u stelt. Wethouder.
  • 1:52 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Als, daar maar meteen direct op ingaat voorzitter, als wij aangeven dat herbestem het wegbestemmen aan de orde kan zijn en intussen liggen de tijd van die periode van drie jaar tot juni 2020 zijn daar toch ontwikkelingen, op dat moment als er tot verkoop overgegaan kan worden dan valt een deel van die voorziening die valt vrij. Dat betekend dat ook in die tussenliggende tijd echt niet alles op slot gezet wordt. Dat betekend dat er nog steeds gekeken kan worden naar ontwikkelingen. En een en ander is juist bedoelt om ervoor te zorgen dat een overcapaciteit die er is door een deel daarvan weg te halen om vervolgens juist heel gericht, heel vaak gericht, te komen tot een plancapaciteit en zoals ik net al aangaf dat kan zijn specifiek bestemd voor doelgroepen, dan kan zijn voor starters, maar dat kan ook zijn voor meer levensloop bestendig wonen, zo zijn daar een heel aantal voorbeelden voor. de bedoeling is juist om hiervan gebruik maken veel meer gericht toekomstontwikkelingen te kunnen volgen en daar gehoor aan te geven. De heer Maarsingh had ook de vraag van wat gebeurd er nou met dat stukje grond achter de bibliotheek wat voor €3,- per vierkante meter in de boeken staat. Dat staat op die manier in de boeken omdat dat overeenkomt met de kosten die we gemaakt hebben om die grond gereed te maken. Let wel dat is niet de verkoopprijs. Op het moment dat die grond in ontwikkeling gebracht zou kunnen worden, daar gebeurd op dit moment niks mee, zoals u wellicht weet is daar een hondenspeelplaats maar op het moment dat het bij toekomstige ontwikkelingen betrokken zou kunnen worden zal daar ook een marktconforme prijs worden gehanteerd.
  • 0:2 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Dus voorzitter dat kan ook gewoon opgewaardeerd worden.
  • 0:1 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   ja
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, meneer Maarsingh niet in de boeken, maar u kunt straks wel als u winst maakt, op een gegeven moment, dat onverwacht bijschrijven. Sorry, niet mijn portefeuille maar toch. Wethouder.
  • 4:26 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Dan was er een vraag over het ruimhartiger omgaan met de verkoop van groenstroken aan particulieren. Voorzitter volgens mij hebben we al een redelijk ruimhartig beleid. Op het moment dat een inwoner zich meldt voor de aankoop van groenstroken hanteren wij ook daarin een "ja tenzij" principe. Verkoop van groenstrook aan particulieren, aan inwoners moet gewoon aan de orde kunnen zijn. daar maken we inderdaad wel het voorbehoud bij dat mocht er zich daar nutsvoorzieningen, en de heer Maarsingh gaf dat ook al aan, onder de grond bevinden dan zijn we daar wel terughoudend in, maar dan nog zullen we kijken of maatwerk aan de orde zou kunnen zijn. een andere reden om daar niet per definitie mee te gaan is op het moment dat, bijvoorbeeld dat ten koste gaat een verkeersveilige situatie als een perceel zich in een lastige hoek bevindt. Dat zijn redenen om te zeggen van dan gaan we daar niet mee akkoord. Maar om u een indruk te geven, vorig jaar is er slechts twee keer op dat moment een nee antwoord gegeven en de rest is allemaal wel gehonoreerd. Dan is er de vraag van; een aantal kavels gaat in prijs naar beneden, waarom sommige wel en waarom sommige niet. elke verlaging die je toepast kost geld, dus we hebben geprobeerd heel weloverwogen te kijken naar en marktconforme prijzen en welke zou je daartoe dan wel en welke zou je daartoe niet verlagen. Ieder locatie is anders en zodoende ook beoordeeld. Om u een aantal voorbeelden te geven voor Mussel is daarvoor, gelet op de ontwikkelingen, eigenlijk geen enkele aanleiding, voor Alteveer, de Blauwe Kamer en Onstwedde de Tuinlaan bijvoorbeeld is daar anders, daar is niet een belangstelling voor. om u een indruk te geven, we hebben in Mussel op dit moment nog drie kavels vrij en drie zijn er in optie, en dan is heel Mussel, althans het plan aldaar, het landschappelijk wonen, is daarmee vol. De ontwikkelingen daar maken dat blijkbaar de prijs/kwaliteit verhouding aldaar dat die marktconform is, dat het in orde is. voor ons dus niet een aanleiding om te zeggen dat er een bijstelling dient plaats te vinden in de kavelprijzen aldaar. Zo zijn alle locaties waarbij we een voorstel doen voor het verlagen van kavelprijzen zijn ieder op hun eigen merites beoordeelt. En dat is waarom we ervoor gekozen hebben de ene wel en de ander niet. dan was er ook de vraag van; is het niet zo dat de vierkante meter prijs voor een twee-onder-een-kap woning is die anders dan voor een vrijstaande woning, de vierkante meter prijs niet. Maar het antwoord is eigenlijk heel simpel, op het moment dat je voor een twee-onder-een-kap uitgaat van een kleinere kavel is daarmee de kavelprijs ook lager. De prijs per vierkante meter verschilt niet. En waarom nemen we dan de termijn van drie jaar bij het aankondigen van herbestemmen. We zullen een termijn van voorzien baarheid in acht moeten nemen, een voorzienbaarheid die dient te worden ingelast juist om planschade te voorkomen en dan nemen wij een termijn van drie jaar en dat doen we om een aantal redenen. Dat is een ruime termijn, we geven daarbij particulieren, maar ook onszelf en anderen, de mogelijkheid en de ruimte om te kijken of we niet toch alsnog een ontwikkeling kan plaatsvinden, op het moment dat een inwoner een kavel in bezit heeft en ooit voornemens is geweest om daar iets te realiseren en dat is tot heden nog niet gelukt willen wij ook niet zeggen van het een op het andere moment die bestemming die gaat eraf, we geven ruim de tijd daarvoor en daarvoor is een drie jaar een hele redelijke en billijke termijn, dat zorgt ervoor dat de voorzienbaarheid lang genoeg is om daarmee planschade te voorkomen en ja dat kunnen wij daarmee garanderen.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:52 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter het was namelijk ook een vraag van ons, maar heeft u, even voortbordurend op uw antwoord, is daar ook een, kunnen we ook inzage krijgen van hoeveel privé woningbezit we het hebben en hoeveel kavels hebben want ik heb even dat gelijke monniken/ gelijke kappen principe genoemd in onze vraag en dat is een beetje weggemoffeld vinden wij in dat hele stuk dus heeft u daar ook cijfers over, dus dat is even de vraag. En volgens ons, we hebben een opmerking gemaakt over de bepaling in de wet, dat dat kosteloos dat je deze capaciteit voor een bepaalde tijd uit de markt kunt nemen. en dan is toch wel de vraag als dat kosteloos kan, dat is onze informatie, is wanneer gaat u dat dan doen. Is dat die 2020 of is dat zoveel eerder.
  • 2:53 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Om daar op in te haken, wij kondigen het nu aan en uiteindelijk zal het inderdaad in 2020 worden geeffectueerd dus dan zal het uit de markt worden genomen. Dat betekend dat grondeigenaren, of wij als gemeente dat nou zijn of dat is een particulier of dat is een woningcorporatie, daarmee dus nog drie jaar de tijd hebben om indien gewenst te kijken of daar ontwikkelingen kunnen zijn en zo niet dan zal daar de bestemming af gaan. Om exact hoeveel het gaat dat antwoord moet ik u schuldig blijven, dat antwoord krijgt u dan alsnog van me, we hebben wel gekeken als het gaat om particulieren waar zou zoiets aan de orde kunnen zijn. u kunt zich voorstellen dat als daar een kavel braak ligt en ik noem bijvoorbeeld dan de Unikenkade, want dat is zo'n voorbeeld, tussen een aantal huizen in waar al sinds jaar en dag meer dan vaak tien jaar geen ontwikkeling heeft plaatsgevonden dat je op een gegeven moment de knoop moet doorhakken en zeggen van goh het is niet perse noodzakelijk dat daar gebouwd wordt dus daar kan best die bestemming vanaf. En zo zijn al die kavels stuk voor stuk zijn bekeken, maar het exacte aantal dat krijgt u dan van me. Zijn er geen andere dekkingsmogelijkheden. Was ook een vraag die gesteld werd door o.a. GBS. In het verleden hebben we daarvoor wel een reserve gehad, die is al langere tijd is die niet meer aan de orde, dat betekend dat wij op dit moment niet anders kunnen dan het ten laste te laten komen van de algemene reserve. Er is ook gekeken naar zou dat niet uit de krimpgelden kunnen vanuit het RWLP, het regionaal woon- en leefbaarheidsplan, dat is helaas niet aan de orde. En ik zal u schetsen hoe die situatie is, want dat was naar ik meen een vraag van de heer Nijenbanning, we hebben als 7 gemeenten in deze regio samen met de provincie een aantal afspraken gemaakt. Eén en ander is gevat in een samenwerkingsagenda en voorvloeiend uit die samenwerkingsagenda hebben we gekeken naar vooral de aspecten wonen en voorzieningen en op basis daarvan zijn een aantal maatregelen voorgesteld, die maatregelen zijn ieder deel van die menukaart. U kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld het ????????fonds, hoe zou je woningen in particulier bezit kunnen verwerven om te kijken of je dat niet zou kunnen aanwenden voor bijvoorbeeld verhuur, dat is een voorbeeld of hoe zou je verkrotting tegen kunnen gaan, dat is een maatregel en zo kent die menukaart een aantal maatregelen. Die hebben we in gezamenlijkheid afgesproken en die krimpgelden zijn voor die maatregelen bedoelt en dus niet aan te wenden hiervoor.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:17 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, ik bedoel ik kan me erin vinden in het beantwoorden van deze vraag, maar hebben wij als raad daartoe al besloten, is dit in een van de PSV documenten zo vastgelegd dat we die extra uitkering van het rijk daarvoor gaan inzetten of heeft er expliciete besluitvorming over plaatsgevonden, is mij niet, ik heb het niet meer helder voor de geest.
  • 0:24 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   U bent daarover geïnformeerd, besluitvorming daarover voor een deel is dat uitvoering en is ervoor gekozen en dat nogmaals dat hebben wij niet alleen gedaan, de provincie geeft ook heel duidelijk aan dat krimpgelden voor bepaalde zaken zijn bestemd en in dit geval is er in gezamenlijkheid besloten tot welke instrumenten dat zijn.
  • 0:7 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, maar het gaat mij even om het budgetrecht van de raad. Hebben wij besloten als raad zijnde om die 1,2 miljoen in te zetten voor die menukaarten.
  • 0:22 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   U bent daarover geïnformeerd, u heeft een uitleg gekregen en die informatie gaat over de inhoud van de samenwerkingsagenda alsook over de inhoud van de menukaart in overeenstemming met het RWOP en besluitvorming daarover is bij het college geweest.
  • 0:5 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Dit is toch het budgetrecht van de raad, 1,2 miljoen, dat zijn geen stuivers of dubbeltjes.
  • 0:6 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ik kijk de voorzitter even aan.
  • 0:33 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U bent geïnformeerd in week 4 van dit jaar onder punt 3 van de wekelijkse mail, wat de samenwerking en wat de menukaart behelst. Daar staat duidelijk in wat er afgesproken is en de gelden waar u het nu over hebt zijn niet de gelden die rechtstreeks uit de begroting van de gemeente Stadskanaal komt want daarover heeft u het budgetrecht, hebt u helemaal gelijk over, dit zijn de gelden die beschikbaar worden gesteld verbonden aan de samenwerking in Oost-Groningen en daar gaat u niet over.
  • 0:8 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Als ik het goed begrijp is het niet het geld wat bij de gemeente gaat landen, waar we dus geen keuzevrijheid hebben, maar die verplicht ingezet dienen te worden voor die menukaart.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   yes
  • 0:5 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Waarom noemt u die gelden dan in dit stuk, als we daar überhaupt geen keuzevrijheid in hebben.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat weet de wethouder wel.
  • 0:34 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Waarom noemen wij dat? omdat we op het gebied van krimp en dit is een van de, het hele stuk wat hier voorligt, is als gevolg van krimp demografische ontwikkelingen, om daarin volledig te zijn, om ook aan te geven dat wij verschillende mogelijkheden hebben gekeken naar hoe zouden wij dit financieel kunnen verantwoorden anders dan bijvoorbeeld het ten laste te laten gaan van de algemene reserve. Daartoe hebben we een aantal mogelijkheden bekeken en het blijkt dat daarvoor die krimpgelden niet aan de orde kunnen zijn. Volledigheidshalve hebben we dat gemeld.
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U moet met de creativiteit waarmee gezocht is om middelen te benutten die niet direct ten laste van onze algemene reserve gaan moet u toch blij zijn meneer Nijenbanning of vergis ik me nu.
  • 0:3 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Absoluut met deze toelichting kan ik leven.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mooi, dan geeft dat helderheid dus dan kunnen we verder op de andere punten. Wethouder Gelling.
  • 1:07 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Dan lag er de vraag van, gelet op de stagnerende verkopen in Alteveer de Blauwe Kamer, op het moment dat de prijzen verlaagt kunnen worden zouden wij niet meer kunnen doen dan alleen maar bekend maken dat die kavels in prijs verlaagd zijn, ik ben het met, volgens mij kwam die vraag van meneer Hofstra, ik ben het met u eens om te kijken hoe wij in promotioneel opzicht daar iets aan kunnen doen en zeker is het daarbij ook goed om plaatselijk belang Tange-Alteveer daarin te betrekken. Tot 2020 geeft u ook aan van wat kunt u doen om tot realisatie te komen, gaat u met eigenaren in gesprek, iedere eigenaar van een kavel waarin sprake is van het wegbestemmen, het voornemen daartoe let wel, die zullen daarover geïnformeerd worden en uiteraard zullen daar ook de nodige gesprekken in plaatsvinden. De heer Mellies vroeg van wij kunnen ons vinden in de beslispunten, maar is er een mogelijkheid om op een ander tijdstip anders dan nu bij besluitvorming elkaar bij te praten of ons te laten informeren over kansen en bedreigen daarin, ik kan me helemaal voorstellen dat we daar een keer een overleg voor organiseren.
  • 0:2 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Is dat een toezegging?
  • 0:0 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   ja
  • 0:3 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Fijn, dank u wel.
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan zal ik hem overnemen, dan komt ie ook op de lijst.
  • 0:9 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   En dan voorzitter verkeer ik in de veronderstelling dat ik toch de vragen heb beantwoord.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat gaan we dan even inventariseren of dat het geval is wethouder. Gebruikmakend van tweede termijn of zegt u, want anders laat ik de wethouder eerst even gaan, of zegt u van we willen nog een paar toelichtingen op vragen die gesteld zijn ???????????. Dus in reactie op het antwoord. Ok, meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:21 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik vond het een helder verhaal op zich, er is nog een vraag blijven liggen, dat ging over het verkoop van de pachtgronden die zouden volgens het voorstel ongeveer 788.000 moeten opleveren. We vroegen ons af of dat realistisch is, gezien het feit dat wij hier nu met hetzelfde besluit ook een paar kavels afwaarderen.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Sterenborg, CU.
  • 0:28 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja dank u wel. Ik noemde zopas Mussel, over de verhoudingen met Molenwijk, ik heb u niet horen zeggen hoe de verhoudingen liggen. Ik bedoel ik heb Mussel in verhouding tot Molenwijk gezegd dat het eigenlijk, ja Mussel toch een andere plaats is als Molenwijk om een woning te bouwen en ik heb ook benoemd dat Mussel eigenlijk in verhouding ligt net als Onstwedde en Alteveer, dat het eigenlijk op gelijk niveau zit. Misschien kunt u daar nog iets over zeggen.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Kremer, SP. Verduidelijking uit de eerste termijn?
  • 0:14 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Ja. Voorzitter wij hadden nog niks gehoord over planschade. Er is wel al gesproken over voorzienbaarheid, klopt het als je voorzienbaarheid dat die, als er sprake van is er geen planschade, meer mogelijk is. klopt dat?
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nog meer vragen vanuit de eerste termijn? Meneer Maarsingh, CDA.
  • 0:2 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Komt er ook nog een derde termijn voorzitter. Nee toch.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee wij hebben het nog steeds over de vragen gesteld in de eerste termijn. Ik geef straks ruimte voor de tweede.
  • 0:50 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Dan heb ik nog even een vraag voorzitter over dat opheffen van die contingenten. Loopt er een discussie, dan kun je zeg, ja je mening bijstellen in de zin van aangepast, aanpassen aan de realiteit, maar nu de wethouder heeft gezegd wij hebben drie verkocht en nog drie in optie dan is het zo dat het dus bijna op is zeg maar in de Mussel, misschien dan zou je dan een paar van die contingenten als er heel veel vraag is en groei in Mussel, dan moet je de ontwikkeling van dat dorp niet belemmeren, maar dat moet je zelfs stimuleren, dus enige soepelheid zou misschien wel kunnen.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Maarsingh, meneer Pals, D''66.
  • 0:17 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   We hadden nog een vraag gesteld wie uitvoerder is van het woonbeleid, is het college of is dat de raad. Want we leven in een duaal stelsel dus ik dacht en dat staat er volgens mij niet goed.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U hebt gelijk het staat er niet goed. Gewoon om de snelheid er een beetje in te houden, dus, ja anders blijven we discussieren over dat soort vragen. De vragen wethouder.
  • 2:17 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja dank u wel voorzitter. Om van achter naar voren te beginnen, de heer Maarsingh met opheffen contingenten om u een voorbeeld te geven, er zijn nog Mussel, landschappelijk wonen, er zijn nog drie kavels vrij en drie zijn er in optie. om u een indruk te geven, we zijn in gesprek inderdaad met de jeugd aldaar om te komen of dat reëel is om te komen tot de bouw van starterswoningen, daarbij wordt expliciet niet naar het landschappelijk wonen gekeken, daarbij kijken we verder in Mussel. Dus we proberen heel duidelijk een en ander niet op slot te zetten. Dan de heer Kremer, bij een goede voorzienbaarheid betekend dat dat er dan geen planschade kan zijn, daarop is het antwoord heel kort; ja. Mevrouw Sterenborg vraagt naar de verhoudingen tussen Mussel en bijvoorbeeld de Molenwijk, of vergelijkbaar in haar beleving met Alteveer/Onstwedde, daarbij is wel degelijk een onderscheid. We hebben het landschappelijk wonen in Mussel, plan Klamer, hebben wij heel duidelijk op een bepaalde wijze gesitueerd en we merken ook dat dat op die manier wordt ervaren en wordt beleefd. De setting van de wijk aldaar is een totaal andere dan bijvoorbeeld in Onstwedde of in Alteveer, dat maakt wel degelijk dat daar onderscheid tussen is. Nou u trekt dan vervolgens ook het vergelijk met de Molenwijk in Stadskanaal, die twee zijn niet met elkaar vergelijkbaar. De ene is inderdaad in de nabijheid van voorzieningen, wat een sterk punt is van de Molenwijk, de ander heeft juist het Westerwoldse achterland, wat dat weer een heel sterk punt maakt. Dus we hebben heel nadrukkelijk gekeken naar ieder plan op zich en dat maakt in onze beleving daarbij wel heel erg aannemelijk dat er een prijsverschil is tussen bijvoorbeeld Alteveer, Onstwedde en Mussel danwel de Molenwijk. De heer Hofstra vraagt verkoop van pachtgronden is dat realistisch aangezien we elders tot bijstellingen van kavelprijzen komen, ook daarop kan ik u zeggen dat na overleg met diverse partijen weer inderdaad de inschatting maken dat dat een realistische is.
  • 0:26 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Daarmee de eerste termijn voldoende behandelt, dan geven we de wethouder even rust en dan gaan we kijken wat het betekend voor de tweede termijn van de behandeling van dit agendapunt. Houd ik toch even in dezelfde volgorde aan, dat maakt het voor mij ook makkelijk. Meneer Bieze heeft u nog behoefte aan de tweede termijn.
  • 0:51 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Nou voorzitter kort even, volgens mij is het verhaal van de wethouder duidelijk. We moeten ook wat vertrouwen hebben in het onderzoek wat het college heeft gedaan met behulp van makelaars en die tot conclusies komen zoals die hier voorliggen, ik denk ook inderdaad dat er verschil is tussen Mussel en Alteveer bijvoorbeeld. Wat ik richting D'66 fractie wil zeggen want die doet een beetje voorkomen alsof wij hier in de gemeente Stadskanaal in een bouwboom zouden zitten, nou volgens mij voorzitter zijn wij nog geen Utrecht en ook geen Amsterdam en zelfs geen Groningen dus ik wil dat toch wel wat nuanceren. Dat was mijn bijdrage dan.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, reactie op meneer Bieze.
  • 0:01 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, uiteraard voorzitter. Waren we maar Amsterdam, waren we maar Utrecht …………..qua bouw, qua bouwvolume. Nou ja u merkt het verschil tussen GBS en D'66 bij deze dus wat ??????????????
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maar waarom zou u dat zo graag willen zijn meneer Pals?
  • 0:4 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Omdat er dan leven in de brouwerij is en dat we dan weer
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Volgens mij is er voldoende leven in de brouwerij vanavond. Meneer Bieze dank u wel. Ga ik naar meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:24 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja dank u wel voorzitter. Volgens mij heeft D'66 hiermee weer eens aangetoond een echte randstad partij te zijn. en over de eigen regio, het was niks, is niks, wordt niks, dat geluid hoor ik hier toch weer door. En daarmee heb ik weer een reactie uitgelokt denk ik van de heer Pals.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   We hebben ook niet zoveel op de agenda staan dus dat lijkt me wel handig vanavond. Meneer Pals, korte reactie.
  • 0:09 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ja, ik ben het eens met de eerste constatering van meneer Hofstra, een randstad partij daar ben ik het niet mee eens want wij vechten ook echt voor de regio en het wordt niks en het zal nooit wat worden dat is juist ook waar D'66 heel hard aan vecht voor deze streek dat het wel wat wordt.
  • 0:7 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dan pak ik die handschoen graag samen met u op en voor wat betreft dit voorstel, helemaal eens. Dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra. Gaan we naar meneer Kremer, SP.
  • 0:3 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Voorzitter wij hebben verder gaan vragen.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Kremer. Gaan we naar meneer Maarsingh, CDA.
  • 1:48 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   ja voorzitter wij willen als CDA fractie de wethouder zeer hartelijk bedanken voor de uitgebreide beantwoording van de vragen. Wij hebben het misschien niet zo gemakkelijk gemaakt, maar het gaat ook over een heel belangrijk punt en als wij wat kritisch zijn over deze notitie dan heeft dat alles te maken dat wij graag met u willen meedenken en wij hebben goed begrepen wat u van plan bent. Wat misschien goed is, en dan sluiten wij ons toch even aan bij de vraag van D'66, het is misschien toch goed om de raad jaarlijks te informeren over de stand van zaken. hoe gaat het nu precies, wat verkopen we, moeten we nog iets ondernemen, kunnen we nog groeien en waar wij ook heel blij mee zijn dat is dat de wethouder heeft gezegd wij willen ook de dorpen, Mussel is daar even bij genoemd, maar daar hoort natuurlijk Alteveer-Onstwedde ook bij, als er mogelijkheden zijn willen wij die benutten en die gaan wij ook benutten, wij gaan ervanuit dat de houding ja mits, want dat willen wij in de toekomst, want wij denken voorzitter dat er kansen zijn en wij willen een beetje af van die krimp, dat moeten wij ook meer uitstralen en dan nog één punt; wij blijven toch een beetje van mening dat over die voorziening, maar het is nu allemaal duidelijk, laten we het zo maar doen, maar toen het even weer ging over die planschade, toen zei de wethouder dat garandeer ik u die drie jaar geen claims en u als voorzitter ja trok toch een beetje u had toch een beetje een gelaatsuitdrukking van ja is dat nou wel zo. Is die constatering juist of bent u het helemaal eens met uw portefeuillehouder.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U stelt mij een vraag, ik zal hem straks beantwoorden.
  • 0:5 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Dank u wel. En nogmaals dank aan de wethouder ook voor zijn uitgebreide beantwoording.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Maarsingh. Meneer Mellies, fractie Mellies.
  • 0:8 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ff kort ik wou nog ff de wethouder bedanken voor zijn toezegging, dat was ik vergeten in de eerste termijn en voor de tweede termijn geen verdere vragen, dank u wel.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Mellies. Dan ga ik naar meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:43 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja ik wil nog even terugkomen op het antwoord wat door u verstrekt is met betrekking tot de krimpuitkering. Ik heb de wekelijkse mail er even bij gepakt en daar lees ik dat de decentralisatie uitkering krimp, 11,2 miljoen, wordt door het rijk beschikbaar gesteld. 50% gaat naar de regio Oost-Groningen en nu citeer ik even letterlijk de tekst; de overige 50% wordt ondergebracht bij de 7 Oost-Groninger gemeenten naar rato van het aantal huishoudens, gemeenten zij vrij om deze middelen naar eigen inzicht lokaal te besteden zolang passend binnen de taakvulling volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing. Dat werpt voor mij even een ander licht op het eerder gegeven antwoord dat 50% van die krimpuitkering dus ter dekking van dit voorstel gebracht zou kunnen worden.
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   We gaan er nog even elkaar over aankijken, krijgt u antwoord op. Verder geen punten meneer Nijenbanning? Dan ga ik naar meneer Pals, D'66.
  • 0:08 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter, ook de portefeuillehouder bedankt voor zijn beantwoording. Ja eigenlijk moeten we eens zijn met een rapport waar we het eigenlijk helemaal niet mee eens zijn, dat is al heel mooi discrepantie waar we in zitten. Want wij gaan wij moeten eens zijn dat het is en we moeten het als een fait accomplis accepteren dat we te maken hebben met krimp, maar eigenlijk moeten we gaan voor groei en ik denk dat we die kans ook volledig moeten benutten.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En last but not least, mevrouw Sterenborg, CU.
  • 0:38 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel voorzitter. De wethouder zegt dat het een weloverwogen besluit is geweest welke kavels wel en welke kavels niet worden verlaagd en ook dat heeft u middels marktonderzoek heeft u die prijs bepaald. U zegt ook dat planschade wordt middels de werkwijze zoals die nu is voorgesteld wordt dat voorkomen en u geeft aan dat in Mussel de verkoop van de kavels goed verloopt. En Mussel heeft dus eigenlijk meer kavels nodig om aan de vraag te voldoen en dat is dan ook goed dat u met die mensen daar in gesprek bent over de starterswoningen. Dat wou ik even als positief punt benadrukken. Dank u wel.
  • 0:20 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Portefeuillehouder nog behoefte? Aantal reacties, voordat ik mijn gelaatsuitdrukking ga toelichten, maar misschien kunt u het punt van meneer Nijenbanning over de afspraken in Oost-Groningen uit onze brief toelichten.
  • 1:1 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja voorzitter de letterlijke tekst heb ik niet zo snel voor ogen, waar het wel om gaat is dat bedoelt wordt om die bedragen ter beschikking, of ter beschikking dat, omdat ten goede te laten komen van de deelnemende gemeenten, maar er zijn wel een aantal voorwaarden aan. Voorwaarde is o.a. een cofinanciering van 50% bij het beschikbaar komen van die, willen die gelden beschikbaar komen en die dienen, en zo luidt de afspraak wel, ten goede te komen van de maatregelen zoals we af hebben gesproken in het RWLP dus er zitten wel degelijk restricties aan. Dan vraag van het CDA, het is goed om jaarlijks te informeren, maar dat gebeurd, dat gebeurd via de jaarlijkse P&C cyclus en in de paragraaf grondbeleid wordt u automatisch op de hoogte gehouden. Dank u wel.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mijn gelaatsuitdrukking op een gegeven moment meneer Maarsingh u heeft daar een indicatie bij van wat u denkt wat ik denk of wat ik uit wil drukken, maar ik bibber altijd bij het gegeven dat iemand zegt dat garanderen wij u. En of dat nou een van de wethouders is of dat het de overheid in zijn algemeen is die bij zegt bij bepaalde voorspellingen van als het ware ga maar slapen wij zorgen voor u dan denk ik van er is in het leven nog steeds niks gegarandeerd. Dus je doet pogingen om het juist, correct, juridisch verantwoord te doen, maar ik bibber bij een woord als garantie en waarschijnlijk heeft u dat van mijn gezicht af kunnen lezen terwijl we het inhoudelijk niet verschillen.
  • 0:41 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nee, voorzitter maar het is ook niet om onrust te zaaien of hoe dan ook, maar ik schrok even van uw gelaatsuitdrukking. Ik dacht ja het gaat natuurlijk wel over we hadden over heel veel particuliere kavels en wij gaan ervanuit als raad natuurlijk dat u dat allemaal goed juridisch laat beoordelen dus daar is geen twijfel over, maar we moeten wel zekerheid en ja ik wil het woord maatwerk nu niet gebruiken, maar zeker kan er misschien niks zijn, maar als het inderdaad onzeker zou zijn ja dan lopen wij ook grote risico's, maar dat risico is volgens mij uitgesloten anders hadden wij die notitie niet gehad.
  • 0:34 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Het lijkt mij dat veel in het kader van de principe van de bestemmingsplannen en dergelijke daar heel erg duidelijk in is, juridisch ook, wat mag en wat niet mag dus mijn gelaatsuitdrukking en verder wil ik hem ook niet toelichten want ik heb er geen foto van, is niet anders dan wat ik zelf kan zeggen bij welk woord ik begin te bibberen en ik hoop niet dat u er een standaard gebruik van maakt om mijn gelaatsuitdrukking te verklaren want dan denk ik dat kan ik over u ook niet. ik zal het woord garantie niet in mijn mond menen, dat is nou net het verschil denk ik dat heeft u gezien.
  • 0:6 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Maar voorzitter mocht het uiteindelijk toch een keer tot een probleem komen dan houden wij de wethouder vrij.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan houdt u de wethouder vrij, maar
  • 0:1 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   en u ook
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan is het goed, dan is het goed daar ben ik blij mee meneer Maarsingh. Hebben we daarmee voldoende de nota, de vragen, de opmerkingen bediscussieerd. Ja, dan wil ik graag vragen of we over kunnen gaan tot stemming. Waarbij ik een inschatting maak, maar misschien dat de fractie van de SP tegen gaat stemmen.
  • 0:03 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Voorzitter ik vind het heel jammer dat u dat zegt.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou ik hoop dat u mijn ongelijk gaat bewijzen dan, maar
  • 0:3 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   u zult zien
  • 0:22 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, maar ik, nou ik zit gewoon even te zoeken of ik tot hoofdelijke stemming over moet gaan of dat ik gewoon kan concluderen dat het unaniem is of niet en het is wel unaniem. Mag ik dat concluderen dat de raad unaniem met de beslispunten instemt. U heeft mij aangenaam verast meneer Kremer, dank u wel. Aldus. [voorzitter klopt met hamer] Het is een nieuw jaar, ik kan dat constateren.
 • 13 Wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal 2015
  • 13. Wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal 2015 (365,47 KB)13.1. Bijlage 1 Notitie algemene voorziening schoonmaakondersteuning 2017 (332,57 KB)13.2. Bijlage 2 Wijzigingstabel Verordening maatschappelijke ondersteuning (305,02 KB)13.3. Bijlage 3 Wijzigingstabel Nadere regels (593,13 KB)13.4. Bijlage 4 Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning 2017 (337,43 KB)13.5. Bijlage 5 Toelichting Nadere regels Wmo gemeente Stadskanaal 2017 (619,22 KB)13.6. Bijlage 6 Advies PRS wijziging verordening WMO 2016 en nadere regels (318,87 KB)13.7. Bijlage 7 Reactie op advies PRS 20161222 (344,1 KB)13.8. Erratum (270,86 KB)13.9. Amendement Wmo (130,39 KB)
  • 0:49 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Kunnen we overgaan naar agendapunt 13. Wie wil over agendapunt 13 het woord voeren? Boels, Mellies, Dijkstra, Meertens, Pals, Kroom, mevrouw Luijken het is wel prettig als u het een beetje kenbaar maakt anders kan ik het bijna niet meer zien. Mevrouw Kroom, PvdA.
  • 1:9 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Dank u wel voorzitter. Voor ons ligt een voorstel betreffende de algemene voorziening schoonmaakondersteuning, ofwel huishoudelijke hulp. We kunnen kort zijn voorzitter. De PvdA kan zich in grote lijnen vinden in dit voorstel. Afhankelijk van de inkomens en vermogensgrenzen is huishoudelijke hulp voor onze inwoners die gebruik maken van de Wmo vanaf 1 januari 2018 bereikbaar. Tot dan gelden de huidige regelingen. Voor diegenen die straks niet kan betalen, ook het bedrag na korting niet, bestaat een maatwerkregeling. Deze maatwerkregeling geldt ook voor mensen die niet de regie hebben over hun eigen huishouden of die meer uren nodig hebben. meer dan die aangeboden 105 uur per jaar. Wij vinden het een goed voorstel en zijn blij dat na jaren discussie over de huishoudelijke hulp nu een voorstel ligt waar wij mee uit de voeten kunnen. Dank u wel.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Kroom. Mevrouw Meertens, GBS.
  • 2:54 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja, voorzitter dank u wel. Terugkijkend op het hele proces rondom de HHT, de schoonmaakondersteuning en alles wat daarmee te maken heeft gehad hebben wij hier al vaker geconstateerd dat dit niet echt een schoonheidsprijs verdient. Er is bij dit onderdeel van de Wmo met regelmaat sprake geweest van steeds maar weer bijstellen van processen en regelingen en dat gaf vaak onduidelijkheid voor degenen die ermee te maken hebben, cliënten maar ook personeel. De participatieraad geeft in de afsluiting van haar advies aan dat college in de afgelopen periode niet in het belang van de inwoners heeft gehandeld. Het handelen is volgens de participatieraad vooral gekenmerkt door onduidelijk beleid en dientengevolge onduidelijke communicatie. Hierdoor is het vertrouwen beschaamd en zijn er zelfs mensen volgens hun buiten de boot gevallen en daarnaast heeft de onzorgvuldige implementatie tot onnodig extra kosten geleid. En dat terwijl volgens de participatieraad de Wmo 2015 de gemeente een duidelijke opdracht voor maatschappelijke ondersteuning en maatwerkvoorziening heeft gegeven. Voorzitter wij zijn best geschrokken van dit stuk tekst, het zijn harde woorden en we zijn helemaal geschrokken van de opmerking dat mensen buiten de boot zouden zijn gevallen. Is dat ook echt het geval, kan misschien de portefeuillehouder hier iets over zeggen. We hopen dat de portefeuillehouder en de participatieraad de tijd hebben genomen om een en ander goed te evalueren. En mocht dat niet zijn gebeurd dan hierbij ons advies om dat alsnog te doen. Er valt in ieder geval veel lering te trekken uit dit hele proces. Telkens komt weer naar boven dat communicatie een zeer belangrijk punt is en we willen dan ook met klem benadrukken dat goede communicatie naar cliënten over het vervolgproces wat ons betreft topprioriteit moet zijn. positief puntje is dat na verwachting de beschikbaar gestelde middelen voor de huishoudelijke hulp toelage tot 1 oktober 2017 gebruikt kunnen worden als dekking van de algemene voorziening schoonmaakondersteuning ruim voldoende zijn en dat het verwachte overschot niet door het rijk zal worden teruggevorderd. Het is goed dat deze gelden geoormerkt ingezet kunnen worden voor de huishoudelijke hulp. Wij kunnen ons vinden in het voorstel om te gaan werken met de drie genoemde inkomensgroepen en ook de maximale ondersteuning van 105 uur op jaarbasis is wat ons betreft een goed uitgangspunt. U geeft aan dat de wijzigingen in de verordening zodanig zijn opgesteld dat deze niet zullen lijden tot extra uitvoeringskosten. De herbeoordelingen kunnen binnen de huidige formatie plaatsvinden en kunnen daarmee budgetneutraal worden uitgevoerd. Wij gaan er dan ook vanuit dat wij in de toekomst niet geconfronteerd worden met extra kosten op dit punt. Kan de portefeuillehouder deze toezegging doen? En dat was het voor nu, dank u wel.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Meertens. Mevrouw Luijken, SP.
  • 0:06 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Nou ja ik kan me eigenlijk heel goed aansluiten bij de woorden van mevrouw Meertens, maar dat zal natuurlijk wel duidelijk zijn. zoals de verordening hier voor ons ligt ja wordt ik niet echt vrolijk, ik vind voor de groep die sociaal minimum leven tot 120%, €1,50 gewoon te duur en ik zou dat graag gereduceerd willen zien naar €1,- per uur. Tot zover.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Dijkstra, CU.
  • 3:11 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Dank u wel voorzitter. vanavond bespreken we de wijziging verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal 2015. In december 2016 hebben we er tijdens de raadscommissie opiniërend over gesproken. Goed dat u toen al ten aanzien van de keuzes van de inkomensgrenzen hebt aangegeven dat grensgevallen altijd een mogelijkheid hebben om doorgeleid te worden naar een maatwerkvoorziening wanneer de algemene voorziening schoonmaakhulp financieel geen passende oplossing is, ik zeg voortaan toch maar AVS gaat een beetje vlugger, de vragen en opmerkingen vanuit de raadscommissie zijn meegenomen in het definitieve voorstel. Er word in dit voorstel rekening gehouden met de richtinggevende uitspraken van de centrale raad van beroep. U stelt immers voor om de nieuwe compensatieregeling deel te laten uitmaken van de verordening door die op te nemen in artikelen 12.a en 12.b, daardoor voldoet het gevoerde beleid aan de recente jurisprudentie. Door de ingangsdata van 1 januari 2018 vast te stellen hebben zorgaanbieders voldoende tijd de noodzakelijke aanpassingen door te voeren. De voorgestelde verdeling in inkomensgroepen met de daarbij behorende eigen bijdrage vinden we goed. De gebruikers worden daardoor aangesproken op de mogelijkheid om zelf bij te dragen. Het bedrag van €1.50 geldt als een drempel om mensen bewust te maken van het feit dat schoonmaak geld kost. Als mensen zelf die €13,- per maand niet op kunnen brengen geldt dat voor hen dat de maatwerkvoorziening van toepassing is, in de raadscommissie is dat ook besproken en aangegeven. Ten slotte heb ik nog een opmerking over de adviezen van de participatieraad Stadskanaal. Het advies van de participatieraad om een hogere bijdrage voor de cliënten met een hoger inkomen wordt door u gehonoreerd, doordat u inkomens boven de 160% een bijdrage van €7,50 laat betalen, mooi. Dat mantelzorg in plaats komt van professionele zorg en daarop indiceerbaar is vinden we een verbetering van de oorspronkelijke tekst. De toevoeging van de zin "mantelzorg is niet afdwingbaar" in de toelichting op de definitie van mantelzorg, artikel 1 lid 11 pagina 5, op advies van de participatieraad lijkt ons een goede zaak. De participatieraad adviseert om cliënten die gebruik maken van de AVS en hiervoor hogere kosten maken dan zij verschuldigd zullen zijn voor een maatwerkvoorziening actief op de hoogte te brengen van deze mogelijkheid. In uw antwoord geeft u aan dat de gebruikers van de AVS zelf allemaal in staat zijn zelf de regie te voeren, zelf beslissingen te nemen en de consequenties te aanvaarden. Het actief op de hoogte brengen van deze mogelijkheid past daar niet bij. De CU is van mening dat het wel belangrijk is om de doelgroep van deze mogelijkheid onder de aandacht te brengen. Waarom zou je hen deze kennis onthouden. Het plan van het college om de mogelijkheid te onderzoeken om het Wmo beleidsplan en de gezondheidsnota te combineren als antwoord op het advies van de participatieraad om het Wmo beleidsplan te evalueren en aan te passen en in een haalbaar actieplan om te zetten lijkt ons een goede insteek. Onze fractie kan ook instemmen met de beslispunten, dank u.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Dijkstra. Meneer Boels, CDA.
  • 1:32 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, dank u wel voorzitter. De huishoudelijke hulp is al geruime tijd punt van discussie in de gemeente Stadskanaal, dat lazen we afgelopen week in onze regionaal dagblad. Als ik de geluiden hier in deze raad nu zo hoor zou men het eigenlijk niet zeggen want we lijken wel redelijk unaniem en eensgezind te zijn. Veelvuldig spraken we hier in deze raad over dit thema zowel opiniërend als besluitvormend. En jawel de start was wel wat dynamisch. Later werd het meer een kwestie van de bakens goed verzetten, de juiste manier voor onze inwoners al dan niet onderhavig aan de reeds genoemde jurisprudentie. Nu dan ligt hier dit voorstel, het beleid voldoet nu weer aan de geldende wet- en regelgeving, dat is goed, dat moet ook gewoon, maar het is ook gewoon belangrijk voor onze inwoners. Het lijkt met dit voorstel gediend te zijn, we constateren dat onze inwoners zoveel als mogelijk naar draagkracht moeten bijdragen aan dit stelsel en daarmee is het al een stuk rechtvaardiger geworden, maar dat zou wat ons betreft nog wel beter kunnen. Wij als CDA fractie ontzien graag de allerzwaksten in onze samenleving en dan is er wellicht die maatwerkvoorziening, maar om nu bij voorbaat al te zeggen dat die maatwerkvoorziening er in vele gevallen zou moeten zijn omdat het eventueel niet lukt, wat ons betreft, de SP fractie gaf het ook aan, is €1,- toch reëler en rechtvaardiger dan €1,50. Maar wij wachten het antwoord daarop graag af. Maatwerk blijft wel van belang, want niet alles valt te vatten in verordeningen en regels. Het uitgangspunt is
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:18 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja ik heb toch even een vraag, afgezien van het feit over die 1,50 en een euro, ik vraag mij even af afgezien van het feit dat mensen dat waarschijnlijk niet kunnen betalen, maar, en ik ken ook heel goed het verschil tussen 1,50 en een euro, maar waarom verlaagt u het tot een euro.
  • 0:3 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   u stelt de vraag aan mij
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja aan u want u komt met dat voorstel.
  • 0:6 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   ja u begint uw vraag met; afgezien van het feit van die verschil tussen €1,50 en €1,- nou ja dat is nou juist dat is wel 50 cent.
  • 0:8 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja dat weet ik, nee maar vanwaar dat u dan komt op een euro, als iemand iets niet kan betalen is een euro ook nog te duur.
  • 0:08 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Nee, dat is niet waar meneer Pals, ja in zekere zin, maar het gaat nou niet direct, kijk daar zitten geen kwantitatieve richtlijnen onder, maar onze achterban, onze bronnen geven aan dat die rond de €1,- een veel reëler bedrag is dan €1,50 en als u er zo over praat zoals u zegt ja wat is nou 50 cent. Nou juist zij waar wij voor op willen komen, ik hoor de SP fractie dat ook zeggen, dan is het een onnoemelijk bedrag en dan maakt het wel degelijk heel veel verschil.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals.
  • 0:7 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar waarom zeg je dan, dan reduceer je dat toch tot helemaal niks, dan doen we helemaal nul. Dan ben je denk ik helemaal op de goede weg.
  • 0:14 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Nou dat we daar ook van gezegd hebbende dat het wel reëel is en ook ja dat het ook reëel is dat die €1,- wel gevraagd kan worden, rond de €1,- en dat zou ook wel 90 cent kunnen zijn of €1,10, maar rond de €1,- is een stuk reëler dan €1,50.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Luijken, SP.
  • 1:7 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Het is inderdaad niet verkeerd, SP is zeker de partij van het nivelleren, ik denk niet dat die €1,- gezien moet worden dat mensen zich bewust worden dat huishoudelijke hulp geld kost want ik denk dat we dat allemaal wel weten, dus dat is niet de reden. Ik denk wel dat ook de mensen met de lage inkomens solidair mogen zijn met de mensen wat hogere inkomens die dan ook gewoon meer betalen om het gewoon over het algemeen betaalbaar te houden voor zoveel mogelijk mensen. Het is alleen wel zo als je die €1,50 bij elkaar optelt voor 2 uur huishoudelijke hulp is dat €3,-. Als ik dat per maand neem is dat al gauw €12,-, ik weet niet of u ooit wel eens van een uitkering geleefd heeft, maar dat betekend €12,- is heel veel geld voor iemand met een uitkering. En als je dan toch moet zeggen van nou ja we vinden wel dat mensen ook met mindere inkomen een bijdrage moeten leveren vind ik die €1,- is ook inderdaad het uiterste wat die mensen kunnen betalen dan zit je toch al gauw aan €8,- per maand.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:40 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja begrijpt u me goed ik kan ook rekenen hoor dus wat u aan voorbeeld geeft €4,- per uur het cumuleert maar eigenlijk zegt u nu we willen een euro vragen om de mensen een gevoel te geven dat ze bijdragen aan de kosten. dat is eigenlijk uw beweegreden. U zegt niet van doe het allemaal maar gratis en voor niets, maar u zegt gewoon een euro is, en het mag ook 90 cent meneer Boels die wil nog wel lager, ik bedoel het is getallen vliegen nu even over tafel, maar u zegt de mensen een gevoel te geven dat ze bijdragen aan huishoudelijke hulp, aan de kosten ervan.
  • 0:7 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Nee, totaal niet meneer Pals.
  • 0:22 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik zit even na te denken of dit handig is, want ik heb twee vragen gehoord aan het college om dat te beantwoorden en nu gaat u al discussiëren of het 90 cent of €1,05 moet zijn of wat dan denk ik van misschien moeten we even de eerste termijn afmaken en kijken wat daar uitkomt en dan gaat u verder discussiëren dus ik wil meneer Boels vragen om met zijn betoog verder te gaan.
  • 2:54 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, kom toch graag nog even terug op wat de heer Pals zei. Kijk het is geen kwestie van koehandel of het mag van ons wel 90 cent worden, wij hebben op basis van geluid uit onze achterban en gesprekken met mensen uit het veld aangegeven dat €1,- een stuk reëler is dus we gaan voor €1,- en niks anders dat is onze opmerking. Plannen kunnen nog zo goed bedacht zijn, plannen kunnen op papier nog zo mooi zijn en er kan nog zoveel maatwerk zijn, de communicatie is en blijft wel de meest cruciale factor. In die zin is het op zich goed dat er een communicatieplan wordt opgesteld, dat er formulieren en informatiematerialen worden aangepast, een plan informatiematerialen en zogezegd klinkt het ook wel weer wat karig. Een communicatieplan en wat formulieren aanpassen kan de wethouder ons hier enigszins in meenemen, wat moeten we er nou eigenlijk onder verstaan. Vaak immers zijn nou juist die formulieren wel het laatst wat wordt gelezen door mensen die we nou echt willen bereiken, ik kom daar verderop nog over te spreken, communicatie is van cruciaal belang om te borgen dat er geen mensen buiten de boot vallen of tussen wal en schip belanden, graag vernemen wij een toelichting op dit communicatieplan. Een belangrijk adviesorgaan voor ons is de participatieraad, de participatieraad adviseert zoals we gewent zijn, uiterst gedegen punctueel, is prettig en goed ook om te lezen dat ook deze participatieraad vindt dat het gebruik van AVS een cliënt naar draagkracht een eigen bijdrage is verschuldigd. Tot zover echt het positieve, wij zijn wat verbaasd en ook geschrokken, ik hoorde dat woord ook al bij andere fracties, verbaasd toen we een geheel andere reactie van de participatieraad lazen. Dat er mensen buiten de boot zijn gevallen, dat het vertrouwen is geschonden en beschaamd dat er sprake was van een onzorgvuldige implementatie en daarbovenop ook nog eens extra geld heeft gekost. Maar bovenal in eerste de mensen. Wat vindt de wethouder eigenlijk van deze observatie van de participatieraad, herkend de wethouder zich in dit beeld en zijn het nou echt daadwerkelijk mensen tussen wal en schip gevallen om welke periode ging dit dan eigenlijk en wat is eraan gedaan toen de signalen bekend werden om dit een halt toe te roepen en in hoeverre heeft dit raakvlakken met een goed communicatieplan. Hebben we mensen gewoon niet bereikt. We zijn geschrokken en maken ons zorgen, we zijn echt benieuwd naar de reactie van de portefeuillehouder hieromtrent. Ten slotte geeft de participatieraad ook aan belang te hechten aan een evaluatie. In de reactie van het college lezen we dat er een notitie komt met nog niet gerealiseerde doelen en dat is wat ons betreft toch net iets anders, een papiertje waar op staat wat je nog zou moeten doen is compleet anders iets dan dat je gedegen gaat evalueren. In het licht van voorgaande zou een evaluatie best goed kunnen zijn, we wachten ook hieromtrent de reactie van de wethouder af. Voorzitter tot zover in eerste termijn.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Boels. Meneer Mellies, fractie Mellies.
  • 1:19 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Dank u wel voorzitter. Van mij geen betoog, wel een vraag. 12 december jongstleden hebben wij uitvoerig gesproken over dit onderwerp in de raadscommissie en ik heb toen ook naar voren gebracht dat ik de indeling van de staffel, de kortingsstaffel, vrij arbitrair vond en dat vind ik eigenlijk toch nog wel steeds zo. In het advies van de participatieraad aan het college valt op dat het college veelvuldig in haar reacties verwijst naar de mogelijkheid van een maatwerkvoorziening. En dat deed mij eigenlijk een beetje afvragen dat is eigenlijk ooit, en dat is ook even de vraag die ik nu even wil stellen, is er ooit in het hele proces vanaf 2015 ooit overwogen om wellicht helemaal geen algemene voorziening in het leven te roepen, maar puur maatwerk. Want laten we wel wezen de ondersteuningsvraag van de klant staat nog steeds centraal en als ik dan kijk wat hier allemaal bij komt kijken om zo'n algemene voorziening op te tuigen met een hele hoop regeltjes extra's en ja dan denk ik van voor zo'n ogenschijnlijk simpele bezigheid als het schoonhouden van het huis vind ik het allemaal vrij complex worden allemaal, maar is er ooit overwogen in het hele proces om alleen maar maatwerk te leveren. Dat is eigenlijk mijn vraag eigenlijk.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Bieze, GBS.
  • 0:16 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ik heb de heer Mellies volgens mij horen zeggen dat hij de tarieven behoorlijk arbitrair vindt, ik vraag mij dan af wat hij van de tarieven vindt en hoe hoog de tarieven volgens de fractie Mellies zouden moeten zijn.
  • 0:43 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   U was er volgens mij bij 12 december meneer Bieze en het gaat mij niet zozeer om de prijzen het ging mij meer om het, dat het dan om drie niveaus ging, dat er dus mensen die 190% van het, van de ????? die vielen nou binnen de 120%, maar 2% meer verdienen en die vielen direct al in de 5 euro en later zelfs €7,50 per staffelgrens, die overgangen die vond ik vrij arbitrair, ik heb toen gepleit om het meer geleidelijk aan te gaan doen, van 100% tot 100% en dan geleidelijk aan alleen ja goed daar kreeg ik geen afdoende antwoord op dus het is niet zozeer dat de bedragen niet deugen meneer Bieze.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Bieze.
  • 0:35 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja voorzitter kijk wij als raad en als college moeten op bepaalde momenten ook gewoon arbitraire grenzen trekken want anders wordt het ook wel een moeilijke uitvoeringskwestie volgens mij als je met glijdende schalen gaat beginnen dus ik zou zeggen van dit is een goed voorstel want we breiden er zelfs uit van twee naar drie inkomensgroepen, waarin we de hoogste inkomensgroep ook het meeste laten betalen dus ik begrijp eigenlijk die glijdende schaal van u niet, van hoe wilt u dat dan gaan uitvoeren, hoe wilt u dat gaan meten et cetera.
  • 0:28 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ik heb dat toen naar voren gebracht en de heer die ?????????????? heeft het uitvoerig uitgelegd, het is heel makkelijk, het is een hele makkelijke formule om geleidend op basis van je inkomen daadwerkelijke inkomen daar een eigen bijdrage aan te koppelen, dat is helemaal niet zo moeilijk, maar goed die keuze is gemaakt en goed dat is een keuze en dat ga ik dan in mee alleen ik vind nog steeds dat het ook anders het gekund dat wilde ik er maar even mee zeggen.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Mellies. En meneer Pals, D'66.
  • 1:08 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter, om te beginnen zouden we eerst nog een compliment uit willen delen aan de participatieraad, als we de stukken lezen van de inbreng van de participatieraad dan kan eigenlijk concluderen ondanks de kritische vragen die collega fractieleden hebben gesteld, is dat men toch weer aardig de zaken voor elkaar heeft, keurige beantwoording voor de participatieraad, ik neem aan dat de en de participatieraad is erg tevreden. Een ding wat de participatieraad wel zegt en waar het de vorige keer ook steeds een beetje op stuk gegaan is, is toch wel de communicatie naar de inwoners. en wij willen toch een paar vragen stellen over het communicatieplan hoe wil je dit nu aanvliegen, je kunt, inhoudelijk is er niet zoveel meer op af te dingen, maar wel qua communicatie waarin nog wat onduidelijkheden zijn. Om te beginnen stelt u in het stuk dat, en daar is ook een erratum op gekomen, in het geval het onverhoopt nu mogelijk is om de herbeoordeling voor 1 oktober 2017 af te ronden is voorzien en een overgangstermijn van drie maanden. Dat heeft u in erratum heeft u gezegd van als dat niet kan binnen dat termijn dan wordt het gewoon drie maanden verder mee opgenomen. alleen onze vraag is wel er is een tijdspad genoemd en interessant is om te weten a; gaat het de ambtelijke organisatie lukken om zich aan dat tijdspad te kunnen houden en hoe gaan ze dat tijdspad dan bewaken. Worden wij daar deelgenoot in voordat weer iets uit de rails vliegt.
  • 0:23 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals mag ik u even wat vragen, u verwijst naar het erratum, maar het erratum gaat over een artikel 12 of 21 wat verkeerd is en niet over waar u het nu over heeft, dus misschien kunt u voor de collega raadsleden aangeven waar u de discussie over wilt voeren van wat wel of niet gehaald kan worden.
  • 1:6 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dan hebben we het verkeerd begrepen, we dachten dat het erratum echt op het artikel sloeg, maar het blijft niet onverhoopt dat als je het in de zin in het geval het onverhoopt niet mogelijk is om de herbeoordeling voor 1 oktober af te ronden, u zegt zelf geeft u zelf termijnen aan dan is het onze vraag hoe gaat u die termijnen halen. Heeft u daar een uitgewerkt communicatieplan voor en is het ambtelijk apparaat toegerust om dat te halen om onrust in de samenleving te voorkomen. Dat is hetzelfde is het als de tweede vraag die we hebben dat is dat de nieuwe cliënten die in 2017 op grond van de gewijzigde verordening in aanmerking komen voor korting, die hoeven niet opnieuw onderzocht te worden. Maar ik kan me dan voorstellen dat er een situatie is dat als zij een hogere bijdrage krijgen dat ze dan zeggen van kunnen we dan ook nog even weer terug vangen van 2017 en 2015. Hoe gaat u dat communicatief aanvliegen, dat is een vraag. Dan hebben wij
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wij hebben het vanavond nogal eens over gelaatsuitdrukkingen, nu maak ik er ook een keer gebruik van want ik keek even naar de portefeuillehouder en ik zag hem ook zijn wenkbrauwen fronsen en ik had hetzelfde gevoel. Het is me niet helemaal duidelijk over welke verhoogde bijdrage cliënten terug zouden moeten krijgen wat u bedoelt, kunt u dat verduidelijken.
  • 0:44 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja hoor ik zal het voorlezen, bladzijde drie staat het, onderaan de alinea; de nieuwe cliënten die in 2017 op grond van de gewijzigde verordening in aanmerking komen voor korting hoeven niet opnieuw onderzocht te worden. ze worden direct geïnformeerd over de wijzigingen per 1 januari 2018, voor hen is dan geen overgangsrecht van toepassing. Dus je hebt te maken met cliënten waarvoor die altijd een korting die een kortingsregeling krijgen, als ze niet in aanmerking zijn gekomen voor die korting en dan is onze vraag is als je niet in aanmerking bent voor de korting dan denk ik van dan kun je de situatie krijgen dat mensen zeggen van U snapt het helemaal niet hè
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, het zal aan het tijdstip liggen, het zal aan mijn leeftijd liggen, ik weet het gewoon niet, maar ik kijk even naar andere fracties, is het duidelijk. Want u hebt het over cliënten en cliënten hebben altijd in een kortingsregeling gezeten of ze waren gewoon geen cliënt. Maar nou heeft u het over een verhoogde bijdrage met terugwerkende kracht, ik begrijp u echt niet meneer Pals.
  • 0:08 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   nou dan laat ik het punt vallen
  • 0:09 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   communicatie meneer Pals.
  • 0:36 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, nee, dat is ook, dat is communicatie. Laat ik dat punt vallen, als niemand het begrijpt. Het volgende punt is, wij komen ook even terug op dat die €1,50 per uur over die inkomen lager dan 120%, onze vraag is of dit bedrag uit principe wordt geïncasseerd. Want als het uit principe wordt geïncasseerd, zoals de SP een beetje die richting uitgaat door te zeggen van mensen moeten een wezenlijke bijdrage of die moeten een bijdrage doen, dat zou dan wat ons betreft, de D'66 fractie, niet wenselijk zijn. Dan doe het gratis
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Luijken, SP.
  • 0:37 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   ja, ik wil de heer Pals toch even duidelijk maken, ik heb het hier niet over principe of weet ik veel wat, wij hebben het hier gewoon over een verordening waar we straks nivillerend gaan betalen als inwoners en dat dus gewoon gelijk getrokken wordt voor alle inwoners alleen naar inkomen is er een verandering. En ik zeg gewoon dat ik de bijdrage van €1,50 voor iemand met een sociaal minimum inkomen te hoog vindt, dat is €12,- per maand en dat is heel veel geld, heel veel broden, heel veel eten. En dat mag van mij gewoon een stukje minder, maar ik zie dat die €1,50 of €1,- niet symbolisch dat is gewoon betalen, meedoen.
  • 0:19 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Wij zeggen dus, onze vraag aan het college is; is dit een bedrag dat uit principe wordt geïncasseerd. Als het college een goede onderbouwing heeft waarom ze die €1,50 nodig hebben dan gaan we verder op uw discussie want anders zeggen we doe het gewoon voor niks. als je toch niet kunt betalen liever helemaal niets. Volgende vraag.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Schipper, PvdA.
  • 0:44 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Er staat toch ook heel duidelijk in het stuk dat er ook op bepaalde momenten dat er maatwerk geleverd gaat worden. Je kan dus als je echt in de problemen komt en dat geldt niet alleen voor die 120, maar dat geldt ook voor die 160%, overal als je echt in de problemen komt dat je daar maatwerk voor geleverd wordt. En ik neem dat de wethouder straks dan gaan uitleggen hoe ze dat naar buiten brengen via communiceren dat ze dus mensen daarvoor in aanmerking kunnen komen. het staat er duidelijk dus en dat geldt ook voor de SP, ik snap best het probleem dat u een tientje of wat, dat dat teveel is, maar als het echt niet kan en ik ben het met u eens, als je dan toch wat wilt doe het dan helemaal gratis, dat vind ik ook, maar dat is weer een andere discussie. Maar we hebben het nu ook even over het feit van dat er maatwerk geleverd gaat worden.
  • 0:52 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, maar ik betrek het niet bij het maatwerk want ik betrek het even of de regel die daar zo is en ik wacht even de reactie van het college af en ik denk dat aan de hand van het college reactie dat we dan verder kunnen praten over die €1,50. Of het 1,50 moet worden, 90 cent of helemaal niks. Onze volgende vraag is dat de omvang van het AVS vaststellen op €105,- per jaar overeenkomstig onafhankelijk onderzoek, daar is een onafhankelijk onderzoek geweest en dat noem ik dan maar het "Utrechtse model". Wij vragen ons af is het Utrechtse model is dat het model wat helemaal in Nederland zo gestandaardiseerd is of bekomen we straks bijvoorbeeld halverwege het jaar en we hebben de regeling ingevoerd dat we opeens een Amsterdams en een Rotterdams model krijgen waardoor het weer een
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U blijft bij de randstad.
  • 0:48 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Wij blijven in de randstad, maar ik weet dat de gemeente Groningen is ook nogal alert op dat soort dingen dus laten we het Groninger model hanteren. Punt 4.2, communicatie. Met de afdeling middelen en communicatie is communicatieplan opgesteld en er worden formulieren gemaakt, informatie zal allemaal worden toegepast, maar dan is even, ik val een beetje over het woord tijdig, en ik denk toch ook hierin mis ik, omdat communicatie naar bewoners een heel belangrijke aan het worden is, van wat is dan tijdig in dit communicatieplan. Ik bedoel moeten ze het vier weken van tevoren thuis hebben, moeten ze het zes weken van tevoren thuis hebben. Om maar even praktisch te blijven. En tot zover onze bijdrage voorzitter.
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals en u was de laatste spreker heb ik begrepen. Ik kijk even naar de wethouder of die behoefte heeft aan een korte schorsing of de raad. Ja, is 22.30 uur reëel? Ok, gaan we om 22.30 uur verder.
  • 0:2 schorsing
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik heropen de vergadering en ik geef het woord aan wethouder Boen.
  • 6:2 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja dank u wel voorzitter. Ik denk dat het goed is om in ieder geval hier uit te spreken dat de complimenten die zijn gegeven over de regeling zoals die nu voorligt, de verordening, dat die in dank worden aanvaard en ook aan de betrokkenen zullen worden doorgeleid. Ik denk dat ik in de beantwoording van de opmerkingen en de vragen die er zijn een drietal punten er even uit wil halen. Op de eerste plaats denk ik het verhaal van de verschillende bijdragen die van de mens gevraagd wordt of, om in termen van de verordening te blijven, de verschillende kortingsbedragen die worden toegekend. Er is in de stukken bij de verordening aangegeven waarom er gekozen is voor een eigen bijdrage en ik denk dat dat door een deel van de raad ook duidelijk is weergegeven. Het gaat erom dat er vanuit de Wmo ondersteuning wordt geboden en dat die ondersteuning wordt geboden in een situatie waarbij ook de inwoner, de burger zelf, enige activiteit ontplooit. We hebben gekozen voor het inrichten van een algemene voorziening en die keus die is in maart van het vorig jaar gemaakt, die algemene voorziening die heeft tot doel om een laten we maar zeggen een aantal uren schoonmaak aan te bieden dat was toen 104 uur en daarvan hebben we met elkaar een aantal afspraken gemaakt bijdragen van 0 respectievelijk €5,- voor de verschillende inkomensgroepen. Dat besluit is in maart genomen en in mei is er door de centrale raad van beroep een uitspraak gedaan over de huishoudelijke hulp als onderdeel van de Wmo wat we daar onder moesten verstaan en hoe we dat moesten inrichten. En uiteraard is het zo dat wanneer je het kunt inrichten als een algemene voorziening dat dat een hoop administratieve en regeldruk laat varen, betekend namelijk dat er een aanbod wordt gedaan, daar kunnen onze inwoners gebruik van maken en op het moment dat dat voldoet dan is het laten we maar zeggen prima geregeld. Wat niet wegneemt dat er altijd de mogelijkheid moet zijn van een maatwerkvoorziening. Want op het moment dat de algemene voorziening niet bereikbaar, en dan hebben we het meestal over het financiële aspect, en ook niet toereikend is, dat betekend het dat de inwoner zich kan melden en kan aangeven jongens dit gaat voor mij niet lukken ik heb behoefte aan een maatwerkvoorziening, om het maar even plat aan te geven. Dus het betekend dat op dat moment de maatwerkvoorziening met de betrokken inwoner besproken gaat worden en op basis van de wet hebben wij gewoon de verplichting om die maatwerkvoorziening in stand te houden. en waar het in de eerdere traject rond de huishoudelijke hulp nog wel eens is misgegaan, landelijk, want de uitspraak van de centrale raad van beroep die kwam in mei 2016, toen waren we dus al bijna anderhalf jaar onderweg met de nieuwe Wmo, die uitspraak die heeft aangegeven dat op het moment dat mensen zeggen van we hebben een algemene voorziening en daar moet iedereen zich maar mee redden, dat dat standpunt niet past binnen datgene wat er in de Wmo staat voorgeschreven. En daarom is er gekozen om in de verordening zoals die nu voorligt helder aan te geven in Stadskanaal hebben we een algemene voorziening, die algemene voorziening die is in principe voor iedereen toegankelijk, voor de doelgroep Wmo bestaat er een kortingsregeling. Die kortingsregeling is gebaseerd op drie verschillende percentages inkomen vergeleken met de bijstandsnorm, de bedragen die de mensen dan nog als eigen bijdrage moeten betalen zijn respectievelijk €1,50, €5,- en €7,50 en die €1,50 die is opgevoerd in deze die heeft natuurlijk te maken met het feit dat wij vinden, wat ik in het begin zei, dat ieder zijn eigen bijdrage daar aan moet kunnen leveren. Wanneer iemand in een maatwerkvoorziening terechtkomt dan is de laagste eigen bijdrage die door het CAK wordt opgevoerd is een bedrag van €2,19. We hebben gezegd we zullen met dat bedrag van die algemene voorziening onder die €2,19 moeten gaan zitten. En er is een keus gemaakt voor een bedrag van €1,50, waarvan wij in redelijkheid aannemen dat dat betaald kan worden en nogmaals, het zij gezegd, op het moment dat die algemene voorziening dan niet toereikend of bereikbaar is dan kan er een maatwerkvoorziening worden geleverd, daar zijn afspraken over gemaakt en dat is de zaak zoals die in de praktijk werkt zoals die ook blijft werken en dat is ook zoals het past binnen de Wmo en zoals het past binnen de uitspraak van de commissie van beroep.
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Luijken, SP.
  • 0:12 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Als ik het nou goed begrijp is dat wanneer mensen in een maatwerkvoorziening zitten betalen ze aan het CAK meer dan wat de gemeente nu vraagt voor een algemene voorziening. Snap ik dat goed zo?
  • 0:8 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   De minimale bijdrage die door het CAK wordt gevraagd die is €2,19, wat gebeurd er dan op het moment dat iemand die minimale bijdrage niet kan betalen
  • 0:2 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   €2,19 per uur?
  • 0:13 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja. Daarom hebben we ook gezegd €1,50 per uur en op het moment dat iemand dat niet kan betalen dan betekend het dat die binnen die maatwerkvoorziening een beroep kan doen op de bijzondere bijstand.
  • 0:7 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   En hoe verhoudt zich dat dan wanneer mensen beroep doen op de bijzondere bijstand. Komen ze dan op die €1,50 weer uit?
  • 0:7 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Nee, want voor die mensen is vastgesteld dat er een maatwerkvoorziening aan de orde is en dan gaat het pad verder via de maatwerkvoorziening.
  • 0:40 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Dan blijf ik toch nieuwsgierig, als die maatwerkvoorziening €2,19 minimaal is per uur en de algemene voorziening is €1,50 per uur en u zegt van nou kan je dat niet betalen dan krijg je maatwerk aangeboden en in die maatwerk als die €2,19 niet betaald kan worden aan het CAK dan krijg je bijzondere bijstand, maar er moet toch iets zijn want dan gaan dus alle mensen die €1,50 in de algemene voorziening zitten die gaan allemaal maatwerk aanvragen lijkt mij. Want het is best wel een hoog bedrag.
  • 0:05 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Om aanspraak te kunnen maken op die bijzondere bijstand moet je natuurlijk aan een aantal voorwaarden voldoen en dat geldt ook natuurlijk voor het verhaal van de €1,50, dan wordt er gezegd minder dan 120% dus het is niet zo dat iedereen automatisch kan zeggen van nou ik heb die €1,50 die heb ik er niet voor over of die kan ik niet betalen of weet ik wat voor reden, dat je dan kunt zeggen van nou ik doe maar een beroep op de bijzondere bijstand, zo werkt het niet.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Mellies, fractie Mellies.
  • 0:36 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja dank u wel voorzitter. Even daar op aanhakend, ik heb net het stuk van de participatieraad voor me liggen, daar wordt dan bij advies 2.b door hen genoemd en even een voorbeeld van want dat wil ik toch graag wel even weten hoe dat dan zich verhoudt tot het verhaal wat ik net aangehoord heb, daar staat dan bijvoorbeeld dat vanaf 2017 meerpersoonshuishoudens beneden de pensioengerechtigde leeftijd met een verzamelinkomen tot 35.000 voor een maatwerkvoorziening geen eigen bijdrage aan het CAK verschuldigd zijn. Hoe verhoudt dat verhaal zich dan met het verhaal wat ik net aangehoord heb.
  • 0:1 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Dat is een gegeven.
  • 0:2 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Dus dan kan dat, die betaald dus geen.
  • 0:4 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, dat klopt. Het CAK gaat daar geen eigen bijdrage vorderen in die situatie.
  • 0:4 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Maar dat is dan echt een speciale doelgroep voor de rest is het
  • 0:1 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   klopt
  • 0:02 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ok, dank je wel.
  • 1:04 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ik hoop, het is een lastige, maar ik hoop dat het verhaal van de relatie tussen de algemene voorziening en de maatwerkvoorziening dat die in ieder geval duidelijk is en dat wordt ook in het verhaal van de verordening aangegeven, daar was ook de verplichting vanuit de centrale raad van beroep om dat op die manier in de verordening vast te leggen. Dus een algemene voorziening mag, niks op tegen, de kortingsregeling die moet in de verordening worden aangegeven. Aan die voorwaarde voldoen we nu. Dat betekend dat de regeling zoals die er nu is, dat die in principe beproeft is, voldoet aan de wet en voldoet aan de interpretaties van de centrale raad van beroep. En dat is in feite niets anders dan een verdere uitwerking van datgene wat wij vorig jaar in maart met elkaar hebben afgesproken, toen we die algemene voorziening schoonmaakhulp hebben ingesteld.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Luijken, SP.
  • 0:16 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Dan ben ik toch nog even nieuwsgierig, wat is dan het criteria wat gehandhaafd wordt om in die maatwerkvoorziening te komen. Het is dus niet voldoende om te zeggen ik heb nou ja ik heb een bijstandsuitkering en ik kan die €12,- niet betalen, dat is niet genoeg.
  • 6:18 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Op het moment dat er een, door iemand wordt aangegeven de voorziening is niet bereikbaar, ik kan het geld niet betalen om wat voor reden dan ook, dat gaat er een onderzoek plaatsvinden of er een maatwerkvoorziening aan de orde is. Want daartoe zijn wij verplicht. Er is door de participatieraad een advies gegeven, de participatieraad die adviseert aan het college en kan dat gevraagd of ongevraagd doen, ze hebben een advies gegeven op de verordening zoals die voorligt, wij hebben daar een reactienota op geschreven, maar het advies van de participatieraad dat kende ook nog een afsluitende opmerking. Die afsluitende opmerking die behoorde niet tot de vraag die wij gesteld hadden over het advies, maar die is toch gegeven door een aantal van de raadsleden is daar een opmerking over gemaakt, zoals gezegd participatieraad adviseert het college en wij zijn natuurlijk voortdurend in gesprek met de raad, maar het komt wel eens voor dat we het niet geheel met elkaar eens zijn. en ik denk dat dat ook van toepassing is op datgene wat er in de afsluitende alinea bij het advies is aangegeven. Natuurlijk is het zo dat het eerste jaar van de organisatie van de huishoudelijke hulp een lastig jaar is geweest, wij hebben daar in het college stevig over gesproken, maar wij hebben dat ook richting uw raad gecommuniceerd. Is elke keer meegenomen in het verhaal, waren er maatregelen nodig dan zijn die maatregelen hier voorbij gekomen, we hebben daar besluiten over genomen en die besluiten die zijn ten uitvoer gebracht. Dat betekend dat wij ondanks het feit dat we in het eerste jaar een wellicht lastig traject achter ons hebben gehad dat we nu kunnen zeggen er ligt een regeling voor die voldoet aan alle eisen en wat ook belangrijk is die regeling zoals die er nu ligt die gaat in op 1 januari 2018. Dat betekend dat er ruimschoots tijd is en gelegenheid om alle betrokkenen op een fatsoenlijke manier te informeren over datgene wat er gaat gebeuren. op het moment dat er iets over het inkomen nog moet worden besproken of moet worden beoordeeld dan kan dat in die periode gebeuren, die periode is nu een periode van 10 maanden die we beschikbaar hebben. als het besluit vanavond genomen wordt kunnen we daar meteen mee aan de slag gaan, die communicatie die kan dus zeker tijdig plaatsvinden en die gaat ook tijdig plaatsvinden, de folders die liggen bij wijze van spreken klaar, en dat betekend dus dat wij nu vanaf nu die slag richting onze inwoners kunnen maken. Om toch even terug te komen op datgene wat door D'66 werd aangevoerd, het verhaal van mensen die dingen zouden kunnen terugvorderen, nou dat is niet aan de orde. Waar het om gaat dat is dat op het moment dat nu iemand zich meldt dat die persoon nu behandelt wordt volgens de regels zoals die voor 2017 gelden. Maar tegelijkertijd ook weet dat er vanaf 1 januari 2018 een ander regiem geldt. Dus geen aanspraak kan maken op overgangsrecht of wat dan ook, iedereen die er nu inzit die weet, of die er nu in komt moet ik zeggen, die weet het gaat per 1 januari 2018 zo en zo worden, dus er kan niemand vertellen van ik wist het niet, nee dat wordt keurig helder aangegeven. Dus wat dat betreft ga ik ervanuit dat net zo als in de laatste instanties waarbij wij hebben moeten communiceren met onze inwoners dat dat op een zorgvuldige en tijdige manier gebeurd. En voor de helderheid en voor de zekerheid hebben we maar even aangegeven wat er aan de orde is op het moment dat we onverhoopt, zoals het in het stuk staat, wellicht iemand niet voor 1 oktober hebben gesproken en de nieuwe regeling heb ik kunnen toelichten. Dat is wat daar in is voorzien, maar wij gaan ervanuit dat in het communicatieplan dat wordt uitgevoerd dat die informatieplicht van onze kant helder vorm wordt gegeven en dat mensen voldoende tijd hebben om zich voor te bereiden op datgene wat er op 1 januari 2018 gaat gebeuren, dus dat kan duidelijk zijn. Er is nog een vraag gesteld over de 105 uur die in het Utrechtse is vastgesteld, dat is een aantal uren dat door de centrale raad van beroep is gehanteerd. Binnen die 105 uur ben je in staat om voor wat betreft de schoonmaak een voldoende niveau te bereiken. En daarom wordt die norm gehanteerd, daarom hebben we die norm ook gehanteerd in onze verordening en dat is wat door de CRB is vastgesteld. Volgens mij ben ik dan een heel eind door de opmerkingen en vragen heen. Evalueren, dat zal natuurlijk gebeuren, wij evalueren natuurlijk niet alleen dit verhaal richting u raad, maar ook in het traject participatieraad om daar even op terug te komen, daar evalueren wij natuurlijk ook mee en we kijken hoe maatregelen die we nemen hoe die uitpakken en ik kan u verzekeren dat de contacten met de participatieraad dat die intensief zijn, ook naar aanleiding van dit onderwerp, we hebben twee weken geleden nog met de vertegenwoordiging van de raad gesproken over een aantal aanvullende vragen die zijn allemaal naar tevredenheid opgelost dus ook daar schat ik in dat wij als college de communicatie met deze partij op een fatsoenlijke en genoegzame wijze voeren.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Mellies, fractie Mellies.
  • 0:08 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja dank u wel voorzitter. Nog even over dat, aansluitend op dat evalueren, het was ook een advies vanuit de participatieraad, daar was de reactie daarop door het college dat de door niets gerealiseerde doelen uit het huidige Wmo-beleidsplan zijn opgenomen in het Wmo-uitvoeringsplan 2016-2018. Is dat iets waar wij ook kennis van kunnen nemen of is dat een intern document.
  • 0:8 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   U hebt het over een uitvoeringsplan wat nog vastgesteld moet worden of
  • 0:27 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Nou ja uw antwoord is; dat de nog niet gerealiseerde doelen, maar goed ik weet niet of dit iets is wat nog moet komen of dat dat al een document is wat nu ook al gaande is dat daar iets geëvalueerd wordt, maar misschien dat u daar dat beter weet als ik, waarschijnlijk. Het is u wel bekend dat plan, Wmo-beleidsplan 2016-2018.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik begrijp dat het laat op de avond is meneer Mellies voor ons doen, maar dat is hier in de raad vastgesteld.
  • 0:2 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Dat is dus al reeds vastgesteld.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U vraagt naar het uitvoeringsprogramma wat nog verder besproken moet worden.
  • 0:07 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Nou ja dan lees ik dat verkeerd waarschijnlijk. dank u.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Dijkstra, CU.
  • 1:4 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Ja ik heb nog een vraag gesteld en daar heb ik geen antwoord op gekregen, dat was een vraag over participatieraad die heeft geadviseerd om cliënten die gebruik maken van de AVS en hiervoor hogere kosten maken ????????????????? verschuldigd zullen zijn voor de maatwerkvoorziening actief op de hoogte te brengen van deze mogelijkheid. En het antwoord naar de participatieraad heeft u aangegeven dat ze zelf actief, dat ze zelf zeg maar dat moeten uitzoeken en actief op de hoogte brengen van die mogelijkheid die past daar niet bij, ja dat geeft u dan aan maar de participatieraad die geeft aan van ja daar moet je echt wat mee doen. dus ja wij, ik heb dan ook gevraagd van waarom zou je hun die kennis onthouden, dus dat punt van als ze in zo'n situatie zitten dat ze dus ja dat er andere voorziening is dan is het toch belangrijk dat u communiceert daarover met de mensen dat ze ook die maatwerkvoorziening dat die er is en u zegt moeten ze zelf maar uitzoeken, maar kunt u daar nog eens antwoord op geven wat u daar
  • 0:44 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Dat kan. Nou moeten ze zelf maar uitzoeken dat klinkt wat onvriendelijk, maar ik kan me voorstellen dat u het wellicht zo interpreteert. Kijk wat wij in de folder ook aangeven dat richting, niet richting de inwoners wordt beschikbaar gesteld, dat is dat we hun in ieder geval wijzen op het bestaan van de maatwerkvoorziening. Want het is natuurlijk heel simpel zo dat op het moment dat bereikbaarheid en toereikendheid aan de orde zijn als zaken die niet via de algemene voorzienig geregeld kunnen worden dan is die maatwerkvoorziening in beeld en daar worden de mensen ook over geïnformeerd. Dus het bestaan daarvan dat wordt zeker aan onze inwoners meegedeeld.
  • 0:03 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Ok, dan is dat duidelijk, dan hebt u mijn vraag beantwoord.
  • 0:26 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Zijn daarmee de vragen en opmerkingen uit eerste termijn beantwoord? ja, is er behoefte aan een tweede termijn. Alleen bij de fractie van de SP. Kijk even verder om ons heen, want anders kunnen wij, ja, nee, we gaan even inventariseren wat de vragen of opmerkingen in tweede termijn zijn wethouder Boen en geven u daarna dan opnieuw de gelegenheid. Fractie Mellies.
  • 0:00 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Dank u wel voorzitter. Ja heel kort hoor, we hebben dat hele mooie document van u gekregen waar heel duidelijk en de adviezen van de participatieraad in vermeld staan met daarbij een detailniveau en een derde kolom de reactie van het college, ik vroeg mij eigenlijk af, komt er ook nog wel eens een reactie van de participatieraad op een reactie van het college want dat zou ook misschien wel heel interessant zijn om dat eens te horen. Dat was hem.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U wou hier antwoord op meneer Mellies.
  • 0:10 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ik kan me best voorstellen dat naar aanleiding van een reactie van het college dat de raad daar nog weer een vraag over heeft en daar horen wij vrij weinig over, de participatieraad dan te verstaan.
  • 0:20 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maar u bent nu al mooi bedient met de inzage die u heeft in het advies en het antwoord want het is een adviescollege aan het college, dus heel transparant krijgt u alle stukken erbij, maar ik weet niet hoe ver u wilt gaan. Wij hopen in ieder geval niet werk met het werk met het werk te maken of van het werk moet ik zeggen.
  • 0:9 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Nou ja goed ik laat het hierbij, maar het kon wel eens wezen dat het wel eens, ja het zal zo zijn om ook daar het antwoord van te weten, maar goed het is aan u, dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok. Mevrouw Luijken, SP.
  • 0:31 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ja, aan de hand van de beantwoording van de wethouder blijf ik toch zitten met het feit dat mensen met een laag inkomen €1,50 moeten betalen, je zou aan bepaalde criteria moeten voldoen om überhaupt voor een maatwerk in aanmerking te komen voor een korting en dan vind ik toch dat €1,50 te duur is en ik wilde graag een amendement indienen om van €1,50 één euro te maken, ook namens de fractie van het CDA.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wilt u het amendement voorlezen en dan indienen dan kunnen we kijken of dat onderdeel kan uitmaken.
  • 1:17 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   De raad van de gemeente Stadskanaal in vergadering bijeen op 27 februari 2017; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal 2015, agendapunt 13. Overwegende dat mensen met een inkomen tot 120% van de voor het geldende bijstandsnorm financieel zoveel mogelijk moeten worden ontzien; Overwegende dat de eigen bijdrage voor de Algemene Voorziening Schoonmaakondersteuning voor deze mensen daarom niet meer dan 1 euro per uur zou moeten bedragen; Besluit Om het vierde lid van het voorgestelde artikel 12b aldus te wijzigen dat dit luidt: “De hoogte van de korting van de cliënten van een verzamelinkomen tot 120% van de toepassing van zijnde bijstandsnorm bedraagt € 21,80 per uur met een maximum van € 2289,00 per jaar. Bij instroom gedurende het jaar is het aantal uren naar rato beschikbaar.” Ingediend namens de SP en CDA.
  • 0:40 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Het amendement voldoet aan de vereisten en kan beschouwd worden als onderdeel van de beraadslaging, dat betekend dat ie nu ook op de i-pad van een ieder wordt gezet. Onder punt 13.9, dus u heeft straks het erratum, amendement en het voorstel. Ik was aan het inventariseren, verder geen op- of aanmerkingen nog mevrouw Luijken. Nee? Anderen nog in tweede termijn, meneer Boels, CDA.
  • 1:21 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dank u wel voorzitter. Mevrouw Luijken heeft al verteld wat ik van de maatwerkvoorziening vind, dank u wel daarvoor, maar we zijn het daar wel mee eens. Het voelt toch een beetje, het gaat veel over die maatwerkvoorziening, het is goed dat er een maatwerkvoorziening is, vaak is maatwerk ook gewoon heel belangrijk, hebben we daar in deze raad volgens mij ook wel een traditie van maar dat kan, hier voelt het een beetje alsof een autokoper bij voorbaat weten dat de remmen niet deugen maar er zitten wel goede gordels en airbags in ja dan kun je beter maar direct zorgen dat de remmen het goed doen en dat is een beetje het punt waar wij mee blijven zitten, vandaar dat wij het amendement van harte ondersteunen. We danken de portefeuillehouder hartelijk voor de antwoorden, het zijn goede antwoorden, communicatie bleek dan toch een heikel punt. De participatieraad was vrij duidelijk in haar bewoordingen en soms hebben we wel eens een beetje het idee dat het college dat dan een beetje weg bagatelliseert van er komt geen evaluatie maar wel een lijstje met dingen die nog moeten geïmplementeerd worden, maar over communicatie zei de portefeuillehouder; we gaan de slag richting onze inwoners, die gaan we maken, nou dat zijn goede woorden, stevige woorden, we hebben daar vertrouwen in en we vertrouwen er ook op dat dat goed gaat gebeuren. ja en dan moeten we ook nog op de hoogte worden gehouden van die evaluatie, we zijn nogal benieuwd hoe dat dan op welke manier dat gaat of dat gewoon regulier via een Planning &Control cyclus gaat, de voortgang althans, van deze zaken. Daar zou ik nog wel graag een antwoord op willen. Dank u wel voorzitter, tot zover.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Anderen nog? Niet het geval, dan geef ik het woord aan portefeuillehouder, wethouder Boen.
  • 1:22 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja voorzitter dank u wel. Ook dank voor de reacties in tweede termijn. Met betrekking tot de evaluatie die er gaat gebeuren, ik heb aangegeven dat wij met de participatieraad als college natuurlijk in gesprek zijn, maar de voortgang van wat er gebeurd op het gebied van Wmo en de betrokken budgetten die vinden we in de reguliere Planning & Control cyclus, daar willen we het ook graag bij houden. en dat betekend dat u op gezette tijden gewoon geïnformeerd wordt over datgene wat er gebeurd. Ten aanzien van de uitspraak van de SP en het amendement wat is ingediend, ik denk dat wij met de keuze voor het bedrag zoals wij dat in de verordening hebben neergelegd dat dat een niet zo merkwaardige keuze is, dan zeg ik het voorzichtig, maar uiteraard is het aan uw raad om daar van mening over te verschillen en we zullen zien hoe dat uitpakt. Dank u wel voorzitter.
  • 0:29 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Dan vraag ik aan u kunnen wij overgaan tot besluitvorming over dit agendapunt, dat betekend dat u eerst gaat stemmen over het amendement wat er voorligt en tweede over de beslispunten die er zo liggen, inclusief het erratum wat is toegestuurd, waarbij de duidelijkheid tussen artikel 21 en 12 rechtgezet wordt. Mevrouw Kroom, PvdA.
  • 0:4 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Ik stel voor dat we een hoofdelijke stemming doen voor dat amendement graag.
  • 0:41 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat kan. Dan gaan we dat organiseren, dan wachten we even met waar we moeten aanvangen qua lijst. Nummer vijf.
  • 0:5 K. Willems
   griffier
   K. Willems
   Dat is de heer Bieze.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   beginnen we bij meneer Bieze.
  • 0:1 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   tegen
  • 0:2 K. Willems
   griffier
   K. Willems
   Ik heb uw naam nog niet genoemd. De heer Bieze.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, dat had ik gedaan.
  • 0:1 K. Willems
   griffier
   K. Willems
   sorry
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, ik realiseer me dat het later op de avond wordt, hebben we allemaal een beetje last van, maar deze is nu duidelijk overgekomen. Meneer Bieze is tegen.
  • 1:16 K. Willems
   griffier
   K. Willems
   Hoofdelijke stemming, de griffier leest de namen voor en de raadsleden geven antwoord. De heer Boels; voor. De heer Dijkstra; tegen. De heer Gelling; voor. De heer Hofstra; tegen. De heer Van der Heide; tegen. De heer Idema; voor. De heer Klinkhamer; tegen. De heer Kremer; voor. Mevrouw Kroom; tegen. Mevrouw Luijken; voor. De heer Maarsingh; voor. Mevrouw Meertens; tegen. De heer Mellies; tegen. De heer Nijenbanning; tegen. De heer Pals; tegen. Mevrouw Sanders; voor. Mevrouw Sterenborg; tegen. Mevrouw Schipper; tegen. Mevrouw Wanders; voor. Mevrouw Zeegers; voor. De heer Van Beek; tegen.
  • 1:27 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan is het amendement verworpen, met 13 stemmen tegen en 9 stemmen voor. Dat betekend dat u hem besluit conform het voorstel wat voorligt inclusief het erratum. Wilt u daar ook stemming over, hoofdelijk, of kan dat gewoon per fractie. Mag ik de fracties die tegen het voorstel zijn bij handopsteking zien. Dat is de fractie van de SP, met vijf stemmen tegen en dat betekend dat het voorstel is aangenomen met 17 stemmen voor en 5 stemmen tegen. Ja. Goed zijn wij nog accuraat genoeg om de agenda af te maken, voor wat betreft agendapunt 14 en 15, of wilt u die doorschuiven naar morgenavond. Wij hebben morgenavond om 19.30 uur toch een vergadering et cetera dus ik leg het even in uw midden, dan beginnen we gewoon met deze twee agendapunten en dan doen we daarna de herindeling. Ik heb niet het idee dat we daar de hele avond daarvoor nodig hebben, maar het is maar een voorstel. Ik leg het in uw midden, u bepaalt het zelf.
  • 0:4 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   De SP die zegt doe maar morgenavond.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Sorry, wat doe maar. Morgenavond, is er een fractie die zegt van liever vanavond.
  • 0:2 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Laten we even inventariseren voorzitter wat mij betreft.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat ben ik aan het doen meneer Boels.
  • 0:05 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja het ene is een hamerstuk en het andere hebben wij eigenlijk geen input, ik weet niet wat andere fracties hebben. Heel kort en weinig hoor ik, dus dan kan het, dan is het in tien minuutjes gebeurd.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, dat is de mening van de fractie van het CDA. Ik kijk nog even naar anderen, mevrouw Meertens.
  • 0:3 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Wij hebben ook geen input verder meer.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, dan maken we de agenda af.
 • 14 Koersdocument Publieke Gezondheid in de regio Groningen; Ontwikkelperspectief 2017-2020
  • 14. Koersdocument Publieke Gezondheid in de regio Groningen ontwikkelperspectief 20172020 (316,22 KB)14.1. Publieke gezondheid in de regio Groningen (1016,49 KB)14.2. Overzicht GGD producten getoetst aan visie Stadskanaal (340,22 KB)
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we rustig door met agendapunt 14 en dan mag u aangeven wie wel input heeft. Nijenbanning, Dijkstra en nu heeft niemand meer iets natuurlijk, nou dat scheelt. Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:45 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ik durf het bijna niet te zeggen, maar goed ik doe toch een poging. Nee op zich een prima voorstel alleen de uitwerkingsscenario B, daarin wordt aangegeven dat we eigenlijk het continueren van afspraken zoals die nu staan voor wat betreft de taken die verplicht bij de GGD belegd zijn, voor de taken die niet verplicht bij de GGD belegd zijn daar staat in het stuk, in het Koersdocument, dat daar jaarlijks afspraken over gemaakt worden en ja het lijkt mij niet echt efficiënt om dat jaarlijks te doen, dus kan de wethouder misschien aangeven waarom dat niet voor een termijn van drie jaar of voor vier jaar afspraken gemaakt worden. Want dat lijkt me voor een organisatie in de uitvoering efficiënter en dat kan leiden tot efficiëntie.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Zullen we nog even aandacht houden voor de fracties die wel input willen leveren op dit agendastuk, dat lijkt me toch wel correct. Meneer Nijenbanning gaat u verder, het laatste viel weg.
  • 0:4 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Nee, dat was in het kort mijn vraag. Ik zie dat de wethouder
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, meneer Dijkstra, CU.
  • 0:38 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Dank u wel voorzitter. Het is goed om te horen dat de gemeente Stadskanaal over het algemeen tevreden is over de dienstverlening door de GGD. Belangrijk is dat er aan de knelpunten ten aanzien van het op afstand staande lokale aansturing op inhoud in de gemeenschappelijke regeling constructie wordt gewerkt. Door middel van de dienstverleningsovereenkomst en de mogelijkheid om niet wettelijke taken op een andere wijze in te richten. We begrijpen dat het op dit moment niet aan de orde is met het ook op een mogelijke harmonisatie. Wij gaan akkoord om geen zienswijze in te dienen en wachten op het moment dat de benodigde wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling op een later moment ter besluitvorming wordt aangeboden. Dank u wel.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Dijkstra. Nou dat is inderdaad maar één vraag wethouder Hamster.
  • 0:34 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja dank u wel voorzitter, ik zal het dan ook kort proberen te houden. Wellicht dat de heer Nijenbanning gelijk heeft dat het efficiënter zou kunnen zijn om het over een langere termijn vast te leggen, de niet wettelijke taken zijn vaak niet hele grote taken en zijn zeker als ze een jaar van tevoren aangegeven worden wel of niet af te nemen goed in te bedden in de redelijk grote organisatie die de GGD is. De directeur gaf aan dat dit te organiseren viel en zeker in de beginjaren waarin waarschijnlijk de meeste wisselingen te verwachten zijn is het wel handig om die jaarlijkse periodieken nog even aan te houden. Dat was een van de beweegredenen om het op deze manier te doen.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wethouder. Voldoende meneer Nijenbanning? Mag ik dan concluderen dat de raad unaniem instemt met dit voorstel en geen zienswijze in wil dienen. [voorzitter klopt met hamer]
 • Besluitvorming zonder debat

 • 15 Vaststellen nieuw Reglement van Orde
 • 16 Sluiting
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En dan wens ik u wel thuis.