Raadsinformatie

Raadsvergadering 20 maart 2017

Naam
Download het audiobestand (26,86 MB)
Download de gesproken tekst (424,75 KB)
Download de vergaderstukken in pdf (7,54 MB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
 • 5 De besluitenlijsten van 27 februari 20..
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen en ..
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen en ..
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
 • 9 Vragenuur
 • 10 Interpellaties
 • 11 Rondvraag
 • 8 Inlichtingen college
 • 12 Omgevingsplan Stadskanaal
 • 13 Vaststellen Verordening op de vertrouw..
 • 14 Sluiting
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 0:42 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Lijkt me goed om een aanvang te maken met de raadsvergadering gezien de vele agendapunten we vanavond te behandelen hebben. Eens meneer Idema? Ja, mooi. Welkom aan de leden van de pers, toehoorders op de publieke tribune en misschien de toehoorders via RTV1. De raadsvergadering met wat ik een beetje cryptisch zei; veel agendapunten. Maar dat is heel weinig dus we gaan kijken wat dat in de tijdsverloop vanavond gaat betekenen.
 • 2 Mededelingen
  • 1:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik heb in ieder geval een paar mededelingen voor u want Monique Kroom van de PvdA is niet aanwezig. Iedereen weet waarom, zei zal een tijdje uit beeld zijn. We zullen daar op een gepaste manier aandacht aan schenken namens de raad en het college en we hopen dat ze gauw hersteld is om in ieder geval hier weer aanwezig te kunnen zijn en met hetzelfde enthousiasme haar raadswerk uit te oefenen. Er zijn twee personen vandaag die de telefoon hebben aanstaan. Dat ben ik altijd één van, maar ook Peter Gelling van het CDA is officier van dienst vanavond en mocht hij opgeroepen worden en de zaal verlaten dan weten wij wat daarvan de reden is. En ik heb de mededeling voor u vanuit de agendacommissie dat de raadsvergadering van 10 april geen doorgang vindt. Vanwege gebrek aan hoeveelheid agendapunten en wat er over bleef dat schuiven naar de raadsvergadering van mei. Verder nog mededelingen? nee, niemand.
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wederom geen insprekers vanavond.
 • Informatieve stukken

 • 5 De besluitenlijsten van 27 februari 2017 en 28 februari 2017
  • 05. De besluitenlijst van 27 februari 2017 (232,57 KB)05.1. De besluitenlijst van 28 febuari 2017 (211,36 KB)
  • 0:51 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat brengt mij bij de besluitenlijst van 27 februari. Pagina 1, redactioneel, 2, 3 en 4. [voorzitter klopt met hamer] Zijn ze vastgesteld met dank aan de notuliste. Naar aanleiding van, pagina 1, 2, 3 of 4. Niet het geval. Dan gaan we naar de besluitenlijst van 28 februari. Redactioneel pagina 1 of 2. Naar aanleiding van, 1 of 2. Niet het geval, dan zijn die ook formeel vastgesteld. [voorzitter klopt met hamer] Met dezelfde dank.
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen en moties
  • 0:49 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar de lijst met openstaande toezeggingen. U hebt ten aanzien van punt 96 een uitgebreide brief ontvangen, ik zou willen voorstellen om hem van deze lijst af te voeren en dan kunt u daar kennis van nemen en indien gewenst bij een volgende vergadering op de ingekomen stukken laten plaatsen. Akkoord? En automatisch wordt het voorstel over de motie van de defibrillatoren dus ook verplaatst naar de raadsvergadering van mei. Andere vragen of opmerkingen over de lijst met openstaande toezeggingen en moties? Niet.
  • 0:24 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   We gaan even terug naar de lijst met openstaande toezeggingen en moties want wethouder Boen heeft beloofd om op punt 105 mondeling toelichting te geven. De raad had het ook nog niet in de gaten. Dat was zomaar makkelijk geweest meneer Boen, maar nee u hebt gelijk u zou een mondelinge toelichting geven op punt 105.
  • 2:03 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Dank u wel voorzitter. Er zijn inmiddels gesprekken gevoerd tussen Welstad en de activiteiten groepen met name de biljartclubs in de Spont, de Bolster en ook in Lint en daarbij is in ieder geval een aantal afspraken gemaakt die aantal afspraken die hebben betrekking op de eerste plaats de communicatie, dat was een punt van aandacht toen er opmerkingen werden gemaakt en daarbij gaat het er vooral om dat in die communicatie wordt aangegeven welke verwachtingen er aan beide zijden van de tafel aanwezig zijn. Met betrekking tot het onderwerp contributie verhoging is er afgesproken dat die niet eerder in zal gaan dan 1 september 2018, dus dat is nog over ruim 1,5 jaar, dan zal die wel in één keer plaatsvinden. Dus dat gebeurd niet meer gefaseerd. Met betrekking tot de prijs van de consumpties is er overeenstemming bereikt over het feit dat die gewoon zal worden doorgevoerd zoals die was aangekondigd. En een niet onbelangrijk aspect van het geheel; de mogelijke verzelfstandiging van de verschillende clubs, ook daar is met partijen over gesproken en er zijn een aantal initiatieven genomen om op die ingeslagen weg verder te gaan. Betekend niet dat dat tussen nu en een aantal weken geregeld zal zijn, maar het is in ieder geval ook daar voortdurend onderwerp van gesprek. De zaken die daar worden ontmoet in de zin van mogelijke problemen eventueel gebrekkig aantal leden bij sommige clubs die zullen daarin heel nadrukkelijk worden meegenomen, dus daarin zal met name als het gaat om de communicatie zorgvuldig worden opgetreden. En bovendien is er vastgesteld dat er een aantal vaste evaluatie momenten in dit jaar worden ingebouwd om met elkaar de lopende zaken te bespreken. Er zijn twee overleggen geweest naar aanleiding van datgene wat wij hier in de raad hebben besproken en die overleggen die zijn in een goede sfeer verlopen en we gaan ervanuit dat over het vervolg, en dan gaat het met name over de verzelfstandiging van de verschillende clubs, dat we daarover door Welstad verder worden geïnformeerd. Tot zover voorzitter.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Boen. Is dat voldoende antwoord? Of geeft dat aanleiding om vragen te stellen nog. Meneer Maarsingh, CDA.
  • 0:29 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter hartelijk dank aan de portefeuillehouder voor de mededelingen en de gesprekken die gevoerd zijn en ook de uitkomsten. Nou vertelde de heer Boen; prijs consumpties, overeenstemming en die contributie verhoging in een keer. Daar is ook overeenstemming over? dat is in goede verstandhouding verlopen? Of heb ik niet goed geluisterd dat u dat al gezegd hebt.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Maarsingh. Mevrouw Schipper, PvdA.
  • 0:24 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja, dank u wel voorzitter. ik had nog een vraag over, en dat was de zaalhuur, of dat, of de ruimtehuur, dat is ook behoorlijk verhoogd, dat was eerst een, wat zal ik zeggen, nou een tientje en nu is het een euro per persoon per uur. Dus het voor sommige mensen is dat toch wel een probleem. Misschien kan de wethouder hier ook nog wat over zeggen. Dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat waren de vragen. Wethouder Boen.
  • 0:14 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja dank u wel voorzitter. Met betrekking tot de vraag over de prijs en de contributie verhoging, daar heeft men afspraken over gemaakt en die afspraken die zijn zoals ik ze net heb verteld.
  • 0:5 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Dank u wel.
  • 0:23 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Met betrekking tot het verhaal van de zaalhuur, dat is in ieder geval met de biljartvereniging is dat besproken, dat heeft ook iets te maken met de contributieverhoging die er gaat gelden en zoals ik zeg die gaat echt gelden vanaf 1 september 2018 en niet eerder.
  • 0:06 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Die zaalhuur dus ook per 2018.
  • 0:8 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Daar is over afgesproken 1 september 2018, verhoging van de contributie en die contributie die hoort bij het gebruiken van de ruimte.
  • 0:1 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ok, dank u wel.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Maarsingh, CDA.
  • 0:21 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter wij hadden nog even willen zeggen, dat vergat ik, wij vinden het heel goed dat er ook evaluatie momenten, dus overleg momenten, zijn afgesproken. Want het is toch altijd nog het beste dat partijen het onderling eens worden en dat het niet allemaal vanuit de raad enzovoort, dat vinden wij, dat lijkt ons heel erg prima. Dank u wel daarvoor.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ik dan voorstellen om dit punt van de lijst met openstaande toezeggingen af te voeren? gaan we dat doen. Dank u wel.
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
  • 07. Lijst met ingekomen stukken gewijzigd (203,58 KB)07.01. College over breedband internet buitengebied (142,15 KB)07.02. Deloitte over Raadsbrief 2016 (230,31 KB)07.02.1. College over Raadsbrief 2016 (1,23 MB)07.03. College over begroting 2017 Scholengroep OPRON (247,41 KB)07.03.1. Begroting Scholengroep OPRON 2017 (685,16 KB)07.04 BZK over handreiking integriteitstoetsing kandidaten voor decentrale politieke partijen (406,16 KB)07.04.1. Handreiking integriteitstoetsing kandidaten decentrale politieke partijen (416,51 KB)07.05. Schriftelijke vragen inkomensgrens alleenstaande ouder antwoord (1,18 MB)07.06. Schriftelijke vragen Pagedal antwoord (570,01 KB)
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we naar de lijst met ingekomen stukken. En u heeft daarvan een gewijzigd exemplaar ontvangen met 6 stukken daarop. Sla ik iets over? U zou mondeling antwoord geven, ja, neem me niet kwalijk.
  • 0:37 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we nu naar de lijst met ingekomen stukken. U heeft een gewijzigd exemplaar gekregen met zes punten daarop waarvan bij punt 2 staat het advies van de rekeningcommissie afwachten, dat advies over de raadsbrief heeft u ondertussen ontvangen. Rekeningcommissie adviseert positief, ook ten opzichte van de aanbevelingen die door het college zijn overgenomen en uitgevoerd gaan worden, dus ik stel u nu voor om kennis te nemen van dat punt in plaats van het advies af te wachten. Iemand over die lijst? Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:06 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dank u wel voorzitter. Ik heb een vraag over scholengroep OPRON, er is een begroting ingediend en daar staat dat het financieel goed is, dus dat is allemaal goed geregeld. Maar er staan bij punt 4.5 staan de risico's en wat ik lees is dat in 2015 de risico's op het inhoud, op het onderwijsstuk, niet op het financiële, maar op het onderwijsstuk een aantal factoren hoog scoren, in 2016 gemiddeld. Mijn vraag aan de wethouder is; kunt u ook een prognose geven wat ons te verwachten staat in 2017. Is daar al iets duidelijk over, kunt u daar iets over zeggen.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Klinkhamer. Mevrouw Schipper, PvdA.
  • 0:06 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja dank u wel. Ik wil allereerst dank uitbrengen voor het beantwoorden van de vragen van mevrouw Kroom over de inkomensgrens alleenstaande ouders, namens mevrouw Kroom mijn dank hiervoor. Het was een duidelijk en helder antwoorden en ik heb nog wel een vraag. In de beantwoording wordt er gesproken over een ALO-kop, ik heb het even opgezocht. Het is een afkorting voor alleenstaande ouder met minimum inkomen of bijstand uitkering die recht hebben op een verhoging van het kindsgebonden budget de zogenaamde ALO-kop dus. Mijn vraag hierover is; is dit algemeen bekend of wordt hier actief beleid op gevoerd zodat iedereen op de hoogte is van, kan zijn van bijvoorbeeld via de website van de gemeente of dat vermeld is. Dank u wel.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Zag ik de hand van meneer Van der Heide, CU.
  • 1:42 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja dank u wel voorzitter. We hadden in december 2016 al wat vragen gesteld over het snel internet, het ging toen ook over de aanmeldingsregistraties. We zien dat er nu al meer dan 2.500 intentie verklaringen zijn ingevuld en dat wel in de nieuwe stichting "snel internet Westerwolde en Stadskanaal". Goed te zien dat daar samengewerkt wordt op dat gebied. En ook goed te horen dat op 7 februari aan de randvoorwaarden van MABIN, maatschappij voor breedband in Nederland, is voldaan totdat er een convenant is afgesloten, is een goede zaak. En we sluiten ons ook aan bij de stichting snel internet Westerwolde en Stadskanaal, die geven ook aan dat er nu doorgepakt moet worden met de samenwerking met MABIN en CIF. We hebben nog wel twee vragen, ik weet niet of de wethouder daar direct antwoord op kan geven, maar we hoorden vandaag dat er op eenzelfde traject van het aanleggen van glasvezel in 11 Veluwse gemeentes daar een vertraging is opgelopen en dat dat pas in 2019 gaat starten en dat het ook aanzienlijk duurder gaat worden dan eerst verwacht en dat wordt ook aangelegd door CIF vandaar onze vraag. Heeft u die geluiden ook gehoord? En heeft het misschien nog invloed op de aanleg in onze regio. En in uw brief die u schrijft daar staat ook de keuze van CIF om, dat CIF niet kiest voor de regeling van de provincie en dat er daardoor een mogelijkheid ontstaat om zogenaamde grijze gebieden ook aan te sluiten op glasvezel en wat betekend dat nou precies grijze gebieden. En hoe groot is dat in onze gemeente en hoe kom je erachter dat je er in woont. Want wat moet de burger die dan woont in een grijs gebied doen om ook een aansluiting te verkrijgen, is dat aan de markt of hoe gaat dat in zijn werk. Dat waren de vragen.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Verder niet, dan geef ik het woord aan wethouder Hamster.
  • 1:02 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel voorzitter. De vraag over OPRON, over de inschatting van hun risico's, die beoordelingen die maken ze om genoeg geld in kas te kunnen houden voor het geval een van die risico's zich voor zou doen en extra middelen zal vragen. Bij het opstellen van de eerste plusbegroting is een van de zaken waar zij heel erg op gekoerst hebben en in control komen. En inschatten inderdaad wat de sterktepunten waren en de minder sterke punten. Ze hebben daarbij ook het onderzoek uitgezet naar een risicoprofiel, u vraagt van kunt u al een voorspelling doen over 2017, nee dat kan ik niet. We kunnen constateren dat ze op de goede weg zijn en in ieder geval in beeld krijgen waar zij op zouden moeten gaan sturen en daar hebben zij een aantal punten bij benoemd. Kwaliteit van het onderwijs inderdaad, verder afnemende leerlingaantallen. Er zijn natuurlijk zaken waar zij zelf mee of minder invloed op hebben, hetgeen binnen hun macht zit zullen ze proberen aan te pakken en op een hoger niveau te brengen, daar waar het risicoprofiel blijft zoals het is zal het betekenen dat er iets meer geld in kas zal moeten blijven om eventuele gevolgen van op te vangen.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voldoende meneer Klinkhamer? Ja. Dank u. Wethouder Boen.
  • 0:26 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja dank u wel voorzitter. Met betrekking tot ALO-kop het volgende; het is inderdaad onderdeel van het kindgebondenbudget, dat is iets wat door de belastingdienst wordt uitgekeerd en in de meeste gevallen is het zo dat de belastingdienst mensen informeert die waarschijnlijk in aanmerking komen voor dat kindgebondenbudget en dus ook voor de ALO-kop. Dus daar wordt vanuit de belastingdienst al initiatief genomen om mensen daarvoor te waarschuwen.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voldoende mevrouw Schipper? Dan gaan we naar wethouder Brongers.
  • 1:9 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   ja dank u wel voorzitter. De vraag over snel internet, in ieder geval wat aanvullende vragen op de brief die u ontvangen heeft. Op dit moment vinden nadere uitwerkingen inderdaad plaats en dat is bij mij op dit moment geen reden om van vertraging uit te gaan, er wordt naarstig gewerkt, ontwikkelingen gaan snel, het is een actieve club. Op dit moment wordt er gekeken waar de eventuele bekabeling komt te liggen, dus heel stapsgewijs vordert dat proces gestaag. Dan kijkende naar de communicatie ook als het gaat om hoe kunnen burgers in het grijze gebied nu eventueel meedoen, MABIN verzorgt in principe de communicatie naar de burgers, maar ook op onze eigen website besteden wij daar aandacht aan en ook daar kunnen burgers lezen hoe zich te melden. En MABIN geeft inderdaad ruimte om ook burgers in het grijze gebied mee te laten doen. Op dit moment zijn er een kleine 3.000 aanmeldingen.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voldoende meneer Van der Heide? Ja. Dan hebben we daarmee de ingekomen stukken behandelt en kunnen we zeggen dat het conform advies besloten wordt. Met de wijziging dat twee voor kennisgeving aannemen is geworden.
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen en moties
  • 0:49 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar de lijst met openstaande toezeggingen. U hebt ten aanzien van punt 96 een uitgebreide brief ontvangen, ik zou willen voorstellen om hem van deze lijst af te voeren en dan kunt u daar kennis van nemen en indien gewenst bij een volgende vergadering op de ingekomen stukken laten plaatsen. Akkoord? En automatisch wordt het voorstel over de motie van de defibrillatoren dus ook verplaatst naar de raadsvergadering van mei. Andere vragen of opmerkingen over de lijst met openstaande toezeggingen en moties? Niet.
  • 0:24 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   We gaan even terug naar de lijst met openstaande toezeggingen en moties want wethouder Boen heeft beloofd om op punt 105 mondeling toelichting te geven. De raad had het ook nog niet in de gaten. Dat was zomaar makkelijk geweest meneer Boen, maar nee u hebt gelijk u zou een mondelinge toelichting geven op punt 105.
  • 2:03 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Dank u wel voorzitter. Er zijn inmiddels gesprekken gevoerd tussen Welstad en de activiteiten groepen met name de biljartclubs in de Spont, de Bolster en ook in Lint en daarbij is in ieder geval een aantal afspraken gemaakt die aantal afspraken die hebben betrekking op de eerste plaats de communicatie, dat was een punt van aandacht toen er opmerkingen werden gemaakt en daarbij gaat het er vooral om dat in die communicatie wordt aangegeven welke verwachtingen er aan beide zijden van de tafel aanwezig zijn. Met betrekking tot het onderwerp contributie verhoging is er afgesproken dat die niet eerder in zal gaan dan 1 september 2018, dus dat is nog over ruim 1,5 jaar, dan zal die wel in één keer plaatsvinden. Dus dat gebeurd niet meer gefaseerd. Met betrekking tot de prijs van de consumpties is er overeenstemming bereikt over het feit dat die gewoon zal worden doorgevoerd zoals die was aangekondigd. En een niet onbelangrijk aspect van het geheel; de mogelijke verzelfstandiging van de verschillende clubs, ook daar is met partijen over gesproken en er zijn een aantal initiatieven genomen om op die ingeslagen weg verder te gaan. Betekend niet dat dat tussen nu en een aantal weken geregeld zal zijn, maar het is in ieder geval ook daar voortdurend onderwerp van gesprek. De zaken die daar worden ontmoet in de zin van mogelijke problemen eventueel gebrekkig aantal leden bij sommige clubs die zullen daarin heel nadrukkelijk worden meegenomen, dus daarin zal met name als het gaat om de communicatie zorgvuldig worden opgetreden. En bovendien is er vastgesteld dat er een aantal vaste evaluatie momenten in dit jaar worden ingebouwd om met elkaar de lopende zaken te bespreken. Er zijn twee overleggen geweest naar aanleiding van datgene wat wij hier in de raad hebben besproken en die overleggen die zijn in een goede sfeer verlopen en we gaan ervanuit dat over het vervolg, en dan gaat het met name over de verzelfstandiging van de verschillende clubs, dat we daarover door Welstad verder worden geïnformeerd. Tot zover voorzitter.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Boen. Is dat voldoende antwoord? Of geeft dat aanleiding om vragen te stellen nog. Meneer Maarsingh, CDA.
  • 0:29 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter hartelijk dank aan de portefeuillehouder voor de mededelingen en de gesprekken die gevoerd zijn en ook de uitkomsten. Nou vertelde de heer Boen; prijs consumpties, overeenstemming en die contributie verhoging in een keer. Daar is ook overeenstemming over? dat is in goede verstandhouding verlopen? Of heb ik niet goed geluisterd dat u dat al gezegd hebt.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Maarsingh. Mevrouw Schipper, PvdA.
  • 0:24 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja, dank u wel voorzitter. ik had nog een vraag over, en dat was de zaalhuur, of dat, of de ruimtehuur, dat is ook behoorlijk verhoogd, dat was eerst een, wat zal ik zeggen, nou een tientje en nu is het een euro per persoon per uur. Dus het voor sommige mensen is dat toch wel een probleem. Misschien kan de wethouder hier ook nog wat over zeggen. Dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat waren de vragen. Wethouder Boen.
  • 0:14 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja dank u wel voorzitter. Met betrekking tot de vraag over de prijs en de contributie verhoging, daar heeft men afspraken over gemaakt en die afspraken die zijn zoals ik ze net heb verteld.
  • 0:5 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Dank u wel.
  • 0:23 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Met betrekking tot het verhaal van de zaalhuur, dat is in ieder geval met de biljartvereniging is dat besproken, dat heeft ook iets te maken met de contributieverhoging die er gaat gelden en zoals ik zeg die gaat echt gelden vanaf 1 september 2018 en niet eerder.
  • 0:06 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Die zaalhuur dus ook per 2018.
  • 0:8 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Daar is over afgesproken 1 september 2018, verhoging van de contributie en die contributie die hoort bij het gebruiken van de ruimte.
  • 0:1 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ok, dank u wel.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Maarsingh, CDA.
  • 0:21 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter wij hadden nog even willen zeggen, dat vergat ik, wij vinden het heel goed dat er ook evaluatie momenten, dus overleg momenten, zijn afgesproken. Want het is toch altijd nog het beste dat partijen het onderling eens worden en dat het niet allemaal vanuit de raad enzovoort, dat vinden wij, dat lijkt ons heel erg prima. Dank u wel daarvoor.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ik dan voorstellen om dit punt van de lijst met openstaande toezeggingen af te voeren? gaan we dat doen. Dank u wel.
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
  • 07. Lijst met ingekomen stukken gewijzigd (203,58 KB)07.01. College over breedband internet buitengebied (142,15 KB)07.02. Deloitte over Raadsbrief 2016 (230,31 KB)07.02.1. College over Raadsbrief 2016 (1,23 MB)07.03. College over begroting 2017 Scholengroep OPRON (247,41 KB)07.03.1. Begroting Scholengroep OPRON 2017 (685,16 KB)07.04 BZK over handreiking integriteitstoetsing kandidaten voor decentrale politieke partijen (406,16 KB)07.04.1. Handreiking integriteitstoetsing kandidaten decentrale politieke partijen (416,51 KB)07.05. Schriftelijke vragen inkomensgrens alleenstaande ouder antwoord (1,18 MB)07.06. Schriftelijke vragen Pagedal antwoord (570,01 KB)
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we naar de lijst met ingekomen stukken. En u heeft daarvan een gewijzigd exemplaar ontvangen met 6 stukken daarop. Sla ik iets over? U zou mondeling antwoord geven, ja, neem me niet kwalijk.
  • 0:37 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we nu naar de lijst met ingekomen stukken. U heeft een gewijzigd exemplaar gekregen met zes punten daarop waarvan bij punt 2 staat het advies van de rekeningcommissie afwachten, dat advies over de raadsbrief heeft u ondertussen ontvangen. Rekeningcommissie adviseert positief, ook ten opzichte van de aanbevelingen die door het college zijn overgenomen en uitgevoerd gaan worden, dus ik stel u nu voor om kennis te nemen van dat punt in plaats van het advies af te wachten. Iemand over die lijst? Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:06 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dank u wel voorzitter. Ik heb een vraag over scholengroep OPRON, er is een begroting ingediend en daar staat dat het financieel goed is, dus dat is allemaal goed geregeld. Maar er staan bij punt 4.5 staan de risico's en wat ik lees is dat in 2015 de risico's op het inhoud, op het onderwijsstuk, niet op het financiële, maar op het onderwijsstuk een aantal factoren hoog scoren, in 2016 gemiddeld. Mijn vraag aan de wethouder is; kunt u ook een prognose geven wat ons te verwachten staat in 2017. Is daar al iets duidelijk over, kunt u daar iets over zeggen.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Klinkhamer. Mevrouw Schipper, PvdA.
  • 0:06 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja dank u wel. Ik wil allereerst dank uitbrengen voor het beantwoorden van de vragen van mevrouw Kroom over de inkomensgrens alleenstaande ouders, namens mevrouw Kroom mijn dank hiervoor. Het was een duidelijk en helder antwoorden en ik heb nog wel een vraag. In de beantwoording wordt er gesproken over een ALO-kop, ik heb het even opgezocht. Het is een afkorting voor alleenstaande ouder met minimum inkomen of bijstand uitkering die recht hebben op een verhoging van het kindsgebonden budget de zogenaamde ALO-kop dus. Mijn vraag hierover is; is dit algemeen bekend of wordt hier actief beleid op gevoerd zodat iedereen op de hoogte is van, kan zijn van bijvoorbeeld via de website van de gemeente of dat vermeld is. Dank u wel.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Zag ik de hand van meneer Van der Heide, CU.
  • 1:42 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja dank u wel voorzitter. We hadden in december 2016 al wat vragen gesteld over het snel internet, het ging toen ook over de aanmeldingsregistraties. We zien dat er nu al meer dan 2.500 intentie verklaringen zijn ingevuld en dat wel in de nieuwe stichting "snel internet Westerwolde en Stadskanaal". Goed te zien dat daar samengewerkt wordt op dat gebied. En ook goed te horen dat op 7 februari aan de randvoorwaarden van MABIN, maatschappij voor breedband in Nederland, is voldaan totdat er een convenant is afgesloten, is een goede zaak. En we sluiten ons ook aan bij de stichting snel internet Westerwolde en Stadskanaal, die geven ook aan dat er nu doorgepakt moet worden met de samenwerking met MABIN en CIF. We hebben nog wel twee vragen, ik weet niet of de wethouder daar direct antwoord op kan geven, maar we hoorden vandaag dat er op eenzelfde traject van het aanleggen van glasvezel in 11 Veluwse gemeentes daar een vertraging is opgelopen en dat dat pas in 2019 gaat starten en dat het ook aanzienlijk duurder gaat worden dan eerst verwacht en dat wordt ook aangelegd door CIF vandaar onze vraag. Heeft u die geluiden ook gehoord? En heeft het misschien nog invloed op de aanleg in onze regio. En in uw brief die u schrijft daar staat ook de keuze van CIF om, dat CIF niet kiest voor de regeling van de provincie en dat er daardoor een mogelijkheid ontstaat om zogenaamde grijze gebieden ook aan te sluiten op glasvezel en wat betekend dat nou precies grijze gebieden. En hoe groot is dat in onze gemeente en hoe kom je erachter dat je er in woont. Want wat moet de burger die dan woont in een grijs gebied doen om ook een aansluiting te verkrijgen, is dat aan de markt of hoe gaat dat in zijn werk. Dat waren de vragen.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Verder niet, dan geef ik het woord aan wethouder Hamster.
  • 1:02 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel voorzitter. De vraag over OPRON, over de inschatting van hun risico's, die beoordelingen die maken ze om genoeg geld in kas te kunnen houden voor het geval een van die risico's zich voor zou doen en extra middelen zal vragen. Bij het opstellen van de eerste plusbegroting is een van de zaken waar zij heel erg op gekoerst hebben en in control komen. En inschatten inderdaad wat de sterktepunten waren en de minder sterke punten. Ze hebben daarbij ook het onderzoek uitgezet naar een risicoprofiel, u vraagt van kunt u al een voorspelling doen over 2017, nee dat kan ik niet. We kunnen constateren dat ze op de goede weg zijn en in ieder geval in beeld krijgen waar zij op zouden moeten gaan sturen en daar hebben zij een aantal punten bij benoemd. Kwaliteit van het onderwijs inderdaad, verder afnemende leerlingaantallen. Er zijn natuurlijk zaken waar zij zelf mee of minder invloed op hebben, hetgeen binnen hun macht zit zullen ze proberen aan te pakken en op een hoger niveau te brengen, daar waar het risicoprofiel blijft zoals het is zal het betekenen dat er iets meer geld in kas zal moeten blijven om eventuele gevolgen van op te vangen.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voldoende meneer Klinkhamer? Ja. Dank u. Wethouder Boen.
  • 0:26 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja dank u wel voorzitter. Met betrekking tot ALO-kop het volgende; het is inderdaad onderdeel van het kindgebondenbudget, dat is iets wat door de belastingdienst wordt uitgekeerd en in de meeste gevallen is het zo dat de belastingdienst mensen informeert die waarschijnlijk in aanmerking komen voor dat kindgebondenbudget en dus ook voor de ALO-kop. Dus daar wordt vanuit de belastingdienst al initiatief genomen om mensen daarvoor te waarschuwen.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voldoende mevrouw Schipper? Dan gaan we naar wethouder Brongers.
  • 1:9 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   ja dank u wel voorzitter. De vraag over snel internet, in ieder geval wat aanvullende vragen op de brief die u ontvangen heeft. Op dit moment vinden nadere uitwerkingen inderdaad plaats en dat is bij mij op dit moment geen reden om van vertraging uit te gaan, er wordt naarstig gewerkt, ontwikkelingen gaan snel, het is een actieve club. Op dit moment wordt er gekeken waar de eventuele bekabeling komt te liggen, dus heel stapsgewijs vordert dat proces gestaag. Dan kijkende naar de communicatie ook als het gaat om hoe kunnen burgers in het grijze gebied nu eventueel meedoen, MABIN verzorgt in principe de communicatie naar de burgers, maar ook op onze eigen website besteden wij daar aandacht aan en ook daar kunnen burgers lezen hoe zich te melden. En MABIN geeft inderdaad ruimte om ook burgers in het grijze gebied mee te laten doen. Op dit moment zijn er een kleine 3.000 aanmeldingen.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voldoende meneer Van der Heide? Ja. Dan hebben we daarmee de ingekomen stukken behandelt en kunnen we zeggen dat het conform advies besloten wordt. Met de wijziging dat twee voor kennisgeving aannemen is geworden.
 • 9 Vragenuur
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan ga ik naar agendapunt 9 en 10, waarvoor geen vragen zijn ingediend
 • 10 Interpellaties
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   noch interpellaties.
 • 11 Rondvraag
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat brengt mij al bij de rondvraag. Mevrouw Wanders, meneer Kremer.
  • 0:18 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Ja, voorzitter. Het gaat over de verkeersverbodsborden aan de Marktstraat in Musselkanaal. Een tijdje geleden is dit in de raad aan de orde geweest en wij willen even graag weten wat de stand van zaken is hierover.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Kremer. Ik ben in de war, ik kom er op terug. Het is not my day. Ik maak eerste even de rondvraag af. Mevrouw Luijken, meneer Idema, mevrouw Zeegers, mevrouw Schipper, meneer Klinkhamer.
  • 0:39 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dank u wel voorzitter. ik las vandaag in de krant, eigenlijk de media heeft er de hele dag aandacht aan besteed, over dat de verplichte screening leidt tot valse verdenking kindermishandeling. En nu blijkt dat sinds 2011 horen huisartsen posten en huisartsen horen een screening te doen m.b.t. vermoeden/vermeend kindermishandeling. En nu blijkt van 9 van de 10 gevallen leidt tot oneigenlijk kindermishandeling. Een is ook teveel, laat dat duidelijk zijn. Mijn vraag is van is dat bij u bekend, bij het college en speelt dat ook in onze gemeente.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Klinkhamer. Meneer Hofstra.
  • 0:08 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, meneer Kremer die stelde de vraag ook al. Ik neem aan dat ging over het parkeerverbod. Verkeersverbod zei u, maar parkeerverbod, ja daar zijn wij ook wel nieuwsgierig naar hoe dat zit.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Nijenbanning.
  • 0:26 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   ja, ik heb ook een vraag aan het college. Ik las vorige week of twee weken terug in een advertentie van de provincie Groningen dat zij, dat GS voornemens is om in de plaats te treden van een aantal gemeenten als het gaat om huisvesting van statushouders. Misschien kunt u daar iets over vertellen, ik zag de gemeente Stadskanaal werd daarin genoemd en ik neem aan dat wij onze taakstelling niet gerealiseerd hebben dus misschien dat u daar iets van kunt zeggen.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Nijenbanning. Pals, Bieze, mevrouw Meertens, mevrouw Sterenborg, gaat u me nou vragen wat ik net heb overgeslagen bij "inlichtingen college".
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ik ga alleen vragen als u agendapunt 8 niet overslaat heb ik geen rondvraag.
  • 0:27 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Uw boodschap is overduidelijk, dank u wel. Ik ga zo meteen terug naar agendapunt 8. Meneer Van Beek, meneer Van der Heide, meneer Dijkstra, meneer Mellies, meneer Gelling, mevrouw Schrör, meneer Boels, meneer Maarsingh, mevrouw Sanders. Nee. Gaan we naar de rondvraag punten. Wethouder Brongers.
  • 0:12 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja dank u wel voorzitter, de vraag van de heer Kremer van de SP over het parkeerverbod aan de Marktstraat dat is lopende de bezwaarprocedure en als die is afgerond dan informeer ik u daarover.
  • 0:2 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Ok, dank u.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Hamster.
  • 0:41 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   ja voorzitter. Kindermishandeling staat volop in onze attentie, we hebben redelijk recent als Groninger gemeenten de Tien van Noord ondertekend en die zijn ook door Friesland en Drenthe ondertekend volgens mij waarin wij een aantal afspraken met elkaar gemaakt hebben hoe wij kindermishandeling proberen te voorkomen, te signaleren en aan te pakken. Over wat u ??????? dat er vandaag zaken in het Nieuwsblad moet ik u zeggen dat is mij niet ter ore gekomen, ik heb gewoon gewerkt vandaag, ja die screening vinden wij wel belangrijk om inderdaad op de juiste momenten zaken op te pikken ik zal kijken wat er hier bekend is en als dat ook maar enigszins terugslaat op Stadskanaal dan zal ik u de bevindingen laten weten.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Klinkhamer.
  • 0:53 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ik zal u een beetje helpen wethouder. Sinds 2011 zijn de eerste hulp afdeling en de huisartsen verplicht om een screening te doen als het gaat om kindermishandeling. En nu blijkt dat, er is een onderzoek geweest, nu blijkt dus dat 9 van de 10 onterechte verdenkingen zijn. dus u moet eens nagaan als ouders dat zo maar even gezegd wordt; u wordt eigenlijk, vermoeden van kindermishandeling en daar komt een screeninglijst dan blijkt dat het onterecht, een onterechte verdenking is. Wat et rapport ook zegt is dat het screening formulier dus niet deugt en dat die aangepast moet worden. Als we praten over 2011, en ongetwijfeld dat weet u net zo goed als ik, dat ook hier kindermishandeling voorkomt, dan ben ik wel heel benieuwd of dan ook sprake is van ondeugdelijke screening in deze gemeente. En dat is mijn vraag.
  • 0:5 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ik begrijp uw vraag en daar kan ik op dit moment geen antwoord op geven.
  • 0:6 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dan neem ik aan dat u hier nog wel even op terugkomt of dat wij nog even contact hierover hebben.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maar is uw vraag of de beroepsgroep daar in eerste instantie iets mee doet in reactie op dat rapport of wilt u dat de wethouder intervenieert.
  • 0:11 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Nou het is een verplicht, ik wil graag dat de wethouder hier iets mee doet en dat de wethouder hier even ook de check doet of daadwerkelijk ook in deze gemeente gebeurd.
  • 0:00 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Voorzitter, u intervenieert op een hele slimme manier
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ik werk ook
  • 0:49 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Indien er inderdaad iets is wat onze verantwoordelijk raakt waar wij iets aan zouden moeten doen, dan zullen wij daar niet, zullen we dat gaan doen, laat ik het zo maar zeggen, als het inderdaad iets is tussen huisarts en screening die plaatsvind en beroepsgroep die dingen opmerkt en inderdaad dat staat buiten ons dan moeten wij ons rustig houden. Ik ga hier absoluut even induiken om te kijken wat gebeurd er, gebeurd dat in Stadskanaal en wie is daar voor verantwoordelijk. Laat ik even teruggaan naar mijn begin, ik begon er niet voor niets mee, het vermoeden is dat er 1 op 3, nee in elke klas één kind zit wat te maken heeft met kindermishandeling. En dat vinden wij wel zo belangrijk dat wij er op gaan screenen of in ieder geval dat wij het aan gaan pakken, of wij het zelf gaan screenen dat doen wij dus niet, dat we het aan gaan pakken. En dat zullen we blijven doen. Dit staat er even los van en wellicht dat ik er ook bij u op terugkom.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Gelling.
  • 0:34 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja, dank u wel voorzitter. Huisvesting statushouders. Wat de heer Nijenbanning zegt dat klopt, wij hebben een brief ontvangen waarin wij worden uitgenodigd bij gedeputeerde Eikenaar om te praten over het feit dat inderdaad ook wij onze taakstelling niet hebben gehaald. Een aanzienlijke oorzaak daarvan is het slecht tot stand brengen van de koppeling tussen het COA en de woonruimte bij ons, maar goed wij zullen dat met de gedeputeerden opnemen om te kijken hoe wij daar in de toekomst een goede invulling voor gaan vinden.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voldoende meneer Nijenbanning. Meneer Pals, D'66.
  • 0:4 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou dat is mijn vervolgvraag voorzitter, hebben we dan voldoende woningen.
  • 0:2 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   ja
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Kort en krachtig. Daarmee de rondvraag in voldoende mate behandeld.
 • 8 Inlichtingen college
  • 2:37 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan ga ik terug naar agendapunt 8. En ik vermoed dat de CU graag enige toelichting zou willen hebben op wat de vervolgstappen en overleg zijn geweest naar aanleiding van de teleurstellende vergadering van 28 februari in drie gezamenlijke gemeenten. En dan doelt u vast over het feit op een gegeven moment dat wij naar aanleiding van het raadsbesluit in Veendam, Pekela en in onze eigen gemeente overleg hebben gevoerd met de verantwoordelijke gedeputeerde Patrick Broens in het kader van die voor ons teleurstellende uitspraken. En dat hebben wij zeker gehad, hij heeft zich laten informeren van wat zijn nou de achtergronden geweest van de verschillende opstellingen van het gemeente, hoe kijkt men naar de toekomst. Nou Pekela zal deze week in ieder geval met de raad nog in discussie gaan wat het vervolg zou kunnen zijn. Wij hebben eerder gezegd van wij gaan op dit moment focussen op zeg maar de maatschappelijke opgaven die niet veranderd zijn waarvoor we blijven staan en hoe we daar met nieuwe elan en extra inzet, ook in het kader van het regiobelang, antwoord op kunnen geven, maar ontkennen niet dat wij geografisch op dit moment geïsoleerd zijn, maar nog wel voldoende geloof in eigen kracht hebben om te denken dat we voorlopig nog wel even terug, of terug kunnen gaan dat is niet het juiste woord, door kunnen gaan en eigenlijk algemeen besef van ja goed ook vanwege het amendement wat in Veendam is aangenomen, om niet verder in overleg te gaan over een herindeling met deze partijen, dus dat betekend dat het in ieder geval tot aan de verkiezingen van maart 2018 daar wel even afgesloten is. we hebben ook gezegd van we richten ons als college dan op de maatschappelijke opgaven en niet zozeer op hernieuwde gesprekken of onderzoeken of what ever, partijen moeten onderling hun standpunt verder maar gaan bepalen. Nou dat heeft de gedeputeerde aangehoord in die zin heeft het college van gedeputeerde staten nog geen uitspraak gedaan over wat zij van mening zijn naar aanleiding van die drie verschillende raadsbesluiten. De gedeputeerde heeft afgesproken dat hij dat in zijn eigen college gaat bespreken en als ze zich daar een mening over gevormd hebben dat hij opnieuw een overleg met ons zal plannen en dan gaan we dat horen en ondertussen gaan wij door als Stadskanaal. Voldoende? ja.
 • Besluitvorming met debat

 • 12 Omgevingsplan Stadskanaal
  • 12. Omgevingsplan Stadskanaal (301,68 KB)12.1. Nota van Uitgangspunten (817,91 KB)12.2. Verkort verslag raadscommissie 16 januari 2017 (198,6 KB)
  • 0:45 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan zal ik proberen de rest van de agenda zonder gehussel of ombochten in te vullen. Dat is ook niet zo moeilijk als ik zie dat ik er nog maar één heb qua bespreekpunt, namelijk agendapunt 12, het omgevingsplan, en ik zou graag willen weten wie daarover het woord wil voeren. Maarsingh, Mellies, Sterenborg, Meertens, Pals, Nijenbanning, Hofstra en Kremer. Meneer Maarsingh, CDA.
  • 4:28 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Dank u wel voorzitter. Ja voorzitter wij hebben op 16 januari een raadscommissie gehad waar het conceptvoorstel van het college over de uitgangspunten van het omgevingsplan voor lag besproken en als CDA willen wij nog eens zeggen dat wij dit toch wel een hele goeie aanpak vinden om zo'n belangrijk dossier eerst eens in een raadscommissie te bespreken zodat wij ook de gelegenheid hebben om nog wat vragen te stellen en misschien wat adviezen te geven of standpunten neer te leggen en dat is met name ook belangrijk voorzitter omdat wij toch meedoen aan die pilots in dit dossier, daar zijn wij heel erg positief over en nadat er wat contacten zijn geweest met andere gemeenten en provincie komt dat toch ook wel goed en met een stukje durf vanuit onze gemeente komt dat over. voorzitter we gaan niet herhalen wat wij op die raadscommissie hebben gezegd, dat was duidelijk, dat hoeft niet, want wij vinden ook dat het college serieus met de opmerkingen en aanbevelingen van de raad is omgegaan. Wij vinden dat terug in het aangepaste stuk. Wij blijven natuurlijk toch met belangstelling volgen hoe dat nou precies ingevuld wordt die regelgeving, want regels blijven er natuurlijk, ja tenzij of ja mits, en wij kennen die formule wel uit ons hoofd waar het dan allemaal om gaat. Voorzitter het is goed om nog eens te benadrukken dat er meer ruimte komt voor initiatieven en wij snappen natuurlijk dat er uiteraard regels moeten blijven. Het is ook goed voorzitter dat de raad bij een definitieve invulling na raadpleging van velen het laatste woord houdt, na uiteraard dat overleg wat er geweest is met allerlei organisaties. Wij hebben nog wel een vraagje, en misschien ook wel een advies, er wordt in de notitie gesproken over de verruimde reikwijdte en dan staat er een voorbeeld in over het monumenten beleid. En als er nou verruimde mogelijkheden zijn dan adviseren wij vanuit het CDA toch nog eens om daar goed naar te kijken. Kijk iedereen vindt monumenten mooi als ze goed onderhouden worden en ook een goede functie hebben, iedereen vindt waardevolle panden mooi indien zij ook in goede staat van onderhoud zijn en er een goede bestemming is. Is het misschien dan toch nog eens goed, als er verruimde mogelijkheden komen, om nog eens even naar de monumentenlijst te kijken en onze vraag is eigenlijk geldt dat nou ook voor die rijksmonumenten want misschien hebben we wel een stuk of wat waarvan we zeggen nou ja of het college zegt wij waren ze liever kwijt dan rijk. Maar goed kijkt u er nog eens even naar. Voorzitter wij hebben, ja die 20 jaar, wij zien een groot voordeel in deze omgevingswet ten opzichte van al die bestemmingsplannen, 20 jaar is natuurlijk toch een lange periode, maar wij hebben wel gelezen dat er eigenlijk op ieder moment, maar op tussenliggende momenten, de mogelijkheid is zowel voor het college als voor de raad of voor beiden dat er aanpassingen gemaakt worden want 20 jaar is bijna een generatie dus als dat klopt dan ziet dat er goed uit. Voorzitter wij zijn akkoord met de notitie, ondanks het feit dat het nog niet eenvoudig zal zijn om invulling te geven aan de criteria; gezondheid, milieu, welstand, duurzaamheid, veiligheid, cultureel erfgoed en geur, maar wij wensen het college veel wijsheid en wij wachten met belangstelling, maar ook met vertrouwen af, hoe het college tot een definitieve invulling komt en dan zien wij eind van het jaar dat met vreugde tegemoet en dan kunnen wij een definitief oordeel vellen. Dus wij wensen u veel succes.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Maarsingh. Meneer Kremer, SP.
  • 0:22 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Ja dank u wel voorzitter. Voor ons ligt het Omgevingsplan Stadskanaal. Op 16 januari jongstleden hebben wij dit plan opiniërend behandelt. Met meer deregulering en het woord "ja tenzij" principe. Hier kan de SP het mee eens zijn. graag blijft de SP op de hoogte van de verdere ontwikkeling van het Omgevingsplan Stadskanaal. Tot zover voorzitter.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Kremer. Mevrouw Sterenborg CU.
  • 3:31 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja dank u wel voorzitter. Vanavond wordt ons gevraagd of we in kunnen stemmen met de uitgangspunten Omgevingsplan Stadskanaal. Hierna kan dan het Omgevingsplan Stadskanaal worden opgesteld die dan tevens weer door onze raad wordt vastgesteld, raad, college, overheden, maatschappelijke organisaties en diverse stakeholders worden betrokken en geven input tijdens dit proces. Tijdens de raadscommissie is aangegeven dat we akkoord kunnen gaan met de uitgangspunten. Draagvlak is dus aanwezig. Uitgangspunten zoals benoemd in de nota kunnen we onderschrijven, met name de laatste, actueel en verruimend beleid. Dus minder noodzaak voor het doorlopen van uitgebreide procedures. Het is goed dat er vooruitgelopen wordt op de nieuwe omgevingswet door aan de pilot voor het Omgevingsplan mee te doen. De vernieuwend omgevingsplan is de uitdaging, maar wordt het beeld niet te rooskleurig geschetst? Alleen de positieve kanten worden belicht, het omgevingsplan heeft ingrijpende veranderingen op de interne organisatie, in het rapport wordt alleen gesproken over scholing, maar dat lijkt ons lang niet voldoende. Schotten tussen de afdeling zullen verdwijnen en de structuur wordt ook heel anders, het gaat namelijk over de gehele fysieke leefomgeving. In de nota van uitgangspunten valt het volgende te lezen, en ik citeer; "het plan gaat over de totale fysieke leefomgeving en niet alleen over de ruimtelijke aspecten daarbinnen, dat betekend dat ook milieu maatregelen en aspecten als natuur, welstand, duurzaamheid, veiligheid, gezondheid en cultureel erfgoed in een integraal plan kunnen worden meegenomen", einde citaat. Het is erg belangrijk dat we ons niet alleen richten op de ruimtelijke aspecten, maar dat er ook voor de andere genoemde aspecten aandacht is. bijvoorbeeld bij veiligheid en gezondheid kan er moeilijk het "ja tenzij" principe gehanteerd worden, hiervoor zouden duidelijke uitgangspunten moeten komen, deze missen we in de notitie. Met het uitgangspunt "ja tenzij" kunnen wij volmondig instemmen. Dit houdt in dat er wordt meegewerkt aan nieuwe initiatieven van burgers en ondernemers, tenzij er vanuit beleid, milieu of anderszins grote bezwaren zijn. Doel is minder regels dereguleren, maar dit mag niet ten koste gaan van de kwaliteit. De optie wordt open gehouden om de gemeente in twee omgevingsplannen op te delen. De CU denkt echter dat drie gebieden beter zou zijn. Stadskanaal en Musselkanaal als grote kernen, de dorpen Alteveer, Mussel, Onstwedde als kleine kernen en als derde het buitengebied. Voor ons is van belang dat de kernen hun eigen karakter behouden, de eigenheid van de dorpen moet bewaard blijven. We hechten ook veel waarde aan de twaalf gebieden zoals benoemd in de nota op bladzijde 10, het is nog een hele klus om gezamenlijke ambities, waren en kwaliteiten in beeld te brengen. onder het kopje "overleg mede overheden" worden o.a. gemeente genoemd. waarom is gekozen voor Pekela en Veendam en niet voor de aangrenzende buurgemeenten. Ook moet voor alle betrokkenen duidelijk zijn dat het om veel meer gaat dan ruimtelijke ordening, omslag van denken dat ook bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties een zorgplicht hebben. Het communicatie traject met inwoners, bedrijven en stakeholders is erg belangrijk. Tot zover.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sterenborg. Gaan we naar meneer Hofstra, PvdA.
  • 1:33 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja dank u wel voorzitter. Voorgaande sprekers hebben al heel veel dingen genoemd, mevrouw Sterenborg ging er uitgebreid op in, meneer Maarsingh ging er ook heel uitgebreid op in en we hebben natuurlijk in de raadscommissie van vorig jaar ook al uitgebreid hierbij stilgestaan. De "ja tenzij" benadering, eigenlijk wil dat zeggen dat het flexibeler wordt, minder regels, in het stuk staat alle activiteiten die een bijdrage leveren of geen afbreuk doen aan de ambities, waarden en kwaliteiten van de gemeente Stadskanaal zijn toegestaan. nou daar zijn wij het van harte mee eens en is ook al ingezet in beleid met bijvoorbeeld de welstandsnota, dus dat is prima. Wij hadden, en dat hebben we bij de raadscommissie ook al aangegeven, een opmerking gemaakt over de looptijd van 20 jaar, dat lijkt ons erg veel, er staat in het stuk ook, en dat vonden wij, in elk geval leek dat met elkaar in tegenspraak, namelijk een actueel uitvoeringsinstrument met het omgevingsplan wordt uitvoering geven aan eigen beleid en dan een zin later een omgevingsplan dan onder de crisis en herstel weer 20 jaar geldig is, ja nu opgesteld of volgend jaar opgesteld en dan in 2038/37 dan is het dan nog wel een actueel uitvoeringsinstrument, dat vragen wij ons dan hardop af, dus wij vragen ons af of het niet beter is om dat dan bijvoorbeeld voor 10 jaar te doen. Meneer Maarsingh die had het er ook al over dat er wel instrumenten zijn om daar van af te wijken. We horen graag een reactie van de wethouder daarop, dank u wel, tot zover.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra. Mevrouw Meertens, GBS.
  • 0:55 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja voorzitter, wij hebben u in januari al laten weten dat GBS zich kan vinden in het voorgestelde "ja tenzij" beleid op dit punt. Er zijn in dit land al zoveel regels en wetten waar men zich aan moet houden, een vereenvoudiging op punten en onderwerpen waar dat kan juichen wij van harte toe. de nota vermeld dat deelname aan de pilot een mooie kans is om onze gemeente voor te bereiden op de nieuwe omgevingswet en dat het ons in staat stelt naar invoering daadwerkelijk de kansen van deze wet te benutten. We zijn verheugd dat onze gemeente als enige Groninger gemeente deze kans heeft gekregen en wat ons betreft staan de vervolgstappen in dit traject in deze nota van uitgangspunten uitgebreid genoeg beschreven. We spreken het vertrouwen uit dat wij als raad bij het vervolg voldoende betrokken worden en vragen de portefeuillehouder ons met regelmaat van de voortgang op de hoogte te houden. we missen in het voorliggende stuk nog wel een soort van tijdsplanning, misschien kan daar nog iets kort over gezegd worden. Dank u wel.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Meertens. Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:49 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja dank u voorzitter. Voor ons ligt het algemeen deel van de nota van uitgangspunten, het mag duidelijk zijn dat de VVD een warm voorstander is van een omgevingsplan. Deregulering, langere termijnen, meer stabiliteit, het klinkt ons als muziek in de oren. Wel spreken we onze zorg uit over de communicatie, we bepleiten een actief en brede informatie voorziening naar onze inwoners, het is niet alleen een overleg met voorzitters van wijkraden. We hebben een voorkeur met het werken met informatiepagina's, nieuwsbrieven of informatieavonden met inwoners. Een ander opvallend punt is dat de gemeente Westerwolde niet als stakeholder, mevrouw Sterenborg van de CU noemde het ook al, het is een van onze buurgemeenten en gezien de raakvlakken met Onstwedde lijkt het essentieel om die ook als stakeholder mee te nemen. Ja graag een reactie van het college hierop. Dank u.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Pals, D'66.
  • 0:56 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ja voorzitter, wij als D'66 fractie zijn helemaal eens met het, met dit mooie plan en wij onderstrepen of wij ondersteunen helemaal het algemene uitgangspunt zoals genoemd in uw stuk en vooral dat het, de zinnen die hier staan van we geven invulling aan de wens om te dereguleren en los te laten. Iets mooiers kun je in deze mooie gemeente niet krijgen denk ik, dat je niet er bovenop zit, maar dat je los laat. En vervolgens is een nog mooiere zin staat er in dat algemeen uitgangspunt; met dit uitgangspunt willen we nieuwe onderwikkelingen stimuleren, er wordt meegewerkt aan nieuwe initiatieven van burgers en ondernemers. Hulde daarvoor, wij kunnen denk ik geen mooier plan bedenken dan dit plan dat geboren wordt onder dit initiatief en onder dit gesterne waar we u ook veel succes mee wensen.
  • 0:31 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, dank u wel. Het zou een mooie afsluiter zijn van de eerste termijn meneer Pals deze woorden, ware het niet dat de achtste fractie in onze gemeente die is van de fractie Mellies. Meneer Mellies hoe gaat u hier overheen.
  • 1:52 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja laten we het dan maar heel erg kort houden, dat we nog wel even in die modjo zitten van de heer Pals. Ja goed 16 januari jongstleden hebben wij hier uitvoerig technisch ook over gehad en ik ga met de opmerking van de heer Maarsingh van het CDA mee dat ook de aanpak die gekozen is dat we daar helemaal achter staan. Het is helder, de planning is helder, het is een gigantische opgave maar de planning is in ieder geval wel duidelijk. Goed ook de algemene uitgangspunt, de zin, die mooie zin, alle activiteiten in bijdrage leveren of geen afbreuk doen aan de ambities waarden en kwaliteiten van de gemeente Stadskanaal zijn toegestaan vinden we ook een hele mooie zin, een goed uitgangspunt, maar waar het straks nu wel op aankomt is dus ja hoe gaat het een en ander ingevuld worden in die deelgebieden, daar zien we dan ook reikhalzend naar uit. Ik moet wel zeggen dat ik, als ik het een en ander zo lees, soms wel vind dat het allemaal heel voordelig geschetst wordt, dat zou een oplossing zijn voor heel wat problemen. Ik heb het niet altijd even helder voor de bril moet ik zeggen, ik zou het wel fijn vinden dat we te zijner tijd gaandeweg het proces, het beste is denk ik na de vaststelling van de nota van uitgangspunten, dat we toch eens meegenomen worden in een voorbeeld casus waarbij wij dan het verschil tussen de oude situatie en dan de nieuwe situatie eens uitgelicht krijgen. Dat zou ik zelf toejuichen. Ik laat het hierbij, dank u wel voorzitter.
  • 0:26 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Mellies. Ik kijk naar wethouder Gelling. Aan u het woord. Ga uw gang.
  • 6:2 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja dank u wel voorzitter. Ik wil graag beginnen met dankzeggen voor uw positieve reacties, dat doet ons deugd en dat betekend voor ons dat wij, weliswaar inachtneming uw opmerkingen en vragen waar ik dadelijk op inga, dat we die meenemen in het verdere traject. Ik denk dat ik een heleboel vragen kan beantwoorden door te schetsen hoe het proces er nu uit gaat zien. Dus daar zou ik mee verder willen gaan voorzitter. U besluit nu over een richting. En het woord is al gevallen; een "ja tenzij" houding. U beslist nog niet of u stelt nog niet de inhoud vast, dat komt verderop in het proces want na het vaststellen van deze nota van uitgangspunten, het algemene deel, zullen er nu gesprekken gepland gaan voeren met stakeholders. En een opmerking die u maakt over buurgemeenten is terecht die zullen wij daarin meenemen. Gesprekken met stakeholders ook inwoners zullen gaan plaatsvinden, de input daarvan willen wij met u als raad gaan bespreken in een bijeenkomst, nog voor de raadsvergadering. Dat betekend dat u nog voor de raadsvergadering meteen alweer aan de voorkant wordt meegenomen in het traject en u ook kunt laten informeren en we van gedachten kunnen wisselen over wat er dan voorligt. Op basis daarvan zal de uitwerking van de nota van uitgangspunten u worden voorgelegd en dat besluit zal worden verwerkt tot een omgevingsplan. En een omgevingsplan is een bestemmingsplan met een verbrede reikwijdte. Ook dat omgevingsplan dat wordt u voorgelegd, maar ook voorafgaand aan die raadsvergadering zullen we met u een extra bijeenkomst gaan beleggen zodat u wederom aan de voorkant wordt geïnformeerd. Dit is een traject, dat merken wij, wat heel uitdagend is, heel veel kansen en heel veel mogelijkheden biedt, maar we zijn er niet blind voor dat er nog de nodige haken en ogen aan zitten. Dat het veel vragen oproept en dat het nog veel onduidelijkheden kent. Dat maakt dat het traject zoals we dat nu voeren uitgebreider is en we kiezen ervoor die zorgvuldige wijze, ondanks dat dat onze planning van eerder, wel doet vertragen. Maar beter goed dan te snel in dit proces. We zullen u als raad iedere keer aan de voorkant meenemen in dit traject. Want bij u, maar dat merken we ook bij ons intern in de organisatie, maar dat merken we ook in de wereld om ons heen, op het moment dat we voorleggen wat er aan de hand is en waar we naartoe zullen gaan roept dat onmiddellijk heel veel vragen op en wordt men ook heel nieuwsgierig naar de kansen, de mogelijkheden, maar evengoed ook naar de beperkingen, dus dat zullen we uiterst zorgvuldig blijven doen. In de tijd weggezet, wat ik al zei na vanavond starten de gesprekken met stakeholders en deze willen wij aangezien het veel stakeholders zijn, afgerond hebben dit najaar. Aansluitend zal er dan met u een bijeenkomst worden gepland zoals ik net noemde. En na de verwerking daarvan zal er een raadsvoorstel worden gemaakt met de uitgangspunten. En volgend jaar zal dat verder worden verwerkt tot een omgevingsplan en dan heeft u even een indicatie in tijd. En wat we van u vragen vanavond is om vast te stellen of wij inderdaad verder kunnen gaan met dat "ja tenzij" principe en de inhoud die volgt later. U wordt dus in onze beleving iedere keer voldoende op de hoogte gehouden. we zullen dus ook in verdere fasen in het traject het gaan hebben over de verdere invulling, we zullen het dus ook gaan hebben over deelgebieden en de opmerking van de CU nemen we daarbij mee of het niet inderdaad verstandig is om voor de verschillende kernen daar een apart gebied voor te maken. De looptijd is genoemd, een looptijd van 20 jaar, dat is een "kan" optie. Die mogelijkheid is er om dat voor een langere periode te doen zeker gedurende de periode dat deze pilot loopt. Op het moment dat de omgevingswet zijn intrede doet en zoals dat nu ernaar uitziet zal dat in juli 2019 zijn, dan vervalt überhaupt de termijn. Wel is het zo dat op initiatief van de raad of college er een bijstelling plaats kan vinden in het omgevingsplan, maar ik kan mijn ook voorstellen dat wij een aantal evaluatiemomenten zeker in het begin dat wij die zullen inlassen. Op het moment dat we dat doen benaderen we al de vraag van de heer Hofstra en ook van de heer Maarsingh van zou er niet iets aan die tijd gedaan kunnen worden. Uw zorg over communicatie, de heer Nijenbanning haalde dat aan, we zullen inwoners daar nadrukkelijk bij betrekken. Want ook van inwoners vraagt het straks het een en ander zeker als zij zelf met initiatieven zullen komen dus die nemen wij concreet mee en uw opmerking daarover is heel duidelijk. En volgens mij voorzitter heb ik daarmee de vragen behandelt.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Is dat het geval raadsleden? Meneer Maarsingh, CDA.
  • 1:58 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja voorzitter wat ons betreft hoeft er helemaal niks in die tijd ???? wij zien die 20 jaar eigenlijk een beetje als voordeel, dan hoef je niet iedere tien jaar alles weer opnieuw over te doen enzovoort, enzovoort, tenzij er de noodzaak wordt gevoeld om dat te doen en dat kan vanuit het college komen onder druk van of vanuit de raad komen onder druk van dat weten we niet dus als wij niet in een harnas zitten dan moeten wij onszelf niet van tevoren opleggen dat wij iedere tien jaar of vijf jaar een heel nieuw plan. Dus dat ja tenzij spreekt op zich heel goed aan als je maar de ruimte hebt, als het nodig is en noodzakelijk dat je er ook iets mee kunt, want de tijd blijft natuurlijk niet stilstaan. voorzitter wij willen eigenlijk niet al teveel beren op de weg zien, wij willen u eigenlijk gewoon de gelegenheid geven om aan de slag te gaan en zo snel mogelijk want het is een pilot dus je moet het ook als een uitdaging zien en je moet het ook naar je toe halen en dat voorbeeld van die monumenten hadden we even genoemd, nou alles wat je nou in die pilot kunt bedenken enzo dan is niet alles al vastgelegd landelijk en dan kun je niks meer, dus beetje ondernemend zeg maar. En wat de heer Pals zegt ja dat zijn geweldige goede woorden, hadden wij ook niet anders verwacht voorzitter want als je ondernemers nu ruimte wilt geven maar ook burgers ruimte wil geven binnen die formule die de heer Hofstra nog even noemde dan is het natuurlijk gewoon goed. Dus met andere woorden, en die ambtenaren daar hadden wij ook de vorige keer nog wel even over gezegd, ja die moeten er even mee leren omgaan, de knop moet even om, volgens mij is dat helemaal geen cultuuromslag, want die mensen hebben er gewoon voor geleerd voor ruimtelijke ordening, dus dat moet nu even anders en even een beetje ruimer dus in een halve dag zet je ons inziens die knop ook een beetje om. Maar goed daar bent u verantwoordelijk voor, dus wij zien het echt als een uitdaging.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Halve dag, die onthouden we. Meneer Mellies.
  • 0:25 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja dank je wel voorzitter. Ja ik had het in mijn korte betoog nog over de mogelijkheid of we misschien gaandeweg, te zijner tijd, nog eens een keer meegenomen kunnen worden om het verschil te zien in een casus wat nou het verschil is tussen de oude bestemmingsplan en de regelgeving rond de nieuwe omgevingsplannen, dat zou fijn zijn. En dan heb ik nog een klein vraagje toch even, maar misschien is dat voor de tweede termijn.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat weet ik niet, als het naar aanleiding van de beantwoording was
  • 0:02 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Nou dan laat ik hem voor de tweede termijn. Dat was hem.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat ga ik zo peilen of daar behoefde aan is. Wethouder.
  • 0:23 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja dank u wel voorzitter. Wat de heer Maarsingh schetst is helder. dan voor de heer Mellies, wat ik aangaf voorafgaand aan een raadsvergadering zullen we iedere keer een aparte bijeenkomst beleggen. Ik kan mij helemaal voorstellen dat we daar een dergelijke casus schetsen. Oude situatie, nieuwe situatie want ik kan me inderdaad, in dat opzicht ben ik het met u eens, indenken dat dat de boel verhelderd.
  • 0:2 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Fijn dank u wel.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Zitten raadsleden ook in de uitnodingsgroep voor de bijeenkomsten, van ondernemers en inwoners en
  • 0:3 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Voor zover ik weet zijn die daarin meegenomen.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mooi, nou ja dat geeft ook een beeld denk ik over voorbeelden die opgeworpen worden. Eerste termijn. Behoefte aan een tweede termijn. Toch wel. Blijf maar even staan wethouder want volgens mij duurt het allemaal niet zo lang. Mevrouw Sterenborg, CU.
  • 0:36 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel voorzitter. Het is goed om te horen dat er zorgvuldig mee omgegaan wordt en om die zorgvuldigheid te waarborgen dat wij ook meegenomen worden aan de voorkant van het traject. Toch wil ik nog even benadrukken dat die communicatie dat dat heel belangrijk is, vooral met de inwoners en de stakeholders en de bedrijven zodat het echt heel duidelijk is dat het niet alleen om ruimtelijke ordening gaat maar om echt veel meer. Want ik ben bang dat het een beetje ondersneeuwt en dat zou ik heel erg jammer vinden. dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sterenborg. Meneer Mellies.
  • 0:43 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja, dank u wel voorzitter. Nou in aansluiting daarop eigenlijk, de verschillende stakeholders ja het is mooi dat er zoveel mogelijk stakeholders uitgenodigd worden bij de verschillende deelplannen. Ik vroeg me dan toch wel af; worden die organisaties, stakeholders, ook meegenomen in wat de opties zijn en wat de consequenties zijn van hun keuzes die ze meenemen in het geheel. Nou door niet op een omgevingsdienst of een provincie die weten dondersgoed waar ze mee bezig zijn, maar een kerk ik noem maar iets of andere stakeholders, krijgen die ook duidelijk, ja ik wil niet zeggen opgeleid, maar worden ze wel een beetje begeleid met wat de opties zijn, de keuzes die ze maken straks.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:26 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja het verbaasd me eigenlijk want ik dacht nou ik heb een mooie uitsmijter gezegd en eigenlijk is dat geen uitsmijter. Vanwaar die opmerkingen van mensen worden begeleid, ik bedoel mensen kunnen zelf ook denken en ik denk als een goede ambtenaar iemand ontmoet dan denk ik dat je ook een goede invulling kunt geven aan het plan, bent u bang dat dat niet dat ze dat niet kunnen of zo.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Mellies
  • 0:13 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Nou niet bang, maar ik kan me best voorstellen dat als men daar uitgenodigd wordt dat ze het wel even fijn vinden wat er van hun verwacht wordt en wat dan de keuzes zijn en wat dan de opties daarvan zijn, ik bedoel dat lijkt me toch niet verkeerd.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals.
  • 0:15 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, maar dat lijkt me gewoon een soort cursus gesprekstechniek waar u om vraagt. Dat u denkt van, meneer Maarsingh heeft het over een halve dag, dan moeten we een halve dag bij aanknopen, gespreksttechniek, ambtenaren hoe ga ik positief om met de omgevingsdienst. En dan zijn we er klaar mee volgens mij.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Mellies.
  • 0:19 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Nou kijk ik bedoel het is natuurlijk wel iets, ik bedoel het is wel heel leuk en aardig en ambitie waard of een kwaliteit vaststellen, maar als je kijkt dat zo'n omgevingswet toch wat meer beslaat dan vier A-viertjes, kan me best voorstellen dat daar wel wat onderricht gegeven mag worden voor die verschillende keuzes. Dank u wel.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Verder geen behoefte aan een tweede termijn? wel, Hofstra, PvdA.
  • 0:30 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Even kort voorzitter, als ik de wethouder goed beluister dan is het dus zo dat we die termijn, die looptijd, die 10 of die 20 jaar dat we dat niet zo zwart/wit moeten zien, dat er alle ruimte is om tussentijds bij te sturen als ik dat goed beluister en ik ben ook heel nieuwsgierig hoe dat in het uiteindelijk omgevingsplan naar voren zal komen en hoe ook de stakeholders daar op gaan reageren dus afhankelijk daarvan doen wij hier nog iets mee dan of niet. Tot zover. Voor dit plan eerst akkoord.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Gelling.
  • 0:26 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja dank u voorzitter. De zorg van mevrouw Sterenborg wordt meegenomen, de heer Nijenbanning schetste dat ook al, we zullen er zorgvuldig mee omgaan. Voor wat betreft de opmerking van de heer Mellies, daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. wij hebben er belang bij dat wij met goede gesprekspartners aan tafel zitten en dat betekend dat wederzijdse verwachtingen dat we die zeker in het oog zullen houden. dank u wel voorzitter.
  • 0:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Gelling. Ik kijk even om me heen, is de conclusie gerechtvaardigd om te stellen dat het algemene deel van de nota van uitgangspunten omgevingsplan Stadskanaal unaniem wordt vastgesteld. [voorzitter klopt met hamer] Aldus.
 • Besluitvorming zonder debat

 • 13 Vaststellen Verordening op de vertrouwenscommissie Stadskanaal 2017
 • 14 Sluiting
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan dank ik u voor uw komst en dan wens ik u een hele fijne avond verder.