Raadsinformatie

Raadsvergadering 22 mei 2017

Naam
Download het audiobestand (103,34 MB)
Download de gesproken tekst (1,52 MB)
Download de vergaderstukken in pdf (21,96 MB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
 • 5 De besluitenlijst van 20 maart 2017
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen en ..
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
 • 8 Inlichtingen college
 • 9 Vragenuur
 • 10 Interpellaties
 • 11 Rondvraag
 • 12 Zienswijze conceptbegroting 2018 SOZOG
 • 13 Vervangen kademuur Musselkanaal
 • 14 Voorontwerp Provinciaal inpassingsplan..
 • 15 Instemmen wijkvisie Cereswijk
 • 16 Wijziging Centrumregeling beschermd wo..
 • 17 Afhandeling van motie defibrillatoren
 • 18 Financiering jeugdhulp 2018-2020
 • 18a Motie vreemd aan de orde, zwembaden
 • 19 Sluiting
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 0:19 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   (begin van de opnamen ontbreekt) Ik hoop dat het qua temperatuur ondanks dat we blij zijn met het mooie weer maar een beetje houdbaar is. Het wil toch wel een beetje neerdalen, maar we gaan zorgen om dat proberen acceptabel te houden vanavond en daar heeft u zelf ook een beetje de hand in.
 • 2 Mededelingen
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik wil graag meegeven dat mevrouw Kroom van de PvdA afwezig is en dat wethouder Gelling afwezig is vanwege gezondheidsomstandigheden dus we doen het met twee leden waarbij we anders met elkaar zitten minder.
 • 3 Vaststellen agenda
  • 03. Vaststellen agenda (208,91 KB)
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ik u vragen om de agenda vast te stellen zoals die voorligt.
  • 0:0 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Voorzitter.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Luijken, SP.
  • 0:4 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Wij willen graag een motie vreemd aan de orde indienen vanavond over de zwembaden.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, dan mag u die zo meteen indienen en dan kan die denk ik ook verschijnen op de i-pad van een ieder als, nou dat zal wel agendapunt 18a worden. Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:28 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja voorzitter ik heb even een vraag m.b.t. agendapunt 15, het instemmen met de wijkvisie Cereswijk. In de perspectief nota wordt het een en ander geschreven over de MFA Musselkanaal en in de wijkvisie neemt het een behoorlijk centrale plaats in bij het formeren van de visie en voor mij is het even de vraag van moeten we het vaststellen van de wijkvisie niet opschuiven tot na de algemene beschouwingen.
  • 0:50 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, want in de programmering hebben we afgesproken dat er vanavond gesproken wordt over de wijkvisie en dat is vooral ook de visie van de wijk waar dat over gaat, dat is geen uitvoeringsprogramma of een projectenagenda, daar wordt vanavond wel over ingesproken, maar het stukje wat echt gaat over het wel of niet formuleren en het creëren van een multifunctionele accommodatie die staat op de lange termijn agenda van 10 juli en krijgt u dat als een apart agendapunt aangereikt. Dus volgens mij kunnen we over de visie en de ideeën rond de ontwikkeling best spreken met elkaar op hoofdlijnen. Ja, voldoende meneer Nijenbanning. Andere opmerkingen over de agenda. Nee, dan is die vastgesteld zoals die voorligt. [voorzitter klopt met hamer]
 • 4 Insprekers
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we naar de inspreekster van vanavond en dat is mevrouw Oortwijn van de vereniging bewonersbelangen Cereswijk. En die spreekt in over de wijkvisie. Mevrouw Oortwijn gaat uw gang.
  • 2:56 mevr. A. Oortwijn
   Dank je wel. Burgemeester, wethouders, leden van de raad. Ik ben Aukje Oortwijn, penningmeester van vereniging bewonersbelangen Cereswijk. Voor u ligt ter goedkeuring het concept wijkvisie Cereswijk ons toekomstbeeld voor 2030. In de wijkvisie wordt een MFA genoemd, een multifunctionele wijkcentrum dat als een belangrijk baken midden in de wijk staat. in deze MFA bevinden zich basisschool "De Badde", de peuterspeelzaal, waar nu een wachtlijst voor is, en een dreumesgroep is opgestart met twee dagdelen in de maand en buurthuis "De Stobbe" met vele activiteiten, zie bijlage, begeleid door betrokken vrijwilligers. Allemaal erg belangrijk voor Cereswijk. In de wijkvisie is bovenstaande maar een klein deel van het totaal benoemd terwijl deze accommodatie een erg belangrijke rol speelt en het verwezenlijken van de hierin genoemde toekomstbeeld. Nu even terug naar het heden, waar het idee van een MFA in Cereswijk en met name de plannen hier voor een lange tijd veel mensen bezighoud. Het idee voor een MFA is ontstaan na een kosten/baten onderzoek van de gemeentelijke accommodaties in de wijk en het sluiten van basisschool "de Meander". Hergebruik van de Meander en een Meander locatie, ideaal gelegen op een centrale plaats, midden in de wijk, als basis voor een goed geïsoleerde en energiezuinige MFA. Na meerder overleggen met alle betrokken partijen zijn we na vele aanpassingen wat betreft de kosten voor de verbouw van de Meander tot een ontwerp gekomen waar alle partijen zich in kunnen vinden, door een goede aanpassing en samenwerking kunnen we met deze aanpassing de MFA optimaal gebruiken. Door de MFA plannen is het noodzakelijk onderhoud van de Badde en de Stobbe stilgelegd. Wij zijn inmiddels enkele jaren van beloftes, plannen en tekenen verder, maar tot onze spijt is er nog steeds geen duidelijkheid over het voor de toekomst van de wijk zo belangrijke MFA. De communicatie over het proces verdient geen schoonheidsprijs. Dit heeft invloed op het vertrouwen van de bewoners en de vrijwilligers van de wijk en de komst van MFA en het gemeentelijke apparaat dat naar hun mening weinig over heeft voor wat belangrijk is voor hun wijk. Terwijl de steun en inzet van de bewoners juist zo belangrijk is voor de uitvoering van de toekomstplannen en de wijkvisie. Zowel vrijwilligers als professionele krachten staan klaar om het multifunctionele wijkcentrum te gaan bemensen en het tot een groot succes te maken. Wij hopen dat de slogan van de wijkvisie "samen voor een krachtige en prachtige wijk" kan worden waargemaakt. Dames en heren Cereswijk rekent op u. Dank u wel.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Oortwijn. Wij zullen zorgen dat uw bijdrage ter beschikking wordt gesteld aan de raadsfracties, hebben ze ruim de tijd om dat eventueel bij het voorstel van 10 juli te betrekken, misschien komt u dan opnieuw inspreken, dat weet ik niet, maar dan wordt het inhoudelijk ook besproken. Dank u wel voor uw bijdrage. Meneer Pals.
  • 0:06 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Mogen we nog iets vragen aan mevrouw Oortwijn.
  • 0:41 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, want ik heb u net uitgelegd meneer Pals dat de multifunctionele accommodatie een apart agendapunt is, andere portefeuillehouder kent, dat we die er uit zouden lichten. Zo is die afstemming geweest over visie en MFA, dat hebben we ook de inspreekster van tevoren verteld. We hebben haar natuurlijk niet tegen willen houden om de bijdrage vast mee te geven, maar willen we recht doen aan een multifunctionele accommodatie dan wordt die op 10 juli, zoals bij de lange termijnagenda afgesproken, behandelt. Anders zou ik u die gelegenheid geboden hebben om vragen te stellen. Mevrouw Luijken u kondigde aan een motie vreemd aan de orde van dag.
  • 0:3 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ja voorzitter, moet ik de motie voorlezen nu?
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat lijkt me wijs.
  • 0:45 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   De raad van de gemeente Stadskanaal, in vergadering bijeen op 22 mei 2017; Gelet op het feit dat de gemeente drie openluchtzwembaden heeft, te weten in Musselkanaal, Onstwedde en Stadskanaal Noord; Overwegende dat een goede spreiding van de openluchtzwembaden van belang is, zodat zwemmen voor alle inwoners van onze gemeenten betaalbaar en bereikbaar is; Voorts overwegende dat sluiting van één van de baden daarom niet aan de orde is; Spreekt uit dat de drie openluchtzwembaden in onze gemeente niet gesloten worden; En gaat over tot de orde van de dag. Ingediend door namens de SP, D'66, VVD en fractie Mellies.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Motie voldoet aan de vereisten en nemen we op als agendapunt 18a, verschijnt op uw i-pad, neem ik aan. als de Wi-Fi werkt.
 • Informatieve stukken

 • 5 De besluitenlijst van 20 maart 2017
  • 05. De besluitenlijst van 20 maart 2017 (218,45 KB)
  • 0:40 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we naar de besluitenlijst van 20 maart. Redactioneel, pagina 1, 2 en 3. [voorzitter klopt met hamer] zijn ze daarmee vastgesteld met dank aan de notuliste. Naar aanleiding van, pagina 1, 2 of 3. Niet het geval.
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen en moties
  • 06. Lijst met openstaande moties en toezeggingen (290,51 KB)
  • 1:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we naar de lijst met openstaande moties en toezeggingen. Ik stel u voor om punt 98, kademuur Musselkanaal, af te voeren, staat vanavond op de agenda. En de motie over de defibrillatoren om die ook af te voeren, want staat ook op de agenda. Akkoord? andere vragen of opmerkingen over de lijst met toezeggingen. Nog één opmerking denk ik over de datum van nummer 100. Daar staat nog 12 juni, maar u hebt op uw overzicht van de raadscommissie en de lange termijnagenda kunnen zien dat er een commissie is over de evaluatie van de openbare ruimte in oktober en agenda voor de raad in november. Dus ik stel voor dat we de datum dienovereenkomstig aanpassen. Akkoord? geen op- of aanmerkingen. Dan is dat ook vastgesteld.
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
  • 07. Lijst met ingekomen stukken gewijzigd (202,76 KB)07.01. College over vaarreacreatie en camperplaats (800,98 KB)07.01.1. Bijlage 1 Samenvatting uitgaven en specificatie inkomsten 2016 (185,52 KB)07.01.2. Bijlage 2 Kostenbaten 2016 gespecificeerd (204,55 KB)07.01.3. Bijlage 3 Raadsvoorstel sta en liggelden januari 2016 (354,9 KB)07.02. College over voortgang openluchtzwembaden (834,47 KB)07.03. Provincie Groningen over herindeling en taak en roldiscussie (1,46 MB)07.04. College over Menistenplein en voormalig Expertpand (578,85 KB)07.04.1. Bewoners Menistenplein over ontwikkelingen centrumplan Menistenplein 22 november 2016 (564,79 KB)07.04.2. Bewoners Menistenplein over ontwikkelingen centrumplan 7 april 2017 (941,06 KB)07.05. Schriftelijke vragen Westerschool (706,27 KB)07.06. Schriftelijke vragen Menistenplein (468,58 KB)
  • 0:55 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En kunnen we naar de lijst met ingekomen stukken. U heeft een gewijzigde versie gekregen waarin zes stukken op de agenda staan. En ik weet dat u over de combinatie van vier en zes gaarne iets uitgebreider wilt spreken vanavond. dat zullen we ook invullen. Ik zou graag willen weten of u naar aanleiding van de andere agendapunten ingekomen stukken nog wenst te spreken. Meneer Kremer, meneer Pals, mevrouw Meertens. Meneer Kremer PvdA, niet. Klinkhamer, ja die fout maak ik iedere keer, die zit op mijn leeftijd nu in mijn hoofd, gaat er ook niet meer af. Uw i-pad wil wel crashen maar mijn hoofd niet.
  • 0:2 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Voorzitter nu doet u het weer.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja dat is een gevleugeld gezegde in uw partij. Ook daar herhalen ze de dingen soms.
  • 0:01 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   daar hebben we van geleerd
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Klinkhamer.
  • 2:33 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dank u wel. Ten eerste dank voor de antwoorden op de vragen, de schriftelijke vragen die ik namens de fractie heb ingediend, over de sluiting Westerschool. In de afgelopen weken is er veel onrust bij ouders en leerlingen ontstaan door de onverwachte aankondiging van het bestuur van OPRON om de Westerschool te sluiten. Dit bericht viel bij onze fractie als een donderslag bij heldere hemel, laat staan hoe de ouders zich gevoeld moeten hebben nadat dit bericht opeens bij hun gedropt werd. Dit nieuws heeft uitgebreid in de diverse media gestaan, ook door de fractie van de PvdA is hier zowel in de kranten als RTV Noord aandacht aan besteed en hebben wij onze zorgen hierover uitgesproken. Daarnaast hebben wij gesproken met een aantal direct betrokkenen van de Westerschool waaronder zeer bezorgde, teleurgestelde en boze ouders. Ouders die niet konden geloven en nu nog niet geloven dat een school gelegen in een prachtige buitenwijk van Stadskanaal gesloten zou worden. Afgelopen donderdag hebben we met de fractievoorzitters en fractiespecialisten gesproken met de besturen van OPRON en de directie van de Westerschool. Dit gesprek was vertrouwelijk, zogeheten "achter gesloten deuren". We begrijpen van de besturen dat de MR van beide scholen nog met een advies richting de besturen komt. dit zou dan volgens hen eind juni plaatsvinden, duurt nog ruim een maand. dit lijkt ons voor de ouders en de leerlingen alsmede het bestuur van OPRON behoorlijk lang wachten in onzekerheid. Onze fractie wacht het advies van de MR af. Na het advies van de MR gaan we ons beraden op de uitkomst van het advies en zullen nadien de discussie een debat gaan voeren. wel hebben we een vraag; is door de OPRON niet te lang aangemodderd met deze school. Is het ook niet de verantwoordelijkheid van de gemeentebestuur om toezicht te houden op de gang van zaken bij OPRON zodat goed onderwijs gegarandeerd wordt. Dit gezien de ontwikkeling van de afgelopen drie jaar, waarbij beide scholen predicaat zwak bleven houden. is het niet zo dat bij andere gemeenschappelijke regelingen zoals Wedeka wel toezicht is vanuit het gemeentebestuur en dat daar ook direct ingegrepen wordt op het moment als het daar niet goed loopt. Afsluitend, de fractie van de PvdA wenst de ouders, leerlingen en een ieder die zich op wat voor manier dan ook verbonden voelt met de Westerschool veel sterkte en wijsheid toe voor de aankomende periode. Wordt vervolgd. Tot zover, dank u wel.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Klinkhamer. Iemand anders over ingekomen stuk nummer vijf. Mevrouw Meertens, GBS.
  • 0:46 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja voorzitter dank u wel. ook wij hebben kennis genomen van de schriftelijke vragen en alle persuitingen in zake de plannen van de OPRON rond de Westerschool. En wij willen onze bezorgdheid over deze ontwikkelingen uitspreken en zeker over de snelheid waarmee men een en ander wil uitvoeren. Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat betrokken ouders maar ook omwonenden en andere betrokkenen zich ernstig zorgen maken. het gaat om meer dan alleen het sluiten en verplaatsen van een school. Het heeft grote invloed op de leefbaarheid en in de ontwikkeling van de hele omringende wijk. De wethouder heeft ons beloofd dat dit punten zijn en op tijd op de agenda van de raadsvergadering zal worden geplaatst zodat hier uitgebreid over gediscussieerd kan worden. En wat ons betreft is dat een goede toezegging, daarom zullen wij verder vooralsnog niet op dit punt ingaan. Dank u wel.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Iemand anders? Niet het geval. Wethouder behoefte.
  • 2:22 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja die heb ik zeker wel voorzitter, dank u wel. volgens mij zijn er wat dingen niet helemaal duidelijk en dat hangt ook samen met de vraag die de heer Klinkhamer stelt. Wat de rol van de gemeente nog is. zoals u weet heeft deze gemeente het openbaar onderwijs sinds 2008 verzelfstandigd en een aantal jaren geleden is daarbovenop gekomen de scheiding die wettelijk doorgevoerd moest worden tussen bestuur en toezicht. Daarmee werd de rol van de gemeente op het openbaar onderwijs erg klein. Het is ook geen gemeenschappelijke regeling zoals Wedeka is, het is een zelfstandige stichting waarbij de gemeenten nog toeziet op twee dingen. Ten eerste; we kijken of er een genoegzaam aantal openbare scholen overblijft, 1. En twee; in de gaten houden dat het openbaar karakter van de scholen gewaarborgd blijft. Verder is er geen enkele rol voor uw raad weggelegd. Op één ding na, daar kom ik zo op terug. dus wat betreft het openbaar onderwijs, OPRON kan het besluit tot sluiting van een school zelfstandig nemen. Zij nemen dan het besluit dat zij niet langer een school in stand wensen te houden, dat geldt ook voor een nevenvestiging. Wat daarna gebeurd, als dat besluit genomen is, is dat u als raad om in het kader van uw bevoegdheid om te kijken of er genoegzaam aantal openbare scholen overblijft, de vraag voorgelegd krijgt of u wellicht zelf die school in stand wenst te houden of een andere stichting daarvoor in het leven roept of een andere stichting die opdracht geeft. OPRON geeft feitelijk opdracht terug om de Westerschool dan in stand te houden. en dan kunt u als raad zeggen van dan vinden wij dat er te weinig openbare scholen overblijven, dus moet een andere constructie gezocht worden om de Westerschool open te houden. Tot die tijd bent u niet aan zet en inderdaad daar gaan we dan een debat over voeren mevrouw Meertens. Ik begrijp, en misschien is dat wel goed om te zeggen, dat u het betreurd dat er een voorziening dreigt te verdwijnen uit Stadskanaal Noord, dat is dan inderdaad onze rol als gemeente om op leefbaarheid te gaan inzetten en kijken hoe we dat dan wellicht op andere manieren vorm kunnen gaan geven. ik zou toch wel redelijk realistisch willen zijn in het feit dat het zo goed als zeker is als OPRON een besluit neemt dat die school dan ook verdwijnt.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:54 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Laat ik even voorop stellen dat dit natuurlijk geen discussie is tussen openbaar onderwijs en bijzonder onderwijs. Het gaat niet om de openbaar en bijzonder tegenover elkaar te stellen, dat is zeker niet de bedoeling. Wat ik wel nog wil zeggen , u bent natuurlijk, ik neem aan dat u op de hoogte bent van alle inspectierapporten van de afgelopen drie jaar. daarmee heeft u constateren dat het predicaat zwak van begin af aan al goed ingenesteld is in deze beide scholen. Misschien verwacht ik en misschien denk ik dat ik dat u dan verwacht ik misschien wat teveel van u, maar zou u dan niet een lampje gaan branden zo van goh al drie jaar lang gaat het niet goed op de school. Moet ik de raad daar ook niet eens over inlichten, ons eens meenemen in het geheel, of is dat buiten uw laten we maar zeggen, uw functie om.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder
  • 1:9 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel voorzitter. OPRON die doet keurig verslag van waar ze mee bezig is via haar begroting en de jaarrekening waar u kennis van kunt nemen, daarin geeft ze ook een overzicht van de kwaliteit van het onderwijs. Heel af en toe voeren wij daar gesprekken over en daarbij moet ik dan meteen weer zeggen dat wij daar als gemeente niet over gaan. Natuurlijk als wij daar dingen opmerken die ons niet aanstaat dan doe ik mijn zorgen daarover uiten en u heeft inderdaad met een bestuurder gesproken in een besloten overleg. En wat daar volgens mij redelijk duidelijk aan de orde kwam en wat wij ook in onze schriftelijke vragen beantwoording naar voren hebben gebracht, is dus juist die zwakke status, OPRON ertoe brengt om in te grijpen en dat hebben ze op verschillende manieren geprobeerd en dit is een ultieme poging om te proberen van dat predicaat zwak af te komen. Maar nogmaals, en ik kan het niet vaak genoeg herhalen, dat is een besluit van OPRON zelf. en daar hebben wij verder niks op bij te sturen, aan te vullen, toe te voegen.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Klinkhamer.
  • 0:18 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Goed ik heb door dat u mij een beetje probeert uit te lokken om inhoudelijk op deze stuk in te gaan, dat ga ik niet doen, want u gaat inhoudelijk wel iets, de discussie die ga ik niet doen die bewaar ik even voor nadat de MR met advies komt. dus wat mij betreft is dit voor ons eerst even voldoende.
  • 0:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Klinkhamer. Mevrouw Meertens ook tevreden met de beantwoording? Dan hebben we punt 5 van de ingekomen stukken gehad. Over de andere ingekomen stukken nog aanleiding. Meneer Pals, D'66. Over welk punt?
  • 0:6 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Punt één, over de vaarrecreatie en camperplaats, over de brief van 16 maart 2017.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ga uw gang.
  • 3:48 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja we hebben de brief ontvangen van het college over de vaar- en recreatiecamperplaatsen, over de tarieven die wij in 2016 hebben vastgesteld en over de vaarbewegingen die er inmiddels zijn geweest. onze fractie is behoorlijk geschrokken over de afname van de vaarbewegingen in 2015 naar 2016, dat is liefst 400 scheepjes minder geweest, waarin wij toch wel een beetje een, het sombere beeld voorspellen dat vaarrecreatie is een afnemende zaak en hier in de Kanaalstreek wel heel erg. We hebben met verbazing ook gelezen naar de aantal overnachtingen in het centrum van Stadskanaal waar 2108 overnachtingen zijn geboekt in 2016, dit afgezet ten aanzien van de aanval vaarbewegingen van 1752 is dat een behoorlijk getal, maar des temeer bevreemd het ons dat het aantal overnachtingen aan het Spoordok in Musselkanaal in 2017 237 zijn geweest dus wij vragen ons af is het centrum Stadskanaal inmiddels niet de grootste concurrent van de Spoordok in Musselkanaal geworden omdat in Spoordok men moet betalen en in Stadskanaal het gratis is. Dus wij willen de wethouder vragen hoe zij daar over denkt. Vervolgens maken wij ons toch wel een beetje zorgen over de uiteindelijke begroting van de die is ingediend en de kosten die het uiteindelijk heeft gekost om in deze streek vaarrecreatie in leven te houden. we hebben een begroting is gemaakt voor 2016 van €196.500,- en uiteindelijk komen wij op het prachtige getal van €243.972,- wat maar liefst een overschrijding is van afgerond €50.000,-. Wij vinden dat nogal een behoorlijke overschrijding eerlijk gezegd en dan vragen we ons ook af of u, of het realistisch is geweest dat die overschrijding er is geweest, u heeft iets in uw brief heeft u daarover iets gezegd, over de begroting, een toelichting heeft u gegeven waarin u zegt van ja het groen is niet meegenomen van het bedrag van 6553, maar goed dat is nog lang niet die €50.000,- en wij kunnen dat bedrag ook niet in de overschrijdingspost zien. Dus het is nogal een forse overschrijding waar we toch wel van denken van loopt dit zo langzamerhand niet de spuigaten uit. Want als je nagaat dat je bij 1752 vaarbewegingen en dat kost bijna afgerond €244.000,- om dat in stand te houden in 2016, dan kost iedere boot die door het kanaal gaat €139,- en dat is toch wel een aanzienlijk bedrag wat het ons als gemeenschap kost om vaarrecreatie in stand te houden. dus onze vragen zijn dan ook naar aanleiding van het stuk is kunnen we dit volhouden financieel want het is nogal vanwege de overschrijdingen die er zijn, hebben we willen we dit volhouden, dat is punt 1 en kunnen we dit volhouden, het tweede is wij vinden dit of dit wel een goede investering is geweest die hele vaarrecreatie, de aanlegsteigers et cetera, dus we vinden
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   We gaan het ingekomen stuk behandelen meneer Pals, we gaan niet het agendapunt helemaal opnieuw overdoen. Meneer Boels, CDA.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ja maar ik
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, even helder voor de procedure.
  • 0:33 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dank u wel. Van zwembaden openhouden tot kanaal dempen zou ik bijna zeggen maar dat is voor D'66, ja succes, maar we het over eens zijn is dat er uitvoerig verslag is gedaan, daarvoor onze complimenten, dank u wel, dat soort verslagen roepen dan soms wel weer vragen op. Heeft het jubileum van de Snikkeweek, Musselkanaal, heeft dat dan invloed en zien we dan een jaar nou en zo voort dat soort zaken, dat blijft altijd lastig, maar eigenlijk hebben we maar één vraag, er zijn nu zoveel cijfers bekend ziet u beste wethouder mogelijkheden om nu dingen te besparen, te bezuinigen, zijn er mogelijkheden om de kosten nu wat te drukken, dat is eigenlijk onze vraag, dank u wel voorzitter.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nog meer fracties over dit punt, meneer Pals nog niet genoeg vragen.
  • 0:4 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik heb nog niet genoeg vragen voorzitter, het verbaasd me dat u mij het woord ontneemt eerlijk gezegd.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, ik sta een interruptie toe op een gegeven moment en daar houdt u van, debat in de raad, dus
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar ik wou graag doorgaan want ik ben nog niet klaar op dit punt voorzitter.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   We gaan kijken. Misschien bij een hoeveelheid als deze dat we dan schriftelijk moeten antwoorden maar goed ga uw gang.
  • 0:15 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, maar procedureel voorzitter heb ik dit punt in de agendacommissie ingebracht zijnde op de agenda te plaatsen met debat, als het vervolgens niet wordt behandelt en het komt zonder debat op de agenda te staan dan is er toch iets verkeerd gegaan, dus dat even terzijde.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U krijgt de kans om vragen te stellen, ik constateer dat het zoveel zijn dat het kan zijn dat ze ook schriftelijk beantwoord moeten worden.
  • 0:55 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nee, voorzitter dat valt nu wel mee ik rond af dus in die zin zal ik u tevreden stellen. maar al gezien deze hele cijferbrij, gezien de fors overschrijding die we hebben met de vaarrecreatie, gezien het, en het licht van de hele kosten die we ons voorlichten, vragen we ons af nog twee vragen, willen we als raad of willen we het college krijgen we het college het voorstel om de werkelijke kosten die het kost voor de ligplaatsen, staplaatsen en ligplaatsen Hoofdkade zoals u in punt vier kosten per overnachting heeft uitgerekend gaan we dat in 2018 gaan we dat honoreren en de laatste vraag is; vindt de wethouder nog steeds als u deze cijfers ziet het afname vaarrecreatie, de forse overschrijdingen die zijn geweest dat u nog steeds onderzoek moet doen naar een jachthaven in dit centrum. Dit zijn mijn vragen.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Wie hoor ik? Ja, meneeer Idema, SP.
  • 0:14 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik heb nog een vraag aan meneer Boels. Meneer Boels die zei van kostenverlagenden dekkingen mogelijk zijn, dat er besparing mogelijk is. Is het ook mogelijk dat er verhoging kan zijn in diezelfde vraag.
  • 0:3 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Wij zijn nooit voor verhoging van kosten meneer Idema.
  • 0:6 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik zat te denken aan de kosten dat hier het gratis is aan het kanaal wat ons een doorn in het oog is.
  • 0:3 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   U bedoelt verhoging van opbrengsten, ja dat is een andere vraag maar
  • 0:38 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Voorzitter, ik wil toch graag even reageren, ik heb me even stilgehouden, maar meneer Idema zegt nu hetzelfde als meneer Pals, dat het hier in Stadskanaal gratis is. terwijl wij natuurlijk vorig jaar net hebben besloten dat er een tarief voor de gebruik van sanitair is van €2,50 en een tarief voor het gebruik van douches en dat is bij Spoordok in Musselkanaal allemaal niet zo en dan is er natuurlijk ook nog elektriciteitskosten. Dus uw suggestie dat het gratis is in Stadskanaal en in Musselkanaal niet daarmee doet u volgens mij wel een beetje, u weet best dat dat niet zo is en daarmee maakt u een beetje sfeer hier.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:23 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik wil daar toch graag op reageren meneer Hofstra, als u naar de kosten/baten ziet op bladzijde 3 dan is er inderdaad er staat een kleine opgave, een kleine opbrengst tegenover van weliswaar 4821, maar de meeste boten blijkt toch wel zo te zijn dat ze aan boord douchen en aan boord naar het toilet gaan.
  • 0:02 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Is in Stadskanaal ook niet gratis.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Duidelijk, nog meer vragen over dit punt? Meneer Bieze, GBS.
  • 1:2 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja dank u wel voorzitter. ik heb al eens een keer eerder met de heer Pals over dit punt gediscussieerd en ik vind ook dat hij op dit punt nu wel erg negatief en vooral financieel kijkt, want als we inderdaad naar de overnachtingen kijken dan zijn die fors toegenomen. Volgens mij levert dit ook gewoon positieve imago op voor Stadskanaal en dit gebied. Dus en ja dat kost geld en dat we niet alles kostendekkend kunnen maken dat hebben we bij andere producten ook niet, dus bij dit product ook niet en dat doen we bewust, die keuze die maken wij, we hebben niet de tarieven verhoogd die hebben wij verhoogd tot een niveau van dat het acceptabel is ook voor de branche vereniging, dus ik wil vooral benadrukken dat dit heel goed is voor Stadskanaal en voor Musselkanaal en hele gebied wat langs het kanaal ligt. Dat wilde ik toch even kwijt. Dank u.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Waarvn akte, dank u wel meneer Bieze. Daarmee voldoende? Meneer Mellies. De inventarisatie ontlokt een debat want lokt veel meer mee om maar te zeggen.
  • 0:23 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja ik moet even iets kwijt. Nou niet inhoudelijk over de punten die nou besproken of bediscussieerd zijn, het gaat mij meer in de algemene zin om de procedure. We hebben niet zo heel lang geleden in het reglement van orde vastgesteld we dat iets anders om zouden gaan met ingekomen stukken en wat er nu vanavond weer gebeurd, maar ook in voorgaande vergaderingen, ik ben het helemaal kwijt eigenlijk, ik snap eigenlijk niet meer wat er nu wel en niet mogelijk is met ingekomen stukken. Misschien dat we het daar eens een keer over kunnen hebben.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik investeer graag een kwartiertje om u dat uit te leggen.
  • 0:21 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ik bedoel maar te zeggen we hebben als reden opgegeven dat we die ingekomen stukken anders zouden doen, dat het soms best een langdurige procedure werd voordat een agendapunt aankwamen dat we te lang met ingekomen stukken bezig zouden zijn, daar is verandering in gekomen, maar ik merk nu dat er eigenlijk nog niet veel veranderd is.
  • 0:58 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De procedure is dat een ingekomen stuk op de lijst gezet kan worden met een advies door de agendacommissie en die heeft hier geagendeerd om het voor kennisgeving aan te nemen, maar een brief van het college vragen en antwoorden komen sowieso op deze lijst en als een raadslid gemotiveerd voor de vergadering van de agendacommissie aangeeft dat hij het stuk graag op deze lijst wil zien gemotiveerd met een aantal vragen, het zou ook fijn zijn om dan de vragen een beetje te weten, te kennen, want hier gaan een aantal technische en algemene vragen doorelkaar, maar dan hebben we dat zo afgesproken en daar voldoet deze bespreking aan. ik weet niet of ze straks allemaal daar aan voldoen, maar deze heeft meneer Pals aangekondigd en om verzocht. Helder? ja, dat heeft u afgesproken met elkaar. Ik geef het woord aan wethouder Brongers.
  • 2:23 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Dank u wel voorzitter, inderdaad een heel aantal vragen dan wel ook opmerkingen en meningen vanuit de D'66 fractie. De cijfers zijn zoals ze zijn en wat mij betreft uitgebreid en volledig aangeleverd en uiteraard kunt u daar wat van vinden. als we kijken naar de afname van het aantal vaarbewegingen dan is dat een inderdaad een gegeven maar ook een landelijke tendens in de vaarrecreatie en dat merken wij ook hier in onze gemeente. De toename van het aantal overnachtingen stemt ons tot vreugde zal ik wel zeggen want dat betekend dat mensen hier langer verblijven met hun boot. En daar hebben wij baat bij en de mensen die daar gebruik van maken hebben daar plezier van. als we kijken naar de begrotingscijfers voor 2016, wordt er gevraagd naar het verschil. In de beantwoording is uitgelegd dat het onderdeel openbaar groen dan wel het groenonderhoud niet meegenomen is in dit verhaal. dat zijn we in 2017 wel van plan als u dan kijkt naar de baten die in het overzicht van bijlage 1 staan en dan uiteindelijk uitkomen op het verschil van 50.000 zoals de heer Pals aangeeft, maar waar de baten ruim 2 ton zijn, dan blijft er uiteindelijk slechts een verschil over van €1.600,- en dat is nagenoeg weinig als ik het zo mag zeggen in dit kostenplaatje. De tarieven is nog even over gesproken de tarieven zijn door uw raad zelf vastgesteld en op dit moment staat er denk ik kijkend naar deze vragen in dit overzicht niet opnieuw ter discussie. Dan kijk ik even of er nog een aantal zaken overblijven in hoofdlijnen. Kunnen wij de kosten drukken of kunnen wij meer baten recreëren, ja dat is uiteraard aan de gebruikers, aan de vaarrecreanten. Op dit moment zijn onze tarieven zoals ze zijn, inderdaad door uw raad vastgesteld en staan op dit moment niet ter wijziging voor.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 1:32 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja dank u voorzitter. dank u voor het antwoord wethouder. Waar u helaas niet op ingaat is eigenlijk het volgende; de aanleg, de bootovernachtingen en Spoordok Musselkanaal wat gezakt is naar 237 overnachtingen en onze vraag is of u het onderzocht heeft, of u gaat nog onderzoeken, of het centrum Stadskanaal niet onze eigen Spoordok concurrentie aandoet vanwege het prijsverschil, gratis mag ik niet zeggen, maar vanwege het prijsverschil die aanmerkelijk is tussen daar en hier. Dus dat is een vraag. U mag mij denk ik, maar goed het cijfer dat wij nu uitleggen lijkt me nogal ingewikkeld, maar ik blijf toch van mening dat wij een verschil hebben €50.000,- tekort op de begroting. En u heeft het over €1.600,- wat ik hier helaas niet zo gauw kan vinden, maar dat wil ik nog wel even, ja u schud ook zo voorzitter, dus misschien ik snap het niet helemaal maar de rest van de raad blijkbaar wel, dus dan is het misschien wenselijk om dat één op één uit te leggen zodat ik het wel snap. Dat is even een vraag. Helaas gaat u niet in op onze vraag of u het onderzoek naar een jachthaven nog steeds verantwoord vindt gezien de afnemende cijfers van de uitkomsten 2016.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Brongers.
  • 1:1 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja dank u wel voorzitter. De heer Pals refereert aan een eventuele concurrentie positie als we het hebben over het Spoordok en het centrum van Stadskanaal. Zo zou ik dat in het geheel niet willen zien. wij zijn verantwoordelijk voor de vaarrecreatie in onze hele gemeente, het Spoordok is een andere voorziening dan hier in het centrum en onze vaarrecreanten maken gebruik van beide voorzieningen en in die zin is er zeker geen sprake van concurrentie. Het één op één uitleggen van de cijfers, u bent van harte welkom, en als wij het hebben over het onderzoek van de jachthaven, waar u nog naar vraagt, dat maakt nog steeds onderdeel uit van ons bestuursakkoord en het bestuursakkoord is nog in de lopende periode zeg maar, dus vooralsnog nemen wij daar geen afstand van.
  • 0:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voldoende? Over de andere punten geen vragen, behalve 4 en 6. Mevrouw Schipper, PvdA.
  • 0:12 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   De vraag over punt twee, de zwembaden. Ik neem aan dat dat nu nog wel aan de orde komt. sorry, ja, ok sorry, ja, nee precies want de
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maar is het niet wijs om dat te betrekken bij de motie die ook nog aan de orde komt.
  • 0:03 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja dat zou ook kunnen, maar ik denk voor het geval dat het alleen maar de motie is dan dacht ik van nou ik vraag maar
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De beschrijvingen van die brief en ik neem ook aan dat de brief aanleiding is geweest voor deze motie vreemd aan de orde van de dag, dus dat wil ik graag integraal ????????????? anders wordt het wel helemaal warrig vanavond.
  • 0:2 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Is prima, ja hoor.
  • 0:30 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Verder niet? Punt 4 en punt 6. Dan geef ik de voorzittershamer aan de plaatsvervangend voorzitter van de raad, mevrouw Sterenborg, want we hebben afgesproken door de ziekte van de heer Gelling dat, gezien onze portefeuilles in overlap, dat ik de beantwoording doe van uw eventuele vragen. Mevrouw Sterenborg aan u de hamer.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik zie dat meneer Idema op dit moment de zaal even verlaat.
  • 0:26 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema zou even aangeven hoe en waarom, maar dat ga ik nu dus nu voor hem doen. Hij is woonachtig in de directe omgeving en vindt het in het kader van belangenverstrengeling beter om even een stap opzij te gaan bij de behandeling van dit punt. Zeg ik het zo goed meneer Idema. Ja, dus die verlaat even de vergadering.
  • 0:21 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Goed wie wenst over ingekomen stuk 4 en/of 6 het woord te voeren. Mevrouw Luijken, SP.
  • 0:59 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Voorzitter, de bewoners van het Menistenplein uitten in november 2016 via een schrijven hun bezorgdheid over de plannen aan het Menistenplein. In April 2017 deden ze dit nogmaals. De bewoners hoopten op een inspraakavond, die kwam er. Helaas was dit geen inspraakavond maar meer een informatieve avond. Dat betekend geen inspraak voor bewoners, we hadden graag gezien dat de mening van de inwoners meegenomen waren in de veranderingen in hun wijk. Vooral een horecaplein kan zeer ingrijpend zijn voor het woongenot van omwonenden. Wij denken dan aan geluidsoverlast en vernieling. De SP is op zich niet tegen verbetering of het aantrekkelijker maken van het plein. Wel vragen wij ons af waarom er zoveel geld moest kosten en waarom er geen gebruik gemaakt is van de stenen die er bijvoorbeeld liggen. We hadden dit graag anders gezien. We willen ook weten waarom de ondernemers aan het plein geen bijdrage leveren aan dit geheel.
  • 0:7 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 1:21 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja dank u voorzitter. De VVD wil graag naar aanleiding van de reactie op de schriftelijke vragen inzake Menistenplein enkele opmerkingen plaatsten. In de eerste plaats de gevolgde procedure. Op 6 maart heeft de portefeuillehouder in het fractievoorzittersoverleg in vertrouwelijkheid een voorstel gedaan inzake de ontwikkeling van het Menistenplein. De wethouder heeft op hoofdlijn het plan ontvouwd en daarbij een financieringsvoorstel gedaan. De wethouder wilde in het overleg een fiat hebben voor het plan inclusief de financiële onderbouwing. Gezien het vertrouwelijke karakter en de snelheid van het plan kon het niet in een openbare raadsvergadering behandelt worden. Partijen hebben daarop aangegeven dit met hun fracties te willen bespreken, daarnaast zijn door partijen nog aanvullende vragen gesteld waarop de beantwoording enige tijd op zich liet wachten, maar uiteindelijk wel werd geleverd. In die beantwoording kwam nieuwe informatie naar voren, o.a. dat de aannemer een financiële bijdrage levert van 28.000 door de voorbereidingskosten niet in rekening te brengen. bijzonder. Op basis van de beantwoording zijn schriftelijke vragen gesteld door de fracties van de SP, D'66, fractie Mellies en de VVD. Voordat schriftelijke vragen beantwoord werden moesten wij vervolgens uit de pers vernemen dat de provincie een bijdrage levert. Ik wil hiermee aangeven dat de wethouder een besluit vraagt aan partijen waarbij hij ons niet volledig heeft geïnformeerd. Dat dit afbreuk doet aan de vertrouwensbasis dat mag helder zijn.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Van Beek.
  • 1:21 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, dank u wel. Ik vind dat u nu wel heel ver gaat al. Dat u nu al het vertrouwen in twijfel trekt van de wethouder. ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat daar gewoon een voorlichting gegeven is, een vraag neergelegd is, u heeft alle mogelijkheden gehad om het met uw fractie te bespreken, er is helemaal geen sprake van dat dit niet in de raad zou komen, het maakt onderdeel uit van het centrumplan is er gevraagd, alleen om de voortvarendheid van het project en de vaart er in te houden is het op deze manier gegaan. De fracties hebben allemaal aangegeven hoe ze daarover dachten. Een meerderheid van deze raad is uiteindelijk akkoord gegaan met deze tussenoplossing die door de wethouder gekozen is en voorgelegd is op de fractievoorzittersoverleg, volgens mij is er niets aan de hand. dus ik begrijp helemaal niet waar u zich druk over maakt. Punt twee, de schriftelijke vragen die gesteld zijn heeft u keurig antwoord op gehad en het lijkt wel of u op die stoelen daar waar meneer Hamster en mevrouw Brongers zit dat u daar nu al wil gaan zitten. Maar volgens mij moet u eerst de verkiezingen afwachten en dan kunt u daar aan de gang, maar dan moet u eerst een aantal zetels halen en ook nog zien dat u in de coalitie terechtkomt. Daar wou ik het in eerste instantie even bij laten.
  • 0:7 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Nijenbanning gaat u verder. Meneer Pals wil graag eerst, D'66.
  • 0:35 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik wil toch graag even reageren op de woorden van meneer Van Beek. Dat komt bij mij over, wij als meerderheid coalitie, lees maar even, coalitiepartijen, wij waren eens met de beantwoording van de vragen en we waren bij eens zoals het procedureel is gelopen en de oppositie moet zich dan maar keurig netjes gedragen, stil zijn, wachten op de volgende verkiezingen en dat we dan eens een keer aan de beurt zijn om het stokje over te nemen, althans zo komt het bij mijn over. ik vind uw reactie erg ongehoord eerlijk gezegd.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Boels, CDA.
  • 0:48 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, nu gaan we los. Nee, ik zat een tijdje te luisteren en ik dacht ja ik vond die vragen, we vonden die vragen als fractie al dat we dachten hebben wij iets gemist, maar u heeft keurig antwoord gekregen, u heeft uitvoerig vragen gesteld daar heeft u keurig antwoord op gekregen ik dacht nou dan zal dat het ook wel een beetje zijn want het gaat om een plein in ons fantastische centrum waar we met zijn allen de mouwen moeten opstropen want na weer vorige week de berichten over de Blokker enzovoort enzovoort ook allemaal meegekregen, de tijd dringt, het is feitelijk vijf over twaalf. En dan gaan we nu, ja ik begrijp het allemaal niet zo goed. En laten we inderdaad de verkiezingen erbuiten laten dat doen we bij 18a wel, maar ja heel bijzonder.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals.
  • 0:33 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Wederom dezelfde reactie als de CU, ik verbaas me daar echt hogelijk op, dat u op deze manier reageert. U vindt de schriftelijke vragen zijn beantwoord, wij hebben daar mee te doen, we moeten dat voor 100% moeten we daar mee eens stemmen en als we het niet doen dan vragen we gewoon de vragen. ik bedoel daar is toch niets bijzonders aan. dus ik vraag me ook werkelijk af, ook in precies in het verlengde wat de CU dan ook antwoord op de opmerking van meneer Nijenbanning, vind ik nogal aanmatigend eerlijk gezegd.
  • 0:05 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ik zal u nooit beletten vragen te stellen, ik vind het fantastisch dat u vragen stelt, ga er vooral mee door, maar laten we het wel inhoudelijk hebben over de zaken die ertoe doen en dit soort detail tendentieus gedoe, ja wij ????? ons daar verre van.
  • 0:08 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Van Beek, CU.
  • 0:37 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Dank u wel voorzitter. Meneer Pals u zegt daarbij, althans dat ik zeg, dat u geen vragen mag stellen en dat u van alles moet accepteren, die woorden heb ik niet gebruikt. U heeft het recht om die vragen te stellen, ik heb alleen gezegd van dat er een meerderheid van de fracties en dus van deze raad daar voor was. En dat het daarom doorging, dat is het enigste wat ik gezegd heb. En daar komt bij, kijk we zijn natuurlijk met zijn allen hier als raad hebben wij wel ingestemd met het centrumplan en volgens mij maakt dit gewoon onderdeel uit van het centrumplan waar we allemaal al akkoord mee zijn gegaan, dus ik begrijp echt niet waar u het over heeft.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Nijenbanning.
  • 0:46 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja ik heb alleen nog maar een enkele kanttekening geplaatst bij het proces en ik wilde nu eigenlijk overgaan naar het inhoudelijke deel. Ik wil nog even een reactie geven op de heer Van Beek, ik twijfel op dit moment nog niet aan het vertrouwen, ik heb nog vertrouwen in de wethouder, alleen op het moment dat mij op een avond een besluit wordt gevraagd en ik krijg niet alle informatie waarbij ik ook ter plekke al heb aangegeven dat de financiële onderbouwing van het plan onvoldoende vond, mager vond, en dan krijg ik daar geen antwoord op. En dat is wat ik nu ook zeg, die financiële onderbouwing die vind ik merkwaardig. En als ik gewoon zie dat ik gewoon nadat fractievoorzitters overleg aanvullend bij brokjes nieuwe informatie krijg over de financiële onderbouwing dan stoort mij dat bijzonder.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Mellies.
  • 0:9 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Nou ik sluit mij helemaal aan bij meneer Nijenbanning. Volgens mij is dat een correcte vraag, dat mag hij vragen en ik snap ook eigenlijk niet wat daar mis op is eigenlijk.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals.
  • 0:04 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou ja ik sluit me aan bij meneer Mellies, ik zit hogelijkst verbaasd zit ik de reactie van meneer Boels en meneer Van der Beek aan te horen eerlijk gezegd.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dat was uw termijn? Meneer Bieze GBS.
  • 1:29 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja voorzitter ik was niet bij dat fractievoorzittersoverleg dus ik wil gewoon even kijken naar wat gebeurd er nu eigenlijk. Waar zijn we wel niet mee bezig, wij zijn bezig met het oplossen van een aantal vraagstukken binnen deze gemeente en dat heeft te maken met krimp en alle gevolgen daarvan. Met het centrum wat aangepakt moet worden waarvan de meerderheid van deze raad heeft gezegd dat moet gebeuren, als ik zo naar de stukken kijk dan vind ik dat de vragen die gesteld zijn goed zijn beantwoord. ik vind ook, als ik bijvoorbeeld naar D'66 kijk die zegt van ruim baan voor de ondernemer en dan komen die ondernemers met een plan en dan is er kritiek op wat er allemaal gebeurd. En ik neem ook aan dat de VVD er voor de ondernemer staat en ik vind het nogal wat als ondernemers komen met een plan en daar ook nog eens geld bij fourneren, de SP zegt dat dat niet het geval is, maar volgens mij hebben de ondernemers €58.000,- ingelegd, dan vind ik dat wij als gemeente daarin mee moeten participeren om ervoor te zorgen dat wij een goede toekomst hebben, want wij gaan voor de toekomst zegt D'66 en als we niks doen dan hebben we geen toekomst. Dat wilde ik graag even zeggen voorzitter dank u.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Bieze. Meneer Pals, D'66.
  • 0:37 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik wil toch graag reageren op meneer Bieze. Het verbaasd me dat meneer Bieze denk ik het stuk ook niet gelezen heeft van ons, wij gaan in op vragen die wezenlijk zijn over de financiering over het project maar dat is niet een, en let wel, er is niet een oppositie partij, en dan spreek ik een beetje namens de oppositie partijen, die heeft gezegd dat het geen goed plan is. Sterker nog, we hebben gezegd dat plan is, het plein ondersteunen we van harte daar hebben we ook totaal geen kritiek op, we hebben kritiek op het proces zoals het gekomen is tot waar we nu zijn gekomen. Dat hebben we gezegd.
  • 0:10 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Nou dan is het in ieder geval prettig dat de woordvoerder van de oppositie nu aangegeven heeft dat zij het centrumvisieplan in ieder geval van harte ondersteunen, dan is dat in ieder geval duidelijk. Ik dank u wel.
  • 0:3 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Daar is ook nooit geen discussie over geweest.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Tot zover de vragen in eerste termijn, of niet?
  • 0:6 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Nee, ik wil mijn betoog graag verder, ik heb alleen nog maar de proceskant belicht en ik zou nu even naar de inhoudelijke kant.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   U ging achterover zitten ik dacht dat u klaar was. Gaat u verder meneer Nijenbanning.
  • 0:44 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   nee, want ik moest even wachten op 2018 tot de verkiezingen, dus vandaar. Maar goed we nemen een voorschot. Goed zoals ik al aangaf ik heb de procesmatige kant aangegeven wat we daar van vonden. Ook inhoudelijk blijven er vraagtekens staan en dan richten ze zich met name op de betrekking tot de gevolgde inkoopprocedure. Het door de raad vastgestelde inkoopprocedure berust op een aantal uitgangspunten; integriteit, gelijkwaardigheid, efficiëntie, effectiviteit dat soort terminologie. Belangrijk voor ons als VVD is de gelijkwaardigheid, de vraag die rijst bij ons zijn alle aannemers binnen en buiten onze gemeente in staat gesteld om mee te dingen naar de uitvoering van het werk. Dat is een belangrijke vraag.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Van Beek.
  • 0:14 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Volgens mij heeft u toch gewoon in de beantwoording kunnen lezen dat de ondernemers zelf aan de slag zijn gegaan en daar ook een aannemer bij hebben gezocht en uiteindelijk bij de gemeente terechtgekomen is.
  • 0:51 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Daar heeft u compleet gelijk aan meneer Van Beek, dat stond inderdaad in de beantwoording van het verslag, alleen als je de inkoop- en aanbestedingsregels die wij als raad hebben vastgesteld dat betekend dat je bij een werk van 150.000 of meer meervoudig moet aanbesteden. Tenzij het college argumenten en motivatie geeft waarom ze daarvan is afgeweken. En dat heb ik in de beantwoording niet terug kunnen vinden dus wat mij gewoon bevreemd in deze zaak is dat een aannemer die stort 28.000 die zegt van joh ik breng mijn voorbereidingskosten niet in rekening en daarmee koopt hij zijn omzet, dat riekt. Daar wil ik gewoon eerlijk in zijn. op het moment dat de aannemer, de betreffende aannemer het werk niet zou krijgen zou hij dan ook 28.000 inleggen voor dat Menistenplein. Ik heb mijn twijfels daarbij.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:33 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Ik wil graag een verduidelijkende vraag stellen, want meneer Pals die werpt zich al op als voorzitter van de, als woordvoerder van de hele oppositie en hij zegt er vervolgens bij dat de hele oppositie voor het Menistenplein is, voor de aanpak daarvan. Dan denk ik bij mezelf van dat plaatst deze discussie wel een beetje in een ander daglicht want dat had ik er nog niet uit kunnen destilleren, maar volgens mij is het ook niet waar dat de hele oppositie voor de aanpak van het Menistenplein is, dan kijk ik even naar links, misschien dat mevrouw Machteld Luijken daar ook nog wat over kan zeggen.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Luijken.
  • 0:8 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Nou volgens mij heb ik dat gewoon heel duidelijk heel hard opgelezen, de SP is op zich niet tegen het verbeteren of aantrekkelijk maken van het plein.
  • 0:13 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   U heeft in een andere discussie ook al eens een keer wat anders gezegd, waarbij uw mening wat, laat ik het zo zeggen wat duidelijker was hierover dan van de andere oppositie partijen.
  • 0:12 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Voorzitter wij vinden het inderdaad ontzettend veel geld, maar dat betekend niet dat we niet zijn voor verbeteringen of veranderingen of weet ik veel wat voor Stadskanaal. Het moet alleen veel geld kosten.
  • 0:05 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Het moet niet zoveel geld kosten zoals het nu gaat kosten, dus u bent er tegen.
  • 0:09 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 1:5 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Goed dan wil ik graag verder gaan met, ik heb aangegeven dat we gewoon grote vraagtekens hebben bij de gevolgde inkoopprocedure. Als VVD hechten wij aan een controlerende taak van de raad en wij willen de raad namelijk vragen om een onderzoek door een deskundige en onafhankelijke partij te laten uitvoeren op het inkoopdossier en de gevolgde procedures en de afwegingen die gemaakt zijn bij het afwijken van het meervoudig aanbesteden. Als overheid en bestuurders dienen we elke zweem van belangenverstrengeling en bevoordeling uit te sluiten. Een onderzoek door een onafhankelijke deskundige kan dit aantonen. Ik wil hierbij dan ook de raad oproepen om de rekeningcommissie een opdracht te laten vervaardigen voor de huisaccountant en te formuleren om het onderzoek te laten uitvoeren naar 1; de inkoop procedure zoals gevolgd, door het college als bevoegd orgaan of die rechtmatig is geweest, zijn de uitgangspunten van het inkoop- en aanbestedingsbeleid gelijkwaardigheid, transparantie, met andere woorden hebben alle partijen een gelijke kans gekregen, zijn die gevolgd. En we willen ook graag inzicht in de projectkosten, worden wij als gemeente geen eigenaar van bloembakken, parasols en dat soort roerende zaken die gewoon een korte levensduur kennen.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Bieze, GBS.
  • 0:35 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja voorzitter ik schrik hier een beetje van want aan de ene kant zegt de heer Nijenbanning we hebben vertrouwen in de wethouder en aan de andere kant zegt hij het riekt, dat roept bij mij wat fraudeachtige gevoelens op en nu wil de heer Nijenbanning een onafhankelijke commissie de procedure laten onderzoeken, ik vind het allemaal heel erg ver gaan.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:44 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nou meneer Nijenbanning heeft het over zweem van partijdigheid en dat soort dingen, ik sluit me aan bij de woorden van meneer Bieze daarover, maar ik wil er ook nog wel even wat anders over zeggen. Op het moment dat u dat soort dingen hier in openbaar zegt, tast u de geloofwaardigheid en het vertrouwen en het werk van de wethouder aan en voordat u zo'n uitspraak doet moet u wel heel stevig in uw schoenen staan en moet u wat meer hebben dan alleen het willen voorkomen van een zweem van belangenverstrengeling. Ik vind dat u daarmee erg ver gaat en dat heb ik ook gemerkt in de tendens van de schriftelijke vragen die gesteld zijn. dan denk ik van volgens mij hebben we hier een sfeer van wantrouwen aan uw kant die niet nodig is.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:38 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   ik heb al gezegd dat ik procedureel een aantal kantbedenkingen heb en dat ik ook inhoudelijk een bedenking heb tegen de gevolgde inkoopprocedure en ik vind dat we als raad onze controlerende taak moeten invullen door zeg op het moment dat we in de raad als er één raadslid of meerdere raadsleden zijn die denken van joh is dat helemaal goed gelopen en hebben we onze inkoopbeleid wat we zelf hebben vastgesteld is dat goed gevolgd is dat goed uitgeoefend, dat vind ik dan een terechte vraag ???????? laten we door een onafhankelijke deskundige uitzoeken of dat het geval is. Daarmee kunnen elke bedenking, elke zweem kan weggenomen worden en wij staan voor een transparante overheid dus ik vind het belangrijk dat daar recht aan gedaan wordt.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:45 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ja u brengt het wel heel mooi meneer Nijenbanning en u bent denk ik waarschijnlijk nu ook even denk ik ook door meerdere coalities of meerdere partijen aangesproken op uw uitspraken. Want ik steun volledig meneer Bieze hier dat hier wel dat u eigenlijk een beetje meer suggereert hier wordt wat fraude gepleegd, dat suggereert u wel. Ik wil hier toch ook nog wat noemen dat u nu het laatste betoog, uw laatste woorden, u gaat het nu een beetje vergoelijken zo van nou het gaat niet onder dat en dat vallen dat en dat, nee maar de intentie van uw verhaal is dat u toch wel een behoorlijke achterdocht heeft en een wantrouwen richting de wethouder. En u probeert het wel op deze manier nu wat recht te zetten door de laatste woorden wat genuanceerder.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals.
  • 0:03 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Het valt mij op dat de coalitie nogal wat opgewonden raakt van een vraag, absoluut actie is reactie, en nou komt weer de reactie, ik vind wel dat meneer Klinkhamer op dit moment woorden gebruikt die helemaal niet in ons opkomen. Meneer Nijenbanning heeft het terecht gezegd, we hebben hier een controlerende taak, zolang de ene helft van de raad wat twijfels en wat vragen heeft over de gelopen procedures staat het een raadslid vrij om daar vragen over te stellen. wat u daar ook van vindt, wat u er ook van denkt, prima allemaal, maar ik denk iedere opmerking meneer Klinkhamer wat u nog toevoegt aan dit haalt u de hele discussie naar beneden en dat is een hele ernstige zaak.
  • 0:05 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Klinkhamer
  • 0:35 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ja ik snap dit Peppi en Kokki duo idee wel, maar laat het even duidelijk zijn dat wat gezegd wordt vragen stellen is prima, maar suggereren dat gericht op wantrouwen achterdocht want dat zit wel in uw verhaal van meneer Nijenbanning en dat u meneer Nijenbanning ondersteunt dat moet u zelf weten, maar de achterdocht en de wantrouwen in het verhaal wordt wel duidelijk op tafel gelegd en u moet in sterke schoenen staan, u ook meneer Pals want u ondersteunt meneer Nijenbanning in zijn bewoordingen, om dat goed te onderbouwen. En goed te verwoorden wat u daarmee precies mee bedoelt. Want u komt alleen maar met statements en meer niet.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Mellies, fractie Mellies.
  • 0:59 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   ja dan wil ik toch even mijn mede oppositiegenoten even een hart onder de riem steken. Kijk we zijn zeer zeker niet van plan om echt met vingers te gaan wijzen, echter we hebben gewoon wel onze bedenkingen bij de procedures die gevolgd zijn. Kijk dat is natuurlijk een heel ander verhaal als een ondernemer met een servetje met een plan achterop bij de gemeente komt van gemeente kijk eens ik heb een plan kunnen we hiermee en de gemeente zegt van wat een mooi plan gaaf we zoeken een architectenbureau erbij die gaat dat verder uitwerken en we gaan ook draagvlak zoeken bij de ondernemers en als dat allemaal in orde is dan gaan we er een aparte ondernemer bij zoeken. Nu is de ondernemer en aan paar ondernemers van het plein en dus de aannemer is één partij en we hebben voor vier weken geleden hier in de patio een bijeenkomst gehad over integriteit en bij twijfel niet doen. ik vind deze procedure dat dat bedenkelijk is en dat mag best onderzocht worden.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Schipper, PvdA.
  • 0:9 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ik denk dat het beter is om voordat er allerlei koren komen van dit dat en dat, dat het beter is dat de wethouder eerst eens antwoord gaat geven.
  • 0:08 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Was u klaar meneer Nijenbanning. ja. Dan is het woord aan mevrouw Galama, portefeuillehouder vanavond.
  • 6:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voorzitter ik ga hier even bij staan. En ik moet u zeggen dat ik redelijk verdrietig aan het worden ben. Met de hele discussie die u voert denk ik waar zijn we mee bezig in het kader van het imago van onze gemeente, het imago van het centrum van Stadskanaal waar u al tijden lang over aangeeft dat het ons zorgen baart, niet alleen bij ons in Stadskanaal, maar in meerdere plaatsen, dat er iets aan moet gebeuren en waar echt ontzettend intensief door de ambtelijke organisatie en door de wethouder werk is verricht waarvan we dachten met zijn allen toen u de visie en het kader, want het is het kader voor u, vaststelden in meerderheid dat we ook beloond zouden worden met de provinciale subsidie daarbij. Dat is ons op dat moment niet gelukt, we hebben daar nog steeds vertrouwen in en wat ik nu hoor in deze discussie op een klein onderdeeltje uit dat geheel, dat u inderdaad een zweem en een sfeer weergeeft over hoe wij denken over een klein onderdeel uit dat geheel. U mag er vragen over stellen. ik had ook gehoopt dat onze raad, en dan kijk ik u aan meneer Nijenbanning en meneer Pals, als u vragen heeft, de zorgvuldigheid als raadslid in acht neemt, om dan eerst ook een toelichting op dingen te vragen voordat u al een soort conclusie treft van wat er mogelijk niet zou kunnen kloppen, want ik kan u volgens mij wel een paar antwoorden geven, maar ik vind het verdrietig dat u in de plannen van Musselkanaal met zoveel applaus heeft begroet, dat was ook een kader, om uit verschillende onderdelen te werken met ondernemers, met bewoners, met partijen vooral vanuit en stukje burger participatie, te werken aan verdere verbetering van onze gemeente in de openbare ruimte, in de panden op een gegeven moment zoals ze ervoor staan en in het kader van de werkgelegenheid die wij zo belangrijk vinden, die we met de mond beleiden, nu is hier vorig jaar een kader goedgekeurd en de ondernemers rond het Menistenplein en de Menistenlaan hebben geluisterd en die hebben gezegd wij moeten niet wachten, wij moeten zelf aan de slag, het is niet alleen aan de overheid om te initiëren en aan te jagen, wij moeten zelf aan de slag en we willen graag dat de overheid faciliteert. En wat hebben ze gedaan? de koppen bij elkaar gestoken en misschien de een wat meer dan de ander en misschien kan de een wat meer dan de ander, maar dat is aan de ondernemers en die hebben iemand ingehuurd om vooruitlopend op een mogelijke beslissing van de provincie in de tweede tranche om de subsidie aan te vragen om alvast een plan te maken hoe het er in de Menistenplein en de Menistenlaan uit zou kunnen zien welke verantwoordelijkheden ze daarbij willen nemen in het kader van beheer en onderhoud, welke financiële injectie ze met elkaar willen geven en dan hoeft u niet te weten of de ene detaillist x% bijdraagt of de ander, die staat gewoon voor de externe financiering voor het geheel, ze betrekken daar mogelijk mensen bij die in het kader van leren om iets te doen in de samenleving nu bij betrokken kunnen worden omdat we de voorziening van de WSW niet meer hebben qua instroom en in plaats van dat ik u hoor zeggen van dat is nou goed dat wij diezelfde gemeente die altijd zo'n stuk lef en kracht heeft en de dingen onderzoekt en pragmatisch te werk gaat dat dit alvast gebeurd want het past in onze uiteindelijke visie, het past uiteindelijk in de inrichting van het centrum van Stadskanaal, het past bij de ontwikkeling en ook de landelijke ontwikkeling dat we iets terug moeten brengen in het aantal vierkante meters winkelvloeroppervlakte en nou gebeurd dat en is de meerderheid in ieder geval vast genegen om dat te accorderen en dat heeft de wethouder u echt fatsoenlijk uitgelegd waarom die met snelheid dit wou doen zodat het kon aanvangen voor de zomerperiode, want dan hoop je, want u wilt ook graag meer vaartoeristen, dan hoop je dat dat aansluit op die vaarbewegingen, dat die mensen in een stukje van het centrum komen wat alvast gerenoveerd is, wat weer beweging, reuring en dergelijke geeft. En we praten erover, sorry voorzitter die moet mij even van het hart, we praten erover alsof hier iets heel dubieus aan de gang is. en dan denk ik daar wil ik dan toch wel even voor opkomen want u doet mijn organisatie en ook leden van het college echt tekort met wat hier gebeurd en ik vind het ook jammer want als we kijken naar die investering die er plaatsvind laat het bedrag binnen het gehele project dan denk ik waar heeft u het in verhouding over. en dan zegt u meneer Nijenbanning, dan zegt u, ik heb moeite met de procedure, dat kan. Maar soms moet een gemeentebestuur ook snel kunnen opereren. Ook de belangen kunnen zien om voor de zomer daarmee aan te vangen om tegemoet te komen aan die ondernemers die nu iets oppakken wat ze nog nooit eerder deden in deze gemeente zelf met initiatieven komen, zelf met financiën komen ook al komt die provincie niet af, om iets te doen dat doen ze nu wel, dat is een prachtig gebeuren want dat is wat we willen, we doen het samen met externe partijen niet meer alleen, daar komen ze mee en u zegt; ja dat is toch wel een beetje lastig die procedure, niet helemaal correct. Dat wil zeggen dat u ergens iets laat liggen in mijn ogen van de flexibiliteit die anderen misschien op dat moment wel hebben. En dat vind ik jammer, dat vind ik echt jammer, want u had ook een signaal af kunnen geven met zijn allen, raadsbreed, kijk eens provincie prachtig gedaan, doorgewerkt, vertrouwen, kracht en ondertussen een stukje gedaan dus laat ons in ieder geval in het najaar nu kunnen rekenen op die bijdrage die wij zo hard nodig hebben. net als Delfzijl heeft gehad, net als Oldambt heeft gehad
  • 0:08 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals, D'66.
  • 1:14 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja ik waardeer dat de voorzitter de portefeuillehouder overneemt, maar ook u heeft onze schriftelijke vragen niet gelezen, ook u refereert u gaat mee wat de rest van de raad van de coalitie precies hetzelfde ziet, u schiet in de modus als er een oppositie is die het niet eens is en die kritische vragen stelt met een kritische blik over de financiën. Want ik zal u de passage voorlezen wat wij in de brief hebben gezegd, wij hebben in de brief gezegd; het mag duidelijk zijn dat ondergetekende fracties positief staan ten opzichte van de ruwe schets van de plannen van het Menistenplein. En dat plan dat, zoals verwoord door de wethouder, kan bovenop een breed draagvlak onder ondernemers en bewoners met dit draagvlak als uitgangspunt kan de aanpak niet snel genoeg beginnen. En uw beantwoording dat duidt er al weer op dat u de brief eigenlijk helemaal niet heeft gelezen, want nogmaals laat er geen misverstand over staan, de oppositie is ook helemaal voor aanpak van het Menistenplein, behalve we zijn kritisch over de financiële onderbouwing daarvan.
  • 1:35 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voorzitter ik bestrijd wat meneer Pals zegt want wij hebben die antwoorden verstuurd dus ik heb uw brief echt wel gelezen en ik begrijp des te minder uw toonzetting van vanavond over het plan want als u nu zegt het is goed om te horen dat iedereen over het plan uiteindelijk gewoon dan toch positief is zowel de politiek als de ondernemers als de bewoners, maar daarnaast heeft u nog niet weggenomen door de vraagstelling hoe dat die u hier nu neerlegt waarom het slecht zou zijn, als ik naar de investering kijk dan heeft financieel heeft het college u de investering laten zien, de opzet zonder nog de financiële bijdrage van de provincie. dat noemt u vast in stukjes informatie krijgen meneer Nijenbanning. Wees blij, volgende keer zal ik inderdaad aan het college voorstellen weet je doe alle verwachtingen die je hebt zet ze er maar in dan valt het later tegen zien we dan wel weer. Dit is zo transparant geweest dat wij er vooruit gingen om te zeggen wij gaan niet rekenen met geld wat we nog niet hebben, dat heeft u gezien, nu heeft u kunnen lezen omdat ook de provincie de bijdrage in de communicatie bekend maakte, dat de wethouder zich het vuur uit de sloffen heeft gelopen en ondertussen €87.000,- heeft binnengehaald op dit project. Noemt u dat een nadelig stukje informatie?
  • 0:33 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Voorzitter ik wil hier wel direct op reageren, als u zegt van als wij met verwachtingen moeten gaan werken in de voorlichting aan de raad dan wil ik u toch even verwijzen naar het agendapunt wat hier later op de agenda staat; de kademuur. daar wordt klip en klaar aangegeven dat er een aantal subsidie mogelijkheden bij de provincie liggen en op het moment dat de wethouder bij de fractievoorzitters komt dan is het toch niet meer dan logisch om mondeling even aan te geven we zijn in gesprek met de provincie want we zien nog wel enkele mogelijkheden waardoor het financiële plaatje misschien wat dragelijker wordt. Voor ons was het financieel plaatje geen barrière om ja te zeggen tegen het plan.
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Blijkbaar wel.
  • 0:9 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Nee, niet. De gevolgde procedure, het feit dat de aannemer die het werk gaat uitvoeren dat die een financieel belanghebbende in het traject wordt.
  • 0:29 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok dus ik kan de bezwaren voorzitter concludeer ik over de financiën zijn nu weggenomen dus dat scheelt weer een stukje , dan komen we iedere keer weer een stap verder, ik vind het heel jammer wat u zegt over de inkoopprocedure meneer Nijenbanning, ik vind het ook heel jammer omdat u niet eerst vraagt, dat zou logisch zijn, waarom is het college nou gemotiveerd afgeweken van het inkoopbeleid van de meervoudige onderhandse aanbesteding, maar u vraagt het niet.
  • 0:2 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   U geeft ook geen antwoord.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, die krijgt u nu.
  • 0:14 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   U geeft ????????? dat is rechtmatig of iets van die strekking, u had ook even die toelichting kunnen geven waarom, ik bedoel als raad hebben wij dat inkoopbeleid vastgesteld dan had u ook aan kunnen geven welke afweging u gemaakt heeft om van het aanbestedingsbeleid af te wijken of ???? meervoudig aanbesteden.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Boels, CDA.
  • 0:19 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   U draait de hele tijd om de brij heen, al maanden lang, en kennelijk vindt u dit een kardinaal punt, u heeft eigenlijk maar een vraag, maar die spreekt u niet uit, u verwijt ook de coalitie dat we dingen blokkeren, nou stelt u gerust alle vragen maar stelt u juist die vraag die u bedoelt, kom nou eens tot de kern.
  • 0:08 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   De kern is heel duidelijk, dat is zoals ik hem nu geformuleerd heb. ik wil graag dat onderzocht wordt of de inkoopprocedure zoals we die als raad hebben vastgesteld of die conform gevolgd is. Mevrouw Galama zal ons waarschijnlijk van antwoorden zien wat dat afwegingen zijn geweest om af te wijken van het meervoudig aanbesteden.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Schipper, PvdA.
  • 0:16 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja ik wou nog even iets toevoegen want ik ben dus wel bij die opening geweest dat die kunstwerk daar weggehaald is en andere kant op is gezet. Er is toen ook duidelijk door de wethouder gezegd dat hij net bericht had gekregen dat er dus geld was gekomen van het Europees fonds.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, van de provincie.
  • 0:11 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Van de provincie ja sorry, van de provinciale fonds ja, dus dat was ook al bekend. Althans dat had ik kunnen weten want volgens mij heeft het ook in de krant gestaan en is er ook nog een berichtje over geweest. dank u wel.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En dus waren we blij op een gegeven moment want het is een positieve beweging met minder investering dat er toch iets loskomt en dat sommige ondernemers ook aan anderen laten zien dat als je jezelf met elkaar verenigd in het maken van plannen met elkaar bereid bent te investeren dat er wat loskomt.
  • 0:06 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Maarsingh, CDA.
  • 0:16 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter wij hebben, mevrouw Schipper, dat vergat u nog even te zeggen, wij waren met zijn tweeën alleen namens de raad, maar toen de mededeling kwam van die €70.000,- toen hebben wij ook nog even geapplaudisseerd voor de wethouder dacht ik.
  • 2:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dus voorzitter, maar daar kunnen we over van mening verschillen, ik vind dat de wethouder in het fractievoorzittersoverleg mag ik wel noemen want het staat ook in uw brief, heel open is geweest in wat hij op dat moment voorlegde en wat op dat moment de financiële consequenties waren daar is hij transparant in geweest en ja hij heeft door hard te werken die gemeentelijke bijdrage neerwaarts doen bijstellen door de subsidie van de provincie binnen te slepen. En dan voorzitter naar dat inkoopbeleid, want het inkoopbeleid geeft aan dat je tussen de €150.000,- en de 5,2 miljoen meervoudig onderhands mag aanbesteden. En je mag enkelvoudig onderhands aanbesteden, mits het college dat gemotiveerd doet. En naar onze mening hebben wij dat heel gemotiveerd gedaan. en waarom? Omdat deze aannemer de kosten al had gemaakt in opdracht van de ondernemers en niet in onze opdracht. Dus toen het compleet als plan bij ons kwam met de investering en u hebt ook niet anders gevraagd van welke ondernemers zijn dat en eigenlijk vind ik dat dat de raad ook helemaal niet zo moet interesseren want het gaat om die bijdrage. Had deze ondernemer zijn kosten al gemaakt. Ook al had de meerderheid gezegd we gaan het niet subsidiëren we gaan er niet op investeren. dus hij heeft geen omzet gekocht. Hij heeft, en misschien is dat wel een talent van een ondernemer, ingeschat dat als hij zich mee ontwikkeld aan de goede ontwikkelingen in het centrum dat dat op een gegeven moment misschien wel van andere ondernemers meer opdrachten zou kunnen betekenen of misschien wel van de gemeente, maar hij heeft een investeringskans gezien en heeft het gedaan. meestal zeggen wij dan tegen ondernemers; chapeau, dat is ondernemen. Risico durven nemen. Dat heeft hij gedaan, dat is ook nog een regionale ondernemer, wat u altijd vraagt in het kader van de werkgelegenheid, en de totale pakket is hier neergelegd.
  • 0:16 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Maar kunt u zich voorstellen dat andere ondernemers binnen onze regio zich nu afvragen goh voorbereidingskosten zijn gemaakt, de voorbereidingen zijn gedaan, de aanbesteding van het werk, waarom niet transparant waarom zou ik het niet mogen uitvoeren. Er zijn genoeg aannemers in onze omgeving.
  • 1:36 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja nou maar dat gaat nog even verder als wat ik zei op een gegeven moment, maar dat ging me in eerste instantie even om de zweem weg te halen. En de tweede instantie om het feit dat als het één op één doorgezet kon worden, dat er inderdaad het nu plaatst vindt en het medio, het liefst voor de bouwvak, klaar is. daar heeft het centrum belang bij, daar heeft de recreatie en toerisme en de vaarbewegingen belang bij en als wij voor dit grote investeringsbedrag dat meervoudig hadden moeten aanbesteden, meneer Nijenbanning, dan hadden er opnieuw bestekken gemaakt moeten worden, dan hadden we dat uit moeten zetten, dan hadden we behoorlijke som ook gewoon aan kosten nog gemaakt en dan hadden we in de tijd veel verderop geschoven, tot in het najaar. En het punt is dat de vraag is dan waren we daar goedkoper mee uit geweest? nee, we zijn niet zo dom geweest want we geloven wel wat de begroting is. we werken met een open begroting, dan zou u moeten kennen, open begroting, mag ik de zin even afmaken voorzitter, de open begroting houdt in dat de kosten die gemaakt worden gecontroleerd worden of ze marktconform zijn. dus op een gegeven moment denk ik dit is zo'n snelle actie, genomen door ondernemers, met een aannemer die u ook kent, die vaker werkt voor die zaken, die er in geïnvesteerd heeft en met elkaar laten ze zien dat ze wat overhebben voor dat stuk. Dan vraag ik me echt af meneer Nijenbanning wat is daar mis mee.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals.
  • 0:44 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   De portefeuillehouder schetst even een reglement van orde waarin ze stelt van; als wij de procedure hadden moeten volgen dan had het niet zo snel klaar geworden, dat Menistenplein. Maar dan denk ik van wie heeft er in feite de zweep erover gelegd, ik bedoel dat plein moest dat nou perse in september, afgezien daarvan, nogmaals ik citeer de brief, wij zijn voor hè, maar ik bedoel u had er natuurlijk ook als voorwaarde kunnen stellen naar degene die met de plannen bij u is gekomen en zeggen prima we zijn een gemeente die doet aan aanbestedingen dat is de voorwaarde voor jullie plan, dat had u ook kunnen zeggen, maar dat heeft u niet gedaan.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Van Beek.
  • 1:0 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, dank u wel. ik kan me niet aan de indruk onttrekken meneer Pals dat er zelfs gesproken is, zowel door de portefeuillehouder als door mijzelf in een overleg waar u ook gewoon bij zat, dat het een prachtige spin-off was voor het hele centrumplan en dat we juist daardoor zeiden van dit moet doorgaan zodat de rest van het centrumplan misschien wel tot de mening gaat komen van hè wat gebeurd daar dat moeten wij ook gaan doen. En dat we dus een vliegwieleffect zouden krijgen, volgens mij zijn die woorden gebruikt, en dat is dus ook een van de redenen waarom of het zo gegaan is zoals het nu gegaan is. en volgens mij is daar niks mis mee en heeft de portefeuillehouder, plaatsvervanger laat ik het maar zo zeggen, uitstekend verwoord hoe het gegaan is en hoe het reilen en zeilen in deze gebeurd is en daar is geen woord frans bij en er is niks geen geheimzinnigsheid aan en zeker geen zweem van wat u noemt. Daar wou ik het even bij laten.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Boels.
  • 0:25 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ik proef een klein beetje een zweem van teleurstelling ofzo bij de broeders, maar wat ik mij afvroeg, we hebben volgens mij ooit met zijn allen die voortvarendheid zo toegejuicht en die voortvarendheid ertoe opgeroepen, ga nou door laat dit inderdaad het vliegwiel zijn dat ene plein voor de rest van het centrum. Maar bekrachtigd u dat nog steeds, staat u daar nog steeds achter, want dat mis ik een beetje.
  • 0:02 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Dat kunnen wij bekrachtigen zolang snelheid niet ten koste gaat van zorgvuldigheid en daar gaat het bij mij met name om dat die gelijkwaardigheid dat alle aannemers in de kans worden gesteld, in staat worden gesteld om mee te dingen naar werken die hier in de regio worden uitgevoerd.
  • 0:9 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Nou goed te horen dat we die snelheid dat we die er in gaan houden en dat de rest van het centrum keihard gaan aanpakken. ik zie ook de heer Pals als voorzitter van de ????????????
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Galama gaat u verder.
  • 2:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja voorzitter ik vind het mooi dat het woord zorgvuldigheid wordt genoemd want dat is nou wat er gebeurd is, zorgvuldigheid. En die we zeker niet teniet willen doen in de zin van dat we door de procedures maar zo zwaar te nemen in de zin van dat we daar nooit gemotiveerd van af kunnen wijken. En wij hadden misschien als we dit plan zelf hadden ontwikkeld daar anders mee omgegaan, maar juist het feit dat het uit de samenleving zelf kwam, bij het bedrijfsleven zelf weg kwam, die gewoon is gaan investeren zonder dat er ook nog maar een plan over een Menistenplein was goedgekeurd of de provinciale subsidie naast onze goedgekeurde centrumvisie was gelegd, zijn ze aan de slag gegaan en ze moeten ook wel. ze hebben harde jaren achter de rug, nu wordt er opnieuw wat geïnvesteerd en zij hebben de plannen gemaakt, zij hebben iemand in de arm genomen, wij hebben dat gecontroleerd, dat is beoordeelt op een gegeven moment hoe realistisch het is, wij hebben daar met slimmigheid ingezet, kunnen we een stukje van de financiering vanuit het onderhoudsbudget doen, zij nemen verantwoordelijkheid over onderhoud en beheer in de toekomst, wij gaan afspraken maken over hoeveel pleinen openingstijden en dergelijke en we weten gewoon snelheid te maken zodat er ook nog een seizoen meegenomen kan worden. ik zou niet weten welke zorgvuldigheid u daaraan toe kunt voegen die niet behalve vertragend is daar nog een antwoord op geeft. Als u het gewoon met het voorstel niet eens bent zeg het dan, klaar, democratie, prima. Respecteer ik, maar ga niet zoeken of leg niet iets neer waarbij je afbreuk doet aan deze gemeente, afbreuk doet aan de initiatieven in het centrum en eigenlijk uw klagen over de leegstand opnieuw naar voren haalt want dan denk ik dat vind ik jammer als bewoners en ondernemers van het centrum dat horen, dat wij het eigenlijk maar laten gaan en over procedures discussiëren.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:47 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ja ik ben eigenlijk diep teleurgesteld door uw woorden van uw antwoorden want u schuift ons toch iets in de schoenen wat ik in de hoek wat we absoluut niet wilt, u heeft het continue over de oppositie, laten we dan maar even over oppositie spreken van dat wij niet zo voor die plannen zijn, dat wij niet willen coöperatief willen meewerken, dat wij willen vertragen en dat soort dingen. Ik weiger dat van u te accepteren want dat is minstens helemaal niet waar, het enige wat wij willen is controle van de cijfers, dus dan vraag ik u bij deze nu de vraag die meneer Nijenbanning u al heeft gesteld; gaat u er dan mee akkoord dat we dit plan voorleggen aan de onafhankelijke rekeningcommissie en in overleg met de accountant. Dat is ook het enige wat we vragen.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voorzitter ik wil daar graag antwoord op geven.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Galama.
  • 1:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dit is een simpele vraag, dan begrijp ik niet waarom u er 19 heeft gevraagd. En dan begrijp ik ook niet meneer Pals waarom u niet in de media heeft gebracht dat u zo enthousiast was met die verbeteringen die ingezet worden en dat het goed is dat we weer positief met elkaar bezig zijn in plaats van dat dat ergens een onderdeeltje van uw brief is die niet in de media staat. hij is openbaar, iedereen kan hem nu navragen, maar dan mis ik dat enthousiasme bij u waar het dan echt om gaat en als u zegt, meen ik serieus, op een investering van 318.000 waar u aangegeven wordt hoe dat gefinancierd wordt vanuit het onderhoudsbudget, vanuit de bijdrage van de ondernemers, vanuit de subsidie van de provincie en het resterende bedrag blijft geloof ik €120.000,- over vanuit de reserve stedelijk vernieuwen, als u daar een accountant op wilt zetten die dat helemaal gaat onderzoeken of dit wel klopt of wij dit wel in staat zijn om dat goed te kunnen volgen en te administreren dan gaat u gemakkelijk om met gemeenschapsgeld.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals.
  • 0:14 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   De portefeuillehouder maakt de dingen toch echt groter dan dat ze zijn. we hebben gewoon heel simpele vraag is; wij willen graag een onafhankelijk onderzoekje via de rekenkamercommissie naar onze accountant over de
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Van Beek.
  • 0:5 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Nou heeft u het over rekenkamercommissie, net had u het over rekeningcommissie, wat bedoelt u nu?
  • 0:4 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou ja de rekeningcommissie, sorry dat is altijd een, onze eigen rekeningcommissie.
  • 0:23 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Dan zal ik u direct het antwoord van de CU geven, de rekeningcommissie is volgens mij niet de instelling die zich daarvoor moet lenen om zulk soort onderzoeken te doen en daar komt bij, de portefeuillehouder haalt het al aan, wat gaat dat kosten als wij dat aan de accountant gaan vragen, nou volgens mij moeten we juist het geld op een andere manier besteden als in zulke flauwekul als waar u het nu over heeft.
  • 0:8 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou ik vind toch werkelijk dat de coalitie nu toch wel erg alle perken te buiten gaat, dat u spreekt
  • 0:10 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ik spreek namens mijzelf nu net en u moet mij niet coalitie gaan noemen ik noem u ook geen oppositie, ja u meent zich die status wel toe maar volgens mij bent u gewoon D'66 alleen in deze raad.
  • 0:20 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Alleen al de toon meneer Van Beek dat u een raadslid het initiatief wilt ontnemen om te controleren, iemand te laten controleren over de cijfers en dat u het bestempeld als flauwekul meneer Van Beek, ik vind dat echt dat meneer Van Beek van de CU echt niet waardig is.
  • 0:23 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Nou dan zal ik er nog even op reageren, volgens mij heeft mevrouw Galama net uit den treure uitgelegd hoe de financiën in elkaar zitten, wij zien geen reden tot een onderzoek naar deze gang van zaken met deze financiën door de rekeningcommissie en vervolgens ook het opdracht gaan verstrekken aan onze accountant. Laat ik het dan zo zeggen.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Mellies
  • 0:9 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   nou ja dat is meneer Van Beek zijn goed recht om dat te vinden, net als het ons goed recht is als oppositie daar ook iets over te vinden. toch?
  • 0:1 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   ik zeg niet dat het niet zo is.
  • 0:2 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   duidelijk
  • 1:38 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voorzitter ik hoor, en ik gebruik het woord volgens mij niet, oppositie, want ik hoor fracties spreken en niet allemaal en niet allemaal hetzelfde, maar u vraagt een advies over een onderzoek via de rekeningcommissie naar de accountant meneer Pals dan denk ik het geld is nog niet eens uitgegeven, meneer Nijenbanning hamert heel erg op de taken en de verantwoordelijkheden van de raad, kaders stellen, heeft u gedaan, centrumvisie, instemming met het onderdeeltje, een postzegelstukje daarvan, van het hele grote project is in meerderheid gebeurd, democratisch, geld is beschikbaar gesteld daardoor, ik heb u net verteld wat de optelsom is, redelijk eenvoudig op een begroting van 110 miljoen, en dan zouden wij nog voordat het uitgegeven is, nog voordat het werk is uitgevoerd op een gegeven moment al een onderzoek gaan doen, vind ik vrij voorbarig als ik het mag zeggen, want volgens mij is de controlerende taak van de raad op het moment dat het uitgevoerd is. en dan mag u rustig vragen stellen van is het netjes via binnen het budget gebeurd, zijn de bijdragen netjes binnengekomen, maar als u nu al zegt van of dit wel gelijkwaardig, zorgvuldig en dergelijke is dan gaat uw vraag inderdaad volgens mij veel dieper dan u hem nu eigenlijk bedoelt. En dan mis ik gewoon echt het belang, ook het belang van het maken van kosten, maar daar mag u uw mening over hebben, maar dan vind ik het, als u mijn advies vraagt, vind ik het, nou voorzitter, belachelijk om zoiets te gaan doen. laat ik maar gewoon duidelijk zijn, ben ik meestal toch.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   meneer Nijenbanning.
  • 0:30 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Dat waardeer ik ook, maar wanneer had u die vraag dan verwacht, ik bedoel die aannemer die gaat aan de slag en op het moment dat wij zeggen van joh is die keuze van de aannemer is die volledig rechtmatig tot stand gekomen dan is het toch denk ik niet meer dan fatsoenlijk dat aan de voorkant aangeven goh daar hebben we wel wat bedenkingen aan. u heeft de afweging aangegeven en dat is met name gericht op snelheid en het feit dat de ondernemer al geïnvesteerd had, maar dat is ook een weerwoord wat andere ondernemers kunnen gebruiken. Van ja als wij ergens gaan investeren dan hopen we ook de vervolgopdracht binnen te halen, zo werkt dat toch in die wereld.
  • 1:28 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou dit is iets te makkelijk zoals u de wereld voorstelt, want de meervoudige aanbesteding kan plaatsvinden bijvoorbeeld met 4 gegadigden, die worden ook gekozen, op een stuk ervaring of als het uit de regio kan of uit een combinatie. daarmee proberen wij de werkgelegenheid te stimuleren. Maakt u dapper gebruik van bij bepaalde projecten, ook bij de investeringsdrang van mensen. En nu stelt u hier, en ik heb u uitgelegd dat die kosten al gemaakt waren voordat er überhaupt door ons ingestemd is als college met die enkelvoudige aanbesteding in dit geval, en u zegt van laten we dat dan nog maar eens onderzoeken of dat rechtmatig, dat mag u vinden, maar in wezen, dan trek ik het maar even naar het college, heeft u dus geen vertrouwen of wij gemotiveerd afgeweken hebben met verstand van zaken ten opzichte van het inkoopbeleid wat we hebben. het is niet zomaar gebeurd het is uit het inkoopbeleid voorgesteld aan het college, we hebben de afwegingen gemaakt en ik heb u de afwegingen genoemd. en zelfs met de controle factor erbij, dan moet u wat zeggen, dat er met een open begroting wordt gewerkt. Als je dan toch de twijfel wil blijven zaaien dan denk ik van er zit wat anders achter dan gewoon feitelijk. En daarmee spreekt u iets uit over het college, u spreekt iets uit over eventueel de betrokken ondernemers erbij en dat wil ik graag weerlegd zien want ik vind dat we dan heel veel mensen tekort doen.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   meneer Nijenbanning
  • 0:32 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Mijn vraag in de inhoudelijke procedure van die aanbesteding is van welke afweging heeft het college gemaakt en u geeft aan snelheid en het feit dat de ondernemer al geïnvesteerd had. Ik vind dat nog redelijk mager, ik bedoel snelheid, ja als wij meer een planmatige aanpak ?????? en we waren na vorig jaar oktober doorgegaan met de planontwikkeling, dan hadden we daar meer tijd en hadden we ook die inkoopprocedure misschien transparanter en meer op basis van gelijkwaardigheid kunnen voeren, nu keert u dat argument tegen het argument wat ik
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Boels.
  • 0:30 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   U vindt het nog redelijk mager, ik zit zo langzamerhand te denken van ja maar wat dicteert u dan wat u wilt horen want er zijn zoveel stevige woorden door de portefeuillehouder gezegd, ja er is geen vezel in ons die nog denkt om onderzoek door de rekeningcommissie of door de accountant te laten doen, die overigens nota bene elk jaar dit thema natuurlijk uit in den in ogenschouw neemt, dus in die zin, maar goed dat terzijde, u vindt het nog redelijk mager. Denkt u echt dat u vanavond nog een bevredigend antwoord gaat krijgen, voor u. Nee, dat denk ik ook niet.
  • 0:4 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ik denk dat onze standpunten redelijk uiteenlopen dus ik verwacht daar ook geen wijziging in.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maar voorzitter wat ik zo jammer vind, dat ik meneer Nijenbanning ook niks anders hoor zeggen als alleen maar het woordje gelijkwaardigheid, dat heb ik u nog nooit horen zeggen bij de meervoudige onderhandse aanbestedingen waarom die vier uitgenodigd en die niet en die niet. En bovendien u heeft het over een aanbesteding en een inkoopbeleid, dat is de bevoegdheid van het college, dat mag u controleren prima, maar doe dat bij afrekening zeg ik dan, dan heeft u ook wat onderliggende gegevens om daarop, maar als u het geen argumenten vindt die ik noem een aantal opgeteld, ja dan denk ik geeft u mij eens meer als een woordje gelijkwaardigheid, kom dan echt eens met een onderbouwing.
  • 0:45 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Het is gewoon, op het moment dat je een marktconsultatie doet dan moeten meerdere partijen in de gelegenheid gesteld worden om te kunnen reageren en te kunnen bieden en dat is voor mij gelijkwaardigheid, en dat gebeurd niet. en ik begrijp dat de ondernemer die hierbij betrokken is dat die voor eigen rekening en risico die voorinvestering heeft gedaan en ik vind dat een stukje ondernemersrisico, wat elke ondernemer neemt, en dat de ondernemer die het betreft gewoon maatschappelijk enorm betrokken is bij onze samenleving, dat is alleen maar een pre, maar in de inkoop en aanbestedingsbeleid staat ook iets over social return en social engagement, dus dat wordt meegewogen in de aanbesteding en dan vind ik het nog ja jammer dat het dan tot één aannemer beperkt blijft.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Van Beek, CU.
  • 0:37 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja dank u wel voorzitter, ja ik zie nu dat het al 21.05 uur is, maar ik bedoel dat maakt mij ook niet zo gek veel uit hoor ik heb wel even, maar het lijkt wel of we constant maar een beetje welles nietes spelletje hier zitten te doen en nou volgens mij is dat niet de juiste gang van zaken dus ik wou eigenlijk vragen aan meneer Pals en Nijenbanning, SP en de fractie Mellies; zijn er nu nog zaken die u expliciet wilt weten of is de enige vraag nog over de aanbesteding. Is dat alles wat u wilt weten, want ik bedoel voor de rest is er naar mijn idee niets meer over.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Nijenbanning.
  • 0:7 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   De enige vraag, de vraag die voor mij overeind blijft van kan de raad zich vinden om een onderzoek in te laten stellen.
  • 0:5 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Nou ja ik ben daar al duidelijk in geweest dus dan zal de rest van de raad daar even antwoord op moeten geven denk ik.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   meneer Hofstra.
  • 0:03 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Voorzitter dank u wel. Een verduidelijkende vraag richting mijn buurman. Bent u überhaupt tegen dat het college gemotiveerd een enkelvoudig onderhandse aanbesteding kan laten uitgeven.
  • 0:08 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Nee, daar kun je niet op tegen zijn want dat hebben we zelf als raad vastgesteld, als kader.
  • 0:6 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dat bedoel ik en de motivatie heeft u net gehoord van de vervangend portefeuillehouder.
  • 0:14 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Klopt helemaal en daar verschillen we dus ook van mening over, van zijn de argumenten die het college heeft gemaakt, de afwegingen die gemaakt zijn, zijn die voldoende zwaar om de keuze te rechtvaardigen, nou wij staan daar anders in.
  • 0:8 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nou wat ons betreft zijn die motivaties wel duidelijk geweest en ook voldoende dus dan sluit ik me aan bij meneer Van Beek.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Bieze, GBS.
  • 0:5 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja, voorzitter de argumentatie gehoord hebbende en ook dingen gelezen te hebben zijn wij tegen zo'n onderzoek.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Boels, CDA.
  • 0:7 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, dank u wel. Nou nog niet eens zozeer om de argumentatie. Ik heb eigenlijk geen argumenten gehoord die een onderzoek rechtvaardigen, dus we zijn tegen een onderzoek.
  • 0:09 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan is het duidelijk lijkt mij hoe de gang van zaken is. Meneer Pals, als laatste. Waarschijnlijk.
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou ja we willen toch even schorsen.
  • 0:25 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voorzitter volgens mij brengt u het gewoon hoor ik in stemming dat is denk ik voldoende, ik ga daar verder geen argumenten aanleggen ik blijf erbij dat ik het graag zou zien dat we vrolijk en enthousiast zouden kunnen eindigen met het feit dat we gewoon mooi aan de slag zijn, zeker in het kader van burgerparticipatie want volgens mij is dat een hele belangrijke.
  • 0:06 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dat klopt. Meneer Pals een schorsing is op dit moment niet aan de orde want we hebben gehoord waar het om ging en de raad heeft in meerderheid besloten dat er geen onderzoek hoeft plaats te vinden op dit moment. Daarbij hebben we dit agendapunt behandelt en ik dank u voor uw uithoudingsvermogen voor dit agendapunt en ik wil graag de voorzittershamer weer teruggeven aan de portefeuillehouder. Aan mevrouw Galama, sorry.
 • 8 Inlichtingen college
  • 0:21 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Gaan we naar inlichtingen vanuit het college. Wethouder Hamster.
  • 0:15 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Een hele korte voorzitter. Een half jaar geleden heeft meneer Mellies gevraagd hoe het zat met onze aansluiting op het WOZ loket, toen heb ik gezegd dat zouden we in april gaan doen, dat hebben wij gedaan. Tot zover voorzitter.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Als we de rest van de avond ook zo kort en krachtig kunnen dan halen we het wel weer in. Andere inlichtingen vanuit het college? Nee, niet het geval.
 • 9 Vragenuur
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar het vragenuurtje, zijn niet ingediend
 • 10 Interpellaties
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   interpellaties evenmin
 • 11 Rondvraag
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Rondvraag. Ik ga linksom. Mevrouw Sanders, meneer Maarsingh, meneer Boels, mevrouw Schrör, meneer Gelling, meneer Mellies.
  • 0:21 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Even kort, we hebben in december jongstleden hebben we bericht gekregen dat er twee gigantisch mooie parken aangelegd worden, zonneparken, en ik was eigenlijk benieuwd hoe de gang van zaken daarmee is, zijn ze daar al mee aan de slag, gaat dat nog gebeuren dit jaar, wat is er bekend.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Dijkstra, Van der Heide, Van Beek, mevrouw Sterenborg, mevrouw Meertens, meneer Bieze.
  • 1:36 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja dank u wel voorzitter. Op 11 mei jongstleden meldde het NRC dat de Rabobank haar relatie met de Noorse Broeders, c.q. de christelijke gemeente Nederland, verbreekt, de bank wil volgens het NRC stoppen met de financiering van en het betalingsverkeer aan bedrijven, stichtingen en ex-bestuurders en bestuurders van de in opspraak geraakte geloofsgemeenschap. Op 19 mei jongstleden meldt datzelfde NRC dat ook de Triodos Bank haar relatie met de Noorse Broeders verbreekt. De bank trekt volgens het NRC de kredieten in van bedrijven en stichtingen van de geloofsgemeenschap. Het besluit van Triodos werd meegedeeld door topman Peter Blom tijdens de aandeelhoudersvergadering. Het NRC geeft aan dat de Triodos Bank zo'n 6 miljoen euro aan het conferentiecentrum van de Broeders in Stadskanaal leende. Ook is voor 8 miljoen euro aan hypotheken verstrekt op panden in Stadskanaal. Volgens het NRC brengen de besluiten mogelijk de bouw van een samenkomstzaal en een woning van de Noorse Broeders in Almelo in gevaar. Gedurende de afgelopen jaren blijken meerdere banken in binnen- en buitenland hun relatie met de Noorse Broeders om diverse redenen te hebben verbroken. Bovenstaande ontwikkelingen baren onze fractie zorgen, zorgen over wat er eventueel bij de diverse betrokken bedrijven en stichtingen in Stadskanaal en omgeving gaat gebeuren en zorgen over de aangekondigde renovatie van het Pagecentrum. We hebben niet zozeer een vraag, maar we verzoeken u in deze dringend de vinger fors aan de pols te houden. Dank u wel.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, meneer Nijenbanning, meneer Hofstra.
  • 0:05 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Voorzitter wij hebben in voorgaande vergaderingen en ook afgelopen jaren al vaak een keer u op het hart gedrukt om gebruik te maken van een App voor groen en grijs en om die App ook te promoten, het verheugd ons dan ook dat de FixiApp de lucht in is gegaan en dat wethouder Brongers die ook vorige week dacht ik of twee weken geleden officieel geopend heeft om het maar even zo te zeggen, dat vinden wij een hele goede zaak en we hopen dat deze App ook heel goed gaat functioneren. Dank u wel voorzitter.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Klinkhamer, mevrouw Schipper.
  • 0:22 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja dank u wel. Mijn vraag ik heb een vraag ik had gehoord dat de Snikke dus al een hele poos stil ligt omdat de kapitein gepensioneerd is, klopt dit of is dit ook hebben de mensen zich vergist. Het zou natuurlijk jammer zijn als daar geen gebruik van kan worden gemaakt. Dank u wel.
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Schipper, mevrouw Zeegers, meneer Idema. Meneer Idema is weer, heeft weer plaatsgenomen in de vergadering. Ja even voor de notulen.
  • 0:04 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, is goed. Ik heb een vraag over wat afgelopen vrijdag 19 mei in de Dagblad van het Noorden stond, over vier parkeerplaatsen gezamenlijk voor €40.000,-, en de laatste zin van mevrouw Brongers was dat dat aan de raad wordt voorgelegd. Kan ze uitleggen wanneer dat gaat gebeuren.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Idema, mevrouw Luijken.
  • 0:21 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ik heb niet zozeer een vraag, maar wel een mededeling. Zaterdagavond ben ik aanwezig geweest op een jubileumfeest van ReumActief, die vijf jaar bestond. Een hele leuke avond en helaas schitterde de gemeente Stadskanaal van afwezigheid, dat vond ik erg jammer.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Kremer, mevrouw Wanders. Wethouder Brongers, de Snikke.
  • 1:16 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja, voorzitter daar hebben wij ook iets over gelezen, maar voor de goede orde de Snikke is niet eigendom van de gemeente maar van de stichting daaromtrent en dat lijkt me voldoende antwoord. Laat onverlet dat wij het natuurlijk ook prachtig vinden als de Snikke door hier het kanaal vaart en zijn dienst doet. Zal ik maar verder gaan. De parkeerplaatsen in Musselkanaal, het college heeft daar een voorstel toe gedaan om vier parkeerplaatsen te realiseren en het parkeerverbod te handhaven dan wel in te voeren en daar zal u in de najaarsnota krediet voor worden aangevraagd. En nog even een reactie op de App, de bedoelde FixiApp, dank voor de complimenten. We zijn inmiddels een poosje bezig en de eerste ervaringen zijn positief. Op een later moment hopen wij u daarover bij te praten en ook daadwerkelijk te laten zien hoe een en ander in zijn werk gaat en hoe de zaken er dan bijstaan. Dat waren dacht ik mijn vragen voorzitter.
  • 0:35 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, de anderen liggen volgens mij bij mij. De twee zonneparken waarvan aangegeven is dat eentje op het bedrijventerrein in 2017 en de andere op het Mercurius Business Park 2018, wij zijn op dit moment bezig met kijken voor de openingshandeling wie wij daar nog verder bij kunnen krijgen. Is ergens geagendeerd denk ik in juli, dat de eerste handeling verricht wordt. dus wordt uitvoering aan gegeven meneer Mellies.
  • 0:1 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Nou fijn te horen dank u wel.
  • 1:35 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Tweede punt, meneer Bieze geeft de zorg aan, ik heb de stille hoop dat u niet alleen op de krantenberichtgeving bent afgegaan, maar misschien even hoor en wederhoor toegepast heeft want er is een wezenlijk verschil tussen de Noorse Broeders, CNG, of het Pagecentrum. Dus het lijkt mij goed op een gegeven moment om daar naar te kijken, ik heb het Pagecentrum gevraagd in hoeverre zij erbij betrokken waren en ook de berichtgeving, maar die staat ook in media, is het nog helemaal niet zeker dat de Rabobank aan het CNG geen krediet meer verstrekt. Dus er zijn ook wat reacties op geweest die anders luidend zijn en ik denk dat wij niet alleen alle onderwerpen aan moeten kaarten op basis van wat er toevallig in de krant staat want dan kan het heel goed zijn om even verder te vragen hoe zit het nu werkelijk in elkaar en dat heeft onze aandacht. En dan ja mevrouw Luijken u was bij ReumActief en u zegt jammer dat de gemeente schittert, dat geeft een beetje sfeer aan, ik was bij Secret Forest Festival, ik heb één raadslid gezien, dus ik hoop niet dat wij door wel of niet de aanwezigheid te zien op een bijeenkomst van uw voorkeur elkaar gaan afrekenen wat het zegt over de gemeente. want die is denk ik vaak genoeg ruim vertegenwoordigd op allerlei terreinen.
  • 0:40 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Het gaat mij niet zozeer om mensen persoonlijk, het gaat mij er meer om, er was een wethouder van Borger Odoorn, onze ex wethouder Van der Kolk was aanwezig en ik snap best dat niet iedereen altijd overal kan zijn, daar gaat het niet om, ik heb alleen gezegd dat ik dat jammer vind, dat het mensen opviel dat er niemand was. Er waren meerdere raadsleden aanwezig, had vanuit het college de vraag kunnen zijn wil iemand namens de gemeente een bloemetje overhandigen of wat dan ook of iets zeggen, er zijn ook geen oplossingen gezocht en dat vind ik gewoon jammer en meer niet.
  • 0:51 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou dit is een andere als het schittert door afwezigheid want dat vind ik een iets andere bewoording, wat dat aangaat wordt er volgens mij ruim voldoende ingezet en we kunnen inderdaad niet altijd overal zijn, dit soort situaties komen ook wel eens andersom voor. Nou dat het dagelijkse bestuur dus van andere gemeenten er niet zijn en Stadskanaal toevallig wel. Je maakt als college keuzes waar je vertegenwoordigd bent wie er naartoe gaat en dat moet er allemaal wel een beetje inpassen. Wat zeg je? Extra formatie, ja geweldig laten we dat vooral doen. Volgens mij hebben we daarmee de vragen in de rondvraag behandelt en ga ik nu tien minuten schorsen. Ik zie u om 21.30 uur.
  • 0:2 schorsing
 • Besluitvorming met debat

 • 12 Zienswijze conceptbegroting 2018 SOZOG
  • 12. Zienswijze conceptbegroting 2018 SOZOG (294,39 KB)12.1. Conceptbegroting 2018 SOZOG (259,49 KB)
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik heropen de vergadering en we gaan naar agendapunt 12, de conceptbegroting 2018 van het SOZOG. Wie wil daarover het woord voeren. Meneer Maarsingh, meneer Mellies, verder niet. Meneer Maarsingh, CDA.
  • 1:19 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja, voorzitter wij zijn het eens met uw voorstel om geen zienswijze in te brengen in te dienen op de conceptbegroting van 2018. Wij willen nog eens benadrukken dat wij de samenwerkingsverband van afvalstoffenverwijdering Oost- en Zuidoost-Groningen een belangrijk orgaan vinden omdat er gebeurd natuurlijk heel wat in het afval van afval naar grondstof, wij zien dat terug in de tarieven. Het gaat over 2,4 miljoen euro, er gaat heel veel geld in om, en het is natuurlijk toch in het belang ook van onze burgers die de kosten gewoon rechtstreeks krijgen toegerekend dat hier efficiënt en adequaat wordt geopereerd door de gemeenten. En wat een wonder voorzitter wat een bijzonderheid dat wij nu al een inzicht krijgen over de komende vier jaar hoe die begroting er uitziet en dat is toch ook heel bijzonder dat er sprake is van een jaarlijkse verhoging beneden 1%, dus dat hebben de samenwerkende partijen goed in de hand en wij hebben daarover geen opmerkingen alleen een voluit akkoord.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Maarsingh, meneer Mellies fractie Mellies.
  • 0:14 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja dank u wel voorzitter, ja anders dan de heer Maarsingh van het CDA vragen wij ons af of het samenwerkingsverband nog wel voldoet aan de behoefte en of het niet ook mogelijk zou zijn het anders te organiseren of wellicht zelf in eigen beheer te houden. Graag de visie van het college hieromtrent, dank u wel.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Mellies. Dan geef ik het woord aan wethouder Brongers.
  • 1:30 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja dank u wel voorzitter. dank voor de reactie vanuit een tweetal fracties. inderdaad is er sprake van een geringe toename van de lasten ook de komende jaren binnen SOZOG verband en daarom hebben wij ook voorgesteld om inderdaad geen zienswijze in te dienen. De CDA fractie ondersteund deze en geeft aan de samenwerking belangrijk te vinden. Dan een reactie op de fractie Mellies, voldoet deze samenwerking nog geeft u aan. U heeft ook kunnen lezen dat wij in 2016 met alle betrokken gemeentes een dagdeel hebben geïnvesteerd om daarover te spreken wat kunnen wij met elkaar, wat is de meerwaarde, daaruit is gebleken dat alle gemeentes de mening hebben dat wij vooral ook als het gaat om het delen van kennis voldoende aan elkaar kunnen hebben en vooralsnog de meerwaarde van deze stichting met zijn allen zien en die willen wij ook graag in stand houden. Het is bekend dat door de herindeling het aantal gemeenten wat zal minderen zeg maar, maar dat doet niet iets af aan de kosten omdat de kosten verdeeld worden over inwoneraantallen. Tot zover voorzitter.
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Brongers. Voldoende? Mag ik daaruit concluderen dat de voltallige fracties het eens zijn met het besluit om geen zienswijze in te dienen op de begroting 2018 van SOZOG. [voorzitter klopt met hamer] Aldus.
 • 13 Vervangen kademuur Musselkanaal
  • 13. Vervangen kademuur Musselkanaal (305,08 KB)13.1. Plan van aanpak (1,06 MB)13.2. Memo (710,74 KB)
  • 0:40 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar agendapunt 13, u had bijna kunnen blijven staan denk ik wethouder Brongers, vervangen van de kademuur in Musselkanaal. Wie wil daarover het woord voeren. ik zal het even noteren dan kan ik straks ook geen fouten maken met de namen. Meneer Kremer, meneer Hofstra, Nijenbanning, Bieze, Sterenborg, Mellies en Boels. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 2:25 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Voorzitter, al lange tijd is de kademuur bij de IJzeren Klap in Musselkanaal ons een doorn in het oog. In de winter van 2014 namelijk al hebben wij aandacht gevraagd voor de staat van deze kademuur en een jaar later in maart 2014 werd de kademuur gedeeltelijk aangepakt. Het resultaat vonden we destijds niet te best vandaar dat wij, samen met het CDA destijds dacht ik, schriftelijke vragen hebben gesteld en twee jaar geleden hadden wij ongeveer daar antwoord op. Het ging toen vooral om de twee verschillende kleuren stenen die waren gebruikt om de kademuur te repareren en dat vonden wij voor de entree van Musselkanaal vonden wij dat er niet uitzien en van onvoldoende beeldkwaliteit. Wij hebben naar aanleiding daarvan, ongeveer een jaar geleden, een motie wilden wij indienen, vreemd aan de orde, waarin wij het college hebben gevraagd voor 1 juli, dat was vorig jaar nog, een opname te maken van de staat van de onderhoud van de kademuur en een plan te maken om de kademuur representatief te herstellen. We hoefden toen de motie niet in te dienen omdat de wethouder een toezegging destijds heeft gedaan. Nou het is inmiddels een jaar verder, het is jammer dat het zolang heeft geduurd, maar als we kijken naar wat er nu ligt qua resultaat dan denk ik wel dat het uitstel, want we hebben allemaal gezien in het raadsvoorstel wat er allemaal nog naar boven is gekomen bijna letterlijk, dat het wel wat meer voeten in de aarde heeft gehad om een goed voorstel te krijgen. Er worden meerdere opties voorgesteld in het stuk, het college kiest voor de vervanging van de kademuur door een betonnen dam met wat schoon metselwerk, wat lijkt op de kademuren aan de andere kant van de IJzeren Klap. Voor Musselkanaal is het heel belangrijk dat deze entree van Musselkanaal weer goed wordt vervangen en ook de steiger wordt vervangen. Zoals ik al zei het is jammer dat het zolang heeft geduurd maar het is wel goed dat het dan in één keer goed gebeurd en het is ook goed dat het in overleg is geweest met de uitbater van De Gelegenheid en Stichting dorpsbelangen Musselkanaal. Dus uiteindelijk stemmen wij van harte in met dit voorstel en hopen wij dat Musselkanaal straks weer een mooie entree heeft.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra. Meneer Bieze, GBS.
  • 0:28 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja voorzitter dit is een langdurige discussie geweest ik of wij zijn als fractie tevreden met de oplossing die wordt aangedragen. Ik heb wel een vraag over de twee subsidies, bij de ene subsidie geeft u aan dat die zeer kansrijk is, dat gaat om landschapsgelden, ik zou graag willen weten hoe de kans en inschatting voor de ???????? aanvraag is. Dus akkoord met het voorstel, dank u.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Bieze. Meneer Mellies, fractie Mellies.
  • 0:59 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja dank u wel voorzitter, ja een lang lopende zaak, ben blij dat er inmiddels een oplossing voor is. het begon allemaal met een aantal steentjes die niet helemaal pasten qua kleur en inmiddels weten we door het onderzoek dat de constructie niet deugdelijk is, dus het lijkt mij evident dat het goed gerepareerd moet worden. wij staan achter het voorstel om het te vervangen door een betonnen damwand. Wij hebben toch wel onze bedenkingen over de gemetselde muur, dat is meer een esthetisch iets, want je goed die discussie die is begonnen dat er een aantal steentjes misten en dat die nieuwe stenen niet dezelfde kleur hadden als. Dan ben ik zo bang dat we een aantal jaren verder zijn en er legt een boot aan die legt verkeerd aan er missen een paar steentjes straks, dat we straks die discussie weer krijgen, dat die nieuwe stenen weer niet helemaal passen bij deze bestaande of nieuwe muur. Dus ja ik heb, en dat kost toch behoorlijk wat geld en ja ik vraag me af of dat allemaal wel nodig is. Dank u wel voorzitter.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Mellies. Gaan we naar meneer Kremer, SP.
  • 0:45 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Dank u wel voorzitter. De raad vraagt hier een krediet van €107.500,- en het netto bedrag wordt ongeveer 65.000. voorzitter wij vinden dat gewoon een hoop geld want wij moeten ook bezuinigen, wij kunnen het geld maar een keer uitgeven, maar wij vinden wel dat er iets moet gebeuren met die kademuur want het is wel een doorn in het oog. De oplossing die gegeven worden in het stuk daar gaan wij voor oplossing 1. En dat is gewoon het slopen van de kademuur en het terugbrengen in het de oude situatie. Alleen we hebben nog wel een vraag aan het college en dat is van dat de provinciale gelden, dat is de ???????? subsidie en de provinciale landschapsgeld dat we die ook kunnen gebruiken voor optie 1. Tot zover voorzitter.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Kremer. Ga ik naar mevrouw Sterenborg, CU.
  • 0:42 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel voorzitter. Er is al heel veel gezegd, ook dingen die ik graag had willen noemen, maar wat ik een beetje overbodig vindt hier, nu nog. Een vraag die wij nog hebben; hoe zeker is het dat wij die subsidiegelden krijgen. Wij vinden die €107.500,- veel geld, maar als we die subsidie binnen krijgen dan zou dat natuurlijk heel mooi zijn, maar hoe groot is de kans dat we dat niet binnen krijgen. En wat betreft fractie Mellies, misschien is het een optie om wat extra steentjes bij te bestellen. Dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boels, CDA.
  • 2:09 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja dit begint een mooie avond te worden. Ik heb een gepensioneerd marinier naast me zitten die graag op de Snikke wil varen, die kan aanleggen bij de steiger in Musselkanaal, waar volgens de heer Mellies over een aantal jaren nog veelvuldig schepen zullen aanmeren, het wordt allemaal wel mooier en het wordt beter, ook in het centrum. Maar goed nu de kademuur, of eigenlijk beter gezegd "kade Gate" zoals mensen het ook wel noemen. Het heeft allemaal wat langer geduurd, vier jaar terug alweer, meneer Hofstra heeft er al uitvoerig over bericht, vier jaar terug alweer gingen de eerste mensen klagen, trokken aan de bel, klagen klinkt negatief, maar dat waren oprecht gevoelens en terecht vragen. er kwamen schriftelijke vragen, vragen in de rondvraag, en eerst leek het ook nog een kwestie van smaak, maar over smaak valt niet te twisten en hier werd wel degelijk over getwist, langzaam maar zeker werd het duidelijk hier is veel meer aan de hand. Er kwam een onderzoek, veel zaken bleken niet duidelijk, bijvoorbeeld de eigendomssituatie, de aanblik was al niet fraai er volgden nog meer scheuren en wie verantwoordelijk was voor het onderhoud was ook al ongewis. Het meest erge was nog wel het ziet er niet alleen zeer onaangenaam uit, maar het is ook nog gewoon onveilig. En eigenlijk is dat natuurlijk wel gewoon echt ontoelaatbaar. Maar nu, we lezen in de stukken dat het allemaal opgelost kan worden, we zijn er dit weekend nog maar eens op de fiets naar toe gegaan, ook voor een visuele inspectie, dat was wat overdreven want inmiddels, ja volgens mij kan iedereen die kademuur wel dromen, we weten daar moet echt iets aan gebeuren. en de situatie lijkt ook steeds ernstiger te worden. gelukkig zijn er geen ernstige ongelukken gebeuren, we vragen ons wel af wat kunnen we hier nou van leren, wat kunnen we ervan leren van dit soort situaties dat er niet nogmaals een situatie zoals deze vier jaar lang zou duren die eventueel wel tot ernstige situaties zal leiden. Ja met recht kunnen we dit "kade Gate" noemen. Er wordt ons verschillende opties geboden en wij kunnen ons vinden in de optie die het college voorstelt. Er is goed overleg geweest met direct betrokkenen, ook met dorpsbelangen Musselkanaal, we hechten daar waarde aan. En feitelijk herstellen we dan wat in het verleden niet direct op een accurate wijze is uitgevoerd. Daarbij zijn we wel ?????????????????? substantiële kosten, het gaat wel ergens over. Wij vragen ons, en die vraag is ook vaker gesteld, hoe terecht en hoe reëel is het binnenhalen van die subsidie, want dit gaat wel over een zeer fors gedeelte van het benodigde budget. En hoe staat het met het onderhoud, is nu voor iedereen duidelijk wie op welk moment verantwoordelijk is hiervoor. Deze gekozen optie, het is wel echt slagroom op het toetje, we gunnen dit Musselkanaal, ook hiermee kunnen we Musselkanaal weer verder op de kaart zetten. "kade Gate", ik heb het woord eigenlijk gewoon te vaak genoemd vanavond, maar ergens was het ook wel logisch, het heeft veel te lang geduurd, we hopen hiermee nu een dikke streep onder deze situatie te zetten, deze wordt nu echt naar behoren opgelost en Musselkanaal krijgt weer de entree die het verdient opdat er weer kan worden genoten daar in Musselkanaal, dat het toeristen aan mag trekken, dat het mensen uit onze omgeving aan mag trekken. Voorzitter van "kade Gate" naar "bootmagneet". Tot zover.
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Het is goed dat ze allemaal op band komen, want als we dat ooit nog eens willen gebruiken in 2019 als we 50 jaar bestaan halen we wel wat van dit soort dingen naar voren misschien.
  • 0:4 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ik zal de nota daarvoor alvast klaarmaken.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik geef het woord aan wethouder Brongers.
  • 0:3 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   voorzitter
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Heb ik niet gezien aan het begin.
  • 0:3 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   U heeft mijn naam wel opgenoemd, maar goed.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan aan u het woord meneer Nijenbanning, fractie VVD.
  • 0:47 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   ja ik wou toch ook even mijn positieve waardering uitten voor het plan wat nu voorligt, ik bedoel we moeten elke dag iets positiefs zien te melden, dat zal mijn credo worden denk ik, maar ik heb nog wel even een vraag bij het voorstel. Want ik lees nu voor het eerst dat de pastorij Onstwedde eigenaar is van het perceel en dan de damwand. En ja dan rijst bij mij de vraag; waarom of is er gesproken met de pastorij over een vergoeding want het lijkt me dat er sprake is van achterstallig onderhoud en het lijkt me dat voor je als gemeente iets overneemt dat de vorige eigenaar het eerst in de goede staat moet herstellen alvorens je het overneemt of dat je bij de overname een afkoopsom voor het achterstallige onderhoud bedingt. Maar wellicht hebben die gesprekken plaatsgevonden, maar ik ja ik zou graag even daar meer van willen weten.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Brongers.
  • 3:56 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja, dank u wel voorzitter. De kademuur Musselkanaal inderdaad al enige jaren inmiddels de agenda van deze raad gepasseerd. De heer Hofstra van de PvdA gaf al een mooie terugblik in de tijd dus dat zal ik niet herhalen. Ik heb u toentertijd toegezegd een grondig onderzoek te doen om te kijken wat nodig, wenselijk en wellicht veilig was om deze situatie te verbeteren, dat is inderdaad gebeurd. Het voorstel ligt nu voor om dat allemaal netjes in orde te maken met ook nog daarbij opgemerkt dat de eigenaar van De Gelegenheid dus een ondernemer bereid is de steiger te voorzien van elektriciteit, verlichting en water. De jaren zijn al even genoemd. enerzijds doen we dingen te langzaam als college wellicht en andere dingen te snel, dat blijkt vanavond. Misschien vinden we een volgende keer een middenweg in de tijd alhoewel zorgvuldigheid een belangrijke onderdeel blijft. Dan even de reacties van de andere fracties. Hoe zeker is de subsidie is een vraag van de CU. Zekerheid hebben we niet, we hebben nog geen definitief besluit, alleen wij schatten de kansen hoog in, maar ik kan moeilijk een percentage noemen. En daarbij kom ik ook op de vraag van de SP, in hoeverre zou de subsidie relevant zijn als wij geen damwand en steiger zouden aanbrengen, maar alleen teruggaan naar de wal, dan is de subsidie dan komen wij sowieso niet voor subsidie in aanmerking, maar dat heeft niet te maken met de beschikbare gelden vanuit de landschapsontwikkeling en de leadervisie zeg maar. De heer Nijenbanning die zegt nog hoe zit dat met de pastorij, is daar gesproken over een vergoeding. Uit onderzoek is dus gebleken dat de pastorij voormalig eigenaar was van de ondergrond en van oudsher was dat het geval, maar vanuit het juridische rechten en zaken zijn wij als gemeente gewoon onderhoudsplichtig dus derhalve is de zaak om niet overgedragen en is dat die onduidelijkheid in ieder geval uit de wereld en kunnen wij geen aanspraak maken op eventueel een bedrag voor overname. Dan even kijken naar de reactie van het CDA. Wat leren wij hiervan, is één van de vragen, van deze situatie. Wat mij betreft zorgvuldigheid en handelen en als er opmerkingen komen vanuit de raad het volledige traject situatie omgeving meenemen en iets breder kijken dan alleen de stenen die qua kleur niet zo goed bij elkaar passen. Dan kijk ik even of ik nog iets vergeten ben. De fractie Mellies, hebben wij over een aantal jaren opnieuw deze discussie. Laat ik daar kort en duidelijk over zijn; wat mij betreft niet.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Fractie Mellies.
  • 0:10 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   In aanvulling op wat u net zie mevrouw Brongers, ik geloof dat mevrouw Sterenborg de oplossing al aangedragen heeft daarvoor. wat extra steentjes aanschaffen.
  • 0:05 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Dat laat ik aan u. Tot zover voorzitter.
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Vragen uit de eerste termijn beantwoord? Dat is het geval, dank u wel wethouder Brongers. Behoefte aan een tweede termijn? Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:14 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Niet zozeer een vraag richting de portefeuillehouder, maar richting de fractie van de SP. Of de mening van hun veranderd is na het antwoord van de portefeuillehouder dat er geen subsidie is voor alternatief 1, voor het gewoon het slopen zeg maar.
  • 0:15 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Nee, wij gaan voor optie 1, want wij vinden het gewoon een hele hoop geld wel voor en wat ik ook aangaf in het stuk, we kunnen het geld maar een keer uitgeven en er komen zware bezuinigingen aan dus wij zien het geld liever ergens anders in.
  • 0:42 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, de verklaring die snap ik op zich, maar ik vind het wel jammer want vorig jaar hebben wij nog samen een motie daarvoor ingediend om onderzoek te doen en ten einde de kademuur te herstellen, dus niet om hem te slopen dus ja volgens mij is dan €65.000,- voor een goeie entree van Musselkanaal investeren in dat gebied, investeren in de entree en in de steigers, volgens mij is dat juist heel goed om ook juist Musselkanaal weer op de kaart te zetten. We hebben het net gehad over de bootjes, de rivaliteit onderling, volgens mij is dit juist heel goed om weer eens goed te laten zien dat de entree van Musselkanaal voor ons ook heel belangrijk is. Dus ik roep op om, ik roep u op om alsnog met dit voorstel in te stemmen.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U geeft geen antwoord aan de fractie van de PvdA, dat mag.
  • 0:11 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Ik wil er wel even iets op zeggen, vind het niet zo nodig, kijk zij hebben een motie ingediend samen en er zijn vier opties uitgekomen en wij konden een keuze maken tussen de vier opties en wij hebben gewoon voor optie 1 gekozen, klaar.
  • 0:03 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   We hebben het althans geprobeerd.
  • 0:34 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Verder geen behoefte aan een tweede termijn. Dan lijkt mij in ieder geval denk ik gerechtvaardigd dat ik ervanuit mag gaan dat de fractie van de SP tegen het voorstel kiest want dat is dan de consequentie. Andere partijen die tegen het voorstel wensen te stemmen? dan is het besluit akkoord conform, met 17 stemmen voor en 5 stemmen tegen. Zijnde de fractie van de SP. [voorzitter klopt met hamer] Aldus.
 • 14 Voorontwerp Provinciaal inpassingsplan Agrarische bouwpercelen
  • 14. Voorontwerp Provinciaal inpassingsplan Agrarische bouwpercelen (290,49 KB)14.1. Inpassingsplan PIP (804,66 KB)14.2. Provincie Groningen over vooroverleg (293,97 KB)14.3. Provincie Groningen over verzoek reactie (426,43 KB)14.4. Brief college aan GS over vooroverleg PIP (430,25 KB)
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar het voorontwerp Provinciaal inpassingsplan Agrarische bouwpercelen. Wie wenst daarover het woord te voeren. Maarsingh, dan moet ik even goed opletten, Maarsingh, Mellies, Van der Heide, Meertens. Pals niet, Nijenbanning niet, Hofstra en Kremer. Meneer Maarsingh, CDA.
  • 2:23 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja, dank u wel voorzitter. Wij vinden dat het voorstel van GS over het voorontwerp Provinciaal inpassingsplan ??? Agrarische bouwpercelen zeer ingrijpend is en dat het onnodig de ontwikkeling van boeren bedrijven beperkt die gevestigd zijn op verschillende locaties. Het ging eerst even om de dichtst bij elkaar liggende locaties, maar men heeft dus die afstand eruit gehaald. En voorzitter u stelt als college zeer terecht het voorstel zet een deel van de bedrijven gewoon op slot. Als college wijst u dit voorstel dan ook vierkant af en u onderbouwt dat breed met veel argumenten. Wij zullen die argumenten niet herhalen als CDA want het zijn er drie pagina's, maar we zijn het helemaal eens met die argumenten en ondersteunen dus de reactie. En wij hopen dat veel meer gemeenten een soortgelijke reactie afgeven of reeds hebben afgegeven want we zijn er niet snel mee. voorzitter daar komt nog bij, en dat lezen we niet in de brief, dat in 2019 de Omgevingswet wordt ingevoerd, implementatie mag wel tien jaar over gedaan worden, maar zeker is dat er meer ruimte komt voor keuzes door de gemeenten. En wij doen als gemeente Stadskanaal voor ons nieuwe omgevingsplan mee aan de pilots in onze provincie en wij hebben daarover in de vorige raadsvergadering de spelregels vastgesteld. En onze houding; ja, mits het voldoet aan, en dat is die formule maar dat is vier regels ik zal hem niet weer voorlezen. Maar duidelijk moet zijn dat wij als CDA aan burgers en bedrijven ruimte willen geven voor ontwikkeling met zo weinig mogelijk beperkingen, minder procedures en sneller. En natuurlijk met behoud van kwaliteit, dat snapt iedereen wel. Voorzitter het CDA steunt uw reactie voluit.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Maarsingh. Dan ga ik naar de heer Van der Heide, CU.
  • 0:51 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja, dank u wel voorzitter. Wij hebben kennis genomen als CU van het Provinciaal inpassingsplan Agrarische bouwpercelen. Hierbij heeft het college een reactie geschreven en die hebben wij ook gelezen. Allereerst onze complimenten voor de opgestelde reactie want volgens ons zijn de bezwaren goed onderbouwt met argumenten en ook ik ga ze niet voorlezen, het zijn er heel veel, dank daarvoor. Zoals genoemd in de reactie in lijn met het bestaand beleid van onze gemeente. we hebben nog wel twee vragen, de heer Maarsingh had het al over de pilot, is het niet zo dat dit plan in strijd is met de nieuw te ontwikkelen omgevingsplan. En is de procedure ook opgeschort zoals u verzocht heeft. Want de reactie van 31 maart, de vooroverleg reactie, doet die er nog toe. zoals gezegd we kunnen ons in deze brief vinden en we zijn het volledig eens met de reactie van het college.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Van der Heide. Dan ga ik naar de heer Hofstra, PvdA.
  • 0:52 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, dank u wel voorzitter. Ja door de vorige twee sprekers is het een en ander al gezegd. ik vind het belangrijk om ook vooral te hameren op wat wij in ruimtelijk opzicht in het verleden hier ook besloten hebben dat wij namelijk flexibel omgaan met regelgeving en daar past het op slot zetten van het platteland niet bij ons inziens. Dus het is goed dat u deze voorreactie heeft gegeven, we hebben ook de vraag die meneer Van der Heide heeft gesteld is de procedure dan ook daadwerkelijk opgeschort. Het gaat over bedrijven waarbij er twee tot en met vier hectare sprake van is, andere uiterste is bij ons bijvoorbeeld megastallen, het is wel belangrijk ons inziens dat we daar wel heel zorgvuldig mee omgaan. Dat is de andere kant van de medaille, maar tot zover akkoord met deze reactie.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra. Gaan we naar meneer Kremer, SP.
  • 0:12 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Ja, dank u wel voorzitter. Ja het meeste is al gezegd dus we houden het lekker kort. Wij gaan in hoofdlijnen akkoord met het agendapunt alleen we hebben nog een vraag over de handhaving van de inpassingsplan, graag een reactie.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wat is uw vraag, de laatste.
  • 0:5 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   De handhaving van het inpassingsplan, hoe dat wordt gehandhaafd.
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok. Dank u wel meneer Kremer. Dan gaan we naar fractie Mellies, de heer Mellies.
  • 1:09 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja, dank u wel voorzitter. ja ook wij kunnen ons wel vinden in de reactie die het college schrijft in de brief aan de Gedeputeerde Staten. Wat misschien nog wel vermeld had kunnen worden is hoe de provincie bijvoorbeeld denkt om te gaan met mogelijke planschade verzoeken, mocht het inpassingsplan toch aangenomen worden door de provincie. nou ja voor de rest, ja er is een puntje wat ons opviel ook, is wat nu eigenlijk de reden was dat het nu pas aan de orde wordt gesteld, in de brief van de provincie van 10 februari jongstleden werd het college verzocht om voor 27 maart te reageren en de raad hierin te horen. Nou blijkt dat bij veel gemeenteraden het al in maart en zelfs in februari al in de raadscommissie behandelt is. Nou hebben wij in het voorjaar twee raadscommissies laten vervallen, en zelfs een raadsvergadering laten vervallen, en ja mijn vraag is dus ook waarom had het niet al eerder behandelt kunnen worden. Dank u wel.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Mellies. Mevrouw Meertens, GBS.
  • 1:35 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   ja voorzitter dank u wel. In uw vooroverlegreactie stelde niet gelukkig te zijn met het inpassingsplan waarbij de bestemmingsregeling voor het gebruik van Agrarische bouwvlakken wordt aangepast. U bent van mening dat de regelingen van bestemmingsplannen voor Agrarische bouwvlakken als gemeentelijke aangelegenheid moet worden gezien. U ziet geen provinciaal belang bij wat een provinciaal inpassingsplan noodzakelijk maakt. In uw brief geeft u een aantal goede en naar onze mening volstrekt logische inhoudelijke argumenten waarom het verbod op verschillende bedrijfsonderdelen van een agrarisch bedrijf op verschillende locaties te vestigen geen gewenste ontwikkeling is. U geeft aan dat juridisch gezien het voorgestelde verbod privaatrechtelijk en bestuursrechtelijk gezien twijfelachtig is. wij kunnen ons vinden in die uitleg die u daarbij geeft. Wat ons betreft, wellicht het belangrijkste punt in deze zijn de gevolgen van een dergelijk besluit voor de ontwikkelingen van de agrarische sector in onze regeling. Invoeren van dit Pip kan grote gevolgen hebben voor de bedrijven gevestigd in dit gebied, maar ook voor de hergebruiksmogelijkheden van leegstaand agrarisch vastgoed. En in ons krimpgebied moeten we alles doen om dit soort negatieve en niet noodzakelijke ontwikkelingen te voorkomen, dat kunnen we ons niet permitteren. Ik zal nog aan u willen vragen van als wij hier een besluit over nemen dan gaat u Gedeputeerde Zaken hiervan op de hoogte stellen en wij vragen ons af wat dan eventueel het gevolg zal zijn. Bestaat de mogelijkheid dat dit voorontwerp toch verder wordt uitgewerkt en zo ja wat zijn dan nog de mogelijkheden om dit eventueel tegen te houden. Dank u wel.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Meertens. Dan is het woord aan wethouder Brongers.
  • 2:8 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Voorzitter dank u wel. Het Provinciaal inpassingsplan Agrarische bouwpercelen. Gedeputeerde Staten hebben zoals gebruikelijk een voorontwerp aan ons toegezonden en daar kunnen wij als gemeente op reageren. Eén van uw vragen was waarom is dat zo laat, eigenlijk te laat voor een formele reactie, staat dat hier op de agenda. Dat heeft te maken met het proces en tijd en het feit dat u voorafgaand aan deze avond dat het al even geleden is dat u een raadsvergadering heeft gehad dus op die manier is dat niet gelukt. Wij hebben onze reactie wel alvast naar de GS gestuurd ook gezegd dat wij de reactie van uw raad nog na zullen zenden en dat was een van de vragen ook van GB hoe gaat het dan met het vervolg. Inmiddels is ons bekend dat bij de provincie een ruim aantal zienswijzen of reacties zijn binnengekomen en is er inmiddels ook al een bestuurlijk overleg gepland om deze zaken te bespreken. Wij vinden op een aantal punten, die heeft u kunnen lezen in ons voorstel, zal ik niet herhalen, het inderdaad nodig om te reageren op de inhoud van dit inpassingsplan. Er wordt gevraagd naar de handhaving, de vraag is mij exact niet helemaal duidelijk, maar naar ons idee is het voorstel zoals het voorligt vanuit de provincie in gewone zin moeilijk te handhaven en als wij zaken niet kunnen handhaven op inhoud dan rijst de vraag of wij dat zo moeten formuleren en regelen zoals hier staat. Overwegend complimenten
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Mellies.
  • 0:22 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Over de handhaving meende ik gelezen te hebben dat er ook advies ingewonnen is bij de ODG en nou weet ik ook dat niet iedereen even de producten afneemt van de ODG, maar is het niet zo dat wij dat belegd hebben bij de ODG, het handhaven.
  • 0:14 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   In die zin hebben wij daar, ligt de uitvoering daarvan bij de ODG en daarom hebben we daar ook advies ingewonnen zo van kijk er eens naar, stel dat deze plannen door zouden gaan wat betekend dat dan voor het handhavingstraject.
  • 0:02 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Dus dat betekend dus mocht dit doorgaan dan is dus de ODG de instelling die het moet gaan handhaven, daar komt het dus op neer.
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Maarsingh, CDA.
  • 0:53 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja voorzitter ik heb ook even het stuk gelezen, maar kijk de ODG die maakt natuurlijk de dienst niet uit, de gemeenten die besluiten hierover, die nemen standpunten in en de ODG kan gewoon zijn werk doen, punt. Maar de ODG heeft wel gezegd; kijk wel even uit wat jullie beslissen, wat jullie besluiten want het is dus heel een heel moeilijk voorstel, ook om te handhaven omdat daar rechten zijn voor de een en rechten gevestigd zijn en weet ik allemaal nog meer wat zij voor argumenten, dus de ODG schrijft eigenlijk, ik vertaal het even vrij, wij zitten er eigenlijk niet om te springen om zo'n voorstel te handhaven want dat zou heel veel moeite kosten en dus ook heel veel geld. Dus een beetje positief. Maar wij zijn het meestal wel eens meneer Mellies dus
  • 0:01 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   fijn te horen meneer Maarsingh
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Maarsingh. Wethouder Brongers.
  • 0:37 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Net zoals de PvdA aangeeft zijn wij ook van mening dat wij dit soort ontwikkelingen voor agrariërs zeker niet op slot moeten zetten en willen wij daar ook graag ontwikkelingen in blijven zien en ook mogelijk blijven maken. dan heb ik volgens mij de meeste reacties voor nu gehad, overwegend positieve reacties waarvoor dank. Wij zullen dit aan de provincie laten weten en zijn er dacht ik geen vragen meer over.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Van der Heide, CU.
  • 0:11 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja u heeft indirect wel de tweede vraag over het opschorten beantwoord omdat er een nieuw overleg is gepland alleen over de in strijd zijnde met het nieuwe omgevingsplan had ik nog geen antwoord op.
  • 0:34 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   De omgevingswetten zoals wij daar nu als pilot aan werken dat de ontwikkelingen zijn als zodanig nog niet meegenomen in dit Pip zeg maar dus in die zin wat te prematuur, maar onze gedachtegang is uiteraard wel al gebaseerd op een geen wij willen bewerkstelligen en dan kom ik ook op de opmerking van de heer Maarsingh de "ja, tenzij" gedachte zoals u die ook als raad hebt afgesproken bij het vaststellen van de plannen tot dusver als het gaat om de omgevingsvisie.
  • 0:2 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja, helder hoor bedankt.
  • 0:02 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Mag ik nog een vraag stellen want kijk ik heb gehoord (microfoon is uitgeschakeld)
  • 0:44 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Hij heeft het niet door. Meneer Maarsingh, ja ik zat even aan de knoppen. Volgens mij is dat mijn functie ook hier, dus ik zou het heel prettig vinden dat ik u ook even in de gelegenheid kan stellen, maar u hoort mij al niet meer dus dan kan ik alleen maar de microfoon, nou wacht u dan even tot u het woord krijgt dan hoef ik de knoppen niet te behandelen en in te drukken. Ik heb nog wel wat last van de oren van zaterdagavond van Secret Forest Festival maar dus daar kan het ook aan liggen maar ik geef u het woord meneer Maarsingh, CDA.
  • 1:5 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Dank u wel voorzitter. Voorzitter wat nog wel even interessant is natuurlijk, dat overleg vindt nog plaats maar ik hoorde van de heer Mellies, die heeft dat allemaal nagezocht, en dat is natuurlijk heel verstandig, zo hebben er al gemeenten gereageerd en ik meende gehoord te hebben van de heer Mellies dat bijna alle gemeenten in Groningen dezelfde reactie hadden gegeven dan wij en als dat zo is dan kan het natuurlijk niet zo zijn dat de provincie GS van Groningen hier gewoon mee door zouden gaan want dan hebben ze wel wat beters te doen en misschien want de reden was het Groninger verdienmodel, hebben ze gezegd in de stukken, nou is daar veel discussie en ik zal u niet uitleggen wat dat allemaal betekend, maar het is toch wel even belangrijk dat de provincie ook luistert als de gemeenten een standpunt hebben. Dat wilde ik eigenlijk zeggen.
  • 0:20 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik geef gewoon het woord weer aan meneer Mellies, die luistert ook , en uw knop werkt als het goed is. Fractie Mellies.
  • 0:6 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja, ik weet niet of mevrouw Brongers al klaar was met haar betoog, maar, was u klaar met
  • 0:09 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ik was klaar met mijn eerster termijn, maar ik wil graag nog even reageren als de voorzitter dat goed vindt op de reactie van de heer Maarsingh en de reactie van andere gemeenten zoals u ook gezegd heeft. Inderdaad nog even een aanvulling. Veel andere gemeenten, ik dacht tegen de 20, waarvan 16 heel kritisch hebben gereageerd op dit plan, ook LTO heeft een reactie gegeven en laat ik niet op de stoel van de provincie gaan zitten, maar het overleg gaat plaatsvinden en daar zullen alle gemeenten hun bijdrage leveren en nadrukkelijk melden wat zij van deze plannen vinden en daar doen wij ook aan mee.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Mellies.
  • 0:2 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja, dank u wel voorzitter. Nou laat ik maar beginnen dat ik
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Even ter inventarisatie, zijn er vragen blijven liggen door de wethouder?
  • 0:18 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja, ik denk het wel. Kan zijn dat ik het gemist heb maar mevrouw Meertens van het GBS die stelde een vraag wat is de procedure stel dat de provincie straks zegt we gaan toch akkoord met dit inpassingsplan onverkort en ongewijzigd, wat staat daar dan aan procedure nog voor ons open.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder.
  • 0:05 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Dit gaat om een voorontwerp en voor overlegreactie, dat proces wordt nu in gang gezet. Uiteindelijk komt dan het definitieve plan aan ons voor en dan volgt weer de reguliere procedure als ik het goed heb met de zienswijze en alles wat daarmee te maken heeft.
  • 0:27 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nu zijn volgens mij de vragen uit de eerste termijn en opmerkingen voldoende behandelt, dank u wel wethouder. Behoefte aan een tweede termijn? Mag ik daarmee concluderen dat de raad unaniem de vooroverlegreactie die door het college naar GS is gestuurd onderschrijft. [voorzitter klopt met hamer] Aldus.
 • 15 Instemmen wijkvisie Cereswijk
  • 15. Instemmen wijkvisie Cereswijk (301,4 KB)15.1. Wijkvisie Cereswijk 2017 (1,55 MB)15.2. Kijk op de wijk Cereswijk (419,85 KB)
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar agendapunt 15, Wijkvisie Cereswijk. Wie wil het woord voeren. Meertens, Sterenborg, Mellies, Schipper, Wanders en Sanders. Dat rijmt. Mevrouw Schipper, PvdA.
  • 1:35 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Dank u wel voorzitter. Samen een kijk op de wijk, zo is de titel van het visiestuk. Sinds 2014 zijn al verkende gesprekken gevoerd, bewoners Cereswijk hebben nadrukkelijk te kennen gegeven dat zij waarde hechten aan een eigen onderzoek onder hun bewoners voordat er inhoudelijk over de wijk in gesprek te gaan met anderen. Dat kunnen we alleen maar toejuichen. Resultaat is dus dit plan wat we nu gaan vastleggen. Wat voor de bewoners heel belangrijk is is het wijkcentrum De Stobbe. Een wijkcentrum die veel gebruikt wordt door bewoners van het Ceresdorp. Ook het maatschappelijk werk heeft een grote functie hierin en natuurlijk de peuterspeelzaal. Onze fractie heeft met name door mevrouw Kroom hier meermalen aandacht voor gevraagd door ons veelvuldig bezoek aan de peuters weten we wat het betekend voor deze wijk en kunnen we ook heel veel lezen dat er heel veel gebruik wordt gemaakt van de centrum wat midden in de Cereswijk staat. natuurlijk is dit niet alleen van belang het sociale en woning spelen ook een grote rol in de toekomst en nu op dit moment ook. deze wijk kent een grote saamhorigheid en dat is in deze tijd iets waar je trots op mag zijn. Ook dat deze wijkvisie breed gedragen wordt is van groot belang. we weten dat er plannen aankomen voor een nieuwe MFA en dat en de verdere ontwikkeling van de wijkvisietraject wachten we af, maar de nu aan de orde zijnde plannen zijn we het volledig mee eens. dank u wel.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Eens met de visie die hier voorligt.
  • 0:3 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Met de visie die voorligt ja, en de plannen wachten we af.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Verdere plannen wacht u af en ook die over het MFA. nee, dat we dat even echt proberen gescheiden te houden vanavond.
  • 0:12 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja, dat komt omdat het dan zo hier staat, maar u heeft in het begin van de avond al duidelijk gezegd dat er twee verschillende onderdelen zijn en dat vind ik ook een heel goed plan, want daar komen we uiteraard nog weer op terug. Dank u wel.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, zijn we dat eens. Dank u wel mevrouw Schipper. Mevrouw Wanders, SP.
  • 1:33 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Ja voorzitter voor ons liggen de kijk op de wijk en wijkvisie inzake de Cereswijk. De SP is heel blij dat de inwoners hierbij nauw betrokken zijn en dat ze ook middels een enquête en half gestructureerde open interview hun mening hebben kunnen ventileren. Uit het onderzoek van de Hanzehogeschool gehouden in 2015 is gebleken dat men tevreden is over de ruimte en ook dat men er prettig vindt wonen. Wel was er onduidelijkheid over de voorzieningen was men minder tevreden, vooral het ontbreken van winkels werd als nadeel gezien. Als conclusie waren de aanbevelingen van het rapport o.a. het verscherpen van duidelijkheid, het verhogen van het aantal vrijwilligers, het verhogen van winkelaanbod en speciale honden uitlaatplekken. zowel kijk op de wijk en wijkvisie geven al aan dat er is geluisterd naar de inwoners en dat er verscheidene punten al zijn verbeterd en dat verder aan ontwikkeling wordt gewerkt. Onze complimenten daarvoor. we vragen ons echter wel af hoe we het probleem winkelaanbod gaan oplossen. Tot slot wil de SP mevrouw Oortwijn van de vereniging bewonersbelangen Cereswijk nog even bedanken voor het inspreken en zoals u al aangaf voorzitter staat o.a. het MFA 10 juli op de agenda en gaat het vanavond over het instemmen met de wijkvisie en de SP kan hiermee akkoord gaan. Dank u.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sanders. Ga ik naar mevrouw Sanders, CDA.
  • 1:20 M. Sanders-Sanders
   raadslid CDA
   M. Sanders-Sanders
   Dank u wel voorzitter. Voorzitter u vraagt ons in te stemmen met de wijkvisie Cereswijk. En via een interactief proces, waarbij verschillende organisaties zeer betrokken zijn, is deze visie tot stand gekomen. De bewoners, en zeker ook de vrijwilligers, zijn bij deze onderhandelingen betrokken geweest en dat stemt tot tevredenheid. Onze CDA fractie laat weten in te stemmen met deze visie waar woorden als "samen één" , Cereswijk een fijne woonwijk voor betrokkenen, kijk op de wijk en een eendrachtige prachtige wijk naar de toekomst toe, niet alleen loze woorden zijn en moeten zijn, maar waar alle betrokkenen en vooral ook de vrijwilligers zich achter moeten en kunnen scharen. Wij zijn positief, zij zijn ook positief, wij moeten mensen kunnen en blijven stimuleren. We moeten de mensen samen, met de mensen samen iets bedenken om het recht te geven dit ten uitvoer te brengen en aan elkaar door te geven. Nu en later. En later daar bedoelen we ook het MFA mee waar we nog een keer op terugkomen. Mevrouw Oortwijn heeft het vanavond ook al prachtig verwoord, de vrijwilligers die moeten we hoog in het vaandel houden en dan zijn wij blij met een wijk voor alle betrokken mensen. Tot zover.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u mevrouw Sanders. Mevrouw Meertens, GBS.
  • 0:29 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja voorzitter voor ons ligt de wijkvisie Cereswijk. Een beknopt stuk voorzien van kleurrijke foto's en een mooie subtitel "samen één voor een krachtige en prachtige wijk in 2030". Uit deze visie klinkt positiviteit, vooruitstrevendheid en optimisme en dat is een goede zaak. Een compliment voor de betrokkenen bij de totstandkoming van deze visie. Wij kunnen zeker instemmen met deze visie en we zien dan ook graag de nadere uitwerking van de vervolgstappen met belangstelling tegemoet. Dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Meertens. Mevrouw Sterenborg, CU.
  • 0:29 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja dank u wel voorzitter. Wij kunnen akkoord gaan met de wijkvisie, het is zorgvuldig opgesteld en het wordt breed gedragen. Het is een veelomvattende visie die veel inzet en middelen kost. Zoals wij de visie lezen is deze notitie een werkdocument. Ik bedoel daarmee te zeggen dat niet alles vastomlijnd is maar richtinggevend. Daarom is het goed dat het in stappen gedeelten wordt uitgevoerd. We verwachten van het college dat wij op de hoogte worden gehouden van deze te nemen stappen. Dank u wel.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sterenborg. Meneer Mellies, fractie Melllies.
  • 0:47 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja dank u wel voorzitter. Het doel van de wijkvisie is te komen tot een beeld van de wijk over tien jaar. we lezen in het voorstel dat deze wijkvisie in nauwe samenwerking met een groot aantal lokaal betrokken inwoners en organisaties tot stand is gekomen en dat de wijkvisie breed gedragen wordt door de inwoners. nou dat lezen we graag. De fractie Mellies stemt dan ook graag in met de wijkvisie Cereswijk en wensen de betrokkenen veel sterkte en voortvarendheid bij het verwezenlijken van het programma in de projectagenda. Dank u wel.
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Daarmee partijen gehad, geef ik wederom het woord aan wethouder Brongers.
  • 1:53 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   ja voorzitter even dacht ik wat kan ik nog een de reacties toevoegen die uit de verschillende fracties komen. overwegend positief en goede plannen, de nadruk werd ook door een aantal nog even gelegd op hoe deze visie tot stand is gekomen, nadrukkelijk met belangen partijen, politie, Welstad, Lefier, maar vooral ook met de wijkbewoners zelf. dus de betrokkenheid heeft hier een grote rol gespeeld. De visie zoals die voorligt heeft dus draagvlak bij de bewoners aldaar en het zou ook wel bijzonder zijn als wij daar omheen gingen. Echt een visie, hoe is het met wijk over 10 jaar, komt nog een vraag van de SP hoe wordt er omgegaan met de winkelleegstand of met de winkelvraag, behoefte om daar ook winkels in de wijk te realiseren, al dat soort vragen worden meegenomen in het maken van de verdere programma's en projectenagenda of het allemaal komt is nu uiteraard nog niet te zeggen, maar zijn wel gespreksonderwerpen, maar nogmaals het gaat vooral om een visie en een toekomstbeeld van de wijk over 10 jaar en zowel Ceresdorp als Cereswijk wat als een wijk wordt gezien en waar op een goede interactieve manier de laatste tijd aan is gewerkt. Dank voor uw instemming en ik zal de boodschap overbrengen dat wij de bewoners en overige instanties succes wensen met de uitvoering van het verdere programma en projectenagenda.
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Brongers. Behoefte aan een tweede termijn? Of kan ik concluderen dat de raad unaniem de wijkvisie Cereswijk vaststelt. [voorzitter klopt met hamer] Akkoord.
 • 16 Wijziging Centrumregeling beschermd wonen en opvang Groningen
  • 16. Wijziging Centrumregeling beschermd wonen en opvang Groningen (321,65 KB)16.1. Bijlage 1 Wijziging Centrumregeling Beschermd Wonen (274,99 KB)16.2. Concept brief van het college aan gemeente Groningen (191,9 KB)
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar agendapunt 16, de Wijziging Centrumregeling beschermd wonen en opvang Groningen. Meneer Klinkhamer, meneer Nijenbanning, meneer Dijkstra en meneer Mellies. Meneer Dijkstra, CU.
  • 1:00 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Dank u wel voorzitter. Het gaat in dit stuk om de Wijziging Centrumregeling beschermd wonen en opvang in Groningen. Al in 2015 is deze centrumregeling onder samenwerking betreffende nieuwe taken vanuit de AWBZ, tussen de Groninger gemeenten te borgen , gestart met instemming van onze raad. op 20 december 2016 hebben wij al ingestemd met de nieuwe inloopvoorziening GGZ per januari 2017. De CU vindt het fijn dat de wijzigingen zijn bijgehouden zoals we hebben gevraagd de vorige keer. We ondersteunen deze aanvullingen die zijn getoetst aan de bezoekers van deze voorziening, waardoor deze inloopvoorziening GGZ past bij de huidige tijd. Zodat deze recht doet aan de dagelijkse praktijk en ruimte laat voor wijzigingen in de uitvoering. Het draagvlak voor het voorstel is in orde. Mooi dat de participatieraad is geïnformeerd over deze wijziging. Dank u.
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Dijkstra. Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:34 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja voorzitter dank u wel. ik heb één vraag ten aanzien van de wijziging van de centrumregeling en dat is van; er wordt aangegeven dat de 3% van het rijksbudget beschermd wonen voor de uitvoeringskosten dat dat niet toereikend is en dat de centrumgemeente heeft aangegeven daar niet mee uit de voeten te kunnen. kan de wethouder een indicatie geven van wat het bedrag is, de omvang van het bedrag wat eigenlijk boven de 3% uitstijgt en welk deel komt daar ten laste van de gemeente Stadskanaal.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Nijenbanning. De heer Klinkhamer, PvdA.
  • 1:55 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   ja dank u wel voorzitter. u vraagt om akkoord te gaan om de benaming centrumregeling beschermd wonen opvang Groningen te wijzigen in Centrumregeling beschermd wonen, opvang en inloopvoorziening GGZ Groningen. een hele mond vol. U heeft in uw schrijven de wijziging in een gele kleur gemarkeerd, onze dank hiervoor wat dat scheelt nogal behoorlijk veel werk en dan kunnen we de wijzigingen bekijken en kijken of we daar op kunnen reageren. We hebben wel een aantal vragen. Of een opmerking en een vraag. Wat wij eigenlijk missen in de inloopvoorziening artikel 1 bij K, daar staat het onderdeel provincie en meer op het alcohol- en drugspreventie zeker voor 18+ jongeren. Ik kon het nergens weer terugvinden terwijl wij ooit nog wel eens over gesproken hebben dat wij heel als gemeente toch wel wat preventief op dat stuk aan het werk gaan. Dus ik heb dat niet weer terug kunnen vinden, misschien dat de wethouder hierover nog iets kan zeggen. Verder heb ik nog een vraag over, ja die vond ik nogal ingewikkeld, betreft verwijtbaar overschreden budget en hij stond gelukkig in geel gemarkeerd ik denk nou dan kan ik daar mooi een vraag over stellen want dat andere was al bekend natuurlijk. Dus ik ga u een vraag stellen; als ik het goed lees is het verwijtbaar overschrijden budget een risico voor de centrumgemeente. En de niet verwijtbaar overschreden budget is een risico voor de deelnemende gemeente, gemeente Stadskanaal een van de 23 gemeentes. Kunt u een voorbeeld geven van een verwijtbaar en een niet verwijtbaar overschreden budget en wat betekend dit voor onze gemeente, welke mogelijke gevolgen heeft dit. Dan als laatste vraag heb ik nog; de artikel 7, kosten uitvoeringstaak bovenregionale inloopvoorziening GGZ worden naar rato omgeslagen per inwoner regio gemeente. kunt u dit uitleggen wat hiermee bedoelt wordt? en heeft dit gevolgen financieel voor onze inwoners. tot zover voorzitter.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Klinkhamer. Fractie Mellies, de heer Mellies.
  • 0:38 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja voorzitter. Ons wordt gevraagd het college van burgemeester en wethouderw ieder voor het zover zijn eigen bevoegdheid betreft toestemming te verlenen tot het wijzigen van het Centrumregeling wonen en opvang Groningen en door deze te vervangen door de Centrumregeling beschermd wonen opvang en inloopvoorziening GGZ Groningen, wat een prachtige volzin. wij hebben kennis genomen van de wijzigingen en de argumentatie ervan en kunnen instemmen met het voorstel. We hopen dat met deze wijziging een toekomstbestendige Centrumregeling verkregen wordt die de benodigde flexibiliteit biedt. Daarmee recht doet aan de dagelijkse praktijk en ruimte laat voor wijzigingen in de uitvoering. Dank u wel.
  • 0:23 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Mellies. Dan geef ik het woord aan wethouder Boen.
  • 3:9 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Voorzitter, dank u wel. dank aan de fractie van de CU voor het feit dat de wijziging zoals die is aangekondigd positief wordt ontvangen. Ik denk dat het goed is dat de regelingen die we vanaf 2015 hebben moeten organiseren dat we daar op gezette tijden naar kijken werkt het zoals we het graag zouden willen en als dat niet zo is wat gaan we dan doen om het te verbeteren. Nou daar zijn nu afspraken over gemaakt met betrekking tot de inloopvoorziening GGZ en daarvoor is er ook een wijziging dus in de centrumregeling aan de orde. De vraag van de VVD fractie m.b.t. de overschrijding van of de mogelijke overschrijding van de 3%, ik heb zo niet paraat op welk percentage dat gaat, dus daar moet ik u het antwoord op dit moment even schuldig over blijven, maar dat kan uiteraard uitgezocht worden. Met betrekking tot de opmerking van de PvdA, het is duidelijk dat op het moment dat er sprake is van uitvoering van regelingen en een partij die doet dat niet op de manier zoals dat is afgesproken en dat brengt extra kosten met zich mee, dan is dat in de termen van deze regeling verwijtbaar gedrag. Op het moment dat het gaat over kosten die gewoon gemaakt moeten worden bij het uitvoeren van de gedecentraliseerde wet en de voorzieningen die erbij horen ja dan betekend het dat het gaat om extra middelen die dan blijkbaar ingezet moeten worden en daarvoor geldt dat die naar rato door de samenwerkende gemeente in de regeling worden opgehoest. Dus dat is het verhaal van verwijtbaar en niet verwijtbaar. Dus laten we het maar heel plat zeggen, als je dingen doet die waarvan je zelf kunt bedenken van dat is niet zo'n slimme oplossing geweest dan betekend het dat je daar dan ook zelf voor staat en dat dat niet een daar sta je dan als centrumgemeente voor en niet als gezamenlijke gemeente. het verhaal van alcohol en drugs zegt de PvdA fractie ook dat wordt niet expliciet genoemd. het is natuurlijk wel zo dat wij hier een verhaal hebben gestart in het verleden wat met name ging over alcohol gebruik, we gaan ook ten aanzien van het verhaal van de drugspreventie een aantal stappen zetten hier in de gemeente, daar is door het college een besluit over genomen, dus dat betekend dat die onderwerpen in de sfeer van de preventie gewoon blijven gehandhaafd. En waar die raakvlakken hebben met de voorzieningen waar we het hier over hebben ja zal het daar in worden geïntegreerd, dat moge ook duidelijk zijn. Volgens mij heb ik daarmee de belangrijkste opmerkingen en vragen die gesteld zijn beantwoord voorzitter.
  • 0:24 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we even kijken of dat juist is die constatering. Klopt? behoefte aan een tweede termijn, niet. Unaniem. Ga ik die hele volzin niet herhalen die zo prachtig opgesteld is en dan zeg ik dan agendapunt 16 conform voorstel is besloten. Unaniem stemmen. [voorzitter klopt met hamer]
 • 17 Afhandeling van motie defibrillatoren
  • 17. Afhandeling van motie defibrillatoren (292,16 KB)17.1. Motie defibrillatoren (719,57 KB)
  • 0:27 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar agendapunt 17, de afhandeling van de motie van de defibrillatoren, wat een moeilijk woord blijft dat toch. Wie wenst daarover het woord te voeren, mevrouw Schipper, mevrouw Meertens, Van der Heide, Mellies. Mevrouw Schipper, PvdA.
  • 1:00 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja, dank u wel voorzitter. Nadat de PvdA een motie heeft ingediend over het vermeerderen van de defibrillatoren gemeente komt het college nu met het voorstel om dit te gaan uitvoeren. Natuurlijk zijn we hier heel blij mee. In geval van nood is het belangrijk dat er op meerdere plekken snel hulp kan worden geboden en dit plan geeft dus aan dat het in alle wijken, of in elk geval elke kern van onze gemeente deze kasten voorradig zijn. nu hebben we nog even verder navraag gedaan en nu blijkt dat voor hetzelfde budget als wat hierin genoemd wordt, misschien nog wel meerdere kasten zouden kunnen worden geleverd. Mijn is dus nu klopt dit en wat zijn dan de mogelijkheden. Misschien is het een optie om woonwijken ook mee te nemen in het geheel, maar daar weet u ongetwijfeld meer van dan ik, dus wacht ik het antwoord af. Maar voor dit moment is mijn partij heel blij met het voorstel en zeggen we graag akkoord en zijn blij dat deze extra kasten en voor de veiligheid van onze burgers er gaan komen. Dank u wel.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Schipper. Mevrouw Meertens, GBS.
  • 0:14 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   ja voorzitter wij zijn verheugd dat de motie van 21 november jongstleden heeft geleid tot het voorliggende voorstel. We kunnen ons vinden in dit voorstel, ook voor wat betreft de daarbij horende jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud. Dank u wel.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Van der Heide, CU.
  • 0:52 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   ja, dank u wel. Het is goed dat er meer AED's en buitenkasten komen en we hebben ook ingestemd met de motie destijds zoals u weet zijn we als CU al lang bezig met zo goed als mogelijk maken van een snelle respons bij hartfalen. Zo hebben we in 2011 schriftelijke vragen gesteld over het ontbreken van de AED's in verschillende gemeentelijke gebouwen, ja dit is destijds goed opgepakt. Door de vragen van de CU is er toen een notitie gemaakt, een notitie AED Stadskanaal 2011, we zouden graag zien dat o.a. naar aanleiding van de uitbreiding van de AED's in buitenkasten, maar ook aangezien we alweer zes jaar verder zijn deze notitie wordt herzien. Er is immers gelukkig ook veel georganiseerd in onze gemeente op dit gebied en deze motie staat namelijk verder niet stil bij het koppelen aan de zogenaamde zes minuten zone en de App die daarvoor is, de AED for you, dus we zouden graag daar antwoord op willen.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Van der Heide. Meneer Mellies, fractie Mellies.
  • 0:27 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja dank u wel voorzitter. ja van mij een vraag, we hebben binnen het AED gebeuren het open systeem en het gesloten systeem en ik neem aan dat deze zes defibrillatoren uitmaken van het gesloten systeem waar de stichting Hartveilig dan over gaat. Mijn vraag is even; zijn deze kasten nou wel of niet openbaar toegankelijk. Nou dat was de vraag even. Dank u wel.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Mellies. Wethouder Boen.
  • 2:19 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja dank u wel voorzitter. Dank voor de positieve reacties die gaan van verheugd tot akkoord gaan met het voorstel zoals het hier ligt. Even ingaan op de vraag/opmerking vanuit de PvdA fractie. Wij hebben in dit voorstel uitvoering gegeven aan de motie waarin werd gesproken over het realiseren van tenminste zes AED's in onze gemeente bovenop datgene wat er al was en volgens mij hebben we dat gedaan, daar is een kostenraming aan toegevoegd en dat bedrag wordt daarin genoemd, ik stel ook voor dat we ons houden aan de zes AED's die op dit moment conform die motie geïnstalleerd gaan worden. Het bedrag zoals dat nu wordt aangegeven kan wellicht wat lager, daar hebben wij ook informatie over gekregen, nou dat zal dan in de jaarrekening blijken als dat zo is, maar voorlopig zeggen we; we hebben zes AED's geïnstalleerd, of die gaan we installeren, en daar willen we het graag bij houden en dat kan ik dan meteen koppelen denk ik aan de opmerking van de CU waarin wordt gerefereerd aan een notitie uit 2011, dat is alweer zes jaar geleden, een uitzonderlijk staaltje van sterk geheugen, maar ik denk dat het heel goed is om die notitie te bekijken, ook in het licht van een toch wat meer feitelijke informatie over de werking en de functionaliteit van de AED zoals die nu in de gemeente aanwezig zijn. en het is natuurlijk zo dat de Stichting Hartveilig laten we maar zeggen de AED's exploiteert en dat doet door middel van vrijwilligers die op het moment dat het aan de orde is worden gebeld en met een pincode vervolgens bij de apparatuur kunnen om daarmee de levensreddende handelingen te gaan uitvoeren. Dus dat is mijn antwoord op die vraag. Dan heb ik volgens mij de vragen die gesteld zijn beantwoord.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama