Raadsinformatie

Raadsvergadering 12 juni 2017

Naam
Download het audiobestand (117,31 MB)
Download de gesproken tekst (1,81 MB)
Download de vergaderstukken in pdf (5,95 MB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
 • 5 Lijst met ingekomen stukken
 • 6 Inlichtingen college
 • 7 Vragenuur
 • 8 Interpellaties
 • 9 Rondvraag
 • 10 Algemene Beschouwingen 2017
 • 11 Voorjaarsnota 2017
 • 12 Perspectiefnota 2018-2021
 • 14 Sluiting
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 0:41 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   We zijn compleet als ik het zo aanzie, bij uw misschien wel belangrijkste vergadering in het jaar, behandeling niet alleen van de voorjaarsnota, maar vooral ook van de perspectiefnota richtinggevend voor de uitwerking naar de begroting 2018. Een woord van welkom aan u allen, zeker ook aan de leden van de pers en de belangstellenden op de publieke tribune of degenen die mogelijkerwijs naar de radio luisteren in het kader van deze vergadering. Meneer Hofstra, PvdA, ik ben nog niet eens klaar met mijn welkomstwoord.
  • 0:6 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nee, ook even heel kort, het gaat ook over uw welkomstwoord want onze fractiegenoot Monique is er vandaag natuurlijk ook niet bij.
  • 0:23 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wat fijn dat u me daar aan herinnert, maar dat had ik anders bij de mededelingen natuurlijk meegenomen. Nu moet deze dame langer wachten met de tractatie die wij krijgen van de heer Kremer en vandaag heeft hij waarschijnlijk zijn telefoon wel uit staan. Laat u duidelijk zijn dat ik hem niet uit heb staan, maar dat heeft zijn andere reden zoals u bekend is.
 • 2 Mededelingen
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En dan had ik inderdaad graag willen melden dat mevrouw Kroom van de PvdA vandaag niet aanwezig is wegens ziekte net als wethouder Gelling. En daarmee hebben we de afwezigen genoemd.
 • 3 Vaststellen agenda
  • 03. Vaststellen agenda (206,11 KB)
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ik u meenemen naar de vaststelling van de agenda. Dat is een agenda waarbij agendapunt 13 wordt ingetrokken en daarvoor geef ik het woord aan wethouder Brongers.
  • 0:31 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja, dank u wel voorzitter. wij hebben als college de conceptbegroting van de ODG ontvangen en wat ons betreft geeft deze begroting nog wat zicht op bepaalde onzekerheden en risico's en daarom zijn wij van mening dat wij u op dit moment daarover geen goede zienswijze kunnen voorleggen. Vandaar dat wij dat agendapunt op dit moment hebben teruggetrokken. Komende week is er een dagelijks bestuur vergadering en waarin wij meer duidelijkheid hieromtrent verwachten.
  • 1:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Akkoord? dan nog ten aanzien van agendapunt 5, lijst met ingekomen stukken staat daar nog genoemd, maar zoals u op uw i-pad heeft kunnen zien is er geen leesmap met ingekomen stukken en geen agenda met een behandelingsvoorstel vanuit de agenda commissie en dat komt omdat de ingekomen stukken met de reguliere vergadering van 26 juni gewoon worden meegenomen. Ik stel me voor dat we zo meteen met de algemene beschouwingen het woord geven aan de fractie voorzitters die in tien minuten max de high lights vanuit de algemene beschouwingen meenemen en dat we proberen in de planning voor vanmiddag rond een uur of zes te kunnen schorsen voor een drankje en een warme hap als ik het zo mag noemen. Om eventueel om half acht te vervolgen. Kan dat uw instemming hebben, want dan is dat de volgorde van de agenda. Akkoord.
 • 4 Insprekers
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   geen insprekers
 • Informatieve stukken

 • 5 Lijst met ingekomen stukken
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   geen lijst met ingekomen stukken
 • 6 Inlichtingen college
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wel inlichtingen vanuit het college. Ik geef het woord aan wethouder Boen.
  • 1:5 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik heb enige opmerkingen m.b.t. het verhaal van MFA Cereswijk. We hebben in de afgelopen periode intensief overleg gehad tussen OPRON, Welstad en de gemeente. dit overleg heeft geresulteerd in een scenario dat ik nu verder aan het uitwerken ben en de uitwerking van dat scenario dat zal een collegevoorstel moeten opleveren. Die uitwerking die heeft wat meer tijd gevraagd dan ik had voorzien en dat betekend dat gelet op de termijnen er op 10 juli nog geen raadsvoorstel in de raad zal liggen. De extra tijd die is met name nodig om een goede uitwerking te formuleren van de financiële paragraaf die hoort bij het voorstel en de planning is nu om het voorstel voor de zomervakantie in het college te hebben zodat in september een raadsvoorstel voorligt. Tot zover voorzitter.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Akkoord? Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:37 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja voorzitter u zult begrijpen dat dit ons nogal rauw op het dak valt, wij hebben in onze algemene beschouwingen en ook al eerder aangegeven dat wij met smart wachten op plannen voor MFA Cereswijk. Het plan heeft al veel vertraging opgelopen en wij zijn wel bang dat uitstel uiteindelijk tot afstel leidt. Ja we horen het nu net, gezien de aard van de vergadering van vandaag, de algemene beschouwingen, is het denk ik ook niet het moment om hier uitvoerig bij stil te staan, maar wat ons betreft het is blijkbaar niet anders, maar eigenlijk niet akkoord.
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat lijkt me nogal een beetje dubbel. Ja, maar goed het is niet anders, dat constateerd u ook. Anderen geen behoefte.
 • 7 Vragenuur
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan heb ik een aantal agendapunten die ook niet ingevuld worden, vragenuur
 • 8 Interpellaties
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   en interpellaties
 • 9 Rondvraag
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maar we hebben wel een rondvraag staan. Nou heeft u zich allemaal uitermate geconcentreerd op de algemene beschouwingen, voorjaarsnota, perspectiefnota dus ik verwacht een bijna blindelinge rondgang kan doen, maar dit is niet zo. Mevrouw Sanders, meneer Maarsingh, meneer Boels, mevrouw Schror, meneer Gelling, meneer Mellies, Dijkstra, Van der Heide, Van Beek, mevrouw Sterenborg, mevrouw Meertens, meneer Bieze, meneer Pals. Ga uw gang.
  • 0:5 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja u zei voorzitter dat we allemaal compleet zijn, maar misschien heb ik iets gemist, maar ik mis een wethouder.
  • 0:34 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja u hebt iets gemist, dat is een terechte constatering, is wel genoemd raadslid, tot twee keer toe door een interruptie van de fractievoorzitter van de PvdA en ik heb mevrouw Kroom opnieuw genoemd en ook de wethouder. Meneer Nijenbanning, meneer Klinkhamer, Hofstra, mevrouw Schipper, mevrouw Zeegers, meneer Idema, mevrouw Luijken, meneer Kremer, mevrouw Wanders. De inschatting was juist.
 • Besluitvorming met debat

 • 10 Algemene Beschouwingen 2017
  • 10.01. Algemene Beschouwingen 2017 CDA (127,87 KB)10.02. Algemene Beschouwingen 2017 CU (447,12 KB)10.03. Algemene Beschouwingen 2017 PvdA (666,81 KB)10.04. Algemene Beschouwingen 2017 GBS (365,44 KB)10.05. Algemene Beschouwingen 2017 FM (137,14 KB)10.06. Algemene Beschouwingen 2017 VVD (115,94 KB)10.07. Algemene Beschouwingen 2017 SP (415,8 KB)10.08. Algemene Beschouwingen 2017 D66 (168,9 KB)10.09. Motie Wedeka (263,02 KB)10.10. Motie eenzaamheid (217,79 KB)10.11. Motie VOG (225,46 KB)10.12. Motie rekenkamer (258,4 KB)10.13. Motie jachthaven (196,67 KB)
  • 0:27 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we naar de algemene beschouwingen 2017. Ik geef als allereerste het woord, en we behandelen de voorjaarsnota en perspectiefnota integraal, u zult straks aan het eind van de vergadering wel specifiek een besluit moeten nemen over die twee verschillende agendapunten. Mag ik als eerste het woord geven aan de fractievoorzitter van het CDA, meneer Boels.
  • 4:54 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Yes voorzitter dank u wel. Voorzitter we lazen het in deze voorjaarsnota. Onze gemeente ontvangt nog maar liefst €2.500,- voor de oude klepelmaaier, de klepelmaaier is al negen jaar oud, maar reparatie is te duur. daarom wordt er nu gezocht naar een nieuwe klepelmaaier, de oude gaat niet bij het oud ijzer, wij weten zuinigheid met vlijt bouwt huizen als kastelen, en wij willen nog vele kastelen bouwen hier in deze gemeente. voorzitter ik had nooit gedacht dat ik nog eens de algemene beschouwingen zou beginnen met een klepelmaaier, maar het kenschetst de tijd waarin wij leven. Als gemeente geven we nu en ook in het verleden niet zomaar blanco cheques weg, niet dat vroeger alles maar kon, maar deze huidige tijd vraagt om nog meer accuratesse. Door zuinig te zijn en vlijtig door te werken kunnen we heel wat tot stand brengen. we hebben best wel veel bereikt in deze periode, heel veel eigenlijk, maar we willen gewoon nog meer bereiken voor onze inwoners, huizen bouwen als kastelen. Voorzitter deze algemene beschouwing willen we de juiste kader stellen, de juiste voorwaarden creëren, vooraf onze hartelijke dan voor de goede verslaglegging in deze voorjaarsnota en de perspectiefnota en ook onze dank voor de beantwoording van de vele technische vragen, er is hard aan gewerkt in dit huis de afgelopen tijd, onze complimenten daarvoor. Dan inhoudelijk, bij de huishoudelijke hulp nemen we een forse overschrijding van de kosten die we vooraf hadden begroot waar. Dat is een consequentie van het beleid waar wij altijd voorstander van zijn geweest. voorkomen dat er mensen tussen wal en schip raken, pal staan voor de zwaksten in onze samenleving, en ja we zien dat er nu sprake is van extra kosten, maar wij hebben er voor gekozen om op deze manier maatwerk voor onze inwoners te kunnen leveren, ze op een rechtvaardige wijze te bedienen. We zien dat het ruimhartige beleid goed is geweest. wel moeten we er alles aan doen om te zorgen dat we een goed vangnet behouden. In dat kader voorzitter is het interessant om het voorstel te lezen van het college, het voorstel dat gaat omtrent de financiën van het sociaal domein. Hier lezen we een overweging om het overschot toe te voegen aan de algemene reserve, gewoon toe te voegen aan de grote pot zogezegd. Dan kunnen we het overal voor inzetten, dat klinkt op zich best aardig, maar in de huidige situatie willen wij de mogelijkheid blijven houden om maatwerk te kunnen leveren. Zeker geen vrijbrief om ongelimiteerd geld uit te geven, wel de garantie voor onze inwoners dat er als het echt dringende behoeftes zijn wij in staat kunnen en blijven zijn om maatwerk te leveren. Het CDA fractie wil de mogelijkheid behouden om het ons kenmerkende ruimhartige beleid uit te kunnen blijven voeren. we zullen daar tijdens de behandeling van de jaarrekening op terugkomen. Het CDA fractie heeft het ook steeds gezegd; samen moeten we alles op alles zetten om de zwembaden in onze gemeente open te houden. het is prettig om te constateren dat onze oude opinie daaromtrent een gemeengoed aan het worden is, we werken er hard aan om dat voor veel meer thema's van het CDA fractie te laten gelden. Voorzitter wat betreft die zwembaden is nu geen sprake, nu of in de korte toekomst, van groot onderhoud, we willen niet dat we over drie jaar voor voldongen feiten komen te staan, de vrijwilligers moeten nu gewoon simpelweg kunnen werken aan gedragen plannen. We lezen over het plan van versneld invoeren en investeren in openbare verlichting. Het is goed en gewenst dat wij een bijdragen leveren aan het klimaat akkoord, aan de doelstellingen van het landelijke klimaatakkoord. We willen een beter land doorgeven aan onze kinderen, dan moeten we ook zelf iets doen, vooral zelf iets doen, zelf investeren. Maar dit nu versneld uitvoeren, past dat eigenlijk wel in ons huishoudboekje. Laten we denken aan die klepelmaaier, laten we accuraat zijn. Past dit in het huishoudboekje, graag ontvangen we daar een toelichting op. Voorzitter op een ander punt is het, althans hier, oorverdovend stil, oorverdovend stil omtrent de spoorlijn. Komt er een fluistertrein, is het inmiddels een gepasseerd station, wij maken ons zorgen, Stadskanaal moet de trein niet missen. Er wordt overal over gesproken, we lezen van andere plannen, andere trajecten, wij, we staan in goed contact met onze
  • 0:22 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik ga even een kleine, want ik hoor ook heel veel geroezemoes en ik weet ook niet of dat boven mij plaatsvindt of niet, maar ik wil ook graag dat uw verhaal, meneer Boels, goed uit de verf komt dus kunnen we even met elkaar kijken dat we ook even aandacht hebben voor de algemene beschouwingen van een elke fractie die wordt voorgedragen. Meneer Boels gaat u verder.
  • 2:51 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dank u wel, ja over verve en onderhoud kom ik straks nog, maar dit ging over de trein, de spoorlijn. Het CDA fractie staat in goed contact met onze Statenfractie, onze Tweede Kamer fractie en wat kunnen wij nog meer doen als fracties hier, wij willen, het is tijd voor een doorbraak, die spoorlijn moet er komen, wat vindt het college hiervan, wat kunnen we doen, samen met zijn allen. Dan omtrent de formatie, de personeelsbezetting welgezegd, we lezen een pragmatische oplossing voor de formatie hier in dit huis aan de hand van de conclusies van het rapport van Beerenschot, het onderzoek wat daarop gedaan is, maar is dit nu wel de juiste oplossing, ontstaat nu niet nog extra druk op deze formatie met alle risico's van dien. Het is een gekozen pragmatische oplossing die valt te waarderen, maar laten we de medewerkers in dit huis niet de dupe zijn, graag ontvangen wij een toelichting. Er ligt een voorstel om huren voor sportaccommodaties en welzijnsorganisaties te verhogen. Wij pleiten nog steeds voor meer nadruk op de vrijwilligers, van druk naar nadruk. Momenteel constateren wij dat bij veel vrijwilligers organisaties er op uiterst vernuftige wijze met bijvoorbeeld de financiën wordt omgesprongen, dit om maar te kunnen blijven voortbestaan. Ook de alsmaar toenemende wet- en regelgeving vraagt veel van die vrijwilligers. CDA fractie vraagt dezelfde creativiteit van het college omtrent het goed omgaan en faciliteren van de vrijwilligers, kunnen wij die toezegging krijgen? ja en als de ragebol rust dan werkt de spin. Blijf verven, u zei het zojuist, komt dat goed uit de verf, ga aan de slag met bruggen, met rioleringen, met het openbaar groen. Wij gaan akkoord met de kredieten die ervoor gevraagd zijn, maar blijf denken aan onderhoud, houdt het bij want als gezegd als de ragebol rust dan werkt de spin en zijn we uiteindelijk nog veel duurder uit. Er zijn, zo blijkt uit de beantwoording van de door ons gestelde technische vraag, momenteel acties in gang gezet om te komen tot een voorstudie in zake jachthaven alhier in het centrum. Er zijn echter nog geen kosten gemaakt. Laten we helder zijn, op zich is onderzoek naar een jachthaven in dit centrum een prachtig plan, past uitstekend bij het verder revitaliseren van het centrum, een jachthaven geeft uitstraling, cachet. Anderzijds, laten we weer even denken aan die klepelmaaier, we moeten letten op onze financiën. We gaan voor goed financieel beheer. Het CDA stelt daarom voor voorlopig dit onderzoek "on hold" te zetten, dat is geen afstel, dat is geen uitstel, als er zich morgen of vandaag een student van wellicht de Hanzehogeschool of de RUG meldt en die wil onderzoek doen, laat hem daar direct mee beginnen, maar voorlopig wij als gemeente het niet uitvoeren. Laten we letten op onze kosten, er zijn wat ons betreft teveel financiële onzekerheden.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 1:4 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter even een vraag aan meneer Boels van het CDA over de jachthaven, u weet dat wij in onze laatste raadsvergadering heb ik daar aandacht voor gevraagd bij de wethouder omdat wij ons met u zorgen maken over de momentele haalbaarheid van de financiën voor deze jachthaven. En op mijn duidelijke vraag van vindt u niet dat u dit plan in de kast moet zetten, heeft de wethouder volmondig nee gezegd, nee de wethouder die wou doorgaan met de plannen over deze jachthaven. Ik heb toen niks van u gehoord u heeft ons daar ook niet in gesteund, des temeer verbaasd het me nu dat u nu komt, dat u blijkbaar bent u geschrokken van de financiële situatie in Stadskanaal of in onze gemeente en heeft u nu opeens doen besluiten om de jachthaven "on hold" te zetten. Wat is er gebeurd in die twee weken vraag ik mij af, wat is er gebeurd bij uw fractie dat u zegt van de wethouder is voor en u zegt twee weken later van nee zet maar "on hold" we wachten nog even. Ik ben erg nieuwsgierig.
  • 0:04 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja u moet de chronologie wel een beetje in acht houden meneer Pals, kijk we lezen u heeft dat ook al bij uw voorjaarsnota staan; embargo tot 2 mei. We hadden hem volgens mij ergens op 3 maart, nou dat zal niet zo zijn, we hadden hem vroegtijdig in de bus en toen waren de financiën ons al duidelijk. De technische vraag hieromtrent waren ook al lang en breed ingediend en dat u in de tussentijd daar een vraag over stelt ja dat kan wel zo zijn, maar onze CDA fractie was er al veel eerder uit. Wij waren eigenlijk altijd al duidelijk over, dus in die zin zie ik niet een chronologische kwestie.
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:18 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Nog even afgezien van de chronologie, die laat ik even langs mij heengaan, maar volgens mij heeft de portefeuille destijds in de vorige vergadering in de vorige raadsvergadering geantwoord dat het onderzoek door moest gaan omdat het opgenomen was in het college akkoord. En als ik u nu begrijp dan onderschrijft u op dat punt het college akkoord niet langer.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:05 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja ik refereer meneer Boels heeft helemaal gelijk er zit natuurlijk altijd een embargo op onze cijfers, maar ik heb het ook niet gevraagd op basis van de cijfers die nu voor ons liggen, ik heb het gevraagd over de begroting die ingediend is, die met liefst €50.000,- overschreden was, dat even by the way, en dat was de aanleiding om te vragen van vindt u dat u de jachthaven nog steeds moet verdedigen. Dus het is echt gebaseerd op een stuk die heel Stadskanaal had kunnen lezen en waar geen embargo op zit. Nou zegt u van ik heb mij keurig gehouden aan het embargo van de cijfers, maar daar had u toch andere cijfers kunnen raadplegen.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boels.
  • 0:30 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Volgens mij praten we langs elkaar heen, het ging ook niet zozeer om het embargo, maar wij hadden natuurlijk, u doet trouwens ook gewoon een constatering u stelt niet eens een vraag meer, maar dat ter zijde, kijk al lang en breed is duidelijk dat we op onze centen moesten passen als we zelfs, en dat doen we heel goed, met klepelmaaiers in de weer gaan om maar geld binnen te sprokkelen, wat uitstekend financieel beleid is ja dan moeten we ook kritisch kijken naar alle andere zaken. dit is er een van en het is natuurlijk niet zo dat gister op namiddag wij bedachten hé laten we hier nog eens iets over zeggen, dit speelt al veel langer meneer Pals, maakt u zich niet ongerust.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:09 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik maak mij wel ongerust meneer, als u het afdoet van maakt u zich niet zo ongerust meneer Pals dan doet u het af als nou houd je maar stil jochie, wij geven wel even de toon aan in dit debat, ik maak me daar wel ongerust over omdat het gewoon een hartstikke duur project is en steeds meer geluiden uit de samenleving naar boven komen dat we het vooral niet moeten doen en ik maak me dan vooral ongerust als wij die inbreng hebben dat u zich dan stilhoudt daar maak ik mij wel ongerust over.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Van Beek, CU.
  • 0:02 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja dank u wel. even naar aanleiding van wat de heer Pals zegt. Dat de heer Boels de toon slaat hier en dat u moet volgen, ik denk dat het niet zo is, volgens mij heeft de CU vorig jaar al gezegd bij de algemene beschouwingen; we moeten nog maar eens nader kijken naar die jachthaven of dat wel een haalbare kaart is. en volgens mij wordt er niet meer en niet minder gezegd als nu, dat het momenteel geen haalbare kaart is. dus ik begrijp ook niet eerlijk gezegd waar u nu op doelt en dat iemand de mond dichthoudt wat twee weken geleden besproken is volgens mij is daar niks geen interessant doenerij bij. De stukken lagen er zoals wij ze gekregen hebben zoals de heer Boels zei en nu zijn de algemene beschouwingen en dat u tussendoor een vraag stelt ja dat is aan u. Dank u.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. laten we kijken wat er vandaag over dit onderdeel besloten wordt en ik vraag de heer Boels om verder te gaan met zijn algemene beschouwingen.
  • 2:20 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ik dank u hartelijk voorzitter. Voorzitter de herindeling, in plaats van dat we zijn geherindeelt of hergeindeelt of iets met dien aard, zijn de partijen om ons heen nog veel meer verdeelt, gelukkig waren wij tot op een paar seconden terug hier in deze raad althans vrijwel unaniem of over veel zaken en helemaal wat betreft die herindeling. Het is van belang voor onze inwoners, wij stonden daar altijd voor, maar nu voorzitter worden we geconfronteerd met ongewenste neveneffecten. We zien ontvlechting van de ICT, de websites en alles wat erachter zit, ontvlechting van het Centrum voor Jeugd Gezin en Veiligheid en al die zaken. wij hadden het niet voor ogen. Hoe gaan we nu verder, hoe denkt het college na over een toekomst voor deze gemeente, we willen daar graag een antwoord op. Voorzitter ik probeer af te ronden. Laten we de lijn vasthouden, we verwachten €2.500,- terug te vangen, terug te krijgen, voor een klepelmaaier, dat zegt iets over de wijze waarop wij omgaan hier met ons geld, dat moet, dat zijn we verplicht voor hen die na ons komen. het is belangrijk om pal te staan voor de zwaksten in onze samenleving, wij beloven geen gouden bergen, wij roeptoeteren niet te vroeg wilde plannen, wij willen een richtinggevend kader geven, richting de begroting van 2018. Wij blijven samen werken aan onze samenleving en we willen ten allen tijde onze verantwoordelijkheid nemen. wij als CDA doen dat met de bijbel als ons leidraad en als onze inspiratiebron. Wij willen het vertalen naar een politiek werkwijzend samenleving waarin ieder mee kan doen en dit vanuit eigen verantwoordelijkheid, we willen enthousiast blijven werken aan een samenleving waar mensen oprecht met elkaar begaan zijn. Samen bouwen aan een toekomst, kaderstellend waar dat moet, maar immer met het oog voor de kleinste details. Zoals een klepelmaaier. Ook nu in deze dynamische toekomst, in deze dynamische tijden hechten wij nadrukkelijk waarde aan een ieder Gods onmisbare zegen toe te wensen bij de uitoefening van zijn of haar taak en verantwoordelijkheid. Voorzitter en in de snelheid en door de interruptie vergat ik mijn motie nog aan te kondigen. Maar wij hebben nog een motie die wat mij betreft buiten de spreektijd geldt maar zoals denk ik te doen gebruikelijk die motie zou ik wel graag willen aankondigen en voorlezen.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U ziet uit uw ooghoek heel goed hoe de tijd van 10 minuten loopt dat houdt u flink in de gaten, dank u wel meneer Boels.
  • 0:1 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Een interruptie is ook niet te voorkomen mevrouw de voorzitter.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, maar die hebben wij stopgezet hoor die tellen niet mee.
  • 0:1 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dat zag ik niet anders had ik sneller
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   had u sneller gesproken
  • 0:2 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   gepoogd
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Als u nu heel snel een motie indient dan kunnen we die in ieder geval meenemen.
  • 0:45 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dank u wel. De motie omtrent de jachthaven. De raad van de gemeente Stadskanaal in vergadering bijeen op 12 juni 2017, constaterend dat een jachthaven in het centrum van Stadskanaal een positief effect zou kunnen hebben op de uitstraling van het centrum. En dat de financiële situatie van de gemeente momenteel echt er toe nood tot goed financieel beheer en overwegend dat verdere voortzetting van een onderzoek naar de realisatie van een jachthaven in het centrum van Stadskanaal op dit moment ongewenst is, roept het college op voorlopig geen verder onderzoek naar een jachthaven in het centrum van Stadskanaal in te stellen en gaat over tot de orde van de dag. Ingediend namens het CDA, namens PvdA, namens de CU en namens GBS. Dank u wel.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Boels. Waar is de motie nu?
  • 0:2 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   op de laptop van de griffier
  • 1:39 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Op de laptop, nee u moet hem met onder…… Voor degenen die graag aan het eind van hun spreektijd een motie in willen dienen vraag ik u om die ondertekend en wel klaar te hebben want anders valt ie echt buiten de spreektijd. Zou mooi zijn want dan kunnen ze altijd nog in de tweede termijn ingediend worden, dus levert geen problemen op. Ja, dat kan ik niet helpen, als ie niet compleet is is ie niet compleet, dan is ie nu ingediend door de fractie van het CDA. Ik denk niet dat dat de bedoeling is. ik zal u tegemoetkomen, ik geeft hem u terug u kunt hem straks in tweede termijn indienen. Ja, ik neem aan dat u volledig draagvlak wilt hebben in het kader van reacties op de motie en op de inschatting van de haalbaarheid. Goed gaan we naar de fractie van de SP, mevrouw Luijken. En als ik goed ben geïnformeerd dan komt ondertussen de bijdrage van de SP op de i-pad van u allen. Mevrouw Luijken gaat uw gang.
  • 2:10 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Voorzitter, de economie zit in de lift, maar wat merkt Stadskanaal hiervan? Het scenario ziet er voor de gemeente Stadskanaal een stuk minder rooskleurig uit. De transitiejaren zijn voorbij, en de participatiewet in volle gang. Vooral de zwakkeren in onze gemeente hebben dit kunnen merken. De onrust onder de inwoners van Stadskanaal is dan ook nog steeds erg groot. De SP vindt dat hier een einde aan moet komen. De inzet om preventief te werk te gaan was een goed uitgangspunt, niet alleen voor de inwoners, maar het werkt ook nog eens kostenbesparend. Eén regisseur één gezin, wijkteams die door vroegsignalering duurdere hulp moeten zien te voorkomen en de wooncorporaties die omtrent de huurachterstanden van huurders op tijd aan de bel trekken om erger te voorkomen. De SP wil graag weten of dit allemaal gerealiseerd is, mocht dit niet het geval zijn, wat is hier de reden van? En hoe gaat de gemeente dit oplossen? Behalve de transitie heeft de gemeente ook nog te maken met risico’s, zoals bijvoorbeeld in het onderwijs, hersanering voormalige gasfabriek en de grondexploitatie. De financiële tegenvallers zullen uiteindelijk effect hebben op anderen posten die op onze begroting zullen gaan drukken: wij denken aan de zwembaden, een treinstation en een MFA voor Cereswijk. Voorzieningen die voor onze inwoners erg belangrijk zijn. De gemeente Stadskanaal heeft het armoedebeleid uitgebreid met een kindpakket, volgens de SP een mooi initiatief waar veel ouders blij mee zijn. Maar dit neemt niet weg dat de armoede in de gemeente stijgt, zo zien we een stijging van het aantal aanvragen bij de voedselbank. De meerderheid van deze groep zit in de schuldhulpverlening en valt onder bewindvoering. Het regent klachten over het GKB, zo zouden mensen lang op hun geld moeten wachten. Het gevolg hiervan is dat mensen tussendoor bij de voedselbank voor hulp moet aankloppen, dus los van de uitgifte dagen. Via deze plek willen wij dan ook meteen onze waardering uitspreken voor Willem van Veen en zijn team van de voedselbank.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   meneer Bieze, GBS
  • 0:22 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja voorzitter, de fractievoorzitter van de SP doet nogal een grote uitspraak. En een daarvan vind ik wel heel opvallend dat het klachten zou regenen rond het GKB. Kunt u dat eens wat preciezer uitdrukken want regenen dan is er bij mij wel iets aan de hand.
  • 0:07 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Die klachten die komen niet alleen bij mij binnen, maar die komen vooral binnen bij de voedselbank en als u mij laat uitpraten dan kan ik meteen vertellen wat er dan aan de hand is.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ga uw gang
  • 0:37 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Als je om welke reden dan ook afhankelijk bent van instanties voelt dat echt niet prettig, het geeft kopzorgen en stress. Het niet uitkeren of te laat uitkeren van weekgeld maakt deze zorgen onnodig erger. Vooral kinderen zijn hier de dupe van. Voor de inwoners is de Wmo transitie met veel onrust, onzekerheid en onduidelijkheid verlopen. De eerste twee jaar zitten erop en alweer zijn er veranderingen opkomst. En weer zal er bezuinigd moeten worden op de huishoudelijke hulp. Het is voor de SP dan ook onvoorstelbaar dat het college ervoor kiest
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:7 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dat er weer moet bezuinigd worden op de huishoudelijke hulp heb ik in de stukken niet kunnen lezen, wel dat er een tekort is op sociaal domein in de toekomst.
  • 0:01 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ik heb het op Face Book gelezen.
  • 0:03 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Als het op faceBook staat is het waar.
  • 1:26 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Het is voor de SP, ja het is precies, het is voor de SP dan ook onvoorstelbaar dat het college er voor kiest om 1,1 miljoen, uit het sociaal domein afkomstig, in de algemene reserve te stoppen. Voor de SP is er maar één plaats om sociaal domein geld te reserveren en dat is in de reserve van het sociaal domein zelf. Op het gebied van de jeugdzorg loopt het niet altijd even soepel en blijft de klacht over de bereikbaarheid van het centrum jeugd, gezin en veiligheid overeind. De bereikbaarheid is soms van cruciaal belang. Het zou fijn zijn als hier door de gemeente naar gekeken kan worden. Gelukkig valt er ook iets positiefs te melden. Na vele malen te hebben gewaarschuwd over de wachttijden bij Jonx GGZ dat die opliepen, zien we gelukkig een forse daling. Het is algemeen bekend dat de SP tegen marktwerking in de zorg is. Wij maken ons dan ook grote zorgen om de nieuwe aanbestedingen voor het gehandicapten taxivervoer en het ambulancevervoer. Niet alleen de cliënten en patiënten zijn hier de dupe van, maar ook de cao’s van het personeel komen zo onder druk. Verder ziet de SP dat de poliskosten van de collectieve
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:16 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja ik heb even een vraag naar aanleiding van de bewering die u doet, u ziet met zorg de nieuwe aanbestedingen tegemoet, die gaan ten koste van cliënten, die gaan ten koste van Cao's. waar baseert u dat op. Ik bedoel een aanbesteding hoeft toch niet per definitie te leiden tot een verslechtering van de uitvoering of salarissen.
  • 0:22 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   We hebben in de zorg natuurlijk al gezien dat de marktwerking niks goedkoper heeft gemaakt, je weet ook niet zeker ambulancediensten als dat particulier gaat worden geen idee, zijn die mensen wel goed geschoold, gaat de kwaliteit achteruit, dat weet je allemaal niet natuurlijk nu. En ambulancepersoneel maken zich niet voor niks zorgen.
  • 0:11 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ik vind dat u toch wel een heel zwart scenario schetst, ik bedoel een beetje meer vertrouwen in marktpartijen, ik bedoel op het moment dat je je aanbesteding voorwaarden stelt aan de leverden partij aan leveranciers dan kunt u dat borgen.
  • 0:5 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Nou als we zien hoe de zorg er nu bijstaat in Nederland dan is het alleen maar huilen volgens mij.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Bieze, GBS.
  • 0:17 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Wij hebben daar ook naar gekeken van waar zijn wij nou goed in en één van de topnoteringen die wij in de hele wereld hebben en in Europa, is die gezondheidszorg. Dus als hier de indruk wordt gewekt dat wij een slechte gezondheidszorg hebben dan wil ik dat verre van mij werpen.
  • 3:30 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Verder ziet de SP dat de poliskosten van de collectieve ziektekostenverzekering van Menzis via de gemeente erg duur is. Wat is dan nog het voordeel voor de verzekerde? Het doel van de participatiewet is om iedereen in staat te stellen als volwaardig burger mee te doen en bij te dragen aan de maatschappij. De gedachte achter de participatiewet is “uitgaan van de eigen kracht en ondersteuning waar nodig” Als mens volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij betekent dat je een betaalde baan hebt en zelfstandig in je levensonderhoud kunt voorzien, of op een andere manier maatschappelijk actief bezig bent. Landelijk zien we een daling van de werkloosheid, doordat de werkgelegenheid stijgt. Je zou dus kunnen zeggen dat het werkloosheidsprobleem zichzelf oplost wanneer de werkgelegenheid stijgt. Helaas zien wij dat er in Stadskanaal geen daling is van het één nog een stijging van het ander. Het TDC is in het leven geroepen om inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar werk. Mensen helpen bij het solliciteren via een TDC is een prima hulpmiddel, maar creëert geen banen. En door deze mensen met behoud van uitkering te laten werken, dus zonder loon, in commerciële bedrijven is het zelfs werkverdringing en groeit het banenverlies in plaats van andersom. Om de werkloosheid op te lossen hebben we dus banen nodig. Maar hoe kom je aan banen? De SP heeft hierover nagedacht en heeft een concept idee voor Wedeka. We noemen het ‘WEDEKA ENERGIE’. De bedoeling is dat Wedeka door middel van zonnepanelen zelf energie opwekt en deze energie gaat verkopen. De SP wil dan ook graag een motie indienen om te laten onderzoeken of dit haalbaar is. Voor de SP is het duidelijk, geen bezuinigingen op het sociaal domein, mensen gaan voor stenen. De bedragen die we onnodig uitgeven aan bijvoorbeeld parkeerplaatsen, kademuur, onderzoek van een haven of het programmamanager bij Wedeka, 4,2 miljoen in een winkelcentrum of duizenden euro’s voor een horecaplein. Zo vragen wij ons af of er een bijdrage vanuit de provincie eventueel het rijk mogelijk is voor Mercurius Business Park of andere vervuilde plekken. De SP ziet liever dat nieuwe sociale huurwoningen worden gebouwd en dat de voorzieningen voor de inwoners op peil blijven: de zwembaden, sport, muziek, bibliotheek, de zorg, , openbaar onderwijs, duurzaamheid en werkgelegenheid. Als we de voorzieningen voor de inwoners niet op peil houden creëren we zelf de krimp. Het sluiten van de Westerschool is ons dan ook een doorn in het oog. Wij maken ons zorgen over de werkwijze van de OPRON, als OPRON niet in staat is onderwijsniveau op peil te houden is er in onze ogen iets mis met de OPRON en niet met de school. De SP zal dan ook altijd blijven knokken voor deze voorzieningen. Onze laatste actie "red het Refaja ziekenhuis" , waar de SP door middel van een petitie en met het houden van een openbare avond zich zichtbaar heeft ingezet samen met de inwoners van Stadskanaal voor een volwaardig ziekenhuis is hier een voorbeeld van.Tot zover.
  • 0:23 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Luijken. Ik constateer dat een deel van het laatste deel van uw bijdrage niet verwerkt is in wat er op papier staat dus ik kan me voorstellen dat er daardoor een stukje verloren gaat voor alle fracties, maar dat mag u dan voor lief nemen. Meneer Bieze, GBS.
  • 0:7 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja dank u wel voorzitter. De fractievoorzitter van de SP zou terugkomen op dat er klachten zou regenen
  • 0:7 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ja die klachten regenen dus bij de voedselbank, mensen die zonder geld zitten die geen eten kunnen kopen.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Luijken wilt u even wachten tot meneer Bieze de vraag en zijn inbreng kan doen.
  • 0:29 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Voorzitter het gaat er mij om, als het klachten regent dan is er wel iets aan de hand. Maar dan moet je ook als de SP de guts hebben om aantallen te noemen. En die hoor ik niet, want u zegt alleen maar ja het regent klachten bij de voedselbank, ja dan kan ik ook wel zeggen het regent klachten op Face Book. Ik vind dat u een goede basis voor die klachten moet neerleggen en als u zegt dat het regent, dan moet u dat hard kunnen maken.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Luijken.
  • 0:00 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ja, ik vind dat dus niet. Er wordt aan de bel getrokken door de voedselbank bij ons en ik ga er niet vanuit dat de mensen van de voedselbank mij iets voorliegen, dat heb ook totaal geen zin voor deze mensen, en als wij zien dat er een stijging is dat mensen steeds vaker langer op hun geld moeten wachten of helemaal niet of om andere redenen zonder geld zitten dan denk ik gewoon dat daar iets aan gedaan moet worden. En dat we daar allert op moeten blijven.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   meneer Bieze.
  • 0:30 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Dat ben ik helemaal met u eens, maar dan moet u wel een goede basis neerleggen om dat aan te kunnen pakken en op dit moment hebt u dat niet. Want u gaat dus uit van signalen vanuit de voedselbank, nou dan zou ik wel eens willen weten wat voor signalen dat zijn. dat had u ook moeten en kunnen vragen volgens mij en dan had u vervolgens actie richting deze raad kunnen ondernemen. Dat hebt u dus niet gedaan, het is nu een algemene opmerking die u niet hebt geverifieerd.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En zeg ik ook meneer Hofstra? Ja, meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:33 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ik ken mevrouw Luijken als een raadslid wat heel makkelijk ook de weg even weet te vinden naar portefeuillehouders om dingen op te helderen, wij hebben hier ook een paar keer een presentatie gehad, interactief, van de directeur van het GKB, heeft u ook aan de portefeuillehouder of een de directeur van het GKB even gecheckt of die signalen die u binnenkrijgt, want dat zijn natuurlijk wel signalen, of die ook herkenbaar zijn in de cijfers bij het GKB. Daar ben ik dan wel even nieuwsgierig naar, want daar moeten dan wel cijfers over zijn.
  • 0:38 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Nou u gaat er beiden van uit dat ik deze informatie maanden geleden al wist, ik heb deze informatie van de week gekregen en een noodkreet van Willem van Veen van de voedselbank en hij begeleid zelf ook mensen die bij het GKB zitten en ik ga ervanuit dat hij dat niet zomaar doet, dat zuigt ie niet uit zijn duim. En ik heb dat inderdaad nog niet geverifieerd, ik vond het toch belangrijk om het vandaag mee te nemen omdat ik gewoon vind dat we daar alert op moeten zijn. en de wethouder mag van mij dat gaan informeren bij de voedselbank.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Mellies, fractie Mellies.
  • 0:22 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja voorzitter ik ga toch mee met de collega van het GBS en de heer Hofstra van de PvdA. Ik vind het heel erg, ja zwaar, dat u dus op basis van een aantal klachten die binnenkomen bij de voedselbank een hele kredietbank gaat stigmatiseren. Ik vind dat heel gevaarlijk, ik vind ook best dat u daar nader onderzoek naar doet, maar die uitspraak vind ik toch wel heel erg ja zwaar moet ik zeggen. dank u wel.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel, mevrouw Luijken nog.
  • 0:20 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Nou ja ik vind het zelf helemaal niet zwaar, ik vind gewoon als organisaties aan de bel trekken bij raadsleden of bij wethouders dan moet je dat serieus nemen. En dan moet je ach meneer voedselbank doet u alstublieft niet zo zwaar. Dat kan toch niet, dan moet je toch gewoon alert zijn op wat er gebeurd in de maatschappij. In plaats van dat we straks weer te laat zijn.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Van Beek, CU.
  • 0:9 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja dank u wel voorzitter. Ik denk dat u gelijk heeft mevrouw Luijken, alleen ik denk dat het nu wat te vlug is om het hier te roepen voordat u een en ander gecontroleerd heeft wat de heer Hofstra zegt.
  • 0:2 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   daar had ik geen tijd meer voor
  • 0:4 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ik denk dat dit onderwerp nu wel afgesloten is, ik heb nog een andere vraag met uw toestemming voorzitter.
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ga uw gang meneer Van Beek. Het andere gaanwe zien. Ga uw gang.
  • 0:21 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Mevrouw Luijken ik hoorde u niet iets zeggen over Wedeka en zonnepanelen en ik hoor dat in twee regels hoor ik dat langskomen, ik heb inderdaad een aantal stukken langs zien komen van het weekend, daar zat o.a. een presentatie bij, kunt u er mij iets meer over vertellen als in die twee regels wat u nu net zegt van energie opwekken en
  • 0:18 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Eigenlijk is het gewoon heel simpel. Als Wedeka zonnepanelen heeft en dus zelf energie ophaalt zeg maar vanuit de zon, dan kan je die energie opslaan en die kan je verkopen en dan wordt je dus gewoon energieleverancier.
  • 0:34 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, nee, dat begrijp ik maar de presentatie die erbij zat daar stonden een aantal dingen in over het aantal vierkante meters van het dak van de Wedeka en we leggen hem helemaal vol, heeft u dat ook, laat ik het dan zo zeggen, wat nader onderzocht dat dat mogelijk is, want volgens mij kun je niet op elk dak helemaal vol leggen met zonnepanelen. En daar gaat even de vraag voor mij om, is dat wat u vraagt aan de wethouder om dat te gaan of aan de portefeuillehouder om dat te gaan bekijken of gewoon een algemeen onderzoek met betrekking tot energie leveren namens Wedeka.
  • 0:5 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Nee hoor het is inderdaad gewoon de haalbaarheid van zo'n plan of dat kan ja of nee.
  • 0:2 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Duidelijk, dank u.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   dank u wel. Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:26 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja ik heb ook even een vraag naar aanleiding van het energiebedrijf in oprichting. Ja, ik bedoel vanuit de VVD houden we ontzettend van de vrije marktwerking en u heeft het altijd over verdringing op de arbeidsmarkt, dus mijn vraag is van ja gaat er nu geen verdringing plaatsvinden op de energiemarkt. En de tweede vraag is; vindt u het echt een kerntaak van een werkvoorzieningsschap om op te gaan treden als energieleverancier.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   mevrouw Luijken.
  • 0:22 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Nou mijn grootste zorg is vooral werkgelegenheid en als die hier niet naartoe komt dan moeten we hem zelf zien te creëren op een gegeven moment dat het lijkt me ook wel fijn voor de inwoners die al heel lang werkeloos zijn. daar komt bij dat de tekorten op de Wedeka straks fors gaan worden dus het is misschien ook wel prettig als ze zelf wat meer geld binnenhalen zodat dat niet drukt op de begroting van gemeente Stadskanaal.
  • 0:17 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Maar is het dan niet beter om in deze regio aan te sluiten bij het bestaande alternatief er zijn enorme presentaties gegeven in de Monden, in het Mondengebied, daar liggen mooie plannen er zijn ook al gebieden aangeworven, is het niet handig voor de Wedeka om te kijken of dat een mogelijkheid is.
  • 0:4 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Mag van mij ook, als het resultaat maar hetzelfde is.
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Dank u wel mevrouw Luijken. Als u de motie alleen als SP, want ik kijk ondertussen even, indient en niet, dan kunt u hem nu kort voorlezen en indienen.
  • 0:42 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   De raad van de gemeente Stadskanaal, in vergadering op 12 juni 2017; Overwegende dat , het begrotingsresultaat in grote mate beïnvloed wordt door de gemeentelijke bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Wedeka, dat de gemeente Stadskanaal een nijpend tekort heeft aan echte banen, Wedeka een unieke positie kan innemen in het duurzaam opwekken van stroom en als leverancier, roept het college op haalbaarheid te laten onderzoeken om binnen Wedeka een BV op te richten die volwaardige duurzame energieleverancier zal worden en de raad daarover binnen zes maanden te informeren. En gaat over tot de orde van de dag.
  • 0:42 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Luijken. De motie voldoet aan de vereisten en kan daarmee onderdeel uitmaken van de beraadslagingen. Gaan we naar de CU, meneer Van Beek. Meneer Van Beek ga uw gang.
  • 0:1 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   De tijd loopt nog niet?
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nu wel.
  • 2:46 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Nou dan heb ik iets langer nodig. Wij beschouwen de geschreven versie als leidend want we hebben natuurlijk een uittrekseltje daarvan gemaakt want anders werd het wel heel erg lang. Wij schrijven het jaar Anno Domini, het jaar van onze Heer, 2017. Dat doen we heel bewust. Want ondanks alle onrust in de wereld, in Europa en in vaderland is er Eén die ons zal helpen en die de geschiedenis schrijft. Natuurlijk hebben we het dan over de God van Abraham, Isaäk en Jacob, de God waarin wij als ChristenUnie Stadskanaal en velen in onze gemeente in geloven. In vertrouwen op datgene wat David zegt in psalm 121, wil de ChristenUnie zich inzetten voor iedere inwoner in Stadskanaal. Wij wensen eenieder het geloof in die God toe. Economisch gezien gaan we weer vooruit in Nederland. Er liggen moeilijke jaren achter ons, maar er zullen voor onze gemeente ook nog moeilijke jaren in het verschiet liggen. Grote projecten, verdere decentralisaties, Omgevingswet, meer bezuinigingen, wie zal het zeggen. Natuurlijk komen volgend jaar de verkiezingen er weer aan en zijn dit alweer de laatste Algemene Beschouwingen van deze periode. Nu de herindeling niet doorgaat zullen we als Stadskanaal de bouwstenen voor een solide toekomstvisie moeten klaarleggen zodat de volgende raad daarmee voortvarend en daadkrachtig aan de slag kan. We bespreken nu de voorjaarsnota en de perspectiefnota en wat de CU betreft zijn er een aantal zaken waar wij ons voor blijven inzetten. Het behoud van normen en waarden, het opkomen voor de kwetsbaren, goede zorg, goed en duurzaam gebruik van onze aarde, goed financieel beleid, werkgelegenheid, ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers. Het ligt gezien de financiële situatie voor de hand dat niet alle in de vorige perspectiefnota uitgesproken ambities in de nabije toekomst gerealiseerd worden. Wij hebben hier net als de SP vragen over gesteld en dat antwoord is ons duidelijk, lastige keuzes zullen gemaakt moeten gaan worden. Voorzitter, zijn een aantal van die uitgesproken ambities nog sneller te realiseren met de financiering via de Menukaart Oost-Groningen, dat is iets wat wij ons afvragen. In september, stond juli, verwachten we van het College het voorstel voor de MFA Cereswijk. Ook krijgen wij nog de stukken met betrekking tot de zwembaden voor tot en met 2019. Hier kijken we met belangstelling naar uit. Want wij vragen ons af of € 10.000,- per zwembad wel realistisch is. En over de spoorlijn Veendam-Stadskanaal, waar we al jaren over spreken, is nog steeds geen duidelijkheid. Kunt u ons hier iets over meedelen. Wij kunnen instemmen met de voorstellen voor nieuw beleid, zoals beschermd wonen en het vervolg op Samen oud.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:32 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja sorry meneer Van Beek, even terugkomend op het vorige, over de spoorlijn. U weet, u zit zelf dacht ik in de coalitie van de provincie, en u weet wat het, bent u op de hoogte wat op dit moment de status is. U weet dat ProRail de partij is waar mee gesproken wordt en eigenlijk vraagt u in mijn optiek een beetje naar de bekende weg omdat u het zelf ook had zou kunnen weten omdat met name uw fractie in de provincie daar nogal mee bezig is.
  • 1:43 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   ja, ik zal het nog sterker vertellen meneer Pals, onze fractie heeft er een aantal vragen over gesteld binnen Provinciale Staten, maar mijn vraag is hier of het college van deze zaken ook op de hoogte is en uiteraard of hun nog andere informatie hebben want ik heb nog geen antwoord op de vragen die onze collega's in Provinciale Staten hebben gesteld. Voorzitter de toegankelijksheids genda, de ChristenUnie zou eind 2017 bijgepraat willen worden over de evaluatie waarin de toegankelijkheid een onderdeel vormt van de verschillende beleidsterreinen. De druk op vrijwilligers neemt toe, we moeten met elkaar meer werken, maar ook meer zorgen, langer thuis blijven wonen, statushouders ondersteunen, ga zo maar door. Scholen, kerken, sportverenigingen en zelfs de bibliotheek draaien tegenwoordig voornamelijk op vrijwilligers. Wij roepen u op om vrijwilligers niet in te zetten om bezuinigingen op te vangen en te blijven monitoren of intussen de druk op vrijwilligers niet te veel wordt. Voorzitter wij willen straks een motie indienen dat gaat over een Verklaring Omtrent Gedrag, dat geeft een signaal hoe serieus de verschillende organisaties veiligheid en goed gedrag vinden. en het weert ongewenst gedrag. Wij willen een motie indienen met de strekking dat het College de opdracht krijgt een VOG gratis ter beschikking te stellen wanneer dit voor het vrijwilligerswerk wenselijk is en die niet al in aanmerking komt voor een gratis VOG. Denk daarbij aan vrijwilligers die zich inzetten bij ouderen, laaggeletterden, vluchtelingen en bij mensen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking. Zoals gezegd zal ik die motie straks voorlezen. Eenzaamheid, in de GGD-monitor 2016 zagen wij dat het op meerdere terreinen qua gezondheid
  • 0:2 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Meneer Pals.
  • 1:23 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja sorry meneer Van Beek, ik moet even terugkomen op uw punt van de VOG. U heeft u gaat een motie daar voor indienen, u weet het is op zich best wel een sympathieke motie, maar ik heb daar toch een vraag over als het goed is. U weet de VOG kun je ook aanvragen, gratis voor vrijwilligers, en hij is gratis voor vrijwilligers als die werken met minderjarigen, kwetsbaren in onze samenleving, dus dat is ook een dat is denk ik de overheidswege is dat al zo geregeld. En iemand die bijvoorbeeld ik chargeer nu even, maar iemand die ??????????????? vrijwilligerswerk in de gemeente Stadskanaal zou raar zijn dat die een VOG moet inleveren. En waarom wij dat een beetje raar vinden, daarom hebben we ook wat problemen uw motie, is dat als mensen iets op de kerfstok hebben en die hun straf hebben uitgezeten en vervolgens weer vrijwilligerswerk gaan doen vaak worden geconfronteerd met het niet afgeven van een VOG binnen een bepaalde tijd. Althans dat is ons medegedeeld. En daarom vind ik het een beetje jammer dat is ook tevens ons probleem met deze motie ene kant is die hartstikke sympathiek, maar wij vrezen dat daar wel een stigmatisering vanuit gaat.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maar u begon met een vraag die u wou stellen.
  • 0:04 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Vindt u dat daar een form van stigmatisering van uit gaat?
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ja, even voor de duidelijkheid
  • 1:16 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ik begrijp wat u zegt, maar ik begrijp meneer Pals ook wel wat hij zegt, natuurlijk is het zo dat er momenteel een gratis verklaring goedgedrag dat je die kunt krijgen, maar dat is voor bepaalde groepen, dat is niet voor elke vrijwilliger en wij willen eigenlijk dat je elke vrijwilliger daarvoor in aanmerking komt. kijk het is inderdaad zo dat mensen die met kwetsbaren werken of met kinderen, ik noem een voetbaltrainer van een jeugdelftal, die kan inderdaad gratis een VOG krijgen bij "gratis VOG.nl". Maar aan de andere kant wat u zegt van ja als iemand misschien veroordeelt is voor een bepaald feit zal hij daar later last van kunnen hebben, nou dan gaat mij, zeg ik inderdaad dat zou kunnen maar het is natuurlijk wel de vraag waarvoor iemand veroordeelt is en op gronden waarvan en wat daar verder in gerealiseerd is. Ik denk dat daar best naar gekeken mag worden en het gaat ons met name er om om vrijwilligers die niet in aanmerking komen niet uit te sluiten, maar daar goed naar te kijken en eventueel zelfs door te verwijzen dat instanties of organisaties die vragen om een VOG en hem niet in aanmerking kunnen komen om hem gratis te krijgen daar mogelijk bij aansluiten en als dat niet kan dat wij hem dan gratis verstrekken. Ik hoop dat het zo voldoende is.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals.
  • 0:6 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ja meneer Van Beek, wij blijven nou denk ik toch een beetje ,onze verschillen treden dan nu al op in deze
  • 0:1 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Dat gebeurd vaker
  • 0:22 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja absoluut, maar ook in deze motie treedt het dus op, u zegt van als mensen, ik noem het dan op de kerfstok hebben, dat moet dan ook u vindt het helemaal niet erg dat het uitgezocht wordt wat ze op de kerfstok hebben en dat soort dingen, terwijl wij in een rechtssysteem werken dat als iemand zijn straf heeft uitgezeten eigenlijk weer een schone verklaring krijgt.
  • 0:33 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ik zeg ook niet dat een dief eens een dief altijd een dief, begrijpt u mij goed, maar het gaat mij wel om waar mensen voor veroordeeld zijn en daar moet wel naar gekeken worden en eigenlijk vraag ik of vragen wij en niet alleen de CU want er zijn meerdere partijen die deze motie onderschrijven dan wel ondersteunen gewoon om eens te kijken in hoeverre er hier vrijwilligers zijn in Stadskanaal die die verklaring niet vergoed krijgen. Eigenlijk niet meer en niet minder. Dus ik denk dat het niet zo zwaar aangezet moet worden zoals u nu verteld.
  • 0:18 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, maar het is wel de consequentie van het een en ander. Als ik gratis een VOG verklaring kan krijgen dat is hartstikke mooi, op zich vind ik uw motie ook helemaal niet zo raar om gratis, maar als je hem aanvraagt wordt je geconfronteerd met je verleden en dat is ook ons probleem.
  • 0:06 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   ja ik zou daar niet de nadruk op willen leggen meneer Pals, ik denk dat je meer de nadruk op moet gaan leggen dat wij trots moeten zijn op onze vrijwilligers, dat wij dankbaar moeten zijn voor onze vrijwilligers voor hetgeen zijn in onze samenleving doen en als daar een gratis VOG tegenover moet staan dan graag zou ik zeggen.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Van Beek, vervolgt u uw beschouwingen.
  • 2:38 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   De bril gaat weer op mevrouw. Eenzaamheid, in de GGD-monitor zagen wij dat het op meerdere terreinen qua gezondheid niet goed gaat in Stadskanaal. Een aantal voorbeelden; overgewicht/obesitas, roken, het ervaren van gezondheid. Ook eenzaamheid is een van de snelst groeiende sociale problemen van deze tijd en raakt veel mensen. Wij zagen dat Stadskanaal het slechtste scoort in de provincie ten aanzien van eenzaamheid. Het betreft hier niet alleen ouderen maar ook jongeren die eenzaam zijn. Wij hebben het thema eenzaamheid al vaker onder uw aandacht gebracht. Onder andere bij de Algemene Beschouwingen van vorig jaar. Nu dit gelezen hebbende in de monitor dienen wij met betrekking tot de eenzaamheid een motie in. Ook dit weer namens diverse partijen, daar kom ik straks op terug. Verdwalen in de zorg, uit een onderzoek van de Patiënte federatie Nederland blijkt dat mensen moeite hebben de juiste weg en toegang te vinden voor hun zorgvraag en vinden ze niet altijd alle informatie en hebben last van onlogische overgangen tussen de WLZ, de Zvw, de Wmo en de jeugdzorg. Het zorgkantoor en de gemeente moeten samenwerken en investeren in ondersteuners die met de mensen meedenken, het stelsel kennen en de mensen informeren en die te vinden zijn voor mensen op de juiste momenten. Het budget voor de Wmo is structureel op € 725.000,- vastgezet. Het is echter een groot risico dat we meer geld aan de Huishoudelijke Hulp kwijt zullen zijn. Wij roepen u op om hier scherp op te zijn. Hoe gaat u erop toezien dat dit ook zo blijft? Wij gaan er van uit dat de kosten mogelijk verder zullen stijgen dan het begrote bedrag. En wij willen als raad dan ook tijdig worden betrokken bij de te nemen maatregelen om de taakstellende bezuiniging in te vullen. Heeft u hier al ideeën over? Sinds 2015 is de gemeente wettelijk verplicht om een toezichthouder Wmo te benoemen. Hoe heeft onze gemeente dit georganiseerd? Een belangrijk onderdeel van onze lokale samenleving zijn de gezinnen en de daarin opgroeiende kinderen. Gezinnen waarin ouders moeilijkheden ondervinden in de opvoeding van hun kinderen, of aan zorgen zijn omtrent ontwikkeling en gezondheid van de kinderen, dienen zo snel mogelijk geholpen te worden. De ChristenUnie Stadskanaal ziet de gezinnen als de meest veilige plek om op te groeien en onderschrijft in dat verband de essentie van preventie en vroeghulp, met zorg op maat en niet van de plank af en bovendien dicht bij huis georganiseerd. Wij zijn dan ook content met het opgestelde actieplan over preventie en aanpak problematiek rondom echtscheidingen. Dit mede gezien in het licht van onze ingediende motie in 2014. Voorzitter, het centrumplan het is
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:28 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ja ik heb even een vraag meneer Van Beek, ik begrijp vanuit uw overtuiging vindt u het gezin het allerbelangrijkste wat er is, maar ik neem aan dat u toch wel ondersteunt als er niet sprake is van een gezinssituatie dat u dat toch ook van harte ondersteunt dat mensen veilig kinderen kunnen opvoeden, ik bedoel twee mannen alleen of twee vrouwen alleen of een man alleen of een vrouw alleen dat wordt niet zo gerekend als een gezin, maar ik hoop wel dat u daar uw ondersteuning aan kunt geven.
  • 0:18 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Laat ik het zo zeggen meneer Pals, u weet inderdaad dat het gezin bij ons de hoeksteen is van de samenleving, maar uiteraard gaat het ons om het belang van het kind en wat voor gezinssamenstelling of het dan zo is ik bedoel ik heb niet gezegd dat een gezin man en vrouw moet zijn, maar elk gezin waarin kinderen zijn en waar moeilijkheden zijn, daar moet geholpen worden.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Luijken, SP.
  • 0:10 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Een ouder met een kind is gewoon een eenoudergezin, ik snap dat u zelf geen kinderen heeft meneer Pals, maar een gezin is een gezin.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Luijken.
  • 3:49 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Dank u wel mevrouw Luijken ook namens mij. Het centrumplan, het is in onze ogen goed dat er is ingegaan op een initiatief van de ondernemers die met een voorstel zijn gekomen om het Menistenplein in het centrum van steeds Stadskanaal een facelift te geven. dit voorstel past goed in de centrumvisie die vorig door ons is vastgesteld en de CU hoopt dat de vernieuwing van het Menistenplein een voorbeeld mag zijn voor de andere ondernemers in het gemeente. De peuterspeelzalen. Er gaat in 2017 heel wat veranderen het betreft vooral een organisatorische wijziging van de gang van zaken. De ChristenUnie heeft hier kennis van genomen. Wij hebben begrepen dat meerdere aanbieders een beroep kunnen doen op het beschikbare budget, mits zij met gekwalificeerd personeel kunnen aanbieden. Wat vooral moet worden benadrukt volgens de ChristenUnie is de communicatie richting de ouders. Heeft het College inzichtelijk welke consequenties dit voor Stadskanaal heeft? Duurzaamheid, wij zien de nota duurzaamheid met belangstelling tegemoet, wij verwachten een ambitieus plan. Maar om op voorhand, zonder te weten waarvoor, hier gelden beschikbaar voor te stellen is ons een stap te ver. We willen geen blanco cheque geven. Bovendien is misschien 100.000 niet eens voldoende om onze ambities te verwezenlijken. De omgevingsdienst, zijn wij op de goede weg. De CU is niet gerust geworden na de presentatie van de ODG. Wil het college inzichtelijk maken of de samenwerking met de ODG op de huidige wijze toekomstbestendig is of dat er een deel van de uitbestede diensten teruggenomen moeten worden dan wel dat ze door de ODG teruggegeven worden? Wat zijn dan die consequenties als de ODG taken terugbrengt naar de gemeente. Voorzitter de brandweer. De ChristenUnie volgt de ontwikkelingen bij de brandweer nauwgezet. Bij het werkbezoek aan de brandweer hebben we gehoord dat enkele knelpunten extra aandacht verdienen. Wij bedoelen hierbij de aanrijtijden, beschikbaarheid van bluswater en beschikbaarheid van vrijwilligers. In het kader van onze veiligheid zijn dit wat ons betreft speerpunten. Wij willen onze waardering uitspreken voor de jeugdbrandweer, het is een goede zaak om de jeugd op deze wijze bewust te maken van brandpreventie, bestrijding en zo ambassadeurs en vrijwilligers voor de brandweer te vormen. Wilt u onze dank overbrengen aan de politie, brandweer, vrijwilligers bij beide korpsen en ambulancepersoneel voor hun inzet het afgelopen jaar? We zijn er bijna voorzitter hoor. Financiën, de ontwikkelingen van onze financiële positie baart de ChristenUnie zorgen. Zoals al eerder genoemd is er nauwelijks ruimte voor de uitgesproken ambities, laat staan voor nieuwe ambities. En bestaande en nieuwe ombuigingen moeten nog gerealiseerd worden. De algemene reserve zal worden aangetast en de ondergrens komt in gevaar. Dat wij voorzichtig moeten blijven zijn wij het als ChristenUnie Stadskanaal mee eens. Een goed financieel beleid vinden wij erg belangrijk. De financiële risico's zijn ons duidelijk. Gelukkig is onze weerstandscapaciteit nog voldoende. Het overschot op de jaarrekening lijkt zoals het nu lijkt ruim € 1 miljoen te bedragen. U stelt voor dit toe te voegen aan de algemene reserve, de SP had het hier ook al over. Wij zullen hier op terugkomen bij de behandeling van de jaarrekening. Wat ons betreft kunt u vast rekening houden met een motie dan wel amendement van de CU en de SP. U stelt voor om binnen het sociaal domein vanaf 2021 structureel € 300.000,- om te buigen. Hier gaan wij mee akkoord. Wij blijven van mening dat we het moeten blijven proberen binnen het door het Rijk beschikbaar gestelde middelen. We zullen hierop terugkomen bij de behandeling van de jaarrekening. Ten slotte, veel plannen, voornemens en wensen vragen om een invulling. Laten we in dit alles de woorden Deo Volente, dat betekent: “Zo God het wil”, in acht nemen en besef hebben van onze afhankelijkheid aan hem. Tot slot willen wij u als college, ambtenaren, raad en onze inwoners Gods zegen toewensen. Voorzitter dank u wel.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Wou u de moties indienen meneer Van Beek.
  • 0:3 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, ze zijn allemaal ondertekend dus ze zijn kant en klaar.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou dan zou ik de kans grijpen.
  • 1:46 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Nou bij deze. De eerste motie; eenzaamheid. De raad van de gemeente Stadskanaal, in vergadering bijeen op 12 juni 2017; Overwegende dat eenzaamheid een steeds groter maatschappelijk probleem wordt. Uit het meest recente onderzoek, GGD 2016 Gezondheidsprofiel volwassenen, blijkt dat Stadskanaal het slechtst scoort in de provincie Groningen; door de Stadskanaalster bevolkingssamenstelling en het langer zelfstandig wonen door ouderen de groep eenzame Stadskanaalsters wellicht nog meer zal stijgen. De gemeente op dit vlak een beperkte, maar wel een stimulerende rol heeft om samen met partners, zowel professionals als vrijwilligers, de eenzaamheid onder onze inwoners te verminderen, bij diverse welzijnsorganisaties als Welstad en andere instellingen reeds aandacht is voor de eenzaamheid, maar dat onvoldoende duidelijk is of de gekozen inspanningen passend en voldoende zou zijn. Van oordeel dat vroegtijdige signalering van eenzaamheidsproblemen voorkomt dat deze problemen onoplosbaar worden, specifieke aandacht binnen de organisaties nodig is voor allen die eenzaam zijn zowel jong als oud. Verzoekt het college om de raad te informeren welke activiteiten er vanuit de gemeente en partners op dit moment worden uitgevoerd om eenzaamheid tegen te gaan en te verminderen om naar aanleiding van dat overzicht met de maatschappelijke partners in gesprek te gaan om samen een beter beeld te krijgen van de aard van de problematiek in Stadskanaal en om samen met deze partners te bespreken welke mogelijkheden verder zouden kunnen bijdragen aan het verminderen van deze problematiek en hierover de raad in het vierde kwartaal van 2017 te informeren. En gaat over tot de orde van de dag. Ingediend namens de CU, fractie Mellies, D'66, GBS, CDA en PvdA.
  • 0:35 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Deze voldoet aan de vereisten meneer Van Beek en zal onderdeel uit gaan uitmaken van de beraadslagingen.
  • 0:1 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   fijn dank u wel.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maar u had er nog een.
  • 1:00 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Dan hebben we er nog een. De raad van de gemeente Stadskanaal, in vergadering bijeen op 12 juni 2017. Overwegende dat vrijwilligerswerk het cement van de samenleving is, vrijwilligers veelal worden ingezet bij kwetsbare hulpvragers en kwetsbare situaties. Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een nuttig instrument is om de kwaliteit van het vrijwilligerswerk beter te borgen en maatschappelijke risico’s die verbonden kunnen zijn aan de inzet van vrijwilligers te minimaliseren. Kennis genomen hebbend van het feit dat per 1 maart 2016 door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie een prijsverhoging op VOG is doorgevoerd van 38%, duidelijke signalen dat de kosten die het aanvragen van VOG's voor vrijwilligerswerk met zich meebrengen zwaar drukken op het veelal beperkte budget van vrijwilligersorganisaties en de berichtgeving dat vrijwilligersorganisaties constateren dat hun financiële draagkracht in voorkomende gevallen ontoereikend is om deze prijsverhoging op te vangen, op grond waarvan organisaties het aanvragen van VOG's achterwege laten of voornemens zijn achterwege te gaan laten. Verzoekt het college om de mogelijkheden, met de daarbij horende financiële consequenties, te onderzoeken om aan vrijwilligers in de gemeente Stadskanaal als een VOG gevraagd wordt of vereist is in het kader van vrijwilligerswerk, en als deze niet kosteloos verstrekt kan worden, de kosten van een VOG te vergoeden en de raad daarover binnen vier maanden te informeren En gaat over tot de orde van de dag. Ingediend door de CU, fractie Mellies, PvdA, GBS en het CDA.
  • 0:31 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En ook deze voldoet aan de vereisten en gaat onderdeel uitmaken van de beraadslagingen. Dank u wel meneer Van Beek. De moties zullen in aanvulling op de motie van de SP onder 10.9, onder 10.10 en 10.11 op uw i-pad verschijnen. Mag ik uitnodigen de heer Hofstra van de PvdA.
  • 7:9 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Ik wou graag beginnen met te zeggen dat afgelopen donderdag wij begonnen zijn met de cursus Lokale Politiek en ik vind het heel leuk dat ik hier opzij en hier boven wat mensen zie die daar ook aan deelnemen dus speciaal welkom van mij voor die mensen. Kunnen ze zien hoe het er hier aan toegaat in de praktijk. Voorzitter deze Algemene Beschouwingen hadden wat ons betreft in het teken moeten staan van hoe we op weg gaan naar de herindeling en hoe we die herindeling vorm gaan geven. Helaas is de gemeente Veendam afgehaakt en gaan we dus alleen verder. Een gemiste kans, vooral als we zien dat om ons heen de herindelingen op schema liggen en het laatste woord hierover nog niet gesproken is. De provincie geeft dan ook aan dat ze de voor de Kerst een standpunt inneemt over de herindeling in ons gebied. Dat kan wat ons betreft sneller want de inhoudelijke kant van de zaak is al uitgebreid bekeken. Het valt ons op dat de perspectiefnota dit jaar een stuk dunner is dan afgelopen jaren. Misschien dat de schrijvers een stuk in gedachten hadden als routekaart naar de herindeling, en dat er nu omgeschakeld moest worden. Dat laatste herkennen we, want onze fractie ervaart hetzelfde. Bij de vaststelling van de begroting afgelopen november hebben we de OZB flink verhoogd. Die ontwikkeling was een jaar geleden bij de vaststelling van de perspectiefnota en het ombuigingsplan nog niet voorzien. We balen dan ook behoorlijk dat we nu geconfronteerd worden met de cijfers zoals ze nu zijn. Het lopend boekjaar duikt bijna een miljoen de min in en dit ondanks de toename aan de batenkant. Wij weten allemaal, ook in Den Haag, hoe moeilijk het is in onze gemeente om de begroting sluitend te krijgen. En dat is ook een signaal richting de formatie, we willen graag dat ze daar ook erachter komen dat niet alle gemeenten over één kam kunnen worden geschoren en dat er iets gedaan moet worden om de kloof tussen de Randstad en de Krimpgebieden te verkleinen de Volkskrant had hier een mooi artikel over; ‘Kloof tussen Randstad en Randland'. Het is dan ook wrang dat het rijk in de afgelopen jaren door bezuinigingen het begrotingstekort heeft kunnen terugdringen en daar weer geld lijkt te zijn voor nieuwe ambities en dat wij juist als gemeente de komende jaren nog steeds de hand op de knip mogen houden. We zijn daardoor zoals eerder gezegd onaangenaam verrast. Maar we mogen niet bij de pakken neerzitten. Als we onszelf de put in praten, dan zal je zien dat het ook slecht gaat. Een beetje positiviteit voorzitter kan dan ook geen kwaad en dat is dan ook de reden waarom ik voor dit fleurige overhemd gekozen heb vandaag. Voorzitter er blijven investeringen nodig, om onze positie als regionaal centrum te behouden en te voorkomen dat we in een negatieve spiraal belanden. De verschillende incidentele risico’s kunnen misschien tot een versobering van investeringsplannen nopen, maar ze mogen niet leiden tot afzien van investeringen. Wij en andere partijen hebben hier vorig jaar ook aangegeven dat de prioritering die het college vorig jaar aanbracht wat ons betreft niet in steen gehouwen is. Dat betekent bijvoorbeeld niet dat de aanpak van het centrum de enige topprioriteit is, waarvoor alle andere wensen moeten wijken. Bij het vaststellen van de deelplannen hiervan, zullen we hierbij rekening moeten houden. Voorzitter, de algemene reserve is de afgelopen jaren behoorlijk geslonken. Met de beoogde onttrekking zou deze uitkomen op 6,9 miljoen. Het college stelt dan ook voor om het overschot van 1,1 miljoen volledig toe te voegen aan de algemene reserve. We hebben er al wat meer raadsleden over gehoord, wij vinden dit niet een goed idee en bij de behandeling van de jaarrekening vinden wij dan ook dat dit geld beter gestort kan worden in de reserve sociaal domein. We zien dat er een tekort ontstaat op de Zorg in natura van € 725.000,-. Het lijkt ons dat hier niet veel aan te doen valt, gezien dit door de jurisprudentie en uitspraken van de Centrale Raad van Beroep praktisch een medebewindstaak is geworden, waarbij we weinig autonomie hebben. Daarom moeten we volgens ons terughoudend zijn met het inboeken van dit specifieke dossier. We zien wel dat het college bezuinigingen heeft ingeboekt vanaf 2019, graag dan ook een toelichting van de portefeuillehouder hierover, welke mogelijkheden hij hier voorziet. Voorzitter het is goed dat we een nieuwe beheerssysteem van de openbare ruimte hebben. Samen met de Fixi-App gaan we ervan uit dat de gemeente nu sneller dan voorheen problemen in de openbare ruimte kan oplossen. Het is jammer dat het college niet kan opgeven dat we door deze efficiëntere methode ook nog een besparing hebben. We zijn blij dat u voorstelt de zwembaden nog minstens drie jaar open te houden, zodat er goede, levensvatbare plannen voor de baden kunnen worden ontwikkeld. Het is jammer dat dit lang duurt, maar zorgvuldigheid is belangrijk. In de alinea over de bibliotheek hebben we gelezen dat de provincie bepaalde taken afstoot, we hebben hier en daar ook wat nagevraagd en het zal volgens onze informatie om een ton gaan. We maken ons hier behoorlijk zorgen over, omdat dit zou kunnen leiden tot weer een bezuiniging op de bibliotheek. Na jaren van klachten over de openbare verlichting zijn we blij dat er nu goed schot in de zaak komt. We kunnen het ook zien, overal worden tl-armaturen vervangen door led-armaturen. Wel vinden we de totale kostenbesparing tegenvallen. In de vorige vergadering hebben we al uitgebreid stilgestaan bij het proces rond de herinrichting van het Menistenplein. Hoog tijd dus om het over de inhoud te hebben. Volgens ons heeft dit plein de potentie uit te groeien tot hét horecaplein in de kern Stadskanaal. Dat er zo’n plein is, is belangrijk om aantrekkelijkheid van het centrum op niveau te houden. De detailhandel in het centrum biedt werk aan veel mensen. Daarom stemmen we in met het herinrichten van het Menistenplein. Wel willen we graag weten wanneer de beschikking van de provinciale subsidie binnen is. Er is in de media de afgelopen weken weer veel aandacht besteed rond de Spoorlijn-Groningen-Veendam-Stadskanaal. Ook de wij hebben hierover van ons laten horen. In het fractievoorzittersoverleg is de afspraak gemaakt om de projectleider van de provincie uit te nodigen om ons als raad bij te praten. We willen graag dat dit door het college snel wordt opgepakt. Graag een toezegging hierover. In de alinea Volkshuisvesting valt ons op dat er een bijeenkomst georganiseerd wordt om de behoefte van de sociale woningvoorraad te peilen. Huurvertegenwoordigers ontbreken trouwens in het rijtje. Tijdens de behandeling van de woonvisie hebben wij er al op gewezen dat er voor starters en mensen met een smalle beurs weinig mogelijkheden zijn op de sociale woningmarkt. Het feit dat nieuwe huurders ‘passend’ moeten wonen, houdt in dat deze groep steeds minder recht heeft op huurtoeslag en de roep op goedkopere huurwoningen steeds groter wordt. Wij vragen u met klem deze opmerking mee te nemen in het plan van aanpak. Voorzitter het is belangrijk dat er in Cereswijk een voorziening komt waar de inwoners, Welstad en andere belanghebbenden ook daadwerkelijk mee uit de voeten kunnen.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:59 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter even een vraag een de PvdA fractie. U heeft het over, even terugkomend op die sociale woningen, die constatering is juist, er zal een toenemende behoefte zijn et cetera op de verhuurmarkt, maar wat me een beetje bevreemd is, we hebben de woonvisie net afgestemd een half jaar of een drie maanden terug, heeft u weinig daar op aangeslagen en bij de algemene beschouwing gaat u dat punt nog weer meenemen. ik denk heeft u iets gemist of ga ik iets missen waarvan ik denk van de PvdA heeft een puntje laten liggen toen op de woonvisie want toen had u de mogelijkheid via moties, amendementen om de woonvisie aan te passen. Met name wij hebben daar nogal aandacht voor gevraagd vooral voor de sociale huurwoningen, dat er een woning tekort komt et cetera. Wij hebben ook gezegd je moet niet teveel afbreken en dat bevreemd ons zeer. Dus waarom komt u nu met uw algemene beschouwingen daar nu terug voor op dit punt.
  • 0:04 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja voorzitter ik ben het niet met meneer Pals eens, volgens mij hebben wij als een van de weinige fracties heel stevig hier op ingezet en heeft mijn fractie collega mevrouw Kroom dit uitgebreid behandelt in die vergadering en het is ook wel inmiddels al wat langer geleden. Dus ik neem er echt afstand van meneer Pals. MFA Cereswijk.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Luijken, SP.
  • 0:10 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ja ik wil toch ook nog even iets zeggen over die woonvisie. U hebt ingestemd met een woonvisie waar duidelijk in staat dat 600 sociale huurwoningen gesloopt gaan worden.
  • 0:07 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Wij hebben daar heel duidelijk onze punten van zorg aangegeven en die geven wij ook nu hier weer aan en dat gaat dan vooral in de uitvoering van de woonvisie. De MFA Cereswijk, ik heb er net al wat over gezegd vlak voor de interrupties, het is belangrijk dat die voorziening er komt waar inwoners, Welstad en andere belanghebbenden ook daadwerkelijk mee uit de voeten komen. We zijn van mening dat een investering in een wijkcentrum in Cereswijk zich in de toekomst dubbel en dwars terugbetaalt. Wij zijn dan ook zeer benieuwd naar dit plan en we willen een plan hebben waarbij de wijk de eerste decennia mee uit de voeten kan en waar de inwoners van deze wijk blij van worden. Waar wij alvast niet blij van worden dat de discussie is uitgesteld.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U hebt nog 2,5 minuut meneer Hofstra.
  • 1:07 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Het is goed dat we extra middelen hebben gekregen voor het onderwijs achterstanden beleid de WLZ en de peuterspeelzaal. Vooral de eerste en de laatste zijn in onze regio van groot belang om de negatieve spiraal van armoede van generatie op generatie te doorbreken. Daarom is onze fractie ook verheugd met de extra €193.000,- van staatssecretaris Klijnsma voor de bestrijding van kinderarmoede. Het college geeft aan dat het budget met dit bedrag verhoogt wordt. We hebben Stadskanaal natuurlijk al op voordracht van de raad een kindpakket en met dit geld kunnen we dat ruimer uitvoeren. Maar eenvoudigweg het budget verhogen vinden we wel makkelijk. Is het niet beter om eerst met organisaties als jeugdsportfonds en leergeld om tafel te gaan over hoe deze extra middelen zo doelgericht mogelijk kunnen worden besteed. Het antwoord op de technische vragen geeft het college aan onderzoeken of openstaand uit eigen middelen gedekt beleid uit dit bedrag bekostigd kan worden. Wat bedoelt het college hier precies. Wij zijn tegen het besparen op het huidige structurele budget door delen om te wisselen met deze extra middelen. In VNG verband is afgesproken dat dit extra middelen zijn voor dit specifiek doel. Graag een toelichting hierop. Voorzitter de gang van zaken rond de TDC’s en de Wedeka blijft een bron van zorg. Zoals bekend, wordt de rijkssubsidie per werknemer lager. En we begrijpen dat het college voor de ombouwopgave naar een werkbedrijf een speciale ambtenaar, een programmamanager, wil aanstellen. Maar we vragen ons wel af of die opdracht die deze ambtenaar krijgt niet vervuld kan worden door Wedeka zelf. Dit zou ons veel geld kunnen besparen en bovendien is binnen de organisatie veel kennis in huis. Een dikke anderhalve ton lijkt ons ook erg veel geld voor anderhalf jaar. Het deed me denken aan een citaat uit de internationale; "de rijkaard leeft zelfzuchtig voort". het past niet meer in deze tijd dat we voor dit soort banen zoveel geld uitgeven. Graag een toelichting van de portefeuillehouder hierop.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Komt u tot afronding.
  • 0:40 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   We zien ook dat er nog steeds maar 1 persoon in aanmerking is gekomen voor beschut werk. Zou komen door strenge regels van het UWV. We vinden het raar dat in onze regio juist in onze regio maar een persoon daarvoor in aanmerking komt. Voorzitter aan de riolering moet veel vertimmerd worden dat is noodzakelijk, maar we hoorden de laatste tijd ook veel klachten over ongedierte bij de overstorten. Is het college hiervan op de hoogte? Volgens ons is het een situatie waaraan snel wat moet worden gedaan. Nog een opmerking over de ICT.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De laatste meneer Hofstra.
  • 0:2 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   De een na laatste is dat ook goed voorzitter?
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Als u dan echt tot afronding komt. U bent over tijd.
  • 0:32 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ook hier geldt dat we niet zien dat een efficiëntere werkwijze tot besparingen leidt. En afsluitend wil ik nog wat zeggen over het windmolenplan. We zien hier in deze stukken daar niks over terug en vorig jaar schreef op deze plek nog een stuk over dit plan en de Raad van State heeft aangegeven dat ze meer tijd nodig hebben voor een beslissing. We vragen ons af of het college in afwachting daarop op de handen wacht of dat er nog acties gaande zijn. We willen nogmaals benadrukken dat onze fractie niets ziet in dit grootschalige plan. Dank u wel voorzitter.
  • 0:23 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra. Fractie van GBS, mevrouw Meertens. Mevrouw Meertens ga uw gang.
  • 4:57 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Dank u wel. In onze Algemene Beschouwingen hebben we de twee agendapunten Voorjaarsnota en Perspectiefnota samengevoegd. Na een diepe crisis gaat het Nederland op economisch en financieel gebied voor de wind. De werkloosheid daalt, de begroting is in evenwicht en de economie groeit. Op allerlei lijstjes zijn we koploper of staan we in de top tien. Steden en andere regio’s groeien als kool. Volgens de Rabobank vindt in 2017 de hoogste werkgelegenheidsgroei met tussen de 2,2 en 4,6% in Flevoland plaats. En in delen van Groningen en Drenthe is dit tussen de 0,9 en 1,3%. Voor onze regio en gemeente gelden deze topnoteringen en groei niet. Bijvoorbeeld voor de aangehaalde werkgelegenheidsgroei scoren wij een schamele 0 tot 0,5%. En vanaf de crisis in 2008 hebben wij financieel fors moeten ingrijpen. We hebben bezuinigd en lasten verhoogd. De laatste bezuinigingsronde is nog niet afgerond. De zorgen rond onze financiële positie blijven groot. Tot en met het jaar 2020 hebben we met begrotingstekorten te maken. In het jaar 2021 schrijven we zoals het nu lijkt een klein plusje. Hierdoor is er weinig tot geen bestedingsruimte voor het realiseren van onze vastgestelde ambities en er is al helemaal geen geld voor nieuwe dingen. Verder zit er nog een aanzienlijk risico in het niet behalen van de al vastgestelde bezuinigingen. En daar zijn we er nog niet mee, want de bodem van onze algemene reserve komt in zicht. We hebben een aantal risico's die ons veel geld kunnen gaan kosten en door de uitblijvende kabinetsformatie is er vanuit het Rijk onzekerheid over de algemene uitkering. De crisis is landelijk voorbij, maar dat geldt niet voor onze regio en ook niet voor onze gemeente. Zorgen over de hoge werkloosheid en achterblijvende werkgelegenheid, de armoede en de krimp zijn er zeker niet minder op geworden. Ook dit jaar bevatten de voor ons liggende Voorjaarsnota en de Perspectiefnota geen aanzienlijke beleidswijzigingen en ook weinig nieuw beleid. Net als in andere jaren is dit naar de mening van de GBS fractie gezien de situatie een terechte keuze. En dan nu wil ik graag overgaan naar de programma’s. Welzijn & Zorg, tijdens een werkbezoek zijn wij door enkele organisaties, die mantelzorgers begeleiden en ondersteunen, over de stand van zaken bijgepraat. Hieruit bleek dat er nog veel verbetering in registratie, afstemming, ondersteuning en waardering van mantelzorgers plaats kan vinden. Zo is vorig jaar maar 40.000 euro van de beschikbare 200.000 euro voor de mantelzorgwaardering besteed. Dit komt mede omdat mantelzorgers zich onvoldoende registreren. Volgens het college is hierin in de afgelopen periode wel verbetering opgetreden, maar we zijn er nog lang niet. Tijdens deze bijeenkomst werd ook een discussie gevoerd over het mantelzorg compliment op zich. De vraag was of de keuze om alleen waardebonnen te verstrekken wel zo goed is geweest en of er niet meer naar de specifieke, financiële, omstandigheden van mantelzorgers moet worden gekeken. En er werd gevraagd of er op een andere financiële wijze misschien gewaardeerd zou kunnen worden. Graag uw reactie hierop. Voor wat betreft de ontwikkelingen rond Zorg in Natura oftewel de huishoudelijke hulp zijn wij geschrokken. Er worden wat meer eigen bijdragen van cliënten geïnd, maar toch bedraagt het verlies zo'n 700.000 euro. Wij hebben een technische vraag over dit onderwerp gesteld en uw antwoord daarop stelt ons niet gerust. In de voorjaarsnota zegt u dat u na 2016 rekening houdt met een lichte stijging in 2017. Vervolgens zegt u dat moet worden afgewacht of dit reëel is en dat de ontwikkeling van het aantal cliënten in 2017 een onzekere factor blijft. Daarmee geeft u in onze ogen aan dat dit een soort “open einde” regeling is, waar we weinig tot niets aan kunnen doen en dus rekening moeten blijven houden met tekorten. Graag uw reactie hierop. Wonen & Voorzieningen, voor wat betreft de toekomst van de buitenzwembaden binnen onze gemeente is door een aantal partijen de strijd om de gunst van de kiezer voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 al gestart. Deze raad had al eerder al besloten om de baden tot en met augustus 2019 open te houden en dat geeft betrokken mensen, organisaties en de gemeente de tijd om in goede samenwerking gedegen plannen voor de verdere toekomst van de betreffende baden te ontwikkelen. De baden zijn oud en het gaat vooral om veel geld om ze bij de tijd te brengen. Maar daar waar enkele partijen roepen dat je als gemeente een euro maar eenmaal uit kunt geven, daar dienden zij in de laatste raadsvergadering een motie in om zonder enige financiële onderbouwing alle buitenbaden sowieso in de toekomst open te houden. En dit is niet de lijn die Gemeentebelangen en gelukkig ook een aantal andere partijen in deze raad in deze belangrijke discussie willen volgen. Voor wat betreft een eventuele bezuiniging
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:18 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja het bevreemd me, even een vraag aan GBS. U weet die motie die wij of die dan de eigenlijk was het coalitie oppositie dus ik kan dat rustig noemen, kijk waarschijnlijk heeft u de crux niet begrepen waarom de oppositie die motie heeft ingediend.
  • 0:1 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Nou legt u mij die dan uit.
  • 0:40 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Precies en die ga ik herhalen. Die ga ik herhalen. De discussie van de zwembaden zoals u weet is twee keer uitgesteld en vindt nog steeds in een onderzoekende fase. Wij stellen gewoon dat als je een motie aanneemt waarin de zwembaden open blijft dat je mensen zekerheid geven aan hun om te werken aan een goed plan voor een betere en andere zwembaden, dat je niet een vergadering krijgt in de toekomst waarin alsnog ondanks al uw tegenzeggingen van het CDA merkt het op en u merkt het op ondanks alle tegenstelling dat je zegt van we willen ze open houden geef je die mensen extra steun in de rug en extra zekerheid dat ze open blijven. En ik denk dat u dat punt niet ??????????
  • 0:17 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja, maar als u uw motie anders verwoord had waarbij ook een aantal andere richtlijnen aangegeven waren dan waren wij misschien wel in die motie meegegaan. Wij zijn ook voorstander voor het openhouden van één of meerdere buitenluchtzwembaden, maar niet met de vrijbrief die u in die motie gaf.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   meneer Pals.
  • 0:5 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ok, dan herhaal ik nu even uw woorden. U zegt wij zijn niet tegen het sluiten van het zwembad.
  • 0:10 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Wij zijn niet tegen sluiten van alle zwembaden, wij zijn, als het financieel kan zijn wij voorstander voor het openhouden van een of meerdere zwembaden.
  • 0:11 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dus u werpt er weer een onzekerheid in. Uw onzekerheid zit hier in, u bent voor openstellen van de zwembaden en de onzekerheid gooit u er weer in, u weet hoe, u heeft het een paar keer herhaalt en
  • 0:16 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Maar wij hebben deze discussie nog helemaal niet gevoerd en ik denk dat we dat ook niet op dit moment moeten gaan doen, die discussie komt nog. Ik herhaal hier de motie en in die motie heeft u naar mijn mening te weinig randvoorwaarden gesteld waardoor wij met die motie door konden gaan.
  • 0:04 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik moet constateren voorzitter dat wij toch denk ik op dit punt een verschil van mening blijven houden
  • 0:05 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   dat denk ik ook ja
  • 0:7 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   En de verschil van mening zit in dat wij met de motie die we hebben ingediend als oppositie de mensen de zekerheid hebben willen geven, net of we nooit
  • 0:1 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja, maar die zekerheid die kunt u niet geven, omdat u
  • 0:28 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wacht even mevrouw Meertens. De motie ligt niet opnieuw voor, u spreekt ook namens de fractie van D'66 ga ik even van uit meneer Pals, voordat we alleen maar zij en wij in deze raad krijgen en volgens mij heb ik nog steeds 8 verschillende fracties in deze raad voor de duidelijkheid, het lijkt mij wat mevrouw Meertens aangeeft dat de verdere discussie over dit onderwerp gewoon ook in september kan plaatsvinden. Ga ik nu weer op de knop drukken, gaat uw tijd verder mevrouw Meertens.
  • 1:8 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Dank u wel. Voor wat betreft een eventuele bezuiniging op de dierenweides geeft u aan dat in samenwerking met NOVO en Philadelphia een bezuiniging van 10.000 euro op het beheer is te realiseren. Een bezuiniging van 40.000 euro blijkt alleen gerealiseerd te kunnen worden als het aantal dierenweides wordt teruggebracht. In het najaar komt u richting de raad met een voorstel en dat wachten wij dan ook graag met belangstelling af. Al decennia is de reactivering van de spoorlijn Veendam-Stadskanaal onderwerp van gesprek. En het is hier vandaag ook al vaker aan de orde geweest. Een proces waarover wij al jarenlang kritische geluiden laten horen. Wanneer gaat het er nu eens van komen? Of komt het er gewoon helemaal niet meer van? Let wel, de trein tussen Veendam en Groningen rijdt al vanaf 2011 en Arriva directeur Hettinga gaf in 2013 aan dat de trein tussen Veendam en Stadskanaal in 2017 zou gaan rijden. Het is inmiddels half juni 2017 en er is nog geen enkel zicht op wanneer de eerste trein gaat rijden. Misschien moeten we de klaarliggende tientallen miljoenen maar voor andere infrastructurele projecten tussen Veendam en Stadskanaal gaan aanwenden. Graag uw reactie hierop.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:27 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja mevrouw Meertens haar bijdrage over de trein verbaasd me wederom, u voorgaande is er ook al een opmerking over geplaatst, maar u weet toch de stand van zaken wat speelt, en ik denk dat de wethouder ook antwoord daar op zal geven, wat de huidige stand van zaken is en de provincie, en de provincie Groningen gaat erover dat de huidige stand van zaken is dat men nog steeds spreekt met ProRail. En dat is het hele probleem.
  • 0:3 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja, maar wij vinden dat dat te lang duurt, vandaar dat ik ook deze opmerking maak.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou ja dan bij deze genoteerd.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boels, CDA.
  • 0:13 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja dank u wel voorzitter. Mevrouw Meertens ik geloof dat ik de GBS niet helemaal goed begrepen heb, althans ik hoop dat ik dat niet goed begrepen heb want u riep net toch niet op om maar te stoppen met onze strijd, onze ?????????strijd voor die spoorlijn, maar u wilt
  • 0:5 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ik bedoel dat toch als een beetje prikkelend als zijnde van schiet toch op want anders dan gaan we dat geld ergens anders aan uitgeven.
  • 0:2 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   U bedoelt eigenlijk collectief mouwen opstropen en andere enzovoort
  • 0:1 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja, zo moet u het zien, ja.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:02 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ja ik wil er toch bij opmerken mevrouw Meertens dat we gaan dat geld anders besteden als Gemeentebelangen partijen u daar niet aan meedoet.
  • 0:05 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Pardon, kunt u het nog een keer herhalen?
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals bedoelt te zeggen op een gegeven moment dat dat geld niet van ons is en wij er niet over gaan.
  • 0:1 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   nee, nee, ok.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maar dat wist mevrouw Meertens ook wel. Mevrouw Meertens gaat u verder.
  • 2:5 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Voor wat betreft het bibliotheekwerk moeten wij vanaf 1 januari 2018 keuzes maken in de dienstverlening van Biblionet. Het lokale bibliotheekwerk gaat dan van de Provincie over naar de gemeente. Wij ondersteunen uw uitgangspunt dat het budget dat jaarlijks in de meerjarenraming beschikbaar wordt gesteld uitgangspunt moet zijn voor het bibliotheekwerk in de toekomst. Wel willen wij op de hoogte worden gehouden van de keuzes, die u voor onze lokale situatie gaat maken. En voorzitter, dan naar het versnellen van de uitvoering van het beleidsplan Openbare Verlichting, waarin u vanaf 2013 tot en met 2023 ongeveer 3000 lichtmasten met armaturen wilt laten vervangen en buiten de reikwijdte van dit plan wilt u ook 4300 conventionele armaturen gaan vervangen. Dit alles wilt u uiterlijk in 2018 hebben afgerond. Daarvoor vraagt u ons een krediet van 3 miljoen euro. Dat is in deze tijd, waarin we er financieel niet goed voor staan en waarin we de laatste jaren offers van vrijwel iedereen hebben gevraagd, veel geld. Echter op basis van de te behalen energiebesparing, een betere kwaliteit van verlichting én de huidige klimaatdoelstellingen zijn wij van mening dat we dit wel moeten gaan doen. Gezien de berekende besparingen is het natuurlijk uitermate belangrijk dat we de door u gestelde deadline van realisatie in 2018 keihard gaan halen. Jeugd & Educatie, de stichting Rooms Katholiek basis onderwijs heeft in 2014 na het besluit van het college om het overschrijdingspercentage vast te stellen op 0,0% bij Gedeputeerde Staten administratief beroep aangetekend. Dit beroep werd verworpen en vervolgens is de stichting naar de rechtbank gestapt. De uitspraak wordt in juli 2017 verwacht. Mochten wij in het ongelijk worden gesteld dan mag u wat ons betreft in hoger beroep gaan. Mits er natuurlijk goede gronden voor zowel gemeente als provincie aanwezig zijn. Economie & Arbeidsmarkt, het aantal uitkeringsgerechtigden is t.o.v. de begroting gestegen. U geeft hiervoor een aantal redenen weer. Volgens ons ligt er nog een inhaaldoelstelling om statushouders dit jaar te huisvesten.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U heeft nog 1,5 minuten.
  • 1:50 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja. Is hierdoor de stijging van uitkeringsgerechtigden te verwachten? Voor wat betreft de uitstroom zouden we door de economische opleving toch mogen verwachten, dat die zou zijn gestegen. En dit blijkt t.o.v. de voorjaarsnota 2016 niet het geval te zijn. Er is zelfs een daling opgetreden. Graag uw reactie hierop. Nou moet ik een keuze gaan maken. Al jaren dringen wij aan om de steeds maar toenemende aantal aanvragen Bewindvoering terug te dringen. De wet om deze aanvragen te kunnen doen is inmiddels verruimd. Er is ons door het college onderzoek toegezegd om tot reductie te komen. Drie à viermaal per jaar overlegt u met de vijf grootste bewindvoerderspartijen, en dat is 80%, in Stadskanaal. Twintig procent van de bewindvoeringen bereikt u dus niet. Verder stelt u dat er tussen bewindvoerders en Welstad afspraken over samenwerking worden gemaakt. Zij willen leerbare mensen begeleiden naar de uitstroom. Wij missen de rol van een belangrijke partner in dit geheel, namelijk onze Gemeentelijke Kredietbank, die wordt niet genoemd. Onze vragen zijn hoe u de genoemde 20% gaat bereiken en wat voor u leerbare mensen zijn en waarom de GKB geen rol in dit proces speel. En dan wou ik verder nog doorgaan naar ruimte en milieu want bij dit punt moet ons toch nog een keer van het hart dat wij ons ernstig zorgen maken over de situatie bij de Omgevingsdienst Groningen. Wij hebben daar enige tijd geleden al schriftelijke vragen over gesteld. Wij vragen de wethouder nogmaals met klem om zich met alle betrokken partijen sterk te maken voor een snelle situatieverbetering bij de ODG en ons met regelmaat op de hoogte te houden. Dat was het dank u wel.
  • 0:37 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Meertens. Meneer Nijenbanning, VVD. Ga uw gang.
  • 1:07 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja dank u wel voorzitter. Geachte leden van de raad, college en toeschouwers op de publieke tribune. Het college legt vandaag de perspectiefnota en voorjaarsnota voor ter besluitvorming. De toon die in de voorjaarsnota en de perspectiefnota is gezet is duidelijk. De gemeente Stadskanaal moet de komende jaren de tering naar de nering zetten. Bezuinigingen op verschillende terreinen. Het college heeft in de perspectiefnota al een aantal zaken aangekondigd verwerkt, maatregelen die nog concreet ingevuld moeten worden maar door de VVD als positief worden beschouwd, een goede aanzet. Het financieel perspectief is niet gunstig. Het zal de komende jaren lastig worden een sluitende begroting te presenteren. Er is weinig ruimte voor nieuw beleid, de effecten van de decentralisatie van het Rijk wordt zo langzamerhand in volle omvang zichtbaar en deze zijn voor onze gemeente ongunstig. Om toch als gemeente vooruitgang te kunnen blijven boeken zullen er keuzes gemaakt moeten worden. De VVD hecht er waarde aan de keuzes integraal te maken waarbij duidelijke uitgangspunten geformuleerd dienen te worden. Investeren we bijvoorbeeld in toerisme, horeca, mobiliteit, woonomgeving of sport? Dat zijn vragen die we als raad zullen moeten beantwoorden. De VVD pleit er voor om als raad en college te komen tot een meerjaren investeringsagenda.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Van Beek, CU.
  • 0:9 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, dank u wel. Ja, meneer Nijenbanning u zegt we moeten keuzes maken en vervolgens zegt u van de raad moet keuzes maken, maar wat maakt u als VVD dan voor keuze.
  • 1:21 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Dat is bij het formuleren van die uitgangspunten die als vertrekpunt voor de keuzes zijn, ik bedoel in de perspectiefnota wordt duidelijk aangegeven dat er nog 2 miljoen aan investeringsruimte zou bestaan. Er staan een aantal zaken op de agenda, de MFE Ceresdorp, de spoorlijn, de zwembaden, we kunnen ze niet allemaal uitvoeren. Daarom is het voor de VVD belangrijk om te kijken van welke investeringen zijn goed voor onze gemeente, welke investeringen kennen een goed rendement. Ik bedoel een spoorlijn zou voor de VVD een voorkeur hebben op het moment dat het aangetoond kan worden dat het een impuls is voor onze lokale economie, als regionale economie. Een zwembad is wel een lagere bijdrage voor onze lokale economie, maar een hogere bijdrage voor het maatschappelijk welbevinden in onze gemeente vinden. Dat zijn allemaal kaders waarin wij als raad, als college over moeten praten. Wat ik hier nu zie gebeuren inde raad is dat we bijvoorbeeld in juli gaan praten over het MFE Cereskade, in het najaar gaan we praten over de zwembaden en nog een keer op een moment later gaan we praten over de spoorlijn. Op het moment dat we besluitvorming plegen in juni, juli over de MFE Ceresdorp dan is daarmee het budget op en hoeven we die andere twee discussiepunten niet meer op de agenda te zetten. En daarom zou ik graag een meerjaren investeringsagenda hebben waarmee we elkaar als raad maar ook als college kunnen vinden.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boels, CDA.
  • 0:01 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   ja maar wat zijn nou eigenlijk uw keuzes. Want u geeft de ene week blanco cheques weg ter grootte van miljoenen en het andere week of eigenlijk dezelfde week doet u de ondernemers de das om door ze niet in een plan laten faciliteren, wat u zegt keuzes maken tussen horeca, toerisme, mobiliteit, woonomgeving en sport, wat kiest u.
  • 0:19 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Als voorbeeld; als VVD kiezen wij voor de spoorlijn, omdat wij ervan uitgaan dat een spoorlijn, alleen dat hebben we nu nog niet hard, dat zou onderzocht moeten worden, een impuls is voor de regionale economie. En een impuls voor de regionale economie is een impuls voor het centrum en is een impuls voor de werkgelegenheid. En op die manier willen wij naar die investeringen kijken.
  • 0:5 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Het is positief om te constateren dat we bijna unaniem hier in deze raad gaan strijden voor die spoorlijn.
  • 0:7 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Alleen we zullen de middelen daartoe moeten verdelen en daar zullen we denk ik als partijen elkaar nog wel tegenkomen in de discussie.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaat u verder meneer Nijenbanning.
  • 1:01 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   De VVD pleit ervoor om als raad en college te komen tot een meerjaren investeringsagenda, zoals ik net ook al heb aangegeven. Tot op heden heeft het hier aan ontbroken. Als voorbeelden noem ik ook bijvoorbeeld het Akkoord van Westerlee. Het is een keuze geweest om niet mee te gaan in het Akkoord van Westerlee en dat heeft ons ook geld gekost, de opbrengsten, de 20 miljoen van mevrouw Klijnsma die zijn niet bij onze gemeente terecht gekomen. Het masterplan centrum Stadskanaal, we hebben daar als raad aangegeven 4,2 miljoen ter beschikking te willen stellen. zouden we in een integrale afweging niet tot een andere keuze zijn gekomen. Wat is het effect van deze desinvesteringen en investeringen op de lokale economie. Dat zijn voor de VVD de afwegingen die gemaakt moeten worden. Of concreet zoals bijvoorbeeld de investering van 4 ton in een aanlegvoorzieningen in het kanaal in het centrum, wat levert deze investering ons op? Wat heeft het ons opgeleverd, de regionale economie, de middenstand, maar ook onze bewoners. De VVD pleit er al jaren voor om het voorzieningenniveau kritisch te beschouwen. In een omgeving die sterk aan het digitaliseren is en waarbij mobiliteit steeds minder een issue wordt hoeft niet alles op loopafstand gecreëerd te worden. Om het niveau te kunnen handhaven zullen we concessies moeten doen. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan het aantal schoolgebouwen terug te brengen of het aantal buitensport accommodaties in de kern Stadskanaal terug te brengen.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:9 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Hoe gaat meneer Nijenbanning aan de sportclubs waarvan hij de sportaccommodaties wil sluiten uitleggen dat zij wel moeten sluiten maar dat alle zwembaden in de gemeente open kunnen blijven.
  • 0:13 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ook de zwembaden zullen we moeten betrekken in de discussie, we zullen gewoon met onze inwoners, ondernemers, belangengroeperingen het gesprek aan moeten gaan dat we niet alles meer op dit niveau kunnen handhaven en dat we daarbij concessies moeten doen.
  • 0:12 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Voorzitter, meneer Nijenbanning heeft de vorige vergadering de motie mee ondersteunt van de oppositie, zonder randvoorwaarden alle zwembaden open houden. En nu gooit hij toch weer randvoorwaarden er in. is hij weer van mening veranderd?
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Nijenbanning even wachten want ik wil ook graag mevrouw Sterenborg van de CU even het woord geven en u krijgt het woord van mij als de raad de inbreng heeft gehad. Mevrouw Sterenborg.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   U heeft hem niet alleen ondersteund maar heeft hem ook zelfs mee ingediend en ondertekend dus ik begrijp dat niet helemaal.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Nijenbanning.
  • 0:25 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   De insteek van de VVD, is bij het indienen van deze motie, althans het mede indienen van deze motie om deze discussie op gang te brengen. We moeten keuzes gaan maken, we kunnen niet de ene maand de zwembaden gaan behandelen, de andere maand de MFE Cereskade en de maand erop bijvoorbeeld de spoorlijn. We zullen keuzes moeten maken en het is de intentie van de VVD bij deze motie ook geweest om die discussie versneld te gaan voeren. voordat we geconfronteerd worden met echt financiele harde kaders.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Sterenborg.
  • 0:16 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja als u dat in uw motie had gezet dan was dat voor ons duidelijk geweest, maar goed die discussie hebben we net ook al gevoerd. U weet ook dat het binnenkort op de agenda staat, dus de discussie die komt, dus ik weet eigenlijk dan niet wat u had willen bereiken afgelopen raadsvergadering. Of beoogde.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boels, CDA.
  • 0:23 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja nou die discussie van die motie daar vind ik ook wel iets van, maar het idee dat elke sportclub een eigen accommodatie heeft is achterhaald, ik schrik van de VVD in die zin, dat is achterhaald. Ik hoor de CU goeie plannen bedenken over omtrent het VOG om de vrijwilligersorganisaties te ondersteunen, wij hebben er iets over gezegd, iedereen vindt dat volgens mij en dan dit te roepen, ik schrik daar een beetje van.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik kijk eerst even naar meneer Hofstra, PvdA. Dan volgt meneer Pals nog.
  • 0:16 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja meneer Nijenbanning heeft het over kaders stellen, dat snap ik, maar volgens mij heeft hij inderdaad vorige maand al heel duidelijk kaders gezet. De zwembaden hoeven we wat u betreft dan al niet meer mee te nemen in de discussie want die moeten dan sowieso open blijven, koste wat het kost.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:35 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter, even naar meneer Boels. Achterhaald, even een vraag komt u wel eens bij de Noorderpoortcollege, in dat nieuwe gebouw. U weet daar is als geen ander de sportaccommodatie samengeveegd tot een groot gebouw. Dus het is geen achterhaald idee, het is een vooruitstrevend idee waarin je elkaars accommodaties deelt. En u zelf was denk ik, ik hou nog in mijn herinnering de discussie met de korfbalclub, die heeft u in feite, was u ermee eens dat die ook zou sluiten, dus achterhaald is het niet. Het is een hartstikke goed idee.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boels, CDA.
  • 0:24 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Nou ik vind het fijn dat meneer Pals en meneer Nijenbanning op die manier samen optrekken. Nee, ik ben daar volgens mij veertien dagen geleden nog geweest het is een prachtig initiatief en ????????????? het wel maar nu wordt gesuggereerd dat voor vele anderen dat gewoon uit principe dat er ook mensen een eigen accommodatie hebben achterhaald is en dat vind ik nogal een signaal richting de sportvereniging die momenteel alles op alles zet om het hoofd boven water te houden om vrijwilligers te werven en dat signaal daar gaat het mij om.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Schipper, PvdA.
  • 0:03 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja dank u wel. Ja, ik begrijp het ook niet helemaal, maar we zijn nu eenmaal een heel langgerekte gemeente en het lijkt me toch niet zo handig om Alteveer en Stadskanaal en Mussel en weet ik veel al die voetbalverenigingen samen te voegen in een accommodatie.
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:21 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja ik moet constateren dat zowel het CDA als de PvdA haalt de discussie wel even mooi uit elkaar, ik bedoel ik sla alleen maar aan dat het geen achterhaald idee is als je een sportvelden hebt waar meerdere partijen gebruik van maken zoals hockey en voetbal en basketbal en weet ik veel wat er allemaal gebeurd, dat dat geen achterhaald idee is dat je ruimtes deelt.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En mevrouw Luijken, SP. Gaat niet van uw tijd af hoor meneer Nijenbanning.
  • 0:38 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Natuurlijk is het efficiënt als sportverenigingen bij elkaar in de buurt liggen om inderdaad accommodatie met elkaar te delen, maar het wordt inderdaad moeilijk als je in Musselkanaal woont en je moet iedere keer naar het centrum van Stadskanaal om te kunnen sporten. Ik heb een andere vraag eigenlijk. U noemt MFA of zoals u het MFE noemt Cereswijk, treinstation, de grote beslissingen, de zwembaden, zou u dat liever allemaal in een vergadering willen doen. In plaats van allemaal apart behandelen, zodat we een eruit pikken of zo.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Nijenbanning.
  • 1:20 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Goed ik begin even om te reageren op de vraag van mevrouw Luijken. Waar het mij om gaat is inderdaad om te komen tot een strategische investeringsagenda waarin die afwegingen nog samengebracht wordt. met regelmaat wordt ik nu geconfronteerd dat ik gevraagd wordt een standpunt te bepalen op een bepaalde investeringsbeslissing waarbij je weet dat er over drie maanden ook weer een investeringsbeslissing gevraagd zal worden en ik zou graag tot een integrale afweging willen komen. zodat ik kan zeggen; de komende vier jaar liggen daar onze prioriteiten, dit gaan we wel doen, dit gaan we niet doen. En voor wat betreft het clusteren van sportaccommodaties het is niet onze intentie om de voetballertjes van Alteveer hier te laten voetballen, maar als wij kijken naar de accommodaties in Stadskanaal dan ben ik daar van overtuigd dat daar een clustering mogelijk is. we hebben daar een prachtige voorziening midden in het centrum, het Noorderpoort, en op vijf minuten fietsafstand ligt er nog een voetbalveld, naar het noorden toe ligt er nog een voetbalcomplex. Het is gewoon teveel en nu kunnen we als raad zeggen van joh we gaan voor vier keer een complex met een gemiddelde score van een zesje, want we gaan minder onderhoud doen onze budgettaire voorzieningen nemen af, of we kunnen de verenigingen een prachtige accommodatie aanbieden die een score opleveren van een acht. En mijn betoog hiervoor is daarop gericht om dat gesprek te gaan voeren met de verschillende organisaties.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Vervolgt u dan het betoog.
  • 1:7 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   De VVD hecht er waarde aan gelden vrij te maken voor de spoorlijn naar Veendam en Emmen, ik heb al eerder aangegeven dat wij daar toch een prioriteit aan zouden willen geven. Deze kan bijdragen aan economische groei en stabilisatie van ons inwoneraantal. Nu horen we al drie jaar op rij dat het college of dat het college antwoord dat er ambtelijk gesproken wordt. Het voert mij eigenlijk op dit moment te ver om de verslagen van de ambtelijk gesprekken op te vragen dus nogmaals de vraag. Kan het college aangeven wat de status is van de voortgang van de spoorlijn? Heeft het college al in beeld welke inspanningen van de gemeente gevraagd worden om een spoorlijn te realiseren en wat het eventuele effect is op de overige OV voorzieningen. Afsluitend wil ik de portefeuillehouder en de ambtelijke organisatie complimenteren met de consistente en gedegen aanpak die resulteert in de voorliggende P en C documenten. Als aanvulling op deze lijn wil de VVD graag de Knoalster euro slimmer inzetten waarbij zwaar ingezet moet worden op de integrale afweging zoals al eerder aangegeven. Voor zover voorzitter.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Nijenbanning. Ik zet ondertussen de tijd stop, dit is wel een mooi record. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:15 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Het is inderdaad een mooi record voorzitter, we zien inderdaad dat meneer Nijenbanning één pagina heeft, heel veel dingen heeft hij niet gezegd. Waarom heeft meneer Nijenbanning maar één pagina, is dat een voorsorteer op weer regeren met de PVV, die maar één kantje verkiezingsprogramma heeft, of
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   meneer Nijenbanning
  • 0:04 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Nou ja, ja ik zou hier kunnen zeggen dat wij in ieder geval onze regeringsverantwoordelijkheid nemen in tegenstelling tot uw partij, maar desondanks zoals ik mijn betoog begonnen ben en ook geëindigd heb er liggen hier twee documenten voor waarvan onze fractie vindt dat die kwantitatief in goede staat zijn in goeie orde, we zijn het gewoon eens met de voorstellen die in de perspectiefnota/voorjaarsnota gedaan worden dus ik kan hier nu wel heel veel naar boven gaan halen, waar ik gewoon naar wil kijken gewoon toekomstgericht moet, onze middelen kunnen we maar één keer inzetten en daarom zou er misschien een herverdeling en een heroverweging plaats moeten vinden. En of het nu in één kantje moet, ik ben blij met uw bijdrages tijdens mijn betoog zodat de tijd toch volgemaakt wordt, 10 minuten, maar desondanks wij zijn gewoon tevreden met de voorliggende stukken.
  • 0:51 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou jammer dat u niet namens de oppositie spreekt nu denk ik, want ik zie daar een glinsterend gezicht als portefeuillehouder, maar nu is het ineens voor de specifieke fracties dat is misschien wel een beetje teleurstellend. Nee, dat is een geintje, dank u wel meneer Nijenbanning. Meneer Pals dan is het woord aan u. En hopelijk krijgen wij uw bijdrage via de griffie ook op de i-pad. Ga uw gang.
  • 1:37 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, collega's, mensen op de tribune welkom. De algemene beschouwingen van 2017 zijn weer aangebroken, bijzondere algemene beschouwingen want het zijn de laatste in de huidige raadssamenstelling. Deze beschouwingen zullen we dan ook niet alleen vooruit kijken, maar ook een klein beetje terug. Voorzitter, er is volgens D'66 op dit moment maar 1 conclusie mogelijk; het is nait best… Een tekort van meer dan een miljoen, risico’s van miljoenen, structurele tekorten en een perspectiefnota met op dit moment niet bijzonder veel perspectief. Dit beleid lijkt een beleid dat gericht is op interventie en dan pas op het moment dat het echt fout gaat. Voorzitter, D'66 staat voor een gemeente die toekomstgericht werkt, er is voor de mensen, een gemeente waarin politieke partijen elkaars verschillen respecteren en naar elkaar kunnen luisteren. Ook verwacht D'66 niet dat het B&W het altijd met ons eens is, maar ook hier verwachten wij in een gemeente als Stadskanaal dat verschillen gerespecteerd kunnen worden. Uiteindelijk kunnen juist alle verschillende meningen een sterke gemeente vormen. Helaas is de ervaring inmiddels dat een afwijkende mening vijandig wordt benaderd, jammer dit komt een constructief debat niet ten goede. Noch het college, noch de coalitie hebben de waarheid in pacht, dit is ouderwets denken in een zij en wij.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Van Beek, CU.
  • 0:5 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja dank u wel. Ja ik wil mij toch eigenlijk even wat distantiëren van de bewoordingen die meneer Pals gebruikt.
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, het is ook onze bijdrage meneer Van Beek.
  • 0:43 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   ja , maar laat mij ook gewoon even uitspreken, het is uw bijdrage, dat begrijp ik. Maar ik vind wel dat als wij achterom kijken zoals u net zelf ook deed, vind ik het jammer dat u dus een aantal zaken niet benoemd dat wij de afgelopen jaren hier als raad en college gepresteerd hebben en dan vind ik het ook jammer om te horen dat u zegt dat we eigenlijk zelfs vijandig tegenover elkaar staan want volgens mij, is in ieder geval de CU degene die het de laatste jaren al gezegd van dat het mooi is dat wij hier als raad op zo'n goede wijze met elkaar samenwerken en dan mag je natuurlijk verschil van mening hebben, maar dat wil niet zeggen dat we vijandig tegenover elkaar staan want tenslotte zitten en staan wij hier voor onze inwoner. En daar wou ik het even bij laten. dank u wel.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:12 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Misschien de nuance, het kan ook zijn dat meneer Pals bedoelt dat hij zijn oppositierol niet zo goed heeft kunnen vervullen de afgelopen jaar.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals aan u het woord. U gaat verder.
  • 0:44 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik ga verder voorzitter. Ja men is het niet eens met mijn bewoordingen dus. Ook het ambtelijk apparaat is niet onfeilbaar. Dit is ook niet een juiste opvatting van het begrip democratie. Thorbecke schreef al: in alle opzichten rekening houden met de of een minderheid. Voorzitter, we hebben lang nagedacht over deze voorjaars- en perspectiefnota, en 1 ding is duidelijk, het college en de coalitie maakt het niet erg veel uit hoe inhoudelijk of niet inhoudelijk we op deze stukken ingaan, de coalitie meningen zijn inmiddels toch al in beton gegoten. We zullen dan ook kort op de stukken ingaan en onze visie op de gevraagde investeringen geven
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Van Beek, CU.
  • 0:3 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, ik vind het eigenlijk jammer dat ik u weer moet interumperen terwijl
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou dan doet u dat dan niet.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, wilt u ook even wachten tot u het woord krijgt van de voorzitter. Meneer Van Beek ga uw gang.
  • 0:28 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   U heeft mij natuurlijk ook een aantal keren geïnterrumpeerd dus dat kan wel eventjes denk ik. Ik vind het jammer dat u zegt dat het college en de oppositie of en de coalitie meningen heeft als zijnde in beton gegoten, ik bedoel dat is dezelfde uitspraak als dat ik tijdens de verkiezingscampagne al hoorde waar u het CDA van betichtte van een plek voor de spoorlijn is in beton gegoten en ga zo maar door. Ik vind het jammer dat u er zo over denkt en meer woorden wil ik er eigenlijk hier niet aan vuil maken.
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Goed zo meneer Van Beek, dank u.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boels, CDA.
  • 0:2 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja dan maak ik er wel meer woorden aan vuil.
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou doet u dat vooral niet; vuil
  • 0:11 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Nou ik doe mijn best, maar wij als coalitie kunnen heel goed dingen samen doen dus dan vul ik meneer Van Beek, ik wordt bijna, ja bijna verdrietig, wat is er met u aan de hand.
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Niets, helemaal niets.
  • 0:20 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Nee, maar ik meen het oprecht, want ik ken u als een pragmaticus, als iemand die ook gaat voor initiatief, voor iemand die wil dat er nieuwe initiatief worst ontplooit en u bent een beetje, D'66 wordt een beetje zuur en dat is spijtig. Ik zou willen dat u en ik hoop dat de rest van het betoog dat er weer wat meer fleur als het overhemd van meneer Hofstra in kwam, dat ben ik van u gewend.
  • 0:04 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nee, ok. Nou meer kleur ga ik er niet aan geven, we hebben maar een kleur en dat is groen. en meer kleur ga ik er niet aan geven. meneer Boels, het spijt me.
  • 0:09 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dat u de groene kleur er aan geeft dat spreekt me alvast heel erg aan, dus u bent op de goede weg.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, gaat u verder met uw betoog.
  • 0:04 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, de voorjaarsnota. Op pagina 5 misschien wel het meest schrikbarende en verassende zinnetje uit de gehele voorjaarsnota: Het nadeel op WMO is structureel. Nu lezen wij in het coalitie bestuursakkoord op pagina 14: Hoewel we de uitvoering in de drie decentralisaties hebben aangemerkt als een financieel risico, houden we vast aan het uitgangspunt dat de lasten van de decentralisaties structureel gedekt behoren te worden uit de daarvoor door het rijk beschikbaar gestelde middelen. Dit punt was zelfs het punt waarvoor de SP werd uitgesloten uit coalitie onderhandelingen. Dit punt kon dus blijkbaar wel overboord, het onderzoek naar een miljoenen kostende haven niet. Bij programma 3 jeugd en educatie blijkt wederom dat er een groot risico is van 1,2 miljoen als een donderwolk boven ons hangt.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boels, CDA.
  • 0:17 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   ik had het nog niet gehoord, maar ik hoor het nu want ja D'66 levert haar zaken wat later aan, andere partijen zijn altijd heel op tijd met die dingen, maar dat terzijde, komt de zaken wel ten goede, maar ook dat terzijde, u bent dus voor het staken van onderzoek naar een jachthaven hoor ik zojuist. Dat is prettig om te constateren.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaat u verder meneer Pals.
  • 3:59 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Bij programma 3 jeugd en educatie blijkt wederom dat er nog een groot risico is van 1,2 miljoen als een donderwolk boven ons hangt. Kunt u inmiddels al vertellen wanneer er een uitspraak in deze zaak verwacht wordt? En hoe dit risico eventueel opgevangen gaat worden. Programma 4, economie en arbeidsmarkt. Het is erg jammer om te zien dat de overheid op geen enkele manier een voorbeeldfunctie creëert door een groot aantal afspraakbanen te creëren. Na het 1e kwartaal 2 banen, hoe kan dan van de ondernemers heel veel verwacht worden? D'66 maakt zich wel zorgen om de extra kosten voor het TDC, de vraag blijft; wat had een betere samenwerking met alle andere gemeenten in Oost -Groningen ons wel opgeleverd? In het programma algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien, lezen we dat er weer een fors bedrag aan de formatie is toegevoegd. Hoewel dit misschien noodzakelijk is hebben wij toch sterk de vraag: wat is er nog over van de ombuigingen die op de formatie hebben plaatsgevonden? Zijn deze ombuigingen inmiddels niet terug gedraaid? In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing zien we dat de gemeente ook nog een groot risico van een miljoen loopt op de her-sanering van het voormalig gasfabriek terrein. Met de investeringen die gevraagd worden kunnen wij akkoord gaan, dit zien wij als noodzakelijke investeringen. Voorzitter, dan de perspectiefnota. We zien dat de reserve exact op 8 miljoen zou uitkomen aan het einde van dit jaar, maar wat als de financiële risico’s de waarheid worden? Dan gaan we ineens naar de 5,8 miljoen. Kortom sterk staan we niet, en de kans dat we onder de ondergrens komen is realistisch. Bij de ambities stedelijke vernieuwing zien wat dat er geen budgetten meer zijn voor een MFA Cereswijk, de zwembaden en een spoorlijn. Wel voor de forse investering in de centra. Wij vragen ons af wat de inwoners van onze gemeente nou daadwerkelijk zouden willen. Verder hebben we in de media weer een aantal partijen gelezen over de spoorlijn, deze partijen gaan hier natuurlijk nooit mee akkoord. In het bestuursakkoord valt te lezen dat de spoorlijn een grote ambitie van de huidige coalitie is. Wordt hiermee de handdoek ongeveer in de ring gegooid of is dit meer creatief boekhouden voor de meerjarenraming? Verder zien we in de perspectiefnota dat er erg veel geld naar ICT gaat, kan hierin niet gemeenschappelijk ingekocht worden met meerdere gemeentes? Voorzitter, D'66 vindt dit al met al voornamelijk een perspectiefnota met weinig perspectief. Wordt het niet eens tijd of zelfs verstandig, gezien de zeer moeilijke omstandigheden, de gezamenlijke wijsheid van de raadsleden beter of meer wordt gebruikt. Bijvoorbeeld door Raadscommissies meer te gebruiken als denktank, integratie en afstemming, in een vroeg stadium, reflectie op voorgenomen beleid en het aangeven van initiatieven voor nieuw beleid. Laten wij over onze eigen schaduw heen stappen en het aanwenden ter meerdere glorie van de burgers van Stadskanaal. Wij denken dat er over de afgelopen raadsperiode ook kritisch mag worden gekeken en onderzocht, en roepen in ieder geval op om hiervoor de wettelijke taak van een actieve rekenkamer weer op te zetten. Als we het bestuursakkoord van de coalitie ernaast leggen is de conclusie ook; het is nait best. Inmiddels weten we dat de coalitie doordendert met het eigen beleid, wij hebben niet de illusie hier nog iets in te kunnen veranderen maar zullen het kritisch blijven volgen en gaan dan ook met frisse moed op 2018 af!
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:5 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dus meneer Pals die heeft geen hoop dat zijn motie over de rekenkamers er door gaat komen vandaag?
  • 0:03 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik heb altijd hoop meneer Hofstra, dus dat even Het ligt aan uzelf wat u wilt, u heeft al zes jaar dit soort moties geblokkeerd, dus dat zal een bron van vreugde zijn dat u nu ineens wel meegaat. Dus ik zou zeggen laat u verassen en
  • 0:08 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Wie weet kunnen we u blij maken vandaag en dan kunt u de volgende keer ook een fleurig overhemd aandoen.
  • 0:5 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   en geniet met uw achterban van uw behaalde resultaat. Meneer Boels wou toch
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, dat weet ik. Wou u de rol van mij ook alvast overnemen meneer Pals of krijg ik de kans nog.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou als u eens uitvalt, dan
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Moet u eerst solliciteren. Meneer Boels, CDA. Ja, ik kom bij u mevrouw Meertens.
  • 0:42 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, dank u wel voorzitter. Er zijn meerdere tinten groen heb ik nu ervaren. Moties over de rekenkamer geblokkeerd, ik heb het niet helemaal scherp voor de bril, maar meneer Pals ja u blijft mij toch een beetje teleurstellen wat wilt u nou eigenlijk. Want u spreekt over zwembaden nou ja daar heeft u het de vorige vergaderingen gewoon een blanco cheque van ettelijke miljoenen aan weggegeven. Maar wij, u weet, we zitten toch wat meer op de lijn van die klepelmaaier. Kijk €2.500,- is gewoon nog veel voor deze gemeente. Blijft u denken dan wat wilt u dan. Wilt u een spoorlijn of eigenlijk dus ook gewoon niet. Geen zwembaden, sportaccommodaties, MFA, wat wilt u nou eigenlijk want u doet een prachtige beschouwing, maar zegt eigenlijk niks.
  • 0:7 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Wat vraagt u aan mij, want ik bedoel u zet alles op een rij en u wilt dat wij als, ik als kleine oppositie partij
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals ik weet hoe enthousiast u bent, maar kunt u toch eventjes de vergaderorde nog volgen die ook voor u geldt. Mevrouw Meertens, GBS.
  • 0:24 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja, voorzitter ik heb net niet geïnterrumpeerd omdat ik toch graag eerst even op de i-pad wilde kijken of ik werkelijk heb gehoord wat de heer Pals heeft gezegd. Die zegt hier; noch het college, noch de coalitie hebben de waarheid in pacht en dit is ouderwets denken in zij en wij. En dan komt het meest erge wat hij noemt; ook het ambtelijk apparaat is niet onfeilbaar. Ik vind het toch echt hele zware woorden die u daar gebruikt.
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ok. U gaat dus, mag ik reageren voorzitter.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou kijk, het is net een ongeduldig, en ja gaat uw gang.
  • 0:20 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, leeftijd, leeftijd. Wilt u zeggen, mevrouw Meertens, dat het ambtelijk apparaat niet feilbaar is. ik bedoel het verbaasd mij dat u aanslaat op het woordje onfeilbaar. Mensen in werkende situaties maken fouten.
  • 0:3 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja, maar dat is toch normaal, dat hoeft u hier niet specifiek te zeggen.
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou waarom niet.
  • 0:4 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   En wat mij heel erg opvalt is dat u in deze zin niet de oppositie ook meeneemt.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, bent u klaar?
  • 0:0 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik ben klaar.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Oh ik denk er komt nog een reactie op, maar niet. Dank u voor uw bijdrage. Dat betekend dat wij de eerste termijn van de algemene beschouwingen van alle fracties bijna hebben gehad, op een na.
  • 0:5 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Dat sigaretje moet even wachten nog hoor.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik dacht dat u niet rookte meneer Mellies.
  • 0:1 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Nee, ik doelde ook op u.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Oh, u bedoelt mijn sigaretje. Nou ik heb hem langzamerhand wel nodig ja. Laatste beschouwingen van de fractie Mellies, aan u het woord.
  • 6:47 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Voorzitter en geachte aanwezigen. Ja ik had hier graag voor u gestaan in de wetenschap dat er geld te verdelen viel, dat we konden debiteren over allerhande nieuwe plannen en we het geld het beste konden besteden. Echter de realiteit is net even anders. De financiële positie is van dien aard dat er nauwelijks tot geen bestedingsruimte is voor het realiseren van een aantal uitgesproken ambities, laat staan voor nieuwe ambities. En dat is jammer. Dit ter inleiding, ga ik verder met de algemene beschouwingen. Na gedegen onderzoek van het bureau Berenschot en vele bijeenkomsten met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties, is op 28 februari van dit jaar door de gemeenteraden van Pekela, Veendam en Stadskanaal een besluit genomen om tot een herindeling te komen. Pekela en Stadskanaal stemden voor, Veendam stemde tegen. Waarmee een herindeling voorlopig van de baan is. De provincie vraagt ons nu inzichtelijk te maken hoe wij als gemeente op de korte en met lange termijn de gedeelde maatschappelijke opgaven in onze regio denken op te pakken. Deze reactie van de provincie verbaasd ons enigszins. Volgens ons waren wij als gemeente Stadskanaal toch vrij duidelijk, de beste manier om de hardnekkige maatschappelijke kwesties het hoofd te bieden was en is nog steeds, herindelen. Dat was dan ook de conclusie uit het rapport van Berenschot. Het lijkt ons logisch dat de provincie dan eerst maar eens met Veendam om tafel gaat zitten, dezen hebben ten slotte wat uit te leggen. Laat onverlet dat het natuurlijk niet verkeerd is constructief in gesprek te blijven met alle partijen. Ondanks het aantrekken van de arbeidsmarkt stijgt in onze gemeente het aantal bijstandsgerechtigden. Dit terwijl het inwonertal krimpt. Doen we wel genoeg om meer werkgelegenheid te creëren vragen we ons af. Wat is er bijvoorbeeld terechtgekomen van de plannen van de commissie Ruim Baan voor Oost-Groningen voor meer werkgelegenheid voor ons gebied. Wordt er nog iets gedaan met initiatieven in het rapport "Kop d'r veur" . Daarnaast lezen we dat het TDC doorontwikkeld moet worden. Wat wordt hiermee bedoelt? Moeten we misschien niet eerst zorgen voor meer banen, alvorens we meer geld in het TDC stoppen. We zien dat op Europees, landelijk en provinciaal niveau maximaal wordt ingezet op de energietransitie. De ambities zijn torenhoog. De verwachting is dat dit onderwerp de komende bestuursperiode hoog op de gemeentelijke agenda komt te staan. We hebben als land dan ook een flinke inhaalslag te maken. Nederland bungelt onder aan de lijst als het gaat om opwekken van duurzame energie. Met de aanleg van twee zonneparken binnen onze gemeentegrenzen komen we al een stuk dichter bij de ambitie om als gemeente 100% energieneutraal te worden. wij zijn van mening dat het goed is blijvend aandacht te schenken naar mogelijkheden om sneller duurzaam te worden als gemeente. Ook initiatieven om zelf duurzame energiebronnen eventueel te exploiteren kan rekenen op onze steun. We steunen het besluit het beleidsplan openbare verlichting en het vervangen van de conventionele armaturen versneld uit te voeren. Binnen twee jaar worden 3000 afgeschreven lichtmasten met armaturen vervangen door nieuwe. Daarnaast worden ook nog eens 4300 afgeschreven armaturen vervangen, maar blijven de masten bestaan. Dat levert een aanzienlijke besparing op, op onderhouds- en energiekosten. Ook wordt met de vervanging in totaal zo’n 300 ton CO2 per jaar minder uitgestoten. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de landelijke doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. Volgens ‘waarstaatjegemeente’ is de omvang van het huishoudelijk restafval over 2015 voor de gemeente Stadskanaal 174 kg. Volgens de VANG doelstellingen moeten we naar 100 kg restafval in 2020 en 75% afvalscheiding. Wat gaan wij de komende jaren als gemeente ondernemen om nog meer dan nu het geval is vrijgekomen afvalstoffen te scheiden en als grondstof terug de keten in te laten stromen. Wat zijn de mogelijkheden voor een circulaire economie voor onze gemeente en wat zijn de mogelijkheden voor wat betreft de werkgelegenheid? Vorig jaar is de Visie winkelcentrum Stadskanaal vastgesteld. Mijn fractie heeft tegengestemd. Het is niet dat we onsympathiek staan tegenover de visie, het centrum mag inderdaad wat compacter, echter we zien niet de noodzaak en urgentie om dit op al korte termijn op de voorgestelde schaal te verwezenlijken. We hebben gepleit voor een meer geleidelijke aanpak. Gezien de financiële situatie van het moment en de vooruitzichten de komende jaren lijkt het ons inderdaad gewenst minder ambitieus in de uitvoering te zijn. In het voorstel toen is ook gesproken over de mogelijkheid van een leegstandsverordening als stok achter de deur. En ook over de mogelijkheid van het verwijderen van winkelbestemmingen. Gaat het college hier nog iets mee doen? Het college is voornemens een voorstudie te doen naar de mogelijkheid van een jachthaven in Stadskanaal. Wij achten dit voornemen onwenselijk om drie redenen. Ten eerste: we hebben al een prachtige jachthaven in onze gemeente, te weten het Spoordok in Musselkanaal. Ten tweede: hebben we in het centrum van Stadskanaal al een aanlegsteiger met goede voorzieningen. Als derde reden: een nieuwe jachthaven concurreert met zowel het Spoordok als de hoofdaanlegsteiger in het centrum. We verzoeken het college de plannen in de ijskast te plaatsen. Bewegingen in het sociaal domein blijven sinds de transitie in 2015 keer op keer onze begroting bepalen. Financiële ruimte voor ambities op andere vlakken blijkt in belangrijke mate afhankelijk van resultaten op het sociaal domein, dat frustreert. Daarnaast vinden we het ook moeilijk in te schatten of de beschikbaar gestelde budgetten voor het sociaal domein ook doelmatig en doeltreffend zijn. Voorzitter we hebben de afgelopen jaren in diverse bezuinigingsronden al fors moeten snijden in allerhande voorzieningen. Wat mijn fractie betreft is de rek er nu echt wel uit. Wij vinden dat we als gemeente ook de hand in eigen boezem moeten durven steken. Onszelf een spiegel willen voorhouden. Waar valt er wat te verbeteren, hoe kunnen we bestaande taken wellicht slimmer en doelmatiger uitvoeren. Hoe kunnen we met minder hetzelfde of meer ons doel bereiken. Doelmatigheid en doeltreffendheid is samen met rechtmatigheid van gevoerd beleid bij uitstek het domein van een lokale rekenkamer of commissie. Lokale rekenkamer is een belangrijk instrument van de raad
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Bieze, GBS.
  • 0:55 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Fractie Mellies meldt dat wij als organisatie van Stadskanaal de hand in eigen boezem moeten steken, misschien moet ik het geheugen van meneer Mellies even wat opfrissen, volgens mij hebben wij de afgelopen jaren niet anders gedaan dan de hand in eigen boezem steken en taken efficiënter en effectiever uitvoeren. Dat in de eerste plaats. Verder zegt hij dat de rek er uit is, maar dan wil ik wel eens weten wat hij vindt wanneer de rek uit de organisatie is want volgens mij hebben wij een organisatie die onder het landelijke gemiddelde bezet is. dus ik vraag mij dan even af op basis van welke gegevens de heer Mellies meent om toch maar weer naar die eigen organisatie te kijken. Waarschijnlijk extra of zo.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Mellies.
  • 0:37 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Nou daar kan ik heel kort over zijn, kijk die rek waar ik op doel heeft te maken met de bezuinigingsronden die wij gedaan hebben, extern, dus buiten het gemeentehuis, en dat zijn trouwens niet mijn woorden, dat zijn de woorden van de financiële controle van deze organisatie, en de plannen die laatst voorgesteld zijn dat die ook vond dat de rek er wel uit was. En om even terug te komen op eigen boezem, ja ik vind ook dat wij altijd mogen blijven kijken naar ons eigen functioneren en volgens mij is daar ook nog wel wat te halen. We hebben volgens mij een overhead van 6 miljoen
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Bieze, GBS.
  • 0:06 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja nu gooit de heer Mellies er maar weer een stelling in van volgens mij is er nog wel iets te halen, maar dan wil ik wel graag weten wat hij daar dan mee bedoelt. Waar dan? En hoe dan? En op welke gebieden dan?
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Mellies.
  • 0:16 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Nou ik ben duidelijk daarin, ik, we moeten niet alleen kijken naar wat we buiten kunnen halen we moeten ook blijven kijken naar wat we eventueel binnen de organisatie kunnen halen. en ik zeg het al, we hebben best wel een hele hoop overhead en laten we het daar ook vooral in gaan zoeken.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Bieze, GBS.
  • 0:10 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Dank u wel. Hij gooit er weer een nieuwe stelling in; overhead. Dus verder wil ik maar niks meer zeggen, dank u.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Doet u de microfoon dan ook even uit meneer Bieze want dan voegen we er niets meer aan toe. Meneer Mellies.
  • 1:8 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ik ga verder met mijn betoog voorzitter. Doelmatigheid en doeltreffendheid is samen met rechtmatigheid van gevoerd beleid bij uitstek het domein van een lokale rekenkamer of commissie. Lokale rekenkamer is een belangrijk instrument van de raad en is er op gericht de raad te informeren over behaalde resultaten aan de hand waarvan de raad zijn controlerende taak beter kan vervullen. En hoewel de rekenkamer er dus in eerste instantie is voor de raad is deze nadrukkelijk ook van meerwaarde voor de gehele gemeente, dus ook voor college en ambtelijke organisatie. Het creëren van een leereffect is dan een belangrijke doel. Hoe kan de gemeente haar resultaten verbeteren. Sinds de overheveling van taken in het sociaal domein naar de gemeente en naar ????????geldstromen is een goed functionerende rekenkamer, meer nog dan in het verleden in onze ogen, zeer gewenst. Al geruime tijd is de rekenkamerfunctie in Stadskanaal inactief, wij vinden dit een zeer onwenselijke situatie. Wij zien dan ook graag dat we weer een actieve rekenkamer of commissie hebben in de gemeente, die kwalitatief goed onderzoeksrapporten levert. En ik wil hiertoe een motie indienen voorzitter.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Van Beek, CU.
  • 0:43 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja dank u wel. Kijk u zegt een rekenkamercommissie moet in het leven geroepen worden, nou hadden we die natuurlijk al en ja ik heb uw motie gelezen en u weet ook hoe of ik daarover denk, we hebben elkaar daar al vaker over gesproken, kijk de vorige keer dat wij daarmee gestopt zijn toen ging het ons om kwaliteit, effectiviteit en de tijdigheid en dergelijke, kijk en als u die benoemt zoals u nu gaat doen in uw motie neem ik aan dan kunnen wij ons daar wel in vinden, ik bedoel ik denk ook niet dat er ook maar één partij is hier die tegen het instituut rekenkamer is. Daar wou ik het even bij laten.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Van Beek. Meneer Boels, CDA.
  • 0:25 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   ja ik, u geeft altijd mooie voorzetjes meneer Van Beek, maar moet nog één ding, ik zat ten eerste op de heer Pals te wachten want ik dacht al dat dat zo maar mag, u heeft dat voor twee weken terug ook genoemd en nu mag hij dat zomaar zeggen, dat nou goed. De heer Van Beek vergat volgens mij nog iets te zeggen over het budget want ik zou daar wel graag, want het moet niet zo zijn dat we ongelimiteerde bedragen weggeven en dat zomaar allemaal kan ik zou wel graag dat u daar dan ook nog iets over aangaf want daar moeten we scherp op zijn.
  • 0:13 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Nou daar heeft u gelijk, alleen kijk er zijn veel dingen nog niet uitgesproken er zijn ook veel meer wensen bij de verschillende fracties ik denk dat het goed is dat we de dialoog daarover gaan opstarten en dan komt dat ook aan de orde.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:04 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ook voor onze fractie geldt dat wij ons kunnen vinden in het wakker maken van de rekenkamercommissie, om het dan maar even zo te zeggen, maar die randvoorwaarden zijn wel heel belangrijk. Dus dat betekend tijdigheid, relevantie van de onderzoeken en inderdaad wat ook heel belangrijk is; budget. Want we hebben ook al gezien dat het toch wel aardig in de papieren kan lopen dus we hebben de motie ondersteund met die randvoorwaarde wel in gedachte, maar zoals in de motie ook vervat staat, daar gaan we een dialoog over voeren. Richting is wel aangegeven.
  • 0:09 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Klopt helemaal, kan ik helemaal beamen. Ik zal de motie oplezen voorzitter.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Graag.
  • 1:41 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   De raad van de gemeente Stadskanaal, in vergadering bijeen op 12 juni 2017, overwegende dat het sinds 2006 voor gemeenten verplicht is een rekenkamer in te stellen en bij het ontbreken hiervan een rekenkamercommissie. Constaterende dat het merendeel van de Nederlandse gemeenten een actieve rekenkamer of rekenkamercommissie hebben. Constaterende dat de gemeente Stadskanaal bij de weinige gemeenten hoort die geen actieve rekenkamer of commissie heeft, en deze zelfs niet bemenst heeft. Voorts overwegende dat: mede vanwege de decentralisaties in het Sociaal Domein en de omvang van de bijbehorende geldstromen een goed functionerende rekenkamer of commissie een belangrijk instrument is in de horizontale verantwoordingsstructuur dat de rol van de rekenkamer of commissie, als onderdeel van het dualistische stelsel, verbonden is aan de maatschappelijke behoefte aan meer betrokkenheid van burgers, meer transparantie en meer verantwoording dat een rekenkamer of commissie informatie verschaft over de mate waarin de gemeente haar eigen doelen behaalt (doeltreffendheid), en de middelen die zij hiervoor heeft ingezet (doelmatigheid) Spreekt uit dat kwalitatief goed rekenkameronderzoek in het belang is van de gemeente. Spreekt voorts uit de dialoog aan te willen gaan over de beste wijze waarop invulling gegeven kan worden aan de rekenkamerfunctie, rekening houdende met de gemeentelijke situatie en daarbij ook in overweging neemt de rekenkamerfunctie in gezamenlijkheid met andere omringende gemeenten te organiseren. En gaat over tot de orde van de dag. De motie is Ingediend door de fractie Mellies, fractie SP, fractie D'66, fractie van de VVD, fractie PvdA, fractie CU, fractie CDA en fractie GBS. Dat was het.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   de raad is breed.
  • 0:1 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   ja
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   dank u wel.
  • 0:21 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Dan nog twee regeltjes. De toon in onze algemene beschouwingen mogen duidelijk zijn gezien de financiële situatie waarin we ons bevinden is een pas op de plaats wat ons betreft gewenst. Maar laten we ook vooral koesteren wat we al wel hebben. En we hebben best veel in onze mooie gemeente. Door alleen al de boel goed te onderhouden, gewoon netjes en schoon te houden, is al veel gewonnen. Dank u wel voorzitter.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wie roept er nu nog. Meneer Bieze, ja.
  • 0:04 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Voorzitter ik heb niks kunnen lezen en de heer Mellies heeft ook niks gezegd over de spoorlijn Stadskanaal-Veendam. En waarom vraag ik dat, omdat er op zijn nieuwe beweging, "Lokaal Bewogen", een stuk staat waarin wordt aangegeven dat , Lokaal Betrokken, ik lees het niet goed, sorry, een stuk staat over dat Lokaal Betrokken huiverig is voor deze spoorlijn. Dus ik wil graag van de fractie Mellies weten wat hun positie is op het realiseren van de spoorlijn.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dit komt ook van FaceBook.
  • 0:3 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja, dan is het dus waar.
  • 0:2 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Dit komt ook van FaceBook.
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Alle inkomstenstroom, maar u vraagt vast naar de betrokkenheid en de visie van de nieuwe partij die zich straks in de campagne ook Lokaal Betrokken mag gaan noemen, nu nog fractie Mellies. Meneer Mellies geeft u het antwoord.
  • 0:41 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ik zal alvast even een voorzetje geven. dat artikel waar u op doelt meneer Bieze, dat ging over een aantal overwegingen, de spoorlijn doortrekken van Veendam naar Emmen is één, en daar zagen we wel een meerwaarde in, de spoorlijn alleen doortrekken naar Stadskanaal hadden we toch een aantal overwegingen. En die zijn ook in dat artikel genoemd. Ja dus en dan gaat het met name over het Openbaar Vervoer, de busdiensten, en de snelheid waarmee we tegenwoordig met de Q-lijn al in Groningen aankomen. Het ging dus even om het stukje alleen doortrekken spoorlijn Veendam-Stadskanaal, niet over de spoorlijn doorgetrokken tot aan Emmen want dat opent hele andere mogelijkheden.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voldoende meneer Bieze.
  • 0:33 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Nou even, nee ik kijk niet op FaceBook, kijk u hebt het over overwegingen, maar u zegt uit naam van meneer Detlef Mellies, wij zijn huiverig. En daar bedoelt u niet alleen Veendam-Stadskanaal mee want volgens mij ook Veendam-Emmen want u noemt een aantal redenen waarom de spoorlijn niet zou hoeven worden aangelegd, dus ik vraag u even specifiek van bent u voor het aanleggen van de spoorlijn Veendam-Stadskanaal of bent u er niet voor.
  • 0:9 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Wij zijn voor het aanleggen van een spoorlijn Stadskanaal-Veendam-Emmen en we hebben onze bedenkingen bij de spoorlijk Stadskanaal-Veendam alleen.
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat is duidelijk. Zal ik dan even misschien om het belang van uw motie ook te bekrachtigen want anders als ik niet zeg dat hij aan de vereisten voldoet en onderdeel wordt van de beraadslaging dan kunt u
  • 0:2 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ik was al voor mijn beurt aan het praten zeg maar
  • 0:36 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Kunt u acht handtekeningen hebben maar hebt u er niet zoveel aan dus maar deze die kan meedraaien in een cycli meneer Mellies dus we gaan hem op de i-pad zetten onder 10.12 als ik het goed heb en dan mag u dat meenemen in de schorsing voor na de eerste termijn. dan verwacht ik u met 15 minuten, ja dat is redelijk denk ik, ongeveer 16.40 uur, kijk ook even naar het college, voldoende speling of, 16.45 uur terug.
  • 0:4 schorsing
  • 0:26 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik heropen de vergadering en ik geef de kans voor de beantwoording door het college en geef het woord aan de portefeuillehouder financiën, wethouder Hamster.
  • 2:23 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel voorzitter. Zoals u inmiddels gewend bent zal het in gedeelten gaan en niet alleen zullen de collega's allemaal nog volgen, maar mijn betoog zal ik eerst proberen een kleine algemene reactie te geven op hetgeen u hier ter berde heeft gebracht wat betreft de financiële positie waarnaar ik overige financiële vragen in zal zoomen om vervolgens ook mijn andere portefeuille onderdelen bij langs te gaan en waarschijnlijk nog als uitsmijter het stukje van de portefeuille van collega Gelling wat ik vandaag waar mag nemen, duurzaamheid en de windmolens. Maar om te beginnen bij het eerste. Dank u wel voorzitter ik denk en dat heb ik vandaag ook gehoord, dat het voorwoord dat wij in de perspectiefnota hebben opgeschreven dat dat helder is geweest. ik hoorde het gelukkig terug in de meeste van de bijdragen door uw raad. het is inderdaad met veel moeite gelukt om de meerjarenraming sluitend te krijgen. als we heel eerlijk zijn zelfs een beetje cosmetisch door de structurele taakstelling op het sociale domein zoals we die hebben opgenomen. En om meteen maar een vraag weg te nemen, heeft u daar concrete invullingen voor. Ja uiteraard zijn er ideeën voor maar nog niet zo uitgewerkt dat ik zeg ik ga ze hier noemen. Het zal wellicht niet voor de hand liggen om dat bij jeugdzorg weg te halen gezien de verwachtingen die we ????? hebben en ongeacht wat op FaceBook staat, huishoudelijke hulp zal ook niet de eerste post zijn waar je waarschijnlijk hier bezuinigingen kunt gaan verwachten. De komende jaren, de periode 2017-2020, verwachten we nog een fiks tekort opgeteld, de 3,5-4 miljoen, en daarmee gaan we door de ondergrens van de algemene reserve als wij niet het rekeningresultaat van het afgelopen jaar toe zullen gaan voegen. Ik heb een aantal schoten voor de boeg gehoord van een aantal fracties van u en inderdaad die discussie zullen we bij de jaarrekening volledig gaan voeren. ik mocht het toch op zijn minst opmerkelijk noemen dat een van de fracties die een half jaar of een jaar geleden nog zei is die 8 miljoen wel genoeg, nu zonder enig probleem 1,1 miljoen van het rekening resultaat denkt over te gaan hevelen naar het reserve sociaal domein om daarmee die ondergrens van 8 miljoen zelfs te doorbreken.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Van Beek, CU.
  • 0:26 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, ik bedoel de wethouder die gebruikt een aantal bewoordingen dat spreekt mij natuurlijk wel aan, dus ik denk ik zal even een reactie geven. het klopt inderdaad dat wij een tijdje geleden gezegd hebben van is die 8 miljoen wel voldoende, ik zal het u nog sterker vertellen dat denk ik nog steeds. En ik weet wat u geschreven heeft, maar wij komen er bij de jaarrekening op terug want wij willen liever niet dat u door die ondergrens heen zakt.
  • 8:02 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Voorzitter ik vermoed hier creatieve ideeën ik ben heel benieuwd naar de behandeling van de jaarrekening op dit moment. Al met al de cijfers die hier nu staan zijn geen cijfers waar we blij van worden. sterker nog wij hebben in onze perspectiefnota geschreven dat wij ons er zorgen over maken. Want waar we ook mee te maken hebben is een hoop onzekerheid. Er staan een aantal risico's benoemd in de nota's, de rechtszaken, de ontwikkelingen in de huishoudelijke hulp, de budgetten voor de jeugdzorg, de bijstandsontwikkelingen et cetera, et cetera. En de belangrijkste, de grootste factor op ons totale financiën is natuurlijk de rijksuitkering. Vanochtend kreeg ik te horen dat een eerste globale doorrekening van de meicirculaire wel een kleine plus laat zien. ik zou er alleen nog geen fleurige bloes voor aantrekken. Want tegenover die hogere uitkering staan ook weer andere uitgaven, lasten die stijgen en het betekend ook niet per definitie dat we meer bestedingsruimte krijgen, wij zullen er wel mee gaan rekenen naar de begroting toe en hopen dan een actueel cijfer te kunnen geven. en we moeten ons natuurlijk ook beseffen dat we op dit moment in een demissionaire periode zitten en een nieuw kabinet ongetwijfeld ook weer eigen, plannen, ideeën en wensen heeft. ook ten aanzien van de gemeente financiën. Waar we ook nog steeds mee te maken hebben, die moet ik ook nog even benoemen, dat is de opschalingskorting, die nog steeds op tafel ligt die wij tot op heden neutraal aan onze begroting verwerken, maar als die niet van tafel gaat, waar de VNG heel erg op aandringt, voor ons wel structureel een miljoen risico is. of een miljoen taakstelling zo u wilt zoals die op dit moment verwerkt staat. het is en blijft dus een tijd van keuzes en prioriteiten en dat is met een campagne in het vooruitzicht niet het leukste. Dat besef ik mij terdege. Bij velen van u bespeurde ik daar echter wel het gevoel bij dat realisme, ????????? hoopvol maar wel realisme en ik denk ook dat onze inwoners dat verdienen, dat realistisch zijn, dat we niet alles kunnen doen, dat zeggen wel als college ook, wij hebben als college vorig jaar aangegeven waar onze prioriteiten liggen en hoe wij onze ambities rangschikken. Het begint wat ons betreft, ik zal het nog een keer herhalen, werk, werk, werk. En daar hebben we het afgelopen jaar ook werk van gemaakt. Bijvoorbeeld, hij is al aan de orde geweest, middels het centrumplan om een hele serie banen te behouden, zo u wilt echte banen. En ik denk dat het aan het volgende college is om de zaken in de tijd weg te zetten. Wellicht in een investeringsagenda, zoals de VVD voorstelt, aan ons nu eerst de zaak om te zorgen vanuit financieel perspectief dat bijvoorbeeld de algemene reserve niet door die ondergrens gaat en de tekorten terug te brengen die wij d