Raadsinformatie

Raadsvergadering 26 juni 2017

Naam
Download het audiobestand (48,90 MB)
Download de gesproken tekst (710,45 KB)
Download de vergaderstukken in pdf (39,62 MB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
 • 5 De besluitenlijsten van 22 mei 2017 en..
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen en ..
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
 • 8 Inlichtingen college
 • 9 Vragenuur
 • 10 Interpellaties
 • 11 Rondvraag
 • 12 Voorlopige jaarrekening 2016 Wedeka Be..
 • 13 Jaarrekening, begroting en takenevalua..
 • 14 Bestemmingsplan "Cereswijk en Dideldom..
 • 15 Financiële stukken van de Gemeenschapp..
 • 16 Zienswijze ontwerpbegroting 2018 van d..
 • 17 Sluiting
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 0:39 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Raadsvergadering, welkom aan de leden van de raad en het college, maar zeker ook aan de pers en de mensen op de publieke tribune en mogelijk onze luisteraars, maar vooral ook de mensen die u aan de zijkant ziet zitten, ruim 20, die meegedaan hebben aan de cursus "politiek actief". Ik hoop daar later na de sluiting van de raadsvergadering nog even voor in de gelegenheid toe worden gesteld in uw aanwezigheid om ze ook even toe te spreken en mogelijk hun certificaat te overhandigen. Dus als u dan nog even plaats wil houden zou dat heel mooi zijn.
 • 2 Mededelingen
  • 5:53 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maar ik wil met iets anders beginnen en dat heeft te maken met het feit dat een van mijn voorgangers, burgemeester Beckeringh van Rhijn, Auke Antonie Beckeringh van Rhijn, op 20 juni in Amersfoort op de prachtige leeftijd van 97 jaar is overleden. En Beckeringh van Rhijn was burgemeester in onze gemeente in de periode van 1977 tot 1985. En hij was daarmee de tweede burgemeester van de gemeente Stadskanaal, misschien wel de eerste nieuwe burgemeester van de gemeente Stadskanaal. Want hij was de opvolger van Sieto Robert Knottnerus die in 1969 vanuit Onstwedde burgemeester was geworden van de nieuwe gevormde gemeente Stadskanaal. Meneer Beckeringh van Rhijn was lid van de CHU, later het CDA. Hij heeft de burgemeestersambt 33 jaar uitgevoerd, eerst in de gemeenten Vierpolders en Zwartewaal, vanaf 1952 tot 1964. En vanaf 1964 tot 1977 was Beckeringh van Rhijn burgemeester van de gemeente Beilen, waarin hij ook in december 1975 werd geconfronteerd met de tragedie van de Molukse treinkaping bij het Drentse Wijster. Vanaf juli '77 werd hij benoemd, was burgemeester van de gemeente Stadskanaal, in datzelfde jaar is hij ook benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau en in 1986 nog bevorderd tot officier in de orde van Oranje Nassau. Burgemeester Beckeringh van Rhijn heeft zich in onze gemeente met name onderscheiden door zijn inzet in de periode dat een krimp bij het personeelsbestand van Philips in Stadskanaal zich aankondigde. Hij heeft er juist toen voor gezorgd in de jaren '84/'85 en in '85 stopte de productie van de beeldbuizen zoals een aantal van u misschien weten. dat de werknemers van Philips, zijn inwoners toen, niet slecht werden achtergelaten. Hij heeft zich ingezet voor een verantwoord en goed sociaal plan waarin velen soms nu nog zich herkennen. Ik denk dat deze inzet en de betekenis daarvan voor vele voormalige werknemers en dus inwoners van onze gemeente dat die door ons niet snel vergeten zullen worden. Wij zullen daarom ook als herinnering aan hem een rouwadvertentie plaatsen in het Dagblad van het Noorden en in de Kanaalstreek. En om hem recht te doen wil ik u verzoeken om allemaal even te gaan staan zodat we 1 minuut in stilte acht kunnen nemen voor zijn vertrek en dat we hem kunnen herinneren in de volle betekenis die hij als burgemeester voor de gemeente Stadskanaal is geweest. ( 1 minuut stilte) Dank u wel. Dan vervolg ik met de reguliere agenda en meld in ieder geval dat afwezig zijn mevrouw Kroom en meneer Klinkhamer van de PvdA. Ook wethouder Gelling is nog steeds afwezig en vanavond zijn er twee leden in deze raad die de telefoon aan hebben vanwege hun bereikbaarheidsdienst. En dat is de heer Gelling van het CDA en ondergetekende. Mocht die van ons afgaan dan is dat geen aanleiding voor een traktatie, maar dan is de nood aan de man. Meneer Nijenbanning VVD u had een mededeling.
  • 0:21 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, dank u wel voorzitter. Ja ik wou vanavond te kennen geven dat onze fractieondersteuner met onmiddellijke ingang zijn functie heeft neergelegd wegens drukke werkzaamheden en privé omstandigheden, dus de heer Niemeijer zal ons niet langer ondersteunen, misschien nog wel in gedachtegoed maar niet fysiek aanwezig zijn.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Wij wensen u sterkte bij het vinden van een opvolger op korte termijn.
 • 3 Vaststellen agenda
  • 03. Vaststellen agenda gewijzigd (191,67 KB)
  • 0:21 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U heeft een gewijzigde agenda gekregen. Waaraan is toegevoegd agendapunt 16, de zienswijze op de begroting 2018 van de ODG. Kunnen we de agenda zo vaststellen zoals die voorligt. Dat is het geval. Dan volgen we dat.
 • 4 Insprekers
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Er hebben zich geen insprekers gemeld.
 • Informatieve stukken

 • 5 De besluitenlijsten van 22 mei 2017 en 12 juni 2017
  • 05. De besluitenlijst van 22 mei 2017 (234,23 KB)05.1. De besluitenlijst van 12 juni 2017 (246,01 KB)
  • 1:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dus dan ga ik met u naar de besluitenlijst van 22 mei. Redactioneel, pagina 1, 2, 3, 4 of 5. Geen op- of aanmerkingen, dan zijn ze vastgesteld met dank. [voorzitter klopt met hamer] Naar aanleiding van, pagina 1, 2, 3, 4 of 5. Dan ga ik naar de besluitenlijst van 12 juni, redactioneel; 1, 2, 3, 4 en 5. [voorzitter klopt met hamer] met dank. Naar aanleiding van, 1,2,3,4 of 5. Volgens mij kan ik in het vervolg voorstellen zullen we het gewoon conform doen, want ze zijn over het algemeen dusdanig goed dat we ze bijna niet bij langs hoeven te lopen. Een compliment voor de notulering.
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen en moties
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
  • 07. Lijst met ingekomen stukken (199,25 KB)07.01. College van b. en w. over actieplan problematiek echtscheidingen (113,76 KB)07.01.1 Actieplan preventie en aanpak problematiek rondom scheidingen (336,55 KB)07.02. Provincie Groningen over vervolgproces (1,45 MB)
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De lijst met ingekomen stukken. Twee stuks helemaal. Mevrouw Schipper, PvdA.
  • 0:11 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja, dank u wel voorzitter. Het gaat over, nou weet ik niet het agendappunt, maar dat is ook niet zo belangrijk, voor het actieplan preventie aanpak rond echtscheidingen.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ingekomen stuk nummer 1.
  • 0:59 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja, dank u wel. we zijn daarover geïnformeerd en een actieplan die ervoor moet zorgen om beter in de kaart te krijgen waar problemen ontstaan en een plan van aanpak te krijgen om in dit geval de echtscheiding die niet dat die niet langer kunnen escaleren om dat te voorkomen en dat gauw gezamenlijk een plan te maken om dat beter te ontdekken. Nu is hier altijd al heel veel aandacht voor alleen was niet alles bekend bij de onze burgers en het gaat toch steeds toch wel erg vaak mis. Nu proberen verschillende partijen zoals Welstad en Centrum Jeugd en Gezin en de politie hierin tot een gezamenlijk aanpak te komen door middel van deze actieplan en proberen ook meer bekendheid hieraan te geven en zo om eerder in te grijpen en te begeleiden. Wij kunnen als fractie dit alleen maar ondersteunen en toejuichen en hopen op een goede samenwerking tussen alle genoemde partijen. Dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Schipper. Meneer Van der Heide, CU.
  • 0:23 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja, dank u wel voorzitter. over hetzelfde punt van ingekomen stukken, actieplan preventie en aanpak problematiek rondom echtscheidingen. We zijn erg blij dat naar aanleiding van de motie van de CU en wat ook breed ondersteund was destijds ja dit opgepakt wordt en we zien erg uit naar de uitwerking met name op het gebied ook van preventie. Dus we volgen dit met interesse en we bedanken voor dit goede actieplan.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Wethouder nog behoefte om te reageren. Wethouder Hamster.
  • 0:27 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ik hoor instemming en ik hoor ondersteuning, dank daarvoor, dank voor de samenvatting van het document, inderdaad het draait om goede samenwerking dat proberen te gaan stroomlijnen. Ik heb op weinig actieplannen zoveel reactie gehad als deze, de mailbox stroomde vol met reacties van inwoners, van betrokkenen, van partijen, van advocaten alles wat maar enigszins met scheidingen te maken had. het raakt een gevoelige snaar en we hopen dat we de doelen gaan bereiken die we genoemd hebben. Dank u wel voorzitter.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Gaf ingekomen stuk 2 nog aanleiding aan iemand. Nee. Dan hebben we daarmee de ingekomen stukken gehad.
 • 8 Inlichtingen college
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Geen inlichtingen uit het college.
 • 9 Vragenuur
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Geen vragen ingediend voor het vragenuur.
 • 10 Interpellaties
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   geen interpellaties aangevraagd
 • 11 Rondvraag
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dus dan ben ik bij de rondvraag. Mevrouw Sanders, meneer Maarsingh, meneer Boels, mevrouw Schrör, meneer Gelling, meneer Mellies. Meneer Mellies, fractie Mellies.
  • 1:3 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja dank u wel voorzitter. ja, twee dingetjes. Het eerste gaat toch weer over het onderhoud openbare ruimte, we krijgen toch wel van verschillende kanten te horen dat dat nog wel te wensen overlaat. Met name de goten en de tegelpaden, dat dat er slecht bijligt en niet alleen de gemeentelijke wegen, maar ook de provinciale wegen. Ja de vraag is eigenlijk of dat nou echt niet beter kan. Ik bedoel, hier achter op het "pleinlijn" bijvoorbeeld daar groeit een aantal eikenbomen uit de goot en dat lijkt me toch niet erg wenselijk. Dat voor wat betreft de onderhoud openbare ruimte. Dan nog een vraag betreffende een collegebesluit. Het betreft hier de Stichting Museum Philips Stadskanaal, die heeft een subsidie verstrekt gekregen voor een project realisatie uitkijktoren en expositieruimte Mercurius. Zou het college daar misschien nog wat over uit kunnen wijden. Dank u wel.
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Mellies. Meneer Dijkstra, Van der Heide, meneer Van Beek, mevrouw Sterenborg, mevrouw Meertens, meneer Bieze, meneer Pals.
  • 0:30 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter afgelopen tijd werden we geconfronteerd met de ramp in Londen over de brandveiligheid van het gebouw in het geding en wij zouden toch graag eens een keer t.z.t. toch eens een keer willen worden meegenomen van hoe nu de gebouwveiligheid hier in onze gemeente wordt gecontroleerd door brandweer, door iedereen die daar mee behept is en dat zouden we toch graag eens een keer op de agenda willen zien.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Meneer Nijenbanning, meneer Hofstra.
  • 0:40 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Het gaat even over een bericht van RTV Noord, van 20 juni, getiteld; Noorden loopt honderden banen mis. Waarin wordt gesproken over dat er banen weglekken omdat opleidingsaanbod en wat gevraagd wordt niet met elkaar matcht en dat wij dan onnodig, terwijl wij toch veel werkeloosheid hebben, die banen niet in kunnen vullen. Is de wethouder bekend met dit bericht en herkend hij dat beeld dat het want het gaat toch over de drie O's, onderwijs, opleiding, ondernemers. Of dat wat stroever verloopt en wat we daar dan aan gaan doen om dat recht te trekken.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra. Mevrouw Schipper, mevrouw Zeegers.
  • 0:23 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Het was vandaag weer in het nieuws, de Essentakziekte, dus dat wou ik nog maar een keer aankaarten. Wat is het beleid van de gemeente hier in verband met deze bomen want ik zie nog steeds geen activiteit op de Semskade waar dus eigenlijk bijna alle bomen ziek zijn. Dus dat wou ik eens even nog navragen. En ik heb vorig jaar een melding gedaan, maar ik heb nooit meer wat gehoord.
  • 0:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema, mevrouw Luijken, meneer Kremer, mevrouw Wanders. Dan gaan we naar de openbare ruimten, wethouder Brongers.
  • 0:07 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja dank u wel voorzitter. De vraag van de fractie Mellies; hoe zit het nu met het onderhoud van de openbare ruimte en kan dat niet beter. Wij hebben recentelijk in het voorjaar de schouw gedaan, ook met een aantal van u als raadsleden, wij zijn bezig met de herijking van de kadernota openbare ruimte, die staat binnenkort, na de zomer, in de raadscommissie voor u op de agenda, dan bespreken wij het gedane onderhoud en ook hoe verder. wij nemen daarin uw input mee en de schouw de recentelijk gevoerd is daaruit blijkt dat in de meeste gevallen wij ons houden aan de gemaakt afspraken als het gaat om kwaliteit, als het gaat om incidenten zoals je noemt een tak uit een dakgoot dan zou ik willen voorstellen om dit vooral te melden.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Mellies.
  • 0:30 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja dank u wel voorzitter. Ja nu hebben we natuurlijk een aantal jaren geleden al een kadernota openbare ruimte vastgesteld, we hebben ook een ambitieniveau vastgesteld en dat was toen nog in de tijd van ombuigingen van een ambitieniveau wat lager bijgesteld, maar dit is echt het laagste ambitieniveau en het stoort gewoon ook omdat het op een weg ligt waar veel mensen langskomen dat is een toevalsweg, hier het Pleinlijn ook, daar wordt veel gereden en het is gewoon erg dat daar gewoon struiken groeien in de goot. Ik bedoel het is toch een kleine moeite lijkt me om dat weg te halen. Dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Brongers.
  • 1:7 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Helder, u heeft uw punt gemaakt. Dan zal ik verder gaan voorzitter met de vraag over het collegebesluit van een subsidie verlenen aan stichting Museum Philips. De stichting heeft inderdaad subsidie gevraagd die is bezig met andere partners om te kijken of het te realiseren is dat van het mozaïek van Johan Dijkstra en die daar nog op het MBP terrein moet ik nu zeggen staat de wens is om dat mozaïek te behouden. Het voornemen ligt nu om daar van die toren een uitkijktoren te maken met eventueel kleine museale inrichting en samen met partners heeft de stichting museum Philips daarvoor subsidie aangevraagd en verder worden daar ook nog andere subsidies voor gevraagd en mocht dat project doorgaan en allemaal lukken dan zullen we kijken of dit realiseerbaar is.
  • 0:3 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Dank u wel voor de uitleg.
  • 0:30 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Dan heb ik nog één voorzitter, de essentakziekte. Inderdaad in het nieuws en ook hier in onze gemeente hebben wij er last van. op dit moment is het niet zo dat wij alle bomen onmiddellijk kappen met deze ziekte, wij houden wel goed in de gaten en we kijken ook of er sprake is van onveilige situaties door mogelijk takken die door ziekte afvallen. Dat is uiteraard niet de bedoeling.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Zeegers, SP.
  • 0:20 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Maar bomen die zeg maar nauwelijks meer een blad hebben of meer dan de helft ziek zijn dat dus alleen maar kale takken nog naar boven steken, ja het is geen gezicht en het is wel langs het kanaal waar alle toeristen langskomen en dan zit je tegen ja ouwe meuk aan te kijken zeg maar, dus dat is toch niet echt fraai.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   wethouder Brongers.
  • 0:17 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Inderdaad het aanzien is minder plezierig, maar nogmaals het zal evenwel niet goed zijn om al die zieke bomen in een keer te kappen. Nogmaals wij houden dat goed in de gaten en volgen deze vervelende ziekte mag ik wel zeggen nauwkeurig.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Hamster.
  • 1:6 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   De vraag waarom de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt van de heer Hofstra van de PvdA. Volgende keer heeft u op de vergadering ons ontwikkelprogramma TDC's bij de ingekomen stukken staan en wellicht heeft u dat document al tot u kunnen nemen, we hebben samen met Veendam gewerkt aan een document waarin wij proberen op te schrijven wat wij allemaal gaan doen om dat probleem wat we hier ook in Stadskanaal zien aan te gaan pakken want dit hebben we al eerder geconstateerd in 2014 was het al een van de belangrijkste doelstellingen in de participatienota, de verbetering van het aanbod van personeel op basis van de vraag van het bedrijfsleven. Dus ja het is aan de gang en wij proberen door middel van nog gerichtere opleiding en het nog gerichter ophalen bij bedrijven die mismatch kleiner te maken en te voorkomen dat werk weglekt. Want inderdaad het blijkt steeds meer, dat is eigenlijk best wel veel werk, maar op de een of andere manier werkzoekenden voldoen dan niet altijd aan de vraag van de werkgever en dus ??????????? wat heeft de werkgever nodig aan de andere kant tot opleiden van werknemers die kant op. Commerciële werkplaats is ook een middel daartoe om een heel concreet voorbeeld te noemen.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voldoende meneer Hofstra.
  • 0:2 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, voor dit moment wel.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals u deed een verzoek omtrent de toetsing ten aanzien van veiligheid met vooral gebouwen vergelijkbaar met meerdere lagen, misschien gemeentelijke gebouwen en dergelijke, is het een idee om dat mee te nemen in de bijzondere raadsbijeenkomst van september waar we het hebben over volkshuisvesting/ grondbeleid en noem maar op. Ja? Zullen we hem zo noteren dat dat een accent krijgt in de toelichting van wat er aan veiligheidseisen binnen het verlenen van de vergunningen wordt gedaan. Akkoord. Dan waren dat uw vragen in het kader van de rondvraag.
 • Besluitvorming met debat

 • 12 Voorlopige jaarrekening 2016 Wedeka Bedrijven
  • 12. Voorlopige jaarrekening 2016 Wedeka Bedrijven (302,22 KB)12.1. Jaarstukken 2016 Wedeka (2,29 MB)12.2. Aanbiedingsbrief jaarrekening 2017 (363,09 KB)12.3. Accountantsrapport 2016 (3,37 MB)12.4. Uitgaande brief college aan Wedeka over jaarstukken 2017 (193,75 KB)
  • 0:33 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we naar agendapunt 12. En dat is de voorlopige jaarrekening van Wedeka 2016. Mag ik van u horen wie daarover het woord wil voeren. Mevrouw Wanders, Hofstra, Nijenbanning, Pals, Bieze, Van Beek, Mellies en Boels. Meneer Boels, CDA.
  • 1:52 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Voorzitter, hartelijk dank. De voorlopige jaarrekening 2016 van Wedeka bedrijven. Laten we ervan uitgaan dat het gewoon de vastgestelde jaarrekening gaat worden, maar zo ligt hij hier niet voor. Een jaarrekening waaruit wederom een, laten we maar zeggen, puike prestatie blijkt. We spreken onze waardering ervoor uit dat er wederom erin is geslaagd om de financiën dusdanig te laten kenteren dat er positieve of in ieder niet hele negatieve geluiden zijn. Wel is nu simpelweg de bodem bereikt, er is geen weerstandsvermogen meer, de tekorten moeten nu echt door de gemeentelijke bijdrage worden gefinancierd. Bij deze jaarrekening is een goedkeurende accountantsverklaring aanwezig, goedkeurende verklaring omtrent de getrouwheid en de rechtmatigheid, dat is positief, dat is goed om te lezen. er staan wel enkele adviezen in, adviezen afgegeven door de accountant, laten we zeggen wat kleine richtinggevende adviezen, wij gaan ervan uit dat deze adviezen ter harte worden genomen, dat dat zal worden geïmplementeerd. Het beslispunt bij dit agendapunt gaat enkel over het kennisnemen van de jaarrekening. Dat hebben we gedaan. Middels een brief zal het dagelijks bestuur van Wedeka hiervan op de hoogte worden gesteld. In die brief wordt ook gerept over het aanbieden van het algemene financieel kader voor 1 februari. 364 dagen geleden op deze plek spraken wij er ook over en we gaan er nu toch echt vanuit dat het volgend jaar dan wel lukt, dat met grote zwarte letters in de agenda van Wedeka staat dat dat volgend jaar gewoon gaat gebeuren, dat we niet elk jaar wederom naar die afspraak moeten worden herinneren. Ja en dan zouden we nog veel kunnen zeggen over de toekomst, maar hier gaat het even over het verleden, de jaarrekening van 2016, over veertien dagen spreken we over de begroting, voor nu willen we het hier bij laten. Volgende keer bij de behandeling van de begroting meer over de toekomst. Voorzitter dank u wel.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Boels. Mevrouw Wanders, SP.
  • 4:41 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Dank u voorzitter. Voor ons liggen de stukken betreffende Wedeka, met cijfers over 2016. Wederom vrij laat, we zijn dan ook blij dat het college in de brieven naar Wedeka duidelijk is over de toekomstige jaarrekeningen. De SP heeft enkele vragen betreffende beschutte werkplekken. In de aanbiedingsbrief van de jaarrekening, op pagina 2, zien we staan; "aangezien de indicatieve meerjarenraming noodgedwongen beleidsarm is, is geen rekening gehouden met het nieuwe beschutte werken". Indien de gemeenten besluiten dit bij Wedeka onder te brengen zou het exploitatie tekort substantieel kunnen dalen. We vonden de zin een beetje vreemd geformuleerd. Moet dit nog officieel worden besloten door Stadskanaal en Veendam. Wij hadden al eerder vragen gesteld over de beschutte werkplekken en de wethouder gaf al aan dat er via UWV weinig tot geen aanvragen waren binnengekomen. Op de site van onze rijksoverheid kunnen we lezen dat er een campagne op komst is die ervoor moet zorgen dat mensen beter worden geïnformeerd voer hoe de procedures lopen en hoe men zelf een beschutte werkplaats kan aanvragen bij het UWV. Blijkbaar is de informatie verstrekken over rechten een stuk slechter dan over de plichten, zowel regionaal als landelijk. Wij vragen ons af hoe de inwoners van Stadskanaal tot nu zijn geïnformeerd over de aanvraag. Tevens hebben we begrepen dat een beschutte werkplek ook tijdelijk kan worden ingevuld. En onze vraag is dan ook; hoe actief we daarmee bezig gaan. Er zijn genoeg mensen die in de bijstand belanden door fysieke of mentale problemen en wij vragen ons af of een tijdelijke beschutte werkplaats hiervoor zou kunnen worden ingezet. Voorzitter, we lezen in de jaarstukken van Wedeka dat Wedeka valt onder de subjectvrijstelling van artikel 5, lid 1 c sub 2. Wedeka beroept zich op deze vrijstelling en is van mening niet VPB plichtig te zijn en geen aangifte te hoeven doen. om deze reden is er geen VPB positie in de jaarrekening opgenomen. Voorzitter, er staat; en is van mening. Is dit juridisch getoetst. Uiteraard is de SP net als voorgaande jaren nog steeds slecht te spreken over de schandelijke hoge lonen van zowel de directeur als adjunct-directeur. Die zelfs boven de norm liggen. Wij hebben inmiddels afscheid genomen van beide. Aangezien dit cijfers zijn van vorig jaar, het WNT maximum pro rato meldt zij en wij hier blijkelijk geen zeggenschap over hebben, laten we de bedragen van vorig jaar maar voor wat het is. inmiddels hebben we wel vernomen dat de programma manager ook een dergelijke loon mag ontvangen, 165.000, dat is nogal een loon voor 0,6 Fte. Zelfs voor anderhalf jaar. We vragen ons af wat het loon is van de huidige directeur. Onder het overzicht van baten en lasten kunnen wij tewerkgestelde bijstandsgerechtigden, niet terugvinden. Maar nou lezen wij op pagina 29 het volgende: "voor inwoners van de deelnemende gemeenten die voor de WWB, wet werk en bijstand, in aanmerking komen worden maatschappelijke banen en leerwerktrajecten bij diverse organisaties verzorgd. De vennootschap fungeert in formele zin als werkgever, en de betaalde lonen worden door de gemeente vergoed terwijl eventuele inleen vergoedingen weer ten koste van de gemeente komen. Als we dat vertalen klopt het dan dat de gemeente de bijstandsgerechtigden detacheert en dus eigenlijk werkt als een uitzendbureau. Tot slot willen we u nog wijzen op een stelling van het VNG, oftewel vereniging Nederlandse gemeenten, de VNG stelt dat er een flinterdunne grens zit tussen verdringing en re-integratie. Werkervaring heeft alleen zin als de werkzoekende er verder mee komt. dat bleek tijdens een bijeenkomst. Hierin wordt ook duidelijk gesteld dat het niet is bedoelt als tegenprestatie, dat het een extra steuntje in de rug kan zijn mits de bijstandsgerechtigde erachter staat, de plaatsing bij een werkgever moet gelimiteerd en dat moet worden voorkomen dat mensen maandenlang geestdodend werk doen. De SP wil weten in hoeverre hier rekening mee is gehouden en eventueel ook in hoeverre hier rekening mee wordt gehouden de komende tijd door onze gemeente. Tot zover, dank u voorzitter.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boels, CDA.
  • 0:11 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Zou ik de SP mogen vragen, er ligt nu een jaarrekening met een uitvoerige rapportage van de accountant bent u ook gewoon tevreden met die jaarrekening die door Wedeka is opgesteld, de kwaliteit van die jaarrekening.
  • 0:2 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Daar is niets mis mee.
  • 0:3 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dank u wel.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Was u aan het einde van uw inbreng mevrouw Wanders?
  • 0:1 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Ja voorzitter.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Dan ga ik naar meneer Van Beek, CU.
  • 2:01 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja voorzitter dank u wel. de heer Boels die heeft al een groot gedeelte het gras voor mijn voeten weggemaaid, maar dat is op zich alleen maar goed want dan zijn we het in ieder geval daarover eens. We vinden het inderdaad jammer dat het inderdaad weer te laat ingediend is het financieel kader en het algemene kader. We stellen voor om dat volgend jaar dus wel op tijd te laten plaatsvinden, daar zien wij in ieder geval naar uit. We hebben kennis genomen van de jaarrekening, controle verklaringen die erbij zitten, getrouwheid en rechtmatigheid uitstekend. En een compliment verdiend Wedeka zeker gezien het feit dat in plaats van een verlies van 2,5 miljoen het gelukt is dit verlies te beperken tot 1,5 miljoen. Zeker omdat het toch een roerig jaar geweest is het afgelopen jaar met veel onzekerheden en veranderingen. Gelukkig dat Wedeka nog een reserve had zodat de bijdrage van Stadskanaal maar uitkomt op een bijdrage van €4.500,- en doordat wij een voorschot hadden betaald dat we zelfs nog €424.000,- terug krijgen. er vallen ons nog wel twee dingen op die ik toch eigenlijk nog wel wil benoemen, ik weet niet of dat hier de plek is of in ieder geval dat de portefeuillehouder het mee kan nemen. We lezen in een accountantsverslag een ziekte cijfer van 17,4%, dat vinden wij toch wel erg hoog en we vragen daar toch wel aandacht voor. En het tweede punt is dat de steeds lagere rijksuitkering risico's met zich meebrengt, afbouw personeel fiscale ontwikkelingen, zoals het lage inkomens voordeel maakt dat Wedeka kwetsbaar wordt in de bedrijfsvoering en dat de risico's toenemen en daar vragen wij aandacht voor. en ik neem aan dat de portefeuillehouder dit meeneemt. Voorzitter kortom wij staan achter de opgestelde brief die namens de raad naar Wedeka zal worden gezonden en we willen uiteraard Wedeka en natuurlijk zeker de medewerkers bedanken voor de inzet. Tot zover.
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Van Beek. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 2:08 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Er is inderdaad door de vorige sprekers al veel gezegd. Een miljoen beter dan begroot, dat is natuurlijk positief. Negatief is wel dat de reserve nu echt op is en toekomstige tekorten door de deelnemende gemeente moeten worden betaald. Waarbij wij voor 40% daarvan aan de lat staan. Mijn collega aan de linkerkant die noemde het net ook al, het beschut werken. Daar zijn de regels van veranderd per 1 januari dit jaar, we hebben het ook bij de behandeling van de voorjaarsnota kunnen zien dat er 24 banen hadden moeten worden gerealiseerd dit jaar, in het eerste kwartaal, dat er nog nul gerealiseerd waren. We hebben natuurlijk nog bijna een half jaar, maar dat is natuurlijk wel nul is niet veel. In het passage in de jaarstukken die daarover gaat, over het beschut werken, daar staat ook dat personen de mogelijkheid krijgen om zelf een beoordeling beschut werken bij het UWV aan te vragen. Dat bevreemd ons wel een beetje in de zin van dat dit mensen zijn waarvan je enigszins kunt verwachten die voor beschut werken in aanmerking zouden kunnen komen dat die wel met een bepaalde arbeidshandicap kampen. Dus het zijn niet de het is niet de doorsnee mondige burger om het maar even zo te zeggen en dat we dan van die mensen gaan vragen om dat zelf te doen vinden we heel raar. Dus hoe kunnen we dan ervoor zorgen, ik leg het dan gewoon maar even bij de wethouder neer, hoe kunnen we ervoor zorgen dat die mensen ook geactiveerd worden, dat ze dat ook echt gaan doen. krijgen ze daar ook hulp bij. Verder financieel ziet het er goed uit, laatste jaarrekening onder meneer Mug en meneer Etsers, we hebben inmiddels een nieuwe directrice en dat is natuurlijk voor de organisatie ook weer een scharnier moment en we hopen dat de resultaten die in de afgelopen jaren zijn geboekt financieel gezien dat die onder een nieuw bewind ook voortgezet kunnen worden zodat de gemeentelijke bijdrage laag kan blijven. Tot zover, dank u wel voorzitter.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra. Meneer Bieze, GBS.
  • 1:18 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja dank u wel voorzitter. Binnen de SW is natuurlijk veel aan de hand op dit moment en ondanks dat het een turbulente omgeving is verdiend Wedeka een compliment. ook de directie volgens mij die volgens mij ook nog eens binnen de wettelijke normen worden betaald, dus ik begrijp dat punt van de SP niet. Er ligt een goedkeurende verklaring van de accountant, dat is ook prima, er zijn risico's die zijn daarnet ook benoemd. Ook wat ons betreft aandacht voor het ziekteverzuim, 17,8 % ten opzichte van een landelijk gemiddelde van 12,8 binnen de SW sector volgens mij is wat ons betreft veel te hoog. dus complimenten voor het bedrijf. Er is ook gezegd dat nu de reserve op is en dat de 40% eventuele verliezen voor onze eigen rekening komen. nou ik heb mogen lezen dat er inmiddels een reorganisatie verzoek vanuit de gemeente ligt dus daar zullen we te zijner tijd denk ik ook wel iets van te zien krijgen maar ik neem aan dat de wethouder daar ook wel even iets over kan zeggen. dus wat ons betreft alle lof voor Wedeka, directie, management en medewerkers. dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Bieze. Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 1:38 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja dank u wel voorzitter. Voor ons ligt de voorlopige jaarrekening van de Wedeka. over de tijdigheid is al een en ander gezegd en daar hebben wij als VVD niets aan toe te voegen. Het resultaat valt mee, het is minder negatief dan oorspronkelijk geraamd. Positief vinden wij ook het feit dat de bedrijfsresultaat positief is. dit is een gevolg van goede kostenbeheersing en efficiënte bedrijfsvoering. Een compliment waard aan alle medewerkers en management van de Wedeka. des te merkwaardiger is het toch dat er een negatief resultaat komt door het grote subsidie resultaat, dit heeft volgens de jaarrekening te maken met de wijze waarop de landelijke subsidie verdeelt wordt. volgens het jaarverslag is de wijze niet transparant en moeilijk te volgen zo niet onnavolgbaar. Kan de wethouder aangeven of de richting in gezamenlijkheid of de ????????????? stappen worden ondernomen om het voorspellend vermogen van de subsidie te vergroten, het voorspellend vermogen van de begroting is cruciaal, zeker in een periode waarin er schappen afgebouwd moeten worden. Daarnaast hebben wij iets niet kunnen vinden en ja we missen nog iets. er is namelijk in 2016, als mijn geheugen me niet in de steek laat, een akkoord afgesloten waarin de medewerkers van de Wedeka en de Emcon een baangarantie hebben gekregen tot hun pensioengerechtigde leeftijd. En de vraag die bij onze fractie rijst is dan van had voor deze toezegging van deze baangarantie had daar de financiële vertaling niet in de jaarrekening terecht moeten komen in de vorm van een voorziening. Dat is even een meer technische vraag. Voor zover de eerste termijn voorzitter.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Nijenbanning. Meneer Pals, D'66.
  • 2:01 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter voor ons ligt Wedeka op de tafel. We willen beginnen 2016 zijn de jaarcijfers gecontroleerd door de accountant en akkoord bevonden en ik denk dat dat ook een heel goed gebeurd is en ook vanuit de D'66 fractie een compliment naar de Wedeka omdat 2016 nou niet echt een rustig jaar was op allerlei gebied, zowel op bestuurlijk gebied als in het landelijk gebied en het is toch weer de waardering voor dat het zo weer is afgesloten 2016. Vanuit deze plaats willen we ook in ieder geval mevrouw Kalfsbeek, de nieuwe directie, succes wensen met de nieuwe begroting 2018 en we hopen dat we dan net zo florissant hier bij elkaar zitten en dat we dan net in de knijp hebben, of net, op de last minute hoe moet ik het zeggen dat we het ons net weer geen geld heeft gekost om de begroting weer rond te krijgen, dus ik wens haar vanuit deze stoel haar alle succes en nog meer succes met de eventuele reorganisatie die komend is. het plan waar ze mee aan de slag gaat en we hopen dat gauw te kunnen lezen. Als je het toch over de reorganisatie hebt hebben we nog één klein puntje, het is een nieuwsgierig puntje, maar we hebben gelezen dat 17,4% van het personeelsbestand van de Wedeka is 60+, 60-65, en dat is best een heel hoog percentage en we vroegen ons af of er voor die mensen ook, als ze graag willen, dat moet je ook nog maar afwachten, als ze dat graag willen of daar ook een uitvloeiingsregeling is om op VUD te gaan of een pre-VUD of eerder met pensioen, waardoor de uitstroom van de Wedeka wat hoger kan verlopen dan tot nu toe het geval is. we zouden graag hebben dat de portefeuillehouder daar eens naar gaat kijken. Als laatste voorzitter zitten we toch nog even naar uw brief te kijken voor de voorlopige jaarrekening die u aan de Wedeka bedrijven stuurt en we zijn enigszins in de war geraakt. Want u zet er op die brief, het is een brief van 13 april 2017, datum verzending is 24 mei 2017, en we vragen ons even af is de datum nu fake omdat u al aan het dagelijks bestuur heeft medegedeeld dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 26 juni kennis heeft genomen van de voorlopige jaarrekening van Wedeka bedrijven, dus we zitten even op een verkeerd been nu te denken, is het prematuur of gaat de morgen pas weg, dat is onze vraag.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Meneer Mellies, fractie Mellies.
  • 1:13 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja voorzitter. We hebben kennis genomen van de voorlopige jaarrekening 2016, we zien dat Wedeka wederom gelukt is het jaar beter af te sluiten dan begroot, veel beter zelfs. Ging de begroting nog uit van een verlies van 2,5 miljoen, het resultaat laat een tekort zien van iets meer dan 1,5 miljoen, dat is dus een ?????? miljoen beter dan voorzien. En dat ondanks alle onzekerheden en aankomende veranderingen. Volgens mij kunnen we dan niet anders concluderen dan dat ze het gewoon goed gedaan hebben, chapeau. De verwachtingen voor het lopende jaar en de jaren daarna zijn wat minder rooskleurig. Het tekort over 2016 kon nog gedekt worden uit de eigen algemene reserves, maar die zijn nu uitgeput. Dat betekend dat tekorten vanaf nu gefinancierd dienen te worden door de deelnemende gemeenten. Oorzaak van de tekorten, zo weten we, is vooral te wijten aan de kortingen van het rijk op de uitkering voor de sociale werkvoorziening en ligt zeker niet aan de bedrijfsvoering van Wedeka. Het bedrijfsresultaat is gewoon goed en met zo'n positief bedrijfsresultaat verdient de organisatie een beter eindresultaat. Laten we hopen dat een nieuw kabinet hierin verbetering kan brengen. Dank u wel voorzitter.
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Mellies. 5 minuutjes nodig? Prima, schors ik de vergadering 5 minuten.
  • 0:1 schorsing
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik heropen de vergadering en geef het woord aan wethouder Hamster.
  • 7:00 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel voorzitter. Dank u wel voor uw inbreng en ik hoor heel veel complimenten in richting van Wedeka, zowel leidinggevende, maar vooral ook de mensen die er dagelijks hard aan het werk zijn en uiteraard gaan wij ervoor zorgen dat die complimenten op de juiste plek landen. Laat ik daar mee beginnen. Ik denk dat de heer Mellies op het laatst een redelijk scherpe analyse had van de wijze waarop deze tekorten tot stand aan het komen zijn. Namelijk het gevolg van beslissingen vanuit Den Haag om per werknemer de subsidie te gaan korten en niet een beetje. Van 2015-2020 ongeveer €500,- per jaar, per werknemer dus dat loopt op tot zo'n €3.000,- wat wij minder krijgen aan subsidie voor iedere persoon die werkzaam is bij Wedeka. En dat is een hoop geld, want als u naar de bedrijfsresultaten van Wedeka kijkt dan ziet u dat die gewoon goed zijn en steeds beter worden. Waar wij in achteruit gaan is puur dat subsidie resultaat, wij krijgen veel te weinig geld binnen om simpel de loonkosten van al deze hardwerkende mensen te betalen. en wat wij tekort komen dat zullen wij zelf uit eigen zak als gemeente moeten gaan bijbetalen. Dus de resultaten die u nu ziet en die wij de komende jaren gaan zien die zijn voor verreweg het grootste deel toe te schrijven aan Den Haag en die zouden nog een stuk beroerder zijn als wij hier niet een prachtig bedrijf hadden die zelf nog hele goede resultaten weet te boeken. Maar daar wordt ook kwetsbaarheid bij opgemerkt, want inderdaad het bedrijf is wel een beetje aan het krimpen en wij hebben inderdaad een beperktere doelgroep binnen die toch ook dezelfde klussen zoveel mogelijk dient te doen. Er zijn een aantal opmerkingen gemaakt oever het algemeen financieel kader, wij hebben inderdaad nogmaals in de brief gezet dat we die op tijd wensen te krijgen en uiteraard gaan we de nieuwe directeur, die overigens keuring binnen de wetnormering topinkomens verdient, vragen om het de komende keer op tijd in te leveren. Het voorspellend vermogen van de uitkeringen vanuit het rijk, werd een vraag bij gesteld, is nou geen lobby aan de gang om te zorgen dat we in ieder geval weten wanneer dat geld binnen komt en kunnen gaan begroten. Het is een som van jewelste waar mevrouw Klijnsma mee aan het rekenen is gegaan en ze heeft een juiste andere systematiek toegepast om het in haar beleving eerlijker te laten landen, maar dat maakt het voorspellend vermogen wel ingewikkelder. Er is wel lobby gaande om in ieder geval het bedrag op realistisch niveau te brengen, los van de verdeling. Er zijn een aantal vragen gesteld over het beschut werken. Eerste constatering inderdaad dat er nog heel weinig plekken gerealiseerd zijn. Wat is daar nu de oorzaak van, die hebben wij inderdaad bij de algemene beschouwingen daarvoor al gezegd, dat ligt voornamelijk aan het UWV die heel weinig indicaties afgeeft en ook daar waar wij ze denken te zien komen ze op een gegeven moment wel allemaal moeizaam. Het duurt lang voordat deze nieuwe systematiek op gang komt en waar dat precies aan ligt daar wordt nu al voorzichtig onderzoek naar gedaan, niet alleen in Stadskanaal, maar breed want we zijn niet de enige die achterlopen qua realisatie. Heeft de gemeente Stadskanaal al een besluit genomen vraagt de SP over het plaatsen bij Wedeka. wij hebben als gemeenten in Oost-Groningen, wij werken nog altijd heel goed samen, dat weet u, met zijn allen besloten dat alle mensen die in beschut werk indicatie krijgen dat in principe bij een sociale werkvoorziening zouden moeten kunnen doen. dus Wedeka en/of Synergon daar zouden die plekken gerealiseerd moeten worden zij het via detachering dat mensen alsnog in een vrij bedrijf met een beschutte werkplaats geplaatst worden dan kunnen ze wel bij Wedeka op de loonlijst staan. Mensen kunnen die zelf aanvragen en dat is extra service omdat er meer mensen achter kwamen dat die aanvraag nog niet heel vlot gingen. Dus is die informatievoorziening volledig nou dat is ook een redelijk nieuwe ontwikkeling, betekend ook niet dat wij stoppen met aanvragen, we zijn ook juist bij het speciaal onderwijs wat toch een voedingsgebied zou kunnen zijn voor beschut werken het zorgen dat dat gestroomlijnd wordt. dat de school of wij of de mensen zelf of de ouders die aanvraag doen zodat het sneller en op tijd in behandeling is. Op dit moment staan wij op één of twee beschutte werkplekken in de ze gemeente dus ik denk ook niet dat we het aantal gaan halen aan het eind van het jaar, laat ik dat ook meteen maar zeggen. Het ziekteverzuim is door een aantal mensen opgemerkt. Wat inderdaad over 2017 hoog, te hoog. Daar is bij ingegrepen over dit jaar gaat het al een stuk beter. Er is een aparte methodiek ingezet, andere bedrijfsarts en dat werpt zijn vruchten af. Wij zitten nog niet helemaal op het landelijk gemiddelde, voor de toehoorder, 17% is inderdaad hartstikke hoog, het is ook niet als in een normaal bedrijf waar 5-6% nog voorkomt en de SW bedrijven is het inderdaad 12, 13, 14% wat voorkomt. die kant gaan wij weer op. Het is natuurlijk een kwetsbare doelgroep waar ziekteverzuim percentage hoger zijn en ze ook hoger mogen zijn. Het liefst niet, maar als ze het zijn zijn ze te verklaren. Er is het nodige gezegd en dat zie ik maar een beetje als een kapstokje over de reorganisatie die aangekondigd is en de verwachtingen van de nieuwe directeur uiteraard wensen we met zijn allen de nieuwe directeur al het goeds toe en verwachten wij ook heel veel van haar, ik weet niet of het realistisch is om te verwachten van haar dat de tekorten naar nul teruggebracht worden. ik denk ook niet dat het realistisch is om te verwachten dat de reorganisatie nog heel veel geld gaat opleveren want u zult over twee week volgens mij zien dat we al wel in de begroting zijn gaan rekenen met de afbouw. De instrumentele kosten hebben we nog niet, we hebben al wel de opbrengst eigenlijk meegerekend van een krimp van het personeel. Dus daar is de rek ook al een beetje uit. Wat heb ik nog staan. De technische vraag van de VVD, dank u wel daarvoor, dat heeft me 5 minuten schorsing opgeleverd, het waren er eigenlijk twee. Een van de SP, ere wie ere toekomt, en die van de VVD, de voorziening voor de baangarantie die deze mensen hebben gekregen. Nou wij kennen de accountant als iemand die er heel scherp op is en die heeft gelukkig van ons gezegd dat dat niet nodig is, wat daarbij natuurlijk wel meespeelt is dat wij gewoon van het rijk jaar op jaar op jaar op jaar subsidie kunnen verwachten en daar ook nog wel resultaten tegenover kunnen zetten, dus een omvang van een dergelijke voorziening, een is ???????????? en twee lijkt nog niet nodig te zijn omdat we zekerheid hebben dat de komende jaren er ook nog wel geld voor binnenkomt. Gelukkig. De tweede technische vraag is die rondom de vennootschapsbelasting, die is niet aan de orde zo is mij ingefluisterd voor bedrijven die geen winstoogmerk hebben en uiteraard heeft Wedeka geen winstoogmerk. De bedragen worden keuring via subsidies gedekt en met een beetje mazzel draaien we neutraal, dat is erg lastig, dat ziet u en wij hebben geen enkele aandrang om ook maar geld te gaan verdienen met dit bedrijf als gemeente. Zou interessant zijn, maar dat gaan we niet doen. meneer Pals heeft goed gelezen, inderdaad er staat een dagtekening op de conceptbrief, dat is de datum van aanmaken van die brief, uiteraard gaat die brief pas uit nadat u eventueel besloten heeft dat dat mag, waarschijnlijk morgen. Voorzitter ik kijk naar mijn lijstje, ik denk dat ik er doorheen ben.
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we even rondkijken wethouder of dat het geval is. Nee, ik zie nog een paar. Mevrouw Wanders, wie stak nog meer een vinger op dat vragen niet beantwoord zijn, meneer Pals. Mevrouw Wanders, SP.
  • 0:07 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Dank u voorzitter. Ja, wij hadden nog een vraag over wat er viel te lezen op pagina 29. Dat ging eigenlijk een beetje over hoe de vennootschap fungeert in formele zin als werkgever. Het gaat over de inleen vergoedingen en als we dat heel verhaal vertalen was onze vraag klopt dat dan dat de gemeente de bijstandsgerechtigden detacheerd en dus eigenlijk werkt als een uitzendbureau. En er was nog een vraag en dat ging over de VNG en die stelt dat er een flinterdunne grens zit tussen verdringing en reintegratie. En onze vraag was de punten die wij hebben opgenoemd in hoeverre hier rekening mee wordt gehouden door onze gemeente. Dank u.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En meneer Pals.
  • 0:10 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter wij hadden de vraag gesteld of een eventuele VUD regeling voor 60plussers, gezien het percentage dat er nog werkt van 17,4%.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, u had ook nog
  • 0:15 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Voorzitter ja dank u wel, eigenlijk meer een naar aanleiding van vraagje. De wethouder die noemde over beschut werken dat er nu voorzichtig onderzoek naar wordt gedaan. Doen wij dat onderzoek, doet UWV dat. Nog even een toelichting daar op als het kan.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Wethouder Hamster.
  • 1:43 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel voorzitter voor deze herinneringen. Nee, als gemeente detacheren wij niet zelf, Wedeka is de detacheerder. Volgens mij is dat een heel kort antwoord op uw vraag. Vindt er een verdringings???? Plaats nou u weet ongetwijfeld dat een partijgenoot van u daar in Den Haag een wet voor ingediend heeft , ik vermoed dat dat een aanleiding is geweest tot deze vraag. Uiteraard proberen wij als gemeente, het zit ook een beetje in de naam van mijn ambt besloten, ons aan de wet te houden, een participatiewet is uiteraard het voornaamste kader en als er andere wetten doorgevoerd worden want volgens mij moet die nog steeds door de Eerste Kamer heen dan zullen wij uiteraard die wetten ook uit gaan voeren. op dit moment proberen wij zoveel en zo goed als het kan mensen door opleiding, door werkervaringsplekken, door stages, door wat maar mogelijk is verder te brengen in de hoop dat ze op een gegeven moment zelfstandig en duurzaam werk kunnen vinden, zoals keurig en goed verwoord in de participatiewet, los wat je daarvan vindt. De vraag van D'66, is het interessant , maar u moet even onderscheidt maken tussen de SW doelgroep en de ambtelijke doelgroep, die SW doelgroep is op zich niet interessant om dat vervroegd uit te laten stromen want wij houden sowieso die lasten en als ze werkende zijn dan weten ze daarmee ook nog opbrengst te genereren voor het bedrijf, dus dat is niet interessant. Als wij het hebben over een reorganisatie en het wellicht uitstromen van personeel dan zal het wellicht interessant kunnen zijn om onder de ambtelijke tak te kijken of er daar mensen zijn die met de regeling vervroegd uit zouden kunnen treden om daarmee de krimp op een soepele manier vorm te geven zonder dat dat gedwongen of maatregelen met zich meebrengt.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:9 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   En gaat u dat ook doen? Ik bedoel legt u die vraag neer bij de Wedeka dat we daar eens over geinformeerd worden.
  • 0:36 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Laten we het in de juiste volgorde zetten. De gemeente Stadskanaal zal over twee weken waarschijnlijk besluiten tot een zienswijze, die in het algemeen bestuur wordt meegenomen. waarin de gemeente Stadskanaal vraagt van maak inzichtelijk wat een reorganisatie voor mogelijkheden biedt. Een opdracht als het ware vraagt van het algemeen bestuur aan de directie om te komen tot een reorganisatie en daarop zal de directeur aan het werk gaan en gaan onderzoeken hoe zij denkt de ombouw van Wedeka vorm te geven en uiteraard zal daarbij de wens zijn om dat zo pijnloos mogelijk te gaan doen.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voldoende in eerste termijn? dank u wel wethouder. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:2 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   De vraag over het onderzoekje naar beschut werk heb ik nog niet gehoord.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Zelfs na twee keer.
  • 0:16 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Toe aan vakantie. Dat is een onderzoekje dat op arbeidsmarktniveau plaatsvindt omdat wij erachter komen dat het, dus de provincie Groningen en de kop van Drenthe, hebben wij geconstateerd dit gaat niet hard genoeg en dus het gesprek met UWV aangegaan van waar zit hem dat nu in.
  • 0:30 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, behoefte aan een tweede termijn? Dat is niet het geval. Dan besluiten we dat u kennis genomen heeft van de voorlopige jaarrekening 2016 en dat de brief zoals voorgesteld verzonden kan worden. Ja, unaniem. [voorzitter klopt met hamer] Aldus.
 • 13 Jaarrekening, begroting en takenevaluatie Veiligheidsregio Groningen
  • 13. Jaarrekening begroting en takenevaluatie VRG (349,98 KB)13.1. Jaarstukken van VRG 2016 (6,2 MB)13.2. Concept Beleidsbegroting 2018 (6,09 MB)13.3. Toelichting op de begrotingsactualisatie 2017 (272,92 KB)13.4. Zienswijze onder voorbehoud (347,52 KB)13.5. Toelichting bij de jaarstukken van VRG 2016 (559,7 KB)13.6. Toelichting op de concept beleidsbegroting 2018 (603,5 KB)13.7. Takenevaluatie VRG (4,06 MB)13.8. Aanbiedingsbrief aan college 10 april 2017 (400,37 KB)13.9. Aanbiedingsbrief aan college 20 april 2017 (1,05 MB)
  • 0:25 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we naar agendapunt 13, jaarrekening, begroting en takenevaluatie van de Veiligheidsregio Groningen. Ik mag de voorzittershamer overhandigen, misschien niet letterlijk, aan u heeft er al een, meneer Boels om dit punt te behandelen als voorzitter. Zodat ik als portefeuillehouder uit de voeten kan.
  • 0:46 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, dank u wel. Agendapunt 13 als gezegd, de jaarrekening, begroting en takenevaluatie Veiligheidsregio Groningen met een drietal beslispunten. Instemmen met de jaarrekening, instemmen met de geactualiseerde begroting en instemmen met de conceptbegroting 2018 en een zienswijze te geven. Wie mag ik daarover het woord geven. Mevrouw Schrör van het CDA.
  • 0:06 J. Schrör- de Lange
   CDA
   J. Schrör- de Lange
   Dank u wel voorzitter. We kunnen als CDA fractie instemmen met zowel de jaarrekening 2016, de actualisatie van de begroting 2017 en de begroting van 2018. Ook hierbij is aangegeven oorzaak van de stijging van de exploitatie bijdrage en dat is goed omschreven. Er wordt budget neutraal gewerkt en de vooruitzichten zijn goed. Bij het uitvoeren van de takenevaluatie zouden wij graag zien dat eerst de keuzelijn 1 t/m 5 uitgewerkt gaat worden en daarna pas gekeken gaat worden naar keuzelijn 6. Tot zover.
  • 0:5 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dank u wel. De heer Idema van de SP.
  • 0:40 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dank u wel voorzitter. Op zich een prima resultaat die takenevaluatie alleen het zorgpunt blijft de aanrijdtijden en er wordt in het stuk gewezen op dat de hoe heet dat naar preventie wordt gekeken om het een en ander op te lossen, maar calamiteiten kun je nooit voorkomen dus er zal altijd problemen blijven bij de aanrijdtijden, maar we zijn blij dat in ieder geval dit in kaart is gebracht en dat er samen gewerkt wordt over de grenzen heen van de provincie en zelfs over de grenzen heen van Nederland. Dus op zich zijn we prima tevreden over wat er uitgekomen is. Dank u wel.
  • 0:3 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dank u wel. Mevrouw Sterenborg van de CU.
  • 0:17 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel voorzitter. Zoals mevrouw Schrör ook al noemde ging het over de keuzelijnen 1 t/m 5, die ook in de zienswijze verwoord worden, daar kunnen wij ook mee in stemmen. En laat keuzelijn 6 nog maar even achterwege, dus we kunnen instemmen met de zienswijze en ook met de overige beslispunten.
  • 0:4 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dank u wel. De heer Hofstra van de PvdA.
  • 0:39 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Allereerst wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om de medewerkers die betrokken zijn bij deze organisaties, ambulance, brandweer hartelijk danken voor hun inzet, soms met gevaar van eigen leven dat zij andere mensen haar goed en haver redden. Dat gezegd hebbende, financiële cijfers zien er goed uit, daar kunnen wij mee instemmen. We zien een paar mutaties, maar dat is niet heel erg opvallend en voor wat betreft de zes elementen die net werden aangegeven kunnen wij ook instemmen met de conceptzienswijze. Dank u wel voorzitter.
  • 0:3 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dank u wel. Mevrouw Meertens van GBS.
  • 1:36 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Dank u wel voorzitter. Veiligheid, dit is wellicht naast vrijheid en gezondheid één van de meest gewaardeerde en gebezigde termen in onze huidige samenleving. We hebben de voorliggende stukken met belangstelling gelezen en over het algemeen kan ons inziens geconcludeerd worden dat de VRG goed bezig is. Onder het kopje rampenbestrijding en crisisbeheer wordt vermeld dat de inspectie van veiligheid en justitie heeft geconstateerd dat de VRG in basis de organisatie van rampenbestrijding en crisisbeheersing goed op orde heeft. dat is goed om te horen en zeker een compliment aan de organisatie en alle betrokkenen waard want het betreft een complexe materie. Maar het is ook goed om te weten dat we terug kunnen vallen om op een goed functionerende organisatie die met een grote groep goed opgeleide professionals en vrijwilligers alles in het werk stelt om adequaat te kunnen handelen in geval het nodig is. in de voorliggende stukken wordt per onderdeel een uitgebreide en ons inziens een heldere financiële verantwoording afgelegd. Voor wat betreft deze stukken en beslispunten hebben wij verder geen inhoudelijke opmerkingen en opmerkingen en kunnen wij hiermee instemmen. We kunnen een en andere onderschrijven en zijn het eens met de conceptzienswijze ten aanzien van de keuzelijnen met betrekking tot de takenevaluatie waarbij de punten 1t/m5 de voorkeur hebben boven keuzelijn 6. Alhoewel dit, mocht het in verband met de veiligheid wel nodig zijn, toch wellicht op termijn een punt van overweging zou moeten kunnen zijn, want zoals eerder gesteld in mijn betoog, veiligheid en een veilig gevoel is een groot goed. Dank u wel.
  • 0:4 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dank u wel. Meneer Nijenbanning van de VVD mag ik u het woord geven.
  • 0:44 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Dank u wel voorzitter. Ja, ook de VVD kan instemmen met de zienswijze onder voorbehoud, het voorbehoud kan er wat ons betreft af. Wel willen we het college, we verzoeken het college de vinger aan de pols te houden met betrekking tot de kosten die te realiseren zijn aan aardbevingen. In de geactualiseerde begroting 2017 staat dat de opleidingskosten voor repressieve diensten in het kader van aardbevingen een 180.000 dat die verhaalt zullen worden op het nationale coördinatie centrum, mocht dat niet lukken dan zullen ze ten laste van de algemene reserve gebracht worden en nu is 180.000 een bedrag wat te overzien is door de deelnemende gemeenten, maar mochten de kosten de pan uitrijzen dan willen we toch vragen om aan het college om hier kritisch op te blijven. Dat was het voorzitter.
  • 0:4 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dank u wel. De heer Pals van de fractie van D'66.
  • 1:42 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja dank u voorzitter. Ook wij hebben het rapport gelezen en het is altijd goed om eens een keer weer te evalueren hoe belangrijk en hoe belangwekkend het voor onze omgeving is hoe veiligheid aan de orde is en sinds een week slaap ik nog veiliger dan voorheen want het is in die zin als je het bekijkt dan is het gewoon prima voor elkaar. wij gaan ook mee, want het is al eerder gezegd, bij meerdere fracties wij gaan akkoord met de keuzelijn 1 t/m 5 en boven de keuzelijn 6 dat is wat ons betreft akkoord qua zienswijze, maar ook het is net of ik vanavond iets heb over brieven maar ook hier weer geldt weer dat ik weer in de war ben met het versturen van de brieven. Want het college hier staat duidelijk de datum van 30 mei, dat lijkt dan zal wel een standaard inmiddels een standaard datum zijn van het verzenden, 30 mei, we send, maar hier staat toch echt het college heeft op 23 mei 2017 concept zienswijze vastgesteld onder voorbehoud van vaststelling van deze zienswijze door de raad op 26 juni informeren wij hierover, op deze wijze, nou komt het, op deze wijze kan het dagelijks bestuur van 7 juni beschikken over het concept zienswijze. ja en dan denk ik van wie vergaderd er nu vooraf en wie vergaderd er nu achteraf, ik bedoel vergaderen wij nu achteraf voor het VRG of loopt de VRG voor op de feiten en dus ik wij zijn een beetje confused. U begrijpt de opmerking? Maar we hebben er geen slapeloze nachten van.
  • 0:19 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dank u wel meneer Pals. Ik kijk even naar de portefeuillehouder, mevrouw Galama, ik ga er genoegzaam vanuit dat u geen schorsing, ik had de heer Mellies niet gezien, nee, nee. Mevrouw Galama.
  • 4:25 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou voorzitter dank u wel, volgens mij kan ik heel kort zijn want hebben eigenlijk alle fracties het belang van veiligheid en de wijze waarop we functioneren nadat het geregionaliseerd is onderschreven. Ik denk ook dat met een organisatie die ondanks dat we wel bij de actualisatie onze deelnemersbijdrage als ik het zo mag noemen moeten verhogen als gevolg van gewone CAO ontwikkelingen, pensioenpremies en dergelijke, maar ook het schoon werken dat we daar niet aan ontkomen, dat zijn ook de maatregelen de beloning aan de ene kant en de maatregelen om de veiligheid en de gezondheid van de mensen die in dienst zijn maar ook onze vrijwilligers die daar een rol in spelen om daar gewoon zorgvuldig mee om te gaan en dat vergt een aantal plussen die we moeten betalen. en ik denk op een gegeven moment als ik u hoor dat dat ook graag voor over heeft omdat dat noodzakelijk is. ik ben nog steeds blij met de zienswijze die u vorig jaar heeft gestuurd want vorig jaar hebben wij onder de aandacht gebracht dat structurele lasten niet met incidentele meevallers gefinancierd mogen worden buiten de begroting om en dit jaar kunt u echt zien dat de begroting 2018 volledig alles in kaart heeft gebracht aan lasten en baten en aan de voorgestelde dekkingen. Ik zal de complimenten overbrengen aan de medewerkers organisatie directie van de Veiligheidsregio en in dit geval meneer Pals, hoewel ik wel heel erg nieuwsgierig ben waarom u ineens veiliger slaapt de afgelopen week, maar misschien gaat u dat nog vertellen, u brengt het zo op een manier hier in de raad alsof u mij aankijkt of ik deze opmerking ook begreep, deze niet maar de volgende wel, want daarin zegt u is het vooruit is het achteraf et cetera, het college heeft gemeend om vooruitlopend op eventueel een vergadering op 7 juni in ieder geval kenbaar te maken waarvan het college dacht dat zouden opmerkingen kunnen zijn die de raad misschien bekrachtigd, nou u doet het ook allemaal met de zienswijze en daarmee hebben we zorg gedragen dat die eventueel voor het geplande DB, het is later uitgesteld dat de zienswijzes nog later ingediend mochten worden om daarmee zorg te dragen dat vanuit onze gemeente en vanuit de effecten van deze begroting en onze eigen begroting dat onder de aandacht gebracht kon worden via de zienswijze aan ook het AB. Nou is dit AB op 30 juni dus wat dat aangaat gaat deze zienswijze die door u bekrachtigd wordt als het ware kan dat duidelijk meegenomen worden en dat is eigenlijk alleen maar om de positie van de raad niet weg te nemen maar te zorgen dat er iets ingebracht kan worden. We hebben het in het verleden ook zo gedaan omdat op een gegeven moment de aanlevering van stukken en de geplande raadsvergadering soms heel weinig tijd geven om die zienswijze in te brengen dus wat dat aangaat volgen wij misschien een dubbelspoor maar dat is des te meer om de positie van Stadskanaal te bekrachtigen. En meneer Nijenbanning die €180.000,-, u heeft helemaal gelijk en we zijn er kritisch op. We hebben ook gezegd, ja meneer Aalders moet ons wel even toezeggen dat daar waar wij mensen opleiden de eerste stappen tot opleiden nemen vanwege de risico's die gewoon spelen in de praktijk dat wij bereid zijn dat eigenlijk voor te financieren, maar het moet eigenlijk wel van het rijk terugkomen. Dus deze 180.000 is geaccordeerd verdere middelen hebben we van gezegd ja zet maar even op PM want daar mag Den Haag even de portemonnee voor trekken want dit is gewoon een extra investering die wij moeten doen als gevolg van de gaswinning. En die kun je niet alleen op 23 gemeenten afwentelen. Maar we kunnen ook niet wachten om mensen op te leiden, dus daar beginnen we mee, anticiperen op het feit dat we hulp kunnen bieden als het nodig is, maar de rekening hoort niet bij de Veiligheidsregio Groningen thuis. Dus vooruitlopend ja, kritisch zeker. Voorzitter volgens mij heb ik daarmee de opmerkingen, eventuele vragen, beantwoord.
  • 0:03 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ik zal het even controleren. De heer Pals van D'66.
  • 0:23 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja ik wil nog even reageren op de, op uw opmerking over het indienen van de data van de rapportage, of van uw zienswijze en ik wou alleen maar opmerken wij zijn als raad dus zo voorspelbaar dat u al een concept zienswijze heeft ingediend die eigenlijk nu vanavond is aangenomen waarvoor onze complimenten.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   dank u wel
  • 0:03 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Hij slaapt als een roosje. Andere vragen nog, is er behoefte aan een tweede termijn. Dan ga ik er genoegzaam van uit dat we dit agendapunt, de jaarrekening, begroting en takenevaluatie Veiligheidsregio Groningen met de beslispunten, instemmen met de jaarrekening 2016. Het instemmen met de geactualiseerde begroting van 2017 en het instemmen met de conceptbegroting 2018 unaniem aannemen. [voorzitter klopt met hamer] Bij deze. Mevrouw de voorzitter ik geef het woord terug aan u.
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Boels. Ik kijk even naar u in het kader van wilt u een korte schorsing of zullen we eerst nog agendapunt 14 doen en daarna even een korte schorsing. Eerst 14, goed gaan we dat doen.
 • 14 Bestemmingsplan "Cereswijk en Dideldom, Oosterstraat 45"
  • 14. Bestemmingsplan Cereswijk en Dideldom Oosterstraat 45 (314,22 KB)14.1. Cereswijk en Dideldom Oosterstraat 45 (1,07 MB)14.2. Overzichtskaart (124,71 KB)
  • 0:43 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wie wil het woord voeren over agendapunt 14, bestemmingsplan Cereswijk en Dideldom, Oosterstraat 45. Is er überhaupt iemand die het woord, mevrouw Schrör, Meertens, Sterenborg. Mevrouw Meertens, GBS. Meneer Hofstra u wou het woord ook voeren over dit agendapunt? Zijn dat de vier die willen spreken? Dan geef ik het woord aan mevrouw Meertens van GBS.
  • 0:03 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja, voorzitter ik kan heel kort zijn. Wij zijn akkoord met dit beslispunt, dank u wel.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Kijken of dit gevolgd wordt. Mevrouw Schrör, CDA.
  • 0:01 J. Schrör- de Lange
   CDA
   J. Schrör- de Lange
   Bij het CDA zijn we een beetje uitgebreider voorzitter. Als CDA fractie hebben we kennis kunnen nemen van de aanpassing van het bestemmingsplan, dat gaat over de aankoop en de afbraak van de woning aan de Oosterstraat door de WOG. De aankoop en de afbraak van de woning hebben plaatsgevonden in 2015 en het sanering van de aanwezige vervuiling in 2016 was voor rekening van de WOG. Het perceel is door beide aangrenzende bewoners gekocht en bij de ter inzage legging zijn geen zienswijzen ingediend. En aan het voorstel zijn geen kosten verbonden voor de gemeente. bovendien zijn er geen opmerkingen van de provincie, waterschap en Veiligheidsregio en past het geheel binnen onze doelstelling en de woonvisie. Wij gaan akkoord met de voorgenomen voorstel van het college om het bestemmingsplan te wijzigen. Tot zover.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Mevrouw Sterenborg, CU.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel voorzitter. Hier heb ik weinig aan toe te voegen, ook wij zijn akkoord.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sterenborg. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:38 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, we zien een mooie praktijktoepassing van de WOG, waardevermeerdering onroerend goed, hierbij is een woning inderdaad gesloopt, gekocht, gesloopt en het perceel wordt verdeelt tussen de twee naburige aanliggende huizen waardoor die een grotere tuin kunnen krijgen, volgens mij past dat heel goed binnen wat wij binnen de WOG hebben afgesproken en wat de doelstelling van de WOG is, is ook maar een heel klein bestemmingsplannetje en daar moeten we officieel even de bestemming er af halen en moeten we eventjes een akkoord op geven, dus wat ons betreft bij deze. Dank u wel voorzitter.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra. Dat waren de fracties die aangaande dit agendapunt wouden spreken. Wethouder Brongers.
  • 0:15 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja, dank voor uw instemming en toch een korte toelichting. Een goed voorbeeld vanuit de WOG, betere woonsituatie, eens en dank.
  • 0:28 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ik concluderen hieruit dat de raad unaniem instemt met het bestemmingsplan, en ik ga het niet helemaal opsommen, maar met als doel het wegbestemmen van een woning. Conform? [voorzitter klopt met hamer] Aldus. Dan schors ik de vergadering 15 minuten, dus dat is tot 21.05 uur, vervolgen we dan met de laatste twee agendapunten.
  • 0:2 schorsing
 • 15 Financiële stukken van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg Groningen (PG&Z-regeling)
  • 15. Financiele stukken PGenZregeling (429,91 KB)15.1. Jaarverslag 2016 en jaarrekening 2016 (3,39 MB)15.2. Actualisatie begroting PGZ 2017 (325,11 KB)15.3. Beleids Begroting en fiananciele begroting PGZ 2018 (995,57 KB)15.4. Voorlopige zienswijze (195 KB)15.5. Aanbiedinsgbrief Financiele jaarstukken PGZ (83,01 KB)15.6. Toelichting op het Jaarverslag en Jaarrekening PGZ 2016 (263,45 KB)15.7. Oplegger ontwerp begroting 2018 PGenZ (318,33 KB)15.8. Accountantsverslag 2016 (861,47 KB)
  • 0:31 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik heropen de vergadering en we zijn aanbeland bij agendapunt 15, de financiële stukken van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg Groningen. Wie van u wil daarover het woord voeren. Schrör, Dijkstra, Nijenbanning. Niet meer? nee. Mevrouw Schrör, CDA.
  • 0:09 J. Schrör- de Lange
   CDA
   J. Schrör- de Lange
   Voorzitter, dank u wel. Het is goed om te zien dat de GGD en het RIGG bij de jaarrekening van 2016 een voordelig resultaat hebben gerealiseerd. Dat het resultaat met name wordt toegevoegd aan de egalisatiereserve gezondheid en RIGG is voor de CDA fractie akkoord. Wij kunnen instemmen met de actualisatie van de begroting PG&Z 2017 en de begroting PG&Z 2018. Met de zienswijze waarin u vraagt om ons zo snel en vroegtijdig mogelijk te informeren over de inhoudelijke discussie over het meerjarenbeleid in samenhang met de financiële consequenties hiervan kunnen wij instemmen. Bezuinigingen mogen inderdaad niet ten koste gaan van de dienstverlening van onze inwoners. tot zover.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Schror. Meneer Dijkstra, CU.
  • 0:39 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Dank u wel voorzitter. De CU is tevreden over de door deze organisatie uitgevoerde werkzaamheden voor de publieke gezondheid en zorg. Ziet er keurig uit. De weerstandscapaciteit is eveneens toereikend. Dat u in de zienswijze aangeeft dat bezuinigingen niet ten koste mogen gaan van de dienstverlening aan onze inwoners vindt de CU een goed uitgangspunt. We gaan ervan uit dat de adviezen van de accountants op de naleving van de richtlijnen worden opgevolgd. Wij kunnen instemmen met de beslispunten en vragen onze portefeuillehouder onze dank voor de werkzaamheden over te brengen. Dank u.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:26 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja goed ook de VVD kan instemmen met de gepresenteerde zienswijze door het college. Met kracht willen we ook benadrukken dat met name de passage ten aanzien van de inspanning van de frictiekosten dat die alleen in te zetten zijn en dat die niet ten koste mogen gaan van dienstverlening aan onze inwoners. En dat de inspanning, de frictiekosten, alleen in te zetten zijn als deze echt onvermijdbaar zijn en we verwachten ook dat het college hier op toe ziet.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Nijenbanning. Dan geef ik het woord aan wethouder Hamster en ik vermoed dat hij op zijn plek blijft zitten.
  • 0:16 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dat vermoeden is correct voorzitter, dank u wel. Volgens mij hoor ik instemming op onze zienswijze blijkbaar hebben we ook in dit geval een vooruitziende blik gehad voorzitter wat de raad zal vinden. De dank zullen wij overbrengen en het toezien zullen wij doen. Dank u wel voorzitter.
  • 0:30 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Mag ik concluderen dat de raad unaniem instemt met het kennisnemen van de jaarrekening en het jaarverslag en de zienswijze ten aanzien van de actualisatie van de begroting 2017 en de begroting 2018 vaststelt en akkoord gaat na instemming door het AB om de financiële consequenties te verwerken in de najaarsnota van onze eigen gemeente en in de conceptbegroting 2018. Correct, aldus, unaniem. [voorzitter klopt met hamer]
 • 16 Zienswijze ontwerpbegroting 2018 van de Omgevingsdienst Groningen
  • 16. Zienswijze ontwerpbegroting 2018 van de Omgevingsdienst Groningen (388,3 KB)16.1. Ontwerpbegroting 2018 ODG (680,96 KB)16.2. Zienswijze ODG 2018 (195,06 KB)16.3. Voorjaarsnota 2017 ODG (281,3 KB)16.4. Concept zienswijze college aan dagelijks bestuur 22 juni 2017 (196,47 KB)16.5. Concept zienswijze college aan algemeen bestuur 23 juni 2017 (196,71 KB)16.6. Aanbiedingsbrief aan colleges ontwerpbegroting 2018 (67,41 KB)
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar agendapunt 16, wederom een zienswijze. Het zijn allemaal financiële stukken van allerlei organisaties die we vandaag op de agenda hebben staan en dit is die van de ontwerpbegroting van de ODG. Meneer Pals, D'66.
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik dacht??????????????????????
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, ik was alleen nog maar het agendapunt aan het aankondigen. Ik probeer ook een beetje tijdsinvulling te geven aan het geheel. Maar meneer Boels, CDA.
  • 0:2 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ik dacht hetzelfde als meneer Pals
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik weet niet wat u beide dacht. Wat is de vraag?
  • 0:10 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Zowel meneer Pals als ik gingen er van uit dat u aan het inventariseren was, dus staken wij gelijktijdig onze vingers op in afwachting van het feit dat wij een beurt zouden krijgen.
  • 0:30 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou als ik dan vanavond mijn onderwijscertificaat ook krijg dan ben ik ook tevreden. U was sneller als ik meneer Boels, maar in ieder geval ik noteer de heer Boels en de heer Pals. En wie naast deze heren. Meneer Kremer u wilt de vergadering verlaten bij dit agendapunt heeft u gezegd vanwege mogelijke belangenverstrengeling.
  • 0:1 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   klopt
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U komt na de behandeling van dit agendapunt nog wel even terug?
  • 0:0 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   zeker, zeker.
  • 0:24 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Goed zo, meneer Kremer verlaat de vergadering. Meneer Bieze, meneer Mellies, Nijenbanning, Hofstra en Van Beek. Meneer Van Beek, CU.
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   meneer Idema
  • 0:2 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik heb mijn naam niet gehoord, maar ik heb mijn vinger wel opgestoken.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, maar ik zei; ja, ja
  • 0:3 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dat dacht ik al.
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik werd aan de rechterkant geassisteerd met uw naam en ik zei; ja, ja. Dus u staat, u krijgt een beurt zoals meneer Boels dat noemt. Meneer Van Beek, CU, aan u het woord.
  • 2:46 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Voorzitter, dank u wel. Ja, het blijft maar gaan de laatste tijd over de ODG, zowel hier tijdens de algemene beschouwingen voor twee weken terug alsook in de pers. Nu ligt de zienswijze voor, vanwege onduidelijkheden is er gewacht met de zienswijze, daar kunnen wij ons in vinden. Ondanks dat de termijn nu is overschreden vinden wij het zinvol toch die zienswijze in te sturen. we hebben het al gehad over de verbeterplan, nu komt er weer een verandering aan, van input naar output, een kostprijs systematiek. 10% efficiëntie korting die niet doorgaat. Eind 2018 zal er geëvalueerd worden of verbeterplan heeft bijgedragen aan de efficiëntie. Vaststaat dat de ODG niet in controle is, bedrijfsvoering is niet op orde lezen wij. Eind 2019 zal de ondersteunende functie worden geëvalueerd en beoordeelt en dan wordt er ook bekeken of en in welke mate efficiëntie nog mogelijk is. Al met al duurt dit jaren, volgens mij vanaf 2013 reeds, en we denken dus nu al aan 2019, dus we zijn al zes jaar onderweg. Nu weer een tekort. Gelukkig kan dat nog uit de reserves worden opgevangen. En doordat de korting, de efficiëntiekorting, niet doorgaat ontstaat er voor ons een nadeel als gemeente van voorlopig €85.000,- vanaf 2019. Ondertussen betalen we veel geld aan de ODG, ik meen iets van 1,4 miljoen en zoals u weet vraagt de CU zich af of wij wel waar voor ons geld krijgen. ik heb die vraag ook al aan de directeur gesteld die nu geen directeur meer is, nog wel in dienst is geloof ik, maar per 1 augustus vervangen wordt, maar dat hoor ik wel van u. U heeft reeds aangegeven als portefeuillehouder dat u bijna wekelijks in overleg bent met de ODG. u heeft ons ook toegezegd in januari aan ons te rapporteren, of terug te koppelen, hoe het een en ander nu gaat, dat wachten wij uiteraard af. Wij kunnen ons helemaal vinden in de opgestelde zienswijze. met name met betrekking tot de begroting 2018 en de risico's die daar benoemt zijn zowel financieel, bestuurlijk als juridisch, dat die onvoldoende naar voren worden gebracht, dat het een risico is voor zowel de ODG als voor ons als gemeente en ja wij maken en blijven ons zorgen maken omtrent dit dossier en wij vragen aan u als portefeuillehouder de vinger goed aan de pols te houden of er bovenop te zitten, dat maakt mij niet zo gek veel uit, en ons op de hoogte te houden en we wensen u daar in ieder geval veel succes mee. Tot zover voorzitter.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Van Beek. Meneer Idema, SP.
  • 1:6 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   De SP is tevreden dat de zienswijze ontwerpbegroting 2018 op de agenda staat. Temeer omdat de termijn van de zienswijze 2018 was overschreden. De SP vraagt zich ook af hoe dit juridisch of dit juridische consequenties heeft en eventuele wijzigingen in de zienswijze kunnen worden opgenomen. De ODG heeft diverse malen in het nieuws gestaan, meestal was dit geen positief nieuws. De SP is dan ook tevreden dat er in de zienswijze een nieuw beleid wordt gesteld om het vertrouwen te herstellen en terug te winnen van de medewerkers. en hopelijk geeft dit rust binnen de organisatie. Het nationaal energieakkoord heeft ruimte en aandacht binnen de ODG samen met het opstarten van energietoezicht 2017. Wat de SP van harte toejuicht, het moet ook geen ambitie zijn, maar een verplichting om te kijken waar we onze energievoordelen kunnen behalen met het algemeen gemeentelijke inrichtingen. Dank u wel voorzitter.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Idema. Meneer Bieze, GBS.
  • 2:12 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Dank u wel voorzitter. Ja de ODG is veel in het nieuws geweest de afgelopen periode is veel besproken binnen deze raad, u weet dat wij grote moeite hebben gehad met de efficiëntiekorting van 10% om die te laten vervallen. We hebben toch ingestemd toentertijd met uw voorstel omdat wij van mening zijn dat de ODG echt beter moet gaan presteren. Er ligt nu een voorstel voor vanuit het DB om die efficiëntiekorting voor de taakuitvoering te laten vervallen en de overhead te laten stijgen van 18% naar 33%, wij hopen dat dat een tijdelijk situatie zal zijn. want als je gemiddeld naar overhead van bedrijven kijkt dan zit je tussen de 12 en de 40% en die 40% wordt meestal gehaald door ministeries en het mag toch niet zo zijn dat de ODG als een ministerie bestuurd zou moeten worden qua overhead. Voorzitter de heer Van Beek geeft het ook al aan, de directeur vertrekt, haar taak is volbracht stond in de berichtgeving. Volgens mij is het per 1 september meneer Van Beek dat ze weggaat en wij hopen dat er een sterke leider deze dienst gaat leiden. Voorzitter u hebt een voorstel voor zienswijze ingediend, die kan onze goedkeuring wegdragen, daar staan alle punten in waarvan wij zeggen op deze manier in combinatie met het verbeterplan wat voorligt op dit moment daar liggen alle elementen in om tot een goede ODG te komen, want wat ons betreft moet de ODG zo snel mogelijk uit het negatieve nieuws, dus liever positief. Dank u wel.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Bieze. Meneer Boels, CDA.
  • 1:26 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Voorzitter, dank u wel. De zienswijze ontwerpbegroting 2018 van de ODG. Het gaat niet goed met de ODG, er is al veel over gezegd, er is veel over geschreven, iedereen heeft er wel een mening over. Nog de vorige raadsvergadering hier tijdens de algemene beschouwingen is er ook uitvoerig over gesproken, hebben we daar terecht uitgebreid bij stilgestaan. In onze optiek zitten we nou niet in een fase om alleen maar te praten, niet praten maar poetsen, mouwen opstropen, aan de slag. En dat is wel makkelijk gezegd, makkelijk uit te spreken, maar dan is het goed om te lezen dat we nu middels deze zienswijze de juiste kaders stellen. De zienswijze voldoet daar wat ons betreft aan, een zienswijze met een zestal zeer concrete daadkrachtige punten zowel financieel alsook inhoudelijk. Wat ons betreft kan daarmee nu, en het is daarvoor de hoogste tijd, goed gestuurd worden, aan de slag. Wij als CDA fractie sluiten ons aan bij de zienswijze met deze heldere en duidelijke kaders. En dat is niet een ding, of dat is maar een ding, dat is aan de voorkant, en dan kun je niet gewoon maar vertrouwen en hopen op een goede afloop. Die tijd is nu voorbij. Dan is het ook goed om te lezen dat wij vanaf nu goed en kort cyclisch geïnformeerd worden, daar vraagt deze situatie om. Voorzitter ik zou ermee willen afsluiten; wij wensen alle betrokkenen in dit proces heel veel wijsheid toe. Tot zover, dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Boels. Meneer Mellies, fractie Mellies.
  • 0:45 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik sluit me aan bij de wijze woorden van de diverse fracties. Ik ga ze hier niet herhalen. Ik heb toch even een puntje voor wat betreft de zienswijze. In de zienswijze staat bij de laatste bullet dat wij verwachten, gezien de krappe financiële situatie, eens per twee maanden een geactualiseerd financieel overzicht met een prognose van het rekeningsaldo die ook in overleg met de deelnemers wordt besproken, nou dat acht ik wijs. Wat wij ook toch wel belangrijk vinden, en dat heeft niet zo een-twee-drie te maken met het financieel, is toch ook de verbeteringen, de resultaten die straks verbeterd moeten worden, dat we daar ook periodiek van op de hoogte gesteld worden. Dat zou ik toch zeer toejuichen. Dank u wel voorzitter.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Mellies. Meneer Pals, D'66.
  • 2:33 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ja voorzitter, we hebben de zienswijze gelezen en deze keer hebben we het echt met rooie oortjes gelezen, dat is niet vaak met zienswijze, maar dit is echt, volgens mij heeft u als college een zienswijze geschreven waarvan u zegt van nou dit is toch tot zover en niet verder. want als je de zienswijze goed leest dan staan daar hele kritische punten in naar de ODG en dat kan wel eens, ik denk dat deze zienswijze ook door meneer Broens echt met rooie oortjes zal in ontvangst zal worden genomen, want ik denk dat u zich daar wel heel kritisch over uitlaat. En mijn eerste vraag is dan ook van is de dat u zich zo kritisch uitlaat over de ODG, en terecht trouwens, ik bedoel u heeft onze instemming met deze zienswijze, dan vragen we ons wel af van wat is nou bij u het punt, want mevrouw Brongers zit in het DB, wat is dan het punt geweest dat u nou zo kritisch bent geworden, is dat naar aanleiding van dat ontslag van de leidinggevende of heeft u geconstateerd van jongens tot zover en verder kan het niet. Dat is onze eerste vraag. Onze tweede vraag is; wij schrijven een hele kritische zienswijze aan meneer Broens weliswaar en ik vraag me even af u als portefeuillehouder, dagelijks bestuurder, hoe schat u deze zienswijze in. Zullen we daar in Stadskanaal alleen in staan of heeft u even op het plein voor de ODG of rookhok of waar dan ook, heeft u even een tipje van de sluier opgelicht en gezegd van nou wij schrijven dat en dat en dat, hoe heeft u, in hoeverre is dit ????????????? bij andere betrokken partijen of verbonden partijen want dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Want als wij hier met deze kritische zienswijze alleen blijven staan ja dan heeft het wederom geen effect. Dus ik verwacht ook dat u daar heel veel draagvlak voor creëert, zowel in het DB als bij andere verbonden partijen. Oh ja nou dat is eigenlijk wel dat is eigenlijk wel de vraag want we hadden nog is de zienswijze met andere verbonden partijen besproken nou die vraag heb ik gelicht en nou ja en dan toch kom even terug waar ik mee begon, wat is de aanleiding van deze zienswijze, wat heeft u nou zo getriggerd door dit te gaan schrijven. Dank u.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. En dan meneer Hofstra, PvdA.
  • 2:57 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Voorzitter waar moeten we eens beginnen, hoe zijn we hier gekomen, we lezen in het stuk ODG is nu een kleine vier jaar bezig, ik kan me herinneren in de vorige periode dat het nogal een beetje een moetje was om de VTH taken en de WABO taken dat die naar een organisatie moesten die boven de gemeente uitsteeg. Destijds is dat door het rijk bedacht om een kwaliteitsslag te maken naar aanleiding van bijvoorbeeld de vuurwerkramp Enschede, bijvoorbeeld nieuwjaarsbrand in Volendam. Kwaliteitsslag, professionaliseringsslag, efficiëntieslag. Geen van die drie is uitgekomen, verbeterplan hebben wij hier gezien, komt ook op dit moment niks van terecht. We hebben hier op deze vloer mevrouw Borgers ook gehad die een presentatie gaf. Was nog vol goede moed dat het verbeterplan van de grond zou komen en nu vernemen wij via de media dat mevrouw Borgers er ook mee stopt per 1 september. Ja, het zier er allemaal niet zo goed uit. En volgens mij heeft het ons college dat ook gezien en gedacht, wat meneer Boels ook net zei, tot hier en niet verder. Er staan een paar stevige bewoordingen in, wat ons betreft is het eerste punt van de zienswijze ook meteen de belangrijkste, dat de dingen waarvoor de ODG is opgericht dat die ook moeten gebeuren. en dat ODG die nu vooral met zichzelf bezig is dat niet mag vergeten. Dat is het allerbelangrijkste en daarvoor stellen ze voor om die 10% efficiëntiekorting die vantevoren was verwacht om die nu maar vaarwel te zeggen en om dat geld wat daarmee vrijkomt in te zetten voor het verbeteren van de organisatie. Ja volgens mij is dat wederom een moetje. We zitten natuurlijk met heel veel gemeenten in de ODG en dan hebben we geen andere keus dan dat de ODG ook wordt opgeknapt. U zegt nog een paar andere dingen in uw zienswijze, die financieringssystematiek van input naar output, u zegt ook nog wat over dat u graag tweemaandelijks een geactualiseerd financieel overzicht wilt hebben en u zegt ook nog wat over efficiëntiekorting later. Nou ja goed die efficiëntiekorting later, als de boel allemaal weer op orde is, wij hopen dat daar nog van terechtkomt maar inmiddels koesteren wij daar niet heel veel illusies meer over. Meneer Van Beek die zei volgens mij bij de algemene beschouwingen wij willen ons geld terug, nou ja dit is natuurlijk ook makkelijk te zeggen, maar wij vragen ons ook af of wij daar dan überhaupt nog wat van zien. U heeft een stevige zienswijze neergezet en wij kunnen ons daar helemaal in vinden. Wat ons betreft ook een tik op de vingers voor de ODG, maar tegelijkertijd aan de slag met de toekomst. Dank u wel voorzitter.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra. Meneer Van Beek, CU.
  • 0:12 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja ik heb die bewoordingen niet gebruikt bij de algemene beschouwingen. Ik heb woorden van die strekking gebruikt op de vergadering hier toen de directeur hier was en dan wel in iets andere bewoording als dat u nu toepast.
  • 0:3 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Waarvan akte.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Ik geef het woord aan de portefeuillehouder, wethouder Brongers. Meneer Nijenbanning.
  • 0:5 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Voorzitter ik had mijn vinger opgestoken, maar misschien was dat na de snelheid van de beide heren te traag.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Sorry meneer Nijenbanning dat is mijn fout. Want u staat keurig op de lijst, maar ik heb u op de een of ander manier overgeslagen. Neem me niet kwalijk. Alsnog.
  • 1:7 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja ik wilde toch even delen dat wij vanuit de VVD verheugd zijn op de kritische toon die gezet is in de zienswijze. We hebben nog wel een vraag dat ten aanzien van de financiële risico's die benoemt zijn in de zienswijze, kan de wethouder aangeven in welke orde van grote de risico's vallen en dan met name als ik kijk naar de implementatie van de nieuwe omgevingswet of van de omgevingswet en de privatisering van het bouwtoezicht dat raakt heel direct de werkzaamheden van de ODG, dus wij zijn toch wel benieuwd de orde van grote van het financiële risico en dan in het verlengde daarvan de vraag hoe verhouden die risico's zich ten opzichte van het toch maar beperkte eigen vermogen van de ODG. Dus op het moment dat er risico's zich voor gaan doen, dan zullen heel snel de gemeenten daarvoor voor de kosten op moeten draaien dus graag zouden we wat inzicht willen hebben. en daarnaast zouden we het college ook willen vragen nadat zij zich tweemaandelijks heeft laten informeren over de financiële voortgang en de inhoudelijke voortgang van het ODG om ook met name de raad te informeren en dat zoveel mogelijk via de P&C cyclus zodat wij goed aangehaakt blijven.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat was het meneer Nijenbanning? Dank u wel. Geef ik nu het woord aan portefeuillehouder wethouder Brongers.
  • 2:38 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja dank u wel voorzitter. Dank voor uw reactie, dat in de eerste plaats. Ik wil beginnen om toch even terug te kijken naar het proces om te komen met een zienswijze zoals die nu voorligt. De conceptbegroting hebben wij enige tijd geleden ontvangen en daarna kwam de voorjaarsnota. U heeft kunnen lezen dat wij die graag hebben willen beoordelen om te kijken in welke mate dit effect zou kunnen hebben op de conceptbegroting. Vandaar dat een en ander wat langer heeft geduurd. De begroting ligt nu wel voor om kennis van te nemen en de zienswijze vast te stellen en tijdens de algemene beschouwing heb ik u laten weten dat de ODG nog niet in control is en ik hoor u dat nu ook opnieuw bevestigen. De efficiëntiekorting is reeds eerder losgelaten voor 2017 en 2018. Met redenen omkleed want het is en blijft nog steeds noodzakelijk om te investeren in de bedrijfsvoering en het doorvoeren van de activiteiten van het verbeterplan. Waar onder meer ook de uitbreiding van de overhead en de ondersteunende functies onderdeel van uitmaken. Deze uitbreiding wordt geëvalueerd en wij willen dat de ODG goed beoordeelt op basis van uitkomsten of hier alsnog efficiënter gewerkt kan worden. wij blijven benadrukken en dat is een onderdeel van de zienswijze dat de ODG dus blijft werken aan een efficiëntere werkwijze. Immers, dat heeft u net ook genoemd, was dat een uitgangspunt bij de oprichting van de ODG. Ongeacht de huidige situatie. De uitvoering van het primaire proces, het uitvoeren van taken die wij inbrengen, dienen kwalitatief en binnen de gestelde termijn worden uitgevoerd. Vanaf 2019, en daar is door een aantal van u ook al aan gerefereerd, wordt uitgegaan van output financiering. Dan betalen wij als gemeente voor de af te nemen producten. Deze ontwikkeling is van invloed op onze deelnemersbijdrage. De voorbereidingen om over te gaan op de output financiering zijn momenteel gaande en er wordt gewerkt aan een discussienota die wij hopelijk rond september kunnen verwachten. Ook hebben wij nadrukkelijk in de zienswijze opgenomen
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:10 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   U heeft het over een discussienota, wat moet ik mij daarbij voorstellen. Is dat een discussienota die aan de raad voorgelegd wordt of is dat een discussienota die in het ODG DB wordt…
  • 0:45 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   In eerste instantie wordt het toe geleid naar de outputfinanciering in het DB en het AB besproken, maar uiteindelijk bent u als raad in de gelegenheid om daar iets van te vinden. Wij hebben ook nadrukkelijk in de zienswijze opgenomen om, kijkende naar de risico's waar de heer Nijenbanning het ook over had, te willen betrokken worden in die discussie. Het is de omvang van die risico's zijn op dit moment niet duidelijk en dat brengt ook bepaalde onzekerheid met zich mee, zeker ook als je kijkt naar de afname van het weerstandsvermogen. Maar een concrete invulling is daar op dit moment nog niet verder aan te geven.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:23 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Is dit voor u dan een moment geweest dat u zegt van, want ik zoek even naar het moment dat u waarop u besloten heeft om zo'n kritisch stuk te sturen, is dit, want ik heb u dat gevraagd, is dit zo'n moment dat u zegt van de omvang van het risico is dermate dat wij daar geen grip op hebben of zegt u van nou ja we kijken nog wel.
  • 0:09 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ik was eigenlijk nog niet toe aan de beantwoording van uw vraag, maar dat ga ik nu graag doen. Past bij dit moment denk ik. Het is denk ik niet één ding geweest waarop wij gekozen hebben voor een kritische zienswijze. U geeft als raad ook wederom nadrukkelijk aan; blijf er bovenop zitten, blijf alert, wij willen waar voor ons geld, kijkend naar de vraag van de CU, krijgen wij waar voor ons geld. Dat betekend investeren in de organisatie zelf, dat betekend investeren in relaties, dat betekend uitvoering geven aan het verbeterplan. Het is niet één ding wat bij de ODG belangrijk is, maar vele meerder onderwerpen die eigenlijk allemaal tegelijk zeg maar tevoorschijn komen en ook aandacht behoeven. En dat zijn allemaal redenen geweest om te kijken naar een kritische formulering van de zienswijze zoals die nu voorligt.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:36 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Zoals u dat schetst, ik bedoel u heeft nu een beetje aangegeven wat nu de aanleiding is, het is niet één punt maar het zijn meerdere punten, hoe wordt dan in het dagelijks bestuur van het ODG daar over gedacht, heeft u dan zegt u van jongens even time-out en nou gaan we even weer resetten dan gaan we weer opnieuw beginnen. Hoe pakt u dat aan want u als dagelijks bestuurder van dat ODG zult daar toch over vergadert hebben. wat is uw beeld daarbij en wat gaat u eraan doen na dit horende dit punt wat u zegt van de meerdere factoren waren aanleiding om dit te schrijven.
  • 0:43 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Wat wij er aan gaan doen is zeker ook van deze positie hier als ons college de zienswijze naar voren brengen en die wordt in het algemeen bestuur meegenomen. uw vraag was ook; zijn wij als enige gemeente die zo'n kritische toon gekozen hebben. nee, dat zijn wij niet. voor zover nu bekend zijn de ingediende zienswijzen redelijk in overeenstemming met elkaar en staan er diverse gemeenten er ongeveer op dezelfde manier in en dat is uiteraard ook bij het DB bekend en derhalve ook deze stappen genomen.
  • 0:18 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dus we mogen nu concluderen we staan niet alleen in de zienswijze, ik begrijp van u het wordt breder gedragen door ander verbonden partijen, dus eigenlijk kunnen we zeggen meneer Broens moet nu echt aan de slag om het ODG beter te stroomlijnen in een betere richting
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals mag ik één verzoek doen. Het niet op een persoon te richten, het is toevallig de voorzitter van het DB die, maar dat lijkt me gewenst.
  • 0:15 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, ok, de voorzitter. Sorry voorzitter, ik citeer even de naam die boven aan de brief staat. Maar dus u in die zin heeft de voorzitter van de ODG heeft dan wel een dingetje te doen nu, het bestuur.
  • 2:30 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Het bestuur inderdaad en uiteindelijk het algemeen bestuur. Even kijken waar ik was gebleven. Ja tevens geven wij ook in de zienswijze aan, we verzoeken nadrukkelijk om de financiële ontwikkelingen frequent aan te geven en met ons als deelnemer te bespreken. Nogmaals wij willen vinger aan de pols houden, zowel inhoudelijk als financieel om niet voor verassingen komen te staan en wij willen de discussie blijven voeren om te kunnen monitoren op risico's. derhalve laat de begroting toch een tekort zien van €875.000,- welke wordt onttrokken aan de algemene reserve. Dan even kijken of er nog vragen liggen vanuit de diverse fracties. Niet praten maar poetsen, is genoemd. Correct denk ik, laat onverlet dat er ook al behoorlijk aan het verbeterplan is gewerkt en dat er wel stappen zijn gemaakt om de situatie te verbeteren maar dat zal nog de nodige tijd in beslag nemen. Over het algemeen hoor ik instemming voor wat betreft de zienswijze, waarvoor dank. In de komende algemene bestuursvergadering zal ik dit namens u verwoorden. En dan ligt er nog een vraag van de SP over de juridische consequenties voor wat betreft het te laat eigenlijk indienen van de zienswijze. Zoals het nu ligt wordt het in de komende AB vergadering nog meegenomen dus het heeft verder geen juridische consequenties. En dan ligt er nog de vraag van fractie Mellies. Kunnen wij de verbeteringen in het resultaat daar wilt u frequent over geïnformeerd worden, volgens mij heb ik tijdens de algemene beschouwingen toegezegd u eind dit jaar te informeren over de stand van zaken binnen de ODG in algemene zin. Dat voor de eerste termijn voorzitter.
  • 0:25 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Zijn daarmee de vragen en opmerkingen vanuit de eerste termijn beantwoord? dat is het geval. Dank u wel wethouder. Behoefte aan een tweede termijn? Tweede termijn, wie nog meer tweede termijn, alleen de heer Mellies. Ga uw gang meneer Mellies.
  • 0:27 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja dank u wel voorzitter. Nog even over die output sturing die we straks gaan krijgen. We hebben als een van de weinige gemeentes volgens mij het hele takenpakket WABO bij de ODG neergelegd, dit in tegenstelling tot andere gemeenten die dit niet zo gedaan hebben, is er ooit nog overwogen ook gezien de problemen die we nu hebben met ODG om bepaalde taken toch weer terug te nemen naar de gemeente.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat was uw vraag in tweede termijn. Wethouder.
  • 0:54 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   De discussie over het terugnemen van bepaalde taken vindt op dit moment plaats en de ODG, volgens mij heb daar u tijdens de algemene beschouwingen ook over geïnformeerd, ik zie instemmend geknik hier en daar, binnenkort hopen we daar meer duidelijkheid over te krijgen en dat heeft te maken inderdaad dat wij als enige gemeente alle, nee als een van de weinige moet ik zeggen, alle taken hebben ingebracht en dat daar dan ook tevens voor de ODG de vraag ligt in welke mate kunnen wij dat kwalitatief goed blijven doen als we maar een aantal taken voor een aantal gemeenten uitvoeren. Wat kost dat, wat betekend dat voor ons personeel, welke kennis en expertise hebben we dan nodig. nou die discussie vindt op dit moment plaats en dat volgt in het najaar de uitwerkingen.
  • 0:2 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   dank u wel.
  • 0:48 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Verder geen behoefte? Dan dank u wel wethouder, gaan we naar de besluitvorming. Dan besluit u om kennis te nemen van de begroting 2018, naar aanleiding daarvan de zienswijze op de begroting 2018 zoals voorgesteld vast te stellen en na vaststelling in het AB van 30 juni de eventuele financiële consequenties door te rekenen in onze eigen begroting 2018. Conform? [voorzitter klopt met hamer] Conform. Dan kan de heer Kremer weer plaats nemen.
 • 17 Sluiting
  • 1:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja want dan breng ik u even in herinnering dat ik u aan het begin van de vergadering iets gevraagd heb. Ik sluit formeel de vergadering, met dank voor uw inbreng, maar vraag u om nog even te blijven zitten want vanavond was het eigenlijk voor de cursisten van Politiek Actief een verplichte aanwezigheid in het kader van de vierde avond van de cursus. En ik wil de deelnemers daaraan eigenlijk verzoeken om hier even te gaan staan zodat de raadsleden even uit zicht zijn en u als cursisten volop in zicht bent.