Raadsinformatie

Raadsvergadering 10 juli 2017

Naam
Download het audiobestand (113,90 MB)
Download de gesproken tekst (1,62 MB)
Download de vergaderstukken in pdf (14,93 MB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
 • 5 De besluitenlijst van 26 juni 2017
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen en ..
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
 • 8 Inlichtingen college
 • 9 Vragenuur
 • 10 Interpellaties
 • 11 Rondvraag
 • 13 Instandhouding nevenvestiging openbare..
 • 12 Jaarverslag 2016 en jaarrekening 2016
 • 14 Zienswijze ontwerpbegroting 2018 Wedek..
 • 15 VANG 2017-2020 (Van Afval naar Grondst..
 • 16 Sluiting
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 1:30 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ?????????? van de raad van de gemeente Stadskanaal voor het zomerreces. Welkom. Ik wil ook een woord van welkom richten aan de media, de geschreven pers alsook RTV1 en ik hoor dat we op de radio in die zin zeker te volgen zijn, maar ook een woord van welkom voor de personen op de publieke tribune hier in de raadzaal, maar ook in de patio, die via het scherm deze raadsvergadering kunnen volgen. Ik zie een aantal uitingen, dat kan mij niet ontgaan, zou ik zeggen, dat is ook toegestaan, dus ik neem aan dat er hier en daar wel een aantal foto's van geschoten zullen worden. Ik wil u wel verzoeken om hem dusdanig vast te houden dat hij niet de vergadering gaat verstoren en ineens helemaal naar beneden dwaalt hier, want dat weet ik niet of u straks ook zegt dat mijn raadsvergadering gefaald heeft. Welkom in ieder geval en ik hoop dat wij met respect voor elkaars meningen agendapunt 13, want daar gaat het over, straks kunnen, debat kunnen voeren en kunnen zien hoe de raad van de gemeente Stadskanaal met het agendaonderwerp omgaat.
 • 2 Mededelingen
  • 0:50 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik heb een aantal mededelingen voor u en dat betreft allereerst de afwezigheid van mevrouw Kroom van de PvdA, de heer Idema van de SP en mevrouw Schrör van het CDA. De laatste twee die zijn alvast met het zomerreces begonnen en zoals u kunt zien is wethouder Gelling ook nog steeds afwezig. Normaliter hebben wij allemaal de mobiele telefoons op stil staan, of op trillen, maar er zijn er twee vanavond wederom die dienst hebben. Dat is raadslid Gelling van het CDA en ondergetekende in het kader van haar piket. Dus mochten die telefoons wel rinkelen dan worden wij geacht iets te gaan doen en gaan wij niet trakteren een volgende keer.
 • 3 Vaststellen agenda
  • 03. Vaststellen agenda (207,88 KB)
  • 1:24 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik ga ook aan u voorstellen, want ik ga over naar het vaststellen van de agenda, om de behandeling van agendapunt 12 en agendapunt 13 om te draaien. Dus dat we gezien de aanwezigheid en de belangstelling die er is over het agendapunt van de nevenvestiging van de OBS Westerschool om dat als eerste als bespreekpunt te gaan behandelen. Dat betekend dat degene die na de behandeling van dat punt eventueel huiswaarts zouden willen keren dat ook kunnen doen. Is dat akkoord? ja, dan gaan we het zo doen. We hebben bij agendapunt 12 een erratum toegevoegd gekregen over de exacte stand van de reserve in het kader van het Sociaal Domein. U hebt ook het advies van de rekeningcommissie vandaag op uw i-pad toegevoegd gekregen, daar kunt u rekening mee houden bij de behandeling van de jaarrekening en u heeft bij agendapunt 13, wat we dus nu als agendapunt 12 gaan behandelen, heeft u nog eind van de week de schrijvens van het bestuur van OPRON ontvangen. Dat kunt u betrekken bij de discussie over agendapunt, ja moet ik nu 12 noemen.
 • 4 Insprekers
  • 0:43 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Er hebben zich in het kader van hetzelfde agendapunt vier insprekers gemeld en die ga ik de gelegenheid geven om in te spreken in volgorde zoals men zich ook heeft aangemeld en dan beginnen we met mevrouw Broeze, secretaris van de buurtvereniging t Lange End". Mevrouw Broeze u heeft maximaal vijf minuten en daarna zal ik de raadsleden vragen of ze nog verduidelijkende vragen hebben, mochten ze iets niet begrepen hebben van wat u gaat inbrengen. Ik geef u het woord, ga uw gang.
  • 2:50 mevr. K. Broese
   Dank u wel. Goedenavond, mijn naam is Karin Broese van Groenou en ik ben secretaris van buurtvereniging 't Lange End uit Stadskanaal Noord. Wij willen onze zorgen uitspreken over de mogelijke sluiting van de Westerschool. Op woensdag 12 april kregen de ouders van de Westerschool van scholengroep OPRON te horen dat de school per 1 augustus gaat sluiten. Ik hoef u niet te vertellen dat dit nieuws insloeg als een bom, dit hadden we nooit verwacht. Wat betekend dit voor Stadskanaal Noord. De kans is groot dat er geen jonge gezinnen meer in Stadskanaal Noord komen te wonen. Vanaf de Westerschool gezien is de dichtstbijzijnde school in Stadskanaal op bijna vier kilometer afstand. Deze afstand is voor kleine kinderen te ver om te fietsen, jonge gezinnen zullen dus sneller een woning gaan kopen die dichter bij het centrum is gelegen. Dat houdt in dat de woningen hier in Stadskanaal Noord langer te koop zullen staan en waarschijnlijk in verkoopprijs zullen dalen. Ook acht ik de kans aanwezig dat er leegstand zal komen, waardoor Stadskanaal Noord in een spookstad kan veranderen. Stel het besluit wordt genomen om de Westerschool te sluiten dan zal dit een grote invloed hebben op de leefbaarheid van Stadskanaal Noord. Bij school worden de laatste nieuwtjes uit de buurt doorgenomen, ook worden de ouderen onderweg even een goedemorgen gewenst of er wordt een praatje gemaakt. De sociale controle is best hoog en dat zal dan ook verminderen. Ouders kunnen hun kinderen niet meer op de fiets op lopend naar school brengen, maar zullen dat met de auto moeten doen, waardoor de oudere mensen hun dagelijkse praatje gaan missen. De kinderen zullen vanuit school niet meer met elkaar gaan spelen omdat ze op verschillende scholen zitten en dus andere vriendjes zullen krijgen, de saamhorigheid zal ook verminderen. Een logisch gevolg van het sluiten van de Westerschool is dat de gymzaal ook zal sluiten, hierdoor zullen de volwassenen en kinderen verder moeten rijden om hun sport te kunnen beoefenen, ze zullen dan naar het MFA of naar de Spont moeten. Daarom verzoeken wij u de Westerschool niet te sluiten per 1 augustus maar nog een jaar open te houden zodat de school op zoek kan gaan naar een andere scholengroep en dat de Westerschool weer een groene school gaat worden, want dat is absoluut mogelijk met de juiste mensen en de juiste aansturing. Dank u wel.
  • 0:29 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Broese. Was de inbreng van mevrouw Broese duidelijk genoeg of heeft u nog verduidelijkende vraag aan haar te stellen. Niet het geval. Dan dank ik u voor uw inbreng mevrouw Broese. Dan geef ik het woord aan mevrouw Turkoglu-Schildmeier, ik hoop dat ik dat goed heb uitgesproken, als voorzitter van de ouderenraad. Ook voor u dezelfde vijf minuten maximaal. Ga uw gang.
  • 4:29 mevr. H. Turkoglu-Schildmeier
   Goedenavond allemaal. Ik ben Heide Turkoglu, moeder van Leila en van Semmi, Leila in groep 5 en Semmi in groep 4. Ik ga jullie uit proberen te leggen binnen vijf minuten wat er allemaal is gebeurd. Daarvoor neem ik het voorbeeld van mijn jongste zoon, Semmi. Semmi zit in groep 4, is een rugzakkindje en heeft ondertussen een jaar achterstand opgebouwd. Waar is het begonnen vragen mensen van buitenaf zich af en als ouder weet ik het verhaal, ik weet hoe dat mijn zoon het verhaal voelt en de kinderen bij hem op school. Er is veel gebeurd, vorig jaar begin groep drie werden wij bijeengeroepen als ouders zijnde, toen werd er ons verteld dat er in de groepssamenstelling van de jongens iets gebeurde. Vanuit daar werd er een plan van aanpak gemaakt. Ondertussen werd juf ziek, kwam er een nieuwe juf, kwam er nog een nieuwe juf en nog een nieuwe juf en toen kwamen we weer bij elkaar. Het gaat niet goed, het gaat nog steeds niet goed, sterker nog het gaat slechter. Toen ging de volgende directeur kwam bij ons langs, toen ging ook de vaste leerkracht van de hogere groepen ging weg en ook daar kwam de een na de andere leerkracht kwam daar langs. De kinderen wisten eigenlijk niet meer waar ze hun veiligheid moesten zoeken. En op zoek naar die veiligheid ga je als kind andere dingen doen. En als je niet de juiste aansturing hebt op een school dan gaan ook leerkrachten op zoek en die hebben gedaan wat ze konden met al wat ze konden alleen op het moment dus dat de school wordt aangestuurd vanuit de controle en niet vanuit vertrouwen en niet vanuit veiligheid dan kom je er niet. Vanuit daar werd door geëscaleerd, uiteindelijk zijn we in gesprek gekomen met de OPRON, dat is nu een jaar geleden, toen heeft de OPRON ons toegezegd om te gaan investeren, twee jaar lang, investeren, ze hebben gezegd van hetgeen wat hier gebeurd is is niet correct, kan ook niet zo zijn is dat dat gebeurd en we willen deze school koste wat het kost willen wij hem behouden. Dus toezegging, twee jaarsgroepen, twee jaar lang gaan we investeren. Vaste directeur, dit zijn mensen die het zien zitten, dit zijn mensen die het kunnen, dit gaan we doen. Prompt november, de eerste juf wordt op non-actief gezet, wordt het januari, de directeur gaat weg en dan vervolgens krijg je te horen van de OPRON is dat ze hebben geïnvesteerd maar dat ze in december de conclusie moeten trekken is dat het niet voldoende is en dat ze het niet kunnen. Dat je het niet kan, dat kan, dat gesprek kunnen we voeren, alleen is het is dat je het niet kan, is dat zo. Daar zet ik mijn vraagtekens bij als ouder zijnde. Op het moment is dat je namelijk een school binnen de OPRON hebt die opgaat voor excellent denk ik is dat je het wel kan. Dus waar komen we dan? Dan komen we op een heel vervelend punt en is mogelijk het niet willen. Waarom wil je het dan niet, het is een mooie school, onze kinderen waren altijd veilig op school. Het is een jonge school, het is een school weliswaar van 174 jaar oud en volgens mij moet je dat niet willen missen, want onze kinderen waren er altijd veilig, de uitstroom is goed en met de juiste aansturing en de juiste leerkracht op de juiste plek want dan komen we op het investeren. Investeren dat kun je doen met geld, maar daarmee kom je er niet. Investeren doe je door de juiste mensen op de juiste plek neer te zetten. Investeren doe je door te kijken wat hebben deze kinderen nodig en welke middelen moet ik nu inzetten. En is niet alleen maar een zak geld instoppen want dan kun je het net zo goed door de wc heen spoelen. Vervolgens staan we nu voor het gegeven feit is dat er wordt gezegd is dat onze school niet meer te redden is. En dat de cijfers in dien mate slecht zijn, daar geloven wij niet in. Wat willen wij wel? wij willen graag is dat deze school blijft bestaan en als de OPRON het niet meer wil, dat kan, maar geef ons de kans om op zoek te gaan, geef ons de mogelijkheid om deze school te behouden. Want hij is van meerwaarde voor iedereen in Stadskanaal Noord. Dank je wel.
  • 0:31 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Behoefte aan verduidelijkende………..(er klinkt aplaus) deze hebben we nu één keer gehad, maar u wordt geacht om u te onthouden van instemming of verbazing of bevestiging of het tegendeel daarvan, dus laten we afspreken dat we dat niet doen. Ok? dank u wel.
  • 0:3 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Voorzitter ik heb nog een vraag aan mevrouw.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Even terug. Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:12 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja u gaf aan dat vorig jaar december of in december gaf het OPRON aan dat ze niet met kwaliteitsverbetering konden komen, dat ze het niet konden, hebben ze toen ook aangegeven waarin dat dan zat van waarom konden ze het toen niet.
  • 0:19 mevr. H. Turkoglu-Schildmeier
   Nee, op dat moment hebben ze het niet bij ons aangegeven, dat hebben we achteraf zeg maar gelezen in de stukken is dat ie in december al de conclusie heeft getrokken de OPRON is dat er toen al niet voldoende was. En dat is niet met ons gecommuniceerd, dat hebben wij pas op 12 april op de ouderavond hebben we dat pas te horen gekregen.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   meneer Nijenbanning
  • 0:10 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja in dat traject van twee jaar waarin OPRON fors geïnvesteerd heeft wat u aangaf is dat ook tussentijds met ouders gecommuniceerd over de voortgang, over de verbetering die er gerealiseerd werd.
  • 0:09 mevr. H. Turkoglu-Schildmeier
   De investering is begonnen zeg maar dit hebben we vorig jaar juni/juli hebben we dit afgesproken, in september is dat begonnen, ja tussentijds hebben we evaluaties gehad en daarin zagen we is dat we inderdaad is dat onze kinderen vooruit gingen en dat er veel te doen was met de kinderen, maar dat het gestaag vooruit ging, we zagen ook verbetering, ja.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals u had nog een vraag? D'66.
  • 0:11 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja ik had nog een vraag. In een tussenzinnetje zei u dat de uitstroom goed is. Wat bedoelt u daarmee en wat betekend dat exact voor de Westerschool.
  • 0:34 mevr. H. Turkoglu-Schildmeier
   Ook al zie je wat het gemiddelde niveau is zeg maar van de kinderen bij ons die uitstromen dan zitten ze gemiddeld tot hoger als gemiddeld zeg maar, ook kijk je zeg maar Stadskanaal breed. Dus dat betekend zeg maar is dat door de kleine, als je kleine groepjes hebt heb je een aantal kinderen die het heel goed doen en een aantal kinderen die gewoon aan de onderrand zitten en dat is prima, maar dat haalt je gemiddelde naar beneden. Maar als je dat uit elkaar trekt en per kind gaat kijken hoe dat een kind uitstroomt naar het voortgezet naar het middelbaar dan in een keer zie je namelijk andere cijfers het is maar net hoe dat je de cijfers en de dingen wilt lezen.
  • 0:11 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dus u wilt zeggen dat of eigenlijk bewijst het dat als kinderen op een zogenaamde zwakke school zitten kunnen ze excellent uitstromen naar een andere school.
  • 0:2 mevr. H. Turkoglu-Schildmeier
   Kunnen ze prima uitstromen naar een andere school, jazeker.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou dat is heel bijzonder.
  • 0:1 mevr. H. Turkoglu-Schildmeier
   ja
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Dan nodig ik de heer Broekhuis uit, de heer Broekhuis vertegenwoordigd het zwembad in Stadskanaal Noord, maar daarnaast ook op persoonlijke titel. Meneer Broekhuis aan u.
  • 4:14 dhr. H. Broekhuis
   Geacht college, geachte leden van de raad, ik ben Hans Broekhuis. Mijn kinderen hebben op de Westerschool gezeten, hebben er met veel plezier gezeten, hebben daar een veilige tijd meegemaakt, hebben met kinderen gespeeld uit de buurt, daar konden ze op de fiets naartoe, daar konden ze lopend naartoe. De Westerschool is een heel belangrijk element in de samenhang van de buurt. Het sluiten van de Westerschool is net alsof er een dominosteen word omgegooid en andere voorzieningen zullen er achteraan vallen. Vanavond wordt u geconfronteerd met een moeilijk dilemma. Er moet namelijk beslist worden over het overnemen van de Westerschool van scholengemeenschap OPRON. Zoals ik de stukken gelezen heb wordt er niet gediscussieerd of de school gesloten moet worden of niet, dat is een besluit dat OPRON genomen heeft, helaas of echter het besluit dat OPRON genomen heeft is een besluit dat tegen de regels van de wet ingaat. En dat houdt in dat het dus een nietig besluit is en een nietig besluit zo staat in ons burgerlijk wetboek is een besluit dat geen rechtsgevolgen heeft, dat niet bestaat. En dan denk je ook van ja maar waarom doet OPRON dat dan op deze manier, wat is er eigenlijk veranderd. In augustus was er nog geen sprake van sluiten van de Westerschool, in september bij een begroting was er nog geen sprake van de Westerschool, in april is de Westerschool in een keer in een toestand geraakt dat sluiting noodzakelijk is. Kan OPRON niet vooruitkijken wat er gebeurd, hebben ze totaal geen zicht wat er op een school gebeurd, wij weten het niet, ik weet niet of u inzicht heeft wat er tussen september en april gebeurd is. Het lijk mij alleen een blijk van onvermogen. Indien u besluit om de Westerschool niet over te nemen dan blijft in principe de Westerschool open, omdat er geen wettig besluit is om de Westerschool te sluiten. In dat geval moet OPRON de school gewoon nog een jaar open houden. Zal OPRON niet willen, maar dat kan via de rechter afgedwongen worden. De andere mogelijkheid is, is dat u wel het besluit neemt om de Westerschool over te nemen, dan geeft u in principe een nietigbesluit dat OPRON genomen heeft een wettige status en de gemeente Stadskanaal neemt de verantwoording over over de puinhoop die de OPRON en de heer J. ten Brink veroorzaakt hebben. wij leven hier in Nederland, Nederland is een rechtstaat en een rechtstaat houdt in is dat wij als burgers beschermd worden tegen besluiten die organisaties nemen en die in principe gewoon ingaan tegen de regels van de wet. Gelukkig wel. ik zou ook graag zien is dat de raad duidelijk maakt dat we in een rechtstaat leven en dat dit ook niet door de raad geaccepteerd wordt en dat ook aan OPRON duidelijk maakt. Gezien deze dingen zou ik het college en de raad willen verzoeken om ten aanzien van dit agendapunt geen beslissing te nemen en OPRON opdragen om de locatie van de Westerschool gedurende het schooljaar 2017/2018 zoals wettelijk verplicht is over te nemen en zorgen dat er gewoon goed en kwalitatief onderwijs gegeven wordt. en tegelijkertijd dat er in samenspraak met de ouders de buurt en de gemeente Stadskanaal zo snel mogelijk gewerkt wordt aan een permanente oplossing voor de problemen, maar waar we wel de toekomst van de Westerschool niet meer bij OPRON ligt.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Uw laatste minuut is ingegaan meneer Broekhuis.
  • 0:00 dhr. H. Broekhuis
   Ik roep ook de gemeente op om samen met de ouders de buurt en andere belanghebbende te werken waarbij we de toekomst van het openbaar onderwijs in Stadskanaal veilig stellen.
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Zijn er nog vragen aan de heer Broekhuis? Niet. Dan dank ik u voor uw inbreng en dan vraag ik mevrouw Nijholt, die namens de volleybal vereniging spreekt om als laatste spreekster in te spreken op dit agendapunt.
  • 0:55 mevr. G. Nijholt
   Goedenavond, mijn naam is Gerda Nijholt ik spreek hier namens volleybal vereniging "'t Lange End" van de buurtvereniging Lange End. Dat de Westerschool sluit is bijna een voldongen feit, graag willen wij sportlokaal en buurthuis aan het Noorderdiep behouden. Zoals gezegd is we wonen in een leuke omgeving waar ook al weinig sociale voorzieningen in de buurt zijn en deze willen we graag behouden. Groningen vergrijst en wij willen gezond ouder worden ook in onze buurt, maar niet met reisafstanden en verhoging van de contributie. Bij deze mijn slogan "bewegen op maat bij ons in de straat". Dank u wel.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Kort en krachtig mevrouw Nijholt. Nog vragen aan mevrouw Nijholt? Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:17 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja ik heb een vraag want volgens mij sluiting van de school betekend niet per definitie het afstoten van het gymlokaal. Is er met vertegenwoordigers van de gemeente al met uw vereniging gesproken daarover? Maakt u zich daar echt zorgen over en heeft u daar wat is de aanleiding daartoe.
  • 0:14 mevr. G. Nijholt
   Ja, wij maken ons zorgen. Aangezien de Westerschool dus waarschijnlijk gaat sluiten en daarbij dus andere voorzieningen zoals de buurtvereniging, sportlokaal moet worden uitgeweken naar een multifunctionele accommodatie.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Verder niet. Mevrouw Nijholt dank u wel voor uw inbreng.
  • 0:06 mevr. G. Nijholt
   Graag gedaan. Bewegen op maat bij ons in de straat.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Die was duidelijk. Goed dat waren de insprekers aangaande het huidige agendapunt 12.
 • Informatieve stukken

 • 5 De besluitenlijst van 26 juni 2017
  • 05. De besluitenlijst van 26 juni 2017 (230,46 KB)
  • 0:44 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan wij voordat wij daar naartoe gaan eerst naar de besluitenlijst van 26 juni. Eerst redactioneel, moet opmerken dat mevrouw Kroom niet aanwezig was, maar twee keer vermeld staat in als afwezige dat lijkt me een beetje moeilijk, dus dat corrigeren we, maar anders nog opmerkingen over op pagina 1, 2, 3 of 4. Niet het geval. [voorzitter klopt met hamer] zijn ze vastgesteld met dank aan de notuliste. Naar aanleiding van pagina 1, 2, 3 of 4. Ook niet.
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen en moties
  • 06. Lijst met openstaande toezeggingen en moties (295,68 KB)
  • 0:58 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we naar het volgende agendapunt en dat is de lijst met openstaande toezeggingen en moties. Iemand die daarover het woord wil voeren? er staat wel in die zin een vraag of een vraag eigenlijk een mededeling, meneer Pals vroeg in de vorige raadsvergadering om kennis omtrent de stand van zaken ten aanzien van de brandveiligheid van gebouwen en dan met name de wat uit meerdere verdiepingen bestaande gebouwen, vanuit de organisatie denken wij dat we u in eerste instantie schriftelijk antwoord kunnen krijgen, vast vooruitlopend op de specifieke bijeenkomst op 11 september en mocht er dan nog wat open staan kunt u het op die avond meenemen. is dat een goede manier van aanpak? Ja, zijn we het mee eens. gaan we het zo doen. Andere op- of aanmerkingen? Nee.
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
  • 07. Lijst met ingekomen stukken (202,91 KB)07.01. Scholengroep OPRON over sluiting obs Westerschool Stadskanaal (58,68 KB)07.01.1. Bijlage 1 Positief advies MR (80,84 KB)07.01.2. Bijlage 2 Definitief bestuursbesluit (167,36 KB)07.02. Ouders Westerschool over sluiting school (184,88 KB)07.03. Provincie Groningen over taakstelling huisvesting vergunninghouders 20161 (143,43 KB)07.04. College over informatiebrief ontwikkelprogramma TDC (391,13 KB)07.04.1. Bijlage 1 Ontwikkelprogramma TDC Stadskanaal Veendam definitief (613,03 KB)07.04.2. Bijlage 2 Activiteitenplan TDC Stadskanaal Veendam (399,74 KB)
  • 0:22 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we naar de lijst met ingekomen stukken. Die bestaat uit vier ingekomen stukken waarvan de eerste en de tweede conform het advies betrokken kunnen worden bij de behandeling van het nieuwe agendapunt 12. Mevrouw Wanders, SP.
  • 0:02 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Ja, dank u voorzitter. Ik zou graag eventjes nog even willen hebben over agendapunt 07.04, het TDC. En wat betreft het ontwikkelprogramma, de SP kan achter de doelstelling en visie staan, maar tegelijkertijd is het duidelijk dat de natuurlijke uitstroom van de mensen met indicatie tot gevolg heeft dat de productiewerkzaamheden in stand worden gehouden door het TDC. En daarom doelen we op de bijstandsgerechtigden die zonder loon worden tewerkgesteld waar de SP uiteraard tegen is. Verder hebben we op dit punt dan ook verder niets toe te voegen. Dank u voorzitter.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u mevrouw Wanders. Anderen nog over de ingekomen stukken. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:20 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, dank u wel voorzitter. Ook nog even over punt 4, daar staat ook in de laatste alinea een vraag geloof ik vanuit het college aan ons, nou ja beetje verpakt, over de informatie bijeenkomst over dit onderwerp die zouden wij graag nog willen hebben. en ik roep ook de andere fracties op om daar hun mening even over te geven.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra. Mevrouw Sterenborg, CU.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel. Dat was ook mijn opmerking, ik zou dat zeer op prijs stellen die informatiebijeenkomst, om bijgepraat te worden.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Anderen nog? Dan geef ik het woord aan de wethouder. Wethouder Hamster.
  • 0:28 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Voorzitter, dank u wel. Allereerst goed om op te merken dat ook de SP visie en doelstellingen steunt van alle zaken die wij op dit gebied aan het doen zijn. de constatering dat wij dingen aan het doen zouden zijn die niet door de beugel kunnen deel ik uiteraard niet, alles gebeurd keuring binnen de regels die binnen de participatiewet, en ik weet dat we daarover wel van mening verschillen, maar alles gebeurd wat binnen die wet is toegestaan. En het tweede, die informatiebijeenkomst gaan we organiseren.
  • 0:24 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Komt op de lijst met, ja ik kan zeggen met toezeggingen, maar ik denk dat ie beter op een gegeven moment of op de activiteiten kalender c.q. de raadscommissies kan komen qua datum. Akkoord, gaan we doen. Verdere behoefte? Niet het geval. dan hebben we daarmee de lijst met ingekomen stukken gehad.
 • 8 Inlichtingen college
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Inlichtingen vanuit het college. Geen.
 • 9 Vragenuur
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   vragenuur niet
 • 10 Interpellaties
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   interpellaties niet
 • 11 Rondvraag
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan zijn we bij de rondvraag. Mevrouw Sanders, meneer Maarsingh, meneer Boels.
  • 0:56 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, voorzitter dank u wel. We werden vanmiddag geconfronteerd met het nieuwsbericht dat de Lentis word geconfronteerd met een verlies van liefst 12,4 miljoen. Wat uniek is in de historie van Lentis. En daar vragen wij ons wel twee dingen bij af, het is wat vers dat begrijp ik, maar aan de andere kant als er ja we gaan ook een ????????????? dus we willen die vragen toch graag stellen. Ten eerste dat verlies wordt veroorzaakt doordat Lentis veel zorg verleend zogezegd wat van nu blijkt dat de ziektekostenverzekeraars het niet meer vergoeden, zij zijn acuut gestopt met dat verlenen en de vraag die daarbij omhoogkomt van ja heeft dit consequenties, welke consequenties heeft dit voor onze inwoners, dat aan de ene kant en dan ten tweede ja 12,4 miljoen wie gaat dat betalen. Draaien wij daarvoor op, ik begrijp denk ik wel al dat ik daar niet direct een antwoord op kan krijgen, maar vooral ook die eerste, we willen graag op korte termijn daar wel een antwoord op als het zou kunnen. Dank u wel.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Gelling, Mellies, Dijkstra, Van der Heide, Van Beek, mevrouw Sterenborg, mevrouw Meertens, meneer Bieze, meneer Pals, meneer Nijenbanning, Hofstra, PvdA.
  • 0:18 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Even kort voorzitter. we willen graag even van de gelegenheid gebruik maken, althans mijn fractie, om mevrouw Annelies Klunder te feliciteren met haar nieuwe positie als directeur van het Geert Teis en we wensen haar daarbij veel succes toe en kijken ook uit naar het 50 jarig jubileum van Geert Teis. Dank u wel voorzitter.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra. Meneer Klinkhamer.
  • 0:23 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dank u wel voorzitter. Nou ik sluit me ook even bij meneer Hofstra aan want ook wij hebben weer een Europees kampioen in onze gemeente en dat ja misschien wat onbekend maar dat gaat om de zijspan grasbaanrace William Matthijssen en Sandra Mollema, die hun Europese titel alweer geprolongeerd hebben in Frankrijk, dus ik denk bij deze wil ik hun ook namens fractie maar ik denk iedereen even feliciteren.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De fractie van de PvdA is complimenteus. Mevrouw Schipper, mevrouw Zeegers, SP.
  • 0:16 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Ik zag dat er een vlak geel geverfd is daar bij die viertonde daar bij de Aldi wat is daarvan de reden? Wat voor nut heeft dat.
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Zeegers, mevrouw Luijken, meneer Kremer, mevrouw Wanders. Ik kijk even naar wethouder Boen, in het kader van de zorg omtrent het verlies van Lentis.
  • 0:57 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, dank u wel voorzitter. het is zo dat wij met Lentis een contract hebben via de centrumgemeente Groningen en dat betreft het onderwerp; beschermd wonen. Dat betekend dat zij als aanbieder lokaal en regionaal binnen de Ommelander samenwerking geen rol spelen op dit moment. De berichtgeving waar u aan refereert die vind ik wat merkwaardig, ik heb toevallig vandaag een nieuwsbrief van Menzis ontvangen waarin zij aangeven met Lentis dit jaar nog een meerjarencontract te gaan invullen. Ik neem aan dat de punten die in het persbericht staan genoemd dat die onderdeel zullen zijn van de onderhandelingen. Ik voorzie niet in eerste instantie dat wij daar last van gaan krijgen.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boels.
  • 0:6 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   U voorziet niet dat wij daar last van gaan krijgen, dat is mooi, maar voorziet u ook niet dat onze inwoners daar last van gaan krijgen.
  • 0:6 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Als ik zeg wij dan bedoel ik daar onze gemeente mee.
  • 0:2 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   helder
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Brongers.
  • 0:30 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja dank u wel voorzitter. In eerste plaats even een reactie op de felicitaties van de PvdA die zal ik ook namens de partij overbrengen aan de nieuwe directeur en in het kader van het 50jarig jubileum betreffende Geert Teis. De andere vraag is de vraag van mevrouw Zeegers omtrent het gele vlak op de viertonde. Die is aangebracht om de verkeersveiligheid te bevorderen en we kijken hoe dat uitpakt.
  • 0:7 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Maar is het de bedoeling dat dat ook bij alle andere viertondes gaat gebeuren?
  • 0:9 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Vooralsnog niet, zien we dit als proef en kijken of dat inderdaad helpt om de verkeersveiligheid te bevorderen.
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Boen ook nog felicitaties doorgeven of, ik wist niet dat ze hun Europese titel geprolongeerd hadden, maar u misschien wel.
  • 0:26 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Helaas moet ik toegeven dat ik dat ook niet wist. Ik kan u ook zeggen dat het onderwerp ter sprake is geweest bij de Pinksterraces, maar op dat moment is het onvoldoende bij mij binnengekomen om dit te voorzien. En ik denk dat we trots mogen zijn op dit bereikte resultaat, absoluut.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Daarmee de rondvraag behandelt.
 • Besluitvorming met debat

 • 13 Instandhouding nevenvestiging openbare basisschool Westerschool
  • 13. Instandhouding nevenvestiging obs Westerschool (317,64 KB)13.1. Brief OPRON over Westerschool Stadskanaal (58,68 KB)13.1.1. bijlage 1 positief advies MR (80,85 KB)13.1.2. Bijlage 2 definitief bestuursbesluit (167,36 KB)13.2. Schriftelijke vragen Westerschool (706,27 KB)13.3. Ouders Westerschool over sluiting school (184,88 KB)13.4. Brief Gemeenteraad Stadskanaal obs Westerschool (72,51 KB)13.4.1. Notitie inzake de vraag of de gemeente Stadskanaal de nevenvestiging kan overnemen (95,86 KB)13.4.2. Besluit Regeling Gevolgen 020717 (317,72 KB)13.4.3. Bijlage bij besluit regeling gevolgen instemmingsbrief MR Sterrenschool (150,53 KB)13.5. Amendement Westerschool (934,77 KB)
  • 0:55 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar agendapunt 12; de instandhouding van de nevenvestiging openbare baisisschool Westerschool. Wie mag ik daarover het woord geven. Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 9:52 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dank u wel voorzitter. Ten eerste wil ik alle insprekers bedanken voor hun inbreng, hun indrukwekkende inbreng. Voor ons ligt het voorstel van het college, het stuk "instandhouding nevenvestiging openbare basisschool Westerschool". Het beslispunt van het college is dat het college de raad adviseert om de Westerschool niet per 1 augustus 2017 over te nemen. het college noemt hiervoor een aantal argumenten die in de lijn van het besluit van Stichting OPRON liggen, namelijk het sluiten van de Westerschool per 1 augustus 2017. Laat ik beginnen dat wij als fractie het enorm waarderen dat er zoveel ouders van leerlingen en belangstellenden aanwezig zijn op de publieke tribune. De betrokkenheid om een school in noord open te houden is groot. Dat ouders en belangstellenden op de publieke tribune zitten is niet zomaar voor de lol. Nee, ouders hebben hiervoor een reden. En dat is dat de Stichting OPRON in april jongstleden zomaar de mededeling aan ouders heeft gedaan dat de Westerschool per 1 augustus 2017 de deuren zal gaan sluiten en de kinderen van de Westerschool ondergebracht gaan worden bij de Oleander. Ook de gemeenteraad kreeg op 31 mei jl. dit bericht, zes weken voor begin van de zomervakantie. De mededeling van stichting OPRON in deze dat de Westerschool op 1 augustus 2017 de deuren gaat sluiten. Voor ons als fractie viel dit besluit van de OPRON, evenzo als bij ouders, als een donderslag bij heldere hemel, wij waren verast en verbolgen hierover en stelt OPRON ons als fractie voor een voldongen feit, namelijk de raad deelgenoot maken van een probleem die stichting OPRON zelf heeft gecreëerd. Ook vraagt OPRON de raad een raadsbesluit te nemen die in strijd is met de wet. Daarover later meer. Als fractie waren we hier unaniem helder over, daar passen we voor, op dat moment ontstond er een zeer vervelende en betreurenswaardige strijd tussen enerzijds ouders van leerlingen en stichting OPRON die zich met de dag leek te verharden. En waar wij de ouders via de media hun ontevredenheid over het functioneren van de stichting OPRON naar voren hebben gebracht. Is dit een conflict die pas drie maanden oud is? nee. Vorig jaar is er een verbeterplan van twee jaar opgesteld voor de Westerschool. Na ¾ jaar gooit OPRON voortijdig de handdoek in de ring. Het falen van OPRON is hier duidelijk. En wie zijn hier uiteindelijk de dupe geworden? U raad het al. De leerlingen van de Westerschool. En dat vinden wij als fractie in en intriest. Wij als fractie van de PvdA snappen dan ook heel goed de emoties van de leerlingen, ouders en andere belangstellenden dan ook volkomen. We leven met de leerlingen en hun ouders mee in dit proces. In de afgelopen periode hebben wij als fractie diverse gesprekken gevoerd met ouders en andere betrokkenen die de Westerschool een warm hart toedragen. Ook zijn de fracties door de heer Ten Brink inmiddels al drie jaar interim bestuurder van OPRON over de gang van zaken rondom de Westerschool geïnformeerd. Het college en stichting OPRON vraagt aan de raad om de Westerschool per 1 augustus 2017 niet over te nemen. OPRON zegt dat het samengaan van twee zwakke scholen op één locatie, namelijk locatie Oleander, meer perspectief zal bieden voor de kwaliteit van onderwijs. Het college gaat hierin mee en adviseert de raad om de Westerschool per 1 augustus 2017 niet over te nemen. Stichting OPRON en college, wij als fractie c.q. raad, gaan niet over een sluiting van een school of een nevenvestiging, de gemeenteraad heeft hierin geen bevoegd gezag, dit ligt bij stichting OPRON, zij kunnen besluiten of de school dichtgaat of niet. waar gaat de gemeenteraad dan wel over. Waar heeft de raad wel iets over te zeggen. dat is dat de raad kan besluiten om de school in dit geval de Westerschool, over te nemen, daar staat een termijn voor. Namelijk de stichting OPRON had in augustus 2016 aan de raad moeten voorleggen om de school per 1 augustus 2017 te sluiten, dit staat in artikel 58, lid 2 van de wet van primair onderwijs beschreven. OPRON geeft in de eigen brief aan de raad ook aan dat ze deze termijn niet hebben gevolgd. Had OPRON dit wel op tijd gedaan dan hadden wij als fractie als mede de raad hadden de tijd gehad om tot een gedegen en onderbouwd besluit te komen om de school over te nemen of niet. wij nemen het OPRON dan ook zeer kwalijk dat zij de regel binnen de wetgeving die voor ons leidend is naast zich neer heeft gelegd en dus de raad in een moeilijke positie heeft geplaatst. OPRON heeft ervoor gekozen om met een sneltreinvaart de Westerschool te sluiten. En zich dus niet te houden aan de wettelijke regel hierin. Dit verdient geen schoonheidsprijs. Dat het college de raad adviseert in weerwil van de wettelijke termijnen de school per 1 augustus 2017 niet over te nemen verbaasd ons ten zeerste. Wij mogen toch als fractie verwachten dat de wethouder zich aan de regels van de wet houdt en hier geen eigen interpretatie aan geeft. Graag een reactie van de wethouder. als fractie worden we gevraagd om een afweging te maken. nemen we de school over of niet. Aangezien stichting OPRON aanstuurt op een sluiting per 1 augustus 2017 van de Westerschool en onze fractie hierover te laat heeft ingelicht willen we bedenktijd, een uitstel van het besluit om de Westerschool over te nemen of niet. Dit doen we door het indienen van een amendement, waarbij wij OPRON opdragen de school niet te gaan sluiten per 1 augustus 2017, de school gaat dan sowieso niet voor 1 augustus 2018 dicht. Bovendien geeft het gehoor aan de ouders om de Westerschool nog een jaar open te houden en om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de school op wat voor manier open te houden. Het amendement zoals ingediend door de PvdA zal worden ondersteund door de fractie van GBS, de SP, D'66, VVD en fractie Mellies. Wat willen we hiermee bereiken? We willen door gebruik te maken het recht van de raad om bedenktijd te krijgen om tot een goed onderbouwd en gedegen besluit te komen om of de school over te nemen of niet. die tijd daar schort het nu aan. Voorzitter, en dan wil ik bij deze het amendement indienen. Op grond van artikel 51 van het reglement van orde van de raad van de gemeente Stadskanaal. De raad van de gemeente Stadskanaal in vergadering bijeen op 10 juli 2017 gelezen het voorstel van het college van B&W om openbare basisschool Westerschool per 1 augustus niet over te nemen van scholengroep OPRON, gelet op de brieven van scholengroep OPRON gehoor de beraadslagingen besluit het conceptbesluit aldus te wijzigen dat dit luidt; de scholengroep OPRON te informeren overeenkomstig de bij het amendement behorende conceptbrief en die ga ik even voorlezen. Het college van bestuur van scholengroep OPRON de heer drs. J.P.S. ten Brink, 10 juli 2017, Obs Westerschool. Geachte heer Ten Brink, in uw brief van 15 juni 2017 verzoekt u ons om op korte termijn maar uiterlijk voor 1 augustus 2017 te besluiten of wij de openbare school Westerschool in stand wensen te houden. dit verzoek doet u op grond van artikel 159, lid 2, van de wet op het primair onderwijs. Het is ons niet mogelijk om u vraag binnen de door u genoemde termijn van 1 augustus 2017 te beantwoorden. Wij wijzen er op dat u op grond van voornoemd tweede lid van artikel 159 van de wet op het primair onderwijs ons uiterlijk op 1 augustus 2016 had moeten informeren over uw besluit tot opheffing. U heeft dat nagelaten. De wet op het primair onderwijs geeft u niet de mogelijkheid om van de termijnen genoemd in artikel 59, lid 2, van de wet op het primair onderwijs af te wijken. Uw verder niet onderbouwde stelling dat u voor 1 augustus 2016 niet wist dat de school in een situatie zou belanden waarin zij nu verkeerd, doet daaraan niet af. beantwoording van de door u gestelde vraag vergt zorgvuldig en gedegen voorbereiding en onderzoek, het is ons daarom niet mogelijk om uw vraag door de door uw genoemde termijn en wel voor 1 augustus 2017 te beantwoorden. Wij zeggen u toe dat wij de vraag of wij de school in stand wensen te houden voor 1 februari 2018 zullen beantwoorden. Het is u niet toegestaan de school in afwachting van ons antwoord te sluiten. Met vriendelijke groet namens de gemeenteraad, de heer Willems raadsgriffier, mevrouw Galama voorzitter.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dit amendement voldoet aan de vereisten en zal onderdeel zijn van de beraadslaging meneer Klinkhamer.
  • 0:2 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dank u wel.
  • 0:31 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat was uw inbreng. Dank u wel. Dan gaan we naar mevrouw Luijken van de SP. Mevrouw Luijken ga uw gang.
  • 0:05 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Voorzitter, op 13 april jl kondigde de OPRON de sluiting van de Westerschool aan, voor de ouders
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Van Beek, CU.
  • 0:31 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ik wil u niet gelijk in de rede vallen hoor maar ik had op de valreep had ik een vraag. Zou het misschien handig zijn dat wij eerst alle bijdrages horen en daarna wat in debat gaan, want ik bedoel ik heb natuurlijk wel wat vragen ook aan de heer Klinkhamer en misschien ook wel aan mevrouw Luijken, maar dan gaan we denk ik in herhaling en ik denk dat dit niet handig is. Misschien dat we dat na afloop van alle bijdrages van de partijen dan zouden kunnen doen voordat de portefeuillehouder aan het woord komt. ik weet niet of u daar mee akkoord bent of dat de rest daarmee akkoord is.
  • 0:31 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U gaat daar zelf over of u de bijdragen afwacht of interrupties plaatst meneer Van Beek maar als u zegt van het is misschien voor een ieder, ook de mensen in de patio en op de tribune helderder dat we vandaag eerst gewoon de bijdragen doen en dat ik u daarna de kans geef om elkaar nog te bevragen, eventueel debat aan te gaan, voordat de portefeuillehouder überhaupt het woord krijgt dan wil ik u dat graag toezeggen dan doen we dat zo. is dat een goed idee? Vindt iedereen dat? Meneer Pals niet.
  • 0:15 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik vind het geen goed idee voorzitter, want een debat voer je naar aanleiding van een bijdrage en als ik de hele avond moet noteren welke bijdrage waar ik over vragen wil stellen vind ik dat geen goed idee. En dat verlevend ook niet de discussie onderling lijkt mij zo.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, dan ga ik toch even inventariseren hoe de verschillende fracties erover denken.
  • 0:3 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   SP is voor voorzitter.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voor wat meneer Kremer.
  • 0:4 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Voor de interrupties, net wat meneer Van Beek wat hij heeft voorgesteld.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, meneer Van Beek stelt voor dat elke woordvoerder van elke fractie eerst zijn bijdrage levert en dat men dan met elkaar in discussie gaat of u onderling bevraagd. Daar bent u het mee eens.
  • 0:5 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Ja, daar zijn we het mee eens, we zijn het eens met meneer Pals zo.
  • 0:33 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U maakt het steeds warriger. Ik ga het nog een keer zeggen; meneer Van Beek stelt voor om elke fractie eerst zijn bijdrage te laten leveren, meeste gaan het geloof ik vanachter de katheder doen vanavond en daarna voordat het college aan het woord komt in ieder geval elkaar nog te bevragen, te discussiëren of niet. Mevrouw Luijken er wordt naar u gekeken voor een beslissing.
  • 0:11 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Nou voor mij is de beslissing duidelijk, dat lijkt me heel helder wat meneer Pals zegt, laten wij gewoon discussiëren want anders moet iedereen iedereen van alles onthouden en dat is misschien niet zo verstandig.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   mevrouw Meertens.
  • 0:5 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ik ben het daarmee eens. Ja, we gaan gewoon discussieren zoals normaal.
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, dan neemt de voorzitter nu een beslissing we gaan gewoon met interrupties werken en na de laatste spreker op een gegeven moment komt eventueel de beantwoording. Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Luijken, SP.
  • 3:26 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Voorzitter, op 13 april jl kondigde de OPRON de sluiting van de Westerschool aan, voor de ouders was dit een zeer emotioneel besluit zoals wij net hebben kunnen horen. Een grote groep ouders laten het er ook niet bij zitten en gaan in protest. Zij stuurden een brief naar alle raadsleden met het hele relaas hoe de sluiting tot stand is gekomen. Voor de SP was dit aanleiding om zoals wij dachten naar een informatieavond op de Westerschool te gaan. daar aangekomen waren wij niet welkom, het bleek een ouderavond en geen openbare informatieavond te zijn. Wel hebben we samen met fractieleden van de PvdA de volgende dag een gesprek gehad met de directeur van de Westerschool. Dit gesprek verloopt niet echt soepel en de schuld van de sluiting wordt vooral bij het gedrag van de leerlingen neergelegd en het verloop van leraren zorgt voor veel onrust onder de leerlingen. De directeur vraagt ons ook om vooral niet de publiciteit op te zoeken, dit is een verzoek die wij niet begrijpen. De school heeft de predicaat zwak en er moet een plan van aanpak komen. vooral de vele wisselingen van zowel directeuren als leraren is schuldig aan de kwaliteit van het onderwijs dat het onderwijs achteruit is gegaan. Als leek zou je dus zeggen; stop met wisselingen en zorg dat er een vast team komt zodat leraren en kinderen de kans krijgen om het niveau weer omhoog te krijgen. Gelukkig dat plan komt er in juni 2016, iedereen blij en ze gaan ervoor. Dat de OPRON op 13 april dit jaar dan ook besluit om de school te sluiten is voor veel mensen niet te begrijpen en ook voor de SP niet. navraag bij de OPRON leert ons dat zij het na ruim een half jaar wel voor gezien hebben gehouden. Het niveau komt niet meer goed. De OPRON vindt dat de stekker eruit moet en de school sluiten. De vragen die bij ons meteen opkomen zijn; waarom geeft de OPRON niet het niet twee jaar de kans. Waarom wacht de OPRON het besluit van de MR niet eerst af, dat kwam pas immers op 31 mei 2017. Ook maakt de OPRON het voor de raad onmogelijk om na een besluit om nu nog een besluit te nemen om de school over te nemen. Als ik deze vraag voorleg bij de OPRON is het antwoord; er is in Nederland nog nooit door een raad een besluit genomen om een school over te nemen, dus zullen jullie dat ook wel niet doen. De OPRON gaat vooraf dus al voor de raad bepalen wat de raad gaat besluiten. Voor de SP is dit onacceptabel. Ook geeft de OPRON de ouders nu geen kans om de school over te nemen. als de ouders nog een jaar de tijd krijgen kunnen ze zelf onderzoeken of zij er een ander soort school van kunnen maken, zoals bijvoorbeeld een Dalton of een Montessorischool of wat dan ook. In 2014 was er op de ????? in Meeden eigenlijk een zelfde soort situatie. Het vertrouwen in de OPRON werd toen opgezegd. Toch is deze school, anno 2017, met 64 leerlingen nog steeds open onder de OPRON. Waarom kon het daar wel? Tot zover voorzitter.
  • 0:26 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Luijken. Dan geef ik het woord aan meneer Van Beek, CU.
  • 3:12 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Voorzitter dank u wel. Allereerst mijn dank naar de insprekers die ingesproken hebben vanavond, namens de OR en diverse instellingen. Voorzitter, college, geachte aanwezigen op de tribune, in de hal van het gemeentehuis, andere belangstellenden. Voor ons ligt een stuk met betrekking tot sluiting van de scholengroep OPRON van de nevenvestiging van de sterrenschool, namelijk de Westerschool. Veel is er al over gesproken, veel is er al geschreven, emoties lopen hoog op. We hebben een afvaardiging gehad van de OR, ouders, SPW, zwembad Noord, alsmede iemand van de wijk op onze fractie vergaderingen. We hebben de insprekers vanavond gehoord, we begrijpen wat er naar voren wordt gebracht, men komt op voor de leefbaarheid in Noord, dat begrijpen wij. Echter voorzitter we houden het nu bij de sluiting van de school, we begrijpen de emoties die leven bij een groep ouders, het is niet leuk als de school van jou wordt bestempeld als zwak en vervolgens ook nog gesloten wordt. Als je aan de kinderen komt dan kom je aan de ouders. Verdriet, boosheid, onbegrip voeren de boventoon. Begrijpelijke reactie, dat hebben we ook gezien bij andere scholen in onze gemeente die moesten sluiten. Maar voorzitter het bestuur van OPRON kan in deze ook aangesproken worden, want het verdient niet een schoonheidsprijs hoe dit proces gelopen is. Veel wisselingen in directie en onderwijzend personeel hebben plaatsgevonden, mijn voorgangers hebben er al van gesproken. Ondanks alle inspanningen is het niet gelukt de neerwaartse spiraal om te buigen. De beslissing om te sluiten per 1 augustus 2017 is van april 2017, dat is een korte periode. Voorzitter, wij dienen hier vanavond, echter los van emoties, een en ander zakelijk en realistisch te bekijken. Het voor ons liggend voorstel van u, zegt onder andere dat een oplossing op korte termijn is gewenst. De school dreigt in een neerwaarts spiraal te belanden. Ouders, leerlingen vertrekken, minder bekostiging, minder ruimte voor verbetering. Door de Westerschool te sluiten kan voor Stadskanaal Noord gewerkt worden aan een toekomstbestendig en kwalitatief goed onderwijs op de hoofdlocatie van de sterrenschool, de Oleander. De MR heeft hierin positief geadviseerd op het voorstel tot sluiting van de Westerschool, wel heeft zij nog een aantal aanbevelingen gedaan welk zijn, dan wel worden, opgevolgd. En bij het advies zijn een aantal ouders betrokken. Dat er positief is gereageerd door de MR wordt echter natuurlijk niet door iedere ouder zo ervaren, maar het advies ligt er nu en men kan dat niet meer veranderen. Voorzitter, uit de begeleidende stukken van de OPRON blijkt dat overname van de school waarschijnlijk juridisch geen haalbare zaak is.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:43 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter ik wou meneer Van Beek toch eens vragen u bent heel betrokken, u heeft begrip voor emoties, u voelt de ouders aan, dat is heel mooi en u heeft het ook over de beslissing die de MR heeft genomen en teruggedraaid, maar dan heeft u waarschijnlijk ook de brief gelezen hoe het besluit tot stand gekomen is en wat de samenstelling was van de MR. Hecht u waarde aan de samenstelling van de MR zo die is, want ik bedoel daar is uitvoerig brief over geschreven, hecht u daar meer waarde aan, want ze hebben het laatste woord, dat ben ik absoluut met u eens, maar de samenstelling van de MR heeft toch wel geleid tot juist die woede en die verdriet en die emotie onder de bewoners, begrijpt u dat.
  • 1:05 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   ja, nee die woede dat onbegrip wat ik over sprak natuurlijk begrijp ik dat en ik heb ook begrepen van de delegatie die bij ons geweest is hoe de samenstelling van de MR is, wat ik uit de begeleidende stukken heb begrepen is dat er voordat het besluit genomen werd door de MR wel een aantal ouders zijn geraadpleegd, maar het feit dat de MR een positief advies gegeven heeft dat ligt er en daar kunnen we niets aan veranderen met zijn allen. Ik hoop dat het zo voldoende is. Voorzitter uit de begeleidende stukken blijkt dat de overname van de school waarschijnlijk juridisch geen haalbare zaak is. Allereerst het leerlingen aantal gedurende 15 jaar van 200 alsmede het sluitingsbesluit van OPRON wordt niet heroverwegen en dat maakt het wel heel lastig om anders dan gaan beslissen zoals wordt voorgesteld. Indien wij anders beslissen blijft de school nog een jaar open en zal daarna definitief sluiten. Dit lijkt ongewenst, niet verantwoord, voor zowel kinderen als leerkrachten, echter dit zijn ook argumenten die andersom gebruikt kunnen worden.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:38 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja meneer Van Beek toch een vraag want u stelt van u heeft het inderdaad u spreekt steeds over sluiting, maar u spreekt niet over kansen. En u heeft een compliment gegeven aan de inleiders en ik dacht dat bijna drie inleiders van de vier hebben gesproken om nog een kans. De ouders vragen echt nog om een kans om de school open te houden en u gaat eigenlijk al vol op het gas dat het gesloten gaat worden. Ik bedoel gelooft u niet echt dat de school nog een kans verdient of zegt u van wij houden strak aan wettelijke termijnen en het ligt zoals het is, het is fait accomplis, en wij gaan gewoon de oven uit de sloot.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Mevrouw Wanders, SP.
  • 0:3 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Ik had dezelfde vraag als de heer Pals.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Van Beek.
  • 1:3 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, voorzitter ik heb nog niet het woord sluiten in de mond genomen namens de CU, ik heb alleen maar geschetst wat er in de begeleidende stukken geschreven wordt en wat uit het stuk wat voor ons ligt daar heb ik de passages uitgehaald en als ik gewoon verder ga dank krijgt u misschien van mij nog een antwoord. Voorzitter wat wij ons afvragen is of de ouders niet in bezwaar en beroep kunnen gaan in het kader van de Algemene Wet Bestuursrecht, tegen het besluit van OPRON tot sluiting van de school. Ik had daar graag een antwoord op gehad van de portefeuillehouder. Voorzitter gelukkig lezen wij dat alle leerlingen die nu nog de Westerschool bezoeken zijn ingeschreven op andere scholen dan wel toelaatbaar verklaard op andere scholen. Hierdoor hebben in ieder geval alle leerlingen een passende onderwijsplek na de zomer indien er wordt overgegaan tot sluiting van de school.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Luijken, SP.
  • 0:15 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Er zijn nog steeds 46 leerlingen ingeschreven op de Westerschool en die zijn nog niet ondergebracht onder andere scholen, deze ouders hopen nog steeds dat de school een jaar open blijft zodat de ouders de kans krijgen om te onderzoeken om op zelfstandige wijze door te gaan.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel.
  • 0:21 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja voorzitter ik heb de passages uit de stukken gehaald van OPRON, ik neem aan dat de andere fracties die ook gelezen hebben en als ik die stukken lees dan neem ik aan dat deze stukken op waarheid berusten en dat wij niet voorgelogen worden door een stichting als OPRON.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Luijken, SP. wij onthouden ons van instemming of van verontwaardiging, dat hebben we afgesproken dus daar gaan we ons ook aan houden want anders gaat er veel verloren in het geroezemoes. Mevrouw Luijken, SP.
  • 0:30 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Misschien is dat nou juist het punt. U gaat ervanuit dat de OPRON niet liegt, de ouders geven andere signalen af, u zei net ook iets over dat verschillende ouders waren gevraagd over wat er gestemd moet worden, wat ze van hun school vinden, er is gewoon een enquête geweest onder de ouders wat zij vonden wat er met de school moest gebeuren en de meerderheid van de ouders wilde de school gewoon open houden en de medezeggenschapsraad heeft daar gewoon geen rekening mee gehouden.
  • 0:7 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   U wilt daar van mij een antwoord op hebben? Ik wou zeggen want het lijkt me meer een constatering. ok.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:11 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dan heb ik wel een goede vraag voor meneer Van Beek. Waar hij denk ik wel een antwoord op kan geven. Wat vindt u hoe denkt u over die wettelijke termijnen die zo duidelijk in de wetgeving staan.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Van Beek.
  • 0:26 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Voorzitter zoals ik aan het begin natuurlijk van mijn verhaal toen ik om een interruptie vroeg had ik graag gehad dat we dus eerst ons verhaal konden doen en daarna op allerlei zaken reageren, maar goed het is anders beslist dus daar gaan wij gewoon in mee, daar gaat het niet om, kijk en u wilt nu van mij eigenlijk gewoon gelijk een uitspraak hebben, dat is wat ik begrijp van u meneer Klinkhamer.
  • 0:4 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ik denk dat de vraag eenvoudig is, maar waarschijnlijk is het antwoord wat moeilijker.
  • 0:21 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Nou laten we voorop stellen dat het gewoon een hele moeilijke zaak is wat hier voor ons ligt en daar moeten wij niet lichtvaardig mee omgaan. En vandaar dat ik dus ook gezegd heb ik wil eigenlijk eerst alle partijen wel eens even horen en dan een besluit nemen, nadat ik ook nog eens een keer de portefeuillehouder gehoord heb. En daarna wil ik een besluit nemen met mijn fractie over hoe wij hier mee omgaan.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:2 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ik neem aan meneer Van Beek dat u hier wel over nagedacht heeft.
  • 0:19 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Uiteraard heb ik hierover nagedacht , maar het is zoals ik u zeg dat ik eerst graag de andere sprekers hier die nog na mij komen en de portefeuillehouder wil horen en daarna krijgt u van mij in tweede termijn krijgt u gewoon te horen of wij voor dan wel tegen dit voorstel zijn of wij voor of tegen het amendement van u zijn.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Vervolgt u meneer Van Beek.
  • 0:20 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ik ben bijna aan het eind dus dat gaat goed voorzitter, ik hoef dit stuk wat ik net gezegd heb hoef ik al niet meer te herhalen want dat is geregeld. Voorzitter tot slot, ik denk dat wij als raad en college het belang van het kind, in dit geval de leerling, voorop moeten stellen. Goed kwalitatief onderwijs verdient ieder kind. Tot zover voorzitter.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Van Beek, ik geloof dat mevrouw Luijken nog een vraag voor u heeft.
  • 0:11 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ik vind de laatste opmerking van meneer Van Beek vind ik eigenlijk wel een beetje grappig, want de OPRON stelt voor om de kinderen naar de Oleander te doen en dat is ook al jaren een zwakke school.
  • 0:16 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, dat klopt en er is ook een plan voor gelegd om die school juist te verbeteren en door de samenvoeging van de beide scholen dat ze daar meer kans toe zien om daar kwalitatief een verbeterslag te maken.
  • 0:10 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Dat plan was er in juni 2016 voor de Westerschool ook, alleen dat plan heeft geen twee jaar mogen duren. Dus hoe weten we nou wat wijsheid is.
  • 0:33 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Mevrouw Luijken ik kan natuurlijk geen antwoord geven op de beslissingen zoals OPRON ze in deze genomen heeft. ik heb de stukken gelezen, ik heb begrepen dat het besluit genomen is door OPRON zoals het hier nu ligt, waar ik volgens lees en zie en hoor is dat er gezegd wordt; wij zien kansen om de Oleander een goede plek te geven in Stadskanaal Noord om daar goed en kwalitatief onderwijs te verzorgen voor de kinderen en dat is wat ik hoor. Daar wil ik het bij laten naar mijn idee.
  • 0:23 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   dank u wel meneer Van Beek. dan ga ik het woord geven aan meneer Nijenbanning van de VVD. Ga uw gang.
  • 2:09 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, voorzitter voor ons ligt het voorstel van het college om de nevenvestiging van de Westerschool niet over te nemen. dit besluit of dit voorstel tot besluit dat komt voor onze fractie als donderslag bij heldere hemel en als ik de insprekers mag geloven dan zijn wij daar niet in de enigen en ook de overige raadspartijen die al gesproken hebben. Onze wetgever heeft in de wetgeving een termijn voor zorgvuldige besluitvorming vastgelegd, die hebben ze in het leven geroepen om een zorgvuldig proces , een zorgvuldig afstemmings- en overlegproces met verschillende belanghebbende partijen te kunnen doorlopen die termijn die zullen we moeten hanteren om dat proces goed dat doe je niet in twee maanden daar moet je minimaal een jaar voor uittrekken. Dat heeft onze wetgever zo gesteld. Daar zullen wij ons aan conformeren. Gezien de reacties van de afgelopen periode in de social media in de media maar ook vanavond bij de insprekers blijkt dat er van een zorgvuldig proces, een afstemming, met de belangen groepering niet heeft plaatsgevonden of onvoldoende heeft plaatsgevonden. De vraag die wij hierbij ook aan het college stellen van was zij hiervan op de hoogte voordat zij het voorstel aan de raad voorlegde. Aanleiding voor het OPRON om over te gaan tot sluiting is het gegeven dat de inspectie de Westerschool en de Oleander binnenkort als zeer zwak wil gaan kwalificeren. Dit is en dit kan voor het OPRON toch geen verassing zijn, ze hebben immers een tweejarig verbetertraject voorgelegd, voor de Westerschool. Dat dit nu na een aantal maanden sluiting voorligt dat bevreemd mijn reactie, twee jaar is twee jaar, die rond je af en die ga je evalueren en dan ga je kijken wat de toekomst van de school moet gaan brengen. het zou het OPRON dan ook sieren als ze in de spiegel kijkt. Een periode van zes/zeven jaar met kwalificaties variërend van voldoende tot zwak zou toch een indicatie moeten zijn. indien een schoolbestuurder in samenwerking met de inspectie niet tot verbetering in combinatie met het hoge ziekteverzuim komt dan plaatst de VVD daar haar vraagtekens bij. het zou ook zomaar eens kunnen zijn dat het OPRON een andersoortig probleem kent. Daarnaast het belang van de school en de accommodatie voor de sociale omgeving in Stadskanaal Noord. Heeft het college in beeld gebracht op het moment van besluitvorming door het OPRON wat de gevolgen zijn voor de samenleving in Noord. Het lijkt me toch belangrijk om hier in de raad tot een goed besluit te kunnen komen dat die consequenties daarvan goed in beeld zijn gebracht en ook zijn gecommuniceerd en besproken met de belangengroepering en de bewoners van Stadskanaal Noord. Graag een reactie van het college hierop. Het heeft volgens ons, en een aantal insprekers ook, een grote impact op de sociale omgeving van Noord en het bevorderd er zelfs de krimp. Graag een reactie van het college hierover. De VVD adviseert dan ook de partijen hun huiswerk over te doen en nadrukkelijker met elkaar in overleg te gaan c.q. te communiceren met de omgeving. Voor zover de eerste termijn voorzitter.
  • 0:23 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Nijenbanning. Dan ga ik naar meneer Boels van het CDA. Ga u gang.
  • 3:2 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Voorzitter, dank u wel. dank u wel. de sluiting van de Westerschool, daar praten we vanavond over en allereerst hartelijk dank voor de vier insprekers die de moeite hebben genomen om op bewogen wijze hier hun verhaal ???????????? voor het voetlicht te brengen. De sluiting van de Westerschool, is het een voldongen feit? dat weten we nu nog niet, maar wat het wel zeker is is dat gewoon simpelweg een opgedrongen feit is, opgedrongen door OPRON. De wijze waarop dit proces tot stand is gekomen keuren wij af. wat ook te denken van het personeel, leerkrachten die dag in dag uit hiermee om moeten gaan of de ouders hoe praat je hier nou over met je kinderen, je kind, en bovenal die kinderen zelf, dit had niet op deze wijze tot stand moeten kunnen komen. zo snel en zo direct. In een basisschool periode horen kinderen gewoon te leren lezen, te leren schrijven, te leren rekenen en onderwijs gaat ook over de overdracht van waarden en normen, gewoon over hoe je eigenlijk als mensen met elkaar omgaat. juist kinderen willen we iets meegeven en dan ontstaat nu zoiets, opgedrongen onacceptabel. Wij rekenen OPRON dit zeer aan. en als het niet zo'n uiterste serieus onderwerp was zouden we zeggen nou OPRON verdient strafregels, moet in de hoek, drie keer nablijven en een schorsing, maar dit proces is simpelweg onvoldoende, slecht. Wij als CDA fractie verzoeken het college nadrukkelijk om dit ook op deze wijze bij het OPRON bestuur kenbaar te maken, als dat al niet kenbaar was. De wijze waarop derhalve is niet goed, maar we moeten ook eerlijk en reëel zijn. Het kan niet zo zijn dat het voor ons hier in deze raad als een totale verassing is. In de spiegel moeten we durven kijken, in juni 2014 waren wij hier bijeen, eerlijkheid gebied daarbij te zeggen dat de fractie Mellies er toen nog niet was, de rest was er, en we bespraken over het integraal huisvestingsplan onderwijs voor deze gemeente. en daar stond toen al dat het bestuur van OPRON ervanuit ging dat beide scholen Oleander en Westerschool, op één locatie zouden worden gevestigd. Toen namen wij dat hier unaniem aan, niemand ging ertegen in en ook de afgelopen tijd niet, het was niet bekend wanneer dat zou gaan gebeuren, maar dat het er aan zat te komen was voor iedereen wel een klein beetje duidelijk. Voorzitter we spreken niet over zomaar iets, over iets wat wel even kan wachten, waar we wel even de tijd voor zouden kunnen nemen. We spreken hier over kinderen en die kinderen, zo blijkt ook uit gesprekken met ouders, die kinderen hebben zo her en der al leerachterstanden en niet zomaar leerachterstanden, forse leerachterstanden. De kwaliteit van het onderwijs is niet goed, dat, en vooral juiste dat, vinden we uitermate zorgwekkend. Er is geen concreet plan meer dat borgt dat die onderwijsachterstanden direct worden ingelopen.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Meertens, GBS.
  • 0:18 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ik vind dat de heer Boels nu wel heel erg de schuld bij de leerkrachten neer gaat leggen, de kwaliteit van het onderwijs is niet goed, daarmee zegt u nogal wat. Want daarmee diskwalificeert u ook de mensen die daar iedere dag hun best doen om de kinderen de waarden en normen die u noemt bij te brengen.
  • 0:09 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Als ik hiermee de suggestie wek dat ik daar primair leerkrachten indirect dan wel direct op aankijk dan werp ik die suggestie ver van mij, want dat is zeker niet het geval. Ik acht hier OPRON voor verantwoordelijk en enkel OPRON.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:00 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter heeft meneer Boels wel geluisterd naar mijn vraag aan, ja ik noem haar altijd mevrouw Heidi, over de uitstroom, want dat was juist een uitspraak van die mevrouw dat de uitstroom goed is, dus blijkbaar en ik herhaal even mijn vraag maar ook tevens haar antwoord, kun je als een slechte leerling kun je goed uitstromen en met een redelijk goed rapport overgaan en geaccepteerd worden door een andere school. En daar heeft u het niet over, u houdt zich een beetje vast aan zwak en als je zwak bent kun je een beetje niks en wat dat betreft houd ik me ook wel een beetje vast wat mevrouw Meertens zegt, dat in die zin ziet u het wel heel zwart/wit en dat zijn geen normen die je dan overbrengt op je kinderen.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:23 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   ja ik heb een vraag aan de heer Boels. U geeft aan dat de kwaliteit van het onderwijs vraagt om een plan, naar mijn informatie was er een dergelijk plan, is vorig jaar juni of vorig voorjaar opgesteld, normaal gesproken begin je dan in het nieuwe schooljaar begin je met uitwerking van dat plan, met de implementatie van zo'n plan, wat vindt u er dan van dat het OPRON na pak hem beet zes/zeven maanden daar de stekker uittrekt.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boels.
  • 1:3 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Laat ik bij de vraag van de heer Pals beginnen. Ja, dat valt dat is gewoon heel goed nieuws dat is heel goed om te zien dat de uitstroomcijfers positief zijn. kijk het is maar net van welke kant je het bekijkt, er zijn hele goede positieve dingen, die wil ik ook, u vraagt daar ook om, die moeten benadrukt worden, die zijn er, maar er zijn aan de andere kant ook hele negatieve zaken en daar wil ik mijn ogen niet voor sluiten, daar willen wij onze ogen niet voor sluiten, want er zijn ook onderwijsachterstanden en uiteraard moet je hen een compliment geven die daar goede resultaten halen en daar maken we ons in die zin ook minder zorgen over maar hier staan we nu wel even spreek ook over datgene wat onze verantwoordelijkheid verdient, waar we naar moeten kijken, er zijn gewoon forse onderwijsachterstanden en die hebben wel op korte termijn aandacht nodig, eigenlijk gisteren al. En dan de vraag van de heer Nijenbanning. Ja er was een plan dat hebben ze ingetrokken, ja daar kunnen we van alles van vinden, er zou nu een plan moeten zijn wat nu borgt dat die kinderen kwalitatief goed onderwijs krijgen, nu op dit moment. En dat dat er niet is dat kan ik enkel OPRON aanrekenen.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we terug naar meneer Pals, D'66.
  • 0:00 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja toch even ik blijf even dat toch een puntje vinden meneer Boels hoor, dat die uitstroom die hartstikke positief is en kinderen die zwak zijn en nou opeens komt u toch neemt u het eigenlijk wel een beetje over wat onze vraag was en hoe zit dat met die uitstroom, dus je hebt goede en je hebt slechte kinderen, maar dat is toch niet iets typisch Westerschool.
  • 0:11 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   ja ik vind de kwalificatie je hebt goede kinderen, je hebt slechte kinderen, dat vind ik wel, die is voor uw rekening. Zo willen we er niet naar kijken, maar waar we het wel over hebben
  • 0:6 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou sorry, maar dan leerlingen dan, maar goed ?????????????
  • 0:19 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   ja, nee, maar of goed of slecht, maar er zijn en die zijn bij alle scholen, maar we hebben het vanavond over deze school en we zien dat hier al langdurig sprake is van forse achterstanden, daar moet gewoon iets aan gebeuren. wij gaan er ook niet direct over, maar laten we welzijn, je zou kunnen zeggen het staat gewoon in de fik en als het in de fik staat, als er iets moet gebeuren dan gaat de brandweer niet eerst dat blussen, maar gaat blussen waar de nood het hoogste is.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Luijken, SP.
  • 1:9 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   ja, ik vind het toch frappant hoe meneer Boels eigenlijk heel erg medelijden heeft met de ouders en ook een beetje boos is op de OPRON, de manier waarop het gegaan is, maar dan toch zegt van; maar de kwaliteit van het onderwijs is zo slecht laat die kinderen maar naar een andere school gaan want dat komt nooit meer goed en dan blijf ik weer bij wat ik bij de vorige spreker ook al gezegd heb, het alternatief van de OPRON is ga dan maar naar de Oleander die ook al straks vier jaar een zwakke school is. dus eigenlijk ook min of meer de kans loopt dat die gaat sluiten. Er was een plan, dat plan geef je twee jaar de kans, dat is de wet, waarom kan de OPRON niet zeggen waarom ze de stekker eruit trekken een half jaar nadat het plan is ingegaan. Volgens de ouders ging het al beter, en ging het goed, en volgens de OPRON is het van nou nee. dus je hebt een plan van twee jaar en na zes maanden kan de OPRON gewoon zeggen wij vinden dat het niveau niet omhoog gaat dus we stoppen er maar mee. Daar klopt toch iets niet aan?
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Meertens, GBS.
  • 0:07 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   ja, ik sluit me een beetje aan bij mevrouw Luijken, want de heer Boels zegt de kinderen hebben nu goed onderwijs nodig. als ze naar de Oleander gaan krijgen ze dat niet, want die scoort ook al vier keer slecht in de afgelopen zeven jaar.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En meneer Pals, D'66.
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou ik wou nog even benadrukken dat er niks in de fik staat meneer Boels.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boels.
  • 0:30 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dank u wel. Weet u die kinderen zijn simpelweg te kostbaar, te kostbaar om nu te zeggen ja we kijken nog wel even, we moeten kijken wat we gaan doen. kinderen zijn te kostbaar om nu geen concrete plannen te hebben, laat dat duidelijk zijn. kortom wij vinden het nu en op dit moment een onacceptabel risico voor die kinderen, voor de leerlingen om maar gewoon even achterover te rusten en te kijken wat we kunnen gaan doen. Kinderen verdienen kwalitatief goed onderwijs. Dit roept wel vragen, heel veel vragen, bij ons op en ook
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Klinkhamer wilt u even de microfoon, u krijgt allemaal van mij de gelegenheid, maar wel in een bepaalde volgorde. Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:34 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja dank u wel voorzitter. Ik ben blij dat meneer Boels aangeeft dat kinderen te kostbaar zijn, ik bedoel wat zou er dan mooier zijn voor kinderen dat als ze gewoon na de zomervakantie weer in een veilige vertrouwde omgeving binnen woonbereik, binnen fietsafstand naar hun school kunnen gaan zodat je gewoon gedurende een jaar goed met die kinderen ook kunt gaan overleggen joh wat gaan we doen en ook met het OPRON in overleg gaan, van joh wat zijn de mogelijkheden. Want kinderen zijn inderdaad kostbaar en een veilige vertrouwde school omgeving is het allerbelangrijkste wat je op het gebied van onderwijs kunt bieden.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   mevrouw Luijken, SP.
  • 0:01 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   De OPRON heeft in een besloten overleg ook gewoon toegezegd mocht de school nog een jaar open blijven daar gaan wij gewoon door met ons plan van aanpak, dan gaan wij gewoon door om de kinderen te helpen en dan gaan wij gewoon door om dat onderwijs op een hoger niveau te brengen. het is niet zo dat als de school open blijft in augustus de kinderen zomaar een jaar niks te doen hebben of zo, zodat ze nog meer op achterstand komen. Dat is onzin.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:10 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ja dezelfde vraag voor u meneer Boels die ik ook meneer Van Beek stelde. Hoe denkt u over de wettelijke termijnen die hier zo kraakhelder in de wet staan.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik geef nu het woord aan meneer Boels.
  • 1:10 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dank u wel. Hoe denkt u over dat wetsartikel wat inderdaad kraakhelder is, ten eerste ben ik heel benieuwd naar de reactie van de portefeuillehouder daarover en wij beide zijn geen jurist, maar de juristen die wij geraadpleegd hebben, en nu ga ik het heel simpel uitleggen, en dat bedoel ik niet zo simpel als dat het, maar gewoon even, je hebt een tekst en je hebt de bedoeling van de tekst, en zoals de juristen mij het uitgelegd hebben, kijkt u naar de kant van de weg daar staat een bordje met 80, wij dienen daar 80 te rijden, echter er zijn situaties voor een politie, ambulance, brandweer daar geldt dat niet, juist bij deze wettekst is het zo dat er van afgeweken kan worden. ja en ik leg het inderdaad heel simpel uit, maar wij zijn geen juristen, wij wachten het antwoord van de portefeuillehouder af. Ik heb mijn visie er op gegeven. zijn er nu totaal geen mogelijkheden meer. Formeel zijn er nog heel veel mogelijkheden. Er is een besluit door de school genomen, een aantal ouders is daar gewoon simpelweg niet mee eens. Formeel geldt dat zij in beroep kunnen gaan, de beroepsproceduretermijn voor deze beroepsprocedure staat nog open.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:38 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ja, ik heb goed naar u geluisterd meneer Boels en u zegt dat u eigenlijk de handelswijze van OPRON nou ik moet zeggen dat u hem nog wel steviger uitgedrukt hebt dan ik daar toen nog stond, volledig en volledig afkeurt, die handelswijze van OPRON dat betreft ook de wettelijke termijn. dus nou probeer ik even de combinatie te leggen van uw uitspraak, finale afkeuring van het beleid van OPRON in deze, maar u staat de wettelijke termijn, het overtreden, in uw geval, of de wettelijke termijn het overtreden van de OPRON staat u toe. kunt u mij dat toch eens uitleggen.
  • 0:39 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ten eerste verschillen wij dus kennelijk van mening over of dit een formele overtreding van het wetsartikel is, dat ten eerste, ten tweede kijk wij keuren het beleid van OPRON helemaal af, dit is niet van de laatste maanden, al jarenlang geldt dat de resultaten van die school het bestuur van OPRON voor dat onderdeel niet voldoende is. en volgens mij zijn we het er allemaal over eens daar zijn de kinderen die naar die school gaan de dupe van. nu zitten we op een moment dat wij een besluit kunnen nemen, nemen wij die school over, zijn wij daar in staat om kwalitatief goed onderwijs voor deze kostbare kinderen te bieden of niet. Dat is de discussie.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:30 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ja ik, nou ja nog geen antwoord op de vraag want u hebt het over van een juridische toetsing van de wet, daar heeft u het over, dus ik krijg ook daar geen antwoord op, dat vind ik wel heel jammer. En ik snap ook wel dat u dan heel snel weer over de morele kant van de zaak gaat, de moraliteit speelt bij u dan ook heel belangrijk hierin, maar ik wil u wel graag houden aan het stuk waar we het eigenlijk over hebben, is niet over sluiting zoals ik u al een paar keer hoor, maar over het overnemen van de school ja of nee. Daar draait het om.
  • 0:3 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, wilt u die school overnemen?
  • 0:9 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Daar hebben wij sowieso ook nog tijd voor nodig, maar het amendement was wel duidelijk.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boels vervolgt u.
  • 0:17 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Er zijn dus nog mogelijkheden. De ouders kunnen eenvoudigweg, zou ik bijna zeggen, in beroep gaan en ook bijvoorbeeld via het SOOG zou beroep kunnen worden gedaan op hun moment van inspringen.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Mellies, fractie Mellies.
  • 0:21 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja ik zou toch even willen vragen voorzitter, meneer Klinkhamer die verteld wel leuk daar staan termijnen voor, maar andersom vindt u als fractie dat u op deze korte termijn een besluit kunt nemen over het sluiten dan wel openlaten van de Westerschool. Even buiten dus wat er in de wet staat aan termijnen.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   meneer Boels
  • 2:9 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Daarvoor staan wij hier vanavond en daarvoor hebben wij de afgelopen tijd heel veel gesprekken gevoerd. wat rest ons nog, zijn er nog andere mogelijkheden, ja die zijn er. Is het verantwoord dat wij als partij die school overnemen daar moeten we het vanavond over hebben. Voorzitter in de kantlijn van dit onderwerp wordt er heel veel gesproken over leefbaarheid, de insprekers gingen daar ook veelvuldig op in. terecht en zeer logisch. Inwoners maken zich zorgen over Stadskanaal Noord. Stadskanaal Noord waar onderlinge betrokkenheid groot is, dat zegt ook wel iets over het aantal insprekers die we hebben gezien hier. Nu horen wij, en of het waar is of niet, maar die geluiden zijn er, dat het buurthuis dicht zal gaan en dat de gymzaal eventueel zal sluiten, voorzitter dat kan toch niet waar zijn. Daar willen wij graag een antwoord op van het college. Laat deze gewoon simpelweg open en laten we daar duidelijk over zijn want nu vindt er heel veel is er heel veel onduidelijkheid. Voorzitter wat ons betreft als gezegd het was een onacceptabel proces, zo ga je niet met mensen om. Een fors aantal ouders heeft op deze wijze geen vertrouwen meer in OPRON. Voorzitter er is sprake van forse onderwijsachterstanden bij de leerlingen die te kostbaar zijn om dat nog verder op te laten lopen, dat is zorgwekkend. Kinderen verdienen kwalitatief goed onderwijs. Wij vinden die kinderen te kostbaar om nu nog langer tijd te nemen om nog maar eens even na te denken. Daarnaast is er voor ouders de mogelijkheid om in beroep te gaan ?????????????. Ten slotte voorzitter, wat wij hier ook mogen besluiten, morgen is er weer een dag en morgen moeten we ook gewoon weer samenwerken. Wij wensen alle betrokkenen in dit proces heel veel wijsheid toe, wijsheid in het belang als gezegd van de kinderen die hier ook ongewild bij zijn betrokken. Wij wensen juist die kinderen een zorgeloze onderwijs toekomst toe. Opdat blijvende onderwijsachterstand voorkomen kan worden. laten wij als volwassenen handelen op een wijze die wij ook aan onze kinderen over willen brengen. Voorzitter dank u wel.
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Boels. Geef ik het woord aan de fractie van d'66, meneer Pals.
  • 4:48 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Aanwezigen. Voor ons ligt het beslispunt van de instandhouding van de nevenvestiging van de openbare basisschool Westerschool per 1 augustus 2017 niet over te nemen van scholengroep OPRON. Voorzitter wij hebben met stijgende verbazing de ontwikkelingen van de afgelopen maanden en de berichtgeving hierover via de pers en ouders gevolgd, maar niet rechtstreeks van de OPRON. Pas na aandringen vanuit de zijde van de raad was de OPRON bereid om achter gesloten deuren weliswaar tekst en uitleg te geven op 13 mei jl. Waar een delegatie van de raad werd bijgepraat over de ontstane situatie. Er werd een cijfermatige schets gegeven met alle rode coderingen van de situatie van de Westerschool en de Oleander. Geen cijfers waar je blij van wordt. zeker als je als partij zoals D'66 het onderwijs hoog in het vaandel hebt. Vanaf 13 mei hebben wij inmiddels veel informatie mogen ontvangen en onze gedachtes daarover gevormd. Vreemd is dat een school de afgelopen jaren in de periode 2015 t/m2017 vier directeuren heeft gehad, bijna versleten zou je zeggen, en in diezelfde periode zeven leerkrachten heeft weggestuurd. Als niet onderwijsdeskundige zou je zeggen; slecht management. En hieruit komen never nooit goede resultaten naar voren. Zowel van de leerlingen als van de leerkrachten zelf. Dit alles heb ik gehoord vindt D'66 dat de menselijke maat terug moet op de school en die weer terugbrengen in de school Stadskanaal Noord. Ook al zijn de cijfers van de OPRON rationeel prima te verklaren en financieel ook verdedigbaar, echter er zijn wel mensen met emoties en daar kunnen we en mogen we niet omheen. Voor menig gezin een essentiële plicht van veiligheid en sociaal samenzijn in de gemeenschap Stadskanaal Noord. Om rationele redenen vanuit spreadsheet management en beleid en strategie verdedigbaar, maar schrijnend vanuit de menselijke maat. Ouders zonder auto met kinderen die niet door andere scholen worden geaccepteerd en dat terwijl het nieuws over het sluiten van de school nog geen maand geleden definitief is geworden en de vakanties voor de deur staan. Ouders en kinderen in paniek, waar moeten de kinderen heen. Binnen enkele weken moet het zeulen met de kinderen succesvol zijn. Kinderen die niets van dat gezeul snappen, ouders die om wegvallen van de school besluiten hun potentiele nieuwe huis in Noord maar niet te kopen want waar moeten de kinderen naar school. Paniek en onrust. Dat moet toch anders kunnen. luister naar de direct betrokkenen en ondersteun die diegene die tussen wal en schip dreigen te vallen en help mensen bij het rouwproces. Nog belangrijker is om dit soort ontwikkelingen te voorkomen in de toekomst binnen onze gemeente en handel naast ratio ook vanuit de menselijke maat en leefbaarheid. Laten we samenwerken en optrekken binnen onze gemeente en ondersteun ouders en kinderen die het zelf onvoldoende kunnen en breng het vertrouwen terug bij ouders, leerlingen en leerkrachten. Want als er één grote gemene deler is dat uit al die stukken blijkt is dat de OPRON het vertrouwen compleet kwijt is. en daaraan zal de komende jaren erg aan moeten gaan werken om dit terug te verdienen. Want wij durven te stellen dat OPRON die faalt in een consequent stabiel beleid en management en hiervan zouden nooit kinderen, ouders en leerkrachten de dupe moeten worden. juist voor een organisatie als OPRON zou het versterken van zwakke scholen een doel moeten zijn. vanzelfsprekend is dit niet altijd de makkelijke weg, maar in onze ogen voor Stadskanaal Noord wel de enige goede weg. Dat kan alleen maar vanuit de oorspronkelijke basis op de oorspronkelijke plek van de Westerschool en van daaruit de gewenste veranderingen aan te gaan. En dus niet de stekker er uit en de samenleving met lege handen achterlaten. Tot zover onze bijdrage in eerste termijn.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Meneer Van Beek heeft geloof ik nog een vraag aan u.
  • 0:10 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Correct. Ik hoor u zeggen niet de stekker er uit. Hebben we het nu over één jaar extra onderwijs of zegt u van die school moet daar gewoon blijven.
  • 0:45 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Het zou mooi zijn meneer Van Beek als de school bleef, maar u heeft van de inleiders gehoord dat ouders willen een kans, die willen een kans dat zij het ook goed kunnen daar op die school. Die willen een kans dat OPRON zich inzet, wat wij ook oproepen aan de OPRON, zet je ook in voor een zwakke school. Want als je zoveel scholen in je portefeuille hebt en je presteert het om één school of twee scholen eigenlijk rood laat en de rest groen dan denk ik toch wel dat er iets aan de hand is en dan zul je toch de ouders een kans moeten geven en ook de OPRON om samen vertrouwen te winnen, maar ook de school weer een kans te geven dat ze weer op groen komen te staan. En laten we dit jaar en dat is ook de oproep van het amendement wat we hebben, laten we dit jaar daar voor gebruiken.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Van Beek, CU.
  • 0:2 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   De oproep van het amendement lijkt mij iets anders.
  • 0:14 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Het gevolg, laten we het zo zeggen meneer Van Beek, het gevolg van het amendement zal hebben dat de school nog een tijd open blijft. Waardoor ook, zoals in onze bijdrage is gezegd, dat de kansen weer kunnen toenemen voor zowel ouders als voor OPRON.
  • 0:24 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Dan geef ik het woord aan meneer Mellies, fractie Mellies. Meneer Mellies ga uw gang.
  • 3:12 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja dank u wel voorzitter. Voor ons ligt het besluit om de instandhouding van de openbare basisschool de Westerschool per 1 augustus 2017 niet over te nemen van de scholengroep OPRON, een opmerkelijk beslispunt. Er wordt ons namelijk niet gevraagd of we de school willen overnemen, nee er werd ons gelijk gevraagd het niet te doen. een beetje voorbarig als je het mij vraagt. Daarnaast worden we ook nog eens min of meer tegen de muur gezegd met het dwingende verzoek het gelijk maar per 1 augustus aanstaande achter de rug te hebben. we voelen ons hier zeer ongemakkelijk onder. De Westerschool is één van de oudste scholen in onze gemeente, in 2019, geloof ik, bestaan ze 175 jaar, mijn vader is er nog naar school gegaan, maar dat ter zijde. De Westerschool is samen met de gymzaal en het buurthuis en niet te vergeten het zwembad een belangrijke voorziening in Noord. het schoolplein wordt ook na schooltijd door de kinderen gebruikt om te spelen met vriendjes en vriendinnetjes. We zouden het erg jammer vinden dat deze voorziening voor de inwoners van Stadskanaal Noord verloren zou gaan. De OPRON geeft als reden voor sluiting op dat de kwaliteit van het onderwijs met de beschikbare middelen bij het huidige en te verwachten aantal leerlingen niet meer duurzaam gegarandeerd kan worden. en het feit dat het huidige onderwijs kwaliteit zwak is zou daarvan het bewijs zijn, onzin natuurlijk. Er zijn talrijke voorbeelden van scholen in den lande die zelfs met minder leerlingen goed, zeer goed of zelfs excellent onderwijs geven. Nee, dat de kwaliteit van het onderwijs op de Westerschool, maar ook de Oleander te wensen over laat is niet te wijten aan het aantal leerlingen, maar aan onmacht van het bestuur. En samenvoegen van de twee locaties op de locatie van de Oleander geeft ons inziens ook geen garantie dat de kwaliteit van het onderwijs beter wordt. dus eigenlijk blijft de vraag waarom de OPRON dan niet in staat is goed onderwijs te geven onbeantwoord. Afgelopen donderdag ontvingen wij van de OPRON een brief met bijlage waarin we nog even uitvoerig werden geïnformeerd over de diverse mogelijkheden om de school in stand te houden of beter gezegd, de onmogelijkheden om de school over te nemen. wij vinden het moeilijk in te schatten hoe de informatie in de brief nu te duiden of te beoordelen. Een zwaar besluit om als gemeente een school over te nemen vergt een zorgvuldig en gedegen onderzoek. Het is dan ook niet voor niets dat hiervoor in de wet termijnen staan voorgeschreven. Mijn fractie vindt het van belang deze tijd dan ook goed te benutten, dat vinden ook de ouders. Het schijnt zo te zijn, voorzitter tot slot, dat de school op dit moment al leeg gehaald wordt en dat er spullen worden verhuisd naar de Oleander. Dat de leerlingen zelfs al een week eerder met vakantie gaan, kan het college dit bevestigen. Wij zouden het namelijk respectloos vinden dat de OPRON van de OPRON dat ze nog voor de besluitvorming hierover vanavond er al vanuit gaat dat we ermee akkoord gaan dat de school gesloten wordt. tot zover voorzitter.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Mellies. En dan last but not least, mevrouw Meertens, GBS.
  • 6:6 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja voorzitter dank u wel. Het nadeel is als je als laatste aan de beurt bent is dat er al heel veel gezegd is, maar ik wilde toch graag mijn verhaal houden. Ook onze dank aan alle insprekers en ook aan allen die hier aanwezig zijn. even een aantal chronologische zaken op een rijtje. In april besluit de OPRON om twee locaties, namelijk de Westerschool en de Oleander samen te voegen, op 20 april is een openbare vergadering in zake dit onderwerp en op 3 en 9 mei zijn er informatieavonden, op 2 mei heeft de PvdA schriftelijke vragen gesteld over de mogelijke opheffing van de Westerschool. Op 10 mei heeft u die vragen beantwoord, op de vraag of het klopt dat de Westerschool na de zomervakantie gaat sluiten antwoord u als college dat het oorspronkelijk de intentie van het bestuur was om dat per komend schooljaar te doen, maar dat dat waarschijnlijk niet meer haalbaar zou zijn. voor een bestuursbesluit dient OPRON allereerst zorgvuldig de nodige interne procedures te doorlopen. Op de 18 mei werd een delegatie van onze raad in aanwezigheid van de portefeuillehouder bijgepraat door de directie van OPRON ten aanzien van de stand van zaken bij de Westerschool en het voorgenomen besluit om over te gaan tot sluiting van de school. Diezelfde avond is er een overleg vergadering met de bestuurder, op 30 mei behandeld de MR de adviesaanvraag en besluit positief op het voorgenomen besluit. Saignant detail is dat in deze MR geen geleding in zich heeft van de ouders van de Westerschool. Het besluit dat concentratie van de sterrenschool Stadskanaal op één locatie per 1 augustus 2017 is gedateerd op 31 mei en dat terwijl u bij de beantwoording van uw schriftelijke vragen van de PvdA op 10 mei zelf nog aangaf dat dit waarschijnlijk dit jaar niet meer haalbaar zou zijn en dat voor het bestuursbesluit OPRON allereerst zorgvuldig de nodige interne procedures dient te doorlopen. Voorzitter het kan dan dus ook niet zo zijn dat u zelf ook door dit besluit bent verast. Op 21 juni, en dat is nu nog geen maand geleden, zijn de ouders van de Westerschool uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst over de sluiting van de school. En vanavond worden wij geacht een besluit te nemen over de al dan niet instandhouding van de nevenvestiging openbare basisschool Westerschool. Het advies van het college is om de school per 1 augustus aanstaande niet over te nemen. verder hebben wij als raad geen stem in het geheel. De afgelopen weken zijn wij gebombardeerd met stukken, gevraagde en ongevraagde adviezen en meningen van OPRON van een door de OPRON benaderde adviseur, maar ook door brieven van boze ouders verontruste opa's en oma's voormalig medewerkers, de wijkraad en andere sociaal betrokkenen uit Stadskanaal Noord. en ook de pers heeft de nodige aandacht besteed aan dit onderwerp. En dat terwijl wij als raad zoals eerder gezegd eigenlijk niet zo heel veel aan dit besluit van de OPRON kunnen doen. Voorzitter het gaat te ver om op al die stukken in te gaan al is de verleiding zeker aanwezig want de sociale onrust is groot en de kinderen zijn de dupe. Nog een klein voorbeeldje, in uw eigen opleggen bij dit agendapunt op bladzijde 2 staat dat OPRON formeel voor 1 augustus 2016 de sluiting van de nevenvestiging aan ons had moeten voorleggen, voor die datum was er echter geen vermoeden dat de school in de situatie zou belanden waarin het nu zit. Echter op bladzijde 1 van dezelfde oplegger staat dat de school ondanks vele interventies en extra investeringen in de afgelopen jaren steeds onder druk staat en dat de school in de afgelopen zeven inspectie rondes vier keer als voldoende en de laatste drie keer als zwak is beoordeelt op zich spreken deze zaken elkaar dus tegen. Want wiens schuld is het dat het niet goed gaat bij de Westerschool. In ieder geval niet die van de kinderen. Wij denken dat directie, bestuur en medezeggenschap van OPRON in deze casus zeer bij zichzelf ter rade moet gaan. een kind in groep 4 die gedurende de tijd dat hij of zij op school zit en die al meer dan 20 leerkrachten heeft gehad, dat kan toch ook niet goed gaan. En wie moet je dan kwalijk nemen dat de school onvoldoende scoort. Is er dan niet echt iets mis met de bedrijfsvoering en wie zegt ons dat bij de samenvoeging dat wel beter gaat. Want de Oleander is in de afgelopen zeven inspectierondes zelfs vier keer als zwak beoordeelt. De problematiek die het sluiten van een school een deel van onze gemeente met zich meebrengt is groot, zeer groot. Het is niet alleen de school die gesloten word het heeft ook gevolgen voor de levendigheid en de leefbaarheid in Stadskanaal Noord. en heel veel mensen hebben daar ook al wat over gezegd. In ons partijprogramma geven wij aan voorstander te zijn van behoud van goed basisonderwijs in alle kernen zowel openbaar als christelijk en het zal u niet bevreemden dat wij dan ook zeer grote moeite hebben met het besluit van OPRON. Wij kunnen dan ook niet anders dan gebruik maken van het enige wat ons nog rest en dat is OPRON houden aan dat wat de wet op het primair onderwijs voorschrijft. OPRON had ons voor 1 augustus 2016 moeten informeren over het besluit tot opheffing en de WOP geeft geen mogelijkheden om van de termijnen genoemd in artikel 159, lid 2 af te wijken. De argumenten die de OPRON aangeeft om hier van af te wijken wegen ons inziens niet op tegen het wettelijk kader. Als OPRON zich hier aan had gehouden dan was er weliswaar ook onrust ontstaan dat realiseren wij ons ook wel, maar de wijze waarop nu een en ander is aangepakt dat verdient echt een dikke vette rode kaart. En wie zegt ons dat als wij nu akkoord gaan met het afwijken van het wettelijk kader dat dit in de toekomst niet weer gebeurd. Wij zijn van mening dat de Westerschool nog een jaar open gehouden moet worden zodat in overleg gekeken kan worden of er nog andere mogelijkheden zijn om de school alsnog voort te zetten dan wel dat op een nettere manier een en ander afgehandeld kan worden en wij steunen dan ook het zojuist aangekondigde amendement. Dank u wel.
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Meertens. Ik ga de vergadering tien minuten schorsen voor beantwoording daarna door de portefeuillehouder. Dus 21.20 uur verwacht ik u terug. ik hoop dat dat lukt.
  • 0:9 schorsing
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik heropen de vergadering en geef het woord aan wethouder Hamster.
  • 6:56 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel voorzitter. Ja, de mogelijke sluiting van een school laat niemand koud. Dat blijkt afgelopen weken weer en dat blijkt vanavond weer. Kinderen zijn verdrietig, ouders zijn emotioneel, gaan de barricaden op, buurtgenoten maken zich zorgen. We zien vandaag een grote opkomst van mensen die hun betrokkenheid bij dit onderwerp willen laten zien en we horen insprekers duidelijke oproepen doen. Ik hoor vanuit de raad vanavond duidelijke en minder duidelijke opvattingen. Opvattingen over het proces en over de handelswijze van OPRON daarin. Meningen over wat het besluit vanavond zou moeten zijn. De discussie gaat ook over verantwoordelijkheid in mijn beleving en over toekomstperspectief. Het gaat gelukkig ook over kwaliteit. Voorzitter ik wil graag op al die zaken ingaan, maar het lijkt me wijs, met name voor de toehoorders, om eerst het bestuurlijk kader te schetsen. Wat nu voorligt, enkele van u hebben daar al aan gerefereerd, is een besluit die de raad dient te nemen. En zoveel heeft de raad, heeft de gemeente niet meer te maken met het openbaar onderwijs. Sinds 2080 toen het onderwijs verzelfstandigd is, is er al heel veel van de verantwoordelijkheden van de gemeente naar OPRON over gegaan. En in 2013 uitlopen naar 2015 met de scheiding tussen bestuur en toezicht werd die rol helemaal klein. U hield twee hele kleine, belangrijke, maar beperkte bevoegdheden over waar u als raad nog inspraak over had. Het oordelen, als de eerste, over de vraag of er nog voldoende openbaar onderwijs is en ten tweede zeker stellen dat het onderwijs dat gegeven wordt ook werkelijk openbaar onderwijs is. Nou over dat laatste hebben we gelukkig nog nooit een debat hoeven voeren, wij kunnen vaststellen dat er echt openbaar onderwijs gegeven wordt en wat vanavond voorligt hangt samen met uw eerste vraag. Blijft er voldoende openbaar onderwijs over binnen de gemeente grenzen, binnen de grenzen die er gegeven zijn. En die bevoegdheid is heel duidelijk ????? als raad en niet aan het college. Enkele van u hebben daar aan gerefereerd, het college geeft vanavond advies. En dat geven we redelijk stellig en dringend. Dus alles wat ik vanaf nu zeg is ook een dringend advies in uw richting. Er zijn ook een aantal dingen echt niet aan u. En dat voelt niet fijn, maar dan heb je het bijvoorbeeld over het proces dat OPRON gelopen heeft. Ik hoor allerlei schetsen van hoe OPRON gefunctioneerd zou hebben en ik kan me heel goed voorstellen dat u daar een mening over heeft, die heb ik ook, maar over het reilen en zeilen van OPRON gaat allereerst hun raad van toezicht. De snelheid, de wijze waarop, keurt u af hoor ik. Is een uitspraak die u van, die we van de raad van toezicht mogen verwachten, die het gesprek voert met hun bestuur. Er worden uitspraken gedaan over de medezeggenschap, de heer Van Beek zei het niet geheel wat gewenst wordt, maar wel terecht. Er ligt een besluit van de MR en daar hebben we nu mee te maken, daarmee is het besluit van OPRON definitief geworden en is het een gegeven voor ons geworden. OPRON stopt met het geven van onderwijs op de locatie Westerschool, zij het deze augustus, zij het augustus volgend jaar. Zij hebben een besluit genomen dat volledig recht heeft gekregen. Ik moet daarbij noemen, er kwam een hele concrete vraag, en dat is een besluit volgens de Algemene wet bestuursrecht. Dus inderdaad belanghebbenden zouden daar een bezwaar of een beroep tegen in kunnen stellen. U heeft een amendement ingediend en het ging heel veel over termijnen, termijnen die OPRON zou moeten hanteren. En ja u heeft het recht om op die termijnen te gaan zitten. Het is in onze beleving geen moet bepaling, het is een bevoegdheid om voor 1 februari een besluit te nemen. 10 juli is ook voor 1 februari. Het is geen noodzaak en ik snap uw ongenoegen over die procesvoering en ik snap uw ongenoegen over de handelswijze van de OPRON, het is niet aan ons, maar ik hoop echt dat u dat op een andere wijze gaat laten voelen en niet op deze wijze en ik kom zo meteen op het punt waarom. Wat ook niet aan de raad is, het voelt heel gek, is kwaliteit. Daar hebben wij in Nederland een inspectie voor in het leven geroepen, die alle scholen bezoekt om te waarborgen dat er in ieder geval een minimum aan kwaliteit geleverd wordt en de kerndoelen die in de Tweede Kamer gesteld worden dat die behaald worden. En die inspectie, een onafhankelijk orgaan, heeft beoordeelt dat het onderwijs aan de sterrenschool helaas op beide locaties zwak is. Met de inspectie wordt op zo'n moment ook een handelingsplan opgesteld, wordt een perspectief verhaal opgesteld. De eerste partner in dat gesprek, over gaat zo'n verbeterplan ook goed, is de inspectie. Dus in overleg met de inspectie kan ook een besluit genomen worden van wij trekken aan een dood paard, het wordt tijd om anders in te gaan grijpen en het besluit werd meerdere malen aan gerefereerd om na zeven maanden, acht maanden van koers te veranderen en te zeggen van dit gaat niet, het is niet alleen een besluit van het bestuur van OPRON, dat hebben zij juist in overleg met de inspectie, maar ook met de PO raad, met het expertise team en met andere experts hebben zij besloten van dit is niet handhaafbaar. Een verdere investering in de Westerschool om het toch te krijgen gaat zoveel vergen van alle andere locaties waar wij met zijn allen ook een verantwoordelijkheid voor hebben, dat het niet meer te doen is. Dat heeft geleid tot die draai. Het college heeft bewust overwogen, juist vanwege dat gegeven, om wel mee te gaan werken aan die versnelde procedure. Die versnelde procedure om inderdaad per 1 augustus aanstaande al die sluiting vorm te geven. Om twee redenen, allereerst kent u ons als een college, als een bestuur, dat graag goede dienstverlening wil leveren, en dat voelt nu niet zo, dat kan ik me heel goed voorstellen, maar als een partner willekeurig welke partner met een goed verzoek bij ons komt van om zaken voor elkaar te krijgen, dan gaan we ons best daar voor doen. De "ja tenzij" methode. Van ja we gaan proberen inderdaad dit verzoek dat volledig gerechtigd tot stand is gekomen tot een goed einde te brengen. En omdat het argument er ook heel erg bij was niet alleen van het bestuur, maar ondersteund, en dat kunt u in het besluit kunt u dat teruglezen, om daarin door te pakken, heeft ons ertoe gebracht, nee, wij gaan de raad verzoeken, en dat heb ik u in dat besloten overleg waarvan we hebben gezegd er mogen een aantal dingen uit geduld worden, dus ik mag het nu zeggen, hebben we met elkaar gezegd van ja we gaan proberen die versnelde procedure vorm te geven. Ik heb hier concreet de vraag gesteld mag ik proberen dat voor 1 augustus nog aan u voor te leggen en er waren een paar mensen die twijfelden volgens mij heb ik één nee gehoord en de rest zei van ja we begrijpen als het college dat doet, is nog het besluit aan u om er al dan niet aan mee te werken. Zo eerlijk moet ik ook zijn. Wat zijn nu de gevolgen als u het amendement accepteert zoals dat is voorgelegd. OPRON is verplicht om hem open te houden, dat
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boels, CDA.
  • 0:00 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Het hing al een beetje over het maaiveld tijdens de inbreng van verschillende fracties en u zegt daar wel iets over maar ik vind het nog niet heel concreet, maar dat kan ook aan mij liggen. Er is een periode, zoals de heer Klinkhamer ook nadrukkelijk heeft gezegd, die zegt het moet voor 1 augustus 2016 zijn gecommuniceerd, die periode staat op zich vrij duidelijk in de wet. U zegt nu volgens mij, corrigeer mij als ik u verkeerd citeer, als dit besluit genomen wordt en de rechter kijkt daar naar dan zegt hij niet dat er tegen de wet in is gehandeld.
  • 0:06 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Altijd lastig te voorspellen wat rechters gaan zeggen.
  • 0:08 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Maar daar gaat het nu wel om.
  • 1:4 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dat kan ik mij goed voorstellen. Als de memorie van toelichting, je hebt inderdaad een wettekst, en daar heb je teksten bij van waarom bepaalde wetten zijn zoals ze zijn in die memorie van toelichting wordt de rechtszekerheid van de ouders en het personeel aangehaald en die wordt geborgd door o.a. de MR en het verslag van gevolgen wat u ook gekregen heeft afgelopen donderdag en inderdaad om u als raad de mogelijkheid te geven dat indien u wenst de school in stand te houden in de gelegenheid te stellen dat ook te kunnen organiseren. Want nou dat gaat wel even duren voordat inderdaad mocht dat besluit genomen worden voordat er weer een school staat die acceptabel werk levert om het zo maar te zeggen. Dus de wet geeft er in voorzien, stel nu dat de gemeenteraad daartoe zou besluiten dan is er ook nog de tijd een half jaar, is ook niet veel, om te zorgen dat het ook gerealiseerd kan worden. Inderdaad wat ik hier in de raad hoorde dat het nog nooit gebeurd zou zijn, ik weet niet of het nooit gebeurd is, het gebeurd niet vaak. En dat heeft meerder grondslagen en daar kom ik zo meteen op terug. Wat zijn de gevolgen als u het amendement, als u nu zegt
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Meertens, GBS.
  • 0:15 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ik wou nog even ingaan op uw opmerking over verslag van gevolgen, dat hebben wij inderdaad pas afgelopen donderdag gekregen en dat is een beetje het gevoel van een kat in het nauw maakt duistere sprongen voor ons.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66. Oh, dat begreep ik. Wethouder.
  • 0:36 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   OPRON heeft u dat gestuurd, daar waren ze niet toe gehouden. Zij merkten op, o.a. vanwege berichten in de krant en op andere al dan niet sociale media, dat er een gevoel ontstond dat die school wellicht open zou kunnen blijven. En daar hebben zij bij bedacht van, naast dat het college opsomt de vraag over de wenselijkheid daarvan, dat ze ook de haalbaarheid daarvan nog even moesten ondersteunen. Ze hebben inderdaad nog gemeend, de overwegingen daarbij ken ik niet volledig, zij hebben gemeend u nog van extra informatie te moeten voorzien.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:28 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, mevrouw Meertens geeft eigenlijk de voorzet en inderdaad die stukken die wij donderdag hebben gekregen dat zijn behoorlijke stukken. Maar u beseft toch wel, en dat u terdege, dat u de voorzitter heeft gegeven aan OPRON en u de waarschuwing heeft gegeven van het kan wel eens de richting uitgaan dat de OPRON, dat het amendement kans van slagen heeft, waarop de OPRON waarschijnlijk naar u toe heeft gereageerd. En dat is toch wel een verkeerde volgorde of zie ik dat verkeerd.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik geef meneer Hofstra ook nog even gelegenheid, PvdA.
  • 0:36 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, ook over die stukken die wij pas afgelopen donderdag hadden ontvangen. De wethouder zegt daar het een en ander over, dat OPRON dat gemeend heeft te moeten doen naar aanleiding wat er in de media en sociale media gezegd is, maar dat hadden wij natuurlijk al meteen bij het raadsvoorstel moeten hebben. want dat is voor ons een argument om wel of niet iets te beslissen. En dat het afgelopen donderdag nog komt naar aanleiding van bepaalde dingen in de media, ja het kwam te laat en voor ons illustreert dat het hele proces wat OPRON heeft ingezet, dat dat te laat is opgestart.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   wethouder
  • 0:45 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ik hoor geen vraag. Ik wil graag naar de gevolgen, dat probeer ik voor de derde keer probeer ik daar nu bij te beginnen, de gevolgen van mocht u het amendement aannemen zoals dat nu staat. OPRON is verplicht om de school dan nog een jaar open te houden, daar heeft u gelijk in. De vraag die je daarna meteen moet stellen; voor wie wordt die school opengehouden. Er zaten 47 kinderen, waren er ingeschreven, zijn er ingeschreven op die school. Tien daarvan zullen naar het voortgezet onderwijs gaan en al die andere kinderen hebben al een plek gevonden, inschrijving afgerond of zijn ergens toelaatbaar verklaard. Het wordt totaal een verassing welke van de kinderen daar zullen gaan komen. het zullen er niet heel veel zijn, volgens mij kunnen we dat ook vast gaan stellen.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:01 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   het verrast mij uw uitspraak wethouder, dat u zegt van het wordt een, eigenlijk zegt u van het wordt een hopeloze exercitie om open te houden want er zijn geen leerlingen meer. Waar haalt u de wijsheid vandaan om te zeggen van die leerlingen komen er niet. Kijk zoals ik ook al in onze speech heb gezegd; je moet vertrouwen hebben in de leerlingen of in de ouders, leerlingen en leerkrachten om te kijken van wat kunnen we nog doen per 1 augustus of per 1 september wanneer de scholen weer beginnen, dus gebruik die kans. Maar u gaat ook al weer uit van een mission impossible door te zeggen van ze komen niet.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   wethouder
  • 0:46 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Voorzitter, het zal geen verassing zijn dat ik het een erg ingewikkelde zaak vind om dat te doen inderdaad. Ik probeer te schetsen dat op dit moment niet helder is voor wie we dit aan het doen zijn. voor hoeveel ouders, voor hoeveel kinderen met name. en die kinderen die er zijn brengen wij dan in een hele kwetsbare situatie, om meerdere redenen. De school is zwak, door OPRON wordt aangegeven van het risico dat er zeer zwak onderwijs gegeven gaat worden is ontzettend groot en dat hebben ze niet alleen zelf bedacht dat is ook in overleg met de inspectie zo geconstateerd en wat u dus zou mogelijk maken wat u faciliteert is dat u kinderen en ouders in een situatie brengt die gewoon zwak onderwijs geeft, zeer zwak onderwijs. En dan gaan we naar de Oleander, want ik vermoed dat nu daar meteen de vraag achteraan gesteld gaat worden.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Meertens, GBS.
  • 0:06 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Voorzitter de portefeuillehouder heeft het steeds over wij en u en ik heb niet het gevoel dat wij als raad de kinderen in een moeilijke positie hebben gebracht. Dat hebben anderen gedaan, dat heeft de OPRON gedaan.
  • 0:38 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   dat is het hele vervelende van deze discussie. OPRON neemt een besluit, met de hele voorgeschiedenis die het heeft, daar hebben we allemaal een mening over, maar we zijn niet aan zet om daar wat van te vinden. Wat wij nu te doen hebben is op basis van de opdrachten tot besturen om een wijs besluit voor de toekomst te gaan nemen. En ik kan mij heel goed voorstellen dat het te maken heeft met alle mensen hier beneden hier boven die met heel veel emotie en een zware oproep aan u doen om toch een bepaalde kant op te gaan, ik zou van u willen vragen neem uw verantwoordelijkheid en kijk verder dan die emotie, kijk vooral verder naar het jaar na 2018. Wat zijn wij aan het organiseren, voor wie, tegen welke kosten.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 1:6 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Toch een vraag aan de wethouder. Ik heb, wat mevrouw Meertens ook zegt, ik heb inderdaad nu het gevoel dat wij een wij/zij verhouding terechtkomen, tussen raad en u als wethouder, waarin u met, terecht want u bent ook wethouder dus u zult ook de wet moeten hanteren en de termijnen moeten bewaken en u zult ook denk ik heel goed met de OPRON in overleg moeten, maar de raad wil totaal wat anders. en ik denk dat dat, ik denk dat we heel gauw klaar zijn met deze discussie. Wij willen gewoon wat anders, wij willen gewoon de school nog een jaar de kans geven of een half jaar in ieder geval, wat het gevolg is van dit amendement om te zeggen van jongens ga ervoor en kijk of je leerlingen krijgt en dat soort dingen, want eigenlijk onderschrijft u ook niet wat wij gezegd hebben in onze voordracht, dat een organisatie van de OPRON zou juist zwakke scholen het versterken ?????? zwakke scholen een doel moeten zijn. met al hun kennis en al hun daadkracht en al hun know how die ze daar hebben.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik corrigeer u op één onderdeel want u spreekt over de raad en ik heb een amendement wat niet alle fracties is getekend.
  • 0:05 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nee, nee, D'66. Sorry.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dus ja, dus dat lijkt me voor de toehoorders ook zuiverder gewoon. Wethouder.
  • 1:2 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Voorzitter de heer Pals zegt twee dingen. Allereerst er ontstaat een wij/zij, ik heb hier geen positie, het college heeft hier geen positie, het is een besluit volledig aan u. Daarbij probeer ik u zo goed en zo kwaad als dat kan te adviseren omdat ik het gevoel heb dat één weg de goede is. en ik hoop dat u mij de ruimte geeft om u een aantal overwegingen mee te geven om een in onze ogen wijs besluit te nemen. Een hele belangrijke daarbij is de onduidelijkheid en de onzekerheid. Stel nu u zegt het amendement zoals het daar ligt nemen we aan, dat betekend dat wij binnenkort u weer een voorstel doen toekomen die zo anders is dan deze vermoed ik, voor 1 februari waar u een besluit over heeft te nemen, waarbij ik zo goed en zo kwaad als ik het kan niet zou kunnen bedenken wat er zal veranderen aan de situatie behalve dat u meer informatie krijgt, welllicht bredere overwegingen, die vervolgens leiden tot wederom hele verdrietige mensen aan het eind van volgend schooljaar.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Luijken, SP.
  • 0:29 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   U zegt dat wel zo, maar de ouders hebben dan in ieder geval die er nog wel zijn van de kinderen, en het is ook niet gezegd dat de kinderen niet terugkomen die nu ingeschreven staan op een andere school, de kans hebben om iets anders te gaan doen. ouders zijn gewoon in staat om dat over te nemen om daar een ander soort school van te maken en wel in openbare zin zonder de OPRON, dat is landelijk al door meerdere scholen gebeurd. Die kans krijgen de ouders nu niet. en daar gaat het dan uiteindelijk om.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boels, CDA.
  • 0:26 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, dat amendement. U gaf net aan als die wordt aangenomen dan blijft de school nog langer open. Kans, maar het is allemaal kansen waar we in spreken, en het is reëel dat OPRON zich terugtrekt. Kunt u die situatie dan schetsen, wat is er dan want dan nemen wij als gemeente die school over. Nee, maar kunt u die schetsen.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:03 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja de wethouder blijft toch een beetje op het vlak van, want wat u zegt zegt u van als wij dat amendement aannemen dan bestaat de kans dat over een jaar wij weer te maken hebben met verdrietige ouders. Maar dat hebben we dus niet want de ouders hebben vanavond echt wel gehoord dat we ze een kans willen geven en verdriet zit hem hier in als je de stekker er nu uithaalt maar dat verdriet zit er niet in dat je zegt over een jaar we hebben het alles getracht en we hebben alles geprobeerd om het in stand te houden en als het niet lukt dan zal er verdriet zijn maar dan is het hun eigen verdriet en dan is het verdriet om het nou ja dat het niet gelukt is.
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat was uw betoog, wilt u even wachten tot ik de kans krijg om de mensen te noemen die spreekgelegenheid krijgen want anders wordt het ongeorganiseerd. Ik ga nu naar meneer Mellies, fractie Mellies.
  • 0:32 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik wil toch even reageren op wat de heer Boels zojuist zei. Dat we de school gaan overnemen straks in februari, dat is natuurlijk maar de vraag, het gaat er om dat we ons tijd gunnen om een weloverwogen besluit te nemen en daar staan die termijnen gewoon voor. En wat daar uitrolt ja goed daar moeten we maar het komende half jaar gaan bezien, maar het is dus zeer zeker niet zeker dat we die school ook daadwerkelijk gaan overnemen dus dat wil ik toch wel even gezegd hebben.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boels.
  • 0:09 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   ja, kijk laten we de discussie zuiver houden. Ik snap wat u zegt en dat ben ik met u eens, maar ik stelde de vraag als wij dit nu aannemen en OPRON zegt morgen dat is allemaal leuk en aardig wij trekken ons alsnog terug dan zijn we vanaf morgen verantwoordelijk voor die school. Die situatie wil ik graag even helder hebben en uitgelegd zien. dat is wat ik bedoel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Luijken, SP.
  • 0:17 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   De OPRON heeft duidelijk aangegeven als de school in augustus open blijft gaan zij gewoon door met het plan wat ze hadden, ze blijven de school gewoon steunen, ze gaan er ook extra geld in pompen om te zorgen dat de school zo goed mogelijk tot aan het einde blijft zoals het is.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   mevrouw Meertens, GBS.
  • 0:4 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Dat wou ik ook aanhalen, dat staat in de brief van 6 juli van de heer Ten Brink.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Een aantal discussies onderling wethouder, ik wou zeggen er zijn nog niet veel verdere vragen gesteld aan u maar dat komt misschien zo. Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:6 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ja dank u wel. Nou ja heel kort, ik sluit mij aan wat de SP zegt en wat GBS zegt, het staat in de stukken.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. geef ik het woord terug aan wethouder Hamster.
  • 4:53 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Het zijn twee vragen, ik kan het inderdaad onderschrijven. OPRON heeft de school open te houden, in ieder geval tot 1 augustus 2018. En daarna is het ook klaar voor OPRON. Laat ik het ook zo duidelijk stellen, OPRON zal daarna de Westerschool niet in stand houden, met of zonder ouders. En het grote verschil met de initiatieven die van onderop kwamen waar het inderdaad succesvol was is dat de sluiting niet definitief en formeel was. Want de gemeente heeft het nu wel over te nemen en het vervolg is weer ergens anders weg te leggen. En dat levert allerlei juridische complicaties op omdat het niet eens een hoofdvestiging is, maar een nevenvestiging. Maar dan hebben we het de hele tijd over haalbaarheid en u weet ik geloof niet onder mogelijkheden als we dit met zijn allen zo zouden willen dan zou er ongetwijfeld een weg zijn, maar ik wil hier vooral ook aan blijven dringen van OPRON sluit die school niet voor niets en er is een heel proces aan vooraf gegaan, u heeft als raad, inderdaad het is goed dat zonet ook opgemerkt werd, al in 2013 voor het eerst kennis kunnen nemen van deze beweging. In 2014 heeft u er zelfs expliciet mee ingestemd en dus een donderslag bij heldere hemel herken ik mij niet in. Maar die school die gaat onder andere dicht, OPRON stopt met het uitvoeren van onderwijs op die locatie, omdat zij menen dat structureel kwalitatief goed onderwijs leveren op die locatie na alle inspanningen die zij gedaan hebben en alle ontzettend grote middelen die zij ertegenaan hebben gegooid, dat dat niet lukte en dat zij ook geen mogelijkheden meer zien dan deze om het te gaan doen. En elk ander schoolbestuur, ja de naam SOOOG werd genoemd, ik heb gewoon stiekem eens een telefoontje gepleegd van stel nu dit doet zich voor, die kennen ook de verhalen rondom OPRON. En die kennen ook de verhalen om de Westerschool en die zien dan ook wel in van dit gebeurd niet zomaar. Dus los van de haalbaarheid, we kunnen daar een hele technische juridische discussie gaan voeren over waar de haken en ogen liggen en daar kunnen juristen zich nog heel wat tanden op stuk gaan bijten, ervaringen tot op heden in den lande, waar we toch naar zullen moeten kijken, zijn niet positief, dus ik wil het met u gaan hebben over waar zijn we mee bezig. Is dit nu wijs naar de toekomst gezien om hier iets te gaan in stand gaan houden waarvan de professionals zeggen van wij kunnen het niet meer. En als je dan naar een onderwijsraad gaat die opmerkt van onder de 80 leerlingen is de kwaliteit niet per definitie slecht. Ik geloof ook echt in kleine scholen. De kans op kwetsbaarheid is wel groter, de kans dat de kwaliteit minder wordt is groter op een kleinere school dan op een grotere school. En dan hebben we niet voor niets in Stadskanaal een stichtingsnorm van 200 leerlingen waarvan gezegd wordt van dat is dan ongeveer weer een aantal waarop structureel kwalitatief goed onderwijs tegen acceptabele financiering gehouden kan worden. voorzitter ik kom nu eigenlijk inhoudelijk aan het eind van het OPRON verhaal, ik moet nog wel even een paar vragen over de leefbaarheid beantwoorden denk ik. Wat zijn nu de gevolgen voor Stadskanaal Noord, er waren meerdere insprekers die hun zorgen uitten over Stadskanaal Noord. U weet wij hebben als college, en u als raad ook volgens mij, geregeld gesprekken met de wijkraad in Noord, dat is onze vaste aanspreekpartner om het gesprek te voeren over leefbaarheid. Heel concreet ging het vandaag, en die gesprekken zullen we door blijven voeren dat is even goed om vast te stellen, heel concreet ging het vandaag over de gymzaal en over het buurthuis. En laat ik dan net zo eerlijk zijn als ik over de school ben, die gymzaal is de minst bezette gymzaal van onze gemeente, een bezettingspercentage tussen de 30 en 35%. Zelfs als de Westerschool open zou blijven zouden we deze gymzaal goed bekijken op het moment dat wij gaan kijken naar onze gymaccommodaties. Dus als inderdaad de Westerschool daar geen gymlessen meer afneemt gaat die gymzaal niet heel lang meer open blijven. Tenzij u zegt met zijn allen wij accepteren die hele grote onderbezetting. Het buurthuis daarentegen is een compleet ander verhaal, we hebben geen enkele aanleiding om er ook maar iets mee te gaan doen dan het open houden op dit moment. Concluderend, beste raad, beste voorzitter, ik zal via de voorzitter spreken, wat vanavond voorligt is niet leuk. Wij hadden dit liever ook niet gehad, maar we staan er wel voor. en uiteraard heeft u terechte kritiek op het proces hoewel ik de overtuiging heb dat u niet het orgaan bent om daarin op te treden. Ik vind wel dat we met zijn allen eerlijk moeten zijn in verwachting in management naar de ouders en dat de kans dat die school in leven blijft grenst aan nihil. Sterker nog, is eigenlijk nihil. En wat mij vanavond vooral bezighoud is de vraag van welke overwegingen heeft u nou nog naast haalbaarheid, wenselijkheid, dat u zegt van we kunnen nog geen besluit nemen.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Meertens, GBS.
  • 0:27 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Mag ik daar op reageren. Ik denk dat wij ook een voorbeeld willen schetsen omdat ook de Oleander een zwakke school is, op dit moment ook maar 60 leerlingen ???? en als dit met de Westerschool gebeurd dan zijn wij er ook bang voor dat dit in de toekomst met de Oleander gaat gebeuren. en dat is waar wij ook voor willen gaan liggen. En ik vind ook dat we ons aan de wet moeten houden en als wij hier nu zeg maar toezeggingen doen hebben we geen poot meer om op te staan in volgende situaties.
  • 0:07 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ik zit te denken hoe moet ik hier op reageren, dit zijn individuele casussen, er gebeurd hier nu wat op een school die een nevenvestiging is van een andere school waarbij het bestuur na heel veel wikken en wegen en heel veel andere acties besluit van dit is nu wat ons nog te doen staat. ik zie geen wereld waarin die Oleander heel snel zou verdwijnen, maar dat heb ik eerder geroepen dat ik dacht dat het nu wel klaar was met schoolsluitingen. Volgens mij is het signaal van de raad heel duidelijk dat zaken niet geaccepteerd worden.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:4 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Het klopt toch wethouder dat het de bedoeling is dat de leerlingen naar de Oleander gaan?
  • 0:19 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Wij leven in een land, en dat weet OPRON ook heel goed, waarin ouders de keuze hebben waar zij hun kinderen onderbrengen. En dat kan inderdaad de Oleander zijn, OPRON is ook zo realistisch genoeg om te weten dat lang niet al die kinderen naar de Oleander zullen gaan. Er zijn over heel veel scholen verspreid, Gieterveen is hier al genoemd, maar ook bijvoorbeeld de Neuteboomschool zijn kinderen aangemeld.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Nijenbanning, VVd.
  • 0:38 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, ik wilde nog even een opmerking plaatsen ten aanzien van de opmerking van de wethouder voor wat betreft het gymlokaal. Ik bedoel ik vind het echt te gek voor woorden dat we hier van een inspreker moeten horen van de volleybalvereniging dat ook het open blijven van de gymaccommodatie ter discussie staat. dat tekent gewoon het proces wat doorlopen is waarin wij als raad gewoon vanavond moeten horen dat het ter discussie staat en u doet het technisch af ja we hebben een bezettingspercentage van 30% dus de kans dat we hem open houden is sowieso klein, die discussie die gaan we voeren, en aan de andere kant zegt u van ja we gaan investeren in 5 sportambtenaren om de mensen in beweging te krijgen en aan de andere kant gaat u accommodaties sluiten. Ik volg het niet meer.
  • 0:24 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Voorzitter de heer Nijenbanning heeft als enige verweer dat hij nog niet in de raad zat op het moment dat ICS rapport aan de orde was. maar de VVD was wel vertegenwoordigd en die heeft ook ingestemd met de lijnen die er in staan. Die heeft ook ingestemd met de ???????? die er staan over het goed bekijken van de gymaccommodaties. Daarover is nog geen definitief besluit genomen, wat ik hier heb gezegd dat ik wel eerlijk zal zijn over de perspectief wat het college denkt voor die locatie.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Nijenbanning.
  • 0:02 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, jammer genoeg zat ik toen nog niet in de raad. Maar u bent het toch met me eens dat het toch een vreemde situatie is dat we dat vanavond van een inspreker moeten horen en dat het helemaal in het collegevoorstel niet verwoord is. en aanvullend daarop zou ik willen vragen van wat betekend het sluiten van de gymaccommodatie voor de leefbaarheid van Noord. daar heb ik u nog niet over gehoord.
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Nijenbanning dat ligt niet voor op dit moment. Meneer Van Beek, CU.
  • 0:11 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, als u al voor mij gaat antwoorden. Ik wou inderdaad zeggen dat het hier niet voorligt, maar in 2013 is dat rapport gewoon besproken hier in de raad, dus de cijfers had u kunnen weten over bezettingsgraden en dergelijke.
  • 0:29 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   En het besluit is ook nog niet definitief het is een, het ligt niet voor voorzitter, sorry dat ik nu toch erop inga, het is een denkrichting waarvan we hebben gezegd daar gaan we mee aan de gang en er zijn nog geen besluiten genomen over instandhouding al dan niet, maar nogmaals eerlijkheid gebied te zeggen dat dit niet de meest rendabele voorziening is die wij hebben, dus instandhouding zal een extra stap van ons vragen. En het college denkt een andere kant op, zeker als de Westerschool geen activiteiten meer heeft op die locatie.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U komt tot afronding of u hebt afgerond.
  • 0:3 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ik heb mijn lijstje afgewerkt voorzitter.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, dan ga ik inventariseren of er behoefte is aan een tweede termijn.
  • 0:06 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Voorzitter.
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik ben even aan het inventariseren of er een tweede termijn is meneer Klinkhamer, zijn dat dezelfde sprekers allemaal behoefte. Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:14 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Naar aanleiding van het betoog van de wethouder hebben wij geen aanleiding om onze amendement in te trekken.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Mevrouw Luijken, SP, tweede termijn.
  • 0:3 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Wij blijven ook het amendement steunen.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik hou de volgorde maar even aan. Meneer Van Beek, CU.
  • 0:29 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik heb aan meerderen in deze raad volgens mij aangegeven in eerste termijn dat u mijn antwoord krijgt, die gaat u nu ook krijgen. ik heb diverse bijdragen van verschillende partijen heb ik gehoord, ik heb de portefeuillehouder gehoord, ik hoor de portefeuillehouder toch ernstig ontraden om deze motie aan te nemen, ik zou daarbij willen opmerken van, wat zegt u
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   het is een amendement
  • 0:31 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Amendement, neem me niet kwalijk. Om dit amendement aan te nemen, ik zou eigenlijk willen vragen aan de indieners van het amendement, en ik bedoel het maakt niet zoveel uit wie er antwoord op geeft, wat wilt u nu precies bereiken. Ik heb u horen zeggen van wij willen extra tijd, wij willen meer onderzoek, aan de andere kant hebt u naar mijn idee duidelijk begrepen dat over een jaar de Westerschool niet meer bestaat.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Luijken, SP.
  • 0:46 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Nou ik heb het zo niet begrepen, ik heb begrepen dat hij in augustus al sluit dus dan bestaat hij nu al eigenlijk niet meer. wat wij willen bereiken is, en dat is precies wat mevrouw Meertens van GBS al heeft gezegd, de wijze waarop de OPRON dit gedaan heeft mag nooit meer gebeuren. Ook de Oleander school is zwak, al vier keer, heeft ook maar 60 leerlingen, 26 leerlingen van de Westerschool hebben zich aangemeld in Gieterveen omdat ze niets meer met de OPRON te maken willen hebben. Er gaat gewoon iets niet goed structureel zou ik bijna zeggen, want in 2014 is dat ook al in Meeden gebeurd met een school. Het lijkt me toch logisch wat wij willen.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:29 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   U stelde mij, want ik was de indiener, twee vragen. Nou de eerste vraag daar kan ik u wel een antwoord op geven, trouwens ik heb hem al benoemd toen ik daar stond, wat willen wij hiermee bereiken. Wij willen door gebruik maken van het recht van de raad om bedenktijd te krijgen om tot een goed onderbouwd en gedegen besluit te komen om of de school over te nemen of niet. Die tijd daar schort het aan. Nu ben ik even uw tweede vraag want u deed een uitspraak over de sluiting van een school, kunt u de tweede vraag nog even herhalen.
  • 0:18 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Zeker wel. Ik zei van als wij nu besluiten om het amendement aan te nemen en vervolgens krijgt u de tijd dan voor onderzoek, maar het zal toch zo zijn dat volgend jaar augustus 2018 de school sluit.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:37 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dat is, ja ze zeggen altijd wel regeren is vooruitzien, maar ik vind dit wel een heel negatief perspectief zetten want u gaat nu iets voorspellen, maar misschien is dat ook past dat bij u, dat eigenlijk niet wat eigenlijk niet de werkelijkheid of de waarheid hoeft te zijn. Want zover zijn we nog niet. En in mijn eerste antwoord heb ik u gegeven we gaan het onderzoeken of het dan ook blijkt of er dan sluiting of wat dan ook ter sprake is. We gaan eerst kijken wat voor mogelijkheden er zijn om te onderzoeken of we de school openhouden of niet. Ik heb het nog niet over sluiting trouwens.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:58 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou meneer Klinkhamer heeft eigenlijk in technische zin antwoord aan u gegeven meneer Van Beek, maar wat mij of onze fractie eigenlijk het meeste zorgen baart is ook, en dat heb ik ook in mijn speech gezegd, is het vertrouwen wat ouders en leerlingen hebben in OPRON. En OPRON is natuurlijk en dat is ook het onderliggende sentiment een beetje die hier ligt want u moet niet vergeten OPRON we hebben als gemeenschap de school in handen gegeven van OPRON. En als u dan nagaat als iemand dit soort discussies volgt en deze hele discussie wat rondom de Westerschool gebeurd zou ik mij als ouder toch wel erge zorgen maken. dus wat wij kunnen winnen de komende jaren is dat ouders, en daar heb ik ook toe opgeroepen, dat ouders weer vertrouwen krijgen in OPRON en dat OPRON weer vertrouwen krijgt aan ouders waardoor weer een heel goed proces is wat ook ter voorbeeld dient voor de andere scholen. Dat is de onderliggende dat is ook een onderliggend punt over de kwestie OPRON.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De heer Melllies, fractie Mellies.
  • 0:17 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja dank u wel voorzitter. Ja ik sluit me toch aan bij wat de heer Pals net zei, toch even over wat de heer Van Beek zei, dat de OPRON ja die heeft een besluit genomen om die school niet in stand te houden, maar er zijn opties en we hebben de tijd om het uit te zoeken. Dus waarom zouden we die tijd niet nemen.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boels, CDA.
  • 0:58 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, we hebben opties en waarom zouden we die tijd niet nemen. Nou ik het is op zich positief te horen dat de heer Pals weer met verve positieve dingen te berde brengt. Dat is ook wel eens anders geweest. Wat zijn de concrete zaken waar u dan op doelt want we hebben het hier over die kinderen. Daar zijn we het allemaal over eens. Nu nog langer besluiten eigenlijk niks te doen te gaan onderzoeken wat moet er dan komen. SOOOG heeft eigenlijk aangegeven, ja wij zien het niet zitten om die school over te nemen. wat moet er gebeuren, wat zorgt dat er direct kwaliteit is voor die kinderen, wat zorgt dat er nu wel kwalitatief goed onderwijs komt, wat geeft ons die tijd, wat waardoor zegt u ja laten we het risico maar nemen want we horen van de wethouder ja juridisch is dit wel in de haak wat door anderen bestreden wordt hoe kunnen we die tijd pakken en een kwalitatief goed onderwijs zorgen ik heb dat niet gehoord vanavond.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Luijken, SP. Het is moeilijk vanavond hè want iedereen wil als eerste de vingen op de microfoon hebben, maar ik probeer toch een beetje op de volgorde wat is aangegeven u het woord te geven. Mevrouw Luijken, SP.
  • 0:38 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ik vraag me toch af, meneer Boels heeft het iedere keer over dat we vanaf augustus als de school eventueel zou open blijven, niets meer doen. Dan zegt u toch eigenlijk ook gewoon gooi de Oleander ook maar dicht, want wat gaat u daar dan doen in augustus. Ook zwak, ook weinig leerlingen. Vertel het me maar, ik ben echt verbaasd over wat u zegt. Waarom krijgt de Oleander dan wel een kans om open te blijven, want al die leerlingen gaan dus niet naar de Oleander, die gaan naar Gieterveen, 26 stuks, of Wildervank hoor ik net.
  • 0:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ik een oproep aan u doen om niet teveel in herhaling te vallen want ik denk dat we dan om 00.00 uur nog op dezelfde manier discussiëren, maar echt op een gegeven moment de vragen te beantwoorden van elkaar of eventueel een aantal toevoegingen te plaatsen. Ik ben terug bij meneer Van Beek, CU.
  • 1:21 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, het heeft even geduurd, maar daar zijn we weer. Wat ik mij werkelijk afvraag, ik hoor ouders hoor ik van de week bij mij op de fractievergadering hoor ik zeggen van de vertrouwen met OPRON is zodanig zoek, mijn kind gaat niet meer naar een school van OPRON. Mijn kind gaat naar Gieterveen. U zult ongetwijfeld deze verhalen ook gehoord hebben. U zegt net zelf van er gaan een aantal kinderen naar andere scholen, ik heb het de wethouder ook horen zeggen, wat voor school treffen wij aan als we hem nu open houden. Hoeveel kinderen zitten daar nog op, is waar ik mij ernstig zorgen over maak. Ik denk dat je moet realistisch moet zijn en dan af moet vragen of je daar als kind kwalitatief goed onderwijs kunt verwachten. En daar komt bij dat vervolgens dan de inspectiedienst ook die school wederom zal gaan bezoeken en zal bestempelen als zeer zwak. Volgens mij sol je heen en weer met de kinderen en houden we mogelijk misschien, ik hou even een slag om de arm, de ouders wel voor de gek om te zeggen van we houden hem een jaar open en we zien nog wel kansen. Ik denk dat je dat los moet laten. Tot zover voorzitter.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Van Beek. Mevrouw Luijken, SP. Nee, geen, ja.
  • 0:05 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Nou ja wat de heer Van Beek zegt dat verbaasd me toch want wie zegt dat de kinderen nu aangemeld zijn als ik als ouder hoor dat de school waar mijn kind op zit gaat sluiten, natuurlijk ga ik hem voor de grote vakantie ergens anders aanmelden. Maar als ik dan hoor dat mijn school open blijft waar mijn kind zat, misschien laat ik mijn kind dan wel gewoon op de school zitten waar hij zat. Wij hebben met zoveel ouders gesproken, die zijn zich ter dege bewust van wat hier aan de hand is, we zijn geen domme mensen. En die ouders die hebben ook gewoon aangegeven OPRON, nee, Westerschool, ja. Dus met andere woorden er zal iets moeten gebeuren vanuit de ouders om deze school op een andere manier open te houden.
  • 0:23 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Luijken. Ik ga naar meneer Nijenbanning, VVD. Tweede termijn. Nee, geen behoefte. Dan meneer Boels, CDA. Meneer Pals, D'66. Meneer Mellies, fractie Mellies.
  • 0:16 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja dank u wel voorzitter. Ja, ik had toch ook nog een vraag gesteld wat het college vindt van dat op dit moment de school al leeggehaald wordt en dat er al spullen verhuizen naar de Oleander en dat de leerlingen zelfs al week eerder met vakantie gaan. kunt u dat bevestigen.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat gaan we de portefeuillehouder zo nog even verzoeken. Ik ga nog eerst even naar mevrouw Meertens van GBS. Geen behoefte tweede termijn? Wethouder, de vraag van de fractie Mellies.
  • 2:20 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ik ga er toch even bij staan. Wat mij opvalt in de laatste paar minuten is hoe vaak het woord misschien gebruikt wordt. Misschien, misschien, misschien, misschien wellicht, kans, hele kleine kans. En is dat waar wij op sturen, is dat waar wij onze inwoners, met name die kinderen, in terecht willen laten komen in die onzekerheid van er wordt nu van ouders een gigantische stap verwacht die naar aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet gaat leiden tot het in stand houden van die school en vervolgens moeten heel veel kinderen weer die teleurstelling door dat het niet gelukt is, één, en dat ze alsnog naar een andere school moeten. Het voorbeeld van Meeden werd genoemd daar was een groet verschil, daar was het niet OPRON die zei we stoppen ermee, daar waren inderdaad betrokkenen bij die school die het vertrouwen in OPRON opzeiden. Vervolgens heeft dat geleid tot het vertrekken van de bestuurder nota bene, die het na een aantal pogingen niet voor elkaar kreeg, maar inmiddels is die school weer goed inderdaad, maar dat was omdat het bevoegd gezag op dat moment, OPRON, er inderdaad achter is gaan staan ?????????? gaan investeren en heel veel maatregelen heeft getroffen. Het bevoegd gezag heeft nu een formeel definitief sluitingsbesluit genomen, dus het bevoegd gezag OPRON gaat het niet meer doen en draagt het bevoegd gezag en u stelt de vraag aan ons of wij weer het bevoegd gezag over willen nemen. Dus die situatie is anders. De Oleander inderdaad kent nog het predicaat zwak, maar heeft wel de medewerking van de inspectie aan de verbeterplannen daar, met een positief uitzicht en het is een groeiende school. Dat zijn de feiten, het lastige is we hebben een hele serie feiten waar we mee te maken hebben, we hebben een stuk speculatie en een stuk kansberekening waar ik geen weddenschap mee aan zou durven gaan. Dus ik begrijp dat de raad een besluit gaat nemen, laat hem nog een keer die oproep doen, laten we eerlijk zijn, realistisch zijn, beseffen dat de Westerschool na 1 augustus, zij het 2017, zij het 2018, niet meer zal bestaan in die locatie en laten we die duidelijkheid vanavond geven en niet uitstellen tot januari/februari.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik wil toch graag dat u dan ook nog even de vraag van fractie Mellies beantwoord want daarvoor stond u op.
  • 0:07 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja, voorzitter die vraag is gekomen. Ja, daar zijn wij over op de hoogte gesteld. OPRON heeft in overleg met, met name het team, en een aantal betrokken mensen rondom die school gezegd de situatie is nu zo dat dit het meest wijze is om te doen in overleg met de inspectie, dat recht hebben ze. Ik heb volgens mij de fractievoorzitters op vraag van mevrouw Meertens er ook over ge-e-maild en daarbij aangegeven dat ik niet van zins ben ook die ouders of kinderen nog lastig te gaan vallen met een vraag rond leerplicht, dus om inderdaad een, dus voor ons is dit nu een gegeven dat dat zo gebeurd.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder. Meneer Mellies.
  • 0:16 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Nou goed het is nou eenmaal zo, maar ik wil toch wel even zeggen hier ter afsluiting dat het toch wel tekenend is de manier waarop OPRON met mensen, ons en de ouders en de kindertjes omgaan en dat ik dat een zeer slecht zaak vind, dank u wel.
  • 2:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder dank u wel. Ik denk dat wij tot besluitvorming kunnen komen. Wij stemmen eerst over het amendement, wat luidt op een gegeven moment om het besluit te wijzigen in het feit dat de scholengroep OPRON geïnformeerd wordt overeenkomstig de bij het amendement behorende conceptbrief die de heer Klinkhamer heeft voorgelezen. Mijn vraag is wilt u hoofdelijke stemming of, zou mijn conclusie, mijn inschatting zijn dat de fracties van de CU en de fractie van het CDA geacht worden tegen te stemmen, is mijn inschatting daarmee juist? Ja. Dan is daarmee het amendement aangenomen en is het besluit dus dienovereenkomstig gewijzigd en moeten we een besluit nemen over het gewijzigde besluit en ik denk dat de verhouding hetzelfde ligt. Dus dat zijn, even goed denken, vier, zeven, dertien stemmen voor en zeven stemmen tegen. Ik heb er twintig als ik, sorry mijn fout, acht tegen, twaalf voor. Hebben we hem exact, zelfde verhouding voor het amendement en de daardoor gewijzigde besluit. [voorzitter klopt met hamer] Aldus. Ik wil kort schorsing inlassen om de mensen de gelegenheid te geven die denken van ik heb nu echt lang genoeg gezeten, we gaan terug naar huis. Ik wil u dank zeggen voor de wijze waarop we het toch gepoogd hebben met respect voor elkaars mening en met aandacht te luisteren want ik denk dat dat op zich een mooi voorbeeld is van hoe het ongeveer zou moeten verlopen. Ik zou u graag de kans willen geven voor, mag ik even mijn woorden afmaken meneer Klinkhamer, u de gelegenheid willen geven in een tijdsbestek van 10 minuten om het pand eventueel te verlaten en dan hervat ik om 22.20 uur de vergadering. Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:21 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Even ter verduidelijking mevrouw de voorzitter, dus dat betekend in dit geval voor alle mensen die nu weg willen gaan dat de OPRON dus de school nog een jaar open houdt.
  • 0:33 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dit houdt in op een gegeven moment dat het raadsbesluit, het gewijzigde raadsbesluit, wat met een meerderheid van 12-8 is aangenomen, dat dat dienovereenkomstig dat besluit met die aangehecht brief dat die brief verstuurd wordt. Ik kan niet voor voorspellen, daar staat keurig netjes in wat u besloten heeft, ik kan niet voorspellen wat OPRON gaat doen. Dus daar doen wij geen uitspraak over, dit gaat keurig netjes zo de deur uit meneer Klinkhamer. Mag ik u danken voor uw komst en uw aandacht. Tien minuten.
  • 0:03 schorsing
 • 12 Jaarverslag 2016 en jaarrekening 2016
  • 12. Vaststellen Jaarverslag 2016 en jaarrekening 2016 (291,56 KB)12.1. Jaarverslag en jaarrekening 2016 (1,6 MB)12.1.1. Erratum jaarverslag en jaarrekening 2016 (181,2 KB)12.2. Productenrealisatie 2016 (1,58 MB)12.3. Verslag van bevindingen gemeente Stadskanaal 2016 (1,05 MB)12.4. Brief Deloitte 30 juni 2017 (52,81 KB)12.5. Controleverklaring (131,17 KB)12.6. Reactie college op concept accountantsverslag 2016 (863,54 KB)12.7. Rekeningcommissie over jaarverslag en jaarrekening 2016 (191,36 KB)12.8. Amendement bestemming resultaat 2016 (717,15 KB)
  • 0:47 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik heropen de vergadering, ik deel u mede dat raadslid Egbert Nijenbanning van de VVD ondertussen de vergadering heeft verlaten. Ik wil agendapunt 13, jaarverslag 2016 en jaarrekening 2016 in bespreking geven en graag van u vernemen wie daarover het woord wil voeren. Meneer Boels, Mellies, Van Beek, Meertens, Pals, Hofstra, Zeegers. Meneer Boels, CDA.
  • 2:5 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Voorzitter, dank u wel. Het jaarverslag en de jaarrekening van onze gemeente over het jaar 2016. Voorzitter er ligt een goedkeurende verklaring, de jaarrekening is uitvoerig ???????????? gecontroleerd door de accountant, het is goed om te horen en te lezen dat er een goedkeurende verklaring is voor deze jaarrekening, er is goed beleid uitgevoerd. En het mag ons ook vertrouwen in de overheid geven, het is goed om daar ook gewoon in de openbaarheid aandacht op te vestigen, het verdient een compliment voor allen die hierbij betrokken zijn. Er is goed met de financiën van deze gemeente omgegaan. Er wordt veel gesproken ook over risico's, goed om dit nauwgezet tot ons te kunnen nemen en ook bewust van te zijn voor de toekomst. Er zijn nogal wat risico's. Ook lezen we, en dat is wel interessant in dit stuk, ook over eigenlijk het beleid wat wij zelf gecreëerd hebben en het uitvoeren daarvan, bijvoorbeeld dat we bijna 2 ton aan kwijtscheldingen hebben uitgevoerd. Goed om op deze manier ook te lezen dat ons ruimhartige beleid waar wij voor staan ook in de praktijk ten uitvoer komt. Voorzitter dan nog een punt, ja er zal denk ik door anderen nog wel aan gerefereerd worden, maar lazen in ieder geval alvast in de media en ook onderling spraken we erover, het amendement wat er straks aan zit te komen. In de algemene beschouwingen gaven wij daar al reeds onze visie op een voorzet voor. Toen gaven wij aan dat wij graag nog zouden willen wat de reserve van deze gemeente zou zijn, willen nu zien dat de reserve op orde blijft en dan is het wat ons betreft te kort door de bocht om het overschot van 2017 zomaar, laten we zeggen, hup op de grote hoop te gooien. We kunnen constateren dat de reserves van voldoende niveau zijn en daardoor willen wij graag het overschot wat er is op de jaarrekening van 2016 labelen. We kunnen daarmee het surplus aan gelden een goede bestemming geven en zorgen dat het ruimhartige beleid ook dit jaar uit kunnen voeren, dat we de sociaal zwakkeren kunnen blijven ondersteunen. Voorzitter tot zover, dank u wel.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Mevrouw Zeegers, SP. Meneer Pals, D'66.
  • 1:03 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, ik had eigenlijk nog een vraag aan meneer Boels voorzitter. U vind het goed, want wij weten echt D'66 fractie helemaal niet of we nou voor of tegen dat amendement gaan stemmen, en ik ben heel erg benieuwd naar uw visie op de zaak als je 1,4 miljoen, afgerond, niet wilt toevoegen aan de algemene reserves maar aan de sociale domein. Vindt u het nodig om 1,4 miljoen toe te voegen aan dat sociale domein. Even ter aanvulling, want voor mijn idee is als er tekort komt in het sociale domein dan zal dat denk ik ook vanuit Den Haal daar op gereageerd worden. En dan denk ik van waarom zou een inwoner van Stadskanaal ook niet, als je dat toevoegt aan de algemene reserve, dat de inwoners daar misschien een mooie lantaarnpaal voor kunnen krijgen, dan hebben we er met zijn allen er wat aan.
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boels, CDA.
  • 1:5 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, volgens mij hebben we bij de algemene beschouwingen over mooi lantaarnpalen gesproken, dus dat stukje is net wel afgedicht. En eigenlijk u maaide mij het gras een beetje voor de voeten weg, ook dat is iets wat in deze gemeente, maar dat is een ander onderwerp, Den Haag, kijk in onze overweging heeft Den Haag een grote rol gespeeld we weten niet wanneer er een nieuwe regering zal zijn, wat we wel weten is dat we over de afgelopen tijd op dat gebied minder tevreden waren en dat we zien dat er nogal wat heen en weer geschoven wordt met de gelden. Dat aan de ene kant, aan de andere kant hebben we gezegd bij die algemene beschouwingen laten we even kijken wat er op het moment met de reserve van de gemeente aan de hand is, wat komt er nog uit de jaarrekening. In de jaarrekening komt dat onze reserve nog op niveau is. Dat er dus in uw woorden nog gelden zijn voor mooie lantaarnpalen en omdat dat zo is en wij er wat minder vertrouwen in hebben dat de financiën vanuit Den Haag op een goeie en ordentelijke wijze tot ons gaan komen dat daar nog wel eens wat fluctuaties in zitten, zeggen wij ja laten we die gelden labelen en zorgen dat we de sociale zwakkeren in 2017 kunnen, blijven ondersteunen met het dramatige beleid waar wij voor staan, dat is onze argumentatie meneer Pals.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:33 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar het sociale domein is toch ook een domein die eigenlijk vanuit Den Haag geregeld wordt, ten minste in mijn optiek. En we zijn nu bezig met een nieuw Kabinet en het in elkaar sleutelen waar u ook manmoedig aan meedoet. En dan vraag ik me af, verwacht u nu echt dat we tekorten krijgen op het sociale domein, ik bedoel kunt u bijvoorbeeld een knelpunt noemen waar u zegt van nou dat moet toch echt aan de reserves worden toegevoegd want anders gaat het helemaal fout.
  • 0:12 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Het is andersom meneer Pals, verwachten we nu echt een knelpunt? We weten het niet, maar we hebben nu de mogelijkheid om te borgen dat we die gelden beschikbaar kunnen stellen aan hen waarvan wij zeggen daar moeten we het doen, dus nu is dit moment, dus gaan we er nu voor.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Mevrouw Zeegers, SP.
  • 2:05 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Ja, voorzitter de financiële situatie van onze gemeente krijgt nu nog de beoordeling goed. Er is een positieve rekeningsresultaat van 1,4 miljoen, het weerstandsvermogen is meer dan voldoende met een ratio van ruim 3. De risico's zijn ruim voldoende afgedekt en voor de vervuiling van het Mercurius Business Park is al een extra voorziening getroffen van 2 miljoen. Dat wil echter niet zeggen dat de gemeente er de komende jaren rooskleurig voor staat, nu Wedeka door zijn reserves heen is zou onze gemeente flink meer moeten gaan bijdragen, de druk op de begroting stijgt daarom fors. De algemene reserve was eind 2016 nog 15,2 miljoen, maar dreigt de komende jaren te gaan slinken. Die minimaal aan te houden reserve van 8 miljoen komt dan in zicht. Dat zou consequenties kunnen hebben voor o.a. de bouw van MFA Cereswijk en het nog lang openhouden van alle drie de buitenbaden. Het benodigde geld kan dan misschien niet meer uit de algemene reserve komen. De SP vraagt zich daarom af of het benodigde geld daarvoor dan niet geleend kan worden. hoe groot zijn de jaarlijkse kosten bij bijvoorbeeld 10 miljoen lening, kan het college daar wat info over geven. Er is immers nog voldoende ruimte om geld van buitenaf aan te trekken, want de schuldquote van onze gemeente is netto slechts 20% waar een schuldquote tussen 0 en 100% als normaal wordt beschouwd, er is dus nog voldoende leencapaciteit. De schuldenlast is momenteel relatief laag. Op het sociale domein is 1,9 miljoen minder besteed dat begroot. De SP kan daarom niet instemmen met toevoegen van de 1,4 miljoen positief van het rekeningresultaat aan de algemene reserve.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:24 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ja, voorzitter ik denk dat de fractie van de SP heel goed naar meneer Maarsingh heeft geluisterd, dat geld is bijna gratis en ik bedoel en meneer Maarsingh heeft denk ik een voorzet genomen, maar meent u nu serieus dat wij doordat de leencapaciteit moet worden vergroot omdat de rente laag is. En waar denkt u dan aan want ik denk we kunnen wel lenen tot we
  • 0:05 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Nee, de mate van kunnen lenen wordt bepaald door de schuldquote. Daar zit met 20% als jij tussen 0 en 100% moet zitten en je zit bij 20% dan zit je daar nog 80% van de 100 af, dus daar zit nog heel veel ruimte. Alleen wat doet dat op de begroting, want je krijgt natuurlijk structurele kosten. hoeveel ruimte zit erin, hoeveel hebben we nodig. Daarom vraag ik wat de jaarlijkse kosten zijn als je bijvoorbeeld 10 miljoen zou lenen.
  • 1:07 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter maar wat ik twee vergaderingen geleden, of drie, heb gezegd dat houd ik nog recht overeind, ik heb toen gezegd dat de rente historisch laag is in de geschiedenis en dat weet iedereen, dat is geen nieuws, en iemand die geld moet lenen en dat ook kan en dat kan een overheid zijn, maar dat kan ook een particulier en burger zijn, die moet nu zijn kans waarnemen want het kan ook wel eens weer anders worden, maar je moet natuurlijk alleen, en dat weet meneer Pals veel beter dan ik, geld lenen als je het ook echt nodig hebt. Voor dingen die noodzakelijk zijn. En als dat aan de orde is dan kun je daar over hebben, maar dat is nu niet aan de orde, het ging nu zoals mijn fractievoorzitter heeft gezegd, wat gaan wij met dat geld doen uit het sociale domein. En daarvan heeft hij gezegd namens de fractie; wij willen dat geoormerkt zien.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Maarsingh. Mevrouw Zeegers.
  • 0:12 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Ook de SP wil dat dus geoormerkt zien en omdat dat geld bespaart is in het sociale domein en in feite dus terug moet naar reserve sociale domein. En dat is tot zover mijn eerste termijn.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Zeegers. Dan ga ik naar meneer Van Beek, CU.
  • 2:23 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja voorzitter dank u wel. Het nodige is natuurlijk al gezegd. 1,4 miljoen in de positieve saldo, goedkeurende verklaring, getrouwheid, laat ik het zo zeggen ik was bij de rekeningcommissie en ik trof daar de accountant tijdens ons overleg daar en die was zeer tevreden. Als ik dan zijn stuk bekijk zie ik dat in de kleurenscorekaart, zoals dat zo mooi heet, er geen rode bolletjes meer zijn waar direct aandacht of onderzoek naar gedaan moet worden dus ik denk dat het goed is om een compliment uit te delen aan deze organisatie over hoe het allemaal tot stand gekomen is en hoe het reilt en zeilt hier op financieel gebied. Weerstandsvermogen is goed, is ook al genoemd. De heer Boels heb ik net het een en ander horen zeggen over de reserve sociaal domein en ik heb mevrouw Zeegers dat horen zeggen, ik heb het u tijdens de algemene beschouwingen aangekondigd dat de CU en de SP een amendement aan het voorbereiden waren, die hebben we vervolgens maar gemaakt en de andere partijen opgeroepen om dit mede te ondertekenen. Er zijn een aantal partijen die zeggen van nou daar doen wij niet aan mee dat is lijst Mellies en dat is de heer Nijenbanning van de VVD. U heeft net de heer Pals gehoord die zegt van nou ik weet het nog niet ik laat het even afhangen van het debat ik weet niet hoeveel debat hier nog over gaat ontstaan maar we wachten het even af. Wij willen de 1,4 miljoen ruim niet toevoegen aan de algemene reserve, wij willen de schijn voorkomen dat de buitenwereld zou kunnen zeggen; geld wat bestemd is voor het sociale domein wordt ergens anders aan uitgegeven. Wij vinden dat gelden voor het sociaal domein bestemd dienen te blijven voor het sociaal domein. Dus gestopt moeten worden in de reserve pot sociaal domein. Komen er tekorten in het sociale domein kunt u als eerste daar aankomen uiteraard. Ik kan u het amendement voorlezen voorzitter met uw welnemen.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ga uw gang meneer Van Beek.
  • 0:58 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Op grond van artikel 51 Reglement van Orde van de raad van de gemeente Stadskanaal. Raad van de gemeente Stadskanaal in vergadering bijeen op 10 juli 2017. Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 juni 2017 om het jaarverslag en de jaarrekening 2016 vast te stellen. Overwegende dat het gewenst is om het voordelige resultaat volledig toe te voegen aan de bestemmingsreserve sociaal domein. Besluit, punt twee van het conceptbesluit aldus te wijzigen dat dit luidt: “bij 2; Het voordelige resultaat van € 1.424.000,00 toe te voegen aan de bestemmingsreserve sociaal domein”. Ingediend door Van Beek CU, mevrouw Luijken namens de SP de heer Boels namens CDA, de heer Hofstra namens de PVDA en mevrouw Meertens namens GBS. Volgens mij is het wel iets meer als de meerderheid ,dus ik denk dat het allemaal wel goed komt. Dus weinig debat denk ik meneer Pals.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik begrijp dat u naar huis wilt meneer Van Beek.
  • 0:1 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   ja wat mij betreft wel.
  • 0:44 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dus dat gaan we straks zien of dat nog debat oplevert of niet. Het amendement voldoet aan de vereisten en maakt onderdeel uit van de beraadslagingen. Verschijnt ondertussen denk ik ook op uw i-pad. Dat was uw bijdrage meneer Van Beek? dank u wel. Dan ga ik naar meneer Hofstra, PvdA.
  • 2:44 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Er zijn al een paar dingen gezegd, waren ook financieel technische dingen, inderdaad wij zijn ook blij dat de gemeente tegen de verwachting in dit jaar een goedkeurende accountantsverklaring heeft gekregen ook voor wat betreft de rechtmatigheid. Ondanks de problemen die er waren bij bijvoorbeeld de sociale verzekeringsbank en bijvoorbeeld faillissement van TSN, waardoor die geen controle gegevens hebben overhandigd. Dus dat ziet er goed uit. Ook de andere punten die u noemt meneer Van Beek ook al waren aangegeven de bekende bolletjes van onze accountant die laten zien dat wij op de goede weg waren en zijn. Wel hebben we nog wat opmerkingen en vragen voorzitter. Zoals andere fracties ook al hebben aangegeven en zoals wij zelf ook al vermeld hebben bij de algemene beschouwingen zijn we het niet eens met het voorstel van het college om het overschot van het sociale domein toe te voegen aan de algemene reserve, daarom hebben wij het amendement van meneer Van Beek mede ondertekend. Er is geld overgebleven van het tegengaan van onderwijsachterstanden. Het gaat om €161.000,-. We vinden het vreemd want in onze regio kan het geld toch nuttig worden besteed lijkt ons. Ook vinden we de uitleg die hierover gegeven is wat aan de karige kant, dus graag een extra toelichting daarop, dat kunt u vinden meneer de wethouder op pagina 30. Die vraag dat geldt ook voor de meevaller op de bibliotheek, uit de jaarrekening van de afgelopen twee jaar dacht ik dat het was, is een overschot van meer dan 2 ton, 210.000, wij vragen ons af waardoor deze wordt veroorzaakt, dat staat ook niet zo heel duidelijk in het stuk. Pagina 23. Voorzitter we maken ons zorgen over het groenonderhoud, ik geloof dat meneer Boels er net al een iets met grasmaaien grapje over probeerde te maken, ja we zien het gewoon gebeuren ook hier in het centrum, bijvoorbeeld langs de pleinlijn zie ik dan aan de oevers bij het vijvertje ook het onkruid wel een halve meter hoog staan dus daar moeten we wel wat aan doen. want in het centrum hanteren we toch de hoogste beeldkwaliteit, dus graag een reactie van de portefeuillehouder daarop. Ik dacht dat het de vorige vergadering was, misschien ook wel de vergadering daarvoor, heeft mevrouw Brongers het ook nog gehad over de status van de spoorlijn, we vroegen ons af of daar inmiddels al wat meer nieuws over was. Dat zou in de zomer gebeuren dacht ik. Tot zover voorzitter in eerste termijn. dank u wel.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra. Mevrouw Meertens, GBS.
  • 2:01 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja, voorzitter dank u wel. voor ons ligt een jaarverslag en jaarrekening 2016. En u vraagt ons deze documenten vasttestellen en de resultaten als omschreven te bestemmen. Daarnaast vraagt u ons separaat in te stemmen met de paragraaf interbestuurlijk toezicht. Allereerst een compliment voorzitter. een compliment voor eenieder die heeft bijgedragen aan dit positieve resultaat, een voordelig saldo van ruim 1,4 miljoen. Bij het lezen van het jaarverslag wordt men toch altijd weer geconfronteerd met de grote hoeveelheid van onderwerpen en zaken die de aandacht vergen. De wijze van beschrijven per onderwerp is kort, to the point en overzichtelijk. Dus ook een compliment voor de goede leesbaarheid van de voorliggende stukken. We kunnen verder redelijk kort zijn bij de behandeling van dit punt. Wat opvalt is dat de accountant ook dit jaar weer een onzekerheid constateert ten aanzien van het sociaal domein als gevolg van het ontbreken van verantwoordingsinformatie van partijen waar de gemeente mee samenwerkt. Net als vorig jaar betreft dit voor een groot deel de informatie die verstrekt dient te worden door de sociale verzekeringsbank. Wij zullen niet de enige gemeente zijn die daar tegenaan loopt en kan de portefeuillehouder aangeven hoe dit met de sociale verzekeringsbank besproken wordt en of daar al actie op ondernomen is. Want het feit dat dit ook vorig jaar al aan de orde is geweest heeft dus schijnbaar niet tot de gewenst verbetering geleid. Daarnaast is de verantwoording van de RIG ook laat ontvangen, waardoor de controle vertraging heeft opgelopen, ook hierbij de vraag aan de portefeuillehouder of daar al nadere aandacht aan is besteed. Verder zijn wij verheugd te zien dat de kleurenscore op de paragraaf samenvatting bevindingen interim controle 2016, geen rode bullits meer laat zien. een mooie constatering omdat er geen urgente aandachtspunten meer zijn op dit moment. Ook dat is een compliment waard. En het zou mooi zijn als deze tendens voor volgend jaar doorgezet kan worden zodat er wellicht een aantal van de gele bullits een groen randje hebben. Hopelijk lukt het om die uitdaging aan te gaan. wij kunnen instemmen met de bevindingen in de paragraaf interbestuurlijk toezicht en hebben daar dan ook verder gaan op- en aanmerkingen over. En wat betreft de beslispunt, het voordelig saldo van 1,4 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve moeten wij u laten weten dat onze voorkeur uitgaat om dit bedrag te oormerken en toe te voegen aan de bestemmingsreserve sociaal domein. En daarom hebben wij het amendement ook ondertekend. Dank u wel.
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik krijg zo maar het gevoel dat de portefeuillehouder straks de bolletjestrui heeft, nou ja denk ik de periode van de Tour de France past er toch bij of niet wethouder Hamster.
  • 0:2 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   de bolletjes zijn rood.
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Het is toch een bolletjestrui? Dat staat ergens voor, ok. Dank u wel mevrouw Meertens. Dan ga ik nu naar meneer Pals, D'66.
  • 0:07 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter dank. Veel gras is al voor de voeten weggemaaid dus ik heb eigenlijk ook niet zo'n inhoudelijke bijdrage meer aan het jaarverslag en aan de jaarrekening. Zeggende dat dat door zowel door de accountant als door de rekeningcommissie is goedgekeurd dus waaraan zouden wij dan nog twijfels hebben. anders hadden wij wel een schriftelijke vraag vooraf gesteld in plaats van nu. Wat overblijft is toch de bijdrage van de wethouder straks over het wel of niet toevoegen van de 1,4 miljoen waar onze twijfel om voor of tegen te stemmen kan worden weggenomen. Dank.
  • 1:10 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   ja, dank u wel voorzitter. Van mij een kort stukje. Laten we beginnen met op de eerste plaats dat we natuurlijk blij zijn met het positieve resultaat over 2016 van goed 1,4 miljoen. Wel valt ons een aantal zaken op, namelijk met name de drastische daling van het aantal leners en het aantal uitleningen bij de bibliotheek. Is hier een reden voor? dan zien we ook een stijging van 35% op het aantal bewindvoeringstrajecten. We hebben hier al eerder bij de behandeling van het armoedenota over gehad en valt hier nog op te anticiperen. Verder zien we dat ondanks de aantrekkende economie en een dalend inwonertal toch het aantal uitkeringsgerechtigden is gestegen, dat is jammer, nou buiten dat, natuurlijk zijn er nog een aantal risico's die moeilijk in te schatten zijn, maar voor het overige ziet de rekening er gewoon goed uit en kunnen we instemmen met alle drie de beslispunten. Dank u wel voorzitter.
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Mellies. Even stilstaan? ja, schorsing of niet. Vijf minuutjes, ok. Ik schors de vergadering vijf minuten.
  • 0:2 schorsing
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik heropen de vergadering en geef het woord aan de portefeuillehouder, wethouder Hamster.
  • 3:8 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Voorzitter dank u wel. Op naar die bolletjestrui, laat ik daar mee beginnen. Maar vooraf misschien goed om te vertellen, ik ga even de vragen vanuit de portefeuille financiën en gedeelte eigen portefeuille doen en dan zullen een aantal collega's daar nog op aanvullen, dus niet allemaal de handen omhoog na mijn bijdrage van ik heb nog een antwoord gemist. Er vindt nog een vervolg plaats. Maar laten wij beginnen met de verklaring van de accountant op onze jaarrekening. Inderdaad mooi om te zien dat die goedkeurend is, eerlijkheid gebied te zeggen dat die voor mij bijna als verassing kwam vanwege de onzekerheid, waarvan wij dacht dat die nog groter was. en u heeft kunnen lezen dat wij bij een grens die lag op €3.681.000,- aan budgetten die onzeker waren dat we daar €50.000,- onder zaten, oftewel €3.630.000,-, dat geeft ook ongeveer aan hoe krap het kwam en dat zijn budgetten en daarmee kom ik bij de vraag van mevrouw Meertens, waar wij zelf niet zoveel aan kunnen doen. De SVB inderdaad heeft moeite om haar gegevens zo te duiden dat ze terug te voeren zijn op geleverde zorg want dat is wat de accountant dan wel weet, er gaat een euro heen is die euro ook op de juiste manier besteed. En de SVB is nog steeds niet in staat om dat goed te doen. Vorig jaar had dat een hele duidelijke reden dat er gekozen is eerst de continuïteit van zorg en daarna pas de verantwoording en dit jaar is de SVB heeft er al stappen in gezet maar nog niet zo ver dat het goed gaat komen en laat ik ook meteen maar de disclaimer neerzetten volgend jaar vermoed ik dat het nog niet helemaal in orde gaat zijn. Wat betreft de RIGG gaat dat beter. U heeft kunnen zien dat de RIGG inderdaad nu wel een verklaring heeft gekregen, goedkeurend, en dat heeft de tijdigheid ervan heeft er ook mee te maken dat het RIGG afhankelijk is van alle zorgaanbieders waar ze zaken mee doen voordat ze zelf de verklaring op kunnen maken. Dus de snelheid zal ik ook meteen zeggen ik denk dat het wennen word maar wij zullen bij het behandelen van onze jaarrekening er rekening mee moeten houden dat de accountantsverklaring laat binnenkomt. Dit jaar was het een week van tevoren, ga ervanuit dat dat nog wel een tijdje zo doorgaat zolang wij de zorg mogen blijven uitvoeren zoals we dat nu doen. kom ik bij het amendement, ik ben vandaag niet gelukkig volgens mij met de raad wat betreft het indienen van amendementen meteen door meerderheid gesteund, ik het wederom proberen als was het alleen maar voor u meneer Pals. U heeft, de heer Van Beek heeft hem eigenlijk al een beetje aangekondigd bij de algemene beschouwingen van wij zien dat dit aankomen weet dat wij ons voorbereiden op een amendement die richting en toen heb ik u een beetje uitgedaagd van wees u bewust als wij niet die middelen naar de algemene reserve doen dat de kans groot is dat wij door onze ondergrens van 8 miljoen zakken. Ik heb begrepen dat u ambtelijke informatie heeft opgevraagd waaruit bleek dat dat ook het geval gaat zijn over een aantal jaren en bij die uitdaging hoorde ook dat u op dat moment zei van ja dan gaan we ons best doen daar iets slims op te verzinnen. Dat slims lees ik niet in het amendement terug. Dat is één.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Van Beek, u wordt uitgedaagd ja.
  • 0:34 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, daar moet ik natuurlijk een antwoord op geven. kijk over een aantal jaren lopen wij inderdaad mogelijk het risico dat wij onder de 8 miljoen zouden komen, het is niet zeker, ook u kunt niet in de glazen bol kijken en zeggen van dan is het 7,7 miljoen, mocht dat wel zo zijn die 7,7 miljoen dan heb ik ondertussen wel 4 ton gevonden om dat aan te vullen dat we weer op de 8,1 miljoen zitten, dus wat dat betreft wachten wij gewoon af wat de komende jaren gaat gebeuren.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:14 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter met verbazing beluister ik nu meneer Van Beek die rekt de grenzen op als ik u goed begrijp. Want ik bedoel 8 miljoen hebben wij als ondergrens gesteld en nou bent u al tevreden met 7,5, dus ik bedoel waar is straks het einde bij de CU eerlijk gezegd.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Van Beek.
  • 0:22 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja dank u wel. ja meneer Pals ik denk dat u niet helemaal goed luistert want ik heb de grens niet opgetrokken, ik zei alleen maar dat de mogelijkheid zou kunnen bestaan dat wij erdoor zouden zakken en naar 7,7 miljoen gingen en dat ik dan inmiddels gezegd heb van dat we dan weer teruggaan naar de 8,1 miljoen of iets dergelijks want ik vind inderdaad die 8 miljoen is door ons ingesteld als ondergrens en dat dient zo te blijven.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Van Beek. Wethouder Hamster.
  • 0:16 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ik zit echt te wachten op de vraag vanuit de raad; beste heer Van Beek waar haalt u die 4 ton vandaan. Als u dat nu al weet. Wat houdt u tegen om het sowieso niet te gaan doen. en blijkbaar heeft u de glazen bol wel waarvan u vermoed dat ik die niet heb. Wij zijn hier gewend te rekenen met begrotings en meerjarenramingen
  • 0:16 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   ik begrijp dat u nieuwsgierig bent. Als u de stukken leest m.b.t. Wedeka en u kijkt naar de perspectiefnota zoals u die daar beschreven heeft, heeft u een verschil van 4 ton te pakken.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   kunt u vast inboeken wethouder.
  • 1:53 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ik denk dat ik dat maar ga doen inderdaad. Dat was punt één, waarom wij deze, dit amendement wederom gaan ontraden, namelijk dat wij met amendement met de kennis die we nu hebben zonder verdere amenderingen die u niet concreet maakt er vanuit moeten gaan dat we door die ondergrens van 8 miljoen zakken. Twee; de heer Van Beek voegt het wel toe aan zijn mondelinge bijdrage, maar staat niet in het amendement en wij vinden hem wel wezenlijk. Namelijk vanaf heden zullen alle tekorten op het sociale domein ook uit die reserve van het sociaal domein komen. om inderdaad die reserve sociale domein weer te benutten en te zorgen dat we niet nog verder onder die 7,7 miljoen gaat zakken. En dan wat de heer Pals al aanvulde, ik hoop dat ik hem goed begrepen heb, stel nu wij halen tekorten op het sociale domein, en die verwachten wij de komende jaren, met name door een tekort aan opperdeel; werk. Wij gaan die dekken uit de reserve, wat is dan nog onze boodschap naar Den Haag van maar wij hebben tekorten, als we ze vervolgens ook al gedekt hebben, het is niet zo sterk in de communicatie om te overtuigen dat wij niet genoeg middelen ontvangen, want wij zeggen nu ja hebben we in het verleden wel gehad en we zetten ze nu in. Het is niet meer de boodschap van we krijgen gewoon te weinig voor het uitvoeren van onze taken, dat is niet zo eenduidig als we dat gewend zijn, dat is een derde reden om het niet te doen. En de vierde, en dat is een oude reden die ik in 2014 ook al aangehaald heb, is dat wij in het verleden ook tekorten op het sociale domein, voordat we de reserve hadden, gewoon uit de algemene reserve dekten, deden we ook niet moeilijk over, toen de Wmo grote tekorten had werd dat gewoon uit de algemene reserve gehaald en werd er ook niet gezegd van ja maar dat is geld die eigenlijk voor lantarenpalen bedoelt was. ik keer hem om zoals u begrijpt.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Het blijft stil wethouder. Ik wou meneer Van Beek al het woord geven, maar ik ga nu naar meneer Mellies, fractie Mellies.
  • 0:25 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja dank u voorzitter. ja ik mijn fractie heeft het amendement ook niet ondertekend, ik vind het een heel strak verhaal wat de heer Hamster hier nu verteld, ik bedoel of je het nou uit een linker laadje, uit een rechter laadje van een bureau haalt of het een borstzak vestzak ik bedoel die tekorten die worden wel gedekt en of het nou uit een algemene reserve is of een potje die je oormerkt, dat maakt mij ook niet zo gek veel uit, dus ik ja het lijkt me wel een strak verhaal van de heer Hamster.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Zeegers, SP.
  • 0:8 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Waarom hebben we dan überhaupt reserves ingesteld voor allerlei verschillende dingen. Ik bedoel dan kan je net zo goed alles in de algemene reserve gooien.
  • 0:5 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja, dat is een optie.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder gaat u verder. Nee, meneer Van Beek, CU. Het duurde even, maar hij is er toch.
  • 0:35 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   ik zat al eventjes hoor, maar dat geeft niet. Ik heb volgens mij duidelijk gezegd dat wij graag zouden willen zien dat wij het geld in de reserve pot sociaal domein willen hebben om de schijn te voorkomen dat er gezegd zou kunnen worden, dan zeg ik het volgens mij wel goed, dat er geld gebruikt wordt van de zorg om zoals u zegt een lantaarnpaal te kopen, ik denk dat dat niet de bedoeling is en dat gelden voor de zorg of sociaal domein laat ik het dan zo zeggen bestemd moeten blijven voor het sociale domein. En niet storten in de algemene reserve.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:39 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar meneer Van Beek hoe sympathiek ik uw voorstel ook vind, maar kijk de hele gemeenschap draagt bij aan het sociale domein. de hele gemeenschap wordt gedragen of het sociale domein wordt gedragen door het hele gemeenschap ook met geldelijke bijdragen en dat soort dingen en dus inderdaad we hebben het wel chargerend over lantaarnpalen, maar als er nog eens een keer wat overblijft mag die hele gemeenschap ook eens een keer een voordeel hebben ook al is het een voordeel dat de algemene reserve gewoon mooi in stand blijft. Dus ik begrijp werkelijk niet het geoormerkte van u maar goed dat is uw voorstel.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Mellies, fractie Mellies.
  • 0:41 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja dank u wel voorzitter, volgens mij is het ook nog eens een keer zo dat de bedragen die wij krijgen op de domeinen dat dat niet beoordeelt is op basis van de werkelijkheid die wij hier, de werkelijke situatie het is een gemiddelde, zo komen wij tekort op de participatiewet en de jeugdwet net en houden we een hele hoop over op de Wmo, ik denk dat het beleid wat wij met zijn allen vastgesteld hebben dat dat leidend dient te zijn en als we daar iets op over houden dan mag dat van mij rustig naar de algemene uitkering, nou wou ik nog iets zeggen maar ben ik het even kwijt, nou ja goed. Gewoon naar de algemene reserve.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Mellies. Meneer Boels, CDA. Ik dacht dat u net de microfoon aanzette, maar ok. Wethouder Hamster gaat u verder.
  • 1:24 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Voorzitter volgens mij is er geen vraag in mijn richting gesteld, dus ik ga gewoon verder. wat mij betreft was dit voldoende en ik zal het nog één keer expliciet maken om te onderbouwen waarom het college dit amendement ontraad. Kom ik aan bij het lenen van geld. Dat is ook een terugkerend thema. Inderdaad de rentelasten zijn laag, dat zullen wij niet ontkennen, wij werken uiteraard met het gemiddelde van de rentepercentages van alle leningen die wij aantrekken, maar wij trekken over het algemeen pas leningen aan op het moment dat wij het besluit hebben genomen om zaken te gaan ontwikkelen. Want dan nemen wij inderdaad rentelasten in acht, maar ook alles wat er aan afschrijvingen dient plaats te vinden over een jaar of veertig, afhankelijk van wat wij bouwen. En alles wat dat kost betalen we vaak in een jaar of veertig ook af en dat gaat ten koste van de exploitatie en daar houden we ook niet zoveel over. dus stel u leent een miljoen om een paar gymzaaltjes neer te zetten, dan betaald u een procent of wat rente, laten we voor het gemak drie nemen, en we schrijven ook nog eens een keer af en wat we ook niet moeten vergeten de lening moet ook gewoon terugbetaald worden natuurlijk. Geld lenen kost geld. Er is niet voor niets de overheidscampagne die gehanteerd wordt. maar laten we bij het begin beginnen zoals we dat gewend zijn om te doen, bepalen wat we al dan niet willen doen, en daarbij inderdaad middelen zoeken om het mogelijk te maken. puur lenen is een middel die we alsnog uit onze structurele middelen moeten gaan halen. Het is niet zo dat geld gratis is.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama