Raadsinformatie

Raadsvergadering 25 september 2017

Naam
Download het audiobestand (65,48 MB)
Download de gesproken tekst (954,33 KB)
Download de vergaderstukken in pdf (10,96 MB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
 • 5 De besluitenlijst van 10 juli 2017
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen en ..
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
 • 8 Inlichtingen college
 • 9 Vragenuur
 • 10 Interpellaties
 • 11 Rondvraag
 • 12 Wijkcentrum Cereswijk
 • 13 Beleidsprioriteiten politie-inzet 2018
 • 14 Haalbaarheidsanalyse buitenbaden gemee..
 • 14a Motie fipronil
 • 15 Bestemmingsplan "Wegbestemmen woningen..
 • 16 Sluiting
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 0:39 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Naar het idee van een heel lang zomerreces, waarschijnlijk als gevolg van dat we heel laat in de vakantieplanning zaten dit jaar, zijn we nu eind september, maar is het onze eerste raadsvergadering na het zomerreces. En ik denk dat ik namens iedereen spreek dat ik heel erg blij ben om Monique Kroom hier vanavond opnieuw aan tafel te zitten. Er staan bloemen voor jou Monique namens de raad en college, om toch even stil te staan bij het feit dat we heel erg blij zijn dat je hier zit vandaag.
  • 0:9 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor de bloemen. Ik dacht eerlijk gezegd dat Klaas Pals jarig was, maar ik ben hier heel erg blij mee. Dank jullie allemaal wel.
  • 0:34 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Natuurlijk zijn we ook blij om te constateren dat wethouder Gelling weer in ons midden is, dus ik mag zeggen dat het college compleet is. Maar de raad vanavond niet helemaal, want Jur Mellies van de fractie Mellies, Egbert Nijenbanning van de VVD en Theo Klinkhamer van de PvdA hebben ons een bericht van verhindering doen toekomen voor vanavond. Dus de raad moet het vanavond met 20 personen doen van de 23.
 • 2 Mededelingen
  • 2:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Een andere mededeling is het feit dat we vanuit het college aan de raad een voorstel hadden gedaan om toch ook te kijken naar de oproep die er gedaan is gezien de situatie in Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. We hebben u een voorstel gedaan om voor de hulpactie €0,50 per inwoner ter beschikking te stellen zodat er in ieder geval in de eerste nood qua hulp goederen voorzien kan worden en dat er misschien ook een basis gevormd kan worden waarmee wederopbouwplannen in ieder geval gestart kunnen worden. en ik moet zeggen dat ik op de fractie van de VVD na kan mededelen dat alle fracties daarmee ingestemd hebben, dus wij zullen zorgen dat het op de juiste plek terechtkomt en ik hoop dat het een kleine bijdrage is binnen het geheel wat onze medekoninkrijksleden daar ons toch is overkomen. Dat is er één. Dan nog een mededeling in de zin van de Groninger Ondernemingsprijs. Vanmiddag was de pitch voor 10 bedrijven uit de provincie Groningen om een pitch te houden op de kaart te zetten van wat hun bedrijf is, voorstelt en hoe het zich ontwikkeld. Zeven bedrijven uit de stad, drie uit de regio. Waaronder Sealteq. Sealteq heeft een goede pitch gehouden, die heeft het belang van het bedrijf wat zij uitvoeren als basis, maar ook hun nieuwe Quicksheet, de aardbevingsbestendige oplossing waarmee ze ook verder gaan dan nationaal, goed op de kaart gezet. Ik denk ook de werkgelegenheid benadrukt, maar behoort helaas niet tot de drie finalisten, dat is jammer. Aan de andere kant denk ik van het heeft wel zeg maar hun eigen bedrijf vanuit de regio Stadskanaal mooi op de kaart kunnen zetten en dat is denk ik altijd belangrijk voor werknemers en voor ons als inwoners. Dat voor wat betreft de mededelingen.
 • 3 Vaststellen agenda
  • 03. Vaststellen agenda (209,03 KB)
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan ga ik u vragen of u qua vaststellen van de agenda eens bent met de volgorde zoals die is voorgesteld. Meneer Boels, CDA.
  • 0:7 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   We zouden graag, ergens in deze vergadering, ik denk aan het einde, een motie in willen dienen inzake de fipronil crisis ook binnen deze gemeente.
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, laten we dat dan doen als agendapunt 14a, want 15 is zonder debat, dus dat zou direct daarna afsluiting hebben. Doen we bij 14a en dan geef ik u de gelegenheid om de motie in te dienen.
  • 0:4 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Akkoord, dank u.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Geen opmerkingen verder over de agenda? Die kunnen we volgen. [voorzitter klopt met hamer] Dan is die vastgesteld.
 • 4 Insprekers
  • 0:30 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we naar punt 4, insprekers. En daarvoor heeft zich gemeld de heer Ben Schomaker, voorzitter van Dorpsbelangen Musselkanaal. Bekend met de microfoon, de procedure. Welkom, inspreken naar aanleiding van agendapunt 14. Meneer Schomaker ga uw gang.
  • 5:33 dhr. B. Schomaker
   Dank u wel. Goedenavond allemaal. Voorzitter, leden van de raad. Graag maak ik, namens Stichting Dorpsbelangen Musselkanaal, gebruik van het spreekrecht om in te spreken over agendapunt 14, zoals uw voorzitter al heeft aangegeven. De discussie over het voorbestaan van de drie buitenbaden in onze gemeente is al jaren gaande. Vergaande bezuinigingen hebben geleid tot beperkte openingstijden en het verlagen van de temperatuur van het zwemwater en ook is de afgelopen jaren minimaal geïnvesteerd in het onderhoud. In 2015 heeft u aangegeven binnen de huidige zittingsperiode hierover knopen te willen doorhakken. In november van dat jaar heeft u een expertisemeeting georganiseerd waarbij alle betrokken partijen in de gelegenheid werden gesteld om hun visie te geven over het voortbestaan van die drie buitenbaden. Wij hebben toen voorgesteld om zwembad "De Horsten" in Musselkanaal te willen overnemen. Twee jaar zijn we nu verder en ligt er een voorstel voor om € 25.000,00 beschikbaar te stellen voor een onafhankelijk onderzoek. Een goed moment lijkt ons om even te kijken wat er sindsdien met de plannen van overname van zwembad "De Horsten" is gebeurd. Allereerst hebben we een beknopte businesscase opgesteld die we in april vorig jaar aan het college hebben aangeboden. Het college is van mening dat ons plan wellicht voor een groot deel ook gebruikt kan worden voor de baden in Stadskanaal-Noord en Onstwedde, maar wil dat dit plan verder uitgewerkt wordt voordat het aan u kan worden voorgelegd. En ze menen terecht ook trouwens dat er nog teveel open einde aan zat. Daarom zijn wij gevraagd, samen met een beleidsmedewerker en een adviesbureau, een uitgewerkt businessplan op tafel te leggen. Sindsdien zijn door alle partijen heel veel werk verricht, maar helaas konden we de deadline van de raadsvergadering van april van dit jaar niet halen. Eind april kregen we van de wethouder een telefoontje met de mededeling dat de raad zal worden voorgesteld om de buitenbaden nog twee jaar onder de huidige exploitant open te houden en de besluitvorming twee jaar op te schorten. Wij hebben hiertegen geageerd want volgens planning zouden wij, wanneer ons plan gereed zou zijn en door u zou worden goedgekeurd, zwembad de Horsten gaan exploiteren. 22 juli, van dit jaar, hebben wij het businessplan aangeboden aan het college. En dit plan voorziet in de exploitatie in 2018 en 2019 en vanaf 2020 in overname van dat zwembad. Het was ons dan in het geheel niet duidelijk waarom het college ons plan niet aan u heeft voorgelegd. In de afgelopen weken hebben wij deze zorg met u gedeeld. Ook hebben wij het college gevraagd wat we nog moesten doen voordat zij ons plan aan u gaan voorleggen, want we begrepen het allemaal niet meer. en hierop zijn wij vorige week uitgenodigd voor een gesprek. En tijdens dit gesprek met een deel van het college, is duidelijk geworden dat het college de gewijzigde plannen van de besluitvorming rond de drie buitenbaden niet met ons heeft gecommuniceerd. Dat is buitengewoon vervelend omdat dit vergaande gevolgen heeft voor een concept dat wij bezig zijn te ontwikkelen om het zwembad te revitaliseren en uit te breiden met sport- en spelelementen, die bijna het gehele jaar toegankelijk zijn. En dit geldt eveneens voor het plan dat wij hebben ontwikkeld voor energieneutrale exploitatie van het zwembad waarbij de CO2 uitstoot zal worden geminimaliseerd. Op dit moment zijn we hierover al in gesprek met instanties over subsidiemogelijkheden. En dit lijkt, kan ik u vertellen, de goede kant op te gaan, maar de voorwaarde voor het aanvragen van subsidie is dat wij exploitant van het zwembad moeten zijn. Dat is dus van cruciaal belang. En voor alle duidelijkheid kan ik u geruststellen wanneer wij, in plaats van Optisport, het zwembad exploiteren heeft dit geen gevolgen voor de begroting! In de komende weken zullen wij met het college in gesprek gaan over exploitatie van het zwembad, zodat genoemde ontwikkelingen niet stopgezet hoeven te worden. Voorzitter, leden van de raad, ik heb hier in de afgelopen jaren vaak gestaan en wil herhalen wat ik hier al zo vaak heb geroepen: "Wij willen Musselkanaal allemaal willen we een bloeiend en krachtig dorp van maken". Maar dat kunnen wij niet alleen, dat kan het college niet alleen en dat kunt u als raad niet alleen. Maar door samen de handen ineen te slaan gaat dat zeker lukken en dat heet burgerparticipatie. Om een paar voorbeelden te noemen. Met alle gerustheid voorzitter, ik ga afronden hoor. Wanneer we kijken naar de Integrale gebiedsontwikkeling Musselkanaal zien we dat bewoners druk in de weer zijn om plannen uit te werken voor inrichting van de collectieve ruimte. Actieve bewoners zien we ook in zwembad "de Horsten" waar zwemvereniging Musselkanaal, samen met vele vrijwilligers, al enkele jaren het ochtendzwemmen met succes mogelijk maakt en allemaal willen zij graag méér doen voor het zwembad. En het zal u duidelijk zijn. Wij willen graag op 1 januari van het komende jaar aan de slag om zo snel mogelijk ook fase 2 en fase 3 van ons plan te kunnen aanbieden, zodat u een goed beeld krijgt van een mooie toekomst die wij met zwembad "De Horsten" voor ogen hebben. En op basis hiervan kunt u in het voorjaar van 2019 een juiste beslissing nemen. Ik dank u voor uw aandacht.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Schomaker. U zei het al, ik sta hier vaker, u kent de procedure ook zo goed en ongeveer de tijdsplanning ook, het scheelt niet veel. Dus dat is mooi. Heeft de raad nog behoefte aan vragen die iets moeten verduidelijken zonder de discussie in te gaan, maar vraagstelling om verduidelijkende vragen aan de heer Schomaker. Meneer Maarsingh, CDA.
  • 0:11 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter, ik wil even vragen of ik iets goed heb verstaan. Mag dat?
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, dat mag.
  • 0:20 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Verstond ik u goed dat u zei wij hebben de komende week een overleg met het college over onze plannen om te zorgen dat als wij een goed plan hebben dat wij dat die plannen niet gehinderd worden wij door kunnen gaan met ons werk. Ja ik heb de tekst niet letterlijk, maar zei u dat?
  • 0:44 dhr. B. Schomaker
   Dat is correct heer Maarsingh, in die zin dat wij met het college in gesprek gaan om 1 januari als het kan met exploitatie te gaan beginnen zodat wij zoals onze plannen het niet in gevaar komen wij hier voortgang mee kunnen maken. Daar bedoel ik dus met energie neutraal maken en met de plannen om het zwembad uit te breiden met sport en spelaccommodatie. En daarover dus de gesprekken te voeren met subsidie verstrekkers zodat wij daarvoor eventueel dan alvast een aanvraag kunnen doen. Want dat krijg je natuurlijk niet van vandaag op morgen, maar wanneer wij dus niet ter acceptatie worden toegelaten dan kunnen we die gesprekken niet ingaan want dan is er geen subsidie mogelijk.
  • 0:3 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   ???????????? ik heb u goed verstaan, dank u wel.
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, en ondertussen proberen we de bijdrage van de heer Schomaker digitaal te krijgen zodat we hem op uw i-pad kunnen zetten dan heeft u het hele integrale verhaal van de heer Schomaker. Meneer Pals, D'66.
  • 0:03 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja even een vraag, u heeft een paar opmerkelijke uitspraken gedaan in uw toespraakje hier. Eén van de wat mij frappeerde is dat u zei u bent op bezoek geweest bij het college en dat dat rapport, dat mooie ICS rapport, wat er gemaakt is en wat iedereen in zijn bezit heeft inmiddels, dat dat niet gedeeld is met het college. Klopt dat?
  • 0:19 dhr. B. Schomaker
   Nee, het werd wel gedeeld, het werd aangeboden aan het college en maar delen heb ik dus ik heb inderdaad over gedeeld gesproken maar de zorgen daarover dat het dus niet met u gedeeld is daar hebben we onze zorgen onder mekaar over uitgesproken.
  • 0:6 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dus u wilt zeggen dat rapport is niet via de officiele kanalen bij ons gekomen. Dat zegt u in feite.
  • 0:13 dhr. B. Schomaker
   Ja, precies want wij hebben vaker overleg met de fracties, dus hebben wij het rapport gewoon met jullie gedeeld zoals ook andere informatie over andere plannen in Musselkanaal met de fracties delen.
  • 0:12 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Met tweede vraag is, en dat is een beetje aanhakend op wat meneer Maarsingh ook zei, dat is die voorwaarde tot exploitatie dat is voor u heel cruciaal omdat 1 januari daarmee te beginnen, want anders lopen subsidies in gevaar.
  • 0:1 dhr. B. Schomaker
   klopt
  • 0:14 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Is dat, hoe moet ik dat zien die subsidie, gevaar van de subsidies, bent u beter in staat om subsidies binnen te halen door 1 januari te exploiteren of kan de gemeente die subsidies binnen slepen. Kunt u dat verduidelijken.
  • 1:0 dhr. B. Schomaker
   Nee, nee, het gaat om het volgende, wij hebben dus die plannen zijn we bezig te ontwikkelen, die energieneutraal te kunnen draaien en daarnaast dus om die accommodatie uit te breiden. En van beide is heel concreet, heel concreet, dat wij er gesprekken over hebben, het woord is al eerder genoemd door uw voorzitter, dat wij dan ook gepitched zouden kunnen worden, dat schijnt tegenwoordig in de mode te zijn, maar dat ons plan gepitched wordt door subsidie verstrekkers, dat is heel mooi hoor, en dan is één vingertje op van dat is bij ons subsidiabel de ander zegt nou ik kan daar misschien iets in het kader daarvan kunnen we daar iets, maar dan moet je wel exploitant zijn of in het vooruitzicht hebben dat je exploitant gaat worden binnen afzienbare tijd en 1 januari dat lukt dan wel want dat zal in november/december zal dat dan plaatsvinden denk ik, maar wanneer dat niet in het voorzicht gesteld wordt ja dan kunnen we op onze handen gaan zitten twee jaar.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Duidelijk meneer Schomaker, antwoord. Daarmee voldoende qua, meneer Kremer SP.
  • 0:28 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik luister even naar uw stuk en hoop dat ik het goed zeg hoor want misschien begrijp ik het ook wel verkeerd, u had het over de communicatie met de gemeente, u bent bezig met een plan aan het schrijven en u heeft met een ambtenaar zit bij u aan tafel en dan gebeurd er eigenlijk weinig communicatie naar het college toe, op een gegeven moment dient u dat rapport in en dan begint eigenlijk dat balletje een beetje te rollen. Zeg ik dat goed?
  • 0:4 dhr. B. Schomaker
   Ja, dat is correct.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Schomaker mag ik u danken voor uw inbreng en ik neem aan dat de raad het betrekt bij de behandeling van agendapunt 14.
  • 0:08 dhr. B. Schomaker
   Ok, dank u. Een goede vergadering.
 • Informatieve stukken

 • 5 De besluitenlijst van 10 juli 2017
  • 05. De besluitenlijst van 10 juli 2017 (921,57 KB)
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar de besluitenlijst van 10 juli. Redactioneel, en het is een aantal pagina's inclusief de conceptbrief. Nee niet meer in concept, maar de brief die verstuurd is als gevolg van het aangenomen amendement. Zit er ook bij. Pagina 1, 2, 3, 4, 5 of 6. Niet [voorzitter klopt met hamer] is het verslag vastgesteld met dank voor de notulering. Naar aanleiding van, pagina 1, mevrouw Meertens GBS. Pagina 2, mevrouw Meertens.
  • 0:10 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja voorzitter wij wilden de portefeuillehouder vragen of er nog iets meer te melden is over de financiële situatie bij Lentis versus de gevolgen eventueel voor onze gemeente.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Naar aanleiding van. Portefeuillehouder, wethouder Boen.
  • 0:9 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Daar kan ik heel kort over zijn voorzitter. Daar is op dit moment niets nieuws over te melden.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Naar aanleiding van pagina 3, 4, 5 of 6. Niet het geval.
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen en moties
  • 06. Lijst met openstaande toezeggingen en moties (296,63 KB)
  • 0:45 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan ga ik naar agendapunt 6, lijst met openstaande toezeggingen en moties. Ik zou graag het eerste punt onder nummer 50 af willen voeren, want staat vanavond op de agenda. Het tweede punt honderd de kadernota is verplaatst naar de raadscommissie van december. En dan staat open en dat staat, het antwoord was wel gegeven, maar is op enigerlei wijze niet in de lijst opgenomen, maar dat is van 107 de motie Wedeka en daar kan de portefeuillehouder, wethouder Hamster, antwoord op geven.
  • 0:52 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel voorzitter. De SP heeft inderdaad een motie ingediend en vervolgens ingetrokken na mijn antwoord daarop, met als doel om de energieopwekking bij Wedeka te gaan onderzoeken. Mijn toezegging was om dat in het bestuur en bij de directie van Wedeka aanhangig te maken, dat heb ik gedaan. U weet Wedeka zit in een ombouwsituatie, bij die ombouw wordt ook de gebouwensituatie ende bedrijf componenten onder de loep genomen, duurzame energieopwekking en verduurzaming staat er bij op de agenda, wordt er ook nadrukkelijk bij betrokken, ik moet u wel vast vertellen dat het inrichten van Wedeka als energiebedrijf nog niet zo makkelijk is als wellicht in eerste instantie gedacht werd. Maar uiteraard verduurzaming en energieopwekking voor het bedrijf zelf is wel iets wat serieus onderzocht gaat worden de komende maanden.
  • 0:20 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ik daaruit concluderen, dan kijk ik ook even naar de fractie van de SP, dat het antwoord afdoende is en dat we daarmee ook deze toezegging van de lijst kunnen afvoeren. Ja. Met deze wijzigingen er in akkoord. ja.
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
 • 8 Inlichtingen college
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ga ik met u naar de inlichtingen vanuit het college. Wethouder Hamster.
  • 0:59 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja, voorzitter ik heb slecht nieuws, goed nieuws en slecht nieuws. En dat betreft alle drie de zaak Primenius, het hoger beroep van de Stichting Primenius tegen de vaststelling door Gedeputeerde Staten van onze vaststelling van de vijfjaarlijkse afrekening, dat is even heel technisch de stand van zaken. En waarom is het slecht nieuws, allereerst omdat wij technisch gezien het hoger beroep verloren hebben. Het goede nieuws daarbij is dat er een overschrijdingspercentage is vastgesteld van 0,02%. Voor een totaalbedrag van €3.500,-. Dat is iets anders dan de 1,2 miljoen dat wij als risico hadden opgenomen. Dit goede nieuws overheerst zij het niet dat er nog één deel slecht nieuws is, namelijk dat Primenius meteen weer in hoger beroep is gegaan en dat naar de Raad van State is gestuurd. Maar op dit moment staat het dus 2-0 voor ons.
  • 1:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wordt vervolgd. En dan, ik heb alleen maar goed nieuws. Want ik denk dat het toch heel erg mooi is om ondanks dat het een verplaatsing in de regio is, maar het bedrijf Witec uit Ter Apelkanaal heeft besloten om het onroerend goed van voorheen Schuitema aan te kopen, dat uit te breiden en ook met kantoorvestiging eromheen en dusdanig uit te breiden dat het ook geënt is op de toekomstige werkgelegenheid, nu zo rond de 50 man, maar willen de komende jaren indien mogelijk groeien als er voldoende technisch personeel ook te verkrijgen is, naar zo rond de 100. En dat gaat zich dus in Stadskanaal vestigen vanwege de korte lijnen, de samenwerking en voor hun de meest ideale vastgoed, nou ik denk dat ook los van het feit dat het binnen de regio blijft dat het ook voor toekomstig personeel een mooie kans in onze gemeente is. Dus we gaan zien wanneer dat zich definitief gevestigd heeft. Meneer Maarsingh, CDA.
  • 0:4 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter heb ik u goed verstaan dat u zegt; de panden van Schuitema.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ja
  • 0:11 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Daarmee zegt u dus alle panden die op het industrieterrein van het bedrijf Schuitema voorheen.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ja
  • 0:8 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nou dat is dus een hele goede mededeling want het gaat niet om niks, het gaat om een grote oppervlakte en het is ook weer een opkikker voor het industrieterrein.
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik denk het ja. Mooi, ik zei al ik heb goed nieuws. Goed, anderen? dan waren dat de inlichtingen van de kant van het college.
 • 9 Vragenuur
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   geen vragen ingediend
 • 10 Interpellaties
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   noch interpellaties
 • 11 Rondvraag
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan ben ik bij de rondvraag. Mevrouw Sanders, meneer Maarsingh, meneer Boels, meneer Gelling, mevrouw Schrör, meneer Dijkstra.
  • 1:0 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Jazeker, gebeurd niet zo vaak, maar deze keer wel. Voorzitter ik wil u het college vragen hoe het met de ontwikkeling van het taalhuis staat in Stadskanaal. Er is mij ter ore gekomen dat er geen ontwikkelingen zijn en dat de communicatie erg traag verloopt. In de hele provincie zijn er inmiddels taalhuizen gestart. Er wordt onder regie van de gemeentes samengewerkt met Biblionet, stichting lezen en schrijven, Noorderpoort, Welzijnsorganisaties, Humanitas en maatschappelijke organisaties om de laaggeletterdheid en digitale vaardigheid terug te dringen. Mijn vraag is; wat is uw plan. En hoe wordt laaggeletterdheid aangepakt in de gemeente Stadskanaal. Dank u.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Dijkstra, ik dacht er komt nog een derde vraag achteraan, maar dat was niet het geval.
  • 0:0 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   misschien straks
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Van der Heide.
  • 1:5 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja dank u wel voorzitter. Ik heb een vraag over glasvezel netwerkgebeuren. Want 1 september is de aftrap geweest, 4 september was een feestelijke bijeenkomst in Smeerling. Aldaar ???????? Groningen samen met internet Stadskanaal en Westerwolde de aftrap gegeven voor de inschrijving. En ondertussen is te lezen op de website dat er 6% ingeschreven is, op 1 december moet dit 5% zijn, anders gaat deze belangrijke voorziening gewoon niet door. Met een reeks informatieavonden is u wel bekend wordt er voorlichting gegeven over dit initiatief en in onze gemeente was het vorige week in Alteveer en deze week nog in Wedde en Ter Apel. Die zijn overigens heel goed bezocht dus dat biedt hoop. We vragen ons af of er ook mogelijkheden besproken zijn vanuit de gemeente met Mabin of snel internet Stadskanaal/Westerwolde of er ook besproken is of er voor mensen die financiële middelen niet hebben om de aansluitkosten te kunnen betalen. of daar ook iets over gezegd is, of daar ook ideeën over zijn. het glasvezelnetwerk moet immers voor alle bewoners van het buitengebied beschikbaar zijn. Tot zover.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Van der Heide. Meneer Van Beek, mevrouw Sterenborg, mevrouw Meertens.
  • 0:28 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   ja voorzitter ik heb een vraag over een situatie of een woning op de hoek van de Grutto en de Kinglaan, dat is een onafgebouwde woning, daar hebben we het hier ook al vaker over gehad, dat huis staat inmiddels te koop, maar het dak is afgedekt met dekzeilen en die dekzeilen beginnen aan alle kanten te scheuren en dat geeft erg veel overlast vooral met harde wind voor omwonenden en ik zat me af te vragen kan de gemeente hier ook iets in handhaven of iets dergelijks.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Meertens. Meneer Bieze.
  • 0:40 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja voorzitter dank u wel. Het gaat even om de centrumvisie en met name de tweede tranche die voor 1 oktober van dit jaar moet zijn ingediend bij de provincie. ik wil graag weten wat de stand van zaken daarvan is, daarnaast wil ik graag van de wethouder weten, er stond, ik meende de 23e, een stuk over de opening van het Menistenplein en daarin verklaart de wethouder dat het geld van de provincie deze keer zeker gaat komen. dus ik ben wel benieuwd op basis waarvan hij deze conclusie trekt. En de derde vraag is; hoeveel intentieverklaringen zijn er inmiddels binnen. Dat was het, dank u.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Bieze. Meneer Pals, mevrouw Kroom, meneer Hofstra, mevrouw Schipper.
  • 0:25 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja, dank u wel. Ik hoorde vandaag in het nieuws iets over het aardbevingsgebied. Dat ze daar geld voor willen geven en dat daar langdurige werkelozen en moeilijk bemiddelbare mensen daar ook aan het werk zouden komen. Heeft onze gemeente daar ook nog een rol is of is dat alleen maar voor die gemeentes waar het, de aardbevingsgebieden betreft. Dank u wel.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Mevrouw Zeegers.
  • 0:03 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Ja, ik heb een vraag over twee panden. Het ene is het oude postkantoor, naast de Jumbo. Wij hebben ongeveer een jaar geleden hebben we het daarover gehad en dat ze tot het eind van het jaar kregen om een plan in te dienen, ik weet niet wat daar voor ontwikkelingen gaande zijn. het andere is het voormalig slachthuis van Dik, daar bij de watertoren. Wat gaat daarmee gebeuren, want dat staat langzamerhand ook te verpauperen.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Zeegers. Meneer Idema, mevrouw Luijken, meneer Kremer.
  • 0:27 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   ja, voorzitter. Wij hebben een vraag over de erfpachtconstructie van het Pagedal. Er heeft een stuk in de Kanaalstreek gestaan over DSW, dat die daar wat problemen kregen met het zwemmen. Ten ore is gekomen dat de kanovereniging al te horen heeft gekregen dat ze daar niet meer mochten komen. wij zijn nieuwsgierig als er al een vergunning in het gemeentehuis is of is al afgegeven en hetzelfde voor een wijziging van een erfpachtconstructie.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Kremer. En last but not least, mevrouw Wanders. Nee. Dank u. Dan probeer ik toch maar even een beetje de volgorde aan te houden van de vragenstellers. Te beginnen met de vraag van de heer Dijkstra van de CU over de taalhuizen. Wethouder Boen.
  • 1:41 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   ja dank u wel voorzitter. De heer Dijkstra stelt een aantal vragen, de eerste heeft betrekking op hoe het beleid in de gemeente met betrekking tot laaggeletterdheid vorm krijgt. Nou daar hebben we met elkaar over gesproken toen het toegangsmodel sociaal domein aan de orde was. en dat betekend dat er afspraken zijn gemaakt met Welstad en andere partijen om op het moment dat een geval van laaggeletterdheid word gesignaleerd er maatregelen kunnen worden genomen. Dat is een. Tweede plaats is het zo dat door de stichting bibliotheek ook een aantal activiteiten op dit moment worden uitgevoerd ter bestrijding van de laaggeletterdheid. Die doet dat in samenwerking met de stichting lezen en schrijven, en omdat wij ook zien dat die stichting in de vorm van taalhuizen een bijdrage kan leveren aan de bestrijding van laaggeletterdheid zijn wij op dit moment bezig om in ieder geval te kijken hoe wij gebruikmakend van alle partijen die hier op laten we maar zeggen een verstandige inbreng kunnen hebben optimaal het probleem van de laaggeletterdheid hier in de gemeente kunnen oppakken. Het is dus niet zo dat we daar geen plannen voor hebben, daar zijn ook afspraken over gemaakt. Bijvoorbeeld met het Noorderpoort in het kader van de volwasseneducatie, dus wat dat betreft denk ik dat ik u gerust kan stellen in de zin dat er wel degelijk wat gebeurd op het terrein, maar we proberen natuurlijk altijd beter. En dat is waar we nu ook op dit moment aan werken.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Dijkstra, CU.
  • 0:46 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Ja voorzitter ik heb toch wel, ik stel die vraag niet voor niks, ik bedoel het is wel traag allemaal. Wij zijn onderhand de laatste gemeente in de provincie die met die ontwikkeling van die, ik ben heel blij trouwens met het antwoord hoor, dat u toezegt dat u dat wilt gaan doen. maar dat is het cruciale punt, al die gemeenten die zijn dus nu gestart. Wij zijn de enige gemeente die daar in achter blijven. Dus daar maak ik me wel zorgen over. Dus ik ben blij met die toezegging, maar ik hoop wel dat u misschien kunt aangeven, ja wanneer verwacht u dat zo'n taalhuis in Stadskanaal gaat functioneren. Dan moet u wel aan de gang denk ik. Dank u.
  • 0:27 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Voorzitter op dit moment kan ik geen datum noemen waarop een taalhuis gaat functioneren in de gemeente, dat er taalhuizen in de provincie zijn gestart dat is volstrekt duidelijk. Wij zijn ook zeer benieuwd natuurlijk naar de resultaten die daarmee bereikt worden, maar vooralsnog blijf ik denk ik bij datgene wat ik gezegd heb. namelijk dat wij nadrukkelijk kijken naar de mogelijkheden van een taalhuis in de gemeente Stadskanaal.
  • 0:53 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Ja, voorzitter ik verwacht eigenlijk toch wel dat u echt aanjagende functie heeft als wethouder of als ambtenaren met elkaar ervoor gaan en dat het echt zo spoedig mogelijk wordt opgepakt. Want ik vind het echt heel jammer ook, we hebben hier in Stadskanaal meer als 16% laaggeletterden en als ik kijk wat deze mensen toch echt nodig hebben. en dat heeft ook te maken met dat ze vaak in de bijstand zitten, misschien ook heel vaak banen hebben die niet echt veel opleveren en ja en dat het toch ook wel voor deze doelgroep heel belangrijk is dat mogelijkheden zijn. en ze komen niet vanzelf naar ons toe. dat wil ik ook nog benadrukken. Dus ik hoop dat u kunt toezeggen dat het niet te lang meer duurt.
  • 1:6 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Voorzitter, het is duidelijk dat het probleem van de laaggeletterdheid een serieus probleem is, dat ervaren wij ook als een serieus probleem. daar willen wij ook maatregelen op zetten, laat dat absoluut helder zijn. en dat wij daar een aanjaagfunctie in hebben, ja het lijkt mij volstrekt duidelijk dat het aan ons is om zo goed mogelijke voorzieningen daarvoor te treffen, ik denk wel dat het van belang is om met elkaar vast te stellen dat het probleem wat u aangeeft van er is ongeveer een 16% laaggeletterdheid in de gemeente en de bereikbaarheid van deze groep mensen dat dat wel iets is wat ook niet alleen met een taalhuis wordt opgelost, dat betekend in zijn algemeenheid dat de communicatie richting de mensen waarvan wij denken dat ze wellicht ondersteund moeten worden dat dat eigenlijk de kern van het verhaal is en dat is ook al een aantal keren hier in deze raad op die manier naar voren gebracht. Maar wij gaan er zeker mee aan de slag.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Dijkstra vroeg u naar een indicatie, kunt u aangeven wethouder wanneer wij de raad kunnen informeren over hoe dat gestalte krijgt, want dat is de vraag.
  • 0:19 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Nou zoals u weet is er op dit moment een collegevoorstel daarover in voorbereiding. Met de bibliotheek zullen afspraken moeten worden gemaakt over hun activiteiten in het komend jaar. Dus ik ga ervanuit dat we voor het eind van het jaar daar een voorstel neer kunnen leggen.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan zetten we nu op de lijst met toezeggingen qua informatie voor medio december.
  • 0:3 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Heel goed, dank u wel voorzitter.
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik hou de volgorde maar aan, dan gaan we naar snel internet. Ik heb begrepen dat we ondertussen de bijdrage van meneer Schoenmaker morgen digitaal in ons bezit krijgen en die wordt doorgezet naar u allen. Even tussendoor. Snel internet, heeft er wel een beetje mee te maken, wethouder Brongers.
  • 0:36 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja dank u wel voorzitter. Inderdaad even terugkijkend op de informatieavonden die geweest zijn, zijn erge goed bezocht doet goed hele volle zalen zijn dat geweest, de ervaring heeft ook geleerd dat na deze avonden de aanmeldingen en inschrijvingen dan wel storm beginnen te lopen, dus wij hebben daar goede hoop op en wij zijn inderdaad in gesprek over hoe om te gaan met minder draagkrachtigen als het gaat om toch in aanmerking te komen voor dit snel internet.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan meneer Pals heeft nog een vraag naar aanleiding van het antwoord.
  • 0:59 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja even naar aanleiding van het antwoord van mevrouw Brongers, van de wethouder, ik begrijp van meneer Van der Heide dat we niet zoveel tijd hebben en u zegt wel het stroomt binnen, maar 6% vind ik echt niet stromen als je dan heel veel aanmeldingen hebt en meneer Van der Heide heeft ook aangegeven dacht ik 1 december dus u kunt ook rekenen dat u nog twee maanden de tijd heeft om nog 44% mensen over de streep te halen. En het kan toch niet zo zijn dat als het niet doorgaat dat er ondernemers gedupeerd worden in dat gebied omdat mensen op de een of andere manier het snel internet niet willen dus ik roep hier ook op om echt met daadkracht daar achteraan te gaan en dan denk ik ook eens in contact te leggen met die ondernemers die echt afhankelijk zijn van dat snelle internet en dat kan niet zo zijn dat die ondernemers daar achterblijven met niks omdat de meerderheid eigenlijk niet wil.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Uw punt is duidelijk. Wethouder Brongers.
  • 0:58 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ik pas uw woorden een beetje aan meneer Pals, ik heb gezegd de ervaring heeft geleerd dat na de informatieavonden de aanmeldingen toenemen. En die zijn pas geweest die informatieavonden dus die aanmeldingen stromen nu ook binnen als het goed is dat is in ieder geval naar verwachting. Als u zegt van het kan niet zo zijn dat ondernemers daar de dupe van worden omdat die dan mogelijk geen snel internet verbinding kunnen krijgen als wij het percentage niet halen, het is in elke voorlichting duidelijk naar voren gekomen dat de burger nu echt aan zet is en daar gebruiken wij ook alle mogelijkheden en middelen en communicatie kanalen voor om dat duidelijk te maken. zowel voor ondernemers als ook voor de individuele burger is dit een voorziening die in 2017 niet meer weg te denken is.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Brongers. Het punt van de pand hoek Grutto-Kinglaan. Wethouder Gelling.
  • 0:39 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   dank u wel voorzitter, dat pand is ons, helaas moet ik zeggen is bekend, voorheen was het zo dat wij de eigenaar daar ook over benaderd hebben, aangeschreven hebben om toch voort te maken met de bouw. Destijds was de eigenaar verwikkeld in een rechtszaak met de bouwer waardoor het handhaven daarin een lastige zaak bleek, hij heeft nu besloten over te gaan tot verkoop dat vergemakkelijkt de zaak niet maar we zijn op dit moment aan het kijken hoe we dat zouden kunnen oppakken. Dus dat heeft aandacht. Dan, als ik zo vrij mag zijn verder te gaan
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, nog niet. Ik zat er eigenlijk op te wachten, maar aan de andere kant dacht ik van ik houd de volgorde aan, maar
  • 0:2 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Iets van de drie ?????????????
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja er zitten de centrumontwikkeling zit er nog in en er zit ook het oude postkantoor nog voor u in dus. Mevrouw Meertens, GBS.
  • 0:17 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ik krijg nog een antwoord van de heer Gelling. Het zou alleen al heel fijn zijn als die dekkleden verwijderd zouden kunnen worden en ik ben benieuwd op welke termijn daar antwoord op zou kunnen komen want we gaan de herfst tegemoet en die wapperende dekkleden geven toch wel heel veel overlast.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Gelling.
  • 0:5 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   ik ga dat voor u na wat daarin voor opties zijn en met uw goedvinden bericht ik u dat terug.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:12 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ook nog even naar aanleiding van, ja dit pand is natuurlijk al inmiddels alweer een verscheiden aantal jaren een doorn in het oog. Is het ook een optie om hier in het kader van het project waarde behoud onroerend goed mee aan de slag te gaan.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Gelling.
  • 0:01 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Voorzitter, ik snap dat de heer Hofstra dat vraagt alleen de doelstellingen van de stichting waarde behoud onroerend goed zijn een heel andere en daarbij is het ook aan de stichting om te bezien met welke projecten zij van start willen gaan. Het enige wat ik daarvan kan doen is het aandragen.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Maarsingh, CDA.
  • 0:29 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter, dit is toch gewoon een pand, dit is een nieuwbouwpand waar de bouwer gewoon gestopt is, die wilde daar zo'n soort, ik zeg het maar een beetje plat, soort kasteel neerzetten, krijgt ruzie met iedereen en vertrekt en zet dat ding in de verkoop dus ik denk dat het daarover gaat en de buurman geen overlast heeft nou zegt die wethouder toch gewoon toe, klaar. Maar wat ik wil zeggen, dit heeft dus niks te maken met waarde behoud onroerend goed. Het gaat om een slooppand.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Laten we die discussie niet voeren, want het gaat inderdaad niet over waarde behoud onroerend goed, het gaat over een particuliere bouw, waarvoor een particuliere bouwvergunning voor verleend is, ik denk dat de zorg die u aankaart onder de aandacht gebracht kan worden richting de eigenaar. We kunnen niet elk aapje op onze schouder nemen dus ik denk dat we daar wel even zuiver in moeten blijven. Goed. Maar u was nou lekker bezig wethouder Gelling dus gaat u verder met de vragen over de centrumontwikkeling.
  • 1:8 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja, dank u wel voorzitter. De heer Bieze vroeg hoeveel intentieverklaringen wij inmiddels binnen hebben. Het exacte aantal heb ik op dit moment niet helder. Wel is het zo dat ondernemers hebben aangegeven de bereidheid hebben om indien dat van start kan gaan dat zij willen verhuizen richting het kern winkelgebied en dat ook vastgoedondernemers hun bereidwilligheid hebben getoond. Dat heeft zich nog niet vertaald in concrete intentieverklaringen, wel is het zo dat zij met ons uiteraard heel benieuwd zijn naar verdere voortgang. En dan kom ik verder op uw andere vraag, u stelt dat ik zou hebben aangegeven dat de nieuwe subsidie aanvraag met zekerheid gehonoreerd zou worden. Ik wilde maar dat ik dat gezegd zou kunnen hebben, want dat is niet waar helaas. Wel is het zo dat naar aanleiding van de gesprekken die wij onder anderen hebben gehad met de provincie in het voortraject dat wij een goede hoop hebben dat wij dit keer daar goed uitspringen en daar zal onze subsidieverzoek ook zeker op gericht zijn. Dat voor wat betreft die beide voorzitter.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Bieze, GBS.
  • 0:01 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Voorzitter, wij hebben 21 november hier bij elkaar gezeten en in het licht van de nieuwe aanvraag die nu zou komen voor de tweede tranche is gezegd van die intentieverklaring die zijn heel belangrijk om de draagvlak van die tweede tranche aanvraag te vergroten. Ik merk dus nu dat er nog steeds onvoldoende intentieverklaringen zijn c.q. geen, ik vraag mij dan af wat het gevolg daarvoor is voor de aanvraag. In de tweede plaats heb ik die opmerking gemaakt over de zekerheid van het komen van de subsidie op basis wat er op RTV Noord staat, daar staat
  • 0:49 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Bieze ik ga nu toch even ingrijpen. Want dit is de rondvraag en dit is niet op een gegeven moment dossiers die wij eerder op de agenda hebben of die nu niet op de agenda staan, allemaal in de rondvraag ter discussie te brengen. Ik denk dat wij zaterdag een hele mooie happening hebben gehad, dat was volgens mij de voorbode voor de uitwerking van de rest. Die uitwerking die is nog niet eens af en we gaan nu discussiëren op basis van wat in de media heeft gestaan of wat wij denken op een gegeven moment wat er nog bij moet of niet bij moet. En dan zitten we op kop en horen in een dossier, dat lijkt mij echt niet meer een onderwerp, ik kijk ook even naar uzelf als raad, voor de discussie in de rondvraag. Sorry dat ik ingrijp, maar op een gegeven moment dan kunnen we over elk dossier uit gaan dijen en discussiëren.
  • 0:19 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Voorzitter er staat iets in de pers en daar zeg ik mijn zegje over, ik wil graag het antwoord van de wethouder daarover horen, want het is relevant voor de aanvraag. Ik zie dat het college en ik hoor ook dat het college de aanvraag nog niet heeft ingediend want anders dan plaats je die opmerking niet, dus daar wil ik gewoon een antwoord op.
  • 0:47 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maar dat voldoet niet op een gegeven moment en ik krijg hem nu aangereikt aan artikel 52 van het reglement van orde, hoe wij omgaan met de rondvraag, dus in die zin krijgt u het niet het gaat om feitelijkheden, het gaat om collegebesluiten waar u de verduidelijking over vraagt en we zitten nu te discussiëren over een veronderstelling hoe wij denken dat we het uit moeten leggen om wat u gelezen heeft in de pers meneer Bieze. Als wij als college hier verantwoording moeten afleggen op een gegeven moment over zinsnedes in de pers hoe het uitgelegd is dan kunnen we voortaan wel tot twee uur 's nachts blijven vergaderen, dus ik grijp nu gewoon in, dat gaat niet gebeuren. Dat wilt u ook niet tot twee uur en dat wil ik ook niet, maar we moeten hem ook zuiver houden want anders wordt dat ongeveer het nieuwe programma.
  • 0:02 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ik heb mij daar bij neer te leggen voorzitter.
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, soms moet je daar ook de minder leuke dingen van accepteren in die zin. Wordt vervolgd. De vraag over het oude postkantoor, is er actie ondernomen en is er vervolg.
  • 0:08 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja, voorzitter dank u wel. Het oude postkantoor, wij zijn naar aanleiding van onze eerdere acties met de eigenaar in gesprek gegaan om aan te geven dat wat ons betreft, zoals ik u dat eerder ook heb verteld, dat daar een einde aan moet komen op basis van wat ook eerder in overeenkomsten was vastgelegd. De eigenaar heeft aangegeven voornemens te zijn dat juridisch te willen aanvechten, dat dreigt een lang welles/nietes spel te gaan worden. op een gegeven moment hebben wij na een vervolg gesprek daarop de eigenaar zover gekregen dat hij heeft aangegeven voornemens is de gronden te gaan verkopen zodat daar weer goede ontwikkelingen mogelijk zijn. Daar zijn termijnen aan gesteld en daar wachten wij even op alvorens dat verder te kunnen doorzetten.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder. Meneer Pals, D'66. Feitelijke vragen graag.
  • 0:18 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja onze fractie heeft er ook herhaaldelijk aandacht voor gevraagd, maar is dit nu ook een punt om op de toezeggingen lijst te zetten, want dat we even over vier weken of over acht weken dit nou toch echt eens een keer gaan monitoren want dit zweeft al vanaf uw tijd dat u nog raadslid was.
  • 0:43 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U kunt hem ook een belletje doen en even vragen hoe het ervoor staat dat is niet zo ingewikkeld want dan is de informatie ook voorhanden op dat moment. Maar hij mag wat mij betreft op de lijst met toezeggingen. De wethouder geeft binnen acht weken, ik doe maar even een voorzet, dat stand van zaken aan en dan heeft iedereen dat in een paar zinsneden op zijn i-pad staan. Zullen we het zo doen meneer Pals. U bent het met me eens dat is fijn. Dan ga we nu naar de vraag van 6 miljoen. Mevrouw Zeegers, SP.
  • 0:4 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Ik had nog een vraag over het voormalige slachthuis van Dik.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Hoe heet die nieuwe App die we hebben? Ik zie, ik zie……. Fixie, melden. Het voormalig pand.
  • 1:11 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja, voorzitter dank u wel. Ik ben het helemaal met mevrouw Zeegers eens dat dat pand op dit moment niet mooier door wordt zoals het nu verkeerd in deze staat. Dat is een punt van aandacht en zorg, desalniettemin zijn er nog steeds bij tijd en wijle geïnteresseerden voor. En vanuit verschillende achtergronden om te kijken wat we met dat pand zou kunnen en er zijn nog steeds ook ideeën voor. We hebben ons daarin zeer bereidwillig getoond om met geïnteresseerden te kijken hoe we dat mogelijk zouden kunnen maken. Helaas moet ik alleen met u constateren dat dat nog niet tot concrete resultaten heeft geleid, maar zolang die interesse bij tijd en wijle zich blijft aandienen proberen we nog steeds om daar een goede oplossing voor te vinden. Het voordeel van dat is, is dat het destijds bijzonder degelijk is gebouwd. Dat betekend dat de staat waarin het zich verkeerd, dat klinkt misschien wat raar, maar ook niet verder zal gaan dan dit, maar het heeft zeker onze zorg en aandacht.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan nu naar de 6 miljoen. Wethouder Hamster.
  • 0:49 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel voorzitter. De 6 miljoen waar vandaag over gesproken wordt is het gevolg van het plan "kansrijk Groningen" dat dit voorjaar gepresenteerd werd, dat is een samenwerking van de 12 aardbevingsgemeenten, maar vooral ook van de arbeidsmarktregio Groningen en het ministerie om te zorgen dat het werk dat achter de aarbevingsproblematiek wegkomt versterken, verstevigen, nieuwbouw ook gaat landen in deze regio. In het bestuur van de arbeidsmarktregio heb ik bij voortduring aangedrongen op het breed beschikbaar stellen van de mogelijkheden dus zowel het werk maar ook dit soort middelen voor de hele arbeidsmarktregio, dit is heel vers nieuws, ik ken niet precies de bestedingsverplichtingen van deze 6 miljoen, ik ga ervanuit dat die nog steeds vallen binnen de kaders die wij afgesproken hebben namelijk dat de hele arbeidsmarktregio Groningen en de kop van Drenthe zal moeten profiteren van dit werk.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En dan de laatste vraag van de heer Kremer van de SP over de erfpachtsvoorwaarden. Wethouder Boen.
  • 2:02 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, dank u wel voorzitter. De stand van zaken op dit moment is dat wij met de ondernemers van het Pagecentrum in gesprek zijn over een wijziging van de erfpachtovereenkomst. Die erfpachtovereenkomst die spreekt zich uit op een groot aantal punten, maar in ieder geval de zaken die door de SP fractie worden genoemd die komen daar ook in voor. Daar moet ik wel een voorbehoud bij maken en dat is het volgende. In de erfpachtovereenkomst wordt nadrukkelijk gesproken over het instructiewedstrijdbad. Dat is waar de afspraken op betrekking hebben. en die afspraken die hebben betrekking op de zwemverenigingen en op de doelgroepen. De doelgroepen daar verstaan wij bijvoorbeeld onder DBS, dat is een doelgroep zoals we die in ons beleid ook wensen te noemen en dat betekend dat daarvoor voorzieningen zijn getroffen in de afspraken over het gebruik van het instructiewedstrijdbad. De andere twee verenigingen die nog gebruik maken van het zwembad, de duikvereniging en ook de kano- polovereniging, daarvan hebben wij niet de indruk dat we die tot doelgroepen moeten rekenen in de zin van de erfpachtovereenkomst. Dat neemt niet weg dat we bekend zijn met datgene waar deze verenigingen tegenaan lopen op dit moment, maar het betekend wel dat wij als het gaat om laten we maar zeggen een strakke en heldere afhandeling van de wensen danwel vragen die het Pagecentrum heeft met betrekking tot wijziging van de erfpachtovereenkomst dat we dat wel even zuiver moeten houden. Dus dat betekend niet dat die erfpachtovereenkomst zich in zijn algemeenheid uitspreekt over alle gebruikers van de beide baden. Dat even voor de duidelijkheid.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Kremer.
  • 0:17 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   U heeft het over het wedstrijdinstructiebad, dat dat ook staat in die erfpachtconstructie. Wat ik begrepen heb van die erfpachtconstructie wordt er gesproken over twee zwembaden en niet alleen over één zwembad. En wat zij willen is dat er een dichtgaat dus dat betekend wel dat die erfpachtconstructie moet gewijzigd worden. klopt dat?
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Daar komt dezelfde opmerking meneer Kremer, u hebt hier een presentatie gehad over die bouwplannen op een gegeven moment, u kunt een vraag stellen, een feitelijk vraag, maar we gaan nu niet inhoudelijk een discussie voeren waarvan u de zaken niet op uw tafel heeft noch tot uw taak behoord.
  • 0:2 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Voorzitter mag ik er op reageren?
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, u mag reageren maar
  • 0:6 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Ik kan gewoon, het is gewoon simpel een bevestiging wat er gevraagd wordt verder niks. Dus ik wil ook geen discussie uitlokken of iets anders
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U heeft antwoord gehad van de wethouder tussen wie tot de doelgroepen behoren en de gebruikers die in het contract verwoord zijn en verder niet. Dat is waar ik ingrijp waarop u de discussie aan wilt gaan over het aantal baden.
  • 0:9 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Nee, in de erfpachtconstructie wordt gesproken over twee zwembaden, niet over de gebruikers, maar over de twee zwembaden en ze willen er één sluiten. Daar gaat het over. Het gaat niet over de gebruikers.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En daarom zal het college naar die verandering van die overeenkomst kijken conform haar bevoegdheid. Mevrouw Schipper.
  • 0:42 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja, ik heb toch nog wel even een vraag over het instructiebad en wedstrijdbad, maar ik had begrepen dat de DWS zat daar toch niet in, die zat toch in dat andere bad waar het water extra verwarmd is. Ja, dat is, ik weet niet anders meneer de wethouder, maar goed het zal, het is ja ik ben gewend om anders te praten, maar goed ik heb dus, daarom vraag ik het ook van dat het wel even helder is want ik weet niet anders als dat het DWS de doelgroep dus de doelgroep die zit in het warme bad, dat is niet het instructiebad.
  • 1:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Krijgt u dezelfde opmerking mevrouw Schipper, we zijn nu, we stellen of feitelijke vragen et cetera of we gaan discussiëren over iets wat niet op de agenda staat. En het feit dat u het niet voor u heeft en er nou een discussie over komt, oftewel ook nog de verantwoordelijkheidsvraag waar die terecht hoort, daar hebben we het nu niet over, we weten op een gegeven moment dat de kanovereniging wat publiciteit heeft gezocht en dan zou u de vraag moeten stellen is dat terecht of niet terecht. Maar de uitwerking van de erfpachtovereenkomst is een bevoegdheid van het college en daar wordt hij uitgewerkt en als er aanleiding toe is wordt u daarover geïnformeerd. Ja het klinkt een beetje strak raadsleden, maar anders dan krijgen we rondvragen die niet meer conform uw eigen reglement van orde zijn. En het betekend ook dat we op een gegeven moment hele dossiers gaan bediscussiëren voordat er iets op de agenda staat, en daar is de rondvraag niet voor bedoelt.
  • 0:17 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Voorzitter. het is voor mij ook geen discussie uit te lokken of om te vragen, het is gewoon een verduidelijking. Meer vragen wij niet, ik hoef geen discussie want anders kan die wel op de agenda staan. Het gaat puur om wij hebben vragen en dat willen we graag een antwoord op en dat is het enige wat we willen.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan moet u een concrete vraag stellen in die zin en niet op een gegeven moment gaan discussiëren inhoudelijk over iets wat niet op tafel ligt.
 • Besluitvorming met debat

 • 12 Wijkcentrum Cereswijk
  • 12. Wijkcentrum Cereswijk (429,89 KB)
  • 1:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik ga met uw welbevinden naar agendapunt 12 en dat is het voorstel over het Wijkcentrum Cereswijk. Wie van u wil daarover het woord voeren. Mevrouw Wanders, Kroom, Meertens, Sterenborg, Sanders, meneer Pals ook? Ja, ok. Dan geef ik het woord aan mevrouw Sterenborg, CU.
  • 0:57 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel voorzitter. De zeven gesprekspartners, Tinten, Welstad, Peuterwerk, De Buurthuisraad, Bewonersbelangen Cereswijk, OPRON en de gemeente zijn van mening dat een wijkcentrum hier gewenst is in Cereswijk. Het voorliggende plan lijkt een mooie oplossing voor een aantal problemen in deze wijk. Er ligt nu een plan voor een ontmoetingscentrum zoals ook staat in het bestuursakkoord, wat er nu ligt lijkt een goed plan. Het is jammer dat er nog wat onzekerheden zijn wat betreft de punten genoemd onder beslispunt 1 en we niet direct groen licht kunnen geven. Het biedt ook een oplossing voor de gebouwen de Stobbe, de Badde en Meander. Komt op een prachtige plek te staan in de wijk. We vragen het college ons op de hoogte te houden van de stand van zaken voor wat betreft de open eindjes, genoemd onder beslispunt 1, en wensen alle betrokkenen veel succes met deze accommodatie. Dank u wel.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sterenborg. Ga ik naar mevrouw Sanders, CDA.
  • 1:03 M. Sanders-Sanders
   raadslid CDA
   M. Sanders-Sanders
   Voorzitter, met belangstelling hebben wij het voorlopig plan Wijkcentrum Cereswijk gelezen. Een geweldig plan. Een lang gekoesterde wens kan op deze wijze in vervulling gaan. Dat dorpsbewoners, vertegenwoordigers van de school, peuterspeelzaal, buurtwerk en wijkwerk de Stobbe samen de schouders eronder willen zetten stemt ons positief. De wijze van samenwerking verdient een compliment. Het financiële plaatje ziet er op papier gunstig uit, maar een fors gedeelte moet komen uit een nog te verwachten subsidie, wij vragen ons wel af hoe reëel deze subsidie is. En mocht deze subsidie onverhoopt niet doorgaan komt u dan met een nieuw voorstel. Bestuurlijke afspraken moeten nog worden opgesteld met Tinten, Welstad en OPRON. Wij gaan ervanuit dat dit waterdichte afspraken zullen zijn. Het CDA is zeer positief om de Cereswijk een volwaardige accommodatie te geven en wij zien de uitwerking en realisatie dan ook met vertrouwen tegemoet. tot zover.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sanders. Mevrouw Kroom, PvdA.
  • 2:50 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Dank u wel voorzitter. het is een eer om raadslid in onze gemeente te mogen zijn en ik doe dat werk ook met heel erg veel plezier. Er is echter één ding dat mij van het hart moet; wat duren sommige processen toch vreselijk lang. Hoeveel energie gaat er verloren tijdens die rit. Het realiseren van de wijkcentrum in het gebouw de Meander in Cereswijk is daar wat ons betreft een goed voorbeeld van. Wanneer alles volgens plan A was verlopen stond de nieuwe Wijkcentrum Cereswijk er allang, was de Meander al netjes opgeknapt en uitgebreid en hadden de gebruikers er al jarenlang plezier van. helaas is plan A niet door gegaan, zijn er vervolgplannen gemaakt die vervolgens weer meerdere keren zijn gewijzigd. Maar nu ligt er na jaren weer een voorstel. Mocht de raad vanavond met uw voorstel akkoord gaan en te zijner tijd aan alle genoemde voorwaarden zijn voldaan kan er eindelijk begonnen worden met de voorbereidingen van de renovatie van de Meander. Verschillende partijen, waaronder de peuterspeelzaal de Stobbe en niet het Kaboutertje of de Boskaboutertjes zoals in de stukken staat, de basisschool de Badde, de buurtmaatschappelijke werk, buurtraadhuis en de bewonersbelangen Cereswijk, zullen de nieuwe gebruikers zijn. Deze groep gebruikers hebben een bijzondere diversiteit aan activiteiten die soms minder of niet met elkaar kunnen matchen. En dan komen we gelijk aan het onderliggende probleem. We hebben begrepen dat het goed samenwerkende toekomstige gebruikers hebben geconstateerd dat zij niet al hun activiteiten kwijt kunnen in het basisgebouw de Meander. Zij menen dat alleen wanneer zij gebruik kunnen maken van de bestaande bijgebouwen zij hun activiteiten voor de wijk op een fatsoenlijke manier kunnen invullen. Zij zijn bereid om zelf de handen uit de mouwen te steken om deze ruimtes acceptabel en bruikbaar te maken. Het is fijn om te constateren dat een groep die opkomt voor Cereswijk zo goed samen weet te werken met als doel uiteindelijk er een succes van te maken. Er waren namelijk voldoende momenten geweest om het hoofd te laten hangen en het vertrouwen kwijt te zijn. Wanneer de bijgebouwen zijn gesloopt dat zijn deze onomkeerbaar. Wij vragen u daarom voor wij een reactie geven op het raadsvoorstel aan ons door te geven hoe u staat tegenover de plannen van deze gebruikers.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Kroom. Dan ga ik naar mevrouw Meertens, GBS.
  • 2:17 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja voorzitter in tijden van financiële krapte, vergrijzing en ontgroening in onze regio is het zoeken naar creatieve oplossingen om aan lang gekoesterde wensen te voldoen. Wat ons betreft is het voorliggende voorstel daar een voorbeeld van. Nu nieuwbouw voor een multifunctionele wijkcentrum in Cereswijk nu en ook in de komende jaren geen optie lijkt is het realiseren van een toekomst bestendig centrum in het pand van de Meander wat ons betreft een goede oplossing. Ook wij hadden de bewoners van Cereswijk graag een mooi gloednieuw gebouw gegund waar alle gewenste functies konden worden ondergebracht, maar helaas die optie is niet realiseerbaar. Daarom kunnen wij ons vinden in het voorliggende voorstel. Vooral ook omdat onder het kopje "draagvlak" staat vermeld dat voor het realiseren van het geoogde wijkcentrum Cereswijk draagvlak is onder alle betrokken partijen waarbij alle partijen tevens een financiële bijdrage leveren. En dat is mooi om te horen. Wij hadden namelijk ook in de wandelgangen gehoord dat dit bij een van de partijen niet helemaal het geval was, maar dit gerucht is wat ons betreft door bovenstaande ontzenuwd. We vinden het wel jammer om te horen dat er nog wel wat open einden in dit voorstel zitten. Zoals bijvoorbeeld het al dan niet toekennen van de Meandersubsidie. Het was mooi geweest als dit voorstel al een positief besluit hierop toegevoegd kon hebben. Kan de portefeuillehouder ook aangeven wanneer verwacht mag worden dat hierover meer bekend is want €250.000,- is immers een substantieel bedrag. Staan tot de eventuele toekenning de ontwikkelingen op een wat lager pitje of wordt er wel voortvarend mee omgegaan. Ook hebben wij nog wel een vraag over de rol van OPRON in deze. gezien onze recente ervaringen met deze organisatie in Stadskanaal Noord zijn wij wel benieuwd hoe de afspraken met OPRON met betrekking tot dit multifunctionele centrum worden vastgelegd om mogelijke problemen in de toekomst te voorkomen. Wellicht kan de portefeuillehouder daar ook nog iets over zeggen. wij gaan akkoord met alle vijf beslispunten en hopen dat het wijkcentrum met voortvarendheid gerealiseerd kan worden zodat de mensen uit Cereswijk een mooie basis hebben voor een groot deel van de bij deze wijk behorende activiteiten. Dank u wel.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Meertens. Mevrouw Wanders, SP.
  • 0:30 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Ja voorzitter ons wordt gevraagd in te stemmen met de realisatie van het wijkcentrum in het gebouw de Meander en hiervoor een budget beschikbaar te stellen van €281.000,- alsmede ook een krediet beschikbaar te stellen van €750.000,-. Mevrouw Kroom van de PvdA heeft al een hoop gezegd wat wij dus ook niet weer gaan herhalen, maar wij willen ook graag weten hoe het precies zit met de zekerheid van de subsidie. Dank u voorzitter.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Wanders. Meneer Pals, D'66.
  • 3:02 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter het dossier, mevrouw Kroom heeft het heel treffend verwoord eigenlijk, lang dossier, langdurig dossier, wat bij ons een beeld oproept dat bijna in dat zicht van de haven eigenlijk het kaartenhuis nabij is. En dat kaartenhuis is eigenlijk toch wel die €250.000,- subsidie. Ik vind dat een erg teleurstellende ontwikkeling dat wij een voorstel hebben die heel mooi is uitgewerkt wat een super voorstel is omdat we het bestaande gebouw gaan hergebruiken wat in de duurzaamheidsdoelstellingen heel mooi gegeven is, maar toch het is weer onder voorbehoud onder toekenning van een subsidie dus vandaar ook mijn uitspraak en het zicht van de haven want het kaartenhuis kan nog wel eens weer nabij komen. en ik vraag ook net wat die andere collega's ook hebben gevraagd, in hoeverre zijn we echt afhankelijk van deze subsidie. Want ik denk toch ook dat we niet in Cereswijk weer met opgeheven hoofd weer rond kunnen fietsen dat als die subsidie niet wordt toegekend wij weer terugkomen in de oude situatie en ik denk dat we ons dat niet kunnen permitteren dus mijn vraag is, of onze vraag is van hoe zit dat met die subsidie, stel die subsidie gaat niet door, wat dan de volgende problematiek is. Gaat het helemaal niet meer door, stekker eruit, volgend voorstel. Ander voorstel is, andere opmerking van ons is en mevrouw Meertens heeft daar ook al op geënt, dat over de situatie van OPRON, nou daar zijn we natuurlijk voor de vakantie ook niet zo gerust op geworden en wij vragen ons ook af van in hoeverre kunt u de OPRON nog eigenlijk verplichten, want stel de subsidie gaat niet door en de OPRON vertrekt ook nog uit de Cereswijk dan denk ik dat we een te maken met een situatie wat niet best is voor de wijk en niet goed is voor de ontwikkeling die daar plaatsvindt. dus met andere woorden roep OPRON op om sowieso te blijven en dat we geen Westerschool toestanden krijgen zoals wij voor de vakantie hebben meegemaakt. En last but not least is u heeft waarschijnlijk ook gehoord, en die verhalen zijn ons ook ter ore gekomen, en mevrouw Kroom heeft daar ook aan gerefereerd, is dat er toch ondanks de intentie goede plannen uitgewerkte zaken dat bewoners toch wel enige bedenkingen hebben over de beschikbaarheid van de ruimtes, de krapte van de ruimtes et cetera wat ons de vraag doet rijzen van heeft u goed de bewoners en de gebruikers, want dat zijn in feite de gebruikers, in de ogen gekeken en goed genoteerd hun wensen, hun verlangens en hun wat ze willen met deze ruimte en kunnen ze deze ruimtes ook zo gebruiken. Want wij hebben de indruk zij zijn daar niet zo van overtuigd.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Dan schors ik de vergadering 10 minuten en hoop ik u om 20.55 uur terug te zien.
  • 0:4 schorsing
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik heropen de vergadering en geef het woord aan de portefeuillehouder, wethouder Boen.
  • 5:26 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Voorzitter dank u wel. Door akkoord te gaan met het voorstel zoals het nu ligt wordt er een belangrijke stap gezet in het realiseren van een deel van de wijkvisie Cereswijk. Die zoals men allen weet in de raad van 17 mei jongstleden is vastgesteld. En daarmee wordt een duurzame oplossing beoogd voor de problematische gebouwensituatie in de wijk m.b.t. tot de Badde en de Stobbe. Ik denk dat men kan aansluiten uiteraard bij datgene wat er door een aantal fracties al is genoemd, namelijk dat dat tot stand is gekomen door samenwerking van een groot aantal partijen die in de wijk betrokken is, OPRON, Tinten, Welstad, Stichting Peuterwerk, het huisraad, bewonersbelangen en uiteraard ook de gemeente. Uitgangspunt voor het verhaal is geweest dat zoals we in 2014 ook hebben vastgesteld er een bijzondere positie moet zijn voor de ontwikkeling van Cereswijk. De gezamenlijke inspanningen die zoals sommige van u hebben opgemerkt wel enige tijd in beslag hebben genomen maar die gezamenlijke inspanningen die hebben dan ook wat opgeleverd. Die samenwerking tussen de verschillende partijen daar zijn we natuurlijk nog niet klaar mee, want zoals in het voorstel staat aangegeven dient er ook nog een beheers- en exploitatieovereenkomst gesloten te worden en dienen een aantal afspraken die er nu bestuurlijk zijn gemaakt ook nog te worden geformaliseerd. Dus dat betekend dat we voorlopig nog wel even met elkaar in gesprek zijn. Betekend ook dat op het moment dat wij met de gebruikers straks de feitelijke afspraken gaan maken over het gebruik dat mogelijke zorgen die daarbij zouden kunnen ontstaan dat we die uiteraard serieus nemen en dat we daarover met de partijen in gesprek zijn. echter moet wel even duidelijk worden vastgesteld dat dat gebeurd binnen het kader van het voorstel zoals dat nu ligt, het voorstel wat als uitgangspunt ook heeft gediend voor de subsidie aanvraag richting Leader. Daar is een aantal opmerkingen over gemaakt over die subsidie aanvraag, ik kan u zeggen dat we de signalen over deze aanvraag tot nu toe positief zijn, wij verwachten begin oktober vanuit GS een eerste reactie daarop en vervolgens zullen zij het verhaal doorsturen naar Europa want het is uiteraard uiteindelijk een Europees besluit wat hierover genomen moet worden. De aanvraag is ook opgesteld in nadrukkelijk samenwerking en nadrukkelijk contact met vertegenwoordigers van Leader. Het feit dat u over het algemeen positief bent over het voorliggende voorstel geeft aan dat wij ondanks de tijd die het genomen heeft toch zijn gekomen tot een acceptabele, om niet te zeggen hele mooie duurzame oplossing voor een stuk problematiek in Cereswijk. Er is nog een opmerking gemaakt over OPRON in het verband van de samenwerking en het is natuurlijk volstrekt duidelijk dat OPRON als een van de deelnemende partijen bestuurlijke afspraken met ons heeft gemaakt die afspraken die worden ook gehonoreerd, betekend ook dat als wij kijken bijvoorbeeld inhoudelijk naar de kwaliteit van de school en het traject wat daarmee wordt gelopen dat het denk ik te verwachten is dat die school op basis van deze laten we maar zeggen resultaten ook door OPRON in de benen gaat worden gehouden. dat hebben ze in ieder geval uitgesproken. Daarbij geldt natuurlijk wel dat de opheffingsnorm niet moet worden overschreden en daar gaan wij vanuit dat dat gerealiseerd kan worden. in ieder geval zullen wij daar met elkaar hele heldere afspraken over maken zoals we ook in het voorstel hebben aangegeven. Dat voorzitter over de opmerkingen die er gemaakt zijn. Uiteraard is het zo dat wij het proces zoals dat kan aanvangen op het moment dat dit voorstel wordt geaccordeerd door de raad, dat wij dat proces regelmatig met u zullen bespreken en u op de hoogte houden van datgene wat er gaande is en hoe de ontwikkelingen zijn. Laat dat duidelijk zijn. Tot zover voorzitter.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:27 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter bedankt voor uw reactie, maar u bent eigenlijk niet, u bent eigenlijk niet een beetje ingegaan op mijn misschien weliswaar gemene opmerking kaartenhuis. Want ik mis bij u plan B. En u bent heel weifelend denk ik er zijn signalen die zijn positief en dan gaat het nog naar Europa dan komt het in Brussel terecht. Wat is er voorzitter
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Kleine correctie, het hoeft niet naar Europa.
  • 0:14 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Oh, ik dacht al het gaat ver van ons af, maar dan is tevens mijn nieuwsgierige vraag; waar gaat het dan wel naar toe. Alleen provincie beslist daarover?
  • 0:6 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Nee, volgens mij moet daar wel een uitspraak zijn vanuit het Europese.
  • 0:30 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Het is plattelandsgeld wat door provincie ingebracht wordt op een gegeven moment in de leadergroep waar ook gewoon een adviesgroep zit, kijk naar wethouder Brongers die daar iets over mag zeggen, wat wij ook co financieren als gemeenten dus dat is een pot geld en die aanvraag komt daar uit en daar wordt over besloten en dat kunnen we medio oktober waarschijnlijk weten. dat hoeft niet meer nog drie lakzegels te hebben van provincie en Europa en dergelijke.
  • 0:04 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Mag ik. Vroeger heb ik gewerkt in die leadersubsidies, dus voor alle duidelijkheid, ik denk dat het heel slecht is dat wij hierover discussiëren in deze raad, alle aanvragen voor leadersubsidies die voldoen aan de voorwaarden van de leadersubsidieregelgeving, anders worden ze niet eens geaccepteerd, en er is een pot. En in die zin kan het bijna niet anders dan dat deze leadersubsidie voor dit dossier gewoon wordt toegekend. Dus daar moeten we gewoon van uit gaan, alleen het stempeltje moet er nog op. Hoe kunnen wij dan nu twijfelen aan de leadersubsidie. Denk ik voorzitter. Nou ja ik mag me er niet mee bemoeien.
  • 0:47 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Jawel, u mag zich er wel mee bemoeien want het is gewoon een voorwaarde in het voorstel. We hebben een kwart miljoen nodig vanuit leader, hebben we aangevraagd, zijn positieve signalen dat wordt beslist en eerder als wij dat geld niet hebben zullen we niet tot uitvoering over gaan. Er wordt even duidelijkheid verschaft dat de verwachting dat dat dan nog veel langer zou duren het geval is meneer Pals, dat heeft te maken met uw vraag die u stelt over plan B en die kunt u rustig stellen.
  • 0:07 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nee voorzitter ik heb een plan van orde. Ik ben met u in gesprek, want u corrigeert of u vult de wethouder aan en meneer Maarsingh breekt ineens in en mij wordt volledig het woord ontnomen. Dus ik houd daar gewoon, ik vervolg ????????????
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee u werd niet het woord ontnomen, dat is niet helemaal juist.
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dat vind ik wel.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik gaf alleen de correctie aan over die financiële en meneer Maarsingh vult vanuit zijn ervaring aan. En u kunt rustig doorgaan met uw vragen, maar dit was waarschijnlijk belangrijk voor uw opmerking van plan B of niet.
  • 0:14 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nou voorzitter ik wil meneer Pals wel even bijvallen, want ik heb het wel ervaren als interruptie van meneer Maarsingh terwijl meneer Pals aan het woord was en dat ging onopgemerkt voorbij.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan kunt u toch rustig nu vervolgen meneer Pals.
  • 0:00 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   En ik verwacht ook een antwoord van het college en niet van een raadslid voorzitter. Maar goed blijkbaar is het antwoord van meneer Maarsingh zo in beton gegoten dat wij de bewoners en de inwoners van Cereswijk nu een heel mooi gebouw kunnen toewensen en ik wens u daar veel succes mee.
  • 0:03 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Dank u wel.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Anderen? Mevrouw Kroom, PvdA.
  • 0:44 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Dank u wel voorzitter. Wij hadden al eerder gezegd van wij komen graag op dit verhaal terug na het horen van de wethouder. Wij hebben het vertrouwen dat er goed wordt samengewerkt en ook dat er goed naar elkaar zal worden geluisterd, ik denk dat dat essentieel is in het hele verhaal. Natuurlijk zijn er nog open eindjes, het is al genoemd, de subsidie, het passen en meten om alles in elkaar te plaatsen, maar wij willen natuurlijk ook het proces niet vertragen want uiteindelijk zijn we daar mee begonnen dat dat allemaal zo lang duurt dus wij wensen u heel veel kracht en heel veel succes in het hele verhaal wat er nu gaat gebeuren en we hopen dat het met elkaar tot een heel goed succes komt. Dank u wel.
  • 0:48 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Anderen? Mag ik daaruit concluderen dat u instemt of heeft u behoefte aan een tweede termijn, niet, concludeer ik dat u instemt met het voorstel wat voorligt geformuleerd in de vijf beslispunten zoals het er ligt. Unaniem. [voorzitter klopt met hamer] Dan is het voorstel met unanieme stemmen aangenomen conform de vijf beslispunten die in het voorstel verwoord staan. Ik geef mijn voorzittershamer aan de plaatsvervangend voorzitter, mevrouw Sterenborg.
 • 13 Beleidsprioriteiten politie-inzet 2018
  • 13. Beleidsprioriteiten politieinzet 2018 (303,08 KB)13.1. Politierapportage Stadskanaal 2016 (808,52 KB)13.2. Politierapportage 1e 4 maanden 2017 basisteam OmmelandenOost (559,5 KB)
  • 0:26 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel. Wie wenst over dit agendapunt, Beleidsprioriteiten politie-inzet 2018, het woord, ik zie dat meneer Van der Heide de raadszaal verlaat dus dat even voor jullie, meneer Idema, Hofstra, Bieze. Ja, meneer Idema.
  • 0:11 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Voorzitter niet zo lang hoor. We hebben in gezamenlijkheid en uitgebreid met de politie hierover gesproken en we zijn tot deze prioriteitenlijst gekomen dus we kunnen er mee instemmen.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:26 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter, ik wil het ook kort houden. Dit was voor de eerste keer dat we als gemeente alleen aan tafel hebben gezeten met de politie en dat beviel ons heel goed. Dan konden we wat dieper op de zaken ingaan. Ook akkoord met de beleidsprioriteiten en we willen de politie heel hartelijk danken voor hun inzet afgelopen jaar en dat ze het komende jaar ook weer veel succes mogen hebben bij het uitvoeren van hun taken. Dank u wel voorzitter.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Bieze, GBS.
  • 0:41 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja, voorzitter dank u wel. Goed dat de voorbereiding zo goed is verlopen met alle partijen die hiermee te maken hebben, we hebben besloten om de beleidsprioriteiten hetzelfde te laten zijn als in 2017, dat is ook nodig denken wij, dus prima we gaan akkoord met het voorstel. Ik had nog wel een vraag. Op bladzijde 2 staat; wel blijft het alcohol – en drugsgebruik onder een bepaalde groep jeugdigen een punt van aandacht. En ik heb nog even gekeken in het rapport, het is een groot rapport, maar ik kon niet vinden om welke bepaalde groep jeugdigen het ging. Misschien dat u dat weet.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Van Beek, CU.
  • 0:36 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, voorzitter dank u wel. Ja ik denk dat zoals de meesten al zeggen, dat we natuurlijk volledig achter die prioritering staan. Ik denk dat er ook wel een compliment mag gemaakt worden aan de politie hier in Stadskanaal gezien de cijfers die gepresenteerd zijn op de avond op 19 juni. Het verzoek is natuurlijk ook om volgend jaar weer zo'n avond te organiseren, want volgens mij moet er dan een nieuw veiligheidsplan komen als ik het wel heb, maar dat hoor ik wel van de portefeuillehouder. Volgens mij was dit plan tot 2018. Dus daar zouden we graag gebruik van willen maken volgend jaar. Dank u wel.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Gelling, CDA.
  • 1:10 P. Gelling
   raadslid CDA
   P. Gelling
   Dank u wel voorzitter. Voor ons ligt het besluit voor de politie-inzet voor het jaar 2018, het voorstel is om vast te houden aan de beleidsprioriteiten die eerder ook voor het jaar 2017 gekozen zijn, met als rangorde punt 1; ondermijning. 2; geweldszaken in brede zin. 3; alcohol en drugsgebruik in relatie met criminaliteit en overlast en op 4; woninginbraken in woning en straatovervallen. Wij ook als CDA willen onze waardering uitspreken voor de presentatie die door de politie is verzorgd, door de heer Bruining, en het was een helder verhaal waarbij we inzicht kregen bij wat er zoal speelt binnen onze gemeente. En dat onderbouwt met cijfers. Er kwam in naar voren dat de inzet op de gestelde prioriteiten in de afgelopen periode resultaat heeft opgeleverd, de presentatie is voor het CDA dan ook een goede basis om door te gaan met de eerdere vastgestelde beleidsprioriteiten. Het gaat voor ons om een belangrijk dossier, waarbij de veiligheid en het veiligheidsgevoel van onze burgers aan de orde is. Afrondend wij zijn het eens met het voorstel, het blijft daarbij wel van belang dat flexibiliteit wordt toegepast indien dat nodig blijkt te zijn. Tot zover.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Mevrouw Galama, portefeuillehouder, aan u het woord.
  • 3:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voorzitter vindt u het goed dat ik blijf zitten aangezien de meeste fracties instemming betuigen met de gekozen prioriteiten en het is natuurlijk logisch omdat we daar breed een avond aan gewijd hebben. Ik wil de complimenten die u maakt richting politie voor hun inzet en in presentatie ook over brengen. Ik maar er één nuancering mee want de politie is natuurlijk in de uitvoering van haar werk over deze gekozen prioriteiten heel erg belangrijk, maar doet het niet alleen. Want we werken met heel veel ketenpartners hierin vast in samen, gemeente voert daar ook regie aan, dus ik denk dat de uiteindelijke uitwerking van het geheel en van de cijfers die gepresenteerd zijn dat de politie daar een heel belangrijk aandeel in heeft, maar dat onze dank ook naar de ketenpartners uit moet gaan. Voor het geheel, veiligheidsplan 2019-2020, ja dat moet in 2018 opgesteld worden en u vraagt eigenlijk om dat mede een onderdeel te laten zijn van een mogelijke avond die we over de politieprioriteiten 2019 zouden willen organiseren, nou ik denk dat we dat mee kunnen nemen en dat het goed is dat die op de lijst met toezeggingen komt zodat we hem niet vergeten. En flexibiliteit is er altijd aanwezig, de formatie-inzet wordt in het team van Ommelanden Oost door de driehoek bepaalt. Justitie, politie en de respectievelijk de vier, nu nog vier straks drie burgemeesters, en is altijd afhankelijk hebben we in de afgelopen jaren ook gedaan als er eens een situatie was van de branden in Winschoten of de problematiek in 2015 met de vluchtelingen en de aankomst in Ter Apel dan schuiven we met inzet en dat doen we in goed overleg. En eigenlijk geldt dat altijd, want je kan moeilijk zeggen als iets oppopt van sorry hebben we even niet als prioriteit gekozen gaan we even niet aan werken, die flexibiliteit moet er altijd inzitten. En dat betekend ook de aandacht voor de groep jongeren, nee in het rapport staat niet met naam en toenaam, wijk of centrum genoemd welke jeugdigen dat zijn, dat willen we ook niet want het is privacy gevoelig, maar wij zien toch wel dat het alcohol – en drugsgebruik onder jeugdigen in zijn algemeen die de opleiding soms hebben verlaten, die geen werk hebben of die niet de steun vanuit de huiselijke situatie krijgen om bepaalde grenzen in ere te houden, dat daar de risico's voor het alcohol – en drugsgebruik groter zijn als op andere terreinen en dat bedoelen we in zijn algemeen te zeggen met die groeperingen. Ik hoop dat ik daarmee de vragen heb beantwoord en ik zal de complimenten doorgeven aan de politie en zeker vragen om dat vooral voor de mensen op straat naar voren te brengen.
  • 0:18 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel. Is er behoefte aan een tweede termijn? Dat is niet het geval, dan kan ik concluderen dat volgens mij dat iedereen akkoord gaat met genoemde beslispunten bij dit agendapunt. Dat klopt. En een toezegging op de lijst voor volgend jaar een bijeenkomst.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ja, om de opzet voor een integraal veiligheidsplan mee te nemen in die discussie.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, klopt. Dan geef ik nu het woord terug, de voorzittershamer terug aan mevrouw Galama.
 • 14 Haalbaarheidsanalyse buitenbaden gemeente Stadskanaal
  • 14. Haalbaarheidsanalyse buitenbaden gemeente Stadskanaal (318,07 KB)
  • 0:43 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sterenborg en dan ga ik naar agendapunt 14 en dat is de voorstel over het haalbaarheidsanalyse buitenbaden gemeente Stadskanaal. Mag ik weten wie daarover het woord wil voeren. Meneer Boels, Van der Heide, Meertens, Pals, Schipper, Kremer. Meneer Boels, CDA.
  • 4:44 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Voorzitter, dank u wel. Voorzitter het was een bommetje, een ouderwets bommetje, en in het kader van de zwembaden dit keer ging het niet om een bommetje in Bad Noord, het bad waar al veelvuldig het WK of het NK bommetje is georganiseerd. Nee, voorzitter het was een bommetje of zeg maar gerust een bom in de pers. Het bericht van Stichting Dorpsbelangen Musselkanaal afgelopen zomer. We citeren de woorden van de heer Schoonmaker; "het nieuws over de openluchtbaden is in Musselkanaal ingeslagen als een bom". Men was er verbijsterd, het voelde alsof de spelregels waren veranderd en dat zelfs tijdens de wedstrijd. We hebben de inspreker daar vanavond ook uitvoerig over gehoord. Hoe kan dit nu eigenlijk? Laten we eerst maar eens teruggaan in de tijd. Al langer, al heel lang, wordt er gesproken over de toekomst van de drie openluchtbaden in onze gemeente. We hebben een zogenaamde expertmeeting gehad, ook daarna is er veel gesproken er was ook veel onzekerheid. Onzekerheid wat vervelend is voor bezoekers en de vele vrijwilligers en onzekerheid is ook nooit goed voor de continuïteit. Wij als CDA fractie hebben een jaar geleden alweer schriftelijke vragen gesteld. Wij vonden dat er nu maar eens snelheid geboden moest zijn. Wij zijn en waren immer voor het openhouden van die baden, maar dan wel met duidelijkheid. Daar moeten we samen hard aan werken, de haalbaarheid moet realistisch zijn, reëel zijn en betaalbaar. Daarom is een goed onderzoek noodzakelijk, niet zomaar iets roepen. In het voorjaar, in dit voorjaar, kon men het voorstellen om de baden ook in 2018 en 2019 nog open te houden en in tussentijd onderzoek te doen. 23 maart jongstleden ontvingen wij als raad daaromtrent een brief. Feitelijk is dit voorstel, je zou het de uitwerking van die brief kunnen noemen, feitelijk zou het zo moeten zijn dat er in de komende tijd op een juiste en uitvoerige wijze samen met de baden wordt gewerkt aan planvorming omtrent het al dan niet openhouden van die baden. Maar nu is er in de tussentijd toch alweer het een en ander gebeurd, er is al weer veel gebeurd. Hoe heeft dit nu zo kunnen ontstaan? vraag aan de portefeuillehouder. Hoe heeft dit Musselkanaal zo kunnen verassen. We hoorden daar de inspreker al wat over zeggen maar toch ook graag de zijde van de portefeuillehouder horen. Hoe moet dit nou voor de toekomst, we zijn erg benieuwd naar de reactie. Deze hele gang van zaken roept bij ons veel verbazing op. Voorzitter de vrijwilligers uit Musselkanaal hebben op een vernuftige wijze, in eendracht, snode plannen gesmeed, niet zomaar plannen, het zijn fundamentele rapporten, hoe moet dit nu eigenlijk verder. We lijken nu op dit moment een beetje het kind met het zwembadwater weg te gooien. Dat kan toch niet, dat mag toch niet, dat is onbestaanbaar. Hoe gaat de portefeuillehouder ervoor zorgen dat al het werk dat in en door en samen met Musselkanaal gedaan is niet voor niets is geweest. Maar ja we kunnen hier allerlei grote woorden spreken, wij als CDA fractie gaan ervanuit dat op een fatsoenlijke wijze recht wordt gedaan aan deze plannen. Die woorden willen we vanavond graag horen van de portefeuillehouder. ????????zijn we een grote voorstander van het haalbaarheidsonderzoek, maar verwachten we ook een actieve inspanning van het college. Nu lijken nota bene die vrijwilligers te worden tegengewerkt, waar blijft nu in de praktijk de burgerparticipatie, hoe gaan wij daarmee om. Er mag kortom geen onduidelijkheid meer zijn over het traject van besluitvorming, zowel voor bad Noord, dan in Onstwedde als de Horsten. Vanavond zijn de geluiden vanuit Musselkanaal alhier misschien wel wat luider, maar ook vanuit bijvoorbeeld Onstwedde horen we omtrent de communicatie niet direct optimistische geluiden, laten we het zo maar noemen. We willen wel de toezegging dat de communicatie verbeterd, dat er samen opgetrokken wordt, dat iedereen dezelfde informatie op dezelfde tijd heeft en kan krijgen. Dat er samen met de baden op basis van maatwerk goed aan de toekomst wordt gewerkt. We missen in de informatie die we nu hebben, de informatie omtrent het eventuele noodzakelijke groot onderhoud, dat werd ons in de brief van 23 maart wel toegezegd. Hoe staat het daar nu eigenlijk mee. Het kan en moet toch niet zo zijn, want we hebben daar op andere momenten al naar gevraagd, het moet namelijk niet zo zijn dat we straks met een voldongen feit te maken hebben. Dat achteraf na al die jaren blijkt dat er zoveel noodzakelijk onderhoud nodig is dat de baden beter direct gesloten kunnen worden. We ontvangen daar graag een reactie op. Voorzitter ik rond af. De CDA fractie hoopt dat er nog veelvuldig sprake kan zijn van bommetjes maar dan wel bommetjes enkel en alleen in de openluchtbaden. Wij gaan ervanuit dat het college daar nu serieus werk van gaat maken. Tot zover vooraleerst in eerste termijn. Dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:03 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter mag ik aan het CDA eens vragen van heeft u de indruk dat het college geen serieus werk ervan maakt. Want u triggert mij toch echt wel met uw laatste opmerking. Doordat u zegt van dat het college nu, u roept het college op om serieus werk te maken van dat zwembaden onderzoek. Heeft u het idee dat dat tot nu toe niet helemaal gebeurd is?
  • 0:8 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Nou ik hoorde de inspreker van allerlei woorden zeggen, daarvan denk ik nou ik ben dan ook wel eens benieuwd naar de kant van het college. En dan gaan we het eens even afwachten wat we er aan het einde van de avond er van vinden.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Kremer, SP.
  • 1:26 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Ja dank u wel voorzitter. U legt een voorstel op tafel waar u de raad om vraagt om een haalbaarheidsonderzoek in te stellen over de toekomst van de zwembaden binnen de gemeente Stadskanaal. Het college weet dat de SP een groot voorstander is dat alle drie de zwembaden binnen de gemeente open blijft, ook na 2020. Zwembaden vergroten de leefbaarheid van onze dorpen, het stimuleert de bewoners meer te bewegen dan wel weer te gaan sporten. Tevens is het een ontmoetingsplek voor jongelui. Eigenlijk kan een dorp niet zonder een zwembad en dat weet de SP ook. Voorzitter, de SP wil het over een andere boeg gooien. De SP heeft kennis genomen van het businessplan zwembad de Horsten en positief verassend door de opzet van deskundigheid van dit plan. Een plan dat een zwembad weer toekomst geeft in dit gebied, in Musselkanaal, de SP wil graag weten wat de mening van de college is van dit businessplan. En eigenlijk wil de SP nog wel een stapje verder gaan, dit plan het businessplan de Horsten ook wel het dorpscorporatie genoemd, ook te gaan gebruiken bij de andere drie zwembaden in de gemeente Stadskanaal. De SP ziet hier veel voordelen in een goed doordacht plan, een plan voor de komende jaren, vandaar dat de SP ook zegt; omarm dit plan, gebruik uw gezond verstand en gun het Musselkanaal. Tot zover voorzitter.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Kremer. Dan ga ik naar meneer Van der Heide, CU.
  • 2:30 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Voorzitter, het onderwerp openluchtzwembaden staat al ruim twee jaar op de agenda van de raad. En de laatste twee jaar is het meerdere keren van de agenda gehaald omdat het college meer tijd nodig had. De CU vindt zorgvuldigheid ook goed, maar onzekerheid niet. En met het CDA is ook onze vraag; wat is er het afgelopen jaar nu gebeurd op het dossier openluchtzwembaden. En met name wat heeft de portefeuillehouder qua communicatie gedaan richting de diverse werkgroepen van vrijwilligers van de zwembaden. Dat er nu wordt gevraagd om in te stemmen met een budget voor een nieuw onderzoek in de vorm van een haalbaarheidsanalyse voor de buitenbaden is een logisch gevolg voor ons raadsbesluit van afgelopen juni. Ook de CU heeft toen ingestemd met het openhouden van de zwembaden tot en met 2019 en met de onderhoudskosten die daarbij horen. Het is goed te lezen dat het plan van Dorpsbelangen Musselkanaal voor een dorpsbedrijf zal worden betrokken bij de haalbaarheidsanalyse. In het gesprek dat wij als CU hebben gehad met Dorpsbelangen Musselkanaal bleek ook dat er realiteitszin was. Er wordt naarstig gezocht naar financiële middelen om te komen tot een onafhankelijk dorpsbedrijf waarbij een zwembad gerund kan worden naast een speelruimte aldaar. Over burgerparticipatie gesproken. Ook gaven zij aan dat de plannen mogelijk toegepast kunnen worden voor Onstwedde en Stadskanaal Noord, het is goed te horen dat zij zich ook constructief opstellen. En uit het verhaal van meneer Schomaker begrijp ik het goed en kan de portefeuillehouder dat ook aangaven of hij het ziet zitten om Musselkanaal het exploiteren te laten proberen tegen de financiën die er voor staan gereserveerd vanaf komend seizoen. Het zou immers een goede indicatie geven of het een en ander ook mogelijk is als dorpsbedrijf zijnde. En dat ook met betrekking tot de gesprekken die ze hebben met subsidie instanties. Wij lezen ook dat er ondersteuning gaat komen richting de vrijwilligers om met uitgewerkte plannen te komen. dat is goed te horen. En wij gaan er eigenlijk vanuit dat u dit proactief gaat doen. Kunt u ons ten slotte aangeven of het onderzoek ook ingaat op de exacte kosten. Wat moet er nu noodzakelijk aan renovatie worden gedaan want ons inziens moeten de kosten toch lager kunnen door samenwerking met vrijwilligers, dorp en ondernemers. We zien dus ook graag dat u in dat onderzoek het out off the box denken meeneemt. Immers of we met zijn allen graag de zwembaden willen behouden is niet de vraag, het is de vraag hoe we het gaan betalen. Tot zover in eerste termijn.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Van der Heide. Mevrouw Schipper, PvdA.
  • 2:11 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja, dank u wel voorzitter. Het meeste positieve is eigenlijk al gezegd en niet dat ik dus negatief zal willen beginnen, maar ik ga niet allemaal herhalen wat er dus net allemaal al gezegd is. We stemmen dus wel in met een haalbaarheidsanalyse van de buitenbaden voorlopig gelukkig open te houden tot 2020, we hebben in een eerdere vergadering ook al gezegd dat we hier blij om zijn en dat we eigenlijk ervanuit gaan dat de totale raad eigenlijk hetzelfde denkt en denkt van de baden blijven open en dat dat alleen maar goed is voor onze gemeente. Wel zou ik graag willen zien voor de verschillende scenario's die er worden aangegeven van hoe ga je dat in, je kan het op twee verschillende manieren kun je erin gaan, je kan zeggen van met het standpunt van nou we gaan ervanuit we gaan analyses maken om de baden open te houden en dat dus positieve dingen te gaan bekijken of je gaat dus kijken van nou met de opdracht van een negatieve van we gaan uit van sluiting van de baden. Dat is een wezenlijk verschil hoe je dus zo'n rapport, zo'n analyse gaat maken. doe je het aan de ene kant dat je zegt van nou we zorgen ervoor dat ook mede door het plan van Musselkanaal om die er in mee te nemen en te zorgen dat, net is dat ook al gezegd, dat die baden open kunnen blijven en op die manier gaan kijken van dat we tot in 2020 ook tot einde van tijden wie weet hoe lang door kunnen blijven zwemmen. We gaan er gewoon van uit dat het rapport positief gaat uitpakken en burgers doen alles om die baden open te houden. we hebben het in Musselkanaal gezien, we zien het in Noord en we zien het in Onstwedde, alles doen ze eraan om die zwembaden in hun dorp te houden en ik denk dat wij als raad of als college ????????van goede huize moeten komen om daar een negatief rapport uit te krijgen. Dus ik ga er voor uit ik ga een positieve kijk hebben en zeggen van die baden dat rapport wordt wel zo gunstig dat die voorlopig die baden open blijven. Dank u wel in eerste instantie.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Van der Heide, CU.
  • 0:17 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Even een vraag over wat mevrouw Schipper net zegt. Ja positieve kijk daar zijn wij ook voorstander van, maar u leest in het stuk toch ook dat er vier scenario's worden onderzocht en dat daar ook het dorpsbelangenplan van Musselkanaal bij betrokken word, dus ik snap het niet zo goed positief/negatief.
  • 0:33 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Nee, kijk je kan op een bepaalde manier mensen een rapport laten maken. Dat bedoel ik er dus in, van de scenario's die er staan alle drie baden sluiten de bestaande situaties aan handhaven een of meerdere baden in stand houden of een nieuwbouw. Dat kan je dus op verschillende manieren bekijken. Als je dus dat op een positieve manier gaat kijken dan ga je het dan pak je het anders aan laat ik het zo zeggen. Van het is de manier van aanpak hoe je zo'n analyse opzet. Dat bedoel ik er dus mee. duidelijk?
  • 0:5 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja ik begrijp de strekking wel, maar de opdracht is duidelijk, die staat verwoord, dus vandaar.
  • 0:4 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja, nou ik wou het nog even zeggen.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Schipper. Mevrouw Meertens, GBS.
  • 2:3 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja, dank u voorzitter. In aanloop naar deze vergadering bleek een ruis te zijn ontstaan bij de vertegenwoordiging van Dorpsbelangen Musselkanaal m.b.t. de door hun aangeleverde businessplan. Versus de beslispunten zoals die thans bij ons voorliggen. Dat heeft van een aantal mensen in de afgelopen weken veel energie gekost. Van de portefeuillehouder en nu ook van de heer Schomaker hebben we begrepen dat er vorige week constructief overleg heeft plaatsgevonden en we hebben ook vernomen dat op korte termijn onderzocht gaat worden of de exploitatie van het zwembad de Horsten door Dorpsbelangen Musselkanaal tot de mogelijkheid behoort met ingang van 2018. En dat dit alles als het al mogelijk is binnen de financiële kaders gaat gebeuren. Met deze afspraak kan ons inziens invulling worden gegeven aan de onderzoeksperiode zoals bedoelt in de besluitpunten bij dit agendapunt. Dit alles onder uitdrukkelijke voorwaarde dat hiermee geen voorschot wordt genomen op besluitvorming die in 2019 gaat plaatsvinden. Er zou immers dan nog steeds de mogelijkheid bestaan dat het bad in Musselkanaal moet worden gesloten. We hebben begrepen dat Stichting Dorpsbelangen dit risico accepteert. Net als het grootste gros van de partijen in deze raad zijn ook wij van mening dat zoveel mogelijk getracht moet worden om het zwemmen in buitenbaden voor al onze inwoners bereikbaar te houden, voor nu en in de toekomst. Dat daar creativiteit aan te pas moet komen blijkt wel uit het businessplan van Dorpsbelangen en aan de wijze waarop ook in Onstwedde en Stadskanaal Noord gewerkt wordt aan een goede oplossing voor de toekomstbestendigheid van hun buitenbaden. Een compliment nogmaals hiervoor aan allen die zich daar zo nadrukkelijk mee bezig houden. Wij zijn echter ook van mening, en dat hebben we hier al vaker geventileerd, dat het openhouden van de buitenbaden een weloverwogen besluit moet zijn die zeker en vooral niet ten koste mag gaan van andere faciliteiten binnen onze gemeente. En daarom vinden wij dit haalbaarheidsonderzoek prima en wij kunnen er dus ook mee instemmen met de beslispunten. Dank u wel.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Meertens. Meneer Pals, D'66.
  • 3:27 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter het stuk wat voor ons ligt heeft onze fractie tot grote verwarring gebracht. En de verwarring zit hem hierin dat pratende met Stichting Dorpsbelangen dat het college, met name de wethouder, toch een andere spoor gaat volgen als Stichting Dorpsbelangen. Dat het eigenlijk in het zicht van de haven zoals vanavond, wij hebben dit stuk hier voor ons liggen, dat dit stuk eigenlijk te vroeg komt. Want Stichting Dorpsbelangen heeft ook uitdrukkelijk aangegeven dat ze verleden week met u gesproken hebben voor het eerst over het rapport, volgende week vind er nogmaals weer een overleg plaats met het college over dit rapport en over plan van aanpak en over hun vraag of ze de exploitatie kunnen overnemen per 1 januari aanstaande. En dat vind ik eigenlijk is dit stuk dan veel te prematuur opgesteld, want ik vind als u als college zo laat van start gaat met een dorpsbelangen organisatie waar eigenlijk wat dan eigenlijk een voorbeeld is van burgerparticipatie wordt u ingehaald door uw eigen voorstel en er zijn al heel wat raadsleden die hebben het gezegd, we hebben daar zolang of u heeft er zolang in zitten te zeuren in dit dossier dat dorpsbelangen eigenlijk met hun aanpak en hun plan van aanpak en hun haalbaarheidsonderzoek, u heeft u gewoon heeft ingehaald. En onze vraag aan u is dan ook van wat gaat u de volgende week met het dorpsbelangen nog bespreken. Gaat u bespreken wat cruciaal is wat Dorpsbelangen vanavond heeft gezegd. En het allerbelangrijkste wat Dorpsbelangen heeft gezegd; als wij de exploitatie overnemen per 1 januari komen wij in aanmerking voor subsidies. Dus blijkbaar kunnen ze iets wat u niet kunt of dat u niet mag omdat het een dorpsraad is omdat het een dorpsbelang is dat is een andere endentiteit dan het college en onze vraag is dan ook aan u van hoe staat u ten opzichte van dat plan. Want ik denk als dat plan omarmt wordt en Dorpsbelangen krijgt die subsidies binnen dan kan die verder met dat haalbaarheidsanalyseonderzoek zoals die er nu ligt. Want u zegt in uw stuk heeft u een scenario gezet van de geschetst over de haalbaarheidsanalyse 2018 en verder, maar dan zou ik zeggen wethouder lees het ICS rapport daar staan dus al die zaken in van openstelling, van tarieven, marketing noem maar op. U heeft een lijst aan u voorgelegd, daar staat het al in en besteed dan die €25.000,- die u heeft besteed dat dan verder aan het verder ontwikkelen van dat plan, want u moet wel bedenken dat Dorpsbelangen Musselkanaal is geen egoïstische Dorpsbelangen die trekt ook de kaart voor Onstwedde en voor Stadskanaal Noord en samen kunnen ze gebruik maken van een gezamenlijke dorpsbelangen evenement door te zeggen van we gaan trekken samen aan deze kar we worden ondersteund door het college en wij gaan ervoor en wij zorgen dat de baden openhouden wat natuurlijk de intentie is van D'66 sowieso gezien de motie die we hebben ingediend. Dus onze vraag is wat gaat u de volgende week bespreken, hoe denkt u
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals aan welke motie refereerd u?
  • 0:4 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Aan de motie vreemd aan de orde van twee maanden geleden. Het openstellen van de
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Die heeft het niet gehaald, nee ok, nee maar ik dacht even dat er
  • 0:5 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nee, maar goed, het is ook heel jammer van collega raadslid dat ze het afwijzen. Maar goed dat is een achterhaald punt.
  • 0:2 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   U bedoelt die motie zonder onderbouwing.
  • 0:06 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   En vanavond is het helemaal een beetje…….. Dus onze vraag is; wat wordt er volgende week besproken, gaat u mee in de vraag van Dorpsbelangen om die subsidies binnen te halen per 1 januari het beheer te aanvaarden en verder te gaan met het rapport zoals die er ligt.
  • 0:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik schors de vergadering in de hoop dat we om 22.00 uur met de beantwoording kunnen aanvangen.
  • 0:13 schorsing
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik heropen de vergadering en geef het woord aan de portefeuillehouder, wethouder Boen.
  • 4:09 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Dank u wel voorzitter. Met het voorstel zoals dat nu voorligt geven wij invulling, en dat is ook al opgemerkt vanavond, aan hetgeen wij aan de brief van maart jongstleden aan uw raad hebben meegedeeld. In deze brief gaven wij aan de baden in ieder geval tot en met 2019 te willen exploiteren en de daarmee geschapen ruimte in tijd te benutten om wat onderzoek naar de verschillende scenario's uit te voeren en de vrijwilligers de gelegenheid te geven met uitgewerkte plannen te komen die vervolgens getoetst kunnen worden en op haalbaarheid kunnen worden beoordeeld. In juni hebt u besloten in aanvulling op de exploitatie bijdrage een bedrag van gemiddeld €30.000,- per jaar beschikbaar te stellen voor onderhoud aan de drie baden. In de brief gaven wij ook aan kaders en tijdpad te willen benoemen voor het voorbereiden van het in 2019 te nemen besluit. Om een onafhankelijk onderzoek te kunnen uitvoeren vragen wij zoals in het voorstel staat gemeld, u een bedrag beschikbaar te stellen van €25.000,-. We hechten eraan om het financiële kader waarbinnen zich de discussie over de buitenbaden afspeelt in herinnering te brengen. In voorbereiding op de besluitvorming over de buitenbaden zijn de volgende opties en scenario's benoemt alle baden sluiten, één bad bestaand of nieuw open te houden of twee bestaande baden of drie bestaande baden openhouden. Waarbij de mogelijkheid van een wijkbedrijf als exploitant eveneens onderzocht wordt. het moet duidelijk zijn dat vanaf 2014 er een taakstelling is geweest op de zwembaden die weliswaar als PM post is opgevoerd in onze ombuigingsplannen, maar niettemin was opgevoerd. In onze begroting is er ruimte om de exploitatie tot en met 2019 te realiseren en zoals gezegd het bedrag van €30.000,- is per jaar beschikbaar voor het onderhoud. Meer middelen zijn er op dit moment in de begroting niet beschikbaar, geen budgetten voor groot onderhoud, renovatie of iets dergelijks. Die zijn er eenvoudigweg niet. Willen we daar ruimte creëren dan betekend dat dat binnen het geheel van de drie buitenbaden er actie zal moeten worden ondernomen. In juli heeft de stichting Dorpsbelangen Musselkanaal aan het college de eerste fase van haar plan, om de Horsten te exploiteren in de vorm van een wijkbedrijf, aangeboden. Ik denk dat een compliment aan de stichting hiervoor op zijn plaats is. Het is een bewijs voor het feit dat de inwoners van Musselkanaal met SDM hun betrokkenheid en verantwoordelijkheid willen tonen voor de ontwikkelingen in Musselkanaal. Met name ook voor de gebiedsontwikkeling waaraan op dit moment door alle betrokken partijen hard gewerkt wordt. We hebben inmiddels een goed gesprek gevoerd met de SDM, vorige week, en we hebben daarbij gesproken over de invulling van de onderzoeksperiode tot 2019. Immers we hebben in onze brief van maart aangegeven dat we de beschikbare tijd willen gebruiken voor onderzoek. Dat betekend ook dat de vrijwilligers optimaal van die tijd gebruik moeten kunnen maken om de plannen die ze hebben alvast voor een deel te beproeven door realisatie. Wat echter ook duidelijk is gemaakt, dat is dat wij op dit moment niet willen vooruitlopen op de besluitvorming in 2019. We hebben aangegeven dat we dan pas een definitief besluit willen nemen over de toekomst van de openluchtbaden en vooralsnog blijft dat zo.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boels, CDA.
  • 0:23 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja het ligt weer aan mij, maar er wordt veel in korte tijd gezegd en dat verwerk ik allemaal slecht. Even de verduidelijkende vraag; u zei wij willen de vrijwilligers de mogelijkheid geven alvast te beproeven de realisatie te beproeven, kunt u dat even in, voor mij, in Jip en Janneke taal nogmaals zeggen.
  • 0:03 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Dat betekend dat er in principe op basis van een ingediend plan als dat er zou zijn proef gedraaid kan worden. Dat de betrokkenheid van alle partijen die daarbij aan de orde zijn, de vrijwilligers, de professionals eventueel, dat die met elkaar in ieder geval kunnen kijken van oke dit is het plan wat we hebben maar hoe gaat dat nu in de praktijk uitpakken.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:33 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Interessant wethouder, proefdraaien. Mag ik daar dan uit concluderen dat het voorstel wat Dorpsbelangen u heeft gedaan middels dat ICS rapport 1 januari exploitatie overnemen, dat u hen dan volledig de kans geeft. Als je zegt van we gaan toch proefdraaien ga dan alvast proefdraaien met die enthousiaste club van Dorpsbelangen in het kader van hoe gaan we dat doen ook voor het zwembad Noord en voor Onstwedde.
  • 1:29 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ik kom daar zo meteen op terug meneer Pals. Voorzitter, ervan uitgaande dat financiële kader voor het verhaal duidelijk is hebben wij ook met SDM besproken dat gekeken kan worden naar de mogelijkheid om de exploitatie van de Horsten over te nemen met ingang van 2018 of 2019 waarbij wel heel helder moet zijn dat het perspectief daarvan niet perse is dat het bad ook de komende 20 jaar open blijft. In 2019 wordt er een besluit genomen en dat besluit dat zou best kunnen zijn dat de Horsten wordt gesloten. SDM is zich van dat risico bewust maar wil natuurlijk toch een serieuze poging wagen om het zwembad op een fatsoenlijke manier te kunnen exploiteren. Dat betekend dat wij met SDM en Optisport in gesprek zullen gaan op korte termijn over hoe die eventueel mogelijke exploitatie van het bad met ingang van 2018 gerealiseerd zou kunnen worden.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:25 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Is het zo dat u eigenlijk een beetje begint mee te denken in onze lijn en ook in de lijn van vrijwilligers van SDM. Eigenlijk vindt u het een hartstikke sympathiek voorstel om te zeggen van nou per 1 januari nemen wij de exploitatie over en u heeft het nu in een paar zinnen gezegd. Kan ik aan u ontfutselen dat ze nu hier weggaan vanavond met de toezegging dat ze de exploitatie mogen overnemen per 1 januari?
  • 0:3 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Dat kunt u niet aan mij ontfutselen meneer Pals.
  • 0:02 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dat is wel jammer, maar u heeft het er wel al een paar keer over gehad inmiddels. Wat weerhoudt u dan om het niet te doen. Want blijkbaar wordt dat de komende week besproken. En dan zouden we daar toch graag duidelijkheid in willen hebben.
  • 0:25 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Om even bij het begin te beginnen, het rapport dat door de SDM aan het college is aangeboden in juli dat is vanavond geen onderwerp van gesprek in die zin dat er door het college een inhoudelijk oordeel is geveld over dit rapport. Waar wij
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:29 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik mag wel zeggen mijn opmerking of van uw opmerking is toch wel dat wij dat heel erg betreuren want u heeft dat rapport al midden in de zomervakantie gekregen, althans wij hebben het gekregen en het college ook middels de brief die, en dat vind ik wat ik ook al in mijn eerdere opmerking heb gezegd eigenlijk zouden we over een paar weken er wederom over moeten spreken want eigenlijk is het voorstel te vroeg want dan kunt u het rapport als u zegt ik heb het niet gelezen kunt u het rapport dan nog meenemen.
  • 0:33 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Misschien kan de wethouder nog even expliciet aangeven wat er afgelopen week met de SDM is afgesproken. Misschien in de taal waar meneer Boels om heeft gevraagd zodat we hier geen misverstanden, ja er is net een hele mooie musical heeft de première gehad over "Jip en Janneke taal", maar even gewoon heel duidelijk welke afspraken wij gemaakt hebben onder welke condities en voorwaarden want dat moet nog verder in het college besproken worden.
  • 0:50 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Dat zal ik doen voorzitter. Ik heb aangegeven wat het financiële kader is waarbinnen zich het verhaal moet afspelen, dat betekend de exploitatiebijdrage die beschikbaar is plus de €30.000,- jaarlijks gemiddeld voor het onderhoud voor de drie baden. Daarnaast is aangegeven dat wij willen gaan onderzoeken in hoeverre de mogelijkheid bestaat om de exploitatie in 2018 over te nemen. en dat betekend binnen het kader wat ik net in financiële zin heb geschetst. Dat betekend niet dat wij met elkaar besloten hebben dat die exploitatie gaat worden overgenomen, maar dat wij daar met elkaar serieus over in gesprek willen gaan op basis van dat onderdeel wat SDM heeft ingebracht.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals.
  • 0:42 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter dus distileer ik nu uit uw woorden dat u twee haalbaarheidsonderzoeken nu gaat doen. Een haalbaarheidsonderzoek zoals die in uw stuk aan de raad is geschreven het ander haalbaarheidsonderzoek om te zeggen van wij kunnen wel of niet exploitatie per 1 januari doen want kijk mijn punt is als u €25.000,- te vergeven heeft dan denk ik geef het nu aan dat onderzoeksrapport die er ligt en geef hun die kansen. Omdat in uw stuk wat u naar de raad heeft gestuurd heel veel plannen van aanpak en scenario's eigenlijk in dit rapport staan. Dus eigenlijk heeft u een nog een haalbaarheidsonderzoekje van wel of niet de exploitatie.
  • 1:28 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Voorzitter daar kijk ik toch wat anders tegenaan. Want datgene wat wij in het voorstel van vanavond aan u voorleggen dat is een invulling van de toezegging die wij per brief in maart aan de raad hebben gedaan. en daarin is ook duidelijk aangegeven over welke scenario's het gaat, daarin is duidelijk aangegeven wat wij in die periode tot 2019 willen bereiken. Eén van dingen die we daarmee wilden bereiken was in ieder geval dat er voor de vrijwilligers duidelijkheid is over het feit dat de exploitatie tot 2019 wat ons betreft financieel verzekerd is en dat je vanuit die positie vervolgens je plannen kunt bedenken, maar het betekend niet dat er sprake is van twee haalbaarheidsonderzoeken die niet met elkaar of die iets met elkaar te maken zouden hebben in die zin van we kunnen het een weglaten voor het ander. Zo werkt het niet. We hebben ook gezegd dat we met de partijen in gesprek willen over datgene wat er aan plannen ligt, dat hebben we in die brief ook duidelijk aangegeven. En in dat kader moet u de gesprekken zien die er met SDM zullen plaatsvinden over het overnemen van de exploitatie, dat betekend invulling geven aan datgene wat wij in die brief hebben toegezegd over de periode van de seizoenen 18 en 19. Dat is wat we in de brief hebben aangegeven. Daar gaan we invulling aan geven.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Kremer, SP.
  • 0:02 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Voorzitter ik luister, ik begin langzaam het spoor een beetje bijster te raken, ik probeer nu in Jip en Janneke taal probeer ik het een beetje duidelijk te krijgen. We hebben hier een haalbaarheidsanalyse ligt hier nou op tafel, er ligt een verhaal van Musselkanaal ligt daar en dat neemt u niet in mee in dit agendapunt, dat is een apart iets. Klopt dat?
  • 0:38 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Voorzitter het is zo dat in de uiteindelijk afweging die er in 2019 gemaakt moet worden uiteraard gekeken wordt naar de verschillende scenario's die ik heb geschetst, daar heb ik ook bij aangegeven dat een wijkbedrijf daar een rol in kan spelen en dat betekend dus ook dat het verhaal wat er door SDM is neergelegd dat dat onderdeel zal zijn van de overwegingen die er straks zullen worden genomen. Dus we gaan niet vooruitlopen op een besluit nu
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boels, CDA.
  • 1:07 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, ik heb altijd wat behoefte aan Jip en Janneke taal zoals nu wel duidelijk is, want ik heb eigenlijk dacht ik in de wandelgangen zei niet iemand tegen mij nou jullie waren ook wel heel fel, denk ja volkomen terecht want wij zaten wel met veel vragen en nu hoor ik in een paar zinnen dingen dat ik denk van dat ik wel de vraag heb hoe heeft dit dan zo kunnen komen want nu beluister ik dingen waarvan ik denk nou SDM mag zich in de handen knijpen, ik weet niet of ze in polonaise weer teruggaan, ik zie ze nog niet knikken, maar ja wel dit is positief, dit volgens mij weet u elkaar te bereiken, maar dan nog wel de vragen van ja waar het ook erg om ging kan men dan nu beginnen met het aanvragen van die subsidies, maakt men daar kan men meegaan in die pitches, dat woord heb ik onthouden, is geen Jip en Janneke, ik weet niet wat daar het Nederlands woord voor is maar dat kan men daar in meegaan en eigenlijk hoor ik u dat wel min of meer zeggen, maar ik wil nog graag even die vraag stellen, wat nou ook wel in mij zit, hoe heeft dit nou zo ver kunnen komen want dat vind ik toch wel bijzonder dat het zo hoog opliep dat als een bom inslag was en u creëert nu het afweergeschut dus dat is goed en ja wanneer komt u dan met die informatie bij ons terug. Want u gaat de komende weken in gesprek, maar wij zijn wel heel benieuwd wanneer dat wij die mail krijgen van u van nou het gaat goed.
  • 1:16 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Voorzitter ik denk dat ik daar twee dingen op wil zeggen. Op de eerste plaats denk ik dat duidelijk moet zijn dat de communicatie over het vervolg traject dat we die wat strakker in zullen zetten dan dat we dat tot nu toe gedaan hebben. Daar wordt heel nadrukkelijk om gevraagd, betekend duidelijkheid aan de raad en aan de betrokken partijen over hoe we met het verhaal omgaan. De contouren van het verhaal die zijn volgens mij op een hele duidelijke manier geschetst in de brief die wij geschreven hebben in maart. Daar hebben we aangegeven dat we de komende periode gebruiken voor onderzoek, dat we in 2019 een afweging zal plaatsvinden. Het eventueel inzetten van een wijkbedrijf hebben we nadrukkelijk als optie in dat verhaal meegenomen en de uitwerking van het voorstel wat er vanuit Musselkanaal ligt over hoe dat wijkbedrijf een rol kan spelen daar zijn we op dit moment met hun over in gesprek, dat betekend niet zoals de heer Pals net ook graag wilde weten dat wij op dit moment het besluit al hebben genomen om de exploitatie per 1 januari over te dragen aan de SDM, we hebben aangegeven dat we daarover met hun in gesprek gaan en dat we daar serieus naar zullen kijken of dat een mogelijkheid is. Volgens mij is daar, gaan er geen
  • 0:10 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja maar voorzitter, ja maar ik wil het wel graag even duidelijk. U gaat, even ter, u gaat niet met elkaar in gesprek als u niet gewoon in redelijkheid overtuiging dat u er ook gezamenlijk uit kan komen. Dat is toch wat voorligt.
  • 0:5 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Nee, uiteindelijk gaan we altijd in gesprek om met elkaar tot een gezamenlijke oplossing te komen.
  • 0:3 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Precies, dank u.
  • 1:56 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik ga nu toch even formuleren in Jip en Janneke taal, spijt me, maar voordat we weer misverstanden krijgen. Wij hebben een overleg en meneer Schomaker moet maar even meeluisteren, een overleg gehad afgelopen week waarin we hebben afgesproken dat wij willen proberen indien mogelijk of SDM de exploitatie voor 2018 en 19 over zou kunnen nemen in plaats van Optisport. Als dat in 2018 niet zou kunnen zouden we dat in ieder geval proberen voor 2019. Dat betekende onder de conditie dat wij niet meer aan de exploitatie gingen betalen dan wij nu aan Optisport doen. Dat betekende op een gegeven moment dat we geen extra of vooruitlopende investeringen in het bad van Musselkanaal doen zoals in het rapport van Musselkanaal. Klopt zegt meneer Schomaker. En dat ze het risico blijven dat de haalbaarheidsanalyse als die feitelijk aantoont dat toch het zwembad de Horsten gesloten zou moeten worden, gezien allerlei vergelijkingen en afwegingen dat Musselkanaal dat risico accepteert. En dat als zij op basis van de exploitatie zijnde exploitant subsidies naar het bad weten te trekken die van invloed kunnen zijn op de afweging voor de toekomst op een gegeven moment dat hun vrijstaat om te doen, maar dat dat geen garantie is voor de uitkomst 2019. Nou dat is klip en klaar wat we hebben afgesproken, niet meer en niet minder.
  • 0:3 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Kortom er wordt nu samengewerkt aan het faciliteren van het plan.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Uitsluitend de exploitatie en niet het faciliteren van de uitwerking van het plan wat er ligt. Dat wordt in de afweging meegenomen.
  • 0:3 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Dank u wel voorzitter.
  • 0:24 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Alstublieft wethouder. Ja, maar we moeten hier niet met verkeerde beelden weggaan dat zou ik heel erg betreuren voor SDM, hebben we goed mee gesproken in alle eerlijkheid en openheid en transparantie en dat beeld moet u ook hebben op een gegeven moment want dan weten we waar we over spreken. Gaat u verder wethouder.
  • 3:28 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, dank u wel voorzitter. Er zijn opmerkingen gemaakt en ik denk dat dat ook in de afgelopen minuten duidelijk is geworden over de communicatie en hoe lastig het af en toe is om die op een eenduidige wijze te voeren. en ik denk dat wanneer het zo is dat er inderdaad bij SDM sprake is geweest van een verkeerd beeld over de besluitvorming zoals we die ons hadden voorgesteld dat ik dat uiteraard betreur maar dat is dan wel ook mijn pakkie an. Laat dat ook duidelijk zijn. Dat betekend ook dat uiteraard voor het komende traject van 15 tot 18 maanden waarin de voorbereiding van de besluitvorming zijn vorm moet krijgen dat wij in ieder geval er voor zullen waken dat er misverstanden ontstaan en dat er onduidelijkheden zijn in de interpretatie van voorstellen, besluiten en dergelijke. Dat betekend dat ik daar in ieder geval voor een bepaalde periode nog helder en duidelijk over moet zijn richting raad, ook richting betrokkenen en aangezien de raad denk ik in de voorbereiding van het besluit ook goed geïnformeerd moet worden over de voortgang van de verschillende trajecten kunt u mij daarop aanspreken wanneer dat naar uw idee onvoldoende is of onvoldoende duidelijk. Mijn insteek is in ieder geval om met de betrokken partijen ervoor te zorgen dat er volstrekte helderheid is over de weg die wij nu gaan met elkaar en de manier waarover waarop straks het besluit over de baden gaat plaatsvinden. En dat is volgens mij een duidelijke toezegging van mijn kant. Er is een vraag gesteld over het onderhoud van de baden, het financiële kader geeft aan dat wij voor de periode 18-19 tweemaal een bedrag van €30.000,- gemiddeld beschikbaar stellen op jaarbasis, er is een schouw geweest van de baden, in als ik mij niet vergis 2016, en daarin is duidelijk geworden dat de situatie van de baden beter was dan wij op grond van de leeftijd wellicht zouden verwachten, dat betekend ook dat de bedragen die wij op dit moment hebben gereserveerd voor onderhoudszaken dat die in die zin reëel zijn en dat we daar ook duidelijk in ieder geval de komende twee jaar mee op pad kunnen gaan. Ik ga ervan uit dat datgene waarvoor het haalbaarheidsonderzoek dient voor iedereen duidelijk is dat de afspraken die wij op dit moment gemaakt hebben met SDM dat die ook duidelijk zijn en dat wij nu vol onze aandacht zullen richten op de invulling van het traject van de komende 15 maanden richting voorbereiding van de besluitvorming in 2019.
  • 0:37 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Voorzitter ik voel een afronding, dus ik durf nou wel de vraag te stellen die nog open stond. Ik kijk ook niet weer terug dan want de communicatie is mij wel duidelijk nu en ook de toezegging die daar op gedaan is. ik had nog wel een vraag over het onderzoek an sich, had ik gevraagd wordt er nou ook ingegaan op de exacte kosten, want wat is nou echt noodzakelijk aan renovatie, wordt daar ook in meegenomen dat er out off the box wordt gedacht, dus niet alleen aanbesteding dit, aanbesteding zus, maar ook wat kan er gedaan worden in een wijk, in een dorp, door vrijwilligers, door bedrijven, door ondernemers.
  • 1:4 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Uiteraard is het zo voorzitter dat wij in dat haalbaarheidsonderzoek de aspecten zullen meenemen die ook voor een deel op dit moment al in Musselkanaal en ook in Noord aan de orde zijn en het onderwerp participatie speelt daarin een belangrijke rol. Maar de feitelijkheden, het financiële kader, wat er nodig is voor exploitatie van de baden de komende periode die zullen natuurlijk ook heel belangrijk zijn en dan heeft het ook te maken met bezoekersaantallen dan gaat het om bevolkingsontwikkelingen et cetera, dus al die dingen die zullen worden meegenomen in het haalbaarheidsonderzoek en daar wordt dan ook een bedrag voor uitgetrokken, dat dient daar ook voor, om al die facetten in het verhaal mee te nemen. en we hebben ons de tijd gegund om dat goed voor te bereiden en ervoor te zorgen dat er straks in 2019 een goed afgewogen besluit over dit wellicht wat lastige dossier genomen kan worden.
  • 0:7 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja, is mij helder en de proactieve houding die daaruit spreekt is mij ook duidelijk.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel, ik kijk even naar, is er voldoende reactie en vragen en opmerkingen beantwoord in eerste termijn.
  • 0:2 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Voorzitter, wij willen graag schorsen.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, want mijn vraag zou zijn heeft u behoefte aan een tweede termijn, maar u wilt voor de tweede termijn even schorsen. Hoe lang heeft u nodig denkt u meneer Kremer. 10 minuutjes. 22.45 uur. Dank u wel.
  • 0:08 schorsing
  • 0:25 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik heropen de vergadering en geef het woord aan de heer Kremer van de SP die om de schorsing heeft gevraagd. Eén kleine mededeling, Monique Kroom laat zich verontschuldigen, die is ondertussen naar huis gegaan, dus dat is de reden waarom we haar niet meer op de plaats zien zitten. Avond is al lang genoeg geweest in die zin denk ik, dus dat is begrijpelijk. Meneer Kremer, SP.
  • 0:38 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Ja, dank u wel voorzitter. Wij hebben geluisterd wat de wethouder heeft gezegd. Eigenlijk zitten we nog met twee vragen, het zijn wel cruciale vragen. Wij zitten met de contracten met Optisport en dat is ook met de andere baden willen we graag weten en wat ook heel belangrijk is, is het contract van Musselkanaal hoe dat zit en wanneer die afloopt. En als u in gesprek gaat met Musselkanaal, laten we het dan even zo zeggen, van dat willen wij graag in november willen we graag uitsluitsel hebben van wat de stand van zaken daarvan is want als dat doorloopt dan ja dan gaat het denk ik niet goed.
  • 0:22 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik ga inventariseren of er bij andere fracties nog vragen opmerkingen zijn voor de tweede termijn. Niet het geval. Dan gaan we naar wethouder Boen.
  • 0:55 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, voorzitter dank u wel. Met betrekking tot de vraag van de heer Kremer en de SP fractie, uitsluitsel geven over de stand van zaken in november dat lijkt me een prima voorstel, dus wij zullen de stand der dingen op dat moment met u delen. Voor wat betreft de contracten met Optisport, er zijn gesprekken geweest met Optisport waarin de intentie is uitgesproken dat we een overeenkomst willen sluiten met de ???????????? contracten die zijn nog niet geformaliseerd, maar wat ik ook in het begin heb aangegeven is dat wij zowel met natuurlijk SDM alsook met Optisport in gesprek moeten over hoe we de mogelijke exploitatie van het bad door SDM zelf gaan organiseren het komend jaar.
  • 0:4 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Ja, dank u wel.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Verder geen behoefte? Kunnen we dan overgaan tot besluitvorming over agendapunt 14. Instemmen met haalbaarheidsanalyse buitenbaden en daar €25.000,- voor beschikbaar stellen vanuit de reserve incidentiele bestedingen. Is dat unaniem? [voorzitter klopt met hamer] Aldus.
 • 14a Motie fipronil
  • 14a motie fipronil (258,5 KB)
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we over naar agendapunt 14a. Zijnde een motie vreemd aan de orde. En ik heb de heer Boels beloofd om hem daarvoor het woord te geven. Meneer Boels, CDA.
  • 2:16 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Voorzitter dank u wel. Helaas zijn wij ook in de zomerperiode in deze gemeente geconfronteerd met kwesties van fipronil, te weten bij een drietal agrarische bedrijven heeft zich deze casus voorgedaan. U als portefeuillehouder, als burgemeester van deze gemeente heeft daar adequaat op geacteerd waarvoor onze complimenten, maar in de tussentijd gebeurd er veel in dit land en ook in Europa, maar in tussentijd zijn nog steeds die agrarische ondernemingen zijn steeds meer slachtoffer, komen steeds verder in de put om het zo maar te noemen en is er sprake van trieste omstandigheden die steeds maar voortduren. En dat heeft ons ertoe gebracht om te zeggen wij moeten hier als lokale politiek iets aan doen. En daarvoor is een motie opgesteld, een unanieme motie, van deze gemeenteraad en ik zal die graag nu willen voorlezen. De raad van de gemeente Stadskanaal in vergadering bijeen op 25 september 2017, constaterende dat in de gemeente Stadskanaal een drietal agrarische bedrijven zijn getroffen door deze zogenoemde fipronilcrisis. En voorts constaterend dat de situatie voor deze bedrijven sinds het uitbreken van de crisis aanzienlijk is verslechterd en nog steeds veel onzekerheid voor deze bedrijven bestaat, zowel financieel als emotioneel. En dat de crisis een negatieve uitwerking heeft op de werkgelegenheid en voorts constaterende dat er sprake is van ongelijkheid binnen de betreffende sector, roept de regering op om de agrarische bedrijven die door deze crisis zijn getroffen hulp te bieden ten einde continuïteit van hun bedrijfsvoering mogelijk te maken, en draagt het college op om deze motie onder de aandacht te brengen van het Kabinet, de Tweede Kamer en om ondersteuning te vragen bij alle Nederlandse gemeenten en gaat over tot de orde van de dag. Ingediend door het CDA, GBS, de CU, de PvdA, D'66 en de SP. Waarbij ik wel op moet merken dat ook twee andere partijen deze zouden willen indienen maar zoals gezegd zij kunnen vanavond helaas niet aanwezig zijn. Dank u wel.
  • 0:52 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan blijft het toch een motie ingediend door deze zes partijen want dat is volgens de democratie op een gegeven moment aanwezigheid en die kunnen hem ook indienen. Motie voldoet aan de vereisten dus ik neem aan dat we gezien het feit dat die door alle fracties is ondertekend met 1 hamerslag zouden kunnen zeggen, u krijgt hem ondertussen als het goed is op uw i-pad onder agendapunt 14a. Klopt dat? 14a. Dat wij uw oproep door het college uit zullen laten voeren. Maar ik kan me voorstellen dat de portefeuillehouder, komt de correctie toch even, daar zelf op wil reageren. En dat is wethouder Brongers.
  • 1:11 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja, dank u wel voorzitter. Goed inderdaad om toch even een reactie te geven op deze motie. De woordvoerder noemde al even dat wij in de zomer, althans een afvaardiging van uw college, betreffende bedrijven ook hebben bezocht. Ook daar hebben wij inderdaad de onzekerheid gezien, de effecten die nog niet helemaal zichtbaar waren en op dit moment ook nog niet, of het gaat om financiële effecten en zeker ook de emotionele aspecten hebben ook de afgelopen periode nadrukkelijk een rol gespeeld en je zou kunnen zeggen deze ondernemers hebben zeer zeker last gehad van slapeloze nachten als het gaat om de toekomst voor hun bedrijf. Als college hebben wij ook daarom met deze situatie rekening gehouden, een brandbrief inmiddels gestuurd aan de Staatssecretaris dus wat dat betreft is uw motie erkennen wij en herkennen wij die en zullen wij daar uitvoering aan geven.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Aldus. [voorzitter klopt met hamer]
 • Besluitvorming zonder debat

 • 15 Bestemmingsplan "Wegbestemmen woningen Hoofdstraat 121 en A-kade 9"
 • 16 Sluiting
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En dan dank ik u voor uw uithoudingsvermogen en uw aanwezigheid en wens ik u voor straks wel thuis.