Raadsinformatie

Raadsvergadering 06 november 2017

Naam
Download het audiobestand (85,75 MB)
Download de gesproken tekst (1,30 MB)
Download de vergaderstukken in pdf (16,80 MB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 3a Vervanging wethouder
 • 4 De besluitenlijst van 25 september 201..
 • 5 Lijst met openstaande toezeggingen en ..
 • 6 Lijst met ingekomen stukken
 • 7 Inlichtingen college
 • 8 Vragenuur
 • 9 Interpellaties
 • 10 Rondvraag
 • 11 Vaststellen Programmabegroting 2018
 • 12 Sluiting
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 1:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dames en heren, welkom. Raadsvergadering, begrotingsraad zelfs vanavond, dus niet een van de minst belangrijke binnen het hele stramien van de jaarvergaderingen. Ik wil iedereen hartelijk welkom heten, vooral ook de media die aanwezig is. De mensen op de publieke tribune, maar ik wil eigenlijk toch wel een speciaal woord van welkom richten aan de mensen die de afgelopen maanden de cursus lokaal actief hebben gevolgd, die zijn vanavond om 18.00 uur nog wegwijs gemaakt in hoe de planning & control cyclus in onze gemeente loopt. Hoe de begroting enigszins werkt, dus u wordt vanavond echt op de vingers gekeken door het aanstormend talent, maar het vult ook op een hele mooie manier de publieke tribune en daar zijn we toch gewoon heel content mee. En natuurlijk heet ik ook onze eventuele luisteraars welkom om de beraadslagingen over de begroting 2018 te gaan volgen.
 • 2 Mededelingen
  • 1:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wij missen vanavond in ons gezelschap de fractievoorzitter van GBS, mevrouw Meertens heeft helaas zich af moeten melden als gevolg van ziekte en dat geldt ook voor zowel onze wethouder Peter Gelling als voor onze wethouder Goziena Brongers en dat betekend ook waarom u een gewijzigde agenda voor u heeft liggen en dat heeft alles te maken met agendapunt 3a. Ik wil vanavond graag een algemene oproep aan u doen als raadsleden. Bij doorgaan van het voorstel wat voor ligt onder agendapunt 3a, sluit misschien een vervangend wethouder aan, maar wij hebben afgesproken dat de verdediging ten aanzien van de begroting 2018 waargenomen wordt door de wethouders Boen en Hamster en mij, persoonlijk. Dat betekend dat wij echt in de, zeg maar de begroting en de vervanging zoals we die kenden, want mevrouw Brongers verving meneer Gelling en omgekeerd ongeveer af en toe misschien wat moeten zoeken, of misschien een antwoord niet helemaal kunnen geven. Daar vragen wij op voorhand wat begrip voor, maar wij vragen u ook om een beetje rekening mee te houden, zeker bij de behandeling van de begroting zelf, om daarbij echt even aan te geven in welk programma op welke pagina en waar stelt u nu de vraag over, zodat het voor ons iets makkelijker wordt dan voor degenen die daar dagelijks zeg maar in die portefeuille werkzaam is. Dus laten we hopen met een klein beetje vallen en opstaan als dat nodig is dat we het gewoon met zijn allen toch tot een goed einde kunnen brengen.
 • 3 Vaststellen agenda
  • 03. Vaststellen agenda (206,15 KB)
  • 0:30 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Bij agendapunt 11, u heeft een gewijzigde agenda voor u liggen, kunt u ook betrekken de brief die ontvangen heeft van het college rond de meerjarenbegroting van Wedeka en de invloed daarvan op de meerjarenbegroting van onze gemeente, dus die kunt u erbij betrekken. En dan komt natuurlijk mijn vraag of ik langs deze weg de gewijzigde agenda conform mag vaststellen. Is dat het geval, dan ligt die zo voor.
 • 3a Vervanging wethouder
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan wij naar agendapunt 3a. En wil ik allereerst het woord geven aan de fractievoorzitter van het CDA, de heer Boels.
  • 0:48 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, voorzitter dank u wel. Wij zijn geconfronteerd, u gaf dat al aan, met de ziekte die hopelijk zo kort mogelijk duurt, de ziekte van onze wethouder Brongers en wij hebben ons daarbij genoodzaakt gezien om goed te kijken naar hoe kunnen wij dit college in staat stellen om richting de verkiezingen nog die taken uit te voeren die node uitgevoerd dienen te worden en we hebben daartoe intern nagedacht en daarna afstemming gezocht met het college met de fractievoorzitters, coalitieoppositie en wij willen vanavond graag voordragen als vervangend wethouder, en ik hoop eigenlijk voor zo kort mogelijke termijn omdat daarmee mevrouw Brongers snel weer kan integreren, maar wij willen graag voordragen de heer Bessembinders, de heer J. Bessembinders, als tijdelijk plaatsvervanger.
  • 1:19 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Boels. Dat betekend dat op basis van het voorstel wat u voor heeft liggen dat wij een formele procedure moeten doorlopen in het kader van de vervanging, dat betekend dat we een onderzoek gaan doen naar de geloofsbrieven en daarvoor wil ik voorstellen om een commissie uit uw raad dat onderzoek te laten doen, als u mij toestaat doe ik gewoon een voorstel en vraag ik de heren Hofstra, fractievoorzitter van de PvdA, de heer Van Beek, fractievoorzitter van de CU en mevrouw Luijken, mevrouw Luijken gaat dat lukken? Ja, mevrouw Luijken fractievoorzitter van de SP, om de commissie voor dit onderzoek op de geloofsbrieven te zijn. En mag ik u tevens vragen om dan straks na de stemming de commissie te zijn voor de opneming van de stemmen want dat moet u formeel controleren en terug rapporteren. Is dat een goed voorstel? Gaan we het zo doen. Dan verzoek ik u drieën om de geloofsbrieven van de heer Bessembinders te onderzoeken en te beoordelen of daar geen haperingen zijn om eventueel tot benoeming over te gaan. Ik schors eventjes tot deze commissie terug is.
  • 0:3 schorsing
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik denk dat de heer Van Beek tot voorzitter gebombardeerd is van de commissie en van daaruit ook het woord voert. Aan u het woord meneer Van Beek.
  • 1:30 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Voorzitter, leden van de raad, commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven van de heer Jan Bessembinders heeft in opdracht van de raad het onderzoek uitgevoerd zoals dat is genoemd in artikel 4 van het reglement van orde. Daarbij gaat het er om of voldaan wordt aan de vereisten van de artikelen 36a,b, 41b, eerste, derde, vierde lid en 41c, eerste lid van de gemeentewet. Zo hebben wij geconstateerd dat de heer Jan Bessembinders de door de wet voor het vervullen van het ambt van wethouder de vereiste leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Dat lijkt mij wel…..De commissie heeft verder geconstateerd dat de heer Jan Bessembinders geen met het ambt van wethouder onverenigbare betrekkingen heeft, ook vervult hij geen nevenfuncties waarvan de uitoefening ongewenst is met het oog op een goede vervulling van het wethouderschap. Met genoegen heeft de commissie er kennis van genomen dat de heer Jan Bessembinders verklaart heeft niet aan beraadslagingen, besluitvormingen of stemmingen deel te zullen nemen over onderwerpen die organisaties waar hij nevenfuncties heeft aangaan. Voorts heeft de heer Jan Bessembinders verklaart geen verboden handelingen als bedoelt in artikel 41c, eerste lid van de gemeentewet er verder geen beletstelen zijn gebleken om het ambt van wethouder door de heer Jan Bessembinders te laten vervullen, stelt de commissie de raad voor over zijn voordracht te stemmen. Voorzitter tot zover.
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Van Beek. Dan verzoek ik de bode om de stembriefjes rond te delen, die liggen in de mappen, neem me niet kwalijk.
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Voorzitter, mag ik een vraag stellen.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema, SP.
  • 0:15 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik heb nog wel een vraag voor de stemming aan. We hopen natuurlijk dat beide wethouders snel weer genezen zijn, maar stel je voor dat ze vroegtijdig weer genezen zijn dan blijft 1 of 2 van de wethouders blijft dan de heer Bessembinders wethouder?
  • 0:30 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   In principe benoemd u de wethouder voor een termijn van 16 weken, dat is de maximale termijn die ook verlengd zou kunnen worden. Mocht, dat mag ook voor een kortere periode, dus mochten beide wethouders zich eerder melden en dat is een omstandigheid waarin je verwacht dat het gewoon medisch gezien heel goed gaat, dan kan de heer Bessembinders eerder weer terugkeren naar zijn echtgenote en weer een beetje vrije tijd creëren. Voldoende beantwoord?
  • 0:2 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja hoor.
  • 1:30 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan zou ik graag over willen gaan tot stemming. U hebt de briefjes, u kunt invullen met "voor" of "tegen". Dan verzoeken we de commissie nogmaals om zorg te dragen voor een goede stemopneming. Ik neem aan onder het, mogelijk zelfde voorzitterschap of gaat u dat wijzigen, ik schors opnieuw even.
  • 0:5 schorsing
  • 0:7 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   (eerste deel van de opname ontbreekt) Ja, waarvan wij gezegd hebben dat het een ongeldige stem is want volgens mij had u duidelijk gezegd voor of tegen.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U hebt goed opgelet.
  • 0:11 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Jazeker, maar dat bent u van mij gewend dus naar mijn idee is de heer Bessembinders met een ruime meerderheid van stemmen akkoord dat hij weer wethouder wordt.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Van Beek, dan dank ik uw commissie voor het werk in het kader van de stemopneming en van het onderzoek naar de geloofsbrieven. En dan gaan we kijken of de heer Bessembinders uit kunnen nodigen om naar voren te komen. En dan moet ik formeel eerst vragen meneer Bessembinders of u de benoeming zou willen aanvaarden.
  • 0:09 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja, voorzitter.
  • 1:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat doet u. Voorzitter, dat begint goed. Maar dan toch even een officieel moment en ik zou de raadsleden willen gaan vragen om te gaan staan, want we benoemen opnieuw een wethouder, ook al is het in een tijdelijke situatie, maar is wel een van onze vertegenwoordigers in het Dagelijkse Bestuur van de gemeente dan. Ik wil graag overgaan tot het afnemen van de eed. "Ik zweer dat ik om tot wethouder benoemd te worden rechtstreeks noch middellijk onder welke naam of welk voorwendsel ook enige gift of gunst heb gegeven of heb beloofd. Ik zweer dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen".
  • 0:3 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
  • 1:19 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Bessembinders, ik moet even wennen want ik verval zomaar in het tutoyeren, mag ik u feliciteren met het feit dat u nog een keer uw inzet mag tonen voor onze gemeente. We hadden het graag onder meer plezierige omstandigheden gezien zoiets, maar ik vind toch dat wij best een felicitatie mogen geven en ik wil iedereen ook uitnodigen om dat te doen, omdat we je toch heel veel succes willen toewensen want je sprint even, na zoveel jaar, opnieuw in het diepe en wij zijn erg content dat we een stukje ondersteuning krijgen in deze situatie. (wethouder krijgt bloemen) Deze zijn met name voor je echtgenote, want ik voel me wel een beetje schuldig. En dat is ???? met me eens. Ik hoop het goed te maken mevrouw Bessembinders. Ik geef u allen de gelegenheid om Jan Bessembinders de hand te drukken. We schorsen even.
  • 0:3 schorsing
  • 0:34 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan heropen ik de vergadering en wijs u erop dat u misschien een raadsvergadering ingaat waar u meneer Bessembinders nog niet zoveel zult horen zoals u normaliter van hem gewend was, want zoals ik aan het begin van de vergadering zei is de vraag en opmerkingen rond de begroting nog even een kwestie van de andere collegeleden, maar ik neem aan dat dat op heel korte termijn anders ingevuld wordt.
 • Informatieve stukken

 • 4 De besluitenlijst van 25 september 2017
  • 04. De besluitenlijst van 25 september 2017 (245,88 KB)
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ik u meenemen naar de besluitenlijst van 25 september. Redactioneel, pagina 1, 2, 3. Meneer Van der Heide, CU.
  • 0:17 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Pagina 3 bovenaan daar wordt een datum genoemd van, de inschrijfdatum op 1 januari 2018 dat moet zijn 1 december 2018, herstel, 1 december 2017.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Januari moet 1 december zijn zegt u?
  • 0:2 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja en dan dit jaar.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik begrijp even niet, op 1 september is de aftrap gegaan, op 1 januari 2018 moet dit 50% zijn.
  • 0:04 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja, en dat moet 1 december 2017 zijn, dus de urgentie is nog hoger.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   1 december 2017, wij gaan dat wijzigen als dat klopt, ik geloof u direct.
  • 0:1 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Dat is fijn, dank u wel.
  • 0:23 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Redactioneel was dat, pagina, nog meer pagina 3, pagina 4, 5 of 6. Naar aanleiding van, pagina 1, 2, 3. Meneer Van der Heide, CU. Zelfde pagina?
  • 0:23 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Nu naar aanleiding van, zelfde pagina, het gaat ook om hetzelfde punt. Het gaat namelijk over de vraag die ik gesteld heb en ik begrijp dat door afwezigheid van de wethouder misschien het antwoord niet direct voor het grijpen is, maar de vraag is er wel van hoe staat het ermee en wat is er aan gedaan m.b.t. de minder daadkrachtigen om die ook aangesloten te krijgen op het glasvezelnetwerk.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Fijn dat u vooraf begrip heeft meneer Van der Heide, maar ik ga hem toch gewoon beantwoorden.
  • 0:05 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Dat vind ik nog fijner.
  • 1:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   We zitten nu ondertussen ruim boven de 20%, de partijen die zich verenigd hebben om dit te bewerkstelligen zijn er nog steeds van overtuigd dat wij op de goede weg zijn, verder zijn op een gegeven moment dan in vergelijkbare andere projecten is geweest. Het punt van de draagkracht van mensen om in een keer hun maandelijkse bijdrage af te kopen, daar is naar gekeken, er wordt door verschillende gemeenten, ook door Vlagtwedde naar gekeken, of er mogelijkheden zijn, dat is niet eenvoudig omdat we rekening hebben te houden met ongeoorloofde staatssteun, dat is een probleem, dus je kunt het niet in het project stoppen want dan zou je de investeerder daarmee zeg maar ongeoorloofde staatssteun toekeren. Zoeken in mogelijkheden of het langs de minimusregeling kan waarbij je een klein bedrag beschikbaar mag stellen aan een bedrijf dan is het geen oplossing voor het aantal wat op zoek is naar draagkracht. Via de Wmo wordt gezocht maar dat lijkt ook nog niet zo'n makkelijke en we kijken nog of er een andere oplossing is waarbij we iets zouden kunnen doen als het noodzakelijk is waarbij we de punten die ik net genoemd heb uit de weg gaan. Geef ik daarmee voldoende antwoord?
  • 0:11 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   De inspanning is goed om te horen en ik begrijp dat het moeilijk is, het is in elk geval ook misschien voor de toehoorders goed te weten dat het maandelijks betaald kan worden, maar het is goed dat er gezocht wordt dank u wel.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Nog meer op pagina 3, naar aanleiding van.
  • 0:17 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ik had nog even een vraag naar aanleiding van Van der Heide, kunt u dat ook eens even op papier laten zetten welke mogelijkheden er zijn, want het leeft natuurlijk heel erg. Zodat er geen fouten worden gemaakt in uitspraken en over dit dossier.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Uitspraken van wie bedoelt u dan?
  • 0:15 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Uitspraken van wie dan ook, van burgers die er mee te maken hebben of anderen die ermee te maken hebben. Het leeft echt, dus mijn vraag is gewoon aan u; kunt u wat u zegt ook even op papier laten uitwerken.
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou dat staat op band dus dat moet niet zo ingewikkeld zijn, maar ik heb al met een schuin oog naar boven gekeken en het lijkt met dat de informatie die ik u net gaf dat die in een e-mail te verwoorden valt die richting de raadsleden gaat.
  • 0:7 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Dank u wel en ik stel die vraag ook gewoon omdat het natuurlijk toch heel belangrijk is voor iedereen dat dit project slaagt.
  • 0:42 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat zijn wij ons ook zeer bewust en ik moet u eerlijk zeggen dat benadruk ik nog een keer, dat men absoluut niet pessimistisch is. Om dat ook maar aan te geven. We nemen het mee en er komt een schriftelijke mail met verwoording van wat er gedaan is naar onderzoek om de situatie van minder draagkrachtigen wel of niet tot een oplossing te kunnen brengen. Anderen op pagina 3, naar aanleiding van. 4, 5 en 6. Niet het geval, dan is de besluitenlijst daarmee vastgesteld met dank aan de notuliste. [voorzitter klopt met hamer]
 • 5 Lijst met openstaande toezeggingen en moties
  • 05. Lijst met openstaande toezeggingen en moties (299,91 KB)
  • 1:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar de lijst met ingekomen stukken. Nee, sorry ik ben te snel. De lijst met openstaande toezeggingen en moties. Ik wil u voorstellen om punt 100 en 106 van de agenda te halen. De kadernota wordt 11 december behandeld, daar heeft u allemaal bericht van gehad en de vraag die over de veiligheid is gesteld wordt deze week beantwoord zodat hij vroegtijdig voor de bijeenkomst van volgende week maandag bij u op tafel ligt. Akkoord? Dan voeren we die af. Anderen zijn qua data nog niet er aan toe. Dan zit er een rijtje moties die u ingediend heeft en ik stel u voor om op de motie omtrent eenzaamheid en de motie rekenkamer met uitzondering van die twee de andere vier af te voeren. De eerste is verwerkt in de begroting, de grijs en groen is verwerkt in de kadernota, de motie van het VOGje heeft u schriftelijk antwoord op gehad hoe dat opgelost is. De motie van de jachthaven dat project is stopgezet, heeft u bericht van gehad en de motie van de fipronilcrisis die is verstuurd naar andere gemeenten en naar de fracties in de Tweede Kamer. Akkoord? Dan hebben we dat mooi geschoond. Verder nog opmerkingen over die lijst. Meneer Maarsingh.
  • 0:20 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja u voert de motie grijs en groen die voert u af, u kunt natuurlijk nog best een tot de volgende vergadering wachten totdat wij die stukken zien.
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou die stukken die krijgt u uitgebreid op een gegeven moment u hebt op 11 december hebt u daarover een commissievergadering en dit is het stukje van de extra gelden die u ter beschikking heeft gesteld en die verwerkt zijn.
  • 0:09 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Oh ja, maar goed wat ik u eigenlijk vraag is; laat hem even staan anders wordt dat blad zo leeg en dan kunnen wij het in ieder geval nog even over praten over die of wij nou tevreden zijn met de uitwerking, want dit is een beetje, u bent een beetje voorbarig volgens mij. Maar goed, dat is geen wantrouwen of zo hoor dat begrijpt u ook wel, maar het is gewoon even wacht nog even, hij kan er nog rustig even op blijven staan, wij hebben helemaal geen stukken gezien.
  • 0:32 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik begrijp dat u af en toe een beetje een herinnering nodig heeft meneer Maarsingh om de zaken niet te vergeten, maar u krijgt ze uitgebreid in de stukken toegelicht op een gegeven moment de moties uitgevoerd, geld is ook besteed aan die onderwerpen, om omdat het lijstje anders tekort wordt dat zou u als een pre moeten zien want dat geeft aan dat er hard gewerkt wordt. Ik kijk even naar de anderen. Moet dit blijven staan, meneer Van Beek, CU.
  • 0:01 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja voorzitter wij willen u even bedanken voor de beantwoording m.b.t. de VOG motie en ik denk hetgeen u opgeschreven heeft dat dat een goede aanvulling is en dat dat zeer zeker belangrijk is voor diverse vrijwilligers die daar gebruik van kunnen maken. Dus onze dank daarvoor.
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Graag gedaan. Andere opmerkingen? Wordt het voorstel van meneer Maarsingh overgenomen of vinden andere partijen het voldoende. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:4 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Wat ons betreft kan hij eraf en als het dan in de december vergadering niet aan de orde komt dan staat hij er in januari weer op.
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat gaan we zien. We zijn het eens, we gaan hem afvoeren. Schone lijstjes dan kunnen we straks ook weer met een schone lijst in het nieuwe jaar beginnen. Dank u wel meneer Maarsingh.
 • 6 Lijst met ingekomen stukken
  • 06. Lijst met ingekomen stukken (206,81 KB)06.01. College aan C. Beuker over openstelling en parkeerplaatsen (1,95 MB)06.02. College over schriftelijke vragen miniaturen (199,68 KB)06.03. Kanovereniging en Duikvereniging over erfpachtovereenkomst Pagecentrum (2,63 MB)06.04. College over schriftelijke vragen kruispunten Musselkanaal (1,09 MB)06.05. Treant Zorggroep over persbericht proef pendelbus (30,34 KB)06.06. Treant Zorggroep over brief aan gemeenteraad Hoogeveen (3,22 MB)06.07. Treant zorggroep over beantwoording kamervragen (53,71 KB)06.07.1. Beantwoording Kamervragen Treant (83,98 KB)
  • 0:20 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we naar de lijst met ingekomen stukken. Iemand over punt 1, punt 2, meneer Mellies, fractie Mellies.
  • 1:22 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Dank u wel voorzitter. Ja, de vraag omtrent de miniaturen, 11 juli heb ik daar vragen over gesteld en heb ik netjes antwoord op gekregen, dank daarvoor. Ook nog een woord van dank dat dit punt de vorige raadsvergadering doorgeschoven is naar vandaag wegens afwezigheid van mijzelf. Ja een vijftal vragen. En de belangrijkste vraag was toch wel; wat gaan we nu met die miniaturen doen. Die staan nu al acht jaar opgeslagen in een loods, ik heb het zelf mogen aanschouwen, een spektakel om dat allemaal te zien, maar ook toch wel de staat waarin het verkeerd ja dat heb ik dan bestempeld als zijnde ????????? u zelf noemt het achterstallig onderhoud, maar laten we het er dan op houden dat het aandacht behoeft. Ja goed de vraag is toch; wat gaan we doen met die miniaturen. Wij hebben daar wat ideeën over, er zijn volgens mij ook wel een aantal andere fracties hier die er wel ideeën over hebben, u zelf stelt ook in de beantwoording van de vraag dat we in een pril stadium verkeerd om plannen gezamenlijk met maatschappelijke instellingen binnen de gemeente hier iets aan te doen. Mijn vraag is dan ook hoe staat het met die plannen en kunt u misschien toch ook even een tijdspad geven, dat hoeft van mij niet binnen enkele maanden, maar is daar eventueel toch een tijdspad voor te geven en kunt u daar misschien een toezegging over doen. Dank u wel.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De laatste vraag was op voorhand of wij een toezegging gingen doen meneer Mellies.
  • 0:8 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Nou of u een toezegging zou kunnen doen, maar goed ik ben al blij met een antwoord dat er iets mee gaat gebeuren, dat zou natuurlijk het mooiste zijn.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Anderen over dat punt? Meneer Kremer, SP.
  • 0:31 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Ja voorzitter dank u. Ja wij hebben er ook over nagedacht en ja de vraag die kwam al bij de heer Mellies al naar voren toe. Dit is al eerder in de raad geweest al over die miniatuurpark en wij vragen ook denk eens na over die gronden die achter het streek historisch museum liggen. Als ik goed geïnformeerd ben is dat grond van de gemeente, om daar dat park te realiseren. Ik denk ga er eens een onderzoek naar doen en kijken als dat mogelijk is. Dus dat was even de vraag van ons.
  • 0:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik geef het woord aan de waarnemer op dit moment, wethouder Boen, het gaat wel om verduidelijkende vragen naar aanleiding van de antwoorden. Dus maak er niet een heel groot breed punt van met alle zaken. Wethouder Boen.
  • 1:16 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, dank u wel voorzitter. Om te beginnen met de vraag 5 die de heer Mellies gesteld heeft, uiteraard is het nog steeds de bedoeling om tot verkoop van het miniatuurpark over te gaan, dat is dus het eerste. En er wordt bij de beantwoording van vraag 5 gesproken over in een pril stadium verkerende plannen om gezamenlijk met maatschappelijke instellingen iets te doen aan de restauratie. Dat zijn inderdaad plannen die in een zeer pril stadium verkeren, dus het is op dit moment nog niet mogelijk om daar een tijdpad dan wel een toezegging over te doen, maar de gedachten gaan uit naar mogelijkerwijs een vergelijkbaar met andere projecten te inschakelen van het workout team ten aanzien van het inhalen van het achterstallig onderhoud. Voor wat betreft de suggestie van de heer Kremer, daarvan kan ik zeggen dat die op dit moment nog niet op zijn merites is beoordeelt en dat er ook gelet op het antwoord wat ik zojuist gaf namelijk het verkopen als eerste dat daar ook nog niet naar wordt gekeken.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Boen. Meneer Mellies, fractie Mellies.
  • 0:07 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja, kort nog even. Dank u wel voor de beantwoording. Ja over dat pril stadium, om toch iets te gaan doen met die miniaturen, staat het college voor open om ook input te krijgen vanuit de raad voor wat betreft ideeën daaromtrent.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Boen.
  • 0:33 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Uiteraard voorzitter staat het college altijd open voor goede ideeën vanuit de raad, maar ik denk dat de weg die gekozen is op dit moment namelijk in eerste instantie streven naar verkoop van het materiaal van het miniatuurpark, dat dat ook de eerste prioriteit moet hebben. ik weet dat daar op allerlei momenten belangstelling voor is getoond, dat heeft zich nog niet concreet vertaald in een daadwerkelijke verkoop, maar er is in ieder geval genoeg signaal om in eerste instantie daarop te koersen.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Laatste meneer Mellies.
  • 0:3 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Nou ja goed we houden de vinger aan de pols zal ik maar zeggen.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Volgende punt, mevrouw Schipper, PvdA.
  • 0:14 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Dank u wel voorzitter. Ik wil graag dit punt, punt 3, van de kanovereniging Stadskanaal en duikvereniging Latimeria meenemen of vragen het verzoek indienen om het mee te nemen naar de volgende raadsvergadering van 20 november.
  • 0:21 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Advies is om het in handen te stellen van het college, ik weet niet wij hebben afspraken gemaakt om u verder te informeren en te overleggen, ik weet niet of dat al uitkomst biedt op 20 november dus het lijkt me nu een beetje voorbarig. Kunnen we afspreken dat we naar aanleiding van de bespreking bepalen op welke vergadering die komt.
  • 0:8 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Het maakt in principe niet uit in wat voor vergadering dat die komt, als die maar gewoon wij willen het toch wel graag in de raad bespreken.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan komt ie daar terug wanneer ie in de tijd ook past.
  • 0:4 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ok, dank u wel. En dat is dan voordat de beslissingen ergens over zijn gevallen, dan
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik ga de inhoudelijke discussie niet met u aan. We hebben afspraken daarover met elkaar in gesprek te gaan.
  • 0:4 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ok, is prima. Dan wachten we af wat we nog verder horen.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Punt 4, meneer Kremer, SP.
  • 0:8 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Voorzitter wij willen nog even terugkomen op 3, wij hadden dezelfde vragen als de PvdA erover, we hebben hem ook gezegd om hem gezamenlijk in te dienen, dus bij deze.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wat in te dienen.
  • 0:4 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Nou de vraag over de brief van de heer Duidt, over het verzoek.
  • 0:21 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan geldt het antwoord wat ik mevrouw Schipper heb gegeven ook voor u. Hebt u gezamenlijk dezelfde vraag ingediend. Punt 4, punt 5, en 5, 6 en 7 dat zijn eigenlijk een verzamel geheel. Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 1:3 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dank u wel voorzitter. Nou we willen Treant toch even een hart onder de riem steken. Nou de afgelopen periode stond er toch wat tweezijdige berichten in de media die zelfs tot in de Tweede Kamer kwamen over het reilen en zeilen binnen Treant. Nou laten we zeggen Treant die heeft goed aan de weg getimmerd de afgelopen periode, heeft bijvoorbeeld het pendelbus ingezet, ik denk dat ze daarmee een hele goede slag hebben geslaan richting de klanten, inwoners voor zowel Hoogeveen, Emmen en Stadskanaal. En daarnaast vinden wij het ook heel belangrijk dat, het is ook weer gebleken dat Treant de afgelopen periode de inwoners, gemeenteraad en college veelvuldig heeft geïnformeerd over de stand van zaken en de ontwikkelingen binnen Treant, dus wat dat betreft willen wij ook Treant hiervoor een groot compliment geven. Voor hun openheid en hun transparantie in hun communicatie naar de diverse gemeenteraden, inwoners en betrokkenen. Bij deze.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Waarvan akte, dank u wel. Wethouder nog behoefte om te reageren? Neemt u het mee.
  • 0:6 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ik zal in ieder geval ervoor zorgen dat het terechtkomt bij degenen die hier heel blij van zullen worden.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En dan het laatste punt, punt 8. Niemand niet. Mevrouw Zeegers, SP.
  • 0:5 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Ik zie dat dat een datum is van 17 oktober, dus het is een oude uitnodiging.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat vond ik ook. De agendacommissie ook geloof ik. Ik weet niet waarom die er op staat, maar hij staat op verzoek van uw partij, dus
  • 0:5 E. Zeegers-Koomen
   raadslid SP
   E. Zeegers-Koomen
   Dan heb jij wat uit te leggen
  • 0:14 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Voorzitter dit is de oude uitnodiging ik kan er verder ook niet zoveel over zeggen.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, maar het is in ieder geval, aan het verzoek is voldaan, dus de procedure was netjes en vraag is niet gesteld antwoord overbodig dus klaar.
 • 7 Inlichtingen college
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Inlichtingen vanuit het college. Ik geloof vandaag niet. Meneer Bessembinders?
 • 8 Vragenuur
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   vragenuurtje
 • 9 Interpellaties
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Interpellaties niet aangevraagd, niet ingediend.
 • 10 Rondvraag
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan wij naar de rondvraag. Met het verzoek dat u een beetje clementie met ons heeft. Mevrouw Wanders.
  • 0:12 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Dank u voorzitter. De bewoners van de Frieselaan in Stadskanaal geven aan dat de speeltoestellen in de speeltuin onveilig zijn. Zou hier misschien kunnen worden gekeken?
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Hebben we de Ixi gebruikt? Of ik zie, ik zie.
  • 0:8 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Nee, we hebben alleen klachten van de bewoners van de Frieselaan binnengekregen, dus daar weten wij verder niets van af.
  • 0:23 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou ga ik dat in zijn algemeenheid toch nog een keer zeggen. Nou hebben we zo'n prachtig netjes instrumentje, je kunt het op een gegeven moment via het Appje versturen, we hebben er ook al een keer complimenten over gehad, dat gebeurd niet zo vaak over de openbare ruimte, maar dan denk ik op een gegeven moment je maakt een filmpje je stuurt het door en je krijgt antwoord. Dat is volgens mij veel sneller, veel directer dan dat allemaal te verzamelen via de raadsvergadering en dan weer te laten beantwoorden.
  • 0:6 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Zo'n App die gaat alleen via mobiele telefoon? Niet iedereen heeft die namelijk.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maar u wel. Heeft u geen mobiele telefoon mevrouw Wanders?
  • 0:1 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   nee
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Want ik wou zeggen dan kunt u hem heel snel maken want ik neem aan dat u ook even kijkt of het een terechte klacht is.
  • 0:3 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   De bewoners hadden wel foto's meegestuurd.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   We gaan hem nu even noteren, de speelplaats aan de Frieselaan, zei u, en welk onderdeel of in zijn algemeenheid, de hele speelplaats.
  • 0:04 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Nee, er was één speeltoestel was nog goed en nou de rest onveilig.
  • 0:24 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Er wordt even naar gekeken en ik stel me voor dat we via de mail even een antwoord geven. Ik dacht dat het juist het laatste nieuwe instrumentje een mooie was om het gewoon snel te doen. Meneer Kremer, SP.
  • 0:2 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Nee, voorzitter dank u.
  • 0:21 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Luijken, meneer Idema, mevrouw Zeegers, mevrouw Schipper, meneer Klinkhamer, meneer Hofstra, mevrouw Kroom, meneer Nijenbanning, meneer Pals, meneer Bieze, mevrouw Sterenborg, meneer Van Beek, meneer Van der Heide, meneer Dijkstra. Meneer Dijkstra, CU.
  • 0:37 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Dank u voorzitter, ik heb twee vragen. Over de stichting urgente nood in Groningen in verband met het armoede beleid. Inmiddels hebben zich 15 gemeenten uit onze provincie aangesloten. Eerste vraag is; is de gemeente Stadskanaal al benaderd door de stichting urgente noden, ook wel genoemd SUN Groningen, om zich aan te sluiten. Tweede vraag; bent u bereid om te onderzoeken of aansluiting bij SUN Groningen een stuk meerwaarde heeft binnen het armoede beleid ten aanzien van urgente financiële noden bij burgers in onze gemeente. Dank u voorzitter dat zijn mijn vragen.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Mellies.
  • 0:24 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja dank u wel voorzitter. Ja, mijn vraag is naar aanleiding van besluitenlijst college 31 oktober, dat betreft de ontbinding van de wijkraad Maarswold actief. Mijn vraag was; wat is daar zo van de reden dat ze gestopt zijn en wat gaan we doen in de toekomst. Worden ze ondergebracht bij een andere wijkraad of wordt het overgenomen, daar zou ik misschien wel even wat over willen weten. Dank u wel.
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Mellies. Mevrouw Schrör, meneer Gelling, meneer Boels, meneer Maarsingh, mevrouw Sanders. Wethouder Boen, twee vragen. De SUN en de wijkraad.
  • 1:10 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja dank u wel voorzitter. Wat betreft de stichting urgente noden Groningen die ook in gemeenten in Drenthe actief is kan ik u zeggen dat wij binnenkort een afspraak hebben met de stichting om te kijken in hoeverre de stichting een aanvulling kan zijn op de verschillende onderdelen van het armoedebeleid die wij al in ons pakket hebben dus wij gaan daarmee in gesprek met de stichting, dat is één. Met betrekking tot Maarswold actief, daar hebben we moeten vaststellen dat de personele invulling van de wijkraad een onoverkomelijk probleem is geworden, dat betekend dus dat de wijkraad bij gebrek aan leden zichzelf heeft opgeheven. Dat wil niet zeggen dat wij natuurlijk niet meer in contact zijn met de wijk, maar we gaan dat op een andere manier organiseren. Betekend wel dat er vanuit de rol van de wijkcoördinatoren dus vanuit de rol van de gemeente iets meer actie gevraagd zal worden om dat te realiseren, maar het is ons vaste voornemen om dat in ieder geval wel te doen.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Dijkstra, CU.
  • 0:11 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Dank u wel voorzitter. Ik ben blij met het antwoord wat ik heb gekregen, maar kunt u misschien ook een tijdstip noemen, dat u zegt van dan wil ik daarmee komen om te laten zien wanneer het
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   als het in, als het bij u terug moet komen meneer Dijkstra komt het bij u terug
  • 0:4 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Ja, dat bedoel ik. Ok.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Daarmee de rondvraag behandelt? Dan ga ik toch 10 minuten pauzeren, schorsen, en dan gaan we 20.45 uur aanvangen met de begroting 2018.
  • 0:14 schorsing
 • Besluitvorming met debat

 • 11 Vaststellen Programmabegroting 2018
  • 11. Vaststellen programmabegroting 2018 (282,55 KB)11.1. Programmabegroting 2018 (2,79 MB)11.2. Meicirculaire gemeentefonds 2017 (1,56 MB)11.3. Uitwerking meicirculaire 2017 (438,4 KB)11.4. College over septembercirculaire 2017 (445,76 KB)11.4.1. Collegebesluit septembercirculaire 2017 (238,78 KB)11.6. Amendement OZB (208,64 KB)11.7. Motie vrijwilligerswerk (716,3 KB)
  • 0:24 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik heropen de vergadering en wij vangen aan met agendapunt 11, de begroting voor 2018. En nogmaals in herinnering als u onderdelen eruit pakt geef even het programma en de pagina aan. Ik geef als eerste het woord aan de fractievoorzitter van het CDA. Meneer Boels.
  • 2:25 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, voorzitter dank u wel. Vanavond bespreken we alweer de laatste programmabegroting van deze raadsperiode. Een raadsperiode die begon met een bestuursakkoord met als thema; sociaal stabiel en toekomstgericht. En inmiddels ligt die raadsperiode, zoals gezegd, alweer bijna achter ons. Het waren vier dynamische jaren, maar nu gepresenteerde begroting voldoet wat ons betreft nog steeds aan het toen gestelde thema; sociaal stabiel, soms wel erg stabiel, en voldoende toekomstgericht. Deze programmabegroting, het is een goed stuk, uitvoerig en prettig leesbaar. Het CDA fractie spreekt haar complimenten hiervoor uit. Het is goed om als je er even een beetje boven gaat hangen te constateren dat het door ons gewenste beleid uitgevoerd kan worden en dat de financiële situatie van de gemeente eigenlijk best positief is. Voorzitter, het CDA fractie is eigenlijk gewoon behoorlijk content. Tijdens de algemene beschouwingen hebben wij reeds onze beleidsmensen kenbaar gemaakt en op een aantal onderdelen gaan wij nu even verder in. We zullen ingaan op de zaken die wat ons betreft toch nog wat nader aandacht behoeven. We lezen, en we weten ook, dat er een reële kans bestaat op de verruiming van, laten we zeggen de btw-sportvrijstelling, in deze begroting wordt er nauwkeuring op ingegaan, ik zal dat dan wel niet de revue laten passeren, maar voor onze gemeente zal dat kunnen betekenen dat we geconfronteerd worden met een last van ongeveer €75.000,- extra. Dat is best een substantieel bedrag. Het staat er niet, maar wij hechten er toch, ???????? om dat maar even te zeggen, wij gaan er eigenlijk niet van uit dat dit één op één direct wordt doorbelast aan de sportvereniging in onze gemeente. veel van die sportverenigingen moeten heden al op uiterst creatieve wijze de eindjes aan elkaar knopen en moeten gewoon moeite doen om de financiën op orde te houden. Wij ontvangen hier graag een toelichting op van de portefeuillehouder. Want laten we gewoon eens reëel naar deze begroting kijken vrijwilligers kosten de gemeente in financieel opzicht eigenlijk niets of praktisch niets. Maar het is wel het cement van onze samenleving, zonder dit cement is het maar los zand.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:31 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter ik heb even een vraag aan meneer Boels over die btw verhoging, dat is iets wat heel Nederland overkomt, dat is dus niet alleen des gemeentes, het is wat heel Nederland overkomt 6 naar 9%. Het heeft ook een feitelijke oorzaak waarom dat zo is, het is ook heel goed uit te leggen waarom die btw verhoging is. Maar mijn vraag is, u zegt dat heel veel sportverenigingen hebben moeite om het hoofd boven water te houden. Waar haalt u dat vandaan en heeft u daar een voorbeeld van.
  • 2:10 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ik weet niet waar ik heb gezegd dat heel veel sportverenigingen moeite hebben het hoofd boven water te houden, ik heb wel gezegd dat ze op creatieve wijze hun financiën op orde brengen. Nou dat valt te respecteren, maar dat is iets anders dan dat ze echt moeite hebben om het hoofd boven water te houden. En ik ben het met u eens, het is een gegeven dit is in Nederland gemeengoed en staat niet voor niets in de begroting. Als we er nu niet iets van zeggen dan zou het zo kunnen zijn dat die laatste ook nog verdisconteerd gaat worden over die sportverenigingen, dat willen we graag voorkomen. Ik hoor u ook eigenlijk zeggen dat u het daar ook wel mee eens bent. Ik denk dat we het nu alvast moeten zeggen want anders zijn wij misschien te laat en worden financiële situaties nijpender. Wij hebben het eerder gezegd, wij gaan van druk naar nadruk op die vrijwilligers. Voorzitter dan de financiële situatie van de gemeente. De financiële situatie van onze gemeente is eigenlijk gewoon stabiel. Het CDA fractie gaat ook voor een goed evenwicht tussen inkomsten en uitgaven. We zien dat er volgend jaar om een stabiele en op een doelmatige manier het door ons gewenste beleid uit kunnen voeren. We borgen ook daarmee dat we de meest zwakkeren in onze gemeente kunnen ontzien. In de begroting is op een reële en transparante wijze zijn uitvoerig de risico's opgesomd die gelden voor deze gemeente. In die begroting wordt ook uitgelegd waarom naast een, laten we maar zeggen trendmatige verhoging, ook een boven trendmatige verhoging van de onroerendezaakbelasting gewenst zou zijn. wij zijn daar niet direct van overtuigd, wij zijn niet overtuigd van de noodzaak om voor het jaar 2018 de OZB ook boven trendmatig te verhogen. Het CDA fractie zal hiertoe een amendement indienen en dit ook in lijn met de motie van de fractie van de CU van vorige jaar mede toen ook ondersteund door het CDA. Geen boven trendmatige verhoging van de OZB van volgend jaar wat ons betreft. We willen daarmee huizenbezitters niet onnodig belasten en denken vooral ook aan de middenstanders die ook de dupe daarvan zijn en daarmee indirect ook weer de werkgelegenheid. We willen het NKB deze onnodige belasting derhalve besparen. De begroting is in die zin voorzitter net als een deken in de winter, als je hem naar je toetrekt ligt ergens anders weer de kou. En wat ons betreft hoeven we nu als gemeente niet extra gelden naar ons toe te trekken.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:15 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter ik heb een beetje een vraag aan meneer Boels. U zegt dat de OZB is een boven trendmatige verhoging en als ik volgens de begroting kijk is die verhoging praten we over €7,- is dat correct.
  • 0:5 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dat ligt eraan wat voor type huis en of het een ondernemer of een
  • 1:19 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou ja maar even over de gemiddelde woonlasten, het staat in die prachtige overzicht wat de hele bevolking van Stadskanaal heeft gekregen, staat dat de gemiddelde verhoging van 255 in 2017 naar 262.000 gaat in 2018, dus je praat hier over een bedrag van €7,-. En die €7,- is juist bedoelt voor een doelgroep die, door het nieuwe Kabinet met name, ontzettend wordt ontzien, die echt alle voordelen krijgt van meer salaris, meer inkomen, want het zijn de middengroepen waar u het over heeft, en bent u dan bang dat ze die €7,- niet kunnen betalen. Mijn volgende vraag is; heeft u, op pagina 66, we moesten pagina's praten, op B, heeft u ook gezien hoe ons kwijtscheldingsbeleid in de gemeente is, hoe ruimhartig dat is opgesteld, dus iemand die het in onze gemeenschap niet kan betalen wordt ruimhartig benaderd door de gemeente. Ik vind dat van een CDA eigenlijk dat die meer moet aandringen op ruimhartige kwijtscheldingsbeleid dan dat die op €7,- gaat zitten voor een OZB die we eigenlijk wel nodig zijn.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   meneer Boels
  • 1:0 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Nou ten eerste hebben wij altijd al gezegd, en volgens mij hebben we dat bij de algemene beschouwingen ook nog weer benadrukt, wij zijn zeer content met inderdaad dat ruimhartige kwijtscheldingsbeleid wat we in deze gemeente hebben want dat is een groot goed. Dat wordt wel eens weggeschoven of niet vaak genoeg over gepraat, het is goed dat u dat nu voor het voetlicht brengt. Wij hebben in deze gemeente absoluut een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid, daar zou ik niet aan willen tornen, dat is prima. U gaf nog aan of ik ook content ben met dat Kabinetsbeleid. Nou dat delen we, ook wij zijn content met het Kabinetsbeleid. En u vroeg of je de belasting zou moeten verhogen als mensen het wel kunnen betalen. Ja dat vind ik een beetje een vreemde vraag, een vreemde redenering, wij kijken naar de begroting, is het nodig dat we volgend jaar de belastingen gaan verhogen omdat we anders tekort zouden hebben. nou volgens ons is dat niet nodig, dus waarom zou je dan de belastingen verhogen. Ja omdat mensen het kunnen betalen? ja dat zou een beetje dat zou een rare politiek zijn wat ons betreft. Wij gaan dus omdat wij het in deze begroting lezen wat ons betreft de belastingen niet boven trendmatig verhogen.
  • 0:49 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, toch ga ik niet helemaal in met uw redenering meneer Boels over van waarom u vindt dat als we genoeg inkomsten hebben dan hoeven we niet te verhogen. Alleen ik neem aan dat we toch te maken hebben met een wethouder, met het college die terdege, maar we wachten het antwoord van de wethouder af en ik ben ook erg nieuwsgierig naar zijn reactie in dit punt, ik neem aan dat de wethouder goed kan onderbouwen waarom juist die verhoging moet plaatsvinden, want u doet nu voorkomen alsof het college zegt van nou we verhogen maar en nou ja we zien wel waar, maar zo werkt de wereld natuurlijk niet. Het komt ergens vandaan en in mijn optiek heeft u misschien, maar goed nogmaals we wachten het antwoord van de wethouder af en ik denk dat u daar eens goed naar moet luisteren wat de motivatie is voor die verhoging. En daarover
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U weet al meer als wij wat het antwoord zal zijn, dat scheelt. Meneer Boels gaat u verder met
  • 4:48 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ik wil u die toezegging doen, ik zal uitermate goed luisteren, maar dat ben ik eigenlijk wel gewoon om naar de wethouder te luisteren. En u moet mij niet de woorden van de wethouder in de schoenen enzovoort, enzovoort. Volgens mij hebben wij goed gelezen wat er in de begroting staat en is het ook een prima begroting. Voorzitter, over belangrijke sectoren spreken wij hier in dit huis eigenlijk niet zo al te vaak. En één belangrijke sector eigenlijk al helemaal niet en dat is wel spijtig, maar nu, nu vraagt u er eigenlijk toch wel een beetje om. Wij moeten pagina nummers noemen, dit gaat over pagina 35, voor de goede orde. En daar staat, ik citeer maar eens even; "de gemeente Stadskanaal heeft veel landbouwgronden en biedt daardoor werkgelegenheid aan landbouw gerelateerde activiteiten". Tot zover is dat een prime inleiding, maar dan, ik citeer wederom; "waar voorheen de productie van voedsel een belangrijke bron van inkomsten was". Ja voorzitter deze sector staat bij uitstek bovenin ?????????????????, maar hier staat nu; waar voorheen de productie van voedsel, waar voorheen de productie van voedsel, in de landbouw? U begrijpt het was bijna een Poolse landdag bij ons in de fractie, we hebben ze net kunnen kalmeren, maar dit moet een fout, een zeldzame fout, in deze begroting zijn. we ontvangen daar wel graag een reactie op. Voorzitter we hebben één amendement, en we hebben er nog over nagedacht om een motie in te dienen om het gemeentehuis in Musselkanaal te plaatsen, dat gaan we maar niet doen, maar wat zijn ze daar goed bezig. En dat moet gezegd, moet gewoonweg nog een keer herhaald worden. In eendracht smeed men daar snode plannen, ik zou bijna zeggen men harkt daar subsidies binnen en gaat ook gewoon aan de slag. Het klinkt bijna eenvoudig, maar dat is het zeker niet. Complimenten voor de wijze waarop men daar in Musselkanaal de problemen aanpakt. Dat mag ook wel eens gewoon gezegd worden. Over energie en potentie gesproken. Hier in het centrum van Stadskanaal is dat ook zeker het geval. De recente opening van het Menistenplein is een toonbeeld van samenwerking met lef. Niet alleen praten maar simpelweg doen. Verdient een compliment ook. En hopelijk laten anderen hierdoor zich inspireren, want immers de economie trekt aan, de voortekenen zijn goed, dit is het goede moment. Dat zien we als bijvoorbeeld over de N364 rijden langs het industrieterrein Vleddermond, dat zie je als je naar de Rode Loper rijd, aan de rechterzijde en aan de linker. Prachtig industrieterrein en er wordt gebouwd, het wordt bijna helemaal volgebouwd, het is gewoon goed om te zien en goed om die flow hier in deze gemeente te ervaren. Terug naar het centrum. Daar is het dan wel jammer dat men het onderling nou niet direct eens is. Eensgezindheid is wel een pre, een voorwaarde om samen te slagen. Voorzitter is daar wellicht een citymanager nodig? Het plan inzake de spoorlijn, vanuit Veendam, lijkt nu eindelijk op stoom te komen. Leek het eerder nog te gaan om een fluister trein waar bijna niemand over sprak, heden wordt er weer volop gepraat en positief gepraat. Wij gaan ervanuit dat er bij alle betrokken partijen een constructieve houding is. Voorzitter in onze algemene beschouwingen gingen wij nog in op een ander aspect. Voorzitter als de ragebol rust dan werkt de spin. Solide financieel beleid voer je niet door zaken maar voor je uit te schuiven en het CDA fractie riep toen op om goed te kijken naar het onderhoudsniveau van onze kapitaalgoederen. Hoe wegen die bruggen enzovoort erbij. Het is ook goed te lezen dat op deze wijze dat dit op deze wijze ook nu in de begroting naar voren komt. De onderhoudsbudgetten zijn per saldo met €162.000,- verhoogd dat is gewoon goed. Nu goed onderhoud plegen ?????? het voorkomen van al te grote financiële verassingen in de toekomst. Voorzitter ik rond af. We besluiten vanavond over een begroting die op veel punten als gezegd al aan onze wensen voldoet, het is goed te vernemen dat van onze wensen vanuit de algemene beschouwingen zijn overgenomen. We begonnen deze periode met het thema; sociaal stabiel en toekomstgericht. Dat kunnen we nu vanavond herbevestigen met deze begroting voor het jaar 2018. Eén ding wil ik nog wel zeggen, want ik ging iets te snel naar mijn afronding, voorzitter wij horen verschillende geluiden over de inkoop van de jeugdhulp via de RIGG, daar hoorden wij wat nou laten we zeggen ook negatieve sentimenten over en laat ik er dit van zeggen, en die vraag stellen, wij gaan ervanuit dat de zorg aan de inwoners uit de betreffende doelgroep binnen onze gemeente niet in het gedrang komt en niet in het gevaar komt. Dat nog gezegd hebbende ronden wij af met complimenten naar een ieder die heeft meegewerkt aan deze programmabegroting. we wensen een ieder bij het uitvoer van dit beleid veel succes. Maar bovenal wensen wij ieders Gods onmisbare zegen bij de uitoefening van zijn of haar toekomstige taken en verantwoordelijkheden. Voorzitter tot zover en dan zou ik nu graag nog het amendement indienen.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaat uw gang meneer Boels.
  • 1:15 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   En ik citeer, de raad van de gemeente Stadskanaal in vergadering bijeen op 6 november 2017. En overwegende dat de raad op 7 november 2016, bij monde van de CU, ik zie hem kijken de heer Van Beek, een motie heeft aangenomen, het college daarbij werd opgedragen om bij de opstelling van de begroting 2018 en meerjarenraming tot 2021 kritisch te kijken naar de noodzaak van de al ingeboekt boven trendmatige belastingverhogingen en bij gelijkblijvend of verbeterd financieel perspectief voor te stellen om deze niet door te voeren. Waarmee de verhoging 2% is en niet 3%. Voorts overwegende dat de financiële toestand van de gemeente thans geen aanleiding geeft om deze boven trendmatige verhoging van de OZB van 1% door te voeren, besluit tot programmabegroting 2018 aldus te wijzigen dat deze boven trendmatige verhoging van 1% voor 2018 niet wordt doorgevoerd en bij de programmabegroting van 2019 wederom kritisch te kijken naar de noodzaak van de reeds ingeboekte boven trendmatige belasting verhoging. Ingediend door; Boels CDA, Van Beek CU, Bieze van GBS, Nijenbanning van de VVD en de heer Mellies van de fractie Mellies.
  • 0:33 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Boels. Amendement voldoet aan de vereisten gaat onderdeel uitmaken van de beraadslaging en wordt op uw i-pad gezet onder agendapunt 11.06. Dank u wel meneer Boels. Gaan we naar de fractie van de SP. Meneer Idema voert het woord.
  • 3:16 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dank u wel. Voorzitter de begroting van 2018 is rond, de volgende zaken vielen ons op; jeugd en educatie. In het rijtje beleidsindicatoren op bladzijde 26 kunnen we zien dat we ten aanzien van het landelijke gemiddelde op sommige onderdelen slecht scoren in Stadskanaal wat betreft jeugd. Armoede, jeugdwerkeloosheid, jeugdhulp en jeugdbescherming zijn een stuk hoger dan het landelijk gemiddelde. Dit verdient onze aandacht en prioriteit, het is dan ook niet zo gek dat de jongeren in deze streek de streek verlaten zolang wij hun op dit gebied niets kunnen bieden. Wat erg opvallend is en positief, dat we op bladzijde 46 kunnen lezen dat Stadskanaal lager scoort dan het landelijk gemiddelde op criminaliteit. Welzijn en zorg. De door ontwikkeling naar een socialer beleid voor de huishoudelijke hulp is voor de SP een belangrijk punt. De SP is van mening dat deze voorziening een maatwerk voorziening kan zijn en niet zowel algemeen als maatwerk voorziening zoals het nu het geval is. Het risico dat mensen tussen wal en schip vallen is te groot. De eigen bijdrage voor inwoners met een sociaal minimum tot 120% is in onze ogen dan ook te hoog. Jeugdzorg is voor 2018 gedekt, maar houdt de constructie met 23 gemeenten wel stand. Als er meerdere gemeentes straks niet meer meedoen met de solidariteitsregel, we zien dat de wachttijden bij Linis en Jonx, Lentis in Stadskanaal weer oplopen, dit is geen goede ontwikkeling. Lentis schrijft hierover zelf; soms hebben wij helaas wachttijden doordat de vraag naar zorg groter is dan het aanbod dat wij kunnen en mogen realiseren. Onze vraag is; waar ligt dat aan, worden er vooraf aantal cliënten afgesproken voor de behandeling. Tijdens de uitleg over de begroting viel mij op dat de portefeuillehouder een opmerking maakte over doorverwijzing van jeugdigen naar de GGZ. En nog steeds door huisartsen wordt gedaan. Heeft de SP goed begrepen dat de gemeente vindt dat daar verandering in moet komen en zo ja welke en met welk doel. Eén regisseur, één gezin en wijkteams is een prima uitgangspunt en de vraag is werkt dit ook al zo in Stadskanaal. Winkelcentrumplan, het bedrag van 4,2 miljoen zou als maximaal bedrag gelden als wij het maximale bedrag van 2,8 miljoen aan subsidie van de provincie zouden krijgen. De hoogte van het bedrag dat de gemeente uit wil geven aan het winkelcentrum zal in onze ogen dus ook naar rato aangepast moeten worden met het bedrag dat de gemeente aan subsidie krijgt van de provincie. Participatiewet.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Bieze, GBS.
  • 0:05 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Voorzitter ik hoor de heer Idema zeggen wat hij zegt, om de bijdrage van de gemeente aan te passen aan het bedrag wat de provincie eventueel gaat investeren. Ik vind dat een beetje vreemd, want stel nu dat de provincie dus inderdaad minder gaat investeren ligt er bij ons dan geen grotere verantwoordelijkheid om hetgene wat we met elkaar hebben afgesproken om dat toch gerealiseerd te krijgen.
  • 0:26 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dan moet u ook realiseren, en dat hebben wij als raad afgesproken, ondanks dat wij daar geen voorstander van waren, maar wij hebben als raad afgesproken dat het maximale bedrag van de provincie de uitgangspunt was 4,2 miljoen, als de provincie minder zou geven, want dat staat echt in het raadsbesluit, dan zouden wij naar rato het bedrag verlagen. En daar houd ik me aan vast.
  • 0:04 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja voorzitter ik kan het op dit moment niet checken, maar in mijn herinnering heb ik dat niet gehoord wat de heer Idema zegt, maar ondanks dat, want wij hebben het over ons centrum, als de provincie concludeert dat ze zoveel minder geld gaat geven dan zou het toch een beetje van de gekke zijn dat wij zeggen van nou dan gaan wij ook maar minder geven. Het is wel ons centrum en het is wel ons verzorgingsgebied waar we mee te maken hebben.
  • 0:6 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Maar stel, stel dat ik gelijk heb, wat ik net vertelde, vindt u dan ook niet dat er een nieuw raadsbesluit moet komen.
  • 0:4 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   voorzitter
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U stelt het ter discussie meneer Bieze, dus ik laat u even debatteren.
  • 0:13 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja, kijk als bedragen anders worden ja dan moet daar natuurlijk een nieuw raadsbesluit voor komen, als u gelijk hebt hè. Dan moet daar natuurlijk een nieuw raadsbesluit voor komen en ik neem aan dat dat dan ook gebeurd.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:13 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Eén beslispunt en dat gaat over financiering en daar staat in; onder voorbehoud van toekenning van de subsidie van de provincie. Dat betekend niet dat als die subsidie zoals wij die graag hebben gewild en niet komt dat dan het hele centrumplan maar meteen weer opnieuw op de schop moet.
  • 0:2 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Maar dat heb ik ook niet gezegd. Ik zeg alleen van
  • 0:02 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nee, maar zo begrijp ik hem net wel eventjes. Het is goed dat meneer Idema dat dan even zegt.
  • 0:15 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nee, wat ik heb gezegd dat ik van mening ben als de provincie minder subsidie verleent dat het raadsbesluit dan niet meer in orde is. Ja voorzitter.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik heb u begrepen meneer Idema, dus u mag vervolgen.
  • 3:32 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Participatiewet, de cijfers laten duidelijk zien dat vele mensen in onze gemeente moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Al zijn het aantal uitkeringsgerechtigden stabiel gebleven, voor de toekomst wordt er toch een stijging van het aantal verwacht. Ook de uitstroom is net als voorgaande jaren hoger begroot. Wij voorspellen dat het aantal onder de 300 zal blijven, toch zijn we blijkbaar heel positief ingesteld voorzitter, want de begroting geeft een optimistisch dalend aantal aan. De SP denkt dat de cijfers wel eens kunnen tegenvallen. Hoe komt dat de cijfers uiteindelijk lager uitvallen ondanks het succes van het TDC. 24 oktober konden wij in het Dagblad van het Noorden lezen dat de Wedeka soms werk moet afwijzen, tegelijkertijd zien we dat tot nu toe een nul beschutte werkplaatsen zijn gevuld, begroot voor 2017 zijn er wel 14 plaatsen terwijl dat er 19 mogen worden gevuld. Op de site van onze Rijksoverheid kunnen we lezen dat een campagne op komst is die ervoor moet zorgen dat mensen beter worden geïnformeerd, over de procedures lopen we en hoe men zelf beschutte werkplaatsen moet aanvragen bij het UWV. De site van de Rijksoverheid kan men vinden op; beschutaandebak.nl. Wij willen weten of de mensen met een beperking actiever hiervan op de hoogte kunnen worden gebracht. Re-integratievoorzieningen, terwijl Nederland het aantal voorzieningen per 1000 inwoners op 25,5 staat is het aantal in onze gemeente op 73. Dat blijkt dat is bijna 300% van het landelijke in vergelijking met vorig jaar is het aantal landelijk met 5,5 gezakt terwijl de aantallen voor onze gemeente met 4 zijn gestegen. Wij vragen ons af waarom wij zo afwijken van het landelijke. Bijzondere Bijstand, het aantal aanvragen van Bijzondere Bijstand zijn dramatisch gestegen. Zelfs 121 meer dan we vorig jaar hadden begroot. Van 458 in 2015 naar 821 in 2016, daarnaast zien we ook een stijging van een aantal bewindvoeringen. Op bladzijde 38 valt ons op dat er minder een beroep wordt gedaan op diverse specifieke regelingen voor de Bijzondere Bijstand. Graag willen wij weten om welke specifieke regelingen het gaat. Duurzaamheid, de SP is een groot voorstander van nieuw beleid op het gebied van duurzaamheid, in het bijzonder dat er een visie wordt ontwikkeld op mogelijke locaties voor zonneparken. We kunnen lezen dat er in 2017 gesproken is met de inwoners en stakeholders over het thema zonneparken en zoekgebieden, gewenste omvang en niet te vergeten een heel belangrijk draagvlak bij omwonenden. Wij als SP hebben zoals u bij u bekend ook meegedacht over het thema zonne-energie in Nederland. Nu de plannen bekend gemaakt zijn wat wel heel bekend in de oren klinkt bij ons, dat is een beetje een rare zin
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Welke plannen bedoelt u?
  • 0:50 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nou welke plannen dat ik bedoel, ik neem aan dat we hier de Wedeka bedoelen, maar ik ga er verder over in, het plan voor Wedeka energie wat ingewikkelder is dan voorheen gedacht was, betekend nog steeds niet dat het onmogelijk is. De maatschappij willen verduurzamen is een gemeenschappelijke opdracht waar iedereen van hoort te profiteren zowel ondernemer als bevolking. Bij het hoofdstuk bestuur en dienstverlening zien we staan; open en transparant besturen. De SP is hier een groot voorstander van en vinden het dat het zo min mogelijk besloten vergaderingen moeten plaatsvinden. De gemeente geeft aan het belangrijk te vinden
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:26 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja ik vind dat item besloten vergadering altijd wel een hele interessante, want wij zijn daar ook nooit echt voorstander van. Maar heeft u echt de indruk dat, laat me het anders stellen, waarom maakt u die opmerking. Heeft u een verdenking, of heeft u een idee, of heeft u gevoel dat dat teveel gebeurd of, en als dat teveel gebeurd wat kunnen we eraan doen denk ik.
  • 0:16 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Minder besloten vergaderingen, maar kijk het is ook een statement van ons, zo moet je het ook maar zien, dat wij zeggen van dat wij eigenlijk geen voorstander zijn van besloten vergaderingen, in onze optiek kan heel veel zaken openbaar worden besproken.
  • 0:8 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dus nou ja dan kunnen we elkaar de hand geven, dan hebben we dezelfde statement eigenlijk, dan moet ik uw woorden als statement opvatten.
  • 0:0 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   ja
  • 0:6 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar het is niet zo dat we daar nu in Stadskanaal, of in onze raad daar echt misbruik van maken.
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   nee
  • 0:4 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Wou ik zeggen, want anders, we hebben schrijvende pers en dan denkt die van, u snapt het hè
  • 0:04 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nee, als wij als SP vinden dat er teveel misbruik van gemaakt wordt dan doen we er niet aan mee.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:22 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ik probeer een beetje zicht te houden en te luisteren naar deze cryptische omschrijving her en der en ook die antwoorden dat is vrij cryptisch wat hier gebeurd. Kijk of u maakt een statement door te zeggen van wij doen niet mee aan besloten vergaderingen, want daarmee zet u echt een statement, maar u zegt eigenlijk in uw woorden zo van; zo min mogelijk of, u bent daar nou niet echt duidelijk in meneer Idema.
  • 0:10 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nee, maar ik begrijp heel goed dat er soms besloten vergaderingen moeten zijn omdat er andere mensen dan daar te vroeg kennis van kunnen nemen, dat is toch zo duidelijk als het kan.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Mellies, fractie Mellies.
  • 0:07 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja dank u wel voorzitter. Ja ik begrijp natuurlijk waar het vandaan komt wat de heer Idema zegt, aan de andere kant zo gek veel besloten vergaderingen hebben wij ook weer niet en volgens mij zit u er ook altijd gewoon bij. dus dat dan wel weer.
  • 0:3 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, ik dacht dat ik net antwoord had gegeven aan meneer Klinkhamer.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Het was een mooi statement. Nou naar meneer Maarsingh, CDA.
  • 0:26 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter dank u wel. Ik vind dat meneer Idema hele wijze uitspraken doet, die zegt gewoon; wij doen mee met besloten vergaderingen als die nodig zijn en als ze niet nodig zijn en de openheid kunnen leiden dan willen wij geen besloten vergadering. Nou ik vind dat een heel goed uitgangspunt, ik snap u heel erg goed. Wij hebben hier geen commissies stiekem of zo, wij zijn gewoon open met elkaar. Tenzij het landsbelang aan de orde is. nou dat zegt u.
  • 0:3 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Of het gemeentebelang, ja.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema uw statement heeft tot een uitvoerig debat gezorgd in deze raad, maar ik stel voor dat u nu vervolgt met de rest van uw verhaal.
  • 0:41 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dank u wel voorzitter. Ik sluit ook bijna af hoor. De gemeente geeft aan dat het belangrijk vinden dat inwoners participeren en ik ga even wat meneer Boels ook al aankondigde of vertelde, onze gemeente samen meedoen, meedenken en samenwerken. Een mooi voorbeeld hiervan is het plan dorpsbelangen Musselkanaal, voor het behoud van hun zwembad De Horsten. De vorige raadsvergadering was afgesproken dat er 1 november een beslissing zou vallen over de exploitatie van het zwembad. De SP wil graag weten of deze beslissing al is genomen. Tot slot wil de SP haar waardering uitspreken naar de ambtenaren die hebben gezorgd voor het tot stand komen van deze begroting. Dank u wel.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Idema. Dan gaan we naar de CU, de heer Van Beek. Meneer Van Beek ga uw gang.
  • 4:44 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Voorzitter dank u wel. Voorzitter, leden van de raad, college, belangstellenden op de publieke tribune en degenen die meeluisteren. Wij als CU Stadskanaal begonnen de afgelopen juni de algemene beschouwingen met hetgeen door David geschreven is in psalm 121, dat is een bekende psalm, waarin geschreven staat; ik hef mijn ogen op naar de bergen vanwaar zal mijn hulp komen. Mijn hulp is van de Here die hemel en aarde gemaakt heeft, de God waarin wij en velen in Stadskanaal in geloven. Dat wil niet zeggen dat wij alleen maar moeten afwachten. Nee, de CU Stadskanaal wil een bijdrage leveren constructief in de Stadskanaalster politiek en vertrouwen daarbij op onze God. We willen u als college en ambtenaren bedanken voor de voorliggende programmabegroting. een duidelijk stuk waar veel werk in is gaan zitten. Ik las van de week de krant en zag een prachtig stuk van Pekela zag ik in de krant over een cartoon met de begroting er op, nou ik heb hem even uitgescheurd, maar niet van Pekel, natuurlijk wel van onze eigen gemeente. en ik denk dat dat een prachtig instrument is om onze inwoners te betrekken bij de gemeentelijke politiek en op een simpele en eenvoudige wijze zodat iedereen het kan begrijpen wat wij allemaal doen hier in deze raad. Waarvoor dank. We zien een aantal zaken die genoemd zijn tijdens de algemene beschouwingen zien wij terug in deze begroting. We hebben toch een aantal opmerkingen. Ik wil eerst nog even iets anders terughalen. Een kleine twee weken terug stond de nieuwe regering op het bordes met de koning en wij als CU mogen deel uitmaken van die nieuwe regering en daar zijn wij blij mee. Eindelijk na een lange coalitieonderhandeling is er ook een regeerakkoord, wat dit precies zal gaan inhouden voor ons als gemeente Stadskanaal is nu nog niet geheel duidelijk. We hopen echter dat er meer financiën en aandacht naar de gemeentes zullen komen en dus ook naar de gemeente Stadskanaal. Voorzitter, terug naar de programmabegroting. De laatste van deze raad die we behandelen, in maart zijn er nieuwe verkiezingen. Maar het is u als college toch gelukt, weliswaar met de nodige inspanningen, maar er ligt nu een structureel sluitende begroting 2018. Met een batig saldo van afgerond 7 ton. Ten opzichte van de perspectiefnota 2018-21, hebben de begrotingssaldi zich positief ontwikkeld. Ook de hogere algemene uitkering van het Rijk heeft hier aan bijgedragen. En gelukkig is onze weerstandscapaciteit ook ruim voldoende. Een ander punt is het doorvoeren in de begroting 2018 en de meerjarenraming van de 1% boven trendmatige verhoging van de OZB. U kent ons als partij hoe wij denken over de OZB en wij willen hier met de verhoging ook terughoudend omgaan. Gezien het amendement wat mede door ons is ingediend en verwoord door de heer Boels van het CDA, blijkt dus dat wij dit begrotingsjaar niet de noodzaak zien van het doorvoeren van die 1% trendmatige verhoging, althans die 1% bovenop de verhoging. Zoals u schrijft, ambities blijven we nastreven en plannen blijven we maken. daar kunnen wij ons helemaal in vinden. Ik hoorde de heer Boels net zeggen; het Menistenplein. Het getuigd van lef. Ik denk een ander voorbeeld is het Mercurius business Park. In vind dat ook zeker een toonbeeld van lef wat getoond is vanuit dit college en van ondernemers die daar bezig zijn op een goede manier. Creativiteit met betrekking tot het inzetten van bestaande middelen, nieuw voor oud, zo lees ik in de stukken, spreekt ons eveneens aan. Voorzitter een structureel saldo van afgerond €800.000,- positief in 2021. Daarvan zegt u in een persbericht; is een geringe financiële buffer. Dit saldo is helaas door een menselijke fout bij de begroting van Wedeka reeds naar beneden bijgesteld tot 534.000. Druk op de begroting blijft, in ieder geval ook op de meerjarenraming, onder andere door de ontwikkeling van de kosten van de jeugdhulp. Vanaf 2018 zal elke gemeente in Groningen zelf financieel verantwoordelijk zijn voor hun jeugdhulp uitgave. Dit echter in ieder geval in 2018 met uitzondering van specialistische hulp en bijzondere producten. Het beëindigen van de financiële
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:18 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   De heer Van Beek geeft aan dat de druk op de begroting blijft en toch stelt hij tegelijkertijd voor om de OZB die al in de begroting geraamd staat, dus dat is dan een tegenvaller op de begroting, om die met 1% te verlagen. Dat kan ik niet met elkaar rijmen, kan meneer Van Beek dat proberen om dat toch te verenigen dat standpunt.
  • 0:00 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja hoor. Dank u wel voorzitter. Kijk het is zo wij hebben de begroting gezien en de heer Boels die refereerde er ook al aan, we zien dit jaar een overschot van €700.000,-, ik haal net aan de meerjarenraming die gaat naar 800.000, die is gezakt met die 3, nou ja bijna €300.000,- in verband met de fout bij Wedeka en daarvan zeg ik van ja dan blijft er dus druk op de meerjarenraming. Alleen dan gaat het over het jaar 2021 waarin dat speelt en ik denk dat, niet alleen wij, maar ook de indieners van het amendement, gemeend hebben dat dit jaar de 1% bovenop de 2% trendmatige verhoging niet noodzakelijk is.
  • 0:27 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Vindt meneer Van Beek dan niet dat hij de problemen die hij al ziet aankomen dan toch wel een beetje voor zich uitschuift. Als wij dan nu al in onze meerjarenraming gaan knutselen, als wij dit jaar, voor 2018, 1% minder doen en we willen onze begrotingsschijf van 2019 in stand houden dat betekend dan dat we de OZB ineens met 2% extra moeten verhogen. En dan hebben de bewoners ineens een grotere stijging.
  • 0:45 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ik begrijp wat u zegt maar ik denk dat het gewoon een goede zaak is dat we nu de financiën het zodanig toelaten dat het niet strikt noodzakelijk is om deze 1% dit jaar door te voeren en dat wij dus volgend jaar gaan bekijken of althans niet wij maar het college of het noodzakelijk is of die ene % extra wel toegevoegd moet gaan worden en dat dan een redelijke oplossing is. En als er dan inderdaad financiële druk is, maar goed we hebben de laatste jaren toch ook steeds gezien dat een begroting gemaakt wordt en dat er vervolgens uiteindelijk een jaarrekening komt die zodanig is dat we zoveel overhouden en nog kunnen toevoegen aan de algemene reserve dat is al jaren achtereen is dat nu het geval.
  • 0:13 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Voorzitter ik ken meneer Van Beek als iemand die goed is met de cijfers en hij weet ongetwijfeld ook hoe het verloop de afgelopen jaren van de algemene reserve is geweest, die is behoorlijk gedaald en het lijkt wel of u dat niet ziet.
  • 0:11 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Nou ik zie dat wel, maar ik denk dat ook dat we daar voor hetgeen dat gedaald is binnen de algemene reserve dat daar ook heel wat voor gerealiseerd is hier in de gemeente Stadskanaal. En dat weet u ook als geen ander.
  • 0:10 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   En dat kost inderdaad geld. En vandaar dat wij op voorhand geen voorstander zijn om die 1% nu al te schrappen.
  • 0:3 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Nee, dat had ik ook begrepen daarom bent u ook geen mede indiender van dit amendement.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaat u verder met uw betoog meneer Van Beek.
  • 1:41 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Dank u wel voorzitter. Ik was gebleven dat we vanaf 2018 zelf financieel verantwoordelijk zijn voor de jeugdhulp uitgaven met uitzondering dan van de specialistische jeugdhulp en de bijzondere producten. Het beëindigen van de financiële solidariteit, zal dat consequenties hebben ook voor onze gemeente nemen wij aan. Wij verzoeken u als college dat u de raad op de hoogte houdt van dit traject en dat u de raad af en toe bijpraat met betrekking tot de diverse financiële zaken die spelen binnen het sociale domein. Er gaat tenslotte veel geld om in het sociale domein en we zouden het graag zien, we krijgen binnenkort ook zo'n avond dat het eigenlijk een terugkerend iets wordt. Misschien kunt u daar iets over zeggen. Voorzitter ook blijft het lastig indicatoren zoals genoemd bijvoorbeeld op pagina 40, op een juiste wijze te interpreteren. De brongegevens zijn niet de gegevens van Stadskanaal, maar komen uit "waarstaatjegemeente.nl". We hadden graag gezien dat we die cijfers of dat we daar van op aan konden. Bij de algemene beschouwingen hebben wij ook gesproken over de duurzaamheidsnota en incidentele geraamde budget van €100.000,-. Wij zien uit naar deze nota, zeker gezien de visie van u op de zonneparken. We vragen ons nog wel steeds af waar nu die €100.000,- precies voor bedoelt is. misschien kunt u daar inmiddels iets van zeggen en anders wachten wij de nota af. Voorzitter hier wil ik het in eerste termijn bij laten. Rest mij te zeggen dat wij iedereen, raad, college, ambtenaren en inwoners van Stadskanaal Gods zegen toewensen. Dank u wel.
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Van Beek. Dan gaan we naar de heer Hofstra van de PvdA.
  • 4:06 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Voor ons ligt de laatste begroting van deze bestuursperiode. En alhoewel de begrotingsvergadering in onze gemeente niet de plek is voor de algemene beschouwingen willen we toch hier een kleine korte terugblik houden. Het was een periode die vooral in het begin gekenmerkt werd door de crisis en door bezuinigingen. Toch zijn we er in onze gemeente in geslaagd het voorzieningen niveau behoorlijk op peil te houden, zoals meneer Boels van het CDA ook al zei, sociaal, stabiel en toekomstgericht. De begroting is dit jaar op orde, maar de resultaten blijven wel behoorlijk heen en weer schommelen. Meneer Van Beek die refereerde er net ook al aan, een rekenfout van de Wedeka zorgt er bijvoorbeeld voor dat wij in 2021 3 ton weer er op achteruitgaan. En vandaag stond er ook al een artikel in de krant van wethouder Hamster waar ook alweer donkere wolken op ons afkomen. Ook met vorig jaar hebben wij de OZB bijvoorbeeld flink verhoogd, maar omdat riool en afvalstoffenheffing toen afnam zijn lokale lasten toch beperkt gebleven, nog steeds de laagste in de provincie. Dat is natuurlijk goed, maar voor ons geen doel op zich. Ook stond de tweede helft van deze periode in het teken van een herindeling, of beter gezegd poging tot herindeling. Hij is voorlopig gestrand en dat is wat ons betreft een gemiste kans. Wij blijven voorstander van een herindeling want de redenen daarvoor zijn onveranderd, maar wat ons betreft gaat het initiatief hiervoor niet meer van ons uit, de bal ligt wat ons betreft bij de provincie. Voorzitter na deze korte terugblik bespreken we zoals gebruikelijk de onderdelen van de programmabegroting op volgorde en we maken van deze gelegenheid gebruik om de twee uitgevallen wethouders, Brongers en Gelling, een spoedig herstel toe te wensen. Toegankelijkheid is voor ons belangrijk. In 2016 heeft de PvdA samen met de CU de motie "toegankelijkheid is de norm" op de agenda gezet. De laatste tijd is hier gelukkig steeds meer aandacht voor. Ook bijvoorbeeld bij de aanpak van het centrum moet toegankelijkheid voldoende aandacht krijgen. overigens moet hierbij niet alleen worden gedacht aan fysieke toegankelijkheid, maar ook aan bijvoorbeeld digitale toegankelijkheid, we kijken dan ook uit naar de behandeling in de raadscommissie over dit onderwerp. Het project "samen oud" heeft geleid tot kwalitatieve opbrengsten zo staat het in de begroting, maar het heeft tegelijkertijd niet geleid tot een daling van de zorgkosten terwijl het wel de bedoeling was. We drukken het college hier op het hart om niet het kind met het badwater weg te gooien en we gaan er dan ook vanuit dat het lukt om samen met de andere twee gemeenten de positieve resultaten te behouden binnen de gestelde financiële kaders. In het begin van het hoofdstuk wonen en voorzieningen gaat het over verkeersveiligheid, een belangrijk thema. Eén verkeerssituatie in het bijzonder willen we graag onder de aandacht ven het college brengen het gaat om de kruising tussen de Exloërweg en de Sluisstraat in Musselkanaal. Deze is ook al eens eerder in de raad onder de aandacht gebracht en recent is hier weer een ongeluk geweest. Vooral het fietspad is vanuit de richting van de N366 slecht zichtbaar, wij pleiten hier voor een simpele en doelmatige oplossing, namelijk het plaatsen van stopborden. Graag een reactie van het college hierop. Verschillende partijen hebben hier complimenten gegeven aan de wijkaanpak in Musselkanaal, wij willen dat ook graag doen en we willen nogmaals het belang benadrukken van het bouwen van betaalbare huurwoningen in het algemeen en bij de integrale gebiedsontwikkeling Musselkanaal in het bijzonder. Ook over de kadernota kwaliteit openbare ruimte komen we later nog te spreken, maar wel willen we hier een voorschot nemen dat we de indruk hebben dat op veel plaatsen in de gemeente het gewenste beeldkwaliteitsniveau niet gehaald wordt. Zonder jargon gezegd; op sommige plekken is het soms een rommeltje. Dit terwijl er toch een aanzienlijk bedrag wordt uitgegeven aan groenonderhoud. En we willen van deze gelegenheid gebruik maken om het woord "tijdig" hier in dit kader toe te voegen. Het is slimmer en goedkoper om onkruid te wieden alvorens dit tot volle bloei en zaadvorming is geraakt anders wordt het dweilen met de kraan open en wordt onderhoud in feite duurder.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:8 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter, dat eeuwige groen, en het komt weer voorbij en groen is mooi dat
  • 0:2 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   De een is groen en de ander is grijs meneer Pals.
  • 0:19 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, ja, maar even over dat, maar zegt u, want kijk wieden kost ook geld dus als je extra wiedt gaan de lasten om het bij te houden gaan omhoog, zegt u dan dat het incidenteel verhoogt moet worden de bijdrage die wij, ik bedoel u doet daar in die zin geen amendement of geen voorstel, dus
  • 0:15 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dat komt omdat het zeer binnenkort op de raadsagenda komt, kadernota kwaliteit openbare ruimte, die wachten wij graag af, maar wij hebben wel de indruk, en als het niet zo is laten we ons daar natuurlijk graag met feiten of een overtuiging van het tegendeel, maar we hebben de indruk dat daar inderdaad wel wat aan verbeterd kan worden.
  • 0:19 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Goed maar nogmaals even mijn opmerking, als dat verbeterd kan worden, dat ben ik met u eens, want we zien het allemaal om ons heen groeien, maar verbetering betekend ook vermeerdering van geld, dus dat dat meer gaat kosten dus als de nota aan de ?????? komt dan verwachten wij toch van u dan wel een verhoging van het budget daarvoor.
  • 0:14 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nou net zo als ik niet zei, als de nota hier behandelt wordt dan zullen we zien wat er in die nota staat en dan zullen we kijken of onze waarneming inderdaad overeenkomt met de bevindingen van de nota. Wordt vervolgd.
  • 0:8 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dus in feite zegt u; wethouder kom met een extra budget toekenning en dan kunnen wij meer groen wieden.
  • 0:3 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Volgens mij heb ik mij heel duidelijk uitgedrukt meneer Pals.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaat u verder meneer Hofstra.
  • 0:56 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Voorzitter wij krijgen de indruk dat de provincies Groningen en Drenthe langs elkaar heen werken als het gaat om de infrastructuur in onze Gronings/Drentse Veenkoloniën. Het belang van onze regio komt hierdoor onvoldoende naar voren. In het bijzonder in het geval dan de spoorlijn en de eventuele verdubbeling van de N366/N33, deelt het college deze mening en hoe zorgt het college ervoor dat de nodige coördinatie tussen de provincies plaatsvindt. U moet proberen om daar wat aan te doen. De tekst op bladzijde 25 over de kosten van de buitenwaarden kan zo gelezen worden alsof er een voorschot wordt genomen op de besluitvorming hierover. We hadden graag gezien dat deze zin anders zou zijn geformuleerd. Het raadsbesluit over de kademuur bij de IJzeren Klap in Musselkanaal is alweer enige tijd geleden, toch valt ons op dat de werkzaamheden hier nog niet begonnen zijn. Voor de hand liggende vraag wanneer gaan we van start.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Kunt u die even herhalen meneer Hofstra.
  • 0:11 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   De kademuur bij de IJzeren Klap in Musselkanaal. Voorzitter een compliment voor het goede idee dat de verschillende armaturen voor de led-verlichting worden gedemonstreerd in de Spoorstraat.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:09 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja ik snap dat die vraag naar de kademuur en dat is ook wij hebben daar eigenlijk ook aanhoudelijk vragen wij over die kademuur, maar het is toch bekend dat daar nog een onderzoekje plaatsvindt en dat er volgens mij nog het wachten is op de subsidie.
  • 0:5 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Wij hebben al een raadsbesluit daarover genomen. Dus we kunnen niet lang meer wachten.
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Waarom kunt u niet lang wachten, want ik denk
  • 0:7 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Wij willen graag voor het begin van het vaarseizoen, want dat is toch de entree voor de plaats Musselkanaal, dat daar wel wat aan gebeurd.
  • 0:5 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dus u zegt voor 1 april volgend jaar moet het af zijn.
  • 0:3 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ik weet niet wanneer u begint te varen meneer Pals.
  • 0:22 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik heb geen boot dus, maar als u, nee maar als u vindt dat dat voor een bepaalde datum want het is ons herhaaldelijk uitgelegd door de wethouder, waarom het vertraging heeft et cetera en ook mij stoort dat mateloos, maar dan roep ik u op toch om een motie neer te leggen. Als u zegt van ik wil dat een einddatering hebben dat het klaar moet zijn dan roep ik u op dien een motie in.
  • 0:04 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ik zeg hier maakt u haast, maar ik ga geen einddatum noemen want er kunnen best hele goede redenen zijn waarom die niet gehaald worden.
  • 0:07 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   U heeft net gezegd het moet voor het begin van het vaarseizoen, dus
  • 0:09 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, het liefst wel.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   En wanneer is het vaarseizoen?
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ik heb ook geen boot.
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   nou ja ik hoor 1 april
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, vanwege de tijd, is het wijsheid om de beantwoording even af te wachten en dan over termijnen te spreken. Meneer Hofstra gaat u verder.
  • 2:13 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja ik was midden in mijn complimenten voor de originele manier van het betrekken van de inwoners met de armaturen, de led-armaturen, dus bij deze. Op bladzijde 26 valt ons op dat het absoluut verzuim lager is dan het landelijk gemiddelde bij de scholen, maar het relatief verzuim zoveel hoger is. 82 in Stadskanaal en 26 landelijk, kunt u hier een verklaring voor geven en wat doet u hier aan om deze cijfers te verbeteren. In het hoofdstuk jeugd en educatie wordt niet gerept over de laaggeletterdheid in onze gemeente terwijl dit wel een groot probleem is. ik neem aan dat dit betekend dat er nog steeds wel voldoende aandacht is want als ik dit zo lees dan vrees ik dat dat wel een beetje aan ontbreekt. Voorzitter we hebben in september een besluit als raad genomen over de MFA Cereswijk onder voorbehoud van toekennings aan subsidie, is deze subsidie inmiddels toegekend. Centraal op het jeugdzorg staat op dit moment een tekort van 1 miljoen en de mogelijke financiële gevolgen, mijn voorgangers hebben er ook al kort aan gerefereerd, voor wat betreft het uittreden van een aantal gemeentes uit solidariteitsverklaring, de gevolgen hiervan lijken nog niet duidelijk te zijn. en is er een plan van aanpak om dit tekort op korte termijn op te vangen. Transformatie van de jeugdzorg is in volle gang en goed om te horen dat er geïnvesteerd is in het bevorderen van een deskundigheid van de medewerkers van het CJGV. Maar wij blijven zorgen houden over de jeugdzorg. En daar wil ik graag mee aansluiten bij de woorden van meneer Boels, mag niet in gedrang komen de hulpverlening aan onze inwoners. Hoofdstuk economie en arbeidsmarkt. Wij hebben hier net twee vrijkaartjes gekregen voor de promotiedagen in MartiniPlaza, dat is hartstikke goed. Maar wat wij ook graag zouden zien is dat wij ooit promotiedagen in de RAI bijvoorbeeld kunnen houden. kortom ook landelijk moet de gemeente Stadskanaal aan de weg timmeren volgens ons. Voorzitter er wordt in de begroting uitgegaan van 1040 uitkeringsgerechtigden in 2018. De economie trekt echter aan
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:37 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik onderschrijf dat onze voorzitter met groot gevolg naar de RAI afreist, maar niks is leuker om vijf dagen in de RAI te staan, dat weet ik uit eigen ervaring, maar heeft u zich wel gerealiseerd wat dat allemaal gaat kosten. Wilt u dat, want u roept wel op, maar ik bedoel onze eigen voorzitter heeft nauwelijks geld voor een kopje koffie te drinken met onze, dus ik vind wel dat u eigenlijk een, ja, nee, de voorzitter applaudisseert al zelfs, maar ik vind wel kunt u ook een kunt u daar ook zeggen van daar maken we budget voor vrij. Want ik vind
  • 0:3 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ik hoor hier wat geroezemoes aan de zijkant, ik versta het niet heel goed.
  • 0:4 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Heeft u ook een idee over een budget daarvoor. Want u weet
  • 2:32 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Meneer Pals ik ben geen evenementenplanner, dus daar kan ik u geen inzicht in geven, maar ik heb het idee dat wel, als wij kijken naar bijvoorbeeld "er gaat niets boven Groningen", dat soort campagnes, dat leeft toch ook landelijk, dat hier best wel eens wat meer aan gedaan zou kunnen worden. dat wij ook laten zien dat wij trots zijn op onze regio en dat niet alleen in het noorden van Nederland maar ook in de rest van Nederland. Ik had het over aantal uitkeringsgerechtigden. Maar de economie trekt aan. En we vragen ons af of dat geen kansen biedt voor oudere werkelozen en bijvoorbeeld statushouders en of daar ook specifieke plannen voor deze specifieke groepen worden ontwikkeld. De opmerking op bladzijde 37, verder blijven vroegsignalering en preventie van problematische schulden belangrijke aandachtspunten, vinden wij wel iets mager geformuleerd. Kunt u deze aanpak nader toelichten. Hoe ontwikkeld dit dossier zich. We hebben hier in januari 2017 de directeur van het GKB op visite gehad, ik zou me wel kunnen voorstellen dat dat een jaar later weer doen. Afspraakbanen, garantiebanen, beschut werken, dit is een jargon waardoor we soms door de bomen het bos niet kunnen zien. Graag een vraag aan de wethouder wat hier het verschil tussen is en of deze nog eens duidelijk kan worden uitgelegd in de openbaarheid. Verder vragen we hem of hij kan aangeven of we op koers liggen ten aanzien van het aantal afspraakbanen. Zowel binnen als buiten de overheidssector. En dit geldt ook voor de beschutte werkplekken en de rol van het UWV hierin. Ruimte en milieu, niet duidelijk is wanneer de omgevingswet zal intreden. Wij begrijpen naar uw laatste zin op bladzijde 41 in dit opzicht niet. Daarin stelt u in 2018 en 2019 werken wij aan de implementatie van de omgevingswet, lijkt ons wat tegenstrijdig. Kunt u dat nader toelichten. Jammer dat er in de landelijke berichtgeving getwijfeld wordt aan het scheiden, aanleveren van huishoudelijk afval. Willen wij onze doelstellingen halen en de inwoners stimuleren om juist wel gescheiden afval aan te leveren dan wordt dat ons op deze manier niet makkelijk gemaakt. Voorzitter kunt u ons informeren hoe het gaat met en bij de ODG. Mochten er verbeteringsslagen bij de ODG zijn gemaakt, we snappen dat hier vanavond misschien moeilijk een antwoord op kan komen, maar
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Van Beek, CU.
  • 0:34 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Meneer Hofstra met alle respect, ik bedoel u stelt een hele reeks vragen hoor, het lijken bijna algemene beschouwingen die hier gehouden worden, ik hoor u helemaal niets zeggen over de begroting. Misschien gaat dat nog komen, dus dat wacht ik nog even af, maar ik bedoel ik hoor u net zeggen iets over de ODG, u heeft toch reeds een antwoord gekregen wanneer of wij daar een avond over belegd krijgen dat is namelijk in januari het geval dat wij toelichting krijgen hoe het reilt en zeilt. Wilt u nou vragen naar de bekende weg of wilt u voor het voetlicht brengen dat u nog weet dat we in januari inderdaad een avond krijgen.
  • 0:58 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ik heb mijn zin hierover nog niet afgemaakt. Vanwege het imago van het ODG lijkt het ons verstandig als hier goed nieuws over te melden is om dat zo snel mogelijk te doen en niet te wachten, vandaar onze opmerking. Wij hebben, er wordt groot belang gehecht aan het optimaliseren van het hemelwaterriolering, we willen benadrukken dat daarbij ook het onderhoud van de straatgoten hoort. We hebben een zorgplicht voor goede hemelwaterafvoer. Gebleken is dat een aantal veegbeurten in de straten die niet horen tot de belangrijkste doorgangswegen afneemt. Daarbij opgeteld dat er geen of minder bestrijdingsmiddelen om onkruid te vernietigen mogen worden gebruikt maakt het in sommige straten dat de straatgoten wel aan schoonmaken toe zijn. En we dringen dan ook aan goed toezicht te houden op onderhoud van onze straatgoten. Laatste punt
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boels, CDA.
  • 0:21 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   ik ben nu bijna genoodzaakt om meneer Van Beek te ondersteunen, die heeft dat nooit echt heel erg nodig, maar wilt u nu extra budget voor de begroting, dit lijkt inderdaad gewoon algemene beschouwingen te zijn. U vraagt alleen maar of de subsidies al toegekend zijn, nou die krijgt u via de mail als het zo is of niet, wilt u extra budget voor het vegen
  • 0:07 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   De vraag of budgetten zijn toegekend, subsidies inmiddels zijn toegekend dat mag ook best hier in de openbaarheid gezegd worden, zodat ook de buitenwereld weet dat plannen door kunnen gaan.
  • 0:8 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Nou het is gemeengoed in deze gemeente dat als er iets te melden valt dat wij daar, wij en onze inwoners daar direct van op de hoogte zijn, maar nu even hierover, vraagt u nu extra budget.
  • 0:19 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Wij hebben net als bij de kadernota kwaliteit openbare ruimte, wat hier ook onder valt, hebben we gezegd we hebben de indruk dat dit speelt. En daarmee willen wij niet vooruitlopen op de discussie, maar wij hebben wel de indruk dat dat speelt.
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ik het dan even, als voorzitter, mag dit dan meegenomen worden als een opmerking van uw hand, want u stelt een vraag, als u zegt van ik geef u vast mee dat wij hier aandacht voor vragen
  • 0:0 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ik vind dat prima, ja.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, dan vragen we daar aandacht voor bij de behandeling van de kwaliteitsnota openbare ruimte. Voor alle helderheid.
  • 0:02 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, prima. Het laatste item dat ging over de duurzaamheidslening. Het is ons
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Sorry, meneer Pals, D'66.
  • 0:14 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Wij hebben vanavond nog even heel enthousiast gesproken over onze App, en wat u nou net opmerkte over die riolering et cetera, ik wil u nog wijzen maak gebruik van die App en maak geen gebruik van uw spreektijd
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dat klopt meneer Pals, maar als we hier
  • 0:11 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Moment ik ben nog niet uitgesproken. Maar maak alsjeblieft geen gebruik van uw spreektijd daarover. Gebruik die App en voer hem nuttig uit en maak geen gebruik van die spreektijd voor dit soort
  • 0:2 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nee, meneer Pals ik snap dat u dat zegt
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meestal wachten we ook even tot u het woord krijgt meneer Hofstra.
  • 0:2 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Als ik dat heb.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat had u nog niet. Want ik wil u ook even wijzen op de spreektijd, want we gaan met de interrupties daar houden we rekening mee, maar u gaat wel heel erg, zit heel erg dicht bij die 10 minuten. Dus
  • 0:35 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nou ik ben niet voor niets bij mijn laatste item. Maar om even een antwoord op meneer Pals te geven. Als er in algemene zin sprake is van slecht onderhoud, dan is dat geen zaak voor de Fixi-App, dan is dat een zaak om onze controlerende taak op te pakken en dat hier te bespreken. De duurzaamheidslening, we hebben gehoord dat het potje daarvoor bijna leeg is. Dat er nog enkele tienduizenden euro's beschikbaar staan en dat het toch ook nog wel enkele tientallen aanvragen zijn. Graag een reactie hierop. Dank u wel voorzitter.
  • 0:23 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra. Gaan we naar GBS, meneer Bieze. Ga uw gang meneer Bieze.
  • 5:06 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Dank u wel voorzitter. Voorzitter vanavond behandelen we de programmabegroting 2018. En dit is de laatste begroting ??????????????????? waarover deze gemeenteraad in dit college een besluit neemt. In maart 2018 is het weer zover. Dan vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats en dan zullen we ook zien hoe het kanaalster politieke landschap er dan uit zal zien. In economisch opzicht is er landelijk sprake van forse groeicijfers. In het tweede kwartaal bedroeg de groei 1,5% waarbij de export en de toename van consumptie bovenaan het groeilijstje staan. Alhoewel ook andere landen in de Eurozone groei laten zien is Nederland, en daar mogen we best trots op zijn, net als vorig jaar, Europees koploper. Dit alles heeft positieve gevolgen voor bijvoorbeeld de arbeidsmarkt. Er zijn meer banen en meer vacatures. In sommige sectoren ontstaat daardoor nu al krapte in het aanbod. Hopelijk geldt dit ook voor onze gemeente en onze regio. In het persbericht dat u op basis van de begroting uitbracht stond de kop; begroting in evenwicht. Na vele jaren van forse bezuinigingen en lastenverzwaringen en volgens mij hebben we in totaliteit 13 miljoen euro bezuinigd, voor onze burgers is dit een goed bericht. De begroting is structureel sluitend en het batig saldo over 2018 bedraagt 7 ton. Ook de meerjarenraming ontwikkeld zich van 35.000 nadelig in 2019 naar 838.000 voordelig in 2021 en hier zit het nadeel van het stukje Wedeka natuurlijk nog niet in. Als we dit zo lezen dan zouden we bijna zeggen dat de vlag uit kan. Maar net als in vorige jaren zijn er onzekerheden en risico's waardoor onze begrotings- en financiële positie onder druk blijft staan. We lopen risico's door bijvoorbeeld de stijgende kosten van de jeugdhulp, de juridische procedure rond her-sanering van het voormalig gasfabriek terrein, de milieu sanering van het voormalige Philipsterrein en het exploitatietekort van Wedeka. en daarnaast moeten we nog 500.000 aan oude bezuinigingen zien in te vullen. In de afgelopen raadsperiode heeft GBS grote moeite gehad met alle boven trendmatige verhogingen van de OZB, dat weet u. Wij hebben daar ook veelal tegen gestemd. En het zal u niet verbazen dat wij het amendement om in 2018 de boven trendmatige verhoging van 1% dat we daar niet akkoord mee gaan en dat we het amendement ondersteunen. Op 1 november, en dan heb ik het over de trein, kopt het Dagblad van het Noorden dat er in het kader van de spoorplan Noord-Nederland door ProRail 1 miljard verdeelt over 20 projecten wordt geïnvesteerd. Onder andere het hoofdstation Groningen wordt aangepakt, door maatregelen worden de reistijd tussen Winschoten en Groningen met 10 minuten bekort. En de spoorlijn Roodeschool – Eemshaven wordt er door gefinancierd. Op 19 juli meldde datzelfde dagblad dat de lijn naar Stadskanaal verder weg lijkt dan ooit. Het doortrekken blijft complex, ProRail heeft grote landelijke opgaven en het nieuw leven inblazen van een regionale lijn heeft daardoor geen prioriteit. De STAR is eigenaar van het spoor en laat zich niet zomaar aan de kant zetten en zo kunnen we nog wel even doorgaan voorzitter. Op onze technische vraag wat nu de tijdsplanning is rond de eventuele statustoekenning van het spoor, antwoord u dat dit op dit moment niet eens het belangrijkste onderdeel van het proces is. Er moet eerst met de STAR over de eigendomssituatie en de randvoorwaarden om op het spoor te mogen blijven rijden worden onderhandelt, ook moet er door de provincie met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu over de kosten van beheer en onderhoud en de eventuele afkoop daarvan worden onderhandelt. Voorzitter de discussies en de onderhandelingen over het reactiveren van deze spoorlijn lopen al vele jaren. En zal gezien de brief van 18 september jongstleden van GS ook nog vele jaren blijven duren en weten we eigenlijk niet of de trein en zo ja wanneer de trein nu eens definitief gaat rijden. En u weet dat de directeur van Arriva indertijd heeft geroepen dat hij in 2017 zou gaan rijden, nou dat gaan we niet meer halen denk ik. Doordat 10 gemeenten uit de solidariteitsverklaring zijn gestapt worden vanaf 2018 alle Groninger gemeenten zelf financieel verantwoordelijk voor de eigen jeugdhulpuitgaven.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:39 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, ik vind het heel interessant van meneer Bieze de hele opsomming over waarom een spoorlijn er niet komt en ik denk ook dat wij als raad als geen ander echt inhoudelijk op de hoogte worden gehouden door het college, we worden echt ook op de hoogte gehouden van de provincie, maar wat wilt u nu zeggen met dit betoog van u want ik bedoel u geeft een resumé het duurt allemaal lang, ja dat weten we ook allemaal, ik bedoel herhaaldelijk worden vanuit de raad vanuit de raad, maar wat is nou uw punt van college geeft u zegt u bijvoorbeeld tegen het college van ga morgen naar Groningen en trek de gedeputeerde aan de oren van overmorgen moet het klaar zijn, wat wilt u daar nou mee zeggen.
  • 0:05 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Nou voorzitter waar het om gaat is dat we al jaren bezig zijn om die spoorlijn gereactiveerd te krijgen en dat ze, en niet alleen het college, maar dat iedereen de druk er op moet proberen te houden dat die spoorlijn er komt.
  • 0:19 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Misschien laat ik u niet uitpraten, maar heeft u het idee dat dat niet gebeurd dan. Ik bedoel heeft u het idee of heeft u informatie die wij niet hebben dat u zegt van nou die druk, het college laat dat maar gewoon wapperen en waaien, ik bedoel wat wilt u suggereren.
  • 0:2 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Nee, kijk u legt mij nu woorden in de mond die ik helemaal niet gezegd heb.
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dat zeg ik ook niet, dat zijn mijn woorden.
  • 0:22 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja, nee, dan zijn het uw woorden, maar voor mij en voor iedereen hier in deze regio is het denk ik belangrijk dat die spoorlijn er komt. En als u goed de brief hebt gelezen van GS, en dat hebt u neem ik aan, dan kan u toch niet het gevoel hebben dat wij hier binnen twee jaar een spoorlijn Veendam-Stadskanaal hebben liggen.
  • 0:44 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Tuurlijk heb ik niet het gevoel dat hier binnen twee jaar hier een spoorlijn is, maar ik bedoel ik kan leven met de uitleg die we krijgen, ik kan leven met de problematiek waar men mee zit of bent u degene, GBS, bent u degene bijvoorbeeld die dan even de onderhandelingen, ik noem maar even, bij de STAR los gaat maken, zeg STAR ophoepelen jullie staan in de weg en wij gaan die spoorlijn aanleggen. Bent u dan degene die het wel doet. Ik bedoel ik vertrouw echt, ik vertrouw echt in het beleid en in dat spoorboekje, letterlijk en figuurlijk, het tspoorboekje wat gevolgd wordt, het is een moeilijke zaak en ik denk dat uw bijdrage, ik bedoel u kunt zeggen van nou het moet morgen klaar zijn, maar dat zegt zogenaamd niets omdat het goed wordt uitgelegd.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Luijken, SP.
  • 0:10 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ja ik heb eigenlijk een vraagje, wat heeft dit allemaal met de begroting te maken. Het wordt later en later en dan hebben we straks nog een bijeenkomst. Kunnen we door? Alsjeblieft.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Bieze.
  • 0:29 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   nou ja kijk er worden hier bijna algemene beschouwingen door een andere partij gehouden dus ik breng nu even één punt naar voren waarvan wij zeggen van dat vinden wij nou nog eens belangrijk omdat we het er al jarenlang over hebben en ik heb zeker niet gezegd dat dit college niet voldoende doet om de druk er op te houden, maar wat je wel ziet is dat het een langdurig proces is en daar waar wij en anderen het proces kunnen laten versnellen dan moeten we dat zeker niet nalaten.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals.
  • 0:10 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   nou ja dan houd ik er ook over op voorzitter. Ja het kan nog hè, nou ik haak nog even, even een haakje aan meneer Bieze zijn bijdrage die zegt waar wij mee kunnen werken, dus bedoelt u met wij GBS.
  • 0:4 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Nee, wij allemaal. Niet aleen GBS, dat zou niet best zijn
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaat u verder met uw betoog meneer Bieze, vanwege de tijd.
  • 1:08 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Goed dank u wel voorzitter. Even kijken, op basis van, ik had het over de jeugdhulp, op basis van voornoemde solidariteit is de verwachting dat het tekort over 2017 zo'n 1 miljoen zal gaan bedragen. Zoals u in de begroting aangeeft gaan ook wij ervanuit dat u structurele, en dat tussen aanhalingstekens, oplossingen zoekt voor eventuele tekorten. We geven niet meer geld uit dan we aan budget ontvangen, dat hebben we met elkaar afgesproken. Voorzitter tijdens een vorige vergadering hebben wij opmerking gemaakt over mantelzorgers. Belangrijk. Die zich niet registreren en daardoor niet of onvoldoende zichtbaar waren of zijn. Wij hebben er samen met andere partijen op aangedrongen om dit proces te verbeteren en bij mantelzorgers en andere betrokkenen onder de aandacht te brengen. we zijn er natuurlijk nog niet, maar de ontwikkelingen in 2017 stemmen ons in ieder geval positief. Op dit moment staan er 1040 mantelzorgers geregistreerd ten opzichte van 2016 is dit een stijging van 440. En dat stemt ons toch wel heel positief en daarvoor onze complimenten. Voor de rest voorzitter kunnen wij akkoord gaan met deze begroting die nu voorligt. Dat was het, dank u.
  • 0:26 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 2:06 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, dank u wel voorzitter. Zoals tot nu gebruikelijk zal ik het proberen kort te houden. Voor ons ligt de laatste begroting van dit college. Allereerst wil ik het college en de ambtelijke organisatie bedanken voor hun inspanning en tevens mijn complimenten uitspreken voor de begroting. Het is een duidelijk en goed leesbaar boekwerk geworden. Belangrijk voor de VVD is dat we het een realistische begroting is, een hoog realiteitsgehalte waarin de risico's op goede en duidelijke wijze zijn gepresenteerd en verwerkt. Naast de structurele risico's, welke zijn verbonden aan de bedrijfsvoering van de gemeente, zijn er ook de specifieke risico's te benoemen zoals de sanering van het voormalig gasfabriek terrein, Mercurius Business Park en de overschrijdingsregeling onderwijs. Het spreekt voor zich dat we hier scherp op moeten blijven. Ook het weerstandsvermogen blijft ruimschoots in takt, dus ook voor de toekomst zijn we in staat nieuwe risico's op te vangen. Daarnaast laat de begroting in meerjarig perspectief zien dat we ons geen luxe kunnen veroorloven, we zullen op onze centjes moeten blijven passen temeer er een aantal bezuinigingsmaatregelen is ingeboekt maar nog niet geeffectueerd. Naast het financieel beeld geeft het programma 4, economie en arbeidsmarkt, een somber beeld. Het gaat niet goed met de werkgelegenheid valt te concluderen uit de tekst, ondanks de vele inspanningen die wij verrichten. Het aantal uitkeringsgerechtigden stijgt, onze regio lijkt niet te profiteren van de economische groei. Het aantal aanvragen bijzondere bijstand stijgt, het beeld, het sombere beeld, wordt volgens mij gedeeld door de wethouder zoals ik vanochtend in het dagblad kon lezen. Toch zou ik van de wethouder graag willen weten waar het optimisme op is gestoeld als het gaat om de aantallen schuldhulpverlening, schuldregelingen, aanvragen bijzondere bijstand, kortom de voorzienigs-indicatoren op bladzijde 33, de geraamde aantallen voor 2018 zijn alle lager dan de realisatie in 2016. Hier spreekt toch enig optimisme uit. Een smet op de begroting, of een smetje op de begroting, is echter de onroerendezaakbelasting, door de sprekers voor mij al aangehaald, en het verbaasd ook de VVD dat het college voorstelt de boven trendmatige verhoging met 1% wel op te nemen. Dit zou niet moeten gebeuren nu er enige financiële ruimte aanwezig is en zouden we kunnen volstaan met een trendmatige verhoging van 2%. Wij steunen dan ook van ganser harte het ingediende amendement zoals door de heer Boels verwoord. Afsluitend voorzitter zou ik willen meegeven dat de VVD kan instemmen met de voorliggende begroting 2018. Dank u wel.
  • 0:24 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Nijenbanning, kort en krachtig. Zei u dat ook mevrouw Luijken, ja ok, goed. Gaan we nu naar meneer Pals, D'66.
  • 3:46 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, raad en college. D'66 vindt de begroting een degelijk verhaal, financieel gezien nog een behoorlijke uitdaging maar dat wordt ook opgeschreven. De echte uitdaging zal de komende tijd zijn van hoe we omgaan met eventuele tegenvallers zoals procedures die nog lopen over het gasfabriek terrein, Mercurius Business Park en de claim van het schoolbestuur van Stichting Primenius. En dan nog te kunnen tegenvallende realisering van de dividend opbrengst van de aandelen van Enexis en de NV-bank Nederlandse gemeentes. En daar kunnen we het laatste bericht van het verkeerd geraamde bedrag van Wedeka echt niet bij gebruiken, maar we hebben het wel te absorberen. Mooi is het dat het een begroting betreft in dat mooie jaar 2017, waarin er een nieuw Kabinet is aangetreden en de effecten van het nieuwe Kabinet nog moeten worden doorberekend op de begroting. En als wij die signalen moeten geloven zijn deze niet ongunstig. We verwachten dan ook dat het college de raad zo spoedig mogelijk op de hoogte houdt over de effecten van dat gewijzigd beleid. Vorig jaar hadden we nog een opmerking over dat de begroting moeilijk te lezen viel en er is voor velen niet goed te lezen was dit om onze bewoners nog duidelijker te kunnen informeren. Nu hebben we wederom een prachtige infographic ontvangen en deze breed gedeeld via onze lokale pers, onze complimenten daarvoor. En hij is echt prachtig geworden. Op deze manier kun je onze inwoners meer betrekken bij het beleid. Uitdaging in de begroting zijn de centrumontwikkelingsplannen en we wachten met u in spanning af wat de bijdrage van de provincie gaat worden in deze plannen en zullen daarover de komende tijd ongetwijfeld nog spreken, maar een puntje willen we er alvast uithalen, en dat zijn onze markten. Waarom nemen die af en waarom worden dan wel de tarieven verhoogt. Het ene valt niet met het andere te rijmen. Onze fractie was voornemens om een amendement in te dienen over het voortbestaan van ons vlaggenschip de Dieverdoatsie. Maar zagen dit weer terug op de ingekomen stukken bij de komende raadsvergadering van 20 november aanstaande. We verwachten dat het college met een mooi voorstel komt om deze, naar het laat aanzien, tijdelijk oplossing gaat, tijdelijke situatie gaat oplossen. Wij belanden weer in economische voorspoedige tijden waar dagelijks de media vol van staan en we gaan ervanuit dat deze tijden ook gaan aanbreken voor onze contreien. Dus college trek die grauwsluier op dat hangt om de begrootte cijfers om het aantal uitkeringsgerechtigden. Afgelopen zomer is de maand augustus het aantal mensen met een WW-uitkering met 15% verminderd ten opzichte van het jaar daarvoor. De initiatieven om te komen tot meer werk buitelen bijna over elkaar heen om er een paar te noemen; de innovatiewerkplaatsen, kansen voor Oost-Groningen, onderwijs instellingen die werkelozen opleiding samen met bedrijfsleven, kredietunies die zijn opgelicht, opgericht en bankinst……….. Ik moet toch zorgvuldig, ik moet toch zorgvuldig zijn, maar de kredietunies die zijn opgericht.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals wachte even, meneer Maarsingh, CDA.
  • 0:2 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter wat is de heer Pals een optimistisch mens.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, leuk hè.
  • 0:9 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Hij stapelt dat gewoon op elkaar, het is, nou wat is er met u gebeurd, u bent een geweldige optimist. Geweldig, compliment voorzitter.
  • 0:6 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Het kan zijn, ja zoals u weet ben ik in februari aan mijn hart geopereerd, dus het kan zijn dat dat een nieuwe stimulans is.
  • 0:2 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nou er is wat gebeurd.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, precies. Nou wij gaan door voorzitter dan
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, dit gaat vrolijk, ga vooral door meneer Pals.
  • 1:51 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   We houden even de jeu erin zou ik zo zeggen, maar ik ben zo klaar eigenlijk. De kredietunies die zijn opgericht en bankinstellingen die weer gemakkelijker omgaan met het verschaffen van kredieten. Zelfs onze eigen Wedeka kan geen orders meer aan omdat er een personeelstekort is. je zou bijna zeggen; als het nu niet gaat lukken, dan vrees ik het ergste. En voor al die initiatieven waarvan ik er vast een paar ben vergeten als doel om mensen aan een baan te helpen, wij verwachten in ieder geval mooie tijden en dalende cijfers. Te lange leste willen wij een onderzoek over het marginale budget dat wij beschikbaar stellen voor onze vrijwilligers, slecht 3,3% wordt besteedt van het totale budget van 18 miljoen, dat staat op pagina 15, over beleidsvelden. Als u de totale begroting ziet, saldo 18 miljoen het vrijwilligers werk krijgt €59.000,-. Immers het professionele werkveld draait vaak ook op die vrijwilligers. Daarom dringen wij middels een motie aan op een onderzoek hoe vrijwilligers financieel extra te kunnen worden ondersteund, maar ik bedoel meer het vrijwilligerswerk, te kunnen worden ondersteund om deze stille krachten voor onze samenleving blijvend te kunnen behouden en te waarderen. Afsluitend kunnen we stellen dat wij een economische voorspoedige tijden onze daadkracht en doorzettingskracht moeten tonen en iedereen die aan de kant staat weer kansen te bieden. Verder kunnen we ons vinden in de beslispunten die zijn aangedragen. Vervolgens dienen wij
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boels, CDA.
  • 0:01 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja nou ik ben heel blij en content met de ondersteuning die ook de heer Pals aan de vrijwilligers in onze gemeente geeft, maar zou u mij even kort kunnen schetsen wat het probleem eigenlijk is, want ik verneem u geeft aan dat het budget is maar 3,3%, ja al was 10,8 of 1,2 het gaat om wat is exact het probleem waar u kennelijk van in kennis bent gesteld.
  • 0:18 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou meneer Boels om te beginnen; wij denken niet in problemen, we denken in kansen voor het vrijwilligerswerk. Dus dat is alweer het enorme verschil die ons denk ik niet bindt denk ik in deze. Maar wat ik al terecht heb gezegd is
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Laten we nog even naar, ondanks dat een vrolijke noot op zijn tijd ook op zijn plaats is, maar laten we nog even naar de toelichting van de heer Pals luisteren.
  • 1:15 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Kijk u heeft op bladzijde 15, daar staat op het thema beleidsstelling, als u bladzijde 15 erbij neemt dan kunt u zien die enorme rits aan getallen dat wordt geabsorbeerd en wat dat voor mensen die vanuit hun betaalde functie het algemeen maatschappelijk werk doen, opvang, begeleid/beschermd wonen et cetera, et cetera dus dat is het maatschappelijk werkveld die wordt, die absorbeert heel veel geld van ons budget. Maar u en mij zijn vast wel bekend dat heel veel van deze maatschappelijke werkvelden worden ondersteund door het vrijwilligerswerk. Heel veel maatschappelijk werkvelden worden ondersteund door vrijwilligers die bijdragen voor niks en dat doen die vrijwilligers, laten we goed interpreteren, omdat ze het leuk vinden, omdat ze het hartstikke leuk vinden, maar dan vinden wij wel dat die €59.000,- heel mager afsteekt ten opzichte van dat hele totale saldo. En we zeggen ook niet tegen het college van daar moet meer geld bij, we willen gewoon eens weten of er behoefte is aan meer vrijwilligers, een onderzoek, of er behoefte is aan extra vrijwilligers financieel ondersteuning aan dat vrijwilligerswerk. Of daar, ik bedoel Welstad
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik was nog niet uitgesproken meneer Klinkhamer.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, maar ik geef wel even het woord aan meneer Klinkhamer meneer Pals hoe vrolijk u ook bent, maar we houden nog wel een beetje rekening met de orde van de vergadering. Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:21 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ten eerste ondersteun ik meneer Maarsingh in zijn laten we zeggen zijn beschrijving hoe je er momenteel bijstaat, want ik vind het ook heel top en hoe u er nu bijstaat, dus heel complimenteus, dus wat dat betreft ga zo door meneer Pals. Ten tweede; een onderzoek dat kost geld. Weet u wat dat kost en waar wilt u dat geld dan weghalen.
  • 0:33 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou meneer Klinkhamer ik weet absoluut niet wat het kost, maar ik denk van die 18 miljoen die totaal voor dat beleidsveld wordt uitgegeven, dat daar best een heel klein budgetje wel beschikbaar kan gemaakt om dat onderzoek te doen. Maar ik denk dat het bijna met gesloten portemonnee kan, want we hebben namelijk al onze beleidsvelden wordt het in hoge mate wordt het uitbesteedt aan Welstad, aan nou ja dat rijtje vrijwilligers, professionals die daarmee bezig zijn, die zullen daar een mening over hebben.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, meneer Boels. Meneer Mellies krijgt eerst het woord want dat had hij aangegeven.
  • 0:01 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar ik was nog niet uitgesproken voorzitter.
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, meneer Pals nu voor de tweede keer. U mag geïnterrumpeerd worden, u houdt van debat en op een gegeven moment en als uw voorzitter onderbreekt om een raadslid het woord te geven dan moet u daar even op wachten. Net zoals wij net met u gedaan hebben. Meneer Mellies aan u het woord.
  • 0:21 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja, dank u wel voorzitter. Ja ik zit even met verbazing te luisteren wat de heer Pals nou eigenlijk wil. Kijk laten we voorop stellen dat wij natuurlijk hier met zijn allen onze vrijwilligers een warm hart toedragen. Maar een onderzoek om uit te zoeken of de vrijwilligers meer geld willen. Nou ik denk dat dat antwoord op dat onderzoek kan ik u wel geven, dat is ja.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nee, meneer Mellies ik heb me gecorrigeerd het gaat over
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals
  • 0:4 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Sorry, te enthousiast voorzitter.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, u bent zeer enthousiast en dat moeten we ook vooral zo houden, maar wel in termijnen. U was uitgesproken meneer Mellies?
  • 0:1 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ik was uitgesproken voorzitter
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan ga ik nu naar meneer Boels van het CDA, die gaf ook aan dat hij graag het woord wenste.
  • 0:26 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dank u wel mevrouw de voorzitter. Ik, ja ik waardeer wel die vrolijke, fladderige, flierefluiterigheid van u meneer Pals, maar ja wij hebben volgens mij hier in dit huis de gewoonte en het beleid om indien noodzakelijk in gevallen maatwerk te plegen daar waar noodzakelijk is en zijn ons tot op heden geen situaties bekend waar wij acuut maatwerk zouden moeten plegen en wij zien dan ook niks in een onderzoek om eventueel te onderzoeken dat het wellicht nou ja enzovoort enzovoort
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En dan ga ik gewoon nu het voorstel doen dat meneer Pals toch maar gewoon die motie indient want dan kunnen we daar straks een antwoord verwachten en kan er desnoods over gestemd worden of nog een toelichting op gevraagd worden. En dat lijkt mij de helderheid en duidelijkheid ten goede te komen.
  • 1:0 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Goed, de motie. De raad van de gemeente Stadskanaal in vergadering bijeen op 6 november 2017 overwegende dat vrijwilligers het cement van onze samenleving vormen. Voorts overwegende dat het budget dat de gemeente voor vrijwilligerswerk beschikbaar heeft slechts 3,3% bedraagt van het totale budget voor Welzijn en Zorg. Constaterende dat er behoefte is aan een onderzoek hoe vrijwilligerswerk financieel extra kunnen worden ondersteund. En ik moet er even bij zeggen het woordje werk is weggevallen dus we hebben het echt over vrijwilligerswerk en niet hoe vrijwilligers financieel worden ondersteund, maar vrijwilligerswerk. Zodat hun bijdrage aan de samenleving blijvend wordt gewaardeerd, draagt het college op om hiernaar onderzoek te doen en de raad hierover binnen drie maand te rapporteren. En gaat over op de orde van de dag. Ingediend door mevrouw Luijken van de SP, meneer Nijenbanning van de VVD en ondergetekende.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel.
  • 0:9 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Alleen mevrouw Luijken moet nog tekenen. Mag ik even, ja.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Van Beek, CU.
  • 0:13 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, ik hoor meneer Pals een motie voordragen en hij geeft eigenlijk een mondelinge toelichting dat er iets ontbreekt om het te verduidelijkingen. Is nou deze motie die we nu krijgen de goede motie of moet er nog wat toegevoegd aan worden.
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, meneer Van Beek het is de goede motie. Alleen
  • 0:34 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou is het wel goed meneer Pals, ik grijp even in. De motie die hier ingediend wordt voldoet aan de vereisten en is door de drie genoemde partijen ondertekend, verschijnt op uw i-pad onder 11.07 en hij is gecorrigeerd op het origineel dat het gaat over hoe vrijwilligerswerk financieel extra kan worden ondersteund. Dank u wel meneer Pals. En dan meneer Mellies, fractie Mellies.
  • 4:32 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Dank u wel voorzitter. De begroting 2018, goed vandaag stellen wij als gemeenteraad het huishoudboekje voor het volgend jaar vast. Het vaststellen van de begroting wordt algemeen gezien als de belangrijkste politieke dag van het jaar. Maar daar ging wel een andere evenzo belangrijke dag aan vooraf namelijk 24 juni jongstleden, de dag van de algemene beschouwingen en tevens de dag van het vaststellen van de perspectiefnota. De perspectiefnota gaf ons inzicht in de ontwikkelingen van de financiële positie van de gemeente voor het komende jaar, met een doorkijkje naar de drie daaropvolgende jaren. Er werden ons nieuwe beleidswensen en uitgangspunten voor de begroting 2018 voorgelegd en de fracties konden elk hun wensen kenbaar maken en het resultaat is verwerkt of in ieder geval zoveel mogelijk meegenomen in de voorliggende begroting 2018. Gelukkig hebben de saldi zich positief ontwikkeld sinds het vaststellen van de perspectiefnota in juni. Ging de perspectiefnota nog uit van een tekort van ruim 1 miljoen, voor 2018, nu blijkt het saldo 1,7 miljoen voordeliger uit te vallen met als resultaat dat er dus in 2018 gaan afsluiten met een batig saldo van 700.000. Deze positieve ontwikkeling is, zo lezen we in de uiteenzetting van de financiële positie op bladzijde 113, volledig toe te schrijven aan een hogere uitkering uit het gemeentefonds. Gelukkig maar. De financiële risico's in het sociale domein blijven een aanhoudend punt van zorg. Risico's die vooral worden veroorzaakt, zo blijkt, door het open einde karakter van deze regelingen. Daarnaast loopt er bijvoorbeeld bij de Wmo nog een onderzoek naar de zorgtarieven Wmo. Wij dienen als gemeente een reële prijs te betalen voor een Wmo dienst en indien we daar niet aan voldoen zullen de contracttarieven met de zorgaanbieders moeten worden aangepast. We zijn benieuwd of dit ook opgaat voor onze gemeente en zo ja wat hiervan straks de consequenties kunnen zijn. Op het gebied van de jeugdhulp wordt op het budget van het regionaal inkooporgaan Groningen voor 2017 een tekort verwacht van 1 miljoen. Wel wordt gestreefd naar structurele oplossingen voor toekomstige tekorten. Echter voor 2018 is hiermee geen rekening gehouden zo lees ik hem. Ook voor wat betreft de uitvoering van de Participatiewet zijn er de nodige risico's. Zo verwachten we voor het volgend jaar dat het aantal bijstandsgerechtigden zal stijgen, maar ook dat in de begroting van Wedeka een aantal onderwerpen nog niet meegenomen zijn die kunnen leiden tot een verhoging van het exploitatietekort en dus ons aandeel daarin. Voor 2018 zijn de geraamde lasten over het hele sociale domein hoger dan de Rijksvergoeding die we ervoor ontvangen. Het tekort wordt gedekt uit de reserve waardoor we voor 2018 een neutraal resultaat wordt geraamd. En de jaren erop zal het tekort op het sociale domein nog wel behoorlijk oplopen. Aan de andere kant blijft de ontwikkeling van de algemene uitkering ook een min of meer onzekere factor, de accressen voor de komende jaren in de meicirculaire, en waar deze begroting dan ook grotendeels op gebaseerd is, laten een positief beeld zien, maar het blijft moeilijk te voorspellen. En volgens mij geeft de september circulaire alweer een iets minder positief beeld, maar dat gaan we later dan wel merken. Gezien de diverse risico's en het grille verloop van de algemene uitkering heeft het college gemeend een boven trendmatige verhoging van 1% van de onroerendgoedbelasting door te voeren. Dat is bovenop de 2% trendmatige verhoging, dus in totaal 3%. Wij zijn van mening dat onze inwoners de afgelopen jaren al behoorlijk zijn getroffen door bezuinigingen en dat we hebben moeten snijden in allerhande voorzieningen. Ook hebben we vorig jaar de onroerendzaakbelasting al substantieel verhoogd. Gezien het verwachte positieve resultaat over 2018 steunen we dan ook het amendement die ingediend is door de heer Boels om de boven trendmatige verhoging van 1% achterwege te laten.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:03 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ik heb tot nu toe van meneer Mellies eigenlijk alleen maar verhalen over risico´s, risico´s en risico´s gehoord en boem duvel uit een doosje die 1% kunnen we wel achterwege laten. Ik snap er eigenlijk niks van en volgens mij, ik denk dat als u dan kijkt naar de financiële risico´s, u zegt het net zelf, die er ook voor 2018 al op ons afkomen, vindt u het dan verantwoord om die 1% te schrappen, nu al, ook met het feit dat er dan in 2019 2% bij moet komen om dezelfde bedragen in de begroting te houden.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Mellies.
  • 0:16 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Op dit moment, gezien de resultaten, verwachte batenresultaat van 2018 zien wij geen behoefte om dat nog eens een keer 1% boven trendmatig te verhogen. En wat er volgend jaar gaat gebeuren, of het jaar daarop, dat zien we dan wel weer.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra.
  • 0:19 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Meneer Mellies die, het is zo´n twee/één, het is of u erkent de risico's die er zijn of u zegt dat zien we volgend jaar wel weer. Zoals het nu gaat geeft u gewoon een gratis cadeau weg voor 1 ton aan de belasting betaler van OZB, dat is mooi, maar dan moet u ook zeggen wat u daarvoor laat.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:25 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Maar ik wil de heer Mellies wel ondersteunen, in mijn betoog heb ik ook aangegeven dat de risico's die voorzienbaar zijn die zijn allemaal opgenomen in begroting die zijn ook financieel verwerkt en ondanks de verwerking blijft het weerstandsvermogen blijft goed, ruimschoots boven de 8 miljoen dus wat dat betreft de risico's die zijn gewoon verwerkt. Dus dan is er gewoon stille ruimte om te zeggen van ja, en dan kunt u wel zeggen u geeft iets terug aan de belastingbetaler, nee ze betalen hem eerst zelf en van WOZ krijgen we het terug.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:4 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja over de OZB, ik wacht nog steeds op het antwoord van de wethouder dus dat
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dus laten we die discussie niet opnieuw aangaan.
  • 0:44 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nee, precies, nee. Maar die andere vraag wat ik aan meneer Mellies heeft, en ik vind dat toch altijd weer van die woorden waar ik altijd een beetje kriebelig van word is onze inwoners zijn het afgelopen jaar, als ik u goed citeer hoor, maar u kunt bij corrigeren, zijn getroffen door ernstige bezuinigingen en daarom vinden we dat de OZB niet omhoog moet, maar vindt u nu echt dat wij in een gebied wonen waar de meeste inwoners zo ernstig zijn getroffen door de bezuinigingen. Ik bedoel wij weten we hebben een keurig bezuinigingsprogramma doorgevoerd, klein voorbeeldje, zelfs de muziekschool kan nu zonder verhoogd les kunnen ze nu muzieklessen geven, hartstikke positief, vindt u dan dat we in zo'n somber gebied leven dat we zo getroffen zijn.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   meneer Mellies
  • 0:12 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Nou nee we leven niet in een somber gebied, alleen kijk de situatie is nu zo na jaren van bezuinigingen en het snijden in voorzieningen dat er nu ruimte is om die 1% niet door te voeren. Dus dat moet je de mensen dan ook gunnen.
  • 0:20 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dus u denkt dat, ik chargeer nu echt hoor, op de kans af dat u mij, dus u denkt de gemiddelde inwoner, want u weet ons kwijtscheldingsbeleid dat weet u, heeft u kennis van genomen, dat de gemiddelde inwoner van Stadskanaal hartstikke blij wordt met €9,-.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De discussie verhoogt de prijs. Zopas was het €7,- en nu is het €9,-, ik stel voor dat we deze discussie even afronden. Vervolgt u met uw betoog zodat we straks tot beantwoording kunnen komen want anders wordt het echt nachtwerk ben ik bang.
  • 0:22 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Nou dan zijn we gauw klaar voorzitter want ik wil hier het bij laten. Ik wil nog wel even dit gezegd hebben dat wij, dat ik alvast het college en de organisatie veel wijsheid en sterkte toe wil wensen bij de uitvoering van de begroting en ik wil toch even genoemd hebben dat wij de wethouders Gelling en Brongers een spoedig herstel wensen. Dank wel.
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Mellies. Ik stel voor dat we de vergadering 15 minuten schorsen en dan komt het college terug met beantwoording in eerste termijn.
  • 0:8 schorsing
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik heropen de vergadering en geef het woord aan de portefeuillehouder financiën, wethouder Hamster.
  • 9:16 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel voorzitter. Zoals u gewend bent zal ik eerst inderdaad vanuit financieel oogpunt reageren namens het college en voor het gemak zal ik daarna ook meteen mijn andere portefeuille onderdelen doen waarbij ik eerst de mij meer bekende onderdelen zal nemen en met enkele verassende toetjes zal eindigen. Zoals door meerderen van u al in herinnering gebracht en opgemerkt, is dit inderdaad de laatste begroting van deze collegeperiode. En in mijn voorbereidingen heb ik vanmiddag de zeven vorige begrotingen die in deze coalitie samenstelling ook voortgebracht zijn dus op tafel gelegd. Inderdaad of wij een beetje onze verwachtingen en woorden hebben kunnen houden, sociaal, stabiel, toekomst gericht. Ik denk dat die conclusie wel gerechtvaardigd is dat we redelijk stabiel zijn geweest. Bijvoorbeeld stabiel in het fenomeen dat we altijd ongeveer een procentje boven of onder nul zaten met onze begrotingen, meerjarenraming eigenlijk altijd structureel sluitend hadden en als het niet zo was dan zorgden we daarvoor. Er is stevig bezuinigd en dat heeft blijkbaar effect gehad want bij deze laatste begroting die we nu presenteren hebben we zelfs een grote oppositielid, die tegen monsterverbonden streed, enthousiast gekregen. Heel goed om te horen heer Pals. Wij hebben 13 miljoen omgebogen de afgelopen 7 jaar en daarbij hebben wij zoveel als dat kon de pijn proberen te verdelen en de zwakkeren zoveel als mogelijk proberen te ontzien. En dat leidt tot een begroting in evenwicht. En laten we eerlijk zijn het is ook niet veel meer dan dat. want met een totale begrotingssom van 110 miljoen en aan het eind verwachten we met alle onzekerheden die we hebben nog een tonnetje of acht over te houden en daar heb ik u al mogen moeten informeren dat daar nog een €320.000,- van af ging vanwege een pijnlijke fout. Ja, dat is niet veel zeker niet gezien de omvang van de risico's die nog niet volledig zijn meneer Nijenbanning. Wij hebben aangegeven waar we risico's zien, maar we hebben ook wel aangegeven dat er de nodige open einde regelingen zijn. En volgens mij vergeet u hier collectief één heel belangrijk ding, we hebben niet alleen te doen wat we nu denken wat we willen doen, we hebben ook nog een aantal ambities. Tenminste ik neem aan dat de meeste van u bezig zijn met het schrijven van een verkiezingsprogramma en daarbij niet alleen zeggen van we blijven alleen maar doen wat we nu doen, maar dat u ook een aantal nieuwe ontwikkelingen beschrijft. Dat u ook gaat zeggen we willen iets, onderwijsvoorzieningen schiet mij door het hoofd, u heeft nog geen badhokje gebouwd van de €65.000,- die u zo meteen maar weggooit. Er zijn zoveel zaken die wij graag nog willen realiseren en dan kom ik al heel snel bij het amendement waar u, dat ingediend is door het CDA namens een aantal partijen. Ik kan begrijpen dat u zegt in 2018 is die ruimte er. Het beroerde van het amendement wat u indient is, dat die niet alleen in 2018 effect heeft, maar ook in 19 en dan staan we al in de min, verwachten we, ook in 20 en hij werkt structureel door. Dus ja die €65.000,- in 2018 op een totaal van 7 ton wellicht dat u die terug kunt geven aan de burgers. Maar u geeft ook al geld uit wat de volgende coalitie, de volgende raad, die in maart verkozen wordt, in mijn beleving over zou moeten kunnen beschikken. Die iets zal moeten doen met alle ambities die u ongetwijfeld in uw prachtige programma's op gaat schrijven. En waar een nieuwe coalitie dan met een probleem opgezadeld wordt dat de €65.000,- structureel minder te besteden is. Dus volgens mij ben ik heel duidelijk en kan ik niet duidelijker zijn dan dat ik deze motie ontraad, ik heb nog bij enkele van u geprobeerd in de break van wat nu als u het een jaar opschuift. Zo van dat u zegt van in 2018 doen we het niet, maar we gaan hem opschuiven naar '19, '20, '21. Dan lost u in ieder geval structureel het probleem op. Ik ben op zich wel benieuwd naar de weging van de raadsfracties in tweede termijn waarom dat geen sericeus realistische optie is. Wij zijn nog niet klaar met de laatste schijf zoals die daar staat, er staat inderdaad nog een half miljoen aan nog in te vullen bezuinigingen, er staat ook een hele serie in risico's, ik heb vanochtend in de krant laten opnemen dat BUIG, hopen we echt dat er wat bij gaat komen volgend jaar anders hebben we daar ook een probleem. BUIG, voor de toehoorders dat is de uitkering, uitkeringsmiddelen die we krijgen om alle mensen die helaas geen baan hebben van een inkomen te voorzien. En we hebben nog een grote onzekerheid waarbij een aantal mensen heel positief waren, positieve verwachtingen hebben, namelijk we hebben net een nieuwe regering. Met heel veel plannen. En inderdaad ze geven meer uit, wat normaal gesproken voor ons meer inkomen zou betekenen, maar volgens mij zijn er ook een aantal ambities van de regering die ze willen de gemeente laten uitvoeren. Dus ongetwijfeld met eventuele extra middelen zullen we ook een aantal extra opdrachten in onze richting komen. Bijvoorbeeld rondom duurzaamheid, waar u een hoop in mee zult willen en wellicht moeten gaan. Het heeft mij verbaasd dat amendement. Wij hebben zo hard omgebogen, zo breed geld proberen te halen en u geeft met behoorlijk gemak €65.000,- weg. Als wij als college hadden gedacht dat had gekund dan hadden we dat echt wel gedaan. We hebben die motie serieus genomen, serieus bekeken en een oordeel geveld zoals u het leest in de begroting. Ik heb verder volgens mij op het financiële deel niet heel veel op te merken. Dus een soepele overgang kan ik dan maken als we gaan kijken naar het jeugddomein. Want PvdA merkte op dan staat centraal het tekort van 1 miljoen. En dat is nu juist wat we proberen te voorkomen. Want niet dat tekort, niet dat geld zou centraal moeten staan, maar juist de zorg, de betere zorg voor onze kinderen en onze jeugdigen. Omdat elke investering in onze jeugdigen, daar gaan wij vanuit, ook op de langere termijn effecten heeft. En daarvoor zullen we die zorg wel moeten gaan ombuigen, gaan transformeren. En daar zijn wij druk mee bezig. En dat is de hoofopdracht die wij hebben om het te weinig geld wat wij nu ontvangen te zorgen dat dat tekort minder gaat worden. En uiteraard laten we niet zomaar een tekort voorbij gaan. We hebben als Groninger gemeenten er een projectgroep en een stuurgroep voor in het leven geroepen die als belangrijkste opdracht heeft om inzichtelijk te maken waar de knoppen zitten waar wij aan kunnen draaien om meer gerichter jeugdzorg te gaan bieden en minder zware uitgaven te doen. De zorg naar een lichtere zorg toe te brengen en morgen zult u, of binnenkort, zult u daar in de krant wellicht iets van lezen over onze ondersteuning jeugd en gezin, die bij huisartsen in het werk gaat om de huisarts te ondersteunen in goede toewijzingen. Dat kinderen niet heel snel door een huisarts die heel veel kinderen ziet en heel veel volwassenen ziet en heel snel moet beslissen, maar dat er ook kan spiegelen, van wat is er allemaal beschikbaar, is deze jongen ook geholpen met wat lichtere hulp wat dichterbij. En dat is een hele concrete uitwerking lokaal om wellicht die tekorten terug te gaan dringen. En er is ook veel gesproken over de solidariteit. We hebben inderdaad moeten constateren, zover zijn we nu, dat de solidariteit financieel zoals we die kennen de afgelopen drie jaar, niet meer aan de orde is. Wij zijn alleen nog financieel solidair op de zwaardere specialistische jeugdhulp. Wat betekend dat nu voor ons, ja dat weten we niet. En dat is ook mijn grote inbreng de hele tijd inde regio van beste collega's we zijn net bezig, we zijn net begonnen met de jeugdzorg, we hebben een jaar hier baat gehad bij de solidariteit, 2017 lijken we net tot betalen te zijn, ik heb geen enkele redelijke aanname wat in 2018 het geval zou zijn. Het enige wat ik nu weet is dat we zullen moeten betalen voor wat uitgegeven wordt, dat is op zich ook wel realistisch, maar we hebben nog niet de sturing op alles wat aan de gang is, daar hebben we juist ook weer die actie op ingezet. We zullen u volgende week verder bijpraten over wat dit nu verder betekend tijdens de bijeenkomst. Wat nog wel even goed is om op te merken dat Stadskanaal heeft twee dingen gevraagd van de regio. Ja wij willen op het zwaardere inhoudelijke deel nog solidair zijn mits wij afspraken gaan maken over wat inhoudelijk solidariteit betekend. Het gevaar van het uitelkaar gaan is ook dat wij tegen elkaar uitgespeeld worden als Groninger gemeente daar waar wij juist zo sterk bezig waren als Groninger gemeente te opereren met en naast de zorgaanbieders, soms ook tegenover, maar dan stonden we wel eens blok. Het gevaar is dat we nu uitelkaar gespeeld worden en de zorgaanbieders gemeenten per stuk gaan benaderen en zo daar afspraken mee gaan maken. En het tweede is dat wij willen dat er prikkels komen, dat als gemeenten meer gebruik maken van zwaardere hulp dat ze het ook merken en vice versa. Want nu is elke prikkel weg en heb je de mogelijkheid dat er een negatieve prikkel ontstaat dat er veel meer naar de zwaardere hulp doorverwezen wordt, maar dat is wel heel erg inhoudelijke zorg en dat is een beetje te ver weg bij wat we vanavond aan het doen zijn denk ik. Ik vind dat ik vol voldoende heb besteed aan jeugdzorg, dus ik ga door naar de
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Van Beek, CU.
  • 0:9 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja dank u wel. Ik denk ik laat even de portefeuillehouder uitspreken, ik bedoel hij zei net van u krijgt volgende week of die week daarop krijgt u uitleg
  • 0:1 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   over twee weken
  • 0:02 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   met betrekking tot het sociaal domein, maar mijn vraag was of dat volgend jaar ook kan gebeuren dat wij daar een uitleg over krijgen, zeker gezien het feit dat het met de jeugd u net ook zei van nou wij weten het eigenlijk allemaal nog niet wat er gaat gebeuren en wat het gaat kosten. Dus ik vraag eigenlijk van u gewoon, laat ik het maar even zo heel simpel zeggen, een toezegging dat u volgend jaar een avond realiseert o.a. waar de jeugdhulp besproken wordt in ieder geval het sociaal domein en in breedte financieel gezien dat u ons daar wat over bijpraat.
  • 0:32 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Volgens mij kan ik niet veel verder beloven dan 21 maart. De vaste afspraak die wij hebben is dat we u via de P&C cyclus informeren over de gang van zaken, die blijft en ga ik vanuit dat een volgend college dat ook zal blijven doen, maar over de invulling van een eventuele opvolger al dan niet over het informeren van de raad in verschillende settingen dat laat ik graag aan een volgend college over. ik kan me geen onwil voorstel op zo'n moment, maar het is niet aan mij.
  • 0:7 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Mochten we allebei toch nog weer terugkomen dan houdt ik u er nog weer eens aan volgend jaar.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we ook kijken wat de nieuwe raad in meerderheid daarover beslist meneer Van Beek.
  • 1:58 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ik kom aan bij de uitkeringsgerechtigden en dan hoor ik verschillende dingen, VVD zegt het gaat niet goed met de werkgelegenheid, D'66 zegt er zijn heel veel initiatieven, het zal toch wel goed moeten komen nu, erg positief. De SP die twijfelt aan onze positievere uitstroom, ik hoor verschillende dingen. Eigenlijk, wat tussendoor ook nog kwam, Wedeka kan het werk niet aan. De shift gaat steeds meer, dat merk je nu ook wel, we hebben nog te maken met een nasleep van de crisis inderdaad maar het gaat nu veel meer richting het fenomeen dat er wel werk is, maar dat we dan niet de mensen op het niveau hebben of met de competenties om ook te passen op het werk dat er wel is. En u ziet ook bijvoorbeeld in het door ontwikkelprogramma van TDC dat we steeds gerichter gaan opleiden. Als wij mensen bijvoorbeeld richting techniek weten te brengen is de kans heel groot dat ze heel snel een structurele baan hebben. dus opleiden en stimuleren in bepaalde kansrijke richtingen is iets waar we nu heel erg mee bezig zijn. dan zien we inderdaad dat er steeds meer kansrijke beroepen komen dus wellicht is er steeds breder aanbod ook, maar wij weten vanuit de geschiedenis dat Stadskanaal altijd een beetje naijlt in de, als de economie aantrekt duurt het even voordat wij dat ook hier merken. Wij hebben inderdaad nog te maken met de nieuwe doelgroepen sinds de Participatiewet, we hebben te maken met mensen die langdurig werkeloos zijn geworden, de WW hebben uitgezeten en vervolgens bij ons komen en ouder zijn. Er kwam een vraag heeft u nou speciale benadering van de doelgroepen ouderen en nieuwkomers /statushouders, de nieuwkomers/statushouders daar hebben we zeker inderdaad specifiek op ingezet om te voorkomen dat die mensen in het ritme van eerst taal leren dan inburgeren en dan pas werk, er kunnen een aantal dingen tegelijk gebeuren om mensen zo snel mogelijk en zo concreet mogelijk aan een baan te helpen. De doelgroep ouderen heeft aandacht en je ziet ook naar mate er wat meer werk komt dat die mensen ook sneller weer aan een baan komen, maar ik zal niet zeggen dat het makkelijk is al op dit moment.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 1:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja even een vraag aan de wethouder. Ik realiseer me dat dat niet gemakkelijk is maar als je, laten we het zo zeggen ik bedoel ik heb een x aantal initiatieven genoemd die in onze regio specifiek worden ontwikkeld waarvoor gewoon keihard mensen voor nodig zijn. als ik kijk naar regio Groningen daar is al een enorm tekort aan heel veel specifieke banen, dat gaat van horeca tot aan verplegend personeel et cetera, en die zitten echt te springen om mensen en ik vraag me steeds af is er nou geen hoe zit dat met de synergie, met de stad met die projecten al die projecten want ik noem ze buitelen over elkaar heen, maar eigenlijk is er ook bijna zo, zoveel projecten worden hier van de grond getrokken, dan denk ik van hoe zit dat nou eigenlijk met de synergie tussen projecten en de mensen die verantwoordelijk zijn dat mensen aan het werk komen en de mensen die nou ja eigenlijk die vraag. Heeft u daar antwoord op.
  • 0:57 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   ja, daar heb ik op zich wel een antwoord op. Als relatief kleine gemeente maken wij onderdeel uit van de grotere arbeidsmarktregio. Binnen die arbeidsmarktregio hebben we op sub regionaal niveau ook de juiste mensen die elkaar kunnen versterken bij elkaar gebracht en dan praten we op groter niveau verder. Bijvoorbeeld het recente plan voor de 6 miljoen voor de aardbevingsgemeenten voor de opleidingen daar, die beland primair bij de 12 gemeenten die als aardbevingsgemeenten aangeland zijn, we hebben wel de afspraak gemaakt van als er geld overblijft zijn omringende gemeenten aan de beurt. En we weten ook elke baan die daar gecreëerd wordt zorgt ervoor dat hier ook weer meer ruimte ontstaat. Via de arbeidsmarktregio proberen we die samenhang tussen alles wat er gebeurd zowel in de vraag als in de aanbodkant te organiseren. Onze consulenten om heel praktisch te worden gaan ook niet met een pasje van de gemeente Stadskanaal op pad, die gaan met een kaartje op pad van de arbeidsmarktregio. Zodat ze daar ook herkenbaar zijn. En als het goed is weten ze van elkaar dat ze naar verschillende werkgevers gaan om op te halen wat is hier mogelijk. Zo proberen we dat wel te organiseren.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:01 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Durft u dan een verwachting uit te spreken. Want ik bedoel wij
  • 0:05 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Er staat een verwachting in de begroting.
  • 0:23 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, ja, nee, maar dat is een verwachting die ik niet zo leuk vind. De verwachting is, want de verwachting is gewoon dat het een beetje negatief is en dat het alleen maar toeneemt. Maar durft u ook een verwachting aan, want u heeft net duidelijk gezegd wij zitten een beetje in een naijlgebied, de goede dingen komen ergens verder en dan begint, heeft u, wat is uw eigen toekomstperspectief ten aanzien van de
  • 0:5 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Misschien heb ik dan zelf geen werk meer, dat is mijn eigen toekomstperspectief, maar als u
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dan geef ik u wat tips, daar ben ik niet bang voor
  • 0:42 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Maar als u het hebt over het perspectief als wethouder voor deze mensen, u heeft een redelijke ambitieuze doelstelling van 375 mensen die wij verwachten dat uit gaat stromen uit die bijstand. Over de instroom hebben we natuurlijk minder, hebben we minder invloed op, we proberen zo structureel mogelijk die mensen uit te laten vloeien zodat ze niet terug blijven komen, maar als er inderdaad meer mensen vanuit de WW instromen en als er meer mensen met een status hier komen wonen daar hebben we zelf weinig invloed op. Wij proberen juist voor die doorontwikkeling te zorgen dat we die uitstroom zo hoog mogelijk krijgen en met een beetje geluk gaat op een gegeven moment die instroom ook dalen, dan hebben we een mooie trend te pakken. Ik heb erg veel
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema, SP.
  • 0:11 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Voorzitter. U heeft het over een aantal mensen die uit de bijstand kunnen geraken, maar gaan diezelfde mensen die daar uitstromen ook weer in de bijstand. Heeft u daar ook zicht op.
  • 1:33 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dat is een hele goede vraag. Eén van de dingen die wij in de doorontwikkeling van het TDC hebben willen ontwikkelen was het monitoren van de doelgroep. Want tot nog niet zo lang geleden hadden we te weinig zicht op recidive, ja dat is een heel negatief woord, maar terugkom garantie is ook niet helemaal een goed woord, op de mate waarin mensen opnieuw gebruik moesten maken van een uitkering, wat we juist in beeld proberen te brengen is van welke uitstroommaatregelen werken nu duurzaam. Wanneer inderdaad hebben die mensen voor meerdere jaren het liefst gewoon verder geholpen en niet alleen voor een halfjaarcontractje of voor nou ja een stukje opleiding want eigenlijk moet het perspectief altijd zijn dat die mensen weer richting zelfstandig uitgaan en zo lang mogelijk. Dus dat is een van de lijnen waarlangs wij door willen ontwikkelen want nou in onze beleving als college, en Veendam deelde dat, was dat inzicht er nog te weinig. En wij hebben nu een aantal van 375 opgenomen en u ziet dat is hetzelfde aantal als van 2017, omdat wij hebben moeten constateren dat 2017 lastig te halen wordt. We gaan ervanuit dat we in 2018 met maatregelen van de doorontwikkeling van het TDC dat we dat wel gaan halen. en hopen op meer. Ik ga stiekem door naar de wat wezensvreemde onderdeel in mijn portefeuille, een kademuur.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema, SP.
  • 0:9 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Wij hebben ook nog iets gevraagd over de beschutte werkplekken, over de aantallen die daar aangenomen dienen te worden.
  • 3:3 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Aangenomen dienen te worden ja. We hebben in de begroting of de najaarsnota, volgens mij de begroting, aangegeven dat wij op dit moment het mooie aantal ?????????? het mooie aantal van 0 definitief gerealiseerd hebben, dat heeft een aantal oorzaken. U heeft inderdaad een punt, ?????? zeg het is ook een stuk onbekendheid, daar wordt aan gewerkt. Als u nu op speciale onderwijsscholen komt ziet u daar steeds meer posters hangen en alle stage coördinatoren zijn geïnstrueerd van nou het is waarschijnlijk jullie doelgroep die op een gegeven moment kansen maakt om in te stromen in het beschutte werk, weet dat maak er gebruik van. Het UWV heeft moeite gehad om genoeg voldoende en op het juiste niveau beoordeelaars te laten organiseren, dat heb ik volgens mij een half jaar geleden ook al over geïnformeerd, we hebben nu volgens mij drie mensen, twee mensen lopen die ertegenaan hangen of bijna kunnen beginnen, dus we zullen inderdaad de eerste beschutte werkplekken krijgen. De opdracht die we hebben vanuit de wet, dat is misschien nog wel even goed om op te merken, is om als deze mensen zich melden, de plekken beschikbaar te hebben. En dat hebben we georganiseerd via Wedeka, dat moet we nog even ????????????????? via het college, maar als deze mensen komen, als ze inderdaad geïndiceerd worden als u heeft recht op beschut werk, dan zijn er plekken, dan kunnen ze inderdaad mooi binnen de infrastructuur van Wedeka aan de slag. En de verschillen heer Hofstra, ja ik denk dat het laat wordt om daar heel uitgebreid op in te gaan, misschien is dat iets voor de avond van het sociaal domein, beschut werken, misschien is dat goed om op te merken, dat zijn de echte mensen die vroeger in de SW zouden komen, erg beschutte plek, om gewoon een goed en mooie baan te hebben. Kademuur was ik bij aangekomen. De status op dit moment, wij hebben een leaderaanvraag lopen, voor een subsidie, de verwachting is dat het project nog steeds voor het vaarseizoen 2018 gerealiseerd is, de voorbereiding is volop in gang. Het ODG wil ik graag in herinnering roepen dat u in januari daar een raadsbijeenkomst over hebt, dat er een verbeterplan is vastgesteld, dus daar wordt u ook keurig over geïnformeerd. Duurzaamheid, waar is die ton voor nodig. Ja ook hiervoor geldt in februari hebben wij een prachtig plan staan en als wij dan een plan hadden en om geld vroegen en er was helemaal niks nou dat is jammer daar is geen geld voor. We hebben nu in ieder geval het begin van een budget om de eerste dingen te kunnen gaan doen en hoe en wat en hoe past de duurzaamheidslening daarin is allemaal zaak voor begin volgend jaar. Voorzitter dan wil ik graag afsluiten met ook hier op te merken dat ik al uw complimenten en waardering heb gehoord voor alle collega's vanuit de ambtelijke organisatie die wederom hard hebben gewerkt aan de totstandkoming van deze begroting uiteraard breng ik die over voor zover ze het vanavond nog niet gehoord hebben, inclusief de infographic waar positief op gereageerd wordt. En evenals de succeswensen zal ik ook overbrengen aan iedereen die hem na morgen of na 1 januari mag uit gaan voeren. Dank u wel voorzitter.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Hamster. Gaan we over naar de beantwoording in eerste termijn van wethouder Boen.
  • 3:54 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, dank u wel voorzitter. Er zijn in eerste termijn nogal wat opmerkingen gemaakt en er zijn ook vragen gesteld. Ik zal mij beperken tot het beantwoorden van de vragen die voorbij zijn gekomen. Om te beginnen wil ik iets zeggen over de situatie rond subsidieaanvraag Cereswijk, leader heeft inmiddels met de subsidieaanvraag ingestemd en de zaak ligt nu bij de SNN om als laten we maar zeggen gemandateerde voor Europa de laatste check te doen op datgene wat wij allemaal gevraagd hebben. Dus de ontwikkelingen zijn wat dat betreft positief. Volgende punt wat ik even aan de orde wil stellen als antwoord op vragen, dat is het verhaal over de bewindvoering bijzondere bijstand preventie rond schuldhulp verlening. Het moge duidelijk zijn dat dat al geruime tijd een belangrijk onderwerp is. Er werd gevraagd naar wat meer concrete invulling van preventie en vroegsignalering. Nou voor de vroegsignalering is het duidelijk dat wij met de partijen die in het sociaal domein actief zijn afspraken willen maken over het melden van situaties waarbij problematische financiële zaken aan de orde kunnen zijn, dat is één. Andere is natuurlijk dat wij met partijen als Lefier en de nutsbedrijven daar afspraken over hebben gemaakt, dat moge ook duidelijk zijn. En daarnaast is het natuurlijk zo dat wij proberen om door middel van gerichte acties preventie te plegen. Dat doen we enerzijds in samenwerking met GKB die bijvoorbeeld op dit moment een aantal cursussen verzorgd in het MBO, daarnaast zijn we ook in gesprek met partijen die iets dergelijks kunnen doen met name in de praktijk en in het voortgezet speciaal onderwijs. Omdat daar ook een belangrijke doelgroep is als het gaat om de preventie. Dus dat zijn zo wat activiteiten die wij op dit moment uitvoeren, maar we blijven natuurlijk scherp in de gaten houden hoe de aantallen zich ontwikkelen en zullen daar dan ook op gezette tijden op reageren. Met betrekking tot het verhaal van de omgevingswet, daar werd ook nog een vraag over gesteld, wij zijn op dit moment natuurlijk binnen een pilot van BZK nog steeds met die omgevingswet bezig. U weet allen dat de invoering daarvan weer met twee jaar is uitgesteld, dus dat wordt juli 2021, als ik mij niet vergis. Ondertussen gaan wij weliswaar op een iets lager pitje wel gewoon door met de impact analyse die beschreven staat in de begroting. Dus het werk wordt dat betreft wel voortgezet alleen het perspectief is natuurlijk iets anders dan dat dat enige tijd geleden was. Wat betreft de motie van D'66, m.b.t. het vrijwilligerswerk, daarbij is natuurlijk zo dat het bedrag wat in het overzicht wordt genoemd die €59.000,- die wordt met name besteed aan het vrijwilligers informatiepunt, wat mede door Welstad wordt bemand een plek waar vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties ter rade kunnen gaan voor ondersteuning en dergelijke en
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat is de wekker van de griffier
  • 0:10 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Die wordt op gezette tijden wakker gemaakt.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik zal niks verklappen, ik hoor dat soort geluiden vaker, maar dat is een andere setting, maar gaat u verder wethouder Boen.
  • 0:57 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ik zal me niet laten afleiden door dit geluid. Het vrijwilligersinformatiepunt en zoals u hebt kunnen lezen in onze brief over de verklaring omtrent gedrag speelt ook daar, het vrijwilligers informatiepunt, een belangrijke rol. Dus wij denken dat op die manier natuurlijk heel direct het vrijwilligerswerk in zijn algemeenheid wordt ondersteund en daarnaast is het natuurlijk zo dat er ook nog allerlei vrijwilligers organisaties worden gesubsidieerd voor hun werk. Dus wat dat betreft heb ik het idee dat wij voldoende inzet plegen ook vanuit het welzijnsveld en het maatschappelijk veld om vrijwilligers in onze gemeente te laten floreren. En dat betekend ook dat wij van mening zijn dat de motie die is ingediend door D'66 dat wij die moeten ontraden.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 1:24 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, alle hulde dat u even uitlegt geeft waar die €59.000,- aan besteed wordt, maar dat is niet de kern van de motie. De kern van de motie is, dat er 18 miljoen wordt besteed aan alle beleidsvelden totaal, €59.000,- voor het vrijwilligerswerk wat slechts 3,3% is, als u al die beleidsvelden ziet werken daar heel veel vrijwilligers daarmee, alleen u kunt wel vinden dat u heel veel dat u die €59.000,- heeft u goed besteed, maar het geeft geen inzicht of die €59.000,- wel voldoende is. Waar wij echt op aandringen op dat onderzoekje en dat hoeft in mijn optiek heel weinig geld te kosten, of bijna misschien wel helemaal niets, dat u een rondje maakt langs Welstad et cetera, en zegt van komen jullie uit met het budget voor vrijwilligerswerk. Nee, maar kijk, nee, nee, maar goed het is een open vraag, ik snap het, maar als ze nee zeggen dan zullen al die organisaties die daarover gaan zullen dat ook wel een kunnen onderschrijven of funderen waarom zij dat nee vinden. Wij hebben althans dat inzicht niet en daarom dringen we ook aan om zo'n onderzoek of dat vrijwilligerswerk voldoende door de gemeenschap wordt beloond.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:10 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja een vraag aan de heer Pals. Weet niet de situatie, maar ik vraag me wel even af waar dan de aanleiding vandaan komt voor deze motie. Want u moet toch een bepaalde indruk hebben dan.
  • 0:8 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   De aanleiding is dat er slechts 3.3% voor vrijwilligers wordt besteed op een begroting van 18 miljoen. En dat vind ik
  • 0:2 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   We weten niet of dat veel of weinig is
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dus eigenlijk vraagt u ook om een onderzoek.
  • 0:00 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ik heb niet de indruk dat hier een probleem is.
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   (klinkt geluid van een telefoon) Dat worden twee traktaties, een van de griffier en een van mevrouw Wanders, dat gaat lekker. Meneer Pals aan u het woord.
  • 0:25 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou ja goed, kijk even antwoordend op meneer Hofstra, kijk het gaat er niet om of het voldoende is, misschien is het wel teveel dat kan ook nog, maar het gaat erom om een indruk te krijgen of alle organisaties die werken met vrijwilligers of die ons een beeld kunnen schetsen van of de bijdrage waar ze aanspraak op kunnen maken en waar ze mee kunnen werken of dat voldoende is. Meer antwoord hoef ik niet.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:01 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ja, ik vind het een beetje een vreemde motie. Ik probeer er ook aan touw aan te knopen wat meneer Pals hier nou probeert te beogen met deze motie. U kunt hem ook eens omdraaien van zijn al die vrijwilligers bij u geweest meneer Pals en gezegd van wij krijgen te weinig geld.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals.
  • 0:07 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dat is klinkklare onzin wat u zegt, want kijk
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wat ik zei? Nee, toch.
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   klinkklaar, ja
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   meneer Klinkhamer, ja.
  • 0:41 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   U vat hem. Wij vragen gewoon aan het werkveld die ???????????? ik ga niet als partij persoonlijk bij al die vrijwilligers langs. Ik bedoel ik kan wel, ja dat is een, ja nou hulde aan de PvdA, maar dat kun je alleen als D'66 raadslid dat trek je niet en buitendien vind ik dat je een gedegen onderbouwing van het werkveld moet hebben. Die mensen werken ermee, die mensen hebben inzicht in de financiële orde waarin het gaat. En daar hecht ik meer waarde aan dan een rondje langs een paar vrijwilligers.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:09 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Nou ja goed, ik snap het nog niet, maar van ons mag die er wel af hoor deze
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U mag straks zomaar tegen stemmen meneer Klinkhamer, dat is democratie. Wethouder Boen gaat u verder.
  • 0:07 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, er werd mij een vraag gesteld toch vanwege de motie, kijk het is zo dat wij natuurlijk met Welstad een afspraak maken, er is een contract en binnen dat contract wordt een aantal activiteiten uitgevoerd en dat betekend dat er een bedrag beschikbaar is voor de ondersteuning van vrijwilligers en dat doen we door het vrijwilligerssteunpunt in te richten. Dus dat is het verhaal. En op het moment dat Welstad van mening is dat er in dat contract dingen staan die niet kloppen of bedragen die niet kloppen ja dan gaan we daarover met hun in gesprek. Maar het gaat mij iets te ver om te zeggen van nou we gaan nu eens even een onderzoek plegen of dat bedrag van die €59.000,- of dat nou wel voldoende is voor het werk wat er tegenover staat, dat lijkt mij niet.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, laatste.
  • 0:26 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou zoals de wethouder reageert, dan reageert hij eigenlijk in de zin van bang voor het antwoord. Want kijk het is toch een normale vraag aan, als je welzijn, Welstad is dan een van de grootste partners waar we mee werken, als je die vraag toch stelt dan kun je daar toch een normaal antwoord op krijgen van te zeggen van ik vind het niet genoeg, maar daarom en daarom vind ik het niet genoeg, of ik heb dat en dat en dat. Ik bedoel eigenlijk bent u bang voor het antwoord.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat is geen vraag dat is een constatering. Gaat u verder meneer Boen.
  • 0:59 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Die constatering is onjuist, dat wil ik nog wel even zeggen. Ik kijk even naar andere vragen die nog gesteld zijn, er is nog iets gezegd over de tarieven voor de zorg in natura, de fractie Mellies had daar een opmerking over. Het is natuurlijk zo dat er een algemene maatregel van bestuur is afgekondigd waarbij gemeenten worden verplicht om reële tarieven te hanteren, daar gaan wij ook uiteraard gevolg aan geven aan die algemene maatregel van bestuur en dat wordt ook ingevuld, maar dat zal kunnen binnen de budgetten die daar nu in de begroting voor beschikbaar zijn gesteld. Volgens mij heb ik zo'n beetje alle vragen die er gesteld zijn beantwoord op dit moment voorzitter.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan dank ik u voor uw bijdrage wethouder. Mag ik de voorzittershamer even overdragen aan mevrouw Sterenborg.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dat mag, dank u wel. Aan u het woord mevrouw Galama.
  • 2:31 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik zal proberen het kort te houden voorzitter. Ik was eigenlijk wel content met de opmerkingen en de bijdrage van een aantal fracties die spraken over nieuwe energie, stukje lef en durf om te blijven investeren om te upgraden en het te laten voldoen aan de tand des tijds en daar werd bij genoemd met name de centrumontwikkeling, het Menistenplein, de gebiedsontwikkeling in Musselkanaal, Mercurius Business Park waar we een paar jaar geleden toe hebben besloten en toen dacht ik van nou daar word ik eigenlijk wel vrolijk van die steun en die positiviteit want volgens mij moeten we het daar ook van hebben. Nieuwe ontwikkelingen op een gegeven moment en daarmee zorgen dat we een aantrekkelijke gemeente blijven zowel om te werken, te wonen en te recreëren. Langs neus en lippen werd even genoemd van een mogelijke city-manager, dan denk ik dat is een mooi bekend begrip, dat heb ik ook gehoord toen we de bijeenkomst organiseerden met de detaillisten en ik ga ervanuit dat de raad daar misschien ook wel geld voor beschikbaar wil stellen. Zeker toen men zo enthousiast was over deze prachtige infographic, onze hele begroting in één oogopslag. Nou, nou reageer ik even als portefeuillehouder, ik heb wel drie keer, vier keer, vijf keer moeten knipperen om te zien waarop die begroting van 111 miljoen de ruimte zat voor Economisch Zaken. Dus kijkt u er ook nog eens naar, want op een begroting van 111 miljoen is dat maximaal 3 ton. En dat is niet allemaal vrij besteedbare middelen daaruit moeten die noordelijke promotiedagen en uw vrijkaartjes van de raadsleden allemaal betaald worden. Dus ik dacht u bent er zo enthousiast over, ik breng hem nog even onder de aandacht, misschien dat u soms denkt van werk, werk, werk, dat was toch zo belangrijk, door alle fracties genomen. U mag, als daar weer ruimte voor is, want dan ga ik de portefeuillehouder financiën steunen, op een gegeven moment over dit budget wel een keer na gaan denken. In de zin van wat zijn verhoudingen en wat is nou duur of wat is nou niet duur.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Maarsingh, wat was uw vraag?
  • 0:5 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nou ik had gewoon even de vraag gesteld van kunt u daar even dat streepje even aanwijzen.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, ik ben naar de opticien gegaan, ik heb een nieuwe bril want ik kon het niet lezen.
  • 0:9 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Misschien dat meneer Mellies dat wel kan.
  • 1:38 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En in die zin om nog even stil te staan bij wat wij pogen te doen en de eventuele ontwikkeling voor het centrumplan waarvan de SP de eerste bedragen heeft aangegeven, volgens mij staat er niet in het raadsvoorstel dat we naar rato af gaan wegen. Volgens mij heb ik u wel toegezegd dat als er een ander subsidiebedrag dan wij gevraagd hebben dat ik daarmee terugkom. En misschien ook wel met de vraag om gewoon die 4,2 te handhaven in plaats van wat anders. Bij voorbaat is er dus nog geen uitspraak over gedaan en ga ik uit, eventueel, van een meerderheid net zoals die bij de vaststelling van het centrumplan is geweest. En als wij nou echt iets willen bewerkstelligen in die ontwikkeling en ook nog stilstaan bij de werkgelegenheid die in het centrum voor heel veel mensen het stukje kaas op de boterham is of waar de stageplekken liggen voor onze MBO studenten om nog iets te kunnen doen dan denk ik van als wij een bijdrage hebben geaccordeerd, maar die moeten we verlagen omdat de subsidie lager wordt, ik neem ook even een voorsprongetje, net zoals u deed, gaan we dan straks ook zeggen als het Rijk de uitkeringen naar beneden brengt dan gaat ook alle andere uitgaven naar beneden. Bijvoorbeeld in het sociaal domein. Ik geef maar vast een reactie op voorhand. Los daarvan, hij komt naar u toe
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Idema, SP.
  • 0:5 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik heb het laatste niet gehoord wat de burgemeester zei. Het voorstel komt naar ons toe?
  • 2:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou ik heb in het fractievoorzittersoverleg gezegd dat ik met een voorstel naar de raad kom op het moment dat de beschikking van de provincie bekend is om te kijken wat dan de vervolgstappen zijn. En vrij snel om te kijken of wij de reservering die we gemaakt hebben in de reserve stedelijke vernieuwing of wij die kunnen handhaven of niet, dus dan heeft u alle kans om opnieuw in discussie te gaan. Voorzitter ik ben ontzettend enthousiast over de power en de invloed en de macht die het college van Stadskanaal wordt gegeven. want er worden hier opmerkingen gemaakt of wij de coördinatie tussen de provincies Groningen en Drenthe even kunnen regelen zodat die hun beleid op basis van infrastructuur wat beter op elkaar afstemmen en dan denk ik van nou wij zijn wel een gemeente met lef en we durven, het is genoemd, maar dit gaat wel een beetje de pet te boven. De pet te boven, blijft wel de discussie over, u hebt de brieven al ontvangen die volgende maand op de lijst met ingekomen stukken staan, de brief van GS aan Provinciale Staten, waar u ook kennis van heeft kunnen nemen in de zin van hoe wij verder gaan met de spoorverbinding van Groningen-Veendam doortrekken naar Stadskanaal en mogelijk op termijn naar Emmen. En ik vind dat de provincie daar zich wel zeg maar op een positieve manier insteekt door te zeggen nou we zijn bereid om voor de STAR onderzoek te doen wat het betekend. Niet direct vanwege de hele verlegging van de infrastructuur zelf, maar wij willen best eens een keer kijken naar wat betekend dat 6 dagen mogelijk Arriva, 1 dag STAR, dus er wordt wel op geïnvesteerd, maar het probleem zit hem daar niet. Probleem zit hem ook niet op een gegeven moment van of wij een soort testspoor kunnen worden zoals door ProRail naar voren werd gebracht. Het probleem zit hem gewoon in, wie wil straks de exploitatie dragen. En dat is meestal zo, want je kan van alles willen, maar je moet het ook kunnen exploiteren. En als ik dan
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:32 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nou ik heb ook niet bedoelt om de inzet van de provincie Groningen te bagatelliseren, maar de coördinatie tussen de provincies Groningen en Drenthe. Ik denk best dat de provincie Groningen zich daar voor inzet, maar als ik dan bijvoorbeeld de provincie Drenthe hoor en in hun discussies dan is bijvoorbeeld die lijn naar Emmen helemaal niet aan de orde. En een verdubbeling van de N33 dan ineens weer wel. en juist in dat opzicht heb ik het idee dat de provincie soms langs elkaar heen bewegen. En de vraag was ook aan het college van onze gemeente of u dat herkend.
  • 0:52 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou daar ga ik geen uitspraak over doen, of ik herken dat ze langs elkaar heen werken, dat zou ik gewoon te ver vinden gaan. Ik heb wel geconstateerd dat de provincie Drenthe een andere keuze heeft gemaakt en dat gaat over de verdubbeling van de N34, ten opzichte van eventuele spoorwegverbinding. Men zegt niet nee, men kiest een andere prioriteit op dit moment, net zoals wij de prioriteit kiezen dat het doortrekken tot Stadskanaal op dit moment belangrijker voor ons is dan alleen maar een verbinding naar Emmen tot stand te willen brengen. Ik ga niet over die coördinatie, dat brengen wij onder de aandacht, maar ik vind het ook altijd een mooie bal die je terug kan spelen. U hebt allemaal partijleden, fracties, in de Staten zitten, dus steun het college vooral zou ik zeggen.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Hofstra.
  • 0:8 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Die handschoen hebben wij inderdaad ook al opgepakt dus wij zijn regelmatig in contact met onze eigen Statenfracties daarover.
  • 1:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Beetje vreemde voor mij, maar even een hele kleine, de vraag over de kruising van Sluisstraat Exloërmond zou kunnen met borden, moet een verkeersbesluit voor genomen worden, maar we gaan eerst kijken of het noodzakelijk is. Want dat hebben we ook gedaan met het andere kruispunt in Musselkanaal op een gegeven moment het moeten wel investeringen zijn die niet op een incident zijn gebaseerd. De visie op zonneparken, daarvan hopen wij in december nog een avond te organiseren, samen met bedrijfsleven en bevolking en hoop ik in maart u of in januari met een commissievergadering te kunnen komen en in maart met de vaststelling van de visie. Waarbij we ervanuit gaan dat we daar wel een beetje insteken op dat het mogelijkheden moet bieden, maar dat het ook zeker middelen moet opwerpen voor onze bevolking. Om te kijken op een gegeven moment hoe zij daarmee mee kunnen profiteren van de opstelling van zonneparken. Daar wou ik het eigenlijk maar bij laten voorzitter.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel, dan geef ik de voorzittershamer aan u terug.
  • 0:32 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En dan ga ik u vragen of u behoefte heeft aan een tweede termijn. Dat is niet het geval. Dat is de derde telefoon, het wordt een goeie, we zeggen bij elke vergadering doen we een traktatie of ze doen
  • 0:2 K. Willems
   griffier
   K. Willems
   We kunnen ook de kosten wat drukken zo
  • 0:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Of ze doen allemaal gewoon de kosten bij elkaar en het wordt een gigantische traktatie. We gaan niet zitten knijpen toch meneer de griffier. Ik vroeg of u behoefte had aan een tweede termijn. Meneer Boels, CDA.
  • 0:44 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja voorzitter dank u wel. Ten eerste toch maar even over het amendement inzake de Ozb, zoveel over gesproken, veel meningen zijn uitgewisseld. Ik moet dan bekennen dat mijn, onze visie, daarop helaas misschien voor de portefeuillehouder, niet veranderd is, wij vinden, blijven vinden dat het nu niet voor 2018 nodig is het argument dat er waarschijnlijk 8, in ieder geval een aantal verkiezingsprogramma's gaan komen, ja dat vind ik ook geen opgeld doen om het maar even zo te noemen, maar laat ik dan afsluiten, dat heb ik vanavond van de heer Pals geleerd, om maar positief te zijn en ik wil in die zin wel een compliment voor deze wethouder van financiën geven want die zit bovenop onze centen dus dat is wel positief. Dat wou ik toch nog even meegeven. Een ander aspect, de btw
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ogenblikje meneer Pals.
  • 0:14 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dank u wel, fijn. Dan ga ik even verder met de verruiming van de btw sportvrijstelling, daar hebben wij een vraag over gesteld, of het nou niet zo gaat zijn dat terstond de sportverenigingen daarover doorbelast gaan worden in het kort. Dank u wel voorzitter, tot zover.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:35 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter, ik verwijs toch even naar meneer Boels, ik bedoel bent u niet een beetje dubbel eerlijk gezegd. Want de ene kant prijst u de wethouder over goed financieel beleid et cetera, u heeft als u goed naar hem heeft geluisterd, is hij helemaal niet blij met het amendement, heeft hij ook echt beargumenteerd waarom hij dat een heel verkeerd besluit vindt en vervolgens gaat u gewoon ook nog als coalitiepartij gaat u dit amendement gewoon doorvoeren. Vindt u het niet zelf een beetje een dubbele situatie in deze.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   meneer Boels
  • 0:2 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   nee
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   meneer Idema
  • 0:8 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   De wethouder heeft ook nog een andere optie genoemd. Alleen voor 2018 en daarna gewoon weer structureel gaan verhogen.
  • 0:3 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, dat is correct, dat heeft de wethouder aangegeven
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Wat vind je daarvan?
  • 0:4 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Wij blijven bij het amendement wat wij op deze wijze hebben ingediend.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, geen behoefte verder aan een tweede termijn. Meneer Van Beek, CU.
  • 0:04 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Wij sluiten ons aan bij hetgeen de heer Boels zegt m.b.t. de 1% verhoging Ozb.
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:22 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, in de eerste termijn hadden we er eigenlijk al een beetje onze visie op gegeven op die, afschaffen van de boven trendmatige verhoging van 1%. En wat wij in eerste termijn gezegd hebben als argument dat komt ook nog min of meer overeen met de argumenten die de wethouder heeft genoemd. Dus wij zullen niet met dit amendement instemmen.
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Die inschatting had ik al gemaakt. Ik ga dan ook aan u vragen gezien de tijd of wij tot besluitvorming kunnen komen over motie, amendement en begroting. Meneer Idema, SP.
  • 0:3 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Mag ik voordat de motie in stemming wordt gebracht nog even schorsen?
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Hoe lang heeft u nodig? 5 minuten? 5 minuten, ok. Dan met 5 minuten heropenen we de vergadering.
  • 0:35 schorsing
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik heropen de vergadering en ik geef het woord aan meneer Idema van de SP die om de schorsing gevraagd heeft. Meneer Idema.
  • 0:34 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dank u wel voorzitter. Wij gaan het amendement niet steunen en om de volgende reden. De wethouder heeft goed toegelicht waarom dat hij vindt dat er een boven trendmatige verhoging moet zijn, vorig jaar hebben we al een trendmatige verhoging gehad, daarom waren we in eerste instantie eens met voor 2018 geen trendmatige verhoging, maar nu gezien dat het heel strikt is dat het voor de komende jaren ook niet trendmatig verhoogd mag worden, zeggen wij van we steunen het amendement niet.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.