Raadsinformatie

Raadsvergadering 20 november 2017

Naam
Download het audiobestand (102,86 MB)
Download de gesproken tekst (1,45 MB)
Download de vergaderstukken in pdf (80,75 MB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
 • 5 De besluitenlijst van 6 november 2017
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen en ..
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
 • 8 Inlichtingen college
 • 9 Vragenuur
 • 10 Interpellaties
 • 11 Rondvraag
 • 12 Najaarsnota 2017
 • 13 Stadskanaal Koersvast, nait soezen, mo..
 • 14 Gemeenschappelijke regeling Publieke G..
 • 15 Wijziging Algemene Plaatselijke Verord..
 • 16 Nota doorontwikkeling wijkgericht werk..
 • 17 Beheersverordening "Stadskanaal Noord ..
 • 17a Verzoek wijziging erfpachtovereenkomst..
 • 18 Beëdiging fractie-assistent
 • 19 Sluiting
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 0:30 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Een welkom aan de raadsleden, de vele mensen op de publieke tribune en aan de zijkant. Het zal toch wel iets te maken hebben met het richting maart 2018 gaan dat de belangstelling ook toeneemt. Althans dat is mijn positieve blik er op. Ik hoop dat dat bewaarheid wordt. Ook een woord van welkom aan de media en zeker ook aan onze luisteraars.
 • 2 Mededelingen
  • 0:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik moet helaas drie raadsleden voor vanavond afmelden wegens ziekte, dat zijn mevrouw Zeegers en mevrouw Wanders van de SP en meneer Boels van het CDA. Dus we zijn met 20 raadsleden vanavond.
 • 3 Vaststellen agenda
  • 03. Vaststellen agenda gewijzigd (211,99 KB)
  • 0:42 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U heeft een agenda ontvangen en ook een gewijzigde exemplaar wat tot stand is gekomen door toevoeging van agendapunt 17a en u heeft ook een gewijzigde lijst met ingekomen stukken gekregen waarin twee schriftelijke vragen over de Jabbingelaan, de vraag van de CU, en over de stationslocatie, de vragen van de SP, nog zijn beantwoord voor deze raadsvergadering, dus die zijn toegevoegd en worden meegenomen bij de ingekomen stukken. Mag ik de agenda zo vaststellen. Mevrouw Schipper, PvdA.
  • 0:7 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja, dank u wel. Ik wou vragen of agendapunt 17a, gezien de belangstelling hier, wat naar voren kon komen vanavond.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik zou dat heel erg jammer vinden want het is een toegevoegd punt, ook in die zin niet gecommuniceerd dus eigenlijk hoop ik dat we de belangstelling vanavond weten vast te houden want er staan nog een paar belangrijke agendapunten op de agenda. En er zijn mensen die later komen, die zich aan deze inschatting qua tijd op basis van de agenda hebben nagedacht hoor ik van de griffier.
  • 0:5 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja, als de andere fracties dat ook allemaal vinden dan vind ik het, dan laat maar dan.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Kunnen we hem zo vaststellen? Ja. Aldus.
 • 4 Insprekers
  • 0:51 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar de insprekers van vanavond. Dat zijn er een drietal. En dat is op basis van ingekomen stuk 1, de heer Wiegersma en ten aanzien van 17a mevrouw Deuring en meneer Duit. Meneer Wiegersma mag ik u verzoeken. Ik geef u nog even de procedure aan, voor het geval die niet bekend is. U heeft 5 minuten inspreektijd, dat is het maximum en daarna zal ik vragen of er nog verduidelijkende vragen gesteld moeten worden. Ga uw gang.
  • 2:36 dhr. Wiegersma
   Ik spreek in namens de heer Geertsema en dat gaat over het perceel aan het Noorderdiep 37 te Stadskanaal. De brief en de informatie die we hebben toegezonden die zit onder stuk 1 onder punt 7, dus in die zin is er voor mij ook geen aanleiding om al die informatie te herhalen. Kort samengevat; wij hebben namens de heer Geertsema onderzocht wat de mogelijkheden zijn om te komen tot woningbouw aan het Noorderdiep 37. In het voortraject hebben we in eerste instantie geoordeeld dat de realisatie van een woning, een bedrijfswoning, met een volledig agrarisch bedrijf ter plaatse dat dat op basis van het bestemmingsplan inpasbaar zou zijn. nou dat hebben we ook aan cliënt medegedeeld, hebben we nader over gesproken en dat is niet zijn wens, zijn wens is om te plaatsen een woning te bouwen en daar ja daar ouwe dag te vieren en op die manier dicht bij de voorzieningen van Stadskanaal te zijn. Nou hebben we vervolgens gekeken van ja wat is er dan eventueel mogelijk met een bestemmingsplan wijziging, nou dan komen we inderdaad in de woonvisie van de gemeente Stadskanaal tegen, dat extra woningbouw dat dat eigenlijk niet gewenst is. Nou mijn cliënt die heeft nog een kavel in Veendam, daar heeft hij de mogelijkheid om een woning te bouwen, alleen dat is een kavel midden in het buitengebied, een kavel waar hij eigenlijk van zegt ja dat is eigenlijk niet mijn wens en zou het mogelijk zijn om bijvoorbeeld die kavel uit te ruilen ten aanzien van die kavel aan het Noorderdiep te Stadskanaal. Nou daar hebben we overleg met de provincie over gehad, de provincie geeft aan van jongens ja wij willen wel, maar het is een beslissing die ligt bij de gemeente, vervolgens zijn we in gesprek gegaan met de gemeente en ja dat heeft er tot nu toe geleid dat er ambtelijk gezien geen medewerking wordt geboden aan deze plannen van de heer Geertsema. Nou reden om hier ook richting u als raad te gaan, als hoogste orgaan van de gemeente, en ja toch het verzoek voor te leggen en eventueel daarmee het advies richting college mee te geven om deze plannen te verwezenlijken. En voor zover er vragen zijn over dit initiatief dan hoor ik dat graag.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel, dat is mooi binnen de tijd. Zijn er verduidelijkende vragen die u aan de heer Wiegersma wil stellen. Meneer Pals, D'66.
  • 0:14 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, meneer Wiegersma ik heb nog even een vraag wat is nu exact het argument dat de gemeente het niet doet. Heeft dat te maken met ons visieplan, heeft dat te maken met afspraken, wat voor antwoord hebben ze u gegeven.
  • 0:41 dhr. Wiegersma
   De gemeente geeft aan dat de visie, de woonvisie, dat die gericht is op krimp. En ondanks dat het hier gaat om het uitwisselen van een kavel binnen de provincie Groningen, dus dat netto het aantal kavels gelijk blijft, ja geeft de gemeente toch aan van ja wij zien in die woonvisie niet de mogelijkheid om hier invulling aan te geven. Als ik gewoon zelf de woonvisie erbij pak en ik kijk van ja wat staat daar in, en daar staat heel duidelijk in paragraaf 2.3 dat de gemeente ook tot maatwerk kan komen in overleg met omliggende gemeenten en in overleg met de provincie. En dit is echt een voorbeeld waar ik van denk ja daar leent het zich toe.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Mevrouw Luijken, SP.
  • 0:06 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Als ik het goed begrijp gaat Veendam hiermee akkoord, gemeente Veendam, en de provincie alleen gemeente Stadskanaal niet.
  • 0:18 dhr. Wiegersma
   Nou wij hebben overleg gehad met de provincie en met gemeente Veendam hebben we nog geen overleg gehad omdat de gemeente Veendam eigenlijk het verwijderen van een wooncontingent naar een buurgemeente, ja daar verwachten wij van dat dat geen problemen zal gaan geven.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Anderen? niet. Meneer Wiegersma dank u voor uw inbreng.
  • 0:4 dhr. Wiegersma
   Ja, dank u wel.
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan nodig ik mevrouw Deuring uit die in wil spreken namens DWS op agendapunt 17a. Ga uw gang.
  • 2:49 mevr. I.Deuring
   Ja, het is best wel een beetje spannend moet ik zeggen, maar goed. Zoveel mensen op de tribune. Ik wil graag het woord nemen over stichting DWS in relatie tot het Pagecentrum. Stichting DWS is een stichting voor mensen met een verstandelijke en lichamelijk beperking. Zo organiseren we dansen, zingen, gymnastiek en natuurlijk zwemmen. En vandaag heb ik twee punten en drie vragen die ik aan u mee wil geven om over na te denken. Punt 1; sinds de opening van het Pagecentrum zwemmen we iedere week met ruim 100 mensen waarvan 70 op dinsdagavond en dat is zwemmen voor mensen met een verstandelijk beperking. Op donderdag zwemmen we in het recreatie bad met ruim 40 mensen met een lichamelijke beperking. We ontkennen niet dat het wellicht tijd is voor een renovatie ven het Pagecentrum. Toch werden we onaangenaam verrast door de mededeling dat het recreatiebad gaat sluiten. En dit hebben we nota bene gelezen in het Dagblad van het Noorden. Het bad, juist het bad wat heel belangrijk is voor ons en welke toegespitst is op de mogelijkheden van onze mensen die bewegen in warm water. Ondertussen ligt er ter vergadering een voornemen het recreatiebad te sluiten en ter vervangen door een conferentie oord. En dat terwijl het recreatiebad al is gesloten. We worden hiermee voor een voldongen feit geplaatst. Punt 2; het water en bewegen in het water heeft vele lichamelijke voordelen ten opzicht van het bewegen op het land. Juist voor mensen met een lichamelijke beperking is zwemmen een ideale sport cq. beweging. In het water is men gewichtloos en warm water versterkt deze ervaring. Het vergroot de mobiliteit voor mensen en daarmee hun eigenwaarde. U moet zich voorstellen, u heeft morgen een chronische beperking en u wilt zwemmen in warm water, waar moet u dan heen. Ruim 20 mensen hebben bij ons het warmwaterzwemmen opgezegd en dit vanwege het alternatief, het zwembad in sportcentrum Bruinsma. In de erfpacht constructie wordt juist deze groep benoemd als doelgroep. En via de stukken die horen bij deze raadsvergadering hebben wij nu vernomen hoe het toekomstige zwembad er uit moet komen te zien. Het is voor ons onduidelijk of het nieuw te bouwen nog warmwaterbad en het gerenoveerde wedstrijdbad voldoen aan onze wensen, voor zover we ze mogen hebben, en op welk tijdstip we hiervan gebruik kunnen maken. Ik wil dan ook drie dingen meegeven om te overdenken tijdens het volgende agendapunt, 17c, op welke wijze kunt u invloed uitoefenen op het gebruikersrooster van het Pagecentrum. Op welke wijze kunt u invloed uitoefenen op de nog nieuw te bouwen voorzieningen en op welke wijze kunt u de toegankelijkheid voor DWS en daarmee onze doelgroep voor het multifunctionele zwembad garanderen. Dank voor uw aandacht.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Ook al zo mooi binnen de tijd. Meneer Nijenbanning, VVD, verduidelijkende vraag.
  • 0:25 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja mevrouw Deuring dank u voor uw heldere betoog. U wilt een aantal punten meegeven, maar mijn vraag is van bent u in overleg met de stichting over de eventuele gebruiksmogelijkheden en de voorzieningen die na de verbouwing resteren. En heeft u ook overleg gevoerd met het college hierover, want ik neem aan dat u met de stichting er niet uitgekomen bent want anders had u hier niet gestaan waarschijnlijk, heeft u daar met het college overleg over gevoerd.
  • 0:35 mevr. I.Deuring
   Het overleg loopt zeer moeizaam, er wordt gewoon tegen ons gezegd; en anders zoekt u maar een ander plekje op of u gaat maar fuseren. Umoet zich voorstellen we gaan fuseren met sportclub Stadskanaal en SJS, hoeveel bonje zou dat geven. En twee, heeft u overleg gevoerd met het college, nee dat hebben we niet. We hebben gesproken met een wethouder. En die zegt, nou voor mij zijn het college meerdere mensen maar goed, en die zegt van het is een, u huurt van een particulier daar moet u mee in overleg.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Mellies, fractie Melllies.
  • 0:21 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja dank u wel voorzitter. Mevrouw Deuring, moi Ina, het begin van het jaar zijn er ook plannen voorgelegd, dat was nog een plan zonder een warmwaterbasin, de laatste plannen zijn wel met een warmwaterbasin, wat vindt u ervan dat er wel rekening met u gehouden is.
  • 0:13 mevr. I.Deuring
   Ik heb geen idee of er aan het begin een warmwaterbasin gebouwd zou worden of niet. Alles wat ik heb gehoord heb ik uit de krant gehoord of via via. Zelfs nu heb ik het uit de raadsstukken gehaald.
  • 0:29 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Andere vragen? niet het geval. Dank u wel mevrouw Deuring. En dan de heer Duit, namens de kanovereniging over hetzelfde agendapunt. Meneer Duit u kent de procedure.
  • 5:19 dhr. J.Duit
   Dat mag u aannemen mevrouw. Ik spreek hier namens de KVSO en Latimeria en namens deze twee sportverenigingen wil ik graag een paar kanttekeningen plaatsen bij het raadsvoorstel 17a en de bijbehorende stukken inzake het wijzigen van de erfpachtovereenkomst. Wij hebben op 18 mei j.l. en op 9 oktober j.l. schriftelijk al een reactie gegeven op de voorgenomen plannen tot verbouw van het Pagecentrum en de daarmee samenhangende erfpachtovereenkomst, althans de wijziging daarvan. Deze brieven zijn in uw bezit. U heeft van de inhoud kennis kunnen nemen en ik behandel puntsgewijs de voor ons belangrijke punten. Eerste punt, terugblik op de raadscommissie 16 januari jongstleden. Op een vraag van het raadslid Maarsingh van het CDA werd door de heer Postma aangegeven dat de gebruikers, genoemd werden de zwemverenigingen, ook na de verbouwing gebruik zou kunnen blijven maken van het wedstrijd-instructiebad. Er zou alleen een tijdelijke beperking zijn als gevolg van de verbouwing. Een week later bleek in een gesprek met dezelfde persoon dat de KVSO het veld moest ruimen. Tweede punt doelgroepen. De gebruikers van het recreatiebad en het instructie-wedstrijd-bad zijn ingedeeld in drie hoofdcategorieën met daarbij een onderverdeling in subcategorieën, ik verwijs u naar de erfpachtovereenkomst, de artikelen 4, lid 5-sub c1, c2 en c3, voor de volledigheid. Drie hoofdcategorieën dekken alle potentiele gebruikers. Per subcategorie zijn de gebruiksuren op weekbasis in de overeenkomst opgenomen. Vanaf 1994 zijn zowel KVSO als Latimeria gebruikers van het Pagecentrum. Daarvoor van het overdekte zwembad De Wieke. Volgens het standpunt van twee juristen valt de KVSO onder de hoofdcategorie DOELGROEPEN. Feitelijk geldt dat ook voor Latimeria. In de brief van 31 juli verbindt het Pagecentrum aan de term Doelgroepen een toevoeging; doelgroep lessen. In de erfpachtovereenkomst is deze toevoeging niet terug te vinden. Onze vraag is waarom ineens deze toevoeging, welk belang dient dit? Punt 3; gebruikers. Men kan uit de stukken de indruk krijgen dat beide verenigingen als gebruikers sedert 1994 getolereerd worden. Het gebruik van het Pagecentrum is echter gebaseerd op de erfpachtovereenkomst. Dat gaf, geeft en moet in de toekomst beide verenigingen en ook andere gebruikers rechtszekerheid blijven geven. Nota bene, in 2012 is er tussen de KVSO en het Pagecentrum een gebruikersovereenkomst afgesloten waarin in detail de spelregels voor het gebruik van het instructie-wedstrijd-bad zijn vastgelegd. De gebruikscontracten waarin in het raadsvoorstel wordt gesproken zijn dus al door ons altijd nageleefd. Ik heb hier het contract bij mij. Punt 4; aanpassing van de erfpachtovereenkomst. Het voorgaande roept bij ons de volgende vragen op; welk belang wordt gediend om beide sportverenigingen niet meer onder het regiem van de erfpachtovereenkomst te laten vallen? Met welke ook juridische argumenten kan het college dit onderbouwen? In de stukken hebben wij hierover niets kunnen terugvinden. Wiens probleem moet eigenlijk worden opgelost? En wat is het nut van deze wijziging? Wiens belang dient de gemeente feitelijk te behandelen? Ons inziens zijn dat primair de belangen van de in haar gemeente gevestigde sportorganisaties. Punt 5; binnen en buitensporten. Het Pagecentrum maakt ineens een onderscheid tussen binnen- en buitensporten. In de erfpachtovereenkomst is hierover niets terug te vinden. Vanwaar ineens dit onderscheid? Overigens sedert de opkomst van overdekte zwembaden en sporthallen zijn veel sporten ook indoor geworden. Zwemverenigingen zwommen vroeger voor 99% in de openlucht. Die behoren nu blijkbaar ook tot de buitensportverenigingen met alle risico’s voor hun van dien. Pagecentrum stelt dat het hoogst zelden is dat kanovaarders hun techniek oefenen in overdekte baden. Wij nodigen u uit om eens contact op met Koninklijk Nederlands Watersport Verbond waar wij lid van zijn en zij vertellen u het juiste en volledige verhaal. Onjuist is ook de bewering van het Pagecentrum dat de duiksport hoogst zelden in binnenbaden worden beoefend. In ons land zijn 251 duikverenigingen aangesloten bij overkoepelende bond NOB. Alle verenigingen leiden op in zwembaden. Laatste punt 6:; schade. Pagecentrum schrijft op 3 november dat beide verenigingen middels activiteiten schade veroorzaken aan het instructiebad. CGN heeft tot op heden nooit een concreet schadegeval aan de KVSO gemeld laat staan deze vereniging in gebreke gesteld. Ook Latimeria wordt beschuldigd van het veroorzaken van de schade aan tegels. Zij trainen 70 uur per jaar en overige gebruikers 3750 uur. Wat te denken van waterpolodoelen waarbij metalen hulpmiddelen worden gebruikt.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Rondt u af meneer Duit?
  • 0:4 dhr. J.Duit
   Ik ben tot de laatste paar zinnen mevrouw als u mij toestaat nog een minuutje dan heb ik het hele verhaal
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, ik wil graag dat u afrondt.
  • 0:30 dhr. J.Duit
   Ik ben bezig. Duikapparatuur is te kostbaar en te kwetsbaar om er ruig mee om te springen en worden bovendien beschermd met kunststof omhulsels. Eind vorige week zijn er in het instructie-wedstrijd-bad demonstraties auto te water gehouden. De laatste vraag is; wat is de reden om de beschadigingen aan de tegels van een 23 jaar oud bad eenzijdig toe te schrijven aan onze beide verenigingen. Wij nodigen u uit om met sterkere argumenten te komen om ons te weren. Ik dank u voor uw aandacht.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Kremer, SP.
  • 0:05 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Meneer Duit heeft u nog contact gehad met de stichting Pagecentrum?
  • 0:06 dhr. J.Duit
   waarover?
  • 0:08 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Over nou wat u besproken heeft?
  • 0:28 dhr. J.Duit
   Wij hebben op 18 of 19 januari dit jaar een gesprek gehad met stichting Pagecentrum en daarin is ons medegedeeld dat wij moesten vertrekken, meer contacten heb ik ook niet gehad. Is ook niet nodig want wij hebben in onze visie alleen maar te doen met de gemeente Stadskanaal. Die is houdster van de erfpachtovereenkomst en dient de belangen van de sportverenigingen te borgen. Te beschermen.
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Anderen? Dank u wel meneer Duit. De tekst die u heeft uitgesproken heeft u digitaal aangeleverd dus die wordt op de i-pad gezet. Ik neem aan als 17a,1. Ja dank u wel.
  • 0:2 K. Willems
   griffier
   K. Willems
   Nee, het is de vierde inspreker.
  • 0:19 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, maar ik dacht je plaatst hem bij het agendapunt dat is wel zo handig. Er liggen nog wat meer stukken aan ten grondslag dus als het bij elkaar zit dan lijkt het me voor de reacties handig. Daarmee hebben wij de insprekers voor vanavond gehad.
 • Informatieve stukken

 • 5 De besluitenlijst van 6 november 2017
  • 05. De besluitenlijst van 6 november 2017 (226,22 KB)
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En neem ik u mee naar de besluitenlijst van 6 november. Pagina 1, redactioneel, 2, meneer Van der Heide, CU.
  • 0:15 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   De vorige keer ben ik teruggekomen op het inschrijven voor het glasvezelnetwerk snel internet, heb ik gezegd dat de datum 1 januari niet klopt, dat klopt nog steeds, maar de datum 1 december klopt ook niet en moet 4 december zijn, dus we hebben nog twee weken de tijd om boven de 50% te komen.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik vroeg u naar de redactionele wijzigingen.
  • 0:2 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja, dus 1 moet 4 worden.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, 1 is juist, die is vorige keer genoemd, dat is het verslag van de vorige vergadering. Als u naar aanleiding van wilt zeggen dat het 4 kan worden of 5 of 6, want er zit wel wat speling, dan hebben we hem straight.
  • 0:08 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Dat vind ik ook prima.
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Het is het verslag. Pagina 3, pagina 4, niet. Naar aanleiding van, 1, 2
  • 0:2 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja, bij deze
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En bij deze krijgt u nog een mail van mij die u nog niet hebt ontvangen over hetzelfde onderwerp.
  • 0:2 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   dat is ook fijn
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Pagina 3 en pagina 4. Niet. [voorzitter klopt met hamer] Zijn ze vastgesteld met dank aan de notuliste.
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen en moties
  • 06. Lijst met openstaande toezeggingen en moties (285,65 KB)
  • 0:37 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar de lijst met openstaande toezeggingen en moties. Ik wil één verzoek aan u doen en dat betreft uw eigen motie en ook de uitwerking door u als raad over de rekenkamer, het verzoek vanuit de griffie is om de datum van vandaag te veranderen in de raadsvergadering van januari. Kan dat uw instemming hebben? Mooi. Dan heeft u nog een antwoord tegoed op punt 111 van wethouder Bessembinders.
  • 0:03 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja, voorzitter dank u wel. Het gaat om de locatie van het voormalige postkantoor, daarvan heeft de huidige eigenaar verklaart dat hij dit zelf niet meer gaat ontwikkelen. Hij heeft tot 1 mei 2018 de gelegenheid gekregen om dit perceel te verkopen aan iemand die dit wel zou willen ontwikkelen en wanneer dat op 1 mei niet het geval is dan zijn wij als gemeente van plan om dat perceel terug te kopen voor de koopsom die in het contract staat, te weten €1,-. Dat is op dit moment de stand van zaken.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voldoende.
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
  • 07. Lijst met ingekomen stukken gewijzigd (207,4 KB)07.01. Omgevingsburo Wiegersma over Noorderdiep Stadskanaal (9,46 MB)07.02. College over VOG voor vrijwilligers (610,64 KB)07.02.1. VNG over ledenbrief gratis VOG (312,88 KB)07.03. College over spoorlijn Emmen Stadskanaal (503,02 KB)07.03.1. Provincie Groningen over stand van zaken spoorverbinding VeendamStadskanaal (1,07 MB)07.04. Stichting Snikkevaart over toekomst Snikke (89,85 KB)07.05. Schriftelijke vragen bestemming Jabbingelaan 10 Onstwedde antwoord (1,07 MB)07.06. Schriftelijke vragen stationslocatie antwoord (694,43 KB)07.7. Motie Dieverdoatsie (718,51 KB)
  • 0:21 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar de lijst met ingekomen stukken. Dat is dus de gewijzigde lijst met 6 punten. Waarbij punt 1 het advies was om het in handen van het college tel stellen, dat is het punt waar de heer Wiegersma net op heeft ingesproken. Iemand? Meneer Pals, D'66.
  • 0:48 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter. Uiteraard stellen we dat in handen van het college want, maar goed als we toch weer de inspreker beluisteren daar wil ik toch een opmerking over maken. Ik denk dat wij met ons woonvisieplan zo langzamerhand wel in een spagaat komen te zitten. Ik denk dat we als we afspraken maken over waar je wel mag bouwen en niet mag bouwen even het hele simpele je breekt iets af en je mag iets bouwen, dan zie je weer als er een burger of sorry een inwoner een initiatief heeft dan zie je dat dat gewoon zo strak wordt gehanteerd dat die burger niet beloond wordt en ik hoop toch dat u als u antwoorden geeft dat u daar eens rekening mee gaat houden. Dat u zich niet zo vasthoudt aan dat woonvisieplan. Wees eens ondeugend zou ik zo zeggen.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Die laatste zin maakt hem een beetje moeilijk meneer Pals. Mevrouw Schror.
  • 0:27 J. Schrör- de Lange
   CDA
   J. Schrör- de Lange
   Het gaat hierbij om ruilen van een bouwblok en waarom kan dit niet, er zijn meer, er komen meer inwoners, een nieuwe woning, meer opbrengst aan WOZ, dus behoudt van het aantal bouwblokken. Als de provincie het ermee eens is eventueel gemeente Veendam ook nog, waar moet de aanvrager dan aan voldoen om dit wel toe te staan. Kan de wethouder daar nog iets over zeggen.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik kijk naar de wethouder of hij daar alvast op wil reageren.
  • 1:8 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja voorzitter, kijk het punt is, en de heer Pals die geeft dat ook aan, wij hebben een woonvisie die hebben wij vastgesteld, daarin geven wij eigenlijk aan we willen de nullijn hanteren. Dat hebben we ook in de regio Oost-Groningen met elkaar afgesproken, dus in die zin zegt de provincie als Veendam wil ruilen met Stadskanaal dan moeten ze dat vooral doen, maar het is de vraag, en dat hebt u al beluisterd, of Veendam het wil dat is ons niet bekend, het is de vraag of wij het willen. Ik denk wij hebben het hier over een locatie waarvan wij niet direct zeggen van dat versterkt nou het wonen in de gemeente Stadskanaal of dat versterkt de lintbebouwing, dan hebben wij wel andere locaties op het oog waarvan wij zeggen daar zouden wij zo'n bouwvolume een veel betere plek vinden dan op die locatie aan het Noorderdiep, wat veraf van het centrum is. Dus in die zin denk ik van voelt u wel aan van dat wij op dit punt toch wel heel sterk willen vasthouden aan de woonvisie en zeggen die nullijn die houden wij in dit geval vast. En als een bouwvolume vervalt dat willen wij die liever op een andere plek inzetten dan op een plek aan het Noorderdiep voorzitter.
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder. Nou is het advies in handen stellen van het college, dat betekend dat er dus formeel nog een besluit over moet vallen. Mogen wij uw adviezen beschouwen als advies aan het college bij de uitwerking van de vraag die er ligt. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:42 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja ook nog een kleine duit in het zakje doen, er is natuurlijk bij het vaststellen van de regionale woon-leefbaarheidsplan en woonvisie ook wel gezegd als het een goed plan is dan gaan we daar goed naar kijken. Nou ja dat kan in dit geval zo zijn, maar daarvoor vertrouwen wij wel op het oordeel van het college. We hebben hier in het verleden ook een paar keer een geval gehad waar de jurisprudentie ons dwong om een individueel geval hier in de raad te behandelen, volgens mij moeten wij dat als raad niet gaan doen. En als we vaker signalen krijgen dat het echt begint te wringen, waar meneer Pals ook aan refereert, dan moeten we het beleid bij gaan stellen. Maar volgens mij moeten we niet voor individuele gevallen als raad hier een advies over geven, dat aan het college overlaten.
  • 0:29 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Maar daarmee concluderend dat gehoord wat u heeft opgemorken op dit ingekomen stuk op een gegeven moment de uitwerking verder plaats kan vinden. Ja. Twee was de VOG. Nou die heeft u voor kennisgeving aangenomen denk ik. Net als de ruime informatie over de spoorlijn. Meneer Klinkhamer, PvdA. Over twee of drie.
  • 0:39 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Over twee voorzitter. Prima dat het college meedoet met die landelijke regeling gratis VOG onder bepaalde voorwaarden, want zo wordt die daar ook genoemd. Wat we ook gelezen hebben is dat er dus op jaarbasis vanaf 1 januari 2018 50 VOG's worden verstrekt onder bepaalde voorwaarden, nou er zitten een aantal criteria onder, die gaat duren tot 1 januari 2020, dat betekend dus dat je 50 VOG's mogelijkerwijze gaat verstrekken, betaald door het college. wat nou als die 50 niet toereikend zijn, wat gaat het college dan doen. Dat is mijn vraag.
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wij betalen ze in ieder geval niet. De gemeente in zijn totaliteit, de gemeentelijke begroting komen de eventuele bijdrages. Maar wat als het aantal dreigt overschreden te worden. Wethouder Boen.
  • 0:47 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja dank u wel voorzitter. zoals u ook hebt kunnen lezen in de brief is het de bedoeling om de landelijke regeling nog verder uit te breiden. We hebben op verzoek van de raad gekeken of wij in gevallen waarin de landelijke regeling nog niet voorziet iets voor onze inwoners kunnen betekenen dat hebben we op deze manier gedaan en daarbij zijn we uitgegaan van een getal zoals we dat in de brief genoemd hebben, 50 stuks, waarvan wij denken dat zal de noot moeten kunnen lenigen. Daar gaan wij dus van uit en op het moment dat er andere zaken naar boven komen als het gaat om die getallen dan zullen we daar uiteraard naar kijken, maar dit is wel even het getal wat we hebben bedacht op dit moment.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Klinkhamer.
  • 0:8 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dan neem ik aan dat u daar ook ons even op de hoogte houdt en voor het moment als er toch wat meerdere VOG's nodig zijn dan trekken wij wel even aan de bel.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Misschien gewoon via de planning en control cyclus meneer Klinkhamer. De spoorlijn Emmen-Stadskanaal verder niet of heeft u nog vragen over de uitgebreide informatie die u heeft gehad. Niet. Gaan we naar de stichting Snikkevaart. Over de toekomst van de Dieverdoatsie. Meneer Pals, D'66.
  • 0:47 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter. De Snikkevaart dat is de Snikke, nou ja de Dieverdoatsie zoals dat ding eigenlijk heet, nou je zoals u weet u bent ermee onthaalt hier in Stadskanaal. U heeft gelukkig, ik refereer nog even dat u met onze wethouder Bessembinders een pracht toneelstuk heeft opgevoerd op de Dieverdoatsie, dus daar ligt veel sympathie en er ligt veel gevoel bij de Dieverdoatsie. Nou er zijn nog opnames meneer Bessembinders. Maar even in het kort voorzitter, wij hebben als gezamenlijke raad willen we u toch ondersteunen met een motie die we hebben opgesteld over de Snikkevaart en die zou ik eigenlijk willen indienen.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De agendacommissie heeft aan u voorgesteld om hem in handen te stellen van het college, u heeft daar niet zoveel vertrouwen in begrijp ik. U komt op voorhand met een motie, of is dat een onterechte conclusie.
  • 0:9 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, want ik heb toch ook heel aardig gezegd we willen u extra ondersteunen in uw wijsheid. En die wijsheid komt uit deze motie voorzitter. dus vandaar
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou nu wordt ik wel erg nieuwsgierig, volgens mij moet u hem voorlezen.
  • 1:5 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Goed, de motie. De raad van de gemeente Stadskanaal in vergadering bijeen op 20 november 2017 overwegende dat het de afgelopen periode door wijziging van wet en regelgeving niet mogelijk was om de Dieverdoatsie met inzet van de bestaande vrijwilligers te varen en de inkomsten tot nul gereduceerd werden. Voorts overwegende dat dit door het aantrekken van een nieuwe stuurman verleden tijd is, zodat het schip wederom een bijdrage kan leveren aan de toerisme en de recreatie. Constaterende dat er door het wegvallen van de financiële reserves voor het komende seizoen een extra financiële injectie nodig is om de Dieverdoatsie varend te houden. Draagt het college op om te onderzoeken op welke wijze de Dieverdoatsie ondersteund kan worden zodat deze weer kan varen, de raad hierover voor 1 maart 2018 te rapporteren en zo mogelijk voorstellen te doen. en gaat over tot de orde van de dag. En is ingediend door de SP, CDA, PvdA, CU, fractie Mellies, GBS, VVD en ondergetekende.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   raadsbreed
  • 0:14 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, ik geloof het wel ja. Is dat een steun of niet voorzitter. Hij moet nog even ondertekend worden.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, dan doe ik een procesvoorstel, dan gaat u ondertekenen en dan pakt de bode hem op en dan gaan we vast naar de volgende en dan kom ik zo meteen terug om te kijken of die voldoet en of die in een keer beantwoord kan worden door de portefeuillehouder. U heeft nog de beantwoording gekregen over de Jabbingelaan in Onstwedde, de bestemmingsplan technische situatie, nog vragen. Meneer Van der Heide, CU.
  • 0:02 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja, dank u wel voorzitter. Deze vragen zijn gesteld vanuit onrust dus we bedanken ook voor de zorgvuldige beantwoording, het ging om de locatie 6 t/m 8b inderdaad zoals ook in de antwoorden staat en we begrijpen dat het college hierin geen formele positie heeft, wat u ook zegt in de beantwoording. En u geeft ook terecht aan dat op de dat van het indienen van de schriftelijke vragen, dat was 16 oktober, er huis aan huis een brief is verzonden vanuit Stakka zorg, daar hebben we het over, en waarin bewoners wordt verteld dat er een officiële openingsbijeenkomst wordt gehouden. We zijn echter vijf weken verder en er is geen bijeenkomst geweest om buurtbewoners uitleg te geven of nader kennis te laten maken terwijl er al wel jongeren wonen met psychiatrische problematiek. Nou de zorgvuldigheid en correcte communicatie die is vanuit die kant ver te zoeken. Misschien is het toch verstandig, en dat wil ik graag meegeven, om nogmaals dit aan te geven bij gesprekken die u eventueel heeft met Lefier.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Van der Heide. Wethouder belang bij een reactie?
  • 0:24 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Nou voorzitter, kijk ik denk dat de heer Van der Heide zegt terecht van er is een uitnodiging naar de omgeving gegaan voor de opening, en ja soms zijn dingen in gebruik voordat ze geopend worden, dus ik neem aan dat dat nog komt, maar ik vindt het prima dat wij een signaal afgeven aan Stakka om dit even onder de aandacht te brengen en niet naar Lefier denk ik. Want het gaat u om Stakka in dit geval.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voldoende meneer Van der Heide?
  • 0:7 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja, ik begrijp dan dat Lefier is wel de verhuurder en Stakka is de huurder, dat klopt inderdaad.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, de wethouder heeft u toegezegd om een signaal richting Stakka te geven om dat te organiseren.
  • 0:2 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Waarvoor dank.
  • 0:22 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ondertussen concludeer ik dat de motie door partijen is ondertekend en daarmee voldoet. De vraag is of we hem straks in stemming moeten brengen of dat de portefeuillehouder nu onmiddellijk al een reactie kan geven op de motie, die ondertussen verschijnt op uw i-pad, 077. Wethouder Boen.
  • 0:42 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, dank u wel voorzitter. In de motie wordt gevraagd aan het college, sterker nog, wordt het college opgedragen, om te onderzoeken op welke wijze de Dieverdoatsie ondersteund kan worden zodat deze weer kan varen. Ik kan in ieder geval meedelen dat wij op dit moment al bezig zijn met dat onderzoek, dus wat dat betreft denk ik dat wij proactief met deze motie zijn omgegaan en uiteraard zullen wij rapporteren over de bevindingen die wij doen, dus wat dat betreft denk ik dat de situatie zo is dat wij dit verhaal gewoon overnemen.
  • 0:30 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou waarmee die eigenlijk verder niet meer rondgebracht hoeft te worden ???? overgenomen dus wordt in wezen uitgevoerd dus …. De motie komt op de toezeggingenlijst ja, dat komen alle moties volgens mij. Deze kunnen we dan ook misschien redelijk snel beantwoorden. De laatste, punt 6. De vragen over de stationslocatie. Meneer Kremer, SP.
  • 0:17 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Ja, dank u wel voorzitter. ja ik ben heel blij dat de wethouder snel kon reageren op zijn tweets, en wij zitten nog even met twee vragen. En de vragen zijn; staat het college ook achter de tweet van de wethouder en wat wou de wethouder bereiken met deze tweet. Graag een reactie.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wat was uw laatste vraag meneer Kremer?
  • 0:5 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Wat wou de wethouder bereiken met deze tweet.
  • 1:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, op zich staan wij achter de tweet, ik denk dat collegeleden net als de raadsleden, net als burgers van sommige bijeenkomsten foto's moeten kunnen maken en tweets de wereld in moeten kunnen zenden anders zouden we elkaar wel heel erg beperken, heeft niks te maken met procedures, besluitvorming of iets anders, en ik denk dat het gewoon een weergave is van iets waar je mee bezig bent en op dat moment was het voor ons een belangrijke bijeenkomst om het koersdocument onder de aandacht te brengen van de provincie. we hadden twee gedeputeerden op bezoek waarin we ook op een gegeven moment het Mercurius Business Park zijnde een toekomstig Local Energy Parc onder de aandacht willen brengen en zijn dus rondgelopen met een paar gedeputeerden, collegeleden en ambtelijke vertegenwoordiging van onze eigen organisatie en van de provincie. En groter moet u het ook niet maken want anders kunnen we wel heel veel vragen gaan beantwoorden straks over wat er gewoon gangbaar is in de dagelijkse praktijk.
  • 0:20 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Voorzitter ik begrijp wat u bedoelt, alleen wat ik wel vind er wordt wel wat gesuggereerd en ik denk van daar moet u wel mee oppassen want u suggereert er in over een station en volgens mij ging de raad over de toekomst waar het station gaat, maar als ik die tweet zo lees wordt daar al een antwoord op gegeven. ik denk van dat is volgens mij niet de bedoeling.
  • 1:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat is een vorm van interpretatie, we hebben het er vaker over gehad, we hebben straks een agendapunt waarin ook allerlei zaken staan met ontwikkelingen waar we het over hebben, maar een ontwikkeling die je mogelijk hebt en waar nog niet iedereen misschien op dezelfde manier over denkt of kijkt, dat is nog geen besluit. En als wij zouden moeten gaan uitleggen wat wij in de dagelijkse praktijk zeggen of communiceren dan worden we wel verschrikkelijk ingeperkt meneer Kremer. Want ook u gebruikt de social media en dit was gewoon een spontane opname van dat bezoek wat wezenlijk van belang was voor de toekomst van onze gemeente. Dus ik dacht het niet groter zouden moeten maken dan het is. Dank u wel. Dan waren de lijst met ingekomen stukken.
 • 8 Inlichtingen college
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En dan gaan we naar inlichtingen uit het college en die hebben we op dit moment niet.
 • 9 Vragenuur
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   geen vragen voor het vragenuurtje
 • 10 Interpellaties
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   noch voor interpellaties
 • 11 Rondvraag
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ben ik bij de rondvraag. Mevrouw Sanders, meneer Maarsingh, mevrouw Schrör, meneer Gelling, meneer Mellies.
  • 0:05 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja, voorzitter ik was toch wel even benieuwd naar het traject aan de Spoorstraat, daar is tot volgens mij halverwege vorige week heeft daar een proefopstelling gestaan qua verlichting, ik was eigenlijk wel benieuwd of daar animo voor was om daar op te reageren op de enquête, of daar animo op geweest is überhaupt.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Dijkstra, meneer Van der Heide.
  • 1:4 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja, twee korte vragen. Naar aanleiding van uw persbericht van 13 november over de aanbesteding van reclame abri's heb ik een vraag. Hebben we als gemeente, of heeft u als gemeente, nog enige sturing dan wel afstemming met de exploitant over reclame-uitingen ook in de openbare ruimte nu die aanbesteding zo is gegaan. En ik had nog een vraag over de locatie aan de Frankrijklaan waar het oude Noorderpoort college heeft gestaan, dat is ongeveer drie jaar geleden dat deze gesloopt is en nu krijgen wij vragen van bewoners van de Frankrijklaan en dat er al heel lang bouwhekken staan, dat is ons ook opgevallen, maar dat er geen flauw idee is wat er nu precies gaat komen. daar konden wij ook geen antwoord op geven. We zouden graag vernemen wat er in de planning ligt voor deze locatie en op welke wijze de bewoners betrokken gaan worden. En tot slot geen vraag maar nog een opmerking. Wij zijn ook verheugd, net als het college, met de toekenning van het leefbaarheidssubsidie voor de centrumontwikkeling Stadskanaal en we zijn ook blij met de komst van een bedrijf zoals OPTON in Stadskanaal waarmee een sterke stap in de richting van energie neutrale gemeente kan worden gezet.
  • 0:22 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Waarvan akte, dank u wel. Meneer Van Beek, mevrouw Sterenborg, mevrouw Meertens, meneer Bieze, meneer Pals, meneer Nijenbanning, mevrouw Kroom, meneer Hofstra, meneer Klinkhamer, mevrouw Schipper, meneer Idema, mevrouw Luijken, meneer Kremer. Dan wethouder Bessembinders.
  • 1:33 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja voorzitter, ik moet het antwoord op de vraag van de heer Mellies schuldig blijven. Ik weet niet hoeveel reacties dat er binnen zijn over de enquête van de openbare verlichting, maar wij kunnen daar uiteraard wel melding van maken via een andere weg. Dan doen we dat via de mail en niet via een tweet. Dan de vraag over de reclame abri's, kijk die abri's dat proces, en dat heb ik wel gelezen, dat is een provincie brede aanbesteding geweest van die abri's. daar zijn geen bijzonder voorwaarden aan verbonden waar u mogelijk op doelt, ik kan u wel vertellen dat wij tot dusver met oude contracten die wij hadden ook geen bijzonder voorwaarden hadden opgenomen ten aanzien van de reclame uitingen. Als u vraagt naar de locatie Frankrijklaan van wat doen we daar mee, dat moet ik u bekennen dat we daar nog ook eigenlijk geen idee van hebben van wat daar in de toekomst gaat gebeuren. Uiteraard worden er allerlei ontwikkelingen in gang gezet in Stadskanaal waar je wat mee zou kunnen op die locatie, maar er zijn absoluut geen vastomlijnde plannen en uiteraard zeggen wij u toe dat wanneer daar wel ontwikkelingen mogelijk zijn of plannen voor bedacht worden dat wij daar de wijk Maarswold, ook al is die zonder wijkraad, uiteraard bij zullen betrekken. Dank u wel.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voldoende beantwoord? Is het geval, mooi.
 • Besluitvorming met debat

 • 12 Najaarsnota 2017
  • 12. Vaststellen Najaarsnota 2017 (206,38 KB)12.1. Najaarsnota 2017 (1,46 MB)
  • 0:40 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar agendapunt 12. En dat is de najaarsnota 2017. Wie wil daarover het woord voeren. Mevrouw Luijken, Hofstra, Nijenbanning, Pals, Meertens, Van Beek, Mellies en Maarsingh. Meneer Maarsingh, CDA.
  • 7:58 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Dank u wel voorzitter. Wij, ik moet u eerst mededelen dat, u hebt het zelf ook al gezegd, dat de heer Boels onze fractievoorzitter verhinderd is, die is ziek, heeft de griep, en ook zwaar die ligt goed in bed, dus wij zijn, u zou kunnen denken dat wij onthand zijn, dat zijn we ook een beetje als net zeg maar een dag voordat deze vergadering plaatsvind die mededeling ontvangen wordt, maar wij hebben nogal wat cohesie in onze fractie dus wij zullen het wel redden. Eigenlijk is die cohesie er ook in deze raad. Mevrouw de voorzitter, voor ons ligt de najaarsnota 2017. Het doel van deze najaarsnota is te rapporteren over het wel en wee over de uitvoering van de begroting en ons dus inzicht te geven over het verloop, de mee- en tegenvallers. En wij krijgen via deze nota een goed beeld van de actuele situatie. Was er voor 2017 na verwerking van de actuele besluitvorming rekening gehouden met een nadelig saldo van €1.413.000,-, op basis van de huidige stand van zaken komt het nadelig saldo uit op €590.000,-. Dat is dus even meer dan een derde. En voorzitter het is altijd nog nadelig, laten we dat ook in de oren knopen, maar het valt toch ook heel wat mee. Wij hebben bij de behandeling als CDA van de programmabegroting voor 2018 onze inbreng geleverd en dat blijft uiteraard staan. En daarom gaan we nu ook kort in op een aantal punten en de huidige stand van zaken. Allereerst het sociaal domein. voorzitter de uitkomsten daarvan zijn ieder jaar weer moeilijk voorspelbaar, dat was zo en dat blijft zo. ook met veranderende omstandigheden en verantwoordelijkheden. Maar wij vinden de aanpak vanuit dit huis goed. En met gevoel voor de zwakkeren in onze samenleving. En dat past ook bij ons CDA standpunt. En dat is streng maar rechtvaardig met een sociaal gevoel en oog voor de zwakkeren in onze samenleving. Het is ieder jaar weer een kunst om uit te komen met het beschikbare budget. Voorzitter op pagina 5 wordt de aanleg van snel internet genoemd, kwam net ook al even aan de orde, voor de buitengebieden. En het is toch op dit moment wel spannend hoe dat nu afloopt. Op 1 december, ik hoorde 3 december, moet 50% aangemeld, zich aangemeld hebben voor een aansluiting. Dit mag niet mislukken. En de ambassadeurs zijn vreselijk actief, wij hebben eens even rondgereden en gesproken, die gaan gewoon van deur tot deur, en spreken mensen persoonlijk aan dat ze mee moeten doen en waarom. Maar er moet ook nog heel wat gebeuren. En onze vraag is; kunnen wij als gemeente nog iets doen, want het is nu of nooit. Voorzitter de reactivering van de spoorlijn Veendam-Stadskanaal daar vroeg u net al even naar, ja een goede aanpak vinden wij met alle informatie waarbij wel lijkt dat het traject Veendam-Stadskanaal het meest haalbare is en terecht is dan toch in de discussie hoe gaat dat nu met het exploitatiebudget. Maar wij zouden zeggen; houdt de moed er in. Wat de startersleningen betreft stemmen wij in met nu dus al vast in met een beroep te doen op het budget van 2018 als dat nodig mocht blijken. Dat vraagt u ons. Voor wat betreft de extra middelen voor groen en grijs onderhoud zijn wij het uiteraard eens met uw voorstel om er €200.000,- formeel vast te leggen vanavond. Als CDA zijn wij voorstander van goed onderhoud en nette en een schone openbare ruimte, ik bedoel niet stippeltje stippeltje, maar poetsen. Maar dat onderwerp voorzitter komt later in deze raad nog aan de orde op een latere raadsvergadering. Op pagina 8 wordt gesproken over het regionaal woon- en leefbaarheidsplan. Wij hebben dat ook in onze bijzondere bijeenkomst van vorige week nog eens de nodige informatie over gehad. Onder andere gaat het er over de menukaart voor Oost-Groningen en de middelen die daarvoor beschikbaar komen in de periode 2016/2020. En het gaat voor ons dan concreet om een cofinanciering van 25%. Voorzitter als wij €1,- betalen en wij krijgen er €3,- bij dan is de keus niet zo moeilijk. Hier kun je gewoon niet tegen zijn. En wat ons betreft grijp die kans. En ook voor die regionaal woon- en leefbaarheidsplan. Voorzitter het is geen detail wat ik nu noem maar ik wil het toch even noemen, we hebben heel wat discussie gehad over de parkeerplaatsen aan de Marktstraat in Musselkanaal. Er was heel veel reuring in die streek, wij zijn blij dat die 4 parkeerplaatsen nu ook aangelegd kunnen worden. het kost wel een paar centen, maar wij gaan er wel van uit, wij gaan er nu wel van uit dat iedereen nu ook blij is, ook daar in Musselkanaal, en wij hopen dat iedereen dat nu ook een beetje uitstraalt dat men tevreden is. Voorzitter het sociaal domein verwacht een tekort van €581.000,-, wij zijn het eens met uw voorstel om dat te onttrekken aan de reserve sociaal domein. Het gaat hier wel om heel veel geld, maar dat zegt ook heel veel over het sociale gezicht van onze gemeente. En dan een vraag; wat is nu precies de reden dat er zoveel meer aanvragen zijn voor bewindvoering. Dat gaat van 375 naar 435. Kunt u daar iets over zeggen. Op pagina 14 geeft u aan dat wij in onze gemeente aan uitkeringen €14.450.000,- besteden. Ik zei al eerder het is veel geld, maar ook weer een bevestiging, en wij horen wel eens andere geluiden in onze omgeving van de burgers, van ons eerder genoemde sociale gezicht. Ten slotte is nog eens goed aangegeven voorzitter van onze risico's. De sanering van de gasfabriek, een miljoen, ja het wordt allemaal een beetje naar boven afgerond hopen wij, maar het Mercurius Business Park, Primerius 1,2 miljoen. Voorzitter het blijven risico's en er blijven risico's. Wij hopen met u dat dat meevalt wat betreft deze risico's. En wie weet. Tot zover in eerste termijn.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Maarsingh. Mevrouw Luijken, SP.
  • 1:19 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Met permissie blijf ik graag zitten, ik heb namelijk maar twee vragen. De heer Maarsingh had het over de glasvezel wat gelegd moet worden. De kosten zijn €1.800,-, nou is er voor mensen met een die financieel wat moeilijker zitten heb ik iets gelezen dat die mensen dan €15,- per maand hoeven te betalen tien jaar lang om aan die €1.800,- te komen, maar wij komen straks waarschijnlijk niet aan de 50% plus 1, waardoor het helemaal niet door zal gaan. Is er iets wat we kunnen doen aan compensatie voor mensen die het echt niet kunnen betalen? En mijn tweede vraag is; de aanleg van de parkeerplaatsen, €40.000,- voor vier parkeerplaatsen. In de tekst staat dat vijf bezwaarschriften zijn ingediend waarvan er vier zijn gehonoreerd, ik vroeg me eigenlijk af waar dat op gebaseerd is. Als u dat tenminste kan vertellen. want er is zoveel parkeerplaats daar in die buurt dat ik me eigenlijk niet kan voorstellen waarom je daar vier parkeerplaatsen zou moeten maken.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Luijken, twee duidelijke vragen. Ga ik naar meneer Van Beek, CU.
  • 0:52 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, voorzitter dank u wel. Ik wou het niet zolang maken als de heer Maarsingh deed want dat begon inderdaad alweer bijna op algemene beschouwingen te lijken dus ik houd het wat korten. Tussenstand wordt opgemaakt met deze najaarsnota en we zien dat er een voordeel opgeleverd wordt van €823.000,- aan financiële mutaties. Het enige wat wij ons nog afvragen is dat wij zien dat we een forse onderschreiding is van de voorzieningen voor de minima en dan hebben we het over de maatwerk voorziening, schoonmaakondersteuning en diverse middelen voor maatwerk voorziening, budget overige regelingen, hoe kan het dat er zoveel geld overblijft of dat er over gehouden worden, is er niet goed begroot of zijn de regelingen niet goed bekend of zijn er andere oorzaken, graag een reactie daarop. Tot zover voorzitter.
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Van Beek. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:13 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Ja ik dacht als het oudste lid van onze raad gebruik gaat maken van het spreekgestoelte dan kan de jonge god natuurlijk niet blijven zitten, dus ik sta hier.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Zal ik nu nog een keer vragen of de microfoon wat zachter kan.
  • 0:2 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Voorzitter maar ik houd het wel kort.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, ok dank u wel. Ga uw gang meneer Hofstra.
  • 1:32 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Financieel ziet het er goed uit ten opzichte van de begroting, dat ziet er relatief goed uit. Ook nog wel wat vragen en opmerkingen. Het glasvezel internet is hier al een paar voorbij gekomen, we willen niet te ver vooruitlopen op hoe de wereld er uitziet op 5-6 december, maar we willen hier wel vast een schot voor de boeg geven dat mocht die 50% niet gehaald worden dan moeten we wel meteen hier in de gemeenteraad bespreken zo snel mogelijk wat we daar dan mee moeten met die uitslag en of er nog een mouw aan te passen is. En we zullen in de december vergadering zien of daar bijvoorbeeld een motie voor nodig is. We hadden nog een vraag over de fusie van de bibliotheken die wordt vermeld, we vroegen ons af wat de mogelijke gevolgen hiervan kan zijn voor het service niveau. We vroegen ons ook af bij het stukje over de Pauw waarin wordt gezegd dat het het voortbestaan van De Pauw niet in gevaar komt met de taakstelling van €7.000,-, maar dat werd verder niet beargumenteerd. Dus we vragen even af wat de argumenten van het college zijn voor die bewering. Voorzitter vorige week hebben we het uitgebreid gehad over dingen als het inpompfonds met de bijzondere vergadering destijds, dat is onderdeel uit de menukaart van het regionaal woon- en leefbaarheidsplan. Voor wat betreft het inpompfonds denken wij van wat is nou precies kort uitgelegd de nut en noodzaak hiervan en welke risico's loopt de gemeente hier. Experiment lijkt ons goed, maar we willen wel even van de hoed en de rand weten. tot zover voorzitter onze bijdrage.
  • 0:20 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik moest even opletten want ondertussen was mijn microfoon uitgezet. Gebeurd met niet zo vaak. Mevrouw Meertens, GBS.
  • 4:44 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja voorzitter dank u wel. Wij begrijpen dat het om technische redenen dit jaar niet mogelijk was om de najaarsnota tegelijk met de begroting te bespreken en wat ons betreft was dat niet erg handig. En we hopen dat daar volgend jaar met de planning wel rekening mee gehouden kan worden. Ik weet niet of het al eerder aan de orde geweest was, maar ik was er de vorige keer niet bij. En voor wat betreft de inhoud van de voorliggende najaarsnota de volgende punten. Op bladzijde 6 wordt de ombuiging van De Pauw aan de orde gesteld alsmede het onderzoek dat hier naar heeft plaatsgevonden. GBS kan zich vinden dat naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek de taakstelling €7.000,- blijft en we spreken hierbij de hoop uit dat er inderdaad voldoende mogelijkheden zijn om deze taakstelling te realiseren zonder dat het voortbestaan van De Pauw in gevaar komt. En dan op bladzijde 7, extra middelen groen. 80% van de genoemde €200.000,- is naar het wegwerken van achterstallig onderhoud gegaan in de woonwijken en er was aandacht voor Cereswijk en het centrum en er zijn extra klachten afgehandeld die in Fixi zijn aangegeven. Voorzitter waarom is er juist extra aandacht naar het centrum en naar Cereswijk gegaan. Waar is die keuze op gebaseerd en kan de portefeuillehouder dat uitleggen. In de hele gemeente was deze zomer de situatie zorgelijk. Speeltuintjes die overwoekerd zijn waardoor kinderen er niet konden spelen er zijn ons zelfs gevallen ter ore gekomen van kinderen die waarschijnlijk door het vele onkruid in de speeltuintjes tekenbeten hebben opgelopen en dat is geen goede zaak. Ook waren straatgoten vol met onkruid waardoor regenwater slecht kon worden afgevoerd en putten verstopt dreigden te raken om dan maar verder niet te spreken van de haveloosheid die het slecht onderhouden van groen uitstraalt. Het is mooi dat er een bedrag beschikbaar was om een deel van de achterstand weg te werken, maar voorzitter na deze winter komen weer de lente en de zomer en dan zou het onkruid ook weer welig gaan groeien en dan zal weinig te zien zijn van het feit dat we dit jaar achterstallig onderhoud hebben gedaan. onvrede over groenonderhoud is een punt dat hier met regelmaat aan de orde komt en nog zal komen. we gaan aan ons centrum werken en ook in Musselkanaal wordt geïnvesteerd, wij willen een goede aantrekkelijke uitstraling van onze gemeente en daar hoort ook goed groenonderhoud bij als visitekaartje. Hopelijk zijn we in betere tijden financieel in staat om toch een besluit te nemen om het niveau van het groenonderhoud naar een hoger level te krijgen, want zoals het nu is, is het vooral onacceptabel. Op bladzijde 7 wordt een subsidie gevraagd voor behoud van het baksteen mozaïek Mercurius en het gaat om een bedrag van €3.000,-. Wij juichen dat voorstel toe, het is waard om dit stukje Knoalster historie in stand te houden. En dan over de aanleg van de parkeerplaatsen aan de Markstraat. Wij willen graag nader overleg van de portefeuillehouder want wij snappen dit niet helemaal. Er is een parkeerverbod ingesteld waartegen bezwaren zijn gekomen, vier van deze bezwaren zijn gegrond verklaard en daarom wilt u nu gaan investeren in aanleg van vier parkeerplaatsen terwijl er eigenlijk parkeerruimte genoeg is in de omgeving. Hoe zit dat. De parkeerplaatsen die er waren zorgden voor een onveilige verkeerssituatie ter plekke, maar nu is er opeens wel mogelijkheid om parkeerplaatsen te realiseren. Wat is er dan veranderd? Graag uw toelichting. En dan op bladzijde 12 staat een staatje, het aantal uitkeringsgerechtigden per 1 september 2017 is 1017, terwijl er voor het hele jaar 1010 begroot zijn. Dat is dus nu al een overschrijding met nog drie maanden te gaan. Het aantal bewindvoering is begroot op 375 voor het hele jaar, terwijl dat op 1 september al op 553 zit. Een schrikbarende ontwikkeling. Vooral dit laatste punt hebben wij al met regelmaat aan de orde gesteld, maar het blijft maar stijgen en stijgen. Kan de portefeuillehouder uitleggen wat hier nu uiteindelijk aan gedaan kan worden, want het is nu een bodemloze put. En dan voorzitter zoals de heer Van Beek net ook al zei, in samenhang met wat ik zojuist zei verbaasd het ons zeer dat op bladzijde 15 gesproken wordt van een onderschrijding op het onderdeel minima voorzieningen en op middelen voor maatwerkvoorzieningen. We geven fors minder uit dan verwacht ondanks de enorme sociale problematiek waar wij mee te kampen hebben. hoe kan dat? Weten de mensen de weg naar de voorzieningen niet? Graag een uitleg van u op dit punt. Dat was het, dank u wel.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Meertens. Gaan we naar meneer Nijenbanning, VVD.
  • 1:07 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, dank u wel voorzitter. Ja ik houd het ook kort, ik blijf ook zitten daarom. Goed, hoewel de najaarsnota komt als mosterd na de maaltijd omdat bijsturingsmogelijkheden in dit lopende begrotingsjaar marginaal zijn en de begroting ook al is vastgesteld vorige maand, kunnen wij instemmen met de voorgestelde beslispunten. Wel zouden wij graag de visie op zonneparken willen ontvangen, u geeft aan op pagina 17 dat er een overschrijding plaatsvindt van €20.000,- ten behoeve van externe inhuur of extern advies, ten behoeve van het opstellen van een visie op die zonneparken, ik denk dat het goed is dat de raad wordt meegenomen in de visie van het college hierop omdat de parken toch een aantasting van het kwaliteitsbeeld in de leefomgeving vormen. We delen ten dele het enthousiasme met betrekking tot de aanleg van zonneparken, maar willen toch wel kwaliteitseisen aan de leefomgeving kunnen blijven stellen. wanneer kunnen wij deze visie tegemoet zien. Daarnaast, en de vorige sprekers hebben ook al gememoreerd, heeft u op bladzijde 6 aan dat u de bezuiniging op de subsidie van 20% op De Pauw heeft onderzocht en dat u de korting van 20% gestand doet ondanks het feit dat de raad deze op PM heeft gesteld. U heeft dit onderzocht en kunt u de resultaten van dit onderzoek met ons delen en hoe heeft de stichting hierop gereageerd op deze korting. Dat was het voorzitter.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Nijenbanning. Gaan we naar meneer Pals, D'66.
  • 1:37 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter. Ook ik blijf zitten want mijn bijdrage is nog korter denk. Wij zijn altijd blij dat de begroting is vastgesteld en niet de najaarsnota want de begroting zegt ons altijd wat meer dan de najaarsnota op zich, maar goed dat is zoals wij er in staan. We hebben twee vragen nog, evenals de PvdA en GBS hebben dat ook al genoemd, dat is de stichting De Pauw. Wij zijn ook erg benieuwd naar uw mening over de mogelijkheden om deze taakstelling te realiseren, blijkbaar ziet u meer dan De Pauw zelf, dus wij laten ons zeer verassen op dit punt. En het tweede punt wat we eigenlijk een nadere toelichting willen, maar dat hoeft niet stante pede maar wel later, want dat is nogal een interessant project die we nu hebben, dat gaat over de innovatie werkplaatsen Zuidoost-Groningen. Forse investeringen worden gedaan, mooie subsidies worden daar neergelegd. Ik hoor er zelfs betrekkelijk weinig over in pers, publiciteit en ook vanuit de raad, hoe dat gegaan is en ik zou u willen oproepen om eens een avond te hebben om daar eens wat nader over te vertellen. Want de enige die ik erover hoor is mevrouw Smit van Puuridee die in het mooie boek Koersvast dat is de enige die daar een opmerking over maakt en voor ons gebied lijkt mij wel een heel belangrijk project namelijk, vooral de verbinding tussen Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit. Daar zouden we meer informatie over willen. Tot zover onze bijdrage.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Dan ga ik naar fractie Mellies, de heer Mellies.
  • 1:00 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja, dank u wel voorzitter. De najaarsnota daar hebben we kennis van genomen. En gelukkig zien we dat de najaarsnota per saldo een voordeel oplevert van ruim 8 ton, waarmee het verwachtte begrotingssaldo uitgekomen op net onder de 6 ton, negatief, dat lezen we graag als de portefeuillehouder nog met de decemberwijziging met een leuk bericht komt dat we het jaar kunnen afsluiten positief, dat zou mooi zijn, maar we wachten af. Ik heb eigenlijk een vraag over het beschermd wonen, bladzijde 4 lezen we dat, dat we lezen daar dat de centrumgemeenten 2020 de taken overhevelt naar de regiogemeente. Nou staat er dat in 2017 een verwachte onderbesteding is van ik geloof of ik weet het wel zeker, €438.000,-. Maar nou staat er ook dat dit bedrag ook als lasten gelijk opgevoerd is in 2017. En kan de portefeuillehouder misschien nog even een tipje van de sluier oplichten waar dat geld nog dit jaar naar toe gaat. Dank u wel.
  • 0:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Mellies. Ik stel voor dat we 10 minuten, wethouders, ja even 10 minuten schorsen en dan gaan we over tot de beantwoording.
  • 0:4 schorsing
  • 0:20 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik heropen de vergadering en geef u aan dat de spreektekst van mevrouw Deuring van DWS ook op uw i-pad is geplaatst bij agendapunt 17a, dus daar kunt u over beschikken. Beantwoording in eerste termijn. Beginnen met wethouder Hamster, aan u het woord.
  • 2:7 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel voorzitter. Ik heb niet zoveel te melden, ik vermoed dat de inhoud bijna in één tweet gepast zou hebben, maar laat ik het nu toch maar vanaf deze plek doen. De heer Maarsingh heeft luid en duidelijk laten horen hoe de stand van zaken is financieel en de ontwikkeling daarin. Inderdaad iets beter dan wij in het begin van het jaar bij de laatste wijziging verwachtten en of die ontwikkeling zich doorzet meneer Mellies ik laat u nog even in spanning. December wijziging komt er aan en dan kunt u er zelf een oordeel over vellen en volgend jaar juni natuurlijk de jaarrekening en dan kennen we het uiteindelijke resultaat. Er werden wat gezegd, met name door GBS, over de ontwikkeling van het aantal bijstandsgerechtigden, wellicht verhelderend het aantal dat daar genoemd staat is een momentopname, de 1017 en de 1044 die bij het eerste kwartaal stonden waren de momentopname van 1 april geloof ik of 31 maart, gemiddeld komen wij waarschijnlijk ergens rond de 1030-1035 uit en dat is ook het bedrag waar wij mee moeten gaan rekenen en dat zorgt er ook voor dat wij verwachten dat wij op onze buig, de totaalsom van bijstandsuitkeringen die wij vanuit het rijk krijgen, tekort verwachten en volgens mij heb ik u twee weken geleden ook al verteld dat wij voor volgend jaar dat tekort bij de voorlopige vaststelling van onze buiguitkeringen nog een stuk zien stijgen. Het kost gewoon geld. U heeft inderdaad terecht opgemerkt dat wij deze behandeling het allerliefst tegelijk zien met de begroting. Volgend jaar hebben wij geprobeerd het vergaderschema zo aan te passen dat het technisch mogelijk wordt, toch heeft u in uw verordening vastgelegd dat als het eventueel nodig is dat het gescheiden behandelt kan worden en dat voorbehoud wil ik vanwege alle werk die de afdeling financiën er aan heeft en doorrekeningen en circulaires waar we van afhankelijk zijn toch even aanhouden. Tuurlijk we doen ons best om het zoveel mogelijk in één behandeling te gieten. Soms lukt dat niet. voorzitter volgens mij zijn er verder op het terrein in jeugd, onderwijs, inkomen, werk, financiën en duurzaamheid geen vragen gesteld dus ik geef het stokje door met uw goedvinden.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Zal ik alleen knikken of zal ik zeggen; dat gaan we doen wethouder Hamster. En ik geef het woord aan wethouder Bessembinders.
  • 2:08 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Voorzitter dank u wel. Wij hebben goed geluisterd naar wat de heer Maarsingh namens het CDA gezegd heeft over het exploitatiebudget voor de spoorlijn, over de starterslening, over de cofinanciering van het regionaal woon- en leefbaarheidsplan en over de parkeerplaatsen aan de Marktstraat. Hij heeft daar verder geen vragen over, maar ondersteund dat van harte, waarvoor uiteraard dank. Dan hebben wij wat vragen over de parkeerplaatsen aan de Marktstraat en over de bezwaarschriften die daarover zijn ingediend. Ik moet even wat, ja ik lees ook maar de tekst zoals die in de najaarsnota staat, het college heeft besloten dat parkeerverbod in te voeren daar zijn bezwaarschriften tegen ingediend, die bezwaarschriften die zijn door de Commissie Rechtsbescherming behandelt en die heeft geadviseerd van ga die gegrond verklaren, dat is ook besloten, maar ondertussen is er wel werk verricht in de zin van zullen wij geen plan ontwerpen dat wij toch in Musselkanaal degene die daar met name om vragen, en dat zijn de ondernemers, tegemoet te komen door toch een aantal parkeerplaatsen voor lang parkeren mogelijk te maken aan de Marktstraat. Daarmee blijft dat parkeerverbod eigenlijk in stand, maar creëer je wel een viertal mogelijkheden waar geparkeerd mag worden. En toen ik dit las toen dacht ik dat zijn geen bescheiden parkeerplaatsen want die kosten €10.000,- per stuk. En dat heeft wel als reden dat er natuurlijk nogal wat werk verzet moet worden om deze parkeerplaatsen aan te leggen en dat houdt verband met verwijdering van asfalt, het aanbrengen van klinkers, het verleggen van het fietspad, het verleggen van het voetpad, het herplaatsen van straatkolken en wat dies meer zij, dus vandaar dat dit geen aanleg van normale parkeerplaatsen is, maar aanleg van bijzondere parkeerplaatsen in het centrum van Musselkanaal.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Meertens, GBS.
  • 0:4 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Mag ik even wat vragen. De heer Bessembinders zegt; vier parkeerplaatsen voor lang parkeren. Begrijp ik dat goed.
  • 0:3 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Langs parkeren, langs de weg.
  • 0:3 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Dan heb ik u verkeerd verstaan. Ik verstond lang parkeren. Dank u.
  • 2:08 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Dan ga ik naar de PvdA, die heeft nog een vraag over het inpompfonds. Afgelopen maandag is daar een informatiebijeenkomst over geweest en wat toch de bedoeling is met dat inpompfonds, dat dat een samenwerking is eigenlijk tussen gemeente en corporaties om te kijken van zijn er her en der situaties en met name in rijen woningen en dat gaat het met name om sociale woningbouw, waar bijvoorbeeld van de zes woningen één verkocht is aan een particuliere eigenaar en vijf nog verhuurd worden door de corporatie. Dan kan het zinvol zijn voor het nemen van maatregelen als het gaat om renovatie of als het gaat om duurzaamheid of als het gaat om voorgenomen sloop op termijn, dat je die ene woning die daar verkocht is terugkoopt als gemeente, die doorverkoopt aan de corporatie en de corporatie neemt hem weer op in zijn huurvoorraad zodat op die manier het bezit weer in één hand komt en je makkelijker maatregelen kunt nemen in het kader van bijvoorbeeld het regionaal woon –en leefbaarheidsplan. Dan heeft GBS een vraag over de inzet van de extra middelen van 2 ton voor groenonderhoud en wat dies meer zij en dan zegt u waarom nou in Cereswijk en het centrum. Dat heeft ermee te maken dat in het voorjaar van 2017 in alle wijken een schouw is uitgevoerd en daar kwamen als schouw met rode cijfers uit Cereswijk en het centrum. Dus vandaar dat juist in Cereswijk en in het centrum extra maatregelen zijn genomen voor het groenonderhoud. Dus dat is de reden. En uiteraard als u zegt van doe eens wat meer aan groenonderhoud dan geeft u zelf al aan daar gaan wij nog over spreken met elkaar en dan moeten we ook kijken of we financieel in staat zijn om daar iets meer aan te doen want ik weet nog dat wij daar als gemeente behoorlijk op bezuinigd hebben in de jaren hiervoor en dan gaat het niet om geringe bedragen, maar staat me zo in mijn geheugen, dat we op het groenonderhoud 1,5 miljoen gezegd hebben van nou dat besteden we niet meer. Nou heeft u dit jaar 2 ton extra beschikbaar gesteld dus dat kon wat mee gebeuren, maar daarmee los je uiteraard het probleem niet op en kunt u niet verwachten dat het peil zodanig is dat het in één keer hersteld is voorzitter. Volgens mij heb ik daarmee de vragen gehad, dank u wel.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Bessembinders. Geef ik het woord aan wethouder Boen.
  • 3:33 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja dank u wel voorzitter. Eerst maar even dank uitspreken richting het CDA voor de bemoedigende woorden ten aanzien van onze uitvoering en aanpak van de problematiek in het sociaal domein, dank daarvoor. Er is een aantal vragen gesteld over het beschermingsbewind en de toename van het aantal mensen wat daar onder valt. Er staat in de toelichting op de tabel een zinsnede die denk ik niet onbelangrijk is en dat is namelijk dat dit een landelijke trend is. En dat klopt ook. Als u weet dan vanaf 2012 toen er 140.000 mensen in beschermingsbewind waren tot in 2016 toen er 230.000 onder beschermingsbewind vielen dat we daar een toename hebben jaarlijks van bijna 22.000 dan kunt u zich voorstellen dat ook wij laten we maar zeggen slachtoffer zijn van deze landelijke trend. Ondanks het feit dat natuurlijk dat er ook landelijk een aantal zaken is ingezet om daar toch iets meer controle over te krijgen. Nou dat heb ik bij de begrotingsbehandeling al het een en ander over gezegd, wij proberen op het gebied van preventie en informatieverstrekking richting mogelijke personen inwoners die onder beschermingsbewind zouden kunnen komen te vallen, proberen wij natuurlijk het een en ander te doen. Maar ook gebeurd dat op andere plekken in het land en helaas is het zo dat de trend die is ingezet dat we daar nog niet echt een verbetering in zien, in die landelijke trend. We hebben wel het idee dat wij met de initiatieven die we genomen hebben en die ik ook de vorige keer hier besproken heb, dat we daarmee een stap zetten in de goede richting, maar het blijft een lastig te beheersen probleem. laat ik dat er ook meteen bijzeggen. Onderscheiding van een aantal voorzieningen in het sociaal domein. De heer Van Beek van de CU vraagt; is er niet goed begroot, hoe kan dat. Misschien is het wel zo dat de algemene voorzieningen die we hebben op dat terrein dat die dusdanig goed passen bij datgene wat onze inwoners vragen dat er geen beroep hoeft te worden gedaan op maatwerkvoorzieningen, zou een mogelijkheid kunnen zijn, ik wil dat niet met zekerheid beweren natuurlijk. Aan de andere kant is het zo dat, dat staat ook in de opmerking in de najaarsnota, dat een deel van het budget maatwerkvoorzieningen vanaf 2018 zal worden ingezet voor het verhaal huishoudelijke hulp zoals we dat in februari van dit jaar hebben besloten. Dus er zijn mogelijkheden om daarvan gebruik te maken en ik heb ook bij de begrotingsbehandeling aangegeven dat wij door middel van de voorzieningenwijzer er proberen voor te zorgen dat zoveel mogelijk van onze inwoners op de hoogte zijn van de mogelijkheden die wij als gemeente bieden en dus ook gebruik kunnen maken van de voorzieningen die er zijn. Dus daar zetten we wel actie op.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Van Beek, CU.
  • 0:03 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ik hoor u nu zeggen; de voorzieningenwijzer en daar gaan wij actie op inzetten. Dat beluister ik goed?
  • 0:11 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   De voorzieningenwijzer is een actie die wij hebben uitgevoerd voorzitter en daarbij zijn wij naar inwoners toegegaan om hun te wijzen op de mogelijkheden die er zijn voor financiële ondersteuning.
  • 0:30 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, maar dat is eigenlijk niet echt een antwoord op mijn vraag. Kijk ik vraag; heeft u een idee hoe het komt dat hier zoveel geld overblijft. En dan krijg ik een antwoord van het zou kunnen zijn dat. Ja we kunnen natuurlijk wel van alles verzinnen met elkaar maar als we het gewoon niet weten dan moeten we dat ook gewoon zeggen tegen elkaar, dan moeten we misschien anders begroten. En als er inderdaad zodanige voorzieningen zijn dat het niet nodig is dan hoeven we het ook niet te reserveren in de begroting.
  • 0:36 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Dat ben ik met u eens voorzitter, natuurlijk is het zo dat wij de middelen die we ter beschikking hebben zo goed mogelijk besteden, we bekijken daarbij wel het sociaal domein als één geheel en proberen er natuurlijk voor te zorgen dat we op momenten dat we op het ene gebied een overschot hebben op het moment dat we op een ander gebied een tekort hebben dat we dat met elkaar wel in balans proberen te brengen. dat wil niet zeggen dat we nodeloos geld op een begroting houden waar we van zien dat we dat een aantal jaren niet gedaan hebben of niet hebben gebruikt, dus wat dat betreft ben ik het met u eens.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Van Beek.
  • 0:12 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja voorzitter dank u wel. Het is dus niet zo, en als het niet zo is moet u mij maar verbeteren, dat onze inwoners de weg niet weten naar deze middelen.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Luijken, SP.
  • 0:04 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ja, het zou natuurlijk ook gewoon zo kunnen zijn dat er gewoon te weinig maatwerk wordt gegeven, waardoor de mensen bijvoorbeeld op de huishoudelijke hulp automatisch twee uur krijgen en voor maatwerk eigenlijk heel snel afgewezen worden. en dat geluid hoor ik ook wel eens.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   wethouder
  • 1:8 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, voorzitter als het er om gaat dat onze inwoners de weg niet weten, ik denk dat dat een aandachtspunt is, dat heb ik ook al eerder gezegd, en ik denk ook dat onze inspanningen er op gericht moeten zijn om zoveel mogelijk van onze inwoners te infomeren over de mogelijkheden die er zijn. en dat is iets wat we met de voorzieningenwijzer bijvoorbeeld hebben proberen te doen, dat is iets wat we bijvoorbeeld wat nu speelt rond de collectieve zorgverzekering doen, breed informeren over de mogelijkheden die er zijn. Dat er te weinig gebruik wordt gemaakt van de maatwerkvoorzieningen en dat dat iets is laten we maar zeggen dat ten nadele zou zijn van onze burgers, ik denk dat wij met elkaar hebben afgesproken hoe we met de huishoudelijke hulp omgaan, hoe we met de algemene voorzieningen die we daarvoor hebben bedacht omgaan en dat er zoals altijd op dit terrein een maatwerk voorziening mogelijk is op het moment dat de algemene voorziening niet toereikend en bereikbaar is voor onze inwoners. Daar hebben we het met elkaar uitgebreid over gehad dacht ik.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:07 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja zo te horen genoeg input voor morgenavond ook weer, hoor ik hier, maar een onderschrijding in het budget dat kan natuurlijk verschillende oorzaken hebben. Hoeven we volgens mij ook hier niet te speculeren. Om dan meteen te zeggen zonder de oorzaak te weten van nou misschien moeten we het budget verlagen, dat hoeft wat ons betreft niet. We hebben natuurlijk ook de reserves sociaal domein wat de wethouder ook al heeft aangegeven, we middelen soms ook uit tussen verschillende aspecten van het sociaal domein en bij de jaarrekening zien we wat er dan dit begrotingsjaar aan resultaat is geweest en dan gaan we kijken wat we dan hebben we weer extra in de sociale reserve en als dat over meerdere jaren wat ons betreft zich voordoet dan kunnen we daarover praten over budgetten maar wat mij betreft nu nog niet.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   wethouder
  • 0:40 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja voorzitter dank u wel. dank voor uw bijdrage. Ik denk dat we even naar het volgende onderwerp kunnen gaan wat mij betreft dat is het verhaal van De Pauw en in de najaarsnota schrijven wij dat wij vinden dat de bezuiniging die op dit moment nog pm is dat die vanaf 1 januari 2019 op € 7.000,- gezet kan worden. Daar hebben wij De Pauw over geïnformeerd, u vroeg naar de stand van zaken, De Pauw is daartegen of het daartegen bezwaar aangetekend dat ligt op dit moment bij de commissie rechtsbescherming dus wij wachten even af wat daar uitkomt.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:01 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter maar dat is niet de vraag van de drie fracties eigenlijk. De vraag van de drie fracties is
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals spreekt u even voor uw eigen fractie, dat lijkt me voor
  • 0:06 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, ik schakel weer over op "mijn fractie"
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, heel goed.
  • 0:19 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik kijk wel uit. Nee, dat is ook niet de feitelijke vraag. De feitelijke vraag is zoals u het heeft omschreven op bladzijde 6, is; u heeft een mening over voldoende mogelijkheden om deze taakstelling te realiseren. En wat u nu oppert is geen mening, dat is een constatering, dus we zijn heel erg benieuwd naar uw mening.
  • 0:10 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Nou die mening voorzitter die hebben wij beschreven in het stuk en dat is namelijk dat wij vinden dat die bezuiniging van €7.000,- vanaf 1 januari 2019 gerealiseerd kan worden.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   meneer Pals
  • 0:37 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Zal ik u de zin eens voorlezen wethouder? Daar staat; er zijn naar onze mening voldoende mogelijkheden om deze taakstelling te realiseren zonder het voortbestaan van de SKVS, De Pauw in gevaar te komen. De crux zit hem in dat u iets beweerd dat het voortbestaan van de SKVS niet in gevaarte komt door deze taakstelling. Dan ben ik toch erg benieuwd wat nou de crux is van het verhaal, wat is nou de uw geheim dat u zegt van nou wij gaan wel lekker bezuinigen, maar ze komen niet in gevaar.
  • 0:50 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Nou we hebben geen geheimen wat dat betreft, we proberen natuurlijk zo transparant mogelijk te zijn. Ja, nee, maar dat even voorzitter, kijk waar het om gaat dat is dat wij natuurlijk gekeken hebben naar de mogelijkheden op basis van datgene wat De Pauw ons aanlevert aan gegevens, begroting en dergelijke, wat er aan mogelijkheden zijn om de taakstelling te realiseren. Die is een aantal jaren geleden op PM gezet, maar wij denken dat het reëel is om dit bedrag vanaf 1 januari 2019 te bezuinigen, die taakstelling op te leggen, en dat doen wij op basis van de gegevens die wij van De Pauw hebben gekregen. En wat dat betreft is de conclusie vanuit ons dat het voortbestaan van De Pauw daarmee niet in gevaar hoeft te komen.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   meneer Pals
  • 0:40 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dus zoals u nu beweerd is De Pauw het er eigenlijk mee eens. De Pauw heeft u cijfers aangeleverd, u heeft een heldere constatering gedaan aan de hand van die cijfers gaan wij bezuinigen en dat voortbestaan wordt niet in gevaar gebracht, dan vind ik het des te meer vreemd dat men nu bij de commissie rechtsbescherming een verzoek in heeft gediend. Dan ben ik wel heel benieuwd wat daar dan hun aanleiding is geweest om naar de commissie rechtsbescherming te gaan, wat is dan de reden.
  • 0:27 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Voorzitter ik denk dat de heer Pals toch een kleine denkfout maakt en dat is namelijk dat het feit dat wij op basis van hun begroting tot deze conclusie komen dat dat een conclusie is die gedeeld wordt door De Pauw. Als dat zo was dan was er inderdaad denk ik geen sprake van een gang richting de commissie rechtsbescherming. Maar die conclusie die is niet juist.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:13 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja ik geloof de wethouder als hij zegt dat het voortbestaan van De Pauw niet in het geding zal zijn, maar betekend de bezuiniging niet een enorme verschaling van het aanbod van De Pauw, dus de levensvatbaarheid van De Pauw wordt wel degelijk aangetast. Denk ik.
  • 0:5 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Nou wij denken daar anders over voorzitter.
  • 0:5 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Dan zijn we het denk ik niet eens.
  • 0:3 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Die conclusie is wat mij betreft wel juist.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaat u verder wethouder.
  • 1:12 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Er was nog een vraag voorzitter vanuit de fractie Mellies, die ging over het budget beschermd wonen, de vrijval van dat budget. U merkt op, en dat is correct, dat wij eigenlijk bezig zijn op dit moment met een voorbereiding van 1 januari 2020 het moment namelijk waarop de regeling beschermd wonen door gemeenten gaat worden uitgevoerd en niet meer door de centrumgemeente Groningen. Dat betekend dat wij daar voorzieningen voor moeten treffen en het budget wat daarvoor moet worden aangewend dat is het budget waar hier sprake van is. Omdat nog niet helemaal duidelijk is wat wij precies moeten gaan organiseren, daar wordt nog over gesproken in de provincie, hebben wij wel voor de zekerheid dit bedrag op deze manier in de begroting opgenomen. Dus wij zullen de komende jaren een aantal acties moeten inzetten om dat beschermd wonen en een paar aanpalende beleidsterreinen op het gebied van geestelijke gezondheidszorg om die te gaan organiseren voor onze eigen gemeente.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Mellies, fractie Melllies.
  • 0:23 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Nou dan heb ik dat waarschijnlijk niet helemaal goed gelezen want die bladzijde ervoor, wordt dat bedrag geboekt dat zijn de baten en ook gelijk afgeboekt als zijnde lasten, ik had dan ook verwacht dat er dus de baten wel opgevoerd zouden zijn, maar dat er bij de algemene reserve dat bedrag dan weer ook opgevoerd zou zijn. Maar dat was dus even waarschijnlijk even mee in de war.
  • 0:11 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Dat zou kunnen voorzitter. Dan heb ik volgens mij de vragen en opmerkingen die er gemaakt zijn beantwoord.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Boen. Ja, meneer Maarsingh, CDA.
  • 0:12 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter mag ik nog even een vraag stellen over, er zijn trouwens door meer fracties vragen over gesteld, hoe komt het nou met die bewindvoering, dat dat ineens zo oploopt met zeg maar 20 tot 30%.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Maarsingh ik breng u even in herinnering, maar daar heeft de wethouder antwoord op gegeven.
  • 0:5 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Dan heb ik niet goed opgelet, excuus. Dank u wel wethouder. Ik zal wel even nalezen.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:8 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja we hadden nog gevraagd of de voornomen fusie van de bibliotheek of er al duidelijkheid is wat voor gevolgen dat hebben voor het serviceniveau van onze bibliotheken.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Boen.
  • 0:43 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Dat klopt voorzitter die vraag is gesteld. Er zijn twee dingen op dit moment aan de hand. Op de eerste plaats denkt de stichting Openbare Bibliotheek Stadskanaal ernstig na over het infuseren in Biblionet, dat is één van de ontwikkelingen. Andere ontwikkeling is dat er provinciaal met Biblionet wordt gesproken over het aanbod wat zij in de verschillende gemeenten in de provincie gaan doen en dat betekend dat die twee zaken eigenlijk op dit moment bij elkaar komen en dat wij ook nog nadenken over datgene wat er straks in de bibliotheek aan aanbod zal zijn.
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   wordt vervolgd dus
  • 0:1 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   absoluut
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Luijken, SP.
  • 0:11 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ik had een vraag over glasvezelaansluiting, daar heb ik ook nog geen antwoord op gekregen. Over compensatie, aansluitkosten.
  • 2:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, maar daar kom ik zo op terug. Dank u wel wethouder Boen. Spreek ik mevrouw Sterenborg toch maar even aan als voorzitter tijdens de beantwoording van de nog openstaande vragen. Vele fracties, CDA, SP, PvdA hebben het allemaal gehad over het snelle internet, de kans om dat in het buitengebied te realiseren waarvoor de datum 1 december, 4 december, sinterklaas is 5 december, ik denk dat daar wel iets van flexibiliteit zit, tenslotte moet je ook nog kijken hoeveel mensen zich aangemeld hebben. het is een wezenlijk iets voor onze gemeente om dat te doen slagen op dit moment. Ik heb u de vorige raadsvergadering uitgelegd dat wij niet van de kant van de gemeente zomaar een investering kunnen plegen in deze ontwikkeling, dat we dan te maken krijgen met situaties als mogelijke staatssteun en dergelijke. Mevrouw Luijken van de SP is een beetje negatief, bij het percentage van gaan we het wel halen. Als wij de investeerders mogen geloven dan liggen wij op dit moment richting de 30%, met nog twee weken te gaan, ruim voor op wat we moeten behalen en wat er dan al is gezien de periode. Hun ervaringen in andere projecten is dat het tot op de laatste dagen aankomt. Dat laat onverlet dat we wel van alles in het werk stellen. CDA noemde de ambassadeurs, de extra bijeenkomsten die plaatsvinden, als het goed is gaat er deze week nog een brief uit van mijn twee collega's vanuit Bellingwedde en Vlagtwedde en Stadskanaal om het nog een keer onder de aandacht te brengen. ik heb ook aangeboden naast wat we vorige week al hebben gedaan via de social media om dat nog een keer vanuit ons gemeentehuis te herhalen en ja dan houdt het op een gegeven moment ook op, dan hebben we heel veel gedaan. Het enige
  • 0:08 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Mevrouw de voorzitter, mag ik iets vragen?
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Maarsingh aan u het woord.
  • 0:45 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Het is een beetje een interruptie, maar het heeft een goed doel. Kijk kan het, als u natuurlijk nu zegt 5 december, 6 december , 7 december dat zegt u niet, maar als u dat zou zeggen wacht iedereen dus u moet niet verder gaan dan 5 december. Nu, vandaag. Maar en dan kunnen we later wel kijken hoe de vlag erbij hangt denk ik, maar dat was mijn vraag niet. Mijn vraag is eigenlijk; kijk er zijn toch ook mensen die het gewoon moeilijk hebben horen wij wel met die €15,-. Die het moeilijk hebben met dat bedrag van €1850,-, want volgens mij, maar u moet maar zeggen of ik iets verkeerd zeg, is het zo dat die €15,- eeuwig durend is.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   nee, nee, nee
  • 0:37 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nou gelukkig zeg ik het dan verkeerd, is tien jaar. Maar kijk wat ik wilde vragen is als er nou toch nog een klein groepje is die het er erg moeilijk mee heeft dan kunnen wij toch buiten de staatssteun een list bedenken om zeg maar op basis van bepaalde criteria, de heer Hofstra gaf daar ook al een goede voorzet voor, dan zouden we toch nog iets kunnen doen, want het is eigenlijk nu of nooit, om er misschien een heel klein groepje, maar goed het is voor de beurt spreken, maar
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Het lijkt mij ook meneer Maarsingh. Mevrouw Galama.
  • 1:46 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel voorzitter. Ik wou zeggen als ik mijn antwoord had kunnen afmaken meneer Maarsingh dan was ik op dit punt gekomen. Want ik had uw vraag wel heel duidelijk goed begrepen en uw fractie was niet de enige die daar in zeg maar aandacht vroeg. Hoe komt het met de maandelijkse bijdrage van €15,- en die is levenslang, niet tien jaar, levenslang, of de afkoop ineens van €1850,-. Het een of het ander. En er zijn gezinnen die die €1850,- niet zomaar op kunnen brengen. Nou heeft de investeerder elke gemeente al aangeboden dat er tien adressen aangedragen kunnen worden die dat om niet krijgen. Dat is hun participatie gedacht in het gebied. Wij hebben gekeken naar mogelijkheden kunnen we dat op een andere manier doen, dat had ik u vorige keer uitgelegd, dat kan niet. Niet in het project. Waar wij op dit moment nog naar kijken of wij, en dan moet u denken op een gegeven moment net zoals we doen bij startersleningen of duurzaamheidsleningen, iets zouden kunnen doen vanuit de Wmo voor mensen die echt beneden de criteria zitten, om het mogelijk te maken om die €1850,- zeg maar wel in één keer te laten betalen, maar via een regeling bij ons, via de Wmo. Daar zijn we zoekende, dat doen we ook in overleg met Vlagtwedde, of dat de oplossing is, dat kan ik u niet met zekerheid stellen, maar in ieder geval zetten we wel alles in het werk om het realiseren van het snelle internet, van de digitale infrastructuur te realiseren.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Maarsingh
  • 0:12 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Dank u wel aan de portefeuillehouder, want dat is nou precies dat sociale gevoel wat ik gezegd heb, dat zit in dit huis en ik hoor het nu van u. Dank u wel.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Graag gedaan meneer Maarsingh.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:19 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   U heeft zelf waarschijnlijk de regels ook niet bepaald, maar kunt u me nog een ietsje nader toelichten wat is levenslang. Levenslang, want mijn moeder is 97 en die gaat dan graag zo'n contract aan bij wijze van spreken, dus ja.
  • 2:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Volgens mij meneer Pals, als ik mag mevrouw de voorzitter, vindt de aansluiting op het perceel plaats en niet op de persoon. Het is gewoon een contract wat je afsluit en is verbonden met het perceel waar je woont. Dus dat gaat over naar de ander. Er werden vragen gesteld over de innovatiewerkplaats, door met name D'66. U heeft in de najaarsnota kunnen lezen dat wij voor de innovatiewerkplaats wat een werkplaats is die vooral voortkomt uit de wens van de Hanzehogeschool om haar studenten naar de regio te sturen, dat door de hele provincie te doen en daarmee 5000 banen te willen creëren in drie jaar tijd. Dat ze ook die wens hebben neergelegd bij Stadskanaal. Alleen dat moet wel een kwestie zijn van reagerend op de vraag vanuit het bedrijfsleven. Studenten kunnen aan de gang met onderzoeksvragen, marketingvragen, misschien mogelijke onderzoeken naar innovatieve ideeën die ze hebben, naar de haalbaarheid, alleen hier in Stadskanaal gaat de samenwerking wat verder. Dan wordt er gekeken naar innovatieplatform, opgebouwd door zeg maar de ondernemers, de onderwijsinstellingen, en dan heb ik het echt over het Ubbo Emmius, het Noorderpoort en de Hanzehogeschool, waarbij we zelfs proberen al de interesse voor techniek aan te wakkeren op lagere basisonderwijs zodat je een lerende lijn krijgt eventueel zelfs tot aan HBO of WO. Maar die willen het wat breder opzetten dan alleen een broedplaats die gevuld wordt met studenten van het hogere beroepsonderwijs van de Hanzehogeschool. We hebben op de noordelijke promotiedagen op 8 november, 7 november, hebben wij een intentieovereenkomst getekend met de drie O's, ondernemers, onderwijs en de overheid, waarin wij nu in de komende drie maanden, het eerste kwartaal van 2018 onderzoeken in wat voor vorm zouden we dat willen gieten, waar willen we en kan dat een fysieke broedplaats, dus waar studenten elkaar ook kunnen ontmoeten waar op een gegeven moment die ideeën ook uitgeprobeerd kunnen worden als dat hier in de regio kan, wat voor vorm zou dat moeten zijn, zou dat een corporatie moeten worden, hoe wordt de jaarlijkse exploitatie dan gefinancierd, wat voor incidentele investeringen vergt dat en daar hebben we een kwartaal voor gezet, dat dat uitgezocht moet worden. En als we dat heel goed doen hebben we als gemeente gezegd dan faciliteren wij dat, met de totale kosten van de projectleider, met jullie allemaal intensief mee. Nou is denk ik een hele mooie ontwikkeling in de regio.
  • 0:05 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   mevrouw Meertens
  • 0:8 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Is dit misschien een keer een leuk onderwerp om een werkbezoek of een informatieavond aan te koppelen voor de raad? Want dat is wel een heel interessant onderwerp.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, maar, als ik dan mag voorzitter, dan heeft dat pas zin op het moment dat je ook zegt het is haalbaar en er komt een goal.
  • 0:2 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Dat bedoel ik eigenlijk ook.
  • 1:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we richting zomer. Misschien dat u dan een mooie raadsexcursie heeft en er wat te organiseren valt. Dat is het innovatieplatform en dan de visies op zonneparken. Meneer Nijenbanning u wordt toch zo op uw wenken bedient, het hele jaar al, wij hebben op 29 juni hebben wij een bijeenkomst georganiseerd in Geert Teis, daar waren investeerders, corporaties, inwoners, bedrijfsleven en raadsleden. Hebben wij uitgewerkt, u hebt vorige week in uw wekelijkse mail een prachtige uitnodiging gekregen voor 7 december, de 2e avond, om te vertellen wat hebben wij gedaan met wat we van de 1e avond gehoord hebben en zijn we nu zover dat we een conceptvisie hebben die in januari en in maart op de commissie en op de raadsvergadering, zoals op uw lange termijnagenda staat, dus volgens mij wordt u op uw wenken bedient op een gegeven moment en is de raad meegenomen van A tot Z. Dus ik hoop dat u er straks van de resultaten heel erg blij wordt. in ieder geval stimuleert het ons wel om verbindingen te leggen met het innovatieplatform en te kijken wat voor nieuwe ontwikkelingen wij in het kader van de energietransitie kunnen bewerkstelligen. Voorzitter volgens mij heb ik daarmee de vragen gehad.
  • 0:13 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Is er behoefte aan een tweede termijn? Dan mag u dat weer van mij overnemen.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Tweede termijn. Wie voor de tweede termijn. Mevrouw Luijken, meneer Pals, mevrouw Meertens. Mevrouw Meertens, GBS.
  • 0:8 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja voorzitter wij zoude eigenlijk even willen schorsen want wij willen even met een aantal partijen overleggen over De Pauw.
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ik even inventariseren voordat we schorsen wat de andere vragen nog zijn, want misschien kunnen we dat dan nog meegeven als dat belangrijk mocht zijn. Mevrouw Luijken, SP.
  • 0:13 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ja, ik vind het antwoord op de parkeerplaatsen eigenlijk niet echt bevredigend. Ik heb dat zelf ook uit de tekst kunnen halen dus ik ben eigenlijk net zo ver als dat ik was. Ja, daar gaan wij in ieder geval niet mee akkoord.
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Helder. Meneer Pals, D'66. Over hetzelfde. Vijf minuten, tien minuten, hoelang heeft u nodig. Vijf minuten. Ik schors de vergadering vijf minuten.
  • 0:2 schorsing
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik heropen de vergadering en geef het woord aan mevrouw Meertens van GBS, die om een korte schorsing had gevraagd.
  • 0:23 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja, voorzitter dank u wel. Ten aanzien van De Pauw is ons voorstel om de uitkomsten van de bezwarenprocedure af te wachten en onze vraag aan het college is of wij de uitkomsten daarvan terug gerapporteerd kunnen krijgen en wij vragen het college de raad te informeren over een eventueel voorgenomen besluit zodat de raad dan eventueel wensen en bedenkingen naar voren kan brengen.
  • 0:46 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou kijk ik even naar de portefeuillehouder. Want normaliter krijgt u de resultaten van het ombuigingsplan, 2016-2019 als ik het goed zeg, via de planning en control cyclus terug. En het besluit van het college wordt in wezen ook op de besluitenlijsten gepubliceerd, daar kunt u vragen over stellen, net zoals vanavond is gebeurd, dus dan denk ik om er een voorgenomen besluit van te maken met dan een raadsvoorstel en dan een definitief besluit dat is wel buiten de procedure om. Kunt u niet gewoon reageren op, als wij een besluit genomen hebben. Want dan komt ie gewoon in de voorjaarsnota terug.
  • 0:11 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja, maar voorzitter wij hebben vragen bij het feit of we met die €7000,- minder De Pauw wel gegarandeerd nog voort kan bestaan. Dat is ons probleem.
  • 0:29 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat begrijp ik, daar krijgt u dan ook de rapportage over, maar net als u wachten wij nu eerst ook het proces van de commissie rechtsbescherming af. die komt met een advies op basis van het horen van beide partijen en dan komt er een definitief besluit of het eerdere besluit van de bezuiniging van €7000,- wordt aangepast of niet. Dat kunnen wij meenemen in de P&C cyclus. Of zoveel eerder via de besluitenlijst. Kunt u altijd op reageren.
  • 0:3 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Dat is wat ons betreft dan akkoord denk ik. ja.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja en het is pas per 1 januari 2019, dat is ruim voor die tijd. Ik probeer het ook even te zien in niet extra werk te creëren maar gewoon de procedure te doorlopen. Is dat voldoende?
  • 0:09 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja, wat mij betreft wel.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Doen we hem zo. Geen verdere behoefte aan de tweede termijn? Mag ik daaruit concluderen dat u de begroting
  • 0:3 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Voorzitter
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Luijken, SP.
  • 0:10 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Wij kunnen akkoord gaan met de nota, maar wel met een stemverklaring. Of ben ik nou weer te snel.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ja
  • 0:4 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   sorry
  • 0:32 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik was eigenlijk net voornemens om de beslispunten op te noemen, dus de lopende begroting bij te stellen volgens bijlage 1 en 2 in de najaarsnota, de kredieten voor de investeringen genoemd in het hoofdstuk en uw punt is daar 1 van, de gevraagde kredieten, om die beschikbaar te stellen en de najaarsnota voor het overige voor kennisgeving aan te nemen. En ik had willen zeggen; zou dat unaniem zijn met uitzondering van de parkeerplaatsen in Musselkanaal bij de SP. Is mijn conclusie terecht.
  • 0:3 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   heel terecht
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Aldus [voorzitter klopt met hamer], met die stemverklaring van de SP op de parkeerplaatsen van Musselkanaal. Dan vraag ik mevrouw Sterenborg om de voorzittershamer weer over te nemen.
 • 13 Stadskanaal Koersvast, nait soezen, moar doun
  • 13. Vaststellen Stadskanaal Koersvast nait soezen moar doun (313,85 KB)13.1. Stadskanaal Koersvast nait soezen moar doun (9,47 MB)13.2. Projectenboek 2017 (655,41 KB)13.3. Uitgaande brief aan GS (267,92 KB)13.4. Provincie Groningen over vervolgproces (1,45 MB)
  • 0:25 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel mevrouw Galama. Wij zijn aangekomen bij agendapunt 13; Stadskanaal Koersvast, nait soezen moar doun. Daarom weet ik waarom u de voorzittershamer aan mij gegeven heeft. Wie wenst erover het woord te voeren. Meneer Maarsingh, CDA.
  • 4:26 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Maarsingh. Mevrouw Luijken, SP.
  • 0:49 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Nou dan zal ik als westerling mijn Gronings helemaal maar besparen. Ik heb al eerder gezegd tijdens de commissievergadering dat lef en durf spreekt de SP heel erg aan. het is natuurlijk wel zo dat er een heleboel punten in staan, projecten in staan, waar de SP kritisch naar kijkt. Ik heb dan ook moeite om vanavond te zeggen of wij voor of tegen deze koers zijn, ik wil hem ter kennisgeving aannemen, dat is geen probleem, maar zoals de heer Maarsingh al aangaf, dingen veranderen, misschien zijn we in de loop van de tijd met bepaalde dingen niet eens en dan moet het wel zo zijn dat er ruimte is voor kritiek of veranderingen. Tot zover.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel mevrouw Luijken. Meneer Van Beek, CU.
  • 1:53 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Dank u wel voorzitter. Ja ik ga ook niet de hele aanleiding tot dit document herhalen, het hele herindelingstraject, ik wil gewoon hierbij houden bij het stuk wat voor ons ligt en houd het maar gewoon bij koersvast. Ik bedoel ik waag mij ook niet aan het Gronings. We hebben al een bijeenkomst gehad waar dit document natuurlijk besproken is en dat was ook nodig om een aantal dingen vanuit de raad aan het college mee te geven zodat die dit stuk ook up to date kon overhandigen aan Provinciale Staten aan de gedeputeerde, dat is natuurlijk ook gebeurd dat hebben we allemaal kunnen lezen bij het STAR locatie, nou was wel toepasselijk als we het hebben over de spoorlijn in de diverse projecten. Ik heb de vorige keer geloof ik ook gezegd dat het een prachtige visiedocument is, maar het belangrijkste vinden wij eigenlijk het projectenboek, dat maakt het een concreet document en echt specifiek iets voor Stadskanaal. En meneer Maarsingh die zei een stuk niet in beton gegoten, ik noem het maar een dynamisch document en dat kan wat ons betreft ook in de loop van de tijd steeds concreter gemaakt worden die projecten. Ik heb de vorige keer iets geroepen over smart formuleren, ik denk dat de diverse projecten inderdaad wat smarter geformuleerd kunnen worden en nou ja goed ik denk vorige keer heb ik daar over gesproken en de heer Maarsingh haalt dat ook aan, de jaarlijkse evaluatie en hoe we dat in het vat moeten gieten daar moeten we het dan maar eens over hebben met zijn allen, ik denk ook niet dat ik al ver vooruit kan kijken in de volgende periode dus maar dat er een evaluatie dient plaats te vinden en dat we elke keer die projecten eens even moeten gaan bekijken en tegen het licht houden of er wat veranderd of aangepast moet worden, ik denk dat de SP ook zoiets bedoelt, ik denk dat dat een goede zaak is. daar wil ik het in eerste instantie maar even bij laten voorzitter.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Van Beek. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 1:33 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Ja inderdaad al veel gezegd ook over het voortraject. Stadskanaal zelfstandig verder, in elk geval voor de voorzienbare toekomst. ik zag het woord vijfjarenplan staan, moest ik wel ergens anders aan denken, maar dat geeft verder niet. Een mooie glossy is het geworden waar volgens mij heel duidelijk in staat wat Stadskanaal van plan is, projectenboek wat erbij hoort is inderdaad ook handig als leidraad daarbij. Ik denk de opmerking die de heer Van Beek maakt over het projectenboek dat het niet in beton gegoten is en dat we dan te zijner tijd als die projecten voor uitvoering standaard dat wij daar nog een beslissingstraject over hebben. De punten die er in staan zijn volgens mij goed, we hebben natuurlijk ook in het voortraject van de herindeling eigenlijk min of meer dezelfde onderwerpen voorbij zien komen, alleen die pakken we nu zelfstandig op, duurzame ontwikkeling bijvoorbeeld, de circulaire economie, de energie neutraal 2050, nou wat ons betreft mag dat ook wel 10 jaar eerder, maar daar gaat dat is heel dynamisch dus dat zullen we zien. Digitale infrastructuur hebben we ook al uitgebreid over gehad vanavond de voorzieningen, de zorg, de innovatie, de eigen kracht en de dienstverlening. Volgens mij zijn we daarmee op de goede weg. Laat onverlet dat wij heel graag hadden gezien dat wij nu in een herindelingstraject zaten met PSV, dat is niet gebeurd, dus dan is dit een heel goed plan B. Dus vooruit ermee. Dank u wel voorzitter.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Hofstra. Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:41 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, dank u wel voorzitter. Zoals wij eerder hebben aangegeven in een bijzondere raadsbijeenkomst zijn we zeer content met het huidige document zoals het nu voorligt. Het is denk ik een krachtig signaal aan onze omgeving en ook onze bestuurlijke omgeving dat we in Stadskanaal prima in staat zijn om onze eigen boontjes te doppen vanuit een sterke visie en op eigen kracht. Nou de vraag die bij mij oprijst is van heeft u vanuit de zijde van de provincie al een eerste reactie ontvangen over het document of, ik kan me ook voorstellen dat zij wachten tot ook Pekela en Veendam hun documentatie hebben aangeleverd. Dank u wel voorzitter.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Nijenbanning. Meneer Pals D"66.
  • 1:33 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter een mooi document die een visie uitstraalt in onze gemeente. We hebben daar een bijeenkomst over gehad. Wat we nog steeds jammer vinden, daarvoor moet je waarschijnlijk lid zijn van D'66, is toch de geringe bijdrage over de internationalisering wat hier in staat, want als ik u even moet herinneren drie uur rijden verderop hebben we Hamburg met 1,8 miljoen inwoners en 2,5 uur hier van rijden hebben we Rotterdam met 630.000 inwoners dus u weet wel waar onze visie en focus moet liggen. En ik vind het altijd jammer dat dat niet wordt verwerkt in een koersdocument. Dat we er eigenlijk als Stadskanaal nog ambitieuzer gaan uitspringen dan de omliggende gemeentes dat had het document nog mooier gemaakt. Maar heel mooi dat het er is en ons voorstel is ook, dat willen wij eigenlijk we hebben geen motie of amendement, maar we willen eigenlijk voorstellen om deze dat, dat is 20-11-2017, om dat ieder jaar te herhalen als het moment van de dag van verantwoording. Wij willen ieder jaar dat document eigenlijk ter berde brengen en gewoon met raad en college dit document gaan evalueren wat is er van terechtgekomen, waar moet het bijgestuurd worden, gewoon een open gesprek of open bijeenkomst over dit koersdocument. Dus wat ons betreft komt er ieder jaar vanaf nu rondom de 20e een dag van de verantwoording over het koersdocument.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Pals. Meneer Mellies, fractie Mellies.
  • 0:30 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja, ik sluit me eigenlijk bij de vorige sprekers aan, we hebben natuurlijk ook al 2 oktober hier uitvoerig over gehad, ik denk wat hier zo gezegd is over een niet in beton gegoten dynamisch document dat het dat ook wel moet zijn denk ik. Ik bedoel we hebben straks gemeenteraadsverkiezingen dat kan nog wel wat veranderen. maar nee al met al zien wij het allemaal zonnig tegemoet en we stemmen ook in met dit document. Dank u wel.
  • 0:21 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Galama, portefeuillehouder aan u het woord.
  • 5:29 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou voorzitter allereerst dank voor de complimenten die ik toch op hoofdlijnen zeker beluister over het koersdocument. Koersdocument waar wij in februari, nee op 1 maart van dit jaar zeiden van daar moeten we mee aan de slag, onafhankelijk van wat de provincie op dat moment rondom de mislukte herindelingsvraag van mening was. in ieder geval konden wij concluderen dat we voorlopig na al onze inzet die we getoond hebben, al onze middelen die we geïnvesteerd hebben en de unanimiteit die we uitgestraald hebben voor een visie die vijf jaar gedragen werd, dat we het in ieder geval op eigen kracht moesten kunnen doen. dat is ook wel iets wat bij ons past, ondanks dat de visie niet veranderd is voor de langere termijn, alleen zijn wij niet voornemens om nu te gaan trekken aan iets en hebben we ons gefocust op van waar staan we dan voor, wat is er onveranderd in deze wereld en wat moeten we kunnen beantwoorden. En dat ziet u terug in dit document, het is dus ook geen document wat bol staat van allerlei toekomstdromen, ambities waaraan überhaupt nog begonnen moet worden. nee, het vertaald zich heel duidelijk in dit projectenboek, in die 28 projecten waar heel sterk de focus op komt te liggen, ook manier van werken waar we meer naar toe willen, laat onverlet dat we daar omheen natuurlijk nog heel veel werkzaamheden uitvoeren wat gewoon tot onze corebusiness behoort. En misschien moet ik nu een beetje zachter gaan praten want ik heb niet zoveel kinderen en kleinkinderen meneer Maarsingh, maar ik ben wel heel erg blij, was ik nog verstaanbaar, mooi, wel heel erg blij op een gegeven moment dat u eigenlijk aangeeft van het is goed en het is misschien een goed moment geweest en ik weet niet, ik denk niet dat dit de reden was waarom wij de subsidies voor het centrumplan hebben binnengehaald want het was gewoon een heel goed plan, dat is tot twee keer toe bevestigd, en daar zijn we blij mee. Het projectenboek, en dat geldt voor alle vragen en opmerkingen van de fracties, is een dynamisch iets. Het is niet iets wat mogelijk plannen zijn, het zijn heel veel plannen die al ter hand zijn genomen en waar dus ook niet opnieuw overal beslissingstrajecten in zitten of nog momenten in zitten, maar op onderdelen misschien wel en daarom is het ook zeker goed om jaarlijks te evalueren. Nou weet ik niet of de dag van de verantwoording naast de dag voor de secretaresse dag voor de ondernemersdag, voor de katten en weet ik ook nog in moeten voeren, ik denk dat een voortgang die we sowieso kennen in onze planning en control cyclus en die past ook bij een focus en die past ook bij efficiënte inzet van de formatie, hebben we gezegd van het zou mooi zijn om gewoon één keer per jaar even los van besluitvormingstrajecten, los van expliciete plannen, even te kijken van waar staan we en hoe verloopt het. Het projectenboek is iets wat u ter informatie hebt gekregen, is natuurlijk vooral het handboek voor het dagelijks bestuur om tot uitvoering te komen. Een glossy, die had ik nog niet gehoord, maar nou als u hem zo uit wilt leggen dan doen we dat, maar dan vind ik het wel een opmerking waard en een compliment, want dit hebben we in eigen huis gedaan. En als u dat een glossy noemt meneer Hofstra dan denk ik nou mooi trots, want zowel qua teksten, qua regie, maar ook de hele lay out, komt wel uit eigen huis en dat geeft ook iets aan van waar we mee bezig zijn, hoe we daar over dachten en hoe we dat weten te vertalen. Ik noem het niet een goed plan B, ik noem het gewoon een goed plan A voorlopig en iets, en dan hoewel ik de tekst niet goed kan uitspreken als Friezin, kunnen de Groningers nog wel iets van die friezen leren. Want ik denk wat wij wel goed kunnen als friezen, en dat mag in deze regio ook wel, is er trots op zijn. En dat mag u zijn volgens mij op wat er ligt. En waar we mee aan de slag zijn en dat hebben we de laatste weken met een aantal projecten ook heel duidelijk kunnen zien. Dus als we dat Gronings en dat Fries nou een beetje samenvoegen komen we tot hele mooie resultaten. Ik hoor alleen wat teleurstelling bij D'66. Nou weet ik dat u graag van dit, waar al duidelijk in is toegevoegd dat we in de samenwerking ook kijken naar nationaal en internationaal, daar hebben we dan niet hele alinea's aan gewijd omdat we heel kort en krachtig visiestukken neer wouden zetten en vooral reacties wouden horen van partijen waar we mee samenwerken. Netwerkorganisatie, een netwerkpartner dat is onze stijl van werken en daar wordt nog heel veel in ontwikkeld en dat is voor ons volgens mij redelijk gangbaar. En waarom hebben we dat nou niet groter opgepakt, omdat wij niet aandurfden om kroonjuwelen te realiseren meneer Pals. Want als je ze als kroonjuwelen benoemd dan is het risico dat je ze op een gegeven moment in moet leveren en dat zijn wij voorlopig niet van plan. Dus
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals.
  • 0:06 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Het voordeel van kroonjuwelen voorzitter is dat je ze kunt oppoetsen en ze glimmen alle dag ze shinen alle dag en het is ook echt om kroonjuwelen te koesteren, niet om weg te gooien, maar te koesteren en op te poetsen en mee aan de slag te gaan dus u benaderd kroonjuwelen toch wel zoals ik het niet zou willen benaderen voor onze gemeente.
  • 1:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En dat is nou precies de reden waarom we het niet zo hebben vormgegeven, niet zo hebben benoemd en niet zo hebben neergezet als wat u zegt omdat wij eigenlijk de resultaten van onze ketenpartners die hier in het document naar voren komen eigenlijk zo vanzelfsprekend vinden voor de manier waarop we werken, waar we trots op mogen zijn, dat we niet elke dag willen oppoetsen en daarmee bezig zijn, maar dat het vanzelfsprekend wordt dat die koers die uitgezet is in Stadskanaal, duurzaam Stadskanaal leeft en Stadskanaal pakt aan, vanzelfsprekend wordt. En als iemand je achteraf dan met juwelen beloont, dat is wat wij graag willen en wat wij ook zoeken bij de provincie, dan worden we daar blij van. En wat ik wel gehoord heb en dat is uitgesproken door beide gedeputeerden die zicht hadden op het document want die hadden natuurlijk onder embargo er wel kennis van kunnen nemen, is dat men a ontzettend tevreden was over de eigen manier waarop Stadskanaal het antwoord had gegeven, niet het antwoord op hun brief maar al aan de slag was gegaan, dat het wel opvallend was dat Stadskanaal de eerste was die gewoon zei en dan gaan we zo werken richting de maatschappelijke opgave en dat ze dat op een gegeven moment een hele vertrouwingwekkende en zelfstandige en krachtige manier vonden waarin ze zeiden van ja het uiteindelijke oordeel over een herindeling van die drie gemeenten die niet gelukt is dat beoordelen we op grond van het feit als we ook zien wat Veendam en Pekela aangereikt hebben, maar in ieder geval hebben ze alle steun toegezegd om het de concreetheid die het al in zich heeft en dus geen luchtfietserij, maar de concreetheid die het in zich heeft om daar waar mogelijk ons ter zijde te staan en ook een van die partners in dat hele gebied van netwerkpartners te zijn. En dat is op een gegeven moment ons vertrouwen voor de toekomst voorzitter om er hard mee aan de slag te gaan, verder aan de slag te gaan.
  • 0:10 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Is er behoefte aan een tweede termijn? Nee. Meneer Van Beek, CU.
  • 0:11 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, ik wou nog even weten hoe de portefeuillehouder dacht over de evaluatie van het geheel. Of daar een avond voor belegd wordt ja of nee.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Galama.
  • 0:57 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voorzitter volgens mij had ik aangegeven om los van het om daar nou een specifieke dag en precies op dat tijdstip wel een jaarlijks moment van te maken wat losstaat van een besluitvormingstraject of van een specifiek project om te kijken van waar staan we, daarom noemde ik het ook een dynamisch projectenboek, het is een informatief boek voor u, behalve daar waar nog beslissingen over genomen zouden moeten worden, maar om dat gewoon wel op te pakken met een beetje de sfeer van benen op tafel waar staan we wat betekend het en waar willen we wel of niet bijstellen. En in die zin vind ik het wel jammer dat de SP er kennis van neemt, want dan ik van ja dan ben je je invloed wel een beetje kwijt ondertussen op het geheel, want dit is wel de koers die we nu uitzetten. En de projectenboek is daar een voorbeeld van, naast de 70% van de werkzaamheden die wij natuurlijk op alle terreinen uitvoeren in het kader van het sociale domein, maar
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Luijken.
  • 0:2 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ik heb niet gezegd dat we ertegen waren.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, voorzitter maar in
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Maarsingh
  • 0:00 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter ik heb gehoord van mevrouw Luijken dat ze zei ja wij willen nu niet alles precies zo vaststellen zoals er nu over gedacht wordt, maar als er over twee jaar als we met een plan bezig zijn en wij hebben hernieuwde inzichten of er zou iets bijgesteld moeten worden willen wij er wel even over kunnen praten.
  • 0:03 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ja, dat heeft u goed gehoord.
  • 0:15 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nou ik denk dat iedereen dat gezegd heeft, heeft de heer Van Beek ook gezegd. En dat bedoelde ik ook met niet in beton gegoten. Maar moet wel aan de slag, daar begon u toch mee.
  • 0:3 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ik ben blij dat u zo goed oplet meneer Maarsingh.
  • 0:4 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ik ben wel oud, maar kan nog wel opletten.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Galama.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, dit klinkt aardig voorzitter, maar dit vind ik wel heel jammer. Want er is in de procedures op een gegeven moment een verschil tussen een document, een visie die er in verwoord is op een gegeven moment vaststellen of er kennis van nemen. Er kennis van nemen is gewoon in onze politieke besluitvorming is gewoon vrijblijvend. Ik heb het gezien, ik heb het gelezen, ik heb er niks van gevonden dus ik kan, dat is denk ik niet de visie, dus
  • 0:09 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   U kijkt mij aan, maar ik probeer mevrouw Luijken te overtuigen dat zij het best eens kan zijn met deze notitie.
  • 0:3 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Misschien moet u gewoon even afwachten.
  • 0:24 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik denk dat het gaat om dit is de visie, dit is de lijn waar we naar toe willen werken, die we op die drie koerslijnen, met Stadskanaal werkt duurzaam, Stadskanaal leeft en Stadskanaal pakt aan, willen bereiken. Dat zijn toekomstresultaten, het helpt dat de gemeenteraad een koersdocument vaststelt. Daarom heel duidelijk onderscheid tussen we nemen er kennis van, want dat is echt een andere interpretatie van een besluit
  • 0:3 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   ??????????????????
  • 0:50 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja en ik denk dat mevrouw Luijken altijd voldoende ruimte heeft om namens de fractie van de SP een andere invulling te geven of een poging te wagen om tot bijstelling van een visie te komen. Ten slotte is dat niet in beton gegoten. Dus ik heb het idee dat u de grote hoofdlijnen die u ondersteund ook best kunt vaststellen en in de jaarlijkse evaluatie al naar gelang ontwikkelingen, al naar gelang de doorontwikkeling van de economie kunt zeggen van maar nu mag het wat ons betreft een onsje meer zijn in de ene richting of de andere richting, maar in het kader van werkgelegenheid en dergelijke zijn we het volgens mij helemaal eens, dus ik zou het prachtig vinden, en dat meen ik serieus, dat we ook op dit terrein unaniem zouden kunnen zijn, krachtiger kunnen we ons niet tonen als gemeente.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel mevrouw Galama. Mevrouw Luijken.
  • 0:02 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ja, ik vind het toch een beetje voorbarig allemaal, ik bedoel dat was het eerste wat ik gezegd heb op dat moment, daarna hebben we heel veel dingen gehoord, nu wordt het bijna niet meer mogelijk gemaakt om überhaupt nog wat er van te vinden, maar ik kan niet op eerste hand meteen zeggen ik ga hier wel of niet mee akkoord, ik heb genoeg dingen aangehoord waardoor ik inderdaad gewoon zelf een besluit kan nemen.
  • 0:13 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Kan ik daarmee concluderen dat iedereen, horende de discussie, met het koersdocument akkoord kan gaan met uitzondering van de SP. Wat is uw conclusie?
  • 0:3 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Wij gaan gewoon mee in deze.
  • 0:19 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Heel fijn. Dan is het beslispunt unaniem aangenomen. Aan u het woord mevrouw Galama.
 • 14 Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg
 • 15 Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008
  • 15. Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008 (326,89 KB)15.1. Geconsolideerde versie APV 2008 (188,89 KB)15.2. Amendement krijt (719,58 KB)
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Agendapunt 15, de wijziging van de APV gemeente Stadskanaal 2008. Iemand die daar het woord over wil voeren. En zo ja dan moet die zich melden bij de voorzitter mevrouw Sterenborg.
  • 0:8 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Wie wil daarover het woord graag voeren? meneer Kremer en meneer Maarsingh. Meneer Kremer aan u het woord.
  • 1:9 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Voorzitter, wij hebben de APV krijgen we nu. We hebben een tijdje geleden hebben we bij meneer Van Broekhoven bij de FOX zijn wij geweest en die had wat met de Knoalsternacht waren wat problemen met de jeugd en drank en wij waren even nieuwsgierig van dat wij daar iets mee kunnen, want zij zien het wel als een probleem, mensen ook , want de jeugd neemt dan drank mee en zij worden daar streng op aangesproken dat er gewoon dat de jeugd teveel drank inneemt en ik denk van nou ja dat is wel een punt ik denk van ik weet niet hoe dat kan geregeld worden in een APV of hoe dat staat in de APV. De tweede is van in het stuk van het APV wordt genoemd over het plakken en kladden van krijt en ik denk van als men en ik denk dat stoepkrijt daar ook onder valt en ik denk van als mijn dochter met stoepkrijt bezig is en de politie komt er aan en ze krijgt een bekeuring ja dat zou ik niet zo netjes vinden dus wij willen graag weten wat de reden sowieso is van dat die stoepkrijt in de APV staat. En dat was even het eerste gedeelte.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Kremer. Meneer Maarsingh, CDA.
  • 0:06 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja voorzitter ik was even mis, maar nu het toch zo is, wij zijn het eigenlijk eens met het tweede punt van de SP. Want stoepkrijt, ja niet dat ik het gebruik, mijn kinderen en kleinkinderen hebben het wel gebruikt, en met één beste bui valt het er weer af. En wij zijn er ook van geschrokken, maar door u op gewezen trouwens, dat dat in die APV stond, dus doe daar de streep maar even door, laat die kinderen hun gang gaan, er zijn wel andere dingen. Dus voorzitter wij ondersteunen dat. De stoepkrijt, streep erdoor.
  • 0:7 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Maarsingh. Mevrouw Galama aan u het woord.
  • 0:36 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voorzitter staat u mij toe om te blijven zitten, gezien het aantal vragen. Meneer Kremer vroeg iets over het gebruik van alcohol voor jongeren bijvoorbeeld tijdens de Knoalsternacht, nou dat is een van de redenen waarom we tot aanpassing van de APV komen zoals al hierin staat om ook op te kunnen treden tegen het feit dat er handgemenen ontstaan en jongeren met een slokje op willen er graag soms op los slaan, maar ze willen geen aangifte doen en dat beperkt ons tegen het eventueel kunnen maatregelen kunnen treffen om te voorkomen dat het weer gebeurd. Daarnaast is
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Kremer.
  • 0:18 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Ja, ik vind het heel goed dat als er handgemeen is dat de politie kan ingrijpen, maar we zijn eigenlijk liever een stapje voor. Gewoon als de jongeren gewoon preventief fouilleren daar, laat zien dat je daar bent en neem gewoon die drank in beslag. En ik denk van dan ben je al een stapje voor voor het vechten.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   mevrouw Galama
  • 2:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou ik kijk even verbaasd want voor mij betekend dat dat meneer Kremer waarschijnlijk de Kanaalsternacht niet bezoekt want als u goed opgelet heeft hebben wij daar tot twee toe de laatste jaren controles uitgevoerd. Wordt met een winkelkarretje van een van de supermarkten op een gegeven moment ladingen alcohol in beslag genomen van jongeren die jonger zijn als 18 jaar en dat is puur keihard inleveren want je mag, en dat is hetzelfde als met verkoop, het is niet toegestaan voor jongeren in die zin. En het is niet alleen om te voorkomen tot een handgemeen, maar dat wordt gewoon preventief gedaan. Net zoals er, en ik kan uit ervaring spreken want ik werk ook wel eens in zo'n nacht, gekeken wordt of bij de drankvoorziening de schenking op een gegeven moment wel controle gehouden wordt van ID. Nou persoonlijk ben ik een aantal keren flink de mist ingegaan dat ik iemand van 23 vroeg om zich te identificeren of andersom, dus, of ik mijn ID moest tonen dacht de griffier, maar in die zin doen we dus al genoeg. En normaliter in de APV is op een gegeven moment openbaar gebruik van alcohol op een gegeven moment op straten al verboden dus daar kan al tegen opgetreden worden. Ik zou niet weten wat ik daar nog meer aan kan doen, behalve een hele grote oproep aan omgeving en ouders. Want ik zie echt ook wel bij de Kanaalsternacht dat op een gegeven moment het rugzakje op en er zit inhoud in en we bestellen een colaatje en we gieten er een flinke scheut in. Dat is niet iets wat wij één op één kunnen controleren in zo'n nacht, maar daar waar we het zien en waar het zeg maar vooral door BOA's, maar ook door de controle van de laatste jaren van de medewerkers van "Deal" was dat, pakken we het aan. Dus daar hoeven we geen extra maatregelen voor te nemen.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:08 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter, ja ik wil toch even meneer Kremer aanvullen, want de vraag die meneer Kremer aan u stelt is die klinkt me bekend in de oren, maar die komt namelijk van ons werkbezoek die we laatst hebben bij de discotheek en u heeft heel veel overleg met de plaatselijke horeca eigenaar en u kent ook de eigenaar van de discotheek en daar komt die vraag o.a. vandaan. En zoals u het beeld nu schetst dan denk ik van ja dan ik hoop dat u het aan het juiste heeft en de horecaondernemer dan niet aan het goede adres want dan loopt er toch iets fout in het overleg.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   mevrouw Galama.
  • 0:22 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, sorry voorzitter, maar ik gaf antwoord op de vraag van meneer Kremer over de Kanaalsternacht. En toonde daarmee aan op een gegeven moment dat daar redelijk preventief gewerkt wordt en alcohol in beslag genomen wordt, dat ik daarmee niet alles kan voorkomen is een feit. Waar u aan refereert is op een gegeven moment dat de jeugd die in de weekenden op stap gaan.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   meneer Pals.
  • 0:21 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik refereer niet aan de weekenden, ik refereer ook echt aan de Knoalsternacht, dat is ons toen tijdens een raadsexcursie, en misschien zijn er meer raadsleden die zich die opmerking van de eigenaar zich kunnen herinneren, is ons dat eigenlijk wel expliciet gevraagd van besteed daar eens aandacht aan, dat is toch een probleem die we hebben tijdens de Knoalsternacht.
  • 0:27 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Het geldt in de weekenden meneer Pals, het geldt bij de Knoalsternacht en daarom was mijn oproep ook aan de ouders met name om daar iets aan te doen. Wat wij doen, en preventief kunnen doen, doen wij. Ik kan alleen niet voorkomen als zeven jongelui op een gegeven moment in een garage thuis een paar kratjes bier en wat wodka erdoor mogen werken en dan de straat opgaan, en dat gebeurd, dat gebeurd werkelijk, dat kan ik niet stante pe voorkomen.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Klinkhamer.
  • 0:30 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Nou hebben we de hele tijd de focus op de Knoalsternacht en de rest zijn nog, hoeveel weekenden zijn er nog waarin de FOX en de Mingel en noem ze allemaal maar op, allemaal die jongeren die lopen daar, ik denk dat we ook een beetje even moeten kijken van we investeren in die Knoalsternacht, en dat doen we ook en er is ook genoeg toezicht, of tenminste er is toezicht je kunt niet alles voorkomen, maar we moeten ook niet een heilig boontje worden met zijn allen en zeggen van die overige weekenden, want dan gebeurd er net zo veel en misschien nog wel meer dan die ene Knoalsternacht. En aan de andere kant ach laat die jongeren toch een keer lekker leven.
  • 0:03 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals.
  • 0:39 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter ik reageer even op meneer Klinkhamer. Meneer Klinkhamer als wij als raad werkbezoeken uitbrengen dan brengen we natuurlijk geen werkbezoek dan willen we geïnformeerd worden en die informatie, en die vraag hebben we echt van de eigenaar van de discotheek gehad, en dat was met name de Knoalsternacht. De andere nachten redt hij zich wel en meneer de voorzitter of mevrouw Galama schetste ook een beeld zoals het echt in werkelijkheid is, maar het was met name die nacht omdat er wel 20-30 keer meer jongelui op de been zijn dan in één discotheek nachtje. Het is ook alleen maar een aanvulling meneer Klinkhamer, ik maak er ook geen
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   meneer Klinkhamer
  • 0:36 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Mag ik dan even wijzen op die andere weekenden wat deze meneer ook vertelde, dat hij geregeld daar dronken jongeren in een apart kamertje had waarbij de ouders s'avonds werden gebeld om hun jongere op te halen en dat was niet alleen de Knoalsternacht, dat waren de overige weekenden behoorlijk heftig aan toe en waarbij diverse extra beveiliging ingezet moest worden waardoor het toch behoorlijk fysiek de dingen daar gebeuren, dat waren de andere weekenden meneer Pals, dus u focust u alleen maar op die Knoalsternacht en dat is dan jammer, ik zou zeggen neem het dan in een breder geheel eens een keer mee.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals.
  • 0:24 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Het breder perspectief is door mevrouw Galama is dat breed uitgezet, wij refereren alleen maar naar de opmerking van een horecaondernemer en als we de horecanemer kunnen ondersteunen dan ondersteunen we dan zijn wij als raad zijn wij daar ondersteunend in en het is niet meer en het is niet minder en het is alleen nog maar even om meneer Kremer even zijn vraag te ondersteunen want die herken ik namelijk van het werkbezoek.
  • 0:5 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   wat mij betreft gaan we over naar het raadsvoorstel voorzitter
  • 0:02 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   mevrouw Galama
  • 0:49 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou ik vond het een interessante discussie voorzitter in die zin want ik weet gewoon dat wij best een van de gemeenten zijn die zowel voor drugs als alcohol onder jeugd veel aandacht heeft. Wij zijn in dat kader op aangeven en in samenwerking met diezelfde ondernemer bezig om een plan op te zetten om meer aan voorlichting te doen om ook beelden te laten zien wat de invloed van alcohol is op de jeugd, wat ze gewoon overkomt, want sommige gaan, we hebben niet voor niks een alcoholpoli in het ziekenhuis en we hebben gewoon een groep jongeren waar we aandacht voor moeten hebben omdat ze anders verder afglijden en dat vertaald zich op heel veel terreinen terug. Dus het is geen kwestie van alleen de Kanaalsternacht, het is gewoon een kwestie van doorlopend aandacht hebben voor het alcohol en drugsgebruik, maar dat staat volgens mij een beetje los van de wijzigingen in de APV.
  • 0:08 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Voorzitter, nog even één opmerking. Even naar de voorzitter, over de jeugdigen, ik neem aan dat u bedoelt de minderjarigen. Aan de andere kant kan ik ook wel zeggen dat sommige 17 of 18+ ook nog wel een behoorlijke risicogeval zijn, die gedragen zich soms ook als minderjarigen.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voorzitter volgens mij moeten we dat bespreken als we het over het beleid hebben in het kader van de alcoholmatiging en de drugsbestrijding en niet in het kader van de APV.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Lijkt mij helder. Het tweede punt.
  • 1:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Het tweede punt. Ja, eerlijk gezegd om het stoepkrijt er uit te strepen, ja eigenlijk vind ik het een beetje een overbodige discussie als ik dat mag zeggen. Het is hooguit een middel. Als je echt bewust wilt optreden tegen spelende kinderen en stoepkrijt wat door de regen wegspoelt, wordt door de politie niet opgetreden. Dus ik vind het een beetje overdone om te zeggen het moet er uit. Jongelui die tekenen en een spelletje spelen daar doet niemand iets mee. Het gaat er om, op het moment dat het gebeurd met stoffen waarvan je heel veel last hebt om het te verwijderen, hetzij door de winkeliers, hetzij door instellingen of door ons dat je ook kunt zeggen als het de spuigaten uitloopt wacht even, we kunnen een waarschuwing geven want we doen zoiets. Een kind wordt niet direct gestraft, een kind krijgt niet direct een bekeuring, zo'n staatje zijn we niet. Dus volgens mij is het, het staat er in, het is een middel wat je kunt inzetten als je het nodig hebt, maar voor de rest wordt er niks mee gedaan.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Maarsingh, CDA.
  • 0:37 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter dat is een mooie boodschap, dus dat kunt u in de krant zetten morgen dat het zo is, gaat stoepkrijt gewoon door. Maar ik heb het ook even gelezen, omdat de SP zo opmerkzaam was dat ze het las, en er staat heel erg met name stoepkrijt in genoemd. Kijk natuurlijk vindt iedereen als ze verf gebruiken; stoppen. Spuitbussen; stoppen. Maar er staat heel expliciet stoepkrijt in. Nou volgens ons is het gewoon een kleine moeite streep erdoor, maar als u er niks aan doet, want ik had ook al even de gedachte als je toch niet handhaaft waarom zet je het erin, maar als het erin staat en als het er niet uit kan, nou ja, ja ik zie de streep erdoor niet
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   meneer Van Beek.
  • 0:5 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Meneer Maarsingh ik weet niet waar u de wijsheid weghaalt dat stoepkrijt gewoon in de APV staat want dat staat er gewoon niet in.
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   jawel
  • 0:2 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, krijt. Krijt staat er.
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Er staat krijt ja en het staat in dezelfde zin als op een gegeven moment met kalk, met teer, met krijt of een kleur of verfstof die zorgt dat, dus dan denk ik van op een gegeven moment er zitten ook zwaardere stoffen bij, volgens mij zijn we nu gewoon iets aan het zoeken.
  • 0:7 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Mevrouw Galama ik ben het geheel met u eens en als we gewoon afspreken met zijn allen dat die kleine kindertjes die stoepkrijten gewoon niet bekeurt worden is er toch helemaal niets aan de hand.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Kremer, SP.
  • 0:2 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Voorzitter wij willen even schorsen.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   hoe lang wilt u schorsen?
  • 0:1 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   10 minuten
  • 0:02 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   10 minuten? 5, ik zit ook naar de tijd te kijken.
  • 0:04 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   we proberen 5 minuten
  • 0:06 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   prima
  • 0:09 schorsing
  • 0:37 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   De bel is gegaan, de schorsing is over. Meneer Kremer heeft de schorsing aangevraagd, dus aan u het woord meneer Kremer. Ga uw gang meneer Kremer.
  • 0:38 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Ja, voorzitter. Wij hebben de schorsing aangevraagd en wij hebben de beantwoording geluisterd van de burgemeester en ja u geeft aan bepaalde dingen, gaat ook over de verordening naar de politie toe, maar als de politie of de BOA een bekeuring geeft of een waarschuwing dan kunnen wij daar niks aan doen en dat willen we eigenlijk niet. En niet voor niets is het ook in de VNG gezet dat deze strafbaarheidstelling er ook uitgaat. Dus vandaar ook dat we deze motie indienen. Sorry, amendement, sorry voorzitter, amendement. Mag ik hem voorlezen?
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, ik wacht.
  • 1:26 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Ja, ik vraag even netjes. Amendement op grond van Artikel 46 van het reglement van orde van de raad van de gemeente Stadskanaal. De raad van de gemeente Stadskanaal in vergadering bijeen op 20 november 2017, gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouder tot wijzigen van de APV gemeente Stadskanaal 2008. Constaterende dat de VNG zomeraanpassing 2017 van de VNG model APV heeft aangeboden niet alle wijzigingen zijn overgenomen. Overwegende dat artikel 2.4.2 plakken en kladden en het woord krijt bevat, hieronder ook stoepkrijt valt en daarmee het gebruik van stoepkrijt door kinderen strafbaar wordt gesteld, dit ongewenst is. besluit artikel 2.4.2, lid 2 onder b, abuis te wijzigen en dit luidt; b, met kalk, teer en andere kleur- of verfstof en verbeelding letter, cijfer of tekenen aan te brengen of door aan te brengen, ingediend door de heer Kremer van de SP, de heer Nijenbanning van de VVD, de heer Pals van D'66, de heer Maarsingh van het CDA, de heer Hofstra van de PvdA, de heer Van Beek van de CU en mevrouw Meertens van GBS.
  • 0:00 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   mevrouw Galama.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voorzitter omwille van de tijd, ik neem hem over.
  • 0:06 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   dank u wel voorzitter
  • 0:26 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ik neem aan dat ie overal aan voldoet. Ja, hij is ondertekend. Hiermee is het amendement dus aangenomen begrijp ik van u mevrouw de voorzitter.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   overgenomen mevrouw de voorzitter.
  • 0:02 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Prima, dank u wel. U heeft de microfoon nog aanstaan meneer Kremer. Daarmee kan ik vaststellen dat het amendement is ovegenomen en dat daarmee de APV verder is goedgekeurd, vastgesteld wordt door de raad.
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U kunt het amendement intrekken want ik heb hem overgenomen. Dat wil zeggen dat ik een krijtstreepje door stoepkrijt of door krijt zet in de APV en dan hoeven we verder niks meer te verdelen op i-pads te zetten en dergelijke, maar omwille van de tijd kunnen we dan door.
  • 0:16 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dat vraag ik bij deze aan de vergadering. Kunt u daarmee instemmen? Dat blijkt het geval te zijn. Dank u wel. Dan is met deze opmerking APV aangenomen. Aan u het woord mevrouw Galama.
 • 16 Nota doorontwikkeling wijkgericht werken 2017
  • 16. Vaststellen Nota doorontwikkeling wijkgericht werken 2017 (310,72 KB)16.1. Nota doorontwikkeling wijkgericht werken 2017 (960,15 KB)16.2. Wijkgericht werken in onze organisatie (311,56 KB)16.3. Evaluatie wijkgericht werken gemeente Stadskanaal (795,23 KB)
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sterenborg. Ga ik snel verder met agendapunt 16, nota doorontwikkeling wijkgericht werken 2017. Wie wil daarover het woord voeren? Mevrouw Luijken, mevrouw Kroom, meneer Pals, mevrouw Sterenborg en mevrouw Sanders. Mevrouw Luijken, SP.
  • 0:40 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ja eigenlijk heel mooi document, staat van alles in, maar wat wij missen is eigenlijk een paar woordjes als; armoede, komt er eigenlijk niet in voor, als we het hebben over verschillende organisaties dan ga ik ervanuit dat GGD daar ook een van is, want ook die mis ik in het document. Plannen van onderaf vanuit de bevolking participeren nou ja goed er is geen mooier plan dan het plan vanuit Dorpsbelangen Musselkanaal wat betreft het zwembad. Prima, verder goed stuk.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Kroom, PvdA.
  • 1:40 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Dank u wel voorzitter. We hoeven bij dit agendapunt niet al te lang stil te staan. Wij waarderen het zeer dat de aanbevelingen uit 2016 ter harte zijn genomen en nu een vervolgstap kan worden gezet. Het is goed dat opnieuw naar de verschillende rollen wordt gekeken en de dorpen en wijken in de nieuwe opzet niet meer over één kam geschoren worden. Zowel in de evaluatie van het KAW uit 2016 als in de nota doorontwikkeling wijkgericht werken 2017, worden door de wijkraden de nodige verbeterpunten aangegeven. Verbeterpunten die ons in de jaren dat er sprake is van wijkgericht werken niet onbekend voorkomen. We kunnen inmiddels spreken over een geprofessionaliseerde groep vrijwilligers die vanuit de wijkraden opereren en we spreken daarom het vertrouwen uit dat u elkaar weet te vinden in de verschillende verbeterpunten en die worden opgepakt. Tenslotte voorzitter, op pagina 10, van de nota doorontwikkeling wordt gesproken over een ontmoetingsplek in iedere wijk. Wij willen van deze gelegenheid gebruik maken om de openingstijden van de MAF Lint in Musselkanaal en de Bolster in Onstwedde nog eens onder de aandacht te brengen. voor mensen die daar behoefte aan hebben is in de avonduren en op zaterdag en zondag niets te beleven, nog sterker, het gebouw is gesloten voor publiek. Wij zouden dat heel graag anders zien. Dank u wel.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Kroom. Meneer Pals, D'66.
  • 1:5 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter. Het is een mooi stuk wat voor ons ligt, alleen onze enige opmerking is dat de opmerkingen naar aanleiding van de enquête die gehouden is er nogal wat rollen te vertegenwoordigen zijn, er zijn nog altijd rollen te verdedigen. En het is ook mooi dat daar een antwoord bij is gezet, de rol van de vertegenwoordigers wordt niet ingevuld en dan vervullen wij weer als overheid vervullen we dan wel even de rol als er een rol uitvalt. Wat ons een beetje tegenvalt is dat en dat is denk ik niet zozeer van de gemeente, maar dat ligt wel meer aan de wijkraden, dat er toch eens een model moet worden gevonden waarin de wijkraden nog meer proactief en nog meer enthousiasme gaan opbrengen over hun rollen in de wijk en misschien heeft dat ook wel weer te maken met nog meer verantwoordelijkheid en nog meer budget te geven, dus ik, het stuk wat er ligt dat is akkoord, maar goed wij missen toch wel dat er een meer uitdaging de komende jaren zal kunnen worden gemaakt.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Mellies, fractie Mellies.
  • 0:04 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Dank u wel voorzitter. Ja als ik daar even op in mag haken wat meneer Pals zei dat hij vindt dat de wijkraden ook wat meer een rol op moeten pakken. Maar die wijkraden die zijn van onderop ontstaan en om wat voor reden dat is aan hun, het is een grondrecht dat je je mag verenigen, maar mag je dat van een wijkraad dan eisen die rollen. Want dat vind ik wel heel erg zwaar.
  • 0:15 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter wij eisen niks, wij roepen op om meer enthousiast te worden over het fenomeen wijkraden, dat is wat anders dan eisen. Want inderdaad ik ben het met u eens dat komt van onderuit, dus we hebben niks te eisen, maar we kunnen wel enthousiasmeren denk ik.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:8 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ja, ik had een vraag, maar ik wil een beetje waken dat het straks weer 00.00 uur gaat worden, dus ik, laat maar, ik ga er wel een keer met de heer Pals over hebben.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Kunt u na de vergadering doen, lijkt me wijs. Was dat uw bijdrage meneer Pals, dank u wel. Dan ga ik naar mevrouw Sterenborg, CU.
  • 1:8 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja dank u wel voorzitter. Wij hebben kennis genomen van de nota doorontwikkeling wijkgericht werken en van de conclusies en de aanbevelingen uit evaluatie. En we merken op dat sociale deel wijkgericht werken nog niet optimaal is en versterkt zou moeten worden. De evaluatie is van mei 2016 en we hebben eind vorig jaar een informatieve bijeenkomst gehad over wijkgericht werken. deze avond hebben we als waardevol ervaren. Kunt u aangeven wat er nadien is verbeterd? of anders gezegd; wat zijn de ervaringen tot nu toe, hoe gaat het nu. Het is van belang dat we blijven door ontwikkelen, daarbij is kennis een belangrijke graadmeter. Er is maatwerk per wijk nodig, iedere kern en wijk heeft andere verwachtingen en behoefte van de gemeente. Een belangrijke vraag die we onder de aandacht willen brengen; hoe zorgen we ervoor dat we in contact komen met mensen, groepen mensen, die zich niet zelf melden. Denk aan laaggeletterden, eenzamen, en zo zullen er allicht meer mensen onder de radar blijven. U zult begrijpen dat we kunnen instemmen met dit raadsvoorstel. Het ligt in lijn met wat wij in ons verkiezingsprogramma hebben staan wat aanstaande woensdag aan de leden wordt voorgelegd ter vaststelling. Dank u wel.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sterenborg. Mevrouw Sanders, CDA.
  • 2:25 M. Sanders-Sanders
   raadslid CDA
   M. Sanders-Sanders
   Voorzitter, de nota wijkgericht werken in onze organisatie en het convenant wijkgericht werken liepen vorig jaar af. er zijn naar aanleiding daarvan enige aandachtspunten geformuleerd. Ten eerste de rol van de gemeente, op schaalniveau in de wijk en in het dorp. Ten tweede maatwerk per wijk, de rollen en taken van de wijkraden en dorpsbelangen. Dat hebben we allemaal gelezen. Hoeveel geld is er nu eigenlijk totaal ter beschikking. we mogen en moeten de wijkraden en dorpsbelangen niet afremmen, maatwerk is een groot goed. En moet per wijk of dorp worden bekeken wat er mogelijk is en geen enkele wijk of dorp is hetzelfde. De gelden die er te besteden zijn moeten als maatwerk dienen. Is de bevolking van de wijk dunner dan is er ook minder geld te besteden. Klopt dat wel? Wat gaat er gebeuren als er in een wijk geld overblijft? Verdelen, aan andere wijken besteden of terug in de gezamenlijke pot. Als we bijvoorbeeld door Vledderveen rijden en ziet alles er bijna keurig netjes uit omdat veel bewoners zelf en vrijwillig de bermen maaien en in de herfst zelf het blad opruimen. En er is bijvoorbeeld ook nog een "koopmanshoukje". Het hele jaar door bloemen en planten, hartstikke netjes. En we horen dat veel meer activiteiten daar worden georganiseerd met een positieve uitstraling op het sociale vlak. Maar de vraag is natuurlijk wel of we de toekomstige aanpak in zo'n wijk met een dun inwoner aantal en een dun bedrag dus per inwoner door kan gaan. Het CDA, wij zijn positief over de uitkomsten van de overlegstructuren. Er is draagvlak van alle partijen, het maatwerk is zelfs in een convenant vastgelegd. En de vrijwilligers moet men niet korten. Het huidige budget moet gehandhaafd blijven. En elke wijk dus apart bekijken. De actieve mensen blijven stimuleren en faciliteren. De beleidsmedewerkers hier doen zeer goed hun best en hopelijk begrijpen zij ook het belang van maatwerk per wijk. Geen hoge kosten vragen voor afval ophaling of vergaderruimte. Het CDA vindt het belangrijk dat er blijvend overleg plaats zal vinden over taken en rollen en ondersteuning. Kunnen wij misschien ook na een jaar evalueren? Wij zijn het verder eens met de nota. Tot zover.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sanders. Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:33 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Als ik u goed beluister mevrouw Sanders, dan zegt u aan de ene kant stabiliteit het consolideren van wat er is, u maakt zich wel zorgen. En aan de andere kant maakt u zich geen zorgen en aan de andere kant maakt u zich wel zorgen over het budget. Kunt u daar eens ja ik hoor af en toe wat van die tegenstrijdige dingen. Aan de ene kant is er zorgen aan de andere kant ja dat budget dat moet, ja komen ze daar wel mee rond met die dunne inwoners in die gemeente, kunt u mij daar nog iets
  • 0:22 M. Sanders-Sanders
   raadslid CDA
   M. Sanders-Sanders
   Het gaat vooral over het maatwerk, dat niet iedereen eenzelfde budget krijgt, dat begrijpen we wel, maar als je bijvoorbeeld nogal veel kosten uitgeeft aan een vergaderruimte en je hebt een plekje waar helemaal geen vergaderruimte is waar gaan dan die kosten naar toe, of houden ze dat geld over of worden ze gekort op dat geld. Dat is eigenlijk het probleem.
  • 0:6 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dus eigenlijk zegt u van we moeten die budgetten een beetje omhoog gooien.
  • 0:4 M. Sanders-Sanders
   raadslid CDA
   M. Sanders-Sanders
   Als dat zou kunnen.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Goed dat waren de fracties die zich gemeld hadden voor dit onderwerp. Geef ik het woord aan wethouder Bessembinders.
  • 4:3 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Voorzitter dank u wel. De SP die zegt van ja wij lezen het woord armoede niet in deze nota. Ja het gaat ook om een nota over doorontwikkeling van het wijkgericht werken en ik kan mij voorstellen dat u zegt daar komt het woord armoede niet in voor, maar ja ik denk daar hebben wij toch echt andere nota's voor waar dat armoede beleid heel nadrukkelijk wel in voorkomt. en vandaar dat dat hier niet specifiek genoemd wordt. U zegt er wordt genoemd dat er samengewerkt wordt met allerlei organisaties die zijn niet allemaal bij namen genoemd, maar ik kan mij voorstellen als zich dat voordoet dat uiteraard ook de GGD daar een rol in kan spelen. PvdA dank voor de waardering wij zullen uiteraard de verbeterpunten oppakken die daar inzitten. U noemt nog de ontmoetingsplek in iedere wijk en dan met name Het Lint. Ik heb begrepen dat dat in het weekend niet het geval is maar dat er nu wel openingstijden 's avonds aan de orde zijn in Het Lint, dus wat dat betreft komen wij u deels tegemoet. en uiteraard hangt dat ook samen met de situatie van het beheer van dat soort zaken en is dat wel gekoppeld ook aan de rol die wij richting Welstad uitbesteden en waar wel grenzen zitten aan het budget dat u uiteraard zelf vaststelt. Als ik de heer Pals beluister dan zegt hij van nou moeten we niet naar een model. Nou ik denk wat we hier juist hebben neergeschreven, wij willen niet naar een model. En ik denk dat accepteren de wijkraden en dorpsbelangen organisaties ook niet, die hebben juist gezegd wij zijn ontzettend ingenomen met wat hier ligt, wij zijn het ontzettend eens met de betrokkenheid die wij hebben gehad bij deze doorontwikkeling maar ook met de besluitvorming, dus laat ons ons profileren wat bij ons past en laten wij daar geen model op leggen. Als u zegt van enthousiasmeer dat wel dan denk ik dan hebt u gewoon een punt. En wij willen natuurlijk graag dat wijkraden zich ontwikkelen tot mooie belangenbehartigers van hun omgeving. Of dat nou een wijk is of een dorp is. Ik denk wat de CU inbrengt dat is uiteraard van belang als het gaat om het sociale deel van het wijkgericht werken, hebben wij nu inmiddels ervaring, nou die ervaring is natuurlijk vreselijk kort. Als het gaat om de sociale aspecten binnen het wijkgericht werken dan merken wij dat daar aandacht voor is bij onderscheidende wijkraden, maar ik zeg niet voor niks wij onderscheiden de wijkraden, de een pakt dat anders op dan de ander, de een die toont zich daar meer de belangen behartiger, de ander toont zich daar meer de organisator van activiteiten voor de jeugd, voor ouderen of voor mensen die eenzaam zijn. Het CDA die zegt van ja hoe gaat dat allemaal als het om het geld gaat. Nou wij hebben geschreven dat het budget van €47.000,- in die omgeving dat die in stand blijft. En elke wijkraad of elke dorpsbelangen club die krijgt een minimaal bedrag of een vast bedrag van €2.000,- en daarbovenop 50 cent per inwoner met een minimum van €1.500,-. Nou u hebt gelezen dat daar in geschoven kan worden, ze doen elk jaar verantwoording van de bestedingen die zij doen. het geld wordt of overgeheveld of wordt teruggestort, dus in de regel komen de wijkraden en dorpsbelangen goed uit met het budget wat zij beschikbaar hebben, dus er was ook geen aanleiding om te zeggen daar moeten wij iets aan doen. U noemt Vledderveen hoe die zich gedraagt. Nou dat is nou specifiek zo'n rol die een wijkraad in Vledderveen oppakt en dat kunnen we niet van iedereen verwachten en Vledderveen is nou niet direct de grootste wijk die wij in onze gemeente hebben.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Mellies, fractie Mellies.
  • 0:27 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Even over dat geld wat beschikbaar is voor de wijkraden en de rollen. Als nou de wijkraden een hele hoop rollen laten liggen, gaat u dan wel met dat beschikbaar budget schuiven naar de overige die er wel een rol willen pakken of zegt u dan nee wacht even niet alle rollen worden opgepakt door de wijkraden dus dat geld wat we daarvoor bestemt hadden dat gaan wij bijvoorbeeld, nou noem maar een dwarsstraat, overdoen naar Welstad want die wil die rol misschien wel in gaan vullen.
  • 0:46 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Nee, dat doe ik niet. Kijk er is wel de mogelijkheid geopperd, en dat is ook in de nota omschreven, dat we gezegd hebben als wijkraden verschillende rollen oppakken of extra rollen willen oppakken dan kan dat ook leiden tot extra budget binnen het budget van €47.000,-. En daar kun je mee spelen, maar het blijft geld wat blijft voor de wijkraden en de dorpsbelangen clubs. Maar we kunnen daar in schuiven al naar gelang wijken meer of minder activiteiten ontplooien. Daarom zei ik zopas ook ze doen wel netjes verantwoording en er zijn sommige wijken die teveel geld overhouden die het jaar er op soms niet aanvragen. Dus dat soort dingen komen gewoon voor. dus de verantwoording is gewoon jaarlijks achteraf. Dank u wel voorzitter.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Sterenborg, CU.
  • 0:10 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, ik had nog een vraag gesteld over hoe u de mensen bereikt die zichzelf niet melden en die wel tot de doelgroep behoren die aandacht behoeven.
  • 0:7 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja, wat dacht u.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, ik vond het een hele moeilijke vraag.
  • 0:45 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja, ik ook. Nee, u zegt zelf al dat is een hele moeilijke vraag, ik ben blij dat u dat ook zegt. Want ik vind hem inderdaad ook moeilijk te beantwoorden want hoe bereiken wij mensen die normaal gesproken niet voor het voetlicht komen. Uiteraard kunnen wijkraden en plaatselijke belangenorganisaties daar een rol in spelen, uiteraard proberen wij ook wel via de gemeente activiteiten te ontwikkelen dat je zegt van nou hoe bereiken we dat soort mensen, maar er ligt geen kant en klaar concept ook via deze nota om te zeggen van nou daarmee gaan wij op die manier aan de slag en daarmee gaan we op die manier de wijkraden en dorpsbelangen organisaties stimuleren om ook daar aandacht aan te besteden. Voorzitter daar wou ik het bij laten, dank u wel.
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder. Voldoende besproken? Behoefte aan een tweede termijn? Niet het geval,mag ik concluderen dat u de nota unaniem vaststelt. [voorzitter klopt met hamer]
 • 17 Beheersverordening "Stadskanaal Noord en Musselkanaal"
 • 17a Verzoek wijziging erfpachtovereenkomst Stichting Centrumgebouw Pagedal
  • 17a. Verzoek wijziging erfpachtovereenkomst Stichting Centrumgebouw Pagedal (310,05 KB)Bijlage 1 Brief Pagedal 31 juli 2017 (510,84 KB)Bijlage 2 Brief Pagedal 3 nov 2017 (747,77 KB)Bijlage 3 Bijlage bij brief van 3 nov 2017 (1,28 MB)Bijlage 4 Erfpachtovereenkomst Pagedal (8,23 MB)Bijlage 5 Akte van levering incl Erfpachtovereenkomst Pagedal (2,8 MB)Bijlage 6 Brief van 18 mei 2017 KVSO (1,12 MB)Bijlage 7 Brieven van 9 okt en 28 sep 2017 KSVO en Latimeria (6,03 MB)
  • 0:56 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar agendapunt 17a, wie wil het woord voeren over agendapunt 17a. Maarsingh, Van Beek, Bieze, Pals, Nijenbanning, Kremer en Schipper. Meneer Van Beek, CU.
  • 1:50 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja voorzitter dank u wel. Ook over dit onderwerp is natuurlijk al veel geschreven en gesproken, ik wil het niet zo heel lang maken. Wij kunnen ons vinden in het voorstel tot splitsing van het verzoek van de stichting, dus eerst toestemming geven tot het slopen en verbouw, we begrijpen dat u dit zo doet. Was natuurlijk mooier geweest zoals u zelf ook zei om het in één keer af te handelen. Voorzitter het is natuurlijk prachtig dat die stichting wil investeren, een bedrag van 3 miljoen dat is niet niks, een prachtige mooie accommodatie ontstaat na deze investering die ook nog eens een positieve spin-off kan hebben voor de werkgelegenheid in onze gemeente. We hebben de insprekers gehoord en we hopen dat de huidige gebruikers het zwembad kunnen blijven gebruiken en dat dit naar ieders tevredenheid is. We zijn tevreden dat u een gesprek hebt gevoerd met de stichting Pagedal inzake de twee buitensportverenigingen, de kanoclub en de duikclub. In eerste instantie zoals de inspreker ook al aanhaalde zouden voor deze twee verenigingen gaan plek meer zijn. Wij begrijpen dat nu, indien de raad hier om verzoekt, de stichting bereid is in een gebruikerscontract met genoemde verenigingen aan te gaan en we begrijpen dat wij als gemeente hierin geen partij zijn. Wij vragen dus ook met klem of de stichting dit wel wil doen en dat de voorwaarden die verlangd worden redelijk en billijk zijn, u schrijft daar zelf ook over. En wat ons betreft valt daar ook de tariefontwikkeling onder. De erfpachtovereenkomst wijzigen dat zal nog volgen, dat is een bevoegdheid van het college, wij kunnen als raad wel onze wensen en bedenkingen hierover nog uiten. Dit wachten wij dus af. Ik sluit af voorzitter, wij kunnen ons vinden in het voorgenomen besluit van het college om toestemming te verlenen voor de verbouwplannen. Dank u.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Van Beek. Meneer Kremer, SP.
  • 4:18 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Voorzitter u vraagt de raad om wensen en bedenkingen omtrent de verbouwplannen van de stichting centrum Pagedal. De SP vindt dat voor alle verenigingen binnen de gemeente goede voorzieningen moeten zijn om de activiteiten die ze ook doen goed te kunnen doen. Dit geldt ook voor de gebruikers van het centrum Pagedal. Stichting centrum Pagedal vraagt het college om de erfpachtconstructie te wijzigen en het centrum Pagedal te upgraden en te verbouwen. Dit betekend dat er twee zwembaden, een subtropisch en een wedstrijdbad, wordt samengevoegd tot een multifunctioneel bad een warm bad en een kids waterpark. De verbouwing kost ongeveer 3 miljoen euro. Hier is de SP op eerste instantie niet op tegen. De SP is van mening dat er eerst goede afspraken worden gemaakt met alle gebruikers alvorens wordt begonnen met het upgraden en verbouwen van het Pagecentrum. Ook al is de gemeente overeenkomst de beschikbare informatie geen partij in deze, graag wil de SP deze mening meegeven aan het college. Voorzitter voor alle duidelijkheid vindt de SP dat ook alle gebruikers en gebruikers in het verleden gebruik moeten en kunnen blijven maken van het nieuwe multifunctioneel bad, daar moeten goede afspraken worden over gemaakt tegen normale voorwaarden die er over kunnen worden gemaakt. Voorzitter, op 6 november 2017 heeft de raad een presentatie en een voorlichting gehad over de verbouwing, wijziging erfpacht voorwaarden van het Pagecentrum, ik kom daar straks nog even op terug. Een goed en duidelijk stuk over het heden en verleden van het Pagecentrum, tijdens deze presentatie werd gesproken over de splitsing en wijzigingsverzoek, dit betekend dat er begonnen kan worden met de sloop- en bouwactiviteiten na ontvangst van de omgevingsvergunning. Nogmaals de SP is hier niet op tegen. Het pagecentrum stelt voor om de erfpachtovereenkomst op een aantal punten te wijzigen. Door het college voorgestelde splitsing krijgt het college meer tijd om deze wijziging in de erfpacht te kunnen voorzien van een goeie beoordeling. De SP gaat hier van uit dat de raad hier op de hoogte wordt gesteld, c.q. in de gelegenheid wordt gesteld, om hierover de wensen en bedenkingen aan te brengen voordat het college hier een standpunt over inneemt. Voorzitter er moet mij en de SP fractie toch iets van het hart. Ik heb al over gesproken over de bijeenkomst die we hebben gehad en u vroeg wat ik belangrijk vond en wat de nieuwe raad mee wou geven in 2014, dat was respect voor mekaar en voor elkaars standpunten en daar ligt het probleem nu. Ik vind, en de andere partijen mogen deze vraag zelf beantwoorden, dat tijdens deze presentatie voorlichtingsavond over de verbouw van het Pagecentrum totaal respectloos is omgegaan met de raad tijdens deze avond. U wist dat er gevoelige plannen van het Pagecentrum lagen binnen deze raad, de SP fractie en ook andere fracties vonden dat het tijdstip van deze presentatie niet handig was en gezien de zeer late tijdstip, na 00.00 uur moest deze presentatie met alle geweld doorgaan. Wij vragen ons af waarom. Een dag later was geen enkel probleem geweest. Tijdens deze vergadering was de voorzitter die ook alle vragen ging beantwoorden die werden gesteld door de raad. Dit is toch een rol van de portefeuillehouder en niet van de voorzitter. Ook heeft de SP gevraagd de status van deze presentatie en voorlichting en dit was puur informatief, waarom vraagt u dan de raad om een mening als dit informatief is. Ook vond de beantwoording van de raad naar de raad toe zeer denigrerend en erg respectloos. Voorzitter ik rond bijna af. Als we op het einde van de avond nog te horen krijgen dat de raad nog geen beslissing mag nemen is voor mij de grens bereikt. Tot zover laat ik het voorzitter.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Bieze, GBS.
  • 4:39 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik had een heel verhaal opgeschreven, maar dat ga ik op dit tijdstip niet doen. Want u vraagt duidelijk wensen en bedenkingen omtrent de verbouwplannen van het Pagecentrum. Wij zijn er voorstander van die verbouwplannen, het is een belangrijke recreatieve voorziening voor de gemeente Stadskanaal en de plaats Stadskanaal zelf, maar ook daarbuiten die drie miljoen die betalen zij zelf en ik lees dat wij op geen enkele manier welk bedrag dan ook maar moeten bijleggen en dat vinden wij een goede zaak. Voorzitter als je het over bedenkingen en wensen hebt dan zitten daar wel een aantal zaken in. En dan gaat het met namen om de communicatie tussen het Pagecentrum en tussen verenigingen. Wij hoorden dan vanavond ook weer van o.a. de kanovereniging, het laatste contact wat zij mondeling met het Pagecentrum hebben gehad blijkt op 18 januari te zijn als de heer Duit gelijk heeft. En wij horen dat ook wel van de andere vereniging, dus wij roepen op om de communicatie substantieel tussen deze verenigingen en het Pagecentrum te verbeteren en we hopen dat u daar ook een bijdragen in wilt leveren. Het verhaal over de schades, ik heb contact gehad met Latimeria daarover en de heer Duit duidde daar ook al op, het kan toch niet zo zijn als je naar de foto's kijkt dat die schades alleen maar door deze twee verenigingen zouden zijn veroorzaakt. Zwemverenigingen werken met lijnen, met stalen uiteinden en zwemverenigingen werken met haspels en zwemverenigingen werken met doelen die in het water worden gelegd, dus het is voor ons maar zeer de vraag of die schades alleen door die beide verenigingen zijn veroorzaakt. Het Pagecentrum zoals het in de brief is neergelegd heeft gezegd in een gesprek na een stevige reactie van Latimeria, dat schade niet schadeverhaal niet meer aan de orde zou zijn, ik lees in de brief van 3 november van het Pagecentrum dat die schades toch weer fors naar voren komen. Voorzitter, u even kijken hoor, ik hoor hier van de heer Duit dat er al een gebruikersovereenkomst ligt tussen de kanovereniging en het Pagecentrum. En in het voorstel wordt gesproken dat het Pagecentrum nieuwe gebruikersovereenkomsten wil gaan opstellen. Mijn vraag is; die overeenkomst die er nu al ligt blijft die gewoon rechtsgeldig of want ik heb net nog even aan de heer Duit gevraagd daar is geen einddatum genoemd in die gebruikersovereenkomst tussen het KVSO en het Pagecentrum. Dan zitten wij toch ook wel met de rollen van het college en de raad. En de juridische verschillen, de inzichten die er tussen college en raad college en de beide verenigingen zijn. Die hebben, die verenigingen hebben twee juristen geraadpleegd, die komen tot de conclusie dat de raad over de erfpachtovereenkomst gaat, u zegt nee wij refereren naar artikel 160 van de gemeentewet en wij zijn van mening dat het college daar zelfstandig over kan gaan. ik wil daar graag meer duidelijkheid over hebben wat nu klopt en of u als college ook extern juridisch advies hebt gevraagd want dat zie ik in de stukken niet naar voren komen. U stelt voor om te splitsen, dus een besluit over verbouw te nemen en de erfpacht op een later moment te presenteren en aan te passen aan de wensen van het Pagecentrum, maar ik neem ook aan naar de wensen van onze gemeente. Want ook wij zijn natuurlijk belanghebbende in dit centrum. Wij zijn niet tegen de splitsing van die verbouw beslissing en die erfpachtbeslissing die op een later moment zal plaatsvinden dus daar zijn wij voorstander van dus wat ons betreft mag het Pagecentrum met de verbouw starten en de erfpacht, wat anderen ook zeggen, dat zien we dan later wel. Dank u wel.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Bieze. Mevrouw Schipper, PvdA.
  • 4:00 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja, dank u wel voorzitter. Laat ik beginnen met een algemeen verhaal. Vanaf begin deze eeuw is het Pagedal in bezit van CGN. In onze gemeente hadden we in de jaren '80 ook al een overdekte zwembad, namelijk de Wieke. Een overdekt bad waar toentertijd veel gebruik van werd gemaakt, in de jaren '90 is er een plan gekomen om een vakantiepark annex sportcentrum te creëren en daar ook een zwemparadijs bij te maken. Met veel enthousiasme is dit plan ontvangen en onze burgers waren blij met deze ontwikkeling. Een mooi zwembad, een mooie sporthal wat willen we nog meer. iedereen gelukkig. Het was leuk voor de sporters en ook voor de recreanten, na enkele jaren ging dit niet goed en dreigde er sluiting. Uiteindelijk is het verkocht in het begin van deze eeuw aan CGN. In een notendop verteld maar het brengt me wel bij het vandaag en een stukje geschiedenis is nodig. Het is nodig om uit te leggen hoe belangrijk dit park is voor onze burgers, was en nog steeds is. Sinds die tijd dat het gekocht door CGN is er altijd veel gebruik gemaakt van alle faciliteiten. Afgelopen januari de 16 hebben we als raad een presentatie gehad en is er uitgelegd dat er iets vernieuwd moest worden. Er waren weinig vragen toen, mede omdat we hoorden dat er voor gebruikers geen veranderingen zouden komen. Toen werd het maanden stil en een beetje in de vergetelheid, maar dat ging niet zo als we hadden verwacht. Verenigingen werden er op gewezen dat ze niet meer welkom waren, dit was snel nadat we onze presentatie hadden gehad. Dit verbaasde ons zeer omdat toch duidelijk was aangegeven dat er voor alle gebruikers nog ruimte zou zijn. Enkele verenigingen konden niet meer doen wat ze altijd waren gewend, een warm water bad dat groot genoeg is om met meerdere mensen in te bewegen. De insprekers hebben dit zojuist duidelijk uiteengezet zoals net ook duidelijk is geworden moesten gebruikers alles via via horen en nu zijn we zover dat er een voorstel ligt voor een verbouwing. Op zich ziet dit voorstel er goed uit. Iedereen geeft en neemt wat, maar er zijn toch echter nog wel veel vragen en wensen. Ik zal proberen niet steeds dezelfde vragen te stellen als mijn voorgangers. Er zijn gebruikers geweerd in eerste instantie, later is dit weer een beetje teruggedraaid. U heeft dit ook kunnen horen van de insprekers, ook meldingen van schade zijn in het verleden niet geweest, beweren de verenigingen. Ook dit werd duidelijk gemaakt door insprekers. Daarom willen wij het dringend verzoek doen aan het Pagecentrum om een gebruikerscontract met de vereniging af te sluiten en dan met afspraken die gezamenlijk gemaakt worden met de verenigingen en die redelijk zijn zodat iedereen er zich ik kan vinden. Heeft het college al kennis van deze afspraken? Men moet voorkomen dat er afspraken worden gemaakt waar men zich tot nu toe niet aan kan houden. Is het mogelijk om een extra warmwaterbad redelijk te bewegen op de tekening staat vijftig vierkante meter, hoe is de diepte van dit bad. Kan het college dit aangeven? Een diepte van 1,30 zou eigenlijk nodig zijn om daar goed in te kunnen bewegen. Ook konden we lezen dat de tarifering niet meer voor de gemeenteraad maar naar het college zou moeten. Waarom is deze verandering nodig? zoals aangegeven waren hiervoor nooit problemen. Het lijkt me dan ook niet noodzakelijk om dit te veranderen. Beschikbaarheid sporthal, 50% van de weekenden, is dit voldoende of komen sporters in de problemen. Gebruikersrooster, niet de gebruikersrooster niet gekend door gebruikers, waarom is dit niet besproken, het heeft wel impact voor gebruikers. Er wordt alleen bepaalt door CGN. En wordt dit alleen bepaalt door CGN. En verder nog garant staan voor de toekomst, blijft het bij deze wijziging of krijgen we in de toekomst wederom problemen met ruimte voor de huidige gebruikers omdat er behoorlijk wordt ingekrompen. Verder heeft toestaan van verbouwing ook gevolg voor de erfpachtwijziging. Ik ga ervanuit en dat het nogmaals terugkomt naar de raad. Voor zover in eerste instantie voorzitter.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Maarsingh, CDA.
  • 4:5 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Dank u wel voorzitter. Ja voorzitter ik zit even te twijfelen, niet vanwege de tijd, maar vanwege het feit wat er allemaal gezegd is. maar goed iedereen gebruikt zijn eigen woorden. Het voorstel wat hier voorligt is duidelijk, knip in beide onderwerpen vraagt u en geef nu toestemming voor sloop en bouw. Voorzitter wij willen u allereerst bedanken voor de complete informatie over dit dossier. Wij weten ons inziens inmiddels alles over dit dossier, mevrouw Schipper gaf namens de PvdA nog eens even een overzicht, nou dat heb ik natuurlijk ook allemaal meegemaakt, geboren in Stadskanaal, wat er allemaal gebeurd is, maar wij weten ook hoe het allemaal gegaan is vanaf de bouw, de financiële problemen, de overnames, de bedragen die daar bij gebruikt zijn en ook hebben we kennis kunnen, want die bedragen werden natuurlijk iedere keer gedecimeerd, dat weten wij ook, dat lazen we toen in de krant en nu lazen we het nog eens weer en daar willen wij u voor bedanken en we hebben ook kennis kunnen nemen van dat erfpachtcontract en ook de rol en de positie van de gemeente Stadskanaal en de huidige gebruikers. En de houder van een erfpachtcontract, nou moet u zeggen straks als ik het verkeerd zeg, dat is eigenlijk gewoon een eigenaar en die blijft ook eigenaar, maar die kan voor tot in de eeuwigheid een erfpachtcontract vaststellen. Toen de stadsrechten werden afgeschaft, na een paar honderd jaar hier in Stadskanaal en Pekela, dat is door de commissie Schenk gebeurd in het kader van een herinrichting, toen moesten alle burgers langs het Stadskanaal en in Pekela nog breder, die moesten een afkoopbedrag betalen om van zeg maar de heffing die de eigenaar, de stad Groningen, de afspraken om daar aan te voldoen. Voorzitter er is onrust ontstaan bij de huidige gebruikers en in het bijzonder de kanoclub en de duikclub en vanavond horen wij het ook nog van DWS. En ik voelde daar ook de emoties van die mevrouw in toen zij haar presentatie gaf. Voorzitter wij bedanken dus het college voor het complete beeld wat wij nu hebben en laat ik beginnen met te zeggen; als CDA zijn wij ingenomen met de aanpak en exploitatie van het Pagecentrum, nu, het is bij voorgangers allemaal mis gegaan en nu is het een bloeiende onderneming. Laat we dat ook gewoon zeggen, er is voortdurend geïnvesteerd en gebouwd wordt en er wordt voortdurend gebouwd op deze locatie met uitstraling naar onze lokale economie. Middenstanders worden gebeld als er weer een bijeenkomst is, er is dus reuring en bedrijvigheid. En dat heb je ook nodig als ondernemer om zwarte cijfers te krijgen en wij hebben wel eens gehoord van zeg maar de directies van het Pagecentrum dat het ook zwarte cijfers zijn behalve dat zwembad. Nou dat is dat snapt iedereen. Laat ik zeggen wij zijn als CDA voorstander van de voorgestelde investering. En na de informatie van vorige week hebben wij ook eigenlijk helemaal geen behoefte meer aan een discussie wie waar verantwoordelijk voor is. wat wij willen is, en dat proefde ik ook bij de andere fracties, dat we als raad voor dat u een definitief besluit neemt, dat wij er iets over kunnen zeggen. Dat was vorige week ook de bedoeling, heb ik ook gedaan, zodat er voor uw besluit ook draagvlak is. Want wij vinden dat er draagvlak moet zijn voor college besluiten. En wij waren eigenlijk blij met de laatste brief van de erfpachter
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Kremer, SP.
  • 0:8 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Ik heb even een vraag aan de heer Maarsingh. Die avond was volgens mij een informatieve avond, dus daar zal geen besluit over genomen worden.
  • 1:44 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nee, dat ben ik met u eens. Het was een besloten informatieve avond en er werd zelfs gezegd dat het nog niet vertrouwelijk is, maar wij doen een beetje gaan een beetje gewoon met elkaar om, wij hebben het nu over dit dossier. Dus en het zou gewoon informatief zijn, maar goed ik kijk liever naar de toekomst als naar het verleden. Kijk ik ben eigenlijk, wij zijn blij voorzitter met de brief van de erfpachter, die geeft ons de nodige duidelijkheid over de mogelijkheden voor huidige gebruikers. En wij lezen dan als het moet, als het toch moet zij wij bereid om een contract, een gebruikscontract af te sluiten. Nou wat ons betreft moet dat. Wij zijn van mening dat de huidige gebruikers inclusief kano- duikclub, DWS, voeg ik er nu aan toe, de mogelijkheden moeten houden om gebruik te blijven maken van het bad. Uiteraard voorzitter met afspraken over het voorkomen c.q. afwikkelen van eventuele schades. Maar goed dat moeten we nou niet teveel op tafel leggen want dat geldt natuurlijk voor iedere gebruiker. Iedere gebruiker die schade veroorzaakt die wordt daar toch op aangesproken dat kun je toch goed regelen. En als wij het goed lezen voorzitter, kan het gebruik zelfs met een kettingbeding, ik had er zelf bij gezet erfdienstbaarheid, geregeld worden in een nieuw erfpachtcontract. En wij wachten voorzitter met belangstelling af uw voorgenomen besluiten ten aanzien van de wijzigingen en voor nu; begin zo snel mogelijk te slopen en te bouwen. Dank u wel.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Maarsingh. Ga ik naar meneer Nijenbanning, VVD.
  • 1:58 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, dank u wel voorzitter. Ja het college stelt voor om de besluitvorming ten aanzien van het Pagedal het zwembad te splitsen, enerzijds sloop en verbouw en anderzijds het wijzigen van de erfpachtovereenkomst. Ik wil even met het tweede beginnen ten aanzien van de erfpachtovereenkomst hebben wij onze bedenkingen daar waar het gaat om de kano- en duikvereniging. U geeft aan dat volgens de stichting deze niet tot de doelgroepen behoren, echter waarom hebben partijen destijds, ik dacht in 2006, het nodig geacht om naast particulieren, scholen, zwemvereniging een algemene doelgroep op te nemen in de overeenkomst. Het gaat er dus om wat de partijen destijds bij het sluiten van de overeenkomst hebben beoogt. Het gegeven, en ik weet niet zeker of het klopt, dat beide verenigingen van het begin af aan gebruik hebben gemaakt van het bad doen toen vermoeden dat deze categorie doelgroep voor deze vereniging in de overeenkomst is opgenomen. Ik acht het daarom niet onmogelijk dat bij een rechtsgang deze redeneerlijn gevolgd zal worden en de stichting in het ongelijk gesteld zal worden. Hopelijk hoeft het niet zover te komen en komen de partijen tot een overeenstemming middels een goede gebruikersovereenkomst waarbij de rechten van DWS de kanovereniging en de duikvereniging gewaarborgd blijven. Waarbij ik nog wel wil memoreren dat het vaststellen van de tarieven zoals die ook in de gebruikersovereenkomst vastgesteld zullen worden dat dat een voorrecht voor de raad is, dus het vaststellen van tarieven blijft de bevoegdheid van de raad. Mocht er over de tariefstelling geen overeenstemming bereikt kunnen worden, kan me ook voorstellen dat één van de partijen het onmogelijke gaat vragen om het gebruik toch wat te temperen, dan verwacht ik gewoon dat het college daarbij terugkomt op de raad. Ten aanzien van het eerste, de verbouw en de nieuwbouw of de sloop en de verbouw, daar kunnen wij mee instemmen om het ontwikkelproces van het Pagedal niet verder te frustreren. Voor zover voorzitter.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Nijenbanning. Ga ik naar meneer Mellies, fractie Mellies.
  • 1:08 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja, dank u wel voorzitter. Ja we hebben een stichting centrumgebouw Pagedal die hiervoor heel veel geld wil investeren in een toekomstbestendig recreatievoorziening in onze gemeente met daarbij een moderne conferentie ruimte. Die plannen zijn ons in januari van dit jaar hier in deze zaal ontvouwd en nou dat zag er allemaal wel goed uit. Ware het niet dat er een aantal, één vereniging was, die dus niet meer gebruik kon maken van het subtropisch gedeelte, dat was een probleem. En later dat we dus erachter kwamen dat er ook twee verenigingen uitgesloten zouden worden in de nieuwe plannen. Nou inmiddels weten we dat de plannen zijn gewijzigd, er komt nu een warmwaterbad van 50m2 en wat ik zo begrijp zijn er weer gesprekken gevoerd met duikvereniging en de kanovereniging over het gebruik van het nieuwe bad, dus in die zin alleen maar positief en ook een blijk van de stichting dat ze dus gewoon redelijk zijn en dat er dus mee te praten valt, dus dat is alleen maar toe te juichen. Wel is het zo dat hiervoor dus een aanpassing van de erfpachtconstructie plaats moet vinden en daar had ik toch nog wel een aantal vragen over. Want zo staat er bijvoorbeeld in dat m.b.t.