Raadsinformatie

Raadsvergadering 18 december 2017

Naam
Download het audiobestand (51,88 MB)
Download de gesproken tekst (816,87 KB)
Download de vergaderstukken in pdf (19,85 MB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
 • 5 De besluitenlijst van 20 november 2017
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen en ..
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
 • 8 Inlichtingen college
 • 9 Vragenuur
 • 10 Interpellaties
 • 11 Rondvraag
 • 12 Verklaring van geen bedenkingen, 3e Oo..
 • 13 Verordeningen gemeentelijke belastinge..
 • 14 Algemene Subsidieverordening gemeente ..
 • 15 Decemberwijziging 2017
 • 15a. Motie regresrecht WMO
 • 16 Sluiting
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 0:28 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gemeenteraadsleden, mensen op de publieke tribune, vertegenwoordigers van de pers en natuurlijk onze luisteraars via RTV 1, welkom bij de raadsvergadering van vandaag 18 december en dat is daarmee ook tevens de laatste raadsvergadering in het jaar 2017 voorafgaand aan het kerstreces.
 • 2 Mededelingen
  • 0:49 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En helaas moeten we dat vanavond doen zonder mevrouw Zeegers van de SP en zonder de heer Nijenbanning van de VVD die beide afwezig zijn. Daarnaast zijn er twee mensen in uw midden die piketdienst hebben zoals we dat noemen, dat is de heer Gelling van het CDA en uw voorzitter. Dus mochten onze telefoons gaan dan verzekert u dat niet van een traktatie in de eerste raadsvergadering van het nieuwe jaar, maar dan is dat puur functioneel en dat zijn mensen die met die dienst uitgezonderd zijn van de afspraak die we hebben. Ik kijk even om me heen of er andere vormen van mededelingen zijn, niet het geval.
 • 3 Vaststellen agenda
  • 03. Vaststellen agenda (205,72 KB)
  • 0:53 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan kan ik al naar het vaststellen van de agenda. U heeft een agenda waar in ieder geval een gewijzigde lijst met ingekomen stukken is, omdat de beantwoording naar aanleiding van de vragen van de fractie Mellies over de brand bij Thalen nog toegevoegd is en u heeft bij agendapunt 13 een erratum ontvangen onder punt 13.1.1, waarin al de definitieve tarieven voor onder andere de onroerendezaakbelasting zijn opgenomen. Dus door dat erratum kan vanavond de definitieve tariefstelling ook mede vastgesteld worden tevens bij de andere verordeningen. En dan bij het vaststellen van de agenda is de vraag; kan die zo vastgesteld worden of niet. Mevrouw Wanders aan u het woord.
  • 0:47 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Ja, dank u voorzitter. Wij zouden willen voorstellen om agendapunt 14, Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018 op te schuiven naar een andere datum. Reden hiervoor is volgende; zoals het college het al aangeeft stamt deze verordening uit 2010 en is deze verordening aan een algehele herziening toe. De nieuwe verordening zelf heeft vele verwijzingen naar Europese verordeningen. Daarnaast zijn er ook verscheidene ontwerp subsidieregelingen toegevoegd, die ook de punten aansnijden die in andere lokale verordeningen staan. De SP wil daarom graag eerst een commissievergadering betreffende dit onderwerp. Dank u.
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wat nu voorligt is gewoon niet duidelijk genoeg om te kunnen behandelen vindt u. Want de ontwerpsubsidieregeling dat is ter informatie die u heeft meegekregen, want die worden vastgesteld door het college.
  • 0:4 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Die zijn ook heel helder, daar ging de vraag ook niet over.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok,het gaat vooral om het Europees recht en de staatssteun neem ik aan.
  • 0:9 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Ja en de staatssteun en ook omdat er ook lokale verordeningen zijn die ook die onderwerpen raken.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok. Ik ga even inventariseren hoe daar tegenaan gekeken wordt door andere fracties. Fractie Mellies, meneer Mellies.
  • 0:32 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja dank u wel voorzitter. Ja aansluitend wil ik toch ook even een opmerking maken over dit model, want dit is namelijk het VNG model wat eigenlijk letterlijk tot de komma wordt overgenomen ware het wel dat er een artikel 5 in het model, een variant voorgesteld wordt, en de variant waarvan de burgemeester en wethouders zowel de subsidieplafonds als de regeling vaststellen of dat de raad de subsidieplafonds vaststelt en de regeling overlaat aan de burgemeester en wethouders. Ik had daar ook al wat vragen over dus in die zin zou ik toch ook voor willen stellen met het verzoek van de SP, dank u wel.
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou u krijgt eventueel bij de behandeling alle kans om vragen te stellen aan de portefeuillehouder die de inhoud betreffen. Het gaat nu even om het punt of het verplaatst moet worden naar een andere raadsvergadering of commissievergadering, commissievergadering was uw voorstel
  • 0:3 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Wij zouden graag eerst wat informatie ontvangen via een commissievergadering.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Commissievergadering van januari zou dat worden en de raad van februari. Eventjes langs de fracties.
  • 0:11 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Wij hebben geen bezwaar, als de SP dat graag wil. Ik bedoel en dat kan in de tijdslijn van het college dan why not.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boels, CDA.
  • 0:06 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja wat ons betreft behandelen we het gewoon vanavond indien er ??????? redenen zijn om het niet te doen. Ja hoeft dat maar wat ons betreft gewoon vanavond behandelen en verder gaan.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Van Beek, CU.
  • 0:10 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, wat mij betreft gewoon vanavond behandelen en laten we eerst maar eens ter beantwoording van de portefeuillehouder even afwachten lijkt mij voordat we dan een beslissing zouden kunnen nemen om het eventueel nog anders te gaan doen.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Meertens, GBS.
  • 0:1 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Daar sluit ik mij bij aan.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:00 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, ik vind het een beetje bijzonder dat het op het laatste moment komt eerlijk gezegd, maar ik snap de reden ook niet echt goed. Volgens mij kunnen we vragen hier gewoon stellen en we hebben ook altijd de goede gewoonte om vragen bijvoorbeeld via een ambtenaar of de griffie of de portefeuillehouder direct te stellen. Dus het komt voor mij een beetje als uit de bij een donderslag bij heldere hemel, wat mij betreft kunnen we hem gewoon vanavond wel dan behandelen en dan moeten we kijken hoever we komen qua beantwoording van jullie vraag.
  • 0:23 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, dan concludeer ik dat de meerderheid van de raad vindt dat ie vanavond op de agenda kan blijven staan, dat we hem kunnen behandelen en dat geeft in ieder geval de gelegenheid om bij de behandeling vragen te stellen. Mocht er na aanleiding van de behandeling een situatie zijn waarin we zeggen we durven niet over te gaan tot besluitvorming en daar wordt anders over gedacht, inderdaad kan dat altijd nog besloten worden. Zullen we het zo doen mevrouw Wanders?
  • 0:1 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Ok, dank u voorzitter.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Mevrouw Luijken.
  • 0:5 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   De SP wil vanavond ook nog een motie vreemd aan de orde indienen.
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Akkoord, zullen we dat dan toevoegen als agendapunt 15a. Dan hebben we daarmee de agenda vastgesteld.
 • 4 Insprekers
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we over naar het feit of er insprekers zijn. Die hebben zich niet gemeld.
 • Informatieve stukken

 • 5 De besluitenlijst van 20 november 2017
  • 05. De besluitenlijst van 20 november (241,73 KB)
  • 0:38 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Kunnen we naar de besluitenlijst van 20 november. Redactioneel, pagina1, 2,3, 4 en 5. Geen opmerkingen, zijn ze vastgesteld met dank aan de notuliste. Naar aanleiding van, pagina 1, pagina 2, pagina 3, pagina 4 en pagina 5. Niet.
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen en moties
  • 06. Lijst met openstaande toezeggingen en moties (287,93 KB)
  • 0:48 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan ga ik over naar de lijst met openstaande toezeggingen en moties. Ik zou één redactionele opmerking willen maken over toezegging 113. Daar staat als verantwoordelijk portefeuillehouder de heer Bessembinders en dat moet zijn de heer Boen. En ik wil u voorstellen om de motie eenzaamheid die genoemd staat om die af te voeren aangezien u schriftelijk daarover geïnformeerd bent. Meneer Van Beek, CU.
  • 1:10 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja dank u wel voorzitter. U stelt voor om dat punt met betrekking tot de eenzaamheid af te voeren, laat ik beginnen om te zeggen dat er ontzettend veel aandacht door het college en de ambtenarij aan besteed is aan de beantwoording van de motie. Een gedegen stuk werk moet ik zeggen. Alleen mijn vraag is en blijft eigenlijk nu nog steeds van hoe nu verder. Ik bedoel het is nu allemaal mooi omschreven, die partij doet dit die partij doet dat en die vind daar wat en die vind daar wat en uiteindelijk blijkt dat het toch gewoon heel lastig is om de mensen die echt eenzaam zijn boven water te krijgen. mijn voorstel is om hem gewoon te laten staan en om in januari of in februari een avond, een soort expert meeting te gaan beleggen zoals wij ook gehad hebben met zoiets van de mantelzorgers en dergelijke allerlei partijen hier en wij als raad gingen met elkaar in gesprek of wij eens kunnen kijken of wij daar een vervolg aan kunnen geven, het stuk wat er nu ligt.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Op zich zegt u is de motie beantwoord.
  • 0:7 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Nou met uitzondering van eigenlijk de laatste opmerking in de motie want daar staat eigenlijk ik van hoe nu verder en daar heb ik eigenlijk geen antwoord op gekregen in het stuk.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, maar goed ik probeerde hem even te knippen in die zin als het mag meneer Beek om te informeren, op zich is er antwoord gegeven. Vraag is op een gegeven moment is dat voor de fracties voldoende antwoord op wat er gesteld is in de motie, maar misschien kan beter eerst de portefeuillehouder even antwoord geven en dan inventariseren of er een andere, als ik het dan zo mag noemen, een andere toezegging moet komen. Wethouder Boen.
  • 0:40 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, dank u wel voorzitter. Dank aan de heer Van Beek voor zijn opmerkingen over de gedegenheid van het werk wat er verricht is om de uitvoering van deze motie te realiseren. Ik realiseer me ook heel goed dat met die uitwerking het probleem nog niet in de volle omvang is opgelost, ik kan me dus ook iets voorstellen bij de vraag die de heer Van Beek stelt over hoe erg verder uitvoering gegeven gaat worden aan datgene wat wij in de motie of in de beantwoording daarvan hebben aangegeven, dus wat mij betreft is er geen bezwaar om daar een keer een avond aan te besteden.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Is dat ook de wens van de andere fracties? Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:04 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja wat ons betreft prima om hier een keer aandacht aan te besteden, maar of we nou op dit onderwerp een hele avond te besteden dat gaat ons denk ik wel wat ver. Misschien kunnen we het bij een andere commissievergadering achteraan plakken of vooraan plakken.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Even kijken hoe de eenzaamheid verder gesteld is of iemand behoefte heeft aan een extra avondinvulling of niet. Meneer Boels, CDA.
  • 0:8 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, om nou al direct over die invulling van die avond, ik denk dat er, wij vinden dat het een heel belangrijk thema is en ik zou graag zien dat daar nog een moment aan besteed wordt.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, maar laten we tegelijkertijd even inventariseren dan of die gekoppeld moet worden aan een andere avond of een aparte avond, hebben we daar duidelijkheid over. Meneer Mellies, fractie Mellies.
  • 0:2 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Dank u wel voorzitter. Wat mij betreft een aparte avond.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Meertens, GBS.
  • 0:3 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Als het kan mag het gekoppeld worden wat mij betreft.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Luijken, SP.
  • 0:11 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ja, van mij mag het ook gekoppeld worden. Ik bedoel we hebben die mantelzorgavond gehad, maar hebben we nou werkelijk de mantelzorgers mee geholpen, ik weet niet. Ja laten we gewoon eerlijk zijn.
  • 0:37 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, mag ik het volgende voorstel doen. Er komt een nieuwe toezegging op de lijst met toezeggingen dat er een moment georganiseerd wordt om verder te spreken over het feit of er meer beleid nog zou moeten worden gemaakt of acties ondernomen moeten worden in het kader van de eenzaamheid en dat in goed overleg met de griffie even wordt gekeken of dat te koppelen is aan een raadscommissie of dat er een ander moment voor gekozen moet worden. Is dat een goede afspraak? Gaan we het zo doen. Dank u wel. Meneer Dijkstra, CU.
  • 0:00 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Ja ik heb eigenlijk nog iets te vragen over het Taalhuis. Ik heb gezien dat het is uitgesteld en mijn vraag is eigenlijk; waarom wordt het beleid ten aanzien van de laaggeletterdheid een maand uitgesteld. Het is echt volgens mij wel belangrijk dat er nou eindelijk eens een keer wat gebeurd. Andere gemeenten in de provincie zijn ze echt met het Taalhuis al flink bezig dus daar wil ik graag wat antwoorden over hebben van de wethouder.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Boen.
  • 0:52 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, dank u wel voorzitter. Het is niet zo dat er tot het moment van informeren van de raad niets gebeurd op het gebied van laaggeletterdheid, laat dat ook even duidelijk zijn, ik snap de vraag van de heer Dijkstra ook heel goed als het gaat om datgene wat er rondom ons heen in de provincie gebeurd op het gebied van Taalhuizen. Wij willen graag een fatsoenlijk antwoord geven op de vragen die er gesteld zijn, wij zijn op dit moment druk bezig met na te denken over hoe wij het Taalhuis of daar aan verbonden initiatieven om laaggeletterdheid te bestrijden ook in het kader van de bibliotheek vorm kunnen geven, daar hebben we iets meer tijd voor nodig dan dat we gedacht hadden, dus we zijn daar druk mee aan de slag en we hopen u daar in januari volledig over in te lichten.
  • 0:01 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Goed om te horen dank u wel.
  • 0:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U wordt schriftelijk geïnformeerd en naar aanleiding daarvan kunt u hem altijd nog vragen over stellen. Anders nog opmerkingen over de lijst met toezeggingen en moties? Niet het geval.
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
  • 07. Lijst met ingekomen stukken gewijzigd (208,81 KB)07.1. College over WIW en IDbanen (721,49 KB)07.2. Dhr. Beuker over Navolaan (731,43 KB)07.3. College over onderzoek bijdragemogelijkheid aanleg glasvezel buitengebied (226,85 KB)07.4. Schriftelijke vragen brand recyclingbedrijf antwoord (540,48 KB)
  • 0:33 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we naar de lijst met ingekomen stukken. En dat is een gewijzigde lijst. Is er iemand die over de stukken het woord wil voeren? CDA, twee maal. Ik ga het even opknippen, over ingekomen stuk 1, ingekomen stuk 2. Meneer Maarsingh, CDA.
  • 0:07 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja dank u wel voorzitter. Wij hebben, hier staat het advies, het gaat over de brief van de heer Beuker, over de Navolaan, zoals u weet. En staat u ons toe dat we daar even een paar opmerkingen over maken.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U hebt het woord gevraagd meneer Maarsingh.
  • 2:08 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Dank u wel. Voorzitter wij, dit is al de zoveelste keer dat wij van de heer Beuker c.q. van namens middenstanders een brief krijgen over dit dossier en wij vinden eigenlijk dat wij, wij weten dat het college bezig is met het maken of vervolmaken van een plan en dat plan zou er best daar zijn wij wel nieuwsgierig naar hoe dat allemaal zit straks met auto's, hoe we daar nou langs kunnen rijden bij die kelder enzo, maar ja je moet een broedende kip nooit storen dus dat doen wij ook niet, maar wat wij wel graag willen en dat is eigenlijk een beetje het uitgangspunt, wij willen dus heel graag dat dat centrumplan door gaat. En dat heeft er toch mee te maken gehad, de vorige keer toen wij dit dossier even kort aan de orde hebben gehad van de heer Beuker, waarin ook die vraag lag en toen is er gezegd en ja maar als die subsidie binnenkort, laten wij nou even niks doen want het allerbelangrijkste is de subsidie vanuit de provincie. Die subsidie is nou binnen en dat betekend niet dat wij zeggen dan is er weer de vrijheid, maar wij vinden wel dat wij dat centrumplan zoals dat ooit in de gedachten was, en nog op papier staat, dat dat eigenlijk gerealiseerd moet worden en er wordt nou verschillend over gedacht over de invulling. Nou willen wij u eigenlijk vragen broedt nou nog even door, maar wij vinden dit eigenlijk wel een heel serieus onderwerp en dat heeft misschien ook met gevoel te maken. En dus dit is een advies wat wij u willen meegeven. Kijk vroeger was het altijd verschrikkelijk gezellig hier aan de voorkant van het gemeentehuis want er stonden er auto's, ik weet niet of u dat meegemaakt heeft, maar ik wel. En het was vreselijk gezellig, en die winkels waren allemaal bezet en als nu die ondernemers zeggen dat zij dat vinden dan vinden wij dat u daar serieus als college mee moet omgaan, maar misschien bent u al zover dat u dat doet, dan horen wij daar wel van, want wij zouden heel graag willen dat als wij dan discussiëren over het centrumplan en we zouden definitief zeg maar over één of twee jaar, dat plan is al gemaakt, maar door gewijzigde inzichten, voortschrijdend inzicht, veranderende omstandigheden wel hetzelfde bedrag, en misschien nog wel meer, wie weet, zodat die provinciale subsidie niet ter discussie komt, want dat moet je nooit doen, maar als je gewijzigde omstandigheden andere inzichten hebt dan moet je wel zo flexibel zijn dat je zo'n plan ook aan die omstandigheden een beetje aan kunt passen. Nou dat is een beetje de achtergrond van deze vraag en eigenlijk vinden wij, dat had ik ook kunnen zeggen, wij vinden het helemaal geen slecht voorstel, dus neem dat nou eens even serieus mee als college want het zou er levend van worden misschien wel.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   dank u wel meneer Maarsingh
  • 0:1 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nou dat was het even.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Maarsingh. Meneer Mellies, fractie Mellies.
  • 0:31 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja dank u wel voorzitter. Ja het gaat om de beantwoording van de brief van de heer Beuker door het college die op 19 september naar de heer Beuker gestuurd is, daar maakt het college ????????? van een verkeersonderzoek en het besluit, er wordt niet zou niets eerder genomen worden voordat het verkeersonderzoek plaatsgevonden zou hebben en dat zou medio december dan ook klaar zijn. Mijn vraag is; is die zover of komt die later?
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nog meer over het tweede punt naar aanleiding van de brief en het advies. Meneer Pals, D'66.
  • 0:29 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter, even in aansluiting wat mijn collega's hebben gezegd over die parkeerplaatsen. Ik heb ook altijd begrepen dat de heer Beuker ook bedoelt heeft dat er ook een fase zou komen van experiment. Kijken van een half jaar of een jaar, dus als u dat nou ook even wilt meenemen in uw beraadslagingen, dan is dit plan niet definitief, maar het heeft een goede kans om het experimenteel te monitoren en te kijken van of het echt nut en noodzaak heeft gediend.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Meneer Kremer, SP.
  • 0:7 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Ja dank u wel voorzitter. Wij hadden ook vragen, maar de heer Pals heeft eigenlijk onze vragen al gesteld dus wij sluiten ons daar even bij aan.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Anderen? Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:50 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   ja dank u wel. Ja wij hebben natuurlijk hier dan al eerder bij stilgestaan in de raad en er is ook een antwoord van het college gekomen, het lijkt ons het verstandigste als we alles in een keer meenemen en onderzoeken en dan ook alles in een keer aanpassen, we hoeven niet straatje in en het dan het straatje er ook meteen weer uithalen, lijkt ons niet zo verstandig, maar wat meneer Maarsingh zegt, meneer Maarsingh zei heel veel, maar één ding wil ik er even uitlichten, dat het wel hartstikke goed is dat ondernemers hier in het centrum meedenken en dat we die plannen dan ook heel serieus moeten nemen en dat we niet meteen moeten zeggen dat doen we niet, maar dat we constructief daarmee aan de slag gaan. Dus dat we daar goed over nadenken, dat wil niet zeggen dat we alles wat een idee is van ondernemers ook zomaar over moeten nemen, dus kortom wij stemmen in met het advies wat door de agendacommissie gegeven is.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Bieze, GBS.
  • 0:42 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja voorzitter wij ondersteunen ook de initiatieven die vanuit centrumwinkeliers c.q. ?????????????????????????. Volgens mij heeft het college nooit gezegd dat dit plan een slecht plan is, er is wel gezegd wij gaan dat onderzoeken. En dat willen wij ook doen aan de hand van verkeersaanbod onderzoek en dat onderzoek zou inderdaad, wat de heer Mellies zegt, zo medio december bekend zijn, dus daar zitten wij zeker op te wachten. maar goede voorstellen verdienen ook een goed onderzoek en als we dat bijvoorbeeld door middel van een pilot kunnen realiseren dan is dat wat ons betreft akkoord, dank u.
  • 1:19 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Dus dat was, concludeer ik, een heel slim voorstel van de agendacommissie om het in handen te stellen van het college, juist in het kader van die hele uitvoering in het plan. Ik wordt ook wel een beetje verheugd aangezien wij in de commissie het daarover gaan hebben, met zoveel belangstelling komt er vast grote steun voor dit voorstel, maar het punt is wel, wat wij gezegd hebben, is de vorige keer ook gezegd, wij denken en wij laten ondernemers ook meedenken, dat wil niet zeggen dat iedereen er gelijk over denkt of dat het zondermeer wordt overgenomen, en daarom zit in die ploeg van de verkeerscirculatie in dat onderzoek en hoe daarmee om te gaan zitten ook twee vertegenwoordigers uit het centrum. Dus ook van die kant wordt input aangeleverd en we zullen dat binnen het geheel gaan bekijken en binnen dat plan op een gegeven moment conform de visie die is goedgekeurd kijken van wat is haalbaar, wat is niet haalbaar, wat is wijs of wat is niet wijs. En dus nemen we ook deze brief daarin mee, opnieuw mee, maar lopen er niet op vooruit. Meneer Maarsingh.
  • 0:1 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nou voorzitter het is een ingekomen stuk
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ja, juist
  • 0:7 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Dus eigenlijk was onze opmerking overbodig geweest als wij geweten hadden wat u nou zegt.
  • 0:26 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Is niet helemaal onbekend denk ik meneer Maarsingh, want bij de vorige brief van dezelfde schrijver is dit punt netjes in de beantwoording meegenomen. Dus het was bekend dat dat verkeer circulatieonderzoek plaatsvind, het is bekend dat daar ondernemers bij betrokken zijn, dus we moeten even de uitwerking afwachten en dan kunnen we misschien een integraal oordeel vellen over wat wijsheid is.
  • 0:14 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nou dank u wel voorzitter, misschien dat het enigste verschil dan was dat die pilot dat is misschien dan het enigste verschil, maar goed denkt u er ook gewoon over na, u moet uw werk gewoon doen als college, dat doet u ook wel en u weet hoe er gedacht wordt.
  • 0:19 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat is mooi en het is mooi dat zo'n ingekomen stuk tot deze overwegingen kan leiden meneer Maarsingh. Komen we op terug. Gaan we naar het derde ingekomen stuk, glasvezel. Nog iemand? Meneer Van der Heide ik geeft u, CU, als eerste het woord.
  • 0:27 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja, dat is heel prettig, dank u wel. We zijn ook blij met de beantwoording van de vragen of tenminste de toezegging die u heeft gedaan om dit schriftelijk uit te leggen, het is ons ook duidelijk dat het te maken heeft met aanbestedingswetgeving en Europese regels, dat het niet toegestaan is daarom. Desalniettemin is de 50% gehaald, daar zijn we heel erg blij mee als CU, is heel goed voor de gemeente, voor de gemeenten zelfs, dus daar zijn we blij mee. Bedankt voor deze beantwoording.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Sanders, CDA.
  • 0:26 M. Sanders-Sanders
   raadslid CDA
   M. Sanders-Sanders
   Wij zijn ontzettend blij ook dat het glasvezel project door kan gaan, veel lof voor de organisatie en vooral voor de ambassadeurs die ontzettend veel werk hebben gedaan en het is eigenlijk ook fijn dat wij allen hebben meegedaan, maar ook vooral die kleine toezegging dat er misschien in bijzondere gevallen een extra financiële hulp zou kunnen komen dat stemt ons als CDA ook zeer tevreden. Maar wij zijn positief en laat dat glasvezel maar komen.
  • 0:25 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat is denk ik een heel mooi compliment aan juist de mensen van de stichting die zich zo ingezet hebben met ondersteuning van ambassadeurs. Het is volgens mij een voorbeeld van burgerparticipatie avant la lettre, je kunt zeggen van dat iets haalbaar is geworden. Ok en dan de laatste, punt 4. Meneer Mellies, fractie Mellies.
  • 0:53 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja, dank u wel voorzitter. Op de eerste plaats dank voor de beantwoording van de vragen die ik gesteld heb naar aanleiding van de brand bij het recycling bedrijf Talen, de brand is inmiddels geblust. Een zestal vragen. De eerste ging over of het gevaar was voor de volksgezondheid, nou die was wat mij betreft afdoende beantwoord en dan nog een vijftal vragen over de regels omtrent het houden van de afvalberg op die terreinen. En de strekking van de beantwoording was eigenlijk; daar gaan we niet over, de provincie is bevoegd gezag. En zij dienen het toezicht en de handhaving daarvan te bewerkstelligen. Ik vind dat jammer, ik had toch graag gezien dat het college in deze een wat activistische houding zou aannemen als een bok op de haverkist om maar even
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   actieve houding, wat zei u meneer Mellies.
  • 0:07 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Activistische houding in deze, we hebben te maken met inwoners die toch een week lang in de rook gezeten hebben, we hebben ook omliggende bedrijven die al langer aan de bel getrokken hebben en ja de vragen of de antwoorden op die vragen zijn ook nog niet afdoende beantwoord, en mijn vraag is toch eigenlijk aan het college of wij niet alsnog de komende periode geïnformeerd kunnen worden over de regels zoals die gelden want u refereert aan een besluit, een ministeriele regeling, ik heb het er even bij gepakt, ik heb het zo niet kunnen vinden waar het staat. En daarnaast is het zo dat de provincie op dit moment het onderzoek voert naar de brand en is het misschien mogelijk dat wij dan ook op een later stadium hieromtrent geïnformeerd kunnen worden. Dat was het dank u wel.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Mellies. Mevrouw Schrör, CDA.
  • 0:23 J. Schrör- de Lange
   CDA
   J. Schrör- de Lange
   Dank u wel voorzitter. Wij hadden naar aanleiding van de eerste vraag nog wel een vraag. Wij krijgen een aantal vragen van burgers over deze brand en met name is onze vraag nu of het mogelijk is dat wij de resultaten van de monitoring bij de brand, die besproken is met de GGD, of wij die resultaten ook kunnen ontvangen.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U wilt inzicht van de monitoringsresultaten van tijdens de ramp en crisis.
  • 0:2 J. Schrör- de Lange
   CDA
   J. Schrör- de Lange
   ja
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok. Meneer Pals, D'66.
  • 0:59 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter wij hebben de vragen gelezen van meneer Mellies en vooral vraag 5 intrigeert ons nogal. Er wordt gevraagd; klopt het dat de eigenaar van omliggende panden hierover al eerder aan de bel hebben getrokken. En u reageert met de laatste zin; deze melding hebben we doorgegeven aan het bevoegd gezag. Aan de Omgevingsdienst. En dat wil ik zonder flauw te doen, maar eigenlijk zou je een soort checklist moeten hebben van wat hebben ze toen gezegd. Want je kunt wel het doorgeven, maar aan de andere kant denk ik van een belletje, maar wat hebben ze toen gezegd, is daar een soort protocol voor. Want u heeft uw best gedaan, zo komt dat dan in vraag 5 voor, u hebt uw best gedaan, u heeft een melding gedaan, nou u legt waarschijnlijk de telefoon weer op de haak en u wacht wat af. Mijn vraag is; is daar een protocol voor van de reacties van onze acties van de gemeente.
  • 0:26 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Anderen niet. Dan krijgt de locoburgemeester, de eerste locoburgemeester, het woord. Want tenslotte heeft hij alle inzet gepleegd op deze brand bij Talen en is ook het meest dicht aanwezig geweest bij de overlegsituaties, dus wethouder Hamster. Locoburgemeester Hamster moet ik nu zeggen.
  • 3:9 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Daar wordt het wel heel bijzonder van, moet eerst even een slokje gaan drinken. Ja meneer Mellies heeft ons vragen gesteld, dank u wel voorzitter trouwens, over de situatie voorafgaand tijdens en na de brand. U heeft inderdaad de meeste vragen gesteld over, er waren al geluiden dat het deze kant op ging, had de gemeente geen, u noemt het activistische houding, aan moeten nemen en meneer Pals borduurt daar op voort, heeft de gemeente nou daarin haar goede rol gepleegd, zijn er protocollen is de vraag. Ja dat is een hele interessante vraag. U heeft kunnen lezen in de beantwoording zoals we u die gestuurd hebben, dat wij zoals op heel veel dingen gewoon gehouden zijn aan besluiten die op verschillende bestuursniveaus genomen worden. Waarbij het activiteiten besluit, ministeriele regeling, het hoogst geldende regeling was op dat moment. Dat maakte dat het gehele complex onder bevoegd gezag wat betreft de afval stond van de provincie, dus als er meldingen of klachten kwamen die wat ons betreft duidden op wellicht een mogelijkheid of noodzaak tot handhaven, of in ieder geval een weging daarvan, dan dienen wij dat gewoon, dat is dan wel een soort van protocol, bij bevoegd gezag te laten landen. En dat is in deze de provincie. U heeft gelezen dat doen we niet alleen bij de provincie, ook bij de ODG, het handhavend orgaan. En ja de vraag is als wij de antwoorden zoals we u die toegestuurd hebben, hebben we ook gewoon zoals we de hele periode gedaan hebben, kortgesloten met de provincie. We hebben de hele tijd gedurende de calamiteit en ook sindsdien contact blijven houden, ook een stukje protocol geworden inmiddels, van hoe gaan we om met deze situatie, wie doet wat, wie pakt wat op. En de provincie heeft, wat betreft de afval, de afhandeling daarvan, en wat er verder al dan niet op het bedrijfsterrein moet gebeuren gewoon de lead. Is aan zet, laat ik het even mooi in het Nederlands zeggen. Dus hebben wij gedaan wat wij konden doen, ik denk dat wij hebben gedaan wat we moesten doen. Zowel aan de voorkant als tijdens de calamiteit als nu in de afwikkeling, tuurlijk vinden daar nog steeds contacten plaats van nou provincie wat bent u voornemens te gaan doen, wat heeft dat voor gevolgen voor dat bedrijf zelf, maar vooral ook voor de omgeving. Dus ik denk, dat is een beetje raar om dat zelf te zeggen, maar dat de organisatie voor en tijdens en op dit moment nog steeds gewoon de goeie dingen heeft gedaan. Is er ook nog een vraag gesteld over het eerste deel. Kunt u inzien de resultaten van die monitoring. Ik denk dat we daar, ik weet zo niet, u zag mij even fluisteren met de voorzitter, ik weet zo niet of dat openbare documenten zijn en sowieso zullen wij daar dan even met het bevoegd gezag over moeten kortsluiten als er iets is wat te openbaren is of wat te openbaren valt. Uiteraard willen we u daarvan in kennis stellen.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Misschien goed dat u dan nog even de motivering aangeeft waarom u die resultaten in wilt zien. Dan kan dat in het overleg meegenomen worden. Meneer Mellies, fractie Mellies.
  • 0:39 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja, dank u wel voorzitter en dank u wel voor het antwoord van de portefeuillehouder. Kijk ik begrijp dat de provincie in deze het bevoegd orgaan is, dat zij dienen toe te zien op de regels en de handhaving daarvan. Ik kan me ook heel goed voorstellen na zo'n calamiteit dat het college graag het naadje van de kous wil weten, maar dus ik neem aan u wordt ook geïnformeerd over de gang van zaken, zou u toch even binnen de regels, in de kaders die net gesteld zijn, toch ons ook even willen informeren op enig vlak wat daar dan het de uitkomst van is van het onderzoek ook.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Mellies. Meneer Pals.
  • 0:51 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter. Ja dat bedoel ik eigenlijk met een protocol want vraag 5 blijft me een beetje bezighouden want in die zin er zijn meldingen geweest en dan in die zin interesseert me dat hevig dat nogmaals u vanuit de gemeente doet een belletje naar of schriftelijk, naar de provincie, laten we het anders stellen, hoeveel tijd zit er dan tussen. Ik bedoel als je woensdag belt komen ze dan donderdag kijken, ik bedoel want dit punt 5 komt op mij een beetje neer van wij geven melding en we klagen en dan op een gegeven moment is dat spul in de hens en dan nemen ze het over. Dan nemen ze hun verantwoordelijkheid en ook waardering daarvoor, maar even mijn protocol vraag is hoe vaak heeft u daarvoor moeten bellen en wat was hun reactie snelheid. Ik kan me voorstellen dat u dat niet paraat heeft, maar ik ben wel heel erg nieuwsgierig.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Locoburgemeester, Hamster.
  • 0:27 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ik wordt van vier kanten wordt van alles ingefluisterd, gevraagd en verhelderend toegedicht en dat kent zijn oorsprong natuurlijk dat dit een calamiteit gebeurd en op dat moment gebeurd er ineens heel veel. Er worden heel veel vragen gesteld, zijn heel veel feiten die ineens gewogen moeten worden en achteraf een koe in de kont kijken, is een formulering die ik hier nooit zou gebruiken,
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou noem ik u net locoburgemeester Hamster en dan komt u met dit soort termen. Maak uw antwoord af meneer Hamster.
  • 1:23 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Die stond niet op papier en werd ook niet ingefluisterd. Nee, die was volledig van mijzelf. Maar omdat ik dat soort termen niet gebruik, achteraf is het natuurlijk altijd om te oordelen over wat er aan de voorkant gebeurd is. De wijze waarop wij omgaan met die meldingen is nou ja u weet hoe wij omgaan met onze eigen meldingen die proberen we bijvoorbeeld via Fixi gewoon heel snel en heel adequaat op te lossen. Als er meldingen zijn die niet bij ons thuis horen proberen we op dezelfde adequate manier die te laten landen bij door de instantie die er verantwoordelijk voor is. Hoe die instantie er vervolgens mee omgaat daar hebben ze hun eigen organen voor om daar al dan niet verantwoording aan af te leggen lijkt mij. Hoewel wij op dit moment natuurlijk wel licht de gevolgen hebben gezien van snelheid en handhaving die wij wellicht anders hadden willen zien. Maar ook het onderzoek naar de aanloop en alle trajecten die de provincie had met ondernemer al dan niet dat loopt nu nog. En dat is misschien ook iets wat ik u nog moet vertellen want u vraagt om informatie in het CDA om dat inzicht, ik moet u daar wel ook bij vertellen dat dat wellicht ook wel even kan duren. de snelheid van het vrijkomen van dat soort informatie en de weging om wat de provincie allemaal gedaan heeft bijvoorbeeld daar gaat ook een tijdje overheen. Die handhavingstrajecten, dat weten we ook van onze eigen handhavingstrajecten, dat is niet in een paar dagen opgelost over het algemeen.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:37 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ik zit niet zo in die materie, maar het is allemaal afgebrand, maar laat dat duidelijk zijn, ik zit er niet zo in, maar wat ik begreep en wat ik gelezen heb is dat het allemaal, provincie die heeft het bevoegd gezag, dan snap ik Mellies niet en meneer Pals niet, wat nou de beweegredenen is om op gemeentelijke stuk zo ver te gaan dat uiteindelijk u wordt een beetje op uitspraken ontlokt terwijl u die niet kunt geven. Dus ik snap niet, het lijkt wel een beetje of dit voor de bühne is hoor maar goed misschien dat meneer Pals en meneer Mellies daar allebei eens een antwoord op kunnen geven.
  • 1:30 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Misschien gewoon één opmerking voordat we naar aanleiding van het ingekomen stuk dan ook weer een hele discussie ontlokken. Er zijn een aantal situaties die nu spelen in het kader van handhaving en toezicht waarin elke partij op een gegeven moment zijn weg moet volgen, dat heeft alles te maken met verantwoordelijkheid af kunnen leggen achteraf, dat heeft te maken met verzekeringsaspecten die gaan spelen en dat is niet van vandaag op morgen opgelost, daarin moet je een andere partij, dat zouden wij ook niet willen als het een zaak van de gemeente was dat de provincie ertussendoor liep, dat moet je nu even bij het bevoegd gezag laten die het behandelt. Dat je achteraf kunt zeggen zitten er dan leerpunten in voor een soortgelijke situatie in de toekomst dan kun je het op een bepaald moment over hebben, maar dan heb je het een beetje over de afronding van het geheel. En volgens mij moeten we het daar nu ook bij laten en veel meer content zijn dat het, gigantische brand hoor, als die achteraf op een gegeven moment toch heel wat inzet heeft gepleegd, heel mensen zich voor ingezet hebben, inclusief locoburgemeester Hamster op dat moment, en dat we blij mogen zijn dat er in die zin geen andere slachtoffers te betreuren zijn bij een dusdanig grote brand en dat we moeten kijken wat leert dit ons nu, ook die wisseling van de bestemming en toegestane hoogten en dergelijke, en wat zouden we daarover nog moeten doen naar de toekomst. En daar moeten we volgens mij op een andere moment op terugkomen.
  • 0:06 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Voorzitter mag ik daar nog één ding bij aansluiten. Compliment voor de brandweermannen, want die hebben hard hun werk gedaan, want die hoor ik niet meer terug en ik wil ook even een compliment aan de griffier, want die heeft ons wel, namens de wethouder ons op de hoogte gesteld van dit proces. Of de locoburgemeester. Dus even voor de brandweermannen die dat gigantische werk gedaan hebben, daar een groot compliment voor.
  • 1:14 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter de brandweer uit Rotterdam, die daar de derde dag aanwezig was, die heeft natuurlijk geweldig goed werk verricht en de anderen ook. Maar we moeten dit ook niet opblazen. Overigens woon ik dan privé vlakbij de rook, maar hij was gelukkig voor mij de andere kant op, maar waar het nou precies over gaat voorzitter is, wat zijn nou de consequenties voor onze gemeente, zijn er nu consequenties en als het allemaal die commandant zei ook wij monitoren per uur, maar de burgers hebben nooit gehoord dat er geen enkel probleem was met de gezondheid of de schadelijke stoffen enzovoort. Het is toch heel normaal dat burgers even geïnformeerd worden als er geen sprake is van schadelijke stoffen. Ik heb gezien dat de Poolse werknemers gewoon doorwerkten aan het zonnepanelen project, ze leven nog, maar in ieder geval ik vind wel dat wij daar iets over moeten zeggen. Ik denk dat ze nog ????????????? Het is echt serieus voorzitter, dus het gaat er ook niet om dat hier vragen komen tegen u, maar het gaat er om dat hier vragen komen van burgers naar raadsleden waarover u misschien duidelijkheid kunt scheppen.
  • 0:22 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Maarsingh ik had u bijna mijn bril willen geven, nou ik dacht ik probeer deze vergadering voor te zitten, ik wou aan iemand het woord geven, maar ik kom niet in de gelegenheid omdat te doen want u zag blijkbaar niet dat ik iemand aan wou wijzen maar u had de knop al aan, dus ik dacht misschien moet u mijn bril even hebben, maar ik ga nu toch eerst even naar meneer Mellies.
  • 0:02 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Dank u wel voorzitter. dank u wel voor de uitleg. Ik denk dat het duidelijk is, laten we het daar ook maar gewoon bij laten. Wel nog even een woord richting de heer Klinkhamer. Waarom wij die vragen stelden. We zitten hier voor de gemeente, namens de inwoners van onze gemeente en dat zou u misschien bevreemden dat we daar voor zitten, maar dat was de reden dat ik die vraag gesteld had en dus niet voor de bühne. Dank u wel.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik geef nog even het woord aan locoburgemeester Hamster.
  • 0:43 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja, nog twee dingen voorzitter. Allereerst het waarschuwen van burgers. Wij hebben heel dringend advies opgevolgd om burgers te informeren dat ze uit de rook moesten blijven, en dat is ook het enige advies wat ons gegeven is om te doen, omdat de monitoren niet aangaf dat er andere noodzakelijke maatregelen waren. Dus wij hebben daarin gedaan, precies gedaan, wat nodig was en meer bleek niet nodig. En het tweede, de ondersteuning en de hulde voor alle hulpverleners, inderdaad brandweer, allereerst onze eigen teams hier uit de regio en wat verder ingevlogen is en alle andere mensen die erbij betrokken waren. Inderdaad die hebben daar nachten en dagen heel veel en heel goed werk verleent, ik denk dat het ook goed is om dat te bevestigen dat dat heel goed is geweest.
  • 0:23 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Kunnen we afspreken dat we daarmee de discussie voldoende gevoerd hebben over de beantwoordingsbrief van het college en mochten er in de toekomst bij de afronding van de handhavingszaak nog leerpunten komen, waar ook wij als gemeente iets mee kunnen doen, dat we die op dat moment aan de orde stellen voor zover nodig. Akkoord? dank u wel.
 • 8 Inlichtingen college
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar inlichtingen vanuit het college. Ik geloof dat niemand zich aangemeld had van tevoren, nee.
 • 9 Vragenuur
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   vragenuur zijn er niet
 • 10 Interpellaties
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   interpellaties zijn er niet
 • 11 Rondvraag
  • 11.1. Motie zorgtafel (716,69 KB)
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat brengt mij bij de rondvraag, mevrouw Wanders. Niet. Meneer Kremer, mevrouw Luijken, meneer Idema.
  • 0:27 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Afgelopen zaterdag in het programma "Kassa" bleek dat er veel gemeentes een vorm van woekeren te hanteren voor het sociale krediet. In het rijtje gemeentes blijkt ook dat onze gemeente de maximale rente van 5% hanteert, 14, sorry 14% hanteert, kan het college uitleggen of dit klopt en of ze voornemens zijn om meer sociale rente te overwegen. En ik weet dat de heer Pals schriftelijke vragen heeft gesteld.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Mevrouw Schipper, meneer Klinkhamer, meneer Hofstra.
  • 0:54 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. In de afgelopen periode was er weer wat onrust helaas rondom Treant. Dit keer vooral in Emmen, ook weer over de kinderafdeling. Het moet ons van het hart dat wij ons daar nog steeds over de situatie bij Treant dat er steeds weer dingen komen waardoor wij ons steeds zorgen blijven maken, ook over de toekomst van ons eigen ziekenhuis, dan wordt er gesproken over toekomstinvesteringen van 3-5 jaar bijvoorbeeld. Er wordt ook gesproken over eventueel nieuw ziekenhuis op een centrale locatie, nou ja het zijn allemaal woorden waarbij ik niet denk van nou dat loopt nou echt over van heel veel optimisme van Treant richting de toekomst. onze fractie maakt zich daar zorgen over, graag een reactie van het college daarover, hoe u dat ziet.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Hoe wij dat zien is de vraag. Ok. Mevrouw Kroom, meneer Pals.
  • 1:11 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter. Vanmorgen stond er een mooie oproep van mevrouw Carla van der Wiel van Treant in de krant. Ze had een prachtig ingezonden stuk gestuurd waarin ze de bevolking omschrijft wat de problematiek is bij Treant op dit moment. En hoe zij daarmee omgaan en waarin zij exact benoemd wat haar problemen zijn omdat er, dat zit hem meer in de personele sfeer. Alleen één oproep zou ik u toch willen voorleggen die zij doet en dat is dat de Provinciale Staten in Drenthe hebben een initiatief tot een zorgtafel geïnitieerd en die zorgtafel die heeft als doel om de krachten te bundelen zodat we de huidige zorgaanbieding in onze regio kunnen behouden. En zij roept onze streek op, in zuidoost-Groningen om daar vooral aan mee te doen. Mijn vraag is; is u dat bekend, die oproep van mevrouw Van der Wiel en mijn tweede vraag daarop is dan ziet u daartoe mogelijkheden om haar in daar volledig te kunnen ondersteunen over de zorgtafel, initiatief van de provincie Groningen. misschien heeft u het stuk gelezen.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   provincie Drenthe bedoelt u.
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Misschien heeft u het stuk gelezen vanmorgen
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Doen wij mee aan de zorgtafel dan kunnen we daardoor de zorg ondersteunen voor behoud van. Duidelijk.
  • 0:42 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik heb nog een vraag voorzitter, sorry. Dat gaat even over de RIGG, 23 gemeenten die de inkoop doen voor de jeugdzorg o.a., en we stevenen af op een tekort van 10-14 miljoen zoals dat laatst in de pers is gewezen, maar nou lees ik dat de gemeente Delfzijl, of Eemsmond is het geloof ik, en nu inmiddels ook afhaakt en onze vraag is staat de solidariteitsbeginsel begint die niet op een enorm gespannen voet te staan inmiddels. En als dat zo is wat kunnen wij daar aan doen om het tij te keren dat iedereen al die 23 gemeentes bij elkaar blijven.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Meneer Bieze, mevrouw Meertens, mevrouw Sterenborg, meneer Van Beek.
  • 0:47 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, laat ik ook eens een keer meedoen. Eerst even, eigenlijk twee dingen, even over de Treant groep, ik denk niet zozeer de oproep wil ik plaatsen wat de heer Hofstra zei van hoe denkt u als college erover. Ik denk meer aan houdt u de vinger aan de pols, ik denk dat dat in medisch opzicht een betere term is en dat de lijnen en de contacten met het bestuur van Treant goed onderhouden worden zodat we volledig op de hoogte kunnen blijven en zodat u ons ook op de hoogte kunt stellen en ja inderdaad de zorgtafel, ik denk dat het goed zou zijn om aan die oproep gehoor te geven om daar aan deel te nemen. Mijn tweede vraag is meer een misschien ook wel een opmerking
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Is uw eerste een vraag meneer Van Beek of een ondersteuning.
  • 1:3 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   De eerste is een ondersteuning en een vraag of de contacten nauw zullen blijven zoals dit er nu zijn. En de tweede is meer een opmerking en ook een vraag, voor u dan. Zoals u weet wordt de privacywetgeving in mei volgend jaar veranderd in algemene verordening gegevensbescherming. En ik neem aan, maar ik hoor het graag van u als dat anders is, dat dat hier in huis allemaal nauwgezet gevolgd en gemonitord wordt op allerlei beleidsterreinen. Nou zaten wij op de Fixi App te kijken en als je een melding doet dan zie je vervolgens de vorige melder met het huisnummer vermeld en volgens mij is dat ook nog weer terug te leiden tot aan de persoon, dat zijn dus ook dingen die dan denk ik meegenomen moeten gaan worden. dus dat is meer een opmerking die laatste. Dank u wel voorzitter.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Van Beek. Meneer Van der Heide, meneer Dijkstra, meneer Mellies, fractie Mellies.
  • 1:03 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja dank u wel voorzitter. Op 20 november jongstleden heeft het college een besluit genomen over het invoeren of het gebruiken van zogenaamde vouchers voor werkgevers. Een drietal vouchers, te weten voor jongeren en voor overige doelgroepen. De bedoeling van zo'n voucher is dat jongeren dan minimaal 24 uur per week en ook voor minimaal 6 maanden een aangenomen worden door de werkgever en als beloning daarvoor krijgt dan de werkgever een bedrag, ik iets geloof €2.500,-, als stimulering om iemand in dienst te nemen. nou is het zo dat wat betreft jongeren duidelijk bijstaat in de verordening die erbij hoort of de beleidsregels die daarbij horen dat de jongeren daarmee dan ook uitkeringsonafhankelijk moeten worden, nou dat juich ik alleen maar toe. dat die dus niet meer van een uitkering afhankelijk is. Alleen bij de voucher voor de overige doelgroepen staat dat niet vermeld, dus met andere woorden de eis om uitkeringsonafhankelijk dan te zijn staat er niet bij. is daar een reden voor is mijn vraag. En de tweede vraag, heeft ook te maken met die vouchers, gaat over de werkgevers, zijn er ook eisen gesteld, want die vind ik nergens terug, hoe vaak een werkgever gebruik mag maken van een voucher. Dat waren mijn vragen, dank u wel.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Mellies. Meneer Gelling, mevrouw Schror, meneer Boels.
  • 1:8 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   ja dank u wel voorzitter. Ja ook over de Treant zorggroep en over Refaja veel dingen zijn al gezegd, maar ik hecht er toch waarde aan om ook mede namens CDA, namens CDA, daar iets over te zeggen. Ik dacht eigenlijk misschien ook wel mede namens de SP, want vorig jaar, eigenlijk exact op dit moment, gaven wij toen al aan houdt u toch alstublieft de vinger aan de pols en ook toen, ja luidden we de noodklok, de alarmbel en wat al niet meer en inmiddels zijn we een jaar verder, ja valt u mij straks maar bij mevrouw Luijken dan komt het wel goed, en inmiddels zijn we een jaar verder en zitten we toch nog een beetje met dat gevoel. En is het goed denk ik om met zijn allen unaniem en daadkrachtig erachter te gaan staan en u als college te ondersteunen, houdt die vinger alstublieft aan de pols kom op voor die zorg hier in deze regio, kom op voor de werkgelegenheid, we blijven daar toch een beetje angstig voor, laat het geen dagziekenhuis worden, ik zou bijna zeggen vooral de afdeling verloskunde gaat mij zeer aan het, maar goed dat ter zijde, maar nee zonder gekheid laten we unaniem achter ons Refaja ziekenhuis blijven staan. Laten we die vinger aan de pols houden. Tot zover voorzitter.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Boels heeft u ook nog een vraag, bij de rondvraag.
  • 0:5 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja dan kan ik wel vragen blijft dat ziekenhuis, nee maar ik wil het ondersteunen en die vinger aan de pols moet blijven.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik zei net al tegen de griffier misschien moeten we maar zeggen; rondvraag/opmerkingen/statements. Want het hoort er allemaal een beetje bij.
  • 0:9 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Maar voorzitter u heeft, ik ben het met u eens, maar u heeft eigenlijk gewoon absoluut en terecht een punt, het is goed dat u dat zegt, maar op dat gebied van het Refaja moeten we soms even een uitstapje maken mevrouw.
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, ik snap hem. Goed dat we hem kunnen verbinden aan een paar vragen die erover gesteld zijn en dan komen we er wel weer uit. Mevrouw Luijken.
  • 0:25 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   ja ik wilde toch graag even reageren op de heer Boels. Zoals jullie weten hebben wij het beeldje vinger aan de pols aangeboden aan het Refaja ziekenhuis. Wij hebben hele goede contacten met Treant en wij zijn daar dan pas ook gewoon op de koffie geweest. Wij houden namelijk gewoon de vinger aan de pols en ik ga ervanuit dat wij mee gaan doen met de zorgtafel, wij zitten nou eenmaal bij Treant.
  • 1:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nog meer reacties? Nee, dan geef ik de wethouders gelegenheid om een aantal van u, ik dacht al de agenda is kort vanavond en ik had eigenlijk gedacht dat u uw stof al een beetje gebruikt had, uw tijd, meneer Maarsingh, maar u heeft geen behoefte aan een vraag in de rondvraag. Opmerking, statement, nee, dank u wel. Mevrouw Sanders, nee, dank u. Goed ik geef eerst het woord aan wethouder Boen over de vragen rond de woekerrente en Treant denk ik. Ja. Meneer Boen.
  • 0:01 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, dank u wel voorzitter. De heer Idema van de SP die stelde een vraag en hij gaf ook al meteen aan dat de heer Pals namens D'66 een aantal schriftelijke vragen heeft gesteld over hetzelfde onderwerp. Ik wil dan ook voorstellen om de vraag van de heer Idema ook in de beantwoording van de vragen van de heer Pals mee te nemen, want dat gaat eigenlijk over hetzelfde en ik denk dat het het handigst is om in het traject en de procedure van de schriftelijke vragen hierop een antwoord te geven.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema, SP.
  • 0:09 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Wij wachten de vragen van D'66 wel even af, de beantwoording daarvan.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, gaat u verder wethouder Boen.
  • 2:43 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Dan komen we bij het onderwerp Treant, uiteraard is het zo dat datgene wat er bij Treant gebeurd, wat er in de verschillende locaties van de Treantgroep gebeurd dat dat door ons nauwlettend gevolgd wordt, we houden wat dat betreft heel nadrukkelijk, om met de woorden van Ria Bremer te spreken, de vinger aan de pols. Dat betekend ook dat wij met de raad van bestuur natuurlijk regelmatig contacten hebben, maar het betekend ook dat wij met de andere twee gemeenten, Hoogeveen en Emmen, regelmatig in gesprek zijn over de voortgang bij Treant. En hetgeen er in de media is verschenen over de motie van Provinciale Staten van Drenthe die vorige week donderdag is aangenomen, daar heb ik het inmiddels met een aantal Statenleden ook contact over gehad en het is ook volstrekt duidelijk dat de oproep die mevrouw Van der Wiel doet, dat die door ons ook ondersteund wordt en wij zullen er ons ook nadrukkelijk en dat is al in een eerder stadium ook met Hoogeveen en Emmen afgesproken, bemoeien met het ontwikkelen van een regiovisie, heel concreet toegespitst op de problematiek die er nu is. Het feit dat die zorgtafel in Drenthe aan de orde is gekomen dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat nu ook voor het eerst ook Emmen nadrukkelijk onderwerp van gesprek is als het gaat over de situatie bij Treant en ik denk dat we daar alleen maar in die zin een les uit moeten trekken dat het een kwestie is van voortdurend bij die les blijven. en voortdurend in de gaten houden, in gesprek blijven over wat er gebeurd bij de zorggroep en wat dat ook concreet voor Stadskanaal zou kunnen betekenen, want het is volstrekt duidelijk dat onze inzet in het verhaal nog steeds dezelfde is. Het belang van het ziekenhuis hier in Stadskanaal dat hebben wij meerdere malen onderstreept, daarover is ook geen enkel misverstand voor wat betreft de Raad van Bestuur van Treant. Maar het betekend wel dat wij voor de komende jaren nog een stevige opgave met elkaar op te lossen hebben. dus in die zin mag u ervan overtuigd zijn dat wij de vinger aan de pols zullen houden en dat wij ook waar nodig als dat aan de orde is samen met onze collega's in Emmen en Hoogeveen wat initiatieven gaan nemen om het een en ander tot een goed einde te brengen.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:29 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dank voor het antwoord van de wethouder. Het zou mooi zijn denk ik, ook vanwege de oproep die mevrouw Van der Wiel deed vanmorgen, maar u zult dat ongetwijfeld doen, om toch even een briefje ter ondersteuning te sturen dat de raad eigenlijk achter haar initiatief staat of aan te sluiten om een zorgtafel op te richten. Dat haar toch een leuke steun in de rug kan zijn in haar pogingen om überhaupt personeel te krijgen en dat soort zaken.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maar een brief namens de raad? Wat stelt u voor. Een motie, u komt met een motie, of.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, ik kom niet met een motie.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   waarom niet?
  • 0:20 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voor een briefje moet, ja, nee voorzitter, ja dan maken we een motie want ik denk iedereen wil wel ondersteunen, mevrouw Van der Wiel haar oproep en als dat verwoord moet worden in een motie dan wil ik daar graag een motie voor indienen. Maar een briefje zou ook kunnen.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou ik wil wel even schorsen straks meneer Pals dus dan komt dat wel goed neem ik aan. Mevrouw Luijken.
  • 0:8 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Volgens mij was de heer Boen gewoon helder en doen wij daar gewoon aan mee als dat de oproep is van mevrouw Van der Wiel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder.
  • 0:6 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ik denk dat ik niets anders kan dan toegeven dat mevrouw Luijken het goed heeft samengevat.
  • 0:22 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Goed het is duidelijk dus dan is het daarmee beanwoord begrijp ik. Dan hebben we nog de vraag staan van de heer Mellies over de vouchers wethouder Hamster. En neemt u gelijk de vraag mee over het RIGG.
  • 3:11 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja, laten we dat doen. Maar u begint voorzitter bij de vraag van meneer Mellies die stelt twee, laat ik het zo zeggen hij heeft het stuk goed gelezen, twee vragen rondom de jongeren vouchers. De eerste vraag is of de voorwaarden van uitkeringsonafhankelijkheid van de cliënt of dat waarom dat voor jongeren zou gelden en niet voor de overige doelgroepen. Voor de overige doelgroepen is dat ook gewoon de voorwaarde, dat mensen inderdaad een contract van minstens 6 maanden voor minstens 24 uur moeten krijgen voordat er recht is op een dergelijke voucher. Het is trouwens één van de vele middelen die wij proberen in te zetten om werkgevers en werknemers tot elkaar te brengen, we hebben een no risk polis bijvoorbeeld ook als een middel om werkgevers te ontzorgen en soms kan een bedrag van €2.500,- net dat zetje zijn het extra smeermiddel om zo'n contract voor elkaar te krijgen. Met dat in het achterhoofd is de regeling er ook niet op gericht om werkgevers zo veel mogelijk vouchers van €2.500,- te laten incasseren. Het kan, het is technisch niet uitgesloten dat iemand meerdere vouchers werkgever zou kunnen ontvangen, maar dat zal wel bijzonder zijn als blijkbaar dan telkens €2.500,- smeermiddel nodig is. Wij hebben onze consulenten de opdracht gegeven maatwerk toe te passen, dat doen wij binnen het sociaal domein heel breed, zeker ook voor onze werkzoekenden, wat is nodig om een werkzoekende bij een werkgever aan de slag te brengen. Soms is het wat extra begeleiding, soms is het wat extra opleiding en soms is het een heel klein beetje extra smeermiddel in de vorm van middelen. Voorzitter volgens mij heb ik daarmee de twee zeer technisch vragen zoveel mogelijk op hoofdlijnen behoorlijk beantwoord. Wat mij betreft gaan we dan door naar de vragen van de heer Pals, over de RIGG. En met alle respect, deze vraag verbaasd mij want volgens mij hebben wij op 6 november gesproken, tijdens de begroting, over het solidariteit????? In de jeugdzorg, hebben wij op 20 november gesproken tijdens de behandeling van de najaarsnota over de solidariteit in de jeugdzorg en heb ik u tijdens de raadsavond over het sociaal domein op 21 november uitgebreid geïnformeerd over de solidariteit in de jeugdzorg. En wat er in de Eemsmond besloten is, is precies in lijn met wat ik u op 6 november, 20 november en op 21 november heb verteld, namelijk dat de 23 gemeenten in Oost-Groningen zeer tot onze teleurstelling niet meer volledig solidair zijn financieel op het gebied van de lichte hulp en de specialistische hulp, maar enkel nog in 2018 op een specialistische en de zwaar geïndiceerde jeugdzorg. Dat doen we nog voor 2018 hebben we met zijn allen afgesproken en die besluiten liggen nu in de colleges voor. En Stadskanaal stelt daarbij twee voorwaarden, namelijk dat wij de inhoudelijke solidariteit die we gelukkig wel volledig nog behouden op papier vastleggen en twee dat er een prikkel komt, dat die geïndiceerde jeugdzorg, die zware jeugdzorg, dat je dat voelt als je de rest ook gewoon goed op orde hebt. Of juist helemaal niet op orde hebt dat je dan ook de kosten daarvan draagt. Voorzitter volgens mijn was dat de vraag van de heer Pals.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Mellies, fractie Mellies.
  • 0:20 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja, dank u wel voorzitter, nog even kort. Dank u wel voor de beantwoording van mijn vragen. Ik ben blij te horen dat de uitkeringsonafhankelijkheidseis ook geldt voor de overige doelgroepen. Ik hoop dat er vaste banen worden gecreëerd, elk succes is er één zou ik zo zeggen, ik zou zeggen alle sterkte daarmee. Dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Boels, CDA.
  • 0:1 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Mag ik even vragen om een schorsing.
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mogen we dat doen na behandeling van dit, dan kunt u, kunt u eerst even de beantwoordingen afwachten en dan ronden we dat af en dan kunnen we dan nog even kijken. Mevrouw Wanders, SP.
  • 0:9 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   ja, voorzitter even in het verlengde van de heer Mellies. dus als ik het goed begrijp dan wordt er pas een voucher gegeven als het contract getekend is.
  • 0:23 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Het incasseren van de voucher daar is een ondertekend contract voor nodig. Sorry, de voorwaarden voor het kunnen incasseren van zo''n voucher is een contract van minimaal 6 maanden, voor minimaal 24 uur. Dus als dat niet geleverd wordt dan wordt er ook geen voucher geleverd.
  • 0:3 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   dank u
  • 0:34 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En dan stond er nog een vraag open van de heer Van Beek van de CU in het kader van de algemene verordening over het privacy beleid en wat daar allemaal in 2018 voor ingevoerd moet worden. Ik kan op uw vraag niet het exacte antwoord geven, als u daar op zit te wachten dan moeten we dat een schriftelijk doen, want dat heb ik niet precies op dit moment, maar we worden aan alle kanten bestoken met de nieuwe wetgeving in de privacy, vereisten en dergelijke. Dus heeft u behoefte aan een specifiek antwoord daarop of wacht u af.
  • 0:22 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Nee, hoor het gaat mij er meer om dat de grote dingen vaak wel opgepakt gaan worden met zulk soort regelgeving, maar dat de kleine dingen zoals een Fixi-App bijvoorbeeld dan vergeten wordt. Het is dus eigenlijk meer een aandachtspunt van mij dat u denkt van daar moeten wij dus echt ook naar kijken naar zulk soort kleine dingen en meer is eigenlijk niet wat ik beoog te zeggen.
  • 1:26 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, dan komt ie op zich naar voren en dan zetten we dat in de organisatie uit. Dank u wel. Hebben we daarmee voldoende de rondvraag/opmerkingen/statement en dergelijke behandelt op het verzoek na, ik vergeet u niet meneer Boels, op het verzoek na van meneer Boels dat hij behoeft heeft aan schorsing. En ik wil hem eigenlijk ook even het nuttig bijelkaar pakken, dus als we zeggen van we gaan even schorsen en dan pakken we even dit stukje nog terug en dan doen we de rest van de agenda, dan hebben we het volgens mij mooi integraal gedaan. Maar voordat u de raadszaal uitloopt, want we hebben heelveel zorg en dergelijke besproken en dit is wel een beetje de vrolijke kant van de zorg die we niet hadden, zijn wij heel erg content met de nieuwe wereldburgster, de tweede dochter van uw vrouw en u, genoemd Rodee, als ik het goed uitspreek. En namens de raad en college wil ik de felicitaties overbrengen en een heel klein aandenken meegeven naar huis. Daarna schors ik de vergadering tot 20.45 uur.
  • 0:7 schorsing
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik heropen de vergadering en ik geef het woord aan de heer Boels van het CDA.
  • 0:08 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja dank u wel voorzitter, ja al eerder aan gerefereerd op het gebied van het Refaja is unanimiteit heel erg van belang en daardoor zou ik eigenlijk graag nu het woord aan de heer Pals geven want die heeft een fantastische unanieme motie.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals.
  • 0:10 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter dank u. De motie zoals u heeft geadviseerd. De motie, zal ik hem voorlezen voorzitter.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat lijkt me heel handig zodat iedereen weet wat in de motie staat. Ook de luisteraars.
  • 0:46 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ok, maar ik wacht altijd tot ik het woord krijg toch? De raad van de gemeente Stadskanaal, in vergadering bijeen op 18 december 2017. Constaterend dat de kwaliteit en omvang van de ziekenhuiszorg in Stadskanaal en de regio bij voortduring onder druk staat. Overwegend dat het noodzakelijk is om in goed overleg met de regio en de zorgtafel waartoe Provinciale Staten van Drenthe hebben opgeroepen alles in het werk te stellen om de kwaliteit en de omvang van de ziekenzorg in onze regio te behouden. Voorts overwegend dat de ziekenhuiszorg in het Refaja ziekenhuis zonder voorbehoud gecontinueerd behoord te worden. Draagt het college op om te participeren aan deze zorgtafel. Ingediend door alle partijen behalve de VVD.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Als je er niet bent kan je hem ook niet indienen, lijkt me logisch, dus
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik kan het ook omdraaien dat ik alle namen voorlees, maar
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   nee, dat is niet nodig meneer Pals.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nee, dat lijkt mij ook niet.
  • 1:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat redden we nog, dat redden we nog met zijn allen als u maar zorgt dat u een getekende motie bij mij inlevert. Hij voldoet aan de vereisten en we zetten hem op de i-pad onder 11.1. Onder rondvraag 11.1. We zullen een reactie van het college vragen misschien bij agendapunt 15.1, want er komt ook nog een motie vreemd aan de orde van de dag. Dan kan er op twee gereageerd worden. Ja, dus dan breng ik heb verder even nog niet in stemming, hoeft ook niet. Gaan we eerst over naar de agenda.
 • Besluitvorming met debat

 • 12 Verklaring van geen bedenkingen, 3e Oomsberg 7
  • 12. Verklaring van geen bedenkingen 3e Oomsberg 7 (299,08 KB)12.1. Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (336,21 KB)12.2. Ruimtelijke onderbouwing (3,07 MB)12.3. Ruimtelijke onderbouwing bijlagen (7,29 MB)
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En dan zijn we bij agendapunt 12, verklaring van geen bedenkingen 3e Oomsberg nummer 7. Iemand die daarover het woord wil voeren? Sterenborg, Hofstra, Meertens, Maarsingh, anderen niet. Mevrouw Sterenborg, CU.
  • 0:41 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel voorzitter. Wij kunnen instemmen met de beslispunten. De CU vindt het belangrijk dat ondernemerschap wordt gestimuleerd, dat er constructief wordt meegedacht en daar is dit een mooi voorbeeld van. Er liggen diverse documenten ter onderbouwing van deze locatie. Op de provinciale omgevingsverordening, uit 2016, bestaat de mogelijkheid om voormalig agrarisch bebouwing te gebruiken voor bedrijvigheid, mits dit goed wordt onderbouwd en ingepast en dat is hier volgens ons het geval. Dank u wel.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sterenborg. Meneer Maarsingh, CDA.
  • 2:57 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja, voorzitter wij willen eigenlijk beginnen met het college een compliment te geven. en dat heeft betrekking op wat mevrouw Sterenborg van de CU ook al zei, wij hebben bij dit agendapunt een heel goed stuk onderbouwing van waar het precies over gaat. want het gaat hier natuurlijk over de legalisering van een bestaande situatie en het gaat om een omgevingsvergunning voor een nieuwe situatie, nou daar hoort wel even onderbouwing bij en dat hebt u heel duidelijk omschreven. Voorzitter wij, 12 jaar is deze situatie nou aan de gang en het gaat dan om de legalisering en dat bedrijf en wij kunnen u meedelen dat wij goed bekend zijn in die regio in dat streekje zeg maar, en wat ons opgevallen is dat juist die locatie er de laatste 12 jaar steeds beter uitziet. Anders gezegd; de bewoners die toch langzamerhand gegroeid zijn in dat bedrijf, zo moet je het zeggen, die hebben er echt wat van gemaakt. En dat zeggen wij niet alleen, dat zegt ook de omgeving. En dat is zo mooi dat ook de buurt draagvlak heeft voor de ontwikkeling op dat pand want het moest nog even gelegaliseerd worden. En als je daar dan ook nog bij regelt dat mocht het zo zijn dat het belendende perceel waar een schuur staat, ik ben er persoonlijk even geweest, mocht het zo zijn dat daar in de toekomst sprake zou kunnen zijn van sloop en het bouwen van een woning, als dan zal de ondernemer waar het nu over gaat ervoor zorgen dat er geen geluidsoverlast komt. nou dan ben je dus bezig met het invullen van problemen die er vandaag niet zijn en er eventueel zouden kunnen komen. nou daarom is ook dat compliment van onze kant in uw richting is gemaakt voorzitter en het is natuurlijk toch heel erg goed dat van voormalige agrarische gebouwen met in dit geval een zeer eenvoudige woning, dat dat de mogelijkheden krijgt om zich te ontwikkelen dat bedrijf. Er is mij ter ore gekomen dat er vroeger slagers en bakkers waren in Vledderveen, die zijn er niet meer, maar dit betekend wel een onderneming die ruimte krijgt om te ondernemen en wij zijn nogal van het ondernemen, wij zijn, ja wij weten ook wel dat rust mooi is, maar met rust en stilte heeft nog nooit iemand één cent verdient, dus wij vinden beweging goed en bedrijvigheid, wij vinden dit een goed voorstel en gaan volledig akkoord met dit voorstel en stemmen dus voor.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Fijn meneer Maarsingh, dank u wel. Ga ik naar meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:45 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Bedankt voorzitter. Mijn voorganger heeft al heel wat gezegd, bij het meeste daarvan sluiten wij ons hartelijk aan, dus hoef ook niet het hele verhaal weer samenvatten, ziet er gewoon goed uit en het is wat ons betreft ook een, als je de foto's en zo ziet mooie initiatieven. We hebben nog één vraag voorzitter, dat gaat over beslispunt twee. Daar staat bepalend dat dit besluit kon worden beschouwd als de definitieve verlening van de verklaring van geen bedenkingen indien er geen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden van een zienswijze in te dienen tegen ontwerpverklaring als bedoelt onder 1. En dan is onze vraag; komt dat in de raad terug als er wel een zienswijze mocht worden ingediend. Tot zover voorzitter.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra. Mevrouw Meertens, GBS.
  • 0:7 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja voorzitter ik wou het graag kort houden, wat GBS betreft is het geen probleem om deze verklaring van geen bedenkingen af te geven. Dank u wel.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Andere fracties hadden geen behoefte om te spreken. Geef ik het woord aan wethouder Bessembinders.
  • 0:23 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Voorzitter, dank u wel. Nou aanvaarden alle complimenten in dank en ook de overige inbreng en zullen dat overbrengen waar dat hoort. Als het gaat om de vraag van de heer Hofstra kan ik me voorstellen dat dat terugkomt in de raad omdat de raad erover gaat. Voorzitter dank u wel.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Bessembinders. Daarmee voldoende besproken, is dat een terechte conclusie. [voorzitter klopt met hamer] Aangenomen met algemene stemmen.
 • 13 Verordeningen gemeentelijke belastingen 2018
 • 14 Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018
  • 14. Vaststellen Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018 (466,46 KB)14.1. Ontwerp Subsidieregeling Welzijn en Zorg Stadskanaal 2018 (342,94 KB)14.2. Ontwerp Subsidieregeling Wonen en Voorzieningen Stadskanaal 2018 (346,24 KB)14.3. Ontwerp Subsidieregeling Jeugd en Educatie Stadskanaal 2018 (229,43 KB)14.4. Ontwerp Subsidieregeling Economie en Arbeidsmarktbeleid Stadskanaal 2018 (227,39 KB)14.5. Ontwerp Subsidieregeling Bestuur en Dienstverlening Stadskanaal 2018 (217,74 KB)14.6. Ontwerp Subsidieregeling Activiteitenfonds Stadskanaal 2018 (269,46 KB)
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar agendapunt 14. Het vaststellen van de algemene subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018. Wie wil daarover het woord, behalve mevrouw Wanders van de SP. Mevrouw Sanders, meneer Mellies, meneer Hofstra. Mevrouw Wanders, SP.
  • 1:37 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Dank u voorzitter. Voor ons liggen de algemene subsidieverordeningen en zes ontwerpen subsidieregelingen. We vragen ons af waarom er zo lang is gewacht met deze verordening, die stamt uit 2010. De wijzigingen waren er al in de zomer van 2016 bekend. Is er een bepaalde reden voor waarom dit niet in 2016 al is opgepakt. De subsidieregelingen zijn helder, maar de algemene subsidieverordening is een ander verhaal. er zijn namelijk nogal wat verwijzingen naar EU-verordeningen toegevoegd. Daarnaast hebben we nu deze regelingen en verschillende lokale verordeningen die over hetzelfde onderwerp gaan. Ook lezen we op de site van de VNG dat er nog een ontwerp subsidieregeling kinderopvang op stapel staat. deze is sinds kort ook beschikbaar en wij vragen ons af of deze ook nog wordt toegevoegd. Op dit moment hebben we namelijk de verordening wet kinderopvang gemeente Stadskanaal, die stamt uit 2004, hierin staat dat de algemene subsidieverordening van de gemeente Stadskanaal niet van toepassing is. Sinds de decentralisaties is er wat betreft kinderopvang genoeg veranderd. Tot slot voorzitter is het ons opgevallen dat in het artikel wijgerings- intrekkings- en terugvorderingsgronden niets terug te vinden is over de wet normering topinkomens. Deze toevoeging is in vele gemeentes wel in de verordening gezet maar bij ons niet. Wij vragen ons af waarom deze toevoeging niet is overgenomen. Dank u.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Wanders. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:30 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Een herziening van ons algemene subsidieverordening daar waren we aan toe. Nieuwe Europese regels, nieuwe inzichten over de staatssteun, maar aan de andere kant ook voor de subsidieaanvragers een stukje rechtszekerheid en een stukje rechtsgelijkheid. Wat ons betreft ziet het er goed uit, dus wat ons betreft ook akkoord voorzitter.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra. Meneer Mellies, fractie Mellies.
  • 0:04 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja dank u wel voorzitter. Ja voor mij alleen iets over artikel 5, ik vind het jammer dat in de stukken niet de optie geboden is voor artikel 5 aan varianten die ook in de modelverordening van de VNG genoemd zijn, namelijk dat, het gaat over het stukje subsidieplafonds vaststellen en de subsidieregeling vaststellen, er zijn twee varianten waarvan dus de eerste die heeft u nu gekozen waar de burgemeester en wethouders de subsidieplafonds vaststellen en ook de subsidieregeling en de verdeling daarvan vaststellen. En de tweede variant is dus dat de raad subsidieplafonds vast kan stellen en het college de regeling daarna vaststelt. Waarom hebben wij die varianten niet voorgesteld gekregen, dat was mijn vraag eigenlijk. Dank u wel.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Mellies. Mevrouw Sanders, CDA.
  • 0:37 M. Sanders-Sanders
   raadslid CDA
   M. Sanders-Sanders
   Wij kunnen instemmen voorzitter met de algemene subsidieverordening zoals die voor ons ligt alleen bij de subsidieregelingen zijn wij eigenlijk ook wel zeer positief, vooral omdat het over individuele gevallen gaat, en die financiële middelen daarvoor moeten op de plaats komen denken wij waarvoor ze bestemd zijn. Na ons bezoek jl. nog aan Vledderveen doet het ons goed dat wij de mogelijkheden zien die zij als kleine buurtvereniging doen en wij hopen ook dat ze de gelden die zij daarvoor krijgen blijven krijgen en niet dat zij geld terug moeten storten als ze bepaalde niet hebben gerealiseerd. Alvast dank.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sanders. Anderen hadden geen behoefte om hierover het woord te voeren. Ik kijk even naar de portefeuillehouder. 5 minuten schorsing. Ik schors de vergadering 5 minuten. Dat betekend 21.15 uur.
  • 0:05 schorsing
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik heropen de vergadering en ik geef het woord aan wethouder Boen.
  • 2:35 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Voorzitter, dank u wel. Allereerst dank voor de opmerkingen over de kwaliteit van de regeling, die worden in dank aanvaard uiteraard. Ik zal dan nu even ingaan op wat vragen die er gesteld zijn. De SP heeft een vraag gesteld over het feit dat nu de regeling voorligt terwijl in 2016 bekend was dat er het een en ander gewijzigd zou moeten worden. nou de reden waarom het nu voorligt dat heeft te maken met prioriteitsstelling en daarnaast met noodzaak die er al dan niet aanwezig is om de regeling aan te passen. Nou die noodzaak was er op dat moment niet dus wij hebben gemeend om dat op deze manier te doen. met betrekking tot het verhaal van de kinderopvang is het zo dat op het moment dat er een ten aanzien van een bepaald onderwerp een uitputtende regeling reeds op een andere plek beschikbaar is, en dat geldt in het geval van kinderopvang, dan hoeft dat niet op deze manier opnieuw te worden opgenomen in het verhaal. dus die twee dingen die bestaan dan naast elkaar. Als het gaat om de normering topinkomens daarvan zijn wij de mening toegedaan dat het niet houdbaar is om dat op deze manier in de verordening op te nemen. Voor wat betreft de opmerkingen van de fractie Mellies over het nou over de optie om de subsidieplafonds door de raad te laten vaststellen. wij hebben gezegd, gemeend dat de mogelijkheden die er zijn om een stukje delegatie toe te passen waarbij college zowel de subsidieplafonds vaststelt als de regelingen dat dat een goede zaak is, uiteindelijk is het natuurlijk wel zo dat de raad een begroting vaststelt en dus ook vaststelt wat er aan middelen in zijn totaliteit beschikbaar is binnen de verschillende programma's. Binnen die programma's opereert het college in de uitvoering van de regeling en de verordening en dat geeft naar mijn idee voldoende aan dat de raad daar in eerste instantie het meeste over te zeggen heeft, door het vaststellen van de begroting. Dat was wat mij betreft beantwoording voorzitter.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder. Antwoorden verduidelijkend genoeg? mevrouw Wanders, niet het geval.
  • 0:39 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Nee, niet helemaal voorzitter. Wat betreft die verordening wet kinderopvang, daarin staat verder niets over subsidies. Sinds de decentralisatie, ja de VNG die heeft dus ook het ontwerp subsidieregeling kinderopvang voorgesteld, net vorige week, dus ik begrijp ook wel dat die er niet bijstaat, maar hoe wordt de subsidie nou dan geregeld voor de kinderopvang. In welke verordening.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   wethouder Boen.
  • 0:06 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, wij hebben net zoals er richting Welstad subsidie gaat, zo gaan er ook richting de kinderopvang subsidies. En dat is vastgelegd in laten we maar zeggen een regeling die met hun daarover is afgesproken. en dat er een aanpassing moet komen op basis van datgene wat de VNG heeft aangeboden dat is helder dus daar zullen we ook mee aan de slag gaan.
  • 0:09 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   dank u
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Anderen? Meneer Mellies, fractie Mellies.
  • 0:21 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja, dank u wel voorzitter. Ook even een verduidelijkende vraag, over die plafonds die vastgesteld worden, hoe gaan we dat straks terugvinden in de begroting, die plafonds die worden voor de begroting vastgesteld en die komen dan op programma niveau zodanig terug in de diverse programma's in de begroting. Hoe moet ik me dat voorstellen.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   wethouder Boen. Sorry ik dacht dat u uw vraag gesteld had, maar
  • 0:17 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Nou ja goed, je hebt te maken met een plafond en je hebt te maken met afzonderlijke regelingen per programma, die verdeling maakt u als college zelf, maar die vaststelling daarvan is dat voordat de begroting vastgesteld wordt door de raad of is het na die tijd of, dat wou ik graag nog wel even weten.
  • 0:17 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Voorzitter als de begroting is vastgesteld dan geeft die begroting aan welke speelruimte er is voor het college om binnen de programma's subsidieplafonds vast te stellen. dus het is niet zo dat wij van tevoren die subsidieplafonds vaststellen. Dat is afhankelijk van wat er in de begroting gebeurd.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   wethouder, of wethouder, meneer Mellies.
  • 0:3 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Nog niet.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik denk dat dit kwam door de behoefte om het naar de raad toe te trekken, dat dit een verspreking was, maar meneer Mellies u had nog een vraag aan de wethouder.
  • 0:05 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Maar goed, dit, volgend jaar doen we het anders, doen we het op deze manier om per programma die subsidieregelingen vast te stellen, dat is dus afwijkend met wat wij de afgelopen periode gedaan hebben, maar mijn vraag was meer; komen die plafonds in die afzonderlijke programma's, subsidieregelingen ook als zodanig per programma aangeduid terug of is dit gewoon één bedrag aan het eind van de , wat nu ook in de begroting, is aan het eind van de programma's één bedrag en daar wordt iets mee gedaan.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U stelde verduidelijkende vragen ik weet niet of het steeds helderder wordt maar
  • 0:7 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Worden die afzonderlijke programmaplafonds, komen die afzonderlijk terug in de begroting per programma.
  • 0:18 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Volgens mij begrijp ik de vraag, maar volgens mij is het niet zo dat die plafonds expliciet genoemd worden binnen de programma's er wordt natuurlijk wel een overzicht gegeven van welke subsidies er binnen een bepaald programma worden gegeven.
  • 0:5 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Nee, daar ging het me even om. Dank u wel.
  • 0:41 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Mellies, wat nog een leuke is, is dat de nieuwe raad straks na de verkiezingen over de indeling van de begroting gaat waar aan gewerkt wordt, dus mogelijkerwijs komt die dan terug, hoe die nou precies zich vertaald. Als een container begrip of niet. is daarmee het punt voldoende behandelt. Is de constatering terecht om te mogen concluderen dat met unanimiteit dit raadsbesluit genomen kan worden mevrouw Wanders. U twijfelt.
  • 0:4 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   We kunnen akkoord gaan, maar wel met stemverklaring.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En uw stemverklaring behelst?
  • 0:8 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Nou dat er niets terug te vinden is over de wet normering topinkomens en deze toevoeging hadden we dus graag gezien.
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, dan maken we daar een stemverklaring van en die nemen we op in de besluitenlijst van deze vergadering en concluderen daarna dat ie met unanieme stemmen is aangenomen. Akkoord? [voorzitter klopt met hamer] Aldus.
 • 15 Decemberwijziging 2017
  • 15. Vaststellen Decemberwijziging 2017 (288,78 KB)15.1. Decemberwijziging 2017 (210,62 KB)
  • 0:30 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar agendapunt 14, dat was 14, sorry naar 15 het vaststellen van de decemberwijziging van 2017. Wie wil daarover het woord voeren. Dit is een mooie uitnodiging naar de agendacommissie om een aantal onderwerpen wat vaker zonder debat op de agenda te zetten. Is dat een terechte conclusie? Kan ik in één keer aftikken? Dan doe ik dat.
 • 15a. Motie regresrecht WMO
  • 15a. Motie regresrecht WMO (352,85 KB)
  • 0:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we naar agendapunt 15a en dat was het verzoek van de fractie van de SP om een motie vreemd aan de orde van de dag in te dienen. Mevrouw Luijken aan u het woord.
  • 1:14 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   De raad van de gemeente Stadskanaal, in vergadering bijeen op 18 december 2017. Constaterend dat de gemeente op grond van de Wmo de bevoegdheid hebben om de kosten Wmo-voorzieningen voor slachtoffers van een ongeval te verhalen op de persoon die wettelijk aansprakelijk is voor het ongeval. Dat tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Verbond van Verzekeraars de Overeenkomst afkoop regresrecht Wet maatschappelijke ondersteuning is gesloten. Dat het Verbond van Verzekeraars hiermee aansprakelijkheid voor de vergoeding van WMO-hulp hebben afgekocht tegen betaling van deelnemende gemeenten van een bepaald bedrag. Dat binnenkort verlenging van dit convenant aan de orde is, voorts constaterend dat Stadskanaal zich bij dit convenant heeft aangesloten. Overwegend dat hieraan voor de gemeente grote financiële risico’s verbonden zijn. En voorts overwegend dat daardoor de belangen van personen die op de Wmo aangewezen zijn geschaad kunnen worden. Roept het college op om de gemeente niet deel te laten nemen aan het voor 2018 te sluiten convenant. En gaat over tot de orde van de dag.
  • 1:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En wordt ingediend namens? Namens de fractie van de SP. Ok. De motie is digitaal ook aanwezig en wordt op de i-pad gezet onder 15.a. Motie voldoet aan de vereisten en kan onderdeel uitmaken van de beraadslaging. Is de motie ingediend door de SP alle fracties duidelijk? Normaliter op een gegeven moment dan kom ik straks aan het punt dat ik een reactie vanuit het college laat geven op de beide moties die hier liggen, ik weet niet of er nog behoefte is om vragen te stellen aan de fractie van de SP voordat dat het geval is of dat u zo een oordeel kunt vellen. Meneer Pals, D'66.
  • 1:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, we vinden het een moeilijke motie, maar we hebben kennis genomen van de motie, maar kunt u, u heeft natuurlijk over deze motie nagedacht en u heeft natuurlijk met het college, met de wethouder, de betreffende wethouder heeft u daarover gesproken en in uw motie stelt u met name dat wij voor 1 januari moet er een beslissing worden genomen voor dat regres. Als we dat niet doen dan gaan we gewoon krijgen we die €20.000,- geloof ik en dan hebben we de zaak afgekocht als er iemand een ongeval krijgt dan kan die beroep doen op het Wmo in plaats van op de verzekering. Ja u schud zo want ik wil dat is even dan mijn vraag. En mijn vraag daaraan gekoppeld is dan, u heeft dat met college of met de wethouder besproken, maar ik vind het een ingewikkelde materie, maar kan die 1 januari, is dat nou cruciaal of kan dat nog verder, maar ik zit eigenlijk ook een beetje te wachten op beantwoording van de wethouder daar op.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   mevrouw Luijken, SP.
  • 2:2 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   De verlenging is inderdaad per 1 januari 2018, dus in principe kan het college kan gewoon, het kon via VNG, die kan bij het kruisje tekenen en de verlenging is gebeurd. Daar hoeft de raad in principe niet iets over te zeggen of iets van te vinden. Als u de mailing hebt gelezen van week 50, daar staat eigenlijk gewoon wat het inhoud. Waar wij bang voor zijn is, stel je voor dat je inderdaad als gemeente een bedrag krijgt van 20.000 of €30.000,- , en trouwens de gemeente koopt het niet af, de verzekeraars kopen het af, dat is wel even iets anders, dan betekend dat heb je toevallig, zo zie ik het dan, als het niet goed is dan moet de wethouder dat maar even aangeven, ik zie het zo, als je toevallig een jaar in je gemeente veel slachtoffers hebt die veel gebruik maken van de Wmo regeling dan kom je misschien helemaal niet uit met dat bedrag. En dan. Dan gaat het van ons gewone Wmo budget af. Dat betekend dat misschien andere mensen die ook van de Wmo gebruik maken dan mislopen. Dat we uit de algemene reserves moeten halen. En ik wil, dat vind ik gewoon geen strak plan, we zijn niet voor niks allemaal verzekerd. Dus als ik iemand aanrijd dan ben ik gewoon goed verzekerd en moet mijn verzekeraar gewoon die persoon helpen. Daar komt nog bij dat de mensen die slachtoffer zijn een beroep doen op de Wmo ook nog eens een keer een eigen bijdrage moeten betalen. Nou dat is helemaal lekker, je bent buiten je schuld om ziek geworden en als dank kan je ook nog een eigen bijdrage gaan betalen. Zeg maar als ik geen gelijk heb, vind ik prima, dan trekken we de motie in, maar zo zie ik het, zo ervaar ik het in ieder geval.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Anderen? Meneer Van Beek, CU.
  • 0:09 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja ik weet niet waarop of u die motie gebaseerd hebt, zijn u cijfers bekend hoeveel slachtoffers of er zijn in onze gemeente. Want ik bedoel ik lees ook een stuk in de VNG, ik bedoel die leest u ook, dat er gewoon gesteld wordt van dat het gewoon onterecht is, dat het waar u nu over spreekt dat dat dus eigenlijk helemaal niet ter sprake is. Ik begrijp wel wat u zegt met de verzekeringen en dergelijke en de kosten die gemaakt worden met de Wmo, maar ik vraag mij af of het zo is. En dan weet ik wel we kunnen niet in de toekomst kijken natuurlijk, maar terug kunnen we wel kijken zoals de wethouder dat toestraks anders verwoorde, maar zegt u het maar.
  • 0:07 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   ja, daar heeft u natuurlijk gelijk in. En als we tot nu toe nooit echt een slachtoffer hebben gehad dan zou je kunnen zeggen al krijg je maar €10,- dan is het toch goed want we hebben toch een slachtoffer dan pakken we extra die €10,- Op zich vind ik het eigenlijk al een beetje raar. Verzekeraars die zitten er om geld te verdienen, laten we eerlijk zijn, en die doen dit niet voor niks. En wat ik al zei over de slachtoffers dat ze nog een eigen bijdrage moeten betalen. Ik ga er toch vanuit als je slachtoffer bent van bijvoorbeeld een ongeval, dat je gewoon alles moeten kunnen verhalen op de tegenpartij en dat alles gewoon voor je betaald wordt. want je hebt daar niet om gevraagd. Maar misschien heb ik het ook wel helemaal verkeerd, ik heb het zo geïnterpreteerd en dan hoor ik graag of ik dat verkeerd gedaan heb ja of nee.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:17 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Een vraag aan de SP fractie over het convenant voor het constateren dat ook Stadskanaal zich bij dit convenant heeft aangesloten, zijn er meer gemeentes die dat ook niet willen, wat u ook dus in uw motie schrijft.
  • 0:04 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Er zijn inderdaad gemeenten die hier niet aan meedoen, dat klopt. Maar de meerderheid doet daar wel aan mee. En ik ben hier al een paar weken inderdaad mee bezig en toen ik in eerste instantie vroeg aan het college hoe zit dat bij ons, toen wist eigenlijk niemand of wij wel meededen met dat convenant, dus zo makkelijk gaat dat dus en dat gaat mij net even iets te makkelijk zeg maar.
  • 0:6 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Maar u heeft er dus wel met de betrokken portefeuillehouder uitgebreid over gehad.
  • 0:5 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Niet uitgebreid, Theo trakteren, ja.
  • 0:6 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   In het nieuwe jaar
  • 0:22 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Eerste raadsvergadering 2018, is een mooi begin meneer Klinkhamer. Goed, mevrouw Luijken maakt u uw antwoord af.
  • 0:26 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ik ben hier niet over in discussie geweest, ik heb er navraag over gedaan omdat ik een paar weken geleden al bericht hierover had gekregen. U hebt ook gezien dat de SP in de Tweede Kamer daar vragen over heeft gesteld, dus dat is via mijn partij rond gegaan zeg maar. Maar omdat ik er ook niks van af wist heb ik gewoon gevraagd doen wij daar aan mee in Stadskanaal en wat houdt dat in.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Hofstra.
  • 0:5 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja voor de meningsvorming van mijn fractie over deze motie wacht ik graag het antwoord van de portefeuillehouder af.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Is goed gaan we zo inventariseren. Meneer Mellies u had ook nog uw hand opgestoken.
  • 0:03 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   De eerlijkheid gebied me te zeggen dat ik pas in de middag op de hoogte ben gesteld van deze motie, ik heb me er niet echt in kunnen verdiepen, lijkt me een complexe materie. Ik heb wel trouwens de wekelijkse mail van vorige week gelezen, waarin volgens mij een Belgische letstelschade advocaat de zijne ervan vertelde. Nou ja goed dat kan gekleurd zijn natuurlijk, die heeft er misschien belang bij. Ik weet het niet echt te duiden, dus ik hoop echt dat de portefeuillehouder uitsluitsel kan geven dat mij in Jip en Janneke taal straks kan vertellen wat het voor- of nadeel is van het sluiten van een convenant of niet. Dank u wel.
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Blijft moeilijk om aan te geven wat Jip en Janneke taal is, maar ik begrijp wat u bedoelt. Anderen geen vragen meer? want anders ga ik inderdaad vragen aan, meneer Bieze, GBS.
  • 0:28 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja, voorzitter ik heb ook niet verdiept in de materie, het is voor mij nieuw, maar ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat de VNG die de gemeentes vertegenwoordigd en de inwoners van gemeentes vertegenwoordigd, een convenant sluit met verzekeraars waardoor die gemeentes schades zouden kunnen ondervinden en inwoners van gemeentes schade zouden kunnen ondervinden. Dus ik ben ook heel benieuwd naar het antwoord van de wethouder. Dank u.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Zullen we dan de wethouder uitnodigen om proberen duidelijkheid te scheffen in deze materie en dan vraag ik hem tevens om een reactie te geven op de eerder ingediende motie onder 11.1. Wethouder Boen.
  • 4:32 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, dank u wel voorzitter. Laat ik beginnen met de motie met betrekking tot het onderwerp Treant. Ik denk dat het wat het college betreft geen enkel probleem is om die motie over te nemen, dat heb ik ook al aangegeven in de beantwoording van vragen daarover, dus wat dat betreft denk ik dat dat een, althans voor wat betreft deze motie, een gelopen koers is hier vanavond. Dan het andere verhaal, het regresrecht Wmo. Waar het in feite op neer komt, om het maar even simpel te zeggen, dat is dat gemeenten volgens de Wmo 2015 de bevoegdheid hebben om kosten van Wmo voorzieningen voor slachtoffers van een ongeval te verhalen op de persoon die wettelijk aansprakelijk is voor het ongeval. In de wet is ook bepaald dat gemeenten via de VNG dit recht kunnen afkopen, zo wordt het geformuleerd. Daarvoor is een convenant afgesloten tussen het verbond van verzekeraars en de VNG. En dat betekend eigenlijk heel simpel dat er een bedrag wordt uitgekeerd aan de gemeente en dat betekend dat de gemeente daarmee in feite geen onderzoek gaat doen naar mogelijke situaties waarbij een veroorzaker van een ongeluk van letsel en dergelijke betrokken is en te gaan kijken of er een bedrag op die persoon verhaald kan worden of op de verzekerde daarvan. Want het is natuurlijk zo dat op het moment dat dat wel een verhaal van de gemeente zou zijn, dat dat nogal wat administratieve werkzaamheden met zich meebrengt. U weet ook allemaal dat dit soort trajecten, processen, die gaan over letselschade, nog wel eens een keer behoorlijk wat tijd in beslag kunnen nemen en het is dan ook vooral vanuit het praktische oogpunt dat het VNG heeft besloten om een convenant met dat verbond van verzekeraars af te sluiten om tot een goede regeling te komen, acceptabel voor gemeenten en de ervaringen die daar tot nu toe mee zijn, ook als de VNG uitspraken doet over het aantal gevallen, dan is het in ieder geval zo dat kleinere middelgrote gemeenten dat die eigenlijk maar weinig te maken hebben met situaties waarin er van dat regresrecht gebruik zou moeten worden gemaakt. Dat betekend dat er in feite via dat convenant eigenlijk een hele acceptabele regeling hebben waarmee een hoop administratief werk ons uit handen is genomen. Dat is één. Het is niet zo dat individuele inwoners die aanspraak maken op een Wmo voorziening dat die te lijden hebben onder het feit dat dat convenant is afgesloten. De cliënten, Wmo cliënten, van de gemeente die staan buiten dat verhaal. die hebben wanneer ze een aanvraag indienen en beoordeeld worden op de manier zoals we die hebben afgesproken hebben we die gewoon een recht op een Wmo-voorziening. En daar doet de afspraak die we hebben gemaakt over het regresrecht niets aan af. Dat moet ook volstrekt duidelijk zijn, dus wat dat betreft betekend het heel simpel dat de individuele rechten van inwoners dat die gewoon gestand worden gedaan en dat het voor de gemeente een hoop werk scheelt om in individuele gevallen zaken van aansprakelijkheid te gaan onderzoeken. Dat betekend ook dat wij uiteraard het aannemen van deze motie sterk ontraden. Ik hoop dat ik daarmee voldoende duidelijk heb gemaakt waar het over gaat en dat de taal die ik heb gehanteerd ook van het juiste niveau was.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Luijken, SP.
  • 0:09 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Dan ben ik toch nieuwsgierig, als u een vast bedrag krijgt als u dan niet uitkomt met dat geld. Wat dan? Op wie verhaal je het dan. Moet de gemeente het dan extra verhalen, het kan natuurlijk gewoon altijd gebeuren, het blijft toch een risico, een bedrag is maar een bedrag. Ja als ik het niet goed zie moet je het maar gewoon zeggen hoor, maar
  • 1:38 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Voorzitter, de uitspraak; een bedrag is een bedrag, ja daar kan ik verder weinig aan veranderen, dat is gewoon zo, dat is een waarheid als een koe, dus dat, nee maar waar het even om gaat dat is en daar hebt u op zich wel een punt, dat is dat er natuurlijk op dit moment in onze gemeente niet echt wordt bijgehouden wie er in dit soort situaties zitten. Aan de andere kant is het natuurlijk zo dat wij prima in staat zijn op dit moment om de Wmo-voorzieningen die worden aangevraagd om die ook te verstrekken. Dus we gaan daarbij maar uit van datgene wat er door het VNG aan informatie wordt aangeboden en die zeggen namelijk; er is voor gemeenten zoals Stadskanaal eigenlijk nauwelijks sprake van situaties waarin dit aan de orde is. Dat neemt niet weg dat wij natuurlijk, en dat gaat de VNG ook doen, toch wat nadrukkelijker de vinger aan de pols gaat houden en de darm aan de teller om te kijken van nou tegen hoeveel van dit soort situaties lopen we aan. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om te weten dat de betrokkenen, cliënten, inwoners die aanspraak maken op, dat die op geen enkele wijze laten we maar zeggen in gevaar komen als het gaat om hun aanvraag voor wat betreft ondersteuning.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   mevrouw Luijken, SP
  • 0:26 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Er zijn gemeentes die het niet doen, die hebben daar een reden voor, welke weet ik niet precies, dat is jammer ik weet niet welke gemeentes dat zijn, ik heb het niet kunnen vragen, nou ja ik wil in ieder geval toch de motie indienen en ik snap natuurlijk die ie niet aangenomen zal worden, dat die geen meerderheid heeft, maar ik wil toch dat signaal afgeven dat het een risico is, voor ons in ieder geval.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Van Beek, CU.
  • 0:32 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja voorzitter dank u wel. Ja ik lees hier, ik heb even opgezocht bij de VNG, de VNG is samen met gemeenten in overleg met het verbond van verzekeraars om te kijken of het afgesloten kan worden voor het aankomende jaar in afwachting van mogelijke wijzigingen in wet- en regelgeving, wordt het afgesloten voor een periode van een jaar. U zou dus gewoon kunnen zeggen nu van we gaan akkoord en we vragen eerst aan de wethouder kunt u dit eens het aankomende jaar even bijhouden of wij uitkomen hiermee. Nee, dan vraag ik het maar aan de wethouder.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Boen.
  • 0:32 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Dank u wel voorzitter. Wij zijn zeker van plan om te gaan kijken naar het aantal gevallen waarbij er sprake zou kunnen zijn van het regresrecht en de VNG wil dat ook graag in kaart brengen, nou wij zullen dat voor onze gemeente ook gaan doen. Wij hebben dat tot nu toe niet gedaan omdat het niet iets was waarvan wij zeiden van dat is in het totale verhaal van de Wmo iets wat een zware prioriteit zou moeten hebben, maar ik denk dat het naar aanleiding van de vragen die gesteld zijn duidelijk is dat we daar enige inspanningen gaan verrichten.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Van Beek.
  • 0:12 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, dank u wel voor het antwoord. Het is wat mij betreft voldoende als u de toezegging doet dat u dit gaat bijhouden en ja volgend jaar eens bij ons terugkomt, akkoord, dan hoef ik de motie niet te ondersteunen.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik ga zo meteen even peilen of we de motie in stemming brengen. Daarmee zijn de vragen beantwoord? Dat is het geval. Mevrouw Luijken, SP.
  • 0:22 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   ik wil toch nog een kleine opmerking maken. Net heeft de wethouder toegezegd dat hij mee zou doen aan de zorgtafel voor het Refaja en toen moest er ook een motie komen en nu zegt de heer Van Beek ach ik ga ervanuit als de wethouder zegt dat hij de vinger aan de pols houdt bla, bla, bla, dan hoeft er geen motie te komen, maar eigenlijk komt dat op hetzelfde neer.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Van Beek, u wordt uitgedaagd.
  • 0:26 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Dat is uw bewoording, ik zie dat anders. Ik bedoel als de wethouder dit zegt, het is een motie vreemd aan de orde die nu ingediend wordt door u. En als ik de boel lees zoals het hier op de VNG staat wordt het eigenlijk gewoon ontkent wat u zegt, door de VNG. En nou wil ik niet de partij SP lager als de VNG inschalen, maar ik hou het dan even achter de VNG. Dank u wel voorzitter.
  • 1:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel, dank u wel wethouder. Nou is de motie onder 11.1 overgenomen door het college, die gaat dus participeren als ze daartoe, nou niet alleen uitgenodigd wordt, maar ervanuit gaande dat ze aan die tafel aanschuift, die is overgenomen dus die hoef ik niet in stemming te brengen want u heeft hem unaniem ingediend en het college zegt prima dat gaan wij doen, wij gaan participeren in de zorgtafel. Dan blijft de motie van de fractie van de SP over, over het regresrecht van de Wmo. En die wilt u graag in stemming gebracht zien. Dat was uw vraag toch mevrouw Luijken? Ja. Dus mag ik de stemmen zien van de fracties die voor deze motie zijn. Net op tijd. Dat betekend dat de motie is verworpen met 4 stemmen voor en 17 tegen. [voorzitter klopt met hamer]
 • 16 Sluiting
  • 1:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Aldus, dan ben ik aan het einde gekomen van deze raadsvergadering. Maar voordat we vertrekken wil ik u in ieder geval voor de komende periode hele fijne kerstdagen toewensen, een goede overgang van 2017 naar 2018, vooral een veilige overgang, want dan denk ik dan concluderen we aan het begin van het nieuwe jaar dat het feestelijk is geweest zonder teveel problematieke in hopelijk zonder slachtoffers. En ik nodig u uit om straks voordat u als u naar huis gaat uw kerstpakket mee te nemen want we hebben een dag een beetje kou geleden in dit huis om blijkbaar wat in de kerstpakketten zit, niet te erg te verwarmen. Maar voor ieder raadslid is er een kerstpakket beschikbaar en ik ga ervanuit dat de griffie zorgt voor de kerstpakketten van de afwezige raadsleden. Hele fijne dagen en een goed uiteinde. Dank u wel.