Raadsinformatie

Raadsvergadering 28 februari 2017

Naam
Download het audiobestand (51,10 MB)
Download de gesproken tekst (746,62 KB)
Download de vergaderstukken in pdf (29,86 MB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
 • 5 Rondvraag
 • 6 Herindeling gemeenten Pekela, Stadskan..
 • 7 Sluiting
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 1:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Welkom bij deze specifieke raadsvergadering vanavond, 28 februari 2017, ik denk op zich met het agendapunt wat voor ligt best een beetje een historische avond op zich. Dat vertegenwoordigt zich misschien ook wel een beetje in de aanwezigheid van de pers. Welkom. De krant van vandaag was ons al zo ver voor met de veronderstelling en dat ik denk dat het publiek al een beetje een inschatting heeft hoe het gaat verlopen en wat in mindere getale is opgekomen, maar misschien worden we via RTV1 gehoord en gevolgd, ja ik hoor het ik zie een duimpje omhooggaan, dus we gaan deze raadsvergadering invulling geven. En ik ga even met u doorlopen in het algemene gedeelte van de agenda en ik zie dat wij voltallig zijn, dus dat is een mooi gegeven.
 • 2 Mededelingen
  • 0:27 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Geen mededelingen van afmeldingen, ik denk ook geen andere mededelingen, linksom, rechtsom, nee. Dus in die zin denk ik van een kort stukje algemeen, maar ik ga het wel met u doorlopen want volgens mij heeft u bij agendapunt 5 een unieke kans. Want dit was de opening en mededelingen zijn er verder niet.
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Hebben zich insprekers gemeld? Dat is niet het geval. Die hebben vandaag via intervieuws aan RTV Noord hier en daar al gereageerd.
 • 5 Rondvraag
  • 1:45 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maar u hebt wel een agendapunt rondvraag en dat is binnen 24 uur, mag u twee keer de rondvraag benutten als raad van de gemeente Stadskanaal. Dat gebeurd niet vaak, maar ik ga hem toch even bij langslopen want je weet nooit wat er in 24 uur gebeurd, boven komt drijven aan vragen die je nog wilt stellen, ik zal proberen het tempo erin te houden. Mevrouw Wanders, meneer Kremer, mevrouw Luijken, meneer Idema, mevrouw Zeegers, mevrouw Schipper, meneer Klinkhamer, meneer Hofstra, mevrouw Kroom, meneer Nijenbanning, meneer Pals, meneer Bieze, mevrouw Meertens, mevrouw Sterenborg, meneer Van Beek, Van der Heide, Dijkstra, fractie Mellies, Gelling, mevrouw Schrör u bent er weer, gisteren had u de kans niet, meneer Boels, meneer Maarsingh, mevrouw Sanders. Nee, dat dacht ik al. Ja nou als ik nu niet zo'n belangrijk agendapunt daarachteraan had staan dan had ik echt het record gebroken in 7,5 jaar tijd, maar dat gaat me denk ik niet lukken vanavond. Want dan zijn we bij het punt waar het vanavond allemaal om draait, serieus genoeg. En dat betekend dat ik mevrouw Sterenborg ga vragen om mijn plaats hier in te nemen, bij dit agendapunt, dan schuif ik een stoeltje door. En dan vraag ik u de leiding bij dat agendapunt over te nemen, dus mag ik u verzoeken.
 • Besluitvorming met debat

 • 6 Herindeling gemeenten Pekela, Stadskanaal en Veendam
  • 06. Herindeling gemeenten Pekela Stadskanaal en Veendam (355,62 KB)06.01. Rapport Herindeling gemeenten Stadskanaal Pekela en Veendam (8,32 MB)06.02. Bijlage 1 Economisch profiel Herindeling gemeenten Stadskanaal Pekela en Veendam (7,22 MB)06.03. Bijlage 1.1 Tijdlijn historie PSVgemeenten (1,94 MB)06.04. Bijlage 1.2 Economisch feitenboek (1,09 MB)06.05. Bijlage 2 Nota van bevindingen (1,48 MB)06.06. Bijlage 2.1 Stemresultaten PSV burgeravonden (2,68 MB)06.07. Bijlage 2.2 Quickscan samenwerkingsverbanden (76,01 KB)06.08. Bijlage 2.3 Herindelingsscan PSVgemeenten (1,26 MB)06.09. Bijlage 3 Aanvullend financieel onderzoek (2,05 MB)06.10. Bijlage 3.1 Benchmark PSV rapportage Pekela Stadskanaal Veendam (959,51 KB)06.11. Bijlage 3.2 Rapportage financieel onderzoek (420,06 KB)06.12. Bijlage 3.3 Deelonderzoek efficientie PSV (1,56 MB)06.13. Bijlage bij raadsvoorstel Samenvatting van de voorgeschiedenis (296,98 KB)
  • 0:41 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel voorzitter. Is de vraag nog dringend meneer Pals.
  • 0:19 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Even een punt van orde. Is, want dit hebben we nog nooit beleefd, dus vandaar het is hartstikke nieuw, ook voor ons, kunnen we ook interrumperen of hoe gaat u dat aanvliegen, door alle bijdragen van de afzonderlijke fracties als ze daar dan vragen over hebben, kunnen we interrumperen of kunnen we
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, u kunt interrumperen
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, gewoon tijdens de bijdragen.
  • 0:06 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, net als in een normaal raadsvoorstel. Goed wie wenst over dit agendapunt het woord. Alle fracties neem ik aan. Prima, dan wil ik als eerste het woord geven aan meneer Boels van het CDA.
  • 6:50 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja voorzitter dank u wel. Onze burgemeester zei het al het is een historische avond, een historisch moment. We kunnen vanavond besluiten een gemeente te creëren voor onze inwoners die robuust is, die toekomst bestendig is en die ons goede kansen biedt. Het feit dat te kunnen en mogen doen hier in deze zaal, men zal het welhaast een feestelijke avond kunnen noemen. Maar laten we het eerst hebben over de inhoud en de voorgeschiedenis. 28 februari 2013, exact vier jaar geleden, we zijn ook soms wat verder teruggegaan een paar uur terug nog, maar ik wil me beperken tot die vier jaar. De commissie Jansen presenteerde die avond, die middag het rapport "grenzeloos gunnen". Velen van ons waren die dag aanwezig in de stad Groningen. Het was toen voor ons wellicht nog wat radicaal, maar zoals toch wel de gedachte aldaar, het zou nu toch wel snel komen tot herindelen binnen de gemeentes. Ik heb het rapport de afgelopen dagen er nog eens bijgepakt, de essentie van de commissie Jansen was helder. er wordt binnen de gemeente op onnoemelijk veel manieren samengewerkt, dat is zo inefficiënt als dat het maar kan, er is sprake van bestuurlijke spaghetti, we hebben het vaker gehoord, er wordt simpelweg veel gepraat en er zijn misschien wel gewoon te weinig daden. De inwoner kan kort gezegd veel beter bedient worden, zorgt ook nog eens voor minder risico's, kortom de commissie Jansen sprak vier jaar geleden al klare taal. We spraken daar in deze raadszaal vaker over, we hebben eigenlijk altijd gezegd herindelen zou goed zijn voor onze gemeente. We waren er eigenlijk ook altijd wel unaniem in, dat was krachtig, dat geeft stabiliteit en dat is duidelijk. Nu zijn we dan vier jaar verder, in de tussentijd is het aantal taken voor onze gemeente geenszins verminderd, integendeel, en nu ligt er dit rapport van Berenschot. We zijn daar als raad nauw bij betrokken geweest bij het opstellen van dit rapport. Zowel wij als complete raad alsook via de begeleidingscommissie. Gedurende het traject is er met vele mensen gesproken en er is gesproken met inwoners met de maatschappelijk middenveld, ondernemers met scholieren, met ook hele mondige scholieren en dan denk alsnog complimenten daarvoor, ook richting Berenschot. Ja en wel net niet iedere inwoner kwam opdagen, maar hun is in ieder geval de mond gegund. De raadscommissie van 8 maart, we hebben nog verduidelijkende vragen kunnen stellen en ook verduidelijkende antwoorden kunnen krijgen. De CDA fractie ziet in dit rapport een bevestiging van hetgeen wij altijd hebben voorgestaan, herindeling zorgt ervoor dat de inwoners van Stadskanaal een gemeente zullen krijgen met meer bestuurskracht, want de toekomst vraagt om duurzame bestuurskracht, bestuurskracht die de maatschappelijke vraagstuk het hoofd kan bieden en op een juiste wijze kan ?????????. Het zal op die manier bijdragen aan een versterking van de economie en het stimuleren van de werkgelegenheid. Iets wat cruciaal is voor inwoners van onze regio, van deze gemeente. ook zal het op die manier zorgen voor versterking van de leefbaarheid en vitaliteit van de woonkernen en het behouden van voorzieningen niveau. Kortom een herindeling zal van meer waarde zijn voor onze inwoners. Eén van de beslispunten vanavond laat ons college opdrachten geven om conform de wet Arhi een herindelingsontwerp voor te bereiden. Over het herindelingsontwerp zou de CDA fractie nog graag iets opmerken. We zouden kunnen zeggen dat in dat ontwerp zou moeten staan dat het gehele bestuursakkoord gecontinueerd kan worden. daarin staan immers nog steeds goede uitgangspunten van het sociale domein, de lokale leefbaarheid en de economie. We zouden dat toch ook nog wel wat concreter willen maken, bijvoorbeeld onderwerpen als wijkraden en plaatselijke belangen organisaties zien we als een belangrijke link naar onze inwoners, dit dient geborgd te blijven, richt het vizier op leefbaarheid in de dorpen en wijken. En uiteraard zouden wij daar ook graag een paragraaf in hebben over de spoorlijn, de spoorlijn van Veendam tot Emmen. En het centrumplan hier in Stadskanaal, ik denk dat dat ook een goede invulling voor het herindelingsontwerp kan zijn. besteedt daar aandacht aan. en ook het andere, de toekomst van de openlucht zwembaden, pak die kans en laat het niet onbenoemd. Het is belangrijk dat mensen zich thuis voelen in hun eigen leefomgeving en daarom moet die nieuwe bestuurlijke organisatie zijn toegespitst. Graag zien we van de portefeuillehouder hier een toelichting op, hoe wordt dit herindelingsontwerp eigenlijk opgesteld, hoe worden wij daar als raad verder in de voorbereiding bij betrokken en eveneens van belang hoe kunnen we ook de inwoners nog laten meedenken en participeren in dat proces. Voorzitter zo'n wensenlijstje klinkt natuurlijk wel leuk en aardig, maar we moeten ook reëel blijven, oog hebben voor wat er om ons heen gebeurd, wat er gebeurd in andere gemeenten. We zouden misschien vanavond ook vrij eenvoudig kunnen vervallen in wat scenario's, als dan, als men nu eens in Veendam zo besluit dan en als men wat negatiever is zal dan de provincie, als men dan toch positief is zou dan de naam Groot Onstwedde goed zijn, voorzitter wij weten het allemaal niet, we moeten het maar niet teveel hebben over die als dan scenario's. De CDA fractie is van mening en blijft van mening dat het goed zou zijn voor de regio als de andere gemeenten ook vanavond tot een positief besluit zouden kunnen komen. voorzitter graag vernemen wij ook de zijde van het college, de reactie van de zijde van het college, hoe staat het college hier tegenover. Wij, wij zijn positief gestemd, gaan uit van een goede toekomst, weet u recent sprak onze fractie met een groep jongeren in onze gemeente en zij verbazen zich nogal over het feit dat er nu nog steeds wordt gesteggeld over een herindeling, het maakt hen eigenlijk helemaal niet uit waar die gemeentegrens ligt. Voor hen hoeft het ook helemaal niet Groot Onstwedde te gaan heten. Ze vonden het overigens wel een goede optie, maar zij zouden het van belang vinden als de infrastructuur gewoon goed is. dat er goeie bedrijven zijn met hele mooie banen. Als mensen die hulp moeten hebben dat gewoon simpelweg kunnen krijgen. als het internet maar snel en goed genoeg is. weet u dat soort zaken. als er maar gewoon een stabiele toekomst is voor die inwoners, een toekomstbestendige gemeente. Wij zouden dat graag en van ganser harte omarmen. Wij zijn er van overtuigd voorzitter; samen staan we sterker, samen bieden wij die specifieke jongere, maar iedereen in deze regio een mooiere toekomst. In eendracht staan we sterk om de alledaagse dynamiek van deze regio goed het hoofd te kunnen bieden. Samen maken wij die regio sterker voor een generatie die na ons komt. Tot zover in eerste termijn.
  • 0:03 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Idema van de SP aan u het woord.
  • 2:06 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dank u wel voorzitter. Gaat Stadskanaal herindelen. Er zijn vele voordelen te behalen met een herindeling, maar ook een aantal nadelen die in het rapport van Beereschot genoemd worden. Maar ook de aannames in het rapport zijn voor de SP belangrijk en maken een aantal risico's inzichtelijk. Verder geeft het rapport aan dat het voor Stadskanaal niet noodzakelijk is om te herindelen. Het rapport is helder, voor Stadskanaal is het verstandig om een robuuste gemeente te vormen met name om de kwaliteit en te verhogen en de grotere stem te hebben in het Groninger perspectief. Met alle samenwerking verbanden die er nu zijn. Of de gemeente Veendam en Pekela überhaupt willen fuseren is de vraag. Op basis hiervan vindt de SP het momenteel niet verstandig om voor een gedwongen huwelijk te kiezen. wij kiezen ervoor om verder en intensiever te gaan samenwerken. Waar liggen wat ons betreft de knelpunten die verder uitgewerkt moeten worden. werk, werk en nog eens werk was veruit de meest genoemde en de belangrijkste uitkomst van onze inwoners. Ook het rapport benoemd dit nadrukkelijk, dat een herindeling voor de werkgelegenheid een boost kan opleveren. Maar dit is een aanname waar nog heel hard aan gewerkt moet worden. onze voorzieningen zoals zwembaden, bieb en verenigingen waar de laatste jaren al fors op is bezuinigd zal niet afnemen, sterker nog dat zal door efficiëntie doelstellingen nog verder afnemen bij een herindeling is onze inschatting. Verder zullen onze inwoners niet direct een voordeel hebben en nog is het maar afwachten of de indirecte voordelen worden gehaald. De Knoalsters vinden het van belang dat hun het opbrengt wat het gaat kosten of welke faciliteiten er mogelijk gaan verliezen. Als ik kijk naar een nieuwe gemeente
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:9 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Ja meneer Idema die zegt de Knoalsters vinden, maar hoe weet meneer Idema dat dan? Heeft meneer Idema dat gehoord op de bewonersbijeenkomst want dat heb ik namelijk niet zo gehoord.
  • 0:22 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nee, dat baseer ik op het rapport Berenschot, daar is in gezegd dat wij de goedkoopste gemeente waren en dat alle gemeentelijke zeg maar gelden worden bij elkaar opgeteld en wordt een beetje een deling in gemaakt, zodoende kom ik daar op. Ik heb het niet gehoord van inwoners.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:01 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja meneer Idema ik heb even u laten lopen eerlijk gezegd, maar ik kom toch even terug op het begin van uw betoog. u heeft het over een, u doet niet mee aan een gedwongen huwelijk heeft u expliciet gezegd.
  • 0:04 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dat heeft niet onze voorkeur.
  • 1:14 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik denk toch dat het, een gedwongen huwelijk is ook niemand voor want dat wordt toch een rothuwelijk waarschijnlijk, maar het college heeft ons natuurlijk wel uitgenodigd om als college en om als raad van Stadskanaal een standpunt in te nemen over hoe wij als raad van Stadskanaal staan ten opzichte van herindeling. En dan zie ik nog niet zozeer dat ik en we hebben natuurlijk afgelopen maanden ons echt niet laten verleiden tot de raad van Veendam te overtuigen en de raad van de Pekela's te overtuigen en nou doet u het opeens wel, u neemt in uw toespraak neemt u mee dat waarschijnlijk, want u weet het ook niet, is de raad van Pekela niet voor en waarschijnlijk is de raad van Veendam niet voor, en daarin laat u zich meenemen door als raadslid van Stadskanaal een keuze te maken door te zeggen van dan doe ik dus ook niet mee. en dat vind ik een heel vreemd fenomeen, des te meer omdat wij al zes jaar met dit rapport bezig zijn ook al voor andere vragen en ik u nooit in die zin heb gehoord. En dat bevreemd me nu wel dat u nu ineens zo als mensen wel eens zeggen; de aap uit de mouw komt.
  • 0:35 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja ik begrijp uw opmerking. Natuurlijk moet ik zeggen van dat ik ook geluiden heb gehoord dat mogelijk een of andere gemeente misschien niet mee wil doen, maar los daarvan, al zouden ook de beide gemeentes meedoen dan is er nog een groep die niet mee wil doen, daar moeten we ook aandacht aan besteden vind ik. Dus als Stadskanaal vanavond voor stemt dan vind ik ook dat die andere groepen die dan mogelijk in de raad zitten die niet mee willen doen die moeten ook het gevoel hebben dat ze wel
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Mellies, fractie Mellies.
  • 0:01 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Wat ik nu een beetje verneem is eigenlijk u stemt een beetje voor show nu tegen.
  • 0:02 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   nee, dat is absoluut niet zo.
  • 0:04 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   nou dat hoor ik een beetje aan uw woorden
  • 0:05 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   nee, absoluut niet
  • 0:08 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   ik wil een tegenstem geven en daarom stemt u tegen.
  • 0:10 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Wij hebben als fractie heel goed bij elkaar gezeten en we hebben heel lang hierover gesproken en we hebben met elkaar besloten van dat we dit als uitgangspunt nemen, dat we op dit moment het niet verstandig vinden om te herindelen.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Van Beek, CU.
  • 0:16 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Dank u wel. Kijk aan de ene kant zegt u, meneer Idema, van we gaan dus niet een gedwongen huwelijk aan, we gaan niet herindelen aan de andere kant zegt u er zijn een aantal partijen die mogelijk tegen gaan stemmen en daar moeten we op gaan investeren. Dus dan wilt u wel weer samen gaan begrijp ik.
  • 0:4 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik zeg ook niet dat we niet willen herindelen, dat zeg ik niet, maar ik zeg op dit moment.
  • 0:03 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Nou dan begrijp ik dat denk ik verkeerd, want u begon uw betoog met dat u geen gedwongen huwelijk wilde dus u wilde eigenlijk niet herindelen, dat begreep ik ervan. Maar als ik dat verkeerd zie dan hoor ik dat graag. ik wou nog even terugkomen op de lasten die u net noemde waarvan u zei van vanuit het rapport Berenschot staat dat het een beetje gemiddeld gaat worden.
  • 0:04 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   ja
  • 0:08 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   nou ik denk dat dat niet in het rapport staat want volgens mij is dat iets voor de nieuwe gemeenteraad.
  • 0:6 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dat klopt, maar er staat, laat ik het anders zeggen, op de commissieavond heeft Berenschot dit als uitleg gegeven.
  • 0:6 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, die geeft gewoon een voorbeeld aan hoe het zou kunnen gaan, maar zo staat het dus niet in het rapport en daar wou ik u even op wijzen.
  • 0:4 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nee, maar het is aannemelijk dat Stadskanaal meer belastingen gaat heffen.
  • 0:6 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   En begrijp ik nu goed dat u meer voelt voor een ambtelijke samenwerking als voor herindeling, want dat heb ik u ook horen zeggen.
  • 0:5 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nee, dat heb ik niet gezegd en dat heb ik ook niet zo bedoelt. Wat intensiever samenwerken.
  • 0:4 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Dan denk ik dat ik meerdere dingen fout begrijp vanavond, in ieder geval bedankt.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ik zie meerdere vingers, mevrouw Meertens, meneer Pals en meneer Boels. Maar eerst mevrouw Meertens, GBS.
  • 0:01 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja ik ben ook een beetje verbaasd over de uitingen van de heer Idema want ik heb altijd begrepen dat u in principe wel voor herindeling bent, maar dat u dat liever op basis van een referendum had willen doen. Maar ik hoor u nu ook inderdaad iets anders zeggen.
  • 0:29 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Wij hebben vanaf het begin toen het proces begon te lopen, toen hebben we gezegd dat we in principe voor de horizontale variant waren. Daar waren ook bij; Bellingwedde, Vlagtwedde, Stadskanaal, Veendam en Pekela hoorde. Hebben we altijd gezegd dat heeft onze meeste voorkeur, maar wij hebben ook altijd bepleit wij gaan voor een raadgevend referendum. En dat is nog steeds zo ondanks dat we geen verordening hebben.
  • 0:7 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja, maar ook in latere instantie heeft u het doen voorkomen als u voor zou stemmen.
  • 0:3 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, wij vonden dit de beste optie hebben wij altijd gezegd.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:32 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, meneer Idema waar ik toch een beetje mee blijf zitten is toch uw veronderstelling of uw uitspraak als Pekela/Veendam niet meedoet wij dus ook niet meedoen omdat we een gedwongen huwelijk hebben, terwijl mijn punt blijft wij zitten als raad Stadskanaal bij elkaar en als raad Stadskanaal dienen we een beslissing te nemen zonder last en ruggespraak van Pekela en van Veendam, ik noem dat maar even zo, dus eigenlijk zo ik zeggen van heeft u behoefte aan een stemming morgen.
  • 0:2 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   nee
  • 0:06 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Want dat zou voor u het leven makkelijk maken want als wij morgen gaan stemmen dat weten we wat Pekela en Veendam heeft gedaan en dan is SP juist zogenaamd uit de brand. Terwijl ik wel als raadslid wel behoefte heb aan een duidelijke uitspraak nu, van u. omdat wij allemaal in datzelfde schuitje zitten, niet wetende wat er in Pekela en Veendam wordt beslist, dat is ook een prima zo geregeld, dus het is ook echt zonder last en ruggenprik en dan verwacht ik ook van de SP dat ze nu een stellingname nemen zonder last en ruggenprik van de gemeente Veendam en Pekela, die keuze daarin in ieder geval niet te betrekken en ik verwacht van u een ferme uitspraak van ja of nee tegen herindeling. Anders kan ik het niet vertalen.
  • 0:21 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Maar is dit nu een vraag of, want ik dacht dat ik hem net ook al beantwoord had. Ik had gezegd van ik wil graag alle partijen meehebben. En als het wat schommelt van wel of niet dat ben ik uiterst ongerust hoe het gaat lopen.
  • 0:11 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Sorry, ik herhaal mijn woorden, u wilt alle partijen, maar heeft u dan specifiek over alle partijen in Stadskanaal of heeft u het over alle partijen over
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   van de gezamenlijke gemeentes
  • 0:11 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dan kom ik weer terug op mijn vraag. U laat zich leiden met last en ruggenspraak van de gemeente Veendam en Pekela, terwijl u als raadslid van Stadskanaal een beslissing dient te nemen.
  • 0:6 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, maar ik leef ook niet onder een steen, ik hoor ook wat er in de omgeving gebeurd.
  • 0:05 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Boels, CDA.
  • 0:01 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, ik ben niet zo goed met data, volgens mij was het 22 februari vorig jaar, toen hebben wij besloten te komen tot dit rapport. Volgens mij hebben we unaniem besloten tot dit rapport, dat er een onderzoek zou komen naar die herindeling en hebben we toen ook gezegd dat we eigenlijk unaniem voor die herindeling zijn. U heeft daarbij aangegeven dat u een raadgevend referendum wenselijk zou vinden. Wenselijk, ik vind ook wel eens dingen wenselijk maar die gebeuren er ook niet of je moet iets gaan doen, u heeft ook niks gedaan in de tussentijd dus nu ligt er dit rapport en dan kan ik met de heer Pals van D'66 meegaan, ja dan zou ik wel een ferme uitspraak nu verwachten. Wat vind u op basis van dit rapport, voldoende of onvoldoende, voor deze gemeente, want daar hebben we het vanavond over. Als we nog even door discussiëren zijn we zeker de laatsten dus misschien is dat dan in uw voordeel, maar wat maakt voor uw partij dat dit rapport onvoldoende toekomst biedt voor de inwoners van deze gemeente.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:39 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   ja ik raak het spoor onderhand ook een beetje bijster, u heeft denk ik twee keer een stemverklaring afgegeven waarin u aangeeft dat uw voorkeur uitgaat naar een raadgevend referendum. Bij zo'n referendum is het ja of nee en dat betekend ook dat je een grote groep hebt die voor is en een groep hebt die tegen is, wat is dan het verschil met het feit dat hier drie raden gaan stemmen en er zullen raadsleden zijn die tegen de herindeling stemmen en er zullen raadsleden zijn, we hopen de meerderheid, die voor een herindeling gaan stemmen, wat is dan het verschil tussen een stemming in de drie raden en een raadgevend referendum. Er zijn altijd voor- en tegenstanders dus u zult altijd een groep mensen of een achterban tekort doen.
  • 0:8 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dat klopt zondermeer, maar wij zien een raadgevend referendum als voor ons een aanleiding om ja of nee te kunnen zeggen.
  • 0:00 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:27 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nou ja meneer Idema zegt van eigenlijk afwachten wat Pekela en Veendam doen, maar we willen iedereen meekrijgen. Ja daarom hebben we nu juist dat allemaal tegelijkertijd gedaan. want als iedereen dat zo zegt, ja dan komt er natuurlijk nooit een besluit. Ik vind ook wel gek dat u zegt we willen alle partijen meekrijgen, is het dan zo als één partij in Veendam, een eenmansfractie of in Pekela zegt van nou doe maar niet, dat u dan ook zegt doe maar niet. laat u daar uw mening van afhangen. Heeft u überhaupt zelf wel een mening gevormd.
  • 0:2 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   ja, dat hebben we zeker.
  • 0:4 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Waarom heeft u dan nog een raadgevend referendum nodig?
  • 0:9 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja dat heb ik de hele tijd al beweerd. Dat vinden wij belangrijk om te kijken van omdat een herindeling in onze optiek van onderaf moet komen.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:06 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja misschien moet iemand, misschien dat u als voorzitter dat zo weet, ik meen mij te herinneren dat in de raad van Veendam en in de raad van de Pekela's een motie is ingediend en volgens mij ook aangenomen is over een raadgevend referendum.
  • 0:09 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   klopt
  • 0:10 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ja, want ik ben daar een beetje, ik weet niet hoe ze het genoemd hebben, maar u mevrouw Galama misschien weet u want u schud zo. Nee, nee, maar daar is toch een motie ingediend
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Galama.
  • 1:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Zowel de gemeente Pekela als de gemeente Veendam heeft een verordening die een raadgevend referendum mogelijk zou maken. dat hebben wij niet, dat geeft de heer Idema correct aan. Maar een raadgevend referendum is wel gebaseerd op een besluit wat je neemt en waar je dan uiteindelijk je bevolking in de gelegenheid wil stellen om daar bijvoorbeeld ja tegen te zeggen, tegen het voorgenomen besluit, of nee. Dus dan denk ik is mooi dat zo'n referendum er is, en daar komt ik misschien straks in de beantwoording nog wel even op terug, maar ik vind wel dat u dan als volksvertegenwoordigers, als ik dat vast mag invullen, eigenlijk een besluit moet nemen wat u wilt gaan toetsen. En niet een open raadgevend referendum, want dan is de vraag waarover moet de bevolking iets vinden.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   helder?
  • 0:41 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja nou het is in zoverre helder, maar dan wou ik nog even mijn betoog afmaken, want het is natuurlijk wel zo dan zijn de raden en zeker ook waar uw partij in vertegenwoordigd is, er zijn natuurlijk in Veendam en Pekela's zijn natuurlijk moediger geweest dan u. U heeft daar continue over gehad en we hebben in die zin van uw kant en van uw fractie never nooit een voorstel gehad om daarover te stemmen, überhaupt over na te denken. Het is hier gewoon blijven liggen, we hebben niet gedaan en u heeft ook niet de kans gegrepen en ons gevraagd om in te stemmen met zo'n motie. En dat valt me dan een beetje van u tegen dat u nu daar eigenlijk wel gebruik van zou willen maken.
  • 0:17 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   ja, dat klopt wat u zegt. Maar in ieder geval het is wel verhelderend wat de burgemeester zegt, dat wist ik overigens niet, dat je eerst een principiële stemming moet doen en dan het publiek nog een keer vragen van wat vindt u daarvan. Dat is verhelderend voor mij.
  • 0:16 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar meneer Idema met alle respect, maar dan leest u waarschijnlijk geen kranten en u heeft geen contacten met uw vakbroeders in Pekela en Veendam want ik bedoel één telefoontje en het was u duidelijk geworden hoe zoiets werkt.
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   nou dank u wel
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Gaat u verder meneer Idema.
  • 0:22 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Onze voorzieningen zoals zwembaden en bieb, dat heb ik opgelezen, verder zullen we, als ik kijk naar de nieuwe gemeente Westerwolde dan is het toch ook mogelijk om met minder inwoners als Stadskanaal vooralsnog een volwaardige gemeente te kunnen blijven. De huidige wijkraden zijn in het algemeen nog niet in staat om een grotere gemeente
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:9 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Gemeente Westerwolde is nog niet begonnen en u zegt nu al het is mogelijk om een volwaardige gemeente te kunnen blijven met een grote van Westerwolde. Waar baseert u dat op dan?
  • 0:5 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Volgens mij hebben ze daar geherindeelt en heeft de Tweede Kamer daar toestemming voor gegeven.
  • 0:14 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ze zijn nog niet begonnen meneer Idema. Dat is per 1 januari 2018 beginnen ze pas, dan komen ze er in de praktijk achter of het gaat werken ja of nee. U kunt nu nog niet zeggen volgens mij, maar misschien ziet u dat anders, dat dat wel gaat werken.
  • 0:09 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Het klopt wat u zegt, dat moet nog beginnen, maar in ieder geval ze hebben toestemming gekregen om met die aantal inwoners een herindeling te beginnen. De huidige wijkraden zijn in het algemeen nog niet in staat om in grotere gemeente te kunnen samenwerken met de lokale overheid. Hier zal eerst veel in geïnvesteerd moeten worden. vaak hebben fusies niet het gewenste effect vooraf
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:41 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja ik heb daar vrijdagavond ook met uw collega in Veendam uitvoerig over gehad voor RTV1 radio-interview, als u het rapport goed gelezen heeft is dit namelijk een van de vier speerpunten die het Ministerie heeft gezegd dat je ontzettend moet gaan investeren in kleinschaligheid naar de bewoners toe, dat is gewoon een keiharde opdracht die je hebt. En dan vind ik het een beetje raar dat u het nu als een soort twijfel gaat brengen en dat je nu gaat zeggen van ja daar komt niks van, nou ja dat zegt u dan niet, maar dat je in ieder geval dat u daar twijfel over heeft terwijl het gewoon een keiharde opdracht is vanuit het Ministerie. Dan denk ik dat u die passage niet telt
  • 0:27 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Maar ik zeg toch dat er flink geïnvesteerd moet worden. Ik zeg er niks verkeerd mee denk ik. En als u dat negatief interpreteert dan vind ik dat prima, in het rapport Berenschot heeft ook wel gestaan dat het een groot risico is. En daar wijs ik naar. Vaak hebben fusies niet het gewenst effect, welke vooraf waren bedacht is groot, groter, grootst, voor iedereen beter of zijn juist de kwetsbaren hier de dupe van.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Bieze, GBS.
  • 0:02 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ik was bij de bijeenkomst in Nieuwe Pekela waar Berenschot uitleg gaf over het rapport en toen werd dezelfde vraag gesteld die waar de heer Idema antwoord op geeft, van slagen fusies tussen gemeentes nu of niet. En volgens mij was het antwoord van bureau Berenschot dat het merendeel van alle fusies slaagt, dat er in de beginjaren wel wat problemen zijn, maar dat na verloop van jaren die problemen gewoon verdwenen zijn en gemeentes heel tevreden zijn over de fusie die ze zijn aangegaan. Dat wilde ik toch maar even zeggen.
  • 0:05 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik was ook bij diezelfde bijeenkomst en ik heb het ook gehoord.
  • 0:08 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Van Beek, CU.
  • 0:23 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, voorzitter misschien even een punt van orde, ik bedoel meneer Idema die houdt hier een betoog en om de twee regels wordt hij geïnterrumpeerd en ja u heeft toestraks gezegd ja dat kan allemaal, maar ik ja voor de goede orde zou ik eigenlijk willen voorstellen dat meneer Idema even zijn verhaal afmaakt en dat wij dan aansluitend nog wat vragen stellen want volgens mij raakt of meneer Idema van slag af of wij.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Idema ga uw gang.
  • 0:33 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dank u wel. Allemaal een afweging voor de SP en met name komt het zwaartepunt bij de zwakken van onze gemeente te liggen, met een vraagteken. Verder heb ik in het rapport niet gelezen hoe de ambtelijke organisatie in staat is om samen te gaan, hoe ziet het college de samenvoeging tot stand komen. Volgens het rapport is het in het bedrijfsleven noodzakelijk om te herindelen, maar volgens ons gaat het om willen samenwerken.
  • 0:2 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Voorzitter, mogen we nu wel of niet interrumperen.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Het verzoek is net gedaan om het niet te gaan doen door meneer Van Beek.
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, maar u bent de voorzitter.
  • 0:10 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dat ben ik helemaal met u eens, maar het leek mij, ik dacht dat iedereen zoiets had van dat klopt, dat lijkt mij verstandig om zo te gaan doen. Dus misschien is het wijs om even de vragen op te sparen tot aan het eind van het betoog.
  • 0:2 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dan doe ik dat.
  • 0:02 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dank u wel. Ik ga even opnieuw. Volgens het rapport is het bedrijfsleven noodzakelijk om te herindelen, maar volgens ons gaat het om te willen samenwerken. En de gemeente moet hiervoor faciliteren. Met name de krachtige sector van de eenmansbedrijfjes in onze regio ontstaat hierdoor dan juist geen oneerlijke concurrentie. Alles overziend, op dit moment vindt de SP het niet verstandig om definitief te kiezen voor een herindeling. Dank u wel.
  • 0:05 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Hofstra.
  • 0:29 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja meneer Idema die noemde op het eind volgens mij iets van kleine bedrijfjes en oneerlijke concurrentie en hoe hij daar bijkomt is mij dan een volledig raadsel, maar hij noemde daarvoor ook iets over de ambtelijke samenvoeging, over dat dat niet uitgezocht zou zijn, maar u heeft toch tig mogelijkheden gehad om Berenschot te vragen om dat als u nog iets onduidelijk vond of nog niet iets helder genoeg vond om dat alsnog te kunnen laten uitzoeken.
  • 0:11 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dat klopt, maar Berenschot heeft daar wel uitleg over gegeven en die zegt van het moet vanaf het begin goed aangepakt worden. en ik wou graag van het college horen hoe ze dat zouden gaan doen, dat was mijn vraag.
  • 0:5 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, maar u gooit er daarvoor ook een statement in, dat dat een probleem wordt, dat gaat wel erg snel.
  • 0:07 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nee, dat heb ik niet gezegd dacht ik. ik heb gelezen, in het rapport heb ik niet gelezen hoe de ambtelijke organisatie in staat is om samen te gaan. dat heb ik gezegd en ik vraag aan het college hoe het college de samenvoeging ziet.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:11 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, ik heb even een vraag naar aanleiding van uw betoog. u gaf ergens aan van het zwaartepunt van de herindeling ligt bij de zwakkeren in de samenleving, vraagteken. Dat is voor u nog een vraag.
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   ja
  • 0:50 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Als ik gewoon het debat van gisteren zie daarin diende u zelf een amendement in om de eigen bijdrage voor de thuishulp om die lager te laten uitvallen, en gewoon met dat beeld dat debat in mijn gedachten en ik denk aan de hele decentralisatiegolf in het sociale domein, de invoering van de participatiewet, bent u het dan niet met me eens dat dat veel meer vraagt van een organisatie die hele decentralisatie en dat daarvoor juist belangrijk is, juist voor uw achterban dat er een robuuste stevige organisatie staat met de nodige specialisten die je als grote organisatie in kunt huren. En die je in kunt kopen. Juist daarvoor is zo'n herindeling belangrijk om een robuuste organisatie neer te zetten, juist om deze problematiek te kunnen tackelen. En nu zegt u toch we doen het niet, praat u nu in het belang van uw achterban, dat vraag ik me echt af.
  • 0:26 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Laat ik een ander voorbeeld geven, op dit moment, en dat weet ik van mijn fractie en ook zelf heb ik daar ervaring mee, dat het nu heel gemakkelijk is om bij een wethouder vragen te stellen hoe zit dit hoe zit dat. En onze wethouders zijn goed op de hoogte van de dossiers hier in Stadskanaal en ik ben bang, en dat is een aanname, dat weet ik, maar ik ben bang dat daardoor als je groter wordt dat die dossierkennis op ander niveau ligt.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Boels, CDA.
  • 0:08 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, voorzitter het was al een beetje moeilijk voor mij, maar gelukkig heeft de heer Van Beek mij gered toen kwam er wat meer stroomlijn in. Het ging een beetje warrig soms en ik had moeite dat te volgen, maar dat ligt vooral aan mij want eigenlijk hoor ik u aan het eind allemaal vragen stellen, ik vroeg me af meneer Idema kan het college nog overtuigen.
  • 0:2 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, dat zou kunnen.
  • 0:4 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja kijk dat vind ik al een stuk positiever, daar ben ik blij mee dat u dat zegt. Dat gaan we dan afwachten.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Mellies, fractie Mellies.
  • 0:28 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja dank u wel voorzitter. Ja u noemde net even een voorbeeld dat dit in een kleinere gemeente zoals wij dat de wethouder zo aanspreekbaar zijn. Wel grappig want op dit moment heb je ook een groter gemeente, Sudwest-Friesland was het volgens mij, die hebben geloof ik 76 dorpen en kernen en hebben zo opgelost ze hebben al die kernen onderverdeelt onder een paar wethouders, die zijn rechtstreeks aanspreekbaar als een soort van ambassadeur, dus het kan ook in een grote gemeente kan het heel goed opgelost worden.
  • 0:2 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Vast en zeker. Dank u wel.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Idema.
  • 0:51 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Voorzitter, ik zou meneer Idema nog een vraag willen stellen over het raadplegend referendum. Want het rapport van Berenschot gaat daar eigenlijk expliciet op in en dan citeer ik; "er zijn over het geheel van de drie gemeenten weinig reacties tijdens het traject binnengekomen, nog bij het spontaan meedoen van de gemeenschap aan burgeravonden noch bij de specifieke uitnodigingen voor een toekomstforum, noch anderszins in de vorm van brieven, mails en telefoontjes ook verdere raadplegingen in welke vorm dan ook zijn daarmee als weinig zinvol te beschouwen". En de laatste zin vind ik het belangrijkste; het is aan de politiek om als het om draagvlak gaat legitimatie te geven aan een besluit, een rol die ook in ons bestel aan de politiek is toevertrouwd. Hoe beschouwt u die passage meneer Idema, wat vindt u van uw eigen rol als volksvertegenwoordiger.
  • 0:28 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja dat is wel een hele lastige vraag. Meneer Pals heeft er ook al iets over gezegd; waarom heeft u geen verordening voorgesteld. Ik denk gewoon van wat ik hoor dat en dat heb ik ook al vaker verkondigd denk ik in de raad, dat de knoalsters eigenlijk niet zoveel interesseert of ze groter worden. Het gaat nu juist om als je een gedwongen herindeling krijgt of dat gevoel dan krijgt dat het gaat mislukken op een aantal dossier en daar ben ik bang voor.
  • 0:6 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Maar we hebben net vastgesteld dat het geen gedwongen huwelijk is.
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   nee
  • 0:4 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Want we halen, we hebben zelf de sleutel in handen, u ook als fractie van de SP.
  • 0:0 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   klopt
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Boels, CDA.
  • 0:16 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Meneer Hofstra we kunnen, met alle respect, die vraag nog wel een aantal keren gaan stellen, maar de heer Idema zei hij is in afwachting van antwoord van het college, laten we daar eens op wachten want de heer Idema wil graag goede antwoorden horen. Hij heeft ook gezegd dat wij een goed college hebben, ik ben heel benieuwd, positief.
  • 0:3 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   dank u wel
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Van Beek, CU.
  • 0:46 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja even in aansluiting op wat de heer Boels zegt, ik beaam dat trouwens wat je zegt, maar ja ik beluister toch een beetje van de heer Idema dat de SP tegen deze herindeling is. En dan begrijp ik toch eigenlijk niet de draai die gemaakt wordt, jarenlang gaat u mee in het geheel en stemt u gewoon mee met deze raad eigenlijk unaniem voor een herindeling en eigenlijk de laatste twee/drie weken bespeur ik een draai van omdat de rest in andere plaatsen mogelijk tegen zijn gaan wij ook maar tegen. Dat gevoel bekruipt mij een beetje, maar help mij even uit de droom als het niet zo is, dan hoor ik graag het andere verhaal en dan gaan we terug naar wat de heer Boels zei en dan benaderen we het maar even positief.
  • 0:3 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dat is niet zo dus.
  • 0:5 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja wat is niet zo, die draai of dat u tegen de herindeling bent.
  • 0:2 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   die draai is niet zo
  • 0:1 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Maar dat laatste dus wel.
  • 0:6 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nee, ik zeg niet dat ik tegen een herindeling ben. Heb ik ook vanavond niet een keer verkondigd dat ik er tegen ben. Ik heb alleen gezegd op dit moment
  • 0:2 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Dan wachten wij het college af.
  • 0:03 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik heb even, en dat wil ik wel even benadrukken, op dit moment lijkt het ons niet verstandig. En daar wil ik het bij laten.
  • 0:9 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Goed dank u wel meneer Idema. Meneer Van Beek, CU.
  • 6:44 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Voorzitter, dank u wel. Ik hoop het niet zolang te maken als de heer Idema. Vanavond 28 februari 2017, het zou maar zo kunnen dat het de geschiedenisboeken van Stadskanaal ingaat als Veendam, Pekela en Stadskanaal vanavond besluiten tot een herindeling. En dan zal er een nieuwe gemeente gaan ontstaan, mogelijk, per januari 2020. Volgens mij is dat echt geschiedenis. Er is de laatste tijd veel gesproken, geschreven over de herindeling. De weg hiernaartoe die is lang geweest. Mevrouw Galama die heeft tijdens de vorige vergadering over de herindeling de tijdlijn nog even geschetst, ik ga dat niet herhalen, het is ook bijgevoegd als bijlage. Eerst hebben we het traject gehad Vlagtwedde en Bellingwedde, nou die hebben zich helaas teruggetrokken. Vervolgens kregen we traject SA5, vervolgens strategische agenda 3 en die kenden een aantal opgaven en ambities, ze worden genoemd in de stukken, het raadsvoorstel. Ik noem arbeidsmarkt en leefbaar gebied, gemeenteraden in het regie, u heeft het allemaal kunnen lezen. Voor ons ligt nu het rapport van Berenschot, een vruchtbare bodem, we hebben er allemaal kennis van kunnen nemen, u als college vraagt ons om een principebesluit te nemen, om te komen tot een herindeling van de gemeente Pekela, Stadskanaal en Veendam. De organisatiebureau Berenschot die adviseert tot de vorming van een nieuwe gemeente, ze adviseren dus een herindeling. Ze komen tot een breed gedragen conclusie en een advies vermeld in het rapport, we hebben het allemaal kunnen lezen. De overwegingen en de conclusies in het rapport zijn in lijn met de door ons geformuleerde strategische agenda 3. U verzoekt ons om conform de wet Arhi een herindelingsontwerp voor te bereiden, onder voorbehoud van gelijkluidende besluiten in de gemeenten Veendam, Pekela, Stadskanaal en vervolgens een bedrag van €50.000,- beschikbaar te stellen voor het opstellen hiervan. eveneens onder hetzelfde voorbehoud. Ik wil nog een aantal dingen herhalen die wij als CU gezegd hebben op de vorige vergadering van de herindeling. We hebben gesproken over de lastenverhoging van onze inwoners bij een herindeling. Wij zijn in Stadskanaal eigenlijk het laagste met onze lasten, dus ja de heer Idema had het er net al over, ja de nieuwe raad gaat erover maar ik wil het maar genoemd hebben. Een aantal ambities hebben wij hier nog in Stadskanaal, ik noem het centrumplan, ik noem de spoorlijn, zijn dit zaken die opgenomen moeten worden in het herindelingsontwerp. Het moet namelijk niet zo zijn dat we onenigheid krijgen straks met de twee partnergemeentes en die andere twee gemeentes die zullen ook zaken op de rol hebben staan waar ze mee zijn begonnen en hoe gaan we daar dan ook mee om. Het coalitie akkoord dient voor wat betreft de CU uitgevoerd te worden. Bent u dit met ons eens? Voorzitter in het ontwerp dient naar onze mening ook geborgd te worden dat er iets opgezet wordt met betrekking tot onze inwoners, er moet geen afstand gecreëerd worden maar juist zogenaamde burgernabijheid. We moeten het contact met de wijkraden, dorpsbelangenverenigingen en dergelijke goed borgen. Er staat in het stuk een dorpen- en kernenbeleid, voor ons is dit een vereiste en daar zouden wij ons in kunnen vinden. wij vragen aan u als college wat zal er gaan gebeuren als een van de twee andere gemeentes zegt; nee, wij gaan niet herindelen. Wat gaat u als college dan doen. Zaak is ook om goed te kijken naar het ambtenaren apparaat bij een herindeling, er dient een goed sociaal plan te worden opgesteld. Om te komen tot een herindelingsontwerp, een herindelingsadvies en uiteindelijk een herindeling is het belangrijk een projectstructuur op te zetten. Waarop en waarin op bestuurlijk en ambtelijk niveau wordt gewerkt aan de op handen zijnde herindeling. U stelt voor dit te doen middels een projectplan zoals omschreven, hier kunnen wij ons in vinden. Voorzitter tegelijkertijd zijn nu de vergaderingen in Veendam en Pekela, we hadden als CU graag gezien dat er unaniem draagvlak zou zijn. Het is denk ik een utopie. Voorzitter de drie gemeentes dienen naar onze mening gelijkwaardig te zijn, als heringedeeld wordt dient meer in elkaar geïnvesteerd te worden, er dient een verhouding naar elkaar toe te ontstaan van open en transparant en niet op een basis van wantrouwen naar elkaar, daar moet aan gewerkt worden. De CU Stadskanaal heeft altijd aangegeven het herindelingsproces in zijn geheel te zien en niet zich beperkt tot alleen Stadskanaal. We hebben altijd over de grens heengekeken en het belang van de regio op het oog gehad, we hebben altijd uitgesproken dat wij het beste willen voor onze inwoners. ook weten we dat er een aantal inwoners zijn die het jammer vinden dat een herindeling met Vlagtwedde en Bellingwedde niet is doorgegaan. De politieke verhoudingen in de raad zullen anders worden, is nu nog niet te overzien wat dit allemaal gaat betekenen. Wij als CU Stadskanaal, en ik weet in Veendam en ook in Pekela, zullen ons uitspreken voor een herindeling Veendam, Pekela en Stadskanaal. Wij gaan akkoord met de beslispunten en stellen de gelden van €50.000,- beschikbaar ook onder het voorbehoud zoals u zelf zegt van gelijkluidende besluiten in de gemeente Veendam en Pekela. Voorzitter tot zover en ik denk dat wij moeten afwachten wat het gaat worden in Veendam en Pekela, dank u.
  • 0:06 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Van Beek. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 7:19 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Ja daar staan we dan, nou ja goed ik sta en de rest zit, maar dat geeft verder niet, de raad staat op het punt om waarschijnlijk de belangrijkste beslissing te nemen die de raad van Stadskanaal ooit heeft genomen sinds ik in de raad zit, in 2010. Het is ook niet niks, beslissen vrijwillig, meneer Idema vrijwillig, en met het belang van onze inwoners voor ogen over het opheffen van onze mooie gemeente Stadskanaal en om die te laten opgaan in wat we hopen een gemeente die nog een mooiere zal zijn. voorzitter bijna drie week geleden hadden wij hier een raadscommissie over rapport van Van Berenschot, bij sommige stukjes zal wel wat zelfplagiaat zijn maar dat is ook haast onvermijdelijk. We zijn destijds ingegaan op de vraag het eindrapport "vruchtbare bodem" van Van Berenschot voldoende afweringskader biedt om een oordeel te kunnen vormen over het antwoord op de vraag; welke bestuurlijke toekomst stelt ons het beste in staat om de inhoudelijke opgaven en ambities van ons gebied aan te pakken. Vandaag geven we antwoord op die vraag. De fractie van de PvdA in de gemeente Stadskanaal vindt dat de herindeling van Pekela, Stadskanaal en Veendam ons het beste in staat stelt die inhoudelijke opgaven en ambities van dit gebied op te pakken. Wat ons betreft mag het vraagteken in de titel "vruchtbare bodem" dan ook worden vervangen door een uitroepteken. In het goed leesbare en duidelijke rapport "vruchtbare bodem" geeft Van Berenschot een behoorlijk aantal doorslaggevende argumenten voor een herindeling. De auteurs zijn uitgebreid op deze vraag ingegaan door het afwegings ?????????????????? ten kader te stellen met drie lagen. Een public value model van Moore, het creëren van publieke waarde en afwegingskader van Binnenlandse Zaken en een gebiedseigen afweging. Via de raadsbijeenkomsten input van stuurgroep en begeleidingsgroep is het kader mede tot stand gekomen, we willen een paar argumenten uitlichten die voor ons belangrijk zijn. Onze regio kampt met behoorlijk wat sociaal economische problemen die om een gericht antwoord vragen. Eén gemeente is beter in staat deze problemen gericht en consequent aan te pakken dan drie afzonderlijke. De O van overheid in samenhang met de andere O's van onderwijs en ondernemers zal zijn regisserende taak verenigd en dus krachtiger kunnen oppakken. Er zal richting rijk en provincie één luide stem te horen zijn in plaats van drie zwakkere die vaak helaas ook nog wat anders zeggen. onze bestuurskracht wordt vergroot, dat klinkt wat abstract voor de meeste van onze inwoners maar eigenlijk is het vrij simpel. Taken die vanuit de landelijke overheid worden verplaatst naar de gemeenten zijn zo specialistisch en complex geworden dat daar ook ambtenaren voor moeten zijn die met daarmee om kunnen gaan, die hebben we. De kwaliteit van onze ambtenaren is uitstekend, dat is dan het probleem ook niet, het probleem is de hoeveelheid aan taken. Als één ambtenaar zich met de uitvoering van een bepaalde taak of begeleiding van een project bezig houdt en hij of zij wordt ziek dan betekend het dat die taak op dat moment niet uitgevoerd kan worden of er moet voor veel geld een externe specialist worden aangetrokken. Dat is niet goed voor onze inwoners. met een grotere gemeente zijn we een stuk minder kwetsbaar. Ja maar hoor ik de tegenstanders van de herindeling zeggen, je kan toch ook samenwerken met andere gemeenten en zo de kwetsbaarheid verminderen. Dat klopt, we doen veel samen, bijvoorbeeld in gemeenschappelijke regeling, maar dit heeft als grote nadeel dat de raden van de deelnemende gemeenten steeds minder te zeggen hebben. Politiek gezegd zeg kunnen hun kaderstellende en controlerende functie niet meer goed vervullen omdat ze deze moeten delen met andere raden. nog meer van deze samenwerkingsverbanden leidt tot nog meer onoverzichtelijkheid, minder democratie en minder zeggenschap. Niet herindelen leidt dus op den duur, en voor kleinere gemeenten is dat punt eerder bereikt dan voor grotere, op den duur leidt dat tot schijnzelfstandigheid. Ook andere argumenten zijn goed uitgezocht door de auteurs, ze zijn niet over één nacht ijs gegaan. De verschillende raden hebben ook uitgebreid input en feedback kunnen leveren. We hebben het al in de commissievergadering gezegd, vooral over het stuk van de gebiedsagenda en het stuk werkbank van het noorden zijn we behoorlijk tevreden. En dan specifiek de aandacht voor infrastructuur. De sterktes en zwaktes en de kansen en bedreigingen voor ons gebied zijn grondig uitgewerkt en ook de vraag of drie losse gemeenten daarin beter geschikt zijn dan een geherindeelde gemeente. Wat dat betreft is het antwoord duidelijk, dat laatste. Werk, werk, werk, dat is het belangrijkste voor onze regio. Dat hebben we ook in de commissievergadering al naar voren gebracht. Vanuit trots pionieren, economische gebiedsopgave. Het economisch profiel van de PSV gemeenten komt uitgebreid aan bod in het rapport, de overheid kan er in samenhang met de net ook al genoemde andere O's van onderwijs, ondernemers voor zorg dragen, wat ons betreft is het een heel belangrijk punt dat er in nieuwe gemeenten intensieve lobby kan abstarten richting rijk en provincie voor een nieuwe infrastructuur en een investeringsagenda. We willen ook graag nog even stilstaan bij de staatsrechtelijke rol van de raden in dit proces. Ik heb er in mijn interrupties richting meneer Idema ook al wat over gezegd. We hebben van de SP gehoord dat er geen raadgevend referendum is gekomen en dat zij daarom tegen stemden eigenlijk. Dat vinden we jammer aangezien de SP ook nooit geprobeerd heeft hier een raadgevend referendum in te voeren, dus dat vinden wij inconsequent. Maar wij vinden een raadgevend referendum ook overbodig, er is voldoende gelegenheid geweest voor de bevolking om zijn mening te geven over de herindeling. Helaas was de opkomst gering, maar belangrijker bij de verkiezingen kies je een raadslid waarvan je denkt die vertrouw ik, die komt het beste voor mijn belangen op. Een leidraad hierbij is het verkiezingsprogramma van de partijen. In die van ons staat dat we voorstander zijn van een herindeling. Vanuit die rol oog hebben op de belangen van de burger nemen wij nu deze beslissing en die beslissing en die rol die hoort bij de rol van volksvertegenwoordiger. Onze mening is nu dus duidelijk, ook wij stemmen voor deze herindeling. En wat de andere twee gemeenten vanavond ook beslissen er is hoe dan ook nog een lange weg te gaan want er moet sowieso nog een definitief herindelingsontwerp worden opgesteld. De vorige sprekers hebben daar ook al wat over gezegd. Maar als het doorgaat zoals het voorstel is dan zou de herindeling per 1 januari 2020 een feit kunnen zijn en hoe dan ook, en ik zei het ook al bij de commissievergadering ik zeg het hier nog een keer, we kunnen op 1 januari 2019 nog een feestje vieren voor het vijftig jarig bestaan van onze prachtige gemeente Stadskanaal. Dank u wel voorzitter.
  • 0:9 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Hofstra. Mevrouw Meertens, GBS.
  • 4:02 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja voorzitter dank u wel. Als je aan het einde van of in het midden zit dan is er al heel veel gezegd dus ik heb wat zitten strepen in mijn stuk. Ik hoop dat ik het allemaal nog goed kan lezen. Voorzitter vanavond zitten we bij elkaar om een belangrijk besluit te nemen, een besluit dat hoe dan ook gevolgen heeft voor onze gemeente, onze inwoners maar ook voor onze regio. Voor nu en in de toekomst. Ik ga maar niet op de tijdlijn verder in want dat hebben anderen al gedaan. En zoals u weet heeft GBS zich in haar verkiezingsprogramma al voorstander getoond van een grotere gemeente. wij zijn van mening dat mede in verband met de uitdagingen die onze gemeente dan wel onze regio te wachten staan het een goede zaak is om krachten te bundelen en te komen tot een grotere en daardoor wellicht nog slagvaardiger gemeente. Het onderzoek door Berenschot is ons inziens op een goede en zorgvuldige wijze verlopen voorzien van een prima planning met daar waar nodig de mogelijkheid wat extra tijd in te bouwen, die organisatie is gewend om dit soort processen te begeleiden en dat was goed te merken. Wij als GBS hebben die manier waarop de afgelopen maanden te werk is gegaan als uiterst plezierig ervaren. In uw oplegger noemt u de meest belangrijke punten uit het eindrapport en die hoef ik dus niet hier te herhalen. Ik kan u namens GBS melden dat wij in de uitkomsten van het onderzoek van Berenschot voldoende aanknopingspunten zien om voorstander te zijn van het principebesluit om te komen tot een herindeling van de gemeenten Pekela, Stadskanaal en Veendam. Wij kunnen ons ook vinden in de overige door u genoemde beslispunten. Wij kunnen niet onder stoelen of banken steken dat wij het ontzettend jammer vinden dat met name een deel van de raad van Veendam heeft gemeend op een bepaalde wijze haar standpunt reeds eerder kenbaar te maken. Een dergelijke houding in afwijking van de volgens ons netjes afgesproken besluitvormingsprocedure binnen de drie gemeenten is ons in ieder geval wat rauw op het dak gevallen. Enfin we zijn officieel nog niet op de hoogte van de definitieve besluitvorming in de andere raden en daarom focus ik mij nu maar verder op onze raad en onze gemeente, want voorzitter mocht de herindeling doorgaan dan zijn er toch nog wel wat vragen over het vervolg traject en anderen hebben daar ook al iets over genoemd. Wat gebeurd er na een dergelijk positieve besluit, bijvoorbeeld met hetgeen in ons bestuursakkoord staat, wordt dat meegenomen in de verdere onderhandelingen en wordt dat allemaal samengevoegd in het herindelingsontwerp, zijn dat vaststaande feiten tot er een nieuw bestuursakkoord is binnen de nieuw te vormen gemeente. En maakt iedere gemeente bijvoorbeeld een lijstje van zaken die nog in de planning zitten. Er even van uitgaande dat er een herindeling gaat komen, wat gebeurd er dan met zaken waarover wij in die periode tussen morgen en de definitieve herindeling nog willen besluiten. Als voorbeeld noem ik dan daarbij de zwembaden, het Mercurius Business Park, maar ook de spoorverbinding en zo kunnen we nog wel wat punten aanvullen. Een ander voorbeeld bijvoorbeeld, zowel Stadskanaal als Veendam hebben dit jaar geen geld van de provincie gekregen om hun centrumvisie verder vorm te geven. Gaan wij elkaar volgend jaar beconcurreren op dat gebied? Hoe gaat dat eigenlijk met dat soort processen. Er ontstaat een soort grijs gebied volgens mij, mogen bepaalde besluiten dan wel genomen worden of moet dat allemaal in overleg. Want vorige week kwam daarvan al een voorbeeld in de pers aan de orde met als kop "zo gaan we toch niet met elkaar om tijdens de herindeling" en dat betreft raadspartijen uit Bedum die iets willen zeggen over de uitgaven van Winsum en het betrof hier een borgstelling rondom nieuwbouw van een verpleeghuis. Hoe voorkom je dat je in die twilight zone in dat soort discussies terecht komt. Heeft u daar een beeld bij? kunt u dat bijvoorbeeld dichttimmeren met een convenant. Wij vinden dat niet echt terug in het rapport. In tegenstelling tot onze CDA fractie hebben wij wel een "stel dan" vraag. Want stel dat er vanavond geen unaniem besluit komt vanuit de drie raden hoe gaat het proces dan verder, er zijn verschillende varianten denkbaar. Kunt u daar misschien al iets over zeggen. Verwacht u bijvoorbeeld inmenging van de provincie. Graag uw mening op deze punten. Dat was het voor nu, dank u wel.
  • 0:10 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel mevrouw Meertens. Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 2:24 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Dank u voorzitter. Vandaag nemen we een nu al historisch besluit voor de gemeente Stadskanaal. Na een lange periode van voorbereiding vindt nu besluitvorming plaats in de gemeenteraden van Veendam, Pekela en Stadskanaal. Uit de onderzoeken die verricht zijn kan de conclusie getrokken worden dat we intensiever moeten gaan samenwerken, ja zelfs moeten gaan herindelen. Het belangrijkste argument voor een herindeling voor de VVD fractie is het ontwikkelen van bestuurskracht. De decentralisatie tendens van het rijk, de provincies en van de taken naar gemeenten nopen ons daartoe. De samenleving stelt immers ook steeds meer eisen aan ons bestuur en wordt in toenemende mate complexer. De ontwikkelingen vragen om een robuust bestuur in een ambtelijke organisatie. Maar zoals vaak wordt opgemerkt moeten we oog houden voor onze omgeving. We zullen in het herindelingsontwerp veel aandacht moeten besteden aan onze inwoners, belangen groeperingen en ondernemers. De veelal gemaakte opmerking dat de afstand tot de gemeente groter wordt bij een herindeling moeten we niet in de wind slaan, we moeten aandacht hebben hiervoor. We moeten ons hierbij realiseren dat we zelf als raadsleden als collegeleden onderdeel zijn van deze gemeente, we kunnen hierop zelf heel direct als raad invloed uitoefenen. Daarnaast vind ik ook dat er onderscheidt gemaakt moet worden tussen de fysieke afstand en de niet fysieke afstand. De laatste kunnen we als bestuur en als ambtelijke organisatie prima invullen. Ten aanzien van de fysieke afstand moeten we accepteren dat het gemeentehuis in Stadskanaal voor de Veendammers iets verder weg komt te staan, maar de fysieke dienstverlening kan ook dichtbij de burger georganiseerd worden. Als VVD hechten wij eraan wanneer het vervolgproces veel aandacht komt voor het ontwikkelen van een robuuste ambitie voor de gemeente in wording, we moeten het maximale uit de herindeling zullen te halen. We moeten maximaal profiteren van de synergie voordelen. 1+1+1 moet hier niet drie zijn maar moet 4 of 5 worden. Er moet ambitie ontwikkeld worden. ik wil hierbij afsluiten en ik wens de raden hier en de raad in Veendam en Pekela veel wijsheid in hun besluitvorming en mag het gezonde verstand zegevieren. Dank u wel voorzitter.
  • 0:7 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Nijenbanning. Meneer Pals, D'66.
  • 4:39 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   In Angelsaksische landen, als je gaat trouwen, heb je altijd de keuze uit een longversie of een shortversie. Dat houdt dus in dat in het kort trouwen hoef je alleen maar ja te zeggen en wil je lang trouwen krijg je een speech gratis van de ambtenaar en betaal je daar dus ook voor, dus in die zin hebben wij als D'66 eigenlijk gekozen tot een middelversion. Wij kunnen volstaan door gewoon te zeggen van, en daar begin ik mijn toespraak dan ook mee, om maar direct met de deur in huis te vallen, D'66 in Stadskanaal is voorstander van een herindeling in onze regio, dat was de shortversie. Maar we gaan nog iets verder. We gaan voor een herindeling die ervoor gaat zorgen dat de nieuwe gemeente nog robuuster en toekomstig bestendig wordt. We zijn het aan de jonge generatie verplicht om samen met hun vooruit te kijken en met aandacht voor het verleden, om samen te gaan naar een toekomst die vele uitdagingen nog zal brengen. Uitdagingen die alleen in eendrachtige samenwerking te realiseren zijn. Al sinds jaar en dag is er een streven voor een meer eigentijdse relatie tussen burger en bestuur. De beoogde veranderingen in de organisatie van het binnenlands bestuur dragen bij aan die nieuwe relatie. Het overbrengen van een groot aantal taken en bevoegdheden van het rijk en de provincies naar het gemeentelijke niveau, de decentralisaties, biedt in dat opzicht kansen. Meer taken, bijbehorende middelen en meer bevoegdheden zorgen ervoor dat de lokale democratie wezenlijk meer substantie krijgt. Zo zullen het in de nabije toekomst de gemeente zijn die bepalen hoe sociale voorzieningen voor burgers worden georganiseerd en aangeboden. De betekenis van het lokaal bestuur en de lokale politiek neemt daardoor toe. We weten hoeveel kennis er is in onze gemeente aanwezig. Stelt u eens voor hoeveel kennis we tegemoetzien als er een nieuwe PSV gemeente komt. D'66 vindt dat ook dat we deze uitdaging samen als een robuuste gemeente tegemoet moet gaan, immers samen sta je sterker. Onze regio heeft ook zijn historie van niet succesvolle samenwerkingen. Laten we de historie waar het behoort en van deze herindeling wel een groot succes maken. Stadskanaal, Veendam en de Pekela's zullen een ieder een belangrijke rol hebben, een belangrijke maar ook een moeilijke rol. D'66 denkt dat de rol van Stadskanaal deze keer moet zijn; groot zijn en je klein houden niet het voortouw nemen, maar op basis van gelijkwaardigheid samen met de andere gemeenten de plannen verder uitwerken, dit met de bescheiden opstelling vanuit onze gemeente. Voorzitter het rapport is duidelijk, een herindeling zorgt voor de gemeente die meer op de toekomst is voorbereid en een betere positie kan innemen. Zaken die voor D'66 essentieel zijn om als prachtige regio weer duidelijk op de kaart te komen staan. D'66 denkt dat onze gemeente twee uitstekende gemeentes nabij heeft om mee samen te gaan en om samen een fantastische gemeente mee te vormen. Gemeentes met hun colleges en raden die ieder een eigen beslissing moeten nemen waarbij wij ze veel wijsheid toewensen, maar ook dat we elkaar veel zullen gaan gunnen en vooral vertrouwen. Een herindeling zal veel uitdagingen met zich meebrengen zoals wij ook al tijdens de raadscommissie zeiden; uitdagingen kunnen al snel worden gezien als problemen. D'66 denkt dat wij voor deze uitdagingen zullen moeten omdenken en ons niet afvragen of het glas halfvol of halfleeg is, maar ons afvragen waar de kraan is. De visie van D'66 naar aanleiding van het rapport en bijlagen mag duidelijk zijn. samen op naar de gouden Veenkoloniën. Wij gaan althans akkoord met de vijf beslispunten die staan in het principebesluit herindeling.
  • 0:10 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Pals. Meneer Mellies, fractie Mellies.
  • 4:21 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Dank je wel voorzitter. Het gaat niet goed met onze regio, het gaat al geruime tijd niet goed met onze regio. Al decennia lang hebben we te maken met een chronisch tekort aan werkgelegenheid. Er zijn in ons gebied relatief veel mensen en huishoudens afhankelijk van een bijstandsuitkering. Voor wat betreft het gemiddeld besteedbaar inkomen blijven we achter bij het landelijk gemiddelde. Ook op het gebied van opleiding, jeugdproblematiek en gezondheid scoren we laag. De levensverwachting ligt in vrijwel de gehele regio onder het landelijk gemiddelde. En dan hebben we ook nog eens te maken met het feit dat we in een krimpregio wonen. Dit gebied is een van snelst krimpende regio's in Nederland. Jongeren en hoogopgeleiden trekken weg en zoeken elders een bestaan en doordat deze jongeren verhuizen naar veelal de grotere steden vergrijst de bevolking. Onze voorzieningen komen daardoor onder druk te staan, minder scholen omdat er minder leerlingen zijn, minder nieuwbouw, minder zorgvoorzieningen, minder omzet voor winkeliers en bedrijven, minder bezoekers voor theater, bioscoop of concerten, waardoor het aanbod daalt. Minder reizigers in de bus waardoor openbaar vervoer verbindingen minder winstgevend worden. Van deze feiten, want dat zijn het, kunnen we toch onmogelijk vrolijk worden. en alsof dat nog niet genoeg is hebben we ook nog eens te maken met het gegeven dat de overheid taken overhevelt naar de gemeenten. Decentraliseren noemen ze dat. Zo hebben we de afgelopen jaren de zorg gekregen voor onze jeugdigen, de maatschappelijke ondersteuning en de verantwoordelijkheid om mensen met en zonder een arbeidsbeperking aan het werk te helpen en de verwachting is dat er in de toekomst nog meer taken naar gemeenten komt. Het een en ander overziend kunnen we dus stellen dat onze drie gemeenten in een regio liggen met omvangrijke, complexe en urgente regionale vraagstukken. En om die vraagstukken het hoofd te bieden vergt bestuurlijke kracht en de benodigde bestuurskracht wordt niet geboden door zelfstandig te blijven. In diverse onderzoeken en adviezen is al eerder aangegeven dat schaalvergroting en het gezamenlijk optrekken van gemeenten een absolute noodzaak was om de huidige en toekomstige maatschappelijke en financiële problemen te lijf te gaan. Ook het bureau Berenschot komt in haar rapport tot eenzelfde conclusie, waarbij ze stelt dat alleen een herindeling een goed bestuurlijk perspectief biedt waarmee de grote maatschappelijke vraagstukken vanuit vertrouwen tegemoet gezien kunnen worden. Wij als gemeenteraad dienen vanavond te kiezen voor het belang van onze inwoners, dat is het enige wat telt. Een herindeling is daarom mijns inziens de enige logische optie. Overigens voorzitter vind ik het wel van belang dat we als mogelijke nieuwe gemeente een actief dorps- en kernenbeleid dienen te voeren. ook de CU heeft dat in haar betoog expliciet als vereiste gesteld. Als die diverse kernen, dorpen en wijken hebben een eigen karakter en eigen wensen en ideeën over de toekomst, als nieuwe gemeente dienen we te streven naar een niveau van voorzieningen passend bij die diverse kernen. Goede woon, werk en leefomstandigheden dienen gewaarborgd dan wel versterkt te worden. Een goed contact tussen de kernen en de nieuwe gemeente is daarbij heel belangrijk. We moeten vooruit in deze regio. Ik geloof dat we daar met zijn allen wel van doordrongen zijn, er liggen voldoende kansen en mogelijkheden. Laten we de cultuur van tobberigheid en slecht samenwerken doorbreken en een nieuwe en positieve start maken als één nieuw Veenkoloniale gemeente. Ik zeg op zijn grunnings; "kop derveur schoulders dronder en deurpakn". Dank je wel voorzitter.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:32 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja meneer Mellies ik heb nog wel even een vraagje, dat is wel een hele nieuwsgierige vraag die ik heb want ik vond wel dat het een beetje een sombere bijdrage was. Waarin ziet u nou echt een lichtpuntje wat uw fractie betreft want u noemt een hele rij soberheid op, maar wat is uw anker en waar houdt u zich aan vast als u voorstemt en stel fractie Mellies u wordt nog 10 zetels groter waar gaat u zich dan helemaal op focussen in de toekomst.
  • 0:03 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Nou het ligt natuurlijk niet alleen aan de fractie Mellies, maar kijk het sombere geluid laten we wel wezen ik bedoel dat is niet gunstig, ik bedoel al decennia lang hebben we te maken met die problematiek van werkgelegenheid, slechte werkgelegenheid, slechte economie en nou ja wat ik al meer noemde, en ik ben er zelf van overtuigd dat bij een grote gemeente door de schaalvergroting dat er ook meer capaciteit is bestuurlijk, ambtelijk om de problemen aan te pakken waar we voor staan, ???????? vooral in de schaalvergroting.
  • 0:04 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals.
  • 0:10 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar u denkt hopelijk niet van drie keer hetzelfde, drie keer hoge werkgelegenheid, drie keer hoge geboortecijfers en al dat soort dingen, dat denkt u hopelijk toch niet.
  • 0:2 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Kunt u dat even wat nader toelichten.
  • 0:25 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou ja goed, kijk u schetst een beetje een somber beeld en wij kennen allemaal de realiteit, maar ik vroeg u even als u een grotere fractie wordt wat zijn uw ankers voor de toekomst bij die herindeling. Want we hebben natuurlijk te maken met werkgelegenheid, met volksgezondheid en dat soort dingen, maar het is toch niet drie keer hetzelfde. Wat, ik heb uw ankers niet gehoord.
  • 0:16 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Nou het anker, kijk het belangrijkste, en ik heb het ook genoemd, vind ik dat we in gezamenlijkheid daarover gaan, dus ook de dorpen en de kernen daarin meenemen en dus dat heb ik ook wel genoemd. Dat was het? ja. Dank u wel.
  • 0:14 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Ik stel voor dat we een korte schorsing hebben. Een kwartier ongeveer, zoiets? Goed, dan zie ik jullie allen weer om 21.00 uur, gaan we dan weer verder.
  • 0:8 schorsing
  • 21:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel voorzitter. Historische avond wordt over gesproken en voordat we iets zeggen over de bijdrage van de fracties in de raad heb ik wel een behoefte om iets uit te spreken even iets wat los staat van de besluitvorming in onze eigen raad of van de besluitvorming, de definitieve besluitvorming, in Veendam en Stadskanaal. Want ik wil een compliment uitdelen. Een iedereen van u weet dat ik daar meestal niet zo heel erg royaal mee ben, maar ik vind hem deze keer wel op zijn plaats. Ik heb vorige keer in de raadscommissie even de historische tijdlijn nog neergezet waar wij met zijn allen aan gewerkt hebben, via welke stappen en met welke inzet en dan spreken we over een jarenlange inzet voor onze visie die we vastgesteld hebben op de toekomst van de gemeenten en het belang van onze inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en ik wil eigenlijk een compliment uitbrengen in de zin dat het wel heel uniek is dat je in staat bent als gemeente over verkiezingen heen, met wisselingen van colleges en partijen in de raad zo inhoudelijk te blijven discussiëren over het belang van je inwoners, degenen waar je het uiteindelijk voor doet. En dat kwam me voor in de raadscommissie van 8 februari toen we bureau Berenschot nog konden bevragen over hun rapport en over hun conclusies en of we dat voldoende hadden begrepen, verstaan op de juiste manier wisten uit te leggen en dat heeft u zo bijzonder gedaan met echt wel het noemen van een aantal sentimenten die speelden, opmerkingen die plaatsvonden, in de media wel of niet verschenen, waarvan ik dacht op een gegeven moment, het valt iedere keer binnen de raad van Stadskanaal terug op de inhoud, terug op het belang en de visie die we met elkaar hebben vastgesteld. Daar hebben diverse raden in een samenstelling colleges en ook de ambtelijke organisatie meer als vijf, zes jaar hard aan gewerkt. En ik vind dat een compliment waard ongeacht de formele besluitvorming in die drie verschillende raden. en dat wil ik graag vooraf gezegd hebben ondanks dat we misschien al wat via Twitter en dergelijke al inschattingen hebben, maar ik denk daar moeten we wel mee beginnen. Het maakt mij als portefeuillehouder, maar niet alleen als portefeuillehouder, maar ook als burgemeester trots op deze gemeente en ik denk ook dat we vanuit die trotsheid op een positieve manier best uit mogen gaan want we hebben wat te brengen. We hebben vanavond in meerderheid en ik hoop meneer Idema dat ik met uw partij zo nog een aantal voorbeelden mag noemen waarin we misschien nog tot een heroverweging zouden kunnen komen, maar we hebben wat te brengen, we hebben hieraan gewerkt, we hebben die visies, zijn er consistent in geweest, hebben dat ook laten zien in samenwerking en dat wij uiteindelijk een gemeente zijn die werkt vanuit die taken die ons opgelegd zijn, de verantwoordelijkheid die we dragen, waarvoor u ook als volksvertegenwoordigers bent gekozen en daar hebben we iets gebracht en durven we ook ergens voor te staan. En dan denk ik van dan doen we weer en anderen ook inwoners en organisaties en partijen in een nieuwe gemeente zouden daar iets aan kunnen hebben. Vandaag zeiden we de term "gedwongen huwelijk" viel, vanmorgen werd die ook besproken en toen zei ik van nou weet je ik weet niet of ik de trouwjurk vanavond aan kan trekken, als dat niet zo, is het ontwerp is bijzonder mooi, maar dan laat ik hem nog even hangen, dan komt dat misschien, maar ik ben er van overtuigd dat onze raad in principe volmondig ja gaat zeggen. Juist vanuit die eerdere visie waarvoor we stonden en juist vanuit het besef dat we uiteindelijk in staat zijn, al jarenlang, om over de grenzen van onze gemeente heen te kijken. Om vanuit dat belang van de grote opgave waarvoor we staan en meneer Mellies die verwoorde dat in heel veel minder, minder, minder, die woorden wil ik niet herhalen want dan denk ik dat zijn wel feitelijke weergaves van waar we voor staan in de maatschappelijke opgave maar we kunnen daar iets in brengen. en dat zouden we graag ook beschikbaar willen stellen aan de andere twee gemeenten, omdat we weten dat we ook van Pekela en ook van Veendam op een aantal dossiers iets kunnen halen. Dat zij ook goeie ideeën hebben en goeie dossiers waar wij iets van kunnen leren. En als je dan denkt van als je daartoe in staat bent om die krachten te bundelen, als drie gemeenten, en daarmee een beter resultaat te realiseren voor de hele regio en oplossingen te vinden voor juist die grote maatschappelijke opgave dan komt bij mij toch een beetje het idee en dat is misschien wel een ouderwetse uitdrukking, maar zijn we dat ook niet een heel klein beetje verplicht met zijn allen aan onze inwoners. Want daar doen we het voor. Dat hebben velen van u benadrukt, dat dat het belang is en dan merk ik ook dat eigenlijk alle fracties nog steeds op diezelfde lijn zitten die we al jaren verkondigen, bevestigen, herbevestigen, wel met opmerking naar de uitwerking toe, daar kom ik misschien straks nog even op voorzitter, maar dan valt me op en dan ga ik me toch even op richten, dat fractie van de SP een gedwongen huwelijk niet verstandig vindt, mag ik het zo zeggen. en dan denk ik maar een gedwongen samenwerking is die dan zoveel anders. Want waren wij het niet, en ook de fractie van de SP, die het belang uitsprak van het rapport Jansen en de gele kaart die daarbij uitgedeeld werden, dat we daar een stop, een ho, een stop moesten realiseren om tot een betere verwerking van die belangen te komen van onze inwoners. En we hebben geleerd, en dat is een keiharde uitspraak die in het rapport staat, die alle gemeenten, ook onze collega gemeenten in de omgeving, Veendam en Stadskanaal, hebben dat rapport onderschreven van de commissie Jansen. Daar moeten we mee aan de slag, daar moeten we iets mee doen. Daar hebben wij naartoe gewerkt en dan denk ik van goh dat is dan toch wel jammer als wij onderschrijven dat samenwerking ons niet het resultaat biedt en dat we eigenlijk de urgentie met zijn allen onderschreven hebben dat er nu iets moet gebeuren en dat het lijkt alsof we terugvallen op de eerdere keuze dan toch maar samenwerken. En dan denk ik van; je moet altijd samenwerken, ook als het een grotere gemeente is. want het wordt er makkelijker van. en als we dat dan willen doen en we willen ook nog die democratische legitimatie voelen, waar u als raad opnieuw in een positie komt en niet op afstand door allerlei gemeenschappelijke regelingen, moeten we dan niet nadenken, ook in hele simpele voorbeelden, wat het belang is voor onze inwoners. en dan denk ik ook even heel sterk aan de doelgroep die u noemt. De zwaksten, de kwetsbaren. Als we in staat zouden zijn om onze ambtelijke organisatie in een nieuwe gemeente zo in te zetten dat we niet overal drie keer hetzelfde hoeven te doen, niet overal drie keer kwetsbaar zijn als er iemand ziek is dat er niks gebeurd, niet drie keer adviezen aan het college nee hoeven te geven ter besluitvorming, adviezen aan vertegenwoordigers in een gemeenschappelijke regeling mee hoeven te geven, maar die tijd en die energie in kunnen zetten tot het vergroten van onze deskundigheid en daarmee de kwaliteit van dienstverlening zou dan juist die doelgroep daar niet mee het meest bij gebaat zijn. Dat we die inzet gebruiken om laten we het voorbeeld noemen, dat doorontwikkeling van de TDC's, waar drie gemeenten apart mee bezig zijn, allemaal een invulling hebben, allemaal op een gegeven moment een advies voor maken. Of zouden we die krachten kunnen bundelen en zeggen nee dat doen we helder, duidelijk, eenduidig en daarmee spelen we ruimte en middelen vrij voor die doelgroepen. En dat heb ik geproefd bij de SP in al die jaren dat we hier met elkaar spraken over waarvoor doen we het en wat is het belang daarvan. En daar heeft u het rapport Jansen voor onderschreven, heeft u van gezegd en eigenlijk zegt u dat vanavond ook nog, wij zijn per definitie niet tegen herindeling. Wij zijn eigenlijk voor het beste resultaat, voor de mensen die ons gekozen hebben en om die belangen te vertegenwoordigen in de raad. En dan denk ik van ja dat is nu ineens een vraagteken aan het worden en dan denk ik goh wat jammer. Want los van het besluit wat we nemen, als we gaan bouwen aan een nieuwe gemeente als er gelijkluidende besluiten zijn in drie gemeenten, dan kunnen we daar invulling aan geven, mocht dat onverhoopt niet het geval zijn, en dat een partij vanavond nee zegt, die vraag is ook gesteld, wat dan. Ja dan is het over en uit als dat gebeurd. Dan hebben we niet de kansen gegrepen om onze inwoners het beste te bieden wat we in ons hebben. En daarmee laten we kansen liggen en moeten we het allemaal, ook financieel, voor onszelf weer gaan doen. redden we dat een beetje? Natuurlijk redden we dat nog wel even, ook dat staat in het rapport van Berenschot. Maar tussen het redden of het ultieme eruit te halen, daar zit een verschil. Dat is eigenlijk ook de oproep die ik nogmaals aan de SP zou willen doen, in de zin van zijn we ons dat in voldoende mate bewust. Ik kom niet aan uw besluit qua stemverklaring en aan toetsing van de inwoners, daar hebben we geen referendum van dus het kan geen raadgevend referendum in die zin meer worden, maar het gaat mij om het resultaat. En ook om het resultaat mocht het onverhoopt nee worden, waar staat de SP dan binnen deze raad. want dan denk ik van we zijn zo in staat om ons te onderscheiden ook van de andere raden. jij u onderscheidt zich ook mevrouw Luijken als SP van andere fracties in andere gemeenten. En dat is iets waar ik net een compliment voor uitgedeeld heb en dat meende ik ook. en dan denk ik van als wij zo in staat zijn om voor het beste te werken dan zou ik dat ook in een geval als er überhaupt een nee valt bij een van de gemeenten van belang vinden juist voor die tussenliggende jaren dat we het wel zelf moeten doen. en dan moeten we ook met zijn allen op dezelfde positieve manier werken, net als gisteravond bij een onderwerp, waar u mij aangenaam veraste en dat was mijn inschattingsfout als voorzitter, maar mij aangenaam veraste door tot een besluit te komen wat unaniem was, denk ik goh wat zouden wij een prachtig signaal afgeven als we dat vanavond nog een keer konden. En is het dan niet aan andere gemeenteraden, is het dan niet aan onze bevolking, om te laten zien dat wij boven de politieke belangen, van welke partij uit, durven te kiezen wat we de afgelopen jaren hebben gedaan, namelijk het belang van onze inwoners. los van kleur. En dat is ons in grote en in veel gevallen is ons dat goed gelukt. En dan kunt u zeggen ja maar Westerwolde mag en redden ze het dan. Maar wij hebben een zienswijze afgegeven, ook u, dat wij vonden dat die stap niet groot genoeg was om diezelfde belangen die vertaald zijn in de visie die u ook mee heeft onderstreept, om die naar voren te brengen. En dan denk ik van dan kunnen we afwachten misschien komt het wel goed, maar als het niet goed komt dan lijkt het erop dat Oost-Groningen blijft wat het is en daarmee verliezen wij niet alleen mogelijkheden om kansen te pakken om het beter te doen omdat we dat in een organisatie kunnen doen met een bestuurskrachtig dagelijks bestuur en een goed samengestelde raad, maar dan worden we ook op termijn meer en meer gepiepeld door de ontwikkelingen die bij andere gemeenten wel doorgaan. Kunnen wij dan nog op dezelfde manier zoals we dat tot op heden doen de belangen van onze inwoners verdedigen of worden wij echt een gemeente die zich in elk WGRtje opsluit om door de grotere verhoudingen dan maar de stem in te leveren en de schouders op te halen en in de raad te zeggen; ja sorry, maar het algemeen bestuur heeft beslist. Dan denk ik dat kan niet want we hebben eerder gezegd wij willen een gemeente zijn die bestuurlijke taken en het is gezegd door diversen er is een ontwikkeling dat er steeds meer bestuurlijke taken op ons afkomen dus wij moeten steeds krachtiger worden en steeds deskundiger, moeten we dat dan bij voorbaat inleveren, ik zou het niet uit kunnen leggen. En u stelt daarbij ook dan van en hoe komt het dan met zo'n ambtelijke organisatie en daarom moet je herindelen. Dan kun je bij elkaar brengen, dan kun je zorgen op een gegeven moment dat je een organisatie neerzet die toekomst gericht is die kansen biedt, ook voor onze mensen om zich door te ontwikkelen in een onderdeel waarvoor ze verantwoordelijk zijn om de ontwikkelingen te volgen om nieuwe ideeën op te halen en te klankborden en daarmee uiteindelijk de dienstverlening te versterken en dat is ook wat het bureau Berenschot heel duidelijk heeft gemaakt. We zijn niet bij elkaar gekomen met een opdracht van we gaan herindelen en dan wordt het goedkoper en wordt makkelijker en daardoor kunnen we iets meer geld inzetten, nee het levert niet direct iets op, niet in geld, maar wel in deskundigheid en in kwaliteit. Daarvan denk dat zijn wij toch verplicht aan onze inwoners. dus in die zin denk ik van wat zou het jammer zijn als wij missen wat we nou vijf jaar over het voetlicht hebben weten te brengen, laten we nou één keer heel duidelijk boven alles uitgestegen zijn. Misschien dat het een moment van heroverweging met zich mee kan brengen. want dan denk ik van we kunnen heel erg ingaan op wat dat als het niet lukt vanavond, maar volgens mij hebben we daar even niet zoveel aan op dit moment. Want als dat gebeurd zullen we ons moeten bezinnen en zullen we terug moeten denken, zullen we ook in gesprek moeten gaan met de twee andere gemeenten van wat betekend dit nou en hoe gaan we dan verder en gaan we verder of wordt iedereen op zichzelf teruggeworpen. Terwijl we ook die tijd en energie zouden kunnen besteden aan van wat voor gemeente kunnen we gaan vormen. Wat is belangrijk voor deze regio, wat kunnen wij echt doen aan werkgelegenheid. En we staan er wat minder voor, maar we staan er niet slecht voor, wij mogen ook best nog wel een beetje trots zijn op wat er is in onze gemeente en dat kunnen we ook inbrengen bij de andere gemeenten, maar er moet wel wat gebeuren, dus we zouden kunnen gaan werken aan hoe gaan we dat nou invulling geven, met al die mensen die we dan bij elkaar hebben. welke kansen krijgen zij, waar moeten zij aan voldoen, waar hoort de deskundigheid van een ambtenaar het beste, thuis wat kan hij betekenen en hoe speel ik er eventueel twee, als het in elke gemeente één is, twee vrij, om wat meer te gaan doen en geen tijd te besteden aan waar die anders precies hetzelfde doet ongeveer in Veendam, in Pekela of in Stadskanaal. En ja als we tot zo'n uitwerking zouden komen dan moeten wij afstemmen waar staan de punten vanuit het bestuursakkoord, waar staan de belangrijke punten die hier genoemd zijn over een spoorverbinding en misschien moet ik dat nog een keer helder maken dat een spoorverbinding van Veendam naar Stadskanaal, waarvan wij hopen laten we hem eerste tot Stadskanaal realiseren, maar onze visie op de langere termijn is dus doortrekken naar Emmen, misschien nog wel naar Duitsland in die zin, maar is zeker niet bedoelt om een verbinding te worden waarbij goederen worden vervoerd, dus het heeft een iets mindere verbinding met de direct industrie die aanwezig is in Stadskanaal, maar het heeft ook een hele duidelijke verbinding met de leefbaarheid waar we het over hebben. U noemt vergrijzing, u noemt ontgroening, de afstand tot de stad en sommigen studeren in de stad en blijven daar hangen en sommige gaan werken in de stad, gelukkig hebben we ook een aantal inwoners vanuit de stad Groningen die werken in onze gemeente, dat kan ook, dan rijd je tegen files in, maar wat zou het mooi zijn als die treinverbinding er was, want die brengt leefbaarheid en het tegengaan van ontgroening als een mogelijkheid zich mee. En als dat plaatsvindt dan kijk je ook anders tegen de zorgen van de vergrijzing aan want dan krijg je als dat lukt een andere samenstelling van je bevolking waar je een wat een verschillende mix hebt, dat is volgens mij een van onze doelen. Niet gewoon langs een weg glijden en de krimp accepteren, meneer Maarsingh zei het gisteren, je mag niet te demotiverend zijn over het omlaag brengen van de bevolking, wij weten dat bevolkingscijfers gelukkig weer een beetje qua prognoses meevallen, we moeten wel realistisch blijven, maar we moeten er wel voor blijven strijden. En dat is een stukje infrastructuur die op alle terreinen investeringen vooraf gaat en zo moeten we ook beslissingen nemen over zwembaden en over het centrumplan en dan denk ik en gaan we elkaar straks beconcurreren als het niet doorgaat over de financiën voor het centrumplan, nou volgens mij niet, want de aanpak van de retail agenda voor de vier grote regionale kernen, Hoogezand, Winschoten, Veendam en Stadskanaal, dat is iets wat we in gezamenlijkheid doen, met de provincie en daar moeten we ook voor strijden dat ieder in staat wordt geacht om zijn eigen centrum in stand te houden. Want dat centrum is mede belangrijk voor diezelfde werkgelegenheid. Hoeveel van onze mensen werken daar niet aan.
  • 0:04 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Van Beek, CU.
  • 0:27 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja ik had even een vraag aan mevrouw Galama. U noemt nu een aantal zaken op, ik noem even de spoorlijn en het centrumplan, ik begrijp ook wel wat u zegt, dat u zegt van dat is allemaal geweldig, moet dat nou opgenomen worden in het herindelingsontwerp. Ja of nee. Ja niet zo expliciet aan u gesteld maar ik vraag mij dat gewoon af of dat nou daarin moet of dat je dat gewoon bespreekbaar maakt met die andere gemeentes.
  • 2:55 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Je maakt in het herindelingsontwerp eigenlijk een vertaling van wat voor gemeente je wilt zijn en je gaat op die vijf punten die het ministerie van Binnenlandse Zaken noemt, de kaders voor een herindeling, daar geef je antwoord op hoe je dat gaat doen, dus hoe zorg je voor burgernabijheid, hoe zorg je voor draagvlak en dergelijke, daar zul je niet alle concrete projecten al in vernoemen, maar je kan niet anders op het moment dat je ja zegt met elkaar in gesprek gaan over hoe ga ik verder met dit project, hoe kijken jullie ertegenaan, hoe kijken wij ertegenaan. Dat is het punt waarvan ik ook in de raadscommissie zei; laten we alsjeblieft niet gaan inbrengen en wegen en wat mag het zijn vanuit drie gemeenten. Maar kijk vanuit de kracht van een nieuwe gemeente, wat voor gemeente wil je zijn, wat wil je realiseren en waar wil je met elkaar rekening houden om in je visie neer te leggen waar je naartoe gaat werken. En dat betekend niet dat je moet zeggen van nou ja dan kiezen we voor één regionaal centrum. Want je blijft, en dat is de werkgelegenheid ook, gewoon geconfronteerd met twee centra. Je doet iets wat we nu eigenlijk ook al doen in de ontwikkeling, de eigen identiteit van die centra vasthouden, maar wel een antwoord vinden op leegstand, op mogelijkheden voor continuïteit van ondernemen en zorgen voor continuïteit van arbeidsplaatsen. Daar werk je wel aan. Dus je krijgt niet een uitgewerkt, dat is een bestuursakkoord ook niet, een uitgewerkt akkoord, je krijgt een herindelingsontwerp wat de punten, de kaders, van het BZK lijn, inclusief die we nu ook in Berenschot advies hebben, uitwerkt dat is het ontwerp op een gegeven moment, daar zegt u in principe ja tegen en dan gaan we de cirkel in van de zienswijze en dan worden zienswijze verwerkt en dan komt de definitieve ontwerp wat raden vaststellen en dan gaat het naar de provincie en dat was ook het eerdere "go, no go" moment. Het kan niet zo zijn, en dat gebeurd ook nergens, dat de wereld stilstaat tot het door u genoemde moment van 1 januari 2020, dat zou natuurlijk niet gebeuren, dat kan ook niet. Dus we zullen nog meer als voorheen, hoop ik, met elkaar in overleg gaan hoe we dat gezamenlijk aanpakken om ook te zorgen dat je elkaar tussentijds niet in de wielen rijdt. Moet je wel willen, moet je wel voor gaan. Dus het is een stukje vooruitzien, maar volgens mij is dat ook de definitie van een beetje regeren, vooruitzien wat u eerder gedaan heeft met uw visie, en niet vooruitschuiven.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Van Beek.
  • 0:03 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Dank u wel voor dat antwoord mevrouw Galama. Ik denk inderdaad dat het goed is dat het in ieder geval nu benoemd is, ook hier, en dat dat ook bekend wordt bij de andere gemeentes dat er dus gewoon een bepaalde ambitie is hier van de gemeente Stadskanaal en die zullen hun ongetwijfeld ook hebben die ambities en dan laat die drie ambities maar elkaar komen en dan kunnen wij het er in goede overeenstemming met elkaar over hebben en dan naar mijn idee niet in, zoals u toestraks zei, in wantrouwen naar elkaar, maar open en transparant en gaan voor onze inwoners.
  • 4:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Eens, want was dat nou juist niet wat we gevraagd hebben in het rapport van Berenschot en in het economisch profiel. En is dat nou juist niet wat we eerder in onderzoeken hebben gezien van wat is de meerwaarde en de toegevoegde waarde aan elkaar en wat zijn wij als eventuele gemeente, de Veenkoloniën, ik noem maar even wat of groot Onstwedde, wat zouden we kunnen bereiken als we die krachten bundelden. Dus dat moet tussentijds invulling krijgen. Sorry ik dacht dat u nog een uitspraak ging doen. Voorzitter veel fracties die hebben ook de nadruk gelegd op de burgernabijheid. Het is een woord wat naar voren kwam in de rapporten van de commissie Jansen. En dat is belangrijk, en dat is voor dorpen, dat is voor wijken, waar dan ook is dat belangrijk want dat is het stukje leefbaarheid waarin we ook steeds zeggen; we willen kunnen wonen, recreëren en werken in onze gemeenten. Volgens mij is de afstand tot het bestuur van kan ik nu even bij de wethouder binnenlopen om te kijken of hij me iets kan toelichten en kent hij zijn dossiers en helpt hij me dan even. Volgens mij is dat niet de afstand waar we afhankelijk van zijn. volgens mij is de afstand waar we afhankelijk van zijn dat we praktische invulling geven aan hoe we die burgernabijheid in willen vullen, namelijk dat kan ook op manieren waarbij je zegt van, en dat hoeft misschien niet in eens in elk dorp of elke wijk precies gelijk te zijn, maar dat kan ook door te zeggen op een gegeven moment wat wij nu al doen voor een deel, wijkvisies, dorpsvisies maken, nou koppel daar budgetten aan, koppel daar mensen aan als je een grotere organisatie hebt kan je ook mensen zich laten richten op een wijk of op een dorp. Misschien heb je nog wel veel meer contact dan die ene keer dat je bij die wethouder binnenloopt. En waar gaat het om, niet om dat contact, waar kijken onze inwoners naar, die kijken naar het belang op een gegeven moment wordt ik bedient, kan ik een vraag stellen, gebeurd er iets in mijn wijk of in mijn dorp wat wij graag met zijn allen willen en is dat verantwoord. En dan is het denk ik aan een nieuw krachtig bestuur om te organiseren dat dat plaats kan vinden. nou dat kan ook met een wijkcoördinator, een dorpencoördinator, welke naam je er ook aan wilt koppelen als je er maar invoering aan geeft. Dus volgens mij zijn er kansen zat om daar mogelijkheid aan te geven en zou ik het jammer vinden als we die kansen tussentijds lieten liggen omdat we zo druk moeten zijn om het huidige proces maar vast te houden. Want uiteindelijk, ik weet niet wie het woord noemde, ja meneer Hofstra van de PvdA, uiteindelijk kom je dan tot schijnzelfstandigheid en dat is wat ik ook net noemde eigenlijk dat je een beetje wordt gepiepeld tussen de anderen die door ontwikkelen en uiteindelijk je stem ook in die zin verloren gaat. Voorzitter ik rond af, ik was trots aan het begin, ik hoop dat wij dat als college dat ook vanavond verder kunnen zijn en zou ik echt unanimiteit geweldig vinden. al was het alleen maar omdat het ook trots voor onze inwoners betekend, dat ze kunnen zeggen we hebben echt gekeken naar de belangen voor waar we het voor doen, voor de kansen van de ondernemers, van de organisaties, van de inwoners en wij zijn echt klaar voor de toekomst. Daar geef je je invulling aan en dat mogen mensen van ons verwachten. Ik laat het hierbij voorzitter.
  • 0:21 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel mevrouw Galama. Tweede termijn of is er behoefte aan een schorsing. Ja, hoe lang ongeveer denkt u. Richten we ons nu op 21.45 uur. Ik schors de vergadering.
  • 0:9 schorsing
  • 0:05 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan gaan we weer verder. Er was een schorsing aangevraagd door de SP. Mijn vraag is wil de SP eerst het woord of zullen we overgaan tot de tweede termijn.
  • 0:07 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   we willen het woord wel.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Prima. Meneer Idema, SP.
  • 0:09 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Gelukkig dat jullie er allemaal nog zijn. Maar in ieder geval het was voor ons, als SP, was het een hele moeilijke beslissing. We hebben heel veel gediscussieerd, we hebben nog hulp gehad van diverse mensen, soms ongevraagd en soms gevraagd. In ieder geval wij hebben heel lang geworsteld met onze voorzieningen die we hebben, zoals zwembaden, bieb en al dat soort zaken. Armoede beleid, het werk, alles wat ermee te maken heeft hebben we ongelooflijk veel moeite mee en we zijn bang en bevreesd dat dat, in ieder geval, dat daar aan geturnd word aan getrokken word dat het minder wordt, daar zijn wij heel erg bang voor. Maar we zijn unaniem tot een beslissing gekomen dat wij vanavond ja kunnen zeggen. Dank u wel. (er klinkt een luid applaus)
  • 0:32 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Idema. Ik val ook even stil, maar ik ben heel blij. Mag ik niet zeggen. Is er behoefte aan een tweede termijn? Alleen, nog meer mensen, ik zie twee mensen. Meneer Boels, CDA.
  • 0:45 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Laat ik dan ook hardop uitspreken dan ik echt blij ben dat het college dat het college u heeft kunnen overtuigen dat is echt veel waard voor deze gemeente en voor deze raad, dat vind ik gewoon goed dat jullie daar ook samen zo uit zijn kunnen komen dat is gewoon prettig. Dat is goed. Ook richting de portefeuillehouder hebben we veel goede woorden ook nog gehoord in eerste termijn. De herindelingsontwerp is nu beter en duidelijker toegelicht, we kunnen samen straks de problemen het hoofd bieden die hier spelen en volgens mij vinden we elkaar daar ook juist voor de zwakkeren die hier in Stadskanaal zijn, willen we daar juist ons sterker voor kunnen maken, de wijk- en dorpsraden de visie daarop is goed voor het voetlicht gekomen. We kunnen onze kansen pakken en we kunnen dan trots zijn voor onze inwoners. Dank u wel, tot zover.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Van Beek, CU.
  • 0:57 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja dank u wel voorzitter. Eerst even mijn complimenten richting de SP. Ik vind het mooi dat jullie unaniem zijn om toch mee te stemmen voor een herindeling zodat wij hier unaniem zijn. ik denk dat dat ook goed is als signaal richting de beide andere gemeentes dat Stadskanaal zoals onze portefeuillehouder toestraks al schetste, bijna tien jaar eensgezind is en unaniem, dus mijn complimenten naar jullie en de zorgen die jij uitspreekt m.b.t. de zwakkere, de voorzieningen en dergelijke, ik denk dat wij die met zijn allen hier als raad ook op het oog hebben, ik denk dat we die ook voor het voetlicht gebracht hebben naar het college en de beantwoording van de portefeuillehouder is eigenlijk gewoon, ik denk dat ze daar achter staan. En we zijn er zelf bij om dat allemaal in de gaten te houden. Tot zover voorzitter.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Van Beek. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:02 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Ja ik heb er eigenlijk niet zo heel veel aan toe te voegen. Het was volgens mij een heel helder uiteenzetting van de portefeuillehouder over de voordelen waarom Stadskanaal dit zou moeten doen, ook heel helder en goed dat de SP daar nog heel zorgvuldig over heeft nagedacht en volgens mij is het heel goed signaal dat wij hier in deze raad alle 23 straks voor kunnen stemmen. Dank u wel voorzitter.
  • 0:7 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Mevrouw Galama.
  • 1:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel voorzitter. Ik heb toch wel behoefte, en ik ga ervanuit dat ik namens het college spreek, om ook mijn waardering uit te spreken voor de fractie van de SP. Ik vind dat u, ik begon mijn eerste termijn qua beantwoording met een algemeen compliment en een trotsheid op deze raad en om met dat gevoel zo meteen weg te gaan, met hetzelfde gevoel, denk ik dat is een compliment waard. Ik denk ook dat u daarmee heeft aangegeven wat uw positie binnen deze raad is, dat is iets wat meneer Van Beek ook uitsprak, daarmee hebben we verantwoordelijkheid naar elkaar toe, ook voor de collegeleden en ik vind dat wij, wat ik aan het begin van de avond zei, boven alle politieke kleuren uit, een besluit hebben en ook iets aan kunnen bieden in deze regio en aan anderen en of het lukt of niet dat is een tweede, waar we mee verder kunnen, op naar die toekomst waar we zo graag naartoe willen om het beste te doen voor onze inwoners. Ik wil mijn dank uitspreken voorzitter en dat meen ik oprecht.
  • 0:17 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Ik denk dat we nu kunnen overgaan tot stemming. En ik denk dat het goed is dat we hoofdelijke stemming doen. Kunt u zich daarin vinden? Prima.
  • 1:03 K. Willems
   griffier
   K. Willems
   (er is een hoofdelijke stemming, de griffier noemt de namen en die worden met beantwoord met voor of tegen.) Nummer 1. De stemming begint bij mevrouw Sterenborg. Mevrouw Sterenborg; voor. Mevrouw Schipper; voor. Mevrouw Wanders; voor. Mevrouw Zeegers; voor. De heer Van Beek; voor. De heer Bieze; voor. De heer Boels; voor. De heer Dijkstra; voor. De heer Gelling; voor. De heer Hofstra; voor. De heer Van der Heide; voor. De heer Idema; voor. De heer Klinkhamer; voor. De heer Kremer; voor. Mevrouw Kroom; voor. Mevrouw Luijken; voor. De heer Maarsingh; voor. Mevrouw Meertens; voor. De heer Mellies; voor. De heer Nijenbanning; voor. De heer Pals; voor. Mevrouw Sanders; voor. Mevrouw Schrör; voor.
  • 0:18 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Daarmee concludeer ik dat het raadsvoorstel met 23 stemmen voor is aangenomen en dat we voorgestemd hebben als gemeente Stadskanaal voor de herindeling met Veendam en Pekela. Dank u wel.
 • 7 Sluiting
  • 0:12 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan komen we bij het laatste agendapunt, de sluiting. Goed, hierbij sluit ik de vergadering. Iedereen hartelijk dank voor de inbreng. [voorzitter klopt met hamer]