Raadsinformatie

Raadsvergadering 29 januari 2018

Naam
Download het audiobestand (109,54 MB)
Download de gesproken tekst (1,57 MB)
Download de vergaderstukken in pdf (35,64 MB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
 • 5 De besluitenlijst van 18 december 2017
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen en ..
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
 • 8 Inlichtingen college
 • 9 Vragenuur
 • 10 Interpellaties
 • 11 Rondvraag
 • 12 Verzoek overname OBS Westerschool (nev..
 • 13 Centrumontwikkeling Stadskanaal
 • 14 Verordening tot wijziging van de "Vero..
 • 14a Motie vreemd aan de orde bewustwording..
 • 14b Motie gesprekken openbaar onderwijs
 • 15 Sluiting
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 0:22 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dames en heren, dank u wel. Welkom bij de raadsvergadering van vandaag 29 januari, de eerste formele in het nieuwe jaar.
 • 2 Mededelingen
  • 1:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wij moeten vandaag met 1 raadslid minder doen vanwege afwezigheid door ziekte en dat is mevrouw Meertens van GBS. Volgens mij zijn er geen andere mededelingen dan dat ik natuurlijk ook iedereen op de tribune welkom wil heten bij het volgen van de raadsvergadering en dat ook wil doen richting de pers. Waarbij ik begrepen heb dat dat wat wij gewoon zijn om ook onze luisteraars welkom te heten dat dat vandaag wel uitgesproken kan worden maar niet lukt, omdat er blijkbaar geen verbinding tot stand is gekomen, dus degene die dacht om deze interessante raadsvergadering via de radio te beluisteren, helaas dat gaat niet lukken. Dus mocht, ook dat horen ze niet, dus een toestroom zal ook niet plaatsvinden. Ik weet niet of mensen teleurgesteld raken of niet, in ieder geval goed om te zien dat de tribune redelijk bezet is.
 • 3 Vaststellen agenda
  • 03. Vaststellen agenda (206,62 KB)
  • 0:49 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik wil u graag vragen of we de agenda vast kunnen stellen zoals die voorligt. U heeft daartoe een gewijzigd voorstel gekregen voor de lijst met ingekomen stukken omdat daar nog twee vragen, schriftelijk vragen, zijn beantwoord over de woekerrentes en de kindermishandeling, dus die worden meegenomen. En ik zie iemand al heel streng naar mij kijken omdat ik vergeet te vermelden dat niet alleen ik maar ook hij nog steeds piketdienst heeft meneer Gelling en in die zin het altijd mogelijk is dat als onze telefoons gaan dat wij wel moeten reageren. En die zijn dan ook uitgesloten van de eventuele boetedoening die daar op ligt. Meneer Van der Heide, CU.
  • 0:3 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Het is eigenlijk een vaststellen van de agenda, ik heb nog een motie vreemd aan de orde.
  • 0:28 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Een motie vreemd aan de orde, die kunnen we dan aan het eind van de raadsagenda als agendapunt 14a behandelen. Dat zullen we dan gaan doen. en dan krijgt u bij dat punt ook de gelegenheid om toe te lichten meneer Van der Heide. Kunnen we daarmee de agenda vaststellen zoals die voorligt. Dank u.
 • 4 Insprekers
  • 1:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan maak ik kond van het feit dat zich 4 insprekers hebben aangemeld. Twee insprekers aangaande agendapunt 12 en dat zijn mevrouw Turkoglu en de heer Ten Brink van de OPRON, college van bestuur. En twee insprekers voor agendapunt 13 en dat zijn de heren Cornelius en Havinga. Ik wil insprekers graag de gelegenheid geven en dan doen we dat met dames gaan voor, dus dan nodig ik mevrouw Turkoglu uit om in te spreken. Ik ga even de procedure herhalen, maar volgens mij kent u hem nog van de vorige keer. Dat is namelijk inspreken maximaal 5 minuten en daarna zal ik de raad vragen of ze behoefte hebben om vragen te stellen over iets wat niet duidelijk is in datgene wat u inspreekt en mocht dat niet het geval zijn dan laten we het bij het inspreken. Aan u het woord.
  • 2:05 mevr. H.Turkoglu
   Na de vorige raadsvergadering zijn we als ouders op onderzoek uitgegaan om te kijken wat wij voor de Westerschool Stadskanaal Noord ?????? bij een stichting konden onderbrengen. Een mooi proces om als ouders nog te doorlopen, een intensief proces, maar wel mooi, het is fijn dat de fracties een amendement hebben ondertekend ons deze kans hebben gegeven en onze dank daarvoor. Jammer genoeg hebben wij in december moeten concluderen dat wij het niet voor elkaar krijgen om genoeg leerlingen terug te krijgen, dan is het de werkelijkheid waar wij mee te dealen hebben en dat maakt het dat het voor ons ophoudt voor de Westerschool. Na de afgelopen periode hebben wij gesprekken gehad met de raad van toezicht in combinatie met het bestuur van de OPRON over wat er is gebeurd, hoe wij als ouders het hebben beleefd en wat er met onze kinderen is gebeurd. Maar ook om te horen hoe de raad het heeft geïnterpreteerd en wat hun uitleg was op de acties die ze hebben uitgezet. Het waren goede gesprekken waarin ook alles op tafel kwam en ik denk ook dat het correct is dat deze gesprekken hebben plaatsgevonden. Maar als je dan kijkt naar de zelfreflexie missen wij als ouders nog wel iets. Denkende aan een excuus voor de gemaakte fouten, maar dan blijft enige reactie blijft uit. Met de kennis en ervaring die wij nu als ouders hebben kijken we dergelijk anders naar een school en naar bestuur en nu weten we hoe afhankelijk en kwetsbaar het hele systeem is. Daarom is het prettig dat wij een goed gesprek hebben gehad met de inspectie die ons heeft gehoord en die gehoor heeft gegeven aan onze vraag om dichtbij te blijven. Onze kinderen hebben momenteel een geweldig jaar en dat is te danken aan de directeur en twee leerkrachten die met veel plezier onze kinderen laten leren op een inspirerende en leuke manier. ?????????? is dat ik vandaag heb gehoord is dat alle kinderen mooi naar groen zijn gegaan. Het concept is eigenlijk doodeenvoudig; kijk naar het kind, praat met het kind, zorg dat je aansluit en zorg dat je een veilige leeromgeving hebt. Wat nu, voor de Westerschool is het te laat, maar het zou wel zeer wenselijk zijn als iedereen een les leert uit deze casus. Hoe zal het gaan met het openbaar onderwijs binnen Stadskanaal, komt er nu wel toezicht? Mijn advies en dringende vraag aan de raad om hier oog voor te hebben en niet ouders en kinderen aan hun lot over te laten en het alleen te laten uitzoeken. Onze kinderen waren overgeleverd aan de leeuwen, tot de fracties voor ons in de bres sprongen, laten we allen onze les leren en ga als gemeente ook voor het openbaar onderwijs binnen Stadskanaal staan. Ik zou graag willen kiezen voor openbaar onderwijs binnen Stadskanaal voor mijn kinderen. Om hiervoor te kiezen is het zaak is dat er fatsoenlijk behoorlijk toezicht is op het functioneren van een stichting als de OPRON. De kracht zit hem nu in de erkenning, want immers fouten zijn bijna altijd vergefelijk als men de kracht vindt ze te erkennen en de les te leren.
  • 0:39 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel, ruim binnen de tijd denk ik. Zijn er nog verduidelijkende vragen noodzakelijk? Niet het geval. Uw verhaal was klip en klaar duidelijk voor de raad denk ik en de boodschap die u heeft meegegeven. Dank u wel voor het inspreken. Gaan we naar meneer Ten Brink. College van bestuur van OPRON. Ook voor u meneer Ten Brink geldt dezelfde procedure, u bekend neem ik aan. Ga uw gang.
  • 2:42 dhr. Ten Brink
   Dank u wel. Geachte leden van de gemeenteraad, als bestuurder van scholengroep OPRON wil ik graag een aantal woorden tot u richten. Zoals Heidi zojuist al aangaf is het goed om lering te trekken uit de gang van zaken rondom de Westerschool. Zowel de raad van toezicht als ik hebben diepgaand gereflecteerd op het proces zoals zich dat heeft ontvouwd sinds april 2017. Ik ga ervan uit dat er niet snel een vergelijkbare situatie zal ontstaan, maar als dat wel het geval is dan zal het proces anders ingericht moeten worden met meer tijd en gelegenheid om samen met de betrokken ouders op te trekken en te zoeken naar oplossingen. Daarover zijn door de raad van toezicht en mijzelf gesprekken gevoerd met de ouders van de leerlingen die nu nog op de Westerschool zitten, die gesprekken waren goed, maar inhoudelijk blijft een groot verschil van inzicht over de gevolgde koers. Indien gewenst zijn wij uiteraard bereid erover met u ook de dialoog aan te gaan. de keuze die u als raad in juli hebt gemaakt om extra tijd te bieden aan de ouders om alternatieven te onderzoeken is goed gebleken. De school is er uiteindelijk niet mee gered, maar onder leiding van Gert Hilbolling en samen met de leerkrachten en in samenspraak met de ouders zullen de kinderen die door uw besluit dit jaar nog op de Westerschool hebben kunnen doorbrengen terugkijken op een heel bijzonder en leerzaam jaar. Een herinnering voor het leven. Voor zover wij dat kunnen inschatten gaan het de kinderen die naar andere scholen zijn gegaan ook goed. De Oleander, wij wilden uiteindelijk de sterrenschool concentreren op één locatie, namelijk de Oleander, de Oleander heeft na een aanvankelijk moeizame periode de opgaande weg goed te pakken. De school beschikt inmiddels over een basisarrangement van de onderwijsinspectie, is groeiende en kreeg afgelopen week ui t handen van wethouder Hamster het kiwacertificaat voor het goed samenleven en samen leren in de school. Zo zijn er meer ontwikkelingen in het openbaar primair onderwijs te melden in uw gemeente. Er is hard gewerkt en massief geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs en dat werpt grosso modo over de volle breedte zijn vruchten af op alle OPRON scholen. Tegelijkertijd liggen er ook nog grote vraagstukken op het gebied van bedrijfsvoering als huisvesting die we actief aanpakken. Voor ons staat het begrip verantwoording en dialoog hoog in het vaandel. Ten allen tijde zijn wij bereid, dus ook de raad van toezicht, om met u de dialoog aan te gaan over heden, verleden en toekomst van het openbaar basis onderwijs in uw gemeente. Sowieso zou ik mijzelf graag willen uitnodigen om u mee te nemen in alle ontwikkelingen binnen OPRON als de begroting en het meerjarenperspectief in uw raad aan de orde komen binnenkort. Dank u wel.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ook al zo kort en krachtig. Raadsleden behoefte aan een verduidelijkende vraag? Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:03 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, meneer Ten Brink, dank voor uw reflexie hier, ik denk dat het goed is om na het proces wat we ook gewoon samen met raad en college doorlopen dat het goed is dat u toch even een terugkoppeling geeft hoe een terugkijk. U geeft ook aan dat u een uitgebreid gereflecteerd heeft met de raad van toezicht en het bestuur. Zou u in twee zinnen aan kunnen geven wat de kern van die reflexie is geweest want wat zijn nu voor u als bestuur de leerpunten geweest van dit traject.
  • 0:22 dhr. Ten Brink
   Nou ik denk dat ik dat zojuist heb aangegeven, wij hadden meer tijd en ruimte moeten bieden om samen met de ouders op te trekken. Dus de beslissing om, nou ja vrij plompverloren en op een laat moment een mededeling te doen over de sluiting van de school had anders gemoeten. Wij hadden moeten zeggen; wij hebben een probleem, hoe gaan we dat samen oplossen.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Duidelijk. Een verduidelijkende vraag van mevrouw Luijken, SP.
  • 0:7 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Nou ik wou eigenlijk alleen maar iets zeggen, is dit een vorm van excuus waar de vorige spreker het net over had.
  • 0:14 dhr. Ten Brink
   Ja, ik denk dat iedereen mag dat opvatten zoals die dat wil opvatten, maar volgens mij stel ik mijn redelijk kwetsbaar op, geef ik een open antwoord op de vraag van de heer Nijenbanning en daar wilde ik het voor nu maar even bij laten.
  • 0:33 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Andere verduidelijkende vragen? niet het geval. Meneer Ten Brink, dank u wel voor uw bijdrage. Gaan we naar de insprekers voor agendapunt 13. Nodig ik als eerste uit de heer Kornelius. Meneer Kornelius procedure duidelijk? Max 5 minuten, dat gaat lukken? Ga uw gang.
  • 3:4 dhr. Kornelius
   Goedenavond geacht college, geachte gemeenteraad. Mijn naam is Luuk Kornelius en ik sta hier namens de algemene handelsvereniging en ik ben ook ondernemer hier in Stadskanaal, wij hebben de zaak aan de Navolaan net even buiten het kerngebied, zeg maar, het kernwinkelgebied, maar ik sta hier natuurlijk ook als inwoner en consument uit Stadskanaal. En dan ben ik van mening dat een goed en mooi winkelcentrum echt van cruciaal belang is voor de gehele gemeente. Het centrum is ,of eigenlijk was, heel mooi, maar behoeft toch wel enige aanpassing. Het koopgedrag verandert van de consumenten, in het hele land zien we ook een toename van leegstand in de winkelcentra en ook Stadskanaal ontkomt hier niet aan. Om de toename van de leegstand een halt toe te roepen en het centrum weer aantrekkelijk te maken zijn er volgens mij wat aanpassingen nodig en we zouden graag zien dat de gemeente daar ook hun steentje aan bijdraagt. Hoe zie ik die aanpassingen nou voor me. Nou ja winkels van buiten het kernwinkelgebied die zouden misschien naar het winkelgebied toe moeten, moet je wel oppassen dat je niet buiten het winkelgebied allerlei gaten creëert en de winkels naar het centrum trekt dus daar zul wat voor moeten organiseren met zijn allen. Het centrum zal ook goed bereikbaar moeten zijn. Het verbaasd me toch telkens weer wanneer je met klanten in gesprek bent hoe lastig de aan – en wegrijdroutes in het centrum zijn terwijl voor ons als inwoners van de plaats Stadskanaal heel makkelijk is dan denk je van is toch helemaal geen probleem, je volgt gewoon een of andere pleinlijn en je komt er zo weer uit. Toch zijn er mensen behoorlijk lang aan het stoeien en ja als je dat een of twee keer doet en het verblijf is niet aangenaam genoeg dan kom je misschien niet terug en ja ik denk dat we daar met zijn allen ook iets aan moeten doen. Het centrum zullen we ook wat aantrekkelijker moeten maken. niet alleen voor de ondernemers en de inwoners, maar ook voor bijvoorbeeld toekomstige inwoners in deze buurt. Wanneer er vacatures zijn op scholen of in ziekenhuizen of wat dan ook en men gaat voor de sollicitatie een rondje lopen door Stadskanaal en men ziet een centrum waar heel veel lege gebouwen zijn of lege winkelpanden zijn dan zegt men misschien van ja wil ik me hier wel vestigen, wil ik hier wel werken. En ja onderwijs is een probleem om daar goede leraren te krijgen en ja ik denk dat het toch wel belangrijk is dat we een goed centrum hebben en dan hoop ik dat die mensen zich hier vestigen en dat we kwaliteit op niveau houden en dat geldt ??????? voor de ziekenhuizen en voor de scholen. Ja en dan kunnen we het inwoneraantal misschien ook op peil houden en als we veel inwoners hebben dan gaat de hele gemeente goed en dan kunnen we ook allerlei sociale activiteiten die belangrijk zijn in een gemeente ook blijven doen. Ja daarom vraag ik de gemeenteraad ook eigenlijk om de subsidie toe te kennen. Wij hebben er als ondernemers heel veel zin aan om met zijn allen het centrum aan te pakken en ik weet ook zeker dat de collega's en ondergetekende er alles aan zullen doen om het weer goed te krijgen. en nou zeg ik laat we met zijn allen aan het werk gaan. bedankt.
  • 0:22 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Kornelius. Verduidelijkende vragen te stellen? Uw bijdrage is duidelijk. Dank u wel voor uw inbreng. En dan last but not least meneer Havinga, voorzitter centrumwinkeliers en handelsvereniging over hetzelfde agendapunt.
  • 4:36 dhr. Havinga
   Goedenavond, ook geachte gemeenteraad, geacht college. Ik heb mijn onderwerp want ik ben al voorgesteld ik ben voorzitter van de centrumwinkeliers algemene handelsvereniging en mijn naam is ook wel bekend. Ik heb gemeente om dit inspraakverhaaltje een thema te geven; het grote belang. En dat komt later in het verhaal naar voren. Ik heb al een aantal keren ingesproken en ik heb het idee dat een heleboel mensen hier in deze raad ook wel weten dat er iets moet gebeuren in het centrum alleen ja niet iedereen staat er op dezelfde manier in. En we leven momenteel zoals dat zo mooi heet in een soort belevingseconomie. Waarbij, zoals het woord al aangeeft, beleven centraal staat en beleven betekend genieten waarde hechten aan de inhoud en de kwaliteit van wat geboden wordt. en voor dat leveren van producten en goederen zijn vooral de ondernemers verantwoordelijk en zijn wij als vereniging ook druk bezig om met elkaar die professionalisering van het ondernemerschap handen en voeten te geven. er zijn al meerdere workshops gehouden en de komende week gaan we toevallig weer ook nog met onder leiding van externe deskundige een aantal inspiratie bijeenkomsten houden om zeg maar nog steeds meer aan te sluiten bij de nieuwe trends die zich voordoen en dan vooral sociaal media is heel belangrijk en als ik naar mijn leeftijdscategorie kijk dan heb ik daar misschien wat minder mee, maar de categorie onder mij en al die categorieën daaronder die zijn daar veel meer mee bezig en daarmee zou je als ondernemer ook veel meer klanten moeten en kunnen trekken. Belangrijk in dit verhaal is samenwerken bij de professionalisering van het ondernemerschap, gastheerschap, kwaliteit, diversiteit, serviceactiviteiten, maar vooral ook als één centrum uitstraling naar buiten brengen. en dat zijn voor ons de top prioriteiten als zeg maar bestuur van de centrumwinkeliers, algemene handelsvereniging en daar blijven wij aan werken. Maar, en dat zal u niet onbekend voorkomen, voor het beleven is naast de producten en goederen die de ondernemers leveren zeker zo belangrijk de fysieke omgeving. En om dat te bereiken, is al een paar keer uitgesproken, is compactheid, overzichtelijkheid en een kwalitatieve inrichting van het nieuwe kernwinkelgebied essentieel. En dat geldt voor straten, de pleinen, maar ook het vastgoed, binnen dat kernwinkelgebied en de aanlooproutes er naartoe. Het Menistenplein is daar een schitterend voorbeeld van. En ook daar heeft het multiplayer effect gewerkt, want er zijn bedrijven die nu nog leeg stonden zijn aangepakt om klaar gemaakt te worden voor nieuwe invulling. De overkant, waar onder andere, ik mag misschien geen reclame maken, waar Xenos en Intertoys zit, de hele zeg maar wanden zijn opnieuw ingericht, geverfd, verbeterd en adequaat aangepakt. Dat zijn toch multiplayer effecten, misschien dan niet van gigantische omvang, maar bij de omvang van dat plein wel heel erg belangrijk en wezenlijk. En Stadskanaal is er regionaal centrum, net als Veendam, Winschoten, maar dat zijn centra voor vooral de eigen inwoners en hun directe omgeving. Stadskanaal heb je het dan over een verzorgingsgebied van ongeveer 60.000 inwoners, heel erg belangrijk. En dus een absolute must als basisvoorziening om te overleven. En dat overleven lijkt misschien zwaar, maar ik zal daar straks op terugkomen. De nieuwe maat die we nou gaan ontwikkelingen zeg maar moet passen bij Stadskanaal, de kern Stadskanaal, maar ook de gemeente Stadskanaal. En wat is dan dat grote belang, want dat was mijn thema, dat is toch als eerste het overleven als regionaal centrum in dit gebied. En natuurlijk kun je zeggen; we hebben wat concurrentie van Groningen, Assen, Emmen, dat zijn concurrenten wat verder weg, maar het zijn wel echte concurrenten waar je namelijk nog een dag of een halve dag heengaat. In Stadskanaal is dan toch anders. En dus als wij niet opletten met elkaar, en dat geldt dan wel voor de omgeving Veendam/Winschoten zeg ik dan maar even, zijn vergelijkbare regionale centra, dan moeten wij zorgen dat we voorop blijven lopen. En dat is al heel erg moeilijk want Winschoten heeft al heel veel gedaan, maar ik denk best dat daar mogelijkheden liggen ook voor Stadskanaal. Het tweede punt is erg belangrijk, de grote werkgever, of werkgelegenheid zeg ik dan maar even, wat gecreëerd wordt in dit centrum, in dit regionale centrum, dat is niet alleen voor Stadskanaal maar ook voor de omgeving en dat is erg belangrijk. En als ik dan kijk naar het niveau
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Denkt u aan de tijd meneer Havinga, want
  • 1:5 dhr. Havinga
   Ik ben er bijna door. Als ik kijk naar het gemiddelde niveau, als we kijken naar bevolkingssamenstelling dan is het heel erg belangrijk dat dat soort werkgelegenheid in Stadskanaal beschikbaar blijft en ook in de omvang die het heeft, want het gaat om 500-600 arbeidsplaatsen, heel erg belangrijk. En als derde is natuurlijk heel erg belangrijk voor buiten, voor mensen van buiten, bedrijven van buiten het vestigingscriterium, dat is heel erg belangrijk om dan te kijken wat zijn er voor voorzieningen en onder andere is dit heel belangrijk. Ik moet nu wat opschieten. Maar ook voor het vasthouden van de eigen bedrijven en de inwoners is dit heel erg belangrijk. En als je kijkt, en dan kijk je niet naar morgen, maar dan kijk je wel een jaar of 5-6 vooruit, dan is het in het kader van de demografische ontwikkelingen, in die context, heel erg belangrijk dat we nu iets gaan doen en dan wil ik nog een keer kijken naar het woord van overleven, denk goed na over wat er de komende vijf jaar misschien allemaal gebeurd is, wij moeten nu investeren. Dank u wel.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nog behoefte aan het stellen van verduidelijkende vragen? Meneer Nijenbanning van de VVD. Anderen? Meneer Nijenbanning.
  • 0:27 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, dank u wel voorzitter. Ja ik wilde de heer Kornelius graag bedanken voor het warme pleidooi voor ontwikkeling van het centrumplan. Ik werd in het verhaal van de heer Havinga getriggerd door de ontwikkeling van het Menistenplein. Ik weet dat, het is nu denk ik nog maar een half jaar geopend of driekwart jaar geopend in deze nieuwe vormgeving, zijn er al effecten waarneembaar van deze impuls die daar heeft plaatsgevonden, qua bezoekers, qua
  • 0:15 dhr. Havinga
   Nou ja waarneembaar, het lijkt heel erg moeilijk om daar dan individuele ondernemers of zo op aan te spreken, maar ik weet het gemiddelde is dat men zeer tevreden is, dat de omzetten verbeterd zijn, integraal, dus niet één of twee zaken zeg maar, maar integraal. Dus absoluut heeft het een effect.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Maarsingh, CDA. Verduidelijkende vraag graag.
  • 0:9 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Prachtig woord, dat woord "belevingseconomie". Maar ik wil u eigenlijk vragen, hebben de ondernemers er ook echt zin in.
  • 0:02 dhr. Havinga
   Nou ik mocht voor deze inspiratie-bijeenkomst maar 15 ondernemers uitnodigen en ik had er 30. Dus ik moest een keuze maken wie dan wel, omdat het anders niet handelbaar is door zo'n externe persoon. Maar we gaan daarna nog een keer die andere 15 ook uitnodigen dus er is heel veel belangstelling om dit soort dingen te doen.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Havinga. Verder geen verduidelijkende vragen? dank u wel voor uw inbreng.
 • Informatieve stukken

 • 5 De besluitenlijst van 18 december 2017
  • 05. De besluitenlijst van 18 december 2017 (234,68 KB)
  • 0:37 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Neem ik u mee naar de besluitenlijst van 18 december. Allereerst redactioneel. Pagina 1, 2, 3, 4 en 5. Niet. Dan zijn ze daarmee vastgesteld. [voorzitter klopt met hamer] Met dank aan de notulisten. Gaan we naar; naar aanleiding van. Pagina 1, 2, 3, 4 en 5. Duidelijker kan niet. Dank u wel.
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen en moties
  • 06. Lijst met openstaande toezeggingen en moties (290,57 KB)
  • 1:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar de lijst met openstaande toezeggingen en moties. Als we naar het overzicht kijken dan gaat de eerste over de informatie over het verbeterplan van de ODG, die brief heeft u ontvangen, u bent geïnformeerd dus ik stel voor dat we die afvoeren. En de tweede gaat over de westerschool en die staat vandaag op de agenda. Dus kunnen we die twee afvoeren? En ik wil u ook verzoeken om de motie in het kader van de zorgtafel ook af te voeren omdat overleg daarvoor gerealiseerd is. Akkoord? Iemand anders over de lijst met moties en toezeggingen. Niemand. Meneer Dijkstra, CU.
  • 0:7 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Ja, voorzitter. Het gaat over het taalhuis zie ik er op staan van vanavond en ik dacht dat de wethouder daar nog iets over zou willen zeggen. Klopt hè.
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Als we in aandelen zouden handelen dan noemen we dit ongeveer voorkennis. Maar u bedoelt te zeggen; ik wil er wel een vraag over stellen, misschien dat de wethouder kan antwoorden.
  • 0:15 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Nou ja het gaat er eigenlijk om dat het vorige keer in de raadsvergadering is dit naar januari geschoven en ja nu staat het er weer op en dus ik zou graag een toelichting willen. Wanneer het nu wel gaat gebeuren.
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik begrijp hem. Ik geef de wethouder ook het woord, ik wil alleen nog even weten of anderen ook nog over de lijst met openstaande moties en toezeggingen het woord willen voeren. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:00 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, alleen even kort voorzitter. Er staat bij nummer 114 staat stand van zaken voorstel college bijeenkomst in mei '18 organiseren en bij einddatum staat februari '18. Ik denk dat die februari nog even in mei moet worden veranderd.
  • 0:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wij danken u. De formele datum was februari en door dit op de agenda te zetten en de toelichting vragen wij uw toestemming daar mei van te maken. Wordt aangepast. Ik geef wethouder Boen het woord omtrent de vraag van de heer Dijkstra van de CU.
  • 0:06 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, dank u wel voorzitter, dank u wel meneer Dijkstra. We hebben inderdaad de vorige keer aangegeven dat er meer tijd nodig zou zijn om te komen met een afgerond verhaal over laaggeletterdheid, laat ik het zo zeggen dat verhaal is voor 2/3 deel wel in de goede vorm gegoten, alleen voor wat betreft het onderwerp taalhuis, en dat was met name de aanleiding, hebben we meer tijd nodig om tot een goed voorstel te komen. dat heeft te maken met het feit dat we afhankelijk zijn van informatie die door externe partijen moet worden aangeleverd. Die is op dit moment nog niet voldoende beschikbaar, wij gaan ervan uit dat we die over een week of vier beschikbaar hebben en ook op de juiste wijze met u hebben gedeeld. Dank u wel voorzitter.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voldoende meneer Dijkstra? Nog een maandje wachten?
  • 0:4 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Dus ik ga het nog meemaken in mijn ambtsperiode. Dank u.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   bent u zelf bij
  • 0:4 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Ik ben erbij en ik zal proberen die periode te benutten dat het wel voor elkaar komt. dank u.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, dank u wel. Daarmee de lijst met openstaande toezeggingen en moties voldoende behandelt? D'accord.
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
  • 07. Lijst ingekomen stukken gewijzigd (209,05 KB)07.01. College over beschut werk (951,9 KB)07.02. Treant zorggroep over stand van zaken regiovisie (236,47 KB)07.02.1. Treant zorggroep over klinische kindergeneeskundeverloskunde 5122017 (88,55 KB)07.02.2. Treant zorggroep over kindergeneeskundeverloskunde 13122017 (96,32 KB)07.03. College over jaarstukken 2016 Scholengroep OPRON (544,46 KB)07.03.1. Aanbieding Jaarverslag 2016 scholengroep Opron aan college (148,9 KB)07.03.2. Bestuursverslag en jaarstukken deel 1 van 2 (16,21 MB)07.03.3. Bestuursverslag en jaarstukken deel 2 van 2 (785,13 KB)07.03.4. Opron controleverklaring OCW 2016 (1,79 MB)07.03.5. OPRON rapport risicoanalyse (982,98 KB)07.04. College over solidariteit jeugdhulp in de regio Groningen na 1118 (592,99 KB)07.04.1. Reactie Stadskanaal solidariteit jeugdhulp regio Groningen na 1 jan 18 (291,82 KB)07.04.2. Notitie solidariteit (531,77 KB)07.05. College over beantwoording brandveiligheid (150,61 KB)07.06. Provincie Groningen over stand van zaken bestuurlijke organisatiegemeentelijke herindeling (347,63 KB)07.07. Schriftelijke vragen kindermishandeling antwoord (1021,06 KB)07.08. Schriftelijke vragen woekerrentes antwoord (1,18 MB)07.09. Motie woekerrentes (107,1 KB)
  • 0:43 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar de lijst met ingekomen stukken, de gewijzigde lijst met ingekomen stukken. Ik loop ze even qua nummering bij langs want dat lijkt mij het meest handig. 1, mevrouw Dassen en mevrouw Schipper. Mevrouw Dassen, èh mevrouw Dassen, mevrouw Wanders, neem me niet kwalijk, ik weet niet hoe ik daar bij kom. Ik weet dat ik vroeger tenniste met een mevrouw Dassen die ook Trijntje heette, maar dit is een leeftijdsprobleempje. Mevrouw Wanders, SP.
  • 1:02 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Ja, ik tennis niet goed. Dit gaat over punt 7.1, plaatsen beschut werken, voorzitter. Op de site van onze rijksoverheid kunnen we lezen dat er 16 november 2017 een aanpassing op het besluit advisering beschut werken heeft plaatsgevonden. Het betreft een technische aanpassing en zowel de Eerste als Tweede Kamer hebben deze ontvangen. Dit wijzigingsvoorstel zorgt ervoor dat het eenvoudiger is gemaakt voor zowel mensen die zelf een advies beschut werken aanvragen alsook in situaties waarin de gemeentes om aanvraag doet. De wijzigingen houden verband met de per 2017 ingevoerde vereenvoudiging in het geval dat de UWV een advies aanvraag beschut werk ontvangt van iemand met een nog geldige WSW indicatie. Ook eventueel voor mensen die op 31 december 2014 op de WSW wachtlijst stonden. Het UWV ??????????? zonder nader onderzoek een advies beschut werk verstrekken tenzij het gaat om iemand wiens WSW indicatie het advies begeleid werken bevat. Voorzitter de SP heeft tijdens verscheidene vergaderingen gevraagd meer aandacht te schenken aan het invullen van de beschikbare plaatsen voor beschut werken. tot nu toe werden de aantal plaatsingen bij lange na niet gehaald en de wethouder gaf al aan dat de verantwoording hiervoor lag bij het UWV. De SP wil graag weten of deze aanpassingen zijn meegenomen in de besluitvorming betreffend de plan van aanpak in onze gemeente. Ook willen we graag weten wat hiervan de consequenties zijn voor de mensen die op de wachtlijst stonden bij de Wedeka ten tijde van de ingang van de participatiewet. dank u voorzitter.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Wanders. Mevrouw Schipper, PvdA.
  • 1:7 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja, dank u wel. Wij zijn blij dat er een dienstverleningsovereenkomst is gesloten met de Wedekabedrijven, beschut werken is een belangrijk onderdeel van de participatiewet vanuit de overheid is dit ook verplicht gesteld. Beschut werken is een mooie oplossing voor mensen die niet in staat zijn om een reguliere arbeid mee te kunnen en toch een kans krijgen. Gestreefd wordt naar een dienstverband van minimaal 24 uur per week zodat werknemers niet meer afhankelijk zijn van aanvullende uitkering op basis van de participatiewet. Ze worden beloond aan de hand van de richtlijnen die zijn gesteld in de wet minimumloon. Gestreefd wordt om dit jaar 30 beschutte arbeidsplaatsen te realiseren, bekend is dat er bij de UWV strenge eisen aan het beschutte werkplek worden gesteld en wij hopen dan ook dat dit allemaal gaat lukken. Op dit moment zijn er twee plekken zeker en nog twee tot vier in behandeling. Onze fractie heeft er alle vertrouwen in in de samenwerking tussen alle partijen goed gaat verlopen en dat een aantal van 30 beschutte werkplekken zullen worden gehaald. Althans dat hopen we wel. Dank u wel.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Dat was ingekomen stuk 1, ik schakel gelijk even naar de wethouder. Wethouder Hamster.
  • 0:05 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel voorzitter. Mooi dat de PvdA er nog vertrouwen in heeft. Ik heb geen vraag gehoord. De SP vraagt zijn de wijzigingen meegenomen. Nou wij hebben natuurlijk altijd de laatste regelingen te volgen, nu doen we dat zo snel als het kan. U heeft ook gezien de overeenkomst met Wedeka die duurde wat langer dan we wellicht verwachten, op een gegeven moment zullen we er aan voldoen. U vraagt ook de mensen die op de WSW wachtlijst stonden, wat betekend het voor hen. Nou ik roep u graag in herinnering dat wij hier in Stadskanaal besloten hebben de mensen die op de wachtlijst stonden toen de WSW op slot ging, dat die allemaal aangenomen zijn. In ieder geval de kans kregen om aangenomen te worden bij Wedeka. Behalve de gemeente Veendam, en hoe zij dat oplossen dat mag u in Veendam vragen.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Wanders.
  • 0:7 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Ja dat ging om de mensen die al in dienst waren bij de Wedeka, maar toch niet de mensen die nog op de wachtlijst stonden.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   wethouder
  • 0:01 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Wij hebben de mensen die in 2014 op de wachtlijst stonden voor Wedeka en in dienst waren hebben wij inderdaad geplaatst. En alle mensen die, nou moet ik het antwoord bijna schuldig blijven, de tijdelijk geplaatsten inderdaad die hebben wij een vast contract gegeven en de mensen die puur een wachtplek hadden en nog niet geplaatst waren die waren al geplaatst in het doelgroep-register en die zouden nu een snelle toegang naar de beschut werken kunnen krijgen en met de wijziging die er was en de dienstverlening die wij hebben zullen we kijken of we dat zo snel mogelijk kunnen regelen voor diegene voor wie dat nog nodig is.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Laatste vraag mevrouw Wanders.
  • 0:9 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   Ja even ter verduidelijking, dus de mensen die toen nog op de wachtlijst stonden en nog niet in dienst waren die worden nu dus ook meegenomen.
  • 0:17 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Deze mensen die hadden al de mogelijkheid om in een doelgroep-register opgenomen te worden voor zover zij nog niet geplaatst zijn en voor zover dit inderdaad voor hen geldt en deze regelingen betekend dat ze een makkelijker weg naar beschut werken kunnen krijgen en daarvoor nog niet geïndiceerd zijn zullen we kijken of ze daar voor in aanmerking komen.
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Ingekomen stuk 2. Meneer Hofstra, PvdA en meneer Bieze GBS. Meneer Hofstra.
  • 1:38 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Ja, in een brief van Treant over de voortgang van de regiovisie. Wij maken ons zorgen. Als ik een zin lees als; zijn er de afgelopen periode van doordrongen geraakt dat het huidige model met drie ziekenhuislocaties en verdergaande concentratie slechts een oplossing biedt voor de komende 3-5 jaar, dan denk ik over vijf jaar wat gebeurd er dan. Als er wordt gepraat over een centrale locatie waarin de behandelingen zouden moeten plaatsvinden denk ik wat voor gevolgen heeft dat voor één van de drie of meerdere huidige locaties. Dus wat ons betreft een boodschap ook aan het college van houdt dit streng in de gaten en geef ook aan dat het wat ons betreft niet de bedoeling is dat er na vijf jaar gewoon één van de locaties verdwijnt. Het is een belangrijke voorziening voor onze regio en moet dat ook blijven. en vijf jaar is al sneller dan we denken, er staat zelfs 3-5 jaar dus dat is al heel snel. In het voorjaar is dan de bedoeling dat de Treant met een visie komt. Nou wij willen die boodschap dan graag meegeven dat wij als gemeenteraad en als college pal voor ons eigen ziekenhuis moeten blijven staan. We hebben in het verleden wel eens gepraat over een vinger aan de pols, ja die vinger aan de pols moet geen zwerende vinger worden. en het lijkt erop dat wij langzamerhand daar wel een beetje naar toe gaan. Ik laat het hier eerst bij, maar we maken ons ernstig zorgen.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra. Meneer Bieze, GBS.
  • 0:14 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja, dank u wel voorzitter. Allereerst een compliment aan de Treantgroep omtrent de duidelijke communicatie die in de brief is weergegeven. Wij hebben dezelfde zorg als de PvdA. Dus ik zal het niet herhalen. Dank u.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Boels, CDA.
  • 0:53 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, ik had het eigenlijk op een ander moment willen doen, maar het is wel goed om uit te spreken dat we ons in die zin aansluiten bij de woorden die de heer Hofstra ook uitspreekt, het begint zo langzamerhand we hebben eigenlijk elke raadsvergadering een brief van Treant op de agenda staan die we ter kennisgeving aannemen. en ons bekruipt ook een beetje het gevoel dat we straks voor een voldongen feit komen te staan. Wij gaan ervanuit, we lezen het ook , dat de drie colleges op de hoogte gehouden worden van de voortgang, maar het moet eigenlijk niet zo zijn dat we straks zien dat het toch een voldongen feit is, we hebben het al vaker gezegd; vinger aan de pols, als een bok op de haverkist. Wij willen nogmaals onze zorg ook uitspreken, herbevestigen wat de PvdA fractie ook zei, blijft u als een bok op de haverkist zitten inzake "ons" ziekenhuis en laten we er met zijn allen zeer scherp op zijn en ja waarschijnlijk zitten we in februari bij elkaar dat we weer een brief hebben, maar goed we blijven het zeggen, we blijven het oproep doen.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:35 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter even een vraag aan meneer Boels. Het is toch prima dat de Treant ons op de hoogte houdt van hun zorgen en ik denk wel ik vind het heel groots van u dat u uitspreekt van dat u daar zich zorgen over maakt, maar ik denk dat er is één partij die echt zorgen maakt, dat is Treant. Omdat ze geen personeel kunnen krijgen, nou ja goed we kunnen, heeft u kunt u samen met hun dat probleem gaan oplossen, want dat is eigenlijk dezelfde vraag aan u, als u de vraag stelt aan het college dus laten we in ieder geval de Treant ondersteunen en laten we zorgen dat we mensen deze kant op krijgen.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel, dat naar aanleiding. Mevrouw Luijken, SP.
  • 0:33 T. Wanders
   raadslid SP
   T. Wanders
   ja, vorige keer hebben we volgens mij gewoon duidelijk afgesproken dat de zorgtafel deel zouden nemen en we kunnen wel iedere keer wanneer er een brief komt van Treant allemaal oeh en aah roepen, maar we weten nou eenmaal dat er 15 miljoen bezuinigd moest worden, het zit er toch aan te komen het grote ziekenhuis of we dat leuk vinden of niet en de vraag is hoe kunnen we dat veranderen zolang de marktwerking in de zorg is, de verzekeraars om de tafel zitten met Treant, kunnen we volgens mij weinig doen.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik heb uw oproep gehoord, ik geef het woord aan de portefeuillehouder, naar aanleiding van wat ingesproken is en uitgesproken is, een reactie te geven. Wethouder Boen.
  • 1:22 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja dank u wel voorzitter. ik denk dat het duidelijk moge zijn dat de zorg die hier in de raad is uitgesproken dat die ook gedeeld wordt door het college. wij hebben de afgelopen periode met name de laatste 14 maanden intensief de communicatie gezocht en ook gevonden bij Treant, over alles wat er in die afgelopen periode gebeurd is, dat heeft er o.a. toe geleid dat wij als raad en college door Treant goed worden geïnformeerd over ontwikkelingen die er zijn. het feit dat we daarover geïnformeerd worden betekend natuurlijk niet dat de zorgen die er zijn en die hier bestaan en die wij ook 14 maanden geleden per brief nog eens even duidelijk hebben gecommuniceerd met Treant dat die zomaar verdwenen zijn, maar het betekend wel dat we heel nadrukkelijk betrokken zijn bij de ontwikkelen die er op dit moment zijn daarover geïnformeerd worden en in het geval van de zorgtafel daar ook onze rol in zullen pakken. En uiteraard zullen wij daar de raad over informeren, maar laat duidelijk zijn dat de zorg die wij hebben uitgesproken dat die nog steeds levensgroot aanwezig is en dat het verhaal van vinger aan de pols en andere metaforen die werden gehanteerd dat die nog steeds van toepassing zijn wij blijven daarin natuurlijk buitengewoon alert.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Boen. Voldoende beantwoord? Gaan we naar ingekomen stuk 4. Sla ik één over. Nou dat is wel handig af en toe, maar ik kan natuurlijk zeggen dat ik even ging checken of u nog bij de les was, maar die gaat niet op. De jaarstukken 2016 van OPRON. Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:42 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   dank u wel voorzitter. We hebben hier een vraag over de jaarstukken. Er wordt geconcludeerd, ik citeer; voortbestaan in de kwaliteit van het openbaar basisonderwijs is gewaarborgd er is zelfs een goedkeuring accountantsverklaring. Tegelijkertijd noemt u, ik citeer; dat vanuit het oogpunt van kwaliteit en kostenbeheersing leveren de jaarstukken echter onder meer een aantal zorgpunten op, zoals ziekteverzuim hoog, onbalans tussen jaarlijkse inkomsten/uitgaven, incomplete meerjarenbegroting. Mijn vraag; hoe verhoudt zich de conclusie voortbestaan en kwaliteit OPRON is gewaarborgd met de zorgpunten die in het verslag staan. Dank u wel voorzitter.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Klinkhamer. Mevrouw Luijken, SP.
  • 0:24 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Nou ik sluit me aan bij meneer Klinkhamer en dan heb ik eigenlijk nog de vraag, we konden in de krant lezen afgelopen zaterdag dat de gebouwen ook een probleem aan het worden zijn voor de OPRON qua kosten. Dit kost bijvoorbeeld de Neuteboomschool in Stadskanaal €20.000,- per jaar aan stookkosten. Hoe gaat Stadskanaal dit oplossen?
  • 0:32 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Luijken ik ga even wijzen op de procedure. Het zijn de ingekomen stukken, u hebt een schrijven gehad over de jaarrekening 2060, ik begrijp dat u in deze tijd graag aan alles verbind wat actueel is, maar dan kunnen we deze lijst weer ondanks het advies van de agendacommissie uit laten dijen tot na twaalven, lijkt me geen wijze situatie dus we houden het bij de vragen naar aanleiding van het ingekomen stuk. Wethouder Hamster.
  • 0:34 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   U bent heel streng voorzitter. Want er is wel een klein verband, maar dan laat ik die nu liggen. De vraag gesteld door de heer Klinkhamer en bevestigd door mevrouw Luijken was van de instandhouding is gewaarborgd, maar er zijn wel zorgpunten. Nou volgens mij is het verband heel helder. Er is een begroting neergelegd met een risicoanalyse en die risicoanalyse die heeft gezegd van als u hier op investeert dan is er niks aan de hand. dus wij hebben als college gemeend van in onze beleving best een stevige zienswijze, maak werk van wat er in die risicoanalyse staat en dan hebben we er vertrouwen in dat het goed komt.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Klip en klaar blijkbaar. Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:01 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ja nou klip en klaar, ik denk dat uw antwoord wel klip en klaar is. maar als ik dat zo lees dan kom ik toch uit op twee verschillende visies. En een conclusie. Maar is het dan misschien een idee om dat wat u nu zegt dat ook wat helderder neer te zetten. Want zo haal ik het niet uit het verslag. Ik haal een kwaliteitswaarborging en ik haal enorm veel zorgpunten.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Hamster.
  • 0:48 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ik zal mijn antwoord van de vorige keer bijna compleet kunnen herhalen. Over het geheel gezien hebben wij hier toezicht te houden en ik ga bijna vooruitlopen op agendapunt 12, op de instandhouding van een genoegzaam openbare scholen en het bewaken van het openbaar karakter van het onderwijs. OPRON doet ons daarvoor tweemaal per jaar stukken toekomen en wij toetsen op die zaken en wij constateren dat de instandhouding van een genoegzaam aantal openbare scholen gewaarborgd is mits OPRON de risico's die door Leeuwendaal geconstateerd zijn op een goede manier oppakt en wij adviseren ze dat dringend om dat goed te gaan doen.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:08 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Nou misschien heb ik het antwoord ook al gekregen, u waarschijnlijk ook, meneer Ten Brink heeft ons uitgenodigd voor een open dialoog en ik denk dat hij dan wel een en ander kan vertellen over waar wij het over hebben.
  • 0:31 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik denk dat dat ook gaat beantwoorden aan de vraag van mevrouw Luijken. Ja? Gaan we doen. Dank u wel. Ingekomen stuk 4. Meneer Klinkhamer. Ga uw gang.
  • 0:43 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Goed dank u wel. Punt 4, solidariteit Jeugdhulp regio Groningen. U noemt in het eind gedeelte, ik zal het even noemen, een alternatief zoals een beperkte financiële solidariteit met bijvoorbeeld een klein aantal gemeenten uit onze regio heeft voor ons niet de voordelen van de algehele provinciale solidariteit. Mijn vraag is; heeft u bij andere gemeentes die buiten de solidariteitsverklaringen al opereren en dat zijn er inmiddels al geloof ik in tien gemeentes, geïnformeerd c.q. onderzoek gedaan wat de voor- en nadelen zijn en zo niet adviseren wij u als fractie om dit te gaan doen.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Mevrouw Schror, CDA.
  • 0:23 J. Schrör- de Lange
   CDA
   J. Schrör- de Lange
   Ja, dank u wel voorzitter. Wij danken u voor de informatie over de wijzigingen in de inkoopprocedure van de jeugdzorg en dat we binnenkort inzicht zullen krijgen hoe dit verder zal gaan. we maken ons wel zorgen over de tekorten die tot nu toe zijn ontstaan voor onze gemeente. Is onze jeugd nog goed in beeld en is de zorg voor diegenen die het nodig hebben gewaarborgd. Dank u.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat was naar aanleiding van de brief mevrouw Schror? Ja. Dank u. Mevrouw Luijken, SP.
  • 0:34 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   ja, ik heb eigenlijk maar één vraag en natuurlijk betreurd de SP dat de solidariteit stopt als er één partij van de solidariteit is dan zijn wij het wel, maar heb ik het nou goed begrepen, want dat vind ik wel even belangrijk, dat de solidariteit voor 2018 alleen maar op de zin en PGB, nee ik heb dus niet goed begrepen zie ik al. Dus dan begrijp ik dat de solidariteit in zijn geheel afgelopen is. Ook niet. Ik hoor het graag.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De brief is dus niet duidelijk, maar ik geef het woord aan wethouder Hamster en die maakt het volgens mij wel duidelijk.
  • 1:57 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ik ga mijn best doen voorzitter, dank u wel. Laat ik vooraf zeggen, volgende maand staat het jeugd/beleidsplan op programma dus dan hebben we meer tijd en ruimte om even dieper in te gaan op dit onderwerp en volgens mij is dat wel nodig en ook wel belangrijk. Allereerst de solidariteit hebben wij onderscheiden in een inhoudelijke solidariteit en een financiële solidariteit. En dat is een belangrijk verschil, de inhoudelijke solidariteit blijft bestaan, we trekken als nu nog 20 gemeenten samen op in de inkoop en ook in de gesprekken met de aanbieders en we proberen samen een transformatie tot stand te brengen. ieder kind in Groningen zal op dezelfde manier toegang tot jeugdzorg moeten krijgen. Inhoudelijke solidariteit blijft overeind. Daarnaast waren wij de afgelopen drie jaren volledig financieel solidair, de totale kosten van de jeugdzorg ongeveer 150 miljoen werd in de raad over een inbreng werden die verdeelt. En als we tekort hebben, want het tekort is ook naar rato van inbreng, wordt die verdeelt over de gemeenten. Er zijn tien gemeenten geweest die eind vorig jaar hebben gezegd van wij willen die totale financiële solidariteit niet meer laten bestaan. En dat heeft de rest ertoe gebracht dat daarmee de club zo klein werd en zegt van is dat voorbij, er is in geen enkele gemeente, dat is een gedeeltelijke antwoord op de vraag van meneer Klinkhamer, er is in geen enkele gemeente die een volledige financiële solidariteit met een andere gemeente in de provincie Groningen. Wat we nog wel hebben is een financiële solidariteit op de zwaarste jeugdhulp producten, het gedwongen kader jeugdbescherming, de ????????????, de zwaardere zorg waar je als gemeente weinig sturing op hebt. De zaken die we sowieso gezamenlijk moeten inkopen, de bovenregionale producten. En dat is nog een tussen de 10 en 20 miljoen van geheel zeg maar. En op de rest dus niet meer, is het gewoon verrekenen naar de gemeente toe vanaf dit jaar. volgens mij heb ik daarmee, nee een hele belangrijke vraag; is de zorg gewaarborgd? Ja. Die gaat gewoon door.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voldoende? Meneer Klinkhamer.
  • 0:23 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ik hoor nog niet terug het advies of het verzoek om dat eens bij andere gemeentes, want er zijn een aantal kleinere gemeentes, staat me bij Ten Boer, ik weet het niet helemaal zeker, maar een aantal gemeentes die toch gaan samenwerken buiten die solidariteitsverklaring. Is het dan niet om te kijken, want u zegt inhoud of financiën, om te kijken wat er voor- en nadelen zijn van zo'n aantal kleine gemeentes die dan samenwerken.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hamster.
  • 1:1 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja voorzitter u weet dat wij het betreuren dat die solidariteit er mee stopt omdat wij menen dat wij nog veel te weinig weten. En als iets ons leert in die laatste weken dat wij ons zo op dat tekort aan het storten zijn is het dat wij erg weinig weten. De analyse van die tekorten brengt ons ertoe dat de sturing en de toegang en in alles wat we graag willen weten dat we moeten erkennen dat die sturing er nog veel te weinig is. Wij hebben dus ook als Stadskanaal ingebracht van laten wij de eerste jaren nog solidair zijn tot we inderdaad ook werkelijk lokaal kunnen sturen. De helft van de gemeente vond dat niet dus zijn wij nu geconfronteerd met het wegvallen van de totale financiële solidariteit, voor ons als Stadskanaal is het nu van belang vooral om die inhoudelijke solidariteit overheid te houden en ondertussen hebben wij als Stadskanaal ook ingebracht van wij willen die financiële solidariteit wel overeind houden op dat zware gedeelte mits er dan ook prikkels komen. En dat volgt wel weer uit het proces dat we aan het lopen zijn richting het inzicht in de totstandkoming van die tekorten.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Hamster. Meneer Klinkhamer zullen we het verder meenemen naar de behandeling van het Jeugdbeleidsplan in de raadsvergadering van 19 februari?
  • 0:2 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Nou u neemt me de woorden uit de mond want dat wilde ik net zeggen.
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik voelde hem al. Dank u wel. Gaan we naar ingekomen stuk 5. Niemand. 6, niemand, 7, meneer Van der Heide, CU.
  • 0:28 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Heel kort. Dank voor de zorgvuldige beantwoording van de schriftelijke vragen over de gemeentelijke inzet voor preventie van kindermishandeling. Het is ook goed te horen dat er vanuit meerdere bronnen beleids- en sturingsinformatie wordt ontvangen. We zijn wel heel erg geïnteresseerd in wanneer besloten wordt of de monitoraanpak kindermishandeling ook een zinvolle toevoeging is aan het monitoren van hoe de aanpak is van kindermishandeling.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Van der Heide. Wethouder Hamster.
  • 0:9 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Volgens mij hebben wij een prachtige handreiking gedaan bij de beantwoording van vraag 4, wij gaan kijken hoeverre dit kan bijdragen aan het dashbord. Ik denk dat ik het daar nu bij kan laten.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, dank u wel. En het laatste ingekomen stuk, meneer Pals D'66, de woekerrentes.
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, woekerrentes
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja uw woord
  • 3:19 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, dank voor de beantwoording van de vragen, het heeft zijn tijd nodig gehad blijkbaar. Er zijn toch een paar vragen die ik heb op de antwoorden van de vragen dus helemaal duidelijk is de brief dus ook weer niet. ik ben een beetje geschrokken van de beantwoording, zeker van vraag 1, waarin kassa en op de website staat dat in Stadskanaal de rente tussen de 10 en de 12% is en ik ben eigenlijk wel not amused om te zien dat het antwoord is dat de GKB bank eigenlijk nog veel meer rente int en dat is tussen de 6.9 en de 14% dus het kan nog erger eigenlijk dan wat het in het landelijke al is over woekerrentes. Dat is ten eerste onze teleurstelling en onze vraag van of dat absoluut normaal is. De tweede vraag die we hebben is o.a. de beantwoording op vraag 4, daar staat als het de GKB is het dan aan de directie of aan het bestuur om daar een oordeel over te volgen. En dan als antwoord zegt u; we hebben net als 16 andere gemeentes kopen we de dienstverlening op het gebied van schuldhulpverlening in bij de GKB. En dan denk ik ja dat is mooi makkelijk want ik denk je koopt dan wel een dienst in, maar je hebt er dus blijkbaar helemaal niets over te zeggen. want ik denk als je dan een dienst inkoopt heb je er toch iets over te zeggen. Tenminste zo komt het, dat ???????? weet ik dus uit het antwoord. Vraag 5 is dan onze vraag is dat wie gaat er nou eigenlijk over, gaat het college er over, gaat de raad er over, en uw antwoord heel fraai van het is niet van toepassing. Dan ben ik toch wel heel nieuwsgierig van hoe lopen die lijnen dan wel. ik bedoel wij geven als gemeente opdracht aan het GKB namens onze inwoners om die mensen te helpen met de rentes of met een lening, dan is er toch iemand die er verantwoordelijk voor is. Dus vraag zou daar een antwoord op willen hebben. En vraag 6 is, dat is een heel mooi antwoord, dat gaat ervanuit dat nou je we hebben gezegd als u ervanuit gaat dat die Kassagegevens kloppen, nou we kunnen allemaal meelezen, en dan zegt u dat in het nieuwe beleidsplan schuldhulpverlening dat in voorbereiding is zal dit onderwerp aan de orde komen. dus dan ga ik ervanuit als fractie ga ik er dan vanuit dat u uw stinkende best doet om in ieder geval de vraag die nu ligt om die woekerrentes, want we noemen het echt woekerrentes, dat die naar beneden gaan, dat u inderdaad op de landelijke rangs, in Nederland blijkt dat te kunnen bij kredietbanken, dat je op een rente zit tussen de 0 en de 5%. En 0% lijkt me ook geen optie, maar 5% is toch wel een aardige start om daarmee te beginnen. Dus dat is onze vraag daar zouden we dan graag antwoord op willen hebben. En nou heb ik even een punt van orde en dat is even een klein probleempje vanwege het krappe tijdsbestek tussen raadsvergadering en de beantwoording van de schriftelijke vraag is dat wij hebben daar een motie op voorbereid, op deze problematiek. en de motie is nog niet door alle fracties gelezen. Dus ik vraag mij even af hoe we dat het beste, een punt van orde aan u voorzitter.
  • 0:36 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Zal ik u een procedure voorstel doen meneer Pals, misschien helpt dat. Ik heb begrepen dat uit de vragen die u gesteld heeft en de antwoorden die u heeft ontvangen, die een ieder heeft, als ingekomen stuk, dat u vooral zoekt naar de vraag achter de vraag. Ik denk dat het misschien handig is, ook voor de beoordeling van uw motie eventueel, dat de portefeuillehouder eerst uw nu gestelde vragen beantwoord, dan heeft u die informatie en kunnen we daarna kleine schorsing creëren waarin u de door u opgestelde motie onder de aandacht kan brengen van andere partijen. Slimme oplossing?
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Akkoord, ja.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   D' accord. Wethouder Boen aan u het woord.
  • 2:49 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, dank u wel voorzitter. even ingaand op de vragen van de heer Pals naar aanleiding van de antwoorden die op zijn vragen zijn gegeven. Als het gaat om de eerste vraag waar de rentepercentages worden genoemd, in het programma werd 10-12% genoemd, wij hebben aangegeven dat die rentepercentages die gehanteerd worden liggen tussen de 6,9 en de 14,0, ik snap dat de heer Pals dan alleen kijkt naar de bovengrens van het verhaal, maar er ligt natuurlijk ook een iets andere ondergrens bij dat verhaal. dus dat als eerste. Vraag 3 van de fractie van D'66 ging over de vraag wie het tarief bepaald, doet dat de VKB, nou in ons geval is het de GKB die dat doet, of doet de gemeente dat, en daarbij hebben we aangegeven dat de GKB dat bepaald en is het dan aan de directie of aan het bestuur, volgens mij wordt helder uit het verhaal dat het bestuur van de GBK daar over gaat en dat is het bestuur van de gemeenschappelijke regeling die bestaat uit een drietal gemeenten. Als het de gemeente is, is het dan aan het college of aan de raad. Nou het is niet aan de gemeente, dus dan hoeft de vraag over of het aan het college of aan de raad hoeft wat mij betreft niet beantwoord te worden en vandaar dat het college daar ook op heeft geantwoord niet van toepassing. De uitspraak bij het antwoord van vraag 6 dat in dat nieuwe beleidsplan schuldhulpverlening het onderwerp aan de orde zou komen mag in ieder geval niet de indruk wekken dat wij daarmee met elkaar gaan besluiten om die rentes vast te stellen op bijvoorbeeld maximaal 5% wat we in de beantwoording van de vraag hebben proberen aan te geven voorzitter is dat in de beperkte gevallen waarin er sprake is van een sociaal krediet zoals hier bedoelt dat het uitgangspunt van de GKB is dat de kosten daarvan gedekt moeten worden uit het verhaal van de rentes. Dus het verstrekken van dat krediet dat moet op een kostendekkende manier geregeld worden en dat is het uitgangspunt wat de GKB hanteert en de dienstverleningsovereenkomst die wij daarmee hebben gesloten gaan we er ook vanuit dat het op die manier geregeld wordt en nogmaals het gaat niet om duizenden mensen die via de GKB betrokken zijn bij zo'n sociaal krediet. Dus dat voor wat betreft de verduidelijking op de vragen van de heer Pals voorzitter.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 1:6 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja wethouder dank u voor de beantwoording, maar het is nogal wat wat u zegt eerlijk gezegd want ik schrik daar nogal een beetje van eerlijk gezegd want als u, om weer te beginnen bij vraag 1 over de vraag van ja ???????? 6,9 en de 14% en dan zegt u van ja de 14% dat is de hoogste marge, maar dat wordt niet altijd toegekend, maar je zal daar maar een krediet hebben en je wordt wel en je komt wel in de categorie 14% waar u blijkbaar geen sturing op heeft dan vind ik dat nogal een ernstige zaak. Niet voor niets is er landelijk een zaak voor gemaakt om in ieder geval op die 5% te gaan zitten om dat kredietbanken dat kunnen. Als u antwoord op de vraag van over de inkopen ja dan blijf ik toch wel bij mijn conclusie dat u daar helemaal geen sturing op heeft wat u inkoopt omdat u zegt ik leg het bij het bestuur neer, dan denk ik antwoord dan wat krachtiger en zeg dan van nou wij gaan wij zitten in het bestuur en wij gaan eens even die rente percentages, ja ik zie nu druk overleg, maar dat leidt mij weer af, sorry voorzitter
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik heb u gehoord. Meneer Idema, SP.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik ben nog niet klaar
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Oh u bent nog niet klaar, u wekte die indruk meneer Pals.
  • 0:47 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nee, ik ben helemaal nog niet klaar. Nee, want het is zo dat als u denkt van ik leg alles bij het bestuur neer dan denk ik ja dan denk ik dat het toch zaak wordt om eens even bij andere kredietbanken die die 5% wel hanteren om eens een keer te gaan vragen hoe ze dat nu doen want dan heb ik toch echt het gevoel dat we bij de verkeerde GKB zitten eerlijk gezegd en bij de verkeerde kredietbanken voor die mensen. Als u dan ook zegt van ja, en dat is dan waar wij die motie voor hebben opgesteld, dat u zegt van dit zal nog wel weer aan het onderwerp komen van de orde, maar dat het onderwerp niet is over die rentes, dan denk ik dat u toch een verkeerde opdracht aanschuift aan die tafel. En dan denk ik toch dat onze motie daar toch wel u wil oproepen om in ieder geval te gaan voor een lagere rente.
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maar daar mag u zo op verder gaan want dat heb ik u beloofd om daar even een schorsing voor te doen. ik denk dat de portefeuillehouder misschien nog wel even iets kan verduidelijken zo meteen dus dan kunt u dat ook gewoon meenemen in uw afweging. Meneer Idema, SP.
  • 0:26 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, wij hadden de vorige raadsvergadering ook al in de rondvraag een soortgelijke vraag en toen hebben we gezegd en afgesproken dat we even op de antwoorden wachten, maar ik schrik hier ook enorm van. En dat gaat over mensen die al in de problemen zitten en dan zegt u van 6,9 is de ondergrens, maar 6,9 vind ik ook een verschrikkelijk hoge rente op dit moment en 14% is walgelijk. Dus ik vind dat wij als gemeente ons niet horen te verbinden aan een woekerrente. Dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:24 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   ja, ik wil toch wel even reageren op de term woekerrente. Kijk de heer Boen die heeft net duidelijk aangegeven dat de rente die gehanteerd wordt dat die kostendekkend moet zijn en dat inderdaad bij de schuldhulpverlening dat daar hoge kosten mee gepaard gaan dat mag denk ik evident zijn en dat dat dus ook leidt tot een hogere rente dan de markconforme rente of allerlei andere vormen van financiering, dus het element van kostendekkendheid ja daar gaan de meeste partijen toch aan voorbij.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:32 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ja ik wil de VVD daar toch een antwoord op geven. Ik ga er dus helemaal niet aan voorbij want ik heb de wethouder opgeroepen ga eens praten met krediet instanties die het wel kunnen, want het is dat de term woekerrenten is natuurlijk ook een hele nare term, maar het is wel zo het is niet de meerderheid die de woekerrente vraagt het is een absolute minderheid in dit land die woekerrentes vraagt dus er zijn veel meer kredietbanken die wel kunnen beantwoorden aan een goede vraag dus dan roep ik de wethouder op ga shoppen bij een andere kredietbank.
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ik proberen de vragen die verduidelijken begrijp ik u goed meneer Pals als u zegt ik wil weten wat zijn de mogelijkheden om tot een lagere rente te komen, dat is een vraag die u stelt. En twee op een gegeven moment wat is de zakelijke relatie die de gemeente Stadskanaal heeft met het GKB.
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   En de invloed, de inspraak die we hebben
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, dat noem ik de zakelijke relatie, wat kan je wel of niet, wat is de vorm en hoe kan je ermee omgaan. Wethouder Boen.
  • 2:08 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja dank u wel voorzitter. ik denk dat door het veelvuldige gebruik van de term woekerrente er in ieder geval een verkeerde indruk wordt gewekt. De indruk is dat er een partij zou zijn die zich ten koste van de mensen die dat het minst goed kunnen hebben zou verrijken tot eigen eer en genoegen, nou dat is absoluut niet het geval. Ik denk dat in het contract wat wij hebben afgesloten met de GKB, want daar gaat het om, we sluiten een contract af met de GKB, dat betekend dat we in dat contract een x-aantal modules opnemen die betrekking hebben op de manier waarop wij vinden dat onze inwoners in het kader van de schuldhulpverlening bijvoorbeeld of in het kader van beschermingsbewind geholpen moeten worden, daar horen prijskaartjes bij en één van de uitgangspunten die de GKB hanteert dat is dat in die gevallen waarin er een sociaal krediet wordt verstrekt dat dat op een manier gaat die kostendekkend is. Daarnaast is het zo dat niet iedereen die dat misschien graag zou willen daar voor in aanmerking komt. dus er wordt gewoon buitengewoon zorgvuldig gekeken naar de client die op dat moment in beeld komt van is die in staat om onder voorwaarden die er aan dat krediet worden gegeven een oplossing te vinden voor de problematiek waar hij op dat moment in zit. Dus dat is het verhaal, het gaat er niet om dat er iemand bij de GKB zich meld en zegt van nou ik wil hier wel eens even wat geld gaan lenen en daar betaald u dan een stevige rente voor, nee zo ligt het niet, het sociale krediet is van huis uit een mogelijkheid die al heel lang geleden geschapen is, ik denk een jaar of 60/70 geleden geschapen is, om mensen die niet in staat waren om dat via de markt te doen de mogelijkheid te bieden tot het lenen van geld. Dat dat inmiddels is teruggebracht tot een situatie waarin kredietbanken de verstrekker zijn van dat krediet en dat ook doen onder hele bepaalde voorwaarden, dat heeft er toe geleid dat wij deze afspraken in ons contract hebben staan en dat is dat het krediet wordt verleent na een zorgvuldig onderzoek op de laten we maar zeggen de realiteit van het verstrekken van het krediet en dat het kostendekkend geleverd moet worden, dat is het verhaal. en als
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Idema, SP.
  • 0:6 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja meneer de wethouder, heeft u het programma Radar gezien waar het in ter sprake kwam.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Kassa
  • 0:20 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   ja, tuurlijk Kassa, sorry. Maar heeft u dat gezien? Ik heb het wel gezien en daar waren hele schrijnende gevallen bij en daar werd ook, in één woord werd dat genoemd, dat er meerdere gemeentes in het noorden, van dit GBK gebied, daar gebruik van hebben gemaakt en op dezelfde wijze. Dus ik vraag me af of het klopt wat er allemaal verteld wordt.
  • 0:47 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maar laten wij niet hier de discussie voeren of de weergave in een televisieprogramma van Kassa de juiste is, hier wordt gevraagd, er zijn vragen gesteld, over de feitelijke inhoud van het contract tussen de gemeente Stadskanaal en de GKB. Daar geeft de wethouder antwoord op en als u vindt dat het niet terecht is dan heeft u de mogelijkheid van een motie of eventueel zoals voorgesteld wordt in de brief, bij de nieuwe nota schuldhulpverlening dit punt verder uit te diepen en te kijken wat u te doen staat. En u hebt nog altijd het budgetrecht. Voor niks gaat de zon op, maar als u de portemonnee trekt komt u een heel eind. Zo simpel is het. Dus meneer Pals, schorsing?
  • 0:46 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou ik wil nog even een opmerking plaatsen richting de wethouder. Ik refereer even aan een opinie stuk, ook dit weekend, maar goed wij slaan niet aan op tv-programma's, kranten en dat soort dingen dus dat gaan we dan niet doen, ik vind het wel heel jammer, maar goed. Wij houden de motie nog wel even in stand en wij willen dat toch graag even met de collega's bespreken. Omdat uw antwoord eigenlijk een antwoord is dat is echt een technocratisch antwoord, iemand die in de financiële wereld die snapt dat wel, maar ik vind toch dat je in de schuldhulpverlening, wat met zijn allen, het is sociaal geld het is een gemeenschappelijke kredietbank, vind ik wel dat je moet letten op de, eerst op de menselijke mate dan dus op de rente.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Goed duidelijk. Laatste meneer Boen.
  • 0:09 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik denk dat het absoluut een feit is dat er naar de menselijke maat gekeken wordt. het is zo dat het GKB zijn kredieten verstrekt nadat er een nadrukkelijk en nauwkeurig onderzoek is geweest naar de mogelijkheden en de beperkingen van degene die een dergelijk krediet aanvraagt. En op het moment dat er perspectief is dat dit de betrokkenen alleen maar verder in de problemen gaat brengen, dan zal het niet op deze manier worden verstrekt. Dat is het beleid, dat zijn de afspraken die we gemaakt hebben. En wat de voorzitter net ook aangaf, wij kunnen natuurlijk van alles en nog wat met elkaar wensen, ook op dit terrein, maar het betekend heel simpel dat daar dan middelen voor beschikbaar moeten worden gesteld.
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En nu ga ik tegemoet komen aan uw wens meneer Pals. Het is iets over 20.40 uur, hoe lang heeft u tijd nodig om die motie van u onder de aandacht te brengen van andere fracties.
  • 0:4 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou de motie is geschreven dus dat scheelt al een hele hoop. 10 minuten, hooguit.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   10 minuten. Geef ik u 10 minuten. Ik zie u om 20.50 uur terug.
  • 0:1 schorsing
  • 0:20 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik heropen de vergadering. Meneer Pals u heeft de gelegenheid gekregen om gebruik te maken van een schorsing, u heeft een motie die u onder de aandacht heeft gebracht van andere partijen. Die wilt u indienen? Geef ik u de gelegenheid om de motie toe te lichten.
  • 1:05 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter de motie luidt als volgt; de raad van Stadskanaal vergadering bijeen op 29 januari 2018. Constaterende dat de GKB een rente hanteert van tussen de 6.9 en 14% op sociale leningen, dat dit gaat over leningen aan mensen in financiële problemen die nergens anders terecht kunnen, dat dit de mensen mogelijk in nog diepere schulden laat terecht komen, dat er kredietbanken zijn die een fors lagere rente rekenen van 0 tot 5%. Overwegende dat de GKB niet als doel heeft om winst te maken, dat de opdracht van de GKB het voorkomen en oplossen van problematische schuld situaties is, dat de rentepercentage niet in overeenstemming is met de sociale missie en opdracht van de GKB. Draagt het college op om te onderzoeken of de rentetarieven van sociale leningen van de GKB op een aanvaardbaar niveau kunnen worden gebracht en gaat over op de orde van de dag en de motie is raadsbreed ingediend. Alleen moet nog even verder ondertekend worden voorzitter. Moment voorzitter.
  • 1:48 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   We gaan hem ondertussen qua tekst heb ik begrepen is die voldoende duidelijk dus die kan op de i-pad gezet worden, komt als agendapunt 0709 naar voren. Motie voldoet aan de vereisten en kan onderdeel uitmaken van de beraadslaging. Ik geef straks in een andere schorsing de mogelijkheid om eventueel nog een reactie vanuit het college hierop te geven en ga eerst door met de andere agendapunten voordat deze later op de avond in stemming wordt gebracht. Bijna niet nodig lijkt me, maar goed. Dat waren de lijst met ingekomen stukken.
 • 8 Inlichtingen college
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Inlichtingen uit het college, geen.
 • 9 Vragenuur
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   geen vragenuur
 • 10 Interpellaties
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   geen interpellaties
 • 11 Rondvraag
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Rondvraag. Mevrouw Wanders, meneer Kremer, mevrouw Luijken. Meneer Kremer, ja u moet er vandaag snel bijzijn want u wilt graag op tijd weg, dus.
  • 0:41 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Dit was heel snel voorzitter. Voorzitter ik had even twee vragen. De eerste vraag gaat over "gezond veenkoloniën". Er heeft een stuk op RTV Noord gestaan en ook een stuk in de krant heb ik begrepen, en mijn vraag is van doet de gemeente Stadskanaal hier ook aan mee. En zo ja zijn er ook projecten waar wij aan meedoen en wat zijn de kosten daaraan. Mijn tweede vraag is over het persuurtje. Op een stuk van FaceBook bij de heer Luuk Drenthe, het gaat over het persuurtje van hoe de raad ertegenover stond en heel veel mensen uit de raad hebben daar op gereageerd en dat was eigenlijk wel positief, dus wij vragen gewoon van kunnen wij hier wat mee. Dat was het voorzitter.
  • 0:33 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Mevrouw Luijken, meneer Idema, mevrouw Zeegers, mevrouw Schippers, meneer Klinkhamer, meneer Hofstra, mevrouw Kroom, Nijenbanning, Pals. Meneer Pals niet? Ja u had het net even druk. Meneer Bieze, mevrouw Sterenborg, meneer Van Beek, Van der Heide, Dijkstra, de heer Mellies, Gelling, mevrouw Schrör. Mevrouw Schrör, CDA.
  • 0:47 J. Schrör- de Lange
   CDA
   J. Schrör- de Lange
   Naar aanleiding van de schriftelijke vragen van de PvdA over de verslavingszorg vinden wij dit eigenlijk te belangrijk om daarmee te wachten op de antwoorden van de schriftelijke vragen en wij zouden u vragen of u daar nu alvast iets over kunt zeggen. Zijn er inwoners in onze gemeente die verslavingszorg nodig hebben goed in beeld. En nog een andere vraag, de tweede vraag, over de brand bij Talen. Er zijn inmiddels weer klachten van inwonende over de toestand bij het bedrijf. En wij zijn als gemeente ook verantwoordelijk voor deze inwoners. Dit mag niet nogmaals gebeuren en wij zouden dan ook graag op korte termijn het evaluatierapport van de brandweer over deze brand van u ontvangen. En kunt u aangeven wat de voortgang is. Dank u wel.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Schrör, meneer Boels, meneer Maarsingh en mevrouw Sanders. Kans voor de veenkoloniën en de verslavingszorg, wethouder Boen.
  • 0:2 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Voorzitter, het is "gezond veenkolonien".
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   "Kans voor de Veenkoloniën" meneer Kremer. Daarom corrigeer ik ook want dat is de juiste benaming. Wethouder Boen.
  • 0:57 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, dank u wel voorzitter. Het programma "kans voor veenkoloniën" dat is inderdaad de afgelopen week in het nieuws geweest. als het goed is is de gemeenteraad, en ook het college, maar ook de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken bij dat programma en bij die informatie verstrekking is ook aangegeven welke projecten op dit moment onderdeel zijn van dat programma. Strekt zich uit over een dertiental gemeenten van Hoogezand tot Coevorden die worden gerekend binnen dat programma tot de veenkoloniën. De gemeente Stadskanaal maakt daar ook onderdeel van uit en levert één van de vier wethouders die in de stuurgroep zitten van dit programma. Maar als het goed is is er dus informatie naar de raad gegaan over het programma en ook over de projecten die er op dit moment worden uitgevoerd.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Verslavingszorg meegenomen?
  • 0:29 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Nee, daar heb ik nog niets over gezegd. Voor wat betreft de beantwoording van de vragen, van de schriftelijke vragen, ja daar wordt natuurlijk aan gewerkt. Ik heb op dit moment verder weinig aanvullende mededelingen over het onderwerp, behalve dan dat wij op dit moment niet de signalen hebben dat er een aantal mensen niet in beeld zou zijn, maar wellicht dat collega Hamster daar in aanvulling nog iets op te melden heeft.
  • 0:19 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja, voorzitter over dat deel dat over de jeugd gaat. Wij hebben natuurlijk contracten met verslavingszorg breed, ik heb meteen de vraag uitgezet of het hier ook om jeugdigen zou gaan en dat is niet het geval. het gaat hier om een deel wat voor volwassenen aan de hand is. Dus de jeugdverslavingszorg gaat door zoals we dat gewend zijn.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voldoende? ja. Wethouder Bessembinders.
  • 0:0 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   meneer Klinkhamer
  • 0:37 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   We willen eerst even het CDA een compliment geven dat ze de zorgen van ons ook delen over de verslavingszorg. En ten tweede de nut en noodzaak natuurlijk van schriftelijke vragen, ik denk dat die hele procedure wel duidelijk is. Kijk wij gaan schriftelijke vragen stellen en ik begrijp de snelheid dat mensen soms antwoorden willen hebben, maar er staat toch ook 15 werkdagen of 13 werkdagen dat je dan een antwoord krijgt. Ik bedoel als wij allemaal schriftelijke vragen van te voren aanvragen en we gaan vervolgens in een raadsvergadering vragen naar die schriftelijke vragen of daar een antwoord op is of dat wij alles in snelheid willen hebben dan hoeven wij ook geen schriftelijke vragen meer stellen.
  • 0:34 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat zou heel veel tijd schelen, dat is, maar de procedure van uw vragen wordt netjes gevolgd, dat zijn 15 werkdagen, u krijgt ook antwoord. Normaliter zou ik zeggen wacht u die antwoorden af, maar mevrouw Schrör motiveerde zelf dat ze vond dat ze nu een antwoord wou hebben op of er voldoende hulpverlening was. Nou die is gegeven, dus volgens mij is iedereen weer geïnformeerd. De tweede vraag van mevrouw Schrör was van het CDA was over de brand bij Talen. Wethouder Bessembinders.
  • 0:28 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja, voorzitter er is inmiddels actie ondernomen en dat heeft de heer Talen zelf ondernomen, er is 700 ton afval verwijderd van de locatie. en dat is op aandringen uiteraard van de provincie gebeurd als bevoegd gezag. Dat is gerealiseerd. U vraag naar evaluatie, er komt een evaluatie, maar ik kan geen tijdstip noemen wanneer die evaluatie en het verslag daarvan openbaar wordt.
  • 0:50 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voldoende? Ja. Dan is er nog een vraag over het persuurtje. Die vraag is eerder in de organisatie terechtgekomen, maar met de pers ruim gemeten is er geen belangstelling voor het persuurtje. Ik moet eerlijk zeggen als portefeuillehouder is dat verzoek mij verder ook niet ter ore gekomen, maar ik denk dat wij zulke korte lijntjes met de media hebben die veel meer ingespeeld zijn op de technologische ontwikkelingen en de snelheid van verslaggeving dat wij ons niet geroepen voelen en meerdere media organisaties ook niet de vraag hebben om opnieuw, in onze ogen ouderwets, persuurtje in te stellen. Hebben we daarmee de vragen voldoende beantwoord?
  • 0:17 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Voorzitter daar komen wij op terug. Ik had nog even een kort vraagje over de veenkoloniën waar ik om vroeg. Ik heb bij ons in de raad even snel nagevraagd bij onze fractie, het is bij ons niet bekend dat wij stukken hadden gekregen erover. Dus mijn vraag is kunnen we dat nog een keer krijgen.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   wethouder Boen
  • 0:17 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Als het goed is zijn die stukken verzonden begin vorige week, maar ik zal het nog even checken of het ook inderdaad gebeurd is en of het ook inderdaad goed is aangekomen en als dat niet het geval is, dat zou ik betreuren, dan zullen we die omissie alsnog goed maken.
  • 0:2 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   dank u wel.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan hebben we daarmee de vraag in de rondvraag beantwoord.
 • Besluitvorming met debat

 • 12 Verzoek overname OBS Westerschool (nevenvestiging)
  • 12. Verzoek overname OBS Westerschool nevenvestiging (338,56 KB)12.1. Definitief bestuursbesluit (167,37 KB)12.2. Positief advies MR (80,85 KB)12.3. Motie gesprekken openbaar onderwijs (102,74 KB)
  • 0:32 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar agendapunt 12. Het verzoek in het kader van de overname OBS Westerschool. Wie mag ik daarover het woord geven. Mevrouw Sanders, CDA.
  • 1:7 M. Sanders-Sanders
   raadslid CDA
   M. Sanders-Sanders
   Voorzitter uw vraagt ons om een beslissing te nemen over de overname van de Westerschool. Het antwoord van het CDA is de school niet overnemen. Dank mevrouw Turkoglu en de heer Ten Brink. Natuurlijk hebt u dit jaar heel veel ondernomen en gedaan, duidelijk is dat u het samen wel kunt rooien. Hoe het is gebeurd en hoe het tot stand is gekomen. Toch hebben jullie samen in een goede harmonie met elkaar gesproken en dat is hartstikke fijn, maar toch jammer dat het de enthousiaste ouders niet gelukt is om hun school te redden c.q. onder te brengen bij een andere stichting. Het was evenwel te verwachten dat een zeer kleine leerlingenaantal geen houvast en toekomst kon bieden. Het CDA is van mening dat we dus de school niet kunnen overnemen. Wij wensen de ouders en zeker de leerlingen een goede gezonde en veilige basisschool voor in hun toekomst. Tot zover.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sanders. Ga ik naar mevrouw Luijken, SP.
  • 1:47 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Voorzitter vandaag valt het doek voor de Westerschool, SP betreurd de manier waarop dit besluit tot stand is gekomen. Er zijn procedures om een school te mogen sluiten, de OPRON heeft zich in de beginne niet aan deze procedures gehouden. dit heeft onnodig veel onrust bij ouders, leerlaren en leerlingen opgeleverd. Wij hopen dat de organisatie OPRON hiervan geleerd heeft, nou ja volgens meneer Ten Brink was dat ook zo. Vooral de arrogantie vanuit de OPRON was verbazingwekkend. Ik hoor ze nog tegen mij zeggen; wat er ook besloten wordt door de raad, de Westerschool gaat per augustus 2017 dicht. De OPRON heeft geen gelijk gekregen, de ouders van de Westerschool kregen nog een kans van een jaar. De Westerschool is het nieuwe schooljaar begonnen met een nieuwe directeur en stabiliteit. De resultaten liegen er niet om, de kinderen die in het rood stonden, staan nu in het groen. Waarom kon de OPRON die stabiliteit niet eerder leveren. Weer een openbare school minder in Stadskanaal. Wij maken ons zorgen. Hoeveel gaan er nog dicht. Het is de taak van de gemeente om ervoor te zorgen dat er een aanbod van openbare school is in de gemeente. Om hoeveel scholen gaat dat in de gemeente Stadskanaal. Wij zijn voor ons gevoel dan ook nog niet klaar met de OPRON, een gesprek met de OPRON, de raad van toezicht en de raad zal door de SP op prijs gesteld worden. Wij vragen ons op het moment af wat de meerwaarde is om nog met de OPRON verder te gaan. wij danken de ouders voor hun strijd en uithoudingsvermogen en wensen de kinderen heel veel succes op hun andere school. Tot zover.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Luijken. Ga ik naar meneer Dijkstra, CU.
  • 3:18 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Dank u wel voorzitter. Ik wil beginnen met het bedanken van de insprekers bij dit onderwerp. En ja ik wil eigenlijk ook aangeven dat wij het ook jammer vinden dat het zo gelopen is. Het heeft heel veel emotie en ook veel verdriet, teleurstelling, maar ook heel veel boosheid opgeleverd rond de vergadering van 10 juli vorig jaar. Dat heeft de inspreekster ook heel duidelijk aangegeven bij haar inbreng. OPRON is dus in deze overname aan te spreken op die korte procedure. De sluiting moest immers al per 1 augustus 2017 plaatsvinden, maar nu blijken na een start van 16 leerlingen nog maar 8 leerlingen op de school te zitten. Wel blijft de school nog open tot het einde van dit cursusjaar, omdat er ook extra geld voor is uitgetrokken. Zoals ook vorige vergadering is afgesproken toen het erover ging om dit extra jaar te financieren. Ouders en de OPRON geven aan blij te zijn met die extra tijd. De krimp in de ontgroening zorgen nu en in de toekomst voor een sterke daling van het leerlingenaantal in het ???????gebied van deze scholen. En een samenvoeging van beide locaties was al bij het integraal huisvestingsplan van 2015-2018 al voorzien. De optie tot overname van de school door de gemeente blijkt juridisch geen haalbare zaak. Omdat niet aannemelijk kan worden gemaakt dat deze school gedurende 15 jaar na aanvang van de bekostiging zal worden bezocht door tenminste 200 leerlingen. Er is een heel proces aan de sluiting vooraf gegaan. OPRON stopt met het geven van onderwijs op die locatie omdat zij menen dat het niet lukte en dat ze geen mogelijkheden meer zagen om die locatie onderwijs te leveren, ondanks alle inspanningen en grote middelen die zij ertegenaan hebben gegooid. Ook is het openhouden niet goed voor de leerlingen vanwege het leerlingen aantal wat nu nog maar 8 is. Door de nevenvestiging, OBS de Westerschool, in de OBS de Oleander op één locatie te concentreren ontstaat er een school die voldoende mogelijkheden heeft voor het bieden van goede onderwijs kwaliteit. We hopen en verwachten dat OPRON met medewerking van de inspectie en door goede verbeterplannen de Oleander weer uitzicht en perspectief kan geven voor een goede onderwijskwaliteit nu en in de toekomst en wensen hen veel succes. Aan de voorwaarde van aanwezigheid van voldoende openbaar onderwijs binnen 10 kilometer is voldaan in dit voorstel. We verwachten en hopen dat het instemmen met dit besluit ten goede zal komen aan het onderwijs in wijk Noord. U begrijpt ook dat wij kunnen instemmen met het beslispunt van de gemeente, de instandhouding van de nevenvestiging OBS Westerschool niet overneemt van de scholengroep OPRON. Dank u.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Dijkstra. Dan ga ik naar meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 6:54 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dank u wel voorzitter. Ten eerste wil ik een dankwoord aan de heer Ten Brink en mevrouw Turkoglu over hun bijdrage als insprekers. Voor ons ligt het agendapunt verzoek overname OBS Westerschool. De raad wordt gevraagd of zij de instandhouding van de Westerschool wenst over te nemen. In het afgelopen jaar hebben we als fractie van de PvdA ons verdiept in de gang van zaken rondom de perikelen en positie van de Westerschool. Nadat bekend werd dat de stichting OPRON de school zou gaan sluiten, wat voor ouders en betrokkenen als een donderslag bij heldere hemel kwam, hebben een aantal ouders met als spreekbuis en aanjager mevrouw Turkoglu met veel inzet nog geprobeerd de school open te houden. dit verdient voor hen een groot compliment. Helaas is het niet gelukt om wat voor manier dan ook de school open te houden. Stichting OPRON had de stekker er al uit getrokken zonder medeweten van ouders en betrokkenen. We hebben diverse gesprekken gevoerd met betrokkenen die de school een warm hart toedragen, we hebben geluisterd naar ouders en hun onmacht, boosheid en verdriet gevoeld en dan komen we tot de conclusie dat het gehele proces rondom de sluiting van de Westerschool veel impact heeft gehad op ouders en kinderen en dat de weg naar sluiting absoluut geen schoonheidsprijs heeft verdient. Sterker nog als fractie van de PvdA zijn we van mening dat ouders, kinderen en andere betrokkenen alsmede onze fractie misleid zijn door de huidige raad van toezicht en raad van bestuur. Zelfs het college is te laat meegenomen in de besluitvorming om de Westerschool te sluiten, dat moet het college toch wel te denken hebben gezet. Momenteel verblijven er nog 8 kinderen op de Westerschool, verdeelt over enkele groepen. Aan het eind van dit schooljaar zullen er nog 5 overblijven, dit aantal is niet voldoende om een school open te houden. we beseffen dat dit niet realistisch is en zal zeker niet ten goede komen met betrekking tot de ontwikkelingsmogelijkheden van de huidige kinderen. Kwaliteit van onderwijs staat bij ons voorop, laat dat duidelijk zijn, daar staat onze partij voor. In begin 2017 waren er nog voldoende kinderen op school en was de school levensvatbaar en toekomstbestendig. Wel moet opgemerkt worden dat de school al jarenlang het predicaat zwak tot zeer zwak had. Na jarenlang investeringen is het de school niet gelukt om van dit predicaat af te komen. Stichting OPRON kiest er vervolgens voor om de Westerschool en Oleander samen te voegen tot één school, de sterrenschool. Waar zitten volgens ouders en andere betrokkenen hun grootste pijnpunt. Uit gesprekken die we als fractie met enkele ouders en andere betrokkenen hebben gevoerd is gebleken dat er geen vertrouwen meer bestaat in de raad van bestuur en de raad van toezicht. men geeft aan dat de raad van toezicht eerder en adequater had moeten handelen met betrekking tot de handelswijze van het raad van bestuur. Bovendien wordt de verwevenheid tussen raad van toezicht en raad van bestuur als een machtsblok ervaren waarbij de positie van zowel raad van toezicht als raad van bestuur niet meer helder en duidelijk waren. De ene hand wast de andere, aldus een betrokkene. Alle betrokkenen geven aan dat zowel het huidige raad van bestuur alsmede de raad van toezicht weinig krediet meer heeft. Hun grootste angst is de toekomst voor het openbaar onderwijs onder de vlag van de huidige OPRON, bestuur en toezichthouders. Aangezien het vertrouwen in de OPRON ver te zoeken is. Het optreden van de raad van toezicht en raad van bestuur zet bij ons als fractie de nodige vraagtekens. We vragen ons af of de huidige raad van toezicht capabel genoeg is om hun onafhankelijke toezichthoudende positie binnen OPRON op een deskundige manier te kunnen uit te voeren. we vragen ons af of er voldoende draagvlak en vertrouwen bij ouders en andere betrokkenen is, in zowel de raad van toezicht als de raad van bestuur van OPRON. Is de stichting OPRON in staat om het "wij gevoel" samen met ouders en andere betrokkenen weer optimaal op te pakken in plaats van hiërarchisch te opereren. Wij zijn van mening dat de raad van toezicht onvoldoende geanticipeerd heeft de ingeslagen weg die de raad van bestuur heeft genomen m.b.t. het sluiten van de Westerschool. We nemen het stichting OPRON dan ook kwalijk dat zij de ouders en ons als fractie pas na het besluit tot sluiting van de school hebben meegenomen in het proces. Het kwaad was toen al geschied, hoe nu verder. De fractie van de PvdA trekt de onafhankelijke positie van de raad van toezicht in twijfel. De wijze waarop stichting OPRON heeft gecommuniceerd met ouders, betrokkenen, is ver onder de maat. Of de huidige raad van toezicht en raad van bestuur genoeg draagvlak heeft en voldoende vertrouwen geniet om als boegbeeld voor het openbaar onderwijs in de gemeente Stadskanaal te opereren betwijfelen we als fractie. Het openbaar onderwijs verdient in de gemeente Stadskanaal een transparante en open raad van toezicht en raad van bestuur, waarbij ouders en kinderen zich veilig en vertrouwd kunnen voelen. We betreuren dan ook ten zeerste hoe de raad van toezicht en raad van bestuur zich hebben gepositioneerd tegenover ouders en andere betrokkenen. Een ander punt in dit dossier is het zeer kritische rapport; risico analyse door bureau Leeuwendaal. Over stichting OPRON. In grote lijnen zijn er ernstige zorgen rondom onder meer de financiën, investeringen en communicatie. De conclusie en het advies door bureau Leeuwendaal aan stichting OPRON is kraakhelder en biedt zeer zeker stof tot discussie. Wat onze fractie betreft wordt het tijd dat er openheid komt over de gang van zaken met betrekking het gebeuren rondom de Westerschool. We stellen ons hierbij voor dat zowel raad van toezicht alsmede raad van bestuur en andere betrokkenen uitleg gaan geven hoe een en ander verlopen is en wat ons betreft in een openbare raadscommissie. Gelukkig heb ik van de heer Ten Brink als inspreker mogen horen dat hij openstaat voor een dialoog een open dialoog, nou bij deze nemen wij die uitnodiging van harte aan. Op de vraag of wij als fractie de school wensen over te nemen zal het antwoord gezien het aantal leerlingen en het bieden van kwaliteit van onderwijs helaas nee zijn. Wel hopen we als fractie dat het gebouw een goede bestemming krijgt. Een bestemming waarbij inwoners van Stadskanaal Noord hun zegje mogen doen over de invulling van het gebouw. Daarmee wordt er wederom een openbare voorziening gesloten. In dit geval een openbare school met een rijke historie, helaas. Als fractie blijven we het openbaar onderwijs in onze gemeente nauwlettend volgen. Tot zover voorzitter.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Klinkhamer. Meneer Van Beek, CU.
  • 0:32 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja ik wou even opmerken richting de heer Klinkhamer, hij zegt natuurlijk wel heel wat, ik heb hem even laten uitspreken om ook het hele verhaal te horen. Kijk hij zegt wel heel veel dingen over OPRON en spreekt zijn zorgen uit, nou ik bedoel hij mag best zijn zorgen uitspreken, maar hij doet ook bepaalde aantijgingen. Dat hij misleid is, ik kan nog wel even zo doorgaan, ik wens daar niet in meegetrokken te worden als raad. Ik denk dat dat voor de heer Klinkhamer en dan de PvdA is, die speech die hij hier gehouden heeft en daar wou ik het eventjes bij laten.
  • 0:9 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ik had ook niet anders van u verwacht meneer Van Beek dus wat dat betreft is dat uw stuk wat u zegt, dit is voor onze verantwoordelijkheid, uiteraard, zeker ik had het ook niet anders verwacht.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Klinkhamer, dat was de bijdrage van de fractie van de PvdA. Dat klopt. Ga ik nu naar de fractie van GBS, de heer Bieze.
  • 0:53 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja dank u wel voorzitter. Ik zal het verhaal niet zo lang maken. Wat ik belangrijk vind is dat wij als raad op een bepaald moment op de rem zijn gaan staan om tijd te creëren en dat blijkt een goede zet te zijn geweest en dat wordt ook herkend door de OPRON dat zij achteraf te snel besluiten hebben genomen in samenspraak ook met de raad van toezicht. Ik ben blij dat de OPRON diepgaand heeft geëvalueerd met de raad van toezicht. ik hoop en ga er ook vanuit dat dit soort situaties in de toekomst niet meer voor zal komen en ja als je kijkt naar deze Westerschool dan kunnen wij niet anders dan instemmen met uw voorstel. Daar wou ik het maar bij laten. dank u wel.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Bieze. Gaan we naar meneer Pals, D'66.
  • 2:8 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter wat moeten we nog zeggen over de Westerschool. De Westerschool is, het is passé fini zoals de fransen dat zo mooi zeggen en we kunnen eigenlijk niet meer stoppen omdat het eigenlijk een mission impossible is geworden. Wij zijn allemaal meegenomen in een enorme rollercoaster van de afgelopen maanden waarin dat hele proces zich heeft afgespeeld. En mijn collega's voor mij hebben zowel in lovende en in niet lovende bewoordingen hebben ze zich daarover uitgelaten en daar ga ik ook absoluut niet meer verder op in omdat ik her en der best hun meningen onderschrijf. Maar het is wel één persoon geweest, namens één persoon binnen onze gemeentegrenzen waar ik toch, wij in ieder geval als fractie van D'66 onze diepe respect en dankbaarheid voor wil uitspreken, en dat is mevrouw Turkoglu die heeft ingesproken. Wij willen toch alle complimenten overbrengen aan haar inzet en haar betrokkenheid en haar voortdurend vechtlust om zo'n school overeind te houden, het heeft bij ons diep respect afgedwongen. En helaas we hadden haar voorgedragen voor Knoalster van het jaar, helaas zij is het niet geworden, maar wat ons betreft is ze het Knoalster van zeker Stadskanaal Noord en van de Westerschool geworden en dat zij de moed had en samen het enthousiasme op alle ouders, alle ouders heeft mee kunnen nemen om te vechten tot het laatst moment tot het niet meer zover kan. Ik, nogmaals ons diep respect voor mevrouw Turkoglu. Wat betreft het volgende, wij zijn natuurlijk dankbaar of wij zijn het helemaal eens met de uitgestoken hand van meneer Ten Brink en die nemen we ook aan. Maar het gaat ons wat dat betreft nog niet ver genoeg en wij hebben daarvoor dan ook weer een motie opgesteld voorzitter. En de motie
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik hoop dat u deze keer de tekst voor mekaar heeft
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik heb het voor mekaar, ja.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   en de afstemming heeft gedaan.
  • 0:54 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, heel mooi voorzitter. De tekst is helemaal in orde, het is ondertekend door 6 fracties dus mijn dank daarvoor dat ze deze tekst hebben ondersteund. Maar even in het kort waar deze motie op doorkomt is dat de raad nu zelf eens een keer het heft in handen gaat nemen en in ieder geval gesprekken gaat voorbereiden en voeren met een commissie van vertegenwoordigers van iedere of wij willen een commissie van ieder vertegenwoordiger van iedere fractie om mensen uit te nodigen die betrokken waren bij de OPRON, betrokken zijn bij de OPRON en die een goed hart en een warm hart toedragen aan ons openbaar onderwijs waar wij inmiddels toch wel zorgen over beginnen te krijgen. En wij willen dat toch eens als raadscommissie willen we dat toch eens een keer scherp hebben en meneer Ten Brink heeft in ieder geval de uitgestoken hand al aangereikt en we zullen hem daar zeker nog weer op terugkomen.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maar u wilt de motie indienen meneer Pals, dat heeft u aangekondigd dus u kunt hem nu voorlezen en aangeven welke partijen ondertekend hebben.
  • 1:06 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja dan de motie. De raad van de gemeente Stadskanaal, in vergadering bijeen op 29 januari 2018. Constaterend dat het bevoegd gezag van het openbaar lager onderwijs in de gemeente inmiddels een aantal jaren op afstand van de gemeente staat. Overwegende dat de gemeente uit hoofde van de Grondwet een zorgplicht heeft voor voldoende openbaar onderwijs in een genoegzaam aantal openbare scholen. Voorts overwegend dat de raad daarom goed zicht wil hebben op het reilen en zeilen van het openbaar lager onderwijs. Wenst hierover een aantal oriënterende en informatieve gesprekken te voeren en het besluit dat deze gesprekken te laten voorbereiden en voeren door een commissie van vertegenwoordigers van iedere fractie in de raad en draagt de griffier op de nodige voorbereidingen te treffen. Nou is iedere fractie is, maar ik zie u al verbaasd, maar hij is in ieder geval ondertekend door GBS, VVD, SP, PvdA, fractie Mellies en D'66. En deze willen we indienen.
  • 0:24 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja u kunt hem indienen, ik heb wel wat twijfel bij de weg die u kiest, maar dat ga ik zo in een schorsing wel even beoordelen of dit zo wel kan, want eigenlijk geeft u opdracht aan uzelf, want u gaat langs het college volledig en u wilt iets opdragen aan iemand die geen dagelijks bestuurder is noch een deel uitmaakt van de raad. Ik betwijfel of dit kan.
  • 0:5 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Wij nemen de uitdaging graag aan voorzitter, dus ik zou zeggen duikt u in de boeken.
  • 0:19 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou meestal laat ik dat wel doen. Dus ik kan nog niet stellen dat ie voldoet aan de vereisten, dat gaan we controleren en dan gaan we kijken of die onderdeel uitmaakt van de beraadslaging. Meneer Van Beek, CU.
  • 0:01 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja ik wou nog graag enige verduidelijking vragen als dat mogelijk is.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ga uw gang.
  • 0:34 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja dank u. Meneer Pals ik zie hier staan de raad wil inzicht hebben in het reilen en zeilen van het openbaar lager onderwijs. Ik neem aan dat u de basisschool bedoelt in deze. En informatieve gesprekken. U wilt dus meerdere gesprekken en een afvaardiging van deze raad, dat begrijp ik goed? U bent dus niet tevreden met hetgeen de heer Ten Brinke u heeft toegezegd met een dialoog aan te gaan met de hele raad. Dan is het mij duidelijk, maar volgens mij hebben wij daar namelijk geen invloed op.
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Mag ik daar op reageren voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U houdt van debatten u wordt uitgedaagd.
  • 0:45 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Uiteraard hebben we daar geen invloed op, maar meneer Van Beek laten we het proces van het afgelopen jaar nog eens nagaan. Het verdient absoluut geen schoonheidsprijs wat er gebeurd is, u bent het daar best mee eens en u zult dat ook moeten beamen. Dan denk ik dat je als raad die toch OPRON op of die het lager onderwijs op afstand heeft gezet, maar toch de verantwoordelijkheid enigszins naar je toe moet trekken om te analyseren van wat vinden partijen over het openbaar onderwijs, waardoor is het, tot hoever is het gekomen dat het dat de Westerschool bijvoorbeeld is gesloten en hoe gaan we in de toekomst verder op met openbaar onderwijs en het uitvoerende gezag. En ik denk dat dat raad daarvoor de eerste aangewezen persoon is en niet het college.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   meneer Van Beek, CU.
  • 0:04 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja dank u wel. Nou ik denk niet dat de raad daarover gaat. volgens mij is er een college van toezicht die wij aangesteld hebben en die gaat vervolgens over het beleid van die school en volgens mij is dat het punt waar wij elkaar dus niet vinden en ik bedoel we hebben natuurlijk wel hebben wij in onze bijdrage hebben we ook gezegd dat het in dit proces niet de schoonheidsprijs verdiende wat de OPRON gedaan heeft, maar wij gaan wel akkoord met de toezegging zoals de heer Ten Brinke dat gedaan heeft om een dialoog met ons aan te gaan en dat stellen wij ook zeer op prijs en dat is voor ons voldoende. Dank u.
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   dank u wel meneer Van Beek. Meneer Boels, CDA.
  • 0:14 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   ja, dank u wel. Ik ben nog even in die motie aan het lezen want hij kwam aan het einde dan de middag in een keer richting de fractie van de CU en die van het CDA, daar moeten we nog eens een keer een open dialoog over aangaan meneer Pals, het mag ook wel iets eerder, maar dat terzijde
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ik laat meneer Boels even uitspreken meneer Pals.
  • 0:26 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja dank u wel. Eigenlijk zit ik wel een beetje op lijn van de, oriënterende en informatieve gesprekken, u maakt het ook wel het is wel veel en dan ook nog te voeren door een commissie van vertegenwoordigers. Ik heb de heer Ten Brinke horen zeggen dat hij, hij doet eigenlijk een oproep tot een dialoog met de gemeenteraad. En ik hecht daar ook wel aan, dat we gewoon, dat iedereen op dezelfde wijze open en transparant geïnformeerd wordt. kunt u daar even op reageren meneer Pals.
  • 0:19 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou dat is toch niet zo moeilijk meneer Boels. Ik bedoel je gaat als commissie bij elkaar zitten, je spreekt af a; wat je wilt vragen, b; wie je wilt bevragen en c; je evalueert de uitkomsten weer aan de raad en eventueel aan het college en naar de OPRON wat de bevindingen waren van die commissie. Het is niet moeilijk zoals het is hoor.
  • 0:2 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   niet met de gehele gemeenteraad begrijp ik.
  • 0:5 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nee, het lijkt me handiger om in ieder geval een vertegenwoordiging per fractie laten
  • 0:1 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Helder, dank u wel.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Goed wij waren bezig met de eerste termijn. Ik kom hierop terug. Meneer Pals heeft het, wat is er met meneer Mellies meneer Bessembinders, ik was bezig met het aangeven dat meneer Pals het woord had gevoerd in eerste termijn en dat dat mij bracht bij de fractie Mellies die nog niet de eerste termijn gebruikt had. Ik ben blij dat u weer helemaal thuis bent in de procedures. Wat een bescherming. Meneer Mellies aan u het woord.
  • 1:20 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   dank u wel voorzitter. Ja, we moeten jammer genoeg constateren dat de instandhouding van de openbare basisschool Westerschool en het overnemen van de school van de scholengroep OPRON helaas geen optie is. We lezen in het raadsvoorstel dat daar allerlei wettelijke belemmeringen voor bestaan. We betreuren de hele gang van zaken, de manier waarop alles is verlopen, dat verdient in onze ogen zeker geen schoonheidsprijs. We maken ons ook zorgen, zorgen over het openbaar onderwijs in onze gemeente als geheel, maar ook zorgen over het feit dat wij als gemeente, als gemeenschap klaarblijkelijk op afstand staan en dat we er gewoonweg niet over gaan. we hebben een huisvestingsverplichting, maar voor wat betreft het onderwijs zelf staan we dus buiten spel. Eén van de redenen die de OPRON aanvoert om de nevenvestiging OBS de Westerschool en de OBS de Oleander op één locatie te concentreren was dat er een school zou ontstaan van een zodanige omvang dat daarmee voldoende mogelijkheden aanwezig zijn voor het bieden van goede onderwijskwaliteit. We zijn dan ook benieuwd of OBS Oleander het predicaat zwak hiermee zal gaan kwijtraken. Ook omdat nog niet duidelijk is hoe de kwaliteit van het onderwijs gaat uitpakken in relatie tot de eisen vanuit het nieuwe inspectiekader.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:6 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Vanwaar die uitspraak dat de Oleander nog zwak is of zeer zwak. Hoe komt u daar
  • 0:2 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   of is het inmiddels voldoende
  • 0:4 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ik neem aan dat u toch even de stukken goed gelezen heeft meneer Mellies voordat u met zulke uitspraken komt.
  • 0:41 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   ik vind het goed dat dat zo is, maar ook omdat het nog niet duidelijk is hoe de kwaliteit van het onderwijs gaat uitpakken in relatie tot de eisen vanuit het nieuwe inspectiekader dat op 1 augustus jl. in werking is getreden. Het schijnt zelfs zo te zijn dat er de mogelijkheid bestaat dat door dit nieuwe inspectiekader, zo lezen we in het rapport, meer scholen aangemerkt zullen gaan worden als zwak. Voorzitter waar het om gaat is dat onze kinderen goed onderwijs krijgen en dat de kwaliteit daarvan gewaarborgd is. Het is denk ik sowieso goed, en de heer Ten Brink refereerde er zelf ook al aan, dat wij hierover als raad een aantal oriënterende en informatieve gesprekken gaan voeren met de OPRON. Dank u wel voorzitter.
  • 0:28 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Nou was dit het voorstel naar aanleiding van uw eerdere besluit, waarin u als raad zelf besloten heeft, de uitwerking is volgens de oude procedure netjes door het dagelijks bestuur gedaan om u ten dienste te zijn. ik denk dat hier ook een motie ligt waar we even over na moeten denken, dus ik schors de vergadering, ik kijk even naar wethouder Hamster, 10 minuten.
  • 0:5 schorsing
  • 1:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik heropen de vergadering. U heeft eerst van mij een antwoord tegoed over de ingediende motie en de adviezen over en weer verschillen, maar volgens mij voldoet ie niet aan de vereisten en laat ik hem niet onderdeel zijn van de beraadslagingen. En dat heeft te maken met het feit dat een motie meestal een wens of een opdracht is aan het bestuursorgaan college om te zorgen dat onder de aandacht te brengen van gemeenteraden, de regering aan te spreken, een vraag te beantwoorden et cetera. Dit is een opdracht van uw raad, iets wat u zelf wil oppakken, de hand is uitgestoken kunt u gewoon regelen met bestuur van OPRON en u wilt dat in de uitvoeringszin de griffier die afspraken gaat regelen. Nou prima die opdracht dat kunt u gewoon regelen et cetera, maar volgens mij kan het niet dat u aan een individuele ambtenaar in de organisatie op een gegeven moment zomaar opdrachten geeft die volledig langs het college gaat. Het college is een bestuursorgaan, de griffier niet. Dus we zijn het niet eens met elkaar en dan is mijn mooie rol om een beslissing te nemen en hij maakt dus geen onderdeel uit van de beraadslaging.
  • 0:5 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Voorzitter wij vragen om een schorsing.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ja
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Heeft u eerst het antwoord van de portefeuillehouder nodig? Gaat niet over de motie, maar
  • 0:2 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Nee, hoor ???????????
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   en hoe lang heeft u nodig voor de schorsing meneer Klinkhamer
  • 0:4 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   zolang dat we, nou minstens een kwartier denk ik.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou ja ik probeer wel met de andere agendapunten die vanavond ook op de agenda staan waar het publiek voor aanwezig is, om daar wel voortgang in te krijgen.
  • 0:14 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dan stel ik voor voorzitter, want we zijn denk ik op deze manier komen we niet van elkaar af, een punt van orde, maar u bent voorzitter dan denk ik dat we eerst, en de mensen op de tribune hebben daar alle recht toe, dat we even de agendapunt, ik weet niet welk agendapunt het is
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   13 en 14 en dan komt er nog een motie vreemd aan de orde en ik wil deze daar wel naartoe schuiven, dan krijgt u nu het antwoord, maar er is verschil van inzicht en zolang dat niet onderbouwt kan worden op een gegeven moment dan is het mijn taak om een besluit te nemen en dat heb ik tot op heden gedaan.
  • 0:16 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja maar ik, wij zijn het absoluut, voorzitter ik vind het echt out off the order. U kunt wel zeggen van ik besluit dit en ik besluit zus, maar ik heb altijd in mijn hele eenvoudige optie over de raad, de raad is altijd nog het hoogste orgaan binnen de gemeente en dan gaat de gemeente daarover.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   meneer Pals we kunnen daar een ellenlange discussie over opzetten
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ja dat denk ik ook ja.
  • 0:51 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   u heeft de beschikking over een aantal raadsinstrumenten, die mag u gebruiken, heeft u een reglement voor, dat kent de wet op een gegeven moment en de wet kent uitleg wanneer daar een verordening voor moet zijn of niet. En deze is van alles in mijn ogen niks. En dan denk ik op een gegeven moment dan word ik geacht als uw voorzitter om te zorgen dat er een juiste beraadslaging plaatsvindt en dat doe ik nu. En als er verschil van inzicht is en u hebt niet de tijd gebruikt op een gegeven moment om dat duidelijk te maken dan moet er een besluit vallen en dat is de mijne op dit moment. En ik wil hem straks aan het eind van de agenda nog wel een keer bediscussiëren, maar op dit moment kan die geen onderdeel uitmaken. Ik geef het woord aan de portefeuillehouder naar aanleiding van de eerste termijn.
  • 0:13 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Voorzitter mag ik wat, ik dacht dat we dit punt nu even lieten gaan en dat we de andere punten zouden doen. Dat dacht ik.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U krijgt de beantwoording van dit stuk en volgens mij kunnen we ook best tot besluitvorming komen, met de afspraak dat we over deze motie aan het eind van de agenda nog in overleg gaan. Die mensen zitten te wachten op een gegeven moment en u kunt zo met elkaar afspreken om met OPRON in gesprek te gaan, maak het niet ingewikkelder. Ik geef het woord aan wethouder Hamster.
  • 2:41 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Voorzitter dank u wel. De raad heeft veel gewisseld in eerste termijn en dat heeft verschillende klankkleuren meegekregen en ook verschillende inhoud. U zult begrijpen het college kan met een deel daarvan zonder meer instemmen en een deel ervan legt ze naast zich neer, waar ik zeker mee in kan stemmen zijn de woorden van de heer Klinkhamer dat dit impact heeft. Het sluiten van een school heeft altijd impact op kinderen, op ouders, op leerkrachten, op besturen en in dit geval ook op een wijk. Het is helaas niet de eerste die wij voorgedragen krijgen om al dan niet die instandhouding over te dragen en het is ook niet de eerste school die sluit. We hebben de afgelopen jaren de Zonnedal, Parkwijkschool, de basis, de Meander, Gabrieldam, Spitsenschool allemaal zien sluiten en ik hoor mevrouw Luijken zeggen van hoeveel nog. Nou dit kent natuurlijk een aanleiding in de krimp en de ontgroening die onze regio treft. Sinds 2007 gaan er 20% minder kinderen naar de basisscholen in onze gemeente en dat is over de hele gemeente heen is dat gemeten. Er worden gewoon minder kinderen geboren er vestigen zich minder gezinnen, we hebben gewoon minder kinderen die al die scholen bevolken. Ondertussen zie je ook binnen het onderwijs de trend dat een bepaald aantal kinderen wel nodig is om gewoon kwalitatief goed onderwijs te leveren. En die beide ontwikkelingen zorgen ervoor dat je hier en daar ziet dat scholen samengevoegd worden, hier en daar een locatie opgeheven wordt en vandaag staat de Spitsenschool op de agenda, de Westerschool op de agenda. De Westerschool staat op de agenda. En als we kijken naar het moment vanaf de laatste keer dat er erover spraken dat viel mij met name op in de inbreng van de insprekers, het moment na behandeling in de raad heeft opgeleverd dat er wel een dialoog plaats heeft gevonden, te laat, eens, tussen betrokkenen en OPRON. En volgens mij de dialoog die nu nog meer plaats moet vinden is de dialoog tussen OPRON en u. En volgens mij werd daar een hele goede handreiking door gedaan om zowel met commissie van bestuur als met de raad van toezicht als uw gehele raad een gesprek te gaan voeren, en ik heb van meerdere fracties begrepen dat ze die handschoen oppakken, dat ze die uitgestoken hand aannemen, en volgens mij heeft dat geen enkel probleem met het organiseren, meneer Ten Brink gaf daar een concreet voorbeeld bij, de begroting en de meerjarenraming die hebben wij ontvangen, dat is een hele goede aanleiding om dat gesprek te gaan voeren.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:09 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik, voorzitter, de motie blijft nog even liggen. En inderdaad ik ben het helemaal eens met de handreiking van meneer Ten Brinke, maar uw raad wil meer, dus dat realiseert u zich.
  • 1:42 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja ik proef ongemak bij de raad. En die proefde ik in jullie ook al, volgens mij begon ik mijn betoog een half jaar geleden met eerst eens duiden waar we het over hadden, wat zijn de verhoudingen, u heeft nu een voorstel voor u liggen waarin de raad wordt voorgesteld om de instandhouding van een openbare school niet over te nemen. Nou dat is, u heeft vandaag het woord technocratisch al gebruikt, zo technisch als het maar zijn kan. OPRON neemt een besluit, heeft daarvoor alle paden bewandelt alle adviezen ingewonnen en het besluit is definitief geworden met instemming van de medezeggenschapsraad en er zijn geen bezwaren ingediend, dat besluit is definitief. De wet schrijft voor dat wij nog een besluit hebben te nemen of wij al dan niet de school over willen nemen, dan zeg ik wij, want dat is uw raad, zo concreet staat het er weer in. En wij hebben een aantal procedures doorgelopen de afgelopen tien jaar, waarin eerst die verzelfstandiging plaatsvond en in 2013 nog de scheiding van bestuur en toezicht en dat heeft uw raad weer een andere positie geplaatst. Ik zag in uw motie, waar we het nu over mogen hebben, het woord lager onderwijs staan, dat doet wel een beetje vermoeden dat u nog een beetje in het verleden leeft. Er is heel veel veranderd de afgelopen jaren. Sinds het lager onderwijs is geweest. Ik heb het lager onderwijs niet meegemaakt, maar ook in de aansturing besturend toezicht en juist met het verzelfstandigen van de organisatie is die positie gewijzigd zowel in de wet als in de uitvoering hier lokaal. En ik merk dat u daar hier en daar mee worstelt, waar gaan we nog over, waar gaan we niet over, u voelt zich verantwoordelijk voor het openbaar onderwijs. Er is nu een uitvoeringsvorm voor gekozen middels een verzelfstandigde organisatie en daar hebben wij afspraken over gemaakt die keurig door u bekrachtigd zijn in statuten
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   meneer Pals D'66. Ik denk hij spreekt zo snel door ik kom er niet tussen, maar
  • 0:33 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou ik waardeer dat de wethouder signaleert dat wij een worsteling hebben. Nou wij hebben helemaal geen worsteling, wij willen gewoon helderheid en klaarheid en uw cursus over lager onderwijs en dat soort dingen staat er helemaal niet want het is gewoon openbaar onderwijs, dus we zijn ons als raad terdege geïnformeerd hoe het openbaar onderwijs in elkaar zit. En daar worstelen wij niet mee. Wij willen gewoon op een andere manier willen wij geïnformeerd worden en we willen onze eigen koers volgen ten aanzien van informatieve gesprekken. Dat willen we wethouder.
  • 2:09 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Op het gevaar af dat ik toch inhoudelijk op de motie in ga voorzitter, wij hebben een aantal werkafspraken met ons gemaakt en die zijn er niet zomaar gekomen, die zijn er gekomen om ervoor te zorgen dat de organisatie OPRON ook op een adequate manier kan opereren en dat is ingegeven door de wet die heeft gezegd van er zou een scheiding moeten plaatsvinden tussen het bestuur van OPRON, een toezichtordelijk orgaan en de gemeente. De gemeente heeft nog een aantal rollen en die beperken zich tot hele grootse dingen namelijk de instandhouding van een genoegzaam aantal, zo subjectief als het maar zijn kan, een genoegzaam aantal openbare scholen en twee; met controleren het zeker stellen dat het de scholen een openbaar karakter heeft. Dat is uw rol. Beide zijn niet in het geding, zo sterk wil ik als college ook reageren. Wij houden een genoegzaam aantal openbare scholen om de vraag vanuit de inwoners het aantal kinderen dat gebruik maakt van het openbaar onderwijs een goede plek te geven. Volgens mij heeft nog niemand in deze raad en daarbuiten zich ooit zorgen gemaakt of het onderwijs wel werkelijk openbaar zou zijn. Dus dat kunnen we gewoon afvinken. En dat u ondertussen denkt van maar er is nu, de casus Westerschool, laat ik hem zo noemen, geweest en dat voelt ongemakkelijk. Hoe kan dat nou en zouden wij daar niet meer over te zeggen moeten hebben, er is een commissie van bestuur, de raad van toezicht houdt er toezicht op, ik heb de heer Klinkhamer gehoord, daar heeft u een mening over, de stichting OPRON wordt weer, daar wordt weer toezicht op gehouden door de inspecties, dat hebben we heel goed geregeld in Nederland. Er wordt gewoon bestuursonderzoek gedaan één keer in de zoveel tijd, vierjaarlijks geloof ik, om te kijken of het geheel nog goed functioneert door het volledig objectieve orgaan "onderwijsinspectie". Zo hebben we dat geregeld in Nederland en ik begrijp uw ongemak want het voelt niet leuk. Het voelt bagger gewoon als zo'n school sluit en zeker als je denkt van het is een school waar wij van denken daar gaan wij over. Helaas. Voorzitter ik kan nu niks anders doen dan nogmaals te adviseren; ga in op dat verzoek, dat aanbod van de heer Ten Brink om in dialoog te gaan. Volgens mij is dat een aanbod, ik heb volgens mij hier ook een bestuurder gezien die een knieval heeft gemaakt, we mochten het interpreteren zoals we het moesten doen, maar volgens die reflectie laat zien op hetgeen er gebeurd is en ook graag die reflectie op een uitgebreider moment met u wil delen, volgens mij is dat een hele goede geste. En voorzitter ik denk dat ik het hierbij laat, dank u wel.
  • 0:23 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, dank u wel. Voldoende beantwoording in eerste termijn? Behoefte aan een tweede termijn? Kunnen we wel beslissen over het besluit of wilt u het besluit ophouden. Ja, het formele besluit wat bij het raadsvoorstel staat, dat luidt
  • 0:10 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Voorzitter mag ik even als fractie dan even benoemen hoe wij het gaan citeren. Wij hebben besloten als fractie om de school, wensen de school niet over te nemen, we hebben het niet over sluiten, we wensen het niet over te nemen.
  • 0:37 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik zal het besluit nog even formuleren zoals het keurig in de openbare stukken staat. "Besluit de raad om de instandhouding van de nevenvestiging van OBS Westerschool niet over te nemen van de scholengroep OPRON". Ja zo heb ik het besluit wat voorligt en waarvan ik vraag of we dat dan wel unaniem steunen. Dat is het geval. [voorzitter klopt met hamer] Aldus. Dan geef ik de voorzittershamer over naar de heer Boels van het CDA als tweede ondervoorzitter van de raad in het kader van agendapunt 13.
 • 13 Centrumontwikkeling Stadskanaal
  • 13. Centrumontwikkeling Stadskanaal (405,56 KB)13.1. Visie winkelcentrum Stadskanaal vastgesteld 11072016 (3,46 MB)13.2. Subsidieaanvraag Stadskanaal september 2017 (2,55 MB)13.3. Beschikking Stadskanaal 9 november 2017 (1,22 MB)
  • 0:37 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, dank u wel. Agendapunt 13, centrumontwikkeling te Stadskanaal, met als beslispunt het budget van 4,2 miljoen voor de uitvoering van het centrumplan in stand houden en dit bedrag voor 3,2 miljoen te dekken ten laste van de reserves stedelijke vernieuwing en de investeringslasten de resterende 1 miljoen ten laste te brengen van de jaarlijkse toevoeging aan deze reserve. Wie mag ik voor dit agendapunt het woord geven. Dan begin ik van groot naar klein, althans, de heer Maarsingh van het CDA.
  • 10:21 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja, voorzitter een heel ander onderwerp, dat ontspant misschien ook weer wat. Voorzitter maar het gaat wel over een heel belangrijk onderwerp, dit voorstel. Zowel voor de betrokkenen ondernemers, de burgers en het aanzien van ons winkelcentrum. En dat betekend voor ons als raad dat wij vanavond keuzes moeten maken waar belanghebbenden ook mee uit de voeten kunnen en zich ook goed bij voelen. En niet te vergeten waarin alle partijen participeren met enthousiasme, inbreng en ook geld. Wij hebben als CDA fractie net als alle andere fracties uiteraard de stukken nog weer eens goed doorgenomen want die waren al niet zo jong meer en er opnieuw goed over nagedacht. En dat uiteraard gedaan op basis van de actualiteit. Dit moment. Maar ook in het licht van een gelukkig oplevende en groeiende economie. dus niet vanuit de achtergrond van krimp, want daar hadden wij het nog steeds over voor twee jaar terug, maar van groei. En niet te vergeten natuurlijk de uitkomst van de provinciale beschikking van 9 november j.l. van 1,9 miljoen euro. Terwijl wij 2,8 miljoen euro gevraagd hadden. De bijdrage van ons als gemeente was in het plan zoals dat besproken is in de raadsvergadering op 11 juli 2016, 4,2 miljoen euro. Op dit moment is er dus 6,1 miljoen euro beschikbaar en dit is dus 900.000 minder dan beoogt. Maar gelukkig komt er dan door een dekking van de renovatie van het Menistenplein, een andere dekking, nog 250.000 euro beschikbaar. Zodat we voor het plan nog 6,5 ton tekort komen, voor onze oorspronkelijke plannen. Ik zou het college willen vragen deze cijfers kloppen toch? wij horen het wel. Wij gaan ervanuit dat u zich maximaal inspant om dit tekort, deze middelen, via allerlei fondsen te verwerven. Maar één ding staat voor ons ook vast, als u als college en wij als raad niets doen, dan gebeurd er ook niets in deze gemeente. en als CDA fractie zijn wij voorstander om nu aan de slag te gaan met dat centrumplan. Het raadsbesluit is alweer anderhalf jaar geleden genomen en wij vinden het hoog tijd dat nu met de uitvoering wordt begonnen. Het wachten was op de provincie en het bedrag van 1,9 miljoen was dat ook wel waard, want dat is natuurlijk toch veel geld. En natuurlijk hadden wij ook liever de gevraagde 2,8 miljoen ontvangen, maar ook 1,9 miljoen is heel veel geld. En wij willen een compliment geven aan de ambtenaren voor de onderbouwing en de invulling van de goede aanvraag, want dat wordt hier eigenlijk veel te weinig gezegd in deze raad, maar u ook als college complimenteren voor de lobby, voor een goed resultaat. Want zoveel geld zat er nou ook weer niet in die pot, provinciaal. En een afwijzing had ook gekund en wat zouden wij dan moeten, geen aanpak of een half plan, voor ons is niets doen geen optie voor een bruisend winkelcentrum. Het gaat om een verzorgingsgebied van zo'n 60.000 mensen. Kijk eens naar de Oude Markt, en ik heb daar zaterdagmiddag, ik ga nooit winkelen, maar een uur gestaan op die Oude Markt, mensen eigenlijk is het één bende. Maar vreselijk druk. Die auto's reden maar steeds om en om en die reden maar steeds om toch een plekje te vinden en ze zijn net als mijn vrouw, ze rijden het liefst met de auto in de winkel, bij wijze van spreken. Voorzitter, naar de Oude Markt met zijn achterstallig onderhoud, maar daar komt nog bij voorzitter, dat langer wachten de uitvoering alleen maar duurder maakt want de prijzen lopen ook op met de economie. Ik zou ook kunnen zeggen; het geld is nog nooit zo goedkoop geweest in de geschiedenis. Voorzitter als CDA fractie zijn we ronduit voorstander voor het beschikbaar stellen van de eerder besloten 4,2 miljoen en niet omdat geld uit te geven, dat snapt u wel, maar om te investeren in onze toekomst. En u moet maar gewoon uw best doen voor die 6,5 ton. Maar wij hebben nog wel een paar wensen en adviezen, waarvan wij vinden dat u daar ook naar moet luisteren. Wij willen bovendien niet het risico lopen dat de provincie, en dit is een hele belangrijke, de subsidie kort of intrekt. Dat risico willen wij niet lopen. En daarom is onze vraag, en wij hebben daar graag antwoord op, krijgen wij het nog wel voor elkaar voor 1 januari 2020 zoals wij lezen in de voorwaarden voor de beschikking van de provincie. Of is er gezien de late toewijzing nog enige rek in tijd mogelijk. Wij horen graag uw reactie. Ik weet dat mensen op het provinciehuis ook gewone mensen zijn, dus u kunt daar, moet u het wel even over hebben. Er is inmiddels dus twee jaar, meer dan twee jaar over de plannen en de invulling van en uiteindelijke besluitvorming heengegaan en de wereld waarin wij leven is heel snel aan het veranderen. En gelukkig ook de economische ontwikkeling. Beste mensen, en daarom vroeg ik dat ook aan de heer Havinga, ook de ondernemers hebben er weer zin in en dat betekend reuring en dat betekend ook werk. Wij vinden dat er inhoudelijk nog eens goed naar de invulling van het plan gekeken moet worden, niet alles veranderen, maar de kennis van nu er in betrekken. We lezen o.a. in het plan over de aanleg van fonteinen en zonnepanelen in het centrum. Wij vinden dat in het centrum geen zonnepanelen op het maaiveld horen dan kun je er beter auto's neerzetten. Zonnepanelen horen op daken en die horen in de zonneparken, maar niet in het centrum. Bent u dat met ons eens? verder zijn we van mening dat we de parkeervoorstellen en de ontsluiting, waarvan wij een aantal brieven hebben gekregen van de heer Beuker, C.S en hij spreekt daarin ook namens vele ondernemers, moeten verwerken in het plan. Want dat Europaplein daar kun je maar niet al te best rijden, wij willen van het standpunt van de ondernemers serieus nemen. en we kunnen het gemeentehuisplein hier ook best in betrekken. Beter druk en geparkeerde auto's van kopers dan een doodstil plein en met de auto onbereikbaar. Ik had ook kunnen zeggen; je kunt er een kanon afschieten zaterdagmiddag en je ziet geen mens. En daar is nog een belangrijk argument voor voorzitter. Er wonen boven de winkels veel ouderen, die soms ook hulp en zorg nodig hebben, en als 's nachts dat hek, ik weet niet of u dat weet, bij Ter Borg dichtgaat, dan kunnen die verzorgers die kunnen daar helemaal niet komen, die moeten eerst vijf, zes honderd meter rondlopen en dan komen ze bij de mensen. Nou die tijd kun je beter aan de zorg besteden. Dus het mes snijd aan twee kanten. Bent u het hiermee eens? verder zijn wij voorstander van een citymanager. Wij verstaan hier gewoon een man of vrouw onder met veel ervaring uitstekende communicatiever eigenschappen en vooral ook een verbinder. Zo'n soort verbindingsofficier zeg maar. Die wel een beetje de lead neemt maar kan overtuigen. Iemand die gewoon doet, gewoon is, moet ik zeggen, maar alle belanghebbenden kan overtuigen van nut en noodzaak. En dat wij samen gevoel kan overbrengen. En de vonk van de één naar de ander ook kan overbrengen zodat, en dat is een heel belangrijk punt, de bereidheid om te investeren als een olievlek gaat werken, kijk ook even naar het Menistenplein. Voorzitter hebben wij goed begrepen dat het college ook voorstander is van zo'n planbegeleider c.q. planuitwerker c.q citymanager. Verder horen wij nog dat vooral van het fietsverkeer aan de Hoofdstraat tot aan de Buinersluis om meer en vooral ook duidelijke ruimten te geven. bent u bereid om dat nog eens even mee te nemen in de planuitwerking. Tot slot. Voorzitter nu aan de slag, wachten is voor het CDA geen optie, wij willen bouwen aan deze gemeente aan de economie, de werkgelegenheid, de uitstraling en het aanzien. Tot zover.
  • 0:10 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dank u wel meneer Maarsingh. Dan geef ik nu het woord aan de heer Idema van de SP.
  • 0:54 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dank u wel voorzitter. Voorzitter, dank aan de insprekers. Uiteraard vindt de SP ook dat er een leuk en aantrekkelijk winkelcentrum moet zijn en blijven en dat er nagedacht moet worden over de steeds meer toenemende leegstand. De SP vindt ook dat de ondernemers in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor hun ondernemerschap en de gemeente moet zorgen voor een aantrekkelijke infrastructuur. Zoals parkeerplaatsen, verlichting, veiligheid en wegen. Als de gemeente meent dat zij ondernemertje moet spelen zoals in het voorstel wordt geschetst, zijn we het hier niet mee eens. Wij zijn tegen de sloop van de Navolaan en het Expertpand, omdat wij stellig
  • 0:3 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Heer Hofstra van de PvdA.
  • 0:4 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Wat verstaat meneer Idema onder dat de gemeente ondernemertje speelt.
  • 0:4 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dat ze een onroerendgoed pand aankopen wat ze uit de markt halen.
  • 0:8 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Bent u het er wel mee eens dat de gemeente een rol heeft in het op peil houden van ons centrum.
  • 0:55 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Daar ben ik het mee eens. Omdat wij stellig van mening zijn dat hier alleen maar de vastgoed sector wordt gesteund en de beginnende en kleine ondernemers juist zal tegenwerken of zelfs banen of laten verdwijnen. De ondernemers van de Navolaan hebben de laatste jaren laten zien dat er potentie aanwezig is vooral dat de juiste startende ondernemer er iets leuks van hebben gemaakt. Door de hoge huurprijs is dit elders in het centrum vaak niet mogelijk om iets te proberen. Daarom stellen wij voor om de 4,2 miljoen te verlagen naar 2,8, dat is plusminus 70% van het oorspronkelijk bedrag. Dat is naar rato zoals in het vastgestelde raadsvoorstel centrumvisie werd beoogt. Gezien de besparing van plusminus 2 miljoen van de niet koop en slopen van de panden aan de Navolaan, dat betekend dat er globaal 2 miljoen overblijft voor behoud voor bijvoorbeeld onze buitenzwembaden.
  • 1:39 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter mag ik een vraag stellen aan de heer Idema, want wij, ik doe het heel voorzichtig want wij zijn het vast wel met elkaar eens. Maar wat ik nou van u hoor is dat u van 4,2 naar 2,8 wilt, nou heb ik in die beschikking gelezen van de provincie dat het plan wel uitgevoerd moet worden. En waar ik nu een beetje bang voor ben, en ik weet het bijna zeker, dat zodra wij beginnen met ons plan aan te passen dat de 1,9 miljoen of verdwijnt of drastisch wordt gekort. En dat moeten wij beslist niet willen. Kijk voorzitter eigenlijk bedoel ik te zeggen, wij zijn natuurlijk geen ondernemer als gemeente, maar als wij niet aantrekkelijk zijn voor ondernemers, daar gaat het om, dan verdwijnen ze ook, dan vestigen ze zich niet en wij zeggen altijd; met een worst noar een ziede spek en zo. Zo praten wij dan een beetje in de volksmond, maar het is natuurlijk toch wel zo die 1,9 miljoen moet recht overeind blijven. Ik ga nog een beetje verder, ik heb nog niet de toestemming van de fractie hoor dus dit is een persoonlijke opmerking, als zouden wij er ook even geld voor moeten lenen dan moeten wij het nu doen. Want ik ben er van overtuigd dat de bouwkosten over twee à drie jaar zeker een kwart hoger zijn, dan moeten we wel even op onze qui vive zijn. Maar goed ik probeer u een beetje te overtuigen
  • 0:2 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   ik snap het, ik snap het
  • 0:3 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   U bent ook van goede wil, maar goed wij moeten wel even goed zaken doen.
  • 0:3 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Maar begrijpt u hoe ik aan die 2,8 miljoen kom?
  • 0:1 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nee, niet precies.
  • 0:43 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik zal het proberen uit te leggen. In de vorige centrumvisie wat wij vastgesteld hebben of door de meerderheid van de raad is vastgesteld, is afgesproken dat er 4,2 miljoen beschikbaar zou worden gesteld voor het project centrumvisie. Met onder voorbehoud van dat er 2,8 miljoen van de provincie zou komen. Ik heb daar even op de achterkant van een sigarendoosje heb ik een berekening gemaakt en zodoende kom ik op die 2,8 miljoen. Want als je die 2,8 miljoen wat in mindering is gebracht door de provincie, dus die 1,9 miljoen, dan kom je ongeveer op 2,8 miljoen. En houd me niet op een kwartjes na.
  • 0:32 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nee, maar dat begrijp ik ook wel, maar laat me even, wat even mijn opmerking is, ik heb dus de beschikking goed gelezen van de provincie en volgens mij is het zo, maar het college kan daar wel duidelijkheid over geven, want die heb ik daar niet om gevraagd, maar ik heb die beschikking gelezen. En in die beschikking staat gewoon, dat betekend niet alleen dat wij het plan moeten uitvoeren zoals het is voorgelegd, maar wij moeten het ook nog voor 1 januari 2020, dat staat er ook nog in.
  • 0:2 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, ik heb die beschikking ook heel goed gelezen.
  • 0:4 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ik stel voor dat de heer Idema zijn verhaal
  • 0:05 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   ik heb de beschikking heel goed gelezen meneer Maarsingh, maar waar wij pertinent tegen zijn dat is het aankopen en slopen van de Navolaan en Expertpand. Daar zijn wij tegen en ik probeer daarin een
  • 0:09 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Precies, u bent niet tegen die ,als het college 6,5 ton bij elkaar sprokkelt
  • 0:5 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nee, dat zeg ik niet
  • 0:2 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dan stel ik voor dat de heer Idema nu gewoon zijn inbreng continueert.
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dank u wel voorzitter.
  • 0:3 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Meneer Bieze, GBS.
  • 0:53 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja, ik wil toch nog graag even ingaan op het betoog van de heer Idema want ik ken de SP als een partij die opkomt voor mensen die het allemaal niet zo breed hebben en ook voor werknemers die in het lagere segment werkzaam zijn, hij wil nu de gemeentelijke bijdrage gaan verlagen, ik wil hem vragen wat het effect van het verlagen van de bijdragen nu is op het MKB, op het aantal banen. U hebt de insprekers gehoord dat het gaat om 5 à 600 banen, u verlaagt dus de bijdrage, daarmee heeft dat effect op alles wat er gebeurd want u geeft dus gewoon minder geld uit en daarmee creëert u dus ook geen werkgelegenheid voor dat verschil in dat bedrag dus er gaan ook daar weer banen verloren. Dus ik wil graag weten van de heer Idema wat het verlies dan betekend aan bijvoorbeeld banen.
  • 0:36 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Nou daar kan ik natuurlijk nooit geen antwoord op geven want dat gaat over ongeveer 6 ondernemers, zelfstandig ondernemers die wat personeel heeft dus, maar als je ook kijkt van wat er ook gebeurd is in die Navolaan dat is een handtekeningen actie geweest waar ruim 7000 handtekeningen op gekomen zijn dat de Navolaan moet blijven bestaan. dus dat wordt ook niet zomaar gedaan. Dus dat betekend gewoon dat heel vee inwoners van Stadskanaal het belangrijk vinden dat zo'n Navolaan niet gesloopt wordt. Zo simpel is het. Want er zijn beginnende ondernemertjes met weinig personeel, maar die proberen het wel in ieder geval een bedrijf op te starten.
  • 0:3 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   De heer Nijenbanning, VVD.
  • 0:32 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja ik wil toch ook even reageren op wat de heer Idema zegt, ik begrijp dat die strijd voor het behoud van het pand aan de Navolaan, maar al vanaf het begin af aan heeft denk ik de gemeente duidelijk gemaakt dat er voor alternatieve locatie zorggedragen zal worden, dus die winkeliers die daar zitten die krijgen of voorgedragen of die kunnen, ik geloof dat er eentje al vrijwillig een keuze heeft gemaakt, als met behoud van locaties en het aantal vierkante meters van die winkels als die elders in het centrum gehuisvest kunnen worden dan is het toch een dan wordt het aangezicht van het centrum wordt alleen maar aantrekkelijker.
  • 0:11 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Als dat zo is dan klopt uw bewering, maar er is nu een kapperszaak uitgegaan die is naar Nieuw-Buinen gegaan, die gaat niet in het centrum zitten omdat daar de huur veel te duur is, dat is de reden.
  • 0:6 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ik denk dat de portefeuillehouder daar wel duidelijkheid over kan verschaffen wat hierin het beleid is, maar
  • 0:4 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ik stel voor, volgens mij heeft u allen uw standpunt gebezigd, ik stel voor dat de heer Idema zijn verhaal continueert.
  • 0:47 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, is goed. Dat betekend dat er globaal 2 miljoen overblijft voor behoud van onderhoud van onze buitenzwembaden, dat had ik al gezegd trouwens. Om de leegstand problematiek prominenter op de agenda van de vastgoedsector te krijgen vinden wij een leegstandsverordening een goed instrument. De anti-inspraakverordening zijn we nog steeds tegen en de bewoners van het centrum moeten beter meegenomen worden in dit verhaal. In het vertrouwelijk overleg is er unaniem besloten dat de gemeente het Expertpand strategisch onder voorbehoud te kopen. Kunt u vertellen wat de stand van zaken is. Verder willen wij een overzicht van de intentieverklaring van de 7 miljoen, wat eerst overigens 8 miljoen was, omdat de beschikking van de provincie hier duidelijk over is en min of meer van ons eist. Tot zover voorzitter.
  • 0:7 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dank u wel meneer Idema. Dan geef ik graag het woord aan mevrouw Sterenborg van de CU.
  • 1:56 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel voorzitter. Vanavond bespreken we de financiële kant van de centrumvisie Stadskanaal. We kunnen instemmen met de beslispunten om het bedrag van 4,2 miljoen in stand te houden en de genoemde dekking. Het zal nog een hele uitdaging worden om het financieel rond te krijgen en zoals meneer Maarsingh ook al zei, het te realiseren voor 1 januari 2020. Voor de werkgelegenheid en de leefbaarheid is het belangrijk dat het centrum van Stadskanaal wordt aangepakt en dit wordt ook bevestigd door de insprekers. Binnenkort zal de stimuleringsregeling al verplaatsten en herbestemmen door de raad worden vastgesteld. En ook hierbij is communicatie met alle betrokkenen erg belangrijk. Blijf openstaan voor nieuwe ideeën. Onze taak als gemeente is voorwaarden scheppen, mogelijkheden bieden voor ondernemers. Zoals in juli 2016 ook al is genoemd is dit een werkdocument die gefaseerd wordt uitgevoerd. Graag willen wij zoals in 2016 ook al door ons is aangegeven regelmatig een terugkoppeling hebben. en graaf vooraf op de hoogte gebracht worden als er iets wordt opgepakt. Er zijn namelijk onderdelen waar wij wel iets van vinden. Wat we nu op voorhand onder de aandacht willen brengen is de klimaatadaptatieplan. Een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincie en het rijk dat de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen versneld en intensiveert. Wij vinden het noodzakelijk om daar nu rekening mee te houden. Bij de behandeling hier in de raad over het Menistenplein hebben we dit ook benoemd, maar toen was het te laat om het nog in te passen in de plannen. Maar werd de noodzaak om hiermee aan de gang te gaan wel onderschreven. Nog één vraag; we missen nog een oplossing voor de looproute onder de straat van het Stadshart. Dank u wel.
  • 0:6 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dank u wel mevrouw Sterenborg. Dan geef ik nu graag het woord aan de heer Hofstra van de PvdA.
  • 2:57 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Ja een tweede raadsvoorstel over het aanpak van het centrum. 11 juli 2016 hebben wij hier het eerste besluit over genomen, waar inderdaad voor 4,2 miljoen door ons werd bijgedragen aan dit plan en één van de beslispunten daarin was onder voorbehoud van toekenning van de provincie van 2,8 miljoen. Die 2,8 miljoen is het helaas niet geworden en daarom hebben wij dus nu ook een nieuw raadsvoorstel. Het laat wat ons betreft onverlet dat de overwegingen die we toen hebben gemaakt over bijvoorbeeld werkgelegenheid, over bijvoorbeeld het behouden van het centrumfunctie van Stadskanaal, dat die nog recht overeind staan. En het feit dat de provincie en zijn bijdrage van 2,8 naar 1,9 heeft verlaagd is wat ons betreft geen reden om onze gemeentelijke bijdrage dan ook maar te verlagen. Als een partij in onze ogen iets doet wat ons niet zint moeten we datzelfde natuurlijk ook niet gaan doen. blijft wel het feit dat in plaats van 7 miljoen wij dan voor 6,1 miljoen het centrum moeten gaan verbouwen. Ik denk dat dat wel lukt. Ik denk dat het college wel vertrouwd kan worden met die opdracht dat het ook voor 9 ton minder kan, maar daar zal het college zich wel maximaal voor in moeten spannen. Voorzitter het voorstel lezend valt mij wel wat op. We zijn een regionaal centrum, net zoals andere plaatsen in onze omgeving, noem bijvoorbeeld Winschoten, Veendam, die doen ook allemaal wat aan hun centrum dus het is heel belangrijk dat wij daarin niet achterblijven. Maar wat onderscheid ons van die plaatsen, dat vind ik wel belangrijk om hier nog te noemen. Het is denk ik belangrijk dat er ook out of the box wordt gedacht en dat we bezig blijven met het maken van originele oplossingen voor ons centrum. Ik heb bijvoorbeeld wel eens gehoord van mensen van goh we moeten ons inzetten om bijvoorbeeld een dependance van het Groninger Museum hier te krijgen, nou ik noem maar gewoon een voorbeeld, dat is natuurlijk misschien wel een wat vergaand voorbeeld, maar waarom niet wij hebben een historische band met de stad, we heten niet voor niks Stadskanaal. Er is vast wel een pand wat daarvoor geschikt is en dat wij dan ook die unique selling point hebben. Dus wat ons betreft ga door met deze plannen, wat ons betreft blijft ook die 4,2 miljoen gehandhaafd, het is wel belangrijk dat die 4,2 miljoen dat ook blijft. Ik denk niet dat als wij in een later stadium nog weer merken dat het multiplayer effect toch wel heel erg tegenvalt dat we niet weer hier weer extra krediet aan moeten geven. Tot zover voorzitter.
  • 0:5 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Hartelijk dank meneer Hofstra. Meneer Bieze van GBS aan u het woord.
  • 2:2 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja, dank u wel voorzitter. Wij hebben de centrumvisie vastgesteld en dat hebben wij als GBS met volle overtuiging gedaan, wij vinden dat er iets moet gebeuren en je ziet dat er ook iets moet gebeuren en dit is dan het vervolg op datgene wat we hebben besloten. Inmiddels heeft de provincie 1,9 miljoen toegezegd, dat is wel wat minder dan wij hadden gehoopt en aangevraagd, maar goed we moeten het daar mee doen. Er zit wel een gat van 9 ton in, maar ik lees in het stuk dat die 9 ton geen probleem is en dat het gewoon uitgevoerd kan worden dus dat is mooi. Waar we nog wel een vraag over hebben is de bijdrage van de ondernemers. In het stuk staat dat wij, dus de gemeente, merkte in de gesprekken dat er draagvlak is en dat vind ik wat dunnetjes. Ik zou graag van de portefeuillehouder willen horen of dat niet wat kan worden aangezet, ik heb de vorige keer in een van de vorige vergaderingen gevraagd van hoeveel intentieverklaringen zijn er nu inmiddels binnen en op dat moment kwam daar geen antwoord op. Dus graag duidelijkheid daarover als dat mogelijk is. Voorzitter de heer Maarsingh die refereerde er ook al even aan, de brief van de provincie en ook dat stukje viel ons op, van kan dit, kan dit zomaar, kan de provincie dit zomaar eisen, gaan we daar eventueel nog iets aan doen, de periode is kort en de strafmaatregelen wil ik ze maar even tussen aanhalingstekens doen, die zijn ook wel behoorlijk. Het is net een beetje of het vertrouwen bij de provincie ontbreekt in onze gemeente die zich in onze ogen altijd heel constructief opstelt in dit soort grote projecten en ze ook op een goede manier realiseert. Dat was het voorzitter, dank u wel.
  • 0:6 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dank u wel meneer Bieze. Dan de heer Nijenbanning van de VVD aan u het woord.
  • 2:08 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Dank u wel voorzitter. Ja voorzitter voor ons ligt het voorstel voor de financiering van het ????????? centrum. Eigenlijk zouden we graag niets liever willen zeggen dat ???????????????? zo snel mogelijk moet beginnen. Ik wil wat vragen aan de portefeuillehouder; als we de 4,2 miljoen beschikbaar blijven stellen wat krijgen we daar voor terug. Het gepresenteerde masterplan is op een dermate hoog abstractieniveau en kent nog veel vragen in zich en ik heb eigenlijk nog geen idee van als we die 4,2 miljoen investeren wat levert dat op en wat zien we daar voor terug. Wel of geen sloop van de panden aan de Navolaan, wel of geen doorbraak bij het voormalig Vospand, herstel van de zichtlijn Boerendiep, de verkeersstudie, welke consequenties heeft dit op het plan, ik begrijp en ondersteun het idee dat we geen tijd moeten verliezen en we zijn ook van mening dat de 4,2 miljoen beschikbaar gesteld moet worden voor de uitvoering van het plan, maar we hebben nog wel een aantal vragen over de invulling. Daarnaast heb ik ook vraagtekens bij de rol van de particuliere investeerders. Voorgaande sprekers hebben er ook al op geduid, in welke mate gaan zij een financiële bijdrage leveren of gaan ze überhaupt een bijdrage leveren. En duidelijk, de provincie heeft in haar subsidie toekenning verwoord dat de toekenning van de 1,9 miljoen gekoppeld is aan de bijdrage van de gemeente en van de investeerders en van derden. Hiermee voert de provincie de druk op het doen van investeringen van particulieren fors op. Nou de vraag is al eerder gesteld; in welke mate heeft de portefeuillehouder al zicht in concrete toezeggingen vanuit de particuliere sector. Zoals u ziet hebben we nog veel vragen en zijn er nog veel onzekerheden, maar ???????? mij niet, de VVD onderstreept het belang van het masterplan met het oog op de vitaliteit van ons centrum en de werkgelegenheid die daarmee gekoppeld is. goed ik hoop dat de portefeuillehouder antwoord kan geven op mijn vragen. Voor zover de eerste termijn.
  • 0:4 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dank u wel meneer Nijenbanning. Heer Pals van D'66.
  • 4:31 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter. Voor ons ligt dat masterplan en ja het is een heel moeilijk plan geworden inderdaad want het gaat nu om het grote geld en als het om het grote geld gaat dan gaat het ergens over. En als het over praat over grote geld weer daar ook consequenties en dan wil je er ook gevolgen aan verbinden. En als ik dat stuk dan lees dan vraag ik me ook werkelijk af op welke vraag is dit plan het antwoord. Want we kampen in ons centrum met een enorme leegstand. En dat komt omdat er onvoldoende klanten, maar dat komt waarschijnlijk omdat er onvoldoende klanten zijn voor omzet in de winkels. Afgelopen maand of afgelopen jaar, ik heb het eens even met een natte vinger geteld, zijn er inmiddels al 15 winkeliers vertrokken uit het centrum, 15 winkeliers die misschien waarvan ik me afvraag zijn die gevraagd waarom zijn ze vertrokken, wat is de reden waarom zij vertrokken, buiten de normale afgang van grote ketens waarvan de Kijkshop bijvoorbeeld de laatste is, dat zijn allemaal elementen die we niet in de hand hebben, maar die wel ons winkelcentrum treffen. Wat we ook doen we slopen een deel van het winkelvloeroppervlak, maar lossen we daar dan ook het echte probleem mee op, dat is het, want als we winkeloppervlak onttrekken aan het centrum ja dan houden we een beperkt aantal winkeloppervlakte over en dan is onze vraag wat lossen we daar nu mee op. U noemt en dit plan is een visie op het centrum, maar ik spreek liever in dit plan van een herinrichtingsplan. En dat voor een groot deel op de kosten van de samenleving. En daarover hebben we dan drie vragen. Welk effect verwacht u van deze plannen en waar baseert u dat op. De tweede vraag is; het winkelcentrum Stadskanaal ondervindt concurrentie van omliggende centra, wat is het effect van deze plan op die ontwikkeling, want terecht mijn voorgangers hebben het al opgemerkt, er zijn ook grote bewegingen gaande in Assen, met name in Assen als ik denk alleen aan dat outletcenter, maar je hebt ook grote bewegingen gaande in Veendam en Winschoten et cetera, wat is het effect van die plannen op die ontwikkeling. En wat onze allergrootste vraag is; hoe werkt nu het mechanisme van de multiplier die ondernemers gaan inzetten tot de geraamde omvang van de investering. Want meerdere voorgangers hebben al gezegd; en die wijzen ook terecht op de brief van de provincie, dus we hebben nogal wat binnen te halen qua geld. En het gaat alleen maar om geld. En last but not least, wat verwacht u van deze plannen ook effecten op winkeliers en ondernemers buiten het winkelcentrumgebied. En hoe gaan we daar mee om. Want we hebben natuurlijk ook niet alleen in het centrum maar we hebben ook buiten het centrum winkeliers en hoe gaan we daar mee om. Volgende vraag die we hebben is; wat is de, en dat is al eerder genoemd, wat is de strategie achter de Expertpand. Want wij zijn als college of als raad in een raad is toen ooit gevraagd van ga dat pand nu kopen en maar tot op heden is dat pand niet door de gemeente gekocht maar door een andere investeerder en dan vragen we ons af wat is nou de achterliggende reden, waarom is dat pand door een andere ondernemer gekocht en als dat plan doorgaat moeten we dan weer de huidige ondernemer weer uitkopen met alle schade die we er misschien van ondervinden. Ook hebben we nog steeds een vraag over de leegstandsverordening, herbestemming en/of aanpassen huurbeleid, dat in onderzoek is. hoe staat het er mee. Wat moeten want als we daar niet een goed effectief antwoord hebben dan denk ik dat wij zelf in dat centrum een zogenaamde gouden cirkel creëren. Wij creëren in ons eigen centrum een gouden cirkel waar alles zich terugtrekt, maar waar we dus absoluut geen grip hebben op de vierkantemeterprijs van het verhuurde vloeroppervlakte. Want dat is natuurlijk cruciaal als je ondernemers want we hebben nu inmiddels een centrum waar de meeste panden die zijn te klein voor een grootondernemer en die zijn te groot voor een kleine ondernemer. En dan is toch wel de vraag; wat is de grip van ons op de verhuurders binnen de gouden cirkel. Want als binnen de gouden cirkel niet één ondernemer gaat bewegen en zich voornemens is om de hoge vierkantemeterprijs te blijven dan zal ook iedere onderneming en vooral de kleine onderneming is gedoemd om te mislukken. Dus dat creëren we wel met dit plan moeten we ons realiseren
  • 0:2 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   voorzitter mag ik eens een vraag stellen aan de heer
  • 0:3 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   1 vraag meneer Maarsingh
  • 0:49 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Kijk daarom was ik zo blij dat niet alleen de heer Havinga insprak, maar dat ook de heer Kornelius insprak namens de handelsverenging. En die zei ook woordelijk; ja ook zeg maar de ondernemers buiten dat winkelcentrum vinden het goed dat daar wat gebeurd. En u vindt toch met mij dat zij zich vooral ook moeten inspannen dat er allerlei dingen gerealiseerd worden. Maar als ik u goed beluister dan ziet u overal beren op de weg en dan wilt u gewoon helemaal niks want als u de ene beer in het hok heeft dan is er wel weer een andere beer en zo kom je in dit land nooit een stap verder. Dus u, wilt u nou wat of wilt u niks.
  • 0:4 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Meneer Pals.
  • 0:5 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja meneer Maarsingh ik vind dat u de zaken wel een beetje simplificeert als u mij dat toe staat
  • 0:4 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   nou ja maar gewoon praten dan snapt iedereen wat u bedoelt
  • 0:25 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik vind dat u te gemakkelijk omgaat met de vraag die voor ons ligt want we hebben het over gemeenschapsgeld. En ik vind dat u te makkelijk omgaat met de vraag van investeren of niet investeren want u gaat heel makkelijk om met het, we trekken 50 miljoen aan want geld kost niks. En met name iemand van het CDA die toch altijd over het rentmeterschap gaat is dit toch wel een beetje een idiote uitspraak als u mij
  • 0:03 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter nou word ik wel heel erg aangevallen, kijk het gaat mij, ik heb bewust gezegd het gaat ons niet om het geld uitgeven, het gaat ons er om dat de bedrijvigheid en de aantrekkelijkheid er ook blijft. Daarom ben ik dus zaterdagmiddag naar die Oude Markt gereden, ik dacht nog even een doorbraakje erbij, eindelijk dat Vospand er een keer af en anders schiet hem lek, maar ik mag dat hier niet zeggen, maar bij wijze van spreken, ik dacht het is toch een bende en waarom bedoel ik dat nou, die auto's die reden steeds maar heen en weer, ik dacht en nu hebben we die auto's nog en als dat over vijf jaar nog zo is komen die auto's niet meer, daar gaat het ons om. Daar bent u het toch wel mee eens.
  • 0:11 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nee, ik ben het niet met u eens meneer Maarsingh. Want ik refereer even aan uw bijdrage die u heeft want ik winkel nooit. Dat is ook juist het hele probleem in dat winkelcentrum.
  • 0:19 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Maar mijn vrouw koopt bijna alles in onze eigen gemeente. Ik wil dat niet horen dat ik hier niet winkel, want ik zeg niet eigen volk eerst, maar ik zeg wel alles wat je in je eigen gemeente moet kopen moet je niet elders doen.
  • 0:16 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Met die woorden, meneer Pals gaat u verder met uw inbreng. Meneer Pals bent u afgerond of, u bent klaar. Dank u wel meneer Pals voor uw drie vragen. Dan nu de fractie Mellies, meneer Mellies
  • 4:03 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Dank u wel voorzitter. Ja in 2016 hadden we het document; concept visie winkelcentrum Stadskanaal. Er werd ons een inkijkje gegeven in allerlei projecten groot en klein om het winkelcentrum van Stadskanaal compacter en toekomstbestendiger te maken. mijn fractie kan zich daarin vinden. het mag inderdaad compacter en het moet toekomstbestendiger. De totale investeringen in kosten voor aanpak van het winkelcentrum werden toen begroot op 15 miljoen, waarvan 7 miljoen voor rekening van de overheden en een bijdrage van minimaal 8 miljoen door private partijen. Op 24 juni 2016 is de visie winkelcentrum Stadskanaal vastgesteld en heeft de raad ingestemd een bedrag van 4,2 miljoen te reserveren voor de plannen onder voorbehoud van toekenning van de aangevraagde provinciale subsidie van 2,8 miljoen en intentieovereenkomsten van ondernemers en vastgoedeigenaren om bij te dragen aan de aanpak van het centrum. Vervolgens is de subsidie aangevraagd bij de provincie, maar is deze niet toegekend. Ondanks het feit dat het plan als zodanig wel positief werd beoordeelt. Jammer. Afgelopen jaar is er weer een subsidie aangevraagd bij de provincie zij het een gewijzigde. Dit keer is niet gekozen voor een subsidie aanvraag voor het gehele plan, maar voor de uitvoering van een deel ervan, namelijk het project Oude Markt en omgeving. De aanpak van de Oude Markt en omgeving vervult in de totale visie winkelcentrum een sleutelrol. Of zoals we lezen in het voorstel, de dominosteen waarmee ook andere ontwikkelingen en particuliere initiatieven worden getriggerd. Voor de aanpak van dit deelproject is 4,7 miljoen begroot, hiervan zou dan 2,8 miljoen gedekt worden uit de reserve sterke vernieuwing en is voor het tekort van 1,9 miljoen subsidie van de provincie gevraagd. Ook wordt daarnaast nog een bedrag van 5 miljoen aan private investeringen verwacht. De subsidie van 1,9 miljoen van de provincie is ons inmiddels toegekend en dat is mooi. Maar over de toewijzing van de provinciale subsidie maken we ons toch wel enige zorgen voorzitter. Want voor de verlening van de subsidie verbindt de provincie een aantal verplichtingen, één van die verplichtingen is dat voor het project Oude Markt en omgeving minimaal 7,8 miljoen gedekt wordt uit gemeentelijke bijdragen en als bijdrage van derden. Dat is dus de gemeentelijke bijdrage van 2,8 miljoen plus de 5 miljoen van de private partijen. Met andere woorden; de provincie stelt de 5 miljoen van die private partijen mede als voorwaarde voor de verlening van die 1,9 miljoen subsidie. Ook lezen we verderop in de beschikking, onder het kopje verantwoording, dat de provincie tevens eist dat wij als gemeente de realisatie van uitgaven/inkomsten verantwoorden inclusief de bedragen van derden en de eigen bijdragen. En dit afzettend tegen de begrote bedragen conform de subsidie aanvraag. Voorts, indien bij een eventuele steekproefsgewijze controle zou blijken dat de activiteiten niet of niet geheel zijn verricht dan wel niet of niet geheel aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan dan kan de provincie subsidie verlening intrekken of de subsidie op een lager bedrag vaststellen en uitbetaalde bedragen terugvorderen. Zoals gezegd dat baart ons dus zorgen. De hamvraag voor ons vanavond is, en daar wil ik het voorlopig mee afsluiten voorzitter, kunnen wij ervan op aan dat die 5 miljoen voor het project Oude Markt en omgeving ook daadwerkelijk wordt geïnvesteerd door private partijen. En dat ook nog eens voor 2020, zoals de provincie het stelt. Of hangt er straks voor ons als gemeente nog een tekort van 1,9 miljoen euro boven het hoofd als een zwaard van Damocles. U haalde de metafoor aan van de vallende dominostenen, als er één valt dan vallen er meer. nou zijn wij als Nederlanders natuurlijk experts op het gebied van dominostenen en dus weten we als geen ander dat dominostenen ook wel eens niet goed willen vallen. Ik zou graag een reactie willen van de portefeuillehouder over het terugvorderingsrisico van 1,9 miljoen. Dank u wel voorzitter.
  • 0:8 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dank u wel heer Mellies. Kijk ik even naar de portefeuillehouder, heeft u behoefte aan een schorsing of
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   3 minuten
  • 0:1 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   3 minuten
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   en dan worden het 6
  • 0:7 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   dat zijn er in totaal 9, maar, 5 minuten schorsing, over 5 minuten hier terug. Ik schors de vergadering.
  • 0:3 schorsing
  • 0:15 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ik constateer dat de fractie van de SP bijna geminimaliseerd is maar dat zal kortstondig zijn. Ik geef toch graag het woord aan de portefeuillehouder. Aan u het woord.
  • 12:33 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel voorzitter. Ik realiseer mij voorzitter dat het al niet zo vroeg meer is op de avond, maar gezien de vragen en de opmerkingen die zijn gesteld ga ik toch even terug in de tijd. Terug in de tijd om de aanleiding aan te geven waarom wij tot deze visie zijn gekomen. In de, en ik noem het toch maar gewoon de crisisjaren, vanaf 2010, hebben wij ontwikkelingen gezien in het centrum van Stadskanaal waarbij leegstand ontstond, ketens werd genoemd die zich terugtrokken, ondernemers die nauwelijks het hoofd boven water konden houden, dat wel hebben gedaan waarvoor ik alle respect heb omdat ze daarmee geïnvesteerd hebben in de werkgelegenheid die een rol speelde waar wij zo'n groot belang bij hebben is het niet voor de stageplekken en de opleiding MBO 1 en 2, die heel erg passen bij de arbeidsmarktpotentie die een deel van onze bevolking heeft. En wij hebben toen naar aanleiding van de eerste discussie die plaatsvond over een ander regionaal centrum hebben wij de vraag neergelegd van om samen met de provincie te gaan werken aan een regionale visie op de detailhandel. Dat waren voor de vier centra van Winschoten, Hoogezand-Sappemeer, Veendam en Stadskanaal. Daaruit is een opname gemaakt, die kent u, waarin als het ware de zwaktes van het centrum en de sterktes van Stadskanaal werden weergegeven. En op grond waarvan ook gewerkt zou moeten worden en wat voor investeringen zouden we dan kunnen doen, zowel private partijen als overheden met elkaar. En die investeringen die wij ervoor zouden willen doen om er weer een aantrekkelijk centrum van te maken, een centrum wat ook aansluit bij de hedendaagse wens van de consument, een stuk beleving, reden om met name misschien recreatief te gaan winkelen dat niet alleen te beschouwen als het product wat je moet halen of door je echtgenoot of echtgenote laten halen, maar gewoon ook om met gezin af en toe naar dat centrum toe te trekken. Te kijken wat het aanbod is, te kijken wat er aan dagrecreatie wordt geboden, te kijken naar wat voor beleving er wordt georganiseerd. Dat hebben wij opgepakt door een regionale visie te maken en die nader uit te werken voor diverse centra. we zijn niet de enigen die ermee bezig is. En op het moment dat wij in juli 2016 in staat waren om die visie neer te leggen die door de meerderheid van de raad is onderschreven, toen constateerden wij dat er ongeveer 17% leegstand was in ons centrum. Let op de impact die dat heeft voor een stukje aantrekkelijkheid, werkgelegenheid, ondernemersmogelijkheden die daar zelf ook een inkomen uit genereren maar ook anderen aan het werk houden en wat nog steeds prachtig werd aangevuld door de markt. We hebben toen de visie geaccordeerd en toen zaten we toch al behoorlijk wat jaren in de crisis en eigenlijk geconstateerd dat het heel teleurstellend was dat die eerste provinciale subsidie die aangevraagd werd, ondanks dat men van mening was dat er een heel goed plan lag, dat is nog een keer herbevestigd, dat we dat niet kregen. En er is hard doorgewerkt in de tussentijd, hard doorgewerkt om samen met de handelsvereniging, de centrumwinkeliers, individuele winkeliers en ondernemers en vastgoed eigenaren te praten over de noodzaak om te komen tot invulling van het centrum. En u weet dat de leegstand ondertussen, dat heeft u ook kunnen zien bij de aanvraag voor de tweede keer voor provinciale subsidie, behoorlijk opgelopen was tot boven de 25%. Je zou kunnen stellen met zijn allen als je er niet iets aan doet kom je in een neerwaartse spiraal terecht waarbij je niet alleen meer leegstand constateert, verlies hebt aan werkgelegenheid, verlies aan aantrekkelijkheid, maar ook verlies aan vestigingsvoorwaarden die belangrijk zijn voor bestaande bedrijven en eventueel nieuwe bedrijven. Maar die ook aan draagkracht in gaan boeten om het in stand houden van de voorzieningen. Want wat wij bij het koersdocument hebben bepaalt op 20 november met zijn allen, dat die factoren bij elkaar komen om aantrekkelijk te zijn überhaupt voor ondernemers, voor bedrijven, voor het wonen, het werken, het recreëren in Stadskanaal en haar omgeving. Ik moet ook eerlijk zeggen voorzitter dat ik eigenlijk heel erg content was met de opmerking van meneer Maarsingh waarin ie de complimenten overbracht naar de ambtelijke organisatie en aan het college, dat ze vol vertrouwen en overtuigd van het feit dat er iets moest gebeuren, hebben doorgewerkt naar het moment van de aanvraag van de tweede beschikking, hebben we wel in de plannen iets bijgesteld, constateren wij in wezen dat we ten opzichte van de visie niks veranderd hebben maar in de uitvoering wel en hebben we gelukkig kunnen zien dat die flow van willen investeren en willen inzetten voor een aantrekkelijk centrum bewaarheid werd doordat we de eerste slag met het Menistenplein konden maken. Daar wordt positief op gereageerd zowel door ondernemers in het kader van het bezoek, we hebben niet de mooiste zomer gehad, maar er zijn wel een paar ondernemers die een klein inhaalslag qua omzet hebben kunnen maken. En omzet en rendement in een bedrijf moet zorgen voor de werkgelegenheid, maar ook zorgen voor vervolginvesteringen. Als je altijd op de nullijn zit dan wordt er niet meer geïnvesteerd dan loopt het hele centrum achteruit. Menistenplein is het voorbeeld van waar we mee gestart zijn en hoe dat uitgepakt is. En die kans hebben we opnieuw. en eigenlijk ben ik heel vrolijk gestemd in de zin van denk ik na al die jaren van een neerwaartse spiraal zijn we nu in staat om stappen te zetten om dat te doen wat we in het koersdocument aangeven; duurzaam, Stadskanaal werkt duurzaam, Stadskanaal pakt aan. En we hebben het bij de provincie opnieuw weten te overtuigen en dan kun je zeggen het is wat minder dan gedacht, maar het potje wat beschikbaar was, was 4,6 miljoen en Stadskanaal heeft er 1,9 uit gehaald. Van op dat moment nog 23 gemeenten, nu 20. Dus je mag best zeggen dat de provincie zich heel duidelijk heeft laten leiden door het feit dat het plan integraal uitgevoerd zou moeten worden wil het succesvol zijn. je kunt niet een onsje minder hier uithalen, je moet op een gegeven moment in die zin dan faciliteren, dan meewerken aan de uitvoering. En waarom is die uitvoering belangrijk? Omdat we weten, en dat geldt niet alleen voor Stadskanaal en dat geldt niet alleen voor het noorden, maar dat geldt voor heel veel gebieden in Nederland, er is gewoon teveel vierkante meters winkelvloeroppervlakte in Nederland. En dat heeft alles te maken met de hedendaagse ontwikkelingen dat met het aanbieden van heel veel producten via internet, we zien gelukkig dat er ook wel weer wat een teruggang is in de zin dat je fysiek iets moet zien, maar je moet er wel een geheel van maken. Want als je een straat houdt met twee winkels open, eentje leeg, twee winkels open, eentje leeg dan haal je nooit die belevingssituatie naar voren waarbij consumenten echt zich ook een beetje komen verpozen waarbij je toch hoopt dat ze ook aankopen doen. En het is belangrijk voor ons. Dus in die zien denk ik wij zijn niet als gemeente ondernemertje aan het spelen, volgens mij zijn wij echt de faciliterende overheid die we willen zijn. wat we ook uitgesproken hebben bij het koersdocument en dat is ook de manier waarop wij in overleg met partijen komen tot invullingen. De visie niet veranderd, maar de uitvoering zal in deel projecten zijn. Je moet je voorstellen dat je de stukken en de verbindingen met de pleinen die we willen leggen en die de looproutes gaan verbeteren die de infrastructuur overzichtelijker maken en die het aanzien van; dit is het nieuwe kernwinkelapparaat van Stadskanaal, gaat vertegenwoordigen. En daarvoor moet je ook kijken wat er moet worden weggenomen en dat is één van de redenen waarom we in de visie hebben onderschreven dat de Navolaan eigenlijk aangekocht en gesloopt zou moeten worden, waarbij ondernemers verplaatst kunnen worden naar andere locaties als ze dat wensen. Want wij gaan niet op de individuele mogelijkheden van de ondernemer echt zitten of hij dan nog in staat is een gezonde bedrijfsvoering te hebben of niet. Dat blijft een stukje ondernemersrisico. We gaan ze er wel bij faciliteren. Dus op het moment dat mensen mee willen werken aan vermindering van winkelvloeroppervlakte, aan concentratie en daardoor een aantrekkelijker geheel dan zullen wij dat faciliteren. Daarmee zijn we niet een ondernemer, maar een facilitator. Maakt wat mij betreft een wezenlijk deel uit. En als je dan zegt van ja dat is toch jammer dat de provincie op dit moment niet wat meer middelen beschikbaar heeft en dat we die 2,8 niet krijgen dan moeten wij ook maar wat minder doen, dat zou betekenen dat we de kwaliteit van het plan zoals het er lag, van de visie die goedgekeurd is, uit handen geven. En als we dat willen dan gaan we misschien kiezen voor middelmatigheid, dat willen we niet van onze ondernemers, dat willen we als overheid zelf niet zijn, maar in ieder geval kunnen we dan niet uitvoeren wat we voorgesteld hebben. Daarom ligt heel duidelijk het verzoek om de oorspronkelijke 4,2 miljoen in stand te houden. En bij die 4,2 miljoen en de 1,9 van de provincie komen we dus op 6,1, deel hebben we gedaan in het Menistenplein, 6,5 ton moeten we misschien nog vinden. Daar zitten kansen voor omdat er ook nog andere middelen zijn waar we mogelijkerwijze een beroep op kunnen doen, anders moeten we nog steeds creatiever worden, creatiever in de uitvoering van dit plan met deze middelen. Mooi dat er een museum genoemd wordt, maar voor niets gaat de zon op dus als u dat eruit wil halen dan moet u er toch nog iets bij gaan doen aan middelen. Het is op zich belangrijk, en de provincie heeft in eerste instantie gezegd hier is de beschikking, u heeft hem en nou heeft u hem en heeft u nog meer vragen, want hoe meer informatie hoe meer vragen, wij moeten en dat is gecorrigeerd, wij moeten verantwoording afleggen over de besteding van de gemeentelijke en de provinciale middelen. Wij krijgen aan aanvullende brief op de beschikking die er ligt want wij kunnen niet gehouden worden op wat welke ondernemer precies investeert, hoeven wij geen verantwoording af te leggen.
  • 0:3 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Meneer Maarsingh
  • 0:40 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Dat is natuurlijk ook wel een beetje logisch, ik bedoel u zult maar ondernemer zijn, dat is ook wel een beetje logisch. Maar wij hebben nu die insprekers gehad, ja het is natuurlijk ook een beetje zo, een beetje zo, die moeten natuurlijk straks als dit plan doorgaat wel iedere dag even met die ondernemers in gesprek en ze een beetje motiveren en de vonk overbrengen en weet ik allemaal, die hebben hier natuurlijk wel een verantwoordelijkheid. Dus die moeten voor u aan lopen, bij wijze van spreken. Dus die hebben nog heel wat te doen. Ja ik kijk even een beetje, u lacht steeds naar mij, maar ik bedoel ik
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, ik wil ook een beetje blij zijn als dat mag.
  • 0:13 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja, dat is heel goed, dat is heel goed, maar ik bedoel zij hebben, laten we blij zijn dat er een handelsvereniging is en een winkelcentrumvereniging en daarbij mensen hebben die daar ook voor gaan want die moeten natuurlijk veel werk doen.
  • 0:12 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Meneer Mellies, fractie Mellies.
  • 0:14 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja dank u wel. Hoor ik u nu goed zeggen dat de beschikking die ik hier voor me heb liggen van 9 november dat daar alweer een andere beschikking overeengekomen is? Is dat wat u zei.
  • 0:3 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Portefeuillehouder
  • 0:36 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik zei dat we een aanvulling krijgen omdat er in de beschikking het misverstand is dat de gemeente ook verantwoording af zou moeten leggen over de private investering, dat is niet het geval. Wij moeten volgens de normen, net zoals bij heel veel andere projecten die we doen en gedaan hebben, verantwoording afleggen over de 4,2 en de 1,9, gezamenlijk. Daar komt een aanvulling op de beschikking, dus wij hoeven geen verantwoording af te leggen over de geschatte totaalprijs van de uitvoering van projecten.
  • 0:3 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nou dat is een goed antwoord voorzitter.
  • 0:4 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Meneer Mellies.
  • 0:38 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja nou zit ik hier toch een beetje in een spagaat want nou moet ik hier dus op uw blauwe ogen dus ?????? geloven want ik heb hier dus geen stukken van, u zegt dat gaat komen. Dus zegt u nou eigenlijk van ik neem die risico van 1,9 miljoen op mij. Voor het niet, nee want u wilt van mij straks een beslissing over het toewijzen van die 4,2, ga ik helemaal mee akkoord maar ik wil niet dat die 2 miljoen nog als een zwaard van Damocles boven het plan hangt. Dus als u nu zegt en u zegt mij toe dat u instaat dat dat zo gaat gebeuren dan ben ik voor dit voorstel. Maar ik wil het wel even zeker weten want ik heb hier die stukken niet voor mij liggen.
  • 0:27 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat klopt, normaliter krijgt u die stukken ook niet, de beschikking en de hele toestand want daar heeft u het Dagelijks Bestuur voor meneer Mellies, maar ik gaf u net aan dat de 1,9 miljoen, de beschikking, dat daar een aanvulling op komt dat wij verantwoordingen moeten afleggen over het totaal van die 4,2 en de 1,9 miljoen aan overheidsgeld die in de projecten gaat zitten.
  • 0:6 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Meneer Mellies ik zal u wel voorstellen dat dit de laatste vraag is op dit punt want anders dan
  • 0:4 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja goed en dus niet over die 5 miljoen van die private investeerders, dat is even heel duidelijk.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   klopt
  • 0:1 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Nou dan geloof ik wel uw blauwe ogen.
  • 0:7 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Helder. Meneer Pals. Ja, gaat u verder op dit punt of
  • 0:46 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, ik ga verder op dit punt. Kijk het verbaasd me hogelijk dat we, we zitten vanavond in een zwaarwegende beslissing moeten we nemen, over het winkelcentrumplan, u heeft ons stukken gestuurd en nou gaat u achter het katheter gaat u nog even vertellen dat u opeens een andere beschikking heeft, ik vind dat, ja die komt nog, maar vind u dat dan niet dan hadden we dat plan toch even moeten uitstellen. Want ik bedoel, uw blauwe ogen, ik weet niet eens of u blauwe ogen heeft, maar goed ik ga er maar even van uit of u blauwe ogen heeft, dat is natuurlijk wel een heel cruciaal, voor onze partij is dit een heel cruciale uitspraak eerlijk gezegd. En ik vind het hoogstelijk verbaasd dat we het niet hebben.
  • 3:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja dat snap ik en daarom zei ik ook meneer Pals dat u normaliter de beschikking niet bij de stukken heeft daar heeft u een college voor en het college legt aan u voor dat naast de 1,9 4,2 gevraagd wordt en daar verantwoording over afgelegd moet worden, dat is niet iets nieuws als u naar andere projecten had gekeken, ik heb die bevestiging gekregen en die geef ik u dus, of mijn ogen blauw zijn of groen doet er niet zoveel meer toe, maar u mag toch rekenen op het feit dat wij die beschikking en die toelichting hebben. En dan maakt, ik heb ook niet de indruk, maakt dat het uiteindelijke oordeel van de fractie van D'66 anders? oh dat zou mooi zijn want als er nog een paar partijen helemaal enthousiast worden dan wordt ik nog blijer vanavond dan ik tot op heden was, maar dit is echt de toelichting die u krijgt en ik heb het excuus op de mail staan van jammer dat de brief er nog niet is, maar aan de andere kant daar moet u toch op kunnen vertrouwen. Wij gaan toch zelf ook niet met het risico van 1,9 miljoen spelen, daar waar wij zo hard gevochten hebben om met partijen om die middelen erbij te krijgen en dan denk ik van zouden we niet uit moeten gaan van het feit dat we nu anno 2018 gewoon los willen. en het punt is waarom we die 1,9 ook hebben gekregen omdat er ten opzichte van juli 2016 heel hard door gewerkt is, in de voorbereidingen van ontvangst van de subsidie middelen en dan verder kunnen gaan. En wij hebben in die tussentijd via de projectleiding, via de vastgoedregisseur waar we ook nu in het budget rekening mee houden, hebben wij natuurlijk wel gesprekken gevoerd over mogelijke verplaatsing, over vestiging over onderzoek naar de infrastructuur, naar de looproutes en eventuele routes waarin het zicht van het nieuwe kernwinkelcentrum sterker naar voren komt als nu mogelijk is, sommige zeggen echt via de pleinlijn wijk je er weer vanaf, daar wordt over nagedacht, er is onderzoek naar gedaan en daar werken we aan verder tot en met de voorbereiding voor de aanbesteding voor het bouwteam van architecten en dergelijke dus we hebben niet stilgezeten, we hebben elk overleg ook met de winkeliers, de ondernemers van de Navolaan zijn we aangegaan op eigenlijk op het moment dat u ja zei de handen uit de mouwen te kunnen steken. Om nu eindelijk de schop in de grond te zetten als u het zo wilt noemen om tot effect te komen en niet opnieuw twee jaar te verliezen waarin leegstand eventueel nog verder toeneemt en sommige ondernemers het qua aantrekkelijkheid nog harder voor de kiezen zouden kunnen krijgen.
  • 0:3 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Meneer Maarsingh.
  • 0:09 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Zegt de portefeuillehouder daarmee nu ook als wij geen 4,2 miljoen beschikbaar stellen dan lopen wij het risico dat de 1,9 miljoen ook minder wordt of verdwijnt want
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, dat lijkt me logisch meneer Maarsingh want daar is het plan en de uitwerking wel op gebaseerd.
  • 0:3 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Dan hebben wij ook weer duidelijkheid op twee punten.
  • 2:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja als wij weer gaan snijden in de middelen van we willen wat minder, mag het een onsje minder, dan kunnen we opnieuw beginnen want dan moeten de plannen weer aangepast worden en kunnen we nog een keer met de provincie gaan overleggen of ze dan wel vinden dat er echt daadwerkelijk wat gebeurd. Dus de uitvoering gaat stukken verder en is ondertussen op gang gebracht. wij zijn op dit moment met redelijk wat ondernemers in gesprek om ook te kijken hoe kunnen we eventueel stimuleren bij het verplaatsen. En die stimuleringsregeling die valt onder de algemene subsidieverordening die u in december heeft goedgekeurd dus daar kunnen we mee gaan werken. en dan gaan we kijken van hoe kunnen we verplaatsen, hoe accepteren we ook dat iemand stopt en hoe kunnen we eventueel gebieden van ondernemers die van buiten het centrum naar het nieuwe centrum willen komen, hoe kunnen we die panden eventueel transformeren in de hoop dat er niet opnieuw detailhandel ontstaat. Want we hebben een extra opgave die historisch gegroeid is, omdat voor een deel ook alles in looproutes langs het kanaal is gegaan, dat wordt erkend dat is een extra zware opgave en die proberen wij nu te beantwoorden. En ik dacht van als wij nog steeds geloven in de visie die geaccordeerd is in de aanvraag die we daarop opnieuw gebaseerd hebben en bereid zijn om 4,2, en ik realiseer me het klinkt hoog qua bedrag, ja dat klinkt alles boven de miljoen, maar als je kijkt hoeveel werkgelegenheid er mee gemoeid is nu en in de toekomst en je zou het terugrekenen dan zijn er bedragen die we investeren als gemeente die we op heel veel andere terreinen ook in werkgelegenheid investeren. en ik denk dat de ondernemers die nu gevestigd zijn het verdienen om na ruim zes jaar crisis een keer steun te krijgen van de lokale overheid om tot een verbetering te komen zodat er een bestaansrecht is voor ondernemers en voor werknemers. Want als we dat niet meer hebben zal de ontgroening nog veel harder toe gaan slaan of moeten we helaas constateren dat er voor veel mensen geen baan is. Voorzitter ik wou het in eerste ronde daar maar bij laten.
  • 0:12 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dank u wel voor uw inbreng. Is er, zijn alle vragen in eerste termijn beantwoord? De heer Mellies van de fractie Mellies.
  • 0:18 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja toch nog even kort. Ik moet zeggen dat ik het heel vreemd vindt dat u nu komt op dit tijdstip met deze timing met die andere ????????????? van de provincie, ik ga ervanuit dat wij die binnenkort ook nog krijgen van u, die gewijzigde beschikking.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Er komt een aanvulling meneer Mellies.
  • 0:4 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Dan komt die aanvulling dus nog straks nog naar de raad toe.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Als u er graag een kopietje van wilt hebben dan zou dat kunnen, maar aan de andere kant ga ik er ook vanuit als u de bedragen beschikbaar stelt dat het college nog wel voldoende vertrouwen heeft om hierop gelooft te mogen worden.
  • 0:08 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ik neem genoegen met het kopietje.
  • 0:3 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dank u wel. Mevrouw Sterenborg van de CU.
  • 0:7 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel. Ik heb nog gesproken over klimaatadaptatie, gaat u daar nog iets mee doen?
  • 0:29 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Heb ik niet beantwoord, klopt, nee. Is natuurlijk een onderwerp wat wij meenemen in uitvoering van plannen daar waar het kan en als dat ontzettend investeringsverhogend zou werken dan moeten we een afweging maken of we daar op terug moeten komen of niet. Maar het heeft überhaupt in de inrichting van de openbare gebieden meer aandacht als we jaren geleden hadden.
  • 0:06 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja en ik hoop ook meer aandacht dan bij het Menistenplein. Er zijn ook Europese fondsen voor, voor de klimaatadaptatie, en misschien ook wel andere potjes waar eventueel financieringen uitgehaald kunnen worden, maar dat is aan het ambtelijk apparaat om dat uit te zoeken.
  • 0:6 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ik kijk nog even naar de heer Pals en de heer Nijenbanning. Ja, meneer Pals.
  • 1:11 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter ik denk dat de portefeuillehouder een beetje onderschat, waar meneer Mellies ook over heeft, over het effect van uw uitspraak over de brief van de provincie. En u zegt wel heel prachtig dat het, en dat geloof ik ook echt hoor, het vertrouwen is groot voorzitter, maar ik herhaal ook even de woorden van meneer Mellies, het tijdstip is diep ongelukkig. Waar we geen antwoord op hebben gekregen is; wat is nu de strategie achter dat Expertpand. Want we hebben toen een soortement strategie afgesproken en nou we hebben er eigenlijk niet echt weer wat van gehoord dus dat zouden we graag willen weten. En wat is nou echt uw visie over dat mechanisme van die multiplier, die multiplier van private partijen, wat verwacht u daarvan, hoe gaat dat werken, wat heeft u in gesprekken daarin want het blijft nog steeds en we hebben het hele dossier, we hebben het alleen nog maar over onze bijdrage van de gemeente en de subsidie en we hebben het eigenlijk te weinig over dat multipliereffect. Daar zouden wij nog graag wat van willen horen.
  • 0:6 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter ik heb ook nog een vraag.
  • 0:4 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Eerst de portefeuillehouder.
  • 0:46 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De strategie van het pand wat u noemt is ongewijzigd. Ik heb u ook aangegeven dat de visie zoals die in meerderheid is goedgekeurd onveranderd is. En toen wij in oktober, denk ik, een overleg hadden met ondernemers en dergelijke is die vraag over het pand ook gesteld en dat pand is geen eigendom van de gemeente geworden, maar het is wel onder condities kortstondig verhuurd. Dus de ondernemer die er nu inzit weet heel goed wat de planning is. en ook wat het doel is, de strategie is. Dus daarmee vertel ik u niks nieuws, dat betekend gewoon in principe gewoon daarna sloop.
  • 0:4 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Meneer Pals.
  • 0:5 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter heef u het over de huurder of heeft u het over de eigenaar. Want dat is nogal een verschil.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Welk verschil meneer Pals?
  • 0:11 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou u zegt van degene dat is die is op de hoogte van de strategie wat er gaat gebeuren en gaat ???? en dan wordt het pand gesloopt dus ik neem aan dat u het over de huurder heeft die het verhuurt heeft.
  • 2:47 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, ik heb het over de huurder en de vastgoedeigenaar. Geen misverstand. En wat u zegt, ten aanzien van de multiplier voorzitter, normaal is een multiplier wordt aangegeven om indicatie te hebben van wat voor investeringen in de private sector worden uitgelokt voor een deel met investeringen die door de overheden worden gedaan c.q. gefaciliteerd. Dat is een algemeen gegeven en de vorige keer, wat we ook in juli 2016 al besproken hebben, zijn wij voor ons gevoel niet overdreven bezig geweest om ????????? te zeggen, dat is één op één. Hebben ondernemers dan al gezegd; kijk hier ligt een blanco cheque van 5 miljoen die investeren we? Nee. Zo werkt het niet ook dat weet u. Wij zijn op een aantal deelontwikkelingen binnen het geheel, want je kan nooit alles tegelijk, maar in de visie hebben we het wel over de pleinen die we willen verbinden en de rijglijnen die moeten ontstaan en het zicht op het centrum wat moet gebeuren en je hebt in het ene deel met andere vastgoedeigenaren te maken dan in het andere deel en in die projecten maken wij de afweging is het niet zo dat wij zeggen; nou weet je we investeren alleen maar en als u daarna nog iets doet dan zien we wel. We zijn natuurlijk in gesprek met diverse investeerders. En dat wordt bedoelt met een multiplier op een gegeven moment. Investeringen lokken volgende investeringen uit. Dat hebben we voor een deel gezien en dat is een gewoon gegeven, wat wij ook twee jaar geleden bijna hebben aangegeven, en nu opnieuw doen. Dus de 4,2 gaan we vanuit dat dat rond de 5 miljoen uitlokt aan investeringen. En willen we dat plan ook een beetje tot die invulling brengen dan zullen ondernemers mee moeten investeren anders komen we er nooit, financieel gezien, alleen maar uit. Die hebben daar ook alle belang bij om aantrekkelijk vastgoed te hebben, om normaal te kunnen verhuren, om een bepaald rendement op hun investeringen te maken. Want daarvoor zijn het ondernemers, als dat niet gebeurd dan krijg je de faillissementen om de oren en daar zijn we helemaal niet beter mee uit. Dat is de multiplier en ik dacht meneer Pals dat u dat begrip kende, dus er zullen bij de diverse investeringen zullen er opnieuw bijdragen moeten komen. alleen die werk je uit in de deelsituaties.
  • 0:4 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Nog een verduidelijking naar aanleiding van deze termijn, de heer Nijenbanning.
  • 0:04 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja ik ben enigszins ook blij met de aanvulling die de provincie dus heeft afgegeven op de beschikking want daarmee haal je denk ik een forse financiële angel uit het hele dekkingsverhaal dus beter laat dan nooit ik ben blij dat die er ligt of dat de toezegging in ieder geval gedaan is en ten aanzien van de multiplier had ik ook dezelfde vraag als de heer Pals, in hoeverre zijn ze al concreet, maar goed die vraag heeft u inmiddels ook beantwoord. dus verder geen vragen.
  • 0:06 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   De heer Idema van de SP.
  • 0:08 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
  • 0:3 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dan nog een vraag door de heer Maarsingh.
  • 0:05 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja, voorzitter ik dank eigenlijk voor de antwoorden, dat geeft wel heel veel duidelijkheid en ook veel meer zekerheid waar je nou precies mee bezig bent. En het is natuurlijk ook logisch dat u daar voor zorgt want uiteindelijk is het college toch wel verantwoordelijk voor het beleid. Kijk wij die vraag van 1 januari 2020, dat is ook nou ja goed je wilt zo snel mogelijk, maar als het even niet lukt dat bedrag blijft natuurlijk wel gewoon, want ik zei al volgens mij zitten op de provincie ook gewoon normale mensen dus die snappen dat wel. Maar dan nog even voorzitter over dus die 2020, en nog even over dat parkeren van die auto's en die ontsluiting, daar hebt u eigenlijk niks over gezegd. Kijk die citymanagers begrijpen wij dat u die ook wilt. oh nee?
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Heeft u mij dat horen zeggen? Sorry voorzitter.
  • 0:7 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nee, oh nee, dus u hebt zelf zo'n persoon in huis die dat allemaal goed regelt. Want dat zou natuurlijk weer een stuk goedkoper
  • 0:2 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Meneer Maarsingh probeert u één vraag ???????????
  • 0:17 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh