Raadsinformatie

Raadsvergadering 19 februari 2018

Naam
Download het audiobestand (69,88 MB)
Download de gesproken tekst (1,01 MB)
Download de vergaderstukken in pdf (9,31 MB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 3a Benoeming wethouder
 • 4 Insprekers
 • 5 De besluitenlijst van 29 januari 2018
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen en ..
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
 • 8 Inlichtingen college
 • 9 Vragenuur
 • 10 Interpellaties
 • 11 Rondvraag
 • 12 Begrotingswijziging 2018 Omgevingsdien..
 • 13 Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsd..
 • 14 Gemeenschappelijke Regeling Publiek Ve..
 • 15 Beleidsplan jeugdhulp 2018 t/m 2020
 • 15a Motie vreemd aan de orde "gasloze woni..
 • 16 Sluiting
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 1:26 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Open ik de vergadering van 19 februari 2018, dit is de laatste vergadering voor de verkiezingen, na die tijd komen we nog wel één keer samen in deze samenstelling. Iedereen van harte welkom, ook de mensen op de tribune en de luisteraars van RTV1 en ook de mensen die dat mogelijk maken in de studio. Een bijzonder welkom voor wethouder Gelling die na langdurig afwezigheid gelukkig weer in ons midden mag zijn. Dan wil ik u graag dit voorlezen; dames en heren u heeft allemaal gehoord dat mevrouw Galama afgelopen vrijdag haar ontslag als burgemeester van de gemeente Stadskanaal heeft ingediend. Als plaatsvervangend voorzitter zal ik de vergadering daarom vanavond voorzitten. Ik spreek namens de voltallige raad als ik zeg dat ik diep respect heb voor de moeilijke beslissing die mevrouw Galama genomen heeft. Tot haar grote spijt was zij mede met het oog op haar gezondheid genoodzaakt het ambt van burgemeester van de gemeente Stadskanaal neer te leggen. De afgelopen periode was ook zwaar vanwege ziekte in het college. Grote waardering hebben wij voor haar grenzeloze en gedreven inzet voor de gemeente Stadskanaal en haar inwoners en ondernemers. Wij zijn haar daar bijzonder erkentelijk voor. Uiteraard wensen wij haar beterschap.
 • 2 Mededelingen
  • 0:21 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan kom ik bij agendapunt 2, mededelingen. Meneer Mellies is ziek en ook mevrouw Meertens is afwezig wegens ziekte, zij bedankt u voor de bloemen. En wethouder Boen die zal iets later aanwezig zijn.
 • 3 Vaststellen agenda
  • 03. Vaststellen agenda gewijzigd (206,93 KB)
  • 0:08 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan komen we bij agendapunt 3. U heeft een gewijzigde agenda gekregen, toegestuurd gekregen, en daaraan is toegevoegd agendapunt 3a; benoeming wethouder. Meneer Pals, D'66.
  • 0:5 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter wij willen nog een motie vreemd aan de orde indienen voor vanavond.
  • 0:36 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Prima, dan maken we daar agendapunt 15a van. Verder kan de agenda zo vastgesteld worden? dan hebben we nog schriftelijke vragen. Het college heeft gevraagd om de schriftelijke vragen van de heer Klinkhamer over de verslaving mondeling te beantwoorden en volgens reglement van orde kan dat bij vragenuur, agendapunt 9.
 • 3a Benoeming wethouder
  • 03a. Benoeming wethouder (289,41 KB)
  • 0:36 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan kom ik bij agendapunt 3a. Er ligt een voorstel van het college om de heer Bessembinders tot wethouder te benoemen. Zoals u weet moet dan een commissie uit uw raad onderzoek instellen naar de geloofsbrieven. Ik wil u voorstellen dat onderzoek te laten verrichten door de heren Idema, Bieze en Pals. Kunt u daar mee instemmen. Ja. Ik wijs de heer Pals aan als voorzitter van de commissie en schors de vergadering voor 5 minuten zodat de commissie zijn onderzoek kan doen. Hierbij schors ik de vergadering.
  • 0:3 schorsing
  • 0:8 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ik heropen de vergadering en geef het woord aan de voorzitter van de stemcommissie, nee onderzoek geloofsbrieven, meneer Pals.
  • 1:57 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, ik wou al zeggen dan was ik al ernstig gepromoveerd. Goed geachte voorzitter, leden van de raad, de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven van de heer Jan Bessembinders heeft in opdracht van de raad het onderzoek uitgevoerd zoals dat is genoemd in artikel 4 van het reglement van orde. Daarbij gaat het erom of voldaan wordt aan de vereisten van artikel 36a, 36b, 41b 1e, 3e en 4e lid en 41c, 1e lid van de gemeentewet. We wisten reeds dat Jan Bessembinders de door de wet voor het vervullen van het ambt van de wethouder vereiste leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Ons onderzoek of hij niet reeds de voor het ambt geldende maximum heeft bereikt hebben we gestaakt nu de wet immers daartoe geen maximum leeftijd stelt. De commissie heeft verder geconstateerd dat de heer Jan Bessembinders geen met het ambt van de wethouder onverenigbare betrekkingen heeft. Ook vervuld hij geen nevenfuncties waarvan de uitoefening ongewenst is en met het oog op een goede vervulling van het wethouderschap. Met genoegen heeft de commissie er kennis van genomen dat de heer Jan Bessembinders verklaart heeft niet aan beraadslagingen, besluitvormingen of stemmingen deel te zullen nemen over onderwerpen die organisaties waar hij nevenfuncties heeft gedaan. Voorts heeft de heer Jan Bessembinders verklaard geen verboden handeling als bedoelt in artikel 41c, 1e lid van de gemeentewet te zullen verrichten. Nu verder geen beletselen zijn gebleken om het ambt van wethouder door de heer Jan Bessembinders te laten vervullen stelt de commissie de raad voor over zijn voordracht te stemmen. Getekend Stadskanaal 19 februari 2018, namens de commissie, alstublieft voorzitter.
  • 0:11 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. U heeft allen in uw map een stembriefje, als u daar op wilt zetten of u voor of tegen de benoeming van meneer Bessembinders bent.
  • 0:9 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   meneer Hofstra.
  • 0:04 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Is er nog gelegenheid om kort even wat hierover te zeggen voor de stemming plaatsvindt.
  • 0:08 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dat kan. Aan u het woord.
  • 0:41 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel. Wij hebben hier als fractie natuurlijk lang over nagedacht en nou ja we zitten natuurlijk in een bijzondere situatie hier in Stadskanaal. Het college draait op halve kracht met twee herintredende wethouders en natuurlijk het vertrek van onze burgemeester dus wij hebben hiermee ingestemd omdat de bestuurbaarheid van onze gemeente in het geding is en verder gaan wij ervanuit dat ondanks dat er nu twee politici van het CDA in het college zitten dat toch het CDA zeg maar één stem in het college heeft en om die reden hebben wij hiermee akkoord bevonden hiermee ingestemd.
  • 1:27 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Dan stel ik voor dat dezelfde mensen die net de geloofsbrieven onderzocht hebben de stemcommissie is om de briefjes te gaan tellen, voor of tegen.
  • 0:3 pauze
  • 0:11 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter de uitslag is bekend, er is één tegen, twintig voor. Waardoor meneer Bessembinders in de functie wederom is benoemd en van harte gefeliciteerd.
  • 1:18 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Waarmee de benoeming ingezet kan worden. Dank u wel meneer Pals. Dan hebben we beslispunt 2, de omvang van de benoeming vast te stellen op 0,6 Fte. Daar kan een ieder mee instemmen? Ja. Meneer Bessembinders er vanuit gaande dat u de benoeming aanvaard verzoek ik u voor mij te gaan staan zodat we de beëdiging, tot beëdiging over kunnen gaan. Ook wil ik de leden van de raad en alle aanwezigen vragen om te gaan staan. Dan ga ik nu over tot het voorlezen van de eed. Artikel 41a van de gemeentewet. Ik zweer dat ik om tot wethouder benoemd te worden rechtstreeks noch middelijk onder welke naam of welk voorwendsel ook enige gift of gunst heb gegeven of heb belooft. Ik zweer dat ik om iets in het ambt te doen of te laten rechtstreeks noch middelijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen, ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als wethouder na eer en geweten zal vervullen.
  • 0:3 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.
  • 0:41 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mag ik u hiermee feliciteren. Dan mag u weer plaatsnemen. We kunnen straks overgaan tot felicitatie van de nieuwe, nee niet de nieuwe, meneer Bessembinders.
 • 4 Insprekers
  • 0:09 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan komen we bij agendapunt 4, insprekers. Mevrouw Siersma heeft zich gemeld voor agendapunt 15 in te spreken, vaststellen beleidsplan Jeugdhulp 2018-2020. U kent de procedure? Ga uw gang.
  • 5:3 mevr. H.T.Siersema
   Goedenavond. Vandaag wordt mogelijk het beleidsplan Jeugdhulp Stadskanaal vastgesteld. Fijn vind ik om te lezen dat er wordt ingezet op preventieve hulp, hiermee kunnen op lange termijn kosten bespaard worden. Maar nog veel beter, hiermee worden de inwoners beter geholpen. Het onderdeel ‘Steunpalet’ vind ik ook mooi om te lezen. Bij het doornemen van het Beleidsplan vielen mij toch een aantal dingen op en hopelijk wilt u als de raad dit in het debat meenemen. Zodat we zo goed mogelijk samen de jeugdhulp kunnen organiseren, want de kinderen zijn de meest kwetsbare groep. GroenLinks is van mening dat de basis nog mist bij het CJGV, zo loopt de communicatie niet soepel. Er zijn veel personele wisselingen geweest binnen het CJGV, waardoor de lijnen niet duidelijk zijn en waardoor niet duidelijk is hoe de organisatie verloopt en wat er verwacht kan worden van het CJGV. Zo zijn er door de personele wisselingen ook aanspreekpunten weg en de organisatorische methode binnen CJGV veranderde dan ook steeds mee. Dit brengt onduidelijkheid met zich mee en hiermee loopt de hulp soms spaak of duurt de beantwoording van hulpvragen lang. Dit is niet wenselijk als er gewerkt wordt met zo’n kwetsbare groep. Een organogram, de lijnen binnen de organisatie, kan hiervoor dan ook een hulpmiddel zijn en dit mist in het beleidsplan. Bereikbaarheid is ook een punt van aandacht, zo is het CJGV doordeweeks van 09.00-12.00 uur bereikbaar. Leerkrachten staan dan voor de klas, hulpverleners hebben een drukke agenda. De samenwerking moet versterkt worden, dat blijkt ook uit het beleidsplan, dat is heel fijn. Maar breidt dan ook de bereikbaarheid uit. Gewenster is bijvoorbeeld een receptie, waar de bereikbaarheid ook vergroot wordt, kleine vragen kunnen daar al beantwoord worden of dat kan in de agenda's van de consulenten gekeken worden. Niet alleen per telefoon, maar ook een e-mailadres is hierin een kleine moeite ,deze staat niet op de website van Stadskanaal. Daarnaast zijn er omliggende gemeenten die een website voor het CJGV hebben, waar meteen ook duidelijk is waar het Centrum voor staat, wat ze voor je kunnen betekenen, enz. De mogelijke onduidelijkheid rondom het centrum wordt hierdoor al weggenomen. De communicatie naar buiten toe verloopt ook niet altijd soepel. Open communicatie wordt van het voorveld de hulpverleners en de scholen en de ouders verwacht, maar dit krijgen ze niet ten alle tijden terug. Een gemiste kans, want je hebt elkaar juiste nodig voor de goede hulp te leveren. Ouders weten vaak ook wat het beste is voor hun kind en wat wel of niet kan. Deze moeten meer betrokken worden bij de beantwoording van de hulpvragen. Dit wordt ook geopperd in het beleidsplan, maar hoe wordt dit nou vormgegeven? Dit bovenstaande; de open communicatie, een organogram van de organisatie, uitbreiding bereikbaarheid en bekendheid van de organisatie, was zeker passend geweest in het beleidsplan. Zo wordt er een goede basis gelegd. Het advies van de participatieraad sluit hier ook bij aan. Vanuit het beleidsplan komt ook een één loket principe naar voren. Verderop in het stuk blijkt dat eigenlijk alles via het voorveld moet verlopen, waarbij de huisarts, scholen, hulporganisaties bedoeld wordt. Want de burgers weten deze weg al te vinden. Toch verdwijnt hiermee het één loket idee, want alles blijft daardoor versnippert. Burgers worden van het kastje naar de muur gestuurd en weten dus niet altijd de weg te vinden, want er is dus geen eenduidige weg. Mochten ouders hier ook klachten overhebben, er is ook geen duidelijk klachtenregeling, waardoor de feedback hierover ook niet op de juiste plek komt. Mooi is dat er een Ondersteuner Jeugd en Gezin (OJG) erbij komt voor hulp in het gezin, maar daar komen wel vraagtekens bij mij op. Is dit een schakel tussen bijv. de huisarts en CJGV, waardoor er weer een laag wordt tussen gebouwd, want het basisteam bevat al een consulent met daarboven weer gedragswetenschapper. Of is de OJG straks iemand van het voor veld bijv. Welstad, Leger des Heils, in dienst van de gemeente? Hoe wordt dit nou eigenlijk vormgegeven? En op welke wijze zou een OJG advies moeten geven aan een huisarts? Mijn angst hiervoor is dat er extra randzaken bijkomen, waardoor het geld verspild wordt en niet in de gezinnen die het hard nodig hebben terecht komt. Dit moet voorkomen worden. Belangrijk is wel dat er één gezicht in de huiskamer is, die het gezin kan helpen. Deze moet aan een tafel zitten met de experts, om zo tot de juiste hulp te komen. Door extra randzaken lijken er nu al te zijn, want de aanvraag voor CJGV loopt al via de consulent en de consulent gaat dan weer naar gedragswetenschapper, maar zij maakt hier eerst haar eigen verhaal weer van terwijl die gedragswetenschapper ook weer het verhaal bekijkt waardoor het proces vertraging oploopt. En graag zou ik een andere term willen zien voor de ‘goedkoopste adequate voorziening’. Het lijkt net of de gemeente alleen het allergoedkoopste wil en daarmee is dat niet altijd het beste voor de burger. Goedkoop is duurkoop. Een gemiste kans, want als gemeente wil je eigenlijk gewoon het beste voor je burger.
  • 0:12 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Precies binnen de tijd, dank u wel. Zijn er naar aanleiding van de inspreker nog vragen. Meneer Maarsingh, CDA.
  • 0:10 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja voorzitter, ja eigenlijk niet inhoudelijk want het was een heel compleet verhaal en er is heel veel informatie op ons afgekomen, maar ik wilde u eigenlijk vragen; wat doet u in het dagelijks leven.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dat is geen vraag die hier gesteld hoeft te worden.
  • 0:7 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nee, maar werkt u in dat
  • 0:3 mevr. H.T.Siersema
   Ik werk in het speciaal basisonderwijs, dus ik heb er ook mee nodig, ja.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:02 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   ja, ik wou eerst mevrouw Siersema bedanken voor de inbreng. Hoe lang heeft u onderzoek gedaan naar het CJGV.
  • 0:15 mevr. H.T.Siersema
   Nu een aantal weken, maar ik hoor wel langer al verhalen vanuit het onderwijsveld, maar vanuit de mensen die wij spreken, natuurlijk die ik spreek gewoon ook professioneel gezien, en dat loopt wel al een aantal jaren, maar concreet onderzoek is nu een aantal weken.
  • 0:10 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dus u trekt eigenlijk conclusies vanuit een aantal weken die u onderzocht heeft betreft het functioneren en alles wat er omheen zit van het Centrum Jeugd en Gezin en Veiligheid.
  • 0:6 mevr. H.T.Siersema
   De laatste conclusies wel, maar in principe neem ik ook natuurlijk mijn eigen ervaring mee van de jaren daarvoor.
  • 0:5 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   U noemt al, u noemt heel veel zaken op
  • 0:1 mevr. H.T.Siersema
   Ja, klopt
  • 0:10 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Het is nogal wat, wat u daar zegt. Heeft u daar ook in uw onderzoek ook getallen en cijfers om hoeveel gezinnen het gaat?
  • 0:07 mevr. H.T.Siersema
   Nee, die heb ik niet concreet en het is ook heel moeilijk om zo concreet vast te gaan stellen. Want niet iedereen komt daarmee, want er is geen klachtencommissie of wat dan ook waar mensen bij kunnen aankloppen. Dus dan kun ook geen goed concreet beeld zo heel snel krijgen.
  • 0:15 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ik vraag u dat omdat u wel conclusies trekt en ik heb altijd geleerd; conclusies kun je trekken als je een ruim benchmark hebt, bij wijze van, en onderzoek naar de gegevens binnen de gemeente. Dat heeft u dus niet gedaan.
  • 0:5 mevr. H.T.Siersema
   Niet zo concreet nee, maar toch komen er geluiden. Het is wel belangrijk dat het wel genoemd wordt.
  • 0:25 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Die onderstreep ik hoor, elk gezin die in de knel zit die moet geholpen worden, wat dat betreft onderstreep ik ook dat stuk wat u zegt. alleen ik wil toch nog even één conclusie daar trekken, ik vind dat u wat tekort doet aan de mensen, aan de gezinnen, waar het wel goed gaat en aan de hulpverleners organisaties die wel keihard werken om die excessen te voorkomen.
  • 0:00 mevr. H.T.Siersema
   Dat ben ik het helemaal met u eens, maar ik heb ook maar 5 minuten, dus ik wilde dit zodanig wel gewoon aan u brengen.
  • 0:04 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dan is dat nu wel voldoende, dank u wel.
  • 0:06 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Luijken, SP.
  • 0:09 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ja, u geeft aan dat dit al jaren speelt
  • 0:1 mevr. H.T.Siersema
   3 jaar
  • 0:16 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Nou hebben we de transitie gehad twee jaar geleden, ik heb nog nooit leraren hier horen inspreken, ik heb nog nooit als raadslid een klacht gehad via het onderwijs of wat dan ook, waarom horen wij dat nooit. Wat we niet horen weten we ook niet, daar kunnen we dan ook niks aan doen.
  • 0:4 mevr. H.T.Siersema
   Ja dat klopt, dus daarom breng ik het nu ook hier in de raad, want ik hoor het wel.
  • 0:1 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ja, jammer
  • 0:8 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. De gesproken tekst kunt u terugvinden op uw i-pad.
 • Informatieve stukken

 • 5 De besluitenlijst van 29 januari 2018
  • 05. De besluitenlijst van 29 januari 2018 (235,96 KB)
  • 0:39 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Komen we bij agendapunt 5, de besluitenlijst van 29 januari jongstleden. Zijn hier opmerkingen over, redactioneel, pagina 1, 2, 3, 4, 5. Naar aanleiding van, pagina 1, 2, 3, 4, 5. Ook niet. Dan dank ik de notuliste voor de vastlegging.
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen en moties
  • 06. Lijst met openstaande toezeggingen en moties (290,5 KB)
  • 0:22 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Agendapunt 6, de lijst met openstaande toezeggingen en moties. Punt 113, het voorstel vanuit het college is om de einddatum te verplaatsen naar 23 april. Meneer Pals, D'66.
  • 0:42 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter, ik heb er toch een vraag over. Die motie is eigenlijk 20 november is die al ingediend, het heeft een hele tijd gelegen en dan is mijn vraag eigenlijk van vanwaar nou de datum van 23 april, dat is de eerste, en ten tweede komt dat niet in het gevaar met het komende vaarseizoen die gaat komen, want de Dieverdoatsie was als geen ander altijd in staat om arrangementen aan te bieden in samenwerking met de Star en ik vraag me af is het niet beter om die mensen beter te informeren en hun programma daar op aan te passen, is 23 april dan niet gewoon te laat.
  • 0:8 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Kunt u hier op antwoorden meneer Boen?
  • 0:20 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, dank u wel voorzitter. Wij zijn uiteraard in gesprek met de mensen die het beheer hebben over het schip en ook in overleg met hun is voor deze datum gekozen. Wij wachten nog op enige informatie daarvan, dus zodoende.
  • 0:06 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Daarmee kan ik volgens mij de besluitenlijst vaststellen. [voorzitter klopt met hamer]
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
 • 8 Inlichtingen college
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan gaan we verder met inlichtingen van het college. Volgens mij zijn die er niet.
 • 9 Vragenuur
  • 0:7 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan komen we bij vragenuur en daar zouden de schriftelijke vragen van meneer Klinkhamer beantwoord worden. Aan u het woord meneer Boen.
  • 1:31 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, dank u wel voorzitter. er zijn schriftelijke vragen gesteld door de raadsfractie van de PvdA m.b.t. de opnamestop bij VNN ten gevolge van een tekort aan personeel zoals gemeld in het Dagblad van het Noorden van 22 januari jongstleden. De eerste vraag die werd gesteld is; of het college hiermee bekend is. Het antwoord op die vraag is; ja. Tweede vraag is; wat voor mogelijke consequenties heeft dit. De opnamestop betekend dat cliënten die op grond van de zorgverzekeringswet in aanmerking komen voor poliklinische behandeling op een wachtlijst komen. Dit treft niet de inzet van VNN richting jeugd en het onderdeel ???? ambulant.. Derde vraag is; wat gaat het college hier aan doen. Wij hebben contact opgenomen met VNN om een toelichting te krijgen op dit verhaal en uit die toelichting blijkt dat VNN de situatie ontkent, maatregelen genomen heeft omdat ook zij vinden dat wachttijd die er ontstaat onverantwoord is. Maatregel houdt in dat cliënten worden geholpen eventueel met alternatieven o.a. door collega instellingen en dat er extra personeel is aangenomen en wordt ingewerkt en inmiddels is de behandeling weer opgestart door VNN en hopen op zeer korte termijn de achterstand ingelopen te zijn. Dank u wel voorzitter.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Klinkhamer wilt u hier op reageren?
  • 0:27 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ja, één reactie is even op de tweede vraag daar gaat wat ik u hoor zeggen wethouder is dat jeugd volwassenen wat gescheiden worden gehouden, klopt dat? als het gaat om het poliklinische en bij jeugd wordt VNN altijd ingezet. Volwassenen poliklinisch, daar zit een wachtlijst, begrijp ik dat goed.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   meneer Boen
  • 0:31 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Het betreft mensen die vanuit de zorgverzekeringswet worden doorverwezen naar VNN, dus het zijn geen mensen die laten we maar zeggen onder het gemeentelijk beleid vallen, voor zover dat het sociaal domein betreft, het gaat dus om mensen die vanuit de zorgverzekeringswet de huisartsen en dergelijke worden doorverwezen naar VNN en dat heeft dus geen betrekking op zoals ik zei de inzet van VNN richting de jeugd en de ambulante ondersteuning die zij binnen de aanpak FACT hanteren.
  • 0:9 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   U zegt dus dat VNN, dat er geen consequenties zijn voor de jeugd, maar wel voor de volwassenen.
  • 0:9 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Voor volwassenen die via de verwijzing van een huisarts richting de poliklinische zorg gaan.
  • 0:28 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Mag ik er dan op wijzen dat heel veel gezinnen en vader en jongeren een gezin samenwonen en als één van de ouders wel een verslavingsproblematiek heeft met de risico's voor kinderen dan wordt dat een heel lastig verhaal. want zo'n oudere die woont wel in het gezin. Dus dat wil ik toch even meegeven dat daar wel risico's dan in lopen. Ik hoop dat VNN ook meeluistert, dat ze dat stuk meenemen.
  • 0:13 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Voorzitter daarom ben ik ook blij dat de zaak door VNN voortvarend is opgepakt en dat er extra personeel is ingehuurd om er gewoon voor te zorgen dat het verder ontstaan van wachtlijsten wordt voorkomen.
  • 0:10 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel wethouder Boen. Zijn er nog andere leden van de raad die hierop willen reageren? Nee, prima, dank u wel.
 • 10 Interpellaties
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   dan komen we bij agendapunt 10, interpellaties, die zijn er niet.
 • 11 Rondvraag
  • 0:00 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan komen we bij de rondvraag. Is er iemand die iets voor de rondvraag heeft. Mevrouw Sanders, meneer Maarsingh.
  • 1:20 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter, wij vragen nu niet om een discussie, maar wij willen eens even aan u voorleggen de wekelijkse mails. Dat is zeer informatief, wij krijgen daar heel veel informatie over onderwerpen, maar als we nu eens even naar de laatste wekelijkse mail kijken, nummer 6, dan staan er wel echt belangrijke onderwerpen in. Bijvoorbeeld Wedeka, de informatie, de actualisatie, het toekomstbeeld, dan gaat het ergens over voor ons. Wij gaan er vanuit, en ik vraag dus alleen bevestiging ja of nee van u, wij gaan er vanuit dat wij daar natuurlijk op een vroegtijdig moment over worden geïnformeerd. Dat stond ook in de rapportage van Deloitte, over de interne beheersing van de financiën. Wij gaan er vanuit, kijk er is altijd wel iets op te merken, maar het ziet er allemaal goed uit, maar er is altijd wel een aandachtspunt, dat de rekeningcommissie daar eerst eens even zeg maar hun kennis op loslaat en dat er daarna een mededeling in de raad komt. En dit zijn een aantal voorbeelden, en de vraag is eigenlijk, kunnen wij nu gewoon vragen om belangrijke stukken onder de aandacht van de agendacommissie te brengen zodat ze ook geagendeerd worden.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Boels.
  • 1:29 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, dank u wel voorzitter. Het begint helaas een beetje traditie te worden, en dat is een spijtige traditie, dat ik wederom een vraag moet stellen over Treant zorggroep, specifiek het Refaja Ziekenhuis, onderweg hier naartoe werd ik door bekende en minder bekenden, middels mijn telefoon en mijn handsfree set gelukkig, geattendeerd op het feit dat er nu weer iets staat op berichtgeving via RTV Drenthe en Dagblad van het Noorden, dat er mogelijk sprake zou zijn van één kraamafdeling en dan niet in Stadskanaal, maar in Emmen. Voorzitter ik wil daar toch wederom een vraag over stellen, of vragen over stellen, van wat is nu want we stellen er eigenlijk elke keer vragen over en eigenlijk ja moet het toch wel een keer genoeg zijn, eigenlijk is het toch te gek dat we daar iedere keer zo over moeten communiceren, maar wat is nu eigenlijk de stand van zaken. wat is de stand van zaken en de communicatie tussen het college en de Raad van Bestuur, is er al meer bekend, werpt de zorgtafel inmiddels al vruchten af ten positieve voor de werkgelegenheid alhier in de regio Stadskanaal en uiteraard ook voor de patiënten, want en dat bekruipt ons nu een beetje als CDA fractie dat er ook een onrust gaat ontstaan onder het personeel en dat kan absoluut niet de bedoeling zijn, er moet op een duidelijke wijze gecommuniceerd worden en niet zomaar via allerlei artikelen in de krant, maar wij willen daar wel pal voor staan en oproepen tot duidelijkheid. Voorzitter tot zover allereerst.
  • 0:50 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja, voorzitter dank u wel. Ik had ongeveer dezelfde vraag als de heer Boels, ik hoorde inderdaad ook dat ze daar de verloskunde in Stadskanaal zou worden gesloten, maar wat ik ook hoor is dat afdelingen van fulltime naar maandag t/m vrijdag opening gaan. ik heb in de vorige vergadering heb ik de Treantgroep geprezen over haar communicatie richting college en raad, maar het kan niet zo zijn zoals de heer Boels zegt dat er constant nieuws naar buiten komt waar wij niets van afweten, dus graag antwoord door de wethouder dank u.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   meneer Pals
  • 0:9 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ja voorzitter, is er al een startdatum bekend voor het opknappen van de kademuur in Musselkanaal. En u weet over welke kademuur ik het heb.
  • 0:05 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Nijenbanning, mevrouw Kroom, meneer Hofstra, meneer Klinkhamer.
  • 0:26 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   In navolging van de heer Boels en meneer Bieze, ook wij maken ons zorgen over het gebeuren rondom Treant, wij lezen het ook zojuist in de media dat met name de kraamafdeling een hele andere plek gaat krijgen dus wij volgen dit ook zeer nauwlettend en wat meneer Bieze zegt van de ene boodschap met de andere krijgen we tegenwoordig wel op ons bordje en misschien dat de wethouder hier iets over kan zeggen. dank u.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Schipper, mevrouw Zeegers, meneer Idema, mevrouw Luijken.
  • 0:7 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ja, ook ik maak mij zorgen over Treant en ik sluit me aan bij meneer Boels, Bieze en bij meneer Klinkhamer.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   meneer Kremer.
  • 0:36 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Voorzitter, ik kwam laatst was ik bezig nou bezig ik was lekker naar het zwembad toe in Vlagtwedde en toen kwam ik langs het mooie plaatsje Smeerling. En toen stond er in een keer een bord gemeente Vlagtwedde of Westerwolde, sorry. Ik dat van volgens mij gaat er iets niet goed. Dus ik had nog even op de kaart gekeken, maar volgens mij hoort Smeerling nog steeds bij de gemeente Stadskanaal. Dus ik kan me voorstellen dat het voor bewoners of voor toeristen best wel wat verwarrend kan zijn, dus ik denk ik vraag even wat wij daar aan gaan doen voorzitter.
  • 0:12 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Mevrouw Wanders. Meneer Willems, griffier. U kunt waarschijnlijk wel antwoorden op de vraag van meneer Maarsingh.
  • 1:4 K. Willems
   griffier
   K. Willems
   Ik zal de vraag van meneer Maarsingh proberen te antwoorden. Meestal zend de wekelijkse mail, is overigens week 7 niet week 6, als u kijkt in uw mapje dan ziet u bij iedere wekelijkse mail een documentje, dat begint met een liggend streepje, wekelijkse mail week 6 PDF, en daar staat dan van ieder document de voorgestelde behandelwijze van. Dus bijvoorbeeld de brief die u noemt van Deloitte, de raadsbrief, daarvan staat dus het voorstel dat die in handen wordt gegeven van de rekeningcommissie om u op uw wenken te bedienen. Verder leest u ook in dat document dat de agendacommissie op 5 maart om 14.00 uur bij elkaar komt en van alle stukken waarvan u dat voor dat moment aangeeft kunt u zeggen van nou die en die stukken wil ik graag op de agenda hebben. en dat kunt u gewoon aan de griffie doorgeven en dan beraadslaagt de agendacommissie daarover. Dat is de afspraak en de procedure. En zo doen we dat nu een goed jaar denk ik.
  • 0:12 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Dank u wel voorzitter, beter antwoord kan niet, alleen de griffier heeft mijn i-pad indertijd ook ingesteld, dat kan hij goed, maar hij moet er nog eens even naar kijken of die streepjes er bij mij ook op staan.
  • 0:02 K. Willems
   griffier
   K. Willems
   Ok, we gaan, u heeft bij mij een streepje voor dus we gaan dat doen.
  • 0:8 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan wil ik graag het woord geven aan wethouder Boen, over de vragen van Treant.
  • 2:40 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik was vanavond wat later op deze vergadering, dat heeft te maken met het feit dat wij vanmiddag in Assen een eerste overleg Zorgtafel hebben gehad, tijdens dat overleg is ook de berichtgeving en de wijze waarop die tot stand is gekomen in Dagblad van het Noorden ter sprake geweest want ook bestuursvoorzitter Karla van der Wiel was bij dat overleg aanwezig. Op de site van Treant staat hoe de feitelijke stand der dingen is en die wil ik graag even aangeven. Dat is dat er na de belevenissen, om het zo maar even te noemen, in Emmen van december er natuurlijk flink is nagedacht over wat voor mogelijke oplossingen er te bedenken zijn voor deze problematiek. Nou in brede zin is dat ook iets wat in de genoemde Zorgtafel aan de orde komt, maar ook intern binnen Treant wordt daarover gesproken. En op dit moment wordt er gewerkt aan verschillende scenario's en één van de scenario's is dat de verloskunde geconcentreerd wordt. Er is echter nog geen besluit genomen over welk scenario op welk moment aan de orde zal zijn, laat staan dat er een besluit is genomen over de plek waar het een en ander geconcentreerd zou worden en waar dus ook als gevolg daarvan afdelingen zouden worden gesloten. Dus ik zou u graag willen verwijzen naar de feitelijke berichtgeving die er op de site van Treant te vinden is en het artikel van de heer Van Wijngaarden is wat dat betreft denk ik ook zijn verantwoordelijkheid en met name ook de kop van dat artikel. Ik kan u aangeven dat ik vanmiddag met Karla van der Wiel over deze situatie contact heb gehad en ik heb haar vanavond aangegeven dat ik dat nog even goed met haar wil bespreken en ook met mijn collega uit Emmen en Hoogeveen omdat ik er vanuit ging dat ik hier vanavond vragen over zou kunnen verwachten. Dus ik hoop dat ik daarmee heb aangegeven hoe op dit moment de feitelijke stand van zaken is en ik kan u ook verzekeren dat wij goed met elkaar in contact zijn over de ontwikkelingen die er gelden binnen de ziekenhuiszorg in ieder geval binnen de ziekenhuizen van Treant. Dus laat ik in ieder geval die zorg wegnemen.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Boels, CDA.
  • 1:0 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja dank u wel. Het is in elk geval goed te horen dat er goed contact is, maar ergens bekruipt mij toch wel een beetje het gevoel, u heeft dus kennelijk goed contact vandaag, het was de eerste bijeenkomst van de Zorgtafel, dat heeft dan ook een tijdje geduurd, maar die is in ieder geval opgestart, dat is ook goed om te horen, maar bij agendapunt 8 vanavond, inlichtingen college, had ik dan nu wel een proactieve houding verwacht en informatie verwacht die want als wij er als vier partijen niet naar gevraagd hadden dan hadden we het ook niet geweten terwijl zorgvragers en zorgverleners in deze regio en in deze gemeente zich zorgen maken dat er onrust komt. Ik verwacht wel een ????? proactieve houding vanuit dit huis, dit is er altijd geweest, ik verwacht dat die ook gecontinueerd wordt want dit kan toch niet zo bestaan, uiteraard is er sprake van verschillende scenario's, maar we weten ook met zijn allen hoe het werkt. Het eerste en misschien meest opzienbarende scenario verschijnt in de media, daar komt wat onrust over en dan komt er uiteindelijk een afgezwakte versie, maar voor ons, en volgens mij in de hele raad van Stadskanaal, is het pertinent onbespreekbaar dat dit soort scenario's doorgang gaan vinden. Laat dat geluid duidelijk zijn.
  • 0:00 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Klinkhamer.
  • 0:33 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Wij delen ook de zorg, ik neem aan dat ook het college de zorgen ook deelt, laten wij even heel duidelijk als fractie voorop stellen dat wij uiteindelijk niet akkoord gaan dat de kraamafdeling op een andere concentratie of geconcentreerd wordt op een andere plek. Wij willen onze kraamafdeling hier in Stadskanaal behouden, dus laten we ook duidelijk zijn en stelling hier in nemen als fractie. En ik neem aan dat de wethouder hier ook mee akkoord gaat dat hij hier ook achter staat.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   wethouder Boen
  • 0:36 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja voorzitter dank u wel. Ik wil even reageren op de woorden van de heer Boels. Ik doe dat door een bekende collega te citeren; daar hebt u een punt. Laat dat duidelijk zijn. De informatie voorziening was vanmiddag tamelijk hectisch dus het is iets wat zich binnen dat laatste paar uur heeft afgespeeld, maar u hebt een punt en het is ook duidelijk dat de zorg die wij hebben en ook datgene wat wij nog steeds voor ogen hebben als zijnde een volwaardig ziekenhuis dat dat nog steeds geldt. Om daarmee de woorden van de heer Klinkhamer even te bevestigen.
  • 0:17 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Voorzitter dan wil ik even als laatste nog een opmerking plaatsen richting de wethouder. Dat wat u zegt volwaardig ziekenhuis dat betekend ook dus dat u heel duidelijk ook zegt de kraamafdeling blijft hier in Stadskanaal.
  • 0:40 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ik denk dat één van de opbrengsten van het overleg vanmiddag zonder daar al teveel op in te gaan is dat wij met een aantal partijen met elkaar gesproken hebben, waarbij wij wel nadrukkelijk hebben aangegeven wat ieders verantwoordelijkheid is in dit verhaal. En wij gaan er in principe niet over als het gaat om wat hier in Stadskanaal blijft of niet, het enige wat wij doen, en dat is denk ik in ieder geval een verworvenheid van het afgelopen jaar geweest, dat is zorgen dat wij in goed contact blijven met de betrokken partijen. En dat betekend met het ziekenhuis, maar dat betekend ook met de zorgverzekeraar. Dank u wel voorzitter
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel wethouder Boen. Wethouder Bessembinders.
  • 0:07 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja voorzitter, dank u wel. Wat de kademuur betreft, ik ken geen startdatum, maar het is de bedoeling dat dat voor 1 mei wordt afgerond. En omdat ik het dichtste bij Smeerling woon, we hadden daar nog geen ruzie over hoor welke portefeuille dat was, maar kijk er is sprake geweest van een ludieke actie vanuit de nieuwe gemeente Westerwolde, om een poging te doen om via dit bord ook Smeerling bij Westerwolde te voegen, u begrijpt dat dat absoluut niet aan de orde is en volgens mij is de ludieke actie inmiddels opgeheven, maar ik heb dat het afgelopen weekend niet gecontroleerd, maar ik zal dat de komende dagen uiteraard doen voorzitter.
  • 0:7 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Bessembinders. Volgens mij zijn daar alle vragen mee beantwoord van de rondvraag.
 • Besluitvorming met debat

 • 12 Begrotingswijziging 2018 Omgevingsdienst Groningen
  • 12. Begrotingswijziging 2018 Omgevingsdienst Groningen (303,55 KB)12.1. Brief begrotingswijziging 2018 (152,97 KB)12.2. Analyse directeur ODG incl. quick scan (344,99 KB)
  • 0:33 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Komen we bij agendapunt 12, begrotingswijziging 2018, Omgevingsdienst Groningen. Wie wil daarover het woord voeren? Meneer Kremer, meneer Hofstra, meneer Pals zag ik uw vinger ook. Meneer Maarsingh, CDA.
  • 3:47 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja voorzitter, we hebben een compleet dossier ontvangen, zelfs een leesmap, over de ODG en alles overziende voorzitter is het nog niet zo eenvoudig om de ODG goed en efficiënt aan de rol te krijgen. En als je nou alle stukken leest voorzitter dan is het eigenlijk zo dat het wel goed aangepakt wordt, kijk je naar inhoudelijk naar dat lossysteem dan is het de bedoeling dat alle aangesloten gemeenten dezelfde manier van werken hebben, maar daar is dan scholing en training voor nodig, nou dat snapt iedereen. En wat ook opvalt is dat het niet alleen een Gronings probleem is, maar dat ditzelfde probleem zich ook voordoet in Drenthe. Voorzitter wij werken nu al vanaf 2013 met de ODG, het wordt wel tijd voorzitter dat er een optimale werkwijze komt en wij maken ons als CDA daar toch zorgen over. Voorzitter maar dat is niet nieuw, dat is ook al eerder gezegd en we zijn er ook regelmatig over geïnformeerd en het gaat hier over het voorstel na de extra bijdrage die willen wij nog even noemen van 2017 van €300.000,- voor de aangesloten gemeente, dat het nu voor 2018 gaat om een extra bijdrage van €600.000,- terwijl die totale kostenpost 1,2 miljoen is. En dat betekend dus voor onze gemeente €51.362,00. Voorzitter gelukkig gaat het wel de goede kant op lezen wij in die stukken, ziekteverzuim was eerste helft 2017 10%, nou dan is er toch wat aan de hand, daar zijn we ook over geïnformeerd, gelukkig is dat naar 4% teruggelopen, ik zei al de aanpak lijkt goed, de voorstellen lijken positief, ook in de gesprekken met de heer Bakker, maar het moet nu wel gebeuren. Het gaat er om dat die efficiëntie en de kwaliteit van het werk goed wordt. En ondanks die zorg die wij hebben voorzitter willen wij akkoord gaan met die begrotingswijziging en met de zienswijze van het college. Wij vinden dat het college dat helder op papier heeft gezet. En eigenlijk precies hetzelfde zeggen wat wij ook al zeggen, het is eigenlijk de laatste keer dat wij het achteraf allemaal bijleggen. Wij willen, zegt het college, tegenvallers voor de komende periode na 2000 vanaf voor 2018 is de laatste keer vanaf 2019 willen wij dat tegenvallers binnen de begroting vallen. En daar zijn wij het mee eens, wij vinden dat een goede opstelling en u zult daar regelmatig over worden geïnformeerd en u hebt toch al vaak niet zoveel informatie van het college, maar wij willen u vragen ons ook toe te zeggen dat u die informatie dan ook in regelmaat met ons deelt.
  • 0:7 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Maarsingh. Meneer Kremer, SP.
  • 2:09 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Ja dank u wel voorzitter. De never ending story, zo kun je de ODG ook wel gaan noemen, een gebed zonder end, zal iemand anders zeggen. Een never ending story die aan de gemeenteraad vraagt om een extra bijdrage van €51.000,- voor een exploitatie bedrage in 2018. En in de bijdrage van €51.000,- op een totaal van €600.000,- die de ODG vraagt. En het totaal blijkt nog veel meer of nog vee hoger te liggen omdat het RUT ook nog €600.000,- bijlegt dus een totaal van 1,2 miljoen. Voorzitter een goed functionerende ODG is van wezenlijk belang, dat vindt de SP ook. Nu blijkt dat de medewerkers niet goed met het leefomgevingssysteem, het LOS, mee kunnen omgaan. Dit zijn toch één van de basisdingen voor een goede organisatie. Een organisatie die nog steeds niet op orde is. De SP heeft meerdere keren al aangegeven dat dit beter moet en heeft ook meerdere keren aangegeven dat het ook beter kan. En nu vraagt de ODG om extra geld voor extra training en scholing. De SP vraagt zich werkelijk af of dit de laatste keer is of dat we in de toekomst weer moeten bijspringen om de ODG in de lucht te houden. Voorzitter nadat de SP zich verder heeft verdiept in de stand van zaken bij de ODG blijkt dat de APV alweer ondergebracht is bij de gemeente. kan het college hier ook aangeven wanneer dit besluit is genomen en wanneer het college de raad heeft ingelicht. Uit nader onderzoek van de SP blijkt dat we nog maar drie gemeentes zijn die de WABO hebben ondergebracht bij de ODG, waarvan één gemeente gaat herindelen. Voor de SP is dit belangrijk want in een goede organisatie is veel kennis en vaardigheid nodig en die staat als klant centraal. Voorzitter, kan het college ook aangeven hoe men tegen de WABO aankijkt. En nu blijkt dat er nog maar twee gemeentes zijn die de WAOB hebben ondergebracht bij de ODG. De SP vraagt het college wat de voor- en nadelen zijn om de WABO terug te halen naar de gemeente. Tot zover.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Kremer. Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 1:20 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, dank u wel voorzitter. ja we zijn het eens met het college dat het opnieuw teleurstellend is dat de ODG vraagt om een extra bijdrage voor het implementeren van het LOS systeem. Ja wij kunnen ons echter niet voorstellen dat op voorhand niet bekend was dat de implementatie dergelijke kosten met zich mee zou brengen, zeker als je weet dat je komt vanuit een situatie waarin met 24 systemen, 24 werkwijzen gewerkt werd en je een nieuw pakket aanschaft dat je niet tot een uniforme andere werkwijze komt en daarbij je medewerkers moet instrueren en moet opleiden dus we vragen ons echt af hoe het zit met de bedrijfsvoering bij de ODG want het blijkt toch dat hier weinig voorspellend inzicht is in hoe dit soort processen dit soort ICT processen aangepakt moeten worden. En we kunnen ons dan ook vinden in de zienswijze zoals die door het college is opgesteld waarbij wij echter willen onderstrepen dat de raad van de gemeente Stadskanaal het uitermate betreurd dat kort nadat het zaaksysteem LOS bij de ODG is ingevoerd opnieuw forse investeringen nodig is. Het is gewoon werkelijk het schort aan alle kanten met betrekking tot de bedrijfsvoering van de ODG en we hopen ook echt dat het hierbij blijft. We hebben er weinig hoop op, maar we willen graag dat het college hier streng op toeziet. Dat was het voorzitter.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Nijenbanning. Meneer Van Beek, CU.
  • 3:13 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja dank u wel voorzitter. Er is natuurlijk al tijden gesproken over de ODG, zowel in de pers als dat het hier ter sprake geweest is, we hebben een prachtige voorlichting gehad van de vorige directeur, inmiddels is er weer een nieuwe directeur en het blijkt nog steeds niet te functioneren. Wederom een bijdrage van €51.000,- wordt er gevraagd voor het systeem wat efficiënter moet gaan werken, klant centraal, de basis moet op orde, een los systeem wat dan op 1 januari 2017 eigenlijk al in werking gegaan is. en dan zie ik nu pas van er is te weinig scholing en er moet meer training en dan denk ik ja dat vind ik toch wel jammer want we zijn alweer een jaar verder, hadden we dat vorig jaar niet in kunnen schatten dat die mensen geschoold moesten worden en getraind moesten worden om dit allemaal te behapstukken. Wij staan volledig achter de zienswijze die het college heeft opgesteld, dat de maatregel effectief moet worden uitgevoerd, dat wij op de hoogte gehouden moeten worden, de heer Maarsingh die zei het ook al en daar haak ik graag bij aan dat wij ook op de hoogte gehouden willen worden als raad. Ook vinden wij natuurlijk dat de financiën gedekt moeten worden zoals in de zienswijze verwoord staat vanaf begrotingsjaar 2019 uit bestaande bedrijfsvoering budgetten. En voordat wij hier nu akkoord op zeggen wil ik eigenlijk toch nog een paar dingen weten. ik bedoel de heer Kremer refereert er ook aan, aan de wet WABO en WRO en hoe het allemaal maar mag heten. Kijk er zijn een aantal gemeentes hier in de provincie Groningen die haken eigenlijk successievelijk een beetje af en die nemen alleen nog maar het basispakket af. En ik vraag mij af wat betekend dat nou precies en moeten wij ook die mogelijkheid eens gaan bekijken om alleen het basispakket af te gaan nemen. of krijgen we dan zoveel kosten om de oren of personeelsproblemen dat we moeten zeggen van nee dat moeten we niet doen, maar dat hoor ik dan graag van u. En dan lees ik het LOS-systeem, ja het is allemaal prachtig, maar er komt ook weer een nieuwe Omgevingswet aan. en die Omgevingswet ja daar volgt weer een omgevingsplan uit, ik bedoel wij zijn daar zelf als pilot nauw bij betrokken, maar ja daar valt natuurlijk niet alleen de ruimtelijke ordening onder, maar er valt ook ja hoe moet ik het zeggen, de hele fysieke leefomgeving valt daar onder. Blijft dat nou allemaal bij de ODG, doen we dat nu nog zelf, ik begrijp het niet meer, maar ik hoor het graag van u hoe we hier mee om moeten gaan ook bij de invulling van de Omgevingswet of de hele ODG daar wel op ingericht is. Ik wacht deze antwoorden even af voordat wij hiermee akkoord gaan voorzitter.
  • 0:03 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Van Beek. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 1:24 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Ja ik ga qua toon en inhoud niet veel afwijken van mijn voorgangers. Ja je leest ODG en je denkt; o jee. Het is, de ODG oprichting daarvan was al een moetje, we hebben al een keer eerder, een paar keer eerder al moetjes gehad qua financiën en dit is er weer zo een, maar op een gegeven moment, en dan kan ik ook bij de heer Van Beek aansluiten, dan wordt je er wel eens een keer wat kriegelig van. Ja, voor alle 1,2 miljoen euro voor dat LOS-systeem, ja het LOS-systeem een beetje ongelukkige afkorting dan misschien, een beetje richting losgeslagen financiën misschien, ja het is niet anders, maar we zijn er absoluut niet blij mee. En het doet je ook denken over de andere taken die wij nog bij de ODG hebben ondergebracht en dan sluit ik mij aan bij de heer Kremer en bij de heren Van Beek over de WABO-taken, hoe zit dat en is het zo langzamerhand niet beter of verstandiger om die WABO-taken maar weer in dit huis uit te gaan voeren. Dus volgens mij hebben we hier geen keus voorzitter, we zitten natuurlijk ook in GR, maar blij zijn we er niet mee. En blijf er goed op letten zou ik zeggen. Dank u wel.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Hofstra. Meneer Bieze, GBS.
  • 1:08 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja, voorzitter dank u wel. Veel van mijn voorgangers hebben al heel veel gezegd, maar als ik kijk naar de QuickScan van ?????????????? dan schrik ik daar toch wel behoorlijk van. Dat zijn vijf bladzijdes met observaties, randvoorwaarden niet in orde, contract heronderhandelen et cetera et cetera. Wat ik dan zie bij observaties is dat de organisatie erg in het heden leeft, dat de impact op de organisatie niet wordt gezien, dat gebruikers die dat LOS-systeem moeten gebruiken geen gesprekspartner zijn bij de implementatie van dit systeem. En wat ik ook een hele leuke vond is dat de digivaardigheden van medewerkers onvoldoende zijn. Voorzitter ik wil er verder niet op ingaan want wij zijn ook altijd kritisch geweest op het functioneren van de ODG, wij hebben altijd met veel tegenzin gestemd voor de voorstellen van het college om er weer extra geld in te stoppen, het gaat nu ook weer voor Stadskanaal om €51.000,-, maar anderen zeggen het ook; wij kunnen niet anders, dus ook dit keer zullen wij met veel tegenzin voor stemmen. Wat wij goed vinden van het college is dat ze de zienswijze hebben ingediend en dat het vanaf 2019 echt anders moet en dat het ODG het eventuele tekort op dat LOS-systeem maar zelf moeten gaan zien te financieren. Dat was het voorzitter.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Pals, D'66.
  • 1:40 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter. Ik zou bijna willen zeggen; tel uw zegeningen bij het ODG als gemeenschappelijke regeling. Je ziet weer hoe een gemeenschappelijke regeling, waar wij met zijn allen zwaarwegende woorden aan wijden vanavond, dat dat toch maar weer een kwestie is van onmacht omdat we onze mening weer moeten delen met 23 of 21 aangesloten gemeentes dus wat we ook zeggen het zal toch niet echt beklijven, maar wij zijn helemaal eens met de zienswijze zoals die is neergelegd in deze notitie en wat mijn linkerbuurman ook al heeft gezegd; wij moeten ten zeerste betreuren dat dat eigenlijk weer komt. Maar eigenlijk wilden we eigenlijk de hele zaak eens omdraaien, eens even kijken waar het verdienmodelletje dan wel zit. En dat verdienmodelletje kan hier in zitten dat we hebben dat adviesbureau, een eeuwig adviesbureau die ze dan weer instellen, die heeft heel wat punten opgenoemd, meneer Bieze heeft ook opgenoemd, investeren in training, scholing en administratieve ondersteuning en datakwaliteit verbeteren en dat soort dingen, dus dat is een heel helder advies, maar dat advies kost dus wel geld. En dan zou ik zeggen van beste adviesbureau luister, als u vindt dat dat zoveel geld moet kosten dan denk ik van dan is dat prima, maar geeft u ons ook garanties dat het goed komt. Heeft u garanties ingebouwd u als adviesbureau dat het goed komt met het ODG of bent u het zoveelste adviesbureau die zijn wonden likt, het is weer niet gelukt en de ODG weer in verslagenheid achterlaat. Daar zou ik toch eens
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Maarsingh, CDA.
  • 0:01 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Wat bedoelt u daar precies mee, hebt u voorbeelden van adviesbureaus die zo werken of bedoelt u gewoon; no cure no pay.
  • 0:9 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou ik, u brengt mij wel een heel goed idee meneer Maarsingh. Ik zou zeggen; no cure no pay zou misschien wel de eerste optie zijn, maar goed dat laat ik ook
  • 0:2 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   U praat dus gewoon over gebakken lucht nu.
  • 0:27 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Eigenlijk wel, want een adviesbureau die dat weer adviseert en die wederom aan de slag gaat, want het is al het zoveelste adviesbureau die bij de ODG aan de slag is geweest, eigenlijk, en daarom zit ik ook in de omgekeerde trant te redeneren, eigenlijk willen we garanties van dat adviesbureau dat dit het laatste is wat we bijdragen en dat dan alles goed wordt achtergelaten en dat we eindelijk een goedlopende ODG hebben. Tot zover onze bijdrage.
  • 0:9 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Pals. Wethouder Bessembinders.
  • 4:09 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Voorzitter, dank u wel. De Omgevingsdienst van ja dat is me er een, ik ben wel blij dat met de gemene deler dat u onze zorgen deelt, dat is wel helder, ik ben ook blij dat u zegt van college jullie hebben een heldere zienswijze neergelegd en daar zijn wij het mee eens. ik hoor u ook eigenlijk allemaal zeggen van let op en houdt ons regelmatig op de hoogte, daar hebben we geen verschil van mening over en dan zijn er nog een aantal dingen waarvan u roept van hoe zit dat precies. Ik denk wat u aangetroffen hebt bij de stukken dat was een verbeterplan waar de ODG mee in de weer is waar ook het bestuur, zowel het DB als het AB, elke vergadering een update van krijgt van hoe staat het ermee. Ik denk u heeft ook de analyse gezien van de interim-directeur, Henk Bakker, die daar functioneert sinds 1 augustus in die buurt ongeveer, en die blijft tot 1 april want dan komt er een nieuwe, en u hebt uit zijn analyse gelezen wat hij aangetroffen heeft en waar hij mee in de weer is, en ik moet zeggen ik heb nou een aantal vergaderingen meegemaakt als wethouder, dat die de zaak wel goed op stoom heeft, dat merk je gewoon en dat merk je ook wel aan zijn analyse zoals hij daar inzet en ik denk, de heer Maarsingh noemde dat ook, als je kijkt wat er in de organisatie gebeurd is, ook met de reductie van het ziekteverzuim van 11 naar 4%, dan kun je zeggen er is flink wat aan gebeurd, aan de organisatie. Dat neemt niet weg dat de organisatie nog niet op orde is, uiteraard is het bestuur ook, en wij ook, enorm geschrokken van wat dat nu weer extra kost, het is niet zo, RUD is Drenthe en niet Groningen dus dat staat even los van ons, dat moeten de Drenten betalen en wij die andere 6 ton, maar er is dus het nodige aan de hand met dat implementatie van dat LOS-systeem. En er willen die dat opmerken, er waren natuurlijk een variëteit aan systemen toen wij de ODG startten, elke gemeente of sommige gemeenten hadden allemaal verschillende systemen en dat moest dan allemaal bij die ODG maar opgelost worden en wat nu aan de orde is dat is één systeem voor alle gebruikers en één systeem bij de ODG. En keihard is waar, dat enorm is onderschat wat deze implementatie teweeg heeft gebracht en wat deze implementatie kost aan energie en aan geld. Om maar met de deur in huis te vallen, het adviesbureau is een adviesbureau en geeft een advies en geen garantie, maar dat zal u wel duidelijk zijn. Voorzitter uiteraard is er ook gevraagd van wat doen wij nu als gemeente Stadskanaal met de ODG als het gaat om het aantal diensten wat wij afnemen. En de heer Kremer die zei van ja de APV hebben we inmiddels terug, dat geldt inderdaad voor alle gemeenten, er was een beperkt aantal gemeenten die de APV had uitbesteedt aan de ODG, de ODG heeft van het begin af aan wel gezegd van nou wij nemen dit maar wij vinden dat eigenlijk niet onze kerntaak, wij vinden dat bouw en milieu dat zijn onze kerntaken, maar afijn als je APV in wil brengen prima, maar de praktijk leert dat dat toch niet handig is, omdat er toch in de regel met de APV vaak vergunningen gemoeid zijn die bestuurlijk gevoelig liggen, waar directe nabijheid van degene die de vergunning verleent en het bestuur van belang is en vandaar dat besloten is om per 1 januari 2018 die taak terug te geven aan de gemeenten die de APV daar nog hadden. En dat waren wij als gemeente Stadskanaal en de ene Fte die wij hadden zitten bij de ODG voor deze vergunningen die zit nu weer in dit huis. Als het gaat om de andere taken, kijk wij hebben, ik heb het begin meegemaakt van
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Kremer, SP.
  • 0:7 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   De wethouder geeft aan dat de APV terug is naar de gemeente, maar kan hij ook aangeven wanneer hij de raad heeft ingelicht, want daar hoor ik hem niet over.
  • 0:3 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Nee daar hebben wij de raad niet over geinformeerd.
  • 0:3 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   En de vraag waarom niet?
  • 0:30 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja, het lijkt mij dat is zo, zo fundamenteel bedrijfsvoering als het gaat om uitvoering van die APV taken, er zijn ook verder geen financiële consequenties mee gemoeid, dus de Fte die daar zat en die wij daar betaalden zit nou hier en we betalen hem nou hier, dus wat dat betreft hebben wij als college geen aanleiding gevoelt om te zeggen van nou dit is nou een item waarover wij uw raad moeten informeren voorzitter.
  • 0:25 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Ja voorzitter ik vind het wel heel jammer want je hoort hier ook, de meerdere partijen die hebben best wel moeite met de gang van zaken bij de ODG en dit zijn wel één van de drie taken die daar zitten die terugkomen naar de gemeente en er wordt niks over gezegd en wij moeten, toevallig moet ik het uit stukken lezen dat dit teruggekomen is, ik denk ik vind het toch wel netjes dat bijvoorbeeld zulke belangrijke taken, want dat zijn het ook, dat het gewoon gemeld wordt aan de raad.
  • 2:15 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Nou kijk natuurlijk als u zegt had u de raad moeten informeren dan kan ik achteraf zeggen dat hadden wij moeten doen, maar ik denk als je kijkt naar de omvang en ook de omvang van de taak, dan denk ik ja dan is die omvang is heel beperkt, ik zeg niet dat het een onbelangrijke taak is, integendeel, maar het was niet iets zeg maar wat omvangrijk is in de zin zoals je met bouw en milieu moet onderkennen. Maar als u zegt van dat had moeten gebeuren, dan had dat moeten gebeuren en dat hebben wij niet gedaan en dat spijt ons. Voorzitter, dan als het gaat om de WABO en milieu, kijk het punt is wij hebben indertijd, en ik mocht dat meemaken, indertijd waren wij nog intensief betrokken bij de hele totstandkoming van die ODG dus ik vind het helemaal niet leuk dat dit nu helemaal niet zo goed loopt, maar het punt is dat hier vanuit dit huis niet bestuurlijk maar ook juist vanuit de medewerkers en vanuit het management gezegd is van beste wethouder of beste college als jullie met die ODG op pad gaan zorg dan dat wij alle taken daar onder brengen en dat het niet zo is dat de milieuvergunning in Veendam verleent wordt en dat de bouwvergunning hier verleent wordt en wij maar heen en weer lummelen met allerlei beschikkingen. Dus zorg er alsjeblieft voor dat dat in één hand komt en dat de ODG voor normale vergunningen ook gewoon gemandateerd is om die uit te voeren en dan heb je en bouw en milieu kun je in een keer de vergunning verstrekken, kun je in een keer beoordelen, kun je in een keer adviseren en heb je niet dat gedoe dat het van het ene huis naar het andere huis moet. Als u zegt er is een beperkt aantal gemeenten wat daar nog aan mee doet, dat klopt, Stadskanaal is er een, Midden-Groningen is de ander dus Minterwolde die is toegevoegd als gemeente die nu ook de WABO-taken daar doet vanwege die herindeling. Ik zeg er eerlijk bij dat het nu lijkt dat de Marne, die onderdeel wordt van de gemeente Hogeland en ook de WABO-taken daar heeft, een van de vier is die dat heeft en de andere drie hebben dat niet, dus ik weet niet hoe dat loopt.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Maarsingh, CDA.
  • 0:4 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Waar het natuurlijk om gaat voorzitter is; bent u ook tevreden
  • 0:2 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja, ik ben nog niet uitgepraat
  • 0:8 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Over de uitvoering van die WABO en zijn de ambtenaren in dit huis er ook tevreden over, want daar gaat het natuurlijk allemaal over en als dat zo is dan gaat het allemaal goed.
  • 0:01 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   wethouder Bessembinders
  • 1:12 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Voorzitter die ambtenaren in dit huis die tevreden moeten zijn die zijn natuurlijk inmiddels gigantisch beperkt, want die hebben we in Veendam zitten. Dus ik heb liever dat ze daar ook tevreden zijn en ook hier uiteraard, maar zo is wel de verhouding. Wij hebben in december hebben wij zowel bestuurlijk als ambtelijk met de accountmanager en met de directeur van de ODG gesprekken gevoerd en daar blijkt mij uit dat het een stuk verbeterd is als het gaat om de dienstverlening en dat ons huis dat ook zo ervaart. En wat ik nog verder over die WABO-taken wou zeggen, kijk er zit nog zoveel volume aan WABO-taken bij de ODG dat het dus verantwoord is ook om door te blijven gaan met de ODG. dus het is niet zo dat als er doordat de gemeente Westerwolde bijvoorbeeld afgehaakt is dat we daarmee in een situatie beland zijn dat de ODG krapte heeft om onze taken te blijven vervullen, nee er zit voldoende volume nog op het aantal aanvragen en wij hebben nog voldoende volume aan menskracht die daar aanwezig is voorzitter.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Kremer, SP.
  • 0:36 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Mijn vraag, het gaat niet om hoeveel volume en hoeveel ruimte er in zit, mijn vraag is hoe kijkt de gemeente er tegenaan. U zegt over dat stuk van ja we hebben met de ODG hebben we gesproken, het is een stuk verbeterd, alleen mijn vraag is wat vindt de gemeente. Niet de ODG, maar wat vindt de gemeente hoe de WABO daar nu staat. Want er zijn, wat u ook aangeeft, drie gemeentes van de ik dacht 21 of 23 gemeentes, die dat nog heeft ondergebracht de rest niet. Dus mijn vraag is ook heel duidelijk van is dat nog body echt gewoon dat wij die, dat die WABO daar kan blijven en mijn vraag was dan ook; hoe denkt u erover dan om hem gewoon terug te halen.
  • 0:32 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Nou ik denk dat ik zopas dat ik net aangaf er is voldoende volume aan aanvragen en aan werk om dit bij de ODG te laten en ik denk dat ik u ook gezegd heb dat juist vanuit onze kant en vanuit onze gemeente gezegd is wij willen al die taken bij de ODG neerleggen juist vanuit een efficiënte uitvoering dat niet bouw hier gebeurd en milieu daar, maar dat dat in één hand is en in een keer beoordeelt kan worden en ook in een keer vergund kan worden. voorzitter.
  • 0:7 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Is er behoefte aan een tweede termijn of heeft u eerst nog een vraag. Meneer Van Beek, CU.
  • 0:02 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, de wethouder die loopt wel weg, maar ik had de vraag gesteld van is de ODG wel ingericht op de omgevingswet. En hoe zit het er dan mee als die WABO en die WRO samengevoegd gaat worden, moet dan de APV ook weer in de omgevingswet, want die hebben we hier dan weer in huis, moet die dan weer terug naar de ODG of hoe moet ik dat zien.
  • 1:09 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Het punt is, als u zegt van ja hoe gaat dat straks met dat omgevingsplan en die komt inderdaad aan de orde bij de omgevingsvisie en wat is daarvan de uitwerking, ik denk, dat is in de laatste vergadering van de ODG ook nog wel even over doorgesproken, dat kan juist aanleiding zijn om eerder meer bij die ODG onder te brengen dan minder. Als u mij vraagt van gaat dat ook gelden voor de APV, dan zeg ik; nee. Dat is zo'n ondergeschikte taak, die zit nou bij de gemeente en ik denk dat die daar gewoon blijft, maar als het omgevingsplan loskomt en je hebt in die zin nog veel meer wat samenhangt als het gaat om vergunning verlening, ja dan pleit dat er alleen maar voor om dat voor een efficiënte uitvoering in één hand te leggen en in handen van één dienst te leggen. Mits uiteraard die dienst goed functioneert en daar zijn we het met elkaar wel over eens voorzitter, dank u wel.
  • 0:17 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Is er behoefte aan een tweede termijn. Nog meer mensen als alleen meneer Kremer. Meneer Kremer, SP.
  • 0:2 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Wij willen graag even een schorsing.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   hoe lang denkt u nodig te hebben?
  • 0:1 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   ik denk 10 minuten
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan gaan we om 21.10 uur verder. Dan schors ik de vergadering.
  • 0:1 schorsing
  • 0:8 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Nijenbanning heeft de vergadering verlaten, die had andere bezigheden. Geef ik het woord aan meneer Kremer, SP.
  • 0:55 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Voorzitter, wij hebben even overlegd. Nou wat wij ook aangaven is van wij maken ons wel heel veel zorgen dat die WABO robuust is. En waarom? Omdat eigenlijk, maar wat wij ook aangaven van er zijn maar drie gemeentes die die WABO ondergebracht hebben bij de ODG. En waar wij nog mee zitten dan is dat over twee jaar gaat die WABO en de APV die moeten weer terug naar de ODG, dus ik weet niet hoe we dit gaan oplossen. En wij willen ook graag weten hoe de ODG hierover denkt, alleen dat is denk ik een vraag wat de wethouder naar ODG moet vragen, maar misschien heeft hij daar wel een mening over. Tot zover.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Van Beek, CU.
  • 1:03 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, ik sluit mij wel aan bij de woorden van de heer Kremer. Misschien dat ik hem nog even iets kan verduidelijken. Kijk die WABO en die Wro die worden straks één wet en dan hebben we een omgevingsplan en een omgevingswet en u zei net van de APV die gaat er uit, maar we staan er ook achter bij de omgevingsplan dat wij één loket hebben waar de burger terecht kan. Dus naar mijn idee komt dan straks alles bij die omgevingsdienst terecht. Dus het hoeft niet nu direct voor mij dat we daar die WABO weg gaan halen, ik vraag mij alleen af hoe dat nu in zijn werk gaat als al die andere gemeentes hem daar weghalen en wij hem daar als enige of als een van de drie daar nog houden, stel dat je hem wel weghaalt moet je hem over twee jaar weer terugdoen. En ik weet niet, en daarom was mijn vraag toestraks ook van is de omgevingsdienst wel ingericht op het feit dat de omgevingswet er aan komt. En ik weet niet of u dat kunt beantwoorden en anders had ik graag dat u die vraag daar neerlegt en ons daarvan bericht. Hier laat ik het even bij voorzitter.
  • 0:06 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Bieze, GBS.
  • 1:10 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja voorzitter ik ondersteun hetgeen wat de heer Kremer en ook de heer Van Beek zegt want we moeten voorkomen dat we constant maar gaan schuiven met afdelingen en zeker gezien de toekomst. En de ODG leefde vaak bij vandaag, maar we moeten zeker naar de toekomst kijken, zou het goed zijn om daar goede afspraken over te maken. Voorzitter ik had nog even een vraag over de directeur want ik hoor de wethouder zeggen dat hij wel tevreden is over de wijze van leidinggeven van deze directeur, ik hoorde hem ook zeggen dat hij tot 1 april bij de ODG zit. En ik zit even met de continuïteit van het leidinggeven binnen de ODG als directeur. Is het nou zo dat wij op 1 april weer een nieuwe directeur bij het ODG verwelkomen of zou het ook mogelijk zijn, als u daar een goed gevoel bij hebt, en dat er dingen gebeuren waarvan u zegt van nou daar ben ik wel heel tevreden over, zou het ook mogelijk zijn om de heer Bakker een verlenging van contract te geven bijvoorbeeld. Hij is trouwens nog maar 65 dus dat kan nog makkelijk.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Bieze. Wethouder Bessembinders.
  • 2:23 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja, voorzitter. Wat dat laatste betreft, er is een nieuwe directeur benoemd per 1 april aanstaande. Dat is rond. En als u het hebt over de taken en taken in het licht van de omgevingswet en omgevingsplan en omgevingsvisie, kijk dan noemt u ook de Wro en de WABO en milieu en al die dingen meer, kijk wat er nu gebeurd natuurlijk als het gaat om de WABO en bij de WABO heb je de toets ook op de bestemmingsplannen dus ook als het gaat op de wet op de ruimtelijke ordening, dus in die zin veranderd daar niet zoveel aan. Ik heb zopas gezegd van mijn verwachting is dat als de omgevingswet ingevoerd wordt dat dat eerder leidt, wat mij betreft, tot meer taken bij de omgevingsdienst van dan minder omdat je daarmee tot een efficiëntere uitvoering komt. ik heb ook gezegd dat ik verwacht dat gezien de argumenten om de APV terug te halen en bestuurlijk dichtbij, bestuurlijk gevoelig en dat soort zaken, dat ik niet verwacht dat die APV daar weer heengaat. Dat denk ik. Dat denken wij als college, zit ik me nu te bedenken. Ja, ik zit hier niet alleen. Dus in die zin denk ik van is daar niet direct sprake van, maar ik kan mij voorstellen dat u zegt van nou doe daar ook nog eens goed navraag naar bij de ODG want die omgevingswet die gaat nu pas in op 1 januari 2021, dus wij hebben nog even te gaan. en ik hoop eigenlijk dat, dat meen ik oprecht, dat die ODG zodanig aan de weg timmert dat die op een gegeven moment toch weer kan acquireren om te zeggen van beste vrienden zou het niet wijs zijn om meer taken naar ons te doen dan minder. Want uiteraard heeft bepaalde ontevredenheid over de ODG wel geleidt dat een aantal gemeenten gezegd heeft wij pakken die taak terug. en ik hoop dat met de stappen die nu gezet worden dat wij daarvan verlost zijn en onze ervaringen zijn op dit moment gewoon een stuk positiever dan dat je een jaar geleden kon constateren. Dank u wel voorzitter.
  • 0:01 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel wethouder. Hebben we daarmee dit agendapunt voldoende besproken? Moment. Meneer Maarsingh, CDA.
  • 0:27 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   De wethouder die zegt nu ineens wat wat helemaal nog niet aan de orde is geweest. En misschien dat hij daar iets over kan zeggen. Wij nemen die taken weer terug en we geven ze weer aan de ODG, maar is het nou toch niet zo als je taken terugneemt dat heeft toch financiële consequenties voor gemeenten. Je hebt toch een gemeenschappelijke regeling, je hebt toch afspraken gemaakt. Of zie ik dat verkeerd.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   meneer Van Beek.
  • 0:44 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, ik heb nog geen antwoord gehoord op, is nou de omgevingsdienst ingericht op het goed vervullen van de omgevingswet. Wij gaan daar als gemeente draaien wij daar een pilot op, wij hebben in het verleden al vaker gezegd van is het overleg tussen ons als gemeenten met de omgevingswet problematiek want ik bedoel dat is natuurlijk een gigantische operatie wat er aan gaat komen, dat is even iets andere orde als een LOS-systeem wat ingevoerd moet worden. Is er nou goed overleg tussen ons en die omgevingsdienst en zijn ze er op ingericht. Dat is de vraag. En als u die niet kunt beantwoorden dan hoor ik het graag als u het gevraagd heeft aan de omgevingsdienst.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   wethouder Bessembinders
  • 0:27 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja, voorzitter ik dacht dat ik die vraag net beantwoord heb door te zeggen van dat ik navraag zou doen bij de omgevingsdienst hoe dit zit en hoe dit speelt en wat zij daarmee en hoe zij daarmee bezig zijn en dat ik u daarover zal informeren. Maar dan herhaal ik. En als ik naar de heer Maarsingh kijk, kijk als wij taken terughalen dan reken maar dat we flink de portemonnee moeten trekken. Dank u wel voorzitter.
  • 0:04 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel wethouder. Kunt u instemmen met de beslispunten van dit agendapunt. Ja, aldus besloten. [voorzitter klopt met hamer]
 • 13 Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Groningen
  • 13. Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Groningen (235,14 KB)13.1. Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen (230,46 KB)13.2. Toelichting op Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Groningen (165,1 KB)13.3. Overzicht wijzigingen GR transponeringstabel (207,51 KB)13.4. College over informatie verbeterplan ODG (349,05 KB)
  • 0:19 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Gaan we verder met agendapunt 13; Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Groningen. Wie kan ik daarover het woord geven. Meneer Maarsingh, CDA.
  • 2:09 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja voorzitter vijf jaar terug, ik wil even verduidelijken van tevoren wat ik graag wil zeggen namens onze fractie, toen heb ik dacht ik mijn laatste auto gekocht, maar je weet het nooit zeker, en toen hadden wij het over de kleur en mijn vrouw en ik kwamen er altijd nog wel uit, niet dat we het eens waren, maar er werd toch wel een besluit genomen, maar nu ik de kinderen met aanhang en de kleinkinderen met aanhang ook het woord hierover gaf toen duurde het zeker een week voordat zij er uit waren en toen zei mijn vrouw uiteindelijk ik vind het een kleur van niks. ik bedoel te zeggen voorzitter als je met 18 man of met 21 of 23 een besluit moet nemen of een verandering wilt beslissen dan is dat wel een beetje moeilijk, dus met andere woorden als CDA zeggen wij we vinden het een goed voorstel dat de unanimiteit van stemmen over besluitvorming wordt omgezet in een gekwalificeerde meerderheid. Zo werkt het overigens ook in de EU, het is niet uitgevonden, maar het wordt meer toegepast want anders is een organisatie een land een weet ik wat bijna onbestuurbaar, dus we zijn het eigenlijk helemaal eens met dat voorstel voorzitter. Wij zijn het ook eens dat er geen werk meer voor anderen wordt gedaan behalve voor gemeenten en provincies. En dat heeft een beetje het uitgangspunt; eerst orde op zaken in eigen huis en daar laat je anderen in delen. Als dat je goed uitkomt, maar wij hoeven nog niet de markt op. voorzitter een goed voorstel. En we zijn het ook eens dat er geen vergoeding aan AB leden wordt gegeven, het gaat natuurlijk over niks, zeg ik even persoonlijk maar goed, dat is ook een goed voorstel. En we zijn het vooral ook eens met een regelmatige afstemming naar de Staten en de raden, maar de portefeuillehouder heeft dat al toegezegd dacht ik. Dan hebben wij nog één vraag; er blijft een verschil van mening over mandaat aan de directie. Wij dachten dat wij als Stadskanaal dat mandaat gegeven hadden, we horen graag of dat klopt, maar er zijn er ook die willen dat niet geven. en wat voor consequenties heeft dat nu zeg maar voor de ene partij die het wel geeft of de andere partij die het niet geeft, heeft dat nog consequenties, kan de portefeuillehouder daar nog even iets over zeggen.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Maarsingh. Wethouder Bessembinders.
  • 0:39 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja, voorzitter. Nou ja in het algemeen positieve opmerkingen dat is prima. Wat de laatste vraag betreft, ja wij hebben als gemeente Stadskanaal gezegd van op basis van de beoordeling aan oude wetgeving en bestemmingsplan en wat dies meer zij mandateren wij de omgevingsdienst als het gaat om vergunningverlening. Er is een aantal gemeenten die zegt dat willen wij toch in eigen huis houden en wij willen dat als college ondertekenen en niet gemandateerd hebben aan de omgevingsdienst. Nou dat kan, maar het is natuurlijk minder efficiënt.
  • 0:07 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel wethouder Bessembinders. Daarmee kan ik concluderen dat iedereen met het raadsvoorstel akkoord gaat. Meneer Maarsingh.
  • 0:42 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Dat is prima wat de wethouder zegt, maar het heeft dus geen consequenties hebt u gezegd. Dat verschil in mandaatgeven. Maar stel u nou eens voor dat u zegt staat ons toch niet aan, want wij willen er toch als college even naar kijken want het gaat toch even wat anders dan wij dachten, het praktische werk is gedaan, maar de eindbeoordeling over een bepaald dossier dat willen wij zelf doen. Kun je dat mandaat dan gewoon weer intrekken zonder dat dat consequenties heeft? Ik hoop niet dat het gebeurd, maar het zou kunnen. Kunt beter vooraf wat afspreken dan achteraf.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   wethouder Bessembinders
  • 0:46 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja voorzitter, uiteraard kunnen wij een mandaat intrekken, maar u kunt zich voorstellen, maar dan gaan we de diepte in, want kijk wanneer er op het gebied van handhaving iets vreselijk aan de knipper is, dan is de omgevingsdienst wel zo slim om de portefeuillehouder te informeren van wat er loos is en als er gehandhaafd gaat worden wat daarvan de gevolgen zijn. Dus tuurlijk zijn er lijntjes als het gaat om incidenten of als het gaat om gigantische bijzonderheden dat er overleg plaatsvindt, maar dat is niet de regel. Regel is mandateren en uitvoeren. Maar ja die regel kennen wij hier ook in dit huis. Wij zien als college ook niet alles.
  • 0:11 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Kan ik concluderen dat u allen met het beslispunt akkoord kun gaan? Ja. Aldus besloten.
 • 14 Gemeenschappelijke Regeling Publiek Vervoer Groningen Drenthe
  • 14. Gemeenschappelijke Regeling Publiek Vervoer Groningen Drenthe (307,25 KB)14.1. Gemeenschappelijke Regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe (428,07 KB)14.2. Bestuursconvenant samenwerking Publiek Vervoer in Groningen en Drenthe (389,11 KB)14.3. Notitie samenwerkingsorganisatie (836,14 KB)
  • 0:22 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Gaan we verder met agendapunt 14, Gemeenschappelijke Regeling Publiek Vervoer Groningen Drenthe. Wie mag ik daarover het woord geven. Mevrouw Luijken, SP.
  • 0:16 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ja, ik heb eigenlijk alleen maar even twee vraagjes. Ik wil graag weten hoe het zit met het vervoer van kindertjes in het speciaal onderwijs. En ik wil graag weten hoe het zit met chauffeurs te gebruiken die met behoud van uitkering werken.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Mevrouw Kroom, PvdA.
  • 0:03 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Wij kunnen kort zijn. Wij verlenen het college formele toestemming voor het aangaan van deze gemeenschappelijke regeling, ik durf het haast niet meer te zeggen na al de woorden die hiervoor gesproken zijn. Wij zijn blij dat de klankbordgroep reizigers wil laten participeren om de kwaliteit verder te verbeteren en dat vinden we echt een hele goede zaak want hun ervaring telt. En we wensen de kwartiermaker en de andere betrokkenen veel succes.
  • 0:07 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Van der Heide, CU.
  • 0:25 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja, dank u wel voorzitter. Ja naar aanloop van deze gemeenschappelijke regeling is er heel veel aan vooraf gegaan, er zijn informatie bijeenkomsten geweest publiek vervoer in Assen die we bijgewoond hebben en er was ook een congres eind 2016, genaamd Anders Bereikbaar, dus over het betrekken van heel veel partijen daar kunnen wij zeker in meegaan, dat is gebeurd, wij kunnen het college dus ook toestemming verlenen voor het aangaan van deze gemeenschappelijke regeling.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Mevrouw Schror, CDA.
  • 0:02 J. Schrör- de Lange
   CDA
   J. Schrör- de Lange
   Dank u wel voorzitter. De fractie van het CDA wil het college toestemming verlenen voor het aangaan van een gemeenschappelijke regeling voor Publiek Vervoer Groningen en Drenthe. Het is een goede regeling en wij zijn het eens met de aanpak. Op deze manier is de bedrijfsvoering organisatie publiek vervoer goed ingericht en is de bestuurlijke organisatie geborgd. Het is een efficiëntie slag om toenemende kosten te beperken. Tot zover.
  • 0:9 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel mevrouw Schror. Wethouder Bessembinders. Meneer Pals nog. Meneer Pals, D'66.
  • 1:11 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter ook wij kunnen instemmen met het publieke vervoer, maar we hebben nog één vraag over de uitvoering van het een en ander want er worden taken benoemd die de reiziger ???????????? voor het OV bureau en het leveren van goede kwaliteit voor de reiziger, het bevorderen van innovatie et cetera, maar wij vragen ons wel af hoe wordt de raad nu geïnformeerd over klachten die binnenkomen over het openbaar vervoer. Waarschijnlijk hebben we eroverheen gelezen, maar ik kan het niet vinden. En we zouden graag dan ook de frequentie willen weten van het aantal klachten en wat het OV bureau daarmee doet. Want het zou heel goed zijn als je iets nieuws implementeert en er zijn klachten dat je daar op een frequente basis wordt over geïnformeerd. Want wat wij heel erg belangrijk vinden als je iets nieuws implementeert dan is het ook dat je de reiziger, en daar gaat het met name om, dat die, en die klachten heeft, dat die wel het gevoel heeft dat hij serieus genomen moet worden en niet een jaar of een half jaar moet wachten tot eens een klacht wordt opgelost. Dus dat is tot zover onze vraag.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Wethouder Bessembinders.
  • 0:9 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Voorzitter dank u. Ja mevrouw Luijken vraagt naar vervoer speciaal onderwijs. Maar wat bedoelt u precies, of dat hier onder valt?
  • 0:4 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Er staat een gedeelte Wmo
  • 0:3 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja maar speciaal onderwijs valt daar ook onder?
  • 0:2 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   daar is het voor
  • 0:2 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   en wat wou u daarover weten?
  • 0:5 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ik wil daar over weten of dat hetzelfde blijft zoals het nu is.
  • 0:07 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja ik zou niet weten waarom dat veranderd wordt. En wat u vraagt over chauffeurs met behoud van uitkering, daar kan ik absoluut geen antwoord over geven. Dat zoeken wij op.
  • 0:09 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Dan neem in ieder geval even mee dat wij daar niet blij van worden.
  • 0:35 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ok, dank u. De heer Pals die vraagt over klachten, ik weet dat tot dusver het contract dat was een nette klachtenregeling en daar werden wij als gemeente ook over geïnformeerd en ik verwacht dat dat op deze manier ook gewoon voortgezet wordt onder de nieuwe regeling. Als u zegt wanneer worden wij daar als raad over geïnformeerd, ik weet niet of u ooit geïnformeerd over die klachten, maar als dat van belang is dan kunnen wij dat in de P&C cyclus vast wel een plekje geven. Voorzitter dank u wel.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel wethouder. Meneer Pals, D'66.
  • 0:26 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, we weten dat er een klachtenregeling is bij het OV vervoer, maar goed het is een nieuwe regeling dus vandaar onze vraag. Als er een nieuwe regeling dan moet je eerst altijd de vinger aan de pols houden voordat je weer loslaat dus vandaar onze vraag daarover. En inderdaad dat is juist, wij zijn als raad nooit geïnformeerd over de klachten. Maar goed als die er zijn, vooral in de startfase, dan zou ik ze toch wel graag willen weten.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Wethouder Bessembinders.
  • 0:8 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Nou ik zei net we kunnen u netjes informeren via de P&C cyclus en dat lijkt mij een mooie toezegging voorzitter. Dank u wel.
  • 0:10 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Is er behoefte aan een tweede termijn? Nee. U kunt allen instemmen met het beslispunt. Aldus besloten. [voorzitter klopt met hamer]
 • 15 Beleidsplan jeugdhulp 2018 t/m 2020
  • 15. Vaststellen Beleidsplan jeugdhulp 2018 tm 2020 (407,45 KB)15.1. Beleidsplan Jeugdhulp 2018 tm 2020 (698,68 KB)15.2. Groninger Functioneel Model (751,05 KB)15.3. Advies Participatieraad Beleidsplan Jeugdhulp 20182020 (502,65 KB)15.4. Reactie college op advies Participatieraad (192,69 KB)15.5. Motie bereikbaarheid CJGV (41,87 KB)
  • 0:07 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Gaan we verder met agendapunt 15; Beleidsplan jeugdhulp 2018 t/m 2020. Wie wil daarover het woord voeren. Mevrouw Schrör, CDA.
  • 1:12 J. Schrör- de Lange
   CDA
   J. Schrör- de Lange
   Dank u wel voorzitter. De CDA fractie kan akkoord gaan met de vaststelling van het beleidsplan jeugdhulp Stadskanaal 2018-2020, om de uitvoering van de jeugdhulp te verbeteren voor alle betrokkenen. Wij hebben hier echter nog wel een opmerking over naar aanleiding van bladzijde 24, de procesregie. Bij de taakstelling voor de procesregisseur moet de cliënt goed in beeld blijven, wij maken ons zorgen of de informatie van de casusregisseur, de hulpverlener in het gezin, met eventuele meerdere professionals wel de juiste specifieke zorg kunnen geven op deze manier. De communicatie, c.q. relatie, tussen de procesregisseur en de casusregisseur is hier van essentieel belang. Kunt u hier toezicht op houden. Het is goed dat bij het beleidsplan de ??????? van de participatieraad zijn meegenomen en wij gaan akkoord met de beschikkingstelling van een budget van €100.000,- voor de innovatieve ontwikkelingen uit de reserve Sociaal Domein voor ondersteuning van de gezinnen. Tot zover.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel mevrouw Schror. Mevrouw Luijken, SP.
  • 2:53 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Voorzitter, voor ons ligt het nieuwe jeugdplan, beleidsplan 2018-2020, het plan ziet er goed uit. De twee transitiejaren hebben ons inzicht verschaft over wat er speelt in de jeugdhulp en wat er daadwerkelijk nodig is om ook zo goed mogelijk hulp te kunnen verlenen. Gelukkig kunnen we vaststellen dat er een hoop goed gaat in de gemeente Stadskanaal, maar er gaat ook het een en ander mis. Samenwerking tussen verschillende hulpinstanties is daarbij erg belangrijk. En het roept ook vragen op. Eén plan, één gezin, één regisseur. Gezinsregisseur daar zijn wij heel erg voorstander van, maar we lazen inderdaad dat er ook een procesregisseur is. Hoeveel regisseurs moeten we hebben? vraag je je dan af. Mijn vraag is dan ook; is dat echt nodig? en als dat echt nodig is, waarom is dat echt nodig. Dan klopt het, dat is iets wat we ook vanuit de professionals horen, dat als er personeel, consulenten, ziek zijn op het CJG dat het werk dan blijft liggen van de cliënt die bij die consulent loopt. Dan lees ik op pagina 30, staat te lezen met wie we allemaal samenwerken. Ik mis de GGZ hierin, klopt dat of is dat per ongeluk. Dan heb ik nog een vraagje; hoe zit het met het aantal bedden die beschikbaar zijn voor crisisopvang. Ik las in een artikel van een hoogleraar dat er gewoon geen bedden genoeg vrij zijn in de crisis opvang wanneer er kinderen zijn die bijvoorbeeld suïcidaal zijn en de opmerking die zij plaatste vond ik nogal schokkend. Als een kind een blindedarmontsteking heeft is er eigenlijk meteen een plek ergens in een ziekenhuis voor een operatie, maar wanneer een kind suïcidaal is dan schijnen we gewoon te kunnen zeggen; er is geen plaats toedeloe. Als we het hebben over laagdrempeligheid, makkelijk toegankelijkheid, bereikbaarheid van het CJGV dan is telefonische bereikbaarheid van 09.00 tot 12.00 uur wel heel er summier. En wij zouden dat ook graag uitgebreid zien. En niet alleen telefonisch, maar ook een goede website, een moderne website met opvoedtips zodat je niet meteen ook in contact hoeft te treden met het CJGV, maar dat je bijvoorbeeld op de website al wat tips kan lezen. En bijvoorbeeld een chatvenster waar en zowel kinderen en volwassenen vragen kunnen stellen en antwoord krijgen digitaal. Tot zover.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel mevrouw Luijken. Meneer Van der Heide, CU.
  • 1:15 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja voorzitter dank u wel. Voor ons ligt het beleidsplan voor de jeugdhulp voor de komende drie jaren. Het is ook goed te lezen dat de vroegtijdige signalering van de zorg er helemaal van doortrokken is. We lezen ook dat de participatieraad positief is, dat is goed om te lezen en de reactienota van het college daarop hebben we ook gezien. De gerichte interventies op vechtscheidingen komt ook in het beleidsplan voor, zijn we heel erg blij mee. We hebben nog wel een vraag over, ja in de lijn met de motie die hier aangenomen is in dit huis een paar weken geleden, over de gedwongen prostitutie en mensenhandel. We lezen in het hele stuk eigenlijk niet zoveel, zeg maar niets terug over loverboys praktijken en dat is eigenlijk precies hetzelfde. Misschien dat ik het gemist heb, dat hoor dat graag. We hebben ook nog een vraag over hoe het gaat in de jeugdhulp betalingen, dus als er partijen zijn die jeugdhulp verstrekken horen wij geluiden dat het wel eens een half jaar tot soms wel tot een jaar duurt voordat er overgegaan wordt tot betaling. Misschien kunt u daar antwoord op geven want voor ons is dat heel lang. Wij kunnen instemmen met het budget voor de innovatieve ontwikkelingen en daar zijn we dus ook heel blij mee. Tot zover voorzitter.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 4:02 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dank u wel voorzitter. Voor ons ligt het Beleidsplan jeugdhulp 2018-2020. U vraagt de raad om dit beleidsplan vast te stellen. Vooropgesteld het plan dat voor ons ligt staan ambitieuze doelstellingen in vermeld. Zo wordt er professioneel gewerkt met diverse methodes om de risico factoren van gezinnen in beeld te krijgen. Dit juichen we als fractie toe. Enerzijds een progressief plan met doelgerichte verbeteringen, anderzijds staan er nog prioriteiten in die naar ons idee een aantal jaren geleden ook al op de agenda stonden. Als fractie hebben we dit plan op grote lijnen beoordeelt en getoetst. Als we kijken naar de speerpunten en doelstellingen roept dit een aantal vragen op en we hebben de volgende vragen voor de portefeuillehouder. De slogan; één gezin, huidhouden, één plan. Volgens mij was dit altijd; één gezin, één plan, één regisseur. Dateert al van enkele jaren, blijkbaar is dit nog niet helder geïmplementeerd. Kunt u aangeven waarom dit nog niet optimaal werkt en wij vragen hier alsnog de aandacht voor. Vraag twee; het accent in dit plan ligt op het inzetten van jeugdhulp indien dit nodig is en dus niet anders kan. Het inzetten van het netwerk van de jeugdige noemt u; is in sommige gevallen leidend. In hoeverre is er zicht op de kwaliteit met betrekking tot de vaardigheden van het netwerk. Wie houdt hier zicht op? Zou het niet verstandig zijn om ook het netwerk van een kind een VOG verklaring te vragen en eventueel een vergoeding hiervoor te geven. Over de nieuwe wet op de privacy die in mei aanstaande ingaat zien wij weinig tot niets van terug in het plan. Heeft u hier een verklaring voor. Wat gaat er veranderen m.b.t. de privacygegevens voor de gemeente, wat gaan de inwoners die ondersteuning krijgen van merken. Het CJGV neemt een zeer belangrijke positie in, in onze gemeente. Het hoort het boegbeeld van de gemeente te zijn als het gaat om de laagdrempeligheid en de communicatie en de zorg voor de jeugdigen. Kunt u aangeven hoe onze inwoners de communicatie met het CJGV ervaren. Wat zijn de positieve ervaringen en wat zijn de mogelijke verbeterpunten. Is het voor onze inwoners helder wie ze kunnen bellen als er sprake is van een crisis en kunt u uitleggen wie onze inwoners kunnen bellen als er een crisis is of als er een opvoedvraag is. daar zit nog wel een duidelijk verschil in. In het hele stuk komt nauwelijks of moeilijk naar voren, moeilijk te begrijpen, naar voren wie men nu moet bellen als men een simpele opvoedvraag heeft of dat er echt sprake is van een crisissituatie. Kunt u aangeven in hoeverre er telefonisch gebruik gemaakt wordt van het CJGV door onze inwoners en wat maakt het dat er gekozen is om het CJGV alleen in de ochtend telefonisch te laten bereiken en in de middag via een klantcontact met een terugbel toezegging binnen 24 uur. Heeft u geïnformeerd bij omliggende gemeentes als het gaat om het CJGV die wel van 9 tot 5 rechtstreeks open te houden en ook te bereiken zijn. En dan kom ik even bij mijn vorige vraag die ik een aantal weken geleden gesteld heb over de solidariteit. Heeft u geïnformeerd, ook bij andere gemeentes, als het gaat om gemeentes die uit de solidariteitsverklaring gestapt zijn, wat voor financiële gevolgen of laten we voordelen dit heeft. Ik denk ik neem hem direct maar mee in deze vraag. U vraagt, ten slotte, om een bedrag van 1 miljoen beschikbaar te stellen vanuit reserve Sociaal Domein.
  • 0:05 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Volgens mij was het iets minder.
  • 0:00 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Iets minder? Ok, maar goed het is goed dat u mij nu aanspreekt want ik richt nu even op de CU en misschien op meneer Van Beek. U neemt deel in deze regering meneer Van Beek, als CU, en wij vragen u of u bij uw partijgenoten in Den Haag, de hele CU noem ik daarin, ??????????????? kunt breken om toch te vragen voor extra geld en of de korting van 1 miljoen euro in te trekken. Tegelijkertijd vragen wij u om de zorgen rondom het tekort kenbaar te maken bij uw partijgenoten, wat wij al gedaan hebben overigens, en wat het blijkt en dat zal ook wel blijken dat u toch wat meer invloed hierop heeft.
  • 0:04 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Van Beek, CU.
  • 0:51 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja ik denk ik breek nu even in anders blijft u maar gaan. Dank u voor het compliment dat ik bijna de gehele regering in Den Haag overneem, wat dat betreft u bent niet zo bij machte geweest om in dit kabinet plaats te nemen, dus dat is echt jammer. Kijk ik vind het prima dat je zulke oproepen doet, ook naar onze partij hoor en ik bedoel de lijnen zijn wat dat betreft kort. Ik had alleen nog een opmerking naar u toe dat ik denk van u vraagt nu wel zoveel aan deze wethouder, had u nou niet van tevoren eens even wat vragen kunnen stellen aan de wethouder om dit soort zaken te voorkomen om een hele lijst in te gaan lopen dienen hier met zoveel feitelijkheden dat ik denk van nou nou nou nou. Daar laat ik het even bij.
  • 0:00 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:24 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Nou ten eerste waardeer ik de betrokkenheid van de heer Van Beek als het gaat om mijn verzoek en ik kan zeggen dat ik daar ook zeer tevreden ben met het antwoord want hij gaat dus even lobbyen in Den Haag. Trouwens meneer Van Beek als het goed is, uw partij laten we zeggen gaat de wethouder heeft dat ook wel eens eerder benoemd en ook verzocht aan ons toen wij nog in de regering zaten. Het tweede wat u zegt over de vraagstelling
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Van Beek, CU.
  • 0:10 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, u blijft nu maar gewoon doorgaan, ik bedoel ik vind het wel leuk hoor, er is publiek boven die hoort dan ook eens eventjes hoe dat dan gaat. Ik dank u gewoon voor de complimenten en daar laat ik het gewoon bij.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:01 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   ja prima meneer Van Beek die neem ik dan ook aan en die zal ik ook ten zeerste waarderen. Ik wil toch nog even reageren op uw vraag, ik weet dat het misschien voor u wat lastig is om hier wat uitgebreid over te spreken. Ik doe het toch omdat het hier namelijk wel over onze inwoners gaat en over kwetsbare gezinnen en over het CJGV
  • 0:02 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   meneer Van Beek, CU.
  • 0:11 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ik zeg niet dat ik het lastig vind, ik zeg alleen maar dat u het misschien beter van tevoren wat geïnformeerd had bij de wethouder zodat je dit soort perikelen kunt voorkomen en dat het gewoon duidelijk is op voorhand.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   meneer Klinkhamer.
  • 0:8 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Als laatste dan laat ik daar ook maar bij want anders ga ik ook weer steeds door op meneer Van Beek. Meneer Van Beek transparantie staat voor ons voorop, wij willen dit openbaar houden.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   meneer Van Beek.
  • 0:9 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, ik vind het nou gewoon een beetje flauw dat je nou eigenlijk het zodanig gaat brengen dat ik zou zeggen dat ik het in een achterkamertje zou regelen daar neem ik dus afstand van. Dank u.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   meneer Klinkhamer.
  • 0:09 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ik denk dat dit wel voldoende is, dank u. Ik wou tenslotte nog even het slotwoord doen, even in mijn betoog richting de portefeuillehouder. Wij vragen u als portefeuille, als college, om goed voor onze kwetsbare gezinnen en hun kinderen te zorgen en hiervoor een duidelijk, menselijk en laagdrempelig beleid te voeren waarbij kinderen, jongeren niet door bureaucratische handelingen de dupe worden. Dank u wel voorzitter.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Klinkhamer. Meneer Pals, D'66.
  • 3:7 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter, eindelijk zou u bijna moeten zeggen in dit dossier wij zijn weer bezig met plannen maken, 2018-2020. We hebben natuurlijk sinds de implementering van de jeugdwet en het beleidsplan jeugdhulp 2014-2018, was natuurlijk een van de moeilijkste periodes die het college, die de raad en die eigenlijk in het hele land heeft plaatsgevonden, omdat er nogal behoorlijke transitie is geweest. en ik denk dat we nu eindelijk, kijkende naar de toekomst en in het jeugdplan, dat we nu eindelijk eens kunnen fine tunen, kunnen kijken van waar kan het verbeterd worden, waar kan het een ietsje anders worden et cetera, want we zijn ons er natuurlijk ook heel erg van bewust dat er mensen zijn die nog steeds tussen wal en schip vallen. En dat er mensen zijn die blijkbaar niet goed geholpen worden en dat er mensen zijn die nog steeds onze hulp nodig hebben, maar ik twijfel er geen moment aan, ik denk ook al mijn collega raadsleden, dat die dat soort dingen ook niet onbenoemd laten, dat ze mensen willen helpen, dat ze mensen willen steunen en ik denk ook dat het hele beleid van het college daarop gericht is omdat we geen asociaal beleid voeren, maar een goed beleid voor onze inwoners en met aandacht en zorg voor onze inwoners. En ik roep nogmaals op mensen die dreigen tussen wal en schip te vallen en die vinden dat ze tussen wal en schip vallen, laten ze zich melden want ons probleem is continue van mensen we horen het wel maar ze melden zich niet en ik denk dat dat toch wel een oproep is denk ik die aan de gezamenlijke collega's kan doen van waar nodig meld je en waar nodig zal denk ik het college daar op inspringen. We zijn het ook eens met de beslispunten zoals dit genoemd is in het beleidsplan jeugdhulp. En we hebben daar ook niet zo lang over hoeven na te denken. En waarom hebben we daar niet zo over na te denken, want omdat er een, voor ons, een hele mooie wezenlijke zinnen in staan en die wil ik toch even oplezen. Wat toch een verheugend iets voor 2018-2020 is of 22. En daar staat; er is voor gekozen om inhoudelijk een slag dieper te gaan met het nieuwe beleidsplan ten opzichte van het beleidsplan van drie jaar geleden. De belangrijkste reden hiervoor is dat er bij alle betrokkenen een grote behoefte is aan uitleg over een groot aantal zaken dat in 2014 nog zeer algemeen was geformuleerd en daardoor voor meerdere uitleg en interpretatie vatbaar was. Denk hierbij aan; terminologie, werkwijze en organisatie vormen. Daarnaast willen we zo concreet als mogelijk aangegeven wat de komende jaren prioriteit zal krijgen en welke ontwikkelingen hiermee gepaard gaan. Wij vinden als je een stuk schrijft zoals deze hier ligt met dit soort inzichten en dit soort verklaringen en met dit soort acties gericht op de toekomst kunnen we het alleen maar toejuichen en volledig ondersteunen.
  • 0:13 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Wethouder Hamster. Graag een schorsing van 10 minuten, dan gaan we om 22.05 uur verder. Ik schors de vergadering.
  • 0:2 schorsing
  • 0:8 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Als iedereen een beetje rustig wil zijn dan kunnen we elkaar ook weer verstaan. En ik geef het woord aan de wethouder, wethouder Hamster.
  • 7:26 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel voorzitter. Vergeeft u mij voor mijn stem en wellicht een wat geblaf tussendoor, ik zal tussen mijn geblaf proberen uw vragen en opmerkingen zo goed als mogelijk te beantwoorden. En dan eerst even een paar constateringen. Een aantal daarvan heeft u ook gemaakt en een aantal daarvan wellicht niet, maar dingen die vielen mij op in uw reacties op het beleidsplan. Allereerst de constatering dat volgens mij u over heel veel zaken opmerkt dat we goed in ontwikkeling zijn, dat we de ingewikkelde fase van het implementeren gehad hebben, de transitie van de jeugdzorg naar de gemeente, dat we die gehad hebben, dat er geen grote ongelukken gebeurd zijn en dat we sindsdien gewoon aan het ontwikkelen zijn en dat die ontwikkeling een volgende stap aan het maken is. En die volgende stap die is vastgelegd in het beleidsplan. Ik was heel erg dankbaar voor de woorden van de heer Pals die dat prachtig weergaf in zijn laatste woorden. Als ik het een beetje proef in de raad dan is wel de beleving ook van jeugdzorg is niet in de knel, jeugdzorg is goed in ontwikkeling. Wat mij ook opviel, volgens mij in de 5 of 6 bijdragen vanuit uw raad, is er één vraag gegaan over solidariteit en één opmerking gemaakt over de financiën, maar de focus van uw raad, en daar ben ik erg dankbaar voor en volgens mij mag Stadskanaal er heel blij mee zijn, is echt op dat kind, op dat gezin, laten we die zorg goed regelen. We hadden hier een discussie kunnen hebben over de brief bij de ingekomen stukken, waarin een bepaalde bandbreedte over tekorten is vermeld, maar volgens mij heb ik uw raad daar nauwelijks over gehoord, maar vooral van hoe zorgen we dat de zorg in Stadskanaal zo goed als mogelijk georganiseerd wordt en ik wil u danken dat u die insteek heeft en volgens mij is dat de insteek die we in Stadskanaal ook de hele tijd hebben proberen te kiezen en ik hoop ook dat de volgende raad daarin een bestendige lijn zal gaan volgen. In ieder geval tot en met 2020 hebben we dit nu vastgelegd. Ik denk dat zijn mijn woorden vooraf. Ik denk dat ik moet beginnen met nog eens proberen te verhelderen wat de positie van het CJGV is in ons hele stelsel. Er werden veel vragen gesteld over de bereikbaarheid en hoe kom je er nou en wat doet het CJGV en ik denk dat het goed is om nog eens vast te stellen dat wij in Stadskanaal geen sociale teams hebben, zoals heel veel gemeentes dat wel hebben. Wij hebben vastgesteld dat er heel veel organisaties, heel veel professionals aan het werk zijn in Stadskanaal rond het maatschappelijk werk maar ook gewoon zorgorganisaties, huisartsen, die zijn gewoon bezig voor al onze inwoners ook voor onze kinderen en heel veel zorgtoegang verloopt via al die wegen. Mensen wisten vroeger tot zorg te komen, mensen weten dat nu ook nog. Ons CJGV hebben we juist een stukje daar achter gepositioneerd, die vragen te stroomlijnen, te zorgen dat als een hulpvraag binnenkomt en het niet duidelijk is waar het antwoord moet zijn dat er procesregie plaatsvindt, dat er duidelijk wordt dat er zorg komt en die zorg wordt dan neergelegd bij hun zorgorganisatie om casusregie uit te gaan voeren. Het is echt een stukje naar achteren, het is ook niet het eerste aanspreekpunt voor onze inwoners over het algemeen. Dus als we kijken naar bereikbaarheid, tuurlijk het CJGV moet bereikbaar zijn voor de vragen, maar die zijn in eerste instantie van de professionals. Die zijn van de juffen en de meesters die IB'ers die zeggen van we hebben nu een kind op ons school rondlopen waar wij wel vragen rondom onderwijs en zorg hebben. Die kunnen binnenkomen van een zorgorganisatie die zegt van nou wij hebben dit signaal binnengekregen, dat is een bepaalde complexiteit, wij denken dat er een bepaalde regie nodig is van het CJGV om te zorgen dat de zorg gebundeld en samen binnenkomt. Als er inwoners zijn met vragen, tuurlijk die kunnen de gemeente bellen en dan kunnen ze ook bij het CJGV terechtkomen, maar over het algemeen zien wij dat vragen van ouders vaak via een GGD binnenkomen. Via een huisarts, via een Welstad, via een school, dat zijn toch de plekken waar ouders gaan zoeken. Mijn generatie die googled als ze willen weten hoe het met borstvoeding moet of belt de GGD. Die gaan niet direct naar het CJGV toe. Als je het er dan ook over hebt over die bereikbaarheid, we hebben die wensen en die vraag ook gehoord hoor, een week of twee/drie geleden zat ik met al het speciaal onderwijs om tafel en daar was punt 1 op de agenda; bereikbaarheid en punt 2 er zijn zoveel wisselingen. Dat zijn bekende fenomenen en dat zien wij, de bereikbaarheid niet zozeer, maar wel die wisselingen en dat zien we door de hele provincie heen. Er zijn weinig ambtenaren zo, als professionals, zo gewenst op dit moment als mensen in de jeugdzorg. En dan zien we dat er een aantal bureaus zijn die heel sterk zijn in het neerzetten van die professionals bij gemeenten en daar zit een wisseling in en daar willen we van af. Daar proberen we ook op te investeren om mensen langer aan ons te binden, stevig aan ons te binden, maar uiteindelijk is het de professional die kiest waar hij werkt. Dat hebben we ook zo niet opgelost. Positionering van het CJGV, wij zien dus dat heel veel zaken binnenkomen via de huisarts, via een politie, via maatschappelijk werk, belangrijkste is dat die vragen beantwoord worden, adequaat beantwoord worden en daar waar er zorgen over zijn als de professional zegt ik weet het niet, dan komen ze bij ons terecht als er dan uiteindelijk een zorgtoewijzing nodig is, dan komen ze bij het CJGV terecht. En in onze beleving gaat die afhandeling steeds beter, dat was een concrete vraag van wij horen dat facturering wel eens op zich laat wachten. Onze ervaring als gemeente is dat het soms heel lang kan duren voordat wij facturen krijgen, aan beide kanten is dat nog een proces dat gestroomlijnd moet worden, juist ook in de sturing op die financiën met jeugdhulp zijn we afspraken aan het maken met alle zorgaanbieders, van u krijgt 2 maanden om een factuur in te dienen en dan zorgen wij dat die binnen een maand betaald is en dat zijn gewoon afspraken, eigenlijk ben ik al blij dat we het over dit soort dingen kunnen hebben, weet u wel, dat we niet hoeven gaan hebben over de globale organisatie van de zorg, maar dat we het kunnen gaan hebben hoe zorgen we dat de facturatie nog gestroomlijnder verloopt. Want elke factuur wordt betaald, maakt u zich daar geen zorgen over, en dat is dus al een stap verder in het proces waar we zijn. Clientervaringen vraagt de PvdA, hoe wordt dat nu door de inwoner ervaren. Weten ze waar ze terecht moeten. Eigenlijk is dat een goeie vraag. Onze beleving is, dat de ouder of het kind dan een vraag heeft op een gegeven moment wel bij zorg komt. en ook als een vraag via de gemeente gesteld wordt, als het CJGV van 9 tot 12 niet bereikbaar is, er is gewoon een terugbel afspraak binnen een dag, 's middags en bij crisis en dat wordt gewoon geconstateerd beneden of er een crisis is en dat verschilt wel eens, moeten we ook constateren wat de ene crisis vindt en wat de andere crisis vindt, maar bij crisis is er gewoon een doorgeschakelde telefoon. Dus als het nodig is, is er bereikbaarheid. Bedden, en dat is wel een ingewikkelde. Zijn er genoeg bedden, dat is de vraag van mevrouw Luijken, zijn er genoeg bedden in zware crisissituaties. Ik zal niet ontkennen dat dat soms moeilijk is, en dat is een landelijk fenomeen bij de overgang van de jeugdwet is heel erg ingezet op bed en reductie, want dat was hele dure zorg, punt. En wij zien ook in onze regio dat het soms lastig is. Wat ik ook weet, gelukkig, is dat ons team niet snel opgeeft voordat er ook werkelijk een bed gevonden is of een crisisplek gevonden is. En dat betekend voor ons dat er drie/vier mensen tot diep in de nacht aan het werk zijn om iemand onder te brengen, heel veel respect voor onze medewerkers daarin, maar soms kost dat moeite. En dat is eentje die we op regionaal niveau proberen aan te pakken, op te pakken, in het gesprek met de aanbieders
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Luijken, SP.
  • 1:20 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Het kost niet alleen heel veel moeite, ik heb het zelf nog niet zo heel lang geleden aan de hand gehad, dus ik weet wat het is om tot drie uur 's nachts te moeten zitten wachten tot er een plekje vrij is voor je kind. Het is inderdaad een landelijk probleem waardoor andere plaatsen in heel Nederland bedden gaan zoeken voor iemand. Zo las ik laatst dat er een bed gezocht werd voor een suïcidaal meisje met anorexia en er was gewoon in heel Nederland geen bed voor dat meisje. Dus ook hier niet. Maar dat betekend dat als hier iets gebeurd er ook gewoon geen bed is en als er wel een bed is, en dat heb ik dus wel meegemaakt, dan komt je kind daar 's nachts, dan is er een dienstdoende psychiater die zegt dan van je kan hier wel een weekje blijven voor rust en 's morgen om 9 uur gaat je telefoon want dan is er weer een andere dienstdoende psychiater en die zegt ga maar lekker naar huis. Er is op dat gebied, en ik snap dat gemeente Stadskanaal dat niet zo even kan oplossen hoor, maar er is dus wel ontzettend veel aan de hand in de crisis wat dat aangaat.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Wethouder Hamster.
  • 2:55 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja, ik, er is een trend aan de hand van bedden reductie, inmiddels komen we ook al tot de conclusie dat bedden gewoon nodig zijn. We voeren op provinciaal, provincie breed niveau gesprek met de aanbieders van wat is er nodig in onze provincie en wat moet er beschikbaar zijn. Desondanks zien we ook dat het af en toe moeilijk is om die kinderen, om de jongeren, vaak zijn het jongeren, die jongeren te plaatsen en tot op heden is het nog gelukt. Zo eerlijk moet ik, en dat kost ons moeite en dat vraagt heel veel van onze medewerkers om het soms voor elkaar te krijgen, dus aan de ene kant het lokale van mensen die zich er heel laat voor inzitten aan de andere kant dat provincie brede niveau dat we zeggen van we willen wel gesprekken voeren over wat nodig is. Op dit moment kan ik er ook niet verder de zaak over toezeggen, ik hoor dat u begrijpt van dat we het op Stadskanaal niveau niet oplossen. En dat is er op dit moment ook inderdaad aan de hand. De CU mist aandacht voor loverboys. Nou we hebben niet elke doelgroep in ons al 30 pagina dikke dossier beleidsnota opgenomen, uiteraard valt dat gewoon breed onder de preventie binnen leerplicht, RMS zie je vaak dat de eerste signalen binnenkomen over verzuim en hoe dat opgeschaald wordt als er een bepaalde situatie bepaalde ziektebeeld of bepaalde casus zich voordoet dan kan het gewoon op die manier wel opgepakt en aangepakt worden. De AVG, de wet op de privacy, de nieuwe wet op de privacy, ja die hebben we niet specifiek in deze nota benoemd omdat die gewoon gemeente breed is. Meneer Maarsingh wist al op te melden bij de ingekomen stukken volgens mij, dat er heel veel ingekomen stukken waren vorige keer, o.a. een brief van onze accountant, uw accountant moet ik zeggen, en ik constateerde al dat onze gemeente goed bezig was met het oppakken van de privacywet en dat geldt dus ook voor dit onderdeel. Toch nog even twee puntjes; financiën. Allereerst stelt de PvdA de vraag; heeft de portefeuillehouder bij buurtgemeenten geïnventariseerd hoe solidariteit voor hen uit dreigt te pakken. Nou ik moet eerst de gemeente nog zien die dat weet. Alles wat tot op heden gebeurd is op basis van de nodige onzekerheden, dat heeft u ook in de brief die we bij de ingekomen stukken hebben laten die u al bij de ingekomen stukken heeft laten plaatsen al kunnen constateren. Er is gewoon een bandbreedte aan tekorten wie voordeel- en nadeelgemeenten zijn dat is nog niet duidelijk, dat wordt de komende weken duidelijk en dan is dat nog maar weer een momentopname. Het is heel lastig om te voorspellen hoe en waar tekorten zich voordoen en dat is juist waar we die heel taskforce op in hebben gezet om daar meer grip op te krijgen. Ik verwacht dat wij de komende weken weten of wij over 2017 al dan niet een voordeelgemeente zijn of niet. En dan is nog de vraag wat dat zegt over 2018, want dat heeft te maken met benutting van bepaalde onderdelen binnen de zorg, hoeveel is nog wel solidair, hoeveel is niet solidair. Eigenlijk vind ik het niet zo relevant op dit moment, we hebben gewoon een rekening 2017 te betalen en wij hebben voor 2018 een feit dat we niet meer volledig solidair zijn, we hebben in ieder geval de zorg zo goed mogelijk te organiseren.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Klinkhamer.
  • 0:47 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Nou het gaat ook niet zozeer om het, dat het voor u misschien niet interessant is, dat kan, maar voor ons is het natuurlijk wel interessant om te weten van kun je daar nog wat financiële gewin uithalen. Want die gemeentes die uit de solidariteitsverklaring zijn gestapt die zijn er niet voor niets uit gestapt. Die hebben daar een reden voor gehad. En ik denk de eerste reden die zij waarschijnlijk gehad hebben; wij redden het wel even met ons clubje en met een aantal gemeentes kunnen wij dat financieel redden. Dus zij doen het niet voor niets, vandaar dat ik die vraag toch nog weer gesteld heb. Is het dan niet mogelijk om daar, misschien over een paar maand, om daar toch eens een vergelijking te trekken. Van hoe staat de stand van zaken nu bij onze gemeente in deze verklaring en gemeentes die dan niet in die verklaring zitten. Dat was mijn vraag.
  • 1:44 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Even vooraf voor de helderheid, alle gemeenten in de provincie Groningen zijn in dezelfde mate solidair, dat waren ze in 2017, zijn ze in 2018 ook, de RIGG die gaat binnenkort, wil ik wel een beetje peilen, een rondgang maken langs regio's om te informeren over de tekorten en de sturing daarop en wat dat project heeft opgeleverd, uw raad zal er ook een uitnodiging voor krijgen dan kunt u zien wat is er gebeurd, wat betekend dit voor Stadskanaal, de redenen die gemeenten noemen om niet meer langer solidair te willen zijn, zit hem eerder op het visie deel dan op het financiële deel. En wat bedoel ik daarmee, gemeenten in het Westerkwartier geven aan dat zij zich niet druk willen maken over de vraag of bijvoorbeeld Oost-Groningen de toegang wel op orde heeft. Als je met zijn allen solidair bent dan heeft de organisatievorm aan de andere kant van de provincie gevolgen voor jouw uitgaven. En daar willen ze van af zijn, ze zeggen van nee wij willen verantwoordelijk zijn voor het deel dat we zelf hebben. En dat is de tweede reden die we zien dat gemeenten zeggen van ja nee wij hebben een bepaalde omvang, wij zouden dit zelf moeten kunnen doen. wij willen zaken integraal organiseren, binnen het hele sociale domein en willen we niet afhankelijk zijn van hoe andere gemeenten ons er dan op aan gaan spreken. Dus dat had niet zozeer te maken met het vermoeden voor- of nadeel gemeente, want we zitten inmiddels met omvang van dusdanig tekort dat ik vermoed dat er heel weinig voordeel gemeenten zijn. En daarmee kom ik op het tweede en laatste financiële puntje, u doet een oproep om aan Den Haag door te geven dat er meer geld naar toe moet, wellicht ten overvloede, maar u weet ook heel goed dat de kortingen op de jeugdzorg onder het vorige kabinet bedacht zijn en ingevoerd zijn, daar hebben we nu nog hard mee te maken, laat onverlet dat wij op dit moment een nieuw bestuur hebben die ervoor verantwoordelijk is. Wij hebben als provincie Groningen
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:24 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ik ben het helemaal met de wethouder eens, dat lag ook bij het vorige kabinet die verantwoordelijkheid hebben wij genomen dat klopt, die hebben wij ook genomen daarin, om de tekorten in te voeren. Maar wij zeggen altijd crisis biedt kansen en mogelijkheden wethouder dus u krijgt nu ook de kans en de mogelijkheid om met dit nieuw kabinet, met een geldoverschot, om daar toch nog iets aan te kunnen doen.
  • 0:44 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ik was halverwege mijn zin, wij hebben in de provincie Groningen gezegd; wij willen eerst analyseren waar het ontstaat. Wij kunnen wel heel mooi het handje in Den Haag op gaan houden, maar als de tekorten ontstaan doordat wij de zaken in de regio nog niet goed op orde hebben dan is dat niet terecht. Dus wij zijn nu druk met die analyse bezig, de komende weken levert dat uitkomsten op, voor welk deel zijn de gemeenten verantwoordelijk, voor welk deel ontstaat er bij zorgaanbieders of waar ontstaat het, waar zijn die knoppen. En er kan een uitkomst zijn dat wij met zijn allen zeggen van nou de zorg is nagenoeg perfect georganiseerd, dat zal niet veel goedkoper kunnen en de zorgaanbieders werken ook heel efficiënt. We krijgen gewoon te weinig geld, dan moeten wij collectief, dan moeten het ook niet alleen partijlijnen, maar dan moeten we als regio naar Den Haag van dit gaat niet goed. Ik weet niet of u de VNG-brief van de afgelopen week heeft gelezen
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   meneer Klinkhamer
  • 0:16 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Helemaal mee eens en er zijn al gemeentes die al eigenlijk al gezegd hebben van we stoppen, we moeten meer geld, wij gaan niets meer uitvoeren, zo strak wordt die al gezet. Dus wat dat betreft ben ik helemaal met u eens om met de regio met al die gemeentes om tafel en ik zou zeggen; één vuist, solidariteit richting Den Haag.
  • 0:31 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ok, ik maak weer mijn zin af. Ik weet niet of u de VNG-brief van vorige week gelezen heeft, maar de VNG heeft met het kabinet en de andere overheden onderhandelt dat er een fonds komt, sociaal domein breed, van 200 miljoen, 100 miljoen extra vanuit het rijk en 100 vanuit het gemeentefonds om grote tekorten op sociaal domein te dekken, dus ik vermoed dat wij heel snel terugverwezen worden allereerst naar dat fonds mocht het inderdaad ontstaan door redenen buiten onze schuld om. Voorzitter volgens mij heb ik de belangrijkste vragen beantwoord.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Mevrouw Luijken.
  • 0:16 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Als ik het goed begrijp dan ziet u een website niet zitten voor het CJGV en de telefonische toegankelijkheid wilt u ook niet uitbreiden.
  • 0:4 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Volgens mij heb ik het nog niet over een website gehad.
  • 0:34 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Die website dat kan, als je namelijk gewoon naar de gemeente website gaat dan staat daar heel duidelijk dat je als ouders of opvoeders kan bellen voor opvoedtips en als er problemen zijn, dus in die zin u zei min of meer in uw antwoord ja het is eigenlijk een beetje meer voor de professionele mensen en niet voor de inwoners, maar zo komt dat niet over op de gemeentesite en dan denk ik een linkje naar een website daarover met wat opvoedtips en whatever, zou misschien best een goed idee zijn.
  • 1:39 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Die website, goed dat u het zegt, we hebben een website, jeugdhulp Groningen.nl, waarin gewoon de jeugdhulp over de hele provincie beschikbaar is, over de links naar opvoedhulp en opvoedtips en bijvoorbeeld een site als GGD daar zijn verbeteringen mogelijk. We hebben geen eigen site echt van het CJGV, maar we kunnen echt wel onze, model waarin wij alle zorg wat makkelijk en gratis toegankelijk is, het Steunpalet, zijn we bezig met een digitale versie. Dat is inderdaad ook een toegankelijke versie ook voor ouders en scholen en hulpverleners, dit is zo bereikbaar mag u zo heengaan. En bij die vraag, dat is een ontwikkeling, dat is echt eentje die volgt, die was nog niet zover. Een eigen site voor het CJGV van vindt hier uw consulent, dat gaan we maar niet doen, dat zal een beetje tegen het model ingaan, maar wel gewoon het inzichtelijker maken van het zorg aanbod wat beschikbaar en bereikbaar is. (iemand vraagt iets wat niet te verstaan is). Nou ik heb gezegd we hebben de wens gehoord van de scholen zo van zou u op andere momenten bereikbaar willen zijn, ik zou niet naar extra uitbreiding willen, dat kost allereerst geld en wij steken geld liever in zorg dan ik ambtenaren, maar we kunnen natuurlijk wel een beetje schuiven en die opdracht heeft de nieuwe teamleider zichzelf ook al gegeven om te kijken of daar een efficiëntere en betere verdeling in zou kunnen zijn. Op dit moment zijn we dus altijd bereikbaar, hoewel het soms niet altijd zo voelt, dus we moeten het op de een of andere manier wat effectiever inrichten. Die opdracht ligt er al.
  • 0:07 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   U hoeft natuurlijk geen telefoniste aan te nemen voor al die uren, dat kan gewoon per, personeel kan dan gewoon doorgeschakeld worden zo werken andere organisaties ook.
  • 0:17 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   En dat gebeurd dus ook. We hebben een standaard bereikbaarheid van 9 tot 12 dat er een telefoon staat en er consulenten aan het werk zijn in het CJGV. En de andere momenten zijn er gewoon telefoons doorgeschakeld, is er een crisistelefoon en op het moment dat het geen crisis dan worden mensen binnen een dag teruggebeld.
  • 0:28 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Precies, het gaat me ook niet om de crisis en deze vraag komt ook niet perse van ouders, ik hoor hem ook van professionals die zeggen van ik probeer te bellen, mensen werken 's morgens, het is gewoon niet handig dat je in principe alleen maar kan bellen van 9 tot 12. En als u nu zegt wij gaan dat niet uitbreiden dan wil de SP in ieder geval een motie indienen.
  • 0:57 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Als u nu zegt we gaan hem niet uitbreiden, volgens mij zeg ik dat wij de wens en de verzoeken vanuit een aantal professionals gehoord hebben, die nemen wij serieus, teamleider gaat kijken of ze het zo kunnen organiseren dat ze meer tegemoet kan komen aan de wens van die professionals, ik begrijp ook dat het onderwijs tot half vier heel druk bezig is met lesgeven en heel veel taken daarna nog moeten gebeuren. wij gaan niet echt extra telefonische spreek, want dan moet er dus wel iemand bij die telefoon zitten, terwijl onze consulenten heel druk bezig zijn met gewoon hun caselow die middagen. Er is een telefoon als het nodig is is die bereikbaar en we hebben een aantal uren staan dat gewoon het CJGV bemand is als wij als het nodig is dan is er gewoon iemand die bereikbaar is, maar om nu extra uren daarvoor te gaan regelen ik weet niet of dat slim is. We proberen tegemoet te komen aan de wens van de professionals, maar dat hoeft niet te betekenen dat er extra uren mensen bij een telefoon gaan zitten. Wel andere uren, dat zou best kunnen.
  • 0:22 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Dat hoeft ook niet. Je kan een telefoon gewoon doorschakelen, daar hoeft niet iedere keer hetzelfde personeel te zijn. er werken meerdere mensen daar dus dat kan bepaalde uren, zo werken ze bij Elker ook , ik denk dat meneer Klinkhamer dat kan beamen, ja dan wil ik toch wel
  • 0:9 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Prima. Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:30 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ik had nog één vraag open staan die vond ik toch nog wel wat, ja ook wel een beetje zorgwekkend dat daar niet over gesproken, het inzetten van netwerk. En dat is natuurlijk een hot item, we proberen altijd met netwerk dat gezinnen weer, binnen de eigen familie en gezin weer in de kracht te krijgen, maar daar zit een mogelijke, mogelijke valkuilen, wie toetst dat, wie controleert op de vaardigheden, want netwerk die krijgt wel een taak mee en dat is geen professional. Wie houdt daar zicht op.
  • 0:47 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   De casusregisseur in principe, de zorgprofessional die betrokken is bij het gezin, die een inschatting maakt van wat is de situatie van het gezin en wat de beste beantwoording van de hulpvraag is en daar waar het netwerk zelf hulp gaat verlenen, in PGB vorm bijvoorbeeld, dan hebben we ook op uw verzoek volgens mij, die VOG plicht al ingevoerd. Daar waar het inderdaad het, de opa en oma die gaan oppassen af en toe of even het gezin op een andere manier ontlasten hebben dat nog niet gedaan en ik weet niet of dat slim is om dat te gaan doen, dat zou wellicht drempelverhogend kunnen zijn, juist waar je dat netwerk voor die lichtere ondersteuning wel in zou willen zetten. En dat is dus de beoordeling van de professional die in het gezin komt die een inschatting maakt van hoe is de veiligheidssituatie in het gezin, wat zijn kwetsbaar en wat zijn zeker factoren.
  • 0:4 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ik snap de dilema, laat ik het zo maar zeggen.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Mevrouw Luijken u wou een motie indienen. Die mag u voorlezen.
  • 0:41 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   De raad van de gemeente Stadskanaal in vergadering bijeen op 19 februari 2018, constaterende dat het Centrum voor Jeugd Gezin en Veiligheid telefonisch bereikbaar is op werkdagen van 9 tot 12, overwegende dat de toegang van het CJGV zo goed mogelijk geregeld moet zijn, voort overwegend dat uitbreiding van telefonische bereikbaarheid de drempel verlaagd om daadwerkelijk te bellen, verzoekt het college om telefonische bereikbaarheid van het CJGV uit te breiden naar werkdagen van 9 tot 5, of 4 mag ook, het gaat en gaat over tot de orde van de dag. Ingediend door de SP.
  • 0:38 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Hij is ondertekend en voldoet aan de vereisten. Is er behoefte aan een tweede termijn? Dit was de tweede termijn. Reactie op de motie.
  • 0:3 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   voorzitter wij vragen om een schorsing.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Hoe lang denkt u nodig te hebben?
  • 0:3 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   10 minuten?
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   dan gaan we om 22.40 uur verder. Dan schors ik hierbij de vergadering.
  • 0:2 schorsing
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ik heropen de vergadering en ik wil het woord geven aan meneer Klinkhamer.
  • 0:3 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   dan ga ik starten.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   waarmee?
  • 0:9 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   We hebben geschorst omdat we het even over die motie wilden hebben, nou daar is inmiddels een oplossing gevonden en ik verwijs u graag even naar mevrouw Luijken van de SP.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Mevrouw Luijken, SP.
  • 0:54 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Dank u wel meneer Klinkhamer. Ja, ik begreep dat de rest van de fracties de motie niet steunde dus er moet een andere oplossing komen want het gaat niet perse om mijn motie, maar het gaat er om dat er iets gaat gebeuren. Als ik zo vrij mag zijn, ik heb met de wethouder afgesproken dat er gaat gekeken worden door de teamleider hoe dat zit met de bereikbaarheid en ik blijf dan toch met de tijden zitten van 9 tot 12, maar een compromis om bijvoorbeeld te zeggen; wij zijn drie ochtenden in de week open en twee middagen telefonisch bereikbaar. Daar kan ik ook mee leven want dan maakt het gewoon mogelijk voor mensen die 's morgens werken om 's middags te bellen en andersom. Dan laat ik de motie dus vervallen.
  • 0:00 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Andere fracties die nog hierover willen, nee, meneer, wethouder Hamster.
  • 0:29 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ik heb inderdaad zojuist met mevrouw Luijken dit kortgesloten, wat ik in mijn eerste termijn heb aangegeven is dat de teamleider inderdaad op zoek is van hoe zorgen we nu dat de bereikbaarheid zo georganiseerd wordt dat de professionals ook tevredener zijn, dat betekend dus niet een toename in het aantal uren dat echt per telefoon bemand wordt, maar wel dat we gaan schuiven, in overleg met de professionals, wat de logische momenten zijn om die bereikbaarheid te organiseren. En ja dat wil ik u toezeggen, dan kan ik over een aantal maanden terug rapporteren hoe we dat georganiseerd hebben.
  • 0:15 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Goed dank u wel. Ik kan dus concluderen dat de motie word ingetrokken of is ingetrokken en dat u akkoord kunt gaan met de beslispunten. Aldus besloten. [voorzitter klopt met hamer]
 • 15a Motie vreemd aan de orde "gasloze woningen"
  • 15a. Motie gasloze woningen (104,6 KB)
  • 0:9 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Komen we bij agendapunt 15a, een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door meneer Pals van D'66. Aan u het woord meneer Pals.
  • 1:44 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter, de motie. De raad van de gemeente Stadskanaal in vergadering bijeen op maandag 19 februari 2018 Constaterende dat de Tweede Kamer op dinsdag 30 januari 2018 besloten heeft dat gemeenten mogen bepalen of bij nieuwbouwwoningen een gasaansluiting wordt gerealiseerd. In de wet is vastgelegd dat er in principe geen gasaansluiting wordt gerealiseerd tenzij er sprake is van zwaarwegende redenen van algemeen belang, waaronder begrepen de maatschappelijke kosten en baten. Overwegende dat: om de klimaatdoelen van Parijs te halen het noodzakelijk is dat woningen op een duurzame wijze verwarmd worden en dat op termijn het gebruik van aardgas uit gefaseerd zal worden. Vanwege de klimaatdoelstellingen én de maatschappelijke kosten die met de aanleg van aardgasnetten gemoeid zijn, het niet wenselijk is om nieuwbouwwoningen nog op aardgas aan te sluiten. Verzoekt het college 1. Te onderzoeken op welke wijze invulling kan worden gegeven aan de realisatie van gasloze woningen in Stadskanaal. 2. Onderzoek te doen naar het opzetten van een warmtenet; Hiervoor de kosten en baten in beeld te brengen en dit te presenteren aan de gemeenteraad. 3. Bij lopende initiatieven en grond van derden het gesprek aan te gaan met initiatiefnemers over aardgasvrije nieuwbouw, en gaat over tot de orde van de dag. Is getekend door de SP, mevrouw Luijken, door GBS meneer Bieze, PvdA meneer Hofstra en ondergetekende Klaas Pals.
  • 0:08 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Pals. Dan geef ik het woord aan wethouder Hamster. De motie voldoet aan de vereisten en is ondertekend door de genoemde partijen of de genoemde mensen van de partijen. Meneer Hamster.
  • 1:47 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Voorzitter er moet mij wat van het hart. Twee dingen; allereerst het moment van deze motie, die bevreemd mij ten zeerste. Wij zijn hier als college en als raad een proces aan het voeren om te komen tot een nieuwe nota duurzaamheid, we hebben daar een commissie vergadering over gehad, daarin heeft u uitgebreid kunnen reageren op de breedte van duurzaamheid en alles wat het college daarin wenst te ondernemen samen met u, dat gesprek hebben wij net gevoerd, u spreekt volgens mij volgende maand over de nota duurzaamheid zoals die definitief opgeleverd wordt en tussen die beide momenten in gooit u nu een motie die daar dwars doorheen fietst. Die andere dingen doet dan wij in de nota hebben besproken en voorgesteld waarin brede steun was, echt brede steun voor alles wat wij daar opmerkten, waarin wij hebben gezegd van wij volgen de wetgeving, wij gaan er niet op vooruitlopen omdat wij niet in staat zijn als gemeente er heel veel extra stappen in te zetten, dus als de wetgeving ons tot bepaalde dingen opdraagt dan doen wij dat, maar wij gaan niet vooruit lopen zoeken. Wij volgen ook de ontwikkelingen rondom bijvoorbeeld warmte, aardwarmte en andere warmte mogelijkheden omdat wij zien dat daar een opdracht is, maar wij gaan er niet op vooruitlopen want dat kost extra geld en 2 dat is nog een onzekere business. En dan komt deze motie die fietst door wat u volgens mij een maand geleden als raad heeft uitgesproken, waarin u het college een opdracht heeft gegeven om de nota duurzaamheid te ontwikkelen die we u volgende maand voorleggen en nu roept u op tot andere dingen. Voorzitter ik weet dat er verkiezingen aankomen, maar dit slaat alles, ik ontraad deze ten zeerste of wil u in ieder geval vragen het fatsoen te hebben om deze dan te behandelen bij de nota duurzaamheid en niet op zo'n moment vlak tussendoor. Dank u wel voorzitter.
  • 0:01 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel wethouder Hamster. Meneer Maarsingh, CDA.
  • 2:30 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja voorzitter wij dachten ook op 26 maart dan behandelen wij de nota duurzaamheid en dan zou je dus alles wat je nog te binnen geschoten is in de tussenliggende periode zou je nog op tafel kunnen leggen. Niet voor niets staat overigens in het besluit van de Tweede Kamer, en die zin heeft de heer Pals ook voorgelezen, tenzij er sprake is van zwaarwegende redenen van algemeen belang waaronder begrepen de maatschappelijke kosten en baten. Voorzitter wij hebben eens geïnformeerd bij iemand die hier zeg maar in afgestuurd is en die alle dagen bezig is met aardwarmte en duurzame energie, en die zegt op dit moment; alles wat wij lezen in de krant dat is wel een beetje voorbarig, niet dat het warmtenet in Groningen een fiasco is geworden en heel veel geld heeft gekost, maar er komen zulke mooie ontwikkelingen aan, maar vandaag aan de dag kost iedere aansluiting nog 25-40 duizend euro per woning, nieuwbouw, en je zou maar aan zeg maar de Hoofdkade een oude woning slopen, een nieuwe bouwen met een aardgasleiding naar die oude woning en vervolgens verplicht om, dan gaat zo'n bouw misschien niet door. Dus dit is allemaal, ja ik zeg het wat vriendelijker dan de wethouder misschien, maar het is allemaal een beetje voorbarig en wij lopen voor de muziek aan en wij willen natuurlijk allemaal van dat gas af, tenzij het heel veel geld kost, want wie weet misschien houden wij nog genoeg gas, we weten het allemaal niet, misschien importeren wij wel gas, we zijn de grootste importeur in de Europese Unie in Europa als doorvoerland voor Russisch aardgas, we weten het allemaal niet. We willen allemaal duurzaam, maar men maakt grote commotie tegen Windenergie, tegen, men begint straks ook over zonne-energie natuurlijk, maar vervolgens wil men, en aardwarmte is op dit moment nog heel erg duur, dus laten wij niet voor de muziek uitlopen, maar kansen benutten als die er ook zijn. Dus het klinkt leuk, maar het is onrealistisch, dus wij staan ook niet achter de motie.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Maarsingh. Meneer Pals, D'66.
  • 1:7 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou ja dat komt dan goed uit meneer Maarsingh want u heeft de motie ook niet mede ondertekend dus in die zin is het ook niet zo van belang dat u de motie ondersteund. Kijk de wethouder die slaat een beetje aan op deze motie, maar goed wethouder heeft u wel eens gehoord van voortschrijdend inzicht. Het voortschrijdend inzicht, wat deze motie in zich heeft, is dat op 30 januari in de Tweede Kamer is besloten dat de gemeentes iets mogen bepalen bij nieuwbouwwoning en gasaansluitingen worden gerealiseerd, en ik denk als de Tweede Kamer een motie aanneemt over een commotie die in de hele provincie Groningen is ontstaan wij moeten van dat Groninger gas af, dan zou ik zeggen neem de motie over en fiets hem erin in de komende behandelingen van de energienota die dan nog voor ons staat te wachten en sla niet aan van wij willen dit niet. ik denk de Tweede Kamer doet ook niet voor niets zijn werk en de Tweede Kamer geeft ook niet voor niets dit soort signalen af aan gemeenten.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   meneer Maarsingh.
  • 1:07 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   U moet het niet verkeerd vertellen. Kijk iedereen is ervoor in Groningen om de gaskraan dicht te draaien, maar niet in een keer helemaal, maar dat is deze motie ook niet, de nationale overheid heeft begin dit jaar een besluit genomen die openingen laat waar de openingen moeten zijn en dan gaat het ook om maatschappelijke belangen en geld, daar gaat het ook over, daar gaat het bijna altijd over, dat heeft niks te maken met aardbevingsschade enzovoort enzovoort dat heeft er niks mee te maken, het gaat er gewoon om waarom moeten wij nu een besluit nemen en voorop lopen als gemeente Stadskanaal voor iedere gemeente in Nederland aan om geen aansluiting meer toe te staan bij nieuwbouw terwijl wij nog niet weten wat de consequenties zijn. als wij dat nu weten en u onderbouwt dat op 26 maart met allemaal cijfers waarin iedereen precies weet waar hij aan toe is, dat is even beter dan zoals in Groningen is gebeurt een heel net aanleggen, miljoenen erachteraan steken en het wordt niks, dat is toch niet uw bedoeling. Want eigenlijk denkt u net als wij ook, alleen u wilt nu een motie hebben.
  • 0:09 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   meneer Pals
  • 0:33 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nogmaals, CDA ondersteunt deze motie niet dus ik begrijp ook uw commotie niet weer om deze motie. Maar buitendien het is zo wij verzoeken het college om te onderzoeken, wij dragen niet op dat het moet worden afgesloten et cetera, we vragen heel netjes om mee te nemen in het onderzoek, nou ja moet ik die drie punten weer voorlezen meneer Maarsingh, maar we vragen gewoon om een onderzoek niet meer en niet minder. En we zeggen ook niet van dat de woningen van aardgas af moeten, maar ik vind wel dat u even mee moet gaan in de stroom en de denkbeelden van deze tijd.
  • 0:1 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Dat doen wij ook.
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou ik betwijfel het ten zeerste meneer Maarsingh.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Pals. Wethouder Hamster.
  • 1:36 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja, ik wil graag twee dingen rechtzetten. U heeft voortschrijdend inzicht tussen 15 januari en 31 januari, dat kan gebeuren. Wij willen dit niet roept u, als verwijt richting het college, volgens mij heb ik niet gezegd dat wij dit niet willen, maar volgens mij heb ik gezegd; u heeft als raad in de commissie het college een opdracht gegeven van werk de nota duurzaamheid uit op een bepaalde manier, wat staat er in die nota duurzaamheid, twee hele belangrijke uitgangspunten, we volgen het rijksbeleid, dus als het inderdaad rijksbeleid wordt dan gaan we dat doen en we volgen de ontwikkelingen in andere gemeenten op andere plekken over de ontwikkeling van duurzaamheid. Dat zijn twee belangrijke uitgangspunten, daar fietst u doorheen, en dat vind ik zo bijzonder. Ik zeg niet dat wij niet gas-loos moeten gaan bouwen, dat vinden we allemaal hartstikke belangrijk, dat hebben we aan de Acaciahage nota bene al gedaan. Het valt mij zo tegen dat u uw eigen uitspraken van 15 januari volledig vergeet, het college nu een compleet andere opdracht geeft, wij hebben nota bene een nota duurzaamheid bijna klaarliggen om naar u toe te sturen waarin u zegt; best college sorry maar wij hebben toch een andere opdracht voor u, dan had ik dat verwacht, niet een motie waarin u dwars erdoorheen aanvullend er compleet tegenin, ik heb er even geen woorden voor, andere opdrachten loopt uit te delen. Dat is niet consequent en dat is niet terecht en u doet uzelf daarmee tekort en u geeft het college opdrachten ja u komt, hier hebben we niks aan. Dus wij gaan gewoon door met de ontwikkeling van die nota duurzaamheid, ik heb u nu gehoord dat u dit heel belangrijk vindt, wellicht hebben we in de laatste versie nog wat op aan kunnen vullen, maar ik moet dit toch echt ontraden. Echt.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel wethouder. Meneer Pals, D'66.
  • 0:22 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik ben al blij voorzitter dat de wethouder constateert dat we dit heel belangrijk vinden, dus daarom zeg ik van waarom deze weerstand, neem het gewoon mee in het beleid. Ik bedoel wij verzoeken het college iets, wij dragen het college niet op, wij verzoeken het college iets te doen. Niet meer en niet minder. En dan komt ie ook gewoon in de nota duurzaamheid komt ie daar gewoon op terug. Klaar.
  • 0:03 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Van Beek, CU. Mijn excuus dat ik u zo lang liet wachten.
  • 0:36 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Dank u wel voorzitter, geaccepteerd hoor. Ja meneer Pals ik bedoel ik vind het allemaal sympathiek wat u schrijft hoor en ik bedoel we zijn er denk ik met zijn allen best wel over eens dat we minder aan gas moeten hebben en noem maar op, maar ik heb de wethouder gehoord, ik bedoel wij zijn allemaal bij die vergadering geweest over duurzaamheid, ik heb inderdaad dit niet gehoord van u, als ik kijk als je hier nou nieuwe bedrijven naar toe haalt of komt en je gaat zeggen van nou je komt niet meer aan het gas dan blijven die bedrijven misschien wel weg. Laten we nou gewoon de nota afwachten
  • 0:4 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Het gaat om nieuwbouwwoningen meneer Van Beek, u heeft het over bedrijven.
  • 0:26 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, nieuwbouw woningen, maar ik heb het over bedrijven, want dat zal de volgende stap kunnen zijn. En ik bedoel laten we nou, u zegt net zelf voortschrijdend inzicht, laten we dat dan ook afwachten en warmtenet het is zeer kostbaar, de onderzoeken die nu gepleegd zijn, ik denk niet dat we daar in mee moeten gaan. Ik ben akkoord met het antwoord van de wethouder op deze en wij ondersteunen deze motie dus niet.
  • 0:10 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dat was ons ook wel duidelijk meneer Van Beek, u heeft de motie ook niet ondertekend.
  • 0:10 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   U wilt de motie in stemming brengen meneer Pals? Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:6 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Voorzitter ik wil graag nog even reageren waarom wij deze motie ondersteund hebben. En zoals we allemaal weten, we
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mee ingediend
  • 1:03 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, inderdaad. De Tweede Kamer heeft inderdaad in de tussentijd, tussen dat wij de commissievergadering gehad hebben en nu, extra vaart gemaakt met het gasloos bouwen, in die zin volgen wij het rijksbeleid en snap ik wel dat dat geen officieel beleidsstuk is, maar de richting die de Kamer aangeeft is wel heel duidelijk. Daarbij komt dat in meerdere gemeenten dit soort moties is ingediend, zelfs waarbij in sommige gemeenten een dwingende vereiste wordt opgelegd om al in 2030 alle woningen gasloos te hebben. Meneer Maarsingh en meneer Van Beek dat is niet onze bedoeling van deze motie. De bedoeling is dat wij hier naar gaan kijken en het hoeft geen vuistdik rapport te zijn, er hoeft zelfs geen rapport te zijn van 10 bladzijden, maar wel dat wij hier naar kijken hoe wij dit gaan oppakken in de toekomst en volgens mij is dat juist goed om te doen vooral omdat wij ook een Groningse gemeente zijn en wij ook solidair zijn met onze gemeenten in Noord-Groningen en wat ons betreft, meneer Pals u noemt in de motie de akkoorden van Parijs, maar wat ons betreft is de aardebevingsproblematiek misschien nog wel belangrijker en dat is de reden waarom wij deze motie mede hebben ingediend. Dank u wel voorzitter.
  • 0:20 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Ik stel voor dat we de motie in stemming brengen. Wie is tegen deze motie. Dat zijn 9 stemmen tegen en 11 stemmen voor, waarmee de motie is aangenomen. Ja.
 • 16 Sluiting
  • 0:7 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan komen we bij agendapunt 16, de sluiting van de vergadering. Ik wil u allen bedanken voor uw inbreng en wens u wel thuis. [voorzitter klopt met hamer]