Raadsinformatie

Raadsvergadering 26 maart 2018

Naam
Download het audiobestand (82,98 MB)
Download de gesproken tekst (1,15 MB)
Download de vergaderstukken in pdf (33,17 MB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
 • 5 De besluitenlijst van 19 februari 2018
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen en ..
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
 • 8 Inlichtingen college
 • 9 Vragenuur
 • 10 Interpellaties
 • 11 Rondvraag
 • 13 Visie "Stadskanaal op Zon"
 • 12 Onderzoek geloofsbrieven nieuw benoemd..
 • 14 Uitwerking variant 2 VANG (Van Afval N..
 • 15 Geactualiseerde begroting 2018 Gemeens..
 • 16 Nota Duurzaamheid 2018-2022
 • 17 Advisering representativiteit van het ..
 • 18 Wijziging Verordening op de vertrouwen..
 • 19 Wijziging Verordening rechtspositie we..
 • 20 Sluiting
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 0:48 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Iedereen van harte welkom, ook de luisteraars van RTV1 en de vrijwilligers die dit mogelijk maken. Ik zie dat er heel veel belangstelling is op de publieke tribune, dat is altijd fijn om te zien dat het leeft wat wij bespreken. Goed dat mevrouw Meertens en mevrouw Brongers er weer zijn na een periode van ziekte en herstel. En met kennisgeving afwezig zijn; mevrouw Zeegers en mevrouw Wanders. Het is vanavond de laatste raadsvergadering in deze setting. De verkiezingen zijn geweest en aanstaande donderdag zullen de nieuwe raadsleden geïnstalleerd worden. Een aantal van u zal dan niet terugkeren, voor sommigen is dat een bewuste keus, anderen hadden graag nog een periode door gewild en op een ander tijdstip zullen wij daar ook extra aandacht aan besteden.
 • 2 Mededelingen
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Daarmee hebben we de opening gehad, dan kom ik bij mededelingen. Ik heb begrepen dat die er niet zijn.
 • 3 Vaststellen agenda
  • 03. Vaststellen agenda gewijzigd (66,92 KB)
  • 0:03 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan komen we bij agendapunt 3, de vaststelling van de agenda. En misschien is het goed dat de griffier even wat uitlegt geeft o.a. over de lijst met ingekomen stukken.
  • 0:41 K. Willems
   griffier
   K. Willems
   Ja, dank u wel mevrouw de voorzitter. Ik heb een vergissing gemaakt want afgelopen week diende meneer Dijkstra schriftelijke vragen in over het Taalhuis en toen kwam ik vrijdag op kantoor en toen kreeg ik een brief in handen en die ging ook over het Taalhuis dus toen dacht ik van nou dat zal dan wel het antwoord op de schriftelijke vragen zijn dus nog voordat Leonieke er was dacht ik van zet ik dat mooi op de i-pad zal ze blij mee zijn, maar ik kwam er inmiddels achter dat dat helemaal het antwoord op uw schriftelijke vragen helemaal niet waren. Hoewel ze wel ambtelijk op sommige van uw vragen geven, dus misschien wilt u mij mijn enthousiasme en gedrevenheid vergeven.
  • 0:2 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   is u vergeven
  • 0:2 K. Willems
   griffier
   K. Willems
   Dank u meneer Dijkstra.
  • 0:21 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Goed, dan heb ik een voorstel om agendapunt, Stadskanaal op Zon, voor agendapunt 12 te plaatsen, gezien de belangstelling op de publieke tribune. Ik neem aan dat de meesten voor dat agendapunt komen, dan hoeven ze niet zo lang te wachten. Kunt u zich daarin vinden? Ja, prima.
 • 4 Insprekers
  • 0:36 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan komen we bij agendapunt 4. Er hebben zich drie insprekers gemeld voor agendapunt; Stadskanaal op Zon. Namens Plaatselijk Belang, de heer Vegting. Namens de bewoners van Waterschap en de Oomsberg de heer Bakker en mevrouw Wilts heeft zich gemeld. Dan wil ik vragen of meneer Vegting naar voren wil komen. U bent gewezen op de procedure, vijf minuten. Prima, ga uw gang.
  • 4:06 dhr. R.Vegting
   Ik zal mijn best doen. Goedenavond, mijn naam is Remco Vegting. Ik ben bestuurslid van Plaatselijk Belang Vledderveen. De gemeente Stadskanaal heeft op 28 november 2017 een gebiedsvisie “Stadskanaal op Zon” gepubliceerd over de aanleg van zonneweides. Deze visie en de discussiebijeenkomst op 29 juni 2017 heeft helaas onvoldoende aandacht gehad in de communicatie naar de inwoners en Plaatselijk Belang Vledderveen. Wij vragen ons af hoe heeft dit kunnen gebeuren! Hoe is het mogelijk dat een gebiedsvisie die zulke ingrijpende veranderingen van het landschap in en rondom Vledderveen kan hebben volledig aan onze aandacht is ontsnapt? -Eén van de redenen kan zijn dat twee van onze bestuursleden, waaronder ik, het afgelopen jaar ontzettend druk bezig zijn geweest met het project “Snel Internet”. Een project met een enorm belang voor de leefbaarheid in het buitengebied van de gemeentes Stadskanaal en Westerwolde. Daarnaast wordt, sinds oktober 2016, de Kanaalstreek in Vledderveen niet meer huis-aan-huis verspreid door een gebrek aan bezorgers. De website van de gemeente Stadskanaal houden we over het algemeen goed in de gaten, maar ook hier is de aankondiging niet opgevallen en ook in het nieuwsarchief van de website van de gemeente is over de uitnodiging voor de discussiebijeenkomst op 29 juni niks terug te vinden. Uit de stukken blijkt bovendien niet hoeveel inwoners van de gemeente Stadskanaal op de twee discussiebijeenkomsten aanwezig waren. Maar zelfs al zouden wij ons huiswerk niet zorgvuldig hebben gedaan, waarom heeft niemand van de gemeente Stadskanaal het initiatief genomen de dorpsverenigingen en wijkraden actief te informeren! Stelt u zich eens voor, als alle zonneparken die in deze gebiedsvisie zijn opgenomen als potentieel gebied door zouden gaan, dan zou Vledderveen rondom omzoomd zijn door een aantal grotere en kleinere zonneparken. Om draagvlak te creëren is het dan toch van belang om dat zorgvuldig en uitgebreid met je burgers te delen? Op het moment dat we deze gebiedsvisie onder ogen kregen, was het al te laat voor inspraak en sturing. Toch hebben wij, als Plaatselijk Belang Vledderveen, besloten om zelf onze inwoners te informeren. Afgelopen maandagavond 19 maart hebben wij vanuit het bestuur een informatieavond gehouden om de gebiedsvisie Stadskanaal op Zon toe te lichten. Tijdens deze informatieavond waren 65 personen aanwezig, inclusief een aantal bestuursleden van Plaatselijk Belang Vledderveen. De aanwezigen reageerden emotioneel en vragen zich een aantal zaken af; kunnen we de daken in de gemeente Stadskanaal niet zo veel mogelijk volleggen met zonnepanelen? Wat gebeurt er met de grond onder de zonnepanelen? Blijft dit los zand, waardoor we nog meer last krijgen van stuifzand? Hoe worden de bufferzones ingericht? We raken ons mooie uitzicht kwijt. Hebben we straks daadwerkelijk inspraak, of is dat een wassen neus? En er wordt gesproken over 10% van de landbouwgronden. Hoe zit het dan met onze voedselproductie? Gaat het plan niet door als er geen draagvlak van de omwonenden is? Vanuit een persoonlijk initiatief van een van de inwoners, de heer A. Bakker die zal zo meteen ook nog spreken, is een petitie opgesteld die door een aantal inwoners is ondertekend. We hebben op de informatieavond tevens een anonieme stemming gehouden waarin de aanwezigen voor of tegen het visiedocument konden stemmen. Van de 65 aanwezigen hebben 34 mensen tegen, 4 mensen voor gestemd. 7 aanwezigen hebben blanco gestemd en de overige 20 aanwezigen hebben zich onthouden van stemming. Graag wil ik benadrukken dat Plaatselijk Belang Vledderveen geen stelling heeft genomen in deze stemming. Dit kunnen wij niet omdat wij alle bewoners van Vledderveen vertegenwoordigen en zoals gebleken is niet iedereen unaniem voor of tegen. Wel vragen wij het college het volgende; de notitie ‘Stadskanaal op Zon’ in Vledderveen uit te komen leggen, al het mogelijke te doen om een goed draagvlak onder de omwonenden te krijgen, serieuze inspraak bij de landschappelijke en maatschappelijke inpassing van die gebieden die grenzen aan Vledderveen, dus dat zijn de oplaadzone Musselkanaal en de landschappelijke zone Bovensteveenweg Vliegveld. En tot slot wil ik nogmaals benadrukken dat de wijze van communicatie vanuit de gemeente onvoldoende is gebleken. Mogen wij een actieve communicatievorm van de gemeente verwachten als het om dergelijke ingrijpende zaken gaat? Wij vragen u uw communicatiewijze in de toekomst te heroverwegen en zullen dit punt ook in onze komende vergadering met onze wijkcoördinator op de agenda zetten. Dank u wel.
  • 0:9 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Zijn hier nog vragen over? Meneer Pals.
  • 0:42 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, meneer Vegting u refereert even en ik schrik daar een beetje van wat u zegt over de communicatie. Hoe kan het dat de plaats waar u woont eigenlijk 0,0 communicatie ontvangt, want u heeft het even aangegeven hoe dat komt, ja ik kan me bijna niet voorstellen in een tijd van internet en van radio en al dat soort dingen, denk ik van hoe, is dat uw enige verklaring dat u daarom het niet heeft geweten.
  • 0:13 dhr. R.Vegting
   Wij hebben verder geen aankondigingen gevonden van deze informatieavond, behalve dan in de krant die we dus niet huis aan huis verspreid krijgen, en ja verder hebben wij niks gevonden dus.
  • 0:5 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dus met andere woorden als u een simpele brief vanuit de gemeente in de bus had gehad
  • 0:8 dhr. R.Vegting
   waren we er geweest, een e-mail had ook gewerkt, even moderner
  • 0:12 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Bakker.
  • 5:9 dhr. A.F.Bakker
   Geachte voorzitter en raadsleden van de gemeente Stadskanaal. Ik sta hier namens de Waterschapsweg, 3e Oomsberg en ik lees de petitie voor over de zonnepanelen. Wij ondersteunen het plan ‘Stadskanaal op zon’ en zijn dan ook zeker niet tegen zonnepanelen. Er zijn echter betere plekken te vinden, te bedenken, die geen overlast veroorzaken. Wij willen graag hierin meedenken en onze medewerking verlenen. Wij hebben hier toch wel iets van te vinden. Maar waarom wisten wij het niet? Een kleine groep Vledderveners waren op 17 februari j.l. aanwezig op de jaarvergadering van plaatselijk belang Vledderveen. Het agendapunt mededelingen, vlak voor het einde van een lange vergadering, toonde de voorzitter een dia met het plan, dat er een zonnepark komt tussen Vledderbos, Mussel en Musselkanaal. Het was stil in de zaal. Men wist er zo snel geen antwoordt op. Het heeft voldoende in de media gestaan werd gezegd, hier konden we het mee doen en zo werd de vergadering afgesloten. Het bestuur van het plaatselijk belang Vledderveen heeftg een eigen visie t.a.v. zonneparken, en heeft geen oor naar de bewoners van Waterschapsweg en 3e Oomsberg. De regionale kranten, Kanaalstreek en Nieuwsblad, worden niet meer in Vledderveen bezorgd. Mensen die het wel hebben gelezen ‘Stadskanaal op zon’, die dachten dat het over de Rode Loper en het Philips terrein ging. De gemeente had moeten melden, dat het om de Gemeente Stadskanaal ging. Ook dagen na de jaarvergadering wist nog niemand van de bewoners van de Waterschapsweg en de 3e Oomsberg dat er een besluit genomen gaat worden over een zonnepark voor de deur van deze bewoners en met name van Vledderveen. Waarom is er niet gecommuniceerd met omwonende of een flyer rond gebracht om ons hierover te informeren terwijl er twee keer een bijeenkomst geweest is in Geert Teis. Gemeente is zijn zorgplicht niet nagekomen, blijkbaar heeft niemand van de raadsleden de Vledderveners gemist op de bijeenkomsten. Het kaartje, op blad 54 in het ontwerp integrale gebiedsvisie, is misleidend, immers staat ten noorden van het zonnepark Musselkanaal ingetekend. Ook was het kaartje een zoekplaatje, topografie was wazig en ook geen plaats aanduiding. Wij eisen dat de gemeente Stadskanaal in de ‘visie Stadskanaal op zon’ het gebied tussen Waterschapsweg, 3e Oomsberg en de snelweg N366 uit het omgevingsplan verwijderd en zodanig, dat het agrarisch karakter van het gebied gewaarborgd blijft, zie de arcering op de bijlage. Door het genoemde gebied aan te passen en terug te brengen tot achter de snelweg N366, gezien vanaf de kant van Vledderveen, zo kan wat ons betreft het mooie en ruime uitzicht gedeeltelijk behouden blijven. Aan de Waterschapsweg liggen 44 woningen en steunt 86,4% de petitie. Aan de 3e Oomsberg liggen 25 woningen en steunt 80% de petitie. Van deze woningen inclusief een aantal woningen aan de Vledderweg en Vledderkanaal hebben meer dan 100 personen deze petitie getekend. Zij willen geen zonnepanelen voor hun woning, dit geeft aan dat er geen maatschappelijk draagvlak is. Uit de dorpsvisie Vledderveen, goedgekeurd door de gemeente Stadskanaal, citeer ik: Vledderveen is mooi zoals het is, ik wil hier nooit meer weg, behoudt van de mooie omgeving, behoudt van het open landschap en de vergezichten, behoudt en stimuleer het agrarische bedrijf. Uit de dorpsvisie blijkt ook in de komende jaren; Vledderveen wil een dorp zijn met een agrarisch karakter, waar rust, ruimte, veiligheid en sociale samenhang de kernbegrippen zijn. ‘Stadskanaal op zon’ integrale gebiedsvisie 28 november 2017, blad 6, voorwaarden is; aantrekkelijke woonomgeving en blad 7, het vraagt om maatschappelijke inpassing en is er een maatschappelijk draagvlak. En in blad 12, bij voorkeur realiseren op slechte landbouwgronden. Het betreft hier echter zeer vruchtbare gronden. Blad 17, voorkeur gaat uit naar niet agrarische gronden.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Denkt u aan de tijd?
  • 0:59 dhr. A.F.Bakker
   Ik heb nog een klein stukje. Vaststellen visie ‘Stadskanaal op zon’ ,besluit 26 maart 2018. Ik citeer; punt 3, een zonnepark moet kunnen rekenen op draagvlak onder de omwonenden. Duurzame energie, projecten ten behoeve van duurzame energievoorzieningen, binnen en buiten de bebouwde kom met uitzondering van zonneparken buiten de bebouwde kom, gelegen in de landschappelijke zone, zoals gesteld in de gebiedsvisie ”Stadskanaal op zon”. Tot slot, doordat bij de bewoners niets bekend was over de informatiebijeenkomsten ‘Stadskanaal op zon’ hebben zij ook geen gebruik kunnen maken van enige inspraak betreffende de bestemmingswijziging van het gebied. Vlak voor de woningen in genoemd gebied. Voorzitter nogmaals hartelijk dank voor het gebruik van het spreekrecht. Geachte raadsleden wij verzoeken u nogmaals voor u een besluit neemt over de omgevingsvisie de inhoud van deze petitie mee te laten wegen, want maatschappelijk draagvlak is een burgerrecht. Namens de bewoners van de Waterschapsweg en de 3e Oomsberg. Dank u wel.
  • 0:35 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Zijn er nog vragen voor meneer Bakker? Nee. De bijdrage vindt u straks op uw i-pad. Mevrouw Wilts.
  • 5:3 mevr. J.Wilts
   Geachte raadsleden, Ik ben Jolanda Wilts, inwoner van Vledderveen. Ik woon aan de 3e Oomsberg. Met verbazing heb ik de visie ‘Stadskanaal op zon’ gelezen. En met nog meer verbazing en verwondering de nadruk op de zinsnede ‘draagvlak bij de omwonenden’. Deze zinsnede wordt regelmatig genoemd in de gebiedsvisie. Draagvlak welteverstaan, nadat de visie is vastgesteld door de raad. De eerste verbazing was dat Vledderveen als locatiekeuze “grootschalige opwekking” op de kaart staat. In de visie wordt gesproken over locatiekeuze Musselkanaal, maar het is meer Vledderveen dan Musselkanaal. Deze locatiekeuze houdt in dat alle woningen aan de Waterschapsweg en de 3e Oomsberg een zonnepark in hun voor- of achtertuin krijgen. Het gaat hier om een zeer bepalend gebied van Vledderveen. Een zonnepark op deze plek heeft een grote impact op het welbevinden van veel Vledderveners. Nu zien we agrarische ondernemers met de seizoenen mee hun land bewerken. Het uitzicht op aardappelen, bieten of granen verandert straks naar een niet wenselijk uitzicht op een industriegebied. Door de gemeente is een procedure gevolgd, zodat inwoners van Stadskanaal hun mening kunnen geven over de visie “Stadskanaal op Zon”. Op 29 juni 2017 heeft de gemeente Stadskanaal een workshop belegd waar een zestigtal mensen aanwezig waren. Deze mensen gaven hun mening over de locatiekeuze en de participatie. Tevens is er een discussiebijeenkomst belegd op 7 december 2017. Gezien de al eerder genoemde impact van de aanleg van een zonnepark op het woongenot van de Vledderveners verbaas en verwonder ik me dat er gekozen is voor een workshop en discussiebijeenkomst zonder de omwonenden hiervoor persoonlijk uit te nodigen. Of als voorwaarde te stellen dat er minimaal een x aantal personen uit Vledderveen aanwezig waren. Het betreft namelijk het woongebied van de Vledderveners en niet die van iemand uit bijvoorbeeld Kopstukken of het dorp Stadskanaal. Het college hamert er in haar visie op om de omwonenden te gaan betrekken bij het invullen van het planologisch aspect, dus betrokkenheid nadat de visie is vastgesteld. Je mag als omwonenden meepraten over de invulling van het zonnepark, maar niet of er wel/geen zonnepark gewenst is in je voor of achtertuin. Volgens mij neem je de omwonenden niet serieus als je ze niet betrekt bij het voortraject. Mijn inziens had de gemeente voordat de visie ter goedkeuring ligt aan de raad gesprek moeten gaan met de omwonenden. Onderwerpen die dan besproken hadden moeten worden: Wil men een zonnepark op de voorgestelde locatie, zijn er nog alternatieve locaties en de voor- en nadelen van een zonnepark. Nu voel ik me als direct betrokkenen overvallen en zeker niet gehoord. Tevens blijkt uit de agenda van de discussiebijeenkomst van 7 december dat het lokaal bedrijfsleven uitgenodigd is. Vledderveen telt een 25tal ondernemers, maar geen enkele ondernemer is uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Hoezo lokale ondernemers uitgenodigd? Een doekje voor het bloeden is het gebiedsfonds. Geld ter compensatie van het verlies aan woongenot. De gemeente dient het in mijn ogen juist anders te stellen, als het woongenot er onder lijdt moet er geen aanleg van een zonnepark komen. Dan wordt je als omwonenden gezien en gehoord. Samengevat: ik verbaas en verwonder me dat de gemeente heeft nagelaten om een apart informatie/discussie traject af te spreken met direct omwonenden aan de 3e Oomsberg en Waterschapsweg om de visie te bespreken. Of op zijn minst actief te informeren en te betrekken bij de discussies in de geplande workshop en discussiebijeenkomst. Mijn hartenkreet is dat ik als burger ‘gehoord en gezien’ wil worden bij een politieke keuze met een grote impact op mijn leefomgeving. Ik doe het verzoek aan de raad om in overweging te nemen om niet akkoord te gaan met de gebiedsvisie ‘Stadskanaal op Zon’. Vervolgens het verzoek aan de raad om aan het college van Burgemeester en Wethouders het huiswerk mee te geven om in actief overleg met de bewoners van Vledderveen, en in het bijzonder de bewoners van 3e Oomsberg en Waterschapsweg, de locatiekeuze Musselkanaal te becommentariëren. Wie weet levert dit nieuwe inzichten op voor een nieuw op te stellen visie ‘Stadskanaal op zon’. Ik zou zeggen laat u verassen en ik dank u voor uw aandacht.
  • 0:18 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel mevrouw Wilts. Zijn er nog vragen voor mevrouw Wilts. Nee. Dank u wel. Dan komen we straks terug op het agendapunt "Stadskanaal op Zon", we gaan eerst verder met het afwerken van de agenda.
 • Informatieve stukken

 • 5 De besluitenlijst van 19 februari 2018
  • 05. De besluitenlijst van 19 februari 2018 (237,1 KB)
  • 0:22 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Kom ik bij agendapunt 5, de besluitenlijst van 19 februari jongstleden. Is er iemand die hier redactioneel aanmerkingen op heeft? nee. Naar aanleiding van misschien, ook niet. Dan dank ik de notuliste voor het maken van het verslag.
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen en moties
  • 06. Lijst met openstaande toezeggingen en moties (293,64 KB)
  • 0:10 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Komen we bij agendapunt 6, lijst met openstaande toezeggingen en moties. Wie van het college wil hier iets over melden?
  • 0:00 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Voorzitter, wij hebben, zoals door de heer Willems ook is aangegeven, de beantwoording van de vragen over het , nee laat ik het anders zeggen, het informeren van de raad over de situatie rond laaggeletterdheid en het Taalhuis per brief afgedaan, dus dat punt kan wat mij betreft verwijderd worden en ik neem aan dat we het zo meteen nog even zullen hebben over de schriftelijke vragen die door de heer Dijkstra zijn gesteld.
  • 0:06 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Is er uit de raad iemand die hier iets, meneer Bessembinders.
  • 0:15 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja, wij hebben bij moties voorzitter, hebben wij nog een gasloze woning staan, die hebben wij verwerkt in het voorstel over de duurzaamheidsnota. Voor de goede orde.
  • 0:9 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Wie van de raad wil nog over, meneer Dijkstra. Meneer Dijkstra.
  • 1:43 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik heb net gehoord, het antwoord van de wethouder over agendapunt, toezegging over het Taalhuis en ben blij dat dat we zijn ook dankbaar dat dat nu eindelijk gekomen is, wel een beetje laat maar eind goed al goed hoop ik dan. U hebt ons schriftelijk geïnformeerd en dat is prima, maar toch gaan wij nog niet akkoord om het af te voeren. Ik zal u zeggen waarom. We hebben namelijk toch gehoord ook wat de griffier zopas zei, dat beantwoording van de schriftelijke vragen dat het niet aan de orde was, maar dat het nog komt, we hebben nog geen antwoord gehad op die schriftelijke vragen en eigenlijk is het zo dat we willen voorstellen om de beantwoording van de schriftelijke vragen te bespreken samen met uw stuk waarin u ons hebt geïnformeerd over taalbeleid voor laaggeletterden. En hoe u dat wilt uitwerken met taal. Het lijkt ons beter omdat het toch nog niet afgerond is want het heeft verband met elkaar. Die schriftelijke vragen heeft verband met wat ook het college al als stuk over laaggeletterdheid en Taalhuis heeft doorgegeven. Dus dat is mijn voorstel om dat gewoon wel te laten staan en misschien met de aanvulling ja dat je toch die beantwoording van de schriftelijke vragen of je dan meeneemt, ik weet niet of dat nodig is, maar dat het dan in elk geval wel aan de orde komt. Ik weet wel dat het voor mijn opvolger is, want dit is mijn laatste raadsvergadering, maar ik verwacht dat het goed wordt opgepakt door de opvolger van mij. Dank u.
  • 0:16 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dat verwacht ik ook. Dank u wel. Is het een voorstel wethouder Boen om straks als de schriftelijke vragen wel beantwoord zijn dat die dan op de agenda komt met de lijst met ingekomen stukken dat ie dan terugkomt in de raad.
  • 0:03 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Nou voorzitter wat mij betreft hebben wij voldaan aan de toezegging die er gedaan is, daar stond vandaag voor om dat geregeld te hebben, dus ik denk dat het wat mij betreft afgevoerd kan worden, dat doet verder niets af aan het gegeven dat er schriftelijke vragen zijn gesteld die zullen conform de procedure beantwoord worden, die antwoorden die komen weer in de lijst van ingekomen stukken en kunnen dan alsnog besproken worden. Dus ik zou wel willen vasthouden aan het afvoeren van dit punt en het volgende dat zullen we dan te zijner tijd weer op de agenda zien.
  • 0:07 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Helder. Kunt u daar mee instemmen meneer Dijkstra?
  • 0:8 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Voorzitter als het straks maar weer aan de orde komt. En als er goed gevolgen wordt gegeven en dat het Taalhuis er komt zoals in andere gemeenten. Dan ben ik helemaal tevreden. Dank u.
  • 0:8 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Is er iemand anders die iets heeft over de lijst met openstaande toezeggingen en moties. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:24 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, even een verduidelijkende vraag bij de gasloze woningen, daar staat, aan de ene kant staat daar; gezien de aard van de vragen is de einddatum 25 juni '18 niet haalbaar en dan staat er dat er in het raadsvoorstel op in wordt gegaan. Krijgen wij dan na 25 juni nog wat weer hierover of hoe moet ik dat interpreteren die zin.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Bessembinders kunt u dat verklaren?
  • 0:24 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Nou voorzitter ik denk van wij zijn op de motie ingegaan in dat raadsvoorstel over de duurzaamheidsnota en ik verwacht daar eventuele reacties op als u denkt van daar mist iets. Maar vandaar dat ik denk van dat ie op deze lijst kan vervallen en als ie in een andere vorm weet ik veel weer terugkomt, daar gaat u over en ik niet. Dank u wel.
  • 0:10 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Helder? Dank u wel. Verder niemand volgens mij, dan hebben we dit agendapunt ook gehad. Dank u wel.
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
  • 07. Lijst met ingekomen stukken nogmaals gewijzigd (70,96 KB)07.1. College over participatieproces en relatie omgevingsplan en visie (745,15 KB)07.2. Wedeka over memo algemeen en financieel kader 2019 (93,54 KB)07.2.1. Memo uitgangspunten Wedeka (170,23 KB)07.2.2. Financieel kader Wedeka (30,8 KB)07.3. Treant Zorggroep over stand van zaken regiovisie (91,02 KB)07.3.1. Regiovisie Treant Zorggroep (236,47 KB)07.3.2. Persbericht (25,15 KB)07.3.3. Treant Zorggroep over scenarios kindergeneeskundeverloskunde (66,92 KB)07.4. Kano en Duikvereniging over erfpachtovereenkomst Pagecentrum (1,35 MB)07.5. College over begroting 2018 OPRON (339,69 KB)07.5.1. Aanbiedingsbrief begroting OPRON 2018 (220,06 KB)07.5.2. Begroting Scholengroep OPRON 2018 (1,42 MB)07.5.3. Bestuurlijk jaarplan 20172018 (577,44 KB)07.6. Schriftelijke vragen pleegzorg antwoord (674,54 KB)07.7. Schriftelijke vragen Taalhuis antwoord (296 KB)
  • 0:24 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan komen we bij agendapunt 7, lijst met ingekomen stukken. Ik wou ze even één voor één langslopen. Is er iemand die iets heeft over punt 1, punt 2, ja. Meneer Idema, SP.
  • 0:18 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Over de jaarrekening ??????????????????hebben we ooit een keer afgesproken dat we een gescheiden boekhouding zouden krijgen ?????????????????????????(dhr. Idema zijn microfoon is niet aan)
  • 0:8 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ok, wou u daar direct op antwoorden meneer Hamster.
  • 0:20 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja, misschien wel handig om te weten waar meneer Idema op duidt. Want u krijgt in onze begroting en onze jaarrekening keurig vermeld de bijdrage die wij aan Wedeka doen voor het TDC. In het jaarverslag van Wedeka staat vervolgens hoe zij een aantal zaken uitvoeren. Volgens is die helder genoeg.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Idema.
  • 0:12 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, maar kijk we hebben ooit gezegd van dat er moet een dubbele boekhouding komen en dat zien wij niet terug in deze ingekomen stuk zeg maar. Daar is het gewoon bij elkaar opgesomd.
  • 0:01 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   meneer Hamster.
  • 0:16 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   ja, ik denk dat wij elkaar niet begrijpen, volgens mij is het slim om daar na de vergadering eens dieper op in te gaan wat u precies bedoelt, want ik denk niet, we kunnen heel veel heen en weer blijven praten, ik denk dat wij er op dit moment niet uitkomen. Ik stel wel voor zo nu zoals het hier voorligt voor kennisgeving aan te nemen zoals voorgesteld wordt.
  • 0:6 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Voorzitter ik had er gewoon een vraag over of dat mogelijk was, maar we gaan na de vergadering wel eventjes gaan praten. Dank u wel.
  • 0:12 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Prima, is goed. Ingekomen stuk 3, is daar iemand over, u mag uw hand iets hoger opsteken meneer Hofstra.
  • 0:50 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Of zwaaien de volgende keer dat kan misschien ook. Nee, kijk, zonder in herhaling te vallen, we hebben het hier natuurlijk al vaak over gehad, het lijkt of er steeds in de media, afgelopen week ook weer, we hebben een officieel stuk en dan komt er in de media een week later of twee weken later nog weer iets wat nog weer verder gaat, we hebben natuurlijk ook eigen informatie over de afdeling kindergeneeskunde en verloskunde, dan mag duidelijk zijn dat wij ons hier nog steeds ernstige zorgen over maken en de uitnodiging die er in staat nemen wij trouwens natuurlijk van harte aan, maar het is jammer dat de regiovisie niet nog gereed is. We hadden Treant opgeroepen om dat voor de verkiezingen bekend te maken, maar wij zitten er bovenop en we verwachten dat het college dat ook doet.
  • 0:20 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Nog iemand anders hierover? Nee. Wou u vanuit het college hier op reageren of niet? nee, ook goed. Nummer 4, kano- en duikvereniging over de erfpachtovereenkomst. Meneer Kremer, SP.
  • 0:47 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Ja, dank u wel voorzitter. Het verbaasd me een beetje dat dit op de lijst van ingekomen stukken is gekomen, wij hebben contact gehad met de duikvereniging en die hebben een mail gekregen van het Pagecentrum en daar wordt aangegeven wat zij van plan zijn en verder eigenlijk niks. En volgens mij hebben wij in de eerdere raadsvergadering hebben wij aangegeven dat wij graag goede communicatie willen, ook met de gebruikers die er zijn. Het enigste wat zij krijgen is van we gaan het zwembad gaat dicht, jullie moeten je boel pakken en dan is het einde verhaal. Nou ja ik vind het gewoon heel netjes dat er gewoon eerst goed gecommuniceerd wordt en wanneer komen zij terug en daar is totaal niet over gesproken dus en ik vind het gewoon heel jammer dat dit weer zo gaat want wij hechten toch goede communicatie.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Schipper, PvdA.
  • 0:31 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja dank u wel. Nou bij mij gaat het over hetzelfde, ik had, het gaat nu over een brief die al een bijna een jaar geleden verstuurd is en me verbaasd het dat er nog geen enkele reactie naar de kano en vereniging is geweest en ik heb er ook een vraag over; hoe is het mogelijk dat er geen reactie is gekomen en is er inmiddels wel al iets duidelijk. En is er inmiddels al wat gecommuniceerd , dus in feite hetzelfde vraag als wat meneer Kremer zegt. Dank u wel.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Bieze, GBS.
  • 0:44 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik deel de verbazing van de andere fracties waarin wij de vorige keer hebben gezegd van ga nou eens goed communiceren met deze club of deze beide clubs, de kanovereniging en de duikvereniging, daar blijkt dus in feite geen sprake van te zijn want zoals is aangegeven zijn er twee brieven geschreven waar niet op wordt geantwoord en waar zelfs geen ontvangstbevestiging van is ontvangen door partijen. Dus wij willen best dit in handen van het college geven, maar als er nu ook maar eens een keer tot daden wordt gekomen om dit probleem wat volgens ons maar blijft door etteren om dit probleem nu eens voor eens en voor altijd op te lossen. Dank u.
  • 0:00 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Bieze. Meneer Maarsingh, CDA.
  • 0:29 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja voorzitter wij hebben er niet zoveel aan toe te voegen in die zin dat wij het graag in handen van het college willen stellen, maar wel op voorwaarde dat als je vragen krijgt van wie dan ook dat daar ook op redelijke termijn een antwoord op gegeven wordt en als daaraan wordt voldaan dan is dat voor ons het bewijs ook een beetje dat er gewerkt wordt aan een oplossing want daar gaat het uiteindelijk natuurlijk toch om en dan kunnen wij ons vinden in dit voorstel.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Bessembinders wethouder.
  • 1:1 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Voorzitter dank, dit is niet goed wat hier gebeurd en wij zijn bezig met een brief richting de kano en de duikvereniging, die gaat op heel korte termijn gaat die de deur uit en uiteraard is dit niet correct dat daar nog geen beantwoording heeft plaatsgevonden, tenminste geen schriftelijke beantwoording, men is uiteraard op de hoogte van wat er besloten is in de raad en alles wat dies meer zij, maar de schriftelijke beantwoording heeft niet plaatsgevonden van de brieven, die zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden. Er wordt gesproken over een mail, er is inderdaad wel mailverkeer geweest tussen Pagecentrum en de twee verenigingen waar in aangekondigd is dat zij om de tafel willen met de beide verenigingen om tot een goede huurovereenkomst te komen, dus dat traject loopt wel, maar ons traject is niet zorgvuldig afgerond en dat gaan wij doen voorzitter.
  • 0:12 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Kom ik bij de lijst met ingekomen stukken, nummer 5. Daar iemand iets over? Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:7 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dank u wel voorzitter. Zou het 5, 1,2 en 3 kunnen doen, want daar ben ik heel snel klaar mee. Ik heb gewoon één vraag.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   5, 1, 2 en 3?
  • 0:03 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ja, er staat 5.1; aanbesteding begroting bestuurlijk jaarplan.
  • 0:06 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Het was ook de bedoeling om het in een keer te gaan doen hoor.
  • 0:50 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ok, nee, dat is goed. Ik lees, ik weet niet of het in de begroting, nee bestuurlijk jaarplan, lees ik een uitnodiging of wij worden uitgenodigd om eens nou dat hier een commissie komt en dat OPRON een en ander gaat uitleggen over de begroting et cetera. Daarnaast staat er nog een andere uitnodiging die wij destijds gemaakt hebben via de motie. ik zie hem gelukkig bij de ingekomen bij toezeggingen en moties, lijst met toezeggingen en moties, dat die gepland is, maar ik wil er graag nog even nadruk op leggen dat wij wel graag een datum willen wanneer die ongeveer gepland wordt. En graag een toezegging, maar hij staat geloof ik in mei, maar goed.
  • 0:08 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Op dat laatste kan ik antwoorden dat de griffier dat afspreekt met de fractievoorzitters. Iemand anders nog.
  • 0:2 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Nee, dit is een opdracht aan uw eigen griffie, dus.
  • 0:9 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Komen we bij nummer 6, mevrouw Schrör, CDA.
  • 0:07 J. Schrör- de Lange
   CDA
   J. Schrör- de Lange
   Voorzitter, wij bedanken het college voor de beantwoording van de vragen over de pleegzorg. Het is hierbij goed om te horen dat u niet naar een standaardleeftijd ????????? van 21 jaar als regel wilt, omdat het niet altijd recht doet aan de situatie waarin de jongere en zijn opvoeders/ouders zich bevinden. U kiest voor maatwerk, waarbij verlenging van de jeugdhulp een van de oplossingen kan zijn. De CDA fractie is blij dat u goed kijkt naar de pleegzorg, die vele mogelijke aanleidingen kent en bestaat uit meerdere vormen en dat u hierbij kiest voor maatwerk. Zo krijgt ieder pleegkind de zorg die hij of zij nodig heeft. Wij vragen u hierbij wel om goed de vinger aan de pols te houden. Tot zover.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Iemand anders hier nog over? Meneer Hamster.
  • 0:2 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dat gaan wij doen voorzitter, dank u wel.
  • 0:8 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u. Nummer 7. Niemand? Dan hebben we daarmee de lijst met ingekomen stukken gehad.
 • 8 Inlichtingen college
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Komen we bij agendapunt 8. Inlichtingen van het college, die zijn er niet vandaag.
 • 9 Vragenuur
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   agendapunt 9 ook niet
 • 10 Interpellaties
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   10 ook niet.
 • 11 Rondvraag
  • 0:10 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Komen we bij de rondvraag. Meneer Sanders, meneer Gelling, meneer Maarsingh, meneer Boels, mevrouw Schrör, meneer Mellies.
  • 1:51 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja, een drietal vragen zelfs voorzitter. Ja, we sluiten even af met een knal. Ten eerste betreft hier de afslag Rode Loper, N63, en de paralelweg, het Noorderkanaalweg, die weg die wordt veelvuldig gebruikt als een soort van ja sluipverkeer richting Onstwedde en die beweegt zich dan over de Kettingwijk en dat zijn eigenlijk landschapswegen, Vledderhuizen tot aan Onstwedde, en als je daar dan de staat van de berm bekijkt dan wordt je daar niet vrolijk van. Die wegen zijn niet berekend op verkeer, vooral ook als er landbouwmachines overheen moeten, je moet uitwijken dan zit je ????????? vast daar in de berm. En nou is het zo dat voor een aantal jaren geleden zijn er op verschillende wegen in het landschappelijke gebied van die betonnen rasters links en rechts van de weg geplaatst, die schijnen goed te werken. Mijn vraag is eigenlijk; zijn er nog plannen om de wegen die nog niet gedaan zijn ook zo aan te pakken. Nou ja goed dat was de vraag dan. Want dit is echt ja gewoon gevaarlijk ook voor het verkeer, deze situatie. Dan de tweede vraag betreft de situatie rondom het Raadhuisplein. Dat als je daar midden op staat en je kijkt even rond dan wordt je daar niet vrolijk van, er is een hoop leegstand en er is voor een aantal maanden geleden een plan geweest van een aantal ondernemers, detaillisten van de Europalaan, die hebben een plan ingediend om daar eventueel parkeerplaatsen op het parkeergarage-dak te maken met een pilot daarbij en dat is door het college in eerste instantie afgeschoten, omdat er een verkeersplan gaande zou zijn. En dat verkeersplan zou eigenlijk al vorig jaar klaar zijn, maar we leven inmiddels in maart en ik heb nog geen verkeersplan gezien eigenlijk. Dus ik ben nou benieuwd naar wanneer dat plan er wel komt.
  • 0:5 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Maar voorzitter wij hebben toch de Centrumvisie, daarin wordt dat toch opgenomen.
  • 0:7 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dat zal straks de wethouder ook antwoorden denk ik. Vraag drie meneer Mellies.
  • 0:34 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja, vraag drie is wel een hele belangrijke voor mijn fractie. Twee vergaderingen terug hebben we de winkelvisie besproken en daar ben ik uitvoerig ingegaan op het bedrag van 1,9 miljoen die wij van de provincie krijgen voor uitvoering van het centrumplan. En de provincie heeft daar een aantal voorwaarden aan gesteld en toen is door de portefeuillehouder, mevrouw Galama, een aanvulling op die beschikking van de provincie toegezegd. Mijn vraag is of die toezegging op die aanvulling of die er ook al binnen is. Dank u wel.
  • 0:8 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Mellies. Meneer Dijkstra, wij zijn verbaasd, meneer Van der Heide.
  • 0:47 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja, ik heb één vraag. Ik las het volgens mij in de Kanaalstreek, maar ik lees het ook in het tijdschrift voor de geschiedenis van Westerwolde, dat er een boek gaat komen over de landschapsgeschiedenis van de regio Westerwolde en nu lees ik dat dat in opdracht van de gemeente Westerwolde is gegaan, maar zoals u weet ja een groot gebied van onze gemeente is ook landschapsgebied Westerwolde en ik lees ook dat het project, of tenminste de opdracht, gesteund gaat worden door meerdere projectpartners en fondsen en volgens mij las ik in de krant dat ook Stichting Promotie Westerwolde er deel van uitmaakt, nou daar maken wij ook weer deel van uit. Mijn vraag is; weet de gemeente hiervan en doen wij daar ook in mee.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Van Beek, mevrouw Meertens.
  • 0:11 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja voorzitter dank u wel. Ik heb het al eerder gedaan, maar ik wil nogmaals de aandacht vestigen op de steeds dramatische toestand van de woning in aanbouw op de hoek van de Grutto en de Kinglaan. Dat wordt echt onaanvaardbaar.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Bieze, meneer Pals.
  • 0:47 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter. Als je flyert dan sta je soms heel vroeg op. Zo stonden wij verleden week bij het busstation hier in Stadskanaal en er lag een laag ijs op de weg en, maar er wordt totaal niet gestrooid. Dat platform waar de bussen aankomen en waar de passagiers in- en uitstappen daar wordt totaal niet gestrooid. Het was zelfs zo sterk dat er staan mensen te kijken met zout, maar rijden dan door. En onze vraag is dan; wat is het strooibeleid van het platform van het busstation. Want het is werkelijk, ik heb die morgen 20 jongelui onderuit zien gaan dus het is werkelijk hilarisch, maar het kan anders aflopen.
  • 0:7 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Nijenbanning, mevrouw Kroom, meneer Hofstra.
  • 1:2 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, dank u wel voorzitter. Het gaat over het bericht vorige week in de krant over de verkoop van de watertoren. Hadden wij nog een paar opmerkingen over. Zoals hier ook wel bekend is er ook een groep al heel lang bezig geweest met ontwikkeling rondom de watertoren, volgens mij heet die groep ook zelfs zo, die stichting. Dat is toen helaas niet door kunnen gaan, volgens mij ook om planologische redenen, ik dacht met de geluidszone rondom het industrieterrein. Daarom verbaasd het ons wel dat het nu in een keer wel lukt met andere initiatiefnemers, het college heeft kort een briefje aan de raad gestuurd hierover, maar opmerking van ons is; het was toch wel even goed geweest denk ik als die mensen, de initiatiefnemers van het vorige plan ook even op de hoogte waren gesteld dat er nu wel plannen waren en waarom we dan wel met de nieuwe initiatiefnemers in zee gaan. Tot zover voorzitter.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Klinkhamer, mevrouw Schipper. Ga uw gang.
  • 1:32 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ik heb twee vragen. De eerste vraag dat gaat over de brief die bepaalde mensen hebben gekregen over een taxipas. De taxipas die is ingetrokken, als ze dus, als blijkt dat ze er niet genoeg gebruik van zouden hebben gemaakt. Ik vind het een beetje een vreemde zaak en ik vraag ook af wat is nou het gevolg. Is het dan een kwestie van moeten ze weer opnieuw aanvragen, moeten ze dan weer opnieuw gescreend worden en zijn er ook kosten aan verbonden. Daar wil ik graag een antwoord op als dat mogelijk is. En dan had ik nog een vraag en dat gaat over de bio-vergister. Net als meneer Pals ook al aangaf, ik ben ook aan het flyeren geweest en dan in die buurt, en ik moet erbij zeggen van dat het ongelofelijke stonk daar. Eerste reactie van mijn kleinzoon die bij me was, die was van "oma kunnen we ook ergens anders gaan flyeren?". En voor mezelf kan ik aangeven dat ik daar tien minuten heb gelopen en ik toch ook een beetje longpatiënt ben en dus behoorlijk benauwd kreeg, dus ik vraag mij af hoeveel klachten komen daar nog steeds over en komen die klachten nog binnen of denken die mensen ze doen er toch niks aan en we klagen maar niet meer. Dat was mijn vraag twee, dank u wel.
  • 0:8 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter, mevrouw Schipper en ik zijn vrienden, maar weet u zeker het een vergister was of waren boeren aan het mest uitrijden
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Maarsingh.
  • 0:0 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Pardon, riep u?
  • 0:9 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, ik riep ja. Meneer Idema, mevrouw Luijken.
  • 0:14 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ja, ik had eigenlijk dezelfde vraag als mevrouw Schipper over de taxipassen. Alleen ik heb wel vernomen dat sommige mensen hebben een bezwaarschrift ingediend en hebben de taxipas weer teruggekregen. Het is inderdaad een beetje raar gevalletje zeg maar.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Kremer.
  • 0:45 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik hoop dat ik het goed heb met de wijk waar het over gaat, dat is volgens mij; wijk Maarswold. Dat is dan de Frankrijklaan. Daar stond het voormalige MTS gebouw en die wordt nu gebruikt voor opslag van bouwmaterialen. Nu had ik begrepen dat de aannemer mocht daar gebruik van maken, maar kleinschalig. En laatst ben ik er even wezen kijken en er blijkt nu tot ongeveer tot een derde van het hele terrein wordt gebruikt als opslag, er zit gewoon een hekje omheen, en zover ik na kan gaan is dat een heel kinderrijke wijk en ja het zal erg zijn als er ongelukken gingen gebeuren en volgens mij waren de afspraken ook dat het gewoon kleinschalig zou zijn. Dus mijn vraag is wat gaan wij er aan doen.
  • 0:01 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Wie van u zou eerst het woord willen voeren. Meneer Bessembinders.
  • 1:26 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja, voorzitter ik wil wel beginnen. Het ging om het parkeren op het Raadhuisplein, de vraag van de heer Mellies. Er komt inderdaad een voorstel over een verkeersstructuur, een nieuwe verkeersstructuur in het centrum. Dat is ook besproken in de stuurgroep die die hele centrumontwikkeling behartigd en daar wordt een mogelijkheid geschapen, is de bedoeling, dat daar een proef wordt gedaan met flitsparkeren op een deel, op het deel van de weg langs zeg maar over de Navolaan. En dat komt binnenkort naar buiten. Dat komt in het college en daar zult u uiteraard van op de hoogte gesteld worden. Een proef met flitsparkeren. En ik dacht dat flitsparkeren dat dat een half uur duurde, maar houd mij daar niet aan vast als dat een kwartier wordt. Voorzitter en dan was de vraag van hoe zit het met de brief van de provincie. Wij hebben zwart op wit van de provincie dat wij de bijdragen van de ondernemers die in dat voorstel was geraamd op pakweg 7 of 8 miljoen, dat wij daar geen verantwoording over hoeven te doen. Dat ze uiteraard wel geïnteresseerd zijn in de effecten, maar dat dat niet onze verantwoordelijkheid is om ons daarover te verantwoorden. Dank u wel.
  • 0:4 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   voorzitter mag ik daar even op reageren?
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   het was uw vraag dacht ik niet, maar u mag reageren. Meneer Idema.
  • 0:7 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Wij hebben toezegging gehad dat wij die brief ook zouden krijgen.
  • 0:3 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Dan komen wij dat na.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Wethouder Gelling.
  • 0:45 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Ja, voorzitter dank u wel. De woning op de hoek van de Grutto en de Kinglaan. We hebben eind vorig jaar van de eigenaar de toezegging gekregen dat hij dat dak op orde gaat brengen. zoals u wellicht weet liggen de dakpannen liggen inmiddels allang klaar. De strenge winter heeft daarin een beetje roet in het eten gegooid, neemt niet weg dat samen met de ODG wij daar volop mee bezig zijn om dat goed in de gaten te houden. De eigenaar heeft vorige week nog naar de ODG toe bevestigd dat zeer binnenkort hij met de werkzaamheden wil gaan starten. En dan hoop ik dat de problemen zoals mevrouw Meertens ze schetst daarmee niet langer aan de orde zijn. Dank u wel.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Waren er ook vragen bij voor u meneer Boen?
  • 1:7 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja volgens mij wel. De vraag over het boek over Westerwolde, ik ben daar niet van op de hoogte. Ik heb deze week nog een overleg met de stichting Promotie Westerwolde, mevrouw Brongers die weet daar misschien meer van. Dan kom ik even terug over de vraag over de taxipas. Het is zo dat wij in Stadskanaal een 3000 taxipassen hebben verdeelt onder de inwoners en we hebben vastgesteld dat een groot aantal daarvan gedurende anderhalf jaar niet is gebruikt. De mensen hebben daarover een brief gekregen en bij die brief zit ook een antwoordformulier waarin ze kunnen aangeven dat wanneer naar hun mening toch het bezit van de taxipas gerechtvaardigd is dat ze dat gewoon kunnen aangeven, dus dan is er geen sprake van een bezwaar of iets dergelijks, maar ze kunnen gewoon aangeven van nou toch heb ik om die en die reden die taxipas nodig. Die brieven worden natuurlijk dan wel gelezen en als de verklaring die er wordt gegeven afdoende is dan wordt de taxipas ook weer gewoon verstrekt. Dank u wel voorzitter.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Wethouder Hamster niet deze keer, mevrouw Brongers.
  • 3:01 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja dank u wel voorzitter. Laat ik even beginnen met de vraag van de heer Mellies; hoe zit dat nu met die betonnen rasters. Wij hebben inderdaad al even geleden een aantal betonnen bermranden aangebracht, daar waren ook gelden voor beschikbaar. Die aantal vierkante meters en de beschikbare gelden daarvoor die zijn op, dus wij hebben op dit moment geen ruimte om daar extra in betonnen randen aan te brengen. binnenkort staat de kadernota openbare ruimte op uw agenda en dan wordt het verdere onderhoud en aanpak daarin met uw bediscussieerd en besproken. Als aanvulling op de landschapsbiografie, de vraag van de heer Van der Heide. Wij zijn er inderdaad bij betrokken, ook bij de totstandkoming daarvan, dat doen wij samen met onze buurgemeente en overige partners. Wij hebben inmiddels het verzoek gekregen om daar een financiële bijdrage aan te leveren, daar gaan wij in het college nog even over spreken, maar we hebben daar in een positieve insteek ook kijkende naar het traject zoals tot dusver daar aandacht aan is besteed. De vraag van de heer Pals over het strooien bij het busstation. Op dit moment heb ik de strooiroute niet exact in mijn hoofd, dus ik moet dat even uitzoeken. De vraag van de PvdA of in ieder geval een opmerking als het gaat om de watertoren. Inderdaad hebben wij als college besloten om over te gaan tot verkoop van de watertoren aan particuliere initiatiefnemers. Dat is ook een uitvoeringstaak van het college en wij hebben u daar per brief over geïnformeerd. In het verleden heeft inderdaad de stichting rondom de watertoren plannen kenbaar gemaakt om te kijken wat kunnen wij met dit gebied en met deze omgeving. Die plannen hebben niet alleen geen doorgang kunnen vinden in verband met de planologische wijziging, maar vooral ook door het gebrek aan investeerders voor deze plannen. En dat is ook een reden mee geweest om door de stichting te zeggen van dan zijn deze plannen niet haalbaar. Particuliere initiatiefnemers hebben nu wel een goed plan voorgelegd zo is gebleken. Wij hebben wel gekeken van onder welke voorwaarden zou dat dan moeten. De watertoren blijft cultureel erfgoed en ook behouden als beeldbepalend Rijksmonument. En mocht er iets aan de orde zijn dan is in de voorwaarden opgenomen dat de gemeente het eerste recht van koop weer heeft. Maar daar gaan wij niet van uit want wij zijn best enthousiast over de plannen zeg maar.
  • 0:03 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Mellies u wou hier op reageren?
  • 0:34 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja, nog even kort op die, over die betonrasters, het ging mij niet zozeer omdat er betonrasters moeten komen langs die wegen, het gaat mij er even om dat de Kettingwijk in Vledderhuizen gewoon gebruikt wordt als een sluiproute naar Onstwedde toe en het is gewoon een onveilige weg want die bermen, goed ik weet niet wat er precies in die nota openbare ruimte komt te staan, maar die bermen die zijn gewoon gaten links en rechts van die wegen en ja of je nou daar betonranden neerzet of je sluit zo'n Kettingwijk af voor verkeer, ik denk dat daar wel eens goed naar gekeken moet worden.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Boels.
  • 0:19 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, heel Vledderveen is hier ook vanavond en ik wil ook graag weer naar huis, laten we wel zijn u bent nu wel heel lokaal betrokken, laten we wel visie hebben op de hele gemeente, dit is geen sluipverkeer dit zijn mensen die naar Borger zijn geweest of waar dan ook, die gewoon graag weer naar huis willen, Onstwedde, Mussel of Vledderveen. Daar moet misschien iets aan die weg gebeuren, dat is een ander verhaal, er is geen sprake van sluipverkeer meneer.
  • 0:02 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   nog even heel kort een reactie dan
  • 0:04 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   heel kort
  • 0:09 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Heel kort. Als je even 100 meter doorrijd dan kom je op de Onstwedderweg uit en dan is het wel veilig, maar dat wordt niet gebruikt.
  • 0:1 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Maar dan komt u niet van de N366 af meneer.
  • 0:2 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   zeker wel
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Hofstra.
  • 0:10 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, nog even een korte aanvullende vraag over de watertoren. Dus het is belangrijk, en het college deelt ook die mening, dat het beeldbepalende kwaliteit van de watertoren in stand blijft.
  • 0:8 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   We hebben ook geen andere mogelijkheid, dat willen we ook niet, want het is nu eenmaal een Rijksmonument en als zodanig blijft het behouden.
  • 0:4 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nee, maar het is goed om dat nog even gewoon zo in de openbaarheid te zeggen voor de duidelijkheid.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Gaat u verder mevrouw Brongers. Meneer Pals heeft nog iets, mijn excuus.
  • 1:0 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter nog even over het onderwerp over de watertoren. Ik deel niet de mening van de wethouder dat in de tijd dat de aanbesteding was de plannen er lagen van de watertoren, dat er geen investeerders waren. Sterker nog, er was een hele groep investeerders die wilde investeren in het omgeving watertoren en de watertoren zelf, dat is mijn eerste opmerking. En mijn tweede opmerking is; wat ons niet aanstaat in het plan van de watertoren is dat u de spelregels heeft veranderd in de tussentijd. Er is nu opeens een woonbestemming aangegeven die in die tijd niet werd verstrekt of volgens mij ook niet eens bespreekbaar was. Dus mijn vraag is nu aan u, want ik ga er tijdens ??????????? daar nu een hele discussie over te voeren, voor wanneer wordt de koopakte gepasseerd, dat is even onze vraag. Want dat zou ik dan graag weten want dan krijgt u in de tussentijd nog wat schriftelijke vragen van ons waar we dan antwoord op willen hebben.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Mevrouw Brongers.
  • 1:2 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ik wil het toch een beetje omdraaien meneer Pals. Ik heb zojuist gezegd dat de stichting niet voldoende investeerders heeft kunnen vinden en dat dat ertoe geleidt heeft dat de plannen die er lagen geen doorgang hebben kunnen vinden. In ieder geval niet voldoende investeerders. De plannen van deze particuliere initiatiefnemers zijn wel haalbaar zoals de plannen nu voorliggen en dat betekend dat wij op dat moment gezegd hebben, als college, dan kunnen wij medewerking verlenen aan een planologische herbestemmingsprocedure. Ten tijde van de plannen van de stichting was die situatie nog niet dusdanig dus was er ook geen aanleiding om een herbestemmingsprocedure aan te vragen. en dat is in de tijd een ietwat wat andere volgorde en dat betekend niet, dat kan ik niet met u meegaan, dat wij tussentijds de spelregels hebben veranderd. Dat is niet aan de orde.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Maarsingh, CDA.
  • 1:4 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Dank u wel voorzitter, ik woon nou toevallig vlak bij die watertoren en het is een beeldbepalende toren en de mensen in de buurt maken zich altijd heel veel zorgen en daarmee ook bijna alle inwoners die er langsrijden en dat zijn 20.000 per dag heb ik gehoord. Kijk die hebben allemaal zorgen gehad hoe loopt dat nou af met die watertoren, want als je er niks mee doet dan wordt er ook geen cent verdient en kun je hem ook niet onderhouden tenzij de samenleving ???? doet en we hebben een Rijksmonument, volgens mij is het nu, maar misschien kan de wethouder dat nog even herbevestigen, is het zo dat er nu de mogelijkheid is dat die watertoren gewoon blijft en ook in goede staat blijft en dat er nou hopelijk ook een paar centen in verdient worden. Nou ik denk dat als dat zo is dan is dat gewoon de beste bestemming voor die watertoren want je kunt alles mooi vinden in de wereld en willen behouden, maar als er geen geld voor is lukt dat dus niet. Dus met andere woorden, ik begrijp nou even die discussie niet.
  • 0:01 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:03 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou ik ga helemaal niet in op discussie
  • 0:06 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   hoeft ook niet
  • 0:7 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   want mijn vraag is nog niet beantwoord door de wethouder voor welke termijn wordt de koopakte getransporteerd, zoals dat heet.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   dank u wel
  • 0:27 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Die termijn is nu nog niet definitief te zeggen, zoals ik net heb uitgelegd hebben wij medewerking verleent aan een planologische herbestemmingsprocedure. En nog aanvullend op de heer Maarsingh, nogmaals bevestigend, het blijft een beeldbepalend Rijksmonument zonder dat wij als gemeente, dat dan als aanvulling, daar financieel heel erg in investeert.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Bieze.
  • 1:4 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Voorzitter het is toch wel een discussiepunt en ik wil dat vanavond niet doen, maar ik wil wel aangeven dat wij met onderzoek bezig zijn en we hebben het plan gezien en dat plan dat baart ons toch wel enige zorg en zeker op financieel gebied waarin het plan veel posten en inkomsten op PM staan. Ik maak mij ook zorgen over de aankondiging in de pers waarin eerst sprake zou zijn van de aankoop door een ondernemersechtpaar wat ineens twee particulieren zij geworden. Dus wij maken ons wel terdege zorgen over de toekomst van de watertoren. Als we kijken wat er met het postkantoor is gebeurd, daar hebben we ook jarenlang aan moeten over moeten touwtrekken en het uiteindelijke gevolg was dat het postkantoor is verdwenen en daarom is wel die passagedatum van die koopovereenkomst belangrijk. U kunt ook van ons waarschijnlijk schriftelijke vragen ??????????????? verwachten. Mijn microfoon doet het niet zo goed.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Gaat u verder mevrouw Brongers.
  • 0:48 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ik heb niet een aanvullende vraag nog gehoord dus ik ga over naar de bio-vergister, de vraag van mevrouw Schipper van de PvdA. Op dit moment zijn mij niet bijzondere klachten bekend. Onze klachtenprocedure is wel bekend en ik ga ervanuit dat de klachten nog steeds gemeld worden, maar ik zal dat intern even nazien. Dan als laatste; opslag op het voormalig terrein aan de Frankrijklaan. Frankrijklaan dacht ik zei u hè meneer Kremer, voormalige, ja. Als het is zoals u zegt dan zullen wij daar op toezien en ook handhaven.
  • 0:3 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Ok, dank u.
  • 0:10 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Daarmee zijn de vragen voor de rondvraag beantwoord.
 • Besluitvorming met debat

 • 13 Visie "Stadskanaal op Zon"
  • 13. Vaststellen Visie Stadskanaal op Zon (326,9 KB)13.1. Visie Stadskanaal op Zon (9,55 MB)13.2. Verslag discussieavond 7 december 2017 (270,55 KB)
  • 0:42 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Goed gaan we verder met agendapunt 13, zoals we zopas hebben voorgesteld om die even naar voren te trekken. Agendapunt 13; visie Stadskanaal op Zon. Ik merk op dat mevrouw Schrör en meneer Maarsingh de vergadering verlaten. Wie wenst daarover het woord te voeren? Dan geef ik het woord aan meneer Boels.
  • 6:31 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Voorzitter, voor niets gaat de zon op en daar willen wij dus graag gebruik van maken. We vinden het belangrijk om deze aarde goed door te geven aan hen die na ons komen. Moeten wij hier in deze gemeente dan iets doen? Ja, wij vinden, de CDA fractie vindt, dat wij een verantwoordelijkheid hebben. In Stadskanaal wekken we momenteel, op basis van die zonnepanelen op de daken, nu zo'n 3000 Megawatt uur op. Het energieverbruik van ons allen daarentegen is 100.0000 Megawattuur. Voorzitter het bleek ook de afgelopen tijd weer dit is een thema waar veel over valt te zeggen. iedereen heeft daar wel een mening over hier in de gemeente maar ook elders in Nederland. En dan is communicatie heel erg van belang. Maar we constateren nu ook dat er in deze gemeente Stadskanaal niet enkel wordt gesproken, maar dat de mouwen worden opgestroopt en dat er samen is gewerkt aan een duidelijke constructieve visie. De mouwen worden opgestroopt er is hard gewerkt aan deze visie en er zijn ook bijeenkomsten geweest met vele inwoners en op de situatie voor u Vledderveen kom ik straks nog wel terug. 15 januari jongstleden spraken wij hier met zijn allen op de zogenaamde raadscommissie en toen zijn er vele vragen gesteld, opmerkingen gemaakt, ik ga niet alles herhalen wat wij toen gezegd hebben. Een aantal zaken vind ik toch nog wel van belang om te noemen. Ten eerste dat ik toch blijf vinden dat het goed is geweest dat de snelheid is ?????????, dat er is doorgewerkt en dat we niet hebben afgewacht wat er elders in het land gebeurd, maar dat we wel gezegd hebben wij moeten iets, wij hebben een verantwoordelijkheid, dit getuigd van rentmeesterschap, we moeten aan de slag en nu ligt er een visie. Ook is het goed dat er onderscheid is aangebracht. De grootschalige parken en de landschappelijke zone voor kleinschalige parken. Op die manier borgen we in alle snelheid, daadkracht en voortvarendheid dat de verschillen, de specifieke verschillen, in de gemeente behouden blijven. En dan voorzitter de ontwikkelingen op dit gebied gaan supersnel, wat we hier vanavond bespreken is waarschijnlijk elders in de wereld alweer achterhaald. Iets vastleggen voor een lange termijn neemt risico's met zich mee. we blijven daarmee contacten, gesprekken dus, met alle stakeholders immens van belang vinden. Er kwam ook nog, bijna te elfder ure, maar ook nog een schrijven vanuit Avebe over de aardappelzetmeel branche, dat soort stakeholders, maar ook gewoon alle inwoners, het blijft van belang om met iedereen in gesprek te blijven. en wij vragen dus ook af hoe staat het met een evaluatie of hoe dynamisch is dit document. Er moet sprake kunnen zijn van maatwerk en het moet niet zo zijn dat we de dingen voor ettelijke decennia vastleggen. Ja voorzitter dan Vledderveen, Vledderveen het stralende middelpunt van onze mooie gemeente en ik mag het zeggen vind ik want ik ben er geboren en ik zou me nog steeds thuis voelen. Het is dat mijn ouders weggingen, maar anders. Allereerst wil ik de betrokkenheid van alle insprekers danken, er blijkt veel betrokkenheid uit uw wijze van inspreken en alleen het feit al dat u er bent. U wil eigenlijk als ik alles samenvat gewoonweg als een serieuze gesprekspartner worden gezien. Want dat is iets wat iedere inwoner gewoon recht op heeft. Wat is hier nou eigenlijk fout gegaan. Ja ik begrijp dat de Kanaalstreek al lange tijd niet wordt bezorgt in Vledderveen en dat er nu een stapel bij het plaatselijke café ligt, café Bos misschien in de volksmond, maar ironisch genoeg heet hij eigenlijk natuurlijk gewoon; café Veldzicht. Ik dacht ja dat is wel, het moet natuurlijk niet café Zonneparkzicht gaan worden. U noemt dat niet voor niks; café Veldzicht. Beste mensen goede informatievoorziening is uitermate van belang. Wij hebben daarom op 15 januari 's avonds hier ook vragen over gesteld in die raadscommissie. Gaat die communicatie eigenlijk wel goed. Is het niet beter om, omdat het zo intens belangrijk is, per dorp alle inwoners of minimaal de dorps- en wijkraden mee in gesprek te gaan en op die wijze de communicatie te laten uitvoeren. Eigenlijk waren wij na die avond gerustgesteld dat het wel goed kwam. We zouden kunnen zeggen Alteveer, Onstwedde en Mussel zijn hier niet, maar Vledderveen zit hier wel en we hebben misschien nu wel een impasse. Is het een impasse? Of kunnen we dit ombuigen. In mijn optiek, in onze optiek, zouden we eerst goed in gesprek moeten. Niet over elkaar praten zoals nu vanavond eigenlijk ook een beetje gebeurd, maar met elkaar in gesprek, samen met zijn allen draagvlak gaan creëren. Eigenlijk is het ook exact waar die visie voor bedoelt is. een brede ontwikkeling in onze hele gemeente op gang brengen. Maar laat duidelijk zijn, het staat of valt met maatschappelijk draagvlak. Iedere situatie blijft ?????? maatwerk en geen situatie hoeft gelijk te zijn, maar, ik zeg het nog maar een keer, werk samen aan maatschappelijk draagvlak, creëer gezamenlijk maatschappelijk draagvlak. En voorzitter eigenlijk zouden we deze, ja laten we het zeggen, negatieve energie toch samen moeten kunnen omzetten naar veel positieve energie. Vledderveen staat toch eigenlijk gewoon bekend als zeer proactief, daar worden handschoenen opgepakt daar is niet een kwestie van praten maar gewoon simpelweg poetsen, sterker nog als Vledderveen niet bestaan had dan hadden we nooit snel internet in de hele regio gekregen. Ook in de gemeente Westerwolde niet. Beste mensen volgens mij, en ik zeg het maar waar u bij bent, volgens mij heeft u een eer hoog te houden in Vledderveen, moet de handschoen met zijn allen worden opgepakt en ik zou ons allen willen uitdagen ga in gesprek, draai het om, ga samen aan de slag. Vledderveen het eerste energie neutrale dorp van de hele provincie of alleen van ???????? zou zomaar kunnen. Werk er samen aan, samen aan duurzaamheid. Voorzitter ik begon er al mee; voor niets gaat de zon op. Dat betekend dus ook dat voor al het andere geldt dat je wel actief moet worden. ik hoop dat dat ook hier gebeurd. Een bredere ontwikkeling in onze gemeente, samen op gang brengen, samen draagvlak creëren voor hen die na ons komen. Voorzitter tot zover in eerste termijn.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Boels. Meneer Kremer, SP.
  • 1:12 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Ja, dank u wel voorzitter. Voor ons ligt het omgevingsvisie Stadskanaal op Zon. En de omgevingsvisie van de provincie Groningen om de buitengebieden ruimte te bieden aan ongeveer 600 hectare aan zonneparken. De SP is hier een groot voorstander van. temeer dat de SP meer ziet in zonneparken dan in windmolens. Voorzitter in het raadsvoorstel heeft de commissie met de bewoners gesproken, blijkt. Dit is niet goed gecommuniceerd. De SP vindt van belang dat alle bewoners, direct en indirect, worden betrokken bij de omgevingsvisie. Graag wil de SP tekst en uitleg van deze miscommunicatie. De SP heeft tijdens eerdere raadsvergaderingen aangegeven voor een lokaal energiebedrijf te zijn. De SP ziet een energielokaal prima passen in deze omgevingsvisie. Temeer omdat de lokale energie bedrijf te gebruiken van zonnepanelen die op daken kunnen worden geplaatst. Voorzitter graag hoort de SP wat zij vinden van dit voorstel. Tot zover.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Van Beek, CU.
  • 5:23 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, voorzitter dank u wel. Het plan wat voor ons ligt dat hebben we natuurlijk al een tijdje in bezit. Eigenlijk hebben we het er al sinds vorig juni over, dat was de eerste aanzet eigenlijk. En eigenlijk hoor ik de laatste week van alle kanten in een keer van wat is dit, wat gebeurd hier, wat krijgen wij voor onze deur. Ik bedoel we hebben de insprekers gehoord, waarvoor dank voor het inspreken, en daaruit blijkt eigenlijk ook wel dat er toch wel betrokkenheid is in Vledderveen. De heer Boels die haalde het al aan. Nou ben ik toevallig zelf vorige week even op die avond geweest om eens even te horen wat de bewoners daar van dat plan dachten. En ik moet zeggen ik schrok eigenlijk wel een beetje van de reacties die daar gegeven werden. En eigenlijk werd ik er ook wel wat stil van dat ik denk van hoe kan dat nu, is er dan inderdaad zo slecht gecommuniceerd, dat kan toch niet zo zijn dat alleen doordat de krant niet bezorgt is men niet op de hoogte is. Ik bedoel ik heb al gehoord van er is snel internet in Vledderveen, maar kennelijk is die vrij langzaam. Communicatie, dat is eigenlijk het woord waar het allemaal om draait, als ik dat zo eens beluister van zowel de insprekers als mijn belevenissen daar op die avond. Volgens mij is er ook een oproep gedaan van kom met ons praten, ik denk dat u als college daar ook zeer zeker gehoor aan moet gaan geven. en ik wil niet zeggen dat u wat moet, maar het zou wel fijn zijn om in ieder geval die bewoners de mond te gunnen. En niet zoals nu blijkt aan ze voorbij te gaan. Dan lees ik verder eigenlijk door het hele stuk heen; draagvlak, draagvlak en nog eens draagvlak. En dan denk ik hoe moet ik dat nou zien. Is het nu zo als ik aan deze kant van de weg woon en aan de overkant van de weg komt een zonnepark en ik heb daar niet zoveel belang bij en ik zou tegen de gemeente zeggen van u heeft in uw plan staan de ontwikkelaar, de eigenaar van de grond en de bewoner gaat in overleg, want er moet draagvlak zijn en ik zou dat draagvlak dus niet steunen, komt er dan geen zonnepark. Of moet ik dat anders zien. Dat hoor ik graag. En verder lees ik in het stuk, ja misschien ben ik wat warrig voorzitter, maar ik heb het thuis niet opgeschreven, ik denk ik moet het maar eens zo ???????????????? weg doen. Dus ik kom even aan bij de planologische toetsing. Ik zie in het stuk een hoofdstukje staan, volgens mij is het pagina 3, ik denk wat staat hier nu eigenlijk, wat beslis ik nu vanavond. Heb ik het nu over een bestemmingswijziging van 600 hectare waar ik nu toestemming aan ga geven dat mogelijk een zonnepark kan gaan worden of geef ik toestemming voor de eerste 200 meter waarna wij gezegd hebben, of 100 meter, of hectare, neem me niet kwalijk, ik heb niet zo'n agrarische achtergrond dus ik ken dat niet zo, maar goed geven wij nu toestemming voor 100 of 200 hectare en daarna een evaluatie en gaan we verder kijken, geef ik toestemming voor 600 hectare of geef ik helemaal geen toestemming tot een bestemmingswijziging en komt elke aanvraag weer bij de raad terug. Daar zou ik dan wel graag een antwoord op willen hebben en dan vraag ik mij af, moeten wij niet meer de nadruk leggen op eerst alle daken volleggen en dan eens kijken van hoe de opbrengst dan is, de opbrengsten zijn, ik bedoel dat werd net ook al gememoreerd. De ontwikkelingen gaan natuurlijk razend snel en misschien zeggen we over vijf jaar wel van ach al die zonneparken hebben we niet meer zo nodig want we hebben inmiddels wat nieuws uitgevonden en we hebben ook met zijn allen afgesproken dat daar naar gekeken wordt en dat daar ook rekening mee gehouden wordt in dit plan. Dus vandaar mijn vraag even terugslaand op die 600 hectare. Verder voorzitter hebben wij een brief gekregen van de Avebe en dan hebben we het over de landbouwgronden. En dan denk ik daar zit toch wel wat in wat die Avebe zegt, ik heb toevallig ook nog eens landbouwer gesproken en die zei tegen mij; waar zijn jullie nou toch mee bezig. En ja ik heb daar natuurlijk niet zoveel verstand van en ja meneer Maarsingh die heeft dat wel, maar die is weg dus die kan ik het ook niet vragen dus ik vraag het maar aan u portefeuillehouder, hebben wij nou zoveel slechte landbouwgrond dat daar eerst die zonnepanelen neergelegd kunnen gaan worden
  • 0:1 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   voorzitter ik vind het altijd als mensen
  • 0:00 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   meneer Boels
  • 0:11 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Wij hebben hele kundige landbouw, het is altijd als u met vragen zit, wij hebben hele kundige landbouw in deze gemeente, maar de precisie landbouw doet heel erg opgeld in deze gemeente dus heeft u respect voor de agrariërs.
  • 0:23 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Jazeker maar dat heb ik ook. Nee u zult mij niet horen ontkennen dat ik geen respect heb voor de agrariër want volgens mij onderhoudt die onze hele bevolking. Dus wat dat betreft niets dan lof voor deze mensen, maar het is uw partij, het is uw achterban dus u mag daar ook natuurlijk voor opkomen, dat begrijp ik, maar de verkiezingen zijn voorbij meneer Boels.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Gaat u verder.
  • 1:17 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Waar was ik gebleven, want hij haalt mij natuurlijk helemaal uit mijn apropos, ja de agrariër, ik ga weer even terug, en hij zei van; er is zoveel goede landbouwgrond en zeker het gebied daar bij Vledderveen. En er zijn misschien wel stukjes gronden die onder beheer zijn van het waterschap bijvoorbeeld en dat daar misschien eerst de boel eens voorgelegd kan gaan worden. mijn vraag is dus; is er overleg geweest met het waterschap. Er schijnen ook nogal wat gronden te zijn die last hebben van oxidatie en dergelijke die dus eigenlijk ongeschikt worden op termijn en misschien zijn daar nog wel opties dan op de plaats van de echt vruchtbare landbouwgronden. Voorzitter hier wou ik het in eerste instantie even bij laten. Het zijn een heleboel vragen, ik begrijp dat wel, maar ik wil daar toch eigenlijk wel graag antwoord op hebben voordat wij een beslissing nemen waarover we een paar jaar misschien gaan zeggen van dit hadden we misschien niet zo moeten afspreken. En ik wil graag, het is beter te voorkomen dan te genezen. Dank u wel voorzitter.
  • 0:00 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 3:51 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Ja zo zie je maar weer hoe de stemming over een bepaald plan in een paar maanden tijd kan omslaan lijkt het wel. Ik wil toch even teruggaan naar januari en het proces daarvoor. We zijn voortvarend volgens mij van start gegaan met die informatie bijeenkomsten en dan is het des te vervelender dat er blijkbaar dan toch nog weer iets tussendoor glipt, namelijk dat Vledderveen zich niet gehoord voelt. Hartstikke bedankt de insprekers meneer Vegting, meneer Bakker en mevrouw Wilts voor jullie inspraak. Dat is wel een lastige, we hebben de vorige sprekers hier ook al over gehoord. Bij mij rijzen dan vragen van ja gaat dat bijvoorbeeld niet via dorpscoördinator, dat dat dan bij stichting Plaatselijk Belang Vledderveen terechtkomt, dat lijkt me toch een geëigende weg van communicatie. Ik heb ook het gevoel dat er wat onduidelijkheid heerst over wat nou precies is wat wij vanavond beslissen, namelijk dat dat geen vaststaand zonnepark op zich is, maar gewoon kaders stellen voor een eventueel zonnepark en dat als er een initiatiefnemer komt dat die dan ook moet zorgen voor draagvlak en dat die ook moet zorgen voor gebiedsfonds en dat soort dingen. Ook als we de kaartjes bekijken hebben we natuurlijk dan kunnen we zien dat ten Noordoosten van Vledderveen dat dat echt een landschappelijke zone is, dus dat daar draagvlak nog extra belangrijk is en dat ten Zuidwesten eerst nog een bufferzone komt. In het verslag van de bijeenkomst van vorige week roept plaatselijk belang ook op om het college om extra uitleg, volgens mij is dat gewoon iets wat wij wat heel fijn zou zijn als ik met de woorden van de heer Van Beek praat, dat is volgens mij gewoon iets wat gewoon gedaan kan worden. en ik heb het gevoel dat er dan ook nog heel wat misverstanden opgehelderd kunnen worden en wat meneer Boels ook zei, prachtige afsluitende ????????speech trouwens meneer Boels, wat meneer Boels ook zei dat er dan de negatieve energie omgezet kan worden in positieve energie. Dus graag een uitgebreide reactie van de wethouder op hoe hier mee omgaan. Dan hebben we ook nog kort de brief van Avebe gezien en de discussie rondom landbouwgrond daaromtrent. Ja er is inderdaad slechte landbouwgrond, dat klopt, ook met de veenoxidatie en de apengrond. Wat mij wel opviel is, Avebe is natuurlijk een coöperatie en dan denk ik waarom schrijft Avebe ons aan terwijl het juist, hun eigen coöperatie genoten zijn die eventueel zonnepanelen zouden kunnen plaatsen in plaats van aardappels kunnen gaan verbouwen, dus het lijkt me ook dat Avebe daar in eerste instantie moet zijn. Kijk en het is natuurlijk wel zo met zonnepanelen wij gooien die landbouwgrond niet weg, we hebben natuurlijk Blauwe Stad bijvoorbeeld gehad, ten noorden van Winschoten, daar is gewoon een stuk goede landbouwgrond, kleigrond, helemaal onttrokken aan de grondvoorraad zeg maar, dat krijg je niet zomaar terug. Maar mochten wij hier in geval van nood toch weer een beroep moeten doen op die landbouwgronden dan zijn die zonnepanelen natuurlijk snel gedemonteerd. Dus wij hebben natuurlijk niet die landbouwgrond die gooien we natuurlijk niet weg. Maar graag een antwoord van de wethouder hoe hij daar tegenaan kijkt ook met het oog op Avebe.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Van Beek, CU.
  • 0:07 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Dank u wel voorzitter. Ja meneer Hofstra u zegt van als de nood aan de man komt dan breken we die dingen even af, maar volgens mij worden er toch contracten afgesloten voor een jaar of dertig. En dan denk ik dan moeten we wel erg lang wachten.
  • 0:29 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nou kijk als de nood aan de man komt meneer Van Beek dan kan er veel. Dat zien we ook in Noord Groningen bijvoorbeeld. Volgens mij had ik wel duidelijk gemaakt hoe wij hierin staan en ik wil graag een reactie van de wethouder over hoe we de communicatie met vooral Vledderveen in dit geval kunnen verbeteren.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Mevrouw Meertens, GBS.
  • 4:0 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja voorzitter dank u wel. In de afgelopen periode is hard gewerkt om de voorliggende visie Stadskanaal op Zon op te stellen en te optimaliseren. Inspraak rondes en informatiebijeenkomsten hebben plaatsgevonden. De daar gemaakte op- en aanmerkingen zijn zoveel mogelijk verwerkt. Op 15 januari jongstleden is de conceptvisie onderwerp van bespreking geweest in een opiniërende raadscommissie en ook de daar gemaakte opmerkingen zijn verwerkt in het voorliggende stuk. Het was ons niet bekend dat bepaalde groepen hiervan niet op de hoogte waren, dat is heel erg jammer. En het is ons inziens echt belangrijk dat met alle partijen gecommuniceerd wordt, dus dit is een belangrijk leerpunt voor de toekomst. Voorzitter de fractie van GBS heeft naast de ons toegezonden vergaderstukken ook kennis genomen van de brief van Avebe, het verslag van de informatieavond van Plaatselijk Belang Vledderveen en van hetgeen de insprekers zojuist hebben gezegd. In ons verkiezingsprogramma staat vermeld dat wij voorstander zijn van het bevorderen en opwekken van alternatieve energiebronnen. Dus wat dat betreft komt deze visie ons goed van pas. Het is een goede zaak dat onze gemeente op deze wijze nadenkt over hoe vorm te geven aan onderdelen van het energievraagstuk. Want voorzitter we willen af van het gas, we willen geen megalomane windparken, maar we willen wel allemaal dat het licht brand als het 's avonds donker wordt en we moeten dus op zoek naar goede alternatieven. Zonne-energie is wat ons betreft zo'n goed en aanvaardbaar initiatief. Dat je als gemeente er voor moet zorgen dat er geen wildgroei ontstaat en dat een en ander gestructureerd vormgegeven wordt is natuurlijk heel belangrijk. GBS kan zich vinden in de voorliggende visie alsmede in de genoemde beslispunten, maar er moeten ons ook nog wel een paar korte opmerkingen van het hart. Zorgvuldigheid is een zeer belangrijk punt een zonnepark wordt in overleg met omwonenden, initiatiefnemers en de provincie zorgvuldig in het landschap ingepast. Een zonnepark moet kunnen rekenen op draagvlak onder de omwonenden, dat staat vermeld in de visie, en dat is een goede en wat ons betreft ook zeer belangrijke noodzakelijkheid. Want voorzitter wat als je bijvoorbeeld, en ik noem even een ander voorbeeld, woont zoals in de visie genoemd de oplaadzone Noorderdiep. Dan loop je dus het risico dat je een zonnepark in je achtertuin krijgt en een groot windmolenpark in je voortuin. Wij kunnen ons voorstellen dat in een dergelijke omgeving het draagvlak minimaal zal zijn en is in zo'n situatie de stelling dat voor alle partijen sprake moet zijn van een aanvaardbaar resultaat dan geen utopie. De insprekers gaven daarvan ook al een aantal voorbeelden. En wij zijn benieuwd hoe het college dat ziet. In de visie staat dat gebruikgemaakt zou kunnen worden van niet rendabele agrarische gronden, maar voorzitter zijn die er wel. Avebe vestigt in haar brief daar ook de aandacht op. wij zijn benieuwd hoe daarmee zal worden omgegaan. Wat ons verder ook opvalt is dat in deze visie geen alinea is gewijd aan de invloed van dit soort parken op flora en fauna. We willen daar toch wel graag de aandacht op vestigen want ook daar zal rekening mee gehouden moeten worden. Natuurorganisaties houden zich bijvoorbeeld bezig met het bevorderen van de komst van trek- en weidevogels en het mag toch niet zo zijn dat deze inzet teniet wordt gedaan door het op een verkeerde plek realiseren van een zonnepark. Dus ons voorstel voorzitter; betrek ook dit soort organisaties bij de planvorming. En verder, in het A.G. Wildervanckkanaal wordt niet gevaren, deze oppervlakte van dit kanaal zou wellicht ook gebruikt kunnen worden. deze mogelijkheden zijn er te over en zijn in goede ontwikkeling. Het energie-transitiecentrum van Hanzehogeschool zou daarover mee kunnen denken. Daarnaast vragen wij ons af in hoeverre deze visie is afgestemd met omliggende gemeenten. Worden plannen op elkaar afgestemd. Ook daar graag nog een korte toelichting op. Dit was het wat mij betreft in eerste termijn, dank u wel.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel mevrouw Meertens. Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 1:50 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja dank u wel voorzitter. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de zonnevisie zoals die nu voorligt. De VVD kan zich scharen achter het streven om als gemeente zoveel mogelijk energieneutraal te willen werken. De getoonde visie, zeker ontwikkeling, baart ons echter wel wat zorgen. Aan de westkant, mevrouw Meertens refereerde er ook al aan, aan de westkant van onze gemeente wordt een windmolenpark gerealiseerd wat geeffectueerd zou worden door het Rijk, hierbij wordt de landschappelijke kwaliteit en daarmee het woonplezier binnen onze gemeente al vors aangetast. Daar tegen de gemeentegrens wordt aangelegd. Bewoners van Stadskanaal zijn hier niet blij mee. Het college heeft het ook menigmaal aangekaart bij het Rijk en haar ongenoegen hierover uitgesproken. Je zou dus verwachten dat het college zich zou inspannen om de landelijke kwaliteit en de woonbeleving voor onze inwoners zo groot mogelijk te maken en te behouden. De voorliggende visie draagt hier echter niet toe bij. Inwoners van met name Stadskanaal worden aan de westkant getrakteerd op een windmolenpark en aan de oostkant met zonneparken. Heeft het college nagedacht wat dit doet met de woonbeleving. Alle partijen in de raad hebben begrippen als woon- en leefklimaat en bewaren en verbeteren met hoofdletters in verkiezingsprogramma's staan. Een lagere ambitie voor wat betreft het aantal hectares zou ons dan ook passen. We leverden immers al een forse bijdrage met het windmolenpark, landelijk gezien. Een handreiking, en dan kom ik bij de insprekers, een handreiking voor een ietwat lager ambitieniveau van 600 hectares, het zou ook kunnen zijn dat in omgeving van Vledderveen de bouw wordt beperkt tot het A.G. Wildervanckkanaal. Dat zou de druk denk ik enorm af kunnen laten nemen. Voor zover mijn eerste termijn voorzitter.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Nijenbanning. Meneer Pals, D'66.
  • 2:49 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter. Wij spreken over Stadskanaal Koersvast. En toen we dit document kregen al maanden geleden en we hebben meegedaan met alle inspraakrondes en met alle voorlichtingsrondes, waren we dolenthousiast. Want immers als je als Stadskanaal de ambitie uitspreekt om energieneutraal te zijn in 2050, dan passen dit soort plannen natuurlijk geweldig in deze ambitie. En die ambitie zullen we ook waar moeten maken omdat we het akkoord van Parijs hebben omarmt dus we zullen ons best moeten doen om 100% neutraal te worden in een neutrale gemeente in 2050. Wij maken nog een tussenstap in 2035 willen we dan nog 50% dus we kunnen die ambitie die we onszelf hebben opgelegd geeft ons ook tevens een enorme uitdaging. En wij waren altijd van plan of we waren tot zoals we er instaan waren we dolenthousiast over dit plan, maar nou komen de inwoners van Vledderveen. En in dat stuk staat niet voor niets dat de bewoners moeten worden meegenomen in de besluitvorming, de bewoners moeten voorgelicht et cetera, et cetera en de drie insprekers vanavond aanhorende valt werkelijk mijn mond open van hoe we nu al bij een start van een ambitie die we uitspreken, hoe we bij de start van een ambitie al zo de mist ingaan in mijn optiek. En ik ben dan ook zeer verbaasd en ik heb eens zitten rekenen als we nou in 2035, en dat duurt over 17 jaar, nog eens 50% energieneutraal moeten zijn dan roep ik de wethouder in ieder geval op, maar ik wacht nog even de wethouder zijn antwoord af over de affaire of over de Vledderveen inspraak rond is, dan vraag ik me af van we hebben nog 17 jaar de tijd om een goed plan neer te leggen waar we een ambitie in uitspreken, waar we in streven dat we de beste energie-neutrale gemeente worden want zou ik in mijn optiek zou ik zeggen van wacht niet laten we vanavond geen beslissingen nemen, maar wacht dan nog even vier weken/ vijf weken af en kijk nog eens even wat nu werkelijk de pijnpunten zijn in Vledderveen want ik denk ook Vledderveen en dit is toch wel een soortement van een pilot kun je spreken, dat als we al zo starten of met zonnepanelen op deze manier dan halen we denk ik onze klimaatdoelstellingen 2035 nog niet eens. dus ik roep de wethouder op; ga met bewoners in overleg. Want nogmaals we wachten eerst het antwoord van de wethouder af alvorens we een verdere beslissing kunnen nemen in dit plan.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Pals. Meneer Mellies, fractie Melllies.
  • 2:58 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja dank u wel voorzitter. Ja we hebben met zijn allen de opdracht zo gauw als mogelijk af te stappen van fossiele brandstof en over te gaan naar hernieuwbare bronnen van energie. De gemeente Stadskanaal heeft de ambitie hier een aanzienlijke bijdrage aan te leveren, zo willen ze in 2050 100% energieneutraal zijn. En zonne-energie kan hier aan bijdragen. De visie op zonneparken zoals die hier voorligt geeft wat ons betreft een goed afwegingskader voor toekomstige initiatieven voor zonneparken in onze gemeente. en laten we dat duidelijk stellen het is een afwegingskader, dit zijn dus in mijn ogen ook geen vaste plannen, het is een afwegingskader, dus laten we dat niet vergeten. Toch hebben wij nog wel enige vragen. Ten eerste voor wat betreft de landschappelijke inpassing en het draagvlak onder de omwonenden. We lezen bij punt 2 in het voorstel dat de gemeente bij een zonnepark initiatief in overleg gaat met omwonenden, initiatiefnemer en provincie voor een zorgvuldige landschappelijke inpassing. En bij punt 3 een zonnepark moet kunnen rekenen op draagvlak onder de omwonenden. In die zin begrijp ik heel goed de zorgen van de insprekers. Concreet mijn vraag; waar ligt hierin het omslagpunt. Wanneer gaat het initiatief door en wanneer niet. Wat zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van draagvlak. Ten tweede, dat gaat over het zogenaamde gebiedsfonds van initiatiefnemers, van zonneparken wordt een financiële bijdrage verwacht aan zo'n fonds. Het gebiedsfonds heeft als doel gebiedsversterkende maatregelen uit te voeren en kunnen onder meer bestaan uit het treffen van duurzaamheidsmaatregelen. Hoe komt het gebiedsfonds er uit te zien, over wat voor bedragen hebben we het dan, zijn het eenmalige bedragen of periodieke bijdragen. Wordt het een en ander per verordening geregeld en hebben wij als gemeenteraad er nog iets over te zeggen. Want voorzitter het moet toch niet zo zijn dat we afgescheept worden met wat spiegeltjes en kraaltjes. Voorzitter wij zijn voor zonne-energie. In de gebiedsvisie wil de gemeente ruimte bieden voor het opwekken van 2400 terra Jules aan zonne-energie per jaar. Gegeven de huidige stand van de techniek staat dit gelijk aan een ruimtebeslag voor zonneparken van circa 600 hectare. We vinden het goed dat er naar 200 hectare oftewel 800 terra Jules aan zonne-energie een balans opgemaakt wordt. dat op basis van opgedane ervaringen met de tot dan gerealiseerde zonneparken wordt beoordeelt of het ingezette beleid bijstelling behoeft. Hierbij kan tevens rekening worden gehouden met overige ontwikkelingen op het vlak van duurzaamheid. Wellicht dat wij in de komende jaren in staat zullen zijn het totale energieverbruik omlaag te brengen door besparende maatregelen en/of dat andere vormen van hernieuwbare energie, bijvoorbeeld geothermie of biomassa met succes hun intrede kunnen gaan doen. Wie zal het zeggen. Wij zijn akkoord met de beslispunten zoals genoemd in het voorstel en ik wou het hierbij laten voor de eerste termijn. Voorzitter dank u wel.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan geef ik het woord aan de wethouder. Wethouder Bessembinders.
  • 0:3 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Voorzitter ik wil graag 10 minuten schorsen.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Prima is goed. Dan stel ik voor dat we om 21.15 uur weer verder gaan.
  • 0:04 schorsing
  • 0:19 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Bessembinders aan u het woord.
  • 1:13 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Voorzitter, dank u wel. Er zijn heel wat reacties vanavond de revue gepasseerd als het gaat om de nota Stadskanaal op Zon, maar wat uiteraard wel de hoofdtoon voerde de situatie Vledderveen. En wij kunnen een heel relaas houden over de wijze van communicatie of niet communicatie, ik denk daar kan ik op dit moment absoluut niets aan herstellen, maar aan de oproep om met Vledderveen in gesprek te gaan op korte termijn en daar zowel bestuurlijk als ambtelijk nog eens een keer uitgebreid te spreken over de visie die vanavond aan de orde is dat zeg ik u bij dezen toe. En uiteraard via u ook aan Plaatselijk Belang Vledderveen en de inwoners van Vledderveen. Dus wat dat betreft zullen wij die handschoen oppakken en daar deze on-missie goed maken. voorzitter op 15 januari is de visie in de commissie aan de orde geweest, ik denk
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:03 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, mag ik de wethouder nu vragen, want ik bedoel u begint heel hoopvol dat u om tafel gaat met de inwoners van Vledderveen, houdt het dan ook in dat u zoals ons verzoek was richting u dat u dan deze nota aanhoudt of dat u hem vanavond behandelt wilt zien.
  • 0:45 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Nee, kijk er is geen nota die gaat over Vledderveen, ik denk de heer Hofstra van de PvdA heeft correct aangegeven we hebben het hier over een kaderstelling. Een kader stellende nota als het gaat om zonneparken. We hebben het hier niet over aanleg van zonneparken op diverse locaties, dat kan door de hele gemeente plaatsvinden, alleen vanavond zegt u als raad; college wij geven u die en die kaders mee, in sommige situaties willen wij ook zelf aan zet zijn. Dus daar houden wij ons aan, maar het is een kader stellend verhaal en niet een verhaal voor alleen Vledderveen of alleen Alteveer of alleen Stadskanaal. Dus wij zien ook als college geen enkele reden om te zeggen wij kunnen vanavond deze kaderstellende nota niet behandelen. integendeel.
  • 0:9 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Wij vragen ook niet om hem niet te behandelen, we vragen om het uit te stellen.
  • 0:02 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Nou u begrijpt wel wat mijn reactie daarop is.
  • 0:07 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik begrijp uw reactie niet want het is
  • 0:09 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Dat wij hem vanavond wat mij betreft kunnen behandelen.
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, ok goed.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Bessembinders.
  • 2:26 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Voorzitter, ik denk er is constructief in de algemene zin gereageerd op de nota, het is goed dat ie er ligt, er was snelheid geboden, die snelheid is ook in acht genomen. Ik denk we hebben in de commissievergadering van 15 januari er goed over kunnen spreken over wat de verschillende punten zijn en waar aandacht voor moet zijn. Er is een aantal fracties geweest die ook gezegd heeft dat wij zien dat terug in de nota zoals die nu voorligt. Kijk wat voorop staat, en daarom noemde ik net die kaderstelling ook, dat is het is een kaderstellende nota en alles wat daarna gebeurd is maatwerk. En ik denk dat we dat goed moeten beseffen als het gaat om de initiatieven voor zonneparken. Er is veel gesproken vanavond over hoe creëer je nou draagvlak, dat draagvlak creëer je niet op basis van deze kadernota, nee dat draagvlak zul je met elkaar moeten organiseren op basis van concrete plannen. En daar staat ook duidelijk in, in de nota, dat daar aan zet zijn; de gemeente, de initiatiefnemer en de omwonenden. En die gaan o dat moment als gelijkwaardige partners om tafel. Om te kijken wat vinden wij van het initiatief wat daar ligt. Wat vindt de gemeente ervan, wat vinden de omwonenden ervan en wat vindt de initiatiefnemer uiteraard ook. Dan zal er gesproken worden over landschappelijke inpassing en er vindt bovendien nog een toets plaats door de provincie en er zal uiteraard gesproken worden over maatschappelijke inpassing en dan heb je het over de toets samen met de omwonenden. En in wat voor vorm dat die maatschappelijke inpassing plaatsvindt, en dat heeft u ook in de nota gezien, dat kan op heel verschillende manieren. Dat kan zijn dat de initiatiefnemer een bijdrage doet in de gebiedsfonds, maar dat kan ook zijn dat omwonenden kunnen participeren in de revenuen van een zonnepark of daar aan deel of daarin deelnemingen kunnen aanschaffen of op de een of andere manier op een andere manier zeg maar betrokken worden bij revenuen van het zonnepark. Er ligt niets op voorhand vast welke mogelijkheden dat benut worden, maar het is dus een verscheidenheid aan mogelijkheden die kunnen leiden tot het creëren van draagvlak of niet.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Boels, CDA.
  • 0:26 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, het is inmiddels misschien een bekend, maar ik heb altijd een beetje behoefte aan Jip en Janneke taal, dat ligt vooral aan mij. U zegt dus duidelijk dat als er een plan zou komen dan gaan we op basis van gelijkwaardigheid met die drie partijen in gesprek. De initiatiefnemer, de gemeente en de omwonenden van dat specifieke eventuele plan.
  • 0:34 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Dat is correct. En zo hebben wij het ook in de nota opgeschreven van op het moment dat er initiatief komt dan gaan wij met de initiatiefnemer om tafel met de omwonenden om tafel en als gemeente om tafel. En die drie partijen die zullen samenwerken aan een landschappelijke en een maatschappelijke inpassing van het zonnepark zoals het op dat moment wordt ingediend.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Boels, CDA.
  • 0:21 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   En daar wringt dan misschien net de schoen. U zegt al werken naar een inpassing, maar daaraan vooraf gaat, gaat wat mij betreft of wat ons betreft, maatschappelijk draagvlak. Daar moet aan gewerkt worden. en dat hoor ik u nog niet zeggen. Kunt u daar nog iets over zeggen want juist dat is van allergrootste belang als we vanavond de insprekers gehoord hebben.
  • 0:08 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja maar ik denk, en dat bedoel ik ook te zeggen in elk geval, van aan dat maatschappelijk draagvlak moet je werken aan de landschappelijke inpassing moet je werken, maar die maatschappelijke inpassing die bestaat in wezen uit draagvlak van de omwonenden. En wij hebben in de nota neergeschreven dat kan zijn voldoende afstand tot woningen, dat kan zijn creëren van uitloopgebied, dat kan zijn duurzaamheidsmaatregelen in het dorp, het bieden van participatie mogelijk in het park, beschikbaar komen van duurzame energie voor lokaal verbruik, nou wij hebben een hele serie opgenoemd en dat hoeft dus niet voor elk zonnepark te gelden, dat kan dus voor verschillende zonneparken ook verschillende oplossingen worden aangeboden, in overleg met de omwonenden. Maar draagvlak is cruciaal voor ons als college om te zeggen en hier gaan wij medewerking aan verlenen.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Van Beek, CU.
  • 0:48 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   ja dank u wel voorzitter. Ik hoor u zeggen inderdaad dat draagvlak cruciaal is en ik hoor u een aantal punten opnoemen, ik bedoel die lees ik ook terug in de plannen allemaal prima perfect hoor begrijp mij goed, maar u zegt ook er moet maatwerk komen. Geldt dat maatwerk voor alle initiatieven? En dat draagvlak is eigenlijk mijn vraag van als die drie partijen nu om tafel zitten en de ene partij zegt van wij willen dat park niet voor onze deur, komt dat park er dan ook niet of gaan we dan toch nog eens kijken van of we het anders moeten gaan inrichten zodat die er wel komt zodat iedere partij tevreden is. Of gaan we zeggen van nee die partij zegt van nee we willen het niet dus komt het er niet.
  • 0:06 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   meneer Bessembinders
  • 1:09 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Nee, ik denk, kijk wat u terecht zegt op het moment dat wij zeggen van of er ligt een initiatief en wij gaan met dat initiatief de omgeving in en als de omgeving binnen een kwartier roept wij willen dit niet, ik denk dan zeg ik dan gaan we tekort door de bocht. Dan gaan wij wel met omwonenden om tafel en zeggen wij en wat kunnen wij bieden samen met de ontwikkelaar, met de initiatiefnemer zodat u denkt van dat biedt mogelijkheden en dat geeft toch perspectief. Dus alleen een njet dan zeg ik dan gaan we tekort door de bocht. Wij willen in gesprek met de omgeving. Want ik denk, en zo is het ook, als de aanvraag ligt voor een vergunning dan zullen wij ook serieus als college met die aanvraag om moeten gaan. en wanneer wij denken van die aanvraag die past niet dan zullen we ook serieuze argumenten moeten hebben om zo'n aanvraag af te wijzen. En niet met een enkel njet van de omgeving, dan zullen we dat ook stevig moeten kunnen onderbouwen.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Meertens, GBS.
  • 0:43 B. Meertens
   fractievoorzitter GBS
   B. Meertens
   Ja voorzitter, naar aanleiding van de opmerking van de wethouder. Bij punt 4 in de notitie staat; een initiatief kan alleen succesrijk zijn met overtuigend maatschappelijk draagvlak. Ik krijg uit uw betoog een beetje het idee dat u het dan toch nog ja daar heel erg in wilt gaan sturen. ik heb in mijn betoog ook gezegd van is het dan geen utopie als je bijvoorbeeld nu de reactie van mensen hoort op bepaalde plekken waar wij dan zeg maar gedacht hebben parken te realiseren, is dat dan geen utopie om daar in gesprek te gaan want er is nu al zoveel weerstand dus ik nou ik vind het heel erg lastig.
  • 0:39 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ik vind het absoluut geen utopie en u zegt u citeert zelf het moet een overtuigend maatschappelijk draagvlak zijn. nou ik denk bijna sterker kunnen we het niet uitdrukken dat er moet zijn een overtuigend maatschappelijk draagvlak. nou dat geeft al aan dat het geen utopie is. Kijk en we hebben hier de situatie Vledderveen en we hebben hier heel expliciet de situatie Waterschapsweg/ 3e Oomsberg, ja met alle respect dat is niet de hele gemeente. Zo moeten we er ook wel naar kijken. En dit is een kadernota die gaat over de hele gemeente Stadskanaal.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Mellies.
  • 0:33 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja, heel kort nog even hierover. Ik snap natuurlijk best dat de feiten moeten eerst op tafel wil je dus een besluit nemen ook als omwonenden en ik geloof dat daar ook nog wel wat te halen valt, maar uiteindelijk komt dan toch die vraag van goed; go or no go. Is het dan zo dat wij met 50% plus 1 meerderheid voor gaan stemmen of zegt u van nou nee daar moet wel minimaal 70% moet het ermee eens zijn. Dat is voor ons natuurlijk wel even belangrijk van wat is dan het omslagpunt.
  • 0:04 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Daar doe ik geen uitspraak over. Ik denk dat lijkt mij ook onmogelijk. Wij hebben hier te maken met een stuk maatwerk en het is maar net denk ik dan op wat voor criteria of op basis van wat voor argumenten heb je voor- en tegenstanders. Zijn dat argumenten waarvan je denkt van nou daar val ik van ondersteboven en als 51% tegen is dan ben ik ook tegen of denk ik nou… Dit soort argumenten zijn ook heel licht, zijn het lichte zijn het zware argumenten dus ik vind, wij roepen ook overtuigend maatschappelijk draagvlak, maar ik denk wij kunnen op voorhand niet zeggen dat is 60, 70, 80, 90 of 100%. Daar wagen wij ons als college ook niet aan. Ik denk dat moeten we ook niet willen.
  • 0:07 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   meneer Pals.
  • 0:32 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter mag ik het anders stellen aan de wethouder, dat u nu zegt van wij gaan met de bewoners van Vledderveen omstreken gaan we in overleg, en zegt u nu tegen de inwoners van Vledderveen en tegen al die insprekers van u komt te vroeg met uw inspraak. U moet even afwachten, even gewoon in normaal Nederlands, u moet even afwachten tot er een initiatief is en is het initiatief daar dan zijn jullie aan zet. Dan krijg je voldoende informatie et cetera.
  • 0:41 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Nou ik denk het niet, ik reageer op de oproep die u als raad doet naar mij toe om met deze visie in de hand nog eens een keer naar Vledderveen te gaan en daar voorlichting en informatie over te geven. Dat is de oproep die u naar mij doet en die oproep die vervul ik. Vledderveen die zegt van wij zijn onvoldoende betrokken geweest bij dit hele proces en wij zullen zorgen dat Vledderveen alsnog in dat proces betrokken wordt en die informatie krijgt over wat wij hier in deze nota hebben staan.
  • 0:11 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ik stel voor dat de wethouder eerst zijn verhaal even afmaakt en dat we dan overgaan tot een tweede termijn. Anders duurt het wel heer erg lang ben ik bang. Meneer Bessembinders.
  • 5:48 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Voorzitter ik denk de heer Van Beek heeft nog gevraagd naar de planologische toetsing, maar er is inderdaad een toets als het gaat om de oplaadzone en de landschappelijke zones waarbij allebei getoetst wordt door de provincie en die daar ook beleid voor heeft ontwikkeld. Als het om de oplaadzones gaat dan is de omgevingsvergunning die wordt verleend door het college als het om landschappelijke zones gaat, en dat is met name het hele Westerwoldse gebied, dan hebben wij de plicht om daar ook uw raad in te betrekken en uiteraard zullen wij dat doen. Er is ook door diverse mensen gezegd van hoe zit het met de hectares landbouwgrond. Nou ja er is inderdaad gezegd maximaal 600 hectare en na 200 hectare gaan we toch eens even de balans opmaken en hoe zit dat nu. Ik denk als ik de plannen zo voorbij zie schieten dat wij heel snel die 200 hectare dat we daar heel snel zijn. Uiteraard hebben wij de brief van Avebe ook gelezen, die oproep van wees zuinig op landbouwgrond. Uiteraard propageren wij niet om alle mooie landbouwgrond in gebruik te nemen als zonneparken. Aan andere kant wij belemmeren dat ook niet, ik denk dat is ook niet onze rol, wij bieden ruimte voor zonneparken en als een ondernemer , in dit geval een agrarische ondernemer, denkt van ik kan een betere boterham verdienen met zonnepanelen dan met suikerbieten, ja dan staan wij daar, zijn wij daar niet tegen. En ik denk en ik voel wel een beetje mee met wat de heer Hofstra daarover zei, misschien is het ook wel goed en waarschijnlijk heeft Avebe dat ook wel gedaan, om richting de leden ook nog eens een oproep te doen van wees zuinig op je grond en denk aan de aardappel. Voorzitter er werd gevraagd over flora en fauna, ik denk dat werd ook geloof ik door Vledderveen gevraagd van hoe zit het komt er een zandbed onder, nou die komt er in elk geval niet onder want dan krijgen we al dat stof op die zonnepanelen dus dat zal niemand willen. dus wat dat betreft wordt dat eerder een situatie van gras of een of ander bloementoestand of akker, van die akkerbloemen, noem het maar op. Wij hebben zelfs een aparte passage gewijd aan de akkervogels heb ik gezien in de nota ik kan u zo de bladzijde niet aangeven maar dus flora en fauna zit er in betrokken. Wij hebben ook de afspraak, dat was ook de reactie van de provincie, wanneer wij zonneparken denken te moeten aanleggen op de grens van de gemeente, dat wij dan met de buurgemeenten daarover in overleg gaan en ik denk, wat de heer Mellies ook terecht opmerkt, wat wij hier vanavond doen dat zijn geen vaste plannen, dat is puur een afwegingskader. En dat afwegingskader dat moeten wij met elkaar goed vaststellen en dan hebben wij ook de voorwaarden hebben wij in beeld waar wij rekening mee moeten houden bij de beoordeling van de plannen. De heer Mellies vraagt van hoe zit het met het gebiedsfonds. Kijk ik heb gezegd van er zijn allerlei variaties mogelijk, een storting in een gebiedsfonds kan, maar het kan ook op een andere wijze door de initiatiefnemer ingevuld worden wanneer het gaat om directe dienstverlening aan de omgeving, aan de omwonenden, of participatie aan de omwonenden of op allerlei andere manieren duurzaamheidsmaatregelen voor de directe omgeving. Wanneer dat op geld gewaardeerd kan worden, kan ook een bijdrage aan de gebiedsfonds lager zijn dan in situaties waar de omwonenden minder belangstelling hebben of waar nauwelijks omwonenden zijn. want die situaties komen ook voor. En dan is een stevige bijdrage in het gebiedsfonds uiteraard de voorkeur en zullen we daar ook naar streven. Het lokale energiebedrijf, meneer Kremer. Kijk ik denk bij het lokaal energiebedrijf dan moet je in dit verband als het om die zonne-energie gaat toch heel sterk denken aan die lokale energiecorporaties. En dat zijn echt lokale initiatieven van zeg maar particulieren, ondernemers kunnen daar uiteraard ook deel van uitmaken, maar ik zie dat niet in de zin van wij gaan als gemeente een lokaal energiebedrijf oprichten. Ik denk daar hebben wij in het verleden ervaring mee gehad, sommige goede ervaringen, sommige minder goede ervaringen, maar het ligt niet in de lijn van dit verhaal om te zeggen wij gaan als gemeente, als gemeentelijke overheid, werken aan een lokaal energiebedrijf, nee in dit verband moet je echt denken aan lokale energie corporaties die ontstaan in dorpen of in wijken en dat kan uiteraard ook in groter verband zijn. Voorzitter dat in eerste termijn, dank u wel.
  • 0:20 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Is er behoefte aan een tweede termijn? Als u allemaal heel langzaam schoorvoetend de vinger omhoog reikt dan wordt het voor mij een beetje onoverzichtelijk. Allemaal bijna. Goed meneer Boels, CDA.
  • 0:57 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, voorzitter dank u wel. Het is goed om deze reactie op deze wijze van de portefeuillehouder te lezen. ja laat ik het maar omschrijven als een soort mea culpa, er wordt vanaf nu initiatief genomen om goed te gaan praten, goed te gaan communiceren, u pakt die handschoen op, u wilt in gesprek ik denk dat dat randvoorwaarde is om verder te gaan, dat dat heel belangrijk is en daarbij geldt dan denk ik ook wel, laten we zo eerlijk zijn, want we vernemen de visies van een ieder in deze casus, dat als je met elkaar in gesprek wilt dat het niet goed is om van tevoren die conclusie al te gaan bepalen, maar dat het juist goed is om met open vizier en het gesprek aan te gaan en dat in deze casus dan uit te voeren in café Veldzicht is natuurlijk heel goed en vanzelfsprekend, ja wij wensen dan ook een ieder in dit proces heel veel wijsheid toe. Tot zover voorzitter.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Kremer, SP.
  • 0:55 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Ja dank u wel voorzitter. Wij hadden nog een paar vragen sowieso. In het stuk wordt niet gesproken over de waardevermindering van de woningen. Hoe staat dat het college tegenaan? Wat wij verder niet in het stuk terugvinden is zonnepanelen op daken. En ja daarom kom ik weer terug op het lokale energiebedrijf. Kijk wij willen gewoon zorgen, bijvoorbeeld wij hadden Wedeka in gedachten, dat die dan gewoon de leader wordt met zonnepanelen op daken. Mensen kunnen zich daar inschrijven, zij kunnen daar een leidende rol invullen en die kunnen dan ook gaan kijken met boeren gaan kijken van jongens kunnen die dingen daar ook geplaatst worden. Kijk wij gebruiken wel heel landbouwgrond wat Avebe ook aangeeft, wees er zuinig mee. Maar wij hebben boerderijen die hebben hele mooie daken die er geschikt voor zijn, maak daar gewoon gebruik van.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Van Beek, CU.
  • 2:47 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja voorzitter dank u wel. goed om te horen dat de wethouder richting café Veldzicht gaat en daar een gesprek gaat voeren, laat ik dat er dan maar bij zeggen, met de inwoners van Vledderveen, ik denk dat dat een uitstekend gebaar is richting de bewoners, zodat ze ook de juiste informatie krijgen. kijk het is natuurlijk niet zo dat als wij vanavond ja zeggen tegen dit stuk dat daar volgende week alles vol ligt met zonnepanelen, laat dat dan natuurlijk ook duidelijk zijn. Ik bedoel er komt natuurlijk een heel proces en u heeft dat net ook geschetst in uw bewoordingen, er worden plannen ingediend, er worden gesprekken gevoerd en vervolgens gaat u met omwonenden om tafel. Ik denk dat dat goed is en dat het ook inderdaad goed benadrukt is. Ik had nog een opmerking over het waterschap gemaakt, daar heb ik nog eigenlijk geen antwoord op gehoord of dat ook meegenomen is in dit stuk met de overlegpartners, laat ik het maar zo zeggen, of daar nog mogelijkheden zijn voor gronden zodat we goede landbouwgronden niet hoeven vol te leggen. Ja en dan heb ik toch nog een vraag en misschien zegt u wel van ja nou ga je alweer zover in de hele materie in, maar ik wil hem toch maar even hier neergooien, ik weet ook niet of ik eroverheen gelezen heb. Ik bedoel het was natuurlijk ook een lijvig stuk. Stel dat er nu zo'n zonnepark staat en dat wordt voor 30 jaar afgesloten en na 20 jaar ach brengt het niet zoveel meer op en houdt de exploitant laat ik het maar zo zeggen ermee op en die trekt de stekker eruit. Wie ruimt er dan op? is dat dan nog degene die de stekker eruit trekt of is dat de eigenaar van de grond of moeten we als bewoners de schop in de grond gaan zetten. En ik had nog een vraag over de kaartjes die ik in de stukken zie staan, ja ik weet niet of ze helemaal juist zijn. Er zijn hele stukken productiebos is er inmiddels daar gerooid, ook in Vledderveen en dergelijke terwijl dat nog wel als bos staat aangemerkt. Dus misschien dat daar dan ook nog eens naar gekeken kan worden, want ik denk dat je het misschien beter op een stuk waar voorheen productiebos had staan zonnepanelen kunt hebben als op het misschien ingetekende stuk. Misschien dat dat nog eens meegenomen kan worden en bekeken kan worden en
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Klinkhamer.
  • 0:04 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   ja ik luister toch met enige verbazing naar meneer Van Beek. En waarom zeg ik dit? Want in zijn eerste termijn daar kwam hij toch met een hele scala aan zorgen, kritiek gericht op de communicatie, u hebt nergens verstand van maar ondertussen verteld u van alles over de dingen die u dwarszitten hierin. En ik hoor uw tweede termijn en u bent helemaal omgeschakeld. Dan ben ik wel heel benieuwd waar die kanteling van u nou is geweest meneer Van Beek.
  • 0:8 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Nou ik weet niet over welke kanteling of u het hebt, maar u zult het ongetwijfeld weten, maar ik was ook nog niet uitgesproken en ik denk van ach
  • 0:2 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   u heeft de toon wel gezet
  • 0:3 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   ik heb de toon gezet, u volgt mij begrijp ik
  • 0:2 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Heel goed, heel goed, al een tijdje meneer Van Beek.
  • 1:17 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ik ga maar gewoon door voorzitter want ik neem het maar voor kennisgeving aan. Meneer Klinkhamer heeft het over communicatie, ik heb het daar toenet ook over gehad, ik stel het zeer op prijs dat de wethouder richting Vledderveen gaat en daar de boel gaat uitleggen en ik denk inderdaad dat het uitgelegde wat de heer Bessembinders ook gezegd heeft over draagvlak, ik kan daar een heel eind in meegaan en ik heb ook gezegd van de punten die genoemd zijn in de nota die kunnen heel goed besproken worden en het is ook niet zo dat er dus volgende week een zonnepark is in Vledderveen, laten we dat ook eventjes vaststellen. en ik denk inderdaad dat maatwerk zeer belangrijk is en ik denk dat het eigenlijk met die bewoordingen; maatwerk en draagvlak. Voldoende draagvlak naar in ieder geval naar ons toe gecreëerd is om te zeggen van wij gaan voorlopig door. Tot zover in eerste instantie of in tweede instantie voorzitter.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 1:16 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Wij hebben de portefeuillehouder gehoord, wij hebben het stuk ook heel goed gelezen en daarin staat het woord draagvlak inderdaad heel vaak genoemd. We horen ook verschillende collega's hier hebben over van ja wat betekend dat nu eigenlijk dat draagvlak nou ja ik kan me wel voorstellen dat dat wel in de praktijk soms lastig is om vast te stellen wat meneer Bessembinders eigenlijk ook benoemd. Ja rijst bij ons wel een beetje de vraag van ja hebben we nu niet een als we daar zo de nadruk op leggen, hebben we dan niet een valse start als we hier nu al mee instemmen, dat vind ik wel een lastige. Begrijp ons niet verkeerd, we vinden dit een heel goed voor in algemene zin voor de gemeente een goed plan en geeft ook goede richting aan, maar als meneer Boels zegt van ga het gesprek aan met Vledderveen en ga dat gesprek aan in een, nou ja maakt me niet uit waar kan wel in café Veldzicht maar kan ook ergens anders, ga dat gesprek aan zonder van tevoren al een conclusie getrokken te hebben. Ja dan is het misschien raar als dit plan al aangenomen is, want dan is er misschien toch al een conclusie getrokken, daar zit mijn fractie een beetje mee. Ik laat het daar eerst even bij mevrouw de voorzitter.
  • 0:03 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Nijenbanning, VVD.
  • 0:29 E. Nijenbanning
   fractievoorzitter VVD
   E. Nijenbanning
   Ja, ik kan me ook aansluiten bij de woorden van meneer Hofstra en nou ja wat het betoog van de wethouder daarnet van het overtuigend maatschappelijk draagvlak ja dat is voor velerlei uitleg vatbaar en daar zit ook wel mijn zorg, want ik zie nu het scenario voor me komen dat de heer Bessembinders naar Vledderveen gaat en zegt maar luister dit zijn de kaders van de raad, dit is de initiatiefnemer en ik ga jullie informeren maar ik verander er niets meer aan. En dat baart mij toch wel zorgen.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter ik zou graag even een moment willen schorsen.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   en hoe lang moet dat moment duren denkt u?
  • 0:4 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Een minuut of tien en graag even overleg met de fractievoorzitters.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   dan gaan we om 22.00 uur verder.
  • 0:3 schorsing
  • 0:21 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   (eerste stuk ontbreekt van de opname) op in aanmerking te nemen dat nemen we dan, daar gaan we dan maar vanuit dat dat een goede zaak zal gaan worden en dat de wethouder ons daarover informeert wat, en dat zullen we denk ik ook wel via pers en media tot ons krijgen, van wat daar het resultaat van geweest is, dus in die zin laten we het hier bij en zullen we ook de nota zoals die hier ligt gaan steunen.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Mellies.
  • 0:26 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Nou heel kort nog iets toevoegen, ik denk dat het gewoon ook heel duidelijk moet zijn, ook richting de omwonenden, niet alleen voor Vledderveen maar ook wat in de toekomst nog gaat komen, ik denk dat het heel duidelijk moet zijn dat dit een kader is, een kader een visie, hoe het zou kunnen zijn en dat het daarnaast gewoon zaak is hoe met elkaar in gesprek te blijven bij de deelplannen en daar ook gewoon draagvlak voor te vinden. Ik wou het daar maar bij laten.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Hofstra.
  • 0:2 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Wij zouden graag een stemverklaring willen afgeven, kunnen we dat nu doen of straks.
  • 0:04 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Volgens mij hebben we nu de tweede termijn of de wethouder hoeft geen antwoord meer te geven wat u betreft. Aan u het woord meneer Bessembinders.
  • 2:26 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Voorzitter, dank u wel. Ik ben blij met de reacties die nu gegeven zijn. Kijk er liggen nog wel een aantal dingen waar ik nog op zal reageren en dat is met name de heer Van Beek die vraagt of er dit punt overleg geweest is met het waterschap om eventueel te kijken of die gronden in eigendom heeft waar zonneparken zich zouden lenen. Zo op het eerste gezicht lijkt mij dat heel bescheiden als het om het Waterschap gaat, wat het grondbezit betreft, maar dat kunnen we altijd informatie over inwinnen. U zegt en als na 20 jaar iemand de stekker eruit trekt dan zal die iemand die die stekker eruit trekt, dus degene die het initiatief genomen heeft, waar het contract mee gesloten is die zal uiteraard ook moeten zorgen dat hij netjes de boel opruimt. Dat zal ook in dat contract geregeld worden. U zegt van ja kijk nog eens goed naar de kaartjes, volgens mij is er productiebos in getekend wat inmiddels geen productiebos meer is. dat neemt niet weg dat ook grond waar productiebos op gestaan heeft nog best hele goede landbouwgrond kan zijn. En ik denk daar hebben we waarschijnlijk geen verschil van mening over. Ik denk, en dat zeg ik nogmaals, van het is een kadernota, het geeft zoekgebieden aan voor mogelijke ontwikkeling van zonneparken en onze insteek bij deze nota is natuurlijk vooral geweest, en dat hebt u ook wel op bijna alle bladzijden gelezen, van hoe komen wij tot een goede inspraak van de omwonenden, hoe komen wij tot een goed draagvlak bij de omwonenden, dat leest u bijna op elke bladzijde van deze nota en dat is ook zoals wij ermee om zullen gaan en dat zal ook de informatie zijn die wij in Vledderveen uiteraard zullen delen. En ik zeg u toe dat wij u op de hoogte houden van wat wij in Vledderveen gaan doen en wat wij in Vledderveen hebben gedaan en wie daar vervolgens allemaal over nog meer communiceert, dat zullen wij afwachten. Dank u wel voorzitter.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Bessembinders. Meneer Kremer.
  • 0:4 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Voorzitter, wij hadden nog een paar vragen die hebben wij niet beantwoord gekregen.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Kunt u dat alsnog doen meneer Bessembinders of moet meneer Kremer ze even opnieuw stellen.
  • 1:02 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja, voorzitter dat ging om nieuw over een lokaal energiebedrijf. Nou ik heb er denk ik in eerste termijn van gezegd; ik zie daar geen rol weggelegd voor de gemeente. Wat particuliere initiatiefnemers willen dat kunnen zij doen, wij zullen dat soort initiatieven ook ondersteunen, zo hebben we ook aangegeven in de nota die straks aan de orde is, dus wat dat betreft geen verschil van mening, maar ik zie ons als gemeentelijke overheid niet als trekker van een energiebedrijf. Kijk wat wel kan, en dat is ook geopperd in deze nota, van dat wij middelen vanuit het gebiedsfonds inzetten om te kijken van wat kunnen wij daarmee doen om alsnog richting particuliere woningvoorraad nog meer mogelijkheden te bieden voor het opwekken van duurzame energie via zonnepanelen. En ik denk wat u ook aan de orde had, van dat prioriteit heeft, daken en dan vervolgens gronden, maar dat wij ook daar afhankelijk zijn van de initiatiefnemers die dat moeten willen op daken die hun eigendom zijn. Dank u wel voorzitter.
  • 0:14 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Bedankt voor de beantwoording, maar dat was de vraag niet. Wij hadden het namelijk over de waardevermindering van woningen waar die zonnepanelen komen. Dat hadden wij gevraagd.
  • 0:13 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Dat was nog een andere vraag. Daar gelden wettelijke regelingen voor als het gaat om dat soort waardevermindering en die zijn uiteraard ook hier van toepassing en dan heb je het over de planschaderegeling.
  • 0:3 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Ok, dank u wel.
  • 0:9 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Kunnen we overgaan tot stemming. Ik begrijp dat meneer Hofstra een stemverklaring af wil leggen. Ga uw gang.
  • 0:59 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Wij hebben de afvaardiging van de inwoners van Vledderveen goed gehoord. Wij hebben onze collega's goed gehoord en we hebben de wethouder goed gehoord, ik heb net nog even geturfd, 25 keer staat draagvlak in het stuk. Wij zijn er heel blij mee dat de wethouder heeft aangegeven en heeft toegezegd dat hij in gesprek gaat in Vledderveen. Dat moet ook een gesprek worden wat geen eenrichtingsverkeer is, niet vanuit de kant het college en ook niet vanuit de kant van de inwoners. Dat in overweging nemende en gezien ook de doelen die hierin geformuleerd staan en de belangrijkheid van opwekken van zonne-energie voor onze gemeente en ook in oogschouw nemende dat andere vormen van duurzame energie op land, bijvoorbeeld windenergie, toch heel wat minder aantrekkelijk zijn dan deze vorm, zullen wij hier voor stemmen. Dank u wel voorzitter.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Bieze, GBS.
  • 1:49 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Voorzitter dank u wel. Persoonlijk, en dan praat ik echt als persoonlijk raadslid, heb ik moeite met datgene wat er onder 4 staat. Er is inderdaad gesproken over overtuigend maatschappelijk draagvlak, daar heeft het college het ook constant over. de heer Hofstra noemt dat ook. Maar als je dan verder kijkt naar locatieniveau dan wordt er dus gesproken om een zonnepark te realiseren en om daar draagvlak voor te creëren en om daar maatregelen voor te nemen zodat omwonenden en belanghebbenden meegaan in een plan. En er wordt nergens gesproken over van en als we dat als omwonenden en bewoners en belanghebbenden nou gewoon niet willen, wat gebeurd er dan. Ik heb daar moeite mee voorzitter, ik begrijp dat het hier om een visie gaat en dat het hier om een kaderstellend document gaat en ik hoop van harte, ik hoop echt van harte, dat de wethouder en het college in staat is om samen met betrokkenen tot eventuele oplossingen te komen en die oplossing kan dus ook zijn dat we samen tot de conclusie komen dat we in bijvoorbeeld Vledderveen geen zonnepark moeten plaatsen. Dat is mijn stemverklaring. Dank u wel. Ik ga dus wel akkoord met de visie zoals die hier voorligt.
  • 0:15 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ok, verder nog iemand? Daarmee kan ik concluderen dat u verder allen akkoord gaat met de stemverklaringen en de beraadslagingen die we gehad hebben. Klopt dat? [voorzitter klopt met hamer] Aldus vastgesteld.
 • 12 Onderzoek geloofsbrieven nieuw benoemde leden van de gemeenteraad
  • 12. Onderzoek geloofsbrieven nieuw benoemde leden gemeenteraad (200,34 KB)
  • 0:55 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Gaan we naar agendapunt 12. Het onderzoek van de geloofsbrieven. Er zullen door de raad een commissie samengesteld moeten worden die de geloofsbrieven onderzoekt. Ondertussen merk ik op dat mevrouw Schrör en meneer Maarsingh weer in de vergaderzaal gaan. Ik stel voor meneer Boels, mevrouw Kroom en meneer Nijenbanning. Dat die plaatsnemen in de commissie. Kunt u daarmee instemmen? OK. Dan is mijn voorstel dat de heer Boels voorzitter is. Om die geloofsbrieven in alle rust te kunnen onderzoeken, stel ik voor dat we 20 minuten schorsen.
  • 0:5 schorsing
  • 0:31 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Als iedereen weer plaats wil gaan nemen. De commissie die de geloofsbrieven onderzocht heeft is weer aanwezig. De voorzitter die is klaar om het woord daarover te voeren, wij zijn heel benieuwd wat de uitslag is. Meneer Boels.
  • 2:07 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Voorzitter hartelijk dank. Geachte leden van de raad en ook geachte aanwezigen op de tribune en hier elders in dit pand. Het is me een waar genoegen om nog één maal het woord tot u te mogen richten en dan specifiek over dit onderwerp. Leden van de raad u heeft ons benoemd tot leden van de commissie tot onderzoek van de zogenaamde geloofsbrieven. En deze commissie heeft zich allereerst op grond van artikel V4 van de kieswet gebogen over de vraag of de raad over verschillen met betrekking tot de verkiezingen beslissingen dient te nemen. Daarvan is de commissie na grondige bestudering van de processen verbaal, van de stembureaus en het centraal stembureau niet gebleken. De commissie is daarom van oordeel dat de verkiezingen van 21 maart 2018 rechtmatig zijn verlopen. Afgelopen vrijdag 23 maart 2018 zijn 23 personen door het centraal stembureau benoemd tot lid van de gemeenteraad van de gemeente Stadskanaal. Door deze 23 personen zijn geloofsbrieven en verdere in de kieswet verlangde stukken gezonden aan de raad. De commissie heeft deze stukken onderzocht en deze ook in orde bevonden, gebleken is dat deze personen aan alle in de gemeentewet gestelde eisen voldoen. Derhalve de commissie adviseert om te besluiten tot toelating als lid van de gemeente Stadskanaal; mevrouw M.G. Berndt-Becker, de heer K. Remmerts, mevrouw J. A. Schrör- de Lange, mevrouw G.Brongers-Roffel, de heer A. Maarsingh, de heer E. Idema, mevrouw M. Luijken, de heer N. Lesman, mevrouw J.M. Ham, de heer A. H. van Beek, de heer H.J. Hamster, mevrouw I.J. Sterenborg-Kooi, de heer F. van der Heide, de heer A. Tamsma, de heer E.P. Hofstra, mevrouw G. Schipper, de heer T. Klinkhamer, de heer H.T. Bieze, mevrouw K.G. Norder, de heer J. KLopstra, de heer G. Borgesius, de heer K. Pals en de heer J. Mellies. Aldus Stadskanaal 26 maart 2018, namens de commissie, mevrouw M. Kroom, de heer E. Nijenbanning en mijzelf Gert-Jan Boels. Dank u wel.
  • 0:29 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Boels. Kunt u hiermee instemmen, deze mensen toe te laten in de raad. Ja? Goed dan nodigen we deze mensen uit om donderdag te worden beëdigd. Daarmee hebben we dit agendapunt ook afgehandeld. [voorzitter klopt met hamer]
 • 14 Uitwerking variant 2 VANG (Van Afval Naar Grondstof)
  • 14. Uitwerking variant 2 VANG Van Afval Naar Grondstof (314,39 KB)14.1. Notitie Uitwerking Variant 2 VANG (376,71 KB)14.2. Waswordt lijst VANG (194,22 KB)
  • 0:41 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Komen we bij agendapunt 14; uitwerking variant 2 VANG. Van afval naar grondstof. Wie wil daarover het woord voeren. Niemand van GBS, niemand van D'66, niemand van de VVD, ok. Dan geef ik het woord aan meneer Mellies, verassing.
  • 2:20 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja, dank je wel voorzitter. ja als je zo de uitwerking van de variant 2 van de notitie leest en de financiële consequenties, voor wat betreft de afvalstoffenheffing, beschouwd dan rijst eigenlijk de vraag van waarom hebben we dat niet veel eerder gedaan, maar goed. We hebben als gemeente de ambitie overgenomen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de vereniging van gemeenten, de NVRD en Rijkswaterstaat om meer afval te scheiden en minder restafval over te houden. En aangezien we in onze gemeente niet aan nascheiding van het restafval doen zal het dus bij de bron moeten gebeuren, bij de mensen thuis dus. Doelstelling is om in 2020 75% aan de bron te scheiden en per inwoner nog 100 kg restafval per jaar over te houden. In de voorliggende notitie staan een elftal maatregelen, acties en wijzigingen beschreven die ervoor moeten zorgen dat onze inwoners meer afval gaan scheiden. Wij zijn er redelijk van overtuigd dat we met de voorgestelde pakket aan maatregelen inderdaad de vangdoelstellingen kunnen halen. En ja dat zal ook goed gecommuniceerd moeten worden aan onze inwoners en moeten ze goed worden voorgelicht. Sterker nog, wij denken dat het halen van de doelstelling valt of staat bij de beste communicatie en voorlichting richting de inwoners. Voorzitter wij vinden het belangrijk dat we tussentijds op de hoogte worden gehouden van het verloop voor wat betreft de financiële consequenties kan dat via de planning en control cyclus, maar voor wat betreft de doelstellingen zelf via een aparte periodieke rapportage. 2020 is dichterbij dan we denken. Wij vinden dat we ons moeten committeren aan de doelstellingen dat we er ook alles aan moeten doen deze ook daadwerkelijk te halen, dus mocht gaandeweg blijken dat we niet op schema zitten dat we dat op tijd komen te horen en in staat worden gesteld middels bijvoorbeeld additionele maatregelen, de doelstellingen alsnog te halen. Voor het overige, we kunnen instemmen met de notitie uitwerking 2 van afval naar grondstof, ook gaan we akkoord met het wijzigen van de begroting 2018 en de toename van de lasten te dekken uit de egalisatiereserve afvalstoffenheffing. Dank u wel voorzitter.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Mellies. Meneer Maarsingh, CDA.
  • 4:03 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja voorzitter dank u wel. Voorzitter om nog even terug in de geschiedenis, wij hebben als raad al op 10 juli 2017 gekozen voor variant 2 en wij hebben u gevraagd, aan het college gevraagd om dit verder uit te werken. En die uitwerking hebben wij ontvangen en uitvoerig en ook op onderdelen besproken in de raadscommissie van 5 februari j.l. en in die vergadering zijn een groot aantal vragen gesteld. Maar daar is ook uitleg gegeven door het college over de brede aanpak. De discussie in de raadscommissie heeft ertoe geleid dat op een aantal van de elf maatregelen c.q. acties aanpassingen zijn gedaan in het voorliggende stuk. En nu ligt er een bijna meer dan compleet voorstel voor de aanpak van het nieuwe afvalbeleid, dat is dus in positieve zin. Voorzitter allereerst willen wij als CDA fractie onze waardering uitspreken voor de gekozen werkwijze. Het is goed dat voor belangrijke onderwerpen een raadcommissie wordt gehouden waar we als raad kunnen sparren met het college. Ook voor het afvalbeleid is het van groot belang om weloverwogen keuzes te maken met draagvlak in de raad en onze inwoners. Het gaat om de circulaire economie en het benutten van de mogelijkheden die er op dit moment zijn. Om maar gewoon te zeggen, het gaat om fatsoenlijk leven. Er moet nog heel wat gebeuren om de doelstellingen te halen, we zitten in 2016 op 168 kilo, ik zeg het nog maar even, dat moet 100 kilo in 2020 zijn en dan in '25 30 kilogram. En dat betekend nog altijd dat er een hele grote slag in de praktijk gemaakt moet worden en dat redden wij ook nooit zonder een complete aanpak. En daarvoor was die zin bedoelt, bijna meer dan compleet. Als CDA gaan wij niet weer in op alle onderdelen en de verwachtte effecten en resultaten, wij gaan er nu mee akkoord. En er is ook werkelijk aan alles gedacht, van aanrechtbakje met informatie tot zakkenhouders, van minder grijs naar meer groen. Goedkopere een aangepaste afhaalmomenten voor de groene container, 1x gratis afval brengen en afvaladviseur en goede communicatie. Voorzitter het moet en het kan beter. En het lijkt bijna mooier dan waar kan zijn, maar dat wachten wij af, als we het allemaal beter doen in onze gemeente is het ook nog goedkoper. Al is het ook maar ruim 1 euro in 2019, dat loopt dan op tot €5,92. Gelukkig kunnen wij de voorgestelde aanpak financieren uit de reservepot van € 574.000,- , die is dan voor de helft leeg en dan kunnen we altijd nog zien wat we met de rest gaan doen. Maar voorzitter er zijn nog een aantal onzekerheden, bijvoorbeeld hoeveel grotere containers van groen naar grijs zijn er nodig, zijn er afnemers ingesteld op dit gewijzigde beleid en welke consequenties kan dat hebben, kunnen we door meer te scheiden ook de afval en de verwerkingskosten nog naar beneden krijgen. maar het allerbelangrijkste; hoe krijgen we deze nieuwe noodzakelijke aanpak tussen de oren van onze burgers. En daarom willen wij u vragen voorzitter, die goede communicatie via een adviseur maar ook via dat bakje, een goede complete informatie. En ook wij willen graag regelmatig van u horen hoe de resultaten zijn van de gekozen aanpak en schroom niet, zeggen wij tegen het college, om waar nodig te komen met voorstellen die tot verbetering leiden, dus niet ieder jaar een dik rapport schrijven, maar de resultaten gewoon met ons delen. En dan voorzitter gaan wij als CDA akkoord met de beide punten, de aanpak en de financiering. En zo snel mogelijk graag. Ja dat staat er nou net niet, maar tot zover.
  • 0:07 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Bieze, GBS.
  • 1:08 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja dank u wel voorzitter. Ik zal het kort houden, de doelstellingen zijn benoemd, restafval van 168 naar 100 kilo in 2020 uiterlijk, huishoudelijk afval van 56% scheiding naar 75%. Wij zijn van mening dat variant 2 op een hele goede manier is uitgewerkt, maar bepalend is, en anderen hebben dat ook al gezegd, bepalend is wat de inwoners gaan doen. en daarbij is belangrijk dat er gedragsverandering bij inwoners gaat plaatsvinden, bewustwording en dat de informatievoorziening richting die inwoners optimaal is. U hebt op een hele goede manier de opmerkingen die in de commissie zijn gemaakt meegenomen, u stelt ook voor of u zegt van wij handhaven diftar, dat vinden wij een goede uitgangspunt en wij stemmen daarom ook in met alle elf de maatregelen die u voorstelt. Dank u.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Bieze. Mevrouw Schipper, PvdA.
  • 2:01 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   ja, dank u wel. Van afval naar grondstof, onze fractie ziet de noodzaak van beter omgaan met afval in. Doelstelling is minder en het is al eerder gezegd afval van 186 kilo naar 100 per inwoner. Dat de bewustzijn aangewakkerd moet worden is ons duidelijk, wij zijn blij dat er nu een voorstel is, het ziet er vooruitstrevend uit. Maar net als we al eerder hebben aangegeven, blijven we moeite houden met een paar punten. Bijvoorbeeld een afval adviseur, weliswaar stelt u voor eerst om een jaar hiermee te gaan starten, maar we blijven moeite houden en in een vorige bespreking waren hier meerdere partijen sceptisch over, ik hoor graag meer hier over. Vervolgens het aanrechtbakje, het gft emmertje. Ook een punt wat ons niet zo duidelijk is, mede omdat ook hier over de in de vorige bespreking die we hierover hadden meerdere partijen een negatieve mening hadden, ik begrijp dat dit niet is meegenomen in jullie voorstel. Waarom is dit niet gebeurd. We blijven erbij dat het het doel voorbij schiet, kosten zijn wel €56.000,-, wij zouden voor dat geld wat hieraan besteed zou worden graag wat meer voorlichting zien. bijvoorbeeld door flyers of stukjes op de website. Mensen willen liever geen bakjes van afval open hebben staan in het aanrecht. Dan het voucher, volgens ons zou het gratis naar de stort brengen, ja zo'n tegoedbon spreek het misschien verkeerd uit, ???????????? een papiertje die kwijtraakt en hebben we al eerder aangegeven het moet makkelijker. Het moet makkelijker en duidelijker en dan denk ik dat je dat beter op een andere manier kan regelen. Verder vermeld het rapport dat er nog onderzoek wordt gedaan naar hoe om te gaan met luiers en incontinentie luiers. We wachten dit af, we willen graag meegeven dat dit voor heel mensen problemen geeft, mede door het in het openbaar te doen. het is toch een product of een handeling die mensen niet graag doen. en misschien kun je dan kijken hoe je dit kunt voorkomen door misschien wat private plekjes te kunnen aanwijzen. Voor wat betreft de ledigingsschema, nu is het wekelijks en duidelijk, de App is erg duidelijk, de App die er nu voor is is erg duidelijk maar niet iedereen heeft dit. Een duidelijker schema gelijk als de App zou een idee kunnen zijn. En hoe gaat het straks, dan heb ik het over de kwijtschelding van de Hef, ik heb hier niks over gelezen. Is hier al meer duidelijkheid over of is dat dan niet meer noodzakelijk, dus ik heb wat vragen. onze fractie is in grote lijnen akkoord met dit rapport, het is een goed rapport en we hopen ook dat het allemaal gaat lukken, maar we willen toch graag nog een paar antwoorden afwachten. Voor zover.
  • 0:04 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel mevrouw Schipper. Meneer Van der Heide, CU.
  • 3:39 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Dank u wel voorzitter. Zoals al gezegd, de gemeenten hebben een opdracht liggen vanuit de landelijke overheid, ik ga de cijfers niet herhalen. In 2016 lag het scheidingspercentage in de gemeente Stadskanaal nog op 55%. Om op 75% te komen moet het omgaan met afval door de inwoners veranderen. Daar begint het, zoals treffend gezegd wordt in het stuk, de inwoners zijn de bepalende factor. De CU gaat uit van de Bijbelse opdracht, God houdt de mensen, als rentmeesters, verantwoordelijk voor wat ze met zijn schepping doen. Omdat de mens is geschapen om de aarde te bebouwen en te bewaren. Er moet ook gewerkt worden aan bewustwording van milieugedrag bij kinderen, volwassenen en ook bijvoorbeeld bij ondernemers. Inzake afval kan gedacht worden aan het meedoen aan landelijke dagen rond afval, zwerfvuil, compost et cetera. Denk aan Nederland schoon, duurzaamheidsweek en dergelijke. Neem dat ook mee is ons verzoek. U vraagt ons in te stemmen met de notitie uitwerking variant 2 van VANG. We zijn als CU blij met de notitie want we moeten ons bewust worden van de gevolgen van het eigen handelen voor het milieu. Daar varen we allemaal wel bij en net zoals toekomstige generaties. Er staan hele goede actiepunten in de notitie, er zijn ook zaken aangepast die we tijdens de raadscommissievergadering van 5 februari hebben besproken zoals het CDA al aangaf, die bijeenkomst was ook waardevol. Het is een goede zaak dat er gekeken wordt naar strategisch verhogen van het ophalen van de Gft afval in het voor- en najaar en dat het gratis gedaan wordt is een goede zaak. Ook lezen we dat er onderzoek wordt gedaan zoals PvdA al aangaf naar het inzamelen van luiers en incontinentie materiaal. Maar we begrijpen toch niet helemaal want immers er wordt al op drie plekken ingezameld voor dit materiaal, waar doelt u precies op. En over hetzelfde onderwerp wordt er ook gekeken naar bijvoorbeeld daar een pilot van gratis inzamelen van materiaal want zoals in het OZOG stond stond dit materiaal bij de restafval nog op plek 7, 366 ton afval. Van dit soort producten. Graag een antwoord daarop. We hebben nog een paar overige vragen. De inzet van een afval adviseur kan inwoners helpen bewuster met afval om te gaan en minder gebruik te maken van de restafvalcontainer, dat lezen we in de notitie, maar we lezen niets over de invulling. Hoe gaan we deze afvaladviseur aan het werk zien als inwoners. we lezen dat er de mogelijkheid is om een grotere of een extra grijze container te nemen in het geval de 240 liter container te klein is of de kleinere variant dan zou je over kunnen stappen naar deze. U noemt het voorbeeld van inwoners die extra medisch afval hebben, maar wij gaan als CU ervan uit dat dit toch niet het enige criteria is. Wat te denken van grote gezinnen. We horen graag het antwoord hierop. Hoe gaat er gecommuniceerd worden over het minder vaak inzamelen van restafval. De bewoner moet wel meegenomen worden in deze verandering. En wanneer gaat het geëvalueerd worden? Dat hoor ik ook bij het CDA genoemd, voorstellen tot verbeteringen en de aanpak. Tot slot nog een paar punten over de website, de PvdA noemde het ook al, inzake aanvulling op de App. Zoals is bijvoorbeeld niet te vinden waar en wanneer oud papier wordt opgehaald. Er staat wel scholen en kerken informeren u over wanneer zij het oud papier ophalen, maar we vinden dat de gemeente hier zelf ook wel een stap extra mag zetten. Als de bewoner zoekt op de website dan moeten ze dat daar ook kunnen vinden. Daarbij zijn er ook plekken waar men bijvoorbeeld de hele week oud papier kan brengen. Maak dat inzichtelijk. Het is misschien ook goed om de behulpzame pagina afval scheidingswijze te noemen op de website. Zo kan men zien wat waar hoort en dat er zodoende nog beter afval gescheiden kan worden. Tot zover voorzitter.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Van der Heide. Meneer Kremer, SP.
  • 0:8 G. Kremer
   raadslid SP
   G. Kremer
   Ja dank u wel voorzitter. Ik zal het kort houden. De meeste vragen die we hadden zijn reeds gesteld en wij wachten de eerste termijn even af.
  • 0:02 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Dan is het woord nu aan de wethouder, mevrouw Brongers.
  • 4:49 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja, dank u wel voorzitter. Dank voor de inbreng van de verschillende fracties, ik kom daar zo even op terug. Wij staan inderdaad aan de vooravond van ons beter afval scheiden en dat is een ware opgave van 75% bronscheiding naar maximaal 100 kilo per inwoner per jaar. Vorig jaar heeft u inderdaad besloten om de variant 2 van de VANG nota uit te werken en die uitwerking ligt nu voor. Er zijn ook al de nodige opmerkingen over gemaakt. De kernpunten van de uitvoering zijn de diftar, dus de bronscheiding handhaven, investeren in communicatie en voorlichting en het beschikbaar stellen van materialen en wijzigen van de inzamelfrequentie en dat willen wij doen, zo is het voorstel aan de hand van 11 concrete maatregelen. Dan ga ik even in op de reacties en vragen dan wel opmerkingen van de verschillende fracties. Te beginnen bij GBS, die noemt nog even nadrukkelijk dat het gaat om gedragsverandering. Nou daarom is ook het communicatieonderdeel expliciet uitgewerkt want dat is een van de belangrijkste onderdelen. Hoe krijgen wij onze burgers zover dat zij hun afval daar deponeren waar het hoort. De fractie Mellies geeft aan informeer ons regelmatig, wat is de stand van zaken, ook andere partijen hebben gevraagd van, CU bijvoorbeeld, wanneer komt de evaluatie. Nou in de nota hebben wij ook gezegd; de afvalcoach bijvoorbeeld zouden we voor een jaar eerst aan willen stellen en dat lijkt dan ook een goed moment om een en ander te evalueren. Let wel wij moeten nog met dit proces beginnen dus uitermate zullen wij de cijfers volgen en dat via de reguliere planning en control cyclus aan u terugkoppelen. De PvdA geeft aan wat moeite te hebben met de afvalcoach. En ook een andere vraag was; wat gaat hij nou precies doen. Nou het instellen van een afvalcoach hebben we vooral voor gekozen ook vanuit ervaringen met andere gemeenten. Direct soms met burgers in gesprek gaan dat helpt want voor niet iedereen is het afval scheiden een vertrouwde gewoonte en dat is nou net wat we er in moeten krijgen. Het afvalbakje, ook nog een gespreksonderwerp. Ook in de raadscommissie is dat aan de orde geweest, wij hebben daar in de nieuwe nota iets in aangepast. Het afvalbakje is een gebruiksmiddel, maar vooral ook bedoelt als promotiemiddel met daarin de nodige informatie. Dus ook het afvalbakje is niet alleen een middel maar heeft als extra doelstelling; beste burger weet wat hier in moet. Daar zit ook inderdaad schriftelijke informatie bij en gebruik dat op een goede manier. En bovendien is het handig zodat je niet met elk stukje aardappelschil, als ik het zo mag zeggen of een stukje bananenschil, naar de groene container moet lopen, maar dat in dat bakje kunt deponeren. Voor wat betreft de luiers, inderdaad een vraag van de PvdA, maar ook de CU noemt dat. Een aparte deelstroom, luiers, incontinentiemateriaal, wij hebben gezegd het zou goed zijn dat wij daar nog eens nader naar kijken en dan bezien hoe we daarmee om kunnen gaan. Het ledigingsschema, maakt ook onderdeel uit van de communicatie. Uiteraard communicatie is, ik heb het al genoemd, een van de meest belangrijke onderdelen van dit proces en daar zullen wij goed op investeren, daar zijn ook gelden beschikbaar voor gesteld, dat doen we vanuit onze eigen communicatiebudget, maar ook met de afvalcoach. En dan heb ik denk ik de meeste vragen beantwoord als ik dat zo zie voorzitter.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Klopt dat? Meneer Van der Heide.
  • 0:29 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja, de meeste vragen wel. Over het onderzoek naar de incontinentie materiaal en de luiers nou die laat ik even voor wat het is. Ik wil wel even ingaan op de vraag die we nog hadden m.b.t. één keer per maand de restafval, hadden wij een vraag over gesteld. Wat nou als er grote gezinnen zijn die daar echt niet mee uitkomen. Hoe daar mee om te gaan, want in de notitie wordt alleen gesproken over huishoudens die te maken hebben met medisch afval.
  • 0:24 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Er kan altijd aangegeven worden of een container al of niet groot genoeg is. In de nota staat ook van 140 een container aanvragen die 240 kilo kan bergen zeg maar, dus dat zal daar onderdeel van uitmaken.
  • 0:03 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja, dat hebben wij gelezen dus het is ruimer dan alleen voor medisch afval, maar ook dus als je twee containers van 240 nodig hebt dat is dus een mogelijkheid.
  • 0:25 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Dat is aan de burger om dat inderdaad aan te geven en dat is een goed voorbeeld denk ik van waar het om gaat. De burger bepaalt zelf of afhankelijk van de gezinssituatie of andere omstandigheden waar meer of minder ruimte zeg maar voor nodig is. Het gaat ons er om, en u ook heb ik begrepen, dat daar in het juiste middel wordt gedeponeerd.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Schipper.
  • 0:18 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja, dank u wel. Ik heb de vraag over de kwijtschelding Hef nog gemist. Of dat nog allemaal komt of want kijk want dat heeft nu met bepaalde ledigingen te maken, hoe het dan straks is. komen ze er dan nog voor in aanmerking of wordt dat allemaal opnieuw bekeken.
  • 0:06 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Op dit moment blijft het ongewijzigd, wij hebben daar natuurlijk aparte regels voor en dat is afhankelijk van het aantal ledigingen wat en op welke manier dat geregistreerd wordt. Maar de Hef op zich dat veranderd niet.
  • 0:18 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ok. En had ik nog een vraag over die afvalcoach. Is het, ik heb de vorige keer dat ook gevraagd waar we, wordt dat intern geregeld of komt er een aparte vacature voor of hoe, heeft u daar een antwoord op.
  • 0:7 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Dat is hetgene wat we nu uit gaan werken. Dat is afhankelijk van uw instemming vanavond.
  • 0:7 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Is er behoefte aan een tweede termijn. Meneer Maarsingh.
  • 1:51 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ik heb nog even een vraag want de wethouder staat er nu. De vorige keer hebben wij ook heel veel vragen gesteld. Van aanrechtbakje tot weet ik wat, dat doen we nou even niet weer. Omdat goed als je steeds ja dan krijg op een gegeven moment kom je ook nooit aan de gang, je moet ook een keer aan de gang, je moet aan de slag. En daar zijn die onzekerheden nog een beetje, wij hopen dat als u daar iets meer van weet dat u dat gewoon met ons deelt natuurlijk. Werkende weg gaan we aan het verbeteren en weten we meer, maar het zou wel prachtig zijn voor iedereen als wij ook in de communicatie mee zouden kunnen nemen dat dit niet duurder wordt, maar dat het misschien wel goedkoper wordt. Maar dat is natuurlijk toch ook niet niks. Als je beter bent voor het milieu en je scheidt beter en je doet het beter en je komt tegemoet aan mensen dat het ook nog niet, nou ja Bessembinders die denkt daar anders over, over dat woord, maar ik heb het met "ei". Ik houd mij een beetje fatsoenlijk als het kan hier, dus het is voor mij "ei", maar als nou als dat allemaal kan want dat is natuurlijk een heel goed woord voor de communicatie. Kijk het is bij ons thuis ook zo als de kleinkinderen komen en ze drinken een flesje bier en dat dopje dat gooien ze dus weer in die emmer en dan zeg ik; hier op aan met dat dopje, in de plasticzak. Want daar hoort dat. Dus ik bedoel, maar het moet ons tussen de oren komen, dus ga een beetje zo snel mogelijk aan de gang en wij zeuren in ieder geval nou niet weer over die afvaladviseur enzovoort en dat bakje. Begin er aan.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Mevrouw Brongers.
  • 0:00 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ik ben geneigd om te zeggen; morgen, meneer Maarsingh. U snapt ik ben het eens, de noodzaak is ook helder geworden. Meneer Mellies maakte al de opmerking van waarom hebben we dat eigenlijk niet eerder gedaan. Feit is dat het nu voorligt en dat wij heel graag en heel spoedig willen beginnen.
  • 0:07 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Is er behoefte aan een tweede termijn? Meneer Van der Heide.
  • 0:6 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja, wat wij nog niet gezegd hadden is dat wij instemmen met de beide beslispunten en dat we blij zijn met de beantwoording.
  • 0:3 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Datzelfde geldt voor ons.
  • 0:7 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Kan ik daarmee concluderen dat de gehele raad instemt met dit agendapunt? Ja. [voorzitter klopt met hamer] Prima.
 • 15 Geactualiseerde begroting 2018 Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg (PG&Z)
  • 15. Geactualiseerde begroting 2018 PGenZ (306,35 KB)15.1. Actualisatie begroting PGenZ 2018 (678,63 KB)
  • 0:28 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Gaan we verder met agendapunt 15. Geactualiseerde begroting 2018 Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg, PG&Z. Wie wenst daarover het woord te voeren. Slechts twee mensen. Mevrouw Schrör aan u het woord, CDA.
  • 0:37 J. Schrör- de Lange
   CDA
   J. Schrör- de Lange
   Voorzitter dank u wel. We hebben kennis genomen van de geactualiseerde begroting PG&Z 2018 voor programma gezondheid GGD en programma bedrijfsvoering RIGG. De CDA fractie kan akkoord gaan met de bijstelling van de huisvesting consultatiebureaus met €1.730,- en ook het aandeel van Stadskanaal voor de extra uitvoeringskosten van de RIGG. Een bedrag van €8.400,-. Kan wat ons betreft in de voorjaarsnota verwerkt worden. Wij gaan akkoord met uw voorstel om geen zienswijze in te dienen. Tot zover.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Dijkstra, CU.
  • 0:39 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Dank u wel voorzitter. Het is goed dat er ruimte wordt gecreëerd om noodzakelijke ad hoc uitgaven van enige omvang op te vangen. Dit om projecten te verbetering van de jeugdhulp te financieren. Dat het eerst in het dagelijks bestuur van gemeenschappelijke regeling publieke gezondheid en zorg positief over is besloten. Wij kunnen ook instemmen met de geactualiseerde begroting 2018, Gemeenschappelijke Regeling PG&Z en ook met het afzien van het indienen van een zienswijze zijn we het helemaal eens. Dank u wel.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Dijkstra. Meneer Hamster.
  • 0:3 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Voorzitter ik hoor alleen maar instemmingen, waarvoor dank.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Goed dan hebben we dit agendapunt ook vastgesteld.
 • 16 Nota Duurzaamheid 2018-2022
  • 16. Vaststellen Nota Duurzaamheid 20182022 (234,63 KB)16.1. Nota Duurzaamheid 20182022 (1,16 MB)16.2. Waswordtlijst nota duurzaamheid (174,36 KB)
  • 0:30 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Goed dan hebben we dit agendapunt ook vastgesteld. Gaan we verder met de Nota duurzaamheid, agendapunt 18. Nota duurzaamheid 2018-2022. Wie wenst daarover het woord te voeren. Niemand van de SP? OK. Meneer Bieze, GBS.
  • 1:53 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja, dank u wel voorzitter. Kort. Wij hebben te maken met het akkoord van Parijs, het klimaatakkoord. Deze nota richt zich op de energietransitie die we moeten gaan bewerkstelligen wereldwijd. Er zijn drie doelstellingen die we binnen de gemeente Stadskanaal hebben, 28% energie neutraliteit in 2022, 60% in 2035 en 100% in 2050. Dit stuk is ook behandelt in de commissie en volgens mij waren er enkele partijen die zeiden van als het sneller kan dan moeten we dat zeker sneller zien te realiseren, maar uiterlijk 2050 moeten we hebben bereikt wat hier in staat. Als we naar de motie kijken die is ingediend op 19 februari door de raad dan zijn daar drie punten om te onderzoeken waarvan u zegt punt 1 en 3 is geen probleem en punt 2, gaat het over het opzetten van een warmtenet, om dat die ontwikkelingen goed te volgen en daarop eventueel te ???????. Voorzitter er is ook gevraagd en daar staan wij ook wel achter om jaarlijks te evalueren dus ik wil ook het college vragen of dat tot de mogelijkheden behoort om jaarlijks een evaluatie van deze nota te laten plaatsvinden. Er moet veel gebeuren in de wereld, er moet veel gebeuren in Nederland, er moet veel gebeuren in de regio en er moet veel gebeuren op gemeentelijk niveau dus wat ons betreft akkoord met deze nota duurzaamheid en aan de slag ermee. Dank u.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Bieze. Meneer Dijkstra, CU.
  • 1:44 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Dank u wel voorzitter. Deze nota duurzaamheid richt zich op de energietransitie en gaat over de Stadskanaalster bijdrage in de omschakeling naar een duurzame energievoorziening en is een vervolg van het duurzaamheidsbeleid. Vanavond stellen we deze nota vast die al eerder is besproken in de raadscommissie. Het is goed dat de bewoners en bedrijven worden gestimuleerd om energiebesparende maatregelen te nemen en dat de beleidsruimte optimaal wordt benut om duurzame initiatieven te stimuleren. Positief is ook dat het goede voorbeeld wordt gegeven doordat u wilt investeren in het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. De CU vindt het noodzakelijk dat bij het toepassen van nieuwe technieken wordt gekeken waar de kansen zijn voor onze gemeente op het gebied van kennis economie en dat er actief de verbinding met onderwijs en wetenschap wordt gezocht. We vinden het belangrijk dat u aangeeft de lokale economie te willen stimuleren door opdrachten te plaatsen bij de lokale bedrijven. Actielijnen in deze nota, te weten; energiebesparing, duurzame energieopwekking, energiemonitoring en innovatie zijn goed en ook het bedrag van €100.000,- wat daarvoor beschikbaar is gesteld. De CU vindt het tenslotte belangrijk dat er aandacht is voor draagvlak, door een betrokkenheid van inwoners bij de energietransitie. De omschakeling naar een duurzame economie is niet alleen een technologische uitdaging maar ook een sociale en morele. Hoe gaat het college draagvlak en de betrokkenheid van onze inwoners bij de energietransitie creëren. Wij kunnen instemmen met een vaststelling van deze nota duurzaamheid 2018-2022. Dank u.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Mellies, fractie Mellies.
  • 2:38 J. Mellies
   fractievoorzitter Mellies
   J. Mellies
   Ja, dank u wel voorzitter. U vraagt ons de nota duurzaamheid 2018-2022 vast te stellen en de nota is een actualisering van de herziene nota duurzame energie en energiebesparing 2013-2017. De voorliggende nota richt zich op de zogenaamde energietransitie en op energiebesparing. Wij moeten af van fossiele brandstoffen en we zijn het aan onze ?????????? verplicht de wereld in goede staat over te geven aan toekomstige generaties opdat ook zij in hun eigen behoeften kunnen voorzien. We hebben als gemeente de doelstelling om in 2050 een 100% duurzame energievoorziening te hebben. We lopen hiermee in de pas met de gestelde ambities in het klimaatakkoord van Parijs. We gaan bij ons duurzaamheidsbeleid uit van de trias energetica, een strategie bestaande uit drie stappen om een energiezuinig ontwerp te maken. De strategie bestaat uit; stappen beperkte energievraag, gebruik duurzame energiebronnen en gebruik fossiele energiebronnen zo efficiënt mogelijk. Willen we de totale energievraag in onze gemeente duurzaam opwekken dan moet uitgaande van de situatie 2014, 2101 terra joules, duurzaam opgewekt worden. Een kwart daarvan is nodig voor de elektriciteitsbehoefte de rest in de vorm van warmte en brandstof voor mobiliteit. Warme wordt nu grotendeels verkregen door verbranding van aardgas, dat zal teruggedraaid moeten worden. willen we warmte opwekken met behulp van duurzame elektrische bronnen, zoals zonne-energie, dan hebben we daar relatief veel elektriciteit voor nodig. We vinden het jammer dat de gemeente niet actiever naar alternatieve mogelijkheden omziet zoals geothermie. Want wat je met aardewarmte aan warmte kunt opwekken hoeft niet opgewekt worden middels zonnepanelen. En we hebben de ruimte ook fysiek om hier als gemeente mee te experimenteren. Misschien leuk om te vermelden dat we hier in onze gemeente een agrariër hebben die al jaren gebruik maakt van aardwarmte en met succes, misschien dat we die eens moeten raadplegen naar zijn ervaringen. Om duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken wordt gewerkt langs drie actielijnen, te weten; actielijn energiebesparing, de actielijn duurzame energieopwekking en de actielijn energiemonitoring. Met onder deze actielijnen genoemde deelacties wordt wat ons betreft een goede invulling gegeven aan de ambitie om in 2050 100% energieneutraal te worden. De looptijd van deze nota is vier jaar, qua tijdspad voldoende lang om een goede evaluatie te doen van het effect van het gevoerde beleid en om eventueel het beleid aan te passen. Tot zover mijn bijdrage voorzitter, dank u wel.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Mellies. Mevrouw Schror, CDA.
  • 1:07 J. Schrör- de Lange
   CDA
   J. Schrör- de Lange
   Dank u wel voorzitter. In deze nota wordt aangegeven hoe de gemeente Stadskanaal zijn bijdrage gaat leveren aan de omschakeling naar duurzame energievoorziening. De CDA fractie vindt dat de gemeente een goede aanpak hanteert voor deze omschakeling. Er zijn vele mogelijkheden om de doelstelling te halen. van groot belang hierbij is dat aan de meest haalbare projecten voorrang gegeven wordt. Het is goed om lid te zijn van Klimaatverbond Nederland. Een vereniging van publieke organisaties met ambities op het gebied van duurzaamheid en klimaatverandering. Dit platform zorgt voor kennisdeling en samen optrekken om de energietransitie en klimaatadaptatie voortdurend te kunnen versnellen. De aanleg van zonnepanelen op grote daken wordt onaantrekkelijker gemaakt door gewijzigd beleid van de overheid, om de SDE subsidie vanaf 2018 te verlagen voor het eigen gebruik. Het zou jammer zijn dat hierdoor minder daken benut worden. Ook wordt er nagedacht om het beleid voor particulieren aan te passen en minder aantrekkelijk te maken. Het gaat daarbij over aanpassingen van de saldering en het terugleveren op het net. Het is daarom goed dat de gemeente via VNG en via Klimaatverbond het beleid en de voornemens scherp volgen om zo mogelijke negatieve aanpassingen te voorkomen. Wij kunnen akkoord gaan met de uitvoering van de motie zoals die verwoord is. Kortom er is al heel veel gerealiseerd in onze gemeente aan duurzaamheidsprojecten, zoals de led straatverlichting en de bouw van energie neutrale woningen in Musselkanaal. Maar laten we dit voortzetten. Tot zover.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel mevrouw Schror. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 1:21 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Ik zal het kort houden, er is al veel gezegd ook al in de raadscommissie. Een paar dingen licht ik er nog uit. In het stuk staat; aanpassing van de duurzaamheidslening. Dat energiebesparing voorgaat op het opwekken van duurzame energie. Onze vraag is hoe gaat dat er in de praktijk uitzien. Is het bijvoorbeeld zo dat je bijvoorbeeld eerst label B moet hebben gehaald en dat je dan nog bijvoorbeeld in aanmerking kunt komen voor een duurzaamheidslening om nog verder op te waarderen, hoe zit dat in de praktijk. Daarnaast nog een aandachtspunt om op te letten. Elk huis heeft een voorlopig energie label, sommige mensen hebben inmiddels al een definitief label, bijvoorbeeld als je verhuisd, dan is dat verplicht als je hem verkoopt. Maar het zou heel goed kunnen zijn dat heel veel huizen die al een aanpassing hebben gedaan, bijvoorbeeld dubbele beglazing hebben gekregen, dat die nog als bijvoorbeeld label E of F in de boeken staan terwijl die inmiddels misschien al wel label C of B zijn. dus dat zou betekenen dat wij, dat de cijfers niet goed worden weergegeven. Dat is wel belangrijk dat we dat goed hebben in onze, dat we een goed overzicht krijgen van hoeveel we werkelijk besparen. Tot zover voorzitter.
  • 0:12 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Zover de eerste termijn. Ja ik wist niet wie portefeuillehouder was precies deze keer. Meneer Bessembinders.
  • 3:30 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Voorzitter dank u wel. En dank u wel ook voor de brede instemming van uw raad als het gaat over deze nota duurzaamheid. En er zijn nog een aantal vragen waar ik op in zal gaan, maar op zich hoor ik dat u zegt van dit is de goede aanpak, hier moeten wij mee aan de slag en sommigen geven al aan als het sneller kan dan mag het gerust sneller, dat begrijp ik. 2050 is nog ver weg en sommige van ons zullen dat wel niet meemaken, maar ik doe niet te pessimistisch. Een goed voorbeeld zegt de CU dat wij ook als gemeente ons vastgoed aanpakken en er zijn meerdere fracties die zeggen van let goed op, die technische ontwikkelingen die gaan enorm snel en maak daar gebruik van. Nou ik denk dat hebben wij ook met de reactie op de motie willen aangeven met dat punt over warmtenetten en dat soort zaken, we hebben ook verwezen in ons voorstel naar wat wij op bladzijde 15 en 19 hebben geschreven. Wij richten onze focus op dit moment op bestaande ontwikkelingen, maar wij zullen absoluut nieuwe ontwikkelingen gaan volgen en dat is ook wat de heer Mellies ons opdraagt, wees op dat punt actief en zie om naar zaken die nieuw zijn. Haalbare projecten voorrang geven, dat is ook wat het CDA aangeeft. Uiteraard speelt er op rijksniveau het een en ander als het gaat om SDE subsidie. U begrijpt dat wij daar niet direct invloed op hebben, maar wij zullen uiteraard de kanalen als wij die kunnen benutten via de VNG zullen wij die aangrijpen. De PvdA die gaat even in op de duurzaamheidslening, wij hebben inderdaad gezegd van daar is nu de mogelijkheid om zeg maar een duurzaamheidslening aan te vragen puur voor bij wijze van spreken zonnepanelen op het dak, eigenlijk willen wij, en dat is toch een stukje maatwerk, blijkt mij ook in de praktijk, als je onze energieambtenaar daar over hoort, dat mensen soms heel gemakkelijk grijpen naar een zonnepaneel. En dat juist in de gesprekken van één op één aan de orde komt van ja wat hebt u inmiddels gedaan aan energiebesparing. Want energiebesparing kost soms in verhouding minder dan dat je in zonnepanelen investeert, dus er wordt heel bewust naar gekeken van wat kunt u nog doen aan energiebesparing zonder dat wij exact bepalen als u niet op B zit of als u niet dit zit, dan krijgt u niks. Nee, het is wel een combinatie. En uiteraard zijn daarmee zonnepanelen nog steeds aan de orde, maar dan wel in die volgorde. En dan is het echt een stukje maatwerk van wat de aanvrage wil. U zegt terecht van wij hebben allemaal zo'n voorlopig energielabel en wat is er inmiddels in de praktijk gebeurd, ik neem aan dat je zelf actief moet zijn wil je je label veranderd krijgen. nou en dat kunnen we eventueel een oproep doen ook in het kader van deze duurzaamheidsnota. Waar ook mensen op attenderen van hoe creëer je draagvlak. Ik denk dat wij ook op dit punt onze communicatiemiddelen goed moeten inzetten om dit voor het voetlicht te brengen, maar ook om juist onze duurzaamheidslening en andere mogelijkheden die er zijn goed te laten benutten. Voorzitter dank u wel.
  • 0:7 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Bessembinders. Is er behoefte aan een tweede termijn? Meneer Dijkstra, CU.
  • 0:16 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Ja, ik heb een vraag gesteld over draagvlak. Hoe het college draagvlak in de betrokkenheid van onze inwoners en bij de energietransitie wil creeren. Het is natuurlijk heel belangrijk dat je de inwoners ook meeneemt, dus daar heb ik niks over gehoord. Misschien dat u daar nog iets over kunt zeggen.
  • 0:05 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Dan herhaal ik wat ik net zei. Denk ik. Dat ik zei van dit moet dus een onderdeel zijn van ons communicatiebeleid over deze duurzaamheidsnota om juist ook onze eigen bewoners actief te krijgen op het punt van dit hele energietransitie verhaal. Dat was de opzet die ik bedoelde.
  • 0:6 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Het was het late tijdstip dat debet daaraan is, dat ik het niet goed meegekregen heb.
  • 0:4 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Nou ja daar heb ik verder geen oordeel over. Dank u wel.
  • 0:9 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Daarmee concludeer ik dat een ieder kan instemmen met dit raadsvoorstel. Klopt dat? Ja. Aldus besloten. [voorzitter klopt met hamer]
 • Besluitvorming zonder debat

 • 17 Advisering representativiteit van het programmabepalend orgaan van RTV1
 • 18 Wijziging Verordening op de vertrouwenscommissie Stadskanaal 2017
 • 19 Wijziging Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden
 • 20 Sluiting
  • 0:07 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan kom ik bij agendapunt 20; sluiting van deze vergadering. Iedereen heel hartelijk bedankt voor zijn inbreng. Wel thuis.