Raadsinformatie

Raadsvergadering 29 maart 2018

Naam
Download het audiobestand (8,04 MB)
Download de gesproken tekst (140,34 KB)
Download de vergaderstukken in pdf (222,27 KB)
 • 1 Opening
 • 2 Vaststellen agenda
 • 3 Beëdiging van de leden van de nieuwe r..
 • 4 Sluiting
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 0:03 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dames en heren ik geef het woord aan de griffier voor een, laten we zeggen, ingekomen stuk.
  • 5:55 K. Willems
   griffier
   K. Willems
   Dank u wel voorzitter. Geachte leden van de raad, leden van het college, bezoekers op de publieke tribune, vrienden, familie, leden van de pers. Vanavond is een bijzondere avond. Overal in Nederland worden in een bijzondere ceremonie de raadsleden beëdigd die afgelopen woensdag, 21 maart, tijdens de raadsverkiezingen zijn gekozen. Dat doen zij door tijdens een raadsvergadering in handen van de voorzitter van de raad een eed of een belofte af te leggen. Normaal gesproken is de burgemeester de voorzitter van de raad. Onze burgemeester heeft echter om gezondheidsredenen haar ontslag ingediend en daarom zal zij vanavond deze raadsvergadering niet voorzitten en de nieuwe raadsleden dus niet beëdigen. Dat is ook juridische gezien bijzonder. En het is vanwege deze buitengewone omstandigheden dat de commissaris van de koning mij gevraagd heeft om u aan het begin van deze raadsvergadering enige tekst en uitleg te geven en u te vertellen hoe hij dit heeft opgelost. Dat doe ik graag. Zoals gezegd, de burgemeester is overal in Nederland de voorzitter van de raad. In de gemeentewet is verder bepaalt dat als de burgemeester verhinderd is het langstzittende raadslid de raadsvergadering voorzit. Die is dan dus de plaatsvervangend voorzitter. Maar het bijzondere is nu dat ook een plaatsvervangend voorzitter, een raadslid dus, vanavond eerst beëdigd zou moeten worden voordat hij als voorzitter van de raad zou kunnen optreden. En hoe je het dan ook went of keert er is nu dus geen rechtsgeldig benoemde raadsvoorzitter. Een locoburgemeester bijvoorbeeld die mag het niet doen, dat staat zo in de gemeentewet. En dit zou met zich meebrengen dat de raad van Stadskanaal niet beëdigd kan worden en dat het hoogste orgaan van de gemeente zijn werk niet kan doen, dat is ongewenst. De commissaris van de koning in de provincie Groningen heeft daarom besloten om een waarnemend burgemeester te benoemen zodat deze het langstzittende raadslid kan beëdigen. Dat langstzittende raadslid kan dan vervolgens op zijn beurt de overige raadsleden beëdigen. Dit is de enige oplossing waarvan gesteld kan worden dat die juridisch volledig correct is. De commissaris van de koning heeft geconstateerd dat de heer Gert Jan Boels uit Onstwedde voor benoeming tot waarnemend burgemeester van Stadskanaal in aanmerking komt. De heer Boels was tot vandaag lid van deze raad en voorzitter van het fractievoorzittersoverleg. Om op uitdrukkelijk verzoek van de commissaris lees ik u het volledige benoemingsbesluit voor, maar ik zal mij kiesheidshalve voor u beperken tot de kop en de staart ervan. De commissaris van de koning in de provincie Groningen overwegende dat op 21 maart 2018 verkiezingen hebben plaatsgevonden voor de raad van de gemeente Stadskanaal, overwegende dat op donderdag 29 maart 2018 de leden van de raad van de gemeente Stadskanaal in gevolge artikel 14 van de gemeentewet de eed of de belofte moeten afleggen in handen van de voorzitter van de raad alvorens zij hun functie kunnen uitoefenen. Overwegende, overwegende enzovoorts, enzovoorts. Gelet op artikel 9, artikel 14 1e lid, artikel 77 1e lid, artikel 78 1e lid en artikel 80 van de gemeentewet en tot slot overwegende dat voor benoeming in aanmerking komt de heer G.J. Boels, besluit de heer G.J. Boels met ingang van 29 maart 2018 vanaf 19.25 uur te belasten met de waarneming van het ambt van burgemeester van de gemeente Stadskanaal, de waarneming geldt tot na het moment waarop het langstzittende raadslid van de raad is beëdigd als raadslid. En de heer G.J. Boels de raadsvergadering op 29 maart 2018 heeft geschorst was aldus getekend vanmiddag om 15.00 uur door de commissaris van de koning in de provincie Groningen, F.J. Baas en een afschrift van dit besluit zal worden gezonden aan de heer G.J. Boels aan de raad van de gemeente Stadskanaal en aan de minister van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties. Leden van de raad ik geef het woord aan de burgemeester zodat hij het langstzittende lid van de raad de heer Goedhart Borgesius kan beëdigen. En ik wil alvast nu de heer Boels bedanken voor zijn diensten en verzoeken de vergadering daarna, zoals door de commissaris verlangt, te schorsen en daarna kan dan de heer Borgesius de vergadering als rechtsgeldig beëdigd plaatsvervangend voorzitter heropenen en de eed of de belofte van de andere raadsleden afnemen. Dank u wel.
  • 3:23 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dank u wel griffier, dank u wel meneer Willems. Ja, beste mensen dan nu waar we eigenlijk hier voor bijeen zijn vanavond. Ook namens mij een hartelijk welkom, in het bijzonder aan deze 23 potentiele kandidaat raadsleden of eigenlijk voor vanavond 23 raadsleden, een hartelijk welkom ook aan de tribune, de gevulde tribune, alle mensen hier aanwezig, familie, vrienden, overige belangstellenden, mensen van de pers, fijn dat u allen in grote getale hier aanwezig bent op deze bijzondere en heuglijke avond. De beëdiging van de nieuwe gemeenteraad van de gemeente Stadskanaal. Vorige week, is reeds gerefereerd, vorige week zijn 23 mensen op democratische wijze gekozen, gekozen door de inwoners van de gemeente Stadskanaal en hier zitten we bijeen om deze 23 mensen te beëdigen. 23 betrokken mensen die zich allen vanuit hun hart, naar ik aanneem en veronderstel, in willen zetten voor onze gemeente Stadskanaal. En daarom is het ook zo goed dat u, beste belangstellenden, hier allemaal in grote getale aanwezig bent, want het zullen drukke tijden voor die 23 mensen gaan worden en dan is enige steun van de achterban nu en de komende vier jaar alvast goed om daarmee te starten, fijn. En als we dan zo rondkijken dan zien we wat mij betreft een gemêleerd gezelschap, u las het in de krant een aantal weken terug, gemeenteraden blinken niet uit in jonkheid, in vrouwen en hier zit toch een prachtig gezelschap wat wij vanavond mogen beëdigen als raad van de gemeente Stadskanaal. Mensen welkom en laten we overgaan met dat wat benoemd is als mijn taak, om u als waarnemend burgemeester de eed of belofte af te gaan laten nemen van het langstzittend raadslid. En dat is de heer Goedhart Borgesius. Hij is na vier jaar afwezigheid weer teruggekeerd, gaat terugkeren in deze gemeenteraad. Hij heeft dan al meer dan 19 jaar raadslidmaatschap op zijn cv staan en is daarmee in deze nieuwe gemeenteraad het langstzittende raadslid. Na die beëdiging zit mijn taak hier er direct weer op. De heer Borgesius zal vervolgens als voorzitter van de raad de overige raadsleden beëdigen. Ik zou de heer Borgesius willen verzoeken naar voren te komen en voor mij te gaan staan. Ik zal daarna ook u als overige raadsleden en het publiek willen verzoeken om te gaan staan uiteraard voor zover daartoe u in staat bent. Meneer Borgesius u heeft van tevoren aangegeven de gelofte te willen afleggen, ik zal de tekst daarvan aan u voorlezen en ik verzoek u de gelofte daarna te verklaren; dat verklaar en beloof ik. Ik verklaar en beloof dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten rechtstreeks noch middelijk enig geschenk of enige gelofte heb aangenomen of zal aannemen, ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.
  • 0:2 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dat verklaar en beloof ik.
  • 0:28 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Dank u wel meneer Borgesius. Ik wil mijn felicitatie en gelukwensen kracht bijzetten en die woorden zal ik kracht bijzetten met het overhandigen van een bos bloemen. Daarna beste mensen, ik wil de vergadering dan schorsen, ik zal de voorzittershamer en de keten aan de heer Borgesius overhandigen. En u meneer Borgesius bent vervolgens bevoegd om de vergadering te heropenen en de eed of de belofte van de overige raadsleden af te nemen. Ik schors de vergadering. [voorzitter klopt met hamer]
  • 0:3 schorsing
 • 2 Vaststellen agenda
  • 02. Vaststellen agenda (222,27 KB)
  • 2:27 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ik wil graag hierbij de vergadering, zoals zojuist ook de heer Boels aangegeven, heropenen en hierbij is hij dan ook weer geopend. De verwelkoming is denk ik meer dan op een voortreffelijke manier door de heer Boels verricht en ik denk niet dat we dat voor de tweede keer te hoeven doen want dat lijkt mij wat teveel van het goede. Wel moet ik u opmerken dat helaas voor de installatie de heer Idema deze avond niet aanwezig kan zijn. En ik ga er vanuit, kijk ik even richting de griffier, dat dat op de volgende raadsvergadering geschied. En u heeft het gehoord nu ik als raadslid beëdigd ben en als langstzittend raadslid de voorzittershamer mag hanteren en derhalve wil ik dus ook graag de eed en de belofte van de nu, de heer Idema is er niet en ik ben zojuist beëdigd, dus dan zijn er nog 21 dacht ik, ja van de 21 mensen hier aanwezig als raadsleden om die straks van u af te nemen. Wat volgens het protocol gewoon vereist is dat ook ondergetekende de tekst van zowel de belofte alsook van de eed aan u voorleest straks. Vervolgens zal ik dan één voor één uw namen opnoemen waarop u dan, en dat heeft u dan aangegeven, de belofte of de eed gaat afleggen. De eed die legt u af door de woorden uit te spreken; zo ware helpe mij God Almachtig en de belofte legt u af door de woorden uit te spreken; dat verklaar en beloof ik. En het is vereist, dat wat de heer Boels ten opzichte van mij heeft uitgesproken, dat ik dat ook nu richting de 21 te installeren raadsleden nog een keer ga uitspreken en derhalve ook het verzoek aan u en ook de aanwezigen voor zover mogelijk vanzelfsprekend, het oplezen van de verklaringen om dan te gaan staan, dus bij dezen het verzoek om te gaan staan.
 • 3 Beëdiging van de leden van de nieuwe raad
  • 4:48 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   U heeft de tekst zojuist ook kunnen horen, maar ik lees het voor. Ik denk dat het wel gaat, ik zal mijn stem wat verheffen. Ik zweer of ik verklaar dat ik om lid van de raad benoemd te worden; rechtstreeks noch middelijk onder welke naam of welk voorwendsel ook enig gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer of ik verklaar en beloof dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten rechtstreeks noch middelijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer of ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. Vervolgens gaan we dan over tot het afleggen hetzij de belofte of de eed. En vanuit mijn positie gezien begin ik dan aan mijn linkerzijde en ik begin bij de fractie van de CU. En als eerste de heer Van der Heide. (de voorzitter noemt de namen en krijgt vervolgens antwoord van de personen) De heer Van der Heide; zo waarlijk helpe mij God Almachtig. Mevrouw Sterenborg; zo waarlijk helpe mij God Almachtig. De heer Van Beek; zo waarlijk helpe mij God Almachtig. De heer Tamsma; zo waarlijk helpe mij God Almachtig. De heer Hamster; zo waarlijk helpe mij God Almachtig. Dat waren dus de vijf leden van de CU. Vervolgens kom ik bij de VVD. De heer Klopstra; dat verklaar en beloof ik. Vervolgens de fractie van de PvdA. Mevrouw Schipper; dat verklaar en beloof ik. De heer Klinkhamer; dat verklaar en beloof ik. De heer Hofstra; zo waarlijk helpe mij God Almachtig. Dat waren dus de drie leden van de genoemde fractie. Vervolgens kom ik bij de fractie Lokaal Betrokken, de heer Mellies. De heer Mellies; dat verklaar en beloof ik. U begrijpt dat Lokaal Betrokken heeft één zetel. Dan kom ik aan bij de fractie van de SP. Mevrouw Luijken; dat verklaar en beloof ik. Mevrouw Ham; dat verklaar en beloof ik. Zoals genoemd is de heer Idema afwezig en dan kom ik nog bij de heer Lesman. De heer Lesman; zo waarlijk helpe mij God Almachtig. Vervolgens kom ik bij de GBS, mevrouw Norder. Mevrouw Norder; dat verklaar en beloof ik. De heer Bieze; dat verklaar en beloof ik. De fractie van D'66, de heer Pals. De heer Pals; dat verklaar en beloof ik. En dan komen we bij, ook een fractie van vijf mensen, te weten het CDA. De heer Maarsingh; zo waarlijk helpe mij God Almachtig. Mevrouw Berndt; zo waarlijk helpe mij God Almachtig. Mevrouw Schrör; zo waarlijk helpe mij God Almachtig. De heer Remmerts; zo waarlijk helpe mij God Almachtig. En ik zal haast zeggen, last but not least, mevrouw Brongers. Mevrouw Brongers; zo waarlijk helpe mij God Almachtig. Goed mag ik u daarvoor danken en ik wil u vanaf deze plaats ook van harte gelukwensen met uw lidmaatschap van de gemeenteraad van Stadskanaal. En dat is dan het voorrecht van een langstzittend raadslid, dat ik dan heb, om u als eerste de hand te mogen schudden en om u daarbij ook gelijktijdig een bos bloemen te mogen overhandigen. En iedereen kan nu weer gaan zitten. En dan zullen wij, ik neem aan tezamen met ondersteuning van de bode en de griffier, de bloemen overhandigen en dan heeft daarna iedereen, wordt iedereen uitgenodigd in de patio voor een hapje en een drankje.
 • 4 Sluiting
  • 0:15 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   En ik ga dus nu, met de uitnodiging die ik zojuist ook aan de aanwezigen vanzelfsprekend heb gedaan, de vergadering sluiten. Ik dank u wel. [voorzitter klopt met hamer]