Raadsinformatie

Raadsvergadering 23 april 2018

Naam
Download het audiobestand (32,86 MB)
Download de gesproken tekst (517,97 KB)
Download de vergaderstukken in pdf (8,99 MB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 3a Beëdiging nieuw raadslid
 • 4 Insprekers
 • 5 De besluitenlijst van 26 maart 2018
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen en ..
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
 • 8 Inlichtingen college
 • 9 Vragenuur
 • 10 Interpellaties
 • 11 Rondvraag
 • 12 Verordeningen Participatiewet 2018
 • 13 Vaststellen Beheersverordening begraaf..
 • 14 Bijdrage vaste lasten Dieverdoatsie
 • 15 Sluiting
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 0:45 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dames en heren, raadsleden, aanwezigen, publiek, mensen die meeluisteren, ook mensen die de medewerking van RTV1 leveren vanuit de studio alsook de pers, van harte welkom op deze raadsvergadering. Ik denk de eerste officiële raadsvergadering van de nieuwe raad dus dat kan beloofd misschien wat te gaan worden. Hierbij verklaar ik de vergadering voor geopend
 • 2 Mededelingen
  • 0:38 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   En kan ik met u overgaan naar agendapunt 2, de mededelingen. Mededelingen heb ik voor u in de vorm dat de heer Van der Heide is verhinderd en de demissionaire wethouders Boen en Gelling zullen waarschijnlijk rond 20.00 uur aanschuiven wat mogelijkerwijze afhankelijk van de snelheid in de afwerking van de agenda vanzelfsprekend, zou kunnen leiden dat we misschien bij de ingekomen stukken naar een iets later tijdstip zouden moeten verzetten, maar goed dat zien we wel hoe dat gaat.
 • 3 Vaststellen agenda
 • 3a Beëdiging nieuw raadslid
  • 2:03 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   En dan wou ik graag met u overgaan naar agendapunt 3a, en wil ik graag de bode verzoeken om de heer Idema naar binnen te geleiden want, hij weet de weg wel denk ik hoor daar niet van, hij zit hier al de afgelopen periode en de periode daarvoor ook al, dus gedeeltelijk. De reden dat de heer Idema hier staat dat hij straks wordt geïnstalleerd vanwege het feit dat 29 maart jl. de heer Idema helaas verhinderd was. Dus mag ik u allen verzoeken voor zover mogelijk vanzelfsprekend om te gaan staan. Ik zal de microfoon wat omhoog zetten. De geloofsbrieven van de heer Evert Idema zijn 26 maart namens de raad onderzocht en in orde bevonden. De raad heeft toen tot toelating van de heer Idema als lid van de raad besloten, zoals ik al zei omdat hij op 29 maart helaas verhinderd was heeft zijn beëdiging toen niet plaatsgevonden. Derhalve doet de heer Idema nu de belofte zoals gesteld in artikel 14 gemeentewet en die zal ik dan nu aan u voorlezen. Ik verklaar dat ik om tot lid van de raad benoemd te worden rechtstreeks noch middellijk onder welke naam of welk voorwendsel ook enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik om iets in het ambt te doen of te laten rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. Wat is daarop uw antwoord.
  • 0:04 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dat verklaar en beloof ik.
  • 0:27 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dank u wel en dan mag ik u van harte feliciteren met de installatie. Het voorstel is dat we de vergadering nu even schorsen zodat eenieder de heer Idema kan feliciteren met zijn installatie.
  • 0:4 schorsing
 • 4 Insprekers
  • 0:8 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Heropen ik bij dezen de vergadering en kunnen wij overgaan naar agendapunt 4, insprekers hebben zich niet gemeld.
 • Informatieve stukken

 • 5 De besluitenlijst van 26 maart 2018
  • 05. De besluitenlijst van 26 maart 2018 (321,05 KB)
  • 0:32 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Om vervolgens met u te gaan naar agendapunt 5, te weten de besluitenlijst van 26 maart jl. Ik stel voor dat we eerst inhoudelijk iemand van u over het verslag van 26 maart jl. Mevrouw Schipper.
  • 0:8 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja dank u wel. Ik had gevraagd naar de stankoverlast van de bio-vergister, bladzijde 3 gaat het over. Of ben ik nou te vroeg.
  • 0:45 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ik denk dat ze het doen gebruikelijk is hier dat wij eerst inhoudelijk vaststellen, vervolgens redactioneel en als het dan vastgesteld is, dan is volgens mij nog de gelegenheid; naar aanleiding van. Dus ik denk de vraag die u dan wilt stellen even bij "naar aanleiding van" kunt doen. Dus bij dezen nogmaals, eerst inhoudelijk, ik zie niemand bewegen, redactioneel, ook niet. Dan is onder dank het verslag vastgesteld. [voorzitter klopt met hamer] Dan naar aanleiding van, mevrouw Schipper.
  • 0:27 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja, dank u wel. Ik had de vorige vergadering gevraagd of er nog veel klachten binnen kwamen van de bio-vergister en daar zou de wethouder nog vragen of navraag naar doen, mijn vraag is dus zijn er ook nog klachten binnengekomen want ik krijg de indruk dat mensen niet meer zoveel klagen, maar niet omdat het niet meer stinkt, maar omdat er dus weinig aan te doen is.
  • 0:03 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Ja, dank u wel voorzitter. Ten tijde dat deze vraag gesteld werd was het in maart. In maart is gebleken dat er geen enkele klacht is binnengekomen in de eerste week van april is er één klacht binnengekomen, maar dat was, daar was sprake van minimale overlast en kwam niet vanuit de bio-vergisten maar had waarschijnlijk te maken met het mestrijden.
  • 0:8 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Heer Pals, naar aanleiding van.
  • 0:10 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, ik heb toen een vraag gesteld over het strooibeleid voor het platform van de busstations. En dat zou mevrouw Brongers gaan uitleggen
  • 0:3 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   wethouder
  • 0:22 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Bij deze geef ik daar inderdaad graag antwoord op. De platforms bij het busstation worden preventief meegenomen in de strooiroutes en ook de trottoirs worden voor zover als mogelijk, dat heeft te maken met de breedte van de zoutstrooiers, daarin meegenomen. dus daar wordt adequaat op ingezet.
  • 0:5 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   meneer Pals.
  • 0:31 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja dank voor uw antwoord. Het is trouwens niet de visie van de mensen die er gebruik van maken en zeker niet zoals u is medegedeeld wat het beleid is, is zeker niet conform de beleving van de mensen die er gebruik van maken en van de buschauffeurs zelf. Want die hebben ons met klem gezegd dat er never nooit wordt gestrooid. Dus dat staat een beetje haaks op uw bevindingen.
  • 0:3 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter ik ga wel eens een keer met glad weer bij de weg, maar
  • 0:20 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Meneer Maarsingh, pardon meneer Maarsingh. U neemt het woord zonder dat ik u om het woord vraag, dus ik wil u daar toch op wijzen want anders dan wordt het een beetje een moeilijke discussie. Ik was nog bij de heer Pals.
  • 0:04 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja ik heb nog een opmerking dus ik bedoel mevrouw Brongers kan misschien nog eens weer aan de organisatie terugleggen over de bevindingen van de chauffeurs over het platform. Want het antwoord van de wethouder staat haaks op de beleving van de gebruikers van het platform.
  • 0:07 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Heer Maarsingh.
  • 0:21 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja voorzitter, excuus dat ik even te snel was, maar waar ik mij zo geweldig over verbaasd heb afgelopen winter is dat ik door Stadskanaal reed en dat alle bus stopplaatsen apart met een auto van de gemeente werden bestrooit zoals een boer dat vroeger met kunstmest uit een zaaibakje deed. Klopt dat?
  • 0:6 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ik moet u daar het antwoord op schuldig blijven, maar ik kijk even vanuit mijn positie naar links.
  • 0:19 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Dat is dus een heel erg specifieke uitvoeringssituatie, ik heb dacht ik net uitgelegd hoe wij ons strooibeleid hanteren en hoe er vroeger gereden werd dat is misschien ook een beetje voor mijn tijd, maar in ieder geval dank voor uw reactie.
  • 0:02 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ok, dank u wel. Ik zie verder geen reacties.
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen en moties
  • 06. Lijst met openstaande toezeggingen en moties (291,68 KB)
  • 0:47 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dan kunnen we overgaan denk ik naar punt 6 van onze agenda; de lijst met openstaande toezeggingen en moties. Waarvan dan het voorstel is om nummer 113, motie Dieverdoatsie, om die af te voeren en dat ligt dan gelegen in het feit omdat die later op de agenda staat om te worden behandeld. Ik hoop dat ieder zich daarin kan vinden. Aldus, voeren we die af. En verder zijn er in mijn beleving geen andere schokkende dingen om te vermelden.
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
  • 07. Lijst met ingekomen stukken (205,68 KB)07.1. College over verkoop watertoren (292,68 KB)07.2. College over enquete vaarrecreatie (278,78 KB)07.2.1. Rapport enquête vaarrecreatie gemeente Stadskanaal 2017 (1,36 MB)07.3. College over vervolginformatie tekorten jeugdhulp (1,33 MB)07.4. College over verkoop miniaturen (329,53 KB)07.5. Treant zorggroep over persbericht operatieve zorg (158,44 KB)07.6. College over normenkader 2017 (381,27 KB)07.7. Schriftelijke vragen Taalhuis antwoord (708,54 KB)
  • 0:36 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dan kunnen we overgaan gaan naar de lijst met ingekomen stukken. Die draagt op de agenda nummer 7. Eerste punt is, advies is voor kennisgeving aannemen en dat gaat over de verkoop van de watertoren. Heer Pals aan u het woord.
  • 2:00 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Wij moeten het wel voor kennisgeving aannemen, maar goed ik zou toch graag het stuk behandeld willen zien. En waarom? Omdat wij in de vorige sessie de wethouder al hebben aangekondigd met schriftelijke vragen te komen, maar daar zijn we nog niet zo ver. En het stuk wat nu aan ons is gestuurd heeft toch wat vragen. En één van de vragen is; dat de nieuwe eigenaren, de heer Van Wees en mevrouw Labrijn, heeft u onder voorwaarden gezegd dat ze in staat om de benodigde subsidies verwerven voor de restauratie van de watertoren. Het is een behoorlijke algemene zin en onze vraag is ook; waaruit blijkt dat, dat zij in staat zijn om subsidies te verwerven voor de restauratie van de watertoren. Dat is het eerste. En de tweede zin is, ook heel ruim opgevat; dat wij verwachten met deze transactie de watertoren, het monument en beeldbepalend object, voor de gemeenschap te kunnen behouden. Onze vraag is dan direct; en als dat niet zo is, wat is dan deze verwachting. En we vragen dat omdat in onze optiek, in brieven van de stichting Rondom Watertoren die bevestigen dat, dat in 2014 is vastgesteld in de bestemmingsplan vastgesteld dat de watertoren maatschappelijke status heeft en als het een maatschappelijke status heeft is het in mijn beleving is de watertoren van iedereen. En zal de watertoren ook voor iedereen in stand moeten worden gehouden en onderhouden. Dus die verwachting die in deze brief staat is dan als die verwachting niet uitkomt wat gebeurd er dan. En voor de rest is het zo dat de watertoren, er zullen nu documenten moeten worden opgemaakt voor de aan- en de verkoop en zeker voor de verkoop, documenten. En onze vraag is dan ook wat wordt er opgenomen in het koopcontract, wat voor bedingen worden in het koopcontract opgenomen die eigenlijk een beetje refereren aan de brief zoals hier nu staat. De nodige subsidies te verwerven voor de watertoren voor de restauratie en voor de transactie dat de watertoren een monument en een beeldbepalend object blijft. Staat dat zwart op wit in de koopakte. Dat is onze vraag.
  • 0:05 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ik dank u wel. Mevrouw Brongers.
  • 0:08 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Voorzitter ik had de vinger ook opgestoken.
  • 0:5 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Excuus had ik niet gezien, te laat, neem me niet kwalijk meneer Bieze. Aan u het woord.
  • 2:07 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Voorzitter de heer Pals heeft een aantal zaken benoemd. Ook wij hebben de vorige keer aangegeven dat wij onderzoek zouden doen naar de verkoop van de watertoren eventueel met schriftelijke vragen zouden komen. wij hebben nog een aantal andere vragen, want volgens ons bedraagt het achterstallig onderhoud van de watertoren zo rond de 2 ton. En onze vraag is of de gemeente daarvoor niet verantwoordelijk is, want volgens mij behoort regulier onderhoud tot de taken die de gemeente uit moet voeren en blijkbaar is dat een periode lang niet gebeurd waardoor deze 2 ton nu nodig is om de zaak op orde te krijgen. In de vorige vergadering gaf de wethouder aan dat er een goede financiële onderbouwing aan het plan lag onder het plan lag. Ik heb het plan even bekeken en dat plan behelst een investeringsbedrag van €930.000,- Waarvan een dekking van €390.000,- is aangegeven en het verschil van 540.000 op PM staat. Ik wil graag van het college weten of inmiddels duidelijk is hoe hoog die PM posten zijn en als dat niet mogelijk is, en daar kan ik me iets bij voorstellen, of het duidelijk is dat die PM posten inmiddels zijn ingevuld met bedragen. U weet dat rijksmonumenten ook een link hebben met de raad voor cultureel erfgoed. Wij zijn benieuwd welke rol u aan de raad voor cultureel erfgoed gaat geven, wij hebben contact gehad met deze raad en deze raad gaf richting ons aan dat het toch wel heel wijs zou zijn dat de gemeente contact opneemt met de raad voor het cultureel erfgoed rond de verkoop van de watertoren. Voorzitter hij is verkocht voor €40.000,- kosten koper, dat lijkt mij een behoorlijk goedkoop bedrag, maar misschien hebt u daar een verklaring voor waarom dat bedrag zo laag is. volgens mij was hij geschat op €114.000,- taxatiewaarde. Ik weet ook dat de watertoren in Oude Pekela voor €89.000,- te koop stond, dus wat dat betreft graag uitleg over deze lage verkoopprijs. En de heer Pals had het er ook al over, wat is nou de rol geweest van de stichting Rondom de Watertoren bij dit proces. Want ook daar hebben wij contact mee gehad en de stichting heeft op 21 mei 2017 een brief gestuurd naar het college en ik hoor van de stichting dat zij geen enkel antwoord van het college op deze brief hebben gehad. Dus graag duidelijkheid daarover. Dank u wel voorzitter.
  • 0:5 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dank u wel heer Bieze. Geef ik het woord aan mevrouw Brongers.
  • 2:17 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Dank u wel voorzitter. Een heel aantal vragen, laat ik beginnen bij de vragen van de heer Pals. Waaruit blijkt nou dat de potentiele kopers zeg maar de subsidies kunnen binnenhalen. Nou dat heeft enerzijds te maken met de ervaringen die zij hebben om dit soort situaties en ook de kennis en inzicht die zij hebben zitten als het gaat om cultureel erfgoed. Op dit moment zijn we bezig met de invulling van de verkoopvoorwaarden, dus daar kan ik u nog niet zoveel over vermelden. De heer Bieze heeft het over de financiële onderbouwing en vindt het verkoopbedrag wat aan de lage kant als ik dat zo mag interpreteren. dat heeft ook te maken met het achterstallig onderhoud waar de watertoren mee te maken heeft en daarover hebben wij met de potentiele kopers zaken gedaan. Waar het gaat om het informeren van de raad van cultureel erfgoed. Het spreekt voor zich dat als wij dit soort situaties bij de hand hebben dat wij onze partners daarover informeren dus dat zal nog aan de orde komen. Welke rol heeft stichting Rondom de Watertoren nu gespeeld. Nou in het verleden, en de exacte datum kan ik even heb ik nu even niet paraat, maar hebben wij met de stichting om de tafel gezeten en moeten constateren van beide kanten zowel vanuit onze kant, vanuit de gemeente, als vanuit de kant van de stichting, dat de plannen die op dat moment voorlagen geen haalbare kaart bleken te zijn. Ik heb u dat de vorige vergadering dacht ik ook gemeld dat er ook geen exploitanten te vinden waren om daarin te investeren. dus in die zin is er zeker met de stichting gesproken over de situatie en zijn wij in overeenstemming met dit besluit uit elkaar gegaan. Dat waren zo ongeveer de vragen dacht ik voorzitter.
  • 0:5 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ik dank u wel. Heer Pals.
  • 1:8 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter, bedankt voor de beantwoording van de vragen, maar het is me nog niet helemaal helder. als mensen in staat zijn om de benodigde subsidies te verwerven vind ik wat anders dan dat ze ervaring hebben met het subsidie verwerven. Dus ik vind dat een heel breed verschil eerlijk gezegd. want als ze in staat zijn om subsidies te verwerven vind ik ook dat ze u als verantwoordelijk portefeuillehouder helder in een klare taal moeten kunnen zeggen waaruit die subsidies bestaan, hoeveel de subsidies is en wat er en hoe ze het hebben binnengehaald. En met, vooral het laatste, dat ze het hebben binnengehaald. En uw antwoord is nog een beetje in het luchtledige, dat zweeft nog. Mijn tweede vraag is; u zegt we kunnen over de verkoopvoorwaarden kunnen we nog niks bekend maken, dat snap ik, ik denk dat u daar ook heel lang over moet nadenken over zo'n mooie beeldbepalende watertoren. Alleen mijn vraag is dan tevens van wordt de raad dan op de hoogte gebracht over de verkoopvoorwaarden. Wordt dat bekend gemaakt zodat wij als raad daar nog over inzicht en nog iets van kunnen zeggen.
  • 0:4 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Heer Bieze.
  • 0:50 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja voorzitter dank voor het antwoord van de wethouder. Ik zit met hetzelfde, ik heb twee vragen niet beantwoord gekregen. Dat ging over om die PM posten die in het plan staan en ook over de subsidies voorzitter. want in het plan staat dat er uitgegaan wordt van maximale subsidie bedragen wat natuurlijk nog maar zeer de vraag is of dat gaat gebeuren. Die 40 k zegt u die is berekend op basis van het achterstallige onderhoud wat er zou zijn. nou ik neem toch aan voorzitter dat we geen €200.000,- in de verkoopprijs hebben verdisconteerd, dus daar blijft voor mij ook onduidelijkheid over. Dus graag antwoord nog op deze vragen.
  • 0:2 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Wethouder.
  • 1:3 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja voorzitter, misschien nog even voor de goede orde, de verkoop van de watertoren met alle ins en outs, is en blijft een uitvoeringszaak van het college, laat onverlet dat ik uw vragen graag beantwoord. De verkoopovereenkomst ???????????? op dit moment opgemaakt en als we het dan hebben over de PM posten die nog niet ingevuld zijn, die zijn op dit moment inderdaad nog niet ingevuld en daar kan ik dus ook niet verder iets over zeggen. als u de vraag stelt van hoe worden wij als raad geïnformeerd over de inhoud van de verkoopovereenkomst, dan moet ik u toch weer wijzen op het feit dat dit een uitvoeringszaak is van het college en dat dit soort documenten niet in eerste instantie volledig openbaar zijn. Dat is iets tussen de koper en de verkoper. Dat wou ik toch maar even duidelijk gezegd hebben.
  • 0:6 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dat was duidelijk denk ik. Heer Mellies.
  • 0:23 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Ja dank u wel voorzitter. Ja ik hoor het u zeggen maar kijk wij hebben natuurlijk met zijn allen wel nog heel vers in het geheugen het debacle rondom het postkantoor, ook een beeldbepalend gebouw. Kunt u hier gewoon aangeven dat dat soort praktijken niet gaat gebeuren met onze mooie watertoren. Kunt u dat bedingen.
  • 0:2 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   wethouder
  • 0:17 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Zoals de situatie nu voorligt gaan wij daar zeker niet van uit en kan ik u 100% garantie geven dat is altijd een lastige vraag bij voorkeur doen we dat liever niet, maar dat ziet er niet naar uit dat dat eenzelfde traject zal worden.
  • 0:4 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   heer Maarsingh
  • 2:06 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja, het was eigenlijk een ingekomen stuk, maar het wordt een behandelstuk zo. En nu dat zo is voorzitter willen wij als CDA toch eigenlijk een wat andere mening hier ventileren. Kijk het kan maatschappelijke status hebben of een maatschappelijk belang dienen, zeker is dat het een monument is, dus je kunt hem niet slopen, tenzij hij in elkaar zakt, zulke monumenten hebben wij ook waar absoluut geen belangstelling voor is, dus wij zeggen als CDA wij zijn eigenlijk heel erg blij dat na dacht ik een periode van 53,5 jaar, deze watertoren geen bestemming meer heeft, geen nut meer heeft, behalve dan dat de jeugd er met een touw kan zakken en zo, maar goed dus dat is allemaal leuk en aardig en als er nu toch een ondernemer is die er iets in ziet om het ook rendabel te maken en dat er dan tegelijk de mogelijkheid komt om het onderhoud van de watertoren waar toch wel eens een keer wat aan moet gebeuren, ik denk dat ie gewoon even ingevoegd moet worden, hij valt niet om, maar dat is natuurlijk toch wel een heel karwei, dan zijn wij in ieder geval heel erg blij dat er nu een bestemming voor is. En hopelijk dat er ook een paar centen worden verdient, want dan weet je zeker dat zo'n monument ook in stijl en in orde blijft en dat is het ook werkelijk beeldbepalend. Daar vlakbij staat nog een slachthuis, dat is ook een monument, ik wil er verder niks over zeggen, maar wij willen toch heel graag dat die watertoren er wel blijft. En dit lijkt ons een unieke gelegenheid om dat te doen en dat recht van terugkoop is hier niet genoemd. wij gaan er dan vanuit dat als dat van toepassing zou zijn dat dat dan voor de prijs is, minus de kosten, inclusief de kosten van de gemeente komen daar bovenop, zo gaat dat meestal, dat hoeven wij niet te ??????, daar hebt u mensen voor en dan nou dan val je dus helemaal geen buil aan en het is te hopen dat dit gewoon doorgaat. Want dan is er bedrijvigheid, dan is er onderhoud, dan is er en wat interesseert ons in feite dan nog die prijs denken wij.
  • 0:11 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dank u wel heer Maarsingh. Ik wil de heer Pals en de heer Bieze elk nog een keer de kans geven om een vraag te stellen want anders wordt dit wel heel uitvoerig behandelt.
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter maar ik wil daar toch een punt van orde over maken.
  • 0:1 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   wat zegt u?
  • 0:6 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik wil u daar toch eens een antwoord op geven, waarom wij hier met dit stuk komen. Ik heb aan de programmacommissie gevraagd
  • 0:28 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ik kan mij dat voorstellen, laat ik dat voorop stellen, maar ieder raadslid heeft natuurlijk het recht bij een ingekomen stuk om zich richting de agendacommissie te wenden en te zeggen dit wil ik geagendeerd zien en niet op de lijst met ingekomen stukken. En dat had gekund en dan kunt u daar denk ik ook veel langer over discussiëren dan in dit geval. maar u hebt het woord gekregen en ik geef u het woord nogmaals, dat heb ik zojuist al gezegd. Dus bij dezen, aan u het woord heer Pals.
  • 0:25 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter ik wil daar toch met klem even reageren op uw opmerking. Ik begrijp de mores zoals het hier is, maar ik heb me gewend tot de agendacommissie en de agendacommissie heeft tegen mij gezegd wij zetten alle alleen nog maar stukken op de raad die bediscussieerd kunnen worden. Ik heb meneer Idema heb ik gevraagd, dat is de vertegenwoordiger in de agendacommissie, en ik heb hun daar contact mee gehad dus vandaar ook dat ik nu vragen stel. Ik ben een beleefd raadslid en als het niet kan had ik dit ook niet gedaan.
  • 0:2 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Aan u het woord, ik heb u het woord gegeven.
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar eigenlijk ontneemt u mij het woord want ik mag nog één vraag stellen.
  • 0:4 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Nee, ik heb gezegd ik geef u nog eenmaal het woord. Ik heb niet gezegd één vraag.
  • 0:58 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ok. ja ik ben het helemaal niet eens met de, ten eerste even antwoord op meneer Maarsingh, ja die maakt het wel heel breed. Die zegt van ja als er mensen omvallen et cetera dan kunnen we dan vallen wij er geen buil aan. Maar dat is ook juist precies wat wij vragen en wat wij willen. wij willen juist weten hoe zij nou die stukken tot stand gekomen wat staat in die stukken dat we er ook geen buil aan vallen. Maar meneer Mellies heeft terecht ook gezegd; wij willen geen tweede postkantoor affaire meer in deze gemeente. Want er is al een historisch gebouw afgebroken. Buitendien is dat in 2014 is het in de bestemming vastgesteld dat de watertoren maatschappelijke status heeft gekregen en ik vind als gemeenteraad gaan we ook daar over. en ik denk niet dat het echt, dat alleen maar college over onze maatschappelijke statussen gaat. Ik wil ook graag als raadslid daar een stem in het kapittel hebben.
  • 0:3 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dank u. Heer Bieze.
  • 1:19 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja voorzitter kort nog even. Als het college zegt dat het een uitvoeringsverantwoordelijkheid is van het college dan hebben zij daar gelijk in, maar het is natuurlijk ook zo dat wij hier een controleren orgaan zijn als raad om ook zaken van het college te controleren. En als wij de indruk hebben van wij moeten het college toch even wat scherp houden in bepaalde zaken dan lijkt me dat een goede zaak. Kijk dat die watertoren verkocht wordt en dat daar een nieuwe bestemming voor moet komen, prima. Maar dan moet dat wel goed onderbouwd zijn. En vandaar ook dat wij deze vragen hebben gesteld over de financiële positie van dit tweetal, dat kan allemaal goed zijn, maar wij willen toch met nadruk even richting het college aangeven van let goed op uw zaken. De heer Mellies zegt terecht wij willen niet weer in de situatie terechtkomen dat zoals dat bij het postkantoor aan de Poststraat is gebeurd, die er nu niet meer staat. Even richting de heer Maarsingh, want dat wil ik toch wel even kwijt. Meneer Maarsingh het gaat niet alleen om het invoegen van een stukje muur. Het gaat om veel meer dan het invoegen van een stukje muur en als u zich had ingelezen dan had u dat geweten. Ook voor wat betreft het slachthuis, laat ik dat maar in de rondvraag doen, dat is beter denk ik.
  • 0:48 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dank u wel heer Bieze. Naar mijn idee hebben we dit punt nu uitvoerig behandelt en dit zal op enig moment nog wel verder gaan ontwikkelen. En ik wil met u overgaan naar punt 2, onder hartelijk welkom heten richting de heer Boen die inmiddels denk ik nu al 15 minuten aanwezig is. Punt 2 van de lijst van ingekomen stukken, de vaarrecreatie. Ik zie niemand bewegen. Punt 3, de vervolginformatie tekorten jeugdhulp. Heer Klinkhamer.
  • 0:06 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dank u wel voorzitter. Een heel lastig dossier, het tekort binnen de jeugdhulp. Er worden maatregelen genomen dus er wordt geïnvesteerd en wij hebben als fractie wensen het college en ik denk ook de wethouder, zeker als waarnemend portefeuillehouder jeugdhulp RIGG, heel veel succes met deze dossier.
  • 0:12 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dat was een mededeling richting de wethouder waar denk ik de wethouder niet op behoeft te reageren, ik weet niet of u wilt reageren.
  • 0:2 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   dank
  • 0:10 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dat was kort maar krachtig. Punt 4 van de ingekomen stukken betreft de verkoop van de miniaturen. Heer Mellies.
  • 0:03 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Ja dank u wel voorzitter. Nou ja goed vorig jaar hebben we daar als fractie al vragen over gesteld. Wij zijn blij dat er een bestemming gevonden is voor de miniaturen en waar we ook blij mee zijn natuurlijk is dat het binnen de regio blijft en ik hoop dat het landgoed Tenaxx in Wedde daar een goeie bestemming voor vindt. En datzelfde mag ik ook zeggen tegen het programma van onze centen want ik wordt morgen benaderd door dat programma, dus ik zal het ze doorgeven dat wij blij zijn met deze bestemming. Dank u wel.
  • 0:06 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dank u. Ik zag dacht ik de heer Hofstra.
  • 0:41 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Ja we hebben het hier in deze raad al vaak over de miniaturen gehad, liefst hadden wij natuurlijk gezien dat er een bestemming in de gemeente was gekomen. En we zien ook dat voor een symbolisch bedrag verkocht is, zeg maar voor een miniatuur 3 ton, wat het ooit gekost heeft. Volgens ons was het wel chiquer geweest als u dit even van tevoren met de raad besproken had, gezien het politieke punt wat wij hier en andere fracties ook vaak gemaakt hebben over deze miniaturen. Kijk het college is natuurlijk bevoegd om privaatrechtelijke handelingen te verrichten maar de politieke antenne had in dit geval wat beter ontwikkeld kunnen zijn. Tot zover voorzitter.
  • 0:3 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dank u. De heer Bessembinders.
  • 0:44 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja voorzitter, wij zijn blij met Lokaal Betrokken, dus daar kunnen we heel kort over zijn. En ja de PvdA zegt had het liever in eigen gemeente gehouden, daar hebben we indertijd pogingen voor gedaan, maar die zijn mislukt. En dat u zegt van ja had de raad vooraf geïnformeerd, dat had gekund, maar ja dan ook kleine, dus wij hebben gezegd van volgens ons kunnen wij op deze manier handelen, de financiële consequenties zijn net zo klein als de miniaturen dus wat dat betreft hebben wij gedacht van wij durven dit op deze manier aan en informeren u netjes achteraf wat wij hebben ondernomen. Dank u wel voorzitter.
  • 0:5 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ik dank u wel. Mevrouw Luijken.
  • 0:17 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Dat handelen van het college is verder prima, maar het is wel net als met de watertoren, wij moeten dit allemaal uit de krant vernemen en het is misschien wel even handig voordat het in de pers komt, dat het gewoon eventjes als mededeling naar de raadsleden gaat. als dat kan.
  • 0:06 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Wilt u daar nog op reageren meneer Bessembinders.
  • 0:23 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja ik hoor rechts wel reacties van het gaat gelijk naar de pers en het gaat ook, er is ook een brief naar de raad gegaan, maar die brieven worden denk ik één keer per week verzonden. En dan is per ongeluk de pers eerder geïnformeerd, dan bent u wel op de hoogte maar niet op de meest nette manier. Dus wij zullen daar alert op zijn, lijkt mij, voorzitter.
  • 0:00 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ik dank u. Ik zie verder niemand die hierover iets wil vragen. Gaan we over op agendapunt 5, ook de heer Gelling is inmiddels aanwezig. En dat gaat over de zorggroep die een persbericht heeft laten verschijnen over de operatieve zorg. Wilt iemand van u daarover het woord voeren. De heer Hofstra.
  • 0:20 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Wat mij betreft heel kort voorzitter. ja elke maand is er wel weer een nieuwe verassing uit de koker van Treant, de berichtgeving in de media gaat al weer verder dan de berichtgeving zoals die hier in deze brief staat, namelijk er komt één centraal ziekenhuis. Op een later moment denk ik dat het goed is dat we als raad gezamenlijk hier nog weer op terugkomen.
  • 0:8 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ik kijk even richting de wethouder of hij behoefte heeft om hier op te reageren. Heer Boen.
  • 0:40 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, heel kort voorzitter. Inderdaad klopt het dat er inmiddels ook een concept regiovisie is verschenen. Er is vanmiddag ook trouwens naar aanleiding van daarvan een tweede overleg zorgtafel geweest, daar wordt u in de loop van de week schriftelijk over geïnformeerd, kan ook begin volgende week zijn, maar daar wordt u in ieder geval schriftelijk over geïnformeerd. 6 juni is zoals bekend een bijeenkomst gepland waarin gemeenten als één van de betrokken partijen hun mening kunnen geven over die conceptnotitie, dus ik ben het eens met de heer Hofstra dat dit nog wel een keer aan de orde zal komen.
  • 0:36 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dank u. Gaan we over naar punt 6 van de lijst met ingekomen stukken. Betreffend het normenkader 2017. Om dat in handen te stellen van de rekeningcommissie. voor kennisgeving aangenomen. Komen we bij punt 7, het laatste punt van onze ingekomen stukken, over de beantwoording van de schriftelijke vragen Taalhuis. Heer Van Beek.
  • 0:29 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Dank u wel voorzitter. Dank u wel voor de antwoorden college, heeft natuurlijk ontzettend lang geduurd. Ons ex raadslid, de heer Dijkstra, heeft zich er ontzettend druk over gemaakt maar goed de antwoorden die zijn er nu, waarvoor dank. En u zult begrijpen dat wij dit nauwlettend in de gaten houden en de datum 3 t/m 9 september staat al in onze agenda. Waarvoor dank dus.
  • 0:12 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ik dank u wel. Behoeft geen reactie dacht ik. U wilt graag een reactie, aan u het woord heer Boen.
  • 0:19 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, heel kort. Ik ben het eens met de heer Van Beek wat betreft de datum die zullen wij zelf natuurlijk ook in onze agenda noteren en ik ben blij dat de vragen in ieder beantwoorden aan de verwachtingen van de heer Dijkstra namens wie u ook spreekt vanavond begrijp ik. Dank u wel.
 • 8 Inlichtingen college
  • 0:01 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ik dank u. Kunnen we overgaan naar punt nummer 8, betreffende inlichtingen vanuit het college. Ik heb begrepen dat die er niet zijn.
 • 9 Vragenuur
  • 0:09 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dus kunnen we gelijk doorgaan naar punt 9, vragenuur. Is ook geen gebruik van gemaakt.
 • 10 Interpellaties
  • 0:11 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   En datzelfde geldt ook voor punt 10 van onze agenda. Te weten de interpellaties.
 • 11 Rondvraag
  • 0:20 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dan kom ik aan bij de rondvraag, geagendeerd als nummer 11. Ik begin bij mevrouw Sterenborg, heer Van Beek, heer Tamsma, heer Klopstra, mevrouw Schipper, heer Hofstra aan u het woord.
  • 0:37 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja dank u wel voorzitter. Vorige week bereikte ons het bericht ook via de media dat er een vernieuwde aanvraag is gedaan voor een speelhal hier in het centrum van Stadskanaal. RTV Noord heeft daar ook uitgebreid over bericht. De wethouder, de heer Hamster, heeft daar ook middels social media op gereageerd. Wij willen toch even vragen was dit een persoonlijke uitlating of was het standpunt van het college en was het verstandig om dit zo via social media te doen. Er zijn toch officiële kanalen voor het afwijzen van zo'n aanvraag.
  • 0:17 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ik dank u wel. Wilt u de vraag gelijk beantwoorden? Eerst even de ronde afmaken, doen we dat. Heer Klinkhamer, heer Mellies aan u het woord.
  • 0:33 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Ja, dank u wel voorzitter. Ja dit gaat om wat vaartuigen die in het kanaal liggen. We hebben een onderzoek gedaan, er liggen een aantal vaartuigen, een zestal stuks, die zeer slecht onderhouden zijn dan wel al half verzonken zijn. En ja ik heb even getwijfeld om dit te benoemen bij ingekomen stukken, bij de enquête vaarrecreatie, maar kan daar alsjeblieft op gehandhaafd worden. Want we hebben daar nadere regels voor, woonschepen en overige vaartuigen, of dat ook even bekeken kan worden en opgelost kan worden. dank u wel.
  • 0:12 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dank u. Heer Lesman, heer Idema, mevrouw Luijken, mevrouw Ham, mevrouw Bieze, heer Bieze. Aan u het woord.
  • 0:06 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja dank u wel voorzitter. Ik had net al even het slachthuis in mijn mond, ik had het net ook al even over de watertoren en het postkantoor, het slachthuis staat er ook slecht bij en de heer Maarsingh wilde er niks van zeggen, maar dat wilde hij waarschijnlijk zeggen dat het er slecht voor stond. Ik heb van belanghebbenden gehoord dat zij al twee jaar bezig zijn om dat slachthuis te kopen en dat daar maar geen voortgang in zit. En volgens mij staat het te koop voor €150.000,- en hoeft het wat mij betreft niet weg voor 40.000, maar ik vind, ik wil graag van de wethouder horen wat de stand van zaken is rond het ??????????????rijksmonument. Dank u.
  • 0:4 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dank u wel heer Bieze. Heer Pals.
  • 0:06 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter, ik kom wederom weer terug op de kademuur in Musselkanaal. Het is inmiddels, i mei is het vaarseizoen geopend en de laatste antwoord die ik van de wethouder heb gekregen is dat de kademuur voor het vaarseizoen gereed zou zijn. Ik heb diverse mensen nu gesproken in de omgeving en die hebben dat voor me waargenomen, maar tot op heden is er niets aan gebeurd aan de hele kademuur. dus mijn vraag is nu; is het vaarseizoen 1 mei 2018 bedoelt of wordt vaarseizoen 1 mei 2019 inmiddels bedoelt en ik vind het toch een beetje pijnlijke zaak aan het worden omdat dat al maanden en maanden en maanden aanhoudt en zo langzamerhand voel ik mij een beetje met het kluitje in het riet gestuurd.
  • 0:13 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dank u wel. Mevrouw Berndt, heeft u iets voor de rondvraag? Heer Maarsingh.
  • 0:4 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ik had niks over het slachthuis willen zeggen, ik loop er drie keer per dag met hond langs
  • 0:2 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Heer Maarsingh we maken eerste even het rondje af
  • 0:2 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Maar dit is toch rondvraag?
  • 0:2 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ik dacht dat u wilde reageren op
  • 0:1 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   nee, nee, nee
  • 0:3 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Neemt u mij niet kwalijk, ga uw gang.
  • 0:6 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter, de vraag van het CDA is; het zou toch wel heel erg mooi zijn dat het slachthuis een bestemming kreeg.
  • 0:00 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Duidelijk. Mevrouw Schrör, heer Remmerts. Ok, als eerste heeft de heer Hofstra een vraag gesteld over de gokhal. Mevrouw Brongers.
  • 0:22 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja voorzitter, volgens mij noemde de heer Hofstra inderdaad de speelhal. Als college zullen wij die brief en dat verzoek adequaat beantwoorden via de reguliere wegen. En het bericht van een onzer collega's was van persoonlijke aard en niet namens het college.
  • 0:25 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   De heer Mellies had een vraag over een zestal vaartuigen die niet geheel meer zich boven het wateroppervlak bevinden. De wethouder die daar op wil reageren, heer Boen.
  • 0:28 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, misschien dat het iets is wat met vaarrecreatie te maken heeft, hoewel de boten blijkbaar niet varen en dat het ook in de nabije toekomst waarschijnlijk voorgoed onmogelijk is. Ik denk dat het verstandig is om daar wel even naar te kijken en het is niet de bedoeling dat, vergelijk het met huizen, dat die zomaar vanzelf plotseling onder water verdwijnen.
  • 0:16 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dank u, kom ik bij de heer Bieze. Die had een vraag inzake het voormalig slachthuis aan de hier in Stadskanaal. De heer Gelling.
  • 0:53 P. Gelling
   Wethouder (GBS)
   P. Gelling
   Voorzitter, dank. Het slachthuis dat staar er inderdaad niet goed bij, dat ben ik het helemaal met de heer Bieze eens. Dat daar geïnteresseerden zouden zijn die gedurende twee jaar daar geen voortgang in hebben kunnen bereiken voor wat betreft aanschaf, dat is mij vreemd. Wat ik wel weet is dat wij momenteel met twee verschillende geïnteresseerden in gesprek zijn om te kijken hoe wij tot de verkoop van het slachthuis kunnen overgaan. Omdat onder andere mogelijk te maken hebben wij de bestemming daarvoor al danig verruimd, dus er zijn meer mogelijkheden, want wij willen graag met u dat daar een goede invulling voor komt. Ik hoop u te kunnen melden over niet al te lange tijd en dat zou dan betekenen dat het een goed resultaat heeft gehad, dat wij kunnen melden dat het slachthuis is verkocht. Maar op dit moment kan ik niet verder zeggen dan dat wij daarover in gesprek zijn.
  • 0:19 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ik dank u voor uw antwoord heer Gelling. En als laatste had de heer Pals een vraag inzake de kademuur in Musselkanaal. Ik denk dat is voor mevrouw Brongers.
  • 0:04 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja, voorzitter zeer binnenkort starten wij met de werkzaamheden inderdaad van de kademuur dus zeker voor 1 mei 2019 is het afgerond en dat ben ik geheel met u eens dat mag ook wel na een langlopend traject als deze en wij zien uit naar de resultaten.
  • 0:07 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   heer Pals.
  • 0:35 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja die 2019 dat bedoelde ik natuurlijk grapje, maar uw vorige vermelding was inderdaad 1 mei 2018. En kunt u dan ook aangeven, want ik bedoel omwonenden die snappen er ook helemaal niets meer van eerlijk gezegd, kunt u nou ook aangeven wat nu de vertraging heeft opgeleverd dat het op 1 mei 2018 niet klaar is. Buitendien kan ik mij voorstellen dat als u nu begint weer met die kademuur en u weet de nauwe doorgang al de vaarrecreatie die nu op 1 mei weer aan de gang komt, wat voor belemmeringen geeft dat voor de vaarrecreatie.
  • 0:3 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   de wethouder
  • 0:38 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Werkzaamheden hebben soms altijd helaas een bepaalde overlast i situaties, maar daar zullen we dan vooraf goed over communiceren. De vertraging die, om het zo maar even te noemen, die ermee te maken heeft dat wij iets later beginnen als gepland, dat heeft ook te maken met de subsidieaanvraag die gedaan is en waar uitsluitsel over is gekomen. Wij moeten nu zelf een en ander in de planning meenemen en dat heeft ertoe geleid dat het iets later is geworden dan oorspronkelijk vermeld.
  • 0:6 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Nog een keer voor u meneer Pals.
  • 0:03 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dank voor de beantwoording, maar wethouder u zult toch wel met me eens zijn dat er toch eens een keer een uitspraak dient te komen. en ik laat u er nou nog een beetje ik denk nou u moet waarschijnlijk al die al uw ambtelijk apparaat weer instrueren, maar mag ik voorstellen dat bij de komende raadsvergadering over vier weken dat u dan ook echt met een einddatum komt en dat luid en helder en klare taal schenkt en niet zoals u afgelopen maand of afgelopen jaar eigenlijk heeft gedaan door steeds maar uit te stellen. Kunnen we daar een afspraak over maken?
  • 0:8 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ik kijk even richting de wethouder.
  • 0:13 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   De laatste raadsvergadering wellicht mogelijk in deze setting, maar dat ga ik u toezeggen en de volgende raadsvergadering krijgt u concrete antwoorden van mij.
  • 0:11 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Nou dit is een toezegging heer Pals dus die zal worden opgenomen op de lijst. Mevrouw Luijken.
  • 0:10 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Kunnen we daar ook meteen de parkeerplaatsen in Musselkanaal in meenemen want ook daar zijn heel veel vragen over.
  • 0:04 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   U maakt nu via een omweggetje alsnog gebruik van de rondvraag mevrouw Luijken. De heer Bessembinders die knikt. Dat doen we zei hij, dus bij deze.
  • 0:06 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   voorzitter nog een opmerking ?????????????
  • 0:08 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   ga uw gang
  • 0:9 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Laat ik zeggen dat ik de bagage van de heer Bessembinders overneem en ook de parkeerplaatsen meeneem in de volgende raadsvergadering.
  • 0:3 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Duidelijk.
 • Besluitvorming met debat

 • 12 Verordeningen Participatiewet 2018
  • 12. Verordeningen Participatiewet 2018 (761,91 KB)12.1. Concept beleidsregels (691,91 KB)12.2. Participatieraad over loonkostensubsidieverordening en de Reintegratieverordening (222,2 KB)
  • 0:23 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dan zijn we nu aangekomen bij agendapunt 12, besluitvorming met debat, en agendapunt 12 betreft de Verordeningen Participatiewet 2018. Wie wenst hierover het woord. Heer Idema.
  • 2:5 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   De SP is verheugd dat werk vanuit de bijstandsuitkering gaat lonen. Met name voor onze inwoners die het heel goed kunnen gebruiken en verdienen. Dit zal zeker een stimulans geven om de re-integratietrajecten te stimuleren. Dit geldt zeker voor de sociale activeringsprogramma met de ??????????? werkzaamheden, zonder dat er sprake is van verdringing. Ook in onze regio zien wij dat de werkgelegenheid toeneemt. Het is fijn dat we nu kunnen beginnen met echt participeren. Wij willen wel opmerken dat op maat begeleiding essentieel is voor een betaalde baan, om een betaalde baan te realiseren en/of goed een sociaal activeringsprogramma. Als vanzelfsprekend is een begripvolle langdurige begeleiding zonder dwang een goed uitgangspunt. Dit zal naast de premie zeer motiverend werken. Volgens de SP is dit een goed instrument om uit de armoede te komen. Wij zijn overigens van mening dat de periode van zes maanden voor men in aanmerking komt voor een premie erg lang is. volgens ons kan dit aanzienlijk korter. Namelijk redelijkerwijs kan echt wel worden beoordeeld of iemand positief wil meewerken zonder dat de productiequotum wordt gehaald. De voorgestelde premies zijn wat betreft de SP een goed begin en na een evaluatie gestaffeld kan worden verhoogd naar een degelijke beloning. Het subsidieplafond moet nog worden vastgesteld in de voorjaarsnota, wij doen alvast een beroep op het college om met een ruim plafond te komen om te voorkomen dat de een wel een premie krijgt en de andere niet. Ook stellen wij voor om na een jaar de nieuwe verordening en de beleidsregels te evalueren. Beschut werk is van groot belang. Wij pleiten ervoor om geschikte werkplaatsen te creëren zodat onze inwoners met een beperking kunnen blijven mee participeren. Verder vindt de SP de voorgestelde loondispensatie vanuit het rijk geen goed voornemen. Wij komen in een volgende vergadering met een motie hier op terug. Dank u wel voorzitter.
  • 0:5 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dank u wel heer Idema. Mevrouw Schipper.
  • 1:50 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja, dank u wel voorzitter. Per januari 2017 zijn er wijzigingen en een betere stroomlijn voor loonkosten subsidie en verplichte aanbieding beschut werk. Doel is een vereenvoudiging van de participatiewet, specifiek voor de doelgroep afspraakbaan en beschut werk. Er wordt zeker goed gekeken naar maatwerk en duidelijke kaders, dat is natuurlijk altijd prima. Door deze wijziging voldoet onze gemeente ook weer aan de wettelijke eisen. Wat we zeker een belangrijk punt vinden is het positieve advies van de participatieraad. Ook het stimuleren van het premiebeleid zien we als positief. Natuurlijk moet er goed gekeken worden en het maatwerk niet uit het oog verloren worden. er kunnen premies betaald worden voor onbetaald werk. Waar denkt het college aan, wat voor premies moet men denken. Dan de loonkosten subsidie. Bedrijven worden gestimuleerd om banen te vinden door vergoeding te krijgen van de gemeente. Hoe lang kan men hiervan gebruik maken en wat voor garanties staan hier tegenover. Eén voorwaarde is voor ons zeker dat er geen verdringing mag zijn en dat geeft u ook wel aan in het stuk en daar staan we ook volledig achter en we vragen het college dan ook om hier goed de vinger aan de pols te houden. Verder onbeloonde werken, vrijwilligerswerk, dit is mogelijk en mag wel onder voorwaarde dat er op een termijn een kans op een baan in zit. Is dit niet zo dan mag het geweigerd worden en is het dus geen plicht. Kan het college dit ook bevestigen en zodat er dus ook goed genotuleerd staat. En dan beloning, dit voor aanvulling van gemeente indien nodig. Voor zover ik geïnformeerd ben hoeft de gemeente niet het minimumloon te betalen, maar onze fractie is van mening dat er altijd een minimumloon uitbetaald wordt en uiteraard ook een goede regeling voor de pensioenopbouw. Dank u wel.
  • 0:5 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ik dank u. De heer Tamsma.
  • 1:27 A. Tamsma
   raadslid ChristenUnie
   A. Tamsma
   Dank u wel voorzitter. Ook al gaat het economisch beter, er zullen altijd mensen zijn die een duwtje in de rug nodig hebben bij het vinden van werk. Met de voorgenomen maatregelen die het college voorstelt creëren we dus ook positieve mogelijkheden om wat te doen daarin. De ruimte die het college daar zichzelf geeft in de uitwerking in de beleidsregels die zien wij zeer positief. Wat al werd genoemd, de participatieraad, ik moet het goed zeggen, heeft heel kort gereageerd, namelijk positief. Eigenlijk geen enkele opmerking, dus dat onderstreept ook wel de goede uitgangspunten. De evaluatie, wij zijn ervan uitgegaan dat die terugkomt in de P&C cyclus, maar als de wethouder daar een andere optie heeft dan horen we die graag. En een formeel aspect, de verordeningen werden noodzakelijk omdat er nieuwe wetten ingingen op 1 januari 2017, dat is, nou ja ik noem het toch maar bijna anderhalf jaar geleden, waarom hebben we dan eigenlijk nu pas deze verordeningen. Ik bedoel normaal gesproken reageren we vrij vlot op nieuwe wetten, dus in dit geval heeft dat voor ons gevoel even vrij lang geduurd.
  • 0:16 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dank u wel en ik feliciteer u met uw maidenspeech in deze raad. Mevrouw Berndt heeft het woord ook nog gevraagd, aan u het woord.
  • 0:57 M. Berndt-Becker
   fractievoorzitter CDA
   M. Berndt-Becker
   Voorzitter volgens ons betekend dit de vaststelling van de re-integratieverordening participatiewet en verordening. Het betreft hier een actualisatie van de verordening door het in werking treden van twee wetten en de uitvoering daarvan per 1 januari 2017 zoals al eerder vernoemd. En met de vaststelling hiervan voldoet de gemeente dan ook aan de wettelijke eisen. Met de voorgestelde nieuwe verordening loonkosten subsidies en de gewenste nadere regels/ bedrijfsregels worden die kaders voor de uitvoering van de participatiewet aangegeven voor het college om de op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in te springen. Deze kaders zijn o.a. voor werken moet lonen en met de ruimte voor maatwerk. Het feit dat ook de participatieraad positief heeft geadviseerd op dit stuk en op de uitwerking van de concepten van de nadere regels en ook hun hebben aangegeven dat dit voorlopig voldoende ruimte voor maatwerk biedt. Tot zover, wij kunnen daarmee instemmen met deze verordening.
  • 0:26 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ik dank u wel en ook voor u, van harte gelukgewenst met uw maidenspeech richting deze raad. U heeft de raadsleden wel al eerder toegesproken, maar dat was in een andere setting en dat was geen officiële raadsvergadering zoals deze wel is, dus vandaar ook de felicitaties richting u. Ga ik richting de wethouder. Aan u het woord.
  • 1:20 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel voorzitter. Nu even niet op persoonlijke titel. Bedankt voor de reacties. Veel instemming en ondersteuning. Ik hoor zelfs een SP op sociaal beleid van dit college positief reageren. Het is toch mooi om op te merken. Er wordt nadruk gelegd op maatwerk, uiteraard dat staat centraal. Zonder dwang, ja we staan mensen toe om als ze in trede twee zijn iets vervangends te organiseren, de tegenprestatie zoals genoemd wordt, tot op heden is dat altijd vrijwillig mogelijk geweest, het is natuurlijk niet vrijblijvend. We gaan ervanuit zoals het er ook in staat dat we die mensen daarmee verder kunnen helpen, dat ze een stapje kunnen maken op de participatieladder of op zijn minst op die manier sociaal betrokken blijven zodat niet verder afdrijven van de maatschappij om het zo maar te zeggen. De periode, zes maand, is lang voor de mensen premies krijgen, merkt de heer Idema op. We hebben geprobeerd de premies die we uitkeren voor die mensen op twee mooie momenten, nml in mei en rond de feestdagen te laten uitbetalen om ??????????? en op die manier merken mensen ook echt even dat er wat extra's binnenkomt en dat het gaat lonen.
  • 0:3 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Heer Idema aan u het woord.
  • 0:11 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dank u wel. Wij bedoelen niet na zes maanden uitbetalen, wij bedoelen dat pas na zes maanden dat ze in aanmerking kunnen komen voor een premie en dan na zes maanden pas uitbetaald worden.
  • 0:23 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja, daar heeft u gelijk in. Die zes maanden is duidelijk bedoeld om te zien dat mensen ook structureel uitstromen en als ze na zes maanden, over het algemeen als mensen voor het eerst weer een contract krijgen dan is dat een kortlopend contract, na zes maanden dat mensen even eruit zijn en daarna die premies toestaan. We hadden in de oude regeling staan dat mensen 9 maanden uitgestroomd moesten zijn en dan kregen ze een premie van €300,-, dat hebben we iets teruggebracht.
  • 0:01 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   heer Idema
  • 0:08 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Wij vermoeden namelijk heel erg als je dit wat sneller doet dat mensen ook meer gestimuleerd raken.
  • 0:1 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   wethouder
  • 1:2 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   mevrouw Schipper
  • 0:35 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ik bedoelde dus eigenlijk van, voor zover ik geïnformeerd ben, dat er dus sprake van was dat die mensen dus onder de bijstandsnorm zouden komen doordat ze dus de aanvulling zouden kunnen ze dan goedkoop aan het werk krijgen de gemeentes worden dan verplicht of kunnen zijn niet verplicht maar mogen dan een aanvulling geven en mijn vraag was dan van tot hoever wordt het dan geregeld komen ze dan zelfs onder de bijstandsnorm of kunnen ze daarboven en dat ze toch minimaal meer geld krijgen.
  • 2:8 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja, dat moeten we even duidelijk onderscheiden. Op dit moment kennen wij het fenomeen loonkostensubsidie. Daarmee gaan mensen aan het werk. Stel iemand heeft 50% loonwaarde, kan voor 50% normaal waarderen, dan vult de gemeente aan tot het minimumloon voor 50%. Dus mensen verdienen dan het minimumloon als ze fulltime werken. er wordt nu in Den Haag gesproken over het fenomeen van loondispensatie. Dan krijgen de mensen de uren uitbetaald die ze werken. En als mensen op een andere manier dan tot aan het minimumloon komen of een minimum inkomen komen doordat bijvoorbeeld partners werken dan kan het zijn dat mensen minder verdienen dan het minimumloon. Dat is de variant waarin het kan. Op dit moment is dat nog geen wetgeving. En Den Haag is er druk over aan soebatten of dat wel of niet moet gebeuren. Op dit moment werken wij nog met loonkostensubsidie, is een goede maatregel, daar geloven wij in, binnen de arbeidsmarktregeling zien we ook dat het heel effectief is, landelijk staan we aan de top qua aantallen die wij geplaatste hebben, de werkgevers lijken positief en de werknemers lijken positief en wij als gemeente vinden het ook goed werkbaar. En wij zijn heel benieuwd wat loondispensatie op gaat leveren. De vraag die de CU nog stelt, eigenlijk waarom nu pas. Vanaf 1 januari 2017 zijn een aantal wetten al ingegaan en u komt halverwege, laten we breed zeggen, halverwege 2018, komt u pas met de verordening. Nou allereerst is het goed om vast te stellen dat de oude verordening ook op zich wel dekkend was voor deze zaak en voor zover de wet andere dingen voorschrijft gaat altijd de wet voor natuurlijk. Wij zagen geen risico's in de uitstel, of in ieder geval in deze termijn, daarbij moet ik ook opmerken dat wij bezig waren met het schrijven van onze doorontwikkelplan TDC's. En een aantal maatregelen die we daarin benoemd hebben leest u nu terug in deze verordening. De uitwerking daarvan in overleg met onze consulenten van wat werkt en wat niet, leest u nu terug in deze verordening. Het heeft geen risico's opgeleverd omdat gewoon de zaken, de regelingen die wij benoemen al in de oude verordening stond en die actualisatie nu maakt het gewoon weer helemaal goed. Voorzitter volgens mij heb ik daarmee de belangrijkste vragen wel beantwoord.
  • 0:22 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ik dank u wel. Ik weet niet of de vier insprekers in eerste termijn nog gebruik willen maken van een tweede termijn. Ik kijk even richting heer Idema, mevrouw Schipper, heer Tamsma, mevrouw Berndt. Zo niet dan, mevrouw Schipper.
  • 0:15 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Sorry, ik lette even niet op. Ik had nog iets gevraagd over de vrijwilligers, dat het niet verplicht is als niet u heeft er wel wat over gezegd, maar dat is niet helemaal duidelijk geworden wat het nou precies is geweest.
  • 0:2 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   wethouder
  • 0:57 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Wij kennen voor mensen op participatieladder trede twee de mogelijkheid van de tegenprestatie, eigenlijk staat dat verplichtend in de wet, op dit moment vullen wij dat in dat mensen aan kunnen geven of zij vrijwilligerswerk verlenen op mantelzorg verlenen. In deze premies die u in de beleidsregels ziet staan bieden u de mogelijkheid om daar een kleine premie tegenover te stellen als mensen dat structureel moeten doen. Wij stellen daar als voorwaarde bij dat mensen dat wel doen met het uitzicht eigenlijk ergens op. zoveel mensen doen die vrijwilligerswerk en dat doen ze om steeds meer te gaan participeren in de hoop dat ze een stapje gaan maken op die participatieladder. Dat is de regeling zoals die er is. En die tegenprestatie is, tot op heden hebben we niemand hoeven dwingen, mensen hadden bleken altijd al iets te doen in vrijwilligerswerk of in manterzorgwerk waardoor zij wij niet verplichten bezig hoeven te gaan, maar het is niet vrijblijvend. Wij verwachten van die mensen, zeker als we die premies geven, dat ze het ook inderdaad structureel doen. en dat ze ook werken aan het maken van die stappen op die participatieladder.
  • 0:36 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ik dank u wel wethouder. Het is duidelijk zo te zien. Dan kunnen we denk ik unaniem overgaan tot vaststelling van de participatiewet, de verordeningen participatiewet 2018, met de twee beslispunten. Beslispunt 1, de re-integratieverordening participatiewet Stadskanaal 2018, is bij dezen vastgesteld. En als punt 2, de verordening loonkostensubsidie Stadskanaal 2018, eveneens vastgesteld. [voorzitter klopt met hamer] Bij deze.
 • 13 Vaststellen Beheersverordening begraafplaatsen en wijzigen Verordening begrafenisrechten
  • 13. Vaststellen Beheersverordening begraafplaatsen en wijzigen Verordening begrafenisrechten (733,48 KB)
  • 0:18 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   En ga ik met u over naar het volgende agendapunt, vaststelling Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Stadskanaal 2018. Wenst iemand daarover het woord. De heer Remmerts.
  • 1:2 K. Remmerts
   raadslid CDA
   K. Remmerts
   Dank u wel voorzitter. De fractie van het CAD vindt het belangrijk dat de voorwaarden waarbinnen mensen in de gemeente Stadskanaal begraven of gecremeerd kunnen worden goed geregeld zijn. Het is voor de nabestaanden van belang dat zowel de graven als de begraafplaatsen er netjes uitzien. Er is in deze dan ook sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel de nabestaanden als de gemeente. De nabestaanden hebben veelal de zorg voor het onderhoud van de graven, de gemeente draagt zorg voor het onderhoud van de begraafplaatsen. Een begraafplaats behoort er dan ook gewoon netjes uit te zien. voorzitter de fractie van het CDA kan zich vinden in het voorstel van het college tot actualisatie van de beheersverordening voor de gemeentelijke begraafplaatsen. Ook stemmen wij in met de wijziging van de verordening begrafenisrechten 2018, omdat deze daar waar mogelijk beter aansluit bij de wensen van nabestaanden en een doelmatige uitvoering van begraven of cremeren mogelijk maakt. Dank u wel.
  • 0:12 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ik dank u wel heer Remmerts. Ook voor u, van harte gelukgewenst met uw maidenspeech. Ik weet niet wil de wethouder hier nog op reageren. Heer Boen.
  • 0:02 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, dank u wel voorzitter. Dank aan het CDA voor de uitgesproken woorden. Ik denk inderdaad dat er goed is samengevat wat het doel was van het aanpassen van de beheersverordening en ik ben het eens met de ambities die worden uitgesproken door het CDA in deze. Dank u wel.
  • 0:23 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ik dank u. Dan geldt ook voor dit agendapunt dat wij unaniem kunnen overgaan tot het vaststellen van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Stadskanaal 2018. Alsook punt 2, de daarbij behorende Verordening begrafenisrechten Stadskanaal 2018. Aldus vastgesteld.
 • 14 Bijdrage vaste lasten Dieverdoatsie
  • 14. Bijdrage vaste lasten Dieverdoatsie (307,61 KB)14.1. Verzoek Stichting Snikkevaart (89,85 KB)14.2. Financieel overzicht Snikkevaart (30,89 KB)14.3. Motie raad Dieverdoatsie (251,04 KB)14.4. Brief aan Stichting Snikkevaart (197,72 KB)
  • 0:25 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Komen we aan bij agendapunt 14, betreffende de bijdrage van de vaste lasten "de Dieverdoatsie". Wie wenst daarover het woord. Mevrouw Sterenborg.
  • 0:42 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel voorzitter. November jl. is er raadsbreed een motie aangenomen waarin het college werd opgedragen te kijken op wat voor manier er ondersteuning kan worden geboden om de Dieverdoatsie weer te laten varen. Vandaar ook dit collegevoorstel. Ook de CU ziet de Dieverdoatsie graag weer varen. Volgens ons voorziet het in een behoefte. We hebben de begroting bekeken waarin we zien dat het financieel haalbaar is mits er een herstart bijdrage wordt geleverd. In dit geval door de gemeente. Wij gaan dan ook akkoord om twee maal een bedrag van €3.500,- incidenteel toe te kennen. We wensen de Dieverdoatsie met zijn vrijwilligers een behouden vaart.
  • 0:5 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ik dank u. Heer Hofstra.
  • 0:15 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja voorzitter wat heb ik daar nog aan toe te voegen. Het is inderdaad een goede invulling van de motie, van de raadsbrede motie van vorig jaar, en we hebben die €7.000,- er graag voor over om de Dieverdoatsie inderdaad een behouden vaart te kunnen wensen.
  • 0:05 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ik dank u. Verder wenst niemand het woord hierover te voeren. Excuus, ik had uw vingertje niet gezien, heer Remmerts.
  • 1:06 K. Remmerts
   raadslid CDA
   K. Remmerts
   Dank u wel voorzitter. Het ondersteunen van activiteiten die met veel enthousiasme ontplooit worden door de vrijwilligers van de stichting Snikkevaart past geheel in het beleid van het CDA. Door in dit geval financiële ondersteuning te bieden is het voor de stichting Snikkevaart mogelijk om de Dieverdoatsie weer in de vaart te krijgen. en zo opnieuw een belangrijk aandeel te hebben in de recreatie en het toerisme in onze gemeente. Voorzitter het woord Dieverdoatsie betekend; tijdverdrijf. En dat betekend weer een bezigheid om op plezierige wijze de tijd door te komen. De fractie van het CDA spreekt dan ook de wens uit dat dit door het varen op en met de Dieverdoatsie de komende jaren weer voor heel veel mensen het geval zal zijn. Wij kunnen daarom dan ook van harte instemmen met het toezeggen van het college om een eenmalige bijdrage van €7.000,- beschikbaar te stelle voor de vaste lasten van de Dieverdoatsie waarvan €3.500,- in 2018 en €3.500,- in 2019. Dank u wel.
  • 0:13 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ik dank u wel. Ik weet niet of de wethouder nog wenst te reageren. Waren denk ik alleen maar adhesie betuigingen, maar u heeft daarover het woord.
  • 0:26 F. Boen
   Wethouder (PvdA)
   F. Boen
   Ja, voorzitter dank u wel. Ik denk dat het goed is, ook in een geval waarin er alleen adhesie betuigingen zijn, om daar op te reageren. Ik ben erg blij met die adhesie betuigingen en ik ben blij dat ook de raad staat achter het voorstel om dit passagiersschip voor het bedrijfsmatig vervoer van meer dan 12 personen op deze wijze in de vaart te houden. dank u wel voorzitter.
  • 0:41 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ik dank u wel heer Boen. De beslispunten behorende bij dit agendapunt waren of zijn moet ik zeggen, een bijdrage in de lasten ter hoogte van €7.000,- waarvan 3.500 in 2018 en 3.500 in 2019, beslispunt 2 is de gevraagde middelen 2018 ten laste te brengen van het budget onvoorzien 2018. Beslispunt 3, de bevraagde middelen voor 2019 te verwerken in de begroting van 2019. Aldus unaniem vastgesteld. [voorzitter klopt met hamer] Bij dezen.
 • 15 Sluiting
  • 0:17 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Hierbij zijn wij aangekomen bij onze agendapunt nummer 15 en die luidt; sluiting. Dus bij dezen sluit ik deze vergadering onder dankzegging voor uw aanwezigheid en eventueel voor het meeluisteren. [voorzitter klopt met hamer]