Raadsinformatie

Raadsvergadering 28 mei 2018

Naam
Download het audiobestand (53,45 MB)
Download de gesproken tekst (783,03 KB)
Download de vergaderstukken in pdf (14,62 MB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 3a Beëdiging lijstopvolger en fractieonde..
 • 4 Insprekers
 • 5 De besluitenlijst van 23 april 2018
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen en ..
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
 • 8 Inlichtingen college
 • 9 Vragenuur
 • 10 Interpellaties
 • 11 Rondvraag
 • 12 Ontwerpbegroting 2019 Omgevingsdienst ..
 • 13 Kadernota Kwaliteit Openbare Ruimte
 • 15 Verordening tot wijziging van de Veror..
 • 16 Zienswijze conceptbegroting 2019 SOZOG
 • 16a Beroepschrift Diedel; Aanwijsbesluit A..
 • 16b Motie openhouden AZC Musselkanaal
 • 17 Sluiting
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 0:10 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ik wil de vergadering openen, iedereen van harte welkom, ook de mensen op de publieke tribune en de luisteraars via RTV 1.
 • 2 Mededelingen
  • 0:7 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Kom ik bij agendapunt 2, mededelingen. Die zijn er vandaag niet voor zover ik weet.
 • 3 Vaststellen agenda
  • 03. Vaststellen agenda gewijzigd (209,21 KB)
  • 0:29 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Komen we bij agendapunt 3; vaststelling van de agenda. U heeft een gewijzigde agenda op uw bureau liggen, voor u liggen, waarbij agendapunt 3a is toegevoegd; beëdiging lijstopvolgers. En agendapunt 16a; beroepschrift mevrouw Diedel. Kan de agenda zo vastgesteld worden. Mevrouw Schipper, PvdA.
  • 0:23 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja dank u wel voorzitter. Ik wou graag twee wijzigingen en ik wou graag een motie indienen, vreemd aan de orde van de dag. En we willen graag als, met instemming van de gezamenlijke raad, agendapunt 14 van de agenda eraf halen en dat is dus de maatregeling naar aanleiding van onderzoek verkeersstructuur centrum Stadskanaal.
  • 0:18 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Kan iedereen zich daarin vinden? om een motie vreemd aan de orde van de dag te doen en agendapunt 14 eraf te halen? Ja, dan doen we dat. Meneer Van der Heide.
  • 0:8 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Wij kunnen daar ook mee instemmen, het lijkt ons wel noodzaak om als we hier verder over gaan spreken dat nog voor de zomer te gaan doen en dat het ook voor de zomer nog in de raad komt.
  • 0:12 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Bedankt, ik zal het college vragen om hun best daarvoor te doen. Mevrouw Schipper.
  • 0:30 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja ik heb dat ook even kortgesloten met de wethouder en gezegd van wat eigenlijk de reden is van waarom dat we dit punt eraf willen halen. Dat is dus van er zijn wat onduidelijkheden en eigenlijk is het niet hebben we allemaal daar wat problemen mee en hebben we gezegd van nou misschien kunnen we toch nog via een commissie of een keertje een bijeenkomst in de patio even duidelijk helder krijgen dat we goed weten waar we het over hebben met dit plan. En ik ben het natuurlijk met meneer Van der Heide eens dat het zal mooi zijn als het inderdaad op korte termijn kan. Dank u wel.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Portefeuillehouder, mevrouw Brongers. Kunt u daar op reageren?
  • 0:10 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Dank u wel voorzitter. Als ik het goed beluister dan vraagt u om een nadere toelichting dan wel onderbouwing van de voorstellen die gedaan worden. is dat een juiste samenvatting?
  • 0:17 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja, het is niet helemaal duidelijk dus of het een toelichting is of ja misschien is het met goed uitleg dat het dan wel duidelijk wordt dus dat hopen we dan. Maar dat zal dan die avond misschien een discussie losmaken dat moeten we dan maar zien.
  • 0:5 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter mag ik eens vragen, als ze
  • 0:04 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Maarsingh, ik gaf mevrouw Brongers het woord.
  • 0:07 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Dat zag ik niet.
  • 0:24 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja voorzitter ik beluister toch vooral zeg een informatieve toelichting op de stukken zoals ze voorliggen, als u echt specifieke vragen heeft zodat wij het proces niet extra vertragen dan ontvang ik die graag vooraf zodat de toelichting -en informatievoorziening zo uitgebreid mogelijk kan.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Voldoende zo meneer Maarsingh? of heeft u nog
  • 0:22 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nou voorzitter ik dat de vragers zijn het eens dus zelfs als het zo is, dat er nog even een toelichting dat is voor iedereen misschien wel goed, maar dat moet dan op heel korte termijn gebeuren natuurlijk. Zodat zeg maar het proces, mocht iedereen het over eens zijn, wel doorgaat. Maar volgens mij zei de wethouder dat ook. Dan zijn we het ook wel met elkaar eens misschien.
  • 0:07 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Klopt. Mooi, goed dan gaan we, mevrouw Luijken
  • 0:5 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Is dan de bedoeling dat alle fracties hun eigen vragen over dat centrum
  • 0:10 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   U krijgt daar nog wel nadere informatie over hoe dat ingevuld wordt. Dan hebben we de motie van mevrouw Schipper. Die wil ik dan als agendapunt 16b toevoegen.
 • 3a Beëdiging lijstopvolger en fractieondersteuner
  • 0:49 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan komen we bij het ingelaste agendapunt, beëdiging lijstopvolgers en beëdiging fractieondersteuner. Er zijn drie mensen, mevrouw Wubs, meneer Koning en mevrouw Nieman. Die waren afgelopen woensdagavond niet aanwezig en die willen nu graag beëdigd worden. voordat we daartoe kunnen overgaan zullen de geloofsbrieven weer onderzocht moeten worden, dus daarom wil ik een commissie samenstellen. Mijn voorstel is meneer Van der Heide, mevrouw Bieze en de heer Hofstra. Is dat akkoord? En wilt u dan voorzitter zijn meneer Hofstra. Dan schors ik de vergadering voor vijf minuten.
  • 0:3 schorsing
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ik heropen de vergadering en geef het woord aan de voorzitter van de commissie die de geloofsbrieven heeft onderzocht, meneer Hofstra.
  • 0:50 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Geachte leden van de raad, allereerst kan ik zeggen dat het binnenklimaat in de collegekamer wat aangenamer is dan hier, maar goed het zij zo. U heeft ons als commissie opgedragen de zogenoemde geloofsbrieven te onderzoeken van mevrouw Wubs-Kramer, mevrouw Nieman en de heer Koning. Mevrouw Wubs en de heer Koning willen namelijk als lijstopvolger voor respectievelijk het CDA en de PvdA beëdigd worden. Mevrouw Nieman wil worden beëdigd als fractieondersteuner van LB. De commissie heeft daarom onderzocht of deze personen alle vereiste documenten hebben ingezonden en of zij aan alle in de wet in de gemeentelijke verordeningen gestelde eisen voldoen. Het verheugd de commissie u mee te delen dat zij daaraan voldoen. Wij stellen daarom voor dat tot beëdiging van hen kan worden overgegaan. Dank u wel voorzitter.
  • 3:15 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Hofstra. Dan wil ik mevrouw Wubs, meneer Koning en mevrouw Nieman vragen om hier voor mij te gaan staan. En ik vraag de rest van de aanwezigen ook te gaan staan indien mogelijk. Ik zweer of verklaar dat ik om tot lijstopvolger of fractieondersteuner benoemd te worden rechtstreeks noch middellijk onder welke naam of voorwendsel ook enig gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer of verklaar en beloof dat ik om iets in het ambt te doen of te laten rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer of beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lijstopvolger of fractieondersteuner naar eer en geweten zal vervullen. (de voorzitter noemt de namen van de personen die beëdigd worden) Mevrouw Wubs; zo ware helpe mij God Almachtig. Meneer Koning; dat verklaar en beloof ik. Mevrouw Nieman; dat verklaar en beloof ik.
 • 4 Insprekers
  • 0:28 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan vervolgen we verder de agenda van de raadsvergadering. We komen bij agendapunt 4, insprekers. Daarvoor heeft meneer Plat zich gemeld en die wil inspreken namens mevrouw Weids-Van der Laan. Op ingekomen stuk nummer drie. U kent de procedure?
  • 4:08 dhr. G.Plat
   Geachte raad, geacht college en geachte aanwezigen. Ik zal mij eerst even voorstellen. Ik ben Gerbrand Plat, ik woon niet in deze gemeente, ik woon in Buinerveen, jullie buurgemeente en ik spreek in naar aanleiding van het ingekomen stuk over handhaving bestemmingsplan. Bedoeling was dat mevrouw Weids dat zou doen, maar haar zoon is gisteren overleden en zij heeft daar van afgezien. Voorzitter ik ga ervan uit dat de raadsleden kennis hebben genomen van de ter inzage liggende stukken en die zijn naar mijn mening al behoorlijk duidelijk. Toch wil ik de raad nog op een paar punten wijzen. Al op 23 februari 2017 is een verzoek om handhaving van het ter plaatse geldende bestemmingsplan ingediend. De reden is en was dat er veel overlast wordt ondervonden van de activiteiten in sportschool en fitnessclub Ron Haans, die is gevestigd onder de woningen aan de Beneluxlaan. Volgens de omwonenden is er sprake van gebruik in strijd met het bestemmingsplan omdat een dergelijk bedrijf zich daar niet had mogen vestigen. De omschrijving welke activiteiten er wel plaats mogen vinden, staan een sportschool of fitnessruimte gewoon niet toe. Daar komt ook nog bij dat de sportschool 24uur per dag en 7 dagen per week open is. Er zijn in de loop van de tijd dan ook veel klachten ingediend door de omwonenden. Uiteindelijk is besloten om een handhavingsverzoek in te dienen. Even in het verleden, in 2010 is er een vergunning verleend aan Univé Stad en Land, dat is namelijk de eigenaar van het pand, voor het verbouwen tot een winkel. Een winkel is in het bestemmingsplan toegelaten en er werd geen melding gedaan m.b.t. het activiteitenbesluit. Waarom zou je dat ook? Bovendien is bij de beoordeling toen en ook later uitgegaan van een verkeerd gebied. In de stukken staat steeds dat het pand ligt in centrumdoeleinden 3, maar het ligt in gebiedscentrumdoeleinden 4. Bovendien is een sportschool c.q. fitnessruimte niet toegelaten bij de omschrijving van het gebied centrumdoeleinden 4. Het valt te begrijpen dat de gemeente dat eerst niet heeft gezien of de omgevingsdienst omdat die de melding ook hadden het is een winkel en een winkel is wel toegestaan. De omgevingsdienst geeft toe dat er fouten zijn gemaakt, maar wijst de omwonenden er op dat op de tekening uit 2010 toch duidelijk te zien was dat het om een fitnessruimte ging. Omdat toen wel vergunning is verleend voor een winkel is ook impliciet daardoor vrijstelling gegeven van het bestemmingsplan. Dus de omwonenden hebben zelf schuld aan de situatie. Dat gaat mij wel erg ver want ook de gemeente c.q. omgevingsdienst had die tekening natuurlijk en kon ook zien dat het een fitnessruimte was en geen winkel. En uiteraard had toen het besluit moeten worden genomen om het activiteitenbesluit ter hand te nemen en te kijken of het allemaal wel kon. Omwonenden hadden het dus destijds beter moeten zien. De omgevingsdienst kon zien aan de tekening dat het ging om een fitnessruimte. Nog een laatste opmerking, die moet je altijd stellen bij legalisatie, als iets in strijd is met bestemmingsplan kan er gelegaliseerd worden, is er zicht op legalisatie. Ik denk het in dit geval niet, er hoeft niet van handhavend optreden worden afgezien. Ik las in de stukken van de gemeente nog toen ik hier kwam, lijst van afhandelen van de ingekomen stukken in handen van college stellen, is een uitstekend advies, maar het ligt al anderhalf jaar in handen van het college. Het duurt wel erg lang allemaal. Dat was het voorzitter.
  • 0:10 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Plat. Is er iemand die een aanvullende vraag heeft, het is niet de bedoeling om in discussie te gaan, maar als er een verhelderende vraag is kan die gesteld worden. Meneer Idema.
  • 0:13 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Meneer Plat u stelt, bedankt voor uw toelichting, maar u stelt dat er 7 dagen in de week 24 uur lang gefitnesst wordt. Is dat ook daadwerkelijk zo en gebeuren er ook nog andere activiteiten waar mensen last van hebben.
  • 0:17 dhr. G.Plat
   Dat weet ik niet. Ik weet ook niet of het permanent door mensen gebruikt wordt als fitnessruimte, ik weet wel dat het 24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk is. Dus iedereen kan, die lid is van die club, kan met zijn kaartje naar binnen en daar fitness gaan bedrijven.
  • 0:3 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   dank u wel.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   meneer Mellies
  • 0:07 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Ja , ook even een verduidelijkende vraag. Goed het is allemaal begonnen omdat er dus overlast was van het geluid beneden in de sportschool, is daar ook ooit een geluidsmeting gedaan.
  • 0:18 dhr. G.Plat
   Men is nu bezig met geluidmetingen te doen omdat na de zoveelste brief aan de gemeente eindelijk de omgevingsdienst zei; er had een melding moeten worden gedaan op basis van het activiteitenbesluit. En dus is men daar nu mee bezig, maar er ligt nog geen definitief rapport.
  • 0:25 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   En klopt het ook, wat ons ter ore is gekomen, dat die geluidsmeting gedaan is op een morgen en dat op diezelfde datum bij de sportschool een advies aan de deur geplakt was met dat de vermelding tussen 09.00 en 13.00 is er geen sportactiviteiten mogelijk in de sportschool. Dus met andere woorden er is ook nooit goed gemeten. Geen geluid gemeten. Klopt dat verhaal?
  • 0:5 dhr. G.Plat
   Ik kan dat niet bevestigen. Ik weet het niet.
  • 0:14 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Bedankt meneer Plat. We zijn, uw tekst wordt verspreidt onder de raadsleden, staat op uw i-pad onder 0.4.1, daar kunt u het terugvinden. Dank u wel.
 • Informatieve stukken

 • 5 De besluitenlijst van 23 april 2018
  • 05. De besluitenlijst van 23 april 2018 (222,08 KB)
  • 0:21 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Komen we bij agendapunt 5, de besluitenlijst van 23 april jl. Is er iemand die hier redactioneel aanmerkingen over heeft? Of naar aanleiding van. Nee, dan zijn ze vastgesteld. Bedankt degene die ze gemaakt heeft.
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen en moties
  • 06. Lijst met openstaande toezeggingen en moties (290,71 KB)
  • 0:42 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Komen we bij agendapunt 6, lijst met openstaande toezeggingen en moties. Bij 112, toezegging 112, er is overleg geweest met de fractievoorzitters en de agendacommissie heeft besloten dit jaar geen specifieke avond over de politie prioriteiten te houden en behandeling kan op aangeven van het college plaatsvinden in een commissievergadering en dat zal dan na de zomervakantie zijn. Dan komen we bij nummer 116. Meneer Maarsingh.
  • 0:57 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Mag ik iets vragen. De fractievoorzitters hebben besloten om de politieprioriteiten avond die jarenlang is gehouden om actuele informatie te geven de gelegenheid te geven om er iets over te zeggen en adviezen te geven en vervolgens weten alle raadsleden precies wat er gebeurd is en wat de beste aanpak is enzovoort, dat was altijd heel veel belangstelling voor en nou wordt het ineens opgeheven. Ging die fractievoorzitters het licht ergens over op of zo, hoe zit dat. Dat was toch een hele zinvolle belangrijke avond en van groot belang omdat het ging over de veiligheid en hoe is het met het verloop van de activiteiten en wat komt daar uit. En nou is, ik dacht dat het een van de belangrijkste avonden was. En nou wordt het maar zo, wat is er aan de hand, komt dat weer.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   De fractievoorzitters hebben in hun wijsheid besloten om het zo te gaan doen. Meneer Van Beek, CU.
  • 0:31 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, ik denk ik grijp maar even in voordat u de hele avond vol praat. Wij hebben niet gezegd dat die avond afgeschaft wordt, wij hebben ook gezegd dat wij dit een hele belangrijke avond vinden en dat wij ook ingelicht willen worden door de politie dus daar veranderd niks aan. Het wordt alleen niet zo uitgebreid behandelt als andere jaren dat je het in samenwerking doet met de hele regio eenheid Oldambt en Bellingwedde en Vlagtwedde en Stadskanaal, dus het komt alleen in Stadskanaal en dan alleen op een commissie-avond. Dus volgens mij veranderd er niet zoveel.
  • 0:2 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Dat is goed om dat te horen, ik had even
  • 1:05 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dat had ik u ook verteld. Goed tot zover nummer 112. We gaan verder met 116, over de kademuur. Het voorstel is om deze ook af te voeren, daar heeft u met de wekelijkse mail van week 20 heeft u daar informatie over gekregen. Dit geldt ook voor 117, over parkeerplaatsen, ook om af te voeren. Dit staat ook in de wekelijkse mail van week 20. Dan komen we bij de moties. Motie 15, over woekerrente, voorstel is om deze ook af te voeren. Deze brief zat bij de wekelijkse mail van week 21. Motie nummer 16, misstanden prostitutie. Hier heeft u vanmiddag een brief over ontvangen. En motie nummer 17, gesprekken met het openbaar onderwijs. Dit is via de fractievoorzittersoverleg in gang gezet en daarom kan deze ook afgevoerd worden. Is er verder nog iemand die iets heeft over de lijst met toezeggingen en moties. Meneer Hofstra.
  • 0:25 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, even over nummer 116 en 117, beide gevallen in Musselkanaal. Daar staat, in het rooie stukje tekst; het college geeft concreet aan wanneer de werkzaamheden afgerond zijn. En in het blauwe tekstvakje staat; we worden bijgepraat over de planning. Maar wat ons betreft blijft hij gewoon nog even staan totdat ze daadwerkelijk opgeleverd zijn en dan kunnen ze wat mij betreft er wel af.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dat is dan een andere toezegging meneer Hofstra.
  • 0:15 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nou dat ligt er een beetje aan hoe het woordje "wanneer de werkzaamheden afgerond zijn" hoe dat gelezen wordt. Op het moment dat de werkzaamheden afgerond zijn of wanneer de planning is dat ze afgerond zijn. En wat mij betreft blijven ze gewoon even staan totdat ze daadwerkelijk af zijn.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Portefeuillehouder hoe kijkt u daar tegenaan?
  • 0:08 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja volgens mij staat in de informatie duidelijk aangegeven wanneer dat de start van de werkzaamheden is en wanneer dat de werkzaamheden afgerond zullen worden in welke week en daar ga ik van uit.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mocht dat niet het geval zijn dan komt u daar rustig op terug. Meneer Van der Heide, CU.
  • 0:7 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja, dank u wel voorzitter. Nog even over de beantwoording over de motie, het is heel goed dat hier even tijd voor genomen wordt en zorgvuldig mee omgegaan wordt
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   U heeft het over motie 16, misstanden prostitutie.
  • 0:29 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja, klopt, inderdaad. Waar we vandaag een brief over hebben gehad. Het is heel goed ja dat vanuit het college al gezegd wordt dat het heel belangrijk is om dat integraal aanpassen vanuit de gemeente te doen. We hadden nog wel even een opmerking over de opsomming van de medewerkers van de gemeente. Volgens mij is dat niet limitatief dus ja kijk daar goed naar. En volgens mij moet daar ook niet alleen intern gekeken worden als er eenmalig een bijeenkomst wordt georganiseerd dat daar ook buiten de gemeente partners bij aan kunnen sluiten. Dat wou ik nog even meegeven.
  • 0:13 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Tot zover de lijst met openstaande toezeggingen en moties. Wilt u daar nog op reageren portefeuillehouder, naar aanleiding van meneer Van der Heide? Nee. prima.
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
  • 07. Lijst met ingekomen stukken (253,41 KB)07.01. Min VWS over beantwoording kamervragen kraamafdeling Treantziekenhuizen (95,95 KB)07.02. College aan Kano en Duikvereniging over erfpachtovereenkomst Pagecentrum (215,28 KB)07.02.1. Kano en duikvereniging over erfpachtovereenkomst Pagecentrum (417,74 KB)07.03. Voortgang handhavingsverzoek mbt fitnessruimte (2,89 MB)07.04. College over verkoop oude ULOschool in Musselkanaal (330,02 KB)
  • 0:14 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Gaan we verder met de lijst met ingekomen stukken. Is er iemand die daarover het woord wil voeren? Meneer Idema, welk agendapunt, welk punt van de, nummer drie. Mellies
  • 0:4 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   agendapunt 3 en 4.
  • 0:11 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Luijken, 4, ja. Mevrouw Schipper, 2, en meneer Hofstra over
  • 0:2 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   ook over agendapunt 3
  • 0:03 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Schipper, PvdA, over lijst met ingekomen stukken. Sorry, mijn excuus meneer Bieze, waar wou u het over hebben. Ook drie. Mevrouw Schipper, PvdA. Nummer twee.
  • 0:16 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik kan er kort mee zijn, ik wou gewoon vragen, ik heb in het stuk gelezen dat er gesprekken zouden komen en mijn vraag is zijn die inmiddels geweest en is er al iets over bekend of daar een of ze daar gezamenlijk zijn uitgekomen. Dank u wel.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Ik handel ze even per stuk af, is dat goed. Mevrouw Veenstra, wethouder.
  • 0:21 L. Veenstra
   L. Veenstra
   Dank voorzitter. Nee, dat is exact de informatie die u aangeeft van dat er gesprekken gepland zijn, er is contact, dat is wat ik weet, maar of er gesprekken op dit moment daadwerkelijk plaats gevonden hebben of op korte termijn gaan plaatsvinden dat is mij niet helder. Het enige wat ik ook net als u uit de brieven op dit moment weet is dat op het moment dat er gesprek plaatsgevonden heeft dat de informatie weer naar ons teruggekoppeld wordt en dat zou ik zeer op prijs stellen inderdaad.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Schipper.
  • 0:00 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Dank u wel. Ik zou het ook graag dat het dan weer naar de raad teruggaat en de uitkomst van de gesprekken want er zijn behoorlijk heftige discussies over geweest, dus dat zouden wij ook zeer op prijs stellen. dank u wel.
  • 0:06 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Gaan we naar nummer drie, meneer Idema.
  • 0:17 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dank u wel voorzitter. Ja meneer Plat die heeft net een betoog gehouden en omdat het allemaal al heel lang heeft geduurd, nagenoeg anderhalf jaar, vraag ik het college om hier een beetje spoed achter te zetten, dat er duidelijkheid komt en dat mensen weer rustig kunnen slapen.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Mellies over drie.
  • 0:10 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Ja, daar sluit ik me op grote lijnen bij aan, ik zou alleen wel graag willen weten, omdat het al zo lang gespeeld heeft, of het college ook een indicatie kan geven van hoe lang het gaat duren voordat het college met een antwoord komt.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Hofstra, Pvda over drie
  • 0:01 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja naar aanleiding hiervan wat precies de regels zijn voor 24 uurs openstelling, we vinden het wel bijzonder dat dat kan en we weten natuurlijk dat je met een pinpasje kunt tanken bij een onbemand tankstation, maar dat je ook kunt fitnessen bij een fitnessruimte, nou volgens mij bestaat dat nog niet zo lang dus ben daar wel benieuwd naar.
  • 0:04 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Bieze over drie.
  • 0:35 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja, voorzitter naast de andere vragen van de collega's heb ik een vraag over het bestemmingsplan. En dan met name dat er in de brief van het ODG wordt gesteld dat voor dit standpunt er dus tekeningen zijn ingeleverd en men had kunnen weten dat het een fitnesscentrum zou zijn, maar het voldoet niet aan het bestemmingsplan schrijft het ODG, maar voor dit standpunt vinden wij steun in de rechtspraak. En wij zijn wel benieuwd welke steun of welke uitspraak in welke zaak dat dan is geweest. Dank u wel.
  • 0:11 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Borgesius, wethouder.
  • 0:53 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Ja, dank u wel voorzitter. vanzelfsprekend en wat de heer Idema ook aanhaalde en ook goed geluisterd naar de inbreng van de heer Plat, voor wat betreft de vragen van de heer Idema en de heer Mellies, kan ik u zal ik u zo een antwoord op geven, voor wat betreft de vraag van heer Hofstra en de heer Bieze wil ik aan u vragen of ik daar schriftelijk even bij u op terug mag komen ten aanzien van de 24uurs opening waar u naar vroeg meneer Hofstra alsook de heer Bieze voor wat betreft het bestemmingsplan. Daarvoor is, kan ik op dit moment geen concreet antwoord geven, dus vandaar dat verzoek aan u beiden of u daarmee in kunt stemmen. Ik kijk even.
  • 0:3 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja voorzitter daar kan ik mee instemmen
  • 0:2 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   en daar kan ik ook mee instemmen
  • 1:5 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Dank u. Dan ten aanzien van de vragen van de heer Idema en de heer Mellies. Ik heb recentelijk, dat was afgelopen week, dus inderdaad, en de heer Plat noemde die naam ook al, er is nu een aanvraag ingediend, 17 april jl., door de eigenaar van het pand, voor een HRMI onderzoek, oftewel handleiding meten en rekenen industrie lawaai. Daar is nog geen terugkoppeling van, dat akoestisch onderzoek is nog niet bekend in dit huis, dus du moment als wij beschikken over dat onderzoek dan zullen wij dat toetsen aan het geldende bestemmingsplan en dan zullen wij daarop ook actie, indien nodig vanzelfsprekend, op ondernemen. Dus vandaar ook het verzoek om dit dus neer te leggen bij het college. Maar wij beschikken op dit moment nog niet over het akoestisch onderzoek. Wanneer we dat mogen verwachten, ja ik denk drie, vier week ????????? dus
  • 0:00 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Mellies, LB.
  • 0:33 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Ja goed dat wacht natuurlijk ook gaande af, ik weet niet of ik daar heel veel waarde aan hecht gezien het feit dat de momenten dat die geluidsmetingen gedaan zijn er geen geluid was op dat moment. Maar dat staat even buiten natuurlijk even het bestemmingsplan problematiek dat staat er los van, dus dat u beide zaken meeneemt graag, maar ik neem aan dat wij daar gewoon beide zaken gewoon netjes over een brief ontvangen of iets dergelijks van, dus niet alleen het handhaven van het geluid, maar ook dus de problematiek rondom de bestemmingsplannen.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Borgesius.
  • 0:18 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Ten aanzien van het handhaven van het lawaai wat meneer Mellies over spreekt heb ik duidelijk richting u gezegd wij wachten dat onderzoek van dat akoestisch onderzoek aan en dat zullen wij dus gaan toetsen aan het geldende bestemmingsplan. Dat is denk ik heel simpel en de andere twee heren hadden vragen over de 24uurs ?????? het bestemmingsplan.
  • 0:22 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan kan die vraag beantwoord u nog van de 24 uurs, die kan dan op de lijst met toezeggingen. Prima. Genoeg hierover? Goed. Gaan we over naar nummertje vier van de lijst met ingekomen stukken. Meneer Mellies.
  • 0:57 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Ja, dank u wel voorzitter. Ja de oude ULO school aan de Schoolstraat in Musselkanaal die is zoals we weten verkocht en er wordt een nieuwe bestemming voor gevonden wat we natuurlijk wel toejuichen. Het probleem is wel dat de buurtvereniging nu op zoek moet naar een ander onderkomen, dat is niet nieuw daar zijn ze in 2015 al over ingelicht, de gesprekken zijn gaande, ik ga ervan uit dat er op constructieve basis ook gewoon met het college gevoerd wordt die gesprekken dat er een nieuw onderkomen komt. Nu blijkt wel dat deze week de buurtvereniging een heel pakket aan documenten heeft ontvangen over het dossier wat er voorafgaande jaren dus is aangelegd, daar zijn ook een aantal vragen over gerezen van de buurtvereniging, dus ik hoop ook dat ook die vragen van de buurtvereniging op constructieve wijze met het college ook besproken worden doorgenomen wordt en dat de buurtvereniging een mooi nieuw onderkomen mag krijgen. Dank u wel.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Luijken, SP.
  • 0:37 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Dank u wel voorzitter. Ja het verbaasd me een beetje dat de heer Mellies zegt dat de buurtvereniging in 2015 al wisten dat ze een ander onderkomen moesten zoeken. Ik had twee weken geleden een meneer van het historisch museum aan de telefoon of het klopte dat de school verkocht was. Ik zeg ja dat klopt, want zij wisten van niks. Hij zegt ben ik net de watertoren aan het leeghalen omdat die verkocht is, dan hebben wij twee lokalen in die MULO en nou hoor ik dat we daar ook weg moeten, ik vraag me toch een beetje af hoe het zit met de communicatie.
  • 0:06 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Mevrouw Brongers.
  • 1:8 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Mellies.
  • 0:25 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Nou is het dus zo, ik ben op de hoogte van dat dossier en ook over de opties die toentertijd geboden zijn en in die zin is de gemeente ook netjes geweest en beantwoord en in het zoeken van opties, het punt is even er zijn toentertijd opties genoemd, bij een voormalig bestuur, er is nu een nieuw bestuur, die hadden geen weet van die opties en de vraag die zij nu eigenlijk hebben is kunnen zij nog in gesprek met de gemeente om die opties nog even door te nemen.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   mevrouw Brongers.
  • 0:12 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Dat kan altijd. De laatste brief die zij van ons ontvangen hebben is voor zover ik op dit moment weet nog niet beantwoord maar de weg hier naartoe is dacht ik bekend dus bij dezen
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   dank u wel.
 • 8 Inlichtingen college
  • 0:04 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Komen we bij inlichtingen van het college. Ik heb begrepen dat die er vanavond niet zijn.
 • 9 Vragenuur
  • 0:08 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Gaan we verder met het vragenuur, daar heeft zich niemand voor gemeld.
 • 10 Interpellaties
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   dat geldt ook voor interpellaties.
 • 11 Rondvraag
  • 0:27 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dus dan komen we bij agendapunt 11, de rondvraag. De rondvraag is bedoelt om snel verduidelijkend vragen te stellen, niet om iets op de agenda te zetten, daar zijn andere mogelijkheden voor. Dus ik wil u allen in de gelegenheid stellen of er iemand is die iets voor de rondvraag heeft. Meneer Van Beek, mevrouw Van der Heide, meneer Tamsma, meneer Van der Heide, meneer Klopstra, mevrouw Huizing, mevrouw Schipper, meneer Hofstra, meneer Klinkhamer.
  • 0:2 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ik heb er twee voorzitter.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ga uw gang.
  • 1:3 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   De eerste is over de AVG, de wet op de privacy, die hoort nu 25 mei 2018 in de gemeentes op ten minste zes punten werkzaam zijn, dus ik ben even benieuwd naar de stand van zaken, hoe dat met deze nieuwe wetgeving is. En het tweede is over de Blauwe Kamer in Alteveer daar zijn prachtige kavels die al langere tijd laten we maar zeggen droog staan, en nu heb ik gehoord uit de buurt en ik krijg wat signalen dat er drie belangstellenden waren en die hadden ook zo grote belangstelling om een kavel te kopen met een prachtige plan en een prachtige tekening en schets van een huis en die werd faliekant afgewezen. Wij hebben ooit afgesproken hier dat we wat soepeltjes zouden zijn als het gaat om de woningen en om de vormgeving, dus ik ben ook benieuwd hoe het met, trouwens is dit bekend bij het college en ten tweede van gaat er nog iets in gebeuren.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   meneer Mellies
  • 0:27 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Ja een korte opmerking betreffende de Europalaan, daar is volgens onze kennis mag je daar niet fietsen, er staan ook hele mooie borden aan een kant van het voetgangersgebied, alleen aan de andere kant, er staan ook borden aan de kant van de Babbelaar, maar aan de andere kant vanaf de Hoofdstraat staat een bord ook een voetgangersgebied, maar eronder behalve voor fietsers, daar is dus wat onduidelijkheid over of er nou gefietst mag worden of niet, of daar misschien even naar gekeken kan worden. Dank u wel.
  • 0:9 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Lesman, mevrouw Luijken, meneer Idema, mevrouw Ham, mevrouw Bieze, meneer Bieze, meneer Pals.
  • 0:10 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, één vraag voorzitter. Zijn de cijfers van het vaarseizoen 2017 al verstrekt, het aantal doorvaarten.
  • 0:21 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Wiersema, meneer Maarsingh, mevrouw Berndt, mevrouw Schrör, meneer Remmerts. Wie van u mag ik het woord geven vanuit het college. Meneer Hamster.
  • 0:31 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dat mag u doen, dank u wel voorzitter. Over de AVG, voor zover wij weten zijn wij bijna bij, er is nog een klein puntje. We hebben een functionaris gegevensbescherming aangewezen, dat besluit heb ik vandaag ondertekend, dat moet nog gepubliceerd worden en er is een voorstel in uw richting onderweg dat u als raad ook een functionaris aan kunt wijzen want elk bestuursorgaan moet dat separaat doen. En verder zover wij weten zijn wij redelijk op regel. Dank u wel voorzitter.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Wie mag ik nog meer het woord geven, mevrouw Brongers. Meneer Klinkhamer.
  • 0:9 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ik hoor de wethouder zeggen; het zit er aan te komen. Wanneer kunnen we dat ongeveer verwachten, de terugkoppeling.
  • 0:11 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Geen terugkoppeling, er komt zelfs een compleet raadsvoorstel in uw richting. Dan kijk ik even de griffier aan en u gaat over uw eigen agenda, maar hij is onderweg. dus dat zal de volgende vergadering of een verder zijn vermoed ik.
  • 0:03 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Prima. Mevrouw Brongers.
  • 0:27 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   De eerste vraag over de kavels in de verkoop van de heer Klinkhamer. Wij hanteren zoals gebruikelijk het "ja tenzij principe", deze drie situaties zijn mij in die zin niet bekend, dus daar kan ik u geen inzicht in geven. Als we het hebben over het niet fietsen of wel fietsen op de Europalaan dan zullen wij daar even naar kijken.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   meneer Klinkhamer
  • 0:22 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ik geloof dat ik binnenkort maar even met de wethouder een kop koffie ga drinken. Zodat ik een en ander wat kan uitleggen. Misschien dat u wel weet dat er zelfs geotechnieken daar met pantservoertuigen de grond allemaal gaan onderzoeken dus er gebeurd van alles daar, maar dat dat u niet weet, ik ga u wel even inlichten daarover.
  • 0:07 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Voorzitter, uiteraard weet ik wat er gebeurd, maar u noemt drie specifieke situaties en ik zou zeggen de koffie staat klaar.
  • 0:9 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   De vaarcijfers. Dat is voor u meneer Borgesius? Aan u het woord.
  • 0:21 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Ja, dank u wel voorzitter. De cijfers toerisme waar de heer Pals naar vroeg daarover beschik op dit moment nog niet. ????????? als ze er zijn zullen we van zelfsprekend ook zorgen dat op de geëigende manier dat die aan u worden gezonden. Maar op dit moment beschikken wij daar nog niet over.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:6 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar daar is wel al een onderzoek naar geweest mag ik aannemen. Ze zijn wel al geteld, laat ik het zo zeggen.
  • 0:02 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Nou voor zover mij bekend meneer Pals en ik denk dat ik in deze zaal niet de enige ben, maar houden wij dat per vaarseizoen wordt dat bijgehouden hoeveel doorvaarten door het Stadskanaal plaatsvinden.
  • 0:06 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel.
 • Besluitvorming met debat

 • 12 Ontwerpbegroting 2019 Omgevingsdienst Groningen
  • 12. Kennisnemen van ontwerpbegroting 2019 Omgevingsdienst Groningen (300,92 KB)12.1. Ontwerpbegroting 2019 ODG (378,66 KB)12.2. Voorlopige jaarstukken 2017 ODG (423,35 KB)12.3. Brief ODG aan college over zienswijze begroting 2019 (158,21 KB)
  • 0:29 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan komen we zo bij agendapunt 12. Omdat ik namens mijn fractie woordvoerder ben over agendapunt 12 en agendapunt 13, wil ik vragen of meneer Klinkhamer de voorzittershamer van mij over wil nemen.
  • 1:10 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   We gaan verder met onderwerp 12, ontwerpbegroting 2019 Omgevingsdienst Groningen. Wie mag ik het woord doen. Mevrouw Sterenborg, CU.
  • 0:44 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel voorzitter. Een aantal zaken zijn teruggehaald naar de gemeente, APV uitvoering, toezicht en handhaving inclusief drank- en horecawet. En dit levert ons een voordeel op, maar daarnaast wordt er echter een hogere bijdrage gevraagd van de deelnemende gemeenten omdat de ODG nog steeds niet op orde is. Ondanks dat er inmiddels wel een traject van verbetering is gestart hebben wij wel moeite met deze extra bijdrage omdat dit nu al jaren zo loopt. Wat ons betreft had er best een zienswijze opgemaakt mogen worden. Naar aanleiding van de laatste commissie vergadering hebben wij ook schriftelijke vragen aan het college gesteld m.b.t. het ODG. En deze beantwoording wachten wij af. Tot zover eerste termijn.
  • 0:5 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dank u wel mevrouw Sterenborg. Mevrouw Ham, SP.
  • 0:46 J. Ham
   raadslid SP
   J. Ham
   In de stukken van de ODG is te lezen dat zij de afgelopen tijd hard aan hun organisatie hebben gewerkt om alles weer op orde te krijgen. Het is jammer dat het afgelopen tijd het werken met het LOS systeem zoveel problemen heeft opgeleverd, maar deze lijken nu te worden opgelost. Wel zouden wij graag zien dat dit nauwlettend in de gaten wordt gehouden om verdere problemen te voorkomen, zodat de kosten niet nog verder oplopen. De SP is blij met het feit dat het ODG meer werknemers in vaste dienst gaat nemen en ook is te lezen dat ODG zelf jongeren wil gaan opleiden omdat het nu lastig is om geschikte mensen te vinden voor de openstaande functies. De SP is een voorstander van het zelf opleiden van mensen als deze mensen ook daadwerkelijk een kans hebben op een baan. Wat de SP echter jammer vindt is dat deze kans alleen aan de jongeren geboden wordt en niet aan ouderen.
  • 0:18 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dank u wel mevrouw Ham. En ten tweede feliciteer ik u met de primeur, met de maidenspeech. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 1:5 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Ja dat is een poosje geleden de maidenspeech. Het LOS werd net genoemd, inderdaad hier moet nog wat verbeteringslagen in worden gedaan. ik denk dat het heel belangrijk is dat daar wat betreft het LOS de vinger goed aan de pols wordt gehouden, omdat u zelf ook schrijft college, dat dat het meest belangrijke communicatie middel is tussen het ODG en de gemeenten over uitvoering van de taken. Daarnaast ben ik het eigenlijk wel met mevrouw Sterenborg eens, het lijkt wel iets beter te gaan, maar het is wel weer meer, het is weliswaar minder meer, maar toch moeten we weer extra geld bijleggen. Ja uiteindelijk moet we gewoon natuurlijk toe naar een ODG die klopt met de begroting, dat ze hun producten leveren voor het geld wat we ervoor geven en dat kan misschien ook als we straks naar de andere systematiek toe gaan. Dank u wel voorzitter.
  • 0:4 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dank u wel meneer Hofstra. De heer Maarsingh, CDA.
  • 4:46 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja voorzitter die beide stukken van agendapunt 12 die leveren heel wat leesvoer op en daar heb ik nogal even over gedaan. 27 en 47 pagina's. Maar wat dan weer het voordeel is voorzitter we hebben wel complete informatie over het jaar 2017 en de vooruitzichten voor 2019 en het was ook echt nodig. We hebben natuurlijk heel vaak gesproken over de ODG, ik zeg niet, ik gebruik dat woord niet vaak, het is ons indertijd door de strot gedrukt, dat vind ik een beetje nou dat zijn geen parlementaire woorden, maar dan begrijpt iedereen wel wat ermee bedoelt wordt. Maar voorzitter als wij, maar we hebben natuurlijk wel die gemeenteschappelijke regelingen, we hebben dat ook afgesproken en wij zijn altijd kritisch geweest in de afgelopen jaren op de resultaten. Maar als wij nu deze informatie ons goed eigen maken dan zien wij ook dat er heel veel is opgepakt en aangepakt. Zowel door de directie, het management en het personeel. En ik zei al dat was ook heel erg nodig na de tegenvallende resultaten, twijfels over de kwaliteit, laten we het maar noemen zoals we het in de krant lazen, een sterk personeelsverloop, in 2017 nog 16 er in en 13 er uit. En een ziekteverzuim, en dat was natuurlijk heel erg en verontrustend, van 10%. En daar hebben we het ook de vorige discussies over gehad en daarom zijn wij heel erg blij dat dat percentage nu terug is gegaan naar 4%. En dat is een hele stap, van 10 naar 4%. En het gaat dus ook de goede kant op. En wij lezen heel duidelijk dat de focus voor 2018 en 19 op verbetering van de dienstverlening ligt, dat is ook nodig, maar wordt dus nu ook aangepakt. Nadat de beheersorganisatie structureel op peil is via de implementatie van het LOS systeem, het leefomgevingssysteem. Voorzitter van ons wordt gevraagd een eenmalig bedrag van €300.000,- en dat is heel veel geld. Maar er zit ook een verhaal achter. Want het werkelijke tekort was €628.000,- en men heeft het aangedurfd, deze keer, om die €628.000,- te verlagen door een deel van dat geld uit de mutatie en de reserve te, van de bestemmingsreserve te doen en uiteindelijk uit te komen op €3000.000,-. Wij hebben het zo gelezen en zo is het ons uitgelegd, dat dat het resultaat is van vertrouwen in de toekomst want in 2016 spraken wij nog over een tekort van €1.041.000,-. Voorzitter wij zijn van mening dat wij nu zien dat het met de ODG gelukkig de goede kant op gaat. En dat ?????????? dat was nodig en ook in het belang van alle deelnemers. En eigenlijk, het werd net ook al even genoemd, is het te betreuren dat een aantal deelnemers minder taken afnemen. En dan gaat het niet om kleine pakketten maar om grote pakketten, maar die moeten dat wel doen tegen betaling van gemaakte kosten om het zo maar even te zeggen. Jammer ook dat aan een organisatie waar je samen aan begonnen bent dat er zoveel openlijke kritiek wordt geleverd. En wij willen ook als CDA fractie de vinger aan de pols houden en geïnformeerd blijven over de aanpak en de kwaliteit van de dienstverlening en niet te vergeten de financiële resultaten om op basis daarvan te kunnen beoordelen waar het goed gaat en waar het beter kan. Wij vinden het gelukkig dat de rust is weergekeerd, ook in de organisatie, dat hebben wij begrepen, ook in de bijeenkomst, dat de kwaliteit verbeterd is en dat willen we als CDA hier in de raad ook uitspreken, en dat willen wij ook eens een keer uitspreken in de richting van de mensen van de ODG, want die krijgen het natuurlijk ook allemaal op hun kop, om het zo maar te zeggen. En daarom voorzitter geven wij, ja wij willen niet zeggen een nieuwe kans, maar wij hebben er nu vertrouwen in dat het goed gaat, wij vragen u de vinger aan de pols te houden, ons actueel te informeren en dan op basis van de huidige situatie en informatie, vinden wij het niet nodig om een zienswijze in te dienen. Tot zover in eerste instantie.
  • 0:5 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dank u wel meneer Maarsingh. Meneer Bieze, GBS.
  • 1:37 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja dank u wel voorzitter. Wij hebben als gemeenteraad natuurlijk de afgelopen jaren forse kritiek gehad op de uitvoering van de omgevingsdienst management en de directie et cetera, we hebben er ook heel veel extra geld ingestopt en dat extra geld instoppen dat heeft toch altijd de bedoeling gehad om beter te gaan draaien en het lijkt er nu toch echt op dat zaken beter gaan draaien. Ondanks het grote nadelige saldo van ruim 6 ton en waarvan wij zo'n €25.000,- moeten gaan bijdragen en de rest ongeveer uit alle reserves die beschikbaar zijn moeten worden betaald, hebben wij wel een goed gevoel over datgene wat er nu bij de omgevingsdienst gebeurd. En zeker als je kijkt naar het nadelige saldo van 2019 wat begroot wordt, het is nog een nadelig saldo, maar het bedraagt €71.000,-. Dus ik zou alle mensen die dit resultaat hebben bereikt in een moeilijk dossier, volgens mij ook voor ons college, zou ik toch, nou felicitatie dat vind ik een wat raar woord, maar ik ben wel blij dat het ten positieve lijkt gekeerd te zijn en ik wil iedereen bedanken die daar zijn of haar bijdrage aan heeft geleverd en nou nu nog even de overgebleven problemen van het LOS oplossen zou ik zo zeggen. Dank u wel voorzitter.
  • 0:12 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dank u wel meneer Bieze. Positieve reacties vanuit de raad. Mevrouw Brongers. Sorry, meneer Borgesius, behoefte om te reageren.
  • 2:3 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Nou ik denk dat een reactie vanaf deze plaats op zijn plek is. Alhoewel in zijn algemeenheid, de verschillende sprekers horende, beluister ik toch een tendens dat ook vanaf uw kant de raad het vertrouwen in deze organisatie toeneemt, ook op basis van de stukken vanzelfsprekend die u voor heeft liggen. Mevrouw Sterenborg, om daarmee even te beginnen, die wacht even de schriftelijke vragen af. Dat wij dus geen zienswijze instemmen daar kon CU mee akkoord gaan. Ten aanzien van de SP, mevrouw Ham, wij hebben al heel recentelijk gesproken met de nieuwe directeur, in dit geval misschien met ik even zeggen directrice, van de OGD, mevrouw Baas, die is toch voornemens om het kritische rapport die de voormalige directeur, ad interim, de heer Henk Bakker heeft opgesteld, daar is men toch druk mee bezig. En we zien het ook, en ik dacht dat de heer Maarsingh dat als voorbeeld aanhield, dat het ziekteverzuim inmiddels gedaald is van 10 naar 4%. En meestal, zo niet uitsluitend, gebeurd dat natuurlijk in een organisatie die ook meer tot rust komt en waar ook mensen met plezier werken. U haalde dan een som, en u bedoel ik in dit geval even mee de heer Maarsingh, die €300.000,- aan, dat klopt, maar goed voor de rekening Stadskanaal is dat natuurlijk ongeveer €25.000,-. Van wij maken als Stadskanaal, dat even ter verduidelijking, van dat totale budget van de ODG, dat bedrag wat wij als gemeente daar aan betalen is ongeveer 8% van het budget waar zij mee werken.
  • 0:3 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   U hebt het goed gelezen meneer de wethouder, u hebt het goed gelezen hoor, dat ben ik helemaal met u eens.
  • 0:7 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Ik heb net als u ook die 27 pagina's en die 46 pagina's waar u over sprak, die heb ik gelezen, ja klopt, dus.
  • 0:1 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   daar twijfel ik ook niet aan
  • 0:3 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   wethouder Borgesius u was aan het woord.
  • 0:24 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Ja, dat klopt. Nou de heer Bieze die bespeurde dus ook een vooruitgang, goed gevoel had hij het over en u mag vanaf onze kant verwachten dat wij de komende tijd de OGD op datgene zullen volgen en toetsen wat ook in het stuk wat voor u ligt en verder heb ik eigenlijk toch een instemming bespeurd, een positieve instemming voorzitter. Tot zover.
  • 0:20 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dank u wel wethouder Borgesius. Is er een behoefte aan een tweede termijn. Mijn vraag is, is er een behoefte aan een tweede termijn, meneer Maarsingh u wilt een tweede termijn.
  • 0:4 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   ja
  • 0:5 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ga uw gang.
  • 0:29 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter heel kort. Wij vinden, en dat zei de heer Bieze nog eens even, dat kijk als het beter gaat dan moet je het ook eens een keer zeggen in de richting van de organisatie en de mensen, dat hebben wij ook willen zeggen. En je moet met een veer werken soms, maar wat wij natuurlijk ook graag willen dat is er bovenop blijven zitten en ons actueel blijven informeren en die toezegging hebt u dacht ik ook gedaan wethouder. Dank u wel.
  • 0:3 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Inderdaad dat klopt.
  • 0:7 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dank u wel meneer Maarsingh, dank u wel wethouder Borgesius. Mevrouw Ham.
  • 0:12 J. Ham
   raadslid SP
   J. Ham
   Ik had ook nog een opmerking gedaan over de kans die niet wordt geboden aan ouderen om een opleiding te volgen om een baan te vinden binnen het ODG. Zou de portefeuillehouder hier nog iets mee kunnen richting het ODG?
  • 0:2 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   wethouder
  • 0:55 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   ik heb uw inbreng vanzelfsprekend gehoord. Dat is ook een onderwerp van gesprek geweest over het recentelijk onderhoud waar ik zojuist over sprak met de ODG. En wij zullen in de eerste vergadering zal ik dit punt vanzelfsprekend aan de orde stellen en men is voornemens, maar ik dacht dat u dat ook zei mevrouw Ham, om in het verleden werden er almaar extra krachten werden ingehuurd en dat wordt dus met name op de uitvoerende dienst worden dat nu mensen in vaste dienst, maar ook voor de ODG, en dat geldt denk ik in zijn algemeenheid, wordt er toch ook een klein beetje lastiger om ook weer mensen, gekwalificeerde mensen, te vinden. Vandaar ook dat men meer energie gaat steken in het zelf opleiden van de mensen, maar bij een eerstvolgende vergadering waar ondergetekende namens uw gemeente dan bij aanwezig zal zijn, zal ik aandacht vragen voor het punt wat u heeft genoemd.
  • 0:2 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Mevrouw Ham, SP.
  • 0:12 J. Ham
   raadslid SP
   J. Ham
   Dat heb ik inderdaad gelezen, maar daar staat dat ze alleen en uitsluitend jongeren gaan opleiden. Terwijl als er iemand van 40 jaar is die moet ook nog ruim 30 jaar een het werk, volgens mij is dat de moeite ook nog wel waard.
  • 0:2 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   wethouder
  • 0:07 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Dat is ook wat ik zojuist richting u zei, ik zal dit punt in de eerstvolgende vergadering als we die hebben zal ik dat meenemen en dan namens u zal ik dat in die vergadering inbrengen. En is daar nieuws over dan zal ik u daarvan op de hoogte brengen.
  • 0:4 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Is dit voldoende mevrouw Ham, voor u.
  • 0:1 J. Ham
   raadslid SP
   J. Ham
   ja, bedankt
  • 0:2 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Meneer Pals, d'66.
  • 0:21 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, misschien nog even een tip naar mevrouw Ham, misschien was het dan, kunt u ook een grens aangeven dan, want ik bedoel, kijk we hebben gelukkig nu een wethouder die al met pensioen is en begint aan zijn zoveelste carrière dus ik bedoel alles is mogelijk, maar kunt u het ook aangeven dan.
  • 0:11 J. Ham
   raadslid SP
   J. Ham
   Nou een grens aangeven is natuurlijk erg lastig, maar ik heb ook geen ondergrens gelezen. Dus er stond jongeren, maar er stond ook niet jongeren tot en met, dus het is allemaal een beetje een vaag begrip.
  • 0:4 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Goed, wethouder Borgesius.
  • 0:22 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Even kort op reageren. Kijk wat ik u toe ga zeggen dat ik zal ook gaan zien naar de leeftijdsopbouw van de medewerkers van het ODG, want dat is natuurlijk ook medebepalend op welke categorie mensen je gaat vervanging gaat zoeken, is daar een grote uitstroom qua leeftijd of niet, maar ik zal dat vragen en daar krijgt u van mij antwoord op.
  • 0:37 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Goed voor iedereen duidelijk. Voorgesteld om kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2019 van de ODG en daarover geen zienswijze in te dienen. Verder wordt voorgesteld in de gemeentebegroting 2018 incidenteel €25.000,- te ramen voor de deelnemersbijdragen 2019 en de hogere exploitatiebijdrage van ongeveer €45.000,- te ramen in de begroting 2019. Kan iedereen met dit voorstel instemmen? [voorzitter klopt met hamer] Aangenomen.
 • 13 Kadernota Kwaliteit Openbare Ruimte
  • 13. Vaststellen kadernota Kwaliteit Openbare Ruimte (264,3 KB)13.1. Kadernota Kwaliteit Openbare Ruimte 20182021 (4 MB)
  • 0:38 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dan gaan we verder met agendapunt 13, kadernota kwaliteit openbare ruimte. Wie mag ik het woord geven. Mevrouw Sterenborg, CU.
  • 1:17 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel voorzitter. De kadernota omvat veel. Grijs, groen, riool, gemeentelijke accommodaties, verlichting, de laatste jaren hebben we hierop bezuinigd en met name op grijs en groen. Op dat moment was het een bewuste keus omdat de financiële middelen niet toereikend waren. Wij zijn destijds als raad met pijn in ons hart akkoord gegaan. Het is goed dat er nu weer middelen vrijgemaakt worden en de openbare ruimte weer op orde gebracht kan worden. Het gaat immers om onze woonomgeving. De openbare ruimte is niet alleen ons visitekaartje, het is immers ook onze leefomgeving. Als we een prettige leefomgeving hebben komt het ten goede aan ons welbevinden. Naar aanleiding van de opmerkingen in de raadscommissie is de kadernota aangepast, daarvoor dank. Er is een objectief kwaliteitsonderzoek gedaan omdat de afgelopen tijd ook veel door de inwoners over dit onderwerp is gesproken. We willen hier nu op investeren en dit als het nieuwe kwaliteitsniveau handhaven. En wat ons betreft blijven we de komende vier jaar ook bij deze investering die we nu doen. wij gaan akkoord met het eerst inzetten van uitsluitend de reserve vervangingsinvestering voor de civiele kunstwerken, hoewel dit afwijkt van de bedragen genoemd in de oorspronkelijke nota. Tot zover de eerste termijn.
  • 0:3 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dank u wel mevrouw Sterenborg. Mevrouw Schror, CDA.
  • 1:16 J. Schrör- de Lange
   CDA
   J. Schrör- de Lange
   Voorzitter, in de kadernota kwaliteit openbare ruimte wordt met een nieuw beheerssysteem het dagelijks onderhoud en groot onderhoud goed in beeld gebracht. Tijdens de opiniërende raadscommissie van 5 februari hebben wij als CDA fractie al aangegeven dat het beleid van de afgelopen jaren heeft geleid tot veel achterstallig onderhoud van groen, wegen, kunstwerken en beschoeiing. Het is goed dat de komende vier jaar hier meer in geïnvesteerd gaat worden. Heel belangrijk vinden wij als CDA hierbij dat de burger initiatieven gestimuleerd gaan worden. Een goed voorbeeld hiervan is al duidelijk te zien in de reportage van de beeldkwaliteit in Vledderveen. Hier is zichtbaar dat het eigen initiatief voor onderhoud in de wijk loont. Ook verbetering van de rioleringssystemen is noodzakelijk om in de toekomst wateroverlast bij hoosbuien te voorkomen. En blijkt dat goede reiniging van het systeem hierbij noodzakelijk is. de speelplaatsen moeten een veilige omgeving zijn voor onze kinderen, goed onderhoud is ook hier op zijn plaats. De CDA fractie gaat akkoord met het vaststellen van deze nota. Bij de behandeling van de perspectiefnota zullen wij ingaan op de financiële gevolgen hiervan. Tot zover.
  • 0:4 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dank u wel mevrouw Schror. De heer Hofstra, PvdA.
  • 0:44 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Ja, wij hebben natuurlijk over dit onderwerp ook al uitgebreid gesproken tijdens de raadscommissie dus ik houd het kort. Zoals mevrouw Sterenborg ook al aangaf, in her verleden hebben we hier op bezuinigd, en bekruipt bij ons toch de vraag van was dat toen verstandig, hebben we misschien niet meer geld ingeleverd en in tussentijden met de besparing met nu weer de investering. U stelt verder voor om voor de looptijd van de kadernota investering tot maximaal de omvang van de reserve vervangingsinvesteringen in te zetten, wat als die reserve niet voldoet. Die vraag stel ik aan het college. Tot zover de bijdrage in eerste termijn.
  • 0:02 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dank u wel meneer Hofstra. Meneer Klopstra, VVD.
  • 0:24 H. Klopstra
   fractievoorzitter VVD
   H. Klopstra
   Dank u wel voorzitter. Ja ook de VVD neemt met heugenis kennis van dit plan en kan daarmee instemmen. Ik heb een heleboel argumenten gehoord en daar kan ik me bij aansluiten. Over het algemeen is de VVD het niet meteen van diep in de buidel tasten voor hele leuke dingen die niet nuttig en noodzakelijk zijn, maar hier ligt een plan voor om de gemeente leefbaar te maken, leefbaar te houden, voor nu en in de toekomst en dat is heel plezierig. Wij kunnen hiermee instemmen.
  • 0:4 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dank u wel meneer Klopstra. Meneer Pals, D'66.
  • 1:42 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter wij hebben de nota ook tot ons genomen. Wat ons betreft is het algemene beeld nog steeds van het winkelcentrum, waar we heel veel in investeren, is nog wel dat het nog wel aardig groen is in het centrum en dan niet alleen groen waar het groen moet zijn, maar ook groen waar het niet groen moet zijn. En wij zijn dan ook verheugd dat die 3 ton nog eens een keer weer is aangevraagd en dat die 3 ton ook wordt gebruikt voor het wegwerken van het structureel wegwerken van dit probleem, ik hoop dat het daar echt voor bedoelt wordt, maar we hebben ook wel zoiets van maar hoe voorkomen we dat dat er weer achterstanden ontstaan in de toekomst, want ik bedoel het is wel heel makkelijk om weer met geld 3 ton weer te besteden en je draait je om en het is weer groen, maar hoe is er een hoe voorkomen we echt hoe we dat structureel wegwerken. Wat betreft de wegen die in het plan staat dat is de beschikbare middelen zijn structureel wel minder dan de ????????????????? door zaken te verschuiven. Wordt dit ook opgelost? en ik denk je kunt wel, je kunt wel middelen beschikbaar stellen, maar als er structureel nog steeds minder blijft dan blijven we eigenlijk vechten tegen ons eigen onkruid, dat is eigenlijk waar het een beetje op neerkomt. En we hopen dat dat eens een keer doordringt en dat we in de komende jaren dusdanig vet op de botten krijgen dat dat gewoon eens een keer wordt opgelost. En dat we vooral met name ons winkelcentrum waar we zo trots op zijn en wat zoveel geld kost dat het er dan ook eens een keer gelikt gaat uitzien.
  • 0:20 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dank u wel meneer Pals. Wethouder Brongers er zijn een aantal vragen voor u. Ik geef u de gelegenheid om ze te beantwoorden.
  • 2:59 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Voorzitter, dank voor reacties vanuit de raad. Inderdaad de nota is opiniërend behandelt daar heeft u ruimschoots de gelegenheid gehad om te reageren op de voorstellen en die reacties waren toen al overwegend positief, die positieve geluiden hoor ik nu grotendeels ook. De CU zegt van het is goed om inderdaad nu weer middelen vrij te maken en dat zegt eigenlijk ook het CDA, dat is een goede investering om dat op deze manier te doen, maar houdt ook vooral rekening en kijk goed naar burgerinitiatieven en geef daar gehoor aan, nou dat is ook één van de vragen geweest in de opiniërende nota die u positief heeft beantwoord dus daar gaan wij mee aan de slag. De PvdA vraagt; toen hebben wij behoorlijk ingeleverd dan wel bezwaar of bezuinigd was dat nu achteraf gezien wel zo'n goede keus, nou de ervaring heeft geleerd dat wij nu weer de ruimte en de mogelijkheden hebben om opnieuw te investeren, zo gaat dat soms ook en dat is de dynamische tijd die dat met zich meebrengt. Wat als de gestelde bedragen niet voldoen is een van uw vragen meneer Hofstra. Wij informeren u langs de reguliere wegen, de P&C cyclus, wat hebben wij gedaan, wat heeft dat gekost en op die manier zullen wij u van informatie voorzien. De VVD zegt nut en noodzaak, leefbaarheid, het is inderdaad zo dat de kwaliteit van de openbare ruimte voortdurend een gespreksonderwerp is bij velen van ons, bij u, bij ons, maar ook bij buurten en wijken en individuele burgers en het aanzien van de openbare ruimte zegt iets over de leefbaarheid en derhalve een belangrijk onderwerp. Zo ook het groen in het centrum, waar de heer Pals over spreekt, blijft dat zo en kunnen wij dat voorkomen. Wij hebben in de nota aangegeven dat wij daar weer mee aan de slag gaan en ook ons beeldkwaliteit niveau zullen handhaven. Daar toetsen wij ook op twee keer per jaar bij de wijken en eens per twee jaar op de wegen wat de stand van zaken is en op die manier hopen wij achterstanden te voorkomen. Tot zover voorzitter.
  • 0:04 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dank u wel wethouder Brongers. Is er nog behoefte aan een tweede termijn? Niemand. Kan iedereen instemmen met deze nota? [voorzitter klopt met hamer] Dan is die bij deze aangenomen. Het voorstel nu is even, goed dat ligt aan u en de raad, om een korte pauze of even te schorsen om een pauze te nemen want het is ook behoorlijk warm. Het is aan u, wat u wilt. Dan schorsen we even voor tien minuutjes.
  • 0:08 schorsing
 • 15 Verordening tot wijziging van de Verordening Wmo 2015
  • 15. Verordening tot wijziging van de Verordening Wmo 2015 (366,14 KB)
  • 0:46 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ik heropen de vergadering. Ik wil meneer Klinkhamer bedanken voor het overnemen tijdens mijn woordvoering, dank u wel. Gaan we verder met agendapunt 15, omdat 14 is vervallen, verordening tot wijziging van de Verordening Wmo 2015. Wie mag ik hierover het woord geven. Is er iemand die hier iets over wil zeggen? Nee. Goed, dan kunnen we……. Mevrouw Schipper, PvdA.
  • 0:42 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja dank u wel. Kijk doordat de tarieven zijn gewijzigd moet er een verordening worden gemaakt en gelukkig veranderd er voor onze burgers, althans dit jaar niet, en mijn vraag is dus ook van hoe zit het voor volgend jaar is dat misschien al bekend en er is zijn dus een CAO onderhandeling geweest waar dus de salaris zijn verhoogd en is daar nog nieuws over, komt dat allemaal voor rekening voor de gemeentes of wordt de rijksbijdrages nog verhoogd of, ik was er wel even nieuwsgierig naar hoe dat nou precies gaat volgend jaar. dank u wel.
  • 0:9 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Volgens mij heb ik niet iemand anders over het hoofd gezien. Mevrouw Veenstra, wethouder.
  • 0:38 L. Veenstra
   L. Veenstra
   Dank u wel voorzitter. De vraag inderdaad van het CAO die is vastgesteld op 1 april, op dit moment is voor ons nog niet helemaal duidelijk of wij die per direct de wijziging in het CAO moeten doorvoeren of dat dat per 1 januari 2019 moet gebeuren. Dat bericht wachten wij even af voordat we gaan handelen. En uw vraag van kunnen we misschien rekening houden met een rijksbijdrage ter compensatie van eventuele verhoogde loonkosten als gevolg van die CAO wijziging, mijn hoop is daar niet op gevestigd, laat ik het dan zo maar netjes zeggen. Dus ik denk dat inderdaad die kosten voor rekening van ons allen komen.
  • 0:16 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Goed, voorgesteld wordt om de verordening tot wijziging van de verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal 2015 vast te stellen. Kan iedereen hiermee instemmen? Dat is het geval. [voorzitter klopt met hamer]
 • 16 Zienswijze conceptbegroting 2019 SOZOG
  • 16. Zienswijze conceptbegroting 2019 SOZOG (293,9 KB)16.1. Conceptbegroting 2019 SOZOG (286,95 KB)
  • 0:02 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Gaan we verder met agendapunt 16, zienswijze conceptbegroting 2019 SOZOG. Wie wil hierover graag het woord voeren namens de fracties. Alleen meneer Maarsingh. Meneer Maarsingh aan u het woord.
  • 0:7 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Wij stemmen in met dit voorstel voorzitter.
  • 0:7 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Wil de portefeuillehouder hier nog iets van zeggen? Meneer Borgesius.
  • 0:3 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Ik heb er weinig aan toe te voegen voorzitter.
  • 0:7 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Goed dan stemmen wij allen in met deze conceptbegroting van de SOZOG 2019. [voorzitter klopt met hamer]
 • 16a Beroepschrift Diedel; Aanwijsbesluit Activiteit van algemeen economisch belang
  • 16a. Beroepschrift Diedel Aanwijsbesluit activiteit alg. ecomonisch belang (477,89 KB)16a.1. Uitspraak rechtbank Rotterdam (685,66 KB)16a.2. Advies Plas Bossinade (1,44 MB)16a.3. Berekening kostendekkend tarief (212,88 KB)
  • 0:08 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan komen we bij agendapunt 16a, het beroepschrift Diedel. Wie wil hier graag het woord over voeren. Volgens mij heb ik alle namen kunnen noteren. Meneer Van der Heide, CU.
  • 0:32 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja, dank u wel voorzitter. Heel uitgebreid stuk over een heel lang traject, ik ga er geen lang verhaal van maken. Wij kunnen instemmen met het intrekken van de proforma ingestelde hoger beroep. We hebben nog wel een vraag over de verhoging van de sta- en liggelden van ja wat voor consequenties heeft dat nog, kan daar iets over gezegd worden, want nou ja we zaten heel laag, maar we komen een stuk hoger naar het gemiddelde of bovengemiddeld. Dus daar graag een nadere toelichting op. Voor zover.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Van der Heide. Meneer Remmerts, CDA.
  • 1:45 K. Remmerts
   raadslid CDA
   K. Remmerts
   Dank u wel voorzitter. De verhuur en de exploitatie van de camper sta- en ligplaatsen Spoordok is in de afgelopen jaren al met enige regelmaat als agendapunt opgevoerd in de vergaderingen van deze raad. Zoals we allemaal in de stukken hebben kunnen lezen was deze activiteit bij besluit van 20 oktober 2014 aangewezen als activiteit van algemeen economisch belang. Tegen dit besluit is door mevrouw Diedel, eigenaresse van camping Musselkanaal, een aantal keren bezwaar aangetekend. De laatste keer op 30 januari 2017 bij de rechtbank in Rotterdam. De rechtbank heeft op 22 maart 2018 uitspraak gedaan en daarbij het aangetekende beroep gegrond verklaard. Een en ander heeft tot gevolg dat zowel de verhuur als de exploitatie van de camper en sta- en ligplaatsen Spoordok geen activiteiten van algemeen economisch belang meer zijn. Dat betekend dat exploitatie en verhuur alleen nog mogelijk is wanneer daarvoor een kostendekkend tarief wordt gehanteerd. Welke gevolgen dit voor de exploitatie heeft weten we niet eerder dan het moment waarop de gewijzigde vorm van exploitatie en verhuur is ingevoerd. Voorzitter de fractie van het CDA vindt het belangrijk dat de mogelijkheden om recreatie en toerisme in onze gemeente te ontwikkelen blijven benut worden. We zijn dan ook positief over het voorstel van het college om het proforma ingesteld hoger beroep bij het college van beroep van het bedrijfsleven in te trekken. Artikel 5 van de lig- en stageldverordening Spoordok Musselkanaal 2016 te wijzigen zoals dit door het college in haar voorstel van 9 mei wordt aangegeven. En we hopen met deze instemming dan tot een definitieve afronding van dit onderwerp te kunnen komen. Tot zover.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Remmerts. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 2:17 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Ja een zaak die inderdaad al lang duurt, vanaf 20 oktober 2014 toen wij het primaire besluit hebben genomen om Spoordok aan te merken als activiteit van algemeen economisch belang. En dan ontstaat er eigenlijk een heel dossier over eigenlijk iets heel kleins. Dat gevoel bekruipt mij en dat wil ik hier toch even kwijt. En eigenlijk hebben we nu een probleem opgelost, namelijk het juridisch probleem dat er met mevrouw Diedel was, maar nu gaan we naar het volgende probleem namelijk dat de exploitatielasten flink omhoog gaan omdat de inkomsten terug gaan lopen, daar kunnen we wel van uitgaan denk ik. Dus we hebben het ene probleem ingeleverd voor het andere probleem dus mijn fractie blijft met een beetje een katerig gevoel zitten en die vraag die de heer Van der Heide heeft gesteld van ja welke gevolgen heeft dat nu voor de exploitatie nou dat kunnen we denk ik wel raden alleen de omvang van de schade voor de exploitatie is denk ik iets wat onbekend is. Ja mijn fractie stuit het ook tegen de borst en daarom is het ook goed dat er proforma door de raad is ingesteld. Het stuit ons ook tegen de borst dat we eigenlijk in onze bewegingsvrijheid, beslissingsvrijheid kan ik beter zeggen, voelen wij ons belet. Want zoals meneer Remmerts ook al aangaf we willen recreatie en toerisme blijven stimuleren. En naar de toekomst toe, wij zien dit toch vooral als een soort lokmiddel op dit moment. Kunnen we denk ik niet anders dan inderdaad de tarieven gaan verhogen, ik vraag me wel af of dat echt perse met dit bedrag moet, maar goed u heeft een onderbouwing bij geleverd, maar voor de toekomst denk ik dat dit vooral als exploitatie erg tegen gaat vallen, dat dit niet houdbaar blijft en dat we dan denk ik moeten kijken naar andere manieren waarop het Spoordok geëxploiteerd kan worden en dan denk ik bijvoorbeeld aan verkoop of andere constructies. Want het uiteindelijke doel is toch het recreatie en toerisme en daarmee de economie van onze gemeente, en Musselkanaal in het bijzonder, te ondersteunen. Tot zover voorzitter.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Hofstra. Meneer Bieze, GBS.
  • 1:23 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja, voorzitter dank u wel. Ik zal het ook niet te lang maken, maar bij ons zit het probleem toch ook wel bij wat andere partijen aangeven, dat zijn de tarieven. Wij hebben even wat navraag gedaan en de teneur is toch wel dat wij behoorlijk wat klanten gaan verliezen en daarmee dus ook inkomsten gaan verliezen. Wij kunnen niet anders, de heer Hofstra die geeft het ook aan, het is de tarieven zijn onderbouwd, maar aan verhoging van het liggeld met €5,10 en stageld voor campers met €4,70 is natuurlijk niet mis, dat is 40%. Ik vraag mij ook af of dat in lijn is met de tarieven die camping Musselkanaal hanteert. Want volgens mij, en ik kijk nu net even op de website, betalen mensen daar €12,50. Dat is nogal een verschil ten opzichte van de €16,- en de €14,- die mensen bij het Spoordok moeten betalen. Dus wij hebben zorg. Zorg over wat er gaat gebeuren en ik zou ook willen voorstellen om bijvoorbeeld 1 seizoen dit te volgen en dan met een evaluatie te komen en dan toch te kijken of we deze activiteit niet zouden kunnen gaan afstoten want het is sowieso de vraag natuurlijk of dit een kerntaak van onze gemeente is. Dat was het voorzitter in eerste termijn, dank u.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Bieze. Meneer Kloptstra, VVD.
  • 0:50 H. Klopstra
   fractievoorzitter VVD
   H. Klopstra
   Mevrouw de voorzitter dank u wel. Ja de zorg die meneer Bieze uit, die deelt de VVD wel een beetje. Wat nu als blijkt dat de huidige tarieven nog steeds niet kostendekkend zijn en dus een begrotingstekort of een dekkingstekort ontstaat. Dan komt de volgende procedure vanuit de commercieel concurrerende organisatie er weer aan, dus dat lijkt mij best een risico, zeker als ik het aanlooptraject en de uiteindelijke beschikking van de rechtbank Rotterdam heb gezien en ja voor mij als jurist was dat toch wel een hele duidelijke moet ik u zeggen. Denkt het college op dit moment na over afstoten van deze voorziening richting de particuliere markt, zou ik graag willen weten en hoe denkt het college op te vangen als blijkt dat de huidige tarieven nog steeds niet kostendekkend zijn en er dus weer een procedure voor de hand ligt.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   dank u wel meneer Klopstra. Meneer Mellies, LB.
  • 2:16 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Ja dank u wel voorzitter. Nou goed in oktober 2014 toen dit besluit genomen is om de camper sta- en ligplaats aan te merken als economische activiteit van algemeen belang, toen zaten we nog niet in de raad, wij van LB staan er heel duidelijk in wij vinden niet dat een overheid op de stoel moet gaan zitten van een ondernemer. We vinden dus ook niet dat de overheid een camping moet gaan bestieren of een restaurant of een kroeg of een toeristische attractie met of zonder miniaturen. Ja waar wij toch nu wel even mee zitten is het besluit zoals die hier vanavond voorligt. Daar hebben wij toch nog wel wat vragen over of een hele belangrijke vraag en ik hoop dat het college hier ook wat uitsluitsel over kan geven. De rechtbank heb gezegd dat het besluit dat de raad toen genomen heeft, dat dat herroepen is. Dus dat betekend dus dat de camperstaplaats en ligplaats dus niet aangemerkt kan worden als activiteit van algemeen economisch belang. Dus mijns inziens is dat van de baan en mag de gemeente daar geen camperstaplaats exploiteren, anders kan ik het niet lezen. Wat ik dus hoor is dat van de kant van de organisatie dat het wel mag mits u concurrerende prijzen gaat hanteren. Betekend dan ook dat wij wel die kroeg en restaurant ???????? gaan bestieren mits wij concurrerende prijzen gaan hanteren? Ik geloof er niks van. Wij zijn hier als overheid bezig om collectieve publieke goederen te leveren, daar is geen discussie over mogelijk, dat is onze taak. Maar zou gauw wij op dat vlak gaan bewegen van de markt, dat grijze gebied, dan is het volgens mij heel duidelijk dan moet de raad dat specifiek gaan duiden en ook gaan duiden als een besluit van gaan wij dat als activiteit van algemeen economisch belang ook gaan exploiteren. Dit is nu door de rechtbank herroepen, van de baan, dus het lijkt mij, maar goed u gaat dat straks natuurlijk mij uitleggen, lijkt het mij dat wij dus nu niet daar die camperstaplaats mogen exploiteren. Maar dat ga ik straks van u horen hoe dat dan wel hoe de vork in de steel zit. Dank u wel.
  • 0:17 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Mellies. Zou ik de microfoon uit willen doen meneer Bieze. Volgens mij heb ik iedereen gehad die graag het woord hierover wou voeren. Meneer Pals, mijn excuus. Meneer Pals, d'66 ga uw gang.
  • 2:32 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter, beroepschrift mevrouw Diedel. We hebben het er inderdaad in deze raad al vijf jaar inmiddels over gehad en we hebben ook wel al vijf jaar gezien dat de raad never boog voor het aanwijsbesluit en uiteindelijk is de rechter er bij van pas gekomen om toch mevrouw Diedel in het gelijk te stellen. En het aanwijsbesluit toch wel niet geldig te verklaren. Dus we kunnen zeggen eigenlijk dat, en zo werkt dat in een democratie, dat de burger eigenlijk heeft gewonnen. Hulde daarvoor. Ik mis dan ook één ding in de beslispunten. Er zijn drie beslispunten zijn aangemeld, maar het vierde beslispunt moet toch werkelijk zijn dat mevrouw Diedel toch een mooi bos bloemen krijgt namens de raad, want ik vind het nogal wat dat een burger zo'n overwinning behaald ten aanzien van een besluit van de raad en daar heel lang mee doorgaat, dus deze burger verdient gewoon een bos bloemen. En ik zou dat als agendapunt vier willen, bij de beslispunten willen toevoegen. Maar goed het zij zo, het zal wel niet kunnen. Net als de voorgaande sprekers blijft natuurlijk ook inderdaad; en nu. En ik verwacht ook dat het college tussen nu en zeker dit seizoen met een visieplan komt wat te doen met die camping en hoe gaan we daar verder mee om. Ik bedoel mijn voorgaande sprekers die hebben op hetzelfde gehamerd. We hebben nu wel de tarieven verhoogd, maar we hebben wel een camping. En we hebben wel iets te handhaven en we moeten ook kijken van is het rendabel et cetera, dus ja ik roep wel het college op en ik hoop ook dat de wethouder daar enigszins richting aan kan geven, dat we een visieplan krijgen hoe gaan we om met deze camping. Mijn andere zorg is nog steeds als je de voorschriften van de wet markt en overheid leest dat die hebben nogal wat noten op zang als je kijkt naar de kostprijsberekening en ik mis en ik vraag me af zijn bijvoorbeeld de vermogenskosten ook meegerekend in deze camping. Ik doorzie niet zozeer die cijfers, dus ik stel toch de vraag en wellicht kan daar een antwoord op komen en ik denk toch dat men toch nog heel kritisch naar die wet markt en overheid cijfers moet gaan kijken, want volgens mij schort er nog wat aan. Tot zover mijn bijdrage.
  • 0:9 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Pals. Portefeuillehouder is meneer Borgesius, aan u het woord wethouder Borgesius.
  • 6:23 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Dank u wel voorzitter. Inderdaad verschillende fracties hebben daar al op gewezen. Hier ligt een besluit van de rechter voor die zeer duidelijk is en de rechtbank Rotterdam heeft expliciet gesteld het algemeen economische belang is niet aan de orde. Dan betekend het dus dat wij onze kostprijs voor de stagelden c.q. liggelden van de boten naar genoemd camperplaats, dan hebben we het meestal over de campers dus over de stagelden, nou u heeft dat ook in de stukken denk ik kunnen zien er ligt ongeveer een hiaat ten opzichte van de kostprijs van om en nabij de €12.500,-, nou als je dat afzet tegen het aantal overnachtingen die nagenoeg richting de 2500 gaan dan kom je dus grosso modo zo rond de €5,-. Nou dat is ook verwoord in het voorstel wat nu voorligt, niet helemaal, dat gaat van €9,50 naar die €14,20 voor de camper, exclusief toeristen belasting, laat ik dat ook zeggen. En de liggeld gaat voor boten naar €16,10. Dus dat is de reden van de verhoging zoals die hier aan u voorligt en daarmee beantwoorden wij, althans dat vinden wij als college, aan de uitspraak van de rechtbank dat dit geheel kostendekkend dient te zijn. Wanneer ik dan even de verschillende fracties bij langs ga, de heer Van der Heide vroeg naar de consequenties, ja wij zullen vanzelfsprekend, wanneer u met het voorstel akkoord gaat, het komend seizoen volgen wat voor mogelijke consequenties dit zou kunnen hebben op het aantal bezoekers. Persoonlijk denk ik eerlijk gezegd dat het best wel eens mee kon vallen, van laten we ook wel zijn het is een unieke plek voor een camperstaplaats want het is een soort schiereiland, het is een schiereiland, laat ik het zo maar zeggen. Voor wat betreft uw vraag heer Van der Heide over de tarieven. Nou ik heb even gegoogled op de camperplaatsen in Groningen waarover wij hier beschikken, nou die variëren van 0 tot 20 euro. Er is een restaurant in deze provincie, kunt u gratis overnachten, maar dan heeft u wel de verplichting moet u daar ook dineren. En dan mag u daar voor 0 euro staan. Maar er is ook een camperplaats in het noorden van onze provincie daar betaald u €20,-. Dus wat dat betreft denk ik dat wij met deze tarieven, ik zal niet zeggen helemaal op het gemiddelde, ik denk lichtelijk boven het gemiddelde liggen. De heer Remmerts sprak dacht ik over, hij had een positief verhaal, u was het er ook mee eens dat we dus niet in beroep gaan bij de rechtbank. De heer Hofstra ja u sprak over een kater, ja is dit een kater, ik weet het niet, ik voel het eigenlijk niet zo. En u sprak ook over een lapmiddel, wij denken in ieder geval als college dat met het voorstel hier dat we daar in ieder geval dat gaan repareren zoals de rechtbank dat van ons vraagt. De heer Bieze had het ook over de tarieven, nou daar heb ik denk ik al op geantwoord. Ik heb u ook reeds antwoord gegeven op de eventueel, dat we vanzelfsprekend gaan bezien wat voor consequenties deze verhoging op het aantal bezoekers zal hebben waar u naar vroeg, na één seizoen. Was in feite ook een klein beetje de opmerking van de heer Klopstra. Daaraan gekoppeld vroeg u of het college al heeft nagedacht over het afstoten. Nou ik denk dat deze vraag pas aan de orde komt wanneer wij zien dat wij in een soort vicieuze cirkel terecht zouden kunnen komen, wat ik ten zeerste betwijfel overigens, wat ik zojuist ook richting u heb uitgesproken, dan zou mogelijkerwijze dat op enig moment natuurlijk aan de orde kunnen komen, maar op dit moment is dat nog niet aan de orde en wij zullen tenminste één seizoen afwachten alvorens wij daar verder eventueel over gaan nadenken c.q. stappen in gaan ondernemen. De heer Mellies, ja u zei expliciet geen camperparkeerplaats. Ja dan moeten we denk ik toch wel een klein beetje terug in de tijd want u had het ook over gelden en daar had meneer Pals het ook over. Kijk dit hele project is natuurlijk in stand gekomen toen het Spoordok is ontworpen, ik dacht ook, en dan kijk ik met name even richting de heer Pals, dat u ook toen reeds deelgenoot was van deze raad, dat is ongeveer geopend ik dacht '94/'95, al lang terug, en dat is helemaal vlot getrokken dat project als ik dat zo mag zeggen, ook met subsidiegelden en die zijn nagenoeg waren die dekkend voor het hele gebeuren. Dus aan afschrijvingskosten hebben wij op dit project nagenoeg nul. Het enige wat je nog mee zou kunnen nemen, maar volgens mij staat dat ook in het voorstel, dat er nog geïnvesteerd is in toiletgebouwen en dat daar mogelijkerwijze nog een kleine verhoging, maar die verhoging is dus minimaal. Nou ja u had het over een vierde boeket, alvorens wij overgaan tot het versturen van een boeket, en u vroeg ook naar de visie van het college, ik denk dat het een klein beetje ook overeen kwam met datgene wat de heer Hofstra, wat ik richting de heer Klopstra heb gezegd, en een bos bloemen ja wanneer de bezoekersaantallen boven de 2.500 overnachtingen komen dan zullen wij eens een keer richting de Telefoonweg van mevrouw Diedel gaan reizen. Tot zover voorzitter.
  • 0:18 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Borgesius. Is er behoefte aan een tweede termijn? Meneer Pals.
  • 0:42 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter, ik sla even aan op dat boeket bloemen. Kijk mevrouw Diedel is er natuurlijk niet voor om 2500 bezoekers, dat getal geeft u, ik vind eigenlijk dat deze raad waar we zolang over gediscussieerd hebben en waar een burger zo hard heeft gevochten om haar of haar in hun gelijk te krijgen en uiteindelijk na veel vechten ook tegen de overheid want u kent dan vind ik toch dat er vanuit de raad een bosje bloemen echt op zijn plek is want ik denk en mevrouw Diedel is er echt niet voor om 2500 bezoekers te trekken die hoopt ze ook op haar eigen camping te krijgen dus ik vind de reactie van de wethouder wat zuinig.
  • 0:04 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Mellies, LB.
  • 1:8 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Ja, ik kom graag nog even op terug op wat de portefeuillehouder net zei. Hij zegt van de rechtbank heeft besloten, dat besluit wordt teruggedraaid en dus moeten wij marktconform tarieven hanteren, dus vraag ik me eigenlijk af waarom hebben wij dan überhaupt dat aan moeten wijzen als een activiteit van economisch algemeen nut. Dan hadden we toch ook gewoon direct prijzen kunnen rekenen. Kijk want volgens mij was het zo dan wijk je dus af van het publiekelijk en je gaat je bewegen op de markt, dan moet de raad het dus echt aanwijzen als activiteit van algemeen economisch belang en daar is als extra eis bij dat er goed onderzocht wordt in de omgeving naar de concurrentie alles moet meegenomen worden en er moeten dan marktconforme prijzen gehanteerd worden. Nou dat onderzoek is niet goed uitgevoerd, dat is ook bewezen, dus zijn we weer bij af. We moeten dus weer opnieuw, in mijn opinie, opnieuw dit aanwijzen als activiteit van algemeen economisch belang en dus weer dat onderzoek op goed uitvoer en waar dus die kostprijs weer in meegenomen wordt, zo zie ik het.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Bieze, GBS.
  • 0:55 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja, dank u wel voorzitter. Dank voor het antwoord wethouder, duidelijk. Maar ik vraag mij wel af of het gaat gebeuren wat u hoopt. En ik hoop dat u als u een forste terugval ziet in het aantal overnachtingen, dat u dan niet een jaar gaat wachten of dat u gaat wachten op het feit dat u moet constateren dat we in een vicieuze cirkel zitten. Wat ik heb gezegd dat uit onze informatie blijkt dat mensen zeggen dat dit veel klanten gaat kosten nou dan gaat het snel en ik heb getallen gehoord van 1000-1500 minder, nou dat tikt natuurlijk begrotingstechnisch behoorlijk aan. Dus ik verzoek u toch om zeer strikt de vinger aan de pols te houden. Dank u.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Borgesius, wethouder.
  • 1:01 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Ja, dank u wel voorzitter. Richting de heer Pals, kijk als u vanuit de raad mevrouw Diedel een bos bloemen wilt sturen, wij zijn als college natuurlijk de laatsten die dat kunnen tegenhouden dus dat is aan u, laten we daar ook even duidelijk over zijn. De heer Mellies, ja kijk het algemeen belang en dat heeft u denk ik ook inde stukken kunnen lezen, is toentertijd opgesteld door Grondmij c.q. dat heet nu inmiddels Sweco. En dat was natuurlijk ook mede de basis om zeg maar het Spoordok in zijn geheel op het niveau te krijgen van wat het nu is, ook in het kader van subsidies. En zo is dat tot stand gekomen. En dat dus de rechter nu op basis van een particuliere rechtszaak, zoals ook door de heer Pals wordt verwoord, dat heeft gezegd van ja dat is niet van toepassing, maar daarmee zijn natuurlijk met dat onderzoek en wel al die subsidies naar binnen gehaald voor de ontwikkeling van dat hele plan. Dus dat als antwoord richting u. En wanneer heer Bieze die terugval gaat plaatsvinden zoals door u gesteld, die 1000-1500, u weet zondermeer dat ondergetekende ook in Musselkanaal woont, ik maak ook nog regelmatig nog wel eens een rondje, en dan denk ik dat ik zelf ook op enig moment een dergelijke forse terugval zal bespeuren en wij zullen wat dat betreft en daar vroeg u ook naar, de vinger hieromtrent aan de pols houden. Tot zover voorzitter.
  • 0:06 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals, D'66.
  • 1:17 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter. Ik vroeg vanavond in de rondvraag over de cijfers van de vaarbewegingen want we zijn nu bijna juni en die zijn, althans ik heb ze nog niet gezien, maar corrigeer me als ze er wel zijn, maar die zijn er volgens mij nog niet. En ik denk als meneer Borgesius, ik wil hem zijn wandelingen aansporen om dan iedere week maar te gaan wandelen om dat, ik heb toch wel erg, in mijn optiek zitten we ergens met een risicootje, wij zitten gewoon met een risicootje door het vervolgen van die cijfers en wat meneer Bieze ook op wijst en dat ze dan inderdaad met risico dat we veel minder overnachtingen hebben, hebben we natuurlijk wel een scheur in de broek aan het einde van het seizoen. Dus ik mag toch eigenlijk, ik wil eigenlijk vragen of u het eigenlijk in de toezeggingen lijst wil zetten dat we eigenlijk herfst toch winter deze periode dat we dan toch weer op dit onderwerp terugkomen met exacte cijfers want dan weet u echt al hoeveel overnachtingen er zijn geweest en wat het effect is geweest met voorgaande jaren om dan toch eens te kijken van en hoe gaan we nu verder met de camping en wat is het risico geweest. Dus ik wil graag het verzoek bij de wethouder neerleggen om het in de toezeggingen lijst te zetten.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Borgesius, wethouder.
  • 0:45 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Ja dank u wel voorzitter. Nou kijk de heer Pals die weet ook dat het camperseizoen loopt dacht ik van 1 april tot 1 november. Wij kunnen de cijfers van de camperplaats zeer snel boven water krijgen, want iedere overnachting die daar geschiedt daarvoor wordt namelijk een bon uitgeschreven. Dat zal u ook bekend zijn. Dus dat is vrij snel te achterhalen, dus het lijkt mij dat wij in december in staat moeten zijn om u daarvan op de hoogte te kunnen stellen over het aantal bezoekers die daar dan zeg maar van 1 april tot en met 1 november dit jaar zijn geweest. Dat lijkt me niet zo'n kunst dus.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   meneer Pals
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dus het komt op de toezeggingenlijst.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   volgens mij kunnen we dat op de toezeggingenlijst zetten.
  • 0:10 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Dat mag u wat mij betreft op de laatste raadsvergadering december op de toezeggingenlijst zetten dat wij die cijfers dan zullen hebben voor wat betreft het aantal overnachtingen van campers en eventueel boten.
  • 0:59 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Helder, de laatste raadsvergadering van dit jaar komt het op de toezeggingenlijst. Voorgesteld wordt om het proforma ingestelde hoger beroep bij het college van beroep van het bedrijfsleven in te trekken en het liggeld tarief van het Spoordok te verhogen van 11 naar €16,10 en het stageld te verhogen van €9,50 naar €14,20. Kan iedereen hiermee instemmen? Dan gaan we daarover stemmen. Wilt u hierover hoofdelijke stemming of kan het bij handopsteking? Wie is er tegen dit voorstel. Meneer Mellies van fractie LB is tegen, één stem tegen. Aldus besloten. [voorzitter klopt met hamer]
 • 16b Motie openhouden AZC Musselkanaal
  • 16b. Motie openhouden AZC Musselkanaal (214,87 KB)
  • 0:19 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan kom ik bij agendapunt 17. Sorry, mijn excuus. Ik wou iets te snel, het wordt een beetje warm denk ik. We komen bij agendapunt 16b, de motie vreemd aan de orde van de dag en ik wil graag mevrouw Schipper van de PvdA het woord geven.
  • 2:29 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik zal hem eerst even wat toelichten. Voorzitter we hebben allemaal kunnen lezen over het plan van de COA om het AZC Musselkanaal te sluiten. Dit heeft heel veel teweeggebracht, met name in Musselkanaal. We hebben daarom besloten om een motie in te leveren. Wat ons wel een beetje verbaasde, en wat ik ook wel een beetje jammer vind, is het artikel vorig jaar in de media dat de wethouder al overstag is en samen met de COA al een akkoord heeft met de sluiting in oktober. Ik vind het jammer dat de strijd zoals het lijkt bij het college al is opgegeven. Desalniettemin willen we toch een motie inleveren om samen met bijna de voltallige raad deze in te leveren en ik hoop natuurlijk op een totale raadssteun. En net als het dorpsbelang Musselkanaal nog de strijd aan te gaan die zijn ook volop in actie om Musselkanaal open te houden. En ik lees nu de motie voor met uw toestemming. De raad van de gemeente Stadskanaal, in vergadering bijeen op 28 mei 2018. Constaterend dat sinds juli 1993 een asielzoekerscentrum (hierna: AZC) is gevestigd in Musselkanaal en dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (hierna: COA) onlangs heeft meegedeeld dat het AZC in Musselkanaal voor 1 oktober 2018 zal worden gesloten. Overwegend dat hiermee een goed ingebed AZC uit de gemeenschap van Musselkanaal wordt weggerukt, dat deze sluiting aanmerkelijke nadelige economische en financiële gevolgen voor Musselkanaal en de gemeente Stadskanaal met zich meebrengt, dat met deze beslissing volledig voorbij wordt gegaan aan de kwetsbare economische situatie in Oost-Groningen, die juist extra impulsen goed kan gebruiken. Van mening zijnde dat het AZC in Musselkanaal niet behoort te worden gesloten. Roept de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid op ervoor zorg te dragen dat het AZC in Musselkanaal niet gesloten wordt en besluit deze motie ter kennis te brengen van de vaste commissie van Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer. En gaat over tot de orde van de dag. Ingediend door PvdA, D'66, LB, CDA en VVD en GBS. Dank u wel.
  • 0:9 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel mevrouw Schipper. Ondertussen is hij op de i-pad gezet. Is er iemand uit de raad die hier iets over wil zeggen. Meneer Van Beek, CU.
  • 1:45 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, voorzitter dank u wel. Ik heb het al even in het voorgesprek met mevrouw Schipper er ook over gehad over deze motie ik bedoel sympathieke motie dat staat buiten kijf. Wat ik mij afvraag is ja wij roepen de staatssecretaris op, ik weet niet of we nou de staatssecretaris moeten oproepen of dat we het COA moeten oproepen om het AZC niet te sluiten want volgens mij is de COA een zelfstandig iets en als nou de staatssecretaris dat bepaalt dat weet ik niet, maar goed zover rijkt mijn juridische kennis ook niet. Maar ik heb vorige week, zat ik ook eens eventjes het een en ander te beluisteren en toen hoorde ik iemand van het COA zeggen van ja het is allemaal mooi het is allemaal prachtig wat er gedaan wordt in Musselkanaal door de inwoners van het AZC en ik denk dat iedereen het daar mee eens is, een heleboel vrijwilligerswerk wordt er gedaan, maar het is een onomkeerbare zaak. Er is gewoon geen mogelijkheid om het AZC in Musselkanaal open te houden. Kijk waarop ik dus tegen mevrouw Schipper zei van nou ik wil wel eens even horen dan van de portefeuillehouder of het inderdaad een onoverkomelijke zaak is. Ik bedoel we kunnen wel moties gaan indienen, maar als het helemaal niets ter zake toe doet, ja voor niks moties indienen dat schiet ook niet op. Ik bedoel hoe sympathiek deze motie ook is. vandaar dat ik dus even afwacht als CU op beantwoording van de portefeuillehouder. Tot zover voorzitter.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Schipper, PvdA.
  • 0:23 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik lees even een stukje uit de wet voor; het COA is een zelfstandige bestuursorgaan en valt onder de politieke verantwoordelijkheid van Marc Harbers, de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Het COA legt verantwoording af aan deze Ministerie. Dus ik neem aan dat het dan wel klopt ??????????????????????????????
  • 0:8 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Bedankt voor uw aanvulling. Ik wil het woord aan de portefeuillehouder geven, mevrouw Veenstra.
  • 0:25 L. Veenstra
   L. Veenstra
   Ja nou daar zit je dan. Nee zonder gekheid, maar u weet allen ik ben afgelopen woensdag ben ik geïnstalleerd. We hebben eerder vanavond met elkaar breed om tafel gezeten waar het gaat om de actuele discussie van Treant. Ik denk dat als u echt een inhoudelijk antwoord wilt hebben hierop dan zult u me echt even 5 tot 6 minuten de tijd moeten geven.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Prima dan schorsen we even. Tot 21.45 uur ongeveer.
  • 0:4 schorsing
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ik heropen de vergadering en ik wil de portefeuillehouder, mevrouw Veenstra, het woord geven.
  • 2:08 L. Veenstra
   L. Veenstra
   Dank u wel voorzitter. Dank aan uw raad voor het moment van schorsing wat u mogelijk maakte voor mij. Vorige week heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen het college en het COA, dat was een stevige delegatie die met elkaar stevig ook gesproken heeft over het AZC in Musselkanaal. Natuurlijk ook omdat wij dezelfde zorgen delen als die u heeft voor het dorp Musselkanaal, maar wat is er aan de hand. Wat er aan de hand is, is het volgende dat namelijk in de provincie Groningen met meerdere opvanglocaties de provincie Groningen als geheel al veel meer opvangt dan men zou moeten op basis van de verdeling. Het COA en het rijk willen graag een evenredige verdeling van opvang over het land. Nou op het moment dat je daar al ruim boven zit dan ben je niet meer de eerste in de rij zeg maar, daarnaast is de onderhoudssituatie van de locatie in Musselkanaal dusdanig dat het ook vraagt om de nodige investeringen. Nou ja en als je dan de afweging moet gaan maken als COA waar doe je dat dan, ja dan is dit uiteindelijk de uitkomst ervan dat het COA beslist dat Musselkanaal niet meer in beeld is voor de opvang van. Zit daar nog licht tussen, zit daar nog ruimte tussen, delegatie die vorige week met COA gesproken heeft, heeft ons heel duidelijk gemaakt dat dit echt gezien moet worden als een onomkeerbaar besluit. Worden we daar blij van? nee. Moeten we het daarmee doen? ja, dat vrezen wij wel. En dat is ook exact de reden waarom wat wij de afgelopen periode gedaan hebben is afspraken maken met het COA om te komen tot een zo zorgvuldig mogelijke afwikkeling vind ik een rotwoord in dit, maar hoe gaan we om met de mensen die op dit moment in het AZC verblijven, hoe zorgen we ervoor dat de gezinnen met kinderen die er op dit moment nog zijn dat die zo snel mogelijk herplaatst worden zodat de kinderen na de zomer weer gewoon naar school kunnen. nou op die manier proberen wij zo menselijk, laat ik het zo zeggen, zo menselijk mogelijk om te gaan met de mensen die op dit moment in het AZC verblijven. Ik ben niet in de positie, en ik kijk ook naar de voorzitter, ik ben niet in de positie om wat dan ook te vinden van op het moment dat de raad een motie zou willen sturen richting het COA danwel de minister of wie dan ook, dat is aan u, maar wij gaan er in elk geval vanuit dat het onomkeerbaar is en dat we goed voor de mensen moeten zorgen die daar op dit moment nog verblijven.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Mevrouw Schipper, PvdA.
  • 0:44 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Dank u wel. Ik vind het heel jammer dat het zo gebeurd, ik snap uw woorden en dat is duidelijk u had een heel duidelijk antwoord. Wat ik dus er zijn in dit gebied wel vaker voorbeelden geweest van iets wat onomkeerbaar zal moeten zijn en daar toch door felle protest toch gelukt is om open te houden. Bijvoorbeeld de PI in Ter Apel, dat is een heel goed voorbeeld ervan en jammer dat het college het niet steunt, maar ik wil toch de raad we gaan toch als ik even rondkijk de motie toch indienen en opsturen. Dank u wel.
  • 0:01 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Klopstra, VVD.
  • 2:28 H. Klopstra
   fractievoorzitter VVD
   H. Klopstra
   Dank u wel voorzitter. Ja de VVD heeft die motie gesteund onder een hele belangrijke reden, en vooral niet omdat de VVD denkt dat het college niet op het vinkentouw heeft gezeten, want daar twijfelt de VVD uiteraard niet aan. Maar waarom dan toch deze motie? wat ons betreft eigenlijk heel helder, wij zijn vertegenwoordigers van de inwoners van onze gemeente, dat betekend dat wij namens hun spreken en als wij ergens onze gevoelens over willen uiten, ook over voldongen feiten, dan is de motie daartoe de aangewezen weg. Dus vandaar dat wij deze motie steunen en ja aan de staatssecretaris want die is politiek verantwoordelijk en die kan het COA over dit besluit ter verantwoording roepen en dat zelf terugdraaien. Er zitten nog wat meer variaties aan te komen van gedeeltelijke of misschien wel gehele sluitingen waarover we nog stevig in debat gaan en waar we formeel ook niet over gaan want daar aarzelen we ook niet om door te pakken. Dus ik zie geen enkele reden om als raad nu deze motie niet te ondersteunen. Wij van de VVD doen dat dus van harte. Ik wil daar nog wel een voorbeeld bij geven. Ik herinner mij uit mijn wethouders periode in een andere gemeente een besluit van het UWV, om daar een loket in Winschoten te sluiten zodat het UWV daar fysiek niet meer vertegenwoordigd was. Er was toen een staatssecretaris die later burgemeester van Rotterdam werd en de benoeming die was toen al duidelijk en die was toevallig op bezoek en ik heb hem uitgenodigd voor de wedstrijd Groningen – Feyenoord met Hans Nijland gebeld en gezegd verlies die wedstrijd even want ik ben met de staatssecretaris op bezoek en ik kan u verzekeren het UWV heeft nog 7 jaar in Winschoten gezeten. Dus ik wil toch dringend er op aandringen dat ook het college nog eens kijkt of er bij het COA dan wel de staatssecretaris toch niet iets te bewegen is. Het argument dat het moet worden verdeelt over het land is een argument om te zorgen dat niet één regio extreem veel belast wordt met asielzoekerscentra en de inwoners daarvan. En als ik de geluiden uit de regio Musselkanaal hoor dan is het laatste wat daar gebeurd is dat men zich belast voelt. De mensen zijn daar van harte welkom, het COA is daar van harte welkom, het centrum is daar welkom en wil daar graag blijven vinden de omgeving, de ondernemers en de inwoners dus wat mij betreft ja tegen deze motie en een oproep aan het college om nog eens te kijken of de staatssecretaris niet ook een brief van het college kan krijgen.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Klopstra. Mevrouw Luijken, SP.
  • 0:16 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Voorzitter ook de SP zal deze motie steunen. Werkgelegenheid is al heel dun bezaaid, zeker in Musselkanaal. En wij kunnen dat AZC gewoon heel goed gebruiken en wij zijn ook voor open blijven.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Bieze, GBS.
  • 0:46 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja, voorzitter wij hebben deze motie mede ondertekend omdat wij van mening zijn dat we alles moeten doen en alles uit de kast moeten trekken om deze voorziening te behouden. Het zit er al heel lang en het heeft grote gevolgen als het sluit voor werkgelegenheid en het heeft ook nog eens gevolgen voor het inwonersaantal van onze gemeente en die daalt met 300, met alle financiële gevolgen van dien. Ik vind dat het COA ook een bepaalde verantwoordelijkheid moet voelen voor deze zwakke regio, economisch, daar wordt niet naar gerefereerd door het college en ik wilde richting de SP reageren waarom zij nu deze motie niet ondertekend hebben, maar gelukkig voorzitter steunt de SP deze motie en daar ben ik heel blij mee. Dank u.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:40 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter ook wij hebben deze steun gegeven aan deze motie, ook om simpelweg het feit opdat wij een mening willen uitdragen, dat staat wel heel duidelijk in deze motie, en de mening is dat het AZC in Musselkanaal niet behoort te worden gesloten. Buitendien zijn moties ook een raadsinstrument en ik denk dat moeten we denken als raad volledig gebruik van maken als het kan en waar nodig en als het en dan kan de CU wel zeggen van ja nou ja dat ik bedoel ik ben het meneer Van Beek eens postzegelmoties heb ik het ook niet zo op, maar ik vind wel een signaal naar de samenleving en naar het COA is vanuit deze raad echt op zijn plek. Vandaar ook onze steun daar aan.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Van Beek, CU.
  • 0:00 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja dank u wel voorzitter. Dank portefeuillehouder voor de duidelijke beantwoording. Kijk het is ook zo zoals wij ook gezegd hebben, het is ja het is jammer voor Musselkanaal dat ie zal verdwijnen. Wij hebben het gehoord het antwoord en de CU zal deze motie mee ondersteunen en indienen. Om toch de unanimiteit van deze raad kenbaar te maken richting staatssecretaris.
  • 0:04 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Mevrouw Berndt, CDA.
  • 0:22 M. Berndt-Becker
   fractievoorzitter CDA
   M. Berndt-Becker
   Ja voorzitter we willen hierover even over zeggen dat op dit moment op het moment van de ondertekening van de motie waren wij dus niet geïnformeerd waren we niet bekend met deze informatie, maar wij verwijten het college ook niets daarover, we vinden het wel jammer inderdaad ook dat het AZC gaat sluiten, maar wij blijven wel bij de motie en we blijven deze steunen. Aldus.
  • 0:30 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Hieruit concludeer ik dat de motie in feite raadsbreed wordt ingediend. Klopt dat? Dat is mijn vraag dus eigenlijk. Mijn vraag is; wordt hij ingediend door de hele raad of wordt hij alleen ook gesteund door de SP en de CU. Mevrouw Schipper.
  • 0:21 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   We zouden een nieuwe kunnen maken en die met twee namen eronder zou natuurlijk beter zijn als dat we dus nu de steun krijgen en ik heb dus in het begin al gezegd dat ik hoop dat het raadsbreed gesteund wordt. En bij deze is dat nu dus zo, dus ik stel voor maak een nieuwe motie, laat ze allemaal tekenen en dan hebben we hem raadsbreed gesteund.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dat is mijn vraag nu op dit moment dus aan de SP en aan de CU.
  • 0:7 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Maar ik vind dat er gewoon namen ondergeschreven worden hoeft toch niet allemaal uitgetypt te worden.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Mellies daar gaat het niet om, het gaat om het formele , helaas. Mevrouw Luijken, SP.
  • 0:3 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ja, SP zou graag ondertekenen.
  • 0:7 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   En de CU ook. Goed dan wordt het in orde gemaakt.
 • 17 Sluiting
  • 0:24 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan komen we bij agendapunt 17, de sluiting. Ik wil u er nog op wijzen dat er morgenavond een inwerkprogramma is voor de raadsleden, de lijstopvolgers zijn ook welkom en de fractieondersteuners ook. Dan wens ik een ieder wel thuis en sluit ik de vergadering.