Raadsinformatie

Raadsvergadering 11 juni 2018

Naam
Download het audiobestand (156,89 MB)
Download de gesproken tekst (2,28 MB)
Download de vergaderstukken in pdf (7,18 MB)
 • 01 Opening
 • 02 Mededelingen
 • 03 Vaststellen agenda
 • 3a Beëdiging raadslid, lijstopvolger en f..
 • 04 Insprekers
 • 05 Lijst met ingekomen stukken
 • 06 Inlichtingen college
 • 07 Vragenuur
 • 08 Interpellaties
 • 09 Rondvraag
 • 10 Algemene Beschouwingen 2018
 • 11 Voorjaarsnota 2018
 • 12 Perspectiefnota 2019-2022
 • 13 Sluiting
 • Algemene stukken

 • 01 Opening
  • 0:20 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ik wil graag de vergadering openen. Ook de mensen op de tribune van harte welkom. Misschien dat er vanavond nog wat meer mensen aanwezig zullen zijn. Dit zijn de eerste algemene beschouwingen in de nieuwe raadsperiode, we zullen zien hoe het allemaal gaat.
 • 02 Mededelingen
  • 0:21 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ik heb een mededeling dat mevrouw, wethouder Veenstra, waarschijnlijk om 18.00 uur de vergadering verlaat mits de vergadering dat toelaat. Ze heeft vanavond een bijeenkomst over de Zorgtafel, waar de minister ook aanwezig is dus dat is ook zeer belangrijk voor ons als gemeente. Vandaar. Dat waren ook direct de mededelingen.
 • 03 Vaststellen agenda
  • 03. Vaststellen agenda gewijzigd (205,73 KB)
  • 0:01 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Komen we bij het vaststellen van de agenda. Er is een gewijzigde agenda met een agendapunt 3a. Beëdiging raadslid, lijstopvolger en fractieondersteuner. Kunnen we verder ons vinden in de agenda zoals die voorligt. Dan is hij daarbij vastgesteld.
 • 3a Beëdiging raadslid, lijstopvolger en fractieondersteuner
  • 1:57 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan kom ik bij agendapunt 3a. Mevrouw Kost heeft haar werkzaamheden als fractieondersteuner van de PvdA beëindigd en met ingang van 1 juni worden die werkzaamheden verricht door mevrouw Vijfhuizen. Verder was de heer Van Calker lijstopvolger van de VVD, maar op 23 en 28 mei jl. was hij verhinderd om beëdigd te worden. Inmiddels heeft mevrouw Huizing van de VVD in verband met zwangerschap op 2 juli tijdelijk ontslag aangevraagd. Dat ontslag heb ik als 1e ondervoorzitter van uw raad haar op 7 juli verleent. Het tijdelijk ontslag zal op verzoek van mevrouw Huizing ingaan op 15 juni en duurt op grond van de wet 16 weken. Tijdens die periode zal mevrouw Huizing worden vervangen door de heer Van Calker. Die is namelijk de eerste lijstopvolger bij de VVD. Dat betekend dat de heer Van Calker door de voorzitter van het centraal stembureau per 15 juni is benoemd tot lid van deze raad. Ik wil zo dadelijk graag tot beëdiging van mevrouw Vijfhuizen en de heer Van Calker overgaan. De heer Van Calker zal ik om praktische redenen dubbel beëdigen zowel als lijstopvolger en als raadslid per 18 juni aanstaande, sorry 15 juni. Voordat daartoe kan worden overgegaan moeten eerst de geloofsbrieven worden onderzocht. Dat wordt gedaan door een commissie bestaande uit 3 leden. En ik zal willen vragen aan meneer Pals, mevrouw Ham en de heer Idema om deze te benoemen tot onderzoek voor de geloofsbrieven. Is dat akkoord? ja. De heer Pals wijs ik aan als voorzitter van de commissie. Dan schors ik nu de vergadering voor een korte periode zodat de geloofsbrieven onderzocht kunnen worden.
  • 0:01 schorsing
  • 0:06 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ik wil het woord geven aan meneer Pals.
  • 2:15 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Leden van de raad. Allereerst wil ik u bedanken voor het vertrouwen dat u in ons gesteld heeft door ons te benoemen in de commissie tot onderzoek van de vandaag voorliggende geloofsbrieven. We voelen ons daarmee onderdeel van een lange historie van commissies tot onderzoek van geloofsbrieven in Nederland in het algemeen en in Stadskanaal in het bijzonder. U bent vanzelfsprekend benieuwd naar onze bevindingen. Daarover kan ik u melden dat de commissie ondersteund door onze griffier de stukken aan een nauwkeurig onderzoek heeft onderworpen. Er zaten bijvoorbeeld twee uittreksels uit de basisregister persoonsgegevens bij, daaruit blijkt waar de te beëdigen personen wonen. Ook andere stukken zijn onder onze aandacht gebracht. Ik laat u niet langer in spanning. We hebben de geloofsbrieven van zowel de heer Jan van Calker als mevrouw Annelot Vijfhuize in orde bevonden. We stellen daarom voor om de heer Jan van Calker met ingang van 15 juni toe te laten als lid van de raad va Stadskanaal, onze voorzitter kan hem straks dienovereenkomstig beëdigen. Als mevrouw Huizing zal zijn teruggekeerd van haar zwangerschapsverlof, en we wensen u daar een hele goede zwangerschapsperiode toe en een prachtig gezond Knoalster kind in ieder geval, zal de heer Van Calker vervolgens als lijstopvolger namens de VVD de werkzaamheden verrichten. Wij stellen u voor hem daarvoor vandaag al te beëdigen, dan hebben we dat maar weer gehad. Ook de door mevrouw Vijfhuize ingediende stukken, en ik zeg mevrouw Vijfhuize voor iedereen want het is zonder n, ingediende stukken waren prima in orde. We stellen voor dat zij wordt beëdigd als fractieondersteuner voor de PvdA, namens de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven. Bij deze.
  • 3:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Pals. Dan kunnen we nu overgaan tot de beëdiging en ik vraag meneer Van Calker en mevrouw Vijfhuize hier voor mij te komen staan. En wilt u allen ook zoveel mogelijk gaan staan indien mogelijk. Ik verklaar dat ik om lid van de raad en lijstopvolger of fractieondersteuner benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk onder welke naam of welk voorwendsel ook enig gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als raadslid en lijstopvolger of fractieondersteuner naar eer en geweten zal vervullen. (de voorzitter noemt de namen) Meneer Van Calker; dat verklaar en dat beloof ik. Mevrouw Vijfhuize; dat verklaar en dat beloof ik. Dank u wel. Alle felicitaties zijn inmiddels in ontvangst genomen.
 • 04 Insprekers
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan komen we bij agendapunt 4, insprekers. Die hebben zich niet gemeld.
 • Informatieve stukken

 • 05 Lijst met ingekomen stukken
 • 06 Inlichtingen college
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan komen we bij inlichtingen van het college. Die zijn er niet vandaag.
 • 07 Vragenuur
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Vragenuur, daarvoor zijn geen vragen aangekondigd.
 • 08 Interpellaties
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Interpellatie, zijn ook niet aangevraagd.
 • 09 Rondvraag
  • 0:19 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Rondvraag, is er iemand die iets voor de rondvraag heeft. Meneer Van der Heide, meneer Van Beek, meneer Tamsma, mevrouw Van der Heide, meneer Klopstra, mevrouw Huizing, mevrouw Schipper. Ja, ga uw gang.
  • 0:26 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Dank u wel. Ik wou even vragen of er inmiddels al gesprekken zijn geweest met de kanovereniging, de KVSO, en de duikersvereniging, want het nieuwe seizoen gaat zo weer beginnen en we hebben meegekregen dat er nog geen gesprekken zijn geweest en zo ja is er wat uitgekomen en zo nee staat er een datum gepland. Dat was even een vraag, dank u wel.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   meneer Hofstra.
  • 0:04 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter, ja we komen binnenkort ook nog wel weer te spreken over het veiligheidsbeleid, maar we wouden toch even aankaarten gezien de ontwikkeling in Blijham en even iets eerder in Foxhol, rondom ondermijnende criminaliteit, daar hier even extra aandacht voor vragen dat wij daar goed op alert zijn. Ik neem aan dat is bij jullie ook bij het college ook wel bekend is maar bij dezen nog even extra vernoemd.
  • 0:12 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Klinkhamer, meneer Mellies, meneer Lesman, mevrouw Luijken, meneer Idema, mevrouw Ham, mevrouw Bieze, meneer Bieze, meneer Pals.
  • 0:00 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter ik las vanmorgen in de krant over de nieuwe aanbesteding van het OV vervoer, het openbaar vervoer, voor 2019, en ik weet niet precies hoe dat zit, maar misschien dat het college dat eens uit kan zoeken. Wat mij met name triggerde was dat als de aanbesteding niet loopt zoals die loopt en er wordt geen geld bespaart zeg maar bij deze nieuwe aanbesteding, dat de door ons bepleite lijnen, rechtstreekse lijnen, naar het Zernike et cetera weer eventueel in gevaar kunnen komen bij deze nieuwe aanbesteding. En ik zou het college toch willen vragen om daar nog eens aandacht aan te besteden en ons daarover te informeren.
  • 0:18 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Wiersema, meneer Maarsingh, mevrouw Berndt, mevrouw Schrör, meneer Remmerts. Wie van het college kan hier antwoord op geven, op deze vragen. Mevrouw Veenstra, wethouder.
  • 0:25 L. Veenstra
   L. Veenstra
   Dank u wel voorzitter. Ik kan heel kort zijn dit is tegen de fractie van de PvdA, ik weet niet of de gesprekken al plaatsgevonden hebben, ik weet ook niet of er een datum geprikt is, ik ben alleen op de hoogte van dat er een datum geprikt zou worden. En het enige wat ik u kan zeggen is wat ik de vorige keer ook tegen u gezegd heb van op het moment dat mij daar meer helderheid over is, de uitkomsten, want daarvan zouden wij op de hoogte gesteld worden, ja dat ik dat met u deel voor zover dat mogelijk is. Dus ook voor mij nog eventjes boven de markt.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Schipper, PvdA.
  • 0:05 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja, het zou wel prettig zijn als er toch een beetje haast achter zou kunnen worden gezet want wat ik dus net al zei het seizoen gaat zo weer beginnen en ze hebben nog helemaal niks gehoord en het zal wel prettig zijn als dat toch een beetje misschien wat druk achter gezet kan worden. Dank u wel.
  • 0:10 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Veenstra beaamt dit met haar lichaamstaal. Wethouder Hamster.
  • 0:22 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja voorzitter, de vraag over de ondermijnende criminaliteit. U weet dat is een van de prioriteiten die we hier aan de politie meegegeven hebben, die u als prioriteit heeft meegegeven. Maar het is een vast thema in het driehoeksoverleg en een terugkerend thema in het politieoverleg en uit de verslagen die ik krijg zie ik dat er inderdaad aandacht voor is.
  • 0:7 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Dan de vraag over het openbaar vervoer, mevrouw Brongers, wethouder Brongers.
  • 0:38 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja, dank u wel voorzitter. De aanbesteding OV is inderdaad in volle gang en loopt nu. In het bestuurlijk overleg is dit uiteraard aan de orde geweest en er loopt op dit moment een pilot voor een snellere lijn vanuit Ter Apel, ook van Musselkanaal, via Stadskanaal naar Groningen, dat is inderdaad een pilot en daarvoor wordt ook bekeken van in hoeverre wordt die gebruikt en wat zijn de kosten daarvan. Maar voor die snellere lijn hebben wij uiteraard gepleit dus wij zitten hier aan tafel en spreken daarover om zo goed mogelijke uitkomsten voor onze gemeente te bewerkstelligen.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:01 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar voordat u de beslissing neemt krijgen we daar dan nog een inzage in, worden we daar over geïnformeerd, hoe. Want kijk wat ik las vanmorgen, ik vond het best heel teleurstellend dat met name we hebben nogal gepleit voor die lijnen rechtstreeks naar Zernike voor onze studenten en mensen die daar naartoe gaan vanuit deze streek, dat dat een soortement inzet gaat worden als de aanbesteding enigszins uit de pas gaat lopen en men geen geld genoeg heeft. Dus dat vind ik dan wel weer heel jammer om dat te moeten lezen. Maar nogmaals ik heb het uit de krant, dus
  • 0:21 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   De aanbesteding in die zin wordt u verder als raad nier over geïnformeerd, dat is aan het OV bureau. En zoals ik al zei die lijnen houden wij inderdaad nauwlettend ter bespreking en daar pleiten wij ook voor om die wel te blijven, in stand te houden zeg maar.
  • 0:8 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Zijn de vragen daarmee voldoende beantwoord voor zover. Dat blijkt het geval te zijn.
 • Besluitvorming met debat

 • 10 Algemene Beschouwingen 2018
  • 10.01. Algemene Beschouwingen 2018 CU (146,37 KB)10.02. Algemene Beschouwingen 2018 CDA (386,62 KB)10.03. Algemene Beschouwingen 2018 SP (211,67 KB)10.04. Algemene Beschouwingen 2018 VVD (154,47 KB)10.05. Algemene Beschouwingen 2018 PvdA (562,67 KB)10.06. Algemene Beschouwingen 2018 D66 (67,45 KB)10.07. Algemene beschouwingen 2018 GBS (296,23 KB)10.08. Algemene Beschouwingen 2018 LB (183,13 KB)10.09. Motie statiegeldalliantie (109,23 KB)10.10. Motie ozb zonneparken (108,81 KB)
  • 0:57 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan komen we bij agendapunt 10, die zal het meeste tijd in beslag nemen vandaag ga ik vanuit, de algemene beschouwingen. Hier worden de voortgang van de lopende begroting besproken en net als de financiële positie van de gemeente Stadskanaal voor nu en de komende jaren. We hebben afgesproken dat iedere fractie in de gemeenteraad eerst de highlights van hun algemene beschouwing naar voren brengen en daarvoor heeft iedere fractie 10 minuten. Interrupties en andere onderbrekingen tellen daar niet bij. Na een korte schorsing zullen alle leden van het college daar op reageren. En uiterlijk 18.30 uur zullen we deze vergadering schorsen voor de maaltijd en om 19.30 uur zullen we daarna weer beginnen. En daarmee wil ik het woord geven aan fractievoorzitter van de CU, de heer Van Beek.
  • 8:16 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Voorzitter dank u wel. Onze mondelinge toelichting is uiteraard een beknopte weergave van onze geschreven versie die natuurlijk leidend blijft. Wij hebben deze algemene beschouwingen de titel “Goed Voor Elkaar” meegegeven. En dat betreft natuurlijk niet alleen wij als raad en college onderling maar ook alle inwoners van Stadskanaal. Wij vinden het belangrijk om in Stadskanaal goed voor elkaar te zijn. Dit is ook één van de geboden waar wij al vaker over gesproken hebben namelijk “Heb uw naaste lief zoals uzelf”. Dat is wat de Bijbel ons voorhoudt en dat is voor de ChristenUnie waardevol. Dat is ook de wijze waarop de ChristenUnie de politiek in Stadskanaal handen en voeten wil geven. In maart jongstleden hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. De uitslag, toch wel verrassend, de ChristenUnie is de grootste partij geworden, waar wij onze God en Vader dankbaar voor zijn. De coalitieonderhandelingen zijn geweest; een nieuw coalitieakkoord is twee weken terug aangeboden. Een nieuwe raad en nieuwe wethouders, afscheid genomen van raadsleden, wethouders en burgemeester Galama. Nu nog een nieuwe burgemeester en we kunnen er weer tegenaan. Al met al was het een roerige periode die achter ons ligt. Als vanzelf dient onze blik naar de toekomst gericht te zijn. Daarom vinden wij het ook belangrijk dat de gemeente Stadskanaal haar zaken goed voor elkaar heeft. Een aantal uitgangspunten staat volgens de fractie van de ChristenUnie centraal, ik zal er een paar noemen en verder kunt u het in onze schriftelijke bijdrage natuurlijk lezen. Behoud van normen en waarden, Handhaving van de basisvoorzieningen o.a. bijvoorbeeld het Refaja ziekenhuis, Zorg op maat, tekorten primair oplossen middels begrotingen, stimuleren van werkgelegenheid en zo kunnen wij natuurlijk wel doorgaan. Maar we hebben natuurlijk ruim 2 weken geleden wel het bestuursakkoord hier besproken, waarin veel van onze wensen zijn verwerkt. Wij willen dan ook niet al te uitgebreid zijn bij deze Algemene Beschouwingen. Het bestuursakkoord is voor ons de komende jaren leidend. Zoals u weet is dit akkoord gebaseerd op het koersdocument "Stadskanaal Koersvast". Laten wij met elkaar als raad en college gaan voor Stadskanaal. Financiën, zoals u schrijft blijft voorzichtigheid geboden met betrekking tot de financiën, niet veel bestedingsruimte, veel onzekerheden, structureel in 2022 een miljoen tekort. Gelukkig lopen de verwachte netto reële accressen voor de komende jaren fors op. Zodat we vanaf 2021 toch een overschot hebben en in 2022 uitkomen op een plus van 1.900.000 euro. De vraag is alleen hoe zeker zijn deze accressen? De nota roept bij ons toch een beeld op dat een aantal zaken niet definitief zijn, en dat de accressen toch nog wat lager kunnen uitpakken. Even buiten de tijd om, we kregen afgelopen weekend, dus de meicirculaire, maar dat is volgens mij wat te kort dag om dat nu hier allemaal in mee te nemen dus dat wachten wij maar af, dus ik laat het even hierbij zoals ik net gezegd heb. De tekorten komen ten laste van de Algemene reserve en de ondergrens van 8 miljoen kan onder druk komen te staan. Het college stelt voor deze grens van 8 miljoen wel vast te houden door eventueel bestemmingsreserve ‘Verkoop aandelen Essent’, daar zijn wij het mee eens. Maar we willen wel zoals ook in het bestuursakkoord is geschreven, dat 8 miljoen de ondergrens is in de Algemene Reserve. Kortom een aantal tegenvallers en gelukkig toch een hoger accres en per saldo valt het dus mee, lijkt het. Een lastig onderwerp is natuurlijk het IBP, het Interbestuurlijk Programma. Het doel hier van is dat overheidslagen voor verschillende grote fysieke en sociale opgaven optimaal gaan samenwerken op basis van gelijkwaardigheid. Maar onduidelijk is welke mate dit beslag gaat leggen op de extra accresmiddelen. En dit moet onderzocht worden wat ons betreft in hoeverre er overlap ontstaat tussen de opgaven van het IBP en de uitvoering van de projecten uit Stadskanaal Koersvast. Wij zijn tevreden over de resultaten van het Ombuigingsplan want onze ombuiging van 1 miljoen is gehaald. Onze reservepositie is goed en onze weerstandcapaciteit is ruim voldoende, al blijft terughoudendheid geboden. Welzijn en Zorg. De Ombudsman, de heer Van Zutphen, noemt in een recent rapport; "Zorgen voor burgers" verschillende knelpunten waardoor de toegang tot de zorg wordt belemmerd. Onze fractie vraagt van het college om gebruik te maken van de door hem voorgestelde oplossingen, waardoor mensen de zorg krijgen die ze nodig hebben. Vrijwilligers. Het was vanmorgen ook al weer op RTV Noord, het blijkt dat er steeds meer van de vrijwilligers gevraagd gaat worden, maar helaas is deze groep ook steeds kleiner en de druk wordt wel eens te groot op deze mensen. Als we om ons heen kijken bij sport, scholen, kerken en verenigingen ontstaat het beeld dat minder mensen zich lenen voor vrijwilligerswerk. Dan wel voor de mantelzorg. Wordt er ook vanuit het college gekeken naar de enorme druk die op deze mensen komt te liggen. De spoorlijn Stadskanaal-Veendam en wat ons betreft ook richting Emmen, staat wat ons betreft nog steeds hoog op de prioriteitenlijst. Zoals ook beschreven in het bestuursakkoord. Onderzoek naar een museumspoorlijn op het traject richting Gieten zou een goede bijdrage kunnen leveren wat ons betreft. En we zien uit naar het besluit van de Provincie in 2019 over het realisatiebesluit en we verwachten van het college een actieve houding richting de Provincie hierin. De dierenweiden. We hebben hier een vraag over gesteld, het is ons nog niet geheel duidelijk. En ik zal graag nog even van het college horen hoe het nou precies gelezen moet worden m.b.t. die €40.000,- die daar genoemd wordt. Zoals het nu lijkt gaan wij als gemeente meer geld ontvangen vanuit het Rijk voor onderwijsachterstanden. Een stijging van€ 440.000,- naar 1.1 miljoen. Hier moeten wij van profiteren zegt de CU zodat ieder kind de kans krijgt zijn gaven en talenten tot bloei te laten komen. Is dit bij u bekend en hoe denkt u gebruik te gaan maken van deze extra gelden. Jeugdhulp. Met betrekking tot de jeugdhulp stevenen we af op een flink tekort. 1miljoen euro extra bijdrage aan het RIGG zullen we moeten ramen. Het lijkt ons duidelijk dat wij moeten blijven gaan voor kwaliteit. Er dient wat ons betreft wel goed gekeken te worden naar de oorzaak van de uitgaven in de jeugdhulp en eventueel waar nodig bijgesteld moet worden. Eén ding staat vast: de jeugdige mag niet de dupe worden wat ons betreft en we zien uit naar de commissievergadering op 18juni waarin het RIGG wordt besproken. Wij hebben de visie Stadskanaal op Zon vastgesteld. De laatste tijd wordt er veel gesproken over de mogelijkheden om opgewekte stroom af te voeren via het net. En het net zou hierop in onze omgeving niet zijn berekend. Is dit u bekend? Wij willen nog benadrukken dat er na het vergunnen van 200 hectare voor zonneweides, wij als raad in gesprek gaan of de visie bijgesteld moet worden. Ook wordt er steeds meer gesproken, en dan heb ik het over persberichten, maar ik hoor het links en rechts ook in overheidslagen, over het verdwijnen van goede landbouwgrond. Als wij met u in gesprek gaan is dit een van de onderwerpen of de vastgestelde 600 hectare niet zou moeten worden losgelaten of dat we meer nadruk moeten gaan leggen op de zogenaamde zonneladder of andere mogelijkheden. Voorzitter wij wachten de reactie van het college in eerste termijn af en zullen waar nodig in tweede termijn reageren.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:02 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, meneer Van Beek even een vraag over de zonne-energie. Begrijp ik dan goed dat u, we hebben dat plan aangenomen, over hoe we het gaan doen, weides aanleggen et cetera, begrijp ik goed dat u nu met alternatieven komt voor dat plan?
  • 0:44 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Nee, dat zeg ik niet. In datgeen wat wij afgesproken hebben, hebben wij eigenlijk ook afgesproken dat we na 200 hectare, dat dan het college terugkomt naar de raad. En het enigste wat ik aangeef is dat er meer gekeken moet gaan worden of de stroom die eventueel afgeleverd moet worden op het net of dat hier voldoende is of dat we andere maatregelen moeten gaan nemen, want als we alles vol leggen met zulke grote parken is het de vraag of we die stroom kwijt moeten. Landelijke wordt er binnen de politiek Nederland gesproken over de zonneladder, dus het eerst volleggen van de daken, daar hebben wij het ook over gehad tijdens die besprekingen en ik leg alleen de nadruk op dat we misschien dan op dat moment als die 200 hectare vol ligt dat we misschien eerst daar naar moeten gaan kijken. Dus het is niet zo dat ik het genomen besluit op de schop neem.
  • 0:6 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ok, maar u draagt wel, u maakt wel zorgen over waar blijft die stroom eigenlijk.
  • 0:2 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, want als we niet kunnen afleveren wat moeten we er dan mee.
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, daar heeft u ook gelijk aan meneer Van Beek.
  • 0:45 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Dank u. Ik sluit af, een paar regels nog. Veel plannen, voornemens en wensen vragen om een invulling. En we willen als CU fractie de zaken praktisch, realistisch benaderen en we hopen dat de verdeling in ons verkiezingsprogramma die we hadden, waardevol leven, wonen en werken de komende vier jaar hier in Stadskanaal tot zijn recht komt. Dit uiteraard in het besef dat wij afhankelijk zijn van onze God en Vader in de hemel. De Heere wijst ons de weg om tot Hem te gaan in Zijn zoon Jezus Christus, die heeft getuigd: “Ik ben de Weg de Waarheid en het Leven”. Dat wij langs deze weg mogen gaan. Tot slot willen wij u als college, ambtenaren, raad en inwoners Gods onmisbare zegen toe wensen. Voorzitter dank u wel.
  • 0:13 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Van Beek. Wil ik het woord geven aan de fractievoorzitter van het CDA, mevrouw Berndt.
  • 4:16 M. Berndt-Becker
   fractievoorzitter CDA
   M. Berndt-Becker
   Met de uitwerking van de voorjaars- en perspectief nota zijn we toegekomen aan de Algemene beschouwingen voor dit jaar. Voor het CDA betekent dat koersvast blijven en de menselijke maat als uitgangspunt nemen. Wij zoeken naar oplossingen maken wij iedere keer zorgvuldige afwegingen op grond van onze kernwaarden: gerechtigheid, solidariteit, gespreide verantwoordelijkheid en rentmeesterschap. Voorzitter, in de eerste plaats een compliment aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd bij de totstandkoming van deze beide nota's. Ze geven alvast een doorkijk naar 2022 en ook van de zaken die we nog op ons pad tegen zullen komen. Natuurlijk is het een geweldige uitdaging, zoals Bert ook al eerder noemde, om de ambities die in het bestuursakkoord staan te realiseren. Maar het CDA denkt daarbij in kansen en niet in negatieve scenario’s. Over de integrale zorg willen we het volgende zeggen. Wij vinden goede ouderenzorg een kwestie van beschaving. De ouderen in onze gemeente moeten kunnen vertrouwen op goede zorg. Voorzitter de nieuwe opzet voor integrale zorg voor ouderen via de geriatrische netwerken vanuit de huisartsenpraktijken in samenwerking met Welstad wordt vervolgens twee jaar lang gemonitord, wij vinden de periode van twee jaar erg lang zeker nu ook nog maar een aantal huisartsenpraktijken mee doet. Kunt u ons daarover tussentijds informeren wat betreft de ontwikkelingen rond dit project. In het verlengde van deze opzet is er onderzoek ‘Effectief ontschotten’ in gang gezet. Daarbij wordt vooruitgelopen op de stijgende kosten door een extra instroom onder Wmo. Dat zou dan ontstaan door maatwerk of door onvoldoende maatwerk of door taken die niet door de juiste professionals worden uitgevoerd. Wij hebben het dan over de cliënten die gebruik maken van de ZIN of met een PGB. Kunt u aangeven wanneer wij die resultaten van het onderzoek kunnen verwachten? Het project "goede start" vanuit de kant van de Veenkoloniën gericht op de gezondheid van de toekomstige generatie haakt daar goed op in. Gezinnen met kinderen worden vanaf de geboorte tot hun 18e jaar gevolgd, waardoor zorgvraag en maatwerk beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Kunt u al aangeven wanneer wij het raadsvoorstel van deze integrale beleidsnota Wmo-gezondheid kunnen verwachten. Programma 2, wonen en voorzieningen, hebben we het over de gemeentelijke accommodaties. Voorzitter we zijn zeer content met de berichten dat er voor een aantal beeldbepalende gebouwen, waaronder o.a. de ULO, de Parkwijkschool en de watertoren die in tussentijd al best lang leeg gestaan hebben, een nieuwe bestemming is gevonden. En bij een nieuwe bestemming van deze panden gaat het vaak om forse opknapbeurten en een veel beter aanzicht. Neem bijvoorbeeld de school aan de Brugstraat die recent door Lefier is aangekocht en verbouwd voor eigen huisvesting. Lefier heeft daarvan nu al gezegd dat hun huisvestingkosten daarmee gehalveerd zijn. Voorzitter wij vinden het fijn voor die actieve mensen van de Stobbe dat wijkcentrum Cereswijk er na al die jaren komt. Bij de nieuwbouw van gemeenschappelijke accommodaties hebben wij als raad ingestemd met duurzaam bouwen. Het is jammer dat de kosten niet gelijk zijn meegenomen, maar als je later moet aandringen wordt het nog duurder. We kunnen dan ook van harte instemmen met het extra bedrag van €115.000,-. Voorzitter dan willen we ook nog even iets zeggen over de feestelijk vrijwilligersavond van onze gemeente Stadskanaal in afgelopen maart. Dat biedt ons als college en raad een prachtige gelegenheid om onze onmisbare vrijwilligers te vertroetelen, want dat verdienen ze. Deze avond werd een groot succes, werd bijzonder gewaardeerd, we hebben er heel veel reacties op gehad, we moeten zorgen dat we dat er inhouden. Positieve berichten over een financiële meevaller.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:29 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik vind het een hele mooie bijdragen van mevrouw Berndt over de vrijwilligersavond, maar pleit u ook niet een beetje dat ze een beetje meer ruimer financieel in het jasje komen te staan dat vind ik dan wel weer een beetje jammer eerlijk gezegd want het wordt jaarlijks met een hele krappe begroting wordt dat in elkaar geknoopt en het zou een mooie geste van u geweest zijn om ook daar nog even een motie over meer geld te ?????????
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Berndt.
  • 0:04 M. Berndt-Becker
   fractievoorzitter CDA
   M. Berndt-Becker
   Nou u heeft gelijk als u zegt van misschien moeten we daar meer voor uittrekken om zo zeggen, maar ik denk dat we dat is ook een punt wat wat mijn betreft ook zeker aan de orden kan komen. Ik denk dat iedereen het daar wel over eens is, die vrijwilligers zijn gewoon onmisbaar die moeten we gewoon vertroetelen.
  • 0:08 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:9 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dus we kunnen ongeveer tussen nu en de begrotingsvergadering, wanneer we de voorstellen hier in uitwerken, in de tussentijd kunnen we mooi besteden aan hoe het dan gaat met de vrijwilligers of er inderdaad geld bij moet.
  • 0:3 M. Berndt-Becker
   fractievoorzitter CDA
   M. Berndt-Becker
   Nou dat heb ik niet gezegd volgens mij, maar dat maak jij er van.
  • 0:3 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nee, maar dat vraag ik nu aan u, zou dat een goed idee zijn.
  • 0:30 M. Berndt-Becker
   fractievoorzitter CDA
   M. Berndt-Becker
   Ja dat zou een goed idee zijn, moeten we dan kunnen wij kijken, maar dat is natuurlijk geen garantie. We moeten verder nog meer, we hebben gezegd, we hebben al gezien zijn nog meer plekken waar we geld op tekort komen. ik wil niet zeggen dat tekorten, mag niet voorkomen bij de vrijwilligers en die zin we moeten daar goed over nadenken maar ik heb het expliciet genoemd omdat ik vind hier moet aandacht aan worden besteed, tijd voor uitgetrokken worden, dat doen we allemaal met elkaar en ik denk ook als blijkt dat het nodig is denk ik niet dat het hier op bezwaren stuit om daar een beetje extra bij te doen.
  • 0:01 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dus het komende half jaar gaan we daar wat u betreft onderzoek naar doen.
  • 0:04 M. Berndt-Becker
   fractievoorzitter CDA
   M. Berndt-Becker
   Wat mij betreft mag dat, onderzoek mag. De uitkomst gaan we dan later over hebben.
  • 0:08 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   mevrouw Berndt
  • 0:01 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Even zien waar was ik. Jeugd en educatie. Positieve berichten over de financiële meevaller van €65.000,- voor de bestrijding van onderwijsachterstanden. Dat is toch mooi zo'n positief bericht. Wij vragen ons wel af hoe gaat specifiek dit extra geld besteed worden, kunt u daarover iets meer zeggen. Het CDA is een gezins- en familie partij. Als ouders en verzorgers ondersteuning nodig hebben bij de opvoeding en zorg voor hun kinderen dan verdienen ze professionele hulp. Inzetten op een preventieve aanpak om erger te voorkomen. Uitgaande van de filosofie; één gezin, één plan en één regisseur blijkt te werken. We maken ons wel grote zorgen over de forste overschrijdingen
  • 0:04 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:17 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   U noemt één gezin, één plan, één regisseur een filosofie, nou dan ben ik wel benieuwd naar wat de filosofische stuk hierachter is, maar ten tweede u weet dat het al jaren bestaat, die één plan, één regisseur, bent u tevreden over het hoe het nu werkt.
  • 0:26 M. Berndt-Becker
   fractievoorzitter CDA
   M. Berndt-Becker
   Ik denk dat mensen allemaal, laten ik het zo zeggen, of je tevreden kunt zijn dat weet je pas als je de resultaten hebt daarvan. Hoe dat verloopt dat kan ik ook geen antwoord op geven op dit moment. Wat wel zo is, zoals nu blijkt volgens deskundigen, lijkt dit op dit moment de juiste aanpak te zijn.
  • 0:08 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Jawel maar goed dat geldt voor de hele raad hoor, iedereen noemt een plan, een regisseur en een gezin, maar ik ben wel heel benieuwd, kijk de deskundigen zeggen dit, maar het bestaat al jaren en heeft u dat ook als onderbouwing onderzocht van wat het effect is, want u roept het een plan, een gezin een regisseur, maar wat is het effect nou geweest.
  • 0:24 M. Berndt-Becker
   fractievoorzitter CDA
   M. Berndt-Becker
   Ik heb dat niet onderzocht meneer Klinkhamer. Dat moet ik eerlijk bekennen. Maar net als u al noemt, dit is al zo'n bekende zin in die zin, als het niet gewerkt had was men vast wel al met een andere oplossing gekomen of was men al begonnen met evalueren en in een andere richting zoeken. Zolang is die regel of is die instelling er wel al.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:15 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, ik twijfel even over uw bijdrage over stichting Jeugd en Gezin ook meneer Klinkhamer zijn bedrage daarin. Deelt u nu complimenten uit of deelt u een zorg uit, dat is me nou eigenlijk niet duidelijk.
  • 0:7 M. Berndt-Becker
   fractievoorzitter CDA
   M. Berndt-Becker
   Ik weet even niet nu wat je bedoelt, over welk stukje.
  • 0:17 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Over jeugd en gezin, ik bedoel u weet hoe het werkt, we hebben, u weet hoe het werkt, maar deelt u nu een zorg of deelt u nu een compliment uit, dat is even mijn vraag, heeft u bedenkingen over het functioneren van jeugd en gezin.
  • 0:11 M. Berndt-Becker
   fractievoorzitter CDA
   M. Berndt-Becker
   Nee, laat ik het zo zeggen, ik heb geen bedenkingen over jeugd en gezin, omdat ik denk dat de insteek dat we zijn van mening dat deze insteek het beste is voor de ondersteuning van de gezinnen
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dus vandaar dat is dan uw compliment.
  • 0:2 M. Berndt-Becker
   fractievoorzitter CDA
   M. Berndt-Becker
   Dat is mijn compliment daarin, ja, zo heb ik dat bedoelt.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Gaat u verder.
  • 2:1 M. Berndt-Becker
   fractievoorzitter CDA
   M. Berndt-Becker
   Uitgaande van de filosofie; één gezin, één plan en één regisseur blijkt dus te werken. We maken ons wel grote zorgen over de forste overschrijdingen en de nog steeds stijgende kosten voor de jeugdhulp die die toenemende zorgvraag met zich meebrengt. Wij hopen dat het lukt om het jaarlijks budget met €250.000,- te verlagen. Zeker nu de provinciale financiële solidariteitsregeling begint af te brokkelen omdat er al enkele gemeentes zijn uitgestapt. Hoe kijkt het college hier tegenaan. Voorzitter bij het CDA vinden we dat ieder mens binnen zijn of haar mogelijkheden een werkplek zou moeten krijgen waarmee een eerlijk inkomen verdient kan worden. Het Ontwikkelprogramma TDC Stadskanaal/Veendam speelt daar op in. We zien de resultaten dan ook met belangstelling tegemoet. Verder lezen we ook dat Wedeka in lijn met het TDC programma bezig is met het ontwikkelen van de koers tot leerwerkbedrijf. Onder anderen door het niet doorgaan van de reorganisatie, het aantrekken van nieuw personeel met daarbij een lage rijksbijdrage hebben we nu te maken met aanzienlijke tekorten bij Wedeka en wij zien dit als een zorgelijke ontwikkeling. Inmiddels hebben we in de wekelijkse mail het concept Koersdocument ontvangen en weten dat dat op 18 juli in het Algemeen Bestuur wordt besproken. Kunt u ons zo snel mogelijk informeren over de uitkomst en het resultaat hiervan. Het werkeloosheidspercentage in onze gemeente blijft een punt van zorg. De landelijke tendens is echter dat de werkeloosheidscijfers aan het teruglopen zijn. Op dit moment zien wij ook in onze gemeente veel bedrijvigheid, dat is goed, want er wordt gewerkt. Wat kunt u melden over de lokale cijfers.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:48 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, ik vind eigenlijk over die werkgelegenheid cijfers vind ik wel een beetje een opmerkelijke bijdrage van het CDA eerlijk gezegd want u bent juist in deze coalitie gaan zitten om die cijfers haargenau naar beneden te krijgen en u rust ook niet eerder dan dat die cijfers het landelijk niveau hebben en nou vraagt u twee weken na die tijd vraagt u het college om cijfers aan te leveren hoe is het nu gesteld met de werkgelegenheid, eigenlijk komt het daar op neer. Ik denk u heeft 6 weken hiernaast gezeten om een coalitie in elkaar te smeden en ik neem aan dat dat uitgebreid aan de orde is geweest, dus eigenlijk uw bijdrage zou ik zeggen van vertelt u ons eens hoe u daar nou exact wilt verlagen in plaats van dat u ook met een vraag komt. Want ik bedoel wij hadden ook dezelfde vraag, maar ik verwacht meer van de coalitie
  • 0:1 M. Berndt-Becker
   fractievoorzitter CDA
   M. Berndt-Becker
   Had u ook een antwoord, dan weet ik dat alvast.
  • 0:13 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nee, geen antwoord. Wij krijgen totaal geen antwoord, maar ik vraag met name coalitie partijen die het in zijn akkoord heeft staan juist een antwoord hoe ze dit willen oplossen. En niet een vraag.
  • 0:25 M. Berndt-Becker
   fractievoorzitter CDA
   M. Berndt-Becker
   Hoe we dit willen oplossen. Nou ik heb het geschreven inderdaad, ik heb het toen gezien en ik heb het ook, ik zag in het nieuws dat de landelijke tendens is dat die werkeloosheidscijfers terugliepen, onlangs, vorige week nog, en vandaar ook mijn vraag van kunnen we dat nu al zien. De insteek lage werkeloosheid waar we naartoe willen, kunnen we daar nu al resultaten van zien. dat is eigenlijk mijn vraag.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Bieze, GBS.
  • 0:16 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Misschien een tip voor de fractievoorzitter van het CDA, er is een website "waar staat je gemeente.nl" en daar staan heel veel van dit soort prachtige gegevens in vermeld. Dat wilde ik even kwijt, dank u wel.
  • 0:4 M. Berndt-Becker
   fractievoorzitter CDA
   M. Berndt-Becker
   Ik was bekend met de website, maar dank je wel dat je het nog even aangeeft.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Gaat u verder mevrouw Berndt.
  • 2:11 M. Berndt-Becker
   fractievoorzitter CDA
   M. Berndt-Becker
   Overigens maakt de CDA-fractie zich wel zorgen over de actuele ontwikkelingen bij onze grootste werkgever, het Refaja ziekenhuis. We zien het voor onze en de omliggende gemeenten als een plicht, om ons gezamenlijk tot het uiterste in te spannen voor het behoud van banen en hoogwaardige ziekenhuiszorg! Volgend jaar 50 jaar gemeente Stadskanaal. Een mijlpaal die we niet ongemerkt voorbij moeten laten gaan. dat gaan we vieren met een feest in Stadskanaal en onze dorpen. Mooi initiatief, dat we als CDA van harte ondersteunen. We zijn er trots op dat Stadskanaal volgend jaar gastgemeente is voor de viering van 5 mei 2019. Het CDA is voor continuering en doorontwikkeling van duurzaamheidsbeleid en duurzaamheidsmaatregelen. Een revolverend fonds zoals deze duurzaamheidslening draagt daar aan bij. Een initiatief dat wij ook in ons verkiezingsprogramma hebben opgenomen en waar wij dan ook van harte mee instemmen. Wij gaan akkoord met het door u gevraagde extra krediet van €300.000,-. Voorzitter het is goed dat er nu eindelijk duidelijkheid is over de juridische status van de spoorlijn Veendam-Stadskanaal, het wordt hoofdspoor. Dat geldt ook voor het realisatie besluit dat uiterlijk 2019 wordt genomen. We gaan ervan uit dat hiermee de vervolgstappen gemaakt kunnen worden en de spoorlijn er komt. We vinden het een goed plan om alvast te anticiperen op de komst van de spoorlijn door de gronden in de spoorzone daarvoor aan te kopen. Wij kunnen instemmen met uw aanvraag om hiervoor €35.000,- beschikbaar te stellen. De paragraaf weerstandsvermogen; een compliment van het CDA aan alle betrokken ambtenaren en het vorige college. Er is hard gewerkt zoals wij in de paragraaf weerstandsvermogen terugzien. De taakstelling voor het ombuigingsplan 2016-2019 is dit jaar al gerealiseerd, dus een jaar eerder dan gepland. Met daarbovenop nog eens €40.000,- extra, een terecht compliment vinden wij.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:08 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik begrijp van mevrouw Berndt dat ze de ambtelijke organisatie compliment geeft dat ombuigingsplan eigenlijk zijn gelukt, dat wilt u eigenlijk met uw bijdrage zeggen.
  • 0:1 M. Berndt-Becker
   fractievoorzitter CDA
   M. Berndt-Becker
   Ook, ja.
  • 0:36 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Wat me dan een beetje tegenvalt van een partij van die samenwerking en die gemeenschapszin et cetera in het vaandel heeft is dat deze ombuigingsplannen zijn niet opgebracht door de ambtenaren, maar die ombuigingscijfers zijn opgebracht door de bevolking. Dat zijn door de bezuinigingen die men heeft opgelegd gekregen et cetera. Dus het zou ook u sieren dat u ook de mensen die daar mee het gevolg van waren dat u die ook een compliment uitdeelt. Anders gaat uw bijdragen alleen over het ambtenaar is me een beetje te kort door de bocht.
  • 2:8 M. Berndt-Becker
   fractievoorzitter CDA
   M. Berndt-Becker
   Nou ik denk het komt natuurlijk niet vanzelf en het is ook logisch dat iedereen daar een bijdrage, had ik misschien even moeten noemen, had ik kunnen doen, heb ik in ieder geval niet bewust niet gedaan. laat ik het zo zeggen. De CDA fractie is positief over de voorbereiding van de invoering van de omgevingswet. Een enorm operatie die de regelgeving rond ruimtelijke ordening en leefomgeving flink moet vereenvoudigen. Met als doel; minder regels en sneller afgeven van vergunningen. Met de insteek; ja tenzij. De CDA fractie is zich bewust van het belang van de doorontwikkeling van de organisatie en dat voor de uitvoering van de taken het aantrekken van nieuwe medewerkers noodzakelijk is om de kwaliteit van de dienstverlening op peil te houden. Het betreft echter forse uitgaven en we zien dan ook het uitvoeringsplan met belangstelling tegemoet. Wel vragen wij ons af waarom voor 2019 met een bedrag van 350.000 volstaan kan worden en dit vanaf 2020 met een forse stap naar 500.000 gaat. Wij stellen dan ook voor om dit eind 2019 te evalueren en vervolgens een besluit te nemen of deze verhoging daadwerkelijk nodig is. Verder zijn wij blij met de actualisering van de OZB op de tot dusver gerealiseerde zonneparken. Voor 2019 zal dat een meeropbrengst betekenen van €100.000,- op de zonneparken die tot en met 2018 zijn aangelegd. Dat is een mooi bericht, positief. Voorzitter ik ga afronden. In deze algemene beschouwingen hebben wij als CDA fractie onze visie gegeven op een deel van de opgenomen programmaonderdelen. Wij zijn ons er van bewust dat er nog grote uitdagingen aan zitten te komen. Kortom er is nog veel te doen voor onze gemeente. Wij wensen dan ook iedereen Gods onmisbare zegen toe bij de uitoefening van zijn of haar taak en verantwoordelijkheid bij de verdere uitwerking en planvorming.
  • 0:02 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel mevrouw Berndt. Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:10 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ja ik heb even laten uitpraten, maar ik had nog even één vraag over het Refaja. U zegt op een gegeven moment we gaan tot het uiterste. Tot het uiterste, we zetten ons in tot het uiterste. Wat is bij u het uiterste?
  • 0:16 M. Berndt-Becker
   fractievoorzitter CDA
   M. Berndt-Becker
   Nou daar beginnen we mee denk ik volgende week want dan hebben we de gesprekken hier, met mevrouw Van der Wiel. Dan horen wij haar visie. Wij kunnen onze inbreng daar leveren en ik denk aan het einde van die bijeenkomst weten we waar we staan en welke kant dat we opgaan.
  • 0:2 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dat is het uiterste.
  • 1:11 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter maar dat heeft mevrouw, dat heeft de voorzitter niet gezegd, wij spannen ons tot het uiterste in. Dank u wel. Dat is gezegd en daar hoort bij dat de wethouder die het in portefeuille heeft o.a. vanavond, ja ik zou bijna zeggen zonder enige twijfel daar bij moet zijn om te voorkomen dat er overhaaste en ondoordachte besluiten worden genomen, u was ook op de bijeenkomst vorige week, maar tot het uiterste inspannen dat is iets anders we gaan tot het uiterste want dan zou je kunnen zeggen wij nemen ons geweer mee en wij beginnen eerst te schieten, nou ik denk dat we dat als CDA niet doen, maar wij moeten wel alle middelen inzetten en daar zouden wij als raad één stem moeten hebben denk ik om te voorkomen dat andere belangen een grotere rol spelen dan de belangen die voor ons en de burger spelen in het ziekenhuis. Ja het zit me een beetje hoog sinds vorige week wat ik daar allemaal hoorde. Maar u ook dacht ik en daarom zou ik van deze gelegenheid gebruik willen maken als het dan nodig is om de agenda te wijzigen, onze wethouder moet daar bij zijn vanavond.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:40 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Wat dat betreft heeft meneer Maarsingh gelijk hoor, wij kunnen elkaar de hand geven op dat stuk. Sterker nog, u bent nog verder gegaan, ik ben opgestapt, dat is het verschil, vorige week. Maar het gaat mij even over het uiterste van de oproepen zijn ook gedaan, zoals volgende week hebben wij dan ook voordat mevrouw Van der Wiel hier komt hebben wij nog een bijeenkomst hier met zijn allen met de raad. En dat we dan ook even onze stem laten horen, dat is al een klein stapje. Maar ik denk dat we wel collectief even heel behoorlijk moeten inzetten en ook stevig moeten inzetten en dat is voor mij het uiterste en het uiterste kun je ook nog wel af en toe de grenzen over binnen de kaders die daar gesteld worden.
  • 0:25 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel mevrouw Berndt. Wil ik het woord geven aan mevrouw Luijken, fractievoorzitter van de SP.
  • 1:43 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Voorzitter, een nieuwe raad, een nieuw college, bieden nieuwe kansen. Kansen voor verbetering wel te verstaan, want de crisis- en de transitiejaren liggen achter ons. De afgelopen jaren is er niet alleen door de gemeente hard gewerkt, maar we zagen ook mooie burgerinitiatieven voorbijkomen. Zoals het initiatief van stichting Dorpsbelangen uit Musselkanaal. Zij kregen de exploitatie van hun zwembad om uit alle macht te proberen het zo rendabel te maken zodat de toekomst open kan blijven. Ook het idee van de dierweides open te stellen voor publiek door stichting Wijkbelang Maarsveld is in onze ogen een mooi initiatief. Toch is het niet alleen maar rozengeur en maneschijn in de gemeente Stadskanaal. Op het gebied van zorg en welzijn speelt er nog wel wat. Door de zorg aan de gemeente over te laten zijn onze inwoners afhankelijker van de gemeente geworden. Daar ligt een grote verantwoordelijkheid, de regels zijn de afgelopen jaren zo sterk veranderd waardoor sommige mensen door de bomen het bos niet meer zien. Een goede communicatie is meer dan belangrijk, vooral in begrijpelijke taal en duidelijke regels. Zo zijn bepaalde regels niet altijd even scherp. Wanneer is iemand bijvoorbeeld een medisch begeleider in het taxivervoer? Waarom krijgt niet iedereen die er om vraagt maatwerk voor de huishoudelijke hulp? Nu de regering van plan is de eigen bijdrage aan het CAK voor iedereen gelijk te trekken naar € 17,50 per 4 weken, lijkt de solidariteit in de zorg langzaam te verdwijnen. De SP is hier niet blij mee. Heeft het college al een idee hoe we de minder ontvangen inkomsten aan eigen bijdrage gaan opvangen?
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:36 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter u brengt mij toch ontzettend in een spagaat eerlijk gezegd want ik dacht dat u een coalitiepartij geworden bent en geen oppositie partij. En ik vind het hoogst, maar ook zelden hoogst merkwaardig, dat u het college vraagt hoe zij dat, die €17,50 per vier weken, want daar heeft u moeite mee blijkbaar, hoe dat opgelost wordt want in mijn weten hebben we dat vorige week ook nog behandeld in de raad, en dat u uw eigen college bevraagd hoe ze dat willen doen. Dan staat u
  • 0:9 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Waarom is dat zo raar, zo staat dat toch ook gewoon in de voorjaarsnota. Dat ze gaan kijken hoe ze dat nog moeten doen en hoe dat uitpakt. Dat mag ik toch gewoon als fractie vragen?
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik vind dat heel raar, ik vind het heel raar
  • 0:2 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Nou u mag dat van mij heel raar vinden meneer Pals.
  • 0:28 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nee tuurlijk, maar ik wil het toch even toelichten waarom ik het zo raar vindt. Want kijk het is vorige week al in de raad behandeld die 17,50, we waren er blij mee, want ik bedoel dat bedrag is gekozen om in ieder geval aan de norm te voldoen van wat het kost moet de bijdrage zijn ongeveer daar komt het op neer. En dan denk ik van dat u dan het college hierover bevraagd dan denk ik van doet u wel mee aan overleg binnen het college over deze vraag.
  • 0:31 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Meneer Pals, wij zijn gewoon een fractie van de SP. Wij lezen een voorjaarsnota en een perspectiefnota. Ik kan een nota schrijven helemaal naar de mond van het college want dan is meneer Pals tevreden schijnbaar, maar ik kan ook gewoon fractie blijven en me zorgen uiten en me vragen stellen. en ik hoop dat u dat goed vindt, we leven in een democratie, lijkt me geen probleem. En ik val zeker niet mijn college aan en we hebben ook gewoon overleg. Maakt u zich geen zorgen.
  • 0:5 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ok, nou dan heeft u wat dat betreft heeft u mijn zorgen weggenomen, maar ik blijf het merkwaardig vinden.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Gaat u verder mevrouw Luijken.
  • 0:56 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   De inwoners blijven langer thuis wonen, dat betekent dat de behoefte aan hulp toeneemt. Preventie en maatwerk zijn hierop het antwoord. Dit voorkomt uiteindelijk duurzame zorg in de toekomst. Om goede kwalitatieve zorg in de omgeving, zoals een ziekenhuis, is belangrijk. Gelukkig zijn we het hier raadbreed over eens, ook meneer Pals hoop ik, en staan wij gezamenlijk voor een volwaardig ziekenhuis in onze regio. De jeugdzorg baart ons grote zorgen, niet alleen het tekort op financiële middelen, maar ook de verwijzingen naar duurdere en complexe zorg. Eén regisseur, één gezin, één plan en één contactpersoon is ons uitgangspunt. Vroegsignalering en voorkomen van erger, preventief te werk gaan is ook hier cruciaal belang. Participatiewet. De ambitie van ons college
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Bieze, GBS.
  • 0:2 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Mag ik mevrouw Machteld de vraag stellen
  • 0:2 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Mevrouw Luijken, ja dat mag.
  • 0:09 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja, voornamen worden hier ook constant genoemd, dus ik vergis mij ook wel eens, sorry. Ik lees dat jeugdzorg u zorgen baat. Dan neem ik aan dat u die 23,5 miljoen euro bedoelt provinciaal en de tekorten die er de komende jaren nog gaan ontstaan. Of maakt u zich ook zorgen over de hele bedrijfsvoering in die tak.
  • 0:33 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Als de tekorten ontstaan inderdaad nu al, als dat betekend dat gemeenten zich in allerlei bochten moeten wringen om inderdaad bezuinigingen te opleggen om die tekorten op te vullen in plaats van meer geld krijgen vanuit Den Haag dan maak ik me grote zorgen. En als we lezen dat steeds meer kinderen naar duurdere en complexere zorg nodig hebben dan kost dat ook nog eens een keertje extra geld. Maar zo zeg ik het volgens mij ook gewoon. En ik maak me niet alleen zorgen om het een, ook om het ander.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   meneer Bieze
  • 0:34 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Nou meneer Klinkhamer was eerder volgens mij dan ik, maar ik had nog niet gereageerd, maar ik wil wel even reageren als het mag van u. Kijk mijn vraag was; gaat het u nu om de tekorten of gaat het u ook om de bedrijfsvoering die volgens mij ook wel een stuk verbeterd kan worden, dat is altijd zo, en zeker in de zorg waar we met veel regels te maken hebben, waar we met veel organisaties te maken hebben, langs elkaar heen wordt gewerkt op sommige momenten. Maakt u zich daar ook zorgen over?
  • 0:0 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ook
  • 0:2 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ok, dan weet ik voldoende.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:26 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ja goed het is mijn vakgebied, dus ik wil de andere kant even belichten. Dat er natuurlijk heel veel dingen ook goed gaan en dat er ook met heel veel zaken minder bureaucratie en goede richtlijnen zijn en heldere afspraken, dus die kant wil ik ook belicht hebben. Ik had dat ook een beetje van u verwacht mevrouw Luijken, dat u dat ook even zou noemen, want u hebt de vorige periode heel actief juist binnen de jeugdzorg ook op de kritische noden, maar ook op dingen die goed zijn gegaan, heeft u ook benoemd.
  • 0:51 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Nou volgens mij zeg ik nergens, ik vind gewoon in de voorjaarsnota staat duidelijk dat er een tekort is en daar hebben we het vandaag over. En zoals mijn plaatsgenoot Johan Cruijff zegt; ieder nadeel heeft ook zijn voordeel, dus ook in dit geval is dat natuurlijk zo. Maar ik wil het nog wel even benoemen; gelukkig gaan er ook dingen goed. De ambitie van ons college om zich te laten inzetten voor werkgelegenheid klinkt als muziek in onze oren. Er is niets zo goed voor een mens als volwaardig meedoen in de maatschappij. Niet meer je hand ophouden, maar zelf bepalen waar je je geld aan uitgeeft. Een sociaal leven en meer inkomen betekent minder armoede.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:5 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Volgens de SP in Stadskanaal zijn mensen die gebruik maken van de voorziening van de participatiewet mensen die hun hand ophouden.
  • 0:05 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Nee, niet volgens ons, maar dat wordt wel heel vaak gezegd inderdaad. En dan vooral door deze regering. We hebben dat pas nog met meneer Dijkhoff meegemaakt in de pers.
  • 0:09 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nee, dan is het goed dat u dat bij dezen even rechtzet, want het kwam uit uw mond.
  • 0:22 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Oh, nou ja, u kent mij beter dacht ik. Werken moet lonen voor iedereen dus ook voor mensen die iedere dag met behoud van uitkering aan het werk zijn. De beloning die daar nu tegenover komt te staan is een stap in de goede richting. De communicatie richting bijstandsgerechtigden vanuit de gemeente Stadskanaal gaat
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:19 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, ik ben het helemaal met u eens hoor dat mensen die werken werk moet lonen, dat zegt u en ook voor de mensen die iedere dag met een behoud van uitkering, de beloning die daar tegenover komt te staan is een stap in de goede richting zegt u. Eigenlijk zegt u impliciet dat de beloningen die er nu tegenover staat is geen goede beloning.
  • 0:1 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Nee, dat zeg ik niet
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou, dat zegt u wel.
  • 0:05 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ik zeg het is een stap in de goede richting. Maar van mij, van onze fractie zou het best meer mogen zijn, ja. Voor ons is dit een stap in de goede richting.
  • 0:08 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, dus eigenlijk is
  • 0:3 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Maar dat wil niet zeggen dat we dit afkeuren of dat het niet goed is.
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nee, maar een stap in de goede richting betekend in mijn optie
  • 0:10 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Zolang het beleid vanuit Den Haag ons opgelegd wordt lossen wij dit in Stadskanaal gewoon niet op. De participatiewet is niet uitgevonden in Stadskanaal, die is uitgevonden in Den Haag.
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dan denk ik dat uw bijdrage wat duidelijker had moeten wezen, dat u
  • 0:10 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ik zal hem voortaan eerst met u bespreken en dan kijken als ik goedkeuring heb van meneer Pals zal ik mij voordrag voorlezen. Word ik een beetje moe van eerlijk gezegd.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:11 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik vind het een merkwaardige uitspraak voor een voorzitter, fractievoorzitter, van een serieuze partij, om mij een beetje weg te zetten van dat het eerst met mij besproken moet worden, het zou heel mooi zijn
  • 0:2 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Nou u eist het bijna
  • 0:07 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou ja goed ik bedoel de ere die mij toekomt dan blijkbaar, maar ik had het liever gehad dat u met uw eigen coalitiegenoten zou overleggen dat lijkt mij wat verstandiger.
  • 0:2 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Nu zegt u mij weer wat ik moet doen.
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   U zegt ook wat ik moet doen, dus
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Luijken, gaat u verder.
  • 0:17 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   De communicatie richting bijstandsgerechtigden vanuit de gemeente Stadskanaal gaat vaak uit van wantrouwen, dit kan anders. Iemand uitnodigen voor een gesprek en daar standaard een bedreiging aan vastplakken is niet erg motiverend en uitnodigend. De zin
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Moment mevrouw Luijken. Meneer Bieze, GBS.
  • 0:9 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Daar zegt u nogal wat. U zegt dus; de communicatie richting bijstandsgerechtigden vanuit de gemeente Stadskanaal gaat vaak uit van wantrouwen.
  • 0:2 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ja, dat zeg ik.
  • 0:1 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Waar baseert u dat op?
  • 0:36 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Als u mij had laten uitpraten, dan had ik u een voorbeeld gegeven, dan had u begrepen wat ik bedoel. De zin “bij niet verschijnen op een afspraak dan kunt u een boete krijgen of kunt u uw uitkering in gevaar brengen”. Dat expliceert dus meteen bij de eerste de beste uitnodiging die je krijgt dat daar consequenties aan kunnen hangen. Als iemand iedere keer gewoon netjes op zijn afspraak komt waarom moet altijd die bedreiging daarbij. Of dreiging, zo mag u het ook zien. Ik weet gewoon dat heel veel mensen dat heel erg vervelend vinden.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Bieze
  • 0:22 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja, voorzitter dat kan best zo zijn, maar volgens mij moet je in communicatie naar cliënten, dus ook bijstandsgerechtigden, duidelijk zijn. En dat heeft niks te maken in mijn ogen met wantrouwen. En het zou ook nog wel eens zo kunnen zijn dat het wettelijk zo opgeschreven moet worden dat mensen daar gewoon op gewezen moeten worden.
  • 0:2 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Dan krijg ik dat antwoord wel
  • 0:05 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   En als u dat dan transformeert, nee u schrijft het ook op, als u dat transformeert naar wantrouwen vanuit de gemeente, nou dan zet ik daar, en dan zetten wij daar, in ieder geval grote vraagtekens bij. Dank u wel.
  • 0:06 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   dat mag
  • 0:08 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   meneer Pals, D'66.
  • 0:17 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter. U heeft het over bedreiging. En dat is wat anders dan een dreiging. Als ik niet op een afspraak kom in het ziekenhuis bij wijze van spreken en ik laat de arts en iedereen zitten omdat ik niet kom, krijg ik ook een boete van €250,-
  • 0:1 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   hangt er vanaf
  • 0:5 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik bedoel en in die zin, maar dat gaat niet, dat staat ook in een briefje als u niet komt krijgt u een
  • 0:2 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   heeft dat consequenties
  • 0:12 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik vat dat niet op als een bedreiging en ook niet als een dreiging. Ik vat dat op gewoon als een fatsoenlijk burgerschap dat als je een afspraak maakt met iemand dat je gewoon komt netjes op de afgesproken tijd en dat je je houdt aan de regels.
  • 0:00 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ik ga er ook vanuit dat de meeste mensen gewoon komen op hun afspraak. U vergeet dat er natuurlijk ook wel tussen de werkcoach en cliënt een persoonlijke band is, dat is met het ziekenhuis toch wel vaak ook iets anders.
  • 0:08 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nee, maar ik sla echt aan op het woord; bedreiging. En u zet verdikkeme in uw algemene beschouwing
  • 0:2 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Wordt door heel veel mensen wordt dat zo ervaren.
  • 0:36 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dat kan wel zijn, maar ik vind u als voorzitter van de SP, vind ik in een serieuze bijdrage bij algemene beschouwingen, zou ik, maar u ziet mij al als een soort adviseur, dus ik zou u dat advies dan ook geven, ik zou u dat advies dan ook geven, ik zou u mogen verzoeken om dit soort woorden niet in een bijdrage te doen aan de raad. Want ik vind ook, hier zitten ik weet niet hoeveel ambtenaren bovenop de tribune, namens hun gaan die brieven er uit en als onze geachte collega's die altijd, als die dat dan hoort dat u het als een bedreiging ervaart gaat het mij te ver.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Mellies, LB.
  • 0:04 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Dank u wel voorzitter. Ja als ik de verhalen zo hoor en de SP zit er natuurlijk wel bovenop op dit dossier, maar gaat er wat u betreft nog wel wat goed aan de participatiewet, uitvoering participatiewet hier in Stadskanaal.
  • 0:7 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Nou zoals u weet is de SP fel tegenstander van de participatiewet dus in die zin zijn we niet overal even blij mee.
  • 0:7 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:4 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Niet overal? dus u bent wel ergens blij mee.
  • 0:1 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   er zijn altijd dingen
  • 0:1 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   kunt u wat opnoemen?
  • 0:31 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Wordt wel heel moeilijk hoor meneer Klinkhamer. Nou ja waar je op zich blij kan zijn, dingen die dichter bij de gemeente zijn gesteld, dichter bij de burger, de gemeente kent zijn burgers dat is misschien prettiger dan dat er vanuit een centrale overheid gedaan wordt. Dus wat dat betreft is het kan het een stuk persoonlijker zijn geworden. Dat zie ik dan als een voordeel. Sommige dingen kunnen daardoor ook goedkoper. Kan je ook als een voorbeeld zien.
  • 0:01 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:50 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Ja mevrouw Luijken uw partij en uzelf ook en uw fractiegenoten hebben in het verleden bijzonder zwaar op de trom geslagen over dit onderwerp, het woord tewerkstelling is wel eens gevallen, ik ben blij dat dat nu niet meer valt. Toch u constateert wat in uw algemene beschouwingen, maar u zegt er niet bij wat u dan eist van het college dat er gaat veranderen in de uitvoering van de participatiewet. Want de uitvoering van de participatiewet die ligt wel degelijk hier en niet in Den Haag. En wij hebben daar wel enige vrijheid in. Bijvoorbeeld geval wat een poosje geleden bekend werd gemaakt over het opnemen van gesprekken met een cliënt, of de cliënt dat mag doen. Wat vindt u daarvan.
  • 0:2 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Waarvan. Dat dat mag of dat dat niet mag.
  • 0:4 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dat dat mag, dat dat zou moeten mogen. Wij horen dat dat vaak hier niet mag.
  • 0:02 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Dat de client een gesprek opneemt met een werkcoach.
  • 0:11 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nee, dat een cliënt hun eigen gesprek met de werkcoach opneemt en met de betreffende ambtenaar en dat daar dan voor eigen gebruik een opname van gemaakt kan worden.
  • 0:6 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ja, als dat mag, mag dat. Vindt u het heel belangrijk dat ik daar iets van vind.
  • 0:08 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Eigenlijk wel, want wij vinden dat de cliënt goed aangeeft hoe het de afspraken zijn gemaakt, dan heeft de cliënt een eigen opname voor zichzelf. Kijk als ik naar, er word ook vaak aangeraden als iemand naar de dokter gaat, een patiënt gaat naar de dokter maak een opname of neem iemand mee want dan kun je er nog eens rustig naluisteren want op de bespreking zelf ben je toch vaak, het gaat over jou, je zit in ongelijke machtspositie en dat is met een klantmanager ook zo. Dus als je dan je overdondert voelt door het gesprek dan kun je dat nog eens rustig naluisteren en er gaat ook een stukje rechtszekerheid van uit.
  • 0:9 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ja, u zet mij nu op de spot, ik heb daar helemaal nog verder niet over nagedacht en dat wil ik voor nu ook even niet doen. Als u het niet erg vindt.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Gaat u verder mevrouw Luijken.
  • 1:29 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Volgens de SP niet nodig om iemand al, nou ja wat ik net eigenlijk al zei, als iemand keurig op zijn afspraken verschijnt om dat iedere keer er in te zetten. Wat we van de ondernemers vaak horen in dit gebied is dat er een tekort is aan geschoold personeel. De juiste opleiding voor de juiste baan. Opleidingen en omscholen moeten dan ook centraal staan om de hoge werkloosheid op te lossen in onze gemeente. De plannen om het TDC onder de noemer WEDEKA door te ontwikkelen naar een leerwerkbedrijf kunnen wij steunen. Ook hier is maatwerk van belang. Maar laten we niet vergeten wat de eigenlijke functie van WEDEKA is; namelijk het aanbieden van werk aan mensen met een arbeidsbeperking. Laten wij in onze gemeente dan ook voor zorgen dat alle beschutte werkplaatsen benut zullen worden. De armoede in onze gemeente is erg hoog, de SP is van mening dat er meer hulp nodig is om vooral kinderen niet de dupe te laten worden van hun financiële gezinssituatie. Wij denken bijvoorbeeld aan een kledingregeling, een 12- badenkaart voor het zwembad, een jaarabonnement op de speel-o-theek of fietsonderhoud. Op dit moment lopen er 60 gezinnen uit Stadskanaal bij de voedselbank en dit aantal loopt weer op. Laten we hierop verdacht zijn.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, ik vind de oplossing die u aandraagt
  • 0:00 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Het zijn ideen meneer Pals.
  • 0:9 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik vind de oplossing die u aandraagt om die gezinnen wat te ontlasten, een 12-baden kaart vind ik heel mooi, maar gaat u daar een motie voor indienen hoe gaat u dat nu doen.
  • 0:10 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Nee, ik ga daar geen motie over indienen, het zijn ideeën, ik geef ideeën mee aan het college en aan iedereen. Om er over na te denken.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
  • 0:9 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Nou ik denk dat er meer dingen kunnen gebeuren dan er nu gebeurd en ik denk dat we er allemaal over na moeten denken. Misschien heeft u wel betere ideeën dan ik nog.
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dat weet ik niet mevrouw Luijken, u staat bovenaan
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Gaat u verder mevrouw Luijken.
  • 1:20 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Zowel in de Voorjaarsnota als in de Perspectiefnota kunnen we iets lezen over beschermd bewindvoering. In de Voorjaarnota gaat het vooral om stijgende kosten en in de Perspectiefnota over het contract dat in 2023 met het GKB gaat aflopen. De SP zou het een goed idee vinden om te laten onderzoeken om als gemeente het beschermingsbewind terug te halen naar de gemeente. We zien dit steeds vaker in gemeenten gebeuren. Is het college bereid dit te onderzoeken en of te overwegen? Moet ik er wel bij vertellen dat Deventer is in principe door de rechterbank afgewezen, dat idee wat ze daar hadden was niet goed, maar Groningen niet, dus misschien kunnen we Groningen, stad Groningen als voorbeeld gebruiken of als idee. Economie en duurzaamheid, economisch sterker worden en zo duurzaam mogelijk. Dat is een flinke uitdaging voor Stadskanaal, werk is een van de antwoorden hierop. Leerprojecten zijn mooi maar moeten dan ook leiden tot echte banen en niet een half jaar contractje en vervolgens weer terugstromen de bijstand in. De SP is voorstander van een duurzame ecologische ontwikkeling. We leven in een ruim gebied waar bijvoorbeeld zonneparken goed inpasbaar zijn.
  • 0:00 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:21 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, mevrouw Luijken die onder het mom van het dossier duurzaamheid haalt ze de uitvoering van de participatiewet er toch weer bij. En nogmaals concreet, wat verwacht u van het college hiervan. U noemt dat er na een half jaar geen terugstroom daar meer mag zijn als iemand zo'n traject heeft gevolgd, maar wat eist u dan van het college. Is dat een harde eis?
  • 0:16 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Nee, dat is gewoon zoals wij zien wat er moet gebeuren. Het college is geen werkgever toch? Het zijn de werkgevers die de half jaar contractjes doen, dat ligt niet bij het college, dat ligt aan de werkgevers.
  • 0:4 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Maar de gemeente voert de participatiewet uit. Daar zijn we het toch over eens.
  • 0:1 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   ja
  • 0:5 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   En via de gemeentelijke instanties komen mensen bijvoorbeeld in een werkleertraject, daar zijn we het ook over eens.
  • 0:1 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   ja
  • 0:4 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dan is de gemeente verantwoordelijk en niet de werkgever. Daar zijn we het ook over eens.
  • 0:31 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Gedeeltelijk. Op een gegeven moment is je leerwerktraject gewoon afgelopen en dan natuurlijk zou het voor ons beter zijn als het college onderhandelingen doet met werkgevers en daar in ieder geval een half jaar contract aanplakken, zou het beter zijn als dat op een gegeven moment vaste contracten worden, maar dat zit verder bij de werkgever, dat zit niet perse bij het college of bij de gemeente. De werkgevers die moeten gewoon mensen aan gaan nemen. En dat wil ik de ondernemers meegeven vandaag in de gemeente Stadskanaal, als ze meeluisteren.
  • 0:10 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nou ja vraag aan de wethouder of ze dan bereid zijn om inderdaad met werkgevers in onderhandeling te treden over zo'n half jaar contract. Als u hem niet stelt, dan stellen we hem maar.
  • 2:11 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Nou zal ik hem stellen? Bent u dan tevreden, zal ik dat doen. Misschien zou het college kunnen onderhandelen om geen half jaar contractjes te doen, maar iets langer dan een half jaar zodat de instroom terug naar de bijstand dat daar een eind aan komt. Waar was ik gebleven .We leven in een ruim gebied waar bijvoorbeeld zonneparken goed inpasbaar zijn. Draagvlak vanuit de bevolking is hier wel voor nodig en dat is er niet altijd. We zagen het verzet in het mondengebied tegen de windmolens en horen nu al de eerste tegengeluiden over de zonneparken. De optie om zoveel mogelijk daken te gebruiken om zonnepanelen op te plaatsen biedt minder weerstand en is een goed alternatief. Ook hier is goede en tijdige communicatie de tool om er samen met de inwoners van de buitengebieden uit te komen, zodat ook zij het belang van een duurzame samenleving gaan inzien. De zware regenval en overstromingen zijn onder andere het gevolg van klimaatveranderingen. Het belang van een beter milieu is in het belang van ons allemaal. Zo zien we de aardbevingen in Groningen ieder jaar toenemen. Het energie neutraal maken van de huizen is niet alleen milieuvriendelijk maar ook van groot belang voor de inwoners van onze provincie, zodat de gaskraan dicht kan. Zo lezen we op pagina 13 van de Voorjaarsnota, dat de cv-ketels in de Veenhorst sporthal in Musselkanaal aan vervanging toe zijn. Hoe zit dat met de duurzaamheid? Komen er zonnepanelen op het dak of warmtepompen? Zo nee, wat is hier de reden van? Tot slot; wij onderstrepen de ambities van dit college. De SP wil daar nog een paar ambities, of suggesties, aan toevoegen. Zoals: geen verhogingen van kosten voor de minima; uitbreiding van het armoede pakket; beperking sloop sociale huurwoningen en bij sloop, sociale huurwoningen terugbouwen; algemene
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:03 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, ik vind het interessant deze van de SP, beperking sloop sociale huurwoningen en bij sloop sociale huurwoningen terugbouwen. Wilt u zeggen dat u de woonvisie niet langer omarmt.
  • 0:50 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Nou wij waren daar al voorstander van, ook toen we de woonvisie hebben omarmt meneer Pals en zoals u gemerkt hebt hebben we in, heb ik dat ook hier in de raad al eerder benoemd, waarop Lefier toen heeft toegezegd om bijvoorbeeld ook in Musselkanaal waar de woningen nu gesloopt worden, sociale huurwoningen teruggebouwd gaan worden. en wij zijn daar gewoon grote voorstander van. En er is natuurlijk een grote toekomst en we weten allemaal niet wat er allemaal precies gaat gebeuren, we hebben veel hele oude huizen hier in de sociale woningbouw, we zijn bezig met energie neutraal maken van oude woningen, is niet voor alle woningen weggelegd, ik weet niet wat de toekomst biedt, ik heb geen glazen bol, maar wij zouden dus in ieder geval willen blijven zien dat de sociale huurwoningen toch redelijk op peil blijven.
  • 0:17 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, ik onderschrijf wel wat u zegt hoor, want ik ben ook inmiddels niet zo blij meer met de woonvisie, maar ik wou eigenlijk van u horen de vastgestelde woonvisie die wij in deze provincie hebben afgesproken ik wou eigenlijk van u horen, want u stelt nog meerdere vragen aan het college die toch ook een beetje
  • 0:4 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Dit zijn geen vragen, dit zijn gewoon suggesties, dat zijn ideeën, ambities hoe je het noemen wilt
  • 0:8 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou ja goed, laten we dan nu wat woorden in de mond, kan ik dan van de SP horen dat u niet meer blij bent met onze afgesproken woonvisieplan in deze provincie.
  • 0:2 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Nee, dat kan u niet van mij horen
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Oh, dat is jammer want ik had u daar graag ??????????
  • 0:18 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Algemenen voorzieningen voor onze inwoners op peil houden, zwemles voor volwassenen voor statushouders, meer steun voor mantelzorgers eventueel financieel, vinger aan de pols bij het openbaar onderwijs. Dan rest mij
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:21 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Mevrouw Luijken doet deze suggesties, dat snap ik, ik vind er een paar ook heel goed van, maar het nieuwe college zit er nog geen maand en de onderhandelingen zijn ook nog geen maand afgelopen en dit zijn belangrijke punten voor u. Heeft u deze punten ook bij de coalitie onderhandeling ingebracht en wat was de reactie van uw coalitiepartners daarop.
  • 0:13 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Nou ik moet eerlijk bekennen ik heb niet bij de onderhandelingen gezeten, dus ik weet niet wat er precies, u hebt de ambities in het bestuursakkoord kunnen lezen wat daar uitgekomen is en ik
  • 0:3 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Meneer Idema mag wat mij betreft de vraag ook beantwoorden.
  • 0:3 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Nou meneer Idema ga uw gang. Dank u wel.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Idema, SP.
  • 0:15 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dank u wel. Ja we hebben een heleboel onderhandeld en we hebben er een heleboel uitgehaald vinden wij zelf en dit zijn ook wel punten die aan de orde zijn geweest, maar dit vinden we nog extra aandacht heeft voor vanavond of voor vanmiddag is het nu, dus we horen graag het college dat gaat vinden.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel, meneer Hofstra
  • 0:01 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Voorzitter als het goed is weet meneer Idema toch al wat het college daar van vindt, dat hebben we toch afgekaderd bij die coalitie onderhandelingen.
  • 0:05 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   meneer Idema
  • 0:25 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Meneer Hofstra je weet als je onderhandeld dan moet je soms ook wel eens wat toegeven en wat weggeven en dit zijn een aantal punten, ik ga niet de hele onderhandeling hier op tafel leggen, maar wat belangrijk is dat we, (iemand zegt iets wat niet te verstaan is) hier zijn een aantal van die we niet helemaal direct binnengehaald hebben, misschien een deel er van, misschien een fractie er van, maar in ieder geval een aantal zaken hebben we wel benoemd en die hebben we niet binnengehaald. Nou dat is heel normaal bij een onderhandeling denk ik.
  • 0:16 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dat klopt, maar het is dan bijzonder dat u ze weer noemt, vooral omdat u weet dat CU, CDA en VVD samen 12 zetels halen dus waar wilt u de raadsmeerderheid vandaan halen als u deze plannen wilt verwezenlijken. U krijgt ons wel mee, maar ik denk uw coalitiepartners niet.
  • 0:5 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dat is goed een beetje in een glazen bol kijken of we ze meekrijgen of niet.
  • 0:2 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   precies
  • 0:2 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dan had het wel in het coalitieakkoord gestaan.
  • 0:03 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Luijken gaat u verder. Meneer Pals, D'66.
  • 0:28 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja ik wil toch even graag even een opmerking maken wat meneer Idema zegt want u die ambities die u nu noemt heeft zei u in een ?????????????, maar dat zijn ook vragen aan het college. Dus kunnen we nu vertellen dat de wat u hier zet dat rijtje, best waardevol, dat dat een bijdrage, dat dat een vraag is aan het college nu waar we dan misschien in de nazit antwoord op gaan krijgen.
  • 0:7 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Van Beek u wou ook graag aan het woord? Klopt dat? Meneer Van Beek, CU.
  • 1:14 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja ik vind het een beetje, ik begrijp wel wat u zegt hoor meneer Hofstra dat u de SP al oproept om te gaan samenwerken binnen deze coalitie, volgens mij moet je dat niet willen, maar goed. Kijk we hebben natuurlijk de onderhandelingen gehad, we hebben de verkiezingen gehad, het bestuursakkoord is gesloten, we zijn twee weken verder en in die twee weken is er natuurlijk door het college al het nodige in gang gezet, vanuit de onderhandeling is ook het nodige ingebracht door de diverse partijen, het lijkt mij niet meer als normaal dat de SP een aantal dingen gewoon vraagt en als suggestie meegeeft. Kijk u moet natuurlijk niet vergeten, en ik spreek niet alleen u aan meneer Hofstra hoor maar ook de andere oppositiepartijen die nu af en toe wat reageren waarvan ik denk van ach ja ik begrijp het wel maar is het nou nodig. de voorjaarsnota is natuurlijk al enige tijd geleden geschreven en we hebben het hier vandaag over de voorjaarsnota en over de perspectiefnota, we hebben het niet over het bestuursakkoord en over de onderhandelingen die geweest zijn. En ik denk dat we dat wel even in ons achterhoofd moeten houden en daar wil ik het eerst even bij laten.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:18 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Maar ik hoor graag uw commentaar. Uw spreektijd is trouwens denk ik al wel voorbij meneer Pals. U heeft en geen algemene beschouwingen ingeleverd en u heeft al zoveel tijd hier nu doorgebracht met uw spreekvaardigheid, waarvoor mijn complimenten, begrijp mij goed, maar het kan wel aan tandje minder.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   mevrouw Schipper, PvdA.
  • 0:33 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja ik wil toch graag even reageren op meneer Van Beek, ik denk dat dit toch al een normale zaak is. we hebben een coalitie en we hebben oppositie en we krijgen nou de op de algemene beschouwingen van een coalitie partij en dat je daar op reageert als oppositie vind ik vrij normaal. Ik bedoel je zit niet voor niks in het college en wij zitten niet voor niks in de oppositie dus daar heb je een wisselwerking in en ik vind dus een beetje flauw om te zeggen van nou het is nou eigenlijk wel genoeg geweest. Ik vind dat is nou eenmaal politiek en dat is de keuzes die gemaakt zijn en ik vind daar mag je kritiek op hebben of niet.
  • 0:36 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Dat mag u ook vinden, ik bedoel ik heb ook niet gezegd dat u dat niet mag vinden, ik heb alleen gezegd u moet begrijpen, of moet, u zou kunnen begrijpen laat ik het dan zo zeggen, dat er enige overlap zit in het zowel het schrijven van de voorjaarsnota/perspectiefnota bestuursakkoord en de behandeling hier nu in de raad. En ik snap best de SP een aantal dingen noemt en ik bedoel het is gewoon een vraag aan het college en ik begrijp ook dat u als partij mevrouw Schipper zelfs nog wel medestander van deze vragen bent dus ik zou zeggen juich het toe wat de SP vraagt.
  • 0:22 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Jazeker juichen we dat toe en heel veel mening ben ik echt dezelfde mening als mevrouw Luijken. Ik vraag me alleen af dan kom ik weer terug wat Arjan Lubach ook heeft gezegd; hoe dan. Daar wil ik graag wel antwoord op te zijner tijd.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Klopstra, VVD.
  • 0:32 H. Klopstra
   fractievoorzitter VVD
   H. Klopstra
   Dank u wel voorzitter ja voor de VVD was het nou juist zo leuk om tot deze coalitie toe te treden omdat, dat ziet u ook in het bestuursakkoord, dat ??????????? onze partijopvattingen, ideologieën zo mooi respecteerde en dat maakte het voor ons als VVD en ik denk ook voor de SP, maar dat moet mevrouw Luijken zelf maar uitspreken, nou juist zo gemakkelijk om deze coalitie die heel breed is te vormen en daar ook inhoud aan te geven. En ik respecteer de individuele opvattingen van de SP en ik vind het prima dat de wethouder deze vragen beantwoord.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Pals. Houdt u het kort?
  • 0:18 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja ik houd het kort want meneer Van Beek die kan het niet meer aan. Ik wil even vragen, even helder hoor want dat vind ik toch wel even belangrijk, die ambities die u zet in uw bijdrage zijn dat nu vragen of zijn dat nu gewoon opmerkingen die u meegeeft aan het ?????????
  • 0:5 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Als ik vragen heb heer Pals dan zeg ik gewoon ik heb een vraag, als ik suggesties heb dan zijn het suggesties.
  • 0:7 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar meneer Idema komt er zelf mee door te zeggen het zijn vragen, dus ik ben een beetje in de war.
  • 0:21 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dat is dan misschien van mij, ik heb, ik spreek even wat mevrouw Luijken zegt, het zijn suggesties, noemt het maar wat je er van vindt, ambities wat je kan voorleggen bij het college, om dat mee te nemen in hun overwegingen. Nee, als ik vragen heb gezegd, sorry daarvoor.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Helder. Meneer Bieze heeft nog een vraag, GBS.
  • 0:43 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja, ik wil toch even mijn steun uitspreken richting de SP met de gedachtegang zoals die hier zijn neergelegd. Want armoede die is er en armoede moeten wij bestrijden en dat moeten we volgens mij met zijn allen doen want daar staan we met zijn allen achter, de hele gemeenteraad, dus ik denk ook, en meneer Van Beek zegt van ik denk liever niet in coalitie en oppositie, u denkt meer in samen, ik denk dat de punten die u noemt om die armoede te bestrijden dat die punten goed zijn. maar dat is één. En dan zegt de heer Hofstra terecht; maar hoe gaan we dat dan doen. Want ik kijk maar even naar het verleden, wij hebben
  • 0:45 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Nou die suggesties dat heb ik net genoemd, bijvoorbeeld uitbreiding van het armoedepakket. We kunnen, werkgelegenheid moet aantrekken, hoe doen we dat, nou dat doet het college eigenlijk al. Door leerwerktrajecten, mensen omscholen, dat is ook wat onze ondernemers natuurlijk roepen. Er zijn wel mensen maar ze hebben niet de juiste opleiding, dus moet je mensen gaan opleiden. Dat zijn verschillenden dingen, we zijn bezig met duurzaamheid, ecologische ontwikkeling is ook een economische ontwikkeling voor ons. Er zijn meerdere mogelijkheden, er is niet één oplossing. En als er één oplossing was dan hadden we die volgens mij jaren geleden al gewoon uit ons mouw geschut en dan was die er al geweest.
  • 0:01 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   meneer Bieze
  • 0:27 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja, u maakt het nu even wat meer macroniveau, wat ik bedoel dat wij als raad en als college de afgelopen jaren al heel veel extra geld in armoede bestrijding hebben gestopt, stichting Leergeld, jaar op jaar de budgetten verhoogd, kindpakket gerealiseerd, dus wij hebben de instrumenten om mensen te helpen.
  • 0:4 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Nou maar dat kan nog meer, vinden wij.
  • 0:47 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Maar daar vinden wij elkaar in, als dat realistisch is dan vinden wij denk ik elkaar daar gewoon in. En dan zegt u van er moeten dingen gebeuren, ben ik voorstander van, dat gaat natuurlijk extra geld kosten, die maatregelen, en het is belangrijk dat we daar een goede dekking voor vinden en of dat nu uit Den Haag komt, Den Haag zegt ook constant die armoede die moeten we te vuur en te zwaard bestrijden, daar staan wij ook voor, maar het moet wel betaald worden. Dus wat u hier neerlegt daarvan moet u wel kunnen zeggen van dat gaan we zo betalen met elkaar. en als dat op een goede manier gedekt wordt dan is iedereen denk ik in deze raad daar een groot voorstander van om die maatregelen uit te gaan voeren. Dank u.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Maarsingh, CDA.
  • 0:32 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter eigenlijk heeft iedereen een beetje gelijk hier denk ik, want iedereen geeft mekaar nu ook een beetje gelijk, dit zal wel het dualisme zijn waar we nu mee bezig zijn, vindt u dat ook voorzitter, maar misschien is het, het is wel een beetje jammer vind ik dat nu het college gewoon achterover kan blijven liggen, om het maar eens een beetje onparlementair uit te drukken, laat het college maar eens reageren wat zij vindt van al die vragen, want anders blijven ze wel mooi, laat het college maar eens antwoord geven.
  • 0:3 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Zij komen straks wel naar voren meneer Maarsingh, komt goed.
  • 0:03 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   als u dat zegt dan geloof ik dat graag
  • 0:7 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   geloof me maar en anders vraag ik het gewoon nog een keer meneer Maarsingh net zo lang tot ik antwoord heb
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   gaat u verder mevrouw Luijken.
  • 0:44 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Dan rest ons nog enkele vragen. In de voorjaarsnota lezen we op pagina 7 over de herbestemming van de Parkwijkschool. Wij missen in de herbestemming de stichting Veur Noppes en de voedselbank. Waar gaan deze zo belangrijke stichtingen naartoe? De gemeente heeft op korte termijn twee panden verkocht, de Watertoren en de oude MULO aan de Schoolstraat 100 in Musselkanaal. Wij zouden graag willen weten hoe het staat met de verkoop van de oude slachterij aan de Oosterstraat. Het monumentale pand is aan het verpauperen en wij zijn bang dat het straks bijna voor niets verkocht gaat worden. Kan het college aangeven hoe het met de verkoop staat? Tot zover.
  • 0:34 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel mevrouw Luijken. Dat was de bijdrage van de SP, krijgen we nu de bijdrage van de PvdA. Fractievoorzitter Hofstra aan u het woord.
  • 4:06 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Voorzitter het zijn bijzondere algemene beschouwingen vandaag, het zijn namelijk de eerste in de nieuwe collegeperiode. We hebben al eerder bij de presentatie van het bestuursakkoord enige opmerkingen gemaakt, maar nu kunnen we wat dieper op sommige zaken ingaan. Zoals gebruikelijk zullen we de voorjaarsnota en perspectiefnota gezamenlijk behandelen. We beginnen als inleiding met een soort van helicopterview over de staat van onze gemeente, en zullen later inzoomen op de programma’s van de begroting. Voorzitter de PvdA heeft de indruk dat dit jaar en volgend jaar bepalende jaren zijn, of worden, voor de toekomst van onze gemeente. Een soort kanteljaar zeg maar. En dan bedoelen we niet een eventuele herstart van de herindelingen door de provincie, maar de ontwikkelingen voor de leefbaarheid in en rond onze gemeente. Vaak zijn dat ontwikkelingen waarop de gemeente weinig invloed heeft, maar die wel diep ingrijpen in de lokale samenleving. Het is hier al eerder genoemd, we noemen hier de sluiting van verloskunde en kindergeneeskunde van Refaja. Een voorbode, wat wij zien en wat wij vrezen, een voorbode van sluiting van het gehele ziekenhuis. Dat er windmolens van 200m hoog vlak over de Drentse grens worden gebouwd is inmiddels praktisch zeker. Het COA sluit het AZC in Musselkanaal. Er is nog geen groen sein voor de heractivering van de spoorlijn Groningen-Veendam-Stadskanaal. En zo zijn er nog meer voorbeelden. Iets positiefs willen we hier wel vermelden, het is heel mooi dat de aanleg van glasvezel in ons buitengebied doorgaat. Er is, zeker kijkend naar de rest van de provincie, een goede keuze gemaakt door voor deze bedrijven te kiezen en de lokale bevolking heeft zich er natuurlijk enorm voor ingespannen. Dat de aanleg begint in Vledderveen is dan ook vast geen toeval. Voorzitter, kortom grote negatieve ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op, en grote positieve ontwikkelingen blijven grotendeels uit. Het keren van dit tij is een zaak die ons allen in deze raad aangaat. Het ontstijgt ook de partijbelangen van de lokale politiek. Dat Refaja blijft bijvoorbeeld, dat willen we allemaal. Het college heeft in het keren van dit tij een bijzondere positie. Als dagelijks bestuur heeft het college de middelen en de ambtelijke ondersteuning. Maar heeft het college genoeg invloed? Invloed bij de externe partijen die verantwoordelijk zijn voor de negatieve ontwikkelingen in onze gemeente. De helft en straks 3/5 van het college is nieuw. Het college toont ambitie, dat hebben we in het bestuursakkoord ook kunnen lezen. U heeft de lat hoog gelegd. Maar toon ook durf en lef om die ambities te verwezenlijken, we zullen haast zeggen “wees activistisch”. En dat moet ook wel want anders kan de SP over vier jaar niet meer meedoen. De uitvoer van ‘Koersvast’ is een goed uitgangspunt, maar niet voldoende. Sla op de trom, maak optimaal gebruik van uw netwerk. Ageer ook, als dat nodig is, tegen Gedeputeerde Staten en de regering in Den Haag. Het doel moet zijn dat er voor deze regio een integrale aanpak komt. Regie voor de regio is nodig, en aan regie ontbreekt het nu vaak. Graag een reactie van het college hoe zij dit zien. Tot zover onze inleiding. Nu volgt de bespreking van de verschillende programma’s. Het college maakt zich zorgen over de financiële positie van de gemeente. Dat kunnen we ons goed voorstellen. Alleen de laatste twee jaren van de meerjarenraming eindigen positief. Het is onze ervaring dat een positief saldo in de meerjarenraming vaak wensdenken is. Zijn we eenmaal bij dat jaar aanbeland, zijn de cijfers toch vaak weer slechter. De tekorten worden uit de slinkende algemene reserve gehaald en uit de reserve Essent. Wedeka laat een groter wordend tekort zien en het tekort van de Jeugdzorg is ook fors. Daar komt nog bij dat de mogelijkheden om te bezuinigen ons klein lijken. Bij de eigen organisatie moet groot geld bij voor formatie en IT. Bezuinigingsposten uit het oude ombuigingsplan die op p.m. stonden, worden geschrapt. Bijvoorbeeld digitalisering en in de schuldhulpverlening. Bevreemdend is het dan des te meer dat de bezuiniging op de Pauw van welgeteld €7000,- per se volledig moet doorgaan. Daarover later meer. In het licht van deze ontwikkelingen vindt de PvdA het ook onbegrijpelijk dat in het bestuursakkoord is afgesproken de OZB niet meer boventrendmatig te verhogen. Vindt de wethouder van financiën dit verstandig?
  • 0:08 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Tamsma, CU.
  • 0:12 A. Tamsma
   raadslid ChristenUnie
   A. Tamsma
   Begrijp ik goed dat de PvdA eigenlijk ervanuit gaat de OZB altijd maar boventrendmatig te verhogen en is dat eigenlijk niet gewoon een vrijbrief om niet kritisch te kijken naar je eigen uitgaven.
  • 0:36 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dat laatste daarop is het antwoord; nee. Maar we hebben natuurlijk de afgelopen vier jaar ook beleid gehad waarbij boventrendmatig werd verhoogd. Een beleid waar ook u verantwoordelijk voor was, niet u persoonlijk, maar uw partij wel. Dus dat is niet zo gek, vooral gezien de financiële situatie van de gemeente, we schieten meteen al een gat in de begroting door het achterwege te laten. En mag ik hier in herinnering brengen dat wij nog steeds de laagste lokale lasten hebben van de hele provincie, dus het is volgens mij niet verkeerd dat hier dat die trendmatige verhoging weer terug wordt gebracht.
  • 0:01 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Van Beek, CU.
  • 0:19 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Als u het bestuursakkoord goed heeft gelezen dan ziet u er nog een regeltje er achteraan staan waar wij het hebben over trendmatige verhoging van de OZB, als dat extra zou moeten zijn dan zou er een link gelegd moeten worden met de voorzieningen die we hebben en het in stand houden van de voorzieningen. En dan denk ik dat je er iets anders tegenaan kijkt als wat u nu zegt.
  • 0:21 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja voorzitter ik ben natuurlijk heel blij met die zin, die is mij natuurlijk ook opgevallen. Maar die hadden we de afgelopen vier jaar ook net zo goed op kunnen schrijven. En die boventrendmatige verhoging is er toch van af gegaan. Dus mijn mening is dat de financiële situatie wel die boventrendmatige verhoging wel nodig maakt.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Klopstra, VVD.
  • 0:8 H. Klopstra
   fractievoorzitter VVD
   H. Klopstra
   Dank u wel voorzitter. Moet ik daaruit afleiden dat de PvdA consequent voor meer dan trendmatige verhoging van de OZB is om elk gat in de begroting maar te dichten.
  • 0:03 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nee, zoals ik ook al in het antwoord op meneer Van Beek aangaf is het, sorry meneer Tamsma aangaf, is het geen vrijbrief om kritisch te kijken naar de eigen begroting.
  • 0:05 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   meneer Klopstra.
  • 0:09 H. Klopstra
   fractievoorzitter VVD
   H. Klopstra
   Het zal ook niet verbazen dat het wel zo klinkt, althans bij mij in de oren.
  • 0:3 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nou ja goed daarvoor bent u ook van de VVD.
  • 0:4 H. Klopstra
   fractievoorzitter VVD
   H. Klopstra
   Toen ik nog van uw partij was had ik het net zo gevonden hoor.
  • 0:9 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Laten we het openbaar niet hebben over welke partijen u wel of niet, ja dat is een beetje glad ijs, laten we dat niet doen.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Luijken, SP.
  • 0:8 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   De heer Hofstra heeft het over de afgelopen jaren, u was zelf verantwoordelijk voor de afgelopen jaren.
  • 0:14 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dat klopt en toen hadden we dus een boventrendmatige verhoging van de OZB en ik wil dat graag zo laten. Voorzitter in het vorige bestuursakkoord was afgesproken dat het sociaal domein
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Moment graag Hofstra, meneer Klopstra.
  • 0:04 H. Klopstra
   fractievoorzitter VVD
   H. Klopstra