Raadsinformatie

Raadsvergadering 25 juni 2018

Naam
Download het audiobestand (43,91 MB)
Download de gesproken tekst (706,67 KB)
Download de vergaderstukken in pdf (28,56 MB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
 • 5 De besluitenlijst van 28 mei 2018
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen en ..
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
 • 8 Inlichtingen college
 • 9 Vragenuur
 • 10 Interpellaties
 • 11 Rondvraag
 • 12 Bestemmingsplan "Landelijk gebied, Zan..
 • 13 Voorlopige jaarrekening 2017 Wedeka Be..
 • 14 Ontwerpbegroting 2019 en jaarrekening ..
 • 15 Maatregelen naar aanleiding van onderz..
 • 16 Aanwijzingsbesluit Functionaris voor d..
 • 17 Sluiting
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 0:14 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Goedenavond dames en heren, iedereen van harte welkom, ook de mensen op de tribune. De mensen die meeluisteren via RTV1, ook van harte welkom.
 • 2 Mededelingen
  • 0:10 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Vanavond zijn afwezig de heer Pals van D'66 en de heer Klinkhamer van de PvdA. Verder heb ik geen mededelingen.
 • 3 Vaststellen agenda
  • 03. Vaststellen agenda (211,85 KB)
  • 0:12 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan kom ik bij agendapunt 3, vaststellen van de agenda. Kan iedereen instemmen met de agenda zoals die nu voorligt? ja. Aldus besloten. [voorzitter klopt met hamer]
 • 4 Insprekers
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan komen we nu bij agendapunt 4, insprekers. Die zijn er vanavond niet.
 • Informatieve stukken

 • 5 De besluitenlijst van 28 mei 2018
  • 05. De besluitenlijst van 28 mei 2018 (237,49 KB)
  • 0:04 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Agendapunt 5, de besluitenlijst van 28 mei jongstleden. Heeft iemand daar iets over. Over bladzijde 1, 2, 3, 4. Nee. Dan wordt die ook vastgesteld zo, met dank aan de griffie. [voorzitter klopt met hamer]
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen en moties
  • 06. Lijst met openstaande toezeggingen en moties (289,69 KB)
  • 1:19 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Lijst met openstaande toezeggingen en moties. Behandel eerst even de toezeggingen. Toezegging 112, de politie prioriteit 2019 en het integraal veiligheidsplan zullen worden gehandeld in de raadsvergadering van 10 september. De agendacommissie heeft dat in de planning opgenomen en daarom kan deze toezegging worden afgevoerd. Toezegging 114, de bijeenkomst over eenzaamheid is door de agendacommissie ingepland voor 2 oktober, u ziet het ook op uw i-pad staan in het mapje; planning. In het mapje planning van de activiteiten kalender. Daarom kan deze toezegging ook worden afgevoerd. Toezegging 115, deze kan volgens mij ook worden afgevoerd, via de wekelijkse mail van week 25 bent u in het bezit gekomen van een memo hierover. En deze memo staat inmiddels op de lijst met ingekomen stukken van de raadsvergadering van 9 juli aanstaande. Toezegging 118, de einddatum van deze toezegging verstrijkt vandaag. Het college geeft aan hierover afhankelijk te zijn van een nog niet ontvangen rapportage van het ODG. Wilt u daar nu op reageren meneer Borgesius?
  • 0:32 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Ja, dank u wel voorzitter. Inderdaad het onderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden, maar dat moet verder nog getoetst worden op de criteria die daarvoor staan en waar we op zullen gaan toetsen en daarvan is de uitslag dus nog niet bekend. Dat is op het activiteiten besluit; geluidshinder. Maar dat dient nog plaats te vinden en dat bericht hebben wij nog niet van de ODG, dus toch het verzoek hierbij om dat denk ik even te verplaatsen naar de eerste raadsvergadering van, ik denk, september.
  • 0:01 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Goed dan wijzigen we dat in die datum van de eerste raadsvergadering van september.
  • 0:04 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Ja want ik denk dat 9 juli ook niet haalbaar is eerlijk gezegd.
  • 0:07 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Nee, dat is wel vrij vlot
  • 0:09 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Ja, dus dat ten aanzien van dit aspect.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:12 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja een reactie daarop. Geldt dat ook voor het uitzoeken van hoe dat nou precies zit met de jurisprudentie en hoe het zit met de 24uurs openstelling, de regels inzake daarvan. Dat staat los van het geluidsonderzoek lijkt mij.
  • 1:4 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Ik denk dat met name die, ik denk dat dat wat u inbrengt meneer Hofstra ook onderdeel zal zijn om te toetsen op geluidshinder ten aanzien van de 24-7, om het zo maar eens even te zeggen. Van dat zal u ongetwijfeld denk ik ook bekend zijn. De balie om het zo maar eens even te zeggen van dat sport- gen gezondheidscentrum is op de dagen dat het dan geopend is meestal tot 21.30 uur c.q soms tot 22.00 uur bezet. En wanneer men na dat tijdstip daar toegang wenst te hebben, en op zaterdag is volgens mij er sowieso geen bezetting aan de balie, dan moet men gebruik maken van een zogenaamde sleutelservice. En daarvoor dient men ook weer een extra verklaring te ondertekenen die waarbij men zich natuurlijk ook moet onderwerpen aan de regels die daarbij behoren. Dus dat ten aanzien van die 24-7.
  • 0:9 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nou het ging mij niet om de huisregels, maar het ging mij om de regelgeving uit planologisch opzicht, uit ruimtelijke ordening opzicht.
  • 0:10 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Dat zullen wij daar met dit onderzoek van de geluidsonderzoek ten aanzien van die activiteiten besluit zal daarin ook worden meegenomen.
  • 0:3 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Wij zullen het afwachten dan he
  • 0:2 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   ok
  • 0:04 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Goed, wordt vervolgd. Dan kom ik bij toezegging 119. Wilt u daar nu iets over zeggen meneer Borgesius?
  • 0:46 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Inderdaad dat was naar aanleiding van het verzoek van mevrouw Ham, van de SP. Daar stond dus in de begroting 2019 inderdaad iets vermeld over de traineeships voor jongeren. En daarachter stond dan ook letterlijk; en de duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers te versterken. Afgelopen week heb ik daar met de ODG over gesproken en ze gaan dus nu in de loop van dit jaar zit men te denken om vitaliteitsprogramma's op te stellen, met name voor die groep werknemers waar u dan over sprak, alsook dat zij zonder meer aandacht zullen hebben voor zijinstromers. Ik hoop dat ik daarmee u naar behoren heb ingelicht.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dat is het geval als ik uw lichaamstaal zo zie.
  • 0:15 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Dan heb ik, met uw toestemming voorzitter, volgens mij in die vergadering en de desbetreffende die heeft u dan net afwezig gemeld, de heer Pals, toch nog een toezegging gedaan over dat aantal vaarbewegingen gedurende het vaarseizoen 2017.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   klopt
  • 0:14 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Die zijn geweest; 1884. Waarbij het telpunt de Europabrug is geweest. Dus bij dezen, dan heb ik die toezegging ook ingelost. Maar die stond niet op de lijst vermeld.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Nee. Meneer Idema.
  • 0:14 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dat zijn er aanzienlijk minder dan het jaar ervoor. Of heb ik dat mis.
  • 0:53 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Ik denk het cijfer wat hier staat heer Idema dat is over 2016 dat waren minder, 1752. Waarschijnlijk doelt u op 2015, dat waren er namelijk meer. Dat waren 2192. Maar dat viel mij dus ook op, en anders vraagt u daar misschien naar, maar dan kan ik u dat maar misschien maar gelijk beter zeggen, dat hield denk ik ook mede verband met het feit dat toen in augustus 2015 een oude vereniging van oude schepen die hebben toen hun jubileum gevierd in Musselkanaal. En dat was in augustus 2015.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Idema
  • 0:6 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Voorzitter ik denk ook dat het te maken heeft dat toen die Ter Apel die ring zeg maar ook toen net geopend was.
  • 0:3 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Ik denk dat dat nog weer eerder was.
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ok, was nog weer eerder.
  • 0:5 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Dat was in 2013 en toen hadden we 2429.
  • 0:04 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Voldoende hierover meneer Idema?
  • 0:07 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   ja
  • 0:7 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Kunt u dat misschien nog even via de mail, dat de raadsleden dat krijgen die aantallen die u net noemde. Via de griffie.
  • 0:6 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Als u mij dat toestaat zal ik dat morgen even richting de griffier mailen en dan komt dat klaar.
  • 1:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dan kunnen de mensen die afwezig zijn vanavond dat ook nog even nalezen. Dan kom ik nu bij de moties. Motie 11, de fractievoorzitters bespreken dit onderwerp in hun vergadering van 10 september. Eventuele behandeling in de raad kan dan op 15 oktober plaatsvinden. Dus ik stel voor om deze datum ook te veranderen in 15 oktober. Akkoord? dan komen we bij motie 18, de oproep aan de staatssecretaris is gedaan en de motie is ter kennis van de vaste commissie voor justitie en veiligheid van de Tweede Kamer gebracht. De brieven daarover van de griffier heeft u aangetroffen in de wekelijkse mail van week 22. De motie is daarmee uitgevoerd en kan dus van de lijst worden afgevoerd. Inmiddels is door het COA telefonisch aangekondigd dat beantwoording door staatssecretaris Harpers deze week zal plaatsvinden. Nou daarmee is alles mooi ingekort, kan mijn opvolger met een schone lijst beginnen straks na de vakantie.
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
  • 07. Lijst met ingekomen stukken (222,16 KB)07.01. College over rentetarieven sociale leningen (646,83 KB)07.02. Stichting GoClean over statiegeldalliantie (610,24 KB)07.03. College over aankoop complex Navolaan (315,9 KB)07.04. Stichting Kunstzinnige Pauw over stand van zaken overleggen subsidiekorting (77,7 KB)
  • 0:43 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Lijst met ingekomen stukken. Wie heeft iets over de lijst met ingekomen stukken? Welk nummer mevrouw Schipper. Meneer Mellies, meneer Bieze, meneer Remmerts. Dan stel ik voor om ze één voor één even af te handelen. Aan u het woord meneer Remmerts, over 1.
  • 0:27 K. Remmerts
   raadslid CDA
   K. Remmerts
   Dank u wel voorzitter. Wij hebben het stuk gelezen en als het goed is lezen wij hier dat het tarief van 5% van toepassing is voor alle nog te verstrekken sociale leningen. Wij vragen ons af, betekend dit dan dat het rentepercentage voor reeds verstrekte lopende leningen gehandhaafd blijft. En zo ja kan er hier dan ook sprake zijn van een ongelijkheid bij de huidige leners. En we vragen ons af of wij dit zo goed begrepen hebben.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Mevrouw Schipper, ook over 1.
  • 0:13 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Dank u wel. Nou ik had exact dezelfde vraag dus, maar ik had nog een andere vraag. Of het definitieve besluit die nog moet komen of die ook al bekend is, medio juni zou dit komen. Dank u wel.
  • 0:00 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Mevrouw Veenstra. wethouder.
  • 0:32 L. Veenstra
   L. Veenstra
   Dank u wel voorzitter. In reactie op de vraag van de heer Remmerts die gedeeld wordt door mevrouw Schipper, het gaat inderdaad over de nieuw te verstrekken leningen tegen dit lagere rentepercentage. Waarom niet met terugwerkende kracht? Omdat dat een dusdanige administratieve operatie is die gewoon niet uitvoerbaar is voor de GKB. Dat is wat ons in elk geval meegedeeld is. Heeft het GKB inmiddels een besluit genomen, de GR? Dat kan zijn alleen ik heb het nog niet gezien, dus ik verwacht hem ook inderdaad een dezer dagen.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Schipper.
  • 0:20 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Dank u wel. Beetje moeilijk met de vraag van of dat u zei dat het niet uitvoerbaar is. En nog even naar die 5%, zijn er dan ook ooit leningen verstrekt onder de 5%. Zo ja dan is dat wel heel erg zuur als ze nou omhoog gaan.
  • 0:28 L. Veenstra
   L. Veenstra
   U ziet de twijfel bij mij mevrouw Schipper, maar ik kan mij niet voorstellen, en luister goed naar hoe ik het zeg, ik kan mij niet voorstellen dat er leningen verstrekt zijn onder de 5%. Want dat is juist waar de hele discussie over ontstaan is, dat die rentepercentages langdurig al te hoog zijn en dat we dat naar een lager tarief willen brengen. Dus die uitkomst van deze discussie dat mensen nu geconfronteerd worden met een hoger rentepercentage lijkt mij zeer onwaarschijnlijk.
  • 0:19 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja mij ook maar ja goed je weet het nooit, want het loopt bij sommige mensen zitten er al jaren bij dus je weet nooit wat er in het verleden nog gebeurd is. En wat u met "niet uitvoerbaar" bedoel is dus van dat er zoveel verschillende soorten leningen zijn dus ja dat is toch altijd al zo geweest dacht ik.
  • 0:24 L. Veenstra
   L. Veenstra
   Nou ja uiteindelijk de GKB geeft ons aan wat zij haalbaar achten en wat zij niet haalbaar achten. En daarbij is de uitkomst dat zij met terugwerkende kracht het niet haalbaar achten administratief dat werk weg te zetten en noem maar op. maar wel dat zij in hun vergadering het voorstel om naar die 5% te gaan zullen bespreken, wij wachten de uitkomst van die bespreking af en wij staan positief tegenover het hanteren van dit rentepercentage.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Mellies, nummer 2.
  • 0:17 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Ja, dank u wel voorzitter. Heel kort. 11 juni jongstleden hebben we bij de algemene beschouwingen unaniem een motie aangenomen over het toetreden tot de statiegeldalliantie en mijn vraag is of daar al of we ons al aangemeld hebben. Dat was het.
  • 0:7 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Borgesius.
  • 0:4 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Ik ga ervan uit dat het gebeurd is, maar ik zal het morgen voor u checken.
  • 0:8 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Goed. Dan kom ik bij mevrouw Schipper opnieuw over ingekomen stuk nummer 3, over de Navolaan.
  • 0:57 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja, dank u wel. Het gaat over de, ik had vanmorgen even contact met een ambtenaar hier en dat ging dan over heb ik de vraag gesteld of het Expert dat pand ook aangekocht was en dat was in eerste instantie nog niet maar dat gebeurd van volgend jaar. maar daar kwam ik zo ik was bij een ondernemer geweest en daar ging het over die de aan- toewijzingen van nieuwe panden van mensen die daar uit hun pand moeten omdat het aangekocht is en dan worden ze wel panden toegewezen maar in dit geval was er een die kwam uit de Beneluxlaan en die zou dan naar de Beneluxlaan en een pand die eigenlijk veel te groot zou zijn. En dat legde ik dus de ambtenaar voor en toen zei hij van; nou ja die mevrouw die zei van als ik nou de helft kan krijgen dan zou dat misschien een optie kunnen zijn. En tot mijn verbazing zei hij dus van nou dat is bij ons hartstikke mooi en goed bespreekbaar, dus dat nemen we gelijk mee en dan nemen we wel weer contact op. en daar was ik blij om dat ik dat antwoord kreeg. Dat wou ik toch even vermelden. Dank u wel.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Bieze over hetzelfde ingekomen stuk.
  • 0:42 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja, voorzitter ik had ook een vraag over de Navolaan. In de visie staat dat het hele complex zou worden gesloopt, ik hoor nu van mevrouw Schipper en dat wist ik nog niet dat Expert nog niet door de gemeente was gekocht. Ik neem aan dat het de bedoeling is dat u ook dat pand gaat kopen. En dat wij dus nog meer geld kwijt zijn dan de 1 miljoen die hier genoemd wordt. Hier wordt over de nummers 8t/m13 gesproken, Expert is 14 volgens mij, dus ik denk dat er nog een paar tonnetjes overheen komen als ik dat zo mag zeggen. Ik wil graag weten wat de stand van zaken rond dat de verkoop van dat pand is. Dank u wel.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Wethouder Borgesius
  • 1:3 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Ja, wat zal ik daar op zeggen, ik denk dat u bijna zelf een antwoord op de vraag heeft gegeven. Dat persbericht is inderdaad tot en met nummer 13, dat is correct wat u net interpreteerde, zoals mevrouw Schipper dat ook deed. Expert is inderdaad nummer 14 en vooralsnog is dat pand niet aangekocht, dat klopt. En de desbetreffende huurder c.q. ook de eigenaar weet denk ik dat wij liefhebber zijn om dat pand ook eventueel te gaan kopen, maar ook weer niet tegen iedere prijs. Dus dat zal zich, mevrouw Schipper die noemde dacht ik een jaar, maar dat zal een proces zijn van denken wij 1,5 à 2 jaar alvorens wij weten of dat pand wel gekocht gaat worden of dat dat pand niet gekocht gaat worden. dus dat is op dit moment nog niet zeker.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Mellies.
  • 0:6 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Maar mag ik weten of daar afspraken zijn gemaakt met de huidige eigenaar van het pand.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   meneer Bieze.
  • 0:22 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja voorzitter nu horen wij toch wat nieuws want in de visie staat dat het hele complex zou worden aangekocht en nu hoor ik van het college dat dat wel eens niet zo zou kunnen zijn. Dus dan wil ik toch wel graag de reden weten waarom het niet verkocht zou gaan worden. wij hebben u daar niet eerder over gehoord. Dank u.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   wethouder
  • 0:33 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Op dit moment ga ik ervanuit dat de afspraken, weliswaar mondeling, die daarover gemaakt zijn, zowel met de eigenaar alsook met de huurder, en dat de genoemde termijn die ik zojuist richting u beide en ook de andere raadsleden vanzelfsprekend heb uitgesproken van die twee jaar, dat zal nu denk ik inmiddels ruim 1,5 jaar, maar binnen die termijn wij zowel met de eigenaar als met de huurder, de huurder heeft het ook voor de beperkte tijd gehuurd, dat kan ik u wel zeggen, maar dat we uit dit pand, nummer 14, dat we dan daaruit zullen komen.
  • 0:07 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Goed dat waren de ingekomen stukken, nummer vier hebben we al besproken met de algemene beschouwingen dus daar hoeven we het nu niet meer over te hebben.
 • 8 Inlichtingen college
  • 0:8 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Komen we bij agendapunt 8, inlichtingen van het college. Meneer Borgesius, wethouder.
  • 1:40 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Ja, dank u wel voorzitter. Wij als college vinden het een positieve overschrijding, laat ik het zo maar even formuleren, maar desalniettemin vinden wij het toch als een actieve informatieplicht, meerdere keren denk ik ook de laatste tijd vanuit uw raad richting het college uitgesproken, en dan praten wij in dit geval over de oppervlakte zonneparken. Wij zitten nu als we alles optellen, en dat laatste keer dat we daar over van gedachten hebben gewisseld was het in concreto zo om en nabij de 100, maar wij gaan nu richting de 300. Het betreft hier dus een aanvraag, maar dat hoef ik u niet voor te rekenen en wij zijn toch van plan om die mee te nemen en daarover vindt dus ook al volgende week richting de burgers, het betreft een park van 200 hectare aan het Tweede Boerendiep. Wij denken dat het maatschappelijk, want dat is denk ik een van de kernpunten in de nota Stadskanaal op Zon wat u heeft vastgesteld dat dit toch maatschappelijk daar in dat gebied uitstekend is in te passen en volgende week vindt daar dan ook een voorlichtingsbijeenkomst plaats. Waar die plaatsvindt moet ik u het antwoord op schuldig blijven, maar die was vanavond volgens mij nog niet bekend. Maar dat is dus nu de actuele stand van zaken. aanvragen die nadien binnen zijn gekomen of zullen binnenkomen, die zetten wij voorlopig even op hold.
  • 0:01 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Van Beek, CU.
  • 0:27 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, eigenlijk een vraag aan de portefeuillehouder. Wanneer komt u dan eigenlijk terug naar de raad om het een en ander te gaan bespreken. Want volgens mij hebben wij bij de algemene beschouwingen afgesproken rond de 200 hectare en ik kijk echt niet op een hectare meer of minder, maar u gaat er nu gelijk 100 overheen, dus mijn vraag; wanneer gaat u een avond met ons beleggen.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   meneer Borgesius
  • 1:27 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Dat gaf ik dacht ik in de toelichting ook al een beetje aan, u heeft als raad denk ik met name de nadruk gelegd op de maatschappelijke inpasbaarheid van zonneparken. En we hebben dus afgelopen week hebben wij een voorlichting, de tweede keer trouwens was dat, een voorlichtingsavond gehad in Noordstee over het zonnepark gelegen de Van Boekerenweg, een van uw raadsleden was daar ook bij aanwezig. Persoonlijk kreeg ik daar stellig de indruk dat het maatschappelijk draagvlak daar redelijk is, wat ik u zojuist zei volgende week dinsdag is er een bijeenkomst ten aanzien van het park en u hebt gelijk we gaan er in een keer met 100 hectare overheen, maar als je dan een aanvraag krijgt voor 200 en je hebt al 100 ja dan ga je in één keer naar de 300, daar kan ik ook niets aan doen, dat kan ik ook niet veranderen, maar ook die avonden zullen wij natuurlijk gaan evalueren en kijken hoe dat maatschappelijk valt en dan is er in onze beleving een moment van laat ik maar zeggen bezinning, ook richting uw raad vanzelfsprekend, dat we dan zeggen ja wat gaan we nu doen. Hoe snel gaan we proberen die slag naar de 600 te maken en dan kunnen wij ook dat meenemen al die reacties van met name de Van Boekerenweg die ik zojuist heb genoemd, alsook de 200 hectare aan de Tweede Boerendiep.
  • 0:02 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   meneer Van Beek.
  • 0:12 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, ik begrijp wat u zegt hoor, alleen de laatste opmerking van dan gaan we bekijken of we misschien gelijk de slag naar de 600 hectare moeten gaan maken dat is mij nog een stap te ver, ik denk dat we dan eerst met elkaar in gesprek gaan.
  • 0:30 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Nou dan heb ik dat waarschijnlijk een ietsje verkeer geformuleerd, wat wij eigenlijk willen nu met deze, als we die twee ervaringen hebben dan een moment van bezinning, vandaar ook dat ik richting uw raad zei van nu zetten we alles voorlopig even op hold en alvorens wij zeggen maar we gaan weer los om het maar even populair te zeggen dan zal daar eerst een moment van bezinning met uw raad over zijn geweest.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Mellies, LB.
  • 0:5 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Ja, ik had hem eigenlijk bewaard voor de rondvraag, maar nu de wethouder er zelf over begint dan kan ik het net zo goed nu even meenemen.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Als het over dit onderwerp gaat wel, anders niet.
  • 0:58 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   ja ik was er vorige week bij aanwezig bij de bijeenkomst in het buurtcentrum Noordstee. Er was niet zo'n hele hoge opkomst en ik had een beetje begrepen eigenlijk dat heel veel mensen er ook geen weet van hadden. Sowieso de raadsleden hadden er bijna geen weet van dat het daar was, er is weinig ruchtbaarheid aan gegeven en het gaat natuurlijk wel ergens om en in die zin sluit ik me even aan bij meneer Van Beek. we hebben dat moment ingelast om even te reflecteren, nu gaat het wel ontzettend hard terwijl er nog zoveel vragen zijn, want tijdens die bijeenkomst waren er toch ook behoorlijk wat vragen van mensen van goed dat gebiedsfonds, leuk dat bedrag, €750.000,-, is dat veel is dat weinig, wie gaat er over dat bedrag, wie mag het besteden, wie zit er in die stichting die er apart voor opgericht wordt en nu zijn we alweer over de zoveel hectare heen en die vragen leven ook nog dus ik denk dat het goed is dat wij wel even een moment pakken dat we ook die vragen mee kunnen nemen. Dank u wel.
  • 0:00 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Mellies. Meneer Van Calker, VVD.
  • 1:05 J. van Calker
   VVD
   J. van Calker
   Jawel voorzitter, ik ben wel even nieuwsgierig, ik heb er eens even over nagedacht, ik ben voor 14 dagen geleden op een grote bijeenkomst geweest in Oosterpoort in Groningen, daar was de heer Ed Nijpels die was daar, het ging over duurzame energie, daar was ook nogal wat commotie, maar ik ben wel even nieuwsgierig, wie gaat die terreinen onderhouden waarop zonnepanelen worden geplaatst of die al geplaatst zijn. Wie gaat dat onderhouden. Ik zie hier op Stadskanaal een prachtig mooie gebeuren hier, maar het ligt vrij diep aan de grond. De een die zegt er moeten schapen onder, de ander zegt er moeten varkens onder, ik ben wel even nieuwsgierig wie gaat dat onderhouden want ik ben zelf agrariër geweest en ik weet heel goed wat er hier op deze gronden wil groeien en wij hebben daar ook wel een oplossing voor, maar dat mag niet. Als ????????????? de kop opsteekt dan zie ik over drie jaar dan zijn de zonnepanelen uit beeld. Misschien zei ik even te donker, maar wie gaat dat onderhouden.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Uw punt is duidelijk. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:23 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, dank u wel voorzitter. We hebben al eerder, ik dacht dat ook met de algemene beschouwingen was, de vraag gesteld hoe zit het met de capaciteit van het stroomnet. We stellen heb nog maar even weer omdat het de ontwikkelingen ons inhalen haast, kan het stroomnet ter plaatse achter het Tweede Boerendiep de afvoer aan van de stroom wat geproduceerd wordt door 200 hectare aan zonnepanelen.
  • 0:7 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Wethouder, Borgesius.
  • 1:38 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Ja, eerst even richting de heer Mellies. Laat ik het zo zeggen uw opmerking ten aanzien van de lage opkomsten die deel ik, van buiten de direct betrokkenen denk ik dat er hooguit een 20 waren, die orde van grootte, maar dat er niet genoeg mensen zijn uitgenodigd dat wil ik hier toch weerleggen. Want voor zover mij bekend heeft Powerfield 500, jawel, 500 uitnodigingen verstuurd. Dus dan gaat het in mijn beleving absoluut niet op dat daar niet genoeg mensen voor zijn uitgenodigd. Richting de heer Van Calker, ja dat lijkt mij heer Van Calker een taak van de exploitant, want als die zijn paneeltjes laat overgroeien ja dan zal het rendement denk ik toch afnemen. Dus ik denk niet dat de exploitant dat doet, dus die zal zorgdragen dat dat ook vrij blijft zodat de zon op die panelen kunnen schijnen. Richting de heer Hofstra, kijk om uw stroom kwijt te kunnen zo lang het ondergronds is, is dat een aangelegenheid tussen de exploitant en Enexis en du moment als Enexis dat weer bovengronds wenst te transporteren dan komt Tenet daar in beeld. Maar dat ligt buiten onze verantwoordelijkheid.
  • 0:8 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Van Beek, CU.
  • 1:0 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja ik wil toch nog even aanhaken, kijk u zegt wel van er zijn 500 brieven verstuurd, maar we hebben natuurlijk ook beleefd in Vledderveen natuurlijk die avonden en daar waren ook uitnodigingen in de krant gezet zelfs voor bijeenkomsten. Mensen hebben dat kennelijk gemist of niet gezien of weet ik het wat, is het nog een idee om nog een extra advertentie op de gemeentelijke pagina te zetten als er nog een vervolgavond is. wat u aangeeft dat die nog gaat komen. dat u nog een soort attentie geeft van let op dit en dit speelt er. en ik had graag nog toch eigenlijk wel een toezegging willen hebben, dat we dan zeggen van laten we na de zomervakantie of de 2e helft van dit najaar toch maar een avond gaan beleggen want het gaat nu wel heel hard.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   meneer Borgesius
  • 0:5 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Doelt u nou op de Van Boekerenweg of op de Tweede Boerendiep heer Van Beek.
  • 0:5 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ik doel gewoon op alles.
  • 0:8 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ik denk de eerste op Boerendiep en de tweede op alles, verwacht ik.
  • 0:02 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja nou alles bedoel ik dus gewoon in de totaliteit van 200hectare die we nou overschrijden, we gaan dus naar de 300, om daar toch maar een avond over te beleggen en vast te zetten want anders lopen de agenda's gewoon vol.
  • 0:21 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   nou ja volgens mij heb ik u die toezegging gedaan dat wij een moment van bezinning, heb ik het dan benoemd dacht ik, en ook heb ik u gezegd dat wij nu alle aanvragen die binnenkomen voorlopig on hold zetten, dus dat heb ik in feite al toegezegd dacht ik voorzitter.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Kunnen wij daar een toezegging voor maken voor eind oktober?
  • 0:1 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Voor een bezinningsavond of
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Bezinningsavond als raad.
  • 0:4 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Jawel.
  • 0:8 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Mellies.
  • 0:25 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Ja, dank u wel voorzitter. Zou u dan misschien ook als die avond georganiseerd wordt wat meer informatie gegeven worden over de invulling van het gebiedsfonds want daar zijn ontzettend veel vragen en eigenlijk, wat ik de afgelopen avond ook begrepen heb een beetje van de mensen die er verstand van hebben, dat die ook niet helemaal in de gaten hadden hoe dat nou precies uit moest komen te zien, maar het gaat wel ergens om dus het zou mooi zijn als dat ook meegenomen wordt op die avond. dank u wel.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Nog meer vragen? Meneer Van Calker, VVD.
  • 0:05 J. van Calker
   VVD
   J. van Calker
   Ik wil graag opbouwende kritiek even voor ter verduidelijking, er zijn zoveel ideeën, ik ben absoluut niet tegen zonnepanelen, maar wij waren 5-6 week geleden in Spanje en je zag op geen schuur of op geen loods of op geen huis zonnepanelen en we reden daar en op een gegeven moment toen zagen we een systeem, en dat is misschien toch wel eens om in de gaten te houden, er was een systeem er stonden pilaren in het land en daar zat een heel groot scherm op en op elk scherm zaten 50 zonnepanelen en er stonden wel 300 van die palen, maar dan heb je ze omhoog en als je die op rijen zet en die dingen draaien ook nog. Ik zeg tegen mijn vrouw ze draaien, nee ze zegt dat zie je niet goed, nou ik zei hij kraakt maar hij draaide wel.
  • 0:08 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Meneer Van Beek.
  • 0:14 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ik heb nog geen antwoord op mijn eerste vraag of er mogelijk kenbaar gemaakt kan worden in de krant een extra aankondiging dat er een avond plaats gaat vinden over die hectares zonnepanelen.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Borgesius.
  • 0:11 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Daarom vroeg ik u ook; doelt u dan over dat park aan de Van Boekerenweg of over mogelijkerwijze het park wat misschien gerealiseerd wordt aan het Tweede Boerendiep.
  • 0:3 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Tweede Boerendiep portefeuillehouder.
  • 0:10 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Daarvan heb ik u zojuist al gezegd; volgende week 3juli is daar een bijeenkomst. Maar vraag mij niet waar dat weet ik op dit moment ook nog niet.
  • 0:21 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Nee, dat begrijp ik wel dat ik dat nu weet, maar het gaat mij er om dat de omwonenden dat weten. en dat mensen die misschien best wel een uitnodiging gehad hebben maar die gewoon met de folders zo bij het oud papier gegaan is en het niet meer weten, dan kan het misschien nog een keer extra benadrukt worden in de gemeentelijke pagina in de regionale plaatselijke bladen, Kanaalstreek.
  • 0:3 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Nou voor 3 juli lijkt me dat niet meer haalbaar meneer Van Beek.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Mellies.
  • 0:4 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Ja, dat antwoord op de vraag of wij wat meer informatie kunnen krijgen over het gebiedsfonds.
  • 1:5 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   De actuele stand daarover, maar dat zullen we dan gedetailleerder doen, is dat wij nu druk doende zijn met het oprichten van een stichting. En die stichting die wordt vanzelfsprekend bestuurd door mensen, daar zoeken wij mensen van aan en die stichting die gaat dus het geld, de hoeveelheid geld, alleen voor de Van Boekerenweg, en u was daar zelf ook bij, praten we dan over €750.000.-, die gaat zich dan bezig houden ook met aanvragen die richting die stichting kunnen worden gedaan voor het gebied c.q. ook mogelijkerwijze voor duurzaamheidsmaatregelen. Maar dat staat dan, dit zetten wij nu op de rail en wanneer wij dat moment inlassen waar nou zojuist de toezegging voor gedaan is, dan kunnen wij denk ik daar ook wat concreter in zijn. Maar dit is dus op dit moment de actuele stand van zaken. wij zijn druk bezig met het werven van mensen, enkele hebben hun toezegging al gedaan en die zullen dan ook zitting nemen in die stichting.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ik wou eigenlijk de discussie wel sluiten, maar mevrouw Berndt.
  • 0:11 M. Berndt-Becker
   fractievoorzitter CDA
   M. Berndt-Becker
   Fijn dat ik nog mag voorzitter. De OZB die komt daar nog overheen, over die 750.000. Neem ik aan. Vind ik wel belangrijk.
  • 0:01 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Volgens mij heb ik daar een antwoord op gegeven toen de heer Mellies de OZB opbrengsten separaat wilde zetten. Toen heb ik al gezegd die staan al in de begroting vermeld.
  • 0:14 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Daarmee hebben we dit voldoende besproken voor nu. Wordt vervolgd. Kom ik bij agendapunt, tenminste volgens mij hebben andere collegeleden geen inlichtingen voor vanavond. Dat klopt.
 • 9 Vragenuur
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan kom ik bij agendapunt 9, vragenuur, die zijn niet ingediend
 • 10 Interpellaties
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   evenals interpellaties, zijn ook niet aangevraagd
 • 11 Rondvraag
  • 0:01 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Kom ik bij de rondvraag. Wie heeft er een dringende vraag voor de rondvraag. Meneer Van der Heide, Van Beek, Tamsma, mevrouw Van der Heide, meneer Klopstra, meneer Van Calker, mevrouw Schipper, meneer Hofstra, meneer Mellies, meneer Lesman, mevrouw Luijken, meneer Idema, mevrouw Ham, mevrouw Bieze, meneer Bieze, meneer Maarsingh, mevrouw Berndt, mevrouw Schrör, meneer Remmerts, meneer Wiersema. Dank u wel.
 • Besluitvorming met debat

 • 12 Bestemmingsplan "Landelijk gebied, Zandtangerweg 46"
  • 12. Bestemmingsplan Landelijk gebied Zandtangerweg 46 (320,92 KB)12.1. Landelijk gebied Zandtangerweg 46 Regels (291,43 KB)12.2. Landelijk gebied Zandtangerweg 46 Bijlagen regels (2,36 MB)12.3. Landelijk gebied Zandtangerweg 46 Toelichting (4,34 MB)12.4. Landelijk gebied Zandtangerweg 46 Bijlagen toelichting (5,71 MB)12.5. Kaart (88 KB)
  • 0:19 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Kom ik bij agendapunt 12; bestemmingsplan "Landelijk gebied Zandtangerweg 46". Wie wil daarover het woord voeren. Alleen meneer Maarsingh. Ga uw gang meneer Maarsingh, CDA.
  • 1:09 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja voorzitter wij vinden dit toch een heel belangrijk punt en laat ik u direct maar zeggen uw voorstel en dan heb ik het over voorstel hebben wij het over het voorstel van het college, om dat handelsbedrijf aan de Zandtangerweg uitbreiding mogelijk te maken, daar zijn wij het als CDA fractie helemaal mee eens. Het is een heel dossier geworden, zo gaat dat met uitbreidingen en met groei, maar de voorwaarden argumenten zijn heel helder omschreven en ook de risico's die er zijn. Er zijn dus geen risico's, ook dat is helder omschreven. En wat wij eigenlijk willen zeggen voorzitter is dat het hier gaat om een heel mooi bedrijf, dat heeft het college ook zelf opgeschreven, maar als het zo is dan mag het ook een keer extra gezegd worden. En het gaat hier over een bedrijf dat zich in decennia heeft ontwikkeld en is gegroeid en dat er heel netjes en keurig uitziet. En wij vinden dat wij in onze gemeente trots moeten zijn op dergelijke ondernemers, dergelijke ondernemingen, niet alleen voor de ondernemingen zelf maar ook voor de werkgelegenheid. En zo'n bedrijf past nu precies in de Mussel en past ook precies op die plek. En als dit nu even het voorbeeld is van een nieuwe omgevingswet voorzitter dan is het hier in concreto niet afremmen maar groei stimuleren. Dus we zijn het helemaal eens met uw voorstel. Dank voor het geduld.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Maarsingh. Mevrouw Brongers, wethouder.
  • 0:8 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja voorzitter dank u wel, maar even vanaf deze plek, dank voor de uitgebreide toelichting en uw aller instemming.
  • 0:19 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Goed, volgens mij kan ik ook concluderen dat iedereen met het raadsvoorstel, met bestemmingsplan Landelijk gebied, Zandtangerweg 46. En dat er geen grondexploitatieplan vastgesteld hoeft te worden. Aldus besloten. [voorzitter klopt met hamer]
 • 13 Voorlopige jaarrekening 2017 Wedeka Bedrijven en 1e begrotingswijziging 2018 Wedeka Bedrijven
  • 13. Voorlopige jaarrekening 2017 en 1e begrotingswijziging 2018 Wedeka (311,06 KB)13.1. Jaarstukken Wedeka Bedrijven 2017 (703,99 KB)13.2. Begrotingswijziging 2018 (43,63 KB)13.3. Concept brief aan Wedeka (279,99 KB)13.4. Getekend accountantsverslag 2017 (2,41 MB)13.5. Brief Wedeka aan gemeente Stadskanaal (10,94 KB)
  • 0:08 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Gaan we verder met agendapunt 13, voorlopige jaarrekening 2017 en 1e begrotingswijziging 2018 Wedeka. Wie wil hierover het woord voeren. Dan wil ik het woord geven aan de heer Tamsma van de CU.
  • 1:25 A. Tamsma
   raadslid ChristenUnie
   A. Tamsma
   Dank u wel voorzitter. Kennis nemen van de jaarrekening 2017. Nou tot onze vreugde is het verlies toch weer kleiner dan verwacht, maar nog wel altijd een verlies. Dus wat dat betreft is er nog wel werk aan de winkel voor de toekomst en hier komen we later dit jaar nog over te spreken als wij het koersdocument van Wedeka bespreken. Het gebruiken van de meevaller van 2017 in feite om de tekorten in 2018 op te vangen vinden wij een logische keuze, daar kunnen wij in meegaan. Dat kunnen wij ook met het reserveren van het restant wat overblijft van dat overschot 2017 wat naar de gemeente gaat voor een aantal pilots bestemd voor het nieuwe leerwerkbedrijf. Enerzijds ja het is nodig voor de toekomst van Wedeka naar onze mening en ten tweede het is ook geld wat het bedrijf zelf heeft gegenereerd daarvoor dus het is ook logisch om het daar ergens te laten. We hebben nog wel een vraag aan de wethouder. Die 207.000 waar we het dan over hebben, stel dat die nou niet, of niet volledig, wordt benut voor dat doel, vloeit het dan terug naar de algemene middelen of naar de reserve sociaal domein.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Tamsma. Mevrouw Berndt, CDA.
  • 2:58 M. Berndt-Becker
   fractievoorzitter CDA
   M. Berndt-Becker
   Voorzitter als CDA fractie hebben wij inderdaad kennis genomen van die voorlopige jaarrekening en het voorstel van de 1e begrotingswijziging. Graag willen wij ook even onze bijdrage en standpunt geven over de conceptbrief aan Wedeka. Gelukkig is het negatieve resultaat van 2017 na de bijdrage van de rijksoverheid 1.446.000 lager dan verwacht. De bijdragen van de gemeente bedroegen in 2017 3.809.000. Voor ons als gemeenteraad is het reilen en zeilen van Wedeka van groot belang, het gaat om heel veel werknemers en het gaat ook om werkgelegenheid. En het gaat ook over veel geld, waarbij de deelnemende gemeenten verantwoordelijk zijn voor die exploitatie tekort. Door de herindeling van betrokken gemeenten is er sprake van een andere verdeling van die rijksbijdrage. Ons advies is dan ook om daar goede afspraken over te maken in het Dagelijks Bestuur. Wij willen dat advies graag uitgevoerd zien. Wedeka is voor 25% van de inkomsten afhankelijk voor opdrachten uit de markt en voor de toekomst zal dat percentage zeker omhoog gaan. Wij hebben de indruk dat de directie en management daar hard aan gewerkt heeft en aan werkt. Wij lezen dat de werkelijke bedrijfslasten €416.000,- lager zijn en voor de salarissen van ambtelijk personeel 267.000. Als CDA hebben wij een warm gevoel voor de werknemers van Wedeka. Zij verdienen een plaats in de werkgelegenheid in onze gemeente. Voorzitter het resultaat is gelukkig minder negatief dan verwacht, maar het is nog altijd negatief. Wij kunnen wij akkoord gaan met het voorstel van de meevaller van €961.000,- toe te voegen aan de reserve om het verwachtte negatieve resultaat van 2018 te verlichten. Om een aantal redenen zal het resultaat voor 2018 lager uitpakken dan iedereen verwacht, o.a. door het niet doorgaan van eerder besloten reorganisatie, extra investeringen in personeel en nieuw afgesloten CAO en de verslechtering van de subsidie van het rijk. Voorzitter kunt u hier nog iets meer over zeggen. Want deze keuzes hebben natuurlijk alles te maken met het strategisch plan voor Wedeka, wij zien uit naar de uitkomst van deze discussie. Voorzitter ten slotte over het resterende bedrag van de meevaller. Wij zijn met u van mening dat dat bedrag van €484.000,- terug moet naar deelnemende gemeenten. Het voornemen om in het AB van Wedeka op de vergadering van 18 juni aanstaande een beslissing te nemen over de bestemming van dit bedrag moet worden voorkomen, het is ons geld en gaan zelf over de bestemming. Kort gezegd; als CDA zijn we het eens met de zienswijze van het college aan Wedeka en we zijn ook bereid het terug te betalen bedrag te oormerken voor eventuele extra kosten voor pilots voor het leerwerkbedrijf. Tot zover, dank u wel.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel mevrouw Berndt. Meneer Idema, SP.
  • 1:3 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Voorzitter, wij hebben kennis genomen van de jaarrekening en kennisgenomen van de begrotingswijziging. Het begrootte verlies is gelukkig weer erg meegevallen, ongeveer 1,5 miljoen. Een prima resultaat omdat het verlies nabij de 4 miljoen was begroot. Wij willen wel opmerken dat het spijtig is dat alle maatregelen Wedeka amper in staat stellen om de productie afspraken overeind te kunnen houden. Om deze reden vinden wij het verantwoord dat de voorgesteld begrotingswijziging noodzakelijk zijn om de productie zoveel mogelijk gehaald kan moeten worden c.q. te kunnen waarborgen. Wij stemmen in met de resterende deel van de gemeentes uit te keren voor dekking van eventuele pilots. Toch hebben wij nog even aandacht voor het niet volledig invullen van de taakstelling 2017 voor de WSW geïndiceerden om een werkplek te creëren. Wij vinden dat nu echt dat hier nu echt op ingezet moet worden dat dit gaat gebeuren, zou dit meegenomen kunnen worden in de zienswijze. Dank u wel voorzitter.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Idema. Aan u het woord meneer Hofstra, PvdA.
  • 1:35 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja dank u wel voorzitter. Ja we hebben de financiële cijfers allemaal al gehoord. Resultaat over 2017 1,5 miljoen beter dan begroot, begrotingswijziging 2018 bijna een miljoen er weer bij, dus dat is beetje een vestzak broekzak verhaal. Meneer Idema die had het over de taakstelling van de WSW van de indicaties, wij willen het graag even hebben over de taakstelling voor het beschut werk, daar hebben we het natuurlijk ook wel vaker over gehad. Twee van de elf hebben wij ingevuld en hier in Stadskanaal is het nog steeds de verklaring dat dat ligt aan de strenge normen van het UWV of is hier wat anders aan de hand, zijn wij heel nieuwsgierig naar. Resultaten van de leerwerktrajecten zijn wij ook heel nieuwsgierig naar. En daarnaast ja het koersdocument dat wordt natuurlijk nog besproken in de toekomst, maar wij hebben wel grote zorgen hoe dit nu financieel en inhoudelijk reilt en zeilt bij Wedeka. Iedere keer lijken de jaarstukken wel iets beter, maar trend is toch wel heel duidelijk negatief. We zien ook inderdaad dat de productie capaciteit niet meer vervuld kan worden doordat er geen nieuwe instroom meer is. is het de bedoeling dan dat die met leerwerktrajecten worden opgevuld of dat dat met beschut werkers gaat worden opgevuld, daar zijn wij allemaal wel heel nieuwsgierig naar. Het zijn wel vragen die bij ons leven op dit moment. Dank u wel voorzitter.
  • 0:7 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Hofstra. Wethouder Hamster.
  • 2:57 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Goedenavond, dank u wel voorzitter. Dank voor de inbreng van de raad. Ik denk dat terecht geconstateerd wordt dat er minder verlies is, wat inderdaad een mooi resultaat is, dat zijn we gewend van Wedeka dat ze eigenlijk altijd beter presteren dan ze in hun begroting aankondigen en verwachten. Het begint bijna gewoonte te worden inderdaad dat er gewoon 1,5 miljoen beter gepresteerd is dan aan de voorkant verwacht, maar het is natuurlijk een prachtig resultaat. Er wordt ook terecht geconstateerd door de heer Tamsma dat er nog steeds wel een verlies is. Dat valt te verklaren, dat valt heel goed te verklaren, volgens mij kent u allen de verklaring want daar hebben we het meerdere keren over gehad. Dat tekort ontstaat door de grote kortingen op de SW-plekken. In die zin moeten we ook realistisch zijn dat ja de ombouw moet ervoor zorgen dat het resultaat dat het tekort minder wordt, maar wij gaan de komende jaren nog tekorten hebben bij Wedeka. omdat wij gewoon heel weinig geld krijgen voor de mensen in de SW en er werken zoveel mensen dat we dat niet op kunnen vangen ondanks een hele goede bedrijfsvoering met de opbrengsten van die mensen. Dus ja tuurlijk het hele werkleerbedrijf is er op gericht om straks de tekorten terug te brengen naar nul, gaan we deze college periode niet redden. Laat ik dan ook maar zo helder zijn. Tenzij, een kleine tenzij, er grote wonderen gebeuren en het Kabinet besluit om die tekorten of die kortingen deels of geheel terug te draaien. Komende dagen verzamelen alle gemeenten zich in Maastricht voor het VNG congres en daar wordt gesproken over het interbestuurlijk programma, daar hebben we het twee weken geleden ook over gehad en ik krijg nu aan de lopende band conceptmoties binnen over dit VNG bestuur oproepen om in gesprek te gaan over jeugdzorg, over BUIG, over tarieven Wmo en ook de SW komt hier en daar nog weer voorbij. Wat het Kabinet vervolgens met die moties gaat doen dat is natuurlijk afwachten. Maar u hoeft het niet van, dat is de conclusie, u hoeft het niet van Wedeka te gaan verwachten dat de tekorten van Wedeka ??????? dat de tekorten naar nul terug gaan. De taakstellingen, gaat het over bij de SP en bij de PvdA. Taakstellingen van mensen met een SW indicatie. Dat zijn de mensen die er zijn, alle mensen met een SW indicatie die in die gemeenten wonen die kunnen terecht bij Wedeka. Als zij zich melden of als ze bekend zijn en daar om een plek vragen dan krijgen ze die. Er wordt aan de voorkant een begroting gemaakt van het aantal mensen dat verwacht wordt in de SW, dat heeft te maken, op dit moment, alleen nog met uitstroom of wellicht met verhuizingen.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   meneer Idema, SP.
  • 0:11 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Voorzitter, ik heb me misschien niet zo gelukkig uitgedrukt maar ik heb het over de taakstelling die gesteld is van 11 nieuwe WSW kandidaten. Zelfde wat meneer Hofstra zei.
  • 0:1 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja, u bedoelt beschut werken kandidaten.
  • 0:1 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Beschut werken, ja.
  • 0:58 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Kijk daar kan ik een heel adequaat antwoord op geven. Want die opdracht om te plaatsen ligt bij Wedeka, maar om die mensen naar Wedeka toe te brengen ligt bij de gemeente. Dus ja u kunt best wat in de zienswijze schrijven maar feitelijk moet u ons als college de opdracht geven om te kijken of we die mensen kunnen vinden. En eigenlijk is dat ook wat de heer Hofstra zegt van wat moet er eigenlijk gebeuren om te zorgen dat die taakstelling gehaald wordt, dat die mensen met een arbeidsbeperking ook werkelijk tot een beschut werken indicatie komen. Want dat gaat nog steeds niet heel hard. Ik kijk omhoog, volgens mij zitten we op 5 inmiddels, of niet. Ja. We krijgen bij het TDC alle mensen binnen die zich melden voor een uitkering, we hebben de linken gelegd met het praktijkonderwijs om zo snel als kan naar die indicatie toe te gaan, ze melden zich niet, ze zijn er niet. Als wij maar enigszins het idee hebben van deze mensen zouden richting beschut werken moeten kunnen gaan dan laten we zo'n check doen.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   meneer Mellies.
  • 0:22 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Ja, even kort tussendoor, even voor mijn beeldvorming. We hebben te maken met de oude SW met de kortingen die we krijgen, dat we daar flink op toe moeten leggen zeg maar, maar die mensen die via het beschut werk aan het werk komen dat wordt volledig betaald vanuit de middelen die wij krijgen vanuit het rijk, of hoe moet ik dat zien. Moeten we daar ook wel
  • 0:21 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Daar is een berekening op los gelaten, de vergoeding van de loonkosten voor de eerste jaren zit daar een bonus op, die het aantrekkelijk maakt om ze te plaatsen. Daarna moeten deze mensen nog steeds redelijk bijverdienen om inderdaad dekkend te zijn, maar volgens de berekening van het ministerie zou het moeten kunnen.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   mevrouw Schipper, PvdA.
  • 0:44 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja, mijn vraag gaat eigenlijk dezelfde kant op want ik vraag me dan af waar zijn die mensen dan. Ik vind het heel vreemd want we weten allemaal dat ze er zijn en ik had ook begrepen dat ze ook op eigen initiatief dat mogen doen dus en ik begrijp het dan niet dat ze horen het ook te weten althans ik neem aan dat ze het weten, ik begrijp dus echt niet, wordt er dan ook niet met die mensen contact gezocht of, wat ik me dan ook misschien wel eens kan voorstellen dat een bepaalde drempelvrees is of een bepaalde angst, maar ik vind het een heel raar, raar dat mensen het dat ze er gewoon niet zijn dat ze er gewoon niet komen. terwijl het eigenlijk zo'n mooie gelegenheid zou kunnen zijn.
  • 1:15 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ik ga nu drie dingen zeggen, ik ben het met u eens. Het is raar dat ze er niet zijn, de logische vindplekken van mensen met een arbeidsbeperking die in zouden kunnen stromen dat is in principe praktijkonderwijs speciaal onderwijs. Daar hebben we heel nadrukkelijk de banden mee aangehaald om te kijken wat de uitstroom richtingen zijn. Is het inderdaad de uitstroom richting werk, wat een SW indicatie beschut werken zou kunnen zijn, is het uitstroom richting zorg, dat mensen in een soort van dagbesteding terecht komen of is het in onderwijs dat ze wellicht door kunnen studeren. En daar zijn we nu redelijk scherp in en het blijkt dat toch meer mensen dan wij aan de voorkant verwachten toch nog een stapje kunnen maken in het onderwijs. Nou zo lang mensen zich kunnen ontwikkelen dan proberen we dat te stimuleren natuurlijk. Dat zou een hele logische vind plek zijn. daarnaast inderdaad, als ze via ons TDC of een andere manier bij ons binnen komen dan en wij hebben de aanname dat ze zoveel begeleiding nodig hebben dat ze niet zelfstandig kunnen functioneren en een arbeidscapaciteit van 30% of minder hebben dan gaan we ze echt wel richting UWV sturen om een test te doen inderdaad. Of ze inderdaad voor de indicatie in aanmerking komen. het is niet dat wij niet willen. Sterker nog, we hebben nu zelfs een financieel motief om zoveel mogelijk mensen richting beschut werken te helpen, want Wedeka heeft daar de begroting inmiddels op ingesteld.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   mevrouw Schipper
  • 0:02 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Kan het dan ook zijn dat het via de UWV dat die want er werd net ook al gezegd die eisen zijn heel streng en dat is we hebben het er al vaker over gehad, dat er dus misschien moet daar eens naar gekeken worden dat ze dus niet allemaal van die strenge eisen meer hebben en dat er dan wat meer mensen voor in aanmerking zouden kunnen komen.
  • 1:05 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja, eens. Dat is een landelijke aangelegenheid, wij bepalen niet de eisen van het UWV, wij bepalen niet de eisen van wie wel en niet onder beschut werken valt, dat is aan minister, ministerie en de Kamer. Binnen de geldende eisen lijkt het UWV streng op te treden, daar worden inderdaad Kamerdebatten over gevoerd van hoe kan dat nou toch dat die mensen er nog niet zijn, ongetwijfeld heeft u dat ook gevolgd. Ik moet nog één ding toevoegen, want qua afspraakbanen, zeg maar de categorie mensen die met minder begeleiding wel aan het werk kunnen bij reguliere werkgevers of wellicht bij Wedeka, die groep is wel aan het groeien. We zitten ongeveer inmiddels op een stuk of 40 en wij verwachten het komende half jaar nog een stuk of 10 mensen een loopwaardebepaling te kunnen doen, dus daar zien we wel groei in. Oftewel de zwaarste categorie van mensen beschut werken lijkt niet heel hard te gaan, de categorie erboven, met 30-80 % arbeidscapaciteit, zitten we wel heel goed op regel. Dus wellicht dat we meer mensen in die categorie hebben dan in beschut werk, maar dat is eigenlijk nog te vroeg om daar conclusies over te trekken.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   mevrouw Schipper, PvdA.
  • 0:18 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja, dank u wel. En wat zijn dan de kansen van die groep die u nou net die wat meer kansen hebben krijgen die dan daadwerkelijk een baan zodat of een reguliere baan en ook met onbepaalde tijd of voor onbepaalde tijd of is het allemaal toch nog weer voor drie maanden en dan weer opnieuw of hoe moet ik dat zien.
  • 0:08 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Deze mensen krijgen een loonwaardebepaling op de plek waar ze werken van hoeveel capaciteit hebben zij in het werk dat ze uit dienen te voeren op een bepaalde werkplek bij een reguliere werkgever. Het is net als bij iedere andere werkgever werknemer in Nederland de verantwoordelijkheid van de werkgever om tot een contract te komen met een subsidie van ons of vanuit het rijk erbij, via ons. Daar zitten halfjaarcontracten bij, daar zitten jaarcontracten bij en er zijn mensen ook al in vaste dienst gekomen als het inderdaad blijkt. Een deel van de oude WW/ID categorie die zitten nu gewoon vast met een vaste baan vaste afspraakbaan bij werkgevers. Ja dat is gewoon daar is verschil in met als bij iedere andere werknemer.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Gaat u verder.
  • 1:07 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Er was nog een vraag gesteld door het CDA van u zou eigenlijk nog veel meer willen horen over die koers, begreep ik hem zo. Er valt heel veel te vertellen natuurlijk over enerzijds het investerend fundament en anderzijds de koerswijziging, beide lijken hun of hebben hun weerslag al op de begroting die nu voorligt en op de meerjarenraming die erbij hoort. We gaan in september uitgebreid met uw raad doorspreken die koers en ook uw visie erop wellicht met een zienswijze richting Wedeka sturen. Op dat moment zal de directeur van Wedeka er ook zijn om met u nog even wat dieper door te spreken in de commissievergadering dus ik zou de inhoud van die koers nu even willen laten voor wat het is en het moment dan gebruiken om daar dieper op in te gaan. Dan wel een concrete vraag van de PvdA. Inderdaad deze koerswijze moet het mogelijk maken dat een aantal werksoorten die kansrijk zijn behouden blijven en hoe worden die plekken dan gevuld vraagt u. Is dat met mensen vanuit het werkleerbedrijf of is dat met mensen uit de bakken of mensen met een afspraakbaan, al die categorieën zijn mogelijk. Het idee, de grote turn around die Wedeka moet maken is niet meer beperkend tot de categorie beschut werk, oud SW of nieuw beschut werk, maar inderdaad ook de brede categorie mensen, ontwikkeling van mensen in beperkte periode richting uitstroom en wellicht dat daar dan op een gegeven moment ook mensen tussen blijken van ja deze mensen werken hier die werken hier mooi zullen niet uitstromen krijgen een contract bij Wedeka. Dat is dus ja die kunnen vanuit het werkleerbedrijf komen die mensen die op die nieuwe die leeg vallende plekken geplaatst worden en dat kunnen mensen vanuit beschut werken zijn, kunnen breed vanuit de participatiewet de mensen zijn. Volgens mij voorzitter had ik daarmee de vragen beantwoord.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Berndt, CDA.
  • 0:18 M. Berndt-Becker
   fractievoorzitter CDA
   M. Berndt-Becker
   Ja, ik meen dat ik een stukje gemist heb. Ik had toch gevraagd van een vraag naar aanleiding van die omdat door die herindeling van die gemeenten dat is een andere verdeling van die gelden, van die rijksbijdrage. Dus het advies was dus ook wat we dus gevraagd hebben om daar goede afspraken over te maken en wij willen dat ook graag uitgevoerd zien. Kan u dat meenemen.
  • 0:51 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja, ik hoop dat ik u goed begrijp. Er zijn gemeenten ge-herindeelt die hebben nu soms meerdere SW bedrijven waarin zij bedienen. De beide ge-herindeelde gemeenten zijn nu aan het beschouwen van hoe gaan zij de dienstverlening aan de oude SW doelgroep vormgeven. U heeft ongetwijfeld, want daar hebben we het over gehad zelfs, over hoe Westerwolde aan het kijken is of zij richting werk en uitvoering gaan met al hun mensen wellicht uit Wedeka treden of een dienstverleningsovereenkomst ermee sluiten. Dat zou effect kunnen hebben. Deze gemeenten krijgen nog steeds middelen voor hun oude SW doelgroep en die worden gewoon ingebracht in Wedeka. Wel veranderd is, is dat wij als Stadskanaal nu middelen krijgen voor als plaatshebber van de meeste bedrijvigheid. En dat storten wij gewoon 1 op 1 door zoals wij dat ook gewend zijn.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Tamsma, CU.
  • 0:9 A. Tamsma
   raadslid ChristenUnie
   A. Tamsma
   Voorzitter, ik had nog een vraag gesteld over wat er gebeurd als die ruim 2 ton onverhoopt niet besteed wordt voor het doel wat genoemd staat.
  • 0:1 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Volgens mij kent u het antwoord.
  • 0:4 A. Tamsma
   raadslid ChristenUnie
   A. Tamsma
   Gaat dat naar algemene middelen of naar het reserve sociaal domein.
  • 0:29 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Nou volgens mij bepaald de raad waar een eventueel overschot heengaat. Ik kan u wel zeggen het voorstel dat wij zullen doen, normaal gesproken als middelen niet besteed worden dan vallen ze vrij in de algemene middelen. Wij hebben hier wel inmiddels de, u heeft de gewoonte, moet ik het ook zelf goed zeggen, u heeft de gewoonte om overschot op het sociaal domein breed in die reserve te stoppen, maar dat is wel als er onderaan de streep een overschot is. En dat vind ik een ambitieuze doelstelling, zeker met een budgetje van 2 ton.
  • 0:33 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Is er behoefte aan een tweede termijn? Nee. U wordt voorgesteld kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2017 en de voorgenomen eerste begrotingswijziging 2018 en voor dit laatste een zienswijze kenbaar te maken. Verder wordt voorgesteld een terug te ontvangen bedrag beschikbaar te houden voor pilots in het kader van het leerwerkbedrijf Wedeka bedrijven. Kan iedereen hiermee instemmen? Ja. [voorzitter klopt met hamer] Aldus besloten.
 • 14 Ontwerpbegroting 2019 en jaarrekening 2017 P&GZ
  • 14. Ontwerpbegroting 2019 en jaarrekening 2017 PenGZ (349,13 KB)14.1. Jaarverslag en jaarrekening 2017 PenGZ (2,03 MB)14.2. Ontwerpbegroting 2019 PGenZ (5,6 MB)14.3. Ontwerpbijstelling programma RIGG in begroting 2018 PGZ (361,33 KB)14.4. Uitgaande conceptbrief aan het AB PGenZ m.b.t. zienswijze (92,52 KB)14.5. Brief aan gemeenteraden met financiele jaarstukken PGZ (49,67 KB)
  • 0:27 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Komen we bij agendapunt 14, Ontwerpbegroting 2019 en jaarrekening 2017 P&GZ. Goed, wie wil het woord voeren over agendapunt 14. Alleen mevrouw Schrör. Mevrouw Schrör, CDA.
  • 0:25 J. Schrör- de Lange
   CDA
   J. Schrör- de Lange
   Ik kan vrij kort zijn. Wij gaan als CDA fractie akkoord met de genoemde beslispunten. Wel maken wij ons grote zorgen over de kosten voor onze gemeente van het RIGG. Voor de afgelopen boekjaar en zoals vorige week tijdens de raadscommissie naar voren kwam zal dit voor 2018 nog niet verminderen. Kunt u aangeven of er landelijk enige compensatie verwacht kan worden? Tot zover.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Wethouder Hamster.
  • 1:03 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel voorzitter. Volgens mij is het goed om onderscheid te maken tussen de kosten voor de organisatie RIGG en de kosten die wij maken voor de uitvoering van jeugdzorg. Waar het in deze begroting over gaat is de organisatie RIGG. Wat een hele beperkte organisatie is die voor ons heel veel werk doet en die kosten die vallen hier nog mee, die zijn nu stijgend, omdat wij zoveel extra werk hebben gedaan ook de afgelopen maanden. Ik denk dat deze niet buitensporig zijn. De tweede , dus de organisatie RIGG vind ik gewoon passend, sterker nog is een kleine beperkte organisatie voor al het werk wat ze doen en we hebben er heel veel baat bij. De kosten voor de jeugdzorg, ik neem aan dat u daar op doelt, of we daar nog, of daar nog landelijke ontwikkelingen zijn. Hebben we het twee weken geleden ook over gehad, de laatste ontwikkeling is nou eigenlijk parallel aan wat ik zonet zei over alle moties bij de VNG congres staat ook jeugdzorg heel hoog op de agenda. Ik ben heel benieuwd wat de leden van de VNG gaan bepalen over het IBP en welke voorwaarden zij gaan vragen aan het bestuur om uit te dragen naar de regering. Want er zijn heel veel gemeenten die tekorten hebben en er zijn heel veel gemeenten die ook vinden dat daarmee de rest van de taken onder druk komt te staan en daarmee het IBP. Dus dat is een discussie die de komende dagen gevoerd gaat worden in Maastricht.
  • 0:18 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Daarmee voldoende beantwoord? Mevrouw Luijken, SP.
  • 0:23 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ja, ik had toch nog even een vraagje om dat die presentatie die hebben we gehad over de RIGG, dat ze ook in de organisatie zelf gaan kijken waar kan je bezuinigen en noem maar op. Ik moet dan toch iedere keer weer aan die pijlpartners denken die we hadden, hoe zit dat. Hebben we die nog? Of hebben die niet goed genoeg geholpen.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   wethouder Hamster
  • 0:34 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Voorzitter. De pijlerpartners zoals we die kenden die waren voor de Wmo. Die waren bij dat construct betrokken, die zijn er inmiddels niet meer. Dat één en twee de RIGG waar die zouden moeten bezuinigen is niet zozeer de eigen organisatie als wel dat zij zien dat hun dienstverlening hier en daar scherper kan, contract management scherper kan en daarmee ook bezuinigingen gerealiseerd zouden kunnen worden. Door als organisatie scherper te zijn en de juiste dingen te doen zou dat op de totale jeugdzorg budget tot besparingen moeten leiden. Dus ik hoop dat ik daarmee de vraag beantwoord heb.
  • 0:22 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja. Goed, u wordt voorgesteld om kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2017 en om geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbijstelling van het programma RIGG 2018 en ontwerpbegroting 2019. Kan iedereen daarmee instemmen? [voorzitter klopt met hamer] Aldus besloten.
 • 15 Maatregelen naar aanleiding van onderzoek verkeersstructuur centrum Stadskanaal
  • 15. Maatregelen nav onderzoek verkeersstructuur centrum Stadskanaal (352,09 KB)
  • 0:32 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Komen we bij agendapunt 15, maatregelen naar aanleiding van onderzoek verkeersstructuur centrum Stadskanaal. Wie wenst daarover het woord te voeren. Meneer Van der Heide, CU.
  • 2:01 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja dank u wel voorzitter. Ik zal heel snel reageren. Maatregelen naar aanleiding van het onderzoek verkeersstructuur centrum Stadskanaal. Het staat vandaag op de agenda, 28 mei zou het in de raad, zijn erg blij dat we toch een extra uitlegavond gehad hebben op 12 juni, we hadden nog wel wat vragen. We hebben het concept visie voor ons liggen en daarop staat ook de afbeelding van Stadskanaal Koersvast, wat de titel heeft en ik zal het even zeggen want onze fractie kan het wel zeggen, noit soezen moar doun. En misschien moeten we ook wel niet meer hier over lopen te soezen maar gewoon doun, maar toch hadden we nog wat vragen nog. Het is breed gedragen dit onderwerp, dat is duidelijk, het wordt ook door, naar de werkgroep verkeer wordt het ook gedragen en dat is belangrijk. De werkgroep heeft ingestemd met de voorkeursvarianten. En inclusief ook het standpunt van de stuurgroep centrumvisie Stadskanaal. Dat is ook heel belangrijk. We hebben toch nog wat vragen en wat zorgen, want het nu autoluwe Raadhuisplein en de groene weg aan de Navolaan, dat moet voor de fietser en consument bedoelt zijn en dat halen we ook uit dit stuk. Het is dus ook goed te vernemen van u dat de auto te gast is. en we hebben nog wel een vraag over of u het goed blijft monitoren. Als er straks wel weer verkeer daar langs gaat wordt het dan niet te druk bij de viertonde bij de bibliotheek. Gaan er geen opstoppingen komen. Dat is een zorg die wij wel hebben. En we hebben ook nog wat vragen, want uit die voorlichtingsavond vernamen we dat het parkeerverkeer van de Oude Markt en het Geert Teisplein wel het centrum uit kan, nou dat zouden we ook willen adviseren neem dat mee, dat zij in ieder geval niet over de langs de weg langs De Babbelaar het centrum uit moeten want nou dat zal wel een enorme afname van de verkeersdruk geven ons inziens. En in het stuk staat iets genoemd over de huidige kruispunt vormen handhaven, maar wij hebben begrepen dat deze wel aangepakt worden. Graag nog even daarover een uiteenzetting. En de financiële dekking nou dat is heel positief dat daar een subsidie bijdrage van de provincie Groningen ligt van €445.000,-. Maar dat gaat dan over de fietsmaatregelen. We zouden graag vernemen wanneer en hoe wij het voorstel zien over de overige dekkingen en wanneer passeert dat de raad. Dat waren de vragen voor zover. Bedankt.
  • 0:05 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Van der Heide. Meneer Wiersema, CDA.
  • 1:07 M.H.L. Wiersema
   raadslid CDA
   M.H.L. Wiersema
   Ja, dank u wel. Wij als CDA kunnen instemmen met de beslispunten aanleiding van het onderzoek verkeersstructuur centrum Stadskanaal. Aangezien het ook om een verkeersstructuur gaat en niet nog de indeling daar nog niet helemaal bekend is vinden wij het wel dat de veiligheid wel heel erg toeneemt wat we kunnen zien en wij als CDA hebben veiligheid hoog in het vaandel hangen en zien dus dat de losliggende fiets????????? langs de Navolaan-Aziëlaan wordt aangepakt. Uit dat onderzoek concept uitwerking visie centrum Stadskanaal halen wij dat de meeste ongelukken gebeuren langs de Navolaan, zie daarvoor pagina 14. Tevens wordt de bereikbaarheid van het centrum verhoogd waardoor wij niet anders dan blij kunnen zijn. Het mag wel wat kosten, €714.000,-, maar gelukkig stelt de provincie €445.000,- beschikbaar. Dan komen we op een bedrag van €269.000,- uit. Dat lijkt mij een koopje. Als je daarmee de veiligheid van onze inwoners ermee verhoogt. Conclusie; wij als CDA kunnen instemmen met beslispunt aanleiding van het onderzoek verkeersstructuur centrum Stadskanaal.
  • 0:12 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Wiersema. Gefeliciteerd met uw maidenspeech. Kom ik bij meneer Idema, SP.
  • 0:05 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Voorzitter, 12 juni hebben wij de verkeersplan centrum op detail besproken en is veel onduidelijkheid weggenomen. Wij zijn verheugd dat de voor de fietsers allemaal een stuk veiliger gaat worden. Het gaat om grote lijnen in de structuur van het centrum. Onduidelijkheid wat betreft de zogenaamde Pleinlijn, mag wat ons betreft helemaal op de schop, wij hadden overigens graag gezien dat de bewoners van het centrum hierbij vanaf het begin waren betrokken en daarom gaat de toezegging dat bij de verdere invulling van het centrumplan de bewoners wel worden betrokken. Verder hebben wij een wijzigingsvoorstel om de Menistenlaan eenrichtingsverkeer te laten worden. Tot zover voorzitter.
  • 0:09 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Idema. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 1:37 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Ja, we hebben al eerder even een poging gedaan om in de raad te krijgen, maar er was nog veel onduidelijk. Er is wel een en ander opgehelderd voor 12 juni, dat was ook wel nodig. dus daarvoor bedankt. Over het algemeen denken wij dat het er goed uitziet, dat het er positief uitziet, we hebben nog wel wat vragen over wat beslissen we nu precies. Het is een structuurwijziging geeft het college aan, er staat ook in het stuk dat er ook nog dingen nader moeten worden onderzocht, bijvoorbeeld het kruispunt vorm, dan doemt bij mij de vraag op voor een preciezere invulling om het zo maar te zeggen komt u dan nog weer terug met de raad of laat u het daarbij. Verder de vraag die meneer Van der Heide ook had, de monitoring, zijn w ook wel nieuwsgierig naar in de vorm van bijvoorbeeld een evaluatie dat we gaan kijken hoe het nu verloopt. Daarnaast denk ik dat als we kijken naar het systeem als geheel het wordt behoorlijk veranderd, een eenrichtingsverkeer vanaf het politiebureau naar de Europalaan en vanaf hier de ongeveer het busstation zeg maar naar de Europalaan, dus ik denk dat het belangrijk is dat die monitoring dan wel goed gebeurd en dat het dan ook die evaluatie dan goed gebeurd. In eerste termijn wil ik het hier eerst even bij laten. Ik ben benieuwd wat de wethouder antwoord op onze vragen.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Hofstra. Meneer Bieze, GBS.
  • 1:01 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja, dank u wel voorzitter. Even kort, dank voor de extra avond die wij hebben gehad dat heeft voor ons heel wat duidelijk gemaakt. Wat voor ons belangrijk is is dat we in de verdere uitvoering omwonenden meenemen qua communicatie. Dat dat plan breed gedragen blijft worden en inderdaad hebben wij ook staan om na een periode van uitvoering de zaak te gaan evalueren. Toch ook even en dat zegt de SP ook, kijkend naar de Pleinlijn, er gaan in ieder geval een aantal viertondes verdwijnen volgens mij, nou daar zijn wij natuurlijk groot voorstander van, maar ik zou toch graag willen dat u eens naar die Pleinlijn kijkt want we zijn begonnen met heel veel pinguïns, er zijn ook al heel veel pinguïns omver gereden c.q. weggehaald. Er zijn pinguïns die zijn kapot, als we nou toch de zaak gaan aanpakken in het centrum dan zou ik er wel voorstander van zijn om eens te kijken of we daar nu niet eens een eenduidig beeld op die Pleinlijn kunnen gaan realiseren. Tegelijkertijd met dit project. Dank u.
  • 0:12 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ik heb het idee dat niet iedereen weet wat pinguïns zijn. Goed dat zal de wethouder straks wel uitleggen denk ik. Meneer Klopstra, VVD.
  • 0:42 H. Klopstra
   fractievoorzitter VVD
   H. Klopstra
   Dank u wel voorzitter. Ja ook in grote lijnen de plannen zoals die voorliggen zeer verheugd dat die nader zijn toegelicht, het was verhelderend, met een aantal van ons hier in deze raad zijn wij van mening dat het inderdaad herinrichten van die twee eenrichtingsverkeer wegen uitkomend op het Europlein, wel de nodige aandacht behoeft omdat het natuurlijk op dit moment een heel druk kruispunt gaat worden als het winkeltijd is, daar bij de Babbelaar om het zo maar te noemen en dat is best een onoverzichtelijk punt. Dus het zou heel plezierig zijn dat bij de inrichting daarvan goed wordt gekeken naar de veiligheid van onder meer de voetgangers daar. En voor het overige vind ik de suggestie om korte metten te maken met de pinguïns ook nog niet zo'n gek idee. Dank u wel.
  • 0:01 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Klopstra. Meneer Mellies, LB.
  • 0:50 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Ja, dank u wel voorzitter. Ja goed we 12 juni jl. in de patio wat meer uitleg gekregen over het plan, er is veel duidelijk geworden niet alles maar wel veel. We vinden het goed dat er een vrij liggende fietsstructuur komt langs de Navolaan, Europalaan, Esperantolaan en de Aziëlaan, ook vanuit het oogpunt van de veiligheid, ik denk dat dit het beste is, we zijn ook zeer benieuwd naar de uitwerking van het plan hoe dat er allemaal precies uit komt te zien en ook naar de reactie van onze inwoners als het klaar is straks. Wel heb ik toch even een vraag of het nou wel of geen flitsparkeerplaats op het dak van de parkeergarage komt, op het Europaplein. Dan doel ik even op het plan van de heer Beuker en de zijnen van vorig jaar. Dank u wel.
  • 0:26 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Mellies. Wil ik het woord geven aan de portefeuillehouder mevrouw Brongers.
  • 2:30 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Dank u wel voorzitter. En dank voor de reacties vanuit de verschillende partijen. Recentelijk heeft u inderdaad over dit onderwerp in een apart overleg een nadere toelichting ontvangen en dat heeft u als prettig ervaren begrijp ik dan wel, ook noodzakelijk, het is ook een uitgebreid plan dus goed om dat te horen. Immers allen hebben wij een beeld en ook ideen bij de verkeerssituatie en de verkeersveiligheid in het centrum en derhalve ook een veelbesproken onderwerp. Nu het centrum wordt aangepakt zal ik maar zeggen hoort daar ook een nieuwe verkeersstructuur bij. aanpassingen en veranderingen die de verkeersveiligheid bevorderen, u heeft het ook al genoemd, de fietsinfrastructuur verbeteren en de toegankelijkheid naar het centrum verder inhoud geven. En vanavond hebben we het over het vaststellen van de structuur, één van u vroeg van wat beslissen we nu eigenlijk vanavond. Het gaat dus om het vaststellen van de structuur en kijken naar het tweede en derde beslispunt over, zal ik het even erbij pakken, eenrichtingsverkeer op de Navolaan vanaf de Beneluxlaan en het inrichten van eenrichtingsverkeer op de Navolaan vanaf het kruispunt op het politiebureau. En bovendien beslist u, zo is het voorstel althans, om kredieten beschikbaar te stellen. We hebben het dan dus inderdaad over het vaststellen van de structuur, dat zegt ook dat alles nog niet in beton is gegoten, daar gaan wij verder mee aan de slag en dat gaan wij uitwerken, dat wordt uitgewerkt en uw ideeën desgewenst kunnen wij daar in meenemen zo bijvoorbeeld de situatie van de pinquïns zoals de heer Bieze van GBS aangeeft. Het zou mooi zijn als het toch een eenduidige structuur zou krijgen. dan moet ik er misschien wel bij zeggen dat wat mij betreft pinquins heel erg veel op mekaar lijken dus die eenduidigheid qua pinquïns die zal ik niet bestrijden zeg maar, maar ik begrijp wat u bedoelt en ik neem dat serieus mee in die zin. Wij kennen de discussies rondom de pinquïns uiteraard ook vanuit hier.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:5 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dat betekend dat het college voornemens is om nog weer terug te komen naar de raad met een nadere uitwerking van het plan.
  • 4:46 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ik kom daar zo op terug want dat was ook een van de vragen. Dus waar beslist u over? daarover, over de structuur en de fietsveiligheid en de infrastructuur die maken daar onderdeel van uit. Overigens zijn wij ook blij met de toezegging van het bedrag van de provincie en één van de vragen van de CU was van hoe zit dat nu verder met die financiële dekking en zien wij daar nog een voorstel uit. Aan het eind zal ik zeggen hoe wij verder met dit proces omgaan. We hebben het bij de structuur over alle verkeersdeelnemers, gemotoriseerd verkeer, voetgangers, fietsers, laad- en losstructuur, bevoorradingsverkeer en ook hulpverleningsdiensten. En al deze diensten en verkeersdeelnemers kunnen we niet los van elkaar zien. Waar het één gebruik maakt van het centrum kan dat gevolgen hebben voor het andere dus het is ook een compleet pakket wat wij verder en nader uit gaan werken. Als we kijken naar het aanpassen van de rotondes, de CU noemde daar iets over, eigenlijk heeft de stuurgroep gezegd van nou laat die rotondes zo, maar als wij de rotondes niet gaan aanpassen zoals het voorstel nu is dan hebben we eigenlijk geen veranderingen en ook geen rem in het verkeer die we zo graag bewerkstelligen om het niet bestemmingsverkeer uit het centrum te houden. en dan bedoel ik het gemotoriseerd verkeer. Uiteindelijk heeft de stuurgroep gezegd van dat snappen wij en dat bedoel ik ook zoals ik zojuist zei waar wij het ene doen heeft het gevolgen voor het ander en dus we moeten het totaal plaatje op elkaar afstemmen. We kijken bij de uitwerking ook naar de uitrijmogelijkheden van bijvoorbeeld de parkeerplaats bij het politiebureau, kunnen wij het verkeer daar toch weer uit laten rijden zonder dat het eerst weer terug moet in het centrum om van de eenrichtingsweg gebruik te maken en op die manier een en ander via die weg zeg maar het centrum te verlaten. Wij zullen bij de verdere uitwerking inderdaad de inwoners betrekken ook van een aantal partijen heeft u dat die wens geuit, dat lijkt me ook niet meer als reëel, er wonen natuurlijk een heel aantal mensen in het centrum en tot dusver is dat nog niet het geval geweest maar dat komt ook omdat het inderdaad nog om een structuurvisie ging en overige partners daar wel een rol in hebben gespeeld, maar bij de uitwerking nemen de inwoners daar ook hun plekje in. Evaluatie, noemt een van u, de PvdA dacht ik ook, uiteraard gaan wij monitoren ook bij het onderzoek om te komen tot deze uitkomsten hebben wij gebruik gemaakt van het aantal verkeersnemers, hoe wordt er nou gebruikt, waar lopen mensen langs, waar wordt er gefietst, hoeveel verkeersbewegingen hebben we het dan over enzovoort, dus dat blijven we ook in de nieuwe situatie doen en ik stel voor dat als een en ander is uitgewerkt dat wij u daar ook in dat proces meenemen en daar over informeren zodat u dan uw geluid nog kunt laten horen. De toename van de verkeersbewegingen bij de Babbelaar dat haalt de VVD nog even aan. Ik snap dat, zo lijkt het wellicht ook als we uitgaan van eenrichtingsverkeer, aan de andere kant is het zo dat we juist die rotondes aanpassen om die toename weer te belemmeren. Voor zover wij nu inschatten is die aanname zal wat meevallen, maar uiteraard houden we dat in de gaten en zullen we de effecten beleven zeg maar. Maar wij verwachten daar geen problemen. LB zegt continue wel of geen fiets parkeren op, kunt u nog even de vraag herhalen.
  • 0:39 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Ja, vorig jaar was er een brief richting het college en het college heeft ook geantwoord, het was een plan van de heer Beuker met ondernemers om het Europaplein hiertegenover, tegen de winkels aan zeg maar, om daarboven op het dak van de parkeergarage een pilot uit te voeren in eerste instantie om daar een aantal flitsparkeerplaatsen te bewerkstelligen. Er is toen in eerste instantie negatief op geantwoord door het college, in afwachting van het verkeersplan wat nu dus vanavond voorligt, nou daar gaan we dus nu over besluiten, dus mijn vraag is; komt daar nog de mogelijkheid van flitsparkeerplaatsen op het dak van het parkeergarage.
  • 0:22 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Nou de plek heb ik niet helemaal voor ogen, wij hebben natuurlijk wel in het voorstel gezet dat wij flits parkeren als een mogelijkheid zien waar gebruik van gemaakt zou worden. bovendien zijn de ondernemers zoals ik al zei nadrukkelijk betrokken in deze plannen en voor zover mij nu bekend is daar op dit moment geen sprake meer van.
  • 0:5 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Ok, goed, dank u.
  • 0:8 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Volgens mij heb ik dan de meeste vragen beantwoord.
  • 0:03 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Idema, SP.
  • 0:24 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ik had nog een vraag gesteld over de Menistenlaan, eigenlijk is de situatie zo daar nu nadat dat heringericht is, dat er parkeerhaventjes zijn waar je in kan staan met de personenauto, maar als er een vrachtauto beide richtingen op kan loop je gewoon het risico dat het daar vastloopt. En daarom stellen wij voor om daar een inrichtingsverkeer van te maken.
  • 0:30 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Die was inderdaad nog even blijven liggen meneer Idema. Dat is wel in de stuurgroep besproken deze situatie, wat u zegt is ook herkenbaar ook voor mij, de stuurgroep heeft er dus geen aanleiding te zien om dat te wijzigen, maar uw verzoek zullen we opnieuw meenemen dat dat uw advies is zeg maar om daar nog eens kritisch naar te kijken.
  • 0:12 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   De situatie is zo dat zeg maar twee, drie wegen naar de Hoofdstraat lopen en als je twee houdt die naar het centrum kunnen en één weer terug dan heb je een betere situatie denk ik.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Schipper, PvdA.
  • 0:10 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja, dank u wel. U had het net over de situatie bij het politiebureau, ik heb dat niet goed begrepen, misschien kan u dat nog een keertje herhalen want ik snap niet helemaal wat u bedoelde.
  • 1:17 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   In de structuurplan of in de plaatjes die in de structuurvisie geschetst zijn is er sprake van eenrichtingsverkeer vanaf het parkeerplaats Geert Teis, nu moet ik het even goed zeggen, in aan algemene vergadering als dit is het altijd lastig om plaatjes uit te leggen, maar er zou eenrichtingsverkeer gaan vanaf de parkeerplaats Geert Teis richting het centrum en dan er weer uit. Wat nu voorgesteld is om vanaf de parkeerplaats Geert Teis toch richting het politiebureau een soort mogelijkheid te maken dat er ook vanaf die kant van de parkeerplaats, rechtsom zeg ik maar even, het centrum weer verlaten kan worden. maar dat maakt onderdeel uit van de uitwerking. En dat bedoel ik ook te zeggen met dat de structuurvisie zoals die nu voorligt en de plaatjes die u heeft kunnen beoordelen in het voorstel dat dat voorbeelden zijn en niet in beton is gegoten, maar dat we daarmee verder aan de slag gaan.
  • 0:12 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Is er behoefte aan een tweede termijn? Meneer Van der Heide.
  • 0:57 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Dank u wel, ja bedankt voor de beantwoording, helemaal duidelijk, het is goed dat vooral het fietsinfrastructuur aangepakt wordt en dat dat veiliger wordt, daar zijn ook inderdaad wel klachten over. Het stuk is ook duidelijke en de beantwoording ook , we hebben nog een vraag want ik hoor net wel een antwoord gegeven worden op het flitsparkeren van nou dat daar op dit moment geen sprake van is, maar dan interpreteer ik het misschien verkeerd, maar in de voorkeursvariant , om toch in de plaatjes te blijven, op pagina 30, ja daar zien wij wel een groenstrook van flitsparkeren nabij het Raadhuisplein of voor het Geert Teis. Is dat dan niet meer onderdeel van de voorkeursvariant, dat is even een vraag. En ik hoorde duidelijk geven van Geert Teisplein nemen we mee, dat het verkeer aldaar geparkeerd ook snel het centrum weer uit kan, dat ontlast de weg langs de Babbelaar ons inziens, dus dat is goed te horen. Denk daarbij ons inziens ook aan de Oude Markt.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 1:19 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja dank u wel voorzitter. Ik kom even terug op wat ik in de eerste termijn gesteld heb, sec de beslispunten zijn wat ons betreft akkoord, u zegt er wordt ook nog wel heel wat uitgewerkt, maar stemmen wij dan ook in met andere dingen die in het onderliggende stuk staan. Want er staat als we lezen aan de voorkeursvariant gemotoriseerd verkeer dan staat daar veel meer in dan alleen sec de beslispunten. En u zegt steeds wethouder we komen er nog op terug, we werken het uit. Ik heb hier van de zijde van meerdere fracties, SP, GBS, ik geloof ook meneer Mellies en CU, gehoord toch nog detailvragen of wensen, dan kom ik er even op terug van wat u nou van plan bent, u zegt informeren van de raad zodat de raad het geluid nog kan laten horen. Ik zou hier toch wel duidelijk zeggen; ter besluitvorming voorleggen aan de raad. en ik zou ook wel graag willen weten wat mijn collega fracties daarvan vinden. Dus voor nu sec de beslispunten zijn wat mij betreft akkoord, maar ook alleen maar die. En de andere elementen die in het stuk staan daar wil ik graag dan nog een klap op kunnen geven. Dank u wel voorzitter.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Van Calker, VVD.
  • 0:33 J. van Calker
   VVD
   J. van Calker
   Ja, voorzitter ik heb die bijeenkomst van 12 juni niet meegemaakt maar ik weet dus niet van de in en outs, maar ik heb die stukken gelezen en ik hoor de heer Bieze ook praten over rotondes of viertondes. Nou weet ik dus niet, praten we over in dit traject over rotondes of viertondes, want ik heb toch wel een beetje de indruk zoals de huidige situatie op Stadskanaal is, dat als je in, noem het maar even spitsuur, dan heb ik het idee dat die viertondes helemaal vastlopen. Dan zitten ze vol en dat heb ik voor ogen dus.
  • 0:05 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Mevrouw Brongers. Een moment, meneer Mellies is weer iets aan de late kant, maar het kan nog steeds.
  • 0:18 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   ja nou ja ik wil even reageren op collega Hofstra hier naast me. Ik kan me daar wel in vinden om te zeggen van goed instemmen met de beslispunten zoals die nu hier vanavond voorliggen en op een later tijdstip apart nog een klap geven op de uitvoering van het verdere plan. dank u wel.
  • 0:4 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Voorzitter wil je van alle voorzitters wat horen?
  • 0:9 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ik was van plan om eerst mevrouw Brongers daarover het woord te laten voeren en eventueel naar aanleiding daarvan dat de rest nog kan reageren. ja? Mevrouw Brongers.
  • 2:49 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Laat ik even beginnen met de kortste vraag van de heer Van Calker. Zijn het nu rotondes of zijn het nu viertondes. De rotondes waar we het nu over hebben die liggen aan het begin van het centrum zeg maar en aan de achterkant en die zouden worden aangepast om het verkeer wat niet een bestemming in het centrum heeft daar ook niet overheen te laten rijden zodat ze wel door het centrum gaan rijden, dat is de insteek. En hoe ze er dan uitkomen te zien, daar zijn wel voorbeelden van, maar dat is dan de nadere uitwerking. Voor wat betreft het flitsparkeren, bedoel in inderdaad, uiteraard staat het in het stuk dat het een van de punten is, maar ik bedoelde op de plek waar de pilot toentertijd in de brief van genoemde ondernemers is aangegeven zeg maar. Dus flitsparkeren als zodanig wel, de plek exact dat is nog even een punt van uitwerking. Dan hoor ik de heer Hofstra zeggen van de PvdA van waar kunnen wij nu in het vervolg nu eigenlijk nog over beslissen. En ik zou toch wel graag daar nog eens een keer een klap op willen geven. daar geeft meneer Mellies aan van dat zou ik ook wel zien zitten. Uiteraard ben ik ook even benieuwd naar de andere fracties voorzitter om te kijken hoe en op welke manier wij daar invulling aan gaan geven. Uiteraard hebben we wel te maken met een deel beslispunten zoals ze nu genoemd zijn. het is ook met recht geformuleerd maatregelen naar aanleiding van het onderzoek naar de verkeersstructuur, en ik snap dat het een beetje discussie oproept en de vier beslispunten als zodanig geformuleerd, wij gaan verder met de uitvoering en ik kan mij uiteraard goed voorstellen dat geldt niet alleen over de verkeersstructuur in het centrum maar ook, kijk ook even naar collega Borgesius, de verdere ontwikkeling van het centrum dat wij u daar nadrukkelijk in meenemen en dat ik met een voorstel kom uiteraard om te kijken van waar beslist u dan wel over en wat is eigenlijk aan uitvoering van het college. Ik heb ook al gezegd de inwoners nemen wij ook nadrukkelijk mee, maar deze toezegging kan ik in ieder geval doen. Maar ik hoor dan ook nog graag
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Brongers wil graag de andere fracties hier ook even over horen. Mevrouw Berndt, CDA.
  • 0:00 M. Berndt-Becker
   fractievoorzitter CDA
   M. Berndt-Becker
   Nou ik denk dat de wethouder het al genoemd heeft, het is echt globaal, ze heeft het globaal over die structuren en geeft ook inderdaad al aan dat die ???????????????? laten komen. Uiteraard willen wij dan ook graag geïnformeerd worden zodat we er wat van kunnen zeggen en van kunnen vinden. Uiteraard is ook wat de wethouder ook wel benadrukt is het uiteraard van belang dat alle meningen alle betrokkenen hun mening kunnen geven, maar ook dat het plan voortvarend kan worden aangepakt wat ons betreft.
  • 0:03 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Idema, SP.
  • 0:15 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dank u wel voorzitter. Ja wij staan wel achter dat voorstel, kijk wij hebben ook gezegd de heer Bieze heeft het mooi verwoord met de Pleinlijn, die moet gewoon op de schop. Dus wij willen graag in het vervolg meegenomen worden en dat we daar nog nadrukkelijk beslissingen over moeten nemen.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Van der Heide, CU.
  • 0:10 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja dank u wel voorzitter. Ja de beantwoording van de wethouder is wat ons betreft voldoende, volgens mij komt dat heel dicht bij het verzoek ook van de PvdA. Wat dat betreft akkoord.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Helder. Meneer Bieze, GBS.
  • 0:20 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja voorzitter als ik naar de beslispunten kijk en die zijn heel expliciet, dat zijn er drie, en een krediet beslispunt, dan zeg ik dan moeten wij ook wat vervolg, en de heer Hofstra heeft daar wel gelijk in, daar staan een aantal andere dingen in de plannen, daar moeten we denk ik gewoon een klap als gemeenteraad op gaan geven. Dank u.
  • 0:05 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Heeft u hier nog iets aan toe te voegen? Nee he
  • 0:09 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ik denk dat ik aangegeven heb hoe ik met de verdere uitwerking om te gaan.
  • 0:6 H. Klopstra
   fractievoorzitter VVD
   H. Klopstra
   Mag de VVD vandaag ook meepraten?
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Die mag ook meepraten, maar toen ik rondkeek was het niet duidelijk dat u het woord graag wilde voeren. Maar meneer Klopstra, VVD. Ga uw gang.
  • 0:25 H. Klopstra
   fractievoorzitter VVD
   H. Klopstra
   Ik begreep dat alle fractievoorzitters het woord zouden krijgen. Mevrouw de voorzitter ja de wethouder is volstrekt helder, de formuleringen in de besluitvorming is volstrekt helder, meer ruimte is er niet. En de actieve informatieplicht maakt het dat de wethouder met plannen anders dan hier nu wordt besloten in beginsel weer terug moet naar de raad. Zo staat dat gewoon in de gemeentewet en zo vinden we dat met elkaar. dus ik heb daar alle vertrouwen in dat de wethouder dat heel goed in de gaten houdt.
  • 0:33 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. U wordt voorgesteld om in te stemmen met het aanleggen van een vrij liggend fietsinfrastructuur langs de Navolaan en in te stemmen met een eenrichtingsverkeer op twee delen van de Navolaan. En verder wordt u voorgesteld om een krediet van €714.000,- beschikbaar te stellen, met dekking zoals verwoord in het voorstel. Kan ik concluderen dat een ieder hiermee in kan stemmen? ja. [voorzitter klopt met hamer] Aldus besloten.
 • Besluitvorming zonder debat

 • 16 Aanwijzingsbesluit Functionaris voor de gegevensbescherming
 • 17 Sluiting
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan kom ik bij agendapunt 17, de sluiting van deze vergadering. Ik dank u allen voor uw aandacht en wel thuis.