Raadsinformatie

Raadsvergadering 24 september 2018

Naam
Download het audiobestand (71,87 MB)
Download de gesproken tekst (937,40 KB)
Download de vergaderstukken in pdf (11,81 MB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda gewijzigd
 • 4 Insprekers
 • 5 De besluitenlijst van 9 juli 2018
 • 6 Inlichtingen college
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
 • 8 Lijst met openstaande toezeggingen en ..
 • 9 Vragenuur
 • 10 Interpellaties
 • 11 Rondvraag
 • 13 Actualisatie begroting 2018 Gemeenscha..
 • 14 Vaststellen vergaderschema 2019
 • 15 Benoeming plaatsvervangend griffier
 • 16 Sluiting
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 0:52 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Ik open hierbij de vergadering. En ik wil welkom heten nou ja u allemaal, bezoekers, pers en al diegenen die thuis meeluisteren. Ik heb trouwens zelf ook een paar vergaderingen thuis geluisterd en dat maakt wel dat ik u wil vragen om vragen en interrupties echt via de voorzitter te doen want anders is het bijna niet te doen thuis. En als ik te zacht praat dan doe even iets, wapperen of zo, maar dat ik dat weet, want dat is niet de bedoeling.
 • 2 Mededelingen
  • 1:03 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Mededelingen. Misschien vraagt u zich af waarom u een gebakje aantreft, maar dat is omdat de heer Klopstra afgelopen vrijdag in het huwelijk is getreden met zijn Lieneke. Dank u wel voor deze traktatie. Deze mag je houden Hans. (H. Klopstra krijgt bloemen overhandigd) Ik krijg net ingefluisterd dat de heer Klinkhamer als afwezig moet worden genoteerd.
 • 3 Vaststellen agenda gewijzigd
  • 03. Vaststellen agenda gewijzigd (63,49 KB)03. Vaststellen agenda (249,5 KB)
  • 1:21 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dan gaan we over tot het vaststellen van de agenda. Het is u wel opgevallen of niet dat dit een gewijzigde agenda betreft. De wijzigingen betreffen het agendapunt; politieprioriteiten. In de laatste raadscommissie hebben we daar een presentatie van gehad. Hier wreekt zich even dat ik als portefeuillehouder onvoldoende tijd had om op een nette manier dit stuk aan u voor te leggen. Vandaar dat ik in overleg met de agendacommissie heb gevraagd om het een maand uit te stellen. Het komt 15 oktober terug. Verder is gewijzigd; de lijst met ingekomen stukken. Want daaraan is toegevoegd als stuknummer 6; het schrijven van de stichting rondom de watertoren. Kan iedereen verder instemmen met de agenda zoals die voorligt. Ja, dat is het geval.
 • 4 Insprekers
  • 0:8 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dan gaan we naar de insprekers. Die hebben zich niet gemeld, dus die slaan we over.
 • Informatieve stukken

 • 5 De besluitenlijst van 9 juli 2018
  • 05. Vaststellen besluitenlijst van 9 juli 2018 (284,25 KB)
  • 1:16 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   En dan komen we al bij agenda 5, de besluitenlijst van 9 juli 2018. Zoals te doen gebruikelijk doen we eerst de tekst pagina voor pagina en daarna "naar aanleiding van". Tekst pagina 1, pagina 2, pagina 3, pagina 4, pagina 5. Dan is hij bij deze vastgesteld. Dan naar aanleiding van, pagina 1, pagina 2, pagina 3. Mevrouw Veenstra.
  • 0:36 L. Veenstra
   L. Veenstra
   Dank mevrouw de voorzitter. Op pagina 3 staat de vraag van de heer Mellies ten aanzien van de stichting Leergeld, ik heb hem dat één op één al teruggekoppeld, maar ik vind het netjes om ook richting de volledige raad te doen, waar geluiden waren dat er moeite was met de toegang tot Leergeld. Ik heb daarover gesproken ook met stichting Leergeld, zij beamen ook dat er wel wat hick ups zeg maar in goed Gronings waren, maar dat zij ook bezig zijn de toegang centraal te organiseren in Veendam en hun verwachting is dat daarmee ook de problemen weg zijn. Dus dat wou ik in elk geval u allen meedelen.
  • 0:3 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank, de heer Hamster ook nog een opmerking?
  • 0:23 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   De heer Mellies heeft meer vragen gesteld, hij heeft ook gevraagd naar het Taalhuis. Daar heb ik even verder op ingezet ook naar een vraag achter de schermen van de heer Mellies, het is goed te kunnen melden dat per 1 september de coördinator is begonnen en wij verwachten rond 1 november het Taalhuis officieel te openen hier in Stadskanaal en Musselkanaal hoeft dan niet veel langer te duren.
  • 0:20 L. Veenstra
   L. Veenstra
   Met excuses van mijn kant, tellen is niet mijn sterkste kant, want ik wou naar aanleiding van pagina 2 ook nog een reactie geven.
  • 0:9 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Ergens vermoede ik dat al. Dus ik ga even terug naar pagina 2. Mevrouw Veenstra.
  • 0:36 L. Veenstra
   L. Veenstra
   Op pagina 2 is inderdaad de vraag van mevrouw Schipper aan de orde, naar aanleiding van de kano- en duikvereniging hebben die gesprekken nu al plaatsgevonden, ik heb inderdaad navraag gedaan en ik heb vanuit het Pagedal teruggekregen dat, en dat was eind augustus, dat zowel de kano als de duikvereniging uitgenodigd zouden worden voor de week daarna. Dan praten we over de eerste week van september en ik heb de toezegging van het Pagedal gekregen zeg maar dat zij mij ook informeren over de uitkomsten van die gesprekken, die heb ik nog niet, maar de gesprekken zijn geweest. voor zover ik weet op dit moment.
  • 0:26 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank dan gaan wij door naar pagina 4, naar aanleiding van, en pagina 5. Dan hebben we de besluitenlijst van 9 juli toereikend behandeld
 • 6 Inlichtingen college
  • 0:11 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   En komen we aan bij het agendaonderdeel inlichtingen college. Daarvoor geef ik het woord aan mevrouw Brongers.
  • 1:7 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik wou uw raad even informeren in het kort over de ontwikkelingen rondom publiek vervoer. Wij zijn zoals u bekend de eerste schoolweek na de vakantie daarmee gestart. En dan bedoel ik met name het leerlingen vervoer, in de eerste schoolweek zijn enorme problemen geweest, dat heeft u wellicht vernomen. Dat was vervelend voor de leerlingen maar ook voor de ouders van de leerlingen. In de eerste week hebben uitvoerige gesprekken plaatsgevonden met publiek vervoer met de gemeente en ook met de vervoerder. De tweede week waren de problemen voor het grotendeels opgelost. De oorzaak lag vooral in de veelheid aan mutaties die nog hebben plaatsgevonden op het laatste moment. Wij gaan verder ook bestuurlijk kijken hoe wij dit in de toekomst kunnen voorkomen. Een tweede onderwerp is de kademuur in Musselkanaal. Ook daar is in de vakantie, laten we zeggen wat
  • 0:12 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Ik geef de heer Mellies het woord, omdat hij daar zo vriendelijk om vraagt.
  • 0:15 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Ja, voordat mevrouw Brongers verdergaat naar het volgende onderwerp. Wij hebben schriftelijke vragen gesteld over het publieke vervoer, is dat hiermee afgedaan of krijgen wij nog toch wel antwoord op die vragen. Schriftelijk.
  • 0:4 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   mevrouw Brongers
  • 0:9 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Uiteraard worden uw schriftelijke vragen naar behoren geantwoord, maar ik vond het onderwerp van dusdanige om hier toch even u over in te lichten.
  • 0:2 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   dank u wel
  • 0:43 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Dan de kademuur voorzitter. De bestrating is geregeld voor wat betreft de parkeerplaatsen bij De Gelegenheid, dat is op dit moment nog tweekleurig, daar is wat ruis over geweest in de vakantieperiode en ik kan u verzekeren dat de bestrating uiteindelijk één kleur wordt, maar dat had even te maken met het aantal voorradige stenen en in overleg met de eigenaar van De Gelegenheid is besloten om het maar even tijdig zo neer te leggen zodat er reeds gebruik gemaakt kon worden van de parkeerplaats. Maar uiteindelijk wordt het één kleur.
  • 0:22 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Nou dat stemt tot vreugde toch. Geeft dit nog aanleiding tot vragen? andere emoties behalve vreugde. Mooi. Dank.
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
  • 07. Lijst met ingekomen stukken gewijzigd (70,08 KB)07. Lijst met ingekomen stukken (246,94 KB)07.1. College over aankoop Poststraat 16 Stadskanaal (477,83 KB)07.2. College over jaarprogramma VTH 2018 (524,69 KB)07.2.1. Jaarprogramma VTH 2018 (319,77 KB)07.2.2. Jaarrapportage 2017 Stadskanaal (246,53 KB)07.3. College over regionale kadernotitie transformatieagenda jeugdhulp 20182020 (430,09 KB)07.3.1. Kadernotitie Transformatieagenda jeugdhulp Groninger gemeenten 20182020 (960,3 KB)07.4. Ministerie van justitie en veiligheid over motie AZC Musselkanaal (754,96 KB)07.5. Treant over besluit rond klinische kindergeneeskunde en klinische verloskunde (203,24 KB)07.6. Stichting rondom de watertoren over kostendeclaratie (611,76 KB)
  • 1:25 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dan komen we aan bij de lijst van ingekomen stukken. Daar wil ik u voorstellen om de orde iets anders te doen dan wij tot nu toe gewend waren. Dat komt ook wel een beetje doordat ik inderdaad heb meegeluisterd en het voorstel is om voortaan per ingekomen stuk te inventariseren wie daar al dan niet wat over te vragen of op te merken heeft. En dan gelijk de verantwoordelijke bestuurder daarvoor het woord te geven en te laten antwoorden en dan naar de volgende over te gaan. Kunt u daarmee instemmen? Dat we dat zo doen. In ieder geval zo eens gaan proberen. Fijn dank u wel. Dan hebben we een lijst van ingekomen stukken met 6 stukken daarop, maar ik wil u voorstellen om het eerste stuk, dat is de beantwoording van het college van B&W over de aankoop van de Poststraat, om die te betrekken bij het vragenuur. En datzelfde geldt voor het zesde stuk, de brief van de stichting rondom de watertoren, om die te betrekken bij de interpellatie. Kunt u daarmee instemmen?
  • 0:05 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter daar kunnen wij wel mee instemmen, maar
  • 0:08 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   De heer Maarsingh. Ik geef u het woord.
  • 0:39 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Pardon. Voorzitter daar kunnen wij wel mee instemmen, maar wij hadden ons al een dag of tien geleden voorbereid op een reactie, dat gaat nu even over het eerste punt, Poststraat 16, en gisteravond heb ik even stiekum gekeken op mijn i-pad en toen kwamen daar een hele hoop vragen langs, dat zal voor ons niet zoveel veranderen moet ik zeggen, maar het betekend dus dat ons voorwerk op dit punt weggeschoven wordt of naar achteren geschoven. Wat zegt u daarvan.
  • 0:00 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dat betekend dat ik het ietsje naar achteren schuif en dat zal zijn een minuut of vijf. Althans dat ligt aan u, maar dat kan.
  • 0:02 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Dan stemmen wij daarmee in.
  • 0:37 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dan het tweede document, betreft het jaarprogramma vergunningverlening toezicht en handhaving. Heeft iemand daar opmerkingen over of nemen we dat ter kennisgeving aan. Dat nemen we ter kennisgeving aan. Het derde stuk betreft regionale kadernota transformatie Jeugdhulp. Nemen we dat voor kennisgeving aan? De heer Hofstra.
  • 0:35 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Voorzitter dank u wel. Voorzitter even korte reactie vanuit onze kant hierop. Volgens ons is het een goed stuk, ambitieus en creatief, we wensen dan ook veel succes hiermee de agenda uit te voeren. We hebben nog wel een paar vragen. De informatie momenten richting de raad hoe gaat dat eruit zien. En heeft het college samen met de andere deelnemende gemeenten onderzoek gedaan naar de hoogte van inzet van de Jeugdhulp in onze provincie van de 12,9% en wat is hier uitgekomen. Dank u wel voorzitter.
  • 0:6 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   De heer Hamster.
  • 1:37 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Voorzitter, dank u wel. Hoe gaat de informatie richting de raad eruit zien. Nou ik zou bijna zeggen zoals u van ons gewend bent. Als er financiële zaken te melden zijn dan doen we dat uiteraard via de P&C cyclus als er beleidsinhoudelijke zaken te melden zijn waarvan wij denken dat die daaraan voorafgaand aan u gemeld moeten worden dan doen we dat volgens de geëigende wegen. Als u het heeft over hoe volgen we en monitoren we de transformatie zoals die plaatsvind en op welke momenten krijgen we er een terugkoppeling over, dat zal waarschijnlijk op jaarlijks gebeuren zijn binnen de hele regio. De tweede vraag; is er onderzoek gedaan naar het hoogte van het gebruik van Jeugdzorg in onze provincie. Ik neem aan dat de heer Hofstra daarmee bedoelt de hoogte van het gebruik ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Op dit moment vindt er een onderzoek plaats vanuit het ministerie. En naar het gebruik van Jeugdhulp en de grote stijging daarin. En daar zijn onze gegevens bij ingeschoven zeg maar omdat wij het idee hebben dat wij een grove stijging zien van 17 ten opzichte van 16 en wij wachten eigenlijk die onderzoeken af, maar wij vinden ook, met zijn allen denk ik, dat er heel veel gebruik gemaakt wordt van jeugdhulp. En als dat terecht is is het goed, maar het is natuurlijk niet het gewenste plaatje dat één op de acht kinderen in onze gemeente jeugdhulp krijgen in een jaar tijd. Duizend kinderen hebben we het over in Stadskanaal, met tweeduizend indicaties. Dat zijn heel veel kinderen en dat zijn heel veel indicaties. Dus uiteraard zijn alle inspanningen, ook van deze transformatie-agenda, er op gericht om dat gebruik terug te dringen.
  • 0:01 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Heer Hofstra.
  • 0:16 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Bedankt wethouder voor het antwoord. Dat onderzoek dat klinkt inderdaad wel interessant en de uitkomst daarvan zouden wij ook graag toegezonden willen krijgen als dat kan. Dank u wel voorzitter.
  • 0:1 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Heer Hamster.
  • 0:5 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Als dat kan dan krijgt u die.
  • 0:15 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dan zijn we toe aan stuk nummer 4, dat is de brief van het Ministerie over de motie AZC Musselkanaal. Mevrouw Schipper.
  • 0:32 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Dank u wel voorzitter. Ja we hebben allemaal gemerkt dat de motie die deze gemeente heeft ingediend dat die er helaas niet voor heeft gezorgd dat het AZC is open gebleven en helaas het gaat weg. En ik heb er nog wel een vraag over of er ook iets bekend is over de locaties, is daar al nieuws over te melden wat daar mee gaat gebeuren. Dank u wel. De gebouwen, niet de locatie, maar de gebouwen die op de locatie staan.
  • 0:6 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   De heer Bieze.
  • 1:19 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja, dank u wel. Ik had ook nog even een opmerking en een vraag. En dan gaat het mij met name om de zin bij het terugbrengen van de opvanglocatie, of opvangcapaciteit, is zo veel mogelijk rekening gehouden met de doorstroom van statushouders naar gemeenten en snelle integratie. Toen dacht ik even van stroomt het bij ons dan niet goed door in Musselkanaal en integreren statushouders dan niet in Musselkanaal of binnen deze gemeente. Dus mijn vraag is; zit ik dan goed met de gedachtegang of niet. Want ik heb ook gehoord dat snelle integratie dat dat vooral plaatsvindt in de Randstad. En u weet dat ik samen met iemand een stuk geschreven heb over de Randstad en de periferie c.q. de rest van Nederland en deze opmerking triggerd mij toch wel even op dit gebied. En ik begrijp dat als het COA een besluit zou nemen over renovatie dat dat te duur zou zijn et cetera dat snap ik allemaal, maar deze opmerking begrijp ik dus niet. Misschien dat u dat kunt verduidelijken. Dank u.
  • 0:7 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u. Meer? Nee, dan geef ik het woord aan mevrouw Veenstra.
  • 1:48 L. Veenstra
   L. Veenstra
   Dank u wel voorzitter. Allereerst in reactie op de vraag van mevrouw Schipper, hoe staat het met de gebouwen. De planning is 1 oktober het gebouw leeg. Wij voeren op dit moment afrondende gesprekken met het COA over hoe om te gaan met de gebouwen, de veiligheid rondom de gebouwen, de beveiliging van de gebouwen, die gesprekken verlopen goed en wij komen daar met elkaar absoluut uit ben ik van overtuigd. Het gebouw is ook bijna zo goed als leeg, dat klinkt heel raar, er zijn nog een paar bewoners en ook die zullen voor 1 oktober het pand verlaten en dan zal er op 12 oktober nog een laatste ja bijna afscheidsbijeenkomst zijn in een leeg gebouw en wij onderschrijven volgens mij met elkaar het verlies van het AZC voor Musselkanaal, wat we daarvan vinden. Dan in reactie op de heer Bieze. Ja de reactie die in de brief zit vanuit het Ministerie van Justitie en Veiligheid, ik interpreteer die toch een beetje als een soort van algemene reactie. De motivatie die wij vanuit het COA steeds gekregen hebben en waar ik ook aan vasthoud dan maar is dat sprake is van een verdeling van het aantal vluchtelingen over het land. En dan zie je gewoon dat Groningen nou bovenmatig opvangt en er wordt gekeken nou dan gaan ze een rekensom maken, dan komt er uit dat wij teveel opvangen in Groningen voor de huidige toestroom, dan wordt er gekeken naar de panden die er staan en dan is de constatering dat Musselkanaal zwaar achterstallig onderhoud heeft. O.a. in verhouding tot Delfzijl. Dat is een motivatie die wij steeds gekregen hebben waarom er voor Delfzijl gekozen is en niet voor Musselkanaal. En want ik ben het op voorhand niet direct eens met nou je de conclusie die je zou kunnen trekken dat mensen hier slechter integreren dan elders. Want volgens mij hebben we dat heel goed met elkaar gedaan hier de afgelopen jaren.
  • 0:6 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Heer Bieze.
  • 0:33 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Nog even één reactie daarop. Kijk dat Groningen bovenmatig heeft opgevangen daar ben ik bovenmatig blij mee, want dat scheelt gewoon enorm veel werkgelegenheid. En volgens mij is er ook vanuit de opdracht vanuit Den Haag gekomen dat deze regio's in allerlei opzichten zouden moeten worden ontzien bij dit soort ?????? en nou het blijkt dus nu dat dat bij het COA in ieder geval niet het geval is. dank u wel.
  • 1:2 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. Ik kan wel bevestigen in algemene termen dat inderdaad zoals mevrouw Veenstra terecht opsomt dat waren de argumenten om dit AZC te sluiten. Meer algemeen heeft het COA wel aangegeven dat de werkgelegenheid in de Randstad, de groeiende werkgelegenheid in de Randstad, een reden is geweest om COA capaciteit die kant op te verplaatsen. Voldoende zo? Dan krijgen we stuk nummer 5, de brief van Treant waarin ze het besluit rond de sluiting van de klinische kindergeneeskunde en klinische verloskunde kenbaar maken. Wie mag ik het woord geven. De heer Van der Heide, de heer Hofstra. Meneer Van der Heide.
  • 0:19 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja, dank u wel voorzitter. Ja toch een vraag naar de portefeuillehouder. Het is een hele klinische brief, het was een heel emotioneel afscheid van de medewerkers vanaf donderdag 13 september. Misschien kan er iets verteld worden vanuit de voortgang, de stand van zaken, hoe staat het met de Zorgtafel. Zouden we graag wat meer over willen weten.
  • 0:3 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. De heer Hofstra.
  • 0:45 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Ja de brief waarvan je wist dat die zou komen zou ik zeggen. De vraag die de collega van de CU stelt ben ik ook wel benieuwd naar, naar het antwoord daarop. Maar we hebben ook andere geluiden vernomen, misschien dat de wethouder er iets van weet of dat kan uitzoeken of dat inderdaad klopt. Namelijk dat een dag na de sluiting van de kinderafdeling hier in Stadskanaal Treant een stuk of drie kinderartsen zou hebben aangenomen. En toen ik dat hoorde kreeg ik wel een beetje een naar gevoel in de onderbuik. Ik vraag me af in hoeverre of dat klopt en als dat klopt dan voel ik mij toch behoorlijk bedonderd. Dank u wel voorzitter.
  • 0:3 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Mevrouw Veenstra.
  • 1:45 L. Veenstra
   L. Veenstra
   Dank mevrouw de voorzitter. Allereerst reagerende op de heer Hofstra. Nee, dat is mij niet bekend. En navraag kunnen we altijd doen, dus, maar ik ken die geluiden niet. Dus ik kan er ook niet op reageren, vind ik lastig in dit geval. Dan meneer Van der Heide. Ja, als we het toch hebben over waar zijn we trots op in Stadskanaal waar deze avond mee begon, dan denk ik dat zo'n moment als op 13 september voor de deur van het Refaja, hoe triest ook de aanleiding, maar ook iets is waar we met elkaar trots op mogen zijn. Waar om 17.40 uur een handjevol voor de deur stond, stond er om 18.00 uur een erehaag om die jongens en meisjes naar buiten te mogen geleiden. En ik ken niet veel kippenvel momenten, maar dit was er wel één. Dus als we het over trots hebben, dit was er ook een. Dan over het bijgepraat willen worden. Het is een ingekomen stuk, ik vind het ver gaan om heel uitgebreid bij te praten, wat we wel aan het doen zijn op dit moment, want het verzoek om bijgepraat te worden ligt uit meerdere hoeken van Zuidoost Groningen en Drenthe. Wij zijn op dit moment ambtelijk bezig met het opstellen van een brief. Nou ik zal maar noemen die enigszins het verloop en ook in tijd schetst van wat er gebeurd is en wat er ook de laatste weken gebeurd is. En daarvan heb ik ook gezegd van nou dat is mooi als we die aan de raden van o.a. Westerwolde, Pekela en noem maar op sturen, maar die moeten we ook aan onze eigen raad sturen. Want ik heb tot nu toe voornamelijk met de fractievoorzitters gesproken en volgens mij zijn we dan met elkaar op een moment dat iedereen weer op gelijk, zeggen ze heel mooi in management termen, vlieghoogte zitten met elkaar. Kunnen we het op die manier afspreken meneer Van der Heide, via de voorzitter.
  • 0:4 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Meneer Van der Heide.
  • 0:3 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja, via de voorzitter, akkoord.
  • 0:4 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Heer Hofstra, want u sloot zich aan bij de vragen van de heer Van der Heide.
  • 0:3 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voor het antwoord.
  • 0:9 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Mooi, ik deel het kippenvel moment.
 • 8 Lijst met openstaande toezeggingen en moties
  • 08. Lijst met openstaande toezeggingen en moties (324,5 KB)
  • 1:45 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Ok, dan gaan we nu over naar de lijst met openstaande toezeggingen en moties. Ik stel voor dat we alleen ingaan, tenzij u anders wenst, op die toezeggingen en moties die nu beantwoord zouden moeten worden of zijn. Dat is voortgang handhavingsverzoek m.b.t. de fitnessruimte. Naar mijn beste weten hebt u daar een schriftelijke beantwoording op gehad en kan die hier dus van de lijst gehaald worden. Klopt dat? Herkend u dat. Mooi. De derde is het persuurtje. Ik zie een paar mensen opschieten, die moeten toch nog even wachten. Want dat had vandaag beantwoord moeten worden, maar ik vraag u toestemming inmiddels is het niet de heer Hamster, maar is het mijn portefeuille geworden, en ik heb inmiddels een ontmoeting gehad ook met de pers, we hebben ook een aantal, bij een flink aantal navraag gedaan en dat leidt tot een aantal conclusies die ik u eigenlijk graag even in een brief wil voorleggen. De conclusies die wij daaruit trekken en zo u wilt kunnen die de volgende keer door u geagendeerd worden, maar ik denk dat het handiger is om dat even schriftelijk te doen. Vindt u dat goed? Ja. De heer Pals.
  • 0:51 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, we zullen ons erbij neer moeten leggen, alleen wat mij nou echt bevreemd, we hebben een motie ingediend op 11 juni 2018, hebben we weer ingetrokken over dat persuurtje. En met alle begrip van uw afwezigheid tot 1 september in deze gemeente, is er wel wat gebeurd in de tussentijd mag ik toch aannemen. Ik neem aan dat mensen zijn gevraagd, er zijn mensen geïnterviewd, er zijn mensen mening gegeven en dan bevreemd het mij wel een beetje dat ja nou die vier weken kunnen er ook nog bij, laten we dat even voorop stellen, maar het bevreemd me een beetje dat u dat nou weer schriftelijk moet afhandelen zoiets. Dan denk ik heeft u nou helemaal niet en ik kijk eigenlijk naar uw rechter buurman die het in feite in zijn portefeuille had, wat u nou echt niet in staat om dit af te handelen.
  • 1:11 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Ik kijk ook altijd graag naar mijn rechter buurman, maar in dit geval moet u echt naar mijn, oh ja daar kijk ik ook graag naar, dit is wel een lekkere binnenkomer dit. Bovendien ben ik nu in verwarring of ik die ketting af moet doen ,volgens het reglement van orde waar ik een hele studie van heb gemaakt moet dat eigenlijk. Dat doe ik toch maar even niet. Nee, dit zit echt in mijn portefeuille, ik heb kennis genomen van het voorwerk wat er gedaan is, maar ik vraag de ruimte om daar toch een beetje eigen schwung aan te geven. En wat is de achtergrond, de achtergrond is dat ik de vraag niet met een simpel ja of nee wil beantwoorden, maar dat ik heel goed begrijp waar uw vraag vandaan komt en samen met de overigens ook nieuwe senior medewerker, leidinggevende, van communicatie, ja deze vraag eigenlijk buitengewoon serieus neem. En dat is de reden dat we iets meer tekst nodig hebben en dat liever op papier willen doen en daarna wil ik erover praten met u zo lang u wilt. Is dat akkoord.
  • 0:3 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Voorzitter mag ik daar op aanvullen.
  • 0:2 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Is dat akkoord?
  • 0:4 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, ik heb al toegezegd bij; die vier weken kunnen er ook nog bij.
  • 0:1 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Voorzitter mag ik daar op aanvullen?
  • 0:1 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Ja, meneer Hamster.
  • 0:07 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Want mijn overweging was, ik heb gedaan wat ik u toegezegd heb, namelijk een behoefte peiling, maar juist omdat ik weet dat wij een nieuwe portefeuillehouder zouden krijgen waarvan ik vind, en waarvan het college ook vindt, dat die inderdaad invulling moet kunnen geven in die portefeuille en willen we haar ook alle ruimte geven dus die peiling is uitgevoerd en vervolgens hebben we het overgedragen. en de nieuwe portefeuillehouder vraagt nu dus de ruimte om dat ook te gaan doen. Ik denk volgens mij hij zou er bijna af kunnen want, dat is een voorstel, want de toezegging is uitgevoerd.
  • 0:19 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Ok, komen we op terug. Dan hebben we daarmee de lijst van toezeggingen afgehandeld. Klopt dat? Ja.
 • 9 Vragenuur
  • 1:09 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Gaan we over tot agendapunt 9, het vragenuur. Daarvoor hebben twee verschillende fracties twee verschillende onderwerpen aangereikt voor dit vragenuur. We beginnen met de vraag van de heer Mellies over het antwoord van het college omtrent het ontwerp omgevingsvergunning zonnepark Vleddermond. En daarbij zullen de heer Maarsingh en mevrouw Schrör i.v.m. betrokkenheid bij dit onderwerp de zaal verlaten. De orde bij dit punt is als volgt de vragensteller en in dit eerste deel is dat de heer Mellies, zal ik als eerste het woord geven. Daarna krijgt het college dat in de persoon van de heer Borgesius de gelegenheid om te reageren, dat herhaalt zich nog één keer en daarna mogen eventuele andere zich met de discussie bemoeien. De heer Mellies.
  • 2:19 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Ja, dank u wel voorzitter. Ja inderdaad het gaat hier om een nieuw initiatief om zonnepark in de Gedempte Vleddermond. Wij hebben als Stadskanaal een hele duidelijke ambitie uitgesproken over duurzaamheid en we hebben daartoe 20 maart ook een tweetal raadsvoorstellen over vastgesteld met zijn allen, unaniem aangenomen en één van die voorstellen was toch wel een visie op zonneparken. En die visie op zonneparken dat was ook een ambitieuze ambitie, 600 hectare, dat is een behoorlijke lap grond. En daar hebben we met zijn allen afgesproken dat we daar zorgvuldig mee omgaan en geleidelijk mee omgaan. Wij willen in 2035 energieneutraal of 2015 energieneutraal en we zouden dus geleidelijk aan die parken gaan bouwen en nou inmiddels hebben we al verschillende initiatieven gehad, in totaal iets van in eerste instantie iets van 100 hectare, we zouden rond 200 hectare zouden wij een bezinningsmoment in gaan lassen totdat daar in een keer een plan kwam van nog eens 200 hectare, nou ja goed toen zaten we al op 300 dus we zaten er al ruim overheen. In de vergadering van 25 juni hebben wij het daar over gehad en dat is ook nog even ter sprake geweest, meneer Van Beek mijn collega die heeft ook nog daarover geageerd, dat het wel heel erg snel gaat met zonneparken, en nou zijn wij niet tegen die zonneparken, maar we hebben wel heel duidelijk gesteld we zouden de boel even op stop zetten en we zouden een bezinningsmoment inlassen. Tot het moment dat wij via een persbericht doorkregen dat er dus alweer een initiatief in behandeling is. Het is ook gepubliceerd in de Staatskrant en liggen op dit moment ter inzage en dat was volgens mij toch niet de afspraak. Dus voorzitter we hebben een drietal vragen. De eerste is; waarom houdt de wethouder zich niet aan zijn belofte. De tweede vraag is; waarom zijn wij hierover niet in een eerder stadium geïnformeerd, vind het toch jammer dat wij dit moeten vernemen uit een persbericht, we hadden liever gehad dat dat gewoon eerder aan ons gecommuniceerd zou zijn. En de derde vraag om toch maar even voor te zijn dat we niet nog een keer verast worden de komende periode, zijn er nog meer aanvragen voor omgevingsvergunningen zonneparken in behandeling waar de raad nog geen weet van heeft. Dat waren de drie vragen voorzitter.
  • 0:16 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. De heer Borgesius.
  • 3:26 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Dank u wel voorzitter. De heer Mellies in zijn inleiding, voor wat betreft zeg maar de notitie Stadskanaal op zon waarin u ook die oppervlakte noemde van 600 hectare, dat klopt. U refereerde ook aan de raadsvergadering van 25 juni jl. waarin ik u namens het college ook op de hoogte heb gesteld mede door de aanvraag aan de Tweede Boerendiep, alleen de Tweede Boerendiep betrof, en u zei dat dacht ik ook, 200 hectare, plus de aanvragen die wij op dat moment in behandeling hadden, dat wij richting de 300 hectare zouden gaan. Dat heb ik dacht ik u medegedeeld op 25 juni. U vraagt; houdt de wethouder zich aan zijn belofte. Ik denk van wel, want tot 25 juni hadden wij drie aanvragen in behandeling. Dat was de Van Boekerenweg, 74 ha, Alteveer, 11 ha, wordt waarschijnlijk kleiner en Vleddermond, 16 ha. Tezamen dus 101. Daar kwam de aanvraag Tweede Boerendiep bij van 200, zaten we dus op de 300. Dus in mijn beleving voorzitter heb ik wat dat betreft aan mijn belofte gehouden. Vraag 2, stelt u waarom niet in een eerder stadium. Kijk bij de vaststelling van de notitie Stadskanaal op zon, heeft u als raad onderscheidt gemaakt tussen een oplaadzone en een landschappelijke zone en voor zover het zonneparken betreft in de oplaadzone heeft u toch eigenlijk de bevoegdheid daarvan onder in achtneming vanzelfsprekend van die 200 ha waarvan ik u een melding heb gemaakt dat we naar de 300 gingen, ligt de bevoegdheid bij het college. Du moment als wij komen met een park in de landschappelijke zone zal dit aan uw raad worden voorgelegd voor "geen bedenking", maar dat is niet het geval bij parken in de oplaadzone. Vraag 3, vraagt u of er nog meer aanvragen zijn in behandeling. 25 juni hebben wij u toegezegd dat wij die "on hold" zetten. Er zijn meer aanvragen, maar die leggen wij dus nu even stil. En die worden op dit moment nadat wij met u op 10 december aanstaande dat bezinningsmoment hebben gehad even in de koelkast gelegd. Dat is denk ik het antwoord voorzitter.
  • 0:5 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. De heer Mellies.
  • 1:28 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Ja dank u wel voorzitter. Ja ik vind het toch ergens wel jammer dat u zegt van ja goed dat was toen al bekend maar wij hebben het niet gemeld want het is gewoon eigenlijk u zegt ook het is een bevoegdheid van het college, tenminste voor wat betreft de zonneparken in de oplaadzone. Het staat mij nog bij hier in een vergadering, en dat was met de voorgaande portefeuillehouder, meneer Bessembinders, er is toch wel echt heel duidelijk afgesproken dat wij overal in meegenomen zouden worden en niet alleen wij maar ook de omwonenden. En nu blijkt toch eigenlijk dat er in onze ogen toch vrij snel overheen gefietst wordt. Het wordt er, en dan spreek ik niet alleen met mijn eigen woorden maar ook wat ik gehoord heb, het wordt er heel snel doorheen gejenst. En mensen die hebben er bijna geen weet van dat er plannen zijn of liggen al ter inzage en ook nog vaak op periodes dat mensen met vakantie zijn, vond ik trouwens ook een beetje een onsympathieke geste vanuit het college, maar goed u zegt dat het dus een bevoegdheid is van het college, ik vind wel dat wij hier wat zorgvuldiger mee moeten omgaan. Dus ik hoop dat u in ieder geval toe kunt zeggen, ook voor de komende initiatieven, dat u daar toch wel ons ook in meeneemt. Want het gaat ons ook aan, wij zijn tenslotte volksvertegenwoordigers, het zijn onze mensen die ermee te maken hebben en ik hoop toch echt dat wij daar wat meer en wat beter in meegenomen worden de volgende keer.
  • 2:8 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Ja, ik zie het eigenlijk meer als een mededeling wat de heer Mellies nu doet, maar kijk wanneer hier een aanvraag komt, en daar duidt u, in feite geeft u zelf, althans in mijn beleving al een klein beetje antwoord op de vraag, wanneer er een aanvraag hier komt en ik heb u gezegd die gaan nu voorlopig even in de koelkast, nadat wij dat moment met u als raad hebben gehad die staat gepland om wat ik u zojuist ook heb gezegd, maar mocht er dan op een andere plek ook een aanvraag komen dan vinden wij toch als college alvorens wij verder gaan met zo'n aanvraag dat wij trachten de beginselen van zo'n aanvraag op een rij te zetten en dat wij dan de direct aanwonenden c.q. de inwoners daaromtrent gaan informeren en niet hier in de raad bekend gaan maken wij hebben een aanvraag voor de locatie daar en daar zonder dat de omwonenden daarvan weten. Dat willen wij dus niet. En dat is denk ik in feite ook een klein beetje richting u een antwoord, niks voor niks hebben wij ook de informatie richting u als raad gezegd wanneer de collegebesluiten zijn genomen op de dinsdag wordt u als raad op vrijdag geïnformeerd en de pers pas op de maandag daaropvolgend. Dus u hebt de informatie tenminste voor de pers. En ik denk daarmee dat wij daar ook gehoor geven aan hetgeen waar u naar vraagt en dat er maatschappelijk en landschappelijk, beide gevallen, draagvlak dient te zijn dat staat ook inderdaad in deze visie. Tot zover voorzitter. Maar ik ben dus wel van mening dat ondergetekende zijn belofte heeft gehouden. Laat daar geen misverstand over bestaan.
  • 0:16 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Ik aarzel even want het reglement van orde zegt twee keer in dezelfde zaak, dit wordt de derde, maar ik vind het zelf ook wel interessant dus meneer Mellies.
  • 1:5 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Nou goed kijk waar het mij om gaat voorzitter, kijk wij zijn voorstander van duurzame energie en goed we staan ook achter dat plan, maar we hadden gewoon heel duidelijk afgesproken, ook in de visie staat ook gewoon vermeld, het zou geleidelijk aan gaan. En nu zijn we bijna over twee jaar al energieneutraal als het zo hard gaat zoals het nu gaat. En daar komt bij, het gaat zo snel dat zelfs, ik noem even het voorbeeld, ons gebiedsfonds, het gaat zo snel we hebben nog niet eens de tijd om dat goed uit te tekenen hoe dat gebiedsfonds er moet komen te zien, ook even het plan van de Gedempte Vleddermond, staat er als voorwaarde bij of voorwaarde een regeltje bij van het moet nog uitgezocht worden het is in oprichting en het moet nog over beslist worden, kijk dat is voor mij wel een signaal dat we eigenlijk nog, dat we te hard van stapel lopen en een pas op de plaats zou wat ons betreft goed zijn, maar goed het zij zo, ik hoop alleen dat wij toch wat beter geïnformeerd worden en dat we gewoon in december, dan is de bezinningsavond volgens mij, dat we daar dan over verder kunnen discussiëren. En hier wou ik het bij laten dan voorzitter, dank u wel.
  • 0:15 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dan bied ik nu de andere leden van de raad de gelegenheid om vragen te stellen. De heer Pals, de heer Hofstra. Meneer Pals.
  • 1:03 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter dank u. Ja ik luister even met verbazing of niet met verbazing, maar ik luister gewoon naar de reactie van de portefeuillehouder, maar hebben we opeens hier te maken met een creatieve rekenwethouder. Want dat even in tegenstelling van het woordje bezinning, want ik heb ook wel eens vaker gevraagd over dat woordje bezinning, we leven in een gebied waar men niet echt meewerkt met alternatieve energie, er zijn altijd veel weerstanden, zelfs op zonneparken, hoe positief men en partijen er in staan, maar wat u doet in feite is u gaat de vierkante meters bij elkaar optellen en dan komt u aan vier parken, dat is ongeveer wat meneer Mellies heeft ingebracht en dat is ook onze zorg eigenlijk in dit dossier. Want ik vind als je eerst drie parken doet dan vind ik dat je dan inderdaad die bezinning moet pakken in het najaar zoals dat eens een keer is afgesproken om te kijken van hoe loopt het, wat zijn de trics, wat zijn de balances in het hele proces alvorens met het vierde park bezig te gaan. Dus nogmaals ik vind dat we te maken hebben met een creatieve wethouder die telt de vierkante meters op terwijl ik zeg hou het eerst bij drie en ga over op bezinning. En mijn vraag is; is het een juiste constatering wat ik zeg, telt u vierkante meters bij elkaar op en zegt nou dan heb ik vier parken.
  • 0:08 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   De heer Hofstra.
  • 1:15 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, dank u wel voorzitter. Ja ik hoor, ik snap wat de wethouder zegt, ik snap ook dat de bezinningsperiode dat is een goeie denk ik. Toch is dat een beetje van twee in één, want aan de ene kant zegt u we doen een bezinningsperiode en aan de andere kant zegt u is de bevoegdheid van het college. nou ja als ik dan heel consequent was in uw schoenen zou ik zeggen dan hoeven we ook geen bezinningsperiode te doen, maar dat geeft verder niks. Waar ik een vraag over wou stellen, u had het over de informatievoorziening naar de raad en naar inwoners, of omwonenden beter gezegd. en u wilt omwonenden eerder informeren dan de raad. nou ben ik natuurlijk helemaal voor dat omwonenden zo snel mogelijk moeten worden geïnformeerd, maar die omwonenden komen soms ook naar ons toe met plannen die zij met gehoord hebben. en op dat moment zijn wij er nog niet van op de hoogte net in dat tussenweekje. Dat vind ik eigenlijk onwenselijk, dus ik zou toch willen vragen of u daar niet een mail via de griffie kunt laten uitgaan tegelijkertijd met dat u ook omwonenden informeert over dit soort zonneparken, vergunningen die daarvoor zijn aangevraagd. Dank u wel voorzitter.
  • 0:8 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   De heer Borgesius
  • 2:55 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Ja, dank u voorzitter. Ja de heer Pals, voor wat betreft creatief, vier parken. Kijk van de vier genoemde parken, en ik zal ze alle vier misschien nog even voor alle duidelijkheid herhalen, aan de Van Boekerenweg, Alteveer, Vleddermond en Tweede Boerendiep. Voor de SDE ronde in oktober aanstaande doen twee parken mee, te weten de Van Boekerenweg en de Vleddermond. Alteveer, ik gaf u daarbij aan 11 ha, waarschijnlijk kleiner, dat houdt direct verband met het feit dat dus met de omwonenden daar gesprekken zijn geweest en die graag wat anders gesitueerd wensen te zien, maar daarmee moeten wij ook in overleg met een privé eigenaar van een stuk grond waar wij wel mogelijkheden toe zien zodat wij dan ook de wensen die uitgesproken zijn door de direct aanwonenden zodat we die daarin kunnen inpassen. Voor wat betreft het Tweede Boerendiep, in feite hetzelfde verhaal. We zitten daar met name met het inpassingsplan op het maatschappelijk niveau ook met de bewoners aan de Kijlsterweg, daar wordt dus druk overleg mee gevoerd, maar dat is nog niet afgerond dus derhalve doet ook dit park niet mee voor de oktober ronde van de subsidie duurzame energie oftewel de SDE. Dus u sprak in vierkante meters, ik heb in hectares gesproken, dat is toch iets anders want 1 hectare is 10.000 m2, maar dat even nebenbei, dus ik denk in ieder geval dat wij daar niet creatief mee omgaan maar dat we er heel serieus mee omgaan. Richting heer Hofstra, kijk op het moment wanneer er voor omwonenden een avond wordt gehouden om in wat voor gebied dan ook dat er dan een toelichting komt vanuit de mogelijke exploitant van een zonnepark die daar dan een toelichting gaat geven naar de direct betrokkenen, voor die uitnodiging kan de raad, ja de raad, wat mij betreft, één op één meelopen met de omwonenden, daar heb ik geen problemen mee en dat heb ik ook richting de heer Mellies gezegd, maar om eerst richting u te zeggen ja daar liggen plannen, daar liggen nog plannen, daar is een aanvraag, daar is een aanvraag zonder dat de omwonenden dat weten, dat vind ik dus niet juist. Maar als u vraagt omwonenden avonden organiseren daarbij ook richting de raad dat die en die avond daar een avond wordt georganiseerd naar aanleiding van, dat is geen enkel probleem.
  • 0:13 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Is er naar aanleiding hiervan nog een nieuw element wat u in de discussie wilt brengen. Nee. Dan dank ik heer Borgesius.
  • 0:3 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Nog geen antwoord gekregen op mijn belofte voorzitter.
  • 0:2 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Welke belofte.
  • 0:12 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Van de heer Mellies, de heer Mellies zegt of ik mij aan de belofte heb gehouden, dus ik vind dat wij ons aan de belofte hebben gehouden.
  • 0:03 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   volgens mij hebben we daar de borrel voor na afloop
  • 0:07 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Ok, nou doen we dat.
  • 0:03 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Ik stel voor dat we eerst even de heer Maarsingh en mevrouw Schrör terug laten komen. Hartelijk welkom. En dan overgaan naar tweede onderdeel van dit vragenuur, dat betreft de vragen die zijn gesteld door D'66, de heer Pals, betreffende de aankoop van het postkantoor. Ook hier geldt weer; u krijgt als eerste het woord, daarna zal mevrouw Brongers hier op reageren, daar mag u weer op reageren, daar kan mevrouw Brongers weer op reageren en dan is het aan de rest van de raad indien gewenst om aanvullende vragen te stellen. De heer Pals.
  • 1:13 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, dank u voorzitter. Ja de oude postkantoorlocatie zoals we dat hier in de wandelgangen noemen en zoals het in heel Stadskanaal wordt genoemd, kent een zeer lange geschiedenis van treurigheid. Het is de treurigheid is begonnen bij dat enorme verval, vervolgens dachten wij als overheid dat we het beter konden en hebben we het overgenomen. En dachten we dat we dit konden her-ontwikkelen et cetera en netjes maken. En in feite is het weer beland in een treurigheid die eigenlijk nog steeds de rotte kies is waarover het college en waarover de wethouder spreekt. Naar aanleiding van de brief die gestuurd is over dit besluit, dat het college of dat de gemeente het daar weer terug heeft gekocht om zodoende de rotte kies dan eindelijk maar op te vangen, hebben we enkele vragen. En de eerste vraag die we dan hebben is dat op want ik heb zes vragen hoe wilt u wilt u dat ik dat eerste al die zes vragen oplepel. Want de vragen liggen bij de wethouder dus dat ja. Goed dan ga ik de vragen dan
  • 0:3 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Nou u kunt ook proberen om een beetje de hoofdlijnen eruit te halen.
  • 0:10 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou nee vragen zijn vragen. Nee, met alle spijt voorzitter dat is wel een heel mooi voorstel, maar ik ga toch ik hou me toch even bij mijn vragen.
  • 0:3 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   U bent de baas over uw eigen vragen. Ga uw gang.
  • 1:51 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   De eerste vraag is; op 5-7-2018 werd het eigendom ingeschreven in het kadaster voor de locatie Poststraat 16 in Stadskanaal, voor een bedrag van €72.600,-. In uw brief noemt u een bedrag van €60.000,-, nou denk ik dat de wethouder komt met het antwoord over de BTW, maar daar krijg ik dan een antwoord op. Mijn tweede vraag is; waarom werd er eerst overgegaan tot aankoop van bovengenoemde datum en de raad vervolgens 11 dagen nadien pas te informeren. Het ons zeer bevreemd. Onze derde vraag is; vindt u het te verkopen aan onze inwoners dat u inmiddels een bedrag van €180.000,-, dat is de aankoopsom, plus de nieuwe aankoopsom van €72.600,- wat inmiddels een totaalbedrag is 252.600 exclusief nog de kosten van het opruimen heeft uitgegeven voor een terrein van 1125m2, wat inmiddels een bedrag van €206,- per m2 moet kosten en daardoor al niet te verkopen is zonder opnieuw een winst te nemen, verlies, ja ik denk toch altijd in kansen, maar het is inderdaad het zal een verlies zijn. Vier; heeft u de afgelopen jaren wel voldoende gehandhaafd en waren daar geen afspraken over gemaakt in de koopaktes. En punt 5, vraag 5 is; was de firma Adelaarshorst niet op een andere manier juridisch aan te spreken op hun verantwoordelijkheden. Want nu heeft u het voor hun opgelost. wat toch de gemakkelijkste weg is voor hun. En de zesde vraag is; was het bijvoorbeeld niet mogelijk om het terrein in bruikleen te krijgen wanneer wij alleen maar verantwoordelijk waren voor het onderhoud, hetgeen een goedkopere optie was geweest en waartoe wij nu ook zijn gedwongen. Tot zover mijn vragen voorzitter.
  • 0:7 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel meneer Pals. Mevrouw Brongers.
  • 4:57 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja, dank u wel voorzitter. Inderdaad een zestal vragen van de fractie van D'66 over de aankoop van de Poststraat hier in onze gemeente. De eerste vraag die meneer Pals stelt is; hoe zit dat nu met dat bedrag en ik kan zijn eigen gegeven antwoord bevestigen. Dit verschil zit hem inderdaad in de omzetbelasting van 21%. Vervolgens is de vraag van; waarom heeft u nu best college nu zo lang gewacht om ons als raad te informeren want daar zaten 11 dagen tussen. Voorzitter volgens mij is dat een beetje het thema van deze avond, wanneer wordt de raad nu waarover geïnformeerd. Dat als eerste, maar laat ik even teruggaan want dat komt straks uiteraard breder aan de orde tijdens het interpellatie debat wat mij betreft, maar nu even teruggaand naar het Poststraat perceel. Ten tijde van de ??????????? toen wij daar mee bezig waren, waren wij ook nog in onderhandeling met een derde partij, dat heeft u ook in de brief kunnen lezen, en dat heeft ook even met de termijn te maken gehad. Soms lopen die dingen zo, maar wat ook van belang is dat wij uitvoering gegeven hebben aan uw oproep, meerdere malen in de raad, en ook vanuit klachten vanuit de omgeving, doe nu iets met die Poststraat want dit is wel een heel erg vervelende locatie aan het worden en de heer Pals noemde terecht ook al de langdurige geschiedenis omtrent dit perceel. En hoe kunnen we die bedragen dan nu uitleggen aan onze inwoners. Nou ik hoop dat eigenlijk samen met u te doen want in de najaarsnota vragen wij u krediet van €60.000,- en de overige bedragen, ja dat zijn feitelijke gegevens. Uiteraard heeft u gelijk. Wij hebben geïnvesteerd, het is aangekocht, verkocht enzovoort, maar de geschiedenis hoef ik u niet uit te leggen. En soms kost dat helaas misschien geld, maar met deze aankoop hebben wij wel weer zelf de regie en zeggenschap over dit perceel in handen en dat was één van de doelstellingen. U vraagt heeft u nou wel voldoende gehandhaafd, ook richting de Adelhorst BV. En zijn zij wel gewezen op hun verplichtingen. Uiteraard hebben wij gesprekken gevoerd, schriftelijke correspondentie gevoerd, gewezen op verplichtingen en nadrukkelijk gevraagd om dit perceel te ontwikkelingen. Uiteindelijk bleek dat niet haalbaar te zijn. Economische ontwikkelingen waren daarbij een punt en daarna is overgegaan tot sloop en daarmee, dat betekende dan ook dat onze bestuursrechtelijke mogelijkheden waren uitgeput. En vervolgens hebben we weer gekeken naar klachten vanuit de omgeving en u als raad en gezegd wij moeten toch op een of andere manier dit doorbreken. Was de firma juridisch aan te spreken? Nou uiteindelijk is vanuit een overleg ook met de notaris gebleken dat om ons te houden aan de stelling van eventueel terugkoop voor nul euro er niet heel erg steekhoudend bleek. De situatie was veranderd, inmiddels was overgegaan tot sloop en bij dergelijke procedures wordt gekeken naar redelijkheid en billijkheid. Het risico was, als wij dat hadden doorgezet, dat wij waren terechtgekomen in een juridisch proces en dat had ook geld gekost en bovendien hadden wij dan nog niet de zeggenschap gehad over dit terrein en dat was immers het doel. Als laatste geeft u aan van; was bruikleen ook een optie. Maar ook met een bruikleen constructie konden wij niet de zeggenschap over het terrein terugkrijgen en daarmee zou de rotte kies situatie voortduren en zou er geen mogelijkheid zijn om her te ontwikkelen. Tot zover voorzitter.
  • 0:6 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. De heer Pals.
  • 0:04 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja dank u voorzitter. Ja ik begrijp de eerste vraag, ik ga toch maar even weer het rijtje bij langs dat is voor mij denk ik ook wat handiger, het verschil van 72.600 dat is inderdaad de BTW, maar nou heb ik altijd begrepen dat een overheid geen BTW terug kan vragen. En ook niet betaald, terwijl u het wel betaald heeft.
  • 0:6 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Is dit de enige vraag die u nog heeft?
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nee, nee, nee
  • 0:3 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Ok, dan doe meer eerst even alle
  • 3:23 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dus maar, terwijl u het wel heeft betaald, u heeft 72.600 betaald en u heeft het waarschijnlijk afgetrokken, maar dan blijft toch even waar blijft die BTW, dat verhaal, het is toch even weer €21.600,- in dit dossier. Het tweede is, ja u zegt over die 11 dagen, u zegt van ja goed wij vinden dat dan wij waren in onderhandelingen met die derde partij, maar dan heeft u zich in die 11 dagen wel op erg glad ijs bevonden want zoals u weet het kadaster is al door Napoleon in het leven geroepen en is vanaf dag 1 openbaar. Dus als u te maken had met een handige handelaar dat had ie direct in het kadaster gekeken want het is vanaf het moment van inschrijving is eigenlijk binnen een dag eigenlijk is het openbaar, dan had u al een hele moeilijke positie gehad voor de prijs, dus dat u dan 11 dagen wacht om ons te informeren vind ik dan een hele lange, lange, lange tijd. Ten vierde is over de vraag over die regie, ja u hamert steeds over het regie weer hebben over een terrein. U eindigt zelfs uw woorden, en dat is even bij de zesde vraag, u neemt zelfs het woord ontwikkelen in de mond. Nou dan vind ik regie hebben over een terrein en ontwikkelen nou dat zijn twee hele grote dingen, zeker als je gaat ontwikkelen dus ons idee is, onze vraag die nou bij me opkomt is wat verstaat u of wilt u dan met de ontwikkeling van dat terrein. En als u het over heeft over de regie in handen hebben, dan vraag ik me af welk regie heeft u dan in handen, dat is het bestrijden van het onkruid en niet meer dan anders. dan zou ik zo zeggen ga dan legaal of illegaal ga die onkruid een beetje bestrijden, dat was goedkoper geweest dan dat dure terrein te kopen. Dat is even over het verschil tussen regie en ontwikkelen, vooral het woordje ontwikkelen dat triggerd mij bijzonder. U zegt ook wij moesten wij konden niet handhaven omdat het was niet haalbaar, het is al sloop geweest, enfin er zijn heel, heel veel woorden hier al over gevallen, maar dan vraag ik mij wel af klachten van de omgeving, kunt u mij eens een tipje van de sluier oplichten over de klachten van de omgeving die gemaakt heeft dat u inmiddels een uitgave heeft gedaan van 252.600, want dan moeten er dan wel enorme klachten zijn geweest. Dus daar zou ik nog graag een antwoord op willen hebben. En ik denk toch dat ja dat de bruikleen van het terrein dat u heeft dat u zegt het is een serieuze optie geweest en u heeft daar uw best voor gedaan, maar heeft u ook voorstellen in die richting gedaan aan Arendshorst. Van laten wij dan nu van op kosten van de gemeenschap, want het heeft de gemeenschap al heel veel geld gekost laten wij er een hek om zetten, wij onderhouden het, we zetten er coniferen om of wat dan ook. en het terrein laten we bij de eigenaar. Want dat vinden we nog steeds ook één van de grootste pijnpunten in dit dossier, wij vinden als fractie D'66, wij vinden u had dit terrein zoals die nu is, waar niets op staat, wat een vlak terrein is, had u bij de eigenaar moeten laten. Tot zover mijn vragen.
  • 0:6 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel meneer Pals. Mevrouw Brongers.
  • 2:6 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja, voorzitter dank u wel. Het grootste punt wat de heer Pals nog noemt dat gaat om wie is nu de eigenaar en ik hoor u zeggen ik had liever gezien dat Adelaarshorst eigenaar was gebleven, ja daar hebben wij een andere mening over, dat heb ik in eerste termijn ook uitgelegd, u komt dan terug bij de regie over het perceel en eventueel ontwikkeling, voor wat betreft ontwikkeling an sich, dus wat moet er op termijn met dat perceel gebeuren, zijn er nog geen plannen, wel, en dat heeft u ook in de brief kunnen lezen, zal het terrein geschoond worden en de hekken daar omweg en dan is het een net groen veld en dan is de rotte kies weg. Als wij bij bruikleen schap waren gebleven dan was dat geen mogelijkheid geweest. De regie hebben betekend ook dat op termijn wijzelf kunnen bepalen met u als raad wat daarmee gaat gebeuren en wat wij daar zouden willen. Maar voor dit moment nog geen plannen wat dat betreft. Waar blijft de BTW, is uw vraag. Waar het ook anders blijft, de BTW. Dit is geen bijzondere situatie. En u spreekt nog even over de moeilijke positie en de lange tijd. Ja die gegevens zijn bekend, jarenlang zijn we met dit perceel bezig geweest, dat heb ik ook in eerste termijn uitgelegd. En klachten van de omgeving, u zegt dan zijn het er waarschijnlijk wel heel veel geweest, er zijn ook heel veel opmerkingen van uw eigen raad geweest richting dit perceel en dat is voor ons mede een aanleiding geweest om actie te ondernemen. Tot zover voorzitter.
  • 0:44 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel mevrouw Brongers. Dan is het nu aan de anderen in de raad. De heer Maarsingh had ik al gezien, nog meer die aanvullende vragen hebben. Meneer Klopstra, meneer Hofstra, even wachten jongens, de heer Idema zag ik u ook en meneer Bieze, meneer Mellies. Ja, ok, dan beginnen we met de heer Maarsingh. Aan u het woord.
  • 3:42 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja voorzitter dank u wel. Ik heb al gezegd dat wij als CDA fractie graag in het begin bij de behandeling van de ingekomen stukken hier ons standpunt over zouden geven, maar als er een vragenuur wordt ingesteld over een onderwerp bij de ingekomen stukken begrijpen wij dat het eerst over die vragen gaat en dat er daarna iets gezegd kan worden over de ingekomen stukken. Ik zou u willen vragen kijk er nog eens even naar de agendacommissie hoe wij dat doen want wij hopen niet dat bij iedere transactie die er door het college wordt gedaan van €1000,- tot ik weet niet hoe precies het mandaat, geeft u ons dat ook nog eens even dat hierover een vragenuur komt en dat de raad een avond lang discussieert over alle transacties die er gedaan wordt. U bent er om te besturen en mocht er een vraag zijn dan kan die natuurlijk gesteld worden, maar u bestuurd en dat moet u blijven doen. en wij willen in ieder geval als fractie niet op de stoel van het college zitten. Laat ik dat even vooraf opmerken. En ik denk dat het heel belangrijk is dat wij het ook zo doen. Voorzitter toen wij dit ingekomen stuk lazen en daarover van gedachten wisselden in onze fractie, toen dachten wij na een jarenlange discussie en na jarenlang het stellen van vragen, is er dus eindelijk een oplossing in zich. De bestemming is er nog niet, maar zegt het college wij komen met een voorstel deze herfst en dat wachten wij in volle verwachting af. Want één ding is duidelijk zolang, althans ik in deze raad zit, zijn er ieder jaar vele vragen gesteld over die locatie. En er zijn suggesties gedaan, en er zijn perspectieven uitgelegd. En wat is het geworden? Helemaal niks. Eén grote bende, dat is het in feite. En wij kijkt daar tegenaan, dat zijn de ondernemers die ernaast wonen, dat zijn de burgers die er naast wonen, die ertegenover wonen en in feite zijn we het allemaal. En wij hebben dus al als gemeente meer geld gestoken in het oplossen van rotte kiezen. Onder projecten, één huisje van de drie weg, twee huisjes beter, één weg, het knapt allemaal op, maar het kost allemaal geld. En wat er allemaal gebeurd is, en die vragen zijn hier ook gesteld, en dan verbaasd het ons dat er nu ineens zoveel kritische opmerkingen komen. Wij dachten; gelukkig, eindelijk is een oplossing mogelijk en zijn we zelf de baas op dat terrein. En kunnen we het opknappen en kunnen we het opruimen en dat kost wat geld, dat is altijd al zo geweest dat verbetering geld kost, en dan kun je er ook een bestemming aan geven. En als wij goede suggesties hebben voor een bestemming dan kunnen wij u die melden nemen wij aan, hoeft niet in deze vergadering, dan kan, maar verder wachten wij uw activiteiten met u ambtelijk apparaat af en wij zijn heel tevreden dat de oplossing er is en als we niks gedaan hadden dan was er dus ook nu niks veranderd. En nu kijken wij er met belangstelling naar, dus wij stemmen volledig in met dit voorstel. Met dit besluit.
  • 0:12 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. Het is noch een voorstel meneer Maarsingh, het was noch een voorstel noch had u een vraag, maar u had wel een zeer constructieve bijdrage, dank u wel. De heer Klopstra.
  • 1:9 H. Klopstra
   fractievoorzitter VVD
   H. Klopstra
   Dank u wel voorzitter. Ja in wat andere bewoordingen kan ik mij denk ik wel vinden in het betoog van meneer Maarsingh want ik denk dat wij, en dat zullen we straks bij het interpellatie debat ook nog wel merken, ons er heel erg voor moeten behoeden dat wij als raad niet een vijfde wethouder gaan worden. Dat zijn we gewoon niet, dat is niet onze rol, en ik denk dat de vragen, waarvan ik me qua inhoud overigens sowieso al verbaas dat ze hier op deze manier en ook juist door meneer Pals gesteld worden, maar daar zal ik zo nog iets over zeggen, dat die hier op dit niveau en in deze gedetailleerde vorm aan de orde komen. Ja de raad moet geïnformeerd, meestal na afloop van de besluitvorming, de uitvoering daarvan, door het college een enkele keer iets eerder en soms aan het begin als we er qua inhoud iets van moeten vinden. En dat is een gegeven, dat is onze rol in dit duale systeem. Dan met betrekking tot de inhoud, ik zit nu sinds kort in de raad, maar ik lees natuurlijk kranten en ik hoor de radio en ik hoor eigenlijk de afgelopen jaren niet anders als; college doe er wat aan, het is er een zootje. En dan doet het college er wat aan en dan gaan we deze vragen krijgen. Ik verbaas mij daar hogelijk over. De VVD die stelt zich achter de werkwijze van het college, dat moge duidelijk zijn. Dank u wel.
  • 0:5 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. De heer Hofstra.
  • 1:26 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Als ik het allemaal zo beluister dan krijg ik een gevoel van deja vu, wij hebben dit soort issues wel vaker gehad en dan ben ik heel benieuwd wat de wethouder vindt van of zich een patroon hier aftekent. We hebben natuurlijk in het verleden gehad het geval van machine fabriek De Haan, we hebben de enorme klappen natuurlijk gehad met het Philips terrein. Er staat ook nog steeds een onafgebouwd pand in de bocht van de Dr. Kinglaan bijvoorbeeld. Ik roep maar in herinnering hoe het destijds allemaal gelopen is met het pand van de brandweer, dat heeft allemaal met private partijen te maken met welke wij in onderhandeling zijn en het heeft ook te maken met ruimtelijke ordening en met vastgoed en telkens bekruipt mij het gevoel ze zijn ons te slim af. U geeft hier zelf aan die terugkoop voor nul euro die er in stond dat kon niet doorgaan omdat er inmiddels andere ontwikkelingen op het terrein hebben plaatsgevonden. Dat mag allemaal zo zijn, maar dan verwacht ik dat er hier in dit huis genoeg kennis is om van tevoren aan de voorkant te zeggen; wij zien dit wel, maar we kunnen niet zeggen of dat juridisch standhoud als we daar echt een beroep op gaan doen. Dus mijn vraag is; herkend u dat patroon. En mijn tweede vraag is; heeft u hier genoeg kennis in huis om dit in de toekomst te kunnen voorkomen. Dank u wel voorzitter.
  • 0:6 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. De heer Idema, SP.
  • 0:37 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Dank u wel voorzitter. Nou ik ga even door op wat meneer Hofstra zei, ik kan wel allemaal herhalen wat er gezegd is hier vanavond, wij van de SP vinden 2,5 ton vinden we ook een hele hoop geld en we willen ook voorkomen dat dit in het vervolg weer verder gaat dus ik ga verder op wat de heer Hofstra zei. Het lijkt ons wel goed als je, want er zijn vast en zeker wel weer nieuwe aankopen in de toekomst, het is wel goed denk ik dat je met een ondernemer afspreekt als die hem om niets krijgt of voor een euro dat je daar een soort waarborgfonds bij vaststelt van daar zit geld in dat kunnen we gebruiken als het mis gaat. Tot zover voorzitter.
  • 0:04 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. De heer Bieze, GBS.
  • 1:17 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Dank u wel voorzitter. Veel is al gezegd, ik kan mij wel aansluiten bij datgene wat de heer Hofstra zegt. Waar het mij even om gaat is om de clausule, ik kan me nog herinneren dat in de vergadering van februari 2017 de toenmalige wethouder aangaf dat zijn voorganger wel zo slim was geweest om de clausule in de koopovereenkomst op te nemen. En nu horen we ineens dat die clausule dus niks waard is. En de wethouder heeft toen ook een vraag van de heer Pals volgens, mij gezegd dat het juridische traject en ook de onteigeningsprocedure in gang was gezet. We zitten nu in september 2018 en we moeten dus constateren dat wij nu een stuk grond terug moeten kopen, even afgezien van het feit dat dat prachtig mooie postkantoor waarvan iedereen zei van dat moeten we behouden dat dat postkantoor inmiddels is verdwenen. Maar het gaat mij er dus om vanaf februari is er gezegd wij gaan in juli dit traject in, wij kunnen gaan onteigenen en de conclusie is dus gewoon dat we niet kunnen onteigenen. Dus waarom.
  • 0:7 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   De heer Mellies, LB.
  • 1:12 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Ja dank u wel voorzitter, ik houd het erg kort. ik verbaas me een klein beetje over de opmerking van de heer Klopstra van de VVD en de heer Maarsingh van het CDA, natuurlijk het terrein heeft er een heel tijd niet goed bijgelegen en er moest wat gebeuren, zijn we het allemaal over eens, alleen ja om nou maar direct te zeggen van alleen maar te zeggen van nou het is een bevoegdheid van het college daar moeten wij ons niet mee bemoeien, het is wel een hele hoop geld en het is gemeenschapsgeld. En daar kunnen we heel makkelijk overheen stappen, kijk dat terrein is één, maar er moet ook even de voorgeschiedenis even goed in de gaten houden. En dat is een postkantoor, en de heer Bieze die haalde het al even aan, is een heel mooi postkantoor wat gewoon op een hele rare manier weg is. En dat hebben we straks nog een onderwerp, een voorwerp, een gebouw, zelfde laken een pak, het is wel ons cultureel erfgoed. En als ik even een hele kleine conclusie mag trekken daar gaan wij hier in Stadskanaal niet goed mee om. Dus in die zin u kunt wel zeggen het is een bevoegdheid van het college en dat zou ook best alleen ik vind we gaan er wel te gemakkelijk overheen. Het is wel ons erfgoed waar we het nu over hebben en dat gaat ons allemaal aan. Dank u wel.
  • 0:2 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   De heer Maarsingh, u werd aangesproken.
  • 1:30 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja voorzitter, hij vond het, de heer Mellies vond het wat vreemd hoe wij daar nou over discussiëren, kijk iedereen vond dat postkantoor mooi, maar je moet er wel iemand voor vinden die ook werkelijk bereid is om in deze gebouwen te investeren en dat hebben wij vele voorbeelden van. Vele voorbeelden in onze gemeente waar burgers of ondernemers in gebouwen hebben geïnvesteerd die een normale burger zoals u en ik dat niet kunnen dragen. Zo is dat gewoon. Ik bedoel mezelf dan eerst, ik weet niet precies hoe het bij u zit, maar bij mij zit dat zo. Maar wat ik wilde zeggen is; wij hebben nog een aantal gebouwen. En als daar nu eens belangstelling die onder de monumentenwet vallen, als er nu eens belangstelling zou zijn om zo'n monument in de benen te houden, bent u er dan een voorstander van om daar veel geld voor te vragen of zegt u dan ik ben zo blij dat het monument blijft. Doe hem weg voor 1 euro, dan zijn wij de lasten kwijt en zijn wij de kosten kwijt, ja ik spreek even uit uw mond zogenaamd, doe hem weg voor 1 euro, bent u daar dan voor, hoe kijkt u ertegenaan, of zegt u ja €40.000,- toch een beetje te weinig, kon dat geen 50 worden en zo voort en vervolgens ligt zo'n heel gebouw plat. Nou dat hebben we meegemaakt met het postkantoor. Wat vindt u daarvan?
  • 0:10 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Ik kijk eerste even naar meneer Klopstra, u werd ook aangesproken, hebt u nog behoefte aan een reactie op de heer Mellies.
  • 0:17 H. Klopstra
   fractievoorzitter VVD
   H. Klopstra
   Mevrouw de voorzitter ja dank u wel. Ja het is gemeenschapsgeld, maar als ik de gemeenschap goed heb beluisterd, en daar zitten we hier voor, is de gemeenschapsergenis over het terrein vele malen groter dan het gemeenschapsgeld wat nu nodig is om het weer naar de zin te maken. Meer moet ik er maar niet van zeggen denk ik.
  • 0:2 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   De heer Mellies.
  • 0:37 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Nou dat kan meneer Klopstra wel zeggen, ik ben er niet over geïnformeerd. Het is allemaal al beslist voor ons en daar hebben we geen ene zeggenschap in gehad. Maar even richting de heer Maarsingh, kijk ik merk wel, en dat is ook een beetje de teneur die het college volgt, over mooie panden en de kosten die eraan verbonden zijn moeten we dan niet blij zijn om voor één euro een gebouw weg te geven, zijn wij van die kosten af, dat is eigenlijk een beetje de insteek wat u zegt. Nou dan hebben wij nogal een verschillende mening over ons cultureel erfgoed, want we kunnen wel andere manieren bedenken om ons cultureel erfgoed in stand te houden. Te denken valt een stichting om iets in gang te houden.
  • 0:1 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   U begrijpt mij niet.
  • 0:2 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Nee, wacht even, de heer Mellies.
  • 0:5 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Er wordt mij te snel overheen gestapt. Dit is de enige oplossing en thats it. Ik vind er zijn meerdere oplossingen.
  • 0:5 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   De heer Maarsingh, laatste reactie.
  • 0:47 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Dit is een beetje dualisme. Kijk u begrijpt mij niet, kijk als ik zeg het maakt mij niet zoveel uit wat zo'n pand oplevert. Als je het onderhoud kwijt bent als gemeente kunnen wij die lasten van de gebouwen niet dragen, als er iemand is die wel aan die voorwaarden kan voldoen. Dat komt natuurlijk dan in een koopakte bijvoorbeeld. En als dat betrouwbaar is , betrouwbaar en niet allerlei rare BV's en zo, maar gewoon betrouwbaar, dat vroeg ik u, bent u daar dan voor. Wat interesseert u het dan wat zo'n pand oplevert, als het maar blijft. Ons cultureel erfgoed, daar zijn we het over eens, leuk, mooi van genieten, maar het moet wel onderhouden worden. Daar bent u het wel met mij eens.
  • 0:4 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. Ik zag de heer Pals nog popelen.
  • 1:04 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter. Ik heb dit merkwaardige debat een beetje beluisterd eerlijk gezegd en dan vallen me een paar dingen op. Even een reactie naar meneer Klopstra en daar is wel op gereageerd door meneer Mellies, dat gaat over klachten van omwonenden, maar ik heb daar naar gevraagd naar u, ik heb het aan de portefeuille gehouden noem eens wat klachten van omwonenden, een aantal klachten et cetera, wat de aanleiding is geweest tot deze aankoop. Wat ik op meneer Maarsingh zou willen reageren, is dat is wel een beetje u volgens mij haalt u nu even twee zaken doorelkaar, de interpellatie en dit, maar wij waren geen eigenaar van dit pand. Het enige wat wij in dit pand hadden is, dat het niet goed onderhouden terrein betreft. En ik vind als de overheid en als een gemeente dan voor 250, ik noem nog maar een bedrag want ik vind het een waanzinnig groot bedrag, als wij daar €252.000,- aan uitgeven zonder een echt goed plan te hebben sowieso, met het enige argument dat het goed onderhouden moet worden, dat er klachten zijn van de bewoners, want ik maak het nu een beetje kleiner, want dat beluister ik nu van de raad, dan denk ik dan vind ik dat een enorme uitgave. En dan vind ik dat het college; a, ons beter had moeten informeren, ons vroegtijdig had moeten informeren, want ik bedoel ik ga nou niet dat hele zakelijke traject dan maar bij langs, dat laten we dan maar even rusten. Maar dan hadden ze ons eerder moeten informeren en ze hadden met veel betere argumenten en plannen moeten komen om tot deze uitgave te komen.
  • 0:06 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Maar voorzitter, dit is
  • 0:13 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Nee, nee, ik sluit nu dit onderdeel. Het gevoelen van de raad is gemengd maar duidelijk. Ik geef mevrouw Brongers nog even het laatste woord in dit vragenuur.
  • 4:7 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dan stel ik vast dat we dit, voor dit moment, voldoende besproken hebben. Dat de hoofdlijn denk ik ook in het volgende agendapunt, de interpellatie, terug zal komen en voordat we daar aan toe zijn begrijp ik dat het gebruik is om even te schorsen, een heel nieuw gebruik voor mij, maar niet onprettig, ik schors de vergadering voor tien minuten. Dat betekend dat we terugkomen om 21.25 uur.
  • 0:4 schorsing
 • 10 Interpellaties
  • 10. Interpellaties (244,37 KB)10.1. Aanvraag interpellatie verkoop watertoren (197,79 KB)10.2. Schriftelijke vragen verkoop watertoren antwoord (1018,72 KB)
  • 1:7 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   (eerste deel van de opname ontbreekt) Zie het persbericht van RTV Noord van 1 maart jl. waarin de toenmalige wethouder de verkoop bevestigde op de vraag waarom u de raad niet actief hebt geïnformeerd antwoord u dat de verkoop van de watertoren geen ingrijpende gevolgen voor de financiën van de gemeente heeft. Om die reden heeft u gemeend het besluit niet vooraf aan de raad voor te leggen, maar de raad van de verkoop op de hoogte gebracht bij brief van 5 maart 2018. Onze vraag is dan; vanaf welk bedrag is er volgens u dan wel sprake van ingrijpende financiële gevolgen op basis waarvan u de raad actief gaat informeren. En daaraan gekoppeld strookt uw mening wel met hetgeen er in de gemeentewet onder Artikel 169 lid 2 en lid 4 en Artikel 60 eerste lid onder e,f,g en h over uw informatieplicht richting de raad staat. Dat waren de vragen over de communicatie. Dan geef ik nu het woord aan de heer Pals en die gaat vraag twee stellen.
  • 1:14 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter vraag twee die we hebben is vraag 9 op de interpellatie, dat is kunt u uitleggen waarop de verkoopprijs van €40.000,- is gebaseerd. Het bevreemd ons namelijk dat het taxatierapport van Optima Taxaties en projecten, en die is gemaakt op 20 juni 2017, spreekt van een, die spreekt van een marktwaarde van de watertoren voor €329.000,-ze zijn zo aardig geweest om de huurwaarde, dat is achterstalligonderhoud er vanaf te trekken van de taxatie, dat is €215.000,-, hetgeen aanmerkelijk dat eigenlijk was dat al een cadeautje omdat het meer was dan in feite de €180.000,- die monumentenwacht had genoteerd, waarop de marktwaarde eigenlijk berekend is van de watertoren op €114.000,-. Dat had de marktwaarde moeten zijn en onze vraag is dan hoe komt men dan bij het bedrag van €40.000,-. Met het taxatierapport als onderleg. Mijn dank.
  • 0:57 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja, voorzitter dan de derde vraag. Die gaat toch wel een beetje van over de vraag van wat hebt u nou aan bepalingen opgenomen en één van de belangrijkste bepalingen die wij zouden willen zien en ik weet niet of die er in staat, blijkbaar niet, maar waarom hebt u geen bepaling opgenomen over de periode waarbinnen het achterstallig onderhoud moet zijn weggewerkt. En volgens mij praten we dan over een bedrag van €215.000,- wat in het rapport staat en volgens mij komt daar sowieso nog een bedrag van €76.000,- bij, minimaal, en volgens mij zijn er ook nog onderzoeken gaande waardoor dit bedrag nog veel meer zou kunnen worden. Dus onze vraag is; waarom zijn hierover geen bepalingen in het verkoopcontract opgenomen. Dank u wel.
  • 0:25 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. Dan geef ik nu mevrouw Brongers het woord, met de vraag om als eerste in te gaan op vraag 1, de wijze van informeren van de raad en de afwegingen die daarbij gemaakt zijn.
  • 5:0 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja dank u wel voorzitter. Ik moet ook even ordenen in mijn notities en ik stel voor dat ik begin bij de eerste vraag die gebundeld is en gesteld is door één van de interpellanten, de heer Bieze van GBS. En deze vraag gaat inderdaad over het onderwerp, ik heb het al eerder genoemd deze avond; wanneer worden wij als raad nu geïnformeerd en waarover. Laat ik even refereren aan een normale gang van zaken. Collegebesluiten worden tegelijkertijd aan u als raad en aan de pers aangeboden inmiddels moet ik zeggen; werden. Daar heeft de heer Borgesius begin van deze avond over gesproken want nu is het inmiddels gebruikelijk dat uw raad op vrijdag de collegebesluiten ontvangt en op maandag de informatie aan de pers wordt verzonden. Toentertijd, op 27 februari, werd de verkoop van de watertoren openbaar gemaakt en op de 28e heeft RTV Noord een interview gehouden met de toenmalige wethouder. In de veronderstelling dat die informatie naar de raad reeds in gang was gezet en op 5 maart is pas, ook het officiële persbericht, aan de media verzonden. En na dit besluit zijn wij overgegaan tot verkoop en aktepassering. Omdat wij van mening waren dat de koper belang had bij de voortgang van het proces. En de vragen die inmiddels gesteld zijn of althans toentertijd op 16 mei, daar werd ook al even aan gerefereerd, gaven het toenmalig college geen aanleiding om anders daarmee om te gaan dan wel het proces te vertragen. En dan komen we bij het onderwerp; wat zijn nu ingrijpende gevolgen. Als college hebben wij gemeend dat er geen sprake was van ingrijpende gevolgen. En daarmee bedoel ik; geen ingrijpende negatieve gevolgen. Immers, en ik splits deze vraag denk ik even in tweeën, enerzijds hebben we het over de financiële gevolgen, die zijn eigenlijk alleen maar positief te noemen wat ons college betreft en bovendien hebben wij geen drempelbedrag vastgesteld voor melding aan u als raad te doen. Wanneer er sprake was geweest als gevolg van de verkoop die negatieve gevolgen had gehad voor de begroting hadden wij u uiteraard daarvoor om goedkeuring gevraagd. Sterker nog, die plicht hebben wij ook. Daar is hier geen sprake van, de boekwaarde was nul euro en de verkoop was €40.000,- aan opbrengst. Daarnaast nog een ander ingrijpend gevolg, wat had kunnen zijn, en wat het ook is, is de waarde en het behoud van het cultureel erfgoed. Dat is ook een van de bepalingen de we hebben opgenomen, dat is een van de volgende vragen, maar ook die zijn positief. De gevolgen voor het behoud van het cultureel erfgoed die blijven, ze zijn nu in eerste instantie niet meer de verantwoordelijkheid van u als raad en van ons als college, let wel de gemeente, maar van de koper en van de huidige eigenaren. Dus concluderend zouden we kunnen zeggen, en daar sta ik nog steeds van ganser harte achter, dat de verkoop positieve effecten heeft. Strookt dit nu helemaal strikt met de artikelen in de gemeentewet, en dan kom ik even weer terug op de informatieplicht, wij zijn toch van mening dat wij correct hebben gehandeld als het gaat om de plicht om u te informeren. Ik heb u de ingrijpende gevolgen en hoe wij daartegenaan kijken reeds uitgelegd, en met de verkoop en een nieuwe invulling komt immers geen verandering in de situatie behalve dat wij de verantwoordelijkheid als gemeente niet meer hebben en wij hebben bevoegdheden en instrumenten om dit proces te volgen en dit herbestemmingsproces ook te bewaken. Dat als antwoord op de eerste vraag voorzitter. Zouden we ????? antwoorden even splitsen dacht ik, ja.
  • 0:6 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. Helder antwoord. Reactie meneer Bieze.
  • 3:48 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja voorzitter hier komt toch wel naar voren dat, u zegt het zelf ook, in het proces had eigenlijk gingen wij ervanuit dat de raad geïnformeerd zou zijn en dat is dus blijkbaar niet gebeurd. Nou we hebben het er vaker over gehad, we hebben het er net nog weer over gehad, dat moet dus in onze ogen gewoon beter. Misschien moeten we daar eens goed naar gaan kijken als gehele raad en als college, misschien moeten we daar gewoon eens een notitie van gaan maken. Wat houdt nu die informatieplicht voor het college richting de raad in en op welk moment en wanneer informeert u de raad over zaken die spelen. Nou het antwoord van de wethouder omtrent die gevolgen, ingrijpende gevolgen, en gekoppeld aan datgene wat er in de wet staat, volgens mij is het zo dat iedereen zich aan de wet moet houden, dus ook het college en ook de wethouders van dit college moeten zich houden aan datgene wat er in de wet staat en de wet is heel duidelijk. Als ik naar artikel 169 kijk van de gemeentewet daar staat in; zij geven de raad alle inlichtingen die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Dat is dus een ruime formulering. En nou wordt dus helemaal niet gerefereerd naar financiële gevolgen naar ingrijpende gevolgen, u hebt gewoon de plicht om deze raad ruim op tijd te informeren. In de wet wordt verder nog wel over die bevoegdheden gesproken, maar er staat dus duidelijk van u moet alle inrichtingen, alle inlichtingen die deze raad nodig heeft om goed te kunnen functioneren moet u verstrekken. En op welke manier dat dan eventueel zou moeten en kunnen dat heb ik net al gezegd, laten we daar nou gewoon eens heel goed als raad en als college naar kijken. Voorzitter u zegt van de verkoop heeft positieve effecten. Nou als we maar niet terecht komen in die effecten die we rond het postkantoor hebben gezien, want daar spraken we toentertijd ook over positieve effecten. Daar zouden mooie dingen mee gebeuren. als we nu naar de staat van het achterstallig onderhoud van de watertoren kijken waar gewoon tonnen aan achterstallighoud aan zit, wat volgens mij de verantwoordelijkheid is van de gemeente als zij in het bezit is van een rijksmonument, dan vraag ik mij af of dit op termijn positieve effecten door deze partij of die positieve effecten zullen plaatsvinden. Ik heb in eerdere instantie ook al gezegd voorzitter; er staan in dat plan een groot aantal PM-posten die niet zijn ingevuld, die onzeker zijn, subsidiebedragen die niet zijn ingevuld, die ook onzeker zijn, want het gaat meestal om maximum bedragen dus men weet helemaal niet wat men binnen krijgt, dus ik ben er nog niet zo zeker van of we of dat allemaal wel goed kan komen. Maar het gaat mij er dus om voorzitter, en dat is het laatste wat ik wil zeggen, ga nou samen met college en raad om tafel, maak een notitie dat duidelijk wordt dat we dit soort discussies bijvoorbeeld niet meer hoeven te voeren. Dat rond punt 1. Dank u.
  • 0:7 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Vanuit de andere indieners nog een aanvulling? De heer Mellies, de heer Pals. In die volgorde.
  • 1:4 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Ja, dank u wel voorzitter. Ja ik wil toch even inhaken op wat de heer Bieze zei over de informatieplicht en we kunnen hier hele verhandelingen gaan houden over hoe het nou geïnterpelleerd moet worden. Kijk het gaat hier natuurlijk wel om een beeldbepalend gebouw. Hebben we niet zo gek veel van, ik bedoel maar we hebben het toch wel even onze watertoren, is toch wel even de kanaalster vraag van waar zijn we nou trots op en dan is het toch wel het Krinkiespijer, de watertoren, de Juffertoren, de Rode Loper, die kademuur in Musselkanaal, het zijn beeldbepalende gebouwen en goed u kunt toch wel stellen, maar goed het college heeft daar zijn eigen bevoegdheden voor, dat zijn onze gebouwen. En ik vind dat je daar toch wel, en dan ga ik toch helemaal mee met meneer Bieze, dat we daar in een goed gesprek, college, volksvertegenwoordiging en misschien wel onze burgers daar over moeten hebben. Het gaat ergens om en dat wil ik toch wel even gezegd hebben. En hier wil ik het even bij laten tot nu.
  • 0:5 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   De heer Pals.
  • 1:11 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter dank u. Ja ik vraag me af volgens mij is de wethouder een beetje de feeling met de watertoren kwijt. In de roulette ken je één begrip, dat is "rien ne vas plus" en bij ons geldt nu "rien ne vas plus" de watertoren is niet meer van u. Want dat is ongeveer de situatie waar we ons nu in bevinden want de gevolgen zijn namelijk wel ingrijpend in onze samenleving. Eén van de gevolgen is o.a. dat het streekhistorisch centrum eigenlijk wordt benadeeld in het uitoefenen van hun streekhistorische taak in dat gebied. Maar wat ik nog erger vind is dat u heeft ooit eens gehoord van de Stichting Rondom de Watertoren, die maatschappelijk hele mooie plannen had met die watertoren, die heeft u helemaal genegeerd, maar wat nog erger is, u heeft ook nog de spelregels veranderd in die tussentijd. U heeft een toren verkocht waar nu een woonbestemming op zit en dat geeft een heel andere meerwaarde aan een toren dan dat ervoor. En daar heeft u eigenlijk geen oog voor gehad. En dat vinden we een hele kwalijke zaak.
  • 0:9 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Meneer Pals, dit onderdeel zou gaan over de informatieplicht. Dus in de relatie tot dat onderwerp, wat is uw opmerking.
  • 0:08 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dan vind ik dat de wethouder had zich beter moeten verdiepen in de informatieplicht naar de raad wat de gevolgen waren van de verkoop van de watertoren. Wat de gevolgen zouden zijn voor het streekhistorisch centrum, wat de gevolgen zijn voor de bestemming et cetera. Dat had de wethouder moeten doen, in de informatieplicht.
  • 0:3 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   De wethouder.
  • 1:32 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja, dank u wel voorzitter. Eerst maar even reactie op de vervolgvraag van de heer Bieze. U stelt die informatieplicht daar moeten wij het nader over hebben. Ik heb getracht uit te leggen wat voor ons de uitleg van de gemeentewet betekend en op welke manier wij vinden als college u te moeten informeren waarover en wanneer. U kijkt daar wat anders tegenaan, zeker ook als het gaat om gevoelige objecten. De heer Mellies noemt beeldbepalende gebouwen, ik maak wel even onderscheid tussen echt cultureel erfgoed en beeldbepalende gebouwen, maar dat even terzijde. En waar u zegt van het zijn wel onze gebouwen, dat geldt voor mij evenzo goed. Dus ik wil even bestrijden dat ik de feeling kwijt ben met onze cultureel erfgoed, mocht die beleving ontstaan dan is dat niet juist. Ik denk dat het inderdaad goed is om daarover met elkaar te spreken op een ander moment van wat houdt die wet nu precies in, hoe bekijken wij dat, hoe lezen wij dat en hoe gaan wij daar in het vervolg mee om. Ik stel voor, en dan kijk ik even naar u voorzitter, dat wij daar op een ander moment met een voorstel toe komen.
  • 0:25 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dan zou de conclusie zijn dat we als raad zouden zeggen dat het nuttig lijkt om met elkaar in te vullen hoe we de actieve informatieplicht invullen. Op zodanige wijze dat we niet keer op keer dit soort discussies krijgen en dat beide partijen tevreden zijn. Is dat een beetje het idee?
  • 0:17 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Dat zou een goede conclusie kunnen zijn. Ik denk, ik wil niet op uw stoel gaan zitten, maar de interpellanten zijn een deel van de raad die deze discussie hier nu aanvoeren dus vandaar ook dat het belangrijk is om even te checken hoe de rest van de raad daar in staat.
  • 0:23 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Reacties op de wethouder, overige raadsleden alstublieft. Ik zie de heer Van Beek, ik zie de heer Klopstra, ik zie mevrouw Berndt. Dames eerst, mevrouw Berndt.
  • 1:8 M. Berndt-Becker
   fractievoorzitter CDA
   M. Berndt-Becker
   Dank u wel voorzitter. Zoals mevrouw Brongers in haar woorden net aangeeft dit is natuurlijk ?????????? even samenvatten als zijnde conclusie van de raad is zeker niet de conclusie van de hele raad zoals die hier zit. Wij zijn namelijk van mening dat hierover al het een en ander is gezegd. Ook betreffende die informatieplicht. En wij hebben zelf al het idee als CDA en ik denk ook daar zullen anderen nog een aanvulling op kunnen geven hoe zij daarin staan, dat wij vinden dat aan deze informatieplicht ruim voldoende invulling is gegeven en dat daar goed naar is gehandeld. Wij hebben het idee dat het goed gehanteerd is en wat ons betreft hoeft er dan ook geen strakkere regelgeving dus in die zin hebben wij voor het eerst niet zoals hier gezegd wordt een behoefte om daar op een ander moment op terug te komen.
  • 0:04 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. De heer Van Beek.
  • 3:03 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja voorzitter, dank u wel. Ik heb de hele avond al gezwegen want ze hebben mij altijd geleerd dat zwijgen is goud. Ik denk laat ik dat maar eens volhouden, ik probeerde dat nu eigenlijk ook weer te doen, maar het begint mij te kriebelen dus ik begin toch maar even nu maar te oreren hier. Als ik de oppositie zo beluister dan denk ik van het hele college kan wel naar huis en die vier die kunnen het wel overnemen. En volgens mij is dat niet de bedoeling. Ja dat zou je wel willen meneer Pals, maar dat gaat niet gebeuren laat ik het dan maar zo zeggen. Wij hebben hier een geweldig college zitten wat nog niet zo heel lang aan de gang is en het lijkt wel of jullie als oppositie, laat ik het dan maar zo zeggen, dit college zodanig gaan bestoken met vragen dat ze niet meer aan werken toekomen. En dan denk ik van dan zijn we op een verkeerde weg bezig. Ik wil even terug naar die watertoren. De wethouder die geeft een aantal antwoorden, nou dat is mij meer als voldoende, mevrouw Berndt die zei het al, het is volgens mij de vierde keer dat we nu over die watertoren spreken en dan denk ik als we bij elk onderwerp elke keer weer opnieuw vragen gaan verzinnen of weer terugkomen op eerder gestelde vragen, want dat is wat u doet meneer Pals, u grijpt weer terug op de vragen die al beantwoord zijn en waar ook al over gesproken is en dan denk ik laten we dat nou niet gaan doen want dan komt er nooit een einde aan. Ik denk niet dat wij op de stoel van het college moeten gaan zitten, college heeft bepaalde zaken die ze prima zelf kunnen afhandelen, meneer Maarsingh die refereerde daar vanavond al aan, nou ik kan mij daar niet anders doen als bij aansluiten. Een interpellatie debat, mevrouw de voorzitter zei het vanavond van ja het is niet gebruikelijk, nou ik heb het hier in die tijd dat ik hier zit ook nog niet meegemaakt, maar dat is niet zo heel lang dus dat zegt niks, maar het is wel een zodanig zwaar middel waarbij ik mij afvraag of nou deze watertoren nou per uitstek geschikt is om een interpellatiedebat te gaan houden. en ik begrijp best dat je vragen hebt en dat je opmerkingen hebt naar een college, maar niet op deze wijze. Ik denk dat het een wat overtrokken reactie is vanuit de oppositie. Even terugkomend op de informatieplicht, ik hoor de portefeuillehouder zeggen we zijn best genegen om te spreken met de raad, nou ik zal de laatste zijn van zeggen ik wil niet meer praten, maar ik hoef toch ook niet alles te weten. En ik wil niet eens alles weten, laat ik dat dan ook even voorop stellen, want ik hoef niet op de hoogte gesteld te worden van elke losse stoeptegel. En als ik meneer Bieze moet geloven dan denk ik van de raad moet op de hoogte gesteld worden zodanig dat hij zijn taak naar behoren kan uitvoeren, nou dan moet ik van die lossen stoeptegel dus ook weten waar die ligt, nou liever niet. ik wil het niet weten en ik hoop dat het college ook zodanig komt met een voorstel dat ik met zulk soort flauwekul niet lastig gevallen wordt. En nou noem ik het woord flauwekul, en ik heb dat van de week al een paar keer bij mijzelf gedacht en ik noem het niet en ik doe het nu toch, maar ik heb het nou over flauwekul dan bedoel ik die stoeptegel mee, laten we dat dan even vaststellen. Het is niet zo dat ik daar de oppositie mee bedoel. Voorzitter ik geloof dat ik het eerste punt laat ik het daar maar gewoon even bij laat en dan vervolgens het tweede antwoord afwacht en daar mag ik dan volgens mij daar nog weer op reageren.
  • 0:08 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Zeker, dank u wel. De heer Klopstra.
  • 3:09 H. Klopstra
   fractievoorzitter VVD
   H. Klopstra
   Dank u wel voorzitter. Ja in een gemeenteraad zitten waar een jurist zit met als hobby staats- en bestuursrecht, wat er al toe heeft geleid dat we voor ongeveer 13 minuten een burgemeester hebben gehad omdat we hier anders met elkaar niet eens hadden gezeten, is een gevaarlijke meneer Bieze. Dat zou ik willen zeggen mevrouw de voorzitter. Want u gaat wetsartikelen interpreteren. En het interpreteren van wetsartikelen is datgene wat juristen leren op de universiteit, daar doen ze 4-5 jaar over en een beetje student met een studentenleven 8 jaar, tot die laatste categorie behoorde ik overigens niet, maar kan me het wel voorstellen, laat ik het zo zeggen. En dat is precies waar we het over hebben. Informatieplicht, u noemt dan o.a. artikel 169 en 160 van de gemeentewet en wat u doet meneer Bieze is de wet interpreteren zoals hij u welgevallig is. Welgevallig omdat een wethouder uit een vorig college, volgens mij niet van een partij die nu in het college zit, de portefeuille verantwoordelijkheid had om namens het college deze raad tijdig te informeren. Althans zo is uw opvatting. Want u zegt ja 169 zegt, u moet informeren zodat de raad zijn taak kan uitoefenen, en dan noemt u daarbij zelf het woord "tijdig". En dat staat niet in dat artikel en dat staat er niet voor niks niet. Omdat u namelijk als u artikel 169 lid 4 leest, ziet dat er twee momenten van informeren zijn. Namelijk informeren in zijn algemeenheid, dat mag best achteraf, en informeren tijdig als de raad er iets van moet gaan vinden. En dat hoeft alleen maar, zegt lid 4, als er ingrijpende gevolgen zijn, dus met andere woorden; het woordje tijdig, ik geef u nou even de uitleg van 169 lid 4, speelt pas een rol als er zeg maar ingrijpende gevolgen zijn van het collegebesluit. En die zie ik op dit moment met de wethouder gewoon niet. Dat is één. Twee, uw voorstel om met het college van gedachten te wisselen over de informatieplicht die er ligt van het college aan de raad, is best nuttig, maar dan moeten we ons wel realiseren dat het, wat mij betreft, heel verstandig zou zijn, de aantallen keren dat ik hier nu de raadsdiscussies heb gevolgd, om eerst ons als raad eens te laten bijpraten over hoe de wet en het staatsrecht in elkaar zit over informatieplicht. Want ik merk wel dat dat best een lastig dingetje is in deze raad en als we die informatie hebben, hebben we als raad zelf nog de vrijheid om ons college te vertellen waar wat ons betreft de grenzen liggen. Dus die eerste stap zou ik zeker aanbevelen als wij als raad met het college van gedachten gaan wisselen. Dank u wel.
  • 0:16 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. De heer Mellies en de heer Pals nog en daarna geef ik mevrouw Brongers het woord voor het laatste antwoord. Heer Mellies.
  • 2:3 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Ja, dank u wel voorzitter. Ja ik zit even met belangstelling te luisteren wat hier aan de rechterzijde allemaal gezegd wordt, hebben ze wel een studie van gemaakt, zal geen vier jaar geduurd hebben denk ik maar het antwoord is wel opmerkelijk eenzijdig. En ja om nou een watertoren te vergelijken met een stoeptegel meneer Van Beek dat gaat mij iets te ver want daar komt het eigenlijk een klein beetje op neer. Het gaat hier om ons een gebouw en daar zijn wij trots op. Kijk ik kom hier uit de streek, u waarschijnlijk niet, maar wij zijn daar trots op. En we willen graag weten wat de toekomst van dat gebouw gaat worden en daar zijn wij bezorgd om. Mag toch?. Het is onze watertoren en als wij dan daar vragen over stellen en die vragen worden niet goed beantwoord dan mogen wij gewoon interpelleren en dat staat gewoon dat is een raadsinstrument, dat mogen wij gewoon doen. Daar is niks ergs aan. Hoef je niet de oppositie voor te kleineren, is helemaal niet nodig, het is gewoon een instrument. We willen gewoon additionele informatie en daar is niks bijzonders aan. Dus bij deze hebben we dat ook gedaan. Maar waar het hier om gaat en je kunt het hele bestuursrecht en staatsrecht erbij halen, het gaat om dit gebouw en goed de heer Klopstra die had het dan over misschien moeten we eens een keer een bijeenkomst houden om bestuursrecht eens door te nemen, nee we moeten gewoon eens een keer een bijeenkomst houden om het te hebben over wat doen we met dit soort objecten. Voordat wij iets verder gaan doen. Dat is ook een normaal gesprek, kunnen we ook gewoon gaan voeren en ik denk dat dat dus gewoon de key is waar het hier vanavond om gaat het gaat ons aan het hart dat gebouw. Het postkantoor ging ons ook aan het hart. We weten allemaal hoe het daar mee afgelopen is. dus onze zorgen zijn gewoon oprecht. En kleineer ons dan niet als zijnde van; ach jullie oppositie wij hebben wethouders gekozen, we hebben een college gekozen en die zijn bevoegd om dit soort handelingen te verrichten. Zal best, maar een beetje meer tact over zo'n mooi object zou wat ons betreft ons sieren. En hier wou ik het even bij laten. Dank u wel.
  • 0:3 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   De heer Van Beek wordt aangesproken.
  • 1:18 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja dat geloof ik ook voorzitter, ik zal er even antwoord op geven. Meneer Mellies, met alle respect naar u toe, punt 1 heb ik niet de watertoren vergeleken met een stoeptegel, ik had het over de informatieplicht en een stoeptegel. En volgens mij is dat heel wat anders als wat u nu suggereert. En die woorden die spreekt u uit, die zijn dus voor u en niet voor mij. En ik had het alleen over informatieplicht en als u nu zegt tegen ons of tegen mij dat ik de oppositie kleineer, ook dat is niet het geval, ik heb alleen gezegd dat ik het overtrokken vind om vier keer een bespreking te houden over hetzelfde onderwerp en het is niet zo dat ik die watertoren niet in volle glorie wil zien staan, dat heb je mij niet horen beweren, de CU niet horen beweren, ik vind het prima dat ie er staat en ik vind het ook prima dat hij verkocht is en ik hoop dat de nieuwe initiatiefnemers die daar zitten daar een prachtig gebouw van maken wat voor veel plezier zal zorgen voor onze inwoners. Dus eigenlijk alle bewoordingen die u gebruikt zijn voor u en ik trek ze me eigenlijk maar niet aan. Ik denk dat dat het beste is.
  • 0:3 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. De heer Pals.
  • 1:32 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter dank u. Ja als je blijkbaar lid bent van het CDA en van de CU dan heb je een heel makkelijk leven als volksvertegenwoordiger. Je stelt het college aan, het college voert uit en u bent tevreden met alles wat het college inbrengt, u bent nog eens wat kritisch of u gaat nog eens even een schep vraagjes stellen, maar eigenlijk het wezenlijke waar het hier om gaat en ik ga dat niet herhalen omdat meneer Mellies het al treffend heeft gezegd, het gaat hier om een rijksmonument, de watertoren, waar wij ook als volksvertegenwoordiger over worden aangesproken in de straat en in de samenleving en instanties die daar mee bezig zijn, hoe dat nu precies. Als u zegt van ik heb al vier keer zaken gehoord voorbijkomen over de watertoren, dat klopt, we hebben schriftelijke vragen gesteld et cetera, maar daar is nooit een discussie over geweest, daar is nooit een discussie over de vragen geweest. Waarschijnlijk bent u van de partij tevreden met ieder ander antwoord, maar wij zijn niet tevreden met ieder antwoord als wij nog vragen hebben over het antwoord. Het enige positieve wat ik nog kan zeggen vanuit de opmerking van het CU van het CDA is de bijdrage van meneer Klopstra, en ik denk dat meneer Klopstra terecht ook zegt dat we de koppen bij elkaar moeten steken en ook te kijken van hoe zit dat met informatieplicht en hoe komen we tot een informatieplicht en dat soort dingen, en ik denk dat de heer Klopstra daar ook een goede bijdrage kan leveren, en dat is ook het enige wat we willen. Bij vraag 1.
  • 0:7 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. Ik geef het laatste woord aan mevrouw Brongers, althans voordat ik een conclusie trek. Mevrouw Brongers.
  • 0:38 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja dank u wel voorzitter. De laatste discussie ging volgens mij vooral tussen u als raad en waar u ook inderdaad zelf over gaat dus dat straks aan het eind denk ik dan aan de conclusie van uw voorzitter. Resten mij nog twee vragen. Van de heer Pals; hoe zit dat nu met het bepalen van de verkoopprijs van €40.000,- en hoe kijkt u naar de woonbestemming. Het was best lastig om een taxateur te vinden, dit is geen regulier object dus daar hebben wij wel even mee gestoeid moet ik u eerlijk zeggen.
  • 0:10 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Voorzitter, even een vraag van orde. Hebben we nu het gedeelte informatievoorziening afgesloten? of ging u daar nog een tussenstand van geven.
  • 1:00 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dat vind ik een hele goede vraag. Volgens mij is het goed, we zouden per vraag beantwoorden dus, dat we even een conclusie trekken over het eerste blokje. Dat is aan mij. Ik constateer dat er discussie is binnen uw raad over het begrip, nou eigenlijk centraal, het begrip "wat houdt actieve informatieplicht in". En daarbinnen vragen rond wat is nu precies een beeldbepalend gebouw, is dat meer of minder dan cultureel erfgoed, wat zijn gebouwen van het hart en wie heeft geen hart en zo. Dat lijkt mij eerlijk gezegd echt een vraag voor de raad. U heeft uw geëigende manieren om dat te agenderen, dus ik stel eerlijk gezegd voor dat we dat als raad agenderen op een wijze die passend lijkt gegeven het feit dat daar heel verschillend over gedacht wordt over de noodzaak. Maar dat we dit wel gegeven de agenda van vandaag, dat we daar enige helderheid in moeten verschaffen met elkaar. Dus ik stel voor dat u als raad met een voorstel komt over de verdere behandeling. Akkoord? Dan geef ik nu mevrouw Brongers het woord voor de beantwoording van de tweede vraag en dat is de vraag rond de waar de verkoopprijs op gebaseerd is, ook gegeven taxatierapport.
  • 2:03 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja dank u wel voorzitter, dan zal ik mijn beantwoording vervolgen. De heer Pals heeft ook inderdaad de bedragen genoemd die zal ik niet herhalen, maar als je alles bij elkaar optelt, 1+1+1= 3 en dan zouden wij op een vraagprijs uitkomen van €329.000,- en deze prijs vonden wij niet realistisch. Waar kom je dan wel op uit. Wij hebben een bod gekregen en een aannemelijk plan en daarmee zouden wij een goed resultaat, en met wij bedoel ik als eigenaren van ons cultureel erfgoed, een goed resultaat kunnen bereiken. Immers alle risico's van herstel en onderhoud zijn ook overgedragen aan de koper dus die verantwoordelijkheid hebben wij als gemeente dan niet meer. en dat heeft ons bepaald tot de verkoopprijs van €40,000,-. De tweede vraag was nog gekoppeld aan de woonbestemming, hoe zit dat nu, u heeft daar een mening over geuit. Kom ik ook nog even op het plan van de stichting, in het plan van de stichting is niet gesproken over wonen in de watertoren, maar over woningen in het gebied rondom de watertoren. En dat is een essentieel verschil. Nu is er wel gevraagd om een woonfunctie te realiseren in de watertoren, met redenen omkleed, nou dat proces wordt met de verkoop in gang gezet en die vraag zullen wij zoals wij dat gewend zijn kritisch beoordelen en bepalen of dat doorgang kan vinden. maar dat maakt onderdeel uit van de plannen inderdaad voor de nieuwe bestemming van de watertoren en dan heb ik het over één woning en dat is iets anders dan woningen in het gebied. Dat waren volgens mij nog de laatste vragen voorzitter.
  • 0:8 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dat was in ieder geval het antwoord op de vraag waarom de verkoopprijs was wat die is. De heer Pals.
  • 1:00 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter dank u. Dus met andere woorden er is iemand voorbij gefietst, ik zeg het maar een beetje populair, en die heeft ongelukkigerwijze €40.000,- geboden. Want eigenlijk is de koper heeft zichzelf benadeelt eigenlijk had de koper ook 20.000 kunnen bieden en dan had hij een extra voordeeltje van 20 gehad. Dan vraag ik me toch werkelijk af, waar bent u meen bezig binnen het vastgoed in deze gemeente. U vraagt een erkend taxateur, dat zijn mensen die worden beëdigd, die houden de vingers omhoog en die gaat serieus werk doen met een taxatierapport die op 329.000 komt. Uiteindelijk komt het op 114, dus zo aardig bent u al, dat u het onderhoud er vanaf trekt, maar daar trekt u zich helemaal niets van aan, er komt iemand langs die zegt dan €40.000,- dat is ook geld en ik verkoop het. Ik vind het een hele merkwaardige gang van zaken doen eerlijk gezegd. Want ik vraag me ook werkelijk af als een taxateur, een beëdigd taxateur, want het is niet de eerste de beste, nou ja u weet wat een taxateur inhoud, als die op 114 komt en er wordt 40.000 geboden, achteraf teveel maar goed dat is dan even een andere vraag, dan vraag ik me werkelijk af dat de huidige kopers hebben denk ik een best cadeau gekregen. Eigenlijk is het wat u gedaan heeft is een vorm van staatssteun, bent u dat met me eens, want als iets 114.000 waard is en u verkoopt het voor 40, dan heeft u een cadeau gekregen van een bovenmatig getal, dat is dan €76.000,-. Bent u het met me eens dat ook het criterium staatssteun in deze dan ook in het gevaar komt of in??????????
  • 0:12 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Ja volgens mij is de vraag duidelijk. Meneer Maarsingh ik geef eerst nog mevrouw Brongers de gelegenheid te reageren, daarna mag de rest van de raad hier zijn mening over geven. Mevrouw Brongers.
  • 1:9 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja voorzitter mag ik even onderscheid maken in twee zaken. Het feitelijk bedrag wat als verkoopprijs is bepaald, maar toch even, ik kan het niet laten, de toonzetting de meneer Pals neerzet over ons college over hoe wij omgaan met verkoop van dit soort zaken want dat gaat mij werkelijk aan het hart en de toonzetting die u neerzet alsof wij ergens even aan voorbijfietsen daar herken ik mij niet in en ik durf in deze voor mijn collega's te spreken, mijn collega's ook niet. Dat moet ik even kwijt. De prijs is bepaald op €40.000,- en dat is het en dat is geen cadeau voor de eigenaren, ook daarin kan ik mij niet vinden. De huidige eigenaren hebben werkelijk een opgave, die hebben een realistisch plan neergelegd of dat allemaal uitkomt dat zal de tijd leren want ook zij dragen risico's met dit plan die zijn niet onaanzienlijk, zij hebben met passie voor dit traject en proces gekozen en wij hebben serieus de verkoopprijs op deze manier overwogen en daar wil ik het bij laten voorzitter.
  • 0:27 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel, ik zag dat de heer Maarsingh nog een aanvullende opmerking had, zijn er nog anderen. De indieners zijn nu voldoende aan het woord geweest. De heer Klopstra, nou ok, ik hoor hier gemopper, de heer Hofstra mag er ook nog wat over zeggen.
  • 0:4 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Anders geef ik mijn buurvrouw, mevrouw Schipper mag het ook doen. Nee, dank u wel voorzitter
  • 0:00 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Maar de orde is dan dat eerst de heer Maarsingh het woord krijgt, de heer Maarsingh.
  • 2:50 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja, voorzitter dank u wel. Kijk nou zijn we dus vanavond bezit om zeg maar de deal die er gesloten is tussen het college en een koper dat gaan wij op al zijn merites veroordelen. Eigenlijk willen de mensen die de vragen hebben gesteld er gewoon bij zitten. Het moet toch niet gekker worden in het bestuurlijke werk denk ik bij mezelf. En ik ben het helemaal eens met de heer Mellies, wij hebben wat met die watertoren, dat is van ons die toren, ik moet u zeggen persoonlijk kijk ik er al 70 jaar tegenaan. En ik nodig u morgenvroeg uit om bij me te komen, in de kamer gaan zitten en dan ziet u de hele watertoren. En wat is er nou mooier dat die watertoren er goed uitziet en dat hij behouden blijft, want als ook dat een bende wordt dan kun je er beter een granaat onder leggen, dus voorzitter ik snap niet dat wij over die prijs beginnen nu wij iemand gevonden hebben die er brood in ziet om iets aan dat ding te doen want aan die toren is 40 jaar helemaal niets gebeurd en er is geen streek historisch centrum die geld heeft, want die krijgt subsidie, die willen hem natuurlijk graag gebruiken, maar die willen hem niet opknappen want die heeft geen cent. Als wij nou iemand gevonden hebben die daar wel iets in ziet, wij zijn wij dan om dat te doen. en als dat niet zo is moeten wij het allemaal zelf betalen want het is inmiddels een monument geworden. Voorzitter en het woord staatssteun, hoe komen wij erbij om in deze raad de woorden staatssteun te gebruiken in de richting van de media, wij willen gewoon die watertoren behouden, Mellies ik heb hetzelfde gevoel, kom morgenvroeg dan ziet u hoe mooi die is. Maar en dan staan wij ook nog vooraan als het zou mislukken en er zou sprake zijn van terugkoop, ja dan denk ik bij mezelf laten we alsjeblieft stoppen met deze discussie en zo snel mogelijk die watertoren uitslijpen en invoegen, zoals de pijp op het Philips terrein, maar dit is even meer werk, en het is ook duurder, wat zou die er dan mooi uitzien. En dat wij discussiëren of het nou nul euro is, want dan stond ie op de balans, tis 40 winst, stond voor nul op de balans, of 40 of 80, wat interesseert het ons. Meneer Pals heeft er geen geld voor om hem in te voegen, ik heb dat niet en ik denk niemand van ons want wij zijn geen ondernemers voor een watertoren. Dus stimuleer de koper om het goed te doen.
  • 0:6 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. De heer Klopstra.
  • 0:27 H. Klopstra
   fractievoorzitter VVD
   H. Klopstra
   Voorzitter, dank u wel. Ik denk dat meneer Pals gelijk heeft. Dat er sprake is van overheidssteun. Ik denk dat de koop is de overheid steunen door niet meer het onderhoud bij ons als gemeenschap te laten, maar het zelf op zich nemen. en dat voorkomt dat wij straks de OZB moeten gaan verhogen om 9 ton op te hoesten, dus ja staatssteun in het kwadraat. En dank aan de kopers.
  • 0:9 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel voor deze geestverruimende opvatting. De heer Hofstra.
  • 0:23 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Wethouder die vertelde wat over de woonbestemming, wonen in de watertoren versus wonen rondom de watertoren, begrijp ik het nu goed dat er nog geen conclusie is getrokken over dat het in het huidige plan gewoon één appartement mag komen in de toren. Dat dat nog hangende is?
  • 0:07 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Mevrouw Brongers, u bent geadresseerd.
  • 0:27 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Eén woonbestemming maakt onderdeel uit van de plannen voor de watertoren zoals de kopers dat hebben ingediend en wij hebben daarvan gezegd dat wij aan de plannen onze medewerking zullen verlenen, dat dat besluit al is genomen omdat de herbestemming nog niet heeft plaatsgevonden dat is nu even aan de orde en daarom heb ik dat genoemd. Maar wij zijn dus akkoord gegaan met het feit van de woonbestemming in de watertoren.
  • 0:40 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel ik kijk even rond. Dit blokje ging om de vraag; begrijpen wij als raad hoe de verkoopprijs tot stand is gekomen en volgens mij is daar voldoende antwoord op gekomen. U verschilt van mening over de vraag of dit een goede deal is of niet, maar het lijkt mij dat dit onderdeel wel beantwoord is. Klopt die conclusie? Dan gaan we over tot de laatste vraag en dat was de vraag; hoe borgen we dat het achterstallig onderhoud ook feitelijk wordt uitgevoerd. Mag ik hem zo samenvatten? Mevrouw Brongers.
  • 1:27 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ik maak even een aantekening voorzitter, één moment, ik kijk of ik dat in mijn oorspronkelijke beantwoording even terug kan vinden. Het achterstallig onderhoud van de watertoren is opgenomen in de plannen van de huidige kopers zeg maar, van de huidige eigenaren. Hoe zij dat gaan doen en op welke manier dat gaat dus in het herbestemmingsproces een onderdeel van uitmaken, hebben wij daar termijnen over afgesproken? Nee, dat hebben wij niet want wij willen deze ontwikkeling niet in de weg zitten en wij hebben bepaald dat wij rekening houden met de bepalingen in de erfgoedwet en als het gaat, stel, laat ik het zo zeggen, stel dat de plannen niet zouden lukken, wat gebeurd er dan. Dat moeten wij dan bekijken, ik heb geen glazen bol, er zijn eerder deze avond voorbeelden genoemd van zaken die niet het uiteindelijke gewenste resultaat hebben gehad. Nou op dit moment hebben wij volledig vertrouwen in de plannen, in de uitvoeringsmogelijkheden om deze watertoren op een goede manier her te bestemmen zowel voor u als ons gevoel wat wij hebben bij het erfgoed.
  • 0:5 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. De heer Bieze.
  • 1:26 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja dank u wel voorzitter. Ik vind het heel erg jammer en ik vind dat ook wel een beetje dom dat je na een ervaring als met het postkantoor dat je geen termijnen stelt aan kopers om het achterstallige onderhoud, en meneer Maarsingh had het over 40 jaar, dat je daar geen termijnen voor stelt en dat je dus volledig vertrouwt op de ondernemers dat dat voor elkaar gaat komen. Ik hoop toch wel dat het college en dat deze gemeente deze ondernemers controleert of er ook dingen gaat gebeuren op dit gebied. En dat wij niet over een aantal jaren voor de situatie komen te staan dat we met elkaar moeten constateren van hè hadden we nu maar eerder ingegrepen. Dus mijn aanvullende vraag is van wat gaat u nou doen om te controleren dat dat achterstallig onderhoud binnen een bepaalde periode toch wordt gecontroleerd en wordt uitgevoerd. Ik heb het net over de financiën gehad, dat wij daar grote onzekerheid over hebben of dat allemaal goed gaat komen. zij hebben het pand gekocht, daar kunnen wij niks meer aan doen, maar ik denk dat het wel onze taak is dat we niet weer zoiets willen meemaken als bij het postkantoor. Dank u.
  • 0:5 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel, zijn er nog, de heer Mellies.
  • 1:3 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Ja ik denk dat we hier een beetje de crux van het hele verhaal benaderen. Kijk, meneer Maarsingh ik wil toch even op u terugkomen, die stoeptegels, of er nou een hortensia geplant wordt, een witte of een paarse, of een bushokje vervangen wordt, daar bemoeien we ons niet mee, dat ben ik helemaal met u eens. Maar dit gaat om onze watertoren. Als een gemeente weet dat onderhoud gigantisch veel geld gaat kosten en dat ze zelf niet via externe middelen het rond kunnen krijgen, als een stichting met mensen in die stichting die donders goed weten hoe ze bepaalde fondsen moeten aanspreken, het niet voor elkaar krijgen om het dekkend te krijgen, hoe moeten dan twee particulieren het wel rond krijgen. Dan moet het ofwel een hobby zijn dat ze er een ton in willen steken gewoon puur omdat het lekker is om in een watertoren te wonen, wij hebben daar onze zorgen om. Kijk en dat is de crux van het hele verhaal vanavond, krijgen zij het wel rond en wat blijft er dan over van die watertoren als het niet rond komt. Dank u wel.
  • 0:5 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Mevrouw Brongers.
  • 1:11 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja voorzitter, de zorgen zijn geuit vanavond en die beluister ik uit uw woorden en het blijkt mij nu dat ik die niet helemaal weg kan nemen. Ik zal nog even kort samenvatten, dat is volgens mij de kern van het antwoord op uw zorgen, de nieuwe eigenaren hebben een instandhoudingsplicht. En daar zit verantwoordelijkheid in, daar zit ook uiteraard een risico in voor de nieuwe eigenaren, maar zij zijn daar wel mee akkoord gegaan. En die instandhoudingsplicht die behelst het instandhouden van ons cultureel erfgoed, dus van de watertoren als cultureel erfgoed en dat is wat wij hebben afgesproken. en meer zorgen kan ik op dit moment van u niet wegnemen. Krijgen ze de financiën voor elkaar? het ziet er wel naar uit, dat zal de tijd leren. Controleren wij dat? ja, dat controleren wij, zoals wij dat ook bij onze andere projecten en herbestemmingsprocedures doen, of een ander zich aan de afspraken houdt zoals wij hebben afgesproken. En duidelijker kan ik het niet zeggen voorzitter.
  • 0:01 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. Zijn er andere leden van de raad die aanvullende opmerkingen hebben of vragen. Want anders beschouw ik dit onderdeel ????????????? De heer Hofstra.
  • 0:26 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ik werd even getriggerd door controleren wat mevrouw Brongers zei, wij controleren de voortgang, u heeft het volgens mij in het begin ook gehad over bevoegdheden die u heeft en dat u het proces kunt bewaken, maar controleren zonder stok wou ik maar zeggen dat heeft geen werking. Welke sancties kunt u daarin, maatregelen kunt u daarin treffen, laat ik het maar wat vriendelijker formuleren.
  • 0:9 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Aan deze laatste vraag geef ik mevrouw Brongers nog één keer het woord en daarna beschouw ik de discussie als afgerond.
  • 0:34 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Als u het hebt over de exacte bepalingen in de akte die wij hebben opgenomen dan gaat het om twee zaken. Ik noemde al de instandhoudingsplicht, mocht een en ander niet goed verlopen dan hebben wij recht van terugkoop en het is bepaalt dat de culturele erfgoedwaarde behouden zal worden. dat zijn de afspraken die wij gemaakt hebben in de koopakte en die wij met de koper overeen zijn gekomen. Hebben wij andere sancties? Nee, die hebben wij niet.
  • 0:42 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   dank u wel. Volgens mij naderen we dan nu het einde van deze interpellatie met als belangrijkste conclusie dat in de boezem van de raad opnieuw gesproken gaat worden over de vraag hoe de actieve informatieplicht wordt voldaan op een wijze die voor iedereen helder en duidelijk is en iedereen voldoende de ruimte geeft om zonder overdaad aan informatie op een goede manier zijn taak te vervullen. Ja. Dank u wel wethouder.
 • 11 Rondvraag
  • 0:57 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dan gaan we nu naar de rondvraag. De rondvraag. De heer Van der Heide, mevrouw Sterenborg, de heer Van Beek, de heer Tamsma, mevrouw Van der Heide, de heer Klopstra, de heer Van Calker, mevrouw Schipper, de heer Hofstra, de heer Mellies. Ja hoor, u stelt ook nooit teleur.
  • 0:33 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Dank u wel voorzitter. Het gaat om het volgende, het gaat ook over zonnepanelen. Schrik niet meneer Borgesius. Er komen van verschillende kranten en ook het binnenlands bestuur het blad, signalen over plaatsen van zonnepanelen op daken en dat die wel of niet meetellen in de WOZ waarde. En dus ook naar de hoogte van onroerendezaakbelasting. Hoe is dat hier in onze gemeente geregeld. Dank u wel.
  • 0:9 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Geadresseerd is de heer Borgesius. Kunt u gelijk antwoord geven?
  • 1:13 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Jawel dat zal wel lukken denk ik voorzitter. Ik word daar ook niet zenuwachting van hoor meneer Mellies weest u wat dat betreft gerust. Inderdaad dat heb ik in de krant ook gelezen. Dat wanneer een woning voorzien is van zonnepanelen dat daarmee ook de WOZ waarde stijgt. Kijk een woning wordt natuurlijk geschat op een taxatiewaarde wat die woning vrij is in het vrije handelsverkeer, wanneer een woning is voorzien van zonnepanelen heeft hij naar alle waarschijnlijkheid ook een hogere verkoopprijs en dat is in de vrije markt bepalend voor de waarde voor de WOZ-bepaling. En het aanwezig zijn van zonnepanelen verlaagt dus ook de energielasten van de desbetreffende woning en daarmee kan natuurlijk de woning ook aantrekkelijker zijn om die wel of niet te kopen. En dat bepaalt de WOZ waarde. Dat is mijn antwoord daarop voorzitter.
  • 0:5 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   de heer Mellies
  • 0:4 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Wij hanteren dus de regel dat wij dus wel dat meenemen in de WOZ waarde.
  • 0:02 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   wethouder
  • 0:12 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Indien daar sprake van is dat het dus leidt tot waardevermeerdering dan nemen wij dat mee in de WOZ waardebepaling van het desbetreffende pand.
  • 0:7 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Dan dank ik u voor dit, voor nu voor dit antwoord. Dank u wel.
  • 0:11 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   De heer Lesman, mevrouw Luijken, de heer Idema, mevrouw Ham, mevrouw Bieze, meneer Bieze. Meneer Bieze.
  • 0:15 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja, voorzitter wij zitten in de avond van het cultureel erfgoed en ik durf het bijna niet te vragen, maar ik ben wel even benieuwd naar de stand van zaken naar ons andere rijksmonument, het voormalig slachthuis aan de Oosterstraat.
  • 0:4 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   mevrouw Brongers.
  • 0:03 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   De stand van zaken meneer Bieze; geen nieuws onder de zon.
  • 0:08 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ok. Dank u.
  • 0:14 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Meneer Pals, meneer Maarsingh, mevrouw Berndt, mevrouw Schror, de heer Remmerts, de heer Wiersema. Meneer Wiersema.
  • 1:33 M.H.L. Wiersema
   raadslid CDA
   M.H.L. Wiersema
   Ja, twee vragen. De eerste vraag; uit mijn mail, in de wekelijkse mail van week 37 stond voor ons een schokkend bericht. In 2015 werd de kantine van verschillende sportverenigingen gesloopt omdat het nieuwe multifunctioneel gebouw ervoor in de plaats kwam, het Noorderpoort Sportparklaan, volgens de korfbalvereniging zijn er verschillende afspraken gemaakt. Ze noemen er drie. 1, tijdens het traject mochten de verenigingen te allen tijde uitstappen. 2, alle activiteiten zoals die voor 2015 plaatsvonden zouden op dus één en dezelfde manier plaats kunnen vinden, in de nieuwe accommodatie, dus het Noorderpoort. En 3, de verenigingen zouden er financieel niet op achteruit gaan. Dan maakt de korfbalvereniging de volgende verwijten richting het college, de gemeente, hoe je het ook wilt noemen. 1 op het moment dat de korfbalvereniging officieel uit het traject wilde stappen bleek dit niet meer mogelijk te zijn, de keuze werd de school of niks. 2, veel activiteiten die voor 2015 plaatsvonden zijn niet mogelijk in het nieuwe gebouw. 3, de korfbalvereniging is er wel degelijk financieel op achteruit gegaan. Zij beargumenteren dit in hun mail of ja document. Wij weten niet de kant van het verhaal van het college. En wij vragen dan ook of het college zo dadelijk of later schriftelijk wil ingaan op de verwijten die richting hun worden gemaakt. Ik dank de voorzitter. En dan heb ik mijn twee of wil eerst antwoord op deze.
  • 0:01 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Zullen we eerst even deze doen. Mevrouw Veenstra wilt u gelijk antwoorden of wilt u later schriftelijk reageren.
  • 0:06 L. Veenstra
   L. Veenstra
   Ik wil het schriftelijk antwoord graag inleiden, mondeling. Nee,
  • 0:3 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Jeetje. Ik vind het goed.
  • 0:42 L. Veenstra
   L. Veenstra
   Ja, nee, ook even praktisch gewoon. Ik ben bekend inmiddels met de kwestie rondom de korfbalvereniging, maar ik zeg er ook gelijk bij dat die recent bij mij op het bureau gekomen is terwijl ik weet dat het inmiddels een langlopende kwestie is en als gevolg van vakantie van betreffende ambtenaar is het een klein beetje een opgeschoven ????????, maar op 1 oktober spreek in met de korfbalvereniging over de discussiepunten die we blijkbaar met elkaar hebben en ik vind het netjes om als in elk geval nieuw portefeuillehouder op dit dossier eerst met hun ook te spreken en over en weer te wisselen en dan hoop ik dat we met elkaar tot oplossingen kunnen komen. En misschien is het dan het werkbare voorstel mevrouw de voorzitter dat ik na dat gesprek een reactie richting de raad doe.
  • 0:4 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Vind u dat net zo netjes als ik dat vind?
  • 0:01 M.H.L. Wiersema
   raadslid CDA
   M.H.L. Wiersema
   Ja, ik vind het helemaal goed.
  • 0:03 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dat is een afspraak dan. Uw tweede vraag.
  • 1:18 M.H.L. Wiersema
   raadslid CDA
   M.H.L. Wiersema
   Ja mijn tweede vraag. Ik bezoek in het weekend regelmatig evenementen in de gemeente Stadskanaal, veel voorzitters, vooral vrijwilligers, vinden het raar dat de gemeente Stadskanaal geen evenementen kalender heeft. En ik heb al navraag gedaan wat een evenementen kalender is, maar wat de meeste voorzitters die vrijwilligers ????????????????? bij ondernemers kunnen zien wanneer iemand een vergunning heeft aangevraagd voor een evenement, met nadruk op aangevraagd, dus niet of die aangenomen is of dat die doorgaat, ondernemers van evenementen zitten zo mekaar niet in de weg . Voorbeeld bijvoorbeeld laatst, Verassend Stadskanaal en Page Festival, die waren in hetzelfde weekend gepland en dat kost voor beide zeg maar even evenementen kost dat heel veel geld. Is niet slim. Voor een gemeente waarbij culturele evenementen schaars zijn. Mijn vraag luidt daarom ook; waarom heeft de gemeente Stadskanaal geen evenementen kalender, terwijl andere gemeentes dit wel hebben. En ik noem als voorbeeld Hoogeveen en Groningen die hebben dat naar mijns inziens mooi op hun site staan. Dus mijn vraag luidt, waarom heeft gemeente Stadskanaal geen evenementen kalender.
  • 0:8 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. Volgens mij is, ik denk dat we hier even schriftelijk op reageren.
  • 0:3 M.H.L. Wiersema
   raadslid CDA
   M.H.L. Wiersema
   Dat is ook prima.
  • 0:05 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. Dan hebben we volgens mij deze rondvraag met twee toezeggingen beëindigd. Toezegging 1 is na 1 oktober een reactie van mevrouw Veenstra op de klachten van de korfbalvereniging en 2 is reactie namens het college op de vraag hoe gaan wij om met evenementen en een evenementenkalender in deze gemeente. Ja.
 • Besluitvorming met debat

 • 13 Actualisatie begroting 2018 Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg
  • 13. Actualisatie begroting 2018 PGenZ (353,1 KB)13.1. RIGG over begrotingswijziging 2018 PGZ (206,63 KB)13.1.1. Bijlage 1 Ontwerpbegrotingswijziging 2018 PGZ (323,44 KB)13.2. Concept antwoordbrief PGenZ (42,3 KB)
  • 0:04 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dan gaan we over naar agendapunt 13. Agendapunt 13 betreft Actualisatie begroting 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg. Hierin zitten begrotingswijziging van een bedrag van verhoging van het gemeentelijk bedrag van €9.400,- . Wij kunnen daar een zienswijze op geven en het voorstel is om dat niet te doen en om deze ophoging te verwerken in de begroting. Wie van u wil hierover het woord voeren. Mevrouw Schrör en de heer Tamsma. Mevrouw Schrör.
  • 1:6 J. Schrör- de Lange
   CDA
   J. Schrör- de Lange
   Voorzitter. De aanpassing van de begroting gaat om een extra bijdrage van €9.400,- voor onze gemeente voor de RIGG. In de raadsvergadering van 25juni is er besloten tot een zeer forse aanpassing die voor onze gemeente een extra bijdrage betekenen van €50.300,-. Dit alles voor een verbeterplan in de aanpak in de organisatie om efficiënter te gaan werken en om de sterk gestegen kosten te beheersen en in de hand te houden. Wij als CDA fractie kunnen akkoord gaan met het collegevoorstel om geen zienswijze in te dienen, maar we maken ons zorgen over het voorstel voor meer personeel in de interne organisatie. Hierdoor neemt de organisatiekosten opnieuw toe. Wij vragen dan ook van het college om de vinger aan de pols te houden en niet alleen te kijken naar sterk gestegen kosten voor de jeugdzorg, maar ook de voortgang van het verbeterplan binnen de organisatie. En ons als raad regelmatig te informeren over de voortgang. Tot zover.
  • 0:4 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. De heer Tamsma.
  • 0:39 A. Tamsma
   raadslid ChristenUnie
   A. Tamsma
   Dank u wel voorzitter. Een klein bedrag, een kleine verhoging, maar toch weer een verhoging. Eigenlijk komen we met uit de jeugdzorg vanuit een periode van ik noem het toch een redelijke chaos en daar proberen we grip op te krijgen, nou daar hebben we stappen in gezet, daar hebben we ook informatie over gehad. Wij zouden toch graag van de portefeuillehouder willen weten van we doen nu weer een extra bijdrage, maar hebben wij straks in 2019 inderdaad grip op het geheel van de jeugdzorg.
  • 0:3 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Portefeuillehouder, de heer Hamster.
  • 3:22 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Voorzitter dank u wel. Volgens mij bij mijn welkomstwoorden aan u sprak ik over een ambitieuze raad en ambitieus college, volgens mij is de heer Tamsma een exponent daarvan. Bij de vraag om, hebben wij in 2019 grip op de jeugdzorg. Die ambitie hebben wij zeker. en wij doen ook alles het afgelopen jaar om daar steeds meer in de buurt te komen van die grip. Wij hebben met de task force de knoppen in beeld proberen te brengen om te sturen op de zaken die tot die grip zouden kunnen leiden, ik word erg cryptisch, en dat heeft zoals u laatste heeft gehoord aan aanbevelingen geleid waar inmiddels acties op staan en die acties gebeuren op drie verschillende plekken die gebeuren allereerst hier in huis, of eigenlijk bij A22 in de uitvoering en bij alle jongeren thuis en daar proberen we de verwijzingen en de indicaties in de greep te krijgen. Die gebeuren bij aanbieders, we hebben vanavond ook de transformatie agenda ook voorbij zien komen, we proberen de zorg te verbeteren en daarmee ook besparingen te realiseren. En waren ook een aantal aanbevelingen richting de RIGG, en dan kom ik langzamerhand in de kant van de vragen van mevrouw Schrör. Wat vanavond voorligt is de bekostiging van de noodzakelijke uitbreiding van de RIGG die ook geconstateerd is om überhaupt die grip te krijgen waar meneer Tamsma om vraagt. En we vragen nu de middelen voor de tweede helft van het jaar, we hebben inderdaad een paar maanden geleden voor de eerste helft van het jaar middelen beschikbaar gesteld omdat we niet helemaal wisten of die middelen ook meteen benut konden worden en als we een vacature uitzetten, dat duurt een tijdje voordat al die mensen ook werkelijk aan het werk zijn, dat heeft u ook kunnen zien, het was een ??????????? nog niet al die middelen waren gebruikt. Nu vraagt voor de tweede helft van het jaar, ik kan u een voorspelling doen, dat voor 2019 de RIGG ten opzichte van deze laatste uitbreiding niet zal krimpen. Gewoon omdat de formatie die nodig is om alle taken te doen die echt nodig zijn om die grip te krijgen op de jeugdzorg, echt wel nodig gaat zijn. het zal in mijn ogen zelfs riskant kunnen zijn als we de RIGG nu weer uit gaan kleden en daarmee alle dataverwerkingen en alle goede contractmanagement, met name contractmanagement zaten aanbevelingen, weer een beetje los te gaan laten. Want dat krijg ik ook volgend jaar de grip de vraag vanuit uw raad ongetwijfeld van wanneer krijgt u nou eens grip op de jeugdzorg en waarom onderneemt u niks. Dit is allemaal het gevolg van het feit dat we dingen zijn gaan ondernemen om die grip te gaan krijgen en wanneer die grip er is, daar zullen we u over blijven informeren. Stapje voor stapje zullen we dichterbij komen. En hoe gaan we dat informeren, ik vermoed dat we eind dit jaar wellicht begin volgend jaar ook ons lokale implementatie plan met alle werkplannen daarvan kunnen gaan presenteren zodat we een beetje kunnen laten zien waar we mee bezig zijn. wellicht dat de griffie daar een keer een commissievergadering voor kan beleggen, dat we u even weer bijpraten. Want ik kan mij voorstellen dat dit dossier met alle miljoenen die er omgaan nog los van alle kinderen die geholpen moeten worden de aandacht van uw raad behoeft. En de griffier kijkt mij aan, dit is al een toezegging denk ik, ja. ????????
  • 0:4 K. Willems
   griffier
   K. Willems
   Dat is makkelijk toegezegd.
  • 0:33 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Het gaat een beetje achter de voorzitter langs, dat is heel eigenaardig. Mevrouw Schrör, meneer Tamsma is dit een bevredigend antwoord? Dat betekend dat we de derde toezing hebben dat de griffie zal borgen dat er een raadscommissie komt over dit onderwerp. Is daarmee de besluitvorming rond deze, niet indienen van de zienswijze, akkoord? Ok.
 • Besluitvorming zonder debat

 • 14 Vaststellen vergaderschema 2019
 • 15 Benoeming plaatsvervangend griffier
  • 15. Benoeming plaatsvervangend griffier (238,4 KB)
  • 0:21 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   En datzelfde geldt dan denk ik voor de benoeming van de plaatsvervangend griffier, u heeft gezien dat daar een eenvoudige oplossing is gekozen door een griffier uit een belendende gemeente daarvoor te vragen. U bent akkoord met dit voorstel? OK.
 • 16 Sluiting
  • 0:13 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dan sluit ik hierbij deze vergadering en nodig ik u allen inclusief bezoekers uit om met ons nog iets te drinken in de patio. Dank u wel.