Raadsinformatie

Raadsvergadering 12 november 2018

Naam
Download het audiobestand (103,25 MB)
Download de gesproken tekst (1,39 MB)
Download de vergaderstukken in pdf (12,16 MB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 3a Beëdiging fractieondersteuner
 • 4 Lijst met ingekomen stukken
 • 6 Vragenuur
 • 7 Interpellaties
 • 8 Rondvraag
 • 8a Motie reactivering spoorlijn
 • 9 Vaststellen Najaarsnota 2018
 • 10 Vaststellen Programmabegroting
 • 10a Motie kinderpardon
 • 11. Sluiting
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 0:05 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dan open ik het formele gedeelte van deze vergadering.
 • 2 Mededelingen
  • 0:33 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Met een aantal mededelingen. De eerste mededeling aansluitend bij wat we net gedaan hebben is, het lijkt me netjes u te vertellen dat u net gekeken hebt naar het product van degene die de aanmoedigingsprijs van vorig jaar gewonnen hebben. Dit jaar is die gewonnen door "lekker anders". En een aantal hier aanwezig weet ik zeker van dat die snappen waarom.
  • 1:39 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   We hebben twee ziekmeldingen, van Ineke Bieze en Marjanne Berndt. En we hebben ook iemand die we nog willen bedanken, dat hadden we vorige keer al beloofd, en dat is Jan van Calker. Ga maar gewoon in het midden staan, lekker ongemakkelijk. Vervangen is niet altijd een dankbare taak, maar die hebt u er wel van gemaakt. Ik heb begrepen, ik heb het niet allemaal meegemaakt, dat het niet onopgemerkt is gebleken, dat u ook geen stille muurbloem bent geweest, maar duidelijk hebt gemaakt dat u hier lol in hebt en het nut ervan inziet en dat is ook ons gebleken. Want met name de aandacht voor het fietspad, kwaliteit fietspad Musselkanaal, iets wat mij zeer aan het hart gaat, Mussel, iets wat mij zeer aan het hart gaat, heeft feitelijk tot verbetering van de leefomstandigheden in Stadskanaal bijgedragen, dus dat lijkt me heel belangrijk. We willen u heel hartelijk danken als raad voor uw bijdragen en hopen u nog eens een keer te zien.
  • 1:0 J. van Calker
   VVD
   J. van Calker
   Het was maar kort en krachtig, krachtig tussen twee haakjes, dat was ik wel een beetje gewend van het Waterschapsgebeuren, het was eigenlijk misschien een beetje minder krachtig omdat het in een periode was dat het wat rustig was, maar ik heb het wel zodanig geproefd als dat de sfeer in de raad eigenlijk uitstekend is, of was, ik hoop dat dat zo blijft. Maar in ieder geval dat gevoel heb ik wel gekregen dus dat heb ik meegemaakt en nou ja ik vond het een interessante kennismaking met al die mensen en ik vond het plezierig, ik vond vooral de sfeer vond ik prima, had ik eigenlijk een beetje anders verwacht. Nou dat was het eigenlijk.
 • 3 Vaststellen agenda
  • 03. Vaststellen agenda gewijzigd (62,51 KB)
  • 1:18 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dan gaan we over naar het, tenzij iemand van u nog klemmende mededelingen heeft, nee, dan gaan we over naar het vaststellen van de agenda. U heeft een gewijzigde agenda ontvangen, als het goed is, waarop is toegevoegd agendapunt 3a. En dat is de beëdiging van de fractieondersteuner van het CDA. Mevrouw Deborah Brouwer. Als u verder akkoord bent. De heer Van Beek.
  • 0:01 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja voorzitter dank u wel. Wij wilden nog graag een , namens de raad, een motie vreemd aan de orde indienen. Ik weet niet, ik denk dat het mooiste zou zijn om dat als 8a in de agenda te plaatsen, m.b.t. de reactivering spoorlijn Veendam-Stadskanaal.
  • 0:20 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Toevoeging van een motie vreemd aan de orde van de dag, als agendapunt 8a. Daarmee neem ik aan accentuerend dat dat los staat van najaarsnota en begroting.
  • 0:8 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja en dan voorkomen we ook dat we bij die onderdelen hier op terugvallen elke keer, dan is dat maar afgekaart voor die tijd.
  • 0:9 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Ok, iemand bezwaar. Niemand, aldus. Ja, meneer Hofstra.
  • 0:8 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nee, geen bezwaar voorzitter maar wel nog een ander punt voor de agenda ook de fractie van de PvdA wil graag een motie vreemd aan de orde indienen, aangaande het kinderpardon.
  • 0:28 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dat kent waarschijnlijk niet als doel om bespreking of dubbeling met de najaarsnota, programmabegroting te voorkomen, ik stel voor dat we dat als 10a doen. Akkoord? Aldus besloten.
 • 3a Beëdiging fractieondersteuner
  • 1:24 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dan gaan we over tot de beëdiging van mevrouw Brouwer. Ik doe het fout, sorry. We moeten eerst het onderzoek van de geloofsbrieven doen van mevrouw Brouwer. Daarvoor dienen wij een commissie geloofsbrieven samen te stellen. Voorgesteld wordt om daarvoor de jongste leden van deze raad, nee meneer Idema, ik ben bereid heel veel van u te geloven, maar nu gaat u te ver. Volgens mijn informatie zijn dat mevrouw Huizing, mevrouw Ham en de heer Wiersema. Dus wilt u als onderzoekscommissie optreden en als voorzitter, ook op leeftijd, is dat mevrouw Ham. Ik schors de vergadering voor een paar minuten.
  • 0:4 schorsing
  • 0:3 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Ik heropen de vergadering en geef het woord aan de voorzitter van de commissie, mevrouw Ham.
  • 0:31 J. Ham
   raadslid SP
   J. Ham
   Geachte leden van de raad. U heeft ons als commissie opgedragen om de zogenoemde geloofsbrieven te onderzoeken van mevrouw Deborah Brouwer. Mevrouw Brouwer wil namelijk als fractieondersteuner voor het CDA beëdigd worden. De commissie heeft daarom onderzocht of zij alle vereiste documenten heeft ingezonden en of zij alle in de wet en de gemeentelijke verordeningen gestelde eisen voldoet. Wij willen u niet langer in spanning houden, mevrouw Brouwer voldoet aan alle eisen. Wij stellen daarom voor dat tot beëdiging van mevrouw Brouwer wordt overgegaan.
  • 1:15 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank je wel. Dan vraag ik nu mevrouw Brouwer om binnen te komen en daar te gaan staan. En ik verzoek u om allen te gaan staan voor de beëdiging. Volgens mij ben je al geïnstrueerd. Ik zeg de tekst en dan leg jij de beëdiging af. Ik zweer dat ik om tot fractieondersteuner benoemd te worden rechtstreeks noch middellijk onder welke naam of welk voorwendsel ook enige gift of gunst heb gekregen of beloofd. Ik zweer dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet en dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als fractieondersteuner naar eer en geweten zal vervullen.
  • 0:6 mevr. D.Brouwer
   Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.
  • 1:53 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dan ga ik je feliciteren en verzoek ik de raadsleden die ongetwijfeld ook blij zijn met deze nieuwe fractieondersteuner gewoon te blijven zitten want omwille van de tijd gaat zij zo het rondje maken.
 • Informatieve stukken

 • 4 Lijst met ingekomen stukken
  • 04. Lijst met ingekomen stukken (246,58 KB)04.1. B en W over prognose jeugdhulpuitgaven 1e helft 2018 (416,12 KB)04.2. B en W over overzicht Treant - Refaja (609,24 KB)04.3. B en W over behoeftepeiling persuur (583,3 KB)04.4 Beantwoording schriftelijke vragen gymzaal Westerschool (769,39 KB)04.5. B en W over opstellen GVVP (1014,98 KB)
  • 1:6 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dan kunnen we verder met de lijst met ingekomen stukken. Ik wilde eigenlijk net als de vorige keer even inventariseren wie daar opmerkingen bij had. Heeft er iemand opmerkingen bij de ingekomen stukken. Welke, sorry dit wordt heel informeel. Ja, zag ik meer. Ja, de heer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:4 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   (de heer Klinkhamer zijn microfoon is niet aan)
  • 0:2 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dat is stuk nummer 1.
  • 0:4 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
  • 0:18 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Bij stuk nummer 1 wijs ik er wel met alle respect op dat we daar binnenkort uitgebreide bespreking van krijgen in de raad, dat misschien de bespreking van de begroting ook een plek is waar u vragen kunt stellen. Het is echt gekoppeld aan deze brief?
  • 0:2 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ik ga reageren op deze brief.
  • 0:28 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Ok, prima. Ik kijk verwachtingsvol naar de heer Mellies, maar het levert niks op, dat is wat u eigenlijk zegt, nou jammer. Kijk even verder. Niemand. De heer Pals, D'66. Vraag over brief 2.
  • 1:39 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter, we hebben met belangstelling de behoefte peiling persuur hebben we gelezen en dank daarvoor voor de hele goede uitwerking van een enquête van 45 e-mail adressen. We wisten echt niet dat er zoveel mensen belangstelling hadden voor Stadskanaal. En dat blijkt dus ook wel, want uiteindelijk zijn er maar 9 reacties binnen gekomen dus de respons is erg teleurstellend dus dat wil zeggen van we zullen toch echt meer moeten doen aan dat we meer focus krijgen op Stadskanaal. Want als je 45 adressen mailt en je krijgt maar 9 reacties binnen dat is droevig gesteld eigenlijk. Wat ons een beetje opvalt is uw aanbevelingen. In uw aanbeveling zegt de respons uit de enquête, nou blijkt geen groot animo voor een vast moment, wel een goede contactmomenten. Verderop zegt u dan in uw investering daarover dat u vindt dat contactmomenten eigenlijk informeel moeten zijn. en dat is uiteraard onderstrepen we dat, maar een contactmoment kan ook formeel zijn. En dat betekend dus dat het college de pers uitnodigt voor een persuur en dat is een formeel contactmoment. Helaas lezen we dat niet terug in uw brief en u eindigt eigenlijk dat u bijvoorbeeld actiever wilt zijn bij belangrijke gebeurtenissen. Nou ja dat is natuurlijk wel een heel ruim begrip want wat is belangrijk en wat is niet belangrijk, dus eigenlijk komt het er op neer dat we geen goede persfocus hebben op Stadskanaal, dat u nog steeds
  • 0:2 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Sorry ik verstond u gewoon niet.
  • 0:50 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dat wij vanuit de pers geen goede focus hebben op Stadskanaal, van 45 gezien de resultaat en wij stellen dan ook voor, en dat is een, en wij stellen dan ook voor en dat is iets wat we aan het uitwerken zijn als D'66 en dat hoeft nu in deze raadsvergadering niet besproken te worden, maar we willen wel zelf denk ik eerst eens in de fractievoorzittersoverleg te kijken van of er ook een ander idee is om de pers aan de raad te binden. Want dat is eigenlijk wel net zo belangrijk als de pers. Als de pers niet wil worden gebonden aan het college dan wil ik wel via het fractievoorzittersoverleg dus kijken van hoe kun je de pers binden aan de raad. Tot zover onze opmerking over de behoeftepeiling.
  • 0:41 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Nou ik geef mezelf het woord om hier toch even op te reageren. Nou wel leven in een tijd van polarisatie, en daar kun je wat van vinden, maar ik juich het zeer toe dat u als initiatief gaat nemen om ook de raad aan de pers te binden, als college doen wij dat zeker al. De heer Klinkhamer voor vraag over de brief over de jeugdhulpuitgave.
  • 2:28 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ja klopt dank u wel. Ja ik of wij ontkomen er niet aan om hier toch even op terug te reageren. U zegt net van ja het komt wel weer terug in de begroting of in het hele jeugdzorg?????????? wat aan het eind van het jaar wordt besproken, maar toch het gaat over een prognose en die staat hier wel heel keihard staat hier een prognose over de jeugdhulpuitgaven. En het wij ervaren dit toch het is vijf voor twaalf met de hele jeugdhulpuitgaven en wij zien ook hier dat er in grote lijnen een somber beeld wordt geschetst over de huidige situatie binnen jeugdzorg maar ook de prognose eigenlijk voor volgend jaar al. De tekorten nemen ook toe en schrikbarend toe binnen de jeugdzorg. En ondanks dat er goede initiatieven zijn, bijvoorbeeld de praktijkondersteuners, ik wil hem toch even benoemen, daar is ook al echt succes mee geboekt, en het lokale taskforce wat nu ook ingezet wordt, zijn allemaal hele goede initiatieven. Maar gaan we daar een beetje overstijgend naar kijken dan blijven vanaf 2015 blijven we wat sudderen met die tekorten. En dat gaat elk jaar wordt het wat schrikbarender de cijfers. We hebben nu al tekort, volgend jaar hebben we tekort, het jaar daarop misschien. Ja onze vraag is van college heeft u nog voldoende grip en zicht op die hele jeugdhulpuitgaven. Dat is de eerste vraag. En de tweede vraag; wordt het niet eens tijd en kunnen we dit nou niet eens vergelijken met onze, ja je kunt niet helemaal vergelijken, maar toen we de Wedeka hadden we ook een behoorlijke financiële tekorten en was het ook allemaal heel erg rep en roer. Ik vind dit verhaal ook een rep en roer verhaal. En wordt het niet eens tijd dat wij als raad eens een keer een raadscommissie krijgen waarin wij geïnformeerd worden over de huidige stand van zaken als het gaat om de tekorten, maar daarbij zou ik ook de jeugdzorgaanbieders eens een keer uitnodigen. Want ik mis ook in dit geheel de verbindingen met de jeugdzorgaanbieders want ook die hebben tekorten. En hoe kunnen we elkaar weer wat ondersteunen en verbinden zodat wij eens wat ja dat wij gaan werken aan die tekorten binnen de jeugdhulp. En ik heb deze vraag al bij de griffier neergelegd en wat mij betreft gaat ie op zeer korte termijn want ja ik vind het een vijf voor twaalf verhaal. Dus tot zover voorzitter.
  • 0:6 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. Ik geef het woord aan de portefeuillehouder, de heer Hamster.
  • 1:24 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Voorzitter ik twijfel hoe ik hier op moet reageren. Ook gezien uw inleidende woorden voorafgaand aan de vraag van de heer Klinkhamer. Wij hebben zo meteen een begrotingsdebat waarin wij het gaan hebben over inderdaad de middelen van de jeugdzorg. Wij hebben, en dat moet ik u wellicht in herinnering roepen, om een toezegging staan op de lijst dat wij heel binnenkort een moment gaan hebben waar wij als college de raad willen gaan meenemen in wat we allemaal aan het doen zijn om voor zover we dat nog niet hebben de grip te krijgen. Ik deel, dat zal ik dan nu op dit moment wel zeggen, uw analyse dat het, nou u zegt vijf voor twaalf, als je naar de percentages kijkt was het vorig jaar twintig over twaalf en op dit moment is het 25 over twaalf regionaal. Het is veel te, ja het loopt uit de klauwen de middelen die wij bij moeten dragen en daarin vinden we elkaar. Ik verwacht dat wij binnen twee tot drie maanden, en voor mij nog wel sneller, u mee kunnen nemen in wat die lokale taskforce inhoud. U vraagt ook nog naar de verbinding met de jeugdhulpaanbieders, die is er op regionaal vlak in de aanpak van de tekorten zeker en er wordt hard meegedacht met hele goede voorbeelden ook om hele snelle quick wins in te boeken op lokaal niveau zullen we u ook meenemen hoe we daar de jeugdhulpaanbieders betrekken in de aanpak. Voorzitter tot zover.
  • 0:02 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. De heer Klinkhamer.
  • 1:18 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ja ik snap uw verhaal hoor, maar waar het mij om gaat is van u noemt incidenteel noemt u de verbeterstukken, de verbeterpunten, u gaat zeggen van nou we gaan bezig met de jeugdzorgaanbieders, maar laat de jeugdzorgaanbieders nou ons eens een keer uitleggen hoe duur gespecialiseerde zorg is, wat dat kost. Wat kost een uithuisplaatsing, zodat we een beetje zicht krijgen op dat dure gespecialiseerde jeugdzorg want dat volgens mij is dat het punt waar wij als raad heel weinig zicht op hebben. En daar draait het momenteel in die hele discussie draait het daar om, te voorkomen dat wij niet doorstromen de jeugdzorg naar dat dure gespecialiseerde zorg. En vandaar dat ik ook zeg van laat nou eens de jeugdzorgaanbieders nou hier eens uitleggen wat nu een uithuisplaatsing kost, wat nu een traject van een half jaar kost zodat we wat een beleving hierbij hebben over hoe een en ander er uit ziet. Dat is mijn vraag. En ik probeer het ook wethouder om het wat meer overstijgend te kijken en niet op het incident maar meer van wat is de strategische visie van u als college, waar wilt u over een jaar staan, waar wilt u over een half jaar staan. Misschien moeten we zeggen; waar wilt u over drie maand staan. Want zo gek gaat het worden momenteel met die hele jeugdzorg.
  • 0:4 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Portefeuillehouder.
  • 0:56 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Voorzitter ik begrijp de behoefte van de heer Klinkhamer, ik begrijp dat u inderdaad graag wil weten van, en u spreekt namens de raad, ik zie niemand u bijvallen ik zie ook niemand u afvallen, om meer grip en zicht te krijgen op waar hebben we het over. Mag ik u een procedure voorstel doen, wij gaan u binnen no time, afhankelijk van hoe snel de griffie dat weet te plannen, volgens mij gaat het met name om uw agenda's, het gaat niet meer om de inhoud die aangeleverd moet worden, u meenemen in ons totale integrale aanpak, lokaal, het hele actieplan wat we er op hebben staan van de tekorten en dan zult u een hele sloot aan informatie meekrijgen en op het moment dat er na die avond blijkt van maar we willen hier nog een verdiepende slag in hebben op het niveau dat u spreekt, dat we die dan na gaan plannen. Even stapsgewijs iets oppakken, dan kunnen we ook aan het einde van die avond de behoefte peilen van nou waar ziet u als raad nog de vragen liggen waar u verdieping op zou willen hebben. Dan maken we er een, zo nodig, een tweetrapsraket van.
  • 0:5 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Meneer Klinkhamer.
  • 0:8 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Akkoord, ik denk dat we, ja, ik neem deze handreiking wel aan, ik weet niet hoe de rest, maar ik neem hem wel aan want ik ben heel benieuwd hoe het cijfermatig, met name heel simpel, een en ander eruit ziet.
  • 0:07 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Ik ga er voor het gemak van uit dat dit aanbod van de portefeuillehouder geldt voor de gehele raad. Dank u wel. Dan hebben we hiermee de lijst van ingekomen stukken gehad. Punt 4, ik heb niemand meer, u had ook een opmerking bij punt 4.
  • 0:09 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Die heb ik aangekondigd ja.
  • 0:2 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Sorry. De heer Klinkhamer.
  • 0:08 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ja, ik heb een aantal schriftelijke vragen ingediend, daar zijn een aantal antwoord op gegeven en volgens mij heb ik op één vraag geen antwoord gekregen. Tenminste het antwoord past niet bij de vraag. En ja dat kan ook voorkomen hoor, maar dus ik ga hem alsnog even de vraag stellen. En misschien dat u dan even het juiste antwoord kunt geven op de vraag. En het gaat om de vraag; wat is de reden, misschien dat iedereen mee kan lezen, wat is de reden dat u gezien de historie en gevoeligheid van dit dossier, dat gaat over de Westerschool, de raad niet van tevoren heeft ingelicht en het gevoelen van de raad niet heeft meegenomen bij uw besluitvorming. Dat was de vraag. En dan krijg ik een antwoord op, ja die past niet bij de vraag, dus volgens mij is dat een beetje een creatief zelf nou eigengereid wil ik nog niet zeggen, maar het past niet bij de vraag.
  • 0:6 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Punt gemaakt. Kunt u het enige juiste antwoord geven portefeuillehouder. Mevrouw Brongers.
  • 1:9 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ik vind het wel een aardige uitdaging voorzitter, dank u wel. U noemt in uw vraag inderdaad gezien de historie en de gevoeligheid van dit dossier. En met dit dossier heb ik dat zo geïnterpreteerd dat is de sluiting van de Westerschool. En het dossier waar we het nu over hebben en de vragen die u gesteld heeft gaan over de verkoop van de gymzaal. Ik begrijp dat dit antwoord niet helemaal naar uw tevredenheid is, maar derhalve toch het antwoord. Nadat de Westerschool gesloten is, nadat dat besluit genomen is, is het dossier in rustiger vaarwater gekomen, dat is ook het antwoord zo u zelf kunt lezen, en wij zijn nu er verantwoordelijk voor om de sluiting en de gevolgen zo goed mogelijk daarvan op te vangen. En dat heeft, een van de dingen was het tot stand komen van leegstand van de gymzaal en die hebben wij verkocht onder de voorwaarden van woning en een huiswerk instituut. En dat is wat ons betreft een goede oplossing geweest.
  • 0:4 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dank voor dit zakelijke antwoord.
  • 0:3 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   de heer Klinkhamer
  • 1:17 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ik zit toch nog even met het feit dat u toch de vraag naar mijn idee wat omzeild, ik vraag om een, en dat misschien breng ik nu iets in, wat wel eens vaker voorkomt, besluiten die achteraf wordt genomen zonder dat de raad in meegenomen wordt. ik doe eigenlijk een beetje een beroep op uw laten we zeggen dit is een gevoelig dossier u weet het, het is al langere tijd, de Westerschool daar valt ook die gymlokaal onder, is natuurlijk niet van de ene dag op de andere dag zo ontstaan. Dan vragen wij vanuit die gevoeligheid, vanuit de kwetsbaarheid van deze hele dossier en ik hoe wij als raad hier hebben de dingen hebben verteld en hoe we dingen op scherp hebben gezet, geeft u eigenlijk als antwoord ja blijft u op die antwoord zo van ja het is nu gebeurd, de Westerschool is gesloten, we zitten in rustig vaarwater en ja we kunnen nu even niet anders, het gaat mij om die besluitvorming achteraf. Waarom en misschien is het toch nog eens even ter overweging voor u, om eens bij al die dingen die gevoelig liggen in die besluitvorming om dat nu eens een keer van tevoren de raad in mee te nemen. En dat u gelijk krijgt dat is mij om het even, maar neem ons een keer mee in die hele besluitvorming. Snapt u wat ik bedoel.
  • 0:23 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Ja en ik zie iedereen nu weer opduiken, ik wijs er op dat we hier een aparte thema bijeenkomst over gaan hebben en ik zou eigenlijk u willen adviseren als dit uw centrale punt is om dat dan te bewaren voor de bespreking op die thema bijeenkomst. Kunt u daarmee instemmen?
  • 0:4 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Heel goed, ja hoor, ik zal deze casus zal ik heel goed even aankruisen dan wordt die meegenomen.
  • 0:14 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Heel goed, dank u wel. Iedereen die zijn vinger opstak is nu ook tevreden? Mooi.
 • 6 Vragenuur
  • 0:12 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Volgens mij hebben we een leeg vragenuur
 • 7 Interpellaties
  • 0:5 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   en een lege interpellatie agendapunt. Klopt dat?
 • 8 Rondvraag
  • 0:24 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   We hebben een rondvraag en een toegevoegd agendapunt 8a, bij de rondvraag. Eerst even de rondvraag. Ik kijk rond, heeft iemand iets voor de rondvraag. Gelukkig, de heer Mellies en dan geef ik eerst het woord aan de heer Hofstra, PvdA.
  • 0:03 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja dank u wel voorzitter. Even rondvraag aandacht vragen voor de situatie van het fietspad langs de Dr. Kinglaan. Daar is al eens vaker ook door inwoners over geklaagd. Ik voel de behoefte om hier vanuit in dit gremium daar ook nog eens op te wijzen. Daar zijn door opgroeiende wortels behoorlijk wat barsten in het wegdek ontstaan wat soms ook de veiligheid niet ten goede komt. Nu zijn er wel de afgelopen maanden wat stukken weg gefreesd, maar vervolgens wordt daar niks mee gedaan, dus ik zou het college willen vragen om daar nog eens even goed naar te kijken dat daar, volgens mij zoals het er nu bijligt moet het volgens mij niet blijven. Dank u wel voorzitter.
  • 0:8 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   De heer Mellies, LB.
  • 0:35 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Dank u wel voorzitter. Ja het gaat hier om het Noorderbos. Ik heb daar ook al even een vraag over gesteld richting de wethouder, het gaat namelijk om het onderhoud van het Noorderbos. Het schijnt niet zo goed te gebeuren en nou had ik begrepen van de wethouder dat daar een kudden met schapen af en toe komt grazen. Nou hebben de bewoners daar zelf nog nooit geen schaap gezien. Kunt u misschien even iets kwijt over wanneer die schapen en die herder daar waarschijnlijk komt, want het schijnt echt behoorlijk beroerd te zijn met het onderhoud daar van het Noorderbos. Dank u wel.
  • 0:03 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Ik snap dat dit een verwarrende rondvraag is, we krijgen zo helderheid, mevrouw Luijken.
  • 0:32 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
  • 0:10 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. Ik denk dat de eerste twee vragen voor mevrouw Brongers zijn. Mevrouw Brongers, de wortels aan de dr. Kinglaan en de schapen.
  • 0:52 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja voorzitter dank u wel, het fietspad aan de dr. Kinglaan is inderdaad bekend, zoals op meerdere plekken in onze gemeente. Ik heb dat ook wel eens eerder gezegd dat boomwortels een probleem zijn en worden voor onze fietspaden en soms gaat het dan ook over veiligheid. De exacte situatie op dit moment van de Kinglaan ken ik niet helemaal precies, maar ik zal daar naar laten kijken. Voor wat betreft de vraag van het Noorderbos begrijp ik dat ik op zoek moet naar het verloren schaap, dat lukt mij op dit moment even niet. Ik heb u inderdaad bilateraal het antwoord gegeven dat dat soms het geval is, dat is ook goed voor de natuur en dat moet ik even nagaan want ik weet op dit moment niet waar de schaapjes zijn.
  • 0:7 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   In het kader om dit echt opgehelderd te krijgen, de heer Mellies.
  • 0:9 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Nou gaat u vooral op zoek naar de herder, die schaapjes die volgen wel, moet u een bekend verhaal zijn volgens mij, dus we houden de vinger aan de pols.
  • 0:38 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Ok, de vraag van mevrouw Luijken is neem ik aan voor de portefeuillehouder veiligheid. Het in de gaten houden van ontwikkelingen rond zogenaamde hangjongeren die overlast veroorzaken is iets wat de politie eigenlijk altijd doet. Het is mij niet bekend dat daar sprake zou zijn van een toename op dit overigens redelijk rustig front, maar ik zal navraag doen en ik kom er dan op terug bij u.
 • 8a Motie reactivering spoorlijn
  • 8a. Motie reactivering spoorlijn (296,13 KB)
  • 0:15 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Ja. Dan gaan we naar agendapunt 8a. Volgens mij de motie vreemd aan de orde van de dag. Meneer Van Beek mag ik u het woord geven?
  • 2:3 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja dank u wel voorzitter. Namens deze raad die eigenlijk unaniem deze motie heeft opgesteld, die gaat over de reactivering van de spoorlijn Veendam-Stadskanaal. Kijk en we weten allemaal natuurlijk dat het al jaren loopt dit hele besluitvorming tot reactivering. Kijk en volgend jaar is het 2019, komen er weer verkiezingen in de provincie en gezien de berichtgeving vorige week in diverse persmomenten en kranten en internet en dergelijke over de spoorverbinding, hebben wij als raad dus gemeend een motie vreemd aan de orde te moeten opstellen en ik denk dat ik hem maar gewoon voorlees en waarvoor wij het college oproepen. De raad van de gemeente Stadskanaal, in vergadering bijeen op 12 november 2018, overwegende dat de bereikbaarheid van de stad Groningen voor leerlingen, studenten en forensen door de spoorlijn Veendam-Stadskanaal substantieel verbeterd wordt, wat een positief effect zal hebben op de economische ontwikkeling van Zuid-Oost-Groningen. De gemeente Emmen ook een verbinding wil via Stadskanaal en Veendam naar Groningen. De regio Twente een volwaardige spoorverbinding wil over het tracé Groningen – Veendam – Stadskanaal – Emmen – Almelo – Hengelo en Enschede, deze verbinding een positieve bijdrage levert aan de economische ontwikkelingen, de bereikbaarheid en de leefbaarheid van onze regio. De provincie Overijssel gezamenlijk met de provincies Drenthe en Groningen een onderzoek wil starten naar de mogelijkheden van een spoorverbinding, de raad roept het college op alles te doen wat in het vermogen ligt om de reactivering van de spoorlijn Veendam – Stadskanaal te realiseren en om waar mogelijk een inspanning te leveren aan de verdere doortrekking van deze spoorlijn van Stadskanaal naar Emmen. En gaat over tot de orde van de dag. Ingediend door de acht partijen.
  • 0:17 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. Dan maakt deze motie nu formeel onderdeel uit van de besluitvorming. Ik vraag de verantwoordelijke portefeuillehouder om een reactie, de heer Borgesius.
  • 0:58 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Ja dank u wel voorzitter. Ik beperk me in dit geval maar even tot datgene waarop de raad het college oproept. Uw oproep luid enerzijds de reactivering van de lijn Veendam-Stadskanaal, daar is de laatste tijd ook genoeg over gepubliceerd, dat is punt één van uw motie. Punt twee van uw motie; u verwacht dus ook van het college een inspanning voor wat betreft de lijn Stadskanaal-Emmen. Nou ik denk dat ik hier namens het voltallige college spreek dat wij ons enorm willen inzetten voor die twee punten die waarin u ons oproept met de twee punten in uw raadsbreed gedragen motie. Dat is eigenlijk in het kort denk ik een reactie op de ingediende motie voorzitter.
  • 0:26 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel, ik ben even in dubio of je moet stemmen over een motie die door iedereen is ingediend, maar laten we het, gewoon voor het beeld, laten we het toch maar doen, stemmen met handopsteking. Wie is er voor deze motie? Ik mag niet stemmen.
  • 0:1 K. Willems
   griffier
   K. Willems
   Nee
  • 0:7 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Jammer. Dan is die hiermee aangenomen [voorzitter klopt met hamer].
 • Besluitvorming met debat

 • 9 Vaststellen Najaarsnota 2018
  • 09. Vaststellen Najaarsnota 2018 (232,49 KB)09.1. Najaarsnota 2018 (1017,11 KB)
  • 1:52 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dan gaan we door. We zijn bij de onderdelen besluitvorming met debat. Wij hebben daar twee punten staan; de najaarsnota 2018 en de programmabegroting 2019. Ik stel u voor dat we de bespreking van de najaarsnota doen op basis van inventarisatie wie daarover het woord wil voeren en dat we dat gewoon op de plek zelf doen en dat we in principe bij de programmabegroting van ook op volgorde de woordvoerders even uitnodigen om achter het spreekgestoelte plaats te nemen. Is iedereen het daarmee eens? Ja. Dan de najaarsnota, daar beginnen we dan mee. Ik kijk even rond, wie van u mag ik daarover het woord geven. Dat is de fractie van het CDA, D'66, GBS, SP, LB. Deze opzet slaagt goed, PvdA, VVD en de CU, nou lekker dat is iedereen. Maar dan begin ik aan deze kant, wie mag ik namens het CDA het woord geven? De heer Remmerts, CDA.
  • 1:53 K. Remmerts
   raadslid CDA
   K. Remmerts
   Dank u wel voorzitter. De najaarsnota 2018 is door de fractie van het CDA zorgvuldig bestudeerd en besproken. Een aantal punten uit deze nota zijn in onze besprekingen naar voren gekomen. Het zijn zaken die naar onze mening een opmerking van onze kant verdienen of daar waar mogelijk naardere uitleg van het college. Het eerste wat ons opvalt dat zijn de financiële mutaties, deze leveren per saldo een nadeel op van €938.000,- zodat er een nadelig begrotingssaldo ontstaat van €2.436.000,-. In de najaarsnota zijn hiervoor een aantal oorzaken aangegeven. Sommigen daarvan zijn incidenteel en ontstaan door overmacht. Ik noem in dit verband de nota van beregening van de sportvelden gedurende de extreem droge zomer die we hebben gehad. De kosten hiervan bedragen €80.000,-. Een flinke onvoorziene kostenpost. We kunnen dit echter onder een incidenteel bedrijfsrisico schade want het heeft ervoor gezorgd dat de velden ook in de zomer gebruikt konden worden en de noodzaak voor opnieuw inzaaien achterwege is gebleven. Andere gemaakte kosten hebben wellicht een meer structureel karakter. Ik noem in dit verband de stijging van de PGB's . We hebben hier te maken met een nadelig budget van €300.000,- wat met name veroorzaakt wordt door de boven trendmatige stijging van de zorgkosten per cliënt. De oorzaken hiervan zijn in de nota beschreven. De fractie van het CDA voorziet echter dat deze verhoging structurele vormen aan gaat nemen en dat baart ons zorgen. We vragen ons dan ook af of onze zorg terecht is en of we hier iets aan kunnen doen. En misschien kan de portefeuillehouder daar iets over zeggen. Een ander belangrijk punt voorzitter is de
  • 0:5 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Sorry, meneer Remmerts, de heer Pals heeft neem ik aan een verhelderende vraag.
  • 0:00 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, ik vraag even het CDA fractie, u geeft aan dat u aangeeft dat het uit de hand gaat lopen eigenlijk, daar komt het een beetje op neer, maar kunt u ook aangeven waarom u dat nu denkt. Heeft u iets gelezen in de najaarsnota of in de programma dat u zegt van nou dat baart ons ernstig zorgen, maar kunt u ook een getal aangeven of is het een gevoel.
  • 0:04 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   De heer Remmerts.
  • 0:23 K. Remmerts
   raadslid CDA
   K. Remmerts
   In onze bespreking hebben wij het bedrag van €300.000,- hebben wij natuurlijk voor het voetlicht gehaald en wij hebben geconstateerd dat de stijging boven trendmatig is per cliënt en dat is iets dat baart ons zorgen. Wij koppelen daar niet gelijk getallen aan, alleen dat boven trendmatige dat baart ons zorgen.
  • 0:3 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Gaat u verder.
  • 6:04 K. Remmerts
   raadslid CDA
   K. Remmerts
   Een belangrijk punt van aandacht is de gebiedsontwikkeling Musselkanaal. Hierin wordt een bedrag van 5 miljoen geïnvesteerd, de gemeentelijke bijdrage is €750.000,-, de provincie betaald 2 miljoen, de wooncorporatie Lefier draagt €2.250.000,- bij en dit alles om de ontwikkeling van ons mooie dorp Musselkanaal te stimuleren. Musselkanaal wat het de afgelopen tijd mede door de grote brand in het centrum zo zwaar te verduren heeft gehad. En wij steunen dan ook van harte het voorstel van het college om een bedrag van €750.000,- ter beschikking te stellen. Dan een ander intensief item dat is de jeugdhulp, de heer Klinkhamer die heeft het daar vanavond al over gehad. Ik wil mij daartoe beperken voorzitter door te zeggen dat het college dat ons opvalt dat het college in deze spreekt over een prognose met veel variabelen en onzekerheden. Het zijn dan ook deze variabelen en onzekerheden die ons zorgen baren en we willen de portefeuillehouder dan ook oproepen om in deze nadrukkelijk de vinger aan de pols te houden en vragen ons af, en ook dat is vanavond al gezegd, welke maatregelen de portefeuillehouder tot zijn beschikking heeft om de voorziene tekorten nog enigszins binnen de perken te kunnen houden. Voorzitter onze gemeente heeft op dit moment een gemiddeld aantal van 540 bewindvoerder dossiers bij verschillende commerciële bureaus. Dat betekend dat er voor 2018 ongeveer €800.000,- aan bewindvoerderskosten vanuit de bijzondere bijstand wordt betaald, dat is bijna 80% van de totale kosten die vallen onder de noemer "bijzondere bijstand". Voorzitter de fractie van het CDA is van mening dat het geld voor de bijzondere bijstand daar moet komen waar het voor bestemd is en dat is bij de cliënten die deze bijstand nodig hebben. En wij vragen ons dan ook af of de kosten van de bewindvoering niet aanmerkelijk kunnen worden gereduceerd door veel meer bewindvoeringsdossiers onder te brengen bij de gemeentelijke kredietbank. En graag vernemen wij dan de portefeuillehouder of dit tot de mogelijkheden behoort en zo ja welke besparing dit eventueel op zou kunnen leveren. Een opmerking m.b.t. het afvalbeleid. Op basis van het meerjarenplan zwerfafval vergoeding is een subsidie toegekend van maximaal €195.000,-. Dit geld wordt gebruikt om maatregelen te kunnen nemen die gericht zijn op het terugdringen van het zwerfafval. Het implementeren van deze maatregelen brengt structurele onderhoudslasten met zich mee van €8.000,-. Wij vragen ons af of deze kosten ten laste kunnen komen van de egalisatiereserve afvalstoffen in plaats van deze te dekken uit de tarief afvalstoffenheffing. Voorzitter in de najaarsnota daar lezen wij dat we te maken hebben met een tegenvaller bij de bodemsanering van het Mercurius Businesspark van €300.000,-. Nu is de financiële ruimte in de voorziening was nog €70.000,- waardoor nu een overschrijding ontstaat van €230.000,-. In de voorzieningen is echter ook een raming opgenomen m.b.t. de gronddata sanering waarvan de jaarlijkse kosten zijn geraamd op €28.000,-. De grondwatersanering moet 10 jaar gemonitord worden waarvan inmiddels twee jaar zijn verstreken. Dat betekend dat we in deze nog 8 jaar gemonitord zullen worden à €28.000,- per jaar. dat komt neer op een bedrag van €224.000,- voeg daarbij de extra kosten van €300.000,- voor de extra afgraving, minus de ruimte in de voorziening MPB van €70.000,- dan komt u uit op een overschrijding van in totaal €454.000,-. Van de provincie Groningen ontvangen wij nog een bedrag van 1.250.000,- aan subsidie en wij lezen dat dit bedrag wordt toegevoegd aan de voorziening MPB. Onze vraag aan de portefeuillehouder is in deze; is deze subsidie reeds geoormerkt ten behoeve van de MPB en kunnen de financiële tegenvallers m.b.t. de MPB hiervan betaald worden. Voorzitter wij constateren dat er vooruitgang zit in de verbetering van het openbaar vervoer. In de najaarsnota is te lezen dat het busstation is aangewezen als HUB, en hierdoor wordt de kwaliteit van het busstation verbeterd. O.a. door het plaatsten van fietskluizen en het verstrekken van dynamische reisinformatie. In de toekomst kunnen reizigers op het station zien hoe laat hun bus vertrekt en kunnen ze hun fiets veilig opbergen voor een langere reis. Het is helemaal mooi te lezen dat de provincie 83% van de kosten gaat betalen en dat de rest op rekening van de gemeente komt, €2.500,- per paneel. Dat is een eenmalige investering waarmee we onze burgers en toeristen enorm tegemoet komen. de fractie van het CDA vindt dit een vooruitgang waar we erg blij mee zijn. In de najaarsnota staat verder dat er onderzoek gedaan wordt naar de binnensport accommodatie in de gemeente Stadskanaal. Uit dit onderzoek is gebleken dat de sporthal De Spont aan vervanging toe is door veroudering en het niet meer kunnen voldoen aan de nieuwe duurzaamheidsnormen. Uit het onderzoek zijn eveneens twee scenario's naar voren gekomen waarbij goed gekeken wordt naar de zorgplicht van de gemeente en er rekening wordt gehouden met diverse sportverenigingen. Een gegeven wat wij als CDA van harte toejuichen. Voorzitter ik wil tot een afronding komen met een aantal opmerkingen. In de eerste plaats; wij zijn blij te lezen dat er vier bouwkavels inmiddels zijn verkocht en dat er tien bouwkavels in optie zijn genomen. We stemmen in met het beschikbaar stellen van een krediet van €73600,- voor de aankoop van het terrein van het voormalig postkantoor aan de Poststraat en we gaan akkoord met het verlenen van een krediet van in totaal €160.000,- ten behoeve van de optimalisering van de informatieverstrekking en automatisering van de gemeentelijke instellingen. Tot zover in eerste termijn.
  • 0:6 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel meneer Remmerts. Gaan we verder met de heer Pals.
  • 1:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja dank u voorzitter. Vanavond hebben we het over de begroting voor 2019 die voor ons ligt. Allereerst willen we het toch gezegd hebben dat de begroting voor, of najaarsnota, sorry, allereerst willen we het toch gezegd hebben dat de najaarsnota voor onze burgers overzichtelijk en begrijpelijk moet zijn. Helaas is dit het absoluut niet. In 2015 hebben we hier eerder al een motie over ingediend, helaas zien we in deze najaarsnota 2019 alleen maar verder achteruitgang qua leesbaarheid en overzicht. We raden het college dan ook van harte aan om eens te kijken bij andere gemeenten en te gaan werken aan een leesbare en een overzichtelijke begroting, of programmabegroting, niet alleen voor specialisten maar voor iedereen. Ik kan het van harte aanbevelen en we zullen dit in de rekeningcommissie ook weer ter berde brengen. Voorzitter
  • 0:2 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Mag ik een verhelderende vraag stellen?
  • 0:0 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ja
  • 0:3 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   U bedoelt zoiets als de infographic die we van de begroting hebben gemaakt.
  • 1:25 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Het is niet alleen de infographic, daarvoor onze complimenten, maar daar blijven we ook complimenten aan geven, maar goed step by step, het blijft nu om hele dikke stukken nu echt even te anders te doen. Wat wij in de najaarsnota, daar hebben we één vraag over, en de ene vraag die we in de najaarsnota hebben is; hoe het kan en dat hebben we eigenlijk wel het is voor ons echt een pijnlijk dossier, maar het is toch wel weer gebleken dat ook in de najaars of in de najaarsnota dat het kademuur in Musselkanaal weer eens €42.000,- duurder heeft uitgepakt dan dat de bedoeling was. Wij vinden als fractie van D'66 vinden het een nabrander van jewelste en wat ons betreft een rode kaart aan de uitvoerende voor dit plan. We hebben in deze raad meerdere malen daar aandacht voor gevraagd, meerdere malen gemonitord, het is eigenlijk een, nou een rampenplan wil ik het niet noemen, maar een uitvoeringsplan die niet goed gegaan is. Dan blijkt het ook nog eens €42.000,- te duur te zijn, nogmaals de rode kaart. Tot zover onze beschouwing over de najaarsnota.
  • 0:10 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. Ik geef het woord aan de heer Bieze, GBS.
  • 2:55 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja, dank u wel voorzitter. Geen lang betoog voor de najaarsnota, ik wil toch voorstellen om eens te kijken of we de punten najaarsnota/ begroting niet kunnen toch weer kunnen gaan combineren, want ik hoor bijvoorbeeld de heer Remmerts over bewindvoering spreken en bewindvoering komt ook in de begroting terug met een stijging van het aantal bewindvoeringen. Ik heb dus zelf een stuk voor de begroting gemaakt. En zo krijg je dus als je die punten apart behandeld krijg je dubbelingen in het behandelen van punten. dus ik wil toch graag richting u aangegeven om daar toch nog eens goed naar te kijken of we deze beide punten gewoon niet kunnen combineren wat we in het verleden volgens mij ook heel vaak hebben gedaan. Ik heb een algemene opmerking over de overschrijdingen en de voordelen. En ik wil daar bijvoorbeeld als voorbeeld noemen het ODG waarin de begroting niet gehaald wordt en er meer werk is berekend door het ODG en dat gaat dan om een bedrag van €114.000,-. En zo hebben we het ook over een bedrag van schoonmaakondersteuning Wmo, waar we €100.000,- op besparen. En waar we bij de BGB 3 ton meer geld kwijt zijn. Hebben wij nou niet voldoende voorspellend vermogen om die overschrijdingen en c.q. onderschrijdingen wat lager te laten uitkomen. Nou heb ik met die onderschrijdingen nog niet zo'n moeite, maar wel met de overschrijdingen. Voorzitter dan staat er op bladzijde 5 iets omtrent de Treantgroep en dat is mij niet helemaal duidelijk want daar zegt u wij laten ons inhoudelijk ondersteunen in dit proces door een externe deskundige en is dat nou de Gupta of is dat een andere ondersteuner. Zwerfafval, daar geven wij ook weer een groot bedrag aan uit, maar gaan wij nu ook opruimen want ik zie wel een adviseur staan en ik zie lespakketen staan en voorzitter ik heb zelf enkele weken geleden even een rondje rond het Noorderpoort, Ubbo Emmius, gelopen en ik had de jaszakken, maar ook in mijn jas, de zaak vol met plastic flesjes, waarvan er zelfs een helemaal niet was aangebroken die was gewoon weggesmeten, dus wij kunnen wel inzetten op lespakketen en adviseurs en dat soort dingen, maar gaan we of laten we ook opruimen. Dat waren mijn vragen voorzitter. En het financiële nou dat weten we met zijn allen. Dank u.
  • 0:47 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. Ik neem de vrijheid om, want ik zag, nou ik wacht gewoon, ik zag velen knikken op uw opmerking om voortaan of uw suggestie om de najaarsnota en de begroting te combineren, ik stel voor dat we dat meenemen naar de eerstvolgende agendacommissie om dat punt te bespreken. Ik zie in ieder geval wel een aantal redenen om dat te doen. Dank u wel. De heer Lesman, namens de SP.
  • 0:40 N. Lesman
   raadslid SP
   N. Lesman
   Ja, dank u wel voorzitter. Wij hebben ook binnen de SP de najaarsnota besproken en ja we waren toch wel een beetje geschrokken van de stijging van het negatieve saldo van maar liefst €938.000,-. Ja eigenlijk veroorzaakt ook door de twee punten waar je eigenlijk niet zoveel invloed op hebt, ten eerste dat open einde van de jeugdzorg, daar kom ik straks nog even op terug, en de wachtgeldverplichting van het college van €768.000,-. Nou hoe de SP over de wachtgeldregeling dat is wel bekend en over die bijstelling over de jeugdzorg, goed daar is zopas ook al wat over gezegd, daar kom ik
  • 0:3 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Een verhelderende vraag van de heer Pals?
  • 0:22 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, nou een vraag aan de heer Lesman. U gaat ervanuit dat hoe wij denken over de wachtgeldregeling, maar wat is uw, ja ik weet niet wat u denkt over de wachtgeldregeling, ik denk ja het is een achtervang, het is een net, maar wat denkt u ervan. Want blijkbaar maakt u daar een punt van dus blijkbaar is het wel belangrijk voor u om daar een opmerking over te plaatsen.
  • 0:2 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   De heer Lesman.
  • 0:22 N. Lesman
   raadslid SP
   N. Lesman
   Hoe ik over de wachtgeldregeling denk is niet zo belangrijk, maar wel hoe de SP erover denkt, wij zijn van mening dat die wachtgeldregeling eigenlijk veel beter gewoon vervangen kan worden zoals iedere werknemer als hij op een gegeven moment op de straat komt te staan, dat ie recht op WW heeft.
  • 0:5 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   U kunt uw betoog vervolgen.
  • 2:35 N. Lesman
   raadslid SP
   N. Lesman
   Verder wou ik nog een paar punten aankaarten. Op pagina 5, bij het Refaja, daar staat op een gegeven moment een kostenpost voor de externe deskundige voor €25.000,-. Wij hebben vlak voor het zomerreces is er een commissie in het leven geroepen van de deelnemende gemeentes die op een gegeven moment de ontwikkelingen bij Treant op de voet volgen. Nou die kosten kunnen die ook verdeelt worden over die vijf gemeentes, is een vraag. Dat er dus een soort verdeelsleutel komt dat niet alleen Stadskanaal van die €25.000,- opdraait, maar dat er mogelijk een verdeelsleutel komt voor die kosten. Op pagina 6 bij de reactivering van de spoorlijn Veendam-Stadskanaal staat aangegeven dat het project o.a. afgaand van het feit of de STAR op dit baan kan blijven rijden. We hebben het in het verleden ook steeds gehad over het alternatief, Stadskanaal-Gieten, dat lees ik dus nergens meer. is dat van de baan en zo ja wat is dan de reden hiervan. Onder het kopje jeugdhulp verwijst u inderdaad naar de brief van 3 oktober jongstleden. U spreekt daar de verwachting uit om in november de raad verder te informeren over de analyses en de verbetermaatregelen, nou daarnaast is nog een vanavond gezegd dat er nog een keer een bijeenkomst komt. Wij zijn benieuwd naar die verbetermaatregelen en analyses. Verder op pagina 14 een stukje over de koffiebeker recycling hier inpandig, het is prima te horen dat ook hier in huis ja toch bewustwording van afvalscheiding wordt gedaan. Alleen we zien nog wel steeds de plastic bekertjes en de plastic roerstaafjes. Nou die dingen die worden binnenkort toch ook verboden, waarom hebben ze niet gelijk een slag gemaakt om bijvoorbeeld ook die bekertjes te gaan vervangen door duurzame bekertjes en duurzame roerstokjes. Een bekertje per ???????????????????? what ever en vervolgens bijvoorbeeld die dingen ook alleen maar neer te zetten in de ruimtes die voor het publiek toegankelijk zijn zodat alle mensen die verder in het gemeentehuis aanwezig zijn gewoon gebruik kunnen maken van de kopjes die hier zijn. Dan nog één vraag m.b.t. de voorziening Sociaal Domein. De gemeenten die worden geconfronteerd met een stapeling van kortingen door de uitvoering van taken binnen het sociaal domein. In 2018 is een voorziening ingesteld van 200 miljoen, er wordt aangegeven dat onze gemeente niet voldoet aan de criteria om in aanmerking te komen voor een uitkering uit deze voorziening. Wat is daar de reden van, mogen wij hieruit concluderen dat wij geen stapeling van die kosten hebben gehad. Tot zover.
  • 0:05 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. De heer Klinkhamer.
  • 0:07 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Mag ik nog even een vraag stellen aan de heer Lesman?
  • 0:3 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Een verhelderende vraag, jazeker.
  • 0:32 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ja u roept, tenminste u was heel stellig in uw antwoord als het gaat om de wachtgeldregeling, dat teruggaan naar de bijstand, of tenminste zoals iedereen in Nederland recht op de bijstand, teruggaan naar de bijstand dat is er niet, maar de bijstand, of de WW-uitkering, sorry WW-uitkering, maar ik hoor uw stelligheid niet over de uitgaven van de jeugdzorg, terwijl we daar over tonnen praten. Het moet toch wel aan uw hart liggen, dit stuk van de jeugdzorg, want u weet die tonnen die ??????????? of tekort is dat gaat ten koste van een ander. En dat gaat ten koste van die kinderen en ik hoor u daar helemaal niet over. Dus dat verbaasd mij.
  • 0:4 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   De heer Lesman.
  • 0:02 N. Lesman
   raadslid SP
   N. Lesman
   Ik heb daar van gezegd dat wij inderdaad berichtgeving verder van het college afwachten, die komt in november met een stuk over de analyses en we hebben nog een bijeenkomst daarover en wij willen dat eerst afwachten.
  • 0:8 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. De heer Mellies, LB.
  • 3:47 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Voorzitter, ik heb twee vraagjes over twee punten uit de najaarsnota. Het gaat om, eerste punt is het onderzoek, het onderzoek naar de binnensportaccommodatie structuur kern Stadskanaal, dat staat op bladzijde 8. Dat daar een tweetal scenario's worden uitgewerkt om vervolgens een voorstel te doen over de toekomst van de structuur van de binnensportaccommodaties in de kern Stadskanaal. En mijn vraag is eigenlijk; kunt u iets vertellen over welke twee scenario's wij het dan hebben. Tweede puntje gaat over het zwerfafval. Het is inderdaad een zorgelijk iets en ik heb daar, in de algemene beschouwingen hebben wij als LB aandacht voor gevraagd, deels voor die motie "statiegeld alliance" om ons daar bij aan te sluiten, dat is raadsbreed gesteund, dus we zijn als gemeente natuurlijk gaan we de goeie kant op. Er worden een aantal maatregelen opgesomd waaronder; Big Belly afvalbakken en een memo van Yelp. Ja dat is heel interessant. Ik heb het eens even gegoogled en nou ja die memo van Yelp dat is een heel futuristisch spel met pilaren, beetje Stonehenge-achtige rond en beetje ja heeft een beetje weg van het no-cult iets achtig, maar het lijkt allemaal heel mooi en het is ook heel leerzaam schijnt voor kinderen vooral en de kinderen moeten er ook bij bewegen. Mijn vraag is eigenlijk wel; waar komt dat ding eigenlijk of dat die spel zo te staan want het lijkt me ook een behoorlijk ja iets wat vatbaar is voor vandalisme zeg maar dus komt het op een zichtlocatie dat mensen er ook zicht op hebben dat het niet vernield wordt, daar ben ik eigenlijk benieuwd naar. En die Big Belly afvalbakken, dat is ook een behoorlijke investering, bladzijde 15 is dat volgens mij, €64.000,- voor een partij afvalbakken. Ook zoiets aparts, ja even gegoogled en het ja het is toch wel een heel interessante afvalbak, er zit een zonnepaneeltje op en als er dan afval ingegooid wordt en de zon schijnt dan detecteert die afvalbak zelf hoe vol die bak is en dan komt er een zuiger en die perst alles naar beneden en dan kan er dus wat meer afval in gegooid worden en dat scheelt iets van 8x ledigen of zo geloof ik. dus in die zin kan het een hele goede investering zijn. Maar hoeveel van die afvalbakken kunnen wij voor dat geld eigenlijk aanschaffen. Is dat één bak of zijn het er meerderen. Dus daar ben ik even benieuwd naar. En ja de heer Bieze die noemde het ook al even, zwerfafval hoe ruimen we dat nou eens op. We zullen ook graag zien dat daar gekeken wordt naar maatregelen nabij of langs routes naar scholen en sportaccommodaties, het schijnt toch dat die mensen die daar van die voorzieningen gebruik maken, dus die scholen en die sportaccommodaties, dat die nogal eens wat vuil laten slingeren dus ik zou graag zien dat daar dan ook aandacht voor komt. Tot zover de vragen. Nou goed over de jeugdhulp, daar ga ik het straks over hebben want ik wil niet dat de heer Klinkhamer mij gaat interrumperen gelijk al. En dat we het natuurlijk jammer vinden dat natuurlijk dat wij in de begroting 2018 nog uitgingen van een plus van €700.000,- en dat we nou weer spreken over een tekort van 2,4. Maar goed het schijnt een beetje normaal te worden de afgelopen drie jaar dat de fluctuaties aan de orden van de dag zijn. Dus ik wou het hier bij laten voorzitter, dank u wel.
  • 0:02 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. De heer Hofstra, PvdA.
  • 0:09 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja dank u wel voorzitter. Achter mij worden even wat snoepjes uitgewisseld geloof ik. Voorzitter viertal vragen
  • 0:12 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Als ik even mag interrumperen, ik wil niet flauw doen, maar er wordt wel meer uitgewisseld, het is best wel rumoerig dus toch het verzoek om even vol te houden en gewoon even naar elkaar te luisteren.
  • 0:2 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   En straks even een schorsing misschien
  • 0:7 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Nou al? Ik verwacht iets meer ausdauer van deze raad, ik heb er vertrouwen in. De heer Hofstra.
  • 1:0 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Voorzitter, vier vragen. Al veel vragen gesteld, ik wou even de vraag die meneer Remmerts had gesteld over de bewindvoering, wou ik ook even beklemtonen, want wij ook wel schrikken van het aantal, 540 bij commerciële bewindvoerders, wij dachten dat de verhouding misschien één op één lag, zoiets. Maar goed er zijn 540 dossiers in behandeling bij commerciële bewindvoerders en maar 40 bij het GKB. Nou ja sluit ik graag aan bij de vraag die de heer Remmerts daarover stelde. Onderzoek naar de sportaccommodaties, wij zijn inderdaad ook wel benieuwd naar de twee scenario's die daarvoor het college in het hoofd heeft. en ook specifiek of daarbij ook wordt gedacht aan invulling van bijvoorbeeld zwemmen. Wij dachten van nou ja als dat dan een concurrent wordt van onze buitenzwembaden dan lijkt ons dat niet zo verstandig, direct om even mee te geven. Staat ook een stukje in over peuterspeelzalen, over de wet harmonisatie kinderopvang.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Voorzitter, mag ik meneer Hofstra een verhelderende vraag stellen?
  • 0:3 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Zeker, mevrouw Sterenborg.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   U noemde het woord "zwerren"?
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   zwemmen
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Nee, dan is het goed. Ok.
  • 0:5 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Nou dat is een krachtig antwoord meneer Hofstra. Hartstikke goed. Gaat u door.
  • 1:5 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, laten we dat volhouden. Ja de wet harmonisatie kinderopvang. Daar geeft het college aan dat de financiering niet langer een gemeentelijke aangelegenheid is en dat de ouders zelf alle kosten betalen voor peuteropvang en daarvoor kinderopvangtoeslag aanvragen. Wij vragen ons af of de drempel niet zo te hoog wordt. Kost dat heel veel moeite voor deze ouders, bereiken wij deze ouders nog wel. Vaak gaat het juist om mensen die, hun kinderen, die naar de kinderopvang of peuterspeelzaal gaan die dat juist hard nodig hebben met het voorkomen van opbouw van taalachterstand. Dus daar zit wat zorg van ons. Laatste vraag die we hadden die was; de oorzaak nadat er minder cliënten gebruik hebben gemaakt van de schoonmaakondersteuning van €100.000,-. Nu kunnen we positief uitleggen dat er minder behoefte is, kunnen natuurlijk ook zo uitleggen dat we mensen onvoldoende bereiken. Dus graag een toelichting van de portefeuillehouder daarop. Tot zover, dank u wel voorzitter.
  • 0:03 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. Mevrouw Huizing aan u het woord.
  • 0:08 M.H.L. Wiersema
   raadslid CDA
   M.H.L. Wiersema
   Voorzitter, zou ik een verhelderende opmerking mogen maken?
  • 0:2 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dat mag u.
  • 0:18 M.H.L. Wiersema
   raadslid CDA
   M.H.L. Wiersema
   Dat mag. Ik hoor nu LB en PvdA over de twee scenario's, maar het CDA had er vragen over gesteld. En die staan bij de beantwoording op pagina 3. Dus ik denk misschien dat het misschien goed is om daar naar te kijken voordat die vragen gesteld worden aan het college?
  • 0:16 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   U stelt een vraag, maar het klinkt als een soort terechtwijzing. Lees even de stukken. Dan moet u dan niet naar mij kijken, dan moet u gewoon kijken naar degene die u terechtwijst.
  • 0:2 M.H.L. Wiersema
   raadslid CDA
   M.H.L. Wiersema
   Ik moet praten via de voorzitter.
  • 0:01 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Daar heb je weer een punt. Ik ga ervanuit dat er een reden was dat deze beide fracties de vraag toch gesteld hebben. We horen straks wel waarom. Dank u wel. Mevrouw Huizing, VVD.
  • 1:00 L. Huizing
   raadslid VVD, Wethouder (VVD)
   L. Huizing
   Dank u wel voorzitter. De VVD heeft kennis genomen van de najaarsnota en deze binnen haar fractie besproken, naar aanleiding hiervan willen wij toch nog een paar verduidelijkende vragen stellen. Allereerst nog een opmerking. Op pagina 3 wordt gesproken over de integrale ouderenzorg. In de voorjaarsnota hebben wij kunnen lezen dat mensen samen met drie gemeenten het onderzoek effectief ??????????? is gestart. Uit dit onderzoek kan blijken dat er taken worden uitgevoerd die eigenlijk onder de Wmo vallen, dit kan dus een financieel risico met zich meedragen voor de gemeente. De uitkomsten van dit onderzoek worden volgens de najaarsnota eind november gerapporteerd. De VVD kijkt dan ook uit naar dit rapport. Dan nog een drietal vragen. In de begroting 2018 is 10 miljoen begroot voor de Wmo, in de voorjaarsnota is vervolgens nog €650.000,- extra zorgbudget geraamd en in deze najaarsnota blijkt een aanvullend ??????????? nadeel van €300.000,-. Welke maatregelen heeft u in gedacht om dit in de hand te houden? Op pagina 9 wordt gesproken over de kademuren Musselkanaal. Ook D'66 is deze kademuur opgevallen. Nu blijkt dat we niet in aanmerking komen voor een verwachte subsidie van €42.000,-, omdat het kosten voor onderhoud zijn. Hoe kan dit? Om dit bedrag even in perspectief te plaatsen, dit is ongeveer twee derde van de boven trendmatige OSB verhoging die in de begroting van 2019 wordt voorgesteld. Is dit een begrijpelijke vergissing of had dit voorkomen kunnen worden. Op pagina 12 wordt gesproken over de kosten bewindvoering. De VVD fractie vindt de €800.000,- aan bewindvoeringskosten behoorlijk hoog. Het CDA en de PvdA hebben hier zojuist nadere toelichting en vragen op geformuleerd. Wij sluiten ons hier bij aan. Ook wij willen graag weten of u voornemens bent hier iets aan te gaan doen. Verder kan de VVD instemmen met de voorgelegde najaarsnota.
  • 0:09 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. Iemand nog vragen of opmerkingen? Nee, dan gaan we naar de heer Van Beek.
  • 0:6 H. Klopstra
   fractievoorzitter VVD
   H. Klopstra
   Mevrouw de voorzitter, ik zou willen opmerken dat dit de maidenspeech van mevrouw is.
  • 1:58 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, voorzitter dank u wel. Het heeft ook wel zijn voordelen om als laatste te zijn dus ik heb de boel goed ingekort. 2,4 miljoen nadelig, helaas. Treant, nou we weten allemaal de laatste tijd wat in de media gepasseerd is met ziekenhuizen die failliet gaan. Dat hopen wij hier natuurlijk nooit mee te maken. Zou u ons nog iets kunnen vertellen hoe het nu loopt. Ik bedoel u heeft enige tijd geleden een brief geschreven waar wel wat informatie in staat voor ons, maar gezien de ontwikkelingen de laatste tijd misschien is er nog nieuws. GBS noemde het al, ODG, extra opbrengsten en geen rekening gehouden met de extra kosten, hoe heeft dit kunnen gebeuren. Jeugdhulp, 1,8 miljoen overschrijding van €800.000,-, het is door verschillende partijen genoemd. We zien uit naar de bijeenkomst. ik heb ook gehoord dat, en dat zult u ongetwijfeld ook, dat er een aantal gemeentes een tegemoetkoming hebben gehad voor de overschrijdingen in de jeugdzorg, wij niet, misschien kunt u nog iets hierover vertellen. En zowel de VVD, PvdA als het CDA hadden het over de bewindvoering, daar hadden wij het ook over, en wij zijn dus ook zeer benieuwd of u nog mogelijkheden ziet in deze problematiek. En die twee scenario's met betrekking tot de sportaccommodaties had ik in navolging van meneer Wiersema al geschrapt bij voorbaat. Voorzitter tot zover.
  • 0:8 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. De heer Van der Heide.
  • 0:3 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ik had nog een kleine aanvulling als dat mag.
  • 0:3 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Het is ongebruikelijk, maar het mag.
  • 0:21 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Heel fijn. Ik had nog even een vraag over de jeugdhulp m.b.t. ja het viel mij ook op dat de heer Klinkhamer die niet noemde, want er is een heel vlammenpleidooi gehouden door onze wethouder namens meerdere gemeenten, de zogenaamde brandbrief, ja ik zou graag willen weten wat daar de stand van zaken is of daar al een reactie op is.
  • 0:4 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Die nemen we mee.
  • 0:3 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Voorzitter
  • 0:02 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   De heer Klinkhamer.
  • 0:8 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ik moet u gelijk geven, ja er was wat geroezemoes, dus ik hoorde mijn naam en toen was het even weg. Wat was uw opmerking.
  • 0:2 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Nee, nee, zo doen we dat niet.
  • 0:3 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Zou u het dan even kunnen vertellen wat het was, want ik heb het niet gehoord.
  • 0:24 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Wij hebben opgelet, u krijgt straks de antwoord op de vraag van de portefeuillehouder. Ik stel voor dat we even schorsen, dan kan u lekker even praten en dan gaan wij ons werk doen. We schorsen voor 5 minuten? We schorsen voor 10 minuten. Dat wil zeggen tot 21.10 uur.
  • 0:17 schorsing
  • 1:03 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Ik heropen de vergadering en voor ik het woord geef aan de portefeuillehouder financiën even het volgende; wij hebben als college geconstateerd dat er vrij veel vragen zijn over bewindvoering Wmo, Jeugdzorg en ziekenhuiszorg in deze regio. Die zullen we uitgebreid beantwoorden er wel van uitgaand vooruitlopend of anticiperend op de opmerking van de heer Bieze, dat ze dan niet in het kader van de begroting nog een keer aan de orde komen. Is dat akkoord? De heer Pals. Ja anders slaan we ze over en dan doen we het in het kader van de begroting, dat kan ook. Maar om nou twee keer dezelfde onderwerpen aan de orde te stellen.
  • 0:28 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik weet niet of ik namens meer collega's spreek, maar ik vind het wel hoogst ongemakkelijk, want in de programmabegroting komt namelijk de jeugdzorg ook weer aan de orde en daarover hebben wij ons weer voorbereid, dus als de wethouder nu het gras voor onze voeten weg, maar ook niet erg hoor, maar goed dan moeten we even kijken waar we dan elkaar in vinden, maar ik vind het heel ongemakkelijk, zelf. En dan krijg je toch even weer hakend op de opmerking van meneer Bieze.
  • 0:4 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Mevrouw Luijken.
  • 0:19 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Nou misschien kan er rekening gehouden worden met als er ander soort vragen zijn. dan moeten die volgens mij gewoon beantwoord worden en anders hadden we toch gewoon samen moeten doen zoals we eigenlijk hebben voorgesteld, eerder al. Ik bedoel ik kan misschien een hele andere vraag hebben over de jeugdzorg dan mijn collega net had.
  • 0:26 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Ok. Volgens mij hebben we er allemaal belang bij om niet twee keer hetzelfde te bespreken en ook geen vragen te stellen over iets waar het antwoord al op geweest is. Dus als u die zeef op uw eigen bijdragen in de begrotingsbespreking legt dan komt het volgens mij allemaal helemaal goed. En we zullen, merk ik, zorgen dat we dit de volgende keer anders agenderen. De heer Klopstra.
  • 0:12 H. Klopstra
   fractievoorzitter VVD
   H. Klopstra
   Mevrouw de voorzitter. Ja ik kan er ook mee leven als de vragen worden getransporteerd naar de begroting en nu niet beantwoord worden, dan kan het in één keer.
  • 0:3 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Ja, het is uw vergadering. Ik bedoel als u
  • 0:5 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Wij zijn flexibel, u heeft de termijnbegroting.
  • 0:01 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Misschien is het wel heel erg praktisch als er nog nieuwe vragen bijkomen dat de portefeuillehouder dat in één keer doet bij de behandeling van de begroting. Dan kan het ook echt in één keer en dan kunt u de tijd nu sparen.
  • 0:08 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Ik merk groot enthousiasme over dit voorstel.
  • 0:4 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Dit is ook een enthousiaste opmerking van mij.
  • 1:19 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Ja, nou hartstikke goed. De portefeuillehouder gaat al weer zitten, dat betekend dat u überhaupt geen vragen meer gaat beantwoorden. Ik geloof dat dit een te democratisch proces aan het worden is, dat is helemaal niet goed. Het ging, nogmaals, om deze vier onderwerpen; bewindvoering, Wmo, jeugdzorg en ziekenhuiszorg in deze regio. Vragen waar veel, vrijwel alle fracties eigenlijk, zorgen of opmerkingen of vragen over hadden. Ik stel voor dat we die nu niet beantwoorden en dat we alleen beantwoorden de vragen die specifiek op de najaarsnota betrekking hebben. En de kleinere onderwerpen die aan de orde zijn geweest. Is dat werkbaar? Ik krijg volstrekt informeel het voorstel om gewoon te doen alsof we het al gekoppeld hebben en nu de eerste ronde begroting te doen en dan in één keer alle vragen te beantwoorden. Zullen we dat doen? Dan hoeven we het ook niet meer in agendacommissie te bespreken want we hebben eigenlijk nu al besloten hoe we dat de volgende keer doen. Dus dan is toch effectief geweest.
 • 10 Vaststellen Programmabegroting
  • 10. Vaststellen Programmabegroting 2019 (244,61 KB)10.1 Programmabegroting 2019 (1,93 MB)10.2. Beantwoording technische vragen Programmabegroting 2019 (530,79 KB)10.3. Infographic Begroting 2019 (3,89 MB)10.4. Motie herindeling (225,64 KB)
  • 0:22 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Ok, dan gaan we nu, als niemand heel veel doet dan zijn we het allemaal eens hè, ja. Dan gaan we nu beginnen met de begrotingsbespreking en dat doen we op volgorde zoals vooraf afgesproken, om toch nog enige orde in deze vergadering te houden. Ah nee, de heer Hofstra.
  • 0:4 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Voorzitter, ik neem aan dat de motie vreemd aan de orde van het kinderpardon dan agendapunt 11a wordt.
  • 0:01 K. Willems
   griffier
   K. Willems
   nee, ???????????????
  • 0:03 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   ah, dat is flauw
  • 0:05 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   nee, maar dit is wel een serieuze vraag.
  • 0:07 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dat komt na de begroting aan de orde.
  • 0:3 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Prima, ja want dat zou anders dan voor de begroting zijn. Prima.
  • 0:16 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Na de begroting. We gaan nu de begroting behandelen en dat doen we achter het spreekgestoelte op volgorde van grote van de fractie en dat betekend dat we beginnen met de fractie van de CU, de heer Van Beek.
  • 3:31 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Voorzitter, leden van de raad, college, belangstellenden op de tribune en degene die meeluistert. Wij als CU Stadskanaal willen u zoals gebruikelijk met de algemene beschouwingen en bij de begrotingsbehandeling enige christelijke tekst meegeven. Wij willen u wijzen dit maal op Jezus Christus die de weg, de waarheid en het leven is. En dat wie in hem gelooft eeuwig leven zal hebben. zo staat het in de bijbel en dit wensen wij ook een ieder toe. De CU Stadskanaal wil een constructieve bijdrage leveren aan de Stadskanaalster politiek en vertrouwen daarbij op onze God. Wij willen u als college, maar voornamelijk toch de ambtenaren, bedanken voor de voorliggende programmabegroting. Geheel anders van opzet, maar wel duidelijker. Een duidelijke lijn vanuit het koersdocument. En ik denk dat wij de vooruitgang zo ook beter kunnen volgen. Het is wel veel werk geweest om het op deze wijze te produceren en te presenteren. Een aantal zaken willen wij benoemen, ik heb een tiental punten. Als eerste 2,7 miljoen euro nadelig, dat is niet niks en dat valt ons tegen. Ik geloof dat ik in de fractie zei; het is bagger. En eigenlijk heb ik er geen ander woord voor. Wel een batig saldo voor structurele baten en lasten in 2022 van €338.000,-, dus een sluitende meerjarenraming. Maar wel een hele kleine plus. Punt 2, nog nooit is een verwacht reëel acres ingeboekt en nu wel. Namelijk 80%. En dat komt door een gewijzigde normeringssystematiek. Kunt u hier nog iets over zeggen, waarom 80%. Vele onzekerheden en risico's zijn beschreven en maken het er financieel niet rooskleuriger op de komende jaren. Voorzitter we begrijpen dat u als college een half miljoen budget heeft opgenomen voor ambities uit het koersdocument. Kunt u ons zeggen waarop dit gebaseerd is en we zouden als CU graag zien wat er voor dit geld gedaan gaat worden. we zouden bijvoorbeeld graag de prioritering van het college willen weten hoe het geld besteed gaat worden. Kunt u ons toezeggen ons hiervan op de hoogte te houden. Voorzitter punt 4, 1% boven trendmatige verhoging. Dat vinden wij zoals u zult begrijpen niet prettig. Zeker als de link wordt gelegd met de verhoging van de afvalstoffen heffing en de rioolheffing, ook al stijgen deze doordat deze kostendekkend dienen te zijn. De lokale lastendruk stijgt behoorlijk vinden wij. Ondanks dat de capaciteit niet volledig wordt benut. Hoelang gaat die 1% boven trendmatige verhoging nog door of is dat volgend jaar afgelopen.
  • 0:03 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   de heer Hofstra.
  • 0:24 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, meneer Van Beek u weet ook dat wij het in het voorjaar hier uitgebreid over hebben gehad over de boven trendmatige verhoging van de OZB, nou ja ik zal daar uitgebreid op ingaan in mijn stuk, u weet waarschijnlijk ook de tekst die erover staat geschreven in het coalitie akkoord, kunt u mij vertellen welke voorzieningen u specifiek in stand houd door deze verhoging van deze OZB.
  • 0:2 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   meneer Van Beek
  • 0:27 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, dank u wel. Kijk ik ben niet blij met die extra 1% verhoging, dat heb ik al gezegd, ik bedoel dat hebben wij natuurlijk in het verleden al een motie over ingediend en ik ben ook zeer benieuwd waar het college mee gaat komen vanuit het koersdocument, met welke voorzieningen. Vandaar ook mijn vraag hoe lang gaat dit nog door. ik weet niet of u daar al op voorhand mee tevreden bent meneer Hofstra.
  • 0:03 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nou ik ben ook heel benieuwd wat het college te zeggen heeft, maar ik dacht ik wil toch even vragen wat meneer Van Beek er van vindt.
  • 2:36 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Voorzitter ik ga door. Gelukkig zijn er een aantal ambities zoals het centrumplan Stadskanaal, MFA Cereswijk en ontwikkelingen in Musselkanaal waar de financiën al voor zijn gereserveerd. Wat ons zorgen baat als CU is de ondergrens van 8 miljoen euro die wij als raad hebben ingesteld als minimum algemene reserve. Er dient nu al bijna 1,7 miljoen euro uit de reserve verkoop aandelen Essent te worden onttrokken. Om niet door die ondergrens heen te zakken. Voorzichtigheid blijft geboden. Voorzitter m.b.t. de verbindingszone Pagediep vragen wij aan het college nogmaals goed te communiceren met de betrokken partijen. Waaronder de bewoners en gebruikers. Kunt u ons toezeggen hier aandacht aan te schenken en ons op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in deze. Omtrent het omgevingsplan en de omgevingswet zien en lezen wij weinig tot niets m.b.t. de pilot-gemeente die wij zijn. wat zijn bijvoorbeeld de financiële gevolgen van dat plan in de wet. Hoe staat het met de impact analyse omtrent dit onderwerp. In welke mate worden wij betrokken bij de vormgeving van het omgevingsplan en de visie in het voorjaar van 2019. Kortom; hoe worden wij als raad hierin meegenomen. het gaat immers bij de omgevingswetplan en –visie om de gehele fysieke leefomgeving. En dat is heel erg breed en van groot belang. Voorzitter zoals toegezegd door u als college krijgen wij in december een bezinningsavond "Stadskanaal op zon". Wij zouden u willen wijzen op de motie die in de Tweede Kamer is aangenomen om zonneparken te structureren. Kern van die motie die daar is ingediend is onbenutte daken en terreinen te benutten met zonnepanelen, het zogenaamde zonneladder principe. Dit zou de CU Stadskanaal graag in december op de agenda willen hebben. Kunt u ons dit toezeggen. Als laatste voorzitter zou de CU willen vragen hoe de samenwerking is met het Waterschap in zake de stresstest i.v.m. de klimaatadaptatie in 2019 moet die test naar ons idee gereed zijn en maatregelend bepaald zijn. hoe staat het ermee en klopt het dat de kosten voor onze gemeente zijn. Voorzitter als laatsten willen wij u succes en veel wijsheid wensen bij het realiseren van de ambities en wensen wij u als CU Stadskanaal raad, college, ambtenaren en inwoners Gods onmisbare zegen toe. Voorzitter dank u wel.
  • 0:04 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel meneer Van Beek. Dan is nu het woord aan meneer Remmerts, CDA.
  • 0:52 K. Remmerts
   raadslid CDA
   K. Remmerts
   Voorzitter de begroting die voor ons ligt is naar de mening van het CDA overzichtelijk, prettig leesbaar en naar onze mening compleet. Wij willen u als college maar zeker ook de ambtenaren die daar veel tijd en energie in gestoken hebben, en mate ook in de beantwoording van de schriftelijke vragen, daarvoor graag complimenteren. Een aantal punten willen wij als fractie van het CDA vanavond aan de orde stellen. In de eerste plaats zijn wij van mening dat het onderhoud van de openbare ruimtes en de groenvoorziening in onze gemeente wel wat meer aandacht mag verdienen dan dat op dit moment gebeurd. We zullen in deze dan ook oog moeten hebben voor initiatieven van burgers en ondernemers en deze daar waar nodig moeten stimuleren en faciliteren. Verder zullen we in 2019 een aantal belangrijke besluiten moeten nemen.
  • 0:01 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter mag ik een vraag stellen?
  • 0:04 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   De heer Pals.
  • 0:38 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Mag ik een vraag stellen aan meneer Remmerts. Ik ben met u eens dat het openbaar groen wel aandacht verdient, maar het is hier al zo uitputtelijk behandelt binnen onze raad en ik verbaas me dan ook dat u er weer een opmerking over maakt zonder er iets aan toe te voegen. Want als ik het CDA zou zijn dan zou ik er aan toevoegen van bekijk weer opnieuw ons onderhoudsplan van het groen. Roept u daar toe op? of zegt u van wij ?????????? ons nog steeds aan dat groenonderhoudsplan die we hebben en we laten het zo als het is, want dan blijven we in de situatie zitten zoals het nu is en blijft.
  • 0:2 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   De heer Remmerts.
  • 0:29 K. Remmerts
   raadslid CDA
   K. Remmerts
   Wij zijn van mening dat, zoals ik net gezegd heb, dat groen beter onderhouden moet worden dan dat het nu is. Dus het verdient nog steeds onze aandacht. Er zijn goede stappen gemaakt, maar het kan nog altijd beter. Het is vanavond ook door de heer Mellies gezegd, bijvoorbeeld het bosonderhoud, als je her en der over de straten rijd, wij vinden het een punt van aandacht dat het nog steeds, het is goed er zijn stappen gemaakt, maar het kan nog steeds beter. En dat is de opmerking.
  • 0:3 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   De heer Pals.
  • 0:39 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja ik zeg dit onderwerp komt maar weer steeds op de raad terwijl we toch duidelijk een plan hebben afgesproken, ik bedoel de verantwoordelijke wethouder heeft vaak uitgelegd dat wij als raad ons moeten conformeren aan het plan en als u zegt van ja wij moeten dat monitoren, we moeten dat zien, we moeten dan in de gaten houden, maar heeft het CDA dan, zou het CDA niet wijselijk kunnen oproepen en zeggen van we gaan dat hele onderhoudsplan gaan wijzigen, en dat je daar een motie voor indient. Want dan heeft u denk ik eens een keer een statement gemaakt, dan heeft u een steun van de raad. Ik bedoel verder dan uw opmerking gaat het nu ook niet.
  • 0:00 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   De heer Remmerts
  • 0:06 K. Remmerts
   raadslid CDA
   K. Remmerts
   Nou dan neem ik uw opmerking graag mee in onze fractievergadering om dat eens stevig aan de orde te stellen.
  • 0:3 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Vervolgt u uw betoog.
  • 1:19 K. Remmerts
   raadslid CDA
   K. Remmerts
   In 2019 zullen wij een aantal belangrijke besluiten moeten nemen. Ik noem in dit verband de toekomst van onze buitenbaden en ook, er is vanavond al meer over gezegd, de reactivering van de spoorlijn Veendam-Stadskanaal. De fractie van het CDA is van mening dat de regio Zuidoost Groningen in deze nadrukkelijk steun en zeker ook financiële steun van rijk en provincie verdient om de reactivering van de spoorlijn mogelijk te maken en het is dan ook niet voor niets dat ook het CDA hieromtrent samen met de andere fracties van deze raad een motie hebben ingediend. En we zullen dan ook in deze graag door het college op de hoogte worden gehouden over de verdere ontwikkelingen. Dan ?????????? over de buitenbaden van onze gemeente, het is natuurlijk een mooie zomer geweest, we hebben natuurlijk allemaal kunnen zien hoe heel veel mensen hebben kunnen genieten van een frisse duik in een van onze buitenbaden. Iets wat mogelijk gemaakt is door de inzet van ontzettend veel vrijwilligers. Dat maakt nog maar weer eens duidelijk dat wij vinden dat wij ons als college en als raad maximaal moeten inspannen om de mogelijkheid open te houden om in de openlucht te kunnen zwemmen in onze gemeente.
  • 0:5 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   de heer Pals.
  • 0:07 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, ik waardeer natuurlijk de oproep van het CDA dat we ons maximaal moeten inzetten, maar ik denk dat onze buitenbaden, het is ook in de verkiezingen is het nogal een issue geweest bij diverse partijen, waarin diverse partijen hebben gezegd; buitenbaden moeten gewoon open blijven. Vindt u ook niet dat de bevolking van Stadskanaal ook aan het CDA meer heeft door te zeggen van wij gaan niet we gaan ons er niet in verdiepen of wij maar meer dat het CDA nu uitspreekt wij houden gewoon koste wat het kost de buitenbaden open.
  • 0:4 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   de heer Remmerts
  • 0:36 K. Remmerts
   raadslid CDA
   K. Remmerts
   Die uitspraak doet het CDA niet. Waarom niet? wij hebben in onze besprekingen hebben wij gezegd wat is wenselijk. Het zou natuurlijk mooi zijn als we alles zouden kunnen faciliteren, dat we alle zwembaden open zouden kunnen houden, alleen dat weten wij nu nog niet, dat is voor ons nu nog te prematuur. Dus wij gaan kijken, volgend jaar, als het aan de orde komt, wat is haalbaar. Vandaar mijn min of meer algemene opmerking dat het CDA vindt mensen moeten kunnen genieten van het zwemmen in de open lucht en hoe dat zal zijn dat zal in 2019 aan de orde komen. nu niet.
  • 0:4 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   De heer Klinkhamer.
  • 0:46 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Dat valt natuurlijk onder de categorie; open deur. Want bij wat u zegt we kunnen alle kanten met u op. Het is of zwart of het is of wit of u zegt van volgend jaar gaan we akkoord, maar we gaan nu niet akkoord want we willen eerst onderbouwing hebben et cetera, et cetera, maar volgens mij, volgens mij weet u het antwoord al wel. Volgens mij heeft u al wel een antwoord in uw fractie dat u al een besluit min of meer al een besluit heeft genomen over de drie zwembaden. Dus waarom zou u dan alsnog tot volgend jaar moeten wachten. ik bedoel in de vorige periode heeft u daar best wel uw partij best wel uitspraken over gedaan, over die zwembaden. Staat ook al wat in de verkiezingsprogramma dus het verbaasd me een beetje dat u nu die draai maakt en het uitstelt naar volgend jaar.
  • 0:2 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   de heer Remmerts
  • 0:07 K. Remmerts
   raadslid CDA
   K. Remmerts
   Je kunt het schuiven onder de categorie voortschrijdend inzicht, wij hebben daar we zitten natuurlijk ook met een nieuwe fractie, we hebben de dingen nog eens weer goed onder de loep genomen. Er zijn bijvoorbeeld in Musselkanaal ontwikkelingen waar men heel goed bezig is, Stadskanaal Noord is men heel goed bezig, dus op dit moment is het ons gewoon nu te vroeg om te zeggen van zo gebeurd het en zo doen we het niet.
  • 0:3 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   de heer Klinkhamer
  • 0:5 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Wel zeer interessant om te horen dat een nieuwe fractie dus niet aan de verkiezingen programma hoeft te houden.
  • 1:02 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter mag ik even, mag ik daar even iets over zeggen. Kijk er moet ons niet in de schoenen worden geschoven als fractie dat wij helaas is vanavond onze fractievoorzitter er niet, dus ik als vicevoorzitter zal er even duidelijkheid over geven hoe wij er tegenaan kijken, en wat wij erover gezegd hebben. Wij, en dat was ook uit de woorden van de heer Remmerts op te merken, wij willen ons maximaal inspannen om dat zwemmen in open lucht, om dat te houden. En als dat kan, en financieel haalbaar is in drie zwembaden, en niet voor niks hebben wij gezegd wij hebben echt genoten van het weer en van de zwembaden, er is nog net niet gezegd wij vinden dat iedere jongere, iedere kind het zwemmen moet leren, dat spreek ik dus nu even uit, dan zullen wij ons gewoon maximaal moeten inspannen om die zwembaden open te houden. alleen dat kan niet volledig gefinancierd worden door onze gemeente, dat weten wij ook allemaal, maar wij zien nu die geweldige inspanningen van die vrijwilligers en als zij in staat zijn om het meeste werk te doen en er blijven nog wat kosten over nou word ik even direct, zo hebben wij dat in onze fractie over gesproken, dan willen wij gewoon die zwembaden open houden, het mag ook een paar centen kosten. En dat is geen gedraai, maar daar heb je wel vrijwilligers voor nodig. Dat is wel de voorwaarde. En dat is in dit verhaal heel duidelijk gezegd. Dus wij draaien niet, wij spannen ons maximaal in, dat is het standpunt van de CDA fractie.
  • 0:9 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel meneer Maarsingh. Meneer Klinkhamer laatste opmerking voor een onderwerp wat niet eens van een voorstel voorzien in de begroting staat.
  • 0:26 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Nou ja op zich wat de heer Remmerts zegt zijn zijn woorden ik bedoel de nestor van de raad die neemt het even over, ik bedoel dat kan natuurlijk, maar aan de andere kant, kijk de stelligheid waardeer ik hier wel in, laat ik duidelijk zijn, want nu komt er eens een stelling namelijk van uw kant om te zeggen van dit gaan wij doen onder die voorwaarde mits tenzij dit en dit en dit. Dat kan ik alleen waarderen.
  • 0:7 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. Dank u wel, ik stel voor dat meneer Remmerts zijn betoog vervolgt.
  • 3:33 K. Remmerts
   raadslid CDA
   K. Remmerts
   Dank u wel voorzitter. De fractie van het CDA is verder bezorgt over de stijgende kosten van de sportaccommodaties. In de begroting lezen wij dat er €170.000,- aan kosten bij zijn gekomen door gewijzigde fiscale voorwaarden en door stijgende loon- en onderhoudskosten. Wij vragen ons af of het niet eens een keer tijd wordt om het beleid ten aanzien van de sportaccommodaties onder de loep te nemen en te kijken waar een en ander efficiënter kan functioneren. Met betrekking tot het onderwijs in onze gemeente zijn we blij te horen dat de voorschoolse educatie wordt verhoogt dan 10 naar 16 uur. En dat er verder wordt gekeken hoe de kwaliteit van een en ander verhoogt kan worden, hierdoor kunnen kinderen een substantieel deel van hun leerachterstand goed maken voordat ze het basisonderwijs ingaan. Voorzitter ook de fractie van het CDA is bezorgd over de OZB. En met name de boven trendmatige verhoging van 1% in de jaren 2019 en 2020 vinden wij een ingrijpende maatregel. In onze fractiebespreking hebben wij dat nadrukkelijk aan de orde gesteld en we kunnen u mededelen dat wij instemmen met de boven trendmatige verhoging van 1% voor de jaren 2019 en 2020 en daarna gaan we ervan uit dat we te maken hebben met de reguliere trendmatige verhoging van 2% als het noodzakelijk mocht zijn want zoals ook in het bestuursakkoord vermeld staat willen we de totale lastendruk in onze gemeente zo laag mogelijk houden. En graag willen ook wij in dezen de mening van het college horen. Dan een opmerking voor wat betreft de koers van het werkvoorzieningsschap "de Kanaalstreek", ons beter bekend als "Wedeka". Over de koers van Wedeka zijn recentelijk afspraken gemaakt. Daarbij hebben we het besluit genomen om te bouwen aan een toekomstbestendig Wedeka. Voorzitter de fractie van het CDA acht het van belang dat we inzake de Wmo, waar al over gesproken is, maatwerk leveren. Wij mogen de financieel zwakkeren en de mensen met een beperking in onze gemeente niet uit het oog verliezen. Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan en mag mee kunnen doen in onze maatschappij. Ten opzichte van de schuldhulpverlening is het goed dat het college zich beraad over de wijze van uitvoering hiervan. En graag horen wij van het college hoe de stand van zaken op dit moment is. We constateren dat het aantal trajecten met betrekking tot de vroegsignalering terugloopt. De fractie van het CDA is het daarom met het college eens dat dit punt de nodige aandacht verdient. We zijn dan ook blij met de inzet van het college om te komen tot een vergroting van de bewustwording met betrekking tot dit onderwerp. We moeten blijven streven naar verbetering van de schuldhulpverlening en daar waar mogelijk preventief te werk gaan. Onze fractie vindt het belangrijk dat de centrumontwikkeling in Stadskanaal doorgaat. En hetzelfde geldt voor Musselkanaal en het doet ons goed om te zien en te merken dat de ondernemers met name in Musselkanaal eensgezind zijn en vanuit een optimistische kijk naar de toekomst verder willen. En wij vinden het dan ook belangrijk dat de rode loper methode waarbij het ja tenzij principe wordt gehanteerd in dezen en ook volop wordt toegepast. Tot zover in eerste termijn.
  • 0:17 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. Dan is de volgende de SP, mevrouw Luijken.
  • 3:00 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Voorzitter, de begroting 2019 ligt weer voor ons. Nou hebben wij het gevoel dat we door het oog van de naald zijn gekropen. Onze algemene reserves zijn aardig geslonken en de rek is er niet alleen voor de bewoners uit, maar ook voor de gemeente. Het lijkt dan ook wel of de crisis ons nu pas inhaalt. Gelukkig zien we een lichtpuntje aan de horizon voor 2022. De volgende zaken vielen ons op; de tekorten op de jeugdzorg zijn schrijnend en gevaarlijk als deze tekorten leiden tot slechte of in ernstige geval helemaal geen zorg. Nu las ik laatst een bericht van VNG dat er een stroppenpot is gerealiseerd voor 77 gemeenten die een tekort hebben op de jeugdzorg. wij zouden graag willen weten of Stadskanaal/Groningen hier ook geld uit krijgt en hoeveel en wat scheelt ons dat in het tekort. Van pagina 13 tot en met 26 kunnen we de ambities van onze gemeente lezen, de SP is blij met deze ambities, maar heeft toch een paar opmerkingen. Pagina 18, regionaal wonen en leefbaarheidsplan. Het tegengaan van leegstand en verpaupering als gevolg van bevolkskrimping klinkt aannemelijk. Voorlopig zien we dat er nog geen leegstand is en er zelfs een behoorlijke wachtlijst om in aanmerking te komen voor een woning. Toch besluit woningbouw corporatie Lefier twee weken geleden om de Renne flat te slopen. Als argument wordt het niet duurzaam kunnen maken van het complex en de krimp gebruikt. Enkelen bewoners van de Renne-flat nemen contact op met de SP, afgelopen donderdag zijn we in gesprek gegaan met deze bewoners. Zij geven aan vooral verrast te zijn door de brief van Lefier. In december 2017 krijgen de bewoners namelijk nog een brief van Lefier met de mededeling dat de geruchten van een eventuele sloop niet reel zijn en de sloop niet aan de orde is. De verbazing is dan ook groot als nog geen jaar later een brief op de deurmat ligt met de mededeling dat zij binnen 18 maanden een andere woning moeten gaan zoeken i.v.m. de sloop van hun flat. Dat doet iets met mensen. Voor sommigen is het een kans om te kunnen verhuizen, er zijn ook inwoners die zich zorgen maken. Lefier geeft de bewoners individueel uitleg over de mogelijkheden en tot welke huurprijs zij kunnen huren. Voor de meeste mensen betekend dit een forse huurverhoging die zij niet kunnen opbrengen. En de vraag of een goedkopere woning over een poosje ook gesloopt gaat worden en er dan weer een verhuizing aankomt, is een eerlijke vraag. Voor de SP zou het wenselijk zijn dat er eerst een nieuwbouw komt voordat er gesloopt wordt en de nieuwbouwwoningen betaalbaar worden voor iedereen. Op pagina 21 kunnen we onderaan, het Refaja ziekenhuis, mooi dat wij ons in blijven, ja dat dacht ik al
  • 0:03 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   De heer Bieze
  • 1:12 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Dat is fijn dat u dat al dacht. Volgens mij zijn we bij Lefier geweest, waarin Lefier klinkklaar heeft aangegeven op basis van welke factoren zij de Renne-flat willen gaan slopen. En die factoren hebben te maken met de duurzaamheid van de flat die zodanig duur uitvalt dat Lefier dat pand niet duurzaam kan maken. wat ik ook van Lefier gehoord heb, en u zegt het zelf ook, 18 maanden krijgen de bewoners de tijd om samen met Lefier een andere woning te zoeken. En dat zal waarschijnlijk een laagbouwwoning zijn. nou als ik zou kunnen kiezen of ik in een flat zou willen wonen of een laagbouwwoning dan wist ik het wel. Dus het woongenot, denk ik, van mensen gaat ook toenemen. Ik ben het met u eens dat het traject zorgvuldig moet worden gevolgd en dat mensen goed moeten worden gehoord, maar ik vind het even wat te kort door de bocht zoals u het nu naar voren brengt dat Lefier niet goed met zijn inwoners of bewoners om zou gaan.
  • 0:3 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Nou volgens mij heb ik die woorden niet in de mond genomen, sorry
  • 0:1 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Mevrouw Luijken.
  • 1:26 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Sorry, volgens mij heb ik die woorden helemaal niet in de mond genomen, ik heb uitgelegd wat de bewoners ons verteld hebben, zoals u weet praten wij ook altijd graag met onze inwoners, daar zitten we hier voor, u bent net als ik bij de avond van Lefier geweest, die avond heeft Lefier ook duidelijk aangegeven dat meerdere woningen in aanmerking komen voor de sloop. Als u weet dat sommige mensen maar mogen huren tot €600,- in de maand dan weet u ook dat zij in aanmerking komen voor woningen die waarschijnlijk binnen nu en 5 jaar gesloopt worden. Dat betekend dat we straks een groep mensen aan het rond zwaaien zijn in Stadskanaal die van sloop naar sloop gaan. Dat lijkt ons gewoon niet wenselijk, en het heeft echt impact op sommige mensen een verhuizing, er wonen daar mensen in de Renne-flat al 8 jaar met heel veel plezier. En wij snappen ook wel dat je niet alles kan laten zoals het is en we moeten energieneutraal, hebben we alle begrip voor, u hoort mij daar ook helemaal niets over zeggen, ik zeg alleen laten we zorgvuldig met deze inwoners omgaan, laten we niet mensen rond gaan hollen van sloop naar sloopwoning en er zijn nu heel veel plekken over, waar al gesloopt is, dus laat Lefier nou ook eens een poosje wat terug gaan bouwen. En laten die woningen die teruggebouwd worden nou gewoon ook zijn voor mensen met de mindere inkomens, dat zij ook in een goede woning kunnen zitten en niet weer na een paar jaar hoeven te verhuizen.
  • 0:43 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   De heer Klinkhamer was eerst en daarna de heer Mellies. Ik wijs er wel op dat we daags na de ondertekening van het convenant, heette het geloof ik, dat u een brief hebt ontvangen waarin we als college hebben aangekondigd dat we nog in een uitgebreide avond terug gaan komen op de inhoud van het RWLP, waarin die vraag hoe ga je om met krimp centraal staat. De heer Klinkhamer, heb ik uw aandacht, u had een vraag.
  • 0:1 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   was ik aan de beurt?
  • 0:0 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   ja
  • 0:5 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Oh, ik hoorde mijn naam niet, maar even afgezien van uw verhaal mevrouw Luijken, waarom gaat u geen motie indienen.
  • 0:06 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Nou ik geef gewoon aan wat wij ervan vinden en wat voor motie moet ik indienen, dat we eerst als raad gaan besluiten wanneer er gesloopt mag worden of ik bedoel er is een woonvisie, er moet gesloopt worden, laten we daar duidelijk over zijn en wij stellen nu gewoon laat het college voortaan voordat ze een sloopvergunning afgeven goed nadenken wanneer gaat Lefier terugbouwen.
  • 0:3 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ja, ik ben altijd gewend dat u direct moties indient
  • 0:7 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Sorry meneer Klinkhamer. Volgens mij was uw antwoord helder . Meneer Klinkhamer.
  • 0:15 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Nou ik ben altijd gewend met zulke onderwerpen als u naar buiten treed, zeker dat u dan ook of een motie dus ik adviseer als u dan toch zo'n verhaal dien een motie in, ik bedoel daar ken ik u niet anders van.
  • 1:43 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Adviseert u maar gewoon uw eigen fractie dan doen wij het gewoon op onze manier. Pagina 21 vinden we onderaan het Refaja ziekenhuis, mooi dat wij ons in blijven zetten voor het behoud van goede, volwaardige, betaalbare en toegankelijke zorg voor onze inwoners. Wat ons betreft hoort daar kraam- en kinderafdeling in de basiszorg thuis. Nu deze basiszorg al is aangetast en Treant er financieel niet rooskleurig voorstaat houden wij ons hart vast. Laten we blijven strijden om nog te behouden wat we hebben. Pagina 22, nummer 38; onderzoek Ombudsfunctie. Voor de SP is dit een belangrijk punt. Vooral voor onze inwoners die werkeloos zijn en meedoen aan leer-werktrajecten zou deze functie van groot belang zijn. Regelmatig krijgen wij berichten door, dat mensen in deze trajecten zitten, nergens terecht kunnen met hun klachten. Zij voelen zich vaak niet serieus genomen of gehoord door zowel werkgever als werkcoaches. Een Ombudsman functie zou daar een uitstekend uitkomst in kunnen bieden. De trajecten, werkleertrajecten voor langdurig werkelozen, deze trajecten zijn belangrijk en mogen wat de SP betreft niet leiden tot werkverdringing en moet perspectief zijn voor de toekomst. Dan als laatste; afval. Op het gebied van de lediging gaat het een en ander veranderen, er is de restafval container, oftewel de grijze container, gaat straks nog maar om de vier weken geleegd worden. Wij vragen ons af of het college niet bang is dat dit gaat leiden tot meer zwerfafval. Mocht dit het geval zijn en is het college dan bereid om terug te gaan naar een lediging van om de twee weken. Tot zover.
  • 0:4 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel, de heer Bieze.
  • 0:1 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Voorzitter mag ik nog even een vraag stellen?
  • 0:1 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   tuurlijk
  • 0:5 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ik ben wel benieuwd naar het standpunt van de SP omtrent de boven trendmatige verhoging van onze OZB.
  • 0:2 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   wij hebben daarmee ingestemd
  • 0:1 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   mevrouw Luijken.
  • 0:1 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Wi hebben daar mee ingestemd toch?
  • 0:2 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   ja?
  • 0:0 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   volgens mij wel.
  • 0:2 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Nee, het staat er nu in, dat hebt u vorig jaar niet, maar dat staat er nu in.
  • 0:16 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ja, nee, daar gaan wij mee akkoord. Ja.Wij gaan met de hele begroting akkoord trouwens hoor, dat kan ik u nu al verklappen. Dus als u nog meer vragen hebt. Ben meteen klaar.
  • 0:27 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   U slaagt ergen in waar ik niet in geslaagd ben, de hele raad stil krijgen. Dat is wel weer knap. Mag ik de heer Hofstra uitnodigen, PvdA.
  • 2:54 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Voorzitter voor ons ligt de begroting voor het jaar 2019. Door het hele land heen horen wij positieve berichten over de stand van de economie. ik moet eerlijk zeggen dat je dat niet zou zeggen als je enige bron van informatie de begroting van de gemeente Stadskanaal zou zijn. Een tegenvaller in meerdere opzichten. Voorzitter de cijfers van de perspectiefnota die we in juni besproken hebben waren ook al niet zo positief. We zien wel een sluitende meerjarenraming van ongeveer €250.000,-, maar op een begroting van een dikke 100 miljoen euro is dat niet veel. Voorgaande jaren hadden we het op deze plek over dat we de volgorde van de programmabegroting zouden volgen, maar de indeling is nogal veranderd en daarom zullen wij een paar punten toelichten en er uitlichten. Voorzitter het is al een paar keer gezegd, het valt ons op dat het college van plan is de OZB weer boven trendmatig te verhogen. In de algemene beschouwingen werd nog gezegd dat de financiële positie zodanig was dat boven trendmatig verhogen niet nodig was. Wij waren het toen niet eens met deze inschatting. Bovendien als er dan een verhoging nodig zou zijn dan zou dat zijn om specifieke voorzieningen in de lucht te houden. en zou de situatie verslechteren dan zou dat kunnen veranderen, en de situatie is dus blijkbaar verslechterd want de boven trendmatige verhoging gaat door. Dat zou je zeggen want het college schrijft zelf ten opzichte van het meerjarenperspectief in de perspectiefnota 2019-2022 hebben de begrotingssaldi zich positief ontwikkeld. Voorzitter wij begrijpen dat niet. aan de ene kant heeft het begrotingssaldo zich dus positief ontwikkeld aan de andere kant gaat het toch boven trendmatig een procent bij komen. Voorzitter de portefeuillehouder heeft hier volgens ons in het voorjaar mooie sier willen maken terwijl hij wel wist of op zijn minst had moeten weten dat een boven trendmatige verhoging nodig zou zijn. Wij nemen dit de portefeuillehouder kwalijk. Saignant detail was dat de VVD en de CU hier het in het voorjaar ook over hebben gehad. De VVD heeft hier zelfs een technische vraag over gesteld als voorbereiding op deze vergadering. Die vraag luidde; strookt dit met het coalitie akkoord. Wij als PvdA geven aan; nee, wat ons betreft niet.
  • 0:0 H. Klopstra
   fractievoorzitter VVD
   H. Klopstra
   voorzitter
  • 0:10 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   En wij willen dan ook graag een nadere toelichting van de portefeuillehouder en van de fracties van de VVD en de CU of zich dit verhoudt, hoe zich dit verhoudt tot het coalitieakkoord.
  • 0:3 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   De heer Klopstra, VVD.
  • 0:42 H. Klopstra
   fractievoorzitter VVD
   H. Klopstra
   Ja, meneer Hofstra, ik vraag mij af mevrouw de voorzitter of meneer Hofstra zich niet meer herinnert dat de boven trendmatige verhoging van 1% tot en met 2020 uit de periode komt dat zijn partij nog deel uitmaakte van de coalitie. En dat wij als coalitie in ons coalitieakkoord nu hebben vastgelegd dat we dat als uitgangspunt meenemen, tenzij het niet nodig is, maar dat we daarna gaan zeggen dat we boven trendmatige verhoging alleen maar willen als dat echt noodzakelijk is om zaken in stand te houden die dringend noodzakelijk zijn. Misschien dat ik hiermee het geheugen van meneer Hofstra wat opfris, het komt uit uw eigen partij namelijk.
  • 0:3 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   De heer Van Beek, CU.
  • 0:4 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Vandaar meneer Hofstra mijn vraag of volgend die 1% afgelopen is.
  • 0:3 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   De heer Hofstra.
  • 0:48 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nou dat staat in de stukken dat het inderdaad nog niet afgelopen is, dat dat volgend jaar en het jaar daarop nog doorgaat. Ja meneer Klopstra u noemt u probeerde er een beetje een karikatuur van te maken, dat snap ik, want zo heeft u dat ook een beetje geprobeerd in het voorjaar, maar we hebben het in het voorjaar gehad, bij de perspectiefnota, over de voorbereiding voor deze vergadering, als een voorbereiding voor de begrotingsvergadering en daarin staat duidelijk; er is geen sprake van een boven trendmatige verhoging van de OZB. Nu is er wel sprake van een boven trendmatige verhoging van de OZB en u heeft er zelf vast ook niet voor niks om gevraagd in uw technische vragen. Dus dat gaat er bij mij niet in meneer Klopstra, het spijt me zeer ik ben ook betere argumenten van u gewend. Voorzitter zoals gezegd
  • 0:4 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   De heer Klopstra wil graag even reageren. De heer Klopstra.
  • 0:21 H. Klopstra
   fractievoorzitter VVD
   H. Klopstra
   U gaat niet in op mijn uitnodiging dat dat uit de koker van uw eigen coalitie destijds waar u deel van uitmaakte komt en dat wij ons daar in ons coalitieakkoord mee hebben verenigd. Ik begrijp dat niet, ik maak er geen karikatuur van, ik stel vast dat datgene waar wij nu voortzetting van hebben, want een coalitieakkoord is gewoon uit uw eigen partij komt ????????????
  • 0:2 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   de heer Hofstra
  • 0:31 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Kijk meneer Klopstra ik neem aan dat u in uw eigen coalitieakkoord ????? een breuk heeft gemaakt, heeft willen maken, althans niet gelukt, met het verleden, daarom heeft u het ook in het coalitieakkoord laten opnemen, kunt u wel verwijzen naar dat het ook a zo was toen wij in de coalitie zaten, dat klopt, heb ik ook in het voorjaar gezegd, wij waren ook voorstander van het instandhouden van de boven trendmatige verhoging van de OZB, dat was u niet, nu gebeurd het toch, ik constateer alleen maar.
  • 0:5 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   mevrouw Luijken
  • 0:4 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Zegt de heer Hofstra nou gewoon dat hij dus het eerst wel eens was en nu niet meer?
  • 0:2 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   de heer Hofstra
  • 1:5 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ik was het eerst niet eens met de afschaffing van de boventrendmatige verhoging, dat heb ik ook heel duidelijk aangegeven, ik vond dat onverstandig, ik vond dat de begrotingspositie daarvoor te slecht was. nou we hebben nu de toelichting kunnen lezen in de begroting dat inderdaad de toestand blijkbaar noopt structurele ruimte hiermee in te vullen, dat staat ook in de beantwoording op de technische vragen van de VVD, maar ten opzichte van toen staat tegelijkertijd in de begroting dat de financiële situatie is verbeterd. Dus die kunnen wij niet plaatsen. Bovendien staat in het coalitieakkoord heel duidelijk dat er specifieke voorzieningen mee gered kunnen worden door een eventuele OZB verhoging. In de technische vraag van de VVD werd daar helemaal niet over gerept. Volgens mij is het nu gewoon gebruikt om structurele ruimte in de begroting te creëren of om een structureel gat te dichten. De wethouder heeft hier in het voorjaar mooie praatjes staan te verkopen, maar mooie praatjes vullen geen gaatjes, OZB verhogingen blijkbaar wel. Voorzitter ik ga graag verder.
  • 0:3 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dat lijkt me goed.
  • 1:56 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Voorzitter, we hebben het zonet en het begon direct in het begin van de avond al uitgebreid gehad over de jeugdzorg. De kosten lopen hier in op en die gaan ten koste, als het nu nog niet zo is dan in de toekomst, ten koste van andere dossiers op het sociaal domein. Voorzitter het college is de grip op dit dossier kwijt. Het loopt uit de klauwen zei de wethouder zelf nog vanavond. Voorzitter mijn fractiegenoot, meneer Klinkhamer, die gaf al een kleine voorzet, voorzitter dit is voor de fractie van de PvdA de laatste keer dat we de cijfers rond de jeugdzorg voor kennisgeving aannemen. Bij de bespreking van de volgende perspectiefnota willen we zien dat er voldoende maatregelen genomen zijn om het tekort terug te dringen. En het opschrijven van een kwart miljoen per jaar minder, ja het papier is gewillig, maar dat hebben we ook gezien bij de boventrendmatige OZB verhoging, dat is wat ons betreft niet voldoende. Wij willen resultaten zien. en we willen weten hoe het een of ander gaat teruggedrongen worden. Voorzitter de hoe vraag, die hebben we hier al eerder gesteld ook in het voorjaar. En dat geldt ook voor andere ambities die het college opschrijft. Ik noem bijvoorbeeld de ambitie om de N366 te verdubbelen, nou dat lijkt me een heel goed plan en volgens mij zijn ze vanmiddag al begonnen. Oh nee wacht dat is de verbreding. Wat heeft u de afgelopen jaren gedaan om te zorgen dat vandaag niet de verbreding maar de verdubbeling ging beginnen. U schrijft dat u het op de agenda wilt zetten van de provincie Groningen en de provincie Drenthe en de gemeente Emmen. Volgens mij bent u daar minstens 5 jaar te laat mee. Ik zie graag hoe u dat voor zich ziet met in oog nemende dat de werkzaamheden voor de verbreding net begonnen zijn.
  • 0:4 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   mevrouw Luijken
  • 0:9 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Precies mevrouw Schipper, vijf jaar geleden was u zelf coalitie (het geluid valt weg)
  • 2:0 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   En toen stond dat voornemen nog niet als ambitie op de lijst en nu blijkbaar wel dus dan wil ik ook graag weten hoe het college dat voor zich ziet. Voorzitter we hebben het gehad over de jeugdzorg, we hebben het gehad over het financiële perspectief, ik heb hier vaak ook gehoord dat de ondergrens van de 8 miljoen van de algemene reserve in zicht komt. Nou ja dat lijkt mij ook, we halen nu veel uit de Essent-reserve, maar die houdt ook een keer op. Daar zit nog 12 miljoen in ongeveer, dat was de stand van zaken bij de laatste jaarrekening. Nou ja als we zo doorgaan met steeds 2 miljoen minder dan is dat ook de helft verminderd. Kortom wij maken ons ernstige zorgen over de financiële situatie. Er moet denk ik wel wat gebeuren, we kunnen denk ik niet langer meer toe met de laatste meerjarenschijf een kleine plus laten zien, dat wil ik graag meegeven. Ik wil nog een specifiek geval aan de orde stellen en dat is iets wat mevrouw Luijken in haar eerste termijn ook al aandacht aan schonk, dat is de sloop van de Renne-flat. We hebben uw betoog ook gehoord mevrouw Luijken, eerst nieuwbouw dan sloop, nou ja dat is natuurlijk een mooie leus, wil niet zeggen dat je volledig van alle appartementen nieuwbouw moet doen, maar ik denk wel dat je heel goed moet kijken dat er al een plan in plaats is op het moment dat je aankondigt dat je gaat slopen. Lefier heeft wel iets verteld inderdaad daarover de vorige vergadering die we met ze gehad hebben, maar naar mijn mening nog niet voldoende. Dus wat ons betreft ook inderdaad de oproep om daar naar te kijken en om als je al een plan hebt gooi je oude schoenen niet weg voordat je nieuwe hebt, dan weet je wat er gaat gebeuren, dan weet je waar je terecht komt. Volgens mij is dat heel goed voor de gemoedsrust van de inwoners en van de huurders van Lefier. Tot zover mijn eerste termijn voorzitter.
  • 0:04 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. Dan is het woord aan de heer Bieze, GBS.
  • 6:47 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja, dank u wel voorzitter. Vanavond behandelen we de eerste programma begroting van het nieuwe college en die behandeling vindt plaats in een periode waarbij landelijk na een jarenlange crisis sprake is van een bloeiende economie. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek gaat het groeicijfer voor 2018 2,8% bedragen en voor 2019 wordt het 2,6% groei geprognotiseerd. Datzelfde bureau meld dat de werkeloosheid naar 3,5% zal dalen, de koopkracht voor de meeste mensen zal stijgen, de overheidsfinanciën in de plus staan en het overheidstekort daalt. Dit alles zijn natuurlijk positieve ontwikkelingen. Een jaar geleden maakte het vorige college, gewacht van een batig saldo voor 2018 van 7 ton en de meerjarenraming sloot in 2021 met een batig saldo van ruim 8 ton. Inmiddels ziet de begroting voor 2019 van onze gemeente er financieel veel minder rooskleurig uit. Je zou toch zeggen dat in een tijd van hoogconjunctuur we extra reserves zouden moeten kunnen kweken. In 2019 bedraagt het nadelig saldo 2,7 miljoen, de meerjarenramingen vanaf 2020 tot en met 2021 laat weliswaar dalende maar toch rode cijfers zien, pas vanaf 2022 is de verwachting dat we een schamele financiële buffer van €249.000,- zullen hebben. U geeft aan dat de begrotingssaldi zich ten opzichte van het meerjarenperspectief positief hebben ontwikkeld, maar dat onze financiële positie onder druk blijft staan. Dit wordt veroorzaakt door een aantal risico's en onzekerheden die wij lopen. Bijvoorbeeld de milieu sanering van het voormalige Philipsterrein, het exploitatie tekort van Wedeka en risico's binnen het sociaal domein waar we regelingen kennen die een open einde karakter hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om zorg in natura een extra instroom vanuit de GGZ en de jeugdzorg. Die risico's baren ons zorgen. Bijvoorbeeld binnen de jeugdzorg kunnen we inmiddels spreken van een grote toename van het aantal cliënten en ook een grote toename van de tekorten. Toenemende tekorten die wij als gemeente zelf moeten opbrengen, provinciaal bedroeg dat tekort in 2017 al ruim 29 miljoen en loopt naar verwachting dit jaar op naar 39 miljoen. Voor Stadskanaal komt het record rond de 1,8 miljoen euro uit, door het RIGG is een taskforce sturing aan uitgaven jeugdzorg opgericht die aanbevelingen tot kostenverlaging en beheersing heeft gedaan. Er is een regionaal implementatieplan. Op basis daarvan wordt een lokaal implementatieplan opgesteld waarin de aanbevelingen naar lokaal beleid worden vertaald. En ondanks al deze acties geeft u aan dat het budget jeugdzorg voor de komende jaren onder druk zal blijven staan en dat het risico bestaat dat de te nemen maatregelen onvoldoende financieel of andere effecten kunnen hebben. Deze conclusies stellen ons allerminst gerust en roept bij ons de vraag op of we ook als college wel alles uit de kast halen om die tekorten terug te dringen, c.q. te elimineren. Graag een reactie op bovenstaande. En ook graag de huidige stand van zaken omtrent de eventuele invoering van een kostenplafond. Voorzitter over de OZB is al gesproken, de boventrendmatige OZB, u weet dat wij daar tegen stemmen, elk jaar weer. Wij hebben de vorige keer ook tegen gestemd en de discussie is inderdaad even gevoerd van datgene wat er in het coalitieakkoord staat, waarin u duidelijk aangeeft op welke momenten u boventrendmatig wilt gaan verhogen, ik neem aan voor de toekomst. En dan zegt u van dat willen wij alleen doen als voorzieningen in gevaar komen en aan die afspraak houden wij u natuurlijk. Dan de trein, ik heb er een heel verhaal over voorzitter, maar ik ga dat niet voorlezen. Want er is al zoveel over de trein gesproken. Ik zal het laatste stukje voorlezen. En dat gaat om het voorstel vanuit de CU in de staten van Overijsel, en ik wil de CU daar een compliment voor geven, ook hier in Stadskanaal, want zij heeft de spoorlijn hier in Stadskanaal op de agenda gezet en nu komt er vanuit Overijsel het initiatief om een lijn Almelo-Groningen te gaan realiseren met tussenstops in Emmen, Stadskanaal en Veendam. Wij vinden het bijzonder belangrijk dat de bereikbaarheid van ons Veenkoloniale gebied fors wordt verbeterd, dat regio belang staat zelfs boven het belang van bijvoorbeeld dat van de STAR. Graag uw reactie. Bewindvoeringen, ik heb het net ook al gezegd, er is over bewindvoeringen gesproken, ja wij willen ook dat u maatregelen neemt op basis van de gegevens dat er 540 dossiers bij commerciële partijen zitten die ons 8 ton aan euro's kosten per jaar, wat 80% van het budget van de bijzondere bijstand behelst en dat we maar 40 dossiers bij het GKB hebben zitten. En het GKB kan hetzelfde kwaliteitsbeeld laten zien bij het bewindvoeringsdossier, maar is wel goedkoper. Dus wij vragen welke maatregelen u gaat nemen om het aantal dossiers bij het GKB fors verhoogd te krijgen. Zoals eerder aangegeven voorzitter hebben wij in 2019 een begrotingstekort van 2,7 miljoen, daar zijn we natuurlijk niet blij mee. Om dit tekort te dekken kunnen we niet alleen meer putten uit onze algemene reserve omdat we dan de door de raad vastgestelde ondergrens van 8 miljoen gaan passeren. Die ondergrens moet volgens ons gehandhaafd blijven. Het resterend tekort dekt u uit de reserve verkoop aandelen Essent. En ik wil u nu al zeggen, en de SP was toch al akkoord met de begroting, maar wij willen u nu ook al zeggen dat wij voor de begroting achter uw voorstel gaan staan maar dat we dat wel met moeite doen. Dank u.
  • 0:03 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. De heer Klopstra, VVD.
  • 1:04 H. Klopstra
   fractievoorzitter VVD
   H. Klopstra
   Voorzitter dank u wel. Ook de VVD wil dezelfde zorgen uitspreken als die we hier tot dusver hebben gehoord. 2,7 miljoen tekort op korte termijn is natuurlijk heel zorgelijk. Een aantal punten vinden we daar bijzonder zorgelijk. Dat is het bereiken van de ondergrens van de algemene reserve. Het college wordt daarover aangesproken en gevraagd hoe dat dan nu zit, welnu volgens mij gaan wij als raad daarover wat onze ondergrenzen zijn en op welke wijze reserves worden aangesproken, dus ik denk dat we in de toekomst als we het college aanspreken onszelf moeten aankijken.
  • 0:8 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   De heer Mellies.
  • 0:9 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Proef ik daaruit meneer Klopstra dat u vindt dat het bespreekbaar moet zijn om die ondergrens van 8 miljoen dan los te laten?
  • 0:3 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   de heer Klopstra
  • 0:14 H. Klopstra
   fractievoorzitter VVD
   H. Klopstra
   Nee, meneer Mellies dat vind ik niet, dat vindt de VVD niet, de VVD komt hiermee tegemoet aan uw behoefte om op meer detail niveau mee te kunnen discussiëren over datgene wat in onze gemeente speelt. Kunt u niks op tegen hebben lijkt me.
  • 0:3 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Gaat u verder.
  • 0:50 H. Klopstra
   fractievoorzitter VVD
   H. Klopstra
   Dank u wel. De jeugdhulpverlening zien wij als een groot probleem, zou het niet wenselijk zijn om, nu er een open einde financiering is, beter te onderzoeken of er een voordeur beleid kan worden gevormd, kan worden ingevuld zodat aan de voordeur beter wordt opgelet of de daadwerkelijke vraag aan jeugdhulp ook volledig zinvol is. En uit eigen wetenschap, uit eigen praktijk, kan ik zeggen dat tot op de dag van vandaag er per kind dossiers soms tien tot twaalf hulpverleners van verschillende instanties bij één situatie betrokken zijn. Dat systeem heb ik niet bedacht, dat systeem heeft de VVD niet bedacht, dat heeft een andere partij bedacht, hier ook vertegenwoordigd in deze raad. En sommige verdienen er ook hun brood mee.
  • 0:9 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   De heer Klinkhamer, de naam werd niet genoemd, toch heb ik het gevoel dat u geadresseerd wordt.
  • 0:9 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Nou ik wil, nee hoor ik wil even reageren. Is het uw voormalige partij meneer Klopstra of is het uw huidige partij waar u uw standpunt nu verdedigd.
  • 0:03 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Wordt hier het CDA geadresseerd of, ik raak in de war. De heer Klopstra.
  • 0:9 H. Klopstra
   fractievoorzitter VVD
   H. Klopstra
   Ja, meneer Klinkhamer ik begrijp dat u zich aangesproken voelt en dat u heel goed begrijpt wat ik bedoel en dat is verheugend, ik ken u niet anders, al jaren. Dank u wel.
  • 0:11 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Voorzitter mag ik daar even op reageren?
  • 0:4 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   U bent geadresseerd, u mag reageren.
  • 0:55 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Wij zullen de boel even weer serieus oppakken meneer Klopstra. U zegt aan de voordeur, als het goed is heeft u kunnen lezen natuurlijk dat er preventief al wat dingen gedaan worden. Er is bijvoorbeeld een, een praktijkondersteuner, die al preventief eigenlijk al een beetje min of meer bij de voordeur gaat kijken of het doorgesluisd moet worden naar de duurder gekwalificeerde grootverbruiker als jeugdzorg. Dat is punt 1, dus u had het kunnen weten, ten tweede is er een taskforce, een taskforce regionaal, die wordt nu lokaal geïmplementeerd, dat betekend dus eigenlijk al dat men bezig is ook op dat stuk preventief bij de voordeur zoals u benoemd al aan het werk is. Dus ja u kunt nog wel meer, maar misschien weet u als liberaal dat er nog wel meer mogelijkheden zijn als het gaat om bij die voordeur wat concreter te kunnen worden.
  • 0:3 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. De heer Klopstra.
  • 0:55 H. Klopstra
   fractievoorzitter VVD
   H. Klopstra
   Ja, het waren er altijd 8 medewerkers per dossier, maar sinds de taskforce en de voordeur controleur erbij komen worden het er inmiddels 11. Dat is echt een groot probleem. Als je weet hoe dat feitelijk gaat in een gemeente. Er komt een probleem met jeugdzorg die komt in het team, het team overlegt, er wordt een dossier bewaker geïnitieerd die mag opletten of iedereen datgene doet wat er moet gebeuren zodat de betreffende jeugdigen niet tussen wal en schip geraakt, dan gaat ie naar hulpverlenersinstantie a, die zegt ja het is eigenlijk niks voor ons het is niet onze expertise, terug naar de dossierbewaker, volgende hulpverlener, ja die kijkt er ook nog eens ingewikkeld naar en zegt nee het is eigenlijk ook niet mijn expertise. En zo gaat dat een tijdje door, dus dat betekend dat alleen al om die reden heel vaak jeugd niet adequaat en tijdig op de plek is waar hij hoort. Soms gaat het ook wel goed en dat is verheugend. Ik denk dat u hem teveel gebruikt meneer Klinkhamer.
  • 0:6 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   mevrouw Luijken.
  • 0:01 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Nou heb ik al verschillende mensen horen zeggen iets over van minder snel naar dure zorg en dit en dat, weet je laten de specialisten dit uitzoeken, wij als raadsleden hebben helemaal geen kaas gegeten van wat er met die kinderen aan de hand is. Wij moeten ook niet op die stoel gaan zitten. Alsjeblieft laat de professionals dit uitzoeken en niet wij als raadsleden. Wij kunnen niet op de stoel gaan zitten wie we wel gaan doorverwijzen en wie we niet gaan doorverwijzen. Alsjeblieft.
  • 0:07 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   De heer Bieze en daarna de heer Mellies.
  • 0:27 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik vind dat mevrouw Luijken wel wat tekort door de bocht gaat, want volgens mij hebben wij een tekort te dekken van 1,8 miljoen euro binnen deze gemeente die moet uit onze gemeentelijke pot komen, daardoor is ook een deel van het tekort van de begroting aan het ontstaan. dus wij hebben wel degelijk in mijn ogen een rol in dit geheel. Dank u.
  • 0:3 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   voorzitter
  • 0:4 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Wilt u reageren op de heer Bieze?
  • 0:33 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ja, graag op de heer Bieze. Ik heb niet gezegd dat wij geen problemen hebben qua financien op de zorg, ik heb gezegd laten we hier geen dingen gaan roepen van we moeten oppassen dat we niet snel genoeg mensen doorverwijzen of kinderen doorverwijzen, laat de professionals dat uitzoeken. Dat we misschien qua bureaucratie, één regisseur één gezin, op een andere manier kunnen bezuinigen, laat het niet ten koste gaan van de kinderen die gewoon de zorg en hulp nodig hebben die ze nodig hebben.
  • 0:4 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   De heer Mellies.
  • 0:30 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Ja voorzitter, kijk ik begrijp mevrouw Luijken natuurlijk wel, wij moeten ons niet met de zorg zelf bemoeien en dat doen wij volgens mij ook niet, dat moet je gewoon overlaten aan de mensen die er verstand van hebben, dus daar bemoeien we ons niet mee, maar goed het gaat wel om gemeenschapsgeld en het moet ook wel goed uitgegeven worden en dus mogen wij best vragen of dat geld ook goed uitgegeven wordt en of het niet anders ook beter kan. Dus die nuance wil ik wel even maken voorzitter. Dank u wel.
  • 0:6 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Ik wou eerst, nou ok, meneer Klinkhamer.
  • 0:43 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Misschien dat ik het mevrouw Luijken even inzichtelijk kan maken. Je hebt op 1 januari 2018 heb je €1.000,- te besteden en je komt erachter op 1 januari 2019 dat je €1.500,- overschreden hebt, dus dat betekend dus dat je €500,- overschreden hebt op die €1.000,- van 2018 en je komt er pas een jaar later achter. En dat is een beetje het verhaal, dat is de insteek van de hele jeugd, het gaat helemaal niet over de inzet van de jeugdhulp, maar het gaat om de financiële betrokkenheid en financiële verantwoordelijkheid hierin. En als we toch een beetje over de voordeur preventief financieel hebben, dit kan ook preventief. Je weet wat je uit kunt geven en als je erachter komt eind jaar dat je teveel hebt uitgegeven dan zit er echt iets niet goed.
  • 0:00 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Ik geef nog even mevrouw Luijken het woord, daarna de heer Klopstra en ik wijs er nogmaals op dat we nog uitgebreid binnenkort gaan terugkomen op het hele dossier jeugdzorg. Inmiddels in twee sessies, met hulpverleners, dus. Mevrouw Luijken.
  • 0:08 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ik wil alleen maar even heel kort zeggen; ik reageer op bepaalde uitspraken die ik vanavond gehoord heb. That's it.
  • 0:2 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. De heer Klopstra.
  • 1:33 H. Klopstra
   fractievoorzitter VVD
   H. Klopstra
   Dank u wel voorzitter. Een afsluitende zin daarover, want we gaan het er inderdaad nog heel uitgebreid over hebben, het verheugd mij dat wij het eens zijn dat wij als raadsleden niet deskundig moeten gaan zijn of willen zijn of wille pretenderen te zijn op het gebied van jeugdzorg, maar of dat nou per dossier 11 jeugdhulpverleners als deskundige moeten zijn, dat vraagt de VVD zich oprecht af. En die suggestie geven wij mee aan het college, aan de portefeuillehouder om daar toch eens goed naar te kijken. Want daar is de jeugdige ook niet bij gebaat. Wedeka en de Wmo, ik heb daar al heel veel over horen zeggen, het is ook een zorgelijke situatie qua financiën wat dat betreft, hoef ik er niet zo heel veel aan toe te voegen denk ik. Meneer Hofstra; ja, wij zijn tegen OZB verhoging. Dus dat gaan we nu ook zijn. Betekend dat dan dat wat ons betreft daarmee de begroting moet worden afgekeurd, nee dat kan niet. Want in ons coalitieakkoord staat heel duidelijk; wij gaan alleen maar boventrendmatig verhogen op het moment dat dat nodig is en in dat coalitieakkoord staat ook dat wij met het beleid waar uw partij destijds voorstander van was, voortgaan en dat we daar geen afbreuk aan doen. Dus wij houden ons precies aan ons verkiezingsprogramma als ik zeg wij zijn geen voorstander van boventrendmatige verhoging en we houden ons aan het coalitieakkoord bij het uitgangspunt zoals ik dat zojuist heb verwoord.
  • 0:5 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   De heer Hofstra.
  • 0:27 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Er wordt in het coalitieakkoord niet gesproken over wanneer het nodig is. Er staat gewoon een extra verhoging doen we alleen dan wanneer dat nodig is voor het realiseren of instandhouden van voorzieningen. Vandaar dat ik ook heb gevraagd, in eerste termijn, ook aan de heer Van Beek, maar ook aan het college, wat is er nou gerealiseerd, welke voorziening wordt nou in stand gehouden met deze boventrendmatige verhoging van 1%. Weet u het meneer Klopstra?
  • 0:12 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dit is een duidelijke vraag. Ik geef de heer Klopstra het woord en daarna, want ik heb het gevoel dat we dit al gehad hebben, dit onderwerp, dus daarna wil ik graag doorgaan. De heer Klopstra.
  • 0:29 H. Klopstra
   fractievoorzitter VVD
   H. Klopstra
   Ja, ik heb, het staat er dus wel hè, u zegt het staat niet in het coalitieakkoord, het staat er dus wel, wanneer we daar in meegaan en ja wat dat betreft zal ik daar straks ook een kritische vraag over stellen, want we hebben natuurlijk die kade in Musselkanaal en dat is bijna twee derde van de boventrendmatige verhoging van dit jaar, dus daar wil ik de wethouder best eens over horen hoe dat nu is gekomen. Dus die vraag die komt. Misschien dat het daar voor is, het is in elk geval niet voor het zwembad wat u in de voorjaarsnota zo betoogd.
  • 0:01 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Goed idee denk ik.
  • 0:04 H. Klopstra
   fractievoorzitter VVD
   H. Klopstra
   Daar gaan we vast de wethouder over horen.
  • 0:09 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Gaat u verder.
  • 0:5 H. Klopstra
   fractievoorzitter VVD
   H. Klopstra
   Mevrouw de voorzitter, trouwens dat kwam uit uw periode weer hè, die kade.
  • 0:4 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Gaat u verder met uw betoog meneer Klopstra.
  • 3:16 H. Klopstra
   fractievoorzitter VVD
   H. Klopstra
   Bewindvoering schuldhulpverlening, heel veel mensen realiseren zich niet, realiseerden zich niet, dat schuldhulpverlening tegen betaling een strafbaar feit is, dat is een misdrijf, dat mag niet. Behalve als je civielrechtelijke bewindvoerder gaat worden. Dus dat is formeel de reden waarom heel veel mensen in die bewindvoering gaan, dat heeft dus niks te maken met schuldhulpverlening, maar dat heeft ermee te maken dat je commercieel gezien geen schuldhulpverlening mag verlenen tegen betaling. Het is gewoon strafbaar, mag niet. Wat ik het college zou willen meegeven daarin, misschien dat de wethouder daar ook op zou willen reageren, is de suggestie om eens te kijken of niet die schuldhulpverleningsbureau 's, die bewindvoeringsbureau's, want dat zijn het inmiddels, op grond van commerciële overwegingen die bewindvoering in stand houden. Want dat is zo rond de €140,- per maand, €800,- op jaarbasis aan startkosten en nog een kleine afrondingssom, nou als je dat uitrekent dat kan best uit. En wat gebeurd er dan vervolgens, na twee/drie jaren, normaal gesproken zou als de schuldenproblematiek zich niet heeft opgelost er dan een beroep op de wet schuldsanering natuurlijke personen kunnen worden gedaan. Dat is onderdeel van de faillissementswet op basis waarvan mensen als ze nog drie jaar na die twee jaar van vrijwillige schuldhulpverlening netjes hun best doen om toch de problematiek op te lossen, schuldenvrij zijn. En wat doen die schuldhulpverleningsbureau' s? no way naar de Wsnp. Dat vind ik zondermeer het onderzoeken waard en ik kan me heel goed voorstellen, dat wil ik het college toch meegeven, dat het college de mogelijkheden onderzoekt om aan die commerciële schuldhulpverleningsbureau's de verplichting op te leggen om als de situatie na twee jaar vrijwillige schuldhulpverlening niet is opgelost verplicht de Wsnp aan te vragen. En daarmee de schuldhulpverlening, en dus ook de bijdrage uit deze gemeente, te stoppen. Ik hoor de wethouder daar graag over. Dan de ondergrens van 8 miljoen. Ik zou graag met andere partijen horen, we hebben de CU daar ook over gehoord en volgens mij meer partijen, of het college voornemens is onze raad voor te stellen in de toekomst om die ondergrens nog steeds te blijven handhaven. Wij zijn daar op voorhand wel voorstander van. En ook zou ik graag horen hoe de aandelen Essent daarin een rol kunnen spelen of dat we op een andere manier daarmee om moeten gaan, dus die vraag ligt voor. Dan m.b.t. het interbestuurlijke programma, op pagina 9 van de begroting beschrijft het college dat ondanks de verwachte forse accressen de eigen bijdrage voor het realiseren van de opgaven van het interbestuurlijk programma, de budgettaire ruimte kunnen gaan aantasten. Vervolgens zegt het collega; ja we zijn eigenlijk vrij om daar wel of niet middelen aan te besteden. Daarover zou ik de vraag willen stellen hoe het college denkt deze koerslijn en maatschappelijk opgave te realiseren als er geen risico is en we blijkbaar ook overwegen om soms ook niet financieel bij te dragen aan het IBP. Dat was het voorzitter, dank u wel.
  • 0:04 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. Omwille van de tijd gaan wij met gezwinde spoed door naar de heer Mellies, LB.
  • 7:21 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Ja, ik had hier graag gestaan met een hele riks amendementen in ons verkiezingsprogramma daarnaast en om te kijken wat we gerealiseerd konden krijgen, maar er dus ook een dekkingsvoorstel bij moeten doen. En dat heb ik graag gedekt uit overschotten van de begroting 2019. Maar die zijn er niet. Dus ik laat het maar. Ja goed 2,7 miljoen het is een hoop geld, wederom tekort, zorgelijk, zeer zorgelijk, dat is al een aantal jaren zo. Ook het lopend jaar loopt niet goed af, ook zorgelijk. En ja goed nou lezen we wel in de begroting dat er een aantal oorzaken voor zijn en één oorzaak daarvan is dan de jeugdzorg. Maar het is niet alleen de jeugdzorg en wij kunnen ons er in berusten dat wij de komende drie jaar nog steeds in de min terechtkomen. Eigenlijk is de vraag van; wat gaan we eraan doen dat we volgend jaar of het jaar daarop niet in de min komen. want ik heb een beetje het gevoel alsof we ons daarin berusten, een soort van berusting van ach we zijn toch overgeleverd aan de overheid en wat we daarvan krijgen, dus het moet maar zo. Maar dat moet niet de insteek zijn, ik zou graag een wat actievere houding van het college hebben om deze problemen op te lossen. Ik ga een aantal punten aanstippen, een drietal punten, daar beperk ik mij tot. Ik begin met de jeugdzorg. Kijk de jeugdzorg, het mag geen betoog, het blijft een zorgenkindje, de cijfers zijn niet goed en we gaan binnenkort horen hoe dat beter kan. Wat ik ook graag zou willen horen in die bewuste avond dat wij dat gaan bespreken, hoe gaat het nou met onze jeugdigen. We hebben het over cijfers, we hebben het over organisatie, hoe het organisatorisch beter kan, maar ik zou zo graag eens willen horen van hoe gaat het nou met onze kindertjes. Worden die niet al goed geholpen, wat is de kwaliteit van de jeugdzorg. Dat zou ik wel graag willen weten. Dan gaan we even over op naar de stroppenpot, en mevrouw Luijken die heeft het daar ook al even over gehad, onlangs hebben 70 van de 88 gemeenten hebben geld uit de stroppenpot gekregen, dus er zijn 11 gemeenten die zijn afgewezen, mijn vraag is ook hebben wij ons daarvoor aangemeld voor die stroppenpot en zo niet waarom niet en zullen graag een antwoord op willen hebben. Dan de OJG'ers, de ondersteuners Jeugd en Gezin. Dat is een vraag van de PvdA, die vroegen hoeveel van de casussen werden nou doorgeleid naar specialistische hulp en wat konden wij zelf af. Dat waren bemoedigende cijfers, maar we zagen ook verschillen. Er waren twee OJG'ers, ik noem ze maar even zo, en de een die presteerde beter dan de ander. Hoe komt dat? is dat te herleiden tot het soort casussen, hebben ze overleg onder elkaar, kunnen ze van elkaar leren en hoe gauw kunnen wij de de-systematiek van het gebruik van die OJG'ers zo mogelijk uitrollen over de rest van de gemeente want als ik het zo kan bekijken is dat een zeer bemoedigend om te zien hoe die omgaan met doorgeleiden naar specialistische zorg of niet. Goed ik ga door naar de afval, de VANG, van afval naar grondstof. We hebben dat in maart vastgesteld, daar hebben we een heel pakket maatregelen voor vastgesteld en ik ben zeer benieuwd want het gaat hier om een doelstelling in 2020 van 100 kilo restafval per persoon per inwoner en een scheidingspercentage van 75%. In 2020 moet dat gerealiseerd zijn. En 2020 dat is al heel gauw. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd gaandeweg het volgend jaar, ergens halverwege misschien, hoe het ervoor staat. Want misschien kunnen wij dan nog gaandeweg het jaar ons beleid iets aanpassen zodat wij die doelstellingen wel gaan halen. Dus eigenlijk zou ik het liefst een toezegging van de wethouder dat wij ofwel het monitoren per maand of dat wij over een half jaar ergens bij de bespreking van de perspectiefnota daarvan een evaluatie kunnen krijgen. Dan ga ik door naar infrastructuur en bereikbaarheid. We hebben het al een paar keer gehad hier vanavond over de spoorlijn. Wij van LB, ja goed we zijn natuurlijk net, zitten net in de raad, dit speelt al jaren en wij zijn wat dat betreft natuurlijk ook gewoon op het terrein gesprongen of gevallen of aangereden, ja hoe moet je het noemen, wij hebben er mee te maken. nou zijn wij een groot voorstander als partij voor het hele tracé van Emmen naar Groningen, gelukkig staat in de motie behalve het tracé het stukje Veendam-Stadskanaal ook in vermeld dat u zich sterk gaat maken voor het hele tracé, want daar zien wij heel duidelijk toch wel een meerwaarde in. Waar we wel een vraag over hebben is, dat zijn de RSP gelden, de regio specifiek pakket Zuiderzeelijn, dat zijn gelden die ons toegezegd zijn. Er waren twee lijnen, een lijn was dan voor de economische versterking hier in het noorden en een tweede lijn de mobiliteit, de RSP gelden. Die gelden waar dus ook deze spoorlijn van bekostigd moet worden is één van de projecten, Groninger projecten, er zijn 30 projecten, en wij zijn projectnummer 22, bereikbaarheid Veenkoloniën, en daar is geld voor uitgetrokken. Nou is het wel zo dat naar mijn weten, maar dat is een vraag aan het college, die gelden beschikbaar zijn tot 2021. En mijn vraag is; als die spoorlijn nou niet doorgaat, ik hoop het niet, maar stel dat het niet doorgaat, blijven die gelden hier in de Veenkoloniën of vallen die terug naar of de provincie of het rijk. Graag een antwoord op die vraag. Dan hebben wij een vraag over de boventrendmatige verhoging, ik zal het maar even direct meenemen want anders krijgen we daar een vraag over. Wij zijn voor dit jaar voorstander van een boventrendmatige verhoging. Vorig jaar waren we dat niet, maar de situatie was vorig jaar ook zo dat de meerjarenraming plusten en nu kunnen we zien dat het allemaal negatief is. Dus ik denk dat wij daar niet aan voorbij kunnen komen dat we dus dit jaar daar in meegaan. En dat was het eigenlijk voorzitter.
  • 0:01 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. Dan nu de hekkensluiter, D'66, meneer Pals. Na de inbreng van de heer Pals stel ik voor dat we wederom 10 minuten schorsen en dan komen wij als college met een reactie op zowel het deel najaarsnota als begroting, daarna moeten we nog stemmen en daarna hebben we nog een extra motie vreemd aan de orde van de dag en u wil om 23.30 uur klaar zijn. Dus ik leg even de uitdaging waar die hoort, bij u.
  • 0:03 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Hoe laat is het nu dan voorzitter?
  • 0:06 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Het is nu 22. 35 uur.
  • 0:37 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Oh dan heb ik nog wel even tijd, maar ik zal u verblijden, ik maak het absoluut niet lang dus in die zin kunnen we ook eerder aan de slag. Vanavond hebben we het over de begroting 2019 die voor ons ligt. Voorzitter wat we al, heb ik gezegd van de najaarsnota, geldt ook zeker voor de begroting 2019, we vinden het een achteruitgang qua leesbaarheid en overzicht en we raden het college dan wederom van harte aan om eens te kijken bij andere gemeenten en te gaan werken aan een leesbaar, overzichtelijke begroting. Niet alleen voor specialisten, maar voor iedereen. Het is werkelijk niet door te komen. Voorzitter maar we zijn er doorgekomen,
  • 0:5 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   De heer Van Beek.
  • 0:3 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, meneer Pals, kennelijk heeft u een ander stuk gelezen als ik
  • 0:4 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, het kan meneer Van Beek.
  • 0:2 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Had u hem nog van drie jaar terug.
  • 0:09 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nee hoor wij gaan ervaringen uitwisselen, heb ik al toegezegd in de rekenkamercommissie en dan zult u eens zien, of rekenkamer, en dan zult u eens zien hoe u nog meer opleeft over een mooi stuk als de begroting.
  • 0:1 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Dat kan ik me niet voorstellen meneer Pals.
  • 0:2 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   De heer Pals, vervolgt u uw betoog.
  • 5:32 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dan nu de inhoud, het goit nait best, kunnen we wel zeggen. De ondergrens van de algemene reserve is bereikt en de Essentgelden moeten nu gebruikt worden om tekorten op te vangen. Ook de komende jaren is de begroting niet sluitend vanaf 2022 is de begroting pas weer sluitend. Een open deur die al veel is aangehaald. De kans op nog verder oplopende tekorten lijkt levensgroot, zo blijkt bijvoorbeeld de sanering van het Philipsterrein 3 ton duurder te zijn, is onze enige optie om dit een halt te roepen om extra bijdrage van het rijk. Graag zouden wij ook van de wethouder horen wat effecten van de septembercirculaire zijn voor de komende jaren. Dit kan immers ook nog een zeer grote invloed op de resultaten van de gemeente zijn. Wat zijn de verdere plannen voor het college om de tekorten een halt te roepen. We lezen 13 pagina's met opsommingen van ambities, koerslijnen genoemd, zonder enig indicatie van kosten, ja behalve dan die 5 ton. Moeten we niet zeggen dat er momenteel simpelweg geen ruimte is voor nieuw beleid en dat de grootste ambitie moet zijn een structurele besluitende begroting te krijgen, ook de komende jaren. Voorzitter de algemene beschouwingen zijn dit jaar al geweest we zullen dan ook de rest van ons betoog kort houden en ons richten op enkele speerpunten. Ook wij een groot deel van de tekorten in de begroting is ontstaan door de budgetten op de jeugdzorg. Wethouder Hamster is hier ook veelvuldig in de media geweest en vraagt voor deze problematiek uitgebreid aandacht. Waarvoor onze dank. Wel vraagt D'66 af wat het beleid is als we geen substantieel hogere bijdrage van het rijk kunnen verwachten. Plan a is inzetten op hogere bijdrage uit Den Haag, maar wat is dan plan b, als deze bijdrage niet komt. Vandaag heeft weer een keer een Kamermeerderheid besloten dat men tegen extra geld is voor de jeugdzorg en dat men echt de onderzoeken en resultaten wil afwachten de komende jaren, dus we kunnen dat die extra bijdragen kunnen we gewoon vergeten. We zijn het eens met uw CU voorman Gert Jan Zeegers, dat we in plaats ons sterk maken voor waardig oud worden, het misschien tijd wordt om een jongere manifest uit te brengen wat er aan de hand is met de hele nieuwe generatie. In de veranderagenda van de Drentse gemeentes staat dat de beste jeugdhulp krijg je meestal thuis. hoe bouwen we weer aan sterke gezinnen en stabiele relaties tussen ouders. Want vechtscheidingen brengen veel kinderen in problemen. Hoever willen we gaan in ons streven naar het perfecte kind. Niet ieder hulpvraag moet gemedicaliseerd worden, de vraag wat heeft dit kind nodig om te groeien zou leidend moeten zijn. Graag dagen we de wethouder uit om deze vraag in de komende tijd mede te beantwoorden. Voorzitter, alle partijen in deze raad hebben zich hard gemaakt voor de reactivering van de spoorlijn Veendam-Stadskanaal. En als het even kan zelfs een spoorlijn Veendam-Stadskanaal-Emmen. Op dit moment lijkt in de totstandkoming hiervan weinig vooruitgang geboekt te worden. een paar weken geleden konden we zelfs berichten over de stationslocatie in de kranten lezen. Voor 1 januari 2020 moet hierover een besluit zijn genomen om aanspraak te maken op de subsidiegelden. Veendam wil liever een spoorlijn Veendam-Assen. En ook Westerwolde heeft geld dat gereserveerd was om de spoorlijn eventueel nog verder door te trekken inmiddels elders besteed. Kortom belangstelling ebt weg. Bij D'66 leeft het idee dat één van onze mooiste attracties in de gemeente voor de spoorlijn, één van de grootste struikelblokken vormt, de STAR. Moet er niet nagedacht gaan worden of een keuze maken immers noodzakelijk is. Wij vinden dat wat vinden wij belangrijk de STAR of de spoorlijn Veendam-Stadskanaal en misschien zelfs Emmen. Wij willen het college ook verzoeken hierover concrete opties aan de raad voor te leggen zodat de raad hier een keuze kan maken en zich uit kan spreken. Voorzitter, de coalitie heeft in het bestuursakkoord afgesproken een passieve houding aan te nemen met betrekking tot de herindeling. In de praktijk blijkt dat schaalgrootte alleen maar meer noodzaak wordt, immers lijkt er weer een bijzondere situatie te ontstaan in onze buurgemeenten Veendam en Pekela. Maar wil het college dan ook juist oproepen om verantwoordelijkheid te nemen en in gesprek te gaan met de buurtgemeenten. Provincie en overheid om op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden met een nieuw college, een nieuwe burgemeester, denken we dat juist deze frisse wind de uitstekende mogelijkheden kan geven om hierover bij elkaar op de koffie te gaan. Ook hierover willen we graag met namens GBS een motie indienen.
  • 0:10 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   de heer Van Beek.
  • 0:40 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, dank u. Meneer Pals, u doet een oproep naar het college terzake herindeling, nou volgens mij is het nog niet eens zo lang geleden dat we hier met zijn allen over gesproken hebben dat we gezegd hebben van we staan nu alleen we gaan nu alleen verder en we hebben onze koerslijnen bedacht, een geweldig projectenboek hebben wij opgesteld, er is een coalitieakkoord is er vervolgens uitgekomen, volgens mij heeft u ook daar akkoord op gezegd, op het geheel en nu roept u al, een paar maand nadien, alweer op tot een herindeling. Ik begrijp dit allemaal niet.
  • 1:0 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Meneer Van Beek ik heb het u gezegd waarom wij tot deze gedachte komen. U heeft de ontwikkelingen in Veendam gelezen, u heeft ontwikkeling Veendam-Oude Pekela of de Pekela's gelezen, u heeft gezien dat Westerwolde zich nu helemaal gevormd heeft als een nieuwe gemeente en wat nou zo leuk is aan onze motie is eigenlijk en ik geef u dat toch in overweging, ook in die motie, dat wij hebben te maken gehad met de tegenslagen uit het verleden. Maar wij vinden wel dat die tegenslagen die we hebben gehad hebben niet onze toekomst moeten bepalen. Wij zijn nog steeds een gemeente in herindeling, niet voor niets hebben wij een voorzitter die nog steeds niet een kroonbenoemde voorzitter is. We hebben in Veendam nog steeds niet een kroonbenoemde voorzitter en dat geeft ons toch te denken in deze tijd van waarin we zoveel gezamenlijke dossiers hebben om dat toch eens weer te heroverwegen en als derde grootste gemeente van de provincie Groningen verantwoordelijkheid te nemen.
  • 0:3 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   De heer Mellies en daarna de heer Klopstra.
  • 0:17 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Ja, dank u wel voorzitter. Ja volgens mij meneer Pals hebben omliggende gemeenten andere keuzes gemaakt. Bellingwedde en Vlagtwedde hebben voor elkaar gekozen. Veendam heeft uitgesproken dat nee we willen niet herindelen. Vindt u dan ook niet dat zij aan zet zijn?
  • 0:00 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   nee, niet meer
  • 0:09 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Wij hebben toch tot drie keer toe al gezegd dat wij van goede wil zijn geweest en we hebben tot drie keer toe een lid op ons neus gekregen. Ligt de bal dan niet gewoon bij een andere gemeente?
  • 0:14 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik vind van niet. Ik vind wij zijn best een grote gemeente, 35.000 inwoners, en we kunnen niet blijven volharden in ons standpunt van we wachten wel af en we wachten het initiatief af, dat komt, ik herhaal mijn woorden voorzitter.
  • 0:3 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Nou nee ik geef even eerst het woord aan meneer Klopstra.
  • 0:23 H. Klopstra
   fractievoorzitter VVD
   H. Klopstra
   Ja, voorzitter eigenlijk gewoon in het verlengde van meneer Mellies, wat maakt het dat u ineens nu vindt dat wij bij andere gemeentes weer moeten gaan bedelen om te gaan fuseren terwijl u weet dat wij hier de plannen zover klaar hebben dat als de andere gemeentes ook weer zover zijn ja wij weer aanschuiven en dan nog steeds onze positie hebben die u schetst. Een gemeente met 35.000 inwoners.
  • 0:3 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Meneer Maarsingh heeft u een aanvullende vraag?
  • 0:46 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Nee, ik heb, als u het toestaat, een opmerking over dit dossier. En dan weet u ook precies wat ons standpunt is. Wij hebben, kijk wat Mellies zegt, daar sluiten wij ons bij aan, maar wij sluiten ons gewoon aan bij het bestuursakkoord wat wij daarover hebben afgesproken. Het was een geweldige avond toen wij unaniem het eens waren over de herindeling, maar we zijn toch van een koude kermis thuis gekomen hoe het gegaan is. toen hebben wij ons beleid uitgestippeld, heel duidelijk, en wij hebben ook gezegd, en dat was ook heel duidelijk, wij willen best samenwerken met anderen, maar wij nemen nou niet het initiatief. Noit soezen, verstaat u dat al
  • 0:5 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Deze is mij vaker
  • 0:9 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Wij hebben het er nou even niet over, wij gaan gewoon aan het werk met ons eigen plan. Nou en daar houden wij ons als CDA ook aan vast.
  • 0:03 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Volgens mij is de algemene lijn; wat is het verschil ten opzichte van uw instemming van een paar maanden geleden en nu.
  • 0:47 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik heb dat uitgelegd voorzitter. Ik heb uitgelegd wat er in Veendam op dit moment gebeurd met hun houding ten opzichte van de Pekela's, vind ik onheus en onkies, maar goed dat kunnen we allemaal vinden, maar ik vind gewoon wij kunnen gewoon niet meer achterover leunen. Nogmaals, en ik wil even inhaken op wat meneer Klopstra , we hoeven ook niet te bedelen, maar we moeten gewoon zien van wij zijn een sterke gemeente vanuit een sterke gemeente kun je waarschijnlijk iets meer regelen, iedere gemeente heeft een nieuw college, iedere gemeente heeft zijn nieuwe wethouder en iedere gemeente heeft ook nou ja we hebben dan wij zijn in het geluk dat wij een nieuwe voorzitter hebben, maar heb je andere veranderingen en andere inzichten kun je krijgen en andere politieke verhoudingen. En nogmaals in onze motie staat dat tegenslagen uit het verleden niet de toekomst moeten bepalen. Niet meer, niet minder.
  • 0:5 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Mevrouw Luijken en dan wachten we de bespreking van de motie af stel ik voor. Mevrouw Luijken.
  • 0:06 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Is nou juist wat er nu aan de hand is, over De Kompanjie Veendam, Pekela niet een teken dat we eventjes niet moeten herindelen.
  • 0:24 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik vind van wel mevrouw Luijken, maar goed ik bedoel u zit in een coalitie en u heeft het allemaal dichtgetimmerd en ik zit in de oppositie en ik ga uitdagingen niet uit de weg. Ik roep alleen af raad denk na over je toekomst en ga niet door op de weg waarin wij zijn ingeslagen. Niet meer en niet minder.
  • 0:10 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   We zien de door u in te dienen motie graag tegemoet.
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, dat doen we graag voorzitter.
  • 0:2 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Was u klaar?
  • 2:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nee, ik heb nog een kleine afronding, ja zo maken we er wel 10 uur met zijn allen, ok, goed voorzitter, we vinden de geschiedenis erg belangrijk. Immers uit het verleden kunnen we leren voor het heden. We vinden het dan ook erg mooi dat Stadskanaal op 5 mei gastgemeente is voor de viering van onze vrijheid. We willen ook complimenten geven voor het gekozen thema; evacuees open armen. Het is goed om te lezen dat de basisscholen inmiddels al zijn benaderd en we hopen op een mooie 5 mei viering in onze gemeente. Ook vieren we volgend haar het feit dat onze gemeente 50 jaar bestaat. We hopen snel te mogen zien hoe dit feit met onze inwoners gevierd gaan worden. Voorzitter we zijn aan het einde gekomen van ons betoog van de eerste termijn en zoals gezegd geen beschouwingen maar met grootse aandachtpunten om positief af te sluiten, Stadskanaal is en blijft een gemeente met één van de laagste gemeentelijke belastingen voor onze inwoners, we wensen het college en de coalitie erg veel wijsheid om dit de komende jaren vast te houden. Dan kom ik nu tot de motie voorzitter. Zal ik heb voorlezen? Ok, de motie, mede ingediend door fractie GBS. De raad van de gemeente Stadskanaal, in vergadering bijeen op 12 november 2018, constaterende dat schaalgrootte voor gemeenten alleen maar belangrijker wordt, overwegende dat tegenslagen uit het verleden niet de toekomst moeten bepalen en voorts overwegende dat er met een nieuw college en nieuwe raden ook nieuwe openingen kunnen ontstaan. Verzoekt het college initiatief te nemen om in gesprek te gaan met buurgemeenten, provincie en rijk over hernieuwde mogelijkheden tot herindeling. En gaat over tot de orde van de dag.
  • 0:06 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Goed deze motie is terug te vinden op de i-pad begrijp ik en maakt dan nu deel uit van de beraadslagingen. Dank u wel. Dan gaan wij nu 10 minuten schorsen zoals gezegd en daarna zal het college antwoorden.
  • 0:13 schorsing
  • 0:9 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   [voorzitter klopt met hamer] Zo. Dank u wel, ik wil het woord graag geven aan de portefeuillehouder de heer Hamster.
  • 4:7 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel voorzitter we zijn allemaal weer wakker. Ik sta hier als portefeuillehouder financiën, ik zal eerst een financieel deel van het verhaal houden en vervolgens ook de andere portefeuilleonderdelen. Dat zal heel veel jeugdzorg zijn, dat zal u niet verbazen. En als ik me niet vergis gaat er helemaal niks over Werk en Inkomen vanavond dus kan dat deel redelijk vlot. Maar als we kijken naar de financiën, volgens mij hoor ik door de hele raad heen gelijke geluiden wat betreft de inschatting van 2018 en de eerste jaren daarop, zorgelijk. 2,7 miljoen, een dikke 2% dat we tekort hebben, dat uit onze reserves gehaald moet worden. Reserves die we gelukkig nog hebben, maar waarvan de algemene reserve de ondergrens gaat bereiken en we nu de reserve Essent moeten in gaan zetten om toch die 8 miljoen te houden. Om meteen die vraag maar weg te nemen; moeten we wat doen aan die 8 miljoen. Volgens mij nog geen twee jaar geleden werd hier in de raad gesproken misschien moet ie wel omhoog want die 8 miljoen die is vastgesteld toen we nog een begroting hadden van rond de 80-90 miljoen. Inmiddels zitten we op 120 miljoen. Dus verlagen is wat het college betreft helemaal niet aan de orde, verhogen is op dit moment lastig omdat dat dan van de ene reserve naar de ander overgeboekt zal moeten worden. Ik wil terug naar de hoofdlijn. Het is zoals het college schrijft zorgelijk. Zorgelijk hoe het staat, hoe het ontstaat en we zijn erg afhankelijk van het reel worden van de beloofde accressen, de beloofde extra middelen van het rijk, om op de lange termijn om structureel goed uit te blijven komen. Dat heeft u allemaal kunnen lezen, dat heeft u bevestigd en daar gaan ook een aantal vragen over van maar dat accres hoe reëel is dat nou. U wijkt af van uw eigen gewoonte om accres niet in de voorkant in te boeken, nou het college, en we hebben dat ook nog even in de provincie nagevraagd, acht het wel zo realistisch dat we in ieder geval een heel groot deel van dit geld zullen krijgen, dat we hem in durven boeken. En laten we ook zo eerlijk zijn, het is ook gewoon keihard nodig. Want dit college ziet niet de mogelijkheid, de ruimte, om deze miljoenen die we op dit moment nog structureel tekort hebben om die zelf bij elkaar te gaan bezuinigen. Geheugen gaat misschien een centraal woord worden in mijn betoog, maar laat mij u in geheugen terugroepen dat wij het hele decennium al aan het bezuinigen zijn. We zijn in 2010 begonnen en we hebben, afhankelijk van hoe je rekent, 13 tot 15 miljoen hebben we bezuinigd. Extra inkomsten gegenereerd en ook heel veel zaken geschrapt of gekaasschaaft tot het punt waar we nu zijn. En een onderdeel van die bezuinigingen, laat ik hem nu ook meteen maar in herinnering roepen, was de OZB verhoging. Wij hebben in 2010 zijn we begonnen met een aantal jaren 5% OZB verhoging, vanaf 2014 werd het een tijdje 3% en wij hebben in het laatste ombuigingsplan 2017-2020 gezegd de OZB moet nog met 1% boventrendmatig verhoogd worden om op dat moment te komen tot het bedrag dat we nodig hadden. Deze huidige coalitie, dat heeft de heer Klopstra helemaal juist verteld, heeft gezegd van wij gaan niet radicaal andere dingen doen, vond ik een opmerkelijke opmerking van de heer Hofstra van alsof wij radicale breuken aan het maken waren, deze coalitie gaat geen radicale andere dingen doen, we gaan uit van het koersdocument, we gaan uit van alle ombuigingsplannen die gemaakt zijn, maar vanaf nu willen wij niet meer boventrendmatig verhogen. Nou het eerste mogelijke moment om niet meer boventrendmatig te verhogen, en daarmee geef ik antwoord op de vraag van de heer Van Beek, is 2021. Want wij hadden, dan val ik in herhaling, wij hadden tot 2020 hadden wij nog staan en vanaf 2021 staat er niks meer en deze coalitie heeft gezegd dat willen we niet weer. Nou de enige uitzondering erop is als de voorzieningen onder druk komen te staan en als dat zo mocht zijn dat we dan bezuinigen of menen te moeten komen tot een extra OZB verhoging dan zult u dat lezen.
  • 0:1 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   De heer Hofstra.
  • 0:44 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja ik vind het een leuke vondst van meneer Hamster, maar waarom staat dat dan niet in het bestuursakkoord. Waarom staat dat dan niet in de beraadslagingen zoals wij die hebben gevoerd bij de algemene beschouwingen. Waarom staat dat dan niet in de beantwoording op de technische vragen van de VVD. U heeft een bestuursakkoord aangenomen daarmee kunt u uw wensen aangeven, andere dingen aangeven, daar staat niet in; we gaan vanaf 2021 geen boventrendmatige OZB verhoging meer doen. Daar staat; wij gaan geen boventrendmatige OZB verhoging meer doen, punt. En u maakt er nu een ander verhaal bij, dat is uw goed recht, maar u kunt ook wel aangeven dat wat u nu doet niet in overeenstemming is met wat u in het coalitieakkoord heeft afgesproken.
  • 0:2 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   De heer Hamster.
  • 1:23 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Nou volgens mij voorzitter is dit precies wat er in het bestuursakkoord staat, wat de heer Klopstra zei en wat ik nu zeg, het was ook een gegeven vandaar ook dat het niet in de beantwoording op de technische vragen stond. en volgens mij heeft u niet in de perspectiefnota gelezen, waarop deze begroting is gebaseerd, dat wij die ene % er af zouden halen, want dat zou wel direct financiële consequenties hebben gehad als wij meteen het eerste document na deze coalitievorming de perspectiefnota hadden gezegd wij stoppen met die boventrendmatige verhoging, dan hadden we dat in de perspectiefnota aan moeten geven. Dat we en in '19 en in '20 die procent er af zouden halen. en dat hebben we niet gedaan. Het was voor ons ook zo logisch, dat mij heeft het verbaasd zowel de inhoud als de toon waarop u het bracht, omdat het gewoon ongoing is, we hebben het zo besloten in 2016 al, zo gaan we het doen. Deze coalitie is bij elkaar gekomen en heeft gezegd van nou we hebben de ruimte niet om radicaal andere dingen te gaan doen en we vinden eigenlijk wat er in november is vastgesteld, raadsbreed, het koersdocument met alle projecten erachter, vinden we eigenlijk hartstikke goed, daar willen we op verder, daar willen we op intensiveren op een aantal dingen, daar willen prioriteren, dat is wat er gebeurd is. Als u het zo ervaart, nou dan moet u nog eens terug gaan graven hoe dat bij de totstandkoming van het bestuursakkoord is gebeurd, volgens mij staat er niks anders dan wat ik nu zeg en wat er in het voorjaar gezegd is en zowel bij de presentatie als in de eerste debatten na namelijk de voorjaarsnota.
  • 0:6 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Nog één keer, de heer Hofstra.
  • 0:03 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dus we kunnen in het vervolg beter bij dingen die in het bestuursakkoord vragen vanaf wanneer gaan ze in. Dat lijkt me dan een betere benadering.
  • 0:07 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   De heer Hamster en daarna vervolgt u uw betoog.
  • 1:01 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Het staat u vrij dat te vragen, maar volgens mij was hier volledig helder wat hier bedoelt werd en wat ik begrijp voor de heer Klopstra ook, wat ik begrijp voor de heer Van Beek ook, bijna al deze partijen zeggen wij zijn niet voor OZB verhoging, wij willen dat liever niet, als ik de lastenstijging zie dan word ik daar niet vrolijk van. Maar ook al blijven we een van de gemeenten met de van de laagste lasten in de hele regio, ik word er niet vrolijk van, maar het was wel een gegeven om überhaupt rond te komen. Stel we zouden hem er af halen dan zouden we nog eens 1,5 ton structureel minder hebben of 120-130 duizend. Dat kunnen we ook gewoon niet lijden, laten we ook zo eerlijk zijn. Dan zijn we het in retrospect zijn we het met elkaar eens op dat onderdeel. Ok, ik ga verder voorzitter. We komen vanuit de zorgen, maar waar we het zonet al aan linkten, we hebben ook ambities. Er zit een ambitieuze raad en er zit een ambitieus coalitie en vanuit de extra inkomsten die wij verwachten hebben wij gezegd van 20% willen wij eigenlijk toch wel apart houden om überhaupt te kunnen komen tot de ontwikkeling van een aantal ambities. We hebben 60% ingeboekt, die is keihard nodig, 20% hebben we ingeboekt voor de ambities en we hebben 20% nog achter de hand voor het geval ze toch niet helemaal werkelijkheid worden of voor het geval andere redenen ons nopen om die middelen ergens voor in te zetten. En dan nog meteen de vraag van de heer Van Beek, die 20%, die half miljoen voor die ambities krijgen we die nog te zien, uiteraard. Wij hopen als college met de perspectiefnota meer inzicht te kunnen geven in de keuzes die we daarvoor kunnen maken, maar laat ik ook meteen zo straight zijn niet alles kan. voor dat half miljoen zullen we niet alle ambities kunnen verwezenlijken die nog niet op geld staan in ons bestuursakkoord. En ik ga nu niet zeggen welke wel en welke niet, in de perspectiefnota zullen we met een voorstel komen.
  • 0:07 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   de heer Van Beek.
  • 0:8 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Dank u wel. Ik hoor u zeggen; bij de perspectiefnota krijgt u te zien waar dat half miljoen aan besteed is, maar kijk mijn vraag was namelijk
  • 0:12 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Nee, nee, voorzitter dat zal ik meteen rechtzetten. Nee, we komen met voorstellen hoe we wellicht dat halve miljoen zouden kunnen gaan besteden zodat u daar als raad over kunt spreken/debatteren en ons mee kunt geven waarop vervolgens de begroting 2020 en verder
  • 0:2 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Dat was mijn vraag
  • 0:1 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   dat vermoedde ik al
  • 0:3 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   de heer Hamster
  • 1:58 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   De risico's. Eigenlijk, er zit een terugkerend thema in heel veel van de risico's die we hebben en dat heet; open einde. Wij hebben een open einde op Wmo, wij hebben een open einde op Jeugd en feitelijk ook een soort van open einde op bewindvoering, op Wmo en bewindvoering komt collega Veenstra straks terecht en ik zo nog even over de jeugd, wij hebben gewoon te leveren. Als er kinderen zijn die zorg nodig hebben, hebben wij te leveren, als er ouderen zijn die komen voor een scootmobiel dan hebben wij te leveren als ze er recht op hebben. Als er, et cetera et cetera. Waar een nieuwe ontwikkeling is dat wij zien dat er nieuwe CAO's gesloten worden, dat is geen nieuwe ontwikkeling wel dat er te hoge percentages in staan waar wij niet voor vergoed worden, dat is een prachtige algemene maatregel van bestuur die een reële kostprijs vraagt, kun je van alles van vinden, hij is er en wij hebben het gewoon te betalen. Dat zijn allemaal ontwikkelingen waar je geen invloed op hebt die wel leiden tot hogere kosten, die vervolgens weer leiden tot minder overschot of een hoger tekort. OZB heb ik voldoende gehad. Er wordt gevraagd om een wat actievere houding om de tekorten terug te brengen. Ja ik heb hem deels beantwoord denk ik. Wij hebben al een heel decennia bezuinigingen er op zitten. Als wij ergens ruimte voelen denken of horen dan probeer hem te pakken, waar het kan proberen wij oud beleid voor nieuw beleid te doen. Maar de lucht is er inmiddels wel behoorlijk uit, dat zei mevrouw Luijken bevestigd ze, de rek is eruit is inderdaad de termologie die u gebruikte, de lucht is er wel uit. Dat wil niet zeggen dat we achterover gaan leunen en alles nu maar laten groeien, uiteraard blijven we scherp op waar ruimte ontstaat, ik denk niet dat dit college in staat is om met een breed ombuigingsplan weer te komen zelfs als de raad er om zou verzoeken die tot extra miljoenen leidt. We zijn nu echt even afhankelijk van wat het rijk ons toe doet komen en dat geldt voor het accres deel en het geldt ook voor het sociaal domein. En dan ga ik langzamerhand een overstap maken naar het sociaal domeindeel en
  • 0:5 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   de heer Mellies
  • 0:41 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Wat ik bedoelde met een actievere houding, kijk ik snap het allemaal hoor, we zijn ook afhankelijk van wat er uit Den Haag komt. Ik proef een beetje alsof u zegt van nou ja jammer dan moet even stilzitten en worden geschoren. En daar heb ik mee te doen, ik bedoel ik zou eens wat meer pit willen zien richting Den Haag van potverdorie wat is dit, we komen niet rond met dat geld, op tafel met dat geld, we hebben er recht op. En ik heb nou een beetje het gevoel alsof het ja dat u zich er in berust van nou ja het is zo we kunnen er niks aan doen, nou ja goed dan moeten we maar weer even een graai uit de pot doen en ja goed het is niet anders dat moet maar zo. Kijk en dat zou ik toch wat anders willen zien.
  • 1:25 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Voorzitter ik krijg bijna de neiging om de heer Mellies een inzage te geven in mijn agenda van de afgelopen weken. Ik heb volgens mij verzucht tegen de secretaresse ik ben meer tijd in de stad en in het land bezig dan dat ik hier in het gemeentehuis aan het hangen ben en dat heeft met name te maken met de lobby en het organiseren van extra middelen rondom de jeugdhulp. Als ik even terug film naar juni dit jaar, toen heeft de VNG in een hele grote meerderheid een uitspraak gedaan van wij onderhandendelen niet meer met het rijk over het IBP tot we die geldzaken geregeld hebben. Dat was een heel sterk signaal. En daar is een brief op gekomen heel recent vanuit de minister, van ministers moet ik zeggen, en vervolgens heeft de VNG er nu op gereageerd van ja wij gaan ermee akkoord wij gaan nu in onderhandeling over het IBP. Nou als portefeuillehouder, ik heb nog niet eens in het college overlegd volgens mij, en binnen de Vereniging van Groninger Gemeenten hebben we meteen gezegd van ja hallo hoe kan dit. Volgens mij het probleem wat in juni heel erg aan de orde was, waar we het VNG bestuur er over opgeroepen hebben, namelijk we hebben nu een acuut probleem, we hebben nu hele grote tekorten en dat vraagt echt gewoon dat er boter bij de vis komt, wij gaan niet onderhandelen over al die ambities van het Kabinet als ze niet inzien hoe zwaar wij hebben, dat geldt nu nog steeds, wij gaan nu, er wordt nu vanuit Groningen ook weer een lobby georganiseerd richting de volgende VNG vergadering van nee stop nou maar even met die onderhandelingen. Wij hebben eerst die middelen nodig om überhaupt iets te kunnen gaan doen.
  • 0:2 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   de heer Klinkhamer
  • 0:34 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Laat ik dan één vraag aan u stellen; heeft u voldoende geanticipeerd op de financiële tekorten de afgelopen jaren, heeft u voldoende geanticipeerd in die zin van u wist dat er tekorten kwamen, heeft u daar een plan op ???? heeft u daar een visie opgezet zoals ik in het begin al gezegd heb. Als u het mij vraagt, als u mij vraagt is het niet voldoende uitgelicht. U gaat alleen maar op het invullen van de tekorten, laat die 100 miljoen maar komen van Den Haag dan hebben we het opgelost, nee dan is het niet opgelost, want dat betekend dat het probleem alleen maar verschoven wordt want u hebt nog geen kant en klare oplossing voor dit probleem.
  • 0:2 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. Portefeuillehouder.
  • 8:0 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Halverwege de inbreng van de heer Klinkhamer wilde ik hem bijna complimenteren van dat is een hele goede vraag die u stelt; hebben wij inderdaad op tijd geanticipeerd. Het vorig college heeft voor de risico's die wij toen zagen met de decentralisaties gezegd daar hebben we een buffer voor nodig. Die buffer is opgebruikt, wij zagen de tekorten, en dan heb je het over jeugd, zagen wij ontstaan eind 2016 denk ik, begin 2017 toen kwamen de eerste kleinere tekorten. Halverwege vorig jaar werd de werkelijke omvang van het probleem werd duidelijk en sindsdien zijn we ook aan het werk, u bent een maand of drie geleden, in juni, bent u geïnformeerd over de taskforce en wat die heeft opgeleverd. binnen enkele weken, maanden, ga ik u informeren over hoe wij dat lokaal uit laten werken en dat die taskforce, dat heb ik dat is u verteld, dat gaat over vijf lijnen. Het eerste was het op orde brengen van de data, dat is echt iets wat we zelf moeten doen. het is er een die ook te maken heeft met contractmanagement, de inkoop, dat is iets wat ????????????? moet gebeuren, communicatie met de jeugdhulp aanbieders moeten we ook echt zelf doen. Het lokale implementatieplan is de vierde, zorg nou inderdaad dat die toegang op orde komt, daar zijn we heel druk mee bezig, gaan we binnenkort laten zien en die vijfde is de lobby. Dus we hebben vijf sporen ???????????? en die lobby is wel een hele belangrijke want wat ik eerder heb gezegd dat wil ik echt weer herhalen, als dat extra geld niet komt dan gaan wij de komende jaren tekorten hebben. Wij gaan niet uit kunnen komen de komende jaren, op een gegeven moment moeten we kunnen besparen, maar niet zo snel, de komende jaren gaan we niet uitkomen als we niet extra middelen of een andere verdeling van die rijksmiddelen komen. Op de jeugdhulp heb ik het dan over. Maar dat wil dus niet zeggen dat we lokaal niets doen en laat ik die toevoeging ook meteen doen. En dan ben ik bijna, ja ik ben al bijna bij de jeugdhulp bezig en klaar. Ik heb nog één financieel punt waar ik echt bij langs moet en dat gaat over de leesbaarheid. Nou heeft meneer Pals meer dingen anders ervaren of andere visie hoorde ik dan de rest van de raad, ik vond deze heel opmerkelijk. Dat meneer Pals zegt dat de najaarsnota nog wat lastig en wat moeilijk is kan ik me voorstellen, is nog in het oude stramien geproduceerd, maar deze nieuwe begroting is heel veel werk, tijd, aandacht en energie gestoken in het toegankelijk maken, in de eerste 12 pagina's weet u wat er aan de hand is en dan inderdaad de details volgt in de honderd pagina's daarna, dus heel veel tekst dat ben ik met u eens, maar op zich we hebben wel heel erg ons best gedaan om gewoon in de eerste paar pagina's een groter beeld te schetsen, vervolgens te zeggen waar zijn we mee bezig en hoe staat het daarmee en dan alle rest. En ja ik heb ook veel complimenten gehoord, die brengen we uiteraard over aan al die mensen die heel hard bezig zijn geweest om terug te brengen in het programma's daarmee de verbanden duidelijk te maken, de taakvelden goed te ordenen en er ook nog de juiste cijfertjes bij te organiseren. Dus ik vind dat we een, wil ik ook echt vanaf deze plek gezegd hebben, een heel groot compliment en in de hele ombouw van de begroting die geweest is. En de opbouw die gaat u ook teruglezen in de volgende documenten, voorjaarsnota en perspectiefnota en de najaarsnota. Dit is het wel even de komende tijd. Wat heb ik nog niet gezegd over de jeugdhulp, misschien, en dat viel mij op dat de PvdA riep; die kosten gaan ten koste van de kinderen. En die moet ik echt glashard ontkennen. Nee, echt nee gewoon. Wij maken zoveel kosten omdat wij hulp blijven leveren en dat we het goed blijven doen. En wat we nu aan het veranderen zijn is gewoon de toegang beter organiseren, maar er is geen kind die minder of anders hulp heeft gehad door die tekorten. Waar wij dat aan merken is dat onze reserves opbranden, dat is er nu aan de hand. De kinderen die merken er op dit moment helemaal niks van, de zorg gaat door. we proberen wel te stroomlijnen dat het beter wordt, maar er is geen kind die hieronder te lijden heeft gehad of onder onze tekorten. Nog niet. Dit gaan kinderen merken op het moment dat wij geen scholen meer kunnen bouwen, dat wij geen sporthallen kunnen bouwen, dat we geen zwembaden kunnen bouwen omdat onze reserves opgebrand zijn. In de zorg is er niks veranderd. Deze vond ik even heel belangrijk om te melden. Prognose, ja die is ook nog even belangrijk. Die hangt ook heel erg samen met onze situatie natuurlijk, we hebben het hier over prognoses, het bedrag de 1,8 miljoen die in de najaarsnota staat die in de brief stond die is gebaseerd op de cijfers van het eerste half jaar en daar hebben we te maken met na-ijleffect en we hebben natuurlijk redelijk beperkt data over hoe zich dat ontwikkeld. Dus alles wat we nu zien, moeten we interpreteren op basis van de twee jaar dat we nu geleverd hebben. en het gaat nu wel snel beter merk ik ook, elke maand komt er een beter dataset en weten we weer meer. En we kunnen scherper monitoren welke kant het op gaat en de marges worden kleiner en dat is ook de bedoeling, dat naar mate het langer duurt, dat we de jeugdzorg langer hebben, dat we beter kunnen zien welke kant het op gaat. en die verbetering die zie je echt ontstaan de laatste maanden. Dat wil niet zeggen dat het precies 1,8 miljoen wordt, het zal me verbazen als het dubbele zou worden. dat is wel een hele ruime marge en dat begrijp ik ook. Het fonds tekort gemeenten, zijn ook 3-4 fracties die daarover gevraagd hebben, de stroppenpot. 88 gemeenten hebben inderdaad aangevraagd, groot deel daarvan hebben gekregen. Er was een redelijk harde eis. Namelijk dat over de jaren '16 en '17 er per inwoner €40,- tekort was, minimaal. En daar zaten wij niet aan. Want wij hadden op de Wmo in 2016 nog wat ruimte en 2017 zaten we ook binnen budget. Jeugd gingen we als het ware overheen, maar we hadden geen tekort op die twee domeinen van meer dan €40,- per inwoner. Dus daar konden wij geen aanvraag op doen. Er loopt nu wel een discussie, dat kan ik nog wel zeggen, de gemeente Groningen heeft wel wat gehad, en dit gaat over de solidaire jaren, dat we met zijn allen geld in een pot hebben gegooid en alles er uit gedekt hebben, of de gemeente Groningen daar niet wellicht een deel terug van zou moeten storten richting de regio voor het deel wat solidair is gebruikt op jeugd. Dat wordt vervolgd. Er werd gevraagd; de brandbrief, heeft dat nog effect gehad. Wij hopen binnenkort de directeur-generaal van het ministerie te ontmoeten en via allerlei lijnen worden wij daar wel eens over aangesproken. Het heeft nog geen euro opgeleverd, laat ik ook zo eerlijk zijn. Onderzoek naar budgetplafonds loopt nog. En de OJG'ers dat is een hele concrete vraag van de heer Mellies, daar komen we ook in onze extra bijeenkomst nog even op terug, dat gaan we uitrollen. Heel snel. Musselkanaal en Onstwedde sluiten aan, want inderdaad succesvolle aanpak en hoe met de cijfers en de feiten dat hoort u binnenkort. De belangrijkste vraag misschien wel; hoe gaat het met onze kinderen. Dat wil de heer Mellies graag weten. Uiteindelijke doel is natuurlijk dat onze kinderen gezond kunnen opgroeien, dus lopen provinciebreed een aantal methoden om te onderzoeken, soort cliëntervaringsonderzoeken zeg maar, en dat zit in een ontwerpfase van hoe zorgen we nou dat we in beeld kunnen houden hoe het met onze kinderen gaat. Volgens mij waren dat de vragen op jeugd, was er nog één van de PvdA over de najaarsnota over de kinderopvangtoeslag. Het ging over de vraag of er nou lastiger toegang was tot de peuterspeelzalen nu via de kinderopvangtoeslag mensen hun geld terug moesten krijgen. Die signalen hebben wij nog niet. En dat geldt voor een beperkt deel van de ouders, voor de tweeverdieners, die kunnen toeslag vragen en de alleenverdieners die moeten wij sowieso nog blijven subsidiëren en dat is vaak een kwetsbare groep. Voorzitter ik geloof dat ik aan het eind van mijn lijstje ben.
  • 1:15 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. We hebben hier koortsachtig overleg, want ik leg het maar gewoon even aan u voor, het is inmiddels 23.25 uur, wij hebben als college nog een minuut of twaalf nodig om de overige vragen te beantwoorde. Het is een beetje aan u, of we zoeken binnen nu en donderdagavond een nieuw moment om de vergadering af te ronden, want ik begrijp dat de begroting voor donderdag bij de provincie moet zijn ingediend. Of u zet nog even door en we maken het vanavond af, maar gezien de werkzaamheden die sommigen van u, of de meesten van u denk ik, morgen nog te verrichten hebben, vergt dat dan wel dat we geen dubbelingen in de bespreking laten voortkomen. Heeft iemand van u daar een standpunt over. De heer Van Beek.
  • 0:6 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Wat mij betreft gaan wij even 20 minuten vol door en dan zijn we er klaar mee.
  • 0:4 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   de heer Mellies
  • 0:2 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   daar sluiten wij ons bij aan voorzitter
  • 0:1 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   de heer Bieze
  • 0:0 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   doorgaan
  • 0:1 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Maarsingh
  • 0:01 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   eens
  • 0:04 H. Klopstra
   fractievoorzitter VVD
   H. Klopstra
   Wat mij betreft doen we er maar 10 minuten over, maar dat zal niet werken
  • 0:7 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dan maken we het af, we doen het. Mevrouw Luijken.
  • 0:8 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ja, het lijkt mij dan handig als we gewoon de beantwoording beluisteren en naar huis gaan.
  • 0:24 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Ik wijs u er op dat we wel besluitvorming nog moeten verrichten, en we hebben nog twee moties. Eén met betrekking op de begroting en één vreemd aan de orde van de dag. Ja, dan gaan gedisciplineerd door. Mevrouw Brongers.
  • 2:54 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja voorzitter dank u wel. Ook ik heb even een inventarisatie gemaakt van de door u gemaakte opmerkingen dan wel vragen en volgens mij zijn dat er niet zo heel veel dus ik hoop aan de verwachting te voldoen dat ik dat gedisciplineerd en kort maar krachtig beantwoord. Laat ik dan beginnen met de kademuur door twee partijen een opmerking over gemaakt. In de eerste plaats is het wel interessant denk ik dat dat gekoppeld wordt aan de OZB, maar volgens mij heeft mijn collega portefeuillehouder voldoende over de OZB gezegd en als het gaat om de vraag van is dat nu een vergissing geweest en had dit voorkomen kunnen worden en daarmee ga ik ervanuit dat u de extra kosten bedoelt van €42.000,-, krediet wat gevraagd wordt, dat hebben wij niet kunnen voorzien, wij hadden natuurlijk graag gezien dat onze subsidie aanvraag was gehonoreerd. Maar dat zat er even niet in. De CU stelt een vraag over communicatie in het kader van ontwikkeling van het Pagediep. Die vraag kan ik mij goed voorstellen, op dit moment gaat het alleen nog maar om een onderzoek en derhalve zijn omwonenden dan wel mogelijke initiatiefnemers en betrokkenen en belangstellenden nog niet bij dit onderzoek betrokken. Uiteraard als het onderzoek is afgerond en wij gaan verder met uitvoering dan wel verdere planuitwerking zullen wij daar een goed communicatietraject voor opstellen en in gesprek gaan met belangstellenden. Dat was nummer twee. En er is nog even gediscussieerd over de sloop van de Renne-flat en wat dat betekend. U bent recentelijk daar door Lefier inderdaad over geïnformeerd, daar werd ook al even aan gerefereerd . Lefier heeft het communicatietraject wat mij betreft zorgvuldig in gang gezet, daar zijn ook afspraken met bewoners over gemaakt. Dat dit soort keuzes noodzakelijk, zoals door Lefier toegelicht, niet voor iedereen even leuk en prettig zijn, daar zijn wij ons allen van bewust en daar hebben wij wat mij betreft ook aandacht voor te hebben en dat doen wij ook in goede samenspraak met Lefier. Dat waren volgens mij de vragen voorzitter aan mijn kant.
  • 0:5 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   de heer Van Beek.
  • 0:08 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja voorzitter, nog even terug naar dat Pagediep. Ik begrijp wat u zegt, maar u zegt ook van de planvorming die wordt nou gemaakt en zo gauw dat klaar is gaan wij in gesprek met alle betrokkenen, maar zou dat niet tegelijkertijd kunnen. Want ik bedoel het zou toch zo jammer wezen als er in een keer een plan ligt en daarna worden de betrokkenen ingelicht en die zeggen nou hier kunnen wij ons niet in vinden. Volgens mij hebben wij dat namelijk al meegemaakt.
  • 0:44 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Zo heb ik het althans niet geprobeerd te zeggen. Het onderzoek vindt momenteel plaats, als de uitslag van het onderzoek bekend is dan wordt beoordeeld van wat zouden wij hiermee kunnen, wat zijn de uitkomsten, en dan pas vindt de verdere planuitwerking plaats en ook dan, dus als de uitkomsten van het onderzoek bekend zijn en wij weten wat wij daarmee kunnen en willen, dan gaan wij dat communiceren met betrokkenen, belangstellenden dan wel initiatiefnemers. Maar op dit moment zijn we nog niet bezig met de planvorming, alleen nog met de onderzoeksfase.
  • 0:04 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. Mevrouw Veenstra aan u het woord.
  • 3:8 L. Veenstra
   L. Veenstra
   Dank voorzitter, in willekeurige volgorde, dus daar geen waarde aan hechten. Vraag vanuit de VVD rondom het effectief ??????????????? rapport. Heel concreet, binnenkort gaat dat rapport inderdaad beschikbaar op het moment gaat naar het college, daarna zal die ook in jullie richting komen en kunnen we met elkaar kijken hoe wij daarmee verder kunnen. Dus toezegging bij deze. Rondom de binnensporten in de sportaccommodaties kwam de vraag vanuit het CDA volgens mij of LB, een van de twee, twee scenario's, welke twee scenario's. Het eerste scenario is inderdaad van wat ook in de beantwoording van de schriftelijke vragen staat van hoe maken we de koppeling tussen dat wat wij verplicht moeten aanbieden, dus een locatie voor binnensport, bewegingsonderwijs bedoel ik en hoe maken we daar een koppeling met accommodaties voor verenigingsport. Nou dat zit er in, in het scenario. En er zit een financiële scenario in, hoe verhoudt zich zeg maar een renovatie ten opzichte van nieuwbouw. Dus ook dat zijn onderdelen van het onderzoek. Daarnaast was er een vraag over de stijging van ongeveer €170.000,- aan kosten. Die kun je volledig terugbrengen onder andere op de stijging van bouwkosten, lonenprijsstijgingen na de crisis, bij elk bouwproject zie je gewoon dat die ongelofelijk de pan uitreizen , dat is één onderdeel en het tweede onderdeel is dat per 1 januari volgend jaar de BTW teruggave vervalt. En waardoor dus projecten gewoon duurder worden, dat sportaccommodaties. Dan twee groten, inderdaad die door velen van u aan de orde gesteld zijn. De Wmo, de kosten die daar ja voor het gevoel toch fors oplopen en misschien wel uit de hand lopen naar uw mening en de schuldhulp waar we met enorme kosten zitten. Vooral aan de kant van de commerciële bewindvoering, waar we heel graag zouden zien dat we juist naar beneden gaan. We zeggen net de crisis is voorbij, dus het zou minder moeten worden. Voor beide onderdelen geldt waar het gaat om de Wmo dat wij inmiddels gestart zijn met een onderzoek in ons eigen huis van ja waar beweegt het nu, waar komt het nu vandaan, wat komt er nog op ons pad. Want er komen ook nog weer nieuwe ontwikkelingen aan vanuit rijk zeg maar en aan welke knoppen kunnen wij draaien om die kosten beheersbaar te houden en toch op de juiste wijze die zorg te kunnen leveren die we moeten leveren met elkaar. Daar zijn wij op dit moment in dit huis al mee bezig. Waar het gaat om de schuldhulpverlening en de bewindvoering, ook daar zijn wij bezig met een nieuw beleidsplan schuldhulpverlening en dat duurt iets langer dan geplant, juist vanwege deze discussies die lopen van we willen aan de ene kant willen we natuurlijk zorgen dat zo min mogelijk mensen nog in schulden komen dus willen we aan de preventieve kant heel veel doen met elkaar en aan de andere kant willen we echt iets gaan doen aan het enorme bedrag van 8 ton wat er in zit aan commerciële bewindvoering. Schulden zijn erg genoeg, dat is niet iets in onze wereld waar de commercie heel veel geld aan hoeft te verdienen als wij juist ook een hele goede partner hebben in het GKB om daar samen met ons aan de slag te gaan. maar dat vraagt even tijd, maar als het aan ons ligt dan gaan inderdaad die kosten, net als bij, u fors omlaag de komende jaren.
  • 0:4 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   De heer Klinkhamer en daarna de heer Mellies.
  • 0:4 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Hoor ik in uw strijdlust dat u de commercielen gaat aanpakken?
  • 0:12 L. Veenstra
   L. Veenstra
   U hoort in mijn strijdlust dat daar waar wij mogelijkheden hebben om de commerciële bewindvoering zoveel mogelijk buiten de deur te houden of te brengen, dat wij ons daar wel voor gaan inzetten. Ja, dat hoort u.
  • 0:4 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   de heer Mellies
  • 0:02 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Ja, dank u wel voorzitter. Even over de bewindvoering. Volgens mij was het zo dat als de rechter, dat gaat via een rechter en het bedrag wat er voor staat, ik geloof iets van €1.200,- dat staat er ook voor. Maar dat maakt dan toch niet uit of het een commercieel bureau is of de GKB. Ik bedoel die krijgt ook gewoon dat geld voor een dossier bewindvoering of is dat niet zo.
  • 0:48 L. Veenstra
   L. Veenstra
   De afspraken rondom de bewindvoering met het GKB zit in ons totale pakket en prestatieafspraken en inderdaad is het bij de commerciële bewindvoering zit er vaak ook de gerechtelijke uitspraken onder daar kunnen we nu nog niet zoveel mee, de wet gaat ons wel mogelijkheden bieden om daar op te kunnen gaan sturen, dat zijn de wettelijke mogelijkheden die we in de toekomst krijgen, die hebben we nu nog niet, maar aan de andere kant kunnen we natuurlijk wel het gesprek met elkaar aangaan van waar willen wij het liefst onze bewindvoering onderbrengen. En we kunnen cliënten ook natuurlijk gewoon proberen te bewegen om de overstap te gaan maken naar de GKB bewindvoering die inderdaad voor ons vele malen goedkoper is dan de commerciële bewindvoering. Dus wij zullen vaak, u zult nog vaak spreken over de jeugdhulp ben ik van overtuigd met collega Hamster, maar ik denk dat wij ook nog vaak met elkaar zullen spreken over zowel de Wmo als over schuldhulpverlening/bewindvoering.
  • 0:3 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   de heer Bieze
  • 0:31 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja voorzitter nog even rond die bewindvoering. In de begroting staat, nee toch de najaarsnota staat dat zorgpartijen, hoe heten die mensen nou dat ben ik even kwijt, de Menzissen van deze wereld, dat die in het belang van de cliënt doorverwijzen naar commerciële partijen. Dus ik neem toch aan dat u ook met die partijen in gesprek gaat om ze niet meer door te verwijzen naar die partijen maar naar door te verwijzen naar het GKB.
  • 1:33 L. Veenstra
   L. Veenstra
   Wij zullen met iedereen het gesprek aangaan om die commerciële bewindvoering zover mogelijk terug te brengen en zoveel mogelijk zelf de regie te kunnen blijven voeren op de bewindvoering. Dan als laatste, Refaja. Een aantal vraagt u van waar zijn die dat bedrag die €25.000,- waar is dat voor, voor welke ondersteuning. Met alle respect dat is voor uw eigen ondersteuning die u zelf in het voorjaar hebt ingevlogen en waar u dankbaar gebruik van gemaakt heeft en wij op dit moment ook nog dankbaar gebruik van maken, dus daar is die voor. Wat is de actuele stand van zaken op dit moment werd ook gevraagd van nou op dit moment voeren wij op diverse podia dan wel al actief gesprekken of zijn wij in voorbereiding op nou cruciale gesprekken met cruciale partners en dat alles in voorbereiding op die vorming van die Zuidoost Groninger zorgtafel, ook strategie bepaling en noem maar op. Ik hoop u echt daar nou ergens de komende twee/drie weken wat concreter over te kunnen informeren. Wat wel heel concreet is, is dat ik morgen aanwezig zal zijn bij de Drents zorgtafel in Coevorden waar ook minister Bruins aanwezig zal zijn en ik zal daar niet nalaten aan de heer Bruins te vragen wat het verschil is tussen de Flevolandziekenhuizen die hij gaat steunen met 4,4 miljoen structureel en het Refaja waar de heer Bruins tot nu toe niets voor doet. Dank u wel.
  • 0:21 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Meneer Klinkhamer hebt u per ongeluk uw microfoon aanstaan of, dat gevoel had ik al de hele avond dat die niet meer uit wou, ok. Meneer Borgesius
  • 4:6 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Ja, dank u wel voorzitter. Met uw stemming, ik wou dat maar even in de volgorde dan proberen te behandelen zoals ze dan met name in de tweede rond van de begrotingsbehandeling zijn gesteld. Dus dan begin ik maar bij de CU. De CU kwam met de vraag betreffende de zonneladder om dat mee te nemen voor de discussie van 10 december aanstaande. Dat zullen we doen, daar zijn we al druk mee bezig, maar wij zullen datgene wat u zei daarin meenemen. Voorts vroeg u naar een stresstest, voor wat betreft de klimaatverandering en eventueel de ruimtelijke adaptie. Nou ik kan u zeggen dat één van onze beleidsmedewerkers afgelopen week donderdag in Hoogkerk voor de gemeentes in de provincie daar tezamen met een beleidsmedewerker van de Kompanjie in ieder geval Veendam-Pekela zoals u bekend. Zelfs een presentatie heeft gehouden van de stresstest die wij hier in Stadskanaal hebben doorgevoerd en die had met name betrekking op de hoogte van de waterstand vanaf de Drouwenermond tot ongeveer Nieuw Buinen. Dus wij zijn daar druk mee bezig. ODG, zijn meerdere partijen. Dat was u, dat was ik dacht ook GBS en ik dacht nog iemand, maar, over die €114.000,-. Volgens mij hebben wij daar tussentijds ook al over bericht. Dat zat hem met name op meer overleg, meer aanvragen, vanwege het feit dat wij die kregen omdat met ingang van 1 juli jl. de aanvragen voor nieuwbouw moest afgekoppeld worden van gas, geen gasaansluiting meer en ook veel meer juridisch overleg waarbij ook een directe link, laat ik het zo maar even zeggen, te formuleren is met o.a. de zonneparken. Veel overleg. Als pleister op de wonde kan ik misschien daarvan ook melding maken dat voor wat betreft het zonnepark aan de Van Boekerenweg nu inmiddels een nota is verstuurd ook voor leges en dan die is nog hoger dan die €114.000,- waar u over sprak. Dat waren denk ik van uw kant en dan wat ik zei ook vanuit de GBS voor wat betreft de ODG. CDA daar waren meer, CDA kwam met spoor, D'66 kwam ook met het spoor. Ik dacht ook de, ja GBS en de heer Pals. Kijk wij hebben uw motie dankbaar over genomen en ik denk dat in die motie ook is opgesloten dat wanneer wij op enig moment vorderingen zien in datgene wat u ons heeft opgedragen dan beschouw ik dat als een vanzelfsprekendheid dat wij dat als college met u terugkoppelen. Dus in mijn beleving is dat een antwoord op uw vraag. Voor wat betreft PvdA, u begon over ja ik neem dat maar aan als een opmerking, dat de verdubbeling een verbreding is geweest. Maar goed je weet maar nooit, in die zin je weet maar nooit ik kan mij nog herinneren dat wij eens een keer, en dat was als VVD fractie, een motie hebben ingediend voor ongelijkvloerse kruisingen voor de N366. Heel lang geleden. Is overgenomen door de RPF, naar de Staten, ook al lang geleden, en wat zien we nu, ongelijkvloerse kruisingen die zijn er. Dus soms vraagt het lange tijd, die motie die hebben wij al ingediend in 1999. Dus het kan soms lang duren.
  • 0:5 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ik weet niet wat dit zegt over de ambities van het college meneer Borgesius.
  • 1:5 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Nee, al het goede komt langzaam heer Hofstra. Maar dat wij dat niet in twee of drie jaar zullen redden dat is zo klaar als een klontje, maar we hebben toen gezegd wij willen dat graag op de agenda hebben. En dat staat dacht ik ook in het bestuursakkoord. Even zien of ik iemand ben vergeten. ODG heb ik het over gehad, regio belang, spoor. Eén antwoord ben ik nog verschuldigd richting de heer Mellies. Ik zal dat hier intern met onze organisatie opnemen wat u vroeg over die RSP-gelden. En dat laat ik u weten op de manier via de griffie, via de mail, weten. Van op dit moment weet ik niet want het is provinciaal geld, dat is duidelijk, die 67 miljoen daar duidt u op, maar of die dan vanuit de provincie weer terug moet naar het rijk of dat de provincie die opnieuw kan besteden, c.q. naar de gemeente voor andere projecten, dat laat ik u separaat weten als u vanzelfsprekend daarmee instemt. Maar ik kan u op dit moment dat niet exact geven. Een antwoord nog richting de heer Pals, D'66. Die maakt een opmerking
  • 0:2 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Sorry, meneer Borgesius. De heer Mellies.
  • 1:38 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Ja, dank u wel voorzitter. Goed dan wachten we dat af, want kijk het is even met een reden dat ik dit ook vraag, want die besluitvorming voor vooral die gelden over die projecten, dat moet waarschijnlijk voor 2021 en als het inderdaad zo is dat de provincie over het geld gaat, dan noem ik even van die 30 projecten die zo door de hele provincie gelden, even projectnummer 1 van die gelden. En dat is de aanpak Ring-Zuid. En om maar even in het spoorwegjargon te blijven, misschien als provincie kan ik me voorstellen van he wacht even we hebben een aantal projecten en we hebben ook natuurlijk wel een beetje in de gaten wat wij belangrijk vinden in onze provincie en wat niet, ik hoop alleen maar dat de provincie niet gaat traineren en zorgen misschien dat dat geld hier wegkomt en richting die ringweg gesluisd wordt. En eigenlijk wil ik daar op aansluitend toch even vragen van hebben wij een plan B. Want die bereikbaarheid hier in de Veenkoloniën dat is heel belangrijk. Het moet niet zo zijn dat de besluitvorming rond die spoorlijn zo lang gaat duren dat wij niet meer met een plan B kunnen komen en dat dat geld dus hier wegvliegt uit deze regio. Dat is even de achtergrond van mijn vraag ook, dus ik zou graag zien dat u ook in de gesprekken richting de provincie straks misschien dat ook even te berde brengt dat mocht het te lang duren die besluitvorming ook een soort van zekerheid te krijgen dat die gelden hier ook gewoon in deze hoek van de provincie blijven. Dank u wel.
  • 0:4 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   De heer Borgesius.
  • 1:51 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   U geeft in feite, ik wil niet zeggen zelf al het antwoord op die vraag, kijk u weet of u bent er van op de hoogte dat de huidige staat Provinciale Staten dat toegezegd hebben om dit proces tot een einde te brengen nou volgend jaar maart zijn de nieuwe provinciale verkiezingen en weest u er in die zin gerust op we zullen de huidige Staten daar zeer goed op wijzen wat ze hebben beloofd deze periode nog te doen. En nogmaals voor wat betreft die 67 daar kom ik dan even separaat, indien u zich daarin kunt vinden, nog even op terug. Ben ik nog twee antwoorden verschuldigd dacht ik voorzitter. Enerzijds richting het CDA die vroeg naar die €300.000,- overschrijding voor wat betreft het Mercuriuspark en kwam de heer Pals van D'66 die kwam daar ook mee, ik denk dat u dat een klein beetje verkeerd heeft gelezen, in die zin wij hadden ook gereserveerd voor die bodemonderzoek en dat was 10 jaar, ???????????, wat u zelf ook zei €28.000,-, dus dat was die €280.000,-. Wij constateerden dus, dat zat ook in die raming, wij constateerden dat wij een tekort hadden van of een overschrijding van 300, we hadden nog die 70 dus die 230 en zodoende hebben wij die naar voren getrokken en derhalve opnieuw gereserveerd voor dat bodemonderzoek die wij nog 8 jaar moeten uitvoeren en wat u ook terecht zei voor die 8x 28.000 en dat is meegenomen dus in de begroting en niet die 400, ik dacht 54 dat u zei, dat is het dus niet. U hebt daar een klein denkfoutje gemaakt denk ik. Richting de heer Pals, maakte er ook een opmerking over, ja kijk op het moment dat u zo'n vervuiling constateert dan ben je gedwongen om die op te ruimen en een resultaat daarvan is wel, heb ik me net vanavond laten vertellen, dat dus het zonnepark die daar is gevestigd nu inmiddels in bedrijf is. Tot zover voorzitter.
  • 0:33 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. Dan is nu de vraag aan de orde of u voldoende antwoord heeft op uw vragen om tot besluitvorming te kunnen over te gaan of dat er nog behoefte is aan een tweede termijn. Ik kijk even rond. Wie heeft er behoefte aan een tweede termijn. Ik zie de heer Van Beek. De heer Van Beek, aan u het woord.
  • 0:4 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   We hebben nog wel even, het is nog geen twaalf uur. Ik had nog een vraag gesteld over
  • 0:3 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   We hebben nog twee moties te gaan, daar help ik u even aan herinneren.
  • 0:18 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, ik ben heel kort. Omgevingsplan, omgevingswet, en ik dacht eerst even dat het de heer Borgesius was, maar ik denk dat het mevrouw Brongers is, ik weet niet of u de vraag nog weet, financiële gevolgen, hoe worden we meegenomen, het is een aardige impact deze hele wetgeving.
  • 0:6 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Onbeantwoorde vragen over de Omgevingswet. Mevrouw Brongers.
  • 0:54 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja, dank u wel voorzitter. De expliciete vraag heb ik dan even gemist, hoe wordt u verder meegenomen in het omgevingswet/omgevingsplan verhaal. Binnenkort ontvangt u het participatieplan van de omgevingswet, die wordt u ter informatie aangeboden in dat plan beschrijven wij hoe en op welke manier wij partners, organisaties, burgers, maar ook u als raad willen betrekken in de verdere uitwerking van de plannen en de visie voor wat betreft de Omgevingswet. Daar aan volgend zullen volgend jaar ook een aantal informerende dan wel opiniërende vergaderingen worden gepland om u in dit hele proces mee te nemen.
  • 0:8 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Dank u, u kunt overgaan tot stemming voorzitter.
  • 2:09 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dat lijkt me dan, dank u wel meneer Van Beek, dat lijkt me inderdaad een correcte conclusie. Ik heb mij net even vergewist van de vraag of we niet eerst over de moties moesten stemmen en dan pas over het stuk zelf, maar dat blijkt niet het geval te zijn. Dus we stemmen nu achtereenvolgens eerst over de najaarsnota 2018, daarna over de begroting 2019 en ten slotte over de motie ingediend door D'66 en GBS, omtrent de herindeling. We beginnen de besluitvorming rond de najaarsnota. Bij handopsteking graag, wie van u stemt in met het vaststellen van de najaarsnota 2018. Bij handopsteking graag. Nou dat is makkelijk tellen. Dan is het hierbij met 21 stemmen voor aangenomen. [voorzitter klopt met hamer] Dan gaan we over tot het vaststellen van de programmabegroting 2019, een aantal van u heeft al een vooruitblik gegeven. Bij handopsteking graag, wie van u stemt in met het vaststellen van de programmabegroting 2019. Dank u wel, dat is dan aangenomen met 21 stemmen voor en geen tegen. [voorzitter klopt met hamer] Dan de motie rond de herindeling, ondertekend door de heer Pals en de heer Bieze namens hun respectievelijke partijen. Wie van u heeft behoefte aan een stemverklaring. Niemand. Dan stemmen we hierover wederom bij handopsteking. Wie van u is voor deze motie. Dat is twee voor. Wie van u is tegen deze motie. Dat zijn er 19, dan is de motie verworpen. [voorzitter klopt met hamer]
 • 10a Motie kinderpardon
  • 10a. Motie kinderpardon (244,67 KB)
  • 0:9 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Ten slotte de motie vreemd aan de orde van de dag. De heer Hofstra.
  • 1:02 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja dank u wel voorzitter. Ik denk dat ik hem maar gewoon snel oplees, heel snel. De raad van de gemeente Stadskanaal, in vergadering bijeen op 12 november 2018, constaterende dat; kinderen die vijf jaar of langer in Nederland zijn als geworteld mogen worden beschouwd. Zij nemen vaak al volledig deel aan onze samenleving en beschouwen ons land als hun thuis; voor deze kinderen nu toch uitzetting dreigt, omdat het meewerkcriterium van het kinderpardon zo strikt wordt toegepast dat bijna geen enkel geworteld kind nog een kinderpardon kan krijgen; er wellicht ook in onze gemeente kinderen zijn die in deze situatie verkeren. In veel gemeenten al soortgelijke moties zijn aangenomen; overwegende dat het uitzetten van deze gewortelde kinderen naar landen die voor hen vreemd zijn de lokale gemeenschap kan ontwrichten en de ontwikkeling van deze kinderen geweld aandoet. Er ook binnen onze gemeente een brede steun is voor deze kinderen bij klasgenoten, ouders en andere direct betrokkenen om deze kinderen in Nederland te laten blijven; het noodzakelijk is om bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten voor een oplossing voor deze groep kinderen; verzoekt het college bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, met klem te pleiten voor een oplossing voor deze groep kinderen, bijvoorbeeld door versoepeling van het meewerkcriterium van het kinderpardon, en tegelijkertijd via de VNG druk uit te oefenen op de staatssecretaris van Justitie e