Raadsinformatie

Raadsvergadering 17 december 2018

Naam
Download het audiobestand (61,66 MB)
Download de gesproken tekst (839,47 KB)
Download de vergaderstukken in pdf (19,80 MB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Onderzoek geloofsbrieven, beëdiging ni..
 • 5 Insprekers
 • 6 De besluitenlijst van 15 oktober 2018
 • 7 De besluitenlijst van 12 november 2018
 • 8 Inlichtingen college
 • 9 Lijst met ingekomen stukken
 • 10 Lijst met openstaande toezeggingen en ..
 • 13 Rondvraag
 • 14 Verkeersstructuur centrum Stadskanaal
 • 15 Vaststellen verordeningen gemeentelijk..
 • 16 Vaststellen decemberwijziging 2018
 • 17 Vaststellen verordening vaststelling r..
 • 18 Verlengen aanwijzing accountant
 • 18a Vaststellen offerteaanvraag aanbestedi..
 • 19 Sluiting
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 0:32 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Goedenavond dames en heren, hartelijk welkom, ik ga het eens helemaal netjes doen. Hartelijk welkom aanwezigen, gasten en mensen van de pers en de mensen die thuis meeluisteren. Hierbij open ik deze vergadering [voorzitter klopt met hamer]
 • 2 Mededelingen
  • 2:16 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   In het kader van de mededelingen heb ik een treurige. En die zal ik even voorlezen. Naar wij begrepen hebben is voormalig raadslid, de heer Piebe van Boon, overleden op 12 november jongsleden. Hij was raadslid van de PvdA van 29 april 1986 tot 14 april 1098. Daarna was hij nog een aantal jaren lid van de commissie rechtsbescherming. Voor deze jarenlange inzet zijn wij als gemeente en als raad hem dank verschuldigd. En ik vraag u dan ook om even te gaan staan en een moment stilte in acht te nemen. ( 1minuut stilte) Verder heb ik nog als mededeling de afwezigheid van de heer Klopstra. En ik heb nog als mededeling dat aan mij als voorzitter van de raad gemeld is dat mevrouw Berndt de raad zal verlaten en dat de fractie van het CDA een nieuwe fractievoorzitter heeft gekozen en dat is de heer Klaas Remmerts. We zullen zo meteen afscheid nemen van Marianne. Is er nog iemand anders die mededelingen heeft? De heer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:7 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ik had het al even aangegeven, maar ik heb een bereikbaarheidsdienst vanuit de jeugdhulpverlening, dus ik kan ook gebeld worden vanavond. Als ik gebeld word dan stap ik er even uit.
  • 0:16 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. Ook de heer Lesman heeft mij gemeld dat hij bereikbaar moet zijn vanavond. Nog andere mededelingen? Nee.
 • 3 Vaststellen agenda
  • 03. Vaststellen agenda gewijzigd (249,63 KB)
  • 0:24 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dan gaan we de agenda even vaststellen. U heeft een gewijzigde agenda ontvangen. Staat daar alles op wat er op moet staan? Ja. Dan gaan we die bespreken vandaag.
 • 4 Onderzoek geloofsbrieven, beëdiging nieuw raadslid en nieuwe lijstopvolger en benoeming nieuw lid werkgeverscommissie
  • 3:36 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dan komen we nu aan een formeel deel toe, want we zijn nog niet compleet als raad. Dus wij beginnen om even Marianne naar binnen te halen. Marianne dit was kort maar krachtig. Naar ik heb begrepen ben jij voor het eerst voor ons allemaal op de radar gekomen toen je deelnam aan de cursus politiek actief. En dat was al in 2017 begreep ik. En jij hebt de naam van die cursus ook tussen je oren geknoopt en je dacht hier past geen vrijblijvendheid dus vanaf dat moment ben je ook regelmatig gespot bij allerlei vergaderingen en is kennelijk het vlammetje echt gaan branden bij jou. Ik denk, ik heb een aantal mensen bevraagd, maar er zijn twee woorden die echt vrijwel iedereen noemt als het over jou gaat en waar je dus kennelijk je in de relatief korte tijd dat je hier nu als fractievoorzitter actief bent geweest hebt kunnen profileren en dat zijn de woorden; hartelijk en constructief. En dat lijken me twee om in te lijsten, dat zijn belangrijke woorden die een prettig mens typeren. Ik wil er nog wel één aan toevoegen. En dat is het woord; plichtsgetrouw. Ik heb begrepen van jou persoonlijk, maar ik denk dat anderen dat ook wel begrepen hebben, dat dit afscheid door jou niet zo voorzien en eigenlijk ook niet zo gewenst was. Maar dat persoonlijke omstandigheden op dit moment in je leven en de prioriteiten die je moet, vind dat je moet stellen, je hiertoe nopen, omdat zoals je zelf in je brief zegt, jij zegt die omstandigheden die laten mij niet toe om mijn rol hier in de raad in te vullen op een manier zoals ik dat wil en passend vindt voor mezelf en voor mijn partij. Ik vind dat een nare maar een hele mooie motivatie. Want het geeft aan hoe belangrijk jij dit werk vindt. Dus het is een, heel jammer voor jou en voor ons dat een zo hartelijk constructief en plichtsgetrouw raadslid ons nu even verlaat. Maar we willen je van harte danken voor je inzet en dat doen we zoals gebruikelijk met een bloemetje.
  • 0:43 M. Berndt-Becker
   fractievoorzitter CDA
   M. Berndt-Becker
   Mevrouw Berndt spreekt zonder microfoon.
  • 1:24 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Ja Marianne Berndt heeft haar ontslag zoals u allen hebt kunnen zien in de brief van 14 november aangekondigd, maar formeel Marianne gaat jou ontslag pas in als je opvolger is benoemd. Dus daar zullen we nu maar onmiddellijk haast mee maken. Dus gaan we nu natuurlijk eerst even de commissie van de geloofsbrieven inrichten. We hebben het lot laten beslissen, een beetje, en het voorstel is om als commissieleden te benoemen; mevrouw Sterenborg, de heer Bieze en de heer Pals. Mevrouw Sterenborg voorzitter te laten zijn. En hen te vragen om de geloofsbrieven van de twee te beëdigen nieuwe leden of lid en fractie-assistent, lijstopvolger, te laten onderzoeken. Stemt u daarmee in raad? Dat we deze drie personen, stemmen die drie personen daarmee in? Mooi. Dan schors ik nu de vergadering zodat de geloofsbrieven onderzocht kunnen worden.
  • 0:3 schorsing
  • 0:5 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Ik heropen de vergadering en geef graag het woord aan de voorzitter van de commissie, mevrouw Sterenborg.
  • 1:7 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel. Geachte leden van de raad, als voorzitter van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven breng ik graag verslag uit van de bevindingen van de commissie. Dat doe ik echter niet eerder nadat ik u, mede namens mijn overige commissieleden, hartelijk dank zeg voor het in ons gestelde vertrouwen. Dat dit pas op de valreep van dit jaar gebeurd doet daaraan niet aan af. Wij hebben het gewoon niet zien aankomen. Vandaar dat uw beslissing ons extra vreugdevol stemt. Tot slot willen wij u het volgende mededelen; de commissie heeft de geloofsbrieven en de andere documenten onderzocht die zijn ingediend door mevrouw Agnes Ingeborg Wubs-Kramer en de heer Peter Dino Gelling. Mevrouw Wubs-Kramer wil beëdigd worden als raadslid en de heer Gelling als lijstopvolger. Wat dit onderzoek betreft kunnen wij u melden; de stukken waren in orde. We stellen daarom voor om mevrouw Agnes Ingeborg Wubs-Kramer toe te laten als lid van de raad en de heer Peter Dino Gelling toe te laten als lijstopvolger. Dank u wel.
  • 1:17 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. Dan verzoek ik nu echt of mevrouw Agnes Wubs en de heer Peter Gelling binnen willen komen en hier in het midden plaats willen nemen en ik verzoek iedereen te gaan staan. Dan lees ik de eed voor en dan kan u omstebeurt u eerst en dan u de eed afleggen. Ik zweer dat ik om tot lid van de raad of lijstopvolger benoemt te worden rechtstreeks noch middellijk onder welke naam of welk voorwendsel ook enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad of als lijstopvolger naar eer en geweten zal vervullen.
  • 0:01 A. Wubs-Kramer
   steunfractielid CDA
   Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.
  • 0:05 P. Gelling
   raadslid CDA
   P. Gelling
   Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.
  • 2:03 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dan bent u hierbij beëdigd tot lid van de raad en tot lijstopvolger. Gefeliciteerd. Het gaat nu echt beginnen, we gaan verder. En we blijven in het benoemingensfeer, want met het vertrek van Marianne is er ook een vacature ontstaan in de werkgeverscommissie en daarvoor is het voorstel om Marianne Berndt te vervangen door Klaas Remmerts. Hier moeten we schriftelijk over stemmen gezien het feit dat het een persoon betreft tenzij u nu tegen mij zegt wij gaan allemaal hier per acclamatie mee akkoord. Dan feliciteer ik de heer Remmerts met het feit dat hij deel mag nemen aan de werkgeverscommissie. En die is dan weer hiermee compleet.
 • 5 Insprekers
  • 0:9 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Er hebben zich geen insprekers gemeld voor vandaag.
 • Informatieve stukken

 • 6 De besluitenlijst van 15 oktober 2018
  • 06. Vaststellen besluitenlijst van 15 oktober 2018 (291,56 KB)
  • 0:21 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dus we gaan gelijk door naar de besluitenlijst. Begin ik met de besluitenlijst van 15 oktober. Tekst en naar aanleiding van, pagina 1. Mevrouw Huizing, VVD.
  • 0:8 L. Huizing
   raadslid VVD, Wethouder (VVD)
   L. Huizing
   Ja, dank u wel voorzitter. Bij aanwezige raadsleden staat de heer Jan van Calker, maar het was mijn eerste raadsvergadering die ik zelf weer heb bijgewoond.
  • 0:06 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Ja, dat is wel een beetje sneu, als je er dan, ja. Dat zullen wij corrigeren, ik weet het zeker, u was erbij. Mevrouw Schipper, PvdA.
  • 0:20 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ik wou even terugkomen wat er in staat over de duikers- en kanovereniging. Intussen is alles naar tevredenheid opgelost en ik ben blij dat het allemaal op deze manier gegaan is. Dat wou ik toch even melden, dank u wel.
  • 0:18 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. Nog iemand? Nee. Pagina 2, pagina 3, pagina 4, de heer Van der Heide, CU.
  • 0:9 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja, op pagina 4 bijpunt 15 heb ik niet deelgenomen aan de besluitvorming met debat en dat is niet vermeld dat ik de vergadering toen heb verlaten.
  • 0:15 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Ja, terecht. Dat voegen wij toe. Pagina 5, dan is het verslag hierbij vastgesteld.
 • 7 De besluitenlijst van 12 november 2018
  • 07. Vaststellen besluitenlijst van 12 november 2018 (276,93 KB)
  • 0:25 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Gaan we naar het verslag van 12 november . Idem dito, tekst en naar aanleiding van pagina 1, pagina 2, de heer Mellies, LB.
  • 0:17 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Ja dank u wel voorzitter. Ja er gaat naar aanleiding van een vraag die ik gesteld heb in de rondvraag over het onderhoud in het Noorderbos, over de schapen en de herder, de portefeuillehouder zou daar navraag naar doen en we hebben nog niks ontvangen. Dank u wel.
  • 0:02 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. Ik had mevrouw Brongers anders het woord gegeven, want die wil die naar aanleiding van graag wat opmerken. Mevrouw Brongers.
  • 0:31 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja, dank u wel voorzitter. Die navraag is inderdaad gedaan. Wij hebben inderdaad ook gemerkt dat de schapenhoeders of houders daar net niet altijd gebruik van maken en het voornemen is om dat in 2019 te evalueren. Ze kijken waar nu de behoefte ligt en ook naar de afspraken dan inderdaad nagekomen worden. waar er sprake is van achterstallig onderhoud zullen wij dit verwerken, verbeteren.
  • 0:7 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   De heer Mellies, LB.
  • 0:07 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Ja dank u wel voor de beantwoording van deze vraag. Ik had nog een andere vraag over pagina 2 en dat betreft de motie die wij hier raadsbreed hebben aangenomen over de spoorlijn Veendam-Stadskanaal- eventueel doortrekken Emmen. Er zou een gesprek plaatsgevonden hebben met gedeputeerde kort daarna en kan de wethouder hier iets over kwijt of zegt hij van ik hou het eerst voor me en de raad wordt later geïnformeerd. Dank u wel.
  • 0:7 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   De heer Borgesius heeft mij gevraagd om naar aanleiding verslag iets te mogen zeggen op dit punt. De heer Borgesius.
  • 1:9 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Ja in het vervolg moeten we misschien zelf de vingen wel opsteken bij naar aanleiding van. want anders was het gebeurd bij het volgende punt. Inderdaad heer Mellies u als raad heeft het college opgeroepen 12 november met de motie op een tweetal punten. Voor wat betreft punt 1 de reactivering Veendam-Stadskanaal en als tweede een inspanning te leveren voor het verlengen in Stadskanaal richting Emmen. Helemaal correct. Daarop kan ik u zeggen dat ondergetekende tezamen met de wethouder van Veendam 23 november jl. bij de gedeputeerde op bezoek is geweest en dat wij daar in feite de mededeling hebben gekregen, dat heeft ze dacht ik ook wel vaker toegezegd, dat het huidige college zeg maar dit termijn een besluit omtrent de lijn Veendam-Stadskanaal wenst te nemen en dat ze heeft toegezegd dat gaat worden behandelt in de Statenvergadering van 13 maart aanstaande, 2019.
  • 0:15 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. Voldoende? mevrouw Brongers.
  • 0:39 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ik wou nog graag een opmerking maken ook naar aanleiding van het eerste punt in de rondvraag, de vraag is gesteld door de heer Hofstra inzake de wortelgroei aan de Kinglaan. Daarvan heb ik ook gezegd zei laat dat en dat ik daar naar zou kijken, dat is inderdaad gebeurd. De wortelgroei is daar uiteraard zoals u zelf ook geconstateerd heeft aan de orde vervelend genoeg er zijn al een paar reparaties uitgevoerd. De nieuwe inspectie vindt plaats in 2019 en zo nodig zullen wij daar ook repareren.
  • 1:25 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. Ik heb zelf ook nog een toezegging gedaan, dat betrof de vraag van mevrouw Luijken, SP, over het signaal wat zij had gehad dat er een toename overlast was van jongeren in het winkelcentrum. Ik heb inderdaad navraag gedaan bij de politie en mevrouw Luijken kort daarna schriftelijk op de hoogte gesteld, maar ons is daar niet van bekend. Maar het is wel een permanent punt van aandacht dat overlast, echte overlast, van jongeren in de gaten gehouden wordt door de politie. Maar er is dus niets bekend van een toename daarvan. Dan is hiermee, nee, we hebben nog een pagina 3 en ook nog pagina 4. Pagina 3, tekst en naar aanleiding van. Over het kinderpardon heeft u inmiddels een schrijven ontvangen. Pagina 4. Dan is het verslag van 12 november hierbij vastgesteld.
 • 8 Inlichtingen college
  • 0:01 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dan gaan we naar het onderdeel inlichtingen vanuit het college, maar volgens mij heeft het college zijn kruit al verschoten. Ja, toch, er waren geen andere inlichtingen.
 • 9 Lijst met ingekomen stukken
  • 09. Lijst met ingekomen stukken (250,92 KB)09.01. Jaarverslag 2017 toezichthouder calamiteiten en geweld Wmo (227,07 KB)09.01.1 Bijlage jaarverslag 2017 toezichthouder calamiteiten en geweld Wmo (115,21 KB)09.02. Brief omtrent bankje bij graf (734,44 KB)09.03. Stand van zaken gemeentelijke herindeling en vooruitblik (689,96 KB)09.03.1. VGG over reactie brief GS over bestuurlijke organisatie (146,45 KB)09.04. College over project duurzaamheid (681,24 KB)09.05. College over participatieplan omgevingswet 2018 (304,42 KB)09.05.1. Participatieplan omgevingswet 2018 (743,78 KB)09.06. VGG over evaluatie ORTproces (123,65 KB)09.06.1. VGG Evaluatierapport ORTproces (283,83 KB)09.07. College over clientervaringsonderzoek 2017 (760,92 KB)09.07.1. Vragenlijst Clientervaringsonderzoek 2017 (210,67 KB)09.07.2. Excelsheet Clientervaringsonderzoek 2017 (210,67 KB)09.08. College over jaarverslag 2017 en jaarprogramma 2018 waterketen (416,73 KB)09.08.1. Samenvatting jaarverslag 2017 jaarprogramma 2018 waterketen (273,25 KB)09.08.2. Jaarverslag 2017 en Jaarprogramma 2018 Waterketen (2,11 MB)09.08.3. Ledenbrief VNG Waterketen (305,71 KB)09.08.4. Factsheet waterketen gemeenten en deltaprogramma (1,2 MB)
  • 1:27 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dan gaan we naar de lijst van ingekomen stukken, 8 stukken. Ik kijk even rond wie opmerkingen heeft hierover. De heer Pals, D'66, over welk stuk. 2, nog iemand anders over stuk 2. De heer Bieze, GBS, mevrouw Schipper, PvdA. En de overige stukken zijn daar nog vragen of, ja mevrouw Ham, SP. Stuk 5. Dat was het? Ja. Dan beginnen we met stuk nummer 2 en geef ik de heer Pals het woord. Stuk nummer 2, betreffende de brief over het bankje op de begraafplaats.
  • 3:20 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter wij hebben de brief ontvangen of gelezen omtrent het bankje bij het graf. En ja eigenlijk is het wel een beetje klein bier maar eigenlijk is het heel groot leed. Want als je het stuk leest dan denk ik dan komt mij dan komt er bij mij zo'n Daniel Blake achtige scenario bij me op. Voor iemand die Daniel Blake kent kan ik de film aanbevelen. Het gaat hier om een oude heer, heel slecht ter been, zet een bankje bij het graf, zit er vervolgens vijf jaar bij het graf van zijn vrouw te mijmeren, meneer heeft enorme behoefte om daar te zitten, blijkbaar komt er vijf jaar lang ook geen toezichthouder op het kerkhof totdat er op een gegeven moment iemand alert is en zegt dat het bankje moet worden verwijderd. Vervolgens volgt er een enorme briefwisseling, 21 september een brief van de familie, 24 september reactie van de gemeente, 26 september familie laat het er niet bij zitten, weer een brief, 28 oktober weer een brief van de gemeente en het schiet maar niet op. Want de gemeente blijft in een halsstarrige houding zitten van bankje moet weg, het mag niet, het kan niet, het moet gewoon verwijderd worden. Dan denk ik ja je kunt wel regels hebben, wij zijn allemaal verantwoordelijk voor onze eigen regel en voor onze eigen dingen, maar aan de andere kant denk ik van als je vijf jaar een bankje laat staan, dan denk ik van dan had je de tweede week de regel moeten instellen. Dus ons voorstel is wij vinden het een verschrikkelijke om zoiets te lezen en ons voorstel zou dan ook zijn van als meneer Meijer, we mogen de naam noemen want de naam is gemeld in de briefwisseling, laten we voorstellen van ons voorstel zou zijn als meneer Meijer niet meer op het kerkhof komt dat je dan het bankje verwijderd. Omdat je gewoon vijf jaar lang hebt gedoogt dat het wel verwijderd wordt. Want ik kan u verzekeren, 9 november is de laatste brief van de gemeente ja die is niet meegestuurd in de stukken helaas, maar wederom kan de familie weer bezwaar maken. Dus wederom zal de familie weer bezwaar maken over dit bankje, dus het gaat maar door en het gaat maar door en het enige wat de toezichthouder doet is een suggestie doen dat meneer die moet maar een uitklapbaar stok, wandelstok aanschaffen met een uitklapbaar zitvlak of een lichtgewicht inklapbare rollator. Dat zijn allemaal hele mooie suggesties en ook heel begrijpelijke suggesties, maar het raakt kant noch wal van iemand die daar een bankje nodig heeft omdat hij totaal zijn evenwicht niet kan bewaren. Dus hoe lief ook bedoelt, vinden wij eigenlijk, ook in het licht van kerst misschien, strijk over uw hart, sta toe dat dat bankje daar mag blijven staan en laat de toezichthouder in het vervolg beter zijn werk doen en niet één keer in de vijf jaar op het kerkhof komen en dan gaan ingrijpen. Want dat vind ik het meest onbehoorlijke van de hele situatie. Tot zover onze bijdrage.
  • 0:4 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. De heer Bieze.
  • 1:25 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja, dank u wel voorzitter. Even ter aanvulling, wij gedogen wel meer in dit land en wat dat betreft ben ik het wel eens met wat de heer Pals zegt, het gaat om een oude man, volgens mij rond de 86, dus nou de vraag is natuurlijk hoe lang kan die daar nog blijven zitten. Dus laat het zolang staan totdat meneer is overleden. In de beheersverordening wordt ook niet over bankjes gesproken dat die niet zouden zijn toegestaan. Dus meneer doet volgens ons niks onwettelijks. Nou en als je dan kijkt dat dat voor een aanvraag nog weer de termijn met een maand verlengd wordt dan vindt ik de opmerking in de brief wel terecht, dat je voor zo'n simpele aanvraag twee maanden nodig hebt om daar een beslissing op te nemen dat ja dat vinden wij wel erg ver gaan. Als je dan over inlevingsvermogen praat dan zou ik als gemeente gewoon met de familie in gesprek gaan en zolang mogelijk zo lang meneer leeft het bankje gedogen, niemand heeft daar last van en volgens mij ontstaat er ook geen run bij andere mensen die dit willen gaan doen, op bankjes om die op een begraafplaats neer te zetten. Dank u.
  • 0:4 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. Mevrouw Schipper, PvdA.
  • 1:9 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja, dank u wel voorzitter. Nou eigenlijk is alles al gezegd, maar ik wil het ook wel een beetje zonder emoties doen want dat is al door meneer Pals en meneer Bieze gedaan. Ik vind het eigenlijk gewoon een beetje, ik snap het niet helemaal, ik vind het ook iets van niet kunnen verhaal. Kijk er wordt een bankje neergezet en dan na 5-6 jaar want ze kunnen allemaal die datum lezen wat op dat graf staat, na 5-6 jaar komt er eens iemand langs die zegt van nou maar dat bankje moet weg. en dat vind ik toch iets van dat je dat dan ook nog het bankje weghaalt, dat vind ik toch eigenlijk, ik vind het niet kunnen en ik vraag me ook af hoe het college zich hier uit red want ik vind het echt een niet passen bij een gemeente Stadskanaal dat dit soort dingen gebeuren bij iemand die dus een bankje op het kerkhof zet en ik snap best dat er niet bij ieder graf een bankje kan komen te staan, maar maak er dan regels van en probeer dan ook te handhaven. Maar zoals dit gegaan is denk ik dat het nou absoluut geen schoonheidsprijs heeft. Dank u wel.
  • 0:6 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. Mevrouw Veenstra portefeuillehouder.
  • 1:51 L. Veenstra
   L. Veenstra
   Dank mevrouw de voorzitter. Laat ik beginnen met dat ik, ik kan best begrip opbrengen voor de wens van meneer voor dat bankje gezien zijn leeftijd nou ja goed zijn partner die daar begraven ligt dus ik snap de wens van meneer om dat bankje daar te hebben en ik kan ook nog wel begrip opbrengen voor het onbegrip bij meneer en zijn familie want ja we hebben dat bankje 5 jaar gehad en nou mag het niet meer. Dus dat begrijp ik en ik heb ook nog wel begrip voor het onbegrip over de lange termijn die inmiddels verstreken is, want dat we lang met elkaar onderweg zijn dat deel ik met u. Ik moet u echter het antwoord schuldig blijven op waarom wij zolang schriftelijk met elkaar onderweg zijn, want het lijkt me inderdaad niet een hele moeilijke kwestie. Dus met uw goedvinden en mevrouw de voorzitter zou ik u daar graag schriftelijk ook gezien de periode die nu voor ons ligt en voor we elkaar weer zien zou ik u daar graag schriftelijk een antwoord op wille doen toekomen, dus van waarom duurt het zo lang met die brieven over en weer, en twee ook wil ik graag navraag doen van hoe kan het dat het bankje daar inderdaad vijf jaar gedoogt is. want we hebben in dit huis wat mij betreft geen discussie over het wel of niet toestaan van het bankje. Want op het moment dat wij toestemming geven voor 1 bankje en dat zal absoluut niet met 10 bankjes per week gaan, maar dan is het, en het klinkt misschien een beetje naar gezien het verhaal er om heen, maar dan is het nu een bankje en volgende week is het een krukje en dan wordt er een tafeltje bijgezet en zo staat er straks van alles en ja we hebben gewoon regels met elkaar gemaakt daaromtrent en die wil ik graag handhaven, maar ik wil wel duidelijk hebben van waarom is het zolang gedoogt en waarom duurt de correspondentie nu zo lang. En ik hoop dat u ermee kunt leven dat ik die antwoorden schriftelijk naar u doe toekomen.
  • 0:16 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. In feite zegt wethouder wat ook het advies aan u is, namelijk stel het in handen van het college. Is dat, mevrouw Schipper, PvdA.
  • 0:41 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Sorry, op zichzelf vind ik dat prima, maar ik vraag me af u zegt van we hebben het gedoogt er waren geen regels dus dan heb je het ook niet gedogen of het werd gewoon, er waren geen regels voor. En nu komen er dan wel regels dus dan kun je ook altijd kunnen kun je het altijd hard maken dat je zegt van nou ok toen waren er nog geen regels per ingaan van 2019 zijn er wel regels dus nieuwe bankjes worden niet meer mag niet meer geen gedogen maar dan niet meer maar dit bankje dat was voor het gedoogbeleid of voor het mag wel of mag niet beleid dan is het een ander geval. Misschien kan het zo opgelost worden.
  • 0:3 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   de heer Bieze.
  • 0:50 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja, voorzitter de wethouder die zegt toe dat zij over de periode van aanvraag iets gaat schrijven, maar ik zit wel een beetje op de lijn van mevrouw Schipper en ik heb het net ook over inlevingsvermogen gehad, vijf jaar gedogen betekend nu niet dat we in een keer de zaak maar kunnen wegstrepen voor dit geval. ik vind dat we clementie moeten toepassen voor dit geval en regels opstellen dat er geen bankjes meer op begraafplaatsen mogen staan, persoonlijk prima, het staat er nu niet in, dus waar u dan op handhaaft dat weet ik niet , dus ik vraag me ook af als deze mevrouw naar de rechter toe stapt of deze meneer naar de rechter toestapt wat er dan uitkomt want u kunt gewoon niet handhaven want het staat er echt niet in. Dus ik wil het graag wel de toezegging graag wel uitbreiden naar het gedogen van dit geval. Dank u.
  • 0:4 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   de heer Pals
  • 0:55 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja ten langen leste voorzitter. De brief die van 9 november en ik sorry hij zit niet bij de ingekomen stukken maar de familie wordt wederom opgeroepen om bezwaar te maken als ze het niet eens zijn met dat advies over een uitklapbare zitstok of een liggewicht inklapbare rollator, kunnen ze wederom bezwaar maken, dus ja ik zou daar toch echt waarde aan hechten dat u morgen even een briefje schrijft naar meneer Meijer dat hij nog even hold on over zijn bezwaarschrift kan want anders krijgen we weer misschien weer een briefwisseling van heen en weer heen en weer heen en weer en zo komen we er ook niet uit. Dus ik zou het echt op prijs stellen dat u morgen even een briefje stuurt naar de familie of naar de heer Meijer het adres staat bovenaan de brief door te zeggen het is in behandeling en we komen met een schriftelijke verklaring. Dan is in ieder geval de familie even gerustgesteld.
  • 0:5 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Ik kijk met een schuin oog naar de portefeuillehouder want anders ga ik afconcluderen.
  • 0:26 L. Veenstra
   L. Veenstra
   Ja volgens mij heb ik inderdaad de toezegging gedaan om schriftelijk te reageren ten aanzien van inderdaad de lange termijn voor correspondentie, waarom is dit vijf jaar gedoogt ondanks dat er ook bij mijn weten absoluut wel regels zijn ten aanzien van plaatsen van nou ja bankjes en dergelijke bij graven. En de suggestie die de heer Pals doet daar zal ik over nadenken.
  • 0:00 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   De heer Pals, laatste ronde.
  • 0:09 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, ik wil niet flauw doen naar de wethouder, maar erover nadenken vind ik wat anders dan toezeggen dus ik zou het toch echt op prijs stellen dat u dat gewoon toezegt, zo moeilijk is dat niet.
  • 0:8 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Ja ik begrijp het nu ook. De heer Bieze.
  • 0:22 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Nou ja ik vind dus dat er geen regels zijn, het staat niet in de beheersverordening van onze begraafplaatsen dat er geen bankjes geplaatst mogen worden. Dus als de wethouder zegt dat dat wel zo is volgens mij is dat niet zo. Ik vind dat daar even heel goed naar gekeken moet worden. dus en dat ook meenemen in de toezegging.
  • 1:4 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Ok, dit is een gesprek naar aanleiding van de ingekomen stukken, het voorstel op die lijst is om dit in handen van het college te stellen, u hebt vanuit drie fracties aangegeven wat u belangrijk vindt dat het college daarin meeneemt, ik heb van de wethouder twee toezeggingen gehoord op dat terrein en ten eerste dat ze in beeld brengt wat precies de geldende regelgeving is en ten tweede dat ze nagaat hoe de vertraging en de afhandeling is ontstaan. voor het overige neemt ze wat u haar heeft meegegeven mee in haar beantwoording en dat ziet u dan vanzelf terugkomen. Mocht het anders zijn dan moet u het politiek maken zou ik zeggen. Ja, dan gaan we naar stuk nummer 5, participatieplan Omgevingswet. Waar mevrouw Huizing een opmerking over wilde maken, sorry mevrouw Ham.
  • 0:54 J. Ham
   raadslid SP
   J. Ham
   Dank u wel voorzitter. Allereerst een heel fijn stuk om te lezen, fijn dat de inwoners van Stadskanaal betrokken worden in het omgevingsplan, maar ik heb toch nog een aantal vragen naar aanleiding van dit stuk. Te lezen valt dat u ook graag de jeugd van Stadskanaal wilt bereiken en dit gaat u doen via de scholen. Alleen het Noorderpoort wordt genoemd in dat plan, gaat u ook andere scholen hierin betrekken en hoe gaat u de jeugd bereiken die buiten Stadskanaal naar school gaat. En als tweede staat in de plannen dat de buurtbewoners via de wijkraden en de wijkraden gaan nog fietstochten organiseren in samenwerking met de gemeente, maar niet in iedere wijk zijn de wijkraden even actief, dus hoe worden de buurtbewoners betrokken die misschien in een wijk wonen waarin de wijkraad niet zo actief is, zou dit kunnen via de website, de FaceBook pagina of misschien middels een bericht in de Kanaalstreek.
  • 0:6 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel mevrouw Ham, SP. Mevrouw Brongers, portefeuillehouder.
  • 0:50 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja, dank u wel voorzitter. De eerste vraag; hoe zit dat met de jeugd die buiten Stadskanaal naar school gaat. Nou in die zin wordt het wat lastig om die erbij te betrekken en het Noorderpoort kent vele leerlingen van hier dus ik hoop dat die doelgroep toereikend is om ons van informatie te voorzien als het gaat om de Omgevingswet en visie. U noemt vervolgens de wijkraden en die niet zo actief zijn hoe gaan wij die dan benaderen en daarover gaan we met de wijkraden in gesprek om toch zoveel mogelijk mensen te bereiken want de wijkraden zijn onze eerste partners en in het stuk heeft u ook kunnen lezen dat communicatie uiteraard een heel belangrijk onderdeel is dus via alle mogelijke middelen zullen wij oproepen en zelf actief zijn om een bijdrage te vragen.
  • 0:4 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   mevrouw Ham, SP.
  • 0:15 J. Ham
   raadslid SP
   J. Ham
   Ik hoor nou alleen dat u het Noorderpoort gaat nou ja daar naartoe gaat, maar de andere scholen in Stadskanaal, dus het Ubbo Emmius, het Commenius College wat volgens mij tegenwoordig allemaal onder één noemer valt, gaat u die ook bereiken of
  • 0:3 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   mevrouw Brongers
  • 0:19 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Dank u wel voorzitter. Ja ze staan niet expliciet genoemd in de tekst, maar dit heeft te maken met is ook gerelateerd aan de wegwijs dag en die dag die vindt plaats met de leerlingen van het Noorderpoort. dus als zodanig hebben we dat als middel aangegrepen.
  • 0:3 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   mevrouw Ham.
  • 0:2 J. Ham
   raadslid SP
   J. Ham
   Ja, duidelijk
  • 0:3 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Mooi. De heer Pals, D'66.
  • 0:07 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, ik wil mevrouw Ham daar toch eens even in ondersteunen in uw aanpak over scholen. Wat maakt nou dat Noorderpoort zo bijzonder ten opzichte van andere scholen, ik bedoel mevrouw Ham die vraagt u heel netjes van laten we maar eens even er zijn meer scholen, ik wil meer aandacht voor leerlingen, het is een onderdeel van uw plan wat een breed gedragen concept is, dan denk ik van wat maakt het nou zo bijzonder dat je één school ik zou zeggen maak er een ?????????????????? voor iedereen want het is een hartstikke nuttig onderwerp waar iedereen mee te maken krijgt en zeker onze jeugd die in de toekomst hier blijft wonen. Dus ik begrijp uw beweegredenen niet om alleen maar één school en nogmaals waarom is het Noorderpoort nou zo bijzonder.
  • 0:3 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   mevrouw Brongers
  • 0:31 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Voorzitter, alle scholen zijn bijzonder en alle leerlingen ook en wij hebben getracht om de wegwijs dag als zeg maar middel te gebruiken, we moeten ook een beetje efficiënt zijn, en ik heb u vervolgens gezegd dat wij zoveel mogelijk dan, alle is onmogelijk, maar zoveel mogelijk jeugd betrekken en die ook actief benaderen en de wegwijs dag van het Noorderpoort, niets ten nadele van andere scholen, is daar een voorbeeld van.
  • 0:11 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Ok, voldoende zo? Dan hebben we hiermee de lijst van ingekomen stukken behandeld.
 • 10 Lijst met openstaande toezeggingen en moties
  • 10. Lijst met openstaande toezeggingen en moties (404,13 KB)
  • 0:26 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Gaan we naar de moties en toezeggingen. Die gaan we even helemaal doorlopen, dat hoort zo bij het einde van het jaar. En dat komt mooi uit want de einddatum van de toezegging gedaan door de heer Borgesius over het aantal overnachtingen op de camperplaats staat op vandaag. De heer Borgesius.
  • 0:23 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Ja, dank u wel voorzitter. Volgens mij was dat naar aanleiding van de vraag van de heer Pals van D'66, 28 mei. Dit seizoen zijn er aan camperovernachtingen op het Spoordok geweest; 2002. Dat was het, daar heeft de heer Pals naar gevraagd. Dus bij deze.
  • 0:11 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dus is het voorstel afvoeren, deze toezegging. De heer Hofstra, PvdA.
  • 0:03 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Hoe heeft het cijfer zich ontwikkeld ten opzichte van vorig jaar want dat is dan natuurlijk wel even interessant. Want het tarief is natuurlijk verhoogt.
  • 0:6 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Nou dit is een aanvulling op de toezegging. De heer Borgesius.
  • 0:26 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Over 2017 waren het aantal overnachtingen 2391. Dus iets minder. Indien u 2016 ook wilt weten, want anders vraagt u dat misschien toch, 2366. 2015, dan maak ik het lijstje maar af voorzitter met uw toestemming, 2580 en 2014 waren het 2270.
  • 0:3 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Gaat het nog verder het lijstje?
  • 0:1 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   nee
  • 0:3 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Ik vind dit al zeldzaam adequaat eerlijk gezegd.
  • 0:41 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Maar goed misschien wat ter aanvulling nog want dat zou misschien een volgende vraag kunnen zijn, dat men vraagt naar de opbrengsten, ik zal dat niet in detail gaan noemen, maar als ik kijk naar de opbrengst in 2014 t/m 2018, dan zijn die, en pak me dan niet op €500,-, maar die zijn nagenoeg gelijk. Maar dat komt natuurlijk mede omdat wij gedurende dit jaar ook het tarief hebben verhoogd. Dus de opbrengsten dit jaar zijn vergelijkbaar sowieso met die van het afgelopen jaar, die zijn op €7,- na hetzelfde zelfs zie ik nu.
  • 0:6 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. Nee, u durft het toch nog.
  • 0:20 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nee, gewoon even een nabrander als het ware want we hebben natuurlijk pas laat in het afgelopen in het jaar de tarieven verhoogt dus in die zin is het effect nog niet volledig te zien, dus volgens mij moeten we hier gewoon vinger aan de pols houden hoe de bezettingsgraad is en de onkosten of die dan terugverdient kunnen worden. Tot zover.
  • 1:00 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Prima. Nou meer dan toereikend beantwoord zou ik zeggen, dus afvoeren. Dan is er een toezegging gedaan door mevrouw Brongers omtrent taakstelling van De Pauw. Maar die is verwerkt in de najaarsnota, dus die beschouw ik als afgehandeld. Er is toegezegd dat we een bezinningsavond over de zonneparken houden, die is inmiddels geweest. kan ook afgevoerd worden. Dan hebben we het gezamenlijk plan; beschermd wonen. Maar dat is pas voor maart 2019 voorzien. De informatieplicht komt ruimschoots aan de orde op heidag die we inmiddels gezamenlijk aan het plannen zijn, ik stel voor dat we die ook hier als afgehandeld beschouwen. De evenementen kalender heeft u inmiddels schriftelijk informatie over ontvangen conform uw wens. De heer Wiersema, CDA.
  • 0:13 M.H.L. Wiersema
   raadslid CDA
   M.H.L. Wiersema
   Na het lezen van de brief, of van de schriftelijke informatie, denk ik toch dat een beetje we mekaar niet echt goed begrijpen, dus wij komen er nog op terug.
  • 0:3 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   dat is een toezegging?
  • 0:2 M.H.L. Wiersema
   raadslid CDA
   M.H.L. Wiersema
   een toezegging van mijn kant
  • 0:4 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dan reken ik daarop, maar hij kan hier af. Of moet hij hier blijven staan.
  • 0:2 M.H.L. Wiersema
   raadslid CDA
   M.H.L. Wiersema
   Haal hem er maar af hoor.
  • 0:31 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dan de toegezegde extra informatieavond over de jeugdzorg en in tegenstelling tot wat hier staat zal die niet 14 januari plaatsvinden, maar 29 januari, maar wordt wel al georganiseerd dus ik stel voor dat we hem hier afvoeren. Ja, eens? Dan hebben wij een blanco, de heer Hofstra, PvdA.
  • 0:08 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   De bezinningsavond bijvoorbeeld die halen we er ook af nadat die is geweest dus laten we hem er op staan totdat ie is geweest wat mij betreft.
  • 1:27 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Ik vind het prima, moeten we er alleen een andere datum achter zetten want anders lijkt het net of we niet op tijd waren, dat waren we eigenlijk wel. Ja, akkoord zo. Dan gaan we naar de moties, daar staan er nog twee. Eén is de motie reactivering spoorlijn. U hebt al aanvullende informatie gehad over het bestuurlijk overleg en de resultaten daarvan, ik zou zeggen hou 13 maart vrij in uw agenda. En verder kan het u niet ontgaan zijn dat het college allerlei acties heeft ontketend op dit punt waarbij denk ik nog goed is om te melden dat de ondernemersverenigingen van de 10 en zelfs nog meer dan die 10 gemeenten zich zeer fanatiek hebben ingezet om de adhesie verklaring ook te ondersteunen en die teller loopt door tot wel 30 geloof ik adhesie verklaringen van niet individuele ondernemers maar ondernemersverenigingen. Dus dat is best dat vind ik best indrukwekkend. Ze zoeken nog naar een vorm hoe we daar nog toereikende aandacht aan kunnen geven. De heer Maarsingh, CDA.
  • 0:01 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   U zegt hou dat even vast, bedoelt u daarmee te zeggen dat wij dat dat van ons verwacht wordt en ook van de raad van Veendam en misschien anderen dat wij compleet aanwezig zijn bij die discussie in de Staten en de besluitvorming. Want dan is er helderheid over , ????????????????????? hou dat even vrij.
  • 0:28 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   We hebben een duaal bestel, waarbij ik voorzitter ben van uw raad, maar er in politieke zin geen deel van uit maak. Ik ga er naar toe, laat ik het zo zeggen. en dan laat ik het aan de raad over wat die wil doen, ik wijs er alleen op dat mocht u plannen hebben, 13 maart is de dag om te laten zien dat heel Stadskanaal achter het voornemen staat tot de reactivering van de spoorlijn. En het is aan u welke conclusies die u daaraan verbind.
  • 0:08 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter dan is het misschien gewoon goed om te zeggen als raadslid dat het verstandig is voor degenen die in de gelegenheid zijn of zich vrij kunnen maken, om daar toch aanwezig te zijn want het is toch wel van groot belang dat ook de Staten zich realiseren dat wij erg benieuwd zijn over de uitkomst en of de nou ja de verwachtingen die gewekt zijn ook waargemaakt worden. Dank u wel.
  • 0:8 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Wil de raad hier op reageren of wilt u daar in januari nader op terugkomen. Mevrouw Schipper, PvdA.
  • 0:17 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja, dank u wel. Nou ik kan het ermee eens zijn, maar ik zie dus dat wij 12 maart een werkbezoek hebben misschien kunnen we het combineren met de 12e en 13e , dat er dus de 12e geen werkbezoek hebben en de 13e naar de Staten gaan.
  • 0:45 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Ik negeer even de suggestie dat we gaan overnachten in Groningen. Als je een beetje reizen gewend bent valt het reuze mee die afstand. Ja ik denk dat u als raad uw griffie de opdracht moet geven dit op een handige manier te regelen als u dat wilt, maar het is aan u om het te regelen. Ik denk wel dat we een statement maken als we daar voltallig zitten. Het ligt dus bij u, als u wat wilt moet u de griffie daartoe verzoeken. Ok, dan gaan we naar de motie kinderpardon. Daarover, mevrouw Schipper, PvdA.
  • 0:13 G. Schipper
   raadslid PvdA
   G. Schipper
   Ja er is twee weken terug al over gestemd in de Tweede Kamer en het is dus niet aangenomen, VVD en CDA hebben tegen gestemd dus ik neem aan dat deze er ook af kan, het heeft weinig zin om hier nog over te een discussie over aan te gaan.
  • 0:03 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Nou ja volgens mij was de vraag aan de orde of wij hebben gedaan als college wat ons werd opgedragen in deze motie en over onze acties hebben we u bericht en daarmee kan die denk ik inderdaad sowieso als afgehandeld beschouwt worden. Ja. Ok. Mooi. Houdt u het nog vol, gaan we gewoon beginnen met het eerste stuk. Ja.
 • 13 Rondvraag
  • 0:48 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dan gaan we na de rondvraag in ieder geval nog door met de verkeersstructuur centrum Stadskanaal. Na de rondvraag gaan we nog door. De rondvraag, heeft er iemand iets voor de rondvraag. Ik zie mevrouw Schrör, Mellies, Klinkhamer, dank u wel. Mevrouw Schrör, CDA. Aan u het woord.
  • 0:30 J. Schrör- de Lange
   CDA
   J. Schrör- de Lange
   Dank u wel voorzitter. Naar aanleiding van de brand bij afvalverwerkingsbedrijf Thalen eind vorig jaar en een krantenartikel van 10 november in het Dagblad van het Noorden over de brand bij Thalen in Meppel, waar in te lezen staat dat de verantwoordelijkheid van de toezicht is overgegaan van de provincie naar onze gemeente. Hoe kijkt het college hier tegenaan? En wat betekend dit voor de veiligheid van onze burgers.
  • 0:9 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   De heer Borgesius, portefeuillehouder.
  • 2:23 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Ja dank u wel voorzitter. Even richting mevrouw Schrör van het CDA, en ook andere raadsleden vanzelfsprekend, inderdaad dat artikel hebben wij natuurlijk ook gelezen en dat zult u dan ook mee hebben gekregen dat Thalen recycling die heeft hier op 31 oktober een aanmeldingsnotitie m.e.r. beoordeling bij onze gemeente ingediend. Dit is nu in behandeling, deze m.e.r., en afhankelijk, en die komt terug in uw college, dus zover is het nog niet, maar goed dat zal dan misschien uw volgende vraag zijn en daar kan ik dan misschien ook maar gelijk beter even op doorgaan, mocht daaruit een positief besluit volgen dan zal op dat moment zal er dus een aanvraag door de u genoemde bedrijf worden ingediend. Waarom nu bij de gemeente? dat houdt verband met, en dat is dan internationaal, ik was een klein beetje voorbereid op die vraag trouwens voorzitter, vandaar misschien ook een beetje het uitvoerige antwoord, maar dan valt dat onder de IPPC-regeling, en dat is een, in het Engels, dat is een Europese wetgeving, Integrated Pollution Prevention and Control en daarin staat omschreven wanneer je bepaalde afvalstoffen verzameld tot een bepaald volume in gewicht wanneer je daar beneden blijft dan val je dus onder gemeentelijk toezicht. En wanneer je du moment als je die hoeveelheden overschrijdt gaat het weer van de gemeente richting de provincie. Misschien even ter aanvulling voor wat betreft de handhaving want u sprak er ook over, over de brand, u weet waarschijnlijk ook dat daar sommen geld mee gepaard gaan voor wat betreft het brand blussen en al dergelijke dingen meer, het bevoegd gezag ten aanzien van al datgene wat voor 31 oktober dit jaar heeft plaatsgevonden op de door u genoemde locatie dat blijft dus bij Gedeputeerde Staten. En komt niet bij ons terecht, als gemeente Stadskanaal. Ik denk dat ik zo uitvoerig genoeg heb beantwoord voorzitter.
  • 0:3 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. Mevrouw Schror.
  • 0:02 J. Schrör- de Lange
   CDA
   J. Schrör- de Lange
   Dank u wel voor het antwoord.
  • 0:07 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   De heer Van der Heide, CU.
  • 1:47 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Dank u wel voorzitter. Even een kleine inleiding bij deze vraag. Naar aanleiding van het bericht op 6 december was er een brand nabij de kerncentrale Lingen, vlak over de grens met Drenthe, er is gelukkig geen straling vrijgekomen, zo melden de autoriteiten opgelucht. Naar aanleiding daarvan kregen wij vragen en viel het mij zelf ook op thuis, dat wij geen jodiumpillen hadden ontvangen een jaar geleden en de berichtgeving verteld ook dat er honderden huishoudens geen jodiumpillen hebben gehad in geval van een kernramp moeten zwangere en kinderen deze innemen ter voorkoming van eventueel schildklierkanker. En dat gaat over een kring van 100 kilometer vanaf Lingen, nou daar vallen wij als gemeente ook in. Graag een verduidelijking daarop. Dan nog een vraag over de berichtgeving omtrent de verandering in afvalinzameling voor volgend jaar. Er is veel over te doen, op social media voornamelijk, daar begeeft de gemeente Stadskanaal zich ook. Ik ga even terug naar eerder dit jaar waar we spraken over de VANG en toen hebben we een toezegging gehad van mocht het nou zo zijn dat er grote huishoudens zijn, grote gezinnen, ja die kunnen misschien niet uit met één container in de vier weken. We weten allemaal dat we wel moeten gaan voor verduurzaming en minder afval, maar toen heb ik wel de toezegging gekregen van ja dan kan er gewoon een gratis extra container aangevraagd worden. Met die verstande dat de lediging wel gewoon betaald moet worden, maar nu wordt er vanuit de gemeente berichtgeving gedaan dat er enkel op grond van medische achtergrond en een verklaring van de huisarts een en ander mogelijk is. Mijn vraag is; klopt dit? Naar mijns inziens dus niet. En kan hier een rectificatie op dit bericht want er is nogal veel onrust om de bewoners.
  • 0:04 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel de heer Van der Heide. Ik geef voor het eerst voor uw eerste vraag het woord aan mevrouw Veenstra als portefeuillehouder. Mevrouw Veenstra.
  • 1:09 L. Veenstra
   L. Veenstra
   Dank, en het is misschien een klein beetje een een-tweetje tussen de heer Van der Heide en mij, daar ga ik ook eerlijk over zijn, maar ik ben wel heel blij dat hij die vraag stelt. Want als die bij de heer Van der Heide leeft dan leeft ie waarschijnlijk ook op meer plekken en is dit misschien een mooi podium om er ook gewoon in zoverre duidelijkheid over te geven voor zover we kunnen. De berichten die de heer Van der Heide mij meedeelde waren voor ons ook nieuw en wij hebben de vragen dan ook direct doorgezet richting de Veiligheidsregio, van klopt het dat er onvolledig verspreid is in 2017. Onstwedde, Mussel voor een deel die het niet ontvangen hebben, die vraag hebben we doorgezet en klopt het bericht wat we afgelopen vrijdag ook in de media hoorden over de bevoorrading van jodiumpillen richting de apotheken en dergelijke en de onduidelijkheid daarover bij de apotheken en huisartsenposten, ook die hebben wij doorgezet richting de Veiligheidsregio en ik verwacht daar ook echt deze week nog wel een antwoord op en wat mij betreft doen we dat dan, het klinkt een beetje makkelijk, maar doen we dat ook schriftelijk gewoon echt toekomen op het moment dat we het binnen hebben want dan hebben we ook snel de informatie bij de mensen die het aangaat.
  • 0:3 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   De heer Van der Heide.
  • 0:7 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja, dank u wel voorzitter. Ja, blij dit te horen. Die vraag hier ook gesteld om er duidelijkheid over te geven omdat het breed leeft.
  • 0:9 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dan de tweede vraag, ik neem aan dat de heer Borgesius daar antwoord op kan geven. De heer Borgesius.
  • 1:59 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Ja, het is een afval dag vandaag. Voor wat betreft uw vraag heer Van der Heide in de oude verordening, daar werd genoemd, dus ook nog in de verordening van dit jaar, want dat is dan de oude verordening, want de andere verordening die komt straks aan de orde voor 2019, daar stond inderdaad vermeld dat wanneer iemand een tweede container van hetzelfde soort, dus laten we maar even zeggen twee keer grijs, dan moest men daarvoor betalen €17,50 aan vastrecht per half jaar, staat niet meer opgenomen in de nieuwe verordening. Bovendien stond in de oude verordening, en dat is hier ook wel eens aan de orde geweest, dat men voor het omwisselen van containers een bijdragen moest betalen van €12,50, staat ook niet meer in de verordening van het komend jaar. Is niet aan de orde. Waar u op duidt voor wat betreft medische indicatie, ik kan mij voorstellen dat daar in die zin een misverstand is. wanneer mensen aan kunnen tonen dat het op medische indicatie is en wanneer het niet op basis van hun inkomen getoetst kan worden en als het gerechtvaardigd is dat ze misschien problemen hebben om dat te betalen dan kunnen ze tegen overlegging van een medische indicatie ook een tweede container vanzelfsprekend krijgen en daarenboven dan ook nog vergoed krijgen. Wanneer dat niet het geval is en men vraagt ook een tweede container aan, en dat antwoord gaf u zelf, maar eigenlijk willen we dat natuurlijk liever niet, want dat zei u ook, van wij willen graag terug van die 168 kilo naar die 100 kilo, maar dan kan dat wel vanzelfsprekend voor wanneer er bijvoorbeeld veel luiers zijn of ik noem maar iets, kan men trouwens ook separaat inleveren binnen deze gemeente, staat wel op onze website, maar dan moet men inderdaad, kan men dat via KCC doen of eventueel een mail sturen en dan krijgt men een tweede container en daarvoor moet men natuurlijk wanneer men die ter lediging aanbied daarvoor betalen.
  • 0:5 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Voldoende heer Van der Heide?
  • 0:11 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Ja, voor het grootste gedeelte wel, ik zou nog wel graag van de wethouder willen horen dat de berichtgeving op social media vanuit de gemeente Stadskanaal hier en daar nog aangevuld wordt met de juiste berichtgeving.
  • 0:4 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   De heer Borgesius.
  • 0:5 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Wij zitten als werkgroep morgen weer bijeen en dan zal ik hieraan aandacht besteden voorzitter.
  • 0:00 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   De heer Mellies, LB.
  • 1:07 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Ja, dank je wel voorzitter. Ja ik wilde het hebben over verkeerslawaai. Het is een aantal jaren geleden alweer, in 2013, bij het bureau sanering verkeerslawaai bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een subsidie aangevraagd om 543 woningen hier in de gemeente Stadskanaal te saneren. Dat loopt dus al een tijdje en in 2014, ik heb het collegevoorstel hier voor me liggen, maart 2014, heeft het college ook besloten om een subsidie bedrag van bijna 3 ton ter beschikking te stellen voor een voorbereiding om voorbereiding te treffen om dus die woningen te gaan saneren. We zijn nou een aantal jaren verder, we zien ook elk jaar wel in de najaarsnota of in de jaarrekening dat er wel een vermelding staat van het is in behandeling, het is in behandeling, het is in behandeling, het gaat toch om een behoorlijk bedrag, ik geloof iets van 1,5 miljoen wat er vanuit het rijk onze kant op kan komen, er is ook een brief geweest van een meneer aan de Poststraat die in juli volgens mij die heeft ook al over gereageerd, we zouden graag willen weten wat daar de stand van zaken van is. Dank u wel.
  • 0:12 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Ik kijk naar mevrouw Brongers, is dat terecht of niet.
  • 0:36 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ik zal trachten de vraag te beantwoorden. In de vorige periode was het mijn portefeuille, maar ik weet denk ik heel aardig de stand van zaken, mocht ik niet volledig kunnen zijn dan kom ik er op terug. Zullen we dat afspreken? Voor wat betreft de sanering zijn we bezig met de laatste fase en worden de laatste woningen die zijn zeg maar bekeken om welke woningen dat gaat, de exacte aantallen weet ik op dit moment even niet, maar de subsidies zijn dus goed besteed en ik dacht dat we het hadden over drie fases en we zijn met de derde fase bezig dus in de afrondende fase.
  • 0:06 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   De heer Borgesius nog een aanvulling? De heer Mellies.
  • 0:22 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Ja, dank u wel voorzitter. Zou het dan misschien toch mogelijk zijn, want het is een behoorlijk technische verhaal ook en het gaat toch best wel om een hele hoop geld en zit daar geen schot en dan gaan we daar te lang mee lopen sukkelen, dat kan het misschien zo zijn dat we straks zelf voor die kosten gaan staan, is het misschien toch mogelijk dat de portefeuillehouder een toezegging kan doen dat we dit even in een brief richting de raad krijgen.
  • 0:7 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dat lijkt mij een goede oplossing. Sorry, mevrouw Brongers vindt u dat een goede oplossing.
  • 0:12 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja, voorzitter ik wil best voorstellen dat wij u schriftelijk even over het proces en de stand van zaken en de verschillende fases die al uitgevoerd zijn informeren. Kunnen we het zo afhechten, zeg maar.
  • 0:1 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Dank u wel.
  • 0:5 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Volgens mij wel. Dan gaan we naar de heer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:32 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ja, dank u wel voorzitter. Mij of ons kwam te gehore dat er in Alteveer een zekere meneer Oortwijn, en dat is een oud inwoner van Alteveer, die al heel lang gewoond heeft aan de Poortmanswijk, die wil daar heel graag twee kunstwerken plaatsen. En dat is inmiddels, kan ik zeggen dat het een casus is met een behoorlijke dossiervorming, is deze casus, het is afgewezen, dus mijn vraag aan het college of aan de desbetreffende portefeuillehouder, is dit bij u bekend.
  • 0:10 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Mevrouw Brongers.
  • 0:36 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja, dank u wel voorzitter. Er is inderdaad een verzoek binnengekomen van de persoon die u noemt om twee kunstwerken te mogen plaatsen. Waar die geplaatst zullen worden dat is even het punt van discussie en daarom is tot dusver het verzoek ook afgewezen, maar dat heeft te maken met de ondergrond waar de kunstwerken geplaatst zouden worden en dat is ook eigendom van het Waterschap. Dus wij zijn met de casus bezig, maar in eerste instantie is het verzoek afgewezen zoals het nu eruitziet zeg maar.
  • 0:3 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   dank u wel
  • 0:3 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Mag ik daar nog even op reageren, kijk ik snap dat hij is afgewezen
  • 0:2 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   de heer Klinkhamer, PvdA.
  • 0:50 T. Klinkhamer
   raadslid PvdA
   T. Klinkhamer
   Ja, sorry. Het is natuurlijk een heel juridisch getouwtrek en dat snap ik ook allemaal wel. Maar goed wij hebben ook een beetje zo'n jubileumjaar en we zijn toch momenteel wat moreel bezig op een aantal vlakken en misschien is het ook een idee om daar vanuit ook vanuit die kant eens bekijken van goh deze kunstwerken passen die, we kunnen ook kijken, we plaatsen die in het kader van dit jubileumjaar of tenminste die aankomende jaar. Maar goed dat is een suggestie die ik meegeef aan u. Het zou zonde zijn want hij heeft er gewoon heel veel werk aan verricht en heel veel werk voor gemaakt. En volgens mij zijn er heel weinig kosten voor de gemeente. Het is een beetje de juridische kant die het wat tegenhoud en dan denk ik van ja die andere kant die moet er ook zijn. Af en toe een beetje buiten de kaders gaan denken en denken van dat gaan ze plaatsen.
  • 0:27 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. Ik zou eigenlijk in zijn algemeenheid ook een suggestie willen doen om dit type vragen, wij hebben het instrument daarom van de technische vragen dan kan u stellen dan krijgt u antwoord voor de vergadering dan kan u daar uw mening over geven. Dan weet ook de rest van de raad een beetje waar het over gaat. Maar dank u wel. De heer Bieze.
  • 0:03 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja, voorzitter wij hebben enige tijd geleden gesproken over de huisvestingsperikelen van de korfbalvereniging Stadskanaal '74 en de wethouder heeft toegezegd dat zij begin november een gesprek met de vereniging zou hebben. Ik ben erg benieuwd naar de stand van zaken. Dank u.
  • 0:8 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Nou deze kennen we allemaal volgens mij, mevrouw Veenstra, portefeuillehouder.
  • 0:6 L. Veenstra
   L. Veenstra
   Dank u wel voorzitter. De stand van zaken meneer Bieze is dat ik nog volop in gesprek ben met de korfbalvereniging.
  • 0:5 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Voorzitter mag ik.
  • 0:3 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   De heer Bieze, ik vermoede het al.
  • 0:27 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja, dat vraagt natuurlijk om een reactie. Ik vind het antwoord wel erg algemeen en ik heb toen volgens mij gezegd van het zou toch wel leuk zijn en mooi zijn als we eind dit jaar een definitieve hamerslag op dit dossier zouden kunnen geven, maar ik heb nu de indruk dat dat niet gaat lukken. Maar ik zou toch wel graag van de wethouder willen horen op welke termijn zij dan die oplossing ziet. En wat mij betreft mag hij dan op de toezeggingen lijst.
  • 0:4 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Mevrouw Veenstra.
  • 0:26 L. Veenstra
   L. Veenstra
   Laat ik het zo samenvatten dat de korfbalvereniging, en wij hebben inmiddels een aantal malen met elkaar gesproken, we hadden inderdaad graag voor het eind van het jaar met elkaar er een klap op willen geven maar wij hebben ook met elkaar de ruimte genomen om als voor de zorgvuldigheid van het proces het handig was om het na de jaarwisseling met elkaar verder te bespreken dat we daar die keuze voor zouden maken en dat is de keuze die we gemaakt hebben, vrij kort na de jaarwisseling zitten wij weer met elkaar aan tafel.
  • 0:6 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   De heer Bieze.
  • 0:14 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Nou ja vrij kort na de jaarwisseling dat is dus vrij kort na de jaarwisseling, dan gaan we dus uit van januari, dus als dat een toezegging van de wethouder is dan kan ik mij daar in vinden. Dank u.
  • 0:9 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   De vraag aan mevrouw Veenstra of deze interpretatie klopt, dat dit een toezegging is dat u in januari komt met een resultaat.
  • 0:29 L. Veenstra
   L. Veenstra
   Nee, dat is iets te kort door de bocht meneer Bieze, ik dacht dat we het eens waren bijna. Nee, ik heb gezegd van ik spreek kort na de jaarwisseling spreek ik verder met de korfbalvereniging. We hadden inderdaad de intentie om er voor het eind van het jaar uit te komen en onze intentie is er nog steeds om het heel snel na de jaarwisseling met elkaar te kunnen afronden. Maar ik doe geen toezegging dat ik dat in januari voor elkaar heb.
  • 0:3 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   de heer Bieze
  • 0:16 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Nu wordt het een welles/nietes spel voorzitter. Ik wil hem dus graag op de toezeggingenlijst en dat daar op komt te staan vrij snel na de jaarwisseling. En ik mag toch hopen dat dat niet in juni of zo is.
  • 0:01 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Ik vind het een beetje ingewikkeld of je een toezegging die iemand niet wil doen, als raadslid kan concluderen en dan kan eisen dat ie op de, beetje gecompliceerd. Ik kijk even naar de griffier.
  • 0:17 K. Willems
   griffier
   K. Willems
   U vraagt iets aan de wethouder of de wethouder, maar dan moet u wel een datum noemen, voor een bepaalde datum iets wil doen, dat moet u wel smart formuleren. De wethouder zegt het niet toe. Dus daar krijgt u geen toezegging op van de wethouder.
  • 0:2 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Nee, dat begrijp ik.
  • 0:5 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel meneer Willems, de heer Bieze.
  • 0:5 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Dank u wel voorzitter. Als ik dan zeg 1 maart.
  • 0:15 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Ja, ik heb het gevoel dat er andere, u kunt een uitspraak van de raad ontlokken. Dat doet u volgens mij door middel van een motie.
  • 0:24 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja, dat kan. Maar het gaat mij ook te ver om een motie in te dienen over dit punt voorzitter. Er ligt een urgentie voor dit probleem, de wethouder zegt van; ik kom vrij snel na de jaarwisseling met een oplossing. Dan denk ik van nou dat is dan januari, dan zit er al ruimte in, dan ga ik al naar 1 maart, dan moet 1 maart toch niet zo'n probleem zijn.
  • 0:2 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   mevrouw Veenstra
  • 0:55 L. Veenstra
   L. Veenstra
   Dank u wel mevrouw de voorzitter. Volgens mij delen wij met elkaar gewoon de urgentie om dit dossier op te lossen met elkaar, dat is ook wat wij delen met de korfbalvereniging in de gesprekken die we tot nu toe gevoerd hebben. En we hadden inderdaad, wat ik net ook al zei, graag voor het eind van de jaarwisseling er een klap op willen geven, maar onzorgvuldigheid en de complexiteit is dat niet gelukt. Ik vind het om nou te gaan handelen over een einddatum dat vind ik ook niet prettig, dat vindt u ook niet prettig. Wat ik u toezeg is dat ik spreek begin januari spreek ik wederom met de korfbalvereniging en zo gauw als ik daar iets uit kan melden zal ik dat doen richting deze raad. maar ik vind het lastig om te zeggen op 1 maart ligt er een deal. Dat vind ik echt gewoon lastig, maar de insteek is nog steeds, we hadden het eind dit jaar willen afronden, dus ook gewoon zo snel mogelijk in januari. Maar in januari spreken we verder met elkaar.
  • 0:13 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Misschien is de toezegging van de wethouder dan dat u voor 1 maart de raad informeert waar we op dat moment staan. Is dat een toezegging?
  • 1:9 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja dat is goed voorzitter, maar ik heb er geen goed gevoel bij. Als een wethouder die al zo lang in gesprek is niet in staat is om een datum te noemen, u was vlak bij een oplossing, u gaf bijna een slag met de hamer zegt u, in het kader van voorzichtigheid en complexiteit moeten we er nog naar kijken. Ja en als u daar dan twee maanden voor nodig hebt, ik wil u die twee maanden geven en dat pakt u nog meer ruimte om die 1 maart een beetje te laten schommelen. Dan zeg ik van wees dan concreet en u kunt altijd, u kunt natuurlijk altijd naar deze raad terugkomen en zeggen van nou we hebben het om die en die reden niet gehaald. Dus ik vraag wat uitstel, ik ben de laatste om te zeggen dat ik dat niet zou doen, de rest van de raad denk ik ook niet, maar wij zeggen bij toezeggingen vaak, bepalen wij vaak een datum, zo staat hij dan ook op de toezeggingen lijst, u kunt dat ook zien bij andere zaken, en dan zou dat in dit geval niet kunnen. Dat vind ik een beetje vreemd voorzitter.
  • 0:37 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Ik zag de wethouder knikken op de suggestie dat u voor 1 maart wordt geïnformeerd over de laatste stand van zaken. dan weet u voor 1 maart precies waar u staat. En dan heeft de wethouder de handen vrij om in onderhandelingen waar een partij bij betrokken is die hier niet aanwezig is, om toch wat ruimte te hebben om, ook coulance halve, richting die partij te bewegen. Die toezegging kunnen we doen? U ontvangt voor 1 maart de informatie over de laatste stand van zaken rond de gesprekken met de korfbalvereniging. Akkoord? akkoord.
  • 0:3 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Akkoord voorzitter.
  • 0:25 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dan hebben we het volgende moeilijke punt, namelijk ik had gezegd we gaan pas pauzeren na de bespreking van de verkeersstructuur, maar het is inmiddels al bijna 21.00 uur, dat is een beetje het inkachel moment. Zullen we toch even een korte pauze houden? een pauze van 10 minuten? 10 minuten, 21.10 uur verwacht ik u hier weer.
  • 0:4 pauze
 • Besluitvorming met debat

 • 14 Verkeersstructuur centrum Stadskanaal
  • 14. Verkeersstructuur centrum Stadskanaal (369,25 KB)14.1. Tekening fietsroute centrum Stadskanaal (968,89 KB)14.2. Fietsroute (2,06 MB)
  • 1:04 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   21.10 uur, ik heropen de vergadering en wij gaan naar de besluitvorming met debat, met als eerste onderwerp; de verkeersstructuur centrum Stadskanaal. Dit onderdeel hebben wij vorige week in de commissie al besproken. Als ik het wel heb bent u inmiddels in bezit van een aangepast kaartje wat is aangepast in die zin dat de legenda is toegevoegd. Zodat u niet hoeft te gokken wat de kleuren betekenen maar wat ??????????????????. Voor ligt het voorstel om een bedrag van €686.000,- beschikbaar te stellen aan extra krediet om dit plan te financieren met een dekkingsvoorstel daarbij. Wie mag ik hierover het woord geven. Dat zijn grofweg alle partijen. Dan doe ik het op volgorde van grootte en begin ik met de heer Van der Heide, CU.
  • 1:50 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Dank u wel voorzitter. We doen het even omgekeerd, we kunnen instemmen met de beslispunten. Dus die is al binnen. Dat heeft te maken met het feit dat wij in juni hierover gesproken hebben en dat daar ook duidelijk werd dat het budget voor de aanpassingen van de kruispunten nog meegenomen moesten worden en om het centrum ook bereikbaar te maken ja de functie van de pleinlijn veranderd. Wat goed is aan dit plan en dat wordt ook benadrukt is de veiligheid van het fietsverkeer. We willen u ook danken voor de aanpassingen die ja eigenlijk vorige week al mee zijn genomen, we zijn ook goed meegenomen in het proces, dus daar ook dank voor. We hebben nog wel een, ja nog even over het flits parkeren, dat was ook een wens van de handelsvereniging. Nou die is hier ook duidelijk in meegenomen, meer dan 20 parkeerplaatsen daarvoor zijn in het plan opgenomen. we hebben al eerder onze zorgen uitgesproken over hoe de veiligheid, ja van de wandelaars, van de voetgangers precies gegarandeerd kunnen worden, nu zien we wel in het hele plan dat de doorgaande rijroutes eigenlijk om het centrum heen gaan, dus dat is positief. En ja een andere oplossing om het flits parkeren te bereiken is ook niet mogelijk dan via de Navolaan, dus wij stemmen daar ook mee in. En dat hebben wij ook al gedaan. We hebben nog wel een vraag over het gedeelte van een zebrapad bij de bieb. Na de parkeerplaatsen van het parkeerplein aldaar, of die nog meegenomen wordt. die is nu ook immers aanwezig daar. Voor zover voorzitter.
  • 0:03 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. CDA, de heer Wiersema.
  • 1:26 M.H.L. Wiersema
   raadslid CDA
   M.H.L. Wiersema
   Ja, dank u voorzitter. Zoals de CU al zei, op 25 juni heeft de raad al besloten om de vrij liggende fietspaden aan te leggen, rond het centrum van Stadskanaal en wij als CDA willen nogmaals benadrukken dat we grote voorstanders zijn van het bevorderen van de fietsveiligheid in onze gemeente. En we gaan hier dadelijk een beslissing nemen over de kruispunten in en rond het centrum van Stadskanaal. Er wordt voorgesteld om de fietsers voorrang te geven op de kruispunten, volgens landelijke richtlijnen. Hiermee wordt het fietsgebruik gestimuleerd en neemt hopelijk ook de fietsveiligheid toe. dit kunnen we alleen maar aanmoedigen. Er heeft tijdens het onderzoek en plannen van de verkeersstructuur veelvoudig overleg plaatsgevonden met de ondernemers. Wij als CDA hopen dat dit blijft en dat de wens en problemen door de gemeente constructief wordt meegenomen in de besluiten. De ondernemers zijn degenen die het centrum maken tot wat het is, wij als burger kunnen niet zonder hun inzet en ondernemerschap. Tijdens de raadscommissie van 10 december jongstleden hebben wij een heldere uitleg gekregen en antwoord gekregen op onze vragen onze dank daarvoor. Wij hadden wel een vraag gesteld over de parkeerkelder aan de Europalaan. Wij hebben tijdens de raadscommissie ten gehore gekregen dat hier overleg over plaatsvind, wij hopen dat het tot een besluit leidt waar beide partijen het in kunnen vinden. en zien dan ook een positief resultaat tegemoet. Verder kunnen wij het vinden met het besluit. Tot zover voorzitter.
  • 0:7 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. SP, de heer Idema?
  • 0:33 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Ja, klopt, dank u wel voorzitter. Ja wij kunnen ook instemmen met het voorstel om het centrum in ieder geval voor de fietsers een stuk veiliger te laten worden. We vinden het wel belangrijk dat vooral het bestemmingsverkeer goed bereikbaar is voor Stadskanaal, het centrum, en we hebben ook het voorstel de vorige keer gedaan om een zebrapad bij de Europabrug te creëren. En de Menistenlaan eenrichtingverkeer te laten worden. Tot zover.
  • 0:7 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. De heer Hofstra, PvdA.
  • 2:39 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter, ja de aanpak van de verkeersstructuur in het centrum die past natuurlijke wijze ook bij uitvoering geven aan de visie van het centrum van Stadskanaal. We hebben natuurlijk nu een systeem waar we echt meer op shared space hebben ingezet. Nou inmiddels, het lijkt wel een beetje een slingerbeweging soms door de tijd, inmiddels vinden we dat het toch allemaal weer wat meer gescheiden moet worden. Blijkbaar lopen objectief en subjectief en veiligheid soms uiteen. Ligt een voorstel voor om in elk geval de viertondes af te schaffen en om twee rotondes daarvan in de plaats aan te leggen en twee voorrangskruisingen. We zijn inderdaad zoals u zei ook al uitgebreid geïnformeerd, de vorige keer bij de raadscommissie maar ook al een keer op een andere bijeenkomst, de technische vragen die we hadden zijn daar ook grotendeels beantwoord. Zal ik nog een paar opmerkingen maken over het plan. In grote lijnen ziet het plan er goed uit, we hebben wel nog wat twijfels over de voorrangskruising, voorrangskruispunt beter gezegd, bij de zuidkant van het Ghandiplein, daar zit een rare bocht in voor de fietsers. We vragen ons af of dat in de praktijk wel zo goed zal bevallen. We hebben ook gehoord van de beleidsmedewerker dat er 22 flitsparkeerplekken komen. Wij hadden de indruk dat dat minder zouden worden, lijkt ons wel vrij veel, we willen graag meegeven aan de uitvoering van dat plan dat het belangrijk is dat het goed wordt ingepast ter plaatse, zodat het niet blik aan blik is zeg maar, het moet een de aanblik moet niet te blikkerig zijn. dat zijn heel veel blikken in één zin. Dan de financiën voorzitter. Er wordt €686.000,- gevraagd om krediet te verlenen. Wij kunnen daarmee instemmen vooral omdat het al reserve is die aangesproken wordt dus dat geen invloed heeft op de algemene reserve of op de lopende begroting. We hebben nog wel een vraag; hoeveel houden we nu nog over, hoeveel kunnen we nog dekken uit de reserve stedelijke vernieuwing. En klopt het, klopt onze inschatting dat hier verder geen kapitaallasten mee gemoeid zijn, aangezien er geen begrotingswijzigingen mee gemoeid zijn voor zover wij het stuk kunnen lezen. Tot zover voorzitter.
  • 0:07 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. GBS, de heer Bieze.
  • 2:19 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja dank u wel voorzitter. Wij zijn blij met vrij liggende fietspaden en het verdwijnen van de viertondes. Waar wij al lange jaren tegenstander van waren dus ze verdwijnen nu; alle lof. Het scheiden van het verkeer is gezien de drukte een goede zaak, anders dan enkele jaren geleden toen we besloten om te mengen zoals de heer Hofstra ook zei, dat is prima. U hebt het over de overige rotondes van de Atlantislaan, die gaan niet in de voorrang, ik vind dat wel zo'n mooie term; niet in de voorrang. Fietsers gaan dus niet in de voorrang bij de overige rotondes en u komt daar nog op terug. en ik wil graag van u weten; wanneer. Want als bij de ene rotonde zo'n voorrangsregel voor fietsers geldt, dan kan dat verwarring opleveren als het bij andere rotondes niet zo is. Diezelfde vraag stel ik even over het Europaplein, die is nu buiten scoop, daar gaat u plannen voor maken, kunt u aangeven wanneer die plannen aan ons worden aangeboden. Nou we zijn het hele proces op een goede manier meegenomen als raad, waarvoor onze dank, vooral daarmee doorgaan in dit soort situaties. Wij hebben ook de financiële vraag, want daar worden nogal wat bedragen genoemd, twee bedragen worden gehaald uit de reserve, er worden investeringen naar voren gehaald et cetera et cetera, dus onze vraag is ook van hoeveel zit er nu nog in de pot reserve stedelijke vernieuwing. En misschien is het ook wel handig om in het kader van het hele centrum visieplan om eens aan te geven van nou dit hebben we gehad, volgens mij hebben wij zelf 4,1 miljoen geïnvesteerd, we hebben subsidie van de provincie gekregen, we hebben 8 miljoen nog op de rol staan van investeerders, particuliere investeerders, daar horen we weinig meer van dus misschien is het handig om even een totaaloverzicht te geven want dit is de stand van zaken financieel op dit moment. Wij zijn dus akkoord voorzitter. Dank u.
  • 0:7 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. Mevrouw Huizing, VVD.
  • 0:21 L. Huizing
   raadslid VVD, Wethouder (VVD)
   L. Huizing
   Dank u wel voorzitter. Wij vinden het een mooi plan, complimenten voor het betrekken van de ondernemers om te zoeken naar optimale verkeersveiligheid in combinatie met optimaal ondernemers klimaat. Ik wil ook graag aansluiten bij de vraag van de heer Hofstra; is de huidige reservering voldoende voor voltooien van het geheel. De VVD kan instemmen met de beslispunten.
  • 0:01 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. De heer Mellies, LB.
  • 2:09 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Ja, dank u wel voorzitter. Ook wij kunnen instemmen met dit plan. In juni hebben we natuurlijk al geld vrij gemaakt voor een vrij liggende fietsstructuur, dat komt alleen maar de verkeersveiligheid ten goede. Nu worden de viertondes aangepakt, nou ja dat was natuurlijk al langere tijd ook een crime binnen onze gemeente, heel veel inwoners die stoorden zich daar aan, ook van buitenaf werd het altijd als moeilijk ervaren die viertondes, dus ik ben blij dat daar nu deels rotondes voor weerkomen en voorrangskruisingen. Ook wij hebben toch wel vragen over de financiering, ook hier wordt weer een greep uit de reserve stedelijke vernieuwing genomen. Wij zijn toch wel benieuwd, en dan sluit ik me toch wel een beetje aan bij de heer Hofstra en de heer Bieze, of het ook niet mogelijk is dat we niet op een A4tje even een overzichtje kunnen krijgen van goed wat is er nou in dat reserve wat is er in de reserve gestopt en wat is er tot nu toe aan betaald en wat komt er nog verder uit. En ook wij zijn benieuwd wat voor effect deze investering heeft op de volgende begroting. En wat ons ook, wat we ons ook afvragen is natuurlijk het restbedrag stedelijke vernieuwing kunnen daar overige plannen, de sloop van de Navolaan en de renovatie van de Oude Markt, daarmee kunnen betalen. Dat vragen we ons af. En misschien ook even richting het college, de communicatie over de plannen, we hebben hier voor een aantal maanden geleden of weken geleden hier bij het oude ABN Amro gebouw hele leuke animaties gezien van de diverse plannen, leuk gefilmd en het zag er allemaal heel goed uit, we krijgen toch nog wel vragen van verschillende mensen dat zo'n plattegrond toch best wel moeilijk te lezen is en bevreemden eigenlijk nog een beetje dat die animaties ook niet gewoon online gezet zijn. Want dat maakt het wel een hele hoop inzichtelijker. Dus mijn vraag richting het college; zou die animaties misschien ook via de website en de social media verspreid kunnen worden. Tot zover voorzitter.
  • 0:3 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. De heer Pals, D'66.
  • 0:03 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, dank u voorzitter. Ja we hebben met belangstelling dit plan gelezen en natuurlijk de hele route daarnaartoe hebben we dat gevolgd, ik denk ook wel dat aan het plan zelf ook niets af te dingen valt, verkeersveiligheid gaat boven is zeer belangrijk voor onze inwoners, maar zoals altijd in dit leven de verassing of het venijn zit hem altijd in de staart. En toen we deze stukken tot ons namen zijn we wel echt, waren we wel echt hogelijk verbaasd dat dit dat alleen deze aanpassing dat die en er zijn al meerdere opmerkingen over gemaakt, een lieve duit kost, €686.000,- extra krediet, dat is niet een gewone krediet, het is een extra krediet, dus het college zegt al het is extra dus het zit al krap.
  • 0:09 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   De heer Van der Heide.
  • 0:20 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Dank u wel voorzitter. Ja meneer Pals ik heb even een vraag voor u; welk plan bedoelt u. En dan nog een aanvullende vraag; de €686.000,- moet toch niet als een verassing uit de lucht komen vallen, tenminste dat daar nog financiële ?????????????????????
  • 0:3 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   de heer Pals
  • 0:14 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Meneer Van der Heide, we spreken op punt 14 over het verkeersstructuur centrum Stadskanaal. Dat is het plan die we behandelen, dus ik denk toch niet dat u denkt dat ik het over een zwembad heb of over iets anders, dus ik heb het echt over het verkeersstructuur
  • 0:2 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Nou ik kom het woord plan niet tegen, dus ik was even
  • 0:5 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Ho, ho, we hadden iets afgesproken. De heer Van der Heide, CU.
  • 0:3 F. van der Heide
   raadslid ChristenUnie
   F. van der Heide
   Wat ik zojuist zei voorzitter.
  • 0:00 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   de heer Pals
  • 2:14 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Het geld meneer Van der Heide is natuurlijk altijd een verassing, als je ik bedoel in die zin toen we de stukken echt lazen en we zagen dat zelfs het college praat over een extra krediet beschikbaar stellen, vonden we dat heel veel geld. Maar goed dat zal wel de zuinigheid zijn van D'66, maar toch wij vinden het heel veel geld. Wij vonden het ook betreurenswaardig dat punt 16 op de agenda niet eerst behandelt is en dan pas punt 14 want ik bedoel over de saldo begroting 2019, over een nadelig begrotingssaldo, dan had dat toch een beetje een ander licht misschien, hadden we misschien dan nog een iets van meer bezinning over wat we zijn aan het doen of wat we aan het doen zijn. Wat ons een beetje tegenvalt is, en dat is ook weer de sigaar uit eigen doos of het konijn uit de hoed, wat dit nog kan komen is dat hele plan over de herinrichting Europaplein. We vinden het heel jammer dat het college een stuk heeft gestuurd naar de raad waarin niet een meerdere scenario's zijn geschreven. In het kader van het geldgebrek wat we inmiddels hebben in deze gemeente, dat ze zeiden van nou dat herinrichting van de Europaplein kost zoveel, dat is een reëel bedrag want we gaan als we nu akkoord gaan gaan we ook akkoord met de herinrichting van het Europaplein, dus we weten niet hoeveel dat kost, en ik had ook erg op prijs gesteld dat het college had gezegd van jongens die viertondes pakken we even niet aan in het kader van bezuinigingen en dat halen we uit dat plan en we doen gewoon een getrapt voorstel van met of zonder met of zonder herinrichtingsplan, maar nu eigenlijk geven we weer carte blanche voor een structuurplan waarvan we denken van waarvan wij de uitkomst niet weten. We zijn dan ook dermate en ook heel nieuwsgierig en de vragen zijn al meer gesteld, wat blijft er nog over van de reserve stedelijke vernieuwing. Dat is natuurlijk een dat gaat allemaal ten laste van die reserves, wij horen en zien weinig op dit moment over de ontwikkelingen van dat plan, dus we hebben ook geen idee waar we nu staan qua financiën ten aanzien van dit plan. Buitendien als je de begroting ziet van de de programma begroting van 2018 die we net achter de rug hebben, en je ziet
  • 0:3 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Komt u wel zo langzamerhand tot een afronding meneer Pals?
  • 0:33 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik ben al aan het afronden bezig, dit is de uitsmijter zelfs. Dat of je de op bladzijde 155 dat is een overzicht beschikbaar te stellen kredieten investeringen 2019, wordt helemaal niet gesproken over deze investering, laat staan, en dat verbaasd ons bijzonder, waarvan wij nu denken van wij zijn weer op een hellend vlak, we denken dat we rijk zijn, we zijn het niet en geven toch bakken met geld uit. Ondanks dat het een mooi plan is.
  • 0:04 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Misschien toch goed om even de vraag te stellen omdat alle andere eigenlijk expliciet zijn geweest in het feit dat ze instemmen met dit voorstel. Hoe staat D'66 hierin?
  • 0:08 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou het laat zich raden, helaas stemmen wij tegen.
  • 0:11 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Ok, ik vraag even 5 minuten schorsing om tot beantwoording te komen van de gestelde vraag. 5 minuten schorsing.
  • 0:4 schorsing
  • 0:7 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Ik heropen de vergadering en geef het woord aan de verantwoordelijke portefeiullehouder. Mevrouw Brongers.
  • 2:6 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Dank u wel voorzitter. Verkeersstructuur centrum Stadskanaal, dank voor de overwegend positieve reacties vanuit de raad en ook alvast voor het merendeel in ieder geval de instemming met het voorgestelde plannen. Ik zal per partij even reageren op de opmerkingen dan wel vragen die er nog zijn. Te beginnen bij de CU die nog een vraag had over het zebrapad van de bibliotheek. Die laten wij liggen zoals het nu is. Het CDA heeft eigenlijk geen vragen gesteld maar refereert nog wel even aan de ingang van de parkeergarage, daar blijven wij nog even in overleg met de ondernemer en daar komen wij wel uit. De SP neemt nog een aantal opmerkingen voor zijn rekening en dat betreft het zebrapad bij de Eurobrug, dat onderdeel wordt meegenomen met de centrumontwikkeling. Hier en daar hoor ik ook vanuit uw raad wel een beetje overlap met de centrumontwikkeling en met de verkeersstructuur zoals het nu voorligt, dat kan ook haast niet anders want dat heeft nauw met elkaar te maken, maar toch goed om hier en daar even het onderscheid te maken. Voor wat betreft de situatie aan de Menistenlaan, het eenrichtingverkeer, waar meneer Idema op doelt. Dat bekijken wij ook nog ook bij de centrumontwikkeling, maar daarvoor zijn wij ook nog in verder overleg. En zo u bekend is er morgen nog een inloop bijeenkomst over de verkeersstructuur waar ook anderen hun mening en ideen nog kunnen laten weten wat zij van dit plan vinden en die opmerkingen die zullen wij ook beoordelen.
  • 0:4 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   de heer Pals
  • 0:34 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik heb een vraag aan de wethouder, want ik had dat in mijn bijdrage, maar u heeft inderdaad morgen nog een bijeenkomst over het verkeersstructuurplan en u zegt nu wij gaan al die opmerkingen et cetera gaan wij meenemen in dit plan, maar bent u dan niet te vroeg met dit plan. Want ik denk als u echt de burgers echt wilt bevragen en u wilt echt de mening van de burger weten dan denk ik van had dan nog even gewacht en dan had u, dan had ik toch even gewacht en dan had ik toch iets later met dit plan begonnen.
  • 0:5 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Mevrouw Brongers, u kunt antwoord geven en daarna uw betoog continueren.
  • 4:6 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   De inloopavond die morgen gepland staat dat heeft te maken met de detail uitwerking. Wat wij aan u vragen als raad vanavond is in te stemmen of niet, maar met de kaders en ook de gelden die wij daar graag voor willen gebruiken en dat betreft dus vooral de punten waar het gaat om de verkeersveiligheid vergroten, het fietsverkeer, de rotondes, u heeft ze allemaal genoemd in uw bijdrage, en dat is de kader stellende nota met alle redelijk detaillistische uitwerking hier en daar, maar die vanavond aan u voorligt. Wordt morgen dus aan de inwoners desgewenst gevraagd wordt gaat echt om detaillistische uitwerkingen en zal niet van invloed zijn op de financiën. LB zegt er zijn zulke leuke animaties beschikbaar kunnen wij die niet alvast op de website plaatsen. Nou die animaties die zijn ook in het kader van de centrum ontwikkeling mede gemaakt en we willen geen verkeerde beeldvorming naar buiten brengen alsof het zo zou zijn dat het filmpje al een echt zeg maar feitelijke situatie is. Ook die dingen in het kader van centrum ontwikkeling staan nog ter discussie en hebben nog nadere uitwerking nodig. Bovendien willen wij dat graag vooraf ook met betrokkenen, partijen maar ook ondernemers, bespreken voordat wij feitelijk juiste informatie op de website of op ander social media plaatsen. De PvdA die heeft ook vragen over financiën, daar sluit ik zo meteen even mee af. GBS zegt van wanneer komt nu de verdere uitwerking van het Europaplein. De bedoeling is dat dat in het voorjaar 2019 aan u wordt voorgelegd. En een aantal zaken die in dit plan genoemd worden die hebben ook te maken met de verdere ontwikkeling van het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan. De VVD zegt voldoende uitleg, een mooi plan en u allen zegt eigenlijk ook het proces is goed geweest om te komen tot dit voorstel. En het is goed ook om dat te horen, denk ik, dan hebben we dat zorgvuldig aangepakt en wat mij betreft blijven we dat ook zo doen omdat het inderdaad een belangrijk onderdeel is. Dan kom ik bij de financiën voorzitter. Een aantal van u vraagt hoe zit dat nou eigenlijk met die reserve stedelijke vernieuwing, hoeveel zit daar nog in die pot. Daarvoor was de schorsing ook even, om dat even na te checken want dat weet ik natuurlijk ook niet allemaal uit mijn hoofd. Maar in de begroting 2022 kunt u of in de begroting kunt u dat lezen en in 2022 is er nog ongeveer 2,5 miljoen beschikbaar, daar gaan deze bedragen dus van af en dan blijft er, nu heb ik dat even niet opgeschreven, maar ook als er nog wijkbudgetten van af gaan of activiteiten in het kader van de wijkontwikkeling, ongeveer 1,3 miljoen over. Als ik het goed heb begrepen. Ik kijk even naar boven, is dat het juiste bedrag. Dat is het juiste bedrag. Er wordt gevraagd naar de structurele kosten. Maar ook die zijn meegenomen in de begroting en in die zin kost het ons geen extra geld want de voorgestelde bedragen zijn immers gedekt. Volgens mij waren dat de hoofdvragen voorzitter als het gaat om de bedragen die in het voorstel zijn genoemd. Tot zover mijn reactie.
  • 0:12 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. Is er nog behoefte aan een tweede termijn? De heer Pals, de heer Mellies en de heer Hofstra. De heer Hofstra.
  • 1:51 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Blij dat de wethouder even groter doorkijkje heeft gegeven voor wat betreft de financiën. Ik kan een gedeeltelijk wel meevoelen met de heer Pals. We hebben toch in juni een ander bedrag gezien. Ik vind het wel goed dat het college potje aanspreekt uit lopende vervangingsinvesteringen à €360.000,- , dus dat is grofweg ongeveer de helft van de krediet wat nu gevraagd wordt. Er wordt 326.000 uit de reserve stedelijke vernieuwing gehaald, daar zit dus ook nog wel geld in, blijft ook nog wel geld in zitten, maar je kunt het natuurlijk nog maar één keer uitgeven en wij doen het project voor project. En we willen niet dat als het laatste project voor de ontwikkeling van het centrum aan is gebroken dat de raad nog weer extra moet bijstorten in het reservepotje stedelijke vernieuwing, daar gaat het ons vooral om. Wij maken wel, want wij hadden ook in eerste termijn voorzitter nog niet aangegeven of wij met dit plan zouden instemmen ja of nee, ons eindoordeel is wel anders dan dat van de heer Pals, wij vinden wel dat het het waard is, maar wij zijn wel verrast doordat wij nog weer extra geld, die €326.000,- extra uit de reserve stedelijke vernieuwing moeten halen, met de reden die ik net gegeven heb, als aan het eind van de rit blijkt dat we te weinig hebben wil de PvdA niet nog weer geld in de reserve stedelijke vernieuwing stoppen. Op een gegeven moment moeten we dan ook genoeg aan het centrum hebben besteed en het geld wat we daar voor beschikbaar hebben gesteld moet dan ook genoeg zijn. Dat gezegd hebbende kunnen wij instemmen met dit plan voorzitter. Dank u wel.
  • 0:4 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. De heer Mellies.
  • 1:1 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Ja, dank u wel voorzitter. Ja over de reserve stedelijke vernieuwing, ik hoor net een bedrag deze kant op komen over wat er dan aan het eind van het jaar in die pot zit. Ik heb de bedragen niet helemaal helder voor de bril hoor, maar dat hele renovatie rondom het Oude Markt gebeuren, de Navolaan, de sloop, et cetera dat was ook een behoorlijk bedrag en inderdaad ik sluit me toch bij meneer Hofstra aan, ik maak me daar toch wel zorgen over. Komen we dan nog wel uit met de plannen voor de rest van het centrum. En ik had ook nog een vraag gesteld in de eerste termijn of het misschien toch ook mogelijk was even voor onze beeldvorming of we niet een A4tje, of laat ik het populaire bewoordingen noemen, een inlegvelletje kunnen krijgen, gewoon een A4tje wat is er nou in die stedelijke vernieuwing reserve gestort en wat is er de afgelopen jaren uitgegaan en wat krijgen we nog ongeveer de komende periode wat staat ons nog te wachten dan is het voor ons ook even helder hoe dat geld besteed wordt. Dank u wel.
  • 0:5 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. De heer Bieze.
  • 0:48 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja, dank u wel voorzitter. Dank voor de antwoorden, duidelijk, maar voor het financiële verhaal kan ik mij wel aansluiten bij de voorgaande sprekers. En ik heb het ook gevraagd van geef ons nou een overzicht van het totaalbedragen centrumvisie en die stedelijke vernieuwing reserve. Zet er even neer dit is er binnengekomen, dit is eruit gegaan en dit is er nog over. Want anders denk ik ook dat het gevaar bestaat dat we, Europaplein krijgen we nog, we moeten nog rotondes aanpassen, we moeten nog slopen, Oude Markt moeten we nog herinrichten. Ja dat gaat niet om misselijke bedragen volgens mij, dus graag een duidelijk overzicht. En of dat nou een A4tje of een inlegvel is dat maakt mij niet zoveel uit.
  • 0:4 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   De heer Pals, D'66.
  • 1:09 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter. Ja mijn vraag sluit eigenlijk aan bij de vorige sprekers, dat inderdaad, maar ik schrik een beetje want u heeft een beetje ik heb het niet helder gevolgd, dus ik had misschien een verhelderende vraag moeten stellen, maar in 2022 is er nog 1,3 miljoen over voor de reserve stedelijke vernieuwing, als ik het goed begrijp, dat is mijn eerste vraag. Mijn tweede vraag is; waarom, gezien de financiële positie die we in deze gemeente hebben, en u praat nogmaals en ik benadruk het nogmaals u praat even over een extra bijdrage, dan vraag ik me af hoe zit dat nou precies met die of met die herinrichting van het Europaplein, dat lijkt mij een heel kwalijke zaak aan het worden want dat kan nog wel eens vreselijk ui t de hand gaan lopen die waarvan we zeggen dat is veel te veel, daar heeft u geen goed antwoord op. En mijn afsluitende vraag is; waarom heeft het college geen pallet aangeboden van keuzes in financiering. Is het echt noodzakelijk dat we die €686.000,- uitgeven, had er bijvoorbeeld 4 ton uit gekund waardoor het wat goedkoper zou kunnen worden. Want we hebben inmiddels al 714 uitgegeven voor dat prachtige plan, dan bij ons komt dit nu echt over van ; take it or leave it. En daarom ???? ook tot het moeilijk antwoord dat we eigenlijk niet akkoord kunnen gaan.
  • 0:38 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Ja, de heer Maarsingh, CDA. Ik neem wel even de vrijheid om er op te wijzen dat we dit plan natuurlijk al twee keer besproken hebben, dat u allen in eerste termijn heeft gezegd dat u zo tevreden was over de uitgebreide mogelijkheid om hierover met portefeuillehouder van gedachte te wisselen en dat nu eigenlijk alleen voorligt; dit is het plan en bent u het eens met de dekkingsvoorstel. En we bespreken nu lijkt het wel een beetje de hele begroting en dat lijkt me eerlijk gezegd wel heel ruime opvatting. Maar goed, de heer Maarsingh, CDA.
  • 0:51 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja, voorzitter geen vragen, wij zijn akkoord gegaan met het voorstel, maar wat vanavond een beetje mist in de hele discussie en dat hebben wij nog eens even nagetrokken, de hele uitvoering van het centrumplan dat moeten wij ons goed realiseren dat er nu wel haast geboden is dat er wat gebeurd want de provincie die heeft wel 1,9 miljoen subsidie toegekend, waarvan 80% al betaald is, maar er zat wel een voorwaarde aan. En die voorwaarde was dat voor 1 januari 2020 alles uitgevoerd moet worden. Dus met andere woorden, wij kunnen van alles nog vragen en willen, maar er is maar één ding dat is er is haast geboden. Want anders dreigen er andere tegenvallers te zijn die wij niet kunnen oplossen. Dit is een opmerking.
  • 0:6 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dat vermoedde ik al. Mevrouw Brongers.
  • 1:29 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Ja voorzitter dank u wel. Ik luister nog even naar de heer Pals en zijn opmerkingen ook, u doet het een beetje voorkomen alsof het om nieuw geld gaat, maar dat is het niet want het is gedekt geld. Wij hebben dat al gereserveerd, dus in die zin veranderd er niets iets in de begroting als u het heeft over de eindperiode 2022, het bedrag wat 2022 het bedrag wat ik daarbij genoemd heb, dat kunt u lezen op bladzijde 149, mag ik u dan nog een beetje huiswerk meegeven. Bladzijde 149. De PvdA hoor ik ook nog zeggen; wij kunnen in principe wel instemmen. Dat had u nog niet gedaan, waarvoor dank bij deze, nou kijk ik even of er nog meer vragen waren. Ja, vooral het overzicht van waar zijn we nu mee bezig als we het hebben over centrumontwikkeling, de verkeersstructuur. Gezien de ontwikkelingen nu en ik beluister toch een meerderheid die voor is, kunnen wij dit vanavond vaststellen, zou mijn voorstel zijn om u daar bij de voorjaarsnota uitgebreid over te informeren en niet met een apart velletje, A4tje of iets van dien aard. Maar dan zijn we bij de voorjaarsnota weer helemaal bij.
  • 0:59 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank. Ik stel eigenlijk voor dat we na deze tweede termijn de beantwoording, de vraag bij u neerleggen; kunt u instemmen met dit voorstel en met het ter beschikking stellen van een extra krediet om dit voorstel uit te voeren. Zullen we dat bij handopsteking doen? Wie is er voor het voorstel en het ter beschikking stellen van het krediet. Dat zijn de fracties van de CU, VVD, PvdA, LB, SP, GBS en het CDA. Wie is daar tegen? Dat is de fractie van D'66. Dan is het voorstel hierbij aangenomen. [voorzitter klopt met hamer]
 • 15 Vaststellen verordeningen gemeentelijke belastingen 2019
  • 15. Vaststellen verordeningen gemeentelijke belastingen 2019 (266,44 KB)15.0. Erratum Verordeningen gemeentelijke belastingen 2019 (226,7 KB)15.1. Verordening onroerendezaakbelastingen Stadskanaal 2019 (367,29 KB)15.2. Verordening rioolheffing Stadskanaal 2019 (352,69 KB)15.3. Verordening marktgeld Stadskanaal 2019 (357,26 KB)15.4. Verordening begrafenisrechten Stadskanaal 2019 (366,6 KB)15.5. Verordening afvalstoffenheffing Stadskanaal 2019 (446,87 KB)15.6. Legesverordening Stadskanaal 2019 (713,22 KB)
  • 1:44 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dan gaan we naar het onderdeel vaststellen van allerlei verschillende verordeningen gemeentebelastingen 2019. De tarieven in deze reeds bestaande verordeningen worden aangepast en om die aanpassing te realiseren wordt u voorgesteld de bestaande verordening 2018 in te trekken en te vervangen voor een nieuwe verordening 2019, zoals voorgesteld, alleen heeft u inmiddels donderdag, als het goed is, een erratum ontvangen waarin de definitieve OZB tarieven en de kosten van het rijbewijs zijn opgenomen. Na vaststelling zullen we zorgen, of zal de griffier zelfs zorgen, dat de correcte bedragen conform het erratum in de tekst van de verordening worden verwerkt. Ik wilde even inventariseren wie een onderwerp ter bespreking wilde voordragen en zo ja over welk van de onderhavige verordeningen die opmerking gaat. De heer Remmerts, CDA, welke verordening gaat het.
  • 0:05 K. Remmerts
   raadslid CDA
   K. Remmerts
   Dat gaat over 51.4, de verordening begravenisrechten.
  • 0:10 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Ik kijk even, de heer Mellies, welke verordening.
  • 0:6 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Over de afvalstoffen heffing.
  • 0:2 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   mevrouw Huizing, VVD.
  • 0:3 L. Huizing
   raadslid VVD, Wethouder (VVD)
   L. Huizing
   Over de onroerende zaakbelasting.
  • 0:3 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   En mevrouw Sterenborg, CU.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ook over de begrafenisrechten.
  • 0:5 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dan begin ik met mevrouw Sterenborg over de vraag over de verordening begrafenisrechten.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel voorzitter. De CU vindt het niet noodzakelijk dat de begrafenisrechten kostendekkend zijn.
  • 0:5 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   CDA, de heer Remmerts.
  • 0:28 K. Remmerts
   raadslid CDA
   K. Remmerts
   De fractie van het CDA vindt een goede en tijdige communicatie in dezen, als het gaat over de aanpassing van de tarieven van de begrafenisrechten, voor de nabestaanden van groot belang, zeker wanneer het een verhoging van de tarieven betreft alsook de noodzaak tot verlenging van de grafrechten. Een tijdige aankondiging met eventueel de mogelijkheid tot gespreide betaling van tarieven kan in onze ogen veel verdriet, onbegrip en boosheid van nabestaanden voorkomen.
  • 0:8 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dan geef ik gelijk even het woord aan de verantwoordelijke portefeuillehouder, mevrouw Veenstra.
  • 0:52 L. Veenstra
   L. Veenstra
   Dank voorzitter, reagerend op de opmerking gemaakt door het CDA, de mogelijkheid tot gespreide betaling die is aanwezig, is mij verzekerd door de betreffende ambtenaren. En ik heb in de richting inderdaad van desbetreffende ambtenaar ook gesuggereerd dat we misschien een mogelijkheid moeten onderzoeken om aan het eind van de termijn, 10 jaar of 25 jaar, dat we bijvoorbeeld twee jaar van tevoren de vooraankondiging doen van; uw grafrechten lopen af, realiseert u zich dat. Dus die suggestie heb ik wel gedaan, of die ook praktische uitvoerbaar is dat is even een tweede op dit moment nog, maar daar is in elk geval aan mijn kant wel de aandacht bij. En de opmerking gemaakt door de CU als dat de grafrechten niet kostendekkend hoeven te zijn, is volgens mij een stellingname aan de kant van de CU. Dank u.
  • 0:4 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   De heer Hofstra, PvdA.
  • 0:10 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ik wil graag een vraag stellen aan de fractie van de CU; welke consequenties verbind de fractie van de CU eraan aan het feit dat ze vinden dat het niet noodzakelijk is dat de grafrechten kostendekkend moeten zijn.
  • 0:5 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   mevrouw Sterenborg, CU.
  • 0:8 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dat zijn ze nu ook niet, kostendekkend.
  • 0:7 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Waarom geeft u dat dan aan in deze bespreking want volgens mij kunnen we dat dan bij de begroting net zo goed aftikken.
  • 0:09 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   We hebben het er wel eens vaker over gehad en u kent waarschijnlijk ons standpunt wel. wij vinden het jammer dat mensen uit financieel oogpunt zouden kiezen om zich te laten cremeren in plaats van begraven. Dat is de achterliggende gedachte.
  • 0:8 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. Dan gaan we naar mevrouw Huizing, de vraag over de OZB.
  • 0:16 L. Huizing
   raadslid VVD, Wethouder (VVD)
   L. Huizing
   Dank je wel. Ik heb geen vraag, ik heb een opmerking. Ik zie dat de voorgestelde tarieven voor de OZB zijn verlaagd ten opzichte van 2018, de waardestijging van de WOZ waarde zal al voldoende lastenverhoging geven, wij vinden het fijn dat de tarieven de lasten niet ook nog verder verhogen. Dat was het.
  • 0:12 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Nou mooi. De heer Mellies, LB, met een vraag over de verordening afvalstoffen heffing.
  • 0:32 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Ja, dank u wel voorzitter. Nou ik kan heel erg kort zijn. Ik had een leuk amendement in elkaar getimmerd om twee artikelen toe te voegen aan de tarieventabel van de afvalstof heffing te weten dan over de aanvraag omwisselen van een container en een extra container, maar de heer Van der Heide die heeft me een beetje de wind uit de zeilen gehaald. Ik heb de toezegging gehoord van de portefeuillehouder dat hij daar dus richting de bewoners zou communiceren via website en media, dus dat was van mij van afdoende. Dus ik hoef dat amendement ook niet voor te gaan lezen, dank u wel.
  • 0:31 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. Dan zijn we volgens mij toe aan de vraag of u, ja laten we ze allemaal tegelijk doen, of u kunt instemmen met voorgestelde aanpassing van de intrekking en vaststelling van de nieuwe verordeningen voor 2019 zoals voorgesteld. Mevrouw Sterenborg.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Wij willen graag een stemverklaring afleggen.
  • 0:02 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Wat leuk. Wie wil er graag een stemverklaring afleggen? mevrouw Sterenborg, CU.
  • 0:08 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Wat ons betreft hoeven de begrafenisrechten niet kostendekkend te zijn.
  • 0:23 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dan gaan we stemmen. Wie stemt voor dit voorstel? Dus het vaststellen van het voorstel zoals voorgesteld, vaststellen van de verordening. Dat is volgens mij iedereen. Dan is het hiermee aangenomen. [voorzitter kopt met hamer]
 • 16 Vaststellen decemberwijziging 2018
  • 16. Vaststellen Decemberwijziging 2018 (343,43 KB)16.1. Decemberwijziging 2018 (553,71 KB)
  • 0:48 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Gaan we naar agendapunt 16, het vaststellen van de Decemberwijziging. Een vrij technische exercitie. Die helaas wel consequenties heeft in voordeel, maar ook in het nadeel van onze begroting, voordelig voor wat betreft 2018, per saldo nadelig voor 2019. Wie wil hierover het woord voeren. de heer Tamsma, heer Remmerts en de heer Hofstra. Ik begin met meneer Remmerts dit keer, CDA.
  • 2:52 K. Remmerts
   raadslid CDA
   K. Remmerts
   Dank u wel voorzitter. De raadsvergadering van 12 november jl. zijn de najaarsnota voor 2018 en de begroting voor 2019 vastgesteld. In de najaarsnota hebben we kunnen lezen dat het financiële resultaat voor 2018 een negatief saldo van €2.435.000,- op zou leveren. In het stuk dat nu voor ons ligt zien we dat het uiteindelijke resultaat voor 2018 een negatief saldo van €1.865.000,- laat zien. dat betekend dat het negatieve resultaat aan het eind van dit jaar €570.000,- minder is dan verwacht. In de december wijziging heeft het college aangegeven dat dit komt doordat een aantal zaken nog niet zijn uitgevoerd waardoor de daarvoor benodigde gelden doorgeschoven kunnen worden naar 2019. Een en ander heeft wel tot gevolg dat de begroting van 2019 daardoor een nadelig saldo van €3.362.000,- laat zien en dat is €642.000,- groter dan het college eerder heeft vastgesteld. wanneer we alle plussen en minnen bij elkaar optellen en aftrekken dan blijkt dat de begroting voor 2019 in totaal €72.000,- nadeliger uitvalt dan verwacht. Voorzitter de fractie van het CDA vraagt zich af hoe het college dekking denkt te vinden voor dit grotere nadelig saldo. Voor de komende jaren hebben wij een aantal ambitieuze plannen gemaakt die veel geld kosten, het zullen zeker in financieel opzicht, vanavond is er al over gesproken, spannende jaren worden wanneer moet blijken of onze plannen en ambities waar kunnen maken. we zullen dan met elkaar ook stevig de vinger aan de financiële pols moeten houden om te voorkomen dat onze tekorten nog verder oplopen. We zullen de komende jaren dan ook prioriteiten moeten stellen. de fractie van het CDA wil een maximale bijdrage leveren om de doelen die we ons met elkaar hebben gesteld zo veel mogelijk te kunnen realiseren. Waarbij voor ons het "ja tenzij" principe als leidraad geldt. Voorzitter ondanks onze moeilijke financiële positie zijn wij niet somber gestemd, we weten wat wenselijk is. vanavond zijn er al een aantal dingen besproken. De komende tijd zal moeten blijken wat haalbaar is en wellicht mag blijken dat er nog wat meevallers zullen zijn aan de uitgaven kant doordat er minder uitgegeven hoeft te worden dan begroot, alsook aan de inkomsten kant doordat bijvoorbeeld de bijdrage van het rijk hoger zijn dan verwacht en begroot. Noit soezen moar doun. Daar gaat het om en daarom gaan we akkoord met de overheveling van taken en de daarbij behorende budgetten zoals die in de december wijziging zijn beschreven. Tot zover in eerste termijn.
  • 0:7 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. De heer Tamsma, CU.
  • 0:05 A. Tamsma
   raadslid ChristenUnie
   A. Tamsma
   Dank u wel voorzitter. Ook wij kunnen instemmen met de december wijziging. De heer Remmerts heeft al een heel verhaal gehouden. Incidenteel een nadeel van 72.000 in 2019, in dat kader willen wij toch ook een verband even leggen met de brief van de provincie die we kregen in reactie op onze begroting. Daarin werd toch ook wel gesteld dat de marge wel erg dun is in dat laatste begrotingsjaar 2022 en ook dat bij de volgende begroting zowel 2022 als 2023 sluitend moeten zijn. En ik dat kader is inderdaad, meneer Remmerts merkte al op, nu alweer een nadeel, toch eigenlijk ook wel zorgwekkend.
  • 0:7 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. De heer Hofstra, PvdA.
  • 1:26 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Ja de twee vorige sprekers hebben het al uitgebreid over de financiën gehad, inderdaad als je de plussen en minnen van overhevelen van budgetten tussen de jaren optelt en aftrekt dan kom je op €72.000,- wat er bij moet. Dat gezegd hebbende hebben we nog een paar inhoudelijke vragen, dat gaat over wijkcentrum Cereswijk, we vragen af wanneer volgens de planning zoals die nu is dat opgeleverd kan worden. wij hebben nog een vraag over de Stichting Primenius, de rechtszaak die deze stichting tegen ons heeft aangespannen. Ja dat gaat ons als gemeenschap veel geld kosten, ook al is er nog niet eens een uitspraak van de rechter, dat vinden we toch wel erg jammer, vraag is dan ook kunnen we die proceskosten en die kosten voor externe deskundigheid, mocht Primenius deze zaak van ons verliezen, kunnen we dit dan nog op hun verhalen. Ook over onderwijshuisvesting, daar staat een asbest sanering na de sloop van het betreffende pand zou moeten worden bezien of dat noodzakelijk is, dit geval komt het college bij de raad terug in welke ordegrote qua bedrag moeten we dan aan denken. Tot zover voorzitter.
  • 0:7 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. Portefeuillehouder, de heer Hamster.
  • 4:6 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel voorzitter. Laten we eerst gaan kijken naar de december wijziging en dan even de vragen naar aanleiding van gaan pakken en dan kom ik vooral in het begin bij de heer Hofstra terecht. We hebben de decemberwijziging dat ?????????? algemeenheid natuurlijk om te zorgen dat we onze uitgaven die wij nog laatste periode van dit jaar gedaan hebben dat die rechtmatig zijn. Om eventueel niet bestede bedragen of budgetten over te boeken en dat leidt, dat is door een aantal van u aangegeven, tot een iets kleiner tekort dit jaar en volgend jaar tot een iets groter tekort. Hoe dekking voor dit grotere nadelige saldo die €72.000,-, nou u weet dat als wij aan het eind van het jaar in de jaarrekening als wij het uiteindelijke resultaat op dat moment bepalen wij het uiteindelijke resultaat als dat negatief is dat we dat geld uit reserves moeten halen. in principe de algemene reserve en u heeft bij de begroting geaccordeerd dat als onze algemene reserve de ondergrens heeft gehaald dat wij daar de Essent-reserve voor inzetten. Dus dat extra tekort mocht die bij de jaarrekening van 2019 bewaarheid worden dan zal dat uit de reserves komen. Naar de inhoud van de najaarsnota, collega Brongers komt binnen en die kan ons ongetwijfeld zo meteen de planning van het wijkcentrum Cereswijk vermelden. Ik geef alvast het antwoord op de rechtszaak van Primenius. Kunnen wij dat verhalen? Nou u weet wellicht ingewikkelde constructie waarin wij beland zijn, wij zijn op dit moment formeel geen partij in die zaak. Het is een beroep van de stichting Primenius op een besluit van Gedeputeerde Staten, die een besluit heeft genomen over onze vijfjaarlijkse afrekening, wij zijn heel complex toegevoegd als derde partij, wij mogen inbreng leveren , maar formeel zijn wij niet betrokken in die zaak, maar we hebben wel alle consequenties te dragen. Dus nee die kosten kunnen wij niet verhalen. Ik weet niet of mijn toelichting het nou duidelijker heeft gemaakt of niet, het antwoord is; nee we kunnen niet verhalen. Dus deze kosten zullen wij zelf moeten dragen. Dan de naar aanleiding van vragen. Laten we beginnen met de brief van de provincie. Inderdaad dat is een nieuwe lijn, dat de provincie zegt daar waar wij in het verleden of de begroting of de laatste schijf van onze meerjarenraming sluitend moesten hebben, dat ze nu zeggen van; beste gemeente Stadskanaal wij verwachten geen oplopende tekorten, maar wensen dat u ook nou het voorlaatste jaar waar u op dit moment een positief saldo voorspelt dat u dat ook handhaaft, dat niet weer een jaar opspringt. Nou wij zullen ons best gaan doen om dat voor elkaar te gaan krijgen voor zover mogelijk. Maar daarmee kom ik aan bij de opmerking van de heer Remmerts dat wij stevig de vinger aan de financiële pols moeten gaan houden. en zonder het debat van de begroting en de meerjarenraming over te willen doen, we hebben toen aangekondigd van nou dat zullen wij rond de perspectief nota steviger op in moeten gaan zoomen, inmiddels hebben wij als college onszelf de opdracht gegeven om een stevige discussie als college en met u als raad voor te gaan bereiden over het werkelijk maken van de keuzes binnen het beperkte financiële perspectief dat wij hebben. De ambities die nog niet op geld gezet zijn, voor de vuist weg, onderwijs huisvesting, sportaccommodaties, zwembaden, stationsgebied, wijkontwikkeling, nog wel een klein beetje trouwens, binnen de reserve stedelijke vernieuwing, zo voor de vuist weg, plus nog een aantal andere ambities die nog niet op geld gezet zijn, met de mogelijkheden die er financieel zijn, het lijkt ons goed om daar komend voorjaar met u over van gedachten te gaan wisselen waar die prioriteit voor u ligt. Daarmee heb ik volgens mij de vragen behandelt op de termijnen van de wijkcentrum Cereswijk, naar ik weet dat ze hard bezig zijn, maar wanneer ze klaar zijn, collega Brongers, via de voorzitter.
  • 0:4 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   mevrouw Brongers.
  • 0:42 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Dat was de vraag begrijp ik; wanneer is MFA Cereswijk, ik kijk maar even in het rond. De bedoeling is halverwege volgend jaar. De werkzaamheden zijn inderdaad gestart, nee eind volgend jaar, laat ik even voorzichtig zijn, werkzaamheden nemen soms wat langere tijd met zich mee dan in eerste instantie lijkt, maar de gesprekken vinden goed plaats over de verdere uitwerking met betrokkenen, de wijk ontvangt nieuwsbrieven, de communicatie verloopt goed, de planning wordt uitgevoerd zoals die is voorgesteld en wij hopen in 2019 het gebouw te kunnen openen.
  • 0:13 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Dank u wel. Zijn de vragen toereikend, en zorgen, toereikend beantwoord. De heer Hofstra, PvdA.
  • 0:08 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, op eentje na, ik had een vraag gesteld over eventueel asbest sanering na de sloop van het onderwijsgebouw, schoolgebouw, en welke orde van grote moeten we dan denken. Denken we dan aan tienduizenden of aan tonnen of ik heb daar geen idee van.
  • 0:19 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Het interessante van een asbest sanering en het inschatten van de kosten is dat die afhankelijk is van hoeveel asbest er in zit. We hebben twee schoolgebouwen van ongeveer hetzelfde stramien inmiddels ontmanteld en dan heb je het over tienduizenden euro's.
  • 0:5 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Helder
  • 0:06 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Ok dan gaan wij over tot de vraag of u instemt met het wijzigen van de begroting 2018 en 2019 volgens de bijlagen 1 en 2 van de december wijziging en voor het overige de december wijziging 2018 met de nodige zorg wellicht, maar ter kennisgeving aan te nemen. Unaniem? Unaniem. Aldus besloten. [voorzitter klopt met hamer]
 • Besluitvorming zonder debat

 • 17 Vaststellen verordening vaststelling rechtspositieregelingen griffie Stadskanaal
 • 18 Verlengen aanwijzing accountant
 • 18a Vaststellen offerteaanvraag aanbesteding accountant
 • 19 Sluiting
  • 2:42 F.T. de Jonge
   Voorzitter / Burgemeester
   F.T. de Jonge
   Mooi dan zijn we aan het einde gekomen van deze vergadering. Maar dit is niet zo maar een einde, dit is ook een einde van een politiek jaar. En wel een roerig politiek jaar, want er zaten verkiezingen van deze raad in en ook nog een nieuwe burgemeester. Hoeveel wil je hebben. Ik wil even naast het feit dat ik u, mede namens het college, hele prettige kerstdagen wil wensen en een feestelijk, wat mij betreft beheerst knallend, maar zeker veilige jaarwisseling, wil ik ons zelf ook wel veel energie toewensen voor het nieuwe politiek jaar wat daarna gaat starten. Want dat is wel een bijzonder jaar, want dat is het jaar waarin wij vieren dat Stadskanaal 50 jaar bestaat. Wat op zich een heel bijzondere constatering is voor een gemeente met zo'n oude geschiedenis waarin iedere inwoner op iedere straathoekje kan vertellen wat er 280 jaar geleden gebeurd is op die plek, en dat is niet een iemand, maar dat zijn ze ongeveer allemaal, dus je kunt niet ontkennen dat dit een omgeving is met een zeer rijke, zeer rijke en zeer ver teruggaande geschiedenis, maar deze gemeente bestaat 50 jaar. En wij zijn van plan om dat met u groots, doch goedkoop, onder de aandacht te brengen. En daar beginnen we mee op 9 januari, ik wil u allen van harte uitnodigen, en eigenlijk ga ik er wel een beetje van uit u allen te mogen ontvangen, op 9 januari de nieuwjaarsreceptie van onze gemeente, ontvangst vanaf 19.00 uur, start 19.30 uur, en daarin zullen we ook formeel het jaar waarin Stadskanaal viert dat zij 50 jaar bestaat laten aanvangen. Dus mooie feestdagen, neem nog even een bitterbal op de weg naar buiten en we zien u terug in het nieuwe jaar. En u krijgt ook nog een kerstpakket. En dat staat beneden in de patio. Tot 9 januari.