Raadsinformatie

Raadsvergadering 03 april 2018

Naam
Download het audiobestand (38,57 MB)
Download de gesproken tekst (506,63 KB)
Download de vergaderstukken in pdf (0,00 KB)
 • 1 Opening en agenda
 • 2 Interpretatie verkiezingsuitslag, spee..
 • 3 Voorkeur samenstelling college
 • 4 Vervolg stappen
 • 3 Voorkeur samenstelling college
 • 5 Sluiting
 • Algemene stukken

 • 1 Opening en agenda
  • 1:29 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dames en heren, ik wil graag de vergadering bij dezen openen, aldus geschiedt. Voor deze duidingsvergadering die we hier nu hebben. vanzelfsprekend raadsleden van harte welkom, aanwezigen, ik weet niet of er meegeluisterd wordt, ook de luisteraars en ook de pers vanzelfsprekend van harte welkom op deze openbare duidingsvergadering. Het is geen officiële gemeenteraadsvergadering, het is een openbare vergadering waarbij iedere fractie zijn speerpunten uitspreekt en wat verder daarbij hoort in de loop van de vergadering. Zoals u ziet zit aan mijn linkerzijde de heer Nederveen, de heer Nederveen is aangezocht als informateur, en dat weten denk ik inmiddels allemaal, door de grootste partij vanuit deze raad de CU. Ik weet niet, ik zal dat nu even vragen aan de heer Nederveen, of u kort even wilt toelichten, ik denk dat met name bij agendapunt 4 dat u nog wel meer aan het woord komt, maar als u een korte toelichting op datgene wilt geven wat u doet.
  • 0:40 Dhr. H.Nederveen
   Nou in het dagelijks leven ben ik, zoals u wellicht al hebt vernomen, wethouder van de mooie gemeente Zuidhorn. Inmiddels ruim 8 jaar en daarvoor ben ik 12 jaar raadslid geweest ook in de gemeente Zuidhorn, dus inmiddels 20 jaar ervaring in de politiek. Oorspronkelijk overigens afkomstig uit het westen, maar sinds 1991 al woonachtig in het noorden. En ik heb inmiddels wat met Zuidhorn, maar ook met de provincie Groningen en ik denk ook best wel met Stadskanaal, maar dat gaan we de komende weken met elkaar zien. En ik denk dat het goed is als ik aan het eind van de vergadering nog even inga op het vervolg van het informatieproces.
  • 0:16 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja dank u wel, dat is inderdaad ook agendapunt 4 en ik wou ook maar even overgaan naar onze agenda. Die heeft u gehad. Kunt u met de agenda akkoord gaan? Dan bij dezen vastgesteld.
 • 2 Interpretatie verkiezingsuitslag, speerpunten bestuursakkoord
  • 0:57 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dan komen we aan bij agendapunt 2, dat is de interpretatie verkiezingsuitslag en speerpunten van het bestuursakkoord. Ik denk dat het met name in deze vergadering ten doen gebruikelijk is dat we de volgorde van de grootte van de partijen gaan volgen. Een vraag die ik nog wel aan u allen wil stellen is de volgende; wilt u dat wanneer een partij zijn verkiezingsuitslag c.q. speerpunten naar voren brengt dat u dan gelijk kunt interrumperen. Of bent u met zijn allen, c.q. in meerderheid, van mening dat u de voorkeur geeft dat iedere fractie eerst datgene uitspreekt en nadat de desbetreffende fractie het heeft uitgesproken dat u dan uw vragen richting de desbetreffende fractie kunt stellen. Ik weet niet wat uw voorkeur geniet, dus ik begin maar even bij de grootste fractie.
  • 0:4 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Het maakt mij niet uit of er ondertussen geïnterrumpeerd wordt.
  • 0:11 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   CDA. U zegt ook interrumperen. Nou ik ga maar even de volgorde af in dit geval. De heer Pals.
  • 0:9 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik ben voor optie 2. En om die reden, er zijn meer mensen die aan dit stuk hebben gewerkt dus vandaar.
  • 0:2 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   dus eerst het verhaal afmaken en vervolgens vragen
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Het liefst
  • 0:2 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Het liefst, ok. De heer Bieze.
  • 0:2 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Wat mij betreft interrumperen voorzitter.
  • 0:02 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Wat mij betreft optie 2.
  • 0:05 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Verhaal afmaken. Meneer Mellies
  • 0:08 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Wat mij betreft ook optie 2 voorzitter
  • 0:2 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   De heer Hofstra.
  • 0:2 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   interrupties kunnen wat mij betreft.
  • 0:4 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   de heer Klopstra.
  • 0:6 H. Klopstra
   fractievoorzitter VVD
   H. Klopstra
   wat mij betreft ook optie 2.
  • 0:00 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Nou de meerderheid is denk ik voor interruptie, dus dan gaan we dat als volgt doen, met interruptie. Dan is mijn voorstel om te beginnen met agendapunt 2 en geef ik graag het woord aan de fractievoorzitter van de CU, de heer Van Beek.
  • 9:12 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Voorzitter, raadsleden, ieder op de tribune, als we kijken naar de verkiezingsuitslag zijn wij onze Hemelse Vader dankbaar. Omdat we nu 5 zetels hebben en de grootste partij in Stadskanaal zijn geworden. Wij zien dit als een zegen van onze God. Dit was boven onze verwachting en we zijn natuurlijk ook dankbaar voor de stemmenwinst. Meer dan 20% van de stemmers stemde op de CU en we willen dan ook vanaf deze plek een ieder die op de CU heeft gestemd daarvoor bedanken. Als we naar het totale beeld kijken zien we geen hele grote verschuivingen zoals we de afgelopen verkiezingen sinds 2002 wel hebben gezien. We willen de VVD feliciteren met hun verdubbeling van het aantal zetels. Ook de partij Lokaal Betrokken is met één zetel in de raad gekomen, een prestatie van formaat. Groen Links heeft ondanks een stemmenwinst geen zetel kunnen bemachtigen. Het CDA heeft weliswaar stemmen verloren, maar heeft haar 5 zetels toch weten te behouden. GBS heeft ondanks stemmenverlies toch 2 zetels gekregen. D'66 heeft haar zetel ook net kunnen vasthouden. De SP en de PvdA hebben helaas elk een zetel verloren. Toch voorzitter wil ik iedereen die verkozen is door de inwoners in deze raad feliciteren met hun verkiezing. Aan ons als raad nu de taak ons de komende vier jaar met al onze capaciteiten in te zetten voor de toekomst van onze gemeente Stadskanaal en haar inwoners. Helaas was de betrokkenheid van onze bevolking bij de verkiezingen laag, wat blijkt uit een laag opkomst percentage. Dit ondanks de inspanningen van de gemeente met o.a. campagne om de jeugd bij de verkiezingen te betrekken op verschillende manieren met o.a. de stembus-bus, of mobiele stembus. Voorzitter nog wel een woord van dank aan de griffie, afdeling communicatie, ambtenaren vrijwilligers, discotheek de FOX, RTV1, die deze verkiezingen de uitslag en de verkiezingsavond in goede banen hebben geleid. Voorzitter als CU Stadskanaal hebben wij in overleg met de fractievoorzitters of lijsttrekkers besloten om de staat van de coalitie besprekingen opnieuw in de openbaarheid te laten starten. Onze inwoners hebben hun stem laten horen en ze hebben nu ook het recht om van de politiek te horen hoe ze reflecteren op die uitslagen en wat het zou moeten betekenen voor het gemeentebestuur. Eveneens in overleg hebben wij de heer Nederveen, wethouder van de gemeente Zuidhorn, gevraagd als informateur. Hij is vanavond dan ook hier aanwezig om naar een ieder te luisteren en wij zijn dankbaar dat hij dit wil doen en verwelkomen hem dan ook hier vanavond. Uiteraard zullen we na vandaag enige tijd achter gesloten deuren doorpraten en zullen diverse gesprekken gevoerd worden, maar dit lijkt ons toch de enige juiste start. Wat dit ook als voordeel heeft is dat de partijen die uiteindelijk niet tot een coalitie gaan behoren hun bijdrage toch kunnen leveren aan een bestuursakkoord. Want het is onze insteek om zeer goed te luisteren wat hier raadsbreed wordt ingebracht en zoveel als mogelijk de ingebrachte zaken mee te nemen. Voor ik verder ga eerst iets over de CU als partij. Een christelijke partij voor alle inwoners van de gemeente Stadskanaal, die gefundeerd op de bijbel christelijke politiek handen en voeten probeert te geven in afhankelijkheid van onze God. Onze verkiezingsslogan was; geef geloof een stem. Dat willen wij als nieuwe fractie van de CU dan ook doen. Ons verkiezingsprogramma hadden wij als titel "Waardevol" meegegeven. Stadskanaal en al haar inwoners zijn voor ons waardevol. Wij zijn dan ook meer dan bereid onze verantwoordelijkheid te nemen om met andere partijen de komende vier jaar Stadskanaal te besturen. Voorzitter ik ga over naar onze speerpunten, zoals verwoord in ons uiteraard leidende verkiezingsprogramma, die we hadden verdeelt in drie hoofdstukken. Namelijk; waardevol leven, waardevol wonen en waardevol werken. En hier kan eigenlijk alles ondergebracht worden. Een aantal punten willen wij toch naar voren brengen. Als eerste zou ik willen benoemen dat wij voor een daadkrachtig stabiel en gedegen bestuur in Stadskanaal willen gaan. als we terugkijken op de afgelopen vier jaar is dat door allerlei omstandigheden niet altijd gelukt, wat het ook niet altijd makkelijk maakte. Sterker, liefst ervaren bestuurders zijn wat ons betreft noodzakelijk, zeker in deze tijden van besturen in gemeenteland. Verder zouden wij graag zien dat wij bij het opstellen van het bestuursakkoord het koersdocument, Stadskanaal Koersvast, dat wij in november met de vorige raad in 2017 unaniem hebben aangenomen als raad, als leidraad gaan gebruiken. Daarmee hebben we als het ware een gedragen raadsakkoord vastgesteld. Het bijgevoegde projectenboek waarin de drie thema's, Stadskanaal leeft, Stadskanaal pakt aan en Stadskanaal werkt duurzaam, zijn uitgewerkt in een 28tal relevante projecten is een dynamisch document dat periodiek kan worden bijgesteld en of aangevuld. En tijdens de coalitie onderhandelingen kan besproken worden in welke mate daar op dit moment aanleiding toe is. De CU zal hier en daar wat kunnen aanvullen of prioriteren. Het maakt ook dat als we dit gaan doen dat we niet alles opnieuw hoeven te doen, wat een aantal maanden geleden met enthousiasme werd omarmt door de vorige raad. Het zorgt er ook voor dat de snelheid er in blijft zodat wij spoedig een nieuw college kunnen hebben. Een aantal sociale problematieken zou wat ons betreft versterkt of versneld aangepakt moeten worden. We noemen armoede, eenzaamheid, kwetsbare gezinnen. Het armoede beleid moet breed, doelgericht, rechtvaardig en ruimhartig zijn. Er ligt een nota, maar de snelheid van uitwerking en uitvoering moet omhoog. Onze kwetsbare inwoners mogen zeker niet tussen wal en schip raken. Er is wat ons betreft nog zeker een verdiepingsslag te maken. De CU staat voor een inclusieve samenleving waarin plaats is voor iedereen. Uitwerking van dit beleid dient de komende periode gestalte te krijgen, raadsbreed ondersteunende beleid ten aanzien van relaties en relatieondersteuning dient te worden voortgezet. Het sociale domein als geheel dient wat ons betreft qua uitvoering door te ontwikkelen en financieel goed op orde te komen. We zijn goed op weg naar de invoering van de decentralisaties. De uitvoering loopt zo langzamerhand en nu moet de inhoudelijke transformatie echt zijn beslag gaan krijgen. Financieel zijn er zowel op jeugd als werk beste opgaven, het nieuwe college zal daar de komende periode een grote opdracht hebben want het doel moet blijven om dit op termijn structureel te bekostigen vanuit de door het rijk te beschikking gestelde financiële middelen. Een gedegen financieel beleid is namelijk voor ons belangrijk, een sluitende begroting en de lasten voor de burger zo laag mogelijk proberen te houden en als er wel bezuinigd moet worden dienen de lasten verdeeld te worden en stapeling van die lasten dient voorkomen te worden. Voorzitter zo zijn er nog vele zaken te benoemen, maar ik kreeg er maar de mogelijkheid voor vijf. We willen graag extra aandacht voor bijvoorbeeld; meer werk, TDC's, doorontwikkeling van Wedeka, betere infrastructuur, de omgevingswet, groen, grijs, ruimte, economie, energie, duurzaamheid en veiligheid, onderwijshuisvesting met de situatie in Maarsveld voorop, realisatie van het Taalhuis en ga zo maar door. Dit zijn allemaal thema's die we belangrijk vinden, maar die volgens ons ook uitgewerkt worden in het genoemde projectenboek. Als CU hopen we op een constructieve manier van samenwerken van alle partijen zodat een nieuw college snel maar wel zorgvuldig vervormd wordt. Voorzitter hier wil ik het in eerste termijn bij laten. Dank u.
  • 0:07 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   ja dank u wel heer Van Beek. Ik kijk even in het rond of iemand behoefte heeft aan het stellen van vragen richting de heer Van Beek. U bent duidelijk geweest. Er is nog één verzoek en dat geldt ook voor de andere fracties die nog aan het woord komen of datgene wat u hier uitspreekt wanneer u dat op schrift heeft of u dat dan bij de griffie zou willen inleveren dan denk ik dat het ook wat vergemakkelijkt voor de taak van de informateur. Vandaar dit verzoek. Goed dan met uw instemming wil ik dan graag overgaan tot de volgende spreekster, in dit geval neem ik aan, oftewel mevrouw Berndt van het CDA. Aan u het woord.
  • 11:8 M. Berndt-Becker
   fractievoorzitter CDA
   M. Berndt-Becker
   Goedenavond allemaal. Voorzitter allereerst willen wij de CU feliciteren met het feit dat zij de grootste partij zijn geworden. Ook voor de VVD een zetelwinst en Lokaal Betrokken kwam als nieuwe partij formeel in de raad. Ook hier zijn felicitaties van onze kant zeker op hun plaats. Wij als CDA zijn dankbaar en blij met het behoud van onze vijf zetels, waarmee de kiezer heeft bevestigd dat wij een stabiele en betrouwbare partij zijn. Voorzitter het CDA is een open christen democratische politieke partij. Waarbij wij uitgaan van een christelijke mens- en maatschappij visie en de bijbel onze inspiratiebron en leidraad is. Maar we zijn ook een volkspartij met steun onder alle bevolkingsgroepen in de samenleving. Voor het CDA staat de samenleving centraal. Betrokkenheid van mensen bij hun gezin en familie, kerk, vereniging, school, dorp, buurt, bedrijf of club, dat is immers wat bepaald dat er draagvlak is voor de samenleving en dat geldt ook voor de gemeente Stadskanaal. Mensen komen vooral tot persoonlijke groei door verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar. Inzetten op het versterken van het vertrouwen in de eigen kracht is volgens ons dan ook nodig, want mensen kunnen veel zelf. Wij denken ook dat er meer dan ooit behoefte is aan saamhorigheid en extra ruimte voor maatschappelijk initiatief. Als CDA vragen wij om extra aandacht voor de minder sociaal bedeelden in onze gemeente want ook hier geldt; niemand mag tussen wal en schip geraken. Bij al het politieke handelen van het CDA is de menselijke maat ons uitgangspunt. Wij zoeken naar oplossingen, oplossingen voor gemeentelijke en dagelijkse vraagstukken en maken daarbij zorgvuldige afwegingen op grond van onze uitgangspunten; gerechtigheid, solidariteit, gespreide verantwoordelijkheid en rentmeesterschap. Vanuit dit perspectief willen wij ons dan ook inzetten voor een goed woon- werk- en leefklimaat binnen onze mooie gemeente Stadskanaal. Voorzitter als CDA willen wij de volgende vijf speerpunten inbrengen; punt 1 betreft zorg en welzijn. Het CDA vindt dat en goede en betaalbare goede zorg en goede en betaalbare voorzieningen voor alle inwoners van onze gemeente bereikbaar moeten zijn. waar efficiënte zorg en dienstverlening verleend wordt en waarbij maatwerk het goede uitgangspunt is. En in onze optiek hoort daar ook een volwaardig ziekenhuis bij. Het tweede punt wat wij willen aangeven betreft de werkgelegenheid, het vasthouden en ontwikkelen daarvan. Het CDA is voor een economie waarin iedereen de kans krijgt om met zijn of haar talenten een eerlijk inkomen te verwerven. In een eerlijke economie houdt je rekening met je medemens en je leefomgeving. Het CDA vindt dan ook dat mensen met een bijstandsuitkering geholpen moeten worden bij de terugkeer naar regulier werk. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die niet voor regulier werk in aanmerking komen moeten weer de mogelijkheid krijgen voor beschut werk. Dit moeten we raadsbreed ondersteunen en we pleiten bij de nationale overheid. Voorzitter het vasthouden en creëren van werkgelegenheid blijft van essentieel belang voor het welzijn van de inwoners en de ontwikkeling van de gemeente Stadskanaal. Om ondernemerschap en bedrijvigheid aantrekkelijker te maken pleiten we voor minder regeldruk en snellere vergunningsprocedures. Vergunningsverlening is maatwerk. Ook de vestiging van nieuwe bedrijven op bedrijventerreinen moet aantrekkelijk zijn. bestaande ondernemers, inclusief die uit de agrarische en toeristische sector moeten de mogelijkheid krijgen om hun bedrijf op een duurzame, toekomstgerichte manier te ontwikkelen door uitbreiding, verbreding of innovatie. De nieuwe omgevingswet biedt aan gemeenten de mogelijkheid om de dienstverlening aan inwoners en ondernemers efficiënter uit te voeren. Wij als CDA zijn voorstander van om de pilot voortvarend uit te blijven voeren. Voorzitter voor de goede ontwikkeling en de groei voor de gemeente Stadskanaal, maar ook voor onze buurgemeenten is een goede infrastructuur onmisbaar. Het CDA pleit er dan ook voor maximale inspanning om die spoorverbinding met Veendam te realiseren. Uit het oogpunt van werkgelegenheid, onderwijs en leefbaarheid. Dan komen we bij ons derde punt; familie en gezin. Mantelzorg begint vaak in gezins- of familieverband. Daarnaast zijn veel van onze inwoners mantelzorger voor buren, vrienden en kennissen. Mantelzorgers en vrijwilligers verdienen dan ook waardering en bij intensieve mantelzorg moeten er vervangingsmogelijkheden voor handen zijn. Alle kinderen moeten mee kunnen doen in de samenleving. Er zijn helaas nog teveel kinderen die vanwege de financiële situatie thuis niet mee kunnen doen. Organisaties als Stichting Leergeld, Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds kunnen ervoor zorgen dat alle kinderen mee kunnen doen. het CDA wil dan ook graag dat wij als gemeente deze organisaties blijvend structureel subsidiëren en de bekendheid van die ondersteuningsmogelijkheden vergroot want voor deze kinderen geldt; nu meedoen is straks meetellen. Voorzitter nu blijkt dat jongeren in onze provincie meer jeugdhulp nodig hebben dan verwacht, lopen de tekorten fors op. en moeten we ook scherp binnen onze eigen gemeente op zoek naar oplossingen zodat wij kwaliteit van jeugdzorg kunnen blijven bieden een hen die dat nodig hebben. Het CDA wil vasthouden aan de ambitie de gemeente Stadskanaal is een excellente woongemeente. Een goede sportvoorziening hoort daar zeker bij. De Spont, de sporthal van Stadskanaal, heeft niet voldoende capaciteit en voldoet voor bepaalde sportwedstrijden niet meer aan de daarvoor gestelde eisen. Sporters moeten uitwijken naar andere plaatsen of moeten sporten op ongewenste tijden. Dat werkt ontmoedigend voor enthousiaste sporters en vrijwilligers. Daarom pleiten wij ervoor om te onderzoeken of een nieuwe sportvoorziening te realiseren is die hierin wel voorziet. Dan zijn we bij het punt duurzaamheid. Voorzitter rentmeesterschap is een van de uitgangspunten van het CDA, dat betekend dat wij de wereld beter en mooier willen doorgeven aan volgende generaties. Hierbij is duurzaamheid als volgt gedefinieerd; nu alvast rekening houden met de toekomst. Een lager energieverbruik door allerlei energietransities is daarbij belangrijk. De gemeente heeft hierin een voorbeeldfunctie naar haar inwoners en ondernemers. Door nu al bij nieuwbouw energieneutraal te bouwen en bij al bestaande gebouwen in eigendom van de gemeente te kijken naar wat economisch verantwoord is aan investeringen voor energiebesparing omdat, of mede omdat, nul op de meter voor een aantal bestaande gemeentelijke eigendommen, maar ook woningen economisch onhaalbaar en onbetaalbaar is. Het CDA pleit voor een provinciale subsidieregeling die het vervangen van asbestdaken door daken met zonnepanelen bevorderd en voor de continuering van de duurzaamheidslening zodat woningeigenaren met een voordelige financiering duurzaamheidsmaatregelingen aan hun woning kunnen laten aanbrengen. Voorzitter de gemeente Stadskanaal kenmerkt zich door een solide en toekomstgericht beleid. Er wordt hard gewerkt aan het leefbaar en vitaal houden van onze dorpen en kernen. Daarbij wordt gestreefd naar kwalitatief goede voorzieningen, ruimte voor het experiment en nieuwe ontwikkelingen, waarbij naar duurzame oplossingen gestreefd wordt. Hierbij mag best even opgemerkt worden dat in de laatste raadsvergadering de nieuwe nota Duurzaamheid is vastgesteld, waarmee al de richting is aangegeven die we de komende jaren binnen onze gemeente willen gaan volgen o.a. voor energiebesparing, energietransitie en circulaire economie. Put 5 hebben wij genoemd; een sterke gemeente Stadskanaal. Voorzitter, voor een financieel gezonde gemeente zijn een solide begroting en een meerjarenraming noodzakelijk. Veruit het grootste deel van de inkomsten komt van de rijksoverheid en slechts een beperkt deel uit de lokale heffingen en belastingen. Uitgangspunten voor een gezond financieel beleid hierbij zijn naar onze mening: zorgvuldigheid en gematigde lokale lasten. Zorgvuldigheid als het gaat om een grote verantwoordelijkheid bij besluiten over bestedingen, investeringen en voldoende weerstandsvermogen voor het opvangen van risico’s. Maar ook, hoe gaan we in Stadskanaal om met de opgaven waar we de komende jaren voor komen staan en waarvoor continuïteit van bestuur van belang is. In de afgelopen periode zijn door de raad in verband hiermee al een aantal goede besluiten genomen over belangrijke dossiers, waarmee we vooruit kunnen. Waaronder de nota Duurzaamheid, de Energienotitie Stadskanaal op Zon, het doorgaan van de pilot Omgevingswet, de uitvoering van het Centrumplan, het Afvalbeleid en ook de binnenkort vast te stellen kadernota kwaliteit openbare ruimte. Met het mooie Koersdocument: “Stadskanaal Koersvast, nait soezen, moar doun” laten we als gemeente zien hoe wij daar uitvoering aan willen geven. Stadskanaal werkt duurzaam, Stadskanaal leeft en Stadskanaal pakt aan. Om ervoor zorgen dat Stadskanaal een gemeente blijft waar het goed wonen, werken en leven is. Kortom er is in de komende jaren nog genoeg te doen voor het realiseren van de in gang gezette koers. Voorzitter, tot zover onze bijdrage.
  • 0:57 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja dank u wel mevrouw Berndt. Aangezien iedereen, wilt u nog even blijven staan, want ik weet niet of er vragen zijn, maar los daarvan voor de kansgeving om vragen te stellen, zou ik u bijna willen complimenteren met uw ?????? speech, maar aangezien dit geen officiële vergadering is kan dat helaas niet. Dus daar wachten we mee tot de volgende keer, tot er een officiële vergadering is. Wie van de fracties heeft vragen richting de fractievoorzitter van het CDA. Nee, niemand. nogmaals dank voor uw inbreng. Dan willen we graag overgaan, in dit geval partij nummer drie qua zetelgrootte en dat is de SP. Alleen ik weet niet of mevrouw Luijken het woord gaat voeren of de, mevrouw Luijken zie ik, haar lampje brand. Dan is aan u het woord.
  • 0:05 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Voorzitter, allereerst nogmaals de felicitaties voor de Christen Unie en de WD voor het behalen van hun verkiezingsoverwinning. Voor ons liep het deze keer iets minder goed af en leveren wij een zetel in. Maar 4 zetels is nog steeds niet niks en maakt ons de derde partij van Stadskanaal. Wij willen onze kiezers dan ook hartelijk danken voor het vertrouwen die ze ons hebben geven. De komende 4 jaar zullen wij, net als de afgelopen 4 jaar, ons blijven inzetten voor een sociaal beleid in Stadskanaal. De SP loopt niet weg voor haar verantwoordelijkheid en is bereid die te nemen. Wij sluiten ook geen partijen uit en hebben geen breekpunten maar maakpunten. De speerpunten die voor ons het allerbelangrijkste zijn, zijn sociaal domein, en dat is natuurlijk heel breed, werkgelegenheid en duurzaamheid. En voor de rest is alles natuurlijk belangrijk in deze gemeente. Tot zover.
  • 0:20 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ik dank u voor uw inbreng. Ik weet niet of er richting mevrouw Luijken vragen zijn. Ik zie geen vingers. Dan gaan we over tot denk ik de heer Hofstra van de PvdA.
  • 5:34 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. De duiding en de speerpunten van de PvdA voor de komende vier jaar. Allereerst feliciteren we natuurlijk van harte de CU met het mooi behaalde resultaat tot zowel de grootste en een zetelwinst en daarmee feliciteren we ook van harte de VVD en LB, die nu ook officieel onder de naam Lokaal Betrokken in de gemeenteraad zit. Helaas heeft onze eigen partij een zetel moeten inleveren. Nou dat wordt zo langzamerhand al een gewoonte. Wat ons betreft natuurlijk niet terecht, maar goed de kiezer heeft altijd gelijk. Hoe we dat moeten duiden als partij vind ik ook een lastige, aangezien Borger-Odoorn, Aa en Hunze een zetel eraf hebben gehaald, onze partij dan, en andere gemeenten in Groningen waar het gelijk is gebleven dan wel een licht stijging heeft laten zien. Waar ik mij misschien nog wel meer zorgen over maak dat is de opkomst van 47,5%. En dat betekend volgens ons dat wij als hele raad de komende vier jaar misschien nog wel meer ons best moeten doen om die 52,5% van de stemgerechtigden die niet heeft gestemd, bij het proces te betrekken zodat wij de volgende keer toch een betere opkomstpercentage kunnen halen. Onze speerpunten voorzitter, we hebben het niet zo kort als de SP en ook niet zo lang als het CDA en de CU, dus een mooie middenweg zou ik zeggen. Wij hebben in willekeurige volgorde de vijf punten opgeschreven die nu volgen. Overigens komen die natuurlijk ook uit ons verkiezingsprogramma en deze vijf punten zijn dan ook niet als uitputtend bedoelt. Wij hebben hier staan; versnelde aanpak van kinderarmoede en laaggeletterdheid. Het is hoog tijd volgens ons om de spiraal van overerfbare armoede in de Veenkoloniën te doorbreken. Kinderen mogen niet de dupe worden van armoede van hun ouders en mogen geen taalachterstand oplopen, juist de hele kleintjes. Als die een woordenschat achterstand oplopen in hun eerste levensjaren dan halen ze die later bijna niet meer in. Verbinding, verbinding, verbinding. Zowel letterlijk als figuurlijk, dat is ons tweede punt. Dat wil zeggen onvermoeibaar doorgaan met lobbyen voor een treinverbinding Veendam, Stadskanaal en wat ons betreft ook Musselkanaal- Emmen. Investeren in een station op het Philipsterrein. Ook betekent het verbinding tussen maatschappelijke organisaties en politieke partijen. We doen het hier in Stadskanaal samen. De maatschappelijke verhoudingen zijn hier altijd goed geweest, we willen hier in blijven investeren. Interessant dat het NRC deze week ook met een stuk kwam, uitgebreid stuk over Stadskanaal, ook een mooi gebalanceerd stuk, maar wat daar ook als rode draad doorheen liep was ook de verbinding, de fysieke verbinding dus de spoorlijn en ook de weginfrastructuur. De verste plaats in onze inwonersgrootte die het verste weg ligt van een snelweg. Een derde punt; voortvarende aanpak van het centrum van de kern Stadskanaal. De aanhoudende leegstand in ons centrum baart zorgen. Leegstand werkt verpaupering in de hand en dit werkt weer leegstand in de hand. Het is belangrijk we deze neerwaartse spiraal niet laten gebeuren en dit betekent investeren in het centrum. Creatieve ideeën zijn hierbij belangrijk en we doen hierbij natuurlijk ook een duit in het zakje middels voorstel van het museum. Opvullen van de lege plekken hier in de kern Stadskanaal. En dit punt houdt verband met het vorige punt. Het terrein rond de Gelderselaan ligt inmiddels alweer lang braak, evenals het terrein van de oude Philipsflatten en het voormalige Noorderpoortgebouw aan de Frankrijklaan. Deze aanblik is niet representatief voor de entree van het centrum van Stadskanaal en werkt verpaupering in de hand. Samen met organisaties als bijvoorbeeld Lefier moet dit op te lossen zijn. Een goede balans tussen rechten en plichten bij de uitvoering van de participatiewet hebben wij als vijfde punt opgeschreven. Mocht het niet lukken om werk te vinden op eigen kracht, dan kunnen mensen uiteraard een beroep doen op de participatiewet. Hierbij moet er een balans zijn tussen rechten en plichten. Mensen moeten weten waar ze aan toe zijn en er moet perspectief op een baan zijn bij een herintredingstraject. Mensen in een bijstandssituatie zijn vaak kwetsbaar en wij vinden daarom dat de nadruk moet liggen op hulp aan deze mensen. Een ombudsman, gemeentelijke ombudsman, kan helpen bij het inventariseren van deze en andere sociale problematiek. Aan de ene kant kan deze indianenverhalen ontkrachten dat het helemaal niet goed zou gaan met de uitvoering van de participatiewet aan de andere kant kan een ombudsman legitieme klachten als gratis advies doorspelen naar het college en de raad om de uitvoering te verbeteren. Voorzitter en dit moet dan allemaal gebeuren binnen gezonde financiële kaders zoals net ook al is geschetst. Ga er maar aanstaan het is een behoorlijke opgave, maar het is een opgave waarbij de PvdA, hoewel niet vooraan staat, ook niet wegloopt. Tot zover onze bijdrage in eerste termijn.
  • 0:22 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dank u wel meneer Hofstra. Ik weet niet of er nog vragen zijn voor de heer Hofstra. ik kijk even in het rond. Ik zie niks bewegen. Dan geef ik graag het woord aan de woordvoerder van, de heer Bieze in dit geval, van GBS.
  • 10:30 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja dank u wel voorzitter. Bij de start van de nieuwe raad in 2014 begonnen wij ons verhaal met de constatering dat we in een turbulente tijd leefden. Een tijd waarin er wereldwijd zowel op economisch als op maatschappelijk gebied grote veranderingen plaatsvonden. Na een jarenlange crisis waren toen gelukkig de eerste lichtpunten van economisch herstel zichtbaar. Die wereldwijde turbulentie en verandering is de afgelopen jaren niet verdwenen en raakt natuurlijk nog steeds ook ons land. Voorbeelden daarvan zijn de verdergaande globalisering en automatisering. Mensen zijn bijna overal ter wereld direct bereikbaar. Zaken doen kan eenvoudig via het internet. Wereldmachten vechten om hun positie te kunnen behouden of te versterken. En natuurlijk blazen wij daarin als Nederland een klein partijtje mee. Economisch gaat het ons inmiddels voor de wind. Door bedrijven wordt geïnvesteerd, de werkgelegenheid neemt toe en daarmee daalt gelukkig ook de werkloosheid. Als we naar onze gemeente kijken dan hebben wij ondanks de beginnende oplevende economie nog een behoorlijke bezuinigingsronde door moeten voeren. Maar ondanks alle forse ingrepen die we hebben moeten doen hebben we onze voorzieningen op niveau kunnen houden. Dat er hier en daar knelpunten waren en zijn is logisch en die proberen we dan in gezamenlijkheid op te lossen. De in 2010 gevormde vier partijen coalitie werd in 2014 voortgezet. De laatste periode is daarbij door vertrek en ziekte van collegeleden en de burgemeester niet altijd gemakkelijk geweest. Ondanks dit zijn college en raad hun werk blijven doen en dat verdiend in onze ogen een compliment. De duiding van de verkiezingsuitslag voorzitter. Elke gemeenteraadsverkiezing kent zijn trends en verschuivingen. Wij willen 1 belangrijke trend noemen en dat is het almaar dalende algemene opkomstpercentage dat nu onder de 50% lag en de soms nog lagere scores bij enkele afzonderlijke stembureaus. Dit baart ons zorgen, zorgen voor de toekomst. En het werd al gezegd daar moeten we echt goed onderzoek naar doen en kijken of we die opkomst kunnen verbeteren. In de eerste plaats feliciteren wij de ChristenUnie met haar winst van 1 zetel. Ook werd de CU de grootste partij van de gemeente Stadskanaal. In de tweede plaats feliciteren wij de VVD die van 1 naar 2 zetels is gegaan en die de met voorkeurstemmen gekozen oude rot Goedhart Borgesius in deze raad ziet terugkeren. In derde plaats feliciteren wij de nieuwe lokale partij, Lokaal Betrokken, met het behalen van 1 zetel. Het CDA bleef stabiel. En tegen onze verwachting in voorzitter, verloor de SP 1 zetel en ging van 5 naar 4. Met 3 zetels in de nieuwe raad heeft de PvdA er 1 minder dan tijdens de vorige periode. D'66 behield nipt haar ene zetel en wederom is het GroenLinks helaas niet gelukt om in de raad komen. En dan wij zelf voorzitter. Laten we het maar houden bij de opmerking dat de laatste vier jaar niet geruisloos aan ons voorbij zijn gegaan. In alle politieke en interne turbulentie hebben wij ons als oudste lokale partij gelukkig staande weten te houden, hebben we weliswaar 1 zetel verloren maar zijn we tevreden met de twee behaalde zetels. Vervolgens herhalen we maar wat we vier jaar geleden ook hebben gezegd namelijk; met z’n allen discussiëren we natuurlijk over de oorzaken van winst en verlies, ieder heeft daar zo zijn of haar mening over en dat hoort ook zo. Over 4 jaar, of misschien wel eerder, zullen we de resultaten daarvan wel zien. Vraag is dan of er nog een gemeente Stadskanaal bestaat of dat we in een groter gemeentelijk verband zullen gaan stemmen. De speerpunten en ik heb het nog niemand horen noemen maar ik noem hem toch, de herindeling. Gemeentebelangen Stadskanaal blijft voorstander van een herindeling van onze Veenkoloniale regio binnen de provincie Groningen. In onze ogen neemt de urgentie daarvoor alleen maar toe omdat het bestuurlijke landschap om ons heen verandert en er grotere en sterkere gemeenten worden gevormd. Ook de binnen onze regio aanwezige grote uitdagingen vragen om een meer gecentreerd bestuur. Wij kunnen naar onze mening gewoonweg niet achterblijven. De combinatie Pekela’ s, Veendam en Stadskanaal was en is daarbij ons doel. Volgens ons is dit een stevige en sterke gemeente met rond de 85.000 inwoners. Arbeidsmarkt, werkgelegenheid en armoede, speerpunt twee. Voor wat betreft werkgelegenheid en de bestrijding van werkloosheid en armoede zullen alle partijen, en dus ook onze gemeente, de komende jaren forse inspanningen moeten blijven doen. We zullen werkgelegenheid in onze regio en in onze gemeente moeten proberen te behouden en zelfs uit te breiden. We moeten op zoek naar nieuwe bedrijvigheid en hoogwaardige werkgelegenheid. Werk is een van de beste garanties om mensen een zelfstandig inkomen te bieden, ontwikkelingsmogelijkheden te geven, zelfstandig keuzes te kunnen laten maken en armoede te bestrijden. Daarnaast zullen ook de werkgevers in onze gemeente niet moeten worden vergeten. Laten we hen niet uit het oog verliezen. En dan het Refaja ziekenhuis, dat de laatste tijd veel in het nieuws is. We zullen ons sterk moeten blijven maken dat het voor onze gemeente als volledig ziekenhuis behouden blijft. Niet alleen voor de zorg t.b.v. onze inwoners, maar ook als werkgever van hoogwaardige arbeid. Armoede zullen we moeten bestrijden door mensen die hulp te bieden die die hulp nodig hebben. Dat kunnen wij als gemeente niet alleen, daarvoor is ook de hulp van bedrijven en organisaties nodig. Speerpunt 3; een degelijk financieel beleid. Financieel lijken de donkere wolken inmiddels wat weggetrokken, maar zoals we dat al lange tijd binnen de gemeente Stadskanaal gewend zijn zullen we goed met onze financiële mogelijkheden om moeten gaan. Daarbij zullen we daar waar mogelijk moeten blijven investeren en eventueel nieuwe ideeën blijven honoreren. Lastenverzwaringen voor onze inwoners dienen zoveel mogelijk te worden beperkt. Laten we dus onze positie als een gemeente met een van de laagste lastendruk vooral handhaven. Speerpunt 4; jongeren en ouderen. Jongeren hebben de toekomst, zegt iedereen, ook in de gemeente Stadskanaal. Ons doel moet zijn om zoveel mogelijk jongeren voor deze regio en onze gemeente te behouden. Dat is mogelijk door ze goed en doorlopend onderwijs aan te bieden. Jaren geleden hebben we onderzoek laten doen om HBO opleidingen naar Stadskanaal te krijgen. Helaas bleek dit toen niet te kunnen worden gerealiseerd. Laten we hier wel de vinger aan de pols houden en zo gauw als er zich mogelijkheden aandienen daarop inspringen. Na hun schooltijd zou het fijn zijn als veel jongeren binnen onze regio werk op hun niveau zouden kunnen vinden. Dat is nu niet altijd het geval waardoor ze wegtrekken. We vragen blijvende aandacht om deze beweging om te kunnen keren. In het verlengde hiervan is het essentieel dat we de infrastructuur en dus onze bereikbaarheid verbeteren. Waarom wel een vierbaans weg van Veendam tot en met Nieuwe Pekela. Waarom niet direct door naar Stadskanaal, Ter Apel en Emmen? Daarnaast wachten we, en dat hebben anderen ook al gezegd, al jarenlang op een provinciaal besluit rond het doortrekken van de treinverbinding van Veendam naar Stadskanaal en het liefst nog verder via Musselkanaal naar Emmen. Het zou toch allemaal wel wat sneller kunnen en moeten? Ouderen verdienen onze ondersteuning. Onze bevolking vergrijst in hoog tempo. Zorg op alle niveaus en vooral dichtbij en goed bereikbaar. De inzet van mantelzorgers is prima, maar laten we niet vergeten dat inwoners die zorg moeten kunnen krijgen die nodig is. Uiteraard is een goede, regelmatige monitoring noodzakelijk. Bijstelling van de zorgbehoefte, zowel naar meer als naar minder zorg kan hieruit voortvloeien. Zelfstandig waar het kan, ondersteuning en zorg waar het moet. En dan ons laatste speerpunt voorzitter dat is duurzaamheid en energietransitie. Eind maart heeft de oude gemeenteraad, o.a. op basis van het klimaatakkoord van Parijs, besluiten genomen over de visie “Stadskanaal op Zon”, de nota duurzaamheid 2018-2022 en de uitwerking van variant 2 van de nota “Van afval naar Grondstof’. Verder heeft het kabinet besloten dat de gaswinning uit het Groningenveld wordt afgebouwd en in 2030 volledig wordt beëindigd. Voor de komende jaren liggen er dus grote uitdagingen om alle geformuleerde doelstellingen te kunnen behalen. Ook de gemeente speelt daarin een grote en belangrijke rol. Die rol moet door onze gemeente voortvarend worden opgepakt. Het gaat namelijk om onze toekomst en die van onze kinderen en kleinkinderen en de generaties die daarna hopelijk nog zullen komen. Dank u wel voorzitter.
  • 0:00 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ik dank u wel heer Bieze. Ik kijk even in het rond. Heer Maarsingh.
  • 1:21 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja voorzitter er was een opvallende dank voor uw uiteenzetting, maar wat mij heel erg opviel voorzitter en misschien kan de heer Bieze daar nog iets meer over zeggen, over die herindeling. Ik herinner mij in deze raad dat wij breed over alle partijen heen ons verschrikkelijk hebben ingespannen onderbouwt met onderzoek en objectieve bureaus om te komen tot een herindeling, nadat het misgegaan was met de vorige gemeenten, waar wij overigens goed bij pasten dacht ik als burger, maar goed, maar wij zijn met de kop tegen de muur gelopen want de andere gemeenten wilden niet, terwijl deze raad unaniem heeft voor gestemd en die hebben er dacht ik nog helemaal geen spijt van. en nu kom ik tot mijn vraag. Want wij hebben wel gezegd in deze raad; nou dat moet maar eens afgelopen zijn, wij gaan het initiatief niet weer nemen we hebben wel wat anders te doen en toen is dat mooie rapport geschreven met al die projecten en daar redden wij ons zelf in. Mijn vraag is
  • 0:3 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   ik wou u net vragen; stel alstublieft nu even uw vraag.
  • 0:12 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   mijn vraag is; wilt u, heer Bieze, zelf het initiatief nu weer nemen of zegt u als anderen initiatieven nemen dan horen wij dat wel. Dat was eigenlijk mijn korte vraag.
  • 0:4 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   daar was u wel een lange inleiding voor nodig.
  • 1:07 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   een lange inleiding dat wou ik ook net zeggen voorzitter. Nee, u hebt helemaal gelijk meneer Maarsingh, wij hebben dat proces doorlopen, deze hele raad was unaniem voor om het te gaan herindelen met deze twee gemeentes, helaas heeft de gemeente Veendam besloten om de hakken in het zand te zetten. Maar ik denk dan altijd maar van er is niets zo veranderlijker als de tijd. En als de mensen die in die tijd leven en dan wil ik nog niet eens praten over het initiatief vanuit Stadskanaal, ik vind de noodzakelijkheid om te herindelen, die is natuurlijk helemaal niet verdwenen. Als we kijken naar de problemen die we in deze regio hebben, waar ook rapporten over zijn, dat samenwerken gewoon niet helpt, maar dat we eigenlijk gewoon moeten herindelen dan moeten we daar volgens ons aan vasthouden en nou als het nieuwe college daar initiatieven in wil ontwikkelen, prima. Maar ik vind wel dat we het wel actueel moeten houden. en dan kijk ik ook maar even, en dat is het laatste voorzitter wat ik wil zeggen, kijk ook maar even weer vooruit naar de Provinciale Staten verkiezingen die binnen enkele jaren plaatsvinden, het kan ook maar zijn dat er een provinciebestuur komt te zitten die eens wat behoorlijk wat extra druk op dit proces gaat zetten. Dank u.
  • 0:34 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ik dank u wel heer Bieze. Zijn er nog meerdere mensen die een vraag willen stellen. Ok, dan dank ik voor uw inbreng. En ik dacht dat tijdens uw speech dat ik ook een telefoon hoorde. En ik denk dat de desbetreffende wie dat was voor de eerstvolgende vergadering haar lesje daar maar uit moet leren. We zullen dat afwachten. Goed dan geef ik graag het woord aan de volgende spreker, van de VVD, de heer Klopstra.
  • 5:11 H. Klopstra
   fractievoorzitter VVD
   H. Klopstra
   Ik heb maar twee briefjes, maar u kent mijn beroep dus bereid u maar voor. Dit zegt niks over de inhoud. Voorzitter, leden van de raad, inwoners van Stadskanaal. Dank voor uw felicitaties tot dusver met ons verkiezingsresultaat. Bij de VVD is het glas nooit halfleeg, altijd halfvol. Dus vandaar dat wij juichend roepen; wij zijn als enige de partij die onze zetelaantallen hebben verdubbelt, wie doet ons dat na. Dank voor de felicitaties. De VVD is een liberale partij en dat weten we hier in Nederland ook heel goed want dankzij dat liberalisme zitten we hier met elkaar. Onze grondwet is namelijk van meneer Thorbecke en tot op de dag van vandaag is die op dit punt nauwelijks veranderd. Zijn wij daarmee ook een landelijke partij? Ja. Is de VVD Stadskanaal ook een landelijke partij of een provinciale partij. Nee, wij zijn lokaal gericht, we zijn er voor de burgers van Stadskanaal, de inwoners van Stadskanaal. Wat wij wel kunnen is de belangen van onze inwoners breed uitdragen op provinciaal niveau en op landelijk niveau. Maar we blijven de lokale liberale VVD. We zijn lokaal gericht met goede provinciale en landelijke contacten. Onze verkiezingsslogan was; verbinden. En dat is wat wij ook tot dusver in deze raad hebben ervaren, de afgelopen periode zeker, vaak werden unaniem besluiten genomen en de VVD heeft zich daarin doorgaans zeer constructief opgesteld. De VVD heeft ook het koersvast plan omarmt en dat is wat ons betreft ook nog steeds onderdeel van de toekomst van de politiek in deze gemeente. Nait soezen moar doun, de VVD zegt; gewoon doen. De vijf speerpunten voor de VVD. We hebben er een heleboel, maar vijf, ik heb het al eerder horen zeggen, mochten er maar, dus ik beperk me tot de vijf speerpunten die voor ons ook belangrijk zijn. Dat die stabilisering van de lasten, waar mogelijk uiteraard verlaagt, maar trendmatige verhoging is toch wat de VVD betreft een grens die we zeker moeten nastreven. De bestuurders van deze gemeente, daar willen wij graag een stevig bestuur zien. Bestuurders ook op individueel niveau die bij machte zijn om zowel voor Stadskanaal zelf, binnen Stadskanaal, alsook daarbuiten te kunnen overtuigen van de politiek die goed is voor onze gemeente en onze inwoners. Met name op het gebied van economische zaken , ontwikkelingen van bedrijvigheid en werk zijn wat de VVD betreft daarbij aandachtspunten en ook duurzaamheid en energie, nieuwe vormen van energie, zonnepanelen dat soort onderwerpen zijn voor de VVD belangrijk. Deregulering, nummer 3, regels die niet meer nodig zijn daar zouden we toch nog eens goed naar moeten kijken. Het sociale domein, laaggeletterdheid, dat heeft wat de VVD betreft aandacht, dat klinkt misschien een beetje vreemd uit deze liberale mond, maar toch, want ook op het gebied van economie hebben we daar met elkaar hinder van. Meer dan 20% van onze werkende inwoners in deze regio, in Oost-Groningen, is laaggeletterd. Oftewel kan niet een eenvoudige gebruiksaanwijzing voor een wat ingewikkelde koffiezetmachine lezen. Meer dan 20% van de beroepsbevolking, dus niet van de inwoners. Wat ons betreft is een taalcoach/taalhuis zeer welkom. En nummer vijf, de infrastructuur. Dat behoeft geen betoog. De trein Groningen, Veendam, Stadskanaal, het liefst door naar Emmen, is voor ons een vanzelfsprekendheid om na te streven. Verdubbeling van de N366 tot aan de A31 of Emmen is wat ons betreft ook een speerpunt. En het ziekenhuis in volle omvang zoals dat er nu is, en er zal ongetwijfeld in de toekomst iets veranderen, want de wereld is veranderlijk, dus ook het ziekenhuis, maar in een zekere mate van volle omvang dat ziekenhuis handhaven in deze regio behoort bij het karakter van Stadskanaal en haar omgeving en is onderdeel van het hart van onze samenleving. Dus daar zou wat ons betreft alle registers open mogen. Voorzitter ik laat het hierbij, dank u wel.
  • 0:17 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   ik dank u voor uw inbreng. Ik weet niet of er richting u ook vragen zijn. Ik zie niets bewegen dus nogmaals dank. En dan geef ik graag het woord aan LB in de persoon van de heer Mellies.
  • 9:10 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Ja dank u wel voorzitter. De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. Over de breedte zien we geen grote verschuivingen. Verlies dan wel winst bleef beperkt tot maximaal één zetel. We feliciteren de ChristenUnie met een zetel winst, en tevens dat ze de grootste partij zijn geworden. Eerste keer in de geschiedenis van deze gemeente, voor zover ik kan beoordelen. Gefeliciteerd. Ook de felicitaties aan de VVD voor een zetel erbij. En natuurlijk zijn wij van Lokaal Betrokken als nieuwkomer ook zeer in ons nopjes met één zetel ,een ruime zetel , en daar willen we onze kiezers hartelijk voor bedanken. Waar we ons wel zorgen om maken voorzitter is de teleurstellende opkomst van maar 47,4%. En dat terwijl de gemeenten steeds meer bevoegdheden en budget krijgen. Denk aan de decentralisaties in het sociale domein en de Omgevingswet die er nog aan zit te komen. Een lage opkomst tast de legitimiteit van de politiek aan en vermindert het maatschappelijk draagvlak voor beslissingen. Dat is niet goed. Ik denk dat het van belang is dat we de komende raadsperiode als gemeente aan de slag moeten om te zorgen dat mensen meer betrokken gaan worden bij gemeentelijke kwesties. Nog meer en wellicht anders dan we nu al doen. Wij moeten toegankelijker worden voor onze inwoners, ze actiever betrekken bij plannen en ze daarin in meenemen. Voorzitter, er is ons gevraagd een 5 tal speerpunten te benoemen die wat ons betreft in het bestuursakkoord zouden moeten worden opgenomen. Speerpunt 1: Sociaal Domein/Welzijn & Zorg. Welzijn staat los van welvaart. Ook zonder welvaart kunnen mensen zich lichamelijk en geestelijk goed voelen. Maar andersom kunnen bepaalde gevolgen van welvaart wel een bedreiging zijn voor het welzijn. Het welzijn van onze inwoners dient altijd op de eerste plaats te staan. Inwoners van onze gemeente die zorg behoeven moeten de zorg krijgen die ze nodig hebben en daarbij moet rekening gehouden worden met hun specifieke situatie. We leven in een zogenaamde participatiemaatschappij. Mensen dienen zoveel als mogelijk zichzelf te redden. Dat lukt niet altijd. Mantelzorgers en vrijwilligers zetten zich met liefde, en belangeloos in voor diegenen die het nodig zijn. We vinden het normaal dat mensen naar elkaar omzien. Maar het kan ook te zwaar worden. Lokaal Betrokken wil maximale ondersteuning voor mantelzorgers en vrijwilligers als het voor wat voor reden dan ook even niet meer lukt. In 2015 hebben gemeenten de verantwoordelijkheid voor de uitvoering op het gebied van WMO, Jeugdwet en Participatiewet. Het sociaal domein. Hier gaat veel geld in om. Een aanzienlijk deel van onze begroting heeft betrekking op het Sociaal Domein. We hebben de afgelopen jaren gemerkt dat ambities op andere beleidsterreinen sterk afhangen van hoe goed wij als gemeente in staat zijn de opgaven in het Sociaal Domein adequaat, dat wil zeggen doeltreffend en doelmatig, uit te voeren. De transformatie is nog in volle gang. Wij streven naar een betere regie op het sociaal domein en dan met name de jeugdzorg. De tekorten in de jeugdzorg baart ons zorgen. Wij wensen een betere invulling van het credo: één gezin, één plan, één regisseur. Duurzaamheid; we hebben de komende decennia een gezamenlijke opdracht. Er moet meer en slimmer geïnvesteerd worden in duurzame oplossingen. Wij willen een energie neutrale gemeente in 2035, en een 100% duurzame gemeente in 2050. Wij zijn daar als gemeente goed mee bezig. Kortgeleden hebben we een nieuwe nota duurzaamheid vastgesteld, en hebben we een visie op grootschalige zonneparken ontwikkeld. Lokaal Betrokken is voor opwekking van elektriciteit door middel van zonne-energie. Wel vinden we belangrijk dat er voldoende draagvlak is voor initiatieven op dit gebied. Ook moet voortdurend gezocht worden naar andere vormen van duurzame energie binnen onze gemeentegrenzen. Ook geothermie en biomassa moeten hierin meegenomen worden. Wij zijn voor voortzetting van duurzaamheidsleningen voor particulieren. En we dienen als gemeente het goede voorbeeld te geven door zelf al het gemeentelijk vastgoed energieneutraal te maken. We staan achter het kort geleden vastgestelde nota Van Afval Naar Grondstof. Er moet meer afval gescheiden worden. Met de voorgestelde maatregelen in de nota kunnen we de doelstellingen halen. Wel moet de voortgang goed gemonitord worden, en desgewenst bijgesteld als blijkt dat de doelstellingen niet gehaald gaan worden. Ook moeten de doelstellingen goed gecommuniceerd worden aan onze inwoners. Speerpunt 3; Lokale economie en werkgelegenheid. Meer werk is wat we willen. Het hebben van werk is belangrijk. Het geeft structuur aan het dagelijks leven. Werk bepaalt voor een groot deel ieders eigenwaarde en door werk staan mensen in contact met anderen. Op persoonlijk vlak is de betekenis van werk groot. Dus hebben we meer werkgelegenheid nodig in onze regio, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar we moeten alles op alles zetten om het toch voor elkaar te krijgen, elk succesje is er één. We willen ook graag dat er serieus gekeken wordt naar de mogelijkheid van toerisme als één van de economische dragers van de gemeente en de regio. En hoe we dit actiever kunnen promoten. Het winkelcentrum wordt aangepakt, en dat is goed. Stadskanaal heeft een regiofunctie. Een aantrekkelijk winkelcentrum met voldoende aanbod en soorten winkels en uitgaansgelegenheden horen daarbij. Speciale aandacht wat ons betreft voor de zaterdagmarkt. De zaterdagmarkt is van belang voor de reuring in het centrum, maar ook voor de winkeliers in het centrum. Helaas merken we dat er nog wel eens "gaten" vallen in de opstelling van de marktkramen. Dit moet voorkomen worden. We moeten onze zaterdagmarkt bruisend houden. We gaan voor een inclusieve arbeidsmarkt, waarin ook mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt genoeg mogelijkheden hebben om aan de slag te gaan. Dat is een ideaalbeeld dat breed wordt gedeeld in de samenleving, echter de praktijk, na iets meer dan drie jaar Participatiewet, laat een iets ander beeld zien. Er zijn veel instrumenten ontwikkeld, maar wat werkt nu in de praktijk eigenlijk echt goed. Blijvende aandacht in onze gemeente voor voorzieningen beschut werk, voor mensen die vanwege hun beperking niet bij een gewone werkgever aan de slag kunnen. Helaas is het zo dat niet iedereen werk heeft. En mensen kunnen tussen wal en schip geraken. Wij willen dat deze mensen op een vriendelijke, tegemoetkomende en inlevende manier geholpen worden. Speciale aandacht voor kinderen die in armoede opgroeien, of dreigen op te groeien. Speerpunt 4; wonen en voorzieningen. We gaan voor een gemeente waar het goed wonen en leven is, met kwalitatief goede voorzieningen. We willen variatie in woningaanbod voor zowel jonge starters op de woningmarkt als ook passende huisvesting voor ouderen en hulpbehoevenden. We moedigen gasvrij bouwen aan. Wij willen goed onderhouden wegen, fiets- en voetpaden en groenstroken. Wij willen aandacht voor kunst, cultuur en erfgoed op scholen. We vinden een bibliotheek van groot maatschappelijk belang. Maar tijden veranderen, en ook de bibliotheek dient met zijn tijd mee te gaan. We gaan voor een toekomstbestendige bibliotheek. Als laatste speerpunt; bestuur en financiën. Lokaal Betrokken wil gedegen financieel beleid, een realistische begroting en een sluitende meerjarenraming. We willen zo laag mogelijke gemeentelijke belastingen. Uitgaven moeten worden verantwoord. We willen daarom een goed functionerende rekenkamer. Het moet voor onze inwoners duidelijk zijn waar hun belastinggeld aan wordt uitgegeven en dat het goed wordt besteed. Voor wat betreft de dienstverlening aan onze inwoners. We willen een dienstverlening die vriendelijk, tegemoetkomend en inlevend omgaat met inwoners. Brieven of e-mails van de gemeente moeten helder en makkelijk leesbaar zijn. Gemeentelijke informatie moet zoveel mogelijk openbaar en terug te vinden zijn op internet, ook voor mensen die slecht kunnen horen of zien. Onze regio kent hardnekkige sociaaleconomische problemen. De maatschappelijke opgaven zijn groot. Om deze opgaven het hoofd te bieden heeft de gemeente Stadskanaal daarom in drie herindelingstrajecten unaniem te kennen gegeven te willen herindelen. Andere gemeenten dachten daar anders over, en dat dienen we te respecteren. Natuurlijk blijven we constructief in gesprek met de andere gemeenten om de problemen in onze regio het hoofd te bieden. Maar Lokaal Betrokken vindt wel dat we als gemeente nu eerst een poosje voor ons zelf moeten kiezen. Een eigen koers varen, uitgaande van eigen kracht en mogelijkheden. Stadskanaal koersvast: nait soezen, moar doun. Dank u wel voorzitter.
  • 0:16 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ik dank u wel heer Mellies. Ik zie zich niemand verroeren dus nogmaals dank voor uw inbreng. En dan zou ik graag het woord willen geven aan D'66 in de persoon van de heer Pals.
  • 6:01 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Aan de politieke fracties van de gemeenteraad van Stadskanaal en de informateur. Beste nieuwe raadsleden, als eerste iedereen gefeliciteerd. Het is een eer voor ons allen om deel uit te mogen maken van de gemeenteraad in Stadskanaal. Felicitaties zijn er ook voor de ChristenUnie, de grote winnaar van deze verkiezingen en voor het eerst de grootste partij in Stadskanaal en ook willen wij extra felicitaties overbrengen aan wethouder Hamster, een stemmenkanon die in onze ogen laat zien dat uitstekende bestuurders beloond worden door de kiezers. Verder nog felicitaties voor de VVD, met de zetelwinst en voor Lokaal Betrokken als nieuwe partij in de raad. D'66 vindt het fantastisch dat de besprekingen op deze manier starten, openbaar. Zoals het hoort. Voorzitter, ons is gevraagd de uitslag te duiden, waarvoor wij een poging zullen doen maar uiteindelijk heeft de kiezer altijd gelijk. Kort door de bocht kunnen we zeggen dat links verloren heeft, en de coalitie van de afgelopen 4 jaar zetels heeft moeten inleveren. Voor de PvdA kunnen we nog zeggen dat het voortkomt uit een landelijke trend, maar in 3 verkiezingen van 10 naar 3 zetels is natuurlijk altijd een harde klap, wij kunnen ons dan ook zeer goed voorstellen dat de PvdA deze keer niet vooraan staat als het gaat om de vorming van een nieuw college. Voor lokale partijen zijn er nog steeds 3 zetels, en nu verdeeld over 2 partijen. Wat betreft onze eigen uitslag. We zijn, in deze voor lokale D'66 afdelingen moeilijke tijd, erg trots dat we in Stadskanaal onze zetel hebben kunnen behouden. De SP heeft een zetel verloren, de reden hiervoor kunnen wij niet echt duiden, landelijk zijn er geen grote hobbels op de weg voor de SP, lokaal zijn er in ieder geval minder mensen overtuigd geweest om op de SP te stemmen. Voorzitter, we zijn wel blij om te zien dat partijen, zoals de ChristenUnie en de VVD, die zich inzetten voor een financieel gezond Stadskanaal, zetelwinst behaald hebben. Wij denken dat de winst van de ChristenUnie voor een groot deel is toe te wijzen aan het leveren van een uitstekend bestuurder de afgelopen 8 jaar. Het CDA is deze verkiezingen een stabiele factor gebleven en heeft in ieder geval geen zetels verloren. Ons is gevraagd enkele speerpunten te noemen. Enkele speerpunten die wij hebben zijn; het grootste speerpunt is voor ons de komende 4 jaar dat er een team van wethouders komt die bestaat uit erg goede bestuurders die samen de uitdagingen die op de gemeente afkomen aan kunnen gaan. Wij vinden dat de kwaliteit van de potentiële wethouders een grote rol moet spelen in de te komen coalitie onderhandelingen. Immers zonder uitmuntende bestuurders wordt het de komende 4 jaren erg moeilijk alle uitdagingen op een toekomstbestendige manier aan te gaan. Ons 2e speerpunt is stabiel toekomstbestendig financieel beleid. D'66 vindt dat een toekomstbestendig financieel beleid een grote uitdaging is en blijft en ook dit een speerpunt zal moeten zijn de komende periode. Immers er blijven grote financiële uitdagingen op ons afkomen zoals bijvoorbeeld de jeugdzorg. Hiervoor zullen de komende jaren ook weer keuzes gemaakt moeten worden. Ons 3e speerpunt is duurzaamheid binnen onze gemeente, voor D'66 is ook duurzaamheid een speerpunt. De gemeente zal hierin zelf een voorbeeld moeten zijn, maar misschien nog wel belangrijker is dat de gemeente voor de burgers mogelijkheden tot verduurzaming faciliteert en de juiste randvoorwaarden creëert. Een goed voorbeeld hiervan is de duurzaamheidslening. Ons 4e speerpunt, wat wij graag in een nieuw coalitieakkoord zouden zien is sport en accommodaties. Sport is van groot belang voor de inwoners van onze gemeente, zowel voor de gezondheid als voor de sociale samenhang die door sport ontstaat. Sport dient in goed onderhouden faciliteiten te gebeuren en er dienen voldoende accommodaties te zijn. D'66 vindt dan ook dat er goed moet worden gekeken of er voldoende accommodaties zijn en of het op termijn niet beter is om te kijken naar goede nieuwbouw als onderhoudskosten alleen maar verder oplopen. Voorzitter, en dan ons laatste speerpunt; leefbaarheid in onze gemeente, en dan iets specifieker. Het op niveau houden van en verbeteren van de leefbaarheid door gebruik te maken van innovaties. Zal het niet mooi zijn dat als wij van onze regio het gebied kunnen maken waar innovaties plaatsvinden bij bedrijven klein en groot en deze gebruikt worden voor het verbeteren van de leefbaarheid. Door te blijven innoveren kan er goede zorg en welzijn blijven met aandacht voor mensen in een kwetsbare positie. En het kan prettig wonen blijven in onze gemeente zonder dat hier zeer grote financiële tekorten ontstaan. Ook voor het onderwijs biedt innovatie en het ontwikkelen van nieuwe innovaties veel mogelijkheden. Voorzitter, dit was onze inbreng voor dit agendapunt. Bij het volgende agendapunt zullen we het in de ogen van D'66 gewenste coalitie toelichten. Tot zover.
  • 0:32 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dank u wel meneer Pals. Ik weet niet of er vragen richting u zijn. Ik zie niemand bewegen. Dus dan kunt u wat dat betreft uw plaats weer innemen. Ik stel voor dat wij in deze vergadering nu voor 15 minuten gaan schorsen alvorens wij dan agendapunt 3, waarbij iedere fractie dan de voorkeur van de samenstelling van het toekomstige college zal uitspreken, alvorens wij die dan in behandeling nemen. Dus ik schors de vergadering tot 21.25 uur.
  • 0:8 schorsing
  • 0:37 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Goed mensen dan wil ik graag de vergadering heropenen en met ons agendapunt nummer 3, waarin de voorkeur van de verschillende partijen wordt uitgesproken voor wat betreft de toekomstige samenstelling van het nieuw te vormen college. En ik zou dan willen starten met de heer Van Beek van de CU. Aan u het woord.
  • 2:33 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Voorzitter dank u wel. allereerst dank aan alle partijen voor de felicitaties aan ons met onze zetelstijging en stemmenwinst. Ook voor alle bijdragen die vanavond geleverd zijn wil ik iedere partij toch wel bedanken. Wat het voor mij wel een beetje lastig maakt, en niet alleen voor mij, maar voor onze partij, is natuurlijk wel, en ik begrijp dat natuurlijk ook wel, dat we hier natuurlijk niet gelijk al onze kaarten op tafel leggen, dat het wat aan de oppervlakte blijft en dan krijg je automatisch denk ik ook wel enige overlap in een aantal punten. nou zijn wij het over het algemeen altijd wel vrijwel eens met elkaar dus dat is dan niet verwonderlijk. Maar om tot een vorming van een coalitie te gaan hoor je eigenlijk graag meer, dus ik hoop dat als de partijen straks of later in deze week in gesprek gaan met de heer Nederveen, de informateur, dat jullie daar dan openlijk aangeven wat jullie echt belangrijk vinden wat voor jullie echt prioriteiten zijn om eventueel mee te doen in een coalitie. Ik heb in eerste bijdrage heb ik gezegd dat wij graag een stabiele coalitie willen hebben, stevige bestuurders en een goed financieel beleid. Dat zijn eigenlijk wel de belangrijkste punten. En met betrekking tot een vorming van een nieuwe coalitie of een nieuw college, gaat zoals u zult begrijpen onze voorkeur zowel inhoudelijk als getalsmatig uit naar in ieder geval naar een coalitie met het CDA. We zijn zeer benieuwd welk advies de heer Nederveen ons gaat geven, ik heb begrepen dat wij zaterdag als laatste partij bij hem aanschuiven, en ik wil daar ook graag aan koppelen dat de gesprekken die jullie daar dus hebben dat jullie die goed voeren, goed jullie punten naar voren brengen, en dan zijn we in ieder geval zeer benieuwd naar de uitkomst van dat gesprek wat wij dan ook hebben met onze informateur. En wij sluiten verder geen van de partijen uit. En uiteraard ben ik zeer benieuwd wat jullie als partijen hier vanavond nog zeggen waar jullie voorkeur naar uitgaat. Tot zover voorzitter.
  • 0:03 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ik dank u wel heer Van Beek. Dan geef ik graag het woord aan mevrouw Berndt van het CDA. Aan u het woord
  • 1:6 M. Berndt-Becker
   fractievoorzitter CDA
   M. Berndt-Becker
   Voorzitter, gevraagd naar onze voorkeuren dan willen wij als CDA graag meedoen in het college met de CU en bestuursverantwoordelijkheid dragen. Dit standpunt baseren wij op basis van de afgelopen vier jaar. Daarnaast willen wij recht doen aan de verkiezingsuitslag, de stem van de inwoners. Het CDA vindt het van belang dat er een brede coalitie komt. Daarbij vinden wij dat de CU omdat ie de grootste partij is geworden en het CDA daar stabiel is gebleven, deel uit moeten maken van de coalitie. De SP als derde grootste partij is wat ons betreft ook een gesprekspartner. Ook willen wij in dit verband de vierde grootste partij de PvdA noemen, waarmee wij als CDA vele jaren een college hebben gevormd. De VVD heeft een zetel winst en kan eveneens gesprekspartner zijn. We hopen in ieder geval op een goede samenwerking met alle partijen de komende jaren. Dit als een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onze gemeente. Tot zover.
  • 0:6 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ik dank u. Mevrouw Luijken, SP.
  • 0:35 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Ja voorzitter, nou ja CU, CDA samen dat is natuurlijk dat had ook al in de pers gestaan, dus dat wisten we van tevoren, dat is geen nieuws. Wat ik inderdaad wel wil meegeven is dat links heeft misschien verloren zoals de heer Pals het noemde, maar we zijn toch nog steeds derde partij. Als we de stemmen van GroenLinks meetellen heeft een derde van de stemmers links gestemd en wij zijn dan ook gewoon bereid om ons verantwoording te nemen en wij gaan graag aan tafel.
  • 0:01 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ik dank u wel. Dan geef ik graag het woord aan de heer Hofstra, PvdA.
  • 1:27 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Ja zoals meneer Van Beek ook al aangaf, dat is toch een beetje het blijft een beetje aan de oppervlakte voor wat betreft vandaag ik denk dat dat ook heel logisch is en ook gezien de verkiezingsuitslag denk ik dat dat ook wel logisch is en wat mij ook vanzelfsprekend lijkt is inderdaad de basis van de nieuwe coalitie die wordt gevormd door CU en CDA. Dat zijn de twee grootste partijen en zijn samen 10 zetels en dan hebben wij nog het puzzelstukje af te maken om op minstens 12 zetels terecht te komen. Wij staan zoals ook al gezegd in onze inleiding natuurlijk met onze zetelverlies daarin niet vooraan, maar wij zijn natuurlijk wel graag gesprekspartner. En wij hebben inderdaad de afgelopen 8 jaar en met het CDA al langer goed samengewerkt en de belangrijke dossiers in onze gemeente ook goed volbracht en tot een stabiel bestuur gekomen. Dus wij zijn daarin zeker gesprekspartner, willen wij ook zijn, wat wij nog wel willen meegeven is wat mevrouw Berndt ook zei dat het denk ik belangrijk is dat er een breed college komt dat zijn wij in Stadskanaal ook zo gewend, we willen geen Veendammer toestanden waarbij 11 tegen 10 is, dus we willen hier ook geen toestanden waarbij het 12 tegen 11 is. En voor wat betreft het vervolg gaan wij met de heer Nederveen graag het gesprek aan en natuurlijk met alle andere fracties. Dank u wel.
  • 0:7 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ik dank u wel heer Hofstra. Dan geef ik vervolgens graag het woord aan GBS, de heer Bieze.
  • 0:34 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja dank u wel voorzitter. Wat ons betreft gaan CU en het CDA het college in als de twee grote partijen in de gemeente Stadskanaal. Als derde partij willen wij graag de VVD in het college zien omdat dat de winnaar is van één zetel en als vierde partij gaat onze voorkeur uit naar de PvdA, maar men mag ook in gesprek gaan met de SP. Dank u.
  • 0:8 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dank u wel heer Bieze. Dan geef ik graag het woord aan de heer Klopstra van de VVD.
  • 0:38 H. Klopstra
   fractievoorzitter VVD
   H. Klopstra
   Voorzitter dank u wel. Ja de VVD is groot voorstander van een hele brede coalitie, zo breed mogelijk. Daar hebben de Stadskanaalsters inwoners recht op en de verkiezingsuitslag wijst ook in die richting. De VVD wil daar uiteraard graag aan deelnemen en gaat ook met genoegen de gesprekken in met de andere fracties. Wij sluiten geen enkele partij uit, we kijken naar de verkiezingsuitslag en dan zien we welke partijen enigszins hebben ingeleverd en welke partijen dat niet hebben gedaan en de verkiezingsuitslag iets meer naar zich toe hebben weten te trekken, daar zijn we er één van dus we begrijpen het standpunt van meneer Bieze wel. Dank u wel.
  • 0:09 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ik dank u wel. Dan ga ik graag naar de heer Mellies van LB. Aan u het woord.
  • 0:27 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Ja dank u wel voorzitter. Ja met LB willen we niet alleen roepen, we willen evengoed verantwoordelijkheid nemen. Een coalitie dat verstandig met geld omspringt en daarmee ook op langere termijn haar inwoners zo goed mogelijk van dienst kan zijn heeft daarbij onze voorkeur. Met één zetel zal dat niet onze show zijn, maar we stellen ons graag constructief meedenkend op in het vervolgproces. Dank u wel voorzitter.
  • 0:12 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ik dank u wel heer Mellies. En dan wil ik vervolgens graag het woord geven aan D'66 in de persoon van de heer Pals. Aan u het woord.
  • 0:05 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter. Ook D'66 staat uiteraard voor een krachtig en lokaal bestuur. En in deze constellaties waarin alle partijen zich uitspreken met iedereen in gesprek te willen, sluiten wij ons daar ook bij aan en gaan we ook met iedereen in gesprek.
  • 0:18 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dat was kort maar krachtig heer Pals, ik dank u wel. Nou dan hebben we dit rondje gehad, hebben we kunnen luisteren wat de verschillende partijen hebben ingebracht en dan kijk ik met name even naar de heer Nederveen ter linker zijde van mij.
 • 3 Voorkeur samenstelling college
  • 0:28 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Omdat we nu in feite zijn aangekomen bij ons volgend agendapunt en ik heb met de informateur eigenlijk afgesproken dat punt 4, luidende de vervolgstappen, dat dat meer op de weg ligt van de informateur dan op dit moment van uw voorzitter. dus vandaar ook dat ik daaromtrent graag het woord geef aan de heer Nederveen.
  • 1:43 Dhr. H.Nederveen
   Ja dank u wel voorzitter. Allereerst dank nog aan u allen voor de opdracht, als ik het zo mag noemen, die ik vanuit Stadskanaal heb gekregen. Ik denk dat Stadskanaal ja voor een aantal belangrijke uitdagingen staat. In het recente verleden is er het een en ander gebeurd, maar ook voor de toekomst ligt er nog veel op uw pad. Ik vandaag gemerkt dat de pers de druk al wat probeert op te voeren, maar ik heb jaren geleden al geleerd dat je daar niet op moet reageren. Als ik naar de speerpunten luister dan hebben sommige fracties wel erg veel speerpunten, ik raakte de tel toch wel wat kwijt bij een aantal. Ik heb wel met dankbaarheid geconstateerd dat er op dit moment in ieder geval nog weinig breekpunten genoemd worden en ook geconstateerd en ja de heer Van Beek zegt het is wat oppervlakkig, dat klopt, maar aan de andere kant, op dit moment zijn er in ieder geval wel heel veel overeenkomsten en dat geeft natuurlijk wel mogelijkheden. En dat geldt denk ik ook voor het rondje wat u hebt gemaakt over mogelijke coalities, daar zijn ook heel veel mogelijkheden. Dus als ik een voorlopige conclusie mag trekken dan zeg ik op zijn Gronings; het kon minder. Hoe verder? Nou morgen voer ik nog enkele oriënterende gesprekken, aanstaande vrijdag en zaterdag zijn inmiddels gesprekken ingepland die ik zal voeren met elke fractie, één of twee vertegenwoordigers per fractie, dat is aan u. Als het nodig is zal ik begin volgende week ook nog met individuele fracties spreken, maar wellicht ook met combinaties van fracties, als zich al een coalitie aftekent. En het is mijn bedoeling om binnen twee weken met een aanbeveling te komen om de formatiefase in te gaan.
  • 0:2 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   heer Idema aan u het woord.
  • 0:3 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Enkele oriënterende gesprekken, wat moet ik me daar bij voorstellen?
  • 0:27 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ik dank u wel heer Nederveen. Ik denk dat datgene wat u uitsprak dat dat uitermate duidelijk was. De heer Van Beek noemde het zelf dacht ik ook al dat met name, en u noemde het zelf ook nog, komende vrijdag en komende zaterdag dan de gesprekken opgestart zullen worden. En dat dan, laten we maar even uw woorden gebruiken, tenminste voor twee weken, radiostilte is.
 • 4 Vervolg stappen
  • 0:39 Dhr. H.Nederveen
   Ik spreek morgenmiddag spreek ik met de gemeentesecretaris en ik heb ook gevraagd of ik met de vorige informateur/formateur de heer Bessembinders mij ook als collega al langere tijd bekend en al heel lang hier meelopend of ik daar ook oriënterend mee mag spreken. Om toch mijn indruk van deze gemeente die ik inmiddels al wat opgebouwd heb toch nog wat verder aan te vullen. Dus binnen twee weken met een aanbeveling voor de formatiefase en tot die tijd is het wat mij betreft radiostilte. De heer Van Beek gebruikte al de woorden; snel en zorgvuldig. Nou ik denk dat we daar een goede combinatie met elkaar van moeten zoeken. En ik verleen daar graag mijn diensten voor.
 • 3 Voorkeur samenstelling college
  • 0:28 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Omdat we nu in feite zijn aangekomen bij ons volgend agendapunt en ik heb met de informateur eigenlijk afgesproken dat punt 4, luidende de vervolgstappen, dat dat meer op de weg ligt van de informateur dan op dit moment van uw voorzitter. dus vandaar ook dat ik daaromtrent graag het woord geef aan de heer Nederveen.
  • 1:43 Dhr. H.Nederveen
   Ja dank u wel voorzitter. Allereerst dank nog aan u allen voor de opdracht, als ik het zo mag noemen, die ik vanuit Stadskanaal heb gekregen. Ik denk dat Stadskanaal ja voor een aantal belangrijke uitdagingen staat. In het recente verleden is er het een en ander gebeurd, maar ook voor de toekomst ligt er nog veel op uw pad. Ik vandaag gemerkt dat de pers de druk al wat probeert op te voeren, maar ik heb jaren geleden al geleerd dat je daar niet op moet reageren. Als ik naar de speerpunten luister dan hebben sommige fracties wel erg veel speerpunten, ik raakte de tel toch wel wat kwijt bij een aantal. Ik heb wel met dankbaarheid geconstateerd dat er op dit moment in ieder geval nog weinig breekpunten genoemd worden en ook geconstateerd en ja de heer Van Beek zegt het is wat oppervlakkig, dat klopt, maar aan de andere kant, op dit moment zijn er in ieder geval wel heel veel overeenkomsten en dat geeft natuurlijk wel mogelijkheden. En dat geldt denk ik ook voor het rondje wat u hebt gemaakt over mogelijke coalities, daar zijn ook heel veel mogelijkheden. Dus als ik een voorlopige conclusie mag trekken dan zeg ik op zijn Gronings; het kon minder. Hoe verder? Nou morgen voer ik nog enkele oriënterende gesprekken, aanstaande vrijdag en zaterdag zijn inmiddels gesprekken ingepland die ik zal voeren met elke fractie, één of twee vertegenwoordigers per fractie, dat is aan u. Als het nodig is zal ik begin volgende week ook nog met individuele fracties spreken, maar wellicht ook met combinaties van fracties, als zich al een coalitie aftekent. En het is mijn bedoeling om binnen twee weken met een aanbeveling te komen om de formatiefase in te gaan.
  • 0:2 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   heer Idema aan u het woord.
  • 0:3 E. Idema
   raadslid SP
   E. Idema
   Enkele oriënterende gesprekken, wat moet ik me daar bij voorstellen?
  • 0:27 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ik dank u wel heer Nederveen. Ik denk dat datgene wat u uitsprak dat dat uitermate duidelijk was. De heer Van Beek noemde het zelf dacht ik ook al dat met name, en u noemde het zelf ook nog, komende vrijdag en komende zaterdag dan de gesprekken opgestart zullen worden. En dat dan, laten we maar even uw woorden gebruiken, tenminste voor twee weken, radiostilte is.
 • 5 Sluiting
  • 0:21 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Goed ik wil u hartelijke danken ook de aanwezigen, de pers en vanzelfsprekend ook de raadsleden voor al uw inbreng. En ik wil dan ook graag bij dezen de vergadering sluiten. En niet voor, dat ik ook tegen u heb gezegd, dat er beneden ook nog een drankje op u staat te wachten. Ik dank u wel. [voorzitter klopt met hamer]