Raadsinformatie

Raadsvergadering 17 april 2018

Naam
Download het audiobestand (7,82 MB)
Download de gesproken tekst (141,34 KB)
Download de vergaderstukken in pdf (169,86 KB)
 • 1 Opening en vaststellen agenda
 • 2 Verslag van de informateur
 • 3 Sluiting
 • Algemene stukken

 • 1 Opening en vaststellen agenda
  • 1. Opening en vaststellen agenda (169,86 KB)
  • 1:35 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Met uw instemming wil ik graag de vergadering openen, bij dezen [voorzitter klopt met hamer]. Allen hartelijk welkom, raad, publiek, pers, we zitten niet op de radio heb ik begrepen, dus de luisteraars hoeven dan in dit geval niet een woord van welkom toe te spreken. We zijn hier denk ik vanavond toch wel op een, althans in mijn beleving, een beetje een unieke avond, dat wij eerder, ik dacht dat dit nu voor de derde keer is geschiedt, de duidingsvergadering, maar dat in alle openbaarheid ook de informateur verslag doet van zijn bevindingen aan de raad en dan raadsbreed, voor zover ik mij dat kan herinneren is dat nu de eerste keer, maar goed dat voor kennisgeving. Ik heb nog wel een kleine mededeling, dat hier twee mensen aanwezig zijn waarvan de telefoon op aan staat, te weten mevrouw Brongers en de heer Klinkhamer, in verband met de bereikbaarheid. Anderen zou ik willen verzoeken om de telefoon uit te doen. En dan zou ik met u over willen gaan naar de vaststelling van de agenda. Een korte agenda zoals u heeft kunnen zien, maar drie puntjes. Ik weet niet of iemand nog, of met de agenda akkoord kan gaan, ik zie geen reactie dus aldus vastgesteld.
 • 2 Verslag van de informateur
  • 0:57 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   En dan komen we aan bij punt twee van onze agenda en dat is het verslag van de informateur, de heer Nederveen. Alvorens ik het woord zal geven aan de heer Nederveen denk ik dat ik ook namens u alvast één compliment aan hem kan overbrengen want ik geloof dat exact op de dag af u hier 14 dagen terug de woorden uitsprak; ik hoop mijn werk af te kunnen maken in 14 dagen. Nou dat is u dan meer dan uitstekend gelukt. Daarvoor in ieder geval de complimenten en ik denk dat dat namens de hele raad is. En dan wil ik graag nu overgaan om u het woord te geven zodat u verslag kunt geven. Aan u het woord.
  • 10:02 Dhr. H.Nederveen
   Dank u wel voorzitter. Gezien uw mededelingen denk ik dat ik met een huishoudelijke mededeling moet beginnen want ik heb in mijn linker zak namelijk ook nog een telefoon, die staat ook op aan, dat is de calamiteiten telefoon van de gemeente Zuidhorn. Die gaat ongeveer vier keer per jaar, dus ik durfde het risico te nemen, maar ja het zou natuurlijk kunnen dat hij straks afgaat. Ik kan u garanderen dat ik dan binnen 5 minuten een ander collegelid gevonden heb die die calamiteit kan oplossen dat ik gewoon weer hier terug kan keren. Maar ik verwacht het dus niet. Twee weken inderdaad en dat was twee geleden volgens mij hier om een uur of negen 's avonds dat ik die woorden sprak, dus betekend dat ik nu wel voor 21.00 uur klaar moet zijn en u ook. en ik denk dat dat gaat lukken. In een van de gesprekken die ik met de fracties voerde toen vroeg iemand van u; hoe gaat het. Ik zei nou het is een boeiende puzzel. En toen vroeg diegene van is het ook een lastige puzzel ik zeg nou volgens mij is een puzzel alleen maar boeiend als ie lastig is. Want een puzzel van één of twee stukjes ja die kunnen we natuurlijk allemaal maken, maar als het wat meer stukjes worden wordt het lastiger. Nou ging het in dit geval maar over acht stukjes, maar we wisten niet hoe groot de puzzel was. Dus dat maakt het dan weer wat lastiger. Goed ik zal u vertellen hoe ik zo gevaren ben de afgelopen twee weken. Dat heb ik ook aan papier toevertrouwd, in een verslag. Straks ga ik een geheimteken geven aan de griffier en dan zorgt hij ervoor dat het ook op uw i-pad komt. Doe ik nu nog niet, want dan gaat u allemaal kijken van waar zal hij nou naar toe gaan. Ik wil nog een beetje de spanning er inhouden. Ik heb in de afgelopen twee weken, na wat voorbereidende gesprekken, eigenlijk drie ronden van gesprekken met de fracties gevoerd. De eerste ronde heb ik met elke fractie de afgevaardigden, meestal twee, in een enkel geval één, van de fracties gesproken. In de tweede ronde heb ik doorgesproken met die fracties waarvan ik op dat moment dacht dat die in aanmerking zouden kunnen komen om in het college deel te nemen. En in de laatste ronde, dat was een gesprek met vier, ik verraad dat maar vast, met vier fracties over wat dan uiteindelijk ook in mijn voorstel de coalitie fracties zullen worden. En in dat laatste gesprek zijn we ook wat dieper ingegaan op onderwerpen die in de eerdere gesprekken aan de orde waren waarvan we dachten van nou het is goed om die onderwerpen wat dieper te verkennen en ook het vertrouwen bij elkaar te peilen voor de verdere onderhandelingen. Hoe ben ik tot dat advies gekomen. Nou in het fractiebreed overleg van twee weken geleden werd gepleit voor een breed en stevig college. Nu heb ik naast die breedheid en stevigheid nog een aspect meegenomen, ik heb ook gekeken naar de afspiegeling. Kijken of er een college gevormd kan worden wat een goede afspiegeling vormt van de raad, maar ook van de samenleving. Vroeger werd de term afspiegelingscollege wel vaker gebruikt, ik hoor het niet zoveel meer, maar ik denk dat dat nog steeds wel een goede ingang is. Voordat ik daar verder op inga. Hoeveel partijen laat je dan meedoen in zo'n college, ik ben uitgegaan van een college van vier partijen. Waarom? Nou minder, drie, dan heb je sowieso een minder breed college, dat is vanzelfsprekend. Maar dat betekend ook dat je maximaal drie Fte's aan wethouder kunt inzetten en ik heb het idee dat dat voor Stadskanaal de komende tijd wat weinig is, zeker gezien het feit dat er waarschijnlijk nog wel langdurig een waarnemend burgemeester zal zijn. En vijf partijen zou natuurlijk ook kunnen, maar dan wordt het wel heel breed. En als je niet in Fte's wilt uitbreiden krijg je dan ook wel erg veel parttimers of, en als je wel uitbreidt, dan krijg je hogere kosten. Als je nou van die afspiegeling uitgaat en je kijkt naar de raad van Stadskanaal dan viel mij op dat dan de puzzel misschien wel weer wat eenvoudiger wordt. Want elke indeling is natuurlijk arbitrair maar eigenlijk kun je in de raad van Stadskanaal spreken over vier blokken. Een christelijk blok, CU en CDA. Een sociaal of socialistisch blok, SP, PvdA. Een liberaal blok, VVD en D'66. En een lokaal blok, GBS en LB. Natuurlijk kunt u daarover discussiëren want elke fractie zegt dat ze sociaal zijn en misschien zegt elke fractie ook wel dat ze liberaal zijn, maar ik denk dat dit toch wel een herkenbare indeling is. En op basis van die indeling wil ik u laten zien hoe ik verder gekomen ben tot het voorstel. Als ik begin met dat christelijk blok, CU en CDA, dan kun je denk ik zeggen dat op basis van de verkiezingsuitslag, op basis van het functioneren in de afgelopen tijd, maar ook op basis van de input die u allen twee weken geleden hebt geleverd, het eigenlijk vanzelfsprekend is, of in ieder geval voor de hand ligt dat beide partijen in het college gaan plaatsnemen. Dat heb ik als uitgangspunt genomen. Als ik kijk naar dat tweede blok, sociaal/socialistisch, dan zie je dat zowel de SP als de PvdA bij de verkiezingen een zetel hebben verloren. Als je vanuit het oogpunt van afspiegeling kijkt zou het niet logisch zijn dat beide partijen in het college deelnemen, maar is het wel logisch dat in ieder geval een van de twee het doet. Dan kijk ik even naar het liberale blok, VVD en D'66. Daar geldt als we beide mee laten doen dat het niet echt een breed college is en dat het ook geen goede afspiegeling is. En als we de twee partijen vergelijken dan moeten we constateren dat D'66 stemmen heeft verloren en zelfs de kiesdeler net niet heeft gehaald, terwijl de VVD stemmen heeft gewonnen en ook een zetel heeft gewonnen en ook een zetel meer heeft dan D'66. De beide partijen uit, wat ik genoemd heb, het lokale blok, hebben aangegeven dat ze in de komende periode niet gaan voor het leveren van een wethouder in het college dus die heb ik in de verdere beschouwingen ook buiten beschouwing gelaten. Nou als je dat op een rijtje zet, in combinatie met de gesprekken in de eerste ronde, kom je op een verkenning naar een college met CU, CDA, VVD en of SP of PvdA. Nou met de keuze tussen die twee laatsten zijn veel aspecten meegewogen, we hebben gekeken naar de grootte van de fractie, resultaat van de verkiezingen, naar het programma, de kandidaat wethouder, affiniteit met portefeuilles en uiteraard ook naar de gevoerde gesprekken. En vervolgens is in overleg met de andere beoogde coalitie partijen gekozen voor deelnemen van de socialistische partij, om het maar eens voluit te zeggen, de SP. En dat betekend dat als leden van het nieuwe college zullen worden voorgedragen ervan uitgaande dat de formatiefase verder datgene oplevert wat het op moet leveren, namelijk een bestuursakkoord. De volgende personen; Johan Hamster namens de CU, Goziena Brongers namens het CDA, Machteld Luijken namens de SP en Goedhart Borgesius namens de VVD. De omvang van het college, dat stellen we voor, te laten op 3,4 Fte. Dat was het ook, althans voordat Jan Bessembinders invloog zeg maar. Waarbij de wethouders Hamster en Brongers allebei 1,0 Fte zullen krijgen en de wethouders Luijken en Borgesius allebei 0,7 Fte. Dat is een verdeling waar alle partijen zich in kunnen vinden en die verdeling die zal verder gehanteerd worden bij de verdeling van de portefeuilles en uiteraard zal daarbij ook rekening gehouden worden met affiniteit met portefeuilles en ook met continuïteit van bestuur. Nou dat is eigenlijk het resultaat. Hoe nu verder. Ik heb daarover gesproken met de fracties en we hebben met elkaar afgesproken dat ik vanavond mijn werkzaamheden afrond en het stokje overdraag aan Johan Hamster. Dat Johan Hamster dus de functie van formateur zal gaan vervullen en samen, met de beoogde coalitiefracties met ambtelijke ondersteuning, een bestuursakkoord zal opstellen wat daarna in de raad aan de orde zal komen, zouden dan de nieuwe wethouders kunnen worden geïnstalleerd. Daarbij zal het koersdocument, Koersvast Stadskanaal, waar u allen ook vorige keer over gesproken hebt, zal, als zeg maar een raadsakkoord, belangrijk uitgangspunt zijn voor de verdere uitwerking van het bestuursakkoord. Nog twee adviezen van mijn kant. Ik adviseer om bij de samenstelling van dat bestuursakkoord de partijprogramma's van alle fracties de input van alle fracties tijdens het fractiebreed overleg en ook de gesprekken met de informateur zoveel mogelijk mee te nemen. En het doel daarvan is om een breed draagvlak in de nieuwe raad te krijgen. Dat zou ook nog mede bereikt kunnen worden door het voorleggen van bijvoorbeeld de conceptbestuursakkoord aan de andere fracties of aan alle fracties. Een tweede advies is om ook dat akkoord voor te leggen aan andere partijen. Bijvoorbeeld participatieraad, belangen groeperingen, wijk- en dorpsverenigingen, ondernemersverenigingen en eventueel andere groepen van inwoners in een denk ik openbare bijeenkomst. De eerste reactie die ik vanuit de fracties kreeg is ja dan gaat het allemaal wel erg lang duren. Dat hoeft niet. Ik wil u het voorbeeld in Zuidhorn noemen, hebben we ook zoiets gedaan, gewoon één avond georganiseerd op het moment dat het bestuursakkoord nog niet bekend was, maar op die avond het bestuursakkoord gepresenteerd en om reacties gevraagd. Dat betekend natuurlijk wel dat al die partijen dat niet uitgebreid kunnen bestuderen, maar wel een reactie kunnen geven. Ik ga geef het maar even mee als gratis tip. Tot slot van mijn kant, ik wil de gemeenteraad van Stadskanaal nogmaals hartelijk danken voor het in mij gestelde vertrouwen, zonder uitzondering waren het hele prettige gesprekken en ik wil u een goede raadsperiode toewensen. En ik heb er ook vertrouwen in dat deze nieuwe raad en het nieuwe college straks dat het ook zal gaan lukken. Dat was het.
  • 0:43 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Goed het verslag gaat nu verspreid worden c.q. is verspreid geloof ik. Kijk ik even richting de raad vanzelfsprekend of er vragen zijn richting de informateur c.q. of u een andere partij een vraag wenst te stellen. De heer Hofstra, PvdA.
  • 0:42 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Allereerst vanuit onze kant ook bedankt aan de informateur voor het snelle vaststellen van het verslag. Ja het is nu nog meer in de mededelingen sfeer, ik denk we zijn heel benieuwd naar wat er inhoudelijk uit coalitievorming gaat komen en als dat er is dan zullen wij dan een debat ook met de beoogde coalitiepartners aangaan en inhoudelijk en ook de persoonlijke bezetting. Tot zover onze bijdrage.
  • 0:5 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dank u wel. De heer Van Beek
  • 0:08 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja dank u wel voorzitter. Ik wil de heer Nederveen hartelijk danken voor zijn inspanningen die hij heeft verricht volgens mij is hij toch vele uren hier aanwezig geweest om al die gesprekken te voeren en dan moet het thuisfront je toch maar missen. Hartelijk dank daarvoor, helder verslag naar mijn idee, ik denk dat ik dan ook wel namens de andere partijen en namens deze raad spreek, dat we daar zeer content mee zijn en wij gaan hiermee aan de slag. En hartelijk dank voor uw inzet.
  • 0:19 Dhr. H.Nederveen
   Ik heb het heel graag gedaan en voor het geval u zich zorgen maakt over mijn thuisfront, mijn vrouw was vorige week met haar zus een hele week op vakantie op Ameland. Dat was niet zo gepland want toen ze dat plande wist ze nog niet dat ik dat hier zou gaan doen, maar het moest zo zijn denk ik.
  • 1:14 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ik kijk nog even in het rond. Ik zie niemand meer om het woord vragen. Nou alvorens wij dan overgaan naar onze volgende agendapunt, nummer 3, en daar staat dus sluiting, alvorens dat te doen denk ik toch dat het gepast is dat de woorden die zojuist ook zijn uitgesproken door de heer Van Beek van de CU, dat wij ook vanaf deze kant die woorden onderstrepen vanzelfsprekend, de inspanningen die u heeft verricht, u heeft zich dacht ik richting de griffier laten ontvallen dat u Stadskanaal wat beter wilde leren kennen. Nou dat heeft hij heel goed opgeslagen en voor al inspanningen dachten wij dat een klein presentje derhalve, die ook direct te maken heeft met Stadskanaal, toch tenminste op zijn plaats was en dat willen we dan onderstrepen met dit boek, alsook misschien dan wel voor het feit dat uw vrouw ik denk inmiddels weer terug is, dan kunnen we dat nog ondersteunen met een bloemetje.
 • 3 Sluiting
  • 0:03 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Goed zoals u ziet was het een korte vergadering en ik wil dan ook bij dezen de vergadering sluiten. Ik dank u wel. [voorzitter klopt met hamer]