Raadsinformatie

Raadsvergadering 23 mei 2018

Naam
Download het audiobestand (43,15 MB)
Download de gesproken tekst (518,38 KB)
Download de vergaderstukken in pdf (1,75 MB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Benoeming voorzitter voor deze vergade..
 • 5 Insprekers
 • 6 Verslag formateur
 • 7 Aanbieding Bestuursakkoord 2018-2022
 • 8 Onderzoek diverse geloofsbrieven
 • 9 Benoeming en beëdiging wethouders
 • 9.1 Ontheffing vereiste ingezetenschap
 • 10 Beëdiging raadsleden
 • 11 Beëdiging lijstopvolgers
 • 12 Beëdiging fractieondersteuners
 • 13 Benoeming ondervoorzitters van de raad
 • 14 Benoeming leden van de agendacommissie
 • 15 Benoeming leden rekeningcommissie
 • 16 Benoeming leden en plaatsvervangende l..
 • 17 Benoeming leden werkgeverscommissie
 • 18 Bezetting Commissie Rechtsbescherming
 • 19 Sluiting
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 1:11 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dames en heren, raadsleden, aanwezigen vanzelfsprekend, pers, ik begreep dat de radio niet aanwezig is, dus luisteraars in dit geval hoeven we niet te verwelkomen. Ik zie wanneer wij om ons heenkijken dat er heel veel aanwezigen zijn. Dat zal direct verband houden denk ik met de agenda die wij vanavond voor ons hebben liggen. Er staan verschillende installaties, eventuele benoemingen van fractieondersteuners, lijstopvolgers en allerlei dergelijke dingen staan te gebeuren vanavond. Ik mag dan deze vergadering voor geopend verklaren en deze vergadering en mijn rechterbuurman die zei het al; ik ben deze avond voor u de flitsvoorzitter. Want tot en met agendapunt 4 zal ik uw voorzitter zijn en dan zal ik de ketting overdragen, indien u daar vanzelfsprekend als raad mee akkoord gaat, aan een dame in de raadszaal. Maar dat hoort u bij agendapunt 4.
 • 2 Mededelingen
  • 0:16 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Kom ik bij punt 2 van onze agenda, de mededelingen. Wij kunnen melden dat mevrouw Ham van de SP afwezig is vanwege vakantie heb ik begrepen.
 • 3 Vaststellen agenda
  • 03. Vaststellen agenda (205,4 KB)
  • 0:24 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dan wil ik graag met u als raad naar punt 3 van onze agenda dat is het vaststellen van de agenda. Kunt u zich confirmeren aan de agenda zoals die aan u voorligt, ik zie niets bewegen. Daarmee de agenda conform vastgesteld.
 • 4 Benoeming voorzitter voor deze vergadering
  • 04. Benoeming voorzitter voor deze vergadering (200,62 KB)
  • 1:48 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Zoals gezegd dan komen wij aan bij punt 4 van onze agenda en dat betreft benoeming voorzitter van deze vergadering. En misschien even een korte toelichting voor de niet raadsleden, c.q. niet ingewijden, misschien voor de aanwezigen, waarom deze constructie. Nou velen van u zo niet allen weten dat wij op dit moment geen burgemeester hebben, ondergetekende staat verder op de agenda genomineerd om eventueel beoogd wethouder te worden, afhankelijk van de raad natuurlijk. En dan kom je in een spagaat daar terecht van je kunt jezelf natuurlijk slecht benoemen of voordragen, dat kan gewoon niet, dat staat de wet niet toe. Dus vandaar dat wij nu overgaan tot agendapunt 4, voor de benoeming van een voorzitter voor deze vergadering. Het voorstel is om dat te laten doen door mevrouw Sterenborg-Kooij. En dat kan in dit geval omdat het uitsluitend voor deze vergadering is en aan de orde van de dag is, met handopsteken. Dus ik wil graag van u zien wanneer u daarmee akkoord bent dat u uw hand opsteekt. Inclusief , terecht, ondergetekende. Ik zie dat het unaniem is, dus bij dezen mevrouw Sterenborg bent u gebombardeerd, om het zo maar eens te zeggen, tot voorzitter van deze raadsvergadering en ik wil u dan ook verzoeken om hier voor deze tafel even te gaan staan. En dan zal ik u de ketting over uw, om uw nek hangen, zo is het.
 • 5 Insprekers
  • 1:12 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Nou dan ga ik verder deze vergadering leiden. We zijn beland bij agendapunt 5, insprekers. Die hebben zich voor vanavond niet gemeld.
 • Besluitvorming met debat

 • 6 Verslag formateur
  • 0:02 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan komen we bij het verslag van de formateur. Hierbij wil ik het woord geven aan meneer Hamster, de formateur.
  • 4:50 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Voorzitter gefeliciteerd en dank u wel. Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen gehouden, de 23 zetels van deze raad zijn verdeelt over 8 partijen. Waarbij de CU en het CDA ieder 5 zetels kregen, de SP 4, de PvdA 3, GBS 2, de VVD ook, LB en D'66 ieder 1 zetel. Na de verkiezingen heeft de CU met instemming van de overige fracties het initiatief genomen om te komen tot een nieuw college en een informateur aangezocht. De heer Bert Nederveen hiervoor hier aanwezig heeft die verantwoordelijkheid op zich genomen waarvoor wij hem danken en hij deed op 17 april verslag. Hij adviseerde te komen tot een coalitie van vier partijen, bestaande uit de CU, CDA, SP en de VVD. Hij deed ook voorstellen voor de omvang en de bemensing van het college en vervolgens droeg hij het stokje aan mij over om als formateur op te treden. In vier sessies hebben wij gesproken over de inhoud van het bestuursakkoord. Alle deelnemende fracties hebben tijdens de informatiefase aangegeven het koersdocument Stadskanaal Koersvast met de daarbij behorende projectenagenda als uitgangspunt te willen beschouwen. Daarnaast zijn de inhoud van de verkiezingsprogramma's, de inbreng in het fractiebreed overleg van 3 april en de bij de informateur aangegeven speerpunten van zowel beoogde coalitie als oppositie fracties zoveel als mogelijk betrokken. Na overeenstemming door de vier formerende partijen over een concept bestuursakkoord hebben alle fracties in deze raad op 8 mei dit concept gekregen met het verzoek hierop te reageren. Daar zijn van drie partijen, de PvdA, LB en D'66 reacties op ontvangen, waarvoor dank. Dit heeft nog tot enkele wijzigingen een aanvullingen geleid en het definitieve akkoord dat uiteindelijk afgelopen donderdag op 17 mei is ondertekend. Ik als formateur heb de overtuiging dat alles in het werk is gesteld om een ambitieus en zo raadsbreed als mogelijk bestuursakkoord te kunnen presenteren. Een akkoord dat als basis kan dienen voor een koersvast en daadkrachtig bestuur. Een akkoord vastgesteld door een coalitie die in de komende vier jaren samen de schouders eronder willen zetten. Tijdens de gesprekken is ook gesproken over de wijze van samenwerking binnen de coalitie en met de overige partijen. Wij willen de samenwerking als coalitie aangaan in onze veel kleurigheid met respect voor ieder standpunt en de ruimte zoeken en ook elkaar geven om ieders politieke eigenheid te laten zien. daarbij wordt nadrukkelijk ook de samenwerking met de overige partijen in deze gemeenteraad gezocht. De vier partijen hebben ook overeenstemming bereikt over de verdeling van de portefeuilles. Er is gezocht naar samen binnen en tussen de portefeuilles, rekening houdend met politieke en persoonlijke wensen en individuele talenten. En uiteraard de beschikbare tijd binnen ieders werktijd factor. De concept portefeuille verdeling vindt u zometeen op uw i-pad. In de eerste college vergadering wordt deze portefeuilleverdeling definitief vastgesteld. Ik heb op dit moment de eer u namens de fracties van respectievelijk SP, VVD, CDA en CU u als gemeenteraad voor te stellen om mevrouw Lian Veenstra en de heer Goedhart Borgesius tot wethouder te benoemen met een werktijd factor van 0,7 Fte en mevrouw Goziena Brongers-Roffel en ondergetekende te benoemen tot wethouder met een voltijdsaanstelling. Tot slot, ik wil eenieder bedanken die zijn of haar bijdrage heeft geleverd tijdens deze formatie. Uiteraard dank aan alle onderhandelaars namens de vier partijen, maar vooral ook de ambtelijke ondersteuning in geschrift, advies, vormgeving en heel belangrijk facilitering en catering. De gesprekken hebben in een uitstekende sfeer plaatsgevonden en waren immer constructief. Ik ben dankbaar voor het in mij gestelde vertrouwen en wil eenieder vanaf deze plek Gods zegen wensen en veel geluk en wijsheid in de uitoefening van ieders rol en verantwoordelijkheid. Met dankbaarheid en gepaste trots wil ik u hier voorzitter graag het bestuursakkoord "samen koersvast naar de toekomst" overhandigen.
 • 7 Aanbieding Bestuursakkoord 2018-2022
  • 0:30 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. U heeft allen het bestuursakkoord voor u liggen. Zijn er nog vragen voor de formateur. Nee, dat is niet het geval. Dan gaan we verder met het onderzoek van de geloofsbrieven.
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   meneer Pals
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik ben een beetje in verwarring, want
  • 0:09 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja ik ook, ik wil mij graag even herstellen. We hebben het verslag van de formateur gehad, agendapunt 6, en we komen bij agendapunt 7, aanbieding Bestuursakkoord en die had ik al in handen, vandaar mijn verwarring. En we gaan nu verder om eventueel als er nog opmerkingen zijn over het Bestuursakkoord dan kunnen die nu gesteld worden. Wie wil daar graag over het woord voeren? Goed dan geef ik eerst het woord aan meneer Van Beek van de CU.
  • 2:0 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja voorzitter dank u wel. Is een woord van dank aan de formateur voor zijn verslaglegging en verantwoording naar ons als raad. Wij hebben natuurlijk de duidingsvergadering gehad in april waar alle partijen een bijdrage hebben geleverd. Meneer Hamster die refereerde daar al aan. Een heleboel van die punten zijn gewoon meegenomen in het bestuursakkoord. Ik wil opmerken dat bestuursakkoord is natuurlijk geschreven naar aanleiding ook van de duidingsvergadering waarin bijna alle partijen hebben uitgesproken om akkoord te gaan met het document wat in november is vastgesteld door ons als raad, wat unaniem aangekomen is, Stadskanaal noit soezen maar doen, mijn Gronings is niet zo best dus dat zal wel weer niet goed uitgesproken zijn, niet soezen maar doen, laat ik het dan maar gewoon op zijn Nederlands zeggen. Kijk een heleboel van die zaken die daarin benoemd staan die zijn natuurlijk nu in het bestuursakkoord opgenomen, er hangt een projectenboek achter met ik geloof 28 deelprojecten waarvan wij ook zeggen van die zijn of wat aangescherpt of iets aangepast en die zal jaarlijks aangepast gaan worden bij de P&C cyclus, laat ik het maar zo zeggen. Dus dat is ook een dynamische document wat gewijzigd kan worden. Wat wij wel belangrijk hebben gevonden is de inbreng van de andere partijen en ik denk, en ik spreek denk ik namens alle coalitie partijen, dat een hoop punten die de partijen die nu niet in de coalitie zitten toch meegenomen zijn en ik denk dat dat op zich wel een goede zaak is. Dus ik denk dat ik het daar eerst even bij laat en dan wacht ik even de reacties af van de andere partijen en misschien dat ik daar nog op reageer. Dank u wel voorzitter.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Van Beek. Mevrouw Berndt, CDA.
  • 2:03 M. Berndt-Becker
   fractievoorzitter CDA
   M. Berndt-Becker
   De titel die het bestuursakkoord heeft meegekregen was inderdaad samen koersvast naar de toekomst. Het is een mooie verwijzing naar het document Stadskanaal Koersvast noit soezen moar doun. Met samen koersvast naar de toekomst willen wij als CDA onze tevredenheid uitspreken over de inhoud en zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet. allereerst een woord van waardering op zijn plaats denk ik voor de werkzaamheden van informateur Nederveen. In een tijdsbestek van 14 dagen kwam hij na gesprekken met de verschillende fracties met het voorstel om een nieuwe coalitie te vormen uit de CU, CDA, SP en VVD zoals die al eerder genoemd werd. Een stevige coalitie en met een meerderheid van 16 zetels. Op uitdrukkelijk advies van de informateur zijn alle partijen daarbij ook in de gelegenheid gesteld om hun opmerkingen aan te vullen aan het schrijven voor het concept bestuursakkoord. En daar zijn wij als CDA natuurlijk van harte mee eens. Waardering ook voor de aanpak van formateur Hamster, tijdens constructief overleggen in een prettige sfeer werd unaniem aangegeven zoals ook al eerder werd aangegeven, dat dit koersvast document het uitgangspunt moest gaan vormen bij de totstandkoming van het nieuwe bestuursakkoord. Degelijk, betrouwbaar en herkenbaar doorgaan op de eerder ingezette koers. Vasthouden aan reeds gemaakte besluiten, vasthouden aan gemaakte afspraken over de reserves en uitgaven ten opzichte van inkomsten en bij voorbaat proberen geen verhoging voor de lasten van onze burgers. Want college en raad proberen juist de lasten laag te houden. Voorzitter met dit akkoord bevriezen we de ontwikkelingen niet, we pakken het op, we pakken het aan. Met name het sociaal domein, dat blijft een belangrijk dossier. We moeten roeien met de riemen die we hebben maar we moeten goed opletten dat er geen mensen tussen wal en schip vallen. De werkgelegenheid vasthouden en ontwikkelen is hier van levensbelang, maar ook onze bijzondere aandacht voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Duurzaamheid speelt bij alles wat wij doen hier een grote rol en het realiseren van onze energieambitie wordt dan ook nog een grote uitdaging. De CDA fractie gaat aan de slag met ambities van het bestuursakkoord samen met de coalitie partijen. We hebben er zin in en we zeggen; noit soezen moar doun. We wensen het nieuwe college en de raad de komende vier jaar veel wijsheid en Gods onmisbare zegen toe. Tot zover.
  • 0:16 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel mevrouw Berndt. Meneer Bieze, GBS.
  • 8:2 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   Ja dank u wel voorzitter, ik ga maar even achter de katheder staan, want wij zitten in een nieuwe rol. Voorzitter na de verkiezingen hebben vertegenwoordigers van alle partijen gesprekken met informateur Nederveen gevoerd. Bij zijn eindverslag stelde de informateur voor om met de CU, CDA, VVD en de SP een nieuw college te gaan vormen. De gesprekken hiervoor werden door de CU geleid en leverde na enkele weken van onderhandelen het nieuwe college van genoemde partijen en een bestuursakkoord op. Vanuit onze fractie willen wij u daarmee feliciteren. Voor de PvdA kwam daarmee een einde aan haar tientallen jaren durende deelname aan de diverse colleges van B&W van de gemeente Stadskanaal. Ook voor onze partij komt er na acht jaar een einde aan onze bestuursverantwoordelijkheid. We gaan de komende periode dus de oppositie in. Dat zullen wij op constructieve maar soms ook op kritische wijze gaan doen. De nieuwe coalitie bestaat uit winnaars van de verkiezingen en heeft de SP binnen haar gelederen die één zetel verloor. De nieuwe coalitie heeft met 16 zetels van de 23 een brede basis en steun in de Kanaalster gemeenteraad. En dan wil ik toch nog even terugkijken voorzitter naar de afgelopen raadsperiode want daar is veel gebeurd. Bijvoorbeeld ondanks het einde van de crisis hebben we toch nog moeten ombuigen en zitten we nog midden in de grote decentralisatieopdrachten die het rijk ons heeft opgelegd. Binnen het college van B&W werden we geconfronteerd met een vertrekkende wethouder, twee zieke wethouders, vervanging van de wethouder en de burgemeester nam ontslag. We gaan nu een nieuwe periode in, een periode met twee wethouders uit de vorige periode en twee nieuwe wethouders van de nieuwe coalitie partijen, SP en VVD. Van de nieuwe coalitie ligt er een nieuw bestuursakkoord met als titel; samen koersvast naar de toekomst. De inhoud van dit akkoord is gebaseerd op het document; koersvast noit soezen moar doun, dat in 2017 door de gemeenteraad is vastgesteld. In dat document staat op welke wijze wij, en daar bedoel ik dus ook de hele gemeenteraad mee, want volgens mij was iedereen voor dat koersdocument, op welke wijze wij onze werk-, leef- en woonklimaat in stand willen houden en verbeteren. We hebben het bestuursakkoord met interesse doorgelezen. Een akkoord dat veel zaken bevat die u wilt gaan doen, maar waarbij de wijze waarop u dat wilt gaan bereiken niet uitgebreid wordt beschreven. Een akkoord waarin soms hoge ambities worden genoemd en u noemt het zelf pittige uitdagingen. In het kort enkele voorbeelden. Bijvoorbeeld het punt werkeloosheid, u wilt dat in 2022 het werkeloosheidspercentage minimaal op het niveau van het landelijke gemiddelde komt te liggen. Gezien de historie van onze regio en onze gemeente vragen wij ons af of dit wel een realistische doelstelling is. Als u dit wilt bereiken is er volgens ons meer nodig van pionieren, experimenteren en de proeftuin van het noorden zijn. U geeft echter niet aan waarin u wilt gaan pionieren, experimenteren en proeftuinieren. Uw ambitie is het om het treinstation met transferium op het Mercurius Business Park te realiseren. Hierover is volgens ons nog geen besluit genomen. Er loopt nog een onderzoek naar de realisatie van het station. Van dit onderzoek hebben wij nog geen conclusies gezien en er is ook nog niets besloten. Wij vragen ons dan ook af op welke wijze u de treinreizigers bijvoorbeeld vanuit het centrum van Stadskanaal, Stadskanaal Noord en Musselkanaal wilt gaan bedienen. U wilt de N366, de N391 met de aansluiting op de N34 van Pekela via Stadskanaal naar Emmen verdubbelen en dat op de agenda bij de provincie Groningen en Drenthe krijgen. het is ons onduidelijk wanneer u het op de agenda wilt hebben en hoe het verdere tijdplan van planning en realisatie eruit ziet. Voorzitter verder komt de participatiewet maar een maal in het akkoord voorbij, het woord participatie in het geheel niet. We missen cultuur onderdelen, zoals bijvoorbeeld rond de toekomst van het Geert Teis, waarvan sommige partijen binnen deze raad volgens mij vinden dat die geprivatiseerd moet worden, ook partijen die volgens mij nu in de nieuwe coalitie zitten, het streek historisch centrum, de Kunstenschool en de Pauw. Ondanks onze korte opmerkingen kunnen we dit hoofdlijnen akkoord ondersteunen. Natuurlijk zullen we de uitvoering van dit akkoord op de voet blijven volgen, wij zullen vanzelfsprekend goede voorstellen van de kant van het college en de coalitie partijen steunen. Voor ons staat het belang van en voor onze gemeente altijd op de eerste plaats. Voorzitter dan naar het college zelf. Ze bestaat uit een inmiddels zeer ervaren CU wethouder, een ervaren CDA politica en wethouder en een zeer ervaren VVD politicus, ik heb hem de oude rot genoemd in een van de vorige keren, zij allen zijn afkomstig uit de gemeente Stadskanaal. Voor de SP heeft een zeer ervaren politica en wethouder zitting genomen, zij is niet uit de gemeente afkomstig en woont elders. Lange tijd was het bij de SP onduidelijk wie wethouder zou gaan worden, oud-fractievoorzitter Evert Idema was volgens ons in beeld, zijn naam werd genoemd, maar hij werd het niet. Vervolgens werd fractievoorzitster Machteld Luijken naar voren geschoven, na een naar de media gelekte interne mail bedankte ze, ondanks het feit dat haar eigen bestuur het vertrouwen in haar bleef uitspreken en ze bedankte voor de eer. Dat vinden wij jammer en sneu voor haar en voor haar carrière. Lian Veenstra is nu de aangewezen vrouw die het voor de SP moet gaan doen, zoals gezegd een ervaren politica en wethouder. Helaas woont zij niet in onze gemeente en is dus een wethouder van buiten, wij zijn hier geen voorstander van. Daarnaast vragen wij ons af welke rol zij als SP wethouder zal gaan vervullen in het college. Wordt ze een wethouder die de lijn van haar partijvoorzitter Ron Meyer van meer actie voeren en minder besturen wil volgen of niet. Verder vragen wij ons af of deze gemeente niet te groot voor Lian Veenstra is, bij RTV Noord verklaarde ze namelijk dat een veel grotere gemeente dan Menterwolde met zijn 12.500 inwoners niet bij haar past. Volgens mij is de gemeente Stadskanaal meer dan twee keer zo groot. Voorzitter ik ga afronden. Wij hopen dat zowel het nieuwe college als de nieuwe raad met alle verschillen van inzicht die er over onderwerpen kunnen bestaan op goede wijze met elkaar kunnen samenwerken, dit alles met het doel de gemeente vooruit te brengen en doelen te halen. Dus meneer Van Beek, noit soezen moar doun. Dank u.
  • 0:23 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Bieze. Wil ik het woord geven aan meneer Mellies van LB.
  • 6:47 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Dank u wel voorzitter. Ja laat ik op de eerste plaats beginnen voorzitter onze complimenten te geven aan het adres van de formateur, de heer Hamster, voor de zorgvuldige en voortvarende wijze waarop hij het hele formatieproces heeft geleid, dank daarvoor. Ja het bestuursakkoord wat kun je daarvan zeggen, het volgt in grote lijnen eigenlijk het document wat wij dus in november vastgesteld hebben, het document Stadskanaal Koersvast, en ik zal het nog maar even weer noemen, noit soezen moar doun. Er worden drie een drieluik gepresenteerd, Stadskanaal werkt duurzaam, Stadskanaal leeft en Stadskanaal pakt aan. We zien deze drie onderwerpen dan ook weer terug in dit bestuursakkoord. Wat ons opvalt in algemene zin aan het akkoord is de vermelding van de gemeenteraad in een hoop onderwerpen. U hebt het over gemeenteraad wordt meegenomen om draagvlak te creëren voor dit bestuursakkoord, maar ook voor komende zaken, de komende vier jaar, u vindt het belangrijk dat de gemeenteraad meegenomen wordt in de communicatie naar buiten toe als geheel gemeentebestuur, dat vinden wij een goede zaak en ik weet niet misschien zien we hier een opmaat voor een volgende keer dat in plaats van een college bestuursakkoord een raadsbreed programma gaan uitwerken. Ik ga een aantal punten benoemen uit die drieluik onderwerpen, te beginnen bij Stadskanaal werkt duurzaam. We lezen in het bestuursakkoord dat het college in 2022 een werkeloosheidspercentage wil die minimaal gelijk is aan het landelijk gemiddelde. Dat is een behoorlijke ambitie, maar we zijn wel heel nieuwsgierig naar de concrete plannen, want hoe gaan we dat realiseren. Onderdeel daarvan zou ik me zo kunnen voorstellen, en waar we ook een groot voorstander van zijn, is de voorkeur om meer werkgelegenheid in de regio Zuidoost Groningen te creëren middels de circulaire economie, dat klinkt ons dus goed in de oren maar zijn wel zeer benieuwd naar de concrete uitwerking hiervan. Wat we ook interessant vinden in het bestuursakkoord is de verdubbeling van de N361 en N391 met aansluiting en N34 van Pekela via Stadskanaal naar Emmen om deze op de agenda te zetten van de provincie Groningen en Drenthe. Wat ons ook opviel is dat u wenst in 2022 dat minstens 25% van de laaggeletterden dat we die bereikt hebben en ondersteuning aangeboden hebben. 25% van de laaggeletterden, dat impliceert dus ook dat bij het college blijkbaar bekend is om hoeveel laaggeletterden het gaat. En is het dan niet zo dat onze insteek moet zijn om alle mensen te bereiken en te ondersteunen. Voor wat betreft; Stadskanaal leeft. Het credo; één gezin één plan één regisseur daar staan we nog steeds achter, maar dit credo wordt nou al bijna twee raadsperiodes gebezigd en ja ik moet toch zeggen wij horen toch nog te vaak verhalen van gezinnen waar een meervoudige complexe problematiek heerst, dat er toch diverse aanbieders van zorg langs elkaar heenwerken, dus we hopen echt dat we de komende vier jaar handen en voeten kunnen geven aan dit credo. Waar we zeer positief over zijn is het initiatief, of de plannen, van het college om te onderzoeken of er misschien een lokale of regionale ombudsfunctie mogelijk is hier in de gemeente. En we zijn natuurlijk zeer benieuwd hoe onafhankelijk deze gaat opereren, wij vinden namelijk een ombudsfunctie samen met de rekenkamer functie, laten we die niet vergeten, cruciaal voor een goed functionerende lokale democratie. Een krachtige provincie om schulden problematiek te voorkomen en waar bewindvoering noodzakelijk is sturen op kwaliteit en kosten. Voor wat betreft de schuld-hulpverlening in juni 2023 loopt het contract met de GKB af en we zien dan ook reikhalzend uit naar de plannen om dit na 2023 te gaan oppakken, wij zien zelf graag dat dit in eigen beheer georganiseerd wordt. wij zijn natuurlijk ook benieuwd hoe het college hierin staat maar goed volgens mij wordt dit ook behandeld straks in de perspectief nota. dus dat wachten we nog maar even af. Een sterke rol voor het Refaja ziekenhuis als onderdeel van kwalitatief hoogwaardige ziekenhuiszorg in onze regio. Zoals we weten, zoals het nu lijkt gaat de klinische afdeling kindergeneeskunde en verloskunde sluiten en wij vinden dat onverteerbaar. Wij willen een volwaardig ziekenhuis en we mogen dit niet accepteren, wij eisen daarom ook maximale inzet van de kant van het college in deze. Voor wat betreft de laatste koerslijn voorzitter, Stadskanaal pakt aan. We zien dat het gemeentebestuur, zowel de gemeenteraad als het college, zichtbaar en transparant de inwoners wil tegemoet treden en meer betrokkenheid wil van inwoners, jong en oud. Dit zou dan het democratisch proces moeten vergroten. Dit moet ook o.a. zichtbaar worden in een hoger opkomstpercentage bij de verkiezingen. Lokaal betrokkenheid is waar we voor staan, onze fractie werkt natuurlijk graag constructief mee aan concrete plannen om meer mensen te betrekken bij lokale gemeentelijke kwesties. Ook valt er te lezen dat wij een zelfstandige gemeente blijven die nog steeds wil herindelen. Maar initiatieven van andere afwacht. Wij vinden dit te passief uitgedrukt, ik denk dat het duidelijk is dat onze intentie als gemeente Stadskanaal het afgelopen jaar om te gaan herindelen altijd zeer eerlijk, helder en ook zuiver zijn geweest. Ja er zijn grote opgaven in dit gebied, maar we moeten ook vaststellen dat andere gemeenten daar anders over dachten. En dat hebben we gewoonweg te respecteren. Wat ons betreft geen passieve afwachtende houding, maar wat ons betreft een volledige focus op een eigen koers vanuit eigen kracht en wij zeggen dus ook; Stadskanaal koersvast. Noit soezen moar doun. Wij willen tot slot voorzitter het college veel wijsheid en sterkte toewensen bij het uitvoeren van het bestuursakkoord. Dank u wel.
  • 0:15 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Mellies. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 6:50 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. Voorzitter voor ons ligt het nieuwe bestuursakkoord tussen de CU, CDA, SP en de VVD. Om te beginnen feliciteren we deze partijen met het bereikte bestuursakkoord. We willen het bestuursakkoord eerst graag inhoudelijk behandelen en daarna hebben we nog enkele opmerkingen over hoe het proces verlopen is vooral in samenwerking met de wethouderskandidaten. Voorzitter het bestuursakkoord lezend zien we enige zaken staan die ons heel bekend voorkomen, we noemen bijvoorbeeld een versnelde aanpak van de kinderarmoede, onderzoek naar een lokale/regionale ombudsfunctie, het stichten van taalhuizen enzovoort. Dit zijn punten waar volgens ons niemand tegen kan zijn en wij dus ook, sterker nog wij hadden deze punten ook in ons verkiezingsprogramma staan. Er staat nogal wat ambities in, zoals ook in de inleiding zelf staat. bijvoorbeeld over de spoorlijn, de weg infrastructuur en Refaja, ook voor ons geen onbekende. Voorzitter het akkoord valt wat ons betreft echter niet zozeer op door wat er in staat, maar door wat het weglaat. Meteen valt bijvoorbeeld op dat het akkoord korter is dan de verkiezingsprogramma van welke van eender welke deelnemende partij. Voorzitter we lezen heel veel wat het college wil, maar niet hoe dat bereikt moet worden. Hoe gaat u voor onze gemeente het Refaja ziekenhuis behouden, hoe gaat u zorgen voor een groensein voor de aanleg voor een spoorlijn, hoe zorgt u voor de verdubbeling van de N366 en N391, en misschien wel de meest interessante, hoe gaat u bereiken dat het werkeloosheidspercentage in '22 niet hoger is dan het landelijk gemiddelde. Ook valt ons op dat het woord cultuur niet één keer wordt genoemd. Is dit een bewuste keuze geweest. Heeft deze combinatie niet zoveel met cultuur. Voorzitter het theater Geert Teis wordt summier genoemd, maar wat is de coalitie met het theater van plan. Wordt het theater geprivatiseerd? Drie van de vier partijen willen dat in hun programma's. Of blijft het zoals het is, wordt de status quo behouden. Wat ons betreft ook die vraag of de status quo behouden blijft over de zondag openstelling van winkels en over het coffeeshop beleid. Ja en de zin over het zwembad, over het zwembaddiscussie dat we de resultaten van de evaluatie van Musselkanaal meenemen vinden we wel een heel erg open deur. Vooral nadat we gehoord hebben hoe de SP hier in de afgelopen vier jaar over geageerd heeft. Verder, het werd eerder gezegd, maar het is ons onduidelijk wat er gedaan is met de inbreng die we gegeven hebben na de aanbieding van het conceptakkoord. We hebben een aantal punten ingeleverd, we zien ze niet terug, en u had nog wel hele uitnodigende puntjes neergezet op de laatste zin van elke conceptonderdeel, maar we zien ze niet terug en als u zegt dat dat wel is gebeurd dan horen wij graag wat u er precies mee heeft gedaan. Dan over het proces voorzitter. Met akkoord op hoofdlijnen maakt u geen duidelijke keuzes, u geeft dit min of meer zelf toe in de inleiding waarin u hierover schrijft. Wat als u deze keuzes wel moet maken, wat als de zwembaden dicht moeten, wat als de OZB extra moet worden verhoogt, wat als er weer een openbare school dicht moet, wat als het Pagecentrum voor verenigingen buiten de Noorse Broeders om niet meer beschikbaar is, dan wordt het spannend in de coalitie. En in die zin verbaasd het ons gezien het verkiezingsprogramma van deze partij, dat de socialistische partij hierbij is aangeschoven. Al vrij vroeg in het informatieproces werd duidelijk dat het motorblok van deze coalitie, CU, CDA, VVD zou zijn. Daar werd een vierde partij bijgehaald, dat is de SP geworden. Directe vraag van ons aan de SP; vindt de SP dat ze genoeg uit haar verkiezingsprogramma heeft weten binnen te halen. U heeft niet kunnen bereiken dat in het coalitie akkoord staat dat er drie zwembaden worden opengehouden. Er veranderd niets aan werken met behoud van uitkering, de sloop van de Navolaan gebouwen, wat u zelf een prestige project noemt, gaat gewoon door, om maar een paar te noemen. Voorzitter het lijkt ons dat de SP het linkse steunwieltje is in deze coalitie. De taak van een steunwiel is het overeind houden van een fiets, tenzij het steunwiel breekt natuurlijk. Wat een steunwiel duidelijk niet kan is bepalen welke richting de fiets opgaat. Voorzitter het verbaasd ons ook dat de inkt van het rapport van informateur Nederveen nog niet droog was of de wethouderskandidaat van de SP, Machteld Luijken, kwam in opspraak. Erik Bieze de refereerde er ook al aan. Een interne mail was uitgelekt van enkele partijgenoten. Nog eens twee dagen later was mevrouw Luijken geen kandidaat meer. We weten natuurlijk niet precies wat er binnen de SP is gebeurd, wel hebben wij de vraag, en wie de schoen past trekke hem aan, of er druk uitgeoefend is vanuit de andere drie beoogd coalitiepartijen om mevrouw Luijken te laten vallen, maar dat hele verhaal getuigd wat ons betreft van weinig loyaliteit naar elkaar toe binnen de socialistische partij. Was het zo snel laten vallen van kandidaat Luijken achteraf gezien verstandig. U gaf hiermee aan dat u heel ver wou gaan om deel te nemen aan de coalitie, u wou deze deal heel graag, maar meestal is het zo dat iemand een deal heel graag wil het geen goede deal is. Vindt de SP dit een goede deal. Voorzitter daarover afsluitend we hadden het mevrouw Luijken wel zien willen doen, maar in plaats daarvan is de SP met een externe kandidaat gekomen. Meneer Bieze die refereerde er ook al aan, onze voorkeur heeft een externe kandidaat niet. Onze voorkeur heeft een interne kandidaat, zoals gebruikelijk is in Stadskanaal. Wij willen een kandidaat die goed bekend is met de gemeente Stadskanaal, die hier ook woont en haar sociale netwerk heeft. Voorzitter na deze kritische noten willen we toch graag positief eindigen. We wensen u als ploeg heel veel succes en als u goede plannen maakt en goede beslissingen neemt en goede dingen doet dan zullen wij u dat zeggen, als u slechte plannen maakt, slecht dingen doet en slechte dingen besluit dan zullen wij u dat ook zeggen. Voorzitter wij wensen deze ploeg veel succes, dank u wel.
  • 0:16 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Hofstra. Meneer Pals, D'66.
  • 3:53 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Beoogd college, aanwezigen, raadsleden goedenavond. Vanavond hebben we kennis kunnen nemen van de presentatie van het bestuursakkoord, zoals die de afgelopen week is gepresenteerd aan de pers en aan onze inwoners. ook wij hebben kennis genomen van dit akkoord en we kunnen niets anders zeggen dat we het college veel succes wensen met dit akkoord. Een akkoord met uitdagingen, wensen en open eindjes die de komende jaren bewaarheid moeten gaan worden, want we staan voor grote uitdagingen in deze gemeente. Denk aan de ambities om aan te sluiten bij het akkoord van Parijs, de aanleg van de spoorlijn en het uitvoeren van de plannen over de circulaire economie die alle inwoners in onze gemeente zal treffen. Gelukkig legt het nieuwe college de lat hoog, wat dat betreft het werken aan de banengroei om in 2022 minimaal qua percentage gelijk te zijn met het landelijke gemiddelde want er gaat hard gewerkt worden, zelfs zo hard in dit akkoord dat er geen ruimte meer was voor kunst en cultuur, daar is geen tijd meer voor. En om deze ambities te ambiëren binnen dit bestuursakkoord waarin het woord internationalisering niet één keer voorkomt. Een enge gesloten toestand. Maar we gaan al die ambities volgen en onze taak als oppositie deze kritisch volgen. Helaas staan er in het bestuursakkoord geen zaken waar we direct mee aan de slag kunnen en kunnen worden uitgewerkt. Eigenlijk zou ik direct zaken met u willen doen vanavond, en we komen met twee punten waar u denk ik direct aan kunt beantwoorden, dan zijn we in ieder geval hebben we al een succesvolle avond. Het eerste puntje wat we inbrengen wat we willen vragen, wat u kunt zo ook kunt regelen, is op het gebied van communicatie mooi verwoord en dat het helder en begrijpelijk moet en u wilt gebruik maken van bestaande en nieuwe kanalen. We stellen u voor om vanavond al te starten met het persuur in onze gemeente om dat een goede uitwisseling komt tussen pers en bestuur. Of voer, en dat is ons tweede puntje, wat we graag ook binnenhalen vanavond, of voer de motie uit waarin staat dat we een rekenkamer willen en werk welwillend mee en laten we direct uitvoeren om zodoende de raad een extra instrument te geven om al de zaken die uw ambities omhelzen en waar nodig onafhankelijk te laten controleren. Ter afsluiting willen we wel een punt inbrengen over de portefeuilleverdeling en de taken die successievelijke wethouders gaan uitvoeren. Wij als fractie van D'66 hebben in ieder geval moeite met de portefeuille van het door de SP voorgedragen wethouder, mevrouw Veenstra. Wij denken dat het Refaja ziekenhuis beter op zijn plek zal zijn bij een andere wethouder. Dit vinden omdat actievoeren door de fracties uitstekend is, maar laten we dan de wethouders laten besturen. Want voor de wethouder met deze portefeuille zien wij een erg belangrijke taak aan de tafel met Treant en achter de schermen om bestuurlijk tot de juiste oplossing te komen in een goed overleg, voor de bestuurders zien wij geen plek vooraan op de barricades, dit lijkt ons de juiste posities voor fracties. En ik herhaal mijn woorden; namens de fracties nogmaals succes met uw bestuursakkoord.
  • 0:02 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Pals. Is er iemand van de partijen die het akkoord ondertekend heeft die het woord wil voeren? Meneer Van Beek, CU. Ga uw gang.
  • 2:03 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja voorzitter dank u wel. Ik wou het maar kort houden eigenlijk want ik heb hier een aantal partijen gehoord die plaats gaan nemen in de oppositie die eigenlijk wel vol waardering over het bestuursakkoord zijn en natuurlijk zijn daar vragen en opmerkingen over, dat snap ik ook allemaal best, maar de steun die uitgesproken wordt die stellen wij in ieder geval op prijs, de succeswensen hebben wij graag aanvaard en we gaan inderdaad keihard aan het werk en de schouders gaan eronder wat ons betreft. Ambities is een aantal malen besproken door verschillende personen. Natuurlijk zijn er ambities en natuurlijk is het niet tot op de punt en de komma nauwkeurig allemaal omschreven, maar als u het projectenboek erbij pakt, ik bedoel ik hoorde een spreker zeggen; we zien helemaal niks hoe het gebeurd. Nou dan denk ik als u kijkt in het projectenboek dan zult u toch ook moeten beamen dat er heel veel gebeurd. En dat er juist scherper geformuleerd is in het bestuursakkoord. Tot zover. Eventjes de reactie op D'66, communicatie en u noemt een persuur, dat wil ik graag overlaten aan het nieuwe college. De motie rekenkamer, volgens mij hebben wij dat als raad zelf voor het zeggen. dus volgens mij moeten we dat niet bij het nieuwe college neerleggen, maar laten we gewoon de motie uitvoeren zoals die vorig jaar is aangenomen en volgens mij ligt hij binnen de partijen en op het bureau bij de griffie om dat uit te werken. Ik hoorde de PvdA met een heel verhaal, dat klinkt mij een beetje negatief in de oren dus daar ga in niet op in. De laatste paar regels vond ik zeer positief zoals u zegt
  • 0:08 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:14 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Als in het vervolg de komende vier jaar meneer Van Beek niet op negatieve vragen gaat reageren dan vragen we wel of mevrouw Berndt iets wil zeggen, want dat is natuurlijk niet erg transparant en open zoals u in uw eigen bestuursakkoord schrijft.
  • 1:36 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Dat zou u wel willen dat ik dat niet zou doen, maar dat gaat niet gebeuren, maar vanavond wel. Vanavond ga ik daar niet op in, ik wil het positieve van dit bestuursakkoord wil ik benadrukken, de positieve houding van alle raadsleden en niet alleen de coalitie partijen wil ik benadrukken, maar ook de positieve houding van de oppositie partijen als ik het zo mag noemen. Maar ik heb altijd een hekel aan oppositie en coalitie, maar volgens mij moeten we het gewoon met zijn allen doen en niet wij alleen als raad, maar raad en college. Dat als reactie op u. Een heleboel punten zijn gewoon toch overgenomen van de partijen die hier vanavond ook gesproken hebben en ik ben blij met hun inbreng die ze gehad hebben en ik ben ook zeer tevreden over het bestuursakkoord op zich, waar toch ook alle punten, en kijkt u het echt maar na meneer Hofstra, dingen gewijzigd zijn ook na opmerkingen van uw partij. Het projectenboek wil ik het volgende nog over zeggen, ik heb daar toestraks ook in mijn eerste verhaaltje gezegd, dat wordt natuurlijk aangepast, daar hebben wij bij gezegd dat doen we dan bij de voorjaarsnota of de najaarsnota, dat is een dynamische document dus daar vinden wijzigingen op plaats. En ja wij hebben ambities die niet tot op de punt en komma nauwkeurig zijn omschreven maar ambities moeten er zijn, maar je moet de lat, vind ik, hoog leggen. Daar wil ik het in eerste instantie even bij laten.
  • 0:04 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Van Beek. Mevrouw Luijken, SP.
  • 1:34 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Voorzitter ik wil graag nog even reageren op de twee vragen die mij persoonlijk gesteld zijn door de heer Hofstra van de PvdA. Hij gaf aan dat het voor de SP wel heel erg belangrijk was om in deze coalitie te zitten omdat na mijn vertrek de coalitie onderhandelingen doorgingen. Ik wil wel even duidelijk hebben dat de echte coalitie onderhandelingen toen nog niet begonnen waren, er waren alleen nog maar twee gesprekken geweest samen met Evert en ik, sorry meneer Idema, in die zin was het dus onlogisch om te zeggen ik trek mij terug en wij stoppen met de onderhandelingen. Dan was, de reden was natuurlijk ook, wij hebben ook gewoon stemmers en een achterban en die verwachten dat wij hun stemmen serieus nemen en dat we dus proberen om niet alleen te roeptoeteren op straat en bij het Refaja ziekenhuis, maar ook inhoudelijk als bestuurders mee te doen om deze gemeente zo sociaal mogelijk te maken, te houden, dus dat is voor ons doorslaggevend geweest om na mijn terugtrekken door te gaan met de onderhandelingen.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:13 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Mijn vraag was niet persoonlijk aan u bedoelt mevrouw Luijken, maar aan de SP fractie. En de vraag was; vindt de SP fractie dat ze voldoende uit hun verkiezingsprogramma hebben binnengehaald en welke punten dan. En of het dus een goede deal is.
  • 1:17 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   Nou als wij vonden dat we niet genoeg eruit hadden gehaald, dan hadden we hier niet gezeten vanavond, dus dat vinden wij wel. U had het over de zwembaden, nou ja daar moet nog over gestemd worden, dat hebben we gezegd tot 2020, dus daar zijn we nou gewoon nog niet en laten we eerlijk zijn als iets inderdaad financieel gewoon niet op te brengen is dan is het niet op te brengen. Maar natuurlijk zijn wij gewoon voor openhouden van alle drie de zwembaden. Dan had u het over de Navolaan, ook dat besluit is al genomen in de vorige raad. Je kan niet zeggen, en ik denk dat de PvdA dat als beste weet en als coalitie partij altijd hier geweest, dat je in een coalitie compromissen sluit. En als iets al in besluit genomen is en dat staat al vast dan ga je natuurlijk niet alles overboord gooien voor één Navolaan, dan zal ook de SP compromissen moeten sluiten. En als je dat niet wilt dan kan je ook niet meedoen met een coalitie.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel mevrouw Luijken. Mevrouw Berndt, CDA.
  • 0:15 M. Berndt-Becker
   fractievoorzitter CDA
   M. Berndt-Becker
   Nou ik wil er namens onze fractie aan toevoegen dat wij heel blij zijn met de steun van de oppositie en dat men ook de goede aanpak wil steunen. En ik wil daar echt aan toevoegen dat wij als fractie het volste vertrouwen in alle voorgedragen wethouders. Laat het gezegd zijn.
  • 0:13 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Is tot zover het bestuursakkoord voldoende besproken. Dat is het geval. [voorzitter klopt met hamer] dank u wel.
 • 8 Onderzoek diverse geloofsbrieven
  • 08. Onderzoek diverse geloofsbrieven (197,1 KB)
  • 0:55 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan gaan we over tot agendapunt 8, onderzoek diverse geloofsbrieven. Vanavond worden diverse mensen benoemd en beledigd en voordat we dat gaan doen moeten de geloofsbrieven eerst onderzocht worden of ze aan toepasselijke eisen van de wet voldoen. Daarvoor moet er een commissie samengesteld worden die de geloofsbrieven onderzoekt. En mijn voorstel is om dat te laten doen door mevrouw Berndt, mevrouw Luijken en de heer Mellies. En dan wil ik meneer Mellies benoemen tot voorzitter van deze commissie. Er rust een zware taak op uw schouders meneer Mellies. Dus als u dat nu wilt gaan doen, dan schorsen we de vergadering voor ongeveer tien minuten schat ik in.
  • 1:7 schorsing
  • 0:00 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ik heropen de vergadering en ik geef het woord aan de voorzitter van de onderzoekscommissie van de geloofsbrieven, meneer Mellies.
  • 3:48 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Dank u wel voorzitter. Geachte leden van de raad, u heeft ons benoemd tot lid van de commissie tot onderzoek van de zogenaamde geloofsbrieven. De commissie heeft zich gebogen over de vraag of alle personen die vanavond tot wethouder, tot raadslid, tot lijstopvolger en tot fractieondersteuner worden benoemd aan alle wettelijke vereisten voldoen. De commissie wil uw raad, en uiteraard de betrokken kandidaten, daarover niet langer in spanning houden. Alle kandidaten voldoen aan de wettelijke eisen en komen daarom voor benoeming of toelating tot de raad in aanmerking. De commissie heeft alle stukken onderzocht en deze in orde bevonden. Voor het eerst is voorafgaand aan de benoeming van wethouders in onze gemeente een integriteitsonderzoek naar hen ingesteld. Wettelijk is dat niet verplicht, maar wij vinden het belangrijk dat bestuurders onkreukbaar zijn en dat hun gedrag boven twijfel verheven is. Het onderzoek is verricht door Capra Advocaten te Zwolle. Met de kandidaat wethouders is een bewustwordingsgesprek gevoerd. Op basis van de verkregen informatie en op basis van hetgeen de onderzoeker in gesprek met de kandidaat wethouders heeft gewisseld is de onderzoeker tot de conclusie gekomen dat er op dit moment geen voorzienbare integriteitsrisico's verbonden zijn aan de benoeming van de voorgestelde wethouders. De commissie is hierover verheugd. Gebleken is dat de voorgestelde wethouders aan alle in de gemeentewet en de gemeentelijke verordeningen gestelde eisen voldoen. De commissie adviseert daarom om tot wethouders van de gemeente Stadskanaal te benoemen de heer H.J. Hamster, voor 1 Fte, mevrouw G. Brongers-Roffel voor 1 Fte, mevrouw L. Veenstra voor 0,7 Fte en de heer G. Borgesius voor 0,7 Fte. Door de benoeming van deze wethouders ontstaan drie vacatures in de gemeenteraad. Met het oog daarop zijn door het centraal stembureau drie personen benoemd tot lid van de gemeenteraad van de gemeente Stadskanaal. Het gaat om mevrouw G. Van der Heide-Van Asselt, de heer M.H. L. Wiersema en mevrouw L. Huizing. Ook door deze drie personen zijn geloofsbrieven en verdere in de kieswet verlangde stukken gezonden aan de raad. omdat deze wat de commissie betreft in orde zijn adviseert de commissie de raad daarom om te besluiten tot toelating van deze drie personen als lid van de raad van de gemeente Stadskanaal. Geloofsbrieven zijn ook overlegd door een aantal personen die willen worden beedigd als lijstopvolger. Het gaat om de heer J. van der Veen, de heer A. Reinders, de heer B.N. Gingler, mevrouw H. Manning en de heer R.W.G. van Suchtelen van de Hare. De commissie adviseert de raad om deze personen als lijstopvolger te laten beëdigen en toe te laten als plaatsvervangend lid van de algemene raadscommissie. Tot slot hebben sommige fracties nieuwe fractieondersteuners, het gaat om de heer J. van der Veen, namens de CU, de heer F. Lutz namens GBS en mevrouw E. Rodenborg-Vonk namens de VVD. Ook hun geloofsbrieven en andere bescheiden zijn in orde. Ook zij kunnen worden beëdigd en worden toegelaten als fractieondersteuner. Dank u wel voorzitter.
  • 0:01 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel meneer Mellies. Ik wil u vragen als commissie om straks ook de stemmen te gaan tellen als u daarmee instemt. Dan kunt u daar weer plaatsnemen.
 • 9 Benoeming en beëdiging wethouders
  • 4:24 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan gaan we nu over naar de benoeming en beëdiging van de wethouders, agendapunt 9. Daarvoor dient schriftelijk stemming plaats te vinden. U heeft allemaal in uw schrijfmap de stembriefjes gevonden, meerdere, dus kijk goed welke u gebruikt. Er is één stembriefje voor de wethouders. Als u daarop in wilt vullen of u voor of tegen bent, twee keuzes, dan kunt u die, dan komt de bode ze zo ophalen en dan worden ze geteld. Alleen op dit moment het stembriefje waar de wethouders op verkozen worden. Als het goed is heeft iedereen het stembriefje ingevuld en zit nu in deze glazen pot. En ik vraag nu aan de stemcommissie of ze de stemmen willen gaan tellen. Ze hebben een verkeerd stembriefje ingeleverd, die hebben niet goed gekeken welke namen er op stonden. Ik weet niet of dan ook de goede stembriefjes erbij zitten, misschien kunnen we even tellen of … als er 22 stemmen zijn op wethouderskandidaten is het goed.
  • 0:4 K. Willems
   griffier
   K. Willems
   Er moeten even nieuwe stembriefjes gemaakt worden.
  • 0:6 schorsing
  • 0:9 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ik heropen de vergadering. De nieuwe stembriefjes zijn gemaakt en ik geef het woord aan de griffier.
  • 2:2 K. Willems
   griffier
   K. Willems
   We hebben nieuwe stembriefjes gemaakt, dat betekend dat de bode, ik leg het even uit voor de mensen in de zaal, de bode heeft even alle bestaande stembriefjes ingenomen. Dus daar wordt het niet ingewikkelder van. De bedoeling is dat u per stemronde het briefje invult wat bij die stemronde hoort, dus als we zo beginnen met de stemronde voor de wethouders dan pakt u het briefje voor de wethouder. Om nou te voorkomen dat u dadelijk de briefjes doorelkaar gaat halen krijgt u de briefjes per stemronde uitgereikt. U moet dan nog wel het briefje invullen, want een blanco ingevuld stembriefje, en nou word ik even ernstig, dat is ongeldig, dus dan gaat uw hele stem verloren. En omdat ervoor is gekozen om, bijvoorbeeld in dit geval van het college, over alle kandidaten van het college in één briefje te stemmen, als u bij 1 invult; blanco, of niks of wat dan ook, dan is het hele stembiljet ongeldig. Dus u krijgt een ongeldig ingevuld briefje en u mag het zelf invullen. U mag er ook geen handtekening op zetten, u mag ook niet een extra naam erbij invullen. Als u denk van nou dat is ook wel een goeie, ik zou dat opsparen tot de beschouwingen. Nou de zijn de vereisten. De wethouders die mogen, of de kandidaat wethouders, mogen niet meestemmen, want de gemeentewet belet dat mensen stemmen over een zaak die hen persoonlijk aangaat. En me dunkt als we het over het wethouderschap hebben is dat zo. Dus er kunnen maximaal 19 geldige stemmen worden uitgebracht. Ga ik nu, als de voorzitter mij het toestaat, stembiljetjes uitdelen.
  • 1:42 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel griffier. De stembiljetten worden uitgedeeld, u kunt ze invullen, ze worden opgehaald door de bode.
  • 0:6 H. Klopstra
   fractievoorzitter VVD
   H. Klopstra
   Voorzitter, mag ik een opmerking maken?
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Klopstra, VVD.
  • 0:37 H. Klopstra
   fractievoorzitter VVD
   H. Klopstra
   Ja met alle respect, maar staatsrecht is best lastig, het gaat weer niet goed. Het gaat niet goed omdat alle vier de wethouders die beoogd worden op één briefje staan. Dat gaat om twee redenen niet goed. Als je op één briefje vier wethouders plaatst dan zet je twee beoogd wethouders buiten spel in de stemming en dat mag niet. Een wethouder mag op grond van artikel 28, lid 1 van de gemeentewet, niet stemmen om iets wat hem zelf aangaat, maar hij mag wel op de andere beoogde wethouders stemmen. Dus er moet per wethouder een briefje komen.
  • 0:17 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Bedankt voor uw informatie meneer Klopstra, ik heb heel even ruggenspraak, dat zult u begrijpen.
  • 0:16 schorsing
  • 0:33 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan heropen ik de vergadering. Ik mis nog één raadslid, meneer Idema, maar toch gaan we verder. Ik geef het woord aan de griffier. Om nogmaals uit te leggen wat we gaan doen.
  • 0:07 K. Willems
   griffier
   K. Willems
   Het voordeel van een schorsing is dat alle juristen dan nog even meer kunnen lezen et cetera en de conclusie die nu getrokken is; dat de wethouders mee mogen stemmen. En het tweede is; dat de voorzitter heeft bepaald dat per stemronde de vier kandidaten op één briefje staan dat dat mag, want dat staat artikel 39 van uw eigen reglement van orde toe. Dus mijn advies is om, zoals we aanvankelijk ook van plan waren, gewoon allemaal één briefje, dat betrekking heeft op de wethouders, correct in te vullen, nogmaals blanco maakt het hele briefje ongeldig en dan kan de commissie kan tot stemopneming overgaan.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Even voor de duidelijheid, 1 blanco stem maakt het hele briefje ongeldig.
  • 0:1 K. Willems
   griffier
   K. Willems
   ja
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   juist
  • 0:4 K. Willems
   griffier
   K. Willems
   Dat volgt uit uw eigen reglement van orde.
  • 0:9 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Goed heeft iedereen inmiddels gestemd? Als de bode nog even langs wil komen met de stem, ja die komen nu langs
  • 0:6 K. Willems
   griffier
   K. Willems
   ik kom nu voor de tweede ronde, wat zit hier in
  • 3:53 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Nee, meneer de griffier, even voor de duidelijkheid. U heeft daar de alle reeds opgenomen stemmen, behalve die van de kandidaat wethouders die nu op dit moment nog lid zijn van de gemeenteraad. Die mogen ook meestemmen. Dank u wel. Nu krijgt de commissie de briefjes om ze te tellen. Mag het iets stiller op de tribune. Meneer Mellies aan u het woord. Ik zie dat u de stemmen geteld heeft.
  • 0:28 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Klopt, ze waren allemaal geldig. 22 stemmen uitgebracht, en zal ik dan gewoon de wethouders opnoemen van boven naar beneden. Meneer Hamster is met 22 van 22 stemmen unaniem gekozen. Mevrouw Brongers is met 22 uit 22 benoemd. Mevrouw Veenstra is met 16 van 22 benoemd. En meneer Borgesius 22 van 22 stemmen.
  • 0:49 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Dan wil ik de beoogd wethouders vragen om naar voren te komen. En ik verzoek iedereen te gaan staan. Wil iedereen gaan staan. Voor we overgaan tot beëdiging moet ik jullie eerst vragen of u de benoeming aanvaard. Meneer Hamster.
  • 0:4 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ik aanvaard de benoeming.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   mevrouw Veenstra
  • 0:1 L. Veenstra
   L. Veenstra
   ik aanvaard de benoeming
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   mevrouw Brongers
  • 0:1 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   ik aanvaard de benoeming
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   meneer Borgesius
  • 0:1 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Ik aanvaard de benoeming
  • 0:45 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Heel fijn. Dan komen we nu bij het beëdigen van de wethouders. Ik zweer of verklaar dat ik om tot wethouder benoemd te worden rechtstreeks noch middellijk onder welke naam of welk voorwendsel ook enig gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer of verklaar en beloof dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enig belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer of beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen. Meneer Hamster.
  • 0:3 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   mevrouw Veenstra.
  • 0:1 L. Veenstra
   L. Veenstra
   Dat verklaar en beloof ik.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Mevrouw Brongers.
  • 0:2 G. Brongers-Roffel
   Wethouder (CDA)
   G. Brongers-Roffel
   Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   meneer Borgesius
  • 0:1 G. Borgesius
   fractievoorzitter , Wethouder (VVD)
   G. Borgesius
   Dat verklaar en beloof ik.
  • 2:46 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan bent u hiermee beëdigd als wethouder. U mag weer plaatsnemen allemaal. Wij gaan straks over tot felicitaties. Ondertussen nemen de wethouders plaats op hun plek, er wordt wat geschoven met bordjes zodat de goeie naam bij de goede persoon blijft, is ook heel handig. Ondertussen staan de bordjes op hun plek, nu de mensen nog. U zult misschien denken waarom feliciteren wij niet, dat is de bedoeling dat we dat straks gaan doen omdat we nog meerdere mensen beëdigen en dan houdt het heel lang op. Vandaar de keuze.
 • 9.1 Ontheffing vereiste ingezetenschap
  • 0:47 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   We komen nu bij agendapunt 9.1. Mevrouw Veenstra ontheffing verlenen, of beter gezegd wethouder Veenstra, ontheffing verlenen van het vereiste om ingezetene van de gemeente Stadskanaal te zijn. Kan iedereen daarmee instemmen. Kunnen we daarover stemmen per handopsteking? Wie is voor dit beslispunt. De hele coalitie is voor, de leden van de PvdA zijn tegen, meneer Mellies is tegen van LB, GBS is tegen en meneer Pals is tegen van D'66. Meneer Mellies.
  • 0:17 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   Ik wil er even een kleine verklaring bij geven. Het gaat dus niet om de persoon mevrouw Veenstra, ze zal natuurlijk haar kwaliteiten hebben, daar geloof ik helemaal in. Het is gewoon puur een principe kwestie dat wij vinden dat een wethouder hier uit de gemeente dient te komen. Dus niks ten aanzien van uw kwaliteiten mevrouw Veenstra. Dank u wel.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   dank u wel
  • 0:2 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   sluit ik mij ook bij aan voorzitter
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel. Goed dan hebben we agendapunt 9 gehad.
 • 10 Beëdiging raadsleden
  • 1:24 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Gaan we over tot agendapunt 10, beëdiging van de raadsleden. Er zijn nu enkele vacatures ontstaan in de raad en de voorzitter van Centraal Stembureau heeft de volgende drie personen daarom tot raadslid benoemd. Mevrouw Van der Heide, namens de CU. De heer Wiersema namens het CDA en mevrouw Huizing namens de VVD. Mag ik u vragen naar voren te komen. Ik verzoek u allen te gaan staan. Ik zweer of verklaar om tot lid van de raad benoemd te worden rechtstreeks noch middellijk onder welke naam of welk voorwendsel ook enig gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer of verklaar en beloof dat ik om iets in het ambt te doen of te laten rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enig belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer of beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plicht als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. Mevrouw Van der Heide.
  • 0:3 G. van der Heide-Van Asselt
   raadslid ChristenUnie
   G. van der Heide-Van Asselt
   Zo waarlijk helpe mij God Almachtig
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Wiersema.
  • 0:2 M.H.L. Wiersema
   raadslid CDA
   M.H.L. Wiersema
   Zo waarlijk helpe mij God Almachtig
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   mevrouw Huizing.
  • 0:2 L. Huizing
   raadslid VVD, Wethouder (VVD)
   L. Huizing
   Dat verklaar en beloof ik.
  • 1:42 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan wens ik u veel succes hier in de gemeenteraad. Mag u allen plaatsnemen, voor u is een plek gereserveerd in de kring. Goed de bordjes zijn geplaatst, de mensen hebben zo goed als plaatsgenomen. Daarmee hebben we agendapunt 10 ook gehad.
 • 11 Beëdiging lijstopvolgers
  • 3:29 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Gaan we verder met agendapunt 11, beëdiging lijstopvolgers. De eerstvolgende mensen op de kandidatenlijst van de politieke partijen kunnen plaatsnemen als deelnemer aan de vergaderingen van de raadscommissie. Zij moeten dan wel beëdigd worden. Het gaat om de heer Van der Veen namens de CU, de heer Reinders namens de SP, de heer Gengler namens GBS, mevrouw Manning namens LB en de heer Van Suchtelen van de Hare namens D'66. Mevrouw Wubs van het CDA, de heer Koning van de PvdA en de heer Van Kalker zullen op een later moment beëdigd worden. Mag ik u verzoeken naar voren te komen. Wil iedereen gaan staan. Ik zweer of verklaar dat ik om tot lijstopvolger benoemd te worden rechtstreeks noch middellijk onder welke naam of welk voorwendsel ook enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer of verklaar en beloof dat ik om iets in het ambt te doen of te laten rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enig belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer of beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lijstopvolger naar eer en geweten zal vervullen. (De voorzitter noemt de namen van de lijstopvolgers en die zweren of verklaren.) Van der Veen; zo waarlijk helpe mij God Almachtig Reinders; zo waarlijk helpe mij God Almachtig Manning; dat verklaar en beloof ik Van Suchtelen van de Hare; dat verklaar en beloof ik Gengler; dat verklaar en beloof ik Sterenborg; Dank u wel. Dan mag u allen weer plaatsnemen. Dan hebben we agendapunt 11 gehad. [voorzitter klopt met hamer]
 • 12 Beëdiging fractieondersteuners
  • 2:52 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Gaan we verder naar agendapunt 12. Een aantal fracties heeft nieuwe fractieondersteuners en ook die worden vanavond beëdigd. Het gaat om de heer Lutz van GBS, mevrouw Rodenberg van de VVD, mevrouw Nieman van LB, is vanwege ziekte verhinderd, en meneer Van der Veen van de CU. Als u naar voren wilt komen en of u allen weer wilt gaan staan. Ik zweer of verklaar dat ik om tot fractieondersteuner benoemd te worden rechtstreeks noch middellijk onder welke naam of welk voorwendsel ook enige gift of gunst heb gegeven of heb beloofd. Ik zweer of verklaar en beloof dat ik om iets in het ambt te doen of te laten rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enig belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer of beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als fractieondersteuner naar eer en geweten zal vervullen. (De voorzitter noemt de namen en deze antwoorden.) Van der Veen; zo waarlijk helpe mij God Almachtig. Rodenberg; zo waarlijk helpe mij God Almachtig. Lutz; dat verklaar en beloof ik. Sterenborg; gefeliciteerd. Daarmee hebben we ook agendapunt 11 gehad. [voorzitter klopt met hamer] En 12 ook, mijn excuus.
 • 13 Benoeming ondervoorzitters van de raad
  • 13. Benoeming ondervoorzitters van de raad (196,01 KB)
  • 0:55 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan komen we bij agendapunt 13; benoeming van de ondervoorzitters van de raad. Zoals u in het voorstel heeft kunnen lezen wordt voorgesteld om mevrouw Sterenborg en de heer Klinkhamer te benoemen, respectievelijk als eerste en tweede ondervoorzitter van de raad. Wilt u dit middels een stembriefje doen of per handopsteking. Dan wordt hiermee geacht het voorstel te zijn aangenomen. [voorzitter klopt met hamer]
 • 14 Benoeming leden van de agendacommissie
  • 14. Benoeming leden van de agendacommissie (195,7 KB)
  • 0:04 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan gaan we over tot agendapunt 14; benoeming van de leden van de agendacommissie. Voorgesteld wordt om mevrouw Sterenborg, mevrouw Luijken en de heer Mellies te benoemen tot lid van de agendacommissie. Tevens wordt voorgesteld om de heer Mellies toe te wijzen als voorzitter en mevrouw Sterenborg als plaatsvervangend voorzitter. Kan een ieder hiermee instemmen. [voorzitter klopt met hamer] Aldus besloten.
 • 15 Benoeming leden rekeningcommissie
  • 15. Benoeming leden rekeningcommissie (195,86 KB)
  • 0:16 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan komen we nu bij agendapunt 15; benoeming van de leden van de rekeningcommissie. Ik wil de fractievoorzitters vragen wie van hun fractie zitting neemt in de rekeningcommissie. Meneer Van Beek, CU.
  • 0:3 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Namens de CU de heer Tamsma.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   mevrouw Berndt, CDA.
  • 0:3 M. Berndt-Becker
   fractievoorzitter CDA
   M. Berndt-Becker
   mevrouw Schror.
  • 0:7 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   mevrouw Luijken, SP.
  • 0:2 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   meneer Lesman.
  • 0:6 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Meneer Lesman, ja. Meneer Hofstra van de PvdA.
  • 0:4 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Meneer Hofstra van de PvdA.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   GBS, meneer Bieze.
  • 0:3 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   meneer Bieze van GBS.
  • 0:02 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   meneer Klopstra van de VVD.
  • 0:04 H. Klopstra
   fractievoorzitter VVD
   H. Klopstra
   mevrouw Huizing.
  • 0:07 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   meneer Mellies, LB.
  • 0:2 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   meneer Mellies van LB.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   en meneer Pals van D'66.
  • 0:4 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   ondergetekende
  • 0:8 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   De namen zijn bekend. Uit dit midden wordt een voorzitter gekozen tijdens een vergadering. [voorzitter klopt met hamer]
 • 16 Benoeming leden en plaatsvervangende leden commissie zienswijzen ontwerp bestemmingsplannen
  • 16. Benoeming leden en plaatsvervangende leden commissie zienswijzen ontwerp bestemmingsplannen (197,35 KB)
  • 0:22 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Komen we bij agendapunt 16; benoeming leden en plaatsvervangende leden van de commissie zienswijze ontwerp bestemmingsplannen. Alle voorzitters mogen een lid uit hun fractie voordragen en eventueel een vervanger, een plaatsvervangend lid. Meneer Van Beek.
  • 0:6 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Namens de CU mevrouw Sterenborg-Kooij en de heer Jelmer van der Veen.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   mevrouw Berndt, CDA.
  • 0:00 M. Berndt-Becker
   fractievoorzitter CDA
   M. Berndt-Becker
   namens het CDA de heer Maarsingh en mevrouw Schror.
  • 0:03 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   mevrouw Luijken, SP.
  • 0:07 M. Luijken
   fractievoorzitter SP
   M. Luijken
   namens de SP de heer Reinders en mevrouw Ham.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   meneer Bieze, GBS.
  • 0:4 E. Bieze
   fractievoorzitter GBS
   E. Bieze
   namens GBS de heer en mevrouw Bieze.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   meneer Klopstra, VVD.
  • 0:5 H. Klopstra
   fractievoorzitter VVD
   H. Klopstra
   voor de VVD is er ook niet zo heel veel keuze dan ons tweeën, dus mevrouw Huizing en ik zijn de gek.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Lokaal Betrokken, meneer Mellies.
  • 0:5 J. Mellies
   fractievoorzitter Lokaal Betrokken
   J. Mellies
   namens LB Jur Mellies en mevrouw Harma Manning.
  • 0:2 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   D'66, meneer Pals.
  • 0:4 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Klaas Pals en Remco van Suchtelen van de Hare.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   dank u wel.[voorzitter klopt met hamer]
  • 0:3 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Momentje voorzitter u slaat nog de PvdA over.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   mijn excuus
  • 0:5 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Het antwoord is hetzelfde als net; meneer Hofstra van de PvdA en plaatsvervangend mevrouw Grietje Schipper.
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel dan doe ik nu wel de hamerslag er op.
 • 17 Benoeming leden werkgeverscommissie
  • 17. Benoeming leden werkgeverscommissie (195,95 KB)
  • 0:16 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Komen we bij de benoeming van de leden van de werkgeverscommissie. Voorgesteld wordt om mevrouw Berndt, de heer Klopstra en de heer Bieze te benoemen tot lid van de werkgeverscommissie, kunt u daarmee instemmen. Dat blijkt het geval te zijn. [voorzitter klopt met hamer]
 • Besluitvorming zonder debat

 • 18 Bezetting Commissie Rechtsbescherming
  • 18. Bezetting Commissie Rechtsbescherming (210,26 KB)
  • 0:36 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan komen we bij de bezetting van de Commissie Rechtsbescherming, agendapunt 18. Voorgesteld wordt de heer Spoormans te herbenoemen als lid en tevens voorzitter van de commissie, de heer G. van Heiningen en mevrouw A.B. van Ulsen te herbenoemen als lid en tevens als plaatsvervangend voorzitter van de commissie en de heer K. Jongsma en mevrouw C.M. Hoving te herbenoemen als plaatsvervangend lid van de commissie. Kunt u hiermee instemmen? Fijn, dan hebben we aldus besloten. [voorzitter klopt met hamer]
 • 19 Sluiting
  • 0:22 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dan komen we nu bij agendapunt 19, waarvan we even dachten dat het heel lang zou duren, maar het laatste stukje ging gelukkig toch snel, dat is de sluiting. Ik wou vragen aan degenen die gefeliciteerd kunnen worden met een beëdiging vanavond hier plaatsnemen dan kan eenieder hen feliciteren. Hierbij sluit ik de vergadering. [voorzitter klopt met hamer]