Raadsinformatie

Raadsvergadering 18 juni 2012

Naam
Download het audiobestand (93,48 MB)
Download de gesproken tekst (1,34 MB)
Download de vergaderstukken in pdf (2,01 MB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
 • 5 De besluitenlijst van 21 mei 2012
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
 • 8 Inlichtingen college
 • 9 Vragenuur
 • 10 Interpellaties
 • 11 Rondvraag
 • 12 Bestemmingsplan "Stadskanaal Kern-Noor..
 • 14 MFA Pagedal/Noorderpoort
 • 13 Jaarverslag 2011 en jaarrekening 2011
 • 15 Wijziging Verordening winkeltijden Sta..
 • 16 Wijkvisies Alteveer, Stadskanaal-Noord..
 • 17 Uitwerkingsnotitie Mantelzorg en Vrijw..
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 0:32 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dames en heren welkom bij de één na laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Aan de geluiden te horen geloof ik dat iedereen wel content is dat we zo’n ruime belangstelling hebben op de publieke tribune vandaag. Dat zijn we de laatste raadsvergaderingen niet meer gewoon geweest als ik het zo mag zeggen. Ook een welkom aan de pers en vooral aan u op de publieke tribune. En ik kan ongeveer raden met welk agendapunt dat voor een deel te maken zal hebben.
 • 2 Mededelingen
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De raad is voltallig, ook het college is voltallig, dus in die zin heb ik verder vooraf geen mededelingen.
 • 3 Vaststellen agenda
  • 03. Vaststellen agenda (40,27 KB)
  • 2:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik wil graag met u de agenda vaststellen en ik wil u een agenda voorstel doen om de agendapunten 13 en 14 om te wisselen. Zodat we het bestemmingsplan Stadskanaal Kern-Noorderpoort en daarna MFA Pagedal/Noorderpoort achter elkaar behandelen, dat lijkt me voor een deel van aanwezigen prettig, maar het lijkt me vanwege de integraliteit van die twee agendapunten ook verstandig. Kan dat uw instemming hebben? Dan draaien we het zo om. Bij diezelfde agendapunten, agendapunt 12 en dus nu 14, die we op de plaats van 13 behandelen, zal de heer Boen van de PvdA zich terugtrekken. Vanwege zijn functie bij het Noorderpoort en die vindt het in het kader van mogelijke belangenverstrengeling niet verstandig om aan de discussie en aan de stemming over die twee agendapunten deel te nemen. En datzelfde geldt voor agendapunt 14, te behandelen als 13, geldt dat voor de heer Gelling van GBS vanwege zijn bestuursfunctie bij de hockeyvereniging. Dat vooraf. Dan heeft u bij agendapunt 15 heeft u vanmiddag zowel op uw i-pad, maar ligt het ook voor u op tafel, het correcte te nemen besluit gekregen en dat had te maken met de consistentie van de uren die niet overal gelijk was. Daar kwamen we achter, vandaar dat het nieuwe besluit aan u gecommuniceerd is, de nieuwe tekst op de i-pad en op de schriftelijke uitleg, op de schriftelijke vorm van het besluit wat voor u op tafel ligt. Mag ik op die manier de agenda met u vaststellen? Dat is het geval? Prima.
 • 4 Insprekers
  • 0:57 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we naar de besluitenlijst van 21 mei. En dat doen we eerst redactioneel. Pagina 1. Met zo’n drukte vergeet ik de juiste volgorde, dank voor de correctie. Ook ik ben niet gewoon dat we hier het laatste jaar veel insprekers hebben gehad, maar die hadden we wel voor dit zelfde agendapunt, met name 14, te behandelen als 13, en in tegenstelling tot de naam van de inspreker die u heeft doorgekregen zal de heer Meesters het woord voeren namens de korfbalvereniging en die wil ik dan ook eerst in de gelegenheid stellen om dat nu te doen. Meneer Meesters komt u naar voren? Het betreft met name agendapunt 14 zoals die op de agenda stond. Ga uw gang.
  • 5:59 Dhr. H. Meesters
   Dank u mevrouw de burgemeester. Mijn naam is Henk Meesters en ik wil namens de korfbalvereniging Stadskanaal ’74 graag gebruik maken van het spreekrecht betrekkende hebben op uw agendapunt 14. Woensdag 6 juni organiseerde de korfbalclub voor de 38e maal het schoolkorfbaltoernooi. Het was 38 jaar geleden nadat de korfbalvereniging was opgericht haar eerste activiteit haar overigens toen 25 jeugdleden opleverde. In de vereniging staat de korfbalsport natuurlijk centraal, door de jaren heen heeft de vereniging aansprekende sportieve successen geboekt. Zo nam het oudste aspirantenteam zaterdag voor een week in Enschede deel aan het Nederlands kampioenschap waar ze vierde werden. Vanaf haar oprichting en misschien wel is dit typerend voor de korfbalsport organiseert de vereniging naast de sportactiviteiten ook andere activiteiten voor de jeugd en overige leden. Wij vinden het belangrijk om naast de sportactiviteiten elkaar ook in andere situaties te ontmoeten. Dit maakt het verenigingsleven bij de club ook zo uniek en onderscheidt de korfbalvereniging ook van andere sportclubs. Dit is mede ook de reden dat de door Stadskanaal ’74 georganiseerde internationaal toernooi één van de door de gemeente gesubsidieerde topevenementen inmiddels een internationale wachtlijst kent. De goede sfeer en gastvrijheid waar onze kantine een centrale rol speelt is hier mede debet aan. De behoefte om een eigen onderkomen te hebben heeft in 1979 geleid dat men met behulp van vele vrijwilligers de huidige kantine heeft gebouwd. Deze kantine heeft in al die jaren, tot op heden, een centrale rol in de vereniging gespeeld. Vanaf 2000 zijn er allerlei bijeenkomsten over eventuele herindelingen en of accommodaties gehouden. Tijdens al die contacten is door het korfbalbestuur steeds aangegeven wat de wensen van de vereniging waren. Daarbij is ook aangegeven, dat een eigen onderkomen een kantine voor de vereniging van essentieel belang is. Zo ook bij het plan waarbij de school Noorderpoort een rol ging spelen. In de eerste vergadering met de deelnemende partijen, is door ons aangegeven dat de vereniging in is voor gemeenschappelijke kleedaccommodaties, maar dat de vereniging voor al haar verenigingsactiviteiten een eigen onderkomen wil behouden. De wethouder heeft in die bijeenkomst, en in de volgende vergaderingen is dit herhaald, aangegeven dat hij geen problemen verwachtte en dat we ten slotte altijd konden uitstappen. Bij elke vervolgbijeenkomst hebben wij navraag gedaan hoe men dacht invulling te geven aan onze wensen. Steeds werd er geen concreet antwoord gegeven. De plannen waren nog niet zover, maar geen probleem we konden afhaken. Doordat bijvoorbeeld op alle tekeningen die wij onder ogen kregen het gebouw, onze kantine, er nog stond zijn we ervan uitgegaan dat wij een keuze hadden. Vertrouwende op het woord van de wethouder. Onze kantine staat immers de komst van de school niet in de weg. Erg verbaasd waren wij dan ook toen wij in april in een gesprek met de wethouder moesten vernemen dat B&W had besloten dat ons gebouw in 2015 zal worden gesloopt zonder ons een alternatief te kunnen bieden. Wij voelen ons vanaf dat moment niet gehoord, genegeerd en aan het lijntje gehouden betreffende onze wens voor een eigen plek voor onze verenigingsactiviteiten. In een schrijven werd later aangegeven, dat vanuit de gemeente wordt geadviseerd om bij onze overwegingen om wel of niet te anticiperen in de nieuwbouwplannen het stimuleren van de korfbalsport als uitgangspunt te nemen en niet de vereniging an sich als maatstaf te nemen. Zo worden we dus gedwongen te verhuizen en worden we gevraagd een gedeelte van onze activiteiten te staken. Wij kunnen participeren in de kantine van school Noorderpoort, dit geeft ons het gevoel dat wij van onze verenigingshuiskamer mogen verruilen voor een loge in een groot hotel. Funest voor de sfeer en eigen identiteit. Een groot gevaar voor onze vereniging, hoewel u wellicht uit de media zou kunnen opmaken dat hierover overeenstemming is bereikt is dit in het geheel niet het geval. Het eerste gesprek over een concrete invulling van onze kantine wens moet immers nog plaatsvinden. Tot slot, dat de school belangrijk is voor de gemeente is ons duidelijk, dat de school een hoger belang dient is ons ook duidelijk, dat we daarvoor ons veld met eigen verlichtingsinstallatie moeten inleveren staat ook niet ter discussie. Wat nu gebeurd is dat het belang van de school ons ins ziens ten koste gaat van het voortbestaan van een actieve sportvereniging door onnodig een levensader van die vereniging door te snijden. Namens de korfbalvereniging Stadskanaal ’74 doe ik een dringend beroep op de gemeenteraad om uit te spreken dat de komst van de nieuwe school niet ten koste mag gaan van onze actieve en succesvolle vereniging. Dat de korfbalvereniging een eigen plek, gelijk aan het huidige onderkomen, wordt gegarandeerd. Mogelijk op haar huidige plek, mogelijk op haar nieuwe veld of mogelijk in het nieuwe schoolgebouw. Dat de gemeente redelijkheid de vereniging hierin organisatorisch als financieel zal steunen en eventueel compenseren. Hartelijk dank voor uw aandacht.
  • 0:38 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   [ Er klinkt applaus vanuit het publiek ] nee, dat gaan we vanavond dus niet doen. We gaan niet bij elke opmerking die u welgevallig is of misschien wat minder welgevallig is, daar een reactie op geven. U kunt de hele vergadering volgen, maar wij hebben een goede gewoonte om daar niet op te reageren. Ik wil even naar de raadsleden kijken of er nog verduidelijkende vragen gesteld moeten worden aan de heer Meesters of dat het betoog van de heer Meesters echt duidelijk was. Meneer Borgesius.
  • 0:05 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, dank u wel voorzitter. De heer Meesters die, aan het einde van uw betoog sprak u eventueel ook dat voor uw vereniging de mogelijkheid zou kunnen bestaan, u zei dacht ik mogelijk in het nieuwe schoolgebouw, zo zei u dat, voor zover u op de hoogte bent van de tekening en de situatie en al dergelijke dingen meer, is daar dan ruimte voor of is daar mogelijkerwijze volgens u eventueel ook ruimte te creëren.
  • 0:45 Dhr. H. Meesters
   U vraagt of ik mogelijkheden zie in de nieuwe school om een eigen plekje te krijgen. Zoals de situatie nu is denk ik dat dat niet het geval is. Overdag is een school met een kantine van ongeveer 1000 leerlingen en dat moet ’s avonds omgetoverd worden naar een kantine. Tot op heden hebben wij geen concreet antwoord gekregen van hoe dat mogelijk zou kunnen zijn. Er zijn wel suggesties gedaan in de vorm van led verlichting, een kleur of beschildering of iets dergelijks, maar dat is alles. En ik zie niet een grote kantine ’s avonds of overdag, wanneer wij daar zouden willen zijn, omgetoverd kan worden
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Duidelijk, duidelijk, uw antwoord is duidelijk. In de huidige plannen ziet u geen eigen plek meegenomen. Meneer Pals, D'66.
  • 0:25 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Meneer Meesters in uw betoog zegt u nogal wat. Met name zegt u dat de wethouder u met name heeft verkeerd geïnformeerd of vertaal ik dat een beetje te hard. Bent u niet goed genoeg met de wethouder in contact gebleven want ik begrijp uit uw bewoordingen tot aan april ging het goed en na april ging het helemaal mis wat u betreft.
  • 1:10 Dhr. H. Meesters
   Wat ons betreft de rol van de wethouder, in de vergadering waar hij bij aanwezig was, u moet ook niet denken dat wij wekelijks hebben vergadert, is steeds gezegd, wanneer wij dat aan de orde stelden, van stel je voor dat wij uit willen stappen omdat wij geen eigen plek kunnen krijgen dan was dat mogelijk, letterlijk is er een keer gezegd van dan geven wij u de zegen. Nou dat zal hij niet gezegd hebben, maar wel van u krijgt een bos bloemen mee en u wordt veel succes toegewenst, dat is een van de eerste bijeenkomsten is dat ook gezegd. En daar is ook nooit op teruggekomen om dat te ontkennen of wat dan ook. Wij zijn steeds bezig geweest om te zeggen van; ok de school was eerst belangrijk, die moest eerst komen, daarna de invulling van die school. Dat was het onderwerp en eigenlijk weet nog geen enkele vereniging van hoe nou precies die kantinewens van al die verenigingen opgelost word, wel financieel, ik moet zeggen dat dat keurig geregeld is dus dat is ook zeker een rol van de heer Hamster geweest, maar op het gebied van kantine en de invulling daarvan, ja dat heb ik verloren.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat punt nemen we verder mee in de discussie bij agendapunt 14. Verder geen verduidelijk…meneer Kanter, PvdA.
  • 0:10 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Ja, ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig hoe de vereniging een toekomst zonder het Noorderpoort ziet. Dus stel u zegt van nou we doen helemaal niet mee. Hoe ziet het er dan voor de korfbalclub uit.
  • 0:37 Dhr. H. Meesters
   Het is een beetje slikken of stikken scenario, want uiteindelijk wanneer de gemeenteraad, de gemeente zou beslissen van het gebouw wordt ontmanteld om zo maar te zeggen, ja dan hebben we geen keus. Niet anders dan dat we zelf daar een gebouwtje neer zouden mogen zetten, maar goed dat zit in het bestemmingsplan dus dat zal ook niet zo gemakkelijk gaan. Dus eigenlijk hebben we geen keus of ergens anders een veld zoeken, dat zou ook nog kunnen natuurlijk, maar dat zou ook een behoorlijke desinvestering zijn natuurlijk dat is ook niet de bedoeling. Het gaat erom dat wij een oplossing vinden voor onze wens. Dat is ook de vraag die wij aan de raad stellen.
  • 0:22 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Duidelijk meneer Meesters. Volgens mij is dat antwoord ook op de vraag van de heer Kanter duidelijk. Mag ik daaruit concluderen dat er verder geen behoefte is aan verduidelijkende vragen heer Meesters? Nee. Dan dank ik u voor het inspreken en zal dat onderdeel uit gaan maken van de discussie rond agendapunt 14.
 • Informatieve stukken

 • 5 De besluitenlijst van 21 mei 2012
  • 05. De besluitenlijst van 21 mei 2012 (60,75 KB)
  • 0:45 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat brengt mij dan nu wel naar de correctie van mevrouw Brongers en die was terecht, waarvoor dank, bij de besluitenlijst van 21 mei. Redactioneel, pagina 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7. Geen opmerkingen. [voorzitter klopt met hamer] Dan zijn ze daarmee vastgesteld, met dank aan de notulist. Gaan we naar aanleiding van, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7. Ook niet.
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen
  • 06. Lijst met openstaande toezeggingen (47,39 KB)
  • 1:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan komen we bij agendapunt 6, de lijst met openstaande toezeggingen. Is er iemand die daarover het woord wil voeren, over pagina 1 van de lijst met toezeggingen. Voordat u de kans krijgt meneer Van Beek wil ik nog even een van de wethouders in de gelegenheid stellen om op een aantal punten u een voorstel te doen. Geef ik u tevens aan dat nummer 9 het voorstel kan zijn om die af te voeren omdat u dat antwoord ondertussen heeft gekregen. Dat geldt eigenlijk ook, gezien persberichten die u vandaag hebt ontvangen, voor agendapunt 13. Dus bij die twee zou ik willen voorstellen om ze af te voeren en dan heeft wethouder Bessembinders verzocht om bij de punten 2, 5 en 6 van de lijst met toezeggingen een toelichting te geven of een voorstel te doen. Wethouder Bessembinders.
  • 0:2 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Voorzitter.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Borgesius.
  • 0:6 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Uw voorstel is wel gelijk om 13 ook af te voeren, maar onze fractie heeft toch behoefte om daar een opmerking over te maken.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat mag. Ik weet dat ok bij de inlichtingen vanuit het college de portefeuillehouder er nog op terugkomt. Misschien kunnen we dat met elkaar verbinden?
  • 0:04 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dan wachten we daar eerst even op.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja? Goed. Wethouder Bessembinders.
  • 0:38 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Voorzitter. Ja, punt 2 betreft die veiligheid van die verkeersfietsroutes, dat hangt nog op overleg met de provincie. Wij zijn daar in overleg met de provincie, we hebben niet zozeer meningsverschil over een proefproject met toepassing van die dynamische led verlichting, we hebben wel verschil van mening van wie betaald wat. En in deze barre tijden hebben wij gezegd wij stoeien nog even door voordat wij met een definitief verhaal komen. Dus ik stel voor om hier nog vijf maanden bij op te plussen voorzitter.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Eind van het jaar.
  • 1:24 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja. En wat punt 5 betreft, zoals ik eerder gezegd heb daar zijn wij afhankelijk van de rekenkamercommissie, die heeft een eerste conceptrapport laten verschijnen. Die heeft nu gevraagd om technische reacties, die technische reacties die gaan deze week naar de commissie. Nou dan moet de commissie die beoordelen vervolgens kunnen we als college dan inhoudelijk daar op reageren, dus ik verwacht dat wij pas na de zomer, echt in de herfst, met een definitieve reactie kunnen komen op dat onderzoek van de rekenkamercommissie inclusief het verhaal; kan buiten beter. Dus mijn voorstel zal zijn om daar 1 november van te maken. En dan punt 6 voorzitter, dat gaat over de voortgang van de regionale uitvoeringsdienst. Daar hebben wij in elk geval in het hele verband van provincie en gemeenten vertraging opgelopen. Dat betekend dat de ingangsdatum van die regionale uitvoeringsdienst niet zal zijn 1 januari 2013, maar 1 april 2013, dat betekend ook dat het bedrijfsplan nog niet gereed is en ook nog niet in de stuurgroep behandeld is. Dus ik zou u willen voorstellen om van 1 juni 1 november te maken. dank u wel.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Bessembinders. Hebben de voorstellen nog nadere toelichting nodig of kunnen we zeg maar bij 1 het voorstel volgen om hem af te voeren van de lijst. En bij de andere twee, 5 en 6, de datum van 1 november in te vullen c.q. 1 december bij 2. Kan dat uw instemming hebben? Dan wordt de lijst zo veranderd. 9 heb ik u voorgesteld om af te voeren vanwege het gegeven antwoord en 13 blijft even staan tot we de inlichtingen van het college hebben gehad. Zijn er nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van de lijst met toezeggingen. Meneer Maarsingh, CDA.
  • 0:32 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter een kleinigheid, ik meende mij te herinneren dat wij bij 10, waar het gaat over de voorjaarsnota en daarin meenemen de rapportering, de opmerking, de advisering van de FNV ook de CNV brief hadden genoemd. Dus ik zou willen vragen kijk naar de brief en wat u goed kunt gebruiken als adviezen, dat is dachten wij altijd welkom, zo moet u deze opmerking zien.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Heeft die lijst zeg maar die heeft u, die hebben wij ontvangen? Als raad en college.
  • 0:01 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Dat is dacht ik 14 dagen of 3 weken later, na die FNV brief, wat een dik rapport was, waar heel veel adviezen in staan een reactie gekomen van het CNV en daarover is de opmerking gemaakt; betrekt hier ook bij, kijk naar wat er gezegd wordt en…
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Portefeuillehouder Van der Kolk.
  • 0:15 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Ja, het is goed dat u daar ons op attendeert. Want deze toezegging had met name betrekking op de FNV monitor, dus we zullen die brief er inderdaad ook bijhouden en waar we van kunnen leren dat zullen we ook zeker doen. En misschien dat we zo dadelijk even moeten checken welke brief het precies is.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Akkoord. Meneer Van Beek, CU, u had het als eerste aangegeven. Ga uw gang.
  • 0:02 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Geeft niet hoor, dank u wel. Even terugkomend toch op punt 9, die u wilt afvoeren, ik wil even mijn dank uitspreken voor dat antwoord wat ik langs zag komen in de wekelijkse mail. Ik las daar ook bij dat het opnieuw geagendeerd gaat worden dus ik neem aan dat het de volgende vergadering terugkomt als ingekomen stuk, want ik had er eigenlijk nog een aantal vragen over en die wil ik wel stellen, ik wil ze ook wel via de mail doen toekomen, dat maakt mij ook niet uit. Zegt u het maar.
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Als hij op de volgende lijst met ingekomen stukken staat en u wilt hem aan de hand daarvan zeg maar bespreken en een aantal vragen stellen dan lijkt het me handig om de vragen op voorhand mee te geven aan de portefeuillehouder want dan heeft u misschien ook direct antwoord in die vergadering.
  • 0:4 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Lijkt mij goed, dan komen ze uw kant op. Dank u wel.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Daarmee hebben we dan de lijst met toezeggingen vastgesteld in gewijzigde vorm.
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
  • 07. Lijst met ingekomen stukken (38,74 KB)
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we over naar de lijst met ingekomen stukken. Iemand die daarover het woord wil voeren? De heer Kanter PvdA, de heer Dijkstra, de heer Borgesius en de heer Pals. Meneer Kanter, PvdA.
  • 1:1 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Ja, voorzitter. Punt 8, Centrum voor de Kunst in Zuid-Groningen, over de voorkoming sluiting dependances. De PvdA fractie was nogal verrast over de brief die hier nu op de agenda staat als ingekomen stuk. Niet alleen de toon, maar ook de adressering vonden wij wat apart. Want eigenlijk was dit denk ik de brief voor de wethouder en daarnaast verbaasd het ons dat in de perspectiefnota, waar we zeg maar de bezuinigingen in hebben teruggedraaid met een amendement, dat wanneer daar een post uitgaat dat daar blijkbaar nog een heel staartje achter vandaan komt. En die hebben we dus vandaag voorbij zien komen en dat verbaasde ons zeer. Ja, dat eigenlijk bij dit punt voorzitter, meer ga ik er niet van zeggen.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Kanter. Meneer Dijkstra, CU.
  • 0:40 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Dank u wel voorzitter. Gaat over agendapunt nummer 5. We hebben een brief gekregen van Vluchtelingenwerk Noord-Nederland en daar wordt gesproken over het gebruik maken van de door hen ontwikkelde cursus; “Omgaan met geld in Nederland”. Zij wijzen in die brief op de mogelijkheid om de bijdrage van vrijwilligers organisaties beter te benutten, zoals ook het Verwey-Jonker Instituut bepleit, de CU vraagt het college te onderzoeken of er bij onze schuldhulpverlening een kwaliteitsverbetering te realiseren is door de inzet van vrijwilligers van Vluchtelingenwerk Noord-Nederland. Dus niet met kennisgeving aannemen, maar om er even aandacht aan te besteden. Dit punt.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Punt is duidelijk, we gaan even kijken wat de portefeuillehouder voor reactie geeft en wat we er dan verder mee doen. Meneer Borgesius, VVD.
  • 1:39 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, dank u wel voorzitter. Punt 4 en punt 8. Om met 4 te beginnen, er staat expliciet en we hebben daar ook al vaker met de portefeuillehouder over van gedachten gewisseld. Het is eigenlijk voor ter kennisgeving aan de raad, zeker de meerjarenbegroting. We hebben dat gelezen vanzelfsprekend, in dat rapport spreekt men dus ook wel over mogelijke minder aantal leerlingen, te weten in de gemeentes Veendam, Menterwolde, Stadskanaal. Dat zijn dacht ik de gemeenten die OPRON bestrijkt als ik dat zo mag formuleren. En wat ons dan opviel bij het vaststellen van de jaarrekening of bij de jaarrekening 2011, die later nog aan de orde komt, maar die kerncijfers kunnen we denk ik mooi gebruiken in dit geheel. Op pagina 7 staan dan het aantal leerlingen in het basisonderwijs vermeld en dat vinden wij, dat element, niet terug in het rapport van de OPRON. Wij zien toch, wanneer wij de cijfers, en dit betreft natuurlijk dan de cijfers Stadskanaal 2009, vergelijken met 2011 dat met name bij het openbaar basisonderwijs de daling, procentueel gezien, beduidend sterker is dan bij het bijzonder openbaar onderwijs. Sorry, bijzonder openbaar onderwijs, neem me niet kwalijk. En van
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nog een keer. Het verschil tussen het openbaar- en het bijzonder onderwijs.
  • 0:49 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   En het bijzonder basisonderwijs, ja. Inderdaad. Maar daar vinden wij dus in dat hele OPRON rapport, ok ik weet ook dat het zich beperkt tot het openbaar basisonderwijs, maar van die cijfers zoals hier procentueel gezien, dat hier heel sterk daalt, zien wij in het rapport van OPRON helemaal niets terug. En dat baart ons, is dat ook projecteerbaar op de andere twee deelnemende gemeentes, zien we daar hetzelfde beeld procentueel gezien, dat bij openbaar de stijging sterker is, de daling sterker is dan versus de andere tak van basisonderwijs of is dat niet zo. Dat is ten aanzien van punt 4.
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Uw vraag is de relatie tussen onze jaarrekening ten aanzien van het aantal basisleerlingen ten opzichte van de meerjarenbegroting van OPRON, dat is de ene vraag. En de tweede is, ontwikkeld zich op dezelfde manier bij de andere gemeenten die onderdeel uitmaken van OPRON.
  • 0:2 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Van OPRON, ja, inderdaad, klopt.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Goed.
  • 2:12 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dan punt 8. Ja, de heer Kanter die heeft het in feite ook al een beetje gezegd. En toen wij vanmiddag die brief dan binnen kregen van mevrouw Straatman. Ja, toen was ook de VVD fractie, ik dacht dat u het woord ook gebruikte, verrast. Wij dus ook. En toen ik die brief doornam, en ook de bijlagen of de aanhef las, daar staat dus expliciet vermeld dat deze brief ook verstuurd is na overleg met de verantwoordelijke portefeuillehouder, in dit geval wethouder Bieze. Ja, toen vonden wij eigenlijk voorzitter die brief helemaal een beetje vreemd. De heer Kanter zei het ook, de laatste vergadering hebben we dat aangenomen met de bezuiniging van die €3600,- . Gezegd; ok, Musselkanaal, Onstwedde open laten. En nu komt ineens allerlei andere informatie, via die brief, tot ons. en of die informatie juist is of niet is, dat niet juist is dat antwoord kan ik op dit moment niet geven, ik hoop de wethouder wel, maar dan verbaasd het ons dat het nu pas boven water komt en waarom niet eerder. Want mevrouw Straatman heeft ook uit de publicaties die de verschillende partijen, voorafgaande aan de behandeling van de perspectiefnota, vast kunnen stellen dat er toch wel een meerderheid te vinden zou zijn voor openhouden Onstwedde en Musselkanaal. Dus die heeft op dat moment de wethouder, althans die conclusie trekken wij op dit moment, niet geïnformeerd. Nou nu is dat amendement aangenomen en nu blijkt, als ik die brief lees, dat die €3600,- is veel te weinig en Musselkanaal moet alsnog worden gesloten. Ja, dat is natuurlijk helemaal niet de strekking van het amendement die wij de laatste keer hier hebben aangenomen. Dus ik wil daar toch wel heel graag een reactie van de wethouder op hoe dat nou allemaal zit en wat gaan we nu doen.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Duidelijk meneer Borgesius. Meneer Pals, D'66.
  • 0:52 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, ja ik kan het kort houden. Meneer Borgesius heeft punt 4 en 8 eigenlijk al voor mij keurig verwoord. Ook wij hebben zorgen over dat rapportage van de OPRON over dat leerlingen aantal, dat we daar niet terugzien of in ieder geval enige visie op cijfers en dat soort zaken, wat daar dan de uitkomst is en wat het effect. Dat is eigenlijk een beetje het verlengde wat de heer Borgesius ook zei over OPRON. En over punt 8, ja ook wij zijn na het aannemen van dat amendement, dachten we dat het een mooi voorstel was en waren ook zeer verbaasd dat we alsnog weer een brief kregen waarin denk ik de zaken heel anders worden voorgesteld dan zoals zij bij de behandeling in de raadsvergadering eerder zijn geweest, het open houden of het sluiten van die scholen. Dus wij verwachten ook van de wethouder daar een visie, in ieder geval een goed antwoord. Dat is het voorzitter.
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. We gaan kijken of we al die actuele brieven al van…. Wie mis ik nu dan? Moet iets duidelijker meneer Maarsingh, want u zit af en toe voor mij een beetje achter de heer Boels dus dan zie ik het niet. Sorry, meneer Maarsingh, CDA.
  • 2:23 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ik ben nou een keer niet groter, maar u hoeft zich niet te excuseren voorzitter hoor. Voorzitter, het gaat over punt 6. Wij weten dat punt 6, het milieujaarverslag over 2011, eigenlijk ter kennisname is inderdaad en daarin aangegeven wordt de voortgang, maar het is toch een heel belangrijk verslag en wij willen ook onze waardering uitspreken over dat verslag, want het gaat gewoon de goeie kant op. En de resultaten van de inzet die kunnen we zien. Via controle waar nodig en minder in controle waar het goed gaat. En wat wij ook vinden is dat er goed gereageerd wordt en dat horen wij ook in het veld als burgers met klachten komen. En dat is heel goed en vooral ook voor de burgers zeg maar die met een klacht komen. twee dingen zijn ons eigenlijk opgevallen die we graag zouden willen noemen voorzitter. Dat er toch aanmerkelijk minder aanvragen zijn, bouwaanvragen zeg maar, dat loopt bijna met de helft terug, van 600 naar 355, je zou kunnen zeggen dat is de crisis, maar het zijn ook minder regels dus dat kan heel positief zijn en wat ook heel opvallend is dat het energieverbruik bij burgers in bedrijven iets is toegenomen. En dan wordt er gebruikt het argument van strenge winter enzovoort. Nou leest iedereen, ook van deze raad uiteraard, verkiezingsprogramma’s en als we kijken naar de ambities in dit land dan is dat 50% minder energiegebruik in het jaar 2050, dat is trouwens nog ver weg, maar 50% en ook 50% duurzame energie in 2050. Maar wij zouden eens aan u willen vragen; is het misschien nog goed om op dat punt nog eens even aandacht te geven aan onze duurzaamheidslening. Want wij hebben begrepen dat die niet optimaal wordt benut en dat daar toch mogelijkheden liggen, ook voor de burgers, om wat meer gebruik te maken voor zover ze dat zelf niet kunnen financieren in eerste instantie om een energie besparing te doen. Dank u wel.
  • 0:48 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Maarsingh. Ik ga met u proberen even de volgorde van de ingekomen stukken aan te houden want dat lijkt me het meest verhelderende voor de besluitvorming daarin. Ik begrijp dat u één advies aan kunt nemen, bij twee wordt u gevraagd om een standpunt in te nemen. Heeft u een specifiek standpunt of is het het voor kennisgeving aannemen. Dat laatste, dan is twee voor kennisgeving aangenomen. Drie over de nota duurzame energie en energiebesparing die neemt u voor kennis aan en dan komen we bij punt 4, de meerjarenbegroting van OPRON, en daar hebben zowel de heer Borgesius als de heer Pals vragen gesteld over dit punt. Wethouder Hamster.
  • 1:08 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel voorzitter. Inderdaad ontwikkelingen van leerlingenaantallen hebben ons in het verleden verbaasd. En ons niet alleen, de scholen werden er ook mee geconfronteerd en daar gaat demografische ontwikkeling, om het mooie woord voor krimp maar te gebruiken, ging op een iets vlottere manier dan wij in het verleden voorzagen. In die zin dat we de afgelopen vijf jaar al 10% van onze basisschoolleerlingen aan het kwijtraken zijn, kwijtgeraakt zijn. En daar is OPRON ook mee geconfronteerd en heeft daarom twee scenario’s in hun meerjarenraming aangehouden. Eén die uitging van de prognoses waarop ze de afgelopen jaren hun meerjarenraming hadden gemaakt en eentje die uitgaat van een, nou ja, een doemscenario, een zwart scenario met meer dan 4% daling van het aantal leerlingen per jaar. En op basis van dat laatste cijfer hebben zij uiteindelijk ook hun cijfers gemaakt. Want u weet met elke leerling daalt ook de inkomsten die een school krijgt en dan is het beter te begroten met minder geld dan met meer geld en uiteindelijk in te moeten leveren. Dus ja er wordt wel degelijk gerekend met realistische cijfers, namelijk het meest moeilijke scenario dat er heel veel leerlingen zouden vertrekken en dat er dus ook automatisch consequenties zal hebben voor de formatie en de andere posten op de begroting mag duidelijk zijn. U ziet frictie tussen onze eigen cijfers en de cijfers van OPRON of in ieder geval kleine verschillen, dan hebben we het over marktaandeel, dat is een beetje een bijzonder woord als je het over kinderen en over scholen hebt, maar het kan zijn dat er op een gegeven moment meer ouders kiezen voor een bijzonder onderwijsinstelling en dat gaat dan automatisch ten koste van kinderen die naar het openbaar onderwijs gaan en die trend heeft de laatste jaren ook plaats gevonden, niet eens zozeer bij ons, maar nog meer in onze buurgemeenten die ook onderdeel zijn van de scholengroep OPRON. Dus daarmee heb ik ook volgens mij het tweede deel van uw vraag beantwoord; is er verschil in? Ja, daar is wel een klein beetje verschil in. Hoewel u dat ook niet al te groot in moet schatten. Voorzitter volgens mij heb ik daarmee beide vragen gehad.
  • 0:25 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat gaan we even kijken, of het daarmee voldoende beantwoord is. Toelichting voldoende? Dank u wel. Gaan we naar punt vijf, dan nemen we hem verder voor kennisgeving aan. Vluchtelingenwerk Noord-Nederland over de eventuele hulp bij schuldhulpverlening, punt 5. Wethouder Bieze, Schuldhulpverlening.
  • 0:40 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Nee, voorzitter, wij hebben dat net. Je kan het op twee manieren aanvliegen inderdaad hè, vanuit de hoek van de schuldhulpverlening, maar ook uit de hoek van vluchtelingenwerk. Dus we hebben net even besloten dat ik even antwoord zal geven, maar ik doe dat ook namens het hele college. Ten aanzien van Vluchtelingenwerk Nederland, u weet dat wij een subsidierelatie met vluchtelingewerk onderhouden en ik kan kort zijn op uw vraag, wij zullen dit onderzoeken. In hoeverre ook Vluchtelingenwerk Nederland een aanvullende betekenis kan zijn ten aanzien van de schuldhulpverlening.
  • 0:2 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Dank u wel.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan het milieujaarverslag. Wethouder Bessembinders.
  • 1:6 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja, dank u wel voorzitter. Dank voor de waardering uiteraard, wij hebben minder bouwaanvragen enerzijds economie anderzijds meer vergunningen vrij bouwen. Wat de heer Maarsingh zegt; energieverbruik. Wat hij daar gelezen heeft dat heeft hij goed geciteerd. Ik denk als hij het heeft over de promotie van de duurzaamheidslening dan denk ik dan is dat correct. Maar ik wou dat eigenlijk linken aan, ook agendapunt 3, of ingekomen stuk 3, en waar het ook gaat over die nota duurzaamheid en energiebesparing en waarin wij de vorige keer hebben toegezegd dat wij met een herijking komen van die nota, de heer Hofstra heeft er om gevraagd, dat wij met de herijking komen van die hele nota duurzaamheid en energiebesparing en ik denk dat het slim is om daar dan ook dit bij mee te nemen en ook na te gaan op wat voor activiteiten wij nog slimmer en beter promotie kunnen organiseren en ik stel voor dat we dat dan in één activiteit meenemen. Dank u wel.
  • 0:6 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Dank u wel ???????????? ik wist wel dat de heer Hofstra een heel goed voorstel had gedaan.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Maarsingh. Punt 7 nemen we voor kennisgeving aan en dan hebben we nog de ingekomen brief die er al iets langer is, van het Centrum voor de Kunsten, en de brief die vanmiddag is bekend geworden. Wethouder Bieze.
  • 1:46 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik denk dat het verstandig is om eerste even naar het verleden te kijken want dat is nog niet zo lang geleden. In de perspectiefnota 2013-2016 stond een passage over de sluiting van de dependances Onstwedde en Musselkanaal, een voorstel vanuit het college aan u gedaan. U hebt daarop geamendeerd. Ik weet dat in ieder geval één fractie vooraf contact heeft gehad met de muziekschool over dit amendement en dit amendement is daarna door vier partijen ondertekend en door de meerderheid van de raad aangenomen. U geeft in uw beschouwingen nu aan dat u verast bent en dat u verbaasd bent. Omdat Centrum voor de Kunst en u aan ons een brief heeft gestuurd waarin een andere zienswijze wordt neergelegd omtrent het amendement. U hebt ook inmiddels gezien dat er een tweede brief ligt van het Centrum voor de Kunsten, die als ingekomen stuk wel weer bij uw raad terecht zal komen. Het leek mij verstandig om u te informeren, u weet dat wij ook actieve informatieplicht hebben, dus het leek mij goed om u in ieder geval op de hoogte te brengen van de tweede brief. Ik kan u zeggen dat ik ook verbaasd ben. En ook wel verast door het schrijven, de beide schrijvens van het Centrum voor de Kunsten. Eigenlijk wil ik er verder niets over zeggen omdat het volgens mij verstandig is om eerst eens één op één met het Centrum voor de Kunsten in overleg te gaan en daarna bij u terug te komen.
  • 0:1 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Kanter, PvdA.
  • 0:31 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Ik ben nou nog meer verast, want de wethouder zegt; ik wil het er eigenlijk niet over hebben. Maar laat wel mevrouw Straatman een brief doorsturen. Dan denk ik van, ik begin nu eigenlijk een beetje de kluts helemaal kwijt te raken. Want waar hebben we het nu over, want ik heb het net niet in mijn eerste termijn gezegd, maar ik was helemaal verbaasd toen ik na die betreffende vergadering dat amendement aangenomen was, ’s avonds de krant van dezelfde dag pakte en daar een heel artikel erover zag staan, dus ik ben, ik verwacht toch iets meer.
  • 0:26 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik zal me voor kunnen stellen, maar dan doe ik een procedure voorstel. Want wat ik een beetje lastig vind op dit moment is op een gegeven moment dat de ene brief op uw lijst van ingekomen stukken staat, dat er dus nu een brief al naar u toe is gekomen die nog niet eens langs het college is gegaan. Misschien ook nog niet langs de desbetreffende ambtenaren en dat het geheel bij elkaar gepakt wordt en aan u beantwoord wordt.
  • 0:9 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Ik vind dat prima, maar ik wil er wel bij aantekenen dat de wethouder degene is geweest die de opdracht heeft gegeven om deze tweede brief aan de raad te verstrekken.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Daarvan hebben we kennis genomen.
  • 0:7 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Maar in die zin denk ik ook van wanneer gaan we dat doen, gaan we dat dan nog een maand opschuiven, want dat vind ik wel een beetje lang dan.
  • 0:38 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou ik zou me voor kunnen stellen dat er ten aanzien van de combinatie van de brief die nu op de lijst staat als de brief die nu rondgedeeld is daar een gezamenlijk antwoord op komt namens het college, op beide brieven, in één keer. We hebben heel snel weer raadsvergadering, 9 juli, dus ik doe een procedure voorstel omdat in één keer te behandelen met het antwoord, dat kan misschien tussentijds vast gegeven worden en om daar op 9 juli dan zeg maar in zijn geheel aan de hand van de ingekomen stukken over te spreken. Is dat een goed procedure voorstel meneer Kanter?
  • 0:5 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Ja, ik twijfel nog een beetje, maar ik zou ook niet weten hoe het anders moet.
  • 0:1 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Borgesius, VVD.
  • 0:32 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Nou, ik denk inderdaad als vanmiddag bij de brief had gestaan en dan door de verantwoordelijke wethouder dit komt 9 juli als ingekomen stuk op de agenda datgene wat nu allemaal al gezegd is niet nodig geweest. Maar daarop aansluitend, laat ik het zo maar zeggen, ziet de wethouder dan ook kans om inhoudelijk, 9 juli aanstaande, deze brief te behandelen, dat is wel even onze vraag. Want daar ga ik dan wel van uit.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik ga zo even schorsen meneer Borgesius, kijken of we antwoord op die vraag van u kunnen geven. Meneer Plieger, CDA.
  • 0:48 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   De motie is, ik wil toch even iets toevoegen nog. Het amendement is door de raad aangenomen algemeen, de fractie die mevrouw Straatman benaderd heeft is het CDA. En ik moet ook stellen dat wij uitermate verast zijn over de communicatielijnen zoals die nu verlopen. Aan de ene kant denk ik van ik voel me daar als raadslid verantwoordelijk voor want ik heb navraag gedaan, maar aan de andere kant denk ik het is toch van de gekke dat als wij dan met een amendement in de raad komen en de wethouder of wij worden niet geadviseerd over jongens dit kan zo niet of er moet iets anders, wij zijn ook zeer verast over de gang van zaken en hopen dat hier zo snel mogelijk en zo spoedig mogelijk een goede oplossing voor gevonden wordt. Het amendement staat zoals het staat.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Het amendement is aangenomen heer Plieger.
  • 0:2 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   daarom herhaal ik dat laatste
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, het is aangenomen en daarmee, met dat amendement, is het besluit over de perspectiefnota gewijzigd in die vorm, dat veranderd niet, want dan zouden we alles opnieuw op de agenda moeten zetten willen we dat überhaupt herzien.
  • 0:2 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Bedankt voor uw aanvulling.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik ga even schorsen. Vijf minuten ongeveer?
  • 0:3 schorsing
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik zie dat de raadsleden allemaal weer aanwezig zijn, dus we kunnen doorgaan. Ik geef wethouder Bieze het woord.
  • 0:35 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja, dank u wel voorzitter. We hebben even overleg gehad. Wij stellen u het volgende voor om in ieder geval op 9 juli met een reactie op de twee brieven te komen. Ik zal ook in overleg treden met het Centrum voor de Kunsten en als wij met een voorstel kunnen komen, maar dat ligt wel even aan de twee partijen die in overleg zijn, dan proberen we dat 9 juli mee te nemen, maar in ieder geval krijgt u voor 9 juli antwoord op de beide brieven die zijn geschreven. Dat was het, dank u.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat betekend dat die, gezien de korte termijn die er is tussen de raadsvergadering van vandaag en zeg maar de verzending van de stukken voor 9 juli dat u hem misschien niet gelijk op de lijst met ingekomen stukken, inclusief beantwoording aantreft, maar dat het een nagezonden brief zal zijn in reactie op die twee brieven. Mogen wij het zo aanpakken? Dat is het geval. Dank u. Dan hebben we volgens mij daar vandaag uitgebreid de lijst met ingekomen stukken behandeld.
 • 8 Inlichtingen college
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En daarmee komen we bij de inlichtingen vanuit het college. Wethouder Bieze.
  • 2:17 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik heb twee punten, ik heb u toegezegd om de WWB afstemmingsverordening, waarin ook de tegenprestatie staat opgenomen, om die in de juli vergadering te behandelen. Helaas hebben wij het advies van het cliëntenplatform Stadskanaal nog niet binnen, wij vinden dat advies wel zodanig belangrijk om mee te laten wegen dat wij u voorstellen om dat na de septembervergadering te brengen, hij staat ook al op de termijn agenda voor september volgens mij, maar het leek mij goed om u even een toelichting te geven op het verplaatsen van dit agendapunt. Tweede punt is de voedselbank, zoals u weet heeft de voedselbank een brief gestuurd met daarin een noodkreet, een financiële noodkreet. Daarna heeft in de maart vergadering de SP fractie voorgesteld om met de voedselbank in gesprek te gaan om te kijken wat er binnen wettelijke kaders mogelijk was voor de voedselbank. Daarnaast hebben wij een advies binnen gekregen van het cliëntenplatform Stadskanaal, waarin zij een dringend beroep doen op u en op ons om de voedselbank incidenteel financieel te ondersteunen. Wij hebben besloten om het volgende te doen. Om de voedselbank €2000,- incidenteel te laten overmaken en dat dekken vanuit het minima beleid en voor het vervolg, want ik weet niet of u het weet, maar de voedselbank heeft inmiddels een lange termijn visie bij ons ingediend waarin zij ernaar streeft om binnen vijf jaar de voedselbank proberen op te gaan heffen. Ons voorstel is om het vervolg, met de voedselbank, te hangen aan een motie die u hebt aangenomen tijdens de behandeling van de perspectiefnota. Een motie om onderzoek te doen naar aanvullende minima voorzieningen. Dat was het voorzitter, dank u.
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel, meneer Pals, D’66. Het punt staat allemaal op de lange termijn agenda voor september, daar heeft u afgelopen vrijdag de actuele informatie van gehad. Meneer Pals D’66.
  • 0:00 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Het gaat mij even om dat bedrag van €2000,- Is dat inclusief of exclusief die maatjesharing tonnetje.
  • 0:04 E. Bieze
   E. Bieze
   Daar kan de burgemeester u alles over vertellen.
  • 0:29 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou dat kan de portefeuillehouder ook, maar het is exclusief die maatjes. Dus dat komt er bovenop meneer Pals. In ieder geval heeft dat ook nog iets van €1350,- opgebracht dus het bedrag gaat omhoog. Akkoord? Pakken we dat zo aan, zoals de wethouder dat heeft voorgesteld. En dan is er aan de kant van het college, van wethouder Bessembinders, ook nog informatie.
  • 0:52 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja, voorzitter. Uw raad heeft in september of oktober vorig jaar het verhaal, het voorstel over de woonschepen behandelt en mij toen op pad gestuurd naar die woonschepen. Dat hebben wij netjes gedaan en vervolgens is er, op dit moment loopt er constructief overleg met de alle bewoners van de woonschepen. U heeft daar als fractievoorzitters ook af en toe een mail over gekregen. Wij hebben ook met een kerngroep, nu uit die bewoners, overleg. En dat loopt op zich naar tevredenheid alleen wij kunnen niet in het eerste halfjaar van 2012 al met een compleet nieuw voorstel komen, dus dat krijgt u in de tweede helft van dit jaar en ik vraag u dus even geduld. Dank u wel.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Akkoord? Ok, doen we dat zo.
 • 9 Vragenuur
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan zijn we nu aangekomen, want er zijn geen vragen ingediend voor het vragenuur
 • 10 Interpellaties
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   noch interpellaties aangevraagd
 • 11 Rondvraag
  • 0:42 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   bij agendapunt 11 en dat is de rondvraag. Ik kan alle namen weer opnoemen, ik zou dat vandaag kunnen doen. meneer Deuring, meneer Gelling, mevrouw Brongers, meneer Plieger, meneer Boels, meneer Gelling, mevrouw Hernamt, meneer Pals, mevrouw Rodenberg, meneer Borgesius, mevrouw Van der Heide, Sterenborg, Van Beek, Dijkstra, Christiansen, Kroom, Woortman, Van der Vlag, meneer Kanter, meneer Hofstra, meneer Boen, meneer Hekking,
  • 0:01 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Jawel voorzitter, dank u wel. Voorzitter, wij zijn benaderd door wat mensen die gebruik maken van de nieuwe gerenoveerde Hoofdstraat en men mist daar een aantal invalide parkeerplaatsen. Nou is mij niet bekend of er plaatsen geweest zijn die inmiddels veranderd dan wel vertrokken of ingetrokken zijn, maar het verzoek was of de portefeuillehouder eens zou kunnen kijken of daar nog mogelijkheden zijn om toch invalideparkeerplaatsen te creëren zodat mensen die een kortstondig bezoek aan de stad willen brengen, en met name de Hoofdstraat, daar dan legaal hun auto kwijt kunnen. dank u.
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hekking. Wethouder Bessembinders.
  • 1:45 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja voorzitter, die signalen die zijn mij bekend. En ik heb overleg gehad met de betreffende personen en die hebben mij gevraagd om erover na te denken, ik heb dat ook beloofd, maar ik heb op voorhand gezegd van dat dat wel eens niet tot ander resultaat kan leiden omdat wij in het centrum, aanvankelijk de bedoeling hadden om helemaal geen parkeerplaatsen aan te leggen, tussen Menistenlaan en Beneluxlaan. Vervolgens toch op verzoek van de middenstand hebben gezegd we leggen een beperkt aantal aan met een parkeerduur van maximaal een half uur. Dus om nou binnen dat beperkte aantal ook nog te zeggen van daar moeten invalide parkeerplaatsen bijkomen, nou dat is nog niet waar wij op dit moment aan denken. Want het is maximaal een half uur, nou maximaal een half uur geldt dat dus ook voor die invalide parkeerplaats. Dus dan is even de vraag van wanneer kun je daar dan staan. wij hebben wel direct na die zeg maar die korte parkeerduur van een half uur zowel aan de Hoofdstraat als aan de Hemenweg invalide parkeerplaatsen, dus die staan op hele korte afstand. En wat ik wel merk, nou ja het gaat om het afstandscriterium, maar als wij er één maken daarmee heb je alle winkels ook niet dichterbij. Dus ik heb beloofd dat ik erover nadenk, ik heb beloofd dat ik ook nog reageer naar de betreffende personen en dat zal ik ook doen, maar u weet nu ongeveer hoe mijn gedachten zijn. dank u wel.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Hernamt, GBS.
  • 0:28 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   Ik wil daar graag even op antwoorden omdat ik zelf in een rolstoel zit. Een half uur parkeren heeft totaal geen nut voor iemand met een rolstoel of rollator, dat is veel te kort. En achter die winkels zijn wel invalide parkeerplaatsen en dat is niet ver. Dus het heeft weinig zin om een parkeerplaats aan te leggen gedurende een half uur. Dat wou ik even toevoegen voorzitter.
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Volgens mij heeft u de gedachte van de wethouder heel goed gelezen en verduidelijkt u ze nu nog, dus u staat achter die gedachtelijn. Ik ga even kijken naar meneer Hekking of dit voldoende antwoord is op zijn vraag.
  • 0:02 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Wij zijn tevreden met het antwoord wat de wethouder heeft gegeven, met name het feit dat hij erover aan het nadenken is en wij wachten even de uitkomst van zijn gedachtegang wachten wij af. En ik kan best meegaan met het, met de gedachtegang van mevrouw Hernamt. Half uur is inderdaad aan de korte kant, maar wellicht dat de wethouder nog een leuk idee vindt en dan horen wij dat graag. Dank u.
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Volgens mij heeft hij nu zijn gedachten al bepaalt gezien de reacties, dus dat is slim en efficiënt. Goed, daarmee hebben we dus ook de rondvraag gehad.
 • Besluitvorming met debat

 • 12 Bestemmingsplan "Stadskanaal Kern-Noorderpoort"
  • 12. Bestemmingsplan Stadskanaal Kern Noorderpoort (46,24 KB)12.1. Bestemmingsplan en toelichting (459,47 KB)12.2. Bestemmingsplan en bedrijvenlijst (175,94 KB)12.3. Kaart behorende bij het bestemmingsplan (194,69 KB)
  • 0:34 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En dan neem ik u mee naar agendapunt 12; Bestemmingsplan “Stadskanaal Kern-Noorderpoort”. Wie wil daarover het woord voeren. Meneer Boen verlaat de vergadering zoals aan het begin van de vergadering is afgesproken. Wie wil over dit agendapunt het woord voeren, dat is de heer Hofstra, PvdA. Meneer Maarsingh, CDA. En anderen niet? ok. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:50 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, dank u wel voorzitter. Het Bestemmingsplan voor het Noorderpoort, eigenlijk een postzegel bestemmingsplan, maakt planlogisch mogelijk om de school te verplaatsen en dus op de nieuwe locatie te bouwen. Het staat dus eigenlijk los van het eigenlijke voorstel wat hierna wordt behandeld. We hoeven daar verder ook niet zoveel woorden aan vuil te maken, er is grondig onderzoek gedaan van veiligheid tot verkeer van archeologie tot holle eiken met eventuele vleermuizen daarin. Wij hebben geen bijzonderheden gezien in het ontwerp Bestemmingsplan. er zijn ook geen zienswijzen ingediend bij de hoorcommissie voor de bestemmingsplannen, wij kunnen dus instemmen met dit bestemmingsplan. Dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra. Meneer Maarsingh, CDA.
  • 0:33 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Voorzitter, wij kunnen ons aansluiten bij het standpunt van de PvdA, verwoord door de heer Hofstra. Wel nog even de opmerking dat ondanks het feit dat een vijftal mensen het voorontwerp hebben ingezien, er ook één ingediende inspraak reactie was, maar die heeft dan ook nog geleid tot een aanpassing, dus wat ons betreft, evenals de heer Hofstra, wat ons betreft akkoord, het CDA fractie.
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Wethouder Bessembinders heeft u behoefte om te reageren of zal ik hem in een keer unaniem kloppen. [voorzitter klopt met hamer] Dan is hij daarmee unaniem vastgesteld.
 • 14 MFA Pagedal/Noorderpoort
  • 14. MFA Pagedal Noorderpoort (83,85 KB)
  • 0:42 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we naar agendapunt 14, in de plaats gekomen van 13, en dat is het plan over het MFA Pagedal/Noorderpoort. En volgens mij zullen we hier wel wat langer bij stil staan. En ook de heer Gelling van GBS verlaat nu de vergadering. Ik ga even inventariseren wie hierover het woord wil voeren. Mevrouw Brongers, mevrouw Hernamt, meneer Pals, mevrouw Sterenborg, meneer Christians, Borgesius, ik kijk ook even naar meneer Hekking, ja. Ik begin bij mevrouw Brongers, CDA.
  • 2:4 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Dank u wel voorzitter. Het voorstel voor de club- en kleedaccommodatie van het MFA en Noorderpoort beschrijft daarnaast nog een viertal beslispunten. Wij hebben reeds eerder al ingestemd met de plannen voor het Noorderpoort en nu hebben we het dan nog over de invulling van de ruimtes en de mogelijkheden voor de sportverenigingen. Een aantal items, of begrippen, efficiëntie, functionaliteit en leefbaarheid zijn voor ons als CDA kernbegrippen, zeker als het gaat om verbeteringen daarvan. En dan, het kan haast niet anders, enkele opmerkingen over het draagvlak. Een vijftal sportverenigingen zijn inmiddels akkoord gegaan en de korfbalvereniging kan zich nog niet helemaal vinden in de plannen. Wij hebben ook de inspreker gehoord, de heer Meesters, en die spreekt met verve en enthousiasme over de korfbalvereniging en heeft het ook over het behouden van hun eigen identiteit. Wij begrijpen die invalshoek, een eigen identiteit is belangrijk, niet alleen voor de korfbalvereniging, maar voor alle sportverenigingen wat ons betreft, en er zijn een tweetal dingen die ons nog meer opgevallen zijn. dat is enerzijds wellicht de verwachtingen die over en weer niet helemaal duidelijk waren en de mogelijkheden die de vereniging tot dusver dan zou hebben. Wij vragen van het college, en horen daar graag antwoord op, of de mogelijkheden zijn om voldoende ruimte te bieden en dan bedoel ik ook met name sociale ruimte en in dit geval met name de korfbalvereniging om gebruik te maken van de nieuwe accommodatie. Wij kunnen ons vinden in de verklaring van de kosten en de baten en de dekkingsvoorstel. En wel met de verwachting dat de subsidiebeschikking er komt. Tot zover.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Brongers. Mevrouw Hernamt, GBS.
  • 1:32 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   Dank u wel voorzitter. Ik heb met aandacht het verhaal van de meneer van de korfbalclub gehoord. Ik kan dat heel goed begrijpen, daar heb ik met volle aandacht naar geluisterd. En ik kan dat heel goed begrijpen, de identiteit van een eigen vereniging is heel belangrijk. Ik heb jarenlang gehockeyd en wij hadden een eigen hockey gebouw, dat stort nu bijna in. Hoe is het gesteld met het gebouw van de korfbalvereniging. Kijk als gemeente kun je maar een keer je geld uitgeven. En de tijd gaat verder en zal toch wat andere keuzes moeten maken denk ik in de toekomst. Is het niet mogelijk dat zo’n korfbalvereniging dat gebouw overneemt? Heb ik nu maar eens bedacht, met wat hulp, collectes weet ik veel wat. Als ze dan zo’n groot familie hebben en activiteiten, zou dat geen mogelijkheid zijn dat zo’n korfbalvereniging dat gebouw overneemt waardoor de kosten van de gemeente minder zijn, en wel gebruik maken van de kleedkamers. Dat is mijn vraag voorzitter.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En daar laat u het bij in de eerste termijn.
  • 0:0 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   Ja, dank u.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok. Meneer Pals, D'66.
  • 1:19 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter. Ook D’66 is zeer verheugd en eigenlijk enthousiast over het plan wat nu voor ligt over Noorderpoort, dat is in onze optiek een uniek plan wat de samenwerking tussen onderwijs en sport in de gemeente behelst. Dus wij kunnen het als gemeente Stadskanaal niet beter doen in dat opzicht, maar ook wij hebben uiteraard nog een vraag, en die is eigenlijk al gesteld, een paar vragen eerder, dat is naar aanleiding van de opmerking van de korfbalvereniging van meneer Meesters. Wat ons het meest intrigeert, ik denk zij zelf weten ook wel wat je met een gebouw wel en wat je met een gebouw niet kunt, dus ik denk niet dat we nou een invulling moeten zoeken voor een ander soort gebouw, maar wat mij het meest intrigeert is toch dat er iets is gebeurd van voor 1 april en van na 1 april en dat is eigenlijk de issue van wel een escape en geen escape. Ik begrijp van meneer Meertens ze zijn steeds de onderhandelingen met de wethouder ingegaan met het gevoel en met de veiligheid eigenlijk van men heeft een escape om alsnog niet mee te doen en blijkbaar is er in de periode april iets gebeurd waardoor een escape niet meer nodig was en dat men mee moet doen met het plan wat er nu ligt. En dat zouden we graag toegelicht willen.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Duidelijk meneer Pals. Meneer Borgesius, VVD.
  • 0:10 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   De drie voorgaande sprekers voorzitter hebben datgene gevraagd wat wij ook zouden willen vragen, dus wij wachten eerst het antwoord van de wethouder af alvorens een reactie te geven.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Mevrouw Sterenborg, CU.
  • 0:47 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank, u wel voorzitter. Voor ons ligt nou het raadsvoorstel van MFA Pagedal/Noorderpoort. Hier wordt ook al enkele jaren over gesproken, over de mogelijkheden voor de sportaccommodaties in dit pagegebied. Nu het Noorderpoort concrete plannen heeft om in dit gebied nieuw te bouwen is het tijd daar om knopen door te hakken. Er is volgens ons ook uitvoerig contact geweest met de betrokken partijen om zo tot een voorstel te komen dat breed gedragen wordt. En uiteraard hebben wij ook de inspreker gehoord en een vraag van ons aan de wethouder is; is er uitvoerig met hen gesproken over hun wensen. Dit moderne sportcomplex biedt vele mogelijkheden en ook voor de toekomst en we hopen dat deze accommodatie het sporten een impuls geeft, want sporten is voor ieder mens van groot belang. Daar wou ik het bij laten.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sterenborg. Meneer Christians, PvdA.
  • 0:7 K. Christians
   raadslid PvdA
   K. Christians
   Dank u wel voorzitter. De vragen die wij hadden zijn ook door de vorige sprekers gesteld. Dus wij wachten ook het antwoord van de wethouder af.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wat bent u eensgezind vanavond. Meneer Hekking, SP.
  • 1:2 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Dank u wel voorzitter. Ook voor ons geldt dat de meeste vragen die we hadden al door de andere sprekers zojuist gesteld zijn. Wat ons wel intrigeert is inderdaad die datum 1 april, wat is er rondom 1 april gebeurd. Is er sprake van miscommunicatie of is er sprake van dat we elkaar gewoon niet begrepen hebben. Dit sportcomplex kan een heel belangrijk sportcomplex worden gecombineerd met dit Noorderpoort voor Stadskanaal. Ik zie als SP niet in waarom de wens van de kolfbalvereniging niet gehonoreerd zou kunnen worden, mits betaalbaar. Dat is wel een hele belangrijke, zij willen gewoon graag een eigen kantine. Het korfballen dat zal best gebeuren op het nieuwe terrein, maar het beheer van die kantine, ik kan me daar goed iets bij voorstellen als beheerder, als bestuurder van een vereniging dat je toch voor een groot gedeelte afhankelijk bent van de inkomsten van die kantine. Dus ik kan me er wel in vinden in de wens van het Noorderpoort voor zover mogelijk in schakelbaar, want dat horen we graag van de wethouder.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De wens van de korfbalvereniging.
  • 0:1 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   korfbalvereniging
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, anders gaat het toch over miljoenen ben ik bang.
  • 0:3 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   nee
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Volgens mij heeft u daardoor hele korte en krachtige vragen gesteld en volgens mij kan de wethouder ze beantwoorden en neemt hij plaats achter het sprekersgedeelte. Wethouder Hamster.
  • 2:5 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel voorzitter. Laat ik eerst constateren dat hier een ruime meerderheid in deze raad, en volgens mij heb ik geen tegengeluiden gehoord, op dit moment op het punt staat om in te gaan stemmen met het investeren in kleedkamers, het verplaatsen van twee velden, waaronder het aanleggen van een nieuw kunstgrasveld, wat op zich ook al noemenswaardig is, ik zie hier van alle verschillende sportverenigingen mensen aanwezig die inderdaad op dit moment de toekomst van hun sportvereniging zien veranderen. Laten we er eerlijk in zijn, de toekomst van het voetbal veranderd. Waarom? Omdat zij vanaf dit moment het hele jaar door kunnen gaan trainen, kunnen gaan voetballen. De toekomst van de hockeyvereniging en de atletiek vereniging gaat veranderen. Waarom? Omdat zij een nieuwe accommodatie gaan gebruiken, ze gaan nieuwe kleedkamers huren. Hun vereniging gaat veranderen, absoluut. Die van de korfbal gaat ook veranderen. En gaat dat ten koste van de identiteit, dat is de hoofdvraag vanavond denk ik. De korfbal hecht aan de eigen identiteit en terecht. En u zult ook van mij weten, zeker met mijn achtergrond, dat identiteit voor mij ontzettend belangrijk is. En we hebben ook veel gesproken over identiteit en wat houdt dat nou in. Hoe krijgt dat gestalte in een gebouw dat je deelt met vele anderen, niet alleen met andere sportverenigingen, maar ook met een school, een schoolgebouw. En de heer Meesters heeft gelijk als hij zegt; die gesprekken zijn nog niet klaar. Die gesprekken zijn nog niet klaar, het gebouw zal vanaf deze zomer tot en met het schooljaar 2013-2014 in aanbouw zijn. En tot dat moment zullen ook gesprekken plaatsvinden hoe ziet dat gebouw er voor ons nu straks uit. Misschien nog niet eens meer zo fysiek van welk hokje krijgen wij, welk hokje krijgt de korfbal, welk hokje krijgt de hockey, hoe verdelen we dat. Maar hoe ziet het voor ons er straks uit, hoe gaan we samen zorgen dat daar een beheer gevoerd wordt van een sportkantine/schoolgebouw waarin alle samenwerking optimaal benut wordt en het maximale uit het nieuwe gebouw gehaald wordt. En die gesprekken die zullen de komende jaren plaatsvinden.
  • 0:2 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   maar voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   meneer Kanter, PvdA.
  • 0:14 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Daar heeft de wethouder dan toch ook wel een beetje beeld bij hoe dat eruit moet gaan zien. En gelet op de vragen die er vanuit de korfbalvereniging zijn moet daar toch ook wel al iets over te zeggen zijn of dat gaat passen bij hetgeen wat hier vanavond door de club is ingebracht.
  • 1:3 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   U neemt me de woorden bijna uit de mond. Ja, tuurlijk hebben wij al de nodige zaken gedaan. We zijn begonnen, we zijn begonnen, en dat proces loopt eigenlijk nog steeds, met inventariseren van wat hebben de sportverenigingen nodig om te bestaan als sportvereniging, zelfs met de aanvullende activiteiten zoals die hier en daar benoemd worden. En al die zaken hebben wij geïnventariseerd en die zijn op papier gezet en die zijn gebundeld in een document dat u ook als bijgevoegd stuk in de leeskamer zag, namelijk het rapport van ICS. en de basis van die eerste inventarisatie hebben de sportverenigingen, ja op de korfbalvereniging na, volgens mij aangegeven van ja dit is wat wij willen dat er gaat gebeuren en vervolgens kan er nog een aanvullende lijst met activiteiten die korfbal ook op dit moment doet en graag in het nieuwe gebouw plaats zal laten vinden, maar feitelijk staan die ook niet ter discussie. De zaken die een vereniging graag wil om te bestaan als vereniging, zowel sportief als qua verenigingsleven kunnen, ja ik kan niet zeggen 100% zeker, een gebouw overgenomen worden
  • 0:05 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Ja, maar daar zit natuurlijk wel de crux. Want mijn vraag die op mijn tong ligt is natuurlijk; kunnen de activiteiten onverminderd worden voortgezet. Zoals op die lijst die de korfbalvereniging heeft opgesteld. Want ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat u eigenlijk zegt van; nou volgens mij gaat het allemaal goed komen. Maar de tribune die zit hier vol met mensen die zeggen van nou we geloven er niks van. Tenminste dat is even mijn interpretatie want dat is ook een beetje de zorg die ik proef.
  • 0:11 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dat is voor mij geen zorg, de lijst, laten we de lijst maar even erbij pakken. Daar stonden nog een stuk of 10, 20 zaken op die straks gewoon besproken moeten worden. hoe
  • 0:0 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:3 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   hoe regel je nou, mag ik even dit stukje afmaken
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ik laat even dit stukje beantwoorden
  • 0:2 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   ik word na twee zinnen wordt ik onderbroken
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, die ruimte krijgt u. En dan ga ik naar u meneer Pals. Gaat u door.
  • 0:54 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Bijvoorbeeld het kniepertjes bakken, laat ik dat als voorbeeld nemen, dat is nou typisch iets dat je met zijn allen even af moet gaan spreken. Hoe en waar doen we dat. Ik kan mij best voorstellen dat een school zegt van nou dat hebben we liever niet in ons restaurant. Maar dan gaan we wel op zoek naar een plek waar dat wel moet kunnen. En dat moet in overleg en dat is misschien het grote verschil met het verleden ten opzichte van de toekomst dat veel dingen in overleg geregeld moeten worden. En dan ga ik er inderdaad vanuit, ik kan de zorg nooit 100% wegnemen, maar ik kan wel opmerken dat dat in overleg een heleboel mogelijk gaat zijn. Zoals de partners zich de afgelopen jaren hebben opgesteld ken ik het Noorderpoort niet anders dan meedenkend, meewerkend, meewillend in alle gedachtegangen van de sportverenigingen. Zoals ik de sportverenigingen naar elkaar toe ken is dat niet anders dan dat ze niks liever willen dan dat ze elkaar zoveel mogelijk vinden en elkaar ten diensten kunnen zijn. En inderdaad dat kan betekenen dat kniepertjesactie misschien niet op woensdag begint, maar op donderdag. Maar dat zijn zaken waar ze absoluut met zijn allen uit gaan komen daar ben ik van overtuigd. Ja.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we nu even kijken wat meneer Pals qua interruptie wou zeggen.
  • 0:09 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, u beantwoordt volgens mij nog steeds niet de vraag die ook meneer Meesters van de korfbalvereniging u stelt. En dat is nog steeds dat cruciale wat is er nou gebeurd voor april en na april. Want ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat, er is een soort vertrouwensbreuk geweest. Want ik bedoel u bent continue in onderhandeling, of onderhandeling, de gesprekken ingegaan van nee er is een escape als jullie niet mee willen dan, tenzij ik meneer Meesters verkeerd heb begrepen, dan kan ook wethouder, maar er is continue onderhandeling geweest tot april van we hebben prachtige plannen, maar als jullie niet mee willen doen dan kunnen jullie niet meedoen. En daar is toch iets wezenlijks in gebeurd en daar
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Volgens mij was dat ook een van de vragen meneer Pals binnen het geheel dus misschien dat we even de wethouder de ruimte geven om dat te beantwoorden en dan kijken of het wel of niet beantwoord is. Gaat u verder.
  • 4:16 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ik begrijp dat dat een belangrijke vraag voor u is en daar zal ik zeker op ingaan. Ik probeerde te beginnen zojuist met vast te stellen welk belangrijk besluit u op het punt staat te nemen en welke impact dat gaat hebben. En welke impact dat gaat hebben voor alle verenigingen die erbij betrokken zijn en dat het besluit inderdaad de aanzet gaat zijn voor een hele hoop gesprekken die nog gaan volgen over de hele concrete invulling van o.a. de beheer. We gaan het over proces hebben, want dat is zeker een punt wat van belang is. Ja, anderhalf jaar geleden, eind 2011 of begin 2012, het kan december 2011, januari 2012 zijn, ik weet het niet heel precies meer, zaten wij voor het eerst bij elkaar. Was het Noorderpoort vertegenwoordigd, waren wij als gemeente vertegenwoordigd en waren alle verenigingen vertegenwoordigd die op dat moment in het Pagedal gehuisvest waren. En op dat moment mocht ik daar plannen presenteren, de eerste schetsen, de eerste ideeën over wat er zou gebeuren als het Noorderpoort een school daar zou gaan krijgen. En dat stuitte eerst op scepsis, zo van ja we zijn al sinds 2000 in gesprek, wie verteld ons nou, het is mooi, dat is de volgende in de lijn, waarschijnlijk de volgende wethouder zal weer met nieuwe plannen komen. Wat maakt dit nu anders dan alle andere gesprekken. Ik zei van nou het grote verschil is dat op dit moment het Noorderpoort binnen de poort is die ons een geweldige kans biedt om werkelijk wat te gaan doen. Want er zijn zaken onderzocht in het verleden, en dat weet u waarschijnlijk, en er zijn ook zelfs al bedragen genoemd, u leest hier in de dekking een verhaal terug wat nog uit de sportnota komt. Er zijn al de nodige plannen geweest, wat maakt het nu anders. Het Noorderpoort is aan boord. Op dat moment hebben we ook gezegd, en binnen het hele plan is het onze intentie, let op het woord intentie, onze intentie om de oude gebouwtjes die er staan op te ruimen, ik heb op dat moment het woord oude meuk genoemd en dat werd me niet in dank afgenomen, vooral niet als je bedenkt dat inderdaad de korfbalvereniging in 1979 het eigenhandig uit de grond heeft getrokken na bijna, en er is heel veel emotie ook die bij het gebouw zit, maar de oude gebouwtjes die willen wij afbreken en we willen u met zijn allen onder gaan brengen in het nieuwe gebouw. Vervolgens zijn op basis daarvan gesprekken gevoerd. En inderdaad de korfbal heeft laten blijken dat zij twijfels hadden, dat zij niet weten, niet wisten waar ze terecht kwamen, als u een nieuw huis koopt dan weet u of hoe het eruit ziet als u er binnen heeft gelopen of u heeft de bouwtekeningen voordat u het gaat bouwen, dus u heeft enig idee hoe het eruit gaat zien. Die waren op dat moment nog niet bekend. Naarmate het proces vorderde kwamen er andere vragen. Wat zijn nu de consequenties, en die vraag werd hier ook gesteld, dus daar zal ik even op in moeten gaan. Als wij ons gebouwtje houden is dat een optie, en wat zal dat kosten. Daarmee zijn we aan het rekenen gegaan en daar ben ik mee terug gegaan naar het college en eigenlijk hebben wij eind maart, daar komt het breekmoment dan, als het een breekmoment is, als college die cijfers gezien en met elkaar bepaalt van, onafhankelijk van die cijfers, willen wij nu als college besluit nemen dat we dat gebied een upgrade gaan geven en dat die oude gebouwtjes gewoon gaan wijken om daar een geweldig nieuw gebouw te laten komen. En dat is een duidelijker signaal dan de intentie waarmee ik inderdaad anderhalf jaar geleden begonnen ben. En dat besluit heb ik dus als een mededeling, nagenoeg, uiteraard heb ik de vrijheid gelaten om te reageren, maar als een mededeling als een collegebesluit in de richting van de korfbal geformuleerd en uitgelegd, en vanaf dat moment is het ook een, op verschillende wijze duidelijk geworden, dat de korfbal van een houding die inderdaad meewerkend, meedenkend was richting het nieuwe gebouw veranderde in een houding van wij willen per definitie ons eigen gebouwtje, de toon veranderde, de inhoud veranderde van eigen identiteit naar een eigen gebouwtje. Dus inderdaad er was wel een breekpunt, die was gedeeltelijk het gevolg, misschien wel het volledige gevolg van het feit dat er een collegebesluit lag van wij willen dat hele gebied een upgrade geven en dat betekend dat de oude gebouwtjes moeten wijken. En aan de andere kant was dat de aanzet tot de acties die de korfbal met veel enthousiasme en energie, uiteraard terecht, heeft gevoerd, hoewel wij als college dus van mening zijn dat dit besluit nodig was,is…
  • 0:3 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Maar voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Kanter, PvdA.
  • 1:6 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Even los van dat besluit. Ik kan me voorstellen als je zegt; ik ga met dat gebied aan de slag, dat je dan zegt van nou dan gaan ook die oude gebouwtjes ervandaan, ik ga ze niet opknappen maar ik kom met wat nieuws, dat is nu het Noorderpoort gebouw, er zijn tot 1 april prima gesprekken gevoerd, ik kan mij toch voorstellen dat op het moment dat het college besluit neemt van, even buiten alle cijfers om, die oude gebouwtjes gaan weg want we willen het hele gebied upgraden, dat u toch met iets meer in de tas naar die tafel terug bent gegaan. Want alleen met de mededeling van alles gaat eraf lijkt mij een beetje mager, want u bent lang genoeg in gesprek geweest om te voelen wat natuurlijk de clubs belangrijk vinden. Als een club over identiteit spreekt dan spreken ze toch over een eigen territorium om het zo maar te noemen. Dus ik ben wel benieuwd wat uw verwachting daar dan op dat moment bij was en wat er dan de afgelopen twee maand is gebeurd, vanuit u naar de clubs, om ze te overtuigen dat we op de goede weg zijn.
  • 0:31 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ik ben niet met een lege tas die kant opgegaan, sterker nog wat ons betreft is die tas hartstikke vol. De woorden die meneer Meesters gebruikte van dat er geen alternatieven zijn. Dat wil ik ten zeerste bestrijden wij bieden een geweldig alternatief in onze beleving. Wij bieden een splinternieuw gebouw met splinternieuwe kleedkamers en een hagelnieuw veld en alle mogelijkheid ook voor de korfbalvereniging, juist voor de korfbalvereniging, om mee te gaan praten hoe dat eruit gaat zien. Zowel fysiek als ook qua beheer, dus dat is
  • 0:5 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   maar dat is buiten ??? want dat had u voor 1 april ook al in de tas.
  • 0:5 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   dat had ik voor 1 april ook al in de tas
  • 0:03 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Dus en ik vraag dus; waar bent u daarna mee gekomen. Want u hebt na 1 april of een paar weken voor die 1 april het besluit genomen van al die gebouwtjes gaan eraf want we willen het hele totale een gebied een upgrade geven. Ik kan me dat goed voorstellen en ik ben het daar ook wel mee eens, maar op dat moment veranderd er natuurlijk voor de korfbalvereniging behoorlijk wat in hun positie. In een positie waarvan eerst het idee was we kunnen eruit stappen als we niet terug krijgen wat we willen, naar een positie van we kunnen alleen nog naar een nieuw gebouw want we hebben straks een veld maar geen onderkomen als we niet meegaan naar het Noorderpoort, dus ik kan me daar wel iets bij voorstellen dat dat geen prettig gevoel geeft.
  • 0:24 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Nou, ja. Ik vraag mij af wat ik meer zal kunnen bieden dan de zekerheid dat ze absoluut nog hun identiteit kunnen behouden, in de toekomende gesprekken, dat zij alle faciliteiten krijgen die nodig zijn om als sportvereniging optimaal te kunnen functioneren.
  • 0:14 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Maar u staat er dus voor dat de activiteiten die de korfbalvereniging tot op heden in hun eigen gebouw hebben gedaan onverminderd voort kunnen gaan, misschien even na wat afstemming met de andere gebruikers, maar dat die onverminderd in de nieuwe situatie door kunnen gaan.
  • 0:9 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja, ik zou heel graag willen zeggen 100% zeker, maar dat kan ik niet. Dat kan ik niet doen. Waarom niet? Omdat dat een gebeuren zou moeten zijn wat in overleg is. Die hele
  • 0:2 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Maar daarmee maakt u het mijn fractie wel erg moeilijk.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, ik denk dat er nu misverstanden gaan ontstaan over wat de uitgangspunten zijn geweest en op welk moment en ik hoor die discussie hier plaatsvinden. Ik kijk even naar de wethouder of hij overleg wil hebben of niet.
  • 0:08 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ik begrijp dat het geen vraag is. Ik wil wel even overleggen. Ja.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maar ik vroeg het wel.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   maar voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ja, meneer Pals.
  • 0:15 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik heb steeds mijn vinger omhoog, maar laat mij de cruciale vraag dan ook stellen, wat mij nog niet helder is en ik ben het met meneer Kanter eens, het maakt ons voor of tegen wel erg moeilijk, is er nu wel of geen escape afgesproken met de korfbalclub en daar gaat het om.
  • 0:26 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Die vraag is essentieel, die heeft u gesteld, en ik zie ook meneer Borgesius, maar ik wil even de wethouder de ruimte geven om met het college in overleg te gaan want ik hoor hier wat mensen reageren en ik denk dat het goed is want volgens mij ontstaan er misverstanden en dat geeft een verkeerde lading aan de discussie en dat moet niet gebeuren want daar is dit agendapunt veel te belangrijk voor. Meneer Borgesius nog even.
  • 0:19 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Nou, voor dat overleg dan voorzitter, even een korte vraag van onze kant. Kijk de heer Meesters gaf ook duidelijk aan of er een mogelijkheid zou bestaan in het nieuwe schoolgebouw, heeft hij ook uitgesproken, dus daarop zouden wij ook van uw kant graag dan een reactie willen hebben.
  • 0:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik ga het voor u nog iets makkelijker maken want de heer Meesters vroeg een “eigen” ruimte in het schoolgebouw. Niet een gedeelde ruimte, dus daarom is het goed om even afstemming daarover te hebben. Ik schors vijf minuten. Is dat voldoende? Vijf tot tien minuten? Ja, u hoort de bel weer.
  • 0:3 schorsing
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Volgens mij zijn we weer compleet. Dus we vervolgen de behandeling van dit agendapunt en ik geef opnieuw het woord aan wethouder Hamster.
  • 2:52 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja, het is toch mooi dat je collega’s hebt die je af en toe even kunnen wijzen op een mogelijke onduidelijkheid die aan het ontstaan is en gelukkig deden ze dat nu. Want de indruk leek te gaan ontstaan, en dat was mij niet zo helder, maar daar wees de voorzitter mij terecht op, dat er een breuk zou zitten, echt dat woord heb ik zelf ook gebruikt, daarom is het nu handig, een breuk zou zitten die het proces voor 1 april en na 1 april totaal anders maakt. Waar we het over hebben was een herbevestiging van een visie die we altijd al hadden, een bevestiging van een visie waar we, in 2007 volgens mij, Oranjewoud al onderzoek hebben laten doen naar een gezamenlijke accommodatie voor alle sportverenigingen op het Pagedal, dat was het uitgangspunt, toen al, bij de sport nota. Dat was het uitgangspunt in 2010 toen we de eerste aanzetten voor dit verhaal hadden. Integraliteit, multifunctionaliteit en dus inderdaad een upgrade van het hele gebied en daarmee het afbreken van de bestaande gebouwtjes, dat was een al veel langere visie. En met die visie ben ik ook het verhaal ingegaan en die visie heb ik nog een keer herbevestigd in april en dat was, de aanleiding daartoe was dus mede dat we andere dingen aan het onderzoeken waren, maar toen kwamen we weer tot de conclusie van nee; wij willen naar één gebouw. Wij willen naar het afbreken van de bestaande gebouwtjes en wij willen graag dat alle voordelen van de multifunctionaliteit van de integraliteit van die sportverenigingen optimaal benut wordt. En dan gaan we naar de activiteiten. In goed overleg is heel veel mogelijk, is nagenoeg alles mogelijk en ik kan op dit moment eigenlijk weinig meer doen dan u mijn maximale inspanning beloven en vragen van de sportverenigingen, en zeker na vandaag, zullen we dat moeten. Want er komt een nieuw gebouw. Een maximale inspanning om zoveel mogelijk van de activiteiten die alle verenigingen willen ook plaats te laten vinden in het nieuwe gebouw. En misschien zijn er activiteiten waar we een andere plek voor moeten vinden. Die zijn er misschien wel, maar ik ga ervanuit dat alle verenigingen in samenspraak met het Noorderpoort en met de nodige inzet van onze kant tot goede afspraken komen zoals we het ook gewend zijn. Bijvoorbeeld in de Bast, bijvoorbeeld in de MFA Noord, waar verschillende gebruikers met verschillende achtergronden, met verschillende wensen gezamenlijk tot beheersplannen kwamen waarin ieder zich uiteindelijk goed in kon vinden. En als gemeente hebben wij dan de plicht om er op toe te zien dat de activiteiten die sport gerelateerd zijn hun maximale kans krijgen om in het nieuwe gebouw plaats te gaan vinden.
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:59 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, dank voor uw antwoord. Alleen het is nog steeds niet “het” antwoord die we graag zouden willen hebben voor die escape, want ik denk toch, ondanks al jullie toezeggingen, het is al maxima, maxima, maxima, u gaat zorgen dat de hockeyclub, of dat de korfbalvereniging volledig medewerking krijgt, maar ik vind het in dit stadium heel moeilijk om nu, want het komt tot stemming dit plan, hoe we daar nu een uitzondering voor kunnen maken. Voor de korfbalvereniging, dat die dusdanig tevreden zijn dat ze daar helemaal achter staan. Want ik, in mijn optiek heb ik nog steeds geen antwoord gekregen over de vraag; escape of geen escape. U spreekt steeds uit, en dat is een mooie wens die u heeft, maar u spreekt nog steeds uit de wens van, of de wens is de vader van de gedachte, en daaruit spreekt u ook steeds, en ik, ja het is mij niet duidelijk.
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik ga even kijken of dat meer mensen niet duidelijk is want volgens mij heeft de wethouder wel een duidelijk antwoord gegeven, maar ik ga even inventariseren. Meneer Kanter.
  • 0:37 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Nou, ja, goed ik begrijp dus nu dat de wethouder aangeeft dat zeg maar het opruimen van de bestaande gebouwtjes al van het begin af aan in de planvorming zat en dat dat in april weer eens herbevestigd is dat dat zo gaat gebeuren. Dus in die zin denk ik dat daar over die breuk wel helderheid is, meneer Pals. Blijft natuurlijk wel, en ik hoor de wethouder dat ook zeggen, dat de maximale inzet zou zijn om buiten het gebouw naar oplossingen te zoeken voor de activiteiten, dus ja in die zin, als ik dat goed verstaan heb, waarschijnlijk ook antwoord op uw vraag dan.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:9 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou, ja, ik. Je zou daarvoor de korfbalvereniging moeten nu vragen, maar goed dat kan dus niet.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, dat kan dus niet.
  • 0:02 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Van is dat nu luidt en duidelijk is dat gekomen en is iedereen tevreden met het antwoord van de wethouder. Ondanks dat ik begrijp dat de 100% inzet die de wethouder nu wil doen om de korfbalvereniging helemaal tot tevredenheid te stellen, maar goed.
  • 0:07 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   voorzitter
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hekking, SP.
  • 0:30 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Ik begrijp best het antwoord van de wethouder en ik begrijp ook best de doelstelling die die voor ogen staat, maar daarstraks was er sprake van dat we met een volle tas in april het overleg aangingen met de diverse sportverenigingen. En ik heb almaar het vermoeden dat de korfbalvereniging maar een klein tasje had en daar zat maar één ding in, een escape mogelijkheid, zijn we het er niet mee eens dan haken wij af en dan gaan we iets anders zoeken. Is die escape mogelijkheid er nu nog steeds? Want dat gevoel heeft de korfbalvereniging wel denk ik.
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik denk dat het begrip of de wethouder een volle of een lege tas had net beantwoord is. En nou stipt u nog een keer de escape aan, misschien moet u even aangeven wat het alternatief is wethouder.
  • 1:21 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Het alternatief. De korfbalvereniging heeft sowieso, laten we daar mee beginnen, een nieuw veld nodig omdat het huidige veld ingenomen zal gaan worden door het nieuwe gebouw. De korfbalvereniging heeft op dit moment een gebouwtje, en wij zien het als onze plicht als gemeente om een adequate oplossing te verzinnen dat zij weer een plek krijgen waarin zij al hun activiteiten, het maximaal kunnen ontplooien, laat ik het woord nog een keer gebruiken. Het niet plaats nemen in het Noorderpoort, als ik heel technisch kijk is dat een keuze die de korfbalvereniging heeft, maken ze het ons moeilijk mee en maken ze het zichzelf ook heel moeilijk mee denk ik. Het alternatief zou zijn dat de korfbal zegt van; wij gaan er niet in mee, maar wij hebben, en dat is misschien goed om te vermelden, voor deze vergadering nog niet zo lang geleden, ook met de korfbal om tafel gezeten en gezegd van ok wat er ook gebeurd 18 juni, 19 juni moeten we weer met elkaar verder. Vanaf 19 juni weten we hoe de situatie eruit ziet en vanaf 19 juni moeten we nog veel meer stappen gaan zetten om dat beheersplan tot een goed einde te brengen. En ook op dat moment heeft de korfbalvereniging, zoals ik ze ken, waar ze kunnen werken ze mee, gezegd van ja nee wij zullen ook ons van onze goede kant laten zien. En er het maximale voor onze vereniging uit proberen te halen. Dus volgens mij is er helemaal geen alternatief nodig.
  • 0:27 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik kijk even naar u of daarmee de vragen vanuit de eerste termijn voldoende zijn beantwoord, want dan dank ik de wethouder en gaan we eventueel naar de tweede termijn. Wie in tweede termijn. mevrouw Brongers, meneer Borgesius en meneer Kanter. Mevrouw Brongers.
  • 1:31 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Ja, dank u wel voorzitter. Nou er leek een beetje sprake te zijn van enige spraakverwarring wellicht. Er zijn twee vragen in ieder geval helder gebleken voor ons als fractie en dat is dat het college heeft aangegeven nadrukkelijk te willen investeren hoe de identiteit van ook de korfbalvereniging vorm te geven, daarover gesprekken te voeren en wat er nodig is om eventueel aanvullende activiteiten te kunnen verrichten. We hebben het dan over de uitvoering van het beheersplan. De portefeuillehouder heeft ook aangegeven dat de korfbalvereniging bereid is constructief mee te werken, nou wij hebben eerder hun enthousiasme gezien. Het is ook veelal een gevoelsmatige kwestie en veranderingen gaan niet altijd even vanzelfsprekend. De een gaat er wat anders mee om als de ander. En dan wil ik graag afsluiten om te zeggen van we hebben het over een vijftal beslispunten van grote orde en ik denk dat we het ook in die orde moeten zien dat er een prachtige accommodatie komt te staan waarin ruimte is voor veel sportverenigingen en we wensen ze van harte toe dat een ieder de eigen identiteit kan bewaren. Tot zover.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Borgesius, VVD.
  • 2:33 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, dank u wel voorzitter. Ja, de portefeuillehouder die gaf het ook al een beetje aan. In het verleden, sporten, bewegen, is dit ook wel eens aan de orde geweest om verschillende verenigingen te plaatsen in een gebouw. Dat is toen op een laag pitje gekomen, nou ja, nu komt het dan weer naar boven, vanwege ook onder andere het Noorderpoortcollege, dat verschillende verenigingen daar niet altijd gelukkig mee zijn dat kunnen wij ons zeer wel voorstellen, laat ik dat ook duidelijk zeggen hier. En laat ik mij dan maar even beperken tot de plaats waar ik woon, dat is dan in dit geval Musselkanaal, daar zijn ook verenigingen met verschillende eigen kantines, en ik zal niet zeggen dat dat ook voor deze verenigingen geldt, maar je ziet dan bij die verenigingen, in de plaats waar ik dan woon, toch wel eens activiteiten waarvan ik denk zijn die gerelateerd aan de desbetreffende vereniging. Daar kun je denk ik een vraagteken bij zetten. Maar dat die inkomsten genereren, voor welke vereniging dan ook, dat is ook evident. Maar dan komt de keerzijde van de medaille, waar is een gemeente c.q. deze raad waar moeten wij mee instemmen, kan men ons aanspreken op niet of nagenoeg weinig gerelateerde activiteiten behorende bij welke sportvereniging ook, of zijn wij gehouden om, indien mogelijk en deze kans in onze beleving ligt hier nu, om de desbetreffende verenigingen van een adequate accommodatie te voorzien. En onze fractie denkt van daar kunnen de verenigingen ons op aanspreken, onze fractie denkt dat met dat plan zoals die hier ligt er toch een accommodatie komt te liggen die er mag zijn. en wou ik toch ook wel gezegd hebben voorzitter. Tot zover.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Borgesius. Meneer Kanter, PvdA.
  • 1:18 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Ja, dank u wel voorzitter. Vooropgesteld dat de PvdA fractie de ontwikkeling zeer toejuicht, want ik denk dat Stadskanaal daar een prachtige voorziening krijgt. Wij waren nogal kritisch richting de wethouder over de afspraken tussen de korfbalclub en de wethouder zelf. En gelet op hetgeen de wethouder na de schorsing heeft aangegeven en dus aangeeft maximale inzet te plegen om er voor te zorgen dat ook de korfbalvereniging blij wordt met deze nieuwe accommodatie, ook een oproep aan de korfbalvereniging om daar zelf ook actief aan mee te werken. Is de PvdA fractie natuurlijk akkoord met dit voorstel, maar toch zouden we het wel prettig vinden dat we tussentijds door de wethouder wel op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen en of het ook allemaal de goede kant opgaat. Wij hebben er vertrouwen in dat het goed komt want het heeft het college ook bij meerdere MFA’s laten zien. Maar goed begrijp onze zorg die wij zeker hebben geuit en wij gaan ervan uit dat dat allemaal goed gaat komen.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Kanter. Meneer Pals, D'66.
  • 0:34 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, zoals ik in het begin al heb gezegd over dit plan. Het is zo’n mooi uniek plan dat moeten we ons zeker niet laten ontnemen, daar moeten we ook volledig voor 100% achter staan. En ik denk ook dat de beantwoording van de wethouder, ja die uiteindelijk moet die weer terug naar de korfbalvereniging of de korfbalvereniging weer naar de wethouder en ik spreek dan ook mijn vertrouwen uit dat de beide partijen tot een dusdanige consensus komen dat we bij de opening van de Noorderpoort/MFA Pagedal dat we dan allemaal tevreden sporters en sportverenigingen zullen ontmoeten daar.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Andere partijen? Geen behoefte in tweede termijn. Mevrouw Sterenborg, CU.
  • 0:13 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, ik denk van misschien komt er nog een termijn, maar ik zie het niet helemaal. In die voorstellen staat; als u instemt, zal direct na vandaag het terrein ingericht worden. En wat ons betreft kan dat dus morgen.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Hamster.
  • 1:5 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel voorzitter. Ik heb eigenlijk geen vragen gehoord dus wil ik met drie korte constateringen beëindigen. Allereerst wil ik Stadskanaal, u als gemeenteraad en alle sportverenigingen, van harte feliciteren met het goede besluit wat vanavond genomen is geworden denk ik, met de nieuwe multifunctionele accommodatie die plaats gaat vinden en de nieuwe velden die aangelegd zullen worden. Ik ben ervan overtuigd, en wij zijn er als college van overtuigd dat het een geweldige impuls voor de sport gaat zijn. Ten tweede, ik zal herhalen dat ik inderdaad een maximale inspanning zal doen dat de korfballers ook juichend bij de opening aanwezig zullen zijn. Dat het beheer zo goed geregeld gaat zijn dat er ook heel lang nog heel goed en veel gesport zal kunnen worden en dat het een impuls ook zal zijn, met name voor de korfbalvereniging. En ten derde wat betreft de terreininrichting. Morgen inderdaad zouden we kunnen beginnen, we houden nog een beetje rekening met het EK atletiek gehandicapten, dat er ook volgende week zal plaats vinden. Dus misschien dat het een weekje later wordt. Dank u wel voorzitter.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En de vraag om de raad tussentijds over de ontwikkelingen
  • 0:4 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Er was nog wel een vraag. Uiteraard.
  • 0:50 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat is toegezegd door de wethouder. Behoefte aan stemverklaringen? Stemming, of mag ik constateren dat deze raad met uitzondering van de heren Gelling en Boen die zich voor dit punt hadden teruggetrokken, of beide agendapunten de heer Boen, dat 21 leden van de raad unaniem akkoord gaan met dit voorstel? [voorzitter klopt met hamer] Aldus. Dan lijkt het me toch goed om even te schorsen, want ik denk dat er veel mensen aanwezig zijn die misschien nu toch de raadzaal of de tribune willen verlaten. Dus ik schors de vergadering een kleine tien minuten waarna we vervolgen met het oorspronkelijke agendapunt 13. 21.45 uur terug.
 • 13 Jaarverslag 2011 en jaarrekening 2011
  • 13. Jaarverslag 2011 en jaarrekening 2011 (43,84 KB)13.1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 nv (713,42 KB)
  • 0:38 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Goed, we zijn weer compleet. Ook de heer Boen en de heer Gelling van GBS zijn weer aangeschoven voor het volgende agendapunt. We gaan nu naar agendapunt 13, nu 14 in de lijst. Jaarverslag 2011 en de jaarrekening 2011. Mag ik vragen wie daarover het woord willen voeren? De heer Van der Vlag, de heer Van Beek, Borgesius, Pals, Plieger. Meneer Van der Vlag, PvdA.
  • 2:3 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
   Dank u wel voorzitter. Vanavond stellen we het jaarverslag en de jaarrekening 2011 vast. Ook de PvdA heeft uiteraard hier kennis van genomen en ook vastgesteld dat een positief saldo van 3,1 miljoen euro is verkregen. Dit positieve nieuws heeft iedereen allang en breeduit in de pers kunnen vernemen. En natuurlijk is het brengen van positief nieuws in de media in tijden van crisis niet zo moeilijk. Toch willen wij er wel op wijzen, of op wijzen, het college zegt dit ook in het raadsvoorstel dat het positief saldo voornamelijk is ontstaan vanwege de opbrengst uit Essent gelden en het uitstellen van geplande investeringen. Het college vermeldt dan ook nadrukkelijk in het raadsvoorstel dat zonder deze meevallers er toch nog een nadelig saldo van ruim 1,7 miljoen euro zou zijn ontstaan. Wel willen wij graag weten van de portefeuillehouder of de uitgestelde investeringen nog effecten hebben op de uitgangspunten op de begroting 2013 die wij als raad in november moeten vaststellen. Voorzitter, wij hebben ook kennis genomen van de bevindingen en adviezen van de accountant. De fractie van de PvdA kan zich volledig vinden in hun constateringen en wij zijn dan ook verheugd met het feit dat het college vele adviezen overneemt dan wel maatregelen neemt om een en ander nog meer te verbeteren. Wat ons verder blij verrast, en nu is verrast misschien niet het goede woord, want wij verwachten dat uiteraard ook van het college, dat het weerstandsvermogen van onze gemeente toereikend is om eventuele toekomstige en ook de genoemde financiële risico’s op te kunnen vangen. Maar wij onderschrijven echter ook dat zowel het college als de raad scherpe aandacht moeten blijven houder voor het ontwikkeling van de financiële positie van onze gemeente. tot slot voorzitter kan ik u zeggen dat de fractie van de PvdA verder geen opmerkingen of vragen heeft over dit raadsvoorstel en wij gaan ook akkoord met uw voorstel om het positieve saldo van 3,1 miljoen euro toe te voegen aan de algemene reserve. Dank u wel voorzitter.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Van der Vlag. Meneer Van Beek, CU.
  • 2:37 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Dank u wel voorzitter. U vraagt ons vanavond jaarverslag 2011 en de jaarrekening 2011 vast te stellen en het saldo van 3,1 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve. Dat willen we doen met een aantal opmerkingen. Ik wil beginnen om u en de organisatie te complimenteren met de duidelijke correcte wijze van de verantwoording. We stellen het op prijs dat het college aangeeft aanbevelingen van de accountant te willen opvolgen dan wel te onderzoeken in hoeverre u hier aan kunt voldoen. Accountant geven een goedkeurende verklaring voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid van de jaarrekening, ondanks dat er een foutje in zit met betrekking tot de Europese aanbestedingen, dit wordt geconstateerd door de accountant. Dit betreft een bedrag van €598.000 ,- dit valt echter onder de goedkeuringsgrens. Het is ons ook duidelijk dat dit zo blijft tot 2016. Gelukkig was er de verkoop en de afwikkeling Essent aandelen, waardoor 4,9 miljoen incidenteel ontvingen. Wat betreft de 3,1 miljoen, welke u wilt toevoegen aan de algemene reserve ter afdekking van de op ons afkomende onvoorspelbare risico’s, zoals de decentralisaties en de mogelijke extra bezuinigingen die het rijk gaat treffen, is wat ons betreft prima. Afdekking van deze risico’s hadden wij ook in gedachten tijdens de vorige vergadering toen we het hadden over de ophoging van het minimum van 8 miljoen. Deze discussie gaan we nu niet meer aan, uit de stukken blijkt dat het weerstandsvermogen van 1,65 prima is. Ophoging van het minimum is dan ook nu niet nodig. Gelukkig ziet u afdekking, van de op ons afkomende risico’s, net als de CU als een belangrijk item. Wat ons betreft dient wel de hand op de knip te worden gehouden zodat het huishoudboekje op orde blijft. Door de economische crisis zijn de resultaten van de grondexploitatie achtergebleven, dit heeft geresulteerd in een afwaardering van 1,2 miljoen. De 600.000 reserve grondbedrijf die over blijft haalt echter de ingestelde norm niet meer. U heeft besloten geen toevoegingen aan de reserve grondbedrijf te doen gezien het verschil tussen de norm en de werkelijkheid van 244.000 negatief. Wij kunnen hier echter mee instemmen omdat u ook aangeeft de vinger aan de pols te willen houden en de aanbeveling van de accountant te willen overnemen om het jaarlijkse proces van de actualisatie van de grondexploitatie te vervroegen. U richt zich op de presenteren van de actuele cijfers op de najaarsnota eind dit jaar. Dit wachten wij af. dank u wel.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Van Beek. Meneer Borgesius, VVD.
  • 3:13 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, dank u wel voorzitter. Ja, ook vanaf deze kant richting medewerkers in dit huis denk ik onze dank voor de manier waarop de uitgaven en al het andere over het afgelopen jaar en deze jaarrekening is verwoord, is ook al gezegd, maar we willen dat toch nog maar eens een keer benadrukken. Al het andere wat gezegd is kan ik gaan herhalen, maar dat heeft denk ik weinig zin, en dat zullen we dus ook niet gaan doen. en waar wij ons een klein beetje willen op focussen is eigenlijk toch wel pagina 58 en 59 en daarover is door de VVD fractie ook redelijk intensief ge-gemaild met onze financiële controle, met een kopie heb ik gezien ook naar de portefeuillehouder van financiën. En ik moet zeggen dat dat op een zeer vlotte en zeer, meer dan correcte manier heeft plaats gevonden. En wat ons daarbij opviel voorzitter dat is het volgende; dat zeg maar, ik zal niet dat hele technische verhaal waarover ge-gemaild is hier gaan vertellen want dat wordt denk ik een beetje te lang. Maar het komt er in ieder geval op neer dat eind 2011 waren onze vlottende middelen niet toereikend om de investeringen die wij over 2011 hebben gedaan, totaal ongeveer 13,6 miljoen, in verschillende onderdelen. Geert Teis, Hoofdstraat, vervanging lichtmasten, de MFA Onstwedde en ook de herstructurering, maar in ieder geval, wij liepen daar tegen het probleem van onze kasgeld limiet van, ronde getallen, 8 miljoen. Dus een probleem. Nou dat hebben we dan ook kunnen lezen en dat vinden wij toch wel jammer, van het was dacht ik de heer Bieze die dat woord vanavond ook al heeft gebruikt, onder aan pagina 59 lezen we dan dat we begin 2012 derhalve een lening hebben afgesloten ter hoogte van 10 miljoen euro. En daarover hebben wij volgens mij niets gehoord. Er staat ook niet vermeld voor hoeveel jaar, er staat ook niet vermeld tegen wat voor percentage. Terwijl, wanneer je een lening aangaat voor 10 miljoen, je toch structurele lasten in een begroting gaat veroorzaken. Dus onze vraag in eerste instantie is; waarom is dit niet richting de raad uitgesproken. Valt dit niet, en ik zie het al de heer Bieze die heeft het woord gebezigd vanavond, onder de actieve informatieplicht vanaf het college richting raad. Want 10 miljoen is natuurlijk niks. Tot zover voorzitter. 
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Borgesius. Meneer Pals, D'66.
  • 2:56 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, wij hebben nog een paar vragen naar aanleiding van het jaarverslag en de jaarrekening. Eigenlijk inhakend op de woorden van de VVD is ook dat wij de ontwikkeling van de liquiditeitsratio. Is een moeilijk woord, is een beetje zorgelijk. En wat wij eigenlijk missen in het jaarverslag/jaarafrekening 2001 is dat de wet Hof gaat er nu aankomen en de wet Hof houdt dus in dat ook gemeentes zich moeten sanctioneren of moeten houden aan die 3% overschrijding of aan die 3% limiet die vanuit Europa is gezegd. En we zouden graag willen zien of, en dat voert nu veel te ver, maar wij zouden graag willen zien dat men in het vervolg of misschien dat men dan in toekomst dan deze wetten eens tegen het licht wil houden ten aanzien van jaarverslag en jaarrekening want het kan ons nog wel eens te duur komen te staan. Ook met de paragraaf weerstandscapaciteit daar missen we ook een beetje de externe ontwikkelingen in het hele stuk. Zoals de WW en vele toekomstige decentralisaties, ontwikkeling gemeente fonds en dergelijke. En dat wordt in deze paragraaf dan ook niet vermeld wat de kans is dat het risico zich voordoet en wat de gemeente dan doet om het risico te beheersen, dat vinden we ook een beetje jammer dat dat niet goed wordt toegelicht. Verder hebben we nog over de paragraaf grondbeleid, er zijn flinke afwaarderingen geweest op de pachtgronden en onze vraag is even of in de toekomst nog rente wordt toegeschreven aan die pachtgronden. En aan de grootste afwaardering die we hebben gelezen is, is een afwaardering van €746.000.- . Dat vinden wij wat dat betreft niet goed genoeg verantwoord. Wij vragen ons af waar bestaat dat uit. Helaas moeten we wederom constateren dat we weer de balans per 31 december 2011 niet aansluit op de jaarrekening en wij vragen ons toch werkelijk af hoe kan dat nu. Als we een voorbeeld noemen over de vordering Openbare Lichamen, dat is bladzijde 77, en als je op de bladzijde 78 even doorgaat, dan zijn er toch een paar posten die hele grote, wat gewoon niet aansluit bij de jaarrekening en ik denk dat dat toch een zorgvuldigheidskwestie is dat dat wel aansluit en dat je een balans leest van 31 december dat die aan moet sluiten op 2010. Dat is de vraag en dan hebben we nog even een opmerking ten aanzien van het, maar dat heeft de CU ook al gesteld, dat is de vraag die gesteld is, of die is opgemerkt in het accountantsrapport, en dat is inderdaad over het niet rechtmatig inkopen voor 2011, dat bedrag van €598.000,- en we zijn toch wel erg nieuwsgierig naar de reacties van het college daarop. Tot zover mijn bijdrage.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Meneer Plieger, CDA.
  • 0:34 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Dank u wel voorzitter. Het viel mij op dat de heer Van der Vlag, namens de PvdA, vele dingen heeft uitgesproken die ik ook zou willen uitspreken dus ik zal het ook niet herhalen. Het enige wat ik dus nog even wil toevoegen dat is namelijk dat ook de fractie van het CDA u en de organisatie graag een compliment wil geven voor het tot stand komen van het jaarverslag en de jaarrekening en dat wij dus ook kunnen instemmen met het toevoegen van die 3,1 miljoen aan de algemene reserve. Dat was het.
  • 0:24 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Plieger. Klopt het dat de fracties van GBS en van de SP geen inbreng hebben in eerste termijn? Ja? Ok. Dan heeft u ook denk ik een aantal redelijk concrete vragen gesteld over aansluiting. Wethouder behoefte om even te schorsen? Hoelang heeft u nodig denkt u? vijf minuten? Vijf minuten. Ik schors wederom voor vijf minuten.
  • 0:3 schorsing
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wij gaan verder met de beantwoording door de portefeuillehouder in eerste instantie, er zullen een aantal vragen expliciet door de portefeuillehouder “grondbeleid” worden beantwoord. Ik geef het woord aan wethouder Van der Kolk.
  • 3:00 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Ja, dank u wel voorzitter. Verschillende fracties gaan in op de inhoud van de jaarrekening ten aanzien van het positief eindresultaat waar de jaarrekening over rept. Het is goed dat u ook de betrekkelijkheid daarvan beklemtoont. Het heeft alles te maken met Essent, ook een aantal investeringen zijn uitgesteld en als je kijkt naar het hele financiële gesternte, het economische gesternte, dan blijft de financiële situatie van de gemeente in zijn algemeen, maar ook van die van de gemeente Stadskanaal ook riskant. En in die zin is het ook uitermate gewenst om het weerstandsvermogen nu op een goed niveau te hebben. Ook de situatie naar de toekomst blijft onzeker en risicovol, maar je kunt er elke dag over lezen. En na het lenteakkoord zouden volgens de economen weer voor 20 miljard, of nog meer zelfs, bezuinigd moeten gaan worden. Dus allesbehalve goed nieuws wat er op ons afkomt. De heer Pals die geeft bijvoorbeeld aan van is het dan ook niet verstandig om iets over de wet Hof te zeggen of over de toekomstige decentralisaties, de wet Hof is een wetvoorstel, we weten niet precies hoe dat eruit gaat zien, en over die decentralisaties zal er ook weer gediscussieerd worden ook bij nieuwe kabinetsonderhandelingen. Wij noemen dat ook, bij onze begroting is dat ook uitdrukkelijk genoemd. En op het moment dat dat een wat concretere vertaling geeft dan zullen we dat ook meenemen, zeker bij onze begroting, in het najaar. Dus dat soort ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd. U gaat ook in op de verklaring van de accountant, die heeft een goedkeurende verklaring afgegeven, hij is ook in gesprek geweest met de rekeningcommissie van uw raad. En de accountant beklemt nog een keer dat de financiële huishouding, dat de boekhouding en de verantwoording, gewoon op een zeer, eigenlijk best heel goed niveau is. Het kom minder, op zijn Gronings. En zowel de financiële situatie maar ook de hele verantwoording dat ziet er gewoon goed uit. Verschillende fracties complimenteren ook het ambtelijk apparaat en ik geef die als wethouder van financiën ook graag door, want het is toch altijd wel heel veel werk en als je dat dan op zo’n manier kan verantwoorden dan mag je daar best trots op zijn. de accountant geeft ook aan dat de hele verantwoording voldoet aan het besluitbegroting verantwoording van provincie en gemeente, in die zin ziet het er gewoon goed uit en dat geeft wel een zekere rust. Zeker op het moment dat de economische getijden gewoon erg onrustig zijn. De PvdA vraagt nog even over die uitgestelde investeringen van of dat effect heeft op de uitgangspunten van de begroting. Nou daar kan ik een bondig, helder antwoord op geven; dat is niet het geval. De VVD gaat nog in op bladzijde 58 en 59, met name gaat de VVD in op het aanprikken van een vaste geldlening. Nou daartoe is besloten begin dit jaar en wat u zich moet realiseren is dat het op zich geen college aangelegenheid is, dat u dat terugziet in de jaarrekening en dat het ook past binnen de kaders. De rentelasten van het aantrekken van een geldlening zitten gewoon in de begroting en in die zin lopen we ook niet uit de pas. En de rente die in rekening is gebracht valt zelfs binnen de omslagrente die wij hanteren en dat maakt het dus ook, ja dat geeft denk ik ook een bepaald licht op het geheel zoals het hier staat.
  • 0:02 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   voorzitter
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Borgesius, VVD.
  • 0:09 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Maar verstond ik u nu juist dat u zei; dat is geen college aangelegenheid.
  • 0:6 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Nee, dat is wel een college aangelegenheid. ja.
  • 0:9 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Maar dan heeft u de vraag ten aanzien van de informatie richting de raad, heb ik nog niet van u gehoord.
  • 0:26 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Op dat moment hebben wij heel bewust gezegd van we informeren niet actief we doen het gewoon middels de jaarrekening vanwege het feit dat dat binnen de kaders past. En ik denk ook dat we de informatie dat we die opnemen in de jaarrekening dat dat onder de condities die ik ook schets voldoende zou moeten zijn. Maar goed dat is de overweging die het college daarbij heeft gehad.
  • 0:21 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, maar u bent het toch met me eens portefeuillehouder dat wanneer je zo’n bedrag aantrekt, en we hebben het er al over gehad, dat is gewoon noodzakelijk vanwege die kaslimiet van 8 miljoen, dat is ook niet het dispuut, maar ik heb u nog geen jaar gehoord dacht ik, voor hoeveel jaren lang, is het tien is het vijftien, twintig, vijfentwintig jaar? Hoelang hebben we die lening aangetrokken.
  • 0:5 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Dat antwoord dat krijgt u nog. Ik kan wel een jaartal noemen, maar
  • 0:2 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Maar goed laten we gemakshalve nou eens even aannemen dat het 25 jaar is
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   vijfentwintig
  • 0:00 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Laten we dat nu eens even aannemen en laten ook nog eens gemakshalve aannemen dat het tegen 4% is, ik zeg maar iets, laten we dat ook maar even aannemen. En als dat lineair is, ik bedoel dan praten we toch even in het begin, en dan trek ik het even gelijk over die vijfentwintig jaar, over een structurele last van om en nabij de rente en aflossing €600.000,-. Ja, wij vinden dat bedragen waar u als portefeuillehouder van financiën toch de raad wel even over had kunnen informeren. U bent dat misschien ??? qua wettelijk niet verplicht, maar het had denk ik wel wat meer duidelijkheid gegeven.
  • 0:19 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Maar wat gebeurd is, is constateren dat we rood staan en daar hebben we wat mee gedaan, daar hebben we die lening voor, dat hebben we omgezet in een lening. Binnen de kaders die ook vastgesteld zijn en ook vastliggen in de begroting, dat is voor ons de reden geweest, de motivering geweest om het niet te doen.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat hebben we niet verstaan meneer Borgesius, maar vervolgt u
  • 0:2 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ik zei; ik denk er nog wel even over na.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ja, dat lijkt me wijs.
  • 0:07 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Ten aanzien van, dat is nog een vraag van D’66 die hier in ieder geval ligt, maar de heer Bessembinders gaat zo dadelijk in over inkoop en grondbedrijf. Ten aanzien van de balans is het zo en als je die staatjes ziet en dan is het soms best lastig om die met elkaar te vergelijken, maar de balansen sluiten wel aan. Er is op post is er wel geschoven, maar in ieder geval was er voor de accountant ook geen reden om geen goedkeurende verklaring aan te geven. Het voldoet, het past wel, we kunnen u dat nog eens een keer weer uitleggen, maar
  • 0:09 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:17 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik ben bang dat dat ieder jaar een discussiepunt wordt tussen D’66 en de portefeuillehouder, maar ik bedoel op zich, enige opmerking die ik er nu even over wil plaatsen, ik vind het niet helder, transparant en duidelijk en dat is het hele grote probleem waar blijkbaar wij als fractie tegenaan lopen.
  • 0:20 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Ja, en als die transparantie niet helder zijn en eenvoudig uit te leggen is middels ambtelijke toelichting dan geef ik die ook heel erg graag. In ieder geval constateer ik wel dat de accountant aangeeft dat het voldoende transparant en inzichtelijk is en dat vind ik dan ook wel heel erg belangrijk. Dit was even mijn beantwoording voorzitter.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder Van der Kolk. Wethouder Bessembinders.
  • 1:27 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja, voorzitter. Het punt als het gaat om rentetoevoeging op pachtgronden dat gebeurde in het verleden, dat is met ingang van 2012 ook niet meer toegestaan, wettelijk niet meer toegestaan, op grond van de begrotingsvoorschriften, dus dan is dat ook eindig. Het tweede punt wat u aanroerde dat was de afwaardering van €746.000,- dat dat een redelijk stevig bedrag is, dat ben ik met u eens. Wij hebben dat niet hier verder gespecificeerd omdat dat toch wel te maken heeft met onze onderhandelingspositie als het gaat om verschillende kavels of panden die wij kunnen verkopen. Dus het heeft onder andere betrekking op gerealiseerde transacties en nog te realiseren transacties en ik zal u als voorbeeld noemen het voormalig postkantoor, Schoolkade transactie, percelen aan de Hoofdstraat en zo zijn er, een perceel aan de Oosterstraat wat een belangrijk monument is en zo zijn er wat meer zaken waarvan ik denk van dat hebben wij samengevat in één bedrag van €746.000,- en uiteraard als u meer wilt weten dan bent u welkom. voorzitter
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dan zijn we uitgenodigd bij u, dan zijn we uitgenodigd bij de wethouder.
  • 1:45 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja hoor, ja, ik ben altijd wel beschikbaar. Dan als het gaat om inkopen en als het gaat om inkoop dan heb ik het idee dat u met name doelt op het verhaal van afval. Waarin op een gegeven moment in de jaarrekening gezegd is van dat is besloten om op dit moment niet over te gaan tot aanbesteding omdat wij dat parallel willen laten lopen met het aflopen van het contract dat zeg maar wij via SOZOG hebben met de arcg/ Attero. Nou dat hebben wij een aantal jaren geleden nog een keer laten bevestigen door een onafhankelijk onderzoek en een fors deel van het bedrag wat u noemt dat is dus ook gelieerd, geleend aan dat contract met arcg en dat loopt tot 1 juli 2016. Dat is een beperkt bedrag waarvan je zou kunnen zeggen dat zou je vandaag al mee de markt op kunnen, maar dat is in verhouding tot het totale bedrag zo minimaal dat ook wij gezegd hebben dat moeten we niet willen en dat ook het advies luidt dat moet je niet doen, dat moet je straks in één keer doen. Ik zeg hier wel bij, wie het binnenlands bestuur een beetje gevolgd heeft die weet als ik het woord Attero noem dat daar het nodige over aan de hand is. Wij spelen daar als gemeenten in Groningen ook een rol in, dus op dit moment zijn daar allerlei zaken die daar in ontwikkeling zijn en wij zullen daar uiteraard bij u ook als raad op terug komen, maar op dit moment is dit de boodschap waarvan ik verwacht dat u het ermee doet. Dank u wel voorzitter.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder, zijn daarmee de vragen vanuit de eerste termijn voldoende beantwoord?
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   vooorzitter
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, ik kom bij u meneer Pals. Ik kijk ook even naar de andere fracties of die hun vragen voldoende beantwoord hebben. Meneer Pals, D’66.
  • 0:07 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Volgens mij mis ik nog onze opmerking over de paragraaf weerstandscapaciteit, tenzij ik het niet helder mee heb gekregen. Dat wij de externe ontwikkelingen daarop missen over de toekomstige decentralisaties, ontwikkeling gemeente fonds en dat soort dingen en er wordt ook niet in die paragraaf wat ik gezegd heb wordt ook niet vermeld wat de kans is dat het risico zich voordoet dat de gemeente dat doet om het risico te beheersen, dus het gaat echt over paragraaf weerstandscapaciteit, en de invloeden die externe ontwikkelingen daarop hebben. Volgens mij heb ik daar geen antwoord op.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Portefeuillehouder, kunt u dat nog enigszins verduidelijken.
  • 0:41 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Nou, nog niet zolang geleden bij de voorjaarsnota en perspectiefnota is er nadrukkelijk op gewezen en zijn die risico’s ook benoemd en ten aanzien van de begroting, en dat probeerde ik u uit te leggen, zullen we zeker ingaan op bepaalde ontwikkelingen als die zichtbaarder zijn dan op dit moment. Als het gaat om de wet Hof, de decentralisaties, dan kunnen wij niet meer zeggen dan bij de voorjaarsnota en perspectiefnota en ik vind ook zelf dat dat interessante stukken zijn bij de vaststelling van de begroting omdat je dan inderdaad ook vooruit blikt. Dus we gaan, ik denk dat dat veel meer de plek is dan bij een jaarrekening om het met name te hebben over die externe risico’s ten aanzien van dat soort ontwikkelingen.
  • 0:22 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voldoende? Behoefte aan een tweede termijn? Niemand. Mag ik dan concluderen dat we daarmee het jaarverslag en de jaarrekening 2011 vaststellen en het positieve saldo van 3,1 miljoen toevoegen aan de algemene reserve. [voorzitter klopt met hamer] Aldus.
 • 15 Wijziging Verordening winkeltijden Stadskanaal
  • 15. Wijziging Verordening winkeltijden Stadskanaal (59,97 KB)
  • 0:19 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we over naar agendapunt 15 en zou ik de heer Borgesius willen verzoeken om de voorzittershamer over te willen nemen.
  • 1:0 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, dank u wel. Voor agendapunt 15, u heeft het al even gezegd, er lag nog een aanvulling op ieder zijn tafel, die dan in de besluitvorming daarin kan worden meegenomen. Wie wenst over agendapunt 15 het woord te voeren. De heer Pals, de heer Gelling, Plieger, Kanter, de heer Hekking en mevrouw Sterenborg. De heer Pals, aan u het woord.
  • 0:46 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou, het is een vraag die wij hebben. Het is uiteraard, of uiteraard, wij zijn niet tegen die winkeltijdenwet in Stadskanaal, alleen wij vroegen ons even af, er is nu met enthousiasme door de ondernemers gereageerd, wie wil meedoen in de pool om ’s zondags zijn winkel open te stellen, maar ik kan me ook voorstellen dat er een situatie is dat winkeliers het eerste jaar helemaal niet zo positief zijn en dat iedereen afhaakt en dat er eigenlijk de starters die eigenlijk zijn begonnen met die winkelopening op zondag krijgen die dan ook de gelegenheid om het jaar 2, 3, en 4 alsnog de winkels te blijven openen. Kan het niet zo goed lezen in het stuk en in de verordening.
  • 0:7 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ik denk dat de vraag duidelijk is. Meneer Gelling van GBS.
  • 0:47 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Ja, dank u wel voorzitter. Wij kunnen ons vinden in het concept beleidsregels m.b.t. de zondag openstelling voor een tweetal supermarkten. Wat onze fractie betreft kan het worden omgezet in een wijziging van de verordening betreffende de zondag openstelling. Het geeft naar onze mening de ondernemer de ruimte om te ondernemen. Wat ons betreft, helaas, is er een beperking tot het aantal supermarkten, gezien het aantal inwoners. Maar de wijze waarop dit is opgevangen middels de genoemde procedure komt op onze fractie voldoende plausibel over. Het geeft een supermarkt ondernemer gedurende een volledig jaar de kans en gelegenheid zijn werkzaamheden uit te oefenen op de daarvoor gestelde tijden. Het jaar daarop zijn anderen aan zet. Nogmaals, wij kunnen instemmen voorzitter.
  • 0:4 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dank u wel. De heer Plieger, CDA.
  • 1:01 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Dank u wel voorzitter. Zoals u weet hebben wij ook bij de raadscommissie aangegeven wij maken een afweging en een van de dingen is voor ons natuurlijk de zondagsrust, dit is voor ons zeer wezenlijk, de zondag ervaren wij als een dag waarop bezinning, religieuze bezinning, en immateriële zaken aandacht zouden kunnen krijgen. En niet alleen vanwege de bescherming van de zondagsrust die wij beogen, maar we willen ook vanuit het sociaal maatschappelijk cultureel en economisch oogpunt de zaak bekijken en als we dan kijken naar wat levert het op voor de economie en de werkgelegenheid dan denken wij van daar moet je toch wel goed over nadenken wat je doet. We denken namelijk dat we de belangen van de kleine zelfstandigen met een winkel die moeten we niet onderschatten. Stel 1 supermarkt in Musselkanaal, 1 in Stadskanaal extra open voor onze dagelijkse boodschappen op zondag, het zal er volgens ons aan bijdragen dat de omzet van de kleinere bedrijven en dus ook van de winkels in de kleinere kernen het zal in negatieve zin beïnvloed worden. En daarmee heb je misschien toch wat meer druk op de werkgelegenheid in negatieve zin, alsook dat de leefbaarheid in de kleinere kernen het niet, of dat zal het niet ten goede komen. Voorzitter het CDA wil de zondag koesteren als rustpunt en als sociale ontmoetingsplaats en daarnaast afwegende de belangen van de economie en werkgelegenheid zien wij als fractie geen reden om het zondag openen van twee supermarkten in onze gemeente mogelijk te maken. Wij stemmen dan ook tegen het voorstel.
  • 0:07 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dank u wel. De heer Hekking, SP.
  • 1:11 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Dank u wel voorzitter. Zoals in de raadscommissie besproken komt de SP uiteraard weer terug op de enquête die wij gehouden hebben binnen het aantal bedrijven in het centrum van Stadskanaal. Het verhaal van meneer Plieger dat kan ik ook best wel volgen, het gaat ten koste van de omzet van de kleine ondernemer, dat risico is groot. Het gaat ons niet om de zondagsrust, het gaat ons om wat de werknemer in het bedrijf graag zou willen. In het kort, uitslag van onze enquête, alle bedrijven benaderd, respons van bijna 70% en van die 70% zegt 80% van de ondervraagden liever niet op zondag de winkel open te hebben. Nou gaat het inderdaad maar om twee winkels, maar wij hebben de vrees dat het als de echte grootgrutters gaan beslissen dat er meerdere zaken open gaan op zondag de kleine ondernemer niet achter kan blijven, het personeel ingeschakeld dient te worden en wij nemen dat gewone normale personeel, Jan met de pet, die nemen wij in bescherming, dus ook de SP fractie stemt tegen dit voorstel.
  • 0:5 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dank u wel. Meneer Kanter, PvdA.
  • 0:5 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Voorzitter, ik kan kort zijn. De PvdA fractie is voor dit voorstel.
  • 0:5 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dat is inderdaad kort maar krachtig. Mevrouw Sterenborg, CU.
  • 0:09 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel voorzitter. In de commissievergadering van april hebben we hier ook al uitgebreid over gesproken, ons standpunt was toen duidelijk, wij kunnen hier niet mee instemmen omdat het hier om zondagsarbeid gaat om economische redenen en ons standpunt is nog steeds zo. De CU wil een signaal afgeven dat een collectieve rustmoment belangrijk is. Eén dag die anders is dan al die anderen waarop we als samenleving tot rust komen en opladen voor een nieuwe werkweek. Veel inwoners in onze gemeente, voor hen is nog steeds de rustdag een dag, de zondag rustdag van en voor God.
  • 0:19 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dank u wel. Dan denk ik dat met name de eerste twee insprekers, de heer Pals en de heer Gelling, die hebben dacht ik richting de portefeuillehouder wat vragen gesteld, dus aan u de gelegenheid om die vragen te beantwoorden.
  • 6:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel voorzitter. Dat zal ik proberen te doen, die vragen. Ik denk dat het goed is om even terug te halen dat we inderdaad in een raadscommissie hierover gesproken hebben om zeg maar het gevoelen van een aantal fracties wat ons natuurlijk van tevoren bekend zou kunnen zijn op een gegeven moment om te peilen of het zinvol was deze discussie aan te gaan en ook te komen tot een voorstel wat in de raad behandeld zou kunnen worden waarbij we gehoord de discussie in de raadscommissie ook de concept beleidsregels zoals het college dat wil vaststellen bijgesloten hebben om toch ook een inkijkje te geven in hoe we de zaken nu zouden kunnen regelen als een meerderheid in de raad voor openstelling van twee supermarkten op de zondagmiddag tussen 16.00 uur en 20.00 uur zou kunnen zijn. de heer Pals zegt in die zin van ja stel dat het eerste jaar nu niet zo loopt of men niet zo enthousiast is, krijgt men dan de gelegenheid voor de tweede of het derde of het vierde jaar. Die inschatting dat is een soort idee van stel dat dat zou gaan gebeuren die hebben wij zeg maar niet kunnen vernemen in het overleg met de desbetreffende bedrijven, supermarkten die belangstelling hebben om mee te draaien in het roulatiesysteem om op zondagmiddag een zaak in Musselkanaal of in Stadskanaal open te mogen stellen. Het is niet zo dat er iets aan verbonden wordt zeg maar van als je niet het eerste jaar voldoende omzet hebt gegenereerd dat je dan het tweede jaar nog een kans krijgt. Men schrijft onder dezelfde condities in en daaruit wordt geloot en mocht iemand zeg maar de tweede zijn, die in 2014 zondags opengesteld zou mogen zijn, en die ziet er vanaf, dan heeft u gezien dat we in de conceptbeleidsregels daar een oplossing voor hebben gevonden dat men opschuift in die zaak als men daar belangstelling voor heeft. Die vraag wordt gesteld en men moet ook elk jaar in wezen voor 1 oktober bevestigen dat men gebruik wil maken van de positie die men op de lijst inneemt. Dus mocht het blijken na 1 of 2 jaar dat niemand belangstelling heeft, ja dat is dan een andere zaak. Ik kan niet iemand dwingen om het aan te vragen en gedwongen zorgen voor openstelling, dat is dus ook een zeg maar heel duidelijk ervaringscijfers, van loopt dat in Musselkanaal en in Stadskanaal op dezelfde wijze als het in andere gemeenten ingevuld wordt, met dezelfde effecten. In ieder geval hebben de supermarkten, de eigenaren daarvan of degene die de vergunning aan moet vragen hebben aangegeven daar graag gebruik van te willen maken. Daar steken we hier op in. En ja, het is niet anders dan de openstelling van twee supermarkten. Dat betekend dat er dus geen mogelijkheid is als gevolg van de wetgeving hieromtrent dat die twee supermarkten die tussen 4 en 8 uur open zijn, andere zaken kunnen dwingen om ook open te gaan. Daar hebben we de 12 zondagen regeling voor, koopzondagen, en dat is wat anders dan deze wettelijke mogelijkheid waar men nu qua aanvraag gebruik van wil maken. Dus in die zin zeg ik van, ben ik het niet helemaal met meneer Hekking eens, ik begrijp dat hij terugvalt op de enquête die eerder heeft plaats gevonden, dat was geen enquête over de zondag openstelling van twee supermarkten in onze gemeente, maar dat was breed eigenlijk het 24-7 open zijn van winkels. En natuurlijk wordt daar anders tegenaan gekeken dat respecteer ik ook, want ik begrijp ook de positie van de kleine middenstanders in die zin, maar dit is een gegeven wat ook ingevuld kan worden als wij het niet doen dan zeg maar net zo goed kun je, met alle respect, buiten de gemeentegrens gaan om het wel te doen. Het is een ontwikkeling in die zin op een gegeven moment die een wettelijke mogelijkheid is om als supermarktketen, 1 op de 15.000 inwoners, om over te gaan tot openstelling als u daarvoor de winkeltijden verordening aanpast. Nou die vraag ligt aan u voor, ik kan eerlijk zeggen van de zeg maar beelden die de CU en die het CDA naar voren brengen, dat zijn bekende zaken in de zin wat we ook in de openbare raadscommissie eerder hebben gehoord. Dat is ook een principiële keus die je wilt maken en dat respecteren wij, dat is ook met name de reden geweest om uw gevoelen in de raadscommissie te peilen of het zinvol was om überhaupt over te gaan tot het uitwerken van zeg maar een concept beleidsregels hoe we dat zouden doen en dat ook bij de ondernemers af te tasten of het systeem van loting en roulatie per jaar daarmee ook het meest transparante, eerlijkste systeem zou zijn gebaseerd op het feit dat we Stadskanaal en Musselkanaal de twee grootste plaatsen zijn en ook in beide die ruimte willen creëren en ik denk dus op een gegeven moment dat die vrees voor de kleinere middenstand er niet anders binnen je eigen gemeente dan als aan de rand van je gemeente in andere gemeenten die mogelijkheden wel bestaan. Dus in die zin, ik begrijp uw argumentatie, ik ga daar ook niet tegen in qua discussie op een gegeven moment omdat ik ook weet vanuit uw principiële keuze van dat dat een zaak is die wij ook als college respecteren. Daardoor is het ook in uw eigen coalitieakkoord een vrij onderwerp geweest en hebben wij gepeild om het mogelijk te maken. En daarover neemt u vanavond een beslissing. Ik heb de vraag van GBS niet zo
  • 0:01 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   voorzitter
  • 0:04 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   meneer Plieger.
  • 0:7 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Mag ik daar iets aan toevoegen. Een aantal keren wordt er door de burgemeester of door het college, ja
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ook dat
  • 0:2 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   de portefeuillehouder
  • 0:31 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   De portefeuillehouder, wordt toch gereageerd op het principiële en daarnaast wil ik toch nogmaals aangeven, ik heb in mijn verhaal, ook bij de raadscommissie, aangegeven dat wij een afweging maken. En daarbij is o.a. ook de economische situatie, of de economische gevolgen die wij nu ook weer voor het voetlicht brachten ook voor ons van belang. En daar hoor ik u niet op reageren.
  • 0:2 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   De portefeuillhouder
  • 1:53 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Plieger ik wil daar wel op reageren als u zegt van de economische afweging in de zin van of dit werkgelegenheid brengt of werkgelegenheid weg zou halen bij anderen, dan denk ik op een gegeven moment dit is een vraag die gesteld mag worden, we hebben ook de vraag beantwoord op een gegeven moment wat betekend dit voor de werknemers. Daar ligt geen afdwingbare verplichting tot werken, u zegt het kan een afname betekenen in de kleine kernen. Inwoners vanuit de kleine kernen, als die niet terecht kunnen bij een supermarkt op zondag in de gemeente Stadskanaal, hetzij in Stadskanaal of in Musselkanaal, en wie ik dan wel zie bijvoorbeeld in een naast liggende gemeente, dat hou je niet tegen. Het is een ontwikkeling in de zin van deze tijd waarin de ene zegt wij als, soms als ouders, want dat zijn soms bijna gezinsuitjes om als gezin compleet op zondagmiddag zeg maar de inkopen te doen, omdat op zaterdag op een gegeven moment de ouders voldoende tijd soms spenderen aan het brengen, halen en van hun kinderen naar de sport. En in die zin is het een vrije keuze die men ook kan beantwoorden door het niet in eigen gemeente te doen, maar in anderen. Dan denk ik op een gegeven moment dan kan het voor ons aantrekkelijk zijn, zowel voor de werkgelegenheid, in zijn algemeen van de hele gemeente, als in het kader van de leefbaarheid, dat daar de vrije keus van onze inwoners voorop staat. Om dat wel of niet op zondag te gaan doen. ik zie de terugval in werkgelegenheid niet, integendeel.
  • 0:4 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Meneer Plieger.
  • 0:54 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Mag ik daar een voorbeeld aan geven voorzitter. ik kan mij voorstellen, kijk en het gaat mij niet om de situatie van je kunt binnen of buiten je eigen of als je het niet binnen je eigen gemeente kunt halen dan kun je het buiten je eigen gemeente halen, het gaat mij ook niet om de vrijheid van het individuele mens, maar jij kunt, doordat je op zondag je boodschappen kunt doen, kun jij als inwoner van Stadskanaal, en ook gewoon als mens überhaupt denk ik, kun jij je levensritme zodanig daarop aanpassen dat jij langs heel veel kleine winkeltjes gewoon niet meer komt, want jij doet je boodschappen op zondag als, stel dat iemand dat graag wilt, daar moeten nogal wat jongeren voor aan de slag
  • 0:2 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   maar meneer Plieger
  • 0:5 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   hoho, laat meneer Plieger even zijn zin afmaken als u wilt heer Kanter
  • 0:1 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Ik wil best geïnterrumpeerd worden
  • 0:3 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Nee, maak uw zin af en dan krijgt meneer Kanter het woord.
  • 0:32 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Daar moeten ook in die twee winkels, moeten toch nog een behoorlijk aantal mensen weer aan de slag, het zijn vooral de jongeren en dat is ook één van de aspecten die wij ook laten meewegen en daar zijn we het dan duidelijk niet over eens met elkaar, dat is ook verder geen probleem, maar een van de aspecten die we laten meewegen van die zondag, die sociale samenhang, als het enigszins kan willen wij daar toch graag aan bijdragen om te zorgen dat dat niet verder gaat verwateren en dus wil je ook daardoor ergens een grens stellen.
  • 0:6 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Maar meneer Plieger dat is duidelijk, dat heeft u dacht ik in uw eerste termijn ook al expliciet ingebracht. Meneer Kanter aan u.
  • 0:09 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Nou ja door de laatste zin weer aan het eerste betoog van meneer Plieger te koppelen twijfel ik toch nog weer een beetje aan dat sociale economische. En daar twijfelde ik sowieso al een beetje aan want als die mensen waar u het over hebt op zondag dan toch nog naar die supermarkt rijd omdat hij in die andere dagen het zo druk heeft, zie ik hem in die andere dagen ook niet langs al die kleine winkeltjes rijden en ook gemakshalve naar die hele grote supermarkt dus Ik zie uw betoog, ja ik geloof daar niet zo in moet ik u heel eerlijk bekennen.
  • 0:23 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Ja, ik heb u horen uitspreken; je moet iedereen de ruimte geven. Kunt u zich nog wel herinneren dat moment denk ik, en waarop onze voorzitter, op dit moment rechts van mij zittend, links van u, aangaf het is wel een erg vrij standpunt. Kunt u zich dat nog herinneren? Nee, kunt u zich niet meer herinneren. ok. Goed misschien moet ik dat even weer naar boven halen, maar
  • 0:1 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   misschien wat later op de avond misschien, maar
  • 0:4 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ik stel voor dat de portefeuillehouder weer het woord neemt.
  • 1:41 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel voorzitter. Ja, ik begrijp voor een deel de argumenten die de fractie van het CDA naar voren wil brengen, een sociaal maatschappelijke kant op een gegeven moment het sociale ontmoetingspunt, alleen ik denk soms kun je ook “agree to disdegree” en dat speelt volgens mij hier een rol. Ik zie hier zeg maar een sociaal ontmoetingspunt waarin bijvoorbeeld ouders met hun kinderen op zaterdag hun sportvereniging kunnen bezoeken, hun kinderen daarnaar toe kunnen brengen en daar de tijd voor kunnen nemen et cetera omdat ze op zondag hun boodschappen doen als gezin, zie ik ook als een oplossing. Dus wat dat aangaat is de afweging tussen het ene belang en het andere belang is een verschillende qua eindresultaat voor beide. En ik denk dat we elkaar over en weer in die zin niet overtuigen dus vandaar dat ik eigenlijk ook aan wou geven van ik kan erop in gaan, ik kan aangeven dat de meerderheid van het college dat anders ziet want wethouder Bessembinders en wethouder Hamster hebben dezelfde keuze gemaakt als hun fracties en dat is heel begrijpelijk in deze, maar ik denk op een gegeven moment we moeten niet proberen elkaar hier nu te overtuigen waarvan we weten op een gegeven moment dat het waarschijnlijk aan het standpunt niets veranderd, dat was mijn bedoeling om het vrij kort te houden en in die zin voorzitter gewoon niet te proberen om de fracties zeg maar over de drempel te trekken, als dat überhaupt zou kunnen. Dus het lijkt me nu ook wijs om daar niet verder op in te gaan, ik kijk nog even naar u, want u zei vooral de eerste twee hadden veel vragen, ik heb eigenlijk van de heer Gelling van GBS heb ik geen vraag genoteerd.
  • 0:1 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   dat klopt
  • 0:6 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Excuus, ik dacht dat u die openingstijden dat u daar een vraag over had, maar dan heb ik dat niet goed meegekregen.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, u heeft gezegd dat u eigenlijk in het concept beleidsregels die erbij zaten voldoende antwoord zag in de opvang hoe dat mogelijk was en de kans en de gelegenheid plausibel was en dat u van daaruit kon instemmen, dus in die zin denk ik op een gegeven moment is dit een punt waarin elke fractie zijn eigen afweging maakt, in ieder geval heeft de meerderheid van het college gemeend om dit voorstel aan u voor te leggen zodat u tot wijziging van de winkeltijden verordening komt en wij uitvoering kunnen geven aan de concept beleidsregels met ingang van 2013.
  • 1:38 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ik dank u wel voor uw inbreng. Heeft een fractie behoefte aan een tweede termijn? Ik zie niemand. Dan vraag ik aan u; wenst u hoofdelijke stemming of kunnen we over dit voorstel stemmen bij hand opsteken? Kan dat bij het voorstel is om dat bij hand opsteken te doen vanaf deze kant, maar kan dat uw instemming genieten. Dan stel ik voor om aan u te vragen wie is tegen de vaststelling van deze wijziging verordening winkeltijden Stadskanaal. Mag ik u vragen uw hand op te steken. Stel ik vast, de CDA fractie, SP en de CU zijn tegen. Dat zijn dacht ik 11. Ik ga er dan van uit, maar formeel zal ik dat vragen, de voorstanders dan ook bij hand opsteken, dan kunnen we dat ook duidelijk zien, omdat het toch maar…dan stel ik vast dat de PvdA fractie, GBS, D’66 en de VVD fractie stemmen vóór. Dus dan stel ik vast dat dit met 12 tegen 11 de wijziging verordening winkeltijden Stadskanaal wordt doorgevoerd. Dus bij dezen aan u het woord wederom aan u het woord voorzitter.
 • 16 Wijkvisies Alteveer, Stadskanaal-Noord en Musselkanaal
  • 16. Wijkvisies Alteveer StadskanaalNoord en Musselkanaal (41,6 KB)
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Borgesius. Dan gaan wij verder met agendapunt 16. De wijkvisies Alteveer, Stadskanaal-Noord en Musselkanaal. Wie wil daarover het woord voeren? Meneer Hofstra, meneer Dijkstra, meneer Gelling van GBS en mevrouw Brongers. Meneer Hofstra, PvdA.
  • 5:2 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, dank u wel voorzitter. Wij zijn blij dat vandaag de dorpsvisies en wijkvisies Alteveer, Stadskanaal-Noord en Musselkanaal na lange tijd kunnen worden vastgesteld. Door gemeente inwoners en professionals is heel veel geld en tijd gestoken om deze visies tot stand te brengen. Wij vinden het resultaat wel erg mager voor de inspanningen van bijna 4 jaar. Gelukkig heeft de tijd niet stilgestaan en er zijn er in de wijken en dorpen verschillende verbeterprojecten gerealiseerd en is op bepaalde punten aan de behoefte van inwoners tegemoetgekomen. Het toekomstbeeld 2020, dat in de verschillende visies is verwoord, lijkt voornamelijk dat van de gemeente en mist naar onze mening het geluid van de betrokken inwoners. Bovendien wordt er gezegd dat de ondernemers en de inwoners ervan doordrongen moeten zijn dat er moet worden samengewerkt. Wij missen hierin de noodzaak dat ook de gemeente moet willen samenwerken om het gewenste resultaat te behalen. Met name de verschillende wijk- en dorpsbelangen, verenigingen bestaan uit goedwillende burgers die een belangrijke taak krijgen toebedeeld, namelijk om een breed draagvlak binnen de eigen bevolking te creëren, maar krijgt daarbij niet altijd de noodzakelijke hulp, coaching en vertrouwen van de gemeente om deze opdracht te kunnen vervullen. Zij zijn geen professionals, wij verwachten op dit gebied extra aandacht. Zoals uit de stukken blijkt verwacht men met name in Alteveer een toename van alleenstaanden. Wij missen in de visie het plan om te onderzoeken hoe deze doelgroep ook in de toekomst op een juiste wijze gehuisvest kan worden. Zijn er wel voldoende betaalbare woningen voor deze burgers en voldoen deze woningen aan de juiste kwaliteitseisen op dit moment. Deze vraag is ook op dit moment actueel. Startende jongeren die willen graag kleinere woningen in dit dorp, zij moeten nu uitwijken naar bijvoorbeeld Stadskanaal, terwijl men liever ziet dat de jeugd in het dorp blijven wonen en de jongeren willen dat zelf graag ook. Wij vragen u in samenwerking met de woningcorporaties vraag en aanbod te onderzoeken en terug te koppelen aan de raad. Ten aanzien van het basisonderwijs in Alteveer, bladzijde 16 van de visie, willen wij weten of met de zin; “door de samenwerking van de onderwijsinstellingen is het basisonderwijs ondergebracht in één bestaand gebouw”. Wordt met deze zin bedoeld dat zowel het openbare en het christelijke onderwijs gewaarborgd blijven, met andere woorden, blijft dus het openbaar onderwijs voor Alteveer behouden. Wij zien in de drie visies een bewuste verschuiving van ouderen en zorg richting Musselkanaal, het zogenaamde Miami van het noorden. De droom van de gemeente, maar de zorg van de burgers. In Alteveer is namelijk gevraagd om een ouderencomplex, omdat men ook op zijn oude dag nog graag in het geliefde dorp wil blijven wonen. Dit verzoek is afgewezen omdat het dorp voor een dergelijke voorziening te klein zou zijn. het feit dat er voor ouderen, die intensieve zorg nodig hebben geen plaats is, en dat er uitgeweken moet worden naar grotere plaatsen, baadt de inwoners zeer grote zorgen en dat is zacht uitgedrukt. Wij willen graag weten of de haalbaarheid voor een ouderen complex werkelijk is onderzocht en zoja of wij daar inzage in kunnen krijgen. I de visie van Musselkanaal wordt gesproken dat de Heggerank en de A-Horst in 2020 zullen zijn verbouwd tot verpleeghuizen, in een zin wordt gelijk genoemd dat dit gepaard zal gaan met lange wachtlijsten. Getuigd het van visie om dit probleem te noemen en daarbij niet meteen aan te geven wat hiervoor een oplossing zou kunnen zijn. waarom wordt er in het stuk daar niet over gerept, over mogelijke oplossingen. Er zijn door de inwoners en professionals verschillende knelpunten aangegeven, maar wij zien die knelpunten niet voldoende terug in de visie voor 2020, wij missen het integrale in de visie. Met name het toekomstbeeld wat wordt geschetst in de visies vinden wij onder de maat. Wij moeten het er maar mee doen, is een zinsnede die wij vaak hebben gehoord. Gelet op de signalen die afgegeven zijn over draagvlak en samenwerking van de betrokken partijen maakt de PvdA zich zorgen of er voldoende draagvlak is bij de inwoners. Wij willen graag de toezegging van het college of dit draagvlak er werkelijk is, zeker bij de wijkraden. Mocht dit draagvlak er niet zijn dan vinden wij dat het college het komende half jaar dit draagvlak moet vergroten door samenwerking tot stand te brengen. Dat de plannen hiervoor eventueel aangepast moeten worden dat is voor ons bespreekbaar. Tot zover onze bijdrage in eerste termijn voorzitter.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra. Meneer Dijkstra, CU.
  • 1:45 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Dank u wel voorzitter. Er is onder leiding van bureau Wijkaanpak veel werk verricht, de wijkvisies van Alteveer, Stadskanaal-Noord en Musselkanaal op te stellen. Dit kon alleen tot stand komen na veel overleg met bewoners vertegenwoordigingen en maatschappelijke partners, maar het resultaat mag er dan ook zijn. Er is een grondige analyse van de zwakke en de sterke punten, terwijl de visies voor 2020 voor de 3 wijken er goed uitzien en verwachtingen wekken. dit is gesproken met alle partners onder meer tijdens de ???bijeenkomsten en debat avonden. U geeft ook aan dat zij er zich goed in kunnen vinden. Belangrijk is ook dat deze partners hebben aangegeven waar mogelijk zelf een bijdrage aan de realisatie van de programma’s en projecten te willen leveren. Wel vinden we het dan vreemd dat wijkraad Stadskanaal-Noord aangeeft dat de visie van bovenaf vanuit de gemeente is ontwikkeld dat ze het eigenlijk oneens zijn over het schrappen van de visie om de Atlantislaan door te trekken met de aansluiting op de N33. Misschien kunt u daar meer duidelijkheid over geven. Ook wil onze fractie jaarlijks op de hoogte worden gehouden van de voortgang van de uitwerking van de opgestelde wijkvisies en van betrokkenheid van de partners en deze 3 wijken bij de uitvoering van de gemaakte afspraken. Ten slotte zijn we benieuwd naar de realisering van de wijkvisies voor die wijken binnen onze gemeente die nog niet zijn voorzien van zo’n wijkvisie, wie gaat de ontbrekende wijkvisies ontwikkelen nu het bureau Wijkaanpak Stadskanaal wordt opgeheven. Tot zover.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Dijkstra. Meneer Gelling GBS.
  • 1:15 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Ja, dank u wel voorzitter. Na een zeer lange periode liggen de wijkvisies voor ons. Het zijn bijzonder lijvige rapporten geworden waarin vooral veel is beschreven betreffende de huidige situatie en in dat opzicht zijn de rapporten zeer volledig. Wat onze fractie opvalt voorzitter is dat de uiteindelijke visies op zich niet zo ambitieus zijn, maar we kunnen ons dat in de huidige blijdzame periode ook nog wel voorstellen en met dat gegeven in het achterhoofd snappen we deze visies. Wel heeft onze fractie de vraag aangaande de input van betrokkenen. In de inleiding van de 3 rapporten wordt aangegeven dat er sprake is van draagvlak en betrokkenheid. In de uitwerking, de visies, missen wij echter de concrete verwijzing in hoeverre bijvoorbeeld de wijkraden zich betrokken weten bij de totstandkoming van deze visies. De gewenste samenwerking in het verleden nu en in de toekomst komt weinig tot uiting. Informatie hieromtrent geeft ook aan dat de communicatie tussen partijen niet altijd even vlekkeloos is verlopen, dat blijkt een aandachtspunt te zijn voorzitter. Onze fractie kan evengoed instemmen met de wijkvisies voor zowel Alteveer, Stadskanaal-Noord als Musselkanaal. Dank u wel.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Gelling. Mevrouw Brongers, CDA.
  • 1:10 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   dank u wel voorzitter. Ook wij hebben kennis kunnen nemen van de verschillende visies en met plezier hebben we dat gelezen. We hebben trouwens voor deze vergadering heel veel kunnen lezen mag ik wel zeggen voor deze keer. En de visies komen naar onze idee de verschillen van Alteveer, Stadskanaal-Noord en Musselkanaal duidelijk naar voren. Zowel karakterologisch maar ook sociaal gezien. Sterke punten worden benoemd, zwakke punten, maar ook vooral is gekeken naar kansen. Wat ook GBS al heeft aangegeven wil ik ook nog even de nadruk leggen op de participatie van de wijkraden, waar zij zelf uitvoering kunnen geven en de uitwerking is dat voor ons noodzakelijk. Participatie is onmisbaar om het draagvlak te vergroten en we hopen dat de verschillende betrokkene instanties in goed onderling overleg, ik noem dat nog even met name, uitvoering geven aan de projectagenda’s en blijven graag op de hoogte van de voortgang. Tot zover.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Brongers. Het woord is aan wethouder Bessembinders.
  • 5:50 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Voorzitter, wij hebben u 3 wijkvisies voorgelegd en ik dacht dat ook met name de heer Hofstra zei van en meerderen daar hebben wij vreselijk lang over gedaan. En dat vreselijk lang erover doen dat hebben eerder hier aan de orde gehad en wij hebben natuurlijk niet voor niets in december 2011 als partijen besloten, de twee corporaties ?? Lefier en gemeente, om het projectbureau Wijkaanpak op te heffen. Ik heb dat hier ook in de raad gezegd dat was een tweetal redenen voor. Daar is een tweetal redenen voor. De ene reden is; het wijkgericht werken kwam naar onze mening onvoldoende uit de verf, dat hebben wij ons met name als gemeente aangetrokken en ten tweede het visietraject verliep vreselijk stroperig. Nou dat waren de twee redenen om te zeggen van wij willen op deze wijze niet verder. Wij heffen het projectbureau op, wij nemen zeg maar toch, zo hebben we het toen verwoord, de regie in eigen hand als gemeente. Wij hebben daarbij ook nadrukkelijk uitgesproken van dat betekend niet dat wij niet meer willen samenwerken, integendeel. Die samenwerking die blijft vreselijk noodzakelijk willen wij verder gaan met het ontwerpen van wijkvisies programma’s en projectenagenda’s. en dat hebben wij toen ook betoogd en dat gaat zowel om de corporaties Lefier en BCM, maar dat geldt ook om andere instellingen zoals Welstad, zorgvoorzieningen, zorginstellingen, onderwijsinstellingen en politie. In dat verband hebben wij ok aangegeven dat het projectbureau in die zin te eng is samengesteld dat wij dat hebben aangegrepen onder andere om te zeggen van daar nemen wij afscheid van. Dat betekend en dat zeg ik er ook direct bij dat de 3 visies die nu voorliggen dat wij daar ook als college niet van zeggen van dit is het optimum, dat zeg ik hier in alle eerlijkheid. Het proces heeft heel lang geduurd, de visies zijn heel lang onderweg geweest, zelfs zo lang dat we Alteveer bijna hebben afgemaakt voordat de visie hier ligt, zeg ik ook maar in alle eerlijkheid, de herstructurering is rond, het evenementen terrein ligt er de Beumeeswijk is vervangen en vervolgens hebben we bijna niets meer te doen, tussen aanhalingstekens, in Alteveer en dat is natuurlijk beter dat we dat doen dan dat we alles laten wachten op de visie, laten we daar ook geen misverstand over laten bestaan. Dat betekend wel dat wij dit voorjaar na opheffing van het projectbureau Wijkaanpak hebben gezegd wij willen toch een paar snelle slagen maken en wij willen die 3 visies afronden. Die 3 visies afronden met de wijkraden van Stadskanaal-Noord, met plaatselijk belang Alteveer en met de stichting Dorpsbelangen Musselkanaal. daar zijn gesprekken gevoerd met deze drie partijen ook met de boodschap van dit is wat wij graag willen, ik heb zelf het overleg van Alteveer bijgewoond, Alteveer heeft gezegd zoals dit hier ligt zijn wij het mee eens, zowel wat de visie betreft als wat het programma betreft als wat de projecten betreft. Er is ook overleg geweest met Dorpsbelangen Musselkanaal, er is ook overleg geweest met Wijkraad-Noord waarvan wij hebben aangegeven wat onze visie is op de visies om die nu richting de raad te brengen. Dat er vervolgens gezegd wordt van deze zijn niet optimaal als het gaat om de input vanuit de wijkraden c.q. de bewoners. Nou ik denk we hebben ons en ook in de periode van het projectbureau Wijkaanpak denk ik suf gecommuniceerd als het gaat om het tot stand komen van die visies. Als u weet hoeveel bijeenkomsten er niet zijn geweest met wijkraden, maar ook met bewoners om iedere keer weer neer te leggen van is dit nou het product waar we het met elkaar over eens zijn, nou dan denk ik van dat is vreselijk intensief geweest, daar heeft men ontzettend veel inbreng kunnen leveren op alle mogelijke fronten en ook op alle mogelijke momenten en als er nu nog een wijkraad is die zegt van ja eigenlijk vind ik niets terug en ik chercheer even van wat wij hadden bedacht. Dan denk ik nee dat gaat mij te ver. Dat we het niet over alle punten eens zijn als het gaat om de visie dat is juist en u citeert ook dingen uit de visie waarvan ik denk van ja lees die visie wel vanuit de gedachte het is een toekomstbeeld waarover je kunt filosoferen, maar het is de vraag of het allemaal werkelijkheid wordt. Vandaar dat wij de visie ook hebben voorzien van een programma en een projectenagenda. Om de visie toch meer het idee te geven van zo zou het kunnen en om via het programma en de projectenagenda te zeggen; en dit willen wij ook daadwerkelijk doen. Dus ik pleit er ook voor om dat onderscheidt goed in acht te nemen en niet te denken wat in de visie staat is dus waarheid of wordt uitgevoerd. Dus ik denk dat dat ook van belang is voor de beoordeling van die visies.
  • 0:2 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:04 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   De wethouder had het net ook over het overleg wat er geweest is met de dorpsbelangen en plaatselijke belangen. Wij hebben aangegeven wij hebben de zinsnede vaak gehoord, ook van die groepen, we moeten het er maar mee doen. dat geeft natuurlijk wel een nuance aan het beeld van er is voldoende draagvlak, herkend de wethouder dat beeld of waren de dorpsbelangen verenigingen enthousiast hierover.
  • 1:52 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Als u zegt wij moeten het er wel mee doen dan vind ik dat heel negatief uitgedrukt. Wij hebben de nodige kritiek gehad op deze visies, dat steek ik niet onder stoelen of banken, dat heb ik u net ook gezegd. Er ligt een brief van wijkraad Noord waarin staat oktober 2011, nou die ligt nu bij de stukken of dat nou nieuw is of een oude daar ben ik nog niet helemaal achter. Wij hebben hier een ingekomen brief gehad van plaatselijk belang Alteveer denk ik in het najaar van 2011 of dit voorjaar die er niet om loog. Dat moeten we gewoon met elkaar erkennen. Aan de andere kant schets ik u dat het proces wat wij de afgelopen maanden gevoerd hebben. En ik blijf erbij dat dit niet de meest goede visies zijn die wij hadden willen ontwerpen, wij hebben nu een proces in gang gezet voor Maarswold waarin wij eigenlijk zeggen; binnen een jaar willen wij dit verhaal kunnen afronden met volledige betrokkenheid ook van wijkraad, bewoners en de verschillende organisaties. Nou wat dat betreft wij hebben op dat punt best een grote broek aangetrokken dus wij zullen het wel waar moeten maken, maar afijn daar gaan wij voor. en als u zegt van ja ik mis of de organisaties die missen echt het draagvlak nou dat vind ik dus ontzettend ver gaan en dat bestrijdt ik ook. Dat er punten in zitten, u noemt een voorbeeld van Stadskanaal Noord die ongelukkig is met het niet verlengen van of het doortrekken van de Atlantislaan, dat is gewoon zo. Kijk en dat doen wij niet en daar kun je wel een hele visie over uitleggen en ik zal u het verhaal erbij vertellen, maar dat zijn zaken waar je over van menig blijft verschillen, dat neemt niet weg dat je wel met elkaar oog moet hebben voor de verkeersveiligheid langs het Stadskanaal. Maar dat er geen verbinding komt rechtstreeks van de N366 naar de N33 dat staat voor ons als gemeente keihard bovenaan.
  • 0:1 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra.
  • 0:38 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Er werd net ook gepraat over draagvlak bij de bewoners. Wij als gemeente verwachten van de dorp- en wijkraden dat zij, o.a. zij, zorgen voor draagvlak bij de bewoners. Als de wijkraden zelf al niet enthousiast zijn over een visie maar zeg maar zeggen van vooruit maar, dan kunnen wij ook moeilijk verwachten dat deze groepen bij hun eigen inwoners draagvlak kunnen creëren. Daar wringt wel de schoen.
  • 0:15 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Jawel, maar ik ga niet in herhaling, u zegt nou weer dat die wijkraden roepen vooruit maar, nou dat bestrijdt ik dus. ja? ik ben het daar dus niet mee eens.
  • 0:00 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Daar nemen wij kennis van, wij zijn het daar, wij hebben er een andere mening over.
  • 0:01 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Dat mag.
  • 0:03 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   voorzitter.
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Dijkstra, CU.
  • 0:11 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Kan het dan zijn dat, u hebt het net over die brief van Stadskanaal Noord, die heb ik in mijn verhaal genoemd, dat het een brief is van oktober. Dat geeft u aan.
  • 1:35 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Nou daar was net een misverstand over want ik zag die brief ook pas afgelopen week, dus die brief was mij niet, die had ik niet direct in het vizier, maar ik heb hem nu wel in het vizier en het is een ongedateerde brief waar in staat dat er in oktober 2011 opnieuw is geconstateerd huppeldepup huppeldepup. Nou is even die brief die is blijkbaar hier in november waarschijnlijk verstuurd, maar die is nog een keer verstuurd vlak of direct na de college vergaring waarin wij deze voorstellen hebben behandelt. Nou daar leest u, volgens mij heb ik hem hier ook, daar leest u ook in dat er op een gegeven moment zaken zijn waarvan de wijkraad zegt die zijn wel erg rooskleurig en het is toch wel het nodige van bovenaf gebeurd. En dat ontken ik in wezen, wij hebben, daarom zeg ik, wij hebben een serie sessies gehad met de wijkraden, met de bewoners, weet ik veel, arena debatten en ga maar door, dus wij hebben ons platgepraat en dan denk ik van dus wij hebben al het mogelijke gedaan om inbreng van wijkraden en bewoners op tafel te krijgen en op een gegeven moment ja dan houdt het op. En in die zin zeg ik van bestrijdt ik het dus ook dat hier iets ligt waarvan de bewoners van Noord zeggen, of de bewoners van Musselkanaal of de bewoners van Alteveer, hoe heb je het in de vrede kunnen bedenken, wij vinden het niks. Dat bestrijdt ik. Dat het op een andere manier dat dat beter kan, dat geef ik direct toe, maar dat heb ik in het begin al direct gezegd.
  • 0:35 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Dat is op zich wel positief, dat u die instelling hebt van dat het inderdaad beter moet, maar ik vind het wel vreemd dat er inderdaad een tegenstelling is tussen wat de bevolking dan en de organisatie waar u mee in contact bent geweest dat die dan wat Hofstra ook aangeeft ja dat er toch verschillen inzitten tussen wat u aangeeft en dat vind ik op zich wel een vervelend punt. Maar misschien dat het in de toekomst zoals u zelf ook aangeeft dat het misschien toch wel beter gaat worden, hoop ik. En dat verwacht ik ook.
  • 1:58 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja, voorzitter ik heb wat dat betreft hebben wij met de verschillende wijkraden en plaatselijke belangenorganisaties prima contacten, ook vanuit het college maar ook ambtelijk, dus in die zin denk ik van kan ik mij bepaalde kritiek wel voorstellen, hoe het hele proces is verlopen van dat men zich onvoldoende betrokken heeft gevoeld, dat bestrijdt ik. want er is alle mogelijkheid toe geweest. Dat je op een gegeven moment ja een visie neerschrijft die ook iedere keer wel weer teruggekoppeld is naar de wijkraden en plaatselijke belangen organisaties tot in den treure dan denk ik van ja dan op een gegeven moment dan leg je ook iets vast. Nou dat vastleggen is eind vorig jaar gebeurd en daar hebben we dit voorjaar nog eens een keer in overleg met die wijkraden en plaatselijke belangenorganisaties bevestigd en gezegd van eigenlijk willen wij nu tot een afronding komen en niet nog langer wachten met deze visies want het gaat ook alleen maar ten koste van de programma’s en de projectenagenda’s, voorzitter. Maar daar ben ik er nog niet mee hoor. Geloof ik. Kijk wat de heer Hofstra zegt van ook de gemeente die moet willen samenwerken. Bij hulp en de coaching en het vertrouwen is onvoldoende. Ik vind dat persoonlijk ontzettend zware woorden die u daarvoor gebruikt en uiteraard trek ik mij dat vreselijk aan, maar ik ben het er niet mee eens. Dat het echt onvoldoende zou zijn wat wij aan hulp, coaching en vertrouwen bieden aan plaatselijke belangenorganisaties en wijkraden. Ik wil graag dat u dat dan ook staaft met voorbeelden en zegt van dat en dat doe je niet goed, daar biedt je geen hulp, daar heb je geen vertrouwen in en daar coach je onvoldoende. Daar ben ik toch wel nieuwsgierig naar. Want dat is niet mijn beeld.
  • 0:5 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Die voorbeelden kunnen we nog wel eens geven.
  • 1:0 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Prima. Als u het heel concreet maakt en u duikt in de visie van Alteveer en u zegt senioren huisvesting en alles wat daar mee gepaard gaat, ik denk via de herstructurering is er prima seniorenhuisvesting mogelijk in Alteveer. Als het gaat om een ouderencomplex dan heb ik ook vanaf het begin gezegd vergeet het in Alteveer. Er is niemand die dat wil bouwen, geen corporatie en geen zorginstelling, hetzelfde geldt ook voor een dorp als Onstwedde, hetzelfde geldt ook voor een dorp als Mussel, dus ik vind wij moeten op dat punt ook geen verkeerde verwachtingen wekken en niet iets opnemen wat we ook niet kunnen waarmaken als organisaties. Als u zegt het basisonderwijs in Alteveer hoe gaat dat met het waarborgen van het openbaar onderwijs, het enige wat in die visie staat; de scholen zitten in één gebouw. Meer staat er niet.
  • 0:4 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   voorzitter
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, PvdA.
  • 0:7 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Kan de wethouder dan aangeven of de signaturen behouden blijven of zie ik dat, hoe moet ik dat zien.
  • 1:49 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Nou ja kijk u gaat als raad over het openbaar onderwijs en ik niet. Dus ik denk u bent zelf aan zet als het gaat om in stand houden van openbare scholen en niet het college. Dus wij doen ook bewust, staat in die visie niets over die school of die school wordt opgeheven. Voorzitter dan is er nog een aantal vragen gesteld over Musselkanaal en over de Heggerank en over de A-horst, kijk er vindt in de loop van de tijd natuurlijk vinden er ontwikkelingen plaats en die op een gegeven moment soms ook als iets verschijnt achterhaald zijnde en ik denk als je kijkt in de hele zorgstructuur, de Heggerank is helemaal verbouwt tot verpleeghuis, wat de toekomst van de A-horst is dat is nog meer zeer de vraag. Ook wordt er wel eens gesproken van misschien gaat die wel plat vanwege alle ontwikkelingen in de thuiszorg activiteiten en gaat ie een hele andere toekomst tegemoet of wordt ie ook inderdaad een verpleeghuis, krijgt hij een verpleeghuis functie. U vraagt naar de Atlantislaan doortrekking naar de N33, daarvan hebben wij als gemeente op een gegeven moment afscheid genomen, wij hebben, en dat weet u, besloten een bijdrage te leveren in de verdubbeling van de N33 van ik dacht 7 ton. Aanvankelijk zeiden wij wij stellen als voorwaarde dat dan de N366 rechtstreeks doorgetrokken wordt naar de N33. Toen wij gewaar werden dat dat 40 miljoen zou kosten toen hebben wij gezegd van ja dat staat in geen verhouding tot onze 7 ton, dus laat ons bescheiden zijn en die eis laten vallen. En dat vind ik ook nog steeds terecht. Voorzitter, de heer Dijkstra die is positief, oh nee dat was een vraag van u, of niet, over die Atlantislaan?
  • 0:7 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Het was eigenlijk een vraag die ik had opgepikt uit de brief van wijkraad-noord.
  • 1:1 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Oh, ja ,ja, ja, nee prima. Nou dan hebt u het antwoord sowieso. Van als u zegt van wat gaat er nog meer gebeuren, wat wij denk ik bij de opheffing van het projectbureau ook hebben aangegeven, dat wij als gemeente nu zelf een de slag gaan met de visies, Maarswold is de eerste en wij gaan dit jaar ook nog aan de slag met Vledderveen en Parkwijk, niet dat dat allemaal nieuwe visies worden maar deels ook een herijking, dus wij gaan dat als gemeente doen, maar zoals ik in het begin zei uiteraard in overleg met de partners. Invloed van betrokkenen heeft GBS op gereageerd, nou ik denk dat ik richting de PvdA en daarmee ook richting u allen voldoende daarover heb gezegd en dat goede onderlinge overleg van belang is zoals het CDA aangeeft, daar ben ik het van harte mee eens voorzitter. Dus ik wou het hier in deze termijn maar even bij laten dank u wel.
  • 0:1 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Mevrouw Hernamt.
  • 0:6 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   Ik wou graag weggaan want de taxi is er. Anders wordt het twaalf uur.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou we komen aardig in de richting denk ik. Want er staat nog een agendapunt, maar als u de keus neemt om op een gegeven moment nu met de taxi wilt plaats te nemen dan kan dat.
  • 0:8 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   Ik heb mijn verhaal aan de heer Gelling gegeven, dus dan komt dat wel goed terecht denk ik.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Ik kijk tegelijkertijd even naar meneer Hekking want die gaat om twaalf uur of nog later.
  • 0:4 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   Of misschien helemaal niet, je weet het niet.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Hernamt dan bent u geëxcuseerd en ik wens u wel thuis.
  • 0:4 H. Hernamt-Stomphorst
   raadslid GBS
   H. Hernamt-Stomphorst
   Dank u zeer dan vertrek ik bij deze.
  • 0:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Even kijken of daarmee de vragen voldoende beantwoord zijn door de wethouder. Is dat het geval? dat is het geval. Behoefte aan tweede termijn? Niet.
  • 0:28 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Nou voorzitter, wij hebben het antwoord van de wethouder gehoord. Wij zien natuurlijk ook wel het belang dat er een visie ligt, daar zijn wij natuurlijk blij mee. En wij zien ook wel dat er nog verbeterpunten zijn, die hebben we ook aangegeven, maar ja maak er het beste van zou ik zeggen en wij zijn er blij mee dat er uiteindelijk toch nog een visie is gekomen. Daar wou ik graag mee afsluiten.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   dank u wel.
  • 0:0 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Borgesius, VVD.
  • 0:24 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, dit vind ik van de heer Hofstra wel, met alle respect, wel heel kort door de bocht, maak er het beste van. Ik bedoel we hebben net kunnen luisteren naar het antwoord van de portefeuillehouder en om dan dit te zeggen, ja dat gaat mij persoonlijk heel ver, maar los daarvan ik had mij eigenlijk voorgenomen om niks te zeggen namens onze fractie.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En dat lukt niet.
  • 0:32 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   En dat is, maar ik wil het toch hier zeggen en meneer Hofstra zal dat waarschijnlijk niet leuk vinden, maar toen ik uw betoog hoorde, geen bejaardentehuis in Alteveer, wachtlijsten Musselkanaal A-Horst, Heggerank, weet ik veel waar u het allemaal over had. Toen moest ik eigenlijk denken gaan we terug in de tijd, naar Drees, verzorging wieg naar graf en ik heb niet één keer in uw betoog het oplossend vermogen van het individu gehoord. En daar wou ik het maar bij laten.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou ik ga even kijken of dit nog een reactie van de heer Hofstra uitlokt. Niet. Meneer Pals.
  • 0:31 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter ik zou meneer Hofstra toch nog eens willen vragen want u heeft toch denk ik een diepgravend meningsverschil met de portefeuillehouder over plan van aanpak en dat soort zaken over de wijkvisies en u heeft mij wel heel erg nieuwsgierig gemaakt na het lezen van al die stukken, wat wij een heel goed plan vinden, van waar nu de crux zit want bent u nou niet bang dat u na al uw interviews en met uw bezoeken aan uw kiezers of aan de mensen die het begaat dat u die niet een beetje in de steek laat op deze manier.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra.
  • 0:2 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dat denk ik niet meneer Pals.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Kort en bondig. Meneer Pals.
  • 0:7 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou ja ik respecteer uw antwoord kort en bondig, u wordt steeds korter en bondiger hoe later het op de avond is, maar ik bedoel
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Anderen worden daar breedsprakiger van, maar goed ga gerust door.
  • 0:9 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar u heeft me wel getriggerd, laten we het daar maar bij houden tussen uw ernstige of met uw meningsverschil tussen de portefeuillehouder en uw fractie, dus
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Volgens mij komen die daar onderling wel uit. Ik ga, u wou geen gebruik maken van de tweede termijn, ja dan maakt u van alles los, komt meneer Dijkstra van de CU ook nog. Meneer Dijkstra.
  • 0:25 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Toch nog iets voor de tweede termijn, ik had namelijk ook gevraagd of we jaarlijks op de hoogte kunnen worden gehouden van de voortgang van de uitwerking van die opgestelde wijkvisies. En van betrokkenheid van de partners en die drie wijken met de uitvoering van de gemaakt afspraken, dus dat die ons op de hoogte van de communicatie en de gang van zaken en ja of dat, heb ik nog geen antwoord op gehoord volgens mij.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:9 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Voorzitter, dat is toezegging 3 of 4 van uw lijst die u vanavond hebt behandeld. Dank u wel.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Terugkoppeling van staat er op. Goed.
  • 0:3 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Nou fijn.
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ik concluderen dat in meer of mindere mate u toch unaniem instemt met de vaststelling van de wijkvisies, deze drie wijkvisies, die er liggen. [voorzitter klopt met hamer] Aldus.
 • 17 Uitwerkingsnotitie Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp
  • 17. Uitwerkingsnotitie Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp (49,3 KB)
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar het laatste agendapunt van vanavond, dat is de Uitwerkingsnotitie Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp. Meneer Plieger, meneer Gelling, mevrouw Rodenberg, meneer Dijkstra, en that’s it. Meneer Plieger, CDA.
  • 5:08 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Voorzitter, hier staat dat we, of het beslispunt zou zijn kennisnemen van de uitwerkingsnotitie mantelzorg en vrijwillige thuishulp. Als fractie van het CDA zal ik of namens de fractie zal ik ingaan op twee dingen. Ten eerste kort even het proces voor de totstandkoming van dit agendapunt zal ik zo maar zeggen en later wil ik graag aan het college namens de fractie nog een aantal zaken over de inhoud meegeven. Wat betreft het proces, het is ruim drie jaar geleden dat de CDA fractie om een beleidsnotitie mantelzorg gevraagd heeft. Een beleidsnotitie die in de raad zou worden vastgesteld. Het college heeft toen instemmend gereageerd op onze vraag om deze notitie in 2010 in de raad vast te stellen, want de structurele middelen waren nog niet gekoppeld aan mantelzorg dus dat was nodig. door omstandigheden, ons waarschijnlijk wel bekend heeft het tot begin dit jaar geduurd dat de conceptnotitie in het college is behandeld. Wat wij ons als fractie, van het CDA, toen realiseerden was; dat gaandeweg de ontwikkeling van de notitie blijkbaar de term beleidsnotitie er aan vast gehaald, wat inhield, dat konden we ook lezen, merkten we later in de besluitenlijst, of in ergens anders dat stond, dat de notitie niet meer in de raad hoefde te worden vastgesteld, oftewel onze in 2009 gevraagde beleidsnota mantelzorg leek niet in de raad te worden vastgesteld. Als fractie van het CDA hebben we toen we dat merkten ondersteund door de coalitiefracties hebben we aangegeven dat we de uiteindelijke notitie in de raad willen vaststellen. College, toch heet u, ondanks wat wij hebben aangegeven de notitie mantelzorg vastgesteld in het college. Als fractie vinden we deze handelswijze van het college niet in overstemming met wat we hebben afgesproken. Ik probeer hiermee een feitelijk even weer te geven zoals wij het zien. Dan vooral het volgende gaat over de inhoud ik wil toch nog wat meegeven voorzitter. De gemeente, die mantelzorgers te ondersteunen, ook wanneer zij tijdelijk hun zaken niet kunnen waarnemen door overbelasting, invulling aan de ondersteuning moet gegeven worden, zo vindt het CDA, door mantelzorg en vrijwillige thuiszorg nadrukkelijk te koppelen aan het prestatieveld 1 van de WMO, sociale samenhang en leefbaarheid, wij zien dit duidelijk in de notitie terug en zijn daar blij mee, dat daaraan een koppeling zit. Als het gaat om de doelstelling gesteld door de gemeente dan merken wij dat u blijkbaar jaarlijks deze doelstellingen wilt gaan ja moet ik zeggen borgen middels het gebruik van verschillende instrumenten, wij vragen ons in deze instantie af is het niet wat teveel van het goede als u ons jaarlijks daarmee, alles goed en wel, maar als u ons jaarlijks daarmee of van op de hoogte brengt. En dan als het om de vrijwilliger gaat een punt door verandering in de wetgeving van de WMO wordt in toenemende mate een beroep gedaan op wat de heer Borgesius net ook al aangaf de eigen kracht van burgers en sociale netwerken van burgers ook in het geval van mantelzorg. Als CDA vinden we dat de vrijwilliger en de actieve buurtbewoner een belangrijke rol kan spelen in de informele zorg op buurt- en wijkniveau. En dat dus de gemeente gaat insteken op wijkniveau om de zaken te organiseren en komt tot het implementeren van een nieuwe stijl van het werken met de WMO professionals, het CDA vindt dit een goede zaak. En dan een paar punten als het gaat om het organiseren van die ondersteuning, dat de mantelzorger met zijn vraag in de buurt terecht moet kunnen is van ons vanzelfsprekend, maar toch nu even een voorbeeld voorzitter, een voorbeeld uit de uitwerkingsnotitie van deze specifieke nota om even op die vraag in te gaan. De frontoffice van een mantelzorg, ??????????????, en waar die niet is zal dat zijn het algemeen maatschappelijk werk daar kan een persoon terecht maar indien gewenst gaat vervolgens de wijk- of dorpsbrigade aan het werk met een bezoek om advies te geven en voor nog complexere vragen, een aanvraagformulier ingevuld bij het of via het wonen en welzijn loket, waar blijft het steunpunt in dit geval is onze vraag. Zijn zij niet de deskundige voor praktische en materiele hulp. Waarom als het moet, het idee van het belletje, naar het loket als steunpunt en ter plekke een afspraak maken. Oftewel, iets concreter in het algemeen, alstublieft zo weinig mogelijk formulieren het kost tijd en graag rechtstreekse lijnen dus. Dan nog het volgende voorzitter. Als het gaat om de mantelzorgers zouden we ook graag willen weten of u het vind dat het goed georganiseerd is, niet dat wij twijfel hebben, maar toch, ins inziens moet er één persoon zijn die de zorg en oplossing rondom een mantelzorger verzorgd. Inclusief het bijeenbrengen van diverse instanties. Voorzitter zoals u aangeeft in uw voorstel is er een brede ondersteuning voor het totstandkoming van de notitie. Ook het advies van de WMO-raad is toegevoegd als fractie ondersteunen wij dit advies. Tot zover onze bijdrage.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Plieger. Meneer Gelling, GBS.
  • 0:09 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Dank u wel voorzitter. Voorzitter de Uitwerkingsnotitie Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp ziet er op papier prima uit. Graag willen we daar toch een opmerking van zorg bij plaatsen. De zorg neemt toe, vergrijzing is hier in een wezenlijke factor en in de praktijk komt daardoor naar voren dat er door mantelzorgers en vrijwilligers veel werk dient te worden verricht. Het vraagt onderhand meer en meer van hen, in tijd, in moeite en in deskundigheid. Als deze lijn zich verder voortzet, dan zal in de nabije toekomst een groter beroep moeten worden gedaan op de mantelzorgers en vrijwilligers. Wij zien hier een knelpunt opkomen. Het doet bij ons dan ook de volgende vraag herrijzen; wordt er niet onevenredig veel gevraagd van vrijwilligers en mantelzorgers. En kunnen we dat blijven verwachten, kunnen we dat blijven vragen van hen die dat allemaal op vrijwillige basis doen. Wij verzoeken u hier de vinger aan de pols te houden voorzitter. Dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Gelling. Mevrouw Rodenberg, VVD.
  • 0:58 E. Rodenberg-Vonk
   raadslid VVD
   E. Rodenberg-Vonk
   Ja, dank u wel voorzitter. Ja, voor ons ligt de notitie mantelzorg en vrijwillige thuiszorg. Ook wij als VVD vinden het een goede zaak dat daar aandacht aan besteedt wordt, zeker nu we te maken hebben met de kanteling in de WMO, dus wij ondersteunen deze notitie van harte. Daarnaast is er ook een brief van de WMO-raad die de zorg uitspreekt over het punt wat GBS net ook noemde, dat er in de toekomst we toch te maken krijgen met vergrijzing, met minder mantelzorgers en wij vroegen ons ook af of er eventueel een mogelijkheid is om te bekijken of het uitbreiden van de vrijwillige thuiszorg ingevuld zou kunnen worden door mensen met een bijstandsuitkering of in de WW, mensen die in de WW zitten dat daar eventueel overleg ook zou kunnen zijn met een Wedeka daarover. Sorry mijn stem begeeft het even.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Daarmee was u aan het einde gekomen
  • 0:2 E. Rodenberg-Vonk
   raadslid VVD
   E. Rodenberg-Vonk
   dat was het, ja.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Volgens mij is de vraag over gekomen. Meneer Dijkstra, CU.
  • 1:23 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Dank u wel voorzitter. Onze fractie is content met het gereedkomen van de Uitwerkingsnotitie Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp. Complimenten voor het geleverde werk. Het stimuleren van zelfredzaamheid en een zorgzame samenleving is goed uitgewerkt in deze notitie. Het is ook belangrijk dat deze informele zorg, bijna 80% van de zorg, goed wordt georganiseerd. Omdat de druk op deze zorg wel toeneemt, wat ook door eerdere sprekers is aangegeven. Het draagvlak voor deze notitie is goed, mede omdat u uitvoerende instanties hebt geraadpleegd en adviezen van de WMO-raden hebt verwerkt in de tekst. De CU fractie wil graag dat de druk op de mantelzorger afneemt. Daarom vestigen wij de aandacht op de mantelscan van Movisie. Deze levert namelijk een bijdrage aan het verkleinen van de draaglast. En het vergroten van de draagkracht bij de mantelzorgers. In die scan worden de mantelzorgers, vrijwilligers en professionals, om de cliënt heen weergegeven. De mantelzorgondersteuner heeft daarna de sociale kaart goed op het netvlies en kan daarna beter adviseren over voorzieningen die de mantelzorger kunnen ontlasten. We vragen u daarom ook te onderzoeken of dit instrument een stukje meerwaarde heeft bij de keukentafelgesprekken en inderdaad de druk op de informele zorg niet gaat toenemen maar afnemen daardoor. Ik dank u.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Dijkstra. Geven we het woord aan wethouder Van der Kolk.
  • 2:04 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Ja, dank u wel voorzitter. Als laatste agendapunt van vanavond hebben we het over het mantelzorg en het CDA refereert aan het voorstel van het college om kennis te nemen van de gedetailleerde, want dat is het, uitwerkingsnotitie mantelzorg en vrijwillige thuishulp. Dat wij voorstellen om er kennis van te nemen van de notitie neemt niet weg dat we uw zienswijze en uw opvattingen, waar we net kennis van hebben kunnen nemen, ook belangrijk vinden en ook kunnen betrekken bij het verdere accentueren van de inhoud van deze notitie en ook kunnen betrekken in het gesprek met de opdrachtnemer zijnde Stichting Welstad in dit geval. Dat het voorligt ter kennisname heeft te maken met het feit dat u in 2008 de voorgaande raad een beleidsplan heeft vastgesteld wat een doorlooptijd in ieder geval heeft gekend tot en met eind van het jaar. En we hebben toen al gerefereerd aan feit dat er een beleidsbrief mantelzorg zal komen van het ministerie waar we verder uitwerkingen aan zouden geven. En tegelijkertijd hebben we in de voorjaarsnota u ook op de hoogte gesteld van het feit dat wij over middelen beschikken die met name gericht zijn om de nulde lijn de voorliggende voorzieningen stevig te maken. Daarvoor heeft het rijk de gemeente gecompenseerd vanwege het vervallen van een aantal AWBZ indicaties. Maar ik denk dat het goed is als we ook werken naar een nieuw WMO beleidsplan, en ons voornemen is om daar dit jaar ook besluiten over te nemen en u ook voorstellen te doen, dat we nog eens een keer helder beschrijven van als het dan gaat om de uitwerking waar het college dan wel uw raad over wil of moet gaan. Want er zitten gewoon verschillen in. Als je het hebt over verordening is dat heel expliciet, beleidsplan is ook iets van de raad, maar soms werk je ook zaken uit en ik kan me ook voorstellen vanuit uw partijpolitieke achtergrond dat u daaraan hecht om uiteindelijk notities, die wellicht passen binnen de gegeven kaders, dat u daar toch meer van wil zeggen dan daar alleen kennis van wilt nemen. Dat dat een leerpunt is.
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Plieger.
  • 1:11 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Met dit laatste, ja hoe moet ik het zeggen, daar kan ik iets mee. Als het gaat om waarom inderdaad heeft de CDA fractie toentertijd om een beleidsnota mantelzorg gevraagd omdat wij dat een belangrijk punt vinden in het hele beleidsveld wat er is. En dat er vervolgens dus nu blijkbaar een situatie is ontstaan waardoor wij geen beleidsnota hebben ontvangen maar goed zoals u het dan noemt een uitwerkingsnotitie, ik merk dat u in de toekomst daar in elk geval voor wilt zorgen dat deze ruis op de lijn gaat verdwijnen. Wij hadden er op gerekend dat het zo zou gaan als ik heb aangegeven en ik hoop dat in de toekomst dat we in elk geval dit soort, ja hoe moet ik het zeggen, onduidelijkheden zich niet meer hoeven voordoen. En dat u inderdaad ook tegemoetkomt aan als een fractie vindt of als de gemeenteraad vindt hoewel het misschien niet een technisch of inhoudelijk een zaak is van de gemeenteraad maar wij het politiek gezien wel een belangrijk punt vinden dat de gemeenteraad daarover een besluit kan nemen.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik kijk even naar de wethouder, want u concludeert nu een conclusie wat ik de wethouder niet heb horen zeggen. Dus kijk ik ook even naar de fracties misschien bent u net iets
  • 0:0 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   dan heb ik iets gemist
  • 0:19 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Net iets te snel. Ik hoorde de wethouder zeggen; dat sommige notities hoewel geen beleidsnota’s dat hij het begrip had dat de raad daar wel kennis van wou nemen en dat er belangstelling voor had. Dat is iets anders dan de conclusie die u nu trekt dat ze daarmee agenda technisch plaatsvinden.
  • 0:7 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Dan heb ik hem iets uitgebreid, dat merk ik, sorry. Nee, ik dacht hem zo gehoord te hebben, maar dan heb ik dat
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, maar als dat de vraag is op een gegeven moment voordat we de conclusie trekken dan kijk ik ook even naar de andere fracties in de zin of dat noodzakelijk is, juist om te voorkomen dat we in de toekomst dit soort misverstanden niet krijgen. Dus ik kijk nu even naar de wethouder. Concludeer ik juist wethouder?
  • 0:32 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Nou ik denk dat er in ieder geval een goeie opgave ligt om bij de vaststelling van de beleidsplan daar helderheid over te creëren en te hebben. Dus dat lijkt mij in ieder geval een goed voornemen. En wat ik ook al, dat is mijn interpretatie van, op het moment dat een partij aangeeft dat ze bepaalde zaken gewoon graag in de raad willen hebben ter kennis name of ter vaststelling dan moet daar helderheid over zijn en die helderheid hebben ze gewoon samen te betrachten. Ik denk dat dat, dat zou mijn conclusie zijn.
  • 0:1 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Volgens mij was dat hier de vraag.
  • 0:43 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ik concludeer ook dat dat de vraag is op een gegeven moment en in die zin is het belangrijk juist om helderheid te geven. en nu niet op een gegeven moment een fractie opnieuw het idee te geven dat daarmee nu vastgesteld is dat als daar om gevraagd wordt dat een uitvoeringsnotitie, ik herinner u aan de discussie die u zelf gevoerd heeft over beleid en beleidsregels, dat we die daar misverstanden over gaan krijgen. Dus als zeg maar van bij andere onderwerpen zal dat dan opnieuw aan de orde komen, een beleidsnota is aan de raad, het beleid, de uitwerking van die nota net als de uitvoeringsprogramma’s van een wijkvisie zijn aan het college. Daar moeten we geen misverstand over krijgen.
  • 0:06 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   In feite heeft nu de wethouder dus een vraag gesteld wat nu de fracties denken over hoe we met dit soort zaken omgaan. Zo ervaar ik dat nu. En u stelt even wie gaat waarover. Terecht, die vraag dat is ook, daar is blijkbaar onduidelijkheid over, daar moeten we met elkaar over in gesprek, of tenminste ook zorgen dat die onduidelijkheid voorkomen wordt in de toekomst, maar als het gaat om wil de raad iets behandelen dan heb ik nu het idee dat de wethouder toch de mogelijkheid biedt in zijn beantwoording van wat ik ook al aangaf, als de raad iets vindt en wij vinden dat met elkaar dan kunnen we daar mee aan de slag.
  • 0:38 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maar dan is het inderdaad op een gegeven moment een vraag die aan alle fracties gesteld wordt meneer Plieger en niet aan het CDA. Maar we moeten wel zorgen dat we de helderheid houden over welke informatie u krijgt of wat u zeg maar op de tafel krijgt ter vaststelling. En ik hoorde de wethouder nu zeggen; als u een beleidsnota krijgt dan moet daar helderheid over bestaan als daar een uitwerking voor komt dat die niet opnieuw ter vaststelling komt, maar dat u die wel als informatie kan krijgen, dat bij een beleidsnota die helderheid aanwezig moet zijn.
  • 0:46 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Ja, weet u dan kom ik toch nog terug weer, want u schept ook wat toch wel onduidelijkheid in mijn beeld, dat misschien, kijk wij hebben ergens om gevraagd als fractie van het CDA, het college heeft ja geantwoord. Gaandeweg het proces veranderd er wat, dan komen wij ineens verdraaid we merken dat het anders loopt, dan verbaasd mij hoe dat verder loopt, dan denk ik van jongens wij zijn hier met elkaar en wij hebben met elkaar iets afgesproken, laten we die afspraken gewoon nakomen en nu het niet gebeurd is, vraag ik alleen maar duidelijke aandacht voor, als dat soort zaken zich weer voordoen laten we dat proberen echt te voorkomen met elkaar. En dat gaat van twee kanten.
  • 1:16 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Ja, blijkbaar is in dit proces een verwachting ontstaan bij de raad, dat u het vanavond had kunnen vaststellen, u zegt dat gaandeweg iets veranderd is, nou daar heb ik in ieder geval, dan praat ik even namens mijzelf als lid van het college, een andere perceptie over. En dat is ruis die blijkbaar ontstaan is en ik denk gewoon dat het een les moet zijn naar de komende tijd dat we in ieder geval die helderheid met elkaar betrachten. En dat ben ik het ook met de voorzitter eens, het WMO beleidsplan daar geef ik ook al over aan, dat is aan de raad en het kan ook best zijn, maar dat speculeer ik ook op de inhoud van de WMO beleidsplan, dat er opgaven achterweg komen. En als het gaat om uitwerking van beleid verfijningsspecificering binnen de kaders die u binnen het WMO beleidsplan heeft gesteld en binnen de voorjaarsnota heeft gesteld daar gaat in principe is dat natuurlijk dan het college aan gelijk lijkt mij, maar tegelijkertijd gezien de politieke prioritering die u zelf ligt als politieke partij, ook ten aanzien van de opgaven die wellicht wegkomen achter een beleidsplan zou het theoretisch ook mogelijk kunnen zijn dat u zegt van nou daar willen wij gewoon over gaan in de toekomst, daar willen wij iets over gaan vaststellen omdat daar een opgave ligt die nog niet beantwoord kan worden.
  • 0:3 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Goed, ik ben tevreden.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ja, maar ik trek die conclusie niet als voorzitter van uw raad en dan kijk ik ook naar de andere fracties, bij dit proces mag het gelden, bij een andere spreken we er opnieuw over. U wou duidelijkheid, die krijgt u.
  • 0:2 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   ja, u spreekt nu met twee, ja ik hoor nu twee geluiden.
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   nee, ja.
  • 0:4 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Jazeker.
  • 3:15 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Goed, nou dat iets over het proces. Als je het hebt over de andere kant van het proces, en dat wil ik toch ook wel benadrukken, als je het hebt over de inhoud van de mantelzorgnotitie dan is die zeer gedetailleerd en is ie ook tot stand gekomen in samenspraak met de gemeente Vlagtwedde, lokale organisaties, maar wat mij gewoon heel erg deugd doet, en die kant ga ik ook even op, is dat men name organisaties als Zorggroep Meander, Lefier, Stichting ???? dat die ook aangeven dat ze elementen of die hele visie, die hele uitwerkingsnotitie, ook overnemen binnen hun eigen organisatie. En dat is ook iets wat u ook in uw pleidooi benadrukt van mantelzorgers als die aan de slag gaan dan moet dat ook afgestemd worden op andere welzijnsorganisaties die in de wijk aan de gang zijn en op andere initiatieven. Als het hebt over de inhoud dan is het zo dat deze mantelzorgnotitie eigenlijk twee dingen beschrijft; dat is het versterken van de ondersteuning die we al hadden en tegelijkertijd aansluiten bij ontwikkelingen die we door gaan maken. En dat de WMO kanteling is daar een hele belangrijke in, welzijn nieuwe stijl, maar ook bijvoorbeeld de lijn die we de komende jaren willen leggen met wat tot dusver heet; de Wet Werken naar Vermogen. We gaan op wijkniveau aan de slag, geen dubbelingen in het gezin en linken leggen tussen bijvoorbeeld zorg en werk. En als je het dan hebt over vrijwilligers dan wordt heel vaak ook inderdaad geput uit de groep vitale ouderen, uit de senioren die al heel vaak actief zijn, de vroeg gepensioneerden, maar het is ook erg boeiend en dat mag ook een opgave zijn om mensen die nu aan de kant staan en bijvoorbeeld niet participeren via een betaalde werkbetrekking dat je die ook mee in het project trekt en bijvoorbeeld ook deze ervaring hen laat delen als opstap richting betaald werk. Dus dat is wel belangrijk dat we dat ook boven water houden en in die zin voel ik me ook gesteund in uw pleidooien om daarmee ook de boel krachtig te houden naar de toekomst want aan de andere kant is het natuurlijk zo, mevrouw Hernamt heeft dat denk ik verwoord middels de heer Gelling, dat mantelzorgers en vrijwilligers ook onder druk staan en tegelijkertijd zijn we erbij gebaard en zullen we er alles op zetten dat mantelzorgers niet uitvallen, dat die nulde lijn de kracht binnen en rond mensen in gezinnen dat die zo goed als mogelijk de komende tijd versterkt gaat worden. De heer Dijkstra heeft het nog over de mantelzorgerscan, nou heel erg aardig is, want u heeft ook even over gecommuniceerd met een beleidsmedewerker, zo dadelijk willen we graag één persoon in het gezin die een brede ??????heeft en die ook bijvoorbeeld onze WMO consulenten worden ook bevraagd om te kijken van of er een mantelzorger actief is of die ook specifieke vragen heeft en zo’n scan, nieuwe instrumenten kunnen daarbij helpen, dus wij willen dat ook graag verder onderzoeken en ook betrekken bij de ontwikkeling van de keukentafelgesprekken. Volgens mij voorzitter heb ik nu de belangrijkste vragen beantwoord.
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat gaan we even verifiëren met de fracties. Alle vragen beantwoord? Behoefte aan een tweede termijn? niet het geval. Daarmee kunt u instemmen met het besluit om kennis te nemen van de Uitwerkingsnotitie. Unaniem. [voorzitter klopt met hamer] Aldus.
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan dank ik u voor de lange zit van vanavond, wens ik u wel thuis zo meteen en in ieder geval tot de raadsvergadering van 9 juli.