Raadsinformatie

Raadsvergadering 29 oktober 2012

Naam
Download het audiobestand (37,77 MB)
Download de gesproken tekst (633,00 KB)
Download de vergaderstukken in pdf (382,30 KB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
 • 5 De besluitenlijst van 24 september 201..
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
 • 8 Inlichtingen college
 • 9 Vragenuur
 • 10 Interpellaties
 • 11 Rondvraag
 • 12 Onderzoek naar de evaluatie van de clu..
 • 13 Financiële jaarstukken RBZG
 • 14 Jaarverslag en jaarrekening 2011 Scho..
 • 15 Vaststellen vergaderschema 2013
 • 16 Sluiting
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 0:28 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dames en heren. Welkom bij de raadsvergadering van vandaag. Moet ik het goed zeggen, 29 oktober.
 • 2 Mededelingen
  • 0:23 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   We zijn op Erik van der Vlag na compleet. Erik van der Vlag heeft laten weten dat hij wat later aanschuift, dus die zal zometeen binnen komen. Welkom aan een ieder, mensen op de tribune voor en achter mij geloof ik. Dat kan ik niet helemaal zien.
 • 3 Vaststellen agenda
  • 03. Vaststellen agenda (40,06 KB)
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Op zich niet zo’n hele uitgebreide agenda denk ik, maar dat weet je dan nooit. Mag ik met u de agenda vaststellen zoals die voorligt? Dat is het geval.
 • 4 Insprekers
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Er hebben zich voor de agendapunten van vanavond geen insprekers gemeld.
 • Informatieve stukken

 • 5 De besluitenlijst van 24 september 2012
  • 05. De besluitenlijst van 24 september 2012 (49,76 KB)
  • 0:34 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dus dat brengt mij gelijk bij agendapunt 5. De besluitenlijst van 24 september. Redactioneel, pagina 1, 2, 3 en 4. Geen opmerkingen. [voorzitter klopt met hamer] Dan is hij daarmee vastgesteld. Met dank. Naar aanleiding van, pagina 1, 2, 3 en 4. Geen opmerkingen.
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen
  • 06. Lijst met openstaande toezeggingen (48,37 KB)
  • 0:34 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we over naar de lijst met openstaande toezeggingen. Ik zou u willen voorstellen om de nummers 8 en 13 met uw instemming af te voeren. Bij 8 omdat hij inderdaad op de ingekomen stukken de lijst van vandaag staat en bij 13 omdat de brief ondertussen naar u is toegestuurd. En ik geloof dat wethouder Van de Kolk ten aanzien van punt 12 van de lijst van toezeggingen een mededeling heeft.
  • 0:26 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Ja, de heer Van Beek van CU die heeft een aantal keren geleden het college een aantal vragen gesteld over de effecten van opleiding en re-integratie trajecten. En de raad wordt in de gelegenheid gesteld om op locatie, het Trainings Diagnostisch Centrum van Wedeka geïnformeerd te worden over de resultaten en de mogelijkheid kan ook geboden worden om u een blik te geven op de toekomst, omdat het volop in ontwikkeling staat, dus het wordt opgepakt.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voldoende meneer Van Beek?
  • 0:1 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   ja, hoor
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Naar aanleiding van de overige punten op de lijst vragen? Mevrouw Rodenberg, VVD.
  • 0:23 E. Rodenberg-Vonk
   raadslid VVD
   E. Rodenberg-Vonk
   Ja, dank u wel voorzitter. Het gaat eventjes over punt 10, dat gaat over de brugbediening, daar staat als einddatum genoemd 28-5, terwijl het vaarseizoen volgens de website van onze gemeente op 1 mei begint dus wellicht zouden we hem iets naar voren kunnen schuiven.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Pals, D'66.
  • 0:5 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Volgens mij heeft mevrouw Rodenberg gespiekt want ik had dezelfde vraag.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Bieze.
  • 0:04 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja, voorzitter dank u wel. er staat inderdaad een einddatum op 28-05-2013, maar het streven is om u zo snel mogelijk een voorstel te doen toekomen. Ik kan nog niet precies bepalen wanneer, maar dat zal zeker ruim voor de 28e mei zijn. Dank u.
  • 0:07 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   meneer Pals.
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar word het dan ook 1 mei.
  • 0:11 E. Bieze
   E. Bieze
   Nou, als ik het heb over ruim voor 28 mei dan is dat voor mij geen 1 mei. Houdt u maar rekening met uiterlijk de januari vergadering.
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Uiterlijk. Dan kan hij via de agendacommissie op de lijst, januari 2013. Nog meer over de lijst met toezeggingen? Niet het geval.
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
  • 07. Lijst met ingekomen stukken (41,3 KB)
  • 0:19 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we naar de lijst met ingekomen stukken. Ik wou het liefst puntsgewijs, van 1 naar beneden, dat is misschien het handigste. Over ingekomen stuk nummer 1. Meneer Plieger, CDA.
  • 0:09 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Het is eigenlijk nummer 1 en nummer 2 samen. Of kunnen we die niet samen zien.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ook. Ja. Lijkt me handig om gezamenlijk te behandelen.
  • 1:31 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Bij de algemene beschouwingen heeft het CDA gevraagd ten aanzien van die, of over die monitor werk, inkomen en zorg 2012. En gevraagd of er, ja wat de resultaten zijn, of als het gaat om de resultaten in onze gemeente en ook mogelijke wenselijke verbeterpunten om die aan te beiden aan de raad. Wij hebben nu een antwoord gekregen van het college en het college gaat in op onder andere 4 zaken waar wij dus zeg maar onder het gemiddelde scoren en ja het beschrijft de situatie, maar als wij het zo lezen dan komt u eigenlijk niet met verbeterpunten die blijkbaar mogelijk zijn, maar beschrijft u de situatie zoals die bij ons is en u ziet ook bijvoorbeeld geen verbeterpunt en dat is eigenlijk ook een concrete vraag als het gaat om die versnelde procedure. En die versnelde procedure, voor het vaststellen van een voorlopige voorziening, ja is dat niet mogelijk, vind u dat niet nodig, zou daar niet op ingestoken kunnen worden, of moeten worden, om iets te verbeteren. Dus we missen eigenlijk een beetje het antwoord op; zijn er verbeterpunten mogelijk om zeg maar beter te scoren op deze monitor.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nog meer vragen over punt 1 en 2. Wethouder Van de Kolk.
  • 1:17 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Ja voorzitter, in zijn algemeenheid kan ik er dit op antwoorden; als je kijkt naar de monitor en naar de cijfers dan doen wij het nog geeneens zo slecht. We zitten boven het gemiddelde en wat ook opvallend is, ook als je vergelijkt met andere gemeentes, dat wij geen sociaal wenselijk antwoord hebben verstrekt. Je kan natuurlijk ook in de antwoorden de cijfers naar je toetrekken, dat moge gewoon heel erg duidelijk zijn. Het zijn eerlijke en heldere antwoorden die wij hebben gegeven. En waar we dan ook benedenmaats scoren, ja dat heeft dan ook een oorzaak. Dat heeft te maken met het feit dat we daar geen budget meer bijvoorbeeld aan besteden. En als het gaat om bijvoorbeeld de loonkostensubsidies om maar wat te noemen of het verzorgen van na-activiteiten, dan heb je het over de werkcomponenten. Ook als het gaat over om het salliering van thuishulpen dan kunnen we heel duidelijk en expliciet weergeven wat de oorzaken daar van zijn. en dat zijn zaken die je niet zomaar hersteld en die we ook niet kunnen herstellen en willen herstellen gezien het feit dat we te maken hebben met beperkt budget. Dus we denken eigenlijk dat we als we het afzetten tegen de monitorresultaten het gewoon goed doen en de juiste prioriteiten op dit moment stellen. Ten aanzien van, kijk u zei van de versnelde procedure, dat gaat met name om het inkomen, daar is de heer Bieze voor verantwoordelijk, we hebben een mooie taakverdeling. Misschien
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Bieze, indicator nummer 7.
  • 0:25 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja, dank u wel voorzitter. In de brief staat vermeld dat wij alle aanvragen, en dus ook de langdurigheidstoeslag waar het hier om gaat, dat we die gemiddeld binnen twee weken afhandelen. Dat zijn 10 werkdagen, nou u ziet ook wel in de monitor staan van als je dus niet binnen 15 minuten als gemeente een voorlopige beschikking af kunt geven dan heb je al nul punten te pakken.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Plieger.
  • 0:8 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Die 15 minuten had ik nog niet zo gelezen, maar dat vind ik wel heel snel. Dus ik bedank voor uw antwoorden.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voldoende?
  • 0:1 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   ja
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ingekomen stuk 3. Meneer Hekking, SP.
  • 0:33 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Ik kom toch even terug voorzitter op punt 1 en 2. Wij hebben die stukken als SP doorgenomen en daar staan toch een aantal aanbevelingen in en hele belangrijke aanbevelingen waarin met name de sociaal zwakkeren toch enige bescherming genieten. Het voorstel van de SP was eigenlijk om op de volgende vergadering, niet die van 5 november, maar de vergadering daarna, dit heel FNV, CNV monitor verhaal op de agenda te krijgen. Ik weet niet of daar een mogelijkheid toe is.
  • 0:20 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik kijk even naar de wethouder, maar ik zou me voor kunnen stellen dat zeg maar het antwoord misschien voor u niet toereikend is, maar dat u aan kunt geven op welke punten u met andere voorstellen zou willen komen. want dan kan ik ook peilen bij de andere fracties of ze daar in mee willen gaan.
  • 0:35 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Het gaat met name om het hele monitor onderzoek van de FNV waarin met name de positie van de sociaal financieel zwakkeren belicht wordt, hoe gaan wij om met de mensen in de sociale werkvoorzieningen, hoe gaan wij om met de werkzoekenden, hoe gaan wij om met de ZZP’ers en daar komen toch een hoop dingen naar voren uit dat onderzoek en het lijkt me toch verstandig om daar eens een keer over te debatteren met alle andere partijen om eens te kijken wat daar nog voor mogelijkheden in zitten of dat we er wel of niet als gemeente iets mee gaan doen.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Van de Kolk.
  • 0:42 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Ja, dat is natuurlijk aan de raad, maar ik kan er dit van zeggen; als je dit rapport leest dan zit u, ik weet niet of u hem bekeken hebt, maar dan tot en met pagina 50 is het gewoon algemene informatie die verstrekt wordt over het hele sociale domein. En de laatste pagina’s wordt per gemeente een score weergegeven, nou ja dat is wat ik ervan wil zeggen, het is dus een algemeen rapport naast vele andere rapporten die er verschijnen en ja wij hebben er als college duidelijk voor gekozen om met name die punten te belichten en te becommentariëren waarin wij onder het gemiddelde scoren. Om u daarmee ook van de juiste informatie te voorzien.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hekking.
  • 0:36 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Ja, dank u wel. Het gaat mij niet alleen om waar wij minder scoren dan andere gemeentes in Nederland, maar het gaat mij meer om het hele gevoel van het hele onderzoek wat er bij de FNV toch eigenlijk naar voren komt, er zitten toch een aantal punten in die, vind ik, en dat vindt de SP ook, in discussie genomen dienen te worden. Op het moment dat ik lees dat er zoveel mogelijk aan de sociaal zwakkeren wordt gedacht, ja zoveel mogelijk, ja daar kan ik niks mee. Als er iets niet gebeurd dan is het niet mogelijk.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Plieger, CDA.
  • 1:05 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Wij hebben bij de algemene beschouwingen hebben wij vragen gesteld over de inhoud van de FNV monitor omdat wij ook dachten van jongens wij komen hier, wat het college ook aangeeft, wij komen hier boven gemiddeld uit, maar is daar niet een verbetering mogelijk. We hebben daarvoor vragen gesteld, wij krijgen nu als antwoord eigenlijk op die vraag krijgen wij een beschrijving van hoe het beleid wat wij hier met elkaar hebben vastgesteld hoe dat uitgevoerd wordt, daar hebben wij in het verleden dus beleidskeuzes gemaakt, in dat licht heb ik nog een vraag gesteld over die versnelde procedure, nou voor ons is de zaak ja wat dat aangaat wel helder je wilt zoveel mogelijk eruit halen voor de sociaal zwakkeren, dat willen wij ook, vandaar dat wij deze brief aan de orde hebben gesteld, maar met de beantwoording van het college, als het gaat om wat zijn de mogelijkheden om tot verbeterpunten te komen, ja het is beleid wat wij uitvoeren en dan denk ik van dan zijn wij, tenminste dan zijn wij tevreden en hoeven wij deze lokale monitor niet nog een keer op de agenda apart.
  • 0:29 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik inventariseer even hoe andere fracties daarover kijken, want ik denk dat meneer Plieger een juiste weergave geeft van vastgesteld beleid en dit is een meting van hoe wij het doen en meneer Hekking zegt eigenlijk ik wil al die verschillende beleidsstukken en uitgangspunten eigenlijk opnieuw op de agenda. Wordt dat ook gevoeld bij anderen? Meneer Hekking.
  • 0:6 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Rest mij niets anders dan tevreden te zijn met het antwoord wat de wethouder heeft verstrekt met dank voor uw aandacht.
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hekking. Ingekomen stuk nummer 4. Nee, sorry. Ik moet terug naar nummer 3. Mevrouw Sterenborg, CU. Excuses.
  • 0:19 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Naar aanleiding van deze brief had ik nog een vraag. Toen het besluit genomen is voor de zondagsopenstelling van de supermarkten of er ook een draagvlak onderzoek plaatsgevonden heeft, of had moeten vinden.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Draagvlak onderzoek bij het personeel?
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   ja
  • 0:52 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wij hebben het gehad of het personeel verplicht kon worden om op zondag te werken, dat hebben we beantwoord, dat dat niet het geval is. Want dat is met ondernemers besproken. En de vraag was ook gesteld, uit mijn hoofd, door de fractie van de PvdA van of ze dan wel volgens CAO op zondag betaald zouden worden. Ook dat hebben we geverifieerd. Ondertussen weten we dat een aantal supermarkten zich gemeld hebben, om zeg maar, voor openstelling in aanmerking te komen en ik weet eigenlijk niet of we met al het werk straks niet ingehaald worden door het nieuwe rijksbeleid, maar dan nog is het uw keuze als raad om dat wel of niet te willen. Maar die punten zijn dus wel meegenomen. Als u zegt is er een draagvlakmeting gedaan via een enquête? Nee.
  • 0:4 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   En het is ook niet verplicht geweest.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee. Wij hebben afgesproken met de ondernemers dat zeg maar de werknemers die op zondag diensten draaien daar vrijwillig zeg maar als personeel op in kunnen schrijven.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, prima.
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ja?
  • 0:0 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   ja
  • 0:2 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Voorzitter, mag ik daar nog op reageren?
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   meneer Hekking.
  • 0:39 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Wij hebben als SP, zoals u weet, twee jaar geleden hebben wij zo’n draagvlakmeting gedaan. Wij hebben toen persoonlijk alle winkels in het centrum, met name het centrum van Stadskanaal en Musselkanaal, hebben we bezocht en wij zijn toen tot de conclusie gekomen; als het personeel daar had gezegd van nou wij willen best op zondag werken, dan hadden wij daar sowieso nooit tegen gestemd, maar wij kwamen tot de conclusie dat vrijwel 90% van het huidige personeel toch liever niet op zondag wil werken. Dat is de reden dat wij tegen die zondag openstelling hebben gestemd, dus wij vinden dat er wel een draagvlak meting is geweest alleen die instigatie daarvan die lag bij de SP en niet bij de gemeente in deze.
  • 0:35 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik ken het onderzoek wat de SP twee jaar geleden heeft uitgevoerd meneer Hekking, dat was een onderzoek naar de zondag openstelling van alle winkels, dat is niet helemaal vergelijkbaar met wat wij behandeld hebben, de openstelling van twee supermarktenketens binnen onze gemeente. Ook toen heeft u aangegeven dat die draagvlakmeting die uw partij heeft gedaan een andere uitkomst had, maar wij hebben denk ik het voorstel hier zowel in de commissie als in de raad behandeld en die is met meerderheid goedgekeurd. Dus we staan nu op het punt daar uitvoering aan te geven.
  • 0:00 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Dat begrijp ik voorzitter. Alleen op het moment dat er gezegd wordt er is geen draagvlakmeting geweest, wij vinden dat die er wel is geweest en die twee winkels waar u het nu over heeft die maken deel uit van die draagvlakmeting. dus
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U heeft het voldoende over het voetlicht gebracht meneer Hekking, het is bekend, dank u wel.
  • 0:05 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Dank u wel.
  • 0:19 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nummer 4, 5, 6, 7, mevrouw Brongers, CDA.
  • 1:1 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Uit de brief blijkt, voorzitter, dat er zorgen zijn over de veiligheid van de speelplaats in Alteveer. Er wordt gevraagd om de brief in handen van het college te stellen, daar zijn we wel akkoord mee. We hebben ook begrepen dat er inmiddels al enig overleg heeft plaatsgevonden. En we willen het college graag meegeven en dringend verzoeken om naar een geschikte oplossing te zoeken om de situatie te verbeteren. Want zoals wij hebben begrepen gaat het over de veiligheid en mocht er meer informatie zijn op dit moment over de voortgang dan horen we dat graag.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Brongers. Meneer Pals, D'66.
  • 0:9 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou, ik sluit me aan bij mevrouw Brongers. Blijkbaar is die al beter op de hoogte dan wij want blijkbaar is er al wat overleg geweest, dus daar horen we graag van.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Rodenberg, VVD.
  • 0:4 E. Rodenberg-Vonk
   raadslid VVD
   E. Rodenberg-Vonk
   Ja, dank u wel voorzitter. Nou, ik heb daar niks aan toe te voegen. Ik sluit me daarbij aan.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Christians, PvdA.
  • 0:3 K. Christians
   raadslid PvdA
   K. Christians
   Wij sluiten ons ook aan bij mevrouw Brongers.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou, geweldig. Meneer Hamster volgens mij is het niet zo ingewikkeld.
  • 1:03 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Het is helemaal niet zo ingewikkeld. Dank u wel voorzitter, ik mag hem wel in één keer beantwoorden en niet in vier keer denk ik. Inderdaad naar aanleiding van de brief en naar aanleiding van andere klachten is er contact geweest onder andere met Plaatselijk Belang. Waar we het hier over hebben is dat er recentelijk rioleringswerkzaamheden ook hebben plaats gevonden en daarbij zijn verkeerde dingen beland ook in het speeltuintje en we hebben de aannemer daar op aangeschreven van wilt u dat alstublieft opruimen en ik heb het moet ik u eerlijk bekennen vandaag nog niet gecontroleerd, maar als het goed is zou dat opgelost moeten zijn en er wordt meer beschreven in de brief. Dat is het veiligheidsaspect en er wordt gevraagd over het plaatsen van hekken. Nu zijn wij erg terughoudend in het plaatsen van hekken, dat heeft een aantal redenen, dat hebben we in ons beleid zo vastgelegd, namelijk dat het een open karakter moet houden en om het ook, het beestje maar bij de naam te noemen, het zal een behoorlijk bedrag van ons gaan vragen om overal hekken te gaan plaatsen, maar uiteraard zullen wij deze brief, deze e-mail van mevrouw goed beantwoorden en het advies om het in handen van het college te stellen wil ik ook aan u vragen om dat vooral, ja, te bevestigen. Dank u wel.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mevrouw Brongers en ook de overigen is daarmee de vraag beantwoord?
  • 0:3 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Misschien moet ik vaker beginnen voorzitter, zijn we toch op tijd klaar.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voldoende toegelicht? Meneer Kanter, PvdA.
  • 0:12 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Ja, ik wou graag nog een kleine tip meegeven aan de wethouder. Daar waar het speeltuinen betreft en langsrijdende auto’s en kinderen dan heb ik het liever niet over geld voor hekken. Dan vind ik dat even geen argument.
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat neemt de wethouder mee. Goed. Gaan we naar acht. Iemand het woord over acht? Meneer Christians, PvdA.
  • 0:26 K. Christians
   raadslid PvdA
   K. Christians
   Dank u wel voorzitter. Dit gaat over de brief van de korfbalvereniging, over de huisvesting. In de vergadering van 18 juni hebben wij aangegeven dat wij het belangrijk vinden dat sportclubs hun eigen identiteit kunnen behouden. Uit de brief van de korfbalvereniging kunnen wij vernemen dat dat nog niet helemaal het geval is of nog niet het geval is. Wij willen de wethouder vragen om ons op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, D'66.
  • 0:19 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, wij hebben de brief gelezen van de korfbalvereniging en blijkbaar is er een vraag teveel en de ander kan te weinig leveren en we vragen ons even af en wat we even missen bij deze brief maar goed dat kan ook niet anders dan dat het zo wordt opgesteld, is een reactie van het Noorderpoort daarop, en daar zijn wij erg nieuwsgierig naar.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Plieger, CDA.
  • 0:39 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Voorzitter, wij hebben in de raad verwachtingen aangesproken als het gaat om het resultaat wat betreft de uitvoering van de invulling van de gemeenschappelijke ruimtes, nou de brief die u en ook wij hebben ontvangen als raad, ja roept mogelijkerwijze vragen op over het proces. Ja, eigenlijk als CDA fractie willen we toch eigenlijk u meegeven dat wij ervanuit gaan dat uw inzet in overeenstemming is met wat wij hebben afgesproken met elkaar in de, ik geloof, dat was de juni vergadering, en we wensen u ook heel veel succes verder met de uitvoering van het geheel.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Hamster.
  • 0:31 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel. Net als bij de vorige brief is ook het advies bij deze brief; stelling in handen van het college. Het is een lopend proces en de brief zoals die kwam uiteraard zijn we daar mee bezig en loopt dat proces nog en zullen we u informeren op het moment dat wij denken dat er dingen zijn waarvan u absoluut op de hoogte gesteld moet worden en dat alles binnen de kaders zoals wij die in juni hebben vastgesteld en dat afspraken die op dat moment gemaakt zijn met u en met de vereniging die wil ik voorlopig gestand doen, voorlopig? Die wil ik gestand doen punt. en ja eigenlijk is dat alles wat ik hierover kwijt wil voorzitter.
  • 0:19 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Even kijken of de vragenstellers daarmee tevreden zijn. Meneer Christians? Dat is het geval. Meneer Pals? Ok. Prima, dan gaan we naar negen. Daar wordt u gevraagd als raad om een standpunt in te nemen. Meneer Dijkstra, CU.
  • 0:30 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Dank u wel voorzitter. Wij stemmen niet in met deze motie. Omdat de regeling geen onderscheid mag maken tussen openbaar en bijzonder onderwijs. En dat we de op godsdienst en levensbeschouwing berustende keuzes van de ouders willen respecteren. Kort samengevat; de CU is tegen de beperking van de vrijheid van onderwijs door het afwijzen van de bekostiging van vervoerskosten voor ouders die op grond van hun geloof kiezen voor een school buiten hun eigen regio. Dank u.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik zou u willen voorstellen om hem gewoon voor kennisgeving aan te nemen, mag ik dat eruit concluderen, uit uw woorden.
  • 0:2 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Is prima.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Hoe ligt dat bij anderen in de raad. De heer Kanter, PvdA.
  • 0:11 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Nou ja wij hebben hier de goede gewoonte om moties niet te ondersteunen, tenzij.. Ik vind het een sympathieke motie, maar ik hoef hem niet te ondersteunen of hier vastgesteld te hebben.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voor kennisgeving. Meneer Hekking, SP.
  • 0:30 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Dank u wel voorzitter, de SP ondersteunt deze motie wel, want wij vinden dat er onderhand wel eens een keer het een en ander geregeld moet worden wat betreft de kaders die de wetgever gaat stellen waardoor oneigenlijk gebruik van deze regeling wat ontzettend veel geld kost daarmee voorkomen gaat worden dus er worden eindelijk afspraken gemaakt en daarom ondersteunen wij deze motie in de hoop dat die wettelijke kaders in ieder geval vanuit Den Haag aan de regelingen gekoppeld gaan worden.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hekking. Meneer Borgesius, VVD.
  • 0:18 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, wij hebben ook kennis, vanzelfsprekend, genomen van die motie. Wij kunnen ons voorstellen dat daar zo is op gereageerd, maar wij nemen ook hier, en wat dat betreft sluiten we ons denk ik aan bij de woorden van de heer Kanter, de VVD fractie neemt deze motie ter kennisgeving aan.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Plieger, CDA.
  • 0:4 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Het CDA sluit zich ook aan bij het ter kennisneming aannemen van deze motie.
  • 0:25 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ik concluderen dat we dan met 21 stemmen de motie voor kennisgeving aannemen, met een stem tegen, dat is van de SP. Over de volgende wordt u ook gevraagd een standpunt in te nemen, dat is de motie van de gemeente Loppersum. Iemand die daarover het woord wil voeren. meneer Borgesius, VVD.
  • 0:11 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, wat dat betreft voorzitter nemen wij hetzelfde standpunt in als ook bij de vorige, wat aan de orde was, dus wij nemen deze ook ter kennisneming aan.
  • 0:33 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Geldt dat voor alle fracties? Voor kennisgeving aangenomen. Dan hebben we daarmee de ingekomen stukken behandeld en zijn we bij de inlichtingen vanuit het college….het is toch een gevolg van de i-pad, ik ben er nog niet aan gewend. Neem me niet kwalijk.
  • 0:3 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Geef het apparaat maar weer de schuld.
  • 0:46 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, sorry. Nummer 12. Er komt gelukkig koffie aan dat houdt me wakker. Nummer 11, de brief van het college over de RUD Groningen. Waarin het advies was om die voor kennisgeving aan te nemen. Iemand die daarover het woord wil voeren? niemand. Zo kom ik wel bij de volgende. 12, Associate degree, de brief. Meneer Dijkstra, meneer Pals, meneer Boels en meneer Boen. Meneer Boen, PvdA.
  • 0:09 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Ja voorzitter, dank u wel. Wij zijn natuurlijk enigszins teleurgesteld over de uitkomst die ons via de brief is meegedeeld. Uit de brief begrijpen wij dat er in ieder geval een onderzoek is geweest bij bedrijven en instellingen, laten we maar zeggen in de sector techniek. Wij vroegen ons even af of er ook in de sector zorg, welzijn een dergelijk onderzoek heeft plaats gevonden en of er ook gekeken is naar eventuele toekomstige cursisten of leerlingen die vanuit het voortgezet onderwijs of vanuit het middelbaar beroepsonderwijs in een dergelijke opleiding zouden kunnen instromen. Dat waren onze vragen.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Boen. Meneer Dijkstra, CU.
  • 0:27 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Dank u wel voorzitter. Wij zijn eveneens, wat wij ons, we begrijpen waarom het niet doorgaat alleen het punt van dat wij toch hopen dat in de toekomst zo gauw er weer mogelijkheden zich voordoen dit traject eventueel weer wordt opgepakt, dus stel je voor dat er toch weer in de toekomst de mogelijkheden zijn dat er toch desnoods opgepakt kan worden dan zouden we dat wel graag willen. Dank u.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Dijkstra. Meneer Pals, D'66.
  • 0:30 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, ook wij zijn, eigenlijk zijn wij erg teleurgesteld over de uitkomst van de Associate degree. Ik vind het heel jammer voor Stadskanaal dat het niet doorgegaan is. Het zou een hele mooie kans betekend hebben voor jonge mensen om binnen deze plaats te blijven in plaats van buiten Stadskanaal de bus naar Groningen weer te moeten nemen of ergens elders. En onze vraag ten aanzien van dit punt is dan ook of dat nu uitstel is of dat het nu afstel is. Eigenlijk in het verlengde wat meneer Dijkstra heeft gevraagd.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Boels, CDA.
  • 0:28 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, voorzitter dank u wel. ja wij delen ook de emoties van andere fracties in die zin dat we het ook erg jammer vinden dat dit onderzoek is gestopt, maar ook, en voorgangers refereren er ook al een beetje aan, en er staat ook een zin; uiteraard zijn we bereid om hierop een nadere toelichting te geven indien u dat wenst. Wij zijn ook wel erg benieuwd kan die toelichting er komen en is er dan ook echt sprake van afstel of zal het wellicht gezien de economische situatie nog een tijdje kunnen uitstellen en dan alsnog die kansen pakken.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Boels. Wethouder Hamster.
  • 2:23 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel voorzitter. Laat ik beginnen met te zeggen dat wij ook die teleurstelling van u delen. Het allerliefst hadden wij gezien of zien wij in Stadskanaal een opleiding vanaf niveau 5 verschijnen of opgericht worden. En dat is ook de reden dat het vorige college en dit college er heel veel tijd in heeft gestoken om dat voor elkaar te krijgen. Dat heeft er in geresulteerd dat er haalbaarheidsonderzoeken zijn uitgevoerd en die haalbaarheidsonderzoeken hebben wij gedaan inderdaad onder leerlingen vanuit het VO, vanuit het MBO, maar daarbij kwam al snel de aanvulling dat ook vanuit het bedrijfsleven zelf studenten aangereikt zouden moeten worden voor vervolg opleiding om aan genoeg leerlingen te komen. En uit een van de eerste onderzoeken, er zijn er uiteindelijk 2 grote gedaan en ten slotte een derde onder studie onder de bedrijven, maar uit de tweede bleek dat de grootste kans van slagen een opleiding engineering zou zijn. Dat is dus inderdaad de technische kant. En het zorg en welzijn opleiding leek al niet haalbaar op basis van de cijfers van de leerlingen die op dat moment mogelijk zouden zijn en daarbij is het ook belangrijk om op te merken dat het ging over incidentele cijfers. Er werd onderzoek gedaan hoeveel leerlingen op dat moment interesse zou kunnen hebben voor het volgen van zo’n opleiding. En incidenteel was alleen voor engineering genoeg aanbod en voor alle andere opleidingen niet, maar wat het probleem nu voornamelijk is is dat die structurele aanbod van leerlingen niet te garanderen valt. Dus we zouden misschien één jaar kunnen vullen, een klas kunnen vullen, met leerlingen engineering, maar of dat in 2014, in 2015 en 2016 weer het geval zou zijn dat valt zwaar te betwijfelen. Waarom? Omdat de helft van de leerlingen vanuit het bedrijfsleven zou moeten komen, was de inschatting. En die kunnen dat gewoon niet garanderen, die kunnen niet garanderen dat ze genoeg mensen aanbieden, en ook niet dat de leerlingen die uitstromen dat daar arbeidsplekken voor beschikbaar zijn. En stel nu dat wij besluiten om wel zo’n opleiding te doen en er blijken geen arbeidsplekken te zijn dan moeten de afgestudeerden alsnog buiten de regio aan het werk. En daarmee vervalt ook een belangrijke reden om hier een opleiding te beginnen. Ik ben heel uitgebreid merk ik, volgens mij is dit wel een bredere toelichting van hetgeen ik in de brief heb gesteld en volgens mij heb ik ook de vragen die compleet door de PvdA gesteld zijn beantwoord
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Misschien nog even of het uitstel is of afstel.
  • 0:16 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Laat ik het zo zeggen, ik verwacht niet dat het deze college periode nog weer aan de orde gaat zijn of de economische omstandigheden moeten zo zwaar omdraaien dat zowel Hanze als Noorderpoort als de bedrijven als, nou wij als gemeente zijn natuurlijk altijd voorstander, op andere gedachten komen.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Boels.
  • 0:18 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, dan rijst bij mij toch een beetje de vraag; is het dan gewoon echt, zitten we nou in een economische slechte situatie, ja dat zitten we, maar komt het daardoor of is het gewoon echt een structureel probleem en zelfs al zou de economie aantrekken dan blijven we hier mee zitten. En dan is de vraag uitstel, afstel wellicht beter te
  • 0:28 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Wij zouden erg geholpen zijn als bedrijven zekerheid konden geven, willen geven over hun langjarig personeelsbeleid. Als bedrijven sterke groei verwachtingen hebben met daarbij ook groeiend personeelsbestanden, dan zullen zij ook zelf zich verbinden, want daar vragen we toch om, verbinden aan het leveren van studenten en het leveren van arbeidsplekken. En op dit moment is dat niet haalbaar, dus het is wel een hele grote voorwaarde.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voldoende meneer Boels?
  • 0:1 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   ja, dank u.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Vragen van...Meneer Pals, D'66.
  • 0:01 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, mag ik nog eens vragen aan de wethouder wat het bedrijfsleven daar nu zelf van vind, want ik kan me voorstellen dat men, wat meneer Boels ook zegt, economische zware tijden dan neem je maar zo geen mensen aan, zal ook zeker van invloed zijn, maar heeft u ook nog een beetje gepeild wat het bedrijfsleven zelf eigenlijk wenst ten aanzien van zo’n opleiding, dat moeten ze toch eigenlijk met open armen omarmen, maar, heeft u daar een idee van.
  • 0:45 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ik heb, laat ik het zo zeggen, ik heb na deze peiling door het Noorderpoort geen peiling onder bedrijven uitgevoerd. Wat we wel weten van onze bedrijven is dat ze graag goed gekwalificeerd personeel willen hebben. En ik heb wel een aantal mailtjes gehad van bedrijven, die zeiden van ja het is wel jammer dat het niet kan, we begrijpen het wel, en we zouden het heel jammer vinden als wij de zwarte piet toebedeeld zouden krijgen. En dat wil ik hier dus nog een keer gezegd hebben, nu ik die kans krijg, het is ook absoluut met een vinger wijzen naar de bedrijven van; u kunt niet leveren dus wij hebben geen HBO, nee absoluut niet. Het is een volledig begrip en wij leven mee met de bedrijven die inderdaad wel bereid waren om mee te denken, maar niet de hardheid konden geven waar wij om vroegen.
  • 0:24 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voldoende? Dank u wel. Gaan we naar het laatste punt van de ingekomen stukken en dat is het besluit over de juni circulaire en de september circulaire, waarover u een brief en bijlagen heeft ontvangen. Iemand die daarover het woord wil voeren? Niet het geval, dan ben ik nu wel aan het einde van de ingekomen stukken.
 • 8 Inlichtingen college
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En ga ik naar agendapunt 8, naar de inlichtingen vanuit het college. Wethouder Bieze had behoefte.
  • 0:23 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja, dank u wel voorzitter. De raad heeft gevraagd om een onderzoek in te stellen naar aanvullende minima regelingen binnen wettelijke kaders. Wij kunnen u melden dat het voorstel gereed is en als de agendacommissie akkoord zou kunnen gaan dan zou die nog kunnen worden toegevoegd aan de agenda van de 19e november is het meende ik, de raadsvergadering. Dank u.
  • 0:32 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik denk dat de agendacommissie het in overweging neemt als ik er zo naar kijk. Maar aangezien er best nieuwsgierigheid bestaat denk ik naar dit onderwerp en de lengte van de agenda zou het zo maar mogelijk kunnen zijn. u hoort en u ziet of het op de agenda van november kan. Verder geen inlichtingen vanuit het college?
 • 9 Vragenuur
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Er zijn geen vragen gesteld voor het vragenuur
 • 10 Interpellaties
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   geen interpellaties.
 • 11 Rondvraag
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dus dan kom ik bij de rondvraag. Meneer Deuring, meneer Gelling, mevrouw Brongers, meneer Plieger, meneer Boels, meneer Maarsingh, meneer Gelling, mevrouw Hernamt, meneer Pals
  • 1:38 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Drie vragen. De eerste vraag die we hebben is dat; we worden benaderd door inwoners van Stadskanaal dat de Pleinlijn paaltjes stuk zijn. Men ervaart dat als levensgevaarlijk, ik weet dat het technisch een heel item is, maar we zouden toch graag willen dat dit punt wordt bekeken en meegenomen. Vooral nu het weer extra donker wordt ‘s avonds. Ons tweede punt is; we lazen in de krant opgeschreven door de verslaggever van het Dagblad van het Noorden, dat er toch vast werk bij Wedeka is aangeboden, 22 mensen hebben vast dienstverband gekregen. en we vroegen ons af of dat niet een beetje prematuur is gezien de nog niet wetende uitkomst wat er nou precies met het Wedeka gaat gebeuren en vooral ook in dat licht omdat Menterwolde niet meedoet en alleen blijkbaar Stadskanaal en Bellingwedde of de andere twee, Borger Odoorn en Veendam, op zich nemen om 22 mensen in vaste dienst te nemen. Dat is onze vraag over Wedeka. En onze derde vraag is; we vinden het jammer dat Stadskanaal uit het EDBF project is gestapt. Het is een samenwerkingsproject die gemeenten met onze Eems Dollard buren hebben en we vroegen ons eigenlijk af wat nu eigenlijk de werkelijke reden is waarom wij er nu zijn uitgestapt.
  • 0:23 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Mevrouw Rodenberg, meneer Borgesius, mevrouw Van der Heide, mevrouw Sterenborg, meneer Van Beek, meneer Dijkstra, meneer Christians, mevrouw Kroom, mevrouw Woortman, meneer Kanter, meneer Hofstra, meneer Boen, de heer Hekking.
  • 0:47 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Dank u wel voorzitter. Ik had ook een vraag voor de rondvraag. Het is bijna kerstmis, dus we zijn allemaal met lampjes en lichtjes bezig. Wij zijn als SP benaderd door iemand die dagelijks gebruik maakt van de Onstwedderweg, dat is de weg die vanuit Oude of Nieuwe Pekel richting Onstwedde gaat, daar mist men in een keer twaalf lantaarnpalen, alleen op de kruising staan nog lantaarnpalen, ik weet niet of dat die weg onder de gemeente Stadskanaal valt of dat die onder de gemeente Pekel gaat vallen, en het is een beetje een gevaarlijke weg. Er fietsen daar nog al wat jonge kinderen van school, het begint weer donker te worden en nu mist men ineens over drie, vierhonderd meter verlichting van met name het fietspad. Ik weet niet of dat die palen ooit terugkomen, maar dat horen we graag van de wethouder. Dank u wel voorzitter.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat was de vraag meneer Hekking. Wethouder Bessembinders, Pleinlijnpaaltjes en de lantaarnpalen.
  • 0:04 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja, voorzitter. Die Pleinlijnpaaltjes, dat heb ik gezien dat daar wat niet deugd. En dat komt nu ook door de wintertijd en wij zullen daar actie op ondernemen. Waarvan akte. En ik begrijp de heer Hekking niet goed als hij het over de Onstwedderweg heeft, bedoeld u dan de weg tussen Onstwedde en Stadskanaal of hebt u het over een hele andere weg.
  • 0:19 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Ik heb het over de weg van de mensen die vanuit de Pekela ’s komen richting Onstwedde met de fiets. Maar die valt misschien onder de gemeente Oude – en Nieuwe Pekela, dan hebben wij daar niks over te vertellen. Maar dat was de vraag, is hij van ons of is hij voor de gemeente Nieuwe Pekela, want dan moet ik de vraag ergens anders laten stellen.
  • 0:1 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Dat is de weg van Pekela naar Alteveer?
  • 0:7 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Ja, die weg. Ja, fietspad noemt men het, ja.
  • 0:4 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   De gemeentegrens ligt bij N366, dan weet u waarschijnlijk genoeg.
  • 0:4 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Ja, dan weet ik genoeg. Ja, dank u wel voor het antwoord
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Van der Kolk, de vraag van D'66 over Wedeka.
  • 1:32 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Ja, ik kan u er dit over zeggen, even heel kort. Begin juli waren de resultaten bekend van het lenteakkoord en daarmee werd ook duidelijk dat de verdere korting op de WSW budgeten geschrapt zouden zijn. Op grond daarvan is er een discussie gevoerd in het dagelijks bestuur van Wedeka en is vanuit het DB van Wedeka de colleges verzocht om het februaribesluit, om het maar zo te noemen, op te schorten. En het februaribesluit behelsde dat er geen vaste dienstbetrekkingen meer zouden komen nadat mensen drie keer een jaarlijks tijdelijke dienstverband zouden hebben. Colleges waren daar over verdeeld, vervolgens heeft het DB van Wedeka vervolgverzoek gedaan naar de colleges om te vragen vanuit het werkgeverschap om te komen tot één standpunt. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat ook het college van Stadskanaal schoorvoetend akkoord is gegaan met het opschorten van het februaribesluit. En dit dilemma wat u schetst is ook een dilemma binnen ons college geweest, dus enerzijds constateren dat verdergaande kortingen geschrapt zijn en aan de andere kant is het natuurlijk zo dat we nog steeds in onzekere tijden verkeren. Ik heb net het regeerakkoord uitgeprint dus ik ben heel erg benieuwd wat er in staat. Nou die afwegingen zijn gemaakt binnen diverse colleges, het bijzondere daarin was ook dat het formele werkgeverschap bij de individuele colleges zit, maar het materiele werkgeverschap bij Wedeka, bij het dagelijks bestuur van Wedeka die dit voor ons uitbesteed aan een directie. Nou dat heeft geleid tot de besluitvorming zoals die genomen is.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals.
  • 0:03 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dank u voor het antwoord, alleen u heeft het zelf eigenlijk al heel goed gezegd, wij vinden het een beetje jammer van het dagelijks bestuur van Wedeka dat men niet het geduld heeft opgebracht om even te wachten tot het nieuwe akkoord er ligt om exact te weten van wat er nu in staat en u heeft hem al uitgeprint, ik heb hem nog niet gelezen, maar goed misschien is het verheugend nieuws wat er in staat, laten we dat allen hopen. Ik vind het dan heel jammer als Wedeka continue in zwaar weer zit, u weet de verloop van de cijfers, dat men dan echt niet even kan wachten, dat is eigenlijk onze opmerking daarover en voor de rest laten we het daarbij.
  • 0:56 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Dan staat er denk ik nog een vraag van u open over het EDBF. Ik denk dat u uit de stukken heeft kunnen opmerken van wat voor ons aanleiding is geweest om die samenwerking te stoppen. Dat is ook aan de Duitse zijdes en twee gemeenten, twee partners, ermee gestopt, dat heeft wel te maken dat wij zagen dat we redelijk veel tijd en energie staken in bijeenkomsten over en weer die eigenlijk alleen lokaal werden bezocht als ik het zo mag zeggen. Dus in die zin hebben we gezegd; we stoppen met zeg maar de samenwerking formeel, staan open voor verdergaand overleg, maar vinden eigenlijk dat we vanuit het EDBF meer aansluiting moeten zoeken bij de EDR zodat dat als een geheel ook in het kader van Europese subsidies kan werken in de veronderstelling dat we daar meer succes mee zouden behalen als deze twee naast elkaar. Dat is de reden geweest.
  • 0:11 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Maar mag ik daaruit concluderen dat het EDBF eigenlijk een beetje ontmanteld gaat worden en dat we ons sterker gaan maken voor het EDR?
  • 0:42 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Of het ontmanteld gaat worden dat kan ik niet met zekerheid stellen. Wij beslissen natuurlijk niet over de andere partners die ja of nee wel door zouden willen gaan, er worden ook nog gesprekken gevoerd en als daar een vorm van samenwerking uitkomt die minder stringent is vastgelegd als in het EDBF op een gegeven moment is dat denk ik alleen maar goed voor de contacten en als dat meer samengesmolten kan worden met de EDR activiteiten zou dat in onze ogen nog beter zijn. Het is dus niet het gegeven dat we iets afkappen en niet meer naar de belangen aan Duitse zijde kijken. Daarmee de rondvraag ook voldoende behandelt?
 • Besluitvorming met debat

 • 12 Onderzoek naar de evaluatie van de clustersamenwerking en de visievorming bestuurlijke organisatie Groningen
  • 12. Onderzoek naar de evaluatie van de clustersamenwerking en de visievorming bestuurlijke organisatie Groningen (41,75 KB)
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we naar agendapunt 12 en daarachter, agendapunt 13, zijn twee agendapunten vanuit mijn portefeuille dus ik zou de heer Deuring willen vragen om de voorzittershamer over te nemen.
  • 0:25 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dat doe ik dan bij dezen. Aan de orde is agendapunt 12, onderzoek naar de evaluatie van de clustervorming. Wie wenst daarover het woord? Dat is meneer Gelling van GBS, meneer Pals van D’66. Meneer Gelling.
  • 0:03 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Ja, dank u wel voorzitter. Volgens beslispunt, onze fractie gaat akkoord met het doen verrichten van onderzoek, naar de evaluatie, wel willen we hierbij opmerken dat het voor die visievorming in onze beleving zeer zinvol is om de mogelijke recente ontwikkelingen mee te nemen, dat wil zeggen vorming van steden groter dan 100.000 inwoners en de vorming van 5 landsdelen. Wellicht maakt dat de opties voor onze gemeente wat groter. Dank u wel.
  • 0:09 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Meneer Pals.
  • 0:43 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, ook wij kunnen ons aansluiten bij meneer Gelling zijn woorden. Wij hebben er alle vertrouwen in zoals we nu samen zijn gegaan naar de clustersamenwerking onder de inspirerende leiding van bureau Berenschot en we verwachten er ook echt, we zijn er allen vol vertrouwen dat het heel enthousiast wordt opgepakt alleen we hebben hetzelfde als wat vanavond al twee keer is genoemd, ook wat wethouder Van der Kolk betreft, de dagelijkse werkelijkheid en de voorzitter heeft het ook al genoemd, kan ons erg inhalen. En onze vraag is ja how to handle met deze zaak.
  • 0:5 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Het woord is aan de burgemeester.
  • 1:39 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Vindt u het goed voorzitter dat ik blijf zitten? Twee opmerkingen, dank met de instemming dan verder, denk ik van ja dat is natuurlijk wel de werkelijkheid van vandaag. Het gaat wel heel erg snel. Ik denk op een gegeven moment dat het prachtig aansluit bij de opdracht die we onszelf eigenlijk gesteld hebben door te zeggen kijk nou niet alleen naar de evaluatie, maar ontwikkel ook een visie op waar Stadskanaal moet staan in de toekomst en wat haar partners zouden moeten geven om antwoord te kunnen geven aan de opgave waar we voor staan. Nou ik denk dat wij soms wel wat groter denken, ik weet niet of dat gelijk overeenstemt met wat het rijk zich nu heeft voorgenomen, maar dat is een mooie uitdaging en de lat ligt hoog dus ik denk op een gegeven moment dat wij, wat onder de bezielende leiding van het bureau wat u noemde meneer Pals, Berenschot, tot stand is gekomen. Daarop hoop ik u zeg maar bij de raadsvergadering van 19 november, vooraf, in een bijeenkomst over te kunnen informeren. Ik denk niet dat onze stappen al zo groot zijn dat het echt van die zevenmijlslaarzen zijn, maar de ontwikkeling zit er wel in. Dus ik weet niet of we daarmee ingehaald worden door het rijksbeleid, ook bij de stappen die we doen in samenwerking of fusievorming, dat zijn ook geen stappen die je van vandaag op morgen kunt doen dus we zullen rekening houden met de werkelijkheid, maar ja het risico is ook altijd dat je als je daar een aantal jaren mee gaande bent ook weer ingehaald wordt door een mogelijk volgend kabinet, dus in die zin ik zou zeggen wacht even het rapport af. Dank u voorzitter.
  • 0:14 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dank u wel burgemeester. Ik constateer dat een ieder met dit voorstel kan instemmen. [voorzitter klopt met hamer] dat bij dezen het voorstel aangenomen.
 • 13 Financiële jaarstukken RBZG
  • 13. Financiele jaarstukken RBZG (50,78 KB)
  • 0:32 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dan gaan we verder met agendapunt 13. Dat zijn de financiële jaarstukken van de RBZG. Wie wil daarover het woord. Meneer Plieger, meneer Gelling, meneer Pals, mevrouw Sterenborg, dat was het. Mevrouw Sterenborg.
  • 0:15 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dank u wel voorzitter. Wij kunnen instemmen met de beslispunten die hier genoemd zijn. We zijn wel benieuwd wat de huidige stand van zaken is van de verhuizing. Verplaatsing moet ik zeggen.
  • 0:5 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Meneer Pals.
  • 0:00 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, wij kunnen ook helemaal instemmen met de voorliggende jaarstukken, maar ook wij zijn erg nieuwsgierig, of erg, we zouden graag op de hoogte worden gehouden van de intentieverklaring van Simon Benus Vastgoed en hoe staat het ermee.
  • 0:05 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Meneer Gelling.
  • 0:31 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Ja, dank u wel. Eerder heeft onze fractie al eens aangegeven in te stemmen met de verhuizing richting de Veenstraat, daar is niets in gewijzigd. Dat betekent dus dat we de bijkomende kosten die daarmee samenhangen ook accepteren. Het betekend evenwel ook dat naast de vervangingsinvesteringen die gedaan worden het een aanmerkelijk bedrag betreft. Wat ons betreft, het gaat hier om onze brandweer, een voorziening die wij als onontbeerlijk beschouwen en die ook goed uitgerust dient te worden. Wij stemmen zodoende in met genoemde beslispunt. Dank u.
  • 0:2 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Meneer Plieger.
  • 2:15 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Dank u wel voorzitter. naast de voorgaande vragen over de verhuizing had ik een paar opmerkingen. We zien dat het aantal uitrukkingen van de brandweer aanzienlijk gedaald is, namelijk met 12%. We waren wel benieuwd of u nog iets kunt toevoegen als het gaat om mogelijke oorzaken. Het is toch een significante daling. Dan als het gaat om de, er vindt meestal een, of vaak, laat ik het zo zeggen, een verrekening plaats als het gaat om de inzet van de brandweer in naburige gemeenten. Dat gebeurd over en weer. Daar zullen afwegingen bij zijn of die daarin een rol spelen echter er zijn ook ten aanzien van een aantal gemeenten is bekend dat er geen verrekening plaats vindt. Als het om Bellingwedde gaat vind er geen verrekening plaats naar Stadskanaal, als het om Gasselternijveen gaat dan vindt er geen verrekening plaats. Tenminste zo staat het daar genoemd. Kunt u daar wat duidelijkheid in schaffen. En dan, ja de meeste incidenten die blijven beperkt van omvang. En daarbij is, zo staat hier, veel te danken aan de doeltreffendheid waarmee onze vrijwilligers optreden en het toegepaste materieel. Wat wij vaker aangeven hier, voorzitter, is een goed opgeleide en uitgeruste brandweer, draagt veel bij aan het veiligheidsgevoel van ieder in onze gemeente. Waarbij we door de bereikbaarheid van informatie via de media over alles wat er om ons heen gebeurd, het soms ook wel eens goed is dat wij de werkelijke cijfers nu lezen en dit meenemen in het bepalen van ons veiligheidsgevoel. Want we zien een duidelijke afname als het gaat om het aantal uitrukkingen. Dus daarom ook dit jaar wil het CDA fractie zijn dank uitspreken voor de inzet van de professionele en de vrijwillige krachten in de brandweer. Dit was het voorzitter.
  • 0:4 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dank u wel meneer Plieger. Mevrouw de burgemeester.
  • 3:43 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik blijf maar weer zitten voorzitter, want het zijn niet zo heel veel vragen. In die zin, ik kan me de nieuwsgierigheid, de vragen naar op de hoogte te worden gehouden, voorstellen, maar ik kan u nog geen echt nieuws vertellen. Als ik dat zou doen, dat is dezelfde vraag die ook de vrijwilligers zich stellen, gaat de verplaatsing naar de Veenstraat door of niet door. Daarvan heb ik ook gezegd dat begrijp ik dat ze daar graag uitsluitsel over willen hebben, maar ik kan er pas mee naar buiten komen als het ook echt zeker is dat het hele plan door kan gaan. Wat we hier vanavond natuurlijk wel doen en wat ook in de begroting naar voren komt is dat we in wezen van de kanten van beide gemeenten daarmee ingestemd hebben, akkoord zijn met de bijkomende kosten die daar het gevolg van zijn, maar vooruitzichten zijn nog steeds positief, maar twee onderdelen van de intentieovereenkomst zijn nog niet afgerond. Zodra ik daar meer over weet laat ik het u weten. Ik ben blij dat u bevestigd op een gegeven moment dat u met name op een gegeven moment voor de inzet van de brandweer dank uitspreekt, ook vindt dat hun huisvesting en het materieel in die zin up tu date moet zijn. Meneer Plieger vraagt het aantal uitrukken is gelukkig gedaald in 2011. Hoe komt dat? Nou dan denk ik gelukkig omdat er minder branden zijn. ik weet niet expliciet of zeg maar ik weet dat er minder uitrukken zijn. ik kan niet zeggen wat is nu de oorzaak van het feit dat er minder zijn, dan denk ik van ja er is een betere veiligheid dan, in dit jaar, want ze stijgen in 2012 weer. En dat is afhankelijk van het aantal branden wat er ontstaat, het heeft, nou we hebben ook een serie coniferenbranden gehad, het zijn allemaal uitrukjes meer als vorig jaar dus dat zal zich over 2012 weer iets anders verhouden. Wij verrekenen met gemeenten, tenzij we kunnen zien dat er een aantal keren over en weer inzet voor elkaar is geweest. In principe wordt er over de provinciegrens heen, wordt het in rekening gebracht, maar soms als we zien dat er twee keer over en weer assistentie hebben verleend en dat is niet noemenswaardig, gaat het soms ook vanuit noaborschap. Beperkt van omvang, dan denk ik gelukkig maar want in een aantal gevallen hebben we moeite om de opkomsttijd te realiseren, vooral in Stadskanaal Noord, maar ook in het centrum van Musselkanaal, maar ons materieel is er dusdanig op ingesteld dat we dan gewoon gelijk met twee tankauto’s uit kunnen rijden en dat maakt dat we soms de zaak beperkter kunnen laten zijn dan anders het geval zou zijn. ik denk dat de brandweer vanuit het RBZG, wat dat aangaat heel goed functioneert in de omgeving. Bellingwedde wordt ook onder dezelfde commandant bediend tegenwoordig, ook daar hebben we goede afspraken mee gemaakt. En in die zin wordt daar niet verrekend omdat er ook vaak van de andere kant soms assistentie wordt verleend. Ik hoop eigenlijk voor het eind van het jaar tot afronding van dit dossier te komen en eigenlijk met de plezierige mededeling, daar ga ik nog steeds voor, dat we de huisvesting van het corps Stadskanaal toekomstproof maken voordat ze per 1 januari 2014 opgaan in de geregionaliseerde brandweer. Dank u voorzitter.
  • 0:01 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Zijn er nog vragen? Zo niet dan constateer ik dat ook dit voorstel aangenomen is. [voorzitter klopt met hamer] Dan geef ik weer het woord aan de burgemeester.
 • 14 Jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON
  • 14. Jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON (67,64 KB)
  • 0:24 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Deuring. Dan gaan we door met het volgende agendapunt. En dat is agendapunt 14, het jaarverslag en de jaarrekening 2011 van scholengroep OPRON. Meneer Borgesius, meneer Dijkstra, meneer Pals, meneer Gelling, mevrouw Brongers. Meneer Dijkstra, CU.
  • 1:0 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Dank u wel voorzitter. De koers van de scholengroep OPRON wordt beïnvloed door ontwikkelingen bij de scholengroep OPRON ten aanzien van de daling van het aantal leerlingen, de vergrijzing van het leerkrachten bestand en de overcapaciteit in de gebouwen. Goed dat u aangeeft dat nader onderzoek gewenst is naar de snellere daling van het leerlingenaantal in vergelijking met andere scholen. Onze fractie wacht de uitkomsten van dit onderzoek met belangstelling af. Er zijn verkennende besprekingen met Stichting Openbaar Onderwijs Slochteren over samenwerking of samenvoeging. We zijn benieuwd naar het advies van het college ten aanzien van deze besprekingen. De daling van het ziekteverzuim is positief te noemen, maar het moet nog verder dalen naar de landelijke norm. We hopen dat de ingezette maatregelen zorgen voor verdere daling. Kan de financiële doorrekening van de nieuwe onderhoudsplannen nog gevolgen hebben voor de meerjarenbegroting. Dank u.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Dijkstra. Meneer Borgesius, VVD.
  • 3:47 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, dank u wel voorzitter. Een paar opmerkingen, misschien met een paar vragen erbij. We hebben het verslag over 2011, heeft de VVD fractie gelezen. On even puntsgewijs te doen. Wat ons daarbij opviel, dat staat op pagina 15 trouwens, dat men naar aanleiding, en de heer Dijkstra zei het ook zojuist en dan een klein beetje samenvattend in een groter geheel voor wat betreft ARBO en verzuimbeleid is er dacht ik een enquête geweest en wat ons daarbij opviel, onder de personeelsleden dan, dat het respons helaas maar 29% was. Dat vonden wij wel zeer laag. Wij hopen niet dat dit een indicatie is voor de betrokkenheid die de medewerkers c.q. het onderwijzend personeel dat bij voornoemd onderwerp heeft, want als dat wel zo is dan is er denk ik nog veel werk te doen. Ik weet niet of daar ook weer in de toekomst onderzoek naar wordt verricht maar zoals opgemerkt wij vonden het percentage van 29% vonden wij uitermate laag. Wat ons verder in het verslag opviel dat dus in feite de bestuursvergadering van OPRON die zijn in principe openbaar. Ik moet u eerlijkheidshalve bekennen ik heb eigenlijk in dit huis nog nooit eens een keer een datum gezien wanneer dat bestuur dan vergaderd, dat vond ik dan wel jammer, dat had ik wellicht één of twee keer bezocht. Maar nu gaat dat ook wijzigen en daar komen we later op terug, ik wacht dat voorstel wel van af, men wil naar een structuur met een raad van toezicht. Maar mocht dat in de toekomst ook weer openbaar zijn dan zouden wij het toch zeer op prijs stellen dat we van de vergader data en waar daarvan op de hoogte worden gesteld en dan kunnen de partijen alhier voor zichzelf beslissen of ze daar heen willen ja of nee. Voor wat betreft, en de heer Dijkstra zei het ook, Slochteren, ja toen ik dat las, of wij lazen moet ik zeggen, toen dachten wij eigenlijk ja is Hoogezand niet wat logischer. Maar goed, u kunt daar misschien wat antwoord op geven. Wat eveneens opviel in het verslag was een onderzoek van BCN en dat is denk ik toch, ook kijkend naar de toekomst, een probleem die op ons af gaat komen dat met name het bruto-vloeroppervlak dat die, en dan zal ik het maar voorzichtig zeggen, toch wel behoorlijk aan de grote kant is, oftewel in het verslag staat een percentage van 37%. En ik denk toch dat de OPRON zich daarover moet gaan buigen want ook met de tendens die de voorgaande spreker ook memoreerde van het aantal leerlingen, vrezen wij dat dat eerder groter gaat worden dan lager met alle consequenties van dien op de exploitatie. Nou ik had hier nog één klein dingetje staan, maar die sla ik maar even over. Ik zou eigenlijk, ik wil het eigenlijk toch ook positief afsluiten voorzitter richting de portefeuillehouder, want het was, in positieve zin hebben we ook iets kunnen lezen en daar wil ik toch ook namens de VVD fractie de OPRON, geluk wensen is misschien wat te zwaar aangezet, maar in ieder geval dat vinden wij een meer dan prettige constatering, laat ik het zo maar formuleren, dat de kwaliteitsontwikkeling de laatste jaren zich in positieve zin, met de nadruk op positieve zin, heeft verbeterd. Tot zover voorzitter.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u meneer Borgesius. Meneer Pals, D'66.
  • 3:21 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, wij beginnen met een compliment want wij vinden dat de OPRON deze keer een heel mooi rapport heeft aangeleverd. Uiteraard hebben we nog een paar vragen en de eerste is genoemd bij argumenten; 2.1 ontwikkelingen. Dat het opvalt dat scholengroep OPRON een snelle daling laat zien dan andere schoolbesturen en nader onderzoek is hier gewenst. En we begrijpen niet helemaal de vraag en ???? als iets gewenst is wat je in het midden legt of gaat men daar ook echt een serieus onderzoek naar doen en als men dat doet zouden we graag op de hoogte willen worden gehouden. Wij onderschrijven ook de complimenten die al gemaakt zijn ten aanzien van het ziekteverzuim percentage. Het is echt verheugend, we hebben er vaak een opmerking over gemaakt dat dat toch eigenlijk dalende is alleen ik sluit aan, wij, meneer Borgesius ook viel het ons op dat hoe betrokken zijn de medewerkers eigenlijk van OPRON als het gaat over het invullen van een PO actief actie dat je dan moet lezen dat er maar 29% de vragenlijst invult en dat denk ik ja dat een betrokken bestuur verdiend ook een betrokken docentencorps en dat lees ik hier, helaas lezen we dat hier niet uit. Voor de rest een andere vraag die we hebben dat is het nieuwe onderhoudsplan voor de school en dat is een, er schijnt een asbestrapportage te worden gemaakt en wij vragen ons af hoe ver staat het ermee, zit er bijna het zou moeten afgerond zijn medio 2012 dus we hebben nog anderhalve maand, maar goed u en ik weten wat asbest kan veroorzaken bij scholen. Recent verleden week was nog weer in het nieuws dat dat enorm veel geld kan gaan kosten. Dus we zijn erg benieuwd hoe het daar staat met de asbestrapportage en de gevolgen die op ons af kunnen komen als het een negatief rapport betreft. Een andere vraag die we hebben, er staat een 7.3 genoemd van dat rapport, dat zijn de, dat staat over die €20.000, - die wij extra moeten betalen, OPRON extra betaald voor personeel van de gemeente Veendam. OPRON is blijkbaar al jaren in de strijd om die 20.000, daarvan af te komen en blijkbaar lukt het hun niet en heeft gemeente Veendam een uitzonderingspositie ten aanzien van medewerkers die dan €20.000, - extra moeten toucheren voor het schoonmaken van hun gebouwen. Graag zouden we daarop een uitleg over hebben. Een andere opmerking dat de huur is hoger uitgevallen van schoolgebouwen dat bevreemd ons een beetje want ik denk als je iets huurt krijg je ook een huurcontract waar duidelijk in staat omschreven van wat het kost en wat het moeten kosten ook de komende jaren en wij vroegen ons een beetje af ja hoe kan zoiets. Dat zijn de vragen voorzitter.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals, voordat ik het woord geef aan meneer Gelling van GBS wil ik eerst meneer Van der Vlag van de PvdA nog even welkom heten. U bent binnengetreden terwijl ik antwoord gaf volgens mij op agendapunt 12, dus maar nog een klein stukje van deze raadsvergadering. Meneer Gelling, GBS.
  • 0:40 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Ja, dank u wel voorzitter. Heel kort, het resultaat over 2011 is ruim 3 ton nadelig dat is evenwel nog weer 80.000 gunstiger dan begroot, de tekorten zijn dus minder groot en dat is een prettige constatering. Wel is onze fractie van mening dat men moet blijven werken aan het verder terugdringen van het exploitatietekort. Ook wij hebben over het ziekteverzuim nog wel eens een keer een opmerking gemaakt, het stemt tot tevredenheid dat er nu een daling plaatsvindt, maar dat is na jaren van minder goede cijfers op dit front, wat ons betreft, een eerste stap. Maar hoe dan ook onze fractie neemt kennis van het verslag en stemt in met de jaarrekening. Dank u.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Gelling. Mevrouw Brongers, CDA.
  • 0:27 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Dank u wel voorzitter. ik sluit me in dit geval graag aan bij het verhaal van de heer Borgesius en ook de vragen die hij gesteld heeft. Ik zal niet in herhaling vallen. Blijft nog een vraagje over is er moet een wijziging plaatsvinden of een scheiding aangebracht worden in schoolbestuur en het bestuurlijk en toezichthoudende functies, valt er iets te zeggen over de termijn.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hamster.
  • 0:3 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Voorzitter het gaat zo snel vanavond misschien tijd voor vijf minuten pauze.
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U heeft even behoefte aan een kleine schorsing. Wij zijn goed kwart voor negen ongeveer terug, kwart voor negen, tien voor negen. We geven de wethouder even ruimte voor al die vragen. Dank u.
  • 0:3 schorsing
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Hamster.
  • 6:37 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel voorzitter. Dank u wel ook voor uw geduld dat ik nog even vijf minuten kreeg. En met name om de vragen even te ordenen en op de juiste manier te kunnen beantwoorden nu en laat ik dan bij de hoofdlijnen beginnen. U merkt zelf ook op, er zijn een aantal positieve ontwikkelingen zo is het verzuim inderdaad een stuk minder geworden en de kwaliteitsontwikkeling is zeer positief, mijn collega die hoorde ik opmerken dat hij het regeerakkoord net uit de printer haalde, de i-pad generatie begint alvast te scrollen, en in het regeerakkoord zag ik staan dat er ook naar kwalificaties als goed en excellente scholen gewerkt wordt, dus ik ben heel benieuwd hoe OPRON daar in de toekomst uit gaat komen. Derde wat heel positief is natuurlijk is dat er minder tekort is dat werd ook opgemerkt, het gaat om kleine bedragen ????? van 21 miljoen, toch er is minder tekort. En, dat is een vraag die daar op volgde, hoe dat tekort moet minder worden, zoals u hebt kunnen zien recentelijk, de meerjarenraming sluit nog steeds. Er zijn ook wat moeilijke ontwikkelingen en dat zit hem in het leerlingenontwikkeling en het zit hem in de financiële ontwikkelingen met alle zorgen daaromheen. Ik weet niet of u recent de Eerste Kamer gevolgd heeft, die heeft het wetsvoorstel “Passend Onderwijs” vastgesteld, maar daarbij ook meteen een motie voltallig aangenomen dat er onderzoek zou moeten gebeuren naar de bekostiging van het onderwijs, kan het onderwijs draaien met de huidige bekostiging, met de huidige omvang van de bekostiging, dus ik ben ook benieuwd wat dat onderzoek op gaat leveren. Toen we dat met het onderwijs bespraken toen was de reactie van; ja wij weten het wel. maar het zal iets genuanceerder zijn dan zoals zij dat brengen. Met het verminderde leerlingen aantal, zoals het al opgemerkt werd, blijft er inderdaad meer vloeroppervlak onbenut, zo is dat, en OPRON weet dat zij op efficiëntie en op gebruik van hun gebouwen misschien nog wat zouden kunnen winnen. Zo hebben zij in hun begroting opgemerkt dat zij willen gaan praten over dislocaties, een begroting voor het lopende jaar en die gesprekken vinden ook plaats, in de hoop ook op minder vierkante meters onbenut of teveel te hebben. Het onderzoek naar de leerlingenontwikkeling waarover gesproken wordt dat is een onderzoek, allereerst zal ik opmerken dat doet OPRON zelf, en het gaat over de leerlingenstromen van is er iets waardoor wij die leerlingenstromen zouden kunnen beïnvloeden, dat is eigenlijk de hoofdvraag. Je hebt het over een soort marktaandeel ten opzichte van het totale leerlingen aantal en soms zijn daar nagenoeg onverklaarbare wisselingen in, dat kan te maken hebben met een nieuwe directeur in een nieuw dorp die op zo’n manier een school weet te promoten dat hij nieuwe ouders weet te trekken en een andere keer is dat de andere kant op. We proberen natuurlijk op zo stevig mogelijke cijfers onze prognoses en onze scholen te bouwen en dit onderzoek dat zal zover dat concrete cijfers oplevert uiteraard ook een keer in uw richting gaan. Komen we aan bij het onderhoudsprogramma. De eerste vraag kan dat effect hebben op de meerjarenraming, nou als een onderhoudsprogramma geëvalueerd wordt en er vinden wijzigingen in plaats financieel, uiteraard heeft dat effecten op de meerjarenbegroting. Als dat financiële gevolgen heeft dan heeft dat gevolgen, dat is eigenlijk het antwoord. En de asbestinventarisatie die laten we plaats vinden onder alle scholen. Er zijn scholen die hebben aangegeven; dat doen wij in eigen beheer of dat hebben we al opgelost. Die inventarisatie zoals u heeft kunnen lezen inderdaad die vindt plaats en eind dit jaar hopen we daar de definitieve inventarisatie compleet te hebben en misschien ook al op geld gezet, maar dat kan ik nog niet beloven. Het personeel van de gemeente Veendam, dat is een hele concrete technische vraag, hoe gaat dat. Nou zoals u misschien kunt herinneren is bij de totstandkoming van OPRON zijn er afspraken gemaakt over de bijdrage van de verschillende gemeenten, drie gemeenten gingen er met de scholen in verschillende staat die fusie in en enkele gemeenten hebben wat meer bij moeten dragen in bijvoorbeeld de bruidsschat en andere gemeenten hebben dat wat minder. Veendam heeft al jaren meer betaald, dat heeft te maken, zoals u ook in dit verslag heeft kunnen lezen, met personeel wat hier en daar nog wat extra kosten en zo zijn er afspraken vanuit het verleden meegekomen en dit is daar een van. Wat ik wel zinvol vind is om op te merken is dat wij als Stadskanaal bijvoorbeeld een lagere bruidsschat hadden dan onze partnergemeente, omdat wij de zaken gewoon goed op orde hadden. Maar het is terecht, laat ik dat opmerken, dat OPRON probeert om van die afspraak met de gemeente Veendam af te komen en we hopen dat dat snel gaat lukken. De huurstijging was een vraag, hoe kan dat. Nou heel af en toe wordt er een nieuw schoolgebouw opgeleverd, dat is in onze gemeente recentelijk niet gebeurd, maar volgens mijn informatie Menterwolde wel, zijn ze daar in een nieuw gebouw getrokken. Af en toe heb je gewoon te maken, zoals iedere huurder, met een huurverhoging, soms wordt er een nieuw contract getekend binnen een bestaand gebouw, al dat soort zaken kan bijdragen aan huurverhoging. Komen we aan bij OPOS. Ja, er wordt gevraagd wat is het advies van het college, er is nog geen formeel verzoek bij ons binnen gekomen om een commentaar te leveren. Die zullen wij, als er inderdaad het verzoek komt, uiteraard op gaan stellen en wij houden wel een beetje in de gaten wat OPOS doet op de achtergrond, nou op dit moment hebben wij nog geen mening. Laat ik dat zo stellen. Wij willen wel dat OPRON gewoon een stevige school blijft die zekerheid kan bieden naar de toekomst wat betreft leerlingen aantallen en financiële situatie en of dat een fusie daar aan bij zou dragen dat zullen we dan beoordelen. Laatste vraag; gum rondom de bestuurlijke scheiding, wanneer kunnen wij dat verwachten, ik kan u melden dat het formele verzoek daartoe al wel is ingediend, dat ligt dus bij ons voorportaal en binnenkort zitten wij eerst als colleges even samen met bestuur van OPRON om dat door te spreken omdat wij nog niet helemaal erover uit zijn hoe dat voorstel naar u toe zou moeten gaan. En wanneer dat dus is dat hangt helemaal af van hoe de besprekingen tussen colleges en bestuur, huidig bestuur, van OPRON eruit zien. Maar dat hoeft niet lang meer te duren. En ik ga u daar geen termijn bij noemen. Over de openbaarheid van de vergaderingen. Die zijn openbaar, ik zou niet weten waar ze dat melden, als ik erom vraag zullen ze uiteraard een lijstje geven met vergaderdata. En u vroeg kan dat naar de toekomst toe als het scheiden tussen bestuur en toezicht heeft plaats gevonden, dat wil ik uiteraard meenemen in de bespreking dat er gewoon een vergaderdatalijstje naar u toegaat, dat moet geen probleem zijn lijkt mij. En volgens mij voorzitter heb ik daarmee al mijn vragen gehad.
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Zullen we inventariseren wethouder Hamster. Is dat het geval? Behoefte aan een tweede termijn? Meneer Pals, meneer Borgesius, oh ik dacht dat u aangaf, nee, alleen meneer Borgesius, VVD.
  • 0:11 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, ik dacht dat wij ook nog een opmerking hadden gemaakt over de bruto vloeroppervlakte. (iemand zegt iets zonder de microfoon in te schakelen) oh, dan heb ik dat niet voldoende meegekregen.
  • 0:31 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Volgens mij heeft iedereen u begrepen. Goed, geen verdere behoefte? Dan dank ik de wethouder voor zijn beantwoording, want het is blijkbaar duidelijk geweest. Mag ik daaruit concluderen dat u unaniem kennis neemt van het jaarverslag en instemt met de jaarrekening 2011? [voorzitter klopt met hamer] Aldus.
 • 15 Vaststellen vergaderschema 2013
  • 15. Vaststellen vergaderschema 2013 (42,63 KB)
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan het laatste agendapunt van vanavond en dat is uw vergaderschema voor het jaar 2013. Kunt u daar mee instemmen conform voorstel? Mevrouw Sterenborg CU.
  • 0:52 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik had toch nog wel wat opmerkingen erbij. We hebben kennis genomen van het vergaderschema en wat ons opvalt, is dat er weinig bijzondere bijeenkomsten gepland staan. En juist in de aanloop naar de verkiezingen voor 2014 lijkt het ons zinvol om er toch wat meer in te plannen. En ook zien we dat de algemene beschouwingen gepland staan voor 27 mei. Volgens ons kan dat gerust een week later, mede gezien dat de meivakantie erin valt, in mei uiteraard, Hemelvaart en Pinksterweekend en onze ervaring is dat de ambtenaren dan ook wat vrij extra hebben. En dat wij dan waarschijnlijk weer heel snel alle spullen moeten aanleveren. En om dat te voorkomen was mijn voorstel eigenlijk om het een week later te gaan doen. Dit geldt eigenlijk ook, en dan in iets mindere mate, voor de begrotingsbehandeling van 2014 in november.
  • 2:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik zit even te kijken mevrouw Sterenborg, als we hem een week later zouden doen dan zou die van 27 mei gaan naar 4 juni, 5 juni, zie ik dat goed griffier. En dan is het VNG congres. (er wordt over en weer gesproken wat niet verstaanbaar is) Uw verzoek is om zeg maar de algemene beschouwingen en perspectiefnota te verplaatsen naar maandag 4 juni. En volgens mij is het VNG congres dicht in de buurt? In Zwolle? Heb ik het goed, dus daar kunnen wij best ’s morgensvroeg heenreizen, dus dat moet op zich geen probleem opleveren. Is dat een verzoek wat ondersteund wordt door een ieder vanwege de vele vrije dagen in mei? Is het maandag 3 juni? Maandag 3 juni, akkoord, verplaatsen we dat naar maandag 3 juni. Daarnaast stelde u een vraag over de bijzondere bijeenkomsten. Volgens mij hebben we vorig jaar zeg maar een wisseling gemaakt tussen vermindering van de bijzondere bijeenkomsten juist omdat die geen openbaar karakter hadden en dat we daarvoor in de plaats het aantal raadscommissievergaderingen weer hebben opgehoogd in zeg maar met het uitgangspunt van daar waar mogelijk ook informatie of een commissie zoveel mogelijk, raadscommissie überhaupt, maar ook een informele bijeenkomst waar informatie gedeeld kan worden waarbij wel gewoon het openbare karakter gehandhaafd kan worden omdat toe te laten nemen in aantal dat is toen uitgewisseld. Ik weet niet welke behoefte u zou hebben aan bijzondere bijeenkomsten in relatie tot de verkiezingen.
  • 0:11 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Dat is nu nog wel heel vroeg om dat te zeggen, maar ik denk van als wij dat nu inplannen, je kunt ze altijd schrappen en na die tijd een datum prikken dat is altijd moeilijk is mijn ervaring.
  • 0:23 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Daarnaast heeft u ook een kader aangegeven om zoveel mogelijk rekening te houden met 4 weken ertussen. Dus als u zegt van de bijzondere bijeenkomsten zouden ook weer moeten toenemen in aantal, dan is even de vraag hoe zit dat verhaal ten opzichte van de raadscommissies, want dat zijn er nu acht, plus bijzondere bijeenkomsten zijn er twaalf, dus dat is sowieso één per maand.
  • 0:12 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, maar als ik zie, die, vooral in het tweede helft van het jaar, maar kijk er maar eens naar. Dan is het niet veel.
  • 0:12 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Ja, voorzitter, misschien van onze kant, wij vinden deze hoeveelheid bijzondere bijeenkomsten wel prima, zoveel hoeven wij niet achter gesloten deuren te zitten wat mij betreft.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Plieger, CDA.
  • 0:6 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Voorzitter, het CDA ondersteunt wat de PvdA aangeeft. Wij hoeven niet meer, op dit moment, dan ingepland.
  • 0:21 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Zullen we dan de afspraak maken als er een specifieke behoefte is, want dan is hij ook zeg maar gaande het voorjaar inzichtelijk om eventueel in het najaar in te plannen als daar echt een behoefte aan is om dan gewoon te kijken of er extra vergaderingen ingepland zouden moeten worden en wat dan het karakter van zoiets kan zijn. Want dan is het afhankelijk, denk ik, van het onderwerp wat u wilt behandelen.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, dat klopt.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan staan ze niet in de agenda.
  • 0:28 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Nee, en dat, mijn punt die ik wou maken is eigenlijk van; als we het nu niet inplannen dan vul je je agenda op een andere manier in. En als we dan nog wel eens een keer bij elkaar zitten, en het gaat mij echt niet om die beslotenheid, dat is niet mijn doel, maar als we dan later nog in moeten plannen dan valt het gewoon tegen om een datum te prikken. En je kan beter een maand van tevoren zeggen van nou hij gaat niet door als dat je een maand van tevoren zegt we moeten nog een datum inplannen. En dat is eigenlijk
  • 0:00 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Maar als je de raadscommissies en de bijzondere bijeenkomsten bij elkaar schuift, dan heb je iedere maand een datum dat je bij elkaar zit.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Naast de raadsvergaderingen.
  • 0:06 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja, klopt. Misschien is het ook wel voldoende hoor, maar
  • 0:8 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Volgens mij zitten de agenda’s al vol zat en het is fijn als er af en toe een vergadering niet door gaat dat je toch nog denkt een vrije avond te hebben.
  • 0:5 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ook helemaal mee eens. Daarom wou ik hem eigenlijk zo vol maken dan kun je altijd wat schuiven.
  • 0:8 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   U probeert vrije tijd te creëren op deze manier. Nou dan mag het.
  • 0:19 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik stel toch voor om hem zo vast te stellen. Wij hebben afgelopen periodes gezien dat we best in staat zijn, als er echt behoefte aan is, om er eentje tussen te zetten. Dus ik denk gewoon dat we dat met elkaar af moeten spreken als er echt onderwerpen zijn die dan aanleiding geven tot dat we dan ook even kijken op een gegeven moment of we alsnog iets kunnen inplannen.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   prima
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja? Voldoende. Mag ik dan concluderen dat u het met deze toezegging om daar goed naar te kijken en eventueel enige flexibiliteit te tonen dat we in kunnen stemmen met het vergaderschema zoals het voorligt. [voorzitter klopt met hamer] Akkoord.
 • 16 Sluiting
  • 0:20 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan dank u voor deze korte raadsvergadering, we hebben geen nieuw record gebroken, maar daar leek het even naar toe te gaan aan het begin van de avond. ik wens iedereen wel thuis straks en dank voor de inbreng.