Raadsinformatie

Raadsvergadering 05 november 2012

Naam
Download het audiobestand (75,36 MB)
Download de gesproken tekst (1,12 MB)
Download de vergaderstukken in pdf (1,29 MB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 De besluitenlijst van 29 oktober 2012
 • 5 Lijst met openstaande toezeggingen
 • 6 Lijst met ingekomen stukken
 • 7 Inlichtingen college
 • 8 Vragenuur
 • 9 Interpellaties
 • 11 Najaarsnota 2012
 • 12 Programmabegroting 2013
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 0:38 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dames en heren. Welkom, begrotingsvergadering ten aanzien van de begroting 2013, inclusief najaarsnota 2012. Welkom, ook een welkom aan de pers, aan de mensen op de publieke tribune. We gaan voortvarend van start om te kijken waar we vanavond komen met de behandeling van de najaarsnota en de begroting.
 • 2 Mededelingen
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En daarmee hebben we dan de opening en de mededelingen, want die zijn er niet, gehad.
 • 3 Vaststellen agenda
 • Informatieve stukken

 • 4 De besluitenlijst van 29 oktober 2012
  • 0:40 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan neem ik u mee naar de besluitenlijst van de raadsvergadering van 29 oktober. Redactioneel, pagina 1, pagina 2, pagina 3, pagina 4, wederom duidelijk. [voorzitter klopt met hamer] Dan zijn ze daarbij vastgesteld. En gaan we naar pagina 1, naar aanleiding van, pagina2, pagina 3 en pagina 4, niet het geval, vastgesteld.
 • 5 Lijst met openstaande toezeggingen
  • 1:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De lijst met openstaande toezeggingen, die heeft u nagezonden gekregen omdat het vrij snel verwerkt moest worden na 29 oktober. Ik zou u voor willen stellen om de punten 4, 5, 8 en 12 af te voeren. Omdat de beantwoording een aantal brieven ondertussen naar u verstuurd zijn, projectplan voor welzijn nieuwe stijl en de afspraak voor een bijzondere raadsbijeenkomst over de RUD en de agendering voor de raadsvergadering in december. Dus in die zin dacht ik dat we de lijst met toezeggingen daarmee zouden kunnen verminderen. Bent u het daar mee eens? Mooi. Nog andere vragen of opmerkingen naar aanleiding van de overige punten. Niet het geval. Dan is de lijst met die correcties vastgesteld. [voorzitter klopt met hamer].
 • 6 Lijst met ingekomen stukken
  • 06. Lijst met ingekomen stukken (37,29 KB)
  • 0:54 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar de lijst met ingekomen stukken. En ik zou ze graag in de volgorde willen behandelen zoals u ze kent en op de i-pad heeft staan. Dus dat is als eerste de motie van de gemeente Achterkarspelen. Onze tradities kennende en aangezien we een motie over dit onderwerp ook in de vorige raadsvergadering op de lijst met ingekomen stukken hadden staan. Namelijk een motie over het leerlingen vervoer, is het gerechtvaardigd om te denken dat u die voor kennisgeving aan wilt nemen. Dat is het geval. [voorzitter klopt met hamer] Dan gaan we naar de brief van het college over de beëindiging van de pilot; bestrijding overlast hondenpoep. Het moet bijna zo zijn. Meneer Van der Vlag, PvdA.
  • 0:7 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
   Ja, dank u voorzitter. Ik ben er volledig ingedoken, zoals u hebt gemerkt.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U liever als ik.
  • 0:45 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
   Wij willen in ieder geval het college bedanken in ieder geval voor, de antwoorden waren al gegeven in de vorige raadsvergadering, maar voor deze toelichting. We willen toch namens de PvdA fractie benadrukken dat dit toch een zeer heikel punt is in tal van wijken en het blijft in ieder geval onze aandacht scherp houden en wij zullen ook in samenspraak wellicht met wijkplatformen misschien toch tot een voorstel komen of in ieder geval met ideeën komen, maar wij willen in ieder geval benadrukken, of het college oproepen dat dit toch onder de aandacht blijft, dank u.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Iemand anders? Wethouder heeft u behoefte.
  • 0:7 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Nou misschien….(er klinkt luid gelach in de raadszaal)
  • 0:4 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
   Voorzitter ik heb hier nog een zakje liggen, hier achter mij.
  • 0:3 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ik heb geen zakje bij me.
  • 0:1 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
   Die heb ik hier nog wel.
  • 0:1 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Je liep wel aan de lijn hè
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Excuus, wilt u reageren wethouder.
  • 0:51 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja, voorzitter. Nou ja wat de heer Van der Vlag zegt van wij houden dat als PvdA scherp in de gaten, ik denk dat wij ook hebben aangegeven dat wij die wijken die komen met een plan van aanpak om dit euvel te bestrijden dat wij die wel willen zullen faciliteren. Wij hebben inderdaad wel gezegd dat willen we wel verbinden aan een plan van aanpak van de wijkraad of plaatselijke belangenorganisatie. Omdat uit de evaluatie wel gebleken is dat als die er niet 100% achter staan en 100% ja ook inzet wil plegen, zie Maarstee, dat dan ook de resultaten ontzettend mager zijn. Dus in die zin staan we ook positief erin en staan we ook erachter dat er plannen worden ontwikkeld. Dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voldoende aan die reactie meneer Van der Vlag?
  • 0:02 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
   Ik heb geen behoefte meer aan verdere vragen voorzitter.
  • 0:25 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De brief van het college met bijbehoren over de informatie regeling; melding vermoedde misstand. Iemand die daarover het woord wil voeren? Niet het geval. En dan de laatste dat is de brief van het college over de structuurvisie windenergie op land. Meneer Hofstra PvdA. Niemand anders? Meneer Hofstra aan u het woord.
  • 0:11 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik kan kort zijn. We vonden het een goede zienswijze van het college en het verwoord wat ons betreft goed wat de zorgen zijn. Dank u wel.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Dan concludeer ik dat we daarmee de behandeling van de ingekomen stukken hebben gehad.
 • 7 Inlichtingen college
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat er vanuit het college geen inlichtingen zijn.
 • 8 Vragenuur
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   geen vragen ingediend voor het vragenuur
 • 9 Interpellaties
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   noch voor interpellaties.
 • Besluitvorming met debat

 • 11 Najaarsnota 2012
  • 11. Najaarsnota 2012 (34,53 KB)11.1 Najaarsnota (254,69 KB)
  • 1:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan zijn wij bij de, het agendapunt met debat en dat is als eerste de najaarsnota 2012. Wie van u wil over de najaarsnota het woord voeren. Meneer Boen, meneer Van Beek, meneer Borgesius, meneer Pals, meneer Plieger. Meneer Boen aan u het woord, PvdA.
  • 1:16 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Ja, dank u wel voorzitter. Wij hebben als fractie bij de najaarsnota één kanttekening en dat betreft de schuldhulpverlening. Wij hebben tijdens de algemene beschouwingen in mei aangegeven dat een wachtlijst voor de schuldhulpverlening voor ons niet aanvaardbaar is. En we hebben het college gevraagd maatregelen te treffen om wachtlijsten te voorkomen. Er zijn nu afspraken gemaakt met GKB om te proberen een wachttijd van 4 weken niet te overschrijden. Dat vinden wij wat matig. En het extra sturingsmiddel wat onderzocht wordt dat is een eigen bijdrage en naar ik heb begrepen uit de beantwoording van de technische vraag daarover heeft dat betrekking op personen die reeds 5 jaar in de schuldhulpverlening zitten en bij een langere aanspraak op de regeling dus dat bedrag van €50, - moeten gaan betalen. In de tekst van de najaarsnota staat dat er onderzoek wordt gepleegd, wij zouden graag willen weten op basis van welke ervaringen in het land besloten is om dit onderzoek naar dit sturingsinstrument te gaan starten. Dank u wel voorzitter.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Boen. Meneer Van Beek, CU.
  • 0:58 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, dank u wel voorzitter. Uit de stukken lezen we dat we uitkomen op een nadelig rekeningresultaat van 1,5 miljoen in de min. In deze najaarsnota is geen meerjarenraming opgenomen die vinden we terug in de begroting en daar blijkt uit dat we in 2016 afsluiten, positief, met €252.000, -. Deze financiële ruimte die wordt beschikbaar gehouden zoals u aangeeft voor op ons afkomende risico’s. Maar volgens ons is dat overschot zo verdwenen als alle plannen doorgaan. Ten opzichte van die ramingen hebben de begrotingssaldi zich dus negatief ontwikkeld. En zoals iedereen weet is er natuurlijk een nieuw regeerakkoord en wat het allemaal betekend voor ons als gemeente dat moeten we maar afwachten, want zoals u zelf aangeeft in de krant hebben we niet zoveel vet meer op de ribben en nieuwe bezuinigingen sluit u ook niet uit in de toekomst.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   verbind u de twee agendapunten nu meneer Van Beek?
  • 0:2 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Nee hoor, ik sluit zo af mevrouw.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ok
  • 0:26 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Voorzichtigheid op het financiële vlak blijft dus volgens ons geboden en na de mening van de CU dient het college dan ook alles in het werk te blijven stellen dat het financieel goed draait in Stadskanaal en dat wij niet onder toezicht worden gesteld van de provincie. Wij stemmen in met bijlage 1 en 2. En stellen de gevraagde kredieten beschikbaar inclusief de laatste wijzigingen met betrekking tot de rioleringsbedragen. Dank u wel.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Het nagekomen stuk met de rectificatie van de kosten. Dank u wel meneer Van Beek. Meneer Borgesius, VVD.
  • 3:18 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, dank u wel voorzitter. Wat ons opviel dat er dus melding wordt gemaakt van overschrijding bij het leerlingenvervoer, daar willen we nu op dit moment niet verder ingaan. We hebben inmiddels nu dan ook twee moties van andere gemeenten daaromtrent mogen ontvangen. En wij willen toch als VVD ons het recht voorbehouden om bij de komende begrotingsverhandelingen, mei volgend jaar, afhankelijk vanzelfsprekend hoe de kosten van het leerlingenvervoer zich in deze gemeente zich gaan ontwikkelen, om daarbij dan daarop als dat ook grote posten gaat aannemen, zoals in die genoemd en in die twee moties verwoord, om daarop eventueel met een motie terug te komen. wat ons verder opviel voorzitter, en dat staat vermeld op pagina 15, dat er melding wordt gemaakt van een planschade. Wij als VVD fractie, bij de wijziging van het bestemmingsplan, kunnen ons geen signaal herinneren dat er denk ik op wees dat de raad rekening moest houden met een planschade die iets meer is dan €100.000, -. Wij vonden dit toch wel vreemd, maar misschien is het geheugen van de portefeuillehouder wat beter dan die van de VVD. Dat hoor ik dan graag. De eerste spreker, de heer Boen, begon daar ook over en dat betrof schuldhulpverlening. Wij konden dat niet traceren, het is ook de najaarsnota, dat geef ik toe, maar wij hebben daar een budget van, oorspronkelijk budget, van €425.000, -. Daar heeft de portefeuillehouder om een verruiming voor gevraagd en ook gekregen, maar wij gaan ervanuit dat voor komend jaar, 2013, de heer Boen sprak ook al over eigen bijdrage, dat toch weer het beoogde doel zal zijn dat budget van die €425.000, -. Daar wil ik toch wel graag een reactie op van de portefeuillehouder. En dan als laatste voorzitter, wat ons opviel dat zijn toch wel de reserves versus de risico bij de grondexploitatie. Die zijn nagenoeg in evenwicht, de reserve die geeft dacht ik aan, even ronde getallen, van 830.000, het risico zit zo rond die 800, maar als ik dan even daarvoor kijk dan staat daar, dat betreft dus die 800, slaat op 10% van de strategische voorraad en onderhanden werk. Nou ja 10x 800 dat is nogal makkelijk uit te rekenen, dat is ongeveer 8 miljoen, dus de vraag die ik daaraan wil koppelen; voor hoeveel is dat eigenlijk, heeft dat betrekking, dat onderhanden werk wat u daarbij vernoemd of is dat voor hoofdzaak op onze voorraadspositie. Dat wil ik toch wel graag van u weten. Want dat kon ik er namelijk niet uit destilleren. Tot zover.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Borgesius. Meneer Pals D'66.
  • 0:8 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, ja ik kan kort zijn, ik sluit mij helemaal aan bij de opmerking ook van de heer Boen en ik wacht de beantwoording daarop af.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Plieger, CDA.
  • 3:19 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Dank u wel voorzitter. We verwachten dit jaar zoals de heer Van Beek ook aangaf een tekort van ruim 1,5 miljoen op de reguliere exploitatie, maar laten we wel zijn dit is 2,2 miljoen minder tekort dan we vorig jaar rond deze verwachten over 2011. En met de Essent gelden toen der tijd werd uiteindelijk in 2011 geëindigd met ruim 3,2 miljoen, wat betreft het rekening resultaat. Maar dat we er dus minder voorstaan dan vorig jaar dat vinden wij niet. Dan hebben we ook dit jaar ook nog te maken met die algemene uitkering, die lager is, en de uitkering voor WMO, oftewel het lijkt de goede kant op te gaan als het om onze financiële zaken gaat. Voorzitter, ja als het om de schuldhulpverlening gaat, wij hebben bij de algemene beschouwingen hebben wij gevraagd wanneer de evaluatie komt, wij hebben toen gevraagd en we hebben ook gedacht gehoord te hebben dat die evaluatie van het eerste jaar rond de perspectiefnota zal komen volgend jaar, maar wat gaan wij doen met het pluspakket. Jaarlijks zal de raad ten aanzien van de activiteiten, dus voor komend jaar of terwijl dat pluspakket, een besluit nemen. Krijgen wij dat nog in de raad. Dan als het gaat om de voorzieningen van de minima, daar is een overschrijding van €390.000, - en één daarvan is de kosten van de bewind voering waarvan u aangeeft dat deze nogal explosief gestegen zijn. Als CDA willen wij erop aandringen te onderzoeken of er doelmatiger met het geld kan worden omgegaan en wij vragen u dan ook hoe kijkt u hier tegenaan. Dan heeft u het over €120.000, - dan zijn effecten van wijzigingen en referte eisen die blijkbaar nog niet volledig tot uitdrukking komen. is dat in de tijd nog niet tot uitdrukking dat het komt of heeft het ook te maken met dat bepaalde dingen nog niet uitgewerkt zijn. En als laatste, wij lezen daar bij de controle van de Persoonlijk Gebonden Budget, vorig jaar kwam u tot de conclusie dat er over, of dat toen der tijd in elk geval €102.000, - niet verantwoord kon worden, nu is dat teruggelopen naar €25.000, -, vinden we op zich heel positief en blijkbaar wordt er duidelijker door de mensen ook de boel verantwoord, maar heeft dit inderdaad te maken daarmee of heeft dit ook te maken met een andere wijze van controle die dit jaar plaatsvindt. En dan als laatste voorzitter, de riolering bij de, in de najaarsnota wordt daar het een en ander voor gevraagd. Zelfs een aanvullend budget werd nog middels een mail aan ons ook gevraagd, de vraag is, is de relining die nu plaats vindt is die ook duurzaam, dat het minder ingrijpend is en minder kostbaar, dat begrijpen wij, maar hoe duurzaam is dit. Dit waren onze vragen voorzitter.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Plieger. Dan geef ik het woord aan wethouder financiën, wethouder Van der Kolk.
  • 0:49 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Dank u wel voorzitter. De heer Van Beek die schetst een algemene lijn die wat mij betreft ondersteuning is van het uitgezette beleid, met oog voor de risico’s en het formuleren van beleidsarm beleid en het effectueren van voorgenomen bezuinigingen. Zo dadelijk bij de behandeling van de begroting zullen we daar nader over praten, maar zo ontvang ik in ieder geval ook dat bericht. Ten aanzien van de controle van het PGB budget schetst de heer Plieger op bladzijde 27, ik heb hem net zelf er ook even op nageslagen, dat 25.000 niet kan worden verantwoord, ja dit is op basis van 100% controle die voeren wij altijd nog door, maar dat is wel een vervolg op een eerdere slag die we het jaar ervoor hebben gemaakt. Dus misschien kan je dit inderdaad duiden als gewoon een positief beleid en slagen mensen er ook beter in om hun verantwoording op een goede manier te formuleren en te doen.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan de schuldhulpverlening en het minimabeleid, wethouder Bieze.
  • 0:31 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja, voorzitter dank u wel. Nu moet ik even mijn aantekeningen weer hebben, het is de eerste keer dat ik de i-pad zo gebruik.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   heeft u even?
  • 0:9 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja, ik zag mijn collega Hamster dat doen en dat is toch wel hartstikke handig om notities te maken in de i-pad.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ga uw gang.
  • 8:20 E. Bieze
   E. Bieze
   Voorzitter, de schuldhulpverlening. Zoals u weet heb ik uw raad gevraagd om in het kader van toename van aanvragen schuldhulpverlening om het aantal intakes te verhogen van 180 naar 240 dit jaar. U ziet in de najaarsnota dat ons dat €120.000, - extra kost. Waarvoor dank als u deze najaarsnota natuurlijk aanneemt. Dan wordt de vraag gesteld van hoe zit dat nu met de aanvullende maatregelen die in het kader van de schuldhulpverlening zijn genomen. En dan moet ik u eigenlijk even uitleggen dat er twee soorten maatregelen zijn. Een aantal maatregelen die door de gemeenschappelijke regeling zijn genomen van de kredietbank in Assen, maatregelen die wij ook hebben opgevolgd. En dan hebben we het dus over de extra bijdrage die door de PvdA wordt genoemd, van klanten die langer dan 5 jaar in de schuldhulpverlening c.q. budgetbeheer zitten. Zoals u weet is de periode van 5 jaar al 2 jaar dan gemiddeld gebruikelijk is, gemiddeld zit de klant dan ongeveer 3 jaar in de schuldhulpverlening. Wij hanteren nog een 5 jaarlijkse termijn en wij hebben met elkaar vastgesteld dat het wel eens goed zou zijn dat mensen toch een prikkel ontvangen om na 5 jaar in de budgetbeheer c.q. schuldhulpverlening te hebben gezeten, mensen die dan eigenlijk ook klaar zijn met het traject, wat als mensen zelf willen beslissen en zelf tot de conclusie komen dat ze door willen gaan met schuldhulpverlening dat we daarvan vragen van mensen; u hoeft niet meer hulp van ons te gebruiken, u kunt zelfstandig weer op uw financiële benen staan, maar als u dan toch wilt dan gaan wij u een bijdragen vragen en die bijdrage die zal dan €50, - per maand bedragen. De mensen die dus echt hulp nodig hebben, ook na 5 jaar, die blijven wij ondersteunen en aan mensen die die eigen bijdrage niet kunnen betalen die hoeven die bijdrage dan ook niet te betalen, maar mensen die dus echt klaar zijn met dat traject, maar die zeggen van wij willen doorgaan, daarvan gaan wij een eigen bijdrage vragen. De heer Boen vraagt ook van wat is er landelijk aan expertise, liggen er benchmarks, ik moet u zeggen dat dit een vrij nieuw instrument is. het opleggen van eigen bijdrage in de schuldhulpverlening. Daar hebben weinig gemeenten nog ervaring mee, dus ik kan u ook nog niet zeggen wat de resultaten zijn. Wat is dan de uitstroom op basis van het heffen van een eigen bijdrage, dat zullen wij nauwlettend gaan volgen en nauwlettend gaan monitoren. En nou het effect moet natuurlijk wel zichtbaar zijn, als het geen effect heeft dan heeft zo’n maatregel geen zin, maar het effect moet dus wel zichtbaar worden na verloop van tijd. Ik zei u net van er zijn twee soorten van maatregelen op gemeenschappelijke regeling niveau zijn er een aantal maatregelen genomen op basis van het bevorderen van uitstroom, daar is dit er een van. Ik wil u er nog wel een noemen, dat is meer kijken naar met welke mensen hebben we te maken, met welke doelgroepen hebben we te maken en proberen vanuit dat gezichtspunt meer maatwerk en beter maatwerk te leveren richting onze klant en dat is wel een hele belangrijke, die is nog wel ook bij de GKB in ontwikkeling en ook bij andere schuldhulpverleningsinstanties en dat is ook nieuw voor deze business dus kijk nou eens echt naar je klant en kijk naar doelgroep en zet dus doelgroep gericht beleid op deze doelgroepen op. Het terugbrengen van de wachtlijst, u hebt geld beschikbaar gesteld om extra inzet te plegen op de schuldhulpverlening, ik kan u zeggen dat de wachttijd fors is afgenomen, maar dat we nog niet op de verplichte wettelijke 4 weken zitten. We zitten zo tussen de 8 en de 11 weken, alle urgente gevallen die echt urgent zijn die pakken wij ook echt eerder. Dus als wij signalen ontvangen dat mensen echt in de problemen zitten dan is één telefoontje naar het GKB en dan wordt er contact opgenomen met de klant en wordt die klant dus met voorrang behandeld. Die tweede set maatregelen dat zijn maatregelen die wij als gemeente Stadskanaal specifiek zelf in onderzoek hebben. En dan kunt u denken aan, en ik denk dat daar ook een beetje de verwarring inzit, dan kunt u dus denken aan het opleggen van een eigen bijdrage voor alle mensen die bijvoorbeeld op maximaal of boven, nee die vanaf 120% bijstandsniveau zitten of daarboven. En dan ga je dus mensen die beginnen met een traject al een eigen bijdrage vragen. Zo hebben we nog een aantal maatregelen die we in onderzoek hebben. Daar hebben we nog geen uitsluitsel over, daar moet nog, ook binnen het college, een besluit over worden genomen, maar ook dat set maatregelen zit er dus aan te komen en nou beide maatregelen zijn dus wel bedoeld om ja toch wel wat drempels op te leggen voor mensen die richting de schuldhulpverlening willen en ook prikkels te geven om de uitstroom te bevorderen, want we zien nu natuurlijk wel een enorme instroom van nieuwe klanten, dat heeft ook alles te maken met de financiële crisis zoals die op dit moment toeslaat, daar bent u ook van op de hoogt dat heeft allerlei effecten en wij moeten natuurlijk deze mensen helpen, maar we moeten ook kijken van de mensen die hulp nodig hebben, maar die toch iets kunnen betalen aan een bijdrage om te kijken of we daar bepaalde prikkels neer kunnen leggen. De VVD heeft nog een vraag gesteld over het budget voor 2013, of dat €425.000, - zal moeten zijn of dat we naar hogere aantallen zouden moeten. De verwachting is dat we in 2013 eigenlijk in dezelfde situatie zitten als in 2012. Ik kan u niet voorspellen waar we in 2013 op uit zullen komen, er is nu een groei die is duidelijk zichtbaar, maar waar de grens van die groei ligt is op dit moment totaal niet duidelijk. dus ik weer niet waar wij in 2013 op uit gaan komen, het signaal vanuit de raad is voor mij duidelijk, er mogen geen wachtlijsten ontstaan, of zo min mogelijk. Ik ga er vanuit dat u dat gestand doet en als dat niet zo is dan hoor ik dat graag van u, maar het betekend dus wel dat we heel goed de vinger aan de pols moeten houden op dit gebied en dat we eventueel in 2013 dus weer moeten gaan bijsturen. De evaluatie hebt u over gesproken, meneer Plieger de evaluatie toegezegd voor de perspectiefnota 2014, even goed nadenken over de datum, die zullen wij u doen toekomen, dat pluspakket, volgens mij is het zo dat we dat in overleg met de raad vaststellen en dat u jaarlijks dus budget vaststelt voor het pluspakket.
  • 0:3 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   dus voor komend jaar?
  • 0:4 E. Bieze
   E. Bieze
   ja, volgens mij staat dat
  • 0:8 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   komt dat op de agenda? ja, kijk voor komend jaar dan, hoe gaat dat. Krijgen we daar nog een voorstel voor.
  • 0:7 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja, volgens mij….maar ik, daar moet ik even over nadenken, volgens mij stond daar ook iets over in de begroting, maar dat weet ik niet…
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Plieger, refereert u aan de vraag om over de extra maatregelen voor het minimabeleid waar de wethouder…nee?
  • 0:10 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Nee, ik refereer aan dat wij jaarlijks ten aanzien van de schuldhulpverlening als raad het pluspakket vaststellen. Dat hebben wij zo in de….
  • 0:02 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Het gaat over het stuk; integrale schuldhulpverlening, daar staat in dat wij jaarlijks een
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Deuring wilt u even de microfoon aanzetten als u aanvult.
  • 0:45 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Ja, wij hebben het stuk, even kijken. Na het integrale schuldhulpverlening, en op een gegeven moment staat daar in dat wij dus als raad jaarlijks, per jaar wordt vastgesteld of een extra specifieke doelgroep programma moet aangeboden worden, het zogenaamd pluspakket. Pluspakket moet voorkomen dat bijvoorbeeld jongeren schulden gaan maken en de raad beslist jaarlijks of zij hiervoor extra middelen beschikbaar voor stellen. En voor het eerst gaat dat dan in, in 2012 dus we moeten voor 2013 moeten we dan daar een budget voor beschikbaar stellen, als we dat willen. Maar ik heb het niet gelezen in het programma begroting.
  • 0:6 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   En voor zover wij hebben kunnen zien staat het ook niet op de lange termijn agenda.
  • 0:13 E. Bieze
   E. Bieze
   Ok, nou dan moeten we dat even checken voorzitter. Volgens mij heb ik dan de vragen beantwoord.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik heb nog staan het minimabeleid van het CDA, de overschrijding van 390 en of het doelmatiger kan in het kader van de bewind voering.
  • 1:18 E. Bieze
   E. Bieze
   Oh, de bewindvoering. Ja, bewindvoering maar dat stond ook wel in de stukken, bewindvoering. Zijn wij verplicht om, als daar een aanvraag voor wordt ingediend, en meestal gaat het om notaris- en advocaatskantoren. Zijn wij verplicht als mensen dat zelf niet kunnen betalen om dat vanuit Bijzondere Bijstand te betalen, en het gaat om een groot bedrag en wij zien ook dat het aantal bewindvoeringen al vanaf 2010 stijgt. Het aantal bewindvoeringen is nu al hoger, in 2012 dan ten opzichte van 2011. Het GKB vervult, als je even kijkt naar het GKB en je zou dan verwachten dat het GKB daar een behoorlijke rol in vervult, dat is dus niet het geval. Ja misschien is het handig om even dan het proces weer te geven. Klanten kunnen dit zelf regelen, die stappen naar een advocaat en die zeggen van nou ik heb bijvoorbeeld een familielid die onder bewind moet worden gesteld, dat hele proces gaat buiten ons om. Tot het moment dat de kantonrechter een uitspraak heeft gedaan en die uitspraak die geldt dan ook voor de gemeente als de gemeente die kosten vanuit de Bijzondere Bijstand moet dragen.
  • 0:3 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Plieger.
  • 0:28 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Voorzitter, wij begrijpen prima dat daar een zeg maar een besluit van een rechter of iets anders achter zit, alleen wij menen toch op te moeten merken dat de kosten zodanig oplopen dat wij u dringend verzoeken om te kijken op welke manier kunnen wij toch doelmatiger met dit geld om gaan. En het verhaal wat u doet hoe het in elkaar zit dat weten wij, maar wij
  • 1:12 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja. Nee, maar ik was ook nog niet klaar met mijn verhaal, maar. u hebt gevraagd om te onderzoeken van hoe zit dat nou met die toename en hoe zit dat nou met dat geld, kunnen we dat doelmatiger gaan besteden, kunnen we bijvoorbeeld bij het GKB, de rol van het GKB vergroten en het tarief eventueel verlagen, daar doen wij al onderzoek naar. Want het legt wel een groot beslag op ons minima beleid en op het budget wat daar voor beschikbaar is. En ons is er natuurlijk ook heel veel aan gelegen om die kosten qua bewindvoering zo laag mogelijk te laten zijn, laat dat duidelijk zijn. Dus wij zijn ook nu al aan het kijken van wat is nou de oorzaak dat wij zoveel bewindvoering hebben, wat is nou de oorzaak dat wij zoveel betalingen moeten verrichten en wat kunnen wij eventueel doen, want het gaat wel om wettelijke regelingen, wat kunnen wij binnen de wettelijke kaders doen om die kosten voor bewindvoering meer in de greep te krijgen. Wij zijn bezig met dat onderzoek en u krijgt daar uitslag van.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Plieger, CDA.
  • 0:10 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Voorzitter, bedankt voor het laatste. Dan nog even terugkomen op die schuldhulpverlening, als het gaat om het pluspakket, ik neem aan dat wij in een volgende raadsvergadering daar uitsluitsel over krijgen.
  • 0:4 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja, krijgt u.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Daarmee de vragen..Meneer Boen, PvdA.
  • 0:56 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Ja, voorzitter dank u wel. Ik ben blij met de toelichting van de portefeuillehouder ten aanzien van het verhaal over de schuldhulpverlening zoals dat in de najaarsnota staat. Er komt in ieder geval een behoorlijke hoeveelheid aanvullende informatie bij. Ik zou het op prijs stellen als in ieder geval ook een soort van schriftelijke weerslag van dit verhaal naar ons toe zou kunnen komen, want met name de uitleg over de twee soorten maatregelen die er zijn, en wat die maatregelen bedoelen, denk ik dat die voor ons belangrijk is. tweede punt is dat ik ook moet vaststellen dat er op dit moment blijkbaar een wachttijd is van 8 tot 11 of 12 weken, dat is natuurlijk toch een iets ander bedrag dan de 4 weken die hier als streeftijd worden genoemd, kan de portefeuillehouder aangeven wat voor termijn wij ongeveer op die vier zijn uitgekomen.
  • 0:46 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja, kijk wij werken op dit moment natuurlijk een achterstand weg. En het heeft natuurlijk ook met inzet van personele middelen te maken. Het GKB kan niet zo even een blik schuldhulpverleners naar boven halen en zeggen van nou werk maar even voor Stadskanaal die wachtlijst weg en binnen de kortste keren zitten we op 4 weken wachttijd. Wij hebben altijd ook een wachttijd van 8 weken gehanteerd binnen de gemeente Stadskanaal. Vier weken is wel het streven, maar ik kan u op dit moment niet aangeven op welke termijn wij op die 4 weken komen te zitten. Want dat heeft ook alles met nou ja zeg maar kosten/baten te maken.
  • 0:5 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Maar zo gauw u het wel weet dan komt u het ons wel vertellen.
  • 0:2 E. Bieze
   E. Bieze
   ja, natuurlijk kom ik u dat vertellen, jazeker.
  • 0:2 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   ja, ok.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Borgesius, VVD. Ik kom zo bij u meneer Kanter. Meneer Borgesius.
  • 2:0 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, dank u wel voorzitter. Wij hebben toch een beetje een dubbel gevoel bij het antwoord wat de wethouder geeft. En ongetwijfeld zal hij zich dan afvragen waarom. Kijk wij hebben in de programma begroting, in die hele programma begroting 2013, hebben wij niets kunnen lezen dat u zeg maar voor een verhoging vraagt van het krediet of wat dan ook ten aanzien van schuldhulpverlening, althans ik zeg duidelijk wij hebben dat niet kunnen lezen. U begon uw inleiding met van ja ik denk dat ik toch wel meer geld nodig ben enzovoort, enzovoort, wij hebben dat doorgetrokken, wij hebben daar het budget, eerst u bedankte nog maar u had dat geld al gekregen want u hebt de raad er al om gevraagd om die additionele €120.000, - voor die extra 60 plaatsen. Maar dan bevreemd het mij van zoals u het verhaal nu brengt kunnen we er rustig rekening mee houden dat we volgend jaar ook weer, dat u terugkomt naar deze raad en weer om een krediet van laten we zeggen tussen de 100 en €150.000, - gaat vragen. Bij ons wekt u de indruk, waar met name ook de heer Boen over sprak, waar u ook antwoord over gaf, wanneer 120% van de bijstandsnorm, een bijdrage vragen of mensen op vrijwillige basis ook bijdrage betalen na 5 jaar, u heeft dit allemaal verteld. Dat u daarmee tot doel zou hebben om toch, laten we maar zeggen die 240, die 180 plus die 60 waar we nu over spreken, om die dan toch weer binnen dat budget te krijgen van die €425.000, -. Maar ik heb nu stellig de indruk dat wanneer wij juni, augustus 2013 dat u hier weer richting de raad komt en zegt van; ik ben, wat ik zojuist naar u uitsprak, toch weer 100 tot €150.000, - nodig. En daarvan vind ik dus in die programma begroting helemaal niets terug.
  • 1:13 E. Bieze
   E. Bieze
   Nee. Ik begrijp uw vraag meneer Borgesius, maar u hebt als raad vastgesteld dat we een aantal jaren €425.000, - aan budget beschikbaar hebben. U hebt mij ook horen zeggen dat er een aantal maatregelen aanstaan, er zijn al een aantal maatregelen genomen die effect zullen moeten hebben op instroom c.q. uitstroom. Er komen specifiek voor de gemeente Stadskanaal nog een aantal maatregelen om te kijken of ook daar op de instroom en de uitstroom kunnen beperken, we moeten wel even kijken van wat de effecten van die maatregelen zijn en niet op voorhand al zeggen van nou we gaan in 2013 ook maar uit van 240 nieuwe intakes, want wij hebben al jarenlang een groei gezien, het zou best zo kunnen zijn heb ik gezegd dat we volgend jaar ook nog een groei kunnen zien, maar we komen op een bepaald moment natuurlijk wel aan een plafond van het aantal nieuwe gevallen. En om dan op voorhand bij u aan te geven van ik wil voor 2013 zoveel geld extra hebben, ja dat vind ik dan niet de goede methode.
  • 0:23 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ok, dat kan ik begrijpen. Op dit moment kunnen we daar ook mee leven. Dan wil ik u voor wat betreft de onderhandelingen die u waarschijnlijk toch nog weer met de kredietbank gaat voeren, Drenthe, ook voor 2013 neem ik aan of is dat al gepasseerd station. Gaan we die onderhandelingen nog voeren voor 2013 of niet.
  • 0:7 E. Bieze
   E. Bieze
   Nee, 2013 zijn een aantal maatregelen genomen op gemeenschappelijke regeling niveau, daar heb ik u net uitleg over gegeven, dat is de bijdrage
  • 0:8 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   ja,nee dat vraag ik u niet ( er klinkt een luide pieptoon) Ik heb mijn telefoon ook nog aan.
  • 0:3 E. Bieze
   E. Bieze
   nee, mijn vijf minuten zijn om.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dit is een gouden i-pad.
  • 0:4 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Ik geloof dat dit het signaal was voor gebak voor de volgende keer.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Volgens mij zit de spreektijd van de wethouder er gewoon op.
  • 0:2 E. Bieze
   E. Bieze
   dat zei ik al
  • 0:3 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   dan vind ik mijn uitleg iets plezieriger.
  • 0:26 E. Bieze
   E. Bieze
   Nee, maar voorzitter de VVD fractie geeft aan van hoe zit dat nou. Wij hebben natuurlijk constant overleg met het GKB over de matching van die 425.000 in combinatie met het aantal mensen, aantal klanten wat instroomt. En wij zijn natuurlijk constant bezig om die kosten in de hand te houden, dat is
  • 0:16 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Daarom vroeg ik u dit ook en ik zal, ik wil u wel een richting opsturen, ik hoop dat u die onderhandelingen nog moet gaan voeren, voor 2013, voor wat betreft de, voor wat voor bedrag u per intake gaat betalen.
  • 0:4 E. Bieze
   E. Bieze
   Nee die, dat is vastgesteld.
  • 0:2 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ook voor 2013
  • 0:0 E. Bieze
   E. Bieze
   ja, volgens mij wel.
  • 0:2 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   ja, u zegt volgens mij wel.
  • 0:1 E. Bieze
   E. Bieze
   ja.
  • 0:59 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Nou ja, laat ik u dan maar één ding meegeven, wat mij gewoon opviel dat u 160 intake gesprekken heeft ingehuurd voor dat bedrag wat ik heb genoemd, zo’n €425.000, -. U heeft daar een aanvulling voor gevraagd van 60, daar hebt u €120.000, - voor gekregen, als ik dat eerste deel op het bedrag van die 425 dan kom ik nagenoeg uit op €2.500, - per intake, doe ik die 60 erbij op die 120 kom ik op 2000. Dat vond ik eigenlijk, die 60 die u bij heeft gekocht tegen 2000 per intake niet in verhouding staan ten opzichte van hetgene wat u al had gekocht, want ik mag toch aannemen dat de vaste kosten die een dergelijke organisatie ook heeft, al voor een groot gedeelte, zo niet dan allemaal, al verdisconteerd zaten in die eerste 180 intake gesprekken die u heeft ingekocht. En dat wil ik u meegeven als u nu weer gaat onderhandelen, want ik vind het verschil van 500 voor die 60 extra die u heeft gekocht, vind ik minimaal en slecht uitgehandeld.
  • 0:4 E. Bieze
   E. Bieze
   constatering voorzitter.
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   dat zegt u
  • 0:1 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   ?????
  • 0:02 E. Bieze
   E. Bieze
   nee, maar ik zal daar naar kijken.
  • 0:26 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Misschien dat er eventueel bij de behandeling van de begroting zo meteen op dit punt nog teruggekomen kan worden en eventueel met de toelichting en anders heeft denk ik de wethouder de zeg maar constatering heel duidelijk gehoord voor waar de ruimte nog wel aanwezig is. De heer Plieger, nee ik maak een fout, sorry meneer Plieger ik had beloofd eerst naar meneer Kanter te komen na de discussie van meneer Borgesius. Meneer Kanter, PvdA.
  • 0:05 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Ja, dank u wel voorzitter. Ja ik blijf toch wel een beetje verbaasd over die 4 tot 11 weken wachttijd. We hebben aangegeven dat wij wachttijden maximaal op 4 weken willen hebben, de wettelijke termijn, we zitten nu blijkbaar op 4 tot 11 weken, we worden gevraagd om extra geld te doneren om juist die wachtlijsten te voorkomen, €120.000, - extra en de wethouder kan geen richting geven wanneer we weer op die 4 week zitten, daar heb ik wat moeite mee en zeker met de aanvulling; het is voor ons ook een kosten/baten analyse. En dat laatste mag u mij uitleggen.
  • 0:08 E. Bieze
   E. Bieze
   nou, ja kijk.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ik kijk, sorry wethouder, ik kijk eerst ook even naar de...nee, ga uw gang.
  • 0:13 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja, ik heb u gezegd we hebben natuurlijk met inzet van mensen te maken vanuit het GKB. Die kunnen ook een bepaalde workload aan op dagbasis
  • 0:10 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Maar wij hebben diensten ingekocht, wij hebben juist zaken uit dit huis geplaatst en bij een externe ingekocht om juist dit soort problemen niet te hebben.
  • 0:01 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja. Nee, maar wij hebben natuurlijk, u hebt extra geld beschikbaar gesteld, daar moet extra inzet op intake worden gepleegd, wij hadden een langere wachttijd dan die 8 tot 11 weken tot voor kort. Dat is nu dus ingehaald en wij streven er natuurlijk naar om zo snel mogelijk naar 4 weken wachttijd te komen.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   meneer Kanter.
  • 0:07 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Wij hebben geld beschikbaar gesteld om terug te komen naar die 4 weken.
  • 0:3 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja, maar daar is wel even tijd voor nodig.
  • 0:12 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Ja, maar ik neem toch aan dat u daar afspraken over hebt gemaakt. Als GKB zegt; wij hebben daar geen mensen voor, waarom kopen wij dan extra in. Ik ben even een beetje het verband kwijt.
  • 0:21 E. Bieze
   E. Bieze
   Zij hebben daar wel mensen voor, maar bovenop het werk wat er normaliter binnen het GKB al is, is nu een plus gezet van extra intakes voor het GKB, daar heb je even tijd voor nodig om die extra plus terug te brengen naar nou dat we weer op die normale 4 weken wachttijd zitten.
  • 0:5 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Dan ben ik nieuwsgierig naar die tijd die ze daar voor nodig hebben.
  • 0:4 E. Bieze
   E. Bieze
   Dat begrijp ik, dat kan ik u op dit moment niet hard toezeggen.
  • 0:01 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Maar dat hebt u toch met ze overlegd? Van wanneer zit u weer op die tijd, want daarvoor gaat u denk ik naar hun toe.
  • 0:07 E. Bieze
   E. Bieze
   Wij hebben overlegd met het GKB om zo snel mogelijk van, nou ja ik het was
  • 0:15 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Voorzitter, dit zijn geen smarte afspraken, zo snel mogelijk, dat kan ook een jaar zijn of twee jaar, het is maar net hoeveel mensen er beschikbaar zijn. Dit is wel een heel serieus onderwerp wethouder, hier kunt u niet wegkomen met van; zo snel mogelijk. Hier wil ik gewoon harde afspraken over hebben.
  • 0:25 E. Bieze
   E. Bieze
   Nou ik zeg u toe van ik zal straks even overleg voeren, wij hebben overleg gevoerd met het GKB, wij hebben afgesproken dat het GKB zou snel mogelijk die extra intakes uitvoert en dat de wachttijd teruggebracht wordt naar vier weken. Wij hebben niet keihard gezegd van u zult op die en die datum op die vier weken zitten.
  • 0:5 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Nee maar dat moet toch onderdeel uitmaken van de onderhandeling wethouder.
  • 0:2 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja, nee, maar....
  • 0:22 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik heb het gevoel dat we een beetje in een kringetje ronddraaien over deze vragen. Ik kijk ook even naar de wethouder of hij behoefte heeft om zo meteen misschien even met de ambtelijke bijstand te verifiëren van waar staan we precies. Is dat het geval? Want dan stel ik voor om de vragen eventueel verder te behandelen bij de begroting. Mag dat heren?
  • 0:3 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Wat mij betreft uitstekend.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Op uw wenken bediend. Meneer Kanter is dat een goed voorstel?
  • 0:1 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   prima
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ja. Meneer Plieger u had nog behoefte om te reageren?
  • 0:55 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Ja, nou even los van de bedragen en, nee laat ik het zo zeggen; wij hebben een bedrag extra beschikbaar gesteld om iets gerealiseerd te krijgen. In wat voor tijd is hier blijkbaar nog niet aan te geven, kan ik mezelf persoonlijk wel iets, of kunnen wij ons wel iets bij voorstellen als je misschien niet precies de instroom weet. Maar goed daar maak je volgens ons ook afspraken over. Daarnaast heb ik horen zeggen dat wij sowieso teruggaan naar vier weken. Ja, sowieso teruggaan naar vier weken en een bedrag wat al vastgesteld is, ja als dat haaks op elkaar gaat staan, in die zin dat het bedrag bijvoorbeeld te weinig is om naar vier weken terug te gaan, dan weet ik niet, of dan verwacht ik toch dat u daar mee terugkomt naar de raad om te gaan overleggen wat gaan we doen. Want de situatie kan zo uit de hand lopen dat je misschien wel weet ik veel wat moet om die periode te handhaven.
  • 0:28 E. Bieze
   E. Bieze
   Nee, maar dat heb ik u al gezegd, zo gauw aanleiding is om terug te komen dan kom ik daar mee terug. Wettelijk is vastgelegd dat we naar vier weken terug moeten. Dus dat betekend dat vier weken is vier weken en we hebben altijd in Stadskanaal acht weken gehanteerd. Wettelijk vanaf 1 juli is het vier weken, dus wij gaan zo snel mogelijk terug naar vier weken.
  • 0:21 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Aspect betrekken we bij de rest van de vraag meneer Plieger. Daarmee de vragen beantwoord? Dat is het geval. Dank u wel wethouder. Gaan we naar de vragen die nog open staan voor wethouder Bessembinders, over de planschade, grondbeleid en de riolering.
  • 0:59 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Voorzitter, als het gaat om die planschade, kijk bij het vaststellen van bestemmingsplannen vestigen wij niet de aandacht op risico’s van planschade omdat ons dat niet wijs lijkt. Bij individuele projecten waarvoor bestemmingswijziging nodig is daar sluiten wij met de betrokken partijen een overeenkomst zodanig dat wij eventuele planschade verleggen naar de initiatiefnemer en als het gaat om de reserve bij de grondexploitatie dan kan ik mij voorstellen dat dat iets verwarrend is wanneer daar staat boekwaarde + onderhanden werk. Maar als u in de paragraaf grondexploitatie van de begroting kijkt, dan staat daar ook heel duidelijk een omschrijving van de boekwaarde, dat is dan nog 7,5 miljoen in dit geval 8 miljoen dus het is 10% van de boekwaarde. Dank u wel.
  • 0:5 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Maar die 7,5 had ik wel gelezen, maar de begroting was nog niet aan de orde portefeuillehouder, vandaar.
  • 0:22 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja, nee, klopt. Dan over de riolering, als het gaat om relinen voorzitter, dat is inderdaad heel duurzaam. Zelfs zo duurzaam dat wij dat in dezelfde periode afschrijven als wanneer wij overgaan tot reguliere vervanging van de riolering zijnde 60 jaar. Dank u wel.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Hamster, nog een opmerking naar aanleiding van het leerlingenvervoer?
  • 1:06 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Ja, de vragensteller voorzitter die zei ik zal er niet verder op ingaan dat kon ik in het voorjaar wel. Nou dan zal ik ook niet verder op ingaan, maar misschien nog wel overwegingen meegeven richting het voorjaar. U weet de heer Borgesius is geroemd om zijn geheugen, maar de heer Borgesius weet dan ook dat wij een contract hebben tot 2015 met een hele reeks buurgemeenten en dat de overschrijding die hier genoemd staat het gevolg is van de loon- en prijsstijgingen zoals we die allemaal merken op allerlei terreinen en ook als ik bij de pomp sta betaal ik heel wat meer dan drie jaar geleden. Als u nadenkt over het aantal kinderen en de wijze waarop we die op dit moment vervoeren, en dan hebben we het meest recente cijfer van 29 oktober, gaat over 126 kinderen waarvan slechts één op basis van het bijzonder onderwijs verder vervoerd wordt dan hij gedaan zou worden op basis van zijn beperkingen alleen, dus daar zit ook weinig ruimte in. Dus het lijkt mij, het lijkt ons het beste om het hier gewoon in 2014-2015 weer over te gaan hebben op het moment dat er een nieuw contract op stapel staat en uiteraard de vervoerder scherp te houden op de afspraken die er staan. Dank u wel.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Borgesius, VVD.
  • 0:40 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Nee, maar de wethouder die geeft in feite al een beetje antwoord richting ons voorzitter. Wij hebben ook duidelijk gezegd dan zullen we daar t.z.t. wel mee gaan komen van waar u zegt wanneer dat het contract afloopt, vanzelfsprekend was ons dat wel bekend vandaar ook dat we er nu niet mee komen en dat we dat gewoon even bewaren. Want dat we een contract hebben dat wisten wij ook. Ik heb alleen tegen u gezegd en uitgesproken dat we dit toch heel nauwgezet zullen gaan volgen. en du moment wanneer wij kans zien, want dan zullen we daar in mei volgend jaar wel mee moeten komen, want het jaar daarop is het namelijk al 2014. Dus vandaar dat ik mij in die bewoordingen zo heb uitgesproken.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Hamster.
  • 0:4 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Bent u op tijd. Dank u wel voorzitter.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Behoefte aan een tweede termijn omtrent de najaarsnota? Niet het geval. Dan is die daarmee vastgesteld. [voorzitter klopt met hamer] Gaan we over naar het volgende agendapunt
  • 0:2 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Voorzitter, excuus, u hebt de hamer al laten vallen.
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ja
  • 0:9 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Maar ik had dat eigenlijk willen doen vóór dat u de hamer liet vallen. Maar volgens mij hebben we nu een onrechtmatig besluit genomen.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Vertel.
  • 0:20 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Er staat in de beslispunten onder 2; budgeten voor investeringen genoemd in hoofdstuk D. Dat heb ik hier staan en ook op mijn i-pad. En naar mijn idee moet dat hoofdstuk E zijn, want u vraagt dacht ik toestemming voor investeringen en niet voor de financiële beschouwingen.
  • 0:4 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   geef hem maar gewoon gelijk
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ja, dat wil ik ook wel.
  • 0:1 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Wat zegt u.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Bessembinders stelt mij voor om u maar gewoon gelijk te geven.
  • 0:08 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Nou dat is wel de weg van de minste weerstand. Ik zou toch graag zien dat u dat even controleert.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ja, ik ga kijken.
  • 0:3 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   dank u voor de toevoeging.
  • 0:21 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   1 en 2 van de najaarsnota, de budget voor investering genoemd in hoofdstuk D en dat moet zijn hoofdstuk E. U heeft gelijk. Met die correctie mag ik dan constateren meneer Borgesius dat we hem conform vaststellen, nee niet conform, maar met die wijziging vaststellen.
  • 0:2 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ik ??? dat we een rechtmatig besluit hebben genomen.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   [voorzitter klopt met hamer] Als u me nou iets eerder waarschuwt.
  • 0:1 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   ja, maar u was zo snel.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ja
 • 12 Programmabegroting 2013
  • 12. Programmabegroting 2013 (43,01 KB)12.1. Programmabegroting 2013 (526,81 KB)12.2. Evaluatie bestuursakkoord 20102014 (381,62 KB)
  • 0:24 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Goed, gaan we naar het volgende agendapunt en dat is de begroting 2013. Zitten er in het voorstel, meneer Borgesius, zitten er in het voorstel, in het voorgestelde besluit, zaken die nu gecorrigeerd moeten worden voordat ik te snel de hamer straks weer hanteer. Zo ja, mag ik ze dan nu weten.
  • 0:2 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Nee, ik zou het niet weten.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, dank u wel. Wie
  • 0:1 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   op het moment
  • 0:36 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok. Wie wil het woord voeren over de begroting 2013. Meneer Boen, meneer Gelling, meneer Borgesius, meneer Plieger, meneer Hekking, mevrouw Sterenborg. Ik ga naar grootte van de partijen, meneer Boen en meneer Pals, ja. Meneer Boen PvdA.
  • 0:13 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Ik heb begrepen dat er een spreektijd is van ongeveer 5 minuten, die door de griffier zal worden bijgehouden.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik denk nu op de nieuwe i-pad.
  • 5:36 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Ik begin nu meteen. De gemeente Stadskanaal voorzitter, heeft haar huishoudboekje op orde, dat is de niet onbelangrijke conclusie die getrokken kan worden na het lezen van de programmabegroting 2013. Helder stuk, daarvoor dank aan college en ambtenaren. Het is duidelijk dat voor het bereiken van het begrotingsresultaat ,dat positief, is er omvangrijke taakstellingen en ombuigingen noodzakelijk zijn. Reductie daarvan bepaalt of het geschetste resultaat inderdaad gehaald zal worden. We kunnen in ieder geval ook vaststellen dat de voorzieningen in stand worden gehouden en zoveel mogelijk op peil zijn gebleven en dat ook de lokale heffingen op een acceptabel niveau zijn gebleven. Duidelijk is ook dat er een aantal onzekerheden en bedreigingen is, ontwikkeling van de rijksbijdrage natuurlijk en de uiteindelijke uitwerking van de verschillende decentralisaties. Onze vraag hierbij aan het college is of kan worden aangegeven waar er in de begroting nog mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld een reductie van de rijksbijdrage op te vangen, anders dan in de ruimte voor financiële risico’s. Hoewel ik me ook realiseer dat het vet er op de meeste plaatsen al behoorlijk vanaf is. Tijdens de algemene beschouwingen naar aanleiding van de perspectief nota zijn we uitgebreid ingegaan op de uitgangspunten die de basis vormen voor deze begroting en we hebben daarbij toen der tijd een aantal zorgpunten gesignaleerd en die zijn wat ons betreft nog steeds geldig en aan de orde. Ten aanzien van de WMO blijft ons standpunt dat een ieder de zorg moet kunnen krijgen die nodig is. We gaan er ook vanuit dat ondanks de geplande taakstelling en ingezette ombuiging dat het geval blijft. Met name op dit beleidsterrein blijft er echter een groot aantal onzekerheden dat wordt ook in het stuk aangegeven. Ontwikkelingen in het eerste half jaar geven aan dat we op de goede weg zijn, ook de najaarsnota bevestigd dat en het project in de kanteling is in volle gang en biedt mogelijkheden de kosten te verlagen. Graag zouden wij wel van de portefeuillehouder daar iets concreter over worden geïnformeerd, waar kunnen we nu al zien in getallen dat de kanteling succesvol is. Het minimabeleid is natuurlijk tweede zorgpunt, de minima die dienen ontzien te worden, dat is het uitgangspunt van onze partij, en we kunnen vaststellen dat er helaas bij een toenemend aantal gezinnen sprake is van cumulatie effecten, uitkering, bijstand schuldhulpverlening komen steeds vaker in combinatie voor. Ter illustratie; het aantal aanvragen bij de Stichting Leergeld is in 2 jaar tijd, in 2010 en 2011, met een 350 toegenomen. Dat was 100 en is 450 geworden. We willen echter niet vooruit lopen op de maatregelen die in de notitie van de portefeuillehouder de volgende vergadering aan de orde zullen komen en wij wachten dat dan ook met spanning af, gelet ook op datgene wat er ten aanzien van het vorige agendapunt allemaal is uitgesproken. Het centrumplan Musselkanaal willen we toch even noemen. We dringen er bij het college op aan om in gesprek te blijven met de verschillende initiatief nemers en belanghebbenden. De wijkraden en de evaluatie van de ontwikkeling daarvan hebben al het nodige van onze aandacht gevraagd, wij willen toch graag daar aandacht voor blijven vragen. Wijkraden verspelen een belangrijke rol als het gaat om de sociale cohesie in de wijk en ik denk dat we daar ook, zoals bij andere onderwerpen, de vinger goed aan de pols moeten houden. Dan nog een opmerking ten aanzien van de paragraaf; onderhoud kapitaal goederen. Daarin wordt een bedrag genoemd van 1,1 miljoen voor het onderhoud van bermen. Er is daarbij sprake van een gevaarlijke situatie zoals we uit de tekst mogen begrijpen, dus onderhoud is van belang. Het is niet opgenomen nog in de begroting, er zal wel een nota van de portefeuillehouder onze kant op komen en wij gaan er dan ook vanuit dat in die nota wordt aangegeven hoe die 1,1 miljoen zal moeten worden gedekt. Wellicht dat daarbij externe bronnen kunnen worden aangeboord. Als laatste wil ik aandacht vragen voor het feit dat er ook nog een aantal feestelijke gebeurtenissen ons te wachten staan. In 2015 zal gevierd moeten worden dat het kanaal, het Stadskanaal, 250 jaar bestaat. Ja, zal gevierd moeten worden, het gaat hier niet om een verplichting, maar ik neem aan dat we daar toch enige aandacht aan gaan besteden. Wellicht is het een advies richting het college om in de voorjaarsnota volgend jaar een bedrag op te nemen voor een zomer en een winter activiteit, die elkaar dan afwisselen, dus het ene jaar een zomer activiteit, Go-Sports of Verassend Stadskanaal en het andere jaar een winteractiviteit, ik durf het haast niet uit te spreken, maar wellicht een ijsbaan. Ten aanzien van het bestuursakkoord wat ons ter informatie is
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   let u op de spreektijd meneer Boen
  • 0:0 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   jazeker
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Men heeft mij gevraagd om streng te zijn vanavond, dus
  • 0:1 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   ja, ik zit op 4,35 zie ik.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ja, en een minuut.
  • 1:03 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Pardon? Ja, dat was de blessure tijd. Het bestuursakkoord, even weer terug naar de zaak. Complimenten richting het college over het bereikte resultaat, ook complimenten richting alle partijen in de raad die daar aan hebben meegewerkt. Niet alle partijen die eraan hebben meegewerkt, maar álle partijen hebben daar naar mijn idee aan meegewerkt. Een aantal onderdelen is nog niet gerealiseerd, die houden natuurlijk hun prioriteit, behalve BSV op dit moment. Specifiek aandacht wil ik toch even vragen voor de positie van ons ziekenhuis. Hoewel de ontwikkelingen de schijn dragen dat ze positief zijn, is het volgens mij nog niet zo dat de positie van het ziekenhuis voor de komende periode verzekerd is, waarbij de term verzekerd wellicht wat merkwaardig is in dit verband, dus wij zullen ten aanzien van dit punt ons maximaal moeten inzetten. Dank u wel voorzitter.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Boen. Dan is het woord aan de heer Plieger, CDA.
  • 6:14 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Voorzitter, laten we starten met eigenlijk hetzelfde begin als ook de PvdA heeft gedaan. Als het gaat om onze begroting, die ziet er degelijk uit, een gezonde financiële positie als we kijken naar de reserves en de risico. En de algemene lijn en de voorstellen in de begroting zijn in overeenstemming met de perspectief nota alsook met het bestuursakkoord. Van de oplopende taakstelling voor 2015, van ongeveer 6,1 miljoen geloof ik, is er zelfs 5,4 miljoen ingevuld en dat is eigenlijk ook wel, nou ja moet ik zeggen, een compliment aan ons allen waard denk dat ons dat met elkaar gelukt is. Wat ons huishoudboekje aangaat , hou het alstublieft op koers, dus realiseer ook die taakstellende bezuiniging van ongeveer €700.000, - nog even. Wat de landelijke politiek ons brengt, ik zal het maar in de inleiding zeggen, dat is nog onduidelijk. Het CDA maakt zich daar wel enige zorgen over, want naast financiële, vinden wij vooral ook de gevolgen voor de samenhang in onze gemeenschap die zijn waarschijnlijk groot en daar moeten wij aan werken. En als het gaat om de programma’s voorzitter, welzijn en zorg, de WMO, de kanteling lijkt zijn effect te hebben, ook als het gaat om de kosten, gunstige ontwikkeling, alstublieft blijf strak monitoren want wat de WMO betreft, het is wat het CDA aangaat ook een kostbare voorziening die bereikbaar moet blijven voor mensen die het echt nodig hebben. Voor zolang hij bestaat vind ik niet een grappige opmerking hierna, maar het is natuurlijk wel één van de zaken, het aantasten van de WMO raakt in het nieuwe regeerakkoord misschien ons ook. Wonen en voorzieningen, enkele jaren geleden hebben wij een motie van het CDA in de raad aangenomen over het wegwerken van achterstallig onderhoud en die tijd is nu ongeveer voorbij. Het was ruim 8 ton, en wij vragen ons af wat hiervoor gebeurd is en het CDA wil daar graag over dat de raad geïnformeerd wordt. Als het om een andere voorziening in onze gemeente gaat voorzitter, wij hebben een trienverbinding van Groningen-Veendam-Stadskanaal met elkaar volgens mij nog steeds op ons verlanglijstje staan. We doen weer een oproep; benut alle mogelijkheden die bijdragen aan het doortrekken van de spoorlijn vanuit Veendam naar Stadskanaal en wie weet op termijn naar Emmen. Dan de wijken, u gaat een aanzet plegen tot het verbeteren van het wijkonderhoud en begint daarmee de pilot in Maarsstee, het CDA staat daar zeer positief tegenover. Voor een grotere tevredenheid van bewoners ten aanzien van hun leefomgeving willen we het college ook meegeven dat bewoners er soms andere normen op nahouden dan de gemeente. Wees creatief in het zoeken van oplossingen, maatwerk past ook hier. Een goed onderhouden wijk, dat weten we allen, draagt bij om verpaupering te voorkomen en bevorderd leefbaarheid waaronder het veiligheidsgevoel en wat deze punten aangaat daar gaan we voor. Wij wensen u veel succes in de uitvoering. Bij jeugd en educatie hebben wij een vraag over de combinatiefunctie. De inzet daarvan, een evaluatie, wanneer kunnen wij die tegemoetzien. En het CDA staat achter het door ontwikkelen van de combinatiefunctie naar buurtsportcoaches en wij hopen dan ook dat de uitkomsten van de evaluatie dusdanig zijn dat de doorontwikkeling er komt. Enige tijd geleden was de kop in de krant van het AD; schade aan het gehoor van 93% van de discojeugd. Ruim een maand geleden is in de Tweede Kamer hier schriftelijke vragen over gesteld, in de algemene beschouwingen heeft het CDA aandacht gevraagd voor de hoeveelheid geluid waar bezoekers van festiviteiten en andere uitgaansgelegenheden aan worden blootgesteld, toen kwam er even geen antwoord, maar nu er in de Tweede Kamer er vragen gesteld zijn willen het CDA fractie het volgende aan u voor leggen. Wij willen dat er actie ondernomen wordt op het lokaal niveau om bij te dragen, o.a. jongeren, aan het voorkomen van gehoorschade. In het bestuursakkoord past het bij het speerpunt 6 van Welzijn en Zorg en speerpunt 7 als het gaat om Jeugd en Educatie. Wij willen u vragen in de komende update van het veiligheidsplan dat loopt van 2011 tot 2016 dit punt op te nemen en denken daarbij o.a. aan een verdere uitwerking in het convenant met de horeca. Wij wachten uw reactie af en zijn benieuwd wat andere fracties daarvan vinden. Dan het pakket van voorzieningen wordt herijkt, zo staat het te lezen in de begroting als het gaat om het minima beleid. Op grond hiervan hadden wij het college vandaag mee willen geven om volkstuintjes beschikbaar te stellen voor de doelgroep en dit uit te werken. Uw plannen lijken reeds uitgewerkt zagen wij in het weekend en wij missen dit onderdeel, wij zullen dan ook zeker dit in gaan brengen bij de behandeling van de aanvullende maatregelen minima beleid. Als het gaat om de exploitatie van de passantenhaven Musselkanaal en liggeld Stadskanaal, het CDA vindt het juist dat hier een onderzoek naar komt. Meten met twee maten vinden we ongewenst, wanneer is hier meer over bekend. Als het gaat om de paragraaf; lokale lastendruk, de PvdA zei het ietwat bescheiden, maar wij denken een gemiddelde verhoging van de belastingdruk van 0,6% voor woningeigenaren en geen verhoging voor de huurders, wij vinden het een goede zaak in deze tijd waarin veel onder druk staan en we stemmen daar met genoegen mee in. Als het gaat om onderhoud kapitaalgoederen, wij maken ons ook zorgen als het gaat om het onderhoud van onze kapitaal goederen waar wij kunnen lezen dat op een aantal onderdelen niet voldoende budget voor lijkt gereserveerd
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Plieger komt u tot afronding?
  • 0:2 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Even kijken, ja ik had thuis geoefend en
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, u bent er toch overheen, ik weet niet welke blessure dit is, maar
  • 0:08 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Ik weet het ook niet. Ik kom, nog één punt en dan ben ik bij mijn afronding, ik hoop dat u dat goed vindt. Hoe verantwoord is eigenlijk ons beleid als het gaat om de veiligheid en mogelijke extra kosten n de toekomst. De nieuwe nota openbare ruimte en het onderzoek naar alle gemeentelijke accommodaties zien wij dan ook met belangstelling tegemoet om dan beslissingen te kunnen nemen. Trouwens zoals de PvdA ook al aangaf ten aanzien van de bermen is langer uitstel van het verbeteren van die bermen eigenlijk verantwoord
  • 0:6 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Klokje mag nu wel klinken voorzitter want ik vind dit toch meer en meer gaan lijken op algemene beschouwingen.
  • 0:58 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Goed, voorzitter dan heb ik nog het laatste punt. Wij wonen in een krimpgebied en wij willen toch nog één ding meegeven als het gaat om de demografische ontwikkelingen is een nieuwe paragraaf in onze begroting, er is een daling van het aantal inwoners, dit heeft gevolgen voor onze voorzieningen en het is belangrijk om te kiezen nu, vinden wij, kwaliteit in plaats van kwantiteit. Wij zijn hiermee denken wij op de goede weg als het om onze voorzieningen gaat, denk aan de Hoofdstraat, Geert Teis, MFA in Onstwedde en in Stadskanaal Noord, maar wij vinden het van groot belang voorzitter, het CDA, dat weliswaar met een aangepast plan, ook het centrum van Musselkanaal een kwaliteitsimpuls geeft. Wij vinden dit noodzakelijk voor de vitaliteit en de leefbaarheid van Musselkanaal om daarmee aan de slag te gaan. Dit was het voorzitter.
  • 0:24 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Onze klokjes verschillen hier en daar toch, ondanks de afspraken, maar goed. We gaan naar mevrouw Sterenborg, CU. Misschien compenseert u de tijd. Ja, ik moet nu iedereen wel een beetje ruimte en speling erin geven.
  • 0:1 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   coalitietijd.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   raadstijd
  • 0:3 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ik moet eerlijk zeggen ik heb niet geoefend thuis hoe lang het was, maar..
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik geef u een seintje als we...
  • 4:39 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Prima. Voorzitter, vandaag mochten we getuige zijn van de beëdiging van het nieuwe kabinet Rutte II. Er is een nieuw regeerakkoord gesloten waarin veel zaken opgenomen zijn die de komende tijd op ons af zullen komen. Gezien de risico’s die wij verwachten vanuit dit regeerakkoord, lijkt ons de reserve van €250.000, - die in de meerjarenbegroting is opgenomen als buffer om deze risico’s op te vangen, aan de magere kant, zoals mijn collega Van Beek het ook al heeft opgemerkt. De CU wil het college bedanken voor het verwerken van de wensen in de begroting die genoemd zijn tijdens de algemene beschouwingen. We zien echter de spoorlijn Veendam-Stadskanaal niet terug. Kunt u aangeven wat hiermee is gedaan de afgelopen periode? Omdat we nu als gemeente officieel zijn aangemerkt als krimpgemeente en we geen associate degree opleiding zorg en techniek in onze gemeente krijgen is het des te meer van belang dat het openbaar vervoer goed geregeld wordt waarbij de spoorlijn Veendam-Stadskanaal-Emmen uiteraard erg belangrijk is. We zijn dan ook blij met de ondersteuning van het CDA, dit om krimp in onze regio te kunnen beteugelen en voor onze jongeren een goed woon/studie en woon/werkverkeer te bewerkstelligen. Een andere belangrijke pijler om de krimp enigszins te beperken is aandacht blijven geven aan ontwikkelingen met betrekking tot de samenwerking van het Refaja ziekenhuis met andere ziekenhuizen. U geeft zelf aan dat u het bedrijfsleven en eigen ondernemerschap koestert. De CU ondersteund deze houding te meer omdat ondernemers ook belangrijk zijn om werkgelegenheid binnen onze gemeente te behouden. We moedigen het college dan ook aan om ondernemers met zorg te blijven benaderen en mee te denken in de mogelijkheden van hun wensen. We lezen dat op diverse plaatsen door de wijkraden en dorpsbelangen een schouw wordt georganiseerd. Helaas geldt dit niet voor het buitengebied, we vragen het college met klem deze gebieden niet aan de aandacht te laten ontsnappen wat betreft onderhoud groengebieden en bermenbeheer. We zien de nota die u hierover gaat opstellen dan ook met belangstelling tegemoet. We verwachten ook veel van de plannen van de buurtsportcoaches. De CU hecht veel waarde aan het stimuleren van het bewegen van de verschillende doelgroepen. Op bladzijde 46 van de begroting wordt een overzicht gegeven van de lastendruk voor onze particuliere woningbezitters. De stijging zit in de jaarlijkse OZB verhoging van 5% zoals door de raad is vastgesteld. Dit zal ook de komende 2 jaar het geval zijn. De CU wil hier bij opmerken dat zij het niet vanzelfsprekend vindt dat dit in 2015 ook zal worden verhoogd, want de lokale lastendruk stijgt de komende jaren al genoeg. Bij de vaststelling van de belastingverordening van 2013 kan voor wat de CU betreft het standpunt worden gehanteerd dat de begrafenisrechten niet kostendekkend hoeven te zijn. In het bestuursakkoord wordt genoemd dat het onderzoek naar de uitslag verzelfstandiging van het theater Geert Teis volgend jaar bekend wordt. De CU betreurd het dat daar de privatisering niet bij betrokken wordt. Wij ondersteunen de initiatieven zoals genoemd in de agenda voor de Veenkoloniën om samen met het bedrijfsleven na te gaan waar kansen liggen voor verbindingen tussen agro gerelateerde bedrijven. Het lijkt er echter op dat de duurzaamheid op dit moment niet meer zo belangrijk is ondanks het feit dat wij een energieambtenaar hebben aangesteld. Wij vragen meer aandacht voor duurzaamheid en energiebesparing. U heeft ons antwoord gegeven met betrekking tot het eerder vervangen van de lichtarmaturen. Uit uw antwoord blijkt dat de besparingen worden ingezet om de structurele lasten voor extra investeringen te dekken. Wij zouden graag van u willen horen of het loont om nu versneld te investeren zodat er sneller baten kunnen worden gegenereerd. In de programmabegroting heeft het college zoals toegezegd bij de algemene beschouwingen de actuele situatie weergegeven met betrekking tot het grondbeleid middels paragraaf grondbeleid. Dank daarvoor. Wij willen u vragen te kijken naar de mogelijkheden om strategische gronden te verkopen. Wij wensen het college, wij hebben kennis genomen van het bestuursakkoord, we vinden dat we op de goede weg zijn en wensen het college en ambtelijk apparaat veel wijsheid en Gods zegen toe om ook de nog te realiserende plannen verder uit te werken. Dank u wel.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Sterenborg, fantastisch. Dan gaan we naar de heer Borgesius, VVD. Ga uw gang meneer Borgesius.
  • 0:08 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, ik dank u. Voordat ik begin voorzitter, wil ik toch een opmerking maken als u mij dat toestaat.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, maar het gaat wel van uw tijd af, dat begrijpt u hè.
  • 1:11 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dat mag, u mag mij aan die 5 minuten houden, daar heb ik geen enkel probleem mee. Ligt natuurlijk naar de mate van interruptie, die rekent u niet mee heb ik begrepen. Maar even los daarvan. Toen de PvdA het woord nam in de persoon van de heer Boen, toen kon ik mij niet aan de indruk onttrekken, ik heb hem ook niet onderbroken, rustig laten uitspreken, dat er nu vanaf de hoek van de PvdA, toch heel andere woorden, misschien nog niet eens andere woorden, maar een heel andere toonzetting, nu zojuist, 20 minuten terug, 15, aan de orde was toen, laat ik maar even terug projecteren, een jaar of anderhalf jaar terug, toen hadden we Rutte 1, maar dat zal u ongetwijfeld duidelijk zijn. Nu hebben we inmiddels Rutte 2, mevrouw Sterenborg zei het geloof ik, vandaag gepresenteerd en ik kon mij niet aan de indruk onttrekken dat dat toch zijn indruk heeft op datgene wat u zojuist hier, in de persoon van u heer Boen, namens uw partij heeft uitgesproken. Daarvoor mijn complimenten.
  • 0:7 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Ik moet u teleurstellen, als dat zo is, is dat toeval.
  • 3:05 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Laat het een troost zijn meneer Boen, het leven bestaat soms ook wel uit toevalligheden. Goed dat voor weg voorzitter. Ja, begroting 2003, u zei het zelf al, of 2013, neem me niet kwalijk. Ik ga er van uit dat de portefeuillehouder ten aanzien van de hele schuldhulpverlening dat hij daar nog even op terugkomt. Datgene wat gezegd is, ook door andere partijen hoef ik hier niet te herhalen, zal ik ook niet doen. ja in die begroting 2013 staan in feite dingen wat we hebben besloten. Dus daar hebben wij als VVD ook niet zozeer een aanvulling of een opmerking over, want we zijn er namelijk met zijn allen bij geweest. U vraagt ook tijdens die behandeling ook even het bestuursakkoord mee te nemen, nou dat zullen we dan ook vanzelfsprekend doen. Wat ons daar bij opviel en sommige mensen hebben dat ook gevraagd, dat het bestuursakkoord nadrukkelijk wijst op de centrumfunctie Stadskanaal-Musselkanaal. Nou we hebben ook allen kennis kunnen nemen van een brief die de handelsvereniging van Musselkanaal heeft gestuurd, ik ga ervanuit dat die binnenkort op ingekomen stukken staat vermeld en daar wou ik het nu, voor wat betreft de centrumfunctie Musselkanaal, nu maar even bij laten. Voor wat betreft het bestuursakkoord, ik heb hem hier ook wel bij me, samen sterk Stadskanaal geloof ik of zoiets. Samen voor een sterk en stabiel Stadskanaal. Daar komt denk ik toch naar uitdrukking dat u oog heeft als coalitie partijen voor de sociaal zwakkeren. en als ik dan nu lees onder die evaluatie; maatschappelijke participatie die langdurig geen werk kunnen vinden aan de onderkant van de ladder, van mensen die helaas geen werk hebben. Dan vind ik dat een beetje een tegenstelling tot de participatie nota zoals die door de meerderheid van de raad, ¾ jaar terug is vastgesteld. Want toen liet u de kansarmen gewoon letterlijk en figuurlijk vallen. Vind ik een beetje in tegenstrijd met wat in het bestuursakkoord staat. Even over de spoorlijn, vanzelfsprekend hebben wij dat ook gezegd, wij willen u één waarschuwing meegeven, dat hebben we ook gezien toen Veendam-Groningen de spoorlijn werd geeffectueerd, dan lees je dus brieven van mensen, zeg maar Kiel-Windeweer en noem maar op, want dan gaan die sneldiensten van de bussen verdwijnen. Ik denk wanneer we dat ambiëren dat we dat heel goed mee moeten nemen dat we dus het openbaar busvervoer, hoeveel moeten wij inleveren om die lijn eventueel te krijgen, want anders konden we misschien wel het kind met het badwater…. vult u verder zelf maar in. Ik wil u daar toch voor waarschuwen. Wij denken nog steeds als wij die lijn naar binnen kunnen halen voor de kritische massa zal die lijn denken wij naar Emmen moeten, zo niet, zoals gezegd hoef ik niet te herhalen. Dan nog één toevoeging, en dat vond ik wel een leuk dingetje ik denk we daar met zijn allen eens over na moeten denken, vanzelfsprekend
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nu maakt u ook gebruik van reserve tijd.
  • 0:26 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Goed dan stop ik gelijk. Wij hadden een heel leuk foldertje, we hebben dat allemaal kunnen zien, en ik denk dat we daar toch misschien ook beleid op moeten gaan maken, van de Wolden, en daar werd gesproken over vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen. Ik wil u toch de aandacht voor dat foldertje vragen om dat eens te bekijken en eens te bezien of wij daar mogelijkerwijze ook op kunnen anticiperen. Tot zover voorzitter.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Borgesius. Dan gaan we naar GBS, de heer Gelling.
  • 4:53 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Voorzitter, dank u wel. Ook wij willen opmerken dat we de financiële zaken momenteel op orde hebben. Eerder hebben we als gemeente gekozen voor een strikt beleid. Toen de economische donkere tijden zich aandienden is besloten direct tot ingrijpen over te gaan en dat werpt inmiddels zijn vruchten af. Er is zelfs sprake van een klein overschot in de begroting en dat stemt ons tot tevredenheid. GBS dankt u voor de geleverde evaluatie, de beschreven resultaten geven aan dat we inmiddels al veel zaken hebben gerealiseerd. U heeft verder de nog te verwachten acties weergegeven en hieruit maken wij op dat onze gemeente op koers ligt en wat ons betreft blijven we deze lijn volgen. door de val van het kabinet hebben we te maken gehad met onzekerheden en met een tijd zonder het nemen van beslissingen, bijvoorbeeld de Wet Werken naar Vermogen is controversieel verklaard. In relatie daarmee bestaat onzekerheid voor SW-bedrijf Wedeka. Inmiddels hebben we die verkiezingen achter de rug en is er een regeerakkoord bereikt, weliswaar zijn hieruit de teksten bekend, maar of dit de definitieve versies zullen zijn dat moet nog blijken. Een voorbeeld daarvan is de heftige discussie betreffende de inkomensafhankelijke zorgpremie, het betekend voor ons dat directe verbeteringen zich op korte termijn nog niet zullen aandienen. We zullen daarom terughoudend dienen te zijn betreffende een aantal zaken aangaand lokaal uit te voeren landelijk beleid. Dat er verder nog zou moeten worden omgebogen is volgens ons daarom ook aannemelijk. Het is echter nog volstrekt niet duidelijk wat de precieze effecten zullen zijn en op basis hiervan blijft het volgens onze fractie noodzakelijk om ons strikt financiële beleid te blijven voortzetten. GBS pleit dan ook voor continuering van huidige beleidsarme strategie. We zullen daar waar noodzakelijk verder moeten versoberen een klein overschot in de begroting geeft geen aanleiding tot hosanna stemming en we dienen te waken voor te groot enthousiasme met daaraan gekoppeld overenthousiaste uitgaven. Het blijvend realiseren van een zo compleet mogelijk aanbod in niveau aan voorzieningen is in deze tijd een lastige opgave. En alhoewel her en der een veer gelaten zou moeten worden blijven we daar als GBS fractie toch zeker naar streven. Als we als centrumgemeente aan deze positie hechten zullen we mogelijk ruimte moeten vinden om hier aan vast te kunnen houden. Voorzitter, BSV bestaat niet meer. Onze gemeente is er naar onze overtuiging bij gebaat zich samen te gaan voegen met andere gemeenten waardoor een krachtiger en grote gemeente gaat ontstaan met goede voorzieningen en een sterk en professioneel gemeentelijk apparaat. Zeker gelet op de op ons afkomende decentralisaties van wet- en regelgeving is dat volgens ons wenselijk en noodzakelijk. Wij krijgen in deze zienswijze een steun in de rug van de beoogde nieuwe regering. Over de vorming van 100.000+ gemeenten wordt gerept en ook wordt gesproken over het op termijn opgaan van de provincies in landsdelen. Dat kan tot voordeel zijn, want dan zijn we als gemeente Stadskanaal niet langer gebonden aan de Drents-Groningse grens en kunnen we meer vrijelijk richting andere gemeenten gaan kijken. Een belangrijk punt dat zich voor 2013 aandient is het arbeidsmarkt beleid. GBS pleit ook voor de continuering van de participatienota, in juli 2011 aangenomen. Wij gaan ervan uit dat het college inmiddels bezig is met de contractonderhandelingen met Wedeka voor 2013 en verder. Voor het voortzetten van de vastgestelde activiteiten uit de participatienota is voor het TDC in 2012 een bedrag geraamd van 1,1 miljoen euro. In diezelfde nota staat voor deze post voor 2013 nog €900.000, - begroot. Maar ontstaat er dan ook een gat van 2 ton? En in welke fase bevinden de onderhandelingen zich eigenlijk? Kan het college daar iets over zeggen. Het aantal uitkeringsgerechtigden in onze gemeente is al een behoorlijke periode niet aan grote schommelingen onderhevig. Ten opzichte van macro-ontwikkeling op dit gebied is het zeker positief te noemen want elders zijn aanzienlijke stijgingen waar te nemen. De toekomst voor het zoveel mogelijk weer aan het werk helpen van uitkeringsgerechtigden is niet langer een lokale aangelegenheid. Voor het aan het werk helpen van mensen is het noodzakelijk dat zij kunnen worden toegeleid naar beschikbare arbeidsplaatsen. Als gemeente zullen we ons moeten blijven beijveren voor het, waar mogelijk, binnenhalen van nieuwe werkgelegenheid. Maar gemeenten kunnen dit niet meer alleen en zullen intensief met elkaar moeten gaan samenwerken en wat ons betreft ondersteunt door provinciale overheden ook op financieel gebied. Voor zover voorzitter, dank u wel.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Gelling. Dan gaan we naar meneer Hekking, SP.
  • 0:6 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Dank u wel voorzitter. Als u het goed vindt doe ik het vanaf deze kant.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat is prima meneer Hekking.
  • 1:55 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Als het goed is maak ik geen gebruik van blessure tijd ondanks het feit dat ik toch vrij ernstig geblesseerd ben. Ik heb de afgelopen week heb ik onze nieuwe minister-president of onze huidige minister-president meneer Rutte gehoord op de tv, en wat mij opviel was met name de uitspraak die hij constant herhaalde; wij moeten sterker uit de crisis komen, sterker uit de crisis komen. Ik hoorde hem wel tien keer per dag, ook door de herhalingen van het journaal. Een sociale uitweg uit de crisis daar gaat het, wat de SP betreft, om. We hoeven niet sterker uit die crisis te komen, we moeten uit die crisis komen, daar liggen de problemen. De financiële crisis die duurt nu al jaren en het einde is nog niet in zicht omdat er in de wereldwijde financiële sector nog weinig veranderd is. De gevolgen ook voor Stadskanaal zijn terug te vinden in de bezuinigingen in de begroting van 2013. Allereerst wil de SP graag benoemd hebben dat financieel gezien de bedrijfsvoering van de gemeente er netjes uitziet waarvoor onze dank. Er staan zelfs een aantal maatregelen in de begroting waar de SP zich goed in kan vinden. Echter wij vinden dat bezuinigen inhoud minder geld uitgeven, uit het potje wat we hebben, en bezuinigen is niet meer geld binnenhalen bij de belastingbetaler en daar begint het steeds meer op te lijken. De SP is van mening dat voor onze inwoners met de laagste inkomens de lasten verhogingen moeten worden beperkt en ik lees dan heel vaak; wij gaan de minst draagkrachtigen zoveel mogelijk ontzien. Ja, zoveel mogelijk ontzien dat is in principe een nietszeggende zin want daar kun je dus alle kanten mee op
  • 0:07 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Voorzitter, volgens mij heeft de heer Hekking de afgelopen jaren niet zitten opletten want volgens mij heeft deze raad unaniem een motie aangenomen waar wij voor zoveel mogelijk hebben veranderd in ontzien en niet voor zoveel mogelijk. Dus waar wij op gemeentebeleid hebben kunnen sturen hebben wij de minima altijd ontzien.
  • 0:10 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Als meneer Kanter denkt, voorzitter, dat de aanval SP op de PvdA gericht is dan heeft hij dat mis want ik hoor landelijk zoveel mogelijk
  • 0:9 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Het gaat niet over een aanpak, maar we zitten hier in Stadskanaal meneer Hekking en volgens mij hebt u hier raadsbreed een motie aangenomen, twee jaar geleden, waarin wij gezegd hebben we zullen de minima in Stadskanaal ontzien.
  • 0:16 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Dat klopt die motie is inderdaad aangenomen en daar ga ik dus ook vanuit dat we dat gaan doen alleen ik zie toch in de omgeving dat er toch vaak sprake is van zoveel mogelijk ontzien. Dat kunt u mij niet ontzeggen dat ik dat geconstateerd heb. Even kijken..
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Kanter, PvdA.
  • 0:6 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Maar dan ben ik nieuwsgierig op basis van welke gemeentelijke regelingen u dat tegenovergestelde hebt gezien.
  • 0:01 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Dat heeft niks te maken met de gemeentelijke regelingen, ik had het over het huidige landelijke beleid wat ten koste gaat van de mensen met, in de zwakste positie.
  • 0:11 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Nee, ok, maar daar kan ik u dan ondersteunen, daar heb ik het ook gezien. Maar laten we dan wel in Stadskanaal blijven en voordat we uitspraken hier dat dat anders is, wij hebben hier de minima ontzien.
  • 0:14 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   U heeft uitgesproken dat u ze gaat ontzien, of ze werkelijk ontzien zijn dat zal later nog blijken. Ik ga verder voorzitter.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaat u verder meneer Hekking, ja.
  • 3:15 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Het punt dat de SP de meeste zorgen maakt is de zorg. Op landelijk niveau is er nog veel onduidelijkheid en onenigheid over de toekomst betreffende de zorg. Er wordt in de begroting meerdere malen verwezen naar de nog te verschijnen voorjaarsnota. Verder vraagt de SP zich af of de gemeente de samenwerking met zorginstellingen overneemt zoals dit geregeld was via het rijk of dat er wellicht gebruikt gemaakt gaat worden van de marktwerking in de zorg d.m.v. onderhandelen met verschillende zorginstellingen. Hierbij vragen we ons ook af of dit in zijn geheel uitbesteedt gaat worden aan een extern bedrijf. Er wordt gesteld dat de gemeente zich voorbereid op toevoeging van extra-murele begeleiding uit de AWBZ als nieuw resultaat gebied aan de WMO. Inmiddels is deze transitie controversieel verklaard en zijn we in afwachting van wat er met €76.000, - gaat gebeuren die het rijk hier onder voorbehoud voor beschikbaar stelde. En meerdere partijen hebben gesproken over jeugd en educatie, ook bij de SP is dat een belangrijk item. Jeugd is de toekomst. De SP kan dit grotendeels naar genoegen terugvinden in deze begroting, dit o.a. komt door goed gepland interventies in afwachting van de geplande nieuwe wet betreffende decentralisatie van de jeugdzorg. Volgens de begroting richt de gemeente zich op het zorgdragen voor een optimale aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. De SP juicht dit toe, echter mist de SP een uitwerking van dit plan. Ons voorstel zou zijn om in samenwerking met de regionale werkgevers een onderzoek in te stellen naar de behoefte van de arbeidsmarkt. Het is belangrijk dat wij weten wat bedrijven nodig hebben als eventuele stagiaires zodat wij onze opleidingen binnen de gemeente daarop af kunnen regelen. Dan de wet Werken naar Vermogen, die wordt vervangen door de participatiewet. In de begroting stelt het college dat de participatienota wordt gecontinueerd. De SP vindt dat het college het lokale bedrijfsleven veel meer zou moeten motiveren zodat de integratie van mensen met een arbeidsbeperking, of afstand tot de arbeidsmarkt, in hun organisaties optimaler kan voorzien. In de voorjaarsnota van 2013 wil de SP dit graag terugzien in de beleidsplannen. SP blijft zich ook sterk maken voor eerlijk werk en eerlijk loon voor iedereen die regulier structureel werkt, voor een ieder tegen een loon volgens de CAO. SP stelt wel voorwaarden aan de participatiebanen, zo is het belangrijk dat het bijvoorbeeld geen bestaande banen verdringt en dat er uitzicht moet zijn op een vervolg voor de mensen die gebruik maken van deze participatiebanen. Tot zover voorzitter.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Toch een stukje reservetijd meneer Hekking, zo vliegt de tijd dus langs.
  • 0:3 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Ik probeerde echt vijf minuten, echt. Secondewerk geweest dan.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Het maakt niet veel.
  • 0:1 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Ik had ook geoefend thuis.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hekking. Meneer Pals D'66.
  • 1:28 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter, vanavond hebben we het over de begroting 2013 en de evaluatie van het bestuursakkoord. We zullen ons toeleggen op de begroting en laten het evalueren over aan de partijen die in een monsterverbond het bestuursakkoord hebben ontwikkeld en ervoor hebben gekozen. Voorzitter, de gemeente Stadskanaal lijkt de zaken goed op orde te hebben op dit moment staat de begroting er goed voor. We maken ons dan ook vooral grote zorgen om de gevaren die op dit moment nog niet concreet zichtbaar zijn. Voorzitter, vooral over het grondbeleid maken we ons grote zorgen. De ontwikkeling die er ook de afgelopen jaren zijn geweest als gevolg dat veel gronden in waarde zijn gedaald. Het is dan ook achterhaald dat de gemeente nog werkt met een nota grondbeleid uit 2007. Zijn de veranderingen in de huizenmarkt aan de gemeente Stadskanaal voorbij gegaan. In de beantwoording van onze vragen wordt gesteld dat begin 2013 een herziene nota grondbeleid aan de raad wordt voorgesteld, of voorgelegd, we stemmen over begroting 2013, een jaar waarin schijnbaar de nota grondbeleid ook wordt aangepast. Hoe kunnen we dan voor een begroting stemmen, we zullen dan ook tegen deze begroting stemmen. Voorzitter, een ander punt dat ons zorgen baart is de recente berichtgeving
  • 0:1 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   meneer Kanter, PvdA.
  • 0:3 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Kan de heer Pals dan nu niet stoppen als hij toch tegen gaat stemmen. (er klinkt luid gelach)
  • 0:5 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, maar we hebben nog een paar punten meneer Kanter, dus als u me nog even het woord wil gunnen, mag dat?
  • 0:3 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Ik gun u zeker het woord, maar ik ben wel een beetje verbaasd over uw conclusie en
  • 0:6 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, precies, maar net als de vorige keer was u ook verbaasd. Ik bedoel in die zin hebben we een consequente lijn.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, gaat u verder.
  • 1:49 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Een ander punt wat ons zorgen baart is de recente berichtgeving dat TCN surseance van betaling heeft aangevraagd. Bij de paragraaf; verbonden partij, is te zien dat TCN verbonden aan Stadskanaal is en bedrijvenpark Stadskanaal. Voorzitter, wat gaan hiervan de gevolgen voor onze gemeente zijn? Betekent dat de resterende €348.000, - afgewaardeerd zal gaan moeten worden. Ook blijven we ons grote zorgen hebben over Wedeka. Zoals het er nu voor staat zal dit een steeds grotere kostenpost voor de gemeente kunnen worden, we vinden het dan ook treurig dat er nog besloten is werknemers een vast dienstverband te geven. We vinden dit in deze tijd een onverantwoorde keuze, helaas horen bij deze tijden ook moeilijke keuzes, we denken dat die ook op dit vlak gemaakt dienen te worden. Voorzitter, wat ons ook zeer grote zorgen baart is de accountants controle bij Wedeka. Te zien is dat deze wordt uitgevoerd door Aksos accountants. Nu is het feit dat Aksos accountants niet beschikt over een vergunning voor het uitvoeren van wettelijke controles en dus ook niet in het AFM register voorkomt. Voorzitter hoe kan dat? Dat er een organisatie als Wedeka, waar wij als gemeente zeer veel risico’s mee lopen, wordt gecontroleerd door een accountant die deze vergunning niet heeft. Voorzitter was het college hiervan op de hoogte. De zorgen die D’66 al had over Wedeka en de grip die het college op de Wedeka heeft worden bij D’66 alleen maar groter. We hebben gesproken over het van een helling afglijden wat moet worden stopgezet voordat de afgrond bereikt is. En het lijkt nu of er nog een extra duw richting de afgrond gegeven wordt. Voorzitter, we zullen uit het nieuwe regeerakkoord nog veel veranderingen voor de gemeentes komen en dat is al meer door partijen gezegd.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Kanter PvdA.
  • 0:12 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Ja, voorzitter. Ik vind dat meneer Pals hier nou toch wel erg zwartgallig over de Wedeka aan het spreken is en ik wil mij daar toch wel een beetje van distantiëren dat het in deze raad op deze manier wordt uitgesproken. Ik vind dat eigenlijk wel een beetje op het randje.
  • 0:33 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ok, goed. Voorzitter, verder zullen we uit het nieuwe regeer akkoord nog veel veranderingen voor de gemeentes komen. We denken dat het voor de gemeenteraad zeer belangrijk is om de impact hiervan op de begroting zo spoedig mogelijk te weten. Pas als deze gevolgen bekend zijn hebben we daadwerkelijk een reële begroting 2013. Daarom willen we van het college een concrete datum weten wanneer de gevolgen van het kabinet voor onze gemeente en de begroting bekend zijn. Voorzitter, hoe goed de begroting oppervlak lijkt, er liggen grote gevaren
  • 0:4 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Ja, voorzitter met alle respect, wat vraagt de heer Pals nu van dit college?
  • 0:11 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik vraag dat we op de cijfers die nu bekend zijn vanuit Den Haag, vanuit het verbond tussen VVD en PvdA, dat zal ongetwijfeld invloed hebben op de cijfers..
  • 0:9 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Maar moet het college nu een begroting gaan, waar u zelf al tegen bent, waar u zelf al ernstige twijfels in het kader van het grondbeleid, daar moet men nu ook al een nieuwe doorrekening maken? ik..
  • 0:09 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   De gevolgen graag, de gevolgen, gewoon de gevolgen. Want is al door meerdere partijen gevraagd, de gevolgen die bekend zijn door het uitwerking van PvdA, VVD. De gevolgen wat dat voor onze begroting kan hebben, dat is toch niet zo’n moeilijke vraag.
  • 0:34 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Nou ik vind die vraag niet zo moeilijk, maar er zijn al zoveel punten wat blijkbaar nu uitgezocht moet worden waar het college denk ik sowieso mee gaat komen op het moment dat dit helder is en daar hebben we volgens mij weer in mei volgend jaar een mooi moment voor. Nota grondbeleid trekt u al in twijfel, waar gaat dit heen. U zegt; ik stem tegen. Dat is denk ik al heel helder, maar wat u vraagt is denk ik wel een beetje naar de heel erg bekende weg en…nou ja, ik zei al ik was net al verbaasd, maar ik ben blij dat ik leuningen aan mijn stoel heb.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   goed zo.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Borgesius, VVD.
  • 1:00 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, met name dat laatste voorzitter. Dat de heer Pals het college oproept om de mogelijke effecten van de nieuwe regeringscoalitie, om die nu al door te berekenen en daarvan te presenteren, dat is, daar geef ik ook de heer Kanter gelijk in, dat is denk ik toch irreëel. Ik bedoel laten we maar precies zeggen zoals het is, er zou aanstaande donderdag een debat worden gevoerd in de Tweede Kamer tussen oppositie, dus ook uw partij meneer Pals, en de regeringspartijen, dus dat debat moet nog gevoerd worden en de oppositie heeft al aangegeven dat op basis van de getallen zoals ze nu bekend zijn het wel heel moeilijk is om dat debat aanstaande donderdag te gaan voeren. u knikt ja, dus u is dat ook bekend, u stemt daarmee in, desalniettemin vraagt u aan het college om met een plan te komen om datgene wat nog besproken moet gaan worden om dat hier door te voeren. Ja, dat lijkt mij een godsonmogelijke taak.
  • 0:18 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ok, godsonmogelijk is er niets. Maar het is natuurlijk wel zo dat de huidige regering in de coalitie die gevormd is daar zullen denk ik consequenties uit voort komen we hebben, wat hebben we nu eigenlijk in het afgelopen jaar bijna gedaan, als je vooral bij de, gaat dat allemaal van mijn tijd af
  • 0:15 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Maar de cijfers waar u dan nu om vraagt meneer Pals, die zijn net zo stabiel als de nota grondbeleid wat u dus nu net aangekondigd heeft. Dus u vraagt het college iets op te stellen waar u net zoveel waarde aan gaat hechten straks als de aangepaste nota grondbeleid.
  • 0:2 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dat ontken ik, dat ontken ik. Dat zijn uw woorden meneer Kanter.
  • 0:1 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Plieger CDA.
  • 0:39 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Ja, ik wil toch nog wel even iets duiden, kijk u zegt; de dingen zijn al bekend. Wat meneer Borgesius ook al aangaf, de oppositie waar u en ik landelijk dan toe behoren hebben aangegeven dat er mogelijkerwijze wel niet eens een debat gaat plaatsvinden. Plus we hebben de afgelopen weken gemerkt er is nog niet zoveel bekend. Vanavond in het nieuws hebben we kunnen horen dat er wel getallen genoemd wordt als het gaat om de zorgpremie, maar hoe die alleen al uitvalt weten ze niet, heeft misschien wel niks met deze gemeente te maken, maar als het om de gemeentelijke zaken gaat die zijn nog helemaal niet uitgewerkt. Dat kunt u dus niet verwachten.
  • 0:5 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nee, ok. Dan stellen we het anders. Zo gauw ze bekend zijn dan willen we dan de concrete uitwerking voor onze gemeente.
  • 0:7 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Maar dat wil een ieder, dat is een logische vraag waar iedereen ja op zegt. Die vraag hoeft u niet te stellen.
  • 0:4 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Maar geldt dat dan ook niet voor de nieuwe nota grondbeleid?
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Wat zegt u?
  • 0:4 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Geldt dat dan ook niet voor de nieuwe nota grondbeleid en kunt u dan niet gewoon voor stemmen.
  • 0:7 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   We wachten af meneer Kanter, we wachten af.
  • 0:2 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Het is op zich best wel een serieuze vraag hoor, want u zegt van
  • 0:01 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, ik beantwoord hem ook serieus. Door met u mee te gaan te zeggen van we wachten af meneer Kanter over het antwoord van het college en dan kunnen we altijd nog eens onze stelling..
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U heeft er in ieder geval al een kleine heroverweging uit gehaald meneer Kanter dus ik laat meneer Pals nu zijn betoog vervolgen.
  • 0:8 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, daarom. Voor of tegen. Maar goed, ik ben ook eigenlijk wel klaar voorzitter. hoe gul wat dat betreft...houden we ermee op?
  • 0:24 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou, dan houden we er voor de eerste termijn mee op meneer Pals. En met al die interrupties bent u binnen die 5 minuten gebleven, dank u wel. Ik stel voor dat we nu maar even een pauze inlassen. Dat het college zich ook even kan beraden op de beantwoording. Kwartiertje? Realistisch? Ja. Mag ik u verzoeken om 21.30 terug te zijn?
  • 0:6 pauze
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik geloof dat iedereen bijna zijn plaats heeft ingenomen. Ja. Dan geef ik het woord aan de portefeuillehouder financiën, wethouder Van der Kolk.
  • 10:55 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Dank u wel voorzitter. In de eerste plaats wil ik u namens het college bedanken voor de complimenten. In goede samenwerking met u, met de lokale organisaties en ook met onze inwoners, met ondersteuning van de ambtenaren kunnen we voor nu in ieder geval concluderen dat het huishoudboekje op orde is en dat is door verschillende van u ook bevestigd. Complimenten naar de ambtenaren die draag ik ook graag over, maar ik denk dat het ook gewoon een knappe prestatie is als je in 2010 voor een omvangrijke bezuinigingsdiscussie staat, er ook in slaagt om met een plan te komen en dat vervolgens ook voor een heel groot deel anno 2012 al weet te effectueren dan is er gewoon goed werk verricht en dat doe je niet alleen dat doen we samen en dat verdiend inderdaad ook een compliment van onze kant naar u. u heeft kunnen lezen dat de meerjarenraming positief afsluit, met een positief saldo en dat geldt ook voor de begroting 2013. In het persbericht van 2 oktober 2012 heeft het college het aldus verwoord; Stadskanaal ligt wat dat betreft goed op koers toch staan de lichten op oranje, er komen grote financiële risico’s op ons af. Een nieuwe bezuinigingsronde in het volgend voorjaar is niet uitgesloten, we verwachten het overschot hard nodig te hebben. Zo communiceerden we dat in een persbericht. Nu weet u, en u heeft daar ook op geduid, dat er sinds een week ook een regeerakkoord ligt met alle mitsen en maren want het zal nog verder doorgediscussieerd worden, maar ook het regeerakkoord behelst wel degelijk ook getallen. Een aantal van die getallen hebben ook direct of indirect gevolgen voor de ontwikkeling van het gemeentefonds. En aangezien het binnenlands bestuur daar over gepubliceerd heeft schroom ik niet om een aantal indicatieve getallen aan u te noemen. Dus dat is dan indicatief waarbij we moeten beseffen dat de uitwerking van de voorgestelde maatregel nog moet worden uitgewerkt. Wanneer alle maatregelen worden uitgevoerd zoals in het regeerakkoord staat dan zal er in 2017 voor circa 4,1 miljard minder beschikbaar zijn voor het gemeentefond. Hiervan heeft circa 1,1 miljard direct budgettair effect en ruim 3 miljard is verwerkt in relatie tot de decentralisaties, en met name de decentralisatie AWBZ WMO slaat er behoorlijk in. Voor onze gemeente betekend dat, en dat kan je ook narekenen, daar is ook over gepubliceerd, voor een gemeente van onze omvang, van 33.000 inwoners, betekent dat dat de daling van 1,1 miljard als je dat terugvertaald naar een lagere algemene uitkering dan heb je het over een bedrag van zo’n 1,9 miljoen euro. Met alle mitsen en maren geef ik dat bedrag toch als indicatie mee, namelijk dat kan slechts leiden tot één conclusie, dat we met dat overschot niet uitkomen en aan de vooravond staan van een nieuwe bezuinigingsronde. We moeten er rekening mee houden dat we ook in het voorjaar wederom voor een tweede bezuinigingsronde staan en dat is het nieuws van vandaag en dat is allesbehalve goed nieuws, maar wel de realiteit. In 2010 was er stille hoop dat we met die bezuinigingsslacht er in een keer doorheen zouden kunnen komen, maar de recessie is hardnekkiger dan we toen dachten en de gevolgen daarvan die laten zich ook de komende jaren vertalen. Ook in het kader van de decentralisaties wacht ons een enorme opgave. Verpleegkundige verzorging komt ook naar de gemeente toe met forse taakstellingen en de hele concrete, die ook in het regeerakkoord staat, dat de hulp in de huishouding slechts overblijft als maatwerkvoorziening. En dat het gepaard gaat met een bezuiniging van 75%, op hulp in de huishouding resteert een budget van 25% na een aantal jaren en dat betekend dat zo’n voorziening ook weer op een hele andere manier ingevuld zal moeten worden en dat de werkelijkheid van de begroting en van de najaarsnota in die zin ook ingehaald weer gaat worden door de effecten van het regeerakkoord. Wij zullen als college op een moment dat er helderder gevolgen te duiden zijn zullen we u ook daarover informeren. Dus we krijgen natuurlijk een normale decembercirculaire en ook de meicirculaire die hebben we ook altijd, dus daar wordt u ook over geïnformeerd, maar wanneer er ook in een eerder stadium helderheid geboden kan worden dan zullen we niet nalaten om u daarover te informeren omdat dat natuurlijk flinke gevolgen kan hebben voor onze begroting en financiële positie. Dat als algemene inleiding. Verschillende partijen hebben iets gezegd over onze lokale lastendruk. Ik wil hier toch beklemtonen en zo staat het ook weergegeven, dat we voor het komend jaar verwachten dat een 0,6% stijging in zit voor eigenaren van woningen en dat voor huurders gemiddeld mag uitgegaan van 0%. En dat is in die zin een keurige ontwikkeling. En daar waar het gaat om de kwetsbare inwoners wil ik toch benadrukken dat wij een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid hanteren en de grenzen ook opzoeken van wat wettelijk mogelijk is. u heeft nog niet zolang geleden ook ingestemd met een wijziging van de verordening ten aanzien van de kleine zelfstandigen en van ouders die op bijstandsniveau zitten en dan onder dat niveau dreigt te zakken. En ook voor hen kunnen we nu de kwijtschelding hanteren. Dus we doen ons best altijd binnen die wettelijke kaders die het rijk ons geeft. Een belangrijk onderdeel van mijn portefeuille is de WMO, u heeft ook kunnen constateren, en wij hebben daar verschillende keren over gedebatteerd, de kanteling van de WMO daar is keihard aan gewerkt en mensen ook vanuit onze afdelingen, ambtenaren zijn er dagelijks mee in de weer om dat nog scherper op het netvlies te krijgen, er wordt geschoold en wordt gemonitord er wordt gecoacht en in die zin is er in het domein van welzijn en zorg gewoon heel veel aan de gang. Wij kunnen daar nu de eerste resultaten heel duidelijk zien, heel concreet kunt u dat afmeten aan de aantal zorguren per cliënt, dat loopt terug. Dus er wordt meer appèl gedaan op eigen verantwoordelijkheid en er wordt meer dan vroeger ook appèl gedaan op het versterken van het sociaal netwerk en daarnaast zijn we bezig met het onderzoek doen naar het creëren van nieuwe collectieve en voorliggende voorzieningen als een scootmobiel-pool en een boodschappenservicedienst. U ontvangt binnenkort de afronding, de laatste editie van het spoorboekje, waarin u kunt lezen van wat er allemaal gedaan is en wat nog allemaal in petto staat. Maar ook de kanteling van de WMO en het moge duidelijk zijn die zal alleen maar versterkt worden en nog noodzakelijker worden gezien de forse taakstellingen die op ons afkomen. Dan iets anders wat ook in het regeerakkoord wordt genoemd, betreft participatienota. Wij ontvangen jaarlijks middelen om mensen te re-integreren op weg te helpen naar een plek op de arbeidsmarkt, u heeft daartoe een participatienota vastgesteld. Het bedrag voor het TDC loopt terug naar 9 ton en wij zijn daarover in onderhandeling, in gesprek met Wedeka. En Wedeka weet dat ook en zal haar TDC daar ook moeten aanpassen. Maar ook hier geldt dat ik de komende jaren verwacht dat we hierover nader moeten discussiëren, want ook op het participatiebudget gaat de komende jaren fors gekort worden en zoals u weet zal ook binnen de werkvoorzieningsschappen ook veel gaan veranderen. Dus er is enorm veel werk aan de winkel de komende jaren. Het wordt keihard bikkelen. Dan een punt van D’66, ik wil nog eens een keer benadrukken, en dat doe ik, dat moet blijkbaar dan ook want wij, over het algemeen heb ik het idee dat de raad Wedeka een heel warm hart toedraagt maar bij uw woorden ga ik daar eigenlijk aan twijfelen. We hebben met Wedeka een heel goed functionerende werkvoorzieningsschap in huis. Wedeka opereert in een moeilijke arbeidsmarkt, dat weten we ook allemaal, de regionale arbeidsmarkt hier in deze regio is niet de makkelijkste en ondanks de forse subsidie kortingen doet Wedeka in 2012, maar ook het komend jaar geen beroep op gemeentelijke middelen. En van de andere kanten hoor ik altijd; goh wat doet Wedeka het goed. Het is niet voor niets ook dat er een appel wordt gedaan door andere werkvoorzieningsschappen of op de directie van Wedeka. En ik vind de toonzetting van; u helpt het mee de helling af of wat u ook allemaal bezigt vind ik, ja die keur ik ten stelligste af, en u stelt me daarin ernstig teleur. En ik hoop ook dat u de volgende keer zich wat positiever uitlaat en daar doet in ieder geval het bestuur haar stinkende best voor en de directie ook. U benoemt de relatie met het accountantsbureau, die jaarlijks de jaarrekening controleert. Wij hebben op dit moment niet de signalen om achterdochtig daarin te zijn, dat het accountantsbureau haar werk niet goed zou doen. Het bureau werkt met registeraccountants en zoals u weet, het woord zegt het al, die accountants zijn geregistreerd, maar wij willen nagaan van waar uw kritiekpunt zit en hoe dat zit, dus we gaan uw punt van alsof het bureau niet geregistreerd zou zijn of er iets mis mee zou zijn dat punt gaan wij na, maar die signalen hebben wij niet. Maar als u zoiets in een openbare vergadering zegt dan rest ons niks anders dan dat heel serieus te nemen en dat doen wij dus ook. Nog één punt en dat betreft het Refaja ziekenhuis, dat werd ook genoemd door de PvdA. Zowel Menzis als het Refaja ziekenhuis heeft u aangeboden om u te laten informeren over de actuele stand van zaken en de visies op de toekomst. U begrijpt dat zo’n bijeenkomst ook in voorbereiding is, voor dit jaar, voor volgend jaar is er een contract ondertekend met Achmea in dit geval. U heeft daar wellicht ook via de pers kennis van kunnen nemen. Het is in ieder geval zo dat het college regelmatig overlegd heeft met de directie van het ziekenhuis, met Menzis, met omliggende gemeenten in de provincie alsook met het college van Emmen en Hoogeveen. Dus we houden wat dat betreft de vinger aan de pols. Tot zover voorzitter.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Wethouder Bieze.
  • 2:53 E. Bieze
   E. Bieze
   Dank u wel voorzitter. Laat ik maar beginnen met de schuldhulpverlening. Voor de duidelijkheid. Ik heb in mijn eerste termijn al gezegd dat wij uitgaan van een budget van €425.000, -. Dat is ook met uw raad afgesproken. Dat betekent dat we daarvoor voor 2013 ook dat uitgangspunt hanteren. Wij zijn natuurlijk in gesprek met het GKB voortdurend maar ook elk jaar om contractueel vast te leggen hoeveel mensen wij in dat betreffende jaar, in dit geval 2013, gaan helpen. We hebben het niet over geld, want dat geld hebben we met elkaar afgesproken, we hebben het wel over aantallen. Daarnaast heb ik u gemeld dat we een aantal maatregelen hebben genomen op GR niveau en dat we in december nog met een aantal voorstellen richting het college komen voor de specifieke kanaalster situatie daar zullen wij u over informeren in december, dus volgende maand. Verder is er gevraagd van op welke termijn zitten we nu op de vier weken. Er is bijna geen gemeente in dit land die op dit moment het vier weken criterium haalt. Wij doen ons best en er is de afgelopen weken en maanden keihard gewerkt om de wachttijd fors terug te brengen, die is met ongeveer de helft al teruggebracht. Ik heb u gezegd dat we tijd nodig hebben om richting die vier weken te gaan, ook gezien het feit dat we natuurlijk met grotere instroom zitten dan verwacht. Ik wil u wel aangeven dat wij er ons best voor gaan doen om richting de perspectiefnota, dus in mei 2013, de gevallen op een termijn van vier weken te hebben staan. Het pluspakket voorzitter en ik was even in de war gebracht omdat we over de najaarsnota spraken, maar in de begroting op bladzijde 28 staat dat er een pluspakket is begroot. Dat hebt u tijdens de perspectiefnota 2013-2016 vastgesteld en daar staat in dat we €15.000, - daarvoor gereserveerd hebben. Volgens mij was dat wat betreft de schuldhulpverlening het verhaal in tweede termijn. ik weet niet of daar nog verder vragen
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Kanter, PvdA.
  • 0:20 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Ja, ik hoor net het antwoord en ik moest even nadenken, ik denk van wat moet ik hier nou mee. Eigenlijk krijgen we een toezegging om bij de perspectiefnota de wachtlijst op vier weken te hebben. Dat is mooi. Dat is in ieder geval een termijn zit daar aan gekoppeld
  • 0:1 E. Bieze
   E. Bieze
   Dat hebt u gevraagd, dus ik geef hem.
  • 0:39 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Ja, nee, maar goed, daar krijg ik dan altijd twee vragen bij, bij mezelf van is het reel is het haalbaar. Daar ga ik vanuit, dus die vraag die beantwoord ik voor mezelf, maar ik blijf zelf met een andere vraag, dat is die andere vraag, zitten van; wij hebben extra middelen beschikbaar gesteld om naar die vier weken te komen omdat we toch meer dan die vier week nodig hadden blijkbaar, we hadden een wachtlijst, dus hoe verhoud zich dat dan? En hoe verhoud zich dat met wat u dan net zei van; wij hebben het over €425.000, - voor 2013 en we hebben het niet over het geld maar over aantallen. Dus ik probeer wat aan elkaar te koppelen maar ik krijg het puzzeltje niet rond.
  • 1:40 E. Bieze
   E. Bieze
   Nee, kijk wij hebben een mantelcontract gesloten met het GKB voor het bedrag €425.000, -. En in overleg tussen het GKB en de gemeente wordt bepaald wat we voor die €425.000, - doen aan basisdienstverlening en hoeveel mensen wij op jaarbasis daarvoor kunnen helpen. Nou u weet schuldhulpverlening is volop in beweging zowel binnen de gemeente als bij de kredietbanken zelf, dus we zitten voortdurend in overleg met de kredietbank van hoe kunnen we nou onze dienstverlening voor 425.000 optimaliseren, kunnen we meer mensen gaan helpen voor die €425.000, -. Ik heb u net al genoemd dat we toegaan naar doelgroepenbeleid, dus niet meer één beleid voor alle klanten, maar naar doelgroepenbeleid, dus dat kan betekenen dat je voor de ene klant wat meer gaat doen en voor de andere klant wat minder. Dus wij zijn constant bezig om in overleg met GKB onze dienstverlening te optimaliseren. En wij proberen ook zo snel mogelijk, en dat heb ik u aangegeven, zo snel mogelijk naar die vier weken terug te gaan. Maar ik zeg u ook, wij hebben wel te maken met grotere instroom dan verwacht, dat betekend iets voor de workload, wij kopen trajecten in, wij kopen geen intakes in, dus het is niet zo dat wij 60 intakes inkopen, wij kopen 60 trajecten in en dat gaat dan over een jaar. Dus dat betekend dat het niet alleen simpel over intakes gaat maar ook over het vervolgtraject daarachter.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Kanter.
  • 0:12 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Maar de conclusie is u heeft dus eigenlijk aangegeven dat voor de budgeten die u nu beschikbaar heeft dat dat straks in de perspectiefnota staat dat de wachtlijst niet langer is als vier weken, dat heeft u eigenlijk net toegezegd.
  • 0:02 E. Bieze
   E. Bieze
   Wij gaan er naar streven om in mei die vier weken te halen. Ik zeg u net al dat geen gemeente dat bijna in Nederland haalt. Dat hangt ook af van
  • 0:06 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   ja, maar dat vind ik geen argument, als geen enkele gemeente het haalt.
  • 0:09 E. Bieze
   E. Bieze
   Nee, maar goed ik geef u wel even aan in welk perspectief wij
  • 0:23 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Nee, maar u zegt net want wij, in de perspectiefnota haal ik die vier week. Maar ik hoor u ook in een paar zinnen daarvoor heel veel slagen om de arm doen. U zegt wij streven ernaar, dus ik vraag niet voor niks, ik heb ook aan mezelf gezegd, probeer het nou concreet te krijgen, u geeft dus aan dat bij de perspectiefnota zitten we op vier week, ja of nee.
  • 0:00 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja, ik kan u daar, kijk, ik kan u daar geen keiharde toezegging over doen, wij gaan er vanuit dat we in mei op die vier weken zitten, maar u kunt net zo min als ik ver in de toekomst kijken, wij weten niet wat er nog allemaal gaat gebeuren, wij weten niet hoeveel mensen er gaan instromen in 2013. Kijk dat is wel een onzekere factor waar wij mee te maken hebben.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Deuring CDA.
  • 0:56 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Nou, ik kan eigenlijk wel een beetje meevoelen met meneer Kanter, van eigenlijk wilt u twee dingen. U wilt in ieder geval in 2013, zegt u toe van, met de behandeling in het voorjaar zitten we op die vier weken. U zegt ook tegelijk van we zien dat de instroom dat die dus groter wordt, dus ja ik heb er ook wel twijfels bij van dat u zegt en ik wil dat allemaal met hetzelfde bedrag proberen te doen, met die €425.000, - terwijl ik voor dit jaar al €120.000, - meer kwijt was om een stukje van die wachtlijst weg te werken. dus ik heb er wat moeite, ja ik denk dat u zich zelf een beetje in de nesten werkt als u gewoon keihard toezegt van ik heb straks in dinges dan zit ik op vier weken, ik weet niet, ik heb daar toch wel wat grote, ik heb er te grote twijfels over.
  • 0:38 E. Bieze
   E. Bieze
   Nee, ik heb niet gezegd dat ik keihard toezeg dat in mei de wachttijd vier weken is. ik heb u ook niet toegezegd dat ik, nee, dat is zo volgens mij. Ik heb niet toegezegd dat wij op 1 mei of eind mei op vier weken wachttijd zitten. Daar zitten te veel onzekere factoren aan, wij streven daar naar en wij doen ons best daarvoor, wij hebben daar de afgelopen periode ook keihard aan gewerkt om die wachttijd in ieder geval al fors terug te brengen. Daar gaan wij mee door. En wij gaan voor vier weken, maar ik kan u daar natuurlijk geen keiharde toezegging voor doen.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Borgesius, VVD.
  • 1:5 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, er bekruipt ons toch een gevoel dat we hier een beetje rond blijven dollen. U zegt zojuist u koopt 60 trajecten in. In mijn beleving, en ik denk ook in de beleving van andere mensen, 60 trajecten is denk ik voor 60 personen en dat trajecten langer duren dat hebben we ook kunnen horen. U sprak over trajecten langer dan vijf jaar, u sprak hierover, over 120% boven bijstandsnorm, eigen bijdrages al dergelijke dingen meer. Maar wij moeten toch in staat zijn om van het aantal mensen, en laten we dan maar de aantallen noemen die hier ook staan vermeld, dat zijn in eerste instantie die 180, u heeft er 60 bijgekregen, trajecten, om uw termen te gebruiken. Voor die €120.000, - heb ik u voorgerekend, heb ik ook een opmerking over gemaakt, die zult u zich ongetwijfeld kunnen herinneren, dus we praten over 240.
  • 0:2 E. Bieze
   E. Bieze
   ja
  • 1:44 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Laten we nu dan, en dat antwoord hoef ik echt niet van u nu te hebben, dat kan denk ik ook niet, maar van die 240 trajecten hoeveel zijn daarvan meer dan vijf jaar en waarvan u denkt dat die wel gebruik blijven maken van dat traject en daarvoor een bijdrage moeten gaan betalen van die €50. – per maand waar u aan zit te denken, keer 12 is €600, - per jaar. Nou de aantallen keer 600 dat lukt ons allemaal nog wel. Dat is vraag 1, vraag 2 willen wij graag van u weten; hoe schat u in, hoeveel mensen van 120% plus, laat ik het zo dan maar even zeggen, maken gebruik van deze voorziening die denkt u, zei u, mogelijkerwijze ook €50, - per maand gaan betalen. Dan kan ik de getallen gaan vermenigvuldigen met de bedragen wat u zit te denken en dan kunnen wij daar denk ik iets mee. Bovendien en dat wil ik u wel meegeven, indien mocht blijken dat het komend jaar, u hoeft daar niet op in te gaan, want ik zeg duidelijk indien mocht blijken, dat het budget niet toereikend is, en dan praat de VVD over die €425.000, - en u komt met uw vraag richting de raad, ik laat in het midden of we er wel of niet akkoord mee gaan, maar als we er akkoord mee gaan, dan zal een minimale eis zijn dat u voldoet aan die vier week. Anders kunt u een aanvullend krediet namens de VVD sowieso vergeten.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik heb u goed begrepen meneer Borgesius dat de vragen die u nu stelt en de inschatting dat u die op een later moment beantwoord wilt zien.
  • 0:10 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ik vraag graag reële dingen voorzitter en ik kan me voorstellen dat die getallen op dit moment niet paraat zijn dus dan kunnen we op dit moment dat sommetje ook niet maken, maar die wil ik wel graag zwart op wit zien.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel, dan hoeft de wethouder daar nu niet op in te gaan, maar dan kan dat eventueel schriftelijk beantwoord worden als de inzage in die cijfers bekend zijn.
  • 0:05 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja, tenzij de meerderheid van de raad dat wil natuurlijk
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Volgens mij ben ik dat aan het vragen wethouder, dus gaat u verder met de
  • 0:3 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   U maakt het u zelf denk ik bijna moeilijk, maar goed.
  • 0:2 E. Bieze
   E. Bieze
   Nee, want ik hoor verder niemand anders, dus
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaat u verder met de beantwoording van de openstaande vragen.
  • 3:6 E. Bieze
   E. Bieze
   Goed voorzitter, dan ga ik even in op een aantal vragen die de fracties hebben gesteld. Er is gesproken over het minimabeleid cumulatie effecten, nou u weet dat er inmiddels een voorstel vanuit het college ligt om daarop 19 november over te praten. De heer Boen heeft gesproken over het aantal aanvragen van de Stichting Leergeld, zijn insteek klopt. Die aanvragen zijn fors gestegen, maar ik wil daar verder niet op ingaan omdat we daar op de 19e november over gaan discussiëren. Voorzitter er is gesproken over feestelijke gebeurtenissen en dan wil ik het met name even richten op wat mij persoonlijk aangaat, dat is de viering van Stadskanaal 250 jaar en daaraan gekoppeld volgens mij nog 400 jaar Semslinie want dat is in hetzelfde jaar 2015. Ik kan u melden dat er inmiddels initiatieven zijn ontplooit om daar een feestelijke gebeurtenis van te maken. Ik heb gesproken met het Streekhistorisch Centrum en die heeft aangegeven van wethouder wij willen daar wel een trekkersrol in vervullen. Er zijn inmiddels ook wat voorbereidende beschietingen geweest om te kijken van nou hoe moeten we die feestelijke gebeurtenis wat toch een behoorlijk grote impact heeft gehad, de bouw van het Stadskanaal en het trekken van de Semslinie in dit gebied, hoe moeten we dat in 2015 vorm gaan geven. Ik zal u daarvan in de loop van de tijd van op de hoogte brengen. Ik kan u nu melden dat er al een aantal werkgroepen met voorbereidende werkzaamheden bezig zijn. En we gaan natuurlijk ook kijken, want het gaat niet alleen om de plaats Stadskanaal, de gemeente Stadskanaal, maar het gaat ook om alle gemeenten die aan het Stadskanaal liggen en aan de Semslinie liggen. En ik wilde ook maar richting de stad Groningen en de provincie gaan om te kijken of we daar ook nog wat voor elkaar kunnen krijgen en dan gaat het natuurlijk ook om financiën. Dus wat dat betreft het aantal feestelijke gebeurtenissen. U hebt gesproken over zomer- en winteractiviteiten meneer Boen om daar in de voorjaarsnota een voorstel voor te schrijven. Nou daar moeten wij denk ik in het college even over praten want daar ga ik niet alleen over, u had het over Go-sports et cetera, nou dat is bijvoorbeeld de portefeuille van de heer Hamster. Maar ik wil u voorstellen om dat even in het college te bespreken en dat we dan even terugkoppelen wat daarvan het resultaat is. Voorzitter, dan ga ik, eventjes kijken
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Let u ook een beetje op uw spreektijd wethouder?
  • 0:16 E. Bieze
   E. Bieze
   Oh ja, vijf minuten. Zal ik doen voorzitter. Nou dan rond ik af, ik heb het CDA nog even gehoord over het minimabeleid, herijken, volkstuinen beschikbaar stellen, maar dat hoor ik dan de 19e wel met welk aanvullend voorstel u komt.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Plieger, CDA.
  • 0:21 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Dat voorstel was wel helder dacht ik, beschikbaar stellen van die volkstuintjes. Maar ik wou nog iets anders vragen. U noemde die €15.000, - ten aanzien van dat pluspakket. Het woordje pluspakket, heb ik even laten nazoeken, staat niet in de begroting, maar er staat wel in dat er €15.000, - beschikbaar gesteld wordt voor budgetbeheer komend jaar.
  • 0:1 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja, dat is het pluspakket.
  • 0:25 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Ik zou het toch wel logisch vinden als wij als raad, vorig jaar hebben wij aangegeven bij de, of anderhalf jaar geleden, of twee jaar geleden, hoe lang is dat geleden? Dat de raad zich buigt over wat willen wij in dat pluspakket hebben. Ja, we moesten nu dus blijkbaar even zoeken in de begroting om dat woord weer terug te vinden want het staat er niet in. Dus ik zou u willen meegeven
  • 0:6 E. Bieze
   E. Bieze
   Nee, want daar staat cursus- en budgetbeheer. Dat is volgens mij het pluspakket, dat zit niet in dat lease verlengde, maar
  • 0:4 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Ik zou het toch graag volgend jaar dat helderder zien zodat we niet hoeven zoeken.
  • 0:4 E. Bieze
   E. Bieze
   De tip is duidelijk. Voorzitter, dat was het.
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Twee vraagjes nog wethouder, de passantenhavenonderzoek van het gelijk trekken van de bekostiging van Musselkanaal en Stadskanaal en nog een vraag denk ik van de CU over de theater de verzelfstandiging/privatisering.
  • 0:24 E. Bieze
   E. Bieze
   Even kijken, het onderzoek, oh dat ging om het liggeld Stadskanaal en Musselkanaal. Dan moet ik even, want die heb ik even gemist in alle, ik kijk even naar boven wie mij daar…. Niemand van toerisme aanwezig? Zal ik u dat later even melden?
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Plieger, kunt u de vraag nog even verduidelijken
  • 0:19 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Nou wij zijn het eens met het onderzoek wat er komt naar blijkbaar de exploitatie van Musselkanaal en Stadskanaal als het gaat om liggelden en stagelden met die camperplaatsen omdat wij meten met twee maten eigenlijk een beetje raar vinden. Dus wij wachten het onderzoek af en wij vroegen eigenlijk wanneer dat zou komen.
  • 0:56 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja klopt. Nee, ik heb dat even tijdens de schorsing gemist voorzitter. Volgens mij hebt u daar een technische vraag over gesteld. En het onderzoek is aangekondigd, ik zal u wel even via de mail melden wanneer wij het onderzoek gaan afronden. Ja, op korte termijn. Want ik kan nu even, want volgens mij is mijn medewerker er ook niet van toerisme en recreatie dus ik moet dat even overleggen. Dus dat antwoord krijgt u nog even van mij. Ja, de verzelfstandiging van, eventuele verzelfstandiging van het theater Geert Teis, u weet dat dat in de bestuursakkoord staat, dus dat wordt in 2013, want zo staat het ook in het bestuursakkoord en hebben we ook steeds gemeld, in 2013 komt daar nader bericht over. Voldoende voorzitter.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Vragen beantwoord? Meneer Kanter, PvdA.
  • 0:54 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   ja, ik blijf toch nog een beetje zitten met dat schuldhulpverlening verhaal. Ik heb niet het gevoel dat wij hier op dit moment nou voldoende hebben afgehecht. Ik heb toch nog wel wat vragen zo richting de perspectiefnota, de heer Borgesius heeft al een paar vragen gesteld en gezegd van kom maar op een later moment met beantwoording. Ik heb niet het gevoel dat het GKB inmiddels de afspraken daartussen, zeg maar de gemeente Stadskanaal en het GKB helemaal helder zijn, ik heb ze in ieder geval nog niet helder en ik zou er wel behoefte aan hebben om op korte termijn hier in de raad toch nog eens een keer weer nader over die schuldhulpverlening te gaan praten. Dat al die vragen dan ook gewoon beantwoord kunnen worden. ik heb er nog geen 100% goed gevoel bij, dat geef ik hier weer en ik heb wel behoefte om hier in deze setting daar toch nog eens een keer dieper op in te gaan om het allemaal wel eens helder te krijgen.
  • 0:21 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mogen we straks even nadenken meneer Kanter over hoe we dat zouden kunnen beantwoorden na de tweede termijn? wethouder, dank u wel. Meneer Hamster, volgens mij heeft u maar één vraag. Heb ik dat goed?
  • 2:36 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel voorzitter. Eén onderwerp in ieder geval en het gaat over sportparticipatie. Er zijn een aantal fracties die hebben vragen gesteld over combinatiefunctionarissen en de buurtsportcoach. Zoals u weet spelen er twee zaken, allereerst zijn we een aantal jaren geleden begonnen, vorig jaar, met de combinatiefunctionarissen, hebbe we gezegd dat gaan we eind dit jaar evalueren. Met de hoofdvraag; gaan we ermee door volgend jaar ja of nee. Wij willen dat, dat de evaluatie die loopt nu, Welstad heeft een document geschreven op basis van de gebruikersbeleving, voortgezet onderwijs, basisonderwijs, sportverenigingen en de brede scholen, hoe wordt er over de combinatiefunctionaris gedacht. Het tweede onderdeel waar wij op zullen gaan oordelen, als college, is de vraag of Welstad de opdracht heeft uitgevoerd zoals we die hebben uitgezet, we hebben het niet voor niets bij Welstad neergelegd, wat een opzienbarende keuze was, dat zal ook bijdragen aan het totaal oordeel en voordien wil ik nog een gesprek voeren met het voortgezet onderwijs en met kinderopvang over mogelijkheden binnen de huidige regeling om daar eventueel volgend jaar mee door te gaan. Daar aan gekoppeld is het tweede onderdeel aan de gang, de buurtsport coach, want het lijkt mij logisch dat als wij positief, of negatief oordelen over de combinatiefunctionarissen, en het neigt echt naar positief in mijn beleving, dat het gevolgen heeft voor de invulling van de buurtsportcoach. Voor 7 december wordt van ons als college een intentie verklaring verwacht, niet meer, niet minder. In de intentieverklaring kunnen wij uitspreken dat wij wel of niet mee gaan doen, voor 0, 20 of 40 procent. Opplussen van de huidige regeling, dat is dus afhankelijk van allereerst de vraag gaan we door met combinatiefunctionaris, maar ook kunnen wij voldoende gelden binnenhalen. Nou u heeft de wethouder van financiën gehoord over onze financiële situatie, die kent u allemaal. Nieuwe gelden lijkt ons niet aan de orde, dus dat moet komen van externen of van huidige doelstellingen, het schuiven van potten die nu wel binnen de begroting zitten. En 7 december zullen we die intentie uitspreken en daarna hopelijk mogelijkerwijze gaan ontwikkelen. Het grote verschil is dat de buurtsportcoach ook ingezet kan worden voor 23+, dat mag de combinatiefunctionaris officieel niet, dus het kan ook nog betekenen dat wij gedulden van de combinatiefunctionaris die uitbreiding geven dat hij ook boven de 23 ingezet kan worden, zodat we het fenomeen buurtsportcoach ook binnen deze gemeente aan het werk hebben binnen de huidige fte’s. Volgens mij voorzitter was dat de blessure tijd, ongeveer, van het college nu.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Plieger, CDA
  • 0:01 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Ja, als dit de wethouder zijn enige punt was dan komt misschien iemand anders nog toe aan het disco, jeugd, schade aan het gehoor?
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   helemaal
  • 0:04 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Dank u.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Bessembinders.
  • 4:28 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Voorzitter, dank u wel. Er zijn verschillende fracties die hebben gereageerd op het centrumplan Musselkanaal, er is een brief binnengekomen van allerlei partijen uit Musselkanaal. Wij zijn daarover, zowel ambtelijk, in gesprek als wij gaan daar bestuurlijk over in gesprek, de data die waren al gepland voordat u de brief ontvangen hebt, in elk geval wij zullen daarmee doorgaan en proberen Musselkanaal via die plannen een impuls te geven. Er is een aantal fracties dat heeft gereageerd op de wijkraden en de rol van de wijkraden, de PvdA heeft met name aandacht gevraagd voor de evaluatie. Ik denk het is misschien toch nog goed om te zeggen van wij hebben in 2011 de wijkaanpak geëvalueerd. Wij hebben eind 2011 als drie partijen; BCM, Lefier en gemeente, besloten om het projectbureau wijkaanpak op te heffen omdat wij niet tevreden waren over het functioneren van de wijkaanpak in die periode. Wij zijn op 1 januari 2012 gestart met het wijkgericht werken onder regie, zeg maar onder aansturing, van onze gemeente. Wij hebben als college u toegezegd dat wij voor, uit mijn hoofd, 1 maart 2013 komen met een evaluatie van dat wijkgericht werken vanaf 1 januari jongstleden tot zeg 1 januari 2013 en met die evaluatie zijn wij aan het voorbereiden en daar betrekken wij uiteraard de wijkraden en de plaatselijke belangenorganisaties bij, maar ook onze partners die daarmee aan nek zijn. Voorzitter, de CU die zegt van denk ook aan het landelijk gebied want dat valt nergens onder, nou ik wil dat wat ontkennen want we hebben een plaatselijk belang in Mussel, we hebben een plaatselijk belang in Vledderveen, we hebben een plaatselijkbelang in Alteveer en in Onstwedde. Nou als het goed is bestrijken die organisaties niet alleen de kern maar ook het landelijk gebied en dat is ook onze ervaring als wij in gesprek zijn met die organisaties dus voel u niet buiten gesloten. Als het gaat om de spoorlijn dan, daar hebben ook verschillende fracties naar gevraagd, hoe zit het met de spoorlijn, wij zijn daarover in gesprek met de provincie u heeft waarschijnlijk ook, ja dat heeft ook in de krant gestaan, dat er een rapport is, dat er rapport is verschenen van de Grontmij die ingaat op de, zeg maar de prognoses over de spoorwegverbinding Veendam-Stadskanaal. als het gaat om de investering die gedaan moet worden dan ligt dat hoger dan het beschikbare bedrag wat de provincie daarvoor heeft staan vanuit de Zuiderzeelijn gelden en dat is pakweg 50 miljoen, de investering ligt daarboven, er zijn echter meer zorgen nog over de exploitatie van de lijn en daarover vindt nog de nodige discussie plaats met o.a. Arriva. Ik denk dat wij wel op zeg maar tussen nu en een half jaar duidelijkheid hebben van wat gaat er nu gebeuren. Van dat is mijn verwachting wel, ik denk en ik had het willen noemen, maar ik denk de waarschuwing die de VVD fractie afgaf van let op; een trein betekend niet in stand houding van alle buslijnen. Dat hebben we in Veendam gezien toen daar de trein kwam en dat zullen wij ook in Stadskanaal merken, een deel van de exploitatiekosten van die spoorverbinding wordt gehaald uit het schrappen van buslijnen, uit het schrappen van Q-liners. Dus laten we daar ook terdege rekening mee houden dat de trein niet alleen positieve effecten heeft, maar op dat punt ook negatieve effecten. Voorzitter ik ben blij met de steun voor het onderhoud aan bermen, ik heb het idee wanneer wij de lasten van die 1,1 miljoen meenemen in de perspectiefnota dan is dat een gelopen zaak waarvoor uiteraard onze dank.
  • 0:4 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Voorzitter, voordat ik de wethouder???????
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Kanter PvdA.
  • 0:5 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Zolang dat budgettair neutraal kan hebben wij daar geen problemen mee.
  • 0:5 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Dan is dat in elk geval helder. Voorzitter
  • 0:3 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Dan ben ik toch blij dat ik het nog even gememoreerd heb.
  • 1:23 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja, staat genotuleerd. Voorzitter in algemene zin is er gezegd van we hebben wel eens zorgen over de onderhoud van kapitaal goederen. Nou zoals u hebt gelezen zijn wij van plan met een nieuwe nota openbare ruimte te komen om daarin alle zaken opnieuw op een rijtje te zetten en ook te kijken naar wat is nou de onderhoudsbehoefte en wat is nou het benodigde onderhoudsbudget en als wij daar budgettair neutraal iets mee kunnen met bermonderhoud dan zullen wij dat uiteraard niet laten en dat is ook al een belangrijke constatering denk ik in dit verband. Voorzitter, de CU vraagt meer aandacht voor duurzaamheid, wij hebben op de agenda staan; een herijking van de nota duurzaamheid en energiebesparing. Dus ik stel voor dat ik daar nu niet verder op inga. U zegt van ja gaat wel sneller investeren in vervanging van openbare verlichting, waarvoor dank. En dat kunnen we denk ik 19 november nog eens aan de orde hebben wanneer de evaluatie van de beleidsnota openbare verlichting op de agenda staat, maar ik verheug mij op uw voorstellen op dat punt. U zegt strategische gronden verkopen, ik denk wij moeten nadenken over gronden te verkopen en dat doen wij ook, maar ik denk dat we onze strategische voorraad maar moeten houden.
  • 0:1 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   voorzitter
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Plieger, CDA.
  • 0:15 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Ja, er heeft één fractie gevraagd naar het sneller investeren als het gaat om openbare verlichting en de wethouder trekt daar een conclusie uit, ik moet toch stellen dat onze fractie zich daar verder niet over gebogen heeft. En volgens mij ook anderen niet.
  • 1:35 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja, voorzitter ik heb ook gezegd dat komt waarschijnlijk 19 november wel opnieuw aan de orde wanneer ook die evaluatie aan de orde is van die openbare verlichting. Dan hebben wij, de VVD fractie die wijst op de folder van de gemeente De Wolden, als het gaat om vrijkomende boerderijen. Wat in die folder staat, het is trouwens een hele mooie folder ik heb hem inmiddels gezien, maar wat daar in staat dat kan dus hier ook volgens ons bestemmingsplan en ook volgens het provinciaal beleid. De heer Pals die zegt van ja het is toch wel zeer ernstig dat onze nota grondbeleid dateert van 2007, dat wij al die jaren niet gelet hebben op alle ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan. Nou in die zin denk ik zal ik toch naar de tekst kijken die ook in de paragraaf grondexploitatie staat, waarin wij hebben gezegd van rekening houden met demografische ontwikkelingen, rekening houden met marktontwikkelingen, is onze grondexploitatie in feite alleen gericht op de verkoop van kavels in een beperkt aantal exploitatie gebieden. En als u dan zegt van u moet nodig komen met een nieuwe nota grondbeleid dan denk ik dan zou ik ook nog eens kijken naar wat in ons huidige nota grondbeleid staat en ik denk dat in die zin er heel weinig nieuws te verkopen is. Voorzitter, ik stop. Dank u wel.
  • 2:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Vragen op de portefeuilles voldoende beantwoord? Dan rest er voor mij volgens mij nog een beantwoording van een vraag van het CDA. Dus als er vragen zijn meneer Deuring neemt u hem dan even over? Ik blijf maar even op deze plaats zitten want volgens mij is maar één vraag gesteld namelijk over de gehoorschade eventueel als gevolg van evenementen, discogang of andere soorten van geluidsoverlast die misschien een negatieve invloed hebben op het gehoor van onze jongeren met name. Voorheen hebben we gezegd er zijn een aantal situaties waarin zeg maar de normen voor geluidsbelasting niet gelden, dat is met een aantal keren dat men daar ontheffing voor kan vragen. Op zich heeft u denk ik een punt, net zo goed als er campagnes zijn gevoerd waarin we gestreden hebben dat alcohol van dusdanige invloed is op jongeren en op hun ontwikkeling dat we misschien ook met zijn allen zouden kijken moeten we dat combineren met het jeugdbeleid en met het gezondheidsbeleid, wat betekend de mate van geluidsoverlast, althans zo ervaren wij hem. Of de jeugd hem altijd zo ervaart is een tweede. Ik kan de maximale belasting van het aantal decibels in disco’s en dergelijke niet eenzijdig beperken daar zijn regels voor. Dus we zouden het in die zin op een gegeven moment op de agenda moeten zetten voor de landelijke regelgeving, maar ik denk ook dat het heel goed is om het mee te nemen in het overleg met onze horecaondernemers, in het overleg met jeugd en sport, net zo goed als we het hebben over; wees cool, blijf fris. Maar ook in het kader van een nieuwe nota volksgezondheid die er aan zit te komen om te kijken of wij daar zelf op vrijwillige basis iets kunnen bewerkstelligen wat vooruitlopend zou kunnen zijn op mogelijke nieuwe regelgeving in die zin.
  • 0:3 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Voldoende meneer Plieger?
  • 0:22 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik ben blij dat het college dus toezegt om dit op te pakken. Het punt speelt toch inderdaad al lang en wat u ook aangeeft het kader van ons actieplan als het gaat om de jeugd en alcohol, daaraan gekoppeld in het convenant met de horeca, prima. Bedankt.
  • 0:02 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Nog meer vragen aan de portefeuillehouder? Meneer Pals.
  • 0:07 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   We hebben nog een vraag over de ontwikkeling op het TCN terrein.
  • 0:20 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U weet dat die partijen surseance van betaling is, zij hebben aandeel in het bedrijvenpark en ook al gaat een partij failliet wil niet zeggen dat die aandelen geen waarde meer hebben. Volgens mij heb ik daarmee uw vraag beantwoord.
  • 0:15 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Ja? Ok, dank u wel. Nog meer vragen? Zo niet dan geef ik voorzitter de hamer weer aan u.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Deuring, dan ga ik inventariseren wie behoefte heeft aan een tweede termijn. Meneer Borgesius, meneer Hekking, ik begin met meneer Hekking.
  • 1:19 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Dank u wel voorzitter, ik zal het kort houden want het is al redelijk laat. Ik had daarstraks in mijn verhaal de opmerking gemaakt dat het beleid aangaande de bescherming van de zwakkeren in de samenleving zoveel mogelijk zou worden ontzien. Toen kreeg ik vanuit de PvdA nogal de nodige opmerkingen dat ik niet op de hoogte was van de juiste gang van zaken en dat wij maanden terug al een motie aangenomen hadden dat die term “zoveel mogelijk ontzien” was veranderd in dat de zwakken in de samenleving “worden ontzien”. Het rare is, en ik weet niet of meneer Kanter nou in staat is daar direct een antwoord op te geven, dat ik in de evaluatie van het bestuursakkoord, pagina 3, 2e alinea onderaan, heel duidelijk zie staan dat de zwakkeren in de samenleving zoveel mogelijk worden ontzien. Dus de opmerking dat ik dat niet rechtstreeks tegen de PvdA had bedoeld te zeggen die houd ik gestand. Alleen nu vinden we dus toch in het bestuursakkoord vinden we toch die opmerking zoveel mogelijk ontzien weer terug. Nu was mijn vraag eigenlijk aan de PvdA of daar een reactie op kan komen want waar komt nou die opmerking in een keer vandaan.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De microfoon staat al aan meneer Hekking, dus u krijgt direct antwoord van de heer Kanter.
  • 0:05 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   De motie is niet van een paar maanden geleden maar van bijna twee jaar geleden toen de perspectiefnota voor het eerst hier op tafel lag. En de meerderheid van de raad heeft bij de laatste algemene beschouwingen daar nog eens een keer weer een bekrachtiging aan gegeven dat wij de minima zullen ontzien. Dus ja, evaluatie bestuursakkoord staat zoals het in het oude bestuursakkoord staat nog verwoord, maar de motie die in 2010 is aangenomen en in afgelopen mei nog eens een keer weer is bekrachtigd houdt wat mij betreft die motie nog in stand. En er zijn ook geen nieuwe bezuinigingen aangekondigd die de minima op gemeente niveau raken.
  • 0:43 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik kan op dit moment niet nazien of de motie in het bestand zit en wat precies de tekstuele inhoud daarvan is. De vertaling van het bestuursakkoord is de letterlijke vertaling die ook in de evaluatie staat en de reacties zijn aan de hand daarvan gegeven. De motie die u bedoelt die heb ik redactioneel niet op het netvlies staan dus ik kan het zo niet nazien. Maar de vraag is wat het toevoegt aan de discussie want ontzien of zo veel mogelijk ontzien op een gegeven moment die motie die kunnen we denk ik opzoeken en de volgende keer laten zien. Maar wat is, wat beoogd u verder met de vraag, meneer Hekking.
  • 0:04 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Nou, ik kreeg de vraag omdat ik een opmerking had gemaakt, kreeg ik de vraag van met name meneer Kanter van hoe kom je eraan je weet toch dat we een motie aangenomen hebben. Ja, dat klopt, maar die vragen komen niet uit het luchtledige dus mijn steunfractie had precies even opgezocht waar die vraag dan werkelijk vandaan kwam.
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Oorspronkelijk staat hij zo verwoord in het bestuursakkoord zoals u hebt verwoord meneer Hekking, dat klopt gewoon. En of de tekst van de motie die de heer Kanter bedoelt wat die precies is dat kan ik niet terughalen. Dat zouden we even na moeten kijken.
  • 0:4 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Prima, dank u wel. Maar dan staat dat in ieder geval in de notulen vermeld nu. Dank u.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat was alles meneer Hekking?
  • 0:0 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   jazeker
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ga ik naar meneer Borgesius, VVD.
  • 1:01 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, dank u wel voorzitter. Wij wouden het maar even in de volgorde van de sprekers doen, de portefeuillehouders, dus ten aanzien van u hebben wij geen vragen. Kom ik even bij portefeuillehouder de heer Bessembinders. Ja, dat folder, ik vond het ook een mooie folder. U stelde; ja dat beleid dat hebben wij ook. Maar ik denk dat er wel heel een essentiële nuance zit, dat dus in die folder expliciet wordt gesproken dat het toegestaan is wanneer de werkzaamheden in overeenstemming zijn enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar daar wordt dan toch gesproken over een uitbreiding qua bedrijfsgebouwen van 500 m2. Dat wou ik u nog even meegeven, ik hoef daar geen reactie op, maar dat vond ik een, met name in die folder, toch een opmerkelijk punt. Ik denk dat wij daar wat halsstarriger in zijn. Ja, meneer Bieze, meneer Kanter heeft het al gezegd, we wachten daar maar op een volgende reactie die getallen totdat ze er zijn. Richting de heer Hamster hebben wij niet zoveel. Ja, dan komen we bij de heer Van der Kolk, deze keer niet, want OPRON stond er dacht ik niet zo zeer in, dus dat wachten we gewoon op een andere keer. Dan kom ik bij de minister, of bij de minister, kunt u nagaan hoe hoog ik u heb, ja kunt u nagaan.
  • 0:06 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Gaat het goed nog?
  • 2:18 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja, heel goed, heel goed. Nou, wat ik eigenlijk een klein beetje jammer vond dan datgene wat u zei. U zei; geen goed nieuws. Maar wel de realiteit, volledig met u eens. U gaf invulling aan die 4,1 miljard, dat zou mogelijkerwijs kunnen betekenen 1,9 miljoen, waren allemaal uw woorden. Dat is natuurlijk, laat daarover geen misverstand bestaan, heel veel geld. Maar anderzijds hadden we ook kunnen zeggen, en dat zal ik nu dan wel zeggen, dat die 1,9 miljoen, en grosso modo, is ongeveer 1,9% van onze begroting. ja, dat klinkt denk ik toch een beetje anders dan 1,9 miljoen. De pijn is hetzelfde, dat ben ik volledig met u eens, maar dat is precies hetzelfde wanneer iemand zegt; ik heb mijn glas nog half vol of ik heb mijn glas al half leeg. Dat even richting datgene wat u uitsprak. En wat denk ik met een klein beetje gepaste trots uit uw mond kwam was dat zeg maar de eigenaren 0,6% meer aan lasten gaan betalen in deze gemeente en de huurders 0%. Maar als ik dat goed op het netvlies heb, hebben wij toch in deze gemeente van het aantal woningen die we hebben, is geloof ik 60% eigenaar en 40% huurder. Ik wou u daar even aan helpen herinneren. Dus wat dat betreft bent u het eens of pleite u voor de minderheid. En dan kom ik last but not least, en dan misschien nog even dit gebruiken als kapstokje, dat was de evaluatie, werd nog even gezegd, daar pronkte u een klein beetje met de starterslening. Nou die heb ik “samen voor een sterk en stabiel Stadskanaal” niet kunnen vinden, maar wel in de evaluatie. En dat vond ik een hele vreemde, want laten we wel vasthouden dat die starterslening er is gekomen, de laatste keer, met name ondersteuning van de PvdA, maar daarvoor op initiatief van de VVD. Tot zover.
  • 0:21 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Nou heb ik niet zoveel vragen van u gehoord meneer Borgesius, maar het meest constateringen, maar ik kijk toch even naar de wethouders of ze daar een reactie op willen geven. Minister Van der Kolk.
  • 0:8 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Dank u wel voorzitter. Ik ga er heel serieus bij praten.
  • 0:01 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   De volgende keer noem ik u meneer Distelbloem.
  • 1:31 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Ik heb nadruk gelegd op het gegeven dat we rekening moeten houden met nieuwe bezuinigingen en ik heb ook benadrukt dat het eigenlijk de wens was, of de hoop was in 2010, toen we begonnen aan deze periode dat we dat niet nodig hadden. En daar zit dus een stuk teleurstelling in. Bij de publicaties ook van een aantal weken geleden heb ik ook benadrukt dat het vet van de ribben is en dat er een enorme slag is gemaakt. En tegen dat licht en ook tegenover de risico’s die de decentralisaties met zich mee brengen is het een grote opgave die op ons wacht en die ik ook niet wil onderschatten. Die we wel ter hand nemen, ik bedoel we willen allemaal, en dat spreken alle fracties hier uit, dat Stadskanaal ook financieel gezond blijft, maar dat heeft wel de nodige gevolgen. En die moeten we ook met zijn allen niet onderschatten, maar wij gaan ervoor, tenminste het college gaat ervoor, om ook deze periode op een financiële gezonde wijze af te ronden en af te sluiten. Dus wat dat betreft krijgen we volgend jaar misschien een ander type begrotingsvergadering dan dit jaar. Maar het zij zo, omdat u ook allemaal zegt van we willen ook in moeilijke tijden de gemeente op een gezond financieel niveau met zijn allen houden. Dus daar gaan wij, met die boodschap, gaan wij ook aan het werk. Dan heeft u dat verschil van de huurders en eigenaar, ik vind 0,6% voor eigenaren ook nog niet zo slecht moet ik zeggen. Dus ook naar de eigenaren vind ik dat een boodschap die echt wel mag zijn.
  • 0:1 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dat heb ik ook niet gezegd.
  • 0:18 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Ok, nee maar goed. Verder heeft u ook een punt als u zegt dat hier relatief gezien veel eigenaren zijn, dat is ook zo. En over de starterslening. Ik weet niet wethouder Bessembinders of u dat heeft meegekregen, want u was ergens anders, of heeft u het gehoord. Anders laat ik het antwoord aan u over.
  • 0:1 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   wat was de vraag.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   het was geen vraag
  • 0:00 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   De starterslening is overgenomen in de evaluatie
  • 0:05 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ik kom u tegemoet, het was geen vraag, de voorzitter heeft het juist verwoord het was een constatering.
  • 0:08 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   nee, maar het is wel nieuws, het is wel nieuws.
  • 0:09 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   wat was de opmerking?
  • 0:1 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   ja, ik weet niet of ik de kans krijg van de voorzitter.
  • 0:2 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja, dat weet ik ook niet. ik krijg nog een kans, of niet?
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Vast wel.
  • 0:3 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Nou ja u heeft natuurlijk een punt als u zegt dat de VVD daar een rol bij heeft gespeeld.
  • 0:5 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Nou, nu bent u wel zuinig.
  • 0:2 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   ??????? graag bij u.
  • 0:3 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Het moet nog wennen volgens mij.
  • 0:3 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Hij bereid zich alvast voor wou u maar zeggen.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik geef het woord aan wethouder Bessembinders.
  • 0:19 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Voorzitter, wat de heer Borgesius zei over die, ik had de folder wel gezien, maar niet helemaal gelezen, maar ik wil dat punt van die 500 m2 dat ga ik na, dat kan ik zo niet beantwoorden maar daar kom ik op terug en als ik erop terug kom dan weet u dat we dat doen en dat u daar ook altijd genoegen mee neemt. En wat de starters
  • 0:2 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ik ga er geen schriftelijke vragen over stellen.
  • 0:47 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Nee, precies. Komt wel goed. Het tweede wat net voorbij kwam over de starterslening, kijk dat is nu, we hadden het hier vanavond over regeerakkoord en dat soort dingen. In het regeerakkoord staat; startersleningen zullen worden bevorderd. En vervolgens komt er een fiscale maatregel en wij krijgen vandaag bericht van SVN, wij kunnen geen startersleningen meer in behandeling nemen want met ingang van 2013 moet er verplicht afgelost worden, met ingang van het eerste jaar. En dan voldoet de starterslening niet meer aan de NHG normen, dus einde starterslening. Nou is de verwachting dat dat toch op de een of ander manier wel hersteld wordt maar dan kun je nagaan, er zitten wel wat rare haken en ogen in dat regeerakkoord van die twee partijen, dus ik heb mijn partij ook opgeroepen om daar wat aan te doen.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   zo hoort u dat iedereen
  • 0:5 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Volgens mij heeft u inmiddels ook al een auto met een automaat, u schakelt ook heel snel.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   en moet ook wennen.
  • 0:2 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   ja,ja.
  • 0:20 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat waren de, is dat zeg maar qua tweede termijn voor iedereen voldoende? Begroting 2013 voldoende besproken daarmee, gebruikmakend van de aangeboden evaluatie van het bestuursakkoord. Mag ik.. meneer Kanter, PvdA.
  • 0:9 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Dan heb ik nog even iets gemist wat ik de heer Bieze heb gevraagd, om die schuldhulpverlening nog eens even snel in deze raad ter bespreking aan te bieden.
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Heeft u een punt. Moeten we daar even schorsen wethouder Bieze? Ja? Heel kort. Voor een begrotingsvergadering zitten we ook nog mooi op schema toch? vijf minuten.
  • 0:5 schorsing
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik heb begrepen dat mevrouw Hernamt ondertussen ons heeft verlaten vanwege het vervoer wat klaar stond. ok. Meneer Kanter u had een vraag nog gesteld aan wethouder Bieze en ik denk dat wethouder Bieze aan kan geven wat de verwachtingen daar zijn.
  • 0:34 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja, voorzitter. Wij willen de raad voorstellen om in de vergadering van januari, en volgens mij is dat 28e januari 2013, dit onderwerp op de agenda te zetten. Wij zullen zorgen voor een overzicht stand van zaken, een overzicht betreffende maatregelen GR en maatregelen specifiek voor de gemeente Stadskanaal. En wij zullen ook de vragen meenemen zoals die door de heer Borgesius zijn gesteld en ondersteund door de raad. Dank u.
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Kan dat de instemming van de raad hebben? Ik zie knikken. Akkoord, dan komen die gegevens tegen die tijd naar u toe en kunnen ze besproken worden. Mag ik dan concluderen dat we de programmabegroting 2013 conform kunnen vaststellen? Meneer Borgesius?
  • 0:08 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   jawel hoor.
  • 0:20 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u. Akkoord. [voorzitter klopt met hamer] Dan een hamerslag erop. En dat was het laatste agendapunt van vanavond. Dan dank ik u voor uw komst, uw bijdrage en tot over twee weken. Nee, volgende week al.