Raadsinformatie

Raadsvergadering 19 november 2012

Naam
Download het audiobestand (38,37 MB)
Download de gesproken tekst (169,89 KB)
Download de vergaderstukken in pdf (419,52 KB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
 • 5 De besluitenlijst van 5 november 2012
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen
 • 7 lijst met ingekomen stukken
 • 8 Inlichtingen college
 • 9 Vragenuur
 • 10 Interpellaties
 • 11 Rondvraag
 • 12 Tussenevaluatie beleidsplan openbare v..
 • 13 Financieel kader
 • 14 Programma en overzicht voorzieningen h..
 • 15 Aanvullende maatregelen Minimabeleid
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 0:52 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dames en heren welkom, welkom, ik wou zeggen de pers, maar ik geloof niet dat ik iemand achter mevrouw Rodenberg zie zitten, dus niet aanwezig en u had net RTV Stadskanaal voor de telefoon? Begreep ik, die hebben een live verbinding nu. We zijn in de uitzending, nou goed om te horen. Redelijk volle tribune, welkom aanwezigen, ook welkom aan de grote delegatie vanuit onze eigen organisatie die vanavond aanwezig is om de raadsvergadering te volgen naar aanleiding van een interne cursus die opgezet wordt. Ik hoop dat de agenda voldoende aanleiding geeft om daar iets uit op te pikken.
 • 2 Mededelingen
  • 0:40 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   In ieder geval zijn niet aanwezig vanavond; Goedhart Borgesius van de VVD, die zit volgens mij in het buitenland. Mevrouw Hernamt van de GBS is niet aanwezig vanwege ziekte en de fractie voorzitter van de CU, Ingrid Sterenborg, is niet aanwezig omdat die net geopereerd is aan de knie en ik kan zeggen dat bloemen namens u, namens de raad, naar haar onderweg zijn. Ik kijk even om me heen of er nog meerdere mededelingen zijn, is niet het geval. Jan Willem van der Kolk, uit het college, ja dat komt als je twee vergaderingen achter elkaar doet, is ook vanwege ziekte afwezig.
 • 3 Vaststellen agenda
  • 03. Vaststellen agenda (39,97 KB)
  • 0:26 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ik de agenda vaststellen zoals die voorligt, met de opmerking dat bij agendapunt 15 nog een erratum is toegevoegd over het exacte bedrag waar het om ging in plaats van wat in het conceptbesluit genoemd wordt, daar komen we bij agendapunt 15 op terug. Agenda kan zo vastgesteld worden? [voorzitter klopt met hamer] Aldus.
 • 4 Insprekers
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Er hebben zich geen insprekers gemeld
 • Informatieve stukken

 • 5 De besluitenlijst van 5 november 2012
  • 0:38 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dus dat brengt me bij de besluitenlijst van 5 november. Redactioneel pagina 1, pagina 2, niet het geval. [voorzitter klopt met hamer] Dan zijn die vastgesteld, met dank aan de notuliste. Dan gaan we naar aanleiding van; pagina 1, pagina 2, helder, kort en duidelijk. De lijst met openstaande toezeggingen; iemand die over de lijst het woord wil voeren? Ook niet het geval.
  • 0:2 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Voorzitter.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, meneer Plieger CDA.
  • 0:34 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Ja, misschien, het past eigenlijk ook bij het vorige punt, wij hebben de lijst met toezeggingen en de besluitenlijst hebben wij nagezonden gekregen. Wij zouden toch dringend willen verzoeken een iets eerder op te sturen want wij hadden een, ja wij hebben als fracties volgens mij op dinsdag een fractie vergadering en we dachten van zou het niet mogelijk zijn om, ruim een week dus is dat, is er dan de tijd om ruim een week dus of binnen ruim een week deze stukken aan te leveren. Dan kunnen wij ze ook op de fractievergadering even doornemen.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   ik kijk naar de griffier.
  • 0:5 K. Willems
   griffier
   K. Willems
   dit was al heel snel, want het is de vergadering van 5 november, dus dat was al heel snel opgestuurd.
  • 0:1 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   het kan sneller.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De vergadering was 5 november en volgens mij heeft iedereen ze eind vorige week….zeg ik dat goed
  • 0:4 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Het was niet voor de fractievergadering.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, het was niet binnen een week, als u zegt….( iemand zegt iets zonder microfoon). Binnen 4 werkdagen na de vergadering zegt u daarmee, in principe. We gaan het pogen. Als we mooi kort zijn zoals we nu zijn dan moet dat ook mogelijk zijn.
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Goed lijst met openstaande toezeggingen geen discussie, dat brengt me dan bij……ik hoor wat gemompel links van me, ik denk dat dat wethouder Bessembinders is. Dus geef ik die het woord.
  • 1:11 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja, want de eerste toezegging die heeft als einddatum 1 december 2012. En ik moet u zeggen daar zijn wij nog niet uit. Wij hebben, en dat heeft ook her en der de pers wel gehaald, verschil van mening met de provincie over het eigendom van lichtmasten langs provinciale wegen, daar waren wij, aanvankelijk redelijk stonden wij daar alleen in, maar dat is inmiddels, provincie breed door gemeenten, is dat aangekaart. Daar is begin december opnieuw overleg over met de provincie als het gaat om het eigendom van die lichtmasten en zeg maar uit het verhaal wat daar uitkomt daar moet ook het vervolg komen van hoe gaan wij om met verlichting van fietspaden langs die provinciale wegen. Dus ik heb nog geen uitsluitsel voor 1 december 2012 en mijn voorstel is, gezien de periode wat wij er nu al over doen om met de provincie te overleggen, om hier 1 juni 2013 van te maken voorzitter. Waarvoor dank.
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Kan u daar als raad mee instemmen, met dat voorstel? Dat is het geval. Goed.
 • 7 lijst met ingekomen stukken
  • 07. Lijst met ingekomen stukken (37,35 KB)
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan de ingekomen stukken. Iemand die het woord wil voeren over de ingekomen stukken, 1 t/m 6.
  • 0:1 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Voorzitter.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Deuring CDA.
  • 0:58 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Het gaat over stuk 2, dat gaat over de actuele cijfers WWB. Dan gaat het met name over pagina 4, ik heb daar gewoon een vraag over hoor. Dat gaat over dat grafiekje wat bovenaan staat; dat is percentage ingeschrevenen niet werkenden. Daaronder staat dat het gemiddelde werkeloosheidspercentage van de gemeente Stadskanaal over 2011 was 11,6%. En kan ik die staaf die daarboven staat kan ik die nu vergelijken met die 11,6% of is dat wat anders waarvan, het is wel heel opvallend dat dat, en als het zo is dan is dat natuurlijk heel mooi, maar dan praat je over een percentage van wat zo schommelt tussen de 8 en de, nou es een keer hoogstens een keer 10%, zo gemiddeld komt die uit op achtenhalf, negen. Is daar een verklaring voor of kan ik die cijfers niet met elkaar vergelijken, hoe zit dat eigenlijk precies.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik ga even verder inventariseren of er nog vragen zijn over hetzelfde punt. Is het over hetzelfde punt mevrouw Kroom, dan handelen we eerst dit punt even af. Wethouder Bieze.
  • 0:36 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja, voorzitter, de constatering van de heer Deuring is juist. Ik wil de raad graag een voorstel doen om in de bijeenkomst van 14 januari eens wat dieper in te gaan op de cijfers zoals die hier gepresenteerd worden en om een te kijken of de raad nog steeds voldoende heeft aan dit model of dat we andere zaken moeten gaan opnemen. En ik wil in die vergadering ook ingaan op deze materie. En ik hoop dat u mijn voorstel aanneemt net als dat van de heer Bessembinders.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Deuring CDA.
  • 0:26 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Mijn concrete vraag is; is die 11,6% is dat te vergelijken met die zeg maar 8,5% die daar in die staafjes staat of is dat niet zo? Dat is gewoon even op dit moment even mijn concrete vraag als dat niet zo is dan kunt u het ook zeggen dan kunt u het in januari verder uitleggen hoe dat dan precies zit, maar is dat met elkaar te vergelijken of is het op dit moment zo dat het werkeloosheidspercentage in Stadskanaal zo sterk daalt.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Bieze.
  • 0:17 E. Bieze
   E. Bieze
   Nou, het zou wel eens zo kunnen zijn en daar wil ik mij tot beperken op dit moment voorzitter, dat we appels met peren vergelijken. En ik wil het graag breder uit gaan leggen in die bijeenkomst.
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Is dat op voorhand voldoende meneer Deuring, want ik begrijp dat u een toelichting wenst te hebben, maar de wethouder zegt van ik wil het eigenlijk breder oppakken dan nu alleen die simpele vraag te beantwoorden.
  • 0:4 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Nou, wanneer zei u? in de vergadering van januari.
  • 0:17 E. Bieze
   E. Bieze
   Voorzitter, wij hebben op 14 januari een bijeenkomst in het TDC staan waar schuldhulpverlening aan de orde komt en werkzaamheden TDC en ik wil daar graag aan toevoegen deze cijfers. Dank u wel.
  • 0:10 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Wat mij betreft, ja kijk we kunnen er lang en breed over praten, maar laten we het maar zo doen dan.
  • 0:3 E. Bieze
   E. Bieze
   Dank u wel.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Blij dat u daar mee instemt meneer Deuring, mevrouw Kroom PvdA.
  • 0:09 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Dank u wel. Ik wil graag even een opmerking maken over de applicatie; buiten betert. Gevraagd hebben wij in 2011 of deze applicatie een aanvulling zou kunnen zijn op de servicelijn, we kregen uw antwoord en we hebben begrip voor het standpunt wat hier is ingenomen. We zijn het eens dat het een aanvulling is op de servicelijn en geen vervanging voor de servicelijn, zoals dat in die brief vermeld staat en we zouden het wel prettig vinden om hedendaagse, eigentijdse applicaties zoals deze te betrekken bij de inrichting van het nieuwe KCC. Dank u wel.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Kroom. Ik kijk even naar de wethouder.
  • 0:22 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja, ik denk daar sluiten wij ons graag bij aan, dat was ook inhoud van de brief om nu niet dat te implementeren, maar te betrekken bij dat klantcontactcentrum en inderdaad wat u terecht zegt, het is geen vervanging van het servicenummer, maar een aanvulling op. En het kan nu dus al benut worden, maar dan moet je ??????. ja, ok, dank u wel.
  • 0:1 M. Kroom
   raadslid PvdA
   M. Kroom
   Helemaal helder, dank u wel.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u we mevrouw Kroom. Nog meer over de ingekomen stukken, meneer Plieger CDA.
  • 0:39 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Ja, ik wil u bedanken voor het antwoord wat u hebt gegeven op de BTW risico’s ten aanzien van de VNGR. Klopt het dat we daaruit kunnen opmaken dat de gemeente heeft wel enig risico, beperkt, maar het betreft niet zijn eigen gebouwen, maar mogelijkerwijs van de vijf, ten minste van de andere gemeenten, waar het gebouwen betreft waar je mogelijk nog wel iets met BTW zou kunnen te maken krijgen. En dat moet je dan als gemeente die geen gebouwen heeft dus wel samen delen.
  • 0:33 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, in principe is het voorstel dat bij de nulmeting uitgegaan wordt dat als daar consequenties uit voort vloeien dat die door 23 gemeenten genomen worden, het is nog niet met zekerheid te zeggen hoe groot die consequenties zijn, het is niet met zekerheid te zeggen of het rijk het bedrag wat verwacht wordt ter compensatie van de BTW ook daadwerkelijk ter beschikking stelt en hoe het überhaupt met het compensatiefonds afloopt, is ook nog een open vraagteken, dus ik denk dat ik hier in het kader van de regionalisering nog een keer op terugkom.
  • 0:5 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Maar reëel is wel uw getal wat u noemt als het gaat om, het is een risico minder dan 3 ton.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Op dit moment
  • 0:02 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   ok
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nog meer over de ingekomen stukken? Niet het geval. Dan doen we dat conform besluit advies werken we dat af. [voorzitter klopt met hamer]
 • 8 Inlichtingen college
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En dan komen we bij agendapunt inlichtingen college, volgens mij geen…toch meneer Bieze.
  • 0:32 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja, voorzitter tijdens de vorige raadsvergadering is gevraagd naar het onderzoek en wanneer het onderzoek afgerond zou zijn rond liggelden vaarrecreatie, ik zou dat via de mail doen, maar ik kan het ook wel via dit medium doen volgens mij. Ons streven is om eind februari dat onderzoek afgerond te hebben dus voor 1 maart komen wij bij u met informatie daarover. Dank u wel.
  • 0:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat is dus dan een nieuwe datum op de lijst met toezeggingen. Ga ik even verifiëren of de raad dat akkoord vindt dan wordt het raadsvergadering februari. Akkoord?
  • 0:11 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   De WWB die komt ?????????? (er wordt gesproken zonder microfoon)
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De WWB die cijfers worden meegenomen op de avond van 14 januari, op de agenda. Meneer Deuring u zit zelf in de agenda commissie dus dat kan niet fout gaan lopen.
 • 9 Vragenuur
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Goed, geen vragen ingediend voor het vragenuur
 • 10 Interpellaties
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   noch interpellaties
 • 11 Rondvraag
  • 0:53 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat brengt mij bij de rondvraag. Ik ga linksom, meneer Hekking, meneer Boen, meneer Hofstra, Kanter, Van der Vlag, mevrouw Woortman, mevrouw Kroom, meneer Christians, meneer Dijkstra, meneer Van Beek, mevrouw Van der Heide, Rodenberg, meneer Pals, meneer Gelling, meneer Maarsingh, meneer Boels. Helemaal niemand vanavond, meneer Plieger, mevrouw Brongers, meneer Gelling, meneer Deuring. Meneer Hekking aan u het woord.
  • 1:08 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Dank u wel voorzitter. Wij zijn afgelopen weken zijn wij benaderd door een aantal mensen uit de Hagenbuurt, er is een probleem ontstaan toch op de Navolaan, er is aan ons verzocht of wij als raad iets zouden kunnen doen aan de veiligheid op de Navolaan en dan met name op dat stukje tussen de Mc Donalds en de kerk de Kandelaar, daar ontbreken namelijk veilige mogelijkheden om over te steken. Er steken daar veel kinderen over, die gaan naar Mc Donalds, er steken mensen over die gaan naar zorginstellingen, er gaan mensen oversteken die moeilijk ter been zijn en wij beseffen heel goed dat er in het verleden, waarschijnlijk in 2008, reeds een besluit genomen is over het wel of niet plaatsen van voetgangers oversteekplaatsen met name op de Navolaan, maar in verband met de gewijzigde wet- en regelgeving waarbij het toch voor de burger, voor de voetganger, makkelijker wordt, eenvoudiger wordt gemaakt om gebruik te maken van een voetgangers oversteekplaats, toch het verzoek namens een aantal families, een viertal families, op de Eikenhage, een viertal op de Platanenhage en een viertal op de Peppelhage het verzoek of er toch een mogelijkheid kan zijn dat het oversteken op de Navolaan in een grotere veiligheid kan geschieden dan tot op heden mogelijk is. Tot zover.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder Bessembinders.
  • 1:55 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Voorzitter. Ja, de heer Hekking heeft het over gewijzigde wet- en regelgeving, ik ben wel benieuwd waar die dan op duidt, want dat zegt mij even helemaal niks. Maar kijk wat natuurlijk aan de orde is, van wil je daar een voetgangersoversteekplaats creëren ja of nee. Wij krijgen meer van dit soort vragen, wij zijn daar heel terughoudend mee. En wij zijn er heel terughoudend mee omdat dat soort voetgangersoversteekplaatsen in de regel een bepaalde schijnveiligheid veroorzaken en die schijnveiligheid die bestaat eruit van als daar een zebrapad ligt dan ben ik veilig als ik oversteek. Nou en u weet zelf wel dat dat niet aan de orde is, dus wij zijn daar wat dat betreft wel terughoudend mee om dat soort voorzieningen aan te brengen en ook op de Navolaan aan te brengen, op de locatie die u noemt. U zegt van ja er steekt veel over, ja er zal wel veel oversteken, maar er zit geen school aan de overkant er zit verder heel weinig aan de overkant waar je direct kinderen naar toe zou willen hebben, dus in die zin is mijn reactie van, is mijn reactie niet positief moet ik zeggen. Dus ik ben wel nieuwsgierig als u roept van gewijzigde wet- en regelgeving, maak me dat dan nog eens duidelijk of zet dat dan nog eens op de mail, maar voor het overige zeer terughoudend met voetgangersoversteekplaatsen omdat die toch een schijnwerkelijkheid, een schijnveiligheid creëren waarvan je af moet vragen of je dat kinderen en zeg maar de ouderen aan moet doen. Voorzitter, dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder, meneer Hekking SP.
  • 1:05 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Dank u wel voor het antwoord wethouder, voorzitter. Die gewijzigde wet- regelgeving die houdt in principe in dat een aantal jaren terug begonnen is af te wijken van de regel; er moet iemand op de voetgangersoversteekplaats staan en dan dien jij als bestuurder vaart te minderen dan wel te stoppen om het oversteken mogelijk te maken. de wijziging houdt in dat je nu op het moment dat je aanstalten maakt richting voetgangersoversteekplaats te lopen dat je als bestuurder al verplicht bent om de vrije doorgang te creëren voor de voetgangers die over willen steken. Zover uit ons onderzoek is gebleken zijn er inderdaad wel scholen daar in de buurt dus er zijn echt wel kinderen die daar gebruik maken van het oversteken en wij horen van meerdere mensen die er toch dagelijks komen, we hebben er zelf ook deze week nog een aantal uren doorgebracht, dat er inderdaad echt gevaarlijke situaties ontstaan. Ten eerste omdat de snelheid o de Navolaan veel te hoog ligt, die ligt constant te hoog, mensen komen van kennelijk een snelweg af en beuken die Navolaan op en gaan er met 70,80 per uur overheen. En wat is er nou mooier als handhaven instantie om te constateren dat er bij een voetgangersoversteekplaats niet tijdig gestopt wordt en je dus kan handhaven, je kan er dus iets gaan doen, dus ik vind daar geen sprake van schijnveiligheid, ik vind het juist een toevoeging aan de veiligheid o het moment dat wij als gemeente daar de mogelijkheid creëren om op een veilige manier over te steken. Er hebben altijd verkeersbrigadiertjes gestaan, maar die zijn er niet meer, dus het wordt gewoon met de dag gevaarlijker. En we hebben echt, ik wil de namen best aan u doorgeven, maar we hebben alles bij elkaar toch al een 12 verzoeken liggen van mensen daar uit de buurt van joh doe er eens iets aan. Wij hebben het eerder geprobeerd in 2008, dat is niet gelukt o.a. vanwege de schijnveiligheid en nou kregen wij toch het verzoek om toch weer op te werpen, want het wordt steeds gekker op de Navolaan, vandaar het verzoek.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder.
  • 0:41 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja, voorzitter. Kijk ik zal niet herhalen wat ik net gezegd heb, maar wat u nu aanvoert dat ontkracht mijn verhaal niet wat ik u net vertelde. En ik denk van wat mij betreft beginnen we daar absoluut niet aan want ik zeg nogmaals het creëert een schijnveiligheid die je de mensen die daar oversteken niet moet aan doen. ik betwijfel of er scholen staan, waar mensen naar toe gaan, maar afijn dat is minder van belang. Tuurlijk wordt er over gestoken, maar mijn standpunt is van niet doen, want je creëert schijnheiligheid en dat is niet wat wij moeten willen.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel.
  • 0:1 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Voorzitter.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Kanter PvdA.
  • 0:28 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Misschien even naar aanleiding van de reactie. Ik kan mij goed voorstellen dat de wethouder zegt; ik heb geen behoefte aan een zebrapad, want inderdaad die schijnveiligheid die dat met zich meebrengt, zeker als meneer Hekking zegt die auto’s rijden daar soms wel 80 km per uur en ik denk dat dat geen onjuiste constatering dus ik denk dat het voetgangersoversteekplekje niet een oplossing is maar ik denk dat meer handhaving op die plek, dat het verkeer daar überhaupt langzamer gaat rijden, dat dat meer helpt dan een paar witte strepen.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hekking laatste ronde.
  • 0:00 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Ja nou, wethouder bedankt voor het antwoord in ieder geval. Ga ons niet kwalijk nemen als wij inderdaad contact blijven houden, als SP, met toch een aantal mensen daar in de buurt en dat we toch gaan proberen om aan u aan te kunnen geven dat er dus inderdaad sprake is van een, ja het gebrek aan veiligheid en niet het opwerpen van een schijnveiligheid met een voetgangersoversteekplaats, dus wij gaan als partij in ieder geval door om te kijken of we u kunnen overtuigen, maar we nemen voorlopig even genoegen met uw antwoord. Met dank.
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voldoende? Ja, ok, goed. Wat zegt u? Toch nog even reageren.
  • 0:16 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Nee, maar ik denk wat gezegd wordt over snelheid, kijk wat wij wel kunnen doen en dat hebben we een aantal jaren geleden ook gedaan, om eens te meten van hoe zit dat nou met de snelheid, even los van zo’n pistool, hoe heet zo’n ding zo gauw?
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   laser
  • 0:55 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja, u hebt ervaring. De voorzitter heeft ervaring. Maar los van een laser gun om nog eens een keer te meten hoe zit het met de snelheid op de Navolaan. Wij hebben een aantal jaren geleden ook klachten gehad vanuit de Hagenbuurt, toen hebben wij ook een meting gedaan een aantal dagen en zoiets. En dan blijkt daaruit dat het snelheidsgevoel toch iets anders is dan de werkelijke snelheid. En tuurlijk is er af en toe een uitschieter die 80 rijd, maar ik kan mij herinneren uit dan onderzoek kwam toch dat normaal gesproken tussen de 50 en 60 kilometer overdag daar gereden wordt, maar wij willen nog wel eens een keer dat onderzoek herhalen om eens te kijken hoe het op dit moment met de snelheid op de Navolaan zit zonder dat er direct een laser gun staat voorzitter. En dat lijkt mij nog wel een gepaste maatregel. Dank u wel.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat is een mooie toezegging volgens mij meneer Hekking.
  • 0:2 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Mag ik daar nog op reageren voorzitter?
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat ligt eraan of u nu de wethouder gaat bedanken of dat u met een vervolg komt.
  • 0:14 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Ik wil hem vragen, ik ga hem ook bedanken voor het antwoord uiteraard, maar later kunnen we ook een afspraak maken dat als er uit dat onderzoek uitkomt dat er daadwerkelijk sprake is van forse verkeerssnelheidsoverschrijding dat we dan toch tot een oplossing gaan komen samen?
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Misschien kan ik dan eerst nog eens de laser inzetten om te kijken wie daar zo hard rijden voordat we maatregelen treffen.
  • 0:02 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Waarschijnlijk buurtbewoners.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Daarom.
  • 0:07 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Maar voorlopig doen wij het hier even mee. Dank u wel.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Goed dank u wel meneer Hekking.
 • Besluitvorming met debat

 • 12 Tussenevaluatie beleidsplan openbare verlichting
  • 12. Tussenevaluatie beleidsplan openbare verlichting (41,65 KB)
  • 0:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, gaan we nu naar agendapunt 12. De tussenevaluatie beleidsplan openbare verlichting. Wie wil daarover het woord voeren. Meneer Gelling, meneer Gelling, mevrouw Van der Heide en meneer Hofstra. Meneer Gelling CDA.
  • 0:47 P. Gelling
   raadslid CDA
   P. Gelling
   Voorzitter, het CDA heeft met tevredenheid kennis genomen van de tussenevaluatie van het beleidsplan openbare verlichting. Onze gemeente is een pionier op het gebied van energie besparende en duurzame openbare verlichting en onze fractie vindt dat iets om trots op te zijn. Wij willen onze dank uitspreken in de richting van de docenten en studenten van de Hanzehogeschool voor het onderzoek naar de dynamische verlichting langs de Atlantislaan. De reactie van voetgangers en fietsers langs het traject zijn overwegend positief, dat betekend winst voor het milieu en voor de gebruikers. De evaluatie heeft alleen geleidt tot een wijziging ten aanzien van de kleur van de verlichting in het buitengebied en hoewel het CDA wel iets heeft met de kleur groen, stemmen wij wel in met de voorgestelde wijziging. Dank u wel.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Gelling. Gaan we naar uw naamgenoot, maar van Gemeente Belangen.
  • 0:20 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Ja, dank u wel voorzitter. De argumenten in het beleidsplan betreffende de veiligheid en de duurzaamheid daar staan wij volledig achter. Vooral aangaande de praktische toepassing in het kader om voor fietspaden de dynamische verlichtingsmanagement toe te passen daarover bereiken ons van verschillende kanten zeer positiever geluiden. Wij stemmen in. Dank u.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Mevrouw Van der Heide CU.
  • 1:4 G. van der Heide-Van Asselt
   raadslid ChristenUnie
   G. van der Heide-Van Asselt
   Onze fractie is een groot voorstander van duurzaamheid en energie zuinigheid. Daarom hebben we ook met voldoening kennis genomen van het rapport over openbare verlichting en de uitwerking daarvan. Verlichting op maat waarin vooral de veiligheid hoog in het vaandel staat en daaraan gekoppeld de trend die zich nu openbaart, licht waar moet en donker waar kan. Daarmee kunnen we instemmen. Energiezuinige lampen en armaturen, dynamisch tele-management, allemaal zaken die in een stroomversnelling zorgen voor de mogelijkheid om te besparen. In het beleid lezen we van 3.100 lichtmasten die nog vervangen moeten worden, zouden deze niet sneller vervangen kunnen worden? Wat is de besparing als de lampen op kortere termijn vervangen worden. Wanneer bereiken we het kantelpunt. Ook gezien de verdere ontwikkelingen op elektronica gebied en materiaalkosten is het goed om deze ontwikkelingen op de voet te volgen. Dank u wel.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Van der Heide. Meneer Hofstra PvdA.
  • 0:35 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Dank u wel voorzitter. We kunnen ons voor een heel groot gedeelte aansluiten bij de vorige sprekers. We danken ook de Hanze Hogeschool voor hun onderzoek, inderdaad Stadskanaal is een lichtend voorbeeld mogen we wel zeggen, het is een mooie vooruitgang van beleidsplan, goed voorbeeld van hoe duurzaamheid en kostenbesparing hand in hand kunnen gaan en nou ja alleen een verandering van de lichtkleur omdat de lichtopbrengst daarvan iets beter is lijkt ons goed. En de vraag van de CU die daar, die ondersteunen wij, daar willen wij ook graag antwoord op. Dank u wel.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra, gaan we naar de wethouder. Wethouder Bessembinders.
  • 0:46 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Voorzitter, uiteraard hartelijk dank voor de reacties en die zullen wij ambtelijk ook netjes doorspelen. Het is natuurlijk heel mooi dat alles loopt zoals wij verwacht hadden en dat het de nodige besparing oplevert zowel wat betreft het milieu als wat betreft de kosten en de heer Hofstra noemt ons een lichtend voorbeeld in dat opzicht. Wij hebben recent dat nog een keer in Zwolle, Henk Ensing en ik, op een symposium mogen vertellen van hoe wij daar mee in de weer zijn. En ja wat de CU zegt van kunnen die 3100 niet sneller, daar hebben wij als college totaal geen moeite mee
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Volgens mij moet ik nu weer opletten hoe snel u bedankt zegt, en voordat ik iets laat….
  • 0:01 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Dan stel ik voor dat wij het bedrag, wat hier onder kosten, baten en dekking staat, verdubbelen per jaar. Dan zijn wij gewoon sneller om resultaat te boeken als het gaat zowel om duurzaamheid als kostenbesparing, dus in die zin roep ik u op om het verzoek van mevrouw Van der Heide te volgen, van de CU, en te zeggen van dit duurt ons te lang wij willen dit versnellen en in die zin alle medewerking van onze kant. Dank u wel voorzitter.
  • 0:14 G. van der Heide-Van Asselt
   raadslid ChristenUnie
   G. van der Heide-Van Asselt
   Ja, maar wat is de kanteling, is dat berekend of dat uit kan, ik bedoel je kunt nu misschien extra kosten maken, maar op zeker moment doordat je energie bespaart bespaar je ook weer kosten dus als je dat uit…….
  • 1:37 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Nou kijk u moet het zo zien wat hier nu voorgesteld wordt en die detailinformatie die staat hier niet exact in, maar hier staat dat wij jaarlijks €340.000, - willen investeren in vervanging van lichtmasten. En die lasten, ik zal het even afronden, die lasten van die €340.000, - , rente en afschrijving, die zijn €20.000, - per jaar. Wij trekken daaraf de besparing op onderhoud en energie, en dat is pakweg €10.000, - per jaar. Dus ondanks onze actie moet er nog wel elk jaar €10.000, - aan lasten bij, cumulatief, en dat zit ook in de meerjarenraming. Dus in die zin heb je zomaar geen kantelpunt bereikt omdat het niet zo is dat je met de vervanging geld verdient, zover zijn we nog niet. Dus en het is natuurlijk ook zo dat wij, toen wij met dit plan begonnen hadden wij een achterstand in openbare verlichting, wij hebben er nu 2000 vervangen, we gaan verder om de komende 8 jaar zeg maar nog 3000 te vervangen en dan komt er een moment, ja dat wij even niet gaan vervangen, want anders zouden we masten die nog maar 15 jaar staan alweer de grond uittrekken en nieuwe plaatsen, nou dat gaat niet goed, dan zijn we een dief van onze eigen portemonnee. Dan moet je wel nadenken of je de armaturen of de lampen wil vervangen, maar in elk geval niet de masten wil vervangen, dus in die zin kunnen we daar wel aandacht aan besteden, maar niet dat je zegt van we kunnen op dit moment al een kanteling zien dat we erop verdienen.
  • 0:5 G. van der Heide-Van Asselt
   raadslid ChristenUnie
   G. van der Heide-Van Asselt
   Dat kantelpunt is eigenlijk over 8 jaar, zoals u aangeeft.
  • 0:16 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Nou, in wezen zou je dat kunnen zeggen en bij een volgende evaluatie kunnen we best nog eens een doorkijk geven wat gebeurd er dan na 2020, is het dan zinvol om niet meer de volledige lichtmast te vervangen, om dan bezig te gaan met de armaturen te vervangen.
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Vragen voldoende beantwoord? Behoefte aan een tweede termijn, niet het geval. Mag ik dan concluderen dat de raad unaniem akkoord gaat met het besluit zoals het voor ligt. [voorzitter klopt met hamer] Dat is het geval.
 • 13 Financieel kader
  • 13. Financieel kader (203,34 KB)
  • 0:26 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar het financieel kader. En de heer Van der Kolk heeft wethouder Bessembinders gevraagd om hem waar te nemen voor het geval er vragen zijn over dit agendapunt. Dus wie mag ik hierover het woord geven. Meneer Boels, meneer Gelling, meneer Van Beek en meneer Kanter. Meneer Kanter PvdA.
  • 0:47 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Ik hou het erg kort, ik zal het de wethouder niet te lastig maken. de PvdA fractie is blij met het stuk zoals het voorligt. Ook even het doorkijkje van al die reserves vonden wij verhelderend en de keuzes die daarin gemaakt zijn kunnen wij onderschrijven. De reserveafvalstoffenheffing, ja die blijft maar groeien en ik denk dat het goed is dat dat geld eindelijk ook weer terug naar de betaler en die voorstellen zien wij dan ook graag tegemoet. De reserve duurzaam bouwen, dat is een mooie notatie voor het potje duurzame energie waar we dan als raad ook nog binnenkort weer wat mee gaan doen, maar verder de lijn zoals het staat kunnen wij onderstrepen en nou ik denk dat ik het daar maar bij hou.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Kanter, meneer Van Beek CU.
  • 0:28 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik kan mij bij de vorige spreker aansluiten, met deze opmerking nog dat het stuk natuurlijk in de rekeningcommissie ook reeds behandelt is en dat ik de dank uit wil spreken dat de veranderingen die wij daar gevraagd hebben ook doorgevoerd zijn en dat we zo vooruitstrevend zijn geweest om de vorige vergadering al een beslissing te nemen op iets wat we eigenlijk nog niet hadden afgesproken. Daar wou ik het bij laten.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Van Beek. Meneer Gelling, Gemeente Belangen.
  • 0:18 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Ja, dank u wel voorzitter. In navolging van de PvdA wil ook onze fractie de opmerking plaatsen dat mocht er sprake zijn, op welk gebied dan ook, van forse positieve reserves, dat we graag zien dat het college serieus onderzoekt in hoeverre de mogelijkheden bestaan dat terug te laten vloeien richting de burger. Dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Gelling, meneer Boels CDA.
  • 0:09 G. Boels
   raadslid CDA
   G. Boels
   Ja, dank u wel voorzitter. Ja, in lijn van mijn voorgangers, ook wij de CDA fractie, wil hier mee instemmen. Ik zal nog graag iets specifiek willen aanstippen dat bij die nota reserves en voorzieningen, vraagt het college om in te stemmen met een negental beslispunten om reserves of voorzieningen te wijzigen. Wij zien dat hier, ja ik zou het bijna een pragmatische, oplossing is gekozen. Het is goed te constateren dat in deze onzekere financiële tijden prudent met het geld wordt omgegaan. Tot zover, dank u wel.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel, wethouder Bessembinders op u rust de zware taak al deze opmerkingen en vragen te beantwoorden.
  • 0:59 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Voorzitter, in opdracht van de portefeuillehouder en namens het college, hartelijk dank aan de rekeningcommissie voor al het werk wat die commissie heeft verricht om te komen tot het voorstel zoals het hier ligt, dan heb ik die opdracht vervuld. Verder denk ik van ja is algemene instemming en dat was uiteraard ook wel een beetje de verwachting gezien de hele voorbereiding. Ik denk wat her en der opgemerkt wordt, dat dat goed is dat er gekeken is naar de reserves en dat we dat regelmatig doen om te kijken naar die reserves, zijn ze nog van belang, is het doel er nog zoals die is en wat wij heel duidelijk hebben gehoord en wat ook in de nota is opgenomen, kijk goed naar die reserve afvalstoffenheffing want er is alle reden om die niet verder te laten groeien, maar om die terug te laten vloeien naar de burger. En dat hebben wij uiteraard ook naar aanleiding van dit verhaal goed in onze oren geknoopt. Dank u wel.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voldoende behandelt? Conclusie gerechtvaardigd om unanieme instemming met het voorgestelde besluit? [voorzitter klopt met hamer] Aldus.
 • 14 Programma en overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2013
  • 14. Programma en overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2013 (52,67 KB)
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar agendapunt 14; Programma en overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2013. Meneer Dijkstra, meneer Pals, mevrouw Brongers. Meneer Dijkstra CU.
  • 1:44 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Dank u wel voorzitter. Vanavond stellen wij het programma en overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2013 vast. Ondanks bezwaren van schoolbesturen over enkele wijzigingen, is er na goed overleg draagvlak voor de plannen. Dat doet ons deugd. Het totale bedrag van 24 aanvragen is €1.175.429, -. Terwijl een bedrag van €143.514, - beschikbaar wordt gesteld voor 5 aanvragen, dat gebruikt zal worden om de gebouwen op een adequaat onderhoudsniveau te brengen. Ik begrijp uit de stukken dat er goed wordt gelet op wat de verantwoordelijkheid is van de gemeente en wat de verantwoordelijkheid is van het schoolbestuur. Dat is een goede zaak. Ik hoop en verwacht daarom ook dat er helder afspraken over zijn gemaakt m.b.t. partieel herstel en/of vervanging. Zodat duidelijk is wat voor rekening van de gemeente of voor rekening voor het schoolbestuur is. De CU verwacht dat de uitgestelde, en voor rekening van de gemeente komende, noodzakelijke investeringen van bijna 1 miljoen euro, dus die 19 aanvragen die nog niet zijn gehonoreerd, in het nieuwe integraal huisvestingsplan zullen worden opgenomen zodat het onderhoudsniveau op peil kan blijven in onze gemeente. Ten slotte willen we u vragen, nu asbest inventarisaties plaats vinden in de scholen, of er al duidelijkheid is wanneer asbestsanering nodig is wie dat gaat betalen, de gemeente of het schoolbestuur. Ik dank u.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Dijkstra, mevrouw Brongers CDA.
  • 1:16 G. Brongers-Roffel
   fractievoorzitter CDA
   G. Brongers-Roffel
   Dank u wel voorzitter. Wij hebben het zoals al gezegd is door de heer Dijkstra over de aanvragen voor 2013 en getalsmatig zijn 24 aanvragen ingediend en 19 afgewezen. En volgens mij zijn deze getalsverhoudingen wel een beetje uniek in de geschiedenis en dat zegt waarschijnlijk iets ook over de huidige financiële situatie en ruimte. Het is naar de mening van het CDA goed om te constateren dat geen investeringen nodig zijn om te voldoen aan de eisen van de wet en regelgeving en aan de onderwijskundige eisen. Dat betekend dat we op koers zijn en dat stemt ons tevreden. We stemmen in met de investering van €143.000, - en de daarbij behorende structurele lasten en in het nieuwe integraal huisvestingsplan 2014-2017 zou moeten blijken of het bedrag wat nog toereikend is of in ieder geval bepaald is, een kleine €87.000, -, of dat toereikend is en zoals wij ertegenaan kijken zal dan ook in het overeenstemmingsgericht overleg opnieuw kritische besluiten genomen moeten worden, zoals ook dit jaar is gebleken. Dank u.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel mevrouw Brongers, meneer Pals D'66.
  • 0:38 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, voorzitter mooi dat €110.000, - weer terugkomt aan het schoolbestuur die een fors bedrag heeft voorgeschoten zoals het stuk laat zien. Heel mooi dat dat nu in dit jaar nog gehonoreerd is. en ook wij vroegen ons af, net als de CU, of de discussie tussen het partieel herstellen en middelen van het rijk of dat wel voldoende is, want het viel ons ook op de grote mate van overvloed waarin dat op dit argument werd afgewezen. En ik denk ja is dat nu wel erg duidelijk bij schoolbesturen wat nu echt valt wat het rijk betaald of wat de gemeente betaald. Zo was het voorzitter.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Dat waren alle sprekers, ga ik naar wethouder Hamster.
  • 1:47 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel voor uw reacties en dank u wel ook voor de inbreng die u gegeven heeft. Wat opgemerkt wordt en zoals door enkele raadsleden goed wordt samengevat, wij zijn inderdaad erg scherp op de verantwoordelijkheden, op de kosten en baten in deze situatie en ook op de afspraken die we met scholen maken, dat laatste is inderdaad €110.000, - die we terug moeten, of nou ja terug moeten geven, terugstorten is daar een heel duidelijk voorbeeld van. De verantwoordelijkheid over de partiële aanpassingen binnen de scholen is op zich redelijk duidelijk die is wettelijk vastgelegd. De maat waarin die geldt, of dat met 10%, bij 50% of bij 80% geldt dat is iets waar we het in het overeenstemmingsgericht overleg over moeten hebben en wij hebben aldus besloten en inderdaad schoolbesturen hebben op 3 punten, 2 kleine aanvragen en eentje van €5.000, -, dat is niet klein dat is niet groot, dat zit ertussenin in mijn beleving, nogal wat twijfels daarover, maar wij stellen u als college voor om er wel mee in te stemmen. En een vraag die concreet nog gesteld werd is; de asbestinventarisatie. Die vinden op dit moment plaats zoals u weet, enkele scholen hebben het gedaan, zijn er mee bezig of anderen die zullen dat nog gaan doen. En dit geldt ook onder een verantwoordelijkheid die valt waarschijnlijk binnen die van ons, maar dat zullen we ook beoordelen op het moment dat de totale kosten inzichtelijk worden en de totale aanvragen binnen komen. En volgens mij was dat het al voorzitter.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel wethouder. Voldoende beantwoord? Behoefte aan een tweede termijn, ik zie meneer Dijkstra CU.
  • 0:2 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Dank u wel voor de beantwoording, het was duidelijk op zich.
  • 0:24 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u. Verder geen behoefte aan een tweede termijn. Mag ik concluderen dat we daarmee het programma voor 2013 qua toekenningen voor een bedrag van€143.514, - beschikbaar stellen, dekken via product 21 onderwijshuisvesting en daarmee ook de afwijzingen voor 2013 vaststellen. [voorzitter klopt met hamer] Aldus.
 • 15 Aanvullende maatregelen Minimabeleid
  • 15. Aanvullende maatregelen Minimabeleid (44,54 KB)
  • 0:19 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar het laatste agendapunt van vanavond en dat zijn de aanvullende maatregelen Minimabeleid. Meneer Deuring, meneer Gelling, meneer Van Beek, meneer Boen en meneer Hekking. Meneer Deuring CDA.
  • 3:16 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dank u wel voorzitter. Ik wil even beginnen met de nota; armoede beleid. We hebben in 2008 hebben we de nota Armoede beleid vastgesteld, daar staat o.a. in dat wij één keer per 4 jaar een minimaeffectrapportage zouden doen. als je dat even goed uitrekent, de laatste is gebeurd in 2009, dan zou in 2013 zouden we zoiets weer gaan doen, mijn vraag is eigenlijk naar de portefeuillehouder; staat het ook op de rit om dat in 2013 te doen. Zover even over de armoede nota. Dan de aanvullende maatregelen minimabeleid, wij hebben in, tijdens de bespreking van de voorjaarsnota is er een motie raadsbeleid dacht ik aangenomen om eens te kijken van wat de effecten zijn van landelijke maatregelen ten aanzien van het minimabeleid. Of daar ook negatieve effecten van zijn en of wij in staat zijn om die negatieve effecten wat te dempen. Er is een motie toen aangenomen met de opdracht naar het college toe om dat gewoon te onderzoeken en met een voorstel te komen. Daarnaast is er een motie aangenomen m.b.t. een subsidie van de voedselbank, nou die twee zaken zijn in deze dit voorstel zijn die verwoord en naar onze mening zijn in ieder geval de 4 maatregelen die hier genoemd zijn, die zijn naar onze idee zijn die, ja dat zijn de juist maatregelen en naar wij begrijpen ook de maatregelen die genomen kunnen worden wettelijk gezien. Toch zouden we als CDA nog graag voorstellen om een vijfde maatregel toe te voegen en dat willen we dan via een amendement doen. Er is mij gevraagd om het amendement letterlijk voor te lezen dus ik zal dat bij deze dan doen. Het onderwerp is aanvullende maatregel minimabeleid. Overwegende; dat het gewenst is om aanvullende maatregelen te treffen op het terrein van het minimabeleid, dat de kosten van levensonderhoud verlaagd worden door het zelf verbouwen van aardappelen, groenten en fruit. Stelt voor om het concept-besluit aldus te wijzen dat: het huidige lid 5 wordt vernummerd tot lid 6, een nieuw lid 5 wordt toegevoegd, luidende: een bedrag van € 1.500,- beschikbaar te stellen, zodat volkstuintjes kosteloos ter beschikking kunnen worden gesteld aan mensen met een minimum inkomen en dit bedrag voor 2013 te dekken uit de Reserve Incidentele Bestedingen. Dus dat is, die maatregel die zouden we graag aangevuld willen zien op de, op het raadsvoorstel. Dank u wel.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U wilt dat amendement indienen meneer Deuring?
  • 0:4 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Ik wil dat amendement graag indienen bij dezen.
  • 0:49 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Amendement voldoet aan de regels, gaat daarmee onderdeel uitmaken van de besluitvorming en kan dus rondgedeeld worden. Meneer Boen PvdA.
  • 3:09 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Dank u wel voorzitter. De fractie van de PvdA die kan instemmen met de beslispunten behorende bij dit agendapunt. Maatregelen zijn mede tot stand gekomen op aandringen van de coalitie, de moties die zijn ingediend zijn ook naar onze mening goed vertaald. Er zijn wel een paar kanttekeningen die wij daar nog bij willen plaatsen en het eerste is dat uit de begeleidende notitie blijkt dat er een toenemend beroep wordt gedaan op bijvoorbeeld Stichting Leergeld en het Jeugd Sportfonds. Wij hebben al eerder aangegeven dat het hier vaak gezinnen betreft waarin bijstand, schuldhulpverlening aan de orde zijn. Vaak met schoolgaande of studerende kinderen, maar het is ook duidelijk dat gezinnen waar geen sprake is van een uitkering, waar men gewoon aan het werk is om het zo maar even te zeggen, dat die steeds meer in de problemen komen. Kortom voor de minima in onze gemeente wordt het steeds moeilijker om rond te komen en aan hun verplichtingen te voldoen. Kijk ik naar de regelingen die in de gemeente Stadskanaal aanwezig zijn en die deel uitmaken van ons armoedebeleid, mogen we zeker concluderen dat wij daar als gemeente goed uit komen. Waar naar onze mening nog winst behaald zou kunnen worden dat is op het gebied van de preventie en op het leveren van maatwerk aan betrokkenen. In de verschillende nota’s en stukken over dit onderwerp vinden wij die term preventie wel terug, maar wij zouden daar toch graag een wat ruimere betekenis aan willen geven. Daar zijn landelijk een aantal voorbeelden, er is landelijk een aantal voorbeelden waarbij er met een integraal armoedebeleid wordt gewerkt en waarbij de, laten we zeggen, de preventieve component heel nadrukkelijk vorm heeft gekregen. En, ja het voert natuurlijk te ver om die hier allemaal even te bespreken, maar ik kan daar straks misschien heel kort even een voorbeeld van geven. Zoals de heer Deuring al aangaf staat er een evaluatie op het programma voor 2013 en wij zouden graag door middel van een motie alvast wat richting willen geven aan die evaluatie. En net zo als het is gegaan met het amendement van de heer Deuring ben ik ook gevraagd om de motie voor te lezen. De raad van de gemeente Stadskanaal, in vergadering bijeen op 19 november 2012. Kennis genomen hebbende van de notitie aanvullende maatregelen minimabeleid. Overwegende dat de preventieve component tot dusver onvoldoende vorm heeft gekregen in het minimabeleid en het armoedebeleid. Voorts overwegende dat; een integrale en innovatieve benadering op het terrein van het minimabeleid en het armoedebeleid gewenst is, verzoekt het college om binnen drie maanden een plan van aanpak aan de raad voor te leggen, waarin wordt aangegeven welke stappen kunnen worden gezet om te komen tot een integraal en innovatief minima- en armoedebeleid en gaat over tot de orde van de dag.
  • 0:5 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Voorzitter mag ik een vraag stellen?
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Deuring CDA.
  • 0:17 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Meneer Boen, u sprak over preventie, u had ook voorbeelden, misschien is het toch goed om eens een voorbeeld te noemen zodat we gewoon een wat beter beeld krijgen van wat zou een provincie actie kunnen zijn.
  • 1:06 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Nou, ik heb bij het, laten we maar zeggen, zoeken naar voorbeelden voor preventief armoedebeleid in ieder geval gekeken naar de situatie in de gemeente Lelystad en de gemeente Lelystad heeft ook in samenwerking met het Instituut Verwey-Jonker een plan opgezet, al een vors aantal jaren geleden om te komen tot dat preventieve armoedebeleid en dat heeft eigenlijk, laten we het zo zeggen; het armoedebeleid in die gemeente heeft twee sporen, het ene is het preventieve spoor, het andere is het curatieve spoor met regelingen zoals die wij ook kennen. Het preventieve spoor dat gaat vooral richting de jongeren, er worden daar drie categorieën jongeren onderscheiden, 0-4 jaar, 4-12 jaar en 12-18 jaar en de ouders van die jongeren. En wat men graag wil dat is dat met name het overerven van armoede dat dat wordt doorbroken. Dus dat gezinnen, families die al langere tijd verschillende generaties in die situatie zitten dat die daar worden uitgehaald. En dat kan nou ja natuurlijk vooral gaan over de ontwikkeling en de scholing van die doelgroepen zorgen dat ze een fatsoenlijke opleiding kunnen volgen en op die manier een wat betere rol, wat meer volwaardige rol, in de samenleving kunnen spelen.
  • 0:8 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Hebt u ook enig idee van, of daar al resultaten van bekend zijn van die aanpak, werkt dat positief.
  • 0:20 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Nou, toevallig dat u dat vraagt want in december 2011 is er in de gemeente Lelystad een evaluatie geweest, een onderzoek geweest naar met name dat spoor 1, dat preventieve. En men is daar in ieder geval zeer tevreden over en de resultaten daarvan die zijn positief.
  • 0:3 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Gelling, Gemeente Belangen.
  • 0:00 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Ja, dank u wel voorzitter. Ik zou graag ook een vraag willen stellen aan de heer Boen. De heer Boen geeft aan alvast vooruit te willen lopen op de behandeling van de evaluatie van de armoede nota die voor 2013 toch al op de rol staat. Is het niet zinvol omdat juist daarin allemaal te integreren, ten einde juist een compleet beeld te krijgen?
  • 0:21 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Het ene hoeft het andere niet uit te sluiten, ik denk dat die evaluatie in 2013 natuurlijk gewoon door moet gaan, maar zoals ik al zei; wij vinden het belangrijk om daar alvast wat richting aan te geven en willen graag dat in ieder geval dit aspect van het verhaal daar ook nadrukkelijk een rol in speelt.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Gelling.
  • 0:31 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Dat snap ik, maar u geeft aan in uw motie, tenminste als ik hem goed heb begrepen, dat u een termijn noemt van 3 maanden. Voor hetzelfde geld staat de behandeling van die nota staat voor een ander halve maand later op het programma. Het lijkt mij zinvol om een en ander juist in elkaar te integreren en dus ik snap op inhoud helemaal waarom u het preventief element daarin verwerkt wil zien, alleen ik kan me voorstellen dat je die twee juist heel erg goed samen kunt koppelen.
  • 0:27 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Ja, maar ik denk toch dat die termijn van 3 maanden ook met name gekozen is om er, nou ja laten we zeggen enige vaart achter te zetten. En de vraag is ook aan het college om een plan van aanpak te presenteren, dus laten we zeggen het hoeft nog niet een uitgebreide aanvulling te zijn op de nota armoedebeleid zoals we die kennen, maar een plan van aanpak daar zouden wij al heel erg blij mee zijn als dat er zou liggen.
  • 0:0 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Voorzitter.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De heer Plieger, CDA.
  • 0:57 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Twee aspecten. Het eerste aspect; wij kennen een integraal armoedebeleid op dit moment. U noemt nu het woord preventief, wij gaan het integrale armoedebeleid tot nu toe gaan we evalueren of er komt een minimaeffecten rapportage. Als u nu vooraf toch dat preventieve element, wat u noemt, nu al wil gaan, ja hoe moet ik zeggen, of dat we er nu al vorm aan gaan geven, in hoeverre past dat binnen het woord, ja binnen het begrip integraal. Ik ben met de heer Gelling van mening dat je toch dat dan beter samen kunt uitvoeren, dan dat je weer één onderdeel er nu gaat uitlichten om dat vervolgens weer onder die grote kapstok te brengen. Ik zie liever die grote kapstok met dat onderdeel dan eerst het losse onderdeel.
  • 0:54 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Voorzitter, ik kan me daar iets bij voorstellen, dat de heer Plieger dat ziet. Aan de andere kant denk ik zo dat wanneer je de, laat ik maar zeggen in ieder geval, de achterliggende stukken die ik bekeken heb ten aanzien van dit onderwerp, wanneer je die goed op je laat inwerken dan denk ik dat het duidelijk is dat de aanpak die daarin wordt gepresenteerd dat die ook voor onze gemeente een hele goeie aanpak zou kunnen zijn. Betekend niet dat we hier het wiel opnieuw moeten uitvinden, het betekend ook niet dat we allerlei nieuwe regelingen zouden moeten bedenken, maar ik denk dat er wat meer regie vanuit de gemeente zou kunnen worden gepleegd en dat ook met name de samenhang tussen de verschillende instellingen die met dat armoedebeleid bezig zijn dat die vergroot zou kunnen worden.
  • 0:33 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ik dan tussentijds vaststellen dat de motie voldoet aan alle vereisten en dus onderdeel uit kan maken van de besprekingen, dat is in ieder geval al een mooi punt denk ik, misschien ook een advies, misschien ook even zeg maar de beantwoording straks in eerste termijn van het college afwachten zodat in, zeg maar partijen zich ook nog even kunnen beraden, kunt u eventueel in tweede termijn de discussie voeren of u nog ter bijstelling wilt komen van de motie of niet. In ieder geval deze voldoet en maakt onderdeel uit en is ondertussen al rondgedeeld.
  • 0:1 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Voorzitter, ik heb nog wel behoefte om
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Of wordt rondgedeeld. Akkoord.
  • 0:52 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Voorzitter, ik heb wel behoefte om nog één aanvullende opmerking daarbij te maken, want wordt er even expliciet gevraagd om een plan van aanpak integrale armoedebeleid hebben we, wordt binnenkort geëvalueerd als het goed is in 2013, klopt, dit is natuurlijk daar een onderdeel van, het is natuurlijk maar een voorbeeldje die mijn collega hier nu noemt in het kader van de preventie. Het gaat ons natuurlijk gewoon om dat totale armoedebeleid en kom nu over drie maand met een plan van aanpak, hoe die evaluatie die we dus als het goed is in 2013 gaan krijgen daar in past, maar hoe ook ons denkproces voor de nieuwe instrumenten daar in gaat passen. Dat is de visie van deze motie en dat is de bedoeling dus we gaan niet inzoomen op alleen dat stukje preventie, maar het gehele stuk. En daar is die evaluatie een onderdeel van. En nu is het de bedoeling; plan van aanpak, kom met een tijdschema, hoe gaan we dat als raad aanpakken en inkleuren.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Komen we ongetwijfeld straks op terug. Meneer Boen dat was uw bijdrage neem ik aan met afronding van de motie. Dan ga ik nu naar de heer Van Beek, CU.
  • 0:52 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja, dank u wel voorzitter. Dank je wel meneer Kanter voor de toelichting die u net als laatste nog gaf, dat je denkt dat het dan wel het een en ander verduidelijkt. Ik denk dat we dan ook wel ons kunnen vinden in uw voorstel. Het stuk zoals voor ons ligt is inderdaad een uitvoering, zoals de heer Deuring zei, van wat we afgesproken hadden bij de voorjaarsnota, de moties die zijn ingediend door de diverse partijen. Ik denk dat het inderdaad goed verwoord is. ik wil eventjes kort terugkomen op de amendement wat de heer Deuring inbracht, daar zou ik graag nog even een vraag over willen stellen. Er staat in; €1.500, - beschikbaar te stellen, is dat een éénmalig iets, is dat maar 1 jaar of is dit een open einde regeling, dat zou ik graag wel duidelijk hebben.
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Deuring.
  • 1:24 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Voorzitter, misschien kan ik daar even een toelichting op geven. Het betreft een bedrag van, het gaat ongeveer om 16 tuintjes, die beschikbaar zijn. Het gaat om een bedrag, jaarlijks, van €38,50 per tuintje. En dat gaat om een bedrag van €33, - per tuintje, dat is éénmalig, dat is een soort borg, dat is voor een ??? voor een sleutel en voor wat tuingereedschap dat ze dat mogen lenen en dat soort zaken, maar zodra dat tuintje dan weer ingeleverd wordt dan wordt dat bedrag wordt gewoon weer terugbetaald. Dus het gaat eigenlijk jaarlijks, als je het jaarlijks zou doen dan gaat het om een, dus die €33, - , 16 maal 33 is, nou hoeveel is dat ongeveer, €500,- / €600, - ? Dus dat is eenmalig die weer terugkomt en die €38,50, als wij zouden besluiten, we hebben, ik vraag ook voor 2013 en we zullen gewoon moeten kijken van is dat een succes, want dat is nog helemaal niet zeker dat het een succes is, ik weet niet hoeveel mensen daar belangstelling voor krijgen, maar het gaat gewoon om dat we het in ieder geval beschikbaar hebben en het gaat in feite in eerste instantie om 2013. Dus één component van éénmalig en een component van
  • 0:18 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ik begrijp uw antwoord en ik vind het een heel mooi streven, alleen ik denk van zou je niet van tevoren daar enig onderzoek naar moeten doen. Of er niet meer zijn als 16 man of 16 tuintjes die er mogelijk zijn. Als er zich nu in een keer 30 of 40 man melden, hebben we dan een probleem of..
  • 0:3 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   twee man in één tuintje
  • 0:07 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Er zijn ongeveer 16 tuintjes beschikbaar, dus ja hoe dat dan, hoe het college dat dan, hoe dat dan in de uitvoering, van ik ga het niet in de uitvoering, maar hoe dat dan opgelost wordt van, ik zou me kunnen voorstellen dat, maar dat moet de wethouder maar antwoord op geven, van dat je zegt van nou wie het eerst komt wie het eerst maalt of…
  • 0:6 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Maar dan wacht ik het antwoord van de wethouder even af, wat hier uit voort komt. Dank u wel voorzitter.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Lijkt me handig. Dat was uw bijdrage meneer Van Beek, eerste termijn? Hij knikt dus ik ga er vanuit dat dat klopt. Meneer Gelling Gemeente Belangen.
  • 0:55 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Ja, dank u wel voorzitter. Nog niet zo lang geleden heeft deze raad voor minima een beleid vastgesteld waarin een aantal maatregelen zijn genomen om oplopende tekorten terug te dringen. Te denken valt onder andere aan de aanpassing van de referte periodes. Het is in onze beleving onverstandig aan dit beleid te gaan sleutelen, dat zou duiden op een niet consistente lijn. Wel zijn we ervan overtuigd dat er de noodzaak bestaat om binnen wettelijke mogelijkheden te bekijken welke ruimte er kan worden gecreëerd om minima in deze moeilijke tijd de hand te reiken. Wij kunnen ons dus ook vinden in het voorliggend voorstel en gaan daarmee akkoord om het bedrag van ruim 50.000 te dekken uit de Reserve Incidentele Bestedingen. Ik moet u zeggen dat in navolging van de heer Van Beek, van de CU, ook bij mij er nog enige vragen zijn aangaande de motie van het CDA. Dus ik wacht ook graag de reactie van de portefeuillehouder af.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   U wilt de vragen niet vast meegeven?
  • 0:17 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Nou eigenlijk zijn ze in eenzelfde strekking ik ben nu nieuwsgierig naar, mochten er inderdaad meer mensen zich aandienen, hoe dat tot stand wordt gebracht. Stel de belangstelling is overweldigend, wat doen we voor 2014, zo zijn er nog wel wat vragen
  • 0:1 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   ik heb nog wel een beetje grond
  • 0:7 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Ik wil wel, daarbij wil ik wel opmerken dat ik het plan an sich kan steunen, maar ik heb er zeker vragen bij.
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ok, dank u wel. Gaan we naar de laatste spreker, de heer Hekking, SP.
  • 0:35 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Dank u wel voorzitter. Het minimabeleid zoals door dit college wordt gevormd dat kan eigenlijk onze goedkeuring wel wegdragen. Wij zijn eigenlijk best wel blij met de ideeën die onze wethouder heeft om hoe ga je om met mensen die in de minima problematiek zitten. Dus daar zijn we eigenlijk wel heel blij mee. Ik ben wel benieuwd naar de antwoorden die hij direct gaat geven over het amendement en het motievoorstel. Maar wij hadden uiteraard daarvoor al contact over gehad en wij steunen alle twee deze voorstellen, want ze komen tegoed aan mensen in de minimaproblemen. Dank u wel.
  • 0:27 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hekking. Ik denk dat we eventjes gaan schorsen. Mag ik u vragen, ik kijk even naar de wethouder, minuut of tien? Ja? Dat is ook voor de raadsleden voldoende pauze in dit geval? Ja. Schorsen we 10 minuten, 21.20 uur terug graag. Dank u wel.
  • 0:07 schorsing
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dames en heren. Ik geef het woord aan wethouder Bieze.
  • 2:8 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja, voorzitter dank u wel. Ik wil de raad bedanken namens het college voor de brede ondersteuning van de maatregelen die wij aan u hebben voorgesteld. Ik hoor dat u, dat u alle elementen terugvindt waar u om gevraagd hebt en dat stemt ons natuurlijk heel tevreden. En wij hopen ook dat in 2013 veel mensen geholpen kunnen worden door deze hogere bijdrage aan de voedselbank, de Stichting Leergeld, Jeugdsport fonds en een aantal mensen die in de studiefinanciering terechtkomen en daar nadelige effecten van ondervinden. Voorzitter er ligt een amendement voor van het CDA over het uitgeven van volkstuinen aan de minima. Wij hebben daar binnen het college over gesproken en wij zijn akkoord met het voorstel, met dien verstande dat we toch ook wel even een procesvoorstel richting de raad willen doen. Wij willen het volgende aan u voorstellen om de potentiele klanten voor deze volkstuinen zich te laten melden bij de tuinvereniging, dat de vereniging checkt bij de gemeente of men in aanmerking komt, want dat is denk ik wel een voorwaarde, je moet wel in aanmerking kunnen komen voor het hebben van een tuin. Dat de vereniging naar de gemeente gaat om te checken of de aanvragers in aanmerking kunnen komen voor een volkstuin, als die aanvraag positief wordt beoordeeld door de gemeente, dat wij dat positieve bericht terugbrengen naar de tuiniers vereniging, de tuindersvereniging. En dat de tuindersvereniging zelf bepaald op welke wijze zij de volkstuinen gaat uitgeven.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Deuring, CDA.
  • 0:17 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Voorzitter, ik heb nog wel even een vraag daarover. Betekend dat ook dat de tuindersvereniging in feite de klanten moet gaan werven of wordt er ook vanuit de gemeente ook de mensen er op attent gemaakt dat die mogelijkheid er gewoon is. Want dat is natuurlijk ook wel even
  • 0:09 E. Bieze
   E. Bieze
   Nou u weet dat wij bij het minimabeleid altijd proactief qua communicatie zijn, ik stel me voor dat wij ook vanuit de gemeente dit besluit ook meedelen aan de inwoners van de gemeente Stadskanaal en dat natuurlijk ook de tuindersvereniging het vrijstaat om daar promotie activiteiten voor te verrichten.
  • 0:2 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   prima
  • 0:1 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Ik heb ook nog een vraag daarover
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   meneer Kanter.
  • 0:26 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Als de tuindersvereniging bij de gemeente moet checken of degene die aanvraagt in aanmerking komt voor die regeling dan vraag ik mij af of de wetbescherming persoonsgegevens u die ruimte wel geeft. Want volgens mij moeten er dan allerlei machtigingen en dergelijke over en weer gedaan worden dat zeg maar de aanvrager weer een machtiging af moet geven aan die tuindersvereniging en ik vraag me af of je een vereniging met dit soort processen moet gaan belasten.
  • 0:9 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja voorzitter, daar hebben wij vanzelfsprekend niet over gesproken, maar misschien, want ik zie de heer Deuring ook
  • 0:08 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Nou, dat is inderdaad een punt. Dat ben ik het wel met meneer Kanter eens, ik weet niet of dat binnen de wettelijke mogelijkheden gewoon kan. Dat is inderdaad, daar heeft hij wel een punt. Ik denk dat jullie dat, dat het college dat nog wel even moet uitzoeken van hoe dat nou precies in elkaar steekt.
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ik u een procesvoorstel doen in die zin. De hoofdlijn van het amendement is dat u als raad eventueel bereidt bent €1.500, - beschikbaar te stellen waarmee de volkstuintjes die nog beschikbaar zijn als het ware gebruikt kunnen worden voor de doelgroep waar de wethouder het over heeft met de maximale 110% norm etc. dat is de hoofdlijn waarover u gaat beslissen voor het komende jaar, 2013. Zullen we gewoon afspreken dat de wijze waarop dat uitgevoerd gaat worden verantwoordelijkheid van het college is en dat we u hooguit kunnen meedelen hoe we het gedaan hebben en dat we dit soort punten ten aanzien van wat zijn de vereisten daarvoor, hoe kunnen we dat goed wegzetten zonder te zorgen dat daar een heel apparaat aan moet gaan werken en dus onnoemelijke kosten worden gemaakt. Uw doel is bekend denk ik, wat u wilt bereiken, en wij moeten het uitvoeren.
  • 0:06 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Prima, ja.
  • 2:07 E. Bieze
   E. Bieze
   Akkoord. Voorzitter, dan ligt er een motie van de PvdA, waarin zij constateert dat er meer aan preventie moet gaan gebeuren. Toch even belangrijk om ook hier te zeggen vanuit het college, en het is ook opgemerkt vanuit de raad, dat er tijdens de aanname van de armoedenota in 2009 meneer Deuring, het was geen 2008, is vastgesteld dat we in 2013 een effectrapportage gaan uitvoeren. Wij willen die effectrapportage graag gaan combineren met datgene wat de PvdA voorstelt, dus dat betekend dat wij zeg maar eind mei komen met een effectrapportage waarin we ook over die preventieve kant van het minimabeleid iets zullen gaan meenemen, wij zullen zeker kijken ook naar de best praktische die u hebt aangegeven. De heer Boen heeft gezegd van kijk eens naar de gemeente Lelystad, volgens mij is Roozendaal ook zo’n gemeente om daar naar te kijken. Wij willen u toch voorstellen om er één rapportage van te maken. er zit nog wel een element aan, u weet dat het regeerakkoord tussen de PvdA en de VVD ook iets zegt over minima. Ik noem maar even de uitkeringstoets die er aan staat te komen, er staat ook een verruiming van de bijzondere bijstand aan te komen. Dat blijkt dus nog niet allemaal uitgekristalliseerd en wij willen dat eigenlijk graag in één slag meenemen in de effectrapportage. En nou ik kan u toezeggen dat dat voor de perspectiefnota gebeurd, dus u hebt de informatie voor de perspectiefnota beschikbaar en in de perspectiefnota kunt u dan met die informatie eventueel richting aangeven.
  • 0:4 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Voorzitter, ik heb behoefte om daar even op te reageren.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Kanter, PvdA.
  • 1:9 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Mooi dat er een totaalnota komt, alleen de heer Bieze noemt nu ook even net weer het preventieve component, dat is zeg maar het voorbeeldje wat in de motie staat, maar feitelijk gaat het er natuurlijk om om integraal innovatieve benadering aan te gaan vliegen en daar met een plan van aanpak voor te komen. Dat die integrale nota erbij komt, vind ik prima dat die in mei komt, maar wij hechten er juist aan om met elkaar een plan van aanpak op te stellen waarin wij als raad en college, we noemen het een startnotitie, een routekaart gaan zetten hoe wij het komende jaar, dat zeg maar armoedebeleid, minimabeleid, toch eens anders kunnen gaan organiseren, wat uitgebreider, wat misschien nodig is, misschien is er ook wel helemaal niets nodig, misschien doen we het juist zo wel heel erg goed, om dat zeg maar, dat is eigenlijk wat de motie zegt. En niet zozeer om alleen maar de preventie weer aan hetgeen we hebben te koppelen. Het is wel iets meer dan alleen de preventieve component waar wij nu naar kijken.
  • 0:34 E. Bieze
   E. Bieze
   Nee, ok, voorzitter, maar ik hoor de mening van de heer Kanter, ik wil toch vanuit het college voorstellen om er gewoon één moment van zeg maar bezinning van te maken en te evalueren en de effecten en de elementen die u noemt; preventie en innovatief daar in mee te nemen. Dat stuk gewoon in één keer in deze raad te behandelen. En ik hoor de heer Kanter dat zeggen, maar ik hoor ??? mening van
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Gelling, Gemeente Belangen.
  • 0:20 P. Gelling
   GBS
   P. Gelling
   Voorzitter, wat ik in eerste instantie ook heb aangegeven, ook ik heb toen de opmerking gemaakt van is het niet verstandig om dat integraal aan te vliegen en om die component uitgebreid mee te nemen in de evaluatie van de nota. Zoals de portefeuillehouder verwoord kan ik mij daarin vinden.
  • 0:5 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Voorzitter.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Van Beek, CU.
  • 0:14 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ik kan mij bij de heer Gelling aansluiten. Met die opmerking; misschien kan de portefeuillehouder nog eens even met de heer Boen om tafel om precies te kijken wat hij wil, wat dan ingebracht kan worden in de integrale nota. Dank u.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wethouder.
  • 0:8 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja, ik heb de meningen gehoord en natuurlijk wil ik met de PvdA fractie de heer Boen dat bespreken, geen enkel probleem.
  • 0:23 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   En ik ben ook wel even benieuwd wat het CDA, want op het moment dat het CDA onze motie wel steunt, waar ik echt aan hecht, want ik vind het echt belangrijk dat over 3 maand gewoon er een plan van aanpak komt, zeker met het kabinetsbeleid ook in zicht, dat wij gewoon met elkaar routekaart gaan doen en dat daar anderhalve maand later die notitie aankomt en in die plan van aanpak, hartstikke mooi maar
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Deuring, CDA.
  • 0:06 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Voorzitter, wij hebben er ook over gesproken in de CDA fractie en wij hechten er toch wel aan dat dat stuk in ieder geval van die, ja een soortement van ja startnotitie of hoe je het ook noemen wilt, maar dat stappenplan dat die er in ieder geval met 3 maanden gewoon komt. Dus wij steunen in ieder geval de motie van de PvdA om dat op die manier gewoon aan te vliegen en volgens mij hoeft dat echt niet zoveel werk te zijn. Het is gewoon een stappenplan en ja dan komen die stappen die komen vanzelf naar voren toe in de evaluatie en daar ga je die stappen gewoon ondernemen. Dus wij ondersteunen de motie van de PvdA.
  • 0:4 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   voorzitter, voorzitter
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals, d'66.
  • 0:16 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja, wij willen nog even de woorden onderstrepen ook van het CDA fractie. Wij onderstrepen ook de motie van de PvdA omdat vooral in deze tijd met het gewijzigde beleid vanuit Den Haag, wij niet vroeg genoeg kunnen starten met dit soort vragen die veel geld gaan kosten, dus wij ondersteunen de motie.
  • 1:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Mag ik dan toch even voor de duidelijkheid vragen want een plan van aanpak en een stappenplan is mooi op een gegeven moment, maar begrijp ik u goed, dat u zeg maar bij mei, zoals de wethouder zegt, bij de effectenrapportage van het bestaande beleid wilt weten wat de integrale in innovatieve maatregelen zijn, dus ook de preventieve maatregelen in ons huidig beleid, toekomstig beleid eventueel, dat gezamenlijk met de financiële consequenties die een vervolg zou kunnen hebben en daarin ook verwerkt zeg maar wat het effect is van het huidige regeerakkoord, dat u dus echt zeg maar in mei een integraal stuk hebt op grond waarvan u kunt beoordelen op een gegeven moment of u dat wilt accorderen en ook welke betekenis dat heeft voor de perspectiefnota 2014 en eventueel volgende jaren. Als u dat met integraliteit bedoeld en u wilt daarvan halverwege februari een stappenplan van hoe daar te komen dat dat inderdaad ook integraal in mei er ligt, is dat wat u bedoeld want dan krijgt u een proces en stappenplan halverwege februari.
  • 0:41 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Ja, wij vragen in de motie om een stappenplan een plan van aanpak. En ik hecht er wel aan om dat toch nog even ter verduidelijken dat we dat in principe los zien van een effectrapportage die er zal moeten plaats vinden. En kijk als u dat wilt uitbreiden met een verhaal van ja en dan zorgen we er in ieder geval voor dat we ook in mei daar een heel financieel verhaal bij hebben, dat is in ieder geval niet de vraag die wij op dit moment in de motie neer leggen want daar gaat het echt om dat er een stappenplan komt van stappen die gezet kunnen worden om te komen tot dit beleid.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, dat begrijp ik ook niet. Wanneer moet dan dat een vervolg hebben meneer Boen en wanneer wilt u daar beslissingen over nemen, is dat eerder als in mei?
  • 0:14 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Nou, wij willen graag een stappenplan binnen 3 maanden hebben. En als in dat stappenplan staat aangegeven van we gaan dan, in mei komen we met een financieel verhaal wat daar bij hoort, nou dan lijkt mij dat een prima moment.
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Maar dat is dan in principe een integraal geheel samen met wat is het effect geweest van de tot op heden gevoerde beleid. Dus volgens mij hebben we het allemaal over hetzelfde. Meneer Deuring.
  • 0:47 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Ik denk dat je de evaluatie dat je die gewoon niet los kunt zien van de, kijk dat stappenplan is gewoon een soort proces van hoe kom je nou tot, je gaat een evaluatie ga je doen en dan neem je ook de elementen nog meer, wat breder ga je daar naar kijken, je neemt uiteraard denk, die evaluatie wordt daar ook in mee genomen, dat kun je gewoon niet los zien dat is ook onderdeel van het armoedebeleid dus, en je wilt alleen dat wat, je wilt accenten leggen, je wilt ook gewoon dat wat verbreden, dus dat hoort er gewoon bij naar mijn idee, dat kun je gewoon niet los van elkaar zien. En dat stappenplan is niet meer dan te komen tot dat hele integrale plan van hoe wil je naar de toekomst toe gewoon dat gaan doen dat armoedebeleid.
  • 0:41 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Ja, nee, maar dat klopt. Daar hebt u gelijk in. Zeg maar dat hele verhaal is gewoon een onderdeel van. En waar we nu naar vragen is een stappenplan om het gewoon helemaal integraal dus opnieuw met elkaar te gaan bekijken. En wat we nu hebben is misschien hartstikke goed en dat gaan we evalueren, maar dat is gewoon misschien de eerste stap in een vervolgproces en dat hele proces daar moet een plan van aanpak voor komen en die komt over 3 maanden en dan hebben we de regeerbeleid moet daarin weggezet, onze eigen evaluatie komt daarin, misschien zijn er andere mogelijkheden wat we doen, zijn er dingen bij die we nu doen wat we anders willen, zijn er innovatieve projecten in het land
  • 0:11 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Kanter, dat is precies wat we bedoelden in mei en wat u nu vraagt om dat binnen 3 maanden aan te leveren, daarvan zegt de wethouder dat is me net even te snel, dus als het
  • 0:9 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Maar wij vragen dat stuk ook niet over 3 maand, want misschien komen wij wel pas na de zomervakantie pas te praten over een invulling van. Allerlei dingen. Dus het gaat ons er nu om
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan was de wethouder u heel erg ter wille om te zeggen dat u dat aangeboden krijgt voor de perspectiefnota, want dan kunt u hem gelijk afwegen.
  • 0:3 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Volgens mij praten we gewoon over hetzelfde en is er geen probleem.
  • 0:01 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja, volgens mij ook.
  • 0:47 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, denk ik ook. Ik kijk nog even om me heen. Als we de motie zo uitleggen; dat zeg maar om te komen tot een integraal advies waarin zowel de effecten van het gevoerde beleid ook duidelijk is wat de wijzigingen zijn als gevolg van het regeerakkoord, de preventieve maatregelen die we al nemen of de best practices die we zouden mee kunnen nemen in bijstelling van het beleid, mag ik het dan zo noemen, als we dat integraal in mei op tafel leggen zodat u daar iets van kunt vinden richting perspectiefnota 2014 of zoveel eerder als de raad maatregelen wil treffen, als dat er ligt en u krijgt met zeg maar met 2 maanden aangeleverd hoe we tot, uitgerekend tot mei tot dit proces komen, is dat dan wat we met zijn allen eens zijn?
  • 0:2 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   ok
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja, dan is het met die aanpassing qua termijn en die aanpassing op uw motie. Dan zou ik bijna kunnen zeggen dat we hem met die opmerkingen overnemen.
  • 0:05 E. Bieze
   E. Bieze
   ja, dank u wel voorzitter.
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   alstublieft
  • 0:09 E. Bieze
   E. Bieze
   Dat was het al.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Daarmee zijn alle vragen ook beantwoord.
  • 0:2 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja, volgens mij wel.
  • 0:43 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Even kijken of de raad dat met u eens is wethouder. Klopt dat? Met deze opmerkingen, aanvullingen en afspraken? Ja, ok dank u wel wethouder Bieze. Dan concludeer ik eigenlijk ook dat we over kunnen gaan tot stemming. De motie is dus in die zin overgenomen met de aanvullingen zoals we dat net besproken hebben. Dan breng ik het amendement in stemming en mag ik concluderen dat dat met algemene stemmen wordt aangenomen? [voorzitter klopt met hamer] Mevrouw Rodenberg, u had niet in willen stemmen met het amendement?
  • 0:04 E. Rodenberg-Vonk
   raadslid VVD
   E. Rodenberg-Vonk
   Sorry, met het, wacht even hoor, met het amendement ja, daar wil ik wel mee instemmen. Ja.
  • 1:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gelukkig, want ik had hem al afgetikt. Dus anders had u met een stemverklaring moeten komen bij het uiteindelijke besluit. Het uiteindelijke besluit is dus een kwestie van dat zeg maar de punten 5 en 6 worden omgenummerd. Als nieuw punt 5 wordt ingebracht, het amendement van het CDA, met voor €1.500, - voor medegebruik van de volkstuintjes wat uitgewerkt wordt door het college en met het erratum wat u heeft toegestuurd, dat de andere maatregelen gezamenlijk een bedrag van 50.800, zeg ik het goed, 50.800 want die andere staat apart vermeld wethouder Bessembinders, in het beslispunt. Zo wordt, conform wordt vastgesteld. Akkoord? [voorzitter klopt met hamer] Dan dank ik u voor de bijdrages de constructieve vergadering…volgens mij klopt…
  • 0:6 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Is de motie al in stemming geweest?
  • 0:25 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De motie is met de aanpassingen die we hebben afgesproken is die overgenomen, dus volgens mij hoeft u hem niet meer in stemming, want u hebt nu, op dit moment, met de gewijzigde afspraken de hele raad achter u. Zal ik iedereen toch gewoon lekker wel thuis wensen en tot de vergadering in december, dank u wel.