Raadsinformatie

Raadsvergadering 17 december 2012

Naam
Download het audiobestand (60,27 MB)
Download de gesproken tekst (561,75 KB)
Download de vergaderstukken in pdf (899,61 KB)
 • 1 Opening
 • 2 Mededelingen
 • 3 Vaststellen agenda
 • 4 Insprekers
 • 5 De besluitenlijst van 19 november 2012
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
 • 8 Inlichtingen college
 • 9 Vragenuur
 • 10 Interpellaties
 • 11 Rondvraag
 • 12 Regionale uitvoeringsdienst Groningen ..
 • 13 Verordeningen gemeentelijke belastinge..
 • 14 Afstemmingsverordening socialezekerhei..
 • 15 Aanpassing socialezekerheidsverordenin..
 • 16 Verordening Verrekening boete bij reci..
 • 17 Decemberwijziging 2012
 • 18 Raadsbrede Motie
 • 19 Motie Vreemd aan de order van de dag
 • 18 Raadsbrede Motie
 • 19 Motie Vreemd aan de order van de dag
 • Algemene stukken

 • 1 Opening
  • 1:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De laatste raadsvergadering van 2012. Althans zoals het nu lijkt. Je kunt het nooit met zekerheid stellen, maar ik denk dat wel uh wel met zekerheid kunnen zeggen. Welkom aan de mensen op de publieke tribune. Welkom aan de pers. Ik zie Dagblad van het Noorden vertegenwoordigd vanavond en ik zie zelfs RTVNoord. De heer De Feber welkom. Ik eh geloof dat ik aan de raadsleden moet uitleggen dat eh er vanavond beelden gemaakt gaan worden die niet direct zeg maar te maken hebben met onze agenda van vanavond, maar meer in algemene zin dat RTVNoord opnames maakt die eventueel gebruikt kunnen worden op een moment dat er nieuws vanuit onze gemeente is en men zegt we willen daar toch een paar beelden bij laten zien. Dus als u nu dacht dat u beste beentje voor moet zetten bij de agenda. [er wordt gelachen] Dan raad ik u aan om dat vooral te doen. Goed.
 • 2 Mededelingen
  • 0:34 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   We zijn uh. We zijn vanavond uh met drie personen uh minder. Uh Mark Kanter en uh Kevin Christians van de Partij van de Arbeid die hebben hun kerstreces vast vervroegd. Uh zijn beide met vakantie en dus niet aanwezig en de heer Peter Gelling van Gemeentebelangen is vanwege zijn werkzaamheden helaas vanavond verhinderd. Dus we zijn met twintig raadsleden in getal. Andere mededelingen. Griffier nee.
 • 3 Vaststellen agenda
  • 03. Vaststellen agenda (39,88 KB)
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan uh gaan we naar het vaststellen van de agenda. Ik zie de heer Van der Vlag Partij van de Arbeid. Ga u gang.
  • 0:24 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
   Dank u wel uh voorzitter. Uh ik wil namens alle raadsfracties uh wil ik vanavond een motie vreemd aan de orde van de dag uh indienen. Een tweedelige motie die gaat over enerzijds de mogelijke sluiting van de penitentiaire inrichting Ter Apel en anderzijds de de forse de mogelijke forse bezuinigingen over de budget van de wsw.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Nog meer? Meneer Hekkeng SP
  • 0:19 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Dank u wel voorzitter. Ook de SP heeft een motie voorbereid. Die motie heeft betrekking op de zorg. De zorg voor elkaar. Wij maken ons zogen over de gang van zaken rondom de zorg binnen Nederland. We hebben ook een motie voorbereid die is ook vreemd aan de orde van de dag. Die willen wij ook in de loop van deze vergadering indienen bij u.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Met u welbevinden dan plaatsen we die aan het eind van de agenda onder 18 en 19. En mag ik u verzoeken na de beëindiging van de raadsvergadering nog even te blijven zitten om een onderwerp te kiezen in het kader van het raadstraject. Dus buiten de vergadering om.
 • 4 Insprekers
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   De hebben zich geen insprekers gemeld.
 • Informatieve stukken

 • 5 De besluitenlijst van 19 november 2012
  • 05. De besluitenlijst van 19 november 2012 (41,72 KB)
  • 0:28 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat betekend dat we naar de besluitenlijst kunnen van de vorige raadsvergadering van 19 november. Redactioneel pagina 1, 2, 3. Niet? Dan zijn ze daarmee [Voorzitter geeft klap met hamer] vastgesteld. Met dank aan de notuliste. Na aanleiding van pagina 1, 2 en 3. Niet het geval.
 • 6 Lijst met openstaande toezeggingen
  • 06. Lijst met openstaande toezeggingen (50,89 KB)
  • 0:53 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we naar de lijst met openstaande toezeggingen. En dan wou ik u voor willen stellen om punt 6 wijziging zekerheidverordeningen om die eraf te halen, want die staat vanavond op de agenda. En punt 11 lijst met ingekomen stukken. In het kader van het opleidingstraject. Of ter wel wat we ook wel eens genoemd hebben het onderwerp van de heer Van Beek. Uhm eb punt 17 lijst met ingekomen stukken. Onder andere de cijfers waar meneer Deuring op 19 november nog is ingegaan. Om ook die twee te verwijderen, want die staan allebei op de agenda voor de bijzondere raadsvergaderingbijeenkomst van 14 januari. Is dat akkoord? Goed. Iemand over de andere punten van de lijst van toezeggingen? Meneer Plieger CDA.
  • 0:26 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Uhm. Punt uh 2 gaat over de afronding van de jaarrekening. Daar staat een datum achter die volgens mij binnenkort is. En als het gaat om het plus pakket die in het najaarsnota besproken of toen tenminste toen aan de order geweest is. Daar hebben wij ook nog geen informatie over ontvangen. En de datum is 17 december.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Vandaag. Andere punten nog over de lijst met openstaande toezeggingen? Wedhouder Hamster punt 2.
  • 0:21 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel voorzitter. Uh de heer Plieger heeft. Uhm het punt over het vijfjaarlijkse afrekeningen lijkt inderdaad de einddatum te naderen. Uhm ik kan u mededelen dat het niet waarschijnlijk is dat we die einddatum ook gaan halen en uh eigenlijks wil ik u verzoeken dit nog een half jaar uit te stellen. De planning hiervan.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Plieger
  • 0:6 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Een half jaar is inderdaad zoals het hier al gezegd wordt uh een forse termijn. Of niet?
  • 0:37 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Deze werkzaamheden vinden uh plaats uh bij onze afdeling financiën. Die tussen alle andere werkzaamheden deze uh activiteiten dienen uh dienen te doen. Ze zijn op dit moment mee bezig weet ik. Uhm alleen de gestelde termijn lijkt zeer onwaarschijnlijk te gaan halen om dit uh toch zorgvuldig af te ronden. U weet onwaarschijnlijk nog hoe we met de vorige vijfjaarlijkse afrekening is afgelopen. Om dit goed en zorgvuldig af te ronden denk ik dat we die tijd wel kunnen gebruiken. Uiteraard sturen we zo snel het af is. Mocht het eerder zijn dan zullen we het ook eerder sturen, maar uh om te verkomen dat ik u om de twee maand mag melden dat het nog twee maand duurt uh maar meteen het verzoek voor een half jaar.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Bieze punt 13
  • 0:43 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja voorzitter ik uh zag het punt ook op de lijst met toezeggingen staan. Ook omtrent het pluspakket schuldhulpverlening. Uh ik kan de opmerkingen niet zo goed plaatsen, omdat ik mij kan herinneren dat wij een discussie hebben gehad over over het pluspakket en dat ik volgens mij heb toegezegd dat ik het pluspakket voor 2013 uh zou gaan toelichten. Uh wat hier staat dat het niet terug wordt gevonden in de begroting, maar volgens mij hebben wij dat de vorige vergadering ook al vastgesteld. Is dat dat pluspakket ook in uh de begroting staat vermeld en wel op de bladzijden 25 en 28. dus het kwam mij even vreemd voor dat dit punt uh op de agenda stond. Of op de lijst van toezeggingen stond.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Plieger CDA.
  • 0:28 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Wij hebben uh in deze raad vastgesteld dat de raad jaarlijks een pluspakket vaststelt. En inderdaad wat u aangaf of wat er aangegeven wordt dat in de begroting vermeld stond wat de inhoud van dat pakket was zonder de naam eraan te koppelen van pluspakket. Dat klopt, maar wij willen graag terug naar de oorspronkelijke uh afspraak. Namelijk de raad stelt het pluspakket vast.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wedhouder Bieze.
  • 0:11 M. Kanter
   raadslid PvdA
   M. Kanter
   Ja voorzitter uhm. Dat vind ik prima. Dat hebben we vorige keer ook uh ook besproken.
  • 0:12 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik denk dat u [wordt doorheen gesproken door meneer Plieger en wedhouder Bieze] Het is vastgesteld voor 2013. en u bedoeld zeg maar het budgetbeheer wat het pluspakket is? Misschien even [Wordt doorheen gesproken door wedhouder Bieze] want volgens mij gaat u langs elkaar heen.
  • 0:04 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja volgens mij begrijp ik van de heer Plieger dat uh dat dat de raad een beslissing wil nemen over over de inhoud van het pluspakket.
  • 0:23 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Zo hebben we dat in een raadsvoorstel van u hebben wij dat vastgesteld. Alleen oké dit jaar stond het in de begroting en had u min of meer al zelf een keuze gemaakt als college. Daar zijn wij mee akkoord gegaan, maar wij wensen toch in in de loop of tenminste vanaf komend jaar weer dat wij als raad daarover weer in gesprek kunnen? En daarover een beslissing kunnen nemen zoals wij hebben afgesproken.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wedhouder Bieze
  • 0:6 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja volgens mij uh uh uh kunnen wij dat toezeggen, maar volgens mij had ik dat ook al in de uh uh vergadering gezegd.
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Het lijkt mij uh handig om het op 14 januari uh mede te behandelen als we het toch over de schuldhulpverlening spreken. Misschien dat we dan zeg maar duidelijkheid krijgen wat precies is afgesproken met er inzitten of niet inzitten of de raad er nog een beslissing over moet nemen? Akkoord?
  • 0:1 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Akkoord.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Deuring CDA
  • 0:28 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Nog even over dit punt. Ik vind het wel een beetje vreemd, want er staat dus een actie lijst van toezeggingen. En dan komt uh de wedhouder komt er nu achter dat die een uh er een toezegging op staat die hem gewoon vreemd voorkomt. Ik ik denk dat uh dat je in ieder geval van te voren als wedhouder zo’n lijst even moet doornemen. En in ieder geval dan eh dan zie je in ieder geval een datum staat. En dan kun je daar in ieder geval je op voorbereiden. Ik vind het een beetje een vreemde gang van zaken moet ik eerlijk zeggen.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wedhouder Bieze
  • 0:12 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja. [wordt gelachen] Ja de heer Bessembinders zegt van dat dat is zo. Uh. [wordt gelachen]
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wedhouder Bieze
  • 0:17 E. Bieze
   E. Bieze
   Dat dat dat had gekund uh uh uh voorzitter. Ik ik had hem ook wel gelezen, maar toen ik hem wat beter las toen dacht ik van uh volgens mij staat het hier niet goed uh niet goed opgeschreven. En dat had dat had eventueel eerder gekund, maar dat is niet gebeurd. Dus vandaar even de uitleg vanavond.
  • 0:02 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Ik zou willen voorstellen de discussie op dit moment echt te stoppen.
  • 0:22 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja ik denk het ook op een gegeven moment. We nemen hem 14 januari mee. Dat mag als datum erop staan dan. Dat waren de opmerkingen over de lijst met openstaande toezeggingen en mag ik hieruit concluderen u het eens bent met het voorstel van wedhouder Hamster? Dat is het geval.
 • 7 Lijst met ingekomen stukken
  • 07. Lijst met ingekomen stukken (37,05 KB)
  • 0:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we nu naar de lijst met ingekomen stukken. Wie wil het woord voeren over de lijst met ingekomen stukken? Mag ik dat vanaf 1 doen? Meneer Dijkstra ChristenUnie. Ga u gang.
  • 0:51 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Dank u wel voorzitter. In de raadsvergadering van september 2012 heeft wedhouder Bessembinders beloofd in gesprek te gaan over de nieuwe plannen. Over het centrumplan Musselkanaal voor het raadsvoorstel er ligt. Voor het raadsvoorstel er ligt. Uit deze brief die ook namens de stichting dorpsbelangen projectgroep centrum en vereniging voor bedrijven kanaalstreek is geschreven over dit centrumplan. Krijg ik de indruk dat er ondanks overleg met de betrokkenen nog steeds ongerustheid is over de gang van zaken. Wij vragen u daarom ook de ongerustheid weg te nemen door nogmaals kwalitatief overleg te voeren en met medewerking van alle betrokkenen te werken aan voldoende maatschappelijk draagvlak bij de ontwikkeling van de nieuwe plannen voor het centrum van Musselkanaal. Dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Hofstra Partij van de Arbeid.
  • 0:09 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja dank u wel voorzitter. Uh we kunnen heel uh stuk meegaan in de opmerking van de heer Dijkstra. We willen wel aangeven dat wij uh zorg hebben over dit onderwerp. We hebben het er in september ook al over gehad. En bij de begrotingsvergadering hebben we het ook al even kort aangestipt. Zou ook willen zeggen in richting van de wedhouder. Uh praat ons eens bij. We hebben nu de brief van de handelsvereniging Musselkanaal. Dus dan hebben we het van die kant het verhaal. En we willen ook wel graag dan het verhaal van de wedhouder eens horen. Dank u wel.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Pals D66.
  • 0:30 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Nou we staan er eigenlijk net zo in als de Partij van de Arbeid en de ChristenUnie dat. Ik vind eigenlijks de vraag waar de de vereniging in Musselkanaal mee afsluit vind ik wel een hele goeie. En dat is dat u samen het college samen met hun de alternatieven visie verder gaat ontwerken want en mede zorg draagt voor de realisatie daarvan. En ik en mijn vraag is nu na 3 keer inderdaad dat al besproken te hebben of het college of wedhouder meegaat met de visie uh zoals het centrumplan is neergelegd.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Borgesius VVD.
  • 1:8 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja dank u wel uh voorzitter. Uh eigenlijks waren wij voornemers om niet op dit punt in te gaan. Ik zal u ook zeggen waarom. Uh er wordt eigenlijks een beetje ingegeven door de vorige sprekers. Te weten de heer Dijkstra, Hofstra en de heer Pals. Want wij worstelen eigenlijk of worstelen nee we worstelen niet nee, maar wat hier naar voren is gebracht strekt volgens ons niet overeen met hetgeen wat op de handelsvereniging op dit moment met het college van gedachten aan het wisselen is. En ik wil dus ook de 3 insprekers vragen wanneer zij voor het laatst contact hebben gehad met de handelsvereniging omterend deze brief van 17 oktober jongsleden.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra, meneer Pals, meneer Dijkstra u wordt uitgedaagd.
  • 0:45 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja nou. Zal ik het. Ik wil het. Ik wil het. Ik wil het wel voortouw wel nemen. Ik heb inderdaad uh wel uh contact gehad met uh de heer uh Kugel over dit over deze brief of in ieder geval over hun plannen waarin ze aangaven dat ze nog steeds niet op één lijn liggen met met met met uh uh de wedhouder of in ieder geval met de gemeente waarna waar na deze brief is gestuurd en moet het toch hebben weer na die tijd. Ik zal ook zeggen na die tijd heb ik ook geen contact meer na met de met de handelsvereniging Musselkanaal. We krijgen nu een brief wat ons hier uh voorgelegd waarin ik dus wel lees dat we een uh dat zij daar nog steeds niet op één lijn zitten. Dus vandaar mijn vraag aan het college uh hoe uh staan de za. Laten we het dan anders stellen hoe staan de zaken er dan voor vanuit het college.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Anderen? Meneer Dijkstra.
  • 0:22 O. Dijkstra
   raadslid ChristenUnie
   O. Dijkstra
   Ja ik wil er ook wel even op reageren uh. Ik heb gewoon die brief uh goed gelezen en daar staan zulke duidelijke dingen in. Ik heb niet echt meer contact gehad met uh . Dat wil ik ook eerlijk zeggen met uh diegene die de brief heeft geschreven, maar ik wacht gewoon af uh en ben benieuwd naar het antwoord van de wedhouder. Die kan er vast wel meer over zeggen denk ik. Denk niet dat ik niet uh nodig is om hier verder over te spreken.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hofstra heeft u nog behoefte om te reageren?
  • 0:3 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Er is nog wel daarna contact geweest.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Geef ik het woord aan wedhouder Bessembinders
  • 0:2 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ik was nog niet uitgesproken.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   O neem me niet kwalijk meneer Borgesius.
  • 1:07 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Nee nee ik wou dat antwoord graag even afwachten want anders zou zou het mogelijkerwijs zou het iets kunnen zeggen wat niet waar zou zijn. Dus vandaar. Ja het bevreemd ons toch in hoge mate, want wij hebben dus als VVD fractie het zij via de telefoon. Het zij via de mail wel contact gehad met de handelsvereniging van Musselkanaal. En toen die brief van 17 oktober waar uh nu over spreken binnen kwam. Hebben de handelsvereniging drietal mogelijkheden voorgelegd wat mogelijk zou zijn om dat hier te behandelen. Dat zou ik nu niet allemaal herhalen, want dat wordt allemaal veel te technisch. Daarop is dus 20 november. Sorry 5 december jongsleden hebben wij bericht mogen ontvangen dat 20 november overleg geweest is tussen handelsvereniging en mensen van dit huis. Waaronder ook de wedhouder. Daarop hebben wij dus weer gereageerd. En daar wordt dus duidelijk gezegd dat wij de politieke druk op dit moment niet hoeven op te voeren. En daarop heb ik dus of hebben wij per 5 december jongsleden met een mail richting de handelsvereniging gezegd. Dan zullen wij niet ingaan op de brief van 17 oktober jongsleden. Dus ik vind het jammer dat dan toch hier mogelijkerwijs de suggestie wordt gewekt alsof er niets gebeurd. Nu pleit ik misschien wel voor de wedhouder, maar dat zij dan maar zo.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Past wel bij 5 december. Uh meneer Borgesius.
  • 0:31 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   De datum dat de mail is verstuurd? Ja ja inderdaad inderdaad inderdaad, maar ik denk toch wanneer we over zo'n onderwerp en ook van een andere strekking. Wanneer we daar als raad het woord over vragen dat we dan toch moeten proberen om actuele informatie te vergaren. Zodat hier geen verkeerde suggesties worden gewekt van. Men is op dit moment met het college om en dan gebruik ik maar een vreemd woord speaking terms. En daar wou ik het maar even bij laten voorzitter.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Borgesius. Dan ga ik nu kijken of de wedhouder hier iets aan toe wil voegen? Wedhouder Bessembinders.
  • 3:58 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja ik uh ik ik ik ik terwijl wel even, want misschien is het wel goed om er even iets van te zeggen. Kijk uh dat centrumplan in Musselkanaal daar zijn we natuurlijk al een aantal jaren mee heen en weer. Wat er muh natuurlijk het afgelopen jaar gebeurd is dat wij uh op een gegeven moment wat hier ook besloten is de supermarkten uit het centrumplan gehaald hebben in verband toch met een stuk overbewinkeling in Musselkanaal. Dat u als raad heeft besloten te bezuinigen op welstad. Lees in dit geval buurthuis Kameleon. En op de bieb en dat dat een heel ander licht wierp op het centrumplan van Musselkanaal. Eigenlijks zodanig dat dat centrumplan in zijn totaliteit moest worden herzien. Wat het eerste half jaar gebeurd is dat is dat is een uh een breed overleg gestart tussen uh verschillende instellingen. Dat waren de Meander, Welstad, de Zijlen, Novo, Lefier en gemeente en misschien vergeet ik er één om te kijken of er ook gebruikt zou kunnen worden gemaakt van bestaande ruimten in plaats van nieuwbouw. Nou zoals u waarschijnlijk weet wordt de Heggerank omgevormd van verzorgingshuis naar verpleeghuis en eigenlijk zijn al die partijen tot de conclusie gekomen dat de verschillende functies van bibliotheek en buurthuis zouden worden onder kunnen worden ondergebracht in de Heggerank. En dat zou betekenen dat dat je daar al die functies zou kunnen samen brengen. En dat heeft uiteraard van sinagie van gebruik en al die dingen meer. Wat daar en dat heb ik ook uitgesproken onder andere op die bijeenkomst van 20 november waar de heer Borgesius op duit. Wat wij daar kort door de bocht hebben gedaan dat wij vlak voor de vakantie de handelsverenigingen en de stichting dorpsbelangen hebben geïnformeerd over het besluit van het college om daar in mee te gaan. Om de Meander de kans te geven dat proces verder uh vorm te geven in overleg te gaan met de architect om dat plan uit te werken. Dat heb ik meegedeeld aan stichting dorpsbelangen en aan de handelsvereniging. Wat zij mij verwijten is van dat heb je wel vreselijk kort door de bocht gedaan, want wij kennen het plan niet. En wij kennen de inrichting niet. En daar hebben zij een punt en daar heb ik mijn excuus voor aangeboden. Dat dat vrij kort door de bocht gegaan is. Ik heb wel gezegd van dat dat niet wegneemt dat alle partijen het er over eens zijn. Dus dat qua besluitvorming het besluit niet waarschijnlijk niet anders geworden was. Wat wij hebben toegezegd op 20 november denk mee over de inrichting en daar zijn met name stichting dorpsbelangen en handelsvereniging die kunnen daarbij betrokken worden, maar dat ligt aan hun zelf. We hebben die uitnodiging wel laten uitgaan. Voor de rest als het om het centrumplan gaat dan denk ik dan hebben wij en dat duit de heer Borgesius al op 20 november heldere afspraken met elkaar gemaakt van het gaat om de zeg maar om de om de inrichting van de Marktstraat aan de voorkant. Het gaat om de inrichting van de achterkant van de Marktstraat bij de winkels en het gaat om de inrichting van het openbaar gebied zeg maar het Willem Diemerplein met het terrein waar uh nu de bibliotheek en de kameleon staan. En al die zaken die hebben we met elkaar doorgenomen. Wij hebben ook heldere afspraken gemaakt over wie waar de trekker van is en hoe verschillende partijen daarbij betrokken gaan worden en dat proces loopt. En ik voel dit niet zo zeer als druk, maar in die zin denk ik dat het goed is om dit te melden. Wij gaan wij gaan daar mee verder met die met die planontwikkeling. Bepaalde zaken liggen netjes op het bordje van handelsvereniging en als het over het openbaar gebied gaat ligt uiteraard op het bordje van onze gemeente om het inechatief te nemen. En wij hebben wat dat betreft in constructief overleg gehad op 20 november. Dank u wel voorzitter.
  • 0:20 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel voldoende beantwoord? Dat is het geval. Nummer 2 van de ingekomen stukken. 3, 4, 4 meneer Pals D66.
  • 1:12 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter we hebben de uh brief uh gelezen die uh naar ons toegestuurd is over de bevoegdheid van de accountant van Wedeka. Het bevreemd ons een beetje uh ja ik denk dat het inhoudelijk correct is uh dat Aksos niet uh hoeft uh beschikken over een uh over een dergelijke vergunning als hij Wedeka gaat controleren. Uh ondertussen is ons wel te oren gekomen Aksos heeft een uh FME uh AMF verklaring aangevraagd, maar dat lukt nog steeds niet, maar er blijft ons toch een beetje een kleine punt van zorgen willen we u toch meegeven dat als een uh accountant een AFM geschikt is dan mag tie wel controle doen van de boekhouding van de van de gemeenten andere accountants mogen dat ook niet doen. We vinden het toch raar dat een accountantskantoor als Aksos die niet AFM bevoegd is wel de boekhouding mag controleren van een uh van de Wedeka organisatie, omdat dat des te meer een een grote organisatie is die voor Stadskanaal veel uh veel geld en veel risico’s en veel kansen met zich mee brengt. En dat willen we u toch meegeven dat we dat toch een rare zaak blijven vinden dat men toch blijft kiezen voor uh Aksos
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wedhouder van der Kolk.
  • 0:20 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Ja voorzitter uh het staat hier natuurlijk vrij om dat ons mee te geven. Ik wil alleen dit ervan zeggen dat we op dit moment ook gewoon contractueel verbonden zijn en gebonden zijn aan Aksos en dat we ons aan dit contract ook houden. Ook gezien het feit dat men wel bevoegd is om uh de paperassen van Wedeka te controleren.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter?
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Mag ik dan nog vragen hoelang Aksos nog verbonden blijft aan Wedeka dan?
  • 0:03 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Mijn in ieder geval tot volgend jaar nog. In ieder geval nog voor de jaarrekening 2012. Dat volgend jaar moet worden nagedacht worden over een nieuw contract.
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Voldoende meneer Pals? Punten 6 of 7
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   U slaat 5 over.
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Neem me niet kwalijk. Wouden toch sneller. Mevrouw Sterenborg ChristenUnie.
  • 0:17 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja uh worden er in onze gemeente de vingerafdrukken na uitgifte van een reisdocument ook vernietigt automatisch? En zijn er uhm de archiefbestanden en databestanden worden die ook vernietigt? Vinger uh gaat dan over die vingerafdrukken die gekoppeld zijn aan ID uh en paspoorten.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Moet ik u het antwoordt op schuldig blijven. Wil ik u over informeren, maar heb ik niet paraat.
  • 0:1 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Prima ik wacht het af
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Oké komt op de lijst met toezeggingen. Punt 6. Punt 7. Niets?
 • 8 Inlichtingen college
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we naar de agendapunt 8. Inlichtingen vanuit het college. Wedhouder Bieze.
  • 0:28 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja voorzitter. Zoals bekent bij uh bij uh de raad hebben wij in uh juli van dit jaar de insentiuele aanvullingen uitkering over 2011 aangevraagt en ik kan u melden dat het ministerie heeft besloten om die uh aanvullende uitkering aan de gemeente Stadskanaal uit te keren. Het gaat daarbij om 170.789 euro. Dank u wel.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wedhouder Hamster.
  • 0:48 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
   Dank u wel voorzitter. Een mooie mededeling wellicht heeft u het al uit de pers vernomen. Wij zijn door de stichting Disgames geïnformeerd dat Iwas dat is de internationale organisatie een sportorganisatie voor sporters in een rolstoel of mensen met een amputatie haar tweejaarlijkse World Games heeft toegewezen aan Stadskanaal. En ter vergelijking de laatste twee games werden georganiseerd in Bangalore India in 2009 en in 2011 in die raad uhm in dat rijtje horen wij nu thuis. [er wordt gelachen] En uh en dat gaat over vier onderdelen. We hebben het over atletiek , zwemmen, handboogschieten en voetbal voor mensen met een amputatie. Dus iets waar uh waar wij naar uitkijken en uh in september 2013 zal dit waarschijnlijk plaatsvinden.
  • 0:58 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wordt traditie. Dan een misschien iets minder leuke uh uh mededeling wat betreft de uh bedrijfsinvesteringzone voor de bedrijventerreinen. Daar heeft u vorig jaar een verordening voor goedgekeurd. En daar is een uh bijeenkomst over geweest en daar is ook de draagvlakmeting voor uh uitgeoefend. Er zijn 250 brieven uh uh zich maar naar bedrijven toe gegaan. 172 van geretourneerd. Daarvan hebben we 16 bedrijven voor de invoering van een bizz gestemd en 156 tegen. Nou ik hoef u de conclusie niet mee te geven die is duidelijk. Uhm dat betekend dat we dat voorlopig niet in kunnen voeren, maar wel zullen kijken meer in regionaal verband uh mogelijkheden zien voor de bedrijventerreinen om uh zeg maar samen te werken vooral op facilitaire gebied. Dat waren de mededelingen denk ik vanuit het college.
 • 9 Vragenuur
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Geen vragen ingediend voor het vragenuur.
 • 10 Interpellaties
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Geen interpellaties.
 • 11 Rondvraag
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dat betekend dat ik bij de rondvraag ben aangekomen. En ik ga vandaag rechtsom. Meneer Deuring.
  • 0:0 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Nee dank u.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Gelling. Mevrouw Brongers. Meneer Plieger.
  • 0:6 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Mag ik iets uitdelen voorzitter? Of iets later uitdelen? Wat is de be wat wat mag ik doen.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja als ik zie wat [ wordt gelachen]. Als ik zie wat u in handen heeft dan [wordt gelachen].
  • 0:18 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   [Er worden formulieren uitgedeeld] Wij hebben kort geleden hebben wij aanvullende maatregelen voor de minima vastgesteld. Dat is raadsbreed gebeurd. Onder anderen werd daarin benoemd [er wordt gehoest] We hebben daarvoor extra bijdragen vastgesteld ten hoogte van 25.000 euro?
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   15 toch?? [aantal stemmen nee extra] O nee extra. Nee klopt klopt.
  • 0:49 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   En uh mijn oproep is nu om uh de raad na deze oproep omdat de opbrengst voor het goede doel of tewel de stichting leergeld is. En we weten allemaal dat waarvoor dat leergeld allemaal staat. Niet in detail misschien. [sorry kan het niet goed verstaan zonder microfoon]
  • 1:32 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik wil rustig even, maar dit is natuurlijk bijzijde de agenda, maar als u naar de flayer kijkt die meneer Plieger uitdeelt dan ziet u daar gewoon al een aantal gezichten van artiesten die in de afgelopen jaren hebben opgetreden. Uh ik weet dat de sopraan Karin Strobos die erop staat ook gaat zingen bij het Noord Nederlandse Orkest op de nieuwjaarsreceptie van onze lokale bank. Uh en de andere artiesten Ernst Daniël Smit en Fredericke Spicht zijn bekend van eerdere concerten. En natuurlijk wordt ook het Groningenselied niet vergeten in de vorm van optredens van Alex Vissering en Erwin de Vries. Met uw bezoek krijgt u een plezierige avond voorgeschoteld waarvan de opbrengst inderdaad is voor stichting leergeld. Dank u wel meneer Plieger. Dan moet ik de rondvraag vervolgen. Meneer Boels. Meneer Maasingh. Mevrouw Hernampt. Meneer Pals. Mevrouw Rodenberg. Borgesius. Van der Heide. Mevrouw Sterenborg. Meneer Van Beek. Meneer Dijkstra. Mevrouw Kroom. Mevrouw Woortman. Meneer Van der Vlag. Meneer Hofstra. Meneer Boen, Meneer Hekking. [er wordt gelachen] Nou was ik met opzet rechtsom gegaan hè, omdat ik dacht van dan geeft ik u alle tijd om de vragen uh te te ve ve verwoorden en niet tot tweemaal toe en dan [soort klik geluidje].
 • Besluitvorming met debat

 • 12 Regionale uitvoeringsdienst Groningen (RUD)
  • 12. Regionale uitvoeringsdienst Groningen RUD (80,99 KB)
  • 0:24 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Oke. Dat betekend dat we overgaan naar agendapunt 12. En dat is het agendapunt over regionale uitvoeringsdienst Groningen. Wie mag ik daarover het woord geven? [de voorzitter noemt zachtjes een aantal namen] Meneer Hofstra Partij van de Arbeid.
  • 0:39 E. Hofstra
   fractievoorzitter PvdA
   E. Hofstra
   Ja dank u wel voorzitter. Met het instellen van de regionale uitvoeringsdienst Groningen is de gemeente Stadskanaal van plan om haar waarborgwerkzaamheden haar verlenen van vergunningen en toezicht en handhavingstaken uh in de regionale dienst onder te brengen. Het gaat hier om een kwaliteitsvergroting en de organisatie wordt er ook robuuster van. Wij brengen alle taken in. Dat lijkt u dat lijkt ons een goed uh goed plan, omdat het dan alle taken bij elkaar blijven. Dus communicatie tussen verschillende taken blijft dan gemakkelijk. Uh kortom wij stemmen in met dit voorstel. Dank u wel.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hofstra. Dan ga ik naar meneer Maasingh CDA.
  • 5:07 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Ja dank u wel uh voorzitter. Wij uh wij hebben het hier onder agendapunt 12 uh over een tweetal beslispunten. Het gaat dan over het regionale uitvoeringsdienst. Allereerst stappen wij in doen we mee en ga en en en in punt 2 ga we akkoord met de financiële consequenties zoals ook staat in de bedrijfsplan van de rus. En uh verwerken wij deze ook in de begroting en in de meerjarenraming, want het gaat natuurlijk niet over volgend jaar het gaat over de uh toekomst. Voorzitter het gaat over een heel belangrijk onderwerp voor onze gemeente. Gaat over vergunningverlening, toezicht, handhaving gaat over een heel breed terrein. En het gaat ook over veel mensen. En het gaat ook over veel geld. Als CDA vinden wij dat het van groot belang is dat er veel kennis aanwezig is en er voor de veelheid van regelgeving specialisten beschikbaar zijn. En dat kan ook volgens de CDA betere en vooral ook efficiënter via samenwerking in de regio. En alle gemeenten zouden er ook aan mee moeten doen. En het is heel erg jammer dat een paar gemeenten gezegd hebben dat zij niet dat voornemen hebben, maar goed daar gaan wij als raad in Stadskanaal ook niet over. Voorzitter wij willen u nog bedanken als college voor uh de brede informatie in de tweetal bijeenkomsten. Dat was nodig. En eigenlijk bij zo'n homp onderwerp hoort dat ook gewoon zo. Dan kunne kun je ook wat beslagener ter ijs komen en dan weet je ook waar het over gaat. Wij zijn van mening dat via de route van de rudde werkzaamheden niet allen kwalitatief kunnen komen. En wij gaan er ook van uit ook echt komen, maar efficiënter en uiteindelijk goedkoper kunnen dan dat wij het zelfstandig blijven doen. Wel hebben wij nog een aantal opmerkingen of vragen. Er is gesproken over de kosten van overhead die overblijft ter wel we al zo zwaar in die overhead kosten zitten. En willen wij en dat is ook even een stukje uit uh uit het stuk. Willen wij de besparing van 15 procent halen in 2016. Dan uh moet die besparing 2000 16.000 euro zijn minus de huisvesting blijft daar nog 48.300 euro over. De achterblijvende overhead is 600.000 euro. Als u nu een beetje nadenkt dan zou je zeggen het is een heel klein kunstje om dat ook te besparen en we zijn het dan ook eens met uh met de doelstelling die er is genoemd in het stuk dat college daar ook vanuit gaat. Eigenlijks zou je denken kunnen deze mensen, maar goed dat schiet me nou net even te binnen. Kunnen deze mensen niet wat anders dan kunnen doen want goed. De uitwerking van de rud maakt het dus nog noodzakelijker voorzitter om zo snel mogelijk naar de kosten van onze overhead te kijken en daar ook wat aan te doen. En de vraag daarbij is dat het wel in het stuk staat dat er binnenkort een voorstel van uw kant komt, maar ka het college ook al iets zeggen over de mogelijkheden en op welke termijn? De huisvestingskosten dat is uh dat is uitgewerkt. Ik heb er nog staan uh op papier valt het positief of negatief uit? Maar het valt dus positief uit, maar dat is dus op termijn of is dat al heel erg snel, omdat je zo een gebouw uh uit een gebouw kunt trekken. Voorzitter dan nog het punt van de vestigingsplaats. Der is in die voorlichtingsbijeenkomsten ook steeds gesproken ten oosten van Groningen. Dat blijkt nu wat groter te zijn dan eerst gedacht. Twee uh er waren twee locaties in de aanbieding. De gemeente Hoogezand en Scheemda. En uh wij hebben ook in de krant gelezen dat Veendam zich ook heeft gemeld. En de vraag is nog even hoe zit dit nu precies? Doet Veendam nu ook mee. Of zijn er intussen nog wat meer aanmeldingen? En de vraag is dan ook weer wie beslist daar nu uiteindelijk over over die locatie. Uh zijn dat de partners binnen de rud en uh op basis van waarvan. Kijk wij hoeven u werk niet te doen, maar wij kunnen ons voorstellen dat met name waar het hier in Stadskanaal gaat over 13.1 FTE. En dat is toch een uh behoorlijke belangrijk mensen. Dat het nog niet om het even is waar zo'n locatie nu gevestigd is. Des te dichterbij des te beter is het. Dat heeft misschien ook weer invloed op de kosten. Misschien dat u daar nog iets over kunt zeggen. En verder voorzitter heeft u wel begrepen als u voldoet aan onze wensen dan zijn wij het eens met dit voorstel.
  • 0:37 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja dank u wel voorzitter. Afgelopen periode zijn we goed voorzien van informatie daar en daarvoor dank. Wij willen benadrukken dat wij het van groot belang vinden dat de overgang van onze ambtenaren naar de rudde goed wordt geregeld. En is er al mee bekent omtrent de kosten van het sociaal plan deze waren bij het opstellen van deze notitie nog niet bekend. Daarnaast is het de bedoeling dat op termijn het geld oplevert nu we deze werkzaamheden op afstand zetten. We moeten hier als gemeente natuurlijk alert op blijven, maar wat is hier onze invloed hierop in de toekomst? Bedankt.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Borgesius VVD.
  • 1:27 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja dank u wel uh voorzitter. Ja wij hadden ons vanzelfsprekend ons op dit onderwerp ook voorbereid, maar uh ik denk in voor een heel groot gedeelte zo niet uh helemaal kunnen we ons wel aansluiten bij de woorden die de heer Maarsingh namens het CDA heeft uitgesproken. Dus om dat allemaal te gaan herhalen dat heeft denken wij weinig toegevoegde waarde en zullen we dit derhalve ook niet doen. Uh 1 punt uh zouden we toch nog wel richting de wedhouder willen vragen. Uh andere sprekers hadden het er ook al even over. Voor wat betreft de overhead kosten. Dat is inderdaad een behoorlijk bedrag nagenoeg 600.000 euro. Wij zouden het wel zeer op prijs stellen dat men het verstrijken van de tijd en wat ook een frequentie zou moeten zijn. Daar moeten we het snel eens een keer over hebben. Of dat eens per jaar of eens per anderhalf of eens per 2 jaar moet zijn. Dat we toch tussentijds vanaf u kant richting de raad een tussenrapportage krijg krijgen ten aanzien van de afbouw van die kosten die u toch op termijn 2016 dacht ik die u beoogd. Dat is eigenlijk onze enige vraag die we nog hebben. En toen we de stukken lazen voorzitter onder de argumenten ging u tot er met 2.12 en we hebben er voor onszelf ondergezet 2.13 opstaat naar 1 groot stippeltje stippeltje stippeltje en dan moet iedereen dat maar verder invullen. Tot zover voorzitter.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank je wel. Meneer Pals D66.
  • 0:00 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter uh ook dank voor de veelvuldige uh in goede voorbereiding uh voor het hele proces van de uh van de rud. Er blijft nog even wat uh open vraagjes uh zitten het is inderdaad uh het is een open vraag het is een nieuwsgierige vraag inderdaad waar komt uiteindelijk de rud te staan? Want ik bedoel het tis op den duur. In het stuk staat geconstateerd in Hoogezand. Dus we zijn nog steeds nieuwsgierig, want kunt u er al iets van vertellen? Of wilt u er wat van vertellen? Het tweede punt is uh er wordt uh uh gezegd in punt 7 ondernemingsraad is om advies gevraagd. Of ik heb het niet gelezen. Of uh het is niet bijgevoegd, maar wat is de uitkomst uh van uh van de ondernemingsraad?
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Heeft u nog nagezonden gekregen als het goed is.
  • 0:33 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Dan uh het laatste punt is uh inderdaad ook de kostendekkende de achterblijvende de kosten van de achterblijvende overhead ook dat bevreemd ons een beetje. Neemt eerder iets toen dan dat het uh uh afneemt. En wij zouden het college dan ook willen of de wedhouder willen verzoeken of daar al een plan van aanpak voor is? In die zin een plan van aanpak dat het in ieder geval dat het dat het kostenverlagend uh gaat werken. Wat uiteindelijk toch de bedoeling moet zijn voor al die mensen die vanuit de gemeente naar de rud vertrekken. Dat was het.
  • 0:13 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Dan geef ik het woord aan wedhouder Bessembinders.
  • 3:46 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Voorzitter uh dank u wel. In elk geval uh ben ik blij dat dat verschillende fracties aangeven dat de informatievoorziening op dit punt goed geweest is. En we hebben geprobeerd u mee te nemen in het hele proces. Uh op bepaalde momenten via brieven, maar ook een tweetal informatiebijeenkomsten. En ik ben blij te horen dat u dat op prijs gesteld heeft. En dat dat de zaak met betrekking tot de regionale uitvoeringsdienst ook heeft verduidelijkt. De heer uh Hofstra geeft aan tis goed en anderen bevestigen dat dat dat jullie alle taken inbrengen hè. We hebben nu de wabo en dat betekend dat je alle taken interegaal oppakt zowel de vergunningverlening als toezicht in handhaving. En breng dat ook in zijn geheel over naar zo'n regionaal uitvoeringsdienst en ga die taken niet opnieuw splitsen. Nou die wens kwam ook heel nadrukkelijk van onze medewerkers en dat hebben wij overgenomen. Der zijn natuurlijk diverse vragen gesteld over de overhead. We hebben ook in dat stuk gesteld hè. Er zit een taakstelling op op de overhead van 48.000 euro. Dat heeft de heer Maasingh uh aangegeven. Der zit ook een taakstelling op de huisvesting. Die wordt gerealiseerd zoals die in het leerjarenruiming is opgenomen en dat houd ook verband met contracten van de huur van de huisvesting die het betreft. Dus in die zin in die zin is dat het antwoord daarop. Uiteraard en daar hebben wij ook in de informatiebijeenkomst gesproken is er sprake van nog meer overhead. Dat is toen ook uiteen gezet. En wij doen onderzoek naar overhead in de brede zin in onze organisatie. Ik denk ik heb toen ook in die informatiebijeenkomst gezegd let wel het gaat om overhead in de brede zin van de organisatie. het kan dus gaan om een onjuiste toerekening van kosten of ik kan dus gaan gewoon platweg om te veel aan ondersteunende dienst. Dus ga er nu niet van uit dat 1, 2, 3, 6 ton zonder meer bezuinigd kan worden. In die zin is ook dat onderzoek nodig om te kijken. Rekenen we die kosten op de juiste manier toe. Zo ja hoe zit dat dan met de post aan overhead. Of hebben wij inderdaad teveel ondersteunende diensten in onze organisatie waar wij gewoon keihard in moeten snijden los van de rud zelfs. Als het gaat om de huisvesting van de rud. Dan moet ik u vertellen dat dat nog niet bekent is. De aanbiedingen zijn binnen. De beoordelingen vindt op dit moment plaats. En er is een toetsings der zijn toetsings criteria opgesteld voor de huisvesting en die worden op dit moment worden die becijferd en worden uitgerekend. En ik hoop dat wij op hele korte termijn de uitslag van krijgen. Wij hebben als oost Groninger gemeenten inclusief Hoogezand en Slochteren gezegd van wij uh en dat was al voor de vakantie denk ik hebben wij met elkaar gezegd wij wij kiezen voor het aanbieden van twee vestigingen. Dat was 1 het voormalig gemeentehuis in Scheemda. En 2 een katoor uit de markt in Hoogezand bij Kropswolde. Het kantoor van voorheen atlanta. Die hebben wij ingediend. Dat waren dus niet de enige 2. Er zijn dus meer der der is een uitvraag gedaan naar alle deelnemers. Er is ook een uitvraag gedaan naar de markt dus er zouden meer aanbiedingen kunnen komen en die zijn er ook gekomen. En der zijn afgelopen of vorige week maandag 6 aanbiedingen gepresenteerd. Waaronder ook 2 in de gemeente Veendam waar wij wel enerzins door verrast waren.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   [Stemmen door elkaar heen] Meneer Maasingh [weer stemmen door elkaar].
  • 0:3 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   6 kunt u daar nog even wat meer. Was Stadskanaal daar ook bij of uh niet? [Er wordt gelachen]
  • 0:58 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Nee nee daar was Stadskanaal niet bij, want één van de voorwaarden was dat wij aan het spoor lagen en daar heb ik hevige discussies over over gehad met de gedeputeerde. Dat wij toch de star hebben [er wordt gelachen] maar dat bleek onvoldoende. Dus der zou een spoorverbinding voor inderdaad personenvervoer moeten zijn. Dat is één van de condities dus wij hebben geen aanbod gedaan. [er wordt doorheen gepraat] Nee het moest en spoor en station zijn [wordt weer doorheen gesproken] station hadden wij ook wel. Dus in die zin zijn er 6 aanbiedingen gedaan en en waaronder een aantal door gemeenten en een aantal uit de markt. Enne zo was ook de bedoeling en die worden nu met elkaar vergeleken. En wij hebben gezegd bij gelijke geschiktheid gaat de overheid voor. het is net als bij mannen en vrouwen zeg maar. Ten oosten van de stad Groningen [er wordt gelachen].
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Geen iterupties uh [wordt doorheen gepraat] Geen interupties [wordt gelachen en gepraat]
  • 2:52 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ten oosten van de stad Groningen. Dat is dus echt ten oosten van de stad Groningen. En dat kan dus ook Loppersum zijn voor de duidelijkheid. Ja. Nou ik zei net Veendam heeft zich gemeld. Veendam heeft zich met een met een eigen locatie, maar uit Veendam is ook nog een locatie uit de markt aangeboden. En en eerlijkheidshalve en zo hebben wij des destijds ook met elkaar af gesproken de 6 aanbiedingen worden met elkaar vergeleken. En degene die het beste voldoet aan de toetsingscriteria daar zal de rud gehuisvestigt worden. Der is een externe commissie die dat onderzoekt. En en er zitten ook deskundigen in. En de stuurgroep van de rud die beslist waar de vestiging komt. Voorzitter. Dan als het gaat om de invloed van de gemeente op de uitvoering van de diensten van het wij gaan dus als gemeenten. Elke individuele gemeente gaat dienstverleningsovereenkomsten aan met de regionale uitvoeringsdienst. Van jaar tot jaar wordt vastgelegd welke prestaties wij over en weer van elkaar verwachten. Dat na aanleiding van de vraag van de ChristenUnie. De heer Borgesius vraagt van krijgen wij tussentijdse informatie over de afbouw van de kosten van de overhead en huisvesting. Dat zullen wij doen. En de heer Pals zegt hoe was het met de het advies van de ondernemingsraad. Die hebt u inmiddels toegezonden gekregen, maar onze ondernemingsraad heeft dus een positief advies uitgebracht over het bedrijfsplan zoals het hier voorligt. Voorzitter en der is inmiddels een sociaal statuut. Is der is er overheen gekomen tussen de stuurgroep rud zeg maar de werkgeversorganisatie en werknemersorganisatie. Daar zitten een aantal zaken of der zitten een aantal zaken in wat leid tot kosten. En dat betreft met name eventuele extra reiskosten die men moet maken als het gaat om de regionale uitvoeringsdienst. En dat kan uiteraard nadelig, maar soms ook voordelig uitvallen. Dat ligt al na gelang de vestigingsplaats en al na gelang de woonplaats is. Dus dat soort kosten zijn opgenomen in de éénmalige kosten van de regionale uitvoeringsdienst. En ook de groot in de in het bedrijfsplan. Alleen ja hoe dat werkelijk uitvalt dat hangt uiteraard af van de vestigingsplaats. Der is der is op dit moment niet exact iets over te zeggen, maar ik u zult zich kunnen voorstellen dat dat op het totaal van de éénmalige kosten vrij marginaal is. Voorzitter dank u wel.
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Behoefte aan een tweede termijn? Meneer Borgesius VVD. Anderen niet? Meneer Borgesius.
  • 0:52 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja dank u voorzitter. Even wat bereft die overheadkosten. Dat is denk ik in die voorlichtingsbijeenkomsten ook duidelijk gesteld. Het doel zal toch ongetwijfeld blijven dat de overheadkosten van de rud praat ik nu over zich gaan beperken tot 13 procent van de loonsom hoop ik. Daar wil ik graag nog een antwoord op van de portefeuillehouder. En ja de portefeuillehouder zei heel snel ja dat zullen wij doen. Toezegging van wat betreft die finaciele rapportage. En dat stel ik stellen we ook zeer op prijs daar niet van. Alleen volgens mij vergat u even de frequentie. Dat zou ik ook graag even willen weten.
  • 0:1 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ik denk. Ik denk.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wacht even. Wacht even wedhouder. Mevrouw Sterenborg ChristenUnie.
  • 0:07 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ik stond net achter die mevrouw doe koffie inschonk of ik zat er net achter. En wat is onze invloed dan nog financieel gezien als wij inzichten hebben in de kosten. Wat voor mogelijkheden zijn daar voor?
  • 0:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wedhouder.
  • 1:0 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Voorzitter als de heer Borgesius zegt van wanneer dan? Dan denk ik dan doen we dat jaarlijks. Ik ik ik denk bij de jaarrekening of of bij een najaarsnota, maar in elk geval u krijgt dat minimaal één keer per jaar. Dat kan in de lijst van toezeggingen. En en als u zegt op invloed op de de begroting. Kijk het is een gemeenschappelijke regeling hè. Wij nemen deel in die gemeenschappelijke regeling rud en daarin zijn wij vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur en in het algemeen bestuur en daar geld dan uiteraard de regels zoals die zoals die in het algemeen voor de maatschappelijke regeling gelden, maar wij hebben als één van de vierentwintig partijen. Nu nog hè zoveel gemeenten en provincies hebben we. Van dat wij in elk geval één stem in hebben van de vierentwintig. Dus dan weet u ongeveer de verhouding, maar we zullen wel ons best doen dan. Dank u wel.
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Borgesius.
  • 0:1 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Die 13 procent heb ik nog geen eens.
  • 0:27 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Oja oja 18½. Nee in in het bedrijfsplan van de rud. Ja hè? Ja. In het bedrijfsplan van de rud daar wordt genoemd van in het algemeen en daar hebben we het toen ook over gehad. Zijn de zijn de overheadpercentages bij de provincies zelfs nog hoger dan bij de gemeente en dat varieerde van 30 tot 37 procent. Voor de rud is afgesproken dat er maximaal 18½ procent overhead aan toegerekend wordt. En daar houden wij ons aan. Ja. Oké.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel. Meneer Maarsingh CDA.
  • 1:5 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
   Als als spijtoptant. Ik had een beetje een misschien wel platte opmerking gemaakt, maar meestal begrijpt dan iedereen waar het over gaat. Een simpele opmerking van die mensen kunnen dan toch wat anders doen? Ik bedoel als wij 6 ton voor overheid hebben en wij hebben dat ineens niet meer nodig. En het zijn allemaal bekwaamde mensen die veel capaciteiten hebben. Die je waarschijnlijk overal kunt inzetten hè van het minste tot het mooiste. Dat zou toch of is dat in de simpele o. Ja nou goed ik begrijp het niet helemaal. Als ik van een trekker af stap en ik moet even bladvegen dat kan ik best hoor. Dat is even een voorbeeld voor mezelf hè bij wijze van spreken. Er is toch heel veel werk. Hamster had in het begin even ja onze mensen komen daar nog even niet aan toe enzovoort enzovoort en het duurt allemaal even lang. Ja dat misschien is het te simpel. Dus neemt u het mee. Reageert u er niet op dat is iets .... [wordt gelachen]
  • 0:27 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Vooral vooral dat laatste lijkt me een hele goeie opmerking meneer Maarsingh dus dat gaan we ook niet doen. Ga ik kijken of we mogen concluderen dat daarmee zeg maar het besluit om toe te treden tot een gemeenschappelijke regeling voor de regionale uitvoeringsdienst en akkoort te gaan met de consequnties zoals vertaald in het bedrijfsplan van 10 juli 2012 door de raad unaniem wordt ondersteund. Klopt [Voorzitter slaat met hamer] Aldus.
 • 13 Verordeningen gemeentelijke belastingen 2013
  • 13. Verordeningen gemeentelijke belastingen 2013 (116,3 KB)13.1. Tarieventabel (169,44 KB)
  • 0:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar agendapunt 13 de Verordeningen gemeentelijke belastingen 2013. Wie van u? Niemand niet? Mevrouw Sterenborg ChristenUnie.
  • 0:16 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
   Ja dank u wel. Vorige maand hebben wij al aangekondigd dat wij er niet voor zijn om begrafeniskosten dekkend be begrafenisrechten kosten dekkend te maken. En wij zullen daar dan ook niet mee instemmen. Met de rest van de verordening kunnen wij akkoord gaan.
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Waarvan akte? Wedhouder van der Kolk.
  • 0:59 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Ja dank u wel voorzitter. Ik wil nog 2 zaken zeggen over dit voorstel. Het eerste is da u heeft kunnen lezen dat herwaardering van woz waardes dat die nog niet helemaal afgerond is. We wachten ook op en viat van de waarderingskamer en dat betekend dat u nog niet definitiefe tarieven vanavond kunt vaststellen. Overgens heeft de raad dat nog nooit kunnen doen. U weet dat ook, maar na verwachting proberen we dezelfde procedure te hanteren als vorig jaar. Dat wil zeggen dat we ons voorstellen dat we medio januari mits de waarderingskamer instemt en mits er geen euvels optreden. Dat we u als nagezonden stuk de tarieven ozp toesturen zodat u eind januari een besluid kunt nemen. En het besluid van de raad geld voordat de beschikkingen dan ook verstuurd worden. Dat is de nette procedure. Stel dat we daarin niet slagen dan dan wordt u daarvan op de hoogte gesteld.
  • 0:01 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja voorzitter.
  • 0:03 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ja meneer Borgesius VVD.
  • 0:42 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja daarom hebben wij in de eerste termijn ook niks gezegd. We hebben de vorige keer denk ik zijn we daar al duidelijk over geweest. Daar worden ons nu toch wat teveel mitsen en maren ingebouwd vanaf uw kant, want 2 jaar terug u kent het verhaal al ik hoef het niet te herhalen krijgen we op 28 februari en de volgende dag lag de aanslag al op de mat enzovoort enzovoort. Het jaar daarop heeft u daar uitdrukkelijke toezegging gedaan en gezegt van ja we gaan dat proberen vast te stellen in de raad van 1 de laatste vergadering in januari alvorens enzevoort enzevoort vult u maar aan. Dus vandaar ook dat we gelijk in eerste termijnen niet het woord namen van, maar u komt er nu zelf mee. Dus ik wil u daar toch wel helpen aan herinneren.
  • 2:4 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Ja maar ik zeg ook niks anders dan de vorige keer. We proberen inderdaad eind januari u in de gelegenheid te stellen om een besluit te nemen. Het is ook een streven, maar ik kan dat niet hardop beloven dat dat ook het geval is. We werken er hard aan, maar we zijn bijvoorbeeld ook afhankelijk van het oordeel van de waarderingskamer. Dus ik kan u dat niet 100 procent toezeggen dat u eind januari ook die gelegenheid heeft, maar we doen er wel alles aan om u in de gelegenheid te stellen. En dat verhaal is ook niet anders dan een jaar geleden. Tweede wat ik nog wil mededelen de afvalstoffenheffing op pagina 2 wordt daarover gesproken die verordening is ziet er hetzelfde uit als de vorige. En dat op basis wat u bij de begroting besloten heeft. U heeft hier vorige week vorige vorige maand besloten over het finacieel kader. En der is ook iets gesteld over de afvalstoffenheffing namelijk dat de reserveafvalstoffenheffing heel erg fors is. En we zijn dan ook voornemens om u in de tweede in de eerste helft van komend jaar voordat de beschikking op de deurmat valt voor de afvalstoffenheffing om u dan ook een voorstel te doen waarbij we rekening houden met het geformuleerde in de november vergadering. Dat wil dus zeggen dat we de mensen ontvangen zo heb ik me laten vertellen in augustus de aanslag voor het eerst half jaar. Dan betreft de aanslag de aantal legingen, maar ook de de algemene heffing die bij de burgers opleggen. En u wordt in de gelegenheid gesteld als het meevalt als de aanbesteding ook meevalt om voorafgaand daar daaraan ook nog een appart besluit. Dat zal dan waarschijnlijk eind mei het geval zijn. Ja dat kan. Dat heeft te maken met het feit dat u in 2011 voor voor de afvalstoffenheffing andere procedure heeft vastgesteld. En dat kan dus ook met terugwerkende kracht. Ja.
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Akkoord. Ja mag ik daarmee.
  • 0:05 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Sommige begrijpen het niet. Ja sommige begrijpen het wel. Ja dus voor de burgers proberen we het maximale eruit te halen dat moet u maar denken.
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Eventuele verlaging betekend dat toch? Oke mag ik daarmee concluderen dat we de afstemmingsverordening nee sorry ik ben alweer verder de verordeningen gemeentelijke belastingen 2013 unaniem vaststellen? [Voorzitter slaat met hamer] Aldus.
 • 14 Afstemmingsverordening socialezekerheidswetten Stadskanaal 2013
  • 14. Afstemmingsverordening socialezekerheidswetten Stadskanaal 2013 (200,98 KB)
  • 0:14 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dan gaan we naar Afstemmingsverordenings socialezekerheidswed te Stadskanaal 2013. Wie van u? Meneer van Beek ChristenUnie.
  • 1:19 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja dank u wel voorzitter. De afstemmingsverordening die voor ons ligt is tot stand gekomen door de afdeling werk en inkomen en het bedrijfsbureau. Ik wil u graag bedanken voor hun inzet. Ondanks dat het een juridisch verhaal is zit er wel een mooie duidelijke toelichting bij. Ik wil ook het clientenplatform even bedanken voor hun opmerking en advisering zeker nu het clientenplatform opgaat in de nieuwe patificatie raad is een bedankje wel op z'n plaats voor hun inzet. In het advies verzoekt het clientenplatform om een onafhankelijke ombudsman. Ik begrijp die opmerking wel wel, maar we zijn evanals het college van mening dat de voor ons liggende verordening voldoende onpartijdigheid en onafhankelijkheid waarborcht. Dit mede gezien het feit dat de wet de uitvoering bij het college legt en bij wet de boetes worden vastgelegt. Tevens zijn de rechten van de client beschermd in de wet en de verordening. Clienten kunnen worden verhoord en na 3 maand vindt heroverweging plaats. En als laatste is de mogelijkeid van bezwaar in te stellen tegen de beslissing. De onafhankelijke commissie van rechtsbescherming hoord de clienten en adviseerd het college. De rechtzekerheid is hiermee wat ons betreft voldoende geborcht. Dank u wel.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Deuring CDA.
  • 0:34 J. Deuring
   raadslid CDA
   J. Deuring
   Ja voorzitter. Ik kan me eigenlijk helemaal aansluiten bij wat meneer van Beek gezegt heeft. Als je rechten hebt heb je ook plichten en als je plichten niet nakomt dan hoord daar een passende sanktie hoord daar bij. Wat gewoon heel erg belangrijk is dat er in ieder geval ook gegeken wordt naar indifidulen. Dus wat dat betreft is er ook rechtzekerheid genoeg. Mocht er iets iets zijn van dat men in ieder geval dat de klant in beroep kan gaan. Dus wat dat betreft de CDA fractie kan helemaal achter deze afstemmingsverordening staan. Dank u wel.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Deuring. Meneer Hekking SP.
  • 0:57 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Dank u wel voorzitter. SP sluit zich aan bij de vorige sprekers. De verordening zoals die er ligt die ziet er goed netjes en goed doordacht uit, maar ik had toch een paar vragen. In de verordenings is sprake van de standpunt van de commisie en adviesraden. Daar wordt verwezen naar het clientenplatform die per 13 juni 2012 geadviseerd hebben over de toenmalig voorliggende afstemmingsverordening. Nu is mijn vraag wijkt die toenmalige afstemmingsverordening af van de verordening zoals die nu hier ligt? Volgende vraag zo ja waarom is het clientenplatform dan niet meer benaderd om de huidige versie te adviseren? Daar wil ik het eventjes bij laten. Ik wacht event het antwoord van de portefeuillehouder af.
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hekking. Dan is het woord aan portefeuillehouder Bieze.
  • 2:04 E. Bieze
   E. Bieze
   Ja voorzitter dank u wel. Ik wil de raad danken voor haar ondersteuning van de afstemmingsverordening sociale zekerheidswetten. Een afstemmingsverordening die moest worden aangepast op basis van alles wijzigingen die er vanaf 1-1-2012 in de WWB hebben plaatsgevonden. U stipt terrecht een aantal zaken aan die die wij ook van harte ondersteunen. U hebt onze recatie gezien op de brief van het clientenplatform Stadskanaal. Voor ons is het ook belangrijk dat we dat we naar clienten kijken en dat betekend dat we niet ruciloos afstemmen, maar altijd in overleg en en hoor en wederhoor gaan met met clienten om te horen hoe zij er tegenover de eventuele afstemming die wij willen gaan opleggen staan. En als wij afstemmen dan hebben wij ook de mogelijkheid richting clienten gecreeerd om naar de commissie rechtsbescherming bezwaar te maken. En u weet zelf dat de commisie een omafhankelijke commissie is die het collge adviseerd. En dat wij ook veelal op de adviesen van die commissie volgen. Dus dank voor voor de ondersteuning. Wij zullen voortvaren met deze afstemmingsverordening aan aan de slag. Rechtvaardig. En er ligt 1 vraag van van de heer Hekking omtrent het advies van van het clientenplatform die aangeeft dat ze de toenmalige verordening hebben geadviseerd en ik kan u zeggen dat de verordening eigenlijk niet niet afwijkt van dat gene wat wat hier ligt. Daar zitten geen majeure dingen in die ten opzichte van juni zijn gewijzigd. En dat kunt u ook wel zien aan de beatwoording zoals die in de brief heeft plaats gevonden. Dus ik begrijp ook vanuit het clientenplatform even niet op basis waarvan zij deze opmerking hebben gemaakt.
  • 0:08 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hekking.
  • 0:31 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Op het moment dat de Wedhouder vermeld van der is eigenlijk zijn er geen veranderingen ten opzichte van de toenmalige versie en ten opzichte van de huidige versie. Ja de woordjes eigenlijk niet betekend dus dat er eigenlijk wel iets veranderd is en dat was eigenlijk de vraag. Wat is er nu eigenlijk veranderd ten opzichte van de versie die toen aan het clientenplatform is voorgelegt? En is de Wedhouder het met mij eens dat het advies zoals door de clientenraad is gegeven eigenlijk dus geen betrekking heeft op deze afstemmingsverordening, want die hebben ze niet gekregen.
  • 0:05 E. Bieze
   E. Bieze
   Nou ik heb ik heb voorzitter ik heb de heer Hekking al gezegt dat er geen grote wijzigingen hebben plaatsgevonden in deze verordening. Daar daar daar zitten wat texttuele wijziggingen in van hoe het hoe het opgeschreven is. En dat is het eigenlijk wel. Dus en dat bedoel ik ook met met we hebben eigenlijk geen wijzigingen plaatsgevonden en zeker geen grote wijzigingen.
  • 0:06 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Hekking.
  • 0:25 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
   Ja toch tevreden met het antwoord. We gaan toch instemmen met deze verordening dat hadden we al vermeld. Alleen neem me niet kwalijk dat we toch inderdaad de stukken toch eens precies naast mekaar gaan leggen. Eens kijken wat nou die kleine veranderingen nou inderdaad geweest zijn. En dan vind ik het raar dat het clientenplatform op laatst niet meer benaderd is bij de huidige vorm van deze verordening, maar daar zult u best reden voor gehad hebben. In ieder geval bedankt voor uw antwoord.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Hekking.
  • 0:7 E. Bieze
   E. Bieze
   Na ja voorzitter ik heb gezegt wat ik gezegt heb en het is aan het clientenplatform om om daarop te reageren.
  • 0:17 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   En daarom ga ik nu ook kijken of we daarmee de conclussie ook kunnen trekken na de eerste termijn Wedhouder of dat er nog een tweede termijn ook voor anderen noodzakelijk is. Niet het geval? Dan besluiten we unaniem met de [voorzitter slaat met hamer] afstemmingsverordening socialezekerheidswet.
 • 15 Aanpassing socialezekerheidsverordeningen
 • 16 Verordening Verrekening boete bij recidive Stadskanaal 2013
 • 17 Decemberwijziging 2012
  • 17. Decemberwijziging 2012 (37,04 KB)
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Gaan we naar de decemberwijziging agendapunt 17. Na kan me niet voorstellen dat ik die in 1 keer af kan hameren. Meneer van Beek. Meneer Boen. Meneer Pals en meneer Plieger. Meneer van Beek ga u gang.
  • 1:07 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja voorzitter dank u wel. Voor ons ligt de decemberwijziging waarin de wijziging van de begroting van 2012 en 2013 is opgenomen en er worden aanvullende kridieten gevraagt. Verder is het een vrij technisch verhaal van budgetten doorschuiven naar een volgend jaar. De mutaties die zijn persoonlijk voor 430.000 euro voordelig waardoor het rekeningsresultaat dus uitkomt op 1,1 miljoen negatief. De wijzigingen voor 2013 resulteerde in een nadeel van 426.000 euro waarmee de begrotingssaldo uitkomt op 412.00 euro positef voor het jaar 2013. Een opmerking hierbij wil ik eigenlijk wel plaatsen dat dit nog geen rekening gehouden is met het nadeel van de septembercirculaire van 181.000 euro. En als we dat meenemen dan komt het begrotingssaldo wel wat lager uit en dan zitten we nog op 231.000 positief. En dat zien we dan wel weer terug bij bij de voorjaarsnota neem ik aan, maar der blijft natuurlijk niet veel meer over voordat we naar het negatieve toe zouden gaan. En laten we ons dit goed realiseren. Dat de reserves en financien dus niet uitbundig zijn hier. Daar wou ik het bij laten. Dank u wel.
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer van Beek. Meneer Boen.
  • 3:06 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
   Ja dank u wel voorzitter. We hebben een aantal opmerkingen ten aanzien van de decemberwijziging en die hebben te maken met de inversteringen die worden genoemd op pagina 4 dat is het verhaal over de hoofdstraat. Als eerste. Er is daar een overschrijding geweest van 52.700 euro dat gaat structueel 3800 euro per jaar aan lasten opleveren. In onze gedachten was het zo dat er nou laten we zeggen dat er nog een een overschot was ten aanzien van de inrichting van de hoofdstraat. Nou dat bleek niet helemaal zo te zijn, maar ik heb wel in de stukken van vorig jaar oktober kunnen terug vinden dat we een bedrag van als ik me niet vergis iets van 33.000 euro in mindering kon worden gebracht op de structuele lasten, omdat er meer subsidie was gekomen. Ik begrijp dat het bedrag van die 33.000 euro dat dat nu iets minder wordt vanwege deze lasten, maar graag een reactie daarop van de portefeuillehouder. Een tweede punt is wat daaronder staat het verhaal over het kruispunt Atlantislaan Krommewijk dat riep bij ons wat vragen op. Op de eerste plaats het tijdstip waarop met deze vragen wordt gekomen, want inmiddels is het zo en complimenten daarvoor aan de portefeuillehouder dat de rotonde enkele dagen voor de voorziende datum van 16 december is opgeleverd en weer veilig begaanbaar was. Voor die tijd was die ook wel begaanbaar, maar dat was onveilig en op eigen risico heb ik begrepen. Het late tijdstip waarop deze vragen bij ons wordt neergelegt verbaast ons enersinds. En normaal gesproken dacht ik ook dat het zo was dat als daar een raadsbesluit aan ten grondslag van moet liggen dat dat dan iets meer toegelicht wordt dan in 1 alinea. En de tweede vraag die ik na aanleiding daarvan heb is het het verhaal over het fonds bovenwijkse voorzieningen. Dat is een fonds daar had ik nog niet van gehoord. Ik heb wat navraag gedaan en het blijkt voor de wijk waterland te bestaan. Die heeft ook een inhoud die voldoende groot is om bijdrage die hier nodig is te dekken, maar misschien dat de portefeuillehouder iets meer kan zeggen over dergelijke fondsen? Of dit de enige fonds is in de gemeente in deze wijk? Of dat er nog andere wijken zijn waar degelijke fondsen voor bestaan met vergelijkbare inhoud? Programma 5 ruimte en milieu. Ja de bodemsanering Noorderpoort wordt genoemd. Ik heb begrepen dat daar de toezegging van de provincie inmiddels binnen is. En dat we daar geen risico lopen. En ik heb nog even een opmerking over de aardgas en biogaspomp. Toevallig was er een paar dagen geleden op de radio een interressant interview met iemand die zich zo'n auto had aangeschaft die daarop kon rijden. En die wel nadrukkelijk van te voren goed moest bedenken wat de route door Nederland zou zijn, want van de 4.000 benzinepompen die we kennen zijn er 102 geschikt voor het leveren van biogas. Sinds 2010 hebben we dit bedrag op de begroting staan de vraag is even of er op afzienbare termijn nog een partij is die belangstelling heeft om zo'n pomp te installeren dan wel te expanteren. En ik had nog een vraag willen stellen over wat er precies bedoeld wordt met de uitvoering van zaken rond het centrumplan Musselkanaal, maar ik denk dat ik dat niet doe. [Er wordt gelachen] Dank u wel voorzitter.
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Boen. Meneer Plieger CDA.
  • 4:44 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Dank u wel voorzitter. Een paar lossen punten ten aanzien van de decemberwijziging. Eerste punt was eigenlijk het project jeugd en alcohol. Is opgestart na aanleiding van de motie van de VVD en het CDA. Het actieplan is volop in uitvoering kunnen we lezen in de stukken, maar we kunnen het ook halen uit het verhaal van Wedhouder Hamster dat die heeft gehouden op een bijeenkomst voor jongeren en alcohol waarmee hij ons een inkijkje geeft in hoe het gaat. Verenigingen, onderwijs, fox andere horica gelegenheden. Ja ook de boederij in Onstwedde komt in het verhaal van de Wedhouder voor. Nou het verhaal beloofd nogal wat en het heeft een inhoudelijk dan ook een zeer positieve evaluatie nemen wij aan binnenkort tot gevolg en een grote inzet voor het komend jaar op dit punt. Wij zijn blij om deze vooraf ja afgegeven signalen te ontvangen. Dan wat betreft het hippiesrecreatiepark daar wordt voorgesteld die 34.000 euro aan krediet door te schuiven naar 2013. Ja hoe rieel is eigenlijk de verdere ontwikkeling van het hippiesrecreatiepark en dus ook het doorschuiven van het krediet. Dan voorzitter nog een zorg die wij toch ook onder anderen delen met de ChristenUnie zoals dat aangeven. De begroting 2013 het saldo staat door het doorschuiven van allerlei posten in de decemberwijzinging nu op ongeveer 400.000 euro positief. Als inderdaad de septemberwijziging erbij moet en wat we vanavond hebben vastgesteld de RUD dan volgens mij of volgens ons staan we dan het komend jaar reeds in de min. Voorzitter wij maken ons dan ook zorgen als we zien welke uitdagingen eigenlijk nog meer op de gemeente afkomen dan wat we tot nu toe al hebben besloten. En wat betreft financien, maar ook wat betreft het sociale samenhang waar we vaker over gepraat hebben. In het verleden uitte de Partij van de Arbeid in deze raad zich af en toen in zeer negatieve bewoordingen uit als het ging over het sociale beleid van de vorige gedoogconstructie. VVD, CDA en PvV. Met de huidige gunconstructie tussen VVD en Partij van de Arbeid ja hebben we een nieuwe sociale paragraaf en wij kunnen ons niet voorstellen dat in de ogen van de Partij van de Arbeid deze sociale paragraaf erop vooruit is gegaan. Niet qua inhoud voor de mensen en niet financieel voor de gemeente. Ik moet eerlijk zeggen dat moet voor de Partij van de Arbeid toch wel een ernstige teleurstelling zijn. Maar dan voorzitter daarmee willen we niet aanvallen, maar wel we willen dat medere partijen en dat merken we de bie of moet ik zeggen de biezen pakken dat is niet goed natuurlijk dat bedoel ik niet. [er wordt gelachen] Dat medere partijen richting het landelijke de handschoen gaan oppakken. En dat lijkt ook te gebeuren. En aan de slag gaan en willen ook om gedeelte uit de sociale paragraaf van de huidige kabinet aangepast te krijgen. Dat vinden we ook een goede zaak. En dat vinden we ook nodig gezien de finaciele situatie waarin ook onze gemeente zich dreigt zich te gaan bevinden. Bij de invoering van de Wet Werken naar Vermogen hebben wij hier binnen deze raad als coalitiepartijen in elk geval en volgens mij ook de overige partijen veel samen opgetrokken. En of het nou ging om het was landelijke politiek of het was lokale politiek. We hebben samen er voor gezorgd dacht ik om bij te dragen aan mogelijke wetswijzigingen die positief zouden uitpakken voor onze regio. De wet kwam er niet, maar nu hebben we een nieuwe wet en deze wet die er nu voor lijkt of voor op ons afkomt lijkt van zwader belang of nou ja van grotere inpact te zijn dan de vorige. Dus wij willen ook de Partij van de Arbeid danken voordat zij dit willen oppakken richting de hoe heet dat de landelijke politiek. Al met al terugkomend nog even op de decemberwijzigingen met dit kabinetsbeleid wordt het op orde houden van ons huishoudboekje een zeer grote uitdaging. Dit ondanks het saldo wat in de decemberwijziging staat van 4 ton positief in 2013. Wij moeten aan de slag. Keuzes maken. Finacieel de boel op orde houden, maar ook inhouderlijk naar onze burgers. Bijdragen aan het samenhang in onze gemeenschap.
  • 0:1 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Voorzitter.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Borgesius VVD.
  • 0:03 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja ik spreek dan wel niet namens de Partij van de Arbeid vanzelfsprekend.
  • 0:7 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
   U was me net een slag voor meneer Borgesius [er wordt gelachen] Want ik zat ook eigenlijk ik wilde de heer Plieger even uit laten praten, maar.
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Ik heb het woord aan meneer Borgesius gegeven. U krijgt zo de kans meneer van der Vlag
  • 0:03 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ik ik zal het niet te lang maken meneer van der Vlag. Ik zal het proberen kort te zijn. Ja kijk voor wat betreft die sociale paragraaf ik heb vandaag ook ik zat in de radio ik luisterde naar radio noord. Ik hoor dan dat de CDA doet een oproep ten aanzien van de WsW komt later denk ik in de motie nog aan de orde dus dan wordt die wel ik neem aan door u raadsbreed ondersteund. En en u breekt daar nu denk ik voor wat betreft die hele sociale paragraaf behoorlijk op af, maar mag ik u er dan aan herinneren dat Rutte 1 toch ook bestond uit CDA en VVD. Met gedoogsteun van PvV, maar het kabinet werd gevormd door uw partij en de mijne.
  • 0:07 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Daar heb.
  • 0:24 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Nee maar al die WsW maatregelen waar u nu met name ook over spreekt. Die waren ook onder dat kabinet al in een heel ver gevorderd stadium alleen die zijn niet ingevoerd. En dat weet u net zo goed dan ik ook, omdat het kabinet vanwege het wegvallen van de PvV konden die niet worden geëffectueerd.
  • 0:07 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Voorzitter de heer Borgesius weet ook dat het CDA zich ontzettend hard heeft gemaakt om onderanderen ten aanzien van regio's daar regiospecifiek begeleid op te krijgen. Dat dat weet u als geen ander denk ik. Daar hebben wij voor gezorgd door onder andere samen met elkaar onze Wedhouder te te z'n verhaal te laten doen over de plek zoals die hier is. En onze en wat er wat er in deze regio leefd een speeld. En wij achten het ja een grote kans hebben dat deze aanpassing in die wet toendertijd er was gekomen. Ook u weet
  • 0:2 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja meneer Plieger ik vind alles leuk en aardig en dat meen ik oprecht.
  • 0:0 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Meneer meneer.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wacht even 1 voor 1 heren.
  • 0:1 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   O oke.
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Plieger.
  • 0:32 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Ten tweede weet meneer Bogesius ook dat er toen der tijd een transitiefonds was van 400 miljoen euro waarbij een een overgang zou gaan plaatsvinden. Ja ik weet niet of die er nu is, maar helemaal herder heb ik het niet, maar volgens mij niet. De de zaak is nu zo op de spits gedreven. Ik had dit niet verwacht en met mij onze partij niet toen de Partij van de Arbeid in de regering kwam. Wij hadden gedacht daar komt ja gezien wat ook de Partij van de Arbeid van te voren had aangegeven hadden wij verwacht daar komt iets anders uit. Ja.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee nee nee nee meneer Borgesius ik ga nu eerst even naar de heer van der Vlag. Die werd net zo goed uitgedaagd tussen u en die heb ik beloofd het woord te geven na u. De heer van der Vlag.
  • 0:57 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
   Ja dank u wel voorzitter. Ten eerst wil ik onderschrijven wat de heer Borgesius met betrekking tot de WsW problematiek aangaf, want dat had ik eigenlijk ook voor in mijn mond liggen. Daarnaast wil ik kijk gaan we niet discussieren over landelijke politiek, maar ik wil in ieder geval richting de heer Plieger aangeven dat wij als Partij van de Arbeid fractie Stadskanaal net zo krities zijn als op dit kabinet als op het vorige kabinet. Wij zullen zeker ons als lokale afdeling als lokale fractie van de Partij van de Arbeid altijd de belangen of opkomen voor de belangen en voor regio specifieke problemen. En of het nou een kabinet is op dat moment of op dit moment van VVD Partij van de Arbeid of het vorige kabinet. Wij zullen punt voor punt constant een afweging maken van waar moeten we tegenin gaan. Waar moeten we ons Haagse collega's op aan spreken. Dus dat wil ik in ieder geval aan u aan u kenbaar maken.
  • 0:0 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Voorzitter.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Plieger CDA.
  • 0:29 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Zo ken ik de Partij van de Arbeid ook. Wij hebben in dat traject denk ik ook als het ging om de W om de WsW en dus toe toenmalige Wet Werken naar Vermogen ingevoerd ging worden kennen wij elkaar ook als zijne van wij samen hebben hebben het in elk geval met elkaar over gesproken en van gedachten gewisseld en hebben samen ook een gesamelijke koers gehad als het gaat om de gemeent de belangen van deze regio goed te vertegenwoordigen. Daar hebben we samen op ingezet en ik hoop dan ook dat wij daar samen weer op kunnen inzetten. En raadsbreed.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Borgesius VVD.
  • 0:51 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Ja. Kijk wij hebben ons als als lokale partijen hier vaker hebben wij ook gezegd laten we ons nou niet verleiden tot het voeren van landelijke politiek. De heer Plieger doet dat nu. Die heeft dat inmiddels gedaan. En ik blijf erbij voorzitter dat met mame die WsW problematiek het komt later ook nog aan de orde en dat zult on ongetwijfeld weten. Daar heeft u inmiddels al kennis van kunnen nemen. Die wordt ook ondersteund door de VVD fractie voor wat betreft de lokale problematiek ten aan zien van het WsW gebeuren. Maar laten we er alsjeblieft geen misverstanden over laten bestaan. Dat onder Rutte 1 staatsicretaris Paul de Krom heeft vastgesteld met inweten van uw partij meneer Plieger dat de WsW terug zou gaan van 90.000 naar 30.000. Daar moeten we het toch over eens zijn?
  • 0:7 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Daar zijn we het ook over eens. En ik heb vandaag ook toen mij gevraagd werd moet er dan niks gebeuren? Heb hebben wij ook aangegeven. Wij vinden ook er moet wat gebeuren.
  • 0:19 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dat hebben wij ook vaak genoeg gezegd, omdat wij hier geconfroteerd worden met een veel hoger percentage WsW-ers ten opzichte van de mensen die werken enzovoort enzovoort enzovoort. Zo kunnen we de hele avond met z'n tweeen doorgaan, maar ik wil graag dat ene punt vasthouden dat met inweten van met instemming van uw partij vastgesteld is dat die banen terug gaan van 90.000 naar 30.000.
  • 0:11 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Dat klopt en met instemming. En lokaal hebben wij hier het altijd opgenomen voor deze regio als het gaat over regiospecifi. Dus daar dus wat dat aangaat zijn wij het met elkaar roerend eens.
  • 0:05 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nou dan was deze [er wordt gelachen]. Dat was uw conclussie. Die had ik nog niet getrokken meneer Plieger.
  • 0:09 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
   Dat doet mij een plezier voorzitter dat die interuptie toch uitwerking heeft gehad.
  • 0:9 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Nee, maar ik dacht dat is dan ook heel goed op een gegeven moment die discussie lekker zijn gang te laten gaan, want volgens mij heeft u elkaar steeds dichter genaderd dan aan het begin misschien gedacht werd.
  • 0:3 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
   Precies dank u wel en dat was ook mijn bedoeling. Elkaar.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer van Beek ChristenUnie.
  • 0:3 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ik begrijp dat we nu terug gaan naar de decemberwijziging. [er wordt gelachen].
  • 0:31 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Volgens mij heeft u dat heeft u daar helemaal gelijk aan. Ik ben blij dat zo'n kleine decemberwijziging op gegeven moment tot deze discussie kan leiden, maar dit is misschien een goede voorbode na na aanleiding van angendapunten 7 nee 18 en 19. Ik was bij meneer Plieger ten aanzien van de decemberwijziging. En ik geloof dat meneer Pals dan nog het woord wou voeren. Meneer Pals D66.
  • 1:55 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ja voorzitter. We hebben nog een vraag over de investeringen. Evenals de voorgaande patijen. Wat er met 52 1/2 duizend 700 overschreden. We dachten ons meende ons te herinneren dat toen de herinrichting hoofdstraat aan de orde kwam toen de brug aan de orde kwam toen diverse zaken aan de orde kwam van subsidies en dat soort zaken. Dat de Wedhouder ooit eens heeft gezegd der hoeft geen cent meer bij. Ik heb alles naadloos 0,0 heb ik verantwoord in de boekhouding. Vandaar en dat is ons een beetje vergeef me dat is bij ons blijven hangen. Misschien bij de rest van mijn raadsleden ook. En vandaar ook dat wij een beetje verbaast waren dat er nog 52.000 of 52.700 het project is overschreden. Ondanks het ondanks dat het we begrijpen ook ondaks dat het een keuze moest worden gemaakt voor duurzaamheid en geen duurzaamheid. Dat is de vraag over de investering hoofdstraat. Dan hebben we nog een vraag over de bodemsanering Molenwijk het oude Balkengat genaaamd. Nou volgens mij is het een financieel zwart gat geworden, want ook hier is natuurlijk een enorme overschrijding heeft hier plaatsgevonden van 1400 kuub naar 2200 kuub. En ook wij begrijpen dat dat zulks duur is. Alleen wij stellen wel even de vraag. Degene die de gemeente of de de degene die de gemeente heeft geadviseerd had die dat niet wat precieser kunnen doen, omdat we bedrijven kennen die doen dat door sonering dat je dat bijna haak en nauw kunt uitrekenen. En het verbaast ons dat wij als gemeente denk ik een beetje in een zwart gat zijn beland ten aanzien van de bodemsanering. Dat zijn onze 2 punten voorzitter.
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Dank u wel meneer Pals. Verder geen behoefte? Dan ga ik eerst naar Wedhouder finacieen. Wedhouder van der Kolk.
  • 2:01 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Ja voorzitter. Er zijn opmeringen gemaak gemaakt over de saldie he die terrug loopt vooral met name ook volgend jaar begroting 2013. Zeker ook als je nog het gevolg van de septemberseculair in oogschouw neemt. Ik heb bij de algemene beschouwingen ook gezegd dat wij een nieuwe bezuinigingsronde voorbereiden. En dat het alle hens aan dek is. En dat we grote finaciele risico's lopen. Dus in die zin zit ik ook helemaal op en zit het college ook helemaal op 1 lijn met wat u vanuit het CDA en ChristenUnie ook nu zegt ten aanzien van de financien. Dus we willen absoluut niet uitbundig zijn. Kunnen we ook absoluut niet. Het is gewoon een hele belangrijke periode die we voor de boeg hebben. En we hebben een hele omvangrijke klus te klaren. Dat is natuurlijk ook het gevolg van het feit dat het nieuwe kabinet gemeend heeft om nog eens een keer 16 miljard extra te moeten bezuinigen. En daarnaast ook een aantal AWBZ taken overheveld naar de gemeenten. Die uitwerking staat niet vast, maar het is ook wel heel erg duidelijk en dat is wat ik er van wil zeggen. Dus dat we heel erg ook veel energie moeten gaan besteden aan de lobby richting Den Haag. Het is voor ons erg belangrijk dat het krimpmaatstaf goed in het gemeentefonds komt. Dat de WMO verdeelsleutel onwettelijk geregeld gaat worden. Daar hebben we ook al eerder opmerkingen over gemaakt, maar ook dat bij wetgeving bijvoorbeeld een nieuwe participatiewet ook rekening wordt gehouden met de regio specifieke omstandigheden. Dat is geen gelopen race. Als u denkt dat we in het voorjaar hadden we inderdaad een kamerbrede motie. Die als zei van der moet regionaal specifiek beleid komen. Ik denk dat we heel erg waakzaam moeten zijn. Met z'n alleen keihard moeten knokken onder goede condities die bewegingen die veranderingen aan te kunnen gaan de komende jaren. Daar hebben we elkaar allemaal voor nodig. En die zin die onderschrijf ik ook in het pleidooi om met name ook gesamelijk op te trekken 1 vuist te maken. En niet los van elkaar, maar gewoon 1 duidelijk gezicht te tonen. Dat is ook gezien de urgentie. En de inpact van die veranderingen broodnodig. Dus in die zin ook ondersteun ik van wat u net vertelde.
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer van Beek ChristenUnie.
  • 0:12 B. van Beek
   fractievoorzitter ChristenUnie
   B. van Beek
   Ja dank u wel voor het antwoorden. Ik mag aannemen dat u zegt dat u bezig bent met de voorbereidingen voor een nieuwe bezuinigingsronde dat wij daar volledig van op de hoogte gehouden gaan worden van de stappen die u gaat zetten?
  • 0:10 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
   Ja komt ongetwijfeld terug bij de voorjaarsnota en de nieuwe perspectiefnota. En als er aanleiding voor is betrekken wij u er ook eerder bij. Dus dan zitten we in een zorgvuldig pad vooruit.
  • 0:15 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Wedhouder Bessembinders. Ja. Spreekgestoelte wordt wel vaker gebruikt vanavond.
  • 0:29 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   Ja maar ik heb er ik heb er dit keer wel aanleiding voor helaas. Voorzitter punt 1 de Hoofdstraat waar een overschrijding is waar sprake is van een overschrijding van 52.000 euro. In gedachten had de heer heer Pals gerekend op een overschot. Dat is dus niet waar. Van dat dat is niet bereikt. Wij hebben des tijds wel meer subsidie gekregen dat klopt.
  • 0:3 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Ik had niet gedacht over overschot. Ik dacht dat u er geen cent meer bij zou doen.
  • 0:08 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
   O ja geen cent erbij zou nee correct u wou er geen cent bij doen ja. U u hebt een punt als u zegt van van wij kregen meer subsidie. Dat klopt. Wij hadden afhankelijk gereken op anderhalf miljoen subsidie dat is 1,7 ergens in die buurt geworden. Toen hebben we ook de netto lasten verlaagd met die 33.000 euro. Dat is iets te roaal ger iets te roaal gebleken. Wij zitten nu met een overschrijding van 52 en en u doelde daar al op. Dat houd wel met name verband met het investeren in toch duurzamere materialen dan wij oorspronkelijk hadden voorzien. En dan moet u met namen denken aan het toepassen van beton op de hele st op alle stijgers in plaats van hout. Dat is met name de kruks. Ik praat de overschrijding niet goed. Het is, maar het is ja ruim 1% voorzitter.
  • 0:1 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Voorzitter.
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
   Meneer Pals D66.
  • 0:6 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
   Kan de Wedhouder mij misschien nog even meenemen naar de euforie die die avond toen afspeelde dat u toen zei er hoeft geen cent meer bij?
  • 0:1 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
  • 0:4 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
  • 3:5 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:5 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
  • 0:10 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
  • 0:01 F. Boen
   PvdA
   F. Boen
  • 2:07 J. Bessembinders
   Wethouder (CDA)
   J. Bessembinders
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 1:34 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:58 E. Bieze
   E. Bieze
  • 0:40 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
 • 18 Raadsbrede Motie
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:14 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:3 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:6 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
  • 0:2 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
  • 3:49 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
  • 0:57 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:28 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:38 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:36 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 1:1 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
  • 0:31 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
  • 0:9 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:23 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
  • 1:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:2 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:15 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:00 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:07 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
  • 0:10 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
  • 0:22 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:12 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
  • 0:45 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:04 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:10 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:26 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 1:15 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
  • 0:1 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 1:9 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
  • 0:38 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:00 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
  • 1:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:6 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
 • 19 Motie Vreemd aan de order van de dag
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:23 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 1:37 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:50 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
  • 0:2 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
  • 0:0 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
  • 0:0 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
  • 0:0 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:27 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:0 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:3 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 1:05 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
  • 0:31 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:4 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:09 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
  • 0:26 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:15 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
  • 0:30 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:16 schorsing
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:54 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:07 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:12 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
  • 0:28 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:08 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
  • 0:08 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
  • 1:24 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
 • 18 Raadsbrede Motie
  • 0:00 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:14 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
  • 0:5 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:3 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:6 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
  • 0:2 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
  • 3:49 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
  • 0:57 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:28 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:38 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:36 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 1:1 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
  • 0:31 A. Maarsingh
   raadslid CDA
   A. Maarsingh
  • 0:9 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
  • 0:01 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:23 J.W. van der Kolk
   Wethouder (PvdA)
   J.W. van der Kolk
  • 1:8 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:2 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:15 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:00 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
  • 0:04 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:07 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
  • 0:10 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
  • 0:22 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:12 I. Sterenborg
   raadslid ChristenUnie
   I. Sterenborg
  • 0:45 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:04 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:10 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
  • 0:2 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:26 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
  • 0:0 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 1:15 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
  • 0:1 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 1:9 G. Borgesius
   fractievoorzitter VVD
   G. Borgesius
  • 0:38 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:00 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
  • 1:07 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:6 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
  • 0:7 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
 • 19 Motie Vreemd aan de order van de dag
  • 0:16 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:23 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 1:37 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
  • 0:1 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:50 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
  • 0:2 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
  • 0:0 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
  • 0:0 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
  • 0:0 R. Plieger
   fractievoorzitter CDA
   R. Plieger
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:27 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
  • 0:4 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:0 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:3 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
  • 0:6 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 1:05 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
  • 0:31 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:4 E. van der Vlag
   raadslid PvdA
   E. van der Vlag
  • 0:10 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:09 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
  • 0:26 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:15 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
  • 0:30 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:16 schorsing
  • 0:18 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:54 P. Hekking
   raadslid SP
   P. Hekking
  • 0:02 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:07 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
  • 0:09 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:12 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
  • 0:28 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama
  • 0:08 K. Pals
   fractievoorzitter D66
   K. Pals
  • 0:08 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
  • 1:24 J. Hamster
   Wethouder (ChristenUnie)
   J. Hamster
  • 0:3 B. Galama
   Voorzitter / Burgemeester
   B. Galama